phonetic by linzhengnd

VIEWS: 7 PAGES: 5

									 kh    ᴊh rh       ph kw h       s    sh    wh  lh    ljh   lh    f   lw h th     th    fh
[x]    [ç]   [ r̥ ]  [ ɸ ] [ xʷ ] [ s ]      [ʃ]    [ʍ]  [ ʟ̥ ]  [ ʎ̥ ]  [ l̥ ]  [f]  [ ʟ̥ʷ ] [ θ ]  [ɬ]   [ fˠ ]
 k    tj    t    p    qh    njh    nh    mh  gh    ᴊ     r   bh gw h     z   zh    w
[k]    [c]   [t]   [p]   [ ŋ̊ ]  [ ɲ̊ ]  [ n̥ ] [ m̥ ] [ ɣ ]    [ʝ]   [r]   [ β ] [ ɣʷ ] [ z ]   [ʒ]   [w]
 l    lj    l    v    lw    dh    dh    vh   g    dj    d    b   q    nj    n    m
[ʟ]    [ʎ]   [l]   [v]   [ ʟʷ ] [ ð ]    [ ɮ ] [ vˠ ] [ g ]    [ɟ]   [d]   [b]  [ŋ]   [ɲ]   [n] [m]
 ’    r    i, ᴊ ɹ       ɯ     ʜ    ’w    rw   y    ɹw u, w ’h        œ    E    ɶ    ɐ
 [ ̮]   [ ʁ̞ ]  [j]   [ɹ]   [ β̞ ]  [ ̤]   [ ɦʷ ] [ ʁ̞ʷ ] [ y ]   [ ɹʷ ]  [ʷ]   [ ̰]  [ɯ] [ʌ]     [ ɑ̝ ]  [ɤ]
 a    ɑ    u    o    ʌ    u     o    ɔ   ʏ     ə   əh    y   ah   œ    u    oh
[ ɐ̰ ]  [ɑ]   [u]   [o]   [ɔ]   [ʊ]    [ o̞ ]   [ɒ]  [ɨ]   [ɘ]   [ɜ]   [ë]  [ɐ]   [ ɐ̞ ]  [ʉ]   [ɵ]
 ɑh uh       oh    ɔh     i    e     E     i   e    æ    ɪ    ə   əh    y    œ    æh
[ ɐʷ ] [ ʉ̟ ]   [ ɔ̈ ]  [ ɒ̈ ]  [i]   [e]    [ɛ]    [ɪ]  [ e̞ ] [ æ̞ ] [ ʏ ]    [ ø ] [ œ ] [ y ] [ œ̞ ] [ ɶ ]
                                                          doub-
 ʜ‘    ᴊ     ;    ˛    ʌ    ʜw h ¿        ‘’   ᴊ    ᴊ    .    ”    ˙        ,    .,
[h]    [ʰ]   [ ʔ ] [ (~) ] [ ~ ]    whistle  trilled  [ɦ]  [ ̱]   [ ̟]  [ ̝]   [ ̞]  [ˈ]   [ː]   hiatus  abrupt

 ;     ¡    ʜ;    ‡    †     †    §§
ingress                    lateral  coartic-
airflow
     [ ̚]   click  [˞]    [ ̧]  artic.  ulated
[x]    [ç]   [ r̥ ]  [ ɸ ] [ xʷ ] [ s ]      [ʃ]    [ʍ]  [ ʟ̥ ]  [ ʎ̥ ]  [ l̥ ]  [f]  [ ʟ̥ʷ ] [ θ ]  [ɬ]   [ fˠ ]


[k]    [c]   [t]   [p]   [ ŋ̊ ]  [ ɲ̊ ]  [ n̥ ] [ m̥ ] [ ɣ ]    [ʝ]   [r]   [ β ] [ ɣʷ ] [ z ]   [ʒ] [w]


[ʟ]    [ʎ]   [l]   [ v ] [ ʟʷ ] [ ð ]     [ ɮ ] [ vˠ ] [ g ]    [ɟ]   [d]   [b]  [ŋ]   [ɲ]   [n] [m]


 [ ̮]   [ ʁ̞ ]  [j]   [ɹ]   [ β̞ ]  [ ̤]   [ ɦʷ ] [ ʁ̞ʷ ] [ y ] [ ɹʷ ]    [ʷ]   [ ̰]  [ɯ] [ʌ]     [ ɑ̝ ]  [ɤ]


[ ɐ̰ ]  [ɑ]   [u]   [o]   [ɔ]   [ʊ]    [ o̞ ]   [ɒ]  [ɨ]   [ɘ]   [ɜ]   [ë]  [ɐ]   [ ɐ̞ ]  [ʉ]   [ɵ]


[ ɐʷ ] [ ʉ̟ ]   [ ɔ̈ ]  [ ɒ̈ ]  [i]   [e]    [ɛ]    [ɪ]  [ e̞ ] [ æ̞ ] [ ʏ ]    [ ø ] [ œ ] [ y ] [ œ̞ ] [ ɶ ]


[h]    [ʰ]   [ ʔ ] [ (~) ] [ ~ ]    whistle  trilled  [ɦ]  [ ̱]   [ ̟]   [ ̝]   [ ̞]  [ˈ]   [ː]   hiatus  abrupt
ingress                    lateral  coartic-
airflow
     [ ̚]   click  [˞]    [ ̧]  artic.  ulated
Consonants pea   tea  key   train  bay  day  gay  rain  some   son  song  hue  finethigh  cloud  you   vie   thy  loud  hop  whey  hiss   rush  whey  his  rougethéâtre nach

Vowels eel   ill  shell  shall  pool  pull  all  doll  father  ask  curl  dull
Glides              Diphthongs now   sir  may   near   mine  mane  now  know  boy
Visible Speech for English Physiological Alphabet  Font: Teamouse VS

								
To top