Film jako sztuka intermedialna by linzhengnd

VIEWS: 3 PAGES: 3

									Polifoniczność dzieła filmowego
•  Polifoniczność oznacza o typie budowy utworów muzycznych, w których
  równocześnie prowadzone linie głosowe (dwie lub więcej) są samodzielne pod
  względem melodyczno–rytmicznym i równoprawne wobec siebie;
•  termin ten wprowadził Michaił Bachtin dla opisu poetyki powieści Fiodora
  Dostojewskiego;
•  W teorii filmu termin ten pojawił się w dziełach Siergieja Eisensteina, dla którego
  film stanowił syntezę sztuk; reżyser ten postulował montaż dźwiękowo-wizualny
  wyznaczony przez jednolitą i harmonijną polifonię; zasadą łączenia dźwięku był
  kontrapunkt;
•  Roman Ingarden uznaje polifonię za właściwość warstwowej budowy dzieła
  filmowego. Wyróżnił on w filmie dwie warstwy:
   –  zrekonstruowanych wyglądów wzrokowych, które są podstawową tkanką wizualną
     każdego filmu;
   –  przedmiotów przedstawionych;
   –  komplementarność tych dwóch warstw objawia się tym, że przez konstruowane wyglądy
     wzrokowe przejawiają się odpowiednie przedmioty; współistnienie obydwu wymienionych
     warstw doprowadza do zaistnienia zjawiska polifonii.
         Film jako sztuka intermedialna
•  W tej perspektywie coraz częściej interpretuje się również zmiany, którym podlega
  obecnie film rozumiany jako sztuka ruchomego obrazu. „To bowiem, co zwykliśmy
  nazywać filmem, jest dziś w znacznym stopniu tworem intermedialnym, w jednym
  przekazie integrującym najrozmaitsze techniki i technologie (niekiedy także i
  praktyki) audiowizualne spod znaku kina i mediów elektronicznych, jak choćby
  »klasyczną« analogową rejestrację faktów profilmowych z techniką wideo (blue box), z
  cyfrową animacją, grafika komputerową, symulacją komputerową... Sztuką
  intermedialną – na styku różnych przekaźników – film był zawsze, bo od samego
  początku dokonywała się w nim integracja rozmaitych sztuk (a zarazem i
  przekaźników): teatru, literatury, muzyki, plastyki, tańca, nade wszystko zaś
  fotografii, której przecież zawdzięcza swe istnienie”.
•  W podobny duchu o przemianach sztuki filmowej pisze również Ryszard W.
  Kluszczyński: „jest nader prawdopodobne, iż film musiał zostać w pierwszej
  kolejności uznany za medium autonomiczne, aby móc następnie odsłonić swoja
  rzeczywistą, intermedialna naturę. Jest także możliwe, ze dopiero pojawienie się
  wideo pomogło wydobyć na jaw tę właściwość medium filmowego”.
• Kino szczególnie w pierwszym okresie swego rozwoju było
 postrzegane jako wehikuł dla wartości teatralnych, muzycznych,
 plastycznych i literackich; niezwykle powoli rodziła się świadomość
 szczególnego statusu kina;
• Ricciotto Canudo twierdził ze film jest sztuką totalną, która łączy w
 sobie właściwości wszystkich rodzajów sztuki poprzedzających
 bezpośrednio jego powstanie;
• Współczesny film jest postrzegany jako zjawisko intermedialne,
 które nie jest połączeniem rodzajów sztuk, tak jak chciał Canudo, ale
 odsyłaniem, widzeniem jednego medium poprzez drugie,
 wzajemnym aktywizowaniem i pobudzaniem, gdyż sztuki
 intermedialne w pierwszej kolejności nie róznią się miedzy sobą
 posiadanymi właściwościami, ale doborem mediów, w którym
 odsyłają oraz sposobem, w jaki to czynią.

								
To top