108_ch5_internet

Document Sample
108_ch5_internet Powered By Docstoc
					                                                          1


                      บทที่ 5
                   อินเทอร์ เน็ต (Internet)
แผนการสอน
   ชื่อบท : อินเทอร์ เน็ต (Internet)

     หัวข้ อหลัก :
           5.1 ความหมายของอินเทอร์ เน็ต
           5.2 พัฒนาการของอินเทอร์ เน็ต
           5.3 การทางานของอินเทอร์ เน็ต
           5.4 ความสาคัญของอินเทอร์ เน็ต
           5.5 บริการต่างๆในอินเทอร์ เน็ต
           5.6 หน่วยงานผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย
           5.7 แนวโน้ มการใช้ อินเทอร์ เน็ต
           5.8 โทษของอินเทอร์ เน็ต
           5.9 กลโกงทางอินเทอร์ เน็ต

     แนวคิด (Concept)
           อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต เ ป็ น แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ข น า ด ใ ห ญ่
           ุ
ที่เปิ ดโอกาสให้ ทกคนสามารถเข้ าไปค้ นคว้ าหาความรู้ ได้ และยังมีบริ การต่าง ๆ อีกมากมายเช่น
การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การแสดงความคิดเห็นผ่านทาง webboard การ
download       ไฟล์ ห รื อ รู ป ภาพที่ ต้ องการ การสนทนาออนไลน์ เป็ นต้ น ซึ่ ง บริ ก ารต่ า งๆ
เ ห ล่ า นี ้ ท า ใ ห้ เ ร า ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร กั น ไ ด้ ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ ป ร ะ ห ยั ด ขึ ้ น
              ั้
ก่อให้ เกิดประโยชน์ทงในด้ านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิต

    วัตถุประสงค์ ในเชิงพฤติกรรม
                              ิ
         1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนทราบถึงประวัตและพัฒนาการของอินเทอร์ เน็ต
         2. เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ท ร า บ ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ บ ริ ก า ร ใ น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
         3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้ างที่ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตในประเทศไท
ย และในอนาคตรูปแบบของการใช้ อินเทอร์ เน็ตจะเป็ นอย่างไร
                                               2


               ู
       4. เพื่อให้ ผ้ เรี ยนทราบถึงโทษของการใช้ อินเทอร์ เน็ตและกลโกงในอินเทอร์ เน็ต
เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ ใ ช้ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต อ ย่ า ง ร ะ มั ด ร ะ วั ง
และรู้แนวทางการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างถูกต้ อง

    วิธีสอน
         รูปแบบการสอน     :               ้
                        สอนแบบบรรยายในชันเรี ยน
                            ั
                        และให้ นกศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตัวเองเพิ่มเติม
         สื่อการสอน      :    PowerPoint
                        สื่อออนไลน์ในอินเทอร์ เน็ต

    การประเมินผล          :    แบบฝึ กหัด
                        แบบทดสอบ
                        กิจกรรม
                                                         3


                         บทที่ 5
                       อินเทอร์ เน็ต
     อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ท า ใ ห้ ผู้ ค น ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ถึ ง กั น ไ ด้ อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว
รองรั บการประยุกต์ ใช้ ง านหลายรู ปแบบ เช่น การรั บ ส่ง ข่าวสารระหว่างกัน การพูดคุยกัน
แ ล ะ ก า ร เ รี ย ก ค้ น ห า ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ เ ก็ บ ไ ว้ จ า ก ที่ ต่ า ง ๆ เ ป็ น ต้ น
       ้
ซึ่ ง ในบทนี จ ะแนะน าให้ รู้ จั ก กั บ อิ น เทอร์ เน็ ต และการประยุ ก ต์ ใ ช้ งานในแง่ มุ ม ต่ า งๆ
รวมถึงประโยชน์และโทษของอินเทอร์ เน็ตด้ วย

5.1 ความหมายของอินเทอร์ เน็ต
         ู
      มีผ้ ได้ ให้ คาจากัดความของอินเทอร์ เน็ตไว้ หลากหลายดังนี ้
      ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ (NECTEC : National
Electronics and Computer Technology Center) ได้ ให้ ความหมายว่า อินเทอร์ เ น็ต คือ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน มาจากคาว่า Inter Connection Network
                                             ุ
อินเทอร์ เน็ต เป็ นระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีขนาดใหญ่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทกเครื่ องทัวโลก    ่
สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารถึ ง กั น    ได้ โดยใช้ มาตรฐาน ในการรั บ ส่ ง ข้ อมู ล ที่ เ ป็ นหนึ่ ง เดี ย ว
หรื อที่เรี ยกว่าโปรโตคอล (Protocol) ซึ่งโปรโตคอลที่ใช้ บนระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต มีชื่อว่า
ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
      ร ะ บ บ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต เ ป็ น เ ส มื อ น ใ ย แ ม ง มุ ม ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั่ ว โ ล ก
                      ้
ในแต่ล ะจุดที่ เ ชื่ อมต่ออินเทอร์ เ น็ต นัน สามารถสื่ อสารกันได้ หลายเส้ นทางตามความต้ องการ
โดยไม่ ก าหนดตายตัว และไม่ จ าเป็ นต้ อ งไปตามเส้ น ทางโดยตรง อาจจะผ่ า นจุ ด อื่ น ๆ
หรื อเลือกไปเส้ นทางอื่นได้ หลากหลายเส้ นทาง การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
  ้
นั น อาจเรี ยกว่ า การติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบไร้ มิ ติ หรื อ     Cyberspace       ซึ่ ง หมายถึ ง
เครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ หลายเครื อข่ า ย ที่ แ ยกกั น      แต่ ส ามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น ได้
                                ้
แม้ จะใช้ กฎเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่แตกต่างกันก็ตาม ดังนัน Internet เป็ นเพียงเครื อข่ายหนึ่งของ
Cyberspace เท่านัน     ้
      วุ ฒิ พ งศ์ พงศ์ สุ ว รรณ (2543)ไ ด้ ให้ ความหมายว่ า          อิ น เทอร์ เน็ ต คื อ
เ ค รื อ ข่ า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ข น า ด ใ ห ญ่ ที่ เ ชื่ อ ม ต่ อ ถึ ง กั น ทั่ ว โ ล ก
โ ด ย มี ม า ต ร ฐ า น ก า ร รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง กั น เ ป็ น ห นึ่ ง เ ดี ย ว
ซึ่ง คอมพิ ว เตอร์ แ ต่ล ะเครื่ อ งจะสามารถรั บ ส่ง ข้ อมูล ในรู ป แบบต่า งๆ เช่ น ตัว อัก ษร รู ป ภาพ
             ้             ่
และเสียงได้ รวมทังสามารถค้ นหาข้ อมูลจากที่ตางๆ ได้ อย่างรวดเร็ว
                                                         4


     สิทธิชัย ประสานวงศ์ (2540) ได้ ให้ ความหมายว่า อินเทอร์ เน็ต หมายถึง ระบบเครื อข่าย
(Network)
ที่เชื่อมโยงเครื อข่ายหลายเครื อข่ายเข้ าด้ วยกันอินเทอร์ เน็ตจึงเป็ นแหล่งข้ อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลใ
         ู
นทุกๆด้ าน ให้ ผ้ ที่สนใจเข้ าไปค้ นคว้ าหาข้ อมูลใช้ ได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย
                               ้
     จากความหมายที่ ไ ด้ ร วบรวมมาข้ างต้ น นี จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า    อิ น เทอร์ เน็ ต  คื อ
ระบบเครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ ชื่ อ มโยงเครื อข่ า ยหลายๆเครื อข่ า ยทั่ ว โลกเข้ าด้ วยกั น
ทาให้ คอมพิวเตอร์ ที่ต่อเชื่อมกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ จึงเกิดเป็ นแหล่งข้ อมูลขนาดใหญ่
ผู้ใช้ สามารถสืบค้ นและแลกเปลี่ยนข้ อมูลหรื อสารสนเทศได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว

5.2 พัฒนาการของอินเทอร์ เน็ต
       อินเทอร์ เน็ตมีประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง นับตังแต่การกาเนิดของ ้
อ า ร์ พ า เ น็ ต (ARPAnet)                            ใ น ปี พ . ศ . 2512
ซึ่ ง เป็ นเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ภ ายใต้ ความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานโครงการวิ จัย ขั น สู ง      ้
(Advanced         Research      Projects     Agency)       หรื อเรี ยกชื่ อ ย่ อ ว่ า ARPA
ในสัง กัด ของกระทรวงกลาโหม (Department of Defense) ของสหรั ฐ อเมริ ก า
                        ั้ ้
เริ่ มต้ นเป็ นเพียงเครื อข่ายทดลองที่ตงขึนเพื่ อสนับสนุนงานวิจัยด้ านการทหาร โดยอาร์ พ าเน็ต
เ ป็ น ผ ล พ ว ง ม า จ า ก ค ว า ม ตึ ง เ ค รี ย ด ท า ง ก า ร เ มื อ ง ข อ ง โ ล ก
ในยุคสงครามเย็นระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์และค่ายประชาธิปไตย หากย้ อนกลับไปในปี พ.ศ.2500
เ มื่ อ ส ห ภ า พ โ ซ เ วี ย ต ไ ด้ ส่ ง ด า ว เ ที ย ม ส ปุ ต นิ ก ( Sputnik) ขึ ้น สู่ ว ง โ ค จ ร ร อ บ โ ล ก
ท า ง ด้ า น ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ก็ ไ ด้ ก่ อ ตั ้ ง ห น่ ว ย ง า น อ า ร์ พ า ขึ ้ น
                                         ้
เพื่ อ พยายามผลักดัน ให้ เ ทคโนโลยี ด้ านการทหารสหรั ฐ อเมริ ก าล า หน้ าเหนื อ สหภาพโซเวี ย ต
ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ไ ด้ ว า ง โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง โ ค ร ง ข่ า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
ที่ คงความสามารถในการติด ต่อ ถึง กัน ถึง แม้ ว่าบางส่ วนของเครื อข่ายอาจถูก ตัด ออกจากกัน
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร โ จ ม ตี อ ย่ า ง ก ะ ทั น หั น ด้ ว ย อ า วุ ธ นิ ว เ ค ลี ย ร์ ก็ ต า ม
      ั
สาเหตุดงกล่าวนี ้เป็ นจุดกาเนิดและที่มาของอาร์ พาเน็ต
       พัฒ นาการของอาร์ พ าเน็ ต ได้ ด าเนิ น การมาเป็ นล าดับ จนกระทั่ ง ในปี พ .ศ.2512
มี ก า ร ท ด ล อ ง น า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ม า เ ชื่ อ ม ต่ อ เ ข้ า ห า กั น เ ป็ น ค รั ้ ง แ ร ก
โ ด ย มี เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห ลั ก เ ป็ น มิ นิ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ รุ่ น 316
                      ้
คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยงเข้ าหากันนีต่างเป็ นเครื่ องคนละชนิดที่ใช้ ระบบปฏิบติการไม่เหมือนกันั
     ้ ่     ่
และตังอยูในที่ตางๆกัน 4 แห่ง คือ
       1. มหาวิทยาลัยยูทาห์
                                                            5


       2. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย ที่ซานตา บาร์ บารา
       3. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย ที่ลอสแองเจลิส
                 ั
       4. สถาบันวิจยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด
       อ า ร์ พ า เ น็ ต เ ป็ น เ ค รื อ ข่ า ย ท ด ล อ ง ที่ ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก
แ ล ะ มี ห น่ ว ย ง า น อี ก ห ล า ย แ ห่ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ เ ข้ า ม า เ พิ่ ม ม า ก ขึ ้ น
จากสภาพเครื อข่ายเชิงทดลองของอาร์ พาเน็ต ก็กลายเป็ นเครื อข่ายที่ปฏิบตงานได้ จริง       ัิ
       ในปลาย พ .ศ.2526 อาร์ พาเน็ ต ถู ก แบ่ ง แยกออกเป็ น 2                   เครื อข่ า ย คื อ
เครื อข่ า ยด้ านการวิ จั ย และเครื อข่ า ยด้ านกองทั พ เครื อข่ า ยด้ านการวิ จั ย ยั ง คงใช้ ชื่ อ
อ า ร์ พ า เ น็ ต อ ยู่ เ ช่ น เ ดิ ม ส่ ว น เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง ก อ ง ทั พ มี ชื่ อ ใ ห ม่ ว่ า มิ ล เ น็ ต (MILNET)
     ้
และทังสองเครื อข่าย ยังคงได้ รับทุนสนับสนุนจากกองทัพอยู่
       ใ น ร ะ ย ะ ต้ น ข อ ง ก า ร พั ฒ น า เ ค รื อ ข่ า ย ทั ้ ง อ า ร์ พ า เ น็ ต แ ล ะ มิ ล เ น็ ต
นั บ เ ป็ น เ ค รื อ ข่ า ย ส า คั ญ ภ า ย ใ น ท วี ป
แ ล ะ ใ น ช่ ว ง ต่ อ ม า มี ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า อี ก ห ล า ย ห น่ ว ย ง า น
ซึ่งมีเครื อข่ายที่ใช้ โปรโตคอล TCP/IP เชื่อมต่อเข้ ามาอย่างเช่น NSFNet และเครื อข่ายของ NASA
เป็ นต้ น ชื่ อ ที่ ใ ช้ เ รี ย กเครื อ ข่า ยก็ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปเป็ นล าดับ จากอาร์ พ าเน็ ต เป็ นเฟเดอรั ล
รี เ สิ ร์ ช อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต แ ล ะ ยั ง เ ป ลี่ ย น ไ ป เ ป็ น ที ซี พี /ไ อ พี อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
       ่    ุ               ั        ้      ั
จนกระทังในที่สดกลายมาเป็ นชื่อที่ร้ ูจกกันแต่เพียงสันๆ ในปั จจุบน คือ อินเทอร์ เน็ต
                                ั
       สาหรับอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยมีพฒนาการมาจากเครื อข่ายมหาวิทยาลัย ภายใต้ ชื่อ
เครื อข่ ายไทยสาร (Thaisarn : The Thai Social/ Scientific, Academic and Research
Network) โดยการดาเนิ นการของศูนย์ เทคโนโลยี อิเล็ กทรอนิก ส์ แ ละคอมพิ วเตอร์ แ ห่ง ชาติ
(NECTEC)
  ่
ซึงส่วนใหญ่ประกอบไปด้ วยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการได้ ตอเชื่อมเข้ าสู่อินเทอร์ เน็ตอ  ่
ย่ า งสมบู ร ณ์ ในเดื อ นกั น ยายน พ.ศ.              2535    จุ ด แรกของการเชื่ อ มโยง ได้ แก่
        ุ
เครื่ องที่จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปี ถัดมาได้ เชื่อมกับเครื่ องของ NECTEC เป็ นจุดที่สอง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ อื่ น ภ า ย ใ น ไ ท ย ส า ร ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ กั บ เ ค รื อ ข่ า ย ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้
      ่              ่
โดยใช้ ชองทางใดช่องทางหนึง หรื ออาจใช้ ได้ ทง้ั 2 ช่องทาง (วุฒิพงศ์ พงศ์สวรรณ, 2543)      ุ
       ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ความต้ องการในการใช้ อินเทอร์ เน็ตจากภาคเอกชนมีมากขึน                 ้
การสื่ อสารแห่ ง ประเทศไ ทย                           จึ ง ได้ ร่ วมมื อกั บ บริ ษั ท เอกชน
เ ปิ ด บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ใ ห้ แ ก่ บุ ค ค ล ผู้ ส น ใ จ ทั่ ว ไ ป ไ ด้ ส มั ค ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก
    ้
โดยตังขึ ้นในรูปแบบของบริษัทผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเชิงพาณิชย์ ซึ่งเรี ยกผู้ให้ บริ การดังกล่าวนี ้ว่า
ISP (Internet Service Provider)
                                                        6
5.3 การทางานของอินเทอร์ เน็ต

      การสื่อสารข้ อมูลด้ วยคอมพิวเตอร์ จะมีโปรโตคอล                      (Protocol)
  ่
ซึงเป็ นระเบียบวิธีการสื่อสารที่เป็ นมาตรฐานของการเชื่อมต่อกาหนดไว้
โปรโตคอลที่เป็ นมาตรฐานสาหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต คือ TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol)
                   ุ
      เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทกเครื่ องที่เชื่อมต่อเข้ ากับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจะต้ องมีหมายเลขปร
ะจาเครื่ อง ที่ เรี ยกว่า IP Address เพื่ อเอาไว้ อ้างอิงหรื อติดต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ อื่นๆ
ในเครื อ ข่ า ย      IP     address     ถู ก จั ด เป็ นตัว เลขชุ ด หนึ่ ง ขนาด 32    บิ ต ใน 1
     ้
ชุ ด นี จ ะ มี ตั ว เ ล ข ถู ก แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น 4        ส่ ว น ส่ ว น ล ะ 8     บิ ต เ ท่ า ๆ กั น
                                            ่
เวลาเขียนก็แปลงให้ เ ป็ นเลขฐานสิบก่อนเพื่ อความง่ายแล้ วเขียนโดยคันแต่ละส่วนด้ วยจุด (.)
ดังนันในตัวเลขแต่ละส่วนนี ้จึงมีคาได้ ไม่เกิน 256 คือ ตังแต่ 0 จนถึง 255 เท่านัน (28=256) เช่น IP
    ้                 ่             ้            ้
address ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ คือ 203.113.118.6 ซึ่ง IP
Address ชุดนี ้จะใช้ เป็ นที่อยูเ่ พื่อติดต่อกับเครื่ องพิวเตอร์ อื่นๆ ในเครื อข่าย
                                          ั ุ
      IP address นี ้ถึงแม้ จะจัดแบ่งเป็ นส่วนๆ แล้ วก็ยงมีอปสรรคในการที่ต้องจดจา
          ่                      ้       ้
ถ้ าเครื่ องที่อยูในเครื อข่ายมีจานวนมากขึ ้น ดังนันจึงมีการตังชื่อหรื อตัวอักษรขึ ้นมาแทนที่ IP
                 ่
address ที่เป็ นตัวเลข ซึงสะดวกในการจดจามากกว่า เช่น IP address คือ 203.113.118.6
แทนที่ด้วยชื่อ dusit.ac.th ผู้ใช้ งานสามารถ จดจาชื่อ dusit.ac.th ได้ ง่ายกว่าการจาตัวเลข
      Domain         Name         System          (DNS)           คือ
กลไกการแทนที่ชื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ให้ บริการจาก IP address หรื อ name-to-IP Address
                                        ้
โดยมีการจัดเก็บฐานข้ อมูลชื่อและหมายเลข IP เป็ นลาดับชัน (Hierarchical structure)
   ่
อยูในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทาหน้ าที่พิเศษที่เรี ยกว่า เครื่ องบริการชื่อโดเมน (Domain Name Server
                                               7


หรื อ  Name    Server)     โครงสร้ างของฐานข้ อมูล   Domain   Name     นี ้
                                   ้
ในระดับบนสุดจะมีบอกถึงประเภทขององค์กร หรื อชื่อประเทศที่เครื อข่ายตังอยู่        ชื่อ
Domain      ้            ั
       ในชันบนสุดเหล่านี ้จะใช้ ตวอักษรเล็กหรื อใหญ่ก็ได้         ั
                                   แต่นิยมใช้ อกษรตัวเล็ก
โดยมีการกาหนดมาจากหน่วยงานที่เรี ยกว่า InterNIC (Internet Network Information Center)
                    ่                 ูั ้
จากระดับบนสุดก็จะมีระดับล่างๆ ลงมาซึงใช้ แทนความหมายต่างๆ แล้ วแต่ผ้ จดตังจะกาหนดขึ ้น
เช่น ลักษณะงานขององค์กร ที่เป็ นบริ ษัท สถาบันการศึกษาหรื อ และหน่วยงานของรัฐ เป็ นต้ น
ในหน่วยงานหลักเหล่านี ้ก็จะมีหน่วยงานย่อยลงมา
           ่                         ู
แต่ละระดับจะถูกแบ่งคันด้ วยเครื่ องหมายจุดเสมอ การดูระดับของโดเมนให้ ดจากด้ านขวามาซ้ าย
                                                        8                            www.kapook.com
           Sub Domain Name

                Second Level Domain Name
                        Top Level Domain Name

            www.dusit.ac.th


                   ่                ั
     โดเมนที่ได้ รับความนิยมกันทัวโลก ที่ถือว่าเป็ นโดเมนสากล มีดงนี ้ คือ
     .com ย่อมาจาก Commercial สาหรับธุรกิจ
     .edu ย่อมาจาก Education สาหรับการศึกษา
     .int ย่อมาจาก International Organization สาหรับองค์กรนานาชาติ
     .org ย่อมาจาก Organization สาหรับหน่วยงานที่ไม่แสวงหากาไร
     .net ย่อมาจาก Network สาหรับหน่วยงานที่มีเครื อข่ายของตนเองและทาธุรกิจ
                     ด้ านเครื อข่าย

5.4 ความสาคัญของอินเทอร์ เน็ต

                                             ้
      อินเทอร์ เน็ตมีความสาคัญต่อชีวิตประจาวันของคนเราหลายๆ ด้ าน ทังการศึกษา การค้ า
ก า ร พ า ณิ ช ย์            แ ล ะ ก า ร บั น เ ทิ ง              เ ป็ น ต้ น
เนื่องจากเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื อข่ายที่มีผ้ ูใช้ งานจานวนมากกระจายอยู่ทุกแห่งทั่วโลก
บ น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต เ ป็ น แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ม ห า ศ า ล ทุ ก ส า ข า ค ว า ม รู้
เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ทุ ก ค น ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้
    ้
ดังนันจึงมีการประยุกต์ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตเพื่อประโยชน์ด้านต่างๆมากมาย ดังนี ้
   5.4.1     ด้ านการศึกษา
          มี ก ารน าอิ น เทอร์ เ น็ ต ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในกระบวนการเรี ย นการสอนมากขึ น        ้
จ น ถื อ ไ ด้ ว่ า อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ก ล า ย เ ป็ น เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ยุ ค ปั จ จุ บั น
 ่
ซึงมีการนามาใช้ ประโยชน์ดงนี ้  ั
        a. *อาจารย์และนักศึกษาสามารถค้ นหาหรื อสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งความรู้ ต่าง ๆ
ได้ ทั่ว โลก โดยไม่ มี ข้ อ จ ากัด ทางด้ า นสถานที่ และเวลา (Anywhere & Anytime)
นัก ศึ ก ษาก็ ส ามารถร่ ว มกั น ผลิ ต ข้ อมู ล ในแขนงต่ า ง ๆ ได้ เช่ น       ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน
                                                            9


ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า ช า ว บ้ า น เ ป็ น ต้ น
เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ก เ ป ลี่ ย น กั บ นั ก ศึ ก ษ า ทั่ ว โ ล ก
                     ้
ในขณะที่ อ าจารย์ ส ามารถน าเนื อหาทางวิ ช าการที่ มี ป ระโยชน์ เช่น บทความทางวิช าการ
                       ั       ึ
เอกสารการสอน ลงในเว็บไซต์เพื่อให้ นกศึกษาได้ ศกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ซงกันและกัน         ึ่
         b. ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ผ่ า น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
ท าให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ ผู้ เรี ย นในด้ า นทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี ร ะบบและเป็ นอิ ส ระ
เ นื่ อ ง จ า ก อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต เ ป็ น แ ห ล่ ง ร ว ม ข้ อ มู ล ม า ก ม า ย ม ห า ศ า ล
ผู้ เ รี ย น จึ ง จ า เ ป็ น ต้ อ ง ท า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ยู่ เ ส ม อ
เพื่อแยกแยะและเลือกใช้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์และไม่เป็ นประโยชน์สาหรับตนเอง
         c. พัฒ นาการสื่ อสารระหว่างอาจารย์ กับนัก ศึกษา ด้ วยไปรษณี ย์ อิเล็กทรอนิก ส์
(E-mail) ซึ่ ง ใ น ปั จ จุ บั น อ า จ า ร ย์ จ า น ว น ม า ก ใ น ห ล า ย ส ถ า บั น
ได้ ใช้ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นสื่อกลางในการให้ การบ้ าน รับการบ้ าน และตรวจส่งคืนการบ้ าน
ในขณะเดี ย วกั น การสื่ อ สารระหว่ า ง นั ก ศึ ก ษา สามารถช่ ว ยส่ ง เสริ มการท างานกลุ่ ม
ก า ร ป รึ ก ษ า ห า รื อ กั บ อ า จ า ร ย์ แ ล ะ เ พื่ อ น ใ น เ ชิ ง วิ ช า ก า ร
                   ้
ตลอดจนการติดต่อกับเพื่อนทังในและต่างประเทศ
         d. เ ป ลี่ ย น บ ท บ า ท ข อ ง อ า จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
การใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ การเรี ยนการสอนจะท าให้ บทบาทของ อาจารย์ ป รั บ เปลี่ ย นไป
จ า ก ก า ร เ น้ น ค ว า ม เ ป็ น " ผู้ ส อ น " ม า เ ป็ น " ผู้ แ น ะ น า " ม า ก ขึ ้ น
ในขณะที่ ก ระบวนการเรี ยนรู้ ของนั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษา จะเป็ นการเรี ยนรู้ "เชิ ง รุ ก " มากขึ น            ้
  ้                                              ั
ทังนี ้เนื่องจากฐานข้ อมูลในอินเทอร์ เน็ตเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่จะเอื ้ออานวยให้ นกเรี ยนสามารถเรี ยน
และค้ นคว้ าได้ ด้วยตนเอง
         e. ก่ อ ให้ เ กิ ด ระบบการเรี ย นรู้ แบบออนไลน์ (E-Learning) ซึ่ ง เป็ นการศึ ก ษา
เ รี ย น รู้ ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์           เ ป็ น ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ตั ว เ อ ง
ผู้ เ รี ย น จ ะ ไ ด้ เ รี ย น ต า ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ค ว า ม ส น ใ จ ข อ ง ต น
      ้
โดยเนื อหาของบทเรี ยนซึ่ง ประกอบด้ ว ย ข้ อ ความ รู ปภาพ เสี ยง วี ดิโอและมัลติมี เ ดีย อื่ น ๆ
จะถูกส่งไปยังผู้เรี ยนผ่าน Web Browser โดยผู้เรี ยน ผู้สอน และเพื่อนร่ วมชันเรี ยนทุกคน          ้
ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ                                 ป รึ ก ษ า
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ร ะ ห ว่ า ง กั น ไ ด้ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ก า ร เ รี ย น ใ น ชั ้น เ รี ย น ป ก ติ
                         ั
โดยอาศัยเครื่ องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทนสมัย เช่น E-mail, Web board และChat เป็ นต้ น
                        ุ
จึงเป็ นการเรี ยนสาหรับทุกคน เรี ยนได้ ทกเวลาและทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere
and anytime)
                                                 10


         i. ศูนย์รวมบทเรี ยนออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
           (http://www.pcru.ac.th/elearning.php)
    รู ปที่ 4.1 แสดงหน้ าเว็บที่ให้ บริการ E-Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

                                ู
        f. มีการพัฒนาหนังสือหรื อตาราเรี ยนให้ ผ้ อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์ เน็ตได้
ที่ เ รี ยกว่ า หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Book      :     Electronic   Book)
เว็บไซต์ที่ให้ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่
           i. ศูนย์รวมตาราเรี ยนมหาวิทยาลัยรามคาแหง
             (http://e-book.ram.edu/e-book)
           ii. ห้ องหนังสือออนไลน์ของมูลนิธิเด็ก(http://www.mua.go.th/ebook/bookdet
             ail.php)
      5.4.2 ด้ านธุรกิจและการพาณิชย์
        - ค้ นหาข้ อมู ล ต่ า ง ๆ     เพื่ อ ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ เช่ น
รายงานความเคลื่ อนไหวทางเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ แหล่ง ข้ อมูลการเงินและการลงทุน
            ุ
และสถานการณ์ห้ น เป็ นต้ น
                                                        11


        -        ้
         สามารถซื อ ขายสิ น ค้ า ผ่า นระบบเครื อ ข่า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ ที่ เ รี ย กว่า
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce : Electronic Commerce) ทาให้ บริ การลูกค้ าได้ ตลอด
   ่
24 ชัวโมง
       - ผู้ ใช้ ที่ เป็ นบริ ษั ท     หรื ออง ค์ ก รต่ า ง ๆ ก็ สามารถเปิ ดให้ บริ การ
และสนับ สนุน ลูก ค้ า ของตน ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ เช่ น การให้ ค าแนะน า
              ู
ตอบปั ญหาต่าง ๆ ให้ แก่ลกค้ า แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลองใช้ (Shareware) หรื อโปรแกรมแจกฟรี
(Freeware) เป็ นต้ น
       - การท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet   Banking) เช่น
การสอบถามยอดเงิ น ในบั ญ ชี การโอนเงิ น และการช าระค่ า สิ น ค้ าและบริ ก าร เป็ นต้ น
ทาให้ เกิดความสะดวกในการทาธุรกิจ
     3. ด้ านการบันเทิง
       - การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ       สั น ทนาการ เช่ น การค้ นหาวารสารต่ า ง ๆ
                                    ้
ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ที่เรี ยกว่า Magazine Online รวมทังหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่นๆ
โดยมีภาพประกอบ ที่จอคอมพิวเตอร์ เหมือนกับวารสาร ตามร้ านหนังสือทัวๆ ไป   ่
                        ่
       - สามารถฟั งวิทยุ ดูโทรทัศน์ผานระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้
                                         ้
       - สามารถดึง ข้ อ มูล (Download) ภาพยนตร์ ตัว อย่า งทัง ภาพยนตร์ ใ หม่
และเก่ามาดูได้

5.5 บริการต่ างๆในอินเทอร์ เน็ต

     ในอิ น เทอร์ เน็ ต มี บ ริ ก ารต่ า งๆ มากมาย เช่ น        รั บ ส่ ง จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
        ้
ถ่ า ยโอนแฟ มข้ อมู ล เว็ บ บอร์ ด สนทนาออนไลน์ ดาวน์ โ หลดข้ อมู ล ดู ห นั ง ฟั งเพลง
และค้ นหาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
5.5.1 จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail               :       Electronics       mail)
   เป็ นบริ ก ารที่ ใ ห้ ผู้ ใช้ บริ ก ารสามารถส่ ง จดหมายถึ ง บุ ค คล องค์ ก ร และสถาบัน ต่ า งๆ
   โ ด ย ผู้ รั บ จ ะ ไ ด้ รั บ ผ่ า น จ อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ ใ ห้ พิ ม พ์ เ ป็ น เ อ ก ส า ร ไ ด้ ทั น ที
                                ้
   หากผู้ รั บ ไม่ อ ยู่ ที่ จ อคอมพิ ว เตอร์ จดหมายนี ก็ จ ะถู ก ส่ ง ไว้ ในตู้ จดหมาย (Mailbox) คื อ
   ในหน่ว ยความจ าที่ เ สมื อ นเป็ นตู้รับ จดหมายในคอมพิ วเตอร์ ซึ่ง ผู้รับจะรั บเวลาใดก็ ไ ด้
   และจะโต้ ตอบส่ง กลับเวลาใดก็ ไ ด้ เ ช่นกัน โดยอาศัยชื่ อที่ อ ยู่ของผู้รับ ที่ เรี ยกว่า E-mail
          ่ ่
   Address ซึงมีสวนประกอบหลักๆ ดังนี ้
                                                      12


                          ั่             ่ ู
                เครื่ องหมาย @ ใช้ คนระหว่างชื่อผู้รับและที่อยูผ้ รับ (อ่านว่า ‚at‛)

               s123456789@pcru.ac.th
                 ชื่อของผู้รับ      ่
                          ที่อยูของคอมพิวเตอร์ ในอินเทอร์ เน็ตที่ทาหน้ าทีเ่ ป็
                 (User Name)      นที่ทาการไปรษณีย์ของผู้รับ (Domain Name)

        สาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ สามารถเข้ าไปใช้ บริ การรับ -
ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันฯได้ ดังนี ้
     1) เข้ าไปที่เว็บไซต์ http://mail.pcru.ac.th/ จะปรากฏหน้ าจอ ดังรูป
                     ่
 รู ปที่ 5.2 แสดงหน้ าจอการ login เข้ าสูระบบการรับส่ง E-mail ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

                            ่
      2) ให้ ใส่ชื่อและรหัสผ่านในการเข้ าระบบ ที่ทานได้ สมัครไว้
      3) ค ลิ ก ที่ ปุ่ ม เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ จ ะ ป ร า ก ฏ ห น้ า จ อ ดั ง รู ป 5 . 2
 ่
ซึงนักศึกษาสามารถอ่านจดหมาย เขียนจดหมาย และแนบไฟล์ ได้
                                                       13
      รู ปที่ 5.3 แสดงหน้ าจอการรับ ส่ง E-mail ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

       หากนักศึกษาต้ องการรับ -ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์อื่นๆที่ให้ บริ การ
Free   E-mail     ได้ โดยต้ องมี ก ารลงทะเบี ย นก่ อ นจึ ง จะสามารถเข้ าไปใช้ บริ ก ารได้
         ่ ่
โดยไม่เสียค่าใช้ จาย ซึงเว็บไซต์ที่ให้ บริการดังกล่าว ได้ แก่
         - http://www.hotmail.com
         - http://www.yohoo.com
         - http://www.thaimail.com
         - http://www.chaiyo.com
         - http://www.maildozy.com

5.5.2                  ้
          การถ่ า ยโอนแฟ มข้ อ มู ล (FTP : File Transfer Protocol)
                            ้
  เ ป็ น บ ริ ก า ร ถ่ า ย โ อ น ห รื อ คั ด ล อ ก แ ฟ ม ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
                      ้
  ซึ่ ง วิ ธี ก า ร ถ่ า ย โ อ น แ ฟ ม ข้ อ มู ล มี 2                     แ บ บ คื อ
           ้
  การโอนย้ ายแฟมข้ อมูลจากเครื่ องของผู้ใช้ บริ การไปยัง เครื่ องผู้ให้ บริ การ (Upload Files)
              ้
  และการโอนย้ ายแฟมข้ อมูลจากเครื่ องของผู้ให้ บริ การมายังเครื่ องของผู้ใช้ บริ การ (Download
                                        ั้
  Files) การใช้ FTP ถ่ายโอนข้ อมูล เราจะต้ องรู้ ว่าข้ อมูลหรื อไฟล์นนอยู่ที่ไหนและเป็ นของผู้ใด
  เ ร า จ า เ ป็ น ต้ อ ง รู้ ร หั ส ผ่ า น ข อ ง เ จ้ า ข อ ง แ ฟ ม ข้ อ มู ล        ้
  หรื อบุคคลที่ดแลระบบและมีสิทธิ์เข้ าถึงแฟมข้ อมูลนัน
          ู                ้     ้
          ตัวอย่างโปรแกรม FTP ได้ แก่ FTP Commander และ Cute FTP เป็ นต้ น
                                                           14
           รู ปที่ 5.4 ตัวอย่างหน้ าจอของโปรแกรม FTP Commander
              รู ปที่ 5.5 ตัวอย่างหน้ าจอของโปรแกรม CuteFTP

5.5.3        เว็บบอร์ ด (Web board) เป็ นศูนย์กลางในการแสดงความคิดเห็น ถามตอบ
                    ้
  สอบถามปั ญหาที่ ส งสั ย ตั ง กระทู้ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ ผ้ ู คนทั่ ว ไปก าลั ง ให้ ความสนใจ
  ข่ า ว ที่ เ กิ ด ขึ ้ น ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ก า ร ห า ง า น
  ซื ้อ ข า ย สิ น ค้ า แ ล ะ พู ด คุ ย ร ะ ห ว่ า ง บ ร ร ด า ผู้ ใ ช้ ที่ เ ข้ า ม า ยั ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ ดี ย ว กั น
                                              15


แ ล ะ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ใ ช้ ง า น ไ ม่ ยุ่ ง ย า ก
จึ ง ก ล า ย เ ป็ น บ ริ ก า ร ย อ ด นิ ย ม แ ล ะ ข า ด ไ ม่ ไ ด้ ใ น แ ท บ ทุ ก เ ว็ บ ไ ซ ต์
                          ู
สาหรับเว็บบอร์ ดที่มีคนเข้ ามาชมจานวนมากและมีผ้ ร่วมแสดงความคิดเห็นหรื อตอบกระทู้มา
กมายของไทย ได้ แก่ http://www.pantip.com หรื อเว็บบอร์ ดของมหาวิทยาลัยฯ เป็ นต้ น
        รู ปที่ 5.6 ตัวอย่างเว็บบอร์ ดในเว็บไซต์ www.pantip.com
     รู ปที่ 5.7 หน้ าจอสาหรับแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ บนเว็บบอร์ ด
                                              16
          รู ปที่ 5.8 ตัวอย่างเว็บบอร์ ดในเว็บไซต์ www.pcru.ac.th

5.5.4   บริการสนทนาออนไลน์ หรื อที่เรี ยกว่า Chat (IRC - Internet Relay Chat) หรื อเรี ยกว่า
                               ั
  Talk เป็ นบริ การที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างสูงในปั จจุบน โดยผู้ใช้ บริ การสามารถคุยโต้ ตอบ
    ้
  (ทัง โดยการพิม พ์ และพูด ) กับผู้อื่น ในเครื อข่ายได้ ในเวลาเดียวกัน ปั จ จุบันบริ การนี ้
              ั
  ได้ นามาประยุกต์ใช้ กบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยอาศัยอุปกรณ์เสริ มต่างๆ
                  ั              ั
  เช่น ไมโครโฟน และกล้ องดิจิทล เป็ นต้ น โปรแกรมที่นิยมใช้ กนได้ แก่ Pirch, ICQ, และ MSN
  Messenger เป็ นต้ น
             รู ปที่ 5.9 ตัวอย่างหน้ าจอของโปรแกรม Pirch
                                                17
             รู ปที่ 5.10 ตัวอย่างหน้ าจอของโปรแกรม ICQ
          รู ปที่ 5.11 ตัวอย่างหน้ าจอของโปรแกรม MSN Messenger
5.5.5       การดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล ในขณะที่ ท่องเว็บ หากพบไฟล์ ข้ อมูล โปรแกรม
   หรื อ รู ป ภาพที่ น่ า สนใจและต้ อ งการจัด เก็ บ ไว้ ให้ ดาวน์ โ หลดมาไว้ ในเครื่ อ งของเราได้
                                          ้
   โดยการคลิ ก ที่ ชื่ อ ไฟล์ ที่ ต้ อ งการดาวน์ โ หลด แล้ วเลื อ ก save จากนัน เลื อ ก Folder
   ที่ต้องการจัดเก็บ และ Click OK ดังรูป
                                                           18
             รู ปที่ 5.12 แสดงตัวอย่างวิธีการ download ไฟล์ข้อมูล

         ปั จ จุ บัน เว็ บ ไซต์ ที่ มี บ ริ ก ารให้ download   สามารถค้ นหาโปรแกรม เกมส์
ห รื อ ข้ อ มู ล ที่ เ ร า ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ ท า ก า ร ด า ว น์ โ ห ล ด ม า เ ก็ บ ไ ว้ ที่ เ ค รื่ อ ง ข อ ง เ ร า ไ ด้
 ่
ซึงเว็บไซต์ที่ให้ บริการการดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ ได้ แก่
      - http://www.download.com
      - http://www.shareware.com
      - http://download.sanook.com
      - http://www.thaiware.com
         ถ้ า ต้ อ ง ก า ร ด า ว น์ โ ห ล ด โ ป ร แ ก ร ม อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
                             ่
อาจจะใช้ โปรแกรมช่วยในการดาวน์โหลด ซึงได้ แก่ โปรแกรม GetRight, GoZilla และ Download
                                         ่
Accelerator เป็ นต้ น โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตอให้ ได้ เมื่ออินเทอร์ เน็ตหลุด
ทาให้ เราไม่ต้องเริ่มใหม่ตงแต่แรก ั้
5.5.6         การคัดลอกรู ปภาพและข้ อความจากอินเทอร์ เน็ต ในขณะที่ใช้ อินเทอร์ เน็ต
                         ่
   หากพบรูปภาพหรื อข้ อความที่นาสนใจและต้ องการจะจัดเก็บสามารถทาได้ ดงนี ้           ั
                                        ้
         (1) กรณีต้องการบันทึกรู ปภาพ ให้ คลิกขวาที่รูปภาพนัน แล้ ว เลือกที่ Save Picture
        ้
As… จากนันเลือก Folder ที่ต้องการจัดเก็บ และ Click OK ดังรูป
                                                          19
                รู ปที่ 5.13 แสดงตัวอย่างการคัดลอกรูปภาพ

        (2)                    ก ร ณี ต้ อ ง ก า ร คั ด ล อ ก ข้ อ ค ว า ม
ใ ห้ ค ลิ ก เ ม า ส์ ปุ่ ม ซ้ า ย มื อ ที่ จุ ด เ ริ่ ม ต้ น ข อ ง ข้ อ ค ว า ม ที่ ต้ อ ง ก า ร คั ด ล อ ก ค้ า ง ไ ว้
แ ล้ ว ล า ก ไ ป ยั ง จุ ด สิ ้ น สุ ด ข้ อ ค ว า ม จ ะ เ กิ ด แ ถ บ สี บ ริ เ ว ณ ข้ อ ค ว า ม ที่ เ ลื อ ก
จ า ก นั ้ น ใ ห้ ท า ก า ร ค ลิ ก เ ม า ส์ ปุ่ ม ข ว า มื อ จ ะ มี เ ม นู เ กิ ด ขึ ้น ม า ใ ห้ เ ลื อ ก Copy
ข้ อ ค ว า ม ทั ้ ง ห ม ด จ ะ ถู ก เ ก็ บ ไ ว้ ใ น ห น่ ว ย ค ว า ม จ า
    ้                           ั
จากนันให้ เปิ ดโปรแกรมที่ต้องการนาข้ อความที่คดลอกไปวาง โดยใช้ คาสัง Paste เช่น โปรแกรม  ่
Microsoft Word หรื อ NotePad เป็ นต้ น
              รู ปที่ 5.14 แสดงตัวอย่างการคัดลอกข้ อความ
5.5.7       ดู ห นั ง ฟั ง เ พ ล ง ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี Streaming
   ทาให้ ผ้ ูชมสามารถเล่นไฟล์ภาพและเสียงขณะดาวน์ โหลดข้ อมูลจาก Server ไปด้ วย คือ
   เ ล่ น ไ ป ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ป ไ ม่ ต้ อ ง ด า ว น์ โ ห ล ด ม า เ ก็ บ ไ ว้ ใ น เ ค รื่ อ ง ทั ้ ง ห ม ด
                                                  20


โ ด ย เ ก็ บ ข้ อ มู ล ไ ว้ ใ น ที่ พั ก ข้ อ มู ล ห รื อ บั ฟ เ ฟ อ ร์ (Buffer)
แ ค่ พ อ ส า ร อ ง ใ ห้ ข้ อ มู ล แ ส ด ง ไ ด้ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ไ ม่ ส ะ ดุ ด
ท า ใ ห้ ส า ม า ร ถ ดู วี ดิ โ อ ห รื อ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ส ด แ บ บ อ อ น ไ ล น์ ไ ด้
ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า E-learning
เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ รี ย น ผ่ า น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ด้
แ ต่ ก็ มี ข้ อ จ า กั ด ใ น ด้ า น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ภ า พ แ ล ะ เ สี ย ง
โ ด ย ขึ ้ น กั บ ค ว า ม เ ร็ ว ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร รั บ ข้ อ มู ล ข อ ง เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ด้ ว ย
ซึ่งโปรแกรมที่ใช้ ในการดูหนังฟั งเพลงผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ได้ แก่ Windows Media Player
และ RealOne Player เป็ นต้ น
        รู ปที่ 5.15 แสดงหน้ าจอโปรแกรม Windows Media Player
                                                     21


                รู ปที่ 5.16 แสดงหน้ าจอโปรแกรม RealOne Player
5.5.8     ค้ นหาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต มีการค้ นหาได้ หลายวิธี ได้ แก่
        (1) ก า ร ค้ น ห า ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้                       Directory
เป็ นการค้ น หาโดยการเลื อ กจากรายชื่ อ ที่ ท างเว็ บ ไซต์ไ ด้ รวบรวมและจัด หมวดหมู่เ อาไว้ แ ล้ ว
ซึ่งผู้ใช้ สามารถเลือกหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ต้องการค้ นหา เพื่อเข้ าไปดู ว่ามีเว็บไซต์ใดอยู่ข้างใน
Directory       ้
          นั น บ้ าง ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ อาจไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก เว็ บ ไซต์ ที่ มี บ นอิ น เทอร์ เน็ ต
แต่จ ะตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ ม ากกว่า การค้ นหาด้ วย Search Engine ตัวอย่าง Web
Directory ได้ แก่
          - http://www.sanook.com
          - http://www.siamguru.com
          - http://www.thaiwebhunter.com
          - http://www.yahoo.com
                       ่ ั
       รู ปที่ 5.17 แสดงตัวอย่างหมวดหมูที่จดไว้ ในเว็บไซต์ www.sanook.com
                      ่ ั
      รู ปที่ 5.18 แสดงตัวอย่างหมวดหมูที่จดไว้ ในเว็บไซต์ www.siamguru.com
                                                     22


      (2) การค้ นหาโดยใช้ โปรแกรม Search Engine
         Search                 Engine                     คื อ
โปรแกรมที่ ช่วยในการค้ นหาข้ อมูลหรื อรายละเอียดบนอินเทอร์ เน็ต จากคาสาคัญ (Keyword)
ที่         ก         า         ห          น             ด
                 ้
โดยโปรแกรมจะรวบรวมข้ อมูลทังที่เป็ นรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์บนเครื อข่ายโดยอัต
     ่
โนมัติ ซึงผลลัพธ์ที่ได้ จากการค้ นหาจะครอบคลุมทุกเว็บไซต์ มากกว่าการค้ นหาจาก Directory
                                          ่
         ตัวอย่างการค้ นหาจากเว็บไซต์ที่ทาหน้ าที่เป็ น Search Engine ซึงได้ แก่
              ้
www.sanook.com ตามขันตอนดังต่อไปนี ้
         1) ใส่ ค าหรื อ ข้ อความ ที่ ต้ อ งการค้ น เช่ น ต้ อ งการค้ น หาข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ
‚Internet‛ ก็ใส่คาว่า ‚Internet‛ เข้ าไปในช่องสาหรับใส่คาค้ น
           รู ปที่ 5.19 แสดงตัวอย่างการค้ นหาข้ อมูลจาก Search Engine


           2) Search       Engine       จ ะ ท า ก า ร ค้ น ห า ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว
แล้ วนาข้ อมูลทุกอย่างที่มีคาสาคัญ ตรงกับที่ต้องการค้ นหาออกมา โดยจะแสดงชื่อเว็บไซต์ ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องขึ ้นมา และชื่อหัวข้ อของแหล่งข้ อมูลที่ต้องการ พร้ อมคาอธิบายบางส่วน
         รู ปที่ 5.20 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การสืบค้ นจาก Search Engine
                                                       23
                 ี
      ตัวอย่ างเว็บไซต์ ท่ ทาหน้ าที่เป็ น Search Engine ได้ แก่
        - http://www.sanook.com
        - http://www.siamguru.com
        - http://www.sansarn.com
        - http://www.google.co.th
        - http://www.thaifind.com
        - http://www.yahoo.com
        - http://www.altavista.com

5.6 หน่ วยงานผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย

    หน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญต่อการให้ บริการเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของประเทศไทย มีดงนี ้           ั
       5.6.1 ก า ร สื่ อ ส า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
          ในฐานะผู้ผูก ขาดบริ การวงจรสื่ อ สารระหว่างประเทศ ผู้ให้ ใบอนุญาต
          แ ล ะ ถ อ ด ถ อ น สิ ท ธิ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
              ้
          ร ว ม ทั ง เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น ข อ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ทุ ก ร า ย ( 32%)
          ตลอดจนเป็ นผู้ให้ บริ การจุดแลกเปลี่ยนสัญญาณภายในประเทศ
       5.6.2 ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเชิงพาณิชย์ (Internet Service Providers : ISP)
          ทั ้ ง 18                          ร า ย ( พ . ย . 2545)
                                 ุ
          ในฐานะผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตแก่บคคลและองค์กรต่างๆ ได้ แก่
      - Internet KSC (http://www.ksc.net.th)
      - ANET (http://www.anet.net.th)
      - ASIA ACCESS (http://www.asiaaccess.net.th)
      - Asia Infonet (http://www.asianet.co.th)
      - CS Internet (http://www.shinbroadband.com)
      - Cwn (http://www.cwn.net.th)
      - Far East Internet (http://member.fareast.net.th)
      - Idea Net (http://www.idn.co.th)
      - Ji-NET (http://www.ji-net.com)
      - Internet Thailand (http://www.inet.co.th)
                                                24


-  Data Line Thai (http://www.linethai.net.th)
-  Samart Online (http://www.samart.co.th)
-  Siam Global Access (http://www.sga.net.th)
-  Pacific Internet (Thailand) (http://www.pacific.net.th)
-  E-Z Net Company (http://www.princess1.com)
-  Roynet Public Co., Ltd (http://www.roynet.co.th)
-  Cable & Wireless Services (Thailand) Limited (http://www.reach.net.th)
-  Loxley (http://www.loxinfo.co.th)
  5.6.3 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต แ บ บ ไ ม่ ห วั ง ก า ไ ร เ ช่ น SchoolNet
     ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต โ ร ง เ รี ย น ต่ า ง ๆ ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ
     (http://www.school.net.th),                          ThaiSarn
                 ั
     ผู้ให้ บริ การเชิงวิจยสาหรับสถานศึกษา (http://www.thaisarn.net.th) และ
     UniNet เครื อข่ายของทบวงมหาวิทยาลัย (http://www.uni.net.th) เป็ นต้ น
  5.6.4 THNIC         : Thailand Network Information Center
     ในฐานะผู้ให้ บริ การจดทะเบียนชื่อโดเมนสัญชาติไทย (.th) และผู้ดแลระบบ      ู
     (http://www.thnic.net)
  5.6.5 ศูน ย์ เ ทคโนโลยี อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ง ชาติ (National
     Electronics and Computer Technology Center : NECTEC)
     ในฐานะหน่ว ยงานวิ จัย ค้ น คว้ า และพัฒ นาเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
     เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล
     และในฐานะผู้ ให้ บริ การจุ ด แลกเปลี่ ย นสั ญ ญาณภายในประเทศ
     ผู้ ดู แ ล เ ค รื อ ข่ า ย Thaisarn,         SchoolNet,         GINet
     และในฐานะคณะอนุกรรมการด้ านนโยบายอินเทอร์ เน็ตสาหรับประเทศไทย
  5.6.6 ผู้ ให้ บริ กา รว ง จ รสื่ อส าร ภ า ยใ นป ระ เท ศ ซึ่ ง มี ห ลา ยร าย เช่ น
     การสื่ อสารแห่งประเทศไทย บริ ษัท ทศท. คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
     และบริ ษัทเอกชนอื่ นๆ โครงสร้ างของอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย (พ.ศ.
               ั
     2545) ปั จจุบนประกอบด้ วยผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเชิงพาณิชย์ 18 ราย
     แ ล ะ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร แ บ บ ไ ม่ ห วั ง ผ ล ก า ไ ร อี ก 4          ราย
     แต่ มี รู ปแบบช่ อ งรั บ /ส่ ง สั ญ ญาณที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป           ้
                                              ทั ง นี ้
                            ้
     ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ทุก ราย (ทัง เชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละไม่ ห วัง ผลก าไร)
                                        ่
     จะต้ องเช่าช่องสัญญาณจากผู้ให้ บริการวงจรสื่อสารอีกต่อหนึง โดยแบ่งเป็ น
                                                      25


          - ช่ อ ง สั ญ ญ า ณ ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก เ ช่ า ช่ อ ง สั ญ ญ า ณ ไ ด้ โ ด ย เ ส รี
  ้                                ่
ทังจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย, บริ ษัท ทศท คอร์ ปอเรชัน จากัด (มหาชน), TelecomAsia,
DataNet โดยวงจรของทุ ก ราย จะเชื่ อ มต่อ กับ จุด แลกเปลี่ ย นสัญ ญาณภายในประเทศ
                         ่                ่
เพื่อความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้ อมูล นันคือ การติดต่อสื่อสารระหว่างคูสื่อสารในประเทศไทย
                        ้
สามารถทาได้ สะดวก ไม่ว่าคู่สื่อสารนัน จะใช้ บริ การของผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ ตรายใดก็ตาม
   ้ ้
ทั ง นี จุ ด แลกเปลี่ ย นในปั จจุ บั น ได้ แก่ IIR   (Internet     Information    Research)
ของศูนย์ เ ทคโนโลยี อิเ ล็ กทรอนิ กส์ และคอมพิว เตอร์ แห่ง ชาติ แ ละNIX (National Internet
Exchange) ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย

          - ช่ อ ง สั ญ ญ า ณ ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
ผู้ ให้ บริ การอิ น เท อร์ เน็ ต จะต้ องผ่ า นการสื่ อ สารแห่ ง ประเทศไ ทย (กสท.) เท่ า นั น       ้
เนื่ อ ง จ าก กฎ หมา ยปั จจุ บั น ยั ง ไ ม่ ใ ห้ อ นุ ญ าต ให้ ท าก าร ส่ ง ข้ อ มู ล เข้ า -ออ กข อง ไ ท ย
โดยปราศจากการควบคุม ของ กสท. โดยผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต จะเชื่อมสัญญาณเข้ ากับ IIG
(International Internet Gateway)

5.7 แนวโน้ มการใช้ อินเทอร์ เน็ต

      เนื่ อ งจากเครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ได้ ขยาย ออกไปอย่ า งกว้ างขวางและรวดเร็ ว
โครงสร้ างพื ้นฐานทางด้ านระบบสื่อสารโทรคมนาคมจึงต้ องพัฒนาให้ สามารถรองรับได้ อย่างเหมะ
สมกับปริมาณการใช้ ข้อมูลข่าวสาร
      การประยุก ต์ ใ ช้ ง านอิ น เทอร์ เน็ ต ได้ รั บ การพัฒ นาอย่า งต่อ เนื่ อ ง มี ก ารประยุก ต์ใ หม่ๆ
เ กิ ด ขึ ้ น อ ยู่ เ ส ม อ เ ริ่ ม แ ร ก จ า ก ก า ร รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ด้ ว ย ตั ว ห นั ง สื อ
ต่ อ ม า จึ ง มี ก า ร พั ฒ น า ใ ห้ ใ ช้ ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ รู ป ภ า พ ก ร า ฟิ ก
                                ้
เมื่ อ ระดับ ความสามารถของระบบคอมพิว เตอร์ ดี ขึน คื อ สามารถประมวลผล รู ป ภาพ เสี ย ง
ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว แ ล ะ วี ดิ โ อ ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี
ไมโครคอมพิ ว เตอร์ ใ นปั จ จุบัน จึ ง เป็ นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ท างานกับ สื่ อ ประสมได้ ห ลายสื่ อ
เราเรี ยกสื่อประสมหลายสื่อนี ้ว่า “มัลติมีเดีย (Multimedia)”
      ห า ก พิ จ า ร ณ า ที่ เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น ง า น มั ล ติ มี เ ดี ย จ ะ พ บ ว่ า
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ มี ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ซี พี ยู ที่ ค า น ว ณ ไ ด้ ร ว ด เ ร็ ว ม า ก ขึ ้ น
                               ้
มี ห น่ ว ยความจ าซึ่ ง เก็ บ ข้ อมู ล ได้ มาก รวมทั ง หน่ ว ยเก็ บ ข้ อมู ล ส ารอง เช่ น ฮาร์ ดดิ ส ก์
                                                      26


และซีดีรอมที่มีความจุเพิ่มขึ ้น การแสดงผลก็ได้ ภาพที่ละเอียดและมีจานวนสีมากขึ ้นกว่าเดิม
ด้ ว ย เ ห ตุ นี ้       ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต จึ ง ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
เพื่อให้ ใช้ งานบนระบบเวิลด์ไวด์เว็บที่เก็บข้ อมูลข่าวสารในรูปแบบมัลติมีเดีย คือ มีการเก็บภาพ
เ สี ย ง           แ ล ะ ข้ อ มู ล แ บ บ วี ดิ โ อ
                ิ
ผู้ใช้ สามารถเรี ยกภาพและวีดโอเหล่านี ้มาแสดงผลบนเครื่ องของตนเองได้
     ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ มั ล ติ มี เ ดี ย บ น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต มี ม า ก ม า ย
  ้
ตังแต่การใช้ ในระบบสื่อสารระหว่างกัน เช่น การส่งข้ อความและเสียงในรู ปแบบเมลเสียง (Voice
mail) การโต้ ต อบพูด คุย ผ่า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ รี ย กว่ า อิ น เทอร์ เ น็ ต โฟน (Internet Phone)
ก า ร ป ร ะ ชุ ม บ น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ( Net                    Meeting)
                                        ้
การประยุกต์ในเรื่ องการกระจายสัญญาณบนเครื อข่าย เช่น การตังสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์
แ ล ะ ก า ลั ง พั ฒ น า เ ป็ น เ ว็ บ ที วี ก ล่ า ว คื อ ส า ม า ร ถ ส่ ง ที วี ไ ป บ น เ ค รื อ ข่ า ย
โดยผู้ชมใช้ เบราว์เซอร์ เรี ยกชมได้

      แนวโน้ มของเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตที่น่าสนใจประกอบด้ วย
      การปรั บ ปรุ งโครงสร้ างไอพีร่ ุ นใหม่ สื บเนื่ องจากหมายเลขไอพี เดิม มี ๔ ฟิ ลด์
เป็ นตัวเลขขนาด ๓๒ บิต การขยายตัวของเครื อข่ายต้ องใช้ หมายเลขไอพีมากจนมีแนวโน้ มว่า
ร หั ส ตั ว เ ล ข ไ อ พี ข น า ด ๓ ๒             บิ ต ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร ใ ช้ ง า น
จึ ง มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบของหมายเลขไอพี ใ หม่          โดยใช้ รหั ส ตัว เลขขนาด ๑๒๘ บิ ต
 ่
ซึงจะทาให้ สามารถรองรับการขยายตัวของเครื อข่ายได้ อีกมาก
      โ ค ร ง ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ทู      อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ทู ( Internet     2)
เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ร่ ว ม ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ป ร ะ ม า ณ ๑ ๐ ๐ แ ห่ ง
โดยได้ รับการสนับสนุนจากบริ ษัทคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารร่วมกั นพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์ เ
น็ตรุ่ นใหม่ เพื่อรองรับกับกระแสความต้ องการใช้ ข้อมูลข่าวสารในอนาคตที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ต้ อ ง ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ป ริ ม า ณ ม า ก เ ช่ น
ระบบวี ดิ โ อคอนเฟอเรนซ์ บ นเครื อ ข่ า ย ระบบความจริ ง เสมื อ น (VR-Virtual           Reality)
ระบบการเรี ยนการสอนทางไกล (Tele-Education) การรักษาพยาบาลทางไกล (Telemedicine)
เป็ นต้ น
      ท า ง ด่ ว น ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ
หลายประเทศได้ ประกาศให้ โครงการทางด่วนข้ อมูลสารสนเทศเป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ
ทางด่วนข้ อมูล สารสนเทศนี ้ เป็ นทางร่ วมที่ ทาให้ ใช้ ข้อมูลข่าวสารได้ เพิ่ม มากขึนในอนาคต  ้
โ ด ย มี เ ส้ น ท า ง เ ชื่ อ ม โ ย ง ถึ ง กั น แ ล ะ มี ก า ร ว า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง พื ้ น ฐ า น
                                                        27


เ พื่ อ ร อ ง รั บ ป ริ ม า ณ ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย เ ช่ น
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี โ ค ร ง ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ พื่ อ โ ร ง เ รี ย น ไ ท ย
      ้
โดยมี เ ป าหมายที่ จ ะเชื่ อ มโยงโรงเรี ยนทุ ก แห่ ง ในประเทศไทยให้ เข้ าถึ ง เครื อข่ า ยนี ้
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ต่ า ง ๆ ร่ ว ม กั น ไ ด้
ท า ง ด่ ว น ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ช่ ว ย ล ด ช่ อ ง ว่ า ง ร ะ ห ว่ า ง ส่ ว น ก ล า ง แ ล ะ ส่ ว น ภู มิ ภ า ค
ห า ก มี ห น่ ว ย ง า น ม า ก ขึ ้ น โ ค ร ง ส ร้ า ง ร ว ม ข อ ง ท า ง ด่ ว น ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ
ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ใ ห้ ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ ง า น ไ ด้ น อ ก จ า ก นี ้
                                     ั
ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติยงมีโครงการพัฒนาเครื อข่าย GINet :
Government Information Network หรื อเครื อข่ายข้ อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐบาลไทย
 ่
ซึงเป็ นเครื อข่ายที่ใช้ งานร่วมกัน เครื อข่ายนี ้จัดเป็ นการสร้ างทางด่วนข้ อมูลสารสนเทศทางหนึง       ่
      ก า ร ท า ธุ ร กิ จ บ น เ ค รื อ ข่ า ย
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ตในเชิงพาณิชย์ขยายตัวอย่างรวดเร็วทุกวันนี ้บริษัทต่างสนใจสร้ างโฮมเพจขอ
งตนเองไว้ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การทาธุรกิจบนอินเทอร์ เน็ตเริ่มเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
      แ น ว โ น้ ม ก า ร ท า ธุ ร กิ จ บ น เ ค รื อ ข่ า ย จ ะ เ พิ่ ม ม า ก ขึ ้ น
  ้
ตัง แต่ก ารน าเอาเอกสารเผยแพร่ โ ฆษณาประชาสัม พัน ธ์ สิ น ค้ า การให้ บ ริ ก ารข้ อ มูล ข่า วสาร
การสนับสนุนบริการลูกค้ าในลักษณะให้ คาปรึกษา ตลอดจนการโต้ ตอบจดหมายและแก้ ไขปั ญหา
เมื่อลูกค้ ามีปัญหาให้ แก้ ไขผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
      สิ่ ง ที่ ส า คั ญ แ ล ะ ก า ลั ง ไ ด้ รั บ ก า ร ค ว า ม ส น ใ จ ใ น ว ง ก า ร ธุ ร กิ จ คื อ
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารและการสร้ างระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อที่เรี ยกว่า ดิจิทัลแคช
(Digital                                         ้
           Cash) การโอนย้ ายเงิ น ระหว่ า งธนาคาร ท าให้ ลู ก ค้ า ซื อ สิ น ค้ าได้ สะดวกขึ น      ้
การทาธุรกิจโดยใช้ เครื อข่ายเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกันจะมีบทบาทที่สาคัญต่อไป5.8 โทษของอินเทอร์ เน็ต

     5.8.1  โรคติดอินเทอร์ เน็ต (Webaholic)
              ุ   ิ ั
         ผู้ที่มีคณสมบัตดงต่อไปนี ้ อย่างน้ อย 4 อย่าง เป็ นเวลานานอย่างน้ อย 1
      ่
ปี ถือได้ วา มีอาการติดอินเทอร์ เน็ต
        - มีความต้ องการใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นเวลานานขึ ้น
        - ไม่สามารถควบคุมการใช้ อินเทอร์ เน็ตได้
           ึ
        - รู้สกหงุดหงิดเมื่อต้ องใช้ อินเทอร์ เน็ตน้ อยลงหรื อหยุดใช้
                                                          28


        - ใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาหรื อคิดว่าการใช้ อินเทอร์ เน็ตทาให้ ตนเองรู้สึก
ดีขึ ้น
        -  หลอกคนในครอบครัวหรื อเพื่อน เรื่ องการใช้ อินเทอร์ เน็ตของตัวเอง
        -                ่         ่
          ยังใช้ อินเทอร์ เน็ตถึงแม้ วาต้ องเสียค่าใช้ จายมาก
        -  มีอาการผิดปกติ อย่างเช่น หดหู่ กระวนกระวายเมื่อเลิกใช้ อินเทอร์ เน็ต
        -                          ั  ั้
          ใช้ เวลาในการใช้ อินเทอร์ เน็ตนานกว่าที่ตวเองได้ ตงใจไว้     5.8.2    เรื่องอนาจารผิดศีลธรรม (Pornography / Indecent Content)
                              ้
           เรื่ องของข้ อมู ล ต่ า งๆที่ มี เ นื อ หาไปในทางขั ด ต่ อ ศี ล ธรรม ลามกอนาจาร
                       ้
หรื อ รวมถึ ง ภาพโป๊ เปลื อ ยต่า งๆนัน เป็ นเรื่ อ งที่ มี ม านานพอสมควรแล้ ว บนโลกอิ น เทอร์ เ น็ ต
แ ต่ ไ ม่ โ จ่ ง แ จ้ ง เ นื่ อ ง จ า ก ส มั ย ก่ อ น เ ป็ น ยุ ค ที่ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ยั ง ไ ม่ พั ฒ น า ม า ก นั ก
ท า ใ ห้ ไ ม่ มี ภ า พ ดั ง ก ล่ า ว อ อ ก ม า
                                                 ้
แต่ ใ นปั จ จุ บัน ภาพเหล่ า นี เ้ ป็ นที่ โ จ่ ง แจ้ งบนอิ น เทอร์ เ น็ ต และสิ่ ง เหล่ า นี ส ามารถเข้ าถึ ง เด็ ก
แ ล ะ เ ย า ว ช น ไ ด้ ง่ า ย โ ด ย ผู้ ป ก ค ร อ ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ ใ ห้ ค ว า ม ดู แ ล ไ ด้ เ ต็ ม ที่
เ พ ร า ะ ว่ า อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต นั ้ น เ ป็ น โ ล ก ที่ ไ ร้ พ ร ม แ ด น แ ล ะ เ ปิ ด ก ว้ า ง
ท า ใ ห้ สื่ อ เ ห ล่ า นี ้ ส า ม า ร ถ เ ผ ย แ พ ร่ ไ ป ไ ด้ ร ว ด เ ร็ ว
จนเราไม่สามารถจับกุมหรื อเอาผิดผู้ที่ทาสิ่งเหล่านี ้ขึ ้นมาได้
     5.8.3  ไวรัส ม้ าโทรจัน หนอนอินเทอร์ เน็ต และระเบิดเวลา
         ไวรั ส : เป็ นโปรแกรมอิสระ ซึ่งจะสืบพันธุ์โดยการจาลองตัวเองให้ มากขึ ้นเรื่ อยๆ
เ พื่ อ ที่ จ ะ ท า ล า ย ข้                            อ มู ล
หรื ออาจทาให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางานช้ าลงโดยการแอบใช้ หน่วยความจาหรื อพื ้นที่ว่างบนดิสก์โ
ดยพลการ
         ม้ าโทรจั น      :  ม้ าโทรจัน เป็ นต านานนั ก รบที่ ซ่ อ นตัว อยู่ ใ นม้ าไม้
                                     ้
แล้ วแอบเข้ าไปในเมื อ งจนกระทั่ ง ยึ ด เมื อ งได้ ส าเร็ จ โปรแกรมนี ก็ ท างานคล้ ายๆกั น
        ้
คือ โปรแกรมนี จ ะท าหน้ า ที่ ไ ม่พึง ประสงค์ มัน จะซ่อ นตัว อยู่ใ นโปรแกรมที่ ไ ม่ไ ด้ รั บ อนุญ าต
                       ั   ้
มันมักจะทาในสิ่งที่เราไม่ต้องการ และสิ่งที่มนทานัน ไม่มีความจาเป็ นต่อเราด้ วย
                                                           29


          หนอนอิ น เทอร์ เน็ ต                 ้
                           : ถูก สร้ างขึ น โดย Robert Morris, Jr.
จนดัง กระฉ่ อ นไปทั่วโลก มัน คือโปรแกรมที่ จ ะสื บ พันธุ์ โดยการจ าลองตัวเองมากขึนเรื่ อยๆ     ้
         ่
จากระบบหนึง ครอบครองทรัพยากรและทาให้ ระบบช้ าลง
          ร ะ เ บิ ด เ ว ล า                                     :
คื อ ร หั ส ซึ่ ง จ ะ ท า ห น้ า ที่ เ ป็ น ตั ว ก ร ะ ตุ้ น รู ป แ บ บ เ ฉ พ า ะ ข อ ง ก า ร โ จ ม ตี นั ้ น ๆ
ท า ง า น เ มื่ อ ส ภ า พ ก า ร โ จ ม ตี นั ้ น ๆ ม า ถึ ง ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น
              ้       ้
ระเบิดเวลาจะทาลายแฟมข้ อมูลทังหมดในวันที่ 31 ธันวาคม 2546

5.9 กลโกงทางอินเทอร์ เน็ต (Internet Fraud)

                         ั       ้
     รูปแบบของการหลอกลวงทางอินเทอร์ เน็ต มีลกษณะและวิธีการปองกันโดยสรุป ดังนี ้

     5.9.1    การประมูลสินค้ าทางอินเทอร์ เน็ตโดยหลอกลวง (Internet Auction Fraud)
            ก า ร โ ฆ ษ ณ า ข า ย สิ น ค้ า ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ป ร ะ มู ล สิ น ค้ า
    ้
ผู้ ซื อ ที่ ส นใจจะเข้ าร่ วมการประมู ล มั ก ต้ องลงทะเบี ย นเป็ นสมาชิ ก ของเว็ บ ไซต์ นั น ๆ            ้
                                ้
ซึ่ ง โดยทั่ว ไปจะไม่ เ สี ย ค่า ใช้ จ่ า ยใดๆ หลัง จากนัน จะได้ รั บ หมายเลขสมาชิ ก และรหัส ผ่ า น
(Password)             ผู้ ซื ้ อ จ ะ ต้ อ ง เ ส น อ ร า ค า ซื ้ อ แ ข่ ง ขั น กั บ ผู้ ซื ้ อ ร า ย อื่ น
         ้                        ้
เมื่ อ เสร็ จ สิ น การประมู ล ถื อ ว่ า มี ก ารท าสั ญ ญาซื อ ขายระหว่ า งผู้ ประมู ล และผู้ เสนอขาย
                                       ้
โดยจะมี ก ารส่ ง ข้ อความทางอี เ มล (E-mail) แจ้ ง ให้ ผ้ ู ซื อ และผู้ ขายทราบผลการประมู ล
แ ล ะ แ จ้ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ที่ จ ะ ติ ด ต่ อ กั น ไ ด้
       ั้
เพื่อให้ ทงฝ่ ายผู้ซื ้อและผู้ขายติดต่อกันในเรื่ องการชาระเงินและการส่งมอบสินค้ า           ลักษณะการหลอกลวง:
           การหลอกลวงมี หลายรู ป แบบ เช่น ผู้ขายไม่ส่ง มอบสิ น ค้ าที่ ผ้ ูซื อประมูลได้  ้
เ พ ร า ะ ไ ม่ มี สิ น ค้ า อ ยู่ จ ริ ง         ก า ร ห ล อ ก ล ว ง โ ด ย ก า ร ปั่ น ร า ค า ซื ้อ ข า ย
ผู้ ขา ยห รื อบุ ค ค ลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ ผู้ ข าย จะ เข้ า เส นอร าค าเพื่ อป ระมู ล สิ นค้ า ขอ ง ต น
                     ู               ู
เพื่อให้ สินค้ ามีราคาสูงขึ ้น ทาให้ ผ้ ซื ้อต้ องซื ้อสินค้ าในราคาที่สงเกินจริง เป็ นต้ น
           วิ ธีการป้ องกัน:
           ผู้ซื ้อควรตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านการประมูลทางอินเท
อร์ เน็ ต                                            ้
           (คนกลาง) มี วิ ธี การระบุ ตั ว บุ ค คลที่ เ ป็ นผู้ ขาย หรื อผู้ ซื อ ดี พ อหรื อไม่
                                                            30


ก ล่ า ว คื อ มี ก า ร เ ก็ บ ป ร ะ วั ติ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ผู้ ข า ย ที่ ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ไ ด้
ห รื อ พิ จ า ร ณ า ว่ า ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ร ป ร ะ มู ล ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
มี น โ ย บ า ย ก า ร ป ร ะ กั น ค ว า ม เ สี ย ห า ย ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ ้ น ห รื อ ไ ม่
                     ู
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับสินค้ าที่มีมลค่าค่อนข้ างสูง

     5.9.2   การให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตโดยหลอกลวง (Internet Service Provider
        Scams)
          ผู้ ห ล อ ก ล ว ง จ ะ ส่ ง เ ช็ ค จ า น ว น ห นึ่ ง ใ ห้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
เมื่ อมี การเบิกเงิ น ตามเช็ คแล้ วก็ถือว่าผู้บริ โภคตกลงที่ จะใช้ บริ การของผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
( Internet        Service        Provider         -      ISP)       ที่ ไ ด้ รั บ แ จ้ ง
โ ด ย อ า จ ไ ม่ มี ก า ร แ จ้ ง ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ห รื อ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ ด ๆ
แ ล ะ มั ก เ ป็ น ก า ร ท า สั ญ ญ า ใ ห้ บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ที่ มี ร ะ ย ะ เ ว ล า น า น
ผู้ ห ล อ ก ล ว ง จ ง ใ จ ใ ห้ ผู้ บ ริ โ ภ ค ห รื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร เ กิ ด ค ว า ม สั บ ส น
                                   ้
และเข้ าใจผิ ด ในสาระส าคัญ เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารนัน กล่ า วคื อ เมื่ อ ผู้ บริ โ ภคเข้ าท าสัญ ญา
ดั ง ก ล่ า ว แ ล้ ว จ ะ ถื อ ว่ า ยิ น ย อ ม ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ทุ ก ป ร ะ ก า ร ที่ ร ะ บุ ไ ว้
                              ู
การหลอกลวงดังกล่าวนี ้มักพบในประเทศที่มีผ้ ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตหลายรายและมีบริ การที่หลา
กหลาย
          ลักษณะการหลอกลวง:
          ผู้บ ริ โ ภคถู ก เรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า บริ ก ารต่ า งๆ    จากผู้ ให้ บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต
น อ ก จ า ก นี ้ ยั ง อ า จ จ ะ มี ค า ขู่               ที่ ก ล่ า ว ว่ า ถ้ า ห า ก ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
ต้ องการเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดสัญญา จะถูกปรับเป็ นจานวนเงินที่สง              ู
          วิ ธีการป้ องกัน:
                                       ั
          เมื่อผู้บริ โภคได้ รับเช็คโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชดเจนแล้ ว ไม่ควรทาข้ อตกลงใดๆ
กั บ บุ ค คลอื่ น แต่ ค วรศึ ก ษารายละเอี ย ดของเอกสารหรื อข้ อตกลงที่ ส่ ง มาโดยถี่ ถ้ วน
ต ร ว จ ส อ บ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ า ง ๆ                ที่ จ ะ ถู ก เ รี ย ก เ ก็ บ ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น
และควรติดต่อผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตโดยตรง
      5.9.3 การใช้ บัตรเครดิตโดยไม่ ได้ รับอนุญาต (Credit Card Fraud)
          การชาระค่าสินค้ า ค่าบริ การทางอินเทอร์ เน็ต ที่ได้ รับความนิยมที่สดวิธีหนึ่งคือ    ุ
ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ด้ ว ย บั ต ร เ ค ร ดิ ต เ นื่ อ ง จ า ก มี ค ว า ม ส ะ ด ว ก ทั ้ง ผู้ ซื ้อ แ ล ะ ผู้ ข า ย
ผู้ซื ้อสามารถชาระเงินโดยการให้ ข้อมูลบัตรเครดิตคือ หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อ -สกุลของผู้ถือบัตร
แ ล ะ วั น ห ม ด อ า ยุ แ ก่ ร้ า น ค้ า ร้ า น ค้ า ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ เ พี ย ง ว่ า
                                                             31


บั ต ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น บั ต ร ที่ อ อ ก โ ด ย ผู้ อ อ ก บั ต ร จ ริ ง
                          ั
แต่ไม่สามารถตรวจสอบตัวบุคคลผู้ใช้ บตรได้ วาเป็ นบุคคลใด   ่
            ลักษณะการหลอกลวง:
            วิธีการหลอกลวงเกี่ยวกับการชาระเงินด้ วยบัตรเครดิตทางอินเทอร์ เน็ตมีหลายวิธี
ตัวอย่างเช่น การให้ บริการดูภาพลามกอนาจารโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ สาหรับผู้ที่มีอายุตงแต่ 18            ั้
                              ู
ปี ขึ ้นไป (ตามกฎหมาย สหรัฐอเมริ กา) แต่ผ้ บริ โภคต้ องแจ้ งข้ อมูลบัตรเครดิต แก่ผ้ ให้ บริ การทราบ    ู
เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล แล้ วผู้หลอกลวงจะใช้ ข้อมูลนี ้ไปกระทาผิดในที่อื่น
            วิ ธีการป้ องกัน:
            ผู้ ถื อ บั ต ร เ ค ร ดิ ต ไ ม่ ค ว ร แ จ้ ง ข้ อ มู ล บั ต ร เ ค ร ดิ ต ใ ห้ บุ ค ค ล อื่ น ท ร า บ
แต่หากต้ องมีการชาระเงินด้ วยบัตรเครดิตทางอินเทอร์ เน็ต ก็ควรเลือกร้ านค้ าที่มีความน่าเชื่อถือ
ห รื อ มี ส ถ า น ที่ ตั ้ ง ที่ แ น่ น อ น ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ไ ด้
หรื อ ผู้บ ริ โ ภคอาจเลื อ กใช้ บัต รที่ มี วิ ธี ก ารตรวจสอบตัวบุค คลผู้ใช้ บัต รว่า เป็ นผู้ถื อ บัต ร เช่น
ก า ร ใ ช้ ร หั ส ป ร ะ จ า ตั ว ( PIN)             ห รื อ ร หั ส ใ ด ๆ ที่ ไ ม่ ป ร า ก ฎ อ ยู่ บ น บั ต ร
แ ต่ ถื อ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว ข อ ง ผู้ ถื อ บั ต ร ที่ ไ ม่ เ ปิ ด เ ผ ย ใ ห้ บุ ค ค ล อื่ น ท ร า บ
         ้
น อ ก จ า ก นี ผ้ ู ถื อ บั ต ร ค ว ร ต ร ว จ ดู ข้ อ ต ก ล ง ที่ ท า ไ ว้ กั บ ผู้ อ อ ก บั ต ร ด้ ว ย ว่ า มี เ งื่ อ น ไ ข
ความรับผิดชอบอย่างไร
      5.9.4 การเข้ าควบคุมการใช้ โมเด็มของบุคคลอื่น (International Modem Dialing/
         Modem Hijacking)
            ลักษณะการหลอกลวง:
            การโฆษณาการให้ บริ การสื่ อ ลามกอนาจารโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ
                 ้
ผู้ใช้ บริ การจะต้ องติดตังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อดูภาพดังกล่าวหรื อเรี ยกว่า ‘viewer’ หรื อ
‘dialer’      ของผู้ ให้ บริ ก าร เมื่ อ ผู้ ใช้ บริ ก ารเปิ ดดู ภ าพ       ด้ วยโปรแกรมข้ างต้ นแล้ ว
ก า ร ท า ง า น ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม ดั ง ก ล่ า ว จ ะ เ ริ่ ม เ มื่ อ มี ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง โ ม เ ด็ ม ( Modem)
ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น โ ป ร แ ก ร ม จ ะ ค ว บ คุ ม ก า ร ท า ง า น ข อ ง โ ม เ ด็ ม
     ่                 ู          ั      ่
และสังให้ หยุดการทางานโดยที่ผ้ ใช้ บริการไม่ร้ ู ตว แล้ วจะสังให้ มีการต่อเชื่อมผ่านโมเด็มอีกครังหนึ่ง         ้
โดยเป็ นการใช้ โ ทรศัพ ท์ ท างไกลจากที่ ใ ดที่ ห นึ่ ง แล้ วมี ก ารใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต อี ก ครั ง จากที่ นัน้       ้
                                               ้
ทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การถูกเรี ยกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ทางไกลจ านวนมาก ทังที่ผ้ ูใช้ บริ การอาจไม่รับรู้
  ่         ุ
ซึงเป็ นเพราะมีบคคลอื่นลักลอบใช้ โทรศัพท์โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงกล่าว            ั
            วิ ธีการป้ องกัน:
                                              ้
            ผู้ ใช้ บริ การหรื อผู้ บริ โ ภคควรหลี ก เลี่ ย งไม่ ติ ด ตั ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ส า ห รั บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ ด ๆ โ ด ย ไ ม่ เ สี ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
                                                            32


โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การดูเ ว็ บ ไซต์ ที่ มี ข้ อมูล ภาพลามกอนาจาร และควรตรวจสอบเงื่ อ นไข
และค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ถ้ าพบสิ่ ง ผิ ด ปกติ ต้ องแจ้ งระงั บ การใช้ งานกั บ ผู้ ให้ บริ การทั น ที
        ้
นอกจากนันผู้ใช้ บริการควรตรวจสอบใบแจ้ งหนี ้ค่าบริการโทรศัพท์อย่างสม่าเสมอ
       5.9.5 การหลอกลวงให้ ใช้ บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ (Web Cramming)
              ลักษณะการหลอกลวง:
              ก า ร ห ล อ ก ล ว ง ว่ า มี ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ปิ ด เ ว็ บ เ พ จ ( web        page)
โดยไม่ เ สี ย ค่า ใช้ จ่ า ยใดๆ เช่ น การเปิ ดเว็ บ เพจ เป็ นเวลา 30 วัน และไม่ มี ข้ อ ผูก พัน ใดๆ
ถ้ า ไ ม่ ใ ช้ บ ริ ก า ร ต่ อ ไ ป               เ มื่ อ มี ก า ร ต ก ล ง ใ ช้ บ ริ ก า ร ดั ง ก ล่ า ว แ ล้ ว
ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารจะถูก เรี ย กเก็ บ เงิ น ค่า ใช้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ หรื อ ค่า ใช้ บ ริ ก ารในการมี เว็ บ เพจ
                                 ้
(ค่าธรรมเนียมการใช้ พื ้นที่) เป็ นจานวนมาก ทังๆ ที่ตนไม่เคยใช้ บริ การ หรื อไม่ได้ สมัครแต่อย่างใด
                       ู
ผู้ใช้ บริการยังไม่สามารถแจ้ งให้ ผ้ ให้ บริการยกเลิกได้ ทนทีอีกด้ วย   ั
              วิ ธีการป้ องกัน:
              ผู้ บ ริ โ ภ ค ค ว ร ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
แ ล ะ เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร ที่ มี ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ เ ท่ า นั ้ น
                     ู
(กรณีนี ้มักพบในประเทศที่มีผ้ ให้ บริการโทรศัพท์จานวนมาก เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้ น)
       5.9.6 การหลอกลวงโดยใช้ การตลาดหรื อการขายตรง (Multilevel Marketing
          Plans/ Pyramids)
              ลักษณะการหลอกลวง:
              การหลอกลวงในลักษณะนี ้คล้ ายคลึงกับการทาสื่อโฆษณาในการทาตลาดหรื อกา
รขายตรง           โดยมี ก ารชั ก ชวนให้ บุ ค คลทั่ ว ไปเข้ าร่ ว มเป็ นสมาชิ ก ในเครื อข่ า ยธุ ร กิ จ
โ ด ย ก า ร ก ล่ า ว อ้ า ง ว่ า ผู้ ข า ย จ ะ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ น ก า ร จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า ห ล า ย ช นิ ด
และได้ รับผลประโยชน์จากการขายสินค้ าหรื อชักชวนบุคคลอื่นเข้ ามาเป็ นตัวแทนขายตรงเป็ นทอด
ๆ                   ท า ใ ห้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ จ ริ ง มี จ า น ว น น้ อ ย ร า ย
ผู้บ ริ โ ภคที่ เ ข้ า ร่ ว มเครื อ ข่ า ยจะต้ อ งช าระค่า สมาชิ ก จ านวนหนึ่ง แต่จ ะไม่มี ร ายได้ ป ระจ า
รายได้ ของผู้บ ริ โภคจึง ไม่แน่นอนและมักจะไม่ไ ด้ รับผลประโยชน์ ตามที่ ผ้ ูหลอกลวงกล่า วอ้ า ง
เพราะไม่สามารถขายสินค้ าได้ ตามเปาหมาย        ้
              วิ ธีการป้ องกัน:
              ผู้บ ริ โ ภคควรระมัด ระวัง ในการสมัค รเป็ นสมาชิ ก หรื อ ตัว แทนจ าหน่า ยสิ น ค้ า
                          ้
ที่ ต้ องหาสมาชิ ก รายอื่ นเพิ่ ม ขึ น หรื อต้ อง จ าหน่ า ยสิ น ค้ าที่ มี ราคาค่ อ นข้ างสู ง ให้ ไ ด้
ตามยอดจาหน่ายที่กาหนด เพราะอาจถูกหลอกลวงได้
       5.9.7 การหลอกลวงโดยเสนอให้ เงินจากประเทศไนจี เรี ย (Nigerian Money
          Offers)
                                                        33


         ลักษณะการหลอกลวง:
         ผู้ ใ ช้ อิ นเ ทอ ร์ เ น็ ต จะ ไ ด้ รั บ ข้ อ คว าม จา กจ ดห ม า ยห รื อ อี เ มล ( E-mail)
จ า ก บุ ค ค ล ที่ ก ล่ า ว อ้ า ง ว่ า มี ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ น จี เ รี ย
เพื่อขอช่วยเหลือในการโอนเงินจานวนมากไปยังต่างประเทศ โดยผู้บริ โภคจะได้ รับเงินส่วนแบ่ง
จ านวนนับ ล้ า นเหรี ย ญดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ข้ อความในจดหมายหรื อ อี เ มลมี เ นื อ หาท านองว่า   ้
ป ร ะ ช า ช น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ น จี เ รี ย ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ปิ ด
                                      ู
บัญชีเงินฝากในต่างประเทศ หรื อโอนเงินออกนอกประเทศที่มีมลค่าราว 10 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ไ ด้           ห รื อ รั ฐ บ า ล ไ น จี เ รี ย ต้ อ ง ก า ร ท า ธุ ร กิ จ กั บ ช า ว ต่ า ง ช า ติ
จึงต้ องการความช่วยเหลือจากชาวต่างชาติในการเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่เบิกด้ ว
ย เ ช็ ค ซึ่ ง ท่ า น จ ะ ไ ด้ รั บ ค่ า ต อ บ แ ท น ห รื อ ค่ า น า ย ห น้ า
ผู้ บ ริ โ ภ ค เ พี ย ง แ ต่ แ จ้ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ข อ ง ต น
แ ล ะ ก ร อ ก เ อ ก ส า ร พ ร้ อ ม ทั ้ ง ล ง ล า ย มื อ ชื่ อ ข อ ง เ จ้ า ข อ ง บั ญ ชี เ ท่ า นั ้ น
เ มื่ อ มี ก า ร แ จ้ ง ข้ อ มู ล บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก แ ล้ ว
ผู้ บริ โภคจะถู ก เรี ยกเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การดั ง กล่ า วได้
โดยอ้ างเอกสารมอบอานาจของเจ้ าของบัญชี
         วิ ธีการป้ องกัน:
         ผู้บริโภคไม่ควรหลงเชื่อบุคคลอื่นที่อ้างตัวและเสนอจะให้ ผลประโยชน์จานวนมหา
ศาลโดยไม่มีความเสี่ยงเช่นนี ้ และไม่ควรเปิ ดเผยข้ อมูลบัญชีธนาคารของตนแก่ผ้ อื่นด้ วย    ู
      5.9.8 การหลอกลวงให้ ประกอบธุรกิจที่บ้าน (Work-at-Home)
         ลักษณะการหลอกลวง:
                                ู
         บริษัทที่หลอกลวงจะเชิญชวนให้ ผ้ ต้องการประกอบธุรกิจทางอินเทอร์ เน็ตหรื อธุรกิ
จ ด้ า น พ า ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์            ส มั ค ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก เ พื่ อ ท า ธุ ร กิ จ
โดยผู้ บริ โภคมี เ พี ยง เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ และสามารถใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต จากที่ บ้ านไ ด้
แ ล ะ มั ก อ้ า ง ว่ า ธุ ร กิ จ ป ร ะ เ ภ ท นี ้ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว
ในขณะที่ ผ้ ู บริ โภ คจะไม่ ไ ด้ รั บ ค าแนะน าในการท าธุ ร กิ จ ไ ม่ มี ข้ อมู ล ธุ ร กิ จที่ ชั ด เจน
ห รื อ ไ ม่ ท ร า บ ว่ า ต น อ า จ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ต อ บ แ ท น ใ ด ๆ                   เลย
                                   ้
ผู้ ถู ก หลอกลวงจะถู ก เรี ยกเก็ บ เงิ น ค่ า สมาชิ ก หรื อซื อ อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ นเพื่ อ เริ่ ม ท าธุ ร กิ จ
ผู้ ล ง ทุ น จ ะ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เ งิ น ค่ า ต อ บ แ ท น ต า ม ที่ มี ก า ร ก ล่ า ว อ้ า ง
และอาจต้ องสูญเสียเงินจากการลงทุนอีกด้ วย
         วิ ธีการป้ องกัน:
                                                             34


            ผู้ ที่ ต้ อ ง ก า ร ล ง ทุ น ห รื อ ต้ อ ง ก า ร เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง กิ จ ก า ร
ค ว ร ศึ ก ษ า ห รื อ ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ป ร ะ เ ภ ท ธุ ร กิ จ ที่ จ ะ ล ง ทุ น
ก า ร จ่ า ย เ งิ น ค่ า ต อ บ แ ท น ที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค จ ะ ไ ด้ รั บ ที่ มี ก า ห น ด เ ว ล า ที่ แ น่ น อ น
ร ว ม ถึ ง ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ทั ้ ง ห ม ด ที่ จ ะ ต้ อ ง จ่ า ย ใ น ก า ร เ ริ่ ม ต้ น ท า ธุ ร กิ จ
และผู้บริโภคควรระวังไม่หลงเชื่อคาเชิญชวนของผู้ที่อ้างว่าเป็ นธุรกิจที่สร้ างรายได้ จานวนมากภาย
ในระยะเวลาสันๆ    ้
      5.9.9 การหลอกลวงให้ จ ดทะเบี ยนโดเมนเนม (domain name registration
         scams)
            ลักษณะการหลอกลวง:
            ผู้ที่ต้องการทาธุรกิจทางอินเทอร์ เน็ตที่ต้องการมีเว็บไซต์และโดเมนเนมของตนเอง
จะได้ รับการเสนอแนะว่าท่านสามารถได้ รับสิทธิในการจดทะเบียนโดเมนเนมในระดับบนที่เรี ยกว่า
‚Generic Top-Level Domain‛ ได้ แก่ .com, .org, .net, .int, .edu, .gov, เป็ นต้ น ก่อนบุคคลอื่น
แ ล ะ ถู ก เ รี ย ก เ ก็ บ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ น ก า ร จ อ ง โ ด เ ม น เ น ม ที่ ต้ อ ง ก า ร
ซึ่ ง ใ น ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง ไ ม่ มี ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ลั ก ษ ณ ะ ดั ง ก ล่ า ว
ผู้ ที่ ห ล ง เ ชื่ อ อ า จ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย เ พ ร า ะ ไ ด้ ช า ร ะ เ งิ น ใ ห้ แ ก่ ผู้ ที่ ห ล อ ก ล ว ง
โดยไม่ได้ รับสิทธิหรื อประโยชน์ตามที่กล่าวอ้ าง
            วิ ธีการป้ องกัน:
            9.1 หลี กเ ลี่ ยง กา ร ใช้ บริ ก าร กา ร ขอ จด ท ะเ บี ย น โด เ ม น เน มล่ ว ง ห น้ า
ที่ ใ ห้ ก า ร รั บ ร อ ง ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ น ก า ร เ ลื อ ก โ ด เ ม น เ น ม ป ร ะ เ ภ ท นี ้ก่ อ น บุ ค ค ล อื่ น
และไม่ควรหลงเชื่อคาโฆษณา
            9.2 ควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนจากผู้รับจดทะเบียนที่ได้ รับ
สิทธิภายในประเทศหรื อเว็บไซต์ของ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers) (www.icann.org)
            9.3 ควรใช้ บริ การจดทะเบี ย นโดเมนเนมกั บ หน่ ว ยงานที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เช่ น
ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อใช้ บริ การของ
‚ศูนย์สารสนเทศเครื อข่ายแห่งประเทศไทย‛ (Thailand Network Information Center –
THNIC) (www.thnic.net)
      5.9.10 การหลอกลวงโฆษณาหรื อขายยามหัศจรรย์ (miracle products)
            ลักษณะการหลอกลวง:
            ก า ร โ ฆ ษ ณ า ห รื อ ข า ย ย า ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ที่ อ้ า ง ส ร ร พ คุ ณ ว่ า
สามารถรักษาโรคหรื ออาการเจ็ บป่ วยด้ วยโรคร้ ายแรง เช่น โรคมะเร็ ง โรคภูมิค้ มกันบกพร่ อง          ุ
                                                    35


( HIV/AIDS)                                 โ ร ค ค ว า ม ดั น
โลหิ ต สู ง เป็ นต้ น หรื อสามารถบรรเทาความเจ็ บ ป่ วยไ ด้ ภ ายในระยะเวลาอั น สั น           ้
และมัก กล่ า วอ้ างว่ า ยาเหล่ า นี ้ ได้ รั บ การรั บ รองหรื อ การพิ สู จ น์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ล้ ว
ผู้ ป่ ว ย ที่ ซื ้ อ ย า ดั ง ก ล่ า ว โ ด ย เ ชื่ อ ว่ า ส า ม า ร ถ รั ก ษ า ค ว า ม เ จ็ บ ป่ ว ย ไ ด้
อาจต้ อง สู ญ เสี ยเงิ นหรื อโอ กาสในการไ ด้ รั บกา รรั กษ าอย่ า ง ถู ก ต้ อ ง นอกจากนั น        ้
ยังอาจได้ รับอันตรายจากการใช้ ยาเหล่านันด้ วย  ้
            วิ ธีการป้ องกัน:
            การใช้ ยารักษาโรคควรได้ รับคาแนะนาจากแพทย์หรื อเภสัชกรเท่านัน    ้
                     บรรณานุกรม
กองบรรณาธิการคอมพิวเตอร์ ทูเดย์ . Internet Super Tips. กรุงเทพฯ : นิตยสารคอมพิวเตอร์ .
     ทูเดย์, 2543.
ไพรัช ธัชยพงษ์ . รายงานการศึกษาวิจัยประกอบการร่ างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
     พ.ศ. ... :     ประเด็ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา. กรุ ง เทพฯ :
     สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
ยืน ภู่วรวรรณ. เรี ยนรู้ อินเทอร์ เน็ต ง่ ายดังพลิกฝ่ ามือ. กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2540.
         ุ
วุฒิพงศ์ พงศ์สวรรณ. เริ่ มต้ นใช้ งานอินเทอร์ เน็ต: Introduction to Internet. กรุ งเทพฯ :
     โรงพิมพ์ DLS, 2543.
    ั
สิทธิชย ประสานวงศ์. Internet ปฏิบัติด้วย Netscape Communicator 4. กรุ งเทพฯ :
     ซอฟท์เพรส, 2541.
National Electronics and Computer Technology Center. Internet Technology. [Online].
     Available : http://www.nectec.or.th/courseware/internet/internet-tech/0001.html/.
     (Access date : February 20, 2004).
Thailand Electronic Commerce Resource Center. Internet Fraud. [Online]. Available :
     http://www.ecommerce.or.th/project/fraud/index.html/. (Access date : February
     24, 2004).
                                           36
              แบบฝึ กหัดท้ ายบท

               ั
1. อินเทอร์ เน็ตคืออะไร และมีพฒนาการอย่างไร
                      ั
2. ยกตัวอย่างบริ การต่างๆในอินเทอร์ เน็ตที่นกศึกษาใช้ ในชีวิตประจาวันมาอย่างน้ อย 3
         ้
  อย่าง พร้ อมทังอธิบายวิธีการใช้ งานพอสังเขป
3. นักศึกษาเข้ าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องอะไรบ้ าง
  จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (www.pcru.ac.th)
4. นักศึกษาอยากให้ การใช้ งานอินเทอร์ เน็ตในอนาคตเป็ นลักษณะใด
                          ั
5. บอกประโยชน์และโทษของการใช้ อินเทอร์ เน็ตที่นกศึกษาเคยประสบมา

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:11/11/2011
language:Thai
pages:36