AZ by sPIK89

VIEWS: 0 PAGES: 596

									100 kg             cetnar
100-zloty note         stuzłotówka
24-hour            całodobowy
4-stroke engine        czterosuwowy (silnik _)
4-wheel drive         napęd na cztery koła
a bit             ciut
a day after the fair      musztarda po obiedzie
a fortiori           tym bardziej
a good deal          sporo
a good year for something   urodzaj na coś
a liking for sth        upodobanie do czegoś
a long time          szmat czasu
a long way           szmat drogi
a low blow           cios poniżej psa
a man of his word       słowny człowiek
a peach of a girl       dziewczyna jak jagoda
a sight for sore eyes     widok cieszący oko
a slice of bread        kromka chleba
a southerner          południowiec
abandon a claim        zaniechać roszczenia
abandon right         zrzec się prawa
abandon, leave         opuszczać /opuścić
abandon, leave         porzucić
abandonment, negligence    zaniechanie
                z
abandonment, waiver (of a claim) rzeczenie się (roszczenia)
abasement, degradation     poniżenie
abatement           obalenie 2
abatement of taxes       zniżka podatku
abbey             opactwo
abbot             opat
abbreviation          skrót
abdicate            zrzekać się (stanowiska)
abdomen            odwłok
abdomen            podbrzusze
abdominal           brzuszny
abhor             odrazę (mieć -)
abide by the law        przestrzegać prawa
abolition           zniesienie
abolition, annulment      uchylenie
abolition, overthrow      obalenie
abominable           obrzydliwy
abomination, disgust      obrzydliwość
abortion            przerwanie ciąży
abortion            skrobanka
abortion (have an -)      aborcja (dokonywać/dokonać)
abound in sth         obfitować w+acc
about 3 blocks         około trzy przecznice
About turn! (mil)       w tył zwrot!
about-face           wolta
Above all            Nade wszystko
Above all            Przede wszystkim
above-mentioned         ww. (wyżej wymieniony)
above-mentioned, foregoing    powyższy
abrasion             otarcie
abrasion (wear, attrition)    ścieranie (się)
abrasive             ścierny
abrupt, impulsive        raptowny
abscess             ropień
abscissa             odcięta
absence from work/school     absensja w pracy/szkole
absent without leave       niesprawiedliwiona nieobecność
absent-minded          rozkojarzony
absent-minded, careless     nieuważny
absent-mindedness        roztargnienie
absinthe             piołunówka
absolute majority vote      większość (głosów) bezwzględna
absolution            rozgrzeszenie
absolve s.o. of sth       odpuszczać /odpuścić komuś coś
absorb, devour          chłonąć
absorb, soak up         wchłaniać /wchłonąć
absorb, swallow up        pochłaniać
absorbent, receptive, lymph   chłonny
absorption            wchłanianie
abstain from voting       wytrzymać sią od głosowania
abstract, statement (account)  wyciąg 2
abuse              złorzeczenie
abuse              znęcać się nad +instr
abuse, curses          wyzwiska
abuse, excess          nadużycie
abuse, insults          lżenie
abyss, precipice         przepaść f.
abyss, precipice, depths     czelość
AC device            urządzenie zmiennoprądowe
acacia              akacja
accelerated procedure      tryb doraźny
acceleration           przyspieszenie
accelerator           pedał gazu
accelerator           przyspiesznik
accept, receive         przyjmować /przyjąć
accessibility          przystępność
accession to the throne     objęcie tronu
accessories           przybory
accessories           przyległości
accessory, accomplice      współwinny
                 AC
accident and theft insurance (auto) (autocasco)
accident rate          wypadkowość
accidental, random        przypadkowy
accomplice            współprawca
accomplice          współsprawca
accomplish, achieve      zdziałać perf.
accomplishment        dokonanie
accordingly, in compliance  stosownie
account for sth        wyliczać się z czegoś
account into arrears     zaległy rachunek
account of expenses      rachunek kosztów i nakładów
account of payments      zestawienie wypłaty
accountable, of sound mind  poczytalny
accountant          kontroler
accountant          księgowa
accountant (public)      rachmistrz
accountant, bookkeeper    księgowy
accredited, authorised    upoważniony
accredited, authorised    upoważniony
accrued interest       nagromadzone odsetki
accrued interest       narosłe odsetki
accrued interest       odsetki narosle
accumulate          odkładać się
accurate (mil), customs    celny
accurately, with good aim   celnie
accusative          biernik
accuse            oskarżać
accuse s.o. of sth      obwiniać/obwinić
accused            obwiniony
ace (cards)          oczko 2
ace of diamonds        as karo
acetic (acid)         octowy (kwas _)
achieve one's objective    dopiąć celu
achievement, feat       wyczyn
Achilles heel         ścięgno Achillesa
Achilleś heel         pięta achillesowa
aching, dull pain       pobolewanie
aching, sore, suffering    obolały
acidity            kwasowość
acknowledge receipt      potwierdzić odbiór
acne             trądzik
acorn, glans         żołądź
acquainted with sth      obeznany z czymś
acquired (trait)       nabyty
acquired disease       choroba nabyta
               zespół
Acquired Immune Deficiency Syndrome nabytego niedoboru odpornościowego
acquis communataire      dorobek prawny wspólnot europejskich
acquisition          nabycie
acquisition, property     dorobek
acquit, clear of charge    uniewinnić
acquit, discharge, exonerate uwalniać
acquit, discharge, exonerate uwalniać
acquittal           uniewinnienie
act               zgrywa
act a wise guy          wymądrzać się
act of God            dopust Boży
act of God            wypadek losowy
act of God, force majeure    siła wyższa
act, bill (pass -)        ustawa (uchwalać -ę)
act, deed            czyn
acting              p.o. (pełniący obowiązki)
acting chairperson        obowiązki (pełniący - prezesa)
acting prime minister      pełniący obowiązki premiera
active partner, working partner komplementariusz
actively             czynnie
activist             działacz
actuarial tables         tabele aktuarialne
actuarial tables         tabele śmiertelności
actuary             rzeczoznawca ubezpieczeniowy
acute angle           kąt ostry
acute, piercing, sharp      dojmujący
ad mark, grade          dwója
ad nauseum            znudzenia (do -)
ad valorem tax          podatek od wartości
Adams apple           grydka
Adam's apple           grdyka
Adam's apple           jabłko adamowy
adapt, conform, adjust      dostosować
adaptation, adjustment      pryzstosowanie
adaptation, conformity      dostosowanie
add (drop by drop)        dolewać kroplami
add (sugar), throw in, comment dorzucać /-cić
add chopped vegetables      wkroić warzywa
add salt             solić
add sth to sth          doliczać coś do czegoś
addicted to           uzależniony od
addicted to           uzależniony od
addiction            uzależnienie
addictive            uzależniający
additional            dodatni
                 it all
additional assessment, on top of domiar
additional charge        doliczenie
additional education       dokształcanie
additionality          dodatkowość
additives            dodatki
adhere, stick          lgnąć
adhesion             przyleganie
adhesion             zrost
adhesive label          etykieta do naklejania
adhesive tape          taśma samoprzylepna
adhesive tape, Velcro, band-aid przylepiec
                 styczny
adjacent, contiguous, tangent (math)
adjacent, neighbouring      ościenny
adjective             przymiotnik
adjourn a sitting         odroczyć posiedzenie
adjust the hem of a skirt     cyrklować spódnice
adjustable            nastawny
adjustable light         lampa kreślarka
adjustment            uzgodnienie
admiration            podziw
admire              podziwiać
admissible            dopuszczalny
admission             dopuszczenie
admit               dopuszczać/dopuścić
admit, confess          przyznawać się /przyznać się
admit, grant           przyznawać /przyznać
admixture, tinge         domieszka
admonish, reprimand        napominać/napomnieć
admonishment, warning, reminder  upomnienie
adolescent            dorastający
adopt a resolution        podjąć uchwalę
adopted daughter         przybrana córka
adoration             uwielbienie
adore, worship          czcić
advance              akonto
advance (cash), initial payment zaliczka (w gotówce)
                 zadatek
advance (money), down payment, instalment
advance payment, subscription przedpłata
advance, loan           pożyczka
advanced             wysunięty
adventure, experience       przygoda
adventurous (man)         żądny przygód
adverb              przysłówek
adverbial             okolicznik
adversary, opponent        przeciwnik
adverse outcome          rezultat niepomyślny
adverse party           strona przeciwna
adversity             niedola
adversity             przeciwność
advertise             zawiadmiać
advisable, desirable       wskazany
advise s.o. against sth      odradzać /odradzić komuś coś
advise, notify          zawiadamiać
advisory board          organ doradczy
advisory committee        doradczy (komitet _)
advocaat             ajerkoniak
advocacy             poparcie
advocate             głosiciel
advocate sth, be in favo(u) of sthhołdować czemuś
aeration             nawietrzanie
aerial, overhead         napowietrzny
aerosol             gazozol
affection            uczucie
affectionately, tenderly     czule
affinity (chemical, electron)  powinowactwo
affirmative           twierdzący
afflicted by disease/problems  dotknięty chorobą/kłopotami
affliction, ailment       przypadłość
affluence, wealth        dostatek
afforestation          zalesienie
after you            Proszę naprzód
aftercooler           chłodnia końcowa
after-effects, aftermath     następstwa
after-effects, complication   powikłania
after-sales service       posprzedażna (usługa _)
aftertaste            posmak
age limit            granica wieku
age of consent          wiek uprawniający
aged               sędziwy
aged               wiekowy
ageism              dyskryminacja wiekowa
agent              pełnomocnik
aggravated assault        napaść kwalifikowana
aggravating circumstances    okoliczności obciążające
aggressive            zaczepny
aggressive, possessive      zaborczy
aggressive, quarrelsome     napastliwy
                 napastnik
aggressor, assailant, forward centre (sport)2
agile, nimble          zwinny
agitation, unrest        wzburzenie
agnostic             agnostyk
agonise, die (greed, laughter)  konać
agree, decide          uradzić
agreement            układ
agreement, accommodation     ugoda
aide-de-camp           adiutan/t -ta -ci
ailment             dolegliwość
aim at              brać na cel
aim at              mierzyć do kogoś/w coś z/
aim at s.o./sth         celować do kogoś/w coś
aimlessly            bez celu
air current           prąd powietrza
air grate            kratka wentylacyjna
air gun, air rifle        wiatrówka
air intake            wlot powietrza
air mattress           materac dmuchany
air out (room), smell      wietrzyć /wy- prze-
air raid shelter         schron przeciwlotniczy
air raid, incursion       nalot
air space            przestrzeń powietrzna
air vent            otwór odpowietrzający
air-conditioning        klimatyzacja
aircraft carrier        lotniskowiec
airdrop, drop          zrzut
airlock             śluza powietrzna
air-mattress          materac nadmuchiwany
airsickness bag         torebka chorobowa
air-tight, leakproof      szczelny
ajar, slightly open       nie domknięty
al momento giusto        w samą porę
alarm              zatrważać /zatrwozyć
alarm clock           budzik
alarming            zatrważający
alcoholic beverage       trunek
alder(tree)           olcha
alderman            radny
alderman            rady
alert, wary, vigilant      czujny
alga (pl.algae)         glon
alias, nickname         przydomek
alien              kosmita
alien, foreigner        alochton
alienate            zrażać
alienation           wyobcowanie
alimony             alimenty
alive              żywcem
alkaline            zasadowy
All aboard!           Odjazd!
all alone            sam jak palec
all but (emphatic)       niemal/nieomal +nie
all crumpled          gardła (jak psu z -)
all of a sudden         raptem, raptownie
all of a sudden         wtem
all of a sudden         znienacka
All Saintś Day         Wszystkich Świętych (1 listopada)
All Soułs Day          Zaduszki (2 listopada)
all the better         tym lepiej
all the more since       zwłaszcza że
all things considered      wziąwszy wszystko pod uwagę
alleged, ostensible       rzekomy
allegiance           wierność
allegiance, vassalage      hołdownictwo
allergic to tobacco.      uczulony na tytoń
allergy             uczulenie
alleviating           łagodzący
alley, back street       zauek
alliance, covenant, Testament  przymierze
allied             sprzymierzony
all-in             ogółem
all-in price          cena łączna
allocate            przydzielać
allocate funds for       wyasygnować pieniądze na+acc
allocation           przydział pieniędzy
allow for           wliczać
allow, permit         pozwlać /pozwolić
allowance (food)        deputat
allowance (of weight)     bonificata (na tarę)
allowance, compensation, fee  wynagrodzenie
allowance, expense account   dieta
allowance, pocket money    kieszonkowe pl.
alloy             stapiać
alloy, brake light       stop
allure, entice         nęcić
allusion, dig         przytyk
alluvial            napływowy
ally              sojusznik
ally              sprzynierzeniec
almond, tonsil, tasty thing  migdał
almost three o'clock (it's _) dobiega trzecia
alms              datki
alms              jałmużna
alphabetical order       porządek alfabetyczny
altar boy           ministant
alter ego           powiernik
alternately, in turns     na przemian
alternating current, AC    prąd zmienny
although, albeit        aczkolwiek
altimeter           wysokościomierz
alum              ałun
aluminate           glinian
aluminium Al          glin
                W poniedziałek
Am Montag in acht Tagen läuft der Termin auf. za tydzień upływa termin.
ambiguous           różnoznaczny
ambiguous, backhanded     duznaczny
ambulance           karetka pogotowia
ambush, trap          zasadzka
amendment to a bill      poprawka do projektu ustawy
amendment, correction     sprostowanie
amenities           wygody
amino acid           aminokwas
ammeter            amperomierz
ammonium chloride       salmiak
amoeba             pełzak
amorous, easily in love    kochliwy
amorphous           bezpostaciowy
amorphous silicon       krzem amorficzny
amortise            umarzać
amount due, outstandings    należność
amount entered           zaksięgowana (suma _)
amphibians             płaży
amphibious             ziemnowodny
amplifier              wzmacniacz
amuse                śmieszyć
amusement park           wesołe miasteczko
an A (grade)            bdb (bardzo dobry)
An accident almost occurred.    O mało nie doszło do wypadku.
an argument cutting both ways    obosieczny argument
an der Tür stehen          stać pod drzewiami
an(a)emia              niedokrwistość
anaemic               niedokrwisty
anaerobic              beztlenowy
anaesthetic             środek znieczulający
analog-to-digital converter     przetwornik analogo-cyfrowy
analysis, partition (hist)     rozbiór
anat                brodawka sutkowa
ancestral              rodowy
ancestry              przodkowie
anchor (cast anchor)        kotwica (zarzucić -)
anchovy               anchois
anemometer             wiatromierz
anemone               zawilec
aneurysm              tętniak
Angelus               Anioł Pański
anger (to spite s.o.)        złość (na - komuś)
angina pectoris           dusznica bolesna
angle of inclination        kąt nachylenia
angler               wędkarz
Anglo-Saxon             Anglosas
angular               kościsty
angular, awkward          kanciasty
anhydride              bezwodnik
animal fat             tłuszcz zwierzęcy
animal feeder            karmnik
animal husbandry          hodowla
animal*               zwierzak
animated              ożywiony
animated discussion         ożywiona dyskusja
anise, aniseed           anyżek
aniseed               anyż -u -e
ankle                kostka (u nogi)
ankle joint             skokowy (staw -)
ankle, knuckle, dice, guitar pick  kostka
annealing              wyżarzanie
annex                przybudówka
annex, enclosure          załącznik
annex, outbuilding         dobudówka
annihilate             unicestwiać /wić
anniversary           rocznica
announce            obwieszczać/obwieścić
announcement          zapowiedź f.
announcement, statement     obwieszczenie
annoy, trouble, approach    nagabywać/nagabnąć
annoying, bothersome, nagging  dokuczliwy
Annual (General) Meeting    doroczne zgromadzenie usziałowców
annul, cancel, invalidate    unieważnić
annul, invalidate, cancel    uniważniać /nić
anode, positive electrode    elektroda dodatnia
anointment           pomazanie
anonymous            bezimienny
anorak, wind breaker      kangurka
anorexia            łaknienia (brak -)
another kettle of fish     inna para kaloszy
another time          kiedy indziej
answer back, talk back     odburkiwać/knąć
answer, be suitable       odpowiadać /odpowiedzieć
ant               mrówka
anteater            mrówkojad
anthill             mrowisko
anthrax             wąglik
antibodies           przeciwciała
anticipate, warn        uprzedzać /dzić
anticipation, warning      uprzedzenie
anticoagulant drugs       przeciwzakrzepowe (leki -)
anticyclone, high        wyż
anti-freeze           płyn przeciw zamarzaniu
anti-knock petrol        benzyna przeciwstukowa
antique, old-fashioned     staroświecki
antiques, old junk       starocie
antiquity            starożytność
antler             poroże
anus              odbyt
any other business       wolne wnioski
anything at all?        cokolwiek/co bądź?
ape               małpa człekokształtna
aphid              mszycz
apiculture           pszczelnictwo
apologetic           skruszony
apologetically         przepraszająco
apostle             apostoł
apparent            pozorny
appeal against a decision    odwoływać się od decyzji
appeal aginst a decision    odwołać się od decyzi
appearance           stawiennictwo
appearance, pretence      pozór
appease, calm          uciszyć
appease, win over, coax     udobruchać
appendicitis          wyrostek robaczkowy
appendix            kiszka (ślepa -)
appendix            ślepa kiszka
appendix            wyrostek robaczkowy
applaud             bić brawo
applaud             oklaskiwać
applaud, commend        przyklasnąć
apple cake, cider        jabłecznik
apple pie            szarlotka
apple strudel          strucla z jabłkiem
apple-tree           jabłoń f.
application           podanie
application for credit     wniosek kredytowy
application form        formularz wniosku
application form        formularz zgłoszeniowy
applied (science)        stosowany
applied research        badania stosowane
apply a coating         nakładać powłokę
apply brakes          naciskać hamulce
apply for a job/visa      ubiegać się o pracę/wizę
apply for citizenship      ubiegać się o obywatelstwo
apply, file, lodge, move    wnosić /wnieść
appoint             wyłaniać /wyłonić
appointment, nomination     powołanie 2
appointments book, diary    kalendarz spotkań
apprehension          pojmanie
apprentice           terminator
apprentice           uczeń
                czeladnik
apprentice, stagiaire, journeyman
apprenticeship, training period praktyka
approach to land        podchodzić do lądowania
approach, come up to      dostępować /dostąpić
approachable, affordable    przystępny
appropriate, allocate, earmark asygnować /wy-
appropriate, suitable      stosowny
approval, confirmation     zatwierdzenie
approximate           przybliżony
approximation          przybliżenie
approximation of laws      zbiżanie przepisów prawa
apricot             morela
apron, doctor's gown, overalls fartuch
aptitude (for)         uzdolnienie (do)
aptly named           nomen omen
aquamarine           seledynowy
Aquarius            Wodnik
arable             orny
arable             uprawny
arable land           grunty orne
arable land           użytki rolne
arachnids           pajęczaki
arachnoid           opona pajęcza
arbitrariness         samowola
arbitrate           rozstrzygać spory
arc furnace          piec łukowy
arc lamp           lampa łukowa
arcade            podcień
arch bridge          most łukowy
archer            łucznik
archery            łucznictwo
archives           archiwa
arcing, arc burning      jarzenie łuku
Arctic Ocean         Lodowaty (Ocean -)
Arctic Ocean         Ocean Lodowaty Północny
ardent            żarliwy
ardent, fervent, heated    zagorzały
ardo(u)r           żarliwość
are you out of your mind?   byka (z - spadłeś?)
area             obszar
area code           kierunkowy (numer _)
argue about sth        wykłócaś się o coś
argue, dispute        spierać się
argument           sprzeczka
argument, deduction      wywód
Aries             Baran
Ark of the Convenant (the _) Arka Przymierza
arm rest           podłokietnik
arm, reinforce, develop    zbroić /u-
armed to the teeth      uzbrojony po zęby
armed uprising        powstanie zbrojne
               uzbrojony
armed, developed, mains connected (building)
Armenian           Ormianin
armful            naręcze
armistice, truce       zawieszenie broni
armor             rynsztunek
armor (coat of -)       zbroja
armor, shell, shield     pancerz
armoured car         pancerny (samochód -)
armourer           płatnerz
armpit            dół pachowy
armpit            pacha
arms industry         zbrojeniowy (przemysł _)
arms race           wyścig zbrojeń
arouse interest        pobudzać zainteresowanie
arrange, compose, lay down  układać /ułożyć
arrange, furnish       urządzać /-ić
arrangement, line-up (sport) ustawienie
arrest warrant        nakaz aresztowania
arrival notice        awizo przesyłki (awizowanie _)
arrogance             buta
arrogant              butny
arrogant, overbearing       zuchwały
arrow               strzała
arrowhead             grot
arson               podpalenie
arteriosclerosis          miażdżyca
arteriosclerosis          stwardnienie tętnic
artery               tętnica
arthropods             stawonogi
artichoke             karczoch
article (definite or indefinite)  rodzajnik
articulated lorry, semi      ciężarówka naczepowa
artificial insemination      zapłodnienie (sztuczne _)
artisan, craftsman         rzemieślnik
artist               plastyk/plastyczka
as far as I'm concerned      o ile o mnie chodzi
As far back as my memory goes   Za mojej pamięci
as long as             dopóty, dopóki
as long as I live         dopóki będę żył
as long as it doesn't rain     dopóki nie będzie padać
as much as I'd like to       chociaż bardzo bym chciał
as regards             odnośnie
asbestos              azbest
asbestosis             pylica azbestowa
Ascension             wniebostąpienie
Ascension Day           święto Wniebowstąpnienia
ash tree              jesion
Ash Wednesday           popielcowa (środa -)
Ash Wednesday           Popielec
Ash Wednesday           środa popielcowa
ashamed              zawstydzony
ashes               popioły
ashtray              popielniczka
aside from             abstrahując od+gen
ask                pytać /-za
ask to dinner           zapraszać na obiad
asking price            cena ofertowa
asking price            cena wyjściowa
aspen               osika
asphalt roofing          papa
aspiration             wdech
ass (vulg.)            rzyć f.
ass**               dupa**
ass**               dupsko**
assassin, attacker         zamachowiec
assassination attempt       zamach
assault              napadać/napaść
assault, attack          napad
assemble             montować
assemble             skupiać się
assembly line           taśma montażowa
assembly line production     taśmowa (produkcja -)
assembly room           hala montażowa
assembly, collection, fund-raisingzbiórka
assent procedure         zgody (procedura _)
assessment of costs        ustalenie kosztów
assessment of costs        ustalenie kosztów
assessment, grade (school)    ocena
assessor, expert witness     biegły
assets              wkłady kapitałowe
assets (and liabilities)     aktywa (i pasywa)
asshole**             dziursko**
assign              przyporządkować
assign s.o. to do sth       przeznaczać kogoś do robienia czegoś
assign, devote          przeznaczać /przeznaczyć
assignee, grantee, transferee   cesjonariusz
assignment            wyznaczenie
assignment, crew, cast      obsada
assignor, transferor       cedent
assimilation           przyswajanie
assistant manager         pomocnik dyrektora
assistant, half-back (sport)   pomocnik
associate with, have sex     obcować
associate, combine        zrzeszaċ się
associate,combine         zreszać
association            zreszenie
association, combination     zrzeszenie
assume power           dorwać się do władzy
assumption            pryzpuszczenie
Assumption            Wniebowzięcie
assumption            założenie
assumption of office       objęcie urzędu
aster               aster
asthma              dusznica
asthma (chronic)         dychawica
asthmatic             dychawiczny
astonished, flabbergasted     zdumiony
astraddle             okrakiem
astride, with one's legs apart  rozkrok (w -u)
at a cross-roads         rozdroże (na +u)
at a guess, roughly        na oko
at a snail's pace         noga za nogą
at a snaiłs pace         żółwi krok
at a standstill          w bezruchu
at all costs           za wszelką cenę
at an angle            krzywo
at an early date         niebawem
at arm's length          poufalności (bez -)
at close range           z bliska
at cost price           cenie kosztu (po _)
At ease!              Spocznij!
at first              zazu
at first              zrazu
at full speed           w pełnym biegu
at once              odrazu
at one sitting           tchem (jednym_)
at one's side           bokiem (pod _)
at random             wyrykowo
at random, haphazardly       na wyrywki
at that time            naonczs
at that time            naówczas
at the break of day        skoro świt
at the conference         na odczycie
at the foot of the mountain    podnóże (u -a góry)
at the top of one's lungs     wniebogłosy
at the top of one's voice     na całe gardło
atheist              bezbożny
athlete              sportowiec
athlete, strongman         siłacz
ATM                bankomat
atomic fission           rozszczepienie atomu
atomic mass            ciężar atomowy
atomic nucleus           jądro atomowe
atomic weight           masa atomowa
atrophy, decrepitude, (senility)  uwiąd (starczy)
attack               napaść f.
attack               rzucać się /-ić
attack s.o.            nacierać na kogoś
attacker, assailant        napastnik
attainable, accessible       dosięgalny
attempt s.o.'s life        nastawać na czyjeś życie
attempt the impossible       tłuć głową o mur
attempted murder          usiłowanie zabójstwa
attend (school)          uczeszczać (do szkoły)
attend a lecture          uczestniczyć w wykładzie
attentive             baczny na coś
attentive             uważny
attenuation, suppression      tłumienie
attic               poddasze pl.
attic, loft            strych
attire, dress           strój
attitude              nastawienie
attract attention         przyciągać uwagę
attract, lure           wabić /z-
attraction             przyciąganie
attraction (gravity)        przciąganie (ziemskie)
attractive, charming       powabny
attribute (ling)         przydawka
aubergine, eggplant       bakłażan
aubergine, eggplant       oberżyna
auburn (hair)          kasztanowe
auction             licytacja
auctioneer            licytator
audible             dosłyszalny
Audit Commission         komisja rozjemca
auditor             kontroler księgowy
auditor, chartered accountant  rewident
auf der Hut sein         mieć się na baczności
August 15th           Wniebowzięcie Matki Boskiej
aunt and uncle          wujostwo
auricle             małżowina uszna
aurora borealis         zorza północna
author, culprit, perpetrator   sprawca
authorised            uprawniony
authoritative, competent     miarodajny
authority            mocodawca
auto accident and theft insuranceautocasco
autocracy            jedynowładztwo
autocracy            samowładztwo
automatic ticket puncher (bus) kasownik
autonomy, distinction      odrębność
autopsy             sekcja zwłok
autopsy, post-mortem       oględziny zwłok
autumn equinox          równonoc jesienna
auxiliary            posiłkowy
auxiliary, ancillary       pomocniczy
avalanche            lawina
avenge sb/sth          pomiścić kogoś/coś
avenge, retaliate        mścić
avenger             mściciel
average             awaria morska
average income per capita    średni dochód na osobę
average intelligence, mediocrity miernota
average, average adjustment   dyspasza
average, ordinary        przeciętny
aversion             obrzydzenie
avoid battle during wartime   dekować się
avoid sth            strzec się przed czymś
avoid, safeguard         ustrzec
award a diploma         przyznać (dyplom)
away game, match         wyjazdowy (mecz -)
awe, fright           trwoga
awkward person          niedolęga
awkward, insolent        niedolężny
awkward, unpracticle, incompetentnieporadny
awkwardness, indolence      niedolęstwo
awning, cream-filled biscuit   markiza
axe               siekiera
axe               topór
axe               tupór
axiom              pewnik
axis of ordinates, Y axis    oś rzędnych
axis, axle            oś f.
azalea              azalia
B flat major           B-dur
B flat minor           B-mol
baboon              pawian
baby bottle           butelka niemowlęca
baby buggy, pram         wózek głębowy
baby*              bobas
baby's rattle          grzechotka
baby-sitter           opiekinka (do) dziecka
bacillus             prątek
back benches           tyle ławy
back interest          zaległe odsetki
back rent            czynsz zaległy
back to basics          powrót do źródeł
back up a claim         popierać roszczenie
backbite s.o.          nagadać na kogoś
backdate             antydatować
backgammon            trik-trak
backlog, arrears         zaległości
backpack             plecak
backpacker            pieszy turysta
backpay             zaległą wyłata
backroad             boczna droga
backside, rear end        zadek
backslash            lewy ukośnik
backslash            ukośnik wsteczny
back-spacer (typewriter)     cofacz
backstroke            grzbietowy (styl -)
backward, upside-down      na opak
backwardation (stock exchange)  deport
backwards            wspak
backwater            zaścianek
bacon              boczek
bad break, gaffe         wsypa
bad habit, addiction       nałóg
bad memory            kurza pamięć
bad payer            oporny płatnik
bad weather           chlapa
bad, irrecoverable debt     dług nieściągalny
badge              naszywka
badge              odznaka
badger              borsuk
bad-tempered           skory do gniewu
bagpipes             dudy
bail               kaucja sądowa
bail               zwolnienie ze kaucją
bail sb out           wydostawać kogoś za kaucją
bailiff, marshall        egzekutor sądowy
bait               przynęta
baking powder          proszek do pieczenia
balance (budget)         część pozostała
balance (close) the books    zamknąć księgi
balance accounts         obrachować się
balance beam           belka wagi
balance beam           równoważnia
balance brought (carried) forwardbilans z przeniesienia
balance brought forward     saldo do przeniesienia
balance in hand         saldo kasowe
balance of payments       bilans płatniczy
balance of trade         bilans handlowy
balance to your credit      saldo na waszą korzyść
balanced budget         budżet różnowany
bald               łysy (jak kolano)
bald patch, bald head      łysina
baldhead             łysek
balding             łysiejąsy
ballet dancer          baletnica
ballet slipper          baletka
balloons** (breasts)       balony**
ballot box            urna wyborcza
ballot box            urna wyborcza
ballot box            urna wyborcza
ballot-rigging, electoral fraud fałszowanie wyborów
ball-point pen          długopis
ball-point pen          pióro kulkowe
balls              mędrały**
balls**             jajka**
balls, nuts**          jaja**
banana plant           bananowiec
band (of thieves)        szajka
banderole            chorągiewka
bandit, robber          zbój
bang on the door         dobijać się do drzwi
bang one's head         łupnąć się w głowę
bang one's head against the wall bić głową w mur
bang*              walić
bang, hit            łupnąć
bank clerk            bankowiec
bank extract           wyciąg z konto
                 Bank Rozrachunków Międzynarodowych
Bank for International Settlements
bank holiday          święto bankowe
bank rate           stopa dyskontowa
bank statement         wyciąg z konta bankowago
bank vault           skarbiec
banker's acceptance      akcept bankowy
                banknoty w dużych odcinkach
banknotes in large denominations
bankrupt, insolvent      upadły
bankruptcy, insolvency     upadłość
banner             transparent
banns             zapowiedzi
banquet, feast         biesada
banter             gawędzić
baptise, christen, water down chrzcić
baptism            chrzest
baptism of fire        bojowy (chrzest _)
baptism of fire        chrzest bojowy
baptism part          chrzciny
baptismal font         chrzcielnica
baptist            chrzciciel
bar              palestra
bar (of iron)         pręt (żelażny)
bar chart           słupkowy (wykres -)
bar code            kreskowy (kod _)
bar code            paskowy (kod -)
bar of chocolate        tabliczka czekolady
bar s.o.'s way         zabiegać /zabiec komuś drogę
bar, bolt           zasuwa
bar, obstruct         zagradzać /zagrodzić
barbarians           dzicz
barbed wired          drut kolczasty
barbell            sztanga
bard              wieszcz
bare one's teeth, grin     szczerzyć /wy-
bareback            oklep (na -)
bargain for better conditions targować się o dogodne warunki
bargain hunter         lowca okazji
bargain, good price      okazyjny
bargaining power        siła przetargowa
barge             barka
barge in*           wpakować się
bark              szczekać
bark (tree)          kora
barley             jęczmień
barley soup          krupnik
barn              stodoła
barracks            koszary
barrel             lufa
barrel, cask          antałek
barren, sterile, arid     jałowy
barrier, tollgate       szlaban
barter            handel wymienny
barter            wymienny (handel _)
barter, trade         frymarczyć
base             nasada
baseball           palant
based on sth         osnuty na instr.
basement           podziemia
basement           przyziemie
basement           suterena
bashful, shy         wstydliwy
basic, fundamental research  badania podstawowe
basics            podstawy
basil             bazylia
basin             zagłębie
basin, wash bowl       miednica
bask             grzać się na słoncu
bask in the sun        wygrzewać się na słońcu
basketball          koszykówka
basketball player       koszykarz
bas-relief          płaskorzeźba
bassoon            fagot
bastard            bękart
bastard*           drań
bat              kij do gry w baseball
bat              nietoperz
bat away (fly)        opędzać /opędzić
batch file          wsadowy (plik -)
batch, instalment, lot    partia
bath mat           mata przed wanną
bath towel          ręcznik kąpielowy
bath/shower mixer       bateria łazienkowa
bathing cap          czepek kąpielowy
bathroom fittings       armatura
bathtub            wanna
baton, conductor's wand    batuta
battered wife         maltratowana żona
battering ram         taran
battery            tuczarnia drobiu
battery-operated       zasilany z baterii
battle            bój
battleship, armadillo     pancernik
battleships          gra w okręty
bay window          wykusz
bay, gulf           zatoka
bay, reservoir        zalew
bayleaf            bobkowy (liść -)
bayonet            bagnet
be a credit to        chłubą czegoś (być -)
be  a disgrace the family     zakała (być -ą rodziny)
be  a heavy eater         spust (mieć -)
be  a light sleeper        czujnie spać
be  a success, bear a good crop, goudawać się
be  a thorn in s.o.'s side     solą (być komuś - w oku)
be  able, can           móc /potrafić
be  accustomed to go (or wear) chadzać
be  ahead of schedule       wyprzedzać harmonogram
be  ahead, excel in sth      przodować (w czymś)
be  ailing, malfunction      niedomagać
be  appointed           zostać wybranym
be  Aries             spod znaku Barana (być )
be  at fault            zawinić perf.
be  at hand            pasem (być za -)
be  back on one's feet       stanąć na nogi
be  blessed with sth        obdarzony (być -ym czymś)
be  blind-drunk          pijany jak bela
be  boiling with anger       wrzeć z gniewu
be  born              rodzić się /u-
be  called             nazywać się /nazwać się
be  called             wabić się
be  charged s.o.'s account     obciążać czyjeś konto
be  chilled the bone        kość (zmarznąć na -)
be  conducive to sth        sprzyjać czemuś
be  convenient s.o.        rękę (być komuś na -)
be  converted to          nawracać się na
be  cross with sb (fam)      zżymać się na kogoś
be  cured             leczyć się /wy-
be  cut off from the rest of world odcięty (być -m od świata)
be  dead tired           upadać ze zmęczenia
be  dedicated, devoted to stj/s.o. oddany (być -m komuś/czegoś)
be  defeated by s.o.        ulec komuś
be  discouraged          zniechęcać się
be  done in, tired         zajechanym (być -)
be  down              być w kiepskim humorze
be  down in the mouth       spuścić nos na kwintę
be  dumbfounded          dębieć
be  dying out/die out       dogasać/dogasąć (nąć)?
be  eager for sth         rwać się do czegoś
be                 wryć
   engraved, etched in one's memory się w pamięć
be  extravagant with one's moneyszastać pieniędzmi
be  familiar with sth       obytym (być - z czymś)
be  fired             zostać wyłanym z pracy
be  furious with s.o.       wściekać się na kogoś
be  fussy, choosy         grymasić po-
be  given notice          wymówienie (dostać _)
be  glad              cieszyć się /u-
be  green with envy        zzielenieć z zazdrości
be  guided (by)          kierować się
be  hard up, broke         chorować na kieszeń
be  homeless            bruku (być na -)
be  idle              lenić się
be  ill              chorować /za-
be  in a ... mood         czuć się /po-
be  in fancy dress         przebraniu (być w _)
be  in hiding           ukrywać się
be  in league with s.o.      zmowie (być w - z kimś)
be  in love            kochać się /po-
be  in s.o.'s bad books      krecha (mieć -ę u kogoś)
be  in the same boat        położeniu (być w jednakowym _)
be  in working order        chodzie (być na _)
be  infectious (infect s.o.)    udzielać się (komuś)
be  interested           interesować się
be  lacking, in short supply    brakować OR braknąć
be  late              spóżniać się /spóżnić się
be  lavish with promises      szastać obietnicami
be  logged in           zalogowanym (być _)
be  lost in thoughts        gubić się w pomysłach
be  lost, be extremely fond    przepadać
be  moved, affected        rozczulić się
be  mutually exclusive       wykluczać się wzajemnie
be                 p
   neglected, lead a miserable lifeoniwierać się
be  negligent in one's duty    zaniedbywać się w obowiązkach
be  obvious            bić w oczy
be  of some use          przydać się
be  on (heat, lights)       włączony (być -m)
be  on duty            dyżur, (pełnić _)
be  on duty            dyżurze (być na _)
be  on familiar terms with sb   być z kimś za pan brat
be  on friendly terms with s.o.  stopie (żyć z kimś na dobrej -)
be  on one's deathbed       dogorywać
be  on one's last legs       walić się z nóg
be  on the air           antenie (być na _)
be  on the air           wizji (być na -)
be  on the look-out        czata (stać na -ach)
be  out of breath         zziajać
be  out of stock          zabraknąć (o towarze)
be  poisoned with carbon monoxide zaczadzić się
be  pregnant            błogosławionym stanie (być w _)
be  pregnant            odmiennym (być w - stanie)
be  prejudiced against sb     uprzedzenie (mieć - do kogoś)
be  promoted (a higher class)   zdać do następnej klasy
be  ready to drop         lecieć w nóg
be  reassigned, transfer      przeniesionym (być _)
be  referred to a consultant    skierowanym (zostać -do specjalisty)
be  reimbursed           uzyskać zwrót kosztów
be  released pending trial     odpowiadać z wolnej stopy
be  repealed            tracić moc
be roused from sleep, awake     ocknąć się ze snu
be run over by a car        wpaść pod samochód
be saved by a miracle        ocaleć cudem
be short-sighted, not see well   niedowidzieć
be silent              milczeć /prze-
be six feet under          gryźć ziemię
be smoked              wędzić się
be soaked, get a soaking      przemoknąć
be starting out in life       dorobku (być na _)
be stuck up, put on airs      zadzierać nosa
be stung              użądlonym (zostać -)
be suffering from sth        niedomagać na coś
be taken prisoner          dostać się do nawoli
be taller than, outstrip, surpass  przewyższać /yć
be the bane of one's life      zatruwać komuś życie
be tongue-tied           zapomniać języka w gębie
be under siege           obleganym (być _)
be up one's elbows in work     mieć po łokcie roboty
be up to date            czasie (być na -)
be up to sth            sprostać czemuś
be used up             ledwo żywym (być _)
be visible             widnieć
be washed out, below par      wypompowanym (być -)
be wrong, make a mistake      mylić się /po-
beach ball             piłka plażowa
beacon               stawa
bead                paciorek
beak s.o.'s heart          złamać komuś serce
beak, bill, bow (ship)       dziób
beak, spout             dzióbek
beaker (lab)            zlewka
beam of light            snop światła
beam, bar              belka
beam, ray, radius          promień
beaming, radiant (smile)      promienny
beams, girders           belkowanie
bear responsibility         ponosić odpowiedzialność
bear the costs           ponosić koszty
bear, bear seller          blankista
bearable, tolerable         znośny
bearded man             brodacz
beardless, young shaver       gołowąs
bearer (of a check)         okaziciel
bearer of a check          wzstawca czeku
bearing               peleng
bearing, placenta          łożysko
beast of prey            zwierz
beast, brute            bydlę
beat                bić /po-
beat a retreat, change one's mindchorąkiewkę (zwinąć _)
beat around the bush       obwijać coś w bawełnę
beat it!             spływaj!
beat one's chest         walić się w piersi
beat s.o. it           uprzedzić kogoś
beat sb black and blue      zbić kogoś na kwaśne jabłko
beat time            odmierzać takt
beater, ram           bijak
beating             lanie
beautician            kosmetyczka
beauty salon           gabinet kosmetyczny
beaver              bóbr
beck               potoczek górski
beckon s.o.           skinąć na kogoś
become              robić się /z-
become              stawać się /stanąć się
become a nervous wreck      wykańczać się nerwowo
become accustomed        nawykać
become accustomed to       oswoić się
become cloudy          chmurzyć się
become complicated        wiklać się
become depopulated        wyludniać się
become disconcerted       stropić sić
become disgusting        mierznąć
become due, mature        przypadać do zapłaty
become established, take root utrwalać się
become extinct          wyginać perf.
become familiar         zżywać się/zżyć się
become familiar, intimate    poufalić się
become frightened        płoszyć się
become hoarse          ochrypnąć
become immune sth        uodporniać się na coś
become impassioned        roznamiętnić się
become infected         zakażeniu (ulegać /ulec -)
become intimate         spoufalać się
become intimate with sb     zżywać się z kimś
become obsolete, antiquated   strupieszeć
become odd            zdziwaczeć
become rancid          jełczeć
become speechless        zaniemówić
become speechless with delight oniemieć z zachwyt
becoming, flattering (hairstyle) twarzowy
bed               łoże
bedbug              pluskwa
bed-clothes           pościel
bedridden            obłożnie chory
bedridden            przykuty do łóżka
bedridden            złożony chorobą
bedside table          szafka nocna
bedsore             odleżyna
bedspread            kapa
bedspread, bed cover      narzuta (na łóżko)
bee               pszczoła
beech              buk
beef roulade          zraz
beehive             ul
beekeeper            pszczelarz
beekeeping apiculture      pszczelarstwo
beer drinker          piwosz
beer mug            kufel
beer, hazel (eyes)       piwny
beeswax             wosz pszczeli
beet              burak
beetle             żuk
beetle, may-bug         chrabąszcz
beetroot salad         buraczki
beetroot soup with sour cream  barszcz zabielany
before going to bed       zaśnięciem (przed -)
before he comes back      póki nie wróci
beforehand           zawczasu
beg, invite, ask        prosić /po-
beggar             żebrak
beggar woman          dziadówka
begin to pour (rain)      lunąć
begin, start          zaczynać (się) /zacząć (się)
behavior            prowadzenie się
beheading            ścięcie
behind the façade of      szyldem (pod -)
behind time           po czasie
behind, bottom*         tylek*
belch fire           ziać ogniem
belfry             dzwonnica
Belgian             Belg Belgijka
believe, trust         wierzyć /uwierzyć
belittle, insult        uwłaczać
bell gong            czasza dzwonka
bell-bottoms          dzwony
bell-bottoms          spodnie rozszerzane u dołu
belligerency          wojowniczość
bellow             wydzierać się
bellow             wydzieranie się
bellows             miechy
bellows             mieszek
belongings           dobytek
belongings           manatki (pl)
beloved             umiłowany
below sea level         p.p.m. (poniżej poziomu morza)
bench              ławka
bench mark           punkt niwelacyjny
bench vice           imadło warsztatowe
bench, dock           ława
bend              uginać (się)
bend              zgięcie
bend              zginać /zgiąć
bend (river, road)       zakole
bend down, submit to      naginać/nagiąć
bend over            pochylić się
bend, incline          nachyłać
bend, slump (econ)       załamanie
benefactor           dobrodziej
benefactor, donor        ofiarodawca
benefactress          filantropka
benefactress          ofiarodawczyni
beneficial           zbawienny
benefit             dobrodziejstwo
benefit, testimony, performance świadczenie
benign             niezłośliwy
benign tumour          nowotwór łagodny
bent, curved          zakrzywiony
benzene             benzol
berth, bunk           koja
beseech             błagać
beset with dangers       najeżony niebezpieczeństwami
besides             przy tym
besiege, lay siege       oblegać
besieged            oblężony
best man            drużba
best wishes (in a letter)    zasyłam pozdrowienia
bestow sth on s.o.       nadawać coś komuś
bestowal, grant         nadanie
bet, plant, institute      zakład
betray             zaprzedawać /zaprzedać
between me and my brother    pomiędzy mną i moim bratem
bewitch             urzekać /urzec
bewitch             zaczarować
bewitch, enchant        urzec
bewitched            urzeczony
bewitching, well-spoken     urzekający
beyond recognition       niepoznaki zmieniony do -)
beyond the grave, hereafter   pozagrobowy
biased, partial         stronniczy
bib               śliniaczek
bib               śliniak
bicameral            dwuizbowy
bicarbonate           dwuwęglan
bicarbonate           wodorowęglan
bicarbonate of soda, baking sodasoda oczyszczona
bicarbonate, hydrogen carbonatekwaśny węglan
bicycle pump            pompka rowerowa
bid                licytować
bid                wezwać
bid (cards)            odyzwka
bid for sth            oferować cenę
bid, offer to buy         oferta kupna
bidder               licytant
biennial, 2-year old        dwuletni
bifocals              dwuogniskowe (okulary -)
big (boy), well risen (cake)    wyrośnięty
Big Bang              Wielki Wybuch
big deal! I can do without it!   łaski (bez -)
big shot              gruba ryba
big toe              duży palec
big toe,stubby finger       paluch
bigamy               dwużeństwo
bigot               dewotka
                  świętoszek
bigot, santimonious hypocrite, goody-goody
bike path             ścieżka rowerowa
bilateral (agreement)       dwustronny (układ _)
bilateral settlements       rozliczenie dwustronne
bilateral, mutual, reciprocal   obustronny
bilberry              borówka czarna
bile                żółć f.,
bilingual             dwujęzyczny
bill                projekt ustawy
bill                wystawiać rachunek
bill of debt            rewers dłużny
bill of exchange          trata
bill of lading           konosament
Bill of Rights           akt swobód obywatelskich
bill of sale            akt kupna-spredaży
bill of sale            kwit zastawny
billiard ball           bila
billy-goat             cap
binary               dwójkowy
binder               segregator
binder               snopowiązałka
binding decision          decyzja wiążąca
binoculars             lornetka
binomial              dwumian
                  Biologia
Biology just refuses to sink in with me. nie chce mi wejść do głowu.
bipedal              dwunożny
biplane              dwupłat(owiec)
birch               brzoza
bird of prey            ptak drapieżny
bird seed             siemię
bird's-eye view          widok z lotu ptaka
birth certificate         akt urodzenia
birth certificate         metryka urodzenia
birth/death rate         wskaźnik urodzeń/umieralności
birthmark, trait         znamię
birth-rate, population growth   przyrost naturalny
bisect, halve           przepołowić
bishop              biskup
bishop (chess)          laufer
bison               żubr
bisulphate            dwusiarczan
bisulphide            dwusiarczek
bit, mouthful           kęs
bitch               suka
bitch, fishwife          cholernica**
bite               kąsać/ukąsić
bite               zgryz
bite one's nails         obgryzać paznokcie
bite one's tongue         ugryźć się w język
bite through           rozgryźć
bite, morsel (tidbit)       kąsek (łakomy -)
bite, sting            ukąsić
biting remark           uszczypliwości
biting, cutting, sharp-tongued  cięty
bitumen              bitum
bivalent             dwuwartościowy
bizarre, outlandish        udziwiony
bizarre, weird*          cudaczny
black and blue          posiniaczony
black berry            jerzyna
black eye             podbite oko
black eye             siniak pod okiem
black marketeer          czarnogiełdarz
black pudding           kaszanka
black pudding           krwawa kisza
black sheep            parszywy owca
blackberry            jeżyna
blackbird             kos
blackboard            tablica
blackhead             wągier
blackhead             wągr
blackhead             zaskórnik
                 oczko
blackjack (cards), run, ladder (stockings), stone (ring), mesh
blacklung             pylica węglowa
blackout             zaciemnienie
bladder              pęcherz moczowy
blade               klinga
blade (grass), straw       źdźbło
blade (of sword)         brzeszczot
blame               nagana
blame               winić
blame               zganić
blame s.o. for sth         winić kogoś za coś
blame, criticise          ganić
blame, find fault with s.o.    przyganiać komuś
bland               nijaki
blank cartridge, dummy round nabój ślepy
blank check            czek in blanco
blanket              pled
blasphemous            bluźnierczy
blasphemy             bluźnierstwo
blast furnace           piec hutnicy
blast furnace           wielki piec
blast-furnace stove        nagrzewanie dmuchu
blast-off             odpalenie
blazing (sun)           oślepiające (słońce)
bleach               wybielacz
bleached blonde          tleniona blondynka
bleaching             wybielanie
bleaching powder, limewash     bielidło
bleed               broczyć
bleed death            wykrawić się perf.
blemish, flaw, diathesis (med) skaza
blend in with the scenery     wtapiać siź w krajobraz
bless, praise           błogosławić
blight               rdza zbożowa
blind               ociemniały
blind alley            ślepy zaułek
blind as a bat           ślepy jak kret (jak kura)
blind date             ciemno (randka w -)
blind date             randka w ciemno
blind rage             szewska pasja
blindfold             omacku (po -)
blindfold s.o.           zawiązywać komuś oczy
blindman's bluff          ślepa babka
blindness             ślepota
blink, flicker, twinkle      migać
blink, twinkle           mgnienie
blinking              mrużenie (oczy)
bliss               błogość
blissful, delightful        błogi
blister, bubble          bąbel
bloated, conceited fellow     pyszalek
block               kloc
block               tarasować
                  odłam
block (ice), splinter group, faction, fraction
block (road), lay (trap), pawn   zastawiać /wić
block exemption          wyłączenie grupowe
block, fill            zalepiać /pić
blockhead              cep
blockhead              zakuty
blockhead, snowman         bałwan
blood donor             krwiodawca
blood pressure           ciśnienie krwi
blood ties             więży krwi
bloodcells (white/red)       ciałka krwi (białe/czerwone)
bloodhound             pasowiec
bloodhound             posokowiec
bloodshed              przelew krwi
bloodshed              rozlew krwi
blood-stained            zbroczony krwią
bloodthirsty            krwiożerczy
blood-vessels            naczynia krwionośne
bloody               krwawy
bloom                rozkwit
blossom               rozkwitać
blotchy, spotty           plamisty
blotter               suszka
                  bibuła
blotting paper, literary trash, illegal political publication
blow (wind), scram*         wiać /z-
blow one's nose           wycierać nos
blow one's nose           wydmuchać nos
blow one's nose*          wysmarkać się
blow sb a kiss           całus (posłać komuś -a)
blow soap bubbles          puszczać bańki
blow, flutter            powiewać
                  sztos
blow, stroke, sexual connection (vulg.)
blower, blast machine        dmuchawa
blow-out*              wyżerka
blubber               beczeć
blue blood             błękitna krew
Bluebeard              Sinobrody
blueberry              borówka amerykańska
blue-collar worker         pracownik fizyczny
blues, sulks, pouts         fochy
bluff                blefować
bluish               niebiaskawy
blunder               gafa
blunt, blurred, out of focus    nieostry
bluntly, in plain terms       ogródek (bez _)
blur, blurred            zamazać, zamazany
blurt out              wypaplać
boa constrictor           boa dusiciel
boar                dzik
boar                odyniec
board                wyżywienie
board games             planszowe (gry _)
board meeting            posiedzenie zarządu
board meeting          zebranie zarząd
board of directors        rada dyrektorów
board, plank           decha
boarder             stołownik
boarding pass          karta pokładowa
boast about sth         chełpić się czymś
boast about sth         pysznić się czymś
boaster             chwalipięta
boastful, brash         chełpliwy
boastfulness           samochwalstwo
boasting             przechwalanie się
boat hook, sandal        bosak
boat, canoe, dinghy       czółno
boatbuilding           szkutnictwo
body build            budowa ciała
body search, strip search    rewizja osobista
body shop            nadwoziownica
body, frame (machine)      kadłub
bodyguard*            ochroniarz
Boers              Burowie
bog, swamp, quagmire       trzęsawisko
boil               gotować /u-
boil               wrzeć
boil, abscess          czyrak
boil, damage (by frost)     zwarzyć
boiled beef           sztuka mięsa
                 kluski kładzione
boiled dumplings with meat or vegetable sauce
boiler furnace          palenisko kotła
boilermaker           kotlarz
boiling             gotowanie
boiling             wrzący
boiling water          ukrop
boiling water          wrzątek
boiling, effervescence, upheaval wrzenie
bold               śmiały
bold text            wytłuszczony (text _)
bolt, steal out         czmychać/czmychnąć
bolt,bar             rygiel
bomber plane           bombowiec
bomber-jacket          kurtka pilota
bond               obligacja
bond               więż
bond (chem), setting (cement) wiązanie
bond of security         rewers gwarancyjny
bonded warehouse         magazyn celny
bonding electron         elektron wiążący
bonds, ties           więzy
bone               ość f.
bone marrow           szpik kostny
bone of contention        kość niezgodny
boning              obieranie z kości
boning (fish)          obieranie z ości
bonnet              czapeczka
bonnet, hood           maska silnika
bonnet, woman's cap       czepek
bonus              premia
bonus issue           emisja gratisowa
                 tantiema
bonus, royalty, percentage of profits
bony               ościsty
boo               wygwizdać perf.
boob, tit*            cycek -ki
booing              wygwizdanie
bookbinder            introligator
bookbinding           introligatorstwo
booking confirmation       potwierdzenie bukowanie
book-keeping           księgowość
book-keeping           rachunkowaość
bookmark system         zakładek (system _)
bookshelf            regał
bookworm             mol książkowy
booming voice          buczenie
booming voice          huczenie
boor               gbur
boor               grubianin
boor, simpleton         prostak
boorish             chamski
boorish             gburowaty
boorish, rude          prostacki
boorishness           chamstwo
booster             urządzenie dodawcze
boot, trunk, roof rack      bagażnik
bootlicker            lizus
booty, spoils          zdobycz
booty,loot            łup
booze (fam)           chlać
boozed              nabuzowany
boozer*             ochlapus
booze-up             jubel
borate              boran
border              miedza
border on, meet, be contiguous przytykać
borderland            pogranicze
bore(hole)            odwiert
bore, drill           świdrować
boredom             znudzenie
boride              borek
boring machine, drill      wiertarka
born loser            ofiara losu
                 mouth
born with a silver spoon in one's czepku (w _ urodzony)
borrow on security        pożyczać pod zabezpieczenie
borrow, lend           pożyczać /yć
borrower             pożyczkobiorca
boss, superior          zwierzchnik
bossy, domineering        apodyktyczny
bother              dręczyć
bottle opener           otwieracz do butelek
bottleneck            gardło (wąskie -)
bottleneck            wąskie gardło
bottling             napełnianie butelek
bottling plant          rozlewnia
bottom (child)          pupa*
bottom, food           spód
bottomless            bezdenny
Bottoms up!            Do dna!
bough, branch           konar
boulder              głaz
boulder, cobble          otoczak
bounce back, recover       odbić
                 e
bound energy, unavailable energy nergia związana
boundless, immense        bezkres
bow                chylić
bow                smyczek
bow (boat)            dziób statku
bow window            okno wykuszowe
bow, bend             giąć
bow, tip hat           ukłonić
bowel movement, defecation    wypróźnienie
bowels, guts, intestines     trzewia pl.
bowels, viscera          wnętrzności
bowl               miseczka, miska
bowling              kręgle
bowling ball           kula do gry w kręgle
bowling-alley           kręgelnia
bowstring, chord         cięciwa
bow-tie              muszka
boxer               pięciarz
boxer, prize-fighter       pięściarz
boxing              pięściarstwo
boyhood              chłopięctwo
boyish              chłopięcy
bra                stanik
braces, suspenders        szelki
brach of contract         niedotrzymanie umowy
bradycardia, slow heartbeat    rzadkoskurcz
brag, boast, lie         łgać
braggart             samochwal
braggart             samochwała
braggart, bluffer      blagier
braid            warkocz
brains, cerebellum     móżdżek
brainstorm         burza mózgów
brake disk         tarcza hamulcowa
brake lining        okładzina szczęk hamulca
brake rod          drążek hamulca
brake, slow down      hamować
bran            otręby
branch           gałąż f.
branch           odnoga
branch manager       dyrektor oddziału
branch office        filia
brand new          fabrycznie nowy
brandish a sword      machać mieczem
brand-name         markowy
brand-name, trademark    nazwa firmowa
brand-new, spick-and-span  nowiutki
brandy           winiak
brass            mosiądz
brass, brazen        mosiężny
brass, bronze        spiż
brave            waleczny
brave            mężny
brave, courageous      odważny
brave, plucky, gallant   chwacki
brave, valiant       chrobry
bravery           męstwo
bravery           waleczność
brawl            brewerie
brawl            rozróba
brawn, headcheese      salceson
brawny           mięsisty
breach, gap         wyłom
breach, split, rift     rozłam
breadboard         deska do krojenia chleba
breadbox          pojemnik na chleb
breadcrumbs         bułka tarta
breadcrumbs         tarta (bułka -)
breaded           panierowany
breaded fried chicken    kotlet de volaille
breaded veal escalope    szyncel cielęcy
breadwinner         żywiciel (-ka) rodziny
break a code        złamać kod
break a strike       przełamać strajk
break camp         zwijać obóz
break even         czysto (wyjść na -)
break free         wyrwać się
break into the shop     włamać się do sklepu
break off             ułamać
break off             ułamywać /ułamać
break off negotiations      zrywać negocjacje
break the bank          rozbić bank
break the ice           przełamać lody
break through           przełamać
break up with s.o.        zrywać z kimś
break wind            wiatry (puszczać -)
break with tradition       wyłom z tradycji
breakdown             zerwanie
breakdown, rupture        zerwanie
breakfast sausage         parówka
breaking the law, infringement naruszenie prawo
                 karkołomny
breakneck(speed), daredevil, far-fetched
breakwater            falochron
bream               leszcz
breaststroke           żabka
breath              tchnienie
breathalyser           alkomat
breathe a sigh of relief     odetchnąć z ulgą
breathe deeply          oddychać pełną piersą
breathe one's last breath     wydać ostatnie tchnienie
breathless            zasapany
breathless            zziajany
breathless, out of breath     zdyszany
breathless, panting        zadyszany
breathlessness          zadyszka
breeding             chów
Brevity is the soul of wit    Zwięzłość jest duszą dowcipu
brew               warzyć /u-
brewery              browar
brewing              piwowarstwo
bribe               przekupić
bribery              łapownictwo
brick               cegła
bricklayer            murarz
bricklaying            murowanie
brick-red             ceglasty
brickyard             cegielna
bridesmaid, girlscout, lady-frienddruhna
bridle              uzda
briefcase             aktówka
briefcase             aktówka
briefcase, folder         teczka
briefing, allowance, compensation odprawa
briefs (underwear)        figi
bright blue            modry
bright, brilliant         lśniący
bright, clever          rozgarnięty
bright, enlightened       światły
brill, turbot          skarp
brine              solanka
bring a case to court      wnosić sprawę do sądu
bring a charge          przedstawić zarzut
bring a lawsuit against     wszczynać proces przeciw
bring a suit against s.o.    wytoczyć sprawę sądową komuś
bring in             wnieść
bring sb somewhere        dowieźć/dowozić
bring to account         pociagnąć do odpowiedzalności
bring to boiling         doprowadzić do wrzenia
bring upon oneself, catch (cold) nabawić się
bring, prove, demonstrate    dowodzić/dowieść czegoś
brisk, jaunty          raźny
brisk, lively          rzutki
brisk, lively          żwawy
brisk, spirited         hoży
brisket             mostek 2
brisol              bryzol
bristle             najeżać się
brittle, fragile         łamliwy
broad bean            bób
broad shoulders, parallel bars  bary
broadband data channels     szerokoprzepustowe kanały danych
broadcasting station       rozgłośnia
broad-shouldered         barczysty
broadwise            wszerz
broccoli             brokuły
broken (voice), dashed (line)  przerywany
broken glass, porcelain     skorupy pl.
                 commission
brokerage charges, stockbroker'skurtaż
bromate             bromian
bromide             bromek
bromine, Br           brom
bronchitis            nieżyt oskrzeli
bronchitis            zapalenie oskrzeli
bronchus (-i)          oskrzela (-e)
bronzing             brązowanie
brood, hatch           wyląg
brook              ruczaj
brook              strumyk
brothel             dom publiczny
brother-in-law and wife     szwagrostwo
brothers and sisters       rodzeństwo
brown coal, lignite       węgiel brunaty
brown, tan            brunatny
brownish-red, red(head)     rudy
browse through (a book)     wertować (książkę)
browser (web _)         przeglądarka (do WWW)
bruise              międlić
bruise              posiniaszyć
bruise              siniec
bruise, black eye         siniak
bruise, injury          stłuczenie
brush (paint, shave)       pędzel
brush stroke           dotknięcie pędzla
brush up on sth          podszkolić się w czymś
brushwood, thicket        chaszcze
brusqueness            opryskliwość
brutal, animal          zwierzęcy
brute, boor, yokel        cham
bucket              ceber
bucket              wiadro
bucket, pail, garbage can     kubeł
buckle              sprzączka
buckle (un-) a belt        zapiąć /rozpiąć (pasek)
buckle up             zapinać pasy
buckle, curly bracket       klamra
buckskin             sarnia skóra
buckwheat             gryka
buckwheat             hreczka
buckwheat             tatrka
bud                pączkować
bud                pąk
bud (plant), doughnut       pączek
bud, come out of shell      lęgnać się
budget cuts            cięcie budżetowe
budgetary item          pozycja budżetu
buffalo              bawół
buffer              bufor
buffer              bufor
bug (phone)            pluskwa telefoniczna
bugle, proclaim          trąbić
bugle-call            hejnał
build               budować
building blocks          klocki (budowlane)
building society         kasa mieszkaniowa
building society         towarzystwo mieszkaniowe
building timber, lumber      budulce
build-up             narastanie
built-in             wbudowany
built-in closet          szafa ścienna
bulb (tulip)           cebulka
bulbous, tuberous         bulwiasty
bulge, swelling          wybrzuszenie
bulged (belly), pouted (cheeks)  wydęty
bulging (eyes)          wyłupiasty
bulk carrier           masowiec
bulk freight         towar luzem
bulky feed, roughage     pasza objętościowa
bull             buhaj
bull market          hossa
bull, spelling mistake, hunk* byk
bulldog            bokser, boksery pl.
bulldozer           spychacz
bullet-proof vest       kuloodporna (kamizelka -)
bullfinch           gil
bullion            kruszec
bullocks, balls**       jajca**
bulłs, very good       byczy
Bullshit!           Gówno prawda!
bully, swagerer        zabijaka
bulwark            nadburcie
bum*             litery (cztery -)
bumblebee           trzmiel
bump, tumour         guz
bumper            zderzak
bumper cars          samochodziki
bun              drożdżówka
bunch             pęczek
bunch (flowers), bundle    pęk
bunch of babbling hens (women)babiniec
bunch of flowers       wiązanka kwiatów
bunch of grapes        kiść winogron
bunch of grapes, cluster   grono
bunch, bundle, sheath     wiązka
bundle            tobołek
bundle            węzelek
bundle of nerves       kłębek nerwów
bungalow           domek parterowy
bungalow           parterowy (dom -)
bungle, botch up       partaczyć
bungler            partacz
bungler, disorderly person  bałaganiarz
bungling, bungled       partacki
bunk             prycza
bunk bed           łóżko piętrowe
bunny             króliczek
buoy             boja
buoy, floating beacon     pława
burden            brzemię
burden of proof        cieżar dowodu
burden s.o. with sth     obarczać kogoś czymś
burden, charge        obarczyć
               uciążliwy
burdensome, onerous, bothersome
burgher, townsman       mieszczanin
burglar            włamywacz
burglary             włamanie
burn down, go up in flames    spłonąć
burn one's bridges behind one spalić za sobą mosty
burn one's finger         oparzyć się w palec
burn out             spalić
burn out             wypalić się
burn the midnight oil       zarywać noce
burn, smoke, P light up      palić /zapalić
burned (person)          poparzony
burner (gas/electric), torch   palnik (gazowy, elektryczny)
burnout of a lightbulb      przepalenie się żarówki
burp               bekać
burrow, engrave, dig, carve    ryć /wy-
burrow, hole, hovel        nora
bursar              kwestor
burst in(crowd), invade      wtargnąć do perf.
burst into laughter        roześmiać się
burst into tears         rozpłakać się
burst out laughing        parsknąć śmiechem
bury               zakopać
bus bars             szyny zbiorcze
bus depot             zajezdnia autobusowa
bus shelter            wiata autobusowa
bush, shrub            krzew
bushed (tired)          skonany
bushy (eyebrows)         krzaczasty
business day, weekday       dzień powszedni
business trip           wyjazd służbowy
businessman            przedsiębiorca
busker, street musician      grajek uliczny
bust               biust
bust               popiersie
bustle              krzątanina
busy               zabiegany
busy, mobile           ruchliwy
busy, on the go          zagoniony
busybody, meddler         wścibski
but of course not!        skądże (znowu)!
butcher              masarz
butcher              rzeźnik
butler              kamerdyner
butler              lokaj
butt in              wtrącić swoje trzy grosze
butter dish            maselniczka
butter s.o. up          kadzić komuś
butterfingers*          fajtłapa
                 ś
butterflies (pain) in one's stomachciskanie w dołku
butterfly             motyl
buttermilk            maślanka
buttocks            pośladki
button up, fasten, buckle up  zapinać
button, buckle up        dopinać/dopiąć (się)
buttonhole           butonierka
buttress            przypora
buy back, expiate, atone for  odkupić coś od kogoś
buy sb a drink         postawić komuś drinka
buy some more          dokupić
buy up             rozkupić
buzz of insects         brzęk owadów
buzz, hum, whizz        bzykać/bzyknąć bzyczeć
buzzer             brzęczyk
by a fluke           fuksem
by chance            trafem
by divine right         prawa boskiego (na mocy -)
by hand             ręcznie
by inhalation          wziewnie
by mail             listownie
by return of mail        odwrotną pocztą
by the eye, visually      naocznie
by-elections          uzupełniające (wybory -)
by-elections          wybory dodatkowe
by-elections          wybory uzupełniające
by-pass             obejście
by-pass, detour         objazd
by-pass, go around       obchodzić 2
bypass, ringroad        obwodnica
by-road             podrzędna droga
cab               dorożka
cab driver           dorożkarz
cabbage butterfly        bielinek
cabin, chalet, shelter     szałas
cablecar            linowa (kolejka -)
cabotage            kabotaż
cabotage            żegluga przybrzeżna
cadmium Cd           kadm
Caesarean section        cesarskie cięcie
caesium Cs           cez
calcification          zwapnienie
calcify, harden (arteries)   wapnieć
calcium Ca           wapń
calculate            obrachować
calculating (person)      wyrachowany
calculation           obliczenie
calf              cielak
calf (leg)           łydka
calf, oaf, blockhead      cielę
call              zwać
call (of the sea/of the wild)  zew (morza/krwi)
call a meeting to order      otwierać spotkanie, posiedzenie
call a meeting to order      otwórzyć obrady
call a member to order      przywołać posła "do porządu"
call an (early) election     ogłaszać(wczeszniejsze) wybory
call an election         rozpisać wybory
call for an encore        domagać się bisu
call girl             panienka do towarzystwa
call into question        powątpiewać
call it quits           zwijać /zwinąć żagle
call money            pieniądz dzienny
call of the wild         zew natury
call option            call
call option            opcja kupna
call the waiter          przywołać kelnera
                 zwoływać /zwołać
call together, call (meeting), summon (parliament)
call, cry for           wołać /za-
callous              zrogowaciały
callus              stwardnienie
calm down             ucichać
calm down, compose o.s.      ochłonać
calm down, recover from fright ochłonąć z gniewu/ze strachu
calm down, soothe         uśmierzyć
calm, appease (quiet down)    uspokojać /usposkoić (się)
calm, composed          opanowany
calumny              oszczerstwo
camel, dromedary         wielbląd
camomile             rumianek
camouflage jacket         panterka
camp stove            kuchenka obozowa
campaign against         nagonka
campfire, focus (photography) ognisko
campus              miasteczko studenckie
can opener            klucz do otwierania puszek
can opener            otwieracz (do) puszek
can** (rear end)         kanister**
can, tin             blaszanka
canapé, cocktail snack      tartinka
canary              kanarek
cancel a check          anulować czek
                 other
cancel each other out, hate each znosić się
cancelled             odwołany
cancelled flight         lot odwołany
Cancer              Rak
candid              otwarty
candle              świeca
candlestick            lichtarz
cane, reed            trzcina
canine tooth, fang, tusk     kieł
caning              chłosta
cannibal         ludożerca
canning, tinning     puszkowanie
cannon          armata
cannon          kanonik
cannon fodder       mięso armatnie
cannon, gun        działo
cannonball        pocisk armatni
cannon-boat        kanonierka
canoe!          kajak
canopy          baldachim
canteen          stołówka
canvassing, campaigning  agitacja
CAP            wspólna polityka rolna
Cap Verde Islands     Wyspy Zielonego Przylądka
cap with visor      czapka z daszkem
cap, cover        nakrywka
capacity         możność
capacity         pojemność
capacity (tech)      udźwig
Cape of Good Hope     Przylądek Dobrej Nadziei
caper           kapar
capillaries        naczynia włosowate
capillary         włoskowaty
capital gains       zyski kapitalowe
capital gains tax     podatek od przyrostu wartości majątkowej
capital goods       dobra kapitałowe
capital investment    lokata kapitału
capital outlay      nakłady inwestycyjny
capmaker         czapnik
capricious        grymaśny
capricious        rozkapryszony
Capricorn         Koziorożec
capstan          przyciągarka
caption, headline     nagłówek
captivate, constrain   zniewalić /zniewolić
captivating        zniewający
caravan, trailer     przyczepa kempingowa
caraway          kminek zwyczajny
carbide          węglik
carbohydrate       węglowodan
carbohydrates       węglowodany
carbon dating       radiowęglowa (metoda _)
carbon deposit      nagar
carbon dioxide      bezwodnik węglowy
carbon dioxide      dwutlenek węgla
carbon monoxide      czad
carbon monoxide      tlenek węgla
carbon paper       kalka
carbon steel       stal węglowa
carbon steel            węglowa (stal -)
carbonate             węglan
carburettor            gaźnik
carcass              tusza zwierzęca
carcinogenic            rakotwórczy
card index             kartoteka
card player            karciarz
card punch             dziurkarka kart
cardboard             tektura
cardboard box           pudełko kartonowe
cardigan              blezer
cardinal number          liczebnik główny
cardiovascular -)         sercowo-naczyniowy (układ -)
cardiovascular system       układ krwionośny
care, custody           piecza
care, endeavor           staranie
career-minded           nastawiony na karierę
carefree              beztroski
care-free             niefrasobliwy
careful, solicitous, painstaking  staranny
carefully, penetratingly      wnikliwie
careless, reckless         nierozważny
caress               pieszczota
caretaker             dozorca
caretaker, janitor         stróżka
cargo boat, freighter       frachtowiec
caries, decay           próchnica
caring, protective, welfare    opiekuńczy
carnal, sexual           cielesny
carnation             goździk
carnival, Shrovetide        zapusty pl.
carnivorous            mięsożerny
carpenter, wood worker       cieśla
carpenter's shop          stolarnia
carpentry             ciesielstwo
carpentry             stolarka
carpentry             stolarstwo
carpet               dywan
carpet               kobierzec
carrier              prewoźnik
carrion              padlina
carry (by vehicle)         wozić, wieźć /powieźć
carry away, amount to       wynosiś /wynieść
carry out an experiment      przeprowadzać doświadczenie
carry out, fill out        wypewłniać /wypełnić
carry sth into effect       wcielać coś w życie
carry the vote, outvote      przeglosować
carry, wear            nosić, nieść /zanieść
carrying capacity         ładowność
cartilage, gristle         chrząstka
carton of milk           kartonik mleka
cartoon              film animowany
cartoon              kreskówka
carve, scratch, rub out      wydrapywać /wydrapać
carve, slaughter*         wyrzynać /wyrżnąć
carwash              myjnia samochodowa
car-wash              automyjnia
case law              prawo precedensowe
case law of the Court of Justice  orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
case of mistaken identity     niewłaściwa identyfikacja
casein               sernik
cash (check), sell (property)   spieniężyć
cash a check            spieniężyć czek
cash expenditures         rozchody kasowe
cash in hand, balance in hand   środki w kasie
cash income            wpływ gotówkowy
cash note             asygnata kasowa
cash on delivery          płatne przy odbiorze
cash on delivery          pobranie (po -m)
cash on delivery          zaliczenie (za -m)
cash payment            wpłata w gotówce
cash shortage           manko
cash surplus            superata kasowa
cash transactions         obrót gotówkowy
cashew               nerkowiec
cashier's check          czek gotówkowy
casing, housing          obudowa
cask                beka
cask, barrel            beczka
casserole             zapiekanka
cast (broken arm/leg), gypsum   gips
cast iron             żeliwny
cast net              zarzutnia
cast steel             stal lana
cast steel             staliwo
cast(ing)             odlew
cast, drain (off), mould      odlewać/odlać
cast, mould            ulać
casting ladle           kadź odlewnicza
casting vote            głos rozstrzygający
casting vote            rozstrzygający głos
cast-iron             lane żelazo
cast-iron metal          żeliwo
castle, rook            wieża
castles in the air         gruszki na wierzbie
castles in the air         zamki na lodzie
castor oil             olej rącznikowy
castor oil             rycynus
casual              przyczynowy
casual, unaffected, unconstrainedniewymuszony
casualty             poległy
cataract             zaćma
cataract, film over eye     bielmo
catch a cold           zaziębiać się
catch a cold           zaziębić się
catch a glimpse, perceive    dostrzegać /dostrzeć
catch cold            dostać kataru
catch cold            przeziębić się
catch fire            zapalać się
catch fire            zatlić się
catch hold of sth        jąć się czegoś
catch one's breath, recover   odetchnąć
catch red-handed         schwytać kogoś na gorącym uczynku
catch red-handed         złapać na gorącym uczynku
catch s.o. doing sth       przyłapać kogoś na czymś
catch sb red-handed       przyłapać na gorącym uczynku
catch sb red-handed       złapać kogoś za rękę
catch the eye          przykuwać wzrok
catch up on sleep        odsypiać
catch up on, make up for     odrabiać /odrobić
catch up with          doganiać/dogonić
                 nadrabiać/nadrobić
catch up with, work ahead of schedule
catch, get caught        wkręcać się
catch, grasp           łapać /z-
catchy (tune, title)       chwytliwy
caterer             aprowizator
caterpillar           gąsienica
catfish             sum
catfish             zębacz
catheter             cewnik
cattle carrier          bydłowiec
cattle, livestock, "brutes"   bydło
cattle-breeding         hodowla bydła
caucus              koteria
caulk, seal           uszczelniać złącza
caulking tool          doszczelniak
cause              powodać /s-
caution             pouczenie
cavalry             konnica
cave               jaskinia
cave man             jaskiniowiec
cave, cavern           pieczara
Caveat emptor          Niech kupujący Się strzeże
caveman             człowiek jaskiniowy
cavern, dungeon         loch
cayenne-pepper          pieprz turecki
cease              ustawać /ustać
cease, be weary, hardly stand    ustawać
cedar                cedr
cede, yield             ustępować /ustąpić
ceiling               powała
ceiling               pułap
ceiling               strop
ceiling light, fitting        plafoniera
celebrate, inspect          obchodzić
celebration, inspection round    obchód
celery                seler
celestial, heavenly         nadziemski
celibacy               bezżeństwo
cell                 celka
cellophane              tomofan
Celtic                celtycki
cement, bond             spajać
censure               upomnienie
censure               upomnienie
center of gravity          środek ciężkości
centipede              stonoga
central heating           c.o. (centralne ogrzewanie)
central nervous system        układ nerwowy ośrodkowy
centrifugal (force)         odśrodkowa (siła _)
centrifugal, decentralising     odśrodkowy
centrifuge              wirówka
centripetal (force)         dośrodkowa (siła _)
centrist, middle-of-the-road     centrowy
cereals               płatki śniadaniowe
cerebral haemorrhage, stroke     wylew (krwi do mózgu)
ceremonial              obrzędowy
ceremony, rite            obrzęd
certificate (birth), pedigree    metryka
certificate of completion (Univ.),  vote of approval
                   absolutorium -um -a
certificate of origin        świadectwo (pochoddzenia)
certification, accreditation     uwierzytelnienie
certified account          zaprzysiężony rewident księgowy
certified accountant         biegły księgowy
certified copy            odpis uwierzytelniony
cervix                szyjka macicy
cessation              zaprzestanie
cession of rights          cesja praw
cesspool, cesspit          szambo
CFSP                 WPZiB Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
chaff                piewa
chaff                plewa
chaffinch              zięba
chain reaction            łańcuchowa (reakcja -)
chain smoker             palacz nałogowy
chain, handcuff           skuwać /skuć
chains, shackles         okowy pl.
chair a committee         kierować komisję
chair debates           kierować obradami
chalk               kreda
chamber of arbitrage       izba rozejmcza
Chamber of Commerce        izba handlowa
chamber pot, potty        nocnik
chambermaid            pokojówka
chamois              irch
chamois              kozica
chamois/leather, suede      zamsz
chandelier            żyrandol
chandelier, candlestick      świecznik
change              przesiadka
change (banknote), get the change rozmienić
change clothes          przebrać się
change clothes, disguise o.s.   przebierać się
change colour, glitter      mienić się
change gear            przerzucać bieg
change gears           zmienić bieg
change lanes           zmienić pas
change one's mind         rozmyślić się
change to another bus       przesiąść się do innego autobusu
change trains           przesiadać się
changeable, floating       zmienny
chaotic whirlpool, confusion   odmęt
chapel              kaplica
char, carbonise          zwęglić (się)
charcoal             węgiel drzewny
charcoal-grey, ash-blond     popielaty
charge (bring a -)        skarga (wnieść -)
charge (elec.), cartridge (gun) nabój
charge a battery         akumulator (naładować -)
charge controller         kontroler napięcia
charge s.o. with sth       obwiniać kogoś o coś
charge, batch           wsad
charge, debit, debit, incriminate obciążać
charge, go over the top*     szarżować
charging a battery        ładowanie akumulatora
chariot              rydwan
charity, mercy          miłosierdzie
charity, philanthropy       dobroczynność
Charlemagne            Karol Wielki
charm               czar
charming             ujmujący
charming             uroczy
charming             urok
charred              zwęglony
chase               gonitwa
chase away evil thoughts     odpędzać złe myśli
chase away, repel         odpędzać /ić
chase, pursuit          pogoń
chassis              podwozie
chat up*             podrywać
chat, chatter           paplać
chatter, rattle away       trajkotać
chatterbox*            pleciuga
chatterbox, windbag*       gaduła
chauvinist pig          szowinistyczna świnia
cheap junk            bubel
cheapskate            dusigrosz
                 ściągnać
cheat (in class), assemble, collect (taxes, debt)
cheat note, crib         ściągaczka
cheat, swindle          oszukać
cheat, swindle          szwabić
cheat, swindle, fib        cyganić
cheat, swindler          szachraj
cheater*             krętacz
check account           rachunek oszczędnościowo-rozniczowy
check in             zgłaszać się do odprawy
check out             wymeldowywać /wymeldować
check, verify           sprawdzać /-ić
checkbook             książeczka czekowa
checked              kratkę (w _)
checkers, draughts        warcaby
checking in            wprowadzanie się do hotelu
checking out           wyprowadzanie się z hotelu
checkmate             mat (dać komuś -a)
checkmate             szach i mat
check-mate            szach-mat
checks              krata
cheek bones            kości policzkowe
cheek, slap            policzek
cheekbone             policzkowa (kość -)
cheeks**             policzki**
cheep! cheep! (bird)       ćwir! ćwir!
cheer on a team          dopingować
cheer up             dodać ducha
cheer up             rozweselać /ić
Cheer up!             Głowa do góry!
cheer, comfort          cieszyć /u-
cheerfully, at a lively pace   raźnie
cheerfulness           pogoda ducha
cheers              wiwat
cheese curds           twaróg
cheese spread           serek do smarowania
cheetah              gepard
chemical composition       skład chemiczny
chemical compound          związek chemiczny
chemical element           pierwiastek chemiczny
chemical formula           wzór chemiczny
chemical reaction          odczyn
chequered              kraciasty
cherry liquor            wiśniówka
cherry vodka             wiśniak
cherry-stuffed batter balls     paczki
chervil               trybulka
chess                szachy
chess-player             szachista
chest                pierś
chest                skrzynia
chest of drawers           komoda
chest of drawers, shirt-maker    bieliźniarka
chew                 żuć
chew, ponder over          przeżuwać
chicken coop, henhouse        kurnik
chicken leg in broth         kura w rosole
chicken out             tchórzyć /s-
chick-pea              groch włoski
chicory               cykoria
child benefit            zasiłek na dziecko
child prodigy            cudowne dziecko
child, kid              smyk
childbirth              poród
childbirth, delivery         połóg
childminder, baby-sitter       opiekunka do dzieci
chill                zląb
chilled, cold            zzięnięty
chilli                pieprz czerwony
chimney-sweep            kominarz
chin, double chin          podbródek
chip off               odpryskiwać /nąć
chip, crack, bruise (apple), loaf  obijać się
                  around*
chip, crack, bruise, upholster    obijać
chipboard              płyta wiórowa
chips, crisps            prażynki
chips, shavings           wiórki
chiropodist             pedikurzysta
chirp                szczebiotać
chirp, tweet             świergotać
chisel                dłuto
chisel                rylec
chit-chat              ploteczki
chit-chat              pogaduszki
chivalrous, gallant         rycerski
chives                szczypiorek
chlorate               chloran
chloride            chlorek
chlorine Cl           chlor
chocolate box          bombonierka
chocolate with cream      nadziewana (czekolada _)
choir              chór
choke              krztusić się s/
choke on sth          zadławić się czmś
choke, stifle, throttle     dławić
choke, swallow the wrong way  zachłysnąć
choke, throttling valve     przepustnica
cholecystis           zapalenie pęcherzyka żółciowego
cholelithiasis         kamica żółciowa
choosy, fussy          wybredny
chop off            odrąbywać /odrąbać
chopping board         deska do krajania i siekania
chopping food          siekanie
chops              zrazy siekane
chopsticks           pałeczki
chor(i)oid, pia matter     naczyniówka
chow down, tuck into      zajadać
chow*, grub*          żarcie
Christian-Democratic Alliance  ZChN (Zjednoczenie Chrześciańsko-Narodowe
Christmas carol         kolęda
chromate            chromian
chromium            chrom
chronic disease         przewekła (choroba -)
chrysalis            poczwarka
chrysanthemum          chrzantema
chubby             pucołowaty
chubby, full-cheeked      pyzaty
chunk, practical joke      kawał
church/civil wedding      ślub kościelny/cywilny
churn              ubijać masło
cigar, cigarette case      cygarnica
cigarette butt         niedopałek
cigarette case, holder     papierośnica
cigarette holder        cygarniczka
Cinderella           Kopciuszek
cinnamon            cynamon
circuit court          objazdowy (sąd _)
circular            okólny
circular letter         okólnik
circular letter         pismo okólne
circular saw          pilarka tarczowa
circular saw          tarczowa piła
circular, devious        okrężny
circulation of capital     obrót kapitału
circulation of the blood    krwiobieg
circulation, distribution    rozsyłka
circulation, orbiting, rotation obieg
circumcise            obrzezać
circumcise            obrzezywać/obrzezać
circumcision           obrzezanie
circumspect           ogiądny
circumstance, premise      przesłanka
circumstantial          szczegółowy
circumstantial evidence     poszlaka
cirrhosis            marskość wątroby
citation             pochwala
citation, summons, writ     pozew
cite, summon,sue         pozywać/pozwać
citrate             cytrynian
city slicker, sly dog      cwaniak
civil disobedience        nieposłuszeństwo obywatelskie
civil engineer          inżynier budownictwa lądowego i wodnego
civil engineering        inżynieria lądowa
civil rights           prawa obywatelskie
civil war            wojna domowa
claim              rościć prawo
claim (damages)         roszczenie
claim form            formularz roszczenia
claim form            roszczenia (dokument -)
claim smth from so        doponimać się (o coś o kogoś)
claim sth            rościć do czegoś
clairvoyant           jasnowidz
clam               mięczak (jadalny)
clamp, terminal 8elec)      zacisk
clandestine, secret       pokątny
clap hands            klaskać rękami
clapper (tongue)         jęzor**
clarinettist           klarnecista
clash              ścierać się
clash, clatter, clang      chrzęst
clash, collision         starcie
clasp              spinka
clasp              zapinka
clasp, clamping ring       obejma
class, sort           autorament
classified information      poufna (informacja _)
clatter             stukotać
claw pl. clutches        szpon
claw, clutch           pazur
clawback             cofnięcie ulgi podatkowej
clay pit             glinianka
clay, silt            ił
clean oneself          czyścić się /o-
                 nie
clean record, no previous conviction karany
cleaning             porządki
cleaning lady            sprzątaczka
clean-shaven            wygolony
clear                widomy
clear a check            rozliczyć czek
clear away snow           osśnieżać /yć
clear of charges          oczyścić z zarzutów
clear one's throat, cough up    odchrząkiwać/knąć
clear one's throat, grunt (pig)   chrząkać -nąć
clear the table           sprzątać ze stolu
clear up              przejaśniać się
                  p
clear up (sky), wear away (fabric) rzecierać się
clear up, cheer one's thoughts rozchmurzyć się
clear, expressive, clear, emphatic dobitny
clearance sale           wyprzedaż
clearing              polana
clearing bank            bank kliringowy
clearing house           izba rozrachunkowa
cleft palate            rozszczep podniebienia
clemency              wyrozumiałość
clench, close ranks         zwierać się
clergy, priesthood         duchowieństwo
clerical error           błąd pisarski
clever               pomysłowy
clever               przemyślny
clever               sprytny
clever               zmyślny
clever, ingenious          wymyślny
cliché               ogólnik
click on              klinięcie na
click one's heels          trzaskać obsami
client               interesant
client, customer          zleceniodawca
climax (sexual)           szczytowanie
climb (up), rise          piąć się (pnę)
climb a tree            łazić po drzewie
climb up              wspinać się
climb up sth            wdrapywać się na coś /wdrapać
climb, creep, struggle*       leźć
clinch*, can*            paka*
clingfilm              folia spożywcza
clink glasses            stukać się kieliszkami
clip s.o.'s wings          podcinać komuś skryzdła
                  obcinać/obciąć
clip, cut (hair, fingernails), cut down (expenditure)
clip-on earring           klips
clipping              ścinek
clique               sitwa
clitoris              łechtaczka
clockwise, couterclockwise     wskazówek (zgodnie/przeciwnie do ruchu - zegara)
clogs                drzewniaki
clogs (wooden), moccasins     chodaki
cloister             krużganek
close encounter of the third kind bliskie spotkanie trzeciego stopnia
close the list of speakers    zamknąć listę mówców
close tight, tighten (screw)   dociskać
close to tears          bliski płaczu
close, compact          zwarty
close, compact, beaten up     zbity
closed-circuit television     przemysłowa (telewizja -)
close-fitting           dopąsowany
close-fitting           opięty
closing the debate        zamknięcie debaty
clot               zakrzep
clothes              odzienie
clothes              odzież
clothes hangers          wieszaki
clothes line           sznur do bielizny
clothes pin            klamerka
clothing, dress          ubiór
cloud (head in the -s)      obłok (bujać w obłokach)
cloud of smoke          kłąb
cloudburst            oberwanie chmury
cloudy, dim, murky        mętny
clove of garlic          ząbek czosnku
clove of garlic          ząbek czosnu
clown, jester           błazen
clowning, tomfoolery       wygłupy
club, truncheon, night-stick   pałka
clumsy, awkward          niezdarny
clumsy, awkward (situation)    niezręczny
clumsy, hideous          pokraczny
cluster              kępa
cluster              skupisko
cluster              zbitka
                 zlepek
cluster, agglutination, conglomeration
clutch              spręgło
clutch              sprzęgło
clutter              zagracać /cić
coach               podszkolić
coach               szkolić
coagulate             ścinać się
coagulation (clot)        skrzep (krwi)
coal seam             pokład węgla
coal wagon            węglarka
coal, carbonic          węglowy
coalfield             zagłębie węglowe
coalminer             górnik węglowy
coal-tit             sikorka bogatka
coarse, gross           toporny
coarse, ill-mannered       rubaszny
coarse, rough          chropowaty (-kowaty?)
                 podkładka
coaster (glass), mat (plate), washer (tech)
coasting             bieg z rozpędu
coasting flight, gliding     lot beznapędowy
coasting vessel         statek kabotażowy
coat of arms           herb
coax s.o. in sth         wyprosiś coś u kogoś
coax, trick           wyłudzić
cobblestones           koci łby
cobblestones           kostka brukowa
cobra              okularnik
cock**              dzieciorób**
cock**              faja**
cock**              kapucyn**
cock**              kitka**
cock**              końcówka**
cock**              korzeń**
cock, rod**           młot**
cockchafer            chrząszcz
cockle              sercak
cockpit             kabina pilota
cockroach            karaluch
cockroach            prusak
cocky              buńczuczny
cocky              obrażalski
cocoon              oprzęd
cod               dorsz
cod               wątłusz
cod liver oil (whale)      tran
code of conduct         zasady postępowania
co-decision procedure      wspóldecydowania (procedura _)
coefficient, factor       wspólczynnik
coffee bean           ziarno kawy
coffee beans           ziarnista (kawa _)
coffee break           przerwa na kawę
coffee-grinder          młynek do kawy
coffin              trumna
cog               zebatka
cog(wheel)            zębaty (koło -)
cognitive            poznawczy
cohesion             spójność
cohesion, compactness      spoistość
coil               zezwój
coil of wire           krąg drutu
coincidence           traf
coincidence           zbieg okoliczności
cold               przeziębienie
cold               zaziębienie
                 chłodnik
cold beetroot soup (chives, cucumber and cream)
cold chain            taśma do chłodzenia
cold storage           prechowywanie w chłodni
cold-blooded           zimnokrwisty
colder (It's getting _)      Oziębia się.
colic               kolka
                 rżnięcie
colic, bellyaching, beating (slang)
collapse             zarywać się
collapse             zawalać się
collapse, plummet         runąć
collarbone, clavicle       obojczyk
collateral, security       dodatkowe zabezpieczenie
collect call           rozmowa na koszt odbiorcy
collect duty           pobierać cło
collect, gather, assemble     zbierać /zebrać
collecte séparé          selektywna zbiórka
collective            zbiorowy
collective agreement       układ zbiorowy
collective agreement       zbiorowa (umowa -)
collie              owczarek szkocki
colloquial speech         mowa potoczna
collusion             konszachty
collusion, conspiracy       zmowa
collusive action         zmowie (działanie w -)
colon               dwukropek
colon 2)purse seine        okrężnica
colonel              pułkownik
colonial             osadniczy
colour (fast)           barwnik (trwały)
colour film            błona barwna
colt, foal            źrebię
colt, foal            źrelaki
column (in the papers)      łam (na łamach gazet)
                 śpiączka
coma, sleepiness, sleeping sickness
comb one's hair          czesać się /u-
combustibility          spalność
combustion            spalanie
come a boil, break out      zawrzeć
come and see me tomorrow     odwiedż mnie jutro
come back to life, regenerate   odradzać się
come back, return         wracać /wrócić
come dragging along        dowiec się
                 zdążać /zdążyć
come in time, manage to do in time, I draw towards
come into contact, touch     zetknąć
come into force          nabierać mocy
come into force          wchodzić w życie
come into force          wejść w życie
come into possession       posiąść
come out             ujawniać się
come out (newspaper., program ukazywać się
come running          przybiec
come to a bad end       doigrać się
come to a standstill      utknąć w marnym punkcie
come to like each other    polubić się
come to terms with sth     ładu (dojść z czymś do -)
come, take over (person)    nastawać/nastać
comedy of manners       obyczajowa (komedia -)
comely             urodziwy
comfort            osłoda
comfort, consolation      pociecha
comfort, console        utulić
comfort, reassurance, courage otucha
comma, decimal point      przecinek
command            zwierzchnictwo (nad siłami zbrojnymi)
                a good _)
command of Polish. (Gregory haswłada językiem polskim. (Grzegorz dobrze _)
commander-in-chief       dowódca naczelny
commanding officer       dowódca
commandoman          desantowiec
commemorate          czcić pamięć
commemorative         pamiątkowy
commensurate with       współmierny do
commercial relations      stosunki
commercial traveller      komiwojażer
commission           prowizja
commission (on a _ basis)   komis (na zasadzie -u)
commission s.o. do sth     zlecać komuś coś
commit             osadzać
commit a crime of passion   popełnić zbrodnię w afekcie
commit a faux pas       nietakt (popełnić -)
commit adultery        cudołożyć
commitment, liability     zobowiązanie
                skład
committee membership, composition komisji
committee of inquiry      komisja śledcza
committee responsible     komisja właściwa
commodity exchange       giełda towarowa
commodity exchange       wymiana towarowa
commodity futures       futures na dostawę towarów
common denominator       wspólny mianownik
common law           prawo zwyczajowe
common law           zwyczajowe (prawo -)
common position        stanowisko wspólne
common position        wspólne stanowisko
common sense          chłopski rozum
common stock          akcje zwykle
common, occurring frequently  potoczny
commoner (not a noble)     nieszlachic
Commonwealth          Wspólnota Narodów
commotion, bustle       rozgardiasz
commotion, stir          poruszenie
commune              gmina
communicating vessels       naczynia połączone
commute              dojeżdżać
commuting             dojeżdżanie
compact, coherent         spoisty
companion, boy-scout       druh
company, escort          asysta
comparable            porównywalny
comparative            porównawczy
                 zestawienie
comparison, account, breakdown, balance sheet
comparison, gradual increase   stopniowanie
compartment            przegródka
compass              busola
compass needle          igła busoli
compatibility, conformity     zgodność
compatriot            rodak
compel              zmuyszać/zmusić
compel, force           przymusić
compensate, make amends      wynagradzać
compensation for damage      kompensata szkody
compensation for loss of earning kompensata za utratę dochodów
compensation for loss of earnings odszodowanie za utratę zarobków
competence            właściwość
competence            znawstwo
competent, qualified       powołany
competition            współzawodnictwo
competitive sports        wycznowe (sporty _)
complain             uskarżać się
complain, grumble         narzekać /po-
complaint (file a - against s.o.) zażalenie (składać - na kogoś)
complaint, claim, action     powództwo
complaint, sore spot       bolączka
completely, in a mass       gremialnie
completion            ukończenie
complex, compound         złożony
complexion            cera
complexity            zawiłość
compliant             ustąpliwy
compliant             zgodny
compost              kompost
compost              podłoże kwiatowe
compound (ling), presentation złożenie
compound interest         odsetki składanie
compound interest         procent składalny
comprehension           pojętność
comprehensive           całościowy
comprehensive           pakowny
                  wide-ranging
comprehensive, versatile, broad, wszechstronny
compress              okład
compress, pre-stress        sprężać
compression             sprężenie
compression ratio          spręż
compromise (reach a -)       ugoda (zawrzeć -ę)
compulsion             przymus
compulsory loan, (capital) levy danina
comrade               towarzysz
con man, confidence trickster    naciągacz
con, trick             wyładzać
concave, hollow           wklęsły
conceal               przesłaniać
conceal               utaić
conceal from, keep secret      zatajać/zataić
conceal, hide            taić /za-
concealed, out of sight       ukryty
concealment, hiding-place      ukrycie
conceited              zaroaumiały
conceited, bloated         pyszałkowaty
concentrate             zagęszczać
concentrate (chem.)         stężać
concentrate, focus         skupiać
concentrated            skupiony
concentrated            stężony
concentrated            zatężony
concentration            skupienie
concentration            zagęszczenie
                  stężenie
concentration, strength, rigor (mortis)
conception             poczęcie
concern               troska
concern for sth           obawa o coś
concession (make concessions) ustępstwo (iść na -a)
conciliate             jednać
conciliatory            pojednawczy
conciliatory            ugodowy
concise, curt            zwięzły
                  filling (soup)
concise, succinct, pithy (article), treściwy
conciseness             zwiezlość
conclude an agreement        zawrzeć umowę
conclusion of a deal        zawarcie transakcji
conclusions, findings        wnioski
concrete mix            masa betonowa
concrete-mixer           betoniarka (samochodowa)
condemn               potępiać/potępić
condemn               skazać
condensation            zgęszczenie
condensation trail, vapor trail   smuga kondensacyjna
condense              skraplić /skroplić
condensed milk           mleko skondensowane
condensed milk          zagęszczone (mleko -)
condescend, be pleased to do sthraczyć
condiment, seasoning       przyprawa
conditional           warunkowy
conditional (ling)        przypuszczający
conditioner           odżywka (do włosów)
conducive            sprzyjający
conduct a meeting        prowadzić spotkanie
conduct business         zawierać transakcję
conduct, lead          prowadzić /za-
conductor 2) guide book     przewodnik
cone               stożek
cone, taper           stożek
confer, bestow, grant      nadawać/nadać
conference            obrada
                 Konferencja Organizacji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych
Conférence des Organes Spécialisés aux Affaires Communautaires COSAC
conference room         sala obrad
confess             wyznawać
confession            spowiedź f.
confession            zwierzenie
confession, religion       wyznanie
confessor            spowiednik
confide in so, trust sb     dowierać komuś
confide sth s.o.         spowiadać się komuś z czegoś
confident, trustee        powiernik
confident, trustful       ufny
confidential           poufny
confirmation           bierzmowanie
confirmation           potwerdzenie (rezerwacji)
confirmed bachelor        zatwardiały kawaler
conflict of interest       spreczność interesów
conflict, dispute        zatarg
conform             dostoić się
conform             podporządkować się
confused             zmieszany
confused, dazed         ogłupiały
                 bezładny
confused, incoherent, inert, chaotic
confused, tangled        zagmatwany
confusion            pomieszanie
confusion, muddle        zamęt
congenital disease        choroba wrodzona
congenital disease        wrodzone (choroba)
congratulate, wish well     winszować
congratulations!         winszuję!
congruent            przystający
conical, tapered         stożkowy
coniferous tree         iglaste drzewo
conjunction           spójnik
conjunctivitis          nieżyt spojówek
conjunctivitis        spojówka (zapalenie -ek)
conjure up          wyczarować perf
conjurer           sztukmistrz
connection in series     szeregowe (połączenie -)
connection, compound     związek
connive           współdziałać
conquer           zdobyć
conquer           zdobywać
conquer           zwyciężać/zwyciężyć
conqueror, winner      zdobywca
conquest           podbój
conscientious        sumienny
conscious          przytomny
consciousness, information  uświadomienie
consensus politics      polityka zgody
consent           przystawać
consent           przyzwolenie
consequential        wynikający
conservative         zachowawczy
consider           rozważać
consider, ponder       zastanawiać się /zastanowić się
considerate, gallant, kind  uprzejmy
consignment         powierzenie
consignor          komitent
consolation         pocieszenie
console           pocieszyć /yć
console, comfort       pocieszać/pocieszyć
consolidate         umocnienie
consolidate         wzmacniać
consolidated balance     bilans zbiorczy
consolidation, merger    połączenie
consonant          spółgłoska
conspicuous, sizeable    pokaźny
conspirator         spiskowiec
constant           utawiczny
constellation        gwiazdozbiór
constipation         obstrukcja
constipation         zaparcie
constipation         zatwardzenie
constituency         okręg wyborczy
constituent         składowy
Constitution Day       rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja
constitution, basic law   ustawa zasadnicza
construction workers     budowlani
consultation, conference   narada
consume, have a meal     spożywać
consumer           spożyca
consumer           spożywca
consumer goods        dobra konsumpcyjne
consumer protection         ochrona konsumenta
consumption             spożycie
contact lenses           szkła kontaktowe
contact point            styczka
contain, include          zawierać /zawrzeć
container              pojemnik
container ship           kontenerowiec
container terminal         baza kontenerowa
container, storage tank       zasobnik
contaminate             skażać /zić
contaminated            skażony
contamination, pollution      skażenie
contemporary            równoczesny
contempt              pogarda
contempt              wzgarda
contempt of court          obraza sądu
contention             dowodzenie
contestant             uczestnik
contestant             współzawodnik
contiguous, adjacent        przyległy
continental glacier         lądolód
continue, last           trwać /po-
continuity             ciągłość
continuous casting         odlewanie ciągłe
contract a disease         nabawić się choroby
contract, agreement         umowa
contracted form           ściągnięta (forma -)
contractor             zleceniobiorca
contractor, performer        wykonawca
contractual liability        odpowiedziałność umowna
contractual, conventional      umowny
contradictory            sprzeczny
contraindication          przeciwwskazanie
contrast, opposition        przeciwieństwo
contribution            przyczynek
contribution (to science)      przyrzyczynek
contribution, input, deposit, refillwkład
contrition, repentance       skrucha
control panel            rozrządnica
control station, room        nastawnia
control tower            wieża kontrolna
control, supervision, inspection nadzór
controlling interest        pakiet kontrol
controversial            sporny
conurbation             zespół miejski
convenience, comfort        wygoda
convenient             dogodny
convenient, capable         sposobny
convergence             zbieżność
convergent            zbieżny
conversion            nawrócenie
conversion, rebuilding      przebudowa
convert to Catholicism      przejść na katolicyzm
                 nawrócony
converted (religion), reformed (sinner)
converter            gruszka 2
converter            przetwornica
convertible           wymienialny
convertible currency       wymienialna (waluta _)
convex, bulging         wypukły
conveyor belt          pas transmisyjny
conveyor belt          przenośnik taśmowy
conveyor belt          taśma przenośnika
conveyor belt          taśma ruchowa
conveyor belt          taśmociąg
convict             aresztant
convict             skazaniec
conviction            przeświadczenie
convinced of sth         przeświadczony o czymś
convincing            przekonujący
convulsions           drgawki
cook sth up*           pichcić /u-
cooker-hood           okap kuchenny
cooking, boiling         warzenie
cool               chłodny
cool down            ochładzać (się)
cool down            stygnąć /o-
cool down (tea, coffee)     studzić
cool off             dostudzić
cool, chill           ochładzać/ochłodzić (się)
cool, refresh          chłodzić
coolant, cooling agent      chłodziwo
cooler              ochłudzacz
cooler* (prison)         kić
cooling (pre-)          schładzanie
cooper              bednarz
co-operation           spółdzielczość
co-operative           spółdzielnia
co-ordinate (axis)        współrzędna
copper              miedź f.
copper              miedziak
copper-plate           miedzioryt
copulate             spółkować
copy down            wynotować
copy, duplicate (invoice)    odpis (faktury)
copy, print           odbitka
                 odpis
copy, transcript, deduction (accounting)
copyright            prawa autorskie
copyright            prawo autorski
copyright             prawo autorskie
copyright note           stopka
coquettish             zalotny
coral reef             rafa koralowa
cordless phones          bezprzewodowy (telefon _)
corduroy              sztruks
core barrel            gródź reaktora
core melt-down           stopienie rdzenia
core of the matter         sedno sprawy
core subject            przedmiot wiodący
COREPER              Komitet Stałych Przedstawicieli
coriander             kolendra (siewna)
cork, fuse (elec.)         korek
corkscrew             korkociąg
corn cob              kolka kukurydzy
corn, callus            nagniotek
corn, grain            zboże
cornea               rogówka
corner               akaparacja
corner, angle, corner settee    narożnik
                  kącik
corner, pad (apt.), column (newspaper)
cornerstone            węgielny kamień
cornflower             chaber
cornice              gzyms
coronary              wieńcowy
coronary thrombosis        zakrzepica tętnicy wieńcowej
corporal              kapral
corpse               zwłoki
corpulence             tusza
corpulent             brzuchaty
corpus               ogół praw
corpus               zbiór praw
Corpus Christi           Boże Ciało
corpus delicti           dowód przestępstwa
corpuscle, blood cell       krwinka
corpuscles (red/white)       krwinki białe/czerwone
correct              poprawiać /poprawić
correction fluid          korektor w płynie
                  zakład karny
correctional institution, penitentiary
corrode, rust           rdzewieć
corrosive, caustic         żrący
corrugated             pofałdowany
corrugated iron          blacha stalowa falista
corrugated sheet, plate      blacha falista
corruptible            sprzedajny
corruption             przekupstwo
corruption of minors        deprawacja nieletnich
cortex               kora mózgowa
cosine               cosinus
cost estimate           kosztorys
cost-effective           opłacalny
cost-of-living allowance      dodatek drożyźniany
cost-of-living index        wskaźnik kosztów utrzymania
cosy                przytulny
cot, crib             łóżeczko dziecinne
cottage cheese           serek grani
cottage cheese           twarożek
cottage industry          chałupnictwo
cotton ball            watka
cotton pad, jeep          gazik
cotton wool            wata
couch               kozetka
couch, sofa-bed          tapczan
cough up              charkać/charknąć
Council of Europe         Rada Europy
count, rely on           liczyć /po-
countdown             odliczanie (wsteczne) -l-?
counter              lada sklepowa
counter              liczydło
counterfeit, forge         podrabiać/podrobić
counterpart, opposite number    odpowiednik
countersign            kontrasygnować
countervailing tax         podatek wyrównawczy
country manor           dworek
country manor, court        dwór
country people           wieśniacy
country-bumpkin          hreczkosiej
country's defences         obronność kraju
county, district          powiat
county, shire           hrabstwo
coup d'etat            zamach stanu
couple               stadło
coupon               odcinek
courage, vigour          animusz
courgette, zucchini        cukinia
court               zalecać się
court martial           doraźny (sąd _)
Court of Appeal          sąd apelacyjny
Court of Auditors         Trybunał Obrachunkowy
Court of Justice          Trybunał Sprawiedliwość
court of the first instance    sąd pierwszej instancji
court order            zarządzenie sądu
court, ingratiate o.s. with s.o.  nadskakiwać komuś
courthouse             gmach sądu
courtier              dworak
courtier              dworzanin
court-martial           oddawać pod sąd wojenny
court-martial           sąd polowy
court-martial           sąd wojenny
courtship             konkury
courtship, advances        zaloty
cousin              wujeczny brat
cousin, uncle's son        stryjeczny rat
cover (book)           okładka
cover (protective)        pokrowiec
cover note            nota kryjąca
cover up, efface (tracks)     zacierać
cover, coat, put on bed-linen   powlekać/powlec
cover, lid            pokrywa
covering note, letter       pismo przewodnie
covet, lust for sth        łakomić się na coś
cow                krowa
cowardly             strachliwy
cowardly             tchórzliwy
cowshed              obora
crack               pęknięcie
crack               szczelina
crack open the door        uchylać drzwi
crack, bang            trzask
crack, burst           pękać /pęknąć
crack, cleft           rozpadlina
cracker, biscuit, rusk      sucharek
cracking             krakowanie
cracking             tłuczenie (orzechów)
cradle              kolebka
cradle              kołyska
cradle (telephone), fork (bicycle)widełki
craft (industries)        rękodzieło
craftsmanship           kunszt
crag               turnia
cram the room with furniture   zastawiać pokój meblami
cram, crowd            natłoczyć
cram, crowd            stłaczać /stłoczyć
cram, stuff            napychać
cram, swot            zakuwać /zakuć
cramming (for a test)       wkuwanie
cramp               kurcz
cramp, crick (neck)        skyrcz (szyi)
cranberry             borówka brusznica
cranberry             brusznica
cranberry             żurawina
crane               dźwig
crane               dźwignica
crane               żuraw
crane driver           dźigowy
crane hook            hak dźwigowy
crane operation          dźwigowy
crank               korba (ręczna)
crank, fad, craze         dziwactwo
crank, loony            bzik
cranky               nawiedzony
crash (car)            roztrzaskiwać się
crash helmet            hełm motocyklisty
crash helmet            kask
crash, accident          kraksa
crate               paka
crawl               czołgać (się)
crawl               krawl
crawl up to            dopełzać/dopełznąć
crawl, creep            pełzać /pełnąć
crawl, still in diapers      raczkować
cray-fish             raczek
crayons              kredki świecowe
crazy, loony            zbizkowany
cream cake             kremówka
cream cheese            serek śmietankowy
cream of society          śmietanka towarzyska
cream puff             ptyś
crease               zagniecenie
creative              twórczy
creative work           twórcza praca
creature              stwór
creche, day care center      żłobek
credible              wiarygodny
credit bureau           agencja ratingowa
credit facilities         udogodnienia kredytowe
credit rating           ocena zdolności kredytowej
creditor              wierzyciel
                  zdolność power
credit-worthiness, credit rating, borrowingkredytowa
creep resistance          odporność na pełzanie
cress               rzeżucha
crest (mountain)          grad 2
crest of the wave         grzbiet fali
crest, razor's edge        grań f.
crestfallen            osępiały
crew*               zgraja
cricket, grasshopper        świerszcz
crime rate             wskaźnik przestępczości
crime, felony           zbrodnia
criminal              bandycki
criminal              zbrodniarz
criminal record          lista przestępstw
crimson              pąsowy
cripple              kaleka
crisp, crisps, chips (US)     chrupki
crispbread             pieczywo chrupkie
critical, decisive         przełomowy
croak (frog), cackle (laugh)    rechot
Croat(ian)             Chorwat
crochet              szydełkować
crocodile tears          krokodyle łzy
croissant             rogalik
croke, die             kojfnąć***
crook, swindler          kanciarz
crooked              koślawy
crooked, winding          kręty
crop failure            nieurodzaj
crop rotation           płodozmian
crop, yield            plon
crops               zasiewy
cross off             wykreślać
cross out, delete         przekreślić
cross-beam, cross-bar, traverse  belka poprzeczna
cross-breed, stirring, blending  mieszanie
cross-breeding           krzyżowanie
cross-country car, 4-wheel drive  terenowy samochód
cross-country race         bieg na przelaj
cross-country race         bieg przełajowy
cross-country skiing        naciarstwo biegowe
cross-country skiing        przełajowe (naciarstwo _)
cross-country vehicle       pojazd terenowy
crossed check           czek (nie)określony
crossed check           czek krosowany
cross-examination         badanie za pomocą
cross-examination         indagacja
crossfire             krzyżowy ogień
cross-reference, hyperlink     odsyłacz
cross-roads            rozstajne drogi
cross-section           przekrój poprzeczny
crosstalk             przenik
crosswind             boczny wiatr
crotch               krocze
crow                wrona
crowbar              łomot
crowd               nawała
crowd in              złazić się
crowd in a room          wciskać się do sali
crowd, squeeze           ciżba
crowded, packed          natłoczony
crown (of the head)        ciemię
crowning              zwieńczenie
crucify              krzyżować
crude ore             ruda surowa
cruel               okrutny
cruelty, atrocities        okrucieństwo
cruise              rejs
cruiser              krążownik
crumb               kruszyna
crumb               miękisz (chleba)
crumb, fragment          okruch
crumble              kruszyć po/
crumble (bread)          rozdrabniać /rozdrobnić
crumble, crush          rozkruszyć
crumble, crush up         miętosić
crumble, toddle (child)      drobić
crumple (up)           miąć
crumpled, creased         pogniecony
crunch, grind           chrzęścić
crunch, munch           chrupać/chrupnąć
crunchy, crispy          chrupiący
crusader             krzyżowiec
crush               gruchotać
crush               rozgniatać
                 r
crush, crack (nut), flatten, squashozgniątać /rozgnieść
crush, overwhelm         przygniatać
crush, smash           rozbić
crush, squash           miażdżyć
crush, squash           zgnieść
crushing, defeat         rozbicie
crust of the Earth        skorupa ziemska
crust, eggshell          skorupa
crutches             kule
crutches (walk on _)       kulach (chodzić o _)
cry baby             beksa
cry one's eyes out        bóbr (płakać jak _)
cry, weep             płakać /za-
crystal ball           szklana kula
CSCE               KBWE - Konferencja bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (też OBWE)
cub (scout)            zuch
cube (to the third power)     sześcian
cube root             pierwiastek sześcienny
cubic (3rd power)         sześcienny
cubic capacity          skokowy (pojemność -)
cubic meter            sześcienny (metr _)
cuckold, deer, stag        rogacz
cuckoo              kukułka
cucumber (silly season)      ogórkowy (sezon -)
cucumber salad with cream     mizeria
cuddle, fondle, pet        tulić
cuff link             spinka do mankietów
culprit              winowajca
cultural background        zaplecze kulturowe
culture, cultivation       uprawa
cumin, caraway (seed)       kminek
cumulative            zbiorczy
cumulus              kłębiasta (chmura _)
cunning              przebiegłość
cunning              szczwany
cunning, sly           chytry
cunning, sly (as a fox)      przebiegły (jak lis)
cunt**              pizda**
cup                puchar
cupboard             serwantka
cupboard, buffet         kredens
Cupid               Amor
curable              uleczalny
curate              wikariusz
curate              wikary
curator              kustosz
curb               ukracać /ukrócić
curdle              zsiadać się
curdle (milk)           zwarzyć się
curdle one's blood        mrozić krew w żyłach
curdled (milk)          zsiadły
cure               wyleczyć
cured bacon            wędzonka
cured, smoked meats        wędlina
curfew              godzina policyjna
curl, lock            pukiel
curlers              lokówki
curly, fuzzy           kędzierzawy
currant              porzeczka
current account          bieżący (rachunek _)
current account          kontrokorent
current assets          środki obrotowe
                 kapitał
current assets, rolling, working capital obrotowy
current rush, peak        nagły wzrost prądu
current, stream          nurt
curse, ban, excommunication    klątwa
curse, blaspheme, talk nonsense bluźnić
curse, excommunicate       wyklinać /wykląć
curtail expenses         obcinać wydatki
curtain, drape          zasłona
curtsey              dygać /-nąć
curtsy, bob            dyg
curvature             krzywizna
curve               wygięcie
curve               wykrzywić
curve (math.),          krzywa
curved              wygięty
custody              areszt
custody              śledczy (areszt -)
custom              uzus
               śmigus-dyngus
custom of dousing women with water on Easter Monday
custom, habit         obyczaj
customs clearance       odprawa celna
customs levy         pobranie cło
customs seal         plomba celna
customs tariff        stawka celna
cut              ciąć /po-
cut              kroić po-
cut              ucinać
cut (glass)          rżnięty
cut and paste         wyciąć i wkleić
cut down budget        obcinać budżet
cut down, hack        wyrąbywać /wyrąbać
cut in            wtrącić się do rozmowy
cut in on s.o.        odbić kogoś w tańcu
cut into pieces        ciąć na kawalki
cut off            urżnąć perf.
cut off, beheaded       ścięty
cut off, saw off       odryznać /oderżnąć
cut off, sever, amputate   odcinać/odciąć
cut out            wykroić
cut sb short         odebrać komuś głos
cut through, intersect    przecinać
cut, clipped         strzyżony
cut, murder          kaleczyć
cut, notch, nick       wrąb
cut, saw           rżnąć
cutlery            sztućce
cutlet            udziec
cutting            krojenie
cuttings, clippings      skrawki
CV, resumé          życiorys zawodowy
cyanide            cyjanek
cyanosis, blueishness     sinica
cycling            kolarstwo
cycling cap          cyklistówka
cyclist            kolarz
cylinder lock         zamek bębenkowy
cylinder, roller       walec
cymbals            czynele?
cymbals            talerze
cypress            cyprys
cyst             cysta
cyst             torbiel
cystoma            torbielak
D flat            des
dab              płastuga (zimnica)
dabble in sth         parać się czymś
dacha             dacza
dachshund            jamnik
daffodil            żonkil
dahlia             georgina
daily routine          rozkład dnia
dainty             filigranowy
dairy              mleczarnia
dairy cow            dojna krowa
dairy products including eggs  nabiał
dam               tama
dam, barrier          zapora
dam, weir            budowla piętrąca
damages             odszkodowanie
damask             adamasz/ek -ku -ki
damn it!            psiakrew!
damn you!            bodaj cię!
damnation, blame        potępienie
damned*             zakichany
damned, cursed         przeklęty
dampen, muffle         stłumiać
dandelion            mniszek lekarski
dandruff            łupież
dangle             dyndać
Danube             Dunaj
dare              odważać się
dare              ośmielać się /ośmielić się
daredevil            śmiałek
dark grey            bury
dark rings around the eyes   podkrążone oczy
dark side of the Moon      odwrotna strona Księżyca
dark-haired man         szatyn
darkroom            ciemnia
darling!            najdroższa!!
darn (socks)          cerować
dart              strzałka (do rzucania)
dart -s             rzutka -ki
dash, hyphen          myślnik
dash, hyphen, accent      kreska
dashboard            deska rozdzielcza
dashboard            tablica rozdzielcza
dashed line           kreskowa (linia _)
data compression        zagęszczanie danych
data input           wprowadzanie danych
data processing         przetwarzanie danych
data protection         ochrona danych
date              daktyl
date (have a _)         mieć randkę
date of maturity        data zapadłości
date stamp           datownik
dative             celownik
daughter-in-law         synowa
daunt              nastraszyć
dauntless            nieposkromiony
dawn (it dawned on me)     świtać (zaświtało mi)
dawn is breaking        widnieje
day before yesterday      zawczoraj
day in day out         dzień w dzień
daybreak (at _)         brzask (u -u)
daydream            sen na jawie
daydreamer           marzyciel
daydreaming           rozmarzony
day-dreaming, reverie      rozmarzenie
day's wage           dniówka
dazed              zamroczony
dazed, intoxicated       oszołomieny
dazzling, glaring        oślepiający
DC device            urządzenie stałoprądowe
deacon             diakon
deacon, dean          dziekan
dead              obumarły
dead (battery)         wyładowany
dead drunk           bela (spity jak _)
dead end street         droga bez przejazdu
dead silence          cisza jak makiem zasiał
dead silence          głucha cisza
dead-end street         przejazdu (droga bez _)
dead-end street         ślepa ulica
deadline            termin ostateczny
deadweight           ciężar własny
                nośność
dead-weight tonnage, load capacity (bridge)
deaf as a bat          pień (głuchy jak _)
deafening            ogłuszający
deaf-mute            głuchoniemy
deafness            głuchota
deal (cards)          rozdawać
                dobić
deal a death blow, drive home a point
deal blows           tłuć pieściami
deal blows           zadawać razy
dean of the faculty       dziekan wydziału
deap-sea fishing        rybołóstwo dalekomorskie
death              zgon
death by starvation       śmierć głodowa
death certificate        akt zgonu
debauch, riot          rozpusta
debauched            rozpustny
debauchery           rozpasanie
debit advice          awiz debetowy
debris, rubble         gruz
debris, ruins          gruzy
debt collection agency      agencja inkasująca
debt collector          windykator
debt payable           wymagalny (dług)
debtor              dłużnik
decadent             schyłkowy
                 odstojnik
decanter, sedimentation bassin, settling tank
decathlon            dziesięciobój
decay              zgnilizna
decay, division         rozpad
decay, rot            próchniec
decay, tumble down        walić się
deceased             nieboszczyk
deceitful, tricky        podstępny
deceive oneself         łudzić się
deceive, tempt          manić
decent              godziwy
decent              przyzwoity
deceptive, seductive       zwodniczy
decide              postanawiać /postanowić
decide sth            wyrokować o czymś
decided by arbitration      polubowny
decidedly, firmly        stanowczo
deciduous tree          drzewo liściaste
decimal system          dziesiętny (system _)
decimate             dziesiątkować
decipher             odcyfrować
decision             decyzja
decision             rozstrzygnięcie
decision, resolution       postanowienie
decisive             rozstrzygający
deck hand            majtek
deckchair, beach chair      leżak
declaration of bankruptcy    ogłoszenie upadłości
declaration of war        wypowiedzenie wojny
declaration, notice       wypowiedzenie
declaration, statement      oświadczenie
declare a recess         ogłosić przerwę
declare war on Poland      wzpowiedzieć wojnę Polsce
declassification         odtajnenie
decline             schyłek
decline, slump          bessa
decode              rozszyfrować
decommission           wycofać z wyposażenie
decompose, evaporate       zwietrzeć
decompose, spread        rozkładać
decomposed, weathered      zwietrzały
                 kesonowa (choroba _)
decompression illness, caisson disease
decontaminate          odkażać
décor              wystrój
decorate            krasić
decorate sth with sth     obwieszać coś czymś
decorate with green leaves   maić
decorate, grace        zdobić
decoration           ozdoba
decorative           ozdobny
decoy, lure          wabik
decrease, diminish       ubywać
decrepit            zgrzybiały
deduct             odliczać
deduction           wniosek
deduction, allowance      odliczenie
deed              postępek
deed of covenant        akt zobowiązania
deed of transfer        akt cesji
deep feeling, emotion     przejęcie
deep red (not declined)    bordo
deep water, abyss       głębina
deepening           pogłębienie
deep-freezing         głębokie mrożenie
deer              sarna
defamation           oczernanie
defamatory           potwarczy
defame, make loathsome     zohydzać
defame, slander        oczerniać
default,shrewd, understood   domyślny
defeat, conquer        pokonać
defect             usterka
defect, fault, vice      przywara
defective           wadliwy
defective           wybrakowany
defects            braki
defendant (in a civil suit)  pozwany
defendant, accused       podsądny
defensive, fortified      obronny
deferred shares        akcje odroczone
deficient, refractory     oporny
deficit, shortage       niedobór
definite            określony
definite article        okreżlony (przedimaek -)
definite, indefinite article  przedimek określony/nieokreślony
deflection           wychylenie
deforestation         wycinanie lasów
defray, foot the bill     pokrywać koszty
defrost            odszraniać /odszronić
defrost, thaw         odmarzać/nąć
defroster           odmrażacz
defroster           odszraniacz
defrosting, thawing      rozmrażanie
defuse             usunąć zapalnik
defy, challenge        wyzywać
degenerate, unnatural     wyrodny
degeneration          wynaturzenie
degradation          upodlenie
degrade, disgrace       spodlić
dehumanising          odeczłowieczający
dehydration          odwodnienie
deity             bóstwo
dejected,           struty
dejected, worn out       znękany
delay             zwlekać/zwiec
delay doing sth        ociągać się z czymś
delay timer          samowyzwalacz
delay, grace, credit      zwłoka
delete, remove         skreślać /ić
deletion            skreślenie
deliberate           naradzać się/naradzić się
deliberate           obradować
deliberate, counsel      radzić
deliberate, premeditated    rozmyślny
deliberation, judiciousness  rozwaga
deliberations         narady
delight            lubość
delight, joy          uciecha
delightful           rozkoszny
deliver a speech        wygłosić (mowę)
deliver, hand over       doręczać/yć
delivery            doprowadzenie
delivery            dostawa
delivery man          doręczyciel
delivery of documents     wydanie dokumentów
delivery van          dostawczy (samochód _)
                z
delivery, equipment, maintenanceaopatrzenie
delivery, supply        dowóz
delude             łudzić
delude, deceive        omamić
delude, deceive        zwodzić
delusion            łudzenie
delusive            łudzący
demand for labor        zapotrzebowanie na siłę roboczą
demand, claim, insist     domagać się
demarcation          wytyczenie
demi-             połowiczny
demolish            walić
demolition           rozbiórka (domu)
demolition           zbużenie
demonstrate          uwidaczniać /uwidocznić
demonstration         pokaz
demonstrative gram. (forefinger)wskuzający (palec -)
demote             zdegradować
demurrage            postojowe
denatured alcohol        spirytus skażony
denial             wyparcie się
denial of human rights     negowanie praw człowieka
denial, negation        zaprzeczenie
denim, overalls, jeans     drelich (-owy)
denominational (school)     wyznaniowy
densely populated        zaludniony (gęsto -)
dental floss          nić dentystyczna
dental plaque          osad nazębny
denunciation          donos (na kogoś)
denunciation, report, news   doniesienie
deny              przeczyć /za-
deny sth            przeczuć /za- czemuś
deny, disavow          zapierać się
                odbiegać od przedmiota obrad
depart from the subject of debates
Department of State       resort
department, faculty       wydział
departure            wymarsz
deportation, exile       zesłanie
deportation, exile       zsyłka
deposit             lokata bankowa
deposit             złoże
deposition, declaration     zeznanie
depot              zajezdnia
depravity, corruption      zepsucie
depreciation, wear and tear   zużycie
depress, upset         przybijać /przybić
depressed            przygnębiony
depressed, glum         osowiały
depression, affliction     przygnębienie
                niż
depression, low (weather), lowland
deprivation           pozbawienie
deprive of food         głodzić
deprive, take off (shoe)    wyzuć
depth charge          bomba głębinowa
depths             toń f.
deputy chairperson       zastępca przewodniczącego
Deputy Mayor          zastępca burmistrz
derailment           wykolejenie
deriding, sneering       szyderczy
derision, (laughing-stock)   pośmiewsk/o (przedmiot -)
derisive, sneering       drwiący
derivative, differential    pochodna
derivative, secondary      wtórny
derogate            pomniejszać
descendant           zstępny
descendent            potomek
descent, decease, demise     zejście
description            opis
description (of a person)     rysopis
descriptive, narrative      opisowy
desecration            zbeszczeszczenie
desert              pustkowie
desert              pustynia
desert (uninhabited) island    bezludna wyspa
deserted             opustoszały
deserted, desolate, forlorn    opuszczony
desertification          pustynnienie
desirable             pożądany
desktop computer         stołowy (komputer _)
deslagging, skimming       odżużlanie
desolate, lonely         odludny
despair (drive to -)       rozpacz (doprowadzić do -y)
desperado             straceniec
desperate             rozpaczliwy
desperate, broken-hearted     zrozpaczony
despicably, lousy, rotten     podle
despise              gardzić czymś/kimś
destiny              przeznaczenie
destroy              burzyć
destroy, combat          tępić
destroyer, disturber       burczyciel
                 zgubny
destructive (influence, habit), pernicious
detached house          dom wolnostający
detailed, meticulous       drobiazgowy
detection (disease)        wykrycie
détente, relaxation        odprężenie
detention centre         areszt dla młodocianych
detention centre         izba zatrzymań
determination, assertiveness   stanowczość
determine, settle         ustalić
determined, dogged, resentful zawzięty
deterrence            odstraszanie
detox               kuracja odwykowa
detoxicant, antidote       odtrutka
devastate             spustoszyć
devastate, lay to waste      pustoszyć
devastation            pustoszenie
devastation            spustoszenie
developed             zagospodarowany
developed countries        rozwinięte (kraje -)
developer (photo)         wywoływacz
deviate, diverge         zbaczać /zboczyć
deviation             odchylenie
deviation, error         uchyb
device, logo          godło
devote             poświęcać
devote one's time to      poświęcać swój czas na
devotion            poświęcenie
devotion            przywiązanie
devotion, dedication      oddanie
devour             pożerać /pożreć
devour s.o. with one's eyes   pożerać kogoś wzrokiem
devout             bogobojny
dew               rosa
dexterity, skill        zręcznośċ
diabetes            cukrzuca
diabetic            cukrzyk
diabolical           czarci
diagnosis, reconnaissance (mil) rozpoznanie
diagonal            przekątna
diagonal            przekątnia
diagonal            przkątny
diagonal (line)         przkątna
dial              pokrętło
dialect             narzecze
diameter            średnica
diametrically          biegunowo
diamond-shaped potato dumplings kopytka
diaper, nappy          pielucha
diaper, nappy          pieluszka, pieluszki
diaphragm            przepona
diarrhoea            rozwolnienie
diary              pamiętnik
diastolic (pressure)      rozkurczony
dice              krajać w kostkę
dichloride           dwuchlorek
dicing             krojenie w kostkę
dick, prick**          chuj**
die               umierać /umrzeć
die (to be starving)      zdychać (z głodu) /zdechnąć
die away            obumierać
die of laughter         konać z śmiechu
die out             wymierać
                Słońce wychodzi zza chmur.
Die Sonne bricht durch die Wolken.
die sth red           zabarwiać coś na czerwonego
die, expire           skonać
diesel engine          wysokopręży (silnik -)
diesel locomotive        spalinowa (lokomotywa -)
diesel locomotive        spalinowóz
diesel oil           napędowy (olej -)
diesel oil           olej napędowy
differential          różniczka
differentiate, distinguish   odróżniać /odróżnić
dig a trench, ditch       rów (kopać _)
dig in one's heels        zawziąć się
dig out             wykopać
dig up              rozgrebać
dig up, unearth         odkopywać/odkopać
digest              strawić
digesting liquor         ług warzelny
digestive system         trawienny (układ -)
digital-circuit engineering   cyfronika
dignified            nobliwy
dignitary            dostojnik
dignity             dostojeństwo
digress, deviate from the subjectzbaczać z tematu
dilapidated, run down      obskurny
dilatory             powolny
dilatory             zawieszający
dilatory             zawieszający
dilemma, quandary, indecision rozterka
dill               koper ogrdowy
dilute              rozcieńczyć
dilute              rozwodnić
dilute in water         rozcieńczyć w wodzie
diluted acid           rozcieńczony (kwas _)
dimensions            gabaryty
diminutive            zdrobniały
dimmed headlights (dipped)    mijania (światła -)
dimmer              ściemniacz
dimple              dolek na twarzy
ding-dong (penis)**       dzwon**
dinghy, toy top         bączek
dining room           stołowy
dinner-set            serwis
dip, soak            maczać
dip, soak            umoczyć perf.
diphtheria            błonica, dyfteryt
diplomatic breakthrough     przełom dyplomatyczny
direct object          dopełnienie bliższe
direct, drive          kierować
direction finder         pelengator
direction-finder         namiernik
directive            dyrektywa
directive, guideline       wyteczna
directly proportional      wprost proporcjonalny
dirt road            polna droga
dirt-cheap            śmiesznie tani
dirt-cheap            tani jak barszcz
dirty              brudny
dirty o.s., fester (wound)    paprać się
dirty old man          świntuch
dirty, contaminate         zanieczyścić
dirty, slovenly           niechlujny
disability             kalectwo
disadvantaged (the _)        pokrzywdzeni
disagree, deny           zaprzeczać /yć
disappearance, atrophy       zanik
disappoint             rozczarować
disarm               rozbrajać się
disarm, dismantle (a ship)     rozbrajać/rozbroić
disarmament             rozbrojenie
discarding, rejection        brakowanie
discern, diagnose (disease)     rozeznać
discerning, worn          wyrobiony
discharge              wyładowanie
discharged battery         akumulator (rozładowany -)
discipline             karność
disclaim              zrzec się
disclose a secret, confide     zwierzać się
disclose, reveal          ujawniać /nić
disclosure             ujawnienie
disconcert, get off balance     peszyć (się)
disconnect             rozłączyć
discount              bonifikata
discount              zniżka
discount a price          potrącić rabat z ceny
discounted, cut-price        przeceniony
discourage             odbierać ducha
discourage, set against, alienate  zrażać/zrazić
discouragement           zniechnęcenie
discover              odkryć
discover, find           znajdować /znaleść
discovery (make a -)        odkrycie (dokonać -a)
discrepancy             niezgodność
discrepancy, divergence       rozbieżność
discrimination           rozeznanie
discus               dysk
discus thrower           dyskobol
disdain               politowanie
disdain, scorn           lekceważenie
disdainful             pogardliwy
disdainful, scornful        wzgardliwy
disgraceful             hańbiący
disgraceful             haniebny
disgraceful, shameful        sromotny
disguise              przebranie
disgust               mierzyć
disgust, repugnance, aversion    odraza
dish drainer            suszarka do naczyń
dish towel             ścierka do naczyń
dish, pan, basin, wash bowl  miska
disharmony, diarrhoea     rozstój
dishcloth, duster       ścierka
dishcloth, scouring pad    zmywak
dishwasher           pomywaczka
dishwashing          mycie naczyń
dishwashing machine      zmywarka do naczyń
dishwater           lura
disinfect           odkażać/odkazić
disinfecting drugs       odkażające (leki -)
disinfection, sterilisation  odkażenie
disinherit           wydziedziczać
disk drive           napęd dysku
disk, puck           krążek
dismantle           pociąć na złom
dismantle           rozbierać na części
dismiss from office      złożyć z urzędu
dismiss s.o.          dymisja (udzielić komuś -i)
dismiss, cancel, retract    odwoływać /odwołać
dismiss, overrule       oddalać
dismissed from work      zwolniony z pracy
disobedience          nieposłuszeństwo
disorder            nieład
disorder, confusion, chaos   bezład -u -dzie
disorderly           nieporządny
disown             wypierać się
disown             wyrzekać się
                wypierać się+gen
disown, go back on (word, promise)
disparagement, prejudice    ujma
dispassionate         beznamiętny
dispensary           przychodnia
disperse, scatter       rozpraszać/rozproszyć
display unit          ekranopis
displease, irritate      podrażnić
disposable income       dochód rozporzędzalny
disposed            usposobiony
dispute            rozprawić
disregard           abstrahować od +gen.
disregard, browbeat      poniewierać
disregard, slight       lekceważyć /z-
disrespectful         lekceważący
dissection           sekcja
dissenting opinion       zdanie odrębne
dissolve a coalition      rozwiązać koalicję
dissolve in tears       zalać się łzami
dissuasion           odradzanie
dissuasive           zniechęcający
distance            oddalenie
distant            odlegly
distillery             gorzelnia
distilling of alcohol       gorzelnictwo
distinct, clear          wyraźny
distinction            odznaczenie
distinction            rozgraniczenie
distinguish o.s.          odznaczyć się
distort, warp           wypaczać /yć
distorted             przekłamany
distortion             zniekształcenie
distribution            rozdiał
distribution box          puszka rozgałęźna
distribution rights (foreign press)debit
distributor            rozprowadzjący
distributor, carrier, newspaper boyroznosiciel
district              obwodowy
district, perimeter        obwód
distrustful, suspicious      nieufny
diuretic              moczopędny
dive                nur (dać nura)
diver               nurek
divergence             rozbieżność
divergent             rozbieżny
diverse, various          rozliczny
diversify             urozmaicać
diversity             urozmaicenie
divert one's attention       odciągać czyjąś uwagę
divide               skłócać /skłócić
dividend              dzielna
diving               skoki do wody
division of labor         podział pracy
division, distribution       rozdzielenie
divorce              rozwód
divorced              rozwiedzony
divorced man            rozwodnik
divorced woman           rozwódka
DIY'er               majsterkowiec
dizziness             zawroty głowy
dizziness, confusion        kołowaczina
dizzy               zawrotny
DNA                kwas dezoksyrybonukleinowy
do community service        społecznie (pracować -)
do DIY               majsterkować
do drugs*             ćpać
do it all over again        rób to od nowa
do penance             pokutować
do sth reluctantly         łaski (zrobić coś z -)
do the dishes, washing-up     zmywać naczynia
do without sth           obchodzić się bez czymś
do wonders             dokonywać cudów
dock (in court)       ława oskarżonych
docker            portowiec
dogcatcher          rakarz
dog-collar          obroża
doge             doża
dogwood           dereń
doll house          domek dla lalek
domestic heating       grzejnictwo domowe
domesticate         udomawiać /udomowić
domicile           umiejscowić
domino effect        efekt domino
donate blood         oddawać krew
donation           darowizna
donkey            osioł
donkey-work         harówka
donor            darczyńca
donor (atom)         atom donorowy
don't bother         trudź (nie - się!)
don't even think about it!  wypluj to słowo!
Don't stare at me.      Nie gap się na mnie.
Don't try to be cool!    bezczelny (Nie bądź taki _!)
don't you dare!       ani mi się waż!
doodle            bazgranina
doodle            grzymoły
doomed            przesądzony (z góry _)
door (stove)         drzwiczki
door frame          odrzwia
doorbell           dzwonek drzwiowy
door-handle, latch      klamka
doormat, windshield wiper  wycieraczka
door-to-door sales      obwoźny (handel -)
dormire come un ghiro    spać jak suseł
dormitory          akademik
dormitory          bursa
dosage            dawkowanie
dose             dawka
dossier           akta sprawy
dote on sb          zadurzyć się w kimś
dotted line         kropkowana (linia -)
double            zdwajać /zdwoić
double citizenship      podwójne obywatelstwo
double, look-alike      sobotwór
double-barrelled gun     dubeltówka
double-bass         basetla
double-breasted jacket    dwurzędowy garnitur
double-breasted jacket    marynarka dwurzędowa
double-click         podwójne kliknięcie
double-cross, wave, wag   kiwać po-
double-decker bus      autobus piętrowy
double-decker bus        piętrowy (autobus _)
double-edged          obosieczny
doubting Thomas         niedowiarek
dough (money)          szmal
dough, cake           ciasto
doveish             gołębi
dovetail            jaskołczy ogon
down in the dumps (be_)     dołku (być w -)
Down the hatch!         No to lu!
Down, boy (to a dog)      Do nogi!
downcast, subdued        zgaszony
downhill            zjazdowy
downhill skiing         naciarstwo zjazdowe
downhill skiing         zjazdowe (naciarstwo _)
downhill slide, congress    zjazd
download            ściągać program
downloading           ściąganie
Down's syndrome         zespół Downa
down-time, outage        przestój 2
dowry              posag
dowry              wiano
doze, lurk           drzemać
draft              pociągnięcie
draft              przeciąg
draft              wezwanie do wojska
draft              zanurzenie
draft (US)           wcielać do wojska
draft dodger          migający się od służby
draft resolution        projekt uchwały
draft, draw up a budget     sporządzić projekt budżetu
draftsman            kreślarz
drag              włóczyć
drag along, crawl, hang (smoke) wlec się
drag as far as         dowiec
drag o.s. out of bed      zwlekać się z łóżka
drag on             przeciągnąć się
drag one's feet         powłoczyć nogami
drag one's feet, shuffle along człapać
drag out            wywlekać /wywec
drag studying or reading, drudgeślęczeć
drag, haul           wlec
drag-and-drop          przeciągnij i upuść
dragée             drażetka
dragged out, pulled out     wyrwany
dragonfly            ważka
drain              osuszać
drain              studzienka ściekowa
drain (med)           sączek
drain(pipe)           dren
drain, dehydrate         odwadniać /odwodnić
drainage             odwadnianie
draining             odcedzanie
draining             odsączanie
draining board          opiekacz do naczyń
drake               kaczor
drape, curtain          stora
draperś hall           sukiennice
draw apart, be a permissive girl puszczać się
draw back (curtains), tilt (head) odchylać/ić
draw by lots           wylosować
draw near, reach         docierać/dotrzeć
draw on the account        podejmować z rachunku
draw s.o. away from his/her work odrywać kogoś od pracy
draw up a report         sporządzić sprawodzanie
drawbridge            most podnoszony
drawbridge            most zwodzony
drawing desk           stół kreślarski
drawing to scale         rysunek w skali
drawing-board           rysownica
drawl               cedzenie/przeciąganie słów
drawl               cedzić przez zęby
drawl               cedzić wy- słowa
drawn (face), pinched       ściągnięty
drawn out, lingering       przeciągły
dreamy              marzycielski
dredge, scooper, drag net     draga
dredger              bagier
dredger              bagrownica
dredger              pogłębiarka
dredging             bagrowanie
drenched with sweat        zlany potem
dress               odziewać się
dress (a wound)          opatrzyć (ranę)
dress a wound           opatrywać ranę
dress o.s.            stroić się
dress up, adorn          stroić
dressed up, smart, elegant    strojny
dressed up, spruced up      wystrojony
dressing gown, bathrobe      szlafrok
dressmaker            krawcowa
dribble, trickle         kapać
dried up             zeschnięty
dried up, withered, wasted away uschły
drift netter           lugier
drift, float           spłwać
drift-net             dryfujący sieć
drill               musztra
drill               świder
drill              wiercić
drill bit            koronka wiertnicza
drill lathe           wietarko-tokarka
drill, bit            wiertło
drilling             wiernictwo
drilling machine         wietarka
drilling technology       wiertnictwo
drilling, boring         wiercenie
drink              pić /wy-
drink like a sponge       pić jak szewc
drinking spree          biba
drinking water          pitna (woda)
drinks cabinet          barek
drip (Baxter)          kroplówka
drip with water/blood      ociekać (wodą/krwią)
drip, leak            ciec/cieknąć
drip, ooze            sączyć się
                 odgarniać/odgarnąć
drive away,shove aside (snow), brush hair aside)
drive nails           wbijać gwóździe
drive on, urge          popędzać
drive s.o. an early grave    wpędzać kogoś do grobu
drive s.o. around town      onwozić/obwieźć kogoś po mieście
drive shaft           napędowy (wał -)
drive shaft           wał napędowy
drive, propel          napędzać/napędzić
                 kierownica
driver, steering wheel, handlebars
driveway             droga dojazdowa
driveway             podjazd
drizzle             deszczyk
drizzle             kapuśniaczek
drizzle             mżawka
drizzle v.            mżyć
drizzle, cabbage soup      kapuśniak
droop, wilt, sink        oklapnać
droopy              obwisły
drop               upuszczać /upuścić
drop forging           kucie matrycowe
drop in on s.o.         wpadać do kogoś
drop off (car), disembark    wysadzać /dzić
drop out of school        porzucić szkolę
droplet of milk         kapka mleka
dropper             kroplomierz
dropper             zakraplacz
dropweight, pile hammer     baba kafara
drought             posucha
drown, melt           topić (się)
drowsy, sluggish         ospały
drudge              popychadło
drudge              wół roboczy
drudgery         dłubanina
drudgery         mozolna praca
drudgery         niewdzięczna praca
drudgery         nużąca praca
drugs          odurzające (środki -)
drugs, dope       prochy
drum brake        hamulec bębnowy
drummer         dobosz
drumstick        pałeczka
drunk and disorderly   naruszający porządek publiczny w stanie nietrzeźwym
drunk, bloated      opity
drunk, tipsy       wstawiony
drunken, riotous     bachiczny
dry as a bone      suchy jak pieprz
dry dock         dok suchy
dry ice         dwutlenek węgla stały
dry out         zasuszać /yć
dry wine         wytrane (wino -)
dry-clean        czyścić chemicznie
drying-out        odwyk
drying-out clinic    odwykówka
dual controls      dwuster
dubbing         montaż zapisu dźwięku
dubbing         podkładanie dźwięku
duchess, princess    księżna
duchy, principality   księstwo
duckling         kaczątko
ductile         ciągliwy
due diligence      należyta staranność
due, outstanding     należny
duel (challenge to a-)  pojedynek (wyzwyć na-)
dug-out         ziemianka
duke           książe
dulcimer         cymbały
dull           tępy
dull, flat, lustreless  matowy
dull, sickening     mdło
dull, unintelligent   niepojętny
duly           należycie
duly           słusznie
dumbbell         hantle
dumbbell         sztangielka
dumb-bells        ciężarki gimnastyczne
dumbness         niemota
dump truck        wywrotka
dump, (slag) heap    hałda
dump, heap        usypisko
dump, tip        wysypisko śmieci
dumpling         pyza
dumpling(s)          kluska -I
                kluski leniwe
dumplings made from potatoes, flour, eggsand cottage cheese
dumpy             pękaty
dumpy, stocky         krępy
dung              bydlęcy (nawóz _)
dung              łajno
dungarees           ogrodniczki
dungarees, overalls      kombinezon
dungeon, tower         baszta
duodenum            dwunastnica
duplex             dom dwurodzinny
duplicate           powielać
duplicate           wtórnik
duplicator           powielacz
duress (under _)        przymusem (pod _)
dusk, nightfall        zmrok
dust              pył
dust              ścierać kurze
dust cover           obwoluta
dust, powder          miał
dust, sprinkle with powder   napylać
duster             miotełka do kurzu
duster             ściereczka do kurzu
dusting machine        opylacz
dustman, garbage man      śmieciarz
dustpan            śmietniczka
dusty             pylisty
dusty             zakurzony
Dutch courage         pijacka odwaga
Dutchman            Holender -ka
duty              powinność
duty (be on _)         służbie (być na _)
duty, obligation        obowiązek
duty-free           wolny od cła
duvet, quilt, comforter    kołdra
dwarf             karłowaty
dwarf             karzeł
dwarfish            skarłowaciały
dyeing             wybarwienie
dyeing machine         barwiarka
dyeing machine         farbiarka
dynamo, generator       prądnica
dysentery           czerwonka
dyspnea, shortness of breath  duszność
                EWEA -
EAEA - European Atomic Energy Agency Europejska Wspólnota Energii Atomowej
eager, anxious         żądny
eager, willing         skwapliwy
eagerly            ochoczo
EAGGF             Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa
eagle eye            orli wzrok
eagle-owl            puchacz
eardrum             błona bębenkowa
ear-drum             bębenek
earlobe             płatek uszny
early bird            ptaszek (ranny -)
early vegetable         nowalijka
early, prompt          rychły
earn a living          zarabiać na życie
earnings, receipts        wpływy
earphone, headphone       słuchawka
earplugs             zatyczka do uszu
earth up             okopywać
earth, ground (elec)       uziemiać
earth, ground (elec.)      uziemienie
earthed, grounded (elec)     uziemiony
earthly, worldly         doczesny
earthworm            dżdżownica
easel              sztaluga
easel              sztalugi
Easter egg            jajko święcone
Easter egg shell         wydmuszka
Easter meal           święcone
easy terms            dogodne warunki
easy to live with        nietrudny w pożyciu
eat greedily (fam), corrode   żreć
eat one's fill          najeść się
eat out             jeść poza domem
eat up              wyjadać
                 z
eat up, devour, eat away (profits) jeść
eaves, hood           okap
eavesdropping          podsłuchiwanie
eavesdropping, wire tapping   podsłuch
ebony              heban
                 EBOR - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development
echinoderms           szkarłupnie
echo, reply           odzew
echo, report           odgłos
eclipse             zaćmienie
Economic and Social Committee Komitet Ekonomiczno-Społeczny
economic recovery, boom     ożywienie gospodarcze
economical, thrifty       gospodarny
eczema              wyprysk
edelweiss            szarotka
edge               krawędź f.
edge               obrzeże
edge               skraj
edge, crease, swindle      kant
edible              jadalny
edifying, exemplary        budujący
                 wydanie
edition, issuance, denunciation, surrender
editorial             wstępniak
educated             wykszałcony
EEA - European Economic Area EOG - Europejski Obszar Gospodarczy
                 EWG
EEC - European Economic Community Europejska Wspólnota Gospodarcza
EEC European Economic Community  EWG
effeminate            zniewieściały
effervescence           musowanie
efficiency (thermal)       sprawność (cieplna)
effluent plume          smuga radioaktywna
effrontery, nerve, cheek     czelność
effusive             wylewny
egg cup              kieliszek do jaj
egg slicer            krajarka do jaj
egg-beater, carpet beater     trzepaczka
egghead*             jajogłowy
eggshell             skorupka (od) jajka
ego, self, psyche         jaźń f.
egoist              samolub
egoist              sobek
egret               czapla biała
EIB - European Investment Bank EBI - Europejski Bank Inwestycyjny
Einstein's theory of relativity  Teoria względności Einsteina
ejaculation            wytrysk (mieć _)
eke out an existence       biedować
elastic, energetic        sprężysty
elasticity            sprężystość
elbow               kolanko
elbow               łokieć
elbows              makaron-kolanka
elderly              leciwy
elders              starszyzna
electioneer            agitować
elective, eligible        obieralny
electric drill          wiertarka elektryczny
electric hand welder       spawadełko
electric switch          wyłącznik elektryczny
electric/gas cooker        kuchenka elektryczna/gazowa
electrical charge         ładunek elektryczny
electrical socket         gniazdko wtyczkowe
electrifying (news, sight)    piorunujący
electron donor          elektronodawca
element              żywiół
element (chem.)          pierwiastek
elemental             żywiołowy
elevated, lofty          podniosły
elevation, haughtiness      wyniosłość
elf                duszek
eligibility            prawo wyborcze bierne
eligibility            wybieralność
eligible              wybieralny
eliminate a competitor       wyprzeć konkurenta
                  znoszenie ilościowych
elimination of quantitative restrictions
elk, moose             łoś
elm                wiąz
eloquence             krasomówstwo
eloquence, gift of the gab     swada
elusive              nieuchwytny
emaciated             wycieńczony
emaciated, drawn (face)      wynędziały
emaciation             wycieńczenie
emanate sth            ziać czymś
embarrassed            onieśmielony
embarrassed            zakłopotany
embarrassing            krępujący
embellish, beautify        upiększać /yć
embezzle, misappropriate      sprzeniewierzać
embezzle, misappropriate      przywłaszczać
embezzlement            malwersacja
embezzlement            sprzeniewierzenie
embezzler             malwersant
embodiment             ucieleśnienie
embody               ucieleśniać /ić
embolism              zator mózgowy
embossed              wytłaczany
embossing             gofrowanie
                  objęcie
embrace, assumption (power), accession (throne)
embrace, hug            uścisk
embrace, hug, squeeze (hand) uścisnąć
embrace, include          obejmować
embroidered            wyszywany
embroidery             haft
embroil, entangle         motać
embryo               zarodek
emerald              szmaragd
                  wynurzenie
emergence, surfacing (water), outpouring (personal)
emergency powers          uprawnienia nadzwyczajne
emergency powers          uprawnienia nadzwyczajne
emergency repair          naprawa doraźna
emery board            pilnik do pięt
EMI European Monetary InstituteEuropejski Instytut Walutowy
emigration, low tide, mouth (river)odpływ
eminent              znamienity
emperor              cesarz
emphasise             uwydatniać /nić
emphasise             uwypuklać /ić
emphysema             rozedma
empire              cesarstwo
employee             pracobiorca
employer             pracodawca
employment, position, job    posada
empress             cesarzowa
empty stomach (on an _)     czczo (na _)
empty, become deserted      opustoszeć
EMS - European Monetary System  ESM - Europejski System Monetarny
EMU               UGW - Unia Gospodarczo-walutowa
enact              nadawać moc prawną
encampment            obozowisko
enchanting            czarujący
enclose             dołączać
encore              bisowanie
encore              zagrać (zaśpiewać) na bis
encounter, meet         spotykać (się) /spotakać
encourage            ośmieliać /ić
encourage, embolden       ośmielać /ośmielić
encouragement          doping
encouragement, incentive     zachąta
encryption            utajnianie
end in tears           skończyć się tylko na łzach
endanger             narażać/narazić
endeavor             usiłowanie
endeavor, see to, try one's best starać się /po-
endeavor, strive         usiłować
endeavors            zabiegi
endocrine            dokrewny
endocrine system         układ wewnątrz-wydelniczy
endocrine system         wydzielania wewnętrznego (układ -)
endorse             żyrować
endorse a check         indosować czek
endorsement           indos
endorsement           żyro
endurance, persistence      wytrwanie
endurance, stamina        wytrzymałość
enema              lewatywa
energy conservation       zachowanie energii
energy input           energia pobrana
energy-consuming         energochłonny
energy-saving          energosczcędny
enforce the law         wprowadzić prawo
engage in conversation      nawiązać rozmowę
engagement            zaręczyny
engine room           hala maszyn
engine room           maszynownia
engine spluttering        dławienie się silnika
engine trouble          niedomaganie silnika
engraver             grawer
engraving            rytować
engraving            rytownictwo
engraving, illustration     rycina
engrossed in sth         zasłuchany w coś
enlargement           powikszenie
enlarger             powiększalnik
enlightened           oświecony
enlightenment          oświecenie
enlist              zaciągnąć się do wojska
enrolment, registration, entry  wpis
ensilage             pasza kiszona
ensilage, silage         kiszonka
ensilage, silage         silosowanie
enslave             ujarzmić
enslavement           zniewolenie
entangle             plątać
entangle, complicate       wiklać
entangle, twist around      oplatać /opleść
enter a room           wkraczać do sali
enter into account        liczyć się /po-
enteritis            nieżyt jelit
entertain            bawić /za-
entertainment expenses      wydatki na reprezentację
enthusiasm            zapał
entitle             uprawniać
entitle             uprawniać
entitled (be - to)        uprawniony (być -m do czegoś)
entourage            świta
entrance examination       egzamin wstępny
                 wstąpienie
entrance, accession (to the throne)
entrance, doorway, driveway   wjazd
entrap, ensnare         usidłać
entrenched            ustalony
entrenched            ustalony
entry into force         wejście w życie
entry visa            wizja wjazdowa
envious             zawistny
environmental science      sozologia
envoy, correspondent (press)   wysłannik
                 Europejska Wspólnota Polityczna
EPC European Political Cooperation
epidermis            naskórek
epidural             nadoponowe (znieczulenie _)
epilepsy             padaczka
Epiphany             święto Trzech Króli (6 stycznia)
epitome, embodiment       uosibnienie
equal rights           równoprawnienie
equals              równa się (2+2 = 4)
equate              przyrównać
equation (math), comparison   równanie
equator            równik
equidistant          jednakowo odległy
equilateral (triangle)     równoboczny (trójkąt -)
equinox            równonoc
equipment, furnishings     wypsażenie
equipped, provided with    opatrzony czymś
equivalent           równoważny
erase, rub out         wytreć
erase, rub out         zetrzeć
ERDF              EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
erect             nastroszyć
erect             wyprostowany
erection            wzwód
erroneous           mylny
erroneous           omyłkowy
erudition           naukowość
escalate            wzmagać
escalate            zaostrzać się
escalator           ruchome schody
escalator           schody ruchome
escape             uchodzić
escape             ucieczka
escape             uciekać się /uciec się
escape s.o.' attention     umknąć czyjejś uwadze
escape, run away        umykać /umknąć
escort vessel         eskortowiec
                EWWiS - Europejska Wspólnota Węgla i Stali
ESCS - European Coal and Steel Community
essence, substance       treść f.
essential, original      rdzenny
essere un buono a nulla    być do niczego
establish a firm        założyć firmę
establish oneself, settle down urządzać się /-ić
established, admitted     przyjęty
estate car, station wagon   combi (samochód _)
estimate            obliczać
estimate            wycena
Estonian woman         Estonka
estuary, river mouth      ujście rzeki
état de droit, rule of law   państwo prawne
etch              wytrawiać /wić
etching            akwaforta
eternal            wiekuisty
ethereal            zwiewny
ethnic             narodowościowy
ethnic cleansing        czystki etniczne
ethnology           ludoznawstwo
ETUC              Konfederacja Europejskich Związków Zawodowych
                Europejska
ETUC European Trade Union Conferderation Konfederacja Związków Zawodowych
etymology           słoworód
eulogy             panegiryk
eulogy             pochwała
eunuch             rzezaniec
European Council        Rada Europejska
European Currency Unit     europejska jednostka monetarna
European Free Trade Association Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
evade responsibility      uchylać się od odpowiedzialności
evade sth, weasel out of sth  wymigiwać się od czegoś
evade tax            uchylać się od płacenia podatków
evade tax            uchylać się od płacenia podatków
evaporate            odparować
evaporate            parować
evaporate            wywietrzeć
evaporate, leak         ulatniać (się)
evaporate, ward off, refute   odparowywać/odparować
evaporation           parowanie
evaporation, vaporisation    odparowanie
evasion, runaway, playground wybieg
evasive             wykrętny
evasive             wymijający
evasive, non-committal     wymijający
even (number)          parzysty
even number           liczba parzysta
even, uniform          równomierny
eventually           koniec końców
eventually           z czasem
every five weeks/months/years co pięć tygodni/miesięcy/lat
every other day         co drugi dzień
evict              wyeksmitować
evict              wykwarterować
evict, displace         wysiedlać /ić
eviction, expulsion       eksmisja
evidence            dowody
evidence            oznaka
evident             jawny
evil, devil           licho
evildoer, villain, wrong-doer  złoczyńca
evoke              wywołać emocję
evolutionary          rozwojowy
exact, correct, right      trafny
exaggerate           wyolbrzymiać /mić
exaggerated           przesadny
exaggeration          przesada
examine, have a look around   oglądać /obejrzeć
excavations           wykopaliska
excavator            koparka
exceed the speaking limit    przekroczyć czas przemówienie
exceed the speed limit     przekroczyć dopuszczalną prędkość
exceed the time limit      przekrocić czas przemówienie
excellent             celujący
excellent             wyborny
excellent             zawołany
except              prócz
exception to the rule       wyjątek od reguły
excess (a freak of nature)    wybryk (natury)
excessive             zbytni
excessive fuel consumption    przepał
excessive, stiff (price)     wygórowany
excessively            nader
exchange, conversation      zamiana
exchangeable           zamienny
excipient             zaro/bka
excise tax            akcyza
excitable             pobudliwy
excited molecule         cząsteczka wzbudzona
exclamation            wykrzyknik
exclamatory            wykrzyknikowy
exclusive             wyłączny
excrement, faeces         odchody
excrement, stool         kał
excretory system         wydalniczy (układ -)
excruciating pain         rozdzirający (ból -)
excursion, trip          wycieczka
excusable             wybaczalny
excuse, forgive          wybaczać /-yć
                  (school)
excuse, justification, excuse noteusprawiedliwienie
excuse, justify          usprawiedliwać /wić
executioner, hangman       kat
executive             wykonawczy
executive committee        komitet wykonawczy
executive manager         dyrektor naczelny
executive power, the executive władza wykonawcza
exemplary sentence        przykładna kara
exemplary, model         popisowy
exemplary, model         wzorowy
exempt (from taxes)        zwolniony (od podatku)
exempt from duty         zwolnić od cło
exemption, exclusion       wyłączenie
exercise bike           rower treningowy
exercise book, notebook      zeszyt
exercise one's right       wykonywać swoje prawo
exert o.s.            biednić się
exert o.s.            silić się
exert o.s.            wytężać się
exert pressure on         nacisk (wywierać/wywrzeć - na+acc)
exhaust              wydech
exhaust              wydmuch
exhaust fan            ekshaustor
exhaust fumes          spaliny
exhaust gas           gazy spalinowe
exhaust pipe          rura wydechowa
exhaust pipe, tailpipe     wydechowa (rura -)
exhibit             exponat
exhibit (trial)         dowód rzeczowy
exhibition goods        eksponat
exile              emigracja przymusowa
exile              wyganiec
exile              wygnanie
exile              zsyłać
exile (person)         zesłaniec
exile, life of crime      banicja
exit visa            wiza wyjazdowa
exorbitance           zdzierstwo
expanse             przestworze
expansion            rozprężanie
expect             spodziewać się
expect sth           nastawiać się na coś
expect, wait          czekać /za-
expectantly, with anticipation wyczekująco
expedition, trousseau      wyprawa
expel (from school), excrete  wydalać /ić
expel from school        wydalić z szkoły
expel, banish          wygnać
expense, expenditure      rozchód
expense, outlay         wydatek
experience           doznawać /doznać
experience           przeżycie
                obyty
experienced, familiar, well-mannered
                bywały
experienced, knowledgeable, travelled
experiment           doświadczenie
experimental          doświadczalny
expert             rzeczoznawcza
expert             znawca czegoś
expert opinion         orzeczenie biegłe
expert, practised        wprawny
expiration           wygaśnięcie
expiration date         data wygaśnieniu
expiration of a mandate     wygaśnienia mandatu
expired             przeterminowy
expiry date           data upływu ważności
expiry date           data wygaśnięcia
explain oneself         tłumaczyć się /prze-
explanatory statement      uzasadnienie
exploitation          wyzysk
explorer, spotlight       szperacz
explosive, hot-tempered     wybuchowy
export             wywóz
export duty           wywozowe (cło -)
export license          zezwolenie wywozu
expose o.s.           narażać się
expose, bare, reveal       odsłaniać /odsłonić
exposed (to,risk)        narażonym (być _ na ryzyko)
exposure             naświetlanie
express consent         wyraźna zgoda
express o.s.           wyrazić się
express o.s.           wysławiać się /wysłowić
express, swear          wyrażać się
expression, phrase        wyrażenie
                 wyrazisty
expressive, distinct (nose, cheek)
expressiveness, clarity     wyrazistość
expropriation          zagarnięcie
expulsion, dismissal       wydalenie
exquisite            wykwintny
exquisite            wytworny
extended family         dalsza rodzina
extended, outstretched      wyciągnięty
extension cord          przedłużacz
extension cord, 2-3-way adapter rozgałęziacz
extension ladder         drabina wysuwana
extension number (phone)     numer wewnętrzny
extensive, spacious       obszerny
extensive, wide, broad      rozległy
extensively           obszernie
extenuating circumstances    okoliczności łagodzące
extermination, annihilation   zagłada
extinct volcano         wygasły wulkan
extinct, deserted        wymarły
extinction            wyginięcie
extortion, blackmail       wymuszenie
extract a tooth         wyrywać ząb
extract, abstract        wypis
extract, mine, to get out    wydobywać /wydobyć
extraction gallery        chodnik eksploatacyjny
extraction solvent        ekstrahent
extramarital affair       romans pozamałżeński
Extraordinary General Meeting Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
extraordinary, remarkable    nietuzinkowy
extravagance           rozrzutność
extreme             krańcowy
exuberant, abundant       bujny
exuberant, wild, exaggerated   wybujały
exudation            wysięk
eye blink, split second     oka mgnienie
eye socket            oczodół
eyeball             gałka oczna
eyeball, knob, scoop (ice cream) gałka
eyebrow(s)             brew, brwi
eye-catching            przyciągający wzrok
eyehole              judasz
eyelash              rzęsa
eye-lid              powieka
eyeliner              konturówka do powiek
eyepiece              okular
eyes (slang)            gały*
eyes (slang)            oczęta*
eyes (slang)            patrzały*
eyes red from crying.       oczy czerwone od płaczu.
eyes wide open           oczy szeroko otwarte
eyeshadow             cień do powiek
eyesore              brzydactwo
eyesore, an abomination      szkarada
eyewitness             naoczny świadek
eyewitness             świadek naoczny
fabric               tkanina
fabricate sth           wyssać coś z palca
fabulous              bajeczny
face a charge           odpowiadać na zarzuty
face s.o./turn one's back on s.o. obrócić się do kogoś przodem/tylem
face the facts           patrzeć prawdzie w oczy
face, kiss, mouth*         buzia
face-lift             lifting twarzy
facetious             żartobliwy
facial hair            zarost
facilities             udogodnienia
facilities (payment _)       udogodnienie (płatnicze)
fact-finding committee       wyjaśniająca (komisja -)
factor               czynnik
factor, multiplier (math.)     mnożnik
                  rzeczowo
factually, business-like, to the point
fad                nowinka
fad, whim             zachcianka
fade (away)            płowieć
fade away             zwiędnąć
fade, die away, quiet down     cichnąć
faded               spłowiały
faded               wyblakły
faded               zwiędły
faggot*              ciota
fail                omieszkać
fail, be killed          polec
fail, flunk an exam        oblać egzamin
failure              niewydolność
failure to appear         niestawiennictwo
faint               mdleć ze/
faint               omdlały
faint               zemdleć
                 nikły
faint (light), slender (chance, hope)
faint, dim, vague         niewyraźny
fainting             zemdlenie
fair               jarmark
fair price            godziwa (cena _)
fair words butter no parsnips   cacanka (obiecanka _ a głupiemu radość)
fairly good-looking        nieszpetny
fairy tale, fib          bajoczka
faith healer           uzdrowiciel
fake               podrabiany
fake               upozorowywać
fake               upozorowywać
fake an injury.          udać rannego
fake v.              fingować
fake, trashy           bublowaty
falcon              sokół
falcon, hawk           jastrząb
fall               upadek
fall (down), rain         padać, upadać /upaść
fall asleep            usnąć
fall down             powalić się
fall into a reverie        rozmarzyć się
fall into arrears, be behind   zalegać z czymś)
fall off, break away       odpadać
fall on deaf ears         próźnię (trafić w -)
fall out of love with s.o.    odkochiwać/ odkochać się w kimś
fall out with s.o.        poróżnić się z kimś
fall prey to           paść łupem
fall prey to sb          łupem(paść - kogoś)
fall silent, calm down      uciszać się
fall to one's knees        obsuwać się/obsunąć na kolana
fall to pieces, collapse     rozpadać się
fall, inheritance         spadek
fall, rush            wpadać /wpaść
                 upadły (do upadłego)
fallen, bankrupt (to the bitter end)
fallopian tube          jajowód
fallow, idle land         ugór
familiar, intimate        zażyły
Familiarity breeds contempt    Poufałość rądzi pogardę
familiarity with sth       obycie z czymś
family man            dzieciaty (człowiek _)
fan                wachlować (się)
fanatic              oszołom
fancy, "itch", whim        chętka
fancy-dress ball         reduta
FAO                Organizacja do spraw Wyżwienia i Rolnictwa
far from the truth        dalekie (od prawdy)
farewell address         pożegnalna
far-fetched           naciągany
farina              mączka
farm hand            rataj
farm hands            czeladź folwarcza
farm handś living quarters    czworak
farm out             zlecać pracę na zewnątrz
farmer (carpinthiam Mts.)    gazda
farm-hand            parobek
farming subsidies        dotowanie rolnictwe
farmland             uprawne (pole _)
Faroe Islands          Wyspy Owcze
far-sighted, provident      zapobiegliwy
farsightedness          dalekowzroczność
fart               bengal***
fart (vulgar), stink up     pierdzieć
fashion show           pokaz mody
fast               pościć
fast               post
fast lane            lewy pas
fasten seatbelts         zapiąć pasy
fasten, fix, secure       przymocować
fasten, hitch          umocować
fasten, nail           przybić
fasten, pin up          spinać
fastener, paper clip       spinacz
fastidious, particular      wyredny
fast-selling, in demand     chodliwy
fast-track, accelerated     przyspieszony
fat               gruby
fat               spasły
fat, grease           okrasa
father-in-law          teść
fatigue, pain, torment      męka
fatigues             moro
fatso              grubas
fatten              spaść
fatty tissue           tłuszczowa (tkanka -)
fatty*              tłuścioch
fault (St. Andrews -)      uskok (św. Andrzeja)
fault, defect          wada
favor              sprzyjać
favor s.o.            sprzyjać komuś
favorable            przychylny
favour, grace, clemency, mercy  łaska
favouritism           faworyzowanie
fawn               płowy
fawn on so            łasić się do kogoś
fawn upon sb           płaszczyć się (przed kimś)
fear of sth           obawa przed czymś
fear, terror         bojaźń f.
feasibility study       analiza wykonalności
feasibility test       test wykalności
feasibility, practicability  wykonalność
feast, banquet        uczta
feather bed          pierzyna
feathers           pierze pl.
feature, quality       cecha
feature, trait        rys
Fee Office          Kwestura
feebleminded         pośledzony
feed             żywić
feed, fodder         pasza
feedback           sprężenie zwrotne
feedback           sprzężenie zwrotne
feeder, feeding mechanism   podajnik
feedlot            tuczarnia bydła
feel at home         swoisko (czuć się -)
feel blue           czuć się przybitym/przegranem
feel blue           przegranym (czuć się -)
feel blue           przybitym (czuć się -)
feel disgust, loathe     brzydzić się
feel down           czuć się przygnębnionym
feel free           Czuć się swobodnie
feel guilty          poczuwać się do winy
feel low           mętnie (czuć się -)
feel nostalgia        cnić się
feel, finger         macać
feel, finger         obmacać
feel, grope for        wymacać perf.
feel, look younger      odmłodnieć
feeling for rhythm      wyczucie rytmu
feeling for the language   wyczucie językowe
feldspar           skaleń
feline            koci
fell (a tree)         ściąć (drzewo)
fell indignant about sth   oburzać się na coś
fell trees          ścinać drzewa
fell, chop down (tree)    ścinać (drzewo)
fell, smell          czuć /po-
fellow man, creature     bliźni
felony, crime, misdemeanor  występek
felt             filc
felt             pilśń f.
felt             wojłok
felt-tip pen         pisak
female performer       odtwórczyni
femur, thigh-bone       kość udowa
fence             ogradzać
fence              parkan
fence              paser
fence              płot
fence, enclosure        ogrodzenie
fencer             szermierz
fencing             szermierka
fencing             szrmierka
                stłuczka
fender bender, broken glass, breakage
fender, bumper post       odbój
fender, mudguard        błotnik
fennel             koper włoski
fern              paproć f.
ferric             żelazowy
ferrous             żelazawy
ferry(boat)           prom
fertile             płodny
fertile             żyzny
fertile, good (year)      urodzajny
fertilisation          nawożenie
fertilise            użyźniać
fertilise            zapładniać /zapłodnić
fertilise, enrich the soil   użyźniać
fertiliser, manure       nawozić
festive, holiday (mood)     świąteczny
festivities           obchody
fetch (another), supply     dostawiać /dostawić
fetch! (dog)          aport!
fetters, chains         pęta
feudal             lenny
fiancé             narzecony
fibre              włóknik
fibre              włókno
fiction, fancy, illusion    urojenie
fiction, invention       wymusł
fictitious           zmyślony
fiddlesticks!          austriacki gadanie
fiduciary, trustee       powierniczy
field of vision         pole widzenia
fierce, cruel          srogi
fierce, vehement        zaźarty
fiercely            zażarcie
fiery, ardent          ognisty
fifty-fifty           pół na pół
fight              bić się /po-
fight off, refute        odpierać /odeprzeń
fight tooth and nail      zawzięcie (walcić _)
fight with malnutrition     dożywianie
fight, brawl          bijatyka
fighter plane, pilot      myśliwiec
fighter, militant         bojownik
fighting spirit          bojowy (duch _)
figure of a person, waist     kibić f.
figure skating           jazda figurowa na lodzie
figure skating           łyziarstwo figurowe
figure skating           łyżwiarstwo figurowe
file                pilnik
file                skoroszyt
file documents           archiwizować dokumenty
filibustering           obstrukcja parlamentarna
filing cabinet           szafa na akta
filing card            fiszka
filing clerk            archiwista
fill her up!            pełen bak proszę!
fill the tank           zatankować do pełna
                  b
Fill the tank with unleaded, pleaseezołowiową do pełna, proszę!
                  napawać
fill up (with feelings, panic, wonder)
fill up, inspire          napełniać/napełnić
fill with smoke          nadymić
fill, pour into          nalewać /nalać
                  comber
fillet of venison, saddle of mutton, haunch (deer)
filling (candy), stuffing (meat) nadzienie
filter (chem.)           sączek
filth               brud
filthy man, slut, pervert     brudas
filthy, foul, obscene       plugawy
fin                statecznik pionowy
fin (fish), flipper        płetwa
fin (plane)            statecznik kierunkowy
final draft            czystopis
final port of cal         port przeznaczenia
                  sprawozdanie finansowe
financial statement, Treasurer's report
find                zastawać /zastać
find fault with, cling, stick   czepiać się/czepić się
find out              dowiadywać się /dowiedzeć się
find solace in sth         ukojenie (znaleźć - w czymś)
finder               znalazca
findings              ustalenia
fine                mandat karny
fine, delicate, elaborate     misterny
fine, good             udatny
fine, penalty           grzywna
fine, powdered           miałki
fine-tip felt pen         cienkopis
fingernail, toenail        paznokieć
finger-print, corn         odcisk palca
fingerprints            papilarne (linie -)
fingertips             opuszki palców
finish one's drink         dopić/dopijać
finish saying           domówić/domawiać
finishing line          meta
finishing touches         wykończeniowe (prace _)
finite verb            odmienna forma czasownika
Finn               Fin -ka
fins               płetwy
fir tree             jodła
fire hose, fire engine      sikawka
fire insurance          asekuracja od ognia
fire sb              zwolnić kogoś z pracy
fire station           remiza strażacka
fire!               ognia!
fire!               pali się!
fire, launch, riposte*      odpalać/ić
fire/expel from school      wyrzucić kogoś z pracy/szkoły
fire-arms             broń palna
fire-extinguisher         gaśnica
firefly, glow-worm, skylight   świetlik
fire-hose nozzle, water jet    prądownica
fireman              strażak
fireplace             kominek
fire-proof            ogniotrwały
firewood             drwa
fireworks             ognie sztuczne
fir-grove             jedlina
firing squad           pluton egzekucyjny
firmament             sklepienie niebieskie
first aid             pierwsza pomoc
first aid             punkt opatrunkowy
first aid kit           apteczka podręczna
first aid kit, medicine cabinet  apteczka
first degree burn         oparzenie pierwszego stopnia
first draft, rough copy      brudnopis
first rate, prime, select     wyborowy
first-aid kit           apteczka samochodowa
firstborn             pierworodny
first-hand, original       źródłowy
first-rate            pierwszorzędny
first-year (student)       pierwszoklasista (uczeń -)
fiscal charge           obciążenie podatkowe
fish sticks            paluszki rybne
fisherman             poławiacz
fish-farm             gospodarstwo rybne
fishing fleet           flota rybacka
fishing line           węda
fishing net            sieć rybacka
fishing pole           wędka
fishing rod            wędka
fishing, catch          połów
fishpond          staw rybny
fission (bomb)       rozszczepienowa (bomba _)
fist            pięść f.
fist fight         rękoczyn
fist, punch         kułak
fistula           przetoka
fit into          mieścić się /z-
fit, proper         należyty
fitness (physical)     tężyzna (fizyczna)
fitness club        odnowy (centrum -)
fitness, capability     zdatność
fitness, efficiency     sprawność
fitter           monter
fitting-room        przymierzalnia
fix a term         wyznaczać termin
fix one's eyes on s.o.   utkwić wzrok w kimś
fix one's eyes on s.o.   wlepiać w kogoś wzrok
fixed capital        kapitał trwały
fixed capital        majątek trwały
fixed deposit        lokata o stałym oprocentowaniu
fixed interest       odsetki stale
fixed term         ustalony okres
fixed yield investment   inwestycja o stałym oprocentowaniu
fixed, fast         umocowany
fixture           osprzęt
fixtures and fittings    armatura i wyposażenie
fizzle out, fade, subside  wygasać /nąć
flabby           sflaczały
flabby, slack, slender   wiotki
flag of convenience     bandera tania
flag, banner        chorągiew
flagellum          wić
flagship          statek flagowy
flagstaff, shaft of spear  drzewce
flake, peel (off)      złuszczać się
flaky, scaly        łuskowaty
flamethrower        miotacz ognia
flan            placek z owocami
flange           kryza
flank (thin _)       łata
flank, sirloin, brisket   szponder
flap            patka
flap            trzepotać
flare            raca
flare            rakieta oświetlająca
flare pistol        rakietnica
flare up, get mad      zaperzyć się
flash            flesz
flash            lampa błyskowa
flash (bad taste)        pstry
flash in the pan         słomiany ogień
flash, flare           błysk
flashlight            latarka elektryczna
flashlight            podpałka
flashlight, torch        latarka
flashy, fancy          efekiarski
flask              kolba
flat               płaski
flat (music)           bemol
flat (uniform) price       jednolita (cena)
                 p
flat dumplings stuffed with cheeseierogi ruskie
flatmate, roommate        współlokator
flatten out, humble someone   spłaszczyć
flatter             pochlebiać
flatter, gratify         schlebiać
flatterer            chwalca
flatterer            pochlebca
flattering, complimentary    pochlebny
flattery             pochlebstwo
flatulence            wzdęcie
flavoring, spicing, seasoning  przyprawianie
flaw, snag*           feier
flax               len
flea               pchła
flee, disappear         pierzchać
flee, run away          uciekać /uciec
fleece              runo
fleeting, transient       przelotny
flesh-colored          cielisty
fleshtights           cieliste (trykoty _)
flex (muscle), tighten      napinać/napiąć
flex one's muscles        napinać mięśnie
flex one's muscles        prężyć się /na-
flexibility           gibkość
flexible             gibki
flexible hose          giętki wąż
flexible, nimble         giętki
flicker of hope         płomyk nadziei
flight of capital        ucieczka kapitału
flight of stairs         bieg schodowy
flight recorder, black box    czarna skrzynka
flight schedule         rozkład lotów
fling, hurl           ciskać/cisknąć
flint              krzemień
flip through a magazine     przerzucać czasopismo
flip-flops            japonki
flirt, philanderer        bałamut
flirtation, romance       amory
flirtation,. courtship    umizgi pl.
float, drift         unosić się
flog, whip          chłostać, wy-
flood             powódź f.
flood             rozlew
flooded, drunk        zalany
flood-gate          brama powodziowa
floodgate, bleeding, drain  upust
flooding the engine      zalanie silnika
floodlight          naświetlacz
floor board          deska podłogowa
floor finish, fitted carpet  wykładzina podłogowa
floppy disc          dyskietka
flora             roślinność
flotation           urochomienie
flounder           flądra
flourish           zakrętas
flow and ebb, tide      przpływ i odpływ
flow away, drain (salad)   odciekać
flow chart          schemat blokowy
flow of current        przepływ prądu
flow of words         potok słów
flowerbed           kwietnik
flower-pot          doniczka
flowery (style)        kwiecisty (styl _)
fluent, flowing        potoczysty
fluent, proficient      biegły 2
fluff up, loosen, cultivate  spulchniać/spulchnić
fluff, down          puch
fluffy            puszysty
fluid, liquid         ciekły
fluorescent lamp       jarzeniówka
fluorescent lamp       świetlówka
fluoride           fluorek
flush handle         uchwyt spłuczki
flush the toilet       spuszczać wodę
flutter, wobble, shimmy    trzepotanie
fly              fruwać
fly              latać, lecieć /po-
fly              mucha
fly (zipper)         rozporek
fly a flag          rozwijać sztandary
fly away, escape, leak out  ulatywać się /uleciec
fly away, fly about      frunąć
fly into a rage        wpadać we wściekłość
fly past           przelatywać /przelecieć
fly swatter          packa
fly up, soar         ulatać
flying saucer         latający spodek
flyover, overpass, wharf     estakada
flytrap              muchołapka
flywheel             koła zamachowe
flywheel             koło zamachowe
flywheel             zamachowe (koło -)
FM (frequency modulation)     UKF (ultrakrótkie fale)
foal               źrebak
foam               pianka
foam at the mouth         piany na ustach (dostać _)
foam mattress           karimata
foam, sparkle           pienić
foamed polystyrene        styropian
foamy               spieniony
focus               nastawiać na ostrość
focus               nastawiać ostrość
focus               ogniskowa
focus               ogniskować
focus on             skupiać się na
focus, concentrate        zogniskować
fodder              obrok
fodder              pastewny
fog (light)            przeciwmgielny
fog lights            światła przeciwmgłowe
fold (wrinkle)          fałd
fold in four           czworo (składać we _)
fold, crease, plait        fałda
folding chair           fotelik (składany)
folding machine          falcówka
folds, furrows of the brain    bruzdy mózgu
follow advice           usłuchać rady
follow like sheep         owczym pędem (podążać _)
follow s.o. with one's eyes    odprowadzać kogoś wzrokiem
fond of sb            przychylny komuś
fondle, pamper, be meticulous cackać (się)
font               czcionko
food               strawa
food and drinks          poczęstunek
food chain            łancuch pokarmowy
food poisoning          zatrucie pokarmowe
                 święconka
food traditionally blessed in church before Easter
fool               durzyć
fool               pozorować
fool around, play the fool    wygłupiać się
foolish, silly          durny
foot brake            hamulec nożny
foot the bill           uiszczać rachunek
foot the bill           uiszczać rachunek
foothold             zaczepienia (punkt -)
footlights            rampa
footnote              dopisek
footnote              przypis
footnote, reference         odnośnik
foot-operated            nożny
footpath              ścieżka
footstool              podnóżek
footwear              obuwie
for a fee              odpłatnie
for good              amen (na -)
for life              dożywocie (na _)
for life, until death        dozgonnie
for the time being         na razie
for the umpteenth time       enty (po raz -)
for the umpteenth time       n-ty (po raz -)
forbid               zabraniać
forced               wymuszony
forced landing           lądowanie przymusowe
force-feed             karmić na siłę
forcible entry           wtargnięcie siłą
ford                bród (na rzece)
forearm               przedramię
foreboding             przeczucie
forefinger, index finger      palec wskazujący
                  czołówka
forefront, front page, credits (film)
foreign influence          cudzoziemszczyzna
foreign lands, exile        obczyzna
Foreign Legion           Legia Cudzoziemska
foreman               brygadzista
foreman               majster
foreman               mistrz
foreman (mine)           sztygar
                  obdukcja
forensic examination, post-mortem, autopsy
forensic science          nauki sądowe
foresight              przezorność
foreskin              napletek
forest               bór
forest ranger            leśniczy
foretaste              przedsmak
forethought             zapobiegliwość
forfeit of security         przepadek kaucji
forge                kuć
forge, falsify           podrabiać
forge, sculpture, sculpt, cut    wykuwać /wykuć
forge, smithy            kuźnia
forged, counterfeit         podrobiony
forger               fałszerz
Forget about it.          Wybij to sobie z głowy.
forgetful              zapominalski
forget-me-not            niezapominajka
forget-me-not, daisy      stokrotka
forging             kucie
forging             kuźnictwo
fork (road)           odgałęzienie
fork in the road        rozwidlenie dróg
fork-lift truck         podnośnik widłowy
form a partnership       zawiązywać spółkę z kimś
form an alliance        sprzymierzyć się
form of government       ustrój
form of words          sposób wyrażenie
form, leaflet          druczek
formation flight        lot w szyku
forthcoming           nadchodzący
fortifications         umocnienia
fortified            warowny
fortune teller         wróżbita., wróżka
fortune teller, soothsayer   wróżbiarz (-rka)
fortune, lot          dola
fortune-teller         wrźbiarz
fortune-teller (cards)     kabalerka
forward bend (exercise)     skłon
forward operation        operacja terminowa
forwarding agent        spedytor
forwarding, shipping      wysyłka
fossil             skamielina
fossil             skamieniałość
fossil fuels          kopalnialne (paliwo _)
fossil, antediluvian, obsolete* przedpotopowy
fossilised           skamieniały
fossilized, numb        skostniały
foster child          przysposobione (dziecko -)
foster child          wychowanek
foster home           dom zastępczy
                p
foster, adoptive, assumed (name) rzybrany
foul weather          szaruga
foul-mouthed, pert, cheeky   pyskaty
foundation (make-up)      podkład (pod makijaż)
founder             zalożyciel
foundry             odlewnia
foundryman           odlewnik
fountain, waterspout      wodotrysk
fox               lis
foxglove            naparstnia
fraction, fragment       ułamek
fracture            złamanie
fragile, brittle, crisp     kruchy
fragment            urywek
fragment, (żelażny) bar     łom
fragmentary           wycinkowy
                 ułamkowy
fragmentary, fractional, horizontal
fragrance             woń f.
fragrant             wonny
frail               słabowity
frail, flimsy           wątły
frame (door, window)       futryna
                 (book)
frame (picture, glasses), binding oprawa
frame of mind           samopoczucie
frame sb             wrabiać kogoś
framework             zrąb
franchise holder         ajent
fraud               szalbierstwo
fraudulent            oszukańczy
fraudulent bankruptcy       złośliwy bankrut
fray (material)          strzępić
fray one's nerves         zszarpać komuś nerwy
freak               dziwoląg
freckled             piegowaty
freckles             piegi
free gift             upominek
free gift             upominek
free trade area          obszar wolnoclowy
free trade area          strefa wolnego handlu
free translation         dowolny (przekład -)
free, set free          uwalniać /uwolnić
freedom of assembly        wolność zgromadzeń
freedom of assembly        wolność zrzeszania się
freedom of establishment     wolność przedsiębiorczości
freedom of expression       wypowiedzi (wolność _)
freedom of movement        swoboda przepływu kapitału (osób/towaru/usług)
freedom of movement        wolność poruszanie się
freelance             niezależny
freelancer            strzelec (wolny -)
freeze, set            zastygać /nąć
freezer              zamrażarka
freezer compartment        zamrażalnik
frequency band          pasmo częstotliwości
frequent, repeated        częsty
fresh/sea water          woda słodka/morska
fresh-water            słodkowodny
fret, worry            psuć sobie krwi
friction             cierny
friction             tarcie
friction, attack         natarcie
fried egg             sadzone (jajko -)
fried eggs            jaja sadzone
fried food stand         smażalnia
friend or foe?          swój czy obcy?
friendly game           towarzyski (mecz -)
frieze             fryz
frightened           wylękniony
frightened, intimidated    przelękły
frightful           przerażliwy
frigid             oziębły
frigidity           oziębłość
frill             falbanka
frills, luxury         zbytek
fringe benefits        dodatkowe świadczenia
frisk             obszukiwać
frisk, dance          hasać
frisky             rozbrykany
frolic             dokazywać/dokazać
frolic, romp          baraszkować
frolicking           swawolny
from above           sponad
from above           znad+gen
from afar, by remote control  zdalnie
from among           spomiędzy
from before          sprzed
from behind          spoza
from dawn to dusk       od świtu do zmierzchu
from day to day (stopniowo)  dzień (z - na -)
from everywhere        zewsząd
from head to foot       od stóp do głów
from head to toe        czubka (od _ głowy do pięt)
from out of town        zamiejscowy
from pillar to post      Annasz (od -a do Kajfasza)
from there           stamtąd
from way back         dawien dawna (z _)
frontal lobe          płat czołowy
frostbite, defrosting     odmrożenie
frosty             mrożny
frosty             oszroniony
froth, foam          piana
frown, knit one's brow     chmurzyć czoło
frozen             zamarznięty
frozen assets         aktywa zamrożone
frozen food          mrożonki
fruit drop           landrynka
fruit jelly          kisiel
fruit-farmer          sadownik
fruit-filled dumplings     knedle
fruitless           bezowocny
frustrate, foil        udaremnić
fryer             fytkownica
frying             smażenie
frying pan           patelnia
frying-pan           brytfanna
Fuck off!         Odpieprz się!
Fuck you!*         Pieprz się!*
fuck*           jebać po-
fuel            podsycać /-ić
fuel for heating      opał
fuel gauge         paliwomierz
fuel rod          pręt paliwowy
fuel ship         bunkrowiec
fuel tank         zbiornik paliwa
fuel, gasoline, petrol   paliwo
fugitive          uciekinier
fugitive, runaway     zbieg
fulfil an obligation    dopełnić obowiązku
fulfil conditions     odpowiadać warunkom
full (of food), satiated  najedzony
full board         pełne wyżywienie
full cream milk      pełnotłuste (mleko _)
full gallop        cwał
full moon         pełnia
full of trouble, uneasy  frasobliwy
full-blown         rozkwitły
full-time         pełnoetatowy
full-time work       praca w pełnym wymiarze godzin
full-time, half-time    etat (na pełen -, no pół -)
fumes, smells       wyziewy
fumigation         odymianie
functional illiteracy   wtórny (analfabetyzm -)
functionally        czynnościowy
fundamental        podstawowy
fund-raising        zdobywanie pieniędzy
funeral march       żałobny marsz
funeral parlor       zakład pogrzebowy
funeral procession     kondukt
funeral service      uroczystości żałobne
fungicide         grzybobójczy
fungus           grzyb
funnel           lejek
funnel, crater       lej
funny           pocieszny
funny           śmieszny
funny           ucieszny
fur lining         błam
fur**           futerko**
fur, coat         sierść
furious          zacietrzewiony
furniture, installation  urządzenie
furrow, groove, rut    bruzda
furtive, stealthily    ukradkowy
fuse            bezpiecznik (topikowy)
fuse            topikowy (bezpiecznik -)
fuse            wkładka bezpiecznikowa
fuse            zapalnik
fuse (detonating _)    lont (wybuchowy)
fuse blow-out       stopienie bezpiecznika
fuse, melt         stopić (się)
fused, molten       stopiony
fuselage          kadłub samolotu
fuss, fun (what a fuss!)  heca (co za _!)
fuss, petty formalities  ceregiele
futility, flimsiness    marność
G7             Grupa Siedmu (Wielka Siódemka)
gable roof         dwuspadowy (dach -)
gag (press)        zakneblować
gain speed, accelerate   nabierać prędkości
gain time         zyskać na czasie
gain, rise, increase    zwyżka
gait, walk         chód
gallbladder        pęcherzyk żółciowy
gallery          sztolnia
gallows          szubienica
gallows humor       wisielczy humor
galvanising, tin-coating  cynkowanie
gambler          szuler
gambling          hazard
game            łowna (zwierzyna _)
game (animals)       zwierzyna
gander           gąsior
gang            ka
gangplank, gangway     trap
gangrene          zgorzeł f.
gantry crane        bramownica
gap            luka
gap            prześwit
gap, breach        luy
gap, space         szpara
gap-toothed, jagged    szczerbaty
garbage chute       zsyp
garbage collecting     wywóz śmieci
garbage truck       śmieciarka (samochodowa)
garbage truck, dust cart  śmierciarka
Garden of Eden       rajski ogród
garden shed        altana
gardener          ogrodnik
gargle           płukanie gardło
gargle, bubble       bulgotać
garlic           czosnek
garlic press        wyciskacz do czosnku
garment          szata
garnishing           ozdabianie (potrawy) warzywami
gas burner           palnik gazowy
gas cylinder          butla do gazu
gas cylinder          butla gazowa
gas generator         czadnica
gas mask            maska przeciwgazowa
gas tank            bak
gasket, seal, washer (faucet) uszczelka
gasp, pant           sapać
gastric ulcer         wrzód żołądka
gastritis           nieżyt żołądka
gate              furtka
gate              wrota
gateway to fame        wrota do sławu
gather momentum        rozmachu (nabierać /nabrać)
gather one's thoughts     zebrać myśli
gather pollen from       zbierać pyłek z
gather round, surround     obstępować/obstąpić
gather, pick, summon      zbierać
gathering           zbiorowisko
gathering and hunting     zbieractwo i łowiectwo
GATT              Układ Ogólny w Spawie Ceł i Handlu
gaudy             krzykliwy
gauge (clearance)       skrajnia
gauge (dial _)         sprawdzian (czujnikowy)
gavel             młotek
gaze, stare at         wpatrywać /wpatrzyć się
GB billion, US trillion    bilion
GDP              PKB - produkt krajowy brutto
gearbox, transmission     skrzynka biegów
Gemini             Bliźnięta
genealogy, lineage, pedigree  rodowód
                Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu
General Agreement on Tariffs and Trade
general assembly        zgromadzenie ogólne
general cargo ship       drobnicowiec
general cargo ship       drobnicownik
general cargo, packed goods  drobnica
General Headquarters      ZG (Zarząd Główny)
general meeting        walne zebranie
general system of preferences ogólny system preferencji
generalisation         uogólnienie
generalise           uogólniać /uogólnić
generating set         zespół prądotwórczy
generation, procreation    rodzenie
generosity           szczodrość
generosity           wielkiduszność
generous, abundant       szczodry
genital, procreative      reproductive, procreative, genetive
genitive            dopełniacz
gentian              goryczka
gentle as a lamb (as)       baranek (łagodny jak -)
gentleman             jegomość
gentry               szlachta
genuflect, kneel down       uklęknać
genuine              niekłamany
Georgian              Gruzin
geranium              pelargonia
germ, embryo            zalążek
German shepherd          owczarek niemecki
German shepherd, Alsatian     wilczur
germinate             kiełkować
gerrymandering           manipulacja przedwyborcze
get out              wyłazić /wyleźć
get a hold of, captivate      opętać
get all mixed up          pokręcić się
get away with it, get off scot-freeujść bezkarnie
get bogged, sink          wryć się
get bruised            potłuć się
get by begging           wybłagać
get by on sth           wyżyś z czegoś
get carried away          zagalopać się
get cheaper            tanieć
get cold, freeze          marznąć /z-
get complicated          gamatwać (się)
get dirty             powalać się
get down to brass tacks      przejść do sprawy/konkretów
get down work           zabrać się do pracy
get drunk             upijać się
get drunk*             urżnęć się
get enough sleep          dospać
get enthusiastic about sth     zapalić się do czegoś
get hot, sweat           zgrzać się
get into college          zdać na uniwersitet
get into debt           brnąć w długi
get into debt           popaść w długi
get into trouble          napytać sobie biedy
get involved with s.o.       wiązać się w kimś
get lost in conversation      zagadać się
get lost, lose one's way      zabłądzić perf.
get muddy             błocić
get muddy, (shoes)         zabłocić
get o.s. inhot water        nawarzyć sobie piwa
get off (train, bus)        wysiadać /wysiąść
get off a train          wysiąść do pociągu
get off my back          odchrzań się!
get off my back!          odczep się (ode mnie)!
get on sb's nerves         grać komuś na nerwach
get on/board a train        wsiąść do pociągu
get one's health back        odzuskać zdrowie
get one's own way          dopiąć swego
get one's own way          stawiać na swoim
get out of doing sth        wykpić się od robienia czegoś
get out of hand           rozbestwiać się
get out of s.o.'s way        schodzić komuś z drogi
get out of the wrong side of the  wstać lewą nogą
                  bed
get out!              wynos się!
get over, cope with, negotiate   uporać się
get poor              ubożeć
get rid of             pozbywać się
get run over by a car        dostać się pod koła samochodu
get rusty              zardzewieć
get s.o. out of trouble       wybawiać kogoś z kłopotu
get s.o. out of trouble/water    wyciągać kogoś z kłopoty/wody
get sentimental over        roztkliwiać /wić się nad+instr
get side-tracked, distracted    rozdrabniać się
get soaked             zamakać /zamoknąć
get stale, wither          schnąć /wy-
get sth in one's head        ubzdurać coś sobie
get sth in one's head        wbić sobie coś do głowy
get stoned             zalaś się
get sunburnt            spiec się
get the fuck out*          spierdalać /spierdolić
get tired              nużyć się
get to know sb inside out      beczkę (zjeść z kimś _ soli)
get used to sth           osjawać się z czymś
get wet               zamaczać się
get wet               zmoknąć
get wise!              stuknij się!
geyser (elec., gas)         grzałka
geyser, water heater        piecyk gazowy
ghastly               upiorny
ghost                upir
ghost, spectrum           widmo
giant                wielkolud
gibberish              szwargot
gibe, jeer, scoff          docinek
giblets               dróbka
giggle               chichotać
giggle, chuckle           chichot
gilded, gold-plated         złocony
gill                skrzele
gilt, gold-plated          pozłacany
gilt-edged (prime) securities    pierwszorzędne papiery wartościowe
gilt-edged securities        obligacje państwowe
ginger               imbir
gingerbread             miodownik
gingerbread             piernik
gingivitis           zapalenie dziąseł
gippy tummy          przemarsz wojsk
girder bridge         most belkowy
girlish            dziewczęcy
girłs face, kiss        buziak
give a blow job        ciągnąć druta***
give and take         ustępstwa (wzajemne -)
give away, spend, denounce   wydać
give everyone his share    obdzielić
give evidence         zeznawać
give in to sth, yield to sth  ulegać czemuś
give it s.o. straight     wygarnąć komuś
give notice of strike action  dostarczyć notę strajkowę
give one's regards to     przekazywać komuś pozdrowienia
give one's seat to       ustępować komuś miejsce
give s.o. a hard time     kość (dać komuś w -)
give s.o. a lift home     podrzucić komuś do domu
give s.o. a scare       napędzić komuś strachu
give s.o. a thrashing     dobrać się komuś do skóry
give s.o. a ticket       wlepić komuś mandat
give s.o. a tip        cynk (dać komuś -)
give s.o. credit for sth    zaliczać komuś coś
give s.o. tit for tat     ząb za ząb (oddać komuś -)
give s.o., a look/smile    obdarzyć komuś spojrzeniem/uśmiechem
give sb a piggy-back ride   brać kogoś na barana
give sb a ride         podwieźć kogoś
give sb a standing ovation   zgotować owację na stojąco
give sb the third degree    sprać kogoś
give sth as collateral     zastaw (dawać /dać coś w -)
give sth up          krzyżyk (postawić na czymś -)
give the floor         oddać głos
give the floor         udzielić głos
give the floor to s.o.     udzielać komuś głosu
give unanimous support to   murem (stać/stanąć - za +instr)
give up, abandon        poniechać
give up, desist        zaniechać
give up, reproach       zarzucać
give vent sth         ujście (dać - czemuś)
give way, yield        ulegać
glacial            polodowcowy
glacier            lodowiec
gladiola            mieczyk
glance             łypać/ -nąć
glance at           spozierać
gland             gruczoł
glaring, dazzling, flagrant  rażący
glass showcase         gabiotka
glass wool           wata szklana
glassblower          dmucharz dmucacz?(szkła)
glass-fronted display cabinet  kredens przeszklony
glasshouse, greenhouse     szklarnia
glass-works           huta szkłana
glassy             szklisty
glaucoma            jaskra
glaze, enamel (teeth)      szkliwo
glaze, icing          polewa
glazed frost          gołoledź f.
glazier             szklarz
glib              wymowny
glide, push, skim along     sunąć
glider             szybowiec
gliding             szybownictwo
glimpse, catch sight of     ujrzeć (perf)
glitter             połyskiwać
globetrotter          obieżyświat
gloomy             ponury
gloomy, dejected        zasępiony
gloomy, dismal         posępny
glorify             sławić
glorify             wysławiać
glorious, praiseworthy     chlubny
glory              chwała
glory, pride          chluba
gloss, luster          połysk
glossary            słowniczek
glossy             lśniący
glottis             głośnia
glove              rękawica
glove puppet          pacynka
gloves             rękawiczki
glow              jarzyć się
glow              łuna
glow              poświata
glow              żarzyć się
glowing             jarzenie
glow-worm            świetlnik
glue              klej
glue              lep
glue together          sklejać /skleić
glut              przesycenie
glut, forfeit          przesyt
gluteus maximus         mięsień pośladkowy wielki
glutton             łakomczuch
glutton, gourmand        obżartuch
gluttony            obżarstwo
gluttony            żarloczność
gnarled             sękaty
gnawing pain, shooting pain   darcie
GNP               dochód naradowy brutto
GNP               PNB - produkt narodowy brutto
go               chodzić*iść
go and fetch sth        iść po coś
Go away! Get lost!       Idź/Idźcie sobie.
go back on a promise      cofać przyrzeczenie
go back on one's word      cofać słowo
go blank            lukę w pamięci (mieć _)
go by (time), expire      upływać /upłynąć
go down in history       przechodzić do historii
go down on one's knees     kolana (paść na -)
go down, get off        schodzić /zejść
go downhill, decline, erode   podupadać /podupaść
go for a swim          pojść popływać
go full blast, bust one's ass  zapierdalać
go into a slid         wpaść w poślizg
go mouldy            pleśnieć
go out of fashion        wychodzić z mody
go over the top         przeginać (palę)
go pee-pee           siusiu (robić -)
go the little boyś room     pójść za potrzebą
Go to hell!           Idź do diabła!
go to meet one's maker     oddać duszę Bogu
go up in smoke         dym (pójść z -em)
go way too far         przekraczać wszelkie granice
go wild, spread (epidemic)   rozszaleć się
go, step down          schodzić/zejść
goal              bramka
goalkeeper           bramkarz
goat              koza
goblet, wine-cup, bowl     czara
goblin             skrzat
God Almighty          wszechmogący (Bóg -)
goddess             bogini
godfather            ojciec chrzestny
godforsaken, sunken (cheeks)  zapadły
godmother            matka chrzestna
godson, -daughter        chrześniak -czka
goitre             powikszenie tarczycy
goitre             wole
gold mine*           kokosowy interes
gold standard          parytet złota
golddigger           poszukiwacz złota
golden             złocisty
golden rule (the _)       złota zasada wykładni
goldfinch            szczygieł
gold-leaf            folia złota
goldsmith, silversmith     złotnik
golf club            kij golfowy
golf cub            kij do golfa
gonorrhoea           rzeżączka
Good Friday          Wielki Piątek
good fun            bycza zabawa
good harvest, abundance    urodzaj
Good heavens!         bój się Boga!
good intentions        dobre cęci
good looks           dorodność
good looks           uroda
good manners          obycie
good manners, refinement    ogłada
good riddance to bad rubbish  baba z wozu koniom lżej
good sense           rozsządek
good thing           cacanka
good-for-nothing        nicpoń
good-hearted, honest      poczciwy
good-natured          dobroduszny
goods/freight truck      ciężarówka dostawcza
goose             gęsior
gooseberry           agrest -stu -sty
goosebumps, gooseflesh     gęsia skóra (skórka)
goosebumps, shudder      ciarki
gopher             świstak
Gordian knot          węzel gordyjski
gore              bryt
gore, toss, horn        bość
gorge             przełom
gossip             bajczarz (-czarka)
gossip             plotkarz
gossip, rumor         plotka
gossiping woman, gossip    kumoszka
gossipy            plotkarski
gouge out s.o.'s eyes     wyłupić komuś oczy
gourmet            smakosz
gout              dna
gout              podagra
gout, rheumatism        gościec
government in exile      rząd na uchodźstwie
governor            namiestnik
governor            wielkorządca
governor weight        bezładnik regulatora
gown              toga
grab, nab           capnąć perf.
grab, seize          chwycić/chwytać
grace             karencja
grace             wdzięk
gradual, progressive      stopniowy
gradually           stopniowo
gradually/bit by it      pomału
graduate             absolwent
graft              szczepić (rośliny)
grain (of photograph       ziarnistość
grain coarseness         grubość ziarna
grain of truth          ziarno prawdy
grain, corn           ziarno
granary             spichterz
grandiloquent, high flown    górnolotny
grandpa             dziadzunio, dziadzio, dziadziuś
granny              babunia
Granny is about 80 years old.  z osiemdziesiąt lat (Babcia ma _)
grant citizenship        nadać obywatelstwo
grant, subsidy          dotacja
granular, whole grain      ziarnisty
grapevine            poczta pantoflowa
graph              wykres
grasp              pojmować
grasp, catch, seize       uchwycić
                 ujęcie
grasp, expression, depiction, take (film)
grasp, grip, handle       chwyt
grass hut            chata z trawy
grass snake           zaskroniec
grasshopper           konik polny, pasikonik
grasshopper           pasikonik
grated              tarty
grating             ucieranie na tarce
grating, rasping         zgrzytliwy
gravedigger           grabarz
gravel              żwir
gravitation           ciążenie
gravity             ciężkość
gravity             przyciąganie ziemskie
gravity             siła ciężkości
gravity, seriousness       powaga
graze              wypasać
                 drasnąć (się)
graze, wound slightly, scratch (o.s.)
grazing             wypas
grease              omaścić
grease, lubricant        smar
grease, oil           natłuszczać
grease, tallow          maź f.
Great Dane            dog
great fun            ubaw
great granddaughter       praswnuczka
great granddaughter       prawnuczka
great grandfather        pradziad
great grandfather, ancestor   praojciec
great grandmother        prababka
great grandson          prawnuk
great-uncle            wujeczny dziadek
greed               chciwość
greed               łapczywość
greed               zachłaność
greediness             łakomstwo
greedy               chciwy
greedy               łakomy
greedy               łapczywy
greedy               łasy
greedy               zachłanny
greedy for sth           łasy na coś
greedy man             chciwiec
green finch            czyżyk
green man             zielony ludzik
Green Party            Partia Zielonych
greengage             renkloda
greenhorn             żółtodziób
greenhouse             palmiarnia
greenhouse effect         efekt cieplarniany
greenhouse, hothouse        cieplarnia
greenish              zielonkawy
greens               zielenina
greet, welcome           witać /przywitać
gregarious, social         stadny
grey                siwy
grey hair             siwizna
grey horse             siwek
grey-haired            siwowłosy
greyhound             chart
grief               zgryzota
grief, sorrow           żałość
grieve, lament           ubolewać
grievous bodily harm        ciężkie uszkodzenie ciała
grill, roast            prażyć
grin                szczerzyć zęby
grin from ear to ear        uśmiech od ucha do ucha
grind one's teeth         zgrzytać zębami
grind, crush, spread (ointment) rozcierać
grinding, milling         przemiał
                  mielenie
grinding, milling, prattling incoherently
grindstone             sziflerski (kamień -)
grindstone, grind         monotonna praca
grip, handle            uchwyt
groceries, food products      spożywce artykuły
groin               pachwina
groom               koniuch
groove               żłobek 2
groove, chase           rowek
grope               macać po ciemku
gropingly           omackiem
gross negligence        zaniedbanie rażące
gross registered tonnage    tonaż rejestrowy brutto
ground frost          przymrozek
ground, milled         mielony
ground-breaking        głośny
ground-hog           świstak amerikański
groundless           gołosłowny
grounds (coffee)        fusy (w kawie)
grouse             pardwa
grouse, wooodgrouse      głuszec
grove             gaj
grovel s.o.          czołgać się przed kimś
grow              rosnąć /wy-
grow              urastać
grow back again        odrastać
grow bald           łysieć
grow fat            roztyć się
grow into a man, grow strong  mężnieć
grow into one         zrastać/zrosnąć się
grow into the habit      wejść w zwyczaj
grow larger, stronger     rozrastać się
grow mouldy, reduce swelling  tęchnąć
grow numb           grabieć
grow numb           zdrętweć
grow numb           zgrabieć perf.
grow numb, go to sleep     cierpnąć
grow out of sth        wyrastać z czegoś
grow pale, fade        blednąć
grow stale           czerstwieć
grow stiff, stiffen      kostnieć
grow thin, become scarce    rzednieć
growl             warczeć
grown-up            dorosły (-śli)
growth             porost
grub*             wyżerka*
grub, mush, slop        breja*
grudge s.o. sth        skąpić komuż czegoś /po-
grudge, resentment       ansa (czuċ _ do kogoś)
grudge, resentment       rozżalenie
gruff, surly          burkliwy
grumble            gderać
grumble            utyskiwać
grumble            zrzędziċ na coś
grumble about sth       żalić się na coś
grumble at sth         sarkać na coś
grumble, complain about    sarkać/sarknąć
grumble, growl, purr      pomruk
grumble, rumble (stomach)   burczeć
grumbler            zrzęda
grumbler, dawdler        maruda
grumpy             gderliwy
grumpy             marudny
grumpy             zrzędzący
grumpy fellow          purchawka
grunt              chrząkanie
guarantee            poręczyciel
guarantee            ręczyć
guarantee            wadium
guarantee, bail, warranty    poręczenie
guarantor, endorser       żyrant
guard              strażnik
guard, knee pad         ochraniacz
                obstawa
guard, secret police spy, bodyguard
guardian angel         anioł stróż
guardianship          opieka prawna
guerrilla            partyzant
guess              zgadywać
guess              zgadywać /nąć
guess at sth          domyślać się czegoś
guess, assume          odgadywać /odgadnąć
guess, conjecture        domysł
guess, infer          miarkować
guess, supposition       przypuszczenie
guess-work           oparty na domysłach
guest room           pokój gościnny
guffaw             rubaszny śmiech
guideline            wytyczna (-e}
guidelines           wytyczne
guild              cech
guilty conscience        wyrzuty sumienia
guilty verdict         skazujący (wyrok -)
guinea pig           świnka morska
guinea pig (lab)        królik doświadczalny
guinea-fowl           perliczka
gull              czajka
gull              mewa, rybitwa
gullible            łatwowierny
gully              żleb
gumboot, rubber boots      gumiaki
gums              dziąsło
gun boat            kanionerka
gunfire             obstrzał
gunfire, shelling        ostrzał
gunpoint (at _)         muszce (na _)
gunpowder            proch strzelniczy
gunpowder            strzelniczy
guns were fired         bito z dział
gunshot, wound          postrzał
gunsmith             rusznikarz
gush, spout           chlustać/chlusnąć
gush, spout water        tryskać
gust               podmuch wiatru
gut, belly            bandzioch**
gut, belly            bebzon**
guts (stomach and intestines)* bebech*(bebechy)
gutter              ściek uliczny
gutter press           prasa brukowa
gutter, sewer          rynsztok
gutting             sprawianie ryby
                 gardłowy
guttural, husky (voice), punishable by death
gym shoes            pantofle gimnastyczne
gym shoes, sneakers       tenisówki
gym shoes, sneakers       trampki
gym suit             strój gimnastyczny
Gypsy              Cygan /ka
Gypsy              cygański
haberdasher           szmuklerz
habit              nawyk
habitual guest, man of the world bywalec
hack, slash           siec
haddock             łupacz
haddock             plamiak
haemorrhage           krwotok
hail               grad
hail a taxi           przywołać taksówkę
hail of abuse          stek wyzwisk
hailstone            kulka gradu
hailstorm            burza gradowa
hailstorm            gradobicie
hair cracks           ryski
hair dryer            suszarka do włosów
hair on top of head       czub
hairnet             siatka na włosy
hairstyle, hairdo        uczesanie
hairy              owłosiony
hairy              uwłosiony
hairy              włochaty
hairy, shaggy          kosmaty
hairy, shaggy          kudłaty
hake               morszczuk
half (my better-)        połowica (moja-)
half-breed, cross-breed     mieszaniec
half-brother           przyrodni brat
half-closed           prymknięty
half-closed           przymknięty
half-closed eyes         przymrużone oczy
half-life            czas połowicznego zaniku
half-life            okres połowicznego zaniku
half-life            półokres trwania
half-moon, crescent       półksiężyc
halibut             halibut
halibut             płastuga
hall of residents        DS (Dom Studencki)
hallway, corridor        sień f.
halogen acid          chlorowcokwas
halogen derivative       chlorowcopochodna
halogen group          fluorowce
halogenation          chlorowcowanie
hamlet             osada
hamlet             wioska
hammer             wbijać młotkiem
hammer a nail          wbijać gwódź w deskę
hammer on the door/the wall   łomotać do drzwi/w ściane
hammer throw          rzut młotem
hamster             chomik
hand (carry-on) luggage     bagaż ręczny
hand (clock), hint (hourhand)  wskazówka (godzinowa)
hand brake           hamulet ręczny
hand grenade          granat ręczny
hand in a paper         wręczyć pracę
hand in one's notice      wymówienie (składać _)
hand on, attach         uczepić (się)
hand out pamphlets       rozdawać ulotki
hand out, relief        zapomoga
handbook, manual        wademekum
handcuffed           skuty
handcuffs            kajdany
                po (These (Buty mam _)
handed down to me from my sister. siostrze shoes were _)
handful             garstka
handicap, flaw         ułomność
handicap, impairment      upośledzenie
handicapped, flawed       ułomny
handicraft           rękodzieł
handkerchief          chustka do nosa
handkerchief, scarf       chusteczka
handle, use sth         obchodzić się z czymś
handmade            wykonany ręcznie
                zasiłek
handout, grant, allowance, benefit
handrail, banister       poręcz
Hands up!            Ręce do góry!
handshake            uścisk dłoni
                 ripe
handsome, good-looking, robust,dorodny
handsome, pretty        nadobny
handwriting           charakter pisma
handwriting, longhand      pismo odręczne
hand-written, while you wait   odręczny
handy               poręczny
hang               powiesić
hang               wieszać
hang               wieszać /powiesić
hang               wisieć
hang around with s.o.       zadawać się z kimś
hang gliding           lotniarstwo
hang on, cling          przyczepić się
hang one's head          zwiesić głowę
hang up (phone)          odwieszać /odwiesić
hang up (phone)          wylączać się
hang up the phone         odkładać słuchawkę
hanged man            wisielec
hanger, stand, peg        wieszak
hangers (breasts)         wieszaki**
hanging lamp           lampa wisząca
hangman, torturer         oprawca
Happy Easter           alleluja (wesoła -)
Happy New year          siego (do - roku)
harassment, persecution      szykany
harbinger, trailer (film)     zwiastun
                 obficie
hard (fall), profusely (bleed, sweat)
hard cash             brzęcząca moneta
hard cash             żywa gotówka
hard coal, bituminous coal    węgiel kamienny
hard copy, printout        wydruk
hard currency           waluta wymienialna
hard to digest          ciężko strawny
hard work, grind         harowanie
hard worker            pracownik nie żałujący wysiłku
harden, set, clot, freeze     krzepnąć s/
hardened, confirmed (bachelor) zatwardziały
hardening agent          utwardzacz
hardening plastics        duroplasty
hard-fought, stiff, implacable  zaciąty
hare               zając
harelip              warga (zajęcza -)
harelip              zajęcza warga
harlequin             pajac
harm, wrong            krzywdzić s/
harmonic             składowa harmoniczna
harmonise             współbrzmieć
harness              uprząż f.
harp               harfa
harp on a subject         ględzić na jakiś temat
harpsichord            klawesyn
harrow              brona
harvest              zbierać plony
harvest            żniwa
harvest            żniwo
harvest festivities      dożynki
harvest, collection      zbiór
has a noble purpose      przywięca mu piękny cel
hash, mince          siekanina
hashish            haszysz
hasten, hurry         śpieszyć się /po-
hasty, eager          pochopny
hatch             wylegać się
hatch (tank), manhole     właz
hatchery, hotbed        wylęgarnia
hatchet            siekierka
hatchet            toporek
hateful, full of hatred    nienawistny
haughtiness          hardość
haughty            hardy
haughty, towering, lofty    wyniosły
haulage            holowanie
haulage company        przewozowa (firma _)
have (every now and then)   miewać
have a big mouth        niewyparzona (mieć - gęba)
have a bite to eat       przegryźć coś
have a blister on..      pęcherz na… (mieć -)
have a bun in the oven*    chodzić z brzuchem
have a class          odbywać ćwiczenia ze studentami
have a crush on        podkochiwać się w kimś
have a drink          napić się
have a finger in every pie   maczać palce (we wszystkim -)
have a glance         obejrzeć coś
have a knack for sth      dryg (mieć - do czegoś)
have a nap           zdrzemnąć się
have an argument        wdać się w spór
have an ear for music     muzykalne ucho (mieć -)
Have another!         Jeszcze po jednym!
                c
have connections, know the ropes hody (mieć -)
have designs on s.o.      zakusy (mieć - na coś)
have faith           pokładać ufność
have friends in high places  plecy (mieć -)
have fun, a good laugh     ubawić się
have mercy on s.o.       litować się nad kimś
have mercy on s.o.       ulitować się nad komś
have mercy on s.o.       zmiłować się nad kimś
have no backbone        giętkie plecy (mieć -)
have no effect         spalić na penewce
have no idea of a thing    znać się jak kura na pieprzu
have one's hair done      układać sobe włosy
have one's head in the clouds bujać w obłokach
have one's period       okres (mieć -)
have one's say         wypowiedzieć swoje zdanie
have self-esteem        cenić się
have sth up one's sleeve    zanadrzu (mieć coś w -)
have the gift of the blab    wygadany (być -m)
have the makings of s.o.    zadatki (mieć - na kogoś)
have the nerve to        czelnym (być na tyle _, żeby...)
have the right of way      mieć pierwszeństwo przejazdu na drodze
have the shits**        sraczkę (mieć -)*
have thick skin         gruboskórnym (być -)
have voting rights       być uprawnionym do głosowania
have/perform an abortion    usuwać ciążę
having equal rights       równouprawniony
having regard to        uwzględniając
                Widawszy wypadek, zatrzymał samochód.
Having seen the accident, he stopped the car.
hawkish             jastrzębi
hay               siano
hay fever            katar sienny
haystack            bróg
haze              zamglenie
hazelnut            laskowy orzech
hazelnut            orzech laskowy
H-beam             belka dwuteowa szerokostopowa
H-bomb             wodorowa bomba
he got cold feet        tchórz go obleciał
He has burned his hand.     opatrzył rękę.
he lowered his voice      ściszył głos
He needed some air.       duszno (Było mu _)
he passed with flying colors  śpiewająco (zdał egzamin -)
he shook my hand        podał mi rękę
he was no stranger to      nieobce mu były
head (slang)          łeb*
head (slang)          łepetyna*
head (slang)          makówka*
head (slang)          mózgownica*
head (slang)          pała*
head of cabbage         główka kapusty
head of department       naczelnik wydziału
head off, prevent        zażegnywać /zażegnać
head office           siedziba główna
head over heels in love     zakochany po uszy
head wind            czołowy wiatr
head, difference of levels   spad
head-hunter           łowca głów
head-hunting firm        werbunkowe (biuro _)
headlong, outright       obcesowo
headquarters          dowództwo
headquarters          sztab
headrest            podgłówek
headrest            zagłówek
heads or tails?         orzeł czy reszka?
heal               goić
heal up             zgoić się
health care           opieka zdrowotna
health food           zdrowotne jedzenie
health insurance         ubezpieczenie zdrowotne
health resort, spa        uzdrowisko
health resort, spa        zdrojowisko
healthy appetite (he has a _)  dopisuje (apetyt mu _)
heap (snow, sand)        zwał
heaped (spoon, plate), crested czubaty
heaps of             zatrzęsienie+gen
hear confessions from s.o.    spowiadać kogoś
hear well            dosłyszeć
hear, catch sound of       słyszeć /u-
hearing             przesłuchanie
hearing             wysłuchanie
hearing aid           aparat słuchowy
hearing impairment        upośledzenie słuchu
hearing in camera        przesłuchanie zamknięte
hearse              karawan
heart attack           atak serca
heart attack           udar serca
heart attack           zawał serca
heart of the matter       meritum sprawy
heart-broken           ze złamanym sercem
heartburn            zgaga
hearth              palenisko
heartlessness          nieczułość
heart-rending          rozdzierający
heat and power generating plant siłownia skojarzona
heat exchanger          wymiennik ciepła
heat recovery          rekuperacja ciepła
heat, fervor, glow        żar
heater              piecyk
heater, radiator         grzejnik
heath              wrzosowisko
heather             wrzos
heating             nagrzewanie
heating coil           wzbudnik
heating element, heating resistorelement grzejny
heating plant          ciepłownia
heating room           kotłownia
heavenly body          ciało niebieskie
heavy industry          przemysł ciężki
heavy machine gun        cekaem
heavy, dull, languid       ociężały
hedge              żywopłot
hedge scissors, garden shears  sekator
hedgehog, porcupine       jeż
heel               napiętek
heel               obcas
heifer              jałówka
height              wzrost
heir to the throne        następca tronu
heir, successor         spadkobierca
heir, successor, squire     dziedzic
helicopter            śmigłowiec
helium He            hel
hellish, infernal        piekielny
helmet              hełm
helpful             pomocny
helping hand           bratnia dłoń
helpless             bezbronny
helpless             niezaradny
helpless (in the face of)    bezradny wobec+ gen
helter-skelter          łapu-capu (na -)
hem               obrąbek
hem               obszycie
hem               rąbek
hemisphere            półkula
hemisphere            półkula
hemlock             cykuta
hemlock             pietrasznik
hemp               konopie pl.
hen-pecked husband        pantoflarz
hepatitis            zapalenie wątroby
hepatitis            żółtaczka
herald, portend         zwiastować
heraldic, of the nobility    herbowy
herb               zioło
herbal              ziołowy
herbal medicine         ziołolecznictwo
herbal tea            herbata ziołowa
herd, flock           stado
herding instinct         stadny (instynkt -)
hereditary            dziedziczny
heredity, succession (to throne) dziedziczność
Here's to us!          Nasze kawalerskie!
herewith, hereby         ninieszym
heritage park          skansen
hermaphrodite          obojnak
hermit, recluse         pustelnik
hernia              ruptura
heron              czapla
herpes, cold sore        opryszczka
herpes, lichen          liszaj
he's teething          wyrzynają mu się ząbki
he's thriving          darzy mu się
Hessen (D)            Hesja
hetman, queen (chess)      hetman
hexagon             sześciobok
hexagon             sześciokąt
hibernate            prezimować
hibernate            zapadaś w sen zimowy
hibernation           sen zimowy
hiccup v.            czkać
hiccups             czkawka
hide               chować /s-
hide one's head in the sand   chować głowę w piasek
hide, cover up          ukrywać
hide, obscure          skryć
hide-and-seek, peek-a-boo    chowanego (zabawa w _)
hi-definition          duża wyrazistość
hideous, ghastly         ohydny
hideous, repulsive        szkaradny
hiding-place           kryjówka
                 schowek
hiding-place, locker, glove compartment
high boots            kozaczki
high chair            wysokie krzesełko z blatem
high cost of living       drożyna
high jump            skok w wzwyż
high jump            skok wzwyż
high jump            wzwyż (skok -)
high priest           arcykaplan
                 wieżowiec
high rise, tower block, skyscraper
high school diploma       świadectwo dojrzałości
high school graduate       maturzysta /ka
high seas            bałwany morskie
high seas            otwarte morze
high seas            pełne morze
high tide            przypływ
high treason           obraza majestatu
high treason           zdrada stanu
high-grade ore          ruda bogata
high-rise            wysokościowiec
high-speed train         szybkobieżny (pociąg)
high-strung, oversensitive    przeczulony
highway, road          szosa
hijacking            porwanie samolotu
hijacking            uprowadzenie samolotu
hiking boots           traktory
hill               pagórek
hilly              pagórkowaty
hindrance, obstacle       zawada
hinge              zawiasa
hint, allusion          przymówka
hint, insinuation         niedomówienie
hip                biodro
hip flask             piersiówka
hip joint             staw biodrowy
hire (worker)           przyjąć do pracy
hire, rent             wynajmować /wynająć
hire, renting           najem
his belly was rumbling       burczało mu w brzuchu
hiss                syczeć /syknąć
hiss, sizzle,fizzle        syk
hit and run            ucieczka z miejsca wypadku
hit one's elbow          stukać się w łokiec
hit s.o. with sth         ugodzić kogoś czymś
hit the bottle           zaglądać do kieliszka
hit the bulłs eye         strzelić w dziesiątkę
hit, bang, slam          trzaskać /trzasknąć
hitch-hiker            autostopowicz
hit-or-miss            chybił (na - trafił)
HIV-positive            nosiciel wirusa HIV
hoard, save for a rainy day    ciułać ciulać?
hoarse               zachrypnięty
                  przepity
hoarse (from drinking), hung over, drunk
hoarse, husky           chrapliwy
hoarse, husky           ochrypły
hoarse, husky, grating       chrypliwy
hoarseness, frog in one's throat chrypka
hoax                mistyfikacja
hoax, take in           wywieść w pole
hock sth in a pawn shop      oddalać coś do lombardu
hocus-pocus            matactwo
hoe                graca
hoe                motyka
hog, pig              wieprz
                  wyciąg
hoist, extractor, abstract, elevator
hoist, hike (prices)        windować /wy-
hold (cargo)            ładownia
hold one's breath         oddech (wstrzymać -)
hold one's head in one's hands ujmować się za głowę
hold one's tongue         trzymać język za zębami
hold over             odkładać
hold promise            rokować nadzieje
hold s.o. in one's lap       kolanach (trzymać kogoś na -)
hold up              wstrzymywać
hold up the traffic        wstrzymywać ruch
hold, keep             trzmać /po-
holding company          spółka nadrzędna
hole (earth), dimple        dołek
hole**               dziurka**
holiday-maker           urlopowicz
holidaymaker, vacationer      letnik
hollow               wgłębienie
hollow               wydrążony
hollow               zagłębienie
hollow (sound), rumbling      dudniący
hollow carved out of tree trunk dziupla
hollow out             wydrążać /yć
holocaust              całopalenie
holster               kabura
holy orders             śluby zakonne
Holy See              Stolica Apostoliska
homebody, family man        domator
homeless              bezdomny
homely               swojski
homely, familiar, tame       swoiski
homework              praca domowa
homework              zadanie domowe
homing missile, target-seeker    pocisk samokierowany
hominid, bozo*           małpolud
homogenous             jednorodny
honest               rzetelny
honest, upright           uczciwy
honesty, integrity         prawność
honeymoon              miesiąc miodowy
honeymoon              miodowy miesiąc
honor with a visit         zagosić u kogoś
honor, dignify           uczcić
honour, cult, respect        cześć
honourable, venerable        czcigodny
                  bimber
hooch, bootleg, illegally distilled liquor
hood                kaptur
hood (car), bonnet         maska
hoof                kopyto
hook sth on sth           zahaczać coś o coś
hoop skirt             krynolina
hopper               kosz samowyładowczy
hops                chmiel
hopscotch              klasy (gra w -)
horde, herd (horses)        tabun
hordes of people          chmara ludzi
horizontal, level, uninspired    poziomy
horned               rogaty
hornet               szerszeń
horny*, hot*            napalony
horny, hot*             ostry
horror               zgroza
horse chestnut           cisawy
horse chestnut           kasztanowiec
horse fly, blunder, fart, gas tank,bąkspinning top
horse mackerel        ostrobok
horse meat          konina
horsemanship         hipika
horseradish          chrzan
horse-riding         jeździectwo
horse-shoe          podkowa
horsetail           skrzyp
horsewhip           pejcz
horsewoman          amazonka
hospitality          gościnność
hostage            zakładnik
hostile            wrogi
hot              zgrzany
hot air            drętwa mowa
hot money           lewe pieniądze
hot pursuit          pościg za złodziejem
hot spring (baths, spa)    cieplica (-e)
hot/cold rolling       walcowanie (na gorąco/na zimno)
hot/hotter          gorący/gorętszy
hot-blooded          krewki
hot-galvanising        cynkowanie ogniowe
hot-headed          kąpany (w gorącej wodzie -)
hot-headed, reckless     narwany
hot-tempered         porywczy
hot-tempered man, woman    cholery/k -czka
hot-water heater       piecyk łazienkowy
hound             gończy (pies)
hourglass, egg timer     klepsydra
house arrest         areszt domowy
house boat          łódź mieszkalna
house on stilts        dom na palach
house, hold, seat, contain  mieścić
household member       domownik
housekeeper          gosposia
house-to-house canvassing   akwizycja (domokrężna)
housewife           gospodyni domowa
housing estate, development  osiedle mieszkaniowe
hovercraft          poduszkowiec
howl, shriek         wyć
howling            wycie
HQ              KG (Komenda Główna)
hub              piasta
hubbie            mężulek
hubbie            mężuś
hubcap            kołpak
hue              odcień
hug s.o.           objąć kogoś w ramionach
hug s.o.           uściskać kogoś
hug sb            trzymać kogoś w ramionach
huge appetite           wilczy apetyt
huge bundle            tobół
hull of a ship          kadłub statku
hulled barley           pęczak
hulled barley, peeled barley   pęcak
hum                nucić za-
humanity, human nature      człowieczeństwo
humble              korny
humble oneself, be servile    uniżać się
humble, servile, cringing     uniżony
humble, submissive        pokorny
humiliate             korzyć
humiliate             upokorzyć
humiliation (suffer)       upokorzenie (doznać -)
humility             pokora
humming              nucenie
hummingbird            koliber
humous soil            próchnicza (gleba _)
humus, mould           czarnoziem
hunch, hump            garb
hunchback             garbus
hunchbacked, hooked (nose)    garbaty
Hungarian goulash         paprykarz
hunger for, crave sth       łaknąć czegoś
hunger strike           głodówka
hungry as a wolf         głodny jak wilk
hungry for sth          złakniony czegoś
hunter              myśliwy
hunting              lowiectwo
hunting, chase          łowy pl.
hurdle race            bieg przez płotki
hurdler              płotkarz
hurl down, precipitate (chem.)  strącić
hurricane lamp          lampa sztormowa
hurry, dash            pędzić
hurt someone's feelings, offend  urazić
hurt, ache            boleć /za-
hut, cabin            chata
hydrate              wodzian
hydrated             uwodniony
hydride              wodorek
hydrocarbon            węglowodr
hydrocarbons           węglowodory
hydrochloric acid         solny (kwas -)
hydrochloride           chlorowodorek
hydrofoil             hydropłat
hydrofoil, jetfoil        wodolot
hydrogen             wodór
hydrogen bromide         bromowodór
hydrogen chloride         chlorowodór
hydrogen peroxide         nadtlenek wodoru
hydrogen peroxide solution    woda utleniona
hydrogen sulphate         kwaśny siarczan
hydrometer            areometr
hydroplane, speedboat       ślizgacz
hydrotherapy           wodolecznictwo
hydroxide             wodorotlenek
hymen               błona diewicza
hypertension           nadciśnienie
hyphen, liaison officer (mil.)  łącznik
hypochlorite           podchloryn
hypocrisy             obłuda
hypocrisy             zakłamanie
hypocrite             obłudnica
hypocrite             obłudnik
hypocritical           obłudny
hypocritical, duplicitous     dwulicowy
                 zakłamany
hypocritical, entangled in a web of lies
hypodermic injection       zastrzyk podskórny
hypodermic, subcutaneous     podskórny
hypotension            niedociśnienie
hypotenuse            przeciwprostokątna
hypothetical           przykładowy
I all but fainted.        Nieomal nie zemdlałem.
I am bored at school       Nudzi mi się w szkole.
I blew it.            Spieprzyłem to.
I call the meeting to order    wznawiam posiedzenie
I can't help laughing       śmiech mnie bierze
I don't give a damn        nosie (mam to w -)
I felt a stabbing pain in my side zakłuło mnie w boku
I fucked up.           Spieprzyłem sprawę.
I got flu.            Zachorowałem na grypę.
I had diarrhoea          czyściło mnie
I hereby testify         niniejszym zaświadczam
I joined them           przyłączyłem się do nich
I part my hair on the side.    przedziałkiem (czeszę się z _)
I see double           dwoi mi się w oczach
                 Do pierwszej ugotuję obiad.
I will have cooked lunch by one o'clock.
I.D.               dowód tożsamości
I-beam, flanged beam       belka dwuteowa
ice axe/pick, alpenstock     czekan
ice cream cone          rożku (lody w _)
ice lolly             lód na patyka
ice show             rewia na lodzie
iceberg              góra lodowa
ice-boat             bojer
ice-breaker            lodołamacz
ice-cold, icy           lodowaty
ice-cream parlour         lodziarna
ice-formation           oblodzenie
icicle              sopel
iconoclastic           obrazoburczy
icy                oblodzony
icy road conditions        ślizgawica
icy, glacial           lodowy
ideal, dream           wymarzony
idem               tenże
idle land             odłogi
idle running, idling       bieg jałowy
idle, inert            nieczynny
idleness             próźniactwo
idleness             próżnowanie
idler               leń
idler               próźniak
idling speed (at _)        obrotach (na małych _)
idolatry             bałwochwalstwo
idolise, adore          ubóstwiać
idyllic, pastoral         sielankowy
                  case
if anything should happen/just inw razie czego
                 Jeśli
If it's not too much out of your way. to panu nie nadłoży drogi.
if necessary           w razie potrzeby
if only              żeby tylko
if only to            chociaż po to, że...
IGC                konferencja międzyrządowa
ignition (spontaneous)      zapłon (samoczynny)
ignition key           klucz do zapłonu
ignition spark          iskra zapłonowa
ignoramus, know-nothing      nieuk
ignorance             nieuctwo
ignorance*            ciemnota
ill at ease            nieswój
I'll be damned!          skonam (niech -)
I'll pop out for the paper    wyskoczę po gazetę
I'll take you home.        Zabiorę cię do domu.
illegal money changer       cinkiarz
illegible             nieczytelny
illegitimate child        łożu (dziecko z nieprawnego -)
illegitimate, born out of wedlock nieślubny
illicit              niedozwolony
illiterate            niepiśmienny
ill-suited, mismatched      niedobrany
illusion             złuda
illusion, delusion        przywidzenie
illusion, delusion        ułuda
illusion, reverie, fancy     mrzonka
illusory, deceptive        złudny
ILO                MOP - Miedzynarodowa Organizacja Pracy
I'm fed up with it        bokiem wychodzi (To mi _)
I'm going to Hungary/Lithuania. Jadę NA Węgry/Litwę.
I'm leaving            idę sobie
I'm mad at you.          zły na ciebie (Jestem _)
I'm not keen on          przepadam (nie _ za)
                 Ruszam w drogę. Idę w odwiedziny.
I'm setting off now. I'm going visiting.
imaginary             urojony
imagination, fancy        wyobraźnia
imaginativeness          polot
imagine              uroić
imagine (all sorts of things)   roić
IMF                MFW - Miedzynarodowy Fundusz Walutowy
imitate              naśadować
imitate s.o.           upodabniać się do kogoś
imitate, mimic          naśladować
imitation             naśladowanie
imitation             podróbka
imitation             prekluzja
immaculate            niepokalany
Immaculate Conception       Niepokolane Poczęcie
immature             niedowarzony
immediate, prompt         bezzwłoczny
immensity             bezmiar
immerse, dip           zanurzać /yć
immersion heater         grzałka nurkowa
immobilise            unieruchamiać
immoral, ill-mannered       nieobyczajny
immoved, immovable        niewrzuszony
immune system           odporniościowy (układ _)
immune system           układ odpornościowy
immunity, absolute privilege   nietykalność
impact assessment         ocena wpływ
impacted tooth          ząb wklinowany
impartial             bezstronny
impartiality           bezstronność
impatience            zniecierpliwanie
impenetrable           nieprzenikniony
imperative            rozkazujący
imperfection           wadliwość
impersonal            bezosobowy
impersonate s.o.         wcielać się w kogoś
impetuous, hot-headed       popędliwy
impetus, momentum         rozpęd
implacable            nieubłagany
implicate             wpłatywać
implicated in           zamieszany w+acc
implied term           warunek dorozumiany
implied, implicit         dorozumiany
imploring             błagalny
import duty            cło wwozowe
importance             doniosłość
important             ważki
importation            wwóz
importunate            natarczywy
importunate            natrętny
importune s.o. with sth      napraszać się komuś z czymś
importune, nag s.o.        naprzykrzać się komuś
impose               wymierzać
impose a customs duty       clić
impose a duty           nakładać cło
impose terms            narzucać warunki
impose, (will, conditions     narzucać
imposition (of an embargo)     nałożenie (embarga)
impostor, fraud          hochsztapler
impotent, decrepit         zniedołężniały
impoverish             zubożać
impoverish, sterilise       wyjaławiać /wyjałowić
impoverished            zubożały
impressive, big          okazały
                  odcisk
imprint, footprint, fingerprint, corn
improve, upgrade          udoskonalić
improvement            ulepszenie
improvident, inconsiderate     nieopatrzny
impulse              popęd
impulse, enthusiasm        poryw
impunity              bezkarność
impute               przpisywać
impute a motive to sb       przypisywać komuś istnienie motywu
in a flash, quickly        lot (w _)
in a hurry             naprędce
in a trickle, with big drops    ciurkiem (kapać się _)
in absentia            nieobecność (pod _)
in absentia, part-time (studies) zaocznie
in abundance            dostakiem (pod -)
in advance             za wczasu
in arrears, outstanding      zaległy
in broad daylight         biały (w - dzień)
in broad daylight         w biały dzień
in calf              cielna
in camera             drzwiach (przy zamkniętych _)
in cold blood           krwią (z zimną -)
in daylight            widna (za _)
in daylight, in evidence      widno
in defiance of           przekór (na - dat)
in dono              w darze
in due time            w swoim czasie
in ereditą             w spadku
in exchange, in return       zamian (w _)
in full gear           rynsztunku (w pełnym -)
in gear              biegu (na _)
in good/bad faith         wierze (w dobrym/zły _)
in Hungary            na Węgrzech
in league with          przmierzu (w - z)
in low spirits, bad humour    markotno
in minor key, low-spirited    minorowy
In olden times          Za dawnych czasow.
in one gulp            duszkiem
in one way or another       tak czy inaczej
in one's breast pocket      pazucha (za -ą)
in one's heart of hearts     dnie serce (na _)
                 Czeszę się
In part my hair on the side, in the middle z przedziałkiem, po środku.
in self-defence          obronie (w - własnej)
in series, tandem         posobnie
in spite of sth          na przekór czemuś
in spring             na wiosnę (w lecie w jesienie w zimie)
in tears             zapłakany
in the dark            po ciemku
in the end            na ostatek
in the meantime          tymczasem
in the North/at midnight     na północy/o północy
in the nude            golasa (na -)
in the rush of events/ideas    natłoku (w - spraw/myśli
in the South/in the afternoon   na południu/po południu
in times past           dawniej
in turn              kolejno
in writing            piśmiennie
inadmissible           niedopuszczalny
inadvertence, transgression    uchybienie
inalienable            nienaruszalny
inalienable            niepozbywalny
inalienable            niezbywalny
inanimate             nieżywotny
inborn, innate, congenital    wrodzony
incandescent           rozżarzony
incense              kazidło
incentive, impulse        pobudka
incentive, stimulus        podnieta
incessant, persistent       ustawiczny
incessant, uninterrupted     bezustanny
incessantly            bez ustanku
incest              kazirodztwo
inch               cal
incidence             częstość
incidence             zapadalność
incident             zajście
incidental costs         koszty uboczne
incidental expenses        wydatki uboczne
incidentally           ubocznie
incidentally, by the way     nawiasem
incision, notch         nacięcie
incisor (tooth), chopper (tool) siekacz
incite              podjudzać
incite, induce          nakłaniać
incitement to racial hatred   podżegnanie do nienawiści rasowej
inclinations, leanings      zapędy
incline             nastrajać/nastroić
inclined             pochyły
inclined plane          równia pochyła
include sth in sth        włączać coś do czegoś
income bracket          grupa dochodowa
income tax            podatek dochodowy
income, yield          przychód
incompetent           niepowołany
incompetent           nieumiejętny
inconclusive           nietrafny
inconsiderate          niebaczny
inconsiderate          nieoględny
                 (expression)
inconsiderate, thoughtless, blankbezmyślny
inconsolable           nieutulony
inconspicuous          niepokaźny
inconspicuous          znikomy
incontinent           niepowściągliwy
inconvenient           niedogodny
inconvenient, unwieldly     nieporęczny
incorporate           wcielać /ić
increase             zwiększyć się
increase in value        zyskiwać na wartości
increment            przyrost
incubator            cieplarka
inculcate sth into s.o.     wpajać /wpoić coś komuś
incumbent            ciążący
incur a debt           zaciągnąć dług
incur debts           narobić długów
incur expenditure        narazić się na wydatki
incurable            nieuleczalny
incurably ill          nieuleczalnie chory
indebted             zadłużony
indecency            nieprzyzwoitość
indecency, obscene behaviour   czyn nierządny
indecent             nieprzyzwoity
indecent exposure        nieprzyzwoite obnażenie się
indefinite article        przedimek nieokreślony
indentation, incision, dent   wcięcie
indentikit, composite sketch   pamięciowy (potret -)
Independence Day         Święto Niepodległości (11 listopaa)
independent           niepodległy
independent           niezawisły
independent member        poseł nie zrzeszony
indescribable          nieopisany
index              skorowidz
index, superscript, subscript  wskaźnik
Indian Summer          babie lato
indicate             znamionować
indicative (ling)        oznajmujący
indicative (mood)        orzekający (tryb -)
indictment (act of _)      akt oskarżenia
indigestible           niestrawny
indigestion           niestrawność
indignant            oburzony
indignation           oburzenie
indirect object         dopełnienie dalsze
indirect speech, reported speech zależna (mowa -)
indispensable          niezbędny
indispensable, essential     nieodzowny
indisposition          niedomaganie
indissoluble           nierozerwalny
indium              ind
individual            osobnik
individual liberties       prawa jednostki
indoor swimming pool       basen kryty
induce, deduce          wnioskować
inducement            zachęta
induction coil          cewka (indukcyjna)
indulgence            pobłażać
indulgence            pobłażliwość
indulgent, lenient        pobłażliwy
indulgent, lenient        wyrozumiały
industrial arbitration tribunal sąd pracy
industrial design        wzornictwo przemysłowy
industrial espionage       wywiad gospodarczy
industrial safety        BHP (bezpiecieństwo i higiena pracy
industrialised countries     uprzemysłowione (kraje -)
industrious           skrętny
industrious, (busy as a bee)   pracowity
industrious, resourceful, active obrotny
inedible             nejadalny
inertia             bezładność
inertia             bezwładność
inestimable, priceless      nieoceniony
inevitable            nieuchronny
inexperience           niedoświadczenie
inexperienced          niedoświadczony
inexperienced          nieoświadczony
infallibility          nieomylność
infallible            niechybny
infallible            nieomylny
infamous, vile          niecny
infamy, atrocity         bezeceństwo
infant mortality         umieralność niemowląt
infant, baby           noworodek
infantry             piechota
infantryman, foot soldier    piechociniec
infatuated with s.o.       zadurzony z kimś
infatuated with so        durzyć się w kimś
infatuated, blind        zaślepiony
infatuation, crush, enchantment zauroczenie
infect              zarazić
infect, poison          zakazić
infection, epidemic       zaraza
infectious            zakaźny
infer, draw a conclusion     wywnioskować
infer, guess, suspect      dorozumieć się /dorozumiewać się (czegoś)
inferiority complex       niższość (kompleks -i)
infinitive            bezokolicznik
infirmary            lecznica
inflame, fester         rozjątrzać (się)
inflame, set on fire       rozżarzać/rozżarzyć
inflamed with hatred       pałać /zapałać nienawiżcia
inflammable           łatwopalny
inflammation, hay fever, colitis nieżyt
inflate             nadmuchiwać/nadmuchać
inflate, overstate        zawyżać /yć
inflated prices         drożyzna
inflexible            nieugięty
influence peddling        sprzedajność
influence peddling        sprzedajność
influential           wpływowy
informally            domowemu (po _)
informer             donosiciel
informer             kapuś
infrared             podczerwony
infringement, offence, misconductwykroczenie
infusion, brew          napar
ingot              sztaba kruszcu
ingot              wlewek
ingrained            zakorzeniony
ingredient, component      składnik
inherit, come into money     dziedziczyć
inheritance, heirloom      scheda
inheritance, legacy       spuścizna
inherited disease        choroba dziedziczna
inhospitable           niegościnny
iniquity             nieprawość
initial capital         zakładowy (kapitał -)
initial v.            parafować
initiate             zapoznawać
initiate s.o. in sth       wtajemniczać /czyć kogoś w coś
initiate, put in practice    wdrażać /wdrożyć
initiation            wtajemniczenie
inject s.o. with sth       wstrzykiwać /knąć coś komuś
injection            wtrysk
injection            zastrzyk
injection mould         forma wytryskowa
injection pump          pompa wytryskowa
injector, ejector        smoczek
injurious            raniąca
injury              obrażenie
injury              uszkodzenie
injury, loss           szwank
ink cartridges          naboje do (wiecznych) piór
ink-jet printer         drukarka atramentowa
ink-jet printer         drukarka strumieiowa
inland              śródlądowy
inland sea            morze śródlądowe
inlay              inktustacja
inlet              otwór wlotowy
inlet              wlew
inline images          wszyste obrazki
inn               karczma
inn               zajazd
innate, natural         przyrodzony
innovative            nowatorski
innumerable, countless      niezliczony
inoculation, grafting      szczepienie
inquire             zasięgać języka
inquiring            dociekliwy
insane*             kopnięty
insanity             obłąkanie
insanity             obłęd
insatiable, unsaturated (chem)  niesacycony
inscription           napis
insect              owad
insensitive to sth        nieczuły na coś
insensitive to sth        niewrażliwy na coś
insert (IUD)           wkładka (antykoncepcyjna)
insert, put in          wkładać
insertion, payment        wkładka
insight (psych)         wgląd
insignificant          błahy
insinuation           domyślnik
insist              nalegać
insist on sth          obstawać przy czymś
insist on sth          upierać się przy czymś
insistence            natarczywość
insolation            nasłonecznienie
insolence, audacity        zuchwalstwo
insolent             bezczelny
insolent, brazen-faced      czelny
insomnia             bezsenność
inspect, vet           lustrować
inspiration            natchnienie
inspire              natchnąć
inspire              tchnąć
inspired             natchniony
instalment            rata
instant coffee          rozpuszczalna (Kawa _)
instantaneous           natychmiastowy
instep              podbicie
instil              wkraplać /wkroplić
institute, initiate, enter into  wszczynać /wszcząć
instruct, teach          uczyć na-
instructions for use       instrukcja użytkowania
instructive            pouczający
instrument panel         tablica przyrządów
instrument reading        odczyt wskazań przyrządu
instrumental case         narzędnik
insubordinate           nieposłuszny
insufficient funds        brak pokrycia
insult              lżuć
insult              urągać
insult              zniewaga
insult, offence          obraza
insult, outrage          obelga
insulting, abusive        obelżywy
insupportable           nieznośny
insurance broker         broker ubezpieczeniowy
insure against fire        ubiezpieczać od ognia
insure o.s.            ubiezpieczać się
insurgent             powstaniec
intact              nietknięty
intact, undisturbed        nienaruszony
intake manifold, inlet pipe    rura dolotowa
integral (math)          całka
integral (math)          całkowy
integrate             scalać/scalić
intelligence (mil)        wywiad
intelligence service       wywiadowcza (służba -)
intelligent            myślący
intend              zamierzać /-yć
intended, deliberate       zamierzony
intense heat           upał
intensify             spotęgować
intensify, escalate       nasilać się
intensity            nasilenie
intensive care unit       OIOM (odział intensywnej opieki medycznej)
intent, purpose         rozmysł
intention, plan         zamysł
intentional, deliberate     umyślny
intentionally          celowo
intercede in s.o.'s favor    ująć się za kimś
intercept            przechwycić
intercept (plane)        przechwytywać
interchangeably         zamiennie
intercom            domofon
intercourse, conjugal life   pożycie
interest on           odsetki od
interest rate          stopa procentowa
interference, disruption    zakłócenie
interim budget         prowizorium budżetowe
interior design         architektura wnętrz
interlocking          ryglowanie
interlocutor          rozmówca
intermediate landing      międzylądowanie
intermediate pumping station  przepompownia
intermission          antrakt
internal (external) auditor   audytor wewnętrzny (zewnętrzny)
internal combustion engine   silniki spalinowe
internal combustion engine   spalinowy (silnik -)
interpretation         wykładnia
interrogative pronoun      zaimek pytający
interrupt            przerywać
interrupt s.o.         wpaść komuż w słowo
interrupted           urywany
intersection          przekrój
interval, distance       odstęp
intervention, speech, appearancewystąpienie
intimacy            bliskość
intimacy            zażyłość
intimate            poufały
intimate, close         zżyty
intimidate           zastraszać
intimidation          zastraszenie
intoxicate           odurzać /yć
intoxicate           upajać
intoxicating          upojny
intoxication          nietrzeźwość
intoxication          zamroczony alkoholem
intramuscular injection     domięśniowy (zastrzyk -)
intransitive verb        nieprzechodni czasownik
intravenous           dożylny
intricate, baffling       zawiły
introduce sth s.o.        wdrażać kogoś do czegoś
introductory statement      oświadczenie wstępne
intrude, fill, haunt       nachodzić/najść
intruder             intruz
intruder, pushy person      natręt
intrusiveness           natręctwo
invade              najechać
invade              najeżdżać
invade, run into         najeżdżać/najechać na
invader              najeźdźca
invader, conqueror        zaborca
invalid, ailing          schorowany
invariable            nieodmienny
invasion             najazd
invasion             wdarcie
invasion of privacy        naruszenie prywatności
invasion, incursion        wtargnięcie
invent, think up         wymyślać /ić
invented             wydumany
invention             wymysł
invention             wynalazek
inventor             wynalazca
inventory, stock         remanent
inversely proportional      odwrotnie proporcjonalny
invertebrates           bezkręgowce
inverter             falownik
investigate            śledzić
investigate, find out       dociekać/dociec
investigation (preliminary _)   dochodzenie (wstępne)
                 wizja
investigation at the scene of the crime lokalna
investigative journalism     dziennikarstwo dochodzeniowe
investigator           badacz
                 wkład
investment, contribution, deposit, enclosed matter
invigorating, refreshing     ożywczy
invincible, insurmountable    niezwyciężony
inviting, enticing        nęcący
involuntary            mimowolny
involuntary, passive, inert    bezwolny
iodide              jodek
iodine tincture          jodyna
ion                jon
ion exchanger           jonit
IOU                rewers
ipso facto            tym samym
IQ                iloraz inteligencji
IQ                współczynnik inteligencji
iridium Ir            iryd
iris               tęczówka
ironically            przekąsem
ironing board          deska do prasowania
irrefutable, incontrovertible  niezbity
irrefutable, unquestionable   niepodważalny
irreparable           niepowetowany
irresistible impulse       impuls nieodparty
                 nieodparty
irresistible, compelling (argument)
irresponsible, insane      niepoczytalny
irrevocable           nieodwołalny
irrigate             nawadniać/nawodnić
irrigation            nawadnianie
irrigation            nawodienie
irritability           drażliwość
irritate, exasperate       rozdrażnić
irritate, inflame        jątrzyć
irritation, exasperation     rozdrażnienie
ischemia             niedokrwienie
island, traffic island      wysepka
isolate             odosobić
isolate             wyodrębiać
isolate o.s. from        wyobcować się od
isolation            odosobnienie
isosceles triangle        trójkąt równoramienny
issue of a check         wystawienie czeku
issue to a bearer        wystawić na okaziciele
issue, question, matter     zagadnienie
issued capital          kapitał emisyjny
It could rain any moment.    Lada chwila może być deszcz.
It escaped my lips.       Wyrwało mi się to z ust.
                 uchem (Jednym - wchodzi, a drugim wychodzi)
It goes in one ear and out the other.
it goes without saying      rozumie (to się - samo przez się)
it is drizzling         kropi
it is incumbent on me      ciąży na mnie obowiązek
it is light           widno (jest -)
it is not becoming        uchodzi (to nie -)
It keeps me awake (at night).  spędza sen z powiek. (To mi _)
It leaks.            Cieknie
It runs in the family.      Rodzinne (To -)
it sucks             bani (to jest do _)
it turns out           okazuje się
it will just do*         biedy (od -)
italics             kursywa
italics             pismo pochyłe
itch               świerzbieć
itch (to do something)      swędzić
itch, tingle           swędzenie
item               paragraf
itinerary            trasa podróży
It's a load off my mind.     Kamień spadł mi z serca.
It's all the same to me.     wszystko jedno (Jest mi _)
it's clearing up         przeciera się
It's clearing up.         Wypogadza się.
it's dawning           dnieje
it's drizzling          siąpi (deszcz)
it's Greek to me         chińszczyzna (to dla mnie -)
it's lashing down         siecze deszcz
it's not that bad         pół biedy
it's plain sailing        łatwizna
it's that time of month      ciotkę (mieć -)
it's that time of month      gośći (mieć -)
I've had it up to here!      potąd (mam tego -)
Ivory Coast            Wybrzeże Kości Słoniowej
ivy                bluszcz
jack (cards)           walet
jackdaw              kawka
jack-of-all-trades, DIY man    majster-klepka
jade               szkapa
jail, clink, hovel        ciupa
jamming (radio)          zagłuszanie
janitor, caretaker        woźna
                 dozorca
janitor, caretaker, custodian, doorkeeper (-rczyni)
jar of jam            słoik (dżemu)
javelin thrower          oszczepnik
javelin, spear          oszczep
jaw                szczęka
jawbone              żuchwa
jaws               paszcza
jay                sójka
jeep, tramp, vagabond       łazik
jerk off             bawić się ptaszkiem**
jerk, tear (fabric)        szarpać
jet                odrzutowy
jet engine            silnik odrzutowy
jet plane             odrzutowiec
jewel, trinket, "gem"       cacko
Jewish hallah           chałka
                 szmonces
Jewish quip, sarcastic remark, nonsense (slang)
jigsaw              wyrzynarka
jigsaw puzzle, building locks   układanka
jittery              roztrzęsiony
job application          podanie o pracę
                 p
job centre, employment exchange ośrednictwo pracy
job description          zakres obowiązków
job evaluation          wycena pracy
job-work, piecework        akordowa praca
join               sczepiać /pić
join a party           wstąpić do partii
join an organisation       wstępować do organizacji
join the group          dołączać się do grupy
joiner             stolarz
joint committee        komisja mieszana
joint debates         obrady wspólne
joint property of spouses   małżeńska współnota majątkowa
joint, coupling        złącze
joint, den           spelunka
jointly            społem
joke, make fun         żartować /za-
joker             dowcipniś
joker             żartowniś
joker, jester         wesołek
joker, prankster        kawalarz
jollyboat           jolka
jostle             popychać się
jostle             roztrącać/roztrącić
jostle, elbow         trącać
joule             dżul
joystick            drążek
                wspólna komisja parlamentarna
JPC - Joint Parliamentary Committee
judge             sędzia
judgement           orzeczenie
judgement, ruling, opinion   orzeczenie
judicial            sądowy
judicial review        kontrola sądowa
judiciary           władza sądownicza
jug, pitcher          dzban
juice extractor        sokowirówka
juicy             soczysty
jump from one thing to another przeskakiwać /przeskoczyć z tematu na temat
jump rope           skakanka
jump ship           porzucać statek
jump the queue, cut in line  wpychać się do kolejki
jump, excess*         wyskok
jump, leap           skakać /skoczyć
jump, robbery         skok
junction, crucial       węzłowy
junction-box          puszka połączeniowa
junior             młodszy (Jan Kowalski -)
juniper            jałowiec
junk              rupieć
junk mail           przesyłki reklamowe
junk, lumber          rupiecie
junkie             ćpun
Jupiter            Jowisz
jurisdiction          kompetencja
jurisdiction, the judiciary  sądownictwo
jurisprudence         prawoznawstwo
juror, alderman        ławnik
jury              sąd przysięgłych
jury (box)           ława przysięgłych
just once            bodaj raz
just, right           słuszny
jute              juta
juvenile, adolescent      młodociany
kangaroo            kangur
keel (navig)          stępka
keen              zamiłowany
keen, eager           gorliwy
Keep off the grass       Nie deptać trawy
keep one's eyes glued to sth  wlepiać w coś oczy
keep one's fingers crossed   trzymać za kogoś kciuki
keep one's mouth shut      nabrać/nabierać wody w usta
keep out of sth         strzec się czegoś
keep s.o. waiting        kazać komuś na siebie czekać
keep sb company         dotrzymać komuś towarzystwo
keep the change         proszę zatrzymać resztę
keep the change!        reszty nie trzeba!
keep up appearances       zacować pozory
keep up with s.o.        nadążać za kimś
keep up, cope with       nadążać/nadążyć
keep up-to-date with smth    być z czymś na bieżąco
kennel             psia buda
kennel, pack of dogs      psiarnia
kerb, curb           krawężnik
kerosene, lamp oil       nafta
kettle             czajnik
kettle             imbryk
kettledrums           kotły
kettledrums, timpani      kocioł
key               tonacja
kichern             cichować
kick              wierzgać
kick s.o. black and blue    skopać kogoś
kick the bucket         kopyta (wyciągnąć -)
kick the bucket         wyciągnąć kopyta
kick the bucket*        wykorkować
kicks, extraction (mining)   kopanie
kid (goat)           koźlę
kid brother           braciszek
kid, brat            bachor
kidnap, tear up         porywać/porwać
kidnapper            porywacz
kidnapping           porwanie
kidneys             cynaderki
kill two birds with one stone  piec dwie pieczenie przy jednym ogniu
killing (contract)*       mokra robota
kin               powinowaci
kind, gracious         łaskawy
kindergarten           zerówka
kind-hearted           dobrotliwy
kindle the fire         rozniecić ogień
kindle, stir up         niecić
kindness, helpfulness      uczynność
kindred spirit          bratnia dusza
kindred spirit          pokrewna dusza
kingfisher            zimorodek
king's son            królewicz
kipper              pikling
kiss               całus
kitchen range          palenisko kuchenne
kitchen sink           zlew
kitchen utensils, dishes     naczynia kuchenne
kite               kania
kite               latawiec
kitsch              kiczowaty
klutz, nerd, jerk        barani łeb**
knead, mould           urabiać /urobić
kneading             mieszanie ciasta
knee               kolano
knee bend            przysiad
knee joint            staw kolanowy
knee pads            nakolanniki
kneecap             rzepka
knee-deep, knee-high       kolana (po -)
knee-high socks         podkolanówki
kneel down            klękać
kneel down            przyklęknąć
knickers             reformy
knight              rycerz
knight (chess)          skoczek
knit               dziać
knit one's brows         marszczyć brwi
knitting             dziewiarstwo
knitting machine         dziewiarska (maszyna _)
knitwear             dzianina
knock              pukać /za-
knock down            powalić (na ziemię)
knock down            wyburzać
knock down            zburzyć
knock down            zwalać /ić
knock on wood          odpukać w niemalowane drzewo
knock out, stamp         wybić
knock s.o. off his feet     ściąć kogoś z nóg
knock s.o.'s tooth out      wybić komuś ząb
knock, rap            pukać
                 kołatka
knocker (door), rattle (instrument)
knockers**            dojarki**
knockers**         globusy**
knockers**         mleczarnia**
knockers**         wymioni**
knockers**         wzgórki**
knockers**         zderzaki**
knock-knees         iksy
knock-off time       fajrant
knot (wood)         sęk
knot, tangle        supeł
know how, manage      umieć /potrafić
know sth inside out     palcu (mieć coś w małym -)
know sthg from experience  znać coś z autopsji
knowing (look)       porozumiewaczy
know-it-all         mądrala
knuckle of pork, shank   golonka
kohlrabi          kalarepa
kuemmel           kminkówka
lab coat          chałat
label            metkować
labor (birth)        porodowy
Labor Day 1st Monday Sept  Święto Pracy
labor law          kodeks pracy
laboratory assistant    laborant
laboratory, workroom    pracownia
labor-intensive       pracochłonny
labor-saving        pracooszczędny
Labour (adj.)        laburzystowski
Labrador retriever     labradorski aportujący
lace            koronka
lace curtain        firanka koronka
lack of courage       tchórzostwo
ladder           drabina
ladieś man         babiarz
ladle            chochla
ladybird          biedronka
ladybird          krówka (boża)
lady-killer         podrywacz
lady's man, womaniser    bawidamek
lag behind         zostawać w tyle
laissez-faire        leseferyzm
lamb            jagnię
lamb            owieczka
lame            chromy
lamentable         żałośny
lamprey           minóg morski
lampshade          abażur -ru -ry
land a job somewhere    zahaczyć się gzieś
land o.s. in sth      wrabiać /wrobić się w coś
land of milk and honey   kraj mlekiem i miodem płynący
land reclamation       rekultywacja
land register        kataster
Land Registry        urząd ziemski
Land Registry        urząd ziemski
land surveyor        geodeta
land surveyor        mierniczy
landfill           wysypisko
landing (make a _)      desant (wysadzić _)
landing (stairs)       spocznik
landing (stairway), podium  podest
landing craft        okręt desantowy
landing run, strip      dobieg
landing strip        lądowisko
landing troops        desantowy
landless           bezrolny
landowner          obszarnik
landowner, Earthling     ziemianin -ka
landslide          miażdżące zwycięstwo
landslide          obsunięcie się ziemi
landslide          osuwisko
lap             okrążenie
lap time           międzyczas
lapel            klapel
lapsed, prescribed      przedawniony
larch            modrzew
lard, fat          smalec
lard, pork fat        słonina
lard, suet          sadło
larder, pantry        spiżarnia
large family         liczna rodzina
lark             skrowronek
lark, skylark        skowronek
laryngitis          nieżyt krtani
laryngitis          zapalenie krtani
larynx, voice box      krtań
laser beam          wiązka laserowa
lass, pin-up girl      kociak
last but not least      Rzecz nie mniej ważna
last resort         deska (ostatnia deska ratunku)
last rites          namaszczenie (ostatni -)
last will and testament   ostatnia wola
latch, handle        antaba
latecomer          spóźnialski
latent            utajony
latent defect        wada ukryta
lateral           poboczny
lathe            tokarka
lather, foam         pienić się /s-
Latvian           łotewski
Latvian              Łotysz
laugh at             naśmiewać się/naśmiać się
laugh in one's sleeve       uśmiechać się pod nosem
laugh up one's sleeve       śmiać się do rozpuku
laughing-stock          cel pośmiewiska
laughingstock, butt of ridicule  pośmiewsko
launch (rocket)          wystrzelenie
launch a campaign         rozpocząć kampaję
laurel              wawrzyn
lavish, ample, abundant      sowity
lavish, copious          ssuty
lavish, generous use of sth    szafowanie czymś
lavishness, pomp         wystawność
law enforcement          egzekwowanie prawa
law of succession         prawo spadkowe
law of the jungle         pięść (prawo -)
law-abiding            praworządny
lawn               murawa
lawn               trawnik
lawnmower             kosiarka (do trawy)
lawyer              macenas
laxative             przeczyszczający (środek -)
lay                laicki
lay down one's arms        składać broń
lay down, place          kłaść /położyć
lay eggs             składać jaja
lay from the score        nut (grać z -)
lay the foundations        wznieść fundamenty
layette              wyprawka niemowlęca
laziness             wygodnictwo
lazy, idle            próźniaczy
lazybones             nygus
LCD                wskaźnik ciekłokrystaliczny
lead astray, confuse, flirt    bałamucić (kogoś)
lead Pb              ołów
lead poisoning          ołowica
lead, conduct           wodzić, wieść /powieść
lead, first place         prym
leaded petrol           benzyna etylizowana
leaded petrol           etylina
lead-free (petrol)        benzyna bezołowiowa
lead-free (petrol)        bezołowiowa (benzyna -)
leading              czołowy
leading              przewodni
leaf               liść
leaf through, flick through    kartkować
leaflet              ulotka
leak               przeciek
leak               wyciekać /wyciec
leak, evaporate, make o.s. scarceulatniać się /ulotnić
leak, leakage, effluent     wyciek
leak, percolate         przeciekać
leakage (secrets)        przeciekanie (sekretów)
lean (year), infertile, barren  nieurodzajny
lean fellow, poor starving man chudeusz
lean sth against         opierać się o acc.
lean-to, annex, publishing house oficyna
leap (take a -)         sus (dać -)
leap year            rok przestępny
learn sth by rote        blachę (wykuć coś na -)
learning fast          pojętny
lease              dzierżawiać -ić
lease (long)           dzierżawa (długoterminowa)
lease, tenancy          dyierżawa
leather strap, belt       rzemień
leave a coalition        wystąpić z koalicji
leave a message         zostawić wiadomość
leave her alone         zostaw ją w spokoju
leave it to me          zostaw to mnie
Leave me alone!         Zostaw mnie samego!
leave sth unsaid         domówić (nie _ czegoś)
leave this world         odejść z tego świata
                 babka
leavened pastry covered with icing sugar or chocolate
lecher              lubieżnik
lecherous, lustful        obleśny
lecture             odczyt
lecture (to give a - on)     wykład (prowadziś - z)
lecturer             prelegent
lecturer             prelekcja
lecturer             wykładowca
LED               dioda świecąca
leech              pijawka
leek               por
leeward             zawietrzny
left/right hook (boxing)     sierpowy (prawy/lewy
left-handed (person)       mańkut
left-handedness         mańkuctwo
leftist             lewacki
leg               nogawica
leg               udko
legal adviser, solicitor     radca prawny
legal age, majority       pełnoletność
legal basis           podstawa prawna
legal expert           znawca prawa
legal loophole          luka prawna
legal person, entity       osoba prawna
legal personality        osobowość prawna
legal representation       zastępstwo (prawne)
legal, statutory        ustawowy
legal, statutory        ustawowy
legally binding         prawmocny
legislate            ustaniwiać
legislation           prawodawstwo
legislation           ustawodawstwo
legislative           ustawodaczy
legislator           ustawodawca
legislator           utawodawca
legitimacy           prawowitość
legitimate           prawowity
legitimate           zasadny
legitimate expectations     uprawnione oczekiwania
legitimate expectations     uprawnione oczekiwania
leguminous plant, legume    strączkowy (roślina -a)
leguminous plants, legumes   strączkowe (rośliny _)
leitmotif            motyw przewodni
lend limit           pułap kredytu
lending library         wypożyczalnia książek
lens              soczewka
Lent              post (wielki)
Lent              Wielki Post
lentils             soczewica
Leo               Lew
leprosy             trąd
leprous             trądowaty
leprous             trędowaty
let down, drop         spuszczać/spuścić
let slip            przegapić
let slip, let out (secret)   wygadać perf.
lethal             śmiercionośny
                 leave.
Let's have another one before wenapijmy się jeszcze jednego przed wyjściem.
Let's hope the sun shines.   Byle tylko słońce świeciło.
let's just hope (that)     aby tylko
Let's set off. O.K?       No ruszamy.Co?
letter of application      zgłoszenie
letter of credit        akredytywa
letter of notice        awizo
letter of recommendation    polecający (list _)
leukaemia            białaczka
leukocyte            ciałko (białe _)
level              poziomnica
level, flatten         równać
level-headed          zrównoważony
lever              dżwignia
levy duty            oclić
levy, recruitment (army)    pobór
liabilities           pasywa
liability            obciążenie
liable for             odpowiedzalny za
liar                kłamca
liar (dzieci)           kłamczucha
libel               paszkwil
libel, slander           zniesławiać /wić
libellous             paszkwilowy
libellous             zniesławiający
liberal arts            wyzwolone (sztuki -)
Libra               Waga
lick clean             wylizywać
lid, cover             pokrywka
lid, cover             wieko
lie                leżeć /po-
lie down              kłaść się /położyć się
lie down, shape up well      układać się
lie in ambush           czatować
lie in wait for          czaić się na coś
lie in wait, be on the loo-out for dybać (na kogoś, coś)
lie on guard (dog)         warować
lie supine             wznak (leżeś na -)
lie through one's teeth      nut (kłamać jak z -)
lie, bluff, boasting        blaga
lien, right of lien        prawo zestawu
lieutenant             porucznik
life assurance           asekuracja na życie
life assurance           ubezpieczenie na życie
life belt             koło ratunkowe
life jacket            kamizelka ratunkowa
life jacket            kapok
life philosophy          światopogląd
life sentence           wyrok dożywołniego więzienia
life sentence, life estate, pensiondożywocie
life-belt             pas ratunkowy
lifeboat              szalupa
life-guard, first-aid worker    ratownik
lifelessly             drętwo
lifelong, undying         dozgonny
lift an embargo          uchylić embargo
lift an embargo          znosić embargo
lift immunity           pozbawić immunitetu
lift immunity           uchylić immunitet
lift off, bear (a weight)     unosić
lift the veil of secrecy      uchylić rąbka tajemnicy
lift up              unieść
lift, jack             podnośnik
lift, raise, erect         dźwigać
lift-off, take-off         start
light (food)            lekkostrawny
light (room, apartment)      widny
light a cigarette from another odpalać papierosa
light bulb           żarówka
light pen            światłopis
light-emitting diode LED    dioda elektroluminescencyjna
lighter             zapalniczka
lighter shade of this colour  jaśniejszy odcień tego koloru
lighthouse           latarnia morska
lightning            błyskawica
lightning            piorun
lightning-rod          piorunochron
light-year           rok świetlny
Like father like son.      Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
lilac              bez (bzu bzy)
lily of the valley       konwalia
lily-white           biała jak lilia (mleko, śnieg)
limb, artery          kończyna
lime              wapno
lime (slaked)          wapno (gaszone)
lime nitrogen          azotniak
limestone            wapień
limestone (adj.)        wapienny
limewash            farba wapienna
liming             nawapnianie
limitation (of liability)    przedawnienie (_zobowiązania)
limitation, prescription    przedawnienie
limited company         spółka akcyjna
limited company         spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
limited liability        odpowiedziałność oograniczona
limited partner         komandytariusz
limited partnership       spółka komandytowa
                ograniczony
limited, slow-witted, narrow-minded
limits, range          obręb
limp              kuleć
limp, be deficient       chromać
linden             lipa
line break           łamanie wiersza
linen (linseed)         lniany (siemię -)
linen, canvas          płótno
liner              liniowiec
lining             podszewka
lining             wyściółka
lining (detachable)       ocieplacz
link, element. Cell       ogniwo
linseed, flaxseed        siemię lniane
lion cub            lwię, lwiątko
lioness             lwica
lion's share          lwia część
lipstick            pomadka do ust
liquid             ciecz
liquid manure         gnojówka
liquid quenching       hartowanie kąpielowy
liquor store         wyszynk
liquorice           lukrecja
lisp             seplenienie
lisp (have a _)        seplenić
list, quotations       ceduła
listed securities       papiery wartościowe notowane na giełdzie
listed stocks         walory notowane na giełdzie
listen for sth        nasłuchiwać czegoś
listen, P obey        słuchać /usłuchać
literal, word-for-word    dosłowny
literally           dosłownie
literary garbage, trash    szmira
literary output        dorobek pisarza
literature          piśmiennictwo
lithium Li          lit
Lithuanian          litewski
Lithuanian          Litwin
litigation practitioner    adwokat praktyk
litigation-happy       pieniacki
litmus paper         papierek lakmusowy
litter            śmiecić
litter            zaśmiecić/zażmiecać
litter, (clutter up)     zaśmiecać /cić
litter, block, to botch    zawalać /ić
little by little, gradually  po trochu
little man*, penis      maly*
Little Red Riding Hood    Czerwony Kapturek
live             żyć /przeżyć
live (in)           mieszkać /za-
live at peace with sb     żyć z kimś w przyjaźni
live from hand to mouth    prząść (cienko -)
live out of a suitcase    żyć na walizkach
live to see sth        dożyć czegoś
lively (music, dance)     skoczny
lively, brisk         rześki
liver             wątroba
liver (dish) calf's liver   wątróbka
liver sausage         pasztetowa
liver sausage         wątrobianka
livestock           żywy inwentarz
livestock, live-bait     żywiec
livid, blue          siny
living conditions       bytowe (warunki -)
living conditions       warunki bytowe
living off immoral earnings  kuplerstwo
living room          pokój dzienny
lizard            jaszczurka
load               obciążenie
load distribution         rozkład obciążeń
load weapon, beat up sbody, kill nabić
load-carrying capacity      obciążalność
                 nabity
loaded (gun), filled (pipe), packed (room)
loading a gun           ładowanie broni
loaf               bumelować
loaf               próźnować
loaf of bread           bochenek chleba
loafer, do-nothing        nierób
loafer, idler           wałkoń
loafer, shirker, absentee     bumelant
loafing, shirking, absenteeism  bumelanctwo
loan, loan-word          zapożyczenie
loathsome             obrzydły
local dialect           gwara
local/general anaesthetic     znieczulenie miejscowe/ogólne
locate, position         ustalać położenie
locative case           miejscownik
lock, sluice-gate         zastawka 2
locker room/changing room     szatnia
lockjaw              szczękościsk
locksmith             ślusarz
locksmith             śluzarz
locomotor system         ruchowy (układ -)
locust, swarm of insects     szarańcza
lodge securities as collateral  deponować papiery wartościowy w zastaw
lofty               wzniosły
lofty, sublime          szczytny
log                kłoda
log (lumber)           dłużyca (-e)
log cabin             chata z bali
log, bale             bela
log, bale (merchandise)      bal
log, stump            bierwiono
loganberry            jeżynomalina
logging              wycinanie lasu
logging on            witanie się z systemem
loincloth             opaska biodrowa
loincloth             przepaska na biodro
loins               lędźwie
loiter              szwendać się
loiter, waste time        mitrążyć
loitering, wasting time      mitręga
long jump             skok w dal
long time no see, it's been ages! kopę lat!
long, boring text         dłużyna
longed for            upragniony
longitudinal section       przekrój podłużny
long-life (radioactivity)      długońżyciowy
long-range             dalekosiężny
loo*, john*             kibel
loo, john, can           bardacha***
look after, watch          pilnować /do-
look around for a job        rozglądaś się za pracą
look around, back          oglądać się /obejrzeć się
look down on            pogardzać
look down on others         wynosić się ponad innych
look down on s.o.          spoglądać na kogoś z góry
look forward sth          wyczekiwać czegoś
look healthy            czerstwo wyglądać
look like rain           zanosić się na deszcz
look out for s.o.          wypatrywać kogoś
look over              przepatrywać
looking-glass            zwierciadło
looks                aparycja
loom                krosno
loony, crazy            zbzikowany
loop                pętla
loop, noose, terminus (bus)     pętla
loophole              kruczek prawny
loose                luźny
loose (material)          sypki
loose change            bilon
looter               łupieżca
looter               szabrownik
looting               grabież
looting               plądrowanie
looting               szabrowanie
lorry, truck            ciężarówka
lose                postradać
lose one's breakfast, throw up puścić kawia
lose the thread of the story    zgubić wątek
lose weight             chudnąć
losing weight, slimming       schudnięcie
                   passage of time
loss of blood, expiration, run off, upływ
loss of face            blamaż
loss of speech           zanik mowy
loss, cavity (tooth)        ubytek
loss, doom, undoing         zguba
lost in thoughts          zamyślony
lost something, a loser       stratny
lost, stray (bullet)        zabłąkany
loudspeaker, megaphone       głośnik
louse                wesz
lousy                kiepski
lousy, rotten            parszywy
love-affair             miłostka
love-bite            malinka*
love-child            nieprawego łoża (dziecko z _)
love-child            owoc miłości
lovemaking            uprawianie miłości
low card             blotka
low-cut (dress)         wydelkotowany
lower middle-class, narrow mindeddrobnomieszczaństwo
                 Dolna Saksonia
Lower Saxony (Niedersachsen, Basse-Saxe)
lower, let out, cast down (eyes) spuszczać /spuścić
lowest common denominator    najmniejszy wspólny mianownik
low-interest loan        pożyczka nisko oprocentowana
lowland             nizina
lowland, low-lying        nizinny
LPG               propan-butan
Lt-Col.             ppłk
lubricants            smary
lubricate            natłuścić
lucky streak           fart
lucrative            intratny
luggage lockers         schowki na bagaż
luggage to check in       bagaż do nadania
luggage trolley         wózek bagażowy
lukewarm, unenthusiastic     ciepławy
lullaby             kołysanka
lumber room           graciarnia
lumber room           rypieciarnia
lumberjack, woodcutter      drwal
lump of sugar          kostka cukru
lump sum             ryczałt
lump, clod of earth       bryła ziemi
lunch break           przerwa obiadowa
lung               płuco
lupin(e)             łubin
lure               powab?
lure               przynęta
lure               zwabiać /bić
lurk               czyhać
lust               chuć f.
lust               żądza
lust for knowledge        żądza wiedzy
lust for sb           ciągoty (czuć _ do kogoś)
lustful, greedy         pożądliwy
lustful, lewd          lubieżny
lustre, gloss          polor
lute               lutnia
lye, liquor           ług
lymph              chłonka
lymph node            węzeł limfatyczny
lymphatic system         chłonny (układ -)
lynx              ryś
ma guarda un po'        dobra sobie
macaroni            makaron-rurki
macaroni and cheese      makaron zapiekany z serem
mace              kwiat muszkato owy
mace, wand, staff       buława
machine-gun          karabin maszynowy
machine-tool          obrabiarka
made of rags          szmaciany
made of wire          druciany
madman             obłąkany
magenta            karmazynowy
magic wand           róźdżka czarodziejska
magic, conjuring        czarnoksięski
magician, wizard        cudotwórca
magistrate           sędzia pokoj
Magna Carta          Wielka Karta Swobód
magnanimous          wielkoduszny
magnesium           magnez
magnet             magnes
magnify            powiększyć
magnify, increase       zwiększyć
magpie             sroka
mahogany            mahoń
mailing list          lista dyskusyjna
mail-order company       wysyłkowa (firma -)
mail-order trade        wysyłkowy (handel _)
maim, cripple, mutilate    okaleczyć
maimed             okaleczony
main clause          nadrzędne (zdanie -)
Main Customs Office      GUC (Główny Urząd Cel)
mainstream           główny nurt
maintenance          utrzymywanie
maintenance          utrzymywanie
maintenance, upkeep      utrzymanie
majority shareholder      akcjonariusz większościowy
make a bet           zawierać zakład
make a blunder         byka (palnąć _)
make a complaint        złożyć zażalenie
                n
make a dent in, undermine, erode adszarpywać/nadszarpnąć
make a duplicate key      dorabiać klucz
make a fire          rozpalić ogień
make a fool of oneself     wygłupić się
make a fool of sb       błażnić się
make a fuss          narobić hałas
make a fuss about sth     wydziwiać na coś
make a long face        zwiesić nos
make a match          swatać
make a mess          napaskudzić
make  a mess            świnić /na-
make  a mess, cause trouble     narobić
make  a mountain out of a molehill widły (robić z igły -)
make  a name for o.s.        wypływać
make  a name for o.s. as a speaker zasłynąć jak mówca
make  a nuisance of o.s.      brzuchu (wiercić dziurę w -)
make  a payment           wpłaty (dokonywać /dokonać -)
make  a pig of o.s.         objadać się
make  a reservation         dokonywać rezerwacji
make  a scene            urządzć scenę
make  a spectacle of o.s.      przedstawienie (robić)
make  a stand, resist        stawić opór
make  amendments          wnosić poprawki
make  amends            wynagrodzić straty
make  amends            zadośćuczynić
make  amends            zadośćuczynić
make  an act of contrition     piersi (bić się w -)
make  an appointment        zamawiać wizytę
make  an appointment for Monday   umówić się na poniedziałek
make  an appointment with s.o. umawiać się z kimś
make  an appointment with the doctorumówić się na wizytę u lekarza
make  an attempt at one's life   targnąć się na życie
make                 wkraczać /wkroczyć
    an entrance, move in, to step in
make  classified, top-secret    utajniać /nić
make  cutting remarks at s.o.    docinać komuś
make  do with sth          obywać się/obyć się czymś
make  drunk, ply with liquor    spoić
make  ends meet           związać końca z końcem
make  faces             stroić miny
make  fun              stroić żarty
make  fun of            wyśmiewać
make  fun of somebody        nabijać się
make  laugh             rozśmieszyć
make                 znaki (dawać komuś we -)
    life miserable, take its toll on s.o.
make                 odmładzać/odmodzić
    look younger, rejuvenate, bring new blood into
make  matters worse         domiar (na - złego)
make  mischief, frolic       broić
make  o.s. at home         rozgościć się
make  o.s. heard, reply       odzywać się
make  one's way, distinguish o.s. wybić się
make  out a policy         wystawić polisę
make  penitence           kajać się z powodu czegoś
make  plans             układać plany
make  representations        składać zażalenie
make  s.o. aware of sth       uświadamiać komuś coś
make  s.o. believe sth       wmawaić w kogoś coś
make  s.o. laugh          rozśmieszać kogoś
make  sth available s.o.      udostępiać coś komuś
make  the bed            ścielić łóżko
make the bed          słać łóżko /po- or za-
make the best out of a bad deal robić dobrą minę do złej gry
make the sign of the cross   kreślenie znaku kryża
make the sign of the cross   przeżegnać się
make thin            przerzedzić
                for s.o.
make time pass more pleasantly umilać komuś czas
make up for lost time      nadrabiać czas
make up for s.o.'s loss     wynagradzaś komuś stratę
make-up             charakteryzacja
male (plug)           obejmowany
male chauvinist         męski szowinista
male nurse, medical assistant  felczer
malfunction           niesprawność
malice aforethought (with _)  zamiarem bezpośrednim (z _)
malice aforethought (with _)  zamiarem bezpośrednim (z _)
malicious falsehood, slander  pomówienie
malignant tumour        nowotwór złośliwy
malnutrition          niedożywienie
malt, grist           słód
maltreatment          niewłaściwe traktowanie
mamąs boy            maminsynek
mammal             ssak
man of inflexible will     człowiek o nieugiętej woli
man of merit, just, deserved  zasłużony
man of the people        chudopachołek
man of the world, socialite   światowiec
man overboard!         burtą (człowiek za _!)
man overboard!         człowiek za burtą!
manage sth           zarządzać czymś
management           prowadzenie
                zarząd
management, governing body, board of directors
managerial           kierowniczy
managing director        dyrektor zarządzający
mane              grzywa
mangy (dog), shabby       wyliniały
man-hour            roboczogodzina
manifest itself         przejawiać się
manliness            męskość
manpower, labor         siła robocza
man-powered aircraft      mięśniolot
manslaughter          mężobójstwo
manslaughter          mord
manslaughter          nieumyłślne zabójstwo
                r
manual, hand-made wrist (watch)ęczny
manufacture           wytwarzać
manufacture, plant       wytwórnia
manure, dung          gnój
manure, dung          obornik
manure, fertiliser       nawóz
manuscript           rękopis
maple syrup          syrop klonowy
maple, clone          klon
maple, sycamore, plane     jawor
marble             marmur
marbles            kulki
March             marcowy
mare              klacz
margin (profit)        marża
marigold            aksamitka
marigold            nagietek
marigold            nogiatek
Marines            piechota morska
maritime            okrętowy
marjoram            majeranek
mark, label, brand(animals)  znakować /o-
mark, stigma          piętno
mark, stress          zaznaczać /yć
marked, characterised     nacechowany
market (selling price)     zbyt (cena -u)
market gardening        badylarstwo
marketable, in great demand  pokupny
marking, assay, determination oznaczanie
                celność
marksmanship, accuracy, relevance
marquetry           intarsja
marriage of convenience    małżeństwo z rozsądku
marriage settlement      umowa przedślubna
marrow             mlecz
marrow             szpik
marry (of men)         żenić się /o-
marry money          wżenić się w majątek
marry, get married       pobierać się
marsh, bog           moczar (-y)
marshlands           żuławy
marshmallow          prawoślaz lekarski
marshy             bagienny
marsupial           torbacz
martial law          stan wojenny
martyr, sufferer        cierpiętnik
marvellous           cudny
marvellous           przecudny
mascara            tusz do rzęs
masculine gender        rodzaj męski
mashed potatoes        purée ziemniaczane
mashing (potatoes), kneading  ugniatanie
masonry            mularstwo
masonry            murarka
masonry, brickwork       murarstwo
mass meeting, rally      wieczerza
massacre             rzeź f.
mass-produced, serial, repetitiveseryjny
master copy           kopia-matka
masterpiece           arcydzieło
master-slave           nadrzędny-podledły
Masurian Lakes          Pojeziorze Mazurskie
match              zapałka
matching, becoming        dobrany
matchmaker            swat
matchmaking           swaty pl.
material evidence        dowód istotny
maternal             macierzyński
maternity hospital        szpital położniczy
maternity leave         urlop macierzyński
maternity, motherhood      macierzyństwo
matter of life and death     gardłowa sprawa
matters arising         kwestie zaległe
Maundy Thursday         Wielki Czwartek
May Day             święto pierwszomajowe
maze, tangle           plątanina
Mazovia             Mazowsze
meadow, public green space    błonie
mean (person), abject      podły
mean (to do)           chcieć się
meaning, dirty trick       świństwo
meanness, mean trick       podłość
meantime (in the _)       międzyczasie (w _)
measles             odra
measurable            mierzalny
measure             zabieg
measure (cooking)        miarka
measurement, survey       pomiar
measures having equivalent effectśrodki o podobnym skutku
measuring tape          miarka taśmowa
meat balls in dough       kłoduny
meat galore           bród (mięsa w _)
meat loaf            rolada mięsna
meat loaf            rzymska (pieczień -)
meat spread           metka
meatball             klopsik
meatballs            pulpety
meatloaf, meatball, flop     klops
meddle with sth         wdawać się w coś
meddle with sth         wścibać w coś
media              przekazu (środki -)
media coverage          sprawodzanie w mediach
mediate,act as go-between    pośredniczyć
mediator             pośrednik
medical certificate       zaświadczenie lekarskie
medical emergency service    pogotowie ratunkowe
Medical School         AM (Akademia Medyczna)
medicine man          czarownik
medicine-man, quack       znachor
mediocre, moderate       mierny
mediocrity           mierność
meditate, ponder (over sth)   dumać (nad czymś)
meditation           rozmyślanie
Mediterranean          śródziemne morze
Mediterranean          środziemny
Mediterranean Sea        Morze środziemne
meek, manageable        potulny
meet requirements        spełniać wymagania
meet with sth          natknąć się na coś
meeting             zebranie
meeting closed to the public  posiedzenie niejawne, tajne, zamknięte
meeting open to the public   posiedzenie jawne
meeting place, venue      miejsce spotkań
melancholy           smętny
melodious            śpiewny
melons**            jabłuszka*
melt              opnieć
melt              rozpuścić
melt              roztapiać
melt              roztopić (się)
melt              topnieć
melt down, away         stopnieć
melt in the crowd        wtapiać się w tłum
meltdown            awaria stopienia reaktora
melting-pot           tygiel
                alowiec
member of the Polish People's Army (W.W.II)
member of the SS        esseman
member-state          państwo członkowskie
membrane            błona
memorable            pamiętny
memorandum           notatka
memorisation          zapomiętywanie
memory loss           zanik pamięci
meningitis           opon (zapalenie - mózgowych)
meningitis           zapalenie opon mózgowych
menopause            klimakterium
mental             umysłowy
mental cruelty         znęcanie się (psychiczne)
mental deficiency        ograniczenie umysłowe
                niedorozwój
mental deficiency, underdevelopment
mental, intellectual      myślowy
mentality            umysłowość
mentally handicapped      niedorozwinięty
mentally handicapped      upośledzony umysłowo
mentholated spirits       denaturat
mention             nadmienić
mention             wspomnieć
mention of s.o.         wzmianka o kimś
mention, name, change      wymienać /-ić
mention, reference        wzmianka
mercenary            interesowny
mercenary            żołdak
mercenary, freelance       najemnik
merchant marines         flota handlowa
merchant navy          marynarka handlowa
merciful             litościwy
merciful, charitable       miłosierny
merciless, pitiless       nielitościwy
merciless, pitiless, ruthless  bezlitosny
mercuric             rtęciowy
mercury             rtęć
mercury             żywe srebro
mercy              zmiłowanie
merge              zlewać się
meridian             południk
meringue             beza
merit              zasługa
merry, amused          rozbawiony
mesh, be interrelated      zazębiać się
mess               bałagan
mess               galimatias
mess               nieporządek
mess (be all confused)      mętlik (mieć - w głowie)
mess things up          bałaganić/nabałaganić
mess up, talk rubbish      chrzanić/schrzanić
message             przesłanie
                 Republic)
message (of the President of the orędzie (prezydenta)
messenger            goniec
messenger            posłaniec
Messiah             Mesjasz
metabolism            przemiana materii
metallurgist           hutnik
metallurgy            hutnictwo
metaphor, figure of speech    przenośnia
meteor shower          rój meteorów
meter reader           inkasent (elektrowni)
meticulous work         skrupulatna praca
metropolitan           wielkomiejski
metropolitan (taxes), capital  stołeczny
mew               miauczeć
microbe, micro-organism     drobnoustrój
microwave oven          kuchenka mikrofalowa
middle-class           mieszczański
middle-class, bourgeoisie   mieszczaństwo
midshipman          aspirant
midwife            akuszerka
midwife            położna
migratory           wędrowy
migratory (birds)       przelotne (ptaki)
Milan             Mediolan
milestone           milowy (kamień -)
militant           wojujący
militant           zagorzały 2
military activities      działania
milk             doić
milk maid, milking machine  dojarka
milkmaid, teat        dójka
milkman            mleczarz
Milky Way           Droga Mleczna
mill, grind          mleć
mill, grinder         młyn
millet            proso
millet-groat (porridge)    jaglana kasza
mimosa, feeler        czułek
mince, hamburger       mielone
mincemeat           frykasy
mind one's own business    pilnować swego nosa
mind, intellect spirit    umysł
mind-boggling sums of money bajońskie sumy
mindful of sth        pomny czegoś
minesweeper          trałowiec
minimum sentence       dolny wymiar karny
minimum wage         płaca na poziome minimum egzystencji
mining            wydobywczy
               MSWiA
Ministerstwo Spraw Wewne'trznych i Administracji
Ministry of Defence      MON (Ministerstwo Obrony Narodowy)
Ministry of Privatisation   Własnościowych (Ministerstwo Przekszałceń -)
mink             norka
mink coat           norki
mink coat           pelisa/futro z nórek
minor injury         kontuzja
minority government      rząd mniejszościowy
mint             mennica
minuscule           mulusienki
minutes            sprawozdanie z posiedzenia
miscalculate         przerachować się
miscarriage of justice    pomyłka sądowa
miscarriage, abortion     poronienie
miscarry           poronić
miscarry           ronić
miscellany, variety theater  rozmaitości
mischievous, playful     figlarny
miser, niggard         sknera
miser, niggard, tightwad    skąpiec
miserable, wretched       nędzny
misery (a sorry sight)     nędza (obraz -y i rozpaczy)
mishear             przesłyszeć się
mislead sb           wprowadzać kogoś w błąd
mislead, confuse        mylić /po-
mismatch, misfit        niedopasowanie
misogynist           mizogenik
misplace            zapodziać
misprint            omyłka drukarska
misprint, typo         chochlik drukarski
miss              chybiać
miss              nietrafny strzał
miss (the mark)         chybić celu
miss classes          opuszczać zajęcia
miss one's opportunity     zgapić się
miss the mark          cybić celu
missile             pocisk
missile             pocisk odrzutowy
mist, nebula          mgławista
mistletoe            jemioła
mistress            utzymanka
misty, hazy           zamglony
misty, steamy          zaparowany
misuse of funds         nadużycie finansowe
mix up             gmatwać
mix up, confusion        zmieszanie
mixed lot            zbieranina
mixing bowl           makutra
mixture             mieszanka
mixture ratio          skład mieszanki
moan              biadać nad czymś
moan, groan           stękać
moan, groan, whimper      jęczeć
moat              fosa
mob               chałastra
mob               motłoch
mob law             rządy ulicy
mock (sb), laugh at       przedrzeźniać (kogoś)
mock at sth           drwić z czegoś
mock, ridicule         wykpić perf.
model, standard         wzorcowy
moderate, temperate       umiarkowany
moderation           umiar
moderation, abstinence     wstrzemięźliwość
modest possessions, livestock  chudoba
moisten             wilżyć
moisten             zwilżyć
moisten, soak          zmoczyć
molar              molarny
molar              trzonowy (ząb -)
molar tooth           ząb trzonowy
molasses             melas
mole               kret
mole (on skin)          pieprzyk
molecular            cząsteczkowy
molecular structure       budowa cząsteczki
molecule             drobina (cząsteczka)
molecule             molekuła
molecule, particle        cząsteczka
molehill             kretowisko
molest, annoy, bother      trapić
molten              roztopiony
molten away           stopniały
momentum             pęd
momentum, impetus        rozmach
money order           polecenie wypłaty
money order           przekaz pieniężny
money-box            skarbonka
money-grupper          ciulacz
moneylender           kredytodawca
moneylender           pożyczkodawca
mongrel             kundel
                 for
monitor (radio), be on the watch nasłuchiwać
monk               zakonnik
monkey business         krętactwo
monkey wrench          klucz francuski
monogamy             jednożeństwo
monoplane            jednopłat
monosaccharides, simple sugars jednocukry
monosodium glutamate       glutaminian sodu
monoxide             jednotlenek
monstrous            potworny
Montenegro            Czarnogóra
mooch a drink off s.o.      naciągnąć kogoś na drinka
mood               nastrój
mood, disposition        usposobienie
moody, sullen          markotny
moonlight            fuchy (brać _)
Moonlight Sonata         Sonata Księżycowa
moonshine            samogon
moor               cumować
mooring rope           cuma
mooring, docking (space)     cumowanie
mop               miotła z pakuł
mop               zmywak na kiju
mop (head of hair)        czupryna
moral, decent         obyczajny
morbidity           chorobliwość
               p
more and more people are comingrzybywa ludzi
more than enough       aż za dużo
more than, over        przeszło+acc
morgue            kostnica
morning star, dawn      jutrzenka
moron             bałwan**
moron             tłuk
mortal            śmiertelnik
mortal (fear)         paniczny (strach)
mortar            moździeż
mortar (mil)         granatnik
mortgage           obciążać hipoteka
mortgage           zastaw hipoteczny
mortgage debenture      obligacja hipoteczna
mortgage sth         obciążać coś hipoteką
mortuary, morgue       trupiarnia
Moses             Mojżesz
mosque            meczet
mosquito           komar
moss             mech
most certainly        ani chybi
most-favo(u)red nation    kraj najwyższego uprzywilejowania
moth             mół
moth, obscurity        ćma
mother ship          statek baza
Mother Superior        przełożona (siostra -)
mother tongue         mowa ojczysta
mother-of-pearl        macica perłowa
motion, proposal (make, move) wniosek (zgłaszać /zgłosić -)
motorboat           motorówka
motor-car body        nadwozie samochodu
motorway exit         zjazd z autostrady
mould             forma
mould             odlować
mould             pleśń f.
mouldy            speśniały
mouldy            zapleśniały
mouldy            zbutwiały
moult, shed one's hair    lenieć
mound, embankment       nasyp
mount on horseback      dosiadać konia /dosiąć
mountain bike         rower górski
mountain pass, col      przełęcz
mountain ranges        pasma górskie
mountain rescue team     GOPR
mountaineer          wspinacz
mountaineering        wspinaczka górska
mountainous           górzysty
mountains of work        nawał pracy
mourner             żałobnik
mournful, funeral        żałobny
mourning             żałoba
mousetrap            łapka (na myszy)
moustache, whisker        wąs
mouth (slang)          japa**
mouth one's words        poruszać ustami
mouthpiece            ustnik
mouthpiece            wyraziciel
mouth-to-mouth resuscitation   oddychanie usta-usta
move               posunięcie
move               ruszać się /ruszyć się
move               wyprowadzić się
move               zagranie
move in closer together     ścieśniać szeregi
move in with sb         zamieszkać z kimś
                 przesiadać /przesiąść
move to another seat, change (trains)
move to the right        przesuwać się na prawo
move, move house         przeprowadzać się
move, stand back, step aside   odsuwać
mover of a bill         poseł wnioskodowca
mover, author of amendment    wnioskodawca
mow (down)            kosic wy-
much cry and little wool     z wielki chmury mały deszcz
much to the children's delight. ku radości dzieci.
muckracking           pranie budów
mucous membrane         błona ślużowa
mud, muck            błoto
muddle through          przebrnąć
muddy              błotnisty
muddy, slimy           mulisty
mud-hut             lepianka
muff**              meszek**
muff**              szczota**
muffle, soundproof        wyciszać /yć
muffler             tłumik wydechowy
                 tłumik
muffler, silencer (gun), damper (piano)
mug (face)            facjata*
mug shot             zdjęcie zatrzymanego
mug* (face)           gęba**
mug, rob             obrabowywać
mulberry             morwa
mule, slime, silt        muł
mullet              cefal
mullet              kiełb
multilateral           wielostronny
multilingual           wielojęzyczny
               awometr
multimeter, volt-ohm-milliammeter
multiple           wielokrotność
multiple choice test     wielokrotny (test -ego wyboru)
multiple crash        karambol
multiple sclerosis      stwardnienie rozsiane
multiplication factor     krotność
multiplication table     tabliczka mnożenia
multiracial          wielorasowy
multi-talented        wszechstronnie uzdolniony
mumble            kluski w gębie (mieć -)
mumble            kluski w gębie (mieć -)
mumble            mruczeć
mumble, mutter, hint, allude bąkać/bąknąć (pod nosem)
               mruk
mumbler, moaner, man of few words
mumbling           bełkot
mummy             mamusia
mumps             świnka
mum's the word        ani pari z ust
mundane, down-to-earth    przyziemny
mural, wall painting     malowidło ścienne
muscle            mięsień
muscular           mięśniowy
muscular atrophy       zanik mięśny
muscular, brawny       umięśniony
mushrooms in cream sauce   pieczarki w śmietanie
musk-rat           piżmak
Muslim            mahometanin
must             moszcz
musty             zbutwiały
musty, stale         stęchły
mute (person)         niemowa
mute, dumb          niemy
mute, speechless, tongue-tied oniemały
muted, muffled        stłumiony
mutinous           wichrzycielski
mutinous, riotous       buntowniczy
mutton            baranina
mutual admiration society   towarzystwo wzajemnej adoracji
mutual advantage       obustronna korzyść
mutual funds         fundusze wzajemne
mutual, reciprocal      obopólny
mutually, same to you     nawzajem
muzzle            kaganiec
my compliments to…      ukłony dla…
my hands are frostbitten   odmrożiłam sobie ręce
My head is splitting.     Głowa mi pęka.
mycosis            gryzbica
mycosis            grzybica
mysterious          tajemniczy
nag                szkapa 2
nag at s.o.            gderać na kogoś
nail               gwóźdż
nail file             pilnik do paznokci
nail together (planks)      zbić (deski)
nail, pin s.o. down        przycisnąć kogoś do muru
nail, stud            ćwiek
nailhead             główka gwoźdia
naked person           golas
name, appoint           mianować
namely              mianowicie
nanny               niania
nap (have a -)          drzemka (uciąć sobie -ę)
naphtha              benzyna ciężka
narcissus             narcyz
narcotic drugs          leki odurzające
narrative             gawędziarski
narrow sth down sth        zawężać coś do czegoś
                 zwężać /zwęzić
narrow, take in (dress), straighten
narrow/narrower          wąski/węższy
narrow-minded           małoduszny
narrow-mindedness         ciasnota umysłowa
nasal               nosowy
nasty               paskudny
nasty blister on my left foot.  przykry pęcherz n lewej stopie.
nasty weather           wstrętna pogoda
National Assembly         Zgromadzenie Narodowe
nationalisation          upaństwowienie
nationalist            narodowiec
nation-state           państwo narodowe
native              rodowity
native speaker          rodzimy użytkownik języka
native,aboriginal, local     tubylec
Nativity scene, creche      jasełka
natural gas            gaz ziemny
natural person          osoba fizyczna
natural science          przyrodnoznawstwo
natural sciences         nauki przyrodnicze
natural selection         dobór naturalny
naturalist            przyrodnik
nauseate, make sick        mdlić
nauseating, bland         mdły
nave               nawa
navel               pępek
navigable (river)         spławny
navy               flota wojenna
NDT non-destructive testing    badanie nieniszczące
near by              pod bokiem
near by              tuż obok
neat               składny
neat and tidy           zadbany
neat, tidy            schludny
neat, tidy, orderly        chędogi
nebula              mgławica
necessary evil          zło konieczne
neck               szyjka
neck chain            łańcuszek na szyję
neckerchief, scarf        apaszka
necklace             kolia
necklace             naszyjnik
necrosis             martwica
need, order,P require       potrzebować /za-
needles (of a conifer)      igliwie
negation             przeczenie
negative (reply)         odmowny
negative end           biegun ujemny
negative, contradictory      przeczący
negative, sub-zero        ujemny
neglect oneself          opuszczać się /opuścić się
neglect s.o.           macoszemu (traktować kogoś po -)
neglect, miserable life      poniewierka
neglectful, careless, sloppy   niedbały
negligence            medbatstwo
negligence            niedbalstwo
negligent             zaniedany
negligently            staranności (bez należytej -)
negotiable instrument       zbywalny (dokument -)
negotiate             rokować
negotiate             uzgadniać /uzgodnić
negotiate with s.o.        układać się z kimś
                  _)
negotiations (take up/ enter into rokowania (podjąć/wszcząć _)
neigh               rżeć
neighborhood           otoczka
neighborhood           sąsiedztwo
neither fish nor fowl       ni pies, ni wydra
neon lamp, tube          neonówka
nephew              bratanek
nephew              synowiec
nephritis             zapalenie nerek
nepotism             kumoterstwo
net profit            czysty (zysk _)
net, grid             siatka
nettle              pokrzywa
neurasthenia, nervous breakdown  rozstrój nerwowy
neurosis             nerwica
neurotransmitter         neuroprzekaźnik
neutralise            zobojętnić
never again            przenigdy
never mind          mniejsza z tym
Never! You're joking!     Gdzież tam!
never-ending job       syzyfowa praca
new arrival          nowoprzybyły
new moon           nów
New Year's resolution     postanowienie noworoczne
new-born           nowo narodzony
newcomer           przybysz
newlyweds           nowożeńcy
news flash          skrót wiadomości
news, rumor          wieść
newsagent           kioskarz
newsboy            gazeciarz
newt             traszka
Next door           Obok
next door           ścianą (za -)
NGO              organizacja pozarządowa
nibble at sth         skubać coś
nice and warm         cieplutki
nick             zwinąć
nickname           przezwisko
niece             synowica
niece (brother's daughter)  bratanica
Nigger (vulg.)        czarnuch
night blindness        kurza ślepota
night life          życie nocne
night owl*          nocny Marek
night safe          trezor
night shift          nocna zmiana
night shift          sztychta nocna
nightingale, good singer   słowik
nightmare, ghost       zmora
nimble, brisk         rączy
nipple            sutka
nipple (vulgar)        cyc
nipple, pacifier       smocek
nipples            sutki**
nit              gnida
nitrate            azotan
nitric            azotowy
nitric acid          azotowy (kwas _)
nitrous            azotawy
no artificial colours     barwników (bez _)
               nawał
no end of, an overwhelming amount
no great hurry        pali się (nie -)
no sooner than        natychmiast po tym jak, ledwo
no way!            ani mi się śni!
No way!            Wykluczone!
no way! forget it!      figa z makiem!
noble            szlachetny
nobleman/woman       szlachcic/szlachcianka
Noblesse oblige.      schlachectwo zobowiązuje
nod             kiwać głową
nod, bow          ukłon
noisily, boisterously    szumnie
nomadic           koczowniczy
nomenclature        mianownictwo
nominal damage       szkoda niemajątkowa
nominal damage       szkoda niemajątkowa
nomination of candidates  zgłaszanie kandydatów
nominative, denominator   mianownik
Non calpestare le aiuole!  Nie deptać trawników!
non preoccupare       nic sobie z tego nic rob
non-aggression treaty    układ o nieagresji
non-allied         niezaangażowany
non-disclosure       zatajenie
non-ferrous metals     nieżelazne (metale _)
non-negotiable instrument  dokument niezbywalny
non-profit, unprofitable  niedochodowy
non-returnable       bezzwrotny
non-returnable packaging  opakowanie bezzwrotne
nonsense          brednie
nonsense (talk _)      androny (pleśċ _)
nonsense (talk _)      banialuki (pleść _)
non-stick pan        patelnia teflonowa
non-stop*          ciurkiem
non-taxable         niepodlegający opodatkowanie
non-voting shares      akcje nieme
nook            zakątek
North Pole         Biegun Północny
northern lights       zorza polarna
nose (slang)        kilfon**
nose (slang)        klakson**
nose (slang)        nochal*
nostril           chrapa
nostril           nozdrze
not an ounce        krzta (ani krzty)
not beqt qround the bush  mówić prosto z mostu
not get enough sleep    nie dospać
not in the least!      bynajmniej!
not just anybody      nie byle kto
not to be as good as s.o.  ustępować komuś
not to give a shit for*   olewać
not to sleep a wink     nie zmrużyć oczy
notary (public)       rejent
notch            szczerba
notches           ząbki
note down, enrol      zapisać
note, postscript         przypisek
notebook             notes
notepad             blok
notepad, small pulley      bloczek
notes, diary           zapiski
nothing doing!          numer (ten - nie przejdzie!)
notice (to dismiss), lay-off   wymówienie
notice, perceive         spostrzegać /spostrzec
noticeable            odczuwalny
noticeable            zauważalny
noticeable, perceivable     dostrzegalny
                 uchwytny
noticeable, perceptible, reachable (person)
noticeboard           tablica ogłoszeń
notification           zawiadomienie
notion, idea           wyobrażenie
notorious, glorious       sławetny
noun               rzeczownik
nourish o.s.           odżywiać się
nourishing cream         odżywczy (krem _)
nourishing, satiating      sytny
nourishment           odżywianie
novel              powieść f.
novelist             powieściopisarz
novice, beginner         nowicjusz
now way I can do that      nijak nie mogę tego zrobić
nozzle, jet           dysza
nuclear fission         rozszczepienie jądra atomowego
nuclear war-head         głowica jądrowa
nucleus             jądro komórkowe
nudge              szturchać /nąć
nugget (gold)          samorodek
nuisance             niedogodność
nuisance             utrapienie
null and void, bygone      niebyły
numb               odrętwiały
numb               zdrętwiały
numb               zgrabiały
numb the pain          łagodzić ból
numb, dry            drętwy
numb, gone to sleep       ścierpły
numberplate           tablica rejestracyjna
numbness, stupor         odrętwienie
numskull, cretin         bezmózgowiec
nun               mniszka
nun               zakonnica
nurse              niańczyć
nurse, fondle          chuchać/chuchnąć na kogoś
nursemaid            bona
nursery (trees)         szkółka
nursery rhymes          wyliczanki dla dzieci
nursery-class teacher       przedszkolanka
nut                dokrętka
nut of a screw          nakrętka
nut, madman            świr
nutcracker            dziadek do orzechów
nutmeg              gałka muszkatołowa
nutritious            pożywny
nymph               boginka
oak forest            dąbrowa
oak tree             dąb
oak wood             dębina
oar, paddle            wiosło
oath of allegiance        przysięga na wierność
oath, sworn attestation (in court)przysięga
oats               owies
obedience             posłuch
obedience             posłuszeństwo
obese               opasły
obese               otyły
obese, fat            opaly
obey               słuchać się /u-
obey               usłuchać
obey an order           rozkaz (wykonać -)
obey, abide by          przestrzegać /przestrzec
objectiveness           przedmiotowość
obligation, commitment      zobowiązanie
obligatory, compulsory      przymusowy
obliged to do sth         zoboziązany do czegoś
obliging, co-operative      uczynny
oblique, diagonal         ukośny
oblivion             zapomnienie
                 podłużny
oblong, elongated, longitudinal, lengthways
oboe               obój
obscene, bawdy          sprośny
obsequious, overly polite     ugrzeczniony
observant, perceptive       spostrzegawczy
obstacle             przeszkoda
obstacle race           bieg z przeszkodami
obstetrician           akuszer
obstetrician           położnik
obstetrics            położnictwo
obstinacy             upór
obstructing the police      utrudnianie pracy policji
obstructing the police      utrudnianie pracy policji
obstruction (med)         niedrożność
obtuse angle           kąt rozwarty
obtuse angle           rozwarty kąt
occasional, casual        przygodny
occasional, hit-and-run       dorywczy
occipital lobe           płat potyliczny
occiput               potylica
occupancy              zajmowanie
occupant              lokator
occupation, job           wykonywany (zawód -)
occupational disease        choroba zawodowa
occurrence             występowanie
odd                 nieparzysty
odd jobs              dorywcza (praca -)
odd jobs              dorywcze (zajęcia _)
odd number             liczba nieparzysta
odor                odór
oedema, swelling, tumour      obrzęk
oesophagus, throat         przełyk
of morals              obyczajowy
of sound mind            świadomy
off the beaten track        odludziu (na -)
off the top of one's head      z głowy
offal                podroby
offence               przekroczenie
offend               uchybiać
offend s.o.             ubliżać komuś
offended, hurt           urażony
offensive (carry out an _)     natarcie (przeprowadzić _)
offensive weapon          zaczepna (broń _)
offensive, insulting        ubliżający
offensive, susceptible, touchy   obrażliwy
offering, contribution to charity  datek
off-hand, unceremonious       obcesowy
office               urząd
office building           biurowiec
office hours            urzędowanie (godziny -a)
official              urzędowy
official announcement        obwieszczenie (urzędowe)
Official Journal          Dziennik Urzędowy
Official Journal          Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
official quotation list       ceduła (urzędowa _ giełdowa)
official superior          zwierzchnik służbowy
official, business (trip)      służbowy
officious              nadgorliwy
officiousness            służbistość
offside (sport), burned up     spalony
offspring              młode decl like adj
ogle, make eyes           mizdrzyć się
Oh, do stop it.           Przestańże.
oil                 ropa naftowa
oil can               bańka do oleju
oil rig, well            szyb naftowy
oil shale          olej łupkowy
oil slick          płama ropy na morzu
oil trap          chwytacz oleju
oil well          szyb naftowy
oil well          wiertnia
oil(seed) cake       makuch
oil, lubricate       oliwić /na+
oilcan           oliwiarka
oilcloth          cerata
oil-field          zagłębie naftowe
oilseeds          nasiona oleiste
oilseeds          rośliny oleiste
oilwell           odwiert naftowy
ointment          maść
okra (lady's fingers)    piżmian jadalny
old age, antiquity     starość
old boy, alumnus      wychowanek 2
old fart (vulgar)      pierdzioch
old fashioned        staromodny
old times, ancient     starodawny
old-fashioned, backward   zacofany
old-timer          autoramentu (człowiek dawnego _)
olfactory          węchowy
olive branch        gałążka oliwna
Olympic flame, torch    znicz olimpiski
omen            wróźba
omen, trailer (TV)     zwastun ?
ominous, sinister      złowieszczy
ominous, sinister      złowrogi
omission          opuszczenie
omniscient         wszystkowiedzący
omnivorous         wszystkożerny
on a leash, chain, tether  uwięź (na uwiezi)
on all fours        czworach (na -)
on an empty stomach     czczy (na - żołądek)
on and off, casually    dorywczo
on average         przeciętnie
on call, orderly      dyżurny
on edge, edgewise      kant (na _)
on equal terms       równy (jak - z równym)
on foot           piechotą
on my word         dalibóg
on one's back        wznak, na wznak
on one's back, supine    na wznak
on one's deathbed      łożu (na - śmierci)
on purpose         naumyślnie
on purpose         umyślnie
on purpose, deliberately  rozmyślnie
on record          zaprotokolowany
on sale              wysprzedaży (na _)
on staff, permanent post      etacie (na _)
on the brink of a precipice    skraju (na - przepaści)
on the brink of poverty      skraju (na - nędzy)
on the dole            zasiłku (na _)
on the face of it         na pozór
on the kitchen counter       na blacie kuchennym
on the margins of society     nawiasem (poza -)
on the sly             chyłkiem
on the spot, when needed      doraźnie
on the surface           pozornie
on the top shelf          na górnej półce
on time              czas (na czas)
on time, punctually        terminowo
on top of that           dokładka (na -)
once and for all          raz na zawsze
once upon a time          ongiś
one for the road!         Strzemiennego!
one-day('s)            jednodniowy
one-night stand          przygoda na jedną noc
one-night stand          skok w bok
one-way              jedno kierunkowy
one-way street           jednokierunkowa (ulica -)
one-zloty coin           złotówka
onion               cebula
on-line/off-line          podłączony/odłączony
onlooker              gap
onomatopoeic            dźwiękonaśladowczy
onsider, settle accounts      lubić się /po-
open credit            akredytywa bezdokumentowa
open hearing            rozprawa otwarta
open proceedings          wszcząć postępowanie
open-cast mining, strip mining eksploatacja naziemna
open-minded            wolny od uprzezeń
                  sprawny
operative, in working order, efficient
                  mniemanie
opinion, meaning, notion, conception
opportunity            sposobność
oppress              ciemiężyć
oppress              uciskać
oppress, worry           gnębić
oppress,burden, tread down     uciemiężać
oppressed             uciśniony
oppression             ucisk
oppressive heat          skwar
oppressor             ciemięzca
oppressor             ciemiężyciel
oppressor             ciemiężyciel
opt out              derogacja trwała
optic fibre            światłowód
optical character recognition  odczytanie optycznie pisma
optional            nadobowiązkowy
or more             okładem (z -)
oracle             wyrocznia
oral (medicine)         doustny
orator (eloquent)        krasomówca m.
orchard             sad
orchid             storczyk
ordeal             katorga
order              ład
order              zlecenie
order, command (give a _)    rozkaz
order, command, writ      nakaz
orderly             salowa
orders from above        odgórne zarządzenie
ordinal number         liczebnik porządkowy
ordinal, serial (number)    porządkowy
ordinary(bishop)        ordynariusz
ordinary, common        tuzinkowy
ordinate            rzędna
ordination           święcenia kapłańskie
ore               kruszec
ore               ruda
ore               rura
ore enrichment         wzbogacanie rud
oregano             lebiodka
organ              narząd
organ donation         oddawanie organów
organised crime         związek przestępny
original, natural        samorodny
orphan             sierota
orphanage            dom dziecka
orthodontist          chirurg szczękowy
Orthodox church         cerkiew f.
Orthodox church         cerkiewny
oscillation (electric _)    drgania elektryczne
oscillatory wave        drgająca (fala _)
osseous             kostny
ostrich             struś
other side of the coin     odwrotna strona medalu
otherness            odmienność
otter, bitch (vulg.)      wydra
out of court (settle _)     polubownie (załatwić sprawę _)
out of print, used up      wyczerpany
out of sorts          sos (nie w -ie)
out of stock          brak na składzie
out of the blue         zowąd (ni stąd ni -)
out!              wynocha!
outbid             przelicytować
outcast             wyrzutek (społeczeństwa)
outgoing            ustąpujący
outgoing            ustępujący
outgrowth, teenager, juvenile  wyrostek
outlandish           dziwaczy
outlaw             infamis
outlaw             wyjmować spod prawa
outlaw, exile          banita
outlay             nakład
outlet, estuary, mouth     ujście
outline             konspekt
outline, contour        obrys
outline, draft, sketch     zarys
outpatientś clinic       ambulatorium
out-patients department     przychodnia przyszpitalna
output, efficiency       uzysk
output, production       wydobycie
outrageous           oburzający
outrun             prześcigać /nąć
outside             dworze (na-)
outside             na polu
outsider            postronna (osoba )
outskirts            kraniec miasta
outstanding debt, receivables  wierzytelność -ści
outstanding debts        należności zaległe
oval, cylindrical        obły
ovary              jajnik
oven              piekarnik
over a low heat         na wolnym ogniu
over! (radio)          odbiór!
overburden, overwork      przeciążenie
overburdened with work     przeciążony pracy
overcoat            palto
overcoat            płaszcz
overcurrant           przetężenie
overdevelopment         przewołanie
overdose            przedawkować
overdraft            debet
overdraft            przekroczenie konta
overdraw one's account     przekroczyć saldo/stan konta
overdrawn credit        przekroczony (kredyt _)
overdrive, step-up gear     nadbieg
overdue             przekroczony
overestimate, overrate     przeceniać /nić
overexposed           prześwietlony
over-fed, bloated        wyżarty
overful, overcrowded      przepełniony
overgrow            obrastać
overgrown, unshaven       obrośnięty
overhead price          cena ryczałtowa
overhead, slide projector     rzutnik (slajdów)
overhear, eavesdrop        podsłuchiwać
overjoyed             uradowany
overlap              zachodzić na siebie
overlook             przeoczyć
overlook, override, pass over   pomijać
overmanning            nadmiar siły roboczej
overpaid             przepłacany
overpopulated           przeludniony
overpopulatlon          przeludnienie
override             lekceważyć
override a veto          obalić weto
overriding interest        interes nadrzędny
overrule             stanowić ponad
overrule, set aside        uchylać
overseas             zamorski
overshoe             śniegowiec
oversight             przeoczenie
oversight, neglect        niedopatrzenie
oversleep             zasypiać/zaspać
oversteering           nadsterowność
overtake, pass          wyprzedzenie
over-the-counter market      wtórny rynek akcji
overthrow, abolish,        obalić
overtime             dogrywka
overtime             godziny nadliczbowe
overtime             nadgodziny
overturn cars           przewracać samochody
overturn, upset          przewracać
overvoltage protection      zabezpieczenie nadpięciowe
overweight            nadwaga
overwhelm             zmiażdżyć
overwhelm, overpower       obezwładniać/ -ić
overwhelming           przytłaczający
overwhelming, general, plenary  walny
                 (meeting)
overwork             zapracowywać/zapracować
overworked            spracowany
ovulation             jajeczkowanie
owl                sowa
own resources           środki własne
owner-occupied flat        włażnościowy (mieszkanie -)
ox, steer             wół
oxidant              utleniacz
oxidation             utletnianie
oxide               tlenek
oxidise              utleniać się
oxygen              tlen
oxygen mask            maska tlenowa
oxygenate           natleniać
oyster             ostryga
pace, plod along, strut    stąpać
pacemaker           rozrusznik
Pacific Ocean         Ocean Spokojny
Pacific ocean         Ocean Spokojny
pacifier            smoczek
pack animal          juczne (zwierzę -)
pack of dogs          sfora
pack of lies          stek kłamstw
pack up (things)*, blow it   nawalać /ić
package, gang*         paczka
packed lunch          prowiant (suchy -)
packer             pakowacz
paddleboat           statek kołowy
paddock, subterfuge, catwalk  wybieg
paddy wagon          więżniarka
padlock            kłódka
pagan, heathen         poganin-poganka
pagan, heathen         pogański
page layout          układ graficzny strony
page, bellboy         goniec hotelowy
pagination           paginacja
paid by the day        dniówkowy
painful, intense        dotkliwy
painstaking work        staranna praca
paint             malować /na-
paint roller          rolka do malowania
paint roller          wałek do malowania
paint shop           lakierna
painting            malowidło
palatable, digestible food   strawna
palate             podniebienie
pale              blady
pale, stake          pal
Palm Sunday          Niedziela Palmowa
palm tree           palma
pampered, spic-and-span    wychuchany
pancake pastry with apples   jabłka w cieście
panel(l)ing          boazeria
panic             popłoch
pansey             bratek
pant, gape           ziać
pant, wheeze          dyszeć
panties, knickers       majtki
pants, trousers        portki
papacy             papiestwo
Papal Nuncio          nuncjusz papieski
paper clips          spinacze
paper cutter         gilotyna
paper pulp          ścier
paper towels         serwetki papierowe
paperhanger          tapeciarz
paperwork           papierkowa robota
parable, tale         przypowieść
parachute jumper       skoczek spadochronny
parachuting          spadochroniarstwo
parachutist          skoczek spadochronowy
parade sth          afiszować się (z) czymś
parade, display        popis
paraglider, hang-glider    lotnia
paragon of virtue       wzór cnót
paragraph           akapit
paragraph, lavatory      ustępliwy
parallel           prosta równoległa
parallel (latitude)      równoleżnik
parallel bars         drążek (drążki) (gymnastyczne)
parallel bars         porącze
parallel bars         poręcze (symetryczne)
parallel to          równoległy
paralysis           bezwład
parasite           pasożyt
parasite, sponger       darmozjazd
parasympathetic nervous systemprzywspółczulny (układ nrewowy -)
parboiling          podgotowywanie potrawy
parcel, errand        posyłka
pardon            ułaskawiać /wić
pardon, indulgence      odpust
parent company        firma macierzysta
parent directory       katalog nadrzędny
parental leave        wychowawczy (urlop -)
parenthesis, brackets     nawias
parenthetical         nawiasowy
parent-teacher's meeting   wywiadówka
paring knife         obierania (nóż do _)
parish church         fara
parking meter         zegar parkingowy
parking place (rear end)**  garaż**
parliamentary group      koło parlamentarne
parliamentary privilege    immunitet poselski
parochial           zaściankowy
parole            warunkowe (zwolnienie -)
parole            zwalniać warunkowo
parsley            natka pietruszki
parsley            pietruszka
parsnip            pasternak
parson, rector, parish priest proboszcz
part of speech        część mowy
partial             cząstkowy
partiality, bias         stronniczość
participle            forma imięsłowa
particle (alpha, beta)      cząstka (alfa, beta)
particularly           zwłaszcza
parting, separation       rozstanie
partisan, supporter       stronnik
partition            przegroda
partition-wall          przepierzenie
partly, in a way         poniekąd
partner (silent _)        wspólnik (cichy _)
partnership, company       spółka
partnership, connivance     wspóludział
partridge            kuropatwa
party congress          zjazd partii
pass               mijać (na drodze)
pass a budget          uchwalić budżet
pass a law            uchwalać
pass a resolution        przyjąć uchwałę
pass by, elapse         minąć
                 centra
pass to the centre-forward (soccer)
pass water            oddawać mocz
pass, overtake (car)       wyprzedzać
                 spędzać /spędzić
pass, spend time, round up (cattle)
passer-by, pedestrian      przechodzień
passing acquaintance       przygodna znajomość
passion             namiętność
passionate            zapamiętały
passionate, keen         namiętny
passive resistance        bierny opór
Passover             Pascha
password             hasło
past participle         imięsłów bierny
pasture land (in the mountains) hala
pasture, feed          żer
pasture, grazing land      pastwisko
pat on the back         klepać kogoś po plecach
patch (cabbage)         zagon
patch (land)           grządka
patch (up)            łatać za/
patch-work            łatanina
patent application        zgłoszenie praw patentowych
patent leather shoes       lakierki
patent office          urząd patentowy
patent office          urząd patentowy
patent office          urząd patentowy
patent pending          patent zgłoszony
paternoster           dźwig okrężny
path               dróżka
pathetic            żenujący
pathological, morbid      chorobliwy
patience            cierpliwość
patient             cierpliwy
patisserie, bakery       ciastkarnia
patrol (scouts), host      zastęp
pattern             wzorek
pattern (clothes)        wykrój
patterned            wzory (we -)
pauper, destitute person    nędzarz
pause to catch one's breath   nabrać tchu
pave              brukować
pavement            bruk
paw               łapa
pawn              pionek
                pion
pawn (chess), perpendicular, department
pawn a watch          zastawiać zegarek
pawn note            rewers zastawny
pay               płacić /za-
pay               uiszczać /uiścić
pay compliments         prawić komplementy
pay for sth           pokutować /od- za coś
pay in kind           natura, płacić w naturze
pay off, repay a debt      spłacić
pay raise            podwyższenie
pay s.o. a visit        składać komuś wizytę
pay the earth for sth      płacić krocie na coś
pay tribute           składać hołd
pay, allowance, salary     uposażenie
payable on sight        awista (płatny _)
pay-as-you-go          zliczanie kosztów postępowania
payback, rebate, return, phrase zwrot
pay-day             dzień wypłaty
payee              remitent
paying party          alimentator
payload             ciężar użyteczny
payment             wpłata
payment authority        upoważenie do wypłaty
payment notice         wezwanie płatnicze
payment(of a bill, rent)    uiszczenie
payroll             siatka płac
PE (physical education)     WF (wychowanie fizyczne)
peace agreement         porozumienie pokój
peaceful coexistence      pokojowe współistnienie
peace-maker           parlamentariusz
peach, peachtree        brzoskwinia
peacock (proud as a -)     paw (dumny jak -)
peak load            obciążenie szczytowe
peak period           okres szczytowy
peak, promontory         cypel
peak, summit           wierzchołek
peanut              fistaszek
peanut              orzech ziemny
peanut butter           masło orzechowy
pear               gruszka
pear, pear-tree          grusza
pearl barley           perlówka
pearls for swine         perły (rzucać _ przed wieprze)
peasant              wieśniak
peasantry             chłopstwo
peat               torf
pebble              kamyk
pebble beach           kamienista plaża
pecan nut             orzech laskowy (amerykański -)
pedantry             drobiazgowość
peddler, hawker          domokrążca
pedestal, plinth, socle      cokół
peel, shell, elect, choose    obierać
peeler              obierak do warzyw
peeling (fruit, vegetables)food  obieranie
peepers (eyes)          ślepia*
peephole, inspection opening   wziernik
peephole, sight, viewfinder    wizjer
peeping Tom, eavesdropper     ciekawski
peep-show             fotoplastykon
peer               człowiek równy
peer               par
peer, contemporary        rówieśnik
peerage              parostwo
peerage              parowie
peg, plug             czop
peg, stake            palik
pellet              grudka
pelletizing            grudkowanie
pellets              pasza granulowana
pelvic              biodrowy
pelvis              miednica
pen (pig)             zagroda
pen pal              przyjaciel koresponencyjny
pen refill            wkład do długopisu
penalty              rzut karny
pencil case            piórnik
pencil lead            rysik
pencil moustache         wąsik
pencil sharpener         temperówka
pendant              wisiorek
pendant, key ring         breloczek
pending              toku (w _)
pending              toku (w _)
pending              zawisły
                 sprawa w toku
pending case (in court), lis pendens?
pendulum             wahadło
penetrate             przedostać
penetrate sth, get to the core  wnikać /wnikąć
penetrating, discerning      wnikliwy
penetrating, sharp        przenikliwy
penholder             obsadka
peninsula             półwysep
penis               prącie
penitence             pokuta
penny               pens
pensioner             emeryt
pentagon             pięciobok
pentathlon            pięciobój
penultimate            przedostatni
peony               piwonia
pepper mill            młynek do pieprzu
pepper shaker           pieprzniczka
peppermint            mięta pieprzowa
peptic ulcer           wrzód trawienny
per capita            głowę (na -)
per se              sobie (w _)
perceptible, noticeable      wyczuwalny
perception            dostrzeganie
perch, bass            okoń
perchlorate            nadchloran
percolate             przesiąkać
percussive            udarowy
perdere il filo          tracić wątek
perennial             bylina
perfect participle        imięsłów uprzedni
perfection            doskonałość
perfective imperfective      dodkonany -niedokonany
perforated            dziurkowany
perform              wykonywać
performance            wyniki
performance (engine)       osiągi
performance, appearance, ledge występ
performer             odtwórca
pericardium            osierdzie
periodic table          okresowy układ pierwiastków
periodic table of elements    układ okresowy pierwiastków
periosteum            okostna
peripheral nervous system     obwodowy układ nerwowy
peripheral nervous system     układ nerwowy obwodowy
peritoneum            otrzewna
peritonitis            zapalenie otrzewnej
periwinkle, myrtle      barwinek
perjure            krzywoprzysięgać
perjury            fałszywe zeznanie
perjury            krzywoprzysięctwo
perjury            krzywoprzysięstwo
permeable           drożny
permeable           przepuszczalny
permit            przepustka
peroxide           nadtlenek
perpendicular         prostopadła (linia _)
perpendicular line      prosta prostopadła
persecute           prześladować
persecute           szykanować
persecution          prześladowanie
persecutor          prześladowca
persist, insist        upierać się
persistence          zawziętość
persistent, tenacious     nieustęliwy
personal           osobisty
personality cult       kult jednostki
personify, embody       uosabiać
perspiratory         napotny
persuade           przekonywać /przekonać
persuade s.o. to do sth    skłaniać kogoś do zrobienia czegoś
pertinent, relevant      odnośny
pertusis, whooping cough   krzytusiec
perverse, contrary      przekorny
perverse, subversive     przewrotny
perversity, viciousness    przewrotność
pervert            zboczeniec
perverted           zboczony
pessimism           zwątpienie
pester s.o. for sth      nagabywać kogoś o coś
pestilent           morowy
pet              zwierzę domowe
pet, caress          pieścić się
peter, cock**         fiut**
petty cash          gotówka podręczna
petty thief, pilferer     złodziejaszek
petty, fussy, meticulous   małostkowy
phantom, apparition      zjawa
               Program Pomocy Polsce their economies
PHARE-Poland and Hungary - Assistance or restructuring i Węgrom w Restrukturyzacji Gospodrki (PHARE)
phase inverter        odwracacz fazy
pheasant           bażant
phone booth          budka telefoniczna
phonetics           głosownia
phoney, trashy        lipny
photovoltaic cell       komórka fotowoltaiczna
photovoltaic cell       ogniwo fotoelektryczne
physical education     wychowanie fizyczne
piano tuner         stroiciel fortepianów
pica            cycero
pick one's nose       dłubać w nosie
pick out (mistakes)     wychwytywać /cić
pick up a station      złapać (stację)
pick-a-stick        bierki
picket           pikieta
picket line         linea pikiety
pickle, gherkin       korniszon
pickled herring       moskalik
pickled shank        golonka peklowana
pickles           marynaty
pick-pocket         rzezimieszek
pick-up truck, van     półcieżarowy (samochód _)
picnic           majówka
picture of health      okaz zdrowia
pie chart          kołowy (diagram -)
pie chart          wykres kołowy
pie, paté          pasztet
piebald           łaciaty
piece of cake*       bułka z masłem
piece of cake*       małe piwo
pier            molo
pier, jetty         pirs
pier, jetty, gangway    pomost
pierce           przesywać /przeszyć
piercing, cutting through  przebicie
piercing, impressive    przejmujący
pig             świnia
pigeon           gołąb
pigeon           gołąbek
pigeon           golębica
pigeonhole         szufladować
piglet           prosiak
pig's blood soup      czernina
pig's knuckles/trotters   nogi wieprzowe
pigsty           chlew
pigtail           warkoczyk
pike perch, zander     sandacz
pike, perch         szczupak
pile (of wood)       stos (układać w -)
pile driving        pogrążanie pali
pile it on thick      bajerować
pile up, accumulate     piętrzyć
pile up, fail        nawalić
pile, heap         pryzma
pile-driver         kafar
pilgrim           pątnik
pillar, column, pole        słup
pillory, whipping post       pręgierz
pillow-case            poszewka
pillow-case            powloczka
pimento, allspice         ziele angielskie
pimp                alfons
pimp                sutener
pimple               krosta
pimple               pryszcz
pimply, spotty           pryszczaty
pin                kręgiel
pin up               upinać /upiąć
pinafore              fartuszek
pinch (shoes), dig into skin    ugniatać
pinch*               zwędzić
pine (tree)            sosna
pine wood             sośnica
pine, fir             choinka
pineal gland            szyszynka
pineapple 2)rascal, rogue     ananas
pining, yearning, longing for   stęskniony
pious, religious          nabożny
pip (apple, orange), stone, seed  pestka
pipe bend             krzywak rurowy
pipe dream             marzenie ściętej głowy
pipeline              ciąg rur
pipe-line             rurociąg
Pisces               Ryby
piss                odlać się***
piss (vulg.)            szczać
piss off*             wkurzać /yć
pistil (bot.)           słupek
piston head            główka tłoka
piston, crowd           tłok
pitchfork             widły pl.
pith, marrow, essence       rdzeń
pituitary gland          przysadka mózgowa
placate s.o.            ugłaskiwać kogoś
place a veto            weto (zgłaszać /zgłosić - wobec +gen)
place, put             umieszać
place, set             stawiać /po-
plague, pest, jungle        dżuma
plaice               płastuga (gładzica)
plain               gładki
plain               równina
plainclothes            cywilu (w _)
plaintiff             oskarżyciel
plaintiff             powód
plait, blabber           pleść /s- or za-
plane              hebel
plane              heblować
plane (tool)          strug
plane, level          równia
planned (economy), state-owneduspołeczniony
planned economy         gospodarka planowa
planning permission       pozwolenie na budowę
plant              sadzić
plant evidence         fabrykować dowody
plant, seedling         sadzonka
planter             sadzarka
plasma             osocze
plaster (work)         tynk
plastered            sztywny z przepicia
plasterer            ekspedient/katynkarz
plastic             sztuczne tworzywo
plastic             tworzyno sztuczne
plastic             tworzywo
plateau             płaskowyż
platform ticket         peronówka
platinum blonde         platynowa blondynka
platitude            frazes
play (musical instrument)    grać /za-
play a trick          spłatać figla
play an encore         bisować
play blind man's bluff     ciuciubabka (bawić się w -ę)
play bridge/poker        rżnąć w brydża/pokera
play by ear           grać ze słuchu
play by ear           słuchu (grać ze -)
play hide-and-seek       bawić się w chowanego
play tag            berka (grać w _)
play tag            grać w berka
play tricks           psocić
play truant           wagary pl. (iść na -)
play truant, hooky       wagarować
play, enjoy oneself       bawić się /za-
player (CD, video, cassette)  odtwarzacz
playful             filuterny
playground           ogródek jordanowski
playpen             kojec
playwright           dramaopisarz
plea              odpowiedź pozwanego
plea bargaining         ugoda sądowa
plea bargaining         ugoda sądowa
plead              bronić w sprawie
plead s.o.'s case        ujmować się za kimś
plead, pester, show the door  wypraszać
pleasing to the eye       przyjemny dla oka
pleasure, satisfaction, delight rozkosz f.
pleat skirt           spódnica plisowana
                 cyrograf
pledge, bond (sign a pact with the devil) (podpisać -)
pledge, pawnshop         lombard
plenary assembly         zgromadzenie plenarne
plentiful            obfity
pliers              cążki
pliers              cęgi
pliers              kombinerki
plot               fabuła
plot of land           działka
plot, conspiracy         spisek
plot, conspiracy         sprzysiężenie
plot, contrive          ukartować perf.
plot, scheme v.         knuć
plough              pług
plough, work hard        orać
ploughing, drudgery*       orka
ploughman            oracz
ploughshare           lemierz
plow, plough           zaorać
pluck up one's courage      zebrać się na odwagę
pluck, pick, plume        skubać /nąć
plucky guy            chwat
plug and play          podłącz i pracuj
plug and socket         sprzęgnik
plug in             włączać wtyczkę
plug sth in           włączać coś do sieci
plug, insertion         wtyczka
plug, obstruct          czopować
plum               śliwka
plum               węgierka
plum jam             powidła
plum tree            śliwa
plumage             upierzenie
plumber             hydraulik
plumber, pipefitter       hydraulnik
plump, spongy          pulchny
plunder, ransack         plądrować
plunder, rob           łupić
ply s.o. with drink       poić /s- kogoś
plywood             dykta
plywood             sklejka
ply-wood             sklejka
PMS (pre-menstrual stress)    ZNP (zespół napięcia przedmiesiączkowego)
                 d
pneumatic tire, tube, air chamber ętka
pneumonia            zapalenie płuc
poached eggs           jaja w koszulkach
poacher, trespasser       kłusownik
poaching             klusownictwo
pocket-knife            nożyk
pockmarked             ospowaty
pod                strąk
point of contact, contact (elec) styk
point of intersection       punkt przecięcia
point of order           wniosek formalny
pointed, sharp           spiczesty
pointless, missed, unsuccessful chybiony
poison v.             otruć
poison, depress          struć
poisoning             zatrucie
poisonous             jadowity
poke, pick one's teeth       dłubać
poker               pogrzebacz
polar               biegunowy
polar cat             niedźwiedź biały
pole vault             skok o tyczce
pole, perch            tyczka
pole, rod             żerdź f.
pole, rod, life preserver     drąg
police beat            rewir policyjny
policy holder           beneficjent polisy
policy holder           posiadacz policy
poliomyelitis           choroba Heinego-Medina
poliomyelitis           zapalenie istoty szarej
Polish cheese speciality      oscypek
                  zrazy polskie
Polish collops (beef slices with onion an mushrooms in red wine sauce)
Polish fried cookies, dry twigs  chrust
Polish roast pork with prunes   schab po polsku ze śliwkami
Polish State Railways       PKP (Polskie Koleje Państwowe)
polite, courteous         układny
political             ustrojowy
political affiliation       przynależność partyjna
political correctness       politycza poprawność
political group          ugrupowanie polityczne
polka-dot             groszki (w -)
poll tax              podatek pogłówny
pollen count            stężenie pyłków
pollination            zapylanie
polluter pays principle      zasada ,,truciciel płaci''
polonium              polon
polygamy              wielożeństwo
polygon              wielokąt
polygon              wielokąt
polysaccharides          wielocukri
pomegranate            granat
Pomerania             Pomorze
Pomeranian             pomorski
pomp, splendor           przepych
pompous              patetyczny
pompous, resonant         huczny
pond, joint (anat)         staw
ponder               przemyśliwać
ponder how to do          rozmyślać
pony                kuczyk
pony, ponytail           kucyk
ponytail              koński ogon
pool                pula
pool                rozlewisko
pool                sadzawka
poop*               rufa**
poor                ubogi
poor substitute for sth      namiastka czegoś
poor thing             nieborak
poor thing             niebożę
popcorn              prażona kukurydza
poplar               topola
poppy (flower)           mak
poppy seed cake          makownik
poppy seed strudel         makowiec
populace              pospólstwo
populace, mob           popólstwo
popular              lubiany
popular, in demand         wzięty
popularity             poczytność
popularity             wzięcie
population boom, baby boom     wyż demograficzny
porcupine             jeżozwierz
pork                wieprzowina
pork chop             kotlet schabowy z kością
pork chop             schabowy (kotlet -)
pork chops             zrazy wieprzowe
pork scratchings          skwarki
pork-chop             schab
porous               porowaty
porpoise              morświn
porridge, oatmeal         owsianka
port of arrival          port docelowy
port of registry          port macierzysty
port side             burta (lewa _)
port side             lewa burta
portable,metaphorical       przenośny
portare via            uwieźć
porter               tragarz
portfolio             teka
portfolio (minister without a _)  teki (minister bez _)
porthole              iluminator
portly               zażywny
positive charge        ładunek dodatni
positive end          biegun dodatni
positive, assertive, firm   stanowczy
positive, real         rzeczowy
possessive           dzierżawczy
possessive pronoun       zaimek dzierżawczy
possum             opos
post a notice         rozlepiać ogłoszenie
post of a (legal) advisor   radcostwo
postal money order       przekaz pocztowy
post-birth           porozbiorowy
posterior, rump, saddle (lamb) zad
posterity, future generations potomność
postman            doręczyciel pocztowy
post-mortem          pozgonny
postpone            odłożyć
postpone            przełożyć
postpone, defer        odraczać /odroczyć
                odroczenie
postponement, adjournment, reprieve
pot plant           roślina doniczkowa
pot, pan            garnek
potash             potaż
potassium K          potas
potassium nitrate       azotan potasowy
potato beetle         stonka ziemniaczana
potato masher, meat tenderiser tłuczek
potato pancakes        placzki ziemniaczane
pothole            wybój
pots and pans         statki
pottery            garnautostwo
poultry            drób
poultry farm          ferma
pound steaks, callops     zrazy
pour in            wlewać
pour oil on the flames     dolewać oliwy do ognia
pour out, spill, fire s.o.   wylewać /wylać
pour sth into sth       wlewać /wlać
pour wine           nalać wina do kieliszka
pour, beat, piss*       lać
pouring (It's _)(rain)     Leje.
pouring rain          ulewny deszcz
pout              wydymać /wydąć
poverty            ubóstwo
powder             proch
powder             zasypka
powdered milk         mleko w proszku
power             zasilać
power base           baza poparcia
power brake          hamulec ze wspomaganiem
power consumption/input     pobór mocy
power drill           wietarka silnikowa
power keg            beczka prochu
power steering          wspomaganie (kierownica ze -m)
power supply           zasilanie
power supply adapter       zasilacz
power unit            blok energetyczny
powerful and wealthy       możny
practicable, feasible      wykonalny
practical joke, play a joke   figiel (spłatać figla)
practice             wyprawa
praise              rozsławiać
praise, boasting         chwalba
praiseworthy           chwalebny
pram               wózek dziecięcy
                 wózek
pram, stroller, shopping trolleywheelchair
prance              brykać
prank              psikus
prank              psota
prankster, practical joker    psotnik
prayer              pacierz
prayers             modły
praying mantis          modliszka
preacher             kaznodzieja
preamble             wstęp
pre-arranged           umówiony
pre-book, advance sale      przedsprzedaż
precious stone          szlachetny kamień
precipice, crag, cliff      urwisko
precipitate           wytrącaś się
precipitate, sediment      osad
precipitation          opad atmosferyczny
precipitation          opady
precise, close          ścisły
precision instrument       przrząd precyzyjny
precondition           warunek wstępny
predator, beast of prey     drapieżnik
predatory            drapieżny
predict, foretell        wróżyć
predilection, fondness      zamiłowanie
predominance, superiority    przewaga
predominant, prevalent      przemożny
pre-empt             uprzedzać
preface             przedmowa
prefer sth to sth        przedkładać coś nad acc
prefix              przedrostek
pregnancy test          próba ciążowa
pregnant             brzemienny
pregnant             ciężarna
pregnant pause         wymowne milczenie
prehensile           chwytny
prejudiced against       uprzedzony do+gen
preliminary ruling       orzeczenie wstępne
preliminary, introductory    wstępny
premature            przedwczesny
premature baby         wcześniak
premature ejaculation      przedwczesny wytrysk
premature, outsized (clothes)  wyrost (na -)
pre-meditated          zaplanowany
premises            pomieszczenia
premium             ażio
premium, fee, collection    składka
prepare (meal, surprise)    szykować /przy-
prepare for sth         szykować się
preposition           przyimek
preposterous, absurd      niedorzeczny
presbytery           plebania
prescribe a drug        zapisywać lek
presence of mind        przytomność umysłu
present participle       imięsłów współczesny
preserves            przetwory
preside over a committee    przewodniczyć komisji
preside over debates      predwodniczyć obradom
press a button         naciskać guzik
press coverage         doniesienia prasowe
press forward, advance     napierać
press tight, coil up      stulić
press tycoon          magnat prasowy
press, squeeze         gnieść
pressure            napór
pressure (water), thrust    parcie
pressure cooker         szybkowar
pressure drop          spadek ciśnienia
pressure group         nacisku (grupa -)
pressure vessel         naczynie ciśnieniowe
pressure, stress        nacisk
                przycisk
pressure, stress,accent, paper-weight
prestressed concrete      beton sprężony
presumption of innocence    domniemanie niewinności
pretence            pozory
pretend, imitate        udawać
                b
pretensioned prestressed concreteeton strunowy
                s
pretensioned prestressed concretetrunobeton
pretty face           ślicznotka
pretzel             obwarzanek
prevailing price        przeważająca (cena _)
preventive           zapobiegawczy
previous speaker        przedmówca
previously convicted       karany
prey               pastwa
price ex warehouse        cena loco skład
price ex-works          cena loco fabryka
price fixing           zmowa cena
price fixing           zmowa cenowa
price range, spread        rozpiętość cen
price spread           narzut
price support           podtrzymanie cen
price tag             metka na towarze
price-list            cennik
prick               nakłuwać
prick up one's ears        nadstawiać uszu
prick up one's ears        strzyc uszami
prick**              kuśka**
prick**              kutas**
prickly (plant), stabbing (pain) kłujący
pride o.s. on sth         szczycić się czymś
priest              duszpasterz
priest              kapłan
priest              ksiądz katolicki
priesthood            kapłanstwo
primate              naczelny
primer (paint), undercoat     farba podkładowa
primeval             pradawny
primrose             pierwiosnek
primus inter pares        pierwszy między (pośród) równych
principal and interest      kapitał z odsetkami
principle of subsidiarity     zasada pomocniczości
principle of subsidiarity     zasada subsydiarności
principle, superior        przełożony
printed circuit          obwód drukowany
printing house          drukarnia
prism               graniatosłup
prism               pryzmat
prisoner             jeniec
prisoner of war          jeniec wojenny
private (room)          niekrępujący
private entrepreneur*       prywaciarz
private parts           przyrodzenie
prize, winnings, victory     wygrana
prized, highly valued       ceniony
prize-winning           nagrodzony
                 bodaj,
probably, at least, I hope, very unlikely bodajże
probate              poświadczenie
probation, trial period      okres próbny
processed food          przetworzona (żywność _)
processing            przetwórczy
processing of a film       obróbka filmu
processing, treatment        obróbka
procession             pochód
proclaim s.o. king         obwoływać kogoś królem
proclamation            orędzie
proclamation, manifesto, addressodezwa
procreation             płodzenie
procure               stręczyć
procurer              strączyciel
product (multiplication)      iloczyn
product of sb's imagination     wytwór czyjejś wyobraźni
productive capacity         zdolność produkcyjna
                  wydajny
productive, efficient, fuel-efficient, highly productive
productivity gains         przyrost wydajności
professional (sport)        wyczynowiec
profit               zysk
profit after tax          zysk po opodqtkowaniu
profit and loss account       rachunek zysków i strat
profit sharing           udział w zyskach
profitable             rentowny
profitable, lucrative        dochodowy
profitable, lucrative        popłatny
profitable, lucrative        zyskow(a)ny
profiteer              paskarz
profiteering            paskarstwo
progeny, offspring         potomstwo
progress report           sprawozdanie wykonawcze
progressive             postępowy
progressive (disease)        postępujący
proliferation            rozprzestrzenianie
promenade, pedestrian zone     deptak
prominent              poczesny
prominent, distinct, salient    wydatny
prominent, eminent         wybitny
promiscuity             rozwiązłość
promiscuity             wyuzdanie
promiscuous             rozwiązły
promise               obiecywać /obiecać
promise               pryrzeczenie
promise               przyrzekać/pryzrzec
promise (empty)           obiecanka
promise wonders           obiecywać gruszki na wierzbe
promises, promises!         obiecanki cacanki!
promontory             przylądek
promote               krzewić
promotion              awans (dostać _)
prompt, immediate          niezwłoczny
prompter (stage)          sufler
pronoun               zaimek
pronounce, utter          wymawiać /wymówić
propagation, diffusion      rozpowszechnienie
propane/butane cylinder     butla na propan-butan
propeller            pędnik
propeller            śmigło
propeller            śruba napędowa
property             mienie
prophecy             przepowiednie
prophecy, prediction       proroctwo
prophet             prorok
prophet of doom         czarnowidz
prophetical           proroczy
proportionality         współmierność
propose to sb          oświadczyć się
proprietary brand        marka zastrzeżona
proprietary drug         lek firmowy
pros and cons          blaski i cienie
prosecution           ściganie
prosecutor            oskarżyciel sądowy
prosecutor            prokurator
prosperity            pomyślność
prosperous            dostatni
prostitution           nierząd
protect from           ochraniać/ochronić przed czymś
protect s.o. from sth      strzec kogoś od czegoś
protective clothing       odzież ochronna
protective coatings       powłoki ochronne
protective spark gap       iskiernik ochronny
protective suit         ubiór uchronny
protein             białko
prototype            prawzór
prototype, archetype, original  pierwowzór
protozoan            pierwotniak
protruding            wystajacy
protruding ears         odstające uszy
protuberance, swelling      wypukłość
proud, delicious         pyszny
proud, puffed up, bombastic   napuszony
prove              dowodzić
prove (a theorem)        przeprowadzać dowód
proverb             przysłowie
provide for           łożyć na + acc
provide for one's family     utrzymać rodzinę
provide for s.o.         utrzymyczać kogoś
provided for           zaopatrzony
provided you don't forget    byle nie zapomnieć
Providence            opatrzność
providential           opatrznościowy
provider             dostawca usług
province             województwo
provisional            prowizoryczny
provisions             przepisy
provisions (of a bill)       zastrzeżenia (projektu ustawy)
                  postanowienie umowy
provisions (stipulations) of a contract
provisions, wrestling (sport)   zapasy
provocative            wyzywający
prowl               grasować
proxy vote             głos przez pełnomocnika
proxy, power (of attorney)     pełnomoctnictwo
prudent              rozważny
prudent, discreet         roztropny
prudent, far-sighted        przezorny
prune               przycinać drzewka
pruritis, itching         świąd
Prussian              Prusak
prussic acid            cyjanowdór
pry, poke             gmerać
                  lawyer
public defender, court-appointed obrońca z urzędu
public invitation to tender    wezwanie do składaniu oferta w przetargu publicznym
public opinion poll        badanie opinii publicznej
public order            porządek publiczny
                  oskarżyciel publiczny
Public Prosecutor, district attorney (US)
public toilet           szalet
puck                krążek hokejowy
puddle               bajoro
puddle               kałuża
puff away at cigarettes      ćmić papierosy
puff up, inflate          nadymać/nadąć
puff, breath, breeze        powiew
puffed up, inflated, conceited   nadęty
puffy               bufiasty
puke, throwup           rzygać /rzygnąć
pull                ciągnąć/po-
pull apart, unroll, stir (fire)  rozgarniać
pull at, tear (at)         szarpać /pnąć
pull down, tighten         obciągać
pull in one's stomach       wciągać brzuch
pull out, stretch, drag out    wyciągać /nąć
pull sb's leg           nabierać kogoś
pull strings for s.o.       protegować kogoś
pull the wool over s.o.'s eyes   mydlić komuś oczy
pull through an illness      wylizać się perf.
pull, draw             ciągnąć /po-
pull-down menu           rozwijane menu
pull-ups              podciąganie
pulp                miąższ
pulp (reduce sth to a -)      miazga (zetrzeć coś na -ę)
pulp wood             papierówka
pulpit               ambona
pulsate              tętnić
pulsation             tętnienie
pulse (to take s.o.'s -)     tętno (mierzyć komuś -)
pulse strobing          bramkowanie impulsów
pulverise             sproszkować
pumice              pumeks
pump up the volume!        czad (więciej -u!)
pumpkin              dynia
pumpkin              tywka
punch               dziurkacz
punchline             puenta
punctuation mark         przestankowy (znak -)
puncture, flat tire        przebicie
punish              karać /u-
punishable            karalny
punishable offence        czyn karalny
pupil               źrenica
puppet              kukiełka
                 szopka
puppet theater, crib, Nativity scene
puppy love            szczenięca miłość
puppy, whippersnapper       szczeniak, szczenię
purchase, pl. shopping      sprawunek
purchasing power         nabywcza (siła -)
purchasing power         siła nabywcza
purchasing power         zdolność nabywcza
pure nonsense           niedorzeczność
purée               przecier
purgatory             czyściec
purge               czystka
purple              fioletowy
purrs (a cat _)          mruczy (kot _)
pursue              ścigać
push               popychać
push away             odepchnąć
push button            przycisk 2
push down, drive away       spychać
push for change          domagać się zmian
push in, force in         wpychać
push one's way          pchać się
push one's way through a crowd przepchać/przepchnąć
pushboat             pchacz
push-button            guzik przyciskowy
push-button            przełącznik przyciskowy
push-button switch        łącznik przyciskowy
pushchair, stroller        wózek spacerowy
push-up              pompka
push-ups, press-ups        pompki
pushy               nachalny
Puss in Boots           Kot w Butach
pussy**              cipa, cipka**
pussy**              kuciapka**
pussy**              małpka**
pussy**              sikorka**
pussy**              szpara**
                 nadrabiać miną
put a good face on sth, grin and bear it
                 stawiać wszystkiego na jedną kartę
put all of one's eggs in one basket
put an item on the agenda     wprowadzać punkt do dyskusji
put and call           premiowa transakcja z opcją podwójną
put and call price        kurs stelażowy
put away, discontinue       odstawiać /wić
                 odkładać/odłożyć
put away, postpone, put aside (money)
put down new roots        zapuścić korzenie
put down roots          korzenie (zapuścić -)
put forward (argument)      przedkładać /przedłożyć
put ideas in one's head      mącić komuś w głowie
put in a tender          złożyć ofertę
put in alphabetical order     układać według alfabetu
put in, put on (shoes), clothe  włożyć
put in, stick in         wścibać
put into circulation       puścić w obieg
put into circulation       puszczać w obieg
put o.s. in s.o.'s shoes     stawiać się w czymś połeżeniu
put on (clothes)         przydziewać
put on (coffee, radio)      nastawiać
put on (shoe)           wzuć
put on weight           pryzbierać na wadze
put on weight           przybrać na wadze
put on weight           przytyć
put one's cards on the table   odkryć karty
put one's heart into sth     wkładać w coś serce
put one's hopes in s.o.      pokładać w kimś nadzieję
put out (light), extinguish    wygaszać /wygasić
put s.o. in a good mood      wprowadzić kogoś w dobry nastrój
put s.o. off sth         obrzydzać -dzić komuś coś
put s.o. to bed          układać kogoś do snu
put s.o. up            udzielić komuś noclegu
put s.o. up for the night     nocleg (dać komuś -)
put s.o./sth on the list     wciągać kogoś/coś na listę
put sb straight, right      wyprowadzić kogoś z błędu
put sb up             udzelić komuś noclegu
put sth on the market       wypuszczać coś na rynek
put sth out of one's head     wybić sobie coś z głowy
put sth to the vote        głosować nad czymś
put the cart before the horse   odwracać kota ogonem
put the clock forward/backward przesuwać zegarek do przodu/tylu
put the finishing touches to   wykańczać /wykończyć
put the question to the vote   poddawać sprawę pod głosowanie
put the words into action     czynów (przejść od słów do -)
put to sleep            usypiać
put to sleep, anesthesize      uśpić
put together            złożyć
put up a tent            rozbijać namiot
put up at a hotel          zatrzymać się w hotel
putrid, of rot           gnilny
putty, cement            kit
putty, filler            szpachlówka
puzzle               łamigłówka
puzzling              zastanawiający
PVC                 polichlorek winylu
pyramid               ostrosłup
quadrangle             czworokąt
quadruple              poczwórny
quadruplets             czworaczki
quail                przepiórka
qualification(s)          cenzus
qualified majority vote       większoć (głosów) kwalifikowana
qualified success          połowiczny sukces
quality circle           krąg jakości
quality control inspector, sorter  brakarz
quality, attribute         przymiot
quarrel               kłocić się /po-
quarrel               kłótnia
quarrel               swar
quarrel               waśnić się
quarrel about sth          sprzeczać się o coś
quarrel with sb           drzeć z kimś koty
quarrel, bicker           czubić się
quarrelsome             kłótliwy
quarrelsome             swarliwy
quarrelsome, defiant        zadziorny
quarry               kamieniołom
quarry               kamienołom
quarryman              skalnik
quay, wharf, jetty         nabrzeże
queen (chess)            dama
Queen Mother            Królowa Matka
quell                zdusić
quench one's thirst         ugasić pragnienie
quench one's thirst         ugasić się pragnienie
query field (comp)         pole zapytań
question mark            pytajnik
question mark            znak zapytania
question on topical issues     pytanie w sprawach bieżących
question s.o. about sth       wypytywać kogoś o+acc
Question Time            czas na interpelacje
queue up, make a line        ustawiać się w kolejce
queue, line             ogonek
quickly, soon after      rychło
quicksand           kurczawka
quicksand           kurzawka
quicksand           piasek lotny
quick-setting cement      cement szybkowiążący
quick-tempered         nieopanowany
quid pro quo, trade-off    coś za coś
quilt cover          poszwa
quince             pigwa
quintuplets          pięcioraczki
quit smoking          zrywać z paleniem
quotation           przytoczenie
quotation marks        cudzysłów
quotation on the Stock Exchangenotowanie giełdowe
quoted             prytoczony
quotient (division)      iloraz
rabbit             królik
rabble             gawiedź
rabies             wścieklizna
racial prejudice        uprzedzenie rasowe
racial prejudice        uprzedzenie rasowe
racial prejudice        uprzedzenie rasowe
racing bike          rower wyścigowy
racing bike          wyścigówka
rack one's brains about sth  łamać sobie głowę nad czymś
racket             geszeft
racoon             szop (pracz)
rad (radium-absorbed dose)   rad 2
radiant            promienisty
radiation           promienowanie
radiation energy        promienista (energia _)
radiation sickness       popromienna (choroba _)
radiation therapy       leczenie promieniowaniem
radiator            chłodnica
radical            rodnik
radio bearing         namiar radiowy
radio drama          słuchowisko
radioactive          promieniotwórczy
radioactive cemetery      składowisko odpadów promieniotwórczych
radioactive fall-out      opad promieniotwórczy
radioactive graveyard     mogilnik
radioactive waste       odpady promienotwórcze
radioactivity         promieniotwórczość
radish             rzodkiewka
radium             rad
raffle, dregs         męty pl.
raft              tratwa
rag              łach
rag              śmieć
rag               szmata
rag doll             lalka szmaciana
rag doll             szmaciana lalka
rage (fly into a -)       gniew (wpaść w -)
rage, torment          srożyć
ragged, tattered         obdarty
ragged, tattered         obszarpany
raid, roundup          łapanka
raid, roundup          obława
rail spike, track spike     hak szynowy
rails              szyny
railwayman            kolejarz
rain forest           równikowy (las -)
rainbow             tęcza
raincoat             deszczowiec
raining cats and dogs (it's _)  cebra (leje jak z _)
rainpipe, gutterpipe       rynna
rainstorm            lewa
rainwater            deszczówka
rainy day (for a _)       czarne godzinę (na _)
raise an objection        zgłosić sprzeciw
raise dust, scatter dust     pylić
raise objections         zgłaszać zastrzeżenia
raise one's hat         uchylać kapelusza
raisin              rodzynek
raisins, nuts, figs       bakalie
rake               grabie (pl.)
rake               zgrabiać /zgrabić
rake, plunder, loot       grabić
rally              rajd
rally              wiec
rally              zlot
rally, mass production      masówka
rallying point          zborny (punkt -)
ram               tryk
ram, idiot            baran
ramification           rozgałęzienie
ramp               pochylnia
rampart, dike, embankment    wał
rancid              zjełczały
random              losowy
random access memory RAM     pamięć o dostępie swobodnym
random check           kontrola losowa
random sample          próbka (losowa)
random test           próba wyrywkowa
range              dorośność
range finder, telemeter     odległościomierz
range, scope           zakres
rangefinder           dalmerz
ranger             strażnik leśny
rank-and-file          oddolny
rank-and-file, grass roots   szeregowi członkowie
ransom             okup
ransom             wykup 2
rant              drętwo przemawieć
rape-seed            rzepak
rapid (river)          rwący
rapids             bystrze
rapids             progi
rapporteur           sprawodawca
rapprochement          zbliżenie
rapture, ecstasy, inebriation  upojenie
rare, underdone         krwisty
rarity             biały kruk
rascal             ancymonek
rascal, rogue          szubrawiec
rascal, scoundrel        łajdak
rasp              raszpla
rat poison           trutka na szczury
rate (current _)        stawka (_ bieżąca)
rated voltage          napięcie znamionowe
rather chilly          chłodnawy
ratings (TV)          notowanie
rational            rozumowy
rationalise, improve      usprawniać /nić
rattle, chatter (away)     terkotać
rattle, tingle         brzęk
rattlesnake           grzechotnik
raven, crow           kruk
ravine             parów
ravine             wąwóz
ravine, canyon, gorge      jar
ravioli             uszko
ravishment, abduction      uprowadzenie
raw product           surowiec
ray of hope           promyk nadziei
raze sth to the ground     równać /zrównać coś z ziemią
razor              brzytwa
reach out for s.o.       wyciągać rękę do kogoś
reactionary, backward      wsteczny
reactor unit          blok reaktora
read occasionally        czytywać
read out            wycztzwać /wycztać
read over            odczytać
readjustment          aklimatyzacja
read-only memory ROM      pamięć stała
ready-to-serve         gotowy do spożycia
reagent             odczynnik
realisation            urzeczywistnienie
reaping machine          żniwiarka
rearmament            dozbrojenie
reason, reflection        opamiętanie
reasonable, adequate, efficient  dorzeczny
reasoned             umotywowany
reasoned opinion         uzasadniona opinia
reasoning             rozumowanie
rebel               buntownik
rebound              odskok
rebuke              skarcić
rebut, disprove          odeprzeć
rebuttal, repulse of attack    odparcie
recall              odwoływać
recall an ambassador       odwoływać ambasadora
recede into the background    schodzić na dalszy plan
receding hairline         zakola
receipt              pokwitowanie
receipt side of budget      strona przychodowa budżetu
receipt, sales slip        paragon
receipts, takings, daily sales  utarg
receive              pobierać
receiving stolen goods      paserstwo
receptacle            odbieralnik
receptive (umysłu)        chłonność
recess              wstrzymywać obrady
recipe              przepis
reciprocate            odwzajemniać się
reciprocate a feeling       odwzajemniać uczucie
reciprocity            wyszczególnienie
reciprocity            wzajemność
reckless driver          lekkomyślny kierowca
reckless driving         nieostrożna jazda
recklessness           brawura
recluse, misanthropist      odludek
recognised            uznany
recognize             poznawać /poznać
recognize sb's voice.       Poznać kogoś po głosie.
recommendation          zalecenie
reconcile, hire          godzić
reconciliation          pogodzenie
reconciliation          pojednanie
reconciliation          uzgodnienie
reconciliation          uzgodnienie
reconnaissance          zwiady
reconsider            przemyśleć
record company          wytwórnia płytowa
record in the minutes       wciągnąć do protokołu
record player           adapter
recorded vote           głosowanie jasne
recover              odzyskać zdrowie
recover one's senses       odzyskać przytomność
recovery             ożywienie
recovery, debt collection     windykacja
recreate, regenerate, reproduce odtwarzać /odtworzyć
recreation, leisure        wypoczynek
recruit, draft, conscript     poborowy
recruitment            nabór
recruitment            werbunek
recruitment ?           werbownik
recruitment, draft        zaciąg
rectangle             prostokąt
rectifier, battery charger    prostownik
rectify, correct         sprostować
rectilinear            prostlinijny
rectum              odbytnica
recurrence            nawracanie
recurrence, relapse        nawrót
recyclable            odzyskiwalny
recyclable materials       wtórne (surowce -)
recycle              odzyskiwanie surowce
recycling             odzysk
red                czerwień
red beet salad with horseradish ćwikła
redbeet, beetroot         ćwikłowy (burak -)
redemption            odzyskanie
redemption            wykup
                 przerzut
redeployment (soldier), metastasis (med)
redfish              karmazyn pospolity
red-haired            ryży
redness, erythema         rumień
                 s
reduce to a common denominator prowadzać do wspólny mianownika
reduce, deplete          uszczuplać /ić
reduction of a fraction      skrócenie ułamka
redundancy            nadmierność
redundancy            rozwlekłość
reed (music)           stroik
reef               rafa
reel, wind up           nawijać (na bęben)
reel-to-reel tape recorder    szpulowy (magnetofon -)
refer a bill back to the committeeskierować (ponowiie) projekt ustawy do komisji
refer to             nawiązać do czegoś
                 rozjemca
referee, umpire, arbitrator, peacemaker
reference             odniesienie
reference, connection       nawiązanie
referral             skierowanie
refined sugar           rafinada
reflect              odzwierciedlać
reflection              odbicie
reflection, gleam          odblask
reflection, meditation        zaduma
reflection, wondering        namysł
reflex camera            lustrzanka
refraction of light         załamanie światła
refresh o.s.             odświeżać się
refresh o.s.             posilać się
refresh, strengthen         krzepić
refreshment             ochłoda
refreshment, invigoration      pokrzepienie
refrigerated truck          samochód chłodnia
                   chłodniowiec
refrigerated vessel, cold storage vessel
refrigeration compressor       sprężarka chłodnicza
refrigerator             chłodziarka
refrigerator             lodówka
refrigerator (compression)      chłodziarka (sprężarkowa)
refrigerator, freezing-chamber chłodnia
refugee, displaced person      uchodźca
refund, instalment          spłata
refusal               odmowa
refuse, decline, deny        odmawiać/odmówić
refuse, waste            odpad
regiment               pułk
region, part, plot of land      połać f.
registered letter          list polecony
registered, certified mail      przesyłka polecona
registrar              archiwariusz
registration fee           opłata za uczestnictwo
registration fee           wpisowe
                   zapis
registration, transcript, record, legacy
registration, waiting list      zapisy
Registry Office           USC (Urząd Stanu Cywilnego)
regulation uniform          przepisowy mundur
regulation, decree, ordinance    rozporządzenie
reign                panowanie
reimburse              zwrócić
rein(s)               cugel, cugle
reindeer               ren
reinforced concrete         beton zbrojony
reinforced concrete         zbrojony beton
reinforced concrete         żelatobeton
reinforced concrete, ferro-concrete żelbet
reinforcements            posiłki
reins                wodze
reinvent the wheel          odkrywać Amerykę
reject an amendment         odrzucić podprawkę
reject, recoil, kick, reaction (jet) odrzut
rejoice in sth            radować się czymś
rejuvenate            odmładzać
related              powinowaty
related to            skoligacony z+instr
related to            spokrewniony
relative             odnożny
relative*             krewniak
relative, proportional      stosunkowy
relatives             bliscy
relativity            względność
relax (muscle), slacken      odprężać /yć
relax, unwind           odprężać się
relaxation, loosening       rozluźnienie
relay race            bieg sztafetowy
relay, transmitter        przekaźnik
release (a record)        wydać (płytę)
release of radioactive material przeciek substancji radioaktywnych
release, relaxation        zwolnienie
relentlessly, vehemently     zawzięcie
reliable, trustworthy, responsibleodpowiedzialny
reliable, trustworthy, unfailing niezawodny
relic of the past, old timer   przeżytek
relief              odsiecz
relief, consolation        ukojenie
relieve (pain), quell (riots)   uśmierzać
relieve, slacken         luzować
religious figure carved in wood świątek
relinquish            zrzekać się /zrzec
relive              ulżyć
reluctant             niechętny
reluctant             nierad
rely on s.o.           spuszczać się na kogoś
remain to the end of a meeting dosiedzieć do końca zebrania
remainder             ostatek
remains              szczątki
remind              przypominać /przypomnieć
reminder             monit
remit               zakres odpowiedziałności
remittance            rymesa
remittance, transfer       przelew
remote control          pilot
remote control          telesterowanie
remote, distant          oddalony
remote-controlled         sterowany (zdalne -)
remote-controlled         zdalnie sterowane
remoteness            dal
removal              przenosiny pl.
removal              przeprowadzka
removal              wyprowadzka
removal van            wóz meblowy
                 uchylać
remove, raise (hat), repeal, abolish (law)
Renaissance            Odrodzenie
renal calculosis         kamica nerkowa
rename              przemianować
rendezvous            randka
rendezvous, date         schadzka
renew a contract         odnowić (umowę)
renew, extend (validity)     przedłużać (ważność)
renewable (energy)        odnawialny
renewal              przedłużenie
renewal (of a policy)       odnowienie
renounce sth           wyrzeć się czegoś
renounce, disown         wyrzekać /wyrzec
renovate             odnawiać
renovation, restoration      odnowa
renowned, famed          osławiony
rent               czynsz
rent, lease            dzierżawa
rent, rental           komorne n.
renting, hiring          wynajem
repair, remedy          naprawa
repatriation           odeslanie do kraju
repatriation           przesiedlenie
repay, pay sb back        odpłacić (komuś)
repayable             zwrotny
repeal              uchylenie
repeat              powtwarzać /powtwórzyć
repeated             parokrotny
repellent, deterrent       odstraszający
                 dorabiać/dorobić
replace broken part, have a 2nd job, moonlight
replaceable            wymienny
replete, satiated         syty
report card            świadectwo szkolne
report, account          sprawozdanie
report, account (give a _)    sprawodzanie (składać _)
reported missing         uznany za zaginionego
reports, rumors          słuchy
repossess             odzyskiwać posiadanie
reprehensible, criminal      karygodny
representative democracy     przedstawicielska (demokracja -)
repression            powstrzymanie
reprimand, telling-off*      bura
reprint              przedruk
reproach             wyrzut
reproach s.o.           wyrzuty (robić komuś -)
reproach s.o. for sth       wymawiać komuś coś
reproach, excuse         wymówka
reproach, objection        zarzut
reproachful            karcący
reproduction           rozrodczość
reproductive system        rozrodczy (układ -)
reptile, mean guy         gad
reptile, viper          gadzina
repudiate             odrzucać
repulsive, hideous        odrażający
repulsive, revolting       wstrętny
reputable             znany
request (on _)          życzenie (na _)
request sth            zażyczyć sobie czegoś
request the speaker to conclude  odebrać głos
                 his speech
required             wymagany
requirement            wymaganie
resale              odsprzedaż
rescue              ocalenie
rescue, save           ratować /u-
research into           skierować dociekania w/na
resent              oburzać się na
resentful             rozżalony
resentment, grudge        uraza
reservation            zastrzeżenie
reserve the right         zastrzegać sobie prawo
reserves (military)        odwód
reservoir, body of water     akwen
reset               zerować /wy/
residence permit         prawo pobytu
residence permit         zezwolenie na pobyt
resident, inhabited        zamieszkały
residential            mieszkaniowy
residual             pozostały
residual             szczątkowy
resign              dymisja (podać się do -i)
resign              podać się do dymisji
resign from office        złożyć urząd
resilience            spężystość
resilient, elastic, supple    prężny
resin               żywica
resist s.o./sth          opierać się komuś/czegoś
resistant, immune         odporny na coś
resistor             opornik
resistor             rezystor
resolution            rozdzielczość
resolution, vote, law       uchwała
resonance, publicity       rozgłos
resonant, voiced         dźwięczny
resounding, loud         donośny
resounds, rumble         dudnić
resourceful            zaradny
resources             zasoby
respect, esteem        poważać
respect, spare (life)     uszanować
respiratory (system)      oddechowy (układ -)
rest              odpoczywać
rest              spocynek
rest sth against, base sth on opierać coś na acc.
rested, well-rested      wypoczęty
restrain os          hamować się
restrained, evasive      powściągliwy
restraint, abstinence     powściągliwość
restrictive interpretation   wykładnia zawężająca
resume a sitting        wznowić posiedzenie
resume negotiations      wznawiać negocjacje
resume work          podjąć pracę
                streszczenie
resumé, summary, abstract, synopsis
resurrection          wskrzeszenie
resurrection          zmartwychwstanie
retail             detaliczny
retaliate           mścić się
retaliation, revenge      odwet
retaliatory          odwetowy
reticence           niedomówienie 2
reticent            powąściągliwy w mowie
reticent, taciturn       małomówny
retina, volleyball       siatkówka
retire             odejść na emeryturę
retouching           retusz
retract            wstecz (działać -)
retreading, recapping (tires) bieżnikowanie
retreat            odwrót
retreat, resign, recede, yield ustępować /ustąpać
retreat, seclusion       ustronie
retroactive effect (with _)  wsteczną (z mocą _)
retroactive law        ustawa działająca wstecz
retune             przestarajać
return address         adres zwrotny
return on capital       zysk z kapitału
return on investment      zwrot z inwestycji
return ticket         powrotny bilet
reusable            nadający się do wielokrotnego użytku
reusable            ponowego wykorzystania (do _)
reveal             odkrywać
reveal             wyjawiać /wyjawić
revealing, exploratory     odkrywczy
revel in sth, take delight in upajać się czymś
revelation           objawienie
revenge            zemsta
revenge, vengeance       pomsta
revenue            dochód
reverberation          pogłos
reverend (Father)        wielebny
reverie, pondering        zamyślenie
reverse gear           bieg tylny
reversed charge call       R-ka
revive, bring around       ocucać/ocucić
                 cucić
revive, bring back to consciousness
revocatory, appeals       odwaławczy
revolt, appal          oburzać
revolting.            obrzydliwe
revolving door          drzwi obrotowe
revulsion, repulsion       wstręt
reward              nagradzać
Rhine              Ren
rhinoceros            nosorożec
rhubarb             rabarbar
rhyme              rym
rhyme with            rymować z
rhythmic, measured, steady    miarowy
rib               żebro
ribbon              wstączka
ribbon              wstążka
ribcage             klatka piersowa
ribs               żeberka
rich in sth           zasobny w coś
rickets             krzywica
rickets, rachitis        angielska choroba
riddle              przetak
riddle, puzzle, mystery     zagadka
ride, travel           jeździć*jechać
ridicule             ośmieszać /yć
riffraff             draństwo
riffraff             hoota
riffraff, rabble         hołota
riffraff, rabble         motłoch
rifle              rusznica
rigging             takielunek
right (decision), good buy    trafiony
right angle           kąt prosty
Right Honourable         wielce szanowny
right of repurchase       odkup (prawo -u)
right of way           pierwszeństwo przejazdu
right to reprieve        łaski (prawo -)
right to speak          prawo do zabranie głosu
right to vote          prawo wyborcze czynne
right, authorisation       uprawnienie
right, title, authorisation   uprawienie
right-winger           prawicowiec
rigor mortis           stężenie pośmiertne
rim (of wheel)         felga
rim, hem of skirt        cyrkiel
ring              pierścień
ring finger           palec serdeczny
ringleader (crooks), chieftain herszt
rings (gymnastics)       kółka
rings under eyes        kręgi pod oczyma
rinse down, sip         popijać/popić
rinse, flush          splukać
rinse, flush, wash off dirt   przemyć
rinse, gargle          przepłikać
rinse, gargle one's throat   płukać
rinse, wash out         wypłukać
rinsing             płukanie
riot              zamieszki
riot, uproar          ruchawka
rip s.o. off*          obdzierać kogoś ze skóry
ripples             zmarszczki na wodzie
rise from the ashes       powstać ze zgliszcz
rise from the dead       zmartwychwstać /ać
rise in price          podrożeć
risk one's head         nadstawiać głowy/karku
risk one's neck         nadstawić głowę
rissole             kotlet siekany
ritual, rite          obrządek
river basin, drainage area   dorzecze
rivet              nit
road adhesion          przyczepność nawierzchni
road block           zapora drogowa
road house           zajazd przydrożny
road sign, signpost       drogowskaz
road surface, pavement     nawierzchnia drogi
roadhog             pirat drogowy
roadway             jezdnia
                złazić /zleźć
roam, climb down, come off (color)
roam, wander          błąkać się
roar              ryczeć
roar with laughter       ryczeć ze śmiechu
roar, bray, bellow, moo, blare ryczeć /ryknąć
roar, moo, bray, blare, howl  ryk
roasted, braised        opiekany
roasting, baking        pieczenie
roasting-spit          rożen
rob               zrabować
rob s.o. of sth         ograbiać kogoś z czegoś
rob, plunder          obłabować/obłupić
rob, plunder          rabować
robber             rabuś
robber, pirate         rozbójnik
robbery              napad rabunkowy
robbery              rozbój
robbery (daylight _)       rozbój (w biały dzień)
robbery, hold-up         rabunek
robin               drozd wędrowy
rock a baby to sleep       ukołysać dziecko do snu
rock, lie             bujać
rocket launcher          wyrzutnia (rakietowa)
rocking chair           bujany (fotel -)
rocking chair           fotel na biegunach
rocking-chair           bujak
rocky               skalisty
rocky               skalny
Rocky Mountains          Góry Skaliste
rod, cock**            laska**
rodent              gryzoń
roe                ikra
role-playing           odgrywanie scenek
roll               wtaczać się
roll               zwitek
roll down, fight         staczać /stoczyć
roll down, go from bad to worse staczać się
roll in              wtaczać /wtoczyć
roll one's eyes          przewracać oczami
                 wałkować /roz-
roll out, go over and over (subject)
roll up one's sleeve       podwinąć rękaw
roll up one's sleeves       zakasać rękawy
roll, wind (up)          zwijać
roll-call vote          głoswanie imienne
rolled oats            płatki owsiane
rolled sheet, plate        blacha walcowana
roller blind, window shade    żaluzja zwijana
roller coaster          kolejka górska
roller skates           łyżworolki
roller skates           wroki
roller skates           wrotki
roller, cylinder, shaft      wałek
rollers              wałki
rolling mill           wulcownia
rolling pin            wałek do ciasta
rolling stock           tabor kolejowy
rolling strike          strajk kroczący
roll-on/roll-off cargo      ładunek toczny
roll-on/roll-off ship       rorowiec
Roman               Rzymian
roof beam             ściąg dachowy
roof ridge            grzbiet dachu
roof slate            łupek dachowy
roofer              dacharz
roofing               krycie dachu
roofing tile            dachówka
rook                gawron
roomy, spacious           przestronny
root, spice             korzeń
rope                postronek
rope-ladder             drabinka sznurowa
rosary               rożaniec
rosemary              rozmaryn
rostrum               mównica
rosy cheeks             rumiana buzia
rot (wood), decay (teeth)      spróchnieć
rot, decay             butwieć
rot, decay             zgnić
rot, decay (wood)          mursz
rotary harrow            brona kolczatka
rotary, revolving          obrotowy
rotate a crop            zmienać uprawy
rotational             wirowy
rotor                wirnik
rotten to the core         zepsuty do szpiku kości
rotten wood             próchno
rotten, decayed           spróchniały
rotten, putrid           zgniły
rough                zgrubny
rough (sea)             wzburzone (morze)
rough draft             wersja wstępna
rough estimate           obliczenie na oko
rough kid              andrus
rough sketch            szkic (na brudno)
rough terrain            wertepy
rough, course, blunt        szorstki
roughly, approximately       grubsza (z _)
round                obchód kontrolny
round of ammunition, cartridge,   nabój
                  explosive charge
round off              wyokrąglać
round potato dumplings       pyty
round up to             zaokrąglić do...
roundabout             rondo
rounded               obły
rounded off             zaokręgleniu (w -)
rounded-off number         zaokrąglona (liczba _)
roundup               spęd
rousing, inspiring, spell-binding  porywający
route, draft, process        ciąg
routine check            kontrola bieżąca
routine repair           remont okresowy
routine test            badanie okresowe
routing information         trasowa (informacja _)
row                draka
rowdy               awanturniczy
rower               wioślarz
rowing               wioślarstwo
Royal Navy             Marynarka Królewska
royalties, bonus          tantiemy
royalty              honorarium autorskie
rub                pocierać/potrzeć
rub                przecierać
rub in               wcierać
rub off              odpruwać /odpruć
rub off, dust           ścierać
rub out, erase (recording)     wymaszywać /wymazać
rub sth in sth           wcierać coś w coś
rub, grate             trzeć
rub, harass            nacierać
rub, scratch, tousle        czochrać
rubber band, eraser        gumka
rubber stamp            pieczątka
rubber, eraser           gumka do wycierania
rubbing, massage          wcieranie
rubbish              lichota
rubbish bin            pojemnik na śmieci
rubbish, cheap junk        tandeta
rubble               zwaliska
rubella, German measles      rózyczka
rudder               ster kierunku
rudder, helm            ster
rude, obscene, boorish       grubiański
rude, vulgar            karczemny
ruffian              zbir
ruffle, stir up trouble      wichrzyć /z-
rug                dywanik
rug, blanket            derka
ruin s.o.'s health         zszarpać komuś zdrowie
ruins after a fire         pogorzelisko
rule                prawidło
rule of law            rządy prawa
rule, reign, power         wladza
ruler               władca
rules of procedure, regulations regulamin
ruling coalition          koalicja rządząca
                  zarządzenie
ruling, order (court), order, instruction
Rumanian              Rumun
rummage, ransack          buszować
rumor               pogłoska
rump                rostbef
rump, fillet            cąber
run                biec, biegnąć /po-
run a lot, exert oneself      nabiegać się
run after sth           ganiać za czymś
run around             osiąść na mieliżnie
run around             uganiać się
run down (stairs), escape     zbiegać
run for president         stawać do wyborów (prezydenckich)
run in a car            docierać silnik
run into a tree          wpakować się na drzewo
run out of time          wyczerpać czas
run the risk of sth        narażać się na coś
run-away, fugitive         zbiegły
run-down battery          bateria wyczerpana
rung (ladder), level        szczebel
runner-up (sport)         wicemistrz
running machine, treadmill     bieżnia 2
running-in (engine)        doieranie
runup to, catch up, overtake,lay  dopaść/dopadać (imp)
                  hands on sth
runway, airstrip          pas startowy
runway, racetrack, tire tread   bieżnia
rupture              zerwanie
rupture, hernia          przepuklina
rural, pastoral          sielski
ruse, trick            podstęp
rush hours             godziny szczytu
rush, scamper           gnać
rushes               szuwary
Russian studies          rusycystyka
rust                rdza
rustproof, stainless        nierdzewny
rust-proof, stainless       rdzooporny
rusty               rdzawy
rusty               zardzewiały
ruthless              bezwzględny
rye                żytni
rye                żyto
Sabbath (the _)          szabas
sabbatical (take a _)       urlop naukowy (wziąć _)
sable               soból
saboteur, guerrilla fighter    dywersant
sacrifice             wyrzeczenie
sacrilege             świętokradztwo
saddle               siodło
safe and sound           cały i zdrów
safe and sound           zdrów i cały
safety belt            pas bezpieczeństwa
safety helmet           hełm ochronny
safety pin             agrafka
safety valve            zawór bezpieczeństwa
sage                szałwia
Sagittarius           Strzelec
sail               ożaglowanie
sail               żagiel
sail (windmill)         śmiga
sailboat             żagłówka
saintly             świątobliwy
salad bowl            salaterka
salad, pig-iron         surówka
salamander            jaszczur
salary              pobory
sale               rozprzedawać/rozprzedać
sale, retailing         rozprzedaż
sales              obroty
sales manager          kierownik działu sprzedaży
sales manager          kierownik działu zbytu
saline              solny
saline soil           zasolona (gleba _)
salinity             zasolenie
saliva              ślina
sally, attack          wypad
salmon trout           troć f.
salsify             kozibród
salted, corned (beef)      solony
salt-mine            salina
saltpeter            saletra
saltshaker            solniczka
salt-works            żupa
salty              słony
salute (military)        honory (oddać _)
salvation            zbawienie
salvo errore o omissione     z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń
sampling             losowanie
sanctimonious          świętoszkowaty
sand dune, snowdrift       wydma
sand pit             piaskowica
sandals             trepki pl.
sandals             trepy
sandbox, sandpit         piaskownica
sandpaper            papier ścierny
sandpaper            papier ścierowy
sandstone            piaskowiec
sandstorm            burza piaskowa
sanitary napkin         podpaska higieniczna
sanitation, garbage collection  asenizacja
sap, undermine          podkopać
sapphire             szafir
sapphire blue          szafirowy
sarcastic, peevish        zgryźliwy
satchel             tornister
satiate             sycić /na-
satin              atłas
satisfaction          zadośćuczynienie
satisfy the demand       zaspokojać popyt
saturated            nasycony
saturation, impregnation    nasycanie
saucepan            rondel
saucer             spodek
sauerkraut           kapusta kiszona/kwasona
sauerkraut soup         kapuśnik
sausage sautée         kiełbasa z wody
save from            ocalać/ocalić od
save, rescue          ocalić
savings deposit         wkład oszczędności
Savior, redeemer        zbawiciel
saviour             zbawca
savoury             cząber
saw               piła
saw off             odpiłować /odpiłać
sawdust, old writings, poetry  trociny
sawer              tracz
saw-fish            ryba-piła
sawmill             tartak
Saxon              Sas
say one's prayers        odmawiać modlitwę
say, talk            mówić /powiedzieć
scab, crust           strup
scabies             świerzb
scaffolding           rusztowanie
scald              odparzenie
scald              wyparzać
scald, sting          sparzyć
scale?             podziałka
scallop             przegrzebek
                wyłudzenie
scam, cheating people out of their money
scamper away          zmykać
scandal             afera
scanner             czytnik
scapegoat            kozioł ofiarny
scar              blizna
scar              szrama
scare away           spłoszyć
scarecrow            straszydło
scarecrow, toy gun       straszak
scarf              chustka
scarf              szalik
scarf, shawl, cloth, rug    chusta
scarlet fever          płonica
scatter             rozsypać (się)
                  rozbiegać się/rozbiec się
scatter, take off (in all directions)
scatterbrained, distracted     roztrzepany
scattered              rozproszony
scavenger              padlinożerne (zwierzę -)
scene (theater), opening (chess) odsłona
scene. (Don't make a _)       awantur (Nie rób _)
scent                zwietrzyć
sceptre, rule            berło
schedule, decay, distribution    rozkład
scheduled (flight)         rejsowy
scheming, machinations       krecia robota
scholar               naukowiec
school composition, essay      wypracowanie
school inspectorate         kuratorium
School of Fine Arts         ASP Akademia Sztuk Pięknych
school of fish           ławica ryb
school, college           uczelnia
schoolgirl             podlotek
schooner              szkuner
sciatica              ischias
sciatica              rwa kulszowa
scientist, learned, erudite     uczony
sciroppo per la tosse        syrop na kaszel
scissors              nożyczki
scoff at s.o.            natrząsać się z kogoś
scoff at s.o., sth         szydzić z kogoś, czegoś
scold                besztać
scold                fukać/fuknąć
scold                łajać
scold, rebuke            strofować
scoop, bail, ladle         czerpak
scoop, excavator          czeparka
                  czerpać
scoop, ladle out, draw water from well
scoot over             przyjeżdżaj
scooter               hulajnoga
scope, range, radius        zasięg
scorch (sun), warm up again     dogrzać
scorching (sun), stinging (pain) piekący
score (music)            nuty
Scotch pine             sosna zwyczajna
scoundrel              łotr
scout                zwiadowca
scram*, blow in (wind, leaf, snow) nawiewać/nawiać
scrap (paper, land), patch     skrawek
scrap iron, hardware        żelaztwo
scrap of meat            ochłap
scrap of paper, piece of paper   świstek (papieru)
scrap yard             składowisko złomu
scrap yard             złomowisko
scrap, junk            szmelc
scrap, waste            złom
scrape (off), scribble, scrawl   skrobać /ze-
scraper              cyklina
scraper              skrobek
scrapheap             zwał złomu
scrap-iron             złom żelazny
scraps, leftover food       ochłapy
scrapyard             składnica złomu
scratch              zadrasnąć perf.
scratch o.s. (by accident)     zadrapać się
scratch one's head         drapać się w głowie
scratch, crack           rysa
scratch, scrape, grate       chrobotać
scrawl               grzymolić
scrawl               piśmidło
scream, shriek           wrzask
screech              pisk
screen candidates         lustrować kandydatów
screening             przegląd prawa
screening (candidates), sifting  odsiew
screw               wkręt
screw (on)             przykręcać
screw in, load (paper)       wkręcać /cić
screw on              przyśrubować
screw on a nut           nakręcać nakrętke
screw thread            gwint
screw tight            dokręcać /-ć
screw up*             odpieprzyć
screwdriver            śrubokręt
screwdriver            wkrętak
scribble (worthless)        wypociny
scribble, scrawl          bazgrać
scroll, rewind           przewijać
scrotum              moszna
scrounge money           wyciągać od kogoś pieniądze
scrub room             umywalnia
scrub, scour            szorować
scrubbing brush          szczotka do szorowania
scrumptious! Yummy!        palce lizać!
scuba diver            płetwonurek
scuba diving            nurkowanie z aparatem tlenowym
scuffle, disturbance, rough neck  burda
sculptor              rzeźbiarz
sculptor              snycerz
scum                szumowiny
scum of society          męty społeczne
scurvy               szkorbut
scythe               kosa
SEA               JAE Jednolity Akt Europejski
sea anemone           ukwiał
sea breeze            bryza
sea level (above _)       poziomem morza (nad _)
sea urchin            jeżowiec
sea-green            morski
seagull             mewa
seal               foka
seal               uszczelniać /nić
seal, pack, tighten       uszczelniać
sealed envelope         zaklejona koperta
seamstress            szwacka
seamstress            szwaczka
search warrant          nakaz rewizji
search, ransack         przetrząsnąć
searing heat           spiekota
seasickness           morska choroba
                 doprawiać/doprawić
season to taste/replace a missing part
seasonal clearance sale     wyprzedaż posezonowa
seasonal fluctuations      wahanie sezonowe
seasoned, dry (wine)       wytrawny
seat of evil           jaskinia zła
seat, behind           siedzenie
seat, place           sadzać
seaweed, alga          wodorost
secant              sieczna
secede              odstąpić
secession            odstępstwo
secluded             pustelniczy
secluded spot          zacisze
secluded, isolated        odosobniony
secluded, quiet         zaciszny
second hand           sekundnik
second helping, extra bonus   dokładka
Second Lieutenant, Ensign    podporucznik
second-hand           ręki (z drugiej _)
second-hand clothing, (clothes*)ciuch(y)
second-hand shop         komis
second-rate           drugorzędny
secret              potajemny
secret              skryty
secret              tajny
secret admirer          cichy wielbiciel
secret police          UB (Urząd Bezpieczeństwa)
secret police agent       ubek
secret, clandestine       tajemny
                 wydzielać /ić
secrete (hormone), give off (scent), dispense (money)
secretion            wydzielina
secretly, silently        pocichu
sectarian            sekciarski
secular, lay           ściecki
secular, lay-          świecki
                 zapewnić
secure the proper course of proceedings prawidłowy tok postępowania
securities            papiery wartościowe
security (against)        kaucja (za -ą)
security, gage          zabezpieczenie
security, guarantee       poręka
security, pledge, pawn, deposit zastaw
security, stock, bond      papier wartościowy
sediment             osady
sedition             bunt
sedition             wywrotowa (działalność -)
sedition             wywrotowe (działania _)
seduce              uwodzić /uwieść
seducer of women         uwodziciel
seduction            uwiedzenie
seductive, attractive      ponętny
seductress            uwodzicielka
sedurre             uwieść
see pink elephants        widzieć białe myszki
see s.o. home          odprowadzać komuś do domu
see sth in one's mind's eye   widzieć coś oczami duszy
see through s.o.         rzszyfrować kogoś
see to sth            dopilnować coś
see, catch sight of       widzieć /zobaczyć
seed production         nasiennictwo
seedling             flanca
seedling             rozsada
seek a new mandate        ubiegać się o relekcję
seek, look for          szukać /po-
seeming, apparent        pozorny
see-through, transparent     przeroczysty
Seine              Sekwana
seine (net)           niewód
seine, purse net, ring net    okrężnica
seize sth            dorwać się do czegoś
seize, begin           jąć
seize, formulate, deduct     ująć
seize, grasp           schwycić
                 zabór
seizure, annexation, annexed territory
seld-centered          zapatrzony w siebie
select few (a _)         wybrańców (garstka -)
select, choice (adj.)      doborowy
selection board         komisja rekrutacyjna
selective            wybiórczy
selenium Se           selen
self-aligning          wahliwy
self-appointed          samozwańczy
self-assertive, quarrelsome  czupurny
self-assurance        tupet
self-assured, clever     rezolutny
self-defence         obrona własna
self-determination      samookreślesnie
self-determination      samostanowienie
self-instruction       samouctwo
selfish            samolubny
selfishness          samolubstwo
self-medication        samoleczenie
self-reliant         samodzielny
self-sufficient        samowystarczalny
self-taught          domorosły
self-taught person      samouk
sell by weight        sprzedawać na wagę
sell off, get rid of (s.o.)  zbywać /zbyć
sell out           rozprzedać
sell out           sprzedawać się
sell*             upłynniać /nić
semen, seed          nasienie
semicolon           średnik
semi-conductor        półprzewodnik
semi-detached (house)     dwurodzinny
semi-detached houses     bliźnicze (domki _)
semi-detached houses     dom bliźniak
semitrailer          naczepa
send             wysyłać /wysłać
send by airmail        posłać pocztą lotniczą
send for an ambulance     posłać po pogotowie ratunkowe.
send for backup        wezwać wsparcie
send on a mission       wysłać z misją
send out, distribute     rozsylać
sender            nadawca
senile            starczy
senior lecturer, tutor    adiunk/t -ta -ci
senior shepherd (Tart Mts.)  baca
seniority           starszeństwo
seniority           staż pracy
seniority           wysługa lat
sense (common -)       rozsądek (zdrowy -)
sense of duty         poczucie obowiązku
sense, instinct        zmysł
sensible, reasonable     rozsądny
sensible, reasonable     rozumny
sensitive, emotional     uczuciowy
sensor            czujnik
sensory, sensuous, sensual  zmysłowy
sensuality          zmysłwość
sentence           skazywać/skazać
sentence sb to 5 years of prison skazać kogoś na 5 lat więzenia
sentence, verdict        wyrok
sentimental           ckliwy
sentimental           łzawy
sentimental, soft-hearted    czułostkowy
sentry              czujka
sentry              wartownik
separate             oddzielny
separate             odrębny
separate             osobny
separate the wheat from the chaffoddzielać ziarna od plew
separately            luzem
separation            rozląka
separation of Church and State rozdział kościoła od państwa
separation of powers       podział władzy
separation of powers       rozdział władz
separation of powers       rozdział władzy
septic tank           dół gnilny
sequence of numbers       ciąg liczbowy
sequin              cekin
serfdom, drudgery        pańszczyzna
sermon              kazanie
serum              surowica
servant             posługacz
servant of God          sługa boży
servants (coll)         czeladź
serve (sport)          zagrywać /zagrać
serve (sport), opening gambit  zagrywka
serve (tennis)          podanie 2
serve, be intended for      służyć /po-
server overload         przeładowanie serwera
service a debt          obsługiwać dług
service of a loan        obsługa kredytu
service, favo(u)r        przysługa
servile             czołobitny
servile             służalczy
servility,obsequiousness     czołobitność
serving player          gracz podający
set (math)            mnogość
set (phrase), common (opinion) utarty
set (pudding), freeze (face)   tężeć
set a dog on s.o.        szczuć /po- kogoś psem
set a precedent         tworzyć precedens
set fire to           podpalać
set fire to sth         rozpalić coś
set free, release        wypuszczać /wypuścić
set one's heart on        wymarzyć coś sobie
set out (arguments)       wyłuszczać /yć
set phrase            utarty zwrot
set s.o. against s.o.       napuszczać kogoś na kogoś
set square             ekierka
set the table           nakryć do stolu
set to zero, reset         nastawiać na zero
set topic             zadany temat
set up a barricade         ustawić barykadę
setback, reverse          porażka
settle               sadowić się /u-
settle               ustanowić
settle (liquid), mature (wine)   odstawać się /odstać
settle a claim           zaspokojać roszczenie
settle accounts          rozliczyć się
settle accounts          rozrachować
settle down            zagospodarować się
settle down, nest         gnieździć się
settled (fluid), tired (man, horse)ustały
settled (person), resident (bird) osiadły
settlement             rozrachunek
settlement             ustalenie
settler              osadnik
settling, settlement        rozliczenie
sever               oddzielać
severance pay           odprawa (pieniężna)
sew                szyć /u-
sew on               naszyć
sew on               przyszyć
sew up, stitch up         zaszywać /zaszyć
sewage treatment plant       oczyszczalnia ścieków
sewage, sewer           ścieki
sewer               ściekowy (kanał _)
sewer, drain            ściek
sewing machine           maszyna do szycia
sex drive             popęd płciowy
sex maniac             erotoman
sex tool, weapon**         spluwa**
sex urge              ciągota -tka
sexual harassment         molestowanie seksualne
sexual intercourse         stosunek płciowy
sexually transmitted disease    choroba przenoszona drogą płciową
shabby               szmatławy
shade               ocieniać
shade of meaning          odcień znaczeniowy
Shadow Cabinet (the _)       gabinet cieni
shady               cienisty
shady               szemrany
shady dealings           niecny proceder
shaft (pit)            szyb (kopalniany)
shaft** (penis)          wał, wałek**
shaft, handle (of a hammer)    trzonek
shake            potrząsać
shake            trząść
shake (hand), squeeze    ściskać
shake a fist at s.o.    wygrażać komuś pieścią
Shake before use      wstrząsnąć (Dobrze - przed użyciem)
shake off          otrząsać /nąć
shake one's head      kręcić głową
shake sth          chwiać czymś
shake well before use    Dobre wstrząsnąć przed użyciem
shake, toss         chwiać
shake, wobble        chybotać się
shaken, shocked       wstrząśnięty
shaky, wavering, unsteady  chwiejny
shallot           szalotka
shallow           płytki
shame, embarrass      zażenować
shame, ignominy       sromota
shameful          niechlubny
shameless          bezwstydny
shank            goleń przednia
shank. lower leg      podudzie
shanty, ruin, hovel     rudera
shapeless, deformed     nieforemny
shapely           foremny
share index         wskaźnik kursów akcji
share option        opcja na akcje
share premium        ażio przy emisji akcji
share, part         udział
shareholder, stockholder  udziałowiec
shark            rekin
sharpen           temperować /za-
sharpen up         naostrzyć
sharpshooter, marksman   wyborowy (strzelec -)
shatter, demolish      rozwalać
shattered          skolatany
shaving (filings)      opiłek (opiłki)
shaving cream        pianka do golenia
shear            strzyc
shears, clippers      nożyce
sheath(ing)         obicie
shed            szopa
shed tears         lać łzy
shed tears         ronić łzy
shed, depot         remiza
sheep            owca
sheepdog          owczarek
sheepskin jacket      kożuch
sheet            arkusz
sheet            prześcieradło
                 b
sheet metal, tin-plate, baking traylacha
sheet of paper          kartka
shelf               półka
shelf life            dopuszczalny okres magazynowania
shelf life            trwałość przechowalnicza
shell (egg), peel         obłupywać/obłupać
shell (nut), skin (potato)    łupina
shell out (money)         wysupłać perf.
shellfish, crustaceans      skorupiaki
shells              makaron-muszelki
shelter, dug-out, pillbox     schron
shelve a matter          odłożyć sprawę do akta
shelve a plan           chować sprawę pod sukno
shepherd             pasterz (owiec)
                  mass
shepherdess, Christmas midnightpasterka
she-wolf             wilczyca
shield, defence          osłona
shift               brygada zmianowa
shift responsibility onto s.o.  przerzucać na kogoś odpowiedzialność
shift work            wielozmianowa (praca _)
shiftwork             praca na zmiany
shiftwork             praca zmianowa
shin               goleń tylna
shin               pręga
shin-bone, tibia, leg (lamb)   goleń
shine one's shoes         pastować buty
shine through           przeświecać
shine, glitter          błyszczeć
shingle              gont
shingles             półpasiec
shin-guard, kneepad        nagolennik
                 statek
ship sailing under a flag of convenience pod tanią banderą
ship salvaging, wrecking     ratownictwo okrętowe
shipowner             armator
ship's side            burta
ship-shape            wypieszczony
shipwreck             rozbicie statku
shipwrecked person, down-and out rozbitek
shipyard             stocznia
shit (vulg.)           srać
shit (vulgar)           fajdać
shithead             gnojek
shithole**            sraka**
shiver with cold         dygotać z zimna
shoal               mielizna
shoal, school of fish       ławnica
shock absorber          amortyzator
shock, upheaval          wstrząs
shocking             wstrząsajacy
shoddy, shabby          lichy
shoemaker, cobbler        szewc
shoo! (animal)          sio!
shoot a plane down        zestrzelić samolot
shoot up like mushrooms      rosnąć jak grzyby po deszczu
shoot, kill (animals)       upolować perf.
shoot, sprout           kiełek
shooting             strzelanie
shooting pain           przeszywający ból
shop floor            hala produkcyjna
shoplifter            złodziej sklepowy
shopping basket          koszyk sklepowy
shopping cart           wózek na zakupy
shopping trolley         wózek sklepowy
short notice (at _)        wypowiedzeniem (za krótkim _)
short notice (at _)        wypowiedzeniem (za krótkim _)
short-circuit           krótkie spięcie
short-circuit           zwarcie
shortcoming            niedociągnięcie
shortcut             przełaj (na-)
shorts              spodenki
short-sighted           krótkowidz
short-term, temporary, immediate doraźny
short-wave radio or transmitter krótkofalówka
shot in the dark         ciemno (strzał w -)
shot put             pchnięcie kulą
shotgun, rifle          strzelba
shoulder (road)          pobocze
shoulder blade, spatula, spade łopatka
shoulder-strap, epaulet      naramiennik
shout               krzyczeć /krzyknąć
shout at s.o.           krzyczeć na kogoś (krzyknąć)
shout at the top of one's lungs zrywać sobie płuca
shove               suwać
                 rozpychać się/rozepchać się
shove aside, elbow one's way through
shovel              saperka
shovel plough           radło
shovel, scoop           szufla
show               pokazywać /pokazać
show business           przemysł widowoskowy
show fear             stchórzyć
show off (one's talent)      popisywać się (talentem)
show one's I.D.          pokazać dowód tożsamośći
                 odnajdować się
show up, turn up, to find one's feet
shower              prysznic
shower head            sitko natryskowe
shower with gifts         obsypywać kogoś prezentami
shower, downpour         przelotny desczcz
shower, downpour         ulewa
shower-bath            natrysk
show-off             efekciarz
showroom             wzorcowia
show-window            okno wystawowe
showy, efficient         efektowny
shredding             szatkowanie
shrew               diablica
shrewd, cunning          cwany
shrewdness, cunning        spryt
shriek              wrzeszczeć
shrill, piercing         wrzaskliwy
shrill, squeaky          piskliwy
shrine              kapliczka
shrink              skurczyć (się)
shrink              zbiegać się
shrink, youngster         maleć
shrinkable            kurczliwy
shrinkage, contraction      skurcz
shrinkproof            niekurczliwy
shroud              całun
Shrove Tuesday          tłusty wtorek
Shrovetide (last days of carnival)ostatki
shrug one's shoulders       wzruszać ramionami
shrug one's shoulders       wzrzuszać ramionami
shun               stronić od + gen
shunt               bocznik
shunt               bocznikować
shut your mouth          buzię (zamknij -)
shut your trap!          stul gębę/pysk!
shut-off valve          zawór odcinający
                 migawka
shutter (camera), snapshot, news in brief
shutter release          spust migawki
shutters             okiennice
shuttlecock            lotka
shy                nieśmiały
shy                pochliwy
sick benefits           zasiłek chorobowy
sick leave            urlop chorobowy
sick leave            urlop chorobowy
sick leave            urlop zdrowotny
sick leave            zdrowotny (urlop -)
sick leave            zwolnienie lekarskie
sickeningly, sadly        ckliwie
sickle              sierp
sickly              cherlawy
side by side           obok siebie
side curl             pejs
side street, railway siding    bocznica
side track            boczny tor
side-, foreign        postronny
sideburns           baki
sideburns, whiskers      baczki
side-effect          uboczny (efekt -)
sideline, odd job       fucha
side-street          przecznica
sidewhiskers, lambchops    bokobrody
siege             oblężenie
sieve             rzeszoto
sieve             sito
sieve             sto
sift             odsiewać /odsiać
sift, make dust, sprinkle   prószyć
sigh             wzdychać
sigh of relief        westchnienie
sigh, take a rest       odsapnąć
sightseer           krajoznawca
sign             składać podpis
sign (board)         szyld
sign language (in _)     migi (na -)
sign out           wypisywać się
sign up            zapisywać się
significant, characteristic  znamienny
significant, momentous    doniosły
silence fell         nastała cisza
silencer           tłumnik
silencer, muffler       tłumik dźwięków
silent consent        zgoda milcząca
silent film          film niemy
silent partner        cicha wspólnik
silent partnership      cicha spółka
silent-running        cichobieżny
silicate           krzemian
silicon            krzem
silicon dioxide, silica    dwutlenek krzemu
silk-screen printing     sitodruk
silkworm           jedwabnik
silky, satiny         atłasowy
silo, storage bin       silos
silver            srebny
silver            srebro
silver-plated         posrebrzany
silver-plating        posrebrzanie
silverside          górna strona piezeni
silvery            srebrzysty
similar            zbliżony
similar, related       pokrewny
simmering           duszenie na wolnym ogniu
simple majority vote     większość (głosów) zwykla
simplicity           prostota
simplify (oversimplify)     upraszczać /uprościć
simulator            naśladownik
simultaneous interpreter    tłumacz kabinowy
sin, trespass          grzeszyć
since then, from now on     odtąd
since when?           odkąd?
sincere             szczery
sine die            terminu (bez ustalenia -)
sine qua non          warunek konieczny
singe, burn (food)       przypalić
single             stanu wolnego
single child          jedynak/jedynaczka
single room/in room No. 1    w jedynce/pod jedynką (Mieszkam _)
singular, particular      osobliwy
sinister, distressing news   hiobowa wieść
sink              zlewozmywak
sink a ship           zatopić okręt
sinking fund          fundusz amortyzacyjny
sinking fund          fundusz amortyzacyjny
sinner             grzesznik
sinusitis            zapalenie zatok
siphon, hoist, (lifting) jack  lewar
sirloin             krzyżówka (polędwica)
sirloin steak          befsztyk z krzyżówki
sirloin, loin, fillet      polędwica
sister-in-law          bratowa
sit an exam           przystąpić do egzamin do testu)
sit at sb's table        dosiadać /dosiąć do czyjegoś stolika
sit cross-legged        turecku (siedzieć po -)
sit down            siadać /usiąć
sit-down strike         strajk okupacyjny
sitting room, parlour      bawialnia
sizzle             skwierczeć
skate              łyżwa
skateboard           deskorolka
skeleton            kościec
skeleton            kościotrup
skeleton key          klucz uniwersalny
skeleton key          wytrych
sketch, cancel, jot down    skreślić
ski lift            wyciąg naciarski
ski poles            kijki naciarskie
skid              ślizg
skiing cap, woman skier     naciarka
skiing resort          ośrodek naciarski
skilful             umijętny
skilful             zręczny
skill, know-how         umiejętność
skill, proficiency       wprawa
skimmed milk          odciągane (mleko _)
skimming            zbieranie (śmietanka)
skin and bone         skóra i kości
skin rash           wysypka
skinny guy           chudzielec
skinny, drawn (face)      wychudły
skinny, weakly, sickly     chuderlawy
skip a meal          ominąć posiłek
skirmish            potyczka
skirmish            utarczka
skirt             poła
skirt             spódnica
skull             czacha
skull             czerep
skull cap           sklepienie czaski
skull, cranium         czaszka, czasza?
skullcap            piuska
skull-cap           mycka
skull-cap           myczka
skunk, coward         tchórz
sky-high            niebotyczny
slab              kęsisko płaskie
slack, loose          obluzowany
slag concrete         żużlobeton
slag, cinder          żużel
slam (door), lock in (s.o.)  zastrzaskiwać /zastrzasnąć
slam the door         trzaskać drzwiami
slam the door in s.o.'s face  zamknąć komuś drzwi przed nosem
slander            obmowa
slander            szalowanie
slander, defame        szkalować
slander, libel         potwarz
slanderer           potwarca
slanderous           oszczerczy
slant             skos
slant             skros (w _)
slant (look askance)      ukos (patrzeć z ukosa)
slant, incline         ukos
slant-eyed           skośnookni
slanting eyes         oczy skośne
slanting, diagonal       skośny
slap in the face        spoliczkować
slap s.o. in the face     wymierzyć komuś policzek
slash             ukośnik (prawy)
slaughter           ubój
slaughter, circumcise     rzezać
slaughterhouse, abattoir    rzeźnia
Slav              Słowianin
slave               niewolnik
slave away            tyrać
slave driver, capitalist pig   bonzo
slavery, captivity        jasyr
sled, sleigh           sanie
sledge, sled           sanki pl.
sleep               spać, sypiać /pospać, przespać
sleeping bag           śpiwór
sleeping pill           nasenna pigułka
sleeping pill           tabletka nasenna
sleepy              śniący
sleepy (not enough sleep)     niewysypany
sleepy-head (you _!)       śpioch (-u!)
sleet               deszcz z śniegem
sleeve              rękaw
                 serdak
sleeveless waistcoat (furred traditional)
slender              cienki
slender, slim           smukły
slice               krajać na plasterki
slice (bread)           kroić na kromki
slice (bread)           skibka
slice (of fish)          dzwonko
slice of bacon          plasterek boczku
slice, flake, lobe        płat
slicer              krajalnica
slicing              krojenie na plasterki
slide               przezrocze
slide               śliwgawka
slide               zjeżdżalnia
slide projector          diaskop
slide rule            suwak logarytmiczny
slide, glide, skate        ślizgać się
slide, transparency        przerocze
sliding rule           przymiar składany
sliding sun-window        szyberdach
sliding window          okno przesuwane
slightly salty          słonawy
slim and tall           wysmukły
slim waist            wcięcie (głębokie - w talii)
slim, diet            odchudzać się
slime, phlegm           śluz
slimy               grząski
sling               temblak
sling, catapult          proca
slip               pośliznąć
slip in, creep in         wślizgiwać się /gnąć
slip of paper           pasek papieru
slip of the tongue        przejęzyczenie(się)
slip out             wymykać się /wymknąć
slip s.o. sth          wsuwać coś komuś
slip s.o. sth          wtykać coś komuś
slip through           prześliznąć
slip, insert           wsuwać /wsunąć
slip-ons             buty wsuwane
slipper(s)            kapeć kapci
slippers             kapcie
slippery, slimy         śliski
slipshod work, second job    chałtura
slip-up             wpadka
slit one's wrists        podciąć sobie żyły
sllipsis, suspension points   wielokropek
slob*              flejtuch
slog away at sth         mozolić się nad czymś
slope              nachylenie
slope              zbocze
slope (ski)           stok
slope, slant           pochyłość
slope, windfall         spad
sloppy, negligent        niedokładny
sloshed, boozy          zapity
slouch              ciamajda
Slovakian            Słowak
slovenliness           niechlujstwo
slow on the uptake        nierozgarnięty
slow thinking, dull       niedomyślny
slow-witted person, dope*    gapa
sludge, slime, mud, silt     szlam
slug               pomrowik
slug               ślimak nagi
sluggish, clumsy         ślamazarny
sluggish, dilatory        opieszały
sluggish, lazy          gnuśny
sluice gate           wrota śluzy
sluice, lock           śluza
slum               rudera
slur one's words         połykać słowa
slush, melting snow       topniejący śnieg
slyness             skrytość
smack              miaskać
smack one's tongue        cmokać językiem
                 male
small- and medium sized enterprises i srednie przedsiebiorstwa
small black coffee        mała czarna
small change           drobne
                 łazanki z kapustą
small flat noodles with cabbage, mushrooms and onions
small fry            ciury
small hand, handle        rączka
small pillow           jasiek
small sausage (usually smoked) serdelek
small talk            pogawędka
small-minded           młostkowy
                 mędrek
smart aleck, know-it-all, wiseacre
smash to pieces         strzaskać
smash, crush to pieces      druzgotać
smash, defeat          rozbijać/rozbić
smash, shatter          stłuc
smashed potatoes         tłuczone (ziemniaki _)
smashing of the atom       rozbicie atomu
smear              umazać
smear test            wymaz
smear, stain           babrać
smell              węch
smell (sense of -)        powonienie
smell a rat           zwięszyć pismo nosem
smell of burning         swąd
                 spalenizna (czuję _ -ę)
smell of burning smoke (I smell the _)
smell of sth           zalatywać czymś
smelt              stynka
smile, grin           uśmiechać się
smith, blacksmith        kowal
                 dymi
smoke is coming out of the chimney się z komina
smoked ham            baleron
smokescreen           dymna zasłona
smokescreen           zasłona dymna
smoky              zakopcony
smooth operator, artful dodger spryciarz
smooth out            wygładzać /dzić
smother, suppress        tłumić /s-
smoulder             tleć
smoulder, glow          tlić się
smudge, slap paint on      zapaćkać
smudged             umorusany
smuggle (into a country)     przemycać
smuggler             przemytnik
smuggling            przemyt
smuggling, contraband*      szwarc
snail              ślimak
snake charmer          zaklinacz węży
snake, hose           wąż
snap fastener          zastrzask
snap one's fingers        prztykać palcami
snare              wnyk, wnyki
snare drum, drum roll      werbel
snare, trap           sidło
sneak in             wśliznać
sneak in             zakradać się /zakraść
sneak into            wemknąć się
sneer, jeer           drwina
sneeze              kichać
sniff at             obwąchiwać/obwąchać
sniff, nose about         niuchać
sniffer* (nose)          kichawa*
snoot (nose)           kinol**
snore               chrapać
snorkelling            nurkowanie z maską i fajką
snort               parskać
snotty*              zasmarkany
snout (nose)           nosisko*
snout, mug            ryj
snout, mug, rowdyism       pysk
snow boots            śniegowce
snow cover, mantel        okrywa śnieżna
snow pellets           krupa
Snow White and the Seven Dwarves Królewna śnieżka I siedmiu krasnoludków
snowball             śnieżka
snow-covered           ośnieżony
snowdrift, dune          zaspa
snowflake             płatek śniegu
snowflake             śnieżynka
snowmobile            śniegołaz
snowshoes             rakiety śnieżne
snowstorm             śnieżyca
snowstorm, blizzard        zadymka
snowstorm, blizzard        zamieć f.
snowstorm, blizzard        zawieja
snowy               śnieżny
snub nose             zadarty nos
snuff               tabaka
snuff it             odwalić kitę***
snuff-box             tabakierka
snuggle up close, cuddle     przytulić się
snuggle up to s.o.        tulić się do kogoś
snuggle, fondle, cuddle      hołubić
so be it             niech i tak będzie
so long as nobody knows      byle nikt nie wiedział
soak in sth, vanish into thin air wsiąkać /wsiaknąć w coś
soak up water           nasiąkać/knąć wodą
soak, drench           przemoczyć
soak, imbibe           nasiąkać
soap bubbles           bańki mydlane
soap dish             mydelniczka
                 z
soap over, pull the wool over eyesamydlić
soapbox oratory          przemówienie uliczne
soap-suds             mydliny
soar               szybować
sob                chlipać
sob                łkać
sob                szloch
sob                szlochać
sober up             otrzeźwiać /wić
                 trzeźwieć
sober up, bring back to consciousness
sober, clear-headed        trzeźwy
so-called             tzw. (tak zwany)
social ladder           drabina społeczna
social welfare          opieka społeczna
social worker           opiekun społeczny
social/sexual intercourse     współżycie społeczne/płciowe
socialise             udzielać się towarzystwo
socket              tulejka
socket (lighbulb), holder     oprawka
socket, little nest        gniazdko
socking cap, woolly cap      czapka wełniana
sodium              sód
sodium carbonate         węglan sodowy
sofa bed             wersalka
soft-boiled (eggs)        miękko (jajka na -)
soften, ease off (wind)      łagodnieć
soil               gleba
soil erosion           erozja gleby
solar system           układ słoneczny
solar-powered           zasilany energią słoneczną
solder              lut
solder              lutować
solder, weld           spawać
soldering gun           lutownica z uchwytem pistoletowym
soldering iron (gun)       lutownica (pistoletowa)
soldering-iron          kolba do lutowania
                 akowiec
soldier of the Polish Home Army (W.W.II)
soldier's pay           żołd
sole               podeszwa
sole, bottom of shoe       zelówka
solemn              uroczysty
solicit, beg, insist       dopraszać się/doprasić się
solicit, compete for, apply for  ubiegać się
solicitation           starania
solicitude            staranność
solid gold            szczere złoto
solid, well-ground        gruntowny
solidify             krzepnąć
solid-state physics        fizyka ciała stałego
solitary confinement       izolatka
soluble              rozpuszczalny
solution             roztwór
solution (chem.), leaven (yeast) rozczyn
                 rozwiązanie
solution (problem), dissolution (parliament, marriage), delivery (med)
solve, guess           odgadnąć
solve, untie          rozwiązywać /rozwiązać
solvency            wypłacalność
solvent            rozpuszczalnik
solvent            rozżuszczalnik
solvent, financially sound   wypłacalny
somebody else's        cudzy
somersault           fikołek
somersault           koziołkować
sonar             hydrolokator
sonic             dźwiękowy
sonic boom           uderzenie dźwiękowe
son-in-law           zięć
soon, shortly         wnet
soot              sadza
soothe             koić
soothe, appease        ukoić
soothing, comforting      kojący
sophisticated, big-headed   przemądrzały
soporific           usypiający
soprano, treble        dyszkant
sorcerer            czarodziej
sore              obtarcie
sorrel             szczaw
sought after          rozchwytywany
soulmate            bratwa dusza
sound amplification      nagłaśnianie
sound barrier         bariera dwięku
sound effects         efekty dźwiękowe
sound familiar         swoisko (brzmieć -)
sound insulation        wygłuszenie
sound mixing          mieszanie dźwięku
sound recording        nagrywanie dźwięku
sound reproduction, playback  odczytanie dźwięku
sound track          ścieżka dźwiękowa
sound-absorbing        dźwiękochłonny
sound-proof          dźwiękoszczelny
sour cherry          wiśnia
sour rye and cream soup    żurek
sour, embittered        zgorzkniały
sovereign           władny
sow              locha
sow              maciora
sow              obsiewać/obsiać
sow, spread (panic)      siać /za- or po-
sower, propagator       siewca
sowing             o
sowing             siew
sowing machine, seeder     siewnik
sowing, seed          posiew
soya bean             biała fasolka
sozzled, drunk           ululany
space probe            sonda kosmiczna
space shuttle           prom kosmiczny
space shuttle           wahadłowiec
space suit             skafander kosmiczny
space, arrange, lay out      rozmieszczać
spacecraft             pojazd kosmiczny
space-time (continuum)       czasoprzestrzen'
spacing              interlinia
spacing              rozstaw
spaciousness            przestronność
spade               rydel
spade               szpadel
spade (cards)           pik
spade, shovel           łopata
spaghetti             makaron-nitki
Spaniard              Hiszpan -ka
spanking              cięgi
spare no pains           skąpić (nie - wysiłków)
Spare the rod and spoil the child Rózeczką Duch święty dziateczki bić radzi.
spare, emergency          zapasowy
sparingly, scantily        skąpo
spark               iskierka
spark               iskra
spark               iskrzyć
spark arrester           chwytacz iskier
spark arrester           iskrochron
spark gap             przerwa iskra
spark plug             świeca zapłonowa
                  rozpętać
spark, trigger off (discussion, fight)
sparking, scintillation      iskrzenie
sparkle              skrzyzć się
sparkle, effervesce        musować
sparkling (drink          musujący
sparkover, flashover        przeskok iskry
sparkplug             świeca motoru spalinowego
sparrow              wróbel
spatula, putty knife        szpachla
speak broken English        angielszczyzna (mówić łamana -ą)
speak broken English        mówić łamanym językiem angielskim
speak incoherently         związku (mówić bez -)
speak of the devil!        wilku (o - mowa!)
speak to address          zagadywać /nąć
speak up, speak first       odżywać
speak with a hoarse voice     chrypieć
speak with, talk to        rozmawiać /po-
speakers list           kolejność mówców
spear               dzida
spear              włócznia
spearmint            mięta zielona
spearmint            mięto kędzierzawa
species             gatunek
specific gravity         ciężar właściwy
specific, characteristic     swoisty
specification          opis techniczny
specify, qualify         uściślać /ić
specimen             okaz
speck of dust, pollen      pyłek
speckled with, covered in    usiany
speckled, dotted with      upstrzony czymś
spectator            widz
speech              przemówienie
speech (long), harangue     przemowa
speech disorder         zaburzenie mowy
speech therapist         logopeda
spend on drink          przepić
spending side of budget     strona rozchodowa budżetu
spendthrift           utracjusz
sperm cell            plemnik
sperm whale           kaszalot
spherical            kulisty
spice rack            półka na przyprawy kuchenne
spicing             zaprawiane
spicy              korzenny
spider's web, cobweb       pajęczyna
spike, thorn           kolec
spill blood           przelewać krew
spin               prząść /u-
spin, reel off          snuć
spinal              dordzeniowy
spinal column, spine       pacierzowy stos
spinal cord           rdzeń kręgowy
spinal marrow          mlecz (pacierowy)
spindle             wrzeciono
spin-dry, centrifuge       wirować
spinner             wirówka do bielizny
spinning machine         przędzarka
spiral              ślimakowaty
spiral staircase         kręcone schody
spiral staircase         schody kręte
spit               pluć
spit               splunąć
spit on             napluć
spit out             wypluć
spit, spittle          plwocina
spite              przekora
spiteful. malicious, malignant  złośiwy.
spitting image!       wypisz, wymaluj!
spittoon           spluwaczka
splash            bryzgać /nąć
splash            obryzgiwać/obryzgać
splash            plusk
splash (about)        chlapać/-nąć (się)
splash, lap         chlupać/-nąć
splash, spray (agri)     opryskiwać /opyskać
splash, whack, lash     chlastać/chlasnąć
splashdown          wodowanie
spleen, milt         śledziona
splendid isolation      doskonała izolacja
splendid! first rate!    byczo!
splinter           drzazga
splinter           szczapa
splinter           zadra
splinter group        rozłamowa (grupa _)
splinter party        odłamowa (partia -)
splinter, chip, flake    odprysk
splinter, sliver, shrapnel  odłamek
split            rozszczepialny
split hairs         dzielić włos na czworo
split hairs         rozszczepiać włos na czworo
split one's sides laughing  wać boki ze śmiechu
split personality      rozdwojenie jaźni
split personality      rozszczepienie osobowości
split vote          głosowanie oddzielne
split, break with somebody  rozbrat
split, crack         łupać
split, rift, discord     rozdźwięk
spoil            uprzykrzać /yć
spoil (child)        rozpieszczać
spoil s.o.'s appetite    odbierać komuś apetyt
spoil, decay         psuć
spoiled, pampered      rozpieszczony
spoils of war        lupy wojenne
spoke            ramię koła
spoke            szprycha
spokesman          rzecznik
sponge            gąbka
sponge cake, biscuit     biszkopt
spongy, mushy        gąbczasty
spontaneous         samorzutny
spontaneous combustion    samozapalenie
spool, bobbin, coil, duct  cewka
spool, bobbin, reel     szpula
spore            zarodnik
sportsmanship        sportowe zachowane
spot             cętka
spot check             wyrywkowa (kontrola)
spot operation, transaction    operacja loco
spot price             cena spotowa
spotlight             jupiter
spotlight             reflektorek
spotted              kropki (w _)
spouse's secret savings      zaskórniak
sprain, dislocate         zwichnąć
sprain, dislocation (bones)    zwichnięcie
sprat               szprotka
spray               natryskiwać
spray (crop)            rozpylać
spray gun             pistolet natryskowy
spray irrigation, sprinkling    deszczowanie
sprayer, atomiser, nozzle     rozpylacz
sprayer, nozzle          rozplacz
spraying machine          opryskliwacz
spread (disease)          rozprzestrzeniać się
spread (gossip, infection)     rozsiewać
spreadsheet            arkusz kalkulacyjny
sprightly, spry          dziarski
spring               resor
spring               sprężyna
spring               zdrój
spring crops            jare (rośliny _)
spring equinox           równonoc wiosenna
spring is at hand         pasem (wiosna za -)
spring mattress          sprężynowy (materac -)
spring onion, scallion       cebulka dymka
spring/winter crops        zboże (jare/ozime)
springboard            odskocznia
spring-tooth harrow        brona sprężynowa
sprinkle              kropić s-
sprinkle, moisten         skrapiać /skropić
sprinkle, surround, fail, flunk  oblewać
sprinkler             nawadniacz
sprinkler, spraying machine    opryskiwacz
                  spryskiwacz
sprinkler, windshield washer, windscreen
sprinkling (irrigation)      nawadniane deszczujące
spruce               świerk
spruce s.o.up           ogarnąć się
spur                ostroga
spurt (to work in fits and starts) zryw (pracować -ami)
sputum production         wydzielanie plwiociny
spy                szpieg
spy satellite           satelita szpiegowski
squabble              zwada
squabbles             zwady
squander (a fortune)        roztrwonić
squander one's money        szafowanie pieniędzmi
square root             pierwiastek kwadratowy
squash               kabaczek
squat                kucać
squat down             cupnąć
squatter              dziki lokator
squeal (child), screech       piszczeć /pisnąć
squeal, grass            sypać
squeegee              rakiel
squeeze in, drive in        wciskać /wcisknąć
squeeze out             wyduszać /wydusić
                  wyciskać /wycisnąć
squeeze out (lemon, paste), wring out (clothes)
squeeze through           przeciskać /przecisnąć
squeeze through           przeciskać się
squeezing              wyciskanie
squid, cuttlefish          mątwa
squint               zezować
squint at, peep into        zerkać/zerknąć
squint, cross-eye          zez
squire               giermek
squirrel              wiewórka
squirt, belch, eject, pinch (steal) buchać
squirt, piss (vulg.)        sikać
squirt, whippersnapper       chłystek
St. Andrew's Day (30 Nov)      andrzejki
St. Barbara's Day (Miner's Day) Barbórka (4 grudnia)
stab                zadźgać perf.
stab                żgać
stab to death            zakłuć
stable               stajnia
stable, buoyant           stateczny
staff turnover           rotacja kadr
stag                jeleń
stage fright            trema
stage-dive             dać nura w tłum
stagger, falter           chwiać się na nogach
stagnation             zastój
stain 2)seed pickle         bejca
stain remover            odplamiacz
stain remover            wywabiacz plam
stain, blemish           zmaza
stained glass window        witrażowe (okno -)
stainless steel           nierdzewna (stal _)
stainless steel           stal nierdzewna
staircase              klatka schodowa
stairs to the cellar        zejście do piwnicy
stake (game), rate (price)     stawka
stale                czerstwy
stale                zleżały
stalemate, deadlock        pat
stalemate, deadlock        patowa (sytuacja -)
stalk               gląb
stalk               łodyga
stalk, stem            badyl
stall (engine)          utknięcie silnika
stall (motor)           gaśnąć (o silniku)
stall, booth           stragan
stall, shed            buda
stallion             ogier
stalls (engine)          gaśnie.(motor)
stamen              pręcik
stammer              dukać
stammer, stutter         jąkanie się
stammerer, stutterer       jąkała
stamp album            klaser
stamp one's feet         tupać /tupnąć nogami
stamp, seal            pieczęć
stamping feet           topnięcie
stance, attitude         postawa
stand               stać /po-
stand (fair)           stoisko
stand on ceremony, fuss      certować się
stand on end (hair)        stawać dęba
stand out             rzucać się w oczy
stand out             wyróżniać się
stand out against sth, contrast  odbijać od czegoś
stand out, protrude        odstawać
stand the test of time      przetrwać próbę czasu
stand to attention        stać na baczność
stand up against         powstać przeciw czemuś
stand up for s.o.         nadstawiać za kogoś piersi
stand up for sb          nadstawić za kogoś piersi
stand up to s.o./sth       stawić czoło komuś/czemuś
stand up, rise          stanąć
stand upright, erect       prężyć się /wy
stand, tripod           statyw
stand-alone computer       wolnostojący (komputer _)
standard contract         umowa typowa
standard contract         umowa typowa
standard letter          rutynowy list
standard of living        stopa życiowa
standardise            ujednolicać /ić
stand-by             pogotowiu (być w _)
standing committee        komisja stała
standing order, direct debit   zlecenie stale
standing orders          regulamin obrad
standing subcommittee       podkomisja stała
standstill            bezruch
standstill          przestój
standstill (econ)      zastrój
stannic, tin (made of)    cynowy
stanza            zwrotka
staphylococcus        gronkowiec
staple            zszywka
stapler           zszywacz (do papieru)
staples           zszywki
starboard          burta (prawa _)
starboard          prawa burta
starch            krochmal
starch            skrobia
stare, look intently     wpatrywać się
starfish           rozgwiazda
stark naked         adamowym (w _ stroju)
starling           szpak
starry            gwiaździsty
start legal proceedings   wszczynać postępowanie
start talking        zagadać
starting price        cena wywoławcza
starting price        wywoławczy (cena -)
starting, start up      rozruch
startle, frighten      trwożyć
starve            morzyć się
starve s.o. to death     morzyć (kogoś głodem)
starve to death, starve os  głodzić się
starve, be half-dead     przymierać
starving           zgłodniały
state            oznajmić
state of bliss        błagostan
state of emergency      stan wyjątkowy
state of natural disaster  stan klęski żywiołowej
state, rule, adjudicate   orzekać orzec
statement, comment      wypowiedź
statesman          mąż stanu
static (radio)        trzaski
static interference     zakłócenia elektrostatyczne
station master        zawiadowca (stacji)
stationary bicycle      rower treningowe
statue            posąg
statuette          posążek
status quo ante       stan poprzedni
statute book         zbiór ustaw
statutory          ustawowy
stay             bytność
stay in the shade/sun    przebywać w cieniu/słońce
stay of execution      zawieszenie egzekucji
stay overnight        zostać na noc
stay with friends      zamieszkać u przyjaciół
stay, visit            gościna
steadfast, unwavering       niezłomny
steadfastness, inflexibility   niezłomność
steadiness            stateczność
steal a ride, ride without paying gapę (jechać na -)
stealthily, furtively       ukradkiem
stealthily, on the sly, in secret cichaczem
steam               para
steam engine           parowóz
steamer              parowiec
steaming             gotowanie na parze
steamroller            walec drogowy
steamship             statek parowy
steel fixer            zbrojarz
steel mill            walcownia
steel-works            stalownia
steep (slope)           strome (zbocze)
steep, abrupt           stromy
steep, sloping          spadzisty
steeple-chase           gonitwa z przeszkodami
steer               sterować
steering committee        sterujący (komitet -)
steering wheel          koło kierownicy
stellar              gwiezdny
Stellt den Wecker auf sechs Uhr. Nastawcie budzik na szóstą.
stench              odpór
stench              smród
step               schodek
step in sth            wdepnąć w coś
step on              nadepnąć
step on it            dechy (naciskać gaz do -)
stepdaughter           pasierbica
stepfather            ojczym
stepmother            macocha
stepson              pasierb
sterile, impoverished       wyjałowiony
sterile, vain           płonny
stern               rufa
stern deck            rufie (pokład na -)
sternum, breastbone, little bridgemostek
stewed              duszony
stewed beef            sztufada
                 potraka z kury
stewed chicken in thick white sauce
stewing, braising         duszenie
stick               kij kokejowy
stick               patyk
stick and carrot policy      kija i marchew (polityka _)
stick in             wlepiać /pić
stick in             wtykać /wetknąć
                  wtykać nos
stick one's nose into other people's business w nie swoje sprawy
                  pchać nos w nie swoje sprawy
stick one's nose into s.o. else's business
stick one's tongue out at s.o.   pokazywać komuś język
stick out             wypinać /wypiąć
stick out of the water       wynurzać
stick out, protrude, hang around* sterczeć
stick to one's guns        upierać się przy swoim
stick to one's point of view    obstawać przy swoich poglądach
stick, glue            lepić
stick, glue            przylepić
stick, piece of wood        drewienko
stick. stay            tkwić
sticker              nalepka
sticky               czepliwy, czepny
sticky               lepki
stiff               sztywny
stiff, hardened          stężały
stiffen, harden          stężeć
stifling              duszący
stigmatise             piętnować /na-
still life             martwa natura
still waters run deep       cicha woda brzegi rwie
stilts               szczudła
stimulant             używka
stimulus, incentive        bodziec (dźca dźce)
sting               żądło
sting (bee)            źądlić
sting, pinch            szczypać
sting, prick            ukłucie
stingy               skąpy
stink               capieć*
stink               śmierdzieć
stink, smell bad          cuchnąć
stinking              smrodliwy
stipulate in contract       ustalać w umowie
stir up discord between      waśnić /z- or po-
stir, disturb           mącić
stirrup              stremię
stirrup              strzemię
stitch               ścieg
stitch               ściek
stitch, suture, seam        szew
St-John's wort           dziurawiec zwycajny
stock and bond market       walorów (rynek _)
stock cube, bouillon cube     kostka rosołowa
stock, store,reserve        zapas
stock-fish, cod          sztokfisz
stockholderś meeting        zebranie akcjonariusz
stocking (-s)           pończocha (-y)
stocks               dyby
stocks and shares         akcje i udziały
stoker, fireman          palacz
stone               kamienować
stone, absolutely sure*      murowany
stone, lapidate          ukamienować
stonecutter (diamond-)       szlifierz
stoned (be _)           bani (być na _)
stoned* (drugs)          naćpany*
stonemason             kamieniarz
stoning              drylowanie
stool pigeon, informer, nark    szpiciel
stool, faeces           stolec
stoop               garbić (się)
stop                stawać /stanąć
stop a check            wstrzymać czek
stop a check            wstrzymać wypłatę czeku
stop and search          zatrzymywać i rewidować
stop and search          zatrzymywać i rewidować
Stop bothering me.         Nie zamęczaj mnie.
stop by the office         wstępować /wstąpić do biura
stop off in Prague/at a friend's  zahaczyć o Pragę/znajomego
stop up, clog           zatkać
stopper, plug           zatyczka
stopping leaks           usuwanie nieszczelności
stopwatch, halfback, centre-half  stoper
storage              pamiętanie
storage (comp)           zapisywanie
storage dues            składowe
storage life, shelf life?     czas składowania
storage place           pawlacz
storage yard            składowisko
store               składować
store (data)            zapisywać
store, stock, supply        zasób
stored energy           nagromadzona (energia _)
storehouse             składnica
stork               bocian
storm in a teacup         burza w szklance wody
storm, snowstorm          nawałnica
storm-wind             zawierucha
story-teller            gawędziarz
straggle behind          odłączać się
straight line           linia prosta
straighten up*           ogarniać /nąć
straighten, make straight     rozprostować
straighten, unbend, pull down   odginać/odgiąć
straightforward          prostolinijny
straightforward, blunt, crude   dosadny
strain               nadwyrężać
strain               natężać się
strain               przecedzać /dzić
                  s
strain off, decant, pour off a liquidcedzić
strain to listen          nadsłuchiwać
strain, filter, percolate      cędzić się
strain, filter, sip (drink)     cedzić prze-
strain, overwork          przemęczenie
strain, stretch           natężać
strained my back (I have -)     nadwyrężyłem sobie plecy.
strained, intense          natężony
strainer              durszlak
strainer              sitko
strainer, filter          cedzidło
straitjacket            kaftan bezpieczeństwa
straits               cieśnina
Straits of Dover          Cieśnina Kaletańska
Straits of Gibraltar        Cieśnina Gibraltarska
stranded costs           koszty osierocone
strangle              dusić
strangle              udusić
strapping              postawny
strapping fellow          dryblas
straw                słoma
straw                słomka
straw mat              słomianka
strawberry             poziomka
stray cat              bezpański kot
stray from the subject       odbiegać od tematu
stray satellite           błądzący (satelita _)
stream               potok
streamlet              poytoczek
streamline (tasks)         usprawnić (zadania)
streamlined             opływowy
street cleaner           zamiatacz
street loudspeaker         gigantofon
street-cleaning truck, watering can polewaczka
streetlamp             latarnia
streetwalker, prostitute      ulicznica
strengthen, fix, record       utrwalać /lić
strenuous, intense         usilny
streptococcus            paciorkowiec
stress               nacisk (kłaść -)
stretch (patience), overtax     nadwerężać -yć
stretch one's legs         wyprostować nogi
stretch, last            ciągnąć się /po-
                  naciągać
stretch, pull, pull one's leg, con, take in,cheat*
stretcher              nosze
stretcher-bearer          sanitariusz
stretching            rozciąganie
                 rozciągliwy
stretchy, spread out, tensile, extendible
strew, powder           obsypywać
strew, powder           posypać
stride              kroczyć
strife, dispute          spór
strike a deal           ubić interes
strike a deal, bargain      dobić targu
strike up an acquaintance     nawiązać znajomość
strike, offend, dazzle      razić
strike-breaker, scab       łamistrajk
striker              gracz przyjmujący
striking             uderzający
string              sznurek
string bean            fasola szparagowa
string bean            strączkowy (fasola -a)
string instruments        strunowe (instrumenty _)
string, cord,twine        szpagat
strings              smyczki
strings              struny
strip loin            forszlak
strip loin, sweetbread      nerkówka
strip mine            kpalnia odkrywkowa
strip mine            odkrywowa (kopalnia -)
strip mine, open pit       kopalnia odkrywkowa
stripe              pręga
stripe (mil)           krokiewka
stripe on trousers        lampas
stripe(d)             prążek (w prążki)
striped              pasiasty
striped              paski (w -)
striped              pasy (w -)
striped              prążkowany
striped              pręgowaty
stripped to the waist       rozebrany do pasy
strive, exert oneself       zabiegać
stroke              glaskać
stroke              udar
stroke              udar mozgu
stroke (machine)         suw
stroke of fate          zrządzenie losu
stroke of inspiration       szczęśliwe odkrycie
stroke of luck          uśmiech losu
stroke, shock           porażenie
stroll              przechadzka
strong impression         nieodparte wrażenie
                 halny
strong warm wind in the Tatra mountains
strongbox             kasa pancerna
stronghold            warownia
stronghold, fortress      twierdza
struck by a virus        zarazić się wirusem
struggle against        maganie
struggle with          zmagać się z czymś
stubble, crew-cut        jeża (włosy na _)
stubborn (as a mule)      uparty (jak osioł)
stubborn, fierce, ferocious   zaciekły
stubborn, obstinate, persistent uporczywy
stuck in the snow, mud.     utwiło się w śniegu, w błocie. (auto)
stud              stadnina
student body          ogół studentów
studhorse, stallion       ogier (rozpłodowy)
study              gabinet
stuff              upychać
stuffed cabbage         gołąbki
stuffed turkey         indyk nadziewany
stuffing            faszerowanie
stuffing, dressing       nadziewanie
stuffy air           zaduch
stultify            ośmieszać
stultifying           ogłupiający
stumble             potknąć
stumble             potykać się
stumble, slip          potykać się/potknąć się
stump, trunk          pniak
stunner, beauty         cudo
stunning            oszałamiający
sturgeon            jesiotr
stutter, stammer        jąkać się
stye              jęczmień na oku
                zaskórny
subcutaneous, underground (water)
subdued (color, light)     stonowany
subject             poddanny
subject             podległy
subject, serf          poddany ?
subjectiveness         podmiotowość
subjunctive mood        tryb łączący
sublease, sublet        podnajmować
subliminal           podświadomy
submarine            okręt podwodny
submissive, compliant      uległy
submissiveness         potulność
submit a referendum       poddać pod referendum
submit a tender         składać ofertę
submit an amendment       przedłożyć poprawkę
subordinate           podwładny
subordinate clause       podrzędne (zdanie)
subordinate clause       zdanie podrzędne
subpoena            wezwanie do sądu
subscript            index dolny
subsequent            późniejszy
subservience           uleganie dominacji
subside, ease (pain)       zelżeć perf.
subsidiarity           pomocniczość (subsydiarności)
subsidiary            zależny
subsidiary            zależny
subsidise            dotować
subsidised accommodation     mieszkanie dotowane
subsist             wyżywiś się
substandard           podrzędny
substantial           spory
substantial           znaczny
substantiate           uzasadnić
substantive law         prawo materialne
substantive motion        wniosek rzeczowy
substitute            namiastka
substitute A for B        podstawiać A za B
substituted,           podstawiony
subterfuge, stratagem      fortel
subtract             odejmować
subtraction           odejmowanie
subtrahend            odjemnik
subtropical           podzwrotnikowy
subversive            przewrotowy
succeed             odnieść sukces
succeed ?            następować
succeed at a test        powieść się na egzamin
succeed in            zdołać coś zrobić
                 uleczenie
successful recovery, cure, healing
successful, favorable, prosperouspomyślny
suck in             zasysać zassać
sucrose             sacharoza
suction             ssanie
suction cup           przyssawka
suddenly             naraz
sue               pożywać
suede shoes           zamszowe (buty -)
suede, chamois          ircha
suffer              cierpieć
suffer damage          ponosić szkodę
suffering            cierpienie
suffice             starczyć
suffix              przyrostek
suffocation, strangulation    uduszenie (się)
sugar cane            trzcina cukrowa
sugar factory          cukrownia
sugar industry          cukrownictwo
suggestion            namowa
sui generis           swego rodzaju
suitable for human consumption  zdatny do spożycia
suitor, wooer          zalotnik
sulk, be angry          boczyć się
sulk, pout            dąsać się
sulker              obrażalski
sulkiness            dąsy
sulky, petulant         nadąsany
sulphate             siarczan
sulphide             siarczek
sulphite             siarczyn
sulphur dioxide         bezwodnik siarkawy
sulphur S            siarka
sulphuric (acid)         siarkowy (kwas _)
sulphurous            siarkawy
sultry              parny
sum total            łączna suma
summarise            streszczać /streścić
summary arrest          areszt doraźny
summer solstice         przesilenie letnie
summer, lukewarm         letni
summons, call          wezwanie
summons, writ, citation     pozew
sumptuous            wystawny
sunbathe/get a suntan      opalać się/opaclić się
sunburn             oparzenie słoneczne
sunburnt             poparzony przez słońce
sunburnt, tanned         ogorzały
Sunday driver          niedzielny kierowca
sundial             zegar słoneczny
sunflower            słonecznik
sun-helmet            hełm tropikalny
sunlit              nasłoneczniony
sunrise             wschód słoca
sunset              zachód słońca
sunstroke            porażenie słoneczne
sunstroke            udar słoneczny
suntan              opalenizna
suntan lotion          emulsia do opalania
suntanned            opalony
superalloy            nadstop
superconductor          nadprzedwodnik
superficial           pobieżny
superfluous           zbędny
superfluous, redundant      zbyteczny
superhuman            nadludzki
superintendent          kierownik
superior             zwierzchni
superior, primary        nadrzędny
superiority           zwierzchnictwo
supernatural           nadprzyrodzony
superscript           index górny
supersonic            naddźwiękowy
supersonic            nadsłyszalny
supersonic plane         naddźwiękowy (samolot -)
superstition           zabobon
superstitious          przesądny
superstitious          zabobonny
superstore            megasam
supervise            dorozować
supervise, take care of     dozorować
supervision           dozór
supervision, care, servicing   dogląd
                 nadzorca
supervisor, overseer, superintendent
supervisory body         organ nadzoru
supple              wygimnastykowany
supplementary payment      wyrównanie
suppleness            prężność
supplier             dostawca
supply              podaż
supply and demand        popyt i podaż
supply s.o. with sth       zasilać coś czymś
supply, tributary, inlet     dopływ
support             podpórka
supporter            popiecznik
supporting beam, girder     dźwigar
                 k
supporting, load-bearing structureonstrukcja nośna
suppose, consider        mniemać
supposed, alleged, implied    domniemany
supposedly            przypuszczalnie
suppository (-ies)        czopek (-pki)
suppress hunger         odpędzać głód
suppress, withhold        zatajać
suppressed            zduszony
suppurate, fester        ropieć
surf, breakers          fala przybojowa
surface (lake), sheet (ice)   tafla
surface mining          górnictwo odkrywkowe
surfboard            deska surfingowa
surfing             pływanie na desce
surge absorber          pochłaniacz fal
surly              opryskliwy
surplus             nadwyżka
surplus, interest        naddatek
surround             okalać
surround, bet on, back      obstawiać -ić
                 obskakiwać/obskoczyć
surround, wait on s.o. hand and foot
surtax              domiar
surveillance (electronic _)   inwigilacja (elektronicza)
surveying, land measuring    miernictwo
surveyor, adjuster, appraiser  rzeczoznawca
survival instinct        samozachowawczy
survive             ocaleć
susceptible to sth       podatny na coś
suspect             podejrzany
suspect s.o. of sth       posądzać kogoś o coś
suspect sth           dopatrzywać się czegoś /dopatrzyć
suspend payments        zawiesić wypłaty
suspend the debate       zawiesić debatę
suspended sentence       wyrok z zawieszeniu
suspender (garter)       podwiązka
suspension           zawiesina
suspension (car)        zawieszenie
suspension bridge        most wiszący
suspicion            posądzenie
suspicious, distrustful     podejrzliwy
suture the cut         zszywać ranę
swab, cotton ball        wacik
swallow             jaskółka
swallow             łykać/lyknąć
swallow             połykać/połknąć
swallow             połyskać
swallow             przełknąć
swallow             przełykać / przełknąć
swamp, marsh          bagno
swamps             mokradła
swampy, boggy          bagnisty
                podmokły
swampy, boggy, marsh, waterloggedy
swan              łabędź
swanky             szpanerski
swarm (bees), cluster      rój
swarm, gathering place     rojowisko
swarm, gooseflesh        mrowie
swarm, hordes          chmara
swarm, pack           czereda
swarthy             smagły
swarthy, sun-tanned       śniady
swashbuckler          zawadiaka
sway, flicker, waver      chwiać się
swear at s.o.          kląć kogoś
swear at s.o.          wymyślać komuś
swear, curse          przeklinać/przekląć
swearing in           zaprzysiężenie
sweat              pocić
sweat              spocić się
                pot
sweat (by the sweat of one's brow) (w pocie czoła)
sweat one's guts out (fam)   chapać
sweat out, be soaked in sweat  wypocić
sweat over sth          pocić się nad czymś
sweat profusely         ociekać potem
sweatband, armband, dressing   opaska
sweatband, blindfold       przepaska
sweatshirt            bluza
sweaty              przepocony
sweep              zamiatać
sweep, fling           mieść
sweeping (movement), vigorous  zamarzysty
sweepstakes           totalizator
sweet cherry, cherry tree    czereśnia
sweet dreams           miłych snów!
sweet-and-sour          słodko-kwaśny
sweetener            słodzik
sweetheart!           serduszko!
sweets              łakocie
sweet-talk            bajerowanie
swell              puchnąć
swell, become swollen      napuchnąć
swell, bulge           spuchnąć
swell, pump up          nabrzmiewać
swelling             opuchlizna
swelling             puchlina
swelling, bulging        pęcznienie
sweltering            upalny
swift              chyży
swift, supple          chybki
swim mask            maska płetwonurka
swim over            przepłynąć
swim the crawl          kraulem (pływać -)
swimming trunks         kąpielówki
swindle             oszustwo
swindle, fraud          machlojka
swindler             aferzy/sta -sty -ści
swindler             szalbierz
swindler, impostor        oszust
swine              trzoda chlewny
swing              wymach
swing door            wahadłowy (drzwi -)
swing one's arm         zamachnąć się
swing, seesaw          huśtawka
swinging moods          huśtawka nastrojów
Swiss army knife, pocket-knife  scyzoryk wielofunkcyjny
switch              przełącznik
switch              zwrotnica
switch off, cut off (phone)   wyłączać /yć
switch on, include        włączać /yć
switch, circuit-breaker     wyłącznik
switchboard           tabliczka rozdzelcza
switchboard, junction      łącznica
switched off           wyłączony
switch-partners (dance)     odbijany
swollen             nabrzmiały
swollen             obrzękły
swollen             obrzmiały
swollen             opuchły
swollen             opuchnięty
swollen             wezbrany
swollen (budget)         rozdęty (budżet)
swollen, bloated         napuchnięty
                 zgrubiały
swollen, thickened, augmentative form
swordfish            miecznik
sworn (jury member)       przysięgły
sworn enemies          zaprzyięgli wrogowie
sworn in (witness)        zaprzysiężony
swot, grind           kujon
syllable             zgłoska
sympathise            wczuwać się
sympathy, understanding     wyrozumienie
symptom             objaw
symptom, sign          przejaw
symptom-alleviating drugs    kojące (leki -)
synagogue            bóżnica
synonymous            bliskoznaczny
synonymous, tantamount to    równoznaczny
syntactical           składniowy
syntax              składnia
synthesiser           syntetyzator
syphilis             kiła
syphilis*, shit*         syf
syringe             strzykawka
syringe             szpryca
table              wykaz
                 stół
table (big enough) for tens of people.na kilkadziesiąt osób.
table a motion          odkładać wniosek
table a motion          zgłaszać wniosek
table an amendment        zgłosić poprawkę
table FOR five people      stolik NA pięć osób
table tennis ball        piłeczka do ping-ponga
table top            blat
table wine            stołowe (wino -)
tablecloth            obras
tablecloth            obrus
tablespoon(ful)         łyżka stołowa
tableware            zastawa stołowa
                 brukowiec
tabloid (newspaper), paving stone, cobblestone
tachometer, revolution counter obrotomierz
tachycardia, rapid heartbeat    częstoskurcz
tachypnoea, rapid breathing    przspieszenie oddechu
tacit               milczący
tacit approval           cicha zgoda
taciturn, sulky, mumbling     mrukliwy
tacky, shoddy, trashy       tandetny
tactile              dotykowy
tadpole              kijanka
tag                oznacznik
tag                przywieszka
tail boom             belka ogonowa
tail fin (airplane)        statecznik
tail light             światło tylne
tailcoat, tails          frak
tailless aircraft         bezogonowiec
tailor               krawiec
tailor-made, made to measure    szyty na miarę
tailplane             statecznik poziomowy
tailwind              wiatr w plecy
take                brać /wziąć
take a bath            kąpać się /wy-
take a deep breath         oddech (zaczerpnąć -u)
take a dump*            wysrać się***
take a liking to s.o.       polubić kogoś
take a message for...       przyjąć wiadomość dla..
take a short cut          skracać sobie drogę
take a sip of milk         popić mleka
take a sip of, make drunk     upijać
take a vote on a proposal     głosować nad wnioskiem
take a walk            przejść się
take advantage of sb        wykorzystywać
take aim              celować
take an oath            przysięgać
take an oath            składać przysięgę
take an oath            złożyć przysięgę
take apart             rozebrać
take apart             rozłożyć na części
take away, take along       zabierać
Take care.             Dbaj o siebie.
take charge            obejmować kierownictwo
take down, off, take a picture   zdejmować /zdjąć
take French leave         wymknąć się po angielsku
take in the beauty of sth     chłonąć piękno czegoś
take into consideration, respect  uwzględniać /nić
take legal action         wstąpić na drogę sądową
take legal advice         zasięgać porady prawnej
take off              zzuwać/zzuć
take off (shoes)          zdjąć (buty)
take offense at sth        obrazić się o coś
take office             obejmować urząd/władzę
take one's life           odebrać sobie życie
take out a policy          uzyskać polisę
take out the rubbish        wynosić śmieci
take out, collect          wyjmować /wyjąć
take pills             zażywać pigułki
take pride in sth          chlubić się czymś
take revenge on s.o.        odkuwać się na kimś
take root              przyjmować się /przująć się
take s.o. aside           odwodzić kogoś na bok
take sb in             butelkę (nabić kogoś w _)
take the bull by the horns     byka (chwycić _ za rogi)
take the bull by the horns     chwycić byka za rogi
take the chair           objąć przewodnictwo
take the collection         kwestować
take the dog out.          wyprowadzić psa.
take the elevator/lift       wjeżdżać/zjeżdżać windą
take the floor           zabierać głos
take the floor           zabrać głos
take the lead            wysforować się (na czoło)
take the trouble          fatyga (zadać sobie -ę)
take to flight           ratować się ucieczką
take to one's heels         drapak (dać/dawać -a)
take to the sea (ship)       wodowanym (być _)
take up arms            chwycić za broń
take up residence          zamieszkać
Take your hands off.        Zabieraj łapy.
                  odnosić/odnieść
take, carryback, suffer, sustain (defeat, injury)
take, express            ujmować /ująć
take, incur a risk         ponosić ryzyko
take-away, carry-out        wynos (na -)
talented, gifted          uzdolniony
talk back              pyskować
talk deliriously, wander in mind majączyć za/
talk gibberish, mumble       bełkotać
talk into, persuade         wmawiać
talk nonsense            mówić od rzeczy
talk nonsense            wygadywać bzdury
                  wygadać blab
talk one's heart's content, spill the beans, się
talk oneself hoarse         strzępić język
talk s.o. into sth         namówić kogoś do czegoś
talk straight from the shoulder walić prostu z mostu
talkative              gadatliwy
tall, big frame, sturdy       rosły
                  drab
tall, strapping fellow, ruffian, rowdy
tallow, suet            łój
tame                obłaskawiać /ić
tame                oswoić
tame                poskramiać
tame               ugłaskać
tame, domesticated        oswojony
tamer              poskromiciel
tamer (animal)          pogromca
tamer (lion _)          treser (lwów)
tamper              babraċ się w czymś
tan               garbować
tan s.o.'s hide         łoić komuś skórę
tangent (line)          prosta styczna
tangible             dotykalny
tangible             namacalny
tangible assets         aktywa materialne
tank truck            cysterna
tank, reptile          czołg
tank, reservoir         zbiornik
tanker              zbiornikowiec
tanker (ship), oil tanker    tankowiec
tannery             garbania
tannery             garnarina
tanning liquor          brzeczka garbarska
tap, faucet           kurek
tap-dance            stepować
tap-dance            stepowanie
tape measure           taśma miernicza
taper, cone           stożkować
tapestry             gobelin
tapestry             obicie ścienne
tapeworm             soliter
tapeworm             tasiemiec
tar               dziegieć
tar, pitch            smoła
target              docelowy
target, badge, shield, face   tarcza
tarpaulin            brezent impregnowany
tarpaulin            plandeka
tarpaulin, canvas        brezent
tarragon             bylica estragon
tarry, linger          ociągać się
tart, acid, harsh        cierpki
tartlet             placuszek z owocami
tassel              frędzel
taste bud            kubek smakowy
                 ciupaga
Tatra mountaineer's stick with decorated axe handle
tattoo              capstrzyk
tattooed             wytatuowany
taunt, to look for a fight    zaczepka (szukać zaczepki)
Taurus              Byk
tautology*            masło maślane
tawny owl            puszczyk
tax arrears           zalegości podatkowe
tax basis            podstawa wymiaru podatku
tax bracket           grupa podatkowa
tax collector          poborca
tax deductible          odliczalny przez opodatkowaniem
tax deductible          odliczany od dochodu
tax deduction          potrącenie podatku
tax deductions          koszty uzasadnione
tax deductions          potrącenia od podatków
tax evasion           uchylanie się od podatków
tax exemption          zwolnienie od podatków
tax loophole           luka podatkowa
tax relief, allowance      ulga podatkowa
tax return            zeznanie podatkowe
tax withheld           podatek potrącony
taxed at source         opodatkowany w źródła
taxi meter, fare register    licznik taksówkowy
taxi stand            postój taksówek
taxi v. (plane)         kołować
taxpayer             podatnik
T-bar              teownik
T-beam              belka teowa
tea service           zastawa do herbaty
tea strainer           sitko do herbaty
teach s.o. a lesson       zadać komuś bobu
teach-yourself book, handbook  samouczek
team               zaprząg
team (horse)           cugowy
team spirit           duch zespołowy
team work            zespołowa (praca _)
teapot              czajniczek
teapot              imbryczek
tear               rozdarcie
tear duct            kanalik łzowy
tear duct            łzowy kanal
tear gas             gas łzawiący
tear off             udzierać /udrzeć
tear off, pull off        urwać
tear sth to pieces/shreds    drzeć coś na kawałki/strzepy
tear, pluck, pull out      rwać /urwać
tear, pull out          rwać się (o ubraniu)
tear, rip            drzeć /ze-
tear, rip off          obrywać
tear, wear out (shoes), shout*  drzeć /po-
tea-room             herbaciarna
tearup              podrzeć
tease, banter          droczyć się
tease, irritate, annoy      drażnić
teaspoon             łyżeczka (do herbaty)
teaspoon(ful)          łyżka herbaciana
teddy bear            miś
teddy bear            pluszowy miś
teeming, swarming (crowds)    rojny
teenybopper           smarkula
telegram, parcel         przesyłka
teleprinter           dalekopis
telescope            luneta
televise             nadawać przez telewizję
tell off, scold         zbesztać
tell s.o. sth his/her face    powiedzeć coś komuś w oczy
tell s.o. to do sth       kazać komuś coś zrobić
teller              poseł skrutator
temperate, reserved, abstemiouswstrzemięźliwy
temperature above zero      dodatnia (temperatura -)
temperature above zero      temperatura dodatnia
temperature below zero      temperatura ujemna
temperature below zero      ujemna (temperatura -)
template             szablon
temple              skroń f.
temple              świątynia
temporal lobe          płat skroniowy
temporarily           przejściowo
temporary            chwilowy
temporary, provisional      tymczasowy
tempt, seduce          kusić
temptation            pokusa
tempting, alluring        kuszący
Ten Commandments (tthe _)    przykazań (dzisięcioro _)
ten days             dekada
tenant              najemca
tenant (farmer), leaseholder   dzierżawca
tender              czuły
tender              pieszczotliwy
tender, auction         przetarg
tender, bid           oferta przetargowa
tender, loving          tkliwy
tenderer             oferent
tenderness            czułość
tendon, heel, sinew       ścięgno
TEN's, Trans-European Networks siece transeuropejskie
tense, tight           napięty
tensile stress          naprężenie rozciągające
tension, intensity, amperage   natężenie
                 naprężenie
tension, strain, stress (mechanical)
tent pegs            śledzie (do namiotu)
tent pole            maszt
tentacle, feeler         macka
tenure              kadencja
term in prison          odsiadka
term of imprisonment       wymiar karg
terraced house, row house     szeregowiec
terrestrial globe         glob ziemski
territorial claims        roszczenia terytorialne
territorial development      uzbrojenie terenu
terror, awe            postrach
test               probierczy
test pilot            oblatywacz
test tube             probówka
test, criterion          sprawdzian
testimony (testify, give evidence)zeznanie (składać/złożyć -)
tetanus              tężec
textile worker          włókniarz/włókniarka
Thai               Taj -ka
thanks a lot! (ironically)    obejdzie się!
Thanks for the ride.       podrzucenie. (dziękuję za _)
thanksgiving           dziękczynienie
that way             tamtędy
thatched roof           strzecha
That's no use for anything    nadaje się do niczego. (To nie _)
that's not all          mało tego
thaw               odwilż
thaw               roztajać
thaw               roztop
thaw               tajać /od-
thaw, melt, get warm       odmarznąć
the Allies            alianci
the ankle is swollen       spuchnięta (kolana jest -)
The Ayes have it.         wniosek przyjęto
the Bar, the legal profession   adwokatura
The Big Bad Wolf         Zły Wilk
the blues             chandra (mieć _ę)
The boss can do anything he likes.Szefowi wszystko wolno.
the carotid (artery)       szyjna (tętnica -)
The carpathian mountains     Karpaty
                 off.
The cat was so scared that it ran Kot tak się przestraszył, że aż uciekł.
the Creator            Stwórca
the deceased           niebiszczyk
the deceased (murder), suicide denat
the defendant, the accused    oskarżony
the devil only knows       czort wie
The devil take you!        Niech was piorun trzaśnie!
the devil, Satan         bies
the Elbe river          Łaba
the elders            starszyna
the end justifies the means    cel uświęca środki
the executioner          wykonawca wyroku
the golden calf          cielec (złoty _)
the grapevine           pantoflowa (poczta -)
the Great Bear          Wielka Niedźwiedzica
the hitch is that…        szkopuł w tym, że…
the Holy trinity         Trójca święta
the hub of the universe      pępek świata
the Last Supper          wieczerza (ostatnia -)
the law is not retroactive    ustawa nie działa wstecz
the Left             lewica
the legislature          władza ustawodawcza
                 Im nags pracuje, tym więcej mu żona dokucza.
The less he works, the more his wifemniej him.
the letter Y           igrek
the little ones          dzieciarnia
                  away.
The mice will play when the cat'sMyszy tańcują, gdy kota nie czują
the motion was lost        wniosek upadł
the number twelve (bus, tram) dwunastka
the number twenty (bus, tram) dwudziestka
the other day           onegdaj
the other way around, inversely na odwrót
the polluter pays         zanieczyszczający płaci
the proceedings          obrady
the Right             prawica
the rumor spread like wildfire  plotka rozeszła się lotem błyskawicy
                  turn
the situation took an unexpected obrót (sytuacja przybrała nieoczekiwany -)
the sky is clearing        wypogadza się
the sooner the better       im wrześniej tym lepiej
                 Okolica jest
The surrounding area is pretty but run-down.piękna, lecz zaniedbana.
the then prime minister      ówczesny premier
the Virgin Mary          Matka Boska
the wrong way (round)       opak (na -)
theorem              twierdzenie
there is a draught        ciągnie
there's going to be a storm    zbiera się na burze
There's no place like home    Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej
thermal              cieplny
thermal underwear         ciepła bielizna
thermal, heat treatment      obróbka cieplna
thick               zawiesisty
thick as two planks        but (głupi jak -)
                 budyń
thick milk pudding with vanilla, chocolate, or fruit flavouring
thicken              gęstnieć
thickening qgent         zagęstnik
thicket              gęstwina
thief               złodziej
thigh               udo
thighbone             udowy (kość -a)
thimble              naparstek
thin smoked pork sausage     kabanos
thin the paint down with water rozcieńczyć farbę wodą
think               myśleć /po-
think highly of s.o./sth     cenić sobie kogoś/coś
think tank            zespół analityków
think too highly of o.s.     przeceniać się
thinker              myśliciel
thin-layer (solar cell)      cienkowarstwowy
thinner, diluent         rozcieńczalnik
third party insurance       OC (od opowiedzialności cywilny)
Third Reich (the _)        rzesa (trzecia -)
This beats everything!      przechodzi ludzkie pojęcie! (To _)
this is a bit over the top    przegięcie (to jest -)
this is no joke          przelewki (to nie -)
                 skandal
This was a scandal to beat all scandals. nad skandale. (To był _)
thistle              oset
thong               rzemyk
thongs, flip-flops        klapki
thorn               cierń f.
thorn bush            krzew ciernisty
thorny              ciernisty
thorny, prickly          kolczasty
thorough knowledge        gruntowna znajomość
thorough, complete        doszczętny
thoughtlessness          bezmyślność
thread              nitka
threadbare            przetarty
threadbare            wyświechtany
threadbare, hackneyed       wytarty
threaten sb            odgrażać się komuś
three-dimensional, spatial    przestrzenny
three-phase current        prąd trzyfazowy
threescore, 60          kopa
thresh              młócić
thresher             młockarnia
threshing machine         młoautonia
threshold             próg
thrifty              skrzętny
thriller             dreszczowiec
thriller             grozy (powieść)
thrive              darzyć się
throb, rattle           warkot
thrombosis            zakrzepica
throttle, choke          zadusić
throw               miotać
throw               rzucać /rzucić
throw abuse at s.o.        obrzucać kogoś błotem
throw down, lay (blame)      zwaliċ (winę)
throw one's weight around     panoszyć się
throw out the rubbish       wyrzucać śmieci
throw out, drive out, banish   wypędzać /wypędzić
thrush              drozd
thug, ruffian           opryszek
thumb               kciuk
thumb through a book        przewracać kartki książki
thumbtack             pinezka
thumbtack             pluskiewka
thunder              grzmieć
thunder(bolt)           grom
thunderstorm            burza
thunderstorm            burza z piorunami
thwart               niweczyć
thyme               tymianek
thyme, mint            macierzanka
thymus gland            grasica
thyroid gland           tarczyca
tibia               piszczel
                  pay in small
tick (clock), chirp (grasshopper), cykać/cyknąćinstalments
tick (insect)           kleszcz
ticker* (heart)          pompa*
tickle               łaskotać
tickle               łechtać
tidbit, delicacy          przysmak
tidbit, delicacy          smakołyk
tiddlywinks            pchełki
tide                pływ morza
tidiness, neatness         dbałość o swój wygląd
tidy, remove            sprzątać /sprzątnąć
tie                zawiązywać /zawiązać
tie (a tie)            zawiązać (krawat)
tie clip, pin           spinka do krawatu
tie one's shoes          zasznurować buty
tie the knot            kobierzec (stanąć na ślubnym -)
tie the knot            połączyć sią węzłem małżeńskim
tie up               uwiązywać /uwiązać
tie, wrap around          obwiązywać/obwiązać
tied up              skrępowany
Tierra del Fuego          Ziemia Ognista
tight bend             wiraż
tight, crowded, confined      ciasny
tighten the screws         dociągać śruby
tight-fitting           obcisły
tightness, lack of space      ciasnota
tigress              tygrysica
tile                kafel
tile                kafelek
tile                płytka ceramiczna
tiler               glazurnik
till now, down to here       potąd
tilting              przechylny
timber               budulec
timber               drzewno bodowlane
timber yard             skład drewna
time bomb              bomba zegarowa
time difference           różnica czasu
Time is up             Czas kończyć.
time limit of speeches       czas przemówień
time machine            wehikuł czasu
time zone              stref czasowy
time-consuming           czasochłonny
timer                czasomierz
timer (cooking)           minutnik
time-sharing            podział czasu
timetable              rozkład jazdy
timetable              rozkład zajęć
timid                lękliwy
timid                płochliwy
timid, faint-hearted        bojaźliwy
tin                 blaszany
tin foil              staniol
tin Sn               cyna
tin, can              puszka
tin-foil              cynfolia
tingling, pins and needles     mrowienie
tinplate, tinned sheet       blacha biała
tin-plating             pobielanie
tinsmith              blacharz
tinsmithing             blacharstwo
tint, tone (voice)         zabarwienie
tip                 czubek
tip of my tongue (it's on the_)   czubku (mam to na - języka)
tip of one's tongue (have sth on  mieć
                  the _)coś na końcu języka
tip of the iceberg         wierzchołkiem góry lodowej (być _)
tip the scales in s.o.'s favor   przechylać szalę na czjąś stronę
tipsy                podchmielony
tipsy                zawiany
tipsy,screwed*           datą (pod dobrym _)
tiptoe               czubkach (chodzić na - palców)
tiptoe               palcach (chodzić na -)
tire tread             bieżnik opony
tireless, untiring         niestrudzony
tires                ogrumienie
tiring               nużący
tissue               tkanka
tissue paper, cigarette paper    bibułka
tit                 sikorka
tit for tat             wet za wet
title deed             tytuł własności
titre                miano
tits**               bufory**
tits**              cyce**
tits**              cycki**
To and fro.           Tam i z powrotem
to be administered intravenouslyDo podawanie dożylnego
to be continued         cdn (ciąg dalszy nastąpi)
to be continued         ciąg dalszy nastąpi
to boot, in the bargain     na dobitką
to get s.o. in a pretty mess   urządzić kogoś
To get to the bottom of it.   Wszystkiego się o tym dowiedzieć.
To my surprise          Ku mojemu zdziwieniu
to no avail, in vain       bezskutecznie
                 a thing!
To say that! Never heard of such Tak się odezwać! Coś niesłychanego!
to the letter          co do joty
toad               ropucha
toaster             opiekacz (do grzanek)
toaster             opiekacz do pieczywa
toboggan             saneczki
tobogganing           saneczkarstwo
toddler, brat          berbeć
toil               myto
toil               znój
toil, drudge           mordęga
toil, exertion          mozół
toilet bowl           muszla klozetowa
toilet seat           sedes
toilet, paragraph        ustęp
toilsome             mozolny
toll gate, toll bar       rogatka
Tom Thumb            Tomcio Paluch
tomb               grobowiec
tomb(stone)           nagrobek
tomb, grave           mogiła
Tomboy!             Chłopczyca!
tombstone            kamień grobowy
tomcat              kocur
tom-cat             kocisko
tone down            stonować
tongs              obcęgi
tongs. forceps, pliers      kleszcze pl.
tongue              ozór
tonsillitis           angina
tonsillitis           zapalenie migdałków
tonsils             migdałki
too late             poniewczasie
too much of a good thing     dwa grzyby w barszczu
too much, more than enough    zanadto
tooth and nail          zębami i pazurami
tooth harrow           brona zębowa
tooth infection, swelling    fluksja
toothpick              wykałaczka
top management            ścisłe kierownictwo
top of the class           prymus
top up                nalewać do pełna
top up s.o.'s drink         dolewać komuś
topgallant (sail)          bram (żagiel)
tophat                melonik
top-heavy              wywrotny
topple                przewalać /ić
tops (of plant)           natka
top-secret              ściśle tajny
torch                pochodnia
torment               udręczyć perf.
torment s.o.             pastwić się nad kimś
torment, distress          udręka
torment, molest, harass       nękać
torn                 rozdarty
torn between 2 cultures       rozdarty pomiędzy dwiema kulturami
torn out               wydarty
torn, worn              podarty
torrent, rapid            wartki (potok)
                   rzęsisty
torrential (rain), thunderous (applause)
torrential, pouring         ulewny
torsion               skręcanie
torso                tors
torso                tułów
tort                 delikt
torture               katusze pl.
torture, agony            męczarnia
torture, torment           katować
torturer, molester          dręczyciel
touch lightly, stroke        muskać/musnąć
touch upon              poruszać
touch, stir, move          ruszać /ruszyć
                   tykać/tknąć
touch, strike, affect,call by first name
touchdown              przyłożenie
touching, moving           wzruszający
touchy, thorny (issue), ticklish drażliwy
tough guy              twadziel
tough, resilient, heavy-duty     wytrzymały
toughen a stance           usztywnić stanowisko
toupee                tupecik
tourniquet              opaska uciskowa
tow                 holować
tow bar               drążek holowniczy
tow hook               hak holowniczy
tow line               linia holowiczna
tower over s.o.           górować nad kimś
town planner             planista miejski
towrope 2)lounge, hall     hol
towspeople           mieszczanie
toy car             samochodzik
trace element          pierwiasted śladoowy
trace elements         pierwiastki śladowe
trachea, windpipe        tchawica
trachoma, viral eye infection  jaglica
track              torowisko
track              trop
track record          historia dokonań
track record          zestawienie wyników
tracksuit            dres
tractor             ciągnik
trade deficit          deficyt bilansu handlowego
trade union           związek zawodowy
trade unionist         związkowiec
trade winds           pasaty
trade, craft          rzemieślniczy
trademark            znak ochronny
trademark            znak towarowy or fabryczny
tradesman            kupiec
traffic density         nasilenie ruchu
traffic jam           zator ruchu
traffic jam, congestion     zator
traffic police*         drogówka
traffic regulations       przepisy ruchu drogowego
trail (plane, smoke)      smuga
trail, route          szlak
trailer             przyczepka
trailer, sidecar        przyczepa
trailership (RoRo)       statek do przewozu ładuków tocznych
trained, skilled        wyćwiczony
trainee lawyer         aplikant
trainee, apprentice, stagiare  praktykant /ka
trainee, intern         stażysta
trainer             treser
traitor, renegade        odstępca
traitor, turncoat        zdrajca
tram driver           motorniczy
trample, tread         deptać
trampoline           batut
transceiver           nadbiornik
transfer            przelew (dokonać -)
transferable          zbywalny
transferable document      przenoszalny dokument handlowy
transfuse (blood)        przetaczać
transient voltage        napięcie nieustalone
transition period        przejściowy (okres _)
transitional period       okres przejściowy
transitional, connecting (room),   przechodni
                  challenge, transitive
translate in English         tłumaczyć na angielski
translation             przekład
transmission             nadawanie
transmission (gear)         przekładnia
transmission line          przesłowa (linia _)
transmission wires          przewody rozmówne
transmit (disease)          przenosić
transmitter             nadajnik
transplant              przeszczepić
transplant (organ)          przeszczep
transport, burst of emotion     uniesienie
transship              przeladowywać
transversal             poprzeczny
trap                 potrask
trap                 potrzask
trap                 pułapka
trash (film, book), plaited white  chała
                  bread
trash, slum, extreme poverty     dziadostwo
trashy (literature)         szmirowaty
trauma, injury            uraz
traumatic (casualty ward)      urazowy (oddział chirurgii -ej)
travel back in time         sięgać wstecz w czasie
travel regularly           dojechać/dojeżdżać
trawl (net)             włok
tray                 taca
treacherous             skrytobójczy
treacherous             zdradliwy
treacherous             zdradziecki
tread, wheel track          rostaw kół
treason               zdrada
treasurer              skarbnik
Treasury Bill            weksel skarbowy
treasury bonds            bony skarbowe
treasury note (US)          bilet skarbowy
treat o.s. to            raczyć się czymś
treat s.o. to sth          raczyć kogoś czymś
treat to something          częstować
Treaty of Accession         traktat zjednoczeniowy
Treaty of Rome            Traktat Rzymski
treble, triple            potrajać /potroić
tree felling             wyrąb
tremble               dygotać
tremble for one's hide        drżeć o własną skórę
tremble, vibrate, twitch, flicker  drgać /drgnąć
tremor                wstrząs podziemny
trench                okop
trench coat             prochowiec
trespass               wtargnąć
trial              rozprawa sądowa
trial + error method       prób i błędów (metoda _)
trial and error         poszukiwać metodą próbi i błędów
trial by fire          próba ogniowa
                 rozprawa
trial, showdown, debate, dissertation
triangle             trójkąt
tribe              plemię
tribe, strain, graft       szczep
tributary            dopływ rzeki
tribute (pay _)         hołd (składać _)
trichinosis           włośnica
trick (cards)          lewa 2
trick question          podchwytliwe pytanie
trick, prank           sprawka
trickle             ciurkać
trickle down           ściekać /ściec or ścieknąć
trickle, drip          sączyć (się)
tricycle             rower trójkołowy
tricycle             trójkołowy (rower -)
tried-out, tested        wypróbowany
trifle              błahostka
trifle              fraszka
trifle, small matter, trinket  drobnostka
trigger             cyngiel
trigger             spust
trigger (off)          rozpętać
trigger-lock           bezpiecznik spustu
trim hair            podstrzygać
TrinitySunday          święto Trójcy Świętej
trinket             błyskotka
trinket             ozdóbka
trio               tercet
triplets             trojaczki
tripod              trónóg
trite, superficial, commonplace zdawkowy
tritium             radiowodór
triviality            błahość
trolley             drezyna
trombone             puzon
tropic              zwrotnik
tropical             zwrotnikowy
trot               kłus
trot               trucht (biec -em)
trot along            klusem (jechać _)
trot, poach           kłosować
troublemaker           mąciciel
troublemaker           podżegracz
troublemaker           warchoł
troublemaker           wichrzyciel
trough                niecka
trough, crib             żłób
trough, riverbed           koryto
trouser leg             nogawka
truancy               wagarowanie
truant                wagarach (uczeń na -)
truce                rozejm
trump                atu(t)
trumpeter              trębacz
trunk, stump             pień
trust (put one's - in s.o.)     ufność (pokładać - w kimś)
trust fund              fundusz powierniczy
trust, confide            ufać
trusted               zaufany
trustworthy man           swój człowiek
truthful               prawdomówny
Try harder!             Bardziej się staraj!
try on (clothes)           przymierzyć
try on,apply to           przymierzać
try stay awake            odpędzać sen
try to be funny           silić się na dowcip
try to ingratiate oneself      nadskakiwać
try, taste              próbować /s-
trying on clothes, trial run, fittingprzymiarka
tsar                 strzęp
T-square               przykładnica
tube of toothpaste          tubka (pasty do zębów)
tuber, bulb, Jerusalem artichoke bulwa
tuberculosis             gruźlica
tuft (hair)             kępka
tugboat, towboat           holownik
tug-of-war              przeciąganie liny
tuition               czesne
tuition               zajęcia
tulip                tulipan
tumble down             przewracać się
tumble down, collapse        zwalić się
tumble drier             suszarka bębnowa do bielizny
tumeric               kurkuma
tummy (child)            brzusio
tumour, newly-coined word      nowotwór
tumour, wart             narośl f.
tumultuous              zgiełkliwy
tune (instrument)          dostrajać /dostroić
tune a piano             stroić fortepian
tune in               włączać się /-czyć
tune in to a station         nastawiać odbiornik na stację
tune in to the station        dostroić się do stacji
tune up               zestrajać /zestroić
tungsten              wolfram
tuning fork            kamerton
tuning fork            stroik (widełkowe)
tunnel               podkop
turf                darń f.
turkey               indyk
turkey-hen             indyczka
turn a blind eye          przymykać na coś oczy
turn a blind eye sth        patrzeć przrez palce
turn a blind eye to        przymknąć oko na coś
turn around, unscrew        wykręcić
turn away like hell        uciekać, gdzie pieprz rośnie
turn back (car)          nawracać/nowrócić
turn down an applicant       odrzucić kandydatka
turn grey             siwieć /o- or po-
turn one's back          odwrócić się plecami
turn one's back on s.o.      wykręcić się tylem do kogoś
turn one's nose up at sth     wybrzydzać na coś
turn signal, indicator       kierunkowaskaz
turn somersaults          fikać koziolki
turn somersaults          koziołki (fikać, wywracać -)
turn sour (milk)          warzyć się
turn up at the party        zjawić się na przyjęciu
turnaround             zwrót o 180 stopni
turner, lathe operator       tokarz
                  przesilenie
turning point, solstice, medical crisis
turning-point           punkt zwrotny
turnip               brukiew f.
turnip, rutabaga          rzepa
turnout              frekwencja wyborcza
turnover tax            obrotowy (podatek -)
turnover tax, sales tax      podatek obrotowy
turnover, circulation, revolution obrót
turnstile             kołowrót
turntable             stół obrotowy
turquoise             turkuz
turtle               żółw (morski)
turtledove             turkawka
tusks (elephant)          kły
TV control room          reżysernia
TV ratings             oglądalność
tweezers              pęseta
tweezers, forceps         pinceta
twig, rod             rózga
twin, semi-detached house     bliźniak
twine               dratwa
twine, twist, tangle        splot
twinkle, blink           mrugać
twinning              związek partnerski
twins              dwojaczki
twist s.o. around one's finger  palca (owinać sobie kogoś dookoła -)
twist s.o. round one's finger  owinąć sobie kogoś wokół palca
twisted             pogięty
twisted, bent          skrzywiony
twitter (bird)          świergoczyć
Two heads are better than one.  Co dwie głowy to nie jedna.
two-dimensional         dwuwymiarowy
two-wheeled           dwukołowy
type of yacht          hetka
typesetter            składacz
typesetter            zecer
typhoid 2)major (music)     durowy
typhoid fever          dur brzuszny
typing error           błąd maszynowy
typist              maszynista
typist              maszynistka
tyrant              satrapa
ubiquitous            wszechobecny
udder              wymię
UFO               NOL Niezidentyfikowany Obiekt Latający
ugly, unsightly         szpetny
ulcer, abscess          wrzód
ulterior motive         motyw ukryty
ultraviolet, UV         nadfiolet
umbilical cord          pępowina
umpire              arbiter
UN                NZ - Narody Zjednoczony ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych
UN                oenzetowski
unanimous vote          głosowanie jednomyślne
unarmed combat          wręcz (walka -)
unawares             znienzcka
unbeliever, atheist       niedowirek
unborn              nascituras
unbridled, rampant        nieokiełzany
unbridled, unruly        rozhukany
unbutton, stretch out, unfurl  rozpiąć
unchain, unbind         rozkuć
uncle              stryj
Uncle Tom's Cabin        Chata Wuja Toma
uncomfortable          niewygodny
uncommon, unheard-of       niebywały
uncork              odkorkować
uncovered check         czek bez pokrycia
uncultivated land (lie fallow)  odłóg (leżeć odłogiem)
undebatable           bezsporny
undemanding, unrefined      niewybredny
undeniably            bezpornie
under age, minor         nieletni
under construction       budowie (w _)
under escort          ciupasem
under lease          wydzierżawiony
under the auspices of     pod auspicjami
under the pretext       płaszcz (pod -ykiem)
undercooked          dopieczony (nie _)
under-cooked          niedogotowany
undercover agent        tajniak
underdeveloped         gospodarczo zacofany
underestimate         nie doceniać
underestimate         niedoceniać
underestimated         niedoceniany
underexposed          niedoświetlony
undergo repairs        naprawie (być w _)
undergo therapy        poddać się terapii
underground          podziemie
underground mining       górnictwo podziemne
underground, subway      kolejka podziemna
undergrowth          runo leśne
underline, stress       podkreślać /podkreślić
underlining          podkreślenie
undermine           podkopywać
undermine (health)       nadwątlać
undermine s.o.         kopać pod kimś dołki
underpants*          gacie
underworld           podziemie przestępcze
underworld           półświatek
undeserved           niezasłużony
undisciplined         niekarny
undisturbed soil        calizna
undo the laces         rozwiązać (sznurówki)
unearth            okopywać /okopać
unemployment benefit      zasiłek dla bezrobotnych
unequal, uneven        nierówny
unequalled           niedościgniony
unequivocal          niedwuznaczny
uneven, coarse, rough     chropawy
unexpected           nadspodziewany
                cichą (z
unexpectedly and with great composure _ pęk)
unfailingly          niezawodnie
unfair, wrong         niesłuszny
unfaithful           wiarołomny
unfasten, unbutton, detach   odczepiać/-pić
unfasten, unbutton, detach   odpinać /odpiąć
unfathomable          nezgłębiony
unfavorable          nieprzychylny
unfeasible           niewykonalny
unfeeling, callous       bezduszny
unfit for human consumption  niezdatny do spożycia
unfit for military service    niezdolny do służby wojskowej
unfit, unuitable         niestosowny
unflattering           niepochlebny
unforgiving (pej)        pamiętliwy
unfounded            bezpodstawny
unfulfilled           niewyżyty
ungrateful            niewdzięczny
unhealthy            chorowity
unhurt (escape _)        cało (wyjść _)
unicorn             jednorożec
uniform             jednostajny
unilateral            jednostronny
uninhabited           niezamieszkały
unintelligible, inconceivable  niepojęty
unintentional          bezwiedny
unintentional          nieumyślny
unintentionally         niechący
union due's           opłata związkowa
union fees            składki związkowe
unit trust            fundusz otwarty
universal, usual         nagminny
unkempt             nieczasany
unkempt, dishevelled (hair)   rozczochrany
unlace              rozsznurować
unlawful assembly        zbiegowisko przestępne
unlawful assembly        związek przestępczy
unlearn sth           oduczać się czegoś
unleavened bread         przaśny (chleb -)
unloading            wyładunek
unlock              odbezpieczać -yć
unlucky, ill-fated        feralny
unpack              odpakowywać/odpakować
unpack              wypakowywać /wypakować
unpardonable           nieprzebaczalny
unpleasant            przykry
unplug, disconnect        wylączać z prądu/sieci
unprecedented          bezprzykładny
unprofitable           niepopłatny
unravel             strzępić (się)
unrealistic (person or plans)  nieżyciowy
unreasonable           nierozsądny
unrecoverable debt        nieściągalny (dług _)
unreeling, unwinding       odwijanie
unreliable            niesłowny
unroll, unreel, unwind, unwrap  odwijać /odwinąć
unruly, disobedient       niesforny
unruly, wild           rozwydrzony
unscathed            szwanku (bez _)
unscrew, turn on (gas, water)  odkręcać/odkręcić
unscrew, unwind         rozkręcić
unscrupulous           niesumienny
unseparable           nieodłączny
unshapely, clumsy        niezgrabny
unshaven             zarośnięty
unskilled, inexperienced     nieprawny
unsolicited           nieproszony
unstitch, unsew         pruć
unsuccessful           nieudany
untamed/unfamiliar        nieoswojony/nie oswojony
until dawn            do białego rana
untranslatable          nieprzetłumaczalny
unwilling to do sth       nieskory do czegoś
unworkable            nieziszczalny
up to standard          zgodny z normą
upheaval, revolution, coup    przewrót
uphill, strenuous        żmudny
upholsterer           tapicer
upholstery            obicie tapicerskie
upholstery            tapicerka
upholstery, padding       obicie
uplands, summit         wyżyna
upright, candid         prostoduszny
uprightness, candidness     prostoduszność
uproar, hullabaloo        rejach
uproar, outcry          wrzawa
uproar, trouble         rozruchy pl.
uproar, turmoil         zgiełk
uprooted (person)        wysiedlony
ups and downs          peripetie
ups and downs, ebb and flow   wzloty i upadki
upset (the balance)       naruszyć równowagę
upset about something (he's -)  poruszony (on jest czymś -)
upset one's stomach       struć się
upside down           do góry nogami
upstart, new rich        dorobkiewicz
upstream             pod prąd
uptight*             spięty
up-to date with sth       bieżąco (być z czymś na -)
uraemia             mocznica
urchin              urwis
urchin, hooligan         łobuz
urethra             cewka moczowa
urethra             moczowód
urge               naglić
urge (sb to do sth)       ponaglać do
urge, encourage         namawiać
urgency, suddenness       nagłość
urgent, pressing         naglący
Urgent. It's an emergency.     Pilne. To jest nagły wypadek.
uric acid              moczowy (kwas)
use up, deplete           zużywać
use, application          zastosowanie
useable, in working order      używalny
used to this. (I'm not _)      przyzwyczajony (nie jestem do tego _)
used up, worn out          zużyty
used, second hand          używany
useful for learning         przydatna do nauki.
useful, intentional         celowy
useless               chrzanu (do _)
useless               niepożyteczny
user identification         uwierzytelnienie użytkownika
user name              identyfikator użytnikownika
user-friendly            łatwy w obsłudze
user-friendly            przyjazny
user's manual            podręcznik użytnikownika
usher(ette)             bileter (-ka)
usurer               lichwiarz
usury                lichwa
uterus, womb, screw nut       macica
utilities              świadczenia
utility               zakład użyleczność
utility room            pomieszczenie gospodarcze
utility, use            przydatność
utter, downright          wierutny
U-turn               zawracanie
uvula                języczek
vacancy               wakat
vacate the premises         opróżniać lokal
vaccine               szczepionka
vacuum               próźnia
vacuum-cleaner           odkurzacz
vagina               pochwa
vagrant, vagabond, stray      przybłęda
vain, futile, idle (words, guess)  czczy
vainly, in vain           próźno (na -)
valerian              waleriana
valiant               bitny
valley               kotlina
valley, off-peak period       dolina
valuable              cenny
valuables              kosztowności
valuation              oszacowanie
value added             wartość dodana
valve (anat)            zastawka
valve, ent             zawór
valve, flop (theater)        klapa
van                 furgonetka
vane             chorągiewka kierunkowa
vanilla pod          laska wanilii
vanish into thin air     znikać jak kamfora
vanity            próźność
variable           zmienna
variable resistor       reostat
varicella, chickenpox     ospa wietrzna
varicose vein         żylak
variety            rozmaitość
variety            różnorodność
variety, strain, inflection  odmiana
variola, smallpox       ospa
varnish            pokost
varnish            werniks
vase, flower-pot       wazon
vassal            lennik
vat              stągiew f.
vat, tub           kadź
vault             sklepienie
vaulting horse        kozioł
VCR              magnetowid
veal in tomato sauce     forszmak
vegetable           roślinny
vegetable garden       warzywnik
vegetarian          jarosz
vegetarian          jarski
vegetarian (dishes)      bezmięsne (danie -)
veil             woal
veil, goldfish        welon
veiled            zawoalowany
vein             żyła
velvet            aksamit
veneer            okleina
Venetian blind        żaluzja podnoszona
venire al sodo        przejść do sedna sprawy
venison, deer meat      sarnina
venison, game         dziczyna, dziczyzna
venom, poison         jad
vent, air-escape       odpowietrznik
ventilation          nawiew
ventilation shaft       szyb wentylacyjny
ventilation, venting     przewietrzanie
ventilator          wywietrznik
ventricle           komora serca
venture            przesięwzięcie
verbal            ustny
verbal diarrhoea       słowotok
verbal fight         pojedynek na słowa
verbose            rozgadany
verbose, wordy         rozwlekły
verifiable           sprawdzalny
vermicelli           makaron cienki
vermin             robactwo
versare un acconto       wpłacić zaliczkę
vertebrate           kręgowiec
vertical, upright        pionowy
vervain             werbena pospolita
very busy, well-earned (success)zapracowany
vest              kaftanik
vested             prawnie nabyty
vestibule, atrium (heart)    przedsionek
vex, annoy           dokuczyć
vex, annoy, nag         dokuczać
vexatious, litigious      pieniacz
vicariously           pośrednio
vice              imadło
vice squad           obyczajowa (policja -)
vice, bad habit         narów
vicious circle         błędny koło
vicious, mean          wredny
vicious, wicked, sinful     zdrożny
victorious           zwycięski
video clip           teledysk
viewfinder, sight        celownik 2
vigilance            czujność
vigor              tężyzna
villain             wyrodek
villain, scoundrel, mean    nikczemnik
vindictive, vengeful      mściwy
vine              winorośl f.
vinegar             ocet
vineyard            winnica
vintage             rocznik (wina)
vintage, grape-picking     winobranie
viola              altówka
violate             naruszać/naruszyć
violate the right-of-way    wymuszać pierwszeżstwo
violet (flower)         fiołek
violin             skrzypce pl.
violin maker          lutnik
violinist            skrzypek/skrzypaczka
viper              padalec
viper              żmija
virgin             dziewica
Virgin Mary Ascension Day    Wniebowzięcie NMB (15 sierpnia)
virginal            dziewiczy
virginity            dziewictwo
Virgo              Panna
virtue             cnota
virtue             walor
virtue             zaleta
virtue of (by _)        mocy (na _ czegoś)
virtuous            cnotliwy
virulant, malignant       zjadliwy
virus, germ, microbe      zarazek
visible horizon         widnokrąg
visit, haunt (thoughts)     nawiedzać
visor (cap)           daszek (u czapki)
visual impairment        upośledzenie wzroku
visual inspection, examination oględziny
vital              żywotny
vitamin deficiency       awitaminoza
vitrification          zeszklenie
vituperate           zelżyć
vivid              obrazowy
vixen (fox)           lisica
vocabulary           słówka
vocal cord           struna głosowa
vocal cord           wiązadło głosowe
vocation            powołanie
vocational training       szkolenie zawodowe
vocative case          wołacz
vodka*             czysta
void              nieistotny prawnie
volatile            lotny
voltage             napięcie (prądu)
voltage dip           nagłe obniżenie napięcia
voltage divider         dzielnik napięcia
voltage drop          spadek napięcia
voltage surge          udar napięciowe
voltmeter            woltomierz
volume control         pokrętło siły głosu
voluntary manslaughter     umyślne pozbawienie życie
voluntary manslaughter     umyślne pozbawienie życie
volunteer            ochotnik (złosić się na -a)
vomiting, retching       torsje
voracious, gluttonous      żarłoczny
vote by roll-call        głosowanie imienne
vote by show of hands      głosowanie jasne przez podniesienie rąk
vote by show of hands      głosowanie przez podniesienie ręki
vote cast            głos oddany
vote for so           głosować na kogoś
vote of confidence/no confidencewotum zaufania/nieufności
voter, elector         wyborca
voucher             dowód kasowy
vowel              samogłoska
voyeurism            poglądactwo
vulgar             ordynyarny
vulgar, common         pospolity
vulture             sąp
vulture             sęp
vulva, shame          srom
wacky              postrzelony
wadded             watowany
waddle             kaczy chód
wade              brodzić
wade, struggle         brnąć
wafer              andrut
waffle iron           gofronica
waffle*             lać wodę
wag tail            merdać/merdnąć
wage              zarobek -bki
wage claims           roszczenie płacowe
wage demands          żądanie płacowe
wage increase          podwyżka płac
wail, yell           zawodzenie
waist twists          skręty tułowia
waist, deck of cards      talia
waistcoat, vest         kamizelka
waist-deep, waist-high     pas (po -)
wait-and-see          wzczekujący
waiting list          lista oczekujących
waive              zamechać
waiver, renunciation      zrzeczenie się
wake              budzić
wake up             budzić się
                stypa
wake, funeral banquet, funny confusion
walk arm-in-arm with sb     iść z kimś pod pachę
walk around           przechadzać się
walk single file        gęsiego (iść -)
walker, hiker          piechur
walkie-talkie          radiotelefon przenośny
walking stick          laska
wall light, wall fitting    kinkiet
wall unit            meblościanka
wallow             nurzać się
wallow in luxury        pławić się w luksusie
wallpaper            tapeta
walnut             orzech włoski
walrus             mors
wand, rod**           różdża**
wander             błąkać
wander             wałęsać się
wander, go in circles, err   błądzić
wanderer            tułacz
want              chcieć
want, insufficiency       niedosyt
wanted by the law        ścigany przez prawo
war of attrition        wojna na wyczepanie
warder             strażnik więzienny
wardrobe            szafa ubraniowa
                (team)
warehouse, composition, line-up skład
warhead             głowica bojowa
warm anorak           kurtka ocieplana
warmongerer           podżegacz wojny
warmongering          podżegnanie do wojny
warm-up             rozgrzewka
warm-up (of engine)       nagrzewanie silniku
warn about sth         przestrzegać przed czymś
warning             przestroga
warp              paczyć się
warp              wypaczenie
warp              wypaczyć
warp, pervert          spaczać
warping             snucie
warrant             nakaz sądowy
warrant for arrest       gończy (list)
warrant for arrest       list gończy
warranty            rękomia
                schab po warszawsku
Warsaw pork roast (with grated horseradish, butter, and lemon juice)
warship             okręt wojenny
wart              kurzajka
wary, guarded, moderate     oględny
wash away            wypłukiwać /wypłukać
wash off            obmywać
wash off, wash away       zmywać /zmyć
wash oneself          myć się /u-
washable            zmywalny
washbasin            umywalka
wash-board           tara do prania
wash-board, grater, rasp    tarka
washtub             balia
wasp              osa
wastage, defective production  brakoróbstwo
waste (disease)         wycieńczać /yć
waste (kitchen), garbage    odpadki
waste away, deteriorate     marnieć z/
waste disposal         usuwanie odpadków
waste disposal         usuwanie odpadów
waste of time          szoda czasu i atłasu
waste one's breath       rzucać grochem o ścianę
waste one's breath       strzępić sobie język
waste pipe           ściekowa (rura -)
waste, ruin, squander      trwonić /roz-
waste, scrap material      odpady
wasteful, lavish         rozrzutny
wasteland, barren, idle land   nieużytki
waste-paper           makulatura
watch              wachta
watch bracelet          bransoletka do zegarka
watch for, strain eyes      wypatrzywać
watch strap           pasek do zegarka
watch-chain           dewizka
watchman, door-keeper      stróż
watch-tower           strażnica
water intake           ujęcie wodne
water lily            nenufar
water polo            piłka wodna
water purification plant     oczyszczalnia wody
water solution          roztwór wodny
water stain (on the wall)    zaciek
water tower           wieża ciśnień
water treatment         uzdatnianie wody
water, pour on          polewać /polać
watering (plants)        podlewać
watering-can           konewka
waterlogged           namoknięty
watermelon            arbuz
water-nymph           rusałka
water-permeable         przemakalny
waterproof            nieprzemakalny
water-proof           nie przeszczający wody
water-proof, air-tight, opaque  neprzepuszczalny
watershed            dział wodny
water-skiing           narty wodne
watertight            wodoszczelny
watery              załzawiony
watery, wishy-washy       wodnisty
wave (hand), nod (head)     skinienie
wave ones hand          machać ręką
wavelength            długość fali
wavy hair            włosy faliste
wax               wosz
wax (bees)            wosk
wayward             knąbrny
we, the undersigned       podpisani (my, niżej _)
weakling             cherlak
weakling             chuchro
wealthy             zamożny
wealthy person          bogacz
wean a child           odłączyć dziecko od piersi
weapon              oręż
weapon of mass destruction    broń masowej zagłady
wear (shoes), get into swing   rozchodzić
                  donosić/donaszać
wear until unfit to wear, carry foetus to term
weariness             znużenie
weary, exhausted          strudzony
weasel               łasica
weatherman (!)           synoptyk
weave               wyplatać /wypleść
weaver               tkacz
weaving              tkactwo
wedding ring            obrączka
wedding ring            ślubna obrączka
wedge               klin
weed                chwast
weed                zielsko
weed v.              pielić pleć
weed, herb             ziele
weeder               brona chwastownik
weeds               żałoby
weigh one's words         odmierzać słowa
weight               odważnik
weight loss            utrata wagi
weightlessness           nieważność
weight-lifter           ciężarowiec
weight-lifter           sztangista
weightlifting           ciężarów (podnoszenie _)
weightlifting           podnosienie ciężarów
weightlifting           podnoszenie ciężarów
weighty              ciężarny
weirdo               cudak
weld                spawać /ze-
weld                zgrzewać
weld on              przyspawać
weld, solder            spajać
welder               spawacz
welder's helmet          przyłbica spawacza
welding              spawalnictwo
welding              spawanie
welding arc            łuk spawalniczy
welding goggles          okulary spawalnicze
welding torch, blowpipe      palnik do spanowania
well                studnia
well done!             zuch z ciebie!
well-connected           ustosunkowany
well-done             wysmażony
well-fed              odżywiony (dobrze -)
well-nigh             nieomal
well-read             oczytany
well-rested, good night's sleep wysypany
well-stocked            zaopatrzony (dobrze _)
well-thought-out          przemyślany
well-worn             wysłużony
welt, crib sheet         ściągacz
we're square           kwita (jesteśmy -)
werewolf             wilkołak
wet                zmoknięty
wet nurse             mamka
wet o.s.             zsiusiać się
wet one's whistle         gardło (przepłukać sobie -)
wet weather            plucha
wet weather            słota
wet, drizzly           dżdżysty
wet, moisten, soak, steep     rozmoczyć
WEU                Unia Zachodnioeuropeiska (UZE)
WEU                UZE - Unia Zachodnioeuropejska
whack, chop            rąbać po-
what a fool I am!         ale głupiec ze mnie!
What a thing to say!       odezwać (Tak się _)
                 Głową
What cannot be cured must be endured muru nie przebijesz.
what if?             nuż
what weather!           ale pogoda!
Whatever I wanted, that I had. Com chciał, tom miał.
what's on your mind?       gnębi (co ci _?)
wheat               pszenica
wheat flour            pszenna (mąka -)
wheat grain and honey dessert kutia
wheatgerm             kiełki pszeniczne
wheelbarrow            taczki pl.
wheelchair            wózek inwalidzki
wheeling and dealing       przepychanki polityczne
wheeze              rzęzić
wheeze, be hoarse         charczeć
whenever, every time       ilekroć
                 c
where there's a will, there's a wayhcącego (dla _ nie ma nic trudnego)
whereas              natomiast
whereas...            zważywszy, że...
whetstone             osełka
whey               serwatka
which way             którędy
while you wait          od ręki
while you wait          ręki (od -)
whimper              pojękiwanie
whimper, whine          kwilić
whims, fads            fanaberie
whine               kwilenie
whine               skomieć
whip               batog
whip               poseł dyscyplinator
whip, cow-hide          bykowiec
whip, flog            smagać /nąć
whip, lash             bat
whip, whiplash           bicz
whipping, whisking, beating    ubijanie
whirlpool             lej wirowy
whirlpool             topiel
whirlpool             wir (wodny)
whirlwind             trąba powietrzna
whisk, wag, run          machać/machnąć
whisky, spirits          gorzałka
whisper              szeptać
whist (cards), lead        wist
whistle              gwizdek
whistle              świstać /snąć
Whit Sunday, Pentecost       Zielone Świątki
white frost, hoarfrost       szron
white heat, incandescence     biały żar
white noise            biały szum
white pine             sosna biała
white-collar worker        pracownik umyśłowny
whiz*               spec
whoa! (horse)           prrr!
whole wheat            razowy
wholemeal             pełnoziarnisty
wholesale             hurt
wholesale             hurtowy
wholesale, altogether       czambuł (w _)
wholesaler             hurtownik
wholesalers, warehouse       hurtownia
whole-wheat bread         razowiec
whooping cough           krztusiec
whore*               dziwka
wick                knot
wicked               bezecny
wicked               nikczemny
wicked, unkind           niepoczciwy
wicked, villainous         niegodziwy
wickedness             niegodziwość
wicker basket           wiklinowy kosz
wide open             na oścież
wide open             otwarty na oścież
widely read            poczytny
widow               wdowa
widowed              owdowiały
widower              wdowiec
widthways (to travel the length  wszerz (zjeździć Polskę
                 and breadth of Poland wzdłuż I wszerz
wig                peruka
wild                pustynny
wild beehive            barċ
wild goose chase          szukanie wiatru w polu
wild plum            mirabelka
wildcat             żbik
wildcat strike          dziki strajk
wilderness            bezdroża
wilderness, primeval forest   puszcza
wilfulness            samowolność
willing person          chcący
willing, ready          ochoczy
willow              wierzba
willow (weeping)         wierzba (płacząca)
willy-nilly           rad nierad
wilt, wither, fade        wiednąć /z-
winch              wciągarka
wind braker, wind cheater, airgunwiatrówka
                 skafander
wind breaker, diving suit, spacesuit
wind instruments         dęte (instrumenty _)
wind up a clock         nakręcać zegar
windfarm             farma wiatrowa
winding (river)         wijący się
windmill             wiatrak
window-blind           roleta
windowsill            parapet
windshield            szyba przednia
windshield wiper         spłuczka szyby przedniej
windstorm, gale         wicher
windstorm, gale         wichura
windsurfing           pływanie na desce z żaglem
wind-up measuring tape      przymiar taśmowy zwijany
wine industry/wine vinegar    winny (przemysł/ocet)
wine-grower           winogradnik
wine-press            prasa do wina
wink at sb            puszczać do kogoś (perskie) oczko
wink, nod            skinąć
winning streak          passa (dobra -)
winter crops           oziminy
winter solstice         przesilenie zimowe
wipe (wear out)         wycierać (się) /wytrzeć (się)
wipe away, rub off        obcierać
wipe off             ocierać
wipe off, erase (chalk, pencil) zmazywać /zmazać
wipe off, mix, grate       ucierać
wipe one's face         ocierać się
Wipe your tears.         Wytrzyj łzy.
wire               drut
wire net, mesh          siatka druciana
wiretapping           podsłuch telefoniczny
wireway             ciąg przewodów
wiring              odrutowanie
wishful thinking         chciejstwo
wisp, strand           kosmyk
wistful, moving         rzewny
witch              czarownica
witch, hag            wiedźma
witch, shrew           jędza
witchcraft            czary
with a cold           przeziębiony
with an apostrophe        przecinkiem (z _ u góry)
with bated breath        zapartym (z _ tchem)
with both feet          obunóż
with both hands         oburącz
with dots, spotted        cętkowany
with great pains         ledwością (z _)
with impunity (get away with it) bezkarnie
with slanting eyes, crossed-eyed kosooki
withdraw an amendment      wycofać popawkę
withdraw, sink          usuwać się /nąć
withdrawal            odwołanie
withdrawal            podjęcie pienidzyę
wither (from emotion)      usychać /uschnąć
without a second thought     namysłu (bez-)
without delay          niezwłocznie
without flinching        powieki (bez drgnienia -)
without hesitation        dym (jak w _)
without let or hindrance     przeswkód I utrudnień (bez -)
                 bez
without mincing one's words, bluntly ogródek
without much ado         zwłoki (bez _)
without prejudice        bez uszczerbku
without prejudice        obliga (bez -)
without rhyme or reason     ładu (bez - i składu)
witness for the prosecution   oskarżenia (świadek -)
                 świadek oskarżenia/obrony
witness for the prosecution/defence
witty              błyskotliwy
wizard              czarnoksiężnik
wizened             zaszuszony
wobble, shimmy          chybotanie
wobbling             chybotliwy
wolf               wilczy
woman              niewiasta
womaniser            lowelas
woman's suit           garsonka
womb, bosom           łono
wood alcohol           spiritus drzewny
wood engraving          drzeworyt
wood engraving          drzeworytnictwo
wood flooring          deszczułki posadzkowe
woodcock             bekas
wood-nymph            driada
woodpecker            dzięcioł
woods               zagajnik
woodshed              drewutnia
woodworking            obróbka drzewna
woof! (dog)            hau!
wool                wełna
woollen              wełniany
woolly               wełnisty
Word has it that          Powiadają, że...
word processing          edycja tekstu
words failed me          odjęło mi mowę
wordy, verbose           wielosłowny
work                pracować /po-
work as a lawyer          wykonywać zawód prawnika
work at full capacity       obrotach (pracować na wysokich -)
work contract           umowa o pracę
work for word           słowo w słowo
work like a horse         harować jak wół
work overtime           nadgodzinach (pracować w _)
work part-time           pół etatu (pracować na _)
work shifts            zmiany (pracować na _)
work station            stanowisko pracy
work wonders            czynić cuda
working party           grupa robocza
working party           zespół roboczy
workmanship, performance      wykonanie
works               budowla
works council           rada zakładowa
worktop, counter          blat kuchenny
worldly wisdom           mądrość życiowa
worm* (penis)           robal**
worm, grub, maggot         czerw
worn out              znoszony
worried              zatroskany
worried, dejected         stroskany
worried, distressed        strapiony
worry               martwić się /z-
worry about sth          trapić się czymś
worry, distress, grief       strapienie
worry, grief            frasunek
worshipper             czciciel
wort (brewer's _)         brzeczka (piwna)
worthy               zbożny
would be, allegedly        rzekomo
wrap                owijać
wrap one's arms around s.o.    oplatać kogoś ramionami
wrapped up in o.s.         zapatrzony we własny pępek
wreath, garland, string (garlic)  wianek
wreck               wrak
wreck               zatopienie
wreckage (after disaster)   szczątki
wrecks, remains        niedobitki
wren              strzyżyk
wrestle with          borykać się z
wrestle, exert oneself     mocować się
wrestler            zapaśnik
wriggle out of sth       wywinąć się od czegoś
wring one's hands in despair  załamywać ręce
wrinkle            zmarszczka
wrinkle, frown         marszczyć
wrinkle, shrivel        marszczyć się
wrinkled            pomarszczony
wrinkled, crumpled       wygnieciony
wrist             nadgarstek
wrist, ball-and-socket joint  przegub
writ              nakaz urzędowy
write             pisać /na-
wrong             opaczny
wrong way           manowca
wrong, harm          krzywda (wyrządzić komuś -ę)
wrong-doer, pest        szkodnik
wrongful dismissal       zwolnienie bezprawne
wrought-iron          kute żelazo
WTO              Światowa Organizacja Handlu
X-ray             prześwietlenie
X-ray             zdjęcie rentgenowskie
yam              ignam, słodki ziemniak
yap              ujadać
yard, backyard         dziedziniec
yarn              prządza
yarn              przędza
yarn              włóczka (wełniana)
yawn              ziewać /nąć
yeast             drożdże
yell              zawodzić
yelp, squeal          skowyt
Yes, Sir!           rozkaz!
yew, C sharp          cis
yield a good harvest      obrodzić
Yield Right of Way       Ustąp Pierwszeństwa Przejazdu
yield right-of-way       ustępować pierwszeństwa przejazdu
yield the right-of-way     ustąpować pierwszeństwa przejazdu
yield, productivity      wydajność
yielding, compliant      ustępliwy
yoke, shakel          jarzmo
yolk              żółtko
                drwa (gdzie eggs
you can't make an omelette without breaking _ rąbią, tam wióry lecą)
you'll get yours!       doigrasz się!
young kids           dziatwa
Your Honor!             Wysoki Sądze!
You're a strong drinker.      Masz mocną głowę.
you're in real trouble       marny twój los
You're noisy.            Hałasujesz.
youth hostel            schronisko młodzieżowe
youthful              młodzieńczy
ytterbium Yb            iterb
yttrium Y              itr
zealot, ardent supporter      gorliwiec
zebra crossing           zebra
zebra crossing           zebra
zeppelin, blimp           sterowiec
zero-rated             stawce (o zerowej _)
zinc                cynk
zinc oxide             tlenek cynku
zip(per)              zamek błyskawiczny
                  suwak
zip, zipper, slide control, scroll bar
zirconium Zr            cyrkon
zither               cytra
zoning               strefowanie
zoo
h w Sprawach Wspólnotowych
łpracy w Europie (też OBWE)
a Rolnictwa
kturyzacji Gospodrki (PHARE)
a Narodów Zjednoczonych

								
To top