document by JQspkOXD

VIEWS: 6 PAGES: 865

									ÐÏ à¡± á         > þÿ
            å      þÿÿÿ  þÿÿÿ  ã  ä  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
       f2Í É€   á ° Á   â  \ p  Darcy L. Littlefield
B  ° a   À  =   œ            ¯   ¼  =  h
\:¾#8  X @  •  "
    ·    Ú    1  È  ÿ••    H A r i a l 1     È  ÿ••     H A r i
a l 1    È  ÿ••    H A r i a l 1    È   ÿ••    H A r i a l 1    È  ÿ
•¼     H A r i a l 1 - h     8 ¼    b C a m b r i a 1 - ,      8 ¼    b
  C a l i b r i 1 -      8 ¼    b C a l i b r i 1 - Ü      8 ¼    b C a
 l i b r i 1 - Ü      •    b C a l i b r i 1 - Ü       •     b C a l i
b r i 1 - Ü     < •    b C a l i b r i 1 - Ü      > •    b C a l i b r i
 1 - Ü   ? ¼     b C a l i b r i 1 - Ü      4 ¼    b C a l i b r i 1 -
Ü   4 •     b C a l i b r i 1 - Ü        ¼    b C a l i b r i 1 - Ü
 •     b C a l i b r i 1     È  ÿ••     b A r i a l 1 - Ü      •    b
  C a l i b r i 1 - Ü      ¼    b C a l i b r i 1 - Ü
     •    b C a l i b r i 1 - Ü       •    b C a l i b r i -
 "$"#,##0_);\("$"#,##0\)- !        "$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)- "        "$"
#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)- '       " "$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)- 7
* 2 _("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_)- . ) ) _(*
#,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)- ? , : _("$"* #,##0.00_);_("$"*
\(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)- 6 + 1 _(* #,##0.00_);_(*
\(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)à         õÿ         À à     õÿ
  ô     À à     õÿ  ô      À à      õÿ  ô      À à     õÿ
  ô     À à     õÿ  ô      À à      õÿ  ô      À à     õÿ
  ô     À à     õÿ  ô      À à      õÿ  ô      À à     õÿ
  ô     À à     õÿ  ô      À à      õÿ  ô      À à     õÿ
  ô     À à     õÿ  ô      À à              À à     õÿ
  ´     Ÿ à     õÿ  ´      - à      õÿ  ´      ª à     õÿ
  ´     ® à     õÿ  ´     › à      õÿ  ´      ¯ à     õÿ
  ´     ¬ à     õÿ  ´      • à      õÿ  ´     ‹ à     õÿ
  ´     ® à     õÿ  ´      ¬ à      õÿ  ´      ³ à     õÿ
  ´     ţ à     õÿ  ´      • à      õÿ  ´     ‹ à     õÿ
  ´     ¤ à     õÿ  ´      ± à      õÿ  ´      ´ à     õÿ
  ´     ¾ à     õÿ  ´     Š à      õÿ  ´      ¹ à     õÿ
  ´     ¤ à     õÿ  ´      ± à      õÿ  ´      µ à
   õÿ   ´     - à     õÿ  ŗ ŕ
ŕ
  Ŕ à     õÿ  ŗff¿¿ · à     + õÿ   ø      À à    ) õÿ   ø     À
à    , õÿ   ø     À à    * õÿ  ø      À à     õÿ   ô     À
à
   õÿ   ´     ª à     õÿ  Ô P    À à     õÿ  Ô P
  À à       õÿ  Ô     À à         õÿ  ô     À à
   õÿ   ŗŕ
ŕ
  ¯ à     õÿ  Ô `    À à
 õÿ  ´  « à  õÿ  œ

š à
  õÿ   ¿
     ŗ¿ Ŕ à       õÿ ø       À à   õÿ  ô     À
à    õÿ  Ô a > À à    õÿ  ô      À à            À
à           À à        (  @ @  À à      @ @    À
|  |          -
         B Ǥ§š} }          ;
      00\);_(*
} A }       1
    00\);_(*
   ;_(@_)  } A }  2
00\);_(*
ÿ?  ;_(@_)  } A }  3
 00\);_(*
23  ;_(@_)  } - }  4
 00\);_(*
} A }       0
  a ÿ00\);_(*
   ÆïÎÿ;_(@_)  } A }  (
œ  ÿ00\);_(*
   ÿÇÎÿ;_(@_)  } A }  7
œe ÿ00\);_(*
   ÿëœÿ;_(@_)  }Ř }  5
??vÿ00\);_(*
    ÿÌ™ÿ;_(@_)   • •• ÿ    •• •ÿ
    • •• ÿ
• •• ÿ     }Ř }      9
???ÿ00\);_(*
   òòòÿ;_(@_)   ???ÿ    ???ÿ
   ???ÿ
???ÿ    }Ř }     )
ú} ÿ00\);_(*
    òòòÿ;_(@_)   • •• ÿ    •• •ÿ
    • •• ÿ
• •• ÿ     } A }      6
ú} ÿ00\);_(*
 ÿ€ÿ;_(@_)  }Ř}  *
00\);_(*
   ¥¥¥ÿ;_(@_)   ???ÿ    ???ÿ
   ???ÿ
???ÿ    } - }     =
ÿ ÿ00\);_(*
 } x }        8       ÿÿÌÿ00\);_(*  ²²²ÿ ¥¥¥ÿ;_(
²²²ÿ ???ÿ        ²²²ÿ ???ÿ
  ²²²ÿ ???ÿ   } - }       /
  • •• ÿ00\);_(*
} U }       <
    00\);_(*
   ;_(  } A }  "
00\);_(*
   ;_(  } A }
00\);_(*
ef  ;_(  } A }
 00\);_(*
ÌL  ;_(  } A }
 00\);_(*
23  ;_(  } A }  #
 00\);_(*
   ;_(  } A }
00\);_(*
ef  ;_(  } A }
 00\);_(*
ÌL  ;_(  } A }
 00\);_(*
23  ;_(  } A }  $
 00\);_(*
   ;_(  } A }
00\);_(*
ef  ;_(  } A }
 00\);_(*
ÌL  ;_(  } A }  -
 00\);_(*
23  ;_(  } A }  %
 00\);_(*
   ;_(  } A }
00\);_(*
ef  ;_(  } A }
 00\);_(*
ÌL  ;_(  } A }
 00\);_(*
23  ;_(  } A }  &
 00\);_(*
   ;_(  } A }
00\);_(*
ef  ;_(  } A }
 00\);_(*
ÌL  ;_(  } A }
 00\);_(*
23  ;_(  } A }  '
 00\);_(*
      ;_(  } A }
00\);_(*
ef    ;_(  } A }
 00\);_(*
ÌL    ;_(  } A }  !
 00\);_(*
     23    ;_(  Ŗ
 20% - Accent1řM ř      -ÿ
2 0 %  -  A c c e n t 1
efÜæñÿ
    ÿ%  Ŗ
 20% - Accent2řM ř    "ÿ
2 0 %  -  A c c e n t 2
efòÜÛÿ
    ÿ%  Ŗ
 20% - Accent3řM ř    &ÿ
2 0 %  -  A c c e n t 3
efëñÞÿ
    ÿ%  Ŗ
 20% - Accent4řM ř    *ÿ
2 0 %  -  A c c e n t 4
efäßìÿ
    ÿ%  Ŗ
 20% - Accent5řM ř    .ÿ
2 0 %  -  A c c e n t 5
efÚîóÿ
    ÿ%  Ŗ
 20% - Accent6řM ř    2ÿ
2 0 %  -  A c c e n t 6
efýéÙÿ
    ÿ%  Ŗ
 40% - Accent1řM ř    ÿ
4 0 %  -  A c c e n t 1
ÌL¸Ìäÿ
    ÿ%  Ŗ
 40% - Accent2řM ř    #ÿ
4 0 %  -  A c c e n t 2
ÌL渷ÿ
    ÿ%  Ŗ
 40% - Accent3řM ř    'ÿ
4 0 %  -  A c c e n t 3
ÌLØä¼ÿ
    ÿ%  Ŗ
 40% - Accent4řM ř    +ÿ
4 0 %  -  A c c e n t 4
ÌLÌÀÚÿ
    ÿ%  Ŗ
 40% - Accent5řM ř    /ÿ
4 0 %  -  A c c e n t 5
ÌL·Þèÿ
    ÿ%  Ŗ
 40% - Accent6řM ř    3ÿ
4 0 %  -  A c c e n t 6
ÌLüÕ´ÿ
    ÿ%  Ŗ
 60% - Accent1řM ř    ÿ
6 0 %  -  A c c e n t 1
23•³×ÿ
  ÿÿÿÿ%  Ŗ
 60% - Accent2řM ř    $ÿ
6 0 %  -  A c c e n t 2
23ÚŔŗÿ
  ÿÿÿÿ%  Ŗ -
 60% - Accent3řM ř    (ÿ
6 0 %  -  A c c e n t 3
23×›ÿ
  ÿÿÿÿ%  Ŗ
 60% - Accent4řM ř    ,ÿ
6 0 %  -  A c c e n t 4
23± Çÿ
  ÿÿÿÿ%  Ŗ
 60% - Accent5řM ř    0ÿ
6 0 %  -  A c c e n t 5
23řÍÜÿ
  ÿÿÿÿ%  Ŗ !
 60% - Accent6ř M ř    4ÿ
6 0 %  -  A c c e n t 6
23ú¿•ÿ
ÿÿÿÿ%  Ŗ
"  Accent1řA ř  ÿ  A c c e n t 1
O•½ÿ
ÿÿÿÿ%  Ŗ
#  Accent2řA ř  !ÿ  A c c e n t 2
ÀPMÿ
ÿÿÿÿ%  Ŗ
$  Accent3řA ř  %ÿ  A c c e n t 3
›»Yÿ
ÿÿÿÿ%  Ŗ
%  Accent4řA ř  )ÿ  A c c e n t 4
€d¢ÿ
ÿÿÿÿ%  Ŗ
&  Accent5řA ř  -ÿ  A c c e n t 5
K¬Æÿ
ÿÿÿÿ%  Ŗ
'  Accent6řA ř  1ÿ  A c c e n t 6
÷ŔFÿ
ÿÿÿÿ%   (
    Ŗ  Badř9 ř  ÿ  B a d
ÿ  ÿÇÎÿ
 ÿ œ ÿ%   Ŗ )
       •
 Calculationř ř    ÿ
C a l c u l a t i o n
ÿ  òòòÿ
ÿ  ú} ÿ%
ÿ  • •• ÿ
ÿ  • •• ÿ
ÿ  • •• ÿ
 ÿ • •• ÿ Ŗ *
       •
 Check Cellř ř   ÿ
C h e c k  C e l l
ÿ  ¥¥¥ÿ
ÿÿÿÿ%
ÿ  ???ÿ
ÿ  ???ÿ
ÿ  ???ÿ
 ÿ ???ÿ Ŗ +€ÿř
 ř       ÿ C o m m a  Ŗ ,€ÿř(ř      ÿ
   C o m m a  [ 0 ]   Ŗ-
€ÿř&ř       ÿ C u r r e n c y  Ŗ.€ ÿř. ř   ÿ
 C u r r e n c y  [ 0 ]   Ŗ /  Explanatory
TextřG ř      5ÿ  E x p l a n a t o r y  T e x t
ÿ  • •• ÿ%  Ŗ 0  Goodř; ř  ÿ  G o o d
ÿ  ÆïÎÿ
ÿ  a ÿ%  Ŗ
1  Heading 1řG ř  ÿ  H e a d i n g  1
I}ÿ%
O•½ÿ  Ŗ
2  Heading 2řG ř  ÿ  H e a d i n g  2
I}ÿ%
ÿ?§¿Þÿ  Ŗ
3  Heading 3řG ř  ÿ  H e a d i n g  3
I}ÿ%
23•³×ÿŖ
4  Heading 4ř9 ř  ÿ  H e a d i n g  4
  I}ÿ%  Ŗ
5  Inputřu ř  ÿ  I n p u t
ÿ  ÿÌ™ÿ
ÿ  ??vÿ%
ÿ  • •• ÿ
ÿ  • •• ÿ
ÿ  • •• ÿ
 ÿ • •• ÿ Ŗ 6
 Linked CellřK ř   ÿ
L i n k e d  C e l l
ÿ  ú} ÿ%
ÿ  ÿ€ÿŖ
7  NeutralřA ř  ÿ  N e u t r a l
ÿ  ÿëœÿ
  ÿ œe ÿ%  Ŗ€ ÿř" ř  ÿ  N o r m a l  Ŗ
    8   Noteřb ř
ÿ  N o t e
ÿ  ÿÿÌÿ
ÿ  ²²²ÿ
ÿ  ²²²ÿ
ÿ  ²²²ÿ
  ÿ  ²²²ÿ Ŗ
9    Outputřw ř  ÿ  O u t p u t
ÿ  òòòÿ
ÿ  ???ÿ%
ÿ  ???ÿ
ÿ  ???ÿ
ÿ  ???ÿ
  ÿ  ???ÿ Ŗ :€ÿř$ř      ÿ P e r c e n t  Ŗ
;    Titleř1 ř     ÿ  T i t l e
  I}ÿ%  Ŗ
<  TotalřM ř  ÿ  T o t a l
ÿ%
O•½ÿ
O•½ÿ  Ŗ=
  Warning Textř? ř
ÿ
W a r n i n g  T e x t
 ÿ ÿ ÿ%   ŢX Ţ     •    T a b l e S t y l e M e d i u m 2 P
 i v o t S t y l e L i g h t 1 6 `   …  K¢   Participants
Listš š           £  £        Œ    Á  Á  •4 ü
  T
First Name  Last Name
 Organization   City  E-mail  Jackie  Kenley  The Arc of San
Francisco
 San Francisco   CA  jbksfo@pacbell.net    Fred  Orelove, VCU
Partnership for People with
Disabilities  Richmond   VA  forelove@vcu.edu  Alison  Lozano NJ
CDD  Trenton  NJ   jacinta.williams@njcdd.org  Elaine
     Buschbaum  AAIDD  Sue
     Gottesman  NJCDD  NACDD  Alan  Fox  afox@thearcsf.org Susa
n  TX  CT  Richard   Gary( Danville-Pittsylvania Community
Services  Danville   vbryant@dpcs.org
 Christopher  SmithO The Maryland Center for Developmental
Disabilities at Kennedy Krieger Institute
Windsor Mill  MD smithchr@kennedykrieger.org  UCEDD  Maureen
   van Stone Baltimore  vanstone@kennedykrieger.org
Albuquerque  NM mpohl@salud.unm.edu  Amy  Sharp  Bryan
 sharp@tamu.edu  AUCD    Jefferson  Sheen  Utah State University,
CPD  Utah State
University  Logan  UT  jeff.sheen@usu.edu  Ron  Sanfield  The Arc
of Massachusetts  Waltham  MA  sanfield@arcmass.org  Sachin
    Pavithran  sachin.pavithran@usu.edu  Kathleen  Brockel
UCP Michigan
  East
Lansing  MI  brockel@ucpmichigan.org  UCP  Kristin  Ahrens, Institu
te on Disabilities, Temple
University  Phila.  PA  kahrens@temple.edu  Don Broderick  The Arc
of
NEPA  Scranton  dbroderick@thearcnepa.org  Maggie  Masimore  Davidso
n County TN Brentwood   TN  maggiemasimore@gmail.com  Carrie
 Hobbs Guiden   The Arc of Tennessee
     Nashville   cguiden@thearctn.org   Ashley  Coulter  ashley.coul
ter@vanderbilt.edu   Ruth  Roberts" The Arc of Tennessee/Boling
Center  rrobert8@uthsc.edu   Holly Lu
 Conant Rees   hlu1055@comcast.net   Sandra  Heimerl   New Mexico LEND
Program  NM LEND Program   Carlissa  Puckett
 Springfield   IL  cpuckett@spfldsparc.org   Janet   Willis2 Virginia,
Partnership for People with
Disabilities  jhorsley@vcu.edu   Larry  Innis  VOR  Arnold  larryinn
is@aol.com  David   Maltman  Wa. State DD
Council  Olympia   WA  david.maltman@ddc.wa.gov   Joyce  Martin
 Washington  DC   JMartin@aaidd.org   Heidi  Lawyer+ Virginia Board
for People with
Disabilities- heidi.lawyer@vbpd.virginia.gov     Sheila  Carey  NYS
DDPC  Albany  NY  sheila.carey@ddpc.ny.gov   Anna  Lobosco  Anna.Lob
osco@ddpc.ny.gov   Patricia
     Edelstein   pate1391@verizon.net   Helen  Black  The Arc of
Spokane  Spokane   hblack@arc-spokane.org   Cami   Flaget  Lipman
     Rockville   joyceBL2@yahoo.com   Faith  Behum% MA Developmental
Disabilities
Council  Quincy   faith.behum@state.ma.us   Phoenix   AZ  Chris
 Thomas-Cramer
 WI DD
Board  Madison   WI$ Christine.ThomasCramer@Wisconsin.gov    Barbara  K
atz  bjflash@charter.net   Cindy
 Zellner-Ehlers   ehlers@co.door.wi.us  Regina   Wilson6 Arkansas
Governor's Developmental Disabilities Council
 Little Rock   AR  regina.l.wilson@arkansas.gov   Lauren
     Panarella   The Arc of Somerset
County  Manville   Laurenp@thearcofsomerset.org   Steve  Suroviec   The
Arc of Pennsylvania
 Harrisburg   ssuroviec@thearcpa.org   Jeanne  Downey   Erie  jeanne.d
owney@yahoo.com   Matt  Nalker  The Arc of
Mississippi   Jackson  MS  cindy@arcms.org   Dittus   John  Maltby  W
IHD  Valhalla  jmaltby@wihd.org   Rebecca  Carman
 Silver
Spring  rcarman@aucd.org   Jamie  Perry  jperry@aucd.org   Karen   Kor
otzer% The Arc, Oneida-Lewis Chapter,
NYSARC  Utica  kkorotzer@thearcolc.org   Gail
     Miskowiec   gfmiskowiec@thearcolc.org   Tom  Baffuto   The Arc
of New Jersey   North
Brunswick  tbaffuto@arcnj.org   Liz  Shea  eshea@arcnj.org   Wally  B
ender  snatale@arcnj.org   Robert  Pruznick- The Arc, Warren County
Chapter  rpruznick@arcwarren.org   Hoff! Institute for Community
Inclusion  Boston   david.hoff@umb.edu  Myrainne   Roa  Puerto
Rico/NACDD  San Juan   prddcouncil@gmail.com   Roland   Ellis
 Sioux Falls   SD  roland.ellis@usd.edu   Sheri
     Gunderson   sheri.gunderson@usd.edu   Minot  ND  Rene  Jahiel
 Ecole Libre des Hautes Etudes
     Riverdale   jahiel@nso2.uchc.edu  Nevah    Stevenson   Utah DD
Council
  Salt Lake City   bemartin@utah.gov   Sidney   Blanchard   Community
Access Unlimited   Elizabeth   sblanchard@caunj.org   Howe  IN   Pearson
  IA - UCEDD     Iowa City   IA  s-
pearson@uiowa.edu   Margaret   Hooper   FDDC
  Tallahassee  FL   margareth@fddc.org   Carol   Risley  SCDD
  Sacramento  carol.risley@scdd.ca.gov    Debra   Dowds* Florida
Developmental Disabilities
Council  debrad@fddc.org    Mark  Frank  Cathy    Murahashi   The Arc
of King
County  Seattle- cmurahashi@arcofkingcounty.org      Caloh  Taylor   Wyom
ing Governor's
Council  Cheyenne   WY  ctaylo@state.wy.us   Dustin   McKee> Ohio
Assocation of County Boards of Developmental Disabilities
  Worthington  OH   dmckee@oacbdd.org   Meeuwis   Arc of
Tennessee   fmeeuwis@thearctn.org    Claire   Mantonya" National
Disability Rights
Network  cindy.smith@ndrn.org    Shannon  Buller   sbulle1@state.wy.us
 Thomas  Camacho* CNMI Council on Developmental
Disabilities   Saipan   tom.camacho@gov.mp   Strom  The Arc of Wake
County  Raleigh   NC   steve.strom@arcwake.org    Hagen  Bethesda
Lutheran Communities     Watertown  mark.hagen@mailblc.org    Kirk
     Stoltzfus   Arc Opportunities, Inc.-
  kstoltzfus@arcopportunities.org    Seman   dseman@arcopportunities.org
 Nancy  Webster   Community Support Services
  Brookfield  nancy@redwebster.com    Essie   Pederson   Ohio Partners in
Policymaking
  Cincinnati  epederson@cinci.rr.com    Ann  annsmi@bellsouth.net    Laur
a  Williams# The Arc, Ocean County Chapter,
Inc.  Lakewood   laura.williams@arcocean.org    Bethany   Stevens= Cente
r for Leadership in Disability, Georgia State
University   Atlanta   GA  bstevens@gsu.edu   Linda  Ward  Cranston
RI  lward@oppunlim.com      Christina
  The Arc of WV
  Parkersburg  WV   christina.smith@arcwd.org    Angela   Harkness- The
Arc of the Mid Ohio
Valley# aharkness@firstneighborhoodbank.com      Kevin  McHale
  CranstonArc  kevin@cranstonarc.org    Russell   drrussell@me.com   Sara
  Sack( Life Span Institute/University of Kansas      Parsons   KS
ssack@ku.edu  Andrea  Hauserman
 Chargrin Falls  alyricss@yahoo.com' Ohio Developmental Disabilities
Council  Tammy  Coyle
 New
Boston  tammyfss@hotmail.com  Steven  Schnee Houston  shelia.hatten
@mhmraharris.org  Debbie   Zielinski
  North Olmstead   zielinski@buckleyking.com  Aimee  DeWees  The Arc
of Alabama Inc.
  Montgomery  AL  acdewees@yahoo.com  Humphreys  NH
LEND  Durham   NH  elizabeth.humphreys@unh.edu  Trish  Cox  tcox@por
tsmouth.k12.nh.us   Patrick  patrick.shannon@unh.edu   Mauretta  Copela
nd  Va-LEND  mcopeland@vcu.edu  Germaine  OConnell( KY Council on
Developmental Disabilities
     Frankfort   KY  germaine.o'connell@ky.gov% DC Developmental
Disabilities Council   Gina  Cook  gina.cook@usu.edu   Farnon-
Molfenter   APSE
  Sun Prairie
 nancy@apse.org  Mary  Madden! J. Arhtur Trudeau Memorial
Center  Warwick  slachapelle@trudeaucenter.org   Goldberg  UCP/Greater
Chicago  Wilmette  AlanG714@aol.com  Rick  Tisch, Texas Council for
Developmental
Disabilities  Austin  TCDD@tcdd.state.tx.us  Cheryl  Merck  Minot
State
University  cheryl.merck@minotstateu.edu   Thalia  Esser  thalia.esser
@minotstateu.edu$ Developmental Disabilities
Institute  Detroit  Angela.M.Martin@wayne.edu   Ellen
  Schellenberger  The Arc of Lancaster County
     Lancaster  ellenrbb@dejazzd.com  Kathy  Walsh& The Arc of
Bergen and Passaic Counties
  Hackensack  kathyarc@aol.com  Elspeth  Moore   bemoore2@verizon.net
  Fried  The Arc of Maryland
  Kensington
  csf@gnode.org  Keith  Kearney  UCP of Hudson
County  Bayonne- kkearney@ucpofhudsoncounty.org
  Schmieding
  Havar,
Inc  Athens  debbies@havar.org  Pat  Donna  Gilles  dlgilles@vcu.ed
u  Melanie  Katie  Lang  bjpiguet@vcu.edu  Myra  Carmon  Georgia
State University  mcarmon@gsu.edu  Yegin  Habtes
  St.
Thomas  VI  yhabtes@uvi.edu  Paul  Jarvis  Columbus  tammy.waller@d
odd.ohio.gov  Demko
  Greenblatt  Miranda  Looking Upwards
  Middletown  cwmiranda@lookingupwards.org   CPNRI  dmartin@cpnri.org
 Kugler  The Arc of Minnesota<
 Eden Prairie  MN  lkugs514@gmail.com  Johnson  HannaF  UT Health
Science Center, Boling Center for Developmental
Disabilities  Memphis  dhanna@uthsc.edu  Bernice
 Philadelphia  bmmchale@spininc.org  Bruce  Hulick  Arc of
Philadelphia  bhulick@arcpddc.org
 Princiotta- Philadelphia Developmental Disabilities
Corp.  lprinciotta@arcpddc.org  Nofre  Vaquer  The Arc of
Philadelphia  nvaquer@arcpddc.org  Helm
 I.C.I. / LEND  david.helm@childrens.harvard.edu
 Fitzgerald  UAA Center for Human Development
    Anchorage  AK  anklf@uaa.alaska.edu
    Priscilla  Osborne  LEND' priscilla.osborne@childrens.harvard.
edu  Wendy  The Arc of Moore County
  Southern
Pines  arcmoorewr@embarqmail.com   Chicago  Berman# lauran.berman@chil
drens.harvard.edu   Carolyn  Hayer  carolynhayer@gmail.com   Polite-
  The Arc of Western Wayne
County  Westland  cherylp@thearcww.org   Schwartz
     Waterbury  VT- karen.schwartz@ahs.state.vt.us    Ande  Kolp
  Compass, Inc.  akolp@compassmaryland.org   Judith  Dotzman
  Spin, Inc.  jdotzman@spininc.org   Cristy  Marchand6 New Mexico
Developmental Disabilities Planning Council    Santa
Fe  justin.moore@state.nm.us  Edith  Hayles1 Mississippi Council on
Developmental Disabilities   debbie.jordan@dmh.state.ms.us   Rachel  ME
  Oklahoma City  OK  Bill  Kimberly" Montgomery, Berks & Bucks
Counties
  Eagleville  TJ Sutcliffe# The Arc of the District of
Columbia  tjsutcliffe@arcdc.net   Mary Lou
  Meccariello
  The Arc of DC  mlmeccoriello@arcdc.net   Phil  Milsk  The Arc of
Illinois  philmilsk@aol.com  Walter  Faggett  waltpat@gmail.com  Kel
sey  Collins   Vinfen-CT  Windsor   collinsk@vinfen.org  Morgan
     Whitlatch/ Quality Trust for Individuals with
Disabilities  mwhitlatch@dcqualitytrust.org   Renee'
  Valletutti" Florida Developmental Disabilities
  rv@cfl.rr.com  McAuliffe
  Norristown  suemcauliffern@gmail.com   Stengle  paulstengle@aol.com
 Leo  pleo@marcpa.org  Joe
     MacDonald  Abington  growth614@aol.com   Deere' Partners for
Inclusive Communities/UAMS   North Little
Rock  deereglend@uams.edu  Nathan  MoonJ Center for Advanced
Communications Policy, Georgia Institute of
Technology  nathan.moon@cacp.gatech.edu   Karon  The Arc of Durham
County  karonjohnson@frontier.com   Ryan  Melissa  Renner  mrenner@ma
rcpa.org  Lynne  Frederick  Evan  Farrar! Prader-Willi Syndrome
Association  Sarasota  efarrar@pwsausa.org
  San Nicolas
 Guam CEDDERS  Mangilao  GU
 heidi.sannicolas@guamcedders.org  Wiseman% WV Developmental
Disabilities Council
 Charleston  Steve.A.Wiseman@wv.gov  Travis
 ARC of Texas
 West Columbia  jamie@pmmi-inc.com   Sam  Givhan   Stephen
    Wooderson  CSAVR  swooderson@rehabnetwork.org    Rose  Perciual
  OKUCSDD  roseann-perciual@ouhsc.edu   Wanda  Felty" Center for
Learning and Leadership   wanda-felty@ouhsc.edu   Jane  Rhys, Kansas
Council on Developmental Disabilities   Topeka
 jrhy@kcdd.org  Lerchen! The Arc of Northwest Wayne
County  Redford  clerchen@thearcnw.org   Jean  jwalsh@wowway.com  Ter
rill7 Institute on Public Policy for People with
Disabilities  Elmhurst  cathyfickerterrill@yahoo.com    Kris  Prohl
 Arc
BRIDGES  KProhl@ArcBRIDGES.com  Roz  Parrish   roz.parrish@cchmc.org
 Contompasis VT-ILEHP, University of Vermont
 Burlington  scontomp@uvm.edu  Meaghan   McHugh  mchugh.meaghan@gmail
.com  Olivia  LebensA Center on Disabilities and Human Development,
University of Idaho  Moscow  ID  olebens@uidaho.edu    Rader
 Arc of Ohio  Urbana  krader@crsi-oh.com   Nicole  The Arc, Inc.
Boise, ID  Boise  nlang@thearcinc.org   Megan  Dooley  The Arc of
Boise  mdooley@thearcinc.org   Charles   Drum  UNH Institute on
Disability  kathleen.pirie@unh.edu' Mass Developmental Disabilities
Council  adelia.deltrecco@state.ma.us   Emily   Mallow  Prader-Willi
Homes of Oconomowoc
 Oconomowoc  jmallow@pwho-wi.com
 Ignatowski  mignatowski@pwho-
wi.com  Craig  Burns  Kapolei  HI  palomogroup@gmail.com
 Wilson-Johnson   District of Columbia
Courts  Wilsoneb@dcsc.gov   Heagy  Mark.Heagy@dcsc.gov  Ernie  Seiuli
     Pago
Pago  AS  e.seiuli@amsamoa.edu   Mikaele  Etuale m.etuale@amsamoa.ed
u  Michael  Mack    Annapolis  sharris@thearcmd.org  Aileen
     Hiramatsu
 Hawaii
LEND  Honolulu   aileenh@hawaii.rr.com   Jennifer Forester  CED LEND
 Morgantown   jforester@hsc.wvu.edu   Lashon
 Brown-Woodman   Lashon.Brown-
Woodman@dcsc.gov   Christy  Milton  christy.d.black@wv.gov  Jeannie
Elkins
  WVDD
Council   jnylknz@suddenlink.net   Stacey  crazyabout+my3sons@yahoo.com
  Kendall* Adminstration of Develpmental
Disabilities   jamie.kendall@acf.hhs.gov
     Katherine, Administration on Developmental
Disabilities   Newell  sara.newell@acf.hhs.gov   Anderson  Alexa
     Mavroidis( ENDependence Center of Northern Virginia
     Arlington  alexam@ecnv.org  Harvey  Harvey.Schwartz@ahrq.hhs.g
ov  Adrienne    Mallinson( NH Council on Developmental
Disabilities   Concord   adriennem@drcnh.org  James  Bennett  United
Cerebral Palsy
  New Orleans  LA  jbennet1@tulane.edu  Joan   Beyond Academics
  Greensboro  jjohnson@beyondacademics.org   Tony
  Alexandria  Sesheida   Young# New Vision Photography Program,
Inc   price6200@aol.com   Marla  Sams  marla@nvppdc.com   Costello  Vi
sion For Equality, Inc.-
  MCOSTELLO@VISIONFOREQUALITY.ORG   Alicia  Epstein  NISH  Vienna  ae
pstein@nish.org   Saundra  Gumerove  NYSARC - Nassau
Chapter   Jericho  smgesq@gmail.com  Rock  The Arc of Butler
County   Butler  prosenbauer@arcbutler.org   OHara  New
York+ Westchester Institute for Human
Development   dohara@wihd.org   Daniel  Hecht  Waisman Center
UCEDD   hecht@waisman.wisc.edu   The Arc of
Baltimore   smorgan@arcofbaltimore.org   Anita  Disbrow' Arc of
Maryland/Equras Delmarva Network
     Salisbury  equras@comcast.net  Susanne   Elrod" Texas Council
of Community Centers   selrod@txcouncil.com   Marylyn- National Council
on Disability
 sbrown@ncd.gov  Joseph  The Arc of San Diego   San
Diego  rhandy@arc-sd.com  Thomson  Elise  McMillan  Vanderbilt
Kennedy
Center  elise.mcmillan@vanderbilt.edu  Dwight  Stratton  Joann
    Watterson  Koinonia Homes, Inc.
 Independence- Cathy.Warner@koinoniahomes.org    Teresa  Favuzzi, CA
Foundation for Independent Living
Centers  teresa@cfilc.org  Mills  christina@cfilc.org   Bouclier  dbo
uclier@gmail.com   McGinley% McGinley Disability Policy Consulting
 Overland
Park  corgi1234@gmail.com  arckmac@aol.com   Jeffrey  Cooper
     Camp Hill  jcooper@ucpcentralpa.org  Armando
     Contreras( United Cerebral Palsy of Central
Arizona  kverdugo@ucpofcentralaz.org   Davis  The Arc
Michigan  Lansing  dhoyle@arcmi.org  Peter  Witzler  SEIU  peter.wi
tzler@seiu.org   Lampe! The Arc of Prince George's
County  Largo  martinlampe2@gmail.com  Tamar  Heller- Institute on
Disability and Human Development   theller@uic.edu   Jack
Mac  Ramsey  mramsey@thearcofpgc.org   Snierson
 Mechanicsburg   ksbrill@comcast.net
 Mary Ellen  Mayo! The Arc of Southeastern Minnesota
     Rochester  memayo@knownexus.com  Judd  Arc Greater Twin Cities
 Minneapolis  tjudd@fredlaw.com  M.J.     Bartelmay  The Arc
     Hermitage  bartelmay@bartelmay.com  Howard
 SWCARC, Inc.
 Southbridge   choward@thecenterofhope.org   Cournoyer   Sheryl
 White-Scott
 BDDSO/NYOPWDD   Brooklyn  swhitescottmd@mac.com   Antosh  Paul V.
Sherlock Center
 Providence  aantosh@ric.edu  Egan  The Arc of North
Carolina  smedlin@arcnc.org  Stasko  PA Waiting List Campaign
 Slatington  SSTASKO@VISIONFOREQUALITY.ORG   Philip
 Rosenbauer  Ed
 McNicholas! EMCNICHOLAS@VISIONFOREQUALITY.ORG      Tommy
Lee  Kidd/ Tennessee Council on Developmental
Disabilities  joellen.fowler@tn.gov   Lisa  Tesler   LTESLER@VISIONFORE
QUALITY.ORG  William  Edington  william.edington@tn.gov   Devaney  Vi
sion For Equality,
Inc- MDEVANEY@VISIONFOREQUALITY.ORG    Dave  Murray   Arc of Greater
Pittsburgh
 Pittsburgh  nmurray@achieva.info   Horner  ghorner@achieva.info   Suz
anne  Parks  sparks@tcbanking.com   Sellers  Arc of
Westmoreland  Greenbug  ernette@comcast.net   Scuillo<
 Greensburg  rscuillo@achieva.info   Tracy  Warren   Balogh  Padien
 The Arc of Blackstone Valley
     Pawtucket  jpadien@bvcriarc.org  Lello  angela.lello@tcdd.stat
e.tx.us  Lester  Keats  Pawtuckt  director37@aol.com   Hunt  khunt@b
vcriarc.com  Eidelman( AAIDD/The Arc Northern Chesapeake
Region  Newark  DE
 sme@udel.edu  Audrey  Coccia  ACOCCIA@VISIONFOREQUALITY.ORG  Marsha
  Blanco  mblanco@achieva.info  Shirley
 Berenstein  AHRC, New York City
 New York
City  preston.pittman@ahrcnyc.org  Alden  Kaplan  Kennedy  Sharyn
 Van
Reepinghen  Ben  Golden  Delmar  goldenb@nysarc.org  Ansley  Bacon
 WIHD/UCEDD  abacon@wihd.org  Holmes  tholmes@thearcofalabama.com
 Napoliello  The Arc San
Francisco  patnapoliello@comcast.net  McKinney  Harmony Home,
Associated
 Walnut Creek  cmckinneyhh@aol.com  Elmer  Cerano' MI Protection &
Advocacy Services, Inc.  ecerano@mpas.org  Peterson  The Arc of
Livingston-Wyoming
 Mt.
Morris  cpeterson@lwarc.org  Lyle  Lehman  llehman1@rochester.rr.com
 Hodge  thomasehodge@aol.com    Fernandes
 jgisfk@aol.com  Cleveland Hawthorne   Grady* The Arc of Lehigh and
Northampton Counties   Bethlehem  kgrady@arcofl-n.org Jacquie  Foss
 Carmichael  jacquied@stepagency.com
 Mellenthin  St. Paul
patm@arcmn.org  Meredith  The Arc of Arapahoe & Douglas
Centennial  CO  carol@arc-ad.org  Diane  The Arc of Chester County
 West Chester  dcarey@arcofchestercounty.org
    Catherine  Yankou  cyankou@wihd.org  Stanfort  Arc of
Onondaga  Syracuse  purchasing@arcon.org  Hillary  Barry  Meyer  Th
e Arc Baton Rouge
 Baton Rouge  bmeyer@arcbatonrouge.org  Bell  Albert
 Hergenroeder  Baylor College of
Medicine  alberth@bcm.edu  Shipp  Oroville pickenpower1@sbcglobal.ne
t+ Delaware Developmental Disabilities Council  Dover  Aston0 AR
Governor's Developmental Disabilities Council sbaston@att.net  Janice
 Frey-Angel  Melwood
 Upper Marlboro  jfrey-
angel@melwood.org  Lesa  Turner lesa.turner@arkansas.gov  Kate  Rol
lason( The Arc of the Central Chesapeake
Region  krollason@thearcccr.org Parker
 Adirondack Arc
 Tupper Lake  lparker@adirondackarc.org  Ric  Swierat  Arc of
Westchester  rswierat@westchesterarc.org  Barb  Kleist#  barbkleist@ar
cgreatertwincities.org  Debbi  Harris  debseb1@aol.com  Kim  Dodson
 The Arc of Indiana
 Indianapolis  kdodson@arcind.org  Kerry   Fletcher  arckfletcher@gma
il.com  Okamoto Joseph P. Kennedy Jr Foundation-
 jeffrey_okamoto@help.senate.gov  Quarles   The Arc of Monmouth
 Long Branch  jgqsmoky@msn.com  Rodriguez   The Arc of
Texas  jhurley@thearcoftexas.org  Norman    Tenenbaum  The Arc of
Davidson County  ntenenbaum@arcdc.org  Brown
 Round
Rock  ronbro1950@yahoo.com  Kiernan  william.kiernan@umb.edu   Larson
 Saint Paul  stevel@arcmn.org  Peggy  Terhune   The Arc of Stanly
County    Albemarle  pterhune@monarchnc.org   The Arc of
California  tanderson@arccalifornia.org     Gabovitch  Eunice
Kennedy Shriver
Center  elaine.gabovitch@umassmed.edu   Maichle   cindi.wood@state.de.us
  Watson  The Arc of Washington State  olympia
 sue@arcwa.org
 Christofferson  Rosanova  The Arc of
Colorado  Denver  wendyrosanova@comcast.net   Marijo  Rymer  mrymer@t
hearcofco.org  Hinson  larryhinson@carolina.rr.com   Brenda  brendahin
son@carolina.rr.com  Jeanette  Wilhelm  jwilhelm@monarchnc.org  Misil
o  Fletcher, Tilton & Whipple, P.C.
    Worcester  fmisilo@ftwlaw.com  Lind  NYSARC  lindg@nysarc.org
  Dohn  Hoyle  ThalerN National Association of State Directors of
Developmental Disabilities Services   nthaler@nasddds.org  Deborah
    Spitalnik; The Elizabeth M. Boggs Center on Developmental
Disabilities
 New Brunswick  deborah.spitalnik@umdnj.edu   Roberson9 The Elizabeth
M. Boggs Center on Developmental
Disability  kathy.roberson@umdnj.edu  Brewer  Arc of Hamilton County
 Chattanooga$ laura.brewer@arcofhamiltoncounty.org    Pearce( christina
.pearce@arcofhamiltoncounty.org  Beverley   Gilligan' Beverley.Gilligan
@childrens.harvard.edu  Gleason# Shriver Center/UMass Medical
School  james.gleason@umassmed.edu   Mullery
Tinton Falls  kmullery@arcofmonmouth.org  Derx
  Best Buddies  LisaDerx@bestbuddies.org  Mank- Indiana Institute on
Disability and Community
  Bloomington  dmank@indiana.edu# United Cerebral Palsy of Central
PA  Darla  Stuart  The Arc of
Aurora  Aurora  dsarcaurora@aol.com  Cynthia  ADA National Network -
CORC  clyoung@vcu.edu  Jill  McElyea
  Orange Park  mcelyeaj@bellsouth.net
     Paulauski  Tony@TheArcofIL.org  Adriane  Griffen1 Association
of University Centers on Disabilities   agriffen@aucd.org
lkatz@wihd.org  Cassidy
Dellemonache  Arc of Larimer County
  Fort Collins  cassidy@arclc.org    Iowa Center for Excellence  robert-
bacon@uiowa.edu   Marie   Lewis2 National Center for Autism Resources
and Education   Wayne  marieclewis@verizon.net
  Quattromani  United Cerebral Palsy of
RI  pquattromani@ucpri.org   Randy   rpatrick@crum.com  Keiser  Judy
 UCP Detroit and Michigan    JudyCerano@aol.com   Yusef  Betty! Self
Advocates Becoming Empowered    blwilliams12@gmail.com   Adonis
  Duncanwood  Redding   rmduncanwood@gmail.com   Chester  Finn  cfinn6
@nycap.rr.com   Mat
  McCollough  mat.mccollough@dc.gov
     Bradstock  Ray   Gerke  NConSD  rayrym@hotmail.com  Amoroso
 The Cerebral Palsy
Group  Carlsbad  njcrip@yahoo.com    Molly  kennedymolly@att.net  Melo
dy  melodyconnway@yahoo.con    Alex  The Overcomers
Mininstry   Columbia  SC  alexperry41@yahoo.com   Victoria  Baker  Sa
ndy  Houghton  Lora  Brugnaro   Meghan  Nadolski
 VT-ILEHP UVM  Meghan.Nadolski@uvm.edu  Hannah  jhannah@crsi-
oh.com  April  Santiago
  la_rae@att.net  Justin  Ratliffe  Nelson6 Governor's Council on
Disabilities & Special Education   michelle.jenkins@alaska.gov
  Statesville  davidjr_cfac@yahoo.com   Pierce  Massachusetts
DDC  Shawn  People First of
WV  kevin.smith@peoplefirstwv.org   Tia  Nelis. IInstitute On
Disability And Human
Development  tianelis@uic.edu   Jack   Brandt  Enfield  MO  mswings9@
comcast.net  Derek  Orr  Office of Disability
Rights  derek.orr@dc.gov   Victor  Robinson  vrobinson@dcqualitytrust.
org  T-
Tom  t_holmes@att.net   Carmen  Shelton   carmen_shelton@att.net  Stor
y  billstor@aol.com  Fleming
  Manchester  flemingpeter@comcast.net
     Nathaniel  Pierson  Marion  kpierson@coe.edu  O'Neill  Marce
lla  cella1982@yahoo.com   Wolfe Center for Disabilities Studies
  jlw@udel.edu  Barrett
     ICI/UCEDD  Needham  linkspro1@gmail.com   Strauss  taurusdrago
n84@yahoo.com   Wolff  Amanda  Heisele
  Missouri
LEND  heiselea@missouri.edu   Jonathan  Clark  Solomon- Cincinnati
Children's Hospital
  Springboro  laura_solomon@hotmail.com   Allison  Flynn- Cincinnati
Children's Hospital Medical
Center  Cleves  allison.flynn@cchmc.org   Lucinda  Hurst Cinncinnati
Children's
Hospital   lwhurst@cinci.rr.com   Liza  Woolston  lmw427@mail.missouri.
edu  Furey  acf6wc@mail.missouri.edu   Caroline
     Eccleston  cnet72@mail.missouri.edu   Jessica  Colwell  jmc5z6
@mail.missouri.edu   ern2n8@mail.missouri.edu   Erin  Stallons  erin.st
allons@cchmc.org   Tonia  Jones  CCHMC Lend
trainee   preemie_92@yahoo.com   Lynise  Parisien  Antioch  lynisepari
sien@gmail.com   Carly  Gardner  University of
TN  cgardn1@uthsc.edu   Ptacek  arla.feickert@usd.edu
     Kilgallen  Bronx  jkilgallen@gm.slc.edu2 Center for Community
Inclusion& Disability
Studies   Orono  susan.russell@umit.maine.edu   Sinan
  Turnacioglu  Bethesda  sturnaci@cnmc.org   Brie  Donelan
  LEND - WIHD  Carmel  brdonelan@yahoo.com   AnaVivian Escalante
  New
Canaan  ae2313@gmail.com   Brinkley   Henrico  grandbrinks@gmail.com
Byrne
 byrnea@vcu.edu  Lindsey
 Borgsmiller
 Midlothian  borgsmillela@vcu.edu  lvmeyer@gmail.com   Edgar  Gamba
 efgamba@gmail.com  Mariel  Cannady  mariel_cannady@ccpsnet.net   Sama
ntha  Townsend
 slg37@unh.edu
    Arakelian  caroline.arakelian@unh.edu  Engle  susan.engle@comc
ast.net  Autumn  Henley  autumnrhenley@gmail.com  Noël  Jodoin
 noel@unh.edu  Cabrinni< Æ   Kulish  cabrinnik@yahoo.com  benisraelm
artin@gmail.com  Sand
 rsand@unh.edu
 Jacqueline  Steele-Driscoll  jbdrisc@comcast.net  Pamela  Thyng
  pbv3@unh.edu  Wade  jenwade@centurytel.net  Maya  Tarter  mntvy5@m
ail.missouri.edu   Meada    Daly-Cano  Sherlock Center
at  meadadaly@hotmail.com  Maxwell  susan.maxwell@verizon.net   Michel
e    Weisblatt  Mahopac  mkweisblatt@yahoo.com  Theresa  Revans-
McMenimon  Yonkers  trevans@optonline.net  Brighton   Pazzanese
  Jamaica Plain- ed@spontaneouscelebrations.org   Lzumi  Ludgate
Northborough  lzumi.ludgate@gmail.com  Gibbons
 West
Roxbury  erin_gibbons@hotmail.com  Gifford  Medford  jill.gifford@tuf
ts.edu  Malden  hjhurst@gmail.com  Eileen  Kurowski
 CHR / LEND$ eileenkurowski@childrens.harvard.edu   Maye  I.C.I. /
LEND Program    Ann Arbor  mpmaye@umich.edu  Sandigo
I.C.I / LEND
 sandigo@bc.edu
     Wartinger% frank.wartinger@childrens.harvard.edu     Bambacus
 Framingham$ emily.bambacus@childrens.harvard.edu     Lucia
 Bastignelli  Newton  luciajohn_69@msn.com
 Mary Joseth  UM Mailman
Center  Davie  mary.miranda@mymail.barry.edu   Brooke   Beussink  bab4
37@mail.missouri.edu   Parul  Vora0 The Ohio State University, Nisonger
Center UCEDD" parul.vora@nationwidechildrens.org     Tiasha  Barik0 The
Ohio State University, Nisogner Center
UCEDD  barik.3@osu.edu  Joliana  Zelaya  zelaya.9@osu.edu   Haleigh
 Scott  haleigh.scott@gmail.com   Katlin  Maher  maher.72@buckeyemail.
osu.edu  Sarah  Francis  Sarah_Francis@me.com   Eduardo   Ortiz  edua
rdo.ortiz@usu.edu  mbell131@gmail.com   Heather    Blackburn
 VT-ILEHP,
UVM  Heather.Galligan@uvm.edu   Masson  jjmmasson@yahoo.com   Roeder
Jessica.Roeder@uvm.edu   MCH LEND Hawaii   mikeaortiz@gmail.com
 Fialkowski
 Chadds Ford  kathryn@kathrynfialkowski.com   Campbell8 Developmental
Disability, Administration-Caroline
County  Denton  kcampbell@dhmh.state.md.us   Ajita  DC LEND
 Gaithersburg   ajita@gwmail.gwu.edu  Bateman  cwbateman22@gmail.com
 Desiree'  Kameka  Madison House
Foundation  Potomac" Desiree@madisonhousefoundation.org    Dorothy  Sek
owski  MCH LEND/ Waisman
Center  dorothy.sekowski@gmail.com   Fatima  Salem  fsalem2@gmail.com
 Kristina  Majewski" Albert Einstein School of
Medicine  Nutley  kmajewski5@gmail.com  Erika  Ellie  UMN
LEND  wils1348@umn.edu  Kiersten  kierstenblack@nnu.edu
     Patterson  Lynnwood  racheljanepatterson@gmail.com   Karla  Be
rgmann  kbergmann@ric.edu  Sharon
     Romelczyk  sromes@udel.edu  Konopka  akonopka@udel.edu   Junge
rs' Center for Disabilities and Development    jessica-
jungers@uiowa.edu   Elspeth Adriana  McMullan  elspeth-
mcmullan@uiowa.edu   Quenzer  heidi-quenzer@uiowa.edu   Dyson  shannon-
dyson@uiowa.edu   Kuhle  jennifer-kuhle@uiowa.edu   Hare  katie-
hare@uiowa.edu   Powers  sarah-powers@uiowa.edu   Alfiya
     Battalova  alfiya06@gmail.com  Rafferty  iodpol@temple.edu   P
aula  Cummings  Jessie2 Eunice Kennedy Shriver Center/UMass Medical
School  jessie_charles@ccab.org   Prudent  Nicole.Prudent@bmc.org   Ter
esita  Ramos  tramos@alum.wellesley.edu   Zwick  bethzwick02472@gmail.
com  Julie  erincummings8@gmail.com   Sean  Brennan  Enice Kennedy
Shriver Center   willardrd1@yahoo.com
     Charmaine  Lo  Charmaine.Lo@umassmed.edu   Eve  Wilder  eve.w
ilder@gmail.com   Marika  Hewes  missmarika777@gmail.com   jmitschwilli
ams@gmail.com  lmartin100@gmail.com   Sullivan
 Farmington  chsullivan@uchc.edu   Lancing  Adams  Michelle  Haswood
  Connie  McDade  pmcdade@seattletimes.com   Rachael- membership@thea
rcofalabama.com
 Cedar Rapids   Luke  labaker@crsi-oh.com   Darleen" Self Aadvocates
Becoming Empowered
 Clementine  Walker   walker@thearc.org   Evelyn  Powell  powell@thea
rc.org  Lezotte  Troy  MLezotte@hallrender.com   wanda.willis@tn.gov
 Webb+ Maryland Developmental Disabilities Council
 Westminster   tpwebb@gmail.com   Berns  berns@thearc.org
 cjung@ucp.org   Trudy  Jacobson   jacobson@thearc.org   Hagensen
     Charlotte  erika.hagensen@gmail.com   Nygren  mnygren@aaidd.org
  DPC - The Arc & UCP
 jward@ucp.org   Marty  Ford  DPC - The Arc and
UCP  ford@thedpc.org   Amie  Lulinski-
Norris  alnorris@aucd.org   Musheno  kmusheno@aucd.org   Jensby  ejens
by@aucd.org  George   Jesien  gjesien@aucd.org  Spears   hspears@aucd.
org  Dee
Dee  Eberle  eberle@thearc.org    Annie  Acosta  acosta@thedpc.org   p
brown@nacdd.org   Hathaway   phathaway@nacdd.org  Brogioli   mbrogioli@n
acdd.org  cthomson@ucp.org   Porco
 WAshington
 aporco@ucp.org  kennedy@thearc.org  mfitzgerald@ucp.org  Lara  Terr
ell  lterrell@ucp.org
 Ann Cameron  Caldwell  caldwell@thearc.org
 Kubert Smith  akubertsmith@ucp.org  Egle  egle@thearc.org  Darcy
 Littlefield  littlefield@thearc.org   Piel
 mpiel@ucp.org  Mohan  Mehra  Cortlandt
Manor  president@thearc.org   Garner  Burke  cgarner@foleyhoag.com
    Weintraub  lweintraub@aucd.org  Engel  virtualtrainee@aucd.org
  Hill
 mhill@ucp.org  Stateÿ Ê
*
 Ý* Þ  ~+  •  {, |    E-
F  .    ö.  ÷ Ñ/  Ò    Ô0  Õ  «1  ¬  Ŕ2  ŕ  [3  \  04  1
)5 *
*6 +
Õ6  Ö
¾7  ¿
¬8  -
z9  {  [:  \  ;  õ;  ö  ö<  ÷  ø=  ù  ?
@    ù@ ú  ðA ñ    ÝB  Þ    ²C  ³    ÂD  Ã  §E  ¨  ÃF  Ä    ÃG  Ä    ˜H
   ™- PI Q-
   2J   iK O  lL  R    †M  l    _N  E    ŠO  p  |P  b  †Q  l    vR  \
  ¢S ˆ    £T ‰
   |U b
   ¬V ř
ÎW  ´
£X  ‰
   ÂY ¨  Ŕ
Z   |  m[ S  ˆ\ n   ¸] ţ •^ v  ~_ d   ‚` h  ¶a  œ •b  ƒ Çc
   -  Àd ¦  Ìe ²  ¸f ţ ³g ™ ½h £-   Ìi ²-
   -j w  •k _  wl  A  bm , nn 8  [o  %  Np    <q    Gr
  Zs $    \t &
   Yu #
   Šv T
~w  H
šx  d
 z ß r{ <  T| -   Ţ} X   Ÿ~ i c• -    C€
 ý€ Ç 7‚   ƒ à   ùƒ à   Õ„ Ÿ ã… -    ↠ ¬  Þ‡  ¨  ³ˆ  }-
ř‰ \ fŠ
 O‹ ö 8Œ ß  .•  Õ  *Ţ  Ñ  B•  é  G•  î  ;Ř  â  ^ř    gŖ
Bŗ  é  e•
cŔ
dŕ

=˜  ä
,™  Ó
  +š  Ò  › ·  à› ‡ Ãœ  j  • G  c  c  Ŕ  Ŕ
       Bå › ›      Œ Œ
        f2Í É€
T
  '¨  Ǹ  È  W× Ÿæ  çõ  /  w  ¿#  3  OB  ŕ
Q  ß`  'p  o•  ·Ţ ÿ•  פ
  d        ü©ñÒMbP?_  *   +  ‚     €     %  ÿ
•   Á   ƒ   „   &    è?'      è?(    ð?)    ð
?M ‚ \ \ a r c - f i l e \ H p -
 5 S i                 Ü ¤Cÿ€    ê
o d   ,  ,   L e t t e r

 ÿÿÿÿ        DINU" h ¤  µ æì
        h  SMTJ   X H P  L a s e r J e t  5 S i
 M X  InputBin Option1 RESDLL UniresDLL Orientation PORTRAIT Resolution
Option1 PaperSize LETTER MediaType AutoSelect Collate OFF Economode Optio
n1 RET Option1 Halftone HT_PATSIZE_AUTO Duplex NONE Stapling Bogus Output
Bin Option1 GraphicsMode HPGL2MODE
           ¡ "  d     , ,    à?   à? œ& œ
              U   }
I
}
}
mD  }
¶  }
m
}
)  }
m
  }
¶  }
I
}
Û
}
$(  }
$)  }
m  }
¶  }
$
  }
¶  }
¶
  }
$  }
ř
}
ř`  }
  <   •

(Column E) (Column B)
      ÿ      ÿ      ÿ
  ÿ      ÿ      ÿ      ÿ
    ÿ      ÿ      ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
  ÿ           ÿ          ÿ            ÿ
        ÿ         ÿ            ÿ        ÿ
          ÿ           ÿ          ÿ
    ÿ         ÿ            ÿ          ÿ
        ÿ       -    ÿ          ÿ    ý
  @    ý
  @    ý
  @    ý
  @    ý
  @    ý
  @    ¾ $   > > > > > > > > > > > > > > >   ý
  A  Q  ý
  A  R  ý
  A  S  ý
  A  T  ý
  A
ý
  A U   ¾
  ? ? ?  ý
  A   ý
  A   ý
  A   ý
  A   ý
  A
ý
  A  ¾
?  ? ?  ý
A  M  ý
A  3  ý
A  4  ý
A  5  ý
A  6  ý
A  7  ¾
?  ? ?  ý
A  z  ý
A  E  ý
A  F  ý
A  5  ý
A  6  ý
A  G  ¾
?  ? ?  ý
A  §  ý
A  ¨  ý
A  ©  ý
A  ª  ý
A  «  ý
A  ¬  ¾
?  ? ?  ý
A  í  ý
A  "  ý
A  ©  ý
A  ª  ý
A  «  ý
A  #  ¾
?  ? ?  ý
A  _  ý
A  "  ý
A  ©  ý
A  ª  ý
A  «  ý
A  `  ¾
?  ? ?  ý
A  ±  ý
A  "  ý
A  ©  ý
A  ª  ý
A  «  ý
A  ²  ¾
? ? ?    ý
  A  N    ý
  A  g    ý
  A  h    ý
  A  Á    ý
  A  Â    ý
  A  i    ¾
   ? ? ?  ý

A †  ý

A Ţ ý

A •  ý

A •  ý

A Â  ý

A Ř ¾
? ? ?    ý

A o   ý

A p   ý

A À   ý

A Á   ý

A Â   ý

A q   ¾
? ? ?  ý
A ¾  ý
A ¿  ý
A À  ý
A Á  ý
A Â  ý
A Ã  ¾
? ? ?    ý

A
ý

A
ý

A 0   ý

A    ý

A    ý

A
¾
? ? ?  ý
A  ý
A  ý
A 0  ý
A  ý
A  ý
A  ¾
? ?  ?  ý
 A  Ŕ  ý
 A  ŕ  ý
 A  ˜  ý
 A  °  ý
 A  ±  ý
 A  ™  ¾
?  ? ?  ý
A  u  ý
A  '  ý
A  (  ý
A  )  ý
A       ý
A  *  ¾
?  ? ?  ý
A  E  ý
A  .  ý
A  §  ý
A  .  ý
A       ý
A  ¨  ¾
? ? ?    ý
A ™  ý
A    ý
A    ý
A    ý
A        ý
A    ¾
?  ? ?    ý
A  …  ý
A  †  ý
A  ‡  ý
A  .   ý
A         ý
A  ˆ ¾
  ? ? ?  ý
  A @  ý
  A A  ý
  A
ý
  A B  ý
  A      ý
  A C  ¾
? ? ?  ý
A   ý
A   ý
A   ý
A   ý
A     ý
A !  ¾
  ? ? ?  ý
  A   ý
  A   ý
  A   ý
  A   ý
  A     ý
  A
¾
?  ? ?  ý
A  +  ý
A    ý
A  =  ý
A  )  ý
A       ý
A  ,  ¾
  ? ? ? ý
  A Š ý
  A ‹ ý
  A
ý
  A Ï ý
  A     ý
  A Ř ¾
?  ? ?  ý
A  ¶  ý
A  •  ý
A  ·  ý
A    ý
A       ý
A   ¾
?  ? ?  ý
A  +  ý
A  '  ý
A  (  ý
A  )  ý
A       ý
A  *  ¾
?  ? ?    ý
A  •   ý
A  ‰  ý
A  ‡  ý
A  .   ý
A         ý
A  Š ¾
?  ? ?  ý
A  û  ý
A  $  ý
A  %  ý
A    ý
A       ý
A  &  ¾
?  ? ?  ý
A  +  ý
A  ,  ý
A  -  ý
A  .  ý
A       ý
A  /  ¾
    ? ? ?  ý
-    A %  ý
-    A b  ý
-    A
  ý
-    A c  ý
-    A      ý
-    A d  ¾
-  ? ? ?   ý
  A ~  ý
  A •  ý
  A v  ý
  A w  ý
  A       ý
  A x  ¾
  -
  ? ? ?     × D     l | d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d
   ÿ            !    ÿ        "    ÿ       #  ÿ
    $       ÿ         %    ÿ          &  ÿ     '    ÿ
           (    ÿ          )  ÿ         *  ÿ
+      ÿ           ,  ÿ          -
    ÿ           .    ÿ        /    ÿ       0  ÿ
      1    ÿ         2    ÿ          3  ÿ     4    ÿ
           5    ÿ          6  ÿ         7  ÿ
8      ÿ           9  ÿ          :    ÿ     ;  ÿ
       <    ÿ           =    ÿ        >  ÿ       ?
ÿ       ý
    A  Ÿ ý
    A  w ý
    A   ý
    A   ý
    A         ý
    A x   ¾
  ? ? ?  ý
!  A ÿ  ý
!  A   ý
!  A   ý
!  A   ý
!  A J  ý
!  A   ¾
!  ?  ? ?  ý
"  A  +  ý
"  A  G  ý
"  A  H  ý
"  A  I  ý
"  A  J  ý
"  A  K  ¾
"  ? ? ?  ý
#  A
  ý
#    A  µ  ý
#    A  ´  ý
#    A  µ  ý
#    A  J  ý
#    A    ¾
#  ?  ? ?  ý
$  A  <  ý
$  A  ³  ý
$  A  ´  ý
$  A  µ  ý
$  A  J  ý
$  A  ¶  ¾
$  ?  ? ?  ý
%  A  ·  ý
%  A  ¸  ý
%  A  ´  ý
%  A  µ  ý
%  A  J  ý
%  A  ¹  ¾
%  ?  ? ?  ý
&  A  ì  ý
&  A  í  ý
&  A  î  ý
&  A  ï  ý
&  A  J  ý
&  A  ð  ¾
&  ?  ? ?  ý
'  A  v  ý
'  A  w  ý
'  A  x  ý
'  A  y  ý
'  A  $  ý
'  A  z  ¾
'    ? ? ?  ý
(    A ¹  ý
(    A º  ý
(    A
  ý
(    A »  ý
(    A $  ý
(    A ¼  ¾
(    ? ? ?  ý
)    A •  ý
)    A §  ý
)    A
  ý
)    A ¨  ý
)    A $  ý
)    A ©  ¾
)  ?  ? ?  ý
*  A  æ  ý
*  A  ç  ý
*  A  »  ý
*  A  Ţ  ý
*  A  •  ý
*  A  è  ¾
*  ?  ? ?  ý
+  A  ³  ý
+  A  <  ý
+  A  =  ý
+  A  Ţ  ý
+  A  •  ý
+  A  È  ¾
+  ?  ? ?    ý
,  A  ţ  ý
,  A  Æ   ý
,  A  »   ý
,  A  Ţ   ý
,  A  •   ý
,  A  Ç   ¾
,    ? ? ?    ý
-    A
  ý
-    A  ì  ý
-    A  -  ý
-    A  Ţ  ý
-    A  •  ý
-    A  í  ¾
-  ?  ? ?    ý
.  A  û   ý
.  A  š  ý
.  A  -   ý
.  A  Ţ   ý
.  A  •   ý
.  A  é   ¾
.    ? ? ?  ý
/    A   ý
/    A   ý
/    A
  ý
/    A Ţ  ý
/    A •  ý
/    A   ¾
/  ?  ? ?  ý
0  A  ÷  ý
0  A  ø  ý
0  A  »  ý
0  A  Ţ  ý
0  A  •  ý
0  A  ù  ¾
0  ?  ? ?  ý
1  A  Ü  ý
1  A  ä  ý
1  A  å  ý
1  A  Ţ  ý
1  A  •  ý
1  A  æ  ¾
1  ?  ? ?  ý
2  A  ã  ý
2  A  ä  ý
2  A  »  ý
2  A  Ţ  ý
2  A  •  ý
2  A  å  ¾
2  ?  ? ?  ý
3  A  ô  ý
3  A  ü  ý
3  A  »  ý
3  A  Ţ  ý
3  A  •  ý
3  A  ý  ¾
3  ?  ? ?  ý
4  A  s  ý
4  A  t  ý
4  A  m  ý
4  A  Ţ  ý
4  A  •  ý
4  A  u  ¾
4  ?  ? ?  ý
5  A  1  ý
5  A  3  ý
5  A  =  ý
5  A  Ţ  ý
5  A  •  ý
5  A  ó  ¾
5  ?  ? ?  ý
6  A  Ó  ý
6  A  Ô  ý
6  A  Õ  ý
6  A  Ţ  ý
6  A  •  ý
6  A  Ö  ¾
6  ?  ? ?  ý
7  A  ¢  ý
7  A  ê  ý
7  A  -  ý
7  A  Ţ  ý
7  A  •  ý
7  A  ë  ¾
7  ?  ? ?  ý
8  A  4  ý
8  A    ý
8  A    ý
8  A  Ţ  ý
8  A  •  ý
8  A    ¾
8    ? ? ?  ý
9    A
  ý
9    A
  ý
9    A =  ý
9    A Ţ  ý
9    A •  ý
9    A   ¾
9  ?  ? ?  ý
:  A  É  ý
:  A  Ê  ý
:  A  »  ý
:  A  Ţ  ý
:  A  •  ý
:  A  Ë  ¾
:  ?  ? ?  ý
;  A  â  ý
;  A  '  ý
;  A  (  ý
;  A  Ţ  ý
;  A  •  ý
;  A  )  ¾
;  ?  ? ?  ý
<  A  †  ý
<  A    ý
<  A  »  ý
<  A  Ţ  ý
<  A  •  ý
<  A  ò  ¾
<  ?  ? ?  ý
=  A  Q  ý
=  A  ú  ý
=  A  =  ý
=  A  Ţ  ý
=  A  •  ý
=  A  û  ¾
=  ?  ? ?  ý
>  A  þ  ý
>  A  ÿ  ý
>  A  »  ý
>  A  Ţ  ý
>  A  •  ý
>  A    ¾
>  ?  ? ?  ý
?  A  Œ  ý
?  A  •  ý
?  A    ý
?  A  Ţ  ý
?  A  •  ý
?  A  •  ¾
 ?  ? ? ?   × D    l d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d     @    ÿ       A   ÿ       B   ÿ
  C   ÿ          D  ÿ       E   ÿ       F   ÿ
      G    ÿ        H   ÿ       I  ÿ        J
  ÿ         K    ÿ       L  ÿ       M   ÿ
   N   ÿ         O  ÿ       P   ÿ       Q   ÿ
       R    ÿ        S   ÿ       T  ÿ        U
   ÿ         V    ÿ       W   ÿ       X   ÿ
   Y   ÿ          Z  ÿ       [   ÿ       \   ÿ
        ]    ÿ        ^   ÿ       _  ÿ     ý
 @  A -  ý
 @  A r  ý
 @  A s  ý
 @  A Ţ  ý
 @  A •  ý
 @  A t  ¾
@  ?  ? ?    ý
A  A     ý
A  A     ý
A  A  Á   ý
A  A  Ţ   ý
A  A  •   ý
A  A  !   ¾
A  ?  ? ?  ý
B  A  k  ý
B  A  l  ý
B  A  m  ý
B  A  Ţ  ý
B  A  •  ý
B  A  n  ¾
B  ?  ? ?  ý
C  A  •  ý
C  A  ,  ý
C  A  +  ý
C  A  Ţ  ý
C  A  •  ý
C  A  -  ¾
C  ?  ? ?  ý
D  A  %  ý
D  A  Ï  ý
D  A    ý
D  A  Ţ  ý
D  A  •  ý
D  A  Ð  ¾
D  ?  ? ?    ý
E  A  ř  ý
E  A  Œ  ý
E  A  •   ý
E  A  Ţ   ý
E  A  •   ý
E  A  Ţ  ¾
E  ?  ? ?  ý
F  A  X  ý
F  A  Y  ý
F  A  Z  ý
F  A  Ţ  ý
F  A  •  ý
F  A  [  ¾
F    ? ? ?    ý
G    A
  ý
G    A    ý
G    A =   ý
G    A Ţ   ý
G    A •   ý
G    A    ¾
G  ?  ? ?  ý
H  A  i  ý
H  A  ï  ý
H  A  =  ý
H  A  ð  ý
H  A  •  ý
H  A  ñ  ¾
H  ?  ? ?  ý
I  A  »  ý
I  A  ¼  ý
I  A  »  ý
I  A  Ţ  ý
I  A  •  ý
I  A  ½  ¾
I    ? ? ?  ý
J    A \  ý
J    A ]  ý
J    A
  ý
J    A Ţ  ý
J    A •  ý
J    A ^  ¾
J  ?  ? ?  ý
K  A  K  ý
K  A  L  ý
K  A  I  ý
K  A  Ţ  ý
K  A  •  ý
K  A  M  ¾
K  ?  ? ?  ý
L  A  »  ý
L  A  +  ý
L  A  L  ý
L  A  Ţ  ý
L  A  •  ý
L  A  M  ¾
L  ?  ? ?  ý
M  A  g  ý
M  A  h  ý
M  A  i  ý
M  A  Ţ  ý
M  A  •  ý
M  A  j  ¾
M  ?  ? ?  ý
N  A  ô  ý
N  A  õ  ý
N  A  S  ý
N  A  Ţ  ý
N  A  •  ý
N  A  ö  ¾
N  ?  ? ?  ý
O  A  ²  ý
O  A  y  ý
O  A  =  ý
O  A  Ţ  ý
O  A  •  ý
O  A  î  ¾
O  ?  ? ?  ý
P  A  ¼  ý
P  A  ¹  ý
P  A  »  ý
P  A  Ţ  ý
P  A  •  ý
P  A  º  ¾
P  ?  ? ?  ý
Q  A  Ŕ  ý
Q  A  }  ý
Q  A  Ñ  ý
Q  A  Ţ  ý
Q  A  •  ý
Q  A  Ò  ¾
Q  ?  ? ?  ý
R  A  {  ý
R  A  |  ý
R  A  }  ý
R  A  Ţ  ý
R  A  •  ý
R  A  ~  ¾
R  ? ? ?  ý
S  A   ý
S  A   ý
S  A   ý
S  A Ţ  ý
S  A •  ý
S  A   ¾
S  ?  ? ?  ý
T  A  ţ ý
T  A  Ÿ ý
T  A    ý
T  A  Ţ  ý
T  A  •  ý
T  A  ¡  ¾
T  ?  ? ?  ý
U  A  G  ý
U  A  H  ý
U  A  I  ý
U  A  Ţ  ý
U  A  •  ý
U  A  J  ¾
U  ? ? ?    ý
V  A Ÿ  ý
V  A    ý
V  A    ý
V  A    ý
V  A    ý
V  A        ¾
V  ?  ? ?  ý
W  A  z  ý
W  A  s  ý
W  A  q  ý
W  A    ý
W  A    ý
W  A  t  ¾
W  ?  ? ?  ý
X  A  û  ý
X  A  ¬  ý
X  A  e  ý
X  A  f  ý
X  A    ý
X  A  -  ¾
X    ? ? ?  ý
Y    A p  ý
Y    A q  ý
Y    A
  ý
Y    A   ý
Y    A   ý
Y    A r  ¾
Y  ?  ? ?  ý
Z  A  â  ý
Z  A  p  ý
Z  A  q  ý
Z  A    ý
Z  A    ý
Z  A  r  ¾
Z  ?  ? ?  ý
[  A  0  ý
[  A  1  ý
[  A  2  ý
[  A  (  ý
[  A  )  ý
[  A  3  ¾
[  ?  ? ?  ý
\  A  Ÿ ý
\  A    ý
\  A  ¡  ý
\  A  ¢  ý
\  A  )  ý
\  A  £  ¾
\  ?  ? ?  ý
]  A  %  ý
]  A  &  ý
]  A  '  ý
]  A  (  ý
]  A  )  ý
]  A  *  ¾
]    ? ? ?  ý
^    A ô  ý
^    A õ  ý
^    A
  ý
^    A ö  ý
^    A )  ý
^    A ÷  ¾
^  ? ? ?  ý
_  A   ý
_  A   ý
_  A -  ý
_  A   ý
_  A )  ý
_  A   ¾
 _  ? ? ?   × D    l d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d     `    ÿ       a   ÿ       b   ÿ
  c   ÿ          d  ÿ       e   ÿ       f   ÿ
      g    ÿ        h   ÿ       i  ÿ        j
  ÿ         k    ÿ       l  ÿ       m   ÿ
   n   ÿ         o  ÿ       p   ÿ       q   ÿ
       r    ÿ        s   ÿ       t  ÿ        u
   ÿ         v    ÿ       w   ÿ       x   ÿ
   y   ÿ          z  ÿ       {   ÿ       |   ÿ
        }    ÿ        ~   ÿ       •  ÿ     ý
 `  A o  ý
 `  A +  ý
 `  A 2  ý
 `  A (  ý
 `  A )  ý
 `  A p  ¾
`  ?  ? ?    ý
a  A  •   ý
a  A  €  ý
a  A  •   ý
a  A  (   ý
a  A  )   ý
a  A  ‚  ¾
a  ? ? ?  ý
b  A   ý
b  A   ý
b  A   ý
b  A y  ý
b  A z  ý
b  A   ¾
b  ?  ? ?    ý
c  A  ř  ý
c  A  Ŗ  ý
c  A  ŗ  ý
c  A  y   ý
c  A  z   ý
c  A  •  ¾
c  ?  ? ?  ý
d  A  v  ý
d  A  w  ý
d  A  x  ý
d  A  y  ý
d  A  z  ý
d  A  {  ¾
d  ?  ? ?  ý
e  A  Ř  ý
e  A  ¤  ý
e  A  ¥  ý
e  A  ¦  ý
e  A  §  ý
e  A  ¨  ¾
e    ? ? ?  ý
f    A û  ý
f    A ü  ý
f    A
  ý
f    A ý  ý
f    A þ  ý
f    A ÿ  ¾
f  ? ? ?  ý
g  A   ý
g  A   ý
g  A   ý
g  A   ý
g  A þ  ý
g  A   ¾
g    ? ? ?    ý
h    A
  ý
h    A  9  ý
h    A  D  ý
h    A    ý
h    A  þ  ý
h    A  E  ¾
h  ?  ? ?  ý
i  A  ø  ý
i  A    ý
i  A    ý
i  A  "  ý
i  A  #  ý
i  A    ¾
i  ?  ? ?  ý
j  A  N  ý
j  A  }  ý
j  A  v  ý
j  A  "  ý
j  A  #  ý
j  A  ~  ¾
j  ?  ? ?  ý
k  A  #  ý
k  A  $  ý
k  A  %  ý
k  A  ã  ý
k  A  #  ý
k  A  &  ¾
k  ?  ? ?  ý
l  A   ý
l  A  • ý
l  A  v ý
l  A  " ý
l  A  # ý
l  A  ‚ ¾
l  ?  ? ?    ý
m  A  •  ý
m  A  u   ý
m  A  v   ý
m  A  "   ý
m  A  #   ý
m  A  w   ¾
m  ?  ? ?  ý
n  A   ý
n  A  • ý
n  A  v ý
n  A  " ý
n  A  # ý
n  A  € ¾
n  ?  ? ?  ý
o  A  x  ý
o  A  y  ý
o  A  v  ý
o  A  "  ý
o  A  #  ý
o  A  z  ¾
o  ?  ? ?    ý
p  A     ý
p  A     ý
p  A  !   ý
p  A  "   ý
p  A  #   ý
p  A  $   ¾
p    ? ? ?  ý
q    A i  ý
q    A j  ý
q    A
  ý
q    A k  ý
q    A #  ý
q    A l  ¾
q    ? ? ?  ý
r    A „ ý
r    A j  ý
r    A
  ý
r    A ³  ý
r    A #  ý
r    A l  ¾
r  ?  ? ?    ý
s  A  5   ý
s  A  ƒ  ý
s  A  v   ý
s  A  "   ý
s  A  #   ý
s  A  „  ¾
s  ?  ? ?  ý
t  A  Ř  ý
t  A  {  ý
t  A  v  ý
t  A  "  ý
t  A  #  ý
t  A  |  ¾
t  ?  ? ?  ý
u  A  ê  ý
u  A  ë  ý
u  A  ì  ý
u  A  è  ý
u  A  à  ý
u  A  í  ¾
u  ?  ? ?  ý
v  A  æ  ý
v  A    ý
v  A  ç  ý
v  A  è  ý
v  A  à  ý
v  A  é  ¾
v  ?  ? ?  ý
w  A  Ü  ý
w  A  Ý  ý
w  A  Þ  ý
w  A  ß  ý
w  A  à  ý
w  A  á  ¾
w  ?  ? ?    ý
x  A     ý
x  A  Î   ý
x  A  Ï   ý
x  A  Ð   ý
x  A  {   ý
x  A  Ñ   ¾
x  ?  ? ?  ý
y  A  ¦  ý
y  A  §  ý
y  A  ¨  ý
y  A  @  ý
y  A  {  ý
y  A  ©  ¾
y  ?  ? ?  ý
z  A  o  ý
z  A  p  ý
z  A  q  ý
z  A  ¾  ý
z  A  {  ý
z  A  r  ¾
z  ?  ? ?  ý
{  A  O  ý
{  A  P  ý
{  A  Q  ý
{  A  @  ý
{  A  {  ý
{  A  R  ¾
{  ?  ? ?  ý
|  A  E  ý
|  A  ø  ý
|  A  q  ý
|  A  ¾  ý
|  A  {  ý
|  A  ù  ¾
|    ? ? ?  ý
}    A x  ý
}    A y  ý
}    A
  ý
}    A z  ý
}    A {  ý
}    A |  ¾
}  ?  ? ?  ý
~  A  6  ý
~  A  Ê  ý
~  A  Ë  ý
~  A  Ì  ý
~  A  {  ý
~  A  Í  ¾
~  ?  ? ?  ý
•  A  e  ý
•  A  f  ý
•  A  g  ý
•  A  h  ý
•  A  {  ý
•  A  i  ¾
 •  ? ? ?   × D    l d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d     €   ÿ       •   ÿ       ‚  ÿ
  ƒ   ÿ         „   ÿ       …   ÿ       †   ÿ
      ‡    ÿ        ˆ  ÿ        ‰  ÿ       Š
  ÿ         ‹    ÿ       Œ   ÿ       •   ÿ
   Ţ   ÿ         •   ÿ       •   ÿ      Ř   ÿ
       ř    ÿ        Ŗ  ÿ        ŗ  ÿ       •
   ÿ         Ŕ   ÿ       ŕ
   ÿ         ˜    ÿ       ™   ÿ       š   ÿ
    ›   ÿ         œ   ÿ       •   ÿ      ţ   ÿ
        Ÿ    ÿ     ý
 €  A -  ý
 €  A Ŗ ý
 €  A
  ý
 €  A ‡ ý
 €  A   ý
 €  A .  ¾
€  ?  ? ?  ý
•  A  „ ý
•  A  … ý
•  A  † ý
•  A  ‡ ý
•  A   ý
•  A  ˆ ¾
•  ?  ? ?  ý
‚  A  ‰ ý
‚  A  Š ý
‚  A  † ý
‚  A  ‡ ý
‚  A   ý
‚  A  ‹ ¾
‚  ?  ? ?  ý
ƒ  A  †  ý
ƒ  A  ç  ý
ƒ  A  è  ý
ƒ  A  é  ý
ƒ  A    ý
ƒ  A  ê  ¾
ƒ  ?  ? ?  ý
„  A  Î  ý
„  A  Ï  ý
„  A  Ð  ý
„  A  &  ý
„  A    ý
„  A  Ñ  ¾
„  ?  ? ?  ý
…  A  0  ý
…  A  c  ý
…  A  a  ý
…  A  -  ý
…  A    ý
…  A  d  ¾
…  ?  ? ?  ý
†  A  _  ý
†  A  `  ý
†  A  a  ý
†  A  -  ý
†  A    ý
†  A  b  ¾
†  ? ? ?  ý
‡  A   ý
‡  A r  ý
‡  A   ý
‡  A   ý
‡  A   ý
‡  A   ¾
‡  ?  ? ?    ý
ˆ  A  M   ý
ˆ  A  •   ý
ˆ  A  Ţ  ý
ˆ  A  •   ý
ˆ  A  ŗ  ý
ˆ  A  •   ¾
ˆ  ?  ? ?    ý
‰  A  ¿   ý
‰  A  À   ý
‰  A  Á   ý
‰  A  Â   ý
‰  A  ŗ  ý
‰  A  Ã   ¾
‰  ?  ? ?    ý
Š  A  •   ý
Š  A  Ř  ý
Š  A  ř  ý
Š  A  Ŗ  ý
Š  A  ŗ  ý
Š  A  •  ¾
Š  ?  ? ?    ý
‹  A  @   ý
‹  A  A   ý
‹  A  Á   ý
‹  A  Â   ý
‹  A  ŗ  ý
‹  A  B   ¾
‹  ?  ? ?  ý
Œ  A  c  ý
Œ  A  d  ý
Œ  A    ý
Œ  A  •  ý
Œ  A  ŗ ý
Œ  A  e  ¾
Œ  ?  ? ?    ý
•  A  œ  ý
•  A  •   ý
•  A  ţ  ý
•  A  ƒ  ý
•  A  ¿   ý
•  A  Ÿ  ¾
•  ?  ? ?  ý
Ţ  A  »  ý
Ţ  A  ¼  ý
Ţ  A  ½  ý
Ţ  A  ¾  ý
Ţ  A  ¿  ý
Ţ  A  À  ¾
Ţ  ?  ? ?  ý
•  A  ;  ý
•  A  <  ý
•  A  =  ý
•  A  >  ý
•  A  ?  ý
•  A  @  ¾
•  ?  ? ?  ý
•  A  X  ý
•  A  Y  ý
•  A  Z  ý
•  A  [  ý
•  A  ?  ý
•  A  \  ¾
•  ?  ? ?  ý
Ř  A  ô  ý
Ř  A    ý
Ř  A  1  ý
Ř  A    ý
Ř  A  H  ý
Ř  A    ¾
Ř  ?  ? ?    ý
ř  A  Š  ý
ř  A  s   ý
ř  A  t   ý
ř  A  u   ý
ř  A  H   ý
ř  A  v   ¾
ř  ? ? ?  ý
Ŗ  A   ý
Ŗ  A   ý
Ŗ  A 1  ý
Ŗ  A   ý
Ŗ  A H  ý
Ŗ  A   ¾
Ŗ  ?  ? ?  ý
ŗ  A  «  ý
ŗ  A  ¬  ý
ŗ  A  -  ý
ŗ  A  ®  ý
ŗ  A  H  ý
ŗ  A  ¯  ¾
ŗ  ?  ? ?  ý
•  A  Ä  ý
•  A  A  ý
•  A  1  ý
•  A  þ  ý
•  A  H  ý
•  A  B  ¾
•  ?  ? ?    ý
Ŕ  A  ˜  ý
Ŕ  A  ™  ý
Ŕ  A  š  ý
Ŕ  A  G   ý
Ŕ  A  H   ý
Ŕ  A  ›  ¾
Ŕ  ?  ? ?  ý
ŕ  A  8  ý
ŕ  A  9  ý
ŕ  A  ò  ý
ŕ  A  ®  ý
ŕ  A  H  ý
ŕ  A  ó  ¾
ŕ  ?  ? ?    ý
˜  A  Œ  ý
˜  A  î   ý
˜  A  •   ý
˜  A  G   ý
˜  A  H   ý
˜  A  Ţ  ¾
˜  ?  ? ?  ý
™  A  |  ý
™  A  Â  ý
™  A  ¿  ý
™  A  À  ý
™  A  H  ý
™  A  Á  ¾
™  ?  ? ?    ý
š  A     ý
š  A  ©   ý
š  A  ª   ý
š  A  G   ý
š  A  H   ý
š  A  «   ¾
š  ?  ? ?  ý
›  A  ™ ý
›  A    ý
›  A  :  ý
›  A    ý
›  A  H  ý
›  A    ¾
›  ?  ? ?  ý
œ  A  ô  ý
œ  A    ý
œ  A  1  ý
œ  A    ý
œ  A  H  ý
œ  A    ¾
œ    ? ? ?  ý
•    A Û  ý
•    A Ü  ý
•    A
  ý
•    A þ  ý
•    A H  ý
•    A Ý  ¾
•  ?  ? ?  ý
ţ  A  ;  ý
ţ  A  Þ  ý
ţ  A  ß  ý
ţ  A  G  ý
ţ  A  H  ý
ţ  A  à  ¾
ţ  ?  ? ?  ý
Ÿ  A  †  ý
Ÿ  A  0  ý
Ÿ  A  1  ý
Ÿ  A  þ  ý
Ÿ  A  H  ý
Ÿ  A  2  ¾
 Ÿ  ? ? ?   × D    l d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d         ÿ       ¡   ÿ       ¢   ÿ
  £   ÿ          ¤  ÿ       ¥   ÿ       ¦   ÿ
      §    ÿ        ¨   ÿ       ©  ÿ        ª
  ÿ         «    ÿ       ¬  ÿ       -   ÿ
   ®   ÿ         ¯  ÿ       °   ÿ       ±   ÿ
       ²    ÿ        ³   ÿ       ´  ÿ        µ
   ÿ         ¶    ÿ       ·   ÿ       ¸   ÿ
   ¹   ÿ          º  ÿ       »   ÿ       ¼   ÿ
        ½    ÿ        ¾   ÿ       ¿  ÿ     ý
   A ¢  ý
   A £  ý
   A ª  ý
   A G  ý
   A H  ý
   A ¤  ¾
  ?  ? ?  ý
¡  A  †  ý
¡  A  ü  ý
¡  A  ý  ý
¡  A  þ  ý
¡  A  H  ý
¡  A  ÿ  ¾
¡  ?  ? ?  ý
¢  A  6  ý
¢  A  7  ý
¢  A  ò  ý
¢  A  ®  ý
¢  A  H  ý
¢  A  ó  ¾
¢  ?  ? ?  ý
£  A  »  ý
£  A  ¾  ý
£  A  ¿  ý
£  A  À  ý
£  A  H  ý
£  A  Á  ¾
£  ?  ? ?  ý
¤  A  W  ý
¤  A  Š ý
¤  A  1  ý
¤  A    ý
¤  A  H  ý
¤  A    ¾
¤  ?  ? ?    ý
¥  A  ß   ý
¥  A  •   ý
¥  A  ý   ý
¥  A  þ   ý
¥  A  H   ý
¥  A  ţ  ¾
¥    ? ? ?    ý
¦    A        ý
¦    A
  ý
¦    A
  ý
¦    A ù   ý
¦    A H   ý
¦    A
¾
¦  ?  ? ?    ý
§  A  œ  ý
§  A  •   ý
§  A  ß   ý
§  A  G   ý
§  A  H   ý
§  A  ţ  ¾
§  ?  ? ?  ý
¨  A  ý  ý
¨  A  þ  ý
¨  A  :  ý
¨  A  ÿ  ý
¨  A  H  ý
¨  A    ¾
¨  ?  ? ?  ý
©  A  Ü  ý
©  A  •  ý
©  A  ß  ý
©  A  G  ý
©  A  H  ý
©  A  ¦  ¾
©  ?  ? ?  ý
ª  A  "  ý
ª  A  ï  ý
ª  A  :  ý
ª  A  u  ý
ª  A  H  ý
ª  A  ð  ¾
ª  ?  ? ?    ý
«  A  ţ  ý
«  A  Á   ý
«  A  Â   ý
«  A  Ã   ý
«  A  H   ý
«  A  Ä   ¾
«  ?  ? ?  ý
¬  A  8  ý
¬  A  9  ý
¬  A  :  ý
¬  A  þ  ý
¬  A  H  ý
¬  A  ;  ¾
¬  ?  ? ?  ý
-  A  Õ  ý
-  A  ú  ý
-  A  1  ý
-  A  û  ý
-  A  H  ý
-  A  ü  ¾
-  ?  ? ?  ý
®  A  £  ý
®  A  J  ý
®  A  K  ý
®  A  ®  ý
®  A  H  ý
®  A  ó  ¾
®  ?  ? ?  ý
¯  A  æ  ý
¯  A  •  ý
¯  A  •  ý
¯  A  G  ý
¯  A  H  ý
¯  A  •  ¾
¯  ?  ? ?    ý
°  A  Ř  ý
°  A  ř  ý
°  A  •   ý
°  A  G   ý
°  A  H   ý
°  A  Ŗ  ¾
°  ?  ? ?  ý
±  A  •  ý
±  A    ý
±  A    ý
±  A  ù  ý
±  A  H  ý
±  A    ¾
±  ?  ? ?  ý
²  A  D  ý
²  A  E  ý
²  A  F  ý
²  A  G  ý
²  A  H  ý
²  A  I  ¾
²  ?  ? ?  ý
³  A  c  ý
³  A  N  ý
³  A  ò  ý
³  A  ®  ý
³  A  H  ý
³  A  ó  ¾
³  ?  ? ?  ý
´  A  5  ý
´  A    ý
´  A  1  ý
´  A  þ  ý
´  A  H  ý
´  A    ¾
´  ?  ? ?  ý
µ  A  Ÿ ý
µ  A    ý
µ  A  ß  ý
µ  A  G  ý
µ  A  H  ý
µ  A  ¡  ¾
µ  ?  ? ?    ý
¶  A     ý
¶  A  r   ý
¶  A  ß   ý
¶  A  G   ý
¶  A  H   ý
¶  A  ¥   ¾
¶    ? ? ?  ý
·    A   ý
·    A ŗ ý
·    A
  ý
·    A G ý
·    A H ý
·    A • ¾
·    ? ? ?  ý
¸    A e  ý
¸    A Q  ý
¸    A
  ý
¸    A 3  ý
¸    A .  ý
¸    A R  ¾
¸  ?  ? ?  ý
¹  A  d  ý
¹  A  I  ý
¹  A  J  ý
¹  A  K  ý
¹  A  .  ý
¹  A  L  ¾
¹  ?  ? ?  ý
º  A  Þ  ý
º  A  ß  ý
º  A  <  ý
º  A  à  ý
º  A  .  ý
º  A  á  ¾
º  ?  ? ?  ý
»  A  i  ý
»  A  j  ý
»  A  k  ý
»  A  l  ý
»  A  .  ý
»  A  m  ¾
»  ? ? ?  ý
¼  A ì  ý
¼  A
  ý
¼    A <  ý
¼    A à  ý
¼    A .  ý
¼    A
  ¾
¼  ?  ? ?  ý
½  A  j  ý
½  A  k  ý
½  A  l  ý
½  A  m  ý
½  A  .  ý
½  A  n  ¾
½  ?  ? ?  ý
¾  A  +  ý
¾  A  î  ý
¾  A  ï  ý
¾  A  ð  ý
¾  A  .  ý
¾  A  ñ  ¾
¾  ?  ? ?  ý
¿  A  ú  ý
¿  A  û  ý
¿  A  ü  ý
¿  A  à  ý
¿  A  .  ý
¿  A  ý  ¾
 ¿  ? ? ?   × D    l d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d     À    ÿ       Á   ÿ       Â   ÿ
  Ã   ÿ          Ä  ÿ       Å   ÿ       Æ   ÿ
      Ç    ÿ        È   ÿ       É  ÿ        Ê
  ÿ         Ë    ÿ       Ì  ÿ       Í   ÿ
   Î   ÿ         Ï  ÿ       Ð   ÿ       Ñ   ÿ
       Ò    ÿ        Ó   ÿ       Ô  ÿ        Õ
   ÿ         Ö    ÿ       ×   ÿ       Ø   ÿ
   Ù   ÿ          Ú  ÿ       Û   ÿ       Ü   ÿ
        Ý    ÿ        Þ   ÿ       ß  ÿ     ý
 À  A •  ý
 À  A ‚  ý
 À  A ƒ  ý
 À  A „  ý
 À  A .  ý
 À  A …  ¾
À  ?  ? ?  ý
Á  A  á  ý
Á  A  Ü  ý
Á  A  <  ý
Á  A  à  ý
Á  A  .  ý
Á  A  Ý  ¾
Á  ?  ? ?  ý
  A  Þ  ý
  A  ß  ý
  A  <  ý
  A  à  ý
  A  .  ý
  A  à  ¾
  ?  ? ?  ý
à  A  S  ý
à  A  T  ý
à  A  U  ý
à  A  V  ý
à  A  .  ý
à  A  W  ¾
à  ?  ? ?  ý
Ä  A  N  ý
Ä  A  O  ý
Ä  A  P  ý
Ä  A  à  ý
Ä  A  .  ý
Ä  A  Q  ¾
Ä  ?  ? ?  ý
Å  A  •  ý
Å  A  ¢  ý
Å  A  £  ý
Å  A  ¤  ý
Å  A  .  ý
Å  A  ¥  ¾
Å    ? ? ?  ý
Æ    A Œ  ý
Æ    A ¨  ý
Æ    A
  ý
Æ    A ©  ý
Æ    A .  ý
Æ    A ª  ¾
Æ  ?  ? ?  ý
Ç  A  ×  ý
Ç  A  Ø  ý
Ç  A  <  ý
Ç  A  à  ý
Ç  A  .  ý
Ç  A  Ù  ¾
Ç    ? ? ?  ý
È    A
  ý
È    A
  ý
È    A ï  ý
È    A   ý
È    A .  ý
È    A   ¾
È  ?  ? ?  ý
É  A  Ù  ý
É  A  Ú  ý
É  A  <  ý
É  A  à  ý
É  A  .  ý
É  A  Û  ¾
É  ?  ? ?  ý
Ê  A  É  ý
Ê  A  {  ý
Ê  A  g  ý
Ê  A  3  ý
Ê  A  .  ý
Ê  A  h  ¾
Ê  ?  ? ?    ý
Ë  A  „  ý
Ë  A  Ú   ý
Ë  A  <   ý
Ë  A  à   ý
Ë  A  .   ý
Ë  A  Û   ¾
Ë  ?  ? ?  ý
Ì  A  â  ý
Ì  A  ã  ý
Ì  A  <  ý
Ì  A  à  ý
Ì  A  .  ý
Ì  A  ä  ¾
Ì  ?  ? ?  ý
Í  A  ª  ý
Í  A  «  ý
Í  A  £  ý
Í  A  ¤  ý
Í  A  .  ý
Í  A  ¬  ¾
Í  ?  ? ?  ý
Î  A  M  ý
Î  A  ]  ý
Î  A  N  ý
Î  A  O  ý
Î  A  .  ý
Î  A  P  ¾
Î  ?  ? ?  ý
Ï  A  r  ý
Ï  A  s  ý
Ï  A  t  ý
Ï  A    ý
Ï  A  .  ý
Ï  A  u  ¾
Ï    ? ? ?  ý
Ð    A 4  ý
Ð    A J  ý
Ð    A
  ý
Ð    A ©  ý
Ð    A .  ý
Ð    A 5  ¾
Ð  ?  ? ?  ý
Ñ  A  *  ý
Ñ  A  +  ý
Ñ  A  ,  ý
Ñ  A  -  ý
Ñ  A  .  ý
Ñ  A  /  ¾
Ñ  ?  ? ?  ý
Ò  A  W  ý
Ò  A  á  ý
Ò  A  <  ý
Ò  A  à  ý
Ò  A  .  ý
Ò  A  â  ¾
Ò    ? ? ?  ý
Ó    A °  ý
Ó    A ±  ý
Ó    A
  ý
Ó    A ²  ý
Ó    A .  ý
Ó    A ³  ¾
Ó  ?  ? ?  ý
Ô  A  1  ý
Ô  A  2  ý
Ô  A  ,  ý
Ô  A  3  ý
Ô  A  .  ý
Ô  A  4  ¾
Ô  ?  ? ?  ý
Õ  A  Q  ý
Õ  A  Â  ý
Õ  A  Ã  ý
Õ  A  Ä  ý
Õ  A  .  ý
Õ  A  Å  ¾
Õ    ? ? ?  ý
Ö    A ò  ý
Ö    A
  ý
Ö    A <  ý
Ö    A à  ý
Ö    A .  ý
Ö    A
  ¾
Ö  ?  ? ?  ý
×  A  ³  ý
×  A  ´  ý
×  A  µ  ý
×  A  ©  ý
×  A  .  ý
×  A  ¶  ¾
×    ? ? ? ý
Ø    A … ý
Ø    A † ý
Ø    A
  ý
Ø    A ® ý
Ø    A ` ý
Ø    A ‡ ¾
Ø  ?  ? ?    ý
Ù  A  "   ý
Ù  A  Ţ  ý
Ù  A  -   ý
Ù  A  ®   ý
Ù  A  `   ý
Ù  A  ¯   ¾
Ù  ?  ? ?  ý
Ú  A  M  ý
Ú  A  N  ý
Ú  A  O  ý
Ú  A  P  ý
Ú  A  Q  ý
Ú  A  R  ¾
Ú  ?  ? ?    ý
Û  A  +   ý
Û  A  ,   ý
Û  A  -   ý
Û  A  œ  ý
Û  A  Q   ý
Û  A  .   ¾
Û  ?  ? ?  ý
Ü  A   ý
Ü  A  , ý
Ü  A   ý
Ü  A  œ ý
Ü  A  Q ý
Ü  A   ¾
Ü  ?  ? ?    ý
Ý  A  %   ý
Ý  A  š  ý
Ý  A  ›  ý
Ý  A  œ  ý
Ý  A  Q   ý
Ý  A  •   ¾
Ý  ?  ? ?    ý
Þ  A  È   ý
Þ  A  É   ý
Þ  A  ›  ý
Þ  A  œ  ý
Þ  A  Q   ý
Þ  A  •   ¾
Þ  ?  ? ?  ý
ß  A  ²  ý
ß  A  Ä  ý
ß  A  Å  ý
ß  A  Æ  ý
ß  A  Q  ý
ß  A  Ç  ¾
 ß  ? ? ?   × D    l d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d     à    ÿ       á   ÿ       â   ÿ
  ã   ÿ          ä  ÿ       å   ÿ       æ   ÿ
      ç    ÿ        è   ÿ       é  ÿ        ê
  ÿ         ë    ÿ       ì  ÿ       í   ÿ
   î   ÿ         ï  ÿ       ð   ÿ       ñ   ÿ
       ò    ÿ        ó   ÿ       ô  ÿ        õ
   ÿ         ö    ÿ       ÷   ÿ       ø   ÿ
   ù   ÿ          ú  ÿ       û   ÿ       ü   ÿ
        ý    ÿ        þ   ÿ       ÿ  ÿ     ý
 à  A 4  ý
 à  A ¾  ý
 à  A =  ý
 à  A ¿  ý
 à  A Q  ý
 à  A À  ¾
à  ?  ? ?    ý
á  A  †  ý
á  A  •   ý
á  A  Þ   ý
á  A  ß   ý
á  A  Q   ý
á  A  à   ¾
á    ? ? ? ý
â    A š ý
â    A
  ý
â    A
  ý
â    A   ý
â    A Q  ý
â    A   ¾
â  ?  ? ?  ý
ã  A  ×  ý
ã  A  F  ý
ã  A  G  ý
ã  A  H  ý
ã  A  Q  ý
ã  A  I  ¾
ã  ?  ? ?  ý
ä  A  È  ý
ä  A  ç  ý
ä  A  Å  ý
ä  A  Æ  ý
ä  A  Q  ý
ä  A  É  ¾
ä    ? ? ?  ý
å    A •  ý
å    A ‚ ý
å    A
  ý
å    A E ý
å    A  ý
å    A ƒ ¾
å  ?  ? ?  ý
æ  A  Q  ý
æ  A  µ  ý
æ  A  ¶  ý
æ  A  ·  ý
æ  A    ý
æ  A  ¸  ¾
æ    ? ? ?  ý
ç    A ~  ý
ç    A •  ý
ç    A
  ý
ç    A E ý
ç    A  ý
ç    A € ¾
ç  ? ? ?  ý
è  A •  ý
è  A   ý
è  A   ý
è  A   ý
è  A   ý
è  A   ¾
è  ?  ? ?  ý
é  A  É  ý
é  A  Ÿ ý
é  A    ý
é  A    ý
é  A    ý
é  A  ¡  ¾
é  ?  ? ?  ý
ê  A  °  ý
ê  A  ±  ý
ê  A  ²  ý
ê  A  ³  ý
ê  A    ý
ê  A  ´  ¾
ê  ?  ? ?  ý
ë  A  û  ý
ë  A  D  ý
ë  A    ý
ë  A  E  ý
ë  A    ý
ë  A  F  ¾
ë  ?  ? ?  ý
ì  A  e  ý
ì  A  ¿  ý
ì  A  f  ý
ì  A  E  ý
ì  A    ý
ì  A  g  ¾
ì  ?  ? ?  ý
í  A  !  ý
í  A  "  ý
í  A  |  ý
í  A  1  ý
í  A  V  ý
í  A  #  ¾
í  ?  ? ?    ý
î  A  •  ý
î  A  Ŕ   ý
î  A  |   ý
î  A  1   ý
î  A  V   ý
î  A  ŕ   ¾
î  ?  ? ?    ý
ï  A  ř  ý
ï  A  Ŗ  ý
ï  A  |   ý
ï  A  1   ý
ï  A  V   ý
ï  A  ŗ  ¾
ï  ?  ? ?  ý
ð  A  6  ý
ð  A  U  ý
ð  A    ý
ð  A  ƒ ý
ð  A  V  ý
ð  A  W  ¾
ð  ?  ? ?  ý
ñ  A  %  ý
ñ  A  U  ý
ñ  A    ý
ñ  A  ƒ ý
ñ  A  V  ý
ñ  A  W  ¾
ñ    ? ? ?  ý
ò    A o  ý
ò    A •  ý
ò    A
  ý
ò    A 1 ý
ò    A V ý
ò    A Ř ¾
ò  ?  ? ?  ý
ó  A  z  ý
ó  A  {  ý
ó  A  |  ý
ó  A  1  ý
ó  A  V  ý
ó  A  }  ¾
ó  ?  ? ?    ý
ô  A  ò   ý
ô  A  E   ý
ô  A  |   ý
ô  A  1   ý
ô  A  V   ý
ô  A  ˜  ¾
ô    ? ? ?  ý
õ    A è  ý
õ    A é  ý
õ    A
  ý
õ    A 1  ý
õ    A V  ý
õ    A ê  ¾
õ    ? ? ?  ý
ö    A   ý
ö    A æ  ý
ö    A
  ý
ö    A 1  ý
ö    A V  ý
ö    A ç  ¾
ö    ? ? ?  ý
÷    A •  ý
÷    A Ţ ý
÷    A
  ý
÷    A 1  ý
÷    A V  ý
÷    A •  ¾
÷  ?  ? ?  ý
ø  A  »  ý
ø  A  Ø  ý
ø  A  Ô  ý
ø  A  Õ  ý
ø  A  Ö  ý
ø  A  ×  ¾
ø  ?  ? ?  ý
ù  A  ±  ý
ù  A  ²  ý
ù  A  Ô  ý
ù  A  Õ  ý
ù  A  Ö  ý
ù  A  ×  ¾
ù  ?  ? ?  ý
ú  A  [  ý
ú  A  \  ý
ú  A  ]  ý
ú  A  Õ  ý
ú  A  Ö  ý
ú  A  ^  ¾
ú  ?  ? ?  ý
û  A  Ò  ý
û  A  Ó  ý
û  A  Ô  ý
û  A  Õ  ý
û  A  Ö  ý
û  A  ×  ¾
û  ?  ? ?  ý
ü  A  o  ý
ü  A  ø  ý
ü  A  Í  ý
ü  A  X  ý
ü  A  Y  ý
ü  A  Î  ¾
ü  ?  ? ?  ý
ý  A  ø  ý
ý  A  "  ý
ý  A  Í  ý
ý  A  X  ý
ý  A  Y  ý
ý  A  Î  ¾
ý  ?  ? ?  ý
þ  A   ý
þ  A  š ý
þ  A  Í ý
þ  A  X ý
þ  A  Y ý
þ  A  Î ¾
þ  ?  ? ?    ý
ÿ  A  ¸   ý
ÿ  A  š  ý
ÿ  A  Í   ý
ÿ  A  X   ý
ÿ  A  Y   ý
ÿ  A  Î   ¾
 ÿ  ? ? ?  × D    l d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d       ÿ          ÿ          ÿ
     ÿ           ÿ          ÿ          ÿ
          ÿ         ÿ          ÿ
  ÿ
  ÿ
ÿ
ÿ
ÿ          ÿ          ÿ          ÿ
      ÿ        ÿ          ÿ        ÿ
        ÿ          ÿ        ÿ
  ÿ        ÿ            ÿ        ÿ
      ÿ      -    ÿ        ÿ    ý
A  ²  ý
A  Ì  ý
A  Í  ý
A  X  ý
A  Y  ý
A  Î  ¾
?  ? ?  ý
A  d  ý
A  Ì  ý
A  Í  ý
A  Í  ý
A  Y  ý
A  Î  ¾
?  ? ?  ý
A  •  ý
A  º  ý
A  ¤  ý
A  ¥  ý
A  Y  ý
A  »  ¾
?  ? ?  ý
A  ¼  ý
A  º  ý
A  ¤  ý
A  ¥  ý
A  Y  ý
A  ½  ¾
?  ? ?  ý
A  Ŕ  ý
A    ý
A  ŕ  ý
A  ¯  ý
A  Y  ý
A  ˜ ¾
?  ? ?  ý
A  A  ý
A    ý
A  B  ý
A  C  ý
A  Y  ý
A  D  ¾
?  ? ?  ý
A  å  ý
A  %  ý
A  Í  ý
A  X  ý
A  Y  ý
A  Î  ¾
?  ? ?    ý
A  <   ý
A  Ţ  ý
A  =   ý
A  >   ý
A  Y   ý
A  ?   ¾
?  ? ?    ý
A  á   ý
A  Ţ  ý
A  Í   ý
A  X   ý
A  Y   ý
A  Î   ¾
? ? ?    ý
  A  É    ý
  A  V    ý
  A  W    ý
  A  X    ý
  A  Y    ý
  A  Z    ¾
   ? ? ?  ý

A †  ý

A <  ý

A
ý

A H  ý

A Y  ý

A I  ¾
? ? ?    ý

A ¢   ý

A £   ý

A ¤   ý

A ¥   ý

A Y   ý

A ¦   ¾
? ? ?  ý
A ö  ý
A ÷  ý
A Í  ý
A X  ý
A Y  ý
A Î  ¾
? ? ?    ý

A ¾   ý

A ¿   ý

A ¤   ý

A ¥   ý

A Y   ý

A À   ¾
? ? ?  ý
A Û  ý
A Ü  ý
A Ù  ý
A
ý
A
ý
A Ý  ¾
? ?  ?  ý
 A  ×  ý
 A  Ø  ý
 A  Ù  ý
 A
ý
 A
ý
  A Ú  ¾
?  ? ?    ý
A  ř  ý
A  Ð   ý
A  ®   ý
A  ¯   ý
A  °   ý
A  Ñ   ¾
?  ? ?  ý
A  ²  ý
A  ³  ý
A  ®  ý
A  ¯  ý
A  °  ý
A  ´  ¾
?  ? ?  ý
A  î  ý
A  ï  ý
A  ð  ý
A  ¯  ý
A  °  ý
A  ñ  ¾
?  ? ?  ý
A  "  ý
A  Ò  ý
A  ®  ý
A  ¯  ý
A  °  ý
A  Ó  ¾
?  ? ?    ý
A  ţ  ý
A  f   ý
A  8   ý
A  g   ý
A  °   ý
A  h   ¾
?  ? ?  ý
A  Ô  ý
A  Õ  ý
A  ®  ý
A  ¯  ý
A  °  ý
A  Ö  ¾
?  ? ?    ý
A     ý
A  -   ý
A  ®   ý
A  ¯   ý
A  °   ý
A  ±   ¾
?  ? ?  ý
A  ×  ý
A  Ø  ý
A  ®  ý
A  ¯  ý
A  °  ý
A  Ù  ¾
?  ? ?  ý
A  Ú  ý
A  Û  ý
A  ®  ý
A  ¯  ý
A  °  ý
A  Ü  ¾
?  ? ?  ý
A  6  ý
A  7  ý
A  8  ý
A  9  ý
A  °  ý
A  :  ¾
?  ? ?    ý
A     ý
A  •   ý
A  ®   ý
A  ¯   ý
A  °   ý
A  Ý   ¾
?  ? ?  ý
A  Þ  ý
A  Þ  ý
A  ®  ý
A  ¯  ý
A  °  ý
A  ß  ¾
?  ? ?  ý
A  µ  ý
A  N  ý
A  ®  ý
A  ¯  ý
A  °  ý
A  ¶  ¾
?  ? ?  ý
A  à  ý
A  á  ý
A  ®  ý
A  ¯  ý
A  °  ý
A  â  ¾
  ?  ? ?  ý
-  A  ã  ý
-  A  ä  ý
-  A  ®  ý
-  A  ¯  ý
-  A  °  ý
-  A  å  ¾
-  ? ? ?   ý
  A Í  ý
  A Î  ý
  A ®  ý
  A ¯  ý
  A °  ý
  A Ï  ¾
  -
  ? ? ?     × D    l d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d
   ÿ           !    ÿ        "    ÿ       #  ÿ
    $       ÿ       %    ÿ          &  ÿ     '    ÿ
            (  ÿ          )  ÿ         *  ÿ
+      ÿ         ,  ÿ          -
    ÿ         .    ÿ        /    ÿ       0  ÿ
      1     ÿ       2    ÿ          3  ÿ     4    ÿ
            5  ÿ          6  ÿ         7  ÿ
8      ÿ         9  ÿ          :    ÿ     ;  ÿ
       <    ÿ         =    ÿ        >  ÿ       ?
ÿ        ý
    A  í   ý
    A  î   ý
    A  ï   ý
    A  ð   ý
    A     ý
    A  ñ   ¾
  ?  ? ?  ý
!  A  õ  ý
!  A  ö  ý
!  A  ï  ý
!  A  ð  ý
!  A    ý
!  A  ÷  ¾
!  ? ? ?  ý
"  A   ý
"  A   ý
"  A   ý
"  A   ý
"  A   ý
"  A   ¾
"  ? ? ?  ý
#  A   ý
#  A   ý
#  A   ý
#  A   ý
#  A   ý
#  A   ¾
#  ? ? ?  ý
$  A   ý
$  A   ý
$  A   ý
$  A   ý
$  A   ý
$  A   ¾
$  ?  ? ?  ý
%  A  C  ý
%  A  D  ý
%  A  è  ý
%  A  é  ý
%  A    ý
%  A  E  ¾
%  ?  ? ?  ý
&  A  ò  ý
&  A  ó  ý
&  A  ô  ý
&  A  õ  ý
&  A    ý
&  A  ö  ¾
&  ? ? ?  ý
'  A   ý
'  A   ý
'  A   ý
'  A   ý
'  A   ý
'  A   ¾
'  ?  ? ?  ý
(  A  _  ý
(  A  `  ý
(  A  a  ý
(  A  b  ý
(  A    ý
(  A  c  ¾
(  ?  ? ?  ý
)  A  ë  ý
)  A  ì  ý
)  A  è  ý
)  A  é  ý
)  A    ý
)  A  í  ¾
)  ?  ? ?  ý
*  A  æ  ý
*  A  á  ý
*  A  •  ý
*  A  â  ý
*  A    ý
*  A  ã  ¾
*  ?  ? ?  ý
+  A  Ä  ý
+  A  Å  ý
+  A  Æ  ý
+  A  Ç  ý
+  A    ý
+  A  È  ¾
+  ?  ? ?  ý
,  A  ø  ý
,  A  ù  ý
,  A  ú  ý
,  A  Ţ  ý
,  A    ý
,  A  û  ¾
,  ?  ? ?  ý
-  A  Œ ý
-  A  • ý
-  A  • ý
-  A  Ř ý
-  A   ý
-  A  ř ¾
-    ? ? ?  ý
.    A   ý
.    A •  ý
.    A
  ý
.    A Ř ý
.    A  ý
.    A ř ¾
.  ?  ? ?  ý
/  A  *  ý
/  A  Ò  ý
/  A  Ó  ý
/  A  Ð  ý
/  A    ý
/  A  Ô  ¾
/  ?  ? ?  ý
0  A  ò  ý
0  A  ó  ý
0  A  ï  ý
0  A  ð  ý
0  A    ý
0  A  ô  ¾
0  ?  ? ?  ý
1  A  Í  ý
1  A  Î  ý
1  A  Ï  ý
1  A  Ð  ý
1  A    ý
1  A  Ñ  ¾
1  ?  ? ?  ý
2  A  æ  ý
2  A  ç  ý
2  A  è  ý
2  A  é  ý
2  A    ý
2  A  ê  ¾
2  ?  ? ?  ý
3  A  q  ý
3  A  r  ý
3  A  s  ý
3  A  t  ý
3  A    ý
3  A  u  ¾
3  ?  ? ?  ý
4  A  ª  ý
4  A  «  ý
4  A  v  ý
4  A  5  ý
4  A  6  ý
4  A  7  ¾
4  ?  ? ?  ý
5  A  ~  ý
5  A  •  ý
5  A  w  ý
5  A  5  ý
5  A  6  ý
5  A  7  ¾
5  ?  ? ?  ý
6  A  ¬  ý
6  A  -  ý
6  A  v  ý
6  A  5  ý
6  A  6  ý
6  A  7  ¾
6  ?  ? ?  ý
7  A  t  ý
7  A  u  ý
7  A  v  ý
7  A  5  ý
7  A  6  ý
7  A  7  ¾
7  ?  ? ?  ý
8  A  V  ý
8  A  W  ý
8  A  X  ý
8  A  Y  ý
8  A  6  ý
8  A  Z  ¾
8  ?  ? ?  ý
9  A  ò  ý
9  A  y  ý
9  A  X  ý
9  A  Y  ý
9  A  6  ý
9  A  Z  ¾
9  ?  ? ?  ý
:  A  -  ý
:  A    ý
:  A    ý
:  A  Ü  ý
:  A  ™  ý
:  A  !  ¾
:  ? ? ?  ý
;  A   ý
;  A   ý
;  A   ý
;  A   ý
;  A ™  ý
;  A   ¾
;  ?  ? ?  ý
<  A  •  ý
<  A  Ŕ  ý
<  A  ŕ  ý
<  A  ˜  ý
<  A  ™  ý
<  A  š  ¾
<  ?  ? ?    ý
=  A  ™  ý
=  A  ‹  ý
=  A  :   ý
=  A  ³   ý
=  A  ™   ý
=  A  ŕ   ¾
=  ?  ? ?  ý
>  A  ´  ý
>  A  µ  ý
>  A  ¶  ý
>  A  ·  ý
>  A  ™  ý
>  A  ¸  ¾
>  ?  ? ?  ý
?  A  ţ  ý
?  A  Ÿ  ý
?  A  ŕ  ý
?  A  ˜  ý
?  A  ™  ý
?  A    ¾
 ?  ? ? ?   × D    l d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d     @    ÿ       A   ÿ       B   ÿ
  C   ÿ          D  ÿ       E   ÿ       F   ÿ
      G    ÿ        H   ÿ       I  ÿ        J
  ÿ         K    ÿ       L  ÿ       M   ÿ
   N   ÿ         O  ÿ       P   ÿ       Q   ÿ
       R    ÿ        S   ÿ       T  ÿ        U
   ÿ         V    ÿ       W   ÿ       X   ÿ
   Y   ÿ          Z  ÿ       [   ÿ       \   ÿ
        ]    ÿ        ^   ÿ       _  ÿ     ý
 @  A   ý
 @  A   ý
 @  A   ý
 @  A ˜  ý
 @  A ™  ý
 @  A -  ¾
@  ? ? ?  ý
A  A   ý
A  A   ý
A  A `  ý
A  A   ý
A  A ™  ý
A  A   ¾
A  ?  ? ?  ý
B  A  V  ý
B  A  W  ý
B  A  X  ý
B  A  Y  ý
B  A  ™  ý
B  A  Z  ¾
B  ? ? ?  ý
C  A   ý
C  A   ý
C  A   ý
C  A   ý
C  A ™  ý
C  A   ¾
C  ? ? ?  ý
D  A   ý
D  A   ý
D  A   ý
D  A   ý
D  A ™  ý
D  A   ¾
D  ?  ? ?  ý
E  A  Ü  ý
E  A  ¹  ý
E  A  Û  ý
E  A  Ü  ý
E  A  ™  ý
E  A  þ  ¾
E  ? ? ?  ý
F  A q  ý
F  A   ý
F  A   ý
F  A   ý
F  A ™  ý
F  A   ¾
F    ? ? ?  ý
G    A j  ý
G    A ª  ý
G    A
  ý
G    A «  ý
G    A ™  ý
G    A ¬  ¾
G  ?  ? ?  ý
H  A  å  ý
H  A  æ  ý
H  A  ç  ý
H  A  è  ý
H  A  ™  ý
H  A  é  ¾
H  ?  ? ?  ý
I  A  3  ý
I  A  4  ý
I  A  0  ý
I  A  1  ý
I  A  ™  ý
I  A  5  ¾
I  ?  ? ?  ý
J  A  &  ý
J  A  Å  ý
J  A  Æ  ý
J  A    ý
J  A  ™  ý
J  A  Ç  ¾
J  ?  ? ?  ý
K  A  ›  ý
K  A  œ  ý
K  A  ŕ  ý
K  A  ˜  ý
K  A  ™  ý
K  A  •  ¾
K  ?  ? ?  ý
L  A  Ù  ý
L  A  Ú  ý
L  A  Û  ý
L  A  Ü  ý
L  A  ™  ý
L  A  Ý  ¾
L  ? ? ?  ý
M  A   ý
M  A   ý
M  A »  ý
M  A   ý
M  A ™  ý
M  A   ¾
M  ?  ? ?  ý
N  A  ê  ý
N  A  ë  ý
N  A  ç  ý
N  A  è  ý
N  A  ™  ý
N  A  ì  ¾
N  ?  ? ?  ý
O  A  †  ý
O  A  _  ý
O  A  `  ý
O  A  Ü  ý
O  A  ™  ý
O  A  b  ¾
O  ?  ? ?  ý
P  A  ÿ  ý
P  A  v  ý
P  A  w  ý
P  A  x  ý
P  A  ™  ý
P  A  y  ¾
P  ?  ? ?  ý
Q  A  S  ý
Q  A  ã  ý
Q  A  T  ý
Q  A  U  ý
Q  A  ™  ý
Q  A  V  ¾
Q  ?  ? ?  ý
R  A  ²  ý
R  A  /  ý
R  A  0  ý
R  A  1  ý
R  A  ™  ý
R  A  2  ¾
R    ? ? ?  ý
S    A õ  ý
S    A ö  ý
S    A
  ý
S    A ÷  ý
S    A ™  ý
S    A ø  ¾
S  ?  ? ?  ý
T  A  z  ý
T  A  {  ý
T  A  |  ý
T  A  ;  ý
T  A  ™  ý
T  A  }  ¾
T  ? ? ?  ý
U  A   ý
U  A   ý
U  A   ý
U  A   ý
U  A ™  ý
U  A   ¾
U    ? ? ?  ý
V    A ñ  ý
V    A ò  ý
V    A
  ý
V    A ó  ý
V    A ™  ý
V    A ô  ¾
V  ?  ? ?  ý
W  A  Ã  ý
W  A  Ä  ý
W  A  Å  ý
W  A  Æ  ý
W  A  ™  ý
W  A  Ç  ¾
W  ?  ? ?  ý
X  A  P  ý
X  A  Q  ý
X  A  a  ý
X  A  Ü  ý
X  A  ™  ý
X  A  R  ¾
X  ?  ? ?  ý
Y  A  4  ý
Y  A  5  ý
Y  A  š ý
Y  A
  ý
Y    A E  ý
Y    A   ¾
Y  ?  ? ?  ý
Z  A  ´  ý
Z  A  5  ý
Z  A  ã  ý
Z  A  ä  ý
Z  A  E  ý
Z  A  µ  ¾
Z  ?  ? ?  ý
[  A  (  ý
[  A  )  ý
[  A  *  ý
[  A
  ý
[    A E  ý
[    A +  ¾
[  ?  ? ?    ý
\  A  ›  ý
\  A  œ  ý
\  A  l   ý
\  A  •   ý
\  A  E   ý
\  A  ţ  ¾
\  ? ? ?  ý
]  A %  ý
]  A   ý
]  A š ý
]  A
  ý
]    A E  ý
]    A   ¾
]  ?  ? ?    ý
^  A  „  ý
^  A  …  ý
^  A  †  ý
^  A  ‡  ý
^  A  E   ý
^  A  ˆ  ¾
^  ? ? ?  ý
_  A 4  ý
_  A   ý
_  A š ý
_  A
  ý
_    A E  ý
_    A   ¾
 _  ? ? ?   × D    l d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d     `    ÿ       a   ÿ       b   ÿ
  c   ÿ          d  ÿ       e   ÿ       f   ÿ
      g    ÿ        h   ÿ       i  ÿ        j
  ÿ         k    ÿ       l  ÿ       m   ÿ
   n   ÿ         o  ÿ       p   ÿ       q   ÿ
       r    ÿ        s   ÿ       t  ÿ        u
   ÿ         v    ÿ       w   ÿ       x   ÿ
   y   ÿ          z  ÿ       {   ÿ       |   ÿ
        }    ÿ        ~   ÿ       •  ÿ     ý
 `  A Ù  ý
 `  A >  ý
 `  A ã  ý
 `  A ä  ý
 `  A E  ý
 `  A ?  ¾
`  ?  ? ?    ý
a  A  Ŕ   ý
a  A  ŕ   ý
a  A  l   ý
a  A  ˜  ý
a  A  E   ý
a  A  ™  ¾
a  ?  ? ?    ý
b  A  ‰  ý
b  A  Š  ý
b  A  ‹  ý
b  A  m   ý
b  A  E   ý
b  A  Œ  ¾
b  ? ? ?  ý
c  A
  ý
c    A
  ý
c    A š ý
c    A
  ý
c    A E  ý
c    A   ¾
c  ? ? ?  ý
d  A ţ ý
d  A   ý
d  A š ý
d  A
  ý
d    A E  ý
d    A   ¾
d  ?  ? ?  ý
e  A  2  ý
e  A  3  ý
e  A  &  ý
e  A
  ý
e    A E  ý
e    A 4  ¾
e  ?  ? ?  ý
f  A  A  ý
f  A  B  ý
f  A  C  ý
f  A  D  ý
f  A  E  ý
f  A  F  ¾
f    ? ? ?  ý
g    A Ò  ý
g    A Ó  ý
g    A
  ý
g    A m  ý
g    A E  ý
g    A Ô  ¾
g  ?  ? ?  ý
h  A  j  ý
h  A  k  ý
h  A  l  ý
h  A  m  ý
h  A  E  ý
h  A  n  ¾
h  ?  ? ?  ý
i  A  æ  ý
i  A  â  ý
i  A  ã  ý
i  A  ä  ý
i  A  E  ý
i  A  å  ¾
i  ?  ? ?  ý
j  A  £  ý
j  A  ÷  ý
j  A  ø  ý
j  A  ù  ý
j  A  E  ý
j  A  ú  ¾
j  ?  ? ?  ý
k  A  /  ý
k  A  0  ý
k  A  &  ý
k  A
  ý
k    A E  ý
k    A 1  ¾
k  ?  ? ?  ý
l  A  a  ý
l  A  b  ý
l  A  l  ý
l  A
  ý
l    A E  ý
l    A c  ¾
l  ?  ? ?    ý
m  A  q   ý
m  A  €  ý
m  A  •   ý
m  A  ‚  ý
m  A  E   ý
m  A  ƒ  ¾
m  ?  ? ?    ý
n  A  ™  ý
n  A  š  ý
n  A  •   ý
n  A  m   ý
n  A  E   ý
n  A  ›  ¾
n  ?  ? ?  ý
o  A  $  ý
o  A  %  ý
o  A  &  ý
o  A
  ý
o    A E  ý
o    A '  ¾
o  ?  ? ?    ý
p  A  €  ý
p  A  •   ý
p  A  ‚  ý
p  A  ƒ  ý
p  A  E   ý
p  A  „  ¾
p  ?  ? ?  ý
q  A  ,  ý
q  A  -  ý
q  A  &  ý
q  A
  ý
q    A E  ý
q    A .  ¾
q  ?  ? ?  ý
r  A  £  ý
r  A  ¤  ý
r  A  l  ý
r  A  ¥  ý
r  A  E  ý
r  A  ¦  ¾
r  ?  ? ?  ý
s  A  »  ý
s  A  ¼  ý
s  A  ½  ý
s  A  a  ý
s  A  b  ý
s  A  ¾  ¾
s  ?  ? ?  ý
t  A  ·  ý
t  A  ¸  ý
t  A  ¹  ý
t  A  a  ý
t  A  b  ý
t  A  º  ¾
t  ?  ? ?  ý
u  A  T  ý
u  A  U  ý
u  A  V  ý
u  A  W  ý
u  A  X  ý
u  A  Y  ¾
u  ?  ? ?  ý
v  A  ¹  ý
v  A  º  ý
v  A  »  ý
v  A  ¼  ý
v  A  X  ý
v  A  ½  ¾
v    ? ? ?  ý
w    A
  ý
w    A
  ý
w    A ç  ý
w    A è  ý
w    A X  ý
w    A   ¾
w    ? ? ?  ý
x    A ü  ý
x    A ‹ ý
x    A
  ý
x    A # ý
x    A X ý
x    A Œ ¾
x  ?  ? ?  ý
y  A  Z  ý
y  A  [  ý
y  A  \  ý
y  A  ]  ý
y  A  X  ý
y  A  ^  ¾
y  ?  ? ?  ý
z  A  L  ý
z  A  Ŕ  ý
z  A  M  ý
z  A  N  ý
z  A  X  ý
z  A  O  ¾
z    ? ? ?    ý
{    A
  ý
{    A
  ý
{    A O   ý
{    A #   ý
{    A X   ý
{    A
¾
{  ?  ? ?    ý
|  A  ř  ý
|  A  Ŗ  ý
|  A  =   ý
|  A  ŗ  ý
|  A  X   ý
|  A  •  ¾
|  ?  ? ?    ý
}  A  ř  ý
}  A  Ŗ  ý
}  A  ë   ý
}  A  ŗ  ý
}  A  X   ý
}  A  •  ¾
}  ?  ? ?  ý
~  A  4  ý
~  A  N  ý
~  A  O  ý
~  A  #  ý
~  A  X  ý
~  A  P  ¾
~  ?  ? ?  ý
•  A  1  ý
•  A  â  ý
•  A  ã  ý
•  A  #  ý
•  A  X  ý
•  A  ä  ¾
 •  ? ? ?   × D    l d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d     €   ÿ       •    ÿ       ‚  ÿ
  ƒ   ÿ         „   ÿ       …   ÿ       †  ÿ
       ‡   ÿ        ˆ  ÿ         ‰ ÿ       Š
  ÿ         ‹   ÿ       Œ   ÿ       •   ÿ
   Ţ   ÿ         •   ÿ        •   ÿ      Ř  ÿ
       ř   ÿ         Ŗ  ÿ        ŗ ÿ        •
   ÿ         Ŕ   ÿ       ŕ
   ÿ         ˜   ÿ       ™   ÿ      š   ÿ
    ›   ÿ         œ   ÿ        •   ÿ      ţ   ÿ
         Ÿ   ÿ      ý
 € A R    ý
 € SA    ý
 € TA    ý
 € #A    ý
 € XA    ý
 € UA    ¾
€  ?  ? ?  ý
•  A  Î  ý
•  A  Ï  ý
•  A  Ë  ý
•  A  Ð  ý
•  A  X  ý
•  A  Ñ  ¾
•  ?  ? ?  ý
‚ A  r  ý
‚ A  F  ý
‚ A
 ý
‚ A  G  ý
‚ A  X  ý
‚ A  H  ¾
‚?  ? ?  ý
ƒ A  å  ý
ƒA  <  ý
ƒA  =  ý
ƒA  >  ý
ƒA  X  ý
ƒA  ?  ¾
ƒ?  ? ?  ý
„ A  &  ý
„A  ê  ý
„A  ç  ý
„A  è  ý
„A  X  ý
„A  ë  ¾
„?  ? ?  ý
… A  %  ý
…A  &  ý
…A  '  ý
…A  #  ý
…A  X  ý
…A  (  ¾
…?  ? ?    ý
† A  û   ý
†A  ˆ  ý
†A  e   ý
†A  f   ý
†A  X   ý
†A  ‰  ¾
  ?
† ? ?  ý
‡ A  ý
‡ A  ý
‡ A  ý
‡ A    ý
  A
‡ X  ý
‡ A
 ¾
‡?  ? ?    ý
ˆ A  Š  ý
ˆA  ‹  ý
ˆA  e   ý
ˆA  Œ  ý
ˆA  X   ý
ˆA  •   ¾
ˆ?  ? ?  ý
‰ A   ý
‰A  ƒ ý
‰A  e ý
‰A  „ ý
‰A  X ý
‰A  … ¾
‰ ?  ? ?  ý
Š A  "  ý
Š A  ‹ ý
Š A
 ý
Š A  #  ý
Š A  X  ý
Š A  $  ¾
Š?  ? ?  ý
‹ A  Õ  ý
‹A  Ö  ý
‹A  O  ý
‹A  #  ý
‹A  X  ý
‹A  ×  ¾
‹?  ? ?  ý
Œ A  e  ý
ŒA  æ  ý
ŒA  ç  ý
ŒA  è  ý
ŒA  X  ý
ŒA  é  ¾
Œ?  ? ?  ý
• A  ì  ý
• A  í  ý
• A  ç  ý
• A  è  ý
• A  X  ý
• A  î  ¾
• ?  ? ?  ý
Ţ A  q  ý
ŢA  )  ý
ŢA  *  ý
ŢA  #  ý
ŢA  X  ý
ŢA  +  ¾
Ţ?  ? ?    ý
• A  N   ý
• A  ˆ  ý
• A  V   ý
• A  #   ý
• A  X   ý
• A  ‰  ¾
•  ?  ? ?    ý
•  A  š  ý
•  A  ›   ý
•  A  e   ý
•  A  f   ý
•  A  X   ý
•  A  œ  ¾
• ?  ? ?  ý
Ř A  î  ý
ŘA  [  ý
ŘA  \  ý
ŘA  ]  ý
ŘA  X  ý
ŘA  ^  ¾
Ř?  ? ?  ý
ř A  Ó  ý
řA  Ô  ý
řA  \  ý
řA  ]  ý
řA  X  ý
řA  ^  ¾
ř?  ? ?  ý
Ŗ A  á  ý
ŖA  â  ý
ŖA  ã  ý
ŖA  ä  ý
ŖA  X  ý
ŖA  å  ¾
Ŗ?  ? ?  ý
ŗ A  ¾  ý
ŗA  ó  ý
ŗA  ð  ý
ŗA  ô  ý
ŗA  X  ý
ŗA  õ  ¾
ŗ?  ? ?  ý
• A  &  ý
•A  ï  ý
•A  ð  ý
•A  ñ  ý
•A  X  ý
•A  ò  ¾
• ?  ? ?  ý
Ŕ  A  ø  ý
Ŕ  A  -  ý
Ŕ  A
 ý
Ŕ  A  ®  ý
Ŕ  A  X  ý
Ŕ  A  ¯  ¾
Ŕ  ?  ? ?  ý
ŕ  A  •  ý
ŕ  A  Ï  ý
ŕ  A  Ð  ý
ŕ  A  Ñ  ý
ŕ  A  X  ý
ŕ  A  Ò  ¾
ŕ ? ? ?  ý
˜ A
 ý
˜ A  †  ý
˜ A  e  ý
˜ A  f  ý
˜ A  X  ý
˜ A  ‡  ¾
˜?  ? ?  ý
™ A  É  ý
™A  Ê  ý
™A  Ë  ý
™A  Ì  ý
™A  X  ý
™A  Í  ¾
™?  ? ?  ý
š A  Ü  ý
šA  Ý  ý
šA  O  ý
šA  Ì  ý
šA  X  ý
šA  Þ  ¾
š?  ? ?  ý
› A  ,  ý
›A  -  ý
›A  .  ý
›A  #  ý
›A  X  ý
›A  /  ¾
›?  ? ?  ý
œ A  •  ý
œA  y  ý
œA  \  ý
œA  ]  ý
œA  X  ý
œA  ^  ¾
œ?  ? ?  ý
• A  ®  ý
• A  y  ý
• A  \  ý
• A  ]  ý
• A  X  ý
• A  ^  ¾
• ?  ? ?  ý
ţ A  E  ý
ţA  È  ý
ţA  É  ý
ţA  Ê  ý
ţA  •  ý
ţA  Ë  ¾
ţ?  ? ?  ý
Ÿ A  m  ý
ŸA  n  ý
ŸA  É  ý
ŸA  Ê  ý
Ÿ A  •  ý
ŸA  o  ¾
   ?
 Ÿ ? ?    × D    l d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d         ÿ       ¡   ÿ       ¢   ÿ
  £   ÿ          ¤  ÿ       ¥   ÿ       ¦   ÿ
      §    ÿ        ¨   ÿ       ©  ÿ        ª
  ÿ         «    ÿ       ¬  ÿ       -   ÿ
   ®   ÿ         ¯  ÿ       °   ÿ       ±   ÿ
       ²    ÿ        ³   ÿ       ´  ÿ        µ
   ÿ         ¶    ÿ       ·   ÿ       ¸   ÿ
   ¹   ÿ          º  ÿ       »   ÿ       ¼   ÿ
        ½    ÿ        ¾   ÿ       ¿  ÿ     ý
   A ë  ý
   A ì  ý
   A í  ý
   A Ê  ý
   A •  ý
   A î  ¾
  ?  ? ?  ý
¡  A  E  ý
¡  A  8  ý
¡  A  ú  ý
¡  A    ý
¡  A  •  ý
¡  A  9  ¾
¡  ?  ? ?  ý
¢  A  Q  ý
¢  A  6  ý
¢  A  ú  ý
¢  A    ý
¢  A  •  ý
¢  A  7  ¾
¢  ?  ? ?  ý
£  A  *  ý
£  A    ý
£  A  ú  ý
£  A    ý
£  A  •  ý
£  A    ¾
£  ?  ? ?  ý
¤  A  ÿ  ý
¤  A    ý
¤  A  ú  ý
¤  A    ý
¤  A  •  ý
¤  A    ¾
¤  ?  ? ?  ý
¥  A  É  ý
¥  A  Ê  ý
¥  A  Ë  ý
¥  A  Ì  ý
¥  A  •  ý
¥  A  Í  ¾
¥  ?  ? ?  ý
¦  A  ü  ý
¦  A  •  ý
¦  A    ý
¦  A  Ì  ý
¦  A  •  ý
¦  A    ¾
¦  ?  ? ?    ý
§  A  Š  ý
§  A  ‹  ý
§  A  Œ  ý
§  A  ~   ý
§  A  •   ý
§  A  •   ¾
§  ? ? ?  ý
¨  A e  ý
¨  A   ý
¨  A   ý
¨  A   ý
¨  A •  ý
¨  A   ¾
¨  ?  ? ?  ý
©  A  Ù  ý
©  A  ù  ý
©  A  ú  ý
©  A  û  ý
©  A  •  ý
©  A  ü  ¾
©    ? ? ? ý
ª    A ţ ý
ª    A
  ý
ª    A
  ý
ª    A û  ý
ª    A •  ý
ª    A
  ¾
ª    ? ? ?  ý
«    A |  ý
«    A }  ý
«    A
  ý
«    A ~ ý
«    A • ý
«    A € ¾
«  ?  ? ?  ý
¬  A  /  ý
¬  A  ã  ý
¬  A  0  ý
¬  A  1  ý
¬  A  2  ý
¬  A  3  ¾
¬    ? ? ?  ý
-    A   ý
-    A   ý
-    A
  ý
-    A  ý
-    A  ý
-    A      ¾
-    ? ? ?    ý
®    A
  ý
®    A
  ý
®    A
  ý
®    A    ý
®    A    ý
®    A
¾
®    ? ? ?  ý
¯    A <  ý
¯    A ¨  ý
¯    A
  ý
¯    A   ý
¯    A   ý
¯    A ©  ¾
¯  ?  ? ?  ý
°  A  q  ý
°  A  Õ  ý
°  A  Ö  ý
°  A  ×  ý
°  A  c  ý
°  A  Ø  ¾
°  ?  ? ?  ý
±  A  q  ý
±  A  r  ý
±  A  g  ý
±  A  h  ý
±  A  c  ý
±  A  s  ¾
±  ?  ? ?  ý
²  A  j  ý
²  A  k  ý
²  A  g  ý
²  A  h  ý
²  A  c  ý
²  A  l  ¾
²  ?  ? ?  ý
³  A  ß  ý
³  A  à  ý
³  A  Ú  ý
³  A  h  ý
³  A  c  ý
³  A  á  ¾
³  ?  ? ?  ý
´  A  ¤  ý
´  A  ¥  ý
´  A  ¦  ý
´  A    ý
´  A  c  ý
´  A  §  ¾
´  ?  ? ?  ý
µ  A  0  ý
µ  A  -  ý
µ  A    ý
µ  A    ý
µ  A  c  ý
µ  A  !  ¾
µ  ?  ? ?  ý
¶  A  e  ý
¶  A  f  ý
¶  A  g  ý
¶  A  h  ý
¶  A  c  ý
¶  A  i  ¾
¶  ?  ? ?  ý
·  A  Ø  ý
·  A  Ù  ý
·  A  Ú  ý
·  A  h  ý
·  A  c  ý
·  A  Û  ¾
·  ?  ? ?  ý
¸  A  _  ý
¸  A  `  ý
¸  A  a  ý
¸  A  b  ý
¸  A  c  ý
¸  A  d  ¾
¸  ?  ? ?  ý
¹  A  z  ý
¹  A  {  ý
¹  A  |  ý
¹  A  h  ý
¹  A  c  ý
¹  A  }  ¾
¹  ?  ? ?  ý
º  A  5  ý
º  A  G  ý
º  A  H  ý
º  A  h  ý
º  A  c  ý
º  A  I  ¾
º    ? ? ?  ý
»    A   ý
»    A ¡  ý
»    A
  ý
»    A ¢  ý
»    A c  ý
»    A £  ¾
»  ?  ? ?  ý
¼  A  •  ý
¼  A  Ù  ý
¼  A  Ö  ý
¼  A  ×  ý
¼  A  c  ý
¼  A  Ú  ¾
¼  ?  ? ?  ý
½  A  m  ý
½  A  n  ý
½  A  o  ý
½  A  h  ý
½  A  c  ý
½  A  p  ¾
½  ?  ? ?    ý
¾  A  Ŕ   ý
¾  A  ŕ   ý
¾  A  ˜  ý
¾  A  h   ý
¾  A  c   ý
¾  A  ™  ¾
¾  ?  ? ?  ý
¿  A  »  ý
¿  A  ~  ý
¿  A  Ú  ý
¿  A  h  ý
¿  A  c  ý
¿  A  Á  ¾
 ¿  ? ? ?   × D    l d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d     À    ÿ       Á   ÿ       Â   ÿ
  Ã   ÿ          Ä  ÿ       Å   ÿ       Æ   ÿ
      Ç    ÿ        È   ÿ       É  ÿ        Ê
  ÿ         Ë    ÿ       Ì  ÿ       Í   ÿ
   Î   ÿ         Ï  ÿ       Ð   ÿ       Ñ   ÿ
       Ò    ÿ        Ó   ÿ       Ô  ÿ        Õ
   ÿ         Ö    ÿ       ×   ÿ       Ø   ÿ
   Ù   ÿ          Ú  ÿ       Û   ÿ       Ü   ÿ
        Ý    ÿ        Þ   ÿ       ß  ÿ     ý
 À  A D  ý
 À  A š ý
 À  A
  ý
 À  A › ý
 À  A #  ý
 À  A œ ¾
À  ?  ? ?  ý
Á  A  •  ý
Á  A  :  ý
Á  A  ¡  ý
Á  A  ¡  ý
Á  A  #  ý
Á  A  ¢  ¾
Á  ?  ? ?  ý
  A  n  ý
  A  o  ý
  A  p  ý
  A  Õ  ý
  A  #  ý
  A  q  ¾
  ?  ? ?  ý
à  A  ^  ý
à  A  _  ý
à  A  `  ý
à  A  ¡  ý
à  A  #  ý
à  A  a  ¾
à  ?  ? ?    ý
Ä  A  †  ý
Ä  A  ý   ý
Ä  A  Ô   ý
Ä  A  Õ   ý
Ä  A  #   ý
Ä  A  þ   ¾
Ä  ?  ? ?    ý
Å  A  ²   ý
Å  A  Ŗ  ý
Å  A  ŗ  ý
Å  A  Õ   ý
Å  A  #   ý
Å  A  •  ¾
Å  ?  ? ?  ý
Æ  A  Ÿ ý
Æ  A    ý
Æ  A  ¡  ý
Æ  A  ¡  ý
Æ  A  #  ý
Æ  A  ¢  ¾
Æ    ? ? ?  ý
Ç    A 8  ý
Ç    A 9  ý
Ç    A
  ý
Ç    A :  ý
Ç    A #  ý
Ç    A ;  ¾
Ç  ?  ? ?  ý
È  A  Ò  ý
È  A  Ó  ý
È  A  Ô  ý
È  A  Õ  ý
È  A  #  ý
È  A  Ö  ¾
È  ?  ? ?  ý
É  A  â  ý
É  A  -  ý
É  A  ®  ý
É  A  ¯  ý
É  A  #  ý
É  A  °  ¾
É  ?  ? ?  ý
Ê  A  ê  ý
Ê  A  ]  ý
Ê  A  @  ý
Ê  A    ý
Ê  A  B  ý
Ê  A  ;  ¾
Ê    ? ? ?  ý
Ë    A Â  ý
Ë    A Ã  ý
Ë    A
  ý
Ë    A A  ý
Ë    A B  ý
Ë    A Ä  ¾
Ë    ? ? ?  ý
Ì    A 5  ý
Ì    A 6  ý
Ì    A
  ý
Ì    A   ý
Ì    A B  ý
Ì    A 7  ¾
Ì  ?  ? ?  ý
Í  A  J  ý
Í  A  K  ý
Í  A    ý
Í  A    ý
Í  A  B  ý
Í  A    ¾
Í  ?  ? ?  ý
Î  A  ;  ý
Î  A  m  ý
Î  A    ý
Î  A    ý
Î  A  B  ý
Î  A    ¾
Î  ?  ? ?  ý
Ï  A  8  ý
Ï  A  9  ý
Ï  A  @  ý
Ï  A  A  ý
Ï  A  B  ý
Ï  A  :  ¾
Ï  ?  ? ?  ý
Ð  A  J  ý
Ð  A  K  ý
Ð  A  ?  ý
Ð  A  A  ý
Ð  A  B  ý
Ð  A  L  ¾
Ð  ?  ? ?  ý
Ñ  A  =  ý
Ñ  A  >  ý
Ñ  A  ?  ý
Ñ  A  A  ý
Ñ  A  B  ý
Ñ  A  C  ¾
Ñ  ? ? ?  ý
Ò  A   ý
Ò  A   ý
Ò  A   ý
Ò  A   ý
Ò  A B  ý
Ò  A   ¾
Ò  ?  ? ?  ý
Ó  A  Â  ý
Ó  A  Ã  ý
Ó  A  ¹  ý
Ó  A  Ä  ý
Ó  A    ý
Ó  A  Å  ¾
Ó  ? ? ?  ý
Ô  A S  ý
Ô  A T  ý
Ô  A
  ý
Ô    A  ý
Ô    A  ý
Ô    A  ¾
Ô  ?  ? ?  ý
Õ  A  Ŕ  ý
Õ  A  ½  ý
Õ  A  ¹  ý
Õ  A  ¾  ý
Õ  A    ý
Õ  A  ¿  ¾
Õ  ?  ? ?  ý
Ö  A  „ ý
Ö  A  À  ý
Ö  A  ¹  ý
Ö  A    ý
Ö  A    ý
Ö  A  Á  ¾
Ö  ?  ? ?  ý
×  A  Ê  ý
×  A  Ë  ý
×  A  ¹  ý
×  A    ý
×  A    ý
×  A  Ì  ¾
×  ?  ? ?  ý
Ø  A  ·  ý
Ø  A  ¸  ý
Ø  A  ¹  ý
Ø  A    ý
Ø  A    ý
Ø  A  º  ¾
Ø  ?  ? ?  ý
Ù  A  Q  ý
Ù  A  R  ý
Ù  A  S  ý
Ù  A  T  ý
Ù  A    ý
Ù  A  U  ¾
Ù  ?  ? ?  ý
Ú  A  Ç  ý
Ú  A  È  ý
Ú  A  ¹  ý
Ú  A  Ä  ý
Ú  A    ý
Ú  A  É  ¾
Ú  ? ? ?  ý
Û  A ®  ý
Û  A   ý
Û  A =  ý
Û  A   ý
Û  A   ý
Û  A     ¾
Û  ?  ? ?  ý
Ü  A  %  ý
Ü  A  &  ý
Ü  A  '  ý
Ü  A  (  ý
Ü  A    ý
Ü  A  )  ¾
Ü  ? ? ?  ý
Ý  A ü  ý
Ý  A ý  ý
Ý  A
  ý
Ý    A   ý
Ý    A   ý
Ý    A þ  ¾
Ý  ? ? ?  ý
Þ  A L  ý
Þ  A _  ý
Þ  A
  ý
Þ    A  ý
Þ    A  ý
Þ    A  ¾
Þ  ? ? ?  ý
ß  A   ý
ß  A   ý
ß  A
  ý
ß    A  ý
ß    A  ý
ß    A  ¾
 ß  ? ? ?   × D    l d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d     à    ÿ       á   ÿ       â   ÿ
  ã   ÿ          ä  ÿ       å   ÿ       æ   ÿ
      ç    ÿ        è   ÿ       é  ÿ        ê
  ÿ         ë    ÿ       ì  ÿ       í   ÿ
   î   ÿ         ï  ÿ       ð   ÿ       ñ   ÿ
       ò    ÿ        ó   ÿ       ô  ÿ        õ
   ÿ         ö    ÿ       ÷   ÿ       ø   ÿ
   ù   ÿ          ú  ÿ       û   ÿ       ü   ÿ
        ý    ÿ        þ   ÿ       ÿ  ÿ     ý
 à  A Ř  ý
 à  A ř  ý
 à  A Ŗ  ý
 à  A   ý
 à  A   ý
 à  A ŗ  ¾
à  ?  ? ?  ý
á  A  /  ý
á  A  0  ý
á  A  1  ý
á  A  2  ý
á  A    ý
á  A  3  ¾
á  ?  ? ?  ý
â  A  q  ý
â  A  Y  ý
â  A  ¹  ý
â  A    ý
â  A    ý
â  A  Æ  ¾
â  ? ? ?  ý
ã  A
  ý
ã    A
  ý
ã    A
  ý
ã    A  ý
ã    A  ý
ã    A  ¾
ã  ? ? ?  ý
ä  A C  ý
ä  A D  ý
ä  A
  ý
ä    A  ý
ä    A  ý
ä    A  ¾
ä  ?  ? ?  ý
å  A  e  ý
å  A  Ê  ý
å  A  Ë  ý
å  A  F  ý
å  A    ý
å  A  Ì  ¾
å  ?  ? ?  ý
æ  A  }  ý
æ  A  ~  ý
æ  A  •  ý
æ  A    ý
æ  A    ý
æ  A  €  ¾
æ  ?  ? ?  ý
ç  A  ñ  ý
ç  A  H  ý
ç  A  ò  ý
ç  A    ý
ç  A    ý
ç  A  ó  ¾
ç    ? ? ?  ý
è    A   ý
è    A   ý
è    A <  ý
è    A     ý
è    A
  ý
è    A
  ¾
è  ?  ? ?  ý
é  A  <  ý
é  A  =  ý
é  A  >  ý
é  A  ×  ý
é  A  L  ý
é  A  ?  ¾
é  ?  ? ?  ý
ê  A  ³  ý
ê  A  Õ  ý
ê  A  Ö  ý
ê  A  ×  ý
ê  A  L  ý
ê  A  Ø  ¾
ê  ?  ? ?  ý
ë  A  R  ý
ë  A  @  ý
ë  A  >  ý
ë  A  ×  ý
ë  A  L  ý
ë  A  A  ¾
ë  ?  ? ?  ý
ì  A  :  ý
ì  A  ;  ý
ì  A  <  ý
ì  A  ×  ý
ì  A  L  ý
ì  A  =  ¾
ì  ?  ? ?    ý
í  A  •  ý
í  A  B   ý
í  A  >   ý
í  A  ×   ý
í  A  L   ý
í  A  C   ¾
í    ? ? ?  ý
î    A å  ý
î    A J  ý
î    A
  ý
î    A K  ý
î    A L  ý
î    A M  ¾
î  ?  ? ?  ý
ï  A  ¡  ý
ï  A  ¢  ý
ï  A  £  ý
ï  A  ¤  ý
ï  A  Š  ý
ï  A  ¥  ¾
ï  ?  ? ?  ý
ð  A  h  ý
ð  A  ¢  ý
ð  A  £  ý
ð  A  ¤  ý
ð  A  Š  ý
ð  A  i  ¾
ð  ?  ? ?  ý
ñ  A  Þ  ý
ñ  A  ²  ý
ñ  A  ¯  ý
ñ  A  ‰  ý
ñ  A  Š  ý
ñ  A  ±  ¾
ñ    ? ? ?  ý
ò    A ¦  ý
ò    A §  ý
ò    A
  ý
ò    A ¤  ý
ò    A Š  ý
ò    A ¥  ¾
ò  ?  ? ?  ý
ó  A  †  ý
ó  A  ‡  ý
ó  A  ˆ  ý
ó  A  ‰  ý
ó  A  Š  ý
ó  A  ‹  ¾
ó  ?  ? ?    ý
ô  A  Š  ý
ô  A  ¯   ý
ô  A  8   ý
ô  A  9   ý
ô  A  Š   ý
ô  A  °   ¾
ô  ?  ? ?  ý
õ  A  6  ý
õ  A  7  ý
õ  A  8  ý
õ  A  9  ý
õ  A  Š  ý
õ  A  :  ¾
õ    ? ? ?  ý
ö    A _  ý
ö    A j  ý
ö    A
  ý
ö    A k  ý
ö    A Š  ý
ö    A l  ¾
ö  ?  ? ?  ý
÷  A  æ  ý
÷  A  ®  ý
÷  A  ¯  ý
÷  A  °  ý
÷  A  Š  ý
÷  A  ±  ¾
÷  ?  ? ?  ý
ø  A  n  ý
ø  A  H  ý
ø  A  8  ý
ø  A  9  ý
ø  A  Š  ý
ø  A  o  ¾
ø  ?  ? ?  ý
ù  A  e  ý
ù  A  Å  ý
ù  A  Æ  ý
ù  A  Ç  ý
ù  A  ¶  ý
ù  A  È  ¾
ù  ?  ? ?  ý
ú  A  4  ý
ú  A  [  ý
ú  A  \  ý
ú  A  ]  ý
ú  A  ¶  ý
ú  A  ^  ¾
ú  ?  ? ?    ý
û  A     ý
û  A  d   ý
û  A  e   ý
û  A  µ   ý
û  A  ¶   ý
û  A  f   ¾
û  ?  ? ?  ý
ü  A  ÿ  ý
ü  A  ù  ý
ü  A  ö  ý
ü  A  ÷  ý
ü  A  ¶  ý
ü  A  ú  ¾
ü  ?  ? ?  ý
ý  A  ¸  ý
ý  A  ¹  ý
ý  A  ´  ý
ý  A  µ  ý
ý  A  ¶  ý
ý  A  º  ¾
ý  ?  ? ?    ý
þ  A     ý
þ  A  õ   ý
þ  A  ö   ý
þ  A  ÷   ý
þ  A  ¶   ý
þ  A  ø   ¾
þ  ?  ? ?  ý
ÿ  A  \  ý
ÿ  A  ]  ý
ÿ  A  Z  ý
ÿ  A  µ  ý
ÿ  A  ¶  ý
ÿ  A  ^  ¾
 ÿ  ? ? ?  × D    l d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d       ÿ          ÿ          ÿ
     ÿ           ÿ          ÿ          ÿ
          ÿ         ÿ          ÿ
  ÿ
  ÿ
ÿ
ÿ      ý
A  X  ý
A  Y  ý
A  Z  ý
A  µ  ý
A  ¶  ý
A  [  ¾
?  ? ?  ý
A  ²  ý
A  ³  ý
A  ´  ý
A  µ  ý
A  ¶  ý
A  ·  ¾
  ? ? ?  ý
  A »  ý
  A ¼  ý
  A
ý
  A µ  ý
  A ¶  ý
  A ½  ¾
?  ? ?  ý
A  -  ý
A  ¢  ý
A  ª  ý
A    ý
A  „ ý
A    ¾
?  ? ?    ý
A  !   ý
A  "   ý
A  #   ý
A  «   ý
A  „  ý
A  $   ¾
? ? ?    ý
A    ý
A    ý
A    ý
A    ý
A „  ý
A    ¾
?  ? ?    ý
A  †  ý
A  ‡  ý
A  ˆ  ý
A  ƒ  ý
A  „  ý
A  ‰  ¾
?  ? ?    ý
A  É   ý
A  Ţ  ý
A  ˆ  ý
A  ƒ  ý
A  „  ý
A  •   ¾
?  ? ?    ý
A  •   ý
A  +   ý
A  ‚  ý
A  ƒ  ý
A  „  ý
A  …  ¾
? ? ?   ý
  A  Š  ý
  A  +   ý
  A  M   ý
  A  ƒ  ý
  A  „  ý
  A  N   ¾
   ? ? ?  ý

A %  ý

A Q  ý

A #  ý

A «  ý

A „ ý

A &  ¾
? ? ?    ý

A É   ý

A ©   ý

A ª   ý

A «   ý

A „ ý

A ¬   ¾
? ? ?  ý
A N  ý
A O  ý
A =  ý
A >  ý
A ?  ý
A P  ¾
? ? ?    ý

A ;   ý

A <   ý

A =   ý

A >   ý

A ?   ý

A @   ¾
  ? ? ?  ×
•    d d d d d d d d d d d d d >  ¶ ø  @   ‹‹
           g  g       ÿÿÿÿ D


             þÿ           à…ŸòùOh«Ř+'³Ù0
œ      8    @    \
  |
  ˆ    ŗ    ä  -    Darcy Littlefield  -  Darcy L.
Littlefield  @  €;" fÓË @  €;" fÓË
                     þÿ
          ŕ
      ÕÍÕœ.Ŗ +,ù®0  ¼  H  P
X  `  h  p
x
Ŕ  ä
-  Participants List
  -
Worksheets
                                                                                    -
     !     "     #     $     %      &     '     (     )      *     +     ,     -
     .     /     0     1     2      3     4     5     6      7     8     9     :     ;      <     =     >     ?
    @     A     B     C     D     E     F     G     H      I      J     K     L     M     N     O     P     Q
  R     S     T     U     V      W     X     Y     Z      [     \     ]     ^     _     `      a     b     c
d      e     f     g     h     i     j     k     l      m      n     o     p     q     r     s     t     u     v
     w     x     y     z     {      |     }     ~     •      €     •     ‚     ƒ     „      …     †     ‡     ˆ
    ‰     Š     ‹     Œ     •    Ţ     •     •     Ř      ř       Ŗ     ŗ     •     Ŕ     ŕ
     ˜     ™     š     ›     œ      •     ţ¦   § Ÿ ¨   ©       ¡     ¢     £     ¤     ¥
    ª     «     ¯
              ¬  °  ±-  ²  ®³           ¸   ¹   º   »            ´     µ     ¶     ·
 ¼   ½   ¾  ¿  À  Á  Â  Ã   Ä   Å  Æ  Ç  È  É  Ê   Ë   Ì   Í
Î   Ï   Ð  Ñ  Ò þÿÿÿÔ  Õ   Ö   ×  Ø  Ù  Ú  þÿÿÿÜ   Ý   Þ   ß   à
   á   â  þÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t
 E n t r y                               ÿÿÿÿÿÿÿÿ
      À    F            þÿÿÿ     W o r k b o o k
                           ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
              W¥     S u m m a r y I n f o r m a t i o n
             (       ÿÿÿÿ                        Ó
         D o c u m e n t S u m m a r y I n f o r m a t i o n
  8   ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ                       Û

								
To top