; TEMA - DOC
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

TEMA - DOC

VIEWS: 30 PAGES: 2

 • pg 1
									                                             METODER
                                      Hvilke typer af aktiviteter igangsætter vi?
                                          Hvilke midler anvender vi?
                         PRINCIPPER                                DOKUMENTATION          EVALUERING
                MÅL          OG                                  Hvordan vil vi dokumentere     Hvordan vil vi
            Hvad vil vi opnå i.f.t.                           SÆRLIGT         om de valgte aktiviteter /    evaluere på mål,
    TEMA       børnenes udvikling    VÆRDIER                                  metoder har befordret     principper/værdier,
               og læring?      Hvordan sikres                 PÆDAGOGISK         udvikling og læring hen      metoder og
                          principperne og     ALMENT         børn med særlige
                                                                 imod målet?        dokumentation?
                           værdierne                  behov - set i forhold
                          efterkommet?     PÆDAGOGISK         til læringsmålet
            At børnene skal have   Planlægning af ½    Tage i teater      En ekstra hånd og    Vi tager billeder, som bliver  Vi evaluerer på mål,
            mulighed for at      års aktivitets plan.              opmuntring til at være  hængt op, både på tavlen og   principper/værdier,
            eksperimentere med,               Højtider – traditioner  aktiv...         på vores årstidshjul.      metoder og
            øve sig i og afprøve   Samværs former –                                             dokumentation på
            sig selv i forbindelse  kulturformidlere                Ikke altid valgfri    Vi informerer forældrene via  stuemøder og
            med at bredt spekter               Sange – sange lege                nettet.             personalemøder.
                         som voksne.                   deltagelse...
            af kulturelle       Hvordan vi
            udtryksformer og     snakker med      Musik instrumenter                Vi udarbejder månedsbrev
            møde voksne, der                             Arbejde i mindre
KULTURELLE                    hinanden.                    grupper...        hvor ture ud af huset og
            støtter dem i disse                                        andet står nævnt, vi skriver
UDTRYKSFORMER      aktiviteter og som
                                     Drama / fortælling
                         Forskellige                               også på aktivitetsplanen.
OG VÆRDIER       aktivt formidler
            kultur...         temaer/værksteder   Bondegårds besøg
                         f.eks.                                  Vi skriver om dagens
rumlig/visuel                   juleværksted,                              aktiviteter eller ture på
            At børnene oplever, at              Ture ud af huset
intelligens =                   viking projekt.                             tavlen, for at hjælpe
            de kulturelle                                           forældrene til at spørge ind
Billedklog       udtryksformer,                  Samling
                         Bevidste om rolle                            til barnet om turen.
musikalsk intelligens  billeder, værker, gibs
            ting, ler figurer m.m.  modeller som
= musikklog                    voksne.        Gå i cirkus                    Vi skriver dagbog hver dag
            har en værdi, og at
            deres udtryks-måder                                        sammen med børnene
            har betydning og                 Tage på biblioteket og
            bliver færdig-gjorte               låne bøger eller lege.
            f.eks. ved udstilling,
            malerier, rammer og               Tage på museum;
            ophæng                      kulturhistorisk
                                     museum og kunst
            At børnene får                  museum.
            mulighed til at deltage
            i og få viden om
            kultur, kulturhistorie,
            traditioner og
            kunstneriske tilbud...

								
To top