__________________________ _Object-Oriented Software Development_ - PowerPoint by hcj

VIEWS: 12 PAGES: 25

									 แนวคิดเชิงวัต ถุ
(OO Concept)
       ่ ่     ่    ่
 Object คือสิงทีเราสนใจทีปรากฏอยูภายในระบบ
    ่ ่
   สิงทีเป็ นเชิงกายภาพ หรือเชิงความคิด (Physical or Conceptual)
             ่
     รูปธรรม เป็ นสิงของสามารถจับต้องได้ เช่น คน สัตว์ รถ ใบเสร็จของ 7 eleven
                                  ่    ่
     นามธรรม ไม่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ เช่น ระบบบัญชี เทียวรถ เทียวบิน ข้อมูล
   คุณสมบัติ 3 ประการ
     Identity (ชื่อ)
     Attribute (คุณลักษณะ)
     State (สถานะ)
     ิ                      ่
 คุณสมบัตของวัตถุ (identity and attribute)จะมีการเปลียนแปลงไปตาม
 สถานะ (state)
                              ่
   พฤติกรรม (Behavior) จะเป็ นตัวขับเคลื่อนให้เกิดสถานะทีต่างๆ กัน
    ี
   วิธการ (Method) จะถูกเรียกใช้โดยพฤติกรรม

          1. โทรออก 2. ถ่ายภาพ           1. สนทนา 2. ดูภาพถ่าย
       ่      ่       ่
 สถานะเป็ นเงือนไขหรือกลุมของพฤติกรรมทีแสดงให้เห็นเป็ นวัตถุ
                     ั ั         ่
   บัญชีเงินของธนาคาร มีสถานะของยอดเงินปจจุบน โดยมี method ทีทาให้สถานะ
          ั ั ่
   ของยอดเงินปจจุบนเปลียนคือ deposit และ withdraw
   สถานะของหลอดไฟฟ้ามี on และ off
   สถานะของนักศึกษาคือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มี attribute คือ รหัส ชื่อ-สกุล
            ่               ่
   สาขาวิชา เกรดเฉลีย มี behavior คือเรียนหนังสือ ซึงจะเรียกใช้ method เข้า
                       ิ      ่        ่
   เรียน อ่านหนังสือ และสอบ จะทาให้คุณสมบัตบางอย่างเปลียน เช่น เกรดเฉลีย
                 ่
 Object จะทางานร่วมกับ Object เพือให้บรรลุพฤติกรรม
                       ่
   กลไกการติดต่อกันโดยการรับ-ส่ง Message เพือให้เรียกใช้ Method
             ่                   ่
 Object Data เป็ นส่วนทีจะแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของ object ซึง
                              ้
 object จะมี data เป็ นของตัวเองและใช้งานได้เฉพาะตัวเท่านัน

                            ่
   Student : [ชัยนันท์] มี Data คือ รหัส : 403005-9, ชือ-สกุล : ชัยนันท์
   สมพงษ์, ภาควิชา : คณิตศาสตร์, คณะ : วิทยาศาสตร์, GPA : 2.00, …
                  ่
   Dog : [Sam] มี Dataคือ ชือ : Sam, สี : ดา, พันธุ์ : ไทย …
   Car มี Data คือ Color : red, CC : 5,800, HP : 650 , Gear : AT


          ่
 Data มีความหมายทีใกล้เคียงกับ Attribute
                        ่     ่
 Object Behavior เป็ นการพฤติกรรมของ object ทีสามารถเปลียนสถานะ
                    ้  ั้
 ได้โดยการกระทาของ method สามารถเกิดขึนได้ทงจากภายนอกหรอภายในตัว
 object

  Student มีความสามารถ (method) ลงทะเบียนเรียน อ่านหนังสือ ทาการบ้าน...
  Car มี method เร่งความเร็ว เบรก บรรทุก...
                 ่
  Receipt (ใบเสร็จ) มี method เชือมต่อข้อมูลการขาย คานวณเงินทอน พิมพ์...


 ในบางความหมาย Behavior และ Method อาจมีความหมายเดียวกัน
 Object – Oriented
             ่         ้             ่ ้ ่
  คือการกระทาบางอย่างทีใช้ object เป็ นพืนฐานในการพิจารณาความจริงทีเกิดขึนทีอยู่
         ่
  ภายใต้กรอบทีสนใจ
  นาแนวความคิด (concept) สร้างให้เห็นเป็ นรูปธรรมโดยใช้แบบจาลอง (model)
        ่                 ่   ้  ่   ้
  Model ทีสามารถอธิบายการกระทาของ object ทีสนใจตังแต่เริมต้นจนสินสุด
  การรับส่ง message ระหว่าง object
 OO Concept ของ Student
  Student ต้องเรียนปกติภายในมหาวิทยาลัย
  Student สังกัดสาขา คณะ และลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร
              ่
  Student ต้องเรียน สอบ เพือวัดผลการเรียน
  Student มี GPA เป็ นตัวตัดสินว่าจะสาเร็จการศึกษาหรือไม่ หรือมีสถานะ ตกออก
           Object 2
 Object – Oriented

           Attribute

           Method

   Attribute

    Method

            Attribute
   Object 1
            Method

             Object 3
 Abstraction คือการให้ความคิดรวบยอด (concept) กับ object ภายใต้
    ่
 กรอบทีสนใจ
        ่     ่  ั
 การนาความคิดทีได้มาจัดกลุมให้กบ object จะเรียกว่า abstract object
 Class คือการรวมแนวความคิดของ object ให้เป็ นนามธรรม
       ิ
   เป็ นแม่พมพ์ของ object
   เป็ นต้นแบบของ object
 Class จะเป็ นนามธรรมไม่สามารถดาเนินกิจกรรมหรือใช้งานได้
   จะต้องทาการสร้าง object จาก class ด้วยการ Instantiation
                ่ ีุ  ิ         ่  ่
 Class เป็ นตัวแทนของ object ทีมคณสมบัตคล้ายๆ กันจัดให้อยูในกลุมเดียวกัน
              ่ ีั
   เป็ นนิยามของ object ทีมลกษณะคล้ายๆกัน
            ่ ้             ้ ่ ั     ่
   บทบาทของ object ทีเกิดขึนอาจมีได้หลายหลากโดยขึนอยูกบ class ทีสร้าง
           ้                      ั
   แนวคิดเชิงวัตถุเบืองต้นคือการกาหนดสาระสาคัญ (abstraction) ให้กบ class
          ้
   ตามมุมมองของผูใช้
             Class : Registration Form
                 (ใบลงทะเบียน)

                Instance
 Object : Registration Form             Object : Registration Form
      (นาย ก.)                      (นางสาว ค.)

             Object : Registration Form
                  (นาย ข.)
  ตัวอย่าง Class

Class name    Student            Student
       StudentIDNumber        403005-9
       FirstName           Chaiyanan
Attribute  LastName      Instance  Sompong
       Address            null
       Department           Mathematic
       Faculty            Science
       RegisterForCourse       RegisterForCourse
 Method   DropCourse           DropCourse
       ChangeAddress         ChangeAddress
    ่
 กลไกทีสาคัญของ Class
              ้
   Encapsulation (การห่อหุม)
   Inheritance (การถ่ายทอด)
              ั
   Polymorphism (ภาวะพหุสณฐาน)
 การสร้างวัตถุจากคลาส (Instantiate)
   Class เป็ นแนวคิดนามธรรม
             ่
   Object เป็ นรูปธรรมทีเกิดจากนามธรรม
                    ่ ี ้
   การ instance คือการสร้าง object ทีมตนแบบมาจาก class
     ้    ้
 การห่อหุมเป็ นพืนฐานสาคัญอย่างหนึ่งของ Object-Oriented
                   ่   ั   ้
   เปรียบ class เป็ นเหมือนแคปซูลทีบรรจุตวยาไว้ขางใน
   ป้องกันการกระทาใดๆ จากภายนอกทีจะทาให้ data หรือ method ภายใน
                  ่
   object เสียหาย
   Information Hiding
              ้               ้
 Encapsulation คือการห่อหุม attribute และ method เข้าไว้ดวยกัน
       ่             ั ื
   สามารถทีจะอนุ ญาตหรือไม่อนุ ญาตให้วตถุอ่นๆ เข้ามาใช้งาน attribute หรือ
             ั้
   method ของวัตถุนนๆ ได้
                               ้
   การเข้าถึง data ของ object การทาได้โดย method พิเศษเท่านัน
           Class A

             Public Method_1
             Public Method_2
Private attribute_1    Private Method_3
Private attribute_2    Private Method_4
Private attribute_3    Public Method_5
Private attribute_4    Private Method_6
             Public Attribute_4
         ้
 การกาหนดลาดับขันของ object
 เนื่องจาก object อาจมีความ
 ซับซ้อนมาก
           ่
 การออกแบบ class อยูในรูปของ
 Superclass และ Subclass
   กาหนด class A เป็ น
   Superclass จะได้ class B ที่
   มีคุณสมบัติ (Attribute หรือ
          ้
   Method) ทังหมดหรือบางส่วน
   ถ่ายทอดจาก A จะได้ B เป็ น
   subclass
   Animal


Cat      Rat
    Dog
           Vehicle


    Car             Motorcycle
           Truck

Sedan  Compact
        4x4      wagon
          ี
 ในพฤติกรรมหรือวิธการเดียวกัน (Behavior or Method) สามารถทาให้
         ่ ่
 object มีสถานะทีเปลียนไปต่างกัน
 จาก class Animal มีพฤติกรรมการ “ส่งเสียงร้อง”
           ั
   Class Cat ได้รบการถ่ายทอดพฤติกรรม “ส่งเสียงร้อง”
              ่ ื
    สถานะของเสียงร้องทีได้คอ “Maow”
            ั
   Class Dog ได้รบการถ่ายทอดพฤติกรรม “ส่งเสียงร้อง”
              ่ ื
    สถานะของเสียงร้องทีได้คอ “Bow”
       ่ ่                            ่
   เห็นได้วาทีพฤติกรรมเดียวกันแต่ถูกถ่ายทอดจาก class Animal จะให้ผลทีต่างกัน
          Shape
        protected X
        protected Y
        public Draw()
  Cycle     Rectangle    Triangle
private R    private X2
public Draw()  private Y2   public Draw()
        public Draw()
                       ้
 กระบวนการในการให้ concept กับ object มี 4 ขันตอนคือ
  Classification Abstraction
  Aggregation Abstraction
  Generalization Abstraction
  Association Abstraction
              ่ ่      ่
 การแยกประเภทของ object ทีอยูภายใต้กรอบทีสนใจ
          ่ ้ ้     ่ ่
 พิจารณาจากคานามทีเกิดขึนทังหมดทีอยูภายใต้ Requirement
          ่
 คัดเลือกคานามทีคาดว่าจะเป็ น object เช่น
   ลูกค้า สินค้า ใบเสร็จ พนักงานขาย โฆษณา เป็ นต้น
     ้   ่            ่
 เป็ นขันตอนทีสาคัญเนื่องจากเป็ นจุดเริมต้นของการสร้าง Class
 หลังจากการกาหนดและแยก class แล้วจะทาการพิจารณาจัดกลุ่มของ class
       ่ ่
 รวม class ทีอยูกลุ่มเดียวกันเข้าเป็ น class ใหญ่

    Accelerator                   Gear

                 Car

       Wheel                 Door
          ิ
 การพิจารณาคุณสมบัตการสืบทอดของ class
 Generalization
                   ่ ี  ิ           ่
  การรวมตัวกันของหลาย class ทีมคุณสมบัตเดียวกันแล้วสร้าง class ทีใหญ่กว่าให้ให้
  เป็ น Superclass
             ้     ้
  โครงสร้างเป็ นลาดับชันจากล่างขึนบน (Bottom-Up)
  เป็ นการหา superclass จาก subclass
 Specialization
                 ่                ี
   ในบางกรณีอาจพบว่า class ทีสนใจสามารถแยกเป็ น class ย่อยไปได้อก
          ิ
   อาศัยคุณสมบัตการถ่ายทอดจาก superclass ไปยัง subclass
             ้
   โครงสร้างเป็ นลาดับชันจากบนลงล่าง (Up-Bottom)
 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง class
 โดยการพิจารณาจาก Behavior และ Responsibilities
           ่           ่
 Class ทุก class อยูในลักษณะเรียกใช้ หรือพึงพากัน
   ี
 ไม่มความสัมพันธ์แบบเป็ นส่วนประกอบ (Composition) หรือ
 ความสัมพันธ์หรือการรวมกลุ่ม (Aggregation)
   ี
 ไม่มความสัมพันธ์แบบจัดหมวดหมู่ (Generalization)

								
To top