Docstoc

seks.nasilje

Document Sample
seks.nasilje Powered By Docstoc
					JEDNO OD PET
  Kampanja Vijeća Europe
         za zaustavljanje
seksualnog nasilja nad djecom
                 2011.
  Pripremila Vanja Škrobica, prof. etike

        Škola likovnih umjetnosti
  SVRHA I CILJ KAMPANJE

 promicanje potpisivanja, ratifikacije i
 provedbe Konvencije Vijeća Europe o zaštiti
 djece od seksualnog iskorištavanja i
 seksualnog zlostavljanja
 pruţanje znanja i praktičnih rješenja za
 sprječavanje i prijavljivanje seksualnog
 nasilja nad djecom i to djeci
       SEKSUALNO NASILJE:

bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog
  čina, neţeljeni seksualni komentar ili
prijedlog koji je usmjeren protiv osobe i njezine
  seksualnosti, a koji moţe počiniti druga osoba
bez obzira na odnos sa ţrtvom ili situaciju u kojoj se
  nalaze.
Karakterizira ga upotreba sile, prijetnje ili ucjene za
 ugroţavanje dobrobiti i/ili ţivota same ţrtve ili njoj
 bliskih osoba
(WHO, 2002.).
VRSTE SEKSUALNOG NASILJA

 seksualno nasilje nad djecom - ponašanja, koja uključuju ili
 ne uključuju fizički dodir, prisiljavanje da se priča ili gleda
 ono što djetetu stvara neugodu ili ga poniţava, izaziva
 osjećaj srama, da golo pozira, da ga fotografira...
 dječja pornografija i pedofilija -medicina pedofiliju svrstava
 u parafiliju i mentalni poremećaj
 homoseksualnost kod djece
 incest ili rodoskrvnuće - spolno zlostavljanje osoba koje su u
 krvnom srodstvu s počiniteljem. spada u red najteţih oblika
 nasilja općenito.
 trgovina djecom radi seks.zlouporabe, dječja prostitucija
ANALIZA STANJA – POGREŠNI STAVOVI
Donedavno se smatralo da su ta
  kaznena djela:
rijetka,
počinitelji su u pravilu nepoznate osobe
  s duševnim oboljenjima i
  poremećajima osobnosti,
da se seksualno iskorištavanje u pravilu
  događa u niţim društvenim slojevima,
te da su veze između počinitelja i ţrtve
  vrlo rijetke.
 ANALIZA STANJA djeca žrtve
 imaju teške psihičke posljedice,
 narušava se i povjerenje prema odraslima,
 povlače u sebe jer osjećaju sram, krivnju i strah,
 Ţrtve koje su malene da ne shvaćaju što im se
 događa, a veća djeca često ne znaju kako i gdje
 zatraţiti pomoć.
 većina zlostavljane djece poznaje svog
 zlostavljača, počinitelji mogu biti iz kruga
 obitelji i zajednice: rođaci, obiteljski prijatelji ili
 skrbnici.
  SEKSUALNO NASILJE JE SLOŢEN I
    OSJETLJIV PROBLEM


JEDNO od PETero djece ţrtva je nekog
 oblika seksualnog zlostavljanja i
 nasilja.
Počinitelj je često osoba - u 70% - 85%
 slučajeva
KAKO PREPOZNATI ZLOSTAVLJAČA?
 „majstori su zavođenja djece“.
 zadrţavaju se na mjestima na kojima se okupljaju
 djeca ili traţe radna mjesta na kojima dolaze u
 kontakt s djecom.
 Bave se djeci privlačnim hobijima
 Poznaju ţargon kojim djeca govore, ostavljaju
 dojam da vole istu hranu, napitke, odjeću, glazbu i
 sl.
 Susretljivi su kako bi ih odabrano dijete počelo
 smatrati starijim prijateljem s kojim moţe
 razgovarati i druţiti se.
 Stvaraju laţnu osobnost, ili masku koja je
 privlačna i ulijeva povjerenje.
 KAKOPREPOZNATI ZLOSTAVLJANJE?
bolovi pri hodanju ili sjedenju, modrice ili krv
spolne bolesti i infekcije, poteškoće sa spavanjem, noćne more
regresija u ponašanju, dijete ponaša kao da je mlađe, npr. mokri u
   krevet, sisa palac
prikrivanje tijela odjećom
kompulzivno pranje
napadi panike, povučenost, depresivnost
problemi u školi (loš uspjeh i izostanci)
nisko samopoštovanje,
nagle i velike promjene u teţini
samopovrijeđivanje i pokušaji samoubojstva itd.
 RAZLOZI NEPRIJAVLJIVANJA
 Percepcija da je za dijete bolje da se sve
 zaboravi i da ne prolazi kroz policijski i kazneni
 postupak.

 Nepovjerenje prema policiji i/ili pravosuđu.

 Strah od sekundarne viktimizacije, strah da će
 šira okolina, susjedi i druge osobe saznati što se
 djetetu dogodilo te da će ga zbog toga
 stigmatizirati.

 Itd.
 POSLJEDICE NEPRIJAVLJIVANJA
 velik broj spolnih delikata ostane
 neotkriven i počinitelji ne snose
 odgovornost za počinjeno djelo
 mogućnost da počine novo slično ili isto
 kazneno
 ţrtva ne dobiva potrebnu stručnu pomoć
    ODRASLI SU ODGOVORNI ZA
    SPRJEČAVANJE I ZAŠTITU


 Odrasli bi trebali spriječiti stvaranje tabu tema
 vezanih uz seksualnost i pobrinuti se da djeca
 znaju kome se mogu obratiti ako su zabrinuta,
 tjeskobna ili tuţna
 Djeca bi se uvijek trebala osjećati slobodno u
 razgovoru s roditeljima o ovoj temi.
   PRAVILO DONJEG RUBLJA ČINI 5
     GLAVNIH ASPEKATA.
 1.Tvoje tijelo je samo tvoje
 2. Dobar dodir - loš dodir
 3. Dobre tajne - loše tajne
 4. Odrasli su odgovorni za sprječavanje i zaštitu
 5. Ostale vaţne smjernice uz Pravilo donjeg rublja
5.1. Prijavljivanje i otkrivanje
5.2. Poznati i nepoznati počinitelji
5.3. Pomoć
PRAVILO DONJEG RUBLJA ČINI 5
   GLAVNIH ASPEKATA.


1.TVOJE TIJELO JE SAMO TVOJE

 Djeci treba objasniti da njihovo tijelo
 pripada samo njima te da ih nitko ne moţe
 dirati bez njihova dopuštenja.
 Djeca imaju pravo odbiti poljubac ili dodir,
 čak i od osobe koju vole.
 PRAVILO DONJEG RUBLJA ČINI 5
    GLAVNIH ASPEKATA.

 2. DOBAR DODIR - LOŠ DODIR

 Djeca ne razlikuju uvijek dopušteni od
 nedopuštenog dodira.
 Roditelji mogu pojasniti da neke odrasle osobe
 (poput osoba koje skrbe za djecu, roditelja i
 doktora) moraju dotaknuti djecu, no djecu
 treba poučiti da kaţu "Ne" ako se osjećaju
 nelagodno.
 PRAVILO DONJEG RUBLJA ČINI 5
    GLAVNIH ASPEKATA.


3. DOBRE TAJNE - LOŠE TAJNE

 Tajnovitost je glavna taktika seksualnih
 zlostavljača. Zbog toga je vaţno znati
 razliku između dobrih i loših tajni i stvoriti
 ozračje povjerenja.
 Roditelji trebaju poticati djecu da im
 govore loše tajne.
   PRAVILO DONJEG RUBLJA ČINI 5
      GLAVNIH ASPEKATA.
 5.PRIJAVLJIVANJE I OTKRIVANJE
Zašto djeca ne povjere da su seks. zlostavljana?

  ţrtve ne znaju kome bi se obratila
  teško im je verbalno izraziti što im se dogodilo
  jer im je počinitelj prijetio
  zbunjeni su i boje se da im nitko neće
  vjerovati
  okrivljuju sebe i vjeruju da je zlostavljanje
  kazna za to što su loši, zgodni i sl.
  MATERIJALI ZA PODIZANJE
  RAZINE SVIJESTI - TV SPOT


Spot: Kiko i ruka – MOBMS
http://www.mobms.hr/razno/kampanja-vijeca-
  europe-za-zaustavljanje-seksualnog-nasilja-
  nad-djecom/spot-kiko-i-ruka.aspx
GDJE MOŽETE PRONAĆI MATERIJALE I INFORMACIJE?

WWW.MOBMS.HR/RAZNO/KAMPANJA-VIJECA-EUROPE-ZA-ZAUSTAVLJANJE-SEKSUALNOG-
NASILJA-NAD-DJECOM.ASPX


        Vijeće Europe izradilo je materijale koji će roditeljima
          pomoći u poučavanju djece Pravilu donjeg rublja.
          Oni uključuju:
           TV spot (animirani crtani film)

          www.mobms.hr/razno/kampanja-vijeca-europe-za-zaustavljanje-seksualnog-nasilja-nad-djecom/spot-
           kiko-i-ruka.aspx

           knjiţicu koju roditelji mogu čitati djeci od 3 - 7 godina www.mobms.hr/razno/kampanja-vijeca-
           europe-za-zaustavljanje-seksualnog-nasilja-nad-djecom/kiko-i-ruka.aspx

           postere i razglednice

           Sav materijal moţe se preuzeti sa stranice www.underwearrule.org/underwear_en.asp

           Pravilo donjeg rublja (Underwear Rule) sastavni je dio Kampanje Vijeća Europe "Jedno od pet" za
           zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom. O ostalim mjerama sprječavanja i zaštite, koje
           promičemo, moţete pročitati na www.coe.int/oneinfive

           http://www.mobms.hr/razno/kampanja-vijeca-europe-za-zaustavljanje-seksualnog-nasilja-nad-
           djecom/tekst-kampanje.aspx

           http://www.ocz.hr/aktualno/kampanja-za-zaustavljanje-seksualnog-nasilja-nad-djecom

           http://www.vjesnik.hr/Article.aspx?ID=3716BB79-E201-4E29-A89E-199679FF0E57

           http://www.javno.hr/news/Hrvatska/14751/Seksualno-nasilje-nad-djecom-u-90-posto-slucajeva-
           neotkriveno.html

           http://www.braniteljski-portal.hr/sadrzaj/hrvatska/12684

           http://www.danas.org/content/tema_sedmice/1931791.html

           http://www.uskoro.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=99:borba-protiv-seksualnog-
           nasilja-nad-djecom&catid=1:latest-news&Itemid=95

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:88
posted:11/15/2011
language:Croatian
pages:19
Description: 1. godina