Konspekt lekcji otwartej z plastyki by linzhengnd

VIEWS: 2,431 PAGES: 8

									               Scenariusz lekcji otwartej z plastyki

Temat: O grafice. Druk wypukły.

Czas: 1 godz. lekcyjna
Kl. IV

Cele i umiejętności:
   znajomość istoty grafiki jako jednej z podstawowych dziedzin sztuk plastycznych oraz procesu
    powstawania dzieła graficznego,
   znajomość podstawowych grup technik graficznych,
   znajomość nazw technik druku wypukłego: drzeworyt, linoryt, gipsoryt,
   umiejętność charakterystyki technik druku wypukłego,
   znajomość podstawowych pojęć dotyczących grafiki takich jak: matryca, odbitka graficzna,
   umiejętność tworzenia matrycy i odbitki w określonej technice graficznej.

Metody pracy:
  praca z tekstem,
  prezentacja narzędzi, materiałów i odbitek graficznych,
  rozmowa nauczająca,
  ćwiczenie plastyczne,
  prezentacja prac uczniów.

Formy pracy:
   indywidualna,
   zbiorowa

Środki dydaktyczne:
   podręcznik St. K. Stopczyk „Plastyka 4” s.15-21, narzędzia i materiały graficzne: rylce, wałek
   do farby, matryce i odbitki graficzne, plansze przedstawiające sposób powstawania odbitek w
   podstawowych grupach technik graficznych.

Materiały i narzędzia:
  blok techniczny, blok rysunkowy,
  ołówek, nożyczki, klej, pędzel,
  1 metr sznurka o grubości ok. 2 mm,
  czarna farba plakatowa,
  odrobinę gęstego szamponu lub mydła w płynie,
  gąbka, ściereczka, podkład z gazet, tacka ze styropianu.

Przebieg lekcji
  Nauczyciel podaje temat lekcji. W oparciu o podręcznik wprowadza pojęcie grafiki jako jednej
  z głównych dziedzin sztuki. Prezentując przygotowane środki dydaktyczne pokazuje i wyjaśnia:
     Jak powstaje dzieło graficzne?
     Dlaczego w grafice powstaje jedno dzieło w wielu egzemplarzach?
     Jakie są podstawowe grupy technik graficznych?
     Jak nazywają się techniki druku wypukłego i skąd wzięły swoje nazwy?
    Co to jest matryca i odbitka i która z nich powstaje pierwsza?

Uczniowie oglądają i dotykają przykładowe narzędzia i matryce graficzne. Następnie nauczyciel
prosi chętnego ucznia , by spróbował samodzielnie naszkicować schemat ukazujący powstawanie
technik druku wypukłego.
Po omówieniu podstawowych zagadnień związanych ze specyfiką technik graficznych (w
szczególności druku wypukłego) nauczyciel prosi o przystąpienie do wykonania ćwiczenia
plastycznego, które w sposób praktyczny pozwoli doświadczyć uczniom jak powstaje odbitka
graficzna.

Ćwiczenie plastyczne
Nauczyciel prosi uczniów, by na kartce z bloku technicznego wykonali ołówkiem kreską
konturową nieskomplikowany rysunek np. kształt jakiegoś zwierzęcia, owada, ludzkiej twarzy i
otoczyli go ramką rysowaną od ręki.
Następnie, by na wszystkie linie rysunku nałożyli dosyć grubą warstwę kleju a na niej układali
odpowiednio przycięte kawałki sznurka. W miejscach krzyżowania się sznurek należy przeciąć,
aby wszędzie jednakowo przylegał do kartki.
W trakcie wykonywania przez uczniów powyższego zadania nauczyciel rozprowadza na tackach
czarną farbę plakatową z odrobiną gęstego szamponu i rozdaje uczniom. Następnie poleca, by za
pomocą gąbki bądź pędzelka nanieśli farbę na sznurkowe linie rysunku, po czym przyłożyli doń
kartkę z bloku rysunkowego a na niej jeszcze blok i mocno przycisnęli dłońmi.
Uczniowie wykonują ćwiczenie plastyczne.

Podsumowując ćwiczenie, nauczyciel pyta:
   Czym był dla nas wyklejony sznurkiem rysunek? (przewidywana odp. ucznia –matrycą)
   Co otrzymaliśmy po odciśnięciu matrycy na kartce papieru? (przewidywana odp. ucznia –
   odbitkę graficzną)
   Które miejsca w tej pracy odbijały się wklęsłe, czy wypukłe? (przewidywana odp. ucznia –
   wypukłe)
   Do jakiej zatem grupy technik graficznych zaliczymy naszą pracę? (przewidywana odp.
   ucznia – do technik druku wypukłego)

Po uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie pytania nauczyciel sugeruję uczniom możliwość
wykonania większej ilości odbitek z wykorzystaniem tej samej matrycy. Spośród wykonanych
odbitek uczniowie wybierają te, które ich zdaniem wyszły najlepiej, podpisują ołówkiem wg
podanego wzoru i umieszczają je na wystawce.
Nauczyciel omawia i ocenia wybrane prace oraz zaangażowanie uczniów na lekcji.
Uczniowie porządkują swoje stanowiska pracy a dyżurni pozostałe miejsca pracowni plastycznej.
Nauczyciel prosi o dokładne przeczytanie w domu rozdziału O grafice i podaje jakie materiały i
narzędzia potrzebne będą na następną lekcję.
                               Opracowała Maria Anielska-Adamek
              Scenariusz lekcji otwartej z plastyki


Temat: „Krajobraz wiejski”. Frotaż

Czas: 1 godz. lekcyjna
Kl. IV

Cele i umiejętności:
   znajomość specyfiki grafiki i procesu tworzenia dzieła graficznego,
   znajomość pojęcia i istoty frotażu (przecierki),
   umiejętność samodzielnego tworzenia frotażu,
   odkrywanie wzorów linearnych i faktur w przyrodzie i zastosowanie ich w kompozycji
    graficznej.
Metody pracy:
   praca z tekstem,
   dyskusja,
   ćwiczenie plastyczne,
   prezentacja prac uczniów.

Formy pracy:
   indywidualna,

Środki dydaktyczne:
   podręcznik St. K. Stopczyk „Plastyka 4” s.23-24, zeszyt ćwiczeń ćw.8, przykładowe prace
   powstałe w technice frotażu.

Materiały i narzędzia:
  blok techniczny, blok rysunkowy,
  ołówek, nożyczki,
  przedmioty o zróżnicowanej fakturze np. włóczki, nici, liście różnego kształtu i wielkości,
   papier ścierny, tkanina o wyraźnym splocie, koronka, grzebień, monety, kawałek drewna z
   widocznymi słojami, kawałek tektury falistej itp.
  miękkie kredki bez oprawy w ciemnych barwach,
  taśma dwustronnie klejąca.

Przebieg lekcji:

Wprowadzenie
Na wstępie nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie:
   Co to jest grafika?
   Jakie są podstawowe grupy technik graficznych?
   Jak powstaje dzieło graficzne?

Nauczyciel informuje uczniów jaki jest temat lekcji. W oparciu o tekst i ilustracje zamieszczone w
podręczniku, a także przykładowe prace wykonane techniką frotażu, wyjaśnia istotę przecierki. Prosi
uczniów by spróbowali wykonać przecierkę wybranych 2,3 przedmiotów o zróżnicowanej fakturze
przyniesionych na lekcję. Do tego celu należy zastosować kartkę z cienkiego papieru, a kredką
pocierać trzymając ją bokiem do płaszczyzny kartki.
 Po zapoznaniu uczniów z techniką powstawania frotażu nauczyciel pyta:
   Czy frotaż (przecierkę) możemy zaliczyć to technik graficznych? Jeżeli tak to dlaczego?
    (przewidywana odp. ucznia – Prace wykonywane techniką frotażu powstają również na skutek
    odbijania).

 Ćwiczenie plastyczne (właściwe)
Część 1
Nauczyciel prosi uczniów aby na kartce z bloku technicznego naszkicowali lekko ołówkiem zarys
krajobrazu wiejskiego w skład którego mogą wchodzić takie elementy jak: pola, zabudowania, płot,
drzewa, zwierzęta itp. Następnie prosi, by na narysowane elementy przykleili np. liście- drzewa,
włóczka – kontury, wycięta z tektury falistej lub kartonu sylweta domu, grzebień- płot itd. według
własnego pomysłu. Na tak przygotowaną kompozycję kolejno przyłożyli arkusz cienkiego papieru i
pocierali kredkami w celu uzyskania przecierki. Pracę można wykonać monochromatyczną lub
wielobarwną według własnej koncepcji.
Uczniowie wykonują ćwiczenie.

Część 2
Nauczyciel ogląda powstałe frotaże i sugeruje uczniom, by w do swojej kompozycji dodali jeszcze
nowe elementy podkładając w wybrane miejsca te przedmioty, które pozostawiają ciekawe ślady, a
których nie wykorzystali w 1 części ćwiczenia.
Uczniowie wzbogacają swoje frotaże.

Podsumowanie
Po wykonaniu przecierki uczniowie pokazują swoje frotaże. Wspólnie z nauczycielem wybierają
najciekawsze i najbardziej pomysłowe prace. Nauczyciel przypomina, że zastosowali technikę
graficzną.
Nauczyciel ocenia prace i zaangażowanie uczniów, a uczniowie porządkują swoje stanowiska pracy i
klasopracownię plastyczną.
Nauczyciel zadaje pracę domową: Wykonaj ćwiczenie 8 z zeszytu ćwiczeń.
Nauczyciel podaję jakie materiały plastyczne należy przygotować na następną lekcję.
                               Opracowała Maria Anielska-Adamek
              Scenariusz lekcji otwartej z plastyki

Temat: Druk płaski. Monotypia-„Miasto w oddali”.

Czas: 1 godz. lekcyjna
Kl. IV

Cele i umiejętności:
   znajomość specyfiki grafiki i dwuetapowego procesu tworzenia dzieła graficznego,
   znajomość różnych typów druku i technik graficznych,
   znajomość czym jest litografia i monotypia,
   umiejętność samodzielnego tworzenia pracy w technice monotypii zwanej „grafiką jednej
    odbitki” wybranym sposobem,
   umiejętność interpretowania krajobrazu.
Metody pracy:
   praca z tekstem,
   pogadanka,
   prezentacja prac wykonanych techniką druku płaskiego,
   ćwiczenie plastyczne,
   prezentacja prac uczniów.

Formy pracy:
   indywidualna,
   zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
   podręcznik St. K. Stopczyk „Plastyka 4” s.21-22, przykładowe prace powstałe w technice
   litografii, wałek fotograficzny do nakładania farby, płyta szklana.

Materiały i narzędzia uczniów:
  płytka szklana formatu A4,
  farby plakatowe,
  odrobina gęstego szamponu lub mydła w płynie,
  blok rysunkowy A3,
  naczynie na wodę, tacka ze styropianu, gąbka, patyk, pędzle, ściereczka, podkład z gazet.

Przebieg lekcji:

Wprowadzenie
Nauczyciel wprowadzając temat lekcji prosi o przypomnienie poznanych rodzajów technik
graficznych. Po omówieniu ich specyfiki nauczyciel poleca uczniom przeczytanie w podręczniku
podrozdziałów Druk płaski.(s.21) i Druk płaski z niespodzianką (s. 22). Po przeczytaniu przez
uczniów tekstu zadaje pytania:

    Z czego może być zrobiona matryca do druku płaskiego?
    Jak nazywają się techniki druku płaskiego?
    Jakimi narzędziami i w jaki sposób artysta grafik wykonuje litografię?
    Dlaczego monotypię określa się jako „grafikę w jednej odbitce”?
Ćwiczenie plastyczne

Nauczyciel przypomina, że dzisiejsza praca będzie wykonywana techniką monotypii. Temat pracy to
„Miasto w oddali”. Prosi o przypomnienie o czym należy pamiętać, by w swojej pracy postarać się
ukazać wrażenie przestrzeni (wielkości, wyrazistość przedmiotów itp).
Następnie objaśnia, że praktycznie monotypię można wykonać kilkoma sposobami (wykorzystując
farbę plakatową z domieszką gęstego szamponu lub mydła w płynie):

Sposób 1
- rozprowadzić farbę równomiernie, niezbyt grubą warstwą na całą płytkę szklaną za pomocą wałka
lub uderzając gąbką,
- na przygotowanej powierzchni wykonać przyciętym patykiem rysunek,
- do płytki przyłożyć kartkę papieru i przyprasować dłonią,
- zdjąć kartkę z powstałą odbitką.

Sposób 2
- na czystej płytce szklanej, używając pędzelka i farby, wykonać rysunek,
- przyłożyć kartkę papieru i przyprasować dłonią,
- zdjąć z płytki odbitkę.

Sposób 3
- na kartce z bloku wykonać ołówkiem rysunek swojej pracy,
- rozprowadzić farbę równomiernie, niezbyt grubą warstwą na całą płytkę szklaną za pomocą wałka
lub uderzając gąbką,
- do płytki pokrytej farbą przyłożyć delikatnie kartkę ze szkicem (rysunkiem do góry),
- jeszcze raz rysować po liniach ołówkowych naciskając kredką, patykiem lub innym narzędziem,
starając się nie opuścić żadnej części rysunku,
- zdjąć z płytki odbitkę.

Uczniowie wybierają sposób wykonania monotypii. Nauczyciel w trakcie pracy pomaga uczniom
nakładać farbę za pomocą wałka. Zwraca uwagę, że pracę należy wykonywać sprawnie by nie
dopuścić do wyschnięcia farby.

Podsumowanie
Podsumowując wykonanie ćwiczenia nauczyciel stwierdza, że w monotypii w odróżnieniu do innych
technik powielanych powstać może tylko jedna odbitka. Cechą wspólną natomiast jest to, iż praca
powstaje na zasadzie odbijania kompozycji z matrycy.
Nauczyciel prosi uczniów by swoje prace podpisali ołówkiem tuż pod odbitką wg następującego
wzoru: tytuł, nazwa techniki pracy, nr odbitki, rok wykonania grafiki, imię i nazwisko autora.
Nauczyciel prosi o zawieszenie prac na wystawce, następnie je omawia i ocenia.
Uczniowie porządkują swoje stanowiska pracy a dyżurni pozostałe miejsca klasopracowni plastycznej.
Nauczyciel podaje jakie materiały i narzędzia będą potrzebne na następną lekcję.


                                Opracowała Maria Anielska-Adamek
              Scenariusz zajęć otwartych z plastyki

Temat: Moja kompozycja graficzna. Kalkograf.

Czas: 1 godz.
Zajęcia koła plastycznego

Cele i umiejętności:
   znajomość specyfiki grafiki i procesu tworzenia dzieła graficznego,
   rozróżnianie różnych typów druku i technik graficznych,
   znajomość czym jest kalkograf,
   umiejętność tworzenia pracy w techniką kalkografu.

Metody pracy:
  praca z tekstem,
  pogadanka,
  prezentacja prac wykonanych techniką kalkografu,
  ćwiczenie plastyczne,
  prezentacja prac uczniów.

Formy pracy:
   praca w grupach
   zbiorowa

Środki dydaktyczne:
   podręcznik s.17-20, przykładowe prace powstałe w techniką kalkografu, słownik terminów
   plastycznych lub encyklopedia, koc, 2 żelazka.

Materiały i narzędzia uczniów:
  blok techniczny,
  czarna kalka maszynowa,
  nożyczki, ołówek,
  blok rysunkowy lub biały papier do drukarek,
  stare gazety.

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie
Nauczyciel wprowadza temat lekcji i wyjaśnia, iż jej celem będzie wykonanie pracy techniką
graficzną zwaną kalkografem. W celu przypomnienia wiadomości zdobytych na lekcjach plastyki
odnośnie grafiki zadaje następujące pytania:
   Co to jest grafika?
   Jak powstaje dzieło graficzne?
   Co to jest matryca i odbitka?
   Jakie są rodzaje technik graficznych?
  W razie trudności uczniowie wyszukują wybrane terminy w słowniku lub encyklopedii.
Ćwiczenie plastyczne

Nauczyciel objaśnia etapami sposób wykonania pracy techniką kalkografu.

  1. Wykonanie szablonów.

  Na kartce z bloku technicznego rysujemy kształt szablonów, z których stworzymy swoją
  kompozycję i wycinamy je nożyczkami. Drobne elementy (oczy, usta) możemy mocniej
  przerysować długopisem. Te wgłębienia odbiją się na kalce. Możemy je również wyciąć osobno
  i nakleić na szablon.

  2. Kompozycja

  Z wyciętych szablonów układamy obrazek na rozłożonych gazetach (można podłożyć karton
  o ciekawej fakturze lub inny materiał). Pamiętamy, by kompozycja naszej pracy ograniczała się do
  formatu A4 (taki format ma kalka maszynowa).

  3. Odbijanie

  a. Ułożone szablony nakrywamy kalką maszynową, stroną z farbą ku dołowi.
  b. Nastawionym "na jedwab", rozgrzanym żelazkiem prasujemy po nałożonej kalce.
  c. Ściągamy kalkę z szablonów, które odsuwamy z miejsca pracy (nie wyrzucamy, gdyż można
   z nich zrobić kolejne odbitki).
  d. Na czystej gazecie kładziemy kalkę (z odbitym na niej wzorem, farbą ku górze) i nakładamy
   na nią kartkę papieru.
  e. Rozgrzanym żelazkiem prasujemy po kartce, ściągamy ją z kalki i odbitka gotowa. Zużytą
   kalkę wyrzucamy.

Uczniowie wykonują kolejno poszczególne czynności do momentu odbijania. Nauczyciel informuje,
że ze względu na korzystanie z żelazka odbijanie prac odbywać się będzie na przygotowanych do tego
celu dwóch stanowiskach pracy (ławki wyłożona kocem i warstwą starych gazet). Nauczyciel
przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania z żelazka i stale nadzoruje
proces wykonywania przez uczniów odbitek.
Uczniowie kolejno parami wykonują odbitki, a następnie porządkują swoje stanowiska pracy.

Podsumowując ćwiczenie, nauczyciel pyta:
   Czy drukując pracę tym sposobem odbijały się miejsca wypukłe czy wklęsłe naszej
   kompozycji?
   Czy jesteście zadowoleni z uzyskanego efektu?

  Podsumowanie
  Po wykonaniu przez wszystkie grupy kalkografów nauczyciel prosi o zaprezentowanie ich na
  wystawce klasowej. Wszyscy wybierają najciekawsze i najbardziej pomysłowe prace. Nauczyciel
  ocenia prace i zaangażowanie uczniów podczas ich wykonywania.
  Nauczyciel zadaje pracę domową: Opraw swój kalkograf w passe-partout i podpisz.
  Nauczyciel omawia materiały plastyczne potrzebne na następne zajęcia.

                               Opracowała Maria Anielska-Adamek

								
To top