BCDKT

Document Sample
BCDKT Powered By Docstoc
					CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                   Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh         cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


                   BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
                         Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007Mã                                Thuyết
                TÀI SẢN                      31/12/2007
số                                minh


100 A . TÀI SẢN NGẮN HẠN                             179,185,347,550

110 I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền                     17,251,698,385
111 1. Tiền                            03       17,251,698,385
112 2. Các khoản tương đương tiền                              -

120 II. Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn                          -
121 1. Đầu tư ngắn hạn                                    -
129 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)                         -

130  III. Các khoản phải thu ngắn hạn                      71,723,134,258
131  1. Phải thu khách hàng                           48,181,435,696
132  2. Trả trước cho người bán                         20,896,857,215
133  3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                               -
134  4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng                   -
135  5. Các khoản phải thu khác                  04       2,924,632,682
139  6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)                   (279,791,335)

140 IV. Hàng tồn kho                               73,726,580,938
141 1. Hàng tồn kho                        05       73,726,580,938
149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

150  V. Tài sản ngắn hạn khác                          16,483,933,969
151  1. Chi phí trả trước ngắn hạn                             -
152  2. Thuế GTGT được khấu trừ                          9,072,781,538
154  3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước         06          346,468
158  4. Tài sản ngắn hạn khác                           7,410,805,963

200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN                              112,598,202,903

210  I. Các khoản phải thu dài hạn                              -
211  1. Phải thu dài hạn của khách hàng                           -
212  2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc                          -
213  3. Phải thu dài hạn nội bộ                               -
218  4. Phải thu dài hạn khác                                -
219  5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)                        -
Mã                                Thuyết
                TÀI SẢN                      31/12/2007
số                                minh
                           5
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                   Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh         cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


                   BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
                        Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007220  II. Tài sản cố định                            99,541,302,042
221  1. Tài sản cố định hữu hình                 07       66,801,908,559
222    - Nguyên giá                              95,476,411,990
223    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)                     (28,674,503,431)
224  2. Tài sản cố định thuê tài chính
225    - Nguyên giá
226    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
227  3. Tài sản cố định vô hình                 08       9,322,645,839
228    - Nguyên giá                              10,693,707,026
229    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)                      (1,371,061,187)
230  4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang             09       23,416,747,644

240 III. Bất động sản đầu tƣ                                 -
241 - Nguyên giá                                       -
242 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)                               -

250  IV. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn                   11,679,453,591
251  1. Đầu tư vào công ty con
252  2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh                 1,500,000,000
258  3. Đầu tư dài hạn khác                           10,179,453,591
259  4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)      10            -

260 V. Lợi thế thƣơng mại

270  VI. Tài sản dài hạn khác                          1,377,447,270
271  1. Chi phí trả trước dài hạn                11        744,472,720
272  2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                            -
273  3. Tài sản dài hạn khác                            632,974,550

280 TỔNG CỘNG TÀI SẢN                              291,783,550,450
Mã                               Thuyết
              NGUỒN VỐN                      31/12/2007
số                                minh

300 A . NỢ PHẢI TRẢ                               218,488,016,096

310 I. Nợ ngắn hạn                               190,950,538,322                           6
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                  Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh        cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


                   BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
                        Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007


311  1. Vay và nợ ngắn hạn                   12      105,149,091,910
312  2. Phải trả người bán                           24,225,102,667
313  3. Người mua trả tiền trước                        17,667,054,303
314  4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước           13        621,261,517
315  5. Phải trả người lao động                         6,476,083,129
316  6. Chi phí phải trả                              57,077,744
317  7. Phải trả nội bộ                                  -
318  8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng                 -
319  9. Các khoản phải trả, phải nộp khác            14       34,516,328,922
320  10. Dự phòng phải trả ngắn hạn                       2,238,538,130

330  II. Nợ dài hạn                              27,537,477,774
331  1. Phải trả dài hạn người bán                            -
332  2. Phải trả dài hạn nội bộ                              -
333  3. Phải trả dài hạn khác                               -
334  4. Vay và nợ dài hạn                    15       24,004,896,482
335  5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                          -
336  6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm                       172,088,645
337  7. Dự phòng phải trả dài hạn                        3,360,492,647

400 B . NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU                          73,295,534,355

410  I. Vốn chủ sở hữu                     16       72,994,092,398
411  1. Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu                       50,000,000,000
412  2. Thặng dư vốn cổ phần                            3,950,000
413  3. Vốn khác của chủ sở hữu                               -
414  4. Cổ phiếu quỹ (*)                             (261,750,000)
415  5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản                           -
416  6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                             -
417  7. Quỹ đầu tư phát triển                           80,621,420
418  8. Quỹ dự phòng tài chính                          748,113,679
419  9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                            -
420  10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                   20,160,252,919
421  11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản                    2,262,904,380

430  II. Nguồn kinh phí và quỹ khác                       301,441,957
431  1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                        301,441,957
432  2. Nguồn kinh phí                                  -
433  3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ                        -

500 C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ

600 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN                            291,783,550,450
                           7
       Báo cáo tài chính hợp nhất
ho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


P NHẤT

            Đơn vị tính: VND


             01/01/2007


            105,302,456,066

             12,021,766,032
             12,021,766,032
                  -

                   -
                   -
                   -

             41,492,534,323
             26,708,472,267
             13,427,363,338
                   -
                   -
             1,394,723,013
              (38,024,295)

             41,488,799,663
             41,552,248,549
              (63,448,886)

             10,299,356,048
              137,403,365
             3,012,001,188
               19,946,766
             7,130,004,729

             84,346,375,760

                   -
                   -
                   -
                   -
                   -
                   -
             01/01/2007
                      8
       Báo cáo tài chính hợp nhất
ho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


P NHẤT

            Đơn vị tính: VND

             75,733,916,296
             45,269,160,872
             70,285,655,776
             (25,016,494,904)             9,272,904,672
             10,634,901,871
             (1,361,997,199)
             21,191,850,752

                   -
                   -
                   -

              7,595,188,000
                   -
              1,500,000,000
              6,095,188,000
                   -              1,017,271,464
              1,017,271,464            189,648,831,826
             01/01/2007


            130,086,779,440

            106,008,910,100                      9
       Báo cáo tài chính hợp nhất
ho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


P NHẤT

            Đơn vị tính: VND
             34,813,022,678
             15,284,349,340
             18,291,927,318
             1,950,484,749
             6,059,965,036
              145,657,744
                   -
                   -
             26,770,754,885
             2,692,748,350

             24,077,869,340
                  -
                  -
                  -
             24,004,896,482
                  -
               72,972,858
                  -

             59,562,052,386

             59,346,264,482
             50,000,000,000
                   -
                   -
              (300,500,000)
                   -
                   -
               80,621,420
              403,107,100
                   -
             9,163,035,962
                   -

              215,787,904
              215,787,904
                  -
                  -            189,648,831,826
                      10
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                  Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh        cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007

          CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
                                Thuyết
              Chỉ tiêu                    31/12/2007
                                 minh

1. Tài sản thuê ngoài

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

4. Nợ khó đòi đã xử lý

5. Ngoại tệ các loại
  - Dollar Mỹ (USD)                             299,163.68

6. Dự toán chi hoạt động


                                     Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2008

      Ngƣời lập biểu            Kế toán trƣởng           Tổng Giám đốc
     Nguyễn Hồng Minh            Bùi Văn Dũng            Trần Công Bình
                          8
       Báo cáo tài chính hợp nhất
ho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007

OÁN HỢP NHẤT

            01/01/2007
               269,512.69
p.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2008

     Tổng Giám đốc
     Trần Công Bình
                      9
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                      Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh            cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


          BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
                             Năm 2007Mã                                    Thuyết
                 Chỉ tiêu                       Năm 2007
số                                    minh

01  1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ               17    524,497,667,437

02  2. Các khoản giảm trừ doanh thu                    18      7,375,696,252

10  3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ           19     546,658,387,285

11  4. Giá vốn hàng bán                          20    488,004,889,628

20  5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ                 29,117,081,557

21  6. Doanh thu hoạt động tài chính                   21     12,141,274,846
22  7. Chi phí tài chính                         22      6,954,077,092
23   Trong đó: Chi phí lãi vay                            6,089,583,645
24  8. Chi phí bán hàng                                8,613,833,869
25  9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                          5,411,213,634

30  10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh                    20,279,231,808

31  11. Thu nhập khác                                  918,573,582
32  12. Chi phí khác                                   735,719,396

40  13. Lợi nhuận khác                                  182,854,186

50  14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế                       20,462,085,994

51  15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                    23       301,833,075
52  16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

53  17. Lợi ích của cổ đông thiểu số

60  18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp                   20,160,252,919
                                                  -
70  19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)                              4,056

                                        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2008

         Ngƣời lập biểu             Kế toán trƣởng             Tổng Giám đốc
        Nguyễn Hồng Minh             Bùi Văn Dũng              Trần Công Bình
                          9
     Báo cáo tài chính hợp nhất
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


NH HỢP NHẤT

           Đơn vị tính: VND

            Năm 2006


           452,724,732,070

            6,116,372,681

           446,608,359,389

           415,697,573,705

           30,910,785,684

            1,715,924,374
            3,505,797,446
            3,505,384,399
            9,509,069,264
            6,104,404,017

           13,507,439,331

            1,484,325,658
            5,432,723,817

            (3,948,398,159)

            9,559,041,172

             396,005,210
            9,163,035,962
                  -
                1,845

 Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2008

     Tổng Giám đốc
     Trần Công Bình
                     10
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                      Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh            cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


               BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
                        (Theo phương pháp trực tiếp)
                            Năm 2007


Mã                                   Thuyết
                 Chỉ tiêu                       Năm 2007
số                                    minh
   I. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
01  1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác           641,548,701,189
02  2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ            (511,439,669,976)
03  3. Tiền chi trả cho người lao động                       (28,353,005,989)
04  4. Tiền chi trả lãi vay                             (7,618,337,188)
05  5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp                     (279,206,679)
06  6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                    256,622,975,117
07  7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                   (385,231,329,086)
20  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh                 (34,749,872,612)

   II. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động đầu tƣ
21  1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác          (28,313,004,849)
22  2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác               -
23  3. Tiền chi cho vay, mua các công nợ của đơn vị khác              (7,100,000,000)
24  4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác         7,100,000,000
25  5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.                   (8,715,770,000)
26  6. Tiền thu hồi đầu tư đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.              6,582,688,000
27  7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia             12,508,336,961
30  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư                   (17,937,749,888)

   III. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
31  1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu           386,225,000
32  2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của
   doanh nghiệp đã phát hành                             (274,378,385)
33  3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                    174,548,261,618
34  4. Tiền chi trả nợ gốc vay                          (115,175,830,007)
35  5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính                             -
36  6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                   (1,211,714,120)
40  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính                  58,272,564,106

50  Lƣu chuyển tiền thuần trong kỳ                          5,584,941,606

60  Tiền và tƣơng đƣơng tiền đầu kỳ                         12,021,766,032
61  Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ              (355,009,253)
70  Tiền và tƣơng đƣơng tiền cuối kỳ                        17,251,698,385
                                                 -
                                         Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2008
      Ngƣời lập biểu               Kế toán trƣởng             Tổng Giám đốc
      Nguyễn Hồng Minh              Bùi Văn Dũng              Trần Công Bình
                           10
      Báo cáo tài chính hợp nhất
o năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


P NHẤT


            Đơn vị tính: VND
             Năm 2006


            579,188,755,803
           (376,208,075,686)
            (21,004,221,255)
             (6,191,688,269)
             (2,844,739,870)
            159,364,574,328
           (244,011,058,698)
            88,293,546,353


             (9,253,907,507)
             1,040,000,000
            (66,406,154,426)
             1,600,000,000
             (1,142,388,000)
              626,081,350
              651,591,417
            (72,884,777,166)


              415,500,000

              (269,200,000)
             66,700,000,000
            (92,594,489,821)
                  -
             (2,815,948,585)
            (28,564,138,406)

            (13,155,369,219)

            24,916,090,625
              261,044,626
            12,021,766,032
                  -
Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2008
     Tổng Giám đốc
      Trần Công Bình
                      11
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                      Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh            cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


            BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                               Năm 2007


1.  ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

   Hình thức sở hữu vốn

   Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (sau đây gọi tắ là "Công ty") được thành lập theo Giấy chứng
   nhận đăng ký kinh doanh Số 4103003436 ngày 18 tháng 01 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
   cấp.

   Lĩnh vực kinh doanh

   Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là: Kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất.

   Ngành nghề kinh doanh


   Ngành nghề kinh doanh: Công nghiệp chế biến sản phẩm từ cây cao su; Gia công, sản xuất, mua bán giày thể thao xuất
   khẩu; Mua bán cao su và sản phẩm cao su (giày dép, bao bì), sản phẩm đồ mộc, hàng thủ công mỹ nghệ, máy móc, thiết
   bị, vật tư phục vụ cho tr

   Vốn điều lệ của Công ty: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

2.  CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

   Báo cáo tài chính hợp nhất

   Công ty con


   Công ty con là các công ty chịu sự kiểm soát bởi Công ty trên phương diện tài chính cũng như chính sách hoạt động,
   thường được thể hiện thông qua việc nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con. Các công ty con được hợp nhất
   kể từ ngày quyền kiểm soát được chuyển cho Công ty và được loại trừ khỏi việc hợp nhất khi quyền kiểm soát chấm dứt.


   Các báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất Nhập khẩu Cao su
   và báo cáo tài chính của công ty con được hợp nhất như sau:

                            Giá trị đầu tƣ ghi nhận tại công ty mẹ Tỷ lệ quyền biểu quyết do
                                                 công ty mẹ nắm giữ

                                  Năm 2007     Năm 2006  Năm 2007
                                    VND       VND      %
   Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Địa
   ốc Hồng Phúc                       10,000,000,000  10,000,000,000     100


   Công ty liên kết

   Công ty liên kết là các công ty trong đó Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải kiểm soát, thường được thể hiện
   thông qua việc nắm giữ từ 20% đến 50% quyền biểu quyết ở công ty đó.   Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

   Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.                            11
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                      Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh            cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


           BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                              Năm 2007

  Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

  Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

  Chế độ kế toán áp dụng:


  Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm
  2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.


  Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

  Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành.
  Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện
  chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

  Hình thức kế toán áp dụng

  Công ty áp dụng hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ.

  Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền


  Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm
  phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên
  ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

  Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm
  cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

  Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong
  chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho


  Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo
  giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan
  trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

  Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

  Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

  Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn
  giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.
  Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định (TSCĐ):


  Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu
  hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.
                           12
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                      Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh            cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


            BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                              Năm 2007

  Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền
  thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính.
  Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
  Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

   +  Nhà cửa vật kiến trúc                                 08 - 25 năm
   +  Máy móc thiết bị                                   07 - 15 năm
   +  Phương tiện vận tải                                  07 - 13 năm
   +  Thiết bị công cụ quản lý                               03 - 08 năm
   +  TSCĐVH                                        14 - 49 năm

  Công ty kế thừa trước khi cổ phần hoá các khoản sau là tài sản cố định vô hình:

     Tên tài sản vô hình                  Nguyên Giá        Thời gian khấu hao

     Quyền sử dụng đất                  8,600,000,000             49 năm
     Lãi vay KTCB Dĩ An                  206,205,000             14 năm
     Lập dự án XN Dĩ An                  128,706,976             20 năm
     Chi phí lập dự án khu C                82,122,335             20 năm
     Chi phí giám sát công trình Tam Hiệp         665,253,198             30 năm
     Chi phí CB dự án đầu tư                505,099,768             30 năm
     Chi phí đào tạo XN Tam Hiệp              18,181,819             30 năm
     Chi phí ĐC dự án giày Tam Hiệp            388,844,593             30 năm
     Chi phí lập dư án hợp tác               40,488,182              30 năm

  Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

  Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ
  công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các
  khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm
  trừ giá gốc đầu tư.

  Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh
  theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh
  doanh của Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của Công ty liên doanh phát sinh sau khi
  góp vốn liên doanh.

  Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp
  dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó:
  - Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên
  trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;
  - Công ty theo dõi riêng tài sản góp vốn liên doanh, phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát và các khoản công nợ chung,
  công nợ riêng phát sinh từ hoạt động liên doanh.

  Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:

  - Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương đương tiền";

  - Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;
  - Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.
                           13
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                      Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh            cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


           BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                              Năm 2007

  Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được
  hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

  Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

  Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp
  đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ các
  điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

  Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản
  đó (được vốn hóa), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu,
  các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

  Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

  Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước
  ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

  Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần
  vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm:
  - Chi phí thành lập;
  - Chi phí trước hoạt động/ chi phí chuẩn bị sản xuất (bao gồm các chi phí đào tạo);
  - Chi phí chuyển địa điểm, chi phí tổ chức lại doanh nghiệp;
  - Chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử phát sinh lớn;
  - Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
  - Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.
  Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính
  chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào
  chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

  Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

  Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi
  chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa
  doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc
  ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

  Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả


  Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để
  thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

  Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng
  phải trả đó.


  Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập
  ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự
  phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác trong kỳ.


  Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích theo tỷ lệ 3% trên quỹ lương cơ bản trích nộp bảo hiểm xã hội và được
  hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ theo Thông tư 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003.                           14
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                     Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh           cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


           BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                             Năm 2007


  Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

  Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

  Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ
  chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu
  này và không bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

  Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá
  cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.


  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh
  do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

  Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

  Doanh thu bán hàng
  Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
  -
   Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
   - Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

   - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
   - Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
   - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

  Doanh thu cung cấp dịch vụ

  Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp
  việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn
  thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn
  các điều kiện sau:
   - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
   - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
   - Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
   - Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
  Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.
  Doanh thu hoạt động tài chính

  Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính
  khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
   - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
   - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
  Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc
  góp vốn.

  Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

  Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:                           15
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                      Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh            cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


           BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                              Năm 2007

  - Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
  - Chi phí cho vay và đi vay vốn;
  - Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
  - Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.
  Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

  Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong
  năm hiện hành. Theo Nghị đinh số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ, Công ty Cổ phần Công nghiệp và
  Xuất Nhập khẩu Cao su được miễn thuế hai năm tính từ năm 2006 do chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty
  Cổ phần. Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Địa ốc Hồng Phúc có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
  theo thuế suất 28% trên thu nhập chịu thuế.
                            16
   Báo cáo tài chính hợp nhất
tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


P NHẤT
) được thành lập theo Giấy chứng
và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
n xuất, mua bán giày thể thao xuất
 thủ công mỹ nghệ, máy móc, thiết
h cũng như chính sách hoạt động,
 n. Các công ty con được hợp nhất
ất khi quyền kiểm soát chấm dứt.


nghiệp và Xuất Nhập khẩu Cao su


   Tỷ lệ quyền biểu quyết do
    công ty mẹ nắm giữ

           Năm 2006
              %

               100
ải kiểm soát, thường được thể hiện
12 hàng năm.                   17
    Báo cáo tài chính hợp nhất
 tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


P NHẤT
 6/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm
ẩn mực do Nhà nước đã ban hành.
mực, thông tư hướng dẫn thực hiện
 giá giao dịch thực tế tại thời điểm
c quy đổi theo tỷ giá bình quân liên
n.

 các khoản mục tiền tệ tại thời điểm


 tiền và không có nhiều rủi ro trong
 thấp hơn giá gốc thì phải tính theo
 í chế biến và các chi phí liên quan
a giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn
á trình sử dụng, tài sản cố định hữu
òn lại.
                    18
   Báo cáo tài chính hợp nhất
tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


P NHẤT


 hiện tại của khoản thanh toán tiền
 ên quan đến TSCĐ thuê tài chính.
hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
h như sau:
ời gian khấu hao
gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ
 ết quả hoạt động kinh doanh. Các
tư và được ghi nhận là khoản giảm


ốn góp liên doanh không điều chỉnh
h. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh
 ông ty liên doanh phát sinh sau khi


n đồng kiểm soát được Công ty áp
Trong đó:
 và thực hiện phân bổ cho các bên

 soát và các khoản công nợ chung,
được coi là "tương đương tiền";

 ài sản ngắn hạn;
 sản dài hạn.
                    19
   Báo cáo tài chính hợp nhất
tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


P NHẤT

á gốc của các khoản đầu tư được
.rừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp
ản đó (được vốn hóa) khi có đủ các


 ng được tính vào giá trị của tài sản
ặc phụ trội khi phát hành trái phiếu,
 i được ghi nhận là chi phí trả trước í trả trước dài hạn để phân bổ dần
ỳ hạch toán được căn cứ vào tính
hí trả trước được phân bổ dần vào
kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi
 đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa
 ế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc
 nhất về khoản tiền sẽ phải chi để
ỳ kế toán giữa niên độ.

ược bù đắp bằng khoản dự phòngết lớn hơn số dự phòng phải trả lập
 chênh lệch lớn hơn của khoản dự
 kỳ.


rích nộp bảo hiểm xã hội và được
ày 14/08/2003.                    20
   Báo cáo tài chính hợp nhất
tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


P NHẤT
sản mà doanh nghiệp được các tổ
an đến các tài sản được tặng, biếu


 giá thực tế phát hành và mệnh giá
 quỹ.


sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh
các năm trước.
ợc chuyển giao cho người mua;

oặc quyền kiểm soát hàng hóa;
một cách đáng tin cậy. Trường hợp
 o kết quả phần công việc đã hoàn
ịch vụ được xác định khi thỏa mãn
ng cấp dịch vụ đó.
 giá công việc hoàn thành.
oản doanh thu hoạt động tài chính
được quyền nhận lợi nhuận từ việc
                    21
   Báo cáo tài chính hợp nhất
tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


P NHẤT
hu hoạt động tài chính.

nh

thuế và thuế suất thuế TNDN trong
 Công ty Cổ phần Công nghiệp và
anh nghiệp nhà nước sang Công ty
ụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
                   22
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU              Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh    cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


           BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                           Năm 2007
3. TIỀN
                                   12/31/2007
  Tiền mặt                            4,762,980,745

  Tiền mặt VND                         4,762,980,745
  Tiền mặt ngoại tệ-USD

  Tiền gửi ngân hàng                      12,488,717,640

  Tiền gửi VND                         7,674,634,059
  + Ngân hàng Công thương                    3,061,245,766
  + Ngân hàng Ngoại thương                   1,836,664,858
  + Ngân hàng Đầu tư Phát triển                 2,690,104,210
  + Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội                86,619,225

  Tiền gửi ngoại tệ                       4,814,083,581
  + Ngân hàng Công thương                    4,707,272,577
  + Ngân hàng Ngoại thương                     6,429,647
  + Ngân hàng Đầu tư Phát triển                  100,381,357

  Tiền đang chuyển
                                 17,251,698,385
               Cộng                      -

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC                 12/31/2007

  - Phải thu về cổ phần hoá                    279,300,000
  - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia               -
  - Phải thu người lao động                        -
  - Phải thu khác                        2,645,332,682

               Cộng                 2,924,632,682
                                      -
5. HÀNG TỒN KHO                           12/31/2007                         17
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU            Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh  cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


           BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                         Năm 2007
  - Hàng mua đang đi đường                 #REF!
  - Nguyên liệu, vật liệu                  #REF!
  - Công cụ, dụng cụ                    #REF!
  - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang          #REF!
  - Thành phẩm                       #REF!
  - Hàng hóa                        #REF!
  - Hàng gửi đi bán                     #REF!
  - Hàng hóa kho bảo thuế                  #REF!
  - Hàng hóa bất động sản                  #REF!

         Cộng giá gốc hàng tồn kho          #REF!
                               #REF!
6. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƢỚC            #REF!
                                12/31/2007
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa           #REF!
  - Các khoản khác phải thu Nhà nước            #REF!

              Cộng               #REF!
                               #REF!
                       18
     Báo cáo tài chính hợp nhất
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


HỢP NHẤT           Đơn vị tính: VND

               1/1/2007
            2,142,132,109

            2,142,132,109


            9,879,633,923

            5,542,415,001
            2,655,155,436
             802,571,845
            2,084,687,720


            4,337,218,922
            3,755,340,042
             575,527,119
              6,351,761


           12,021,766,032
                 -

               1/1/2007

             567,700,000
             36,180,697
              1,499,804
             789,342,512

            1,394,723,013
                 -
               1/1/2007                     19
     Báo cáo tài chính hợp nhất
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


HỢP NHẤT           Đơn vị tính: VND
            9,007,234,122
            3,805,816,392
              83,382,885
            14,426,026,138
            12,571,500,163
             883,263,777
             775,025,072           41,552,248,549
                 -

               1/1/2007
              19,600,298
               346,468

              19,946,766
                 -
                     20
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                                         Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh                               cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007

                      BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                                    Năm 2007
 7. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
                  Nhà cửa, vật kiến             Phƣơng tiện vận tải,
         Chỉ tiêu               Máy móc, thiết bị              Thiết bị quản lý    TSCĐ khác
                     trúc                  truyền dẫn
  Nguyên giá
  Số dƣ đầu năm           25,880,799,883     34,751,940,030     3,978,714,920    846,094,615     4,828,106,328
  Số tăng trong năm         19,088,185,937     10,312,018,739     6,004,963,285     77,408,473          -
  - Mua trong năm          12,569,830,551     9,495,821,228     5,244,714,592     77,408,473
  - Đầu tư XDCB hoàn thành      1,749,189,191                 115,265,408
  - Tăng khác            4,769,166,195      816,197,511      644,983,285
  Số giảm trong năm         7,218,973,196     2,152,423,615      919,326,009      1,097,400          -
  - Chuyển sang công cụ, dụng cụ     8,525,000                            1,097,400
  - Thanh lý, nhượng bán
  - Giảm khác            7,210,448,196     2,152,423,615      919,326,009
  Số dƣ cuối năm          37,750,012,624     42,911,535,154     9,064,352,196    922,405,688     4,828,106,328
  Giá trị hao mòn luỹ kế
  Số dƣ đầu năm           7,008,797,980     14,597,499,513     2,008,603,240    521,865,820      879,728,351
  Số tăng trong năm         2,965,463,924     4,666,919,596      916,254,183    128,168,606          -
  - Khấu hao trong năm        1,846,227,652     4,101,770,562      466,254,183    128,168,606
  - Tăng khác            1,119,236,272      565,149,034      450,000,000                    -
  Số giảm trong năm         3,703,056,999      590,300,659      724,342,724      1,097,400          -
  - Chuyển sang công cụ, dụng cụ     8,525,000                            1,097,400
  - Thanh lý, nhượng bán
  - Giảm khác            3,694,531,999      590,300,659      724,342,724
  Số dƣ cuối năm           6,271,204,905     18,674,118,450     2,200,514,699    648,937,026      879,728,351
  Giá trị còn lại
  Tại ngày đầu năm         18,872,001,903     20,154,440,517     1,970,111,680    324,228,795     3,948,377,977
  Tại ngày cuối năm         31,478,807,719     24,237,416,704     6,863,837,497    273,468,662     3,948,377,977
                                   19
   Báo cáo tài chính hợp nhất
ài chính kết thúc ngày 31/12/2007
       Đơn vị tính: VND
          Cộng


         70,285,655,776
         35,482,576,434
         27,387,774,844
         1,864,454,599
         6,230,346,991
         10,291,820,220
           9,622,400
              -
         10,282,197,820
         95,476,411,990

         25,016,494,904
         8,676,806,309
         6,542,421,003
         2,134,385,306
         5,018,797,782
           9,622,400
              -
         5,009,175,382
         28,674,503,431

         45,269,160,872
         66,801,908,559
                  20
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                                   Báo cáo tài chính hợ
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh                         cho năm tài chính kết thúc ngày 31/


                     BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                                  Năm 2007 8. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

                                P  Quyền phát   Bản quyền, bằng
         Chỉ tiêu        Quyền sử dụng đất                      TSCĐ vô hình khác
                                h   hành      sáng chế
  Nguyên giá                          ầ
  Số dư đầu năm                8,600,000,000          -             2,034,901,871
  Số tăng trong năm                   -                          58,805,155
  - Mua trong năm
  - Tạo ra từ nội bộ DN
  - Tăng do hợp nhất KD
  - Tăng khác                                                58,805,155
  Số giảm trong năm                                                -
  - Thanh lý, nhượng bán
  - Giảm khác
  Số dư cuối năm               8,600,000,000          -             2,034,901,871
  Giá trị hao mòn luỹ kế
  Số dƣ đầu năm                 860,000,000          -        -      501,997,199
  Số tăng trong năm               177,608,696                         83,846,594
  - Khấu hao trong năm             177,608,696                         83,846,594
  - Tăng khác
  Số giảm trong năm               252,391,302                            -
  - Thanh lý, nhượng bán
  - Giảm khác                  252,391,302
  Số dư cuối năm               1,037,608,696          -        -      585,843,793
  Giá trị còn lại
  Tại ngày đầu năm              7,740,000,000                       1,532,904,672
  Tại ngày cuối năm              7,562,391,304          -             1,449,058,078
                                20
     Báo cáo tài chính hợp nhất
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007
           Đơn vị tính: VND

           Cộng


           10,634,901,871
             58,805,155
                 -
                 -
                 -
             58,805,155
                 -
                 -

           10,693,707,026

            1,361,997,199
             261,455,290
             261,455,290
                 -
             252,391,302
                 -
             252,391,302
            1,371,061,187

            9,272,904,672
            9,322,645,839
                     21
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU           Báo cáo tài chính hợp nhấ
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh  cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/200

             BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                         Năm 2007

 9. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG
                                  12/31/2007
  - Xây dưng cơ bản dở dang:                  9,322,645,839
  + Dự án 4/35 Độc Lập                     21,512,123,631
  + Dự án Chung cư Vĩnh Hội                    23,145,190
  + Các công trình khác                     1,881,478,823
  - Sửa chữa lớn TSCĐ

             Cộng                  23,416,747,644
                                      -

10. ĐẦU TƢ DÀI HẠN KHÁC
                                  12/31/2007

  - Đầu tƣ cổ phiếu                      10,179,453,591
  + Công ty CP TM và DV Du lịch Cao su             3,051,183,591
  + Công ty CP ĐTXD Cao Su Phú Thịnh              1,800,000,000
  + Công ty CP Đầu tư và KCN Geruco              3,000,000,000
  + Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An              1,128,270,000
  + Công ty CP KCN Cao su Bình Long              1,200,000,000

  - Đầu tƣ trái phiếu

                 Cộng              10,179,453,591
                                      -
11. CHI PHÍ TRẢ TRƢỚC DÀI HẠN
                                  12/31/2007
  - Chi phí trả trước dài hạn                   744,472,720

                 Cộng               744,472,720
                                      -
                      21
    Báo cáo tài chính hợp nhất
m tài chính kết thúc ngày 31/12/2007

ỢP NHẤT
          Đơn vị tính: VND

              1/1/2007
           9,272,904,674
          20,983,549,550
            134,926,190
            73,375,012


          21,191,850,752
                -


              1/1/2007


           3,000,000,000


           3,095,188,000
           6,095,188,000
                -

              1/1/2007
           1,017,271,464

           1,017,271,464
                -
                    22
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                     Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh           cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007

           BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                            Năm 2007

12. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN
                                           12/31/2007
  - Vay ngắn hạn                                105,149,091,910
  - Nợ dài hạn đến hạn trả

                  Cộng                    105,149,091,910
                                              -
13. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƢỚC
                                           12/31/2007
  - Thuế giá trị gia tăng                             523,399,939
  - Thuế tiêu thụ đặc biệt                                 -
  - Thuế xuất, nhập khẩu                                  -
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp                           94,852,669
  - Thuế thu nhập cá nhân                              3,008,909
  - Thuế tài nguyên                                    -
  - Thuế nhà đất và tiền thuê đất                             -
  - Các loại thuế khác                                   -
  - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác                    -

                  Cộng                      621,261,517
                                              -
  Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với
  nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài
  chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

14. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC
                                           12/31/2007
  - Tài sản thừa chờ xử lý                                 -
  - Kinh phí công đoàn                               244,907,262
  - Bảo hiểm xã hội                                103,173,821
  - Bảo hiểm y tế                                  20,775,645
  - Phải trả về cổ phần hóa                           3,364,531,829
  - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn                             -
  - Doanh thu chưa thực hiện                          19,553,440,000
  - Các khoản phải trả, phải nộp khác                      11,229,500,365

                  Cộng                     34,516,328,922
                                              -
15. VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN
                                           12/31/2007
  Vay dài hạn
  - Vay ngân hàng                                10,293,188,528
  - Vay đối tượng khác                             13,711,707,954
  - Trái phiếu phát hành
  Nợ dài hạn
  - Thuê tài chính
  - Nợ dài hạn khác

                  Cộng                     24,004,896,482
                                              -
                          22
      Báo cáo tài chính hợp nhất
o năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007

H HỢP NHẤT
            Đơn vị tính: VND

                1/1/2007
             34,813,022,678


             34,813,022,678
                  -

                1/1/2007
             1,257,808,647


                7,415,820
                9,321,322


              675,938,960


             1,950,484,749
                  -
dụng luật và các quy định về thuế đối với
u, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài                1/1/2007

              208,796,086
               10,654,947
               25,911,700
             4,364,531,829
                  -
             17,761,950,000
             4,398,910,323

             26,770,754,885
                  -

                1/1/2007

             10,293,188,528
             13,711,707,954
             24,004,896,482
                  -
                       23
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                                          Báo cáo tài chính h
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh                                cho năm tài chính kết thúc ngày 3


                    BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                                      Năm 2007

16. VỐN CHỦ SỞ HỮU
  a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

                  Vốn đầu tƣ của   Thặng dƣ   Vốn khác          Nguồn vốn đầu tƣ  Lợi nhuận chƣa   Quỹ đầu tƣ
                                        Cổ phiếu quỹ
                    CSH      vốn cổ phần  của CSH             XDCB      phân phối    phát triển

  Số dƣ đầu năm trƣớc        50,000,000,000                                  4,617,922,144  80,229,414
  Tăng vốn trong năm trước                           (300,500,000)                       392,006
  Lãi trong năm trước                                                9,163,035,962
  Tăng khác
  Giảm vốn trong năm trước                                              4,617,922,144
  Lỗ trong năm trước
  Giảm khác
  Số dƣ cuối năm trƣớc       50,000,000,000            -  (300,500,000)             9,163,035,962  80,621,420
  Tăng vốn trong năm nay                3,950,000                 2,262,904,380
  Lãi trong năm nay                                                 20,160,252,920
  Tăng khác
  Giảm vốn trong năm nay                            38,750,000
  Chia cổ tức và trích quỹ                                              9,163,035,962
  Giảm khác
  Số dƣ cuối năm nay        50,000,000,000   3,950,000        (261,750,000)   2,262,904,380   20,160,252,920  80,621,420
                         -       -             -                          -
                                   23
o cáo tài chính hợp nhất
 kết thúc ngày 31/12/2007
     Đơn vị tính: VND

     Quỹ dự phòng
      tài chính

       200,573,535
       202,533,565
       403,107,100
       345,006,579
       748,113,679
           -
              24
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                    Báo cáo tài chính hợp nh
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh           cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20


          BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                              Năm 2007


  b) Chi tiết vốn đầu tƣ của chủ sở hữu
                                            12/31/2007
  Vốn góp của Nhà nước                               29,000,000,000
  Vốn góp của các đối tượng khác                          21,000,000,000

                  Cộng                      50,000,000,000

  - Số lượng cổ phiếu quỹ                                 29,950

  c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
                                             Cuối năm
  - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
  Vốn góp đầu năm                                 50,000,000,000
  Vốn góp tăng trong năm
  Vốn góp giảm trong năm
  Vốn góp cuối năm                                 50,000,000,000
  - Cổ tức, lợi nhuận đã chia


  d) Cổ phiếu
                                             Cuối năm
  Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành                          5,000,000
  Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng                        2,100,000
  - Cổ phiếu phổ thông                                 2,100,000
  - Cổ phiếu ưu đãi
  Số lượng cổ phiếu được mua lại                              29,950
  - Cổ phiếu phổ thông                                   29,950
  - Cổ phiếu ưu đãi
  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                            4,970,050
  - Cổ phiếu phổ thông                                 4,970,050
  - Cổ phiếu ưu đãi                                      -

  Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ cổ phần
                          24
 Báo cáo tài chính hợp nhất
 chính kết thúc ngày 31/12/2007


ỢP NHẤT

        Đơn vị tính: VND

            1/1/2007
        29,000,000,000
        21,000,000,000

        50,000,000,000

            34,250


           Đầu năm

        50,000,000,000


        50,000,000,000
           Đầu năm
           5,000,000
           2,100,000
           2,100,000

            34,250
            34,250

           4,965,750
           4,965,750
              -
                 25
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU               Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh     cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


        BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                           Năm 2007


17. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
                                      Năm 2007
  Doanh thu bán hàng                        522,090,819,155
  Doanh thu cung cấp dịch vụ                     2,406,848,282
  Doanh thu hợp đồng xây dựng
  - Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
  - Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi
  nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính

                 Cộng                524,497,667,437
                                         -
18. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
                                      Năm 2007
  Chiết khấu thương mại                        7,316,415,847
  Giảm giá hàng bán                           59,280,405
  Hàng bán bị trả lại                              -
  Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)                  -
  Thuế tiêu thụ đặc biệt                            -
  Thuế xuất khẩu                                -

                 Cộng                 7,375,696,252
                                         -
19. DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
                                      Năm 2007
  Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hóa                514,715,122,903
  Doanh thu thuần dịch vụ                       2,406,848,282
  Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng                       -

                 Cộng                517,121,971,185
                                         -
20. GIÁ VỐN HÀNG BÁN
                                      Năm 2007
  Giá vốn của hàng hóa đã bán                    421,089,686,097
  Giá vốn của thành phẩm đã bán                   65,055,190,459
  Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp                   1,860,013,072
  Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản
  đầu tư đã bán                                 -
  Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư                     -
  Hao hụt, mất mát hàng tồn kho                         -
  Các khoản chi phí vượt mức bình thường                     -
  Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                         -

                 Cộng                517,541,305,728
                                         -

21. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
                                      Năm 2007
  - Lãi tiền gửi, tiền cho vay                     683,329,661
  - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu                 -

                            25
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU                  Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh        cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007


       BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
                           Năm 2007


  - Cổ tức, lợi nhuận được chia                        695,993,448
  - Lãi bán ngoại tệ                                  -
  - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện                     89,899,737
  - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện                        -
  - Lãi bán hàng trả chậm                               -
  - Doanh thu hoạt động tài chính khác                   10,672,052,000

                Cộng                     12,141,274,846
                                            -
22. CHI PHÍ TÀI CHÍNH
                                         Năm 2007
  - Lãi tiền vay                               6,099,483,849
  - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm                    -
  - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn                 -
  - Lỗ do bán ngoại tệ                                 -
  - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện                      45,480,488
  - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện                    809,112,755
  - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư                         -
  - Chi phí tài chính khác                               -

                Cộng                      6,954,077,092
                                            -
23. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH
                                         Năm 2007
  - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu
  thuế năm hiện hành                              301,833,075

                Cộng                       301,833,075

24. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

  24.2. Số liệu so sánh
  Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 đã được kiểm
  toán. Số liệu này đã được phân loại lại cho phù hợp để so sánh với số liệu năm nay.
                                          Tp. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2008
      Ngƣời lập biểu         Kế toán trƣởng                Tổng Giám đốc
     Nguyễn Hồng Minh          Bùi Văn Dũng              Trần Công Bình
                             26
 Báo cáo tài chính hợp nhất
chính kết thúc ngày 31/12/2007


HỢP NHẤT

       Đơn vị tính: VND

          Năm 2006
       451,181,677,560
        1,543,054,510
       452,724,732,070
             -

          Năm 2006
        5,936,505,199
         175,947,800
          3,919,682

             -
             -

        6,116,372,681
             -

          Năm 2006
       445,065,304,879
        1,543,054,510


       446,608,359,389
             -

          Năm 2006
       291,327,738,574
       123,602,129,673
         767,705,458
       415,697,573,705
             -


          Năm 2006
         994,347,662


                 27
 Báo cáo tài chính hợp nhất
 chính kết thúc ngày 31/12/2007


HỢP NHẤT

        Đơn vị tính: VND
         363,012,268

          261,044,626


          97,519,818

         1,715,924,374
              -

           Năm 2006
         3,485,207,804
              -
              -
              -
          20,589,642
              -
              -
              -

         3,505,797,446
              -

           Năm 2006

          396,005,210

          396,005,210
háng 12 năm 2006 đã được kiểm

 CM, ngày 29 tháng 01 năm 2008
Tổng Giám đốc
Trần Công Bình
                 28

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:11/16/2011
language:Vietnamese
pages:44