Docstoc

KSSR (MUZIK)

Document Sample
KSSR (MUZIK) Powered By Docstoc
					   KURIKULUM STANDARD
  SEKOLAH RENDAH (KSSR)

      MUZIK


         KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1           BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
       MUZIK SEKOLAH RENDAH
  •  KBSR          • KSSR
    – Persepsi Estetik    – Pengalaman Muzikal
    – Pengalaman Muzikal    • Nyanyian
      • Nyanyian        • Alat Perkusi
      • Alat Perkusi      • Muzik & Gerakan
      • Rekoder        • Rekoder
    – Ekspresi Kreatif    – Penghasilan Muzik
    – Penghargaan Estetik  – Apresiasi Muzik
                 – Membaca & Menulis
                  Notasi Muzik
                  (Bermula Th.3)


                   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
2                     BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
       MUZIK SEKOLAH RENDAH
  •  KBSR           • KSSR
    - 2 X 30 minit seminggu  – 1 X 30 minit seminggu

    - Rekoder bermula di    – Rekoder bermula di Th. 3
     Th. 4
                  – Murid menulis dan
    - Murid mempelajari     membaca notasi untuk
     konsep Irama, Melodi,   memenuhi keperluan
     Ekspresi & Sistem     memainkan alat muzik.
     Notasi                    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
3                      BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
       MUZIK SEKOLAH RENDAH

  •  KBSR         • KSSR

    – Sukatan Pelajaran  – Hanya satu dokumen
                 kurikulum
    – Huraian Sukatan     • Kurikulum
     Pelajaran         Standard Sekolah
                  Rendah – Muzik
                 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
4                   BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
        KURIKULUM MUZIK

  • Konsep Kurikulum Masih Berlandaskan
   Prinsip-Prinsip KBSR / KBSM

   –  Pendekatan Bersepadu
   –  Perkembangan indv. – menyeluruh
   –  Peluang & Kualiti Pend. Yg Sama
   –  Pendidikan Seumur Hidup
                    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
5                      BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
   MATLAMAT KURIKULUM MUZIK
     SEKOLAH RENDAH  Membina Potensi Diri Murid Ke Arah Melahirkan
  Insan Kreatif Yang Menghayati dan Menikmati Muzik
  Secara Intelektual Menerusi Aktiviti Muzikal
                 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
6                   BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
    OBJEKTIF KURIKULUM MUZIK
       SEKOLAH RENDAH
  1. mengaplikasi kemahiran muzikal menerusi aktiviti
    nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik

  2. mengaplikasi pengetahuan membaca notasi muzik
    dalam aktiviti muzikal

  3. menghasilkan idea muzikal kreatif melalui aktiviti
    nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik


                   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
7                     BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
    OBJEKTIF KURIKULUM MUZIK
      SEKOLAH RENDAH
  4. membaca dan menulis notasi muzik

  5. menghargai pelbagai jenis muzik dengan
    menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya
    muzik yang didengar; dan

  6. mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal.                   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
8                     BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
    FOKUS KURIKULUM SEMASA

        PENGALAMAN MUZIKAL
  EKSPRESI                  PERSEPSI
  KREATIF     ASPEK            ESTETIK
         PENGHARGAAN
         ESTETIK


                KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
9                  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
   FOKUS KURIKULUM TRANSFORMASI
          PENGALAMAN MUZIKAL
                           APRESIASI
   PENGHASILAN
           STANDARD            MUZIK
   MUZIK
           MENULIS DAN
           MEMBACA
           NOTASI MUZIK                   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
10                    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
      FOKUS KURIKULUM MUZIK
       SEKOLAH RENDAH
   • Standard Pengalaman Muzikal
    - Memberi pengetahuan dan pengalaman muzikal
     menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan permainan
     alat muzik


   • Standard Penghasilan Muzik
    - Memberi peluang untuk menzahirkan idea kreatif
     dalam penghasilan muzik                     KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
11                      BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
      FOKUS KURIKULUM MUZIK
       SEKOLAH RENDAH
   • Standard Apresiasi Muzik
    - Menghargai dan menghayati pelbagai jenis muzik dari
     pelbagai budaya, menerusi aktiviti mendengar dan
     menonton persembahan muzik


   • Standard Menulis dan Membaca Notasi Muzik
    - Memberi pengetahuan dan kemahiran asas membaca
     dan menulis notasi muzik                     KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
12                      BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
        KURIKULUM MUZIK

• SATU DOKUMEN – KURIKULUM STANDARD
         SEKOLAH RENDAH - MUZIK

   STANDARD KANDUNGAN        STANDARD
                   PEMBELAJARAN

   Menyanyi lagu secara solo  Menyanyi dengan dinamik
   dan berkumpulan       p dan f
    Ekspresi         - Guru menetapkan
                  dinamik                    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
13                     BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
      RUMUSAN PEMBELAJARAN
        MUZIK TAHUN 1
   STANDARD       BIL ELEMEN MUZIK        TEKNIK /
   PEMBELAJARAN                    KEMAHIRAN
   Pengalaman Muzikal  6  Warna ton, tempo,     Sebutan huruf
   - Nyanyian / vokal    dinamik, pic        vokal


   Pengalaman Muzikal  3  Tempo (T),dinamik
   - Perkusi


   Pengalaman Muzikal  2  Dinamik kuat / lembut, Mengikut lirik
   - Gerakan        Pic tinggi / rendah,  Mengikut
               Tempo cepat / lambat, muzik
               Bunyi panjang / pendek


                       KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
14                        BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
      RUMUSAN PEMBELAJARAN
        MUZIK TAHUN 1

   STANDARD     BIL ELEMEN MUZIK      TEKNIK /
   PEMBELAJARAN                 KEMAHIRAN

   Penghasilan    3  Irama          Irama
   Muzik         Melodi         mudah
   -Idea muzikal                 Melodi
   kreatif (2)                 mudah
   Apresiasi Muzik  2  Warna ton, mud,     Mendengar
   -Menghayati      tempo, tekstur /
   muzik        jalinan, dinamik


                    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
15                     BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
    SEKIAN

   TERIMA KASIH

       KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
16        BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:504
posted:11/11/2011
language:Malay
pages:16