giay de nghi tam ung tien mat new by stariya

VIEWS: 102 PAGES: 1

									 VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU                                   Mẫu số: C37-HĐ
                                       (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
                                      ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)              GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG TIỀN MẶT
              Kính gửi: LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

 Tên tôi là:..............................................................................................................................
 Bộ phận:…………………………………………………………………………………….
 Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ................……………………(Bằng chữ) …………........
 ……………………………………………………………………………………………..
 Lý do tạm ứng:…………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………...............................................
 Nguồn tiền: ..................…………………………………………………………………….
 Chi tiết các mục:
     Mục 6050: Tiền công...........:.................................................................. đồng
     Mục 6500: TT dịch vụ công cộng:.............................................................đồng
     Mục 6550: Văn phòng phẩm:.................................................................. đồng
     Mục 6600: Thông tin liên lạc:.................................................................. đồng
     Mục 6650: Hội nghị, hội thảo:................................................................ đồng
     Mục 6700: Công tác phí:.......................................................................... đồng
     Mục 7012: Thuê khoán CM:.................................................................... đồng
      1) ..................................................................................................... đồng
      2) ..................................................................................................... đồng
      3) ..................................................................................................... đồng
      4) ..................................................................................................... đồng
     Mục 6800 : Đoàn ra …………………………………………………… đồng
     Mục 6850 : Đoàn vào ………………………………………………….. đồng
     Mục 6900: Sửa chữa thường xuyên TSCĐ: ............................................ đồng
     Mục 7001: Vật tư lẻ:................................................................................ đồng
     Mục 7750: Chi khác: ............................................................................... đồng
      Tổng cộng: ....................................................................................... đồng
 Bằng chữ: …………………………………………………………………………….
 Thời hạn thanh toán :…………………………………………………………………
 Chứng từ kèm theo: ......................................................................................................
                                   Hà nội, ngày ........ tháng ....... năm 201...
Người đề nghị tạm ứng          Phụ trách kế toán         Phụ trách bộ phận         Thủ trưởng đơn vị

								
To top