Docstoc

ABC boekje ICARUS

Document Sample
ABC boekje ICARUS Powered By Docstoc
					 Het ABC boekje
    van
basisschool Icarus
           1
        Het ABC boekje van basisschool Icarus
                  Schooljaar 2010 - 2011
                   Directeur: Rosette Aengeveld
                 Kasteelstraat 3 - 3640 Kessenich-Kinrooi
                  Tel: 089/562018 - Fax: 089/572664
                       icarus@g-o.be
                      www.bsicarus.be
                     of via google.be: icarus
             Schoolrekening: BE19 068-2331574-12 BIC:GKCCBEBB

                       Activiteiten
Tweejaarlijkse meerdaagse didactische uitstappen:
In 2009-2010 waren er stadsklassen naar Brussel voor het 5de en 6de leerjaar (5dagen) en
Openluchtmuseumklassen naar Bokrijk voor het 3de en 4de leerjaar (3dagen)
In 2010 – 2011 worden er geen meerdaagse uitstappen georganiseerd tenzij er buitenkansen aangeboden
worden.
Didactische uitstappen die kaderen in bepaalde lessen o.a. bezoek aan de appelboer, de boerderij, het
tuinbouwbedrijf, het natuurhulpcentrum, het asiel, de ponymanège, het bos , de bibliotheek
 Jaarlijkse schoolreis voor de kleuters en de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar.
Tweejaarlijkse schoolreis voor het 3de ,4de ,5de en 6de leerjaar.
Binnen- en buitenschoolse sportactiviteiten waaronder de winterspelen, de speelkoffers tijdens de speeltijden,
sporttornooien
Activiteiten gekoppeld aan projecten
2010-2011: gezondheidsweek: september, wintersportweek: februari, verkeersweek :mei, Afrikaanse week:
juni.
De activiteiten worden steeds aangekondigd in de maandelijkse nieuwsbrief en/of door extra briefjes die met de
leerlingen mee naar huis worden gegeven.
                          Afval
Voorkomen en beperken. Iedereen kan meehelpen de afvalberg te verminderen.
Geef zo weinig mogelijk verpakkingsafval mee naar school. Gebruik boterhammendozen en hervulbare
drinkbussen. Drinkbussen zelf vullen is meestal ook goedkoper dan kleinere verpakkingen kopen.
Sorteren. Op school wordt afval gescheiden verzameld voor recyclage: papier, PMD, GFT.
Ook batterijen worden apart verzameld. Breng jullie gebruikte batterijen mee naar school. De school krijgt er
sportmateriaal voor.
                       Afwezigheid
Kleuters zijn niet leerplichtig. Toch dienen de ouders zich te engageren om hun kind in voldoende mate naar
school te sturen. (zie schoolreglement). Om naar het 1ste leerjaar te kunnen overstappen dient de vijfjarige
kleuter ten minste 220 halve dagen aanwezig te zijn geweest in de 3de kleuterklas. We vragen om het
secretariaat te verwittigen als uw kleuter niet naar school komt.
In september van het jaar waarin kinderen 6 jaar worden zijn ze leerplichtig en zijn ze dus wettelijk verplicht
om elke schooldag de lessen te volgen.
Alleen bij “gewettigde afwezigheid” kan hiervan worden afgeweken.
Wat is “gewettigde afwezigheid? Zie schoolreglement.
Wat moet u doen bij een gewettigde afwezigheid?
· Het secretariaat verwittigen.


                                                         2
· Zo vlug mogelijk een bewijsdocument aan de leerkracht bezorgen, alleszins ten laatste bij de terugkeer van de
leerling op de school. U kan via het secretariaat gepaste documenten bekomen of via de link contact op onze
website deze documenten downloaden. Voor onze Nederlandse ouders is er een speciaal document dat door
een arts dient ingevuld te worden bij een afwezigheid van drie opeenvolgende kalenderdagen wegens ziekte.
                          Agenda
Elke leerling van het lager onderwijs krijgt in het begin van het schooljaar een agenda. Hierin wordt genoteerd
welke taken de leerling thuis moet maken, welke leerstof geleerd moet worden of iets moet meegebracht
worden. De leerkracht kan ook een nota voor de ouders erin schrijven. De agenda wordt dagelijks door de
ouders ingekeken en ondertekend.
                   Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang gebeurt door ’t Speelnestje, een gemeentelijke opvangdienst. Er is opvang vanaf 7
uur. De ouders brengen hun kinderen rechtstreeks naar de opvang in Ophoven, een busje brengt hen dan tijdig
naar school. Ook na de school worden de kinderen opgehaald aan de school en gaan de ouders hen afhalen bij
de opvang die verzorgd wordt tot zes uur. Op het secretariaat zijn informatiefoldertjes verkrijgbaar.
                     CLB Genk Maasland
Vestiging Bree:
Millenstraat 14A - 3960 Bree
Tel: 089/462508
Met vragen over leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg, het psychisch en
sociaal functioneren kunnen ouders en leerkrachten terecht bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
Het CLB werkt gratis, discreet en onafhankelijk.
                Computers en mediatechnieken
              de
De digitale borden in het 3 , 4de , 5de en 6de leerjaar maken de lessen uiterst boeiend en steeds
up-to-date.
Elke klas heeft 2 vaste computers met internet en daarbovenop maakt een mobiele computerklas met internet
geïntegreerd gebruik van de computer in elke klas mogelijk.
                       Drankverbruik
Kies voor gezonde dranken zoals water, ongezoete fruitsappen, water waaraan een fruitsiroopje werd
toegevoegd of melkproducten. De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om ook in de klas, gedurende de
ganse dag, water te drinken naar behoeve en dit volgens de klasafspraken. Van de ouders wordt verwacht dat ze
een drinkbusje met dop (liefst een sportdop voor de jongste leerlingen) voorzien dat eventueel in de klas gevuld
kan worden met water.
                   Engagementsverklaring
Als ouder heeft u samen met de school een belangrijke impact op de ontwikkelingskansen van uw kind. Het
begeleiden van de leerling is immers een gedeelde zorg en een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is daarom
belangrijk dat er regelmatig een wederzijdse uitwisseling van informatie gebeurt. Wij durven dan ook vragen om
in het belang van het kind zich te engageren om aanwezig te zijn bij elk gepland overleg (oudercontact, overleg
met het zorgteam op uitnodiging). De school biedt diverse vormen aan van individuele begeleiding bij
leermoeilijkheden of ander situaties die aanleiding kunnen geven tot begeleidingsmaatregelen. Van de ouders
wordt in het belang van het kind hiertegenover een positief engagement verwacht. Ook vragen wij aan de
ouders om zich te engageren om hun kind(eren) elke dag op tijd (5 minuten voor de aanvang van de lessen) en in
voldoende mate (zie schoolreglement: regelmatig schoolbezoek) naar school te brengen. De keuze voor een
Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren
                       Fietscontrole
Jaarlijks komt Frans Peeters, de wijkagent, de fietsen van de leerlingen controleren. Dit om de veiligheid van
onze leerlingen te vergroten. Als de fiets niet in orde, is krijgen de ouders hiervan bericht. Na een tijdje gebeurt
er dan een hercontrole.
                                                            3
                         Fluohesjes
Vanaf het schooljaar 2010-2011 krijgt elke leerling vanaf de 1ste kleuterklas een fluohesje toebedeeld. Wij
verwachten dat elke leerling dit draagt bij het naar school komen en bij het verlaten van de school. Dit om de
veiligheid van onze leerlingen te verhogen. Ook bij elke didactische uitstap dient de leerling dit hesje te dragen.
De leerling dient dit hesje dus steeds bij te hebben, zelfs indien de leerling met de bus naar school komt. Het
hesje wordt in bruikleen gegeven aan de leerling en blijft eigendom van de school.
                          Foto’s
Regelmatig worden er foto’s of soms ook ander beeldmateriaal genomen van activiteiten in schoolverband die
wij publiceren via onze website of onze nieuwsbrief. Op deze wijze trachten we meer informatie te verstrekken
over onze schoolwerking. Ouders die niet wensen dat de occasioneel genomen schoolgelinkte foto’s
gepubliceerd worden via onze nieuwsbrief/ onze website dienen de directie hiervan op de hoogte te brengen. Bij
het ondertekenen van het schoolreglement wordt immers verondersteld hiermee akkoord te zijn. (zie
schoolreglement: privacy)
Elk schooljaar worden er klasfoto’s en individuele foto’s genomen door een professionele fotograaf. De ouders
kunnen vrijblijvend deze foto’s kopen aan de aangeboden prijzen van de leverancier. Via een briefje worden de
ouders op de hoogte gebracht wanneer de fotograaf langskomt.
                          Fruitdag
Op woensdag brengen we geen koeken mee maar enkel fruit of groenten (vb. een wortel)
                   Fruitproject ‘Tutti-Frutti’
Dit is een jaarlijks terugkerend project waarbij de leerlingen gedurende 30 weken een stuk fruit krijgen in de
klas. De leerlingen kunnen zich hiervoor inschrijven voor €2.00 per schooljaar. Leerlingen die tijdens het
schooljaar instappen kunnen niet meer genieten van de subsidie voor dit project en betalen de prijs van € 6.00
gereduceerd met de periode die reeds voorbij is. Het fruit wordt op dinsdag samen in de klas opgegeten.
                          Gedrag
Wij vragen aan onze leerlingen om elkaar te behandelen zoals zij zelf behandeld willen worden namelijk
respectvol, hoffelijk en beleefd. Elke vorm van geweld wordt niet getolereerd. Aan onze ouders durven wij
vragen om beleefdheid, verdraagzaamheid en respect te promoten en op het schooldomein ook zelf het goede
voorbeeld te geven.
                   Gevaarlijke voorwerpen
Gevaarlijke voorwerpen meebrengen is verboden en wordt gesanctioneerd. Ouders worden hierbij in het
overleg betrokken.
                     Gezonde startdag.
Het schooljaar 2010-2011 starten wij op een gezonde manier. Deze hele woensdagvoormiddag staat in het
teken van gezond bewegen op onze speelplaats.
                  Godsdiensten/zedenleer
Wij zijn een neutrale school. Dit betekent dat wij respect hebben voor ieders overtuiging. Daarom kan men
kiezen tussen verschillende levensbeschouwingen. Momenteel worden er de cursussen Rooms-katholieke
godsdienst, Protestantse godsdienst, Niet-confessionele zedenleer en Islamitische godsdienst gegeven. Bij elke
inschrijving vanaf het 1ste leerjaar ontvangen de ouders een keuzeformulier. Gedurende de eerste 8 dagen van
elk nieuw schooljaar kunnen de ouders een formulier aanvragen om hun keuze te wijzigen.
     Katholieke godsdienst: juf Marie-Paul
     Protestantse godsdienst: juf Iet
     Islamitische godsdienst: juf Seher
     Niet-confessionele Zedenleer: juf Wendy                                                           4
                         GSM
Een in werking zijnde GSM is verboden binnen de schoolpoorten. Indien de GSM signalen uitzendt tijdens de
schooluren wordt deze tot het einde van de dag bijgehouden door de leerkracht/ directie.
                   Heen- en weerschriftje
In de kleuterklassen wordt er een schriftje gebruikt om informatie over te brengen naar de ouders toe en de
ouders mogen dit ook gebruiken om informatie door te spelen naar de kleuterjuffen.
                         Huiswerk
Er wordt van de leerlingen verwacht dat zij stipt hun huiswerk maken. Huiswerk staat steeds vermeld in de
agenda. De ouders volgen dit thuis op. In principe geldt de regel: 10 minuten intensief werken per leerjaar. Als
uw kind regelmatig problemen ondervindt met zijn huiswerk neem dan contact op met de leerkracht. Aangepast
huiswerk is misschien noodzakelijk.
                Informatieavond voor ouders
Voor de ouders van de kleuters en leerlingen 5de en 6de leerjaar is er een informatieavond op maandag 6
september.
Voor de ouders van de leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar is er een informatieavond op dinsdag 7
september.
Op deze avond verwachten wij alle ouders in de refter van de school om 19.30. Daar zullen ze verwezen worden
naar de leerkracht waar hun kind bij komt te zitten. In de klassen zullen de leerkrachten de nieuwigheden voor
het nieuwe schooljaar toelichten.
                       Inschrijvingen
Bij het inschrijven van leerlingen moet een officieel document tot identificatie worden voorgelegd. Dit kan zijn: -
een kopie van de SIS-kaart
     - Voor de Nederlandse ouders: - een kopie van het paspoort van het kind of van de ouder
                       waarop de kinderen vermeld zijn
                      - een uitreksel uitgereikt door de gemeente met de
                       persoonsgegevens van het kind
De leerling blijft ingeschreven voor de gehele duur van de schoolloopbaan behalve indien de ouders verzoeken
voor een uitschrijving of indien de leerling een definitieve uitsluiting krijgt.
                        Instapdagen
Kleuters jonger dan 3 jaar mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten vanaf volgende instapdata: de
eerste schooldag na : de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie, de
paasvakantie, de eerste schooldag van februari, de eerste schooldag na het weekend van Hemelvaart.
                         Kalender
In het begin van het schooljaar of bij inschrijving krijgen onze leerlingen een kalender mee waarop alle
vakantiedagen, facultatieve dagen en reeds geplande activiteiten vermeld staan. Van onze ouders verwachten
we dat ze deze kalender in de loop van het jaar zelf aanvullen met de activiteiten die vermeld staan in onze
nieuwsbrief.
                       Kiss-and-drive
’s Morgens biedt onze kiss-and-drive een tijdsbesparende en veilige manier om de leerlingen vanaf het tweede
leerjaar aan school af te leveren. Hiervoor dient men gebruik te maken van de kiss-and-drive-strook voor de
school. Ouders laten hierbij hun kinderen alleen rechts uitstappen tenzij ze gehinderd worden door kinderzitjes
op de achterbank. Twee leerlingen van het 6de leerjaar en een lid van het VVI (veilig verkeer Icarus) helpen om
deze Kiss-and-drive ordelijk te laten verlopen.
Opgelet deze Kiss-and-drive gebeurt in één richting, namelijk inrijden in de Kasteelstraat via de Kleine
Kasteelstraat en deze uitrijden richting Venlosesteenweg.


                                                           5
                          Kledij
Wij vragen aan de ouders hun kinderen netjes en verzorgd naar school te sturen. Wij houden eraan dat onze
leerlingen gewone kledij dragen die past bij hun leeftijd . Geen hoge hakken, korte topjes, provocerende kledij,
teenslippers, waardevolle sieraden, schmink, tatoeages, piercings. Het dragen van hoofddeksels (petten,
mutsen,…) is enkel toegelaten op de speelplaats
Tijdens de les lichamelijke opvoeding wordt de opgelegde kledij gedragen. (zie lichamelijke opvoeding/
schoolreglement)
                    Kosteloos onderwijs
In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aan de ouders geen inschrijvingsgeld gevraagd, noch
bijdragen voor kosten die verbonden zijn aan het nastreven van ontwikkelingsdoelen of het behalen van de
eindtermen. Alle materialen die nodig zijn om de eindtermen te behalen worden ter beschikking gesteld door
de school en blijven eigendom van de school. Indien de materialen beschadigd of zoekgeraakt zijn, worden ze
vervangen op kosten van de ouders. Een lijst van deze materialen vindt u in bijlage bij het schoolreglement.
Materialen die niet op deze lijst voorkomen dienen door de ouders zelf aangekocht te worden o.a. een
boekentas en een pennenzak
                      Leerlingenraad
In september mogen de leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar zich kandidaat stellen voor onze
leerlingenraad. In deze klassen worden dan verkiezingen gehouden waaruit een voorzitter, een ondervoorzitter
en een penningmeester worden verkozen. Er wordt maandelijks vergaderd. Zij plegen overleg, geven advies en
hebben zo een positieve inbreng zodat we samen ‘school’ maken.
                    Leerlingenrekening
Vanaf het schooljaar 2010-2011 wordt per kind een voorschot gevraagd van € 20. Dit voorschot wordt geïnd in
de maand september of bij de instap in onze school en wordt verrekend bij de laatste factuur van het lopende
schooljaar.
Door de instap in een nieuw boekhoudkundig programma krijgen onze leerlingen vanaf het schooljaar 2010-
2011 maandelijks een rekening mee naar huis.
                     Leerlingenvervoer
Onze school verzorgt een ophaaldienst met de schoolbus voor leerlingen die in België wonen. Wij komen de
leerlingen ’s morgens ophalen en brengen hen ’s avonds weer veilig terug naar huis. Deze dienst is gratis voor
kleuters en voor leerlingen die meer dan 4 km van de school wonen. Voor hen die binnen een straal van 4 km
van de school wonen is de dienst betalend. Naast de buschauffeur gaat er steeds een begeleider mee met de
bus.
De busbegeleider is Jean Hinoul en is te bereiken op telefoonnummer: 0485-61 61 95
                    Leerlingvolgsysteem
In onze school wordt de totale ontwikkeling (kennis, vaardigheden, attituden, motorische en socio-emotionele
ontwikkeling) van onze leerlingen nauwgezet opgevolgd zowel op leerling-, klas- ,als schoolniveau en dit met
behulp van meerdere leerlingvolgsystemen om een optimale begeleiding van onze leerlingen te waarborgen.
                     Leerlingentaakjes
Zowel in de klas als buiten de klas o.a. de refter, de speelplaats kunnen leerlingen taken worden opgelegd om
verantwoordelijkheid, samenwerking en attituden zoals orde, respect, netheid bij te brengen. Deze taken
kunnen zijn: helpen opruimen in de klas, in de refter, op de speelplaats, klas netjes houden: bord afvegen,
borstelen, … verantwoordelijke voor de speelkoffers: inhoud controleren, netjes opbergen enz.
                    Lichamelijke opvoeding
Alle leerlingen nemen deel aan de lessen lichamelijke opvoeding. Dit is voor elke klas minimum 2 uren per week, voor
sommige klassen is zwemmen hier een onderdeel van . Uitzonderingen voor niet-deelname aan de lessen worden enkel
aanvaard met een attest van de arts of de ouders.
                                                          6
Turnkledij is verplicht: - 1ste en 2de kleuterklas: turnpantoffels met witte zool, makkelijk zittende kledij
             - 3de kleuterklas: turnpantoffels met witte zool, T-shirt met logo van de school (tegen
              kostprijs), makkelijk zittende kledij
             - lager onderwijs: zwarte short, T-shirt met logo van de school (tegen kostprijs),
              turnpantoffels met witte zool
De leerlingen brengen op maandag hun turngerief mee en hangen het aan de kapstok aan hun klas en nemen het
vrijdagavond terug mee naar huis of laten het hangen. Voor elke vakantie nemen alle leerlingen het turngerief mee naar
huis om het te laten wassen. Als leerlingen niet kunnen of mogen meeturnen is een briefje van de ouders of de arts
verplicht (zie schoolreglement).
                        Luizenmoekes
Elke maandag na een vakantie of verlofperiode komen een aantal ouders de hoofdjes van de leerlingen controleren. Bij
een besmetting worden de ouders verwittigd en ook de leerlingen uit die klas krijgen een briefje mee dat er luizen zijn
geconstateerd en de ouders alert moeten zijn. Een kind waarbij besmetting werd vastgesteld krijgt van school een
plastieken luizenkap die aan de kapstok over de jas en de muts gehangen wordt om zodoende verdere besmetting aan
de kapstok te vermijden.
Er wordt van de ouders verwacht dat er bij een besmetting onmiddellijk een juiste behandeling wordt opgestart. Na een
besmetting wordt er binnen de 10 dagen opnieuw gecontroleerd.
Wij vragen om elke besmetting die werd vastgesteld door de ouders ook te melden aan de school.
Een school kan alleen ‘luizenvrij’ worden en blijven als iedere ouder hierin zijn verantwoordelijkheid opneemt.
                          Medicatie
In principe wordt op onze school geen medicatie toegediend aan de kinderen, tenzij in uiterst dringende
noodzakelijkheid op basis van een doktersvoorschrift. De leerkracht/ school kan op geen enkel ogenblik
verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van
medicatie.
                      Maaltijden of soep
Wij streven ernaar dat onze leerlingen in het schoolrestaurant een zeer gevarieerd aanbod krijgen van groenten, vlees-
en vissoorten. Wij vragen aan onze leerlingen om op zijn minst van elk gerecht te proeven als ze dit niet kennen. Van
onze ouders vragen wij ons hierin te steunen. Onze leerlingen krijgen vóór een nieuwe maand begint een invulformulier
mee om door de ouders in te vullen op welke dagen ze wensen een middagmaal of enkel soep te eten.
Het te betalen bedrag komt op de leerlingenrekening.
De dagen dat een leerling is opgegeven en ziek wordt gemeld wordt gecrediteerd.
                       Maximumfactuur
Alle onkosten die voortvloeien uit deelname aan activiteiten of de aankoop van materialen die niet noodzakelijk zijn
voor het behalen van de eindtermen of de ontwikkelingsdoelen (bv. Toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen
van 1 dag,…) zullen beperkt blijven tot maximum € 20 voor onze kleuters en € 60 voor onze leerlingen van het lager
onderwijs..
Voor meerdaagse uitstappen geldt een maximumfactuur van € 360 over de ganse lagere onderwijsloopbaan. Kleuters
doen geen meerdaagse uitstappen.
                     MDO/zorgteamoverleg
Maandelijks vindt er een multidisciplinair overleg plaats waarin voor ontwikkelings- of leerbedreigde leerlingen gezocht
wordt naar gepaste ondersteuning/ begeleiding/ hulp. In dit multidisciplinair overleg zijn de klastitularis, de
zorgcoördinatoren, de directie, het CLB en indien nodig de GOK-leerkracht of externe hulpverleners zoals GON-
begeleiders of logopedisten/kinésisten aanwezig. De ouders worden zo vlug mogelijk na een bespreking uitgenodigd
voor een overleg samen met het zorgteam.
3 keer per schooljaar wordt de totale ontwikkeling van elke leerling door het multidisciplinaire zorgteam geëvalueerd
en wordt indien nodig gepaste begeleiding opgestart. Ook hierbij worden de ouders uiteraard betrokken.


                                                            7
                            Milieu
Eerbied voor de natuur vinden wij belangrijk. Ons sorteerparkje brengt het sorteren van jongsaf aan bij. Ook is er
wekelijks een klas verantwoordelijk voor het proper maken van de speelplaats. Elk jaar doet de school mee aan de actie
“proper straatbeeld” waarbij onze leerlingen de straat op trekken om zwerfvuil op te rapen. Deze actie wordt
gecoördineerd door de gemeente.
                         Nieuwsbrief
Elke maand wordt er een nieuwsbrief gemaakt met daarin nieuws in verband met de schoolwerking en een woordje van
de directeur. De leerkrachten of de leerlingen maken tekstjes over de activiteiten die hebben plaatsgevonden.
Daarnaast is er ook een opsomming van de activiteiten die de volgende maand gaan plaatsvinden. Ook andere
anekdotes o.a. geboortes, overlijdens, nieuwe leerlingen enz. worden hierin opgenomen. Ouders die dat wensen krijgen
de nieuwsbrief via mail, voor de ouders die dat niet wensen wordt er een papieren versie meegegeven met het kind.
                        Openingsuren
De school is elke dag open tijdens de schooluren. Tijdens de zomervakantie is de school open tot en met 5 juli en vanaf
16 augustus telkens van 10u tot 12u en van 13u tot 15u. Ook buiten deze uren kan er steeds een afspraak gemaakt
worden met de directie.
                        Openklasdagen
Ouders van peuters van de 1ste kindertuin kunnen de klaswerking van onze eerste kindertuin mee beleven tijdens onze
openklasdagen. Daarna volgt er een informatieoverleg met directie en klastitularis.
U bent van harte welkom op elke tweede woensdag voor elke vakantie voor de instapdatum:
    - 20/10/2010, 15/12/2010, 19/01/2011, 23/02/2011, 30/03/2011, 25/05/2011, 22/06/2011
                        Oudercontacten
Per schooljaar (zie kalender) zijn er drie individuele oudercontacten met de leerkracht van uw kind(eren) waarbij het
totale functioneren van uw kind besproken kan worden. Ook is er de mogelijkheid om de directeur, de leerkracht
lichamelijke opvoeding of de zorgcoördinator te spreken.
   Oudercontact :  Kleuter: 16/11/2010 + 24/03/2011 + 23/06/2011
            Lager:  18/11/2010 + 03/02/2011 + 24/06/2011

                       Overgaan of niet?
Bij het MDO aan het einde van het schooljaar formuleert het zorgteam (klastitularis, directie, CLB, zorgcoördinatoren)
een advies voor het volgende schooljaar. Dit advies kan zijn : mag overgaan, mag niet overgaan, mag overgaan mits,
overstap naar het buitengewoon onderwijs. In het belang van het kind moet dit advies gevolgd worden. Ouders die het
advies niet wensen te volgen dienen hierover
een verklaring te ondertekenen en ontlasten de school van alle verantwoordelijkheden over de doorgroeimogelijkheden
van hun kind.
                   Pedagogische studiedagen
De lessen voor de leerlingen in het basisonderwijs kunnen per schooljaar anderhalve dag (hetzij drie maal een halve dag,
hetzij en volledige en een halve dag) geschorst worden voor het houden van pedagogische studiedagen voor de
leerkrachten. Deze worden tijdig gemeld via de nieuwsbrief.
                           Parkeren
Om de veiligheid van al onze kinderen te verhogen aan de schoolpoort wensen wij dat er in de Kasteelstraat zowel bij
aanvang als bij het einde van de school niet geparkeerd wordt, ook niet op de zandberm tegenover de ingang van de
school.
Langs de Venlosesteenweg is er een nieuwe parking voorzien. Indien deze parkeerplaats volzet zou zijn kan men ook
parkeren voor T-meubel of op de zandberm ter hoogte van de nieuwe loods van meubelen De Graef.


                                                             8
                            Rapport
4 keer per jaar ( zie kalender) krijgen de leerlingen van het lager onderwijs een rapport mee naar huis. Bij het rapport zit
een bijlage met een woordje uitleg over hoe het rapport in elkaar zit.
                            Roken
Roken in het schoolgebouw is 24/24 uur, 7 dagen op 7 verboden. Op het schooldomein, buiten de gebouwen geldt een
algemeen rookverbod op alle weekdagen van 6u30 tot 18u30. Na 18u30 en in het weekend mag er enkel gerookt
worden op plaatsen op het schooldomein die daarvoor voorzien zijn door de directie.
Wij vragen ook met aandrang om niet aan de schoolpoort te roken.
                          Schoolraad
De schoolraad, dit is een officieel orgaan gekozen uit de ouders, personeel en uit het socio-culturele milieu, overlegt en
geeft advies samen met de directie over de algemene schoolorganisatie.
                        Schoolreglement
Als u uw kind inschrijft in BSGO Icarus, ontvangt u een exemplaar van het schoolreglement . De inschrijving van uw kind
is pas geldig als u zich akkoord verklaart met het schoolreglement door het bijgevoegd document te ondertekenen.
                          Schoolteam
                  Beleidsmedewerkers en onderwijzend personeel
directie: Rosette Aengeveld
zorgcoördinator/ logopedist: Rob Meers           1ste leerjaar : juf Liesbet
zorgcoördinator/onderwijzer: Julie Nuyttens         2de leerjaar A : juf Heidi
administratief bediende: Hildegard Meuleneers        2de leerjaar B : meester Geert
 ste
1 kleuterklas A: juf Tanja                 3de leerjaar : juf Anita
1ste kleuterklas B: juf Helga                4de leerjaar : juf Kristel
 de
2 kleuterklas: juf Eliane                  5de leerjaar A: juf corine
 de
3 kleuterklas: juf Hilde                  5de leerjaar B: meester Davy
Kinderverzorgster: juf Annemie               6de leejaar : juf Wendy
                         Schooltoelage
Belgische ouders of buitenlandse ouders die al een tijdje in België wonen, werken of gewerkt hebben, kunnen
afhankelijk van hun gezinsinkomen een schooltoelage aanvragen voor hun kind in het kleuter- en/of lager onderwijs.
Voor het kleuteronderwijs bedraagt deze € 80, voor het lager onderwijs minimum € 90 en maximum € 180. Zij kunnen
de aanvraag online indienen via www.studietoelagen.be of via een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is via het
secretariaat van de school. Wij raden elke ouder aan om deze aanvraag in te dienen als men denkt er recht op te
hebben. Ook bij twijfel is het raadzaam om toch een aanvraag in te dienen. Ook de school krijgt een kleine extra subsidie
voor elke aangevraagde schooltoelage. Naar de toekomst toe zullen ook leerkrachturen aan deze schooltoelage
gekoppeld worden, zodat niet alleen de ouder, maar ook de school er veel baat aan heeft als een schooltoelage wordt
aangevraagd.
                          Schooluren
Begin: 8.45 uur
    pauze: 10.25 – 10.40 uur
Middagpauze:12.00 -13.00 uur
    Pauze: 14.15 – 14.30 uur
Einde: 15.20 uur
                          Secretariaat
U kunt met al uw vragen over het praktische en financiële aspect terecht op het secretariaat bij juf. Hildegard.


                                                              9
                            Snoep
Dit wordt niet getolereerd op school. Trakteren met een verjaardag kan met cake,wafels, een gezonde koek of fruit.
                           Taaltoets
                   ste
Om te kunnen overstappen naar het 1 leerjaar moet de leerling minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in de
derde kleuterklas van een Nederlandstalige kleuterschool. Leerlingen die aan deze voorwaarde niet voldoen moeten
een taaltoets afleggen om aan te tonen dat ze in voldoende mate Nederland beheersen.
                       Vakantieregeling
In het begin van het schooljaar of bij inschrijving krijgen onze leerlingen een kalender waarop alle vakantiedagen en de 2
facultatieve vrije dagen vermeld staan. Voor de leerlingen zijn ook de pedagogische studiedagen vrije dagen. In de
nieuwsbrief worden maandelijks de vakantie of vrije dagen vermeld.
                      Verloren voorwerpen
Wij vragen onze ouders met aandrang om op kleding, boekentassen, boterhamdozen en ander persoonlijk materiaal de
naam van hun kind te zetten. Indien uw kind iets kwijtraakt op school, verwittig de leerkracht of het secretariaat.
Gevonden voorwerpen worden slechts één schooljaar bewaard.
                       Verkeersveiligheid
De vereniging VVI (Veilig Verkeer Icarus) zijn een aantal vrijwilligers die denken en werken rond de veiligheid van onze
schoolomgeving. Elke dag worden onze leerlingen die te voet of met de fiets komen geholpen met oversteken. Ook
wordt de verkeersveiligheid in de omgeving bevorderd door onze kiss-and-drive, door nieuw aangelegde voet-en
fietspaden en nieuw aangelegde parkeerplaatsen.
Ook het eenrichtingsverkeer in de Kasteelstraat , zowel ’s morgens als ’s avonds, bevordert de verkeersveiligheid.
Wij vragen aan onze ouders een voorbeeldfunctie op te nemen inzake verkeersveiligheid.
Wij trachten het verlaten van de school ordelijker te laten verlopen door onze leerlingen in te delen in groepen die op
verschillende, achter elkaar volgende tijdstippen de school verlaten.
Kleuters verlaten de school via het kleine poortje. De leerkrachten laten de kleuters naar hun ouder(s) stappen vanaf het
moment dat ze er zijn. Om een goed overzicht te hebben over welke ouders al aanwezig zijn om hun kind(eren) af te
halen en om de begeleide rij van het lager ruimte te geven, vragen we aan de ouders om te wachten ter hoogte van het
kleine poortje achter het gele voetpadgedeelte ,achter de betonnen ruggen.
Van de leerlingen van het lager verlaat onder begeleiding van enkele leerkrachten de fietsrij als eerste de school via de
bovenste trap op de speelplaats, gevolgd door de leerlingen die te voet en met de auto naar huis gaan. Leerlingen die
met de auto worden afgehaald blijven op de speelplaats wachten totdat ze worden opgehaald door de ouders.
Wij vragen met aandrang aan de ouders om niet te blijven hangen ter hoogte van het kleine poortje, maar onmiddellijk
aan te sluiten achter de voetgangersrij.
Leerlingen die met onze schoolbus naar huis gaan of die naar de buitenschoolse opvang moeten, worden onder de
overdekte speelplaats verzameld en onder begeleiding naar de bus gevoerd.
                          Verzekering
Alle kinderen zijn kosteloos verzekerd tegen ongevallen die gebeuren tijdens de lesuren, tijdens schoolactiviteiten die
daarbuiten vallen, en ook op de normale weg naar of van school.
Wanneer uw kind op weg naar of van school een ongeval krijgt, breng dan binnen de 24 uur het secretariaat hiervan op
de hoogte.
Bij lichamelijke schade betaalt de verzekering wat niet door het ziekenfonds wordt vergoed.
Bij materiële schade aan bijv. fiets, kleren, komt de verzekering niet tussen.
                 Vriendenkring/oudervereniging
Onze vriendenkring is een groep vrijwilligers van ouders. Ze bestaat uit enerzijds actieve leden die deelnemen aan het
beleid en de werking. Zij zijn zoveel mogelijk aanwezig op vergaderingen. Anderzijds bestaat onze vriendenkring uit


                                                            10
werkende, niet actieve leden, die niet altijd tijd en interesse hebben om te vergaderen, maar die wel aan verschillende
activiteiten of taken willen deelnemen.
Wat wordt er onder andere georganiseerd samen met de school: eetavond, Sinterklaasfeest voor de kleuters,
kienavond, carnavalfeest, paasworkshop voor ouders en kleuters, schoolfeest,…
Dankzij de belangeloze en tomeloze inzet van de leden van de vriendenkring worden regelmatig financiële kosten
ondersteund zodat sommige activiteiten gratis of aan verminderde prijzen kunnen doorgaan (vb vervoer stadklassen,
openluchtmuseumklassen, didactische uitstappen). Ook worden speelplaatsmaterialen bekostigd door de vriendenkring.
                          Waterdag
Op donderdag drinken we enkel water. Enkel tijdens de lunch mag een andere gezonde drank verbruikt worden.
                           Website
www.bsicarus.be
De foto’s van de activiteiten en een begeleidend tekstje worden zo snel mogelijk op de website geplaatst.
                         Wieltjesdag.
Op dinsdag mogen de leerlingen van het lager onderwijs skates, rolschaatsen, step, wavebord, … meebrengen om
tijdens de speeltijd hiermee te spelen. Voor deelname is beschermende kledij vereist: helm, knie- en
elleboogbescherming. Polsbescherming is wenselijk
                             Ziek
Stuur zieke kinderen NIET naar school. Kinderen willen erg graag naar school als er die dag leuke dingen gepland staan
die ze niet willen missen (vb. schoolreis, theater,…). ’s Morgens voelen kinderen zich meestal iets beter maar tijdens de
dag gaat het zich terug zieker voelen en toch naar huis willen. Dan wordt die leuke uitstap of … een zware klus voor de
juf die ook de zorg van de andere kinderen heeft en ook de andere kinderen lopen gevaar om eventueel ziek te worden.
Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan de directeur.
                          Zwemmen
De leerlingen hebben recht op 15 gratis zwembeurten tijdens hun lagere school. De school kiest ervoor om het 2de
leerjaar 5 gratis beurten en het 3de leerjaar 10 gratis beurten te laten zwemmen. Deze leeftijd is het meest geschikt om
de zwemvaardigheid aan te leren. Het 2de en 3de leerjaar gaat elk 15 beurten zwemmen. De leerlingen van het 2de
leerjaar hebben hun eerste zwemles op maandag 6 september 2010. Uiteraard wordt hiervoor gepaste zwemkledij
gedragen. Voor de leerlingen van het 3de leerjaar zullen de zwembeurten starten op 10 januari 2011. Indien er zich
wijzigingen voordoen, wordt u hiervan tijdig verwittigd. Zwemgerief dient na elke zwembeurt mee naar huis genomen te
worden en uitgewassen.   Dit ABC boekje is een korte samenvatting van het schoolreglement maar
             vervangt het schoolreglement NIET !
                                                            11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:11/15/2011
language:Dutch
pages:11