Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

CONTOH SURAT PERJANJIAN MEMBINA RUMAH by slangkir

VIEWS: 13,232 PAGES: 1

CONTOH SURAT PERJANJIAN MEMBINA RUMAH

More Info
									SURAT PERJANJIAN MEMBINA RUMAH

Perjanjian ini dibuat pada ________________________ diantara : Saya yang bernama …………………………………………………. No. K/P……………………………. Nombor ahli KWSP ……………………………………beralamat di …………………………………….. Denagan pembina rumah yang bernama………………………………………No. K/P…………………… Beralamat di ………………………………………………………………………………………………... Bersetuju membina rumah dengan seperti yang berikut :1) Rumah dibina atas tanah kampung ……………………………………….(Nama Kampung) yang Telah diwartakan oleh kerajaan melalui nombor geran …………………….. bertarikh…………… 2) Keluasan rumah yang dibina ialah ………………………………….(ukuran rumah)persegi dan kos pembinaan rumah adalah seperti yang berikut :Upah yang dipersetujui Kos pembinaan rumah Jumlah Keseluruhan = RM___________________ =RM___________________ =RM___________________

3) Tarikh rumah mula dibina ialah pada …………………………………….dan dijangka siap pada ……………………………. Dengan ini bersetuju dan menurunkan tandatangan dibawah :……………………………. (Nama Pemilik Rumah l ) No. K/P: Tarikh: Disaksi oleh: …………………………… (Nama Tukang Rumah) No. K/P: Tarikh:

………………………….. (Nama Ketua Kampung) Tarikh:

SETEM HASIL DISINI


								
To top