Docstoc

Edukim figurativ 7 - Erik Botime

Document Sample
Edukim figurativ 7 - Erik Botime Powered By Docstoc
					ERIK BOTIME


Rr. “Kont Urani”, Nr. 25
Tel./Fax: +355 4 2220645
Cel.: +355 69 20 63 228
E-mail: erikbotime@mail.com
                                  PLANI MËSIMOR
                                  Edukim figurativ 7
35 javë x 1 orë/javë                     35 orë
- Baza materiale, procese e teknika              4 orë
- Elemente dhe parime                     17 orë
- Tematika                           2 orë
- Histori dhe kulturë                     3 orë
- Analiza, interpretimi, vlerësimi               3 orë
- Lidhjet ndërlëndore dhe me mjedisin             4 orë
- Orë në dispozicion                     2 orë


Nr  Linjat    Objektivat       Niveli bazë       Niveli i mesëm   Niveli i   Tema    Orët  Koncepte    Punë artistike
.                                           lartë                      e nevojshme
1.  Linja 1    Të njihen me bazën   Të aftësohet në     Të përzgjedhë   Të      Baza    1   Laps,     Të realizojnë
   Baza     materiale    dhe  përdorimin e bazës    mjetin e duhur   realizojnë  materiale     karbon,    një ngjarje nga
   materiale,  mënyrën e përdorimit  materiale,     të  për të ilustruar  një ngjarje           goma, letër,  jeta e tyre,
   procese dhe  të saj.        teknikave     dhe  njohuritë e    nga jeta e            ngjyra,    duke përdorur
   teknika               proceseve që do të    marra tek linja  tyre.              plastelinë,  mjete dhe
                     përdorë në këtë     “Elemente dhe                    penela,    materiale të
   4 orë                klasë, si: lapsi,    parime”.                      aparat     ndryshme.
                     goma,      letra,                            fotografik
                     ngjitësi, akuareli,
                     vizatimi, tempera,
                     kolazhi,
                     instalacioni,
                     plastelina,
                     stampimi,
                     skulptura,
                     fotografia,
                     kompjuteri etj.

                                                                            1
2.        Të   njihet   me  Të përzgjedhë      Të krijojë idenë   Të realizojë  Vizatimi  1  (p.sh., lapsin,  - Të realizojnë
         vizatimin grafikën,   mjetin e duhur për   për formën që    formën që   (grafika,    stilolapsin,   një kompozim
         stampimin,        të ilustruar llojet e  do të realizojë.   ka menduar   stampimi,    penën,      të thjeshtë me
         instalaconin,      ndryshme të linjave             për të     instilacion   rapidin,     dy ose më
         fotografinë si dhe me                         krijuar.    i,       lapustilën,    shumë objekte.
         veçoritë   e  tyre                                fotografi)   karbonin,
         përkatëse.                                              penelin etj.).

3.        Të krijojë një ide të  Të njihet me      Të tregojë      Të realizojë  Piktura   1           Të realizojnë
         përgjithshme përsa i   pikturën, akuarelin   veçoritë e      një      Akuareli             një kompozim
         përket teknikave dhe   dhe pastelin.      secilës prej tyre.  kompozim    Pasteli              të thjeshtë në
         proceseve që janë                           të thjeshtë                   teknikën e
         përdorur në fushën e                         me pastel.                    pastelit.
         artit figurativ.
4.        Të njohë disa nga    Të njihet me      Të tregojë      Të       Tempera   1  Tempera
         teknikat që bëjnë të   temperin dhe      veçoritë e      analizojnë   Skulptura    Skulptura
         mundur realizimin e   skulpturën.       secilës teknikë.   veçoritë e
         një pikture.( është                          skulpturës.
         marrë në shqyrtim
         respektivisht teknika
         e vajit dhe akrilikut,
         akuareli, pasteli dhe
         kolazhi)
5  Linja 2   Të njihet me vijën    - Të njohë dhe të    - Të dallojë     Të bëjë    Vija    1  Vijë     e
   Elemente   dhe me veçoritë e    përdorë në krijimet   format organike   kompozimi           dhëmbëzuar,
   dhe parime  saj.           e tij karakteristikat  që gjenden në    n me të            zigzage,   e
   17 orë                e vijës.        natyrë.       cilin             pikëzuar, e
                                            përdoren            harkuar,
                                            karakteristi          horizontale,
                                            ka linjash           vertikale,
                                            të               diagonale.
                                            ndryshme
                                            për të
                                            krijuar një
                                            gjendje te
                                            caktuar.
6         Të  njiheni  me Të dinë            Të tregojnë     Të zbatojnë  Forma    1  Formë,      - Kolazh me
         konceptin e formës ç’përfaqëson forma      veçoritë e      në praktikë  Forma      formë       objekte    të
         dhe me veçoritë e në artin figurativ.      formës        njohuritë e  dypërmas    dypërmasore    gjetura    në
         formës dypërmasore.               dypërmasore.     marra gjatë  ore                natyrë,    si:
                                            mësimit.                     gjethe, fije ,
                                                                     shkopinj etj. (1
                                                                               2
                                                          orë).
7  Të   njihet  me Të dijë se çfarë    Të njohë, të    Të       Kolazhi   2  Kolazh     - Të realizojnë
   kolazhin dhe formën është forma      kuptojë dhe të   krahasojë    Forma      Formë     një vizatim ku
   trepërmasore    dypërmasore      dallojë që forma  formën     trepërmas    trepërmasore  të marrin si
8                        ka volum dhe    dypërmasor   ore               model objekte
                        peshë.       e me                      trepërmasore.
                                  formën                     - Të krijojnë
                                  trepërmasor                   forma të
                                  e.                       ndryshme me
                                                          plastelinë ose
                                                          baltë.
9  Të njihet me vlerën e  Të dijë ç’është  Të tregojë     Të       Vlera    1  Ngjyra e    - Të realizojnë
   ngjyrave dhe       vlera.      spektrin e     praktikojnë           vlerave    ndriçimin e
   specifikën e tyre në            ngjyrave të saj.  vlerën në                    ngjyrave me
   artin figurativ.                        një ushtrim                   anë të së
                                  praktik.                    bardhës dhe
                                                          errësimin e
                                                          tyre me anë të
                                                          së zezës.
10  Të dinë rolin e -     Të  njohë Të shpjegojë      Të       Sipërfaqja  1  Sipërfaqe
   sipërfaqes në artin sipërfaqen si një elementët e       argumentoj
   figurativ.     element     të sipërfaqes.      ë pse
             rëndësishëm   të            sipërfaqja
             artit, nëpërmjet të            ka një rol të
             prekurit dhe të              rëndësishë
             parit.                   m në një
                                  vepër arti.
11  - Të krijojë rrethin e  Të dijë ç’është  Të japin      Të       Ngjyra    1  ngjyrat
   madh të ngjyrave     ngjyra.      përkufizimin e   shpjegojnë            parësore,
                        tyre për ngjyrën.  rolin e             dytësore dhe
                                  ngjyrës në            të
                                  një vepër            ndërmjetme
                                  arti.
12  Të përdorë        Të dijë ç’është  Të tregojë rolin  Të       Baraspesh  2         Të krijojnë një
   baraspeshën formale   baraspesha    e baraspeshës    shpjegojë    a                dekoracion me
   në krijimin e tij.    kompozicionale  kompozicionale   funksionin   kompozic            motive
                        në një vepër    e        ionale             popullore,
                        arti.        baraspeshës                   duke përdorur
                                  në një                     shumëllojshmë
                                  krijim të                    rinë e ngjyrave
                                  vetin.                     të ngrohta dhe

                                                                   3
13              Të shohin disa     Të skicojnë    Të krijojnë                të ftohta.
               modele dhe të     modelin që do të  një
               përzgjedhin njërin   realizojnë.    dekoracion
               prej tyre.                me motive
                                    popullore.
14  - Të krijojë theksin  Të dinë ç’është    Të tregoni rolin  Të zbatoni  Theksi   2  Theksi   Të ilustrojnë
   në kompozim duke    theksi.        e theksit në një  njohuritë e                një pjesë
   përdorur kontrastin.              vepër arti.    marra në                 letrare, duke
                                    një krijim                përdorur
                                    tuajin.                  kontrastin për
15              Të zgjedhin një    Të evidentojnë   Të                    të evidentuar
               pjesë letrare.     personazhin    ilustrojnë                objektin ose
                          kryesor.      pjesën e                 personazhin
                                    zgjedhur                 kryesor.
                                    nëpërmjet
                                    kontrastit
                                    dhe nxjerrë
                                    në pah
                                    personazhi
                                    n kryesor.
16  - Të ilustrimi i një  Të dijë ç’është    Të tregojë     Të      Ilustrimi  1  Ilustrimi  Të ilustrojnë
   pjese letrare ku    ilustrimi.       lidhjen midis   ilustrojnë                një portret
   nxënësi nëpërmjet               ilustrimit dhe   një portret                burri në
   kontrastit që krijon              theksit.      në bazë të                mënyrë të
   në kompozim,                           njohurive                 thjeshtë.
   thekson objektin ose                       që keni
   personazhin më të                         marrë deri
   rëndësishëm).                           tani.
17  - Të kuptojë që     Të dinë se       Të tregojnë se   Të      Lëvizja   1  Lëvizja
   lëvizja na ndihmon të  ç’përfaqëson      çfarë paraqet   bashkëbise
   vëzhgojmë një vepër   lëvizja në një vepër  vepra e David   dojnë mbi
   arti (bisedë e     artistike.       Bomering-ut.    disa vepra
   ilustruar me vepra                        të autorëve
   arti në klasë ose në                       të
   një galeri artesh).                        ndryshëm.
18  Të krijojë duke     Të dinë ç’është    Të tregojnë se   Të zbatojnë  Uniteti   2  Uniteti   Të krijojnë një
   përdorur e njësuar   uniteti.        kur një vepër ka  unitetin në                krijim të lirë
   (shkuar) elementet e              unitet.      praktikë.                 ku të përdorni
                                                                  4
19       parimet e artit      Të rikujtojnë      Të mendojnë     Të krijojnë                  elementet dhe
        (krijimi i lirë ku     elementet dhe      formën që do të   një krijim                   parimet e artit
        nxënësi të përdorë     parimet që kanë     krijojnë.      ku të                     që kanë marrë
        njohuritë e marra për   marrë deri tani.              përdorin të                  deri tani.
        ngjyrën, linjën,                            gjitha
        formën etj., në                            parimet e
        shërbim të                               mësuara.
        kompozimit të tij në
        mënyrë sa më
        harmonike).
20       - Të krijojë        Të dinë ç’është     Të tregojnë     Të zbatojnë  Kontrasti   2  Kontrasti i  Të realizojnë
        kontrastin në një     kontrasti.       vlerën e      kontrastin   i ngjyrave    ngjyrave   një krijim me
        krijim duke përdorur                kontrastit të    në një                     temë: Nata dhe
        lloje të ndryshme                 ngjyrave.      krijim.                    dita, ku të
21       linjash, formash,     Të krijojnë një     Të zgjedhin     Të                       përdorni
        ngjyrash etj.       krijim me temë     ngjyra të errëta  realizojnë                   ngjyra të errëta
                      “Nata dhe dita”     dhe të çelëta për  krijimin                    dhe të çelëta
                                  të dhënë      duke i                     për të dhënë
                                  kontrastin.     dhënë                     kontrastin.
                                            elementet e
                                            duhura.
22       - Të krijojë harmoni Të dinë se ç’është      Të tregoni     Të       Harmonia   1  Harmonia   Të realizojnë
        në një krijim, duke harmonia.           lidhjen midis    realizojnë                   një detyrë ku
        përdorur    ritmin               kontrastit dhe   një detyrë                   ritmi të
        (përsëritjen     e              harmonisë.     ku ritmi të                  realizohet
        organizuar të një ose                         realizohet                   nëpërmjet
        më       shumë                          nëpërmjet                   përsëritjes së
        elementeve të artit).                         përsëritjes                  formave të
                                            së formave                   ngjyrave.
                                            dhe
                                            ngjyrave.
23  Linja 3  Të      realizojnë  - Të përzgjedhë     - Të përzgjedhë   -     Të  Komuniki   2  Fotografi,  Të realizojnë
   Tematika  komunikimin masiv     elementet e parimet   bazën materiale   komunikojë   mi masiv     televizion,  një kolazh në
   2 orë   nëpërmjet         e artit në shërbim të  e teknikën në    ndjenja    (fotografi    publicitet  një punim të
        fotografisë,        temës.         shërbim   të   mendime    a,               madh.
        televizionit     dhe              përmbajtjes.    nëpërmjet   televizion
        publicitetit.                             temave të   i,
                                            larmishme.   publiciteti
                                                   )                                                                             5
24                       Të caktojnë temën   Të zgjidhin    Ta
                        e kolazhit.      elementet që ju  realizojnë
                                   duhen për të    konkretisht
                                   realizuar     kolazhin në
                                   kolazhin.     një punim
                                             të madh.
25  Linja 4    - Të njohë dhe të     Të njihet me artin   Të dallojë     Të       Arti     1  Rilindje,
   Historia dhe  krahasojë vepra arti    klasik në Rilindje   elementë të    krahasojë    klasik      barok
   kultura    të periudhave të                 veçantë në     vepra arti të  (Rilindja,
   3 orë     ndryshme historike                vepra që i     periudhave   Baroku)
          (p.sh., të dallojë artin             takojnë      të
          bizantin nga Rilindja               periudhave të   ndryshme.
          Italiane.                     ndryshme.
26         - Të njohë dhe të     Të njihet me      Të tregojë    Të        Impresion  1  Impresioniz
          krahasojë vepra arti    periudhën e      veçoritë e artit krahasojë    izmi       mi
          të periudhës së      impresionizmit.    në këtë      vepra arti të
          impresionizmit                  periudhë.     periudhës
                                            së
                                            impresioniz
                                            mit.
27         Të njohë arkitekturën   Të njihet me      Të njihet me   Të        Arkitektur 1
          në lidhje me        arkitekturën      specifikat e   shpjegojë    ë botërore
          historinë.         botërore.       arkitekturës në  veçoritë e
                                   botë.       arkitekturës
                                            në lidhje
                                            me
                                            historinë.
28         - Të njohë artin      Të njihet me vlerat  Të rendisë    Të        Mbi artin  1  Piktura
          mesjetar shqiptar dhe   e artit shqiptar.   artistët e njohur analizojë    shqiptar     pasbizantine,
          artistët më të njohur               të artit mesjetar veprën e             arti pamor në
          të kësaj periudhe,                shqiptar dhe   njërit prej            Realizmin
          Onufri, David                   artistët më të  artistëve të           socialist.
          Selenica, vëllezërit               njohur të kësaj  kësaj
          Shpataraku etj.                  periudhe.     periudhe.
29  Linja 5    - Të njohë dhe të     Të njihet me      Të analizojë e të Të        Përballimi 1   Ngjyra,     - Të realizojnë
   Analiza,    kuptojë dritën si një   rëndësinë e ngjyrës,  vlerësojë punën analizojë              sipërfaqja,   një vepër të
   interpretimi  faktor   shumë   i  sipërfaqes dhe     e tij dhe të elementet e              forma      ngjashme,
   dhe      rëndësishëm natyror,    formës në një     shokut.      parimet e                     duke kujtuar
   vlerësimi   e cila bën të munduar   vepër arti.               artit të                     elementet dhe
   3 orë     perceptimin tonë për                        mësuara në                    parimet e artit
          elementet e artit:                         këtë nivel                    të mësuara deri
          ngjyra,   sipërfaqja,                       në vepra                     tani.
                                                                              6
           forma etj. (kjo orë do                        arti.
           të  zhvillohet  në
           formën e një bisede,
           ku nxënësit vënë në
           përdorim njohuritë e
           marra në fizikë, ose
           mund te jetë nja
           bashkëpunim     i
           mësuesit të fizikës
           dhe të edukimit
           figurativ).
30  Linja 6     Të identifikojë    Të njihet me artin e   Të tregojë të    Të       Lidhja   4   Motive     Të krijojë, të
   Lidhja     marrëdhëniet e artit  veshjeve popullore    veçantat e      përshkruajë   ndërlëndo     popullore,   stilojë një
   ndërlëndore   më jetën e                   veshjeve       një veshje   re me       stil shkrimi  veshje
   me mjedisin   përditshme                   popullore në     popullore.   mjedisin             moderne duke
   4 orë      (instalacion me                 stilim                                 u mbështetur
31          objekte të ndryshme) Të njihet me        Të tregojë disa   Të                        në traditën
                      motivet më të      motive nga      përshkruajë                    popullore të
                      përdorshme në      krahina e vet.    motive të                     veshjes. (3
                      veshjet popullore.              përdorura                     orë)
                                             në treva të
                                             ndryshme.
32                      Të njihet me stilet e  Të tregojë se cili  Të
                       ndryshme të stilit   është funksioni i  përshkruajë
                                   stileve të      se si ka
                                   ndryshme të     evoluar
                                   shkrimit.      teknika e
                                             përdorimit
                                             të stileve të
                                             ndryshme.
33                      Të njihet me      Të skicojë      T’i japë
                       traditën e veshjes   modelin që do të   formë
                       sonë popullore.     ndërtojë       krijimit që
                                             ai dëshiron
                                             të realizojë.
34          Orë e lirë
35          Orë e lirë

Shënim: Ky është një plan alternativ për të orientuar mësuesit për zbërthimin e programit mësimor. Të gjithë mësuesit mund të ndërhyjnë në të për shpërndarjen e
orëve të lira, përcaktimin e Mjeteve mësimore didaktike dhe literaturës si dhe vendeve ku mund të zhvillojnë orën mësimore.

                                                                                7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:181
posted:11/13/2011
language:Albanian
pages:7