Hoofdstuk 3a_ beroepsgeheim by stariya

VIEWS: 39 PAGES: 12

									               Hfst 3a: Beroepsgeheim
- reeds uit Griekse traditie (bestaat dus al lang)

I. Maatschappelijke context
   Steeds meer info omtrent gezondheidstoestand beschikbaar
     o In brede zin: mn niet enkel fysiek maar ook psychisch
     o niet enkel verleden maar dmv genetica ook kijken naar hoe GHtoestand in
       toekomst zal zijn
   Info w steeds gevoeliger (meer info gevaarlijker, mn electronica kan gekraakt w)
   Info kan steeds eenvoudiger verwerkt & overgedragen w (door ontw techn)
   „honger’ naar info omtrent gezondheidstoestand wordt groter
     o grote interesse bv bij verzekeraars, WG (om hun visie te onderschrijven)
  DUS: noodz aan betere wetgeving omtrent beroepsgeheim en pricacybescherming

II. Nood aan geintegreerde visie op privacybescherming
- over beroepsgeheim voorziet wet slechts summiere strafrechtelijke regeling
    -> artikel 458 van Strafwetboek
    (versch wetten die er bestaan proberen in onderling verband te brengen)

- 19de E: uitgewerkt voor (relatief eenvoudige relaties)
   vrijwillige
   duale (mn 1 verzorger en 1 client) bv arts-patient, advocaat-client
   therapeutische relaties
   zonder geinformeerde verwerking v gezonheidsgegevens (info wordt opgeslagen
    in hoofd want relatief eenvoudig)

- nu: verkeer van gezondheidsgegevens verloopt thans: ( er is veel veranderd)
   in (multidisciplinaire) teamverband
   binnen complexe organisaties
   electronisch (versch databanken)
   in vrijwillige, gedwongen en opgedrongen relaties (zeer veel versch relaties)
      o bv pedofiel (in gevangenis) wordt gedwongen tot bep hulpverlening
      o bv iemand vraagt vrijwillig hulp
a) geïntegreerde visie op privacybescherming
- verschillende strafrechtelijke bepalingen in onderlinge samenhang
   art 48 Sw (beroepsgeheim)
   art 422bis Sw (hulpverleningsverplichting)
   art 458bis Sw (meldingsmogelijkheid bij misbruik minderjarigen)

- Wet Verwerking Persoonsgeg (steeds meer v toep) ook belangr in extra curatief
   proportionaliteitsbeginsel
   need tot know beginsel
   rol van toestemming van de betrokkeneWetgeving ivm beroep: Hfst 3: beroepsgeheim en privacybescherming           1
- Regulering per beroep en sector (in verband brengen met deontologische codes)
   Code van geneeskundige plichtenleer voor artsen (art 55-70)
   Deontologische code BFP (6) (Belgische Federatie voor Psychologen)
   Deontologische code VVKP (4de regel) (Vlaamse Vereniging vr Klin Psychologen)
   Deontologische code CLB medewerker (30-36)
   Professionele en ethische code voor werving en selectiebureaus (II.3)
   Gedragscode voor private arbeidsbemiddeling (I.A.17)
  ~> beroepsgeheim

III. Schending van het beroepsgeheim als misdrijf (strafrechtelijk bekijken)
- beperkte wettelijke regeling omtrent beroepsgeheim is vervat in art 458 vh Sw
- omschrijft ongeoorloofd bekendmaken v (beroepsmatig verworven) geheimen
 als misdrijf (geheimen: confidentieel verworven info)
- voorziet straffen
   Gevangenisstraf (8 dagen tot 6 maanden)
   Geldboete (2,5 tot 12,5 euro)

a) tekst artikel 458 Strafwetboek (oud artikel, mr wordt nog zeer veel toegepast)
- ‘geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers en alle andere personen die uit hoofde
van hun staat of hoedanigheid kennis dragen van geheim die hun toevertrouwd, en deze bekend maken
buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (...) getuigenis af te leggenen buiten het geval dat de
wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf....”b) belang van omschrijven als misdrijf
- vervolging uiterst zeldzaam
- veroordeling doorgaans symbolisch

- strafrechtelijke vervolging
    Niet gevolg van actief opsporingsbeleid
    Wel van klachten (vaak met andere doel dan sanctionering van confident)
    als er vervolgd w is het gevolg v klachten -> vaak te maken met andere
     conflicten
     bv echtscheiding (ouder kan recht op bezoek nt uitoefenen omdat arts iets
             verklapt heeft)
     bv drugs dealen (als aan basis van een verklaring, e verklaring ve arts ligt)

- wet vrij regelmatig tuchtrechtelijke vervolgingen

- belang ligt veel meer bij implicaties van schending van beroepsgeheim
   Bij schending van het beroepsgeheim, alles wat eruit komt mag niet gebruikt
    worden in gerechtelijke zaken

- een misdrijf kan geen geoorloofde gevolgen hebben


Wetgeving ivm beroep: Hfst 3: beroepsgeheim en privacybescherming                     2
    Strafrechtelijke vervolging mag niet steunen op misdrijfbij bewijsvoering
    Info die bekomen is door schending van het beroepsgeheim, mag niet verder
    gebruikt worden (is nietig)

- belang v confidentieel en discreet contact ts patiënt en zorgverstrekker, preva-
 leert in de regel BOVEN belang van gerechtelijk onderzoek

- enkele voorbeelden
   Alcoholintoxicatie: bv autoongeval, operatie, onderzoeken op alcohol in bloed,
    gegevens die verkregen zijn in kader van de behandeling van een patient kunnen
    niet gebruikt worden en ook niet leiden tot strafrechtelijke vervolging van de
    patient
   Echtscheidingsprocedures
   Durgbezit of drugshandel: drugstherapie, pers die afhankelijk zijn zitten soms ook in
    de criminaliteit, als drugtherapeut zou je op de hoogte van het dealen kunnen
    zijn, dit mag echter niet doorgegeven worden
   Exhibitionisme: bv iemand die zz aangeeft vr seksueel deliquent gedrag bij een
    dokter. Niet toegelaten die info door te geven aan de politie. Strafvervolging zou
    nietig zijn

   indien echter weet van fysiek ernstige dreiging vr een andere persoon dan mag je
   het wel melden (bv iemand zegt dat hij iemand anders gaat vermoorden)
     o indien echter 1malig in kader van bv ruzie thuis dan beroepsgeheim
       eerbiedigen

IV. Toepassingsgebied beroepsgeheim
- aangewezen beroepen in art 458 Sw (lijstje)
- aangewezen beroepen in andere regelingen (andere wetten waar er verwezen is
 nr Sw)
   Jeugdbeschermingswet (art 77)
   Decret bijzondere jeugdbijstand (art 43)
   Decreet algemeen welzijnswerk (art 9)
   Decreet CLB (art 11)
   Decreet geestelijke gezondheidszorg (art 9)
   Wetboek van strafvordering (art 28quinquies)

   schakelbepaling: waarbij ene wet nr andere verwijst, bepalingen die
   verwijzen nr andere bepalingen die ook van toepassing zijn
   algemeen: v zodra beroepsmatig vertrouwensrelatie valt men onder
   beroepsgeheim
   het moet dus BEROEPSMATIG zijn en NOODZAKELIJK
       bv teleonthaal: beroepsmatig en noodzakelijk (dus beroepsgeheim)
       bv vriendin vertelt aan u dat haar vriend haar bedriegt: niet beroepsmatig
       en ook niet noodzakelijk (dus geen beroepsgeheim)
Wetgeving ivm beroep: Hfst 3: beroepsgeheim en privacybescherming            3
- alle anderen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van
 geheimen die hen zijn toevertrouwd
     -> wie zijn anderen?
             Theorie van noodzakelijke confidenten
               o Alle beroepsbeoefenaars aan wie men noodz/onvermijdelijk
                confidentiele info toevertrouwt (sommige beroepen
                kunnen niet plaatsvinden zonder dat er confidentiele info
                wordt doorgegeven)
                   Bv een verpleegster kan geen medicatie toedienen
                    zonder ze op de hoogte is van de medicatie en
                    amnese van de patient
                   Een advocaat kan geen client verdedigen zonder hij
                    op de hoogte is van bepaalde info
                  => hier gaat het over beroepen waartoe men zich
                  VRIJWILLIG toe wendt

           Noodzakelijke confidenten zijn niet enkel vrijwillig gekozen
           vertrouwenspersonen
             o Ook opgedrongen confidenten zijn noodz confidenten
               (ook beroepsgeheim maar andere dan bij noodzakelijke)
             o Wel betwisting onder juristen over toep v (strafrechtelijk
               beschermd) beroepsgeheim op beroepsoefenaars met extra
               curatieve taak
                 Deskundigen
                 Controleartsen
                 Verzekeringsartsen
                 Selectiepsychologen
                => sommige zeggen dat controleartsen-deskundigen niet
                onder het beroepsgeheim vallen, maar ze kunnen ook
                opgedrongen confident zijn (≠ vrijwillige therapeut)
                  bv betwisting om K bij echtscheiding, psycholoog
                  wordt erbij betrokken om gesprek te hebben. Hier
                  gebonden aan beroepsgeheim (deskundige)
                => NIET VRIJWILLIG gekozen


Wetgeving ivm beroep: Hfst 3: beroepsgeheim en privacybescherming           4
                   => sommige personen met louter extra curatieve
                     taak vallen nt onder strafr beroepsgeheim

           Daarnaast vrij gekozen vertrouwenspersonen die niet
           onvermijdelijk beroepsmatig kennis nemen van confidenties
             o Functie of afspraken leiden tot functionele of
              conventionele (contractuele) discretieplicht
                 Functionele: bv onderwijzer; gn beroepsgeheim vr
                   wat hij verneemt van K, maar wanneer hij delicate
                   info ontvangt moet hij er discreet mee omgaan (bv
                   mishandeling) -> functionele discretieplicht
                      Indien leerkracht mee onder CLB zit dan
                      valt hij onder deontologische code van CLB

                     Conventionele: bv bankebienden mogen uw fin info
                     niet zomaar aan iedereen rondbazuinen

               o Niet tot strafrechtelijk geregeld beroepsgeheim ( mn geen
                noodz confident)

   uw functie (beroep) bep of je onder beroepsgeheim valt of niet, niet uw
   diploma
     o Artsen die bv voor een farmatceutische firma werken en niet in contact
      komen met patienten zijn niet gebonden aan het beroepsgeheim

V. Kern van strafrechtelijke regeling inzake beroepsgeheim
- beroepsmatig verworven info mag niet bekend gemaakt worden behalve
   Bij getuigenis in rechte
   In het geval de wet verplicht geheimen bekend te maken (als er andere
    wetgeving is die zegt dat die geheimen bekend gemaakt mogen worden bv bij K <
    14 jaar moet je bepaalde info aan hun ouders meedelen)
   Bij door rechtspraak erkende uitzonderingen

ZWIJGPLICHT:
- is dus de algemene regel, in uitzonderlijke omstandigheden doorbroken dr
    Spreekrecht (bij getuigenis) (je mag spreken maar je moet niet)
    Spreekplicht (bij wettelijke verplichting)


- is onafhankelijk van:
    Communicatie wijze (zowel modeling als schriftelijk mag het niet)
    Registratie van communicatie (meer verregaande schending van beroepsgeheim
    als het op papier staat, anoniem is ook schending van beroepsgeheim)

- is in beginsel universeel en geldt ook ten opzichte v andere beroepsoefenaars &
collega‟s


Wetgeving ivm beroep: Hfst 3: beroepsgeheim en privacybescherming            5
    Bv verplegers, arsten onder elkaar mogen niet zomaar vrijuit praten, wil wel niet
    zeggen dat er geen comm mag zijn (kijken naar need to know principe)
      o Dus interdisciplinaire comm onder collega‟s mag wel
    Bij politie “uit vertrouwelijke bron vernemen we dat” dit kan schending van het
    beroepsgeheim zijn

=> overdracht van confidentiele info aan collega‟s is enkel geoorloofd
   Indien overdracht noodzakelijk is voor behandeling of begeleiding (need to
    know principe)
           Bv maatschappelijk werkster zoekt huis en werk voor iemand. Zij
            mag wel een beetje op de hoogte zijn van info omtrent patient, bv
            zo weten tot welk werk die persoon al dan niet in staat is. Gaat
            wel maar om beetje info, info die relevant is voor mtsch werkster
            niet over alle info (bv niet ingelicht worden over seksueel leven
            van patient)
   Of met instemming van geheimgerechtigde
   Of op grond van wettelijke bepaling

VI. Materieel toepassingsgebied beroepsgeheim
- kennis uit hoofde van het beroep (er is privacy verwachting bij de klant)
   Ook beroepsmatig verworven info die niet noodz is vr beroepsuitoefening
   Vergelijk art 57 artsencode: alles wat de geneesheer heeft gezien, gehoord, vernomen, ontdekt
    of opgevangen tijdens of bij gelegenheid van de uitoefening van zijn beroep
           Bv bij huisbezoek verneemt arts dat patient in fin problemen zit en
             hierdoor zwart werk doet

- beroepsgebonden info ontvangen buiten beroepsoefening (bv relatietherapeut
 zit met patiënt op cafe, patient is zat en vertelt bv over zijn seksuele problemen)
   Directie aangewezen
   Over (strafrechtelijk) beroepsgeheim kan getwist worden
  => ook hier privacy verwachting vandaar dat men u confidenties vertelt

- geheimen die zijn toevertrouwd
   Niet enkel confidenties vanwege (communicatieve) patient
   Ook alle technische vaststellingen (bv HIV test gedaan, hierdoor voor patient
    weten dat patient bv HIV positief is, deze info is hem dus toevertrouwd dmv
    technische onderzoeken)
   Ook alle van derden verworven info

- ook na het overlijden van patient

VII. Uitzonderingen op het beroepsgeheim
 a) De getuigenis in rechte en de overlegging van het medisch dossier
 - enkel voor rechter – niet bij verhoor door politiediensten (ook niet vr een
 commissaris, politiediensten respecteren dit niet altijd en proberen soms info


Wetgeving ivm beroep: Hfst 3: beroepsgeheim en privacybescherming                6
 los te krijgen)
 - spreekrecht, maar geen spreekplicht
 - mogelijkheid, maar geen verplichting om getuigenis af te leggen
 - geheimplichtige oordeelt over opportuniteit, mr feitenrechter kan nagaan of
 beroepsgeheim niet wordt afgewend van zijn doel (Cass 23 sept 1986 en Cass
 30 okt 1978)
   Geheimplichtige = beroepsoefenaar
   HVC: belangrijk bij interpretatie van wetgeving
   “je mag beroepsgeheim niet gebruiken om een slechte handeling van jezelf te
    maskeren”
   bv vrouw in assisenproces, haar man vermoord, later in proces blijkt dat vrouw
    jarenlang seksueel misbruikt werd door haar man. De enige persoon aan zie ze het
    verteld had was haar huisarts, maar hij beroepte zich op het beroepsgeheim en
    wou dus niet getuigen. Had vrouw nochthans kunnen helpen mn eventueel
    inroepen van verzachtende omstandigheden.

b) Wettelijke verplichtingen tot bekendmaking van gegevens
 - voor artsen meerdere bepalingen (aangifte arbeidsongeval, aangifte geboorte,
       verslagen in kader gedwongen opneming, verslagen RIZIV,...)

 - voor psychologen: om CLB reglementering (melding aan ouders bij K < 14 jaar)

c) Toestemming van de patient (bv om attest te maken over patient)
 - betwist
 - dispuut tussen zgn absolutistische en functionele opvatting vh beroepsgeheim
   Functionele: kijken naar wat functie van beroepsgeheim is (nl bescherming van
    privacy van patient)

 - klassieke visie
   Beroepsgeheim is v openbare orde (patient kan er dus nt over beschikken)
      o Mn ingesteld in algemeen mtsch belang nl dat goede zorgverlening zonder
        beroepsgeheim niet mogelijk is
   De patient kan de arts niet van het beroepsgeheim ontheffen (Cass 30 okt 1978 –
    art 64 arstencode)

- evolutie naar zgn functionele opvatting (kijken wat functie v beroepsgeheim is)
   Toelating patiënt kan grondslag zijn voor geoorloofde bekendmaking
    gezondheidsgegevens (dus indien de patiënt geen bezwaar heeft)
   Toestemming van betrokkene vormt uitzondering op verbod van verwerking van
    gezondheidsgegevens in WVP (zie art 7 paragraaf 2a, met mogelijkheid tot
    uitzonderingsregels)
      o Gevaarlijk. In kader van psychologische therapie bij 1 partner, Die vindt
        het ok dat er een rapport gemaakt wordt van de andere partner. Maar wat
        zijn de gevolgen hiervan… staat die persoon niet onder druk van partner?

- voorwaarden voor de toestemming


Wetgeving ivm beroep: Hfst 3: beroepsgeheim en privacybescherming           7
    Uitdrukkelijk
    Voorafgaand (gegeven)
    vrij
    specifiek (dus moet duidelijk zijn waarover het gaat)
    patiënt moet op de hoogte zijn van de gevolgen van info-overdracht (bv bewust
    zijn van feit dat het gevaarlijk is om verslag mee te geven, kan in belang zijn van
    patiënt om verslag soms zo kort mogelijk te houden)

  Intermezzo:
  Wat mag en moet wanneer men als confident kennis krijgt van misdrijven? (bv
  pedofiele patiënt met hoog risico op recidiveren)
    o Essentieel verschil tussen:
             Patiënt als slachtoffer
             Patiënt als dader

    o Essentieel verschil tussen:
             Actieve stappen tov politie of gerechtelijke overheden (bv zelf
              bellen met klacht over pedofiel)
             (passieve) reactie op reeds ingesteld onderzoek: (verhoor,
              inbeslagneming dossier, getuigenis)

    Patient of client als dader:
         essentieel verschil tussen:
             o vrijwillige relatie met onthullingen
             o opgedrongen relatie      met vooraf   gekende   feiten
               (dadertherapie) bv bij seksueel misbruik

        Vrijwillige relatie met onthullingen
             uitgangspunt: ook de patient die een misdrijf pleegde, heeft
               recht op volle eerbiediging van het beroepsgeheim (in meeste
               Eur landen is dit de consensus)
                   therapie kan nl enkel binnen vertrouwensrelatie

             wie gebonden is door het beroepsgeheim mag dus:
                geen aangifte doen
                buiten getuigenis in rechte niet antwoorden op vragen
                 (dus niet antw op vragen van politie)

             ongeoorloofde schending kan leiden tot:
                strafrechtelijke of tuchtrechtelijke sancties
                vordering tot schadevergoeding (bv iemand wordt
                 ontslagen dr info verkregen door schending van
                 beroepsgeheim)
                ernstige procedurele problemen
Wetgeving ivm beroep: Hfst 3: beroepsgeheim en privacybescherming            8
                    o strafrechtelijke vervolging mag niet steunen op
                     misdrijf bij bewijsvoering (bv onwettige
                     huiszoeking)
                    o info die bekomen is door schending vh
                     beroepsgeheim, mag niet verder gebruikt w

             twee uitzonderingen
               noodtoestand
               art 458 bis Sw (nt van toep indien enkel contact met
                 dader)

d) Noodtoestand en aangifte misdrijven
  - berust op conflict ts normen en waarden
  - overtreding van strafwet wordt geoorloofd indien dit nodig is om hoger geachte
   belangen te vrijwaren
     o bv vroeger mocht zwangerschap vroegtijdig beëindigd worden om leven
      van moeder te vrijwaren (dus wanneer leven van moeder in gevaar was)
      anders niet mn verbod op vruchtafdrijving

  -  toep op medisch beroepsgeheim uitgewerkt in arrest Tozon/Verlaine van HVC
    (13 mei 1987, bundel nr 35) en KI Luik 6 maart 1985
      o Bv overval, gijzeling, 1 van gijzelnemers gewond, zijn advocaat belt een
        arts met de vraag te komen, is voor gijzelnemer te verzorgen, man komt
        weet thuis, vertelt aan zijn vriendin wat er gebeurt is, vriendin heeft
        vriend bij BOB aan wie ze verhaal vertelt -> arts vervolgt voor schending
        van beroepsgeheim
           Mss is het wel te verantwoorden wanneer de fysieke integriteit
            van derden in gevaar is

  -  schending beroepsgeheim kan uitzonderlijk indien
     dit absoluut noodzakelijk is
     voor het afwenden
     van onmiddellijk dreigend gevaar
     voor aantasting van de fysieke integriteit
    => dus sprake van duidelijk urgent gevaar in de nabije toekomst

  -  vallen dus niet onder de noodtoestand
     bekentenissen omtrent in het verleden gepleegde misdrijven zonder
      klaarblijkelijk recidiviegevaar
     misdrijven met louter patrimoniaal gevaar

  -  afweging ts waarden moet onvermijdelijk door confident (diegene die het geheim
    draagt) alleen gebeuren

  -  melding is steeds mogelijk en geen verplichtingWetgeving ivm beroep: Hfst 3: beroepsgeheim en privacybescherming            9
  -  anders in Angelsaksische traditie, waar duidelijk gevaar voor derden
    meldingsverplichting bestaat (Tarasoff-warning)
      o Am en UK vbn van Angelsaksische landen
      o Am: therapeut, patient in behandeling (genaamd Tarasoff), vertelde dat
       hij zijn vriendin ging vermoorden, had het verschillende malen verhaald,
       uiteindelijk is vrouw vermoord. Familie van vrouw stelde therapeut
       aansprakelijk voor de moord, ze vonden dat de therapeut meldingsplicht
       had. Familie heeft proces gewonnen
      o In AIDS, Soa, in UK is arts verplicht het te melden aan de partner, hier bij
       ons niet

e) Dadertherapie
  - Rapporteringsmogelijkheden zijn bepaald door:
    Vonnis
    Afspraken (bij begin van de relatie)
    Samenwerkingsakoord (goedgekeurd bij decreet van 2 maart 1999) tussen
     federale staat en 2 gemeenschappen


    Verslag volgens samenwerkingsakkoord bevat
         Data en uren van gemaakte afspraken
         Afwezigheden die niet gerechtvaardigd zijn
         Eenzijdige stopzetting van de behandeling
         Mate waarin de betrokken persoon een inspanning levert om nuttig
          gebruik te maken van de begeleidingssessies
            Bv seksueel misbruik: kerels die gevangenisstraf vermijden en
             in therapie gaan, maar werken slechts minimaal mee
         Situaties van acute sociale gevaarlijkheid met ernstig gevaar voor
          derden (=> noodtoestand)

    Intermezzo:
    Patient of client als slachtoffer v misdrijf: (bv v verkeersongeval)
         2 belangrijke uitgangspunten
         erkenning dat beroepsgeheim ingesteld is in belang v patient
         evolutie in juridisch denken naar aanvaarding van toestemming vd
          patient als grondslag voor openbaring van medische gegevens
            o rechtspraak
            o Wet Verwerking Persoonsgegevens
            o Wet Landverzekeringsovereenkomsten (recent wel terug
              geschroefd door patientenrechtenwet)

         in belang van patient mogen medische gegevens over patient als
         slachtoffer bekend gemaakt worden
         Arrest van Cassatie, 9 febr 1988: zwijgplicht geldt niet voor
           o Fieten waarvan patient slachtoffer was
Wetgeving ivm beroep: Hfst 3: beroepsgeheim en privacybescherming           10
            o Die kunnen leiden tot vervolging van personen die geen patient
             van de arts zijn
                Soms moeilijkheden wanneer psycholoog zowel de
                 dader als het slachtoffer behandelt (bv bij incest) hij is
                 nl gebonden aan beroepsgeheim bij beide partijen

         Voorbeeld: Luik (KI) 25 juni 1996
           o Man wordt beschuldigd van seksueel misbruik van
            minderjarigen
           o Voert aan dat vervolging nietig is omdat hij verklikt werd door
            psycholoog
           o Hof aanvaardt dit niet omdat psycholoog van feiten kennis
            nam door melding via moeder van de kinderen (dus nooit echt
            therapeut van man geweest)

f) Recht van verdediging en optreden in rechte
  - als confident beschuldigd wordt van professionele fouten, is verdediging niet
   mogelijk zonder onthulling confidenties
  - recht van verdediging prevaleert boven beroepsgeheim (in zoverre dit voor
   verdediging nodig is)

g) Gerechtelijke opdrachten (meer en meer worden psychologen ofwel rechtstreeks
  als deskundigen aangesteld of onrechtstreeks opgeroepen)
  - juridische betwisting over toepassing (strafrechtelijk beschermd) beroepsgeheim
    op deskundigen
  - gerechtelijke opdracht vormt uitz op zwijgplicht (of discretieplicht)
  - restrictief te interpreteren: (restrictieve uitzondering op beroepsgeheim)
     enkel meedelen wat nodig is voor uitoefening opdracht
       o bv enkel antw op is aantastingsvermogen van WN aangetast? Info
         over thuissituatie mag je bv niet zeggen
     enkel aan opdrachtgever en partijen aangewezen door procesrecht
VIII. Nieuwe regeling inzake melding kindermisbruik
  -  nieuw art 458bis SW
  -  ingevoerd op 1 april 2001
  -  resultaat van discussie in nasleep van Dutroux schandaal
  -  tekst is sterk afgezwakte versie (volgens sommigen)
  -  bevestigt en verduidelijkt bestaande rechtspraak en doctrine

  => sommigen pleiten vr meldingverplichting wanneer weet v Kmisbruik
     gevaar: daders zouden geen hulpverlening meer volgenWetgeving ivm beroep: Hfst 3: beroepsgeheim en privacybescherming            11
a) nieuw artikel 458bis strafwetboek
     eenieder die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en
       o die daardoor kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de
         artikelen 372 (…) gepleegd op minderjarigen kan, onverminderd de
         verplichtingen hem opgelegd door artikel 422bis, het misdrijf ter
         kennis brengen van de procureur des Konings,
       o op voorwaarde dat:
            hij het slachtoffer heeft onderzocht of
            door het slachtoffer in vertrouwen werd genomen
            en ernstige en dreigend gevaar bestaat voor de psychische of
             fysieke integriteit van de betrokkene en
            hij deze integriteit niet zelf of met behulp van anderen kan
             beschermen

b) analyse
- nieuwe regeling toepasselijk op alle (professionele) confidenten

- van toepassing op:
   aanranding van de eerbaarheid en verkrachting
   doodslag en opzettelijk toebrengen van letsels
   genitale verminking
   kinderverwaarlozing

- gepleegd op minderjarigen
- ernstige en dreigend gevaar vr de psych of fysieke integriteit vd minderjarige
   mbt heden of toekomst, nt mbt verleden

- wijze van kennisneming
   om het even (via slachtoffer, dader of derde)
   maar noodzaak van (er moet dus contact geweest zijn met slachtoffer)
      o gesprek met slachtoffer
      o of onderzoek van het slachtoffer

- mededeling aan parket als ultimum remedium (dus voldoende dat men zorgt
 dat misbruik stopt)
   enkel indien geheimhouder nt zelf of met hulp van derden de integriteit kan
    beschermen (bv via vertrouwenssysteem of bijz jeugdzorg centra)

- enkel mededeling aan het parket (en niet aan politiediensten)

- melding is mogelijkheid en geen verplichting
    -> er is dus geen meldingsplicht. Hoogstens een meldingsrecht
Wetgeving ivm beroep: Hfst 3: beroepsgeheim en privacybescherming         12

								
To top