Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

LV_ ENG - ES Fondi

VIEWS: 8 PAGES: 23

 • pg 1
									                                                                                                  1                                                                          1
                              2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss (uz 31.08.2011., salīdzinot ar 31.07.2011.) / 2007-2013 planning period EU Funds implementation progress (as to 31.08.2011., comparing with 31.07.2011)
                                   Provizoriska informācija pēc vadības informācijas sistēmas datiem (pārskati veidoti 08.09.2011.) / Provisional data according to Management informational system on 08.09.2011

                                                                                                                                     Progress par
                                                                                                                                              Eiropas                  Progress par EK              Saņemtie   Progress par
                                                                                                                       Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                EK iesniegtie
                                      ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem              maksājumi no  saņemtajiem
                                     finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                starpposma
                                                                              Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                  starpposma    Saņemtie       EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma            pieprasījumi ,
                                                       Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no      starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu               % no ES fondu
                                                        projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                 % no ES fondu  EK (avansi +      % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes            2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                  fin.,
                          Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),      advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                       2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                          Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received       interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                           Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                payment claims
                                     according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                  payment claims   advance and       payments  payments from
asure/Activi                                       2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                     decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                 submited to EC, interim payments     from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                             ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                      Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL         of EU    funding
                                          3                                                                                    funding,    funding,                  funding,
                                    Ministers , LVL                                                                  declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                              funding),
                                                                                                                                                             %
                                                                                                                                                                     (progress),               funding,   (progress),
                                                                                                                                               LVL                       %                    %      %
                                                                                                                                       %

                                                                              31.07.11. -            uz/till    31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -               uz/till   31.07.11. -
                                     uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.            uz/till 31.08.11.
                                                                              31.08.11.            31.08.11.    31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.               31.08.11.    31.08.11.
     1         2            3     4        5         5.1.         6         6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.      8         8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.      9        9.1=9/5        9.2.        10       10.1=10/5     10.2.
       Kopā VISI fondi / Total funds                3,184,016,714   1,733,159,572    2,637,311,133      82.8%        2.3%    2,531,491,823    79.5%       1.4%    844,533,724    1,146,386,022     36.0%       1.1%    741,948,859     23.3%         6.9%      1,051,510,666     33.0%      6.1%

       Kopā ESF /Total ESF **                    409,807,619    312,100,024     360,170,599      87.9%        0.4%     358,439,360    87.5%       0.1%    181,456,727    201,317,950     49.1%      2.6%     172,130,453      42.0%        1.5%       216,277,500      52.8%      0.0%
       Kopā ERAF/Total ERDF                     1,692,047,974    872,966,371    1,324,307,775      78.3%        3.2%     1,234,803,713    73.0%       1.1%    456,204,758    588,932,456     34.8%      1.1%     380,649,302      22.5%        8.6%       516,382,469      30.5%      7.8%
       Kopā KF/Total CF                       1,082,161,121    533,840,705     952,832,759      88.0%        1.5%     938,248,750    86.7%       2.2%    206,872,239    356,135,617     32.9%      0.6%     189,169,104      17.5%        6.3%       318,850,698      29.5%      5.8%

       I DP / I OP **                        409,807,619    312,100,024     360,170,599      87.9%        0.4%     358,439,360    87.5%       0.1%    181,456,727    201,317,950     49.1%      2.6%     172,130,453      42.0%        1.5%       216,277,500      52.8%      0.0%
       II DP / II OP                         517,777,459    281,713,713     394,476,261      76.2%        -0.3%     374,998,284    72.4%       1.5%    215,536,848    223,716,050     43.2%      0.7%     156,649,920      30.3%        2.1%       202,514,493      39.1%      2.7%
       III DP / III OP                       2,256,431,636   1,125,093,364    1,882,664,273      83.4%        3.2%     1,798,054,180    79.7%       1.5%    447,540,148    721,352,022     32.0%      0.9%     413,168,486      18.3%        9.0%       632,718,674      28.0%      8.0%

       I darbības programma
       "Cilvēkreursi un nodarbinātība"
       5
1. **     / I Operational programme      ESF     -     409,807,619     312,100,024     360,170,599      87.9%        0.4%     358,439,360    87.5%       0.1%    181,456,727    201,317,950     49.1%      2.6%     172,130,453      42.0%        1.5%       216,277,500      52.8%      0.0%
       "Human resources and
       employment" 5

       Prioritāte "Augstākā izglītība un
1.1.     zinātne" / Priority "Higher      ESF          82,009,466     61,012,949     74,517,359      90.9%        2.3%     72,966,523     89.0%       0.4%    31,704,114    45,883,154      55.9%      1.8%
       Education and Science"
       Pasākums "Zinātnes un
       pētniecības potenciāla attīstība" /
1.1.1.                       ESF          33,895,009     29,433,466     33,417,847      98.6%        0.0%     33,417,847     98.6%       0.0%    14,260,015    21,043,375      62.1%      3.9%
       Measure "Development of
       Scientific and Research Potential"
       Aktivitāte "Zinātnes un inovāciju
       politikas veidošanas un
       administratīvās kapacitātes
1.1.1.1.   stiprināšana" / Activity        ESF  IZM / MoES      0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       "Strengthening of Research and
       Innovation Policy Development and
       Administrative Capacity"
       Aktivitāte "Cilvēkresursu piesaiste
1.1.1.2.   zinātnei" / Activity "Attraction of  ESF  IZM / MoES   33,895,009     29,433,466     33,417,847       98.6%       0.0%     33,417,847     98.6%       0.0%    14,260,015     21,043,375     62.1%      3.9%
       Human Resources to Science"

       Aktivitāte "Motivācijas veicināšana
       zinātniskajai darbībai"/ Activity
1.1.1.3.                      ESF  IZM / MoES      0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       "Reinforcing Motivation for
       Scientific Activities"

       Pasākums "Augstākās izglītības
                               IZM /
1.1.2.    attīstība"/ Measure "Development    ESF          48,114,457     31,579,483     41,099,512      85.4%        4.0%     39,548,676     82.2%       0.7%    17,444,099    24,839,779      51.6%      0.3%
                               MoES
       of Tertiary (Higher) Education"
       Aktivitāte "Atbalsts doktora un
       maģistra studiju īstenošanai" /
1.1.2.1.                      ESF  IZM / MoES   42,499,786     29,971,952     40,098,017       94.3%       4.5%     38,547,181     90.7%       0.8%    17,444,099    24,839,779      58.4%      0.3%
       Activity "Support to Doctor’s and
       Master’s study programmes"
       Apakšaktivitāte "Atbalsts maģistra
       studiju programmu īstenošanai" /
1.1.2.1.1.                     ESF  IZM / MoES    7,804,604      4,741,846      7,355,013       94.2%       24.5%     5,804,177     74.4%       4.6%     3,256,591     4,177,550      53.5%      1.3%
       Sub-activity "Support to master’s
       studies"
       Apakšaktivitāte "Atbalsts doktora
       studiju programmu īstenošanai" /
1.1.2.1.2.                     ESF  IZM / MoES   34,695,182     25,230,106     32,743,004       94.4%       0.0%     32,743,004     94.4%       0.0%    14,187,509     20,662,228     59.6%      0.1%
       Sub-activity "Support to doctor’s
       studies"
       Aktivitāte "Atbalsts augstākās
       izglītības studiju uzlabošanai"/
1.1.2.2.                      ESF  IZM / MoES    5,614,671      1,607,531      1,001,495       17.8%       0.0%      1,001,495     17.8%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       Activity "Support to improvement of
       tertiary education studies"

       Apakšaktivitāte "Studiju programmu
       satura un īstenošanas uzlabošana un
       akadēmiskā personāla kompetences
       pilnveidošana"/Sub-activity
1.1.2.2.1.                     ESF  IZM / MoES    5,614,671      1,607,531      1,001,495       17.8%       0.0%      1,001,495     17.8%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       "Improvement of Study Programme
       Contents, Its Implementation and
       Competence of Academic
       Personnel"
                                                                                                 Page 1 of 23
                                                                                                                                       Progress par
                                                                                                                                                Eiropas                  Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                         Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                EK iesniegtie
                                        ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                       finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                starpposma
                                                                                Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                  starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                  atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma            pieprasījumi ,
                                                         Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                  konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu               % no ES fondu
                                                          projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                 % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes              2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                  fin.,
                            Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                         2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                            Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                             Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                payment claims
                                       according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                  payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                         2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                       decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                 submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                               ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                        Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                                funding,    funding,                  funding,
                                      Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                                funding),
                                                                                                                                                               %
                                                                                                                                                                       (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                 LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                         %

                                                                                31.07.11. -            uz/till    31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                       uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                                31.08.11.            31.08.11.    31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1           2            3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
        Apakšaktivitāte "Boloņas procesa
        principu ieviešana augstākajā
1.1.2.2.2.   izglītībā" / Sub-activity        ESF  IZM / MoES      0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
        "Implementation of Bologna Process
        Principles in Tertiary Education"

        Prioritāte "Izglītība un prasmes" /
1.2.                          ESF     -     89,927,406     70,078,860     85,714,255      95.3%        -0.1%     85,714,255     95.3%       -0.1%    36,596,604    37,965,422      42.2%      4.3%
        Priority "Education and Skills"
        Pasākums "Profesionālās izglītības
        un vispārējo prasmju attīstība"/
1.2.1.     Measure "Development of         ESF  IZM / MoES   56,893,982     44,325,951     55,156,335       96.9%       -0.1%     55,156,335     96.9%       -0.1%    21,530,008    22,245,120      39.1%      1.8%
        Vocational Education and General
        Skills"
        Aktivitāte "Profesionālās izglītības
        sistēmas attīstība, kvalitātes,
        atbilstības un pievilcības
1.2.1.1.    uzlabošana"/ Activity "Development    ESF  IZM / MoES   39,193,931     26,184,836     37,910,534       96.7%       -0.1%     37,910,534     96.7%       -0.1%    10,706,359    11,268,471      28.8%      0.4%
        of vocational educational system,
        improvement of quality, conformity
        and attraction"

        Apakšaktivitāte "Nozaru
        kvalifikāciju sistēmas izveide un
        profesionālās izglītības
        pārstrukturizācija"/ Sub-activity
1.2.1.1.1.   "Improvement of National         ESF  IZM / MoES    2,550,000      509,953      2,550,000      100.0%       0.0%      2,550,000    100.0%       0.0%     10,762       10,762       0.4%      0.0%
        Qualification System, Vocational
        Education Contents and Cooperation
        among the Bodies Involved in
        Vocational Education"

        Apakšaktivitāte "Profesionālajā
        izglītībā iesaistīto pedagogu
        kompetences paaugstināšana"/ Sub-
1.2.1.1.2.                       ESF  IZM / MoES    6,325,236      4,067,148      5,414,217      85.6%        0.0%      5,414,217     85.6%       0.0%     1,076,987     1,395,906      22.1%      0.3%
        activity "Competence Promotion of
        the Educators Involved in
        Vocational Education"

        Apakšaktivitāte "Atbalsts sākotnējās
        profesionālās izglītības programmu
        īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un
1.2.1.1.3. *  īstenošanai"/ Sub-activity "Support   ESF  IZM / MoES    8,345,584      5,079,082      8,270,707       99.1%       -0.7%     8,270,707     99.1%       -0.7%     515,536      758,729       9.1%      1.9%
        to improvement and Implementation
        of Primary Vocational Education
        Programme Quality"

        Apakšaktivitāte "Sākotnējās
        profesionālās izglītības pievilcības
1.2.1.1.4.   veicināšana" / Sub-activity       ESF  IZM / MoES   21,973,111     16,528,653     21,675,610       98.6%       0.0%     21,675,610     98.6%       0.0%     9,103,074     9,103,074      41.4%      0.0%
        "Promotion of Primary Vocational
        Education Attraction"
        Aktivitāte "Vispārējo zināšanu un
        prasmju uzlabošana" / Activity
1.2.1.2.                        ESF  IZM / MoES   17,700,051     18,141,115     17,245,801       97.4%       0.0%     17,245,801     97.4%       0.0%    10,823,649    10,976,649      62.0%      5.0%
        "Improvement of general knowledge
        and skills"
        Apakšaktivitāte "Vispārējās vidējās
        izglītības satura reforma, mācību
        priekšmetu, metodikas un mācību
        sasniegumu vērtēšanas sistēmas
1.2.1.2.1.   uzlabošana" / Sub-activity "Reform    ESF  IZM / MoES    4,261,917      5,180,408      4,223,918       99.1%       0.0%      4,223,918     99.1%       0.0%     2,809,912     2,809,912      65.9%      20.6%
        of General Secondary Education
        Contents, Improvement of Study
        Subjects, Methodology and
        Evaluation System"
                                                                                                   Page 2 of 23
                                                                                                                                      Progress par
                                                                                                                                                Eiropas                  Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                         Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                EK iesniegtie
                                        ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                       finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                starpposma
                                                                               Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                  starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                  atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma            pieprasījumi ,
                                                        Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                 konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu               % no ES fondu
                                                         projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                 % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes              2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                  fin.,
                           Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                        2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                            Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                            Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                payment claims
                                       according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                  payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                         2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                       decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                 submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                               ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                       Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                                funding,    funding,                  funding,
                                      Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                               funding),
                                                                                                                                                              %
                                                                                                                                                                       (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                 LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                         %

                                                                               31.07.11. -            uz/till    31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                      uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                                31.08.11.            31.08.11.    31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1           2            3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
       Apakšaktivitāte "Atbalsts vispārējās
       izglītības pedagogu nodrošināšanai
       prioritārajos mācību priekšmetos" /
1.2.1.2.2.  Sub-activity "Support to Ensure      ESF  IZM / MoES    9,558,134     10,938,631      9,558,133      100.0%       0.0%      9,558,133    100.0%       0.0%     7,541,132     7,541,132      78.9%      0.0%
       Sufficiency of General Secondary
       Education Educators in Priority
       Subjects"

       Apakšaktivitāte "Vispārējās
       izglītības pedagogu kompetences
       paaugstināšana un prasmju
1.2.1.2.3.                       ESF  IZM / MoES    3,880,000      2,022,076      3,463,750      89.3%        0.0%      3,463,750     89.3%       0.0%     472,605      625,605      16.1%      0.0%
       atjaunošana" / Sub-activity
       "Competence Promotion of General
       Educators and Renewal of Skills"

       Pasākums "Mūžizglītības attīstība
       un izglītībā un mūžizglītībā
       iesaistīto institūciju rīcībspējas un
       sadarbības uzlabošana" / Measure
       "Development of Lifelong
1.2.2.                         ESF     -     33,033,424     25,752,909     30,557,920      92.5%        -0.1%     30,557,920     92.5%       -0.1%    15,066,596    15,720,302      47.6%      8.6%
       Learning and Cooperation and
       Capacity Strengthening of
       Institutions responsible for
       Education and Lifelong Learning
       Policy"
       Aktivitāte "Mūžizglītības attīstība"/
1.2.2.1.   Activity "Development of lifelong     ESF     -     22,441,400     20,775,640     22,397,468       99.8%       0.0%     22,397,468     99.8%       0.0%    13,198,456    13,198,456      58.8%      12.0%
       education"
       Apakšaktivitāte " Mūžizglītības
       pārvaldes struktūras izveide
       nacionālā līmenī un inovatīvu
       mūžizglītības politikas instrumentu
1.2.2.1.1.  izstrāde"/ Sub-activity "Lifelong     ESF  IZM / MoES      0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       learning administrating system
       foundation on national level and
       output of innovative lifelong
       learning policy instruments"
       Apakšaktivitāte "Atbalsts
       Mūžizglītības politikas
       pamatnostādņu īstenošanai"/ Sub-
1.2.2.1.2.                       ESF   LM / MoW    5,441,400      2,839,536      5,441,400      100.0%       0.0%      5,441,400    100.0%       0.0%     2,213,690     2,213,690      40.7%      3.2%
       activity "Support to Implement
       Lifelong Learning Policy
       Guidelines"
       Apakšaktivitāte „Īpašu mūžizglītības
       politikas jomu atbalsts/ Sub-activity
1.2.2.1.3.                       ESF  IZM / MoES      0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       „Support for specific spheres of
       lifelong Learning Policy”

       Apakšaktivitāte "Pedagogu
       konkurētspējas veicināšana izglītības
       sistēmas optimizācijas apstākļos" /
1.2.2.1.5  Sub-activity "Promotion of        ESF  IZM / MoES   17,000,000     17,936,104     16,956,068       99.7%       0.0%     16,956,068     99.7%       0.0%    10,984,766     10,984,766     64.6%      14.8%
       Educators’ Competitiveness within
       the Optimization of Educational
       System"
       Aktivitāte "Profesionālās orientācijas
       un karjeras izglītības attīstība,
       profesionāli orientētās izglītības
1.2.2.2.                        ESF  IZM / MoES      0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       attīstība" / Sub-activity "Support to
       Implement Lifelong Learning Policy
       Guidelines"
       Apakšaktivitāte "Profesionālās
       orientācijas un karjeras izglītības
       attīstība izglītības sistēmā" / Sub-
1.2.2.2.1.  activity "Development of         ESF  IZM / MoES      0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       Professional Orientation and Career-
       Related Education in the Educational
       System"                                                                                                   Page 3 of 23
                                                                                                                                       Progress par
                                                                                                                                                 Eiropas                  Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                          Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                EK iesniegtie
                                         ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                        finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                starpposma
                                                                                Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                  starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                   atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma            pieprasījumi ,
                                                         Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                  konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu               % no ES fondu
                                                          projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                 % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes               2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                  fin.,
                            Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                         2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                             Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                             Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                payment claims
                                        according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                  payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                          2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                        decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                 submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                                ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                        Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                                 funding,    funding,                  funding,
                                       Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                                funding),
                                                                                                                                                               %
                                                                                                                                                                        (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                  LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                          %

                                                                                31.07.11. -            uz/till    31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                       uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                                 31.08.11.            31.08.11.    31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1            2            3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
        Apakšaktivitāte "Profesionālās
        orientācijas un karjeras izglītības
        pieejamības palielināšana
        jauniešiem, profesionāli orientētās
1.2.2.2.2.   izglītības attīstība"/ Sub-activity    ESF  IZM / MoES      0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
        "Increase of Youth Access to
        Professional Orientation and Career
        Education, Development of
        Profession-Related Education"

        Aktivitāte "Par izglītības un
        mūžizglītības politiku atbildīgo
        institūciju rīcībspējas un sadarbības
        stiprināšana" / Improvement of
1.2.2.3.                         ESF  IZM / MoES    998,750       239,935       973,356       97.5%       0.0%      973,356     97.5%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
        cooperation and capacity
        strengthening of institutions
        responsible for the education and
        lifelong learning policy

        Aktivitāte "Par izglītības un
        mūžizglītības politiku atbildīgo
        institūciju rīcībspējas un sadarbības
        stiprināšana"/ Activity
1.2.2.3.1.                        ESF  IZM / MoES      0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
        "Improvement of cooperation and
        capacity strengthening of institutions
        responsible for the education and
        lifelong learning policy"

        Apakšaktivitāte „Atbalsts izglītības
1.2.2.3.2.   pētījumiem” / Sub-activity „Support    ESF  IZM / MoES    998,750       239,935       973,356       97.5%       0.0%      973,356     97.5%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
        for education research”


        Aktivitāte "Izglītības pieejamības
        nodrošināšana sociālās atstumtības
        riskam pakļautajiem jauniešiem un
        iekļaujošas izglītības attīstība"/
1.2.2.4.                         ESF  IZM / MoES    9,593,274      4,737,334      7,187,096       74.9%       -0.3%     7,187,096     74.9%       -0.3%    1,868,139     2,521,846      26.3%      1.5%
        Activity "Improvement of education
        accessibility for young people
        groups at risk of social exclusion and
        development of inclusive education"

        Apakšaktivitāte "Iekļaujošas
        izglītības un sociālās atstumtības
        riskam pakļauto jauniešu atbalsta
        sistēmas izveide, nepieciešamā
        personāla sagatavošana,
        nodrošināšana un kompetences
1.2.2.4.1.   paaugstināšana" / Sub-activity      ESF  IZM / MoES    3,584,300      1,456,349      3,584,300      100.0%       0.0%      3,584,300    100.0%       0.0%      5,455      116,159       3.2%      0.0%
        "Formation of Support System for
        Inclusive Education and Youth at
        Risk of Social Exclusion, Training,
        Ensuring and Competence
        Promoting of the Necessary
        Personnel"
        Apakšaktivitāte "Atbalsta pasākumu
        īstenošana jauniešu sociālās
        atstumtības riska mazināšanai un
        jauniešu ar funkcionālajiem
        traucējumiem integrācijai izglītībā"/
1.2.2.4.2. *                       ESF    IZM     6,008,974      3,280,985      3,602,796       60.0%       -0.5%     3,602,796     60.0%       -0.5%    1,862,684     2,405,686      40.0%      2.4%
        Sub-activity "Implementation of
        Support Measures for Social
        Exclusion Decrease of Youth and
        Integration of Disabled Youth into
        Education"
        Prioritāte "Nodarbinātības
        veicināšana un veselība darbā" /
1.3. *     Priority "Promotion of          ESF          172,658,317     146,682,080     148,204,579      85.8%        0.0%     148,204,579    85.8%       0.0%    92,150,567    93,332,024      54.1%      2.1%
        Employment and Health at
        Work"
        Pasākums "Nodarbinātība" /
1.3.1.                          ESF          141,131,982     138,544,299     139,484,234      98.8%        0.0%     139,484,234    98.8%       0.0%    87,750,321    88,931,778      63.0%      2.5%
        Measure "Employment"
                                                                                                    Page 4 of 23
                                                                                                                                       Progress par
                                                                                                                                                Eiropas                  Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                         Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                EK iesniegtie
                                        ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                       finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                starpposma
                                                                                Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                  starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                  atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma            pieprasījumi ,
                                                         Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                  konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu               % no ES fondu
                                                          projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                 % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes              2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                  fin.,
                            Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                         2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                            Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                             Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                payment claims
                                       according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                  payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                         2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                       decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                 submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                               ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                        Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                                funding,    funding,                  funding,
                                      Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                                funding),
                                                                                                                                                               %
                                                                                                                                                                       (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                 LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                         %

                                                                                31.07.11. -            uz/till    31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                       uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                                31.08.11.            31.08.11.    31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
   1             2            3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
       Aktivitāte "Darbaspējas vecuma
       iedzīvotāju konkurētspējas
       paaugstināšana darba tirgū, t.sk.,
       nodarbināto pārkvalifikācija un
1.3.1.1.   aktīvie nodarbinātības pasākumi /     ESF          84,861,426     61,163,947     69,470,278       81.9%       0.0%     69,470,278     81.9%       0.0%    43,673,410    43,673,410      51.5%      0.4%
       Activity "Enhancement of the
       competitiveness of residents in
       working age, including retraining
       and active employment measures"
       Apakšaktivitāte "Atbalsts
       nodarbināto apmācībām komersantu
       konkurētspējas veicināšanai -
1.3.1.1.1.  atbalsts partnerībās organizētām     ESF   EM / MoE    18,138,894      3,086,138     16,999,469       93.7%       0.0%     16,999,469     93.7%       0.0%     2,317,631     2,317,631      12.8%      0.6%
       apmācībām "/ Sub-activity "Support
       to training for employed in
       partnership"
       Apakšaktivitāte "Bezdarbnieku un
       darba meklētāju apmācība"/ Sub-
1.3.1.1.3.                       ESF   LM / MoW    54,251,488     51,861,452     47,030,666       86.7%       0.0%     47,030,666     86.7%       0.0%    36,318,842     36,318,842     66.9%      0.5%
       activity "Training of unemployed
       and job seekers"
       Apakšaktivitāte "Atbalsts
       nodarbināto apmācībām komersantu
       konkurētspējas veicināšanai -
       atbalsts komersantu individuāli
       organizētām apmācībām"/ Sub-
1.3.1.1.4.*                       ESF   EM / MoE    6,398,644      2,120,828      2,369,397       37.0%       -0.3%     2,369,397     37.0%       -0.3%    1,966,190     1,966,190      30.7%      0.0%
       activity - "Support to training for
       employed for enhancing
       competitiveness of enterprises -
       support to individually organized
       training by enterprises"

       Apakšaktivitāte "Atbalsts potenciālo
       bezdarbnieku apmācībai" / Sub-
1.3.1.1.5.                       ESF   LM / MoW    3,072,400      4,095,529      3,070,746       99.9%       0.0%      3,070,746     99.9%       0.0%     3,070,746     3,070,746      99.9%      0.0%
       activity "Support to people at risk of
       unemployment"
       Aktivitāte "Atbalsts darba vietu
1.3.1.1.6.  radīšanai" / Activity "Support to     ESF   EM / MoE    3,000,000        0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       create new jobs"
       Aktivitāte "Atbalsts
       pašnodarbinātības un
1.3.1.2.   uzņēmējdarbības uzsākšanai"/       ESF   EM / MoE    12,167,953     14,315,238     12,167,953      100.0%       0.0%     12,167,953    100.0%       0.0%    12,167,953     12,167,953     100.0%      0.0%
       Activity "Support for self-
       employment and business start-ups"

       Aktivitāte "Darba attiecību un darba
       drošības normatīvo aktu praktiska
       piemērošana un uzraudzības
       pilnveidošana"/ Activity "Practical
1.3.1.3.                        ESF   LM / MoW    6,306,850      6,592,712      6,290,087       99.7%       0.0%      6,290,087     99.7%       0.0%     4,285,131     5,466,589      86.7%      2.1%
       application of the legislation on
       labour relations, occupational safety
       and health, and improvement of
       supervision"

       Apakšaktivitāte "Darba attiecību un
       darba drošības normatīvo aktu
       uzraudzības pilnveidošana" / Sub-
1.3.1.3.1.  activity "Improvement of supervision   ESF   LM / MoW     536,500       718,063       519,738       96.9%       0.0%      519,738     96.9%       0.0%     536,500      536,500      100.0%      0.0%
       of labour relations and occupational
       safety and health legislation
       implementation"

       Apakšaktivitāte "Darba attiecību un
       darba drošības normatīvo aktu
       praktiska piemērošana nozarēs un
       uzņēmumos" / Sub-activity
1.3.1.3.2.                       ESF   LM / MoW    5,770,350      5,874,649      5,770,349      100.0%       0.0%      5,770,349    100.0%       0.0%     3,748,632     4,930,089      85.4%      2.3%
       "Practical application of the
       legislation on occupational safety
       and health and labour relations in
       sectors and enterprises"


                                                                                                   Page 5 of 23
                                                                                                                                       Progress par
                                                                                                                                                Eiropas                  Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                         Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                EK iesniegtie
                                        ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                       finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                starpposma
                                                                                Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                  starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                  atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma            pieprasījumi ,
                                                         Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                  konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu               % no ES fondu
                                                          projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                 % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes              2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                  fin.,
                            Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                         2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                            Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                             Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                payment claims
                                       according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                  payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                         2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                       decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                 submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                               ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                        Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                                funding,    funding,                  funding,
                                      Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                                funding),
                                                                                                                                                               %
                                                                                                                                                                       (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                 LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                         %

                                                                                31.07.11. -            uz/till    31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                       uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                                31.08.11.            31.08.11.    31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1           2            3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
       Aktivitāte "Kapacitātes stiprināšana
       darba tirgus institūcijām"/ Activity
1.3.1.4.                        ESF   LM / MoW    2,148,499      1,712,683      2,148,498      100.0%       0.0%      2,148,498    100.0%       0.0%     830,841      830,841      38.7%      0.7%
       "Capacity building of labour market
       institutions"

       Aktivitāte "Vietējo nodarbinātības
       veicināšanas pasākumu plānu
       ieviešanas atbalsts" / Activity
1.3.1.5.                        ESF   LM / MoW    34,605,995     54,386,656     48,451,126      140.0%       0.0%     48,451,126    140.0%       0.0%    26,673,057     26,673,057     77.1%      8.8%
       "Support for the implementation of
       regional action plans for promotion
       of employment"

       Aktivitāte "Atbalsts dzimumu
       līdztiesības veicināšanai darba
1.3.1.6.                        ESF   LM / MoW       0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       tirgū"/ Activity "Promotion of gender
       equality in the labour market"
       Aktivitāte "Darba tirgus
       pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa
       prognozēšanas un uzraudzības
       sistēmas attīstība"/ Activity
1.3.1.7.                        ESF   LM / MoW     850,000       268,956       850,000       100.0%       0.0%      850,000     100.0%       0.0%     18,976       18,976       2.2%      0.3%
       "Forecasting short-term and long-
       term labour market demands and the
       development of a monitoring
       system"
       Aktivitāte "Atbalsts labāko inovatīvo
       risinājumu meklējumiem un labas
       prakses piemēru integrēšanai darba
       tirgus politikās un ieviešanas
       instrumentārijos" / Activity "Support
1.3.1.8.                        ESF   LM / MoW       0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       for seeking the best innovative
       solutions and for integrating the best
       practices in the labour market
       policies and implementation
       instruments"
       Aktivitāte "Augstas kvalifikācijas
       darbinieku piesaiste" / Activity
1.3.1.9.                        ESF   EM / MoE     191,259       104,107       106,293       55.6%       0.0%      106,293     55.6%       0.0%     100,952      100,952      52.8%      0.0%
       "Attraction of highly qualified
       employees"
       Pasākums "Veselība darbā"/
1.3.2.                         ESF  VeM / MoH    8,720,346      8,137,782      8,720,345      100.0%       0.0%      8,720,345    100.0%       0.0%     4,400,246     4,400,246      50.5%      0.0%
       Measure "Health at work"
       Aktivitāte "Veselības uzlabošana
       darbavietā, veicinot ilgtspējīgu
1.3.2.1.   nodarbinātību"/ Activity "Better      ESF  VeM / MoH       0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       Health at Work and Sustaining
       Employment"
       Aktivitāte "Pētījumi un aptaujas par
1.3.2.2.   veselību darbā"/ Activity "Studies     ESF  VeM / MoH       0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%       0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       and surveys in health at work"

       Aktivitāte "Veselības aprūpes un
       veicināšanas procesā iesaistīto
       institūciju personāla kompetences,
       prasmju un iemaņu līmeņa
1.3.2.3.                        ESF  VeM / MoH    8,720,346      8,137,782      8,720,345      100.0%       0.0%      8,720,345    100.0%       0.0%     4,400,246     4,400,246      50.5%      0.0%
       paaugstināšana"/ Activitity
       "Enhancement of competencies,
       qualification and skills of health care
       and health promotion professionals"

       Prioritāte "Sociālās iekļaušanas
1.4.     veicināšana"/ Priority "Promotion     ESF          33,745,009     19,351,171     28,060,882      83.2%        0.0%     28,125,867     83.3%       0.0%    11,939,884    12,827,436      38.0%      2.1%
       of Social Inclusion"

       Pasākums "Sociālā iekļaušana"/
1.4.1.                         ESF          33,745,009     19,351,171     28,060,882      83.2%        0.0%     28,125,867     83.3%       0.0%    11,939,884    12,827,436      38.0%      2.1%
       Measure "Social Inclusion"

       Aktivitāte "Iedzīvotāju ekonomiskās
       aktivitātes stimulēšana"/ Activity
1.4.1.1.                        ESF   LM /MoW    19,630,152     13,724,089     19,629,235      100.0%       0.0%     19,629,235    100.0%       0.0%     9,483,653     9,483,653      48.3%      2.7%
       "Stimulating economic activity of the
       population"


                                                                                                   Page 6 of 23
                                                                                                                                        Progress par
                                                                                                                                                 Eiropas                  Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                          Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                EK iesniegtie
                                         ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                        finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                starpposma
                                                                                 Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                  starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                   atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma            pieprasījumi ,
                                                         Apstiprinātie                  apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                  konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu               % no ES fondu
                                                          projekti                  projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                 % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes               2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                  fin.,
                            Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                 no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                         2          2011.gadā LVL /          % / Approved                            uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                             Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                 fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                             Available budget          projects (EU                          Contracted,  / Contracted, %                   final     final                payment claims
                                        according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                  payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                          2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                        decisions of           funding), LVL                  EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                 submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                                ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                        Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                                 funding,    funding,                  funding,
                                       Ministers 3 , LVL                                                                  declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                                 funding),
                                                                                                                                                                %
                                                                                                                                                                        (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                  LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                          %

                                                                                 31.07.11. -            uz/till    31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                        uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                                 31.08.11.            31.08.11.    31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1            2            3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
        Apakšaktivitāte "Kompleksi atbalsta
        pasākumi iedzīvotāju integrēšanai
1.4.1.1.1.   darba tirgū"/ Sub-activity „Complex    ESF   LM /MoW     12,430,692      8,446,084     12,430,660      100.0%       0.0%     12,430,660    100.0%       0.0%     5,653,371     5,653,371      45.5%      1.9%
        supporting activities for inhabitants’
        integration in labour market”

        Apakšaktivitāte "Atbalstītās
        nodarbinātības pasākumi mērķgrupu
        bezdarbniekiem"/ Activity
1.4.1.1.2.                        ESF   LM /MoW     7,199,460      5,278,005      7,198,574      100.0%       0.0%      7,198,574    100.0%       0.0%     3,830,281     3,830,281      53.2%      4.1%
        "Supported employment measures
        for unemployed persons from
        specific target groups"

        Aktivitāte "Darbspēju vērtēšanas
        sistēmas un sociālo pakalpojumu
        ieviešanas sistēmas pilnveidošana"/
1.4.1.2.    Activity "Improvement of the       ESF   LM /MoW     14,114,857      5,627,082      8,431,648       59.7%       0.0%      8,496,633     60.2%       0.0%     2,456,231     3,343,783      23.7%      1.2%
        working capacity evaluation system
        and the system of introducing social
        services"
        Apakšaktivitāte "Darbspēju
        vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"/
1.4.1.2.1.   Sub-activity „Development of the     ESF   LM /MoW     1,277,019      748,546      1,262,085       98.8%       0.0%      1,262,085     98.8%       0.0%     322,764      322,764      25.3%      0.0%
        system for working ability
        assesment”
        Apakšaktivitāte "Sociālās
        rehabilitācijas pakalpojumu attīstība
        personām ar redzes un dzirdes
1.4.1.2.2.   traucējumiem"/ Sub-activity „The     ESF   LM /MoW     3,215,141      2,211,090      3,215,136      100.0%       0.0%      3,215,136    100.0%       0.0%     1,456,130     1,697,340      52.8%      2.4%
        development of social rehabilitation
        services for persons with sight and
        hearing disorders”
        Sociālās rehabilitācijas un
        institūcijām alternatīvu sociālās
        aprūpes pakalpojumu attīstība
1.4.1.2.4. *  reģionos/ Sub-activity „Development    ESF   LM /MoW     9,622,697      2,667,446      3,954,426       41.1%       -0.1%     3,954,426     41.1%       -0.1%     677,336     1,323,680      13.8%      1.0%
        of social rehabilitation and
        alternative social care services in
        regions“
        Prioritāte "Administratīvās
        kapacitātes stiprināšana"/
1.5.                           ESF     -      18,619,660      9,035,481     16,211,639      87.1%        -0.4%     15,966,250     85.7%       1.7%     3,770,763     6,015,118      32.3%      3.1%
        Priority "Administrative Capacity
        Building"
        Pasākums "Labāka regulējuma
1.5.1.     politika"/ Measure "Better        ESF     -      5,425,890      3,456,516      5,312,720      97.9%        -0.2%     5,312,720     97.9%       -0.2%    1,749,911     1,767,432      32.6%      5.8%
        Regulation Policy"
        Aktivitāte "Politikas ietekmes
        novērtēšana un politikas pētījumu
1.5.1.1.    veikšana"/ Activity "Policy Impact    ESF     -      2,825,068      1,741,082      2,781,474       98.5%       0.0%      2,781,474     98.5%       0.0%     699,563      699,563      24.8%      7.4%
        Assessment and Conducting Policy
        Research"
        Apakšaktivitāte "Atbalsts strukturālo
        reformu īstenošanai un analītisko
        spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"/
1.5.1.1.1.                        ESF   FM/MoF     2,825,068      1,741,082      2,781,474       98.5%       0.0%      2,781,474     98.5%       0.0%     699,563      699,563      24.8%      7.4%
        Sub-activity "Improvement of Policy
        Planning, Policy Implementation and
        Policy Impact Assessment"
        Apakšaktivitāte "Politikas pētījumu       Vkanceleja/S
1.5.1.1.2.   veikšana"/ Sub-activity "Conducting    ESF    tate        0         0          0                  0.0%        0                0.0%       0         0                0.0%
        Policy Research"                 Chancellery
        Aktivitāte "Administratīvo šķēršļu
        samazināšana un publisko
                                Vkanceleja/S
        pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"/
1.5.1.2.                         ESF    tate     1,756,117      779,648      1,756,117      100.0%       0.0%      1,756,117    100.0%        0      466,683      458,138      26.1%      3.7%
        Activity "Reduction of
                                Chancellery
        Administrative Barriers and Quality
        Improvement of Public Services"
                                                                                                    Page 7 of 23
                                                                                                                                        Progress par
                                                                                                                                                 Eiropas                  Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                          Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                EK iesniegtie
                                         ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                        finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                starpposma
                                                                                 Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                  starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                   atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma            pieprasījumi ,
                                                         Apstiprinātie                  apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                  konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu               % no ES fondu
                                                          projekti                  projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                 % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes               2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                  fin.,
                            Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                 no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                         2          2011.gadā LVL /          % / Approved                            uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                             Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                 fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                             Available budget          projects (EU                          Contracted,  / Contracted, %                   final     final                payment claims
                                        according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                  payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                          2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                        decisions of           funding), LVL                  EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                 submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                                ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                        Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                                 funding,    funding,                  funding,
                                       Ministers 3 , LVL                                                                  declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                                 funding),
                                                                                                                                                                %
                                                                                                                                                                        (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                  LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                          %

                                                                                 31.07.11. -            uz/till    31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                        uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                                 31.08.11.            31.08.11.    31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1            2            3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
        Aktivitāte "Publisko varu realizējošo
        institūciju darbības kvalitātes un
                                Vkanceleja/S
        efektivitātes paaugstināšana"/
1.5.1.3.                         ESF    tate      844,705       935,786       775,129       91.8%       -1.2%      775,129     91.8%       -1.2%     583,665      609,730      72.2%      4.6%
        Activity "Increasing Operational
                                Chancellery
        Quality and Efficiency of Public
        Administration Institutions"

        Apakšaktivitāte "Kvalitātes vadības
        sistēmas izveide un ieviešana"/ Sub-       Vkanceleja/S
1.5.1.3.1. *  activity "Development and         ESF    tate      368,882       420,334       346,603       94.0%       -0.3%      346,603     94.0%       -0.3%     323,875      328,229      89.0%      0.0%
        Introduction of the Quality           Chancellery
        Management System"
        Apakšaktivitāte "Publisko
        pakalpojumu kvalitātes
        paaugstināšana valsts, reģionālā un       Vkanceleja/S
1.5.1.3.2.*  vietējā līmenī"/ Sub-activity       ESF    tate      475,823       515,452       428,526       90.1%       -1.9%      428,526     90.1%       -1.9%     259,790      281,501      59.2%      8.1%
        "Improvement of Quality of Public        Chancellery
        Services at the National, Regional
        and Local Level"
        Pasākums "Cilvēkresursu
                                Vkanceleja/
        kapacitātes stiprināšana" /
1.5.2.                          ESF   State      8,093,770      2,284,775      5,906,503      73.0%        -0.6%     5,661,115     69.9%       4.3%     1,225,229     1,563,029      19.3%      1.9%
        Measure "Capacity Building of
                                Chancellery
        Human Resources"

        Aktivitāte "Publiskās pārvaldes
        cilvēkresursu plānošanas un vadības
                                Vkanceleja/S
        IT sistēmas izstrāde un ieviešana" /
1.5.2.1.                         ESF    tate     2,409,840      82,357       2,409,839      100.0%       0.0%      2,409,839    100.0%       0.0%     60,435       60,435       2.5%      0.0%
        Activity "Development of Human
                                Chancellery
        Resource Planning and Management
        System in Public Administration"


        Aktivitāte "Sociālo partneru,
        nevalstisko organizāciju un
                                Vkanceleja/S
        pašvaldību kapacitātes stiprināšana"/
1.5.2.2.                         ESF    tate     5,683,930      2,202,418      3,496,664       61.5%       -0.8%     3,251,275     57.2%       6.2%     1,164,794     1,502,595      78.0%      8.3%
        Activity "Capacity Building of
                                Chancellery
        Social Partners, Non-Governmental
        Organisations and Municipalities"
        Apakšaktivitāte "Sociālo partneru
        administratīvās kapacitātes           Vkanceleja/S
1.5.2.2.1.   stiprināšana"/ Sub-activity        ESF    tate     1,920,414      1,068,226      1,907,557       99.3%       0.0%      1,907,557     99.3%       0.0%     615,606      762,126      39.7%      2.0%
        "Administrative Capacity Building of       Chancellery
        Social Partners"
        Apakšaktivitāte "NVO
        administratīvās kapacitātes           Vkanceleja/S
1.5.2.2.2.   stiprināšana"/ Sub-activity        ESF    tate     2,090,842      663,494       710,021       34.0%       0.0%      710,021     34.0%       0.0%     373,321      496,201      23.7%      2.4%
        "Administrative Capacity Building of       Chancellery
        NGOs"

        Apakšaktivitāte "Atbalsts
        pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā
        Eiropas Savienības struktūrfondu
                                Vkanceleja/S
        finansēto pasākumu ieviešanā" / Sub-
1.5.2.2.3.*                       ESF    tate     1,672,674      470,698       879,085       52.6%       -2.9%      633,697     37.9%       20.9%     175,866      244,268      14.6%      3.9%
        activity "Support to Municipalities in
                                Chancellery
        Building their Capacities to
        Implement Measures financed by the
        Structural Funds"

        Pasākums "Plānošanas reģionu un
        vietējo pašvaldību administratīvās
        un attīstības plānošanas
        kapacitātes stiprināšana"/
                                 VARAM/
1.5.3.     Measure "Administrative          ESF           5,100,000      3,294,190      4,992,416      195.8%       -1.0%     4,992,416    195.8%       -1.0%     795,624     2,684,657     105.3%      4.0%
                                 MoEPRD
        Capacity and Development
        Planning Capacity Building of
        Planning Regions and Local
        Governments"
                                                                                                    Page 8 of 23
                                                                                                                                    Progress par
                                                                                                                                              Eiropas                  Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                       Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                EK iesniegtie
                                      ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                     finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                starpposma
                                                                             Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                  starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma            pieprasījumi ,
                                                      Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                               konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu               % no ES fondu
                                                       projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                 % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes            2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                  fin.,
                         Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                      2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                          Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                          Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                payment claims
                                     according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                  payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                       2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                     decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                 submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                             ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                     Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                              funding,    funding,                  funding,
                                    Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                             funding),
                                                                                                                                                            %
                                                                                                                                                                     (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                               LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                       %

                                                                             31.07.11. -            uz/till    31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                    uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                              31.08.11.            31.08.11.    31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1           2          3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
       Aktivitāte "Speciālistu piesaiste
       plānošanas reģioniem, pilsētām un
       novadiem" / Activity "Attracting       VARAM/
1.5.3.1.                      ESF           2,550,000      1,890,734      2,528,312       99.1%       0.0%      2,528,312     99.1%       0.0%     579,486     1,476,397      57.9%      2.6%
       Specialists to Planning Regions,       MoEPRD
       Towns and Amalgamated
       Municipalities"
       Aktivitāte "Plānošanas reģionu un
       vietējo pašvaldību attīstības
       plānošanas kapacitātes
                              VARAM/
1.5.3.2. *  paaugstināšana" / Activity      ESF           2,550,000      1,403,456      2,464,104       96.6%       -1.0%     2,464,104     96.6%       -1.0%     216,138     1,208,260      47.4%      1.4%
                              MoEPRD
       "Development Planning Capacity
       Building of Planning Regions and
       Local Governments"
       Prioritāte "Tehniskā palīdzība"/
1.6.***                      ESF   FM/MoF     12,847,761      5,939,483      7,461,885      58.1%        0.1%      7,461,885     58.1%       0.1%     5,294,796     5,294,796      41.2%      3.4%      3,384,716      26.3%        0.0%        0        0.0%      0.0%
       Technical Assistance

       Pasākums "Atbalsts darbības
       programmas "Cilvēkresursi un
       nodarbinātība" vadībai"/
1.6.1.    Measure “Assistance for the      ESF   FM/MoF     12,847,761      5,939,483      7,461,885      58.1%        0.1%      7,461,885     58.1%       0.1%     5,294,796     5,294,796      41.2%      3.4%      3,384,716      26.3%        0.0%        0        0.0%      0.0%
       Management of the Operational
       Programme „Human Resources
       and Employment””
       Aktivitāte "Programmas vadības un
       atbalsta funkciju nodrošināšana"/
1.6.1.1.****
       Activity "Assistance for the    ESF    FM/MoF    12,847,761      5,939,483      7,461,885       58.1%       0.1%      7,461,885     58.1%       0.1%     5,294,796     5,294,796      41.2%      3.4%     3,384,716      26.3%        0.0%                0.0%      0.0%
*
       Management of the Operational
       Programme"
       Darbības programma
       "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 6
                        ERAF /
2. **    / II Operational programme            -     517,777,459     281,713,713     394,476,261      76.2%        -0.3%     374,998,284    72.4%       1.5%    215,536,848    223,716,050     43.2%      0.7%     156,649,920      30.3%        2.1%     202,514,493      39.1%      2.7%
                        ERDF
       "Entrepreneurship and
               6
       Innovations"
       Prioritāte "Zinātne un
2.1.     inovācijas"/ Priority „Science and             318,005,284     84,530,543     196,197,686      61.7%        -0.5%     176,878,336    55.6%       2.3%    47,085,162    55,264,364      17.4%      0.8%
       Innovations”
       Pasākums "Zinātne, pētniecība un
                       ERAF /     IZM /
2.1.1.    attīstība"/ Measure „Science,                153,973,230     16,693,596     48,270,708      31.4%        0.0%     48,270,708     31.4%       0.0%     2,218,982    10,322,842      6.7%       0.6%
                       ERDF      MoES
       Research and Development”
       Aktivitāte "Atbalsts zinātnei un
                         ERAF /
2.1.1.1. *  pētniecībai"/ Activity "Support to     IZM / MoES    36,396,072     10,835,877     33,611,833       92.4%       0.0%     33,611,833     92.4%       0.0%     1,584,380     8,696,412      23.9%      1.8%
                         ERDF
       Science and Research"
                                                                                                 Page 9 of 23
                                                                                                                                       Progress par
                                                                                                                                                 Eiropas                   Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                          Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                 EK iesniegtie
                                         ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                        finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                 starpposma
                                                                                Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                   starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                   atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma             pieprasījumi ,
                                                         Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                  konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu                % no ES fondu
                                                          projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                  % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes               2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                   fin.,
                            Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                         2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                             Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                             Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                 payment claims
                                        according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                   payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                          2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                        decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                  submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                                ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                        Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                                 funding,    funding,                  funding,
                                       Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                                funding),
                                                                                                                                                                %
                                                                                                                                                                        (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                  LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                          %

                                                                                31.07.11. -            uz/till     31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                       uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                                 31.08.11.            31.08.11.     31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1            2            3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
        Aktivitāte "Atbalsts starptautiskās
        sadarbības projektiem zinātnē un
        tehnoloģijās (EUREKA, 7.IP un
                           ERAF /
2.1.1.2.    citi)" / Activity "Support to        IZM / MoES      4,366,560      2,538,768      4,144,512       94.9%       0.0%      4,144,512     94.9%        0.0%     444,801     1,436,631      32.9%      3.4%
                           ERDF
        International Cooperation Projects in
        Research and Technologies
        (EUREKA, 7th FP, etc.)"

        Aktivitāte "Zinātnes un pētniecības
        infrastruktūras attīstība"/ Activity   ERAF /
2.1.1.3.                            IZM / MoES    113,210,598     3,318,952     10,514,363       9.3%        0.0%     10,514,363     9.3%        0.0%     189,800      189,800       0.2%      0.2%
        "Development of the scientific and    ERDF
        research infrastructure"
        Apakšaktivitāte "Zinātnes
        infrastruktūras attīstība"/ Sub-
2.1.1.3.1.                       ERAF   IZM / MoES  102,696,235        0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
        activity "Development of Research
        Infrastructure"
        Apakšaktivitāte "Informācijas
        tehnoloģiju infrastruktūras un
        informācijas sistēmu uzlabošana
                            ERAF /
2.1.1.3.2.   zinātniskajai darbībai" / Sub-activity     IZM / MoES    10,514,363      3,318,952     10,514,363      100.0%       0.0%     10,514,363    100.0%        0.0%     189,800      189,800       1.8%      1.8%
                            ERDF
        "Improvement of IT Infrastructure
        and IT System for the Research
        Needs"
        Pasākums "Inovācijas"/Measure      ERAF /
2.1.2.                              EM / MoE   164,032,054     67,836,946     147,926,978      90.2%        -0.9%     128,607,628    78.4%        4.6%    44,866,180    44,941,521      27.4%      1.0%
        „Innovations”              ERDF
        Aktivitāte "Zinātnes
        komercializācija un tehnoloģiju
                            ERAF /
2.1.2.1.    pārnese"/ Activity                EM / MoE    39,280,168      3,702,428     39,279,834      100.0%       0.0%     39,279,834    100.0%        0.0%    11,497,636    11,575,172      29.5%      0.1%
                            ERDF
        "Commercialisation of science and
        transfer of technologies"
        Apakšaktivitāte "Kompetences
                            ERAF /
2.1.2.1.1.   centri" / Sub-activity "Competence        EM / MoE    37,373,845      2,717,467     37,373,552      100.0%       0.0%     37,373,552    100.0%        0.0%    10,893,268     10,893,268     29.1%      0.0%
                            ERDF
        centres"
        Apakšaktivitāte "Tehnoloģiju
        pārneses kontaktpunkti"/ Sub-      ERAF /
2.1.2.1.2.                            EM / MoE    1,906,323      984,961      1,906,282      100.0%       0.0%      1,906,282    100.0%        0.0%     604,368      681,904      35.8%      1.1%
        activity "Contact Points of Transfer   ERDF
        of Technologies"
        Apakšaktivitāte "Tehnoloģiju
        pārneses centri"/ Sub-activity      ERAF /
2.1.2.1.3.                            EM / MoE      0          0          0         0.0%        0.0%        0                 0.0%       0         0        0.0%      0.0%
        "Centres of transfer of         ERDF
        Technologies"
        Aktivitāte "Jaunu produktu un
        tehnoloģiju izstrāde"/ Activity     ERAF /
2.1.2.2.                             EM / MoE    54,158,018     13,397,563     49,683,258       91.7%       2.7%     30,363,908     56.1%        19.3%    7,846,801     7,844,606      14.5%      1.1%
        "Development of new products and     ERDF
        technologies"
        Apakšaktivitāte "Jaunu produktu un
        tehnoloģiju izstrāde" / Sub-activity   ERAF /
2.1.2.2.1.                            EM / MoE    7,295,504      5,979,502      6,970,449       95.5%       -0.4%     6,970,449     95.5%        -0.4%    4,042,879     4,040,684      55.4%      5.5%
        "Development of new products and     ERDF
        technologies"
        Apakšaktivitāte "Jaunu produktu un
        tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu
        produktu un tehnoloģiju ieviešanai
        ražošanā"/Sub-activity          ERAF /
2.1.2.2.2. *                           EM / MoE    44,687,749      7,364,105     42,617,003       95.4%       3.4%     23,297,653     52.1%        23.5%    3,793,284     3,793,284      8.5%      0.5%
        "Development of new products and     ERDF
        technologies - aid for
        implementation of new products and
        Technologies in production"
        Apakšaktivitāte "Jaunu produktu un
        tehnoloģiju izstrāde - atbalsts
        rūpnieciskā īpašuma tiesību
                            ERAF /
2.1.2.2.3.   nostiprināšanai" /Sub-activity          EM / MoE     174,764       53,957       95,806        54.8%       0.0%      95,806      54.8%        0.0%     10,638       10,638       6.1%      0.0%
                            ERDF
        "Development of new products and
        technologies - aid for industrial
        property rights"
        Apakšaktivitāte "MVK jaunu
                            ERAF /
2.1.2.2.4.   produktu un tehnoloģiju attīstības        EM / MoE    2,000,000        0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
                            ERDF
        programma"
        Aktivitāte "Zinātnes un tehnoloģiju
2.1.2.3.    parks" /Activity "Science and      ERAF   EM / MoE       0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
        Technology park"


                                                                                                    Page 10 of 23
                                                                                                                                      Progress par
                                                                                                                                               Eiropas                   Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                        Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                 EK iesniegtie
                                       ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                      finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                 starpposma
                                                                               Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                   starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                 atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma             pieprasījumi ,
                                                        Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                 konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu                % no ES fondu
                                                         projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                  % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes             2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                   fin.,
                           Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                        2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                           Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                            Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                 payment claims
                                      according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                   payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                        2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                      decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                  submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                              ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                       Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                               funding,    funding,                  funding,
                                     Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                               funding),
                                                                                                                                                              %
                                                                                                                                                                       (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                        %

                                                                               31.07.11. -            uz/till     31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                      uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                               31.08.11.            31.08.11.     31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1           2           3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
       Apakšaktivitāte "Rīgas zinātnes un
       tehnoloģiju parka (ZTP)
                           ERAF /
2.1.2.3.1.  attīstība"/Sub-activity "Development       EM / MoE      0          0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
                           ERDF
       of Science and Technology park of
       Riga"
       Aktivitāte "Augstas pievienotās
                           ERAF /
2.1.2.4.*  vērtības investīcijas"/Activity "High      EM / MoE    70,593,868     50,736,955     58,963,886       83.5%       -4.3%     58,963,886     83.5%        -4.3%    25,521,743     25,521,743     36.2%      1.5%
                           ERDF
       value-added investments"
       Prioritāte "Finanšu
                           ERAF /
2.2.     pieejamība"/Priority “Access to         EM / MoE   129,516,333     170,300,356     152,322,321      117.6%       0.0%     152,322,321    117.6%        0.0%    152,322,321    152,322,321     117.6%      0.0%
                           ERDF
       Finances”
       Pasākums "Finanšu resursu
       pieejamība"/Measure           ERAF /
2.2.1.                            EM / MoE   129,516,333     170,300,356     152,322,321      117.6%       0.0%     152,322,321    117.6%        0.0%    152,322,321    152,322,321     117.6%      0.0%
       „Accessability of Financial       ERDF
       Resources”
       Aktivitāte "Ieguldījumu fonds
       investīcijām garantijās, paaugstināta
       riska aizdevumos, riska kapitāla
       fondos un cita veida finanšu
                          ERAF /
2.2.1.1.   instrumentos"/Activity "Holding         EM / MoE    58,529,801     64,306,566     58,529,801      100.0%       0.0%     58,529,801    100.0%        0.0%    58,529,801     58,529,801     100.0%      0.0%
                          ERDF
       fund for the investment in guarantee,
       high-risk loans, and venture capital
       funds and other financial
       instruments"
       Aktivitāte "Stratēģisko investoru
                           ERAF /
2.2.1.2.   piesaiste"/Activity "Attraction of        EM / MoE       0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
                           ERDF
       strategic investors"
       Apakšaktivitāte "Biznesa eņģeļu
                           ERAF /
2.2.1.2.1.  tīkls"/Sub-activity "Business angels       EM / MoE      0          0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
                           ERDF
       network"
       Apakšaktivitāte "Vērtspapīru birža
                           ERAF /
2.2.1.2.2.  MVK"/Sub-activity "Stock             EM / MoE      0          0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
                           ERDF
       Exchange for SMEs"
       Aktivitāte "Garantijas komersantu
       konkurētspējas uzlabošanai"
                           ERAF /
2.2.1.3. *  /Activity "Guarantees for            EM / MoE    20,000,001     60,544,547     53,477,881      267.4%       0.0%     53,477,881    267.4%        0.0%    53,477,881     53,477,881     267.4%      0.0%
                           ERDF
       development of enterprise
       competitiveness"
       Aktivitāte "Aizdevumi komersantu
       konkurētspējas
                           ERAF /
2.2.1.4.   uzlabošanai"/Activity "Loans for         EM / MoE    50,986,531     45,449,243     40,314,639       79.1%       0.0%     40,314,639     79.1%        0.0%    40,314,639    40,314,639      79.1%      0.0%
                           ERDF
       development of enterprise
       competitiveness"
       Apakšaktivitāte "Atbalsts aizdevumu
       veidā komersantu konkurētspējas
                         ERAF /
2.2.1.4.1.  uzlabošanai"/Sub-activity "Support        EM / MoE    40,314,639     45,449,243     40,314,639      100.0%       0.0%     40,314,639    100.0%        0.0%    40,314,639     40,314,639     100.0%      0.0%
                         ERDF
       in a way of loans for development of
       enterprise competitiveness"

       Apakšaktivitāte "Mezanīna
       aizdevumi investīcijām komersantu
       konkurētspējas uzlabošanai"/ Sub-    ERAF /
2.2.1.4.2.                          EM / MoE    10,671,891        0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       activity "Mezzanine investment     ERDF
       loans for development of enterprise
       copmpetitiveness"

       Prioritāte "Uzņēmējdarbības
                       ERAF /
2.3.     veicināšana"/Priority “Promotion         EM / MoE    54,101,853     19,087,242     38,470,226      71.1%        -0.1%     38,311,599     70.8%        0.2%    11,271,897    11,271,897      20.8%      1.7%
                       ERDF
       of Entrepreneurship”
       Pasākums "Uzņēmējdarbības
                           ERAF /
2.3.1.    atbalsta aktivitātes"/Measure          EM / MoE    19,411,207      4,002,105      9,371,332      48.3%        0.4%      9,212,705     47.5%        1.2%     2,364,045     2,364,045      12.2%      1.0%
                           ERDF
       „Business Support Activities”
       Aktivitāte "Ārējo tirgu
                           ERAF /
2.3.1.1.   apgūšana"/Activity "Access to          EM / MoE    17,696,805      3,252,027      7,656,930       43.3%       0.4%      7,498,304     42.4%        1.3%     1,999,472     1,999,472      11.3%      0.9%
                           ERDF
       international trade markets"
       Apakšaktivitāte „Ārējo tirgu
       apgūšana - ārējais mārketings” /Sub- ERAF /
2.3.1.1.1.                          EM / MoE    14,696,805      2,362,389      4,656,931       31.7%       0.5%      4,498,304     30.6%        1.6%     1,865,905     1,865,905      12.7%      0.6%
       activity ”Access to international  ERDF
       trade markets-external marketing”


                                                                                                  Page 11 of 23
                                                                                                                                    Progress par
                                                                                                                                              Eiropas                   Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                       Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                 EK iesniegtie
                                      ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                     finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                 starpposma
                                                                             Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                   starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma             pieprasījumi ,
                                                      Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                               konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu                % no ES fondu
                                                       projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                  % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes            2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                   fin.,
                         Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                      2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                          Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                          Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                 payment claims
                                     according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                   payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                       2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                     decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                  submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                             ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                     Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                              funding,    funding,                  funding,
                                    Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                             funding),
                                                                                                                                                             %
                                                                                                                                                                     (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                               LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                       %

                                                                             31.07.11. -            uz/till     31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                    uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                              31.08.11.            31.08.11.     31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1           2          3      4       5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
       Apakšaktivitāte „Ārējo tirgu
       apgūšana – nozaru starptautiskās
       konkurētspējas stiprināšana” /Sub-
                        ERAF /
2.3.1.1.2.  activity “Access to international        EM / MoE   3,000,000      889,638      3,000,000      100.0%       0.0%      3,000,000    100.0%        0.0%     133,567      133,567       0.0%      0.0%
                         ERDF
       trade markets-strengthening
       international competitiveness of
       industry sector”
       Aktivitāte "Pasākumi motivācijas
       celšanai inovācijām un
       uzņēmējdarbības          ERAF /
2.3.1.2.                           EM / MoE   1,714,402      750,078      1,714,402      100.0%       0.0%      1,714,402    100.0%        0.0%     364,573      364,573      21.3%      1.8%
       uzsākšanai"/Activity "Measures to  ERDF
       encourage innovations and business
       start-ups"
       Pasākums "Uzņēmējdarbības
       infrastruktūras un aprīkojuma
                        ERAF /
2.3.2.    uzlabojumi"/Measure „Business          EM / MoE   34,690,646     15,085,137     29,098,894      83.9%        -0.3%     29,098,894     83.9%        -0.3%    8,907,852     8,907,852      25.7%      2.1%
                        ERDF
       Infrastructure and Improvements
       to Equipment”
       Aktivitāte "Biznesa
                        ERAF /
2.3.2.1.   inkubatori"/Activity "Business         EM / MoE   17,179,419      7,364,329     17,179,418      100.0%       0.0%     17,179,418    100.0%        0.0%     4,300,591     4,300,591      25.0%      4.2%
                         ERDF
       incubators"
       Aktivitāte "Atbalsts ieguldījumiem
       mikro, maziem un vidējiem
       komersantiem īpaši atbalstāmajās
       teritorijās (ĪAT)"/Activity "Co-    ERAF /
2.3.2.2. *                          EM / MoE   14,103,938      7,720,808     11,919,476       84.5%       15.9%     11,919,476     84.5%        15.9%    4,607,261     4,607,261      32.7%      6.4%
       financing to the investments in    ERDF
       micro, small and medium-sized
       entreprises operating in the specially
       assisted arears"
       Aktivitāte "Klasteru
                         ERAF /
2.3.2.3.   programma"/Activity "Cluster          EM / MoE   3,407,289        0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
                         ERDF
       programm"
       Prioritāte "Tehniskā
                         ERAF /
2.4.***   palīdzība"/Priority “Technical         FM / MoF   16,153,989      7,795,572      7,486,028      46.3%        0.1%      7,486,028     46.3%        0.1%     4,857,469     4,857,469      30.1%      0.8%      3,379,215      20.9%        0.0%        0        0.0%      0.0%
                         ERDF
       Assistance”
       Pasākums "Atbalsts darbības
       programmas "Uzņēmējdarbība un
       inovācijas" vadībai"/Measure
                      ERAF /
2.4.1.    “Assistance for the Management         FM / MoF   16,153,989      7,795,572      7,486,028      46.3%        0.1%      7,486,028     46.3%        0.1%     4,857,469     4,857,469      30.1%      0.8%      3,379,215      20.9%        0.0%        0        0.0%      0.0%
                      ERDF
       of the Operational Programme
       „Entrepreneurship and
       Innovations””
       Aktivitāte "Programmas vadības un
       atbalsta funkciju
2.4.1.1.****                   ERAF /
       nodrošināšana"/Activity "Ensuring        FM / MoF   16,153,989      7,795,572      7,486,028       46.3%       0.1%      7,486,028     46.3%        0.1%     4,857,469     4,857,469      30.1%      0.8%     3,379,215      20.9%        0.0%        0        0.0%      0.0%
*                         ERDF
       programme management and
       support"
                                                                                                 Page 12 of 23
                                                                                                                                      Progress par
                                                                                                                                               Eiropas                   Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                        Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                 EK iesniegtie
                                       ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                      finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                 starpposma
                                                                               Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                   starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                 atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma             pieprasījumi ,
                                                        Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                 konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu                % no ES fondu
                                                         projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                  % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes             2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                   fin.,
                           Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                        2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                           Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                            Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                 payment claims
                                      according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                   payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                        2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                      decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                  submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                              ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                       Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                               funding,    funding,                  funding,
                                     Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                               funding),
                                                                                                                                                              %
                                                                                                                                                                       (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                        %

                                                                               31.07.11. -            uz/till     31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                      uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                               31.08.11.            31.08.11.     31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1           2            3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.

       III darbības programma         ERAF/
       "Infrastruktūra un pakalpojumi"     KF /
3.      7                          -    2,256,431,636    1,125,093,364    1,882,664,273      83.4%        3.2%     1,798,054,180    79.7%        1.5%    447,540,148    721,352,022     32.0%      0.9%     413,168,486      18.3%        9.0%     632,718,674      28.0%      8.0%
        / III Operational programme      ERDF/
                      7     CF
       "Infrastructure and Services"

                           ERAF /
3.      III DP - ERAF/III OP - ERDF             -    1,174,270,515    591,252,659     929,831,515      79.2%        4.8%     859,805,430    73.2%        0.9%    240,667,909    365,216,405     31.1%      1.3%     223,999,382      19.1%        11.5%    313,867,976      26.7%     10.0%
                           ERDF
3.      III DP - KF/ III OP - CF        KF/CF    -    1,082,161,121    533,840,705     952,832,759      88.0%        1.5%     938,248,750    86.7%        2.2%    206,872,239    356,135,617     32.9%      0.6%     189,169,104      17.5%        6.3%     318,850,698      29.5%      5.8%

       Prioritāte "Infrastruktūra cilvēku
       kapitāla nostiprināšanai" /    ERAF /
3.1.                               -     354,651,229     227,051,272     329,984,303      93.0%        9.7%     297,547,730    83.9%        1.2%    91,250,645    137,552,776     38.8%      1.3%
       Priority "Infrastructure for    ERDF
       Strengthening Human Capital"

       Pasākums "Profesionālās
       izglītības
                           ERAF /   IZM /
3.1.1.    infrastruktūra"/Measure                     61,454,399     37,965,317     57,865,645      94.2%        0.0%     57,865,645     94.2%        0.0%     1,945,353     3,682,420      6.0%       0.0%
                           ERDF    MoES
       "Vocational Education
       Infrastructure"
       Aktivitāte "Mācību aprīkojuma
       modernizācija un infrastruktūras
       uzlabošana profesionālās izglītības
       programmu                ERAF /
3.1.1.1.                          IZM / MoES    59,486,369     35,891,635     55,897,616       94.0%       0.0%     55,897,616     94.0%        0.0%     1,916,154     3,653,221      6.1%      0.0%
       īstenošanai"/Modernisation of      ERDF
       Equipment and Improvement of
       Infrastructure for Implementation of
       Vocational Education Programmes

       Aktivitāte "Profesionālās izglītības
       infrastruktūras attīstība un mācību
       aprīkojuma modernizācija
                         ERAF /
3.1.1.2.   ieslodzījuma vietās"/Improvement of     IZM / MoES      1,968,030      2,073,682      1,968,029      100.0%       0.0%      1,968,029    100.0%        0.0%     29,199       29,199       1.5%      0.0%
                         ERDF
       Vocational Education Infrastructure
       and Modernisation of Equipment in
       Places of Imprisonment


       Pasākums "Augstākās izglītības
       infrastruktūra"/Measure              IZM /
3.1.2.                        ERAF          85,374,366     46,962,913     85,374,365      100.0%       0.0%     85,374,365    100.0%        0.0%     5,816,379    32,762,836      38.4%      0.1%
       "Tertiary (Higher) Education            MoES
       Infrastructure"

       Apakšaktivitāte "Augstākās
       izglītības iestāžu telpu un iekārtu
       modernizēšana studiju programmu
       kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā,
       nodrošinot izglītības programmu
       apgūšanas iespējas arī personām ar
       funkcionāliem
                           ERAF /
3.1.2.1.1.  traucējumiem"/Modernization of         IZM / MoES    85,374,366     46,962,913     85,374,365      100.0%       0.0%     85,374,365    100.0%        0.0%     5,816,379     32,762,836     38.4%      0.1%
                           ERDF
       Premises and Devices for
       Improvement of Study Programme
       Quality at Higher Educational
       Establishments, including Provision
       of Education Opportunities for
       Individuals with Functional
       Disabilities

       Apakšaktivitāte "Jaunu koledžas
       studiju programmu attīstība aviācijas
3.1.2.1.2.  nozarē"/Improvement of New Study    ERAF   IZM / MoES      0         0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       Programme at Colleges or
       Establishment of New Colleges


       Pasākums "Izglītības
       infrastruktūra vispārējo prasmju
                                IZM /
3.1.3.    nodrošināšanai"/Measure         ERAF          29,189,753     30,713,312     28,727,746      98.4%        0.0%     28,727,746     98.4%        0.0%    19,111,720    22,181,954      76.0%      0.5%
                                MoES
       "Ensuring Educational
       Infrastructure for General Skills"


                                                                                                  Page 13 of 23
                                                                                                                                     Progress par
                                                                                                                                               Eiropas                   Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                        Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                 EK iesniegtie
                                       ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                      finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                 starpposma
                                                                              Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                   starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                 atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma             pieprasījumi ,
                                                       Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu                % no ES fondu
                                                        projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                  % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes             2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                   fin.,
                          Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                       2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                           Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                           Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                 payment claims
                                      according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                   payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                        2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                      decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                  submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                              ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                      Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                               funding,    funding,                  funding,
                                     Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                              funding),
                                                                                                                                                              %
                                                                                                                                                                      (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                        %

                                                                              31.07.11. -            uz/till     31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                     uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                               31.08.11.            31.08.11.     31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1          2            3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
       Aktivitāte "Kvalitatīvai dabaszinātņu
       apguvei atbilstošas materiālās bāzes
       nodrošināšana" / Provision of
                          ERAF /
3.1.3.1.   Appropriate Material Supplies        IZM / MoES    18,365,985     17,679,813     18,346,521       99.9%       0.0%     18,346,521     99.9%        0.0%    13,270,793     15,144,634     82.5%      0.5%
                          ERDF
       Required for the Implementation of
       High-quality Natural Science
       Programmes
       Aktivitāte "Atbalsts vispārējās
       izglītības iestāžu tīkla
                          ERAF /
3.1.3.2.   optimizācijai"/Support for          IZM / MoES    2,226,541      5,764,703      2,226,540      100.0%       0.0%      2,226,540    100.0%        0.0%      4,209      582,759      26.2%      0.0%
                          ERDF
       optimization of general educational
       establishments
       Aktivitāte "Speciālās izglītības
       iestāžu un vispārējās izglītības
       iestāžu infrastruktūras uzlabošana
       izglītojamajiem ar speciālām
                          ERAF /
3.1.3.3.   vajadzībām"/Improvement of          IZM / MoES    8,597,226      7,268,795      8,154,685       94.9%       0.0%      8,154,685     94.9%        0.0%     5,836,718     6,454,562      75.1%      0.6%
                          ERDF
       Infrastructure for Students with
       Special Needs in Comprehensive
       and Special Education
       Establishments
       Apakšaktivitāte "Speciālās izglītības
       iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma
                          ERAF /
3.1.3.3.1.  uzlabošana"/ Improvement of         IZM / MoES     5,602,836      4,523,194      5,194,663       92.7%       0.0%      5,194,663     92.7%        0.0%     3,588,557     4,123,176      73.6%      0.9%
                          ERDF
       Infrastructure and Equipment in
       Special Educational Establishments
       Apakšaktivitāte "Vispārējās
       izglītības iestāžu infrastruktūras
       uzlabošana izglītojamajiem ar
       funkcionāliem
                          ERAF /
3.1.3.3.2.  traucējumiem"/Improvement of         IZM / MoES     2,994,391      2,745,601      2,960,022       98.9%       0.0%      2,960,022     98.9%        0.0%     2,248,161     2,331,386      77.9%      0.0%
                          ERDF
       Infrastructure in General Educational
       Establishments for the Students with
       Functional Disabilities and other
       Disorders
       Pasākums "Nodarbinātības un
       sociālo pakalpojumu
3.1.4.    infrastruktūra"/Measure        ERAF    -      33,116,083     33,339,790     33,006,202      99.7%        0.3%     32,896,635     99.3%        0.0%    25,824,258    26,681,910      80.6%      1.8%
       "Employment and Social Services
       Infrastructure"
       Aktivitāte "Darbspēju vērtēšanas un
       sociālo pakalpojumu ieviešanas
       institūciju infrastruktūras
                          ERAF /
3.1.4.1.   pilnveidošana"/Improvement of          LM / MoW    8,121,468      7,330,955      8,121,386      100.0%       0.0%      8,121,386    100.0%        0.0%     4,065,086     4,168,929      51.3%      5.9%
                          ERDF
       Infrastructure in Institutions
       Assessing Capacity for Work and
       Providing Social Services

       Apakšaktivitāte "Infrastruktūras
       pilnveidošana un zinātniski tehniskās
       bāzes nodrošināšana darbspēju un
       funkcionālo traucējumu izvērtēšanai"
                          ERAF /
3.1.4.1.1.  /Sub-activity "Improvement of          LM / MoW     447,270       384,293       447,270       100.0%       0.0%      447,270     100.0%        0.0%     42,843       42,843       9.6%      0.0%
                          ERDF
       Infrastructure and Providing
       Scientific and Technical Base to
       Estimate a Work Capacity and
       Functional Disorders)"

       Aktivitāte "Infrastruktūras
       pilnveidošana profesionālās
       rehabilitācijas pakalpojumu
3.1.4.1.2.                     ERAF   LM / MoW    2,146,650      2,627,348      2,146,582      100.0%       0.0%      2,146,582    100.0%        0.0%     2,146,582     2,146,582     100.0%      0.0%
       sniegšanai"/Improvement of
       Infrastructure for Providing a
       Professional Rehabilitation Services
                                                                                                  Page 14 of 23
                                                                                                                                        Progress par
                                                                                                                                                 Eiropas                   Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                          Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                 EK iesniegtie
                                        ES fonda                                                                        EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                       finansējums                                                                             finansējuma  finansējuma  finansējuma                 starpposma
                                                                                Progress par                            deklarējamie                          iesniegtie                   starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                  atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie     Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma             pieprasījumi ,
                                                         Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                   maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                  konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no    noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu                % no ES fondu
                                                          projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                    finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                  % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes              2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.   līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                   fin.,
                            Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                      saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                         2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /   ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                            Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                     Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                             Available budget          projects (EU                         Contracted,   / Contracted, %                   final     final                 payment claims
                                       according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                      final      final                    claims                   payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                         2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU     of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                       decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                       beneficiaries  beneficiaries                 submited to                  submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                               ****            EU funding, %                          funding, %    (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                        Cabinet of                                   (progress), %                            that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                                 funding,    funding,                  funding,
                                      Ministers 3 , LVL                                                                  declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                                 funding),
                                                                                                                                                                %
                                                                                                                                                                         (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                  LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                          %

                                                                                31.07.11. -            uz/till      31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                       uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                  uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                                31.08.11.            31.08.11.      31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1           2            3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5       7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.

       Apakšaktivitāte "Infrastruktūras
       pilnveidošana sociālās rehabilitācijas
       pakalpojumu sniegšanai personām ar
       redzes un dzirdes           ERAF /
3.1.4.1.3.                           LM / MoW     519,215       549,757       519,215       100.0%       0.0%      519,215     100.0%         0.0%     358,642      462,484      89.1%      0.0%
       traucējumiem"/Improvement of      ERDF
       Infrastructure to Develop Social
       Rehabilitation Services for Persons
       with Hearing and Seeing Disorders

       Apakšaktivitāte "Jaunu filiāļu
       izveide tehnisko palīglīdzekļu
                         ERAF /
3.1.4.1.4.  nodrošināšanai"/Establishment of         LM / MoW       0         0          0                            0       0                  0         0
                         ERDF
       New Branch for Providing Technical
       Aid
       Apakšaktivitāte "Infrastruktūras
       pilnveidošana sociālās rehabilitācijas
       pakalpojumu sniegšanai personām ar
       garīga rakstura
3.1.4.1.5.                       ERAF   LM / MoW    5,008,332      3,769,556      5,008,319      100.0%       0.0%      5,008,319    100.0%         0.0%     1,517,020     1,517,020      30.3%      9.6%
       traucējumiem"/Improvement of
       Infrastructure to Develop Social
       Rehabilitation Services for Persons
       With Mental Disorders
       Aktivitāte "Darba tirgus institūciju
       infrastruktūras
                            ERAF /
3.1.4.2.   pilnveidošana/Improvement of           LM / MoW    2,096,564      2,586,366      2,096,521      100.0%       0.0%      2,096,521    100.0%         0.0%     1,888,565     1,888,565      90.1%      0.0%
                            ERDF
       Infrastructure in Labour Market
       Institutions
       Aktivitāte "Pirmsskolas izglītības
       iestāžu infrastruktūras attīstība
       nacionālas un reģionālas nozīmes
       attīstības centros"/ Development Pre- ERAF /   VARAM/
3.1.4.3.                                    20,954,687     21,262,361     20,868,218       99.6%       0.5%     20,758,651     99.1%         0.0%    18,249,910     18,944,316     90.4%      0.6%
       school Educational Establishments’  ERDF    MoEPRD
       Infrastructure in Development
       Centers of National and Regional
       Importance
       Aktivitāte "Atbalsts alternatīvās
       aprūpes pakalpojumu pieejamības
                            ERAF /  VARAM/
3.1.4.4.   attīstībai"/Supporting of Improved                1,943,363      2,160,109      1,920,078       98.8%       0.0%      1,920,078     98.8%         0.0%     1,620,698     1,680,101      86.5%      0.0%
                            ERDF   MoEPRD
       Accessibility to Alternative Care
       Services
       Pasākums "Veselības aprūpes
                            ERAF /
3.1.5.    infrastruktūra" /Measure "Health        VeM / MoH    145,516,627     78,069,940     125,010,345      85.9%        23.4%     92,683,339     63.7%         2.9%    38,552,934     52,243,655     35.9%      2.6%
                            ERDF
       Care Infrastructure"
       Ambulatorās veselības aprūpes
                            ERAF /
3.1.5.1.   attīstība/Development of            VeM / MoH     7,657,702      3,290,550      6,474,296       84.5%       -0.1%     4,404,526     57.5%         4.8%     1,753,710     2,747,559      35.9%      3.2%
                            ERDF
       Ambulatory Health Care
       Ģimenes ārstu tīkla attīstība /
                            ERAF /
3.1.5.1.1.  Developemnt of Primary Health          VeM / MoH     3,552,900        0        2,444,392       68.8%       0.0%      374,622     10.5%         10.5%      0         0        0.0%      0.0%
                            ERDF
       Care Physician Network
       Veselības aprūpes centru
                            ERAF /
3.1.5.1.2.*  attīstība/Development of the Health       VeM / MoH     4,104,802      3,290,550      4,029,904       98.2%       -0.1%     4,029,904     98.2%         -0.1%    1,753,710     2,747,559      66.9%      6.0%
                            ERDF
       Care Centres
       Neatliekamās medicīniskās
                            ERAF /
3.1.5.2.   palīdzības attīstība/Development of       VeM / MoH     9,526,645      5,626,604      9,526,644      100.0%       31.5%     9,526,644    100.0%         31.5%    1,383,381     1,383,381      14.5%      5.4%
                            ERDF
       Emergency Medical Assistance

       Stacionārās veselības aprūpes
       pakalpojumu sniedzēju          ERAF /
3.1.5.3.                           VeM / MoH    128,332,281     69,152,786     109,009,405       84.9%       24.3%     78,752,170     61.4%         0.7%    35,415,843     48,112,715     37.5%      2.3%
       attīstība/Development of providers    ERDF
       of stationary health care
       Stacionārās veselības aprūpes
                          ERAF /
3.1.5.3.1.  attīstība /Development of Stationary     VeM / MoH      120,075,088     59,397,494     100,752,212       83.9%       25.9%     70,494,977     58.7%         0.7%    27,158,651     39,855,523     33.2%      2.5%
                          ERDF
       Health Care
       Onkoloģijas slimnieku radioterapijas
       ārstēšanas attīstība / Development of ERAF /
3.1.5.3.2.                         VeM / MoH      8,257,193      9,755,292      8,257,192      100.0%       0.0%      8,257,192    100.0%         0.0%     8,257,192     8,257,192     100.0%      0.0%
       Radiotherapy Treatments of      ERDF
       Oncology Patients                                                                                                    Page 15 of 23
                                                                                                                                     Progress par
                                                                                                                                               Eiropas                   Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                        Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                 EK iesniegtie
                                       ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                      finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                 starpposma
                                                                              Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                   starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                 atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma             pieprasījumi ,
                                                       Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu                % no ES fondu
                                                        projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                  % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes             2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                   fin.,
                          Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                       2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                           Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                           Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                 payment claims
                                      according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                   payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                        2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                      decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                  submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                              ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                      Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                               funding,    funding,                  funding,
                                     Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                              funding),
                                                                                                                                                              %
                                                                                                                                                                      (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                        %

                                                                              31.07.11. -            uz/till     31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                     uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                               31.08.11.            31.08.11.     31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1           2           3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
       Prioritāte "Teritoriju pieejamības
       un sasniedzamības         ERAF /
3.2.                               -    359,266,842     158,034,724     285,012,106      79.3%        0.0%     285,012,106    79.3%        0.0%    59,197,628     68,947,630     19.2%      1.0%
       veicināšana"/Priority "Promotion ERDF
       of Territorial Accessability"
       Pasākums "Pieejamības un
       transporta sistēmas attīstība" /
                          ERAF /
3.2.1.    Measure "Promotion of              SM / MoT   231,383,310     105,232,915     208,133,987      90.0%        0.0%     208,133,987    90.0%        0.0%    39,141,243    40,024,330      17.3%      1.0%
                          ERDF
       Accessibility and Transport
       System"
       Aktivitāte "Valsts 1.šķiras autoceļu
       maršrutu sakārtošana" /        ERAF /
3.2.1.1.                           SM / MoT    139,155,192     58,958,651     128,101,361       92.1%       0.0%     128,101,361    92.1%        0.0%    24,186,870     18,002,603     12.9%      0.7%
       Improvement of State Category 1    ERDF
       Motorway Network
       Aktivitāte "Tranzītielu sakārtošana
                          ERAF /
3.2.1.2.*  pilsētu teritorijās"/Improvement of       SM / MoT    56,354,551     37,279,871     47,395,673       84.1%       0.0%     47,395,673     84.1%        0.0%     8,356,343     13,959,273     24.8%      1.0%
                          ERDF
       Transit Streets in Cities

       Aktivitāte "Satiksmes drošības
       uzlabojumi apdzīvotās vietās un   ERAF /
3.2.1.3.                           SM / MoT    18,343,908      5,612,725     15,107,295       82.4%       0.0%     15,107,295     82.4%        0.0%     3,078,809     4,543,233      24.8%      3.1%
       Rīgā"/Traffic Safety Improvement in ERDF
       Populated Areas and Riga

       Apakšaktivitāte "Satiksmes drošības
       uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus   ERAF /
3.2.1.3.1.                          SM / MoT    10,116,723      5,612,725     10,116,722      100.0%       0.0%     10,116,722    100.0%        0.0%     3,078,809     4,543,233      44.9%      5.6%
       Rīgas"/Traffic Safety Improvement   ERDF
       in Populated Areas Outside Riga

       Apakšaktivitāte "Satiksmes drošības
                          ERAF /
3.2.1.3.2.  uzlabojumi Rīgā"/Traffic safety         SM / MoT    8,227,185        0        4,990,573       60.7%       0.0%      4,990,573     60.7%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
                          ERDF
       improvement in Riga
       Aktivitāte "Mazo ostu
       infrastruktūras            ERAF /
3.2.1.4.                           SM / MoT    3,473,579      3,381,669      3,473,578      100.0%       0.0%      3,473,578    100.0%        0.0%     3,467,901     3,467,901      99.8%      0.0%
       uzlabošana"/Improvement of       ERDF
       Infrastructure in Small Ports
       Aktivitāte "Publiskais transports
                          ERAF /
3.2.1.5.   ārpus Rīgas"/Public Transport          SM / MoT    14,056,080        0       14,056,080      100.0%       0.0%     14,056,080    100.0%        0.0%     51,320       51,320       0.4%      0.4%
                          ERDF
       Outside Riga
       Pasākums "IKT infrastruktūra un
       pakalpojumi" /Measure         ERAF /
3.2.2.                              -    127,883,532     52,801,809     76,878,119      60.1%        0.0%     76,878,119     60.1%        0.0%    20,056,385    28,923,300      22.6%      1.1%
       "ICT Infrastructure and        ERDF
       Services"
       Aktivitāte "Publiskās pārvaldes
       elektronisko pakalpojumu un
       informācijas sistēmu         ERAF /
3.2.2.1.                             -     109,144,798     52,801,809     76,878,119       70.4%       0.0%     76,878,119     70.4%        0.0%    20,056,385    28,923,300      26.5%      1.2%
       attīstība"/Development of Electronic ERDF
       Services and Information Systems of
       Public Administration

       Apakšaktivitāte "Informācijas
       sistēmu un elektronisko
                        ERAF /    VARAM/
3.2.2.1.1.  pakalpojumu attīstība"/Development               96,944,798     41,734,880     66,764,660       68.9%       0.0%     66,764,660     68.9%        0.0%    19,630,687     19,630,687     20.2%      1.4%
                        ERDF     MoEPRD
       of Information Systems and
       Electronic Services
       Apakšaktivitāte "Izglītības iestāžu
                          ERAF /
3.2.2.1.2.  informatizācija"/ Informatisation of     IZM / MoES    12,200,001     11,066,929     10,113,459       82.9%       0.0%     10,113,459     82.9%        0.0%     425,698     9,292,613      76.2%      0.0%
                          ERDF
       Educational Institutions
       Aktivitāte "Publisko interneta
       pieejas punktu            ERAF / VARAM/
3.2.2.2.                                   2,550,001        0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       attīstība"/Development of Public   ERDF  MoEPRD
       Internet Access Points
       Aktivitāte "Elektronisko sakaru
       pakalpojumu vienlīdzīgas
       pieejamības nodrošināšana visā
       valsts teritorijā (platjoslas tīkla
       attīstība)"/Provision of Equal Access ERAF /
3.2.2.3.                          SM / MoT     16,188,733        0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       Opportunities to Electronic      ERDF
       Communications Services in the
       Whole Territory of the Country
       (Development of Broadband
       Network)
                                                                                                  Page 16 of 23
                                                                                                                                       Progress par
                                                                                                                                                 Eiropas                   Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                          Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                 EK iesniegtie
                                        ES fonda                                                                        EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                       finansējums                                                                             finansējuma  finansējuma  finansējuma                 starpposma
                                                                               Progress par                            deklarējamie                          iesniegtie                   starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                  atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie     Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma             pieprasījumi ,
                                                        Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                   maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                 konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no    noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu                % no ES fondu
                                                         projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                    finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                  % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes              2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.   līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                   fin.,
                           Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                      saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                        2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /   ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                            Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                     Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                            Available budget          projects (EU                         Contracted,   / Contracted, %                   final     final                 payment claims
                                       according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                      final      final                    claims                   payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                         2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU     of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                       decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                       beneficiaries  beneficiaries                 submited to                  submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                               ****            EU funding, %                          funding, %    (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                       Cabinet of                                   (progress), %                            that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                                 funding,    funding,                  funding,
                                      Ministers 3 , LVL                                                                  declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                                funding),
                                                                                                                                                                %
                                                                                                                                                                        (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                  LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                          %

                                                                               31.07.11. -            uz/till      31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                      uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                  uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                                31.08.11.            31.08.11.      31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1           2            3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5       7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.

       Aktivitāte "Valsts nozīmes
       elektronisko sakaru tīklu izveide,
       attīstība un pilnveidošana,
       informācijas datu pārraides drošības
       nodrošināšana"/Establishment,
3.2.2.4.                     ERAF     SM / MoT       0         0          0                            0                          0         0
       Development and Improvement of
       Electronic Communications Network
       of National Significance and
       Ensuring Security of Information
       Data Transmission

       Apakšaktivitāte "Valsts nozīmes
       elektronisko sakaru tīklu izveide,
       attīstība un
                        ERAF /
3.2.2.4.1.  pilnveidošana"/Establishment,           SM / MoT       0         0          0                            0                          0         0
                        ERDF
       Development and Improvement of
       Electronic Communications Network
       of National Significance

       Apakšaktivitāte "Informācijas datu
       pārraides drošības            ERAF /
3.2.2.4.2.                           SM / MoT       0         0          0                            0        0          0        0         0
       nodrošināšana"/Ensuarance of       ERDF
       information data transmission safety
       Prioritāte "Eiropas nozīmes
       transporta tīklu attīstība un
       ilgtspējīga transporta
       veicināšana" /Priority
3.3.                         KF/CF  SM / MoT   602,279,450     266,601,115     579,374,838      96.2%        0.0%     579,374,838    96.2%         0.0%    81,756,512    136,847,777     22.7%      0.1%
       "Development of Transport
       Network of European Significance
       and Promotion of Sustainable
       Transport"
       Pasākums "Liela mēroga
       transporta infrastruktūras
       uzlabojumi un attīstība" /Measure
3.3.1.                        KF/CF    -     502,200,160     244,326,279     479,295,549      95.4%        0.0%     479,295,549    95.4%         0.0%    81,756,512    114,572,941     22.8%      0.1%
       "Improvements and Development
       of Large Scale Transport
       Infrastructure"
       Aktivitāte "TEN-T autoceļu tīkla
3.3.1.1.*  uzlabojumi" /Improvement of the     KF/CF  SM / MoT    216,739,674    161,941,989     209,213,781       96.5%       0.0%     209,213,781    96.5%         0.0%    56,179,173     52,406,993     24.2%      0.0%
       TEN-T Road Network
       Aktivitāte "TEN-T dzelzceļa posmu
       rekonstrukcija un attīstība
       (Austrumu-Rietumu dzelzceļa
       koridora infrastruktūras attīstība un
3.3.1.2.   Rail Baltica)"/Reconstruction and    KF/CF  SM / MoT    91,713,251     19,070,909     91,713,251      100.0%       0.0%     91,713,251    100.0%         0.0%     5,019,860     19,162,520     20.9%      0.0%
       Development of the TEN-T Railway
       Segments (Development of the East-
       west Rail Corridor Infrastructure and
       Rail Baltica)
       Aktivitāte "Lielo ostu infrastruktūras
       attīstība „Jūras maģistrāļu”
       ietvaros"/ Development of
3.3.1.3.                       KF/CF  SM / MoT    116,805,655     46,323,508     116,805,655      100.0%       0.0%     116,805,655    100.0%         0.0%     8,863,694     29,410,201     25.2%      0.0%
       Infrastructure of Large Ports within
       the Framework of the "Motorways
       of the Sea"

       Aktivitāte "Lidostu infrastruktūras
3.3.1.4.   attīstība"/Development of airport    KF/CF  SM / MoT    45,423,588      773,760      41,114,034       90.5%       0.0%     41,114,034     90.5%         0.0%     52,999       52,999       0.1%      0.1%
       infrastructure

       Aktivitāte "Pilsētu infrastruktūras
       uzlabojumi sasaistei ar TEN-T"/City
3.3.1.5.                       KF/CF  SM / MoT    20,448,828     16,216,113     20,448,828      100.0%       0.0%     20,448,828    100.0%         0.0%    11,640,787     13,540,228     66.2%      1.5%
       Infrastructure Improvements for
       Linkage with the TEN-T

       Aktvitiāte "Liepājas Karostas
       ilgtspējīgas attīstības
       priekšnoteikumu                  VARAM/
3.3.1.6.                       KF/CF          11,069,163        0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%         0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       nodrošināšana"/(Provision of           MoEPRD
       preconditions for Liepāja Karosta
       sustainable development)
                                                                                                    Page 17 of 23
                                                                                                                                     Progress par
                                                                                                                                               Eiropas                   Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                        Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                 EK iesniegtie
                                       ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                      finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                 starpposma
                                                                              Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                   starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                 atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma             pieprasījumi ,
                                                       Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu                % no ES fondu
                                                        projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                  % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes             2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                   fin.,
                          Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                       2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                           Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                           Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                 payment claims
                                      according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                   payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                        2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                      decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                  submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                              ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                      Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                               funding,    funding,                  funding,
                                     Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                              funding),
                                                                                                                                                              %
                                                                                                                                                                      (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                        %

                                                                              31.07.11. -            uz/till     31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                     uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                               31.08.11.            31.08.11.     31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1           2           3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.

       Pasākums "Ilgtspējīgas
       transporta sistēmas attīstība" /
3.3.2.                       KF/CF  SM / MoT   100,079,290     22,274,836     100,079,289      100.0%       0.0%     100,079,289    100.0%        0.0%       0      22,274,836      22.3%      0.0%
       Measure "Development of
       Sustainable Transport System"

       Aktivitāte "Ilgtspējīga sabiedriskā
       transporta sistēmas attīstība" /
3.3.2.1.                      KF/CF  SM / MoT    100,079,290     22,274,836     100,079,289      100.0%       0.0%     100,079,289    100.0%        0.0%       0       22,274,836     22.3%      0.0%
       Development of Sustainable Public
       Transport System
        Prioritāte "Kvalitatīvas vides
       dzīvei un ekonomiskai aktivitātei
                          ERAF /
3.4.     nodrošināšana"/Priority "Quality          -    226,939,884     67,775,789     135,021,506      59.5%        1.4%     119,861,553    52.8%        3.3%    24,764,281    43,291,258      19.1%      1.3%
                          ERDF
       Environment for Life and
       Economic Activity"
         Pasākums "Vide" / Measure     ERAF /  VARAM/
3.4.1.                                   136,883,296     45,502,477     74,368,036      54.3%        1.8%     70,627,404     51.6%        2.8%    18,049,701    32,626,011      23.8%      1.8%
       "Environment"             ERDF   MoEPRD
       Aktivitāte "Ūdenssaimniecības
       infrastruktūras attīstība apdzīvotās
       vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
                          ERAF /  VARAM/
3.4.1.1.   2000" / Activity Development of                100,848,003     34,507,357     50,789,109       50.4%       1.4%     48,322,301     47.9%        3.9%    13,354,230     27,930,541     27.7%      2.3%
                          ERDF   MoEPRD
       Water Management Infrastructure in
       Populated Areas where Number of
       Residents is up to 2000

       Aktivitāte "Bioloģiskās
       daudzveidības saglabāšanas ex situ
                          ERAF /  VARAM/
3.4.1.3.   infrastruktūras izveide"                    2,125,000        0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
                          ERDF   MoEPRD
       /Development of Infrastructure for
       Conservation of Biological Diversity
       Aktivitāte "Vēsturiski piesārņoto
                          ERAF /  VARAM/
3.4.1.4.   vietu sanācija"/Rehabilitation of               23,368,233      7,897,807     18,160,439       77.7%       0.0%     18,160,439     77.7%        0.0%     3,416,781     3,416,781      14.6%      0.0%
                          ERDF   MoEPRD
       Inherited Contaminated Sites
       Aktivitāte "Vides risku
                          ERAF /  VARAM/
3.4.1.5.   samazināšana"/Reduction of                  10,542,060      3,097,313      5,418,488       51.4%       9.8%      4,144,664     39.3%        0.0%     1,278,689     1,278,689      12.1%      1.3%
                          ERDF   MoEPRD
       Environmental Risks
       Apakšaktivitāte "Plūdu risku
       samazināšana grūti prognozējamu
       vižņu-ledus parādību         ERAF /  VARAM/
3.4.1.5.1.                                  7,028,040      1,745,769      3,042,366       43.3%       0.2%      2,793,120     39.7%        0.0%     1,032,630     1,032,630      14.7%      0.0%
       gadījumos"/Elimination of flood risk ERDF   MoEPRD
       caused by hardly predictable
       phenomena of ice jams
       Apakšaktivitāte "Hidrotehnisko
       būvju rekonstrukcija plūdu draudu
       risku novēršanai un
                          ERAF /  VARAM/
3.4.1.5.2.  samazināšanai"/Reconstruction of                3,514,020      1,351,544      2,376,122       67.6%       29.2%     1,351,544     38.5%        0.0%     246,059      246,059       7.0%      3.8%
                          ERDF   MoEPRD
       hydro technical structures for the
       education and prevention of the
       flood risk
       Pasākums "Tūrisms"/Measure      ERAF /
3.4.2.                            EM / MoE    13,461,688      6,799,563     11,940,513      88.7%        -0.4%     11,940,513     88.7%        -0.4%    2,309,363     3,419,868      25.4%      1.2%
       "Tourism"              ERDF
       Aktivitāte "Nacionālās nozīmes
       tūrisma produkta           ERAF /
3.4.2.1.                           EM / MoE    13,461,688      6,799,563     11,940,513       88.7%       -0.4%     11,940,513     88.7%        -0.4%    2,309,363     3,419,868      25.4%      1.2%
       attīstība"/Development of Tourism   ERDF
       Product of National importance

       Apakšaktivitāte "Valsts nozīmes
       pilsētbūvniecības pieminekļu
       saglabāšana, atjaunošana un
       infrastruktūras pielāgošana tūrisma
                          ERAF /
3.4.2.1.1.*  produkta attīstībai"/ Maintenance       EM / MoE    8,058,919      4,188,439      7,650,133       94.9%       -0.6%     7,650,133     94.9%        -0.6%    1,998,994     2,396,984      29.7%      2.0%
                          ERDF
       and Renewal of Town Planning
       Monuments of National Importance
       and Infrastructure Adjustment to
       Develop a Tourism Product
                                                                                                  Page 18 of 23
                                                                                                                                     Progress par
                                                                                                                                              Eiropas                   Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                       Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                 EK iesniegtie
                                      ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                     finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                 starpposma
                                                                              Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                   starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma             pieprasījumi ,
                                                       Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu                % no ES fondu
                                                        projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                  % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes            2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                   fin.,
                          Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                       2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                          Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                           Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                 payment claims
                                     according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                   payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                       2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                     decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                  submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                             ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                      Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                              funding,    funding,                  funding,
                                    Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                              funding),
                                                                                                                                                             %
                                                                                                                                                                      (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                               LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                       %

                                                                              31.07.11. -            uz/till     31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                     uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                              31.08.11.            31.08.11.     31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1           2          3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
       Apakšaktivitāte "Nacionālās
       nozīmes velotūrisma produkta     ERAF /
3.4.2.1.2.                         EM / MoE    5,402,770      2,611,124      4,290,380       79.4%       0.0%      4,290,380     79.4%        0.0%     310,369     1,022,884      18.9%      0.0%
       attīstība"/Cycling Tourism Product  ERDF
       of National Importance
       Apakšaktivitāte "Nacionālās
       nozīmes kultūras, aktīvā, veselības
       un rekreatīvā tūrisma produkta    ERAF /
3.4.2.1.3.                         EM / MoE       0         0          0                            0                         0         0
       attīstība"/Development of Cultural,  ERDF
       Active and Recreative Tourism
       Product of National Importance
       Aktivitāte "Tūrisma informācijas
                          ERAF /
3.4.2.2.   sistēmas attīstība"/Development of       EM / MoE       0         0          0                            0                         0         0
                          ERDF
       Tourism Information System
       Pasākums "Kultūrvides
       sociālekonomiskā
                          ERAF /
3.4.3.    ietekme"/Measure "Socio-           KM / MoC     25,335,213      6,798,458     24,013,803      94.8%        0.0%     16,814,731     66.4%        0.0%     1,827,079     4,382,562      17.3%      0.9%
                          ERDF
       economic Impact of Cultural
       Environment"

       Aktivitāte "Nacionālas un reģionālas
       nozīmes daudzfunkcionālu centru
                         ERAF /
3.4.3.1.   izveide"/Establishment of a Network      KM / MoC    14,890,142      4,261,885     14,889,924      100.0%       0.0%      8,889,924     59.7%        0.0%     1,166,697     2,895,326      19.4%      0.0%
                         ERDF
       of Multifunctional Culture Halls of
       National and Regional Importance

       Aktivitāte "Sociālekonomiski
       nozīmīgu kultūras mantojuma
                         ERAF /
3.4.3.2.   objektu atjaunošana"/Renovation of       KM / MoC    6,445,072      1,930,648      6,445,071      100.0%       0.0%      5,245,999     81.4%        0.0%     468,592     1,295,446      20.1%      3.7%
                         ERDF
       Objects of Important Cultural and
       Historical Heritage
       Aktivitāte "Atbalsts kultūras
       pieminekļu privātīpašniekiem
       kultūras pieminekļu saglabāšanā un
       to sociālekonomiskā potenciāla
       efektīvā izmantošanā" /Assistance to ERAF /
3.4.3.3.                          KM / MoC    3,999,999      605,925      2,678,808       67.0%       0.0%      2,678,808     67.0%        0.0%     191,789      191,789       4.8%      0.0%
       Private Owners of Cultural      ERDF
       Monuments in Monument
       Conservation and in the Effective
       use of their Socio-economic
       Potential
       Pasākums "Mājokļa
                          ERAF /
3.4.4.    energoefektivitāte" / Measure         EM / MoE    51,259,687      8,675,291     24,699,154      48.2%        1.7%     20,478,905     40.0%        7.2%     2,578,139     2,862,817      5.6%       0.3%
                          ERDF
       "Energy Efficiency of Housing"
       Aktivitāte "Daudzdzīvokļu māju
       siltumnoturības uzlabošanas
                          ERAF /
3.4.4.1.   pasākumi" /Improvement of Heat         EM / MoE    44,337,187      5,710,681     20,146,196       45.4%       2.3%     15,925,947     35.9%        8.6%     1,812,260     1,835,238      4.1%      0.3%
                          ERDF
       Insulation of Multi-apartment
       Residential Buildings
       Aktivitāte "Sociālo dzīvojamo māju
       siltumnoturības uzlabošanas
                          ERAF /
3.4.4.2.*  pasākumi"4/Improvement of Heat    ERDF
                              EM / MoE    6,922,500      2,964,610      4,552,958       65.8%       -1.6%     4,552,958     65.8%        -1.6%     765,879     1,027,579      14.8%      0.2%
       Insulation of Social Residential
       Buildings
       Prioritāte "Vides infrastruktūras
       un videi draudzīgas enerģētikas
       veicināšana" /Priority
3.5.     "Promotion of Environmental      KF/CF     -    471,307,462     263,156,195     370,748,123      78.7%        3.4%     356,164,115    75.6%        5.1%    123,609,120    217,781,233     46.2%      1.2%
       Infrastructure And
       Environmentally Friendly
       Energy"
       Pasākums "Vides aizsardzības
       infrastruktūra"/Measure            VARAM/
3.5.1.                       KF/CF         394,611,363     245,570,913     323,491,247      82.0%        4.1%     309,468,924    78.4%        6.1%    116,242,581    210,414,694     53.3%      1.3%
       "Infrastructure of Environmental        MoEPRD
       Protection"
                                                                                                 Page 19 of 23
                                                                                                                                      Progress par
                                                                                                                                                Eiropas                   Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                         Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                 EK iesniegtie
                                        ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                       finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                 starpposma
                                                                               Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                   starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                  atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma             pieprasījumi ,
                                                        Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                 konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu                % no ES fondu
                                                         projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                  % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes              2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                   fin.,
                           Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                        2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                            Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                            Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                 payment claims
                                       according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                   payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                         2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                       decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                  submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                               ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                       Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                                funding,    funding,                  funding,
                                      Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                               funding),
                                                                                                                                                               %
                                                                                                                                                                       (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                 LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                         %

                                                                               31.07.11. -            uz/till     31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                      uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                                31.08.11.            31.08.11.     31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1           2            3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
       Aktivitāte "Ūdenssaimniecības
       infrastruktūras attīstība
       aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu
                                VARAM/
3.5.1.1.   lielāku par 2000"/Development of    KF/CF          301,861,418    221,156,146     275,879,096       91.4%       2.7%     275,137,448    91.1%        7.9%    102,370,635    189,687,006     62.8%      1.5%
                                MoEPRD
       water management infrastructure in
       agglomerations with more than 2000
       residents
       Aktivitāte "Reģionālu atkritumu
       apsaimniekošanas sistēmu
                                VARAM/
3.5.1.2.   attīstība"/Activity "Development of   KF/CF          81,013,118     20,842,067     41,160,852       50.8%       9.7%     27,880,178     34.4%        0.0%    12,292,426    19,148,168      23.6%      1.1%
                                MoEPRD
       regional systems for waste
       management"
       Apakšaktivitāte "Normatīvo aktu
       prasībām neatbilstošo izgāztuvju         VARAM/
3.5.1.2.1.                      KF/CF          13,774,958      3,248,642      6,047,631       43.9%       0.0%      5,809,385     42.2%        0.0%     2,408,931     3,202,037      23.2%      0.0%
       rekultivācija"/Remediation of with        MoEPRD
       legaslation non-coplying dumpsites

       Apakšaktivitāte "Reģionālu
       atkritumu apsaimniekošanas sistēmu        VARAM/
3.5.1.2.2.                      KF/CF          28,182,440     15,467,491     25,042,986       88.9%       0.0%     19,842,407     70.4%        0.0%     8,417,477     14,480,113     51.4%      2.3%
       attīstība"/Development of the          MoEPRD
       regional waste managment systems

       Apakšaktivitāte "Dalītās atkritumu
       apsaimniekošanas sistēmas            VARAM/
3.5.1.2.3.                      KF/CF          39,055,719      2,125,934     10,070,235       25.8%       20.1%     2,228,386     5.7%        0.0%     1,466,018     1,466,018      3.8%      0.6%
       attīstība"/Development of separate        MoEPRD
       WASTE collection system

       Aktivitāte "Infrastruktūras izveide
       Natura 2000 teritorijās"/(Developing       VARAM/
3.5.1.3.                       KF/CF          4,568,226      1,397,630      2,687,207       58.8%       0.0%      2,687,207     58.8%        0.0%     243,907      243,907       5.3%      0.0%
       infrastructure in the areas of Natura      MoEPRD
       2000)
       Aktivitāte "Vides monitoringa un
       kontroles sistēmas
                                VARAM/
3.5.1.4.   attīstība"/(Development of a System   KF/CF          7,168,601      2,175,071      3,764,092       52.5%       0.0%      3,764,092     52.5%        0.0%     1,335,614     1,335,614      18.6%      0.0%
                                MoEPRD
       of Environmental Monitoring and
       Control)
       Pasākums
3.5.2.    "Enerģētika" /Measure          KF/CF     -     76,696,100     17,585,282     47,256,876      61.6%        -0.1%     46,695,190     60.9%        0.2%     7,366,539     7,366,539      9.6%       0.7%
       "Energy"
       Aktivitāte "Pasākumi siltumapgādes
       sistēmu efektivitātes
       paaugstināšanai" / Measures
3.5.2.1.                       KF/CF  EM / MoE    55,330,599      7,880,659     25,891,377       46.8%       -0.1%     25,329,691     45.8%        0.2%     3,945,098     3,945,098      7.1%      0.9%
       Regarding The Increase of
       Efficiency of Centralised Heat
       Supply Systems
       Apakšaktivitāte "Pasākumi
       centralizētās siltumapgādes sistēmu
       efektivitātes paaugstināšanai" /
3.5.2.1.1.*                    KF/CF    EM / MoE    42,322,857      7,880,659     25,891,377       61.2%       -0.2%     25,329,691     59.8%        0.3%     3,945,098     3,945,098      9.3%      1.2%
       Measures Regarding The Increase of
       Efficiency of Centralised Heat
       Supply Systems

       Apakšaktivitāte "Pasākumi
       uzņēmumu siltumapgādes sistēmu
       efektivitātes paaugstināšanai" /
3.5.2.1.2.                      KF/CF  EM / MoE    13,007,742        0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
       Measures regarding the increase of
       efficiency of heat supply systems for
       entrepreneurs

       Aktivitāte "Atjaunojamo
       energoresursu izmantojošu
       koģenerācijas elektrostaciju
3.5.2.2.                       KF/CF  EM / MoE    21,365,500      9,704,623     21,365,500      100.0%       0.0%     21,365,500    100.0%        0.0%     3,421,441     3,421,441      16.0%      0.0%
       attīstība"/Development of
       Cogeneration Power Plants Utilising
       Renewable Energy Sources
       Aktivitāte "Vēja elektrostaciju
3.5.2.3.   attīstība"/ Development of Wind     KF/CF  EM / MoE       0         0          0                            0                         0         0
       Power Stations                                                                                                   Page 20 of 23
                                                                                                                                       Progress par
                                                                                                                                                 Eiropas                   Progress par EK            Saņemtie   Progress par
                                                                                                                          Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                 EK iesniegtie
                                         ES fonda                                                                       EK                            Komisijā                   iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                        finansējums                                                                            finansējuma  finansējuma  finansējuma                 starpposma
                                                                                Progress par                           deklarējamie                          iesniegtie                   starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                   atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                          Noslēgtie    Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma             pieprasījumi ,
                                                         Apstiprinātie                 apstiprin.  Noslēgtie līgumi                  maksājumi                                                 pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                  konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                        līgumi , % no   noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu                % no ES fondu
                                                          projekti                 projektiem, % (ES fondu fin.),                   finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                  % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes               2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                        ES fondu fin.  līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                   fin.,
                            Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                no ES fondu    LVL /                     saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                    fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                         2          2011.gadā LVL /          % / Approved                           uz , % /  ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                % / Interrim
                             Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                fin. / Approved  Contracted                    Payments to   Payments to                  payment                    % / Interrim  LVL / Received     interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                             Available budget          projects (EU                         Contracted,  / Contracted, %                   final     final                 payment claims
                                        according to            projects (EU                 projects, % of (EU funding),                     final      final                    claims                   payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                          2007-2011, LVL          funding), % of                          % of EU    of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,               submited to
                                        decisions of           funding), LVL                 EU funding     LVL                      beneficiaries  beneficiaries                 submited to                  submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                                ****            EU funding, %                          funding, %   (progress), %                  % of EU    % of EU                 EC, % of EU
                                        Cabinet of                                   (progress), %                           that can be  (EU funding),                  EC (EU                   % of EU funding from EC, LVL       of EU    funding
                                                                                                                                 funding,    funding,                  funding,
                                       Ministers 3 , LVL                                                                 declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                                funding),
                                                                                                                                                                %
                                                                                                                                                                        (progress),             funding,   (progress),
                                                                                                                                                  LVL                       %                  %      %
                                                                                                                                          %

                                                                                31.07.11. -            uz/till     31.07.11. -                              31.07.11. -                      31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                       uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.                 uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.         uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.          uz/till 31.08.11.
                                                                                 31.08.11.            31.08.11.     31.08.11.                               31.08.11.                       31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
     1            2            3     4        5         5.1.         6        6.1=6/5        6.2.       7      7.1.=7/5      7.2.       8        8.1.      8.2.=8.1./5     8.3.       9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
        Aktivitāte "Daugavas
        hidroelektrostaciju aizsprostu
        pārgāžņu
3.5.2.4.                        KF/CF  EM / MoE       0         0          0                            0                         0         0
        rekonstrukcija"/Development of
        Dam Spillways for Daugava
        Hydroelectric Power Plant
        Prioritāte "Policentriska
                            ERAF /
3.6.      attīstība"/Priority "Polycentric            -    192,923,990     119,087,553     163,064,963      84.5%        9.7%     140,635,403    72.9%        -0.5%    55,048,264    105,017,651     54.4%      2.0%
                            ERDF
        Development"

        Pasākums "Atbalsts ilgtspējīgai
        pilsētvides un pilsētreģionu
                            ERAF /
3.6.1.     attīstībai"/Measure "Support for            -    184,862,251     119,087,553     163,064,963      88.2%        10.1%     140,635,403    76.1%        -0.5%    55,048,264    105,017,651     56.8%      2.1%
                            ERDF
        Sustainable Urban Environment
        and Urban Area Development"

        Aktivitāte "Nacionālas un reģionālas
        nozīmes attīstības centru izaugsmes
        veicināšana līdzsvarotai valsts
                          ERAF /    VARAM/
3.6.1.1.*   attīstībai"/ Growth of National and               177,834,211    118,503,637     156,036,923       87.7%       10.5%     133,607,363    75.1%        -0.5%    55,033,881    104,040,957     58.5%      2.1%
                          ERDF     MoEPRD
        Regional Development Centres for
        Sustainable and Balanced
        Development of the Country
        Aktivitāte "Rīgas pilsētas ilgtspējīga
                            ERAF /  VARAM/
3.6.1.2.    attīstība"/Sustainable Development                7,028,040      583,916      7,028,040      100.0%       0.0%      7,028,040    100.0%        0.0%     14,384      976,694      13.9%      0.0%
                            ERDF   MoEPRD
        of Riga
        Pasākums "Komplekss atbalsts
        novadu pašvaldību izaugsmes
                            ERAF /
3.6.2.     sekmēšanai"/Complex support to             -     8,061,739        0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0       0.0%       0.0%
                            ERDF
        promote growth of amalgamated
        municipalities
        Aktivitāte "Atbalsts novadu
        pašvaldību kompleksai
                            ERAF /  VARAM/
3.6.2.1.    attīstībai"/Support of amalgamated                8,061,739        0          0         0.0%        0.0%        0       0.0%        0.0%       0         0        0.0%      0.0%
                            ERDF   MoEPRD
        municipalities to promote complex
        growth
        Prioritāte "Tehniskā palīdzība
                            ERAF /
3.7.***    ERAF ieviešanai"/ Priority                    40,488,570     19,303,321     16,748,637      41.4%        0.0%     16,748,637     41.4%        0.0%    10,407,091    10,407,091      25.7%      0.0%      7,331,927      18.1%        0.0%
                            ERDF
        “Technical Assistance of ERDF”

        Pasākums "Atbalsts darbības
        programmas "Infrastruktūra un
        pakalpojumi" vadībai" / Measure
                        ERAF /
3.7.1.     3.7.1 “Assistance for Management            -     40,488,570     19,303,321     16,748,637      41.4%        0.0%     16,748,637     41.4%        0.0%    10,407,091    10,407,091      25.7%      0.0%      7,331,927      18.1%        0.0%
                        ERDF
        of the Operational Programme
        “Infrastructure and Services”
        ERDF Co-financed Measures”

       Aktivitāte "Programmas vadības un
3.7.1.1.****                      ERAF /
       atbalsta funkciju nodrošināšana" /         FM / MoF    40,488,570     19,303,321     16,748,637       41.4%       0.0%     16,748,637     41.4%        0.0%    10,407,091     10,407,091     25.7%      0.0%     7,331,927      18.1%        0.0%
*                            ERDF
       Technical assistance of ERDF
        Prioritāte "Tehniskā palīdzība KF
3.8.***    ieviešanai"/Priority “Technical  KF/CF              8,574,209      4,083,395      2,709,798      31.6%        0.0%      2,709,798     31.6%        0.0%     1,506,607     1,506,607      17.6%      0.0%      963,653      11.2%        0.0%
        Assistance of CF”
        Pasākums "Atbalsts Kohēzijas
        fonda vadībai" / Measure 3.8.1
3.8.1.                      KF/CF        -     8,574,209      4,083,395      2,709,798      31.6%        0.0%      2,709,798     31.6%        0.0%     1,506,607     1,506,607      17.6%      0.0%      963,653      11.2%        0.0%
        “Assistance to Management of the
        CF Co-financed Measures”
       Aktivitāte "Programmas vadības un
3.8.1.1.****
       atbalsta funkciju nodrošināšana"/     KF/CF  FM / MoF    8,574,209      4,083,395      2,709,798       31.6%       0.0%      2,709,798     31.6%        0.0%     1,506,607     1,506,607      17.6%      0.0%      963,653       11.2%        0.0%                0.0%      0.0%
*
       Technical assistance of CF
          Rezerve 80.00.00. programmā****                         14,252,472

1
  1 EUR = 0,702804 LVL
        MoES - Ministry of Education and
2
        Science
        MoE - Ministry of Economics
        MoW - Ministry of Wealfare
        MoH - Ministry of Health
                                                                                                    Page 21 of 23
                                                                                                                                                Progress par
                                                                                                                                                          Eiropas                        Progress par EK             Saņemtie   Progress par
                                                                                                                                   Izmaksāts  Izmaksāts   izmaksāto                      EK iesniegtie
                                         ES fonda                                                                               EK                            Komisijā                        iesniegtajiem            maksājumi no  saņemtajiem
                                        finansējums                                                                                    finansējuma  finansējuma  finansējuma                      starpposma
                                                                                      Progress par                              deklarējamie                          iesniegtie                        starpposma    Saņemtie     EK (avansi + maksājumiem no
Prioritātes/                                   atbilstoši   Aktivitātēm           Apstiprinātie                               Noslēgtie       Progress par          saņēmējam saņēmējam, % saņēmējam, % starpposma                  pieprasījumi ,
                                                          Apstiprinātie                      apstiprin.  Noslēgtie līgumi                      maksājumi                                                      pieprasījumiem,  maksājumi no    starpposma),  EK (avansi +
Pasākuma/                                   konceptuāli apst.  piešķirtais          projekti , % no                             līgumi , % no       noslēgtajiem                 no ES fondu  no ES fondu                     % no ES fondu
                                                           projekti                      projektiem, % (ES fondu fin.),                      finansējuma (ES fondu fin.),                 pieprasījumi,                       % no ES fondu  EK (avansi +    % / Received starpposma), % /
Aktivitātes Prioritātes/Pasākuma/ Aktivitātes               2         3/ budžets 2007.-          ES fondu fin.,                             ES fondu fin.     līgumiem, % no               4/   fin., % /   fin., % /                        fin.,
                             Fonds / Ministrija / MK p/l, LVL            (ES fondu fin.),                     no ES fondu    LVL /                        saņēmējiem /    LVL                   LVL / Interrim                         fin.,    starpposma),    advance and Received advance
numurs /   nosaukums /                          2          2011.gadā LVL /          % / Approved                                uz , % /      ES fondu fin., %                Payments to  Payments to                      % / Interrim
                             Fund  Ministry    EU funding            LVL / Approved                     fin. / Approved  Contracted                       Payments to   Payments to                  payment                         % / Interrim  LVL / Received      interim   and interim
Priority/Me Priority/Measure/Activity                              Available budget          projects (EU                              Contracted,      / Contracted, %                   final     final                      payment claims
                                        according to            projects (EU                      projects, % of (EU funding),                        final      final                    claims                        payment claims   advance and     payments  payments from
asure/Activi                                          2007-2011, LVL          funding), % of                               % of EU        of EU funding                 beneficiaries, beneficiaries,                     submited to
                                        decisions of           funding), LVL                      EU funding     LVL                         beneficiaries  beneficiaries                 submited to                       submited to EC, interim payments   from EC, %   EC, % of EU
ty No.                                                ****            EU funding, %                               funding, %       (progress), %                  % of EU    % of EU                       EC, % of EU
                                         Cabinet of                                        (progress), %                               that can be  (EU funding),                  EC (EU                        % of EU funding from EC, LVL        of EU    funding
                                                                                                                                          funding,    funding,                        funding,
                                       Ministers 3 , LVL                                                                          declared to EC.   LVL 4     %     (progress)
                                                                                                                                                         funding),
                                                                                                                                                                              %
                                                                                                                                                                                      (progress),              funding,   (progress),
                                                                                                                                                           LVL                            %                   %      %
                                                                                                                                                   %

                                                                                      31.07.11. -               uz/till     31.07.11. -                                 31.07.11. -                        31.07.11. -             uz/till   31.07.11. -
                                           uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.   uz/till 31.08.11.  uz/till 31.08.11.           uz/till 31.08.11.                     uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.            uz/till 31.08.11. uz/till 31.08.11.           uz/till 31.08.11.
                                                                                      31.08.11.               31.08.11.     31.08.11.                                  31.08.11.                         31.08.11.             31.08.11.    31.08.11.
    1             2          3       4       5         5.1.        6        6.1=6/5                 7
                                                                                        6.2.                7.1.=7/5       7.2.         8         8.1.      8.2.=8.1./5      8.3.         9       9.1=9/5        9.2.       10      10.1=10/5     10.2.
        MoEPRD - Ministry of Environment
        Protection and Regional
        Development
        MoF - Ministry of Finances
        MoT - Ministry of Transport
        MoC - Ministry of Culture
3
  Atbilstoši MK apstiprinātajiem protokollēmumiem par aktivitāšu finansējuma pārdalēm / According to the amendments in the financial plans of activities approved by the Cabinet of Ministers decisions
4
  Norādīti starpposma, gala maksājumi, deklarējamie un nedeklarējamie avansi. / Payments to final beneficiaries here are interim, final payments and advance payments that can be declared and advance payments that are

5
 Piebildes par darbības programmu "Cilvēkresursi un nodarbinātība" / Notes on Operational programme "Human resources and Employment"
*1.2.1.1.3. un 1.2.2.4.2. apakšaktivitāšu projektos tika veikti grozījumi, kuru ietvaros samazinātas attiecināmo izmaksu kopsumma/ in the activities 1.2.1.1.3. and 1.2.2.4.2. total amount of eligible expenditures of approved projects and contracts signed decreased due to the amendments of contracts.
* Apstiprināto projektu apjoms 1.3.1.1.4. un 1.5.3.2. aktivitātēs samazinājies attiecināmo izmaksu precizēšanas dēļ / Amount of approved projects of the activities 1.3.1.1.4. and 1.5.3.2. has decreased due to decrease of eligible expenditure
* 1.4.1.2.4., 1.5.1.3.1., 1.5.1.3.2 un 1.5.2.2.3. apakšaktivitātēs attiecināmo izmaksu kopsummas samazinājušās netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas rezultātā / In the activities 1.4.1.2.4., 1.5.1.3.1., 1.5.1.3.2. and 1.5.2.2.3. the amount of eligible expenditures decreased due to application of flat rate to indirect costs
* 22 805 989 LVL finansējuma pārdale no 2 DP uz 1DP konceptuāli apstiprināta 05.07.2011. ar MK prot. nr.41 53.§ / 22 805 989 LVL are reallocated from OP 2 to OP1 with the conceptual decision of the Cabinet of Ministers.
** ESF/1.DP apguves regress saistīts ar konceptuāli apstiprināto finansējuma pārdali no 2.DP, reālie apguves skaitļi nav samazinājušies / Implementation regress in ESF/ OP 1 is caused by conceptually accepted reallocation from OP 2, implementation data is not decreased

6
 Piebildes par darbības programmu "Uzņēmējdarbība un inovācijas" / Notes on Operational programme "Entrepreneurship and Innovations"
* Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu progress 2.1.1.1.aktivitātē samazinājies ES fondu finansējuma palielinājuma dēļ, apguves dati nav samazinājušies / Progress of approved projects and contracted amount of the activity 2.1.1.1. has reduced due to increase of the EU funding, implementation data have not decreased
* Apstiprināto projektu apjoms 2.1.2.2.2.aktivitātē samazinājies attiecināmo izmaksu precizēšanas dēļ / Amount of approved projects of the activity 2.1.2.2.2. has decreased due to decrease of eligible expenditure
* Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu apjoms 2.1.2.4.aktivitātē samazinājies lauztu līgumu dēļ / The amount of approved projects and contracted amount has decreased due to contract discharging
* 2.2.1.3.aktivitātē samazināts ES fondu finansējums, pārdalot to uz 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti, taču vēl nav veikti līguma grozījumi, līdz ar to apguves rādītāji pārsniedz 100%, taču tas tiks precizēts nākamajā pārskata periodā / EU financing from the activity 2.2.1.3. is redistributed to the subactivity 2.2.1.4.2., but project amendments are not done yet and therefore implementation progress of the activity 2.2.1.3.
* 2.2.1.4.aktivitātē visi apguves progresa rādītāji samazinājušies palielinātā ES fondu finansējuma dēļ, kas pārdalīts no 2.2.1.3.aktivitātes, apguves rādītāju apjoms nav samazinājies / The regress of the implementation data of the activity 2.2.1.4. is caused by increase of available EU funding that was redistributed from the activity 2.2.1.3. Amounts of payments to final beneficiaries, contracted amount and
* Apstiprināto projektu un noslēgto līgumu apjoms 2.3.2.2.aktivitātē samazinājies līgumu laušanas, projektu īstenošanas pagarinājumu un attiecināmo izmaksu samazinājuma dēļ / Amount of approved projects and contracted amount of 2.3.2.2.activity has decreased due to contract discharging, extending of project implementation term and cost decrease.
** Aktivitātēs pieejamais finansējums norādīts atbilstoši veiktajām pārdalēm no darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātēm uz darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.1.2.4. aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 22 805 990 LVL apmērā. / The funding available in activities is specified considering the redistribution in amount of 22805990 LVL of the

7
  Piebildes par darbības programmu "Infrastruktūra un pakalpojumi" / Notes on Operational programme "Infrastructure and Services"

*3.1.5.1.2. aktivitātē samazinājies apstiprināto projektu un noslēgto līgumu finansējuma apjoms projektu izdevumu samazināšanas dēļ/ in the activity 3.1.5.1.2. the financial amount of approved projects and contracts signed decreased due to the decrease of the costs
* Uz 3.2.1.2. un 3.3.1.1.aktivitātēm pārdalīts papildu finansējums, līdz ar to apstiprināto projektu un noslēgto līgumu summa procentuāli samazinājusies, lai gan faktiski nav mainījusies. Šī iemesla dēļ arī izmaksātais apjoms finansējuma saņēmējam 3.2.1.2.aktivitātātē procentuāli samazinājās, lai gan faktiski izmaksātā summa palielinājās / Additional financing is reallocated to 3.2.1.2. and 3.3.1.1.activities
wherewith the amount of approved and contracted projects as a percentage decreased, although the amount is not actually changed. For this reason also payments in 3.2.1.2.activity as a percentage decreased although the amount increased.
* 3.4.2.1.1. aktivitātē samazinājies apstiprināto projektu un noslēgto līgumu finansējuma apjoms projektu izdevumu samazināšanas dēļ/ in the activity 3.4.2.1.1. the financial amount of approved projects and contracts signed decreased due to the decrease of the costs
* 3.4.4.2. aktivitātē samazinājies apstiprināto projektu un noslēgto līgumu finansējuma apjoms projektu izdevumu samazināšanas dēļ/ in the activity 3.4.4.2. the financial amount of approved projects and contracts signed decreased due to the decrease of the costs
*3.5.2.1.1. aktivitātē ir samazinājusies apstiprināto projektu summa, precizējumi projektu izdevumos bija nepieciešami, lai izpildītu projekta apstiprināšanas nosacījumus / in the activity 3.5.2.1.1. the financial amount of approved projects decreased because of the amendments of the approved projects in order to fulfil the conditions of the projects' approval
* 3.6.1.1. aktivitātē samazinājies noslēgto līgumu finansējuma apjoms projektu izdevumu samazināšanas dēļ/ in the activity 3.6.1.1. the financial amount of contracts signed decreased due to the decrease of the costs

*** Piešķirtais budžets 2007.-2011.gadam 1.6., 2.4., 3.7. un 3.8.prioritātēs sadalīts atbilstoši Tehniskās palīdzības aktivitātēm piešķirtā ES fondu finansējuma procentuālajai proporcijai / Available budget for priorities 1.6., 2.4., 3.7. and 3.8. is divided according to EU funding proportion for each priority
**** Valsts budžeta līdzekļi tiek paredzēti maksājumiem gan par ES fondu daļu, gan par valsts līdzfinansējuma daļu, kā arī atsevišķu valsts budžeta iestāžu projektu neattiecināmo izmaksu segšanai. Turklāt valsts budžeta līdzekļus plāno arī valsts budžeta iestāžu projekta priekšfinansēšanai, kas atspoguļojas maksājumos FS tikai tad, kad iestāde iesniegs maksājumu dokumentus un pārskatus par veiktajiem
**** 80.00.00 esošā rezerve indikatīva
***** ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēs (1.6.1.1., 2.4.1.1., 3.7.1.1. un 3.8.1.1.) apstiprināto projektu un noslēgto līgumu summas regress skaidrojams ar FM 07.03.2011. vēstuli Nr.16-1-16/1562 par projekta finansējuma samazināšanu / in activities 1.6.1.1., 2.4.1.1., 3.7.1.1., 3.8.1.1. decreese of financial amount of contracts and approved projects is clarified by the Miinstry of Finance letter No.16-1-
                                                                                                             Page 22 of 23
                                                                                      Izmaksāts
                                                                                     finansējuma         Izmaksāts
                                  ES fonda finansējums    Apstiprinātie  Apstiprinātie                       saņēmējam         finansējuma
                ES fonda                                              Noslēgtie līgumi Noslēgtie līgumi ,
                       ES fonda finansējums atbilstoši konceptuāli    projekti   projekti , % no                     (ES fondu fin.),     saņēmējam, % no
               finansējums                                             (ES fondu fin.), % no ES fondu
                         atbilstoši MK   apst. MK p/l, LVL2 /   (ES fondu fin.), ES fondu fin., % /                       4/         ES fondu fin., % /
   Fonds/ Ministrija   atbilstoši EK                                            LVL / Contracted   fin., % /   LVL Payments
                       apstiprinātajam DPP, EU funding according   LVL / Approved Approved projects                                  Payments to final
             apstiprinātajai DP,                                           (EU funding),  Contracted, % of     to final
                            LVL     to decisions of Cabinet   projects (EU  (EU funding), %                                  beneficiaries, % of
                 LVL                                                  LVL     EU funding, %    beneficiaries
                                   of Ministers 2 , LVL   funding), LVL  of EU funding, %                                   EU funding,
                                                                                    (EU funding),          %
                                                                                       LVL 4              uz/till 31.07.11.   uz/till 31.07.11.   uz/till 31.07.11.  uz/till 31.07.11.  uz/till 31.07.11.  uz/till 31.07.11.  uz/till 31.07.11.  uz/till 31.07.11.  uz/till 31.07.11.

ESF              387,001,631       387,001,631      409,807,619    360,170,599      88%        358,439,360      87%        201,317,950       49%

IZM               166,495,472      166,495,472      166,495,472    154,790,214      93%        153,239,378      92%        81,634,885      49%
LM               140,421,641      140,421,641      163,227,630    141,343,405      87%        141,408,390      87%        87,420,178      54%
EM                39,896,751       39,896,751       39,896,750    31,643,112      79%        31,643,112      79%        16,552,726      41%
VK                10,694,592       10,694,592       10,694,592     8,437,749     79%         8,192,361     77%         2,630,898      25%
VesM                8,720,346       8,720,346       8,720,346     8,720,345     100%         8,720,345     100%         4,400,246      50%
FM                15,672,829       15,672,829       15,672,829    10,243,359      65%        10,243,359      65%         5,994,359      38%
VARAM (RAPLM)           5,100,000       5,100,000       5,100,000     4,992,416     98%         4,992,416     98%         2,684,657      53%

ERAF             1,692,047,974      1,714,853,963     1,692,047,974   1,324,307,775      78%       1,234,803,713      73%        588,932,456       35%
EM               397,232,003       435,177,603      412,371,615    375,359,191      91%        351,660,966      85%        214,818,424       52%
EM 2DP             332,510,628       370,456,228      347,650,240    338,719,524      97%        319,241,548      92%        208,535,739       60%
EM 3DP             64,721,375       64,721,375       64,721,375    36,639,667      57%        32,419,418      50%         6,282,685       10%
 IZM              355,536,473       342,191,749      342,191,749    230,351,923      67%        230,351,923      67%        78,242,666       23%
IZM 2DP            167,317,954       153,973,230      153,973,230    48,270,708      31%        48,270,708      31%        10,322,842       7%
IZM 3DP            188,218,519       188,218,519      188,218,519    182,081,215      97%        182,081,215      97%        67,919,824       36%
FM               58,437,446       56,642,559       56,642,559    24,234,666      43%        24,234,666      43%        15,264,560       27%
FM 2DP             17,948,876       16,153,989       16,153,989     7,486,028      46%         7,486,028      46%         4,857,469       30%
FM 3DP             40,488,570       40,488,570       40,488,570    16,748,637      41%        16,748,637      41%        10,407,091       26%
SM               247,572,043       247,572,043      247,572,043    208,133,987      84%        208,133,987      84%        40,024,330       16%
VidM              136,883,296       136,883,296      136,883,296    74,368,036      54%        70,627,404      52%        32,626,011       24%
RAPLM             315,316,839       315,316,839      315,316,839    252,617,919      80%        230,078,791      73%        145,272,753       46%
VARAM (VidM + RAPLM)      452,200,135       452,200,135      452,200,135    326,985,954      72%        300,706,195      66%        177,898,765       39%
VesM              145,516,627       145,516,627      145,516,627    125,010,345      86%        92,683,339      64%        52,243,655       36%
KM               25,335,213       25,335,213       25,335,213    24,013,803      95%        16,814,731      66%         4,382,562       17%
LM               10,218,032       10,218,032       10,218,032    10,217,907      100%        10,217,907      100%        6,057,494       59%

KF              1,082,161,121      1,082,161,121     1,082,161,121    952,832,759      88%        938,248,750      87%        356,135,617       33%
VARAM (VidM)          405,680,526       405,680,526      405,680,526    323,491,247      80%        309,468,924      76%        210,414,694       52%
SM               591,210,287       591,210,287      591,210,287    579,374,838      98%        579,374,838      98%        136,847,777       23%
EM               76,696,100       76,696,100       76,696,100    47,256,876      62%        46,695,190      61%         7,366,539       10%
FM                8,574,209        8,574,209       8,574,209     2,709,798      32%         2,709,798      32%         1,506,607       18%

Kopā             3,161,210,725      3,184,016,714     3,184,016,714   2,637,311,133      83%       2,531,491,823      80%       1,146,386,022       36%


Ministrijas kopā       3,161,210,725      3,184,016,714     3,184,016,714   2,637,311,133      83%       2,531,491,823      80%       1,146,386,022       36%
IZM              522,031,945       508,687,221      508,687,221    385,142,137      76%        383,591,301      75%        159,877,551       31%
LM               150,639,673       150,639,673      173,445,662    151,561,311      87%        151,626,296      87%        93,477,672       54%
EM               513,824,854       551,770,453      528,964,464    454,259,179      86%        429,999,268      81%        238,737,689       45%
VK               10,694,592       10,694,592       10,694,592     8,437,749      79%         8,192,361      77%         2,630,898       25%
VesM              154,236,973       154,236,973      154,236,973    133,730,690      87%        101,403,684      66%        56,643,902       37%
FM               82,684,484       80,889,597       80,889,597    37,187,822      46%        37,187,822      46%        22,765,526       28%
VARAM (VidM + RAPLM)      862,980,661       862,980,661      862,980,661    655,469,617      76%        615,167,535      71%        390,998,116       45%
KM               25,335,213       25,335,213       25,335,213    24,013,803      95%        16,814,731      66%         4,382,562       17%
SM               838,782,330       838,782,330      838,782,330    787,508,825      94%        787,508,825      94%        176,872,107       21%

								
To top