Book_from_Sirikit_26Mar 6Apr2010

Document Sample
Book_from_Sirikit_26Mar 6Apr2010 Powered By Docstoc
					          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิติ์
                         ้                    ้                                  ิ        หน้ าที่ 1ลําดับที่                  รายชื่อหนังสือ                    รายชื่อผู้แต่ง        ปี ที่พิมพ์ จํานวน          สํานักพิมพ์
1      Advanced wound management                        -                      2009     1   Bangkok Medical
2      Advances in pediatrics                         -                      2552     1   ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
3                                ้
      Bedside approach in internal medicine : การอบรมระยะสันอายุรศาสตร์ ใน... -                      2550     1   วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
4      Critical care : towards optimal perfection               -                      2552     1   สมาคมเวชบําบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
5      Oncologic imaging = ภาพวินิจฉัยโรคมะเร็ ง                -                      2552     1   โรงพิมพ์แรื อนแก้ วการพิมพ์
6      Update on pediatric infectious diseases 2010              -                      2553     1   สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย
7      เคมีอาหารของคาร์ โบไฮเดรต                        วรรณา ตุลยธัญ.                2551     1   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8      เภสัชวิทยา : เนื ้อหาสําคัญและแบบฝึ กหัด                -                      2552     2   โฮลิสติก พับลิชชิ่ง
9      เภสัชวิทยา. เล่ม 2                           -                      2551     1   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10             ุ
      เวชศาสตร์ ฉกเฉิน                            -                      2551     1   โครงการตํารา-วพม. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
11            ่
      เวชศาสตร์ ชองปากขั ้นสูง                        -                      2552     1   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12                     ั
      เวชศาสตร์ ปริ กําเนิดในเวชปฏิบติ                    -                      2552     1   สมาคมเวชศาสตร์ ปริ กําเนิดแห่งประเทศ
13     แบคทีเรี ยและโรคติดเชื ้อทีพบบ่อยในช่องปาก               รวี เถียรไพศาล                2552     1   มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
14         ึ       ั
      กรณีศกษาการวิจยพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม. เล่ม 4         ไกรสีห์ อัมพรายน์              2553     1   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
15               ิ
      การเลือกใช้ สถิตที่เหมาะสม                       ยุทธ ไกยวรรณ์.                2551     1   ศูนย์สื่อเสริ มกรุงเทพ
16     การฆ่าตัวตาย : การรักษาและการปองกัน ้                  มาโนช หล่อตระกูล.              2553     1   โครงการตํารารามาธิ บดี คณะแพทยฯ
17     การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย                     -                      2552     1   เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป  ์
18     การบริ หารนวัตกรรมแนวใหม่                        เสน่ห์ จุ้ยโต.                2548     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
19     การบําบัดระบบหายใจในเวชปฏิบติ   ั                   ทนันชัย บุญบูรพงศ์              2552     1   โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
20          ัิ
      การปฏิบตการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต                -                      2552     1   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21     การพยาบาล หู คอ จมูก                             ุ
                                          ศรี สนทรา เจิมวรพิพฒน์ั           2552     1   โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระฯ
22     การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ . เล่ม 1                    -                      2552     1   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิติ์
                        ้                    ้                                  ิ       หน้ าที่ 2ลําดับที่                  รายชื่อหนังสือ                     รายชื่อผู้แต่ง       ปี ที่พิมพ์ จํานวน         สํานักพิมพ์
23     การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ . เล่ม 2                      -                    2552     1   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
24     การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ . เล่ม 3                      -                    2552     1   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
25     การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ . เล่ม 4                      -                    2552     1   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
26        ้
      การฟื นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง                  -                    2550     1   งานตําราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานฯ
27     การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร                                ั
                                            กัลยา วานิชย์บญชา.            2552     1   คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาฯ
28     การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตวอย่า ั         จุมพล หนิมพานิช.             2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
29                     ั
      การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือวิจย                      พิสณุ ฟองศรี.              2552     1   ด่านสุทธาการพิมพ์
30         ั
      คนไข้ หวหมอหรื อหมอหัวดื ้อ                        -                    2551     1   หมอชาวบ้ าน
31                                ิ
      ความรู้พื ้นฐานทางคลินิกการรักษาผู้ป่วยทางออร์ โธปิ ดกค์          ยงยุทธ ศิริปการ.             2553     1   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
32     คําศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่                          เรณู อาจสาลี               2552     2   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
33     คุณภาพการบริ หารการพยาบาล                         พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์.         2551     1   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34      ่     ัิ
      คูมือปฏิบตการพยาบาล                            -                    2552     2   จุดทอง
35       ่
      คูมือหัตถการในเด็ก                             -                    2552     1   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36     จิตเวชศาสตร์ รามาธิ บดี                          -                    2552     1   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
37     ตํารานรี เวชวิทยา                             -                    2547     1   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38     ตําราวิทยาแบคทีเรี ยการแพทย์                               ิ
                                            ภัทรชัย กีรติสน             2552     1              ิ
                                                                          คณะแพทยศาสตร์ ศริราชพยาบาล
39     ตําราอายุรศาสตร์ 1                             -                    2549     1   โครงการตําราจุฬาอายุรศาสตร์ ภาควิชาฯ
40     ตําราอายุรศาสตร์ 2                             -                    2550     1   โครงการตําราจุฬาอายุรศาสตร์ ภาควิชาฯ
41     ตําราอายุรศาสตร์ 3                             -                    2550     1   โครงการตําราจุฬาอายุรศาสตร์ ภาควิชาฯ
42     ตําราอายุรศาสตร์ 4                             -                    2550     1   โครงการตําราจุฬาอายุรศาสตร์ ภาควิชาฯ
43            ่
      ธรรมชาติชวยชีวิต                              อู,๋ ทอม                 2552     1       ุ ั     ่
                                                                          นานมีบ๊ คส์พบลิเคชันส์
44     บําบัดเกาต์...เบารู มาตอยด์                                    ิ
                                            กรณ์ กาญจน์ ภมรประวัตธนะ         2552     2   หมอชาวบ้ าน
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิติ์
                         ้                    ้                                  ิ        หน้ าที่ 3ลําดับที่                รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู้แต่ง      ปี ที่พิมพ์ จํานวน          สํานักพิมพ์
45     ประมวลสาระชุดวิชาการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล. หน่วยที่ 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช         2550     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
46     ประมวลสาระชุดวิชาการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล. หน่วยที่ 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช         2550     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
47                                          ม
      ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริ การการพยาบาล. หน่วยที่ 10-15 หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช          2550     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
48     ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริ การการพยาบาล. หน่วยที่ 1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช           2549     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
49     ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาศักยภาพระบบบริ การการพยาบาล. หน่วยที่ 6-9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช           2549     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
50     ประมวลสาระชุดวิชาการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ. หน่วยที่ 1-6           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช       2548     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
51                                          มหาวิ
      ประมวลสาระชุดวิชาประเด็นและแนวโน้ มทางการบริ หารการพยาบาล. หน่วยที่ 11-15 ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช          2551     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
52                                          ม
      ประมวลสาระชุดวิชาประเด็นและแนวโน้ มทางการบริ หารการพยาบาล. หน่วยที่ 1-4หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช         2551     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
53                                          มหาวิ
      ประมวลสาระชุดวิชาประเด็นและแนวโน้ มทางการบริ หารการพยาบาล. หน่วยที่ 6-10 ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช          2551     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
54     ประมวลสาระชุดวิชาระบบสุขภาพและการจัดการ. หน่วยที่ 11-15          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช       2549     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
55     ประมวลสาระชุดวิชาระบบสุขภาพและการจัดการ. หน่วยที่ 1-5           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช       2551     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
56     ประมวลสาระชุดวิชาระบบสุขภาพและการจัดการ. หน่วยที่ 6-10          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช       2549     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
57     ประสาทวิทยาทันยุค                                      ั
                                           ก้ องเกียรติ กูณฑ์กนทรากร         2553     2   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
58     ประสาทวิทยาทางคลินิก                           -                     2552     1   จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์
59     ประสาทศาสตร์ พื ้นฐาน                           -                     2549     2   สินประสิทธิ์การพิมพ์
60                     ั
      ปั ญหาทางอายุรศาสตร์ ในเวชปฏิบติ                     -                     2553     2   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
61     พยาธิ สรี รวิทยาทางการพยาบาล. เล่ม 1                   -                     2552     1   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
62     พยาธิ สรี รวิทยาทางการพยาบาล. เล่ม 2                   -                     2552     1   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
63     ภาวะกระเพาะปั สสาวะพิการจากระบบประสาท                   -                     2549     1   บียอนด์ เอ็นเทอร์ ไพรซ์
64     ภาวะวิกฤตทางหัวใจในเด็ก : รวมถึงการดูแลเด็กหลังผ่าตัดรักษาโรคหัวใจแต่กําเนิ-ด                    2552     1   มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
65              ั
      วิเคราะห์ข้อมูลวิจย                            ยุทธ ไกยวรรณ์.               2551     2   ศูนย์สื่อเสริ มกรุงเทพ
66     วิทยาการระบาดเชิงคลินิกและชีวสถิติ                    มานพ คณะโต                 2552     1   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิติ์
                        ้                    ้                                  ิ       หน้ าที่ 4ลําดับที่                รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู้แต่ง      ปี ที่พิมพ์ จํานวน         สํานักพิมพ์
67     ศัพท์โภชนาการ                               -                    2552      2  สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ
68     สรี รวิทยา                                 -                    2552      2            ั
                                                                          เท็กซ์ แอนด์ เจอร์ นล
69     สรี รวิทยา 1                                -                    2552      1             ิ
                                                                          คณะแพทยศาสตร์ ศริราชพยาบาล
70     หลักไวรัสวิทยาทางการแพทย์                         -                    2550      1  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71                         ั
      หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจยวิทยานิพนธ์ และรายงาน            วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.           2553      1  โฟร์ เพซ
72     อายุรศาสตร์ ฉกเฉินุ                            -                    2551      1  โครงการตําราวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระฯ
73               ั
      อายุรศาสตร์ ทนยุค 2552                           -                    2553      2              ิ
                                                                          คณะแพทยศาสตร์ ศริราชพยาบาล
74                     ้
      อาหารและโภชนาการ : การปองกันและบําบัดโรค                  อัญชลี ศรี จําเริ ญ           2553      1  สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75                ิ
      อี-เลิร์นนิ่ง : มิตใหม่ในการเรี ยนรู้ทางการพยาบาล             บุญทิพย์ สิริธรังศรี .          2548      1  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
                                                                       86
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิติ์
                        ้                    ้                                  ิ     หน้ าที่ 5
าลัยแพทยศาสตร์ ฯ
กรณ์ มหาวิทยาลัย
หาวิทยาลัยมหิดล
าวิทยาลัยขอนแก่น
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิติ์
                         ้                    ้                                  ิ     หน้ าที่ 6
ยาบาลรามาธิ บดี
ทยาลัยธรรมศาสตร์
าวิทยาลัยมหิดลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

งกรณ์ มหาวิทยาลัย

 าสตร์ ภาควิชาฯ
 าสตร์ ภาควิชาฯ
 าสตร์ ภาควิชาฯ
 าสตร์ ภาควิชาฯ
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิติ์
                        ้                    ้                                  ิ     หน้ าที่ 7
ทยาลัยธรรมศาสตร์ยาบาลรามาธิ บดี
ยาบาลรามาธิ บดี
ยาบาลรามาธิ บดี
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิติ์
                         ้                    ้                                  ิ     หน้ าที่ 8
งกรณ์ มหาวิทยาลัย

พทยศาสตร์ พระฯ
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ          หน้ าที่ 9ลําดับที่                  รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู้แต่ง     ปี ที่พิมพ์  จํานวน         สํานักพิมพ์
1      2020 ประเทศไทย                                 สุชาติ ธาดาธํารงเวช.          2551      1                  ั
                                                                            เอ อาร์ อินฟอร์ เมชันแอนด์พบลิเคชัน
2      360 องศา IT Security เรื่ องที่คนไอทีต้องรู้                  ปริ ญญา หอมเอนก.            2553      2   บริ ษัท เออาร์ ไอพี จํากัด (มหาชน)
3      80 กลยุทธ์ การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงาน                    -                   2552      2   ธรรมนิติ
4                        ่
      Secret of the best CEO เคล็ดลับสูความสําเร็ จ                 สุดา สุวรรณาภิรมย์.          2552      2              ่       ่
                                                                            เอ.อาร์ .อินฟอร์ เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน
5      T-Shirts and suits ธุรกิจสร้ างสรรค์เขาทํากันยังไง               แพร์ ริช, เดวิด.            2553      2   ศูนย์สร้ างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
6      เกม กิจกรรม เพื่อการเสริ มสร้ างและพัฒนาทีมงาน                 สมชาติ กิจยรรยง            2552      2   พาวเวอร์ ฟลู ไลฟ  ์
7      เกม กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ เป็ นเลิศ                   สมชาติ กิจยรรยง            2552      2   พาวเวอร์ ฟลู ไลฟ   ์
8      เทคนิคการเขียนรายงานวิจย  ั                          สิทธิ์ ธี รสรณ์.            2552      1   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
9      เศรษฐศาสตร์                                  -                   2550      1   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10     เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น                            รัตนา สายคณิต.             2550      1   โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
11     เศรษฐศาสตร์ การเกษตร                              ประยงค์ เนตยารักษ์           2550      2   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12     เศรษฐศาสตร์ การค้ าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย               เยาวเรศ ทับพันธุ์.           2551      2   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13            ุ
      เศรษฐศาสตร์ จลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์                            ั
                                              ชยันต์ ตันติวสดาการ          2552      2   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14     เศรษฐศาสตร์ มหภาค                               บุญคง หันจางสิทธิ์ .          2550      2         ้
                                                                            โอ.เอส. พริ นติ ้ง เฮ้ าส์
15     เศรษฐศาสตร์ มหภาค : ทฤษฎี นโยบาย และการวิเคราะห์สมัยใหม่            ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ .           2550      2   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
16     เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบื ้องต้ น                          กฤตยา ตติรังสรรค์สข.  ุ       2552      2   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
17                 ่
      เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์วาด้ วยเมืองและภูมิภาค                     ั
                                              นิธินนท์ วิศเวศวร           2552      2   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18     เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม                              จิรรัตน์ ธี ระวราพฤกษ์.        2552      2   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19             ุ
      เศรษฐศาสตร์ สขภาพ                               สมชาย สุขสิริเสรี กล. ุ        2552      2   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
20                    ั
      เอกสารการเรี ยนรู้การทําวิจยด้ วยตนเอง                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช     2551      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21     เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการเงินธุรกิจ. หน่วยที่ 1-7      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช     2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                        ้                    ้                                  ิ         หน้ าที่ 10ลําดับที่                   รายชื่อหนังสือ                   รายชื่อผู้แต่ง         ปี ที่พิมพ์  จํานวน       สํานักพิมพ์
22     เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการเงินธุรกิจ. หน่วยที่ 8-15   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช       2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23     เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์. หน่วยที่ 1-8          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช       2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
24     เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์. หน่วยที่ 9-15          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช       2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25     เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช          2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
26     เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช          2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
27     เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการขั ้นสูง. หน่วยที่ 1-8      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช       2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
28     เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการขั ้นสูง. หน่วยที่ 9-15     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช       2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
29     เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสําหรับนัก... มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช        2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30     เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสําหรับนัก... มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช        2551      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
31                     ั้                     มหาวิท
      เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขนกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี. หน่วยที่ 1-8 ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช         2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
32                     ั้                     มหาวิทยาลั
      เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขนกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี. หน่วยที่ 9-15 ยสุโขทัยธรรมาธิ ราช          2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33                     ั้
      เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขนต้ น. หน่วยที่ 1-8              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช       2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
34                     ั้
      เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขนต้ น. หน่วยที่ 9-15             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช       2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
35     เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ. หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช        2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
36     เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ. หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช       2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
37     เอกสารการสอนชุดวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั ้นสูง. หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช         2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
38     เอกสารการสอนชุดวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั ้นสูง. หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช        2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
39     เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงิน. หน่วยที่ 1-8          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช       2550      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
40     เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการเงิน. หน่วยที่ 9-15          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช       2549      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
41                   ิ                       มหาวิ
      เอกสารการสอนชุดวิชาประวัตศาสตร์ เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์. หน่วยที่ 1-7 ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช        2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
42                    ิ                      มหาวิท
      เอกสารการสอนชุดวิชาประวัตศาสตร์ เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์. หน่วยที่ 8-15 ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช        2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                        ้                    ้                                  ิ        หน้ าที่ 11ลําดับที่                    รายชื่อหนังสือ                 รายชื่อผู้แต่ง         ปี ที่พิมพ์  จํานวน         สํานักพิมพ์
43                      ั                   มหาวิ
      เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจยและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษาเศรษฐ... ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช          2550      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
44                       ั                  มหาวิ
      เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจยและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษาเศรษฐ... ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช          2550      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
45     เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันการเงินและการลงทุน. หน่วยที่ 1-7       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช         2550      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
46     เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันการเงินและการลงทุน. หน่วยที่ 8-15       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช         2550      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
47     เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น. หน่วยที่ 1-8      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช         2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
48     เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น. หน่วยที่ 9-15     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช         2552      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
49     แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม R                ่
                                          นราทิพย์ จันสกุล               2552      2   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
50     กระดาษทําการของผู้สอบบัญชีภาษีอากร                   ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล.               2553      2   ทีพีเอ็น เพรส
51     กลยุทธ์ การบริ หารจัดการธุรกิจเงินแสนล้ านของบัณฑูร ลํ่าซํา      ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์           2551      1   อนิเมทกรุ๊ป
52     กลยุทธ์ การลงทุนอาณาจักรแสนล้ าน ของเจ้ าสัวเจริ ญ สิริวฒนภักดี
                                  ั       ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์           2551      1   อนิเมทกรุ๊ป
53          ่
      กลยุทธ์ นานนํ ้าสีคราม                            ชาน คิม, ดับเบิลยู.          2552      2     ่
                                                                            เนชันบุ๊คส์
54     การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล                 กัลยา วานิชย์บญชา.ั          2552      2   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
55     การคลังว่าด้ วยการจัดสรรและการกระจาย                               ั
                                             เกริ กเกียรติ พิพฒน์เสรี ธรรม.     2552      2   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
56     การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                       จันทนา สาขากร.             2551      2   ทีพีเอ็น เพรส
57     การจัดการสินเชื่อ                               กฤษฎา สังขมณี             2550      2                     ั
                                                                            ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนทา
58     การตรวจสอบภายในสมัยใหม่                            อุษณา ภัทรมนตรี .           2552      2   คณะบริ หารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์
59     การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ เชิงรุ ก                      เลห์ทเิ นน, จาร์ โม อาร์ .       2550      2   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
60     การบัญชีการเงิน 2                               กชกร เฉลิมกาญจนา            2550      2   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
61           ั้
      การบัญชีขนกลาง                                -                   2552      1   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
62           ั้
      การบัญชีขนต้ น                                จันทนา สาขากร.             2552      2   ทีพีเอ็น เพรส
63           ั้
      การบัญชีขนสูง 1                                ดุษฎี สงวนชาติ             2552      2   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ            หน้ าที่ 12ลําดับที่                    รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู้แต่ง     ปี ที่พิมพ์  จํานวน        สํานักพิมพ์
64            ั้          ิ
      การบัญชีชนกลาง 1 : การบัญชีสนทรัพย์ = Intermediate accounting 1                           ู
                                                เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบลย์. 2552       2   ทีพีเอ็น เพรส
65     การบัญชีบริ หาร                                       ั
                                                แกริ สน, เรย์ เอช.           2552      1   แมคกรอ-ฮิล
66     การบัญชีบริ หาร                                   กชกร เฉลิมกาญจนา            2552      2   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
67     การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์                        เยาวเรศ ทับพันธุ์.           2551      2   สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
68     การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ                          -                   2550      2   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
69     การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร                            กัลยา วานิชย์บญชา ั          2552      2   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
70          ั
      การวิจยเชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม : แนวคิดและวิธีวิจย  ั              กิตพฒน์ นนทปั ทมะดุลย์.
                                                  ิ ั                2550      1   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
71           ั  ัิ
      การวิจยปฏิบตการในชั ้นเรี ยน                            สุวิมล ว่องวาณิช            2553      2   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
72     การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั                          พิสณุ ฟองศรี.             2553      2   ด่านสุทธาการพิมพ์
73     การสอนแบบโครงการ                                  วัฒนา มัคคสมัน             2551      2   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
74     การออกแบบระบบบัญชี                                 ดุษณีย์ ส่องเมือง.           2552      2   เสมาธรรม
75     คณิตศาสตร์ สําหรับเศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น                      สมนึก ทับพันธุ์            2550      2   สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
76     คัมภีร์ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจ : ทําการค้ าอย่างไร ? จึงรวยแสนล้ านของเจ้ าสัว เฉลียว...  ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์        2551      1   อนิเมทกรุ๊ป
77     จากคนแบกของผงาดขึ ้นมารวยหลายพันล้ าน ตัน ภาสกรนที                 ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์        2552      1   อนิเมทกรุ๊ป
78     ทดสอบศัพท์เศรษฐศาสตร์                                พรพิมพ์ กิจสิริพนธุ์ั         2549      2   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
79     ทฤษฎีและนโยบายการเงิน                                ชวินทร์ ลีนะบรรจง.           2551      1   สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
80     ทักษะการเขียนภาษาไทย                                ดวงใจ ไทยอุบญ. ุ           2552      1   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
81     ทักษะการเป็ นผู้นํา                                 เบรด, ลอยด์.              2551      1   เอ็กซเปอร์ เน็ท
82     ทําไมต้ องเศรษฐกิจสร้ างสรรค์                            -                   2552      2   ศูนย์สร้ างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
83     บุรุษผู้ไม่ยอมก้ มหัวให้ กบโชคชะตาตํานานราชาโรงหนัง เจ้ าสัวเจริ ญ พูลวรลักษณ์
                   ั                             ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์        2552      1   อนิเมทกรุ๊ป
84     ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน. หน่วยที่ 1-7                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช     2551      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ         หน้ าที่ 13ลําดับที่                  รายชื่อหนังสือ                         รายชื่อผู้แต่ง    ปี ที่พิมพ์  จํานวน        สํานักพิมพ์
85     ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน. หน่วยที่ 8-15              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช     2551      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
86     ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ.หน่วยที่ 1-7              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช     2551      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
87     ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ.หน่วยที่ 8-15              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช     2551      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
88     ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ ครอบครัว. หน่วยที่ 12-15             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช     2550      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
89     ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ ครอบครัว. หน่วยที่ 1-3              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช     2550      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
90     ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ ครอบครัว. หน่วยที่ 4-7              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช     2550      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
91     ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ ครอบครัว. หน่วยที่ 8-11              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช     2550      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
92                         ุ
      ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จลภาค. หน่วยที่ 11-15            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช     2551      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
93                          ุ
      ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จลภาค. หน่วยที่ 1-5             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช     2549      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
94                           ุ
      ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จลภาค. หน่วยที่ 6-10             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช     2551      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
95     ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาค. หน่วยที่ 1-7             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช     2550      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
96     ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาค. หน่วยที่ 8-15             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช     2550      1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
97       ้
      ปั นคนให้ สร้ างแบรนด์สไตล์ P&G                        วาดะ, ฮิโรโกะ.             2552      1                   ุ่
                                                                            สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
98     พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์                     สร้ อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ.   2550      2   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99     พลิกโฉมการแข่งขัน                               -                   2552      1   สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
100               ่
      มือใหม่ขายตรงรู้กอนรวยกว่า                                  ู
                                              พัชร เชื ้อพิบลย์.           2552      2   Dดี
101     ยุทธศาสตร์ การตลาดระดับไฮโซ : เดอะมอลล์ สยามพารากอนผีเสื ้อเหล็ก ศุภลักษณ์ ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์          2551      1   อนิเมทกรุ๊ป
102     ยุทธศาสตร์ ขมทรัพย์บนดินของเจ้ าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ : คัมภีร์ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจ ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ.์
              ุ                                                   2551      1   อนิเมทกรุ๊ป
103     รวมบทความทางการประเมินโครงการ                         -                   2551      2   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
104     ระเบียบวิธีการวิจยทางสังคมศาสตร์
                ั                              สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.       2550      2   สามลดา
105             ั
      ระเบียบวิธีวิจยธุรกิจ                             นราศรี ไววนิชกุล.           2552      2   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
           งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ         หน้ าที่ 14ลําดับที่                    รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู้แต่ง     ปี ที่พิมพ์  จํานวน         สํานักพิมพ์
106     ระบบบัญชี                                    วิไล วีระปรี ย.            2551      2   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
107     ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                             พลพธู ปิ ยวรรณ            2552      2   วิทยพัฒน์
108     รายงานของผู้สอบบัญชี                               อุณากร พฤฒิธาดา.           2540      2   ทีพีเอ็น เพรส
109     ลมหายใจเฮือกสุดท้ ายก่อนที่เศรษฐกิจโลกจะล่มสลาย                 อ. รวิโรจน์.             2552      2   อนิเมทกรุ๊ป
110     สแควก!                                      แบรดเบอร์ รี่, เทรวิส         2552      1   มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
111              ั
      สถิตเิ พื่อการวิจยด้ วยโปรแกรม R                         ศิริชย พงษ์ วิชย
                                                 ั     ั           2552      2   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
112                   ึ
      สังคมกับเศรษฐกิจ : กรณีศกษาประเทศไทย (พ.ศ.2500-2545)               นิรมล สุธรรมกิจ.           2551      1   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
113     สูตรสําเร็ จเคล็ดลับการเป็ นเจ้ าตลาด : กลยุทธ์ เอ็มเคสุกี ้ของฤทธิ์ ธีระโกเมน  ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์       2552      1   อนิเมทกรุ๊ป
114     หลักเศรษฐศาสตร์                                 ประพันธ์ เศวตนันทน์.         2552      2   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
115     หลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์                              ิ
                                               นราทิพย์ ชุตวงศ์.           2552      2   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
116     หลักเศรษฐศาสตร์ แรงงานเบื ้องต้ น                        ชวลิต สละ.              2551      1   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
117     หลักเศรษฐศาสตร์ มหภาคเบื ้องต้ น                         -                   2551      1   สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
118             ั
      หลักการทําวิจยและการทําวิทยานิพนธ์                        ยุทธ ไกยวรรณ์.            2550      1   ศูนย์สื่อเสริ มกรุงเทพ
119     อาณาจักรสหพัฒนพิบล เจ้ าสัวบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
                  ู                            ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์       2552      1   อนิเมทกรุ๊ป
                                                                         170
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ     หน้ าที่ 15
        ่
แอนด์ พับลิเคชัน
งกรณ์ มหาวิทยาลัย

รณ์ มหาวิทยาลัย
งกรณ์ มหาวิทยาลัยงกรณ์ มหาวิทยาลัย
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
               ้                    ้                                  ิ     หน้ าที่ 16
           งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                          ้                    ้                                  ิ     หน้ าที่ 17
งกรณ์ มหาวิทยาลัย
        ั
าลัยราชภัฏสวนสุนนทางกรณ์ มหาวิทยาลัย
งกรณ์ มหาวิทยาลัย

งกรณ์ มหาวิทยาลัย
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ     หน้ าที่ 18
งกรณ์ มหาวิทยาลัย
งกรณ์ มหาวิทยาลัย

งกรณ์ มหาวิทยาลัย
งกรณ์ มหาวิทยาลัย

งกรณ์ มหาวิทยาลัย
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ     หน้ าที่ 19
       ุ่
โลยี (ไทย-ญี่ปน)
งกรณ์ มหาวิทยาลัย

งกรณ์ มหาวิทยาลัย
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ     หน้ าที่ 20
งกรณ์ มหาวิทยาลัย
งกรณ์ มหาวิทยาลัย
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ         หน้ าที่ 21ลําดับที่                    รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู้แต่ง ปี ที่พิมพ์  จํานวน        สํานักพิมพ์
1                     ิ ้   ู
      เคล็ด(ไม่)ลับในการใช้ สทธิ ฟองคดีผ้ บริ โภค                  ไพโรจน์ อาจรักษา.          2553      1     ิ
                                                                           นิตธรรม
2      เจรจาและร่ างสัญญาธุรกิจ                            อธึก อัศวานันท์.           2552      1   วิญญูชน
3      เทคนิคกฎหมายในการกาหนดขอบนอกของไหล่ทวีป                    ประสิทธิ์ เอกบุตร.          2553      1   วิญญูชน
4      แนวทางการเขียนคําฟองคําให้ การฟองแย้ งสัญญาประนีประนอมยอมความ พร้ อม...สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
                   ้      ้                                       2552      2      ิ
                                                                           นิตธรรม
5      กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว                         ิ ั
                                              อัจฉรี ยา ชูตนนทน์.         2552      1   วิญญูชน
6      กฎหมายแพ่ง : หลักทัวไป   ่                          รัฐสิทธิ์ คุรุสวรรณ.
                                                      ุ          2548      1   นิตธรรม ิ
7                    ั
      กฎหมายและการปฏิบตเิ กี่ยวกับการค้ าระหว่างประเทศ                โกศล ฉันธิ กล.  ุ         2553      1   วิญญูชน
8      กฎหมายการค้ าระหว่างประเทศ                           อภิญญา เลื่อนฉวี.          2552      2   วิญญูชน
9      กฎหมายขายตรงกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทแชร์ ลกโซ่    ู          วีระพงษ์ บุญโญภาส.          2551      1   นิตธรรม  ิ
10     กฎหมายพยาน : แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553                     สุจิต ปั ญญาพฤกษ์ .         2552      1   ต้ นไผ่
11     กฎหมายอาคารในเขต กทม.                             ทรงศักดิ์ รวิรังสรรค์.        2553      2   เอพี ครี เอทีฟ
12     การร่างประมวลกฎหมายในประเทศสยาม                        พิชาญ บุลยง (เรอเน กียอง) 2419-2506. 2550      3   วิญญูชน
13     การศึกษากฎหมายและการตอบข้ อสอบกฎหมาย (สําหรับผู้เริ่ มต้ น)          มานิตย์ จุมปา.            2552      2   นิตธรรม   ิ
14     ความเป็ นมาและหลักการใช้ นิตวิธีในระบบซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์
                        ิ                      กิตติศกดิ์ ปรกติ.
                                                 ั               2551      3   วิญญูชน
15     ความคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย                      พิศวาท สุคนธพันธุ์.         2552      1   นิตธรรม    ิ
16     ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)      มานิตย์ จุมปา.            2553      3   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ ฯ
17                      ิ
      ความรู้เรื่ องพระราชบัญญัตหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2)... สหัส สิงหวิริยะ.           2552      2   นิตธรรม     ิ
18     คาอธิ บายและคาพิพากษาเปรี ยบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่... ศักดา ธนิตกุล.                2552      2   วิญญูชน
19                            ิ
      คาอธิ บายและสาระสาคัญพระราชบัญญัตความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น... ธี รวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.          2552      2   นิตธรรม      ิ
20     คําอธิ บายกฎหมายแรงงาน                             เกษมสันต์ วิลาวรรณ.         2552      1   วิญญูชน
21     คําอธิ บายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์              พงษ์ รัตน์ เครื อกลิ่น.       2552      2   นิตธรรม       ิ
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ        หน้ าที่ 22ลําดับที่                  รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู้แต่ง      ปี ที่พิมพ์  จํานวน        สํานักพิมพ์
22     คําอธิ บายกฎหมายคนเข้ าเมือง                        พงษ์ นคร นครสันติภาพ.           2552      3   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ ฯ
23     คําอธิ บายกฎหมายปกครองว่าด้ วยการกระทําทางปกครองและการควบคุมการ... มานิตย์ จุมปา.                   2551      1   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ ฯ
24     คําอธิ บายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบคคล   ุ               ประสิทธิ์ ปิ วาวัฒนพานิช.         2553      3   สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25     คําอธิ บายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน                      จรัญ ภักดีธนากุล.             2553      1   สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติฯ
26     คําอธิ บายกฎหมายว่าด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์        มานิตย์ จุมปา.              2553      3   วิญญูชน
27     คําอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว            ไพโรจน์ กัมพูสริ.  ิ           2551      1   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28                           ่
      คําอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วาด้ วยหนี ้              ไพโรจน์ วายุภาพ.             2552      1   สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติฯ
29     คาอธิ บายพระราชบัญญัตวาด้ วยความผิดอันเกิดจากการใช้ เช็ค พ.ศ. 2534
                   ิ่                         ธี สทธิ์ พันธ์ ฤทธิ.์
                                              ุ                   2553      1     ิ
                                                                            นิตธรรม
30     คูมือการดาเนินคดีภาคปฏิบติ
        ่            ั                        ชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์ .         2549      2      ิ
                                                                            นิตธรรม
31     นี่แหละคดีแพ่ง                               วิถี ปานะบุตร.              2553      3   วิญญูชน
32     บันทึกของนายยอร์ ช ปาดูซ์ (Georges Padoux) : ที่ปรึ กษาการร่ างกฎหมายของ... ปาดูซ์, ยอร์ ช.              2546      3   วิญญูชน
33     บันทึกคําต่อคํา คําพิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการ.. -                      2553      1   บ้ านพระอาทิตย์
34     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. ภาค 1                      ั
                                            พิชย นิลทองคํา.              2553      2   บริ ษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จํากัด
35     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. ภาค 2 : สอบสวน               ชัยเกษม นิตสริ. ิ ิ            2552      1   สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติฯ
36     ภาษีสรรพากร : คําอธิ บาย ประมวลรัษฎากร                   ไพจิตร โรจนวานิช.             2553      2   สามเจริ ญพาณิชย์
37     หลักแพ่งและพาณิชย์                             สุจิต ปั ญญาพฤกษ์ .            2552      1   ต้ นไผ่
38     หลักกฎหมายมหาชนเบื ้องต้ น                         โภคิน พลกุล.               2551      1   นิตธรรม ิ
39                     ้                ิ
      หลักกฎหมายล้ มละลายและการฟื นฟูกิจการ : ตามพระราชบัญญัตล้มละลาย... สุธีร์ ศุภนิตย์.                  2552      1   วิญญูชน
40                ้
      หลักล้ มละลาย และฟื นฟูกิจการ : พร้ อมหลักพระธรรมนูญศาลยุตธรรมิ       สุจิต ปั ญญาพฤกษ์ .            2553      1   ต้ นไผ่
41     หลักอาญา                                  สุจิต ปั ญญาพฤกษ์ .            2552      1   ต้ นไผ่
42     อนุญาโตตุลาการ : ทฤษฎีและปฏิบติ  ั                     ไชยวัฒน์ บุนนาค.             2552      1        ุ
                                                                            ทรัพย์สรีย์
      งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                     ้                    ้                                  ิ         หน้ าที่ 23ลําดับที่              รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู้แต่ง       ปี ที่พิมพ์  จํานวน       สํานักพิมพ์
                                                                     69
           งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ         หน้ าที่ 24ลําดับที่                  รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู้แต่ง      ปี ที่พิมพ์ จํานวน         สํานักพิมพ์
1                  ้
      Adobe Audition เหนือชันทุกงานเสียง                       อุเทน พรมแดง.               2551     1   วิตตี ้กรุ๊ป
2      AdvancED CSS                                  Lewis, Joseph R.             2009     1   Friends of ED
3      Android แนะนําการใช้ งาน Android Mobile phone ทุกรุ่น              สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล.           2552     1   คณะบุคคลกระปุกเงิน
4      Building social web applications                        Bell, Gavin.               2009     1   O'Reilly
5      CG Painting techniques                             พิเชษฐ วัฒนเวสกร (การันต์).        2552     1   ไอดีซีฯ
6      Cisco Security Agent                              Sullivan, Chad.              2005     1   Cisco Press
7      Cloud security and privacy                           Mather, Tim.               2009     1   O'Reilly
8      DBA complete guide book Oracle สมบูรณ์ที่สด   ุ                ญาณี กาชัย.                2551     1   ไอดีซีฯ
9      DBA complete guide book Oracle สมบูรณ์ที่สด    ุ               ญาณี กาชัย.                2551     1   ไอดีซีฯ
10     Digiart After Effects basic                           ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ.            2551     1   ไอดีซีฯ
11                            ู
      Digiart CG Painting basic : วาดรูปลงสีการ์ ตน CG Comic ด้ วย Photoshop     พิเชษฐ วัฒนเวสกร (การันต์).        2552     1   ไอดีซีฯ
12                           ู
      Digiart Flash cartoon animation สร้ างการ์ ตนแอนิเมชันสวยๆ ด้ วย Flash     ดนัย ม่วงแก้ ว.              2552     1   ไอดีซีฯ
13     Easy macro                                   -                     2552     1   ไอดีซีฯ
14     Excel 2007 VBA Macro programming                        Shepherd, Richard.            2010     1   McGraw Hill
15     Excel VBA สําหรับคนทํางาน                            กิตนนท์ ผลสวัสดิ.์
                                                ิ ั                  2552     1   ไอดีซีฯ
16     Fonts workshop ตกแต่งตัวอักษรให้ สวยด้ วย Photoshop               ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ.            2552     1   ไอดีซีฯ
17     Fundamentals of game design                           Adams, Ernest.              2010     1   New Riders
18     HTML, XHTML, and CSS bible                           Schafer, Steven M.            2010     1   Wiley
19     Insight Photoshop CS4 Ps                            ดวงพร เกี๋ยงคํา.             2552     1   โปรวิชน ั่
20     Insight Windows 7                                วศิน เพิ่มทรัพย์.             2552     1   โปรวิชน   ั่
21     Insight Windows 7                                วศิน เพิ่มทรัพย์.             2552     1   โปรวิชน    ั่
           งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ         หน้ าที่ 25ลําดับที่                   รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู้แต่ง      ปี ที่พิมพ์ จํานวน         สํานักพิมพ์
22     Java GUI using NetBeans (Edition 2.0)                      วรเศรษฐ สุวรรณิก.             2551     1   วรรณิก
23     Joomla! bible                                  Shreves, Ric.               2010     1   Wiley
24     jQuery cookbook                                 -                     2010     1   O'Reilly Media
25     Network security bible                             Cole, Eric.                2009     1   Wiley
26     Nokia touch screen                                   ั
                                              สุทธิ พนธุ์ แสนละเอียด.          2552     1   ไอดีซี
27     Photoshop CS4 Hot Trick แต่งภาพสวยง่ายๆ ให้ ได้ อย่างมืออาชีพ                  ิ
                                              เอกเทพ ภักดีศริมงคล.           2552     1   อินทริ โอ
28     PHP สําหรับงาน E-Commerce                            ทศพล ธนะทิพานนท์.             2552     1   วรรณิก
29     Professional Web Design                             -                     2552     1   โรงเรี ยนอินเทอร์ เน็ตและการออกแบบ
30     Professional Web Design                             -                     2552     1   โรงเรี ยนอินเทอร์ เน็ตและการออกแบบ
31     Sams teach yourself SAP in 24 hours                       Anderson, George W.            2009     1   SAMS
32     SQL server 2008 ฉบับสมบูรณ์                                ั
                                              พงษ์ พนธ์ ศิวิลย.
                                                      ั             2552     1   ซีเอ็ดยูเคชัน่
33     The Digital photography Book เคล็ด(ไม่)ลับถ่ายภาพสวยด้ วยกล้ องดิจิตอล     โคลว์บ,ี สก็อต.              2552     1   ฟิ วเจอร์ เกมเมอร์
34     The quick Python book                              Ceder, Vernon L.             2010     1   Manning
35     Visual Basic 2008 และ Visual C# 2008                      พิรพร หมุนสนิท.              2552     1   เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
36     Web programming ด้ วย Dreamweaver CS3, PHP และ AJAX               จันทรขจร แซ่อ๊ น. ุ           2552     1   เคทีพี
37     Windows 7 : ฉบับใช้ จริ ง                            ณัฐภูมิ โอภาภิบาล.            2552     1   ไอดีซีฯ
38     Windows XP ฉบับสมบูรณ์ update 2010                       -                     2552     1   ไอดีซีฯ
39     WordPress สร้ างบล็อกอัจฉริ ยะ ก้ าวก่อนใครในโลกออนไลน์             อนุชา ลีวรกุล.              2551     1   วิตตี ้กรุ๊ป
40     เขียนแบบอาคารด้ วย AutoCAD 2010                         อินทรชิต หอวิจิตร.            2552     1   โปรวิชน ั่
41     เขียนโปรแกรมและเรี ยนรู้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วย Ubuntu + Perl        สานนท์ ฉิมมณี.              2552     1              ิ
                                                                             ไอดีซี อินโฟ ดิสทริ บวเตอร์ เซ็นเตอร์
42     เจาะระบบ Network 2nd edition                             ั
                                              จตุชย แพงจันทร์              2551     1               ิ
                                                                             ไอดีซี อินโฟ ดิสทริ บวเตอร์ เซ็นเตอร์
           งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ          หน้ าที่ 26ลําดับที่                  รายชื่อหนังสือ                         รายชื่อผู้แต่ง     ปี ที่พิมพ์ จํานวน            สํานักพิมพ์
43     เทคโนโลยีเชิงวัตถุ                               พนิดา พานิชกุล.              2552     1   เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
44     เทคโนโลยีมลติมีเดีย
              ั                                ทวีศกดิ์ กาญจนสุวรรณ.
                                                 ั                  2552     1   เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
45     เทคนิคการฝึ กอบรมและการประชุม                          สมคิด บางโม.               2551     1   วิทยพัฒน์
46               ั
      เทคนิคการวิจยทางวิทยาศาสตร์                           สิน พันธุ์พินิจ.             2552     1   วิทยพัฒน์
47     เปิ ดร้ านค้ าออนไลน์ให้ ครบสูตรด้ วย osCommerce                จักรพงษ์ แก้ วบุญเรื อง.         2552     1   วิตตี ้กรุ๊ป
48     เรี ยนรู้ LINQ ฉบับโปรแกรมเมอร์                         ศุภชัย สมพานิช.              2552     1               ิ
                                                                             ไอดีซี อินโฟ ดิสทริ บวเตอร์ เซ็นเตอร์
49     เรี ยนรู้เครื อข่ายและอุปกรณ์ Cisco ด้ วยโปรแกรม Simulation           สุชาติ คุ้มมะณี.             2550     1   โปรวิชน ั่
50     เรี ยนรู้และใช้ งาน PLC ฉบับสมบูรณ์                           ั     ุ
                                              ปฏิพทธ์ หงษ์ สวรรณ.            2552     1   ไอดีซีฯ
51     เรี ยนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 ด้ วยภาษา C                   พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์.           2553     1   สมาร์ ทเลิร์นนิ่ง
52     เรี ยนรู้ด้วยตนเอง Database/Query/T-SQL/Stored Procedure            ลาภลอย วานิชอังกูล.            2552     1   ซีเอ็ดยูเคชัน   ่
53     เรี ยนลัด C# และการเขียนโปรแกรม .Net                      สุรพรรษ์ เพ็ญจํารัส.           2546     1   โปรวิชน   ั่
54     แต่งเว็บสวยด้ วย Flash CS4 ฉบับ workshop                    อรรคเดช สัมปั นณา.            2552     1   โปรวิชน    ั่
55     โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริ ทม ึ                        ณัฐพงษ์ วารี ประเสริ ฐ.          2552     1   เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
56            ั    ้     ั
      การทําวิจยในชันเรี ยนเรี ยนรู้กนได้ ใน 5 ชัวโมง
                            ่                  สรชัย พิศาลบุตร.             2553     1   วิทยพัฒน์
57     การพัฒนาระบบเชิงวัตถุด้วย UML                          พนิดา พานิชกุล.              2552     1   เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
58     การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML                   กิตติพงษ์ กลมกล่อม.            2552     1   เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
59          ั
      การวิจยดําเนินงาน                                สุทธิ มา ชํานาญเวช.            2552     1   วิทยพัฒน์
60     การสร้ างและประมวลผลข้ อมูลจากแบบสอบถาม                     สรชัย พิศาลบุตร.             2552     1   วิทยพัฒน์
61              ี
      การสร้ างซีดรอมสื่อการสอน & งานพรี เซนเตชัน   ่                ปราโมช ภูจนา.               2549     1   เอส.พี.ซี. บุ๊คส์
62     การออกแบบและพัฒนาคลังข้ อมูล (Data warehouse)                  กิตติพงษ์ กลมกล่อม.            2552     1   เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
63     การออกแบบพัฒนาและดูแลระบบฐานข้ อมูล                       พนิดา พานิชกุล.              2552     1   เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ         หน้ าที่ 27ลําดับที่                      รายชื่อหนังสือ                     รายชื่อผู้แต่ง     ปี ที่พิมพ์ จํานวน         สํานักพิมพ์
64                     ่
      ก้ าวสูรูปแบบของการเขียนโปรแกรมแนวใหม่ WPF ด้ วย Visual Studio 2008 และ…    ศุภชัย สมพานิช.              2551     1   ไอดีซีฯ
65     ครบเครื่ องเรื่ องการสร้ างโมเดลคน : ด้ วยโปรแกรม 3ds Max           สุชีพ วงษ์ ตาแสง.             2551     1   โรงเรี ยนอินเทอร์ เน็ตและการออกแบบ
66     ความปลอดภัยของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์                    ธวัชชัย ชมศิริ.              2553     1   โปรวิชน ั่
67     คัมภีร์ Adobe Photoshop Lightroom 2.5 Classroom in a book           -                     2552     1   ฟิ วเจอร์ เกมเมอร์
68       ่
      คูมือ Illustrator CS4 professional guide ฉบับสมบูรณ์              วสันต์ พึ่งพูลผล.             2552     1                 ิ
                                                                             ไอดีซี อินโฟ ดิสทริ บวเตอร์ เซ็นเตอร์
69        ่
      คูมือ Matlab : ฉบับสมบูรณ์                           ปริ ญญา สงวนสัตย์.            2553     1   ไอดีซีฯ
70         ่
      คูมือ Photoshop CS4 professional guide ฉบับสมบูรณ์               เกียรติพงษ์ บุญจิตร.           2552     1                  ิ
                                                                             ไอดีซี อินโฟ ดิสทริ บวเตอร์ เซ็นเตอร์
71          ่             ี
      คูมือ+CD ฝึ กพิมพ์ดดไทย-อังกฤษสําหรับมือใหม่ภายใน 6 วัน            กิ่งแก้ ว เอี่ยมแฉล้ ม          2552     1   โปรวิชน  ั่
72           ่
      คูมือเซียนเลือกซื ้อใช้ แก้ ปัญหา Memory card & flash drive          อานันทยุทธ ทองเลี่ยม.           2553     1   โปรวิชน    ั่
73            ่
      คูมือเซียนปราบไวรัส กําจัดสปายแวร์ แก้ ปัญหาภัยออนไลน์             อานันทยุทธ ทองเลี่ยม.           2552     1   โปรวิชน     ั่
74     คูมือเรี ยนระบบปฏิบตการ
              ่           ัิ                    อรพิน ประวัตบริ สทธิ์.
                                                      ิ ุ           2551     1   โปรวิชน       ั่
75              ่
      คูมือเรี ยนรู้และใช้ งานคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ นฉบับสมบูรณ์           พิษณุ ปุระศิริ.              2553     1   ไอดีซีฯ
76               ่
      คูมือการเขียนแอพพลิเคชันด้ วย Visual Basic 2008                ธี รวัฒน์ ประกอบผล.            2553     1   ซิมพลิฟาย
77                ่
      คูมือการเขียนโปรแกรมภาษา C                           ธี รวัฒน์ ประกอบผล.            2553     1   ซิมพลิฟาย
78                 ่
      คูมือการเขียนโปรแกรมภาษา Java                         ธี รวัฒน์ ประกอบผล.            2553     1   ซิมพลิฟาย
79                  ่
      คูมือการพัฒนาแอพพลิเคชันด้ วย Visual C# 2008                  ธี รวัฒน์ ประกอบผล.            2553     1   ซิมพลิฟาย
80     คูมือตัดต่อเสียง : เนื ้อหาครอบคลุม SoundForge 8.0
                    ่                          เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม.            2550     1   อินโนเวชัน        ่
81                    ่
      คูมือสร้ างสื่อมัลติมีเดียด้ วย Authorware 7 ฉบับใช้ งานจริ ง         ธี รพงษ์ มงคลวุฒิกล. ุ          2550     1   ไอดีซีฯ
82     จัดการระบบฐานขัอมูลอย่างมืออาชีพ Oracle DBA                  ญาณี กาชัย.                2546     1   อินโฟเพรส
83     ถ่ายภาพสวยด้ วยกล้ อง DSLR : ฉบับสมบูรณ์                    ณัฐวุฒิ ปิ ยบุปผชาติ.           2552     1   ไอดีซีฯ
84     ทฤษฎีระบบปฏิบตการ        ัิ                      สุจิตรา อดุลย์เกษม.            2552     1   โปรวิชน        ั่
           งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ         หน้ าที่ 28ลําดับที่                    รายชื่อหนังสือ                        รายชื่อผู้แต่ง     ปี ที่พิมพ์ จํานวน         สํานักพิมพ์
85     พัฒนาเว็บด้ วยเทคนิค Ajax และ PHP                        บัญชา ปะสีละเตสัง.            2551     1   ซีเอ็ดยูเคชัน ่
86     พัฒนาเว็บอย่างมืออาชีพด้ วย Dreamweaver & iquery                    ั
                                              สิทธิ ชย รักษาสุข.            2553     1   ไอดีซีฯ
87                 ่
      พัฒนาแอปพลิเคชันด้ วย Visual C# 2008                      บัญชา ปะสีละเตสัง.            2552     1   ซีเอ็ดยูเคชัน  ่
88     พัฒนาระบบงานฐานข้ อมูลกับ Visual Studio 2008 : ฉบับมืออาชีพ           ศุภชัย สมพานิช.              2553     1   ไอดีซีฯ
89     พื ้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML               กิตติพงษ์ กลมกล่อม.            2552     1   เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
90     พื ้นฐานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์                       ธนันต์ ศรี สกุล.             2552     1   วิตตี ้กรุ๊ป
91     มือใหม่สร้ างเว็บไซต์ Photoshop + Dreamweaver                  ประภาพร ช่างไม้ .             2553     1   ไอดีซีฯ
92           ั
      มือใหม่หดใช้ iPhone 3GS                             พลอย เรื องศรี.              2552     1   ไอดีซีฯ
93            ั
      มือใหม่หดใช้ อินเทอร์ เน็ต ฉบับสมบูรณ์ 2010 ถึง 2011              -                     2553     1   โปรวิชน ั่
94             ั                   ั
      มือใหม่หดสร้ างแอนิเมชัน Flash CS4 : ครอบคลุมเวอร์ ชน CS3            ธันยพงษ์ ฮอพานิชวัฒน์.          2553     1   ไอดีซีฯ
95                ้  ั
      รวมโปรแกรมชันดีที่นกถ่ายภาพต้ องใช้                       ณัฐวุฒิ ปิ ยบุปผชาติ.           2553     1   ไอดีซี พรี เมียร์
96     รวมวงจรน่าสร้ างน่าลอง                             -                     2553     1   สมาร์ ทเลิร์นนิ่ง
97     รวมสุดยอดโปรแกรมแปลงไฟล์                            ชนะ เทศทอง.                2552     1   ไอดีซีฯ
98     รวมฮิตถาม-ตอบไขปั ญหา Pay Per Click ฉบับ basic                 ศิริพงษ์ รุ่งเรื องสุวรรณ.        2552     1   วิตตี ้กรุ๊ป
99     ระบบปฏิบตการ   ัิ                              พิรพร หมุนสนิท.              2553     1   เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
100     ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                           พนิดา พานิชกุล.              2552     1   เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
101     ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                           พลพธู ปิ ยวรรณ.              2552     1   วิทยพัฒน์
102       ึ
      รู้ลกเรี ยนลัด ActionScript 3.0 for Adobe Flash CS4 Professional : classroom…  -                     2552     1   ฟิ วเจอร์ เกมเมอร์
103     ล้ างเครื่ อง+ติดตัง้ Windows 7 และโปรแกรมประจําเครื่ อง            ณัฐภูมิ โอภาภิบาล.            2553     1   ไอดีซีฯ
104     สถาปั ตยกรรมและโครงสร้ างคอมพิวเตอร์                      สุธี พงศาสกุลชัย.             2553     1   เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
105     สนุกเล่น เป็ นเร็ ว Facebook & twitter                     -                     2552     1   โปรวิชน   ั่
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ         หน้ าที่ 29ลําดับที่                     รายชื่อหนังสือ                      รายชื่อผู้แต่ง     ปี ที่พิมพ์ จํานวน         สํานักพิมพ์
106     สร้ างเท็มเพลต Joomla! & Mambo : ง่ายฯ ด้ วยตัวเอง               จรัส จรัสรุ่งเรื องชัย.          2553     1   ซีเอ็ดยูเคชัน ่
107     สร้ างเว็บด้ วย Joomla! เปิ ดร้ านค้ าด้ วย VirtueMart             จักรพงษ์ แก้ วบุญเรื อง.         2553     1   โปรวิชน ั่
108                 ิ
      สร้ างแบบจําลอง 3 มิตด้วย SketchUp pro7+plugins                นพดล วศินสิทธิ สข.  ุ          2552     1   โปรวิชน  ั่
109     สร้ างและใช้ งานแบบสอบถามออนไลน์ง่ายและฟรี ด้วย Google documents            ั
                                              จิตาตินนท์ สิงห์คศิริ .          2552     1   ไอดีซีฯ
110     สร้ างงานแอนิเมชันให้ มีชีวิตด้ วย Flash Basic                 อัศวิน โอกาด้ า.             2551     1   โรงเรี ยนอินเทอร์ เน็ตและการออกแบบ
111             ั
      สูตร & ฟั งก์ชน Excel 2007 ฉบับใช้ งานจริ งในสํานักงาน             ชุญาดา เส้ งโสตะ.             2552     1   ไอดีซีฯ
112     หัดใช้ ให้ เป็ น Adobe indesign จัดหน้ าต้ นฉบับสิ่งพิมพ์           เกียรติประถม สินรุ่งเรื องกุล.      2552     1   เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์ เคม
113     ออกแบบและติดตั ้งระบบ Wireless Lan 2nd edition                 อรรณพ ขันธิ กล.  ุ            2553     1   ไอดีซีฯ
114              ั
      ออนไลน์ ได้ ตงค์ : แนวทางการสร้ างรายได้ จากอินเทอร์ เน็ต           จรรยา แหยมเจริ ญ.             2552     1   คณะบุคคลกระปุกเงิน
                                                                         114
           งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ        หน้ าที่ 30ลําดับที่                    รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู้แต่ง        ปี ที่พิมพ์ จํานวน        สํานักพิมพ์
1      5ส : The absolute 5s series                             กนกพร กลีบบัว               2551     1   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2                               ี
      7 เปลี่ยนการลดต้ นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ [ดีวีด]                สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ          25--    1   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
3                    ุ        ี
      Kaizen วิถีการปรับปรุ งที่ทกคนทําได้ [ซีด-รอม]                   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ          25--    1   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
4      เขียนแบบวิศวกรรม 1 (เขียนแบบทัวไป)่                         จํารู ญ ตันติพิศาลกุล.           2551     1   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมฯ
5      เคมีวิทยาของนํ ้าและนํ ้าเสีย                             ่
                                                มันสิน ตัณฑุลเวศม์.            2547     1   โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
6      เพิ่มประสิทธิ ภาพการทํางานด้ วยไคเซ็น                        ยาสุฮิโกะ, โยชิฮารา            2552     1                   ุ่
                                                                                สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
7      เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย. หน่วยที่ 1-7                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
8      เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย. หน่วยที่ 8-15               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
9      เอกสารการสอนชุดวิชาการบริ หารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. หน่วยที่ 1-7       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
10     เอกสารการสอนชุดวิชาการบริ หารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. หน่วยที่ 8-15      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        2551     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
11     เอกสารการสอนชุดวิชาการบริ หารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข. หน่วยที่ 11-15      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        2551     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
12     เอกสารการสอนชุดวิชาการบริ หารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข. หน่วยที่ 1-5       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        2551     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
13     เอกสารการสอนชุดวิชาการบริ หารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข. หน่วยที่ 6-10       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        2551     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
14     เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตและการใช้ อาหาร. หน่วยที่ 1-7               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
15     เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตและการใช้ อาหาร. หน่วยที่ 8-15              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
16                          ่
      เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุขทัวไป. หน่วยที่ 1-7                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
17                           ่
      เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุขทัวไป. หน่วยที่ 8-15                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
18                                               มหาวิ
      เอกสารการสอนชุดวิชาวิศวกรรมพื ้นฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. หน่วยที่ 11-15 ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช         2551     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
19     เอกสารการสอนชุดวิชาวิศวกรรมพื ้นฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
20                                               ม
      เอกสารการสอนชุดวิชาวิศวกรรมพื ้นฐานสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. หน่วยที่ 6-10 หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       2551     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
21                       ุ
      เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศาสตร์ อตสาหกรรม : การควบคุม. หน่วยที่ 1-7          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        2551     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
           งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ        หน้ าที่ 31ลําดับที่                      รายชื่อหนังสือ                         รายชื่อผู้แต่ง     ปี ที่พิมพ์ จํานวน          สํานักพิมพ์
22                     ุ
      เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศาสตร์ อตสาหกรรม : การควบคุม. หน่วยที่ 8-15             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
23     เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข. หน่วยที่ 1-8         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
24     เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข. หน่วยที่ 9-15        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
25     เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้ อม. หน่วยที่ 1-7                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
26     เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้ อม. หน่วยที่ 8-15                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
27     เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ. หน่วยที่ 1-7                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
28     เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ. หน่วยที่ 8-15                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2552     1   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
29     กฎหมายสิ่งแวดล้ อม                                    -                  2552     1   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และฯ
30     กระบวนการบําบัดนํ ้าเสียทางชีวภาพ : พื ้นฐานและการคํานวณออกแบบ              สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ        2552     1   มหาวิทยาลัยรังสิต
31     การเงินธุรกิจ                                       -                  2552     1   Diamond in Business World
32     การจัดการเชิงกลยุทธ์                                   ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.        2552     1   ซีเอ็ดยูเคชัน่
33     การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล                             อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์         2552     1   เอช อาร์ เซ็นเตอร์
34     การบริ หารการเงิน                                     นภาพร นิลาภรณ์ กล.  ุ        2551     2              ่
                                                                                ทริ ปเพิ ้ล เอ็ดดูเคชัน
35     การบริ หารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21                     ิ
                                                   ฐิ ตวดี ชัยวัฒน์           2552     1   โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
36     การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ : ฉบับแนวใหม่                          วิเชียร วิทยอุดม.          2552     1   ธนธัชการพิมพ์
37     การบริ หารองค์การ                                     วันชัย มีชาติ            2552     1   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ
38     การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม                               ฉัตรไชย รัตนไชย.           2553     1   โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
39     การประเมินผลการปฏิบตงานัิ                                 อลงกรณ์ มีสทธา.ุ           2552     1                   ุ่
                                                                                สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
40     การยศาสตร์                                        กิตติ อินทรานนท์.          2553     1   สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ
41     การวางแผนและควบคุมการผลิต                                 บรรหาญ ลิลา             2553     1   ท้ อป
42     การวางแผนและควบคุมการผลิต                                 บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์        2552     1   ท้ อป
           งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ        หน้ าที่ 32ลําดับที่                    รายชื่อหนังสือ                           รายชื่อผู้แต่ง ปี ที่พิมพ์ จํานวน            สํานักพิมพ์
43     การวางแผนและควบคุมการผลิต                                   ั
                                                   วิชย แหวนเพชร.         2551     1     ธรรกมลการพิมพ์
44     การศึกษาการทํางาน : หลักการและกรณีศกษา     ึ                     วันชัย ริ จิรวนิช.       2551     1     สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ
45     การศึกษางานอุตสาหกรรม                                   รัชต์วรรณ กาญจนปั ญญาคม     2552     1     ท้ อป
46     การออกแบบ + สิ่งแวดล้ อม                                 ลีวิส, เฮเลน.          2552     1     ศูนย์ความเป็ นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตฯ
47     การออกแบบโรงบําบัดนํ ้าเสีย                                เกรี ยงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.   2547     1            ้
                                                                               เอส.อาร์ .พริ นติ ้ง แมสโปรดักส์
48     ของเสียอันตราย                                      เกรี ยงศักดิ์ อุดมสินโรจน์   2553     2     มหาวิทยาลัยรังสิต
49     ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี                                ขันทอง สุนทราภา         2549     1     สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ
50     ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการวัดการเพิ่มผลผลิตภาคบริ การ                 วัฒนา พัฒนพงศ์.         2547     1     สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
51                       ้
      ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับสารปนเปื อนในผลิตภัณฑ์                     -                2547     1     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
52      ่
      คูมือการประยุกต์ใช้ GMP และ 5ส ในอุตสาหกรรมอาหาร                     จันทร์ นา สงวนรุ่งวงศ์     2549     2     พงษ์วริ นการพิมพ์
53       ่       ุ
      คูมือวิเคราะห์คณภาพนํ ้า                                 มันสิน ตัณฑุลเวศม์
                                                    ่               2551     1     โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
54     จัดการความรู้อย่างไรให้ ได้ ผลกับทุกระบบ                         สุประภาดา โชติมณี.       2551     1     สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
55     จิตวิทยาสังคม                                       จํารอง เงินดี          2552     2     โอเดียนสโตร์
56                 ั
      ฉลาดลํ ้ากับงานวิจยไทย. ชุดที่ 1 [วีซีด] ี                        กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 25--     1     สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และฯ
57                  ั
      ฉลาดลํ ้ากับงานวิจยไทย. ชุดที่ 2 [วีซีด]  ี                       กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 25--     1     สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และฯ
58                   ั
      ฉลาดลํ ้ากับงานวิจยไทย. ชุดที่ 3 [วีซีด]   ี                      กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 25--     1     สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และฯ
59     ตําราระบบบําบัดมลพิษอากาศ                                 -                2550     1     ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ ฯ
60     นานาทรรศนะการจัดการความรู้ และการสร้ างองค์การแห่งการเรี ยนรู้              -                2552     1     สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ
61     นําเสนออย่างมีพลังแบบมืออาชีพ                               เกรี ยงศักดิ์ นิรัตพฒนะศัย
                                                             ิ ั     2553     1     สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
62     บริ การให้ ตรงใจ...ใครๆ ก็กลับมา                             พิสทธิ์ พิพฒน์โภคากุล .
                                                      ิ   ั         2552     1     สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
63     ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขสําหรับผู้บริ หารสาธารณสุข. หน่วยที่ 1-7      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2552     1     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
           งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ       หน้ าที่ 33ลําดับที่                     รายชื่อหนังสือ                          รายชื่อผู้แต่ง     ปี ที่พิมพ์ จํานวน         สํานักพิมพ์
64     ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขสําหรับผู้บริ หารสาธารณสุข. หน่วยที่ 8-15      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2546      1  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
65     ประมวลสาระชุดวิชาการบริ หารองค์การ. หน่วยที่ 1-7                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2551      1  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
66     ประมวลสาระชุดวิชาการบริ หารองค์การ. หน่วยที่ 8-15                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     2550      1  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
67     พฤติกรรมองค์การ                                      วิเชียร วิทยอุดม           2551      1  ธนธัชการพิมพ์
68     มลพิษอากาศและการจัดการคุณภาพอากาศ                             วนิดา จีนศาสตร์ .          2551      1  สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ
69     มาตรฐานระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้                               -                  2551      1  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศฯ
70     มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                             -                  2551      1  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
71            ั
      ระเบียบวิธีวิจยธุรกิจ                                   นราศรี ไววนิชกุล.          2552      1  สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ
72     ระบบบาบัดน ้าเสีย : การเลือกใช้ การออกแบบ การควบคุมและการแก้ ปัญหา            สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์       2552      1  ท้ อป
73     วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน                               ธเรศ ศรี สถิตย์           2553      1  สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ
74     ศิลปะการพูดสําหรับผู้นํา                                 สมชาติ กิจยรรยง           2553      1  เอ็กซเปอร์ เน็ท
75        ิ
      สถิตวิศวกรรม                                       สายชล สินสมบูรณ์ทอง.         2553      1  จามจุรีโปรดักท์
76                         ่
      สิ่งแวดล้ อมและการพัฒนา. เล่ม 2 (ความมันคงทางอาหาร)                         ่
                                                   นงนภัส คูวรัญํู เที่ยงกมล      2552      1  สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ
77     องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต [วีซีด] ี                            สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ       25--     1  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
78                     ้
      อันตรายจากการก่อสร้ างและวิธีปองกัน                            อรุ ณ ชัยเสรี.            2549      1  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศฯ
                                                                             82
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ     หน้ าที่ 34
กรณ์ มหาวิทยาลัย
        ุ่
นโลยี (ไทย-ญี่ปน)
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ     หน้ าที่ 35
กรณ์ มหาวิทยาลัยกรณ์ มหาวิทยาลัย
        ุ่
นโลยี (ไทย-ญี่ปน)
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                        ้                    ้                                  ิ     หน้ าที่ 36
และวัสดุแห่งชาติ

กรณ์ มหาวิทยาลัย
ห่งจุฬาลงกรณ์ ฯ
        งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                       ้                    ้                                  ิ     หน้ าที่ 37
านแห่งประเทศฯ
านแห่งประเทศฯ
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ        หน้ าที่ 38ลําดับที่                   รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู้แต่ง   ปี ที่พิมพ์  จํานวน         สํานักพิมพ์
1                                           ้
      100 หนังสือบริ หารธุรกิจที่ต้องอ่าน : รวมสุดยอดหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านทังผู้… คอเวอร์ , แจ็ค.         2553      1   มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
2      1001 คําถามวิทยาศาสตร์ ฉลาดตอบ                          -                2552      1   รี ดเดอร์ ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
3      Clinical practice guideline 2010                         -                2553      2   จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
4      Confucius from the heart : ancient wisdom for today's world           Yu, Dan, 1965-          2010      1   Pan Books
5      Drive : the surprising truth about what motivates us               Pink, Daniel H.         2010      1   Canongate
6      Edison on innovation : 102 lessons in creativity for business and beyond Axelrod, Alan, 1952-           2008      1   Jossey-Bass
7      FAQs on marketing : answered by the guru of marketing              Kotler, Philip.         2008      1   Marshall Cavendish Business
8      Freakonomics : a rogue economist explores the hidden side of everything Levitt, Steven D.             2009      1   Penguin Books
9      How successful people think : change your thinking, change your life       Maxwell, John C., 1947-     2009      1   Center Street
10     How the mighty fall : and why some companies never give in            Collins, Jim           2009      1   HarperCollins Publishers
11     Lords of finance : the bankers who broke the world                Ahamed, Liaquat         2009      1   Penguin Books
12     MBA 50 หลักบริ หาร                                รัสเซล วอลลิ่ง, เอดเวิร์ด.    2553      1   เอ็กซเปอร์ เน็ต
13     Problem solving 101 : a simple book for smart people               Watanabe, Ken          2009      1   Portfolio
14     Rich Dad's conspiracy of the rich : the 8 new rules of money           Kiyosaki, Robert T., 1947-    2009      1   Business Plus
15     Switch : how to change things when change is hard                Heath, Chip           2010      1   Random House Business Books
16     The leader who had no title : a modern fable on real success in business... Sharma, Robin             2010      1   Free Press
17     The next 100 years : a forecast for the 21st century               Friedman, George         2010      1   Anchor Books
18     The presentation secrets of Steve Jobs : how to be insanely great in front... Gallo, Carmine           2010      1   McGraw-Hill
19     The secret to teen power                             Harrington, Paul         2009      1   Simon and Schuster
20     The snowball : Warren Buffett and the business of life              Schroeder, Alice         2009      1   Bantam Books
21     The Tao of Warren Buffett : Warren Buffett's words of wisdom explained Buffett, Mary.               2008      1   Pocket Books
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                         ้                    ้                                  ิ        หน้ าที่ 39ลําดับที่                    รายชื่อหนังสือ                     รายชื่อผู้แต่ง    ปี ที่พิมพ์  จํานวน       สํานักพิมพ์
22     The tipping point : how little things can make a big difference       Gladwell, Malcolm, 1963-       2010      1   Abacus
23     Think! : before it's too late                        De Bono, Edward.           2009      1   Vermilion
24                                            เซคิ
      TPM สําหรับโรงงานแบบลีน : แนวคิดวิธีการและแบบฟอร์ มที่จะช่วยสร้ างนวัตกรรม... เนะ, เคนอิจิ.            2553      1   อี.ไอ.สแควส์
25     When professionals have to lead : a new model for high performance      Delong, Thomas            2007      1   Harvard Business School Press
26     เคล็ดลับการบริ หารของ วอร์ เรน บัฟเฟ็ ตต์                  บัฟเฟตต์, แมรี่ .          2553      1       ุ
                                                                          โพสต์บ๊ กส์
27     เปลี่ยนสะท้ านโลก                              โอบามา, บารัค, ค.ศ.1961-       2552      1        ุ
                                                                          โพสต์บ๊ กส์
28     เพิ่มพลังความจําแบบอัจฉริ ยะ                         ลุงไอน์สไตน์             2553      1   บิสคิต
29                      ัิ            ่
      เมื่อภูเขานํ ้าแข็งละลาย : ปฏิบตการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดและความสําเร็ จ คอตเตอร์ , จอห์น พี.         2552      1   มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
30     เรนเรี ยนลัดหลักสูตรเอ็มบีเอ                         ฟอคซ์, เจฟฟรี ย์ เจ.         2552      1   มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
31         ้
      แฮปปี ไม่มีเหตุผล                              ชิมอฟฟ, มาร์ ซ.ี
                                                  ์             2552      1   โพสต์บ๊ กส์ ุ
32     ไขปริ ศนาน่าฉงน : ถาม-ตอบปริ ศนาสนุกน่ารู้ชวนพิศวงรอบตัวเรา         เฟลด์แมน, เดวิด.           2552      1   รี ดเดอร์ ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
33     กลโกงโรงพยาบาล                                หลิวยง.               2553      2   โพสต์บ๊ กส์  ุ
34     การสร้ างนวัตกรรมให้ เป็ น Core competency                  สการ์ ซินสกี ้, ปี เตอร์ .      2553      1   เอ็กซเปอร์ เน็ต
35     กินปลอดทุกข์                                 ไอแซค, ไมเคิล ที           2553      1   ดีไลท์พบลิชชิ่ง ั
36     ข้ อดี กระดูกแกร่ ง กล้ ามเนื ้อแข็งแรง                   -                  2553      1   รี ดเดอร์ ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
37     ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด                           ั
                                             สิทธิ ชย ฝรั่งทอง.          2553      1   เอ็กซเปอร์ เน็ต
38     ซูเปอร์ คลาส                                       ์
                                             รอธคอพฟ, เดวิด.           2553      1   โพสต์บ๊ กส์    ุ
39     บริ หารลูกค้ าอย่างไรให้ มีกําไร                       คูมาร์ , วี., ค.ศ. 1957-       2553      1   เอ็กซเปอร์ เน็ต
40     บันทึกคนดองศพเลนิน                              ซบาร์ สกี, อิลยา           2553      1   โพสต์บ๊ กส์     ุ
41     ประเมินการจัดการกระบวนการอย่างเหนือชัน     ้               สุทธิ สินทอง.            2552      1   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
42     รหัสลับ...รหัสความสําเร็ จ                          เทมพลาร์ , ริ ชาร์ ด.        2553      1   ดีไลท์พบลิชชิ่ง    ั
          งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครังที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครังที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิต์ิ
                        ้                    ้                                  ิ         หน้ าที่ 40ลําดับที่                 รายชื่อหนังสือ                       รายชื่อผู้แต่ง     ปี ที่พิมพ์  จํานวน       สํานักพิมพ์
43     วิถีแมนเดลา                                 สเตงเกิล, ริ ชาร์ ด.         2553      1       ุ
                                                                          โพสต์บ๊ กส์
44        ู่
      วิถีสแก่นแท้ องค์กรแห่งนวัตกรรม. เล่ม 2                   ปรี ดา ยังสุขสถาพร.         2552      1   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
45             ุ
      ศาสตร์ แห่งโซ่อปทาน                             ฮอพพ์, วอลเลส.            2553      1   อี.ไอ.สแควส์
46     ศิลปะการพูดสําหรับผู้นํา                          สมชาติ กิจยรรยง           2553      1   เอ็กซเปอร์ เน็ต
47     หลักใจ : ชีวิตและการทางาน                          สัญญา ธรรมศักดิ.์          2553      1   สายธาร
48     อลัน กรี นสแปน : ยุคแห่งความโกลาหล การผจญภัยในโลกใบใหม่           กรี นสแปน, อลัน.           2553      1        ุ
                                                                          โพสต์บ๊ กส์
49                       ั
      อัจฉริ ยะพลิกโลก : 102 ต้ นแบบวิธีพฒนาความคิดแบบอัจฉริ ยะ          แอ็กเซลรอด, อลัน.          2553      1   เอ็กซเปอร์ เน็ต
                                                                       51

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:61
posted:11/11/2011
language:Thai
pages:40