Shkarko ketu by linzhengnd

VIEWS: 243 PAGES: 7

									Departamenti i Matematikës

Drejtimi: Matematikë - Informatikë, viti i I   (Të gjitha provimet fillojnë në ora 10.00)

Drejtimi: Matematikë - Informatikë , viti i II   (Të gjitha provimet fillojnë në ora 10.00)

       LËNDA       Qershor           Shtator       Janar      Qershor 09
16  Analiza matem.III        9.07.2008         24.09.2008      4.02.2009    24.06.2009
17  Analiza matem.IV        10.07.2008         25.09.2008      5.02.2009    25.06.2009
18  Bazat e gjeometrisë      25.06.2008         18.09.2008      29.01.2009    18.06.2009
19  Fizika             20.06.2008         19.09.2008      30.01.2009    19.06.2009
20  Gjuhët program.I        05.07.2008         13.09.2008      24.01.2009    13.06.2009
21  Teoria e matricave       30.06.2008         29.09.2008      9.02.2009    29.06.2009
22  Grafika e kompjuterike     29.06.2008         28.06.2008      28.06.2008    28.06.2009
23  Programet aplikative II    28.06.2008         27.09.2008      7.02.2009    27.06.2009
24  Arkitektura e kompjuterëve   30.06.2008         29.09.2008      9.02.2009    29.06.2009
25  Bazat e të dhënave       21.06.2008         20.09.2008      31.01.2009    20.06.2009
26  Bazat e analizës numerike   03.07.2008         11.09.2008      22.01.2009    11.06.2009
27  Analiza vektoriale       27.06.2008         26.09.2008      6.02.2009    26.06.2009
28  Sociologjia          18.06.2008         17.09.2008      28.01.2009    17.06.2009

Drejtimi: Matematikë - Informatikë , viti i III  (Të gjitha provimet fillojnë në ora 10.00)

       LËNDA      Qershor           Shtator       Janar      Qershor 09
29  Teoria e gjasës        30.06.2008          11.09.2008      22.01.2009    11.06.2009
30  Hapësirat vektoriale     23.06.2008          16.09.2008      27.01.2009    16.06.2009
31  Ekuac.dif.të zakonshme(EDZ)  18.06.2008          17.09.2008      28.01.2009    17.06.2009
32  Statistika          05.07.2008          13.09.2008      24.01.2009    13.06.2009
33  Psikologji          21.06.2008          20.09.2008      31.01.2009    20.06.2009
34  Metodika e mat.me praktikum  30.06.2008  29.09.2008  9.02.2009  29.06.2009
35  Gjuhët programuese II     15.06.2006  15.06.2006  15.06.2006  15.06.2006
36  Algjebra lin.numerike     24.06.2008  23.09.2008  3.02.2009  23.06.2009
37  Transformimet e Laplasit   10.07.2008  25.09.2008  5.02.2009  25.06.2009
Departamenti i Matematikës

   Drejtimi: Shkencat Kompjuterike, viti i I  (Të gjitha provimet fillojnë në ora 10.00)

         LËNDA          Qershor         shtator        Janar        Qershor 09
1  Analizë matematike I           1.07.2008        24.09.2008        4.02.2009    24.06.2009
12  Kursi i mat. elementare         04.07.2008        12.09.2008        23.01.2009    12.06.2009
11  Rradhitja e tekstit në TeX        03.07.2008        11.09.2008        22.01.2009    11.06.2009
6  Rrjetat kompjuterike dhe www       15.06.2008        14.09.2008        25.01.2009    14.06.2009
17  Gjuha angleze II             16.6.2008        16.6.2008        16.6.2008    16.6.2008
5  Programimi dhe algoritmet        21.06.2008        20.09.2008        31.01.2009    20.06.2009
16  Gjuha angleze I              11.6.2008        11.6.2008        11.6.2008    11.6.2008
8  Strukturat e të dhënave         05.07.2008        13.09.2008        24.01.2009    13.06.2009
10  Programet aplikative mat.        28.06.2008        27.09.2008        7.02.2009    27.06.2009
15  Sistemet operative            29.06.2008        28.06.2008        28.06.2008    28.06.2009
13  Mosbarazimet jolineare          27.06.2008        26.09.2008        6.02.2009    26.06.2009
3  Matematikë diskrete           17.06.2008        16.09.2008        27.01.2009    16.06.2009
7  Hyrje në shk. kompjuterike        12.07.2008        13.09.2008        24.01.2009    13.06.2009
2  Analizë matematike II           7.07.2008        25.09.2008        5.02.2009    25.06.2009
4  Algj. lineare me gjeo. analitike     23.06.2008        23.09.2008        03.02.2009    22.06.2009
14  Matematika elementare I         18.06.2008        17.09.2008        28.01.2009    17.06.2009

   Drejtimi: Shkencat Kompjuterike, viti i II  (Të gjitha provimet fillojnë në ora 10.00)

         LËNDA          Qershor         Shtator        Janar        Qershor 09
18  Analizë matematike III          9.07.2008        24.09.2008        4.02.2009    24.06.2009
23  Bazat e të dhënave            21.06.2008        20.09.2008        31.01.2009    20.06.2009
24  Programimi OOP dhe GUI          19.06.2008        18.09.2008        29.01.2009    18.06.2009
27  Analizë matematike IV          10.07.2008        25.09.2008        5.02.2009    25.06.2009
28  Kombinatorika              04.07.2008        12.09.2008        23.01.2009    12.06.2009
22  Ark. e komp. dhe sist. operativ     30.06.2008        29.09.2008        9.02.2009    29.06.2009
19  Analizë numerike I            03.07.2008        11.09.2008        22.01.2009    11.06.2009
26  Siguria e të dhënave në komp.      23.06.2008        22.09.2008        2.02.2009    22.06.2009
20  Analizë numerike II           17.06.2008        16.09.2008        27.01.2009    16.06.2009
29  Sociologji                18.06.2008        17.09.2008        28.01.2009    17.06.2009
25  Analiza vektoriale            27.06.2008        26.09.2008        6.02.2009    26.06.2009
30  Teoria e matricave            30.06.2008        29.09.2008        9.02.2009    29.06.2009
21  Teori e gjasës              30.06.2008        11.09.2008        22.01.2009    11.06.2009
   Teoria e gjuheve formale         16.06.2008        15.09.2008        26.01.2009    15.06.2009
   Matlab                  05.07.2008        13.09.2008        24.01.2009    13.06.2009

   Drejtimi: Shkencat Kompjuterike,viti i III  (Të gjitha provimet fillojnë në ora 10.00)

        LËNDA           Qershor         Shtator        Janar        Qershor 09
31 Statistikë                 05.07.2008        13.09.2008       24.01.2009     13.06.2009
39 Analizë e të dhënave            10.07.2008        25.09.2008       5.02.2009     25.06.2009
35 Inxhenierim i softuerit          16.06.2008        15.09.2008       26.01.2009     15.06.2009
37 Analizë e algoritmeve           13.06.2006        13.06.2006       13.06.2006     13.06.2006
33 Programimi matematik            23.06.2008        11.09.2008       22.01.2009     11.06.2009
32 Programimi i distribuuar          18.06.2008        17.09.2008       28.01.2009     17.06.2009
34 Rrjetat komp.dhe progr.në www       19.06.2008        18.09.2008       29.01.2009     18.06.2009
35 Procesim i imazheve             1.07.2008        20.09.2008       31.01.2009     20.06.2009
38 Kontabiliteti               23.06.2008        22.09.2008       2.02.2009     22.06.2009
39 Biznesi dhe Interneti           21.06.2008        21.09.2008       31.01.2009     20.06.2009
Departamenti i Matematikës

Drejtimi: Arsimor, viti i I  (Të gjitha provimet fillojnë në ora 10.00)

         LËNDA          Qershor        Shtator      Janar       Qershor 09
 3  Elemente të algjebrës II         17.06.2008       16.09.2008    27.01.2009    16.06.2009
 1  El. të analizës matematike         9.07.2008       24.09.2008     4.02.2009    24.06.2009
 2  Njehsimi integral             7.07.2008       25.09.2008     5.02.2009    25.06.2009
 3  Elemente të algjebrës I          03.07.2008       11.09.2008    22.01.2009    11.06.2009
 4  Gjeometria analitike I          24.06.2008       23.09.2008     3.02.2009    23.06.2009
   Gjeometria analitike II          25.06.2008       24.09.2008     4.03.2009    24.06.2009
 5  Kursi i mat. elementare          04.07.2008       12.09.2008    23.01.2009    12.06.2009
 6  Gjeometria deskriptive          18.06.2008       17.09.2008    28.01.2009    17.06.2009
 7  Bazat e punës me kompjuter        10.07.2008       25.09.2008     5.02.2009    25.06.2009
 8  Mosbarazimet jolineare          27.06.2008       26.09.2008     6.02.2009    26.06.2009
 9  Matematika elementare I          18.06.2008       17.09.2008    28.01.2009    17.06.2009
10  Rrjetat kompjuterike           15.06.2008       14.09.2008    25.01.2009    14.06.2009
12  Programet aplikative I          28.06.2008       27.09.2008     7.02.2009    27.06.2009
13  Sistemet operative            29.06.2008       28.09.2008    28.06.2008    28.06.2009
14  Gjuha angleze I              11.6.2008       10.09.2008     11.6.2008    11.6.2008
15  Gjuha angleze II             16.06.2006       15.06.2006    16.06.2006    16.06.2006

Drejtimi: Arsimor , viti II  (Të gjitha provimet fillojnë në ora 10.00)

         LËNDA           Qershor        Shtator      Janar       Qershor 09
16  Funks.me shumë ndryshore          9.07.2008       24.09.2008    4.02.2009    24.06.2009
17  Integralet e shumëfishtë         10.07.2008       25.09.2008    5.02.2009    25.06.2009
18  Bazat e gjeometrisë            25.06.2008       18.09.2008    29.01.2009    18.06.2009
19  Fizika                  20.06.2008       19.09.2008    30.01.2009    19.06.2009
20  Algjebra lineare             05.07.2008       13.09.2008    24.01.2009    13.06.2009
21  Teoria e polinomeve            18.06.2008       17.09.2008    28.01.2009    17.06.2009
22  Teoria e matricave            30.06.2008       29.09.2008    9.02.2009    29.06.2009
23  Analiza vektoriale            27.06.2008       26.09.2008    6.02.2009    26.06.2009
24  Grafika e kompjuterike          29.06.2008       28.06.2008    28.06.2008    28.06.2009
25  Bazat e të dhënave            21.06.2008       20.09.2008    31.01.2009    20.06.2009
26  Arkitektura e kompjuterëve        30.06.2008       29.09.2008    9.02.2009    29.06.2009
Drejtimi: Arsimor , viti III  (Të gjitha provimet fillojnë në ora 10.00)

         LËNDA           Qershor        Shtator      Janar       Qershor 09
27  Teoria e gjasës              30.06.2008       11.09.2008    22.01.2009    11.06.2009
28  Statistika matematikore          19.1.2008        19.1.2008     19.1.2008    19.1.2008
29  Ekuac. Diferenciale            18.06.2008       17.09.2008    28.01.2009    17.06.2009
30  Analiza reale               25.06.2008       10.02.2006    10.02.2006    10.02.2006
32  Gjeometria diferenciale          04.07.2008       12.09.2008    23.01.2009    12.06.2009
33  Metodat numerike             03.07.2008       11.09.2008    22.01.2009    11.06.2009
34  Metodika e matematikes          30.06.2008       29.09.2008     9.02.2009    29.06.2009
       LËNDA       Qershor      Shtator      Janar        Qershor 09
Analizë matematike I         9.07.2008    24.09.2008      4.02.2009      24.06.2009
Algjebra I              23.06.2008    16.09.2008      27.01.2009      16.06.2009
Gjeometria analitike         24.06.2008    23.09.2008      3.02.2009      23.06.2009
TBLM                 03.07.2008    11.09.2008      22.01.2009      11.06.2009
Gjeometri deskriptive        18.06.2008    17.09.2008      28.01.2009      17.06.2009
Kursi i mat. Elementare       04.07.2008    12.09.2008      23.01.2009      12.06.2009
Analiza matematike II        10.07.2008    25.09.2008      5.02.2009      25.06.2009
Algjebra II             23.06.2008    16.09.2008      27.01.2009      16.06.2009
Bazat e analizës numerike      03.07.2008    11.09.2008      22.01.2009      11.06.2009
Bazat e gjeometrisë         25.06.2008    18.09.2008      29.01.2009      18.06.2009
Hyrje në informatikë         24.06.2008    23.09.2008      3.02.2009      23.06.2009
Fizika                20.06.2008    19.09.2008      30.01.2009      19.06.2009
EDZ dhe parciale           18.06.2008    17.09.2008      28.01.2009      17.06.2009
Hapësirat metrike          25.06.2008    18.09.2008      29.01.2009      18.06.2009
Algjebra lineare numerike      24.06.2008    23.09.2008      3.02.2009      23.06.2009
Gjuhë programimi I          21.06.2008    20.09.2008      31.01.2009      20.06.2009
Matematika për kompjuterë      21.06.2008    13.09.2008      24.01.2009      13.06.2009
Ek. e fizikës matematike       25.06.2008    26.09.2008      6.02.2009      26.06.2009
Programimi matematik         23.06.2008    11.09.2008      22.01.2009      11.06.2009
Funksionet speciale         28.06.2008    27.09.2008      7.02.2009      27.06.2009
Analiza matematike III        25.06.2008    24.09.2008      4.02.2009      24.06.2009
Algjebra e përgjithshme       21.06.2008    13.09.2008      24.01.2009      13.06.2009
Strukturat algjebrike        21.06.2008    13.09.2008      24.01.2009      13.06.2009
Topologjia              25.06.2008    18.09.2008      29.01.2009      18.06.2009
Gjeometria projektive        27.06.2008    26.09.2008      6.02.2009      26.06.2009
TFVK                 05.07.2008    13.09.2008      24.01.2009      13.06.2009
Elem. të analizës funksionale    28.06.2008    27.09.2008      7.02.2009      27.06.2009
Gjuhë programimi II         15.06.2008    14.09.2008      25.01.2009      14.06.2009
Teoria e gjasës           30.06.2008    11.09.2008      22.01.2009      11.06.2009
Bazat e të dhënave          21.06.2008    20.09.2008      31.01.2009      20.06.2009
Metodat numerike për EDZ       03.07.2008    11.09.2008      22.01.2009      11.06.2009
Statistika matematike        05.07.2008    13.09.2008      24.01.2009      13.06.2009
Analiza funksionale         28.06.2008    27.09.2008      7.02.2009      27.06.2009
EPI                 18.06.2006    18.06.2006      18.06.2006      18.06.2006
Gjeometria diferenciale       04.07.2008    12.09.2008      23.01.2009      12.06.2009
Metodika e mësimit të mat.      30.06.2008    29.09.2008      9.02.2009      29.06.2009
 Departamenti i Matematikës


 Drejtimi: Përgjithshëm, viti i I  (Të gjitha provimet fillojnë në ora 10.00)

LËNDA                  Qershor      Shtator       Janar      Qershor 09
  1 Analizë matematike I          9.07.2008     24.09.2008      4.02.2009   24.06.2009
  7 Kursi i mat. elementare        04.07.2008     12.09.2008      23.01.2009   12.06.2009
  9 Gjuha angleze II            13.6.2008     13.6.2008      13.6.2008    13.6.2008
  2 TBLM                  03.07.2008     11.09.2008      22.01.2009   11.06.2009
  8 Gjuha angleze I             11.6.2008     11.6.2008      11.6.2008    11.6.2008
 11 Jobarazimet jolineare         27.06.2008     26.09.2008      6.02.2009   26.06.2009
  4 Gjeometria analitike II        24.06.2008     23.09.2008      3.02.2009   23.06.2009
  3 Analizë matematike II         10.07.2008     25.09.2008      5.02.2009   25.06.2009
  5 Algjebra                17.06.2008     16.09.2008      27.01.2009   16.06.2009
 10 Hyrje në fizikë            20.06.2008     19.09.2008      30.01.2009   19.06.2009
  6 Gjeometria deskriptive         18.06.2008     17.09.2008      28.01.2009   17.06.2009
  7 Bazat e punës me kompjuter       10.07.2008     25.09.2008      5.02.2009   25.06.2009
   Gjeometria analitike II        25.06.2008     24.09.2008      4.03.2009   24.06.2009

 Drejtimi: Përgjithshëm, viti i I I (Të gjitha provimet fillojnë në ora 10.00)

LËNDA                  Qershor      Shtator       Janar      Qershor 09
  1 Analizë matematike III         9.07.2008     24.09.2008      4.02.2009   24.06.2009
  2 Analiza Numerike I           03.07.2008     11.09.2008      22.01.2009   11.06.2009
  7 Analiza Numerike II          16.06.2008     15.09.2008      26.01.2009   15.06.2009
  8 Matlab                 05.07.2008     13.09.2008      24.01.2009   13.06.2009
  3 Analizë matematike IV         10.07.2008     25.09.2008      5.02.2009   25.06.2009
  4 Bazat e gjeometrise          25.06.2008     18.09.2008      29.01.2009   18.06.2009
  5 Bazat e te dhenave           21.06.2008     20.09.2008      31.01.2009   20.06.2009
  6 Teoria e matricave           30.06.2008     29.09.2008      9.02.2009   29.06.2009
  9 HapesiRA VEKTORIALE          23.06.2008     16.09.2008      27.01.2009   16.06.2009
 10 Analiza Vektoriale           27.06.2008     26.09.2008      6.02.2009   26.06.2009
 11 Strukturat algjebrike          5.07.2008     25.09.2008      5.02.2009   25.06.2009

								
To top