Docstoc

Drila

Document Sample
Drila Powered By Docstoc
					   FAKULTETI EKONOMIK
   ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2011 / 2012 (VITI I - SEMESTRI I)
Lëndët/ ditët        E hënë            E martë           E mërkurë           E enjte           E premte             E shtunë
Mikroekonomi I Gr.1 8-11 AM G.Q (L)Gr.1 12-14 S6           L.P  (U) Gr.5  8-11  S10  R.L (L) Gr.9  8-11 S4 F.Xh (L) Gr.12    08-11  S10  I.B  (L)
(obligative)  Gr.2 11-14 AM G.Q (L) Gr.2 14-16 S6          L.P  (U) Gr.6  11-14  S10 F.Xh (L) Gr.10 11-14 S4 F.Xh (L) Gr.10    12-14  S2  L.P  (U)
         Gr.3  14-17  AM  I.M  (L)                Gr.7  14-17  AV  D.K (L) Gr.11 14–17 S4 R.L (L) Gr.11     14-16  S2  L.P  (U)
         Gr.4  17-20  AM  I.M  (L)                Gr.8  17-20  AV  D.K (L) Gr.8 16-18  S2 L.E (U) Gr.12     16-18  S2  L.P  (U)
         Gr.3  16-18  S4  M.K  (U)                 Gr.5  14-16   S2 S.A (U) Gr.9 18-20  S2 L.E (U) Gr.13     18-20  S2  L.P  (U)
         Gr.4  18-20  S4  M.K  (U)                 Gr.6  16-18   S2 S.A (U)             Gr.14    12-14  S5  S.A  (U)
                                        Gr.7  18-20   S2 L.E (U)             Gr.15    14-16  S5  S.A  (U)
                                                                   Gr.16    16-18  S5  S.A  (U)
Matematika    Gr.5   8-11 S2 M.A    (L) Gr.8  14-17  S8  F.B  (L) Gr.1 8- 11   AM  A.A  (L) Gr.9 14-16 S5 B.A (U)                      Gr.12 10-12 S4 B.A (U)
(obligative)   Gr.6  11-14 S2 M.A    (L) Gr.9  17-20  S8  F.B  (L) Gr.2 11-14   AM  A.A  (L) Gr.10 16-18 S5 B.A (U)                     Gr.13 12-14 S4 B.A (U)
         Gr.7  17-20 S3 A.A    (L) Gr.5  12-14  S5  B.A  (U) Gr.3 14-17   AM  A.A  (L) Gr.11 18-20 S5 B.A (U)                     Gr.14 14-12 S4 B.A (U)
         Gr.1  12-14 S5 N.B    (U) Gr.6  14-16  S5  B.A.  (U) Gr.4 17–20   AM  A.A  (L)
         Gr.2  14-16 S5 N.B    (U) Gr.7  16-18  S5  B.A  (U)
         Gr.3  16-18 S5 N.B    (U) Gr.8  18-20  S5  B.A  (U)
         Gr.4  18-20 S5 N.B    (U)
E drejta në   Gr.5  14-15 S6 D.S    (U)Gr.6   8-10  S4 M.B   (L) Gr.1   8-9  S3 D.S   (U)               Gr.1 8- 10    AM  A.K  (L)
biznes      Gr.6  15-16 S6 D.S    (U)Gr.7  10-12  S4 M.B   (L) Gr.2  9-10  S3 D.S   (U)               Gr.2 10-12    AM  A.K  (L)
(obligative)   Gr.7  16-17 S6 D.S    (U)Gr.8  12-14  S4 M.B   (L) Gr.3  10-11  S3 D.S   (U)               Gr.3 12-14    AM  A.K  (L)
         Gr.8  17-18 S6 D.S    (U)Gr.9  14-16  S4 R.S   (L) Gr.4  11-12  S3 D.S   (U)               Gr.4 14–16    AM  A.K  (L)
         Gr.9  18-19 S6 D.S    (U)Gr.10  16-18  S4 R.S    (L)                             Gr.5 16-18    AM  A.K  (L)
         Gr.10  19-20 S6 D.S   (U) Gr.11  18-20  S4 R.S    (L)
 Gjuhë angleze I Gr.1  16–18 S2 A.K    (L) Gr.1   8-10  S2 Sh.H   (L)              Gr.7   8-10  S2  Sh.H  (L) Gr.12 8-10   S4  S.P (L)
(obligative)       Gjuhe gjermane     Gr.2  10-12  S2 Sh.H   (L)              Gr.8  10-12  S2  Sh.H  (L) Gr.13 10-12  S4  S.P (L)
                         Gr.3  8-10  S10 F.M   (L)              Gr.9   8-10  S8  F.M  (L) Gr.14 12-14  S4  S.P (L)
                         Gr.4  10-12  S10 F.M   (L)              Gr.10  10-12  S8  F.M  (L)
                         Gr.5  12-14  S2 M.Sh   (L)              Gr.11  12-14  S2  M.Sh  (L)
                         Gr.6  14-16  S2 M.Sh   (L)
Hyrje në Biznes                                               Gr.1 8-10    S10  I.B (L) Gr.4  16-18 AM N.S (L)
(zgjedhore)                                                 Gr.2 10-12   S10  I.B (L)Gr.5   18-20 AM N.S (L)
                                                      Gr.3 12-14   S8  I.B (L)
                                                      Gr.3 17-19    S4  N.S (L)
   FAKULTETI EKONOMIK
   ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2011 / 2012 (VITI I - SEMESTRI I)
   DREJTIMI I KONTABILITETIT

 Lëndët/ ditët       E hënë        E martë          E mërkurë            E enjte            E premte        E shtunë
Mikroekonomi I                                            Gr.1 14-17 S3 D.K     (L) Gr.1   12-14  S2  L.P  (U)
(obligative)                                                            Gr.2   14-16  S2  L.P  (U)
                                                                  Gr.3   16-18  S2  L.P  (U)
                                                                  Gr.4   18-20  S2  L.P  (U)
Kontabiliteti   Gr. 1  14–17 S2 N.B (L)              Gr.2  8-10  S5  L.P (U)
financiar I                              Gr.1  10-12  S5  L.P (U)
(obligative)
E drejta në    Gr.1   14-15 S6 D.S (U)                                             Gr.1  16-18  AM A.K (L)
biznes      Gr.2   15-16 S6 D.S (U)
(obligative)Informatika                              Gr.1  8-10  S.I  J.L  (L) Gr.1  12-13  SI  G.B  (U)
(obligative)                             Gr.2  10-12  S.I  J.L  (L) Gr.2  13-14  SI  G.B  (U)
                                                   Gr.3  14-15  SI  G.B  (U)
                                                   Gr.4  15-16  SI  G.B  (U)
Gjuhë angleze I  Gr.1  16–18 S2 A.K (L) Gr.3 12-14  S2 M.Sh (L)
(obligative)       Gjuhe gjermane  Gr.4 14-16  S2 M.Sh (U)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:11/15/2011
language:
pages:2