Diplomová práce - IS MU by linzhengnd

VIEWS: 69 PAGES: 44

									              Masarykova univerzita

              Pedagogická fakulta

          KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY
        Turistický průvodce obcí Hevlín
               Diplomová práce
                Brno 2007

Vedoucí diplomové práce:                Vypracovala:

Doc. PaedDr. Jiří Eliška              Monika Omelková
Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a pouţila jen
prameny uvedené v seznamu literatury.

Souhlasím, aby práce byla uloţena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně
Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.                           ..........................................

                                  podpis
Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucímu mé diplomové práce
Doc. PaedDr. Jiřímu Eliškovi za odborné konzultace, připomínky a čas, který
věnoval mé práci.
Obsah:


1. Úvod……………………………………………………………………………. 3
2. Cestování – součást ţivotního stylu…………………………………... 5
3. Nejlepší mořeplavci starověku………………………………………….. 6
 3.1 Objevné cesty……………………………………………………………… 6
4. Evropští cestovatelé a dobyvatelé…………………………………….. 8
 4.1 Drama nešťastníka Fernanda de Magalhaese…………………………. 8
5. Cesta na Aljašku a póly…………………………………………………… 10
 5.1 Zlatokopové…………………………………………………………………10
 5.2 Severní pól…………………………………………………………………. 10
 5.3 Jiţní pól…………………………………………………………………….. 11
6. Novodobé cesty a nabídky……………………………………………… 12
 6.1 Kolem světa v luxusním hotelu…………………………………………... 12
 6.2 Extrémní hotely……………………………………………………………. 12
7. Edice……………………………………………………………………………. 14
 7.1 Berlitz……………………………………………………………………….. 16
 7.2 Computer press……………………………………………………………. 17
 7.3 Ikar………………………………………………………………………….. 18
 7.4 Kompass…………………………………………………………………….18
 7.5 Marco Polo…………………………………………………………………. 19
 7.6 Merian………………………………………………………………………. 20
 7.7 Mirago………………………………………………………………………. 21
 7.8 Nelles Guide……………………………………………………………….. 22
8. Turistický průvodce………………………………………………………… 23
 8.1 Různé druhy textů…………………………………………………………. 24
 8.2 Podklady a texty…………………………………………………………… 25
 8.3 Fotografie…………………………………………………………………… 25
 8.4 Formát………………………………………………………………………. 26
 8.5 Realizace…………………………………………………………………… 26
 8.6 Náklady……………………………………………………………………... 27
 8.7 Vyuţití………………………………………………………………………..28
9. Texty v turistickém průvodci …………………………………………….. 29
10. Závěr………………………………………………………………………….. 38
Resumé……………………………………………………………………………. 40
Pouţitá literatura………………………………………………………………... 41
1. Úvod

    Diplomovou práci jsem zaměřila na vytvoření návrhu turistického
průvodce obce Hevlín.


    Tato celobarevná publikace, která v tak podrobném zpracování není na
našem trhu k vidění, Vám předkládá velké mnoţství informací o Hevlíně, malé
obci na jiţní Moravě u rakouských hranic v lokalitě Znojemska. Takové
zpracování nám poskytuje prostor pro krátká sdělení o historii i současnosti
obce, ucelenější informace o poskytovaných sluţbách, moţnostech rekreačního
vyţití, zábavy, sportu a kultury v dané oblasti.


    Kaţdé místo, obec, město nebo oblast Vás upoutá něčím, co je
specifické jen pro ně. Rozhodnutí vytvořit práci o Hevlíně bylo z velké části
ovlivněno faktem, ţe se jedná o mé rodiště, ve kterém dosud ţiji. Od dětství,
teď uţ s dávkou nostalgie, mě kaţdoročně od jara do zimy provází příběhy čápů
sídlících na starém komíně. Přílet čápů je jako symbol ţivota, a proto bych ráda
ve své práci ţivot kolem sebe přiblíţila i čtenářům mého průvodce.


    V přípravné části projektu jsem vycházela ze zajímavostí, které jsem jako
dítě v rámci výuky dějepisu slýchala od paní učitelky. Prostudovala jsem
příslušnou literaturu i nedávno vydanou publikaci s názvem Hevlín od pravěku
do roku 2000. Významné historické události jsem si mohla ověřit ve staré
kronice umístěné na obecním úřadě v Hevlíně, počeštěných listinách
a kopiích z rakouské obce Laa an der Thaya, protoţe sousedství a společná
lokalita psaly i společné dějiny.


    Bohatá historie a události by se mohly stát podkladem pro velmi poutavé
čtení. Poučné byly i rozhovory se starousedlíky. Jejich vyprávění velmi často
nejen potvrzovala, ale i doplňovala staré záznamy. Upozorňovala mě na
výjímečná místa, stavby i stavbičky. Současná doba poznamenaná prudkým
růstem seberealizací, modernizací, moţnostmi spolupráce (i mezinárodní) se
nevyhnula ani Hevlínu. Změny, které v naší obci nastaly, jen posunuly vývoj lidí

                     3
a tradiční víska jakoby ztrácela svůj charakter. Z hovorů na s představiteli obce
jsem získala spoustu informací o záměrech v příštích letech, o rozvoji,
plánování a budování i v rámci Evropské unie. To, ţe naše obec nestagnuje a
naopak se snaţí vyvíjet, mě velmi potěšilo.


    Bylo mým cílem představit Hevlín jako obec s historickou, kulturní
a společenskou tradicí. Forma historického průvodce podává ucelený obraz a
z mých zkušeností při výběru míst, které jsem navštívila, hraje podstatnou roli.
Z tohoto důvodu jsem prostudovala více tipů nabídkových průvodců, kterým se
věnuji v další části písemné práce. Zaměřila jsem se na formáty, písmo,
barevná zpracování, pouţitou fotodokumentaci, rozsah informací apod.


    Neméně důleţitá je i přístupnost těchto kapesních turistických průvodců.
Měly by být součástí informačních center, obecních a městských úřadů,
umístěny na veřejně přístupných místech, např. památkách, ubytovacích
zařízeních atd. Také by měla být moţnost objednat si tyto publikace např. na
webových stránkách u příslušného města nebo obce, kde mají svou prezentaci,
včetně sluţeb a podnikatelských subjektů.


    Je pochopitelné, ţe tento kapesní turistický průvodce jen z části vypovídá
o Hevlíně, ale podstatná je prezentace a oslovení čtenářů.
Cestování je nedílnou součástí současného ţivota a vţdy hrálo, jak se zmiňuji
i v mé práci, důleţitou roli.
                    4
2. Cestování – součást životního stylu   V civilizovaném světě potřebují lidé odpočinek v jiném prostředí, neţ ţijí.
Cestování se v druhé polovině 20. století stalo součástí našeho ţivotního stylu.


   Přispěl k tomu růst fondu volného času, růst příjmů obyvatel ve
vyspělých zemích, ale i relativně dlouhé mírové období, které bereme, mnohdy
aţ příliš samozřejmě. Cestovní ruch, se kterým dnes souvisí široké spektrum
ubytovacích , stravovacích, finančních, dopravních aj., se tak v posledních
letech dostal mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti světového hospodářství.
Intenzivní cestovní ruch je v řadě zemí významnou sloţkou příjmů státu. Takţe
vyráţíme zvláště do některých karibských států, Thajska, Keni atd., zkrátka za
exotikou.


   A na co se soustředíme? Zájem nás, turistů, se soustřeďuje zejména na
území s vysokými přírodními hodnotami (horské oblasti, přírodní rezervace), na
pobřeţí teplých moří (subtropy a tropy) a na místa se zachovalým kulturně-
historickým dědictvím (historické centra měst, šlechtická sídla, technické
památky, umělecké sbírky). Některé oblasti světa se díky svým předpokladům
výhradně specializovaly na cestovní ruch. Příkladem jsou ostrovy v Karibském
moři, pobřeţí Středozemního moře či alpská horská střediska. Jakou daň
zaplatíme? Uvědomme si, ţe intenzivní zatěţování území turistickým ruchem
můţe vést k devastaci místního společenského klimatu, genia loci, nebo
i ke škodám na přírodním prostředí.
                    5
3. Nejlepší mořeplavci starověku


   Objevování a dobývání nových území odpovídá lidské touze po poznání,
ale také po moci či bohatství. Někdy byla důvodem pouhá zvědavost, nejčastěji
však zde hrají roli ekonomické (zásoby surovin, nová odbytiště zboţí…)
či demografické příčiny (hledání nových zdrojů obţivy a lepšího ţivota).


   Starověk znal tři základní světadíly – Evropu, Afriku a Asii, která byla pro
evropský svět zvláště důleţitá, protoţe z ní přicházelo luxusní zboţí – látky,
koření, drahokamy. Vpád Turků do Malé Asie a ve 14. století i na Balkán
přerušil na dlouhá století udrţované cesty karavan a cena asijského zboţí
se tak mnohokrát zvýšila.


   I proto bylo nutné najít novou cestu do Indie a dalších zemí. Ale prvenství
Portugalců bylo dávno popřeno.


3.1 Objevné cesty


   A koho zařadit mezi první úspěšné cestovatele? Asi Féničany. Jejich
důvody jsou zcela prozaické. Kolonie, objevení vysněné země Offir, země zlata.
Kde leţela, zůstává tajemstvím. Uţ Bible popisuje, jak Féničané na popud krále
Šalamouna v roce 945 př. n. l. vyráţejí na cesty. Kdo by se nechtěl plavit na
jejich lodích. I Egypťané vyuţívali jejich sluţby z obchodních důvodů. Na svých
cestách obeplouvají Afriku. Představme si, ţe tento kousek se jim povede o dva
tisíce let dříve neţ Evropanu Bartolomeu Diasovi. Objevili se i u britských břehů.
Jsou důkazy i o jejich pobytu v Americe. Byly nalezeny mince z Kartága na
americkém území.


   Nebyli jediní. Kolem roku 1000 se vyloďují na americké pevnině
i Vikingové. Jejich cesty se mění díky jejich agresivní politice doslova na
pirátské výpravy, drancování bohatých osad. A víte, ţe dnešní východní území
Kanady pojmenovali podle rostoucího vína jako Vinland – Země vína? A ještě

                    6
jedna zajímavost. Podle kronik byli zesnulí vikinští velmoţové ukládáni i s
loděmi
do mohutných mohyl. Méně majetnější lidé byli pohřbíváni se svými čluny. Lodě
nahrazovaly rakve.
     Ale na objevení Ameriky si brousili své zuby i Číňané. Neţ se začali
stranit okolnímu světu a stavět Velkou čínskou zeď, patřili jim moře i oceány.
Počátkem 15. století je Čína námořskou velmocí s obrovskou flotilou, o které si
tehdejší evropské země mohou nechat jenom zdát. A kdo by neznal jejich
vynálezy, které nám dodnes pomáhají na cestách? Magnetický kompas,
vodotěsné lodní přepáţky.


     A jejich nabídky v průvodci by byly velmi pestré : Indie, Indonésie,
východní Afrika, ale i východní pobřeţí Ameriky, severní cesty, Austrálie
i Antarktida. A to vše by nám doloţili i na mapě, v různých zápiscích,
poznámkách, záznamech a lodních dodatcích. Cestovní kancelář by měla
radost a zvláště pokud by se jednalo o šíření slávy, obchodování a poznání
krajin.
                      7
4. Evropští cestovatelé a dobyvatelé

    Ţe by všichni velcí evropští cestovatelé Kryštof Kolumbus, Vasco de
Gama nebo James Cook objevili jiţ objevené? Kdo by neznal výpravu tří lodí
vedené admirálem Kryštofem Kolumbem a historický výstřel z děla lodě zvané
Pinta dvě hodiny po půlnoci 12. října 1492, kdy námořníci spatřili vytouţenou
zemi. Začala se psát nová éra lidských dějin. Asi bychom dnes nepřistáli
u neobjevených břehů, ale to dobrodruţství by stálo za to. A co teprve deníkové
záznamy Kryštofa Kolumba jako nejcennější důkaz o průběhu jeho cesty. To by
byl turisticky průvodce! Bohuţel z této cesty se mezi zajímavými věcmi přivezl
i tabák. Metla lidstva. Kaţdý rub má svůj líc.


    A víte, ţe se stále hledá Kolumbovo rodiště? S tím, jak v Evropě roste
jeho sláva, přibývá i řada mýtů o jeho původu. Kaţdý si chce slavného
mořeplavce přivlastnit. Jen v Itálii se o čest být jeho rodištěm přihlásilo
sedmnáct měst a vesnic. Nahrává jim skutečnost, ţe o ţivotě víme stále zoufale
málo. Vědci se ustálili na tvrzení, ţe Kolumbovým rodištěm byla italská
obchodní metropole Janov, kde se měl kolem roku 1451 v rodině tkalce narodit.
Čas od času se vynoří pochybnosti.


    Kaţdopádně je stále s pojmem Amerika spjat Kryštof Kolumbus. A po
třiceti letech výprava dalšího dobrodruha pokračuje v započaté práci.


4.1 Drama nešťastníka Fernanda de Magalhaese


    Kulhající mořský vlk Fernando de Magalhaes se vydává na plavbu
k indickým ostrovům západní cestou, kudy ještě nikdo neplul. Touha po cestě,
objevování je větší neţ nebezpečí z neprobádaného. Ţe bychom rovněţ vyrazili
společně na pěti lodích vstříc dobrodruţství? Potom bychom za bouří hledali
vstup do obrovského oceánu v místech dnešního Ria de Janeira. Pod vlajkami
Španělska proti rebelům věřili v náš sen. Po roce plavby 1520 konečně vpluli
průlivem do obrovského oceánu a dějiny by ho nazvali našim jménem. Moţná
bychom ale nechtěli sdílet osud samotného kapitána.
                   8
    Kaţdé nové země skrývaly nebezpečí domorodců a jejich otrávené šípy
a kopí ukončily i ţivot Fernanda de Magalhaese, muţe, který svou plavbou
dokázal, ţe je Země opravdu kulatá. A kdo slízl všechnu smetanu? No přece,
jeden ze vzbouřenců roku 1522 při návratu i s nákladem hřebíčku, skořice a
zázvoru na lodi Victoria El Cano. I to jsou stránky cestování. Pravdou je, ţe
zisky, které plynuly z obsazených kolonii na Pyrenejský poloostrov, inspirovaly
i další státy.


    Víte, čím dobyvatelé své pravé důvody k obsazování zámořských území
a vzniku kolonii, tj. získávání drahých kovů a dalších surovin, hledání odbytišť
pro přebytečné výrobky z mateřských zemí a podobně, zdůvodnili?
V neposlední řadě přesvědčením, ţe Evropané jsou předurčeni „civilizačnímu
poslání“ a přinášením pokroků do „nevzdělaných společností“.
                    9
5. Cesta na Aljašku a póly


5.1 Zlatokopové


   Řekneme-li cestování, dobrodruţství, pak se mnohým nám vybaví
i zlatokopové.


   Vidina bohatství a zlata by určitě mnoho z nás lákala i v dnešní době.
Sice zahraniční prospektory zvou uţ v 15. století do Ruska najít ţlutý kov, ale
podaří se aţ v roce 1745. A roztočí se kolotoč. Do rukou první mapy, letáky,
dokonce i s příručkami obsahující zlatokopecké desatero. Vlastně se jedná
o celistvé turistické průvodce. Necestujeme i dnes podle nich? A zvláště vyuţité
byly hlavně v Kalifornii. Nabídka se rozšířila. Divoký západ, Afrika,
nejvýznamnější drsný Klondike, ten neprozřetelně prodal car v roce 1867
Spojeným státům.


   Hurá na Aljašku! Škoda, ţe nejbohatší století v dějinách těţby zlata
skončilo. Uţ není honba za zlatem ve znamení větrem ošlehaných muţů a
rýţovacích pánví, ale v mamutích těţařských strojích a v průmyslové výrobě.


   Domnívám se, ţe pro mnohé by byla dovolená spojená s hroudou zlata
zajímavá a moţná by proudily stotisícové davy k cestovním kancelářím pro
reservace. Nebo se raději vydáme přes chladné moře do tajemného světa ledu
a sněhu?


5.2 Severní pól


   Nevyjasněné je prvenství na severní točně. Polárník Robert Erwin Peary
nebo Albert Cook, který tvrdil, ţe severního pólu dosáhl o rok dříve. Nakonec
spor rozhodl americký kongres. Nechtěli byste také vyrazit? Poprvé se tady uţ
lidé pohybovali v 16. století. Představa, ţe obchodní cesty z Evropy do Asie lze
dosáhnout přes sever dokonce aţ do Číny, vedla námořníky na ledové kry.

                    10
A co je čekalo? Fičící vítr, sněhové bouře a mrazy. A potom se objeví slunečné
paprsky a vy se znova vydáte na namáhavou cestu. Přece jen něco z této doby
zůstalo. Sruby, které zbudovali na březích, stojí několik století a v nich se našel
ukrytý deník samotného Barentse.


   Cestování, objevy vţdycky hnaly nové a nové dobrodruhy vstříc tajemnu.
Nedokázal je odradit ani nedostatek potravy, vody a dokonce výprava Johna
Franclina vedla aţ ke kanibalismu. To uţ bychom asi dnes neriskovali. A co tak
pouţít balóny, vzducholodě nebo letadla? Asi by nás čekala sice krásná, ale
poslední dovolená. Jak by asi vypadal turistický průvodce?


5.3 Jiţní pól


   A neláká vás sedmý kontinent? Uţ je to padesát let, kdy přistálo na
jiţním pólu letadlo se speciálními lyţinami namontovanými na běţné letecké
pneumatiky. A vidíte, dnes je zde jedno z nejmodernějších vědeckých zařízení
patřících Spojeným státům americkým. Astronomové zde vyuţívají
nejvýkonnější hvězdné teleskopy k nahlíţení do hlubin dalekého vesmíru,
seismologové tu studují pomocí citlivých přístrojů záchvěvy zemské kůry. Další
týmy sledují čistotu atmosféry, jiné se věnují hydrobiologii, místo zde mají
i zoologové. Na dnešní Amundsenově základně se kaţdoročně vystřídá 1600
vědců všech moţných oborů. V době antarktické zimy, trvající 8 – 10 měsíců,
bychom mohli v záplavě bílé krásy svou představivostí vytvářet hypotézy
o nekonečném ledu a moři sněhu. Jednou se v nabídce cestovních kanceláří
objeví i titulek zvoucí nás do hotelu vytvořeného křišťálovým ledem.
                    11
6. Novodobé cesty a nabídky

6.1 Kolem světa v luxusním hotelu


    A dnešní cestování? Představte si nejluxusnější a nejnovější loď jako
vzdušný koráb. Uţ v roce 2010 by se měl do oblak vznést jedinečný hotel.
Nastává totiţ nová éra vzducholodí. Díky jim můţeme spatřit památky celého
světa, aniţ bychom přitom opustili svůj luxusní hotelový pokoj, kde můţete
odpočívat, najíte se v restauraci, své obchody můţete řídit z paluby lodi.
Uvidíme najednou egyptské pyramidy, Himaláje, newyorské mrakodrapy. Snad
si tento komfort lidstvo zaslouţí. Ale nevytratí se kouzlo cestování se svými
drobnými starostmi? Se zádrhely, na které vzpomínáme se svými přáteli
s úsměvem, s drobnými dobrodruţstvími, která nás mohou potkat jen na
cestách – silnicích, letištích, pěších túrách, autobusových přesunech.


    Samozřejmě, ţe nový typ cestování a nabídky je mnohem šetrnější
k přírodě. Nové vzducholodě budou totiţ poháněny vrtulemi, které bude napájet
elektřina z ekologických palivových článků. A to je nesporně nejpodstatnější
argument. Tato vize přinese i obrovský přínos pro cestující, bude mnohem
levnější a téměř bez hluku. Vyměníme tenisky a batoh za luxus? Ale občas by
to nebylo špatné vrátit se i o pár století zpět. Cestování je dobrodruţství. A je to
opravdu moţné.


6.2 Extrémní hotely


    Zůstalo ještě ve vás něco z dětské hravosti? Touţíte po dobrodruţství a
záţitcích, na které dlouho nezapomenete, které nabízejí kapku adrenalinu?
I to vám dnešní cestovní kanceláře dokáţí nabídnout. Můţete přespat v jeskyni,
jeţ je uměle vybudována v pískovcovém masivu starém 65 milionů let. Bez
zavazadel nejprve strmou strastiplnou cestou dolů a pak nahoru.


    A co tak ţivot indiánů před 300 lety? Bydlet v týpí, ochutnávat indiánské
lahůdky nebo se naučit nějakou tu hru rudých tváří navíc v jednom
                   12
z nejkrásnějších přírodních koutů Spojených států. Stačí nám jen postel a dřevo
na oheň.


   Mezi velmi zajímavé se dostává i nabídka na ostrov Alexandra Selkirka,
jeskyně muţe, který se stal na počátku 18. století inspirací pro napsání
slavného Robinsona Crusoe. Samotný ostrov byl objeven v roce 1574
a přitahoval vědce, dobrodruhy i piráty. Turistický průvodce nám prozradí, ţe je
ostrov, na který nás dopraví soukromý letoun, na seznamu UNESCO a ţije zde
500 stálých obyvatel.


   A co kapitán Nemo? Fantastický svět Juliuse Vernea? Unikátní hotel,
který se jeho romány inspiroval, totiţ naleznete u břehů Floridy 6,5 metrů pod
mořskou hladinou. Dobrodruţná srdce potěší mořský svět a nepřeberné
mnoţství ţivočichů. Je pravda, ţe vybavení a klimatizace je velmi vzdálena
ponorce, jakou si spisovatel ve své knize představoval.


   Chtěli byste proţít dovolenou jako stráţce majáku? Na skalním útesu
nad Irským mořem se nachází stavba, která se podobá pevnosti, ale do roku
1985 slouţila jako maják. A kde přespíte? V pokoji správce majáku nebo
telegrafické místnosti nebo dokonce v prosklené „kukani“, v níţ se dříve
nalézala lampa majáku. A jídelna? Leţí těsně na hraně úseku nad 100
metrovou propastí. Zajímavé cestování, ţe?


   A co tak apartmány v korunách stromů? Ve výšce 27 aţ 30 metrů nad
zemí v kymácejících pokojích ve větru s rákosovým výtahem. Nebo by vás
lákala poušť Gobi? Pak vzhůru do nomádských stanů.


   Cestování se stává i prestiţní záleţitostí. Extrémní hotely a upoutávky
nabídkových společností ve vás vyvolávají představy, které by kaţdý z nás
chtěl někdy rád zrealizovat. Vrátit se do dětské fantazie. Být jednou v exotické
zemi, vyjímečnou osobností nebo jen zaţít opravdu něco neuvěřitelného.
                    13
7. Edice

    Při tvorbě kapesního průvodce jsem se zaměřila na edice a
nakladatelství na našem trhu nejvíce rozšířené a také nejdostupnější.
Pro přehlednost jsem vyuţila internetové stránky, jeţ jsou v poslední době
navštěvovány z důvodu informovanosti stále větším počtem lidí a stávají se
nedílnou součástí při vyhledávání dat. Jejich dostupnost je velice jednoduchá
a prakticky realizována bez větších problémů.


    Navštívila jsem i několik knihkupectví, kde pro přehlednost je vyčleněn
oddíl pro cestování a nabízeny publikace různých rozsahů dle potřeb
zákazníka.


    Rovněţ v knihovnách i pouze místních, tj. např. v obcích, i kdyţ velmi
spoře, lze nahlédnout do katalogů, publikací, kniţních vydání, ale rovněţ do
turistických průvodců, popř. mapek s velmi stručnými poznámkami.


    Činnost těchto firem, edic a nakladatelství, však není zaměřena jen na
zpracování a vydávání uvedených katalogů. Jako správné reklamní agentury
jsou schopny zajistit svým klientům vše, co souvisí i s distribucí, tj. odkazy, jak
získat příslušnou literaturu, kam se obrátit v případě dotazů, objednávek apod.
Velmi často obsahují i informace týkající se předchozích vydaných příruček,
průvodců, katalogů apod.


    Nemalou úlohu při hodnocení různých turistických průvodců sehrála
i typografická úprava. Ta jako první osloví případného zájemce. Upoutá svým
formátem, úvodní stránkou, barevností a druhem rozmanitých informací.
Obsahový text je velmi různorodý. Dle potřeby čitatele poskytuje velké mnoţství
zajímavých informací z rozdílných lokalit. Buď zahrnuje větší či menší oblasti
rozdělené podle regionů, chráněného přírodního území, historických a
kulturních památek, významných událostí atd.
                     14
   Obsahem publikací je však nejen historie, kultura, přírodní zajímavosti a
památky, ale i prezentace firem a společností, přímo pod městem či obcí, kde
tyto firmy působí. Některá zpracování poskytují prostor pro krátká sdělení
o historii i současnosti firmy, její činnosti. Časté jsou i vlastní ikony, inzeráty.


   Bylo velmi zajímavé porovnávat nejen typografickou úpravu, ale také
mnoţství různých moţností řazení a zaměření jednotlivých edic. Kaţdá má
specifickou nezaměnitelnou tvář.


   Nakladatelství jsou řazena abecedně.
                     15
7.1 BERLITZ


    Pro průvodce vydané od roku 2000 je typický vertikální
modrý pruh v levé části průvodce – v místě vazby. Zabírá asi
jednu třetinu z titulní strany a většina textů se je umístěna právě
v tomto poli.


    V další části je celobarevná fotografie, která vyobrazuje
některé ze specifik daného státu.
Do této fotografie také zasahuje titul, který přechází z levé části
titulní strany.


    V kaţdém jednotlivém průvodci, bez odhledu na stát, se
vţdy objevují :
  -  mapy na chlopních obálky
  -  na úvod - 10 tipů - nesmíte si nechat ujít
  -  základní turistické zajímavosti oblasti
  -  základní fráze
  -  kapitola věnovaná kulinářským specifikům oblasti
  -  praktické informace na cestu - ambasády, vstupní
    formality, výběr hotelů a restaurací
             16
7.2 COMPUTER PRESS


     Edice „KAM“ formátu A5, má pevnou vazbu a snaţí se
nám pomoci vyřešit otázku „Kam?“ Knihy jsou bohatě vybaveny
stovkami nápadů na příjemné strávení volného času a
barevnými fotografiemi.


     Kaţdá publikace obsahuje 400 tipů na výlety pro
jednotlivce i rodiny a tematické řazení do zájmových okruhů.


     Dále také nakladatelství vydává mapové turistické
průvodce kapesního formátu, které jsou sestaveny pomocí
rozkládacích mapek. Vţdy se jedná o významné části
světových metropolí. U kaţdé z nich naleznete stručnou
charakteristiku, informace o významných místech, památkách a
turistických zajímavostech s barevnými fotografiemi. Broţovaná
vazba.


     V kaţdém jednotlivém průvodci se vţdy objevuje:
  -   výběr 60 neopomenutelných míst
  -   150 adres restaurací, kaváren, vinoték, barů, divadel,
     koncertních sálů, obchodů, trţišť, hotelů...
  -   dobré mapy
             17
7.3 IKAR


    Více neţ polovinu horizontální části zabírá fotografie, nad
níţ je umístěn a z části se s ní prolíná titul.


    Dále se hned na titulní stránce seznámíme s výčtem
odkazů, s ukázkami památek, mapek apod., se kterými se
v těchto „ Společnících cestovatele“ setkáváme,


    V kaţdém jednotlivém průvodci, bez odhledu na stát, se
vţdy objevují :
  -  průřezy budov a půdorysy významných památek
  -  popisy architektonických a přírodních zajímavostí
  -  přehledné trojrozměrné mapky
7.4 KOMPASS


    Nakladatelství Kompass se zaměřuje na turistické
průvodce po horách, ale většinu jejich edic tvoří spíše turistické
mapy. Jasně zelenému přebalu z větší části dominuje fotografie
daného pohoří, doplněna dalšími třemi menšími. Vazba je
broţovaná.


    V kaţdém jednotlivém průvodci, bez odhledu na stát, se
vţdy objevují :
  -  cesty se zobrazením tras
  -  velké mnoţství fotografií
  -  příloha s mapami             18
7.5 MARCO POLO


    U nás velmi rozšířené vydavatelství s mnoţstvím titulů a
širokým rozsahem. Přebal průvodců po Čechách, Moravě a
Slezsku má vţdy červenou barvu a dominantu tvoří ústřední
fotografie, která je doplněna dalšími třemi. Titul doprovází
pořadové číslo původce, které je umístěno v pravém horním
rohu v tmavě modrém čtverci.


    Původní vazba byla od pořadového čísla 9 změněna na
vazbu krouţkovou. Typografie však byla zachována.


    Nakladatelství Marco Polo kromě turistických průvodců
Českou republikou vydává i mnoţství titulů s celosvětovým
zaměřením. Kaţdý průvodce je kapesního formátu a vţdy je
doplněn stránkami s cestovním atlasem. Obal tvoří fotografie,
do které je zasazen titul.


    V kaţdém jednotlivém průvodci, bez odhledu na stát, se
vţdy objevují :
  -  kapitoly rozdělené po oblastech regionu
  -  doporučené tipy - to nejlepší z ..
  -  jídlo, pití - speciality, tipy na restaurace
  -  svátky a slavnosti
  -  výletní trasy
  -  praktické pokyny od A do Z
            19
7.6 MERIAN


    Nakladatelství Jan Vašut je vydavatelem nejširší řady
turistických průvodců na našem trhu - MERIAN. V současnosti má
toto nakladatelství ve své nabídce více neţ 350 kniţních titulů
z mnoha oblastí literatury pro volný čas. Většina těchto knih jsou
překlady kvalitních titulů předních světových nakladatelství.


    Kaţdá z publikací je broţovaná, dominantu vţdy tvoří
fotografie z daného místa. Buď města nebo státu. Titul je umístěn
do fotografie nebo se stává další dominantou obalu. Kromě toho
se ničím jiným turistický průvodce po Evropě neliší od turistických
průvodců státy a městy na jiných světadílech.


    V kaţdém jednotlivém průvodci, bez odhledu na stát, se
vţdy objevují :
  -  10 míst, která nesmíte vynechat
  -  osobní doporučení autora
  -  popisy turistických zajímavostí
  -  letoviska a pláţe od A do Z
  -  tipy, rady, uţitečné adresy
  -  stručný historický přehled
  -  výletní trasy
  -  tabulku průměrných teplot
  -  slovníček
             20
7.7 MIRAGO


    Specializací tohoto nakladatelství jsou evropská pohoří a
hory.Jednobarevná titulní stránka je doplněna fotografií.
Doplňující informace o obsahu publikace jsou souběţné
s vertikálním orámováním fotografie. Bohatá je i barevná
fotografická příloha. Spirálová vazba.


    V úvodu je vţdy zachycena charakteristika oblasti.
V kaţdé kapitole je zachycena náročnost, výchozí bod, horské
chaty, kontakty na informační centra.


    V kaţdém jednotlivém průvodci se vţdy objevují tyto
informace :
  -  doprava, obchody, stravování, ubytování…
  -  odkazy na příslušné www stránky
  -  výzbroj, výstroj, doba vhodná pro návštěvu, nebezpečí
            21
7.8 NELLES GUIDE


        Pro poslední edici tohoto nakladatelství je typická
fotografie obyvatele daného státu, kterého se průvodce týká.
Tím se nejvíce liší od ostatních nakladatelství a stává se tak
nepřehlédnutelnou.


    Průvodce je rozdělen do čtyř oddělení zabývající se:
dějinami a kulturou, turistickými cíly, zajímavostmi a turistickými
informacemi.


    Fotografie je doplněna jednobarevným oranţovým
pozadím a titul je vţdy zelené barvy, coţ také značně ovlivňuje
při upoutávání pozornosti potencionálního čtenáře. To se týká
kniţní vazby, které je v rozsahu cca 250 stran.


    Turistický průvodce kapesního formátu bývá v rozsahu do
100 stran a je značen jako Nelles Pocket.Od kniţní podoby se
liší uţ na první pohled nejen velikostí, ale i typografickou
úpravou.


    Fotografie zabírající více neţ dvě třetiny titulní strany je
vţdy zaměřena na ukázku prostředí a krajiny.


    V kaţdém jednotlivém průvodci, bez odhledu na stát, se
vţdy objevují :
  -  Informace o turisticky atraktivních místech
  -  ubytování
  -  restaurace, obchody
             22
8. Turistický průvodce

   Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu turistického průvodce
obcí Hevlín umístěnou v lokalitě Znojemska, na hranici s Rakouskou republikou.


   Turistický průvodce bývá nezbytným pomocníkem při cestování a pro
mnohé zájemce je rozhodujícím ukazatelem při výběru míst určených
k odpočinku, poznání, turistice nebo zajímavému pobytu. Rozhodnutí zaměřit
se na vytvoření celobarevné publikace i takové malé obce, kterých je v naší
zemi nepočítaně, jakou je Hevlín, bylo ovlivněno nejen tím, ţe se jedná o mé
rodiště, ale i poznáním, ţe taková zpracování na našem nabídkovém trhu chybí,
nejsou k vidění a jen velmi málo literatury je věnováno tomuto tématu, tj. malým
lokalitám.


   Záměrem celé práce bylo poskytnutí zajímavých informací pro stávající i
příští, případně náhodné návštěvníky, projíţdějící turisty nebo i obyvatele, kteří
se vracejí na svá stará místa, do bývalých domovů, bývalých rodišť.


   Cílem bylo zviditelnit malou lokalitu na jihu Moravy a ukázat její půvab,
krajinný ráz, historii i současnost a dotknout se i budoucích záměrů týkajících
se rozvoje obce. Chtěla jsem ve svém turistickém průvodci čtenáře provést
krajem, který zaujme svojí historií, a to velmi zajímavou, tvořenou jiţ od roku
1282, kulturou, ale i přírodními zajímavostmi, tradicemi, které bývají velmi často
opomíjeny a pomalu se vytrácí z běţného ţivota.


   Turistický průvodce by měl plnit funkci malého informátora toho
nejpoutavějšího, co daná oblast nabízí, a měl by ve čtenáři vzbudit zvědavost
poznat nabízené a zaujmout nejen vizuálním zpracováním, ale i obsahem
psaného textu. Na našem trhu jsou nabízeny informace týkající se převáţně
významných a rozsáhlých jak historických, tak kulturních památek,
hospodářských středisek, velkých měst, přírodních lokalit apod. A proto jsem se
rozhodla ukázat, ţe i taková malá ves, jakou je Hevlín, můţe být zajímavá. Bylo
to jako výzva, zkusit vytvořit návrh turistického průvodce. Toto zpracování mi

                    23
poskytlo prostor pro krátké sdělení o historii i současnosti, o přiblíţení ţivota na
jihu Moravy a podání ucelenějšího obrazu o Hevlíně.


8.1 Různé druhy textů


    Cestování se stalo běţnou součástí soudobého ţivota nás všech. Rozvoj
vedl k rozsáhlé prezentaci jednotlivých nabízených lokalit. Zaměřila jsem se
proto na významné edice a nakladatelství, které se zabývají propagací a
způsobem nabídek. Jednotlivé edice jsou specifické jak typografickou úpravou,
tak i obsahem a volbou nabídky.


    Seznámila jsem se s velkým mnoţstvím nakladatelství a edic.
Prostudovala jsem různé formy, od kniţních aţ po kapesní zpracování.
Na základě toho jsem se rozhodla o vytvoření vlastního průvodce. Nechtěla
jsem kopírovat nabídky osvědčených edic, mým záměrem bylo vytvoření
osobité publikace. Rozhodla jsem se pro menší kapesní zpracování.


    Velkou inspirací se mi staly publikace turistických průvodců dostupných
na našem trhu. Navštívila jsem proto nejen knihkupectví, kde jsou pro průvodce
přímo určeny sektory prodeje, ale také specializované prodejny a rovněţ
v knihovnách je moţnost nahlédnutí do spousty typů. Vyuţití našly
i internetové stránky. V současné době je asi tato moţnost nejvíce preferovaná.
Je zajímavá, aktuální a dostupná široké veřejnosti. Zaujímá ve vyhledávání
informací značnou část mezi zájemci.


    Porovnávala jsem jednotlivá zpracování, subjektivně hodnotila jejich
oslovení a zaujetí zákazníka, na co jednotlivé edice a nakladatelství dávají
důraz a s jakým záměrem předkládají informace, případně nabídky. Před vlastní
realizací jsem porovnávala z vyhledaných předloh i předkládané texty a výběr
fotografií.
                     24
    Domnívám se, ţe tento návrh kapesního průvodce je nejvhodnější forma
pro zpracování daných informací a údajů pro zajímavost, účelnost, přehlednost,
pouţitelnost i pro realizaci.


8.2 Podklady a texty


    Texty v daném turistickém průvodci jsou podloţeny studiem literatury a
shromáţděných materiálů o obci Hevlín. Vycházela jsem z publikace o Hevlínu.
Zde jsem se zaměřila na prameny, z kterých jsou jednotlivé texty vypracovány.
Pročetla jsem jednotlivá témata a podle odkazů jsem se obrátila na starostu
obce, který mi umoţnil nahlédnou do archivu obce. Velice zajímavá byla
stávající kronika obce a zvláště historické prameny. Jsou zde umístěny i listiny
týkající se ţivota obce v předchozích století.


    O současnosti a budoucnosti rozvoje obce jsem se především
informovala přímo u představenstva obce. Jako zdroj mi také poslouţila některá
vydání Hevlínského zpravodaje, coţ je občasník vydávaný právě obcí.


    Všechny texty, které jsou pouţity v průvodci, jsou tedy původní, mnou
přepracované. Jedná se o texty informativní, a proto jsem se pohybovala
v rovině populárně – naučné. Typografická úprava je tedy značně
zjednodušená, coţ usnadňuje čitelnost, přehlednost a i rychlou orientaci
v jednotlivých kapitolách. Napomáhá tomu i zvýraznění klíčových slov.


8. 3 Fotografie


    Jednotlivé texty jsou doplněny autorskými fotografiemi odpovídajícími
současnému stavu. Jedná se o významné památky, které jsou dominantou
obce, důleţité budovy a přírodní zajímavosti.


    Po nafotografování pomocí digitálního fotoaparátu bylo nutné další
zpracování. K tomu mi napomohl grafický program Adobe Photoshop.


                    25
U snímků bylo nutné zvýšit rozlišení a také upravit velikost, která by byla
nejvíce vhodná pro kapesní velikost průvodce. U některých fotografií jsem
přistoupila k vyjmutí pozadí. To přineslo nejen zdůraznění samotného motivu,
ale i ozvláštnění a „provzdušnění“ celého průvodce. Zjednodušená forma
působí uvolněně a přehledně.


    Fotografie, např. historická mapa, znak a letecký snímek, mi byly
poskytnuty vedením obecního úřadu. Snímek kostelu byl vyuţit na titulní stranu
průvodce. Domnívám se totiţ, ţe ve vesnicích to byla odjakţiva nejvýznamnější
a nejdůleţitější stavba. Také tím, ţe titulní stranu zabírá z více neţ poloviny,
stává se dominantní a přepokládám tedy, ţe průvodce zaujme čtenáře uţ na
první pohled.


8.4 Formát


    Před samotnou realizací bylo nutné určit formát. Jako nejpřístupnější se
mi jevil formát kapesního průvodce o rozměru 21 x 10,5 cm. Tento jsem si určila
z několika důvodů.


    Účelnost ze strany zájemce – turisty. Nezabírá místo, je skladný, pro
„strčení do kapsy“ jako správný kapesní průvodce. Rovněţ je tento rozměr
vhodný při tisku jednotlivých dvoustran. Vychází totiţ ze základního formátu A4.
Z původního návrhu tisknout po obou stranách a vytvářet tak na jeden list čtyři
strany průvodce jsem upustila z důvodu řazení a také sloţitého skládání listů.
Při tvoření zkušebních kopií jsem změnila skládání vnitřní na vnější. Vyzkoušela
jsem různé formy a provedení. Hlavním zřetelem byla praktická pouţitelnost
především pro turistiku.


8.5 Realizace


    Protoţe se mělo jednat o jakýsi manuál do kapsy, rozhodla jsem se pro
variantu, která svou strukturou není náročná. Přesto to neznamená, ţe by
nebyla zdůrazněna kaţdá strana průvodce. Titulní strana, kromě jiţ zmiňované

                    26
dominanty obce, která má zaujmout pohled čtenáře, by měla přehledně
nabídnout i heslovitý obsah publikace.


    Pro psaný text jsem zvolila druh patkového písma Times New Roman
o velikosti 10 b., který se mi jevil jako nejlépe čitelný a přehledný. Realizace
celkového projektu musí být i cenově nenáročná, a proto jsem se snaţila
o jednoduchost jak v grafice, tak v textu.


8.6 Náklady


    Návrh turistického průvodce obcí Hevlín byl z jedné části ovlivněn i výší
nákladů při jeho realizaci. Nejniţší moţné náklady sehrály dosti důleţitou roli při
celkovém vytváření tohoto modelu.


    Vedle záměru přijít s něčím novým pro samotnou obec a zdůraznit
moţnost realizace uţivatelsky pouţitelného a praktického titulu pro prezentaci
obce a pomocníka turistům a návštěvníkům jsem se pokusila o autorskou práci,
která by mohla v současnosti najít uplatnění v nově otevíraném informačním
centru.


    Z důvodu jednoduchosti, která je dle mého názoru předností předlohy,
by cena při realizaci byla přijatelná i pro malé obce jako je Hevlín. Rozpočet
nepočítá s větší částkou týkající se propagace, kultury, a proto si tento typ
reklamy a nabídky turistických průvodců nemohou obce dovolit.


    Předpokládám spoluúčast např. soukromých firem, ţivnostníků nebo
organizací při tisku, a tudíţ je v navrhovaném průvodci počítáno i s místem
určeným reklamě.


    Kromě turistického průvodce jsem svou diplomovou práci doplnila o sadu
pohlednic, která se stává další součástí propagace obce Hevlín. I kdyţ nebylo
zadáno, v budoucnosti také počítám pro kompletnost v rámci jednotného stylu
s vytvořením informační cedule obce.

                     27
8.7 Vyuţití


   Vytvořený turistický průvodce je zcela autorská práce. Tento návrh byl
zpracován jako kapesní publikace, která má za úkol provést čtenáře zajímavou
kulturou, vyţitím, historií i současností. Díky své praktičnosti je mu podřízen
i celkový styl – popisný, populárně – naučný, s volbou jednoduchých jazykových
prostředků. Slohový text podává základní informace a upoutávky.


   Výběr textu i fotografií vychází z předpokladu, co by asi zaujalo čtenáře –
turisty, čím bych získala jejich pozornost. Forma textu nepředpokládá, ţe se
jedná o publikaci určenou k zařazení do krásné nebo naučné literatury. Jeho
praktické vyuţití počítá i s moţností poničení výtisku, případně ztráty, a proto by
to nemělo nějak citelně zasáhnout jeho majitele. K tomu spěly i náklady, takţe
výlohy by neměly být citelné v rozpočtu.


   I malé lokality si zaslouţí prezentaci a toto by bylo moţné řešení. Téměř
kaţdé místo má své tradice, zákoutí, tajemství a svou historii.
                    28
9. Texty v turistickém průvodci


    V této části práce předkládám texty, které figurují společně
s fotografiemi v modelu turistického průvodce.


Úvod


    Obec se nachází v úrodné dolině jiţní Moravy v okrese Znojmo
v blízkosti rakouského města Laa an der Thaya se svými 1340 obyvateli, je
doloţena písemnou zprávou z 12. října roku 1282. Podle německých kronik
získala obec své jméno poněmčením původního českého názvu “dvoreček” -
Höflein.


    A proč “dvoreček”? Z pověstí se traduje, ţe oblast kolem Hevlína bývala
v jarních měsících zaplavována vodou z četných ramen řeky Dyje. Obyvatelstvo
se proto v prostoru dnešní obce celoročně nezdrţovalo. Kdyţ voda opadla,
pracovali zde lidé na bahnem prohnojených úrodných polích a po práci se
vraceli do svých příbytků. Někteří rolníci si v prostoru dnešní obce v sušších
letech stavěli provizorní chatrče a v nich přebývali. Tak vznikl “dvoreček”. Po
částečné regulaci Dyje, kdy se nebezpečí záplav zmírnilo, se přesunuli lidé do
prostoru Hevlína natrvalo.


    V závěti markraběte Jana Jindřicha z roku 1366 je uváděn jako
městečko, ovšem jiţ v roce 1371 se o Hevlínu opět hovoří jako o pouhé vsi.
Od 16. století aţ do zrušení vrchnostenské správy sdílel Hevlín osudy
Hrušovanského panství. Poslední majitelé ztratili po 1. světové válce
zestátněním vlastnická práva nad Hevlínem.


    Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 se německý název
Höflein opět počeštil na Hevlín nad Dyjí. Protoţe více Hevlínů v českých zemích
není, přídomek nad Dyjí se od roku 1965 neuţívá.                    29
Znak


     Znak udělil obci předseda PS PČR 13. června 1995 současně
s praporem. V stříbromodře polceném štítu je kolmo postavena ryba a radlice
obrácených barev. V hlavě štítu jsou tři a v patě jedna červená růţe se zlatými
semeníky. Podkladem návrhu se stalo historické pečetní znamení Hevlína.


     Na pečetidle, které je uloţeno v okresním archivu, je vloţeno pečetní
znamení do renesančně oboustranně vykrojeného štítu. Figura ryby byla
pravděpodobně převzata ze znaku střediska panství Hrušovany nad
Jevišovkou. Je to dáno úrodností kraje a mnohými slepými rameny Dyje
vyuţívanými v minulosti zvláště k rybaření. V samotné obci jsou jednotlivé
rybníky důmyslně propojeny a udrţovány.


Kostel


     Dominantou obce je především pozdně barokní kostel Nanebevzetí
Panny Marie s bohatě vybaveným interiérem. Autorem výzdoby je Ignác
Lengelacher. Podle kamenné desky se starým, bohuţel dosud nerozluštěným,
nápisem na zadní zdi kostela lze usuzovat, ţe zde stál patrně románský kostel.


     Do podoby gotické byl přestavěn mezi léty 1300 - 1320. Barokní kostel
byl dostaven roku 1743 na místě vypáleného gotického kostela, který byl zničen
pruskými vojsky.


     Roku 1823 byl vysvěcen nejstarší ze čtyř zvonů. Před první světovou
válkou byl odvezen velký a malý, poté umíráček a byly všechny kvůli válečným
účelům roztaveny. Do počátku druhé světové války byly instalovány nové
zvony, ale opět byly ve válce roztaveny a zpět uţ se bohuţel nevrátily. Na věţi,
která je vysoká 42 metrů, zůstal jediný, který vyzvání dodnes.
                     30
    Renovací prošel kostel roku 1979. Kříţ i s koulí pod ním byl snesen dolů
a dovnitř uloţena schránka se současnými dokumenty a penězi. Vchod do
kostela stráţí sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého Filipa.


Sochy


Na původním místě v parčíku u kostela stojí pouze socha svatého Rochuse,
která byla vytvořena po roku cholery 1832. Další sochou je svatá panna Marie -
Matka Boţí lurdská.


    Nejstarší, a proto nejcennější památkou je románský sloup slouţící kdysi
jako označení brodu přes řeku Dyji. Výklenek pod stříškou byl určen pro světlo,
takţe byl jakýmsi “majákem” ukazujícím cestu.


Významnou památkou jsou pozdně gotická boţí muka na pravé straně silnice
do Dyjákovic, která měla původně uvnitř obraz Krista s trnovou korunou. Říkalo
se jí “Červený kříţ” a byla postavena u příleţitosti vysušení jezera v prostoru
polí vedle silnice. Dnes je tato cihlová stavbička znatelně zničená.


Škola


    Přesné datum zaloţení školy není bohuţel známo, jisté však je, ţe zde
působila jiţ v roce 1630. Původní škola stála na náměstí a měla dvě třídy, roku
1905 byla provedena nákladná rekonstrukce celé budovy a zaloţena pětitřídní
škola. Povinná doc čtvrtém ročníku. Po vzniku České republiky byla postavena
škola na ulici Hrabětická (dnešní mateřská škola). V září roku 1960 byla
uvedena do provozu škola přestavěná z bývalé farní budovy.


    Nynější škola stojí v blízkosti obecního úřadu a od roku 1996 procházela
přestavbou. Byly vybudovány nové učebny a zmodernizovány třídy. Na místě
původního kina vyrostla nová tělocvična, slouţící v současné době i veřejnosti.
                    31
Hasiči


     V polovině 19. století byla zhotovena pojízdná dřevěná stříkačka a roku
1893 zaloţil Dominik Kugler hasičský sbor na staré sýpce. Roku 1930 byly
prostory zbourány a na jejich místě vyrostla moderní hasičská zbrojnice, která
zde téměř v nezměněné podobě stojí aţ dodnes. V obci Hevlín je hasičský sbor
pouze dobrovolný.


Nádraţí


     V roce 1868 bylo započato s výstavbou státní ţelezniční dráhy z Lávy do
Hrušovan nad Jevišovkou. Ţelezniční provoz na této trati byl slavnostně
zahájen 10. září 1870. Spojení bylo přerušeno aţ 7. května 1945, kdy ustupující
německé vojsko vyhodilo do povětří všechny silniční i ţelezniční mosty, část
kolejí byla naopak vytrhána.


     Po roce 1990 se začal projevovat zvýšený zájem o opravu ţelezničního
spojení s Rakouskem. Od roku 1991 probíhaly “Nostalgické výšlapy” na
podporu obnovení ţeleznice Hevlín - Laa an der Thaya. Jednalo se o podpůrné
pochody občanů po bývalé ţelezniční trati. Akce se zúčastňovaly i veřejné
sdělovací prostředky. Občané tím vyjádřili svůj nesouhlas se zrušením trati a
ţádali o znovuobnovení ţelezničního spojení s Rakouskem. Toho by se měli
snad dočkat do konce roku 2008. Zatím však všechny vlaky končí u pěkné
budovy hevlínského nádraţí.


Hřbitov


     Současný hřbitov leţí na severovýchodní straně obce a roku 1927 byl
zvětšen a ohrazen novou cihlovou zdí. Pochází z první poloviny 19. století.
Původní hřbitov se nacházel mezi školou a farou a byl roku 1875 zrušen.
                    32
Kultura


    V květnu se kaţdý rok koná Prvomájové sousedské posezení na
sokolském hřišti. Součástí jsou soutěţe pro děti a fotbalová utkání.


    Pravidelně v půlce srpna probíhají v Hevlíně tradiční Krojované hody,
kterými obec ţije po tři dny. První den hlavní stárek obdrţí hodové právo od
starosty obce a tím se zahájí hodová veselice spojená se stavěním máje, která
je symbolem celých hodů. Druhý den krojovaná chasa prochází společně s
kapelou obcí a vyzývá občany k připojení se k hodovým zábavám. Po dva
večery se pak v místním kulturním domě konají taneční zábavy. Vše končí
vrácením hodového práva.


Setkání Hevlínů


    Jedná se o mezinárodní setkání obcí nesoucích název Hevlín - Höflein.
Kaţdý rok se tato akce uskutečňuje v jednom z předem vybraných. Loňský
ročník proběhl v jediném Hevlíně na české straně. Dalších deset je na straně
rakouské a jeden se nachází v Německu.


Turistika


    Cyklistická stezka Brno - Vídeň (Jantarová stezka) spojuje dvě
středoevropské metropole. Prochází převáţně územím jiţní Moravy a
dolnorakouské oblasti Weinviertel. Samotná stezka, vedoucí z Brna přes
Modřice, Ţidlochovice, Pasohlávky a Nový Přerov k hraničnímu přechodu
Hevlín/Laa an der Thaya a dále přes Mistelbach do Vídně, měří více neţ
130 km. Cyklistická stezka je vedená mimo frekventované silnice po
samostatných komunikacích pro cyklisty nebo po méně frekventovaných
silnicích III. třídy. Na moravském úseku je připraveno 15 originálních
cyklistických odpočívek s mapou trasy. V Hevlíně se nachází v blízkosti
nádraţí.                    33
   Vhodný i pro pěší turistiku je Lázeňský okruh z Nového Přerova do
Laa an der Thaya, jehoţ součástí je Hevlín díky hraničnímu přechodu
s vybudovanými Free Shopy v bezcelním pásmu. Ty nabízí nejen občerstvení
v několika restauracích, ale i moţnost nákupu rozmanitého sortimentu.


   Hevlín je díky své poloze také zahrnut do Moravské vinné stezky,
vedoucí ze Znojma do Uherského Hradiště. Jedná se o dlouhodobý projekt
rozvoje vinařství a udrţitelné venkovské turistiky na jiţní Moravě. Moravská
vinná stezka vede západo-východním směrem kolem státní hranice a řeky Dyje
a setkává se se zelenou trasou - Znojemská vinařská stezka - na třech místech.
Je značena ţlutými tabulkami s logem vinařských stezek v červené barvě.


   Greenways Praha - Vídeň je síť stezek a tras pro cyklisty, pěší, jezdce
na koních či vodáky. Páteří je dálková cyklotrasa, která prochází rozmanitými
regiony mezi těmito dvěma evropskými metropolemi a spojuje místa přírodně,
historicky a kulturně zajímavá a cenná. V jiţní části území je vedena cyklotrasa
Greenways Praha - Vídeň č.48, s průběhem Hrádek - Dyjákovice - Hevlín.
Trasa je propojena s cyklotrasami v Rakousku.V úseku mezi Hevlínem
a Jevišovkou křiţuje s Jantarovou stezkou.


Přírodní zajímavosti


   Nedílnou součástí obce se stala řeka Dyje, která leţí v nadmořské výšce
182 m. Uţ v roce 1041 byla stanovena jako hranice mezi Rakouskem a
Moravou.


   Zavlaţovací kanál Krhovice - Hevlín překovává v okolí obce pomocí
akvaduktů dva potoky - Černou strouhu
a Anšovský potok.


   Mlýnský vodní náhon vedoucí z Krhovic do rakouského městečka Laa an
der Thaya přes Hevlín je vodní dílo postavené zřejmě jiţ v 17. století. Náhon
slouţil jako zdroj energie pro několik mlýnů.

                    34
   V obci se nachází mnoţství rybníků. Rybník “Hliník” je zatopený lom po
těţbě cihlářské hlíny. Jde o poměrně hluboké jezírko se zátokou, které je
ohraničeno vysokými stěnami. Břehy tvoří jílovitá hlína, je však velmi oblíbeným
místem ke koupání. Dalším oblíbeným rybníkem je “Kačeňák”, který leţí
směrem na státní hranice.


Hevlínské jezero


   Nejcennější přírodní památkou je bezesporu Hevlínské jezero (9,37 ha).
Lokalita leţí v jiţní části Dyjsko-svrateckého úvalu, 8 km jihovýchodně
od Hrušovan nad Jevišovkou, 2,3 km severozápadně od středu obce Hevlín, po
pravé straně silnice do Dyjákovic. Jedná se o mokřady s bohatými břehovými
porosty s výskytem vodního ptactva a obojţivelníků.


   K nejvýznamnějším ohroţeným druhům patří kuňka obecná, někdy také
nazývaná pro své zbarvení břicha kuňka ohnivá - Bombina bombina. Soustředí
se zejména v mokřině v jiţním cípu jezera a v kanálu podél východní hranice
jezera. Lokalita je významná i počtem zjištěných druhů obojţivelníků.


   Z dalších druhů se zde ještě hojně vyskytuje blatnice skvrnitá (kriticky
ohroţený druh), rosnička zelená (silně ohroţený druh), čolek obecný (silně
ohroţený druh), ropucha obecná (ohroţený druh), ropucha zelená (ohroţený
druh) a skokan ostronosý (silně ohroţený druh), skokan skřehotavý (kriticky
ohroţený druh) a skokan zelený (silně ohroţený druh). Dále je lokalita
významná pro uţovku obojkovou (ohroţený druh). Významná ornitologická
lokalita (např. hnízdění bukáčka malého).


Průmysl


Z průmyslové výroby jsou význámné Hevlínské cihelny s.r.o. s rozsáhlou
výrobou zdících a stropních materiálů. V Hevlíně poskytuje pracovní příleţitost
jiţ od roku 1970. Zemědělskou výrobu zastupuje Státní statek a Agrospol s.r.o.,
který vedle ţivočišné výroby produkuje obilniny a zeleninu.

                    35
Infocentrum


   V září roku 2007 dojde k otevření “Přeshraničního informačního centra.”
Budova stojící na náměstí hned vedle prodejny potravin a v blízkosti kostela
bude slouţit nejen jako informační centrum pro turisty, ale má zde být umístěna
i knihovna, kulturní a výstavní sál, úschovna kol a především veřejnosti
přístupný internet. Zatím je však postavena pouze hrubá stavba.


Restaurace


   Stravování a ubytování je zajištěno v hotelu Zetocha, který je vzdálen
od státních hranic cca 200m. Hotelová část obsahuje celkem devatenáct
dvoulůţkových pokojů, včetně moţnosti přistýlek, do celkové kapacity 60 lůţek.
Součástí kaţdého pokoje je koupelna (sprchový kout, WC), barevná televize
včetně satelitního příjmu a telefon s přímým i mezinárodním spojením.


   Příjemné posezení v restauraci i v saloncích je k dispozici od 10.00 hod.
do 23.00 hod. denně. Bohatý výběr z tradiční české kuchyně, včetně dalších
specialit, doplňuje denní menu. Restaurace hotelu je vybavena bezbariérovým
vstupem.


   V prostorách hotelu lze vyuţít sluţeb směnárny. Hostům restaurace a
hotelu je nabízena moţnost zakoupení zlevněných vstupenek do blízkých
termálních lázní v Laa a. d. Thaya přímo na recepci hotelu. K dalšímu vyţití
v bezprostřední blízkosti hotelu patří tenisový kurt.


   Příjemné posezení ve stylovém prostředí hostince Formanka, který je
oblíbenou zastávkou cyklistů, jistě přiláká příznivce dobrého pití a moţnosti
občerstvení se. Je zde 80 míst a v letních měsících je moţné vyuţít terasu
(aţ 150 míst). To vše se nabízí pro pořádání tanečních zábav s ţivou hudbou
(country, lidová, folková), která návštěvníkům zpříjemní podvečer.
                    36
   Moţnost stravy poskytuje také restaurace Bašta, která se nachází
nejblíţe nádraţí. Kaţdý víkend se zde konají diskotéky, nabízející vyţití
především mladší generaci návštěvníků.
                    37
10. Závěr

    Svou diplomovou práci jsem zaměřila na návrh kapesního turistického
průvodce ve formě celobarevné publikace. Tato publikace by měla slouţit
k prezentaci malé obce, jakých je v naší zemi nepočítaně a v populárně-naučné
literatuře většinou nejsou vůbec zmiňovány. Ve své autorské práci jsem vyuţila
zajímavých informací nejen z historie a kultury obce Hevlín, ale i údajů
týkajících se současného ţivota - moţnosti rekreace, zábavy i sportu. Publikace
je zcela přizpůsobena praktickému vyţití nejen pro turisty, ale pro všechny, kteří
se chtějí dozvědět něco bliţšího o Hevlíně a o ţivotě v něm.


  Při realizaci jsem získala spoustu nových poznatků. Kvůli pozdější realizaci
mého návrhu jsem se také zajímala o nabídky významných a zavedených
nakladatelství a edic, které se zabývají vydáváním cestovních příruček a
turistických průvodců. Zajímala jsem se především o jejich typografie a obsah.
Domnívám se, ţe častá podobnost současně vydávaných publikací tohoto
druhu vede k jednotvárnosti, a proto má volba formátu i celkového zpracování
je odlišná. Mým hlavním cílem při realizaci kapesního průvodce bylo přijít
s něčím novým, odlišným od nabídek našeho současného trhu.


    Celý obsah příručky - text, fotografie i mapky plní funkci průvodce
krajem, aby nás Hevlín mohl okouzlit svou přírodní krásou, tradicí a
památkami. Pečlivý byl i výběr stávajících fotografií, které nás lákají
prohlédnout si pozoruhodná místa či unikátní stavby a lokality. Velmi zajímavá
byla práce týkající se shromaţďování informací o samotné obci Hevlín
z archivních záznamů, kroniky a dostupných písemností. Poutavé čtení
o historii Hevlína by jistě oslovilo širokou veřejnost. I po této stránce byla pro
mne má práce velkým přínosem a některé získané poznatky budu moci vyuţít
i v budoucnu.


    Typografie byla účelově volena co nejjednodušší, a to z důvodu jak
praktického pouţití, tzn. ţádná pevná vazba, velký formát, nákladná a sloţitá
grafika, tak z důvodu přehlednosti, rychlé orientace, vizuálního oslovení

                     38
potencionálního zájemce. Průvodce by měl zaujmout a podnítit zvědavost,
abychom publikaci otevřeli, seznámili se s ní, pročetli nabízené základní údaje a
směřovali naši cestu do této lokality poznat i ostatní zajímavosti na vlastní oči.
V neposlední řadě byl při návrhu průvodce brán ohled na finanční stránku
případné realizace s ohledem na co nejsnazší dostupnost pro konečného
zájemce o publikaci.


    Návrh kapesního turistického průvodce je ukázka toho, ţe i malé lokality
mají svá kouzla a pozoruhodné, unikátní dominanty, nebo přírodní rarity.
                    39
Resumé

   Záměrem celé práce bylo vytvoření návrhu turistického průvodce
Hevlínem, z důvodu informovanosti širší veřejnosti o této obci na jihu Moravy.


   Ve své práci nejprve zachycuji cestování v minulosti a dnes, jeho úlohu a
důleţitost v ţivotě kaţdého člověka. V další části bylo nutné seznámení se
s edičními řadami a nakladatelstvími, která jsou v současnosti nejvíce rozšířená
a přístupná. Jejich srovnávání se z části stalo inspirací pro vytvoření vlastního
průvodce.


   Tento návrh, který jsem zrealizovala jako publikaci kapesního rozměru
jsem doplnila vlastními populárně naučnými texty a rovněţ fotografie, stejně tak
jako grafická úprava jsou autorské.


   The plan for all my work was making the suggestion of tourist guide in
Hevlin. My reason to do this is to inform public about this small village in South
Moravia.


   In my work I try to describe travelling in the past and nowadays, its role
and its importace in the lives each one of us. In the next part of my work I had to
get to know something about differnt editions and publishers that are well-
known and available to public. Comparing these has inspired me to produce my
own guide.


   This work which I transferred into a pocket guide publication has been
completed by my own instructive articles and photos. The articles, photos and
design are of my own production.
                    40
Použitá literatura:

Cyklistická stezka Brno – Vídeň. Katalog turistických cílů a služeb. Ţidlochovice:
Sdruţení „Cyklistická stezka Brno-Vídeň, 2002. 32 s.

FOGEL, A. Hevlín od pravěku do roku 2000. 304 s.

Hrušovansko. Turistický průvodce. Zájmové sdruţení obcí Hrušovansko, 2006.
22 s.

Kronika obce Hevlín.Internetové zdroje:

Cyklistická stezka Brno – Vídeň. Dostupný z WWW: <http://cyklobrnowien.cz>

Mapy, atlasy, průvodce. c2006. Dostupný z WWW: <http://mapcentrum.cz>

Oficiální internetové stránky obce Hevlín. Dostupný z WWW: <http://hevlin.cz>
                    41

								
To top