1_raporson by HC111111012641

VIEWS: 26 PAGES: 97

									      MÜDEK
  ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ PROGRAMI
    EGE ÜNĠVERSĠTESĠ
      35100, Bornova
        ĠZMĠR


      Temmuz, 2010
                                    ĠÇĠNDEKĠLER
ġEKĠLLER ............................................................................................................................................................ 3
TABLOLAR .......................................................................................................................................................... 3
A.PROGRAMA ĠLIġKIN GENEL BILGILER ................................................................................................. 4
  1. ĠLETIġIM BILGILERI.......................................................................................................................................... 4
  2. PROGRAM BAġLIKLARI .................................................................................................................................... 4
  3. PROGRAM TÜRÜ .............................................................................................................................................. 5
  4. YÖNETIM YAPISI ............................................................................................................................................. 5
  5. PROGRAMIN KISA TARIHÇESI VE DEĞIġIKLIKLER .......................................................................................... 10
  6. ÖNCEKI YETERSIZLIKLERIN GIDERILMESI YÖNÜNDE ALINAN ÖNLEMLER .................................................... 11
B. ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU............................................................................................................... 13
  1. ÖĞRENCĠLER ............................................................................................................................................. 13
    1.1 Öğrenci Kabulleri .................................................................................................................................. 13
    1.2 Yatay ve Dikey Geçişler, Ders Sayma .................................................................................................... 14
    1.3 Öğrenci Değişimi ................................................................................................................................... 17
    1.4 Danışmanlık ve İzleme ........................................................................................................................... 19
2. TEZ DANIġMANLIĞI ..................................................................................................................................... 20
    1.5 Başarı Değerlendirmesi ......................................................................................................................... 25
    1.6 Mezuniyet Koşulları ............................................................................................................................... 27
  B.2. PROGRAM EĞITIM AMAÇLARI .................................................................................................................... 29
    2.1 Program Eğitim Amaçları ...................................................................................................................... 29
    2.2 Kurum Özgörevleriyle Tutarlılık ............................................................................................................ 29
    2.3 Program Eğitim Amaçlarını Belirleme ve Güncelleme Yöntemi ............................................................ 30
    2.4 Program Eğitim Amaçlarına Ulaşma .................................................................................................... 32
  B.3. PROGRAM ÇIKTILARI ................................................................................................................................. 34
    3.1 Program Çıktılarını Belirleme Yöntemi ................................................................................................. 34
    3.2 Program Çıktıları................................................................................................................................... 34
    3.3 Program Çıktılarının Program Eğitim Amaçlarıyla Uyumu ................................................................. 35
    3.4 Program Çıktılarının Ölçme ve Değerlendirme Süreci ......................................................................... 35
    3.5 Program Çıktılarına Ulaşma ................................................................................................................. 37
  B.4. SÜREKLI ĠYILEġTIRME ................................................................................................................................ 46
  B.5. EĞITIM PLANI ............................................................................................................................................ 49
    5.1 Eğitim Planı (Müfredat) ......................................................................................................................... 49
    5.2 Eğitim Planı İçeriği................................................................................................................................ 49
    5.3 Eğitim Planını Uygulama Yöntemi......................................................................................................... 60
    5.4 Eğitim Planı Yönetim Sistemi ................................................................................................................. 62
    5.5 Ana Tasarım Deneyimi .......................................................................................................................... 63
    5.6 Ders İçerikleri ........................................................................................................................................ 63
  B.6. ÖĞRETIM KADROSU ................................................................................................................................... 64
    6.1 Öğretim Kadrosunun Sayıca Yeterliği ................................................................................................... 64
    6.2 Öğretim Kadrosunun Nitelikleri ............................................................................................................ 78
    6.3 Atama ve Yükseltme ............................................................................................................................... 81
  B.7. ALTYAPI .................................................................................................................................................... 82
    7.1 Eğitim için Kullanılan Alanlar ve Teçhizat ............................................................................................ 82
    7.2 Diğer Alanlar ve Altyapı ........................................................................................................................ 86
    7.3 Modern Mühendislik Araçları ve Bilgisayar Altyapısı........................................................................... 89
    7.4 Kütüphane .............................................................................................................................................. 91
  B.8. KURUM DESTEĞI VE PARASAL KAYNAKLAR ............................................................................................. 93
    8.1 Bütçe Süreci ve Kurumsal Destek .......................................................................................................... 93
    8.2 Bütçenin Öğretim Kadrosu Açısından Yeterliliği ................................................................................... 94
    8.3 Altyapı ve Teçhizat Desteği .................................................................................................................... 94
    8.4 Teknik, İdari ve Hizmet Kadrosu Desteği .............................................................................................. 94
  B.9. ORGANIZASYON VE KARAR ALMA SÜREÇLERI .......................................................................................... 96
  B.10. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER .................................................................................................................. 97                                                                                   2
                             ġEKĠLLER

ġekil A.4.1. Bölümün üst birimlerle bağlantısını gösteren organizasyon Ģeması ...................... 6
ġekil A.4.2. Bölüm içindeki iĢleyiĢe ait organizasyon Ģeması ................................................... 6
ġekil B.3.1 Mezun öğrenci anketi sonuçları ............................................................................. 36
ġekil B.3.2 ĠĢveren anketi sonuçları ......................................................................................... 37
                             TABLOLAR
Tablo 1.1. Programa Alınan Öğrenci ve Programdan Mezun Sayıları .................................... 13
Tablo 1.2. Lisans Öğrencilerinin LYS Derecelerine ĠliĢkin Bilgi ........................................... 13
Tablo 1.3. GeçiĢ ve Çift Anadal Bilgileri ................................................................................ 15
Tablo 1.4. Öğrenci ve Mezun Sayıları ..................................................................................... 28
Tablo 3.3.1 Eğitim amaçları ve program çıktılarının uyumu ................................................... 35
Tablo 5.1 Lisans Eğitim Planı .................................................................................................. 51
Tablo 5.2. Ders ve Sınıf Büyüklükleri ...................................................................................... 53
Tablo 5.3 Program Çıktıları ve Dersler .................................................................................... 56
Tablo 6.1. Öğretim Kadrosu Yük Özeti .................................................................................. 65
Tablo 6.2. Öğretim Kadrosunun Analizi ................................................................................. 73
Tablo 6.3 Öğretim Elemanlarının ÇalıĢma Konuları ............................................................... 77
Tablo 8.1. Parasal Kaynaklar ve Harcamalar .......................................................................... 95
                                                                 3
           A.Programa İlişkin Genel Bilgiler

1. ĠletiĢim Bilgileri
   Prof. Dr. Ata ÖNAL             Doç. Dr. Aylin KANTARCI
   Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  Ege Üniversitesi,
   Bilgisayar Mühendisliği Bölüm BaĢkanı.   Mühendislik Fakültesi,
                         Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.
   Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi   Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü       Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
   35100 Bornova, ĠZMĠR            35100 Bornova, ĠZMĠR
   Tel :                    Tel : (232) 311 10 10 (5316)
   Bölüm BaĢkanlığı : (232) 342 83 40     Fax : (232) 339 94 05
   Bölüm Sekreterliği : (232) 388 72 21    E-Posta: aylin.kantarci@ege.edu.tr
   Fax : (232) 339 94 05
   E-Posta : ata.onal@ege.edu.tr
   web : http://bilmuh.ege.edu.tr
   http://sorubank.ege.edu.tr/~bilmuh


2. Program BaĢlıkları
Lisans Programı
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü programını baĢarı ile tamamlayan
öğrenciler, diplomada belirtilen bilgisayar mühendisliği derecesi ile birlikte tanınan tüm
yetkileri almaya hak kazanırlar. Diplomada üniversite, fakülte, bölüm adı ve mezuniyet derecesi
belirtilir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü‟nde lisans eğitimi tek program olarak yürütülmektedir.
Ancak öğrenciler program içerisinde seçimlik dersler ile kendi ilgi alanları doğrultusunda
ilerlerler. Bilgisayar Mühendisliği Programı lisans mezunları, sistem çözümleyici, uygulama
programcısı, bilgi iĢlem merkezlerinde yönetmen, ağ sorumlusu, sistem yöneticisi, kurucu ve
yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve
gerçekleĢtiriminde araĢtırma geliĢtirme mühendisi, yazılım mühendisi, web mimarı gibi görevler
almaktadırlar.
Lisansüstü Program
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü‟nde lisans programına ek olarak Ege Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü bünyesinde lisansüstü program da yürütülmektedir. Lisansüstü mezunları Bilgisayar
Mühendisliğinde Yüksek Mühendis (M.Sc.) ve Doktor (Ph.D) derecelerine sahip olurlar.

    Bunun yanı sıra 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili hazırlıklar yapılmıĢ
ve bu program YÖK tarafından onaylanmıĢtır. 2010-2011 Öğretim Yılı‟nda 2. Öğrenim Tezsiz
Yüksek Lisans Programı uygulamaya geçirilecektir.

3. Program Türü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde eğitim normal öğretim programı olarak yürütülmektedir. Ege
Üniversitesinin hazırladığı akademik takvim çerçevesinde eğitim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak
üzere iki yarıyıl ve her biri 14 haftadan oluĢmakta ve eğitim tam günlü olarak sürdürülmektedir.
Bir adet ara sınav genel olarak 10. ya da 11. haftada yapılmakta ve her sömestr sonunda final
sınavları gerçekleĢtirilmektedir. Sınav sonuçları internet ortamında girilerek üniversite ve fakülte
öğrenci iĢleri düzeyinde tutulmakta, ayrıca öğrencilerin kendi sınav sonuçlarını internetten
öğrenebilmeleri olanağı bulunmaktadır. Derslerde baĢarısız olan öğrenciler yaz okullarında
baĢarısız  oldukları  dersleri  üniversitenin  yaz  okulları  yönetmeliği  çerçevesinde
tekrarlayabilmektedir. Genel olarak birinci sınıf öğrencileri Matematik, Fizik gibi derslerden
baĢarısız olmaları durumunda yaz okullarından ders tekrar etmektedirler.

4. Yönetim Yapısı
ġekil A.4.1‟de bölümün fakülte ve üniversite yönetimi ile iliĢkilerini gösteren organizasyon
Ģeması verilmektedir. Ege Üniversitesi‟nin 11 fakültesinden biri olan Mühendislik
Fakültesi‟nde 9 bölüm yer almaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bu bölümlerden bir
tanesidir. Bu çerçevede, Bölüm Kurulu‟nda alınan kararlar ve        üst birimlere istekler
yazıĢmalarla Fakülte Kurulu‟na bildirilir. Fakülte Kurulu‟nun bir üst birimden istekleri ise
Ege Üniversitesi Senatosu‟nda tartıĢılarak karara bağlanır.
                                                 5
       ġekil A.4.1. Bölümün üst birimlerle bağlantısını gösteren organizasyon Ģeması


    ġekil A.4.2‟de ise bölüm içindeki birimlere ait organizasyon Ģeması verilmektedir. 2
Bölüm BaĢkanı yardımcısı, ana bilim dalı baĢkanları; tüm öğretim üyelerinden oluĢan
Akademik Kurul; Bölüm BaĢkanı, Bölüm BaĢkanları Yardımcıları ve Anabilim Dalı
BaĢkanları‟ndan oluĢan Bölüm Yönetim Kurulu ve Komisyonlar; Bölüm BaĢkanlığı‟na bağlı
olarak görev yapmaktadırlar.
           ġekil A.4.2. Bölüm içindeki iĢleyiĢe ait organizasyon Ģeması


    Bölüm Komisyonları kendi sorumluluklarına düĢen konularda çeĢitli çalıĢmalar yaparak
bölümdeki iĢleyiĢi dinamik bir hale getirirler. Her bir komisyonun görevleri ve bir komisyonda
görev alan öğretim elemanları aĢağıda listelenmektedir:                                               6
Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu
Bu komisyonun görevi; diğer komisyonların       çalıĢmalarını   MÜDEK   beklentileri
doğrultusunda yönlendirmek, özdeğerlendirme raporunun hazırlamasını koordine etmek,
MÜDEK Bölüm ziyaretini organize etmek, Değerlendirme Takımına sunulacak malzemelerin
hazırlamasını koordine etmektir. Komisyon üyeleri aĢağıda verilmiĢtir:


Prof.Dr. Ata ÖNAL (Komisyon BaĢkanı)
Prof.Dr. Yasemin TOPALOĞLU
Prof.Dr. Mustafa TÜRKSEVER
Prof.Dr.Serdar KORUKOĞLU
Doç.Dr. Aylin KANTARCI (MÜDEK Koordinatörü)
AraĢ.Gör.Dr.Özgü CAN
AraĢ.Gör.Kasım Sinan YILDIRIM
AraĢ.Gör.Bahadır KARASULU

Eğitim Komisyonu
Bu komisyonun görevi; Bölümün lisans Programının müfredatını MÜDEK ölçütleri
doğrultusunda düzenlemek, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları müfredat
uyumluluğu açısından incelemek ve görüĢ bildirmektir. Komisyon üyeleri aĢağıda verilmiĢtir:

Prof.Dr. Ata ÖNAL
Prof.Dr. Serdar KORUKOĞLU
Prof.Dr. Levent TOKER (Komisyon BaĢkanı)
Prof.Dr. Oğuz DĠKENELLĠ
Prof.Dr. Yasemin TOPALOĞLU
Doç.Dr. Aylin KANTARCI
Yrd.Doç.Dr. Rıza Cenk ERDUR
Yrd.Doç.Dr. Murat Osman ÜNALIR
Yrd.Doç.Dr. Hasan BULUT
AraĢ.Gör.Oylum ALATLI
AraĢ.Gör.Ahmet EGESOY
AraĢ.Gör.Yasemin YÜKSEK
AraĢ.Gör.Dr.Tuğba Özacar ÖZTÜRK

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine iliĢkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler
kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliĢtirerek uygulamak, Akademik Bölüm
Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından
incelemek ve görüĢ belirtmektir.

Prof.Dr. Ata ÖNAL(Komisyon BaĢkanı)
Prof.Dr. Serdar KORUKOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Aybars UĞUR
Yrd.Doç.Dr.Vecdi AYTAÇ
Yrd.Doç.Dr.Hasan BULUT


                                               7
AraĢ.Gör.Bahadır KARASULU
AraĢ.Gör.Serkan BALLI
AraĢ.Gör.Övünç ÖZTÜRK
AraĢ.Gör.Özlem ÖZGÖBEK
AraĢ.Gör.Bekir AFġAR
AraĢ.Gör.Tuğba KÜLAHÇIOĞLU
4.sınıf öğrenci temsilcisi Salim ARSLAN
3.sınıf öğrenci temsilcisi Duygu ORHUN
2.sınıf öğrenci temsilcisi Ġbrahim KOġAK
1.sınıf öğrenci temsilcisi Yakup ÇAKMAK
Bilgisayar Mühendisliği Öğrenci Topluluğu BaĢkanı Enes ATEġ

Öğrenci Komisyonu
Bu komisyonun görevleri danıĢmanlık hizmetlerini iyileĢtirme yönünde çalıĢma yapmak,
anlaĢmalar çerçevesinde gerçekleĢtirilen öğrenci değiĢim etkinliklerini organize etmek ve
Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki öğrencilerle ilgili konuları değerlendirmek ve görüĢ
belirtmektir. Komisyon aĢağıdaki üyelerden oluĢmaktadır:


Yrd.Doç.Dr. Rıza Cenk ERDUR(Komisyon BaĢkanı)
Yrd.Doç.Dr.Vecdi AYTAÇ
AraĢ.Gör.Emine ÜNALIR
AraĢ.Gör.Tuğba KÜLAHÇIOĞLU
AraĢ.Gör.Özgü CAN
4.sınıf öğrenci temsilcisi Salim ARSLAN
3.sınıf öğrenci temsilcisi Duygu ORHUN
2.sınıf öğrenci temsilcisi Ġbrahim KOġAK
1.sınıf öğrenci temsilcisi Yakup ÇAKMAK
Bilgisayar Mühendisliği Öğrenci Topluluğu BaĢkanı Enes ATEġ

Ġdari ve Mali ĠĢler Komisyonu
Bu komisyonun görevi bölümün akademik, altyapı vb. çeĢitli ihtiyaçları ile ilgili çalıĢmaları
gerçekleĢtirmek ve Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları idari ve mali açıdan
değerlendirmektir. Komisyon Bölüm BaĢkanı ve yardımcılarından oluĢmaktadır:


Prof.Dr. Ata ÖNAL(Komisyon BaĢkanı)
Yrd.Doç.Dr. Rıza Cenk ERDUR
Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜMÜġ
AraĢ.Gör.Okan BURSA
AraĢ.Gör.Önder GÜRCAN
AraĢ.Gör.Kasım Sinan YILDIRIM
MUDEK Web sayfası
Özdeğerlendirme raporu ilgili bölümlerin yazılması

Altyapı Komisyonu
Bu komisyonun görevi; Bölümün alt yapı envanterini tutmak, programın alt yapısının
MÜDEK ölçütlerine uygun olarak geliĢmesini sağlamak, Akademik Bölüm Kurulu
                                              8
gündemindeki ilgili konuları alt yapı uygunluğu veya gereksinimi açısından değerlendirmek
ve görüĢ belirtmektir. Komisyon aĢağıdaki üyelerden oluĢmaktadır:

Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜMÜġ(Komisyon BaĢkanı)
Yrd.Doç.Dr. ġebnem BORA
AraĢ.Gör. Birol ÇĠLOĞLUĞĠL
Teknisyen: Serkan TEKĠN

DıĢpaydaĢlar ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
Bu komisyonun görevleri dıĢpaydaĢlarla gerçekleĢtirilecek toplantıları düzenlemek, mezun
öğrencilerimizle bağlantıyı sağlamak, Kariyer Günleri seminerlerini ve diğer seminerleri organize
etmek, çeĢitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve MÜDEK Değerlendirme Takımına sunulmak
üzere gerçekleĢtirdikleri etkinlikleri belgelemektir. Komisyon aĢağıdaki üyelerden oluĢmaktadır:

Prof.Dr. Ata ÖNAL
Prof.Dr. Halil ġENGONCA(Komisyon BaĢkanı)
Prof.Dr. Serdar KORUKOĞLU
Prof.Dr. Oğuz DĠKENELLĠ
AraĢ.Gör.Emine ÜNALIR
AraĢ.Gör.Yasemin YÜKSEK
AraĢ.Gör.Ahmet Cumhur KINACI
4.sınıf öğrenci temsilcisi Salim ARSLAN
3.sınıf öğrenci temsilcisi Duygu ORHUN
2.sınıf öğrenci temsilcisi Ġbrahim KOġAK
1.sınıf öğrenci temsilcisi Yakup ÇAKMAK
Bilgisayar Mühendisliği Öğrenci Topluluğu BaĢkanı Enes ATEġ

Staj Komisyonu
Bu komisyonun görevi 3. sınıf öğrencilerinin Yaz Stajı ile ilgili çalıĢmaları organize etmek ve
Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları değerlendirmek ve görüĢ belirtmektir.
Komisyon aĢağıdaki üyelerden oluĢmaktadır.

Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜMÜġ(Komisyon BaĢkanı)
AraĢ.Gör. Özgün YILMAZ
4.sınıf öğrenci temsilcisi Salim ARSLAN
3.sınıf öğrenci temsilcisi Duygu ORHUN
2.sınıf öğrenci temsilcisi Ġbrahim KOġAK
1.sınıf öğrenci temsilcisi Yakup ÇAKMAK
Bilgisayar Mühendisliği Öğrenci Topluluğu BaĢkanı Enes ATEġ

Tez Komisyonu
Bu komisyonun görevi lisans 4. sınıf öğrencilerinin tez çalıĢmalarının koordinasyonunu
sağlamaktır. Komisyon aĢağıdaki üyelerden oluĢmaktadır:

Yrd.Doç.Dr. Aybars UĞUR(Komisyon BaĢkanı)
AraĢ.Gör.Tahir Emre KALAYCI                                                  9
AraĢ.Gör.Ahmet Cumhur KINACI
4.sınıf öğrenci temsilcisi Salim ARSLAN
3.sınıf öğrenci temsilcisi Duygu ORHUN
2.sınıf öğrenci temsilcisi Ġbrahim KOġAK
1.sınıf öğrenci temsilcisi Yakup ÇAKMAK
Bilgisayar Mühendisliği Öğrenci Topluluğu BaĢkanı Enes ATEġ

Dökümantasyon Komisyonu
Bu komisyonun görevleri toplantı tutanaklarını tutmak ve MÜDEK çalıĢmaları ilgili
belgelemeleri gerçekleĢtirmektir. Komisyon aĢağıdaki üyelerden oluĢmaktadır:

AraĢ.Gör.Dr.Özgü CAN
AraĢ.Gör.Dr.Tuğba Özacar ÖZTÜRK
Bölüm Sekreteri Demet ONGAN


5. Programın Kısa Tarihçesi ve DeğiĢiklikler
KuruluĢu 1955 yılına dayanan Ege Üniversitesi‟nde geçmiĢte üniversite bünyesinde yer almıĢ
olan Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsünün 1982 yılında kapatılmasının ardından kurumun
akademik kadrosu Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Bilgisayar
Bilimleri Mühendisliği bölümüne aktarılmıĢtır. 1982-1983 eğitim-öğretim yılında ön kayıt sistemi
ile alınan 25 öğrenci ile lisans eğitimi baĢlatılmıĢtır. Bölümün eğitim programının
oluĢturulmasında bu dönemde Ġzmir‟de gerçekleĢtirilen IV. BiliĢim Kurultayı katılımcılarının
katkılarından, diğer üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri öğretim üyelerinin
deneyimlerinden ve ilgili sektör çalıĢanlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmıĢtır. 1985
yılına kadar Türkçe yürütülen program, 1985-1986 eğitim-öğretim yılından itibaren %30 oranında
Ġngilizce dilinde eğitim vermeye baĢlamıĢ ve programın adı “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği”
yerine “Bilgisayar Mühendisliği” olarak değiĢtirilmiĢtir. 1992-1996 yılları arasında tamamı
Ġngilizce olarak yürütülen program 1996-1997 eğitim öğretim yılından itibaren Türkçe ağırlıklı
olarak sürdürülmüĢtür. Bölüme kabul edilen öğrencilerin Ġngilizce bilgilerinin sağlam olması
gerekmektedir. 2009 yılı öncesinde üniversite senatosunun kararına göre hazırlık eğitimi tüm
bölümlere zorunlu idi. 2009 yılında yapılan düzenleme ile bölüm öğrencilerinin hazırlık sınıfı
zorunluluğunun devam etmesi için eğitim planını oluĢturan derslerin %30‟unun Ġngilizce
verilmesi yönünde çalıĢmalar yapılmıĢtır.

    Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2010 itibarı ile 8 profesör, 2 doçent, 6 yardımcı
doçent olmak üzere toplam 16 öğretim üyesi ve 3 tanesi Doktor olmak üzere 22 araĢtırma
görevlisi görev yapmaktadır.

    Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kurulmuĢ olduğu 1982 yılından itibaren sürekli olarak
çağın ve teknolojinin geliĢimine paralel olarak programını irdelemiĢ ve değiĢik kanallardan


                                               10
sağlanan bilgiler doğrultusunda kendisini yenilemiĢtir. 1996 yılından itibaren tüm Ege
Üniversitesi ile birlikte sınıf geçme notu yüz üzerinden 50 olmak yerine 60 olarak yükseltilmiĢtir.
2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren ise bağıl not değerlendirme sistemine geçilmiĢtir.

    Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim tek program olarak yürütülmektedir. 1982
yılında 25 öğrenci ile baĢlanan Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği eğitimine artan öğrenci
kontenjanları ile 100 öğrenciye ulaĢmıĢtır. Ancak bu sayı yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte
130 civarındadır.

    Bölümümüzde lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü‟ne bağlı olarak
lisansüstü (yüksek lisans, doktora ) programları da yürütülmektedir. 2010-2011 öğretim yılı itibarı
ile 2. Öğrenim Tezsiz Yüksek Lisans Programı baĢlayacaktır.

    Toplam dokuz bölümü bulunan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi içerisinde
Bilgisayar Mühendisliği okuyan öğrenci oranı        %16.43‟dür. Öğrenci seçme sınavlarında
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü sürekli olarak Ege Üniversitesinin en yüksek puanla öğrenci alan
bölümlerinden birisi olma özelliğini korumuĢtur. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümüne giren öğrencilerin 2009-2010 itibariyle tavan puanı 351.972 ile Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi içerisinde birinci sıradadır.

    Bilgisayar mühendisliği eğitimini, Ege Üniversitesinin kurulduğu 1955 yılında tek binası
                                   2
olan tarihi üç katlı bağımsız bina içerisinde toplam 3960 m kapalı alanda, 2 adet amfi 5 adet
derslikte sürdürmektedir. Amfi ve dersliklerde tepegöz, bilgisayar, projeksiyon ve tahta yer
almaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü‟nde 6 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.
Labaratuarlardaki bilgisayarlara Windows ve Linux iĢletim sistemleri yüklüdür. Ayrıca,
laboratuarlarda bulunan tüm bilgisayarlar internet eriĢimli olup          antivirüs programları ile
donatılmıĢtır. Laboratuar bağlantılı yürütülen ders ve uygulamalara iliĢkin olarak özel yazılımlar
yüklenmekte ve diğer taraftan zaman içerisinde teknolojiye uygun güncellemeler yapılmaktadır.
Bunların yanı sıra, ilgili derslerin uygulamalarının yapıldığı elektrik-elektronik laboratuarı
bulunmaktadır.


6. Önceki Yetersizliklerin Giderilmesi Yönünde Alınan Önlemler
Bir önceki MÜDEK değerlendirmesinde belirtilen yetersizlikleri gidermek için gerçekleĢtirilenler
Ģunlardır:

- Program eğitim amaçları ve program çıktıları tekrar gözden geçirilmiĢ ve belirlenen
yetersizlikler  giderilmiĢtir.  Program  çıktılarının  hangi    dersler  tarafından  karĢılandığı
belirlenmiĢtir.


                                                     11
- Bölümün iĢleyiĢine tüm öğretim elemanlarının katılımını sağlamak için bölüm komisyonları
oluĢturulmuĢtur. Bu suretle sorumluluklar paylaĢılmıĢ ve bölümün iĢleyiĢinin değerlendirilmesi ve
düzenlenmesi dinamik bir döngüye oturtulabilmiĢtir.

- Düzenli olarak yinelenen bir ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileĢtirme sistemi
oluĢturulmuĢtur.

- Fizik dersi laboratuar çalıĢmaları baĢlamıĢtır. Zaman içinde bu Fizik laboratuarı olanaklarının
arttırılarak öğrencilerin daha uygun koĢullarda deney yapması sağlanacaktır.

- Algoritma ve Programlama dersinde C dili kullanılmaya baĢlanmıĢtır.

- Akademik kadroya yurt dıĢında doktora yapmıĢ olan bir öğretim üyesi Yardımcı Doçent olarak
alınmıĢtır. Bundan sonra, bölümün gereksinimleri doğrultusunda eĢdeğer özelliklere sahip,
bölümden ve baĢka bölümlerden doktora derecesi almıĢ öğretim üyelerinin        bir kadroya
baĢvurmaları durumunda önceliğin diğer bölümlerden baĢvuranlara tanınması düĢünülmektedir.

    Bunların yanı sıra eğitim ve araĢtırma kalitesini arttırmak için bazı bilgisayar
laboratuarlarındaki bilgisayarların yenilenmesi, oda ve laboratuarların klimalarının yenilenmesi ve
bölüme ups hattı döĢenmesi gibi altyapı güçlendirme çalıĢmaları da yapılmıĢtır.
                                                12
           B. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

1. ÖĞRENCĠLER
Tablo 1.1‟de son beĢ yılda programa alınan hazırlık sınıfı öğrencisi, program öğrencisi ve
mezun sayıları verilmektedir. Bu tabloya göre halen 543 öğrenci bölümümüzde öğrenim
görmektedir. Bu oran tüm fakültedeki öğrencilerin %15‟ine karĢılık gelmektedir.

Tablo 1.1. Programa Alınan Öğrenci ve Programdan Mezun Sayıları


             [4. sınıfların  [3. sınıfların   [2. sınıfların  [1. sınıfların   [Ġçinde
             pa girdiği    programa      programa     programa    bulunulan
 Öğrenci / Mezun
               yıl]     girdiği yıl]    girdiği yıl]   girdiği yıl]     yıl]
             2005-2006    2006-2007     2007-2008    2008-2009    2009-2010
Hazırlık Öğrencisi       51        54         59        54        42
Öğrenci            547       549        538       543       529
Mezun             118       109        103       111       Güz 9


1.1 Öğrenci Kabulleri
    Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne kabul edilen öğrenciler ÖSYM tarafından
belirlenmektedir. Son 5 yıla iliĢkin LYS puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve programa
kayıt yaptıran öğrenci sayıları Tablo 1.2‟de verilmektedir. Genel olarak bölüm öğrencileri
üniversite sınavını kazanan öğrenciler içinde %1‟lik dilimden gelmektedir. 209-2011 öğretim
yılında Fakülte bazında en yüksek puanı alan öğrenci Bilgisayar Mühendisliği Programı‟nda
öğrenim görmektedir. Ekonomik kriz nedeniyle, ülke çapında genel tercihlerin değiĢmesi
sebebiyle   2006-2007   yılından   itibaren  giriĢ  puanlarında   ve  sıralamalarda  düĢüĢ
gözlenmektedir. 2005-2006 yılıyla birlikte öğrenci sayısında keskin bir atıĢın olduğu
görülmektedir.

Tablo 1.2. Lisans Öğrencilerinin LYS Derecelerine ĠliĢkin Bilgi
         ÖSS Puan Türü         Yüzdelik Dilim         Sıralama       Kayıt
Akademik                                              Yaptıran
 Yıl (1)                                              Öğrenci
        En düĢük   En yüksek   En düĢük    En yüksek  En düĢük   En yüksek
                                                   Sayısı
2009 - 2010  338,569    351,972     %5       %1     26,321     7,399     101
2008 - 2009  341,032    351,109     %3       %1     40,899     7,379     100
2007 - 2008  348,159    359,091     %4       %1     15,351     4,328     100
2006 - 2007  333,174    354,333     %10       %2     16,714     2,616     100
2005 - 2006  355,671    366,80     %3       %1     11,044     2,358     100
                                                     13
    Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri ağırlıklı olarak fen liseleri ve süper
liselerin yer aldığı orta öğretim kurumlarından gelmektedir. Bölüm öğrencileri genel olarak
öğrenmeye, tanımaya ve araĢtırmaya istekli ve analitik düĢünceye sahiptirler. Eğitime baĢlayan
öğrenciler 1 kredilik Bilgisayar Mühendisliğine GiriĢ dersi alarak donanım-yazılım öğeleri,
kelime iĢlemciler ve diğer temel uygulamlarla ilgili eksikliklerini tamamlarlar. Ayrıca değiĢik
etkinlik ve seminerlerle öğrencilerin kaynaĢmaları ve bilgisayar kültürünün içerisine çekilmeleri
sağlanmaktadır.
    Bilgisayar Mühendisliği Bölümü‟nde dersler Türkçe ve Ġngilizce karma olarak
verildiği için hazırlık sınıfı zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle bölümde öğrenim
görmeye hak kazanan öğrenciler Yabancı Diller Bölümü‟nün düzenlediği Ġngilizce Yeterlik
Sınavı‟na alınırlar. Bu sınavda belli bir performans gösteren öğrenciler Ġngilizce hazırlık
eğitimi almadan bölümde eğitime baĢlayabilirler.
    LYS ile bölümümüze giren öğrencilerin yanı sıra yabancı uyruklu öğrenciler de
öğrenim görmektedirler. Bu öğrenciler genel olarak Azerbeycan, Türkmenistan, Moğolistan,
Kosova, Bulgaristan, Filistin, Afganistan vb. uyrukludur. Yabancı uyruklu öğrenciler
ÖSYM‟nin düzenlediği YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ve TCS (Türk
Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı) sınavlarından yeterli puan alarak
bölümde eğitim görmeye hak kazanmaktadırlar. 2010 itibari ile YÖS sınavı ile programa
yerleĢtirilmiĢ 77, TCS sınavı ile programa yerleĢtirilmiĢ 80 yabancı uyruklu öğrenci
bulunmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili mevzuat
http://oidb.ege.edu.tr/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=23&ItemId=106      adresinden
elde edilebilir.
    Bilgisayar Mühendisliği Bölümü‟nün baĢarılı öğrencilerinin Fakülte‟nin Elektrik
Elektronik Mühendisliği Bölümü ile çift dal ve yandal yapma hakları bunmaktadır. 2010
itibarı ile 1 öğrencimiz çift dal, 2 öğrencimiz yandal programına kayıtlıdır.


1.2 Yatay ve Dikey GeçiĢler, Ders Sayma
Tablo 1.3 „de son 5 yılda programa yatay ve dikey geçiĢ yapan öğrencilere ait istatistikler
verilmektedir. Türkiye‟deki ve yabancı ülkelerdeki diğer yükseköğretim kurumlarından
Üniversiteye yapılacak yatay geçiĢler için, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.      Yatay
geçiĢler bölüm yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlıdır ve intibak iĢlemleri
bölüm yönetim kurulunca yapılır. Yatay geçiĢ yapmak isteyen öğrencilerin; Üniversitenin
Yabancı Diller Bölümünce belirlenen ölçütlere uygun ulusal veya uluslararası yabancı dil
sınavlarından birine girmiĢ olması veya Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı tarafından


                                               14
 düzenlenen Ġngilizce yeterlik sınavını baĢarması gerekir. Bu sınavı baĢaramayan öğrencilerin
 yatay geçiĢ iĢlemleri yapılmaz. Yatay geçiĢlerle ilgili mevzuat
 http://oidb.ege.edu.tr/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=20&ItemId=60 adresinde yer
 almaktadır.

 Tablo 1.3. GeçiĢ ve Çift Anadal Bilgileri
                              Çift Anadal Yapan  BaĢka Bölümde Çift
Akademik    Yatay GeçiĢ Yapan   Dikey GeçiĢ Yapan
                              BaĢka Bölümün     Anadal Yapan
 Yıl (1)    Öğrenci Sayısı     Öğrenci Sayısı
                               Öğrenci Sayısı    Öğrenci Sayısı
2009 - 2010       -          -           -          1
2008 - 2009       -          5           -          1
2007 - 2008       -          5           -          2
2006 - 2007       1          9           -          -
2005 - 2006       1          9           -          -    Dikey geçiĢler; bölüm yönetim kurulunun teklifi ve YÖK‟ün onayı ile belirlenen
 kontenjanlarla sınırlı olup, intibak iĢlemleri, bölüm yönetim kurulunca yapılır. Dikey geçiĢ
 yapmak isteyen öğrencilerin; Yabancı Diller Bölümünce belirlenen ölçütlere uygun ulusal
 veya uluslararası yabancı dil sınav sonuç belgesinin bulunması veya Yabancı Diller Bölüm
 BaĢkanlığı tarafından düzenlenen Ġngilizce yeterlik sınavını baĢarması gerekir. Bu sınavı
 baĢaramayan öğrencilerin hazırlık sınıfına devam etmeleri gerekir. Dikey geçiĢlerle ilgili
 mevzuat     http://oidb.ege.edu.tr/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=20&ItemId=53
 adresinde yer almaktadır.
     Yatay geçiĢ baĢvuruları belirtilen süreleri içerisinde dekanlık öğrenci iĢlerine yapılır.
 BaĢvuran adayların baĢvuru evraklarının tamam olması durumunda baĢvurular kabul edilir.
 BaĢvuruların tamamlandığı süre sonunda dekanlığın istemi ile bölüm bakanlığı tarafından
 belirlenen öğretim üyesinin katılımıyla öğrenci iĢleri komisyonu adıyla oluĢan grup tarafından
 baĢvurular değerlendirilir. Bu aĢamada geçiĢ baĢvurusunda bulunan öğrencinin sadece geldiği
 kurumdan aldığı dersler ve baĢarı düzeyleri değil aynı zamanda öğrencinin üniversiteye giriĢ
 derecesi ve geldikleri kurumlar birbirleriyle genel olarak karĢılaĢtırılır ve kontenjan dahilinde
 öğrenciler kabul edilirler.
     Tablo 1.3‟de bölümümüze iliĢkin çift dal programına kabul edilmiĢ öğrenci
 istatistikleri de görülmektedir. Çift dal programına baĢvuru esasları aĢağıda listelenmiĢtir.
 Konu ile ilgili detaylı bilgi
 http://oidb.ege.edu.tr/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=20&ItemId=54      bağlantısında
 verilen Çift Anadal Programı Yönergesi‟nden edinilebilir:                                                15
  a) Ġlgili bölüm her akademik yılın baĢında kontenjanları belirterek çift anadal programını
  duyurur. Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı ilgili
  programın o yıla ait birinci sınıf birinci yarıyıl anadal öğrenci sayısının % 20‟sini
  geçemez.
  b) Öğrenci, duyurulmuĢ olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken
  3. ve en geç 5. yarıyılının baĢında baĢvurabilir.
  c) Çift anadal programına baĢvurular Üniversite Senatosu‟nca belirlenen tarihte baĢvuru
  formu ve transkript ile Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı‟na yapılır.
  d) Öğrencinin çift anadal programına baĢvurabilmesi için baĢvurduğu yarıyıla kadar
  anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri baĢarıyla tamamlamıĢ olması,
  baĢvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 veya mutlak değerlendirme
  sisteminde bunun karĢılığı olması, anadal programının ilgili sınıfında baĢarı sıralaması
  itibarı ile en üst % 20‟de bulunması ve baĢvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun
  görülmesi gerekir. Kabul iĢlemi baĢvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim
  Kurulu kararı ile tamamlanır.
     Yandal programına baĢvuru esasları ise aĢağıda listelenmiĢtir. Konu ile ilgili detaylı
bilgi      http://oidb.ege.edu.tr/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=20&ItemId=55
bağlantısında verilen Yandal Programı Yönergesi‟nden edinilebilir
  a) Ġlgili bölüm, her yarıyıl baĢında kontenjanları belirterek yandal programını duyurur.
  b) Öğrenci duyurulmuĢ olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve
     en geç 6. yarıyılının baĢında baĢvurabilir.
  c) Yandal programına baĢvurular Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte baĢvuru
     formu ve transkript ile Öğrenci ĠĢleri Daire baĢkanlığına yapılır.
  d) Öğrencilerin yandal programına baĢvurabilmesi      için baĢvuru sırasındaki genel
not ortalamasının en az 2.50 veya mutlak değerlendirme sisteminde bunun karĢılığı olması ve
baĢvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul iĢlemi baĢvurulan
bölümün Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu kararıyla tamamlanır
    Öğretim programlarına kaydolan öğrenciler daha önce kaydoldukları yükseköğretim
kurumlarında almıĢ ve baĢarmıĢ oldukları derslerden muaf olmak için, eğitim-öğretimin
baĢlamasından itibaren onbeĢ gün içinde baĢvurmaları halinde, muafiyet istekleri, ilgili
birimlerin görüĢü alınarak, bölüm yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
    Üniversiteler arası geçiĢlerde uygulanacak not dönüĢtürme iĢlemlerine iliĢkin esaslar
Ģunlardır;                                                16
    a) Harf notlarının sayısal notlara dönüĢtürülmesi: Üniversitede eğitim gören ve dersleri
harfli not sistemine göre değerlendirilen bir öğrencinin, baĢka bir yükseköğretim kurumu
tarafından notlarının dönüĢtürülmesi istenirse, dönüĢtürme iĢlemi, ilgili yükseköğretim
kurumunun değerlendirmesine bırakılır. Bu dönüĢtürme iĢlemi, sadece Üniversitenin yüksek
lisans ve doktora öğrenimi veren enstitülerinde yapılır, diğer birimlerde yapılmaz.
    b) Sayısal notların harf notlarına dönüĢtürülmesi: Üniversitede öğretim görmek için
baĢvuruda bulunan, ancak notları sayısal olan öğrencilerin notları, kredi değeri taĢıyan harf
notlarına   dönüĢtürülmez.  Üniversitenin  ilgili  birimlerince  bu  derslerden  baĢarılı
değerlendirilmesi yapılmıĢsa otomasyon sistemi içerisinde ve transkriptlerde S harf notu ile
gösterilir.
   c) Harf notlarının harf notlarına dönüĢtürülmesi: Bir baĢka üniversitede okurken yatay
geçiĢ veya ÖSYM sınavı ile yeniden kayıt yaptıranlar Üniversitede öğretim görmek için
baĢvuruda bulunan ve notları harfli not olan öğrencilerin notları, CC ve üstü ise Üniversitenin
otomasyon sisteminde S harf notu ile, DC veya DD ise K harf notu ile değerlendirilir. Dikey
geçiĢlerde ise, Üniversiteye öğretim görmek için baĢvuruda bulunan ve notları harf notları
olan öğrencilerin harf notları DD ve üstü ise Üniversitenin otomasyon sisteminde S harf notu
ile değerlendirilir.
   d) Harf notlarının değerlendirilmesi aĢağıdaki Ģekilde olur:
   1) Dersleri K harf notu ile değerlendirilen öğrencilerin; Üniversitede ilk yıllarını
tamamladıkları bahar yarıyılı veya yaz okulu sonunda, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması
(AGNO) 2,00‟ın altında ise K olan harf notları FF‟ye, AGNO‟su 2,00‟ın üzerinde ise K olan
notları   S‟ye dönüĢür. Öğrencilerin FF‟ye dönüĢen derslerini öncelikle almaları ve bu
derslerine devam etmeleri gerekir.
   2) S ve K harf notu alınan dersler, AGNO hesabına katılmaz.
   3) Harfli sistemin uygulandığı Üniversitenin bir fakülte/yüksekokul ve meslek
yüksekokullarından alınan harf notları, diğer fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarının
tümünde aynen geçerlidir; herhangi bir dönüĢtürme iĢlemine gerek yoktur.


1.3 Öğrenci DeğiĢimi
Bölümümüz, 2004-2005 öğretim yılından beri Avrupa Birliği Erasmus Programına aktif
olarak katılmaktadır. Erasmus Programı için gerekli hazırlıklar 2002 yılında baĢlamıĢ ve
öncelikle Bölümümüzde verilen derslerle ilgili olarak ECTS (European Credit Transfer
System) çalıĢmaları yapılarak,    Bölümümüze ait ders kataloğu oluĢturulmuĢtur. Ayrıca
                                               17
Erasmus Programı kapsamında Avrupa‟daki üniversiteler ile öğrenci ve öğretim üyesi
değiĢimi yapılabilmesi amacıyla Ġkili AnlaĢmalar (Bilateral Agreements) imzalanmıĢtır.

   Erasmus programı ile öğrenci ve öğretim üyesi değiĢimi yapılabilmesi amacıyla 2004
yılından beri Bölümümüzün Ġkili AnlaĢması olan üniversiteler aĢağıda listelenmiĢtir:

        University of Rey Juan Carlos, Ġspanya

        University of Porto, Portekiz

        University of Aegean, Yunanistan

        Kajaani Polytechnic, Finlandiya

        Polytech Grenoble, Fransa

        Giessen-Friedberg University of Applied Sciences, Almanya

        University of Poitiers, Fransa

        Vilnius Technical University, Litvanya

        Free University of Bozen, Ġtalya

        University of Rousse, Bulgaristan

   Bu anlaĢmalar ile 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-
2010 Öğretim yıllarında toplam 35 Lisans öğrencimiz ve 1 Lisansüstü öğrencimiz, 1 ya da 2
yarıyıl süre ile anlaĢmalı üniversitelerde öğrenimlerine devam etmiĢlerdir. Benzer Ģekilde
2010-2011 Öğretim yılı için de 10 öğrencimiz Erasmus değiĢim programına katılacaklardır.
Bu bağlamda, farklı yıllarda anlaĢmalı olduğumuz üniversitelerden 8 öğrenci de Erasmus
DeğiĢim Programı öğrencisi olarak Bölümümüzde öğrenim görmüĢtür.

   Bölümümüz 2006-2007 Öğretim yılından itibaren Erasmus Staj Hareketliliği
(Placement) Programına katılmaktadır ve 2007 yılından beri bu program ile 13 lisans
öğrencimiz 3 aylık stajını Almanya‟da gerçekleĢtirmiĢlerdir.

   Erasmus Programındaki Öğretim Üyesi Hareketlilği (Teaching Staff Mobility)
kapsamında ise 2004-2010 yılları arasında Bölümümüzden 8 Öğretim üyesi anlaĢmalı
olduğumuz üniversiteleri ziyaret etmiĢ ve çeĢitli dersler/seminerler vermiĢlerdir. Ayrıca bir
araĢtırma görevlimiz Personel Hareketliliği programı ile Ġtalya‟da kısa süreli bir çalıĢma
yapmıĢtır. Öğretim Üyesi Hareketliliği ile 2004 yılından beri ikili anlaĢmamız olan
üniversitelerden toplam 8 öğretim üyesi Bölümümüzü ziyaret etmiĢ ve dersler/seminerler
vermiĢlerdir.                                             18
   Erasmus Programı ile baĢlatılan iĢbirliklerinin bir sonucu olarak Almanya‟daki Giessen-
Friedberg University of Applied Sciences ile Bölümümüz arasında Lisansüstü düzeyde
iĢbirliği olanakları araĢtırılarak, Çift Diploma Yüksek Lisans Programı Protokolü hazırlanmıĢ
ve Protokol 2009 yılında imzalanmıĢtır.


1.4 DanıĢmanlık ve Ġzleme
1.4.1 DanıĢmanlık
Bu bölümde danıĢmanlık hizmetleri öğrenci, tez ve staj danıĢmanlıkları baĢlıkları altında
incelenecektir.

1) Öğrenci Danışmanlığı
   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü‟nde bölüm baĢkanlığınca atanan bölüm içerisinde her
bir sınıf bazında öğretim üyelerinin yürüttükleri sınıf danıĢmanlıkları mevcuttur. DanıĢmanlar
genel olarak öğrencilerin bölüm ya da diğer kiĢisel sorunları ile ilgilenerek çözüm ve
öneriler sunarlar. Ayrıca hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin büyük bir kısmı bir sonraki
yıl kabul edilebilecekleri bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak ve yabancı dil dıĢında hazırlık
içerisinde bulunabilmek için danıĢmanlarından bilgi ve görüĢ alabilmektedirler.

   Her yarı yıl baĢında öğrenciler derslere kayıtlanmak durumundadırlar. Bu aĢamada
öğrencilere kayıtlanma sırasında izleyecekleri yol ve kurallar bölüm içerisinde ilan edilir.
Ayrıca bu kurallar üzerinde öğrenci danıĢmanlığı bulunan öğretim üyelerine de iletilir.
Öğrenciler almayı düĢündükleri dersleri belirleyip kendilerine verilen Ģifreyi kullanarak
http://std.ege.edu.tr/  adresine geçici ders giriĢi yaparlar. Daha sonra bizzat kendisinin
danıĢmanı olduğu öğretim üyesine baĢvurarak durumunu birlikte incelerler. Bu sırada ortaya
çıkabilecek sorunlarla ilgili olarak danıĢman ilgili birimlerle temas kurarak sorunu çözer ve
öğrenciye kayıt onayı verir. Burada toplam kredi saati, alttan alınması gereken derslerle ilgili
çakıĢma durumları araĢtırılır. BaĢarısız olunan derslerin ikinci kez alınmaları durumunda
devam koĢulunun sağlanıp sağlanmadığı araĢtırılır. DanıĢman alttan devamsız kalınan bir
dersle ilgili olarak normal sınıfında alacağı derslerin çakıĢmama kuralını kontrol eder ve
böyle bir durum varsa düzeltilir. Yine alttan alınacak ders sayısının fazla olması durumunda
normal sınıfından hangi derslerin daha sonraki yıla bırakılmalarına bizzat öğrencinin durumu
ve derslerin birbirleri ile iliĢki ve özellikleri dikkate alınarak karar verilir.

   Bilgisayar mühendisliği programında, program üçüncü ve dördüncü yıllarda seçimlik
derslerle devam ettiğinden, danıĢmanlık hizmeti bu aĢamada ayrıca önem kazanır. Burada
önceki paragrafta bahsedilen konuların dıĢında öğrencinin yönelmek istediği alan


                                               19
doğrultusunda seçimlik derslere danıĢman ile birlikte karar verilir. Öğrenci isterse danıĢmanı
dıĢında, doğrudan ilgili derslerin öğretim üyesi ile bireysel olarak görüĢerek Ģüphe
doğabilecek durumlara açıklık kazandırır ve daha sonra danıĢmanı ile birlikte kayıt iĢlemleri
gerçekleĢtirilir.

    DanıĢmanlık büyük ölçüde ders kayıtlanmaları sırasında önem kazanmasına karĢın,
danıĢmanlık hizmetleri bu kadarla sınırlı değildir. Öğrenciler danıĢman öğretim üyelerine
sosyal ve kültürel konularda da baĢvurup bilgi alabilirler. DanıĢmanlar öğrencilerin    mali,
ailevi ve diğer benzeri sorunları ile de ilgilenirler. Bu aĢamada kendi çözemedikleri sorunlarla
ilgili olarak bölüm baĢkanlığından, fakülte birimlerinden, üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor
Daire BaĢkalığı birimlerinden koordineli olarak destek alabilirler. Bu çerçevede verilen
hizmet bilgileri; barınma hizmetleri, beslenme hizmetleri, sağlık hizmetleri,ulaĢım, burslar ve
maddi         yardımlar        Ģeklinde        olup        ayrıntılı
bilgihttp://www.ege.edu.tr/index.php?lid=1&SayfaID=69&cat=details          adresinden
sağlanabilir.

    DeğiĢik kuruluĢlardan üniversiteye sağlanan burs ve benzeri yardımlar ile öğrencilerin
bireysel baĢvuruları ile gündeme gelen burs ve yardım konularında da danıĢmanlık ve baĢvuru
sistemi devreye girer. Yine bölüm içerisinde sosyal ve kültürel hizmetlerle görevlendirilen
kiĢiler aracılığı ile de öğrencilere değiĢik hizmetler verilmektedir. Bu çerçevede giysi yardımı,
gezi ve spor etkinlikleri sayılabilir.

2. Tez Danışmanlığı
    2. Tez DanıĢmanlığı
     DanıĢmanlık ile ilgili önemli bir konu bölüm içerisinde yürütülen tez danıĢmanlığıdır.
Öğretim Üyeleri, güz döneminin açıldığı hafta içerisinde, ilgilenebilecekleri tezlere iliĢkin
bilgileri (tez adı, konusu, amacı, teze atanacak öğrenci sayısı) bölüm panosunda ilan
etmektedirler. Öğrenciler, Bitirme Tezlerini 3 farklı Ģekilde alabilmektedirler :

     Bölüm Öğretim Üyelerinin Belirleyip Ġlan Ettiği Tezler
     Öğrenciler, güz dönemi baĢında bölüm öğretim üyelerinin ilan etmiĢ oldukları
tezlerden birisini seçerek, tezi veren öğretim üyesi ile konuĢtuktan sonra teze
kayıtlanabilmektedirler. Ayrıca bazı öğrenciler özellikle 3. sınıfta aldıkları dersler sırasında
ilgili öğretim üyeleri yardımıyla konularını belirlemekte ve 4. sınıf baĢında teze resmi olarak
baĢlamaktadırlar.

    ġirket veya KuruluĢların Önerdikleri Tezler


                                               20
    Öğrenciler, özellikle 3. sınıf sonunda staj yaptıkları Ģirketlerde geliĢtirilmekte olan
veya geliĢtirilmesi gereken projeleri de alabilmektedirler. Bu konuda Tez koordinatörlüğüne
danıĢarak, bölümden uygun öğretim üyeleri ile görüĢmekte ve kabul eden öğretim üyesinin
danıĢmanlığında tez projelerini yürütmektedirler. ġirket ve KuruluĢların gereksinimi olup bu
kapsamda yürütülen tezler, öğrencilerin mezuniyet sonrası yapacakları çalıĢmalara da temel
olmakta ve baĢarılarını artırmaktadır.

    Konu Önerisini Öğrencilerin Getirdikleri Tezler
    Öğrenciler, ilgi alanlarına göre, mezuniyet sonrasında çalıĢmayı ve araĢtırmalar
yapmayı düĢündükleri konularda tasarladıkları tez projelerini, konuya yakın öğretim
üyelerinin danıĢmanlığında yürütebilmektedirler.
    Bölüm tez Koordinatörlüğü, güz döneminin ikinci haftasında lisans tezi dersine
kayıtlanmıĢ olan öğrencilere yönelik olarak bilgilendirici bir konuĢma yapmaktadır.
Toplantıda Bitirme Tezinin ve doğru tez konusu seçmenin öneminden bahsedilmekte, proje
hazırlama ve tez takvimi hakkında bilgi verilmektedir. Tez çalıĢmalarının kalitesini artırmak
için neler yapılması gerektiği anlatılmaktadır ve öğrencilerin bu konudaki soruları
yanıtlanmaktadır. Dönem açıldıktan bir ay sonra, 405 Bitirme Tezi sayfasında ve dönem
baĢında yapılan toplantıda belirtilen tarihte, tez kayıt formları, her bir tez grubu için, tezi
seçen öğrenciler tarafından bölüm tez koordinatörlüğüne teslim edilerek öğrencilerin tezlere
kayıtlanma süreci tamamlanmaktadır.
    Tezlere kayıtlanma iĢlemlerinin tamamlanmasından bir hafta sonra her bir tez grubu
Tez Koordinatörlüğüne, aldıkları Teze ĠliĢkin Bilgileri içeren bir Tez Bilgi Formu teslim
etmektedir. Tez Projesinin Amacı, Önemi, Planı gibi bilgilerin yer aldığı bu formun
doldurulması, öğrencilerin en baĢtan hedeflerini ortaya koymalarını, tezin sınırlarını
belirlemelerini ve belirtilen süreler içinde tezi bitirebilecekleri bir plan yapmalarını
sağlamaktadır.
    Proje gruplarının kullanacakları yazılımlar ve bu formda belirtilen bilgiler dikkate
alınarak, gereksinim duyan öğrencilere 16 adet bilgisayar bulunan Efe (Tez) Laboratuarı‟ndan
bilgisayar ayrılmaktadır. Öğrenciler kendi notebook bilgisayarlarını getirerek, ayrılmıĢ olan
boĢ masalarda da kullanabilmektedirler. Bu laboratuar, sadece 4. sınıf öğrencilerinin
kullanımına açıktır.

    Tez Koordinatörlüğü Bahar dönemi baĢında, güz döneminde kayıtlanmıĢ öğrencilere
ve bahar döneminde yeni kayıtlanmıĢ öğrencilere yönelik bir toplantı daha yapmaktadır. Tez
                                              21
takvimi ve Proje hazırlarken uyulması gereken kurallar konusunda bilgi vererek gelen soruları
yanıtlamaktadır.
    Öğrenciler, bahar döneminin ikinci haftasında, tezlerinde bir dönem boyunca
yaptıkları çalıĢmaları özetleyen Tez GeliĢme Raporunu tez koordinatörlüğüne teslim
etmektedirler. Bu Rapor içerisinde özellikle, Bahar Dönemine Kadar TamamlanmıĢ Olan
ÇalıĢmalar ve Yeni Dönem Planı bulunmaktadır. Her öğretim üyesinin kendi yöntemlerine ve
tez konusunun durumuna göre öğrencilerden istediği ara raporlar veya ayrıntılı raporlar
yanında öğrenciler için ortak bir değerlendirme noktası olmaktadır. Tez yazım düzeni
                 Kapak,
                 Ġç Kapak,
                 TeĢekkür,
                 Özet,
                 Ġçindekiler,
                 ġekiller Dizini,
                 Çizelgeler Dizini,
                 Simgeler ve Kısaltmalar,
                 Metin Bölümü,
                 Kaynaklar,
                 Ekler,
Ģeklindedir.

3) Staj Danışmanlığı
Bölümde staj iĢlemleri Staj Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte ve öğrencilere staj yeri
sağlama, yönlendirme, ilan etme ve staj süresince öğrencilerin iĢ kazalarına ve meslek
hastalıklarına karĢı sigortalanmaları ve diğer iĢlemler ile ilgili olarak hizmet sunulmaktadır.
Bu çerçevede, staj yapacak öğrencilere yardımcı olmak için her yıl güncellenerek oluĢturulan
ve önceki yıllarda öğrencilerimizin staj yaptığı kamu ve özel sektör kuruluĢlarına iliĢkin
iletiĢim bilgilerinin bulunduğu bir KuruluĢ ĠletiĢim Bilgileri Rehberi bulunmaktadır. Staj
Koordinatörlüğü tarafından, bölümümüz      öğrencilerini  güncel  ve  detaylı  bilgilerle
yönlendirmek amacıyla KuruluĢ ĠletiĢim Bilgileri Rehberi'ndeki kuruluĢlara, her yıl daha
detaylı bilgi (stajerlere sağlanan imkanlar, gerçekleĢtirdikleri projeler hakkında teknik bilgiler,
baĢvuru Ģekli, v.b.) ve değiĢmiĢ olabilecek iletiĢim bilgilerini sormak amacıyla e-posta
yoluyla Bilgi Talep Formu gönderilmekte ve bu formlar kuruluĢlardan geri geldikçe bölüm
web sayfasında duyurulmaktadır. Ayrıca, KuruluĢ ĠletiĢim Bilgileri Rehberi'nde bulunsun ya

                                                22
da bulunmasın, bazı kuruluĢlar bölüm Staj Koordinatörlüğü ile direk irtibata geçerek stajer
almak istediklerini belirtebilmektedir. Bunlar da yine bölüm web sayfasında duyurulmaktadır.
  Bölümde yürütülen staj iĢlemleri ile ilgili süreç aĢağıda verilmiĢtir:

  1. KuruluĢlara, bilgi talep formlarının e-posta yolu ile gönderilmesi

  2. KuruluĢlardan gelen bilgi formlarının arĢivlenmesi, web sayfasında duyurulması,
    KuruluĢ ĠletiĢim Bilgileri Rehberi‟nin güncellenmesi

  3. Zorunlu staj yapacak olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin listesinin edinilmesi

  4. ġubat ayı içerisinde öğrencilere staj hakkında bilgi verilmesi

  5. Staj yapacak öğrencilerden, Staj Kabul Belgeleri‟nin ve (yurtdıĢında staj yapacak
    olanlar hariç) sigorta iĢlemlerinin yapılması için gereken diğer evrakların teslim
    alınması

  6. Sigorta iĢlemleri yapılması gereken öğrencilerin listesinin ve evraklarının Dekanlık
    Muhasebe ĠĢleri'ne gönderilmesi (öğrenci listesinin, aynı birime, e-posta yolu ile de
    gönderilmesi)

  7. Öğrencilerin kabul edildikleri kuruluĢlarda stajlarını yapmaları

  8. Stajını tamamlayan öğrencilerden, takip eden Güz Dönemi'nin ikinci haftası sonuna
    kadar, Staj Tamamlama Belgeleri‟nin, Staj Sicil FiĢleri'nin ve Staj Raporları'nın teslim
    alınması

  9. Takip eden Güz Dönemi'nin altıncı haftası sonuna kadar, toplanan Staj Raporları'nın
    değerlendirilmesi

  10. Staj Raporları'ndaki kuruluĢ iletiĢim bilgilerine göre KuruluĢ ĠletiĢim Bilgileri
    Rehberi‟nin güncellenmesi

  11. Stajını baĢarıyla tamamlayan öğrencilerin listesinin ve Staj Sicil FiĢleri'nin
    Mühendislik Fakültesi Dekanlığı‟na gönderilmesi

  Bölümümüz, 2007 yılı Temmuz ayından itibaren Erasmus Programı kapsamında baĢlayan
Öğrenci Staj Hareketliliği Programı‟na da (Erasmus Placement) katılmaktadır. Bu kapsamda
son 3 yılda 14 öğrencimize çoğunluğu Almanya‟da olmak üzere Avrupa‟nın çeĢitli
ülkelerinde staj olanağı sağlanmıĢtır. Ayrıca Erasmus Programı kapsamında öğrenimlerinin
bir kısmını yurtdıĢında sürdürmek amacıyla özellikle Almanya‟ya giden 3. sınıf
                                              23
öğrencilerimiz dönem sonunda kendilerine staj olanağı bularak stajlarını da yaparak dönme
Ģansı bulmaktadırlar.


  Ayrıca AISEC ve IASTE çerçevesinde uluslar arası staj olanağı kazanan öğrencilerimiz de
bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra bazı öğrenciler öğretim üyelerinin proje gruplarında da
staj yapabilmektedirler.


1.4.2. Ġzleme
Ege Üniversitesi bilgisayar mühendisliği programına kayıtlı öğrencilerin izlenmesi ile
iĢlemler üç ana grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi Ege Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire
BaĢkanlığınca gerçekleĢtirilen izleme ve diğer ilgili iĢlemlerdir. Bu çerçevede;

    Ders kayıt formlarının hazırlanması,

    Notların bilgisayar ortamında saklanması,

    Transkript hazırlanması,

    Yabancı uyruklu öğrencilere özel tüm iĢlemlerinin yapılması ve öğrenci belgelerinin
    hazırlanması,

    Öğrenci katkı paylarının takip edilmesi ve harç iĢlemlerinin yapılması,

    Askerlik iĢlemlerinin yapılması ve gereken belgelerin ilgili askerlik Ģubelerine
    gönderilmesi,

    Kayıt silinme ve mezuniyet iĢlemlerinin yapılması gerçekleĢtirilir.

    Ġkinci izleme katmanı ise Mühendislik Fakültesi Öğrenci iĢleri ġefliği tarafından
gerçekleĢtirilir. Burada bölümden gelen bilgiler toparlanarak hem kendi ortamında saklanır
hem de üniversitenin Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığına gönderilir. Burada ayrıca tüm kayıtlı
öğrenciler için el ile   izleme sistemi geliĢtirilmiĢtir ve bu iĢlemler için Bilgisayar
Mühendisliği programı ile bir görevli bulunmaktadır. Büroda bilgisayardaki sınav sonuçları
basılı kopyaları ile tutulurlar. Yine öğrenci iĢlerinde öğrencilerin rapor iĢlemleri, izinli olma
durumları, tek ders sınavına girebileceklerin listeleri, muafiyet durumları, ek sınav ve diğer
iĢlemler takip edilmektedir. Mezun olma durumundaki öğrencilerle ilgili denetim ve diğer
iĢlemler öğrenci iĢleri bürosu tarafından yürütülür.

    Öğrencilerle ilgili bir diğer izleme Bilgisayar Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı
tarafından gerçekleĢtirilir. Bu çerçevede fakülte öğrenci iĢleri ve üniversite Öğrenci ĠĢleri


                                               24
Daire BaĢkanlığı ile ilgili iĢlemler koordineli olarak yürütülür. Sınav sonuç ya da diğer
öğrenci bilgileri bölüm içerisinde de saklanır ve takip edilirler. Bu Ģekilde bir sonraki yıl
eğitim programlarının hazırlanması, seçimlik dersler ile ilgili ön bilgiler toplama v.b. iĢlemler
gerçekleĢtirilir.

    Yukarıda değinilen iĢlemlerin dıĢında bir diğer izleme iĢlemi http://std.ege.edu.tr/
isimli sitede Ege Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Bilgi Sistemi çerçevesinde gerçekleĢtirilir.
Burada istenildiğinde, idari birim personeline, öğretim üyelerine, öğrencilere ve öğrenci
aileleri ile diğer isteklilere açık Ģekilde Ģifresiz sorgulama iĢlemleri gerçekleĢtirilebilir. Bu
sorgulama iĢlemleri çerçevesinde;

    Duyuru grupları,

    Öğretim planları,

    Öğrencinin bir dönemde aldığı dersler,

    Ders programları kolaylıkla izlenebilmektedir.

    Yukarıda belirtilen öğrenci bilgi sistemi ile gerçekleĢtirilebilecek bir diğer sorgu ve
izleme iĢlemi ise Ģifreli iĢlemler ekranında yapılır. Burada danıĢman menüsünde kayıt onayı
iĢlemleri ve danıĢmanı olduğu öğrenci bilgilerine eriĢilebilmektedir. Öğretim üyesi
menüsünde ise öğrenci numarası girilerek ilgili öğrencinin;

    Nüfus, iletiĢim bilgileri gibi genel bilgilerini,

    Kayıtlı tüm derslerini,

    BaĢarı durumlarını sorgulayabilme mümkün olmaktadır.

    Öğrenci notlarının giriliĢi de Ģifreli iĢlemler menüsü içerisinde gerçekleĢtirilmektedir.

1.5 BaĢarı Değerlendirmesi
    BaĢarı değerlendirmesi ile ilgili olarak Bilgisayar Mühendisliği Bölümü‟nde 2004-
2005 eğitim öğretim yılından itibaren bağıl değerlendirme sistemine geçilmiĢtir. Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü‟nde yürütülen tüm dersler için yarıyıl bazında bölüm baĢkanlığı
tarafından ara sınav takvimi hazırlanır ve bu takvim çerçevesinde gerçekleĢtirilen ara sınav
sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavlar ilan edilen takvim içerisinde genel
olarak iki saatlik süre içerisinde ve her salonda ikiĢer gözetmen nezaretinde gerçekleĢtirilir.
Sınava katılan öğrencilerin sınavın yapıldığı dersliklerin oturma planı çerçevesinde
oluĢturularak basılan belge üzerine imzaları kimlik denetimi ile gözetmen nezaretinde alınır.


                                                25
Sınav sisteminin açık ya da kapalı kitap ya da test oluĢuna ilgili dersin öğretim üyesi
tarafından karar verilir ve sınav öncesi açıklanır. Dersin öğretim üyesi yarıyıl baĢında ilan
etmek koĢuluyla ek sınav ve ödevler Ģeklinde değerlendirme yoluna gidebilir. Öğretim üyesi
ödev ve diğer sınavların katkı oranını önceden ilan ederek ara sınav notuyla birlikte
değerlendirerek yıl içi baĢarı notu olarak değerlendirir. Öğrenciler sınav sonuçlarını bölüm
internet sitesinden ya da öğrenci bilgi sisteminden öğrenebilirler. Bu sitede Ģifre ile girilmesi
gereken iĢlemler sadece ilgili öğretim üyesi kullanıcı numarası ve Ģifresi ile ya da öğrenci
kullanıcı numarası ve Ģifresi ile gerçekleĢtirilebilir. Öğrencilerin kullanıcı numaraları fakülte
tarafından kendilerine verilen öğrenci numaralarından oluĢmaktadır. Ġlgili sitede ayrıca
öğretim planlarının, öğrencilerin bir dönemde aldıkları derslerin ve ders programlarının
izlenme olanağı vardır.
    Bir ders için Ham BaĢarı Puanı (HBP), öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer
eğitim-öğretim etkinliklerinden almıĢ olduğu notların ortalamasının % 40‟ının,    final veya
varsa bütünleme sınav notunun %60‟ına ilavesi ile elde edilen nottur. Ham notlar Ege
Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu‟nda belirtilen yöntemlerle harf notlarına
dönüĢtürülür. Harf notunun CC (2.0)‟den yüksek olduğu durumda öğrenci baĢarılı sayılır.
    Öğrencilerin eğitim-öğretim programlarında öğrenim sürelerini kısaltmak için ilk defa
alacakları, baĢarısız kaldıkları veya harf notlarını yükseltmek için yeniden alacakları bazı
dersleri, yaz okulunda alıp baĢarmaları halinde, o derslerden aldıkları harf notları, ilgili
derslerin ait oldukları yarıyılda/yılda alınmıĢ gibi iĢlem yapılır.
   Ege Üniversitesi‟nin kullandığı Bağıl Değerlendirme Sistemi yazılımı, öğrencilerin
genel durumlarını takip eder. Ancak verilen harf notlarının öğrencinin genel durumunu nasıl
etkilediğinin öğretim elemanları tarafından da bilinmesi gerekir. Öğrencinin, Üniversitede
öğrenim gördüğü süre içinde baĢarı durumunun ölçüsü olan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması
(AGNO), her bahar yarıyılının ve yaz okulunun sonunda hesaplanır. AGNO‟nun hesaplanma
yöntemi, detayları ölçme ve değerlendirme kılavuzunda verilmektedir. Bu kılavuza
http://oidb.ege.edu.tr/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=16    adresinden   ulaĢılabilir.
AGNO‟nun ders alma iĢlemindeki iĢlevi aĢağıda belirtilmiĢtir:
   a) Öğrencinin Z, FF (baĢarısız-devamsız), ve baĢarısız olarak değerlendirilen FD
(baĢarısız- devamlı), DD, ve DC notu yoksa, bu öğrenci baĢarılı öğrencidir ve bir sonraki yıla
kayıt yaptırır, o öğretim yılına ait dersleri alır.
   b) Öğrencinin Z, FF, FD, DD, DC harf notları varsa, öncelikle bu harf notlarını aldığı
dersleri tekrar alması gerekir.                                                26
   c) Bir sonraki yıldaki derslerin bir kısmı tekrar etmek ve devam etmek zorunda olduğu
derslerle çakıĢıyorsa, öncelikle FF notu aldığı dersi alması gerekir, çakıĢan yeni dersini
alamaz.
   d) Öğrenci eğer harf notunu yükseltmek isterse daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir.
   e) Dersin devam Ģartını sağlayan, ancak dersi tekrar almak zorunda kalan veya harf
notunu yükseltmek amacı ile dersi tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler, derse devam
etmek zorunda değildir. Tekrarlanan dersler için AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu
derslerden aldığı en son harf not geçerlidir ve değiĢtirilemez.
   (2) Tamamladığı öğretim yılı sonunda AGNO‟sı 2,00 değerinin altında olan öğrencilere
baĢarısız öğrenci denir. BaĢarısız öğrenciler, öncelikle Z, FF, FD, DD, DC harf notlarını
aldıkları dersleri tekrar almak zorundadır. BaĢarısız öğrencilerden;
   a) AGNO‟su 1,80 barajının altında olan öğrenciler üst yıldan ders alamaz. Bu baĢarısız
öğrenciler tekrarladıkları yıl sonunda AGNO‟larını barajın üzerine çıkarmayı baĢarırlarsa, bir
üst yıla kayıt yaptırabilir ve o eğitim yılına ait dersleri alabilirler. Ancak öncelikle Z, FF,
FD, DD, DC harf notlarını aldıkları dersleri almaları gerekir.
   b) AGNO‟larını barajın(1,80‟in) üzerine çıkarmayı baĢaran öğrenciler, isterlerse
AGNO‟larını yükseltmek amacıyla, baĢarılı oldukları dersleri de tekrar alabilirler.
   c) AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son harf not geçerlidir
ve değiĢtirilemez.
   (3) Staj ve krediden sayılmayacak derslerin baĢarı notları, YÖK tarafından belirlenen
dersler ve G ile taktir edilen dersler dıĢında, AGNO hesabına katılmaz.


1.6 Mezuniyet KoĢulları
   Tablo 1.4„de öğrenci sayılarının yıllara göre değiĢimi verilmektedir. 2008-2009 öğretim
yılında 111 öğrenci mezun olmuĢ olup, by tür mühendislik fakültesi mezunlarının %17‟sine
karĢılık gelmektedir. 2009‟da kabul edilen Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği‟ne göre mezun olma esasları Ģunlardır:
   a) Öğrencilerin almak zorunda oldukları ders, laboratuvar, tez çalıĢması ve benzeri tüm
çalıĢmaları tamamlamıĢ olmaları gerekir.
   b) Z, FF, FD, DD ve DC harf notu alınmıĢ derslerinin olmaması ve AGNO‟larını
Üniversite tarafından belirlenen 2,00 değerine veya üzerine yükseltmeleri gerekir.
   c) Mezun olma durumundaki öğrencilerin hesaplanan AGNO değerleri o öğrencilerin
mezuniyet derecesi olur.
                                               27
    Tüm derslerini akademik birimin öngörülen eğitim süresi içerisinde, süre uzatmadan,
 hiçbir dersi ikinci kez almadan tamamlayan, disiplin cezası almayan, tüm dönemlerde en az
 alması gereken ders kredisini alan ve genel baĢarı not ortalaması; 3,50 ile 4,00 arasında olan
 öğrencilere mezuniyetlerinde yüksek onur belgesi, 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrencilere
 mezuniyetlerinde onur belgesi verilir.
    Konu             ile           detaylı            bilgiye
 http://oidb.ege.edu.tr/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=20&ItemId=52 yer alan Eğitim
 ve Öğretim Yönetmeliği‟nden ulaĢılabilir.
 Tablo 1.4. Öğrenci ve Mezun Sayıları
 Akademik         Sınıf         Lisans Lisansüstü       Mezun Sayıları
  Yıl (1)   1.   2.    3.     4.  Toplam Toplam    Lisans   Y. Lisans Doktora
2009 - 2010  139  147    109     148  543           -
2008 - 2009  143  121    135     150  549    82     111     12    3
2007 - 2008  125  144    132     137  538    98     103     16    7
2006 - 2007  135  156    100     158  549   101     109     10    2
2005 - 2006  144  121    118     164  547    96     118     16    1
                                                28
B.2. Program Eğitim Amaçları

2.1 Program Eğitim Amaçları
Eğitim amaçlarımız,

   1. Sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgisayar
    mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslar arası biliĢim kuruluĢlarında veya akademik
    alanda nitelikli iĢ bulabilen,

   2. Var olan bir sistemdeki iĢleyiĢi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve
    yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen,

   3. ĠĢ yaĢamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalıĢması yapabilme, kendisini
    sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmıĢ kaynakları izleyebilme
    becerileri geliĢmiĢ, yeniliklere açık ve özgüven sahibi,

   4. Tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği
    sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen

bilgisayar mühendisleri yetiĢtirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaĢtırarak her iki açıdan
da   en   iyi   Ģekilde   öğrencilerimizi   eğitmektir.   Eğitim   amaçlarımız
http://sorubank.ege.edu.tr/~bilmuh internet sitesinde yayınlanmaktadır.

2.2 Kurum Özgörevleriyle Tutarlılık

    Ege  Üniversitesi‟nin   özgörevi  www.ege.edu.tr/pdf/2010performansprogrami.pdf
adresinde yayınlanmaktadır. Ege Üniversitesi‟nin özgörevi evrensel ölçekte bilgi üreterek
bilim dünyasına katkıda bulunmak, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı kültürel olarak
donanımlı araĢtırıcı, üretici bireyler yetiĢtirmek; bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde
toplumun yaĢam kalitesinin yükselmesine çalıĢmaktır.
    Mühendislik   Fakültesi‟nin  özgörevleri  ise  http://muhfak.ege.edu.tr   adresinde
yayınlanmaktadır. Mühendislik Fakültesi‟nin özgörevleri, mühendislik problemlerini analiz
ederek saptayabilen, tanımlayabilen, matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini
kullanıp sentez yaparak bu problemleri çözebilen, sorgulayıcı, yaratıcı düĢünme ve uygulama
becerileri geliĢmiĢ, modern mühendislik teknik ve araçları ile biliĢim teknolojilerini etkin bir
Ģekilde kullanabilen; iĢletme ve yönetim aĢamalarında da baĢarıyla görev yapabilen, hem çok
disiplinli takım çalıĢması yürütebilen, hem de tek baĢına çalıĢabilen, yaĢam boyu öğrenmenin
önemini kavramıĢ, bilim ve teknolojideki geliĢmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilen,                                                 29
Türkçe yanında en az bir yabancı dili sözlü ve yazılı bir Ģekilde kullanıp bu dillerde rahatlıkla
iletiĢim kurabilen, mesleki ve etik sorumluluk bilinci geliĢmiĢ, sosyal altyapısı kuvvetli,
toplumsal geliĢmeleri takip eden, yorumlayan, ulusal ve global kaynakları koruyarak
sürdürebilirlik kavramı çerçevesinde bu kaynakların en verimli Ģekilde kullanılmasını
sağlayacak, kalite ve çevre bilinci geliĢmiĢ, çağdaĢ mühendisler ve bilim insanları
yetiĢtirmektir.

    Bölüm de üniversitenin ve fakültenin özgörevleri ile uyumlu olarak, ulusal ve uluslar
arası ölçekte, Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve
becerilerle donatılmıĢ, alanındaki geliĢmeleri takip ederek kendini geliĢtiren, takım
çalıĢmasına yatkın, sorgulayıcı, etik değerlere önem veren, çağdaĢ mühendisler yetiĢtirmeyi,
evrensel nitelikte verdiği eğitim ve yaptığı araĢtırmalarla topluma hizmet etmeyi özgörev
edinmiĢtir. Eğitim amaçlarımız da üniversite, fakülte ve bölümün özgörevleri dikkate alınarak
belirlenmiĢtir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü özgörevi http://sorubank.ege.edu.tr/~bilmuh
adresinde yayınlanmaktadır.


2.3 Program Eğitim Amaçlarını Belirleme ve Güncelleme Yöntemi
Program eğitim amaçları belirlenirken üniversitenin, fakültenin, bölümün özgörevleri ve
MÜDEK beklentileri göz önüne alınarak iç ve dıĢ paydaĢların katılımı ile belirlenmiĢtir. Ġç
paydaĢlarımız aĢağıda listelenmiĢtir.
    Öğrenciler
    Öğretim Üyeleri
    Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
    Fen Bilimleri Enstitüsü
    Rektörlük
DıĢ paydaĢlarımız ise Ģöyledir:
    Mezunlar
    DanıĢma Kurulu
    ĠĢ verenler
    Mühendislik Fakültesi‟nin diğer bölümleri
    Ġlimizdeki diğer Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri
    Ayrıca, 2007 MÜDEK hakem raporları da dikkate alınarak bugünkü eğitim amaçları
son haline getirilmiĢtir. Eğitim amaçlarının ne derece karĢılandığını ölçmek eğitim amaçları
                                               30
baz alınarak için program çıktıları oluĢturulmuĢtur. Program çıktılarının karĢılanma düzeyi
eğitim amaçlarının karĢılanma düzeyi hakkında bilgi verir.
     Ġç paydaĢlarımız olan öğrencilerle iletiĢim sınıf temsilcileri yolu ile sağlanmaktadır.
Her sınıfın bir temsilcisi bulunmaktadır. Sınıf temsilcilerinin görevi yönetim ve öğrenciler
arasında düzenli bir iletiĢim kurmaktır. Eğitim, öğrencilerin sorunları vb. diğer konularda
bilgi almak için Bölüm BaĢkanlığı periyodik olarak temsilcilerle toplantılar yapmaktadır.
DanıĢmanlık sistemi de öğrencilerle iletiĢim kurmak için baĢka bir yoldur. Öğrenciler
danıĢmanları ile görüĢmek suretiyle de dileklerini ve görüĢlerini dile getirebilmektedirler.
Yazılı anketler de dersler, öğretim üyeleri vb. konularda geri besleme alınmasında önemli bir
rol oynamaktadır.
     Öğretim üyelerinin görüĢleri ise toplantılar ya da birebir görüĢme yolu ile
alınmaktadır. Kritik konularda tüm bölüm üyelerinin katılımını amaçlayan Akademik Kurul
Toplantıları düzenlenir. Bölüm komisyonları da gerektiğinde toplanarak sorumlulukları
doğrultusunda bölüm yönetimine önerilerde bulunurlar. Bölüm yönetimi gerektiğinde Ana
Bilim Dalı BaĢkanları ile toplantılar yapmaktadır. Öğretim üyeleri düĢünce ve önerilerini
bizzat idare ile iletiĢime geçerek dile getirebilmektedir. Bir sohbet odamızın olması da
öğretim üyeleri arasındaki iletiĢimi güçlendirmektedir.
     Mezun ve iĢ veren görüĢleri anketler ya da birebir görüĢme ile sağlanmaktadır. Her yıl
bölümde düzenlenen Kariyer Günleri ya da diğer seminerler de bu dıĢ paydaĢlarımıza
ulaĢmakta önemli rol oynamaktadır. DanıĢma Kurulumuz iĢ veren ve mezunlarımızdan
oluĢmaktadır. DanıĢma Kurulu‟nda ilimizde bulunan diğer Bilgisayar Mühendisliği
Bölümleri‟nden de temsilci bulunmaktadır. DanıĢma Kurulu ile yılda en az 1 kez toplantı
düzenlenmesi kararlaĢtırılmıĢtır.
     Düzenli toplantılar, anketler ve birebir görüĢmeler yolu ile bilimsel geliĢmeler de
dikkate   alınarak,  eğitim  amaçlarımız  sürekli  iyileĢtirme  çalıĢmaları  çerçevesinde
geliĢtirilmeye açıktır. Ġç ve dıĢ paydaĢlarımızdan alınan geri besleme doğrultusunda
Akademik kurul toplantılarımızda eğitim amaçlarımıza ulaĢma yönünde programın iĢleyiĢi ve
yapılması gereken düzenlemeler tartıĢılır. Bu aĢamada alınan ilke ve prensipler
doğrultusunda, ilgili komisyonlar çalıĢma yaparak önerilerini getirirler ve getirilen öneriler
doğrultusunda programın yürütülüĢü ve yapılması gerekli düzenlemeler sürekli bir Ģekilde
izlenir. Eğitim amaçlarımızın iyileĢtirilmesi amacıyla dıĢ paydaĢlarımızla da birebir
görüĢmeler yapılır. Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu‟muzun periyodik olarak düzenlediği
iç ve dıĢ paydaĢlara yönelik anketler de eğitim amaçlarımızı geliĢtirilmesi doğrultusunda
kullanılmaktadır. Ġç paydaĢlara yönelik anketlerimiz eğitim yılı bazında program


                                                31
çıktılarımızın sağlanma düzeyini ölçerek bölümümüzde verilen eğitimin gözden geçirilmesini
sağlar. Mezunlarımızın eğitim amaçlarımızın ne derece sağlandığı hakkında görüĢleri ve
iĢverenlerin beklentileri hakkında fikir edinmeyi hedefleyen dıĢ paydaĢlara yönelik
anketlerimiz daha büyük aralıklarla düzenlenir.


2.4 Program Eğitim Amaçlarına UlaĢma
Mezunlarımızın, ulusal ve uluslar arası nitelikli kuruluĢlarda uzun süreli iĢler bulabilmesi
eğitim amaçlarımıza ulaĢtığımızın bir kanıtıdır.
    Bunun   yanı  sıra,  eğitim  amaçları  gerçekleĢtirmek  için  Program  Çıktıları
oluĢturulmuĢtur. Program çıktılarımızın sağlanmasında temel unsur Eğitim Planı‟mızda yer
alan derslerdir. Derslerde teorik bilgilerin verilmesinin yanı sıra ödevler, projeler, laboratuar
çalıĢmaları vb. uygulamalarla öğrenilenlerin pekiĢmesi sağlanmaktadır. Öğrenciler 4. sınıfa
geçtiklerinde bir iĢ yerinde staj yaparak iĢ ortamını tanımaktadır. Bazı öğrencilerimiz
eğitimleri sırasında yarı zamanlı çalıĢarak iĢ ortamına hazırlık yapmaktadır. 4. sınıfa gelen
öğrencilerimiz bitirme tezleri ile üniversite eğitimleri boyunca edindikleri bilgileri geniĢ çaplı
bir projeyi gerçekleĢtirirler.
    Periyodik olarak iç ve dıĢ paydaĢlarımıza yönelik anketler düzenlenerek program
çıktılarının, dolayısı ile eğitim amaçlarının karĢılanma düzeyi belirlenir.
    Bölümümüzde iç paydaĢlara yönelik Ģu anketler anketlerimiz yapılmaktadır:
  -  Dönem sonlarında derslerin, eğitim amaçları dikkate alınarak belirlenmiĢ program
    çıktılarının ne ölçüde karĢılandığını belirlemeye yönelik anketler
  -  Bahar dönemi sonunda mezun olmaya aday öğrencilerimize yönelik anketler
  -  Ders anketleri
  -  Öğretim üyesi anketleri
    DıĢ paydaĢlarımıza yönelik anketlerimiz aĢağıdaki gibi olup, iç paydaĢlara yönelik
anketlerimizden daha büyük aralıklarla gerçekleĢtirilirler.
  -  ĠĢ yaĢamında eğitim amaçlarımızın ne derece karĢılandığını gösteren mezun anketleri
  -  Mezunlarımızın iĢ yaĢamlarını gözleyen iĢverenlerin beklentilerinin ne ölçüde
    karĢılandığına yönelik iĢveren anketleri.
    Anketlerimiz, temel olarak eğitim amaçlarımız doğrultusunda hazırlanan program
çıktılarının ne ölçüde karĢılandığını ölçerler. Eğitim amaçlarımız beklenen program
çıktılarımızla örtüĢtüğü için program çıktılarımızın karĢılanma seviyesi eğitim amaçlarımızın
ne ölçüde sağlandığını gösterir.
                                                32
    Anketlerimizin yanı sıra yönetim ve sınıf temsilcileri arasındaki toplantılar, öğretim
üyelerimizin görüĢleri ve dıĢ paydaĢlarımız ile yapılan görüĢmeler de eğitim amaçlarımızın ne
ölçüde karĢılandığına dair değerli ip uçları sunmaktadır. Program çıktılarımızın beklenilen
düzeyde gerçekleĢmeyiĢi ve iç-dıĢ paydaĢlarımızdan yeni gereksinimlerin bildirilmesi
durumlarında eğitim amaçlarımız tekrar gözden geçirilerek gerekli değiĢiklikler yapılır ve
eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik çalıĢmalar gerçekleĢtirilir.
                                             33
B.3. Program Çıktıları

3.1 Program Çıktılarını Belirleme Yöntemi
Program çıktılarımız üniversite, fakülte ve bölüm özgörevleri, iç-dıĢ paydaĢların
gereksinimleri dikkate alınarak belirlenen eğitim amaçları ve MÜDEK beklentileri
doğrultusunda tüm öğretim üyelerimizin katılımı ile düzenlenen Akademik Kurul
toplantılarımızda belirlenmiĢtir. Diğer paydaĢlarımızla da farklı zamanlarda görüĢmeler
yapılarak görüĢleri alınmıĢtır. Program çıktılarımız, iç-dıĢ paydaĢlardan gelen görüĢler ve
bilimsel geliĢmeler göz önüne alınarak periyodik olarak gözden geçirilir ve gerektiğinde
güncelleĢtirilirler.


3.2 Program Çıktıları
Bilgisayar Mühendisliği program çıktıları aĢağıdaki gibidir:

  1. Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği
    problemlerine uygulama becerisi
  2. Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi
  3. Ġstenen gereksinimleri yerine getirecek Ģekilde bir sistemi veya bir süreci modern
    tasarım araçları ile tasarlama becerisi
  4. Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması
    becerisi
  5. Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama
    becerisi
  6. Bireysel çalıĢma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalıĢma becerisi
  7. Türkçe yazılı ve sözlü iletiĢim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak
    Ģekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması
  8. YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile
    kendini yenileme becerisi
  9. Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma
  10. Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iĢ hayatında giriĢimcilik, yenilikçilik vb.
    kavramların önemini kavrama becerisi
  11. Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel      vb. sorunları hakkında farkındalık ve
    mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleĢtirme
  12. Sorgulayıcı düĢünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm
    yolları üretebilme


                                              34
  13. Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kiĢilik özelliklerinin
     geliĢtirilmesi
  Ġlk 11 program çıktısı MÜDEK‟in 11 çıktısına karĢılık gelmektedir. Diğer 2 çıktı
  akademik kurulumuz tarafından öngörülmüĢtür.


3.3 Program Çıktılarının Program Eğitim Amaçlarıyla Uyumu
Program çıktılarımız eğitim amaçlarımızla uyum halindedir. Tablo 3.3.1‟de her bir eğitim
amacımızın hangi program çıktılarını kapsadığı verilmektedir.Tablo 3.3.1 Eğitim amaçları ve program çıktılarının uyumu
      PÇ1  PÇ2   PÇ3  PÇ4  PÇ5  PÇ6  PÇ7  PÇ8  PÇ9  PÇ10  PÇ11  PÇ12  PÇ13

  EA1 X
  EA2      X    X   X   X               X       X
  EA3                   X   X   X                X
  EA4                            X      X3.4 Program Çıktılarının Ölçme ve Değerlendirme Süreci
     Temel bilimler, bilgisayar mühendisliği alanları ve teknik/teknik olmayan derslerin
uygun yöntemlerle öğrenciye verilmesi ile program çıktılarına ulaĢılmaya çalıĢılmaktadır.
Öğrencilerin vize sınavları %40, final sınavları %60 oranında toplanarak geçme notu
hesaplanmaktadır. Ayrıca, çeĢitli derslerde, dersin verimliliğini arttırmak, öğrencilerin güncel
konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, yazılı ve sözlü iletiĢim kurabilme, takım çalıĢması
yapabilme becerilerini geliĢtirmek gibi amaçlarla öğrencilere çeĢitli ödev ve projeler
verilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar; ders notlarına belirli oranda katılarak öğrenciler
ödüllendirilmiĢtir. Derslere iliĢkin baĢarı düzeyi program çıktılarımızın ölçülmesinde önemli
bir rol oynamaktadır.
     Bunun yanı sıra, her dönem sonunda program çıktılarının ne düzeyde sağlandığını
ölçen  ders anketleri uygulanmaktadır. Her öğretim üyesi her bir ders için bir dosya
hazırlamaktadır. Öğretim üyesi, her bir program çıktısına ait anket ortalamasını kendi
beklentisi ile karĢılaĢtırarak yorumlarını ders dosyasına ekler. Daha sonraki yıllarda beklenen
seviyeye ulaĢmak için uyguladığı yöntemlerde ne gibi yenilikler yapması gerektiğini belirler.
Bunun yanı sıra son sınıf öğrencilerimize, mezunlara ve iĢverenlere de program çıktılarımıza
iliĢkin anketler uygulanmaktadır.


                                                35
        2009-2010 öğretim yılı için düzenlenen Mezun öğrenci anketinin değerlendirme
sonuçları aĢağıdaki gibidir. Anket soruları Ek 1.d‟de verilmektedir. Bu ankete mezun olma
düzeyinde 163 öğrenci katılmıĢtır. Program çıktılarının genel ortalaması 5 üzerinden 3.61
olup tatminkar düzeydedir. Önümüzdeki yıllarda bu ortalamanın arttırılmasına çalıĢılacaktır.

        Mezun     Anketi      ve      Ders        Anketi     sonuçlarına
http://sorubank.ege.edu.tr/~bilmuh/obs/raporlar.php adresinden ulaĢılabilinir.


                     MEZUN ÖĞRENCİ ANKETİ

       4,50
       4,00
       3,50
       3,00
  Ortalama
       2,50
       2,00
       1,50
       1,00
       0,50
       0,00
           1  2  3   4   5   6   7   8   9  10   11  12  13  14  15
                              Soru no                  ġekil B.3.1 Mezun öğrenci anketi sonuçları        2009-2010 öğretim yılı iĢveren anketi değerlendirme sonuçları aĢağıda verilmektedir.
Anket soruları Ek 1.d‟de verilmektedir. Ankete 37 kuruluĢ katılmıĢtır. Program çıktılarının
genel ortalaması 5 üzerinden 4 olup oldukça tatminkar düzeydedir. Önümüzdeki yıllarda bu
ortalamanın daha da arttırılmasına çalıĢılacaktır.
                                                     36
                    İŞVEREN ANKETİ SONUÇLARI

        5
       4,5
        4
       3,5
        3
  Ortalama
       2,5
        2
       1,5
        1
       0,5
        0
          1  2  3  4  5   6  7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17
                               Soru no


                     ġekil B.3.2 ĠĢveren anketi sonuçları


3.5 Program Çıktılarına UlaĢma
Program çıktılarını sağlamak için temel unsur Eğitim Planı‟nda yer alan derslerdir. Eğitim
planımızı oluĢturan dersler beklenen tüm MÜDEK çıktılarını karĢılayacak Ģekilde
belirlenmiĢtir. Ders içerikleri hazırlanırken de MÜDEK beklentileri göz önüne alınmıĢtır.
Eğitim Planı Temel Bilimler, Meslek ve Genel amaçlı derslerde oluĢmaktadır. Bu konu
hakkında bilgi detaylı bilgi Bölüm B.5‟de verilmektedir.
        Dersler sırasında teorik bilgi verilmesinin yanı sıra ödev, proje, deney vb.
uygulamalarla öğrencilerin bilgilerinin pekiĢmesi sağlanır. Donanım derslerinde uygulamalar
genel olarak Elektrik Elektronik Laboratuarı‟nda deney düzeneği oluĢturma ve sınama
Ģeklindedir. Yazılım derslerinde verilen ödev ve projeler de yazılım geliĢtirme ağırlıklıdır.
Tüm bunlar dönem sonunda vize sınavı notu ile öğretim üyesinin uygun gördüğü Ģekilde
eklenerek değerlendirmeye alınır.
        3. sınıfı bitiren öğrenciler bir iĢ yerinde staj yaparak gerçek bir iĢ yerinde iĢlerin ne
Ģekilde yürüdüğü hakkında bilgi edinirler. 4. sınıf öğrencileri bitirme tezi yaparak o güne
kadar edindikleri bilgileri kapsamlı bir projede kullanırlar. Staj ve Bitirme tezleri hakkında
detaylı bilgi Bölüm B.1‟de verilmektedir.
        Öğrenciler eğitimleri boyunca kendilerini iletiĢim ve kiĢilik yönünden geliĢtirecek
sosyal faaliyetlerde de bulunurlar. 1. sınıfa baĢlayan öğrencilere verilen Üniversite YaĢamı‟na                                                       37
giriĢ dersiyle öğrencilerin üniversiteye uyum sağlaması hedeflenir. Sosyal Sorumluluk dersi
de öğrencilerin çağın ve toplumun sorunları hakkında farkındalığını ve duyarlılığını
arttırmasını amaçlar. 2009-2010 yılında bu ders kapsamında gerçekleĢtirilen Sosyal
Sorumluluk Projeleri‟ne http://sorubank.ege.edu.tr/~bilmuh adresinden eriĢilebilir. Bazı
öğrencilerimiz gönüllü olarak Ağ Yönetim Grubu‟nda çalıĢarak hem bölümde düzenin
sağlanmasına katkıda bulunurlar, hem de deneyimlerini ve özgüvenlerini arttırırlar.
Üniversitemiz öğrenci kulüpleri, spor tesisleri, kütüphane vb. zengin olanaklar sunar.
Bölüm‟de her yıl bahar döneminde düzenlenen Kariyer Günleri sırasında her hafta bir
kuruluĢun temsilcileri iĢ ortamlarının tanıtımını yaparlar. Kariyer Günleri sırasında bazı
kuruluĢlar bire-bir öğrencilerle görüĢerek eleman alımı yaparlar. 2009-2010 öğretim yılı‟nda
gerçekleĢtirilen Kariyer Günleri Etkinliklerine http://sorubank.ege.edu.tr/~bilmuh adresinden
ulaĢılabilir. Öğrenciler ödev, proje ve laboratuar çalıĢmalarını rapor haline getirerek,
gerçekleĢtirdikleri çalıĢmaları bildiri haline getirerek yazılı iletiĢim becerileri arttırırlar.
ÇeĢitli konferanslarda yazdıkları bildirileri sunarak uzman bir topluluk karĢısında sözlü olarak
birikimlerini dile getirme deneyimi kazanırlar.
    AĢağıda her bir program çıktısı için o çıktıyı sağlamada kullanılan yaklaĢım ve
uygulamalar tanıtılmakta ve o çıktıya ne düzeyde eriĢildiğini gösteren kanıtlar sunulmaktadır.
Bu kanıtlar MÜDEK program değerlendiricilerine kurum ziyareti sırasında gösterilecektir.


1.Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği
problemlerine uygulama becerisi
Matematik bilgisi öğrencinin yorumlama ve çıkarım yeteneğini geliĢtirdiği için mühendislik
eğitiminde önemlidir. Bölümde matematik bilgisini arttırmaya yönelik temel dersler ilk 2
yılda yoğun olarak verilmektedir. Matematik I-II, Ayrık Yapılar, Diferansiyel Denklemler,
Olasılık ve Ġstatistik, Doğrusal Cebir ve Nümerik Yöntemler bu derslere örnek derslerdir.
Otomata Teorisi, ĠĢletim Sistemleri-I, Paralel Programlama, Algoritma Analizi, Yapay Sinir
Ağları, SĠmülasyon ve Modelleme, Ontoloji Mühendisliği      gibi derslerde de matematik
bilgisini kullanmayı gerektirmektedir.
Bu derslerin yanı sıra Fizik-I, Fizik-II dersleri de öğrencinin sağlam bir temel bilimler
altyapısı oluĢturmasını amaçlamaktadır. Bu derslere ait laboratuar uygulamaları da
bulunmaktadır. Laboratuar olanakları kısıtlı olduğu için uygulamalarda problem yaĢadığı
gözlenmektedir. Laboratuar olanaklarının zaman içinde arttırılması ile birlikte bu
problemlerin giderileceği düĢünülmektedir.                                               38
Nesneye Dayalı Programlama, Veritabanı Yönetimi, Windows Programlama, Veri
Madenciliği, Üretim Bilgi sistemi gibi dersler de bilgisayar bilimlerini mühendislik
problemlerine uygulama becerisi kazandırmaya yönelik derslerdir.
Eğitim planımızda yukarıda belirtilen derslerin içerikleri, sınav soruları, çalıĢma soruları,
projeler, ödevler ve laboratuar uygulamaları bu çıktının sağlandığına yönelik kanıtlardır.
    Mezun öğrenci ve iĢveren anketleri incelendiğinde bu çıktının gerçekleĢme seviyesi
ortalama olarak 3.49 ve 4.14 görülmektedir. Bu değerler bu çıktının tatminkar bir düzeyde
kazanıldığının göstergesidir.


2. Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi
Problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi bir mühendisin edinmesi zorunlu bir
beceridir. Bu bağlamda bölümde verilen derslerde edinilen teorik bilgilerin yanında
uygulama, laboratuar çalıĢması vb. pratiğe yönelik unsurlarla bu becerinin geliĢtirilmesi
amaçlanmaktadır.
    Yazılım ağırlıklı deslerden Nesneye Yönelik Programlama, Veri Yapıları, ĠĢletim
Sistemleri-1, Ontoloji Mühendisliği, Algoritma Analizi gibi dersler; Donanım ağırlıklı
derslerden Elektrik Devreleri, Sayısal Elektronik, MikroiĢlemciler gibi dersle bu beceriyi
oluĢturmaya yönelik derslerdir.
    Öğrencinin 3. sınıf sonunda yapmıĢ olduğu staj çalıĢması gerçek hayattaki sistemlerde
yaĢanan problemlerin belirlenmesi ve çözüm yöntemlerinin gözlenmesi açısından önemli bir
deneyim oluĢturmaktadır.
    Öğrencinin son sınıfta hazırladığı bitirme tezi de öğrencinin problemleri belirleme,
tanımlama ve çözme becerisini geliĢtirmede önemli bir rol oynamaktadır. Ödevler, projeler,
uygulamalar vb. de bu çıktının kazanılmasında rol oynarlar.
    Mezun öğrenci ve iĢveren anketleri incelendiğinde bu çıktının gerçekleĢme seviyesi
ortalama olarak 3.87, ve 4.28 görülmektedir. Bu değerler bu çıktının tatminkar bir düzeyde
kazanıldığının göstergesidir.


3.Ġstenen gereksinimleri yerine getirecek Ģekilde bir sistemi veya bir süreci modern
tasarım araçları ile tasarlama becerisi
Bu çıktı mesleki dersler, projeler, laboratuar çalıĢmaları, bitirme tezleri vb. yolları ile
öğrenciye kazandırılmaktadır. Eğitim planında yer alan Mantık Devreleri Tasarımı, Sayısal
Bilgisayar Tasarımı, Elektrik, Sayısal Elektronik, Mikrodenetleyici Tabanlı Sistem Tasarımı,
MikroiĢlemciler gibi dersler donanım tasarımına iliĢkin deneyim kazanılmasını hedeflerken


                                               39
Yazılım Mühendisliği, Veritabanı, Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım, Sistem Analizi ve
Tasarımı, Algoritma Analizi gibi dersler de yazılım tasarımının geliĢtirilmesine yöneliktir.
    Mantık Devreleri Tasarımı, Sayısal Bilgisayar Tasarımı, Elektrik, Sayısal Elektronik
vb. donanım derslerinde öğrenciler bir iĢlevi yerine getiren devreler tasarlamaktadırlar.
Sayısal Bilgisayar Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi gibi donanım derslerinde de örnek bilgisayar
donanımları detaylıca incelenmektedir. Yazılım Mühendisliği, Veritabanı, Neseneye Dayalı
Analiz ve Tasarım, Web Tabanlı Windows Programlama gibi yazılım derslerinde öğrencilerin
yapmıĢ olduğu projeler ve ödevler de bir problemi çözen ya da istenen gereksinimleri
karĢılayan yazılımların tasarlanmasını içermektedir.
    Öğrencilerin son sınıfta gerçekleĢtirdikleri bitirme tezleri de önemli ölçüde tasarım
içermektedir. Bitirme tezlerinde öğrenciler genellikle belli gereksinimleri yerine getiren
yazılım sistemleri tasarımı yapmaktadırlar.
    Mezun öğrenci ve iĢveren anketleri incelendiğinde bu çıktının gerçekleĢme seviyesi
ortalama olarak 3.86 ve 4.22 görülmektedir. Bu değerler bu çıktının tatminkar bir düzeyde
kazanıldığının göstergesidir.


4. Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması
becerisi
Bu program çıktısı da teorik dersler sırasında verilen bilgilerle sağlanmakta; deneyler,
uygulamalar, projeler vb. yoluyla pratiğe dökülerek pekiĢtirilmektedir. Bu çıktının ilgili
olduğu derslerden bazıları Veri Yapıları, ĠĢletim Sistemleri I-II, Yönetim BiliĢim Sistemleri,
Üretim Bilgi Sistemleri, Sayısal Elektronik, MikroiĢlemciler dersleridir.
    Donanım dersleri kapsamında sayısal sistemleri oluĢturan donanım öğeleri detaylı
olarak incelenmekte; örnek problemler ve deneylerle öğrencinin uygun donanım elemanlarını
belirlemesi sağlanmaktadır. Yazılım derslerinde Java, .NET, Matlab vb. çeĢitli      yazılım
araçları kullanılmaktadır. Bu sayede öğrenciler çeĢitli alternatifleri tanımaktadır. Böylelikle
öğrencilere  iĢ  yaĢamında   uygun  aracı  belirlemeyi  kolaylaĢtıracak  bir  altyapı
kazandırılmaktadır.
    Öğrenciler son sınıftaki bitirme tezlerinde de uygun yazılım ve donanım çözümlerinin
belirlenmesi konusunda deneyim kazanmaktadır.
    Mezun öğrenci ve iĢveren anketleri incelendiğinde bu çıktının gerçekleĢme seviyesi
ortalama olarak 3.75 ve 4.51 görülmektedir. Bu değerler bu çıktının tatminkar bir düzeyde
kazanıldığının göstergesidir.                                                40
5.Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi
Bu çıktı dersler, laboratuar çalıĢmaları, projeler, staj ve bitirme tezleri ile sağlanmaya
çalıĢılmaktadır. Eğitim ilk 2 yılında alınan temel bilimlere yönelik dersler öğrencinin
yorumlama ve akıl yürütme becerilerini geliĢtirmeye hizmet etmektedir. Mesleki derslerde de
örnek verme, karĢılaĢtırma vb. yöntemler kullanılarak mantık ve akıl yürütme becerileri
arttırılmaktadır.
    Eğitim Planı‟nda yer alan Fizik I-II, Mantık Devreleri Tasarımı, Sayısal Bilgisayar
Tasarımı, Elektrik, Sayısal Elektronik, MikroiĢlemciler   gibi derslerde öğrenciler deney
gerçekleĢtirme deneyimi kazanmaktadır. Yazılım ağırlıklı Veri Yapıları, Yapay Sinir Ağları,
ĠĢletim Sistemleri-II, Üstortam Programlama, Linum ile Web Programlama gibi derslerde ise
uygulama geliĢtirme yolu ile öğrenciler teorik bilgilerini uygulamaya dökebilmektedir.
Yazılım geliĢtirme sırasında karĢılaĢılan sorunları akıl yürütme vb. yollarla çözebilmektedir.
Bunların yanısıra pek çok dersin içeriği gözlem ve akıl yürütmeye dayalı unsurlar
içermektedir.
    Staj çalıĢmaları sırasında öğrenciler bulundukları iĢ yerinde iĢlerin yürüyüĢü hakkında
gözlem yoluyla bilgi edinebilmektedir. Bitirme tezleri sırasında da gözlem, uygulama ve akıl
yürütmeye dayalı çalıĢma yöntemleri kullanmaktadırlar.
    Mezun öğrenci ve iĢveren anketleri incelendiğinde bu çıktının gerçekleĢme seviyesi
ortalama olarak 3.80 ve 4.02 görülmektedir. Bu değerler bu çıktının tatminkar bir düzeyde
kazanıldığının göstergesidir.


6. Bireysel çalıĢma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalıĢma becerisi

Öğrenciler dersler kapsamında verilen projeleri, ödevleri ve laboratuar uygulamalarını
bireysel ya da takım çalıĢması yaparak hazırlamaktadır. Ders dıĢı çalıĢma zamanlarında grup
çalıĢmaları yaparak bilgi paylaĢımında bulunmaktadırlar.

    Tez projeleri de takım çalıĢması deneyimi kazanmak için bir fırsattır. Bir tezi 2-3
kiĢilik bir öğrenci grubu alabilir. Tez sırasında baĢka alanlardan uzmanlarla iletiĢime
geçilebilir.

    Öğrenciler eğitimleri sırasında kısmi zamanlı çalıĢma yapabilirler. Örneğin
üniversitemizde Ġlaç AraĢtırma Enstitüsü, BĠTAM vb. birimlerde farklı alanlardan gelen
uzmanlarla oluĢan gruplarda görev alabilirler. Staj sırasında da farklı alanlarda uzmanlaĢmıĢ
                                              41
kiĢilerle bir araya gelebilirler. Bu Ģekilde disiplinler arası takımlarda çalıĢma deneyimi
kazanırlar.
    Anket sorularında 7. soru bireysel çalıĢma, 6. soru da takım halinde çalıĢma becerisini
ölçmeye yönelikti. Mezun öğrenci anketlerinde bu 2 sorunun ortalaması sırası ile 3.83 ve 3.69
olarak görülmektedir. ĠĢveren anketlerinde ise ortalamalar 4.49 ve 4.11 olarak belirlenmiĢtir.
Bu değerler bu çıktının tatminkar bir düzeyde kazanıldığının göstergesidir.


7. Türkçe yazılı ve sözlü iletiĢim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak
Ģekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması
Öğrenciler eğitimleri boyunca derslerde sorular sorarak, bilgi paylaĢımı yaparak, ders dıĢında
öğretim elemanları ile dersle ilgili ya da ders dıĢı konularla ilgili görüĢmeler yaparak,
gerektiğinde Öğrenci ĠĢleri gibi üniversitenin diğer birimleri ile iletiĢime geçerek sözlü
iletiĢim becerilerini geliĢtirirler. Proje, staj, tez raporları, sınavlar, sunumlar da yazılı iletiĢim
becerilerinin geliĢmesine olanak sağlar. Son sınıfa gelmiĢ öğrenciler tez çalıĢmalarını bir
konferansa bildiri olarak yollayarak hem yazılı hem de sözlü iletiĢim kurma deneyimlerini
geliĢtirebilirler.
    Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler Ġngilizce muafiyet sınavını aĢamazlarsa 1 yıl
hazırlık eğitimi ile yabancı dil altyapılarını güçlendirirler. 1. sınıf eğitim planında yer alan
Teknik Ġngilizce dersi mesleki yabancı dil alt yapısı oluĢturmayı amaçlar. Bu ders kapsamında
öğrenciler Ġngilizce sunum yapma, rapor hazırlama gibi konularda deneyim kazanırlar.
Derslerde kullanılan ana ve yardımcı kitapların çoğunun yabancı dilde olması mesleki
Ġngilizce‟nin geliĢmesine katkıda bulunur. Ayrıca proje ve ödevler sırasında Ġnternet
üzerinden yabancı dilde çeĢitli kaynaklara eriĢirler. 2010-2011 öğretim yılı ile ile derslerin
%30‟unun Ġngilizce olması öğrencilerin mesleki Ġngilizce‟lerinin ilerlemesini sağlayacaktır.
Bunun yanı sıra Erasmus programı ile yurt dıĢına çıkan öğrenciler Ġngilizce yanında diğer
Avrupa dillerini de öğrenme fırsatı bulurlar.
    Mezun öğrenci anketleri incelendiğinde bu çıktının gerçekleĢme seviyesi ortalama
olarak 3.42, iĢveren anketlerinde Türkçe ve yabancı dilde yazılı/sözlü iletiĢim kurma
becerileri sırasıyla 3.94 ve 3.60 olarak belirlenmiĢtir. Bu değerler bu çıktının tatminkar bir
düzeyde kazanıldığının göstergesidir.
                                                  42
8. YaĢam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile
kendini yenileme becerisi
Bilgisayar mühendisliği alanında geliĢmeler büyük bir hızla yaĢandığı için öğrenciler doğal
olarak eğitimleri boyunca yaĢam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine varırlar. Eğitimleri
sırasında çeĢitli ödev ve projelerde yenilikleri yansıtan Ġnternet kaynağını sık sık kullanırlar.
Üniversite kütüphanesinden de yararlanırlar. Öğretim üyeleri de yenilikleri takip etmeye
dikkat ederler. Kitapların son baskılarını kullanmaya ve derslerinde son geliĢmeleri dile
getirmeye özen gösterirler. Öğretim üyeleri de fırsat buldukça bu konunun önemini dile
getirerek öğrencilerin bilinçlenmesine katkıda bulunur.
    Mezun öğrenci ve iĢveren anketleri incelendiğinde bu çıktının gerçekleĢme seviyesi
ortalama olarak 3.70 ve 3.86 görülmektedir. Bu değerler bu çıktının tatminkar bir düzeyde
kazanıldığının göstergesidir.


9. Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma
Öğrenciler eğitimleri sırasında çeĢitli kurallara uyarak çalıĢmayı öğrenirler. Dönemin ilk
haftası öğretim üyeleri bu kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirirler. Bilgisayar
laboratuarları ve Elektrik-Elektronik laboratuarının kullanım kuralları öğrencilere yazılı
olarak bildirilir. Proje, ödev, deney raporları belli formatlara uygun Ģekilde hazırlanır. Sınav
ortamı kopya çekmeye izin vermeyecek Ģekilde düzenlenir. Sınav, ödev ve laboratuarlarda
etik dıĢı davranıĢlara karĢı önlem alınır.
    ĠĢ Hukuku, Bilgisayar ve Toplum, Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Ekonomi, Üretim Bilgi
Sistemleri gibi derslerde de öğrenciler bu konu ile ilgili olarak bilinçlendirilirler. Bunun yanı
sıra öğretim üyeleri ve araĢtırma görevlileri de zaman zaman bu konuda çeĢitli telkinlerde
bulunurlar.
    Mezun öğrenci ve iĢveren anketleri incelendiğinde bu çıktının gerçekleĢme seviyesi
ortalama olarak 3.40 ve 4.29 görülmektedir. Bu değerler bu çıktının tatminkar bir düzeyde
kazanıldığının göstergesidir.


10. Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iĢ hayatında giriĢimcilik, yenilikçilik vb.
kavramların önemini kavrama becerisi
Bu program çıktısını kazandırmaya yönelik baĢlıca dersler Proje Yünetimi, Nesneye Dayalı
Programlama, Sosyal Sorumluk Projeleri, Yöneylem AraĢtırması gibi derslerdir.
    Bu program çıktısının kanıtı olarak öğrencilerin eğitim boyunca gerçekleĢtirdikleri
ödev, proje, laboratuar çalıĢmaları, bitirme tezleri gösterilebilir. Bu çalıĢmalar sırasında


                                               43
öğrenciler proje ve zaman planlaması yaparlar. GeniĢ kapsamlı bitirme tezleri de öğrencinin
gerçek bir proje yönetimi deneyimi yaĢamasını sağlar. 3. sınıfta seçmeli ders olarak verilen
Proje Yönetimi dersi öğrencinin bu konuda kendini geliĢtirmesine hizmet eder.
    Ayrıca, dersler sırasında yeri geldiğinde kendini yenilemenin ve giriĢimci olmanın
önemine dikkat çekilir.
    Mezun öğrenci anketlerinde 11. ve 15. sorular bu program çıktısının sağlanma
düzeyini ölçmeye yöneliktir. Mezun öğrenci anketlerinde bu 2 sorunun ortalaması sırası ile
3.54 ve 3.57 olarak görülmektedir. ĠĢveren anketlerinde ise 12, 15 ve 17. sorular bu program
çıktısı ile iliĢkilidir. Bu 3 sorunun ortalamaları sırasıyla 3.61, 3.83 ve 3.75 olarak
belirlenmiĢtir. Bu değerler bu çıktının tatminkar bir düzeyde kazanıldığının göstergesidir.


11. Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve
mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleĢtirme
2009-2010 yılı ile birlikte verilmeye baĢlanan Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi bu program
çıktısını sağlamaya yöneliktir. Bu ders kapsamında öğrenciler gruplara ayrılarak çalıĢırlar.
Her bir grup bir sosyal sorumluluk projesini yerine getirir ve projelerinin sunumunu
gerçekleĢtirir.  2009-2010    yılında   verilen   sosyal   sorumluluk  projelerine
http://sorubank.ege.edu.tr/~bilmuh/ adresinden ulaĢılabilinir.
    Siyasi Tarih, Üretim Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliğine GiriĢ, Ġnsan
Kaynakları Yönetimi, Halkla ĠliĢkiler, Yönetim BiliĢim Sistemleri, Ekonomi gibi dersler de
bu çıktının kazanılmasında rol oynarlar.
    Ders içerikleri, Ģirket araĢtırması, uygulama örnekleri vb. yanı sıra öğretim üyeleri ve
araĢtırma görevleri yeri geldiğinde telkinlerle öğrencileri bilinçlendirir.
    Mezun öğrenci anket sorularında 12. ve 13. soruları, iĢveren anketi sorularından 13 ve
14. sorular bu program çıktısının sağlanma düzeyini ölçmeye yönelikti. Mezun öğrenci
anketlerinde bu 2 sorunun ortalaması sırası ile 3.07 ve 3.47 olarak görülmektedir. ĠĢveren
anketlerinde ise ortalamalar 3.71 ve 3.49 olarak belirlenmiĢtir. Bu değerler bu çıktının
tatminkar bir düzeyde kazanıldığının göstergesidir.
    Mezun öğrenci anketlerinde en düĢük puan bu çıktıya verilmiĢtir. Birkaç yıl sonra
Sosyal Sorumluluk dersini almıĢ öğrencilerin mezun olmasıyla bu çıktı ile ilgili daha iyi
sonuçlar elde edileceği umulmaktadır.
                                               44
12. Sorgulayıcı düĢünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm
yolları üretebilme
Derslerde verilen proje ve ödevlerde, laboratuar çalıĢmalarında ve bitirme tezlerinde
öğrenciler verilen problemlerle bu program çıktısı sağlanmaya çalıĢılır. Öğrenciler kendilerine
verilen problemi analiz etmeyi, akıl yürüterek ve yorumlayarak çözüm alternatifleri üretmeyi
öğrenirler. Sınav soruları da bu yeteneği geliĢtirecek doğrultuda hazırlanır.
    Mezun öğrenci ve iĢveren anketleri incelendiğinde bu çıktının gerçekleĢme seviyesi
ortalama olarak 3.69 ve 4.02 görülmektedir. Bu değerler bu çıktının tatminkar bir düzeyde
kazanıldığının göstergesidir.13.Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kiĢilik özelliklerinin
geliĢtirilmesi

Öğrenciler teorik bilgileri proje, ödev, deney vb. yollarla pratiğe döktükçe ve bu sırada
karĢılarına çıkan problemleri çözdükçe kendilerine güven, sabır, kararlılık gibi kiĢilik
özelliklerini geliĢtirirler. Staj çalıĢması eğitim sırasında iĢ ortamını gözlemeye ve öğrencinin
kendini değerlendirmesine olanak sağlar. Proje ve ödevlerden daha geniĢ kapsama sahip olan
bitirme tezleri de öğrencinin özgüvenin geliĢmesine olanak sağlar. Kariyer Günleri‟nde
yapılan sunumlar da öğrencilerin iĢ ortamını tanımalarına ve mezun olduktan sora iĢe
baĢlarken daha kolay uyum göstermelerine yardımcı olur.
                                               45
B.4. Sürekli ĠyileĢtirme
    Program çıktılarının daha yüksek oranda sağlanabilmesinde sürekli iyileĢtirme
çalıĢmaları önemli ye tutmaktadır. Güncel gereksinimler, iç-dıĢ paydaĢlarımızın görüĢleri ve
anket sonuçları doğrultusunda bölümdeki çalıĢmalar      dinamik bir döngü içerisinde
yürütülmektedir.

    Son MÜDEK değerlendirmesinden bu yana gerçekleĢtirilen sürekli iyileĢtirme
çalıĢmaları aĢağıdadır:

1.Eğitim Planındaki ĠyileĢtirmeler:

    Eğitim planımız özgörevimiz, MÜDEK beklentileri, bilimsel geliĢmeler ve iç-dıĢ
paydaĢlardan alınan görüĢler dikkate alınarak bugünkü haline getirilmiĢ olup 2010-2011
Eğitim Öğretim yılında uygulamaya girecektir. Yeni eğitim planı ile ilgili önemli noktalar
Ģunlardır:

- Temel Bilim eğitimi ile ilgili dersler 35.5 kredi tutmakta olup eğitim planımızın %25‟ini
oluĢturmaktadır. Bir sonraki bölümde bu konu hakkında detaylı bilgi verilecektir. Bu
derslerden Matematik dersinin tüm bölümlerde aynı kredi ve içerikle verilmesi amacıyla
dekanlık düzeyinde çalıĢma yapılmıĢtır. Fizik I ve Fizik II derslerinin de deney çalıĢmaları
baĢlamıĢtır.

- Mühendislik eğitimi dersleri 103 kredi olup MÜDEK‟in öngördüğü 48 krediyi aĢmaktadır.
Bir sonraki bölümde bu konu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

- Hazırlık sınıfının zorunlu yapılabilmesi için derslerin en az %30‟u Ġngilizce olarak verilecek
Ģekilde düzenleme yapılmıĢtır.

- Mühendislik Fakültesi bünyesinde tüm bölümlerde açılan teknik olmayan seçimlik derslerin
tüm bölümlerin öğrencilerinin alabilmesi için çalıĢma düzenlenmiĢtir. Bu çalıĢma gereği tüm
teknik olmayan seçimlik derslerin kredisi 2 olarak belirlenmiĢtir.

- Üniversite Senatosu‟nun kararı gereği 1. sınıf Eğitim Planı‟na Üniversite YaĢamına GiriĢ
dersi konmuĢtur. Bu sayede üniversiteye yeni baĢlayan öğrencilerin üniversite yaĢamına
entegrasyonu kolaylaĢacaktır

- Üniversite Senato‟sunun kararı gereği Sosyal Sorumluluk Dersi eğitim planına alınmıĢtır.
Bu sayede öğrencilerin çağın sorunları hakkında farkındalık düzeyi yükseltilecek ve
sorumluluk bilinçleri geliĢtirilecektir.                                               46
-.

    Yeni eğitim planı 2010-2011 yılında uygulamaya girdikten sonra anketler, iç-dıĢ
paydaĢlarımızdan gelen görüĢler dikkate alınarak sürekli izlenecek ve gerektiğinde
güncellenecektir.

2. Ölçme Değerlendirme Sürecindeki ĠyileĢtirmeler:

    2007 MÜDEK değerlendirmesindeki hakem görüĢleri dikkate alınarak Eğitim
Amaçları ve Program çıktıları tekrar oluĢturulmuĢtur. Ġç-dıĢ paydaĢlara yönelik anketler de
eğitim amaçları ve program çıktılarındaki değiĢikliklere paralel olarak tekrar oluĢturulmuĢtur.
Program çıktılarını ölçmek için kullanılacak anket yazılımı hazırlanmıĢtır. Önümüzdeki
yıllarda  ders   ve  öğretim  üyesi  anketleri  Öğrenci  Bilgi  Sistemi  aracılığı  ile
gerçekleĢtirilecektir.

    Sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına tüm öğretim üyelerinin katkısını sağlamak üzere
komisyonlar oluĢturulmuĢtur. Bu komisyonlar hakkında detaylı bilgi A.4 Yönetim Yapısı
baĢlığı altında verilmektedir.

3. Alt yapı iyileĢtirmeleri

    Elektrik kesintilerinde devreye girecek sürekli güç kaynağı alt yapısı oluĢturularak bu
konudaki problemlerimiz giderilmiĢtir.

    Sınıflarda bulunan datashow cihazlarının yenilenmesi ile birlikte derslerin izlenmesi
kolaylaĢmıĢtır.

    Öğrenci laboratuarlarımız yenilenmektedir. Binanın en alt katında bulunan Güvenlik
Birimi‟nin taĢınması ile birlikte boĢalacak bölümlere yeni araĢtırma laboratuarlarının
kurulması planlanmaktadır.

    Asansör inĢaatı projesinin hayata geçmesi ile birlikte baĢta engelliler olmak üzere tüm
öğrenciler ve personel bölüm içinde daha rahat harekete geçecektir. Ayrıca giriĢ katında
engelliler için bir tuvaletin inĢasına baĢlanacaktır.

4.Diğerleri

    Mühendislik Fakültesi bazında kurulan Çok Disiplinli ÇalıĢma grubunun faaliyetleri
ile akademik personelin ve öğrencilerin çok disiplinli projelere katılmaları yönünde çalıĢmalar
baĢlatılmıĢtır. Ġlk etapta düzenlenen seminerlerde her bölümün çalıĢma konularını tanıtması
sağlanmıĢtır. Bölümlerin birbirini daha yakından tanıması ile birlikte çok disiplinli                                                47
çalıĢmalara zemin oluĢturulması amaçlanmaktadır. Çok disiplinli çalıĢmaların yaygınlaĢması
ile birlikte öğrencilerimiz de çok disiplinli projelerde görev alma Ģansına sahip olacaktır.

    Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü programlarda bir öğretim
üyesi en fazla 7 öğrencinin danıĢmanlığını yürütebilmektedir. Bu durum yüksek lisans
eğitimine karĢı yoğun talebi karĢılayamamaktadır. Buna çözüm olarak 2010-2011 öğretim yılı
ile birlikte 2. Öğrenim Tezsiz Yüksek Lisans Programı uygulamaya girecektir. Bu durumun
bütçeye sağlayacağı katkı lisans eğitiminin iyileĢtirileĢtirilmesinde de kullanılacaktır.

    Bölüm bütçesinin iyileĢtirilmesi için 2. Öğrenim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
üzerinde çalıĢma yapılmıĢtır. ġu an Tezsiz Yüksek Lisans Programı Üniversite Senatosu ve
YÖK tarafından kabul edilmiĢtir. 2010-2011 yılında bu programa öğrenci kabulu
baĢlayacaktır.
                                                48
B.5. Eğitim Planı

5.1 Eğitim Planı (Müfredat)

    Bilgisayar Mühendisliği Programı‟nda programın amacına uygun olarak eğitimin ilk
yıllarında temel bilim dersleri ağırlıklı bir eğitim planı izlenir. Bu çerçevede program
içerisinde, bilgisayar mühendisliğinin gerektirdiği matematik altyapının kazandırılmasına
önem verilmektedir. Daha sonra bu alt yapının üzerine yazılım ve donanım içeren sistemlerin
çözümlemesi, tasarımı, gerçeklenmesi ve sınanması konusunda ilgili dersler verilir. Teknik
dersler öğrencilerin çeĢitli yazılım ve donanım araçları kullanarak problem çözme, analiz
etme gibi becerilerini geliĢtirmelerini sağlarlar. Bu arada program, sosyal yeteneklerin
geliĢimine yönelik yazılı ve sözlü iletiĢimin sağlanması konusunda uygun ders ve
uygulamalarla desteklenir. Öğrenciler eğitim sırasında grup içinde çalıĢma, proje planlama
gibi konularda deneyim kazanırlar. Eğitimlerinin son yılında gerçekleĢtirdikleri bitirme tezi
ile tüm mühendislik eğitimi boyunca edindikleri bilgileri uygulamaya dökerler. Bilgisayar
mühendisliği   programında   yürütülen   lisans  eğitim  programı   son   Ģekliyle
http://sorubank.ege.edu.tr/~bilmuh/egitim adresinde ve Ek1.a‟da ders içerikleri ile birlikte
verilmektedir.


    Ders Planının oluĢturulmasında program çıktıları ve buna bağlı olarak eğitim
çıktılarının sağlanması göz önüne alınmıĢtır. 2010 yılında Bologno Sürecine uyum çalıĢmaları
baĢlamıĢtır. Her bir dersin sağladığı program çıktıları Tablo 5.3‟de verilmektedir.
Öğrencilerin sınav, ödev, proje ve laboratuar baĢarıları eğitim ve program çıktılarının
karĢılanma düzeyini gösterir.


5.2 Eğitim Planı Ġçeriği

    Eğitim Planı içeriği Tablo 5.1‟de verilmektedir. Bir öğrenci mezun olabilmek için
toplam 144.5 kredilik ders almalıdır. Bu 140.5 kredilik dersin 35.5 kredisi matematik ve temel
bilim dersleri olup eğitim planının %25‟ini oluĢturmaktadır. Bu oran MÜDEK‟in temel
bilimler için öngördüğü değere eĢittir. Temel bilim ve matematik dersleri ağırlıklı olarak 1.
sınıfta verilmektedir. Eğitimin 2. yılı ile birlikte teknik ağırlıklı mesleki derslerin yüzdesi
artmaktadır. Ders planında teknik içerikli derslerin toplam kredisi 103‟dür. Bu eğitim
planında %71‟lik bir dilime karĢılık gelmektedir. Bu oran MUDEK‟in meslek eğitimi dersleri
için öngördüğü %37,5 alt sınırını aĢmaktadır.


                                              49
    Öğrenciler 3. sınıfa geldiklerinde 2 dönemde de 1‟er Teknik Seçimlik derse
kayıtlanmak zorundadır. 4. sınıf öğrencileri de her iki dönemde 2‟Ģer Teknik, 1‟er Teknik
Olmayan Seçimlik derse kayıtlanırlar. Mühendislik Fakültesi‟nde tüm bölümlerin teknik
olmayan seçimlik derslerinin fakültenin tüm öğrencileri tarafından alınabilmesi için çalıĢma
yapılmıĢtır. Bu uygulamaya uyum sağlayabilmek için teknik olmayan seçimlik derslerin
kredisi 2 saate indirilmiĢtir.
    Tüm bunların yanı sıra eğitim planında tüm öğrencilerin almak zorunda oldukları Türk
Dili, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi gibi kredi toplamına katılmayan dersler ve 1 kredilik
Üniversite YaĢamına GiriĢ, Sosyal Sorumluluk Projeleri gibi dersler de bulunmaktadır.
    Eğitim Planında MÜDEK‟in öngördüğü programa özgü derslerin de bulunmasına
dikkat edilmiĢtir. Bu derslerden Ayrık Yapılar dersi 1. sınıf bahar döneminde verilmektedir. 1.
ve 2. sınıfta programın amaçları doğrultusunda uygulamaları içeren Matematik, Olasılık ve
Ġstatistik, Doğrusal Cebir, Diferensiyal Denklemler ve Nümerik Yöntemler gibi matematik
ağırlıklı dersler bulunmaktadır. Eğitim planı bilgisayar ve mühendislik bilimlerine yönelik
dersler yönünden de oldukça zengindir.
    Tablo 5.2‟de tüm derslere iliĢkin Ģube ve ders türlerine iliĢkin bilgi verilmektedir.
Tablo 5.2‟den de görüldüğü gibi birçok dersin laboratuar saatleri bulunmaktadır. Bu durum,
öğrencinin teorik bilgilerinin uygulamalarla pekiĢmesini sağlamaktadır.
                                              50
              Tablo 5.1 Lisans Eğitim Planı
               Bilgisayar Mühendisliği Bölümü


                          Kategori (Kredi ya da AKTS Kredisi) (1),(2)
                                Mesleki
                                Konular (3)
                          Matematik
Yıl,  Ders Kodu ve Ders Adı                  Önemli
                          ve             Genel
Dönem                              düzeyde         Diğer
                          Temel            Eğitim
                                tasarım
                          Bilimler
                                içeriyorsa ()
                                koyunuz
1,1   101-Türk Dili – 1                          ( )     2 (0)
1,1   102- Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi – I             ( )     2 (0)
1,1   104- Matematik-I              4            ( )
1,1   105- Fizik-I                4            ( )
1,1   107- Algoritma ve Programlama I                4 (X )
1,1   108- Teknik Ġngilizce                     3   ( )
1,1   117- Bilgisayar Mühendisliğine GiriĢ             1 ( )
1,1   119- Üniversite YaĢamına GeçiĢ                   ( )     1
1,2   92- Türk Dili-II                          ( )     2 (0)
1,2   94- Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi – II             ( )     2 (0)
1,2   110- Fizik –II               4            ( )
1,2   111- Ayrık Yapılar             3            ( )
1,2   112- Algoritma ve Programlama –II               4 (X)
1,2   116- Bilgisayar Bilimlerine GiriĢ               3 ( )
1,2   119- Matematik-II              4            ( )
2,1   202- Diferansiyel Denklemler        3            ( )
2,1   203- Elektrik Devreleri                    4  ( )
2,1   204- Veri Yapıları                      3,5 (X)
2,1   210- Olasılık ve Ġstatistik         3,5           ( )
2,1   223- Mantık Devreleri Tasarımı                 4 (X)
2,1   225- Otomata Teorisi                      3  ( )
2,2   211- Doğrusal Cebir ve Nümerik Yöntemler 4             ( )
2,2   213- Sayısal Elektronik                    3  ( )
2,2   219- Programlama Dilleri                    4  ( )
2,2   224- Sayısal Bilgisayar Tasarımı                4 (X)
2,2   226- Modern Biyoloji            3            ( )
2,2   228- Sosyal Sorumluluk Projeleri                  ( )     1
3,1   307- MikroiĢlemciler                      3,5 (X)
3,1   322- Veritabanı Yönetimi                    4 (X)
3,1   324- Nesneye Dayalı Programlama                3 (X)
3,1   331- ĠĢletim Sistemleri I                   3  ( )
3,1   339-Bilgisayar Ağları I                    3  ( )
3,2   334-ĠĢletim Sistemleri II                   3  ( )
3,2   336- Nesneye Dayalı Tasarım ve Analiz             3 (X)
    340- Mikrodenetleyici Tabanlı Sistem              3 (X)
3,2
    Tasarımı
3,2   342- Bilgisayar Ağları-II                   3  ( )
                                               51
4,1   405- Bitirme Tezi                    2    ( )
4,1   451- Algoritma Analizi                 3   (X)
4,1   447- Yazılım Mühendisliği                4   (X)
4,2   405- Bitirme Tezi                    2    ( )
4,2   445- Bilgisayar Mimarisi                3   (X)
4,2   408- Yöneylem AraĢtırması         3           ( )
3,1   318- Üstortam Programlama                 3  (X)
3,1   329- Windows Programlama                 3   ( )
3,1   335- Proje Yönetimi                    3  (X)
3,1   337-Yazarlık Dilleri                   3   ( )
3,2   321- Linux ile Web Programlama              3  (X)
3,2   328- Web Tabanlı Windows Programlama           3   ( )
3,2   332- Bilgisayar Grafikleri                3  (X )
3,2   338- Eğitim Sistemleri Tasarımı              3   ( )
4,1   432- Ġstemci Sunucu Sistemleri              3   ( )
4,1   439- Veri Madenciliği                   3   ( )
4,1   441- Derleyici Tasarımı                  3   ( )
4,1   442- Simülasyon ve Modelleme               3   ( )
4,1   449- Web Servisleri                    3  (X)
4,1   443- Gömülü ve Gerçek Zamanlı Sistemler          3  (X)
4,1   411- Yönetim BiliĢim Sistemleri              3   ( )
4,1   423 - Bilgisayar ve Toplum                   ( )  2
4,1   424 – Pazarlama                         ( )  2
4,1   425 - Halkla ĠliĢkiler                     ( )  2
4,1   426 - Felsefeye GiriĢ                      ( )  2
4,1   453 - ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği                  ( )  2
4,2   435- Yapay Sinir Ağları                  3  (X)
4,2   436- Sunucu Yazılım Teknolojileri             3  (X)
4,2   440- Üretim Bilgi Sistemleri               3  (X)
4,2   446- Ontoloji Mühendisliği                3  (X)
4,2   422- Paralel Programlama                 3  (X)
4,2   402 - Sistem Analizi ve Tasarımı             3   ( )
4,2   427-ĠĢ Hukuku                          ( )  2
4,2   428- Siyasi Tarih                        ( )  2
4,2   429- Sosyoloji                         ( )  2
4,2   437- Ġnsan Kaynakları Yönetimi                 ( )  2
4,2   448- Ekonomi                          ( )  2
                                          10
PROGRAMDAKĠ TOPLAMLAR (4)             35,5  103         4
                                          (2)
MEZUNĠYET ĠÇĠN GENEL TOPLAM 144,5         35,5  103         4   2
TOPLAMLARIN GENEL TOPLAMDAKĠ YÜZDESĠ       25   71         2,7  1,4
Toplamlar bu  En düĢük kredi/AKTS kredisi    32/60  48/90
satırlardan
En az birini  En düĢük yüzde          % 25  % 37,5
sağlamalıdır
                                             52
                   Tablo 5.2. Ders ve Sınıf Büyüklükleri
                    Bilgisayar Mühendisliği Programı

                         Mevcut
                                   Dersin
                         Yılda
                                   Türü (1)
                         Açılan  Ortalama
Dersin                      ġube   ġube    Sınıf          Problem
Kodu          Dersin Adı        Sayısı  Büyüklüğü  Dersi   Laboratuvar  Saati  Diğer
 101   Türk Dili I                1     130    100%
 102   Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I   2     60    100%
 92   Türk Dili II               1     130    100%
 94   Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi II   2     60    100%
 104   Matematik - I               1     140    100%
 105   Fizik I                  1     130    90%     10%
 107   Algoritma ve Programlama I        1     200    60%     40%
 108   Teknik Ġngilizce             1     135    100
 109   Matematik – II              1     140    100%
 110   Fizik II                 1     130    90%     10%
 111   Ayrık Yapılar               1     140    100%
 112   Algoritma ve Programlama II        1     220    60%     40%
 116   Bilgisayar Bilimlerine GiriĢ       1     140    100%
 117   Bilgisayar Mühendisliğine GiriĢ      1     130    100%
 119   Üniversite YaĢamına GeçiĢ         1     130    100%
 202   Diferansiyel Denklemler          1     140    100%
 203   Elektrik Devreleri            1     140    60%     40%
 204   Veri Yapıları               1     130    75%     25%
 210   Olasılık ve Ġstatistik          1     150    75%     25%

                                                         53
   Doğrusal Cebir ve Nümerik
211  Yöntemler             1  160  60%  40%
213  Sayısal Elektronik         1  140  50%  50%
219  Programlama Dilleri        1  150  60%  20%  20%
224  Sayısal Bilgisayar Tasarımı    1  140  70%  30%
225  Otomata Teorisi          1  130  100%
226  Modern Biyoloji          1  136  100%
228  Sosyal Sorumluluk Projeleri    1  120  100%
231  Pazarlama             1  25  100%
231  Mantık Tasarımı          1  140  60%  40%
307  MikroiĢlemciler          1  120  70%  30%
312  ĠĢletim Sistemleri-I        1  120  100%
318  Üst Ortam Programlama       1  25  50%  50%
321  Linux ile Web Programlama     1  36  50%  50%
322  Veritabanı Yönetimi        1  120  60%     40%
324  Nesneye Dayalı Programlama     1  125  90%        10%
   Web Tabanlı Windows
328  Programlama            1  25  100%
329  Windows Programlama        1  70  100%
332  Bilgisayar Grafikleri       1  36  100%
334  ĠĢletim sistemleri-II       1  120  50%  50%
335  Proje Yönetimi           1  29  100%
336  Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım  1  120  100%
337  Yazarlık Dilleri          1  5   100%
338  Eğitim Sistemleri Tasarımı     1  30  100%
339  Bilgisayar Ağları - I       1  100  100%                                      54
   Mikrodenetleyici Tabanlı Sistem
340  Tasarımı             1  120  50%  50%
342  Bilgisayar Ağları - II      1  100  100%
402  Sistem Analizi ve Tasarımı    1  117  100%
408  Yöneylem AraĢtırması       1  15  100%
411  Yönetim BiliĢim Sistemleri    1  125  100%
422  Paralel Programlama        1  8   100%
423  Bilgisayar ve Toplum       1  32  100%
425  Halkla ĠliĢkiler         1  62  100%
427  ĠĢ Hukuku             1  50  100%
428  Siyasi Tarih           1  16  100%
432  Ġstemci Sunucu Sistemler     1  7   100%
435  Yapay Sinir Ağları        1  30  100%
436  Sunucu Yazılım Teknolojileri   1  50  90%     10%
437  Ġnsan Kaynakları Yönetimi     1  50  100%
439  Veri Madenciliği         1  15  100%
440  Üretim Bilgi Sistemleri      1  25   60  40
441  Derleyici Tasarımı        -  -   -
442  Simülasyon ve Modelleme      1  5   20%  80%
   Gömülü ve Gerçek Zamanlı
443  Sistemler             1  30  100%
445  Bilgisayar Mimarisi        1  110  100%
446  Ontoloji Mühendisliği       1  10  100%
447  Yazılım Mühendisliği       1  120  60  40
448  Ekonomi              1  12  100%
449  Web Servisleri          1  70  100%                                   55
                        Tablo 5.3 Program Çıktıları ve Dersler

                         Bilgisayar Mühendisliği Programı

Dersin Kodu   Dersin Adı     PÇ1  PÇ2  PÇ3  PÇ4  PÇ5  PÇ6  PÇ7   PÇ8  PÇ9  PÇ10  PÇ11  PÇ12  PÇ13
  92      Türk Dili II   X   X   X   X   X   X   X    X   X   X   X   X   X
  94    Atatürk Ġlkeleri ve  X   X   X   X   X   X   X    X   X   X   X   X   X
        Ġnkılap Tarihi II
  101      Türk Dili I    X   X   X   X   X   X   X    X   X   X   X   X   X
  102    Atatürk Ġlkeleri ve  X   X   X   X   X   X   X    X   X   X   X   X   X
        Ġnkılap Tarihi I
  104      Matematik I    X             X   X   X    X   X          X   X
  105       Fizik I        X          X   X                     X
  107      Algoritma ve    X   X   X   X   X   X   X       X   X       X   X
        Programlama I
  108     Teknik Ġngilizce   X                 X   X    X      X       X   X
  109      Matematik II    X             X   X   X    X   X          X   X
  110       Fizik II       X          X   X                     X
  111      Ayrık Yapılar   X             X   X   X    X   X          X   X
  112      Algoritma ve    X   X   X   X   X   X   X       X   X       X   X
        Programlama II
  116       Bilgisayar    X   X   X   X   X   X   X    X   X       X       X
       Bilimlerine GiriĢ
  117       Bilgisayar    X   X   X   X   X   X   X    X   X   X   X   X   X
        Mühendisliğine
           GiriĢ
  119       Üniversite                 X   X   X       X   X   X       X
        YaĢamına GeçiĢ
  202      Diferansiyel   X             X   X   X    X   X          X   X
         Denklemler
  203    Elektrik Devreleri     X   X   X   X   X   X       X              X
  204      Veri Yapıları   X   X   X   X   X   X   X    X   X          X   X
  210      Olasılık ve    X   X          X       X                 X


                                                               56
      Ġstatistik
211  Doğrusal Cebir ve
      Nümerik     X  X    X  X  X  X          X  X
     Yöntemler
213  Sayısal Elektronik    X  X  X  X  X  X    X        X
219   Programlama    X  X  X  X  X  X  X  X      X  X  X
       Dilleri
223  Mantık Devreleri
      Tasarımı      X  X  X  X  X  X    X        X
224  Sayısal Bilgisayar
      Tasarımı      X  X  X  X  X  X    X        X
225  Otomata Teorisi   X    X    X              X  X
226  Modern Biyoloji     X    X  X      X        X  X
228     Sosyal            X  X  X  X  X  X  X  X  X
     Sorumluluk
      Projeleri
307  MikroiĢlemciler     X  X  X  X  X  X    X        X
318    Üstortam        X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
     Programlama
321   Linux ile Web       X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
     Programlama
322    Veritabanı    X  X  X  X  X      X        X
      Yönetimi
324  Nesneye Dayalı   X  X  X  X  X  X  X      X    X  X
     Programlama
328   Web Tabanlı      X  X  X                X
      Windows
     Programlama
329    Windows     X  X  X  X                X
     Programlama
331  ĠĢletim Sistemleri  X  X    X  X    X  X        X  X
        I
332    Bilgisayar   X    X  X  X  X  X  X    X    X
      Grafikleri
334  ĠĢletim Sistemleri

                                        57
        II          X  X  X  X  X  X          X
335  Proje Yönetimi    X    X  X  X    X    X  X      X
336  Nesneye Dayalı    X    X  X    X  X  X  X  X    X  X
   Analiz ve Tasarım
337  Yazarlık Dilleri     X  X    X  X  X  X  X      X  X
338  Eğitim Sistemleri     X  X    X  X  X  X  X      X  X
      Tasarımı
339  Bilgisayar Ağları I  X  X  X  X  X    X  X    X
340  Mikrodenetleyici     X  X  X  X  X  X    X        X
    Tabanlı Sistem
      Tasarımı
342  Bilgisayar Ağları   X  X  X  X  X    X      X
        II
402  Sistem Analizi ve     X  X  X  X  X  X    X        X
      Tasarımı
408    Yöneylem     X  X    X  X  X  X  X    X  X  X  X
     AraĢtırması
411  Yönetim BiliĢim
     Sistemleri      X  X  X  X      X  X  X  X  X  X
422     Paralel     X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
    Programlama
423   Bilgisayar Ve            X      X  X  X  X  X  X
      Toplum
424    Pazarlama             X  X  X  X    X    X
425  Halkla ĠliĢkiler               X      X  X
427    ĠĢ Hukuku     X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
428   Siyasi Tarih              X  X  X      X  X  X
432  Ġstemci Sunucu      X    X  X    X  X  X  X  X    X
      Sistemler
435   Yapay Sinir    X  X  X  X  X  X  X  X    X    X  X
      Ağları
436  Sunucu Yazılım    X  X  X  X  X  X  X  X    X    X  X
     Teknolojileri
437  Ġnsan Kaynakları               X    X    X
      Yönetimi

                                        58
439  Veri Madenciliği  X  X  X  X  X      X        X
440   Üretim Bilgi   X    X  X  X      X  X    X  X
     Sistemleri
441    Derleyici    X  X  X  X  X  X  X      X
     Tasarımı
442  Simülasyon ve
    Modelleme     X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X
443   Gömülü ve      X  X  X  X    X  X          X
   Gerçek Zamanlı
     Sistemler
445   Bilgisayar      X  X  X  X    X  X          X
     Mimarisi
446    Ontoloji    X  X  X  X        X        X
    Mühendisliği
447   Yazılım     X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
    Mühendisliği
448    Ekonomi             X  X  X  X  X  X  X  X  X


449  Web Servisleri     X  X  X    X  X  X  X  X    X  X


451  Algoritma Analizi  X  X  X  X  X  X    X        X  X
                                       59
5.3 Eğitim Planını Uygulama Yöntemi
    Genel olarak eğitim planının uygulanmasında kullanılan yöntemler derse dayalıdır.
Fizik I-II, Mantık Tasarımı, Sayısal Bilgisayar Tasarımı, Elektrik, Elektronik gibi derslerde
öğrenciler dersin içeriğine paralel olarak laboratuar çalıĢmalarını gerçekleĢtirirler. Yazılım
ağırlıklı derslerde ise teorik bilgiler ödev ve projelerle desteklenirler.
    Eğitim planı oluĢturulurken, temel ve mesleki bilgileri uygun bir sırada verilecek
Ģekilde derslerin sıralanmasına dikkat edilmiĢtir. Ġlk 2 yıl verilen dersler temel bilimler
ağırlıklıdır. Son 2 yılda verilen dersler ise meslek eğitimi ağırlıklıdır. Yazılım ve donanım
dersleri de kendi içlerinde mantıksal olarak sıralanarak eğitim planına yerleĢtirilmiĢlerdir.
Derslerin alınma sırası dikkate alınarak oluĢturulmuĢ eğitim planı aĢağıdaki gibidir:
    1. sınıf öğrencileri güz ve bahar dönemlerinde aĢağıdaki dersleri alırlar. Güz dönemi
derslerinin toplam kredisi 17, bahar dönemi derslerinin toplam kredisi 18 saattir.

Güz:
101-Türk Dili – 1
102- Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi – I
104- Matematik-I
105- Fizik-I
107- Algoritma ve Programlama I
108- Teknik Ġngilizce
117- Bilgisayar Mühendisliğine GiriĢ
119- Üniversite YaĢamına GeçiĢ

Bahar:
92- Türk Dili-II
94- Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi - II
110- Fizik –II
111- Ayrık Yapılar
112- Algoritma ve Programlama -II
116- Bilgisayar Bilimlerine GiriĢ
119- Matematik-II

    2. sınıf öğrencileri güz ve bahar dönemlerinde aĢağıdaki dersleri alırlar. Güz dönemi
derslerinin toplam kredisi 21, bahar dönemi derslerinin toplam kredisi 19 saattir.
                                              60
Güz:
202- Diferansiyel Denklemler
203- Elektrik Devreleri
204- Veri Yapıları
210- Olasılık ve Ġstatistik
223- Mantık Devreleri Tasarımı
225- Otomata Teorisi

Bahar:
211- Doğrusal Cebir ve Nümerik Yöntemler
213- Sayısal Elektronik
219- Programlama Dilleri
224- Sayısal Bilgisayar Tasarımı
226- Modern Biyoloji
228- Sosyal Sorumluluk Projeleri

    3. sınıf öğrencileri güz ve bahar dönemlerinde aĢağıdaki dersleri alırlar. Güz dönemi
derslerinin toplam kredisi 19,5, bahar dönemi derslerinin toplam kredisi 15 saattir.

Güz:
307- MikroiĢlemciler
322- Veritabanı Yönetimi
324- Nesneye Dayalı Programlama
331- ĠĢletim Sistemleri I
339-Bilgisayar Ağları I
Teknik Seçimlik:
    318-Üstortam Programlama
    329-Windows Programlama
    335-Proje Yönetimi
    337-Yazarlık Dilleri

Bahar:
334-ĠĢletim Sistemleri II
336- Nesneye Dayalı Tasarım ve Analiz
340- Mikrodenetleyici Tabanlı Sistem Tasarımı
342- Bilgisayar Ağları-II
Teknik Seçimlik:
    321- Linux ile Web Programlama
    328- Web Tabanlı Windows Programlama
    332- Bilgisayar Grafikleri
    338- Eğitim Sistemleri Tasarımı


    4. sınıf öğrencileri güz ve bahar dönemlerinde aĢağıdaki dersleri alırlar. Güz dönemi
derslerinin toplam kredisi 17, bahar dönemi derslerinin toplam kredisi 18 saattir.
                                             61
Güz:
405- Bitirme Tezi
451- Algoritma Analizi
447- Yazılım Mühendisliği
Teknik Seçimlik I
Teknik Seçimlik II
    432- Ġstemci Sunucu Sistemleri
    439- Veri Madenciliği
    441- Derleyici Tasarımı
    442- Simülasyon ve Modelleme
    449- Web Servisleri
    443- Gömülü ve Gerçek Zamanlı Sistemler
    441-Yönetim BiliĢim Sistemleri
Teknik Olmayan Seçimlik
    423- Bilgisayar ve Toplum
    423- Sosyal BiliĢ
    424- Pazarlama
    425- Halkla ĠliĢkiler
    426- Felsefeye GiriĢ
    453-ĠĢ sağlığı ve güvenliği

Bahar:
405-2- Bitirme Tezi
445- Bilgisayar Mimarisi
408- Yöneylem AraĢtırması
Teknik Seçimlik I
Teknik Seçimlik II
    435- Yapay Sinir Ağları
    436- Sunucu Yazılım Teknolojileri
    440- Üretim Bilgi Sistemleri
    446- Ontoloji Mühendisliği
    422- Paralel Programlama
    402- Sistem Analizi ve Tasarımı
Teknik Olmayan Seçimlik:
    427-ĠĢ Hukuku
    428- Siyasi Tarih
    429- Sosyoloji
    437- Ġnsan Kaynakları Yönetimi
    448- Ekonomi


5.4 Eğitim Planı Yönetim Sistemi

    Eğitim planı iç ve dıĢ paydaĢlardan gelen görüĢler, MÜDEK beklentileri ve güncel
geliĢmeler dikkate alınarak sürekli olarak geliĢtirilmeye açıktır. Bir dersin eğitim planına
alınmasındaki ilk adım ders önerisini yapan öğretim üyesinin dersle ilgili bilgileri içeren bir
dilekçe ile Eğitim Komisyonu‟na iletmesidir. Eğitim Komisyonu ders içeriğini inceleyerek
Bölüm BaĢkanlığı‟na görüĢünü bildirir. Bölüm BaĢkanlığı da uygun görürse önerilen dersi
eğitim planına alır. Bölüm BaĢkanlığı‟nın incelemeleri sonucu gerekli görülen dersler de ders


                                              62
planına alınabilir. Bu durumda dersi verecek öğretim üyesi Bölüm BaĢkanlığı ve öğretim
üyeleri arasındaki görüĢmelerle belirlenir.
    Eğitim Planı‟nda bulunan derslerin bir kısmı temel bilgileri içeren derslerdir. ÇeĢitli
konuların detaylı olarak incelenmesini içeren Seçmeli Dersler, teknik alandaki güncel
geliĢmeler hakkında bilgi sahibi olunması ve iĢ yaĢamı, sosyal iliĢkiler vb. konularda vizyon
geliĢtirilmesi açısından oldukça önemli görülmektedir. Bu sebeple Eğitim Planı‟nda Seçmeli
derslerin sayısının arttırılmasına çok önem verilmektedir. Disiplinler arası çalıĢmaları teĢvik
etmek için Mühendislik Fakültesi bünyesinde tüm fakülte öğrencilerinin alabileceği ortak
seçmeli derslerin açılmasına da önem verilmektedir.
    Her öğretim üyesi dönem sonunda öğrencilere uygulanan ders anketlerinin çıktılarını
inceleyerek bir sonraki öğretim yılında dersi daha kaliteli olarak verebilmek için gerekli
düzenlemeleri yaparlar. Ders içeriğinin güncelliğini sağlamak için kitaplarının en son
basımını kullanırlar. Mezunlarımız ve iĢverenlerimiz de deneyimlerinden yola çıkarak eğitim
planında yer almasını uygun gördükleri dersler hakkında Bölüm BaĢkanlığı‟nı bilgilendirirler.
    Eğitim Planı‟nın yönetimi ile ilgili önemli bir nokta, zorunlu derslerdeki
değiĢikliklerin eğitim planı oluĢturulduktan sonra birkaç yıl gibi uzun bir süre izlenip tutarlı
ve sağlıklı geri besleme elde edildikten sonra gerçekleĢtirilmesine dikkat edilmesidir. Ders
planına seçmeli derslerin eklenip çıkarılması ise daha dinamik bir Ģekilde yerine
getirilmektedir.


5.5 Ana Tasarım Deneyimi
    Öğrenciler almıĢ oldukları derslerde edindikleri bilgileri 4. sınıfta bitirme tezleri ile
birlikte uygulamaya dönüĢtürürler. Tezlerin yanı sıra 3. sınıf sonunda yerine getirilen staj
çalıĢması da mevcut bilgilerin pratiğe dönüĢmesini sağladığı gibi yeni bilgiler edinmeye de
olanak sağlamaktadır. Üçüncü olarak öğrenciler eğitimleri sırasında aldıkları bazı derslere
iliĢkin projeler hazırlamaktadırlar. Tablo 5.1‟de tasarım içeren dersler iĢaretlenmiĢtir. Ders
programında Veri Yapıları, Veritabanı Yönetimi, Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım, Yazılım
Mühendisliği gibi yazılım tasarımına yönelik; Mantık Devreleri Tasarımı, Sayısal Bilgisayar
Tasarımı, Mikrodenetleyici Tabanlı Sistem Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi gibi donanım
tasarımı ve donanım tasarımlarının incelenmesine yönelik dersler bulunmaktadır.


5.6 Ders Ġçerikleri
    Eğitim Planı‟ndaki tüm derslere iliĢkin içerik bilgileri Ek I.a‟da verilmiĢtir. Ders
içerikleri Bologno Süreci uyum çalıĢmalarına uygun olarak hazırlanmıĢtır.


                                               63
B.6. Öğretim Kadrosu

6.1 Öğretim Kadrosunun Sayıca Yeterliği
    Bilgisayar mühendisliği programının en önemli paydaĢlarından biri programı yürüten
öğretim elemanlarıdır. Bilgisayar mühendisliği bölümünde tamamı daimi statüde görev yapan
sekiz adet profesör, iki adet doçent, altı adet yardımcı doçent olmak üzere toplam on altı
öğretim üyesi bulunmaktadır. Üç tanesi doktora derecesine sahip yirmi iki araĢtırma görevlisi
bulunmaktadır. Bölümdeki bazı dersler dıĢarıdan gelen öğretim üyelerince verilmektedir.
    2010 yılı itibarı ile bölümde 543 öğrenci eğitim görmekte olup, öğrenci baĢına düĢen
öğretim üyesi sayısı 36,5„tur. Bu oran Mühendislik Fakültesi içindeki en yüksek orandır.
AraĢtırma görevlileri açısından değerlendirildiğinde 26,5 öğrenci için bir araĢtırma görevlisi
Ģeklindedir.
Bir önceki dönem değerlendirmesinde temel derslerin ve Matematik derslerinin bölüm dıĢı
öğretim üyelerince veriliyor olması bir kaygı olarak belirtilmiĢti. Halen, Fizik I-II ve Modern
Biyoloji temel bilim dersleri bölüm dıĢından gelen öğretim üyelerince verilmektedir. Matematik
derslerinin mühendislik mesleğine uygun bir içerikle verilmesi için dekanlıkta baĢlatılan
çalıĢmalar devam etmektedir. ġu an için bu dersler bölümde bu konularda diploma sahibi öğretim
üyelerinin bulunması ve bu öğretim üyelerinin bu dersleri bilgisayar mühendisliği mesleğinin bu
konu ile ilgili gereksinimleri hakkında güvenilir ölçüde görüĢ sahibi olmalarından dolayı bu
dersleri bölüm öğretim üyeleri vermektedir.

    Tablo 6.1‟de öğretim elemanlarının yük özeti verilmektedir. Tablo 6.2‟de de öğretim
kadrosunun analizi yapılmaktadır.
                                              64
                          Tablo 6.1. Öğretim Kadrosu Yük Özeti
                          Bilgisayar Mühendisliği Programı
                                                  Toplam Etkinlik Dağılımı (3)
               TZ veya       Son Ġki Dönemde Verdiği Dersler
  Öğretim Elemanının Adı
                YZ (1)      (Dersin Kodu/Kredisi/Dönemi/Yılı) (2)   Öğretim      AraĢtırma       Diğer (4)
                       318/3+0/Güz/2009
                       203/3+1/Güz/2009 (EgeMYO)
                       203/3+1/Güz/2009 (EgeMYO Ġ.Ö.)
                       204/3+1/Güz/2009 (EgeMYO)
                       321/3+0/Bahar/2010
Prof. Dr. Ata Önal        TZ                            %40         %10         %50
                       228/1+0/Bahar/2010
                       112(SUNNY)/3+0/Bahar/2010
                       306(SUNNY)/3+0/Bahar/2010
                       524(YL)/3+0/Bahar/2010
                       204/3+1/Bahar/2010 (EgeMYO Ġ.Ö.)
                       531(YL)/3+0/Güz/2009
                       307(Sunny)/3+0/Güz/2009
                       501(Sağlık Bilimleri Enst.,
               13/b-4‟e    YL)/3+0/Güz/2009
               Bioistatistik  502(Sağlık Bilimleri Enst.,
Prof. Dr.Fikret Ġkiz      A.D.‟da                           %40         %40         %20
                       YL)/3+0/Güz/2009
                görevli
                       507(Sağlık Bilimleri Enst.,
                       YL)/3+0/Güz/2009
                       523 (Sağlık Bilimleri Enst.,
                       YL)/3+0/Bahar/2010
                                                                        65
                  117/1+0/Güz/2009
                  119/1+0/Güz/2009
Prof. Dr. Halil ġengonca   TZ              %50  %50  -
                  432/5+0/Güz/2009
                  335/5+0/Güz/2009
                  211/3+2/Güz/2009
                  408/3+0/Güz/2009
                  617(DR)/3+0/Güz/2009
Prof. Dr. Serdar Korukoğlu  TZ              %40  %40  %20
                  210/3+1/Bahar/2010
                  442/3+0/Bahar/2010
                  528(YL)/3+0/Bahar/2010
Prof. Dr. Mustafa Türksever  TZ  601(DR)/3+0/Bahar/2010  %20  %40  %40
                  339/3+0/Güz/2009
                  525(YL)/3+0/Güz/2009
                  541(YL)/3+0/Güz/2009
Prof. Dr. Levent Toker    TZ              %60  %20  %20
                  342/3+0/Bahar/2010
                  522(YL)/3+0/Bahar/2010
                  520(YL)/3+0/Bahar/2010
                  611(DR)/3+0/Güz/2009
Prof. Dr. Oğuz Dikenelli   TZ  612(DR)/3+0/Bahar/2010  %30  %40  %30
                  336/3+0/Bahar/2010
                  447/3+2/Güz/2008
                  447/3+2/Güz/2009
                  108/3+0/Güz/2009
                  108/3+0/Güz/2009
                  219/3+2/Bahar/2010
Prof. Dr. Yasemin Topaloğlu  TZ              %35  %25  %40
                  219/3+2/Bahar/2010
                  615(Dok)/3+0/Güz/2009
                  615(Dok)/3+0/Güz/2009
                  536(YL)/3+0/Bahar/2010
                  536(YL)/3+0/Bahar/2010                                       66
                   231/3+2/Güz/2009
                   312/3+0/Güz/2009
                   509(YL)/3+0/Güz/2009
                   445/3+0/Güz/2009
Doç. Dr. Aylin Kantarcı     TZ                %40  %40  %20
                   224/3+2/Bahar/2010
                   334/2+2/Bahar/2010
                   302(Sunny)/3+0/Bahar/2010
                   532(YL)/3+0/Bahar/2010
                   204/3+1/Güz/2009
                   517(YL)/3+0/Güz/2009
                   529(YL)/3+0/Güz/2009
Doç. Dr. Aybars Uğur      TZ                %40  %40  %20
                   332/3+0/Bahar/2010
                   435/3+0/Bahar/2010
                   624(DR)/3+0/Bahar/2010
                   225/3+0/Güz/2009
                   324/3+0/Güz/2009
                   537(YL)/3+0/Güz/2009
Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur  TZ                %40  %40  %20
                   116/3+0/Bahar/2010
                   436/3+0/Bahar/2010
                   310(Sunny)/3+0/Bahar/2010
                   322/3+2/Güz/2009
                   328/3+0/Güz/2009
                   507(YL)/3+0/Güz/2009
                   446/3+0/Bahar/2009
                   534(YL)/3+0/Bahar/2009
Yrd. Doç. Dr. Murat Osman
                TZ  322/3+2/Güz/2010      %35  %40  %25
Ünalır
                   328/3+0/Güz/2010
                   507(YL)/3+0/Güz/2010
                   328/3+0/Bahar/2010
                   446/3+0/Bahar/2010
                   534(YL)/3+0/Bahar/2010                                          67
                 104/3+0/Güz/2009
                 202/3+0/Güz/2009
                 337/3+0/Güz/2009
Yrd. Doç. Dr. Vecdi Aytaç  TZ  539(YL)/3+0/Güz/2009    %60  %30  %10
                 109/3+0/Bahar/2010
                 111/3+0/Bahar/2010
                 338/3+0/Bahar/2010
                 203/3+2/Güz/2009
                 307/3+1/Güz/2009
                 443/3+0/Güz/2009
Yrd. Doç. Dr. ġebnem Bora  TZ  301(Sunny)/3+0/Güz/2009   %40  %40  %20
                 213/2+2/Bahar/2010
                 340/2+2/Bahar/2010
                 304(Sunny)/3+0/Bahar/2010
                 107(Sunny)/3+0/Güz/2009
                 305(Sunny)/3+0/Güz/2009
Yrd. Doç. Dr. Hasan Bulut  TZ                %40  %50  %10
                 108(Sunny)/3+0/Bahar/2010
                 308(Sunny)/3+0/Bahar/2010
                 107/3+2/Güz/2009
                 449/3+0/Güz/2009
                 109(Sunny)/3+2/Güz/2009
Yrd. Doç. Dr. Özgür GümüĢ  TZ                %40  %40  %20
                 112/3+2/Bahar/2010
                 110(Sunny)/3+2/Bahar/2010
                 540(YL)/3+0/Bahar/2010
                 105/3+2/Güz/2009
Prof. Dr. Nurcan Artunç   TZ                %40  %40  %20
                 110/3+2/Bahar/2010
                 428/3+0/Bahar/2009
Prof. Dr. Sabri Sürgevil  TZ                %20  %60  %20
                 428/3+0/Bahar/2010
                                        68
                  409/2+2/Güz/2009
                  401/2+0/Güz/2009
                  523(YL)/2+2/Güz/2009
Prof. Dr. Canan Abay      TZ             %45  %55  %0
                  402/2+0/Bahar/2010
                  324/2+0/Bahar/2010
                  448/3+0/Bahar/2010
                  424/3+2/Güz/2009
Doç. Dr. Gaye Edizler     TZ             %70  %15  %15
                  473/3+0/Bahar/2010
Doç. Dr. Mert Teközel     TZ  423/3+0/Güz/2009    %40  %40  %20

Doç. Dr. Kemal Sami Korkmaz  TZ  226/3+0/Bahar/2010   %60  %40  %0
                  105/3+2/Güz/2009
                  DM104/3+0/Güz/2009
                  204/3+1/Güz/2009
Doç. Dr. Cüneyt ÇeliktaĢ    YZ             %40  %40  %20
                  110/3+2/Bahar/2010
                  DM110/3+0/Bahar/2010
                  264/3+1/Bahar/2010
Yrd. Doç. Dr. Aykan Candemir  TZ  424/3+0/Güz/2009    %100  %0  %0

Dr. Erçin Güdücü        YZ  411/3+0/Bahar/2010   %50  %50  %0
                  102/2+0/Güz/2009
Okutman Gülben Mat       TZ             %40  %40  %20
                   94/2+0/Bahar/2010
                  102/2+0/Güz/2009
Okutman Oktay Çanaklı     TZ             %40  %40  %20
                   94/2+0/Bahar/2010
                  101/2+0/Güz/2009
Okutman Ġlknur Can       TZ             %90  %10  %0
                  92/2+0/Bahar/2010
                  101/2+0/Güz/2009
Okutman Erdinç ġengel     TZ             %90  %10  %0
                  92/2+0/Bahar/2010                                       69
                     402 /3+0/Bahar/2010
Yük. Müh. Murat Ihlamur    YZ                  %10  %10  %80
                     440/3+0/Bahar/2010
Yük.Müh. Ruhi Yardam     YZ                  %70  %20  %10

Müh. Ertan Karakurt      YZ     439/3+0/Bahar/2010    %10  %60  %30

Av. Funda Vurucu       YZ     427/3+0/Bahar/2010    %90  %10  %0
              13/b-4‟e
             Bioistatistik
Hatice Uluer        A.D.‟da    307(Sunny)/3+0/Güz/2009  %10  %10  %80
              görevli
                     105/3+2/Güz/2009
Oylum Alatlı         TZ     112/3+2/Bahar/2010    %50  %50  %0
                     336/3+0/Bahar/2010
                     202/3+0/Güz/2009
                     335/3+0/Güz/2009
                     307/3+1/Güz/2009
Emine Ünalır         TZ     224/3+2/Bahar/2010    %40  %40  %20
                     228/1+0/Bahar/2010
                     342/3+0/Bahar/2010
                     444/3+0/Bahar/2010
Dr. Övünç Öztürk     Askerde
                     322/3+2/Güz/2009
                     337/3+0/Güz/2009
Dr. Tuğba Özacar       TZ                  %40  %40  %20
                     336/3+0/Bahar/2010
                     446/3+0/Bahar/2010
                     219/3+2/Bahar/2010
Ahmet Egesoy         TZ                  %50  %40  %10
                     447/3+2/Güz/2009
                                           70
               107/3+2/Güz/2009
               117/1+0/Güz/2009
               318/3+0/Güz/2009
Dr. Özgü Can     TZ   112/3+2/Bahar/2010     %40  %40  %20
               334/2+2/Bahar/2010
               321/3+0/Bahar/2010
               306(Sunny)/3+0/Bahar/2010
               104/3+2/Güz/2009
               107/3+2/Güz/2009
Yasemin Yüksek    TZ                 %50  %30  %20
               109/3+2/Bahar/2010
               112/3+2/Bahar/2010
          Yurt
Ġnanç Seylan
          dıĢında
               324/3+0/Güz/2009
               447/3+2/Güz/2009
Önder Gürcan     TZ                 %40  %40  %20
               219/3+2/Bahar/2010
               336/3+0/Bahar/2010
               105/3+2/Güz/2009
Birol Çiloğlugil   TZ   340/2+2/Bahar/2010     %40  %40  %20
               213/2+2/Bahar/2010
          Yurt
Yonca Bayrakdar
          DıĢında
Okan Bursa     Askerde
          Yurt
Doğan Aydın
          DıĢında
               211/3+2/Güz/2009
Serkan Ballı     TZ   210/3+1/Bahar/2010     %40  %40  %20
               338/3+0/Bahar/2010
                                      71
              211/3+2/Güz/2009
              408/3+0/Güz/2009
Bahadır Karasulu    TZ            %45  %45  %10
              210/3+1/Bahar/2010
              442/3+0/Bahar/2010
              205/3+0/Güz/2009
              204/3+1/Güz/2009
              324/3+0/Güz/2009
Tahir Emre Kalaycı   TZ            %45  %40  %15
              332/3+0/Bahar/2010
              334/2+2/Bahar/2010
              436/3+0/Bahar/2010
              223/3+2/Güz/2009
              204/3+1/Güz/2009
Ahmet Cumhur Kınacı  TZ            %40  %40  %20
              435/3+0/Bahar/2010
              111/3+0/Bahar/2010
              203/3+2/Güz/2009
              223/3+2/Güz/2009
              443/3+0/Güz/2009
Kasım Sinan Yıldırım  TZ            %50  %30  %20
              224/3+2/Bahar/2010
              334/2+2/Bahar/2010
              340/2+2/Bahar/2010
              105/3+2/Güz/2009
              112/3+2/Bahar/2010
Özlem Özgöbek     TZ            %50  %40  %10
              224/3+2/Bahar/2010
              334/2+2/Bahar/2010
              107/3+2/Güz/2009
              447/3+2/Güz/2009
Bekir AfĢar      TZ            %20  %70  %10
              112/3+2/Bahar/2010
              219/3+2/Bahar/2010
Tuğba Külahçıoğlu   TZ  110/3+2/Bahar/2010  %40  %60  %0

Özgün Yılmaz      TZ  110/3+2/Bahar/2010  %40  %60  %0


                                  72
                           Tablo 6.2. Öğretim Kadrosunun Analizi
                             Bilgisayar Mühendisliği Programı

                    TZ
                               Mezun      Deneyim Süresi, Yıl     Etkinlik Düzeyi (yüksek, orta, düĢük, yok)
                         Aldığı  Olduğu Son
                    veya
  Öğretim Elemanının Adı (1)  Ünvanı       Son   Kurum ve  Kamu/           Bu                  Sanayiye
                    YZ                    Öğretim         Mesleki
                      (2)  Derece  Mezuniyet  Sanayi        Kurumdaki         AraĢtırmada   Verilen
                               Yılı       Deneyimi        KuruluĢlarda
                                   Deneyimi        Deneyimi                DanıĢmanlıkta
                              Ege Ünv.
Ata Önal            Prof. Dr. TZ    Dr.           -    37     25     DüĢük     Yüksek      Yok
                               1982
                               Reading
Fikret Ġkiz           Prof. Dr.  G   Dr.           -    41     41     Orta      Orta      Yok
                              Ünv. 1975
                                Ege
Halil ġengonca         Prof. Dr. TZ    Dr.           -    35     35     Yüksek     Yüksek      Yok
                              Ünv./1979
                              Ege Ünv.
Serdar Korukoğlu        Prof. Dr. TZ    Dr.           -    30     30     DüĢük     Yüksek      Yok
                               1978
                              Ege Ünv.
Mustafa Türksever        Prof. Dr. TZ    Dr.           -    37     37     Yüksek      Orta     Yüksek
                               1985
                              Ege Ünv.
Levent Toker          Prof. Dr. TZ    Dr.           -    19     19     Yüksek      Orta      Yok
                               1991
                              Ege Ünv.
Oğuz Dikenelli         Prof. Dr. TZ    Dr.           3    23     23     Orta     Yüksek     Yüksek
                               1995
                              Ege Ünv.  Sanayi-8
Yasemin Topaloğlu        Prof. Dr. TZ    Dr.               21     14     Orta     Yüksek     DüĢük
                               1996     ay
                              Ege Ünv.
Aylin Kantarcı         Doç. Dr. TZ    Dr.           -    17     17     DüĢük     Yüksek      Yok
                               2000
                              Ege Ünv.
Aybars Uğur           Doç. Dr. TZ    Dr.           -    16     16     DüĢük     Yüksek      Yok
                               2001
                 Yrd.            Ege Ünv.
Rıza Cenk Erdur               TZ   Dr.           -    16     16     DüĢük     Yüksek     DüĢük
                Doç.Dr            2001                                                                         73
           Yrd.         Ege Ünv.
Murat Osman Ünalır      TZ  Dr.         -  16  16   DüĢük  Yüksek  Yüksek
           Doç.Dr         2001
           Yrd.         Ege Ünv.
Vecdi Aytaç          TZ Dr.         -  5  9    Yok   Orta  DüĢük
           Doç.Dr         2002
           Yrd.         Ege Ünv.
ġebnem Bora          TZ Dr.         3  10  10   DüĢük  Yüksek  Yok
           Doç.Dr         2006
           Yrd.        Indiana Ünv.
Hasan Bulut          TZ Dr.         -  5  2    DüĢük  Yüksek  Yok
           Doç.Dr         2007
           Yrd.         Ege Ünv.
Özgür GümüĢ          TZ Dr.         -  13  13   DüĢük  Yüksek  Yok
           Doç.Dr         2008
                      Ege Ünv.
Nurcan Artunç    Prof. Dr. TZ Dr.         -  36  36   DüĢük  Yüksek  Yok
                       1981
                      Ege Ünv.
Sabri Sürgevil    Prof. Dr. TZ Dr.         14  42  28   Yüksek  Yüksek  Yok
                       1985
                      Ege Ünv.
Canan Abay      Prof. Dr. TZ Dr.         3  20  26    Orta  Yüksek  Yok
                       1982
                       Ege
Gaye Edizler     Doç.Dr. TZ  Dr.         -  17  7    DüĢük  DüĢük  Yüksek
                      Ünv.2000
                      Ege Ünv.
Mert Teközel     Doç.Dr. TZ  Dr.         -  12  12   Yüksek  Yüksek  Yok
                       2007
                     9 Eylül Ünv.
Kemal Sami Korkmaz  Doç. Dr. TZ  Dr.         6  15  5   Yüksek  Yüksek  Yok
                       1997
                      Ege Ünv.
Cüneyt ÇeliktaĢ   Doç. Dr. YZ  Dr.         -  17  17   DüĢük  Yüksek  Yok
                       2001
            Yrd.       9 Eylül Ünv.
Aykan Candemir         TZ Dr.         -  5  13   DüĢük  Yüksek  Yok
           Doç. Dr.        2005
                     Celal Bayar
Erçin Güdücü      Dr.   YZ Dr.         19  4  4   Yüksek  Orta   Orta
                     Ünv. 2003
                       Ege
Gülben Mat      Okt. Dr. TZ Doktora        -  13  13    Orta  Yüksek  Yok
                     Ünv./1997
                       Ege
Oktay Çanaklı     Okt.  TZ YL          -  17  14  Yüksek   Orta   Yok
                     Ünv./1998
                      Atatürk
Ġlknur Can       Okt.  TZ Lisans        -  26  26   DüĢük  Orta   Yok
                     Ünv./1982                                                  74
                        Ege
Erdinç ġengel    Okt.  TZ   Lisans         -  25  25  DüĢük   Orta   Yok
                       Ünv./1985
          Yük.      Yüksek   Ege Ünv.
Murat Ihlamur       YZ                -  21  5   Yüksek  Orta   Yok
          Müh.      Lisans    1985
          Yük.Mü     Yüksek  9 Eylül Ünv.
Ruhi Yardam        Yz                13  6   6   Yok   Yok   Yok
           h       Lisans    2001
                      Bilkent Ünv.
Ertan Karakurt   Müh.  YZ   Lisans         12  2   2   Yok   Yüksek  Yüksek
                        1998
                      9 Eylül Ünv.
Funda Vurucu    Avukat  YZ   Lisans         -  3   3   DüĢük  DüĢük   Orta
                        1990
          ArĢ.      Yüksek  9 Eylül Ünv.
Hatice Uluer         G               -  12  12   Yok   DüĢük   Yok
          Gör.      Lisans    2003
          Yük.      Yüksek   Ege Ünv.
Oylum Alatlı        TZ               -  10  10   Yok   Yüksek  Yok
          Müh.      Lisans    2004
          Yük.      Yüksek   Ege Ünv.
Emine Ünalır        TZ               -  9   9   DüĢük  Yüksek  Yok
          Müh.      Lisans    2004
              Aske
Övünç Öztürk     Dr.
               rde
                       Ege Ünv.
Tuğba Özacar     Dr.  TZ   Dr.          -  9   9   DüĢük  Yüksek  Orta
                        2009
          Yük.Mü     Yüksek  Ege Ünv.
Ahmet Egesoy        TZ               2  7   7   Yok   Yüksek  Yok
          h        Lisans   2000
                       Ege Ünv.
Özgü Can       Dr.  TZ   Dr.          -  10  7   DüĢük  Yüksek  Yok
                        2009
                       Çanakkale
          Yük.Mü     Yüksek
Yasemin Yüksek      TZ         18 Mart   -  5   5   Yok   Yüksek  Yok
           h       Lisans
                       Ünv. 2003
             Yurt
          Yük.Mü
Ġnanç Seylan       DıĢı
           h
             nda
          Yük.Mü   Yüksek    Ege Ünv.
Önder Gürcan       TZ                -  5,5  5,5  DüĢük  Yüksek  Yok
           h     Lisans     2007
          Yük.Mü   Yüksek    Ege Ünv.
Birol Çiloğlugil     TZ                -  5   5   DüĢük   Orta   Yok
           h     Lisans     2006                                                    75
               Yurt
            Yük.Mü
Yonca Bayrakdar        DıĢı
             h
               nda
            Yük.Mü Aske
Okan Bursa
             h   rde
               Yurt
            Yük.Mü
Doğan Aydın          DıĢı
             h
               nda
                         Ege Ünv.
Serkan Ballı       Dr.   TZ  Dr.           -  5   5   DüĢük  Yüksek  Yok
                          2010
            Yük.Mü     Yüksek   Maltepe
Bahadır Karasulu         TZ              -  4   4   DüĢük  Yüksek  Yok
             h      Lisans  Ünv. 2006
            Yük.Mü     Yüksek   Ege Ünv.
Tahir Emre Kalaycı        TZ              3   3   3   Orta  Yüksek  Yok
             h      Lisans    2006
            AraĢ.Gör    Yüksek   Ege Ünv.
Ahmet Cumhur Kınacı        TZ              -  4   4   Yok   Yüksek  Yok
              .      Lisans    2006
            Yük.Mü     Yüksek   Ege Ünv.
Kasım Sinan Yıldırım       TZ              4   3   3   DüĢük  Yüksek  Yok
             h      Lisans    2006
                        Atılım Ünv.
Özlem Özgöbek      Müh.   TZ  Lisans         1,5  3   3   DüĢük  Yüksek  Yok
                          2001
                        9 Eylül Ünv.
Bekir AfĢar       Müh.   TZ  Lisans          -  3   3   DüĢük  Yüksek  Yok
                          2007
                         Ege Ünv.
Tuğba Külahçıoğlu    Müh.   TZ  Lisans          -  0,5  0,5  Yok   Yüksek  Yok
                          2008
            Yük.Mü     Yüksek   Ege Ünv.
Özgün Yılmaz         TZ                0,5  0,5  0,5  Yok   Yüksek  Yok
             h       Lisans    2009
                                                    76
    Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi baĢına
düĢen öğrenci sayısının en yüksek olduğu bölümdür. Buna rağmen öğretim üyelerimiz eğitim
planında bulunan tüm derslere iliĢkin alanlarda çalıĢmaktadırlar. Tablo 6.3 de tüm öğretim
elemanlarının çalıĢma konuları gösterilmiĢtir.

         Tablo 6.3 Öğretim Elemanlarının ÇalıĢma Konuları
Prof. Dr. Ata ÖNAL             Veritabanı Yönetimi, Web Programlama, Mobil
                      Uygulamalar
Prof. Dr. Fikret ĠKĠZ            Modelleme, Performans
Prof. Dr. Halil ġENGONCA          Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Yönetimi
Prof. Dr. Serdar KORUKOĞLU         Simülasyon   ve  Modelleme,   Uygulamalı
                      Ġstatistik, Sistem  Güvenilirliği, Bilgisayar
                      Uygulamaları
Prof. Dr. Mustafa TÜRKSEVER         Sistem Programlama, Yazılım Mühendisliği
Prof. Dr. Levent TOKER           Bilgisayar Ağları
Prof. Dr. Oğuz DĠKENELLĠ          Yazılım Mühendisliği, Etmen Sistemler
Prof. Dr. Yasemin TOPALOĞLU         Yazılım Mühendisliği,     Yazılım  Yeniden
                      Kullanımı
Doç. Dr. Aylin KANTARCI           Çokluortam ĠletiĢimi,     Dağıtık  Sistemler,
                      Kablosuz Duyarga Ağları
Doç. Dr. Aybars UĞUR            Bilgisayar Grafikleri, Yapay Zeka
Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk ERDUR        Yazılım Etmenleri, Mobil Uygulamalar
Yrd. Doç. Dr. Murat Osman ÜNALIR      Veri Yönetimi, Anlamsal Web, Veritabanı
                      Sistemleri
Yrd. Doç. Dr. Vecdi AYTAÇ          Yazılım   Mühendisliği,    Sistem   Analizi,
                      Bilgisayar Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. ġebnem BORA          Dağıtık Sistemler, Etmenler
Yrd. Doç. Dr. Hasan BULUT          Dağıtık Sistemler, Çokluortam, GörevdeĢ (P2P)
                      Ağlar, Paralel Hesaplama
Yrd. Doç. Dr. Özgür GÜMÜġ          Servis Odaklı Hesaplama, Web Servisleri,
                      Anlamsal Web Servisleri, Yazılım Etmenleri,
                      Çok Etmenli Sistemler, Yazılım Mühendisliği
Dr. Övünç ÖZTÜRK              Bilgi Gösterimi, Anlamsal Web
Dr. Tuğba Özacar ÖZTÜRK           Bilgi Gösterimi, Anlamsal Web
Dr. Özgü CAN                Politika Yönetimi, EriĢim Denetimi, Güvenlik,
                      Bilgi Gösterimi, Anlamsal Web, KiĢiselleĢtirme
Hatice ULUER                AraĢtırma Düzenleme ve Ġstatistik Veri Analizi
Oylum ALATLI                Bilgi EriĢimi, Etmenler                                               77
Emine ÜNALIR                Tıbbi BiliĢim, Sağlık Bilgi Sistemi
Ahmet EGESOY                Yazılım Mühendisliği
Yasemin YÜKSEK               Anlamsal Web, Web Servisleri
Önder GÜRCAN                Yazılım Mühendisliği, Etmenler
Birol ÇĠLOĞLUGĠL              Elektronik Öğrenme, Uyarlanabilir Sistemler
Yonca BAYRAKDAR               Kablosuz Duyarga Ağları, Dağıtık Sistemler
Okan BURSA                 Anlamsal Web, Bilgi Gösterimi
Doğan AYDIN                 Karınca Kolonisi Optimizasyonu, Parçacık Sürü
                      Optimizasyonu, Görüntü ĠĢlemeve Kesimleme
Serkan BALLI                Bulanık Modelleme, Karar Destek Sistemleri,
                      Zeki Sistemler, Uzman Sistemler
Bahadır KARASULU              Çokluortam, Görüntü ve Video ĠĢleme,
                      Eniyileme, Yapay Zeka, Paralel ve Dağıtık
                      Hesaplama
Tahir Emre KALAYCI             Yapay Zeka, Zeki Sistemler, Optimizasyon,
                      Genetik Algoritmalar, Yapay Sinir Ağları,
                      Kablosuz Sensör Ağlar, Bilgisayar Grafikleri
Ahmet Cumhur KINACI             Yapay Sinir Ağları
Kasım Sinan YILDIRIM            Kablosuz Duyarga Ağları, Dağıtık Sistemler,
                      Yapay Zeka
Özlem ÖZGÖBEK                Çevresel Zeka
Bekir AFġAR                 Model Tabanlı Yazılım Mühendisliği, Etmen
                      Tabanlı Yazılım Mühendisliği
Tuğba KÜLAHÇIOĞLU              Anlamsal  Web,   Dağıtık  Sistemler,  Bilgi
                      Yönetimi
Özgün YILMAZ                Yazılım Etmenleri, Bağlam Farkında Sistemler,
                      Kural Tabanlı Çıkarsama, Ġstemci Sunucu
                      Uygulamaları, Mobil ĠĢleme, Anlamsal Web


6.2 Öğretim Kadrosunun Nitelikleri
    Öğretim üyesi baĢına düĢen öğrenci sayısı yüksek olmasına rağmen, öğretim kadrosu
nitelik açısından programın sürdürülmesi ve geliĢtirilmesi yönünden yeterlidir. Tüm öğretim
üyeleri, bir öğretim üyesinin kendisini geliĢtirmesinin ve yenilikleri izlemesinin verilen
eğitimin kalitesi açısından ne denli önem taĢıdığının bilincindedir. Bu bilinçle alanlarındaki
son geliĢmeleri takip etmektedirler. Derslerde, ders kitaplarının son baskısını kullanmaya
özen göstermektedirler. AraĢtırma görevlileri ve lisansüstü öğrencilere bu konuda iyi örnek
olmaya çalıĢmaktadırlar.
                                              78
    Tablo 6.4‟de tüm öğretim elemanlarının son 5 yıldaki yayın sayıları görülmektedir. Ek
1.b „de ise öğretim üyelerinini son 5 yıla ait detaylı özgeçmiĢi verilmektedir. Öğretim üyesi
baĢına düĢen öğrenci sayısının yüksek olması daha çok sayıda yayın yapmaya engel olsa da
öğretim üyeleri bu konuda ellerinden gelen gayreti göstermektedir.

    Tablo 6.4 Son 5 Yıl Ġçin Öğretim Elemanlarına Ait Yayın Ġstatistikleri
   Öğretim Elemanı         Uluslararası  Ulusal  Uluslararası  Ulusal
                    Makale    Makale   Bildiri   Bildiri
   Prof. Dr. Ata ÖNAL          4      1       -     21
   Prof. Dr. Fikret ĠKĠZ         -      -       -     3
   Prof. Dr. Halil ġENGONCA       -      -       1     3
   Prof. Dr.       Serdar    6      10      4     4
   KORUKOĞLU
   Prof. Dr.      Mustafa     -      -       1     -
   TÜRKSEVER
   Prof. Dr. Levent TOKER        -      -       3     9
   Prof. Dr. Oğuz DĠKENELLĠ       1      1       29     2
   Prof. Dr.      Yasemin     1      -       9     5
   TOPALOĞLU
   Doç. Dr. Aylin KANTARCI        3      -       4     5
   Doç. Dr. Aybars UĞUR         6      2       6     -
   Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk        2      -       12     2
   ERDUR
   Yrd. Doç. Dr. Murat Osman       2      3       7     14
   ÜNALIR
   Yrd. Doç.    Dr.   Vecdi     7      -       -     -
   AYTAÇ
   Yrd. Doç.   Dr.  ġebnem     -      -       6     6
   BORA
   Yrd. Doç.    Dr.   Hasan     4      -       7     -
   BULUT
   Yrd. Doç.    Dr.   Özgür     8      -       2     4
   GÜMÜġ
   Prof. Dr. Nurcan ARTUNÇ       11      3       2     -
   Prof. Dr. Sabri SÜRGEVĠL       -      -       -     17
   Prof. Dr. Canan ABAY         4      2       -     6
   Doç. Dr. Gaye EDĠZLER         7      2       3     4
   Doç. Dr. Mert TEKÖZEL         3      -       4     10


                                             79
Doç. Dr. Kemal    Sami   3     -     -     -
KORKMAZ
Doç.  Dr.    Cüneyt   14     -    3     -
ÇELĠKTAġ
Yrd. Doç. Dr.   Aykan    -    2     7     5
CANDEMĠR
Dr. Erçin GÜDÜCÜ        -     -     -     -
Okt. Gülben MAT        -     -     -    5
Okt. Oktay ÇANAKLI       -     -     -    3
Okt. Ġlknur CAN        -     -     -     -
Okt. Erdinç ġENGEL       -     -     -     -
Yük.    Müh.  Murat    -     -     -     -
IHLAMUR
Yük. Müh. Ruhi YARDAM     -     -     -     -
Müh. Ertan KARAKURT      -     -     -     -
Av. Funda VURUCU        -     -     -     -
Dr. Övünç ÖZTÜRK      Askerde  Askerde  Askerde  Askerde
Dr. Tuğba Özacar ÖZTÜRK    1     2     4     2
Dr. Özgü CAN          -    4     2     4
Hatice ULUER          -     -     -    2
Oylum ALATLI          -     -     -     -
Emine ÜNALIR          -    1     -    3
Ahmet EGESOY          -     -    2     2
Yasemin YÜKSEK         -     -     -    2
Önder GÜRCAN          -    1     9     2
Birol ÇĠLOĞLUGĠL       1     -    2     2
Yonca BAYRAKDAR       Yurt   Yurt   Yurt   Yurt
              DıĢında  DıĢında  DıĢında  DıĢında
Okan BURSA         Askerde  Askerde  Askerde  Askerde
Doğan AYDIN         Yurt   Yurt   Yurt   Yurt
              DıĢında  DıĢında  DıĢında  DıĢında
Serkan BALLI         1     5     -    2
Bahadır KARASULU       1     4     1     5
Tahir Emre KALAYCI       -     -    4     7
Ahmet Cumhur KINACI      1     -    1     1
Kasım Sinan YILDIRIM     2     -    3     4                                  80
   Özlem ÖZGÖBEK            -      -      -      2
   Bekir AFġAR             -      -      1      3
   Tuğba KÜLAHÇIOĞLU          -      -      1      1
   Özgün YILMAZ            -      -      1      -6.3 Atama ve Yükseltme

    Yardımcı doçent ve profesör kadrolarına atanmak için öğretim üyelerinin
http://turkuaz.yok.gov.tr/AkademikDuyuru/?sayfa=akademikyukselme    adresinde  verilen
kriterleri sağlaması gerekmektedir. Doçentlik kadrosuna atanmak için YÖK kriterlerinin
sağlanmıĢ olması, adayın doçentlik sınavını geçerek doçent ünvanı alması ve yukarıda verilen
adreste ilan edilen doçentlik ataması için gereken koĢulları sağlaması gerekmektedir. Ege
Üniversitesi Atama ve Yükseltme kriterleri Ek II-A‟da verilmektedir.
                                             81
B.7. Altyapı

7.1 Eğitim için Kullanılan Alanlar ve Teçhizat

    Bilgisayar mühendisliği binası toplam 3960 m2 kapalı alandan oluĢmaktadır. Bu kapalı
alan içerisinde toplam 842 m2 derslik, 439 m2 eğitim laboratuarları, 124 m2 araĢtırma
laboratuarları, 116 m2 idari birimler, 37 m2 personel dinlenme odası ve toplam 29 adet
öğretim elemanları odaları yer almaktadır. Öğretim elemanlarının odalarında bilgisayar ve
internet bağlantısı olup klima mevcuttur.
    Bölüm BaĢkanlığı, bölüm sekreterliği, bölüm toplantı odası, ağ yönetim grubu odası,
yazıcı odası, atölye, diğer idari birimler ile öğretim üye ve elemanlarına ait yirmi iki adet oda
bilgisayar mühendisliği binasının ikinci katında yer almaktadır. Derslikler, birinci kat ve giriĢ
katında yer almaktadır. Ayrıca yedi adet öğretim üyesi odası zemin ve birinci katta yer
almaktadır. Ağ kontrol odası binanın birinci katındadır. Eğitimde kullanılan derslik ve
laboratuarlar giriĢ ve birinci katlardadır. Ġkinci katta 2     adet araĢtırma laboratuarı
bulunmaktadır. Diğer araĢtırma laboratuarları giriĢ ve zemin katta yer almaktadır. GiriĢ
katında Emin Hitay Konferans Salonu ve lisansüstü sınav sunumlarında kullanılan Ġzmir
Salonu yer almaktadır. Zemin kat üniversitenin baĢka birimlerince kullanılmaktadır. Ancak
yakın gelecekte bu birimlerin taĢınması ile birlikte bu katın yarısı bölümümüze verilecektir.
Bu bölümde araĢtırma laboratuarlarının oluĢturulması amaçlanmaktadır.
    Bölümde elektrik sistemine önem verilmekte olunup 2009 yılında UPS altyapısı
oluĢturulmuĢtur. Alt bölümlerde sınıflar, laboratuarlar ve teçhizat hakkında bilgi verilecektir.
7.1.1 Derslikler
    Bölüm içerisinde eğitimin gerçekleĢtirildiği 8 adet derslik bulunmaktadır. Bunlardan
beĢ adedi birinci katta iki adedi giriĢ katında yer almaktadır. Bölümde yer alan dersliklere
iliĢkin bilgiler aĢağıda yer almaktadır.
      B1 dersliği    46 m2,    32 oturma kapasiteli birinci katta,
      B2 dersliği    33 m2,    26 oturma kapasiteli birinci katta,
      B3 dersliği       2
                92 m ,    64 oturma kapasiteli birinci katta,
      B4 dersliği    158 m2,    206 oturma kapasiteli birinci katta,
      Netsis dersliği  89 m2,    64 oturma kapasiteli giriĢ katında,
      B6 dersliği    150 m2,    130 oturma kapasiteli giriĢ katında,
      B7 dersliği    143 m2,    112 oturma kapasiteli birinci katta,
      B8 dersliği    131 m2,    112 oturma kapasiteli birinci katta,


                                               82
    Bu dersliklerden Netsis dersliği lisansüstü dersler için kullanılmaktadır. B1 ve B2
derslikleri seçimlik dersler ve lisansüstü dersleri için kullanılmaktadır. Diğer derslikler lisans
dersleri için kullanılmaktadır.
    Dersliklerimizde eğitim amaçları ve program çıktılarına ulaĢmak için yeterli ve
öğrenmeye yönelik bir atmosferin yaratılmasına önem verilmektedir. Bu amaçla, dersliklerde
bulunan projeksiyon cihazları yenilenmiĢtir. Tüm dersliklerde projeksiyon cihazı, tahta ve
internet bağlantısı mevcuttur. Dersliklerimizin durumu sürekli kontrol edilmekte, bir aksaklık
belirlendiği zaman hemen giderilmesi için gerekli önlemler üzerine çalıĢmalar yapılmaktadır.

7.1.2 Laboratuarlar

Eğitim amaçlı laboratuarlar:

Bölğmde eğitim amaçlı olarak kullanılan laboratuarlar aĢağıdaki gibidir:

         Efe Tez Laboratuarı,         45 m2 olup ikinci katta,
         Ege Laboratuarı,           55 m2 olup birinci katta,
         Sun Laboratuarı,           46 m2 olup birinci katta,
         Sinan Yılmaz Laboratuarı,      92 m2 olup birinci katta
         Astron Laboratuarı,         87 m2 olup giriĢ katında
         Atilla Özerdim Laboratuarı,     80 m2 olup giriĢ katında katta,
         Elektrik-Elektronik Laboratuarı,   83 m2 olup birinci katta


yer almaktadır.


    Laboratuar donanımı olarak;
         Efe Tez Laboratuarı, 16 PC; Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz CPU, 1 GB
         ram, 80 GB disk, Windows XP iĢletim sistemi kurulu olup laboratuar Lisans ve
         Yüksek  Lisans  tez  çalıĢmalarında  araĢtırma  ve  geliĢtirme  amaçlı
         kullanılmaktadır.  Laboratuarda  klima  ve  beyaz  tahta  yer  almaktadır.
         Laboratuarın gücü UPS ile beslenmektedir.


         Astron Laboratuarı, 30 PC; Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz CPU, 512 MB
         ram, 40 GB disk, Windows XP iĢletim sistemi kurulu olup laboratuar Lisans
         derslerinde kullanılmaktadır. Laboratuarda projeksiyon, klima ve beyaz tahta yer
         almaktadır. Laboratuarın gücü UPS ile beslenmektedir.


                                                 83
       Ege Laboratuarı, 24 PC; Intel Core 2 Duo E4600 2.4 GHz CPU, 2 GB ram, 160
       GB disk, Windows XP ve Kubuntu (linux) iĢletim sistemi kurulu olup laboratuar
       Lisans derslerinde kullanılmaktadır. Laboratuarda projeksiyon, klima ve beyaz
       tahta yer almaktadır. Laboratuarın gücü UPS ile beslenmektedir.


       Sun Laboratuarı, 20 adet PC; Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz CPU, 512
       MB ram, 80 GB disk, Windows XP iĢletim sistemi kurulu olup laboratuar Lisans
       derslerinde kullanılmaktadır. Laboratuarda projeksiyon, klima ve beyaz tahta yer
       almaktadır. Laboratuarın gücü UPS ile beslenmektedir.


       Sinan Yılmaz Laboratuarı, 40 PC; AMD Athlon 7750 Dual Core CPU, 2 GB
       ram, 320 GB disk, Windows XP iĢletim sistemi kurulu olup laboratuar Lisans
       derslerinde kullanılmaktadır. Laboratuarda projeksiyon, klima ve beyaz tahta yer
       almaktadır. Laboratuarın gücü UPS ile beslenmektedir.


       Atilla Özerdim Laboratuarı, 20 PC; (R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz CPU, 1 GB
       ram, 80 GB disk, Windows XP iĢletim sistemi kurulu olup araĢtırma amaçlı
       olarak kullanılmaktadır. Laboratuarda projeksiyon, klima ve beyaz tahta yer
       almaktadır. Laboratuarın gücü UPS ile beslenmektedir.


    Yukarıda ayrıntıları verilen laboratuarlarda yer alan toplam 150 bilgisayar
bulunmaktadır. Toplam 543 okumakta olan öğrencisi bulunan bilgisayar mühendisliğinde 3.5
öğrenciye bir bilgisayar düĢmektedir. Ancak laboratuar uygulamalı dersler gruplar Ģeklinde
gerçekleĢtirildiğinden uygulamalarda her öğrenciye bir bilgisayar düĢecek Ģekilde
uygulamalar gerçekleĢtirilmektedir.
    Laboratuarlarda yer alan bilgisayarlar standart olarak Microsoft Ofis ve antivirüs
programları ile donatılmıĢtır. Bazı laboratuarlardaki bilgisayarlara Linux iĢletim sistemi de
kuruludur. Laboratuar bağlantılı   yürütülen ders ve uygulamalarda, ilgili özel yazılımlar
yüklenmektedir. Bu yazılımlarla ilgili teknolojik güncellemeler yapılmaktadır.
                                             84
AraĢtırma Laboratuarları:
Bölümde eğitim amaçlı laboratuarların yanı sıra akademik personel ve lisansüstü öğrencilere
yönelik araĢtırma laboratuarları da bulunmaktadır. Lisans öğrencileri bitirme tezleri sırasında
bu laboratuarlardan yararlanabilmektedirler. Bu laboratuarlara ait bilgiler Ģu Ģekildedir:

   Yazılım Mimarisi Laboratuarı , 1 PC; Intel(R) Pentium (R) 4 , 3 GHz CPU , 1 GB
    DDR 400 RAM , 160 GB disk , Windows XP iĢletim sistemi kurulu olup laboratuar
    araĢtırma ve geliĢtirme amaçlı kullanılmaktadır. 1 adet hpdeskjet 920 c yazıcı
    bulunmaktadır. Laboratuarın gücü UPS ile beslenmektedir.
   Çoklu Ortam Laboratuarı , 7 PC ; Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 2.80 GHz CPU
    , 4 GB DDR2 800 MHz RAM , 360 GB disk , Windows XP iĢletim sistemi kurulu
    olup laboratuar araĢtırma ve geliĢtirme amaçlı kullanılmaktadır. Laboratuarın gücü
    UPS ile beslenmektedir.
   Mobil Uygulamalar Laboratuarı , 3 PC ; Pentium(R) 4 , 3 GHz CPU , 1 GB DDR 400
    RAM , 160 GB disk , Windows XP iĢletim sistemi kurulu olup laboratuar araĢtırma
    ve geliĢtirme amaçlı kullanılmaktadır. Laboratuarın gücü UPS ile beslenmektedir.
   Etmen Teknolojileri Laboratuarı , 2 PC ;
    1 adet PC , Intel(R) Pentium(R) 4 , 2.8 GHz CPU , 1 GB DDR 400 RAM , 80 GB
    disk, Windows XP iĢletim sistemi kurulu olup laboratuar araĢtırma ve geliĢtirme
    amaçlı kullanılmaktadır. Laboratuarın gücü UPS ile beslenmektedir.
    1 adet PC , Pentium(R) 4 , 2.2 GHz CPU , 512 MB RAM , 30 GB disk, Windows XP
    iĢletim sistemi kurulu olup laboratuar araĢtırma ve geliĢtirme amaçlı kullanılmaktadır.
    Laboratuarın gücü UPS ile beslenmektedir.
   Seagent Laboratuar , 6 PC ;
    1 adet PC , Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.6 GHz CPU , 3.25 GB RAM , 250 GB disk ,
    Windows XP iĢletim sistemi kurulu olup laboratuar araĢtırma ve geliĢtirme amaçlı
    kullanılmaktadır. Laboratuarın gücü UPS ile beslenmektedir.
    3 adet PC , AMD Athlon(TM) 64x2 Dual Core Processor 4000 + , 2.21 GHz , 2 GB
    RAM , 160 GB disk , Windows XP iĢletim sistemi kurulu olup laboratuar araĢtırma ve
    geliĢtirme amaçlı kullanılmaktadır. Laboratuarın gücü UPS ile beslenmektedir.
    2 adet PC , AMD Athlon(TM) 64x2 Dual Core Processor 4200 + , 2.21 GHz , 2 GB
    RAM , 320 GB disk , Windows XP iĢletim sistemi kurulu olup laboratuar araĢtırma ve
    geliĢtirme amaçlı kullanılmaktadır. Laboratuarın gücü UPS ile beslenmektedir.
                                               85
    Mobil ĠletiĢim ve Network Laboratuarı , 1 PC ; Intel(R) Pentium(R) 4 1.70 GHz , 512
     MB DDR 266 RAM , 40 GB disk, Windows XP iĢletim sistemi kurulu olup
     laboratuar araĢtırma ve geliĢtirme amaçlı kullanılmaktadır. Laboratuarın gücü UPS
     ile beslenmektedir.
Elektrik – Elektronik Laboratuarı:

    Elektrik-Elektronik Laboratuarı, 83 m2 olup birinci katta yer almaktadır. Laboratuar
    donanımı;
         Avometre 47 adet,
         Öğrenci Deney Seti 36 adet,
         Osiloskop 30 adet,
       Sinyal Üretici 25 adet Ģeklindedir.
Elektrik-Elektronik laboratuarından bilgisayar mühendisliği programında yer alan donanım
derslerinin uygulamalarında yararlanılmaktadır.
7.1.2 Teçhizat
Lisans eğitiminde kullanılan baĢlıca eğitim ve laboratuar teçhizatı Ek 1.c‟de özetlenmiĢtir. Önceki
bölümlerde bu konu ile ilgili detaylı açıklama yapılmıĢtır.


7.2 Diğer Alanlar ve Altyapı

7.2.1 Ders DıĢı Etkinlikler için Altyapı

    Bölümde bilgisayar mühendisliği öğrencilerinden oluĢan Bilgisayar Mühendisliği
Öğrenci Topluluğu çeĢitli sosyal, kültürel vb. etkinlikler düzenleyerek serbest zamanların
kaliteli bir Ģekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Ġkinci kattaki odalardan biri bu topluluk
tarafından kullanılmaktadır.

    Ayrıca, Bölüm öğrencileri üniversitenin olanaklarından yararlanarak ders dıĢı
zamanlarını verimli bir Ģekilde geçirebilirler. Bu olanakları Ģöyle listeleyebiliriz:

A. Öğrenci Toplulukları

    Sağlık, Spor ve Kültür Daire BaĢkanlığı (http://sksdb.ege.edu.tr/) bünyesinde çeĢitli
alanlarda faaliyette bulunmak için oluĢturulmuĢ 72 öğrenci topluluğu vardır. Bu topluluklar
aĢağıda listelenmektedir. Öğrenciler ilgi alanlarına uygun bir topluluğa katılabilirler.
                                                86
AEGEE - Ġzmir Topluluğu       Klasik Gitar ÇalıĢma Grubu
Amerikan Futbolu Takımı       Klasik Türk Müziği Korosu
Arama Kurtarma Topluluğu      Latin Dansları Topluluğu
Akeoloji ve Kültürel Miras
                  Mağara AraĢtırma Topluluğu
Topluluğu
Atatürkçü DüĢünce Topluluğu     Modern Dans Topluluğu
Bağımlı Olma Bilgili Ol Topluluğu  Münazara Topluluğu
Bilim ve Teknoloji Topluluğu    Organ BağıĢı Topluluğu
Bisiklet Topluluğu         Psikolojik DanıĢma Topluluğu
Briç Topluluğu           Radyo Topluluğu
Çevre Topluluğu           Resim Topluluğu
Doğa ve Dağcılık Topluluğu     Rock Topluluğu
Doğa Gözlem Topluluğu        Satranç Topluluğu
Ebru Sanatı Topluluğu
                  Sinema Topluluğu

Edebiyat Topluluğu         Sosyal AraĢtırmalar Topluluğu
Eka-Mor Ötesi Topluluğu       Sualtı Topluluğu
Erasmus Topluluğu          Sualtı Ragbisi Topluluğu
Fantezi ve Bilim Kurgu Topluluğu  Sutopu Topluluğu
Fotoğraf Topluluğu         ġiir Topluluğu
Gateway Topluluğu          Temiz Enerji Topluluğu
Genç GiriĢimciler Topluluğu     Tiyatro Topluluğu
Genç-TEMA Topluluğu         Toplum Gönüllüleri Topluluğu
Gençlik Festivali Topluluğu     Türk Dili ve Tarihi Topluluğu
Havacılık Topluluğu         Türk Halk Dansları Topluluğu
Hip-Hop Topluluğu          Türk Halk Müziği Topluluğu
                  Türk Halk Müziği AraĢtırmaları ÇalıĢma
Karikatür ve Mizah Topluluğu
                  Grubu
Kaya TırmanıĢı Topluluğu      Uluslararası ĠliĢkiler Topluluğu
Kızılay Topluluğu          Viyana Valsi Topluluğu

                  Yelken Topluluğu
                                       87
B. Sosyal Tesisler
    Üniversite lokali
    Konukevi
    Murat KöĢkü
    YeĢil KöĢk
    Ege Üni. Uygulama Oteli
    Kampus genelinde çeĢitli restoran ve kafeler
C. Kültürel Tesisler
    50. Yıl KöĢkü
    Kültür Sanat Evi
    Atatürk Kültür Merkezi
    Prof. Dr. Yusuf Vardar Kampus Kültür Merkezi
    Tabiat Tarihi Müzesi
    Botanik Bahçesi
    Toplum Merkezi
D. Konferans Salonları
    Bölüm Emin Hitay Konferans Salonu
    Mühendislik Fakültesi Turgut Yazıcıoğlu Amfisi
    Tıp Fakültesi Muhittin Erel Konferans Salonu
    BITAM Konferans Salonu
    Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu
    DiĢ Hekimliği Fakültesi Bilim Sanat Amfisi
    Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
    Fen Fakültesi Konferans Salonu
    Yabancı Diller Konferans Salonu
    Zıraat Fakültesi Konferans Salonu
E. Yurtlar
    Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtları
    Öğrenci Köyü
F. Yemekhaneler
       1 Nolu Yemekhane: Öğrencilerimiz bu yemekhaneden hafta içi her gün 11-14,
       akĢam 16-19 arası ücret karĢılığında yemek kartı alarak yararlanabilirler.
       Personelimiz Mühendislik Fakültesi Yemekhanesi‟nden yararlanabilmektedir.


                                              88
        Kampus ve Bornova‟daki restoran ve kafeler
G. Sağlık Hizmetleri
Öğrencilerimiz ve personelimiz
    Sağlık Kültür, Spor Daire BaĢkanlığı
    DiĢ Hekimliği olanaklarından yararlanabilir. Sadece akademik personel için Tıp
    Fakültesi‟nde A polikliniği açılarak personelin sağlık hizmetlerinin hızlı bir Ģekilde
    giderilmesi sağlanmıĢtır.
F. Spor Tesisleri
    Büyük Spor Salonu
    Atletizm pisti
    Masa Tenisi Salonu
    50. Yıl Spor Salonu
    Prof. Dr. Sermet Akgün Kapalı olimpik yüzme havuzu
    Tenis kortları
    Küçük Spor Salonu
    Futbol sahaları
    KoĢu parkurları
7.2.2 Ofis Olanakları
    Bilgisayar mühendisliği binasında 22 adedi ikinci katta ve yedi giriĢ zemin ve birinci
katta olmak üzere toplam 29 adet öğretim üye ve yardımcılarına ayrılmıĢ oda bulunmaktadır.
Tüm odalarda bilgisayar, internet bağlantısı ve klima mevcuttur.
    Bunların yanı sıra ikinci katta akademik kurul toplantıları sırasında kullanılan bir
toplantı odası, mutfak ve boĢ zamanlarda öğretim üyelerinin bir araya gelmesini sağlayan
dinlenme odası bulunmaktadır.


7.3 Modern Mühendislik Araçları ve Bilgisayar Altyapısı

7.3.1 Modern Mühendislik Araçları Olanakları

    Bölüm Bilgisayar Mühendisliği üzerine eğitim verdiği için kullanılan temel araç
bilgisayarlardır.  Laboratuar   ve  sınıflardaki  bilgisayarların  bakımı  sürekli  olarak
                                                89
gerçekleĢtirildiği için tümü çalıĢır haldedir.  Bir aksaklık durumunda Bölüm Teknisyeni
devreye girer.
    Bölüm altyapısını çalıĢır durumda tutmak için Bölüm Teknisyeninin yanı sıra
öğrencilere de sorumluluk verilir. Her yıl istekli ve baĢarılı öğrenciler arasından seçilen
Bölüm Ağ Grubu çalıĢanları da altyapıyı güçlü kılmada rol oynarlar.
    Laboratuarlarda, sınıflarda ve öğretim üyeleri odalarındaki bilgisayarlar uygun
aralıklarla yenilenir. Bu Ģekilde bölüm altyapısı güncel tutulur. Ayrıca laboratuar, sınıf ve
öğretim üyeleri odalarındaki bilgisayarlar kablolu ve kablosuz ağlar aracılığı ile sürekli
Ġnternet‟e bağlıdır. Laboratuarlarda bulunan bilgisayarların teknik özellikleri Bölüm 7.1.2‟de
verilmektedir.
    Bilgisayarların yanı sıra Elektrik laboratuarında bulunan osiloskop, deney setleri,
avometre gibi cihazlar da sürekli izlenir. Bir aksaklık ortaya çıktığında tamir edilir.
Laboratuar çalıĢmalarına katılan araĢtırma görevleri her dönem sonunda laboratuarda bulunan
cihazların çalıĢır durumda olup olmadıklarını kontrol edenler. Arızalı olanlar tamir edilir,
edilemiyorsa yerlerine yeni donanımlar alınır.
    Bunların yanı sıra öğrenciler derslerde yazılım geliĢtirme konusunda çeĢitli
programlama dilleri ve yazılım geliĢtirme ortamları kullanarak yazılım geliĢtirirler. Birçok
açık yazılıma Ġnternet‟ten ulaĢabilirler. Öğrencilerin eğitimleri sırasında Windows, Linux gibi
güncel iĢletim sistemlerini kullanma konusunda deneyim edinmeleri için laboratuarlardaki
bilgisayarlara bu 2 iĢletim sistemi de yüklüdür. Öğrenciler dersler kapsamında bu iki ortam
için yazılım geliĢtirmeyi de öğrenirler. Bölümde Linux iĢletim sisteminin ağırlıklı olarak
kullanıldığı dersler ĠĢletim Sistemleri-II, Mikrodenetleyici Tabanlı Sistem Tasarımı, Linux ile
Web Programlama dersleridir.
    Öğrenciler Programlama Dilleri dersinde Pascal, C, C++, Java, CSharp dilleri ile ilgili
deneyim kazanırlar. Bu ders kapsamında Scheme, Prolog gibi ortamlar da tanıtılır. Öğrenciler
Nesneye Dayalı Programlama, Sunucu Yazılım teknolojileri derslerinde Eclipse, NetBeans
ortamlarında Java dili ile uygulama geliĢtirirler, JUnit programı ile yazılımlarını test ederler.
Algoritma ve Programlama derslerinde Codebook ortamı kullanılarak C ve C++ dilleri ile
yazılım geliĢtirirler.Veri Yapıları dersinde Java dili kullanılır. Yapay Sinir Ağları ve Doğrusal
Cebir derslerinde Mathlab, Olasılık ve Ġstatistik dersinde Minitab, Simülasyon ve Modelleme
dersinde GPSS, Yöneylem AraĢtırması dersinde QSB kullanılır. Bilgisayar Grafikleri
derslerinde OpenGL, CSharp dilleri ile yazılım geliĢtirilir. Yazılım Mühendisliği dersinde
MSProject yazılımı kullanılır, Microsoft Foundation Software tanıtılır, UML diagramları için
Rational Rose kullanılır. Veritabanı dersinde SQLServer 2008, Access 2007 ortamları tercih


                                               90
edilir. Windows Programlama ve Web tabanlı Windows derslerinde: Visual Studio, NET
2010 ortamları; Ontoloji Mühendisliği dersinde Protege 4.0, Sesame ortamları kullanılır.
Linux ile Web Programlama dersinde Dreamweaver, php yazılımlarından yararlanılır. Eğitim
Sistemleri dersinde Moodle, Proje Yönetimi dersinde MSProject yazılımı kullanılır. Mantık
Tasarımı, Sayısal Bilgisayar Tasarımı gibi derslerde öğrenciler, çizim amaçlı çeĢitli özgür
yazılımlardan yararlanırlar. C dilinin kullanıldığı Gömülü ve Gerçek Zamanlı Sistemler ve
Mikro Denetleyici derslerinde Keil MVision isimli 8051 simülatörü ve sdcc BirleĢtirici Dili,
MikroiĢlemciler dersinde 8086 BirleĢtirici Dili kullanılır. Gömülü ve Gerçek Zamanlı
Sistemler dersinde Genetlab algılayıcı düğümleri ile TinyOS iĢletim sistemi üzerinde NesC
kullanılarak yazılım geliĢtirilir. Bu dersler için öğrencilerin kullanımına yönelik 4 adet 8051
kartı, 1 adet CPLD kartı bulunmaktadır.


7.3.2 Bilgisayar ve Enformatik Altyapısı
7.1.2 ve 7.1.3 bölümlerinde bilgisayar altyapısına iliĢkin detaylı bilgi verilmiĢti.


7.4 Kütüphane

    Üniversitemizde kütüphanecilik hizmetleri, 1960 yılında Fakülte ve Bölümlerde
baĢlamıĢtır. GeliĢen kampus yapısı ve merkezi bir kütüphane ihtiyacını doğurmuĢ ve tüm
birimlerdeki kütüphaneler birleĢtirilerek 31 Mayıs 1999 tarihinde EGE ÜNĠVERSĠTESĠ
MERKEZ KÜTÜPHANESĠ yeni binasında hizmet vermeye baĢlamıĢtır.
    Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 10.000 m2 Merkez Kütüphane, 750
m2 kapalı alanı olan Basımevi atölyesi ve ArĢiv Ġstatistik Yayınlar Hizmet Biriminden
oluĢmaktadır.
    Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı, Aralık 2008 tarihinden itibaren,
Basımevi Müdürlüğü ve ArĢiv Ġstatistik Yayınlar Hizmet Biriminin bünyesine katılmasıyla
Üniversitemizin Kütüphane hizmetlerinin yanı sıra, eğitim ve sosyal çalıĢmaların ihtiyacı olan
tüm basılı dokümanların hazırlanması, Ege Üniversitesi Yayınlarının basım kararlarının
alınması ve ArĢiv Ġstatistik konularında da çalıĢmaya baĢlayarak hizmet alanını geniĢletmiĢtir.
    Öğrenciler, kütüphanedeki basılı kitap ve dergileri ödünç almanın yanı sıra, kampus
içinden ve kampus dıĢından Ġnternet kullanarak kütüphanenin abone olduğu veritabanlarına
eriĢebilmektedir. Öğrenciler ve personelin kütüphanede bulunmayan bir eserin edinilmesini
sağlamak için baĢvuruda bulunma olanakları bulunmaktadır. Kütüphanede fotokopi olanağı
                                              91
da bulunmaktadır. Kütüphanede kitap satıĢı da yapılabilmektedir. Kütüphane web sitesine
http://kutuphane.ege.edu.tr/detay.php?SayfaID=332 bağlantısı ile ulaĢılabilmektedir.

7.5 Özel Önlemler

7.5.1 Güvenlik Önlemleri
Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Binasının dıĢında güvenlik kamera sistemi
kurulmuĢ olup E.Ü. Güvenlik ġube Müdürlüğünün denetimi altındadır. Ayrıca bina dıĢ
aydınlatma sistemi yapılmıĢtır. Bina içerisinde ise yoğun kullanıma sahip alanlarda bölüm
denetiminde olan güvenlik kameraları kurulmuĢtur. Bina giriĢinde bir güvenlik görevlisi de
bulunmaktadır.
    Ayrıca, bölümde yangına karĢı da önlem alınmıĢ; Söndürme, Koruma, Kurtama ve Ġlk
yardım ekipleri oluĢturulmuĢtur.

7.5.2 Engelliler Ġçin Önlemler

    Engelliler için bir asansörün ve tuvaletin olmayıĢı bölümün önemli eksiklerinden biri
idi. Bu eksikliği gidermek için 2010 yılı itibarı ile asansör ve engelli tuvaleti yapımı için
giriĢimler yapılmıĢtır.

7.5.3 Diğerleri

    Binada dört adet depo odası ve bir adet arĢiv odası bulunmaktadır. Isıtma doğalgazla
yapılmaktadır. Su kullanımı için hidrofor sistemi ve depo bulunmaktadır. Binanın elektrik
kesintilerinden etkilenmemesi için sınırsız güç kaynağı altyapısı oluĢturulmuĢtur.
                                             92
B.8. Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar

8.1 Bütçe Süreci ve Kurumsal Destek
Ege Üniversitesi bir devlet üniversitesi olup baĢlıca kaynakları devlet tarafından
karĢılandığından, Bilgisayar Mühendisliği programının ana mali kaynağı da Ege Üniversitesi
bünyesinde Mühendislik Fakültesi‟ne tahsis edilen bütçeden karĢılanmaktadır. Bu çerçevede
öğretim üye ve elemanları ile diğer çalıĢanların maaĢları devlet tarafından ödenmektedir.
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı tarafından sunulan harcama talepleri, Fakülte
Yönetim Kurulu‟nca onaylandıktan sonra Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından tahsis
edilen bütçe çerçevesinde karĢılanmaktadır. Elektrik, su giderleri ve Bilgisayar Mühendisliği
binasına iliĢkin büyük onarım giderleri ise rektörlük bütçesinden karĢılanmaktadır.

Bütçenin devlet tarafından karĢılanan kısmı dıĢındaki baĢlıca kaynaklar aĢağıda listelenmiĢtir:

   Öğrenci katkı payları: Devlet tarafından belirlenen ve öğrenciler tarafından ödenen
    harçlardan bir miktar ödenek gelmektedir.

   Yaz okulu: 2009 yılından itibaren yaz okulu açılmaya baĢlanmıĢtır, yine devlet
    tarafından belirlenen ve öğrenciler tarafından ödenen ders ücretlerinden bir miktar
    ödenek gelmektedir.

   Tezsiz yüksek lisans programı: YÖK‟e yapılan baĢvuru onaylanmıĢ ve 2010/2011 Güz
    Dönemi‟nde ilk öğrencilerin alınması planlanmaktadır. Buradan da bir miktar ödenek
    geleceği düĢünülmektedir.

   Döner sermaye gelirleri: Bölümde uzun yıllardır yürütülen kurslar 2008 yılından bu
    yana verilmemektedir. Bunun nedeni, kurslarda görev alan öğretim elemanlarının
    maaĢlarından denge tazminatının kesilmesidir. Aynı nedenden dolayı, öğretim üyeleri
    döner sermaye kapsamında özel Ģirketlere danıĢmanlık hizmeti vermeye istekli
    değillerdir. Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri‟nde yer alan Ģirketlere verilen danıĢmanlık
    hizmetleri ise bölüme katkı sağlamamaktadır.

   ÖYP: 2005 yılında Ege Üniversitesi‟nin DPT kaynaklı Öğretim Elemanı YetiĢtirme
    Projesi kapsamında, bölümümüzde doktora öğrenimine devam eden AraĢtırma
    Görevlileri için her yıl üniversite yönetimi tarafından belirlenen bir miktarda ödenek
    gelmektedir, Bu da son yıllarda bölüm bütçesine önemli oranda katkı sağlamaktadır.
                                               93
   AraĢtırma projeleri: Bölümde yürütülen projelere BAP, TÜBĠTAK v.b. fonlardan
    sağlanan desteklerin de, altyapı ve teçhizat açısından bölüme destek sağladığı
    düĢünülebilir.

Tablo 8.1‟de 2009 yılında gerçekleĢen, 2010 yılında bütçelenen ve 2011 yılı için öngörülen
parasal kaynaklar ve dağılımları görülmektedir.


8.2 Bütçenin Öğretim Kadrosu Açısından Yeterliliği
Ege Üniversitesi bir devlet üniversitesi olması nedeniyle öğretim üye ve yardımcılarının
maaĢları devlet tarafından ödenmektedir. Bu maaĢların da yeterli seviyede olduğu
söylenemez. Ayrıca öğretim kadrosunun mesleki geliĢimini sürdürmesi için fakülte
bütçesinden ve EBĠLTEM tarafından kısıtlı miktarda parasal destek sağlanabilmektedir.
Ancak açılacak olan Tezsiz Yüksek Lisans programı ve Ģu anda yürütülmekte olan dıĢ
kaynaklı projelerin sayısının daha da artırılması ile öğretim kadrosunun gelirleri artırılabilir.
Ayrıca Ege Üniversitesi‟ne bağlı bir Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi kurulması da nitelikli
öğretim kadrosunu çekme ve tutma açısından önemli bir yarar sağlayacaktır.


8.3 Altyapı ve Teçhizat Desteği
Bölümün altyapı ve teçhizat giderleri önemli ölçüde devlet tarafından karĢılanmaktadır. 2010
yılında rektörlük tarafından engelli asansörü ve tuvaleti yaptırılacaktır. ÖYP kapsamında
gelen ödenek ile altyapı ve teçhizat giderleri karĢılanabilmektedir. Bu çerçevede 2009 yılında
UPS cihazi alınmıĢ ve tüm binaya UPS hattı döĢenmiĢtir. Bölümde yürütülen yüksek bütçeli
TÜBĠTAK projeleri ile AraĢtırma Laboratuvarları kurulabilmektedir. Ayrıca daha küçük
bütçeli BAP projeleri ile yine makine va teçhizat giderleri karĢılanabilmektedir. Ayrıca 2010
yılında bölüme ayrılan BAP bütçesinin bir kısmı altyapı projesi olarak kullanılacak ve bölüme
kameralı ve kart giriĢli güvenlik sistemi yaptırılacaktır.

Ayrıca değiĢik kuruluĢlarca hibe yoluyla yardım sağlanabilmektedir. Bu çerçevede 2010 yılı
içerisinde B4 amfisi Netsis firması tarafından yenilenecektir.


8.4 Teknik, Ġdari ve Hizmet Kadrosu Desteği
Bölümdeki teknik alt yapının korunması görevini Bilgisayar Programcılığı mezunu bir
teknisyen ve yarı zamanlı olarak çalıĢan bölüm öğrencilerimiz sürdürmektedir. Bölümde idari
iĢleri yürüten 2 personel ile temizlik ve bakım-onarım iĢlerini yürüten 5 personel
bulunmaktadır.                                               94
            Tablo 8.1. Parasal Kaynaklar ve Harcamalar

                 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

                               BaĢvurunun   Sonraki yıl (5)
                       Önceki yıl
               Mali Yıl            yapıldığı yıl
                                       (Bütçelenen)
                      (GerçekleĢen)
                              (Bütçelenen)     (TL)
  Harcama Kalemi               (TL)
                                (TL)
                        (2009)              (2011)
                                (2010)
  Ücretler (1)

  Yolluklar                 836,50    4.558,40     4.786.32

  Hizmet alımları              1.111,19    1.892,80     1.987,44

  Tüketim malları ve malzemeleri
                       4.601,83    5.499,20     5.774,16
  alımları

  Bakım ve onarım giderleri         5.127,90    8.052,80     8.455,44

  Yatırım harcamaları            7.643,40   10.000,00    12.000,00

  Döner Sermaye gelirleri (2)       17.000,00     -        ?

  Öğrenci harçlarından düĢen pay (3)    4.500,00    4.500,00     4.500,00

  Diğer (4) Yaz Okulu           1.525      1.525      1.525
       ÖYP              40.000     35.000      30.000
       BAP projeleri         35.000     42.363      45.000
.
                                                95
B.9. Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri
    Genel Bilgiler Bölümü‟nde A4. Yönetim Yapısı baĢlığında bölümün üst birimlerle
iliĢkilerini ve iç iĢleyiĢi ile ilgili organizasyon Ģemaları verilmekte idi.
    Bölüm komisyonlarından gelen bir istek olduğunda, ya da komisyonlar bir konu
üzerinde çalıĢıp bir sonuç elde ettiklerinde bunu Akademik Kurul‟da dile getirirler. Akademik
Kurul‟da konu görüĢülerek bir karar alınır. Gerekirse Bölüm Kurulu toplanarak Fakülte
Yönetim Kurulu‟na konu ile ilgili yazı ile baĢvurur. Fakülte Yönetim Kurulu‟nda karar
alındıktan sonra gereği yerine getirilir. Bazı durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu‟nun konuyu
Senato‟da gündeme getirmesi gerekir. Senato‟nun verdiği karar yazı ile alt birimlere bildirilir
ve kararın gereği uygulanır.
    Bazı durumlarda Bölüm BaĢkanlığı Akademik Kurul‟a baĢvurmayarak Fakülte
Yönetim Kurulu ile iletiĢime geçerek gerekli kararların alınması sağlanır.
    Bunun yanı sıra, Bilgisayar Mühendisliği Programı Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar
Mühendisliği Anabilim Dalı olarak lisansüstü eğitim vermektedir. Bu kanalla Fen Bilimleri
Enstitüsü ile iletiĢime geçilerek kararların alınması sağlanır.
    Tüm bu karar mekanizmalarında program çıktılarına ulaĢarak eğitim amaçlarının
gerçekleĢmesi yönünde MÜDEK beklentileri de dikkate alınır.
                                              96
B.10. Programa Özgü Ölçütler

    Eğitim Planında MÜDEK‟in öngördüğü programa özgü derslerin de bulunmasına
dikkat edilmiĢtir. Bu derslerden Ayrık Yapılar dersi 1. sınıf bahar döneminde verilmektedir. 1.
ve 2. sınıfta programın amaçları doğrultusunda uygulamaları içeren Matematik, Olasılık ve
Ġstatistik, Doğrusal Cebir, Diferensiyal Denklemler ve Nümerik Yöntemler gibi matematik
ağırlıklı dersler bulunmaktadır. Bu dersler eğitim programının ilk 2 yılında verilmektedir. 2.
sınıfla birlikte verilmeye baĢlanan bilgisayar ve mühendislik bilimlerine yönelik dersler
önceki yıllarda edinilen temel bilgilerin kullanımını gerektirirler. Temel bilimler, bilgisayar
ve mühendislik bilimleri açısından zengin olan eğitim planımız Tablo 5.1‟de detaylı olarak
verilmektedir.
                                              97

								
To top