QUY TR�NH �?T IN HO� �ON by 0KEnhD2X

VIEWS: 15 PAGES: 3

									             QUY TRÌNH ĐẶT IN HOÁ ĐƠN

Bƣớc 1: THIẾT KẾ HÓA ĐƠN
 1. Thông tin Thiết kế mẫu hoá đơn
1. Tên Sản phẩm đặt in:………………………………………………………..
2. Hồ sơ đăng ký in Hóa đơn gồm:
   + Giấy phép kinh doanh:         Có:   ; Không:
    + Giấy đăng ký mã số thuế:        Có:  ; Không:
    + Mẫu hoá đơn phác thảo (nếu có):     Có:  ; Không:
    + Logo Công ty:   Có:    ; Không:


3. Thông Tin để thiết kế trên sản phẩm gồm:
   Tên công ty:………………………………………………..………….…………….
   Địa chỉ:……………………………………………………………………….……..
   Mã số thuế: ………………………………………………………………………….
   Điện thoại:……………………………………. Số fax: ……………………………
   Tài khoản:………………………... Ngân hàng:……………………………………..
   …………………….…………………………….…………………………….…….
   Ký hiệu Hóa đơn:........./11P(ví dụ: AA/11P)
   Khổ sản phẩm:…………… Loại giấy in:………………. Số liên:…………………
   Số lượng in: ……………. (Quyển, số). Ghi chú:……………………………………

4. Thông tin liên hệ của ngƣời đến đặt in hoá đơn.
- Tên người đặt in:………………………. Điện thoại:……………..Email: ………………
- Địa chỉ chuyển mẫu hoá đơn:…………………………………………………………….
- Tên người ký hợp đồng: ………………………….. Chức vụ:………………………….


 Khách hàng ở xa có thể gửi đính kèm thông tin thiết kế mẫu và logo vào địa chỉ
mail : intaichinhvn@yahoo.com, intaichinh.vn@gmail.com


    Hỗ trợ Công nghệ: Anh Hải(0912 322 155); Chị Hằng(0986 568 832)
Bƣớc 2 : KÝ HỢP ĐỒNG IN
 -    Sau khi có mẫu hoá đơn do bên công ty TNHH MTV In Tài Chính thiết kế gửi đến
     quý khách, Quý khách ký duyệt in trên mẫu hoá đơn đó và cung cấp thông tin sau để
     làm hợp đồng :
     -  Tên công ty:………………………………………………………………
     -  Địa chỉ:………………………………………………………………......
     -  Điện thoại:………………………………………………………………..
     -  Số fax:……………………………………………………………………
     -  Mã số thuế:…………………………………………………………........
     - Tài khoản:...................................................................................................
     -  Tên người ký hợp đồng - chức vụ :...........................................................
     -  Ký hiệu: ......./11P.
     -  Loại hoá đơn đóng cuốn:           bao lốc:       liên tục đục lỗ:
       Số liên:……;Màu liên 1:……....;Màu liên 2:……….;Màu liên 3:……..
     - Số màu logo:………….
     - Khổ hoá đơn (khổ giấy):……........... ;Loại giấy:……..............................
     - Số lượng:……..….. ...(cuốn/số)
     - In chống ký (chỉ có ở giấy cacbon): Có:               Không:
     - In phát quang chìm liên 2 : Có:              Không:
     - Địa chỉ chuyển hợp đồng :........................................................................
   -  Nếu mẫu hoá đơn chưa vừa ý, quý khách có thể chỉnh sửa theo ý muốn và gửi lại cho
     chúng tôi để sửa theo yêu cầu.
Bƣớc 3 : Huỷ bản kẽm.
   -  Bản kẽm sẽ được thợ in huỷ ngay khi in xong có sự giám sát của phòng Kiểm Soát
     Nội Bộ, sau đó tiến hành lập biên bản huỷ kẽm gửi khách hàng.
Bƣớc 4 : Giao nhận hoá đơn.
   -  Giao hoá đơn tại công ty TNHH MTV In Tài Chính: 24/115, Trần Cung - P.Nghĩa
     Tân - Q.Cầu Giấy - TP.Hà Nội.
   -  Giao hàng tại địa chỉ khách hàng : tính thêm tiền vận chuyển
   -  Khi nhận hoá đơn công ty TNHH MTV In Tài Chính sẽ cung cấp cho quý khách :
     1. Hoá đơn đỏ thanh toán hợp đồng :
     2. Bản thanh lý hợp đồng :
     3. Biên bản huỷ kẽm, sản phẩm thừa, sản phẩm in hỏng :
Bƣớc 5 : ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH TỚI CHI CỤC THUẾ
                                                         Mẫu: TB01/AC
            CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                          (Ban hành kèm theo Thông tư
                                                        số 153/2010/TT-BTC ngày
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                        28/9/2010 của Bộ Tài chính)


                    THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
                  (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)


1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn: Ghi tên Doanh Nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn.
2. Mã số thuế: Ghi theo MST của Doanh Nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ghi địa chỉ của Doanh nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn
4. Điện thoại: Ghi số điện thoại liên hệ của Kế toán trưởng, hoặc người phụ trách.
5. Các loại hoá đơn phát hành:

      Tê                                            Doanh nghiệp        Hợp đồng đặt
      n                   Số                 Ngày        in             in
 ST    loại            Ký                  Đến     bắt     Tên  MST         Số   Ngày
          Mẫu số            lƣợn    Từ số
 T    hoá            hiệu                  số    đầu sử
                          g
      đơ                                     dụng
      n
     Hóa                                            CTY
     đơn                                            TNH
01         01GTKT3/00    AA/11                              H
     Gía                  105.00   000000    010500   01/01/201         010011122         dd/mm/201
     trị
          1        P      0            0     1
                                                  MTV
                                                        5
                                                               xxx
                               1                   in Tài                0
     gia                                                         x
                                                  chính
     tăng6. Thông tin đơn vị chủ quản (trƣờng hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản
đặt in, tự in):
- Tên đơnvị:..........................................................................................................................
- Mã số thuế:.......................................................................................................................
7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:...............................................................
Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn
không ghi cột Doanh nghiệp in và Hợp                     ........., ngày.........tháng.....năm 2010
đồng đặt in
                                     NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

      Ghi chú : Chữ màu đỏ thay thế nội dung theo Hợp đồng đặt in, Sau khi đặt in xong.
Hồ sơ nộp Cơ quan Thuế trước 5 ngày khi bắt đầu sử dụng gồm : Photocopy Hợp Đồng in,
Thanh lý hợp đồng, Hóa đơn GTGT của Cty TNHH MTV IN TÀI CHÍNH xuất bán hàng, 1
bộ hóa đơn mẫu đủ các liên được in chính thức mang số 0000000 do Cty TNHH MTV IN
TÀI CHÍNH cung cấp cho Qúy khách và 2 bản chính Thông báo phát hành hóa đơn này ký
tên và đóng dấu của doanh nghiệp.Sau khi nộp xong, Quý khách giữ lại 1 bản Thông báo
phát hành có xác nhận của Cơ quan Thuế.

								
To top