Banyan Golf Club Grand Opening Ceremony Press Release by kongzazab

VIEWS: 41 PAGES: 4

									                         Press Release
Golfing celebrities, owners, local VIP’s and members join the Thailand vs. Rest of the World
Golf Competition to celebrate the official Grand Opening of the 5-star Banyan Golf Club
in Hua Hin on Friday, 20th February 2009.

Picture from left:  Khun Suwit Rienrungrueng, Deputy Mayor the Hua Hin Municipality
           Khun Panchai Bawornratanpran, Governor of Prachuabkirikhan
           Mr. Jan Arie Barneveld, Owner’s representative of Banyan Estate & Golf Club, Hua Hin
           Mr. Stacey Walton, General Manager of the Banyan Golf Club, Hua Hin

¹Ñ¡¡Íŏ¿¼ÙŒÁÕª×èÍàÊÕ§ ਌Ңͧ ÊÁÒªÔ¡ ᢡ¤¹ÊÓ¤ÑޢͧʹÒÁ¡Íŏ¿ áÅкؤ¤ÅÊÓ¤ÑÞµ‹Ò§æࢌÒËÇÁ§Ò¹¾Ô¸Õແ´Ê¹ÒÁ¡Íŏ¿
ÃдѺ 5 ´ÒÇ à´ÍÐ ºÑ¹Âѹ ¡Íŏ¿¤ÅѺ ËÑÇËÔ¹ Í‹ҧ໚¹·Ò§¡Òà áÅÐËÇÁࢌÒᢋ§¢Ñ¹¡Íŏ¿·ÕÁ¾ÔàÈÉ à»š¹¡Òþº¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§
¹Ñ¡¡Íŏ¿ªÒÇä·Â áÅЪÒǵ‹Ò§ªÒµÔ àÁ×èÍÇѹÈءÏ·Õè 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ 2552
¨Ò¡ÀÒ¾àÃÔèÁ´ŒÒ¹«ŒÒ ¹ÒÂÊØÇԷ àËÃÕÂÞÃØ‹§àÃ×ͧ Ãͧ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃÕàÁ×ͧËÑÇËÔ¹
          ¹Ò»ҹªÑ ºÇÃÃѵ¹»ÃÒ¹ ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´»ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸
          ¹ÒÂá¹ ÍÒÃÕ ºÒà¹àÇÅ ¹Ñ¡Å§·Ø¹ áÅÐËØŒ¹Ê‹Ç¹à¨ŒÒ¢Í§ºÃÔÉÑ·à´ÍÐ ºÑ¹Âѹ àÍÊ൷ á͹´ ¡Íŏ¿ ¤ÅѺ ËÑÇËÔ¹
          ¹ÒÂÊ൫Õè ÇÍŵѹ ¼ÙŒ¨Ñ´¡Ò÷ÑèÇä» à´ÍÐ ºÑ¹Âѹ ¡Íŏ¿¤ÅѺ ËÑÇËÔ¹


 For more information please contact
 The Banyan Golf Club, Hua Hin
 101 Moo 9, Tab Tai, Hua Hin 77110, Thailand
 Tel: +66 (0) 3261 6200 Fax: +66 (0) 3261 6222
 Email: reservations@banyanestatehuahin.com                www.banyanestatehuahin.com
                         Press Release
Mr. Stacey Walton, General Manager of Banyan Golf Club, Hua Hin handed over a
check at THB.100,000.- as a donation towards the Good People Foundation of
Prachuabkirikhan. Khun Panchai Bovornatapran, Governor of Prachuabkirikhan
received the check on behalf of the charity.


à¹×èͧ´ŒÇ¾ԸÕແ´Ê¹ÒÁ¡Íŏ¿ à´ÍÐ ºÑ¹Âѹ ¡Íŏ¿¤ÅѺ ËÑÇËÔ¹ Í‹ҧ໚¹·Ò§¡Òà àÁ×èÍÇѹÈءÏ·Õè 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ 2552
ʹÒÁ¡Íŏ¿ à´ÍкѹÂѹ ¡Íŏ¿¤ÅѺ ËÑÇËÔ¹ ¹Óâ´Â¹ÒÂÊ൫Õè ÇÍŵѹ ¼ÙŒ¨Ñ´¡Ò÷ÑèÇ仢ͧʹÒÁ ¢ÍÁͺà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹
ãËŒ¡Ñº ¡Í§·Ø¹Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐʧà¤ÃÒÐˏ¾ÅàÁ×ͧ´Õ¨Ñ§ËÇÑ´»ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ 100,000 ºÒ· â´ÂÁÕ ¹Ò»ҹªÑÂ
ºÇÃÃѵ¹»ÃÒ¹ ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´»ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ ໚¹¼ÙŒÃѺÁͺ
 For more information please contact
 The Banyan Golf Club, Hua Hin
 101 Moo 9, Tab Tai, Hua Hin 77110, Thailand
 Tel: +66 (0) 3261 6200 Fax: +66 (0) 3261 6222
 Email: reservations@banyanestatehuahin.com              www.banyanestatehuahin.com
                        Press Release
Following the ribbon cutting ceremony guests enjoyed the golf trick shots performed
by previous PGA European Tour golf professional Mr. Noel Hunt.

ËÅѧ¨Ò¡¡ÒõѴÃÔººÔé¹áÅŒÇ ¼ÙŒ·ÕèÁÒËÇÁ§Ò¹ä´ŒÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹¡Ñº¡ÅàÁç´ áÅФÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃàÅ‹¹ÅÙ¡¡Íŏ¿áººµ‹Ò§æ
áÊ´§â´Â ¹ÒÂâ¹àÍÅ Îѹ· â»Ã¾Õ¨ÕàÍ ÂÙâÃໂœÂ¹Ê·ÑÇÏ
For more information please contact
The Banyan Golf Club, Hua Hin
101 Moo 9, Tab Tai, Hua Hin 77110, Thailand
Tel: +66 (0) 3261 6200 Fax: +66 (0) 3261 6222
Email: reservations@banyanestatehuahin.com             www.banyanestatehuahin.com
                        Press Release
 Amongst many of the guests that had attended the grand opening day, pictured
 here was local golf celebrity PGA Asian Tour Prom Meesawat

  ã¹¾Ô¸Õແ´Ê¹ÒÁ¡Íŏ¿ ÁÕᢡ áÅйѡ¡Íŏ¿·ÕèÁÕª×èÍàÊÕ§ÁÒËÇÁ§Ò¹ÁÒ¡ÁÒ ¹Ò¾ÃËÁ ÁÕÊÇÑÊ´Ôì ¹Ñ¡¡Íŏ¿ ¾Õ¨ÕàÍ
  àÍàªÕ¹·ÑÇÏ ËÇÁࢌÒᢋ§¢Ñ¹´ŒÇÂ

For more information please contact
The Banyan Golf Club, Hua Hin
101 Moo 9, Tab Tai, Hua Hin 77110, Thailand
Tel: +66 (0) 3261 6200 Fax: +66 (0) 3261 6222
Email: reservations@banyanestatehuahin.com             www.banyanestatehuahin.com

								
To top