H?P H?I �?NG TS, TRU?NG �I?M THI, THU K�, THANH TRA

Document Sample
H?P H?I �?NG TS, TRU?NG �I?M THI, THU K�, THANH TRA Powered By Docstoc
					 HỌP HỘI ĐỒNG TS, TRƢỞNG
ĐIỂM THI, THƢ KÝ, THANH TRA
   TSĐH, CĐ NĂM 2009 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
     24.6.2009
               LỊCH THI
               Đợt 1 - Khối A03.7.2009  CBCT: 7g30     Làm thủ tục dự thi, nộp lệ
      Thí sinh: 8g00   phí thi, xử lý những sai sót
                trong Giấy báo thi của TS

       Sáng thi:          Toán
04.7.2009
       Chiều thi:           Lý *

       Sáng thi:          Hoá *
05.7.2009
       Chiều thi:         Dự trữ
                   LỊCH THI
                Đợt 2 - Khối B, C, D, T

                 Khối B/T     Khối C     Khối D

08.7.2009  - CBCT: 7g30    Làm thủ tục dự thi, nộp lệ phí thi, xử lý những
      - Thí sinh: 8g00   sai sót trong Giấy báo thi của thí sinh


        Sáng thi:      Sinh*      Văn       Văn
09.7.2009
        Chiều thi:      Toán       Sử       Toán

        Sáng thi:       Hóa*      Địa    Ngoại ngữ *
10.7.2009              (khối T
                 thi năng
                 khiếu)
        Chiều thi:    (năng khiếu)        Dự trữ
                     GIỜ THI

 Sáng   Chiều
 6g15   13g15    CBCT có mặt tại phòng Hội đồng

                  Thi Tự luận
  6g30  13g30    CBCT gọi thí sinh vào phòng thi
  6g50  13g50    CBCT 1 đến phòng HĐ nhận đề thi
  7g05  14g05    Mở đề, phát đề (một hồi chuông/kẻng/trống)
  7g15  14g15    Bắt đầu làm bài (hai hồi chuông/ kẻng/trống)
  10g15  17g15    Thu bài thi (ba hồi chuông/ kẻng/trống)

                Các môn trắc nghiệm
  6g30  13g30    Phát đề cho CBCT 1, PTLTN cho CBCT2, đánh SBD, ký PTLTN
  7g00  14g00    Gọi TS vào phòng, phát PTLTN và hướng dẫn điền vào phiếu TLTN
  7g15  14g15    Mở đề, phát đề, TS ghi và tô mã đề (một hồi chuông/kẻng/trống)
  7g30  14g30    Bắt đầu làm bài (hai hồi chuông/ kẻng/trống)
  9g00  16g00    Thu bài thi (ba hồi chuông/ kẻng/trống)

* Các Điểm thi ghép Tự luận và Trắc nghiệm: từng thời điểm Phòng HĐ cử người đến
  từng phòng thông báo
       CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HỖ TRỢ THI


 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác TS ĐH, CĐ hệ CQ 2009
 (CV 469/BGDĐT-GDĐH ngày 22.01.09). QC 05/2008/QĐ;
 Thông tƣ 02/2009/TT-BGD&ĐT ngày 02.02.09)
 QĐ 3596/QĐ-BGDĐT ngày 21.5.2009, (HĐCTLT cụm Cần
 Thơ).
 QĐ Số 667, 668/QĐ-ĐHCT (HĐTS , Ban TS)
 QĐ Số 812/QĐ-ĐHCT ngày 15.6.2009 (Trƣởng điểm thi, TK
 TS09)
 QĐ Số 824/QĐ-ĐHCT ngày 16.6.2009 (Đòan Thanh tra TS09)
 UBND TPCT: chỉ đạo sở, ngành vào ngày 20.6.2009
 (Sở GD&ĐT, Sở GT Công chính, Công an TPCT, Điện lực
 Cần Thơ, Bưu điện Cần Thơ, UBND 3 quận,…)
 Đòan TNCS HCM Trƣờng: 17 điểm tƣ vấn, hỗ trợ TS
 Ký túc xá: 5.000 chỗ
              SỐ LƢỢNG THÍ SINH

 Tên trƣờng    Khối   Khối Khối Khối Khối Tổng Tổng
          A    B  C  D  T    2 đợt
         (Đ 1)                   (Đ 2)
Đại học Cần Thơ  46.049  19.266  9.721  13.848  1.427  44.262  90.311

ĐH Y-Dược CT        9.071               9.071  9.071
Trường TP. HCM  8.273  3.008  796   2.932      6.736  15.009

 Tổng cộng    54.322  31.345  9.517  16.780  1.427  60.069  114.391


 Đợt 1: 46 ĐĐ (38+8)  - 1.171 (956+215) ph
 Đợt 2: 58 ĐĐ (41+7+10) - 1.319 (938+182+199) ph
    104 ĐĐ      2.480 Ph
SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM THI - Đợt 1 khối A
SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM THI - Đợt 2 khối B,C,D,T
   Lƣu ý về địa điểm thi, giao thông

- Điểm thi TH Nguyễn Du: dời về THCS Lương
 Thế Vinh (khu A)=>tại THCS LTV có 2 điểm thi
- Trường PT Châu Á-TBD: có sửa chữa phòng
 (từ 2 phòng xây thành 3 phòng) nên phòng thi
 khá hẹp
- Cầu Rạch Ngỗng, Nhị Kiều, Đầu Sấu, Cái Răng
- Cần có 2 điểm tư vấn: Cầu Rạch Ngỗng; TH.
 Nguyễn Du (sáng 3-4.7.09 và 8-9.7.09)
       Huy động lực lƣợng

 - 1.791 CBCC
 - 1.728 SV SP, KHCT, GDTC, NN&SHƯD, MT-TNTN,
 Viện NCPTCNSH
Tổng cộng: 6.254 lượt, 192 lượt CB tại điểm thi và 663
 lượt CA, BV

Bố trí HĐCT, in đề, giữ bài thi
 - HĐCT Cụm Cần Thơ: Nhà số 1, K I
 - Ban sao, in đề: Nhà số 6, KI
 - Nơi lưu giữ bài thi: Nhà C2, K II
       Một số điểm lƣu ý chung

- PV báo đài: có giấy giới thiệu HĐTT; không cho vào phòng thi
- Người tham gia TS phải mang phù hiệu (tùy nhiệm vụ)
- Trưởng điểm thi: được dùng ĐTDĐ khi đi trên đường (tại điểm
  thi dùng ĐT bàn);
- CBCT: Không được mang ĐTDĐ trong khu vực thi (tắt và nộp
  cho TK); khi có người thân thi -> báo HĐ đổi vị trí
- TS tắt và để ĐTDĐ ở nơi qui định ngòai phòng thi.
- Điểm thi có nhiều phòng, TĐT phân công hỗ trợ công tác TV
- Xác định khu vực giới hạn không cho TS mang TL, đồ đạc (dán
  tờ giấy A3 in sẵn, mỗi phòng thi có 1 tờ)
- Treo túi nylon để TS bỏ rác
- Cần lắp ghép bàn để gia tăng sức chứa phòng thi
- Dán DS, CV các máy tính được mang vào phòng thi
- Tổ chức CBCT bốc thăm chọn phòng thi
     Một số điểm lƣu ý chung

- Thu giấy báo thi tạm thời, phát giấy báo thi
  chính thức (buổi phổ biến QC)
- Lập Phiếu điều chỉnh sai sót trên giấy báo dự
  thi:
  + Sai họ tên, ngày sinh, giới tính: thực hiện tại
  điểm thi.
  + Sai ngành thi, khối thi, ưu tiên: thực hiện tại
  PĐT vì phải đối chiếu HS ĐKDT (sau buổi
  PBQC hoặc cuối đợt thi)
        Một số điểm lƣu ý chung

- Phương án đánh SBD từng buổi: HĐTT thông báo chung
  toàn cụm
- Ghi SBD đủ 5 số lên bàn. Điều chỉnh vị trí thí sinh sau khi
  biết số thí sinh vắng
 - Qui trình ký giấy thi, giấy nháp môn tự luận: CBCT 2 ký
  trước (vừa đủ); TS bắt đầu làm bài, CBCT 1 đến từng
  TS kiểm tra ảnh, đối chiếu DS ảnh và ký tên vào giấy thi,
  giấy nháp.Giấy nháp sử dụng thống nhất màu toàn cụm
 - Nhắc TS kiểm tra vỏ máy tính có ghi công thức?
 - Qui trình mở túi đề: mở theo đường kẻ chấm trên túi đề,
  rút đề thi ra 5cm, kiểm tra có đúng môn thi?
 - Môn tư luận cho thí sinh ra khỏi phòng thi và khu vực thi
  sau 2/3 thời gian làm bài (khi đã nộp bài thi và đề)
 - Không thu Giấy báo thi
          Lƣu ý đối với môn trắc nghiệm


- 2 CBCT ký tên trước vào PTLTN và giấy nháp
- Có 2 DS để thí sinh ký tên khi nộp bài
- Phát đề úp sấp và yêu cầu TS đặt PTLTN lên trên
- Phát đề theo thứ tự của Ban đề thi và phát cả SBD vắng – sau
   đó thu hồi đề SBD vắng; phát đề theo hàng ngang từ trái qua
   phải, trên xuống, xong cho TS xem, kiểm tra chất lượng đề,
   điền và tô vào mục 2 PTLTN và ghi mã đề vào 2 DS (chưa
   cho ký tên)
- Không cho TS nộp bài trước khi hết giờ làm bài
- Phòng HĐ thu đề thừa sau 15’ làm bài; Không thu đề đã phát
   cho TS khi hết giờ làm bài.
- Khi hết giờ làm bài, úp PTLTN, CBCT 1 đến từng bàn thu
   PTLTN, sau đó gọi lên ký tên vào 2 DS, xong cho TS ra về
       Những vấn đề có liên quan đến
         các trƣờng TP. HCM

- Các trường nhờ tòan bộ: ĐH SP, ĐH Kiến trúc, ĐH
  GTVT (CS2), ĐH Thủy lợi (CS2), ĐH Tài chính-
  Marketing, HVHC Quốc gia, HV Hàng không, ĐH SP
  Kỹ thuật (Đ2), ĐH Ngân hàng(Đ2)
- Trường làm trưởng điểm thi: ĐHQG, ĐH Kinh tế, ĐH
  Nông lâm (2 đợt), ĐH SG, ĐH C.nghiệp(2đợt), ĐH Y
  Dược TP HCM (Đ2).
- Phù hiệu sử dụng 1 lọai do ĐHCT cấp
- CB các trường có mặt tại điểm thi, TK các trường phối
  hợp TK ĐHCT.
- Không chi trả BD cho CB trường bạn (ứng tiền trước)
- Các trường chịu trách nhiệm gửi bài thi tại nhà học C2
  sau mỗi buổi thi. Trường không có đại diện, trưởng
  điểm thi chuyển bài về C2, lệ phí về HĐTT
        Các biểu mẫu

Biểu mẫu TK thực hiện (8 mẫu)
  1. Phân công CB tại điểm thi B12 (bốc thăm)
  2. Biên bản mở đề B14
  3. BB Bàn giao đề thi tự luận/trắc nghiệm B15
  4. BB Bàn giao phiếu TL trắc nghiệm B15A
  5. Báo cáo tình hình thi B21
  6. BC tình hình phòng thi và BB giao bài thi B24
  7. Báo cáo nhanh tình hình vi phạm quy chế B22
  8. Thống kê vi phạm quy chế B23
           Các biểu mẫu

Biểu mẫu CBCT thực hiện (7 mẫu)
  1. Điều chỉnh giấy báo thi B9
  2. Giấy cam đoan (không có giấy báo, CMND) B10
  3. Giấy cam đoan đã TN PTTH B11
  4. BC tình hình thí sinh tại từng phòng thi (mẫu
   dùng cho 4 buổi thi) B16
  5. Sơ đồ chỗ ngồi B17
  6. BB xử lý thí sinh vi phạm qui chế thi B18
  7. BB cho thí sinh ra khỏi phòng thi (báo cho CB
  Gíam sát) B19
   HỒ SƠ, VẬT DỤNG THƢ KÝ NHẬN TẠI P.ĐT


1. Giấy cho mượn địa điểm thi
2. DS CB tham gia tại đỉểm thi
3. Danh sách thí sinh phòng thi (1 dán ở cửa)
4. Giấy ghi phòng thi, giấy A3 nơi tập trung tài
 liệu TS, giấy A3 qui định máy tính
5. Viết nét lớn, viết bảng trắng, dây nilon,
 phấn, hồ, băng keo, kéo, keo
7. Giấy niêm phong phòng thi
8. Sơ đồ phòng thi
             Tập tài liệu cho mỗi phòng thi

Đã chuẩn bị sẵn:
1. Lịch thi
2. TL phổ biến tại phòng thi (Đ.25,41, 42)
3. Tóm tắt nhiệm vụ CBCT
4. Văn bản qui định máy tính được đem vào phòng thi
5. Tờ giấy thi mẫu + Phiếu TLTN mẫu,

TK bổ sung các lọai tài liệu:
 1. Phù hiệu CBCT
 2. Giấy báo thi (buổi phổ biến QC/ Môn 1 phát cho thí sinh)
 3. Danh sách ảnh
 4. Danh sách phòng thi
 5. Báo cáo tình hình TS tại phòng thi (4 buổi)
 6. Qui trình đánh SBD
 7. Túi bài, giấy thi, phiếu TLTN giấy nháp cho từng buổi thi.
 8. Phấn, viết, 1 bút chí/phòng thi, 4 gọt bút chì/Đ.thi, …
      TĐT cần lƣu ý các lỗi thƣờng gặp

- CBCT không ký tên đủ trên tất cả tờ giấy thi
- CBCT không ghi số bài, số tờ trên DS ký tên nộp bài
thi
- CBCT không nộp sơ đồ chỗ ngồi
- CBCT không xếp thứ tự bài thi
- CBCT đếm sai số bài, số tờ
- Thí sinh không ghi SBD (những tờ giấy sau)
- Thí sinh không ghi số tờ trên giấy thi
- Thí sinh ghi sai SBD, sai số tờ giấy thi
- Thí sinh ghi số tờ vào ô điểm thi
- Thí sinh ghi sai số tờ trên giấy thi
- Thí sinh tô sai SBD, mã đề thi trên PTLTN
            Các mốc thời gian cần nhớ

- 25.6.09 và 28.6.2009: 8g00&14g00 Sinh hoạt CBCT, SV
  (Nhiệm vụ, TLPB Đ.24, 25, 40, 42)
- 26.6.09: 7g30 Họp tổng rà sóat; 13g30 Họp báo
- 30.6.09: Sinh hoạt CB&SV làm BV, Tài vụ
- 01-02.7.09 & 06.7.00: TK nhận HS và tiền nước uống
- 02.7.09 & 07.7.09:
  * 14g00 Trưởng điểm thi, TK, SV chuẩn bị ĐĐ thi (có trường TPHCM) ->
  báo cáo HĐTT
  * 16g00 họp các trường TPHCM tại Nhà số 1
- 03.7.09 & 08.7.09: phổ biến qui chế, thu lệ phí
  6g30 Trưởng điểm thi có mặt tại Nhà số 1
- 04,05.7.09 & 09,10.7.09: thi chính thức
  S:5g30, C:12g30 Trưởng điểm thi có mặt tại Nhà số 1
           Chế độ bồi dƣỡng, lệ phí


- Trưởng điểm thi:    120.000 đ/ng x 3 ng = 360.000 đ
- Thư ký:        100.000 đ/ng x 3 ng = 300.000 đ
- Cán bộ tham gia:    100.000 đ/ng x 2 ng = 200.000 đ
(Điểm thi xa được bồi dưỡng thêm 1 buổi 50.000 đ – không chi
 TĐT, CA áp tải, BV, CB tại điểm thi); khối T bớt 1 buổi


 Lệ phí thi:
      + TS các khối A, B, C, D thu 20.000 đ
      + TS khối T thu 80.000 đ
   HĐ CT liên trƣờng, Cụm thi Cần Thơ
     QĐ số: 3596/QĐ-BGDĐT ngày 21.5.2009

1. Ô. Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT
               Chủ tịch
2. Ô. Đỗ Văn Xê, P.Hiệu trưởng Trường ĐHCT
             Phó Chủ tịch
3. Ô. Trần Trọng Khiếm, P.GĐ Sở GD&ĐT TP.CT
               Phó Chủ tịch
4. Ô. Nguyễn Vĩnh An, TP ĐT Trường ĐHCT
             Ủy viên thường trực
5. Ban coi thi ĐHCT + CB của các trường có thí sinh
                   Ủy viên
   Thành viên của Bộ giám sát tổ
   chức thi tại Cụm thi TP. Cần Thơ


   QĐ số: 4072/QĐ-BGDĐT ngày 12.6.2009


Ô. Đỗ Hữu Tuyết,
Phó Vụ trưởng, Phó GĐ cơ quan đại diện BGD&ĐT
tại TP.HCM
     HĐ Tuyển sinh ĐH Cần Thơ
    QĐ số: 667/QĐ-ĐHCT ngày 12.5.2009
1. Ô. Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng,      Chủ tịch
2. Ô. Đỗ Văn Xê,    P.Hiệu trưởng,   P.Chủ tịch TT
3. Ô. Châu Văn Lực,   P.Hiệu trưởng,    P.Chủ tịch
4. Ô. Lê Quang Trí,   P.Hiệu trưởng,    P.Chủ tịch
5. Ô. Hà Thanh Toàn,  P.Hiệu trưởng,    P.Chủ tịch
6. Ô. Lê Việt Dũng,   P.Hiệu trưởng,    P.Chủ tịch
7. Ô. Nguyễn Vĩnh An,  Trưởng phòng ĐT,    Ủy viên TT
8. B. Nguyễn Thị Hồng Nam,Trưởng Khoa SP,   Ủy viên
9. B. Trần Ngọc Liên,  Trưởng Khoa KH,    Ủy viên
10. Ô. Trương Chí Hải, Trưởng phòng KHTH,   Ủy viên
11. Ô. Lê Phi Hùng,   Trưởng phòng TCCB,   Ủy viên
12. Ô. Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng TV,    Ủy viên
13. Ô. Lê Trung Hiếu,  Trưởng phòng QTTB,   Ủy viên
14. Ô. Nguyễn Thanh Tường, Trưởng phòng CTSV, Ủy viên
             Đoàn Thanh tra
        QĐ số: 824/QĐ-ĐHCT ngày 16.6.2009
            Thanh tra tại điểm thi
        QĐ số: 977/QĐ-ĐHCT ngày 22.6.2009
1.  Ô. Võ Xuân Thắng,  TP Thanh tra - PC, Trưởng đòan
2.  Ô. Phan Huy Hùng,  P.TP.Thanh tra - PC, Thành viên
3.  B. Lê Mỹ Hồng,   P. Trưởng ban TTND,Thành viên

   QĐ số: 977 /QĐ-ĐHCT ngày 22.6.2009 - 48 thành viên làm
   công tác thanh tra tại điểm thi )
Hội đồng TS trường
Trưởng điểm thi
Ban chỉ huy CA&QĐ


Thư ký các điểm thi
Thư ký HĐ Trung tâm
Cán bộ coi thi 1, 2
Cán bộ giám sát phòng thi
CB phòng HĐ, Y tế, Tài xế
 Bảo vệ
Thanh tra TS của Bộ
Thanh tra TS của Trường
Thanh tra tại điểm thiLL chỉ huy Công an
 Công an
Túi bài thi (niêm phong 3 mép)
Xin chân thành
  cảm ơn!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:11/16/2011
language:Vietnamese
pages:38