Dorobek 20naukowy 20pracownikow 20Katedry 20Morfologicznych

Document Sample
Dorobek 20naukowy 20pracownikow 20Katedry 20Morfologicznych Powered By Docstoc
					INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ            ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.1

prof. zw. dr hab. Bogusław Marecki                      2

prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk                       2

prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szczęśniak                 3

dr hab. Stefan Bosiacki prof. PWSZ                      6

dr hab. Maciej Łuczak prof. PWSZ                       9

dr hab. Krzysztof Kasprzak prof. PWSZ                    12

dr hab. Wiesław Krzyżaniak prof. nadzw. PWSZ w Koninie            13

dr hab. Tadeusz Sankowski                          13

dr Jacek Lewandowski prof. PWSZ                       15

dr Piotr Inerowicz prof. PWSZ                        16

dr Maria Zamelska prof. PWSZ                         18

dr Ryszard Wieczorek prof. PWSZ                       18

dr Stanisław Wylegalski prof. PWSZ                      18

dr hab. Marek Stuczyński prof. PWSZ w Koninie                19

dr hab. Maria Laurentowska prof. nadzw. PWSZ                 19

dr Joanna Śniadek                              23

dr Teresa Kania-Gudzio prof. PWSZ w Koninie                 23

dr Janusz Kwieciński                             24

dr Janusz Brzozowski                             24

dr Jarosław Styperek                             25

dr Jolanta Pajdziewicz-Ożdzińska                       26

dr Żaneta Balcerzak                             26

mgr Andrzej Łącki                              27

mgr Robert Szymański                             28

mgr Edyta Bielik                               28

mgr Arleta Radomska                             28
        prof. zw. dr hab. Bogusław Marecki

1. Anthropometry of the patella and its ligament in the human being. / B. Marecki. -
  “Medical Science Monitor” (1998) vol.4, Supp. 2, s.79-8.
2. Próba określenia wiarygodności pomiarów zakresów ruchów w stawach przy
  zastosowaniu różnych przyrządów pomiarowych. / B. Marecki       - ”Roczniki
  Naukowe AWF Poznań1996” (1998) z. 45, s. 39-48.
3. Estimation of the reliability of Measurements of Motion Ranges in Knee Joint with
  respect to varions Measurements Techniques. / B. Marecki. - ”Sport Kinetics 97
  Theories of Human Motor Preformance and their Reflections in Practice”(1998) t.
  2, s. 107-111.
4. Variations of the m. levator scapulae in human fetuses. / B. Marecki. - “Annals of
  Anatomy” (1999) Bd. 181, Supp. H, s. 130.
5. Variations of the serratus posterior muscle in human fetuses. / B. Marecki. -
  “Anatomischer Anzeiger“ (1999) Bd. 181, s. 130.
6. The estimation of the reliability of goniometrical and electrogoniometrical
  measurements on the example of an elbow. / B. Marecki. - “Annals of Anatomy”
  (1999) Bd. 181, Supp. H, s.180.
7. Pomiary elektrogoniometryczne zakresów ruchów w stawach kręgosłupa. / B.
  Marecki. -”Med. Sport” (1999) nr 97, s. 43.
8. Electrogoniometric measurements of motion ranges in spinal joints. / B. Marecki.
  - ”Folia Morphologica” (1999) t. 58, nr 1, Supp.1.
9. Developmental correlation of morphological traits in the anterior and posterior
  muscles groups of thigh in human foetuses. / B. Marecki. - ”Italian Journal of
  Anatomy and Embryology” (1999) vol. 104, Supp.1, s . 400.
10. Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego. / B. Marecki.
  Poznań, AWF 2000.- (Seria Podręczniki nr 39).
11. Formation of morphological traits of the levator scapulae muscle (LSM) in fetal
  ntogenesis. / B. Marecki. - “Annals of Anatomy” (2001) Bd. 183, Supp. H., s.114.
12. Verification of selected anatomic landmarks used as reference points for universal
  goniometer positioning during knee joints mobility range measurements. / B.
  Marecki. - “Med. Science Monitor” (2001) vol. 7, nr 2, s. 312-315.            prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk

1. Pomiar cech sprawności motorycznej osobników uprawiających sport / R.
  Strzelczyk, E.Wachowski,    W.Osiński. Poznań, AWF w Poznaniu 1987.
  („Monografie” nr 238).
2. Uwarunkowania rozwoju ruchowego dzieci wiejskich. Próba hierarchicznego ujęcia
  czynników determinujących / R. Strzelczyk. Poznań, AWF w Poznaniu 1995.
  („Monografie” nr 324)
3. Z badań trafności zewnętrznej zespołu testów szybkości. / E. Wachowski, R.
  Strzelczyk. Warszawa, Wychowanie Fizyczne i Sport 1998.
4. Factors differentiating the fitness of children from dissimilar geographical
  environments. / R. Strzelczyk, E. Wachowski, J. Janowski, J. Kowalski, W.
  Baryłkiewicz (Russia), L. Konys. [w:] Studies in Physical Culture & Tourism.
  Poznań, Wydaw. AWF 1998, vol. 5, s. 69-75.
5. Morphological and motorial conditions of sport results in hammer throw / E.
  Wachowski, R. Strzelczyk, W. Osiński. [w:] Studies in Physical Culture & Tourism.
  Poznań, Wydaw. AWF 1998, vol. 5, s. 103-110.
6. Ocena metodycznej przydatności pomiaru maksymalnej siły ciągu w leżeniu
  przodem na ławeczce. Monografia Nr 328 / E. Wachowski, R. Strzelczyk,     J.
  Kowalski. Poznań, Wydaw. AWF 1998.
7. O miejscu sportu w kulturze fizycznej. Monografia Nr 335 / R. Strzelczyk. Poznań,
  Wydaw. AWF 1998.
   8. Zmiany sprawności fizycznej dzieci wiejskich województwa poznańskiego w latach
     1986-96. Monografia Nr 335 / J. Janowski, R. Strzelczyk, E. Wachowski. Poznań,
     Wydaw. AWF 1998.
   9. Physical efficiency preparation on young basketball players as base of training
     optymization in stage of steered instruction. / K. Karpowicz, M. Karpowicz, J.
     Janowski, J. Konarski, R. Strzelczyk, E. Wachowski. Ljubliana, Sport Kinetics
     1999.
   10. Correlation between physical activity and selected indices of physical fitness and
     health / J. Janowski, M. Karpowicz, R. Strzelczyk. Ołomuniec, Movement an Health
     1999.
   11. Changes in fitness of country children of Poznań region between 1986-1996. / J.
     Janowski, R. Strzelczyk, E. Wachowski. Magdeburg, Sport Kinetics 1999.
   12. View motoric indicators of junior and senior football players treaining in a training
     cycle in of the requirements of sport fight. / E. Wachowski, R. Strzelczyk,     J.
     Janowski, St. Wylegalski. Magdeburg, Sport Kinetics 1999.
   13. Trafność pomiaru motorycznych cech kondycyjnych. Monografia Nr 342 / E.
     Wachowski, R. Strzelczyk. Poznań, Wydaw. AWF 1999.
   14. Hypothetical model of research effects after training in team games - guidelenes
     model. / R. Strzelczyk, E. Wachowski, J. Konarski, J. Janowski, K. Karpowicz, S.
     Wylegalski. Ljubliana, Sport Kinetics 1999.
   15. Motor and somatic devolopment of children from vilages of Poznań province in the
     years 1986 and 1996. / M. Karpowicz, R. Strzelczyk, J. Janowski.- Ljubliana, Sport
     Kinetics 1999.
   16. Proposition for the registration of inner and outer loads, using for the experiment,
     participants of a field hockey team. / R.Strzelczyk, J.Konarski. - 4 Mezinarodni
     Konference “Diagnostika pohyboveho systemu – metody vysetreni, primarni
     provence, protredky pohybove terapie” 2000.
   17. Propozycja rejestracji obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych na przykładzie
     zawodników hokeja na trawie. / R.Strzelczyk, J.Konarski. - Mat. VII Konf.
     Naukowej pt.: „Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych” AWF
     Poznań 2000.
   18. Z badań relatywizacji obciążeń treningowych i meczowych w hokeju na trawie /
     R.Strzelczyk, J.Konarski, W.S.Erdmann.- Międzynarodowa Konferencja naukowo-
     Metodyczna „Trening sportowy na przełomie wieków” Spała 2000.
   19. Ocena przygotowania siłowego u młodych pływaków. / K.Pietrusik, R.Strzelczyk,
     J.Konarski, W.Urbański. - Międzynarodowa Konferencja naukowo-Metodyczna
     „Trening sportowy na przełomie wieków” Spała 2000.
   20. Changes of physical fitness of chidren from Wielkopolska in years 1986-1996. /
     R.Strzelczyk, J.Janowski, M.Karpowicz. - Konferencja Naukowa “Movement and
     Health”. Ołomuniec (Czechy) 2000.
   21. Changes in the main abilities of field hockey players during the preparatoty period
     to the main competition. / R. Strzelczyk, J. Konarski, K. Karpowicz, J. Janowski.-
     ”The Acta Universitas Palackianas Olomucensis, Gymnica” (2001) vol. 31, nr 2.
   22. Sprawność fizyczna osobników o zwiększonej aktywności fizycznej. / R.
     Strzelczyk, J. Janowski, K. Karpowicz, J. Konarski, M. Sokołowski [w:]
     Morforunkcjonalne uwarunkowania i skutki służby wojskowej. / red. M.
     Sokołowski. Poznań, Wydaw. WSO 2001, s. 195-198.
           prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska – Szczęśniak

1.   Poziom zredukowanego glutationu (GSH) w krwinkach czerwonych u osób po
    zawale serca poddanych rehabilitacji kardiologicznej. / J. Karolkiewicz, Ł.
   Szcześniak, T. Rychlewski ., I. Przywarska, P. Dylewicz, F. Banaszak.- ”Nowiny
   Lekarskie” (1998) nr 67, s. 1-8.
2.  Monitorowanie stężenia zredukowanego glutationu w krwinkach czerwonych na tle
   profilu lipidowego krwi u osób otyłych poddanych systematycznemu wysiłkowi
   fizycznemu i diecie redukcyjnej. / J. Karolkiewicz, Ł. Szcześniak, Z. Kasprzak, T.
   Rychlewski, F. Banaszak.- ”Diabetol. Pol.” (1998) nr 5 (1), s. 51-56.

3.  Wpływ treningu wytrzymałościowego na metabolizm węglowodanowo- lipidowy u
   osób po zawale mięśnia sercowego. / A. Nowak, Ł. Szcześniak, P. Dylewicz. [w:]
   Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia i terapii chorób. Lublin, Wydaw.
   Akademia Medyczna 1998, s. 148 – 151.
4.  Wpływ systematycznego wysiłku fizycznego na wydolność fizyczną i gospodarkę
   lipidową u młodzieży otyłej. / Z. Kasprzak, Ł. Szcześniak, T. Rychlewski, M.
   Gawlińska. [w:] Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia i terapii chorób.
   Lublin, Wydaw. Akademia Medyczna 1998, s. 152 - 156.

5.  Wpływ treningu wytrzymałościowego na insulinooporność i hiperinsulinemię na
   przykładzie osób z metabolicznymi schorzeniami cywilizacyjnymi. / Ł. Szcześniak, T.
   Rychlewski, I. Przywarska, P. Dylewicz, S. Bieńkowska, K. Stankiewicz, L. Konys.
   [w:] Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia i terapii choróba. Lublin, Wydaw.
   Akademia Medyczna 1998, s. 143 - 148.
6.  The influence of exercise - induced oxidative stress on binding and degradation of
   125
     I- insulin by the receptors on erythrocytes. / Ł. Szcześniak, J. Karolkiewicz, E.
   Deskur, T. Rychlewski, L. Konys, K. Stankiewicz.- ”Pharmacol” (1998) nr 49 (3),
   s. 421 – 432.
7.  Glucosamine in serum of patients after myocardial infarction subjected to
   rehabilitation training. / A. Nowak, Ł. Szcześniak, T. Rychlewski, P. Dylewicz, J.
   Karolkiewicz.- “Pharmacol” (1998) nr 49 (2), s. 293-301.
8.  Some selected indices of impaired metabolism in obese people - influence of
   systematic physical activity and calorie restricted diet. / K. Stankiewicz, Ł.
   Szcześniak, A. Nowak T. Rychlewski, Z. Kasprzak .- “Endokrynol. Pol.” (1998) nr
   49, s. 295-304.
9.  Exercise - induced in hydrogen peroxide plasma levels is dimished by endurance
   training after myocardial infarction. / E. Deskur, I. Przywarska, P. Dylewicz, Ł.
   Szcześniak, T. Rychlewski, M. Wilk, H. Wysocki. –“Ins. J. Cardiology” (1998) nr 67,
   s. 219-224.
10.  Affinitätt des Insulinrezeptors von Erythrozyten zum Agonist bei hochtrainierten
   Sportlern und Personen mit erhöhter körperlicher Aktivität. / Ł. Szcześniak, T.
   Rychlewski, A. Nowak, J. Karolkiewicz, K. Stankiewicz, L. Konys, A. Jastrzębski
   J.Österreich. - “Sportmedizin” (1998) nr 3-4, s.73-80.
11.  Glucosamine levels in people with ischaemic heart disease with and without type II
   Diabates. / A. Nowak, Ł. Szcześniak, T. Rychlewski, P. Dylewicz, I. Przywarska. –
   “Pol. Arch. Med. Wewn.” (1998) nr 100, s. 419 – 425.
12.  Wpływ maksymalnego wysiłku fizycznego na poziom zredukowanego glutationu
   (GSH) w krwinkach czerwonych i dialdehydu malonowego (MDA) w osoczu krwi u
   wysoko wytrenowanych zawodnikow. / J. Karolkiewicz, Ł. Szcześniak, T.
   Rychlewski, A. Nowak, F. Banaszak .- „Med. Sportiva” (1999) nr 3 (2), s. 109-115.
13.  The influence of short-term endurance training on the insulin blood level, binding
   and degradation of 125I- insulin by erythrocyte receptors in patients after
   myocardial infarction. / P. Dylewicz, I. Przywarska, Ł. Szcześniak, T. Rychlewski, S.
   Bieńkowska, I. Długiewicz, M. Wilk .- ”Cardiopul. Rehab.” (1999) nr 19, s. 98-105.
14.  Wpływ wysokobłonnikowego produktu z jęczmienia na profil lipidowy u pacjentów z
   hipercholesterolemią po zawale serca. / C. Mougiakos, P. Dylewicz, A. Kawka, H.
   Gąsiorowski, M. Jezierska, Ł. Szcześniak .-”Czynniki Ryzyka” (1999) nr 1, s. 49-52.
15.  Glucosamine in the blood serum of young people with Insulin-Dependent - Diabetes
   -Mellitus. / A. Nowak, W. Stankiewicz, Ł. Szcześniak, E. Korman -“Journal of
   Paediatric Endocrinology, Diabetology and Metabolic Diseases” (1999) nr 5, 2, s. 1-
   5.
16.  Wiązanie insuliny przez receptory insulinowe erytrocytów chorych z nadciśnieniem
   tętniczym pierwotnym. / J. Głuszek, Ł. Szcześniak, F. Banaszak, A. Tykarski, T.
   Rychlewski .- ”Pol. Arch. Med. Wewn.” (1999) nr 3, s. 15-20.
17.  Markery obrotu kostnego u sportowców trenujących kick- boxing. / A. Nowak, Ł.
   Szcześniak, H. Elegańczyk – Kot .- ”Med. Sportiva” (1999) nr 3, s. 101-106.
18.  Beneficial effect of short - term endurance training on glucose metabolism during
   rehabilitation after coronary bypasse surgery. / P. Dylewicz, S. Bieńkowska, Ł.
   Szcześniak, T. Rychlewski, I. Przywarska, M. Wilk, A. Jastrzębski.- “Chest” (2000)
   nr 117 (1), s. 47- 51.
19.  Wpływ trzytygodniowego treningu wytrzymałościowego o charakterze ciągłym na
   niektóre parametry adaptacji do wysiłku u chorych rehabilitowanych po zawale
   serca. / M. Wilk, P. Dylewicz, I. Przywarska, S. Bieńkowska, A. Jastrzębski, T.
   Rychlewski, Ł. Szcześniak, I. Długiewicz .- ”Postępy Rehabilitacji” XVII (2000) nr 1,
   s. 54- 59.
20.  Oddziaływanie zwiększonej aktywności ruchowej I diety warzywno – owocowej na
   profil lipidowy i lipoproteiny krwi u osób otyłych. / K. Stankiewicz, Ł. Szcześniak,
   T. Rychlewski, W. Romanowski .- ”Nowa Medycyna” (2000) nr 108 (12), s. 42 –44.
21.  Comparison of continuous versus interval endurance trainig in rehabilitation of
   patients after coronary artery bypass surgery. / S. Borowicz – Bieńkowska, P.
   Dylewicz,   I. Przywarska, T. Rychlewski, Ł. Szcześniak, M. Wilk, A. Jastrzębski, A.
   Kędzierski .- ”Kardiol. Pol.” (2000) nr 53, s. 6-12.
22.  Wpływ treningu wytrzymałościowego oraz suplementacji węglowodanowej i
   białkowej na poziom GSH w erytrocytach i TBARS w osoczu krwi u lekkoatletów. / J.
   Karolkiewicz, Ł. Szcześniak, Z. Kasprzak, T. Rychlewski .- ”Medicina Sportiva”
   (2001) nr17 (3), s. 119- 125.
23.  Comperative analysis of reduced glutathione (GSH) concentration in red cells and
   lipid peroxidation products (TBARS) concentration in plasma in male rowers in four
   terms of investigation. / J. Karolkiewicz, Ł. Szcześniak.- ”Medycyna Sport” (2001)
   nr 5 (2), s. 1- 9.
24.  Lipoproteina (a) w surowicy krwi osób z chorobą niedokrwienną serca – wpływ
   wysiłku fizycznego. / K. Stankiewicz, Ł. Szcześniak, T. Rychlewski, P. Dylewicz, E.
   Deskur, I. Przywarska, S. Bieńkowska .- ”Medicina Sportiva” (2001) nr 5 (4), s. 237
   – 245.
25.  Zmiany profilu lipidowego krwi u młodzieży z otyłością prostą – wpływ diety
   niskoenergetycznej i systematycznego wysiłku fizycznego. / Z. Kasprzak,       Ł.
   Szcześniak, T. Rychlewski, M. Gawlińska .- ”Medycyna Sportowa” (2001) nr 17 (7),
   s. 282 – 286.
26.  Trening wytrzymałościowy na cykloergometrze jako metoda modyfikacji profilu
   lipidowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. / S. Borowicz-Bieńkowska,
   I. Przywarska, P. Dylewicz, M. Wilk, T. Rychlewski, Ł. Pilaczyńska-Szcześniak, E.
   Deskur-Śmielecka .- ”Rehabilitacja Medyczna” (2001) nr 5 (3), s. 65 – 71.
27.  Changes in concentrations of reduced glutathione in red blood cells and TBARS in
   blood plasma induced by maximal physical exercice in female rowers of various
   athletic experience. / J. Karolkiewicz, Ł. Szcześniak .- ”Med. Sport” (2001) nr 17
   (3), s.104- 108.
28.  The influence of rehabilitation training on serum concentrations of lipoprotein (a) in
   patients with ischemic heart disease. / K. Stankiewicz, Ł. Szcześniak, T. Rychlewski,
   P. Dylewicz, E. Deskur, I. Przywarska, S. Bieńkowska . - ”Medicina Sportiva” (2001)
   nr 5(2), s.113 – 120.
29.  Glukozamina – struktura i metabolizm. / A. Nowak, Ł. Szczęśniak .- ”Diabetologia
   Polska” (2001) nr 8(2), s. 222 – 229.
30.  Nierównowaga prooksydacyjno – antyoksydacyjna we krwi ciężarnych z
   nadciśnieniem tętniczym. / W. Pyska, A. Klejewski, J. Karolkiewicz, Ł. Szcześniak,
   A. Szczęśniak-Chmielecka, A. Nowak .- ”Ginekol. Pol.” LXXIII (2002) nr 1, s. 14 –
   17.
31. Bone turnover markers during the annal training cycle in athletes. / A. Nowak, Ł.
  Szcześniak, P. Krutki, J. Zieliński, T. Rychlewski .- ”Biol. Sport” (2002) nr 19, s. 225
  – 237.
32. Ocena wpływu różnych form treningu wytrzymałościowego połączonego           z
  farmakoterapią na tolerancję wysiłku u chorych rehabilitowanych po zawale serca. /
  M. Wilk, I. Przywarska, S. Borowicz-Bieńkowska, P. Dylewicz, T. Rychlewski, Ł.
  Pilaczyńska-Szcześniak .- ”Postępy Rehabilitacji” XVI (2002) nr 2, s. 5 – 16.
33. Wpływ trzytygodniowego treningu wytrzymałościowego na niektóre metaboliczne
  czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych rehabilitowanych po
  zawale serca. / I. Przywarska, P. Dylewicz, M. Wilk, Ł. Szcześniak, T. Rychlewski .-
  ”Postępy Rehabilitacji” XVI (2002) nr 2, s.17 – 26.
34. Wpływ różnych form treningu wytrzymałościowego na efekty rehabilitacji chorych
  po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego. / S. Borowicz-Bieńkowska, I.
  Przywarska, P. Dylewicz, M. Wilk, Ł. Szcześniak, T. Rychlewski.- ”Postępy
  Rehabilitacji” XVI (2002) nr 2, s. 27 – 39.
35. Kompleksowe oddziaływanie systematycznej aktywności fizycznej i diety
  redukcyjnej na wybrane parametry równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej u
  otyłych dziewcząt. / J. Karolkiewicz, Ł. Szcześniak, Z. Kasprzak, A. Nowak .-
  ”Medicina Sportiva” (2002) nr 6 (4), s. 209 – 216.
36. Wpływ diety niskokalorycznej oraz systematycznego wysiłku fizycznego na
  metabolizm kostny u otyłych dziewcząt i chłopców. / A. Nowak, Ł. Szcześniak, Z.
  Kasprzak, T. Rychlewski, R. Stemplewski.- ”Nowiny Lekarskie” (2002) nr 71, s. 44-
  48.
37. Stężenie glukozoaminy w surowicy krwi osób starszych z hiperinsulinemią i
  prawidłowym stężeniem insuliny. / A. Nowak, Ł. Pilaczyńska-Szcześniak, R.
  Szeklicki, R. Stemplewski, W. Osiński.- ”Pol. Arch. Med. Wew.” (2003), nr 5, s. 475
  – 480.
38. Fizjologia wysiłków fizycznych. / współautor Ł. Pilaczyńska-Szcześniak.- Warszawa,
  Wydaw. PZWL 2001.
             dr hab. Stefan Bosiacki prof. PWSZ

1. Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku. / red. nauk. S. Bosiacki. Poznań,
 Akademia Wychowania Fizycznego 2000.
2.Strategia rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu. / red. nauk. S. Bosiacki, J. Grell, K.
 Kasprzak, K. Majchrzak, B. Raszka, J. Sikora, J. Śniadek. Poznań, Akademia
 Wychowania Fizycznego 2000.
3.Gospodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju. / S.
 Bosiacki. Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego 2002.
4.Strategia promocji rekreacji ruchowej i turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym. /
 S. Bosiacki. [w:] Rola administracji rządowej i samorządu terytorialnego w promocji
 rekreacji ruchowej. Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego - Wyższa Szkoła
 Oficerska 1998, s. 32-38.
5.Aktywność turystyczna mieszkańców wsi oraz wydatki z nią związane. / S. Bosiacki.
 [w:] Agroturystyka inaczej. Poznań, „Bogucki” 1998, s. 40-44.
6.Strategia produktu turystycznego i promocji województwa szczecińskiego. / S. Bosiacki
 . - ”Problemy Turystyki” (1998) nr 3-4 (98), s. 71-82.
7.Education for Leisure - Myth or Reality. / S. Bosiacki. [w:] Studies in Physical Culture
 and Tourism. Poznań, AWF 1998, Vol. V, s. 147-153.
8.Uwarunkowania społeczne rozwoju turystyki i rekreacji w regionie / S. Bosiacki, J.
 Śniadek .- ”Roczniki Naukowe AWF” (1999) nr 46, s. 47-70.
9.Konsumpcja dóbr i usług turystycznych jako przedmiot badań. / S. Bosiacki. [w:]
 Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku. Poznań, Akademia Ekonomiczna 1999,
 s. 40-59.
10.Wpływ aktywności turystycznej na poziom i strukturę wydatków polskich rodzin na
 turystykę. / S. Bosiacki. [w:] Aktywność rekreacyjna, sportowa i turystyczna w różnych
 środowiskach społeczno-zawodowych. Diagnoza i propozycje rozwiązań. Poznań, AWF -
 Wyższa Szkoła Oficerska w Poznaniu - Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji
 Rekreacji i Turystyki 2000, s. 157-167.
11 The analysis of the size and structure of foreign tourism in Poznań. / S. Bosiacki,
 K.Majchrzak. [w:] Studies in Physical Culture and Tourism. Poznań, Wydaw. AWF 2000,
 Vol. VII, s. 131-140.
12.Kształcenie w zakresie turystyki i rekreacji na tle standardów międzynarodowych. /
 S.Bosiacki. [w:] Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i
 rekreacji. Kraków, AWF 2001, s. 20-26. (Seria: Zeszyty Naukowe nr 81).
13.Kierunki zmian na rynku usług turystycznych w Polsce - szanse i zagrożenia rozwoju.
 / S.Bosiacki. Kielce, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń 2001, s. 33-42. (Seria: Badania
 Naukowe, z.1).
14.Turystyka polska w warunkach globalizacji gospodarki światowej. / S. Bosiacki. [w:]
  Turystyka szansą rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturowego kraju. Biała
  Podlaska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2001, s. 17-26.
15.Kierunki zmian na rynku usług turystycznych w Polsce (w języku rosyjskim). / S.
  Bosiacki. [w:] Strategiczeskie mery i politika promyszlenna po razwitju ekonomiki
  Rossiji.- Sankt Petersburg, Uniwersytet Ekonomiki i Finansów 2001, s. 66-71.
16.Metody poprawy efektywności ekonomicznej funkcjonowania zakładu hotelarskiego. /
  S. Bosiacki.   [w:] Rekreacja i turystyka - współczesne dylematy, zadania i
  perspektywy. Poznań, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki
  2001, s. 365-373.
17.Test koniunktury jako technika badań rynku turystycznego. / S. Bosiacki. [w:]
  Gospodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju. Poznań,
  AWF 2002, s. 277-280.
18.Gospodarka turystyczna w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju. / S. Bosiacki.
  [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju.
  Poznań, AWF 2002, s. 9-15.
19.Uwarunkowania rozwoju gospodarki turystycznej w skali lokalnej na przykładzie gmin
  woj. lubuskiego. / S. Bosiacki, J. Grell, J. Sikora .- “Roczniki Naukowe AWF” (2002)
  nr 50, s. 100-124.
20.Gospodarka turystyczna w Polsce. / S. Bosiacki. [w:] Wpływ turystyki na ochronę
  środowiska naturalnego Ziemi Lubuskiej w kontekście rozwiązań Unii Europejskiej.
  Gorzów Wielkopolski, Wyższa Szkoła Biznesu 2002, s. 9-18.
21.Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji. / S. Bosiacki (autor rozdziałów: I, II,
  IV),  J. Sikora.- Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego 1999, s. 118. (Seria:
  Skrypty, nr 131)
22.Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe). / red. I. Kiełbasiewicz-
  Drozdowska,
  W. Siwiński. Poznań, Wydaw. AWF 2001, s. 197-221. (Seria: Podręczniki nr 51)
23.Strategie rozwojowe turystyki na szczeblu lokalnym. / S. Bosiacki.- ”Przegląd
  Komunalny” (1998) nr 5(80), s. 4.
24. Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach
  integracji międzynarodowej / red. S. Bosiacki, J. Grell. t. 1 , t.2. Poznań, Wydaw.
  AWF Poznań 2004.
25. Samorządy terytorialne w kształtowaniu i realizacji strategi rozwoju turystyki w
  regionie / S. Bosiacki, J. Sikora. Łowicz, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-
  Pedagogiczna 2004.
26. Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego / Red. S. Bosiacki, J. Śniadek.
  Poznań, AWF Poznań 2004, s. 196-200.
27. O humanistycznej koncepcji rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce / S. Bosiacki,
  [w:] Turystyka w humanistycznej perspektywie / red. M. Kaźmierczak. Poznań, AWF
  Poznań 2004.
28. Marketing w turystyce / S. Bosiacki, [w:] Nauki o turystyce. Cz. II / red. nauk. R.
  Winiarski. Kraków: AWF w Krakowie 2004, s. 95-114. (Seria: „Studia i Monografie” nr
  7).
29. Promocja turystyczna Wielkopolski Wschodniej / red. nauk. S. Bosiacki. Konin,
  Wydaw. PWSZ w Koninie 2005. (Zeszyt Naukowy Instytutu Kultury Fizycznej (2005)
  nr 1).
30. Gospodarka turystyczna w XXI wieku – globalne wyzwania i zagrożenia / red. nauk.
  S. Bosiacki, B. Raszka. Poznań, Wydaw. AWF w Poznaniu 2006.
31. Logistyka w turystyce – moda czy konieczność? / S. Bosiacki. ”Logistyka” (2003) nr
  4, s. 8.Logistyka w turystyce / S. Bosiacki. ”Logistyka” (2003) nr 4, s. 8. [w jęz.
  niemieckim]
32. O potrzebie kształcenia kadr logistycznych dla gospodarki turystycznej / S. Bosiacki,
  A. Wartecki. ”Logistyka” (2003) nr 4, s. 77-79.
33. Analiza zachowań i preferencji konsumenckich jako podstawa kształtowania jakości
  produktu turystycznego / S. Bosiacki. [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w
  turystyce. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN 2003, s. 95-101.
34. Konsumpcja turystyczna w Polsce – zmiany, perspektywy rozwoju / S. Bosiacki.
  „Akademic Research – badania Naukowe WSU w Kielcach” (2003) vol. 12, nr 4, s. 35-
  43.
35. Wpływ zmian w konsumpcji na rozwój gospodarki turystycznej w Polsce / S. Bosiacki,
  K. Majchrzak. „Prace Naukowe AE we Wrocławiu” (2003) nr 1000, s. 252-259.
36. Samorządy terytorialne w kształtowaniu i realizacji strategii rozwoju turystycznego w
  regionie / S. Bosiacki, J. Sikora. Łowicz, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-
  Pedagogiczna 2004, s. 18-28.
37. Turystyka polska w Unii Europejskiej – obawy i nadzieje polskich przedsiębiorców / S.
  Bosiacki. [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku – szanse i bariery rozwoju w
  warunkach integracji międzynarodowej. Poznań, Wydaw. AWF w Poznaniu 2004, s.
  170-221.
38. Konsumpcja turystyczna w Polsce – zmiany, perspektywy rozwoju / S. Bosiacki. [w:]
  Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki. Rzeszów, Wyższa Szkoła
  Informatyki i Zarządzania 2004, s. 19-27. (Społeczeństwo. Informatyka.
  Gospodarka.)
39. Marketing w turystyce / S. Bosiacki. [w:] Nauki o turystyce. Kraków, AWF w
  Krakowie 2004, s. 95-114. (Studia i Monografie nr 7).
40. Test koniunktury jako technika badań rynku usług turystycznych / S. Bosiacki. [w:]
  Polityka turystyczna. Szczecin-Kopenhaga, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu
  Szczecińskiego 2005, s. 22-28.
41. Ekonomiczne problemy turystyki jako przedmiot badań naukowych w Polsce / S.
  Bosiacki. [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Kraków-Rzeszów, AWF i Wyższa
  Szkoła Informatyki i Zarządzania 2005, s. 189-202.
42. Stan obecny i perspektywy rozwoju polskiej turystyki. „Turystyka i Rekreacja” (2005)
  t. 1, s. 16-22.
43. Marketing produktów markowych w turystyce / S. Bosiacki. „Zeszyty Naukowe
  Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu” (2005) nr 8, s. 11-24.
44. Typologia polskiego konsumenta na rynku usług turystycznych / S. Bosiaccki, K.
  Majchrzak. [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Rzeszów, Wyższa Szkoła
  Informatyki i Zarzadzania 2006, s. 201-218.
45. Sytuacja polskich firm turystycznych po akcesji do wspólnoty Europejskiej / S.
  Bosiacki, K. Majchrzak. [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Wrocław - Kielce,
  Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Zarzadzania Gospodarką
  Regionalną i Turystyką w Kielcach 2006, s. 11-19.
46. Tendencja zmian na polskim rynku usług turystycznych po stronie popytu / S.
  Bosiacki. [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym/. Człowiek –
  Przestrzeń – Przedsiębiorstwo. Poznań, Akademia Ekonomiczna 2006, s. 49-57.
47. Turystyka polska w opinii przedsiębiorców i konsumentów / S. Bosiacki, K. Majchrzak.
  [w:] Gospodarka turystyczna a grupy interesów. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa
  2006, s. 101-113.
48. Wpływ globalizacji na stan i perspektywy rozwoju polskiej turystyki / S. Bosiacki.
  [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku – globalne wyzwania i zagrożenia. Poznań,
  AWF w Poznaniu 2006, s. 41-49.
49. Na polskim rynku turystycznym / S. Bosiacki. „News – Nowości Sportu i Turystyki”
  (1993) nr 3/4 (7/80), s. 3.
50. Aktywność turystyczna Polaków w latach 1991-1992 / S. Bosiacki. „News – Nowości
  Sportu i Turystyki” (1993) nr 3/4(7/80), s. 6-7.
51. Promocja w rozwoju turystycznym gminy / S. Bosiacki. „News – Nowości Państwa
  Prawa” (1994) nr 3 (19), s. 16.
52. Gra o jutro, czyli perspektywy rozwoju / S. Bosiacki. [w:] Dwudziestolecie Wydziału
  Turystyki i Rekreacji. Poznań, AWF w Poznaniu 1994, s. 67-69.
53. Ograniczenia i bariery rozwoju gospodarki turystycznej na różnych poziomach i
  szczeblach zarządzania i sterowania (kraju, regionu, gminy) / S. Bosiacki. [w:] Biznes
  turystyczny – droga do sukcesu. Poznań, „ABRYS” 1995, s. 5-7.
54. Rynek turystyczny w Polsce – segmentacja rynku na tle tendencji międzynarodowych
  / S. Bosiacki. [w:] Biznes turystyczny – droga do sukcesu. Poznań, „ABRYS” 1995, s.
  9-12.
55. Strategia marketingowa w turystyce – moda czy konieczność / S. Bosiacki. „Kurier
  Targowy” (1995) nr 7, s. 15-17.
56. Aktywność turystyczna mieszkańców wsi oraz wydatki z nią związane / S. Bosiacki.
  „Przegląd Komunalny” (1997) nr 5 (68) s. 11-12.
57. Strategie rozwojowe turystyki na szczeblu lokalnym / S. Bosiacki. „Przegląd
  Komunalny” (1998) nr 5 (80), s. 4.
58. Branża się nie boi / S. Bosiacki. „Wiadomości Turystyczne” (2004) nr 68/14, s. 7.

   Recenzje wydawnicze oraz prac doktorskich i habilitacyjnych.
1.  Recenzja naukowa książki „Kompendium wiedzy o turystyce”. [w:] „Roczniki
    Naukowe AWF w Poznaniu” nr 52/2003, s. 161-163             dr hab. Maciej Łuczak prof. PWSZ

1.  50 lat działalności Poznańskiego Okręgowego Związku Szermierczego 1948-1998. /
   M. Łuczak. Poznań 1998, s. 116.
2.  Piłka nożna w Koninie w latach 1915-1997. / M. Łuczak.- „Kronika Wielkopolski”
   (1999) nr 1, s. 80-93.
3.  Dzieje kolarstwa w Koninie. / M. Łuczak .- „Kronika Wielkopolski”(1999) nr 4, s. 47-
   59.
4.  Losy polskich szermierzy w latach II wojny światowej. / M. Łuczak. [w:] Z
   najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, tom III, VI Ogólnopolska Konferencja
   Historyków Kultury Fizycznej, Chycina 1997, pod red. B. Woltmanna, Gorzów 1998,
   s. 122-125.
5.  Kultura fizyczna w Koninie w latach 1960-1975. / M. Łuczak. [w:] Z najnowszej
   historii kultury fizycznej w Polsce, tom III, VI Ogólnopolska Konferencja Historyków
   Kultury Fizycznej, Chycina 1997, pod red. B. Woltmana. Gorzów 1998, s. 152-159.
6.  Sport w województwie konińskim w latach 1975-1998. / M. Łuczak. [w:] Z
   najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, tom IV, VII Ogólnopolska Konferencja
   Historyków Kultury Fizycznej, Chycina 1999, pod red. B. Woltmana. Gorzów 2000,
   s. 267-279.
7.  Zjawiska niepożądane w sporcie szermierczym. / M. Łuczak. [w:] Z najnowszej
   historii kultury fizycznej w Polsce, tom IV, VII Ogólnopolska Konferencja Historyków
   Kultury Fizycznej- Chycina 1999, pod red. B. Woltmana. Gorzów 2000, s. 297-308.
8.  Szermierka niepełnosprawnych na wózkach w Polsce w latach 1991-1999. / M.
   Łuczak.- ”Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego
   Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” (2000) z. 1-2, s. 13-20.
9.  Zbigniew Czajkowski: 80 Year Jubilee – The Colourful, Adventurous and Successful
   Life. / M. Łuczak [w:] Teoria, praktyka i metodyka szermierki: wybrane zagadnienia
   („Theory, practice and methodology of fencing: chosen aspects”).- Katowice,
   Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 2001, s. 240–243.
10.  Jubileusz Profesora Zbigniewa Czajkowskiego w 80. rocznicę urodzin / M. Łuczak.
   [w:] „Człowiek i Ruch” („Human Movement”).- Wrocław, Akademia Wychowania
   Fizycznego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej 2001,
   nr 2, s. 5-9.
11.  Jubileusz 80-lecia dr Zbigniewa Czajkowskiego. / M. Łuczak. [w:] Zeszyty
   Metodyczno-Naukowe. Katowice, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego
   2001, s. 5-20.
12.  Profesora Zbigniewa Czajkowskiego 80. rocznica urodzin / M. Łuczak.- “Sport
   Wyczynowy” (2000) nr 11-12, s. 123-128.
13. Fencing in Poland up to 1939. / M. Łuczak. [w:] Studies in Physical Culture and
  Tourism. Poznań, University School of Physical Education in Poznań 2001, vol. 8, s.
  57-72.
14.  Recenzja podręcznika Zbigniewa Czajkowskiego pt. Teoria, praktyka i metodyka
   szermierki: wybrane zagadnienia („Theory, practice and metodology of fencing:
   chosen aspects”)., Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
   Katowice 2001, ss. 243, „Człowiek i Ruch” („Human Movement”), Akademia
   Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury
   Fizycznej, Wrocław 2002, nr 6, s. 35.
15.  Podstawy rozwoju piłki nożnej w Poznańskiem. / M. Łuczak. [w:] Piłka nożna w
   Wielkopolsce 1921–2001. Poznań, Wydaw. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury
   Fizycznej, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej 2001, s. 15-75.
16.  Piłkarstwo w okręgu poznańskim 1976-1989. / M. Łuczak. [w:] Piłka nożna w
   Wielkopolsce 1921–2001. Poznań, Wydaw. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury
   Fizycznej, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej 2001, s. 147-166.
17.  Piłkarstwo wielkopolskie w III Rzeczypospolitej. / M. Łuczak. [w:] Piłka nożna w
   Wielkopolsce 1921–2001. Poznań, Wydaw. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury
   Fizycznej, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej 2001, s. 167-184.
18.  Aneksy. / M. Łuczak. [w:] Piłka nożna w Wielkopolsce 1921–2001. Poznań, Wydaw.
   Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
   2001, s. 203-304.
19.  Przemiany w technice, taktyce i stylu walki w szermierce w Polsce w latach 1945-
   1989 (zarys problematyki). / M. Łuczak .- ”Rocznik Naukowy Idõ – Ruch dla
   Kultury” (2001) tom II, s. 12-15.
20.  Szermierka w okresie Trzeciej Rzeczypospolitej (1989-2000). / M. Łuczak. [w:] Z
   najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Gorzów Wlkp. 2002, tom V, s. 491-
   505.
21.  Sport w powiatach kolskim i tureckim w latach 1919-1939. / M. Łuczak. [w:] Z
   najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce.. Gorzów Wlkp. 2002, tom V, s. 239-
   256.
22.  Ruch sportowy w powiatach konińskim i słupeckim w latach 1919-1939. / M. Łuczak
   . [w:] Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej.-
   ”Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie” (2002) nr 85, s. 245-255.
23.  Szermierka w Polsce w latach 1945-1989. Monografie nr 348 / M. Łuczak. Poznań,
   Wydaw. AWF w Poznaniu 2002.
24.  Fencing in Poland in the years 1945-1989. / M. Łuczak. [w:] Studies in Physical
   Culture and Tourism. Poznań , University School of Physical Education in Poznań
   2002, vol. 9, s. 91-100.
25.  Sport w Koninie w latach 1900-1989. / M. Łuczak .- “Roczniki Naukowe AWF w
   Poznaniu” (2002) z. 50, s. 78-88.
26.  Teoria, praktyka i metodyka szermierki: wybrane zagadnienia. / Recenzja
   podręcznika M. Łuczak [w:] Antropomotoryka. Kraków, 2002, s. 77-83.
27.  Z dziejów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 85 lat Uczelni 1919-2004 /
   M. Łuczak.- „Biuletyn Sekcji Historii Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury
   Fizycznej”(2005) nr 2, s. 4-8.
28.  Z  dziejów  Akademii   Wychowania   Fizycznego w   Poznaniu.  Działalność
   naukowobadawcza w zakresie historii kultury fizycznej / M. Łuczak, T. Ziółkowska.-
   „Biuletyn  Sekcji  Historii Polskiego  Towarzystwa  Naukowego   Kultury
   Fizycznej”(2005) nr 2, s. 9-11.
29.  Polnischer Fechten an Olympischen Spielen und Perspektiven / M. Łuczak.- “Acta
   Universitatis Matthiae Belii Telesna Vychova a Sport”. Banska Bystrica 2005, s. 25-
   35.
30.  Polish fencing in the years 1989-2000 / M. Łuczak.- “Acta Universitatis Matthiae
   Belii Telesna Vychova a Sport”. Banska Bystrica 2005, s. 45-55.
31.  Zbigniew Czajkowski - His Colorful, Adventurous and Successful Life / M. Łuczak,.
   [w:] Understanding Fencing. The Unity of Theory and Practice, SKA SwordPlay
   Books / Z. Czajkowski. New York 2005, s. 8-11.
32.  Siedemdziesiąt lat działalności szermierczej Zbigniewa Czajkowskiego / M. Łuczak.-
   „Antropomotoryka” (2005) nr 32, vol. 15, s. 117-118.
33.  Kultura fizyczna w żydowskich organizacjach sportowych w Koninie w latch 1918-
   1939 / M. Łuczak. [w:] Kultura fizyczna mniejszości narodowych w Polsce. Gorzów
   Wielkopolski, 2006.
34.  Z dziejów turystyki i krajoznawstwa w Koninie do 1939 roku / M. Łuczak. [w:] Z
   najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 7. Gorzów Wielkopolski, 2006, s.
   115-128.
35.  40 lat Konińskiego Klubu Szermierczego / M. Łuczak. Konin, Wydaw. PWSZ w
   Koninie. (w druku)
36.  Od Szkolnego Klubu Sportowego do Konińskiego klubu Szermierczego 1966-2006 /
   M. Łuczak. Konin 2006.
37.  100 lat Klubu Sportowego „Posnania” 1907-2007 / pod red. B. Woltmana i M.
   Łuczaka, Poznań 2007, ss. 461.
38.  Z dziejów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w latach 1919-2004, [w:]
   Z tradycji kultury fizycznej w Polsce po II wojnie świetowej, pod red. S. Zaborniaka
   i M. Obodyńskiego, Rzeszów, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008, s. 51-60.
39.  Z dziejów szermierki w II Rzeczpospolitej. Szkice i studia z dziejów kultury
   fizycznej, Rzeszów, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007, s. 396-411.
           dr hab. Krzysztof Kasprzak prof. PWSZ

1.Utylizacja odpadów organicznych. / K. Kasprzak .- ”Biotechnologia” (2002) nr 4 (59),
s. 90-104.
2 Turystyka w polityce przestrzennego zagospodarowania kraju – aplikacje praktyczne.
 Część I. Elastyczność strategii rozwojowych. / K. Kasprzak, R. Przybyszewska-Gudelis.
 [w:] Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce. Fakty, intencje, potrzeby rozwoju.
 Bydgoszcz, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2002, s. 49-66. („Zaszyty
 Naukowe” nr 2)
3 Ochrona drzewostanów w ocenach oddziaływania na środowisko dla potrzeb planów
 zagospodarowania przestrzennego. / K. Kasprzak, B. Raszka. [w:] Reakcje biologiczne
 drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. Poznań, „Bogucki” 2002, tom 1, s. 97-113.
4 Gospodarka turystyczna w koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
 do 2030 roku. / K. Kasprzak, B. Raszka. [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku –
 stan obecny i perspektywy rozwoju. Poznań, Wydaw. Akademia Wychowania
 Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 2002, s. 31-57.
5.Nowe rozwiązania w ochronie przyrody. / K. Kasprzak .- ”Przegląd Komunalny” (2002)
 nr 9 (132), s. 14-15.
6.Ochrona krajobrazu wiejskiego w programie SAPARD. / K. Kasprzak.- ”Przegląd
 Komunalny” (2002) nr 10 (133), s. 62-63.
7.Prawna i finansowa dopuszczalność zalesiania gruntów rolnych. / K. Kasprzak.-
 ”Przegląd Komunalny” (2002) nr 10 (133), s. 70-72.
8.Przepisy i procedury dotyczące zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających
 azbest. Część I – organy administracji samorządowej./ K. Kasprzak .- ”Recykling”
 (2003) nr 3, s.16-17.
9.Przepisy i procedury dotyczące zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających
 azbest.Część II. Kompetencje organów administracji państwowej./ K.Kasprzak.-
 ”Recykling” (2003) nr 4, s.18-19.
10.Przepisy i procedury dotyczące zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających
 azbest. Część III. Właściciel obiektu oraz przedsiębiorstwo wykonujące roboty
 polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. / K. Kasprzak .- ”Recykling”
 (2003) nr 5, s. 18-20.
11.Nowe rezerwaty przyrody w województwie wielkopolskim. / K. Kasprzak.- ”Kronika
 Wielkopolski” (2003) nr 1 (105), s. 5-13.
12.Planowanie przestrzenne i ochrona przyrody. / K. Kasprzak. [w:] Inżynieria sanitarna i
 ochrona środowiska w Wielkopolsce. Poznań, 65 lat Oddziału Wielkopolskiego Polskiego
 Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych 2003, nr 819-2003, s. 171-201.
13.Dokumenty w planowaniu przestrzennym. / K. Kasprzak, B. Raszka.- ”Przegląd
 Komunalny” (2002) nr 9 (132), s. 92-93.
14. Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju. / K. Kasprzak, B. Raszka.-
”Przegląd  Komunalny” (2002) nr 9 (132), s. 97-98.
15. Zalesianie gruntów jako element planowania przestrzennego. / B. Raszka, K.
Kasprzak . - ”Przegląd Komunalny” (2002) nr 9 (132), s. 105-106.
16. Prognoza oddziaływania na środowisko w planowaniu miejscowym. / B. Raszka, K.
Kasprzak - ”Przegląd Komunalny” (2003) nr 1 (136), s. 61.
17. Raporty oddziaływania na środowisko. / B. Raszka, K. Kasprzak.- ”Czysta Energia” nr
2 (18), s. 8-9.
      dr hab. Wiesław Krzyżaniak prof. nadzw. PWSZ w Koninie


1.  2002 - Projekty z zakresu architektury i architektury wnętrz projekty wstępne
   rewaloryzacji    i modernizacji amfiteatru miejskiego w Kamieniu Pomorskim
   opracowane pod kątem kolejnej nowej lokalizacji wskazanej przez Władze miasta
   jako wariant wcześniejszych założeń. Opracowanie przygotowane w zespole: mgr
   inż. arch. Danuta Rawska, prof. ASP Eugeniusz Matejko, prof. ASP Wiesław
   Krzyżaniak (kierownik zespołu projektowego) dr Piotr Szwiec
2.  2003 - Wystawa prac projektantów środowiska poznańskiego w ramach cyklu
   „Bienale Sztuki” – Galeria Polony.
3.  2003 - Projekt wstępny modernizacji amfiteatru miejskiego w Kamieniu Pomor-
   skim (wersja IV) z kolejną lokalizacją, opracowany w zespole: prof. ASP Eugeniusz
   Matejko, ad. Iº Piotr Szwiec, mgr inż. arch. Danuta Rawska pod moim
   kierownictwem.
4.  2003 - Projekt wstępny i realizacyjny kompozycji posadzki Alei Marcinkowskiego
   Poznaniu na odcinku od Biblioteki Raczyńskich do ul. 23 Lutego opracowany
   wspólnie dr hab. Bogumiłem Kaczmarkiem.
5.  2003 - Realizacja programu KBN pt. „Prace badawcze dokumentacyjno-
   inwentaryzacyjno-studialne nad bramami, portalami i sieniami XIX-wiecznych
   budynków mieszkalnych w Poznaniu” – wspólnie z prof. ASP Jerzym Stillerem i ad.
   Iº Piotr Szwiecem pod moim kierownictwem.
6.  2004 - Projekt kompozycji posadzki ciągu pieszego Al. Marcinkowskiego w
   Poznaniu opracowany w zespole: dr hab. Bogumił Karczmarek, prof. ASP Wiesław
   Krzyżaniak, (kierownik zespołu) mgr inż. Krzysztof Stepczyński.
7.  2004 - Projekt tablicy fundacyjnej w podcieniach krużganku Poznańskiej Fary
   opracowany we współpracy z panią Anitą Bittner i stud. ASP Zofią Michalską.
8.  2004 - Realizacja (w ramach programu KBN) tematu pt. „Prace badawcze,
   dokumentacyjno – inwentaryzacyjno - studialne nad bramami, portalami i
   sieniami XIX - wiecznych budynków mieszkalnych Poznania”.
9.  2004 - Opracowanie przygotowane w zespole: prof. ASP Jerzy Stiller,prof. ASP
   Wiesław Krzyżaniak, (kierownik zespołu),dr Piotr Szwiec.
10.  2004 - Projekt aranżacji wystawy pt. „Roman Machowiak – przyjaciele i uczniowie”
   w Galerii Miejskiej w Mosinie (współkomisarz wystawy)
11.  2005 - Projekty wstępne i realizacyjne „wystroju” przestrzeni miejskiej z okazji
   25-lecia „Solidarności” w Poznaniu, opracowanie w zespole: prof. Wojciech Muller,
   prof. . ASP Wiesław Krzyżaniak, ad. Wojciech Duda
12.  2005 - Recenzja programu kursu projektowania i zestawu materiałów
   pomocniczych do nauki historii sztuki objętych działaniem ESKK.
13.  2006 - Nadzór autorski nad realizacją nawierzchni części spacerowej Al.
   Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z posadzką otaczającą fontannę Kronthala na
   tych alejach,
14.  2006 - Projekt i realizacja instalacji na terenie ASP w Poznaniu z „powodu” 25-
   rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w roku 1981.
15.  2007 - Projekt dla Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji produktu
   turystycznego     w postaci ścieżki turystycznej prowadzącej przez fortyfikację
   na poznańskiej Cytadeli.              dr hab. Tadeusz Sankowski
 1. Problem spójności grup sportowych / T. Sankowski. „Trening” (2000) nr 1, s. 35-45.
 2. Problem tożsamości płciowej a aktywność sportowa / T. Sankowski. „Kultura
   Fizyczna” (2000) nr 1-2, s. 15-18.
 3. Wsparcie społeczne i jego zastosowanie w sytuacjach sportowych / T. Sankowski.
   „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu” (2000) z. 47 - 48, s. 3-14.
 4. Poczucie umiejscowienia kontroli a działalność sportowa / T. Sankowski. „Kultura
   Fizyczna” (2001) nr 3-4, s. 7-10.
 5. Ruch jako stymulator rozwoju psychicznego dziecka / T. Sankowski. [w:] Dziecko
   niepełnosprawne – Aktywność ruchowa – Działalność szkoły. Poznań – Olomouc,
   Akademia Wychowania Fizycznego, Univerzita Palackėho 2001.
 6. Samoocena i jej znaczenie w procesie aktywności sportowej / T. Sankowski.
   „Kultura Fizyczna” (2002) nr 3-4, s. 14-18.
 7. Psychologiczne aspekty selekcji i naboru w sporcie / T. Sankowski. „Kultura
   Fizyczna” (2002) nr 7-8, s. 3-6.
 8. Psychopedagogiczne uwarunkowania nauczania i wychowania w kulturze fizycznej /
   T. Sankowski. „Kultura Fizyczna” (2003) nr 7-8, s. 5-10.
 9. Poznańska perspektywa w zakresie rozwoju problematyki psychologii sportu / T.
   Sankowski, J. Gracz. [w:] Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze
   fizycznej. Psychologia sportu. T. III. Warszawa, PTNKF Sekcja Psychologii Sport
   2003, s. 33-38
 10. Psychologiczne czynniki procesu uczenia się i nauczania w sporcie / T. Sankowski.
   „Kultura Fizyczna” (2004) nr 7-8, s. 1-6.
 11. Personality conditions of attitude formation with respect to health – hazard factors /
   T. Sankowski, J. Gracz. . „Studies in Physical Culture and Tourism” (2004) nr 11, s.
   51-60.
 12. Czy przemiany społeczne wpłynęły na zainteresowania studentów wychowania
   fizycznego? / T. Sankowski, L/ Konys. [w:] Korelaty psychologiczne aktywności
   ruchowej i sukcesów w sporcie. Z badań nad osobowością sportowców i studentów
   uczelni wychowania fizycznego. Warszawa, PTNKF – Sekcja Psychologii Sportu AWF
   w Warszawie 2004.
 13. Psychologiczne aspekty wczesnego kontaktu dziecka ze sportem / T. Sankowski.
   „Kultura Fizyczna” (2005) nr 1-2, s. 1-6.
 14. Psychologiczne uwarunkowania aktywności sportowej podejmowanej w młodym
   wieku / T. Sankowski. [w:] Sport młodzieżowy w badaniach psychologicznych.
   Wrocław, AWF we Wrocławiu 2005, s. 15-30. („Studia i Monografie AWF we
   Wrocławiu” nr 80).
 15. Czy i jak można wspomagać zawodnika w sporcie / T. Sankowski, K. Stachowiak.
   „Kultura Fizyczna” (2006) nr 1-2, s. 6-11.
 16. Zainteresowania jako motyw uczenia się w wychowaniu fizycznym i sporcie. Kultura
   Fizyczna nr 3-4, 2006, s. 13-16 (wspólnie z K. Stachowiak).
 17.Motywy niedozwolonego wspomagania w rekreacyjnej aktywności ruchowej / T.
   Sankowski, J. Gracz. „Medicina Sportiva Suplement” (2006) vol. 10, nr 3, s. 311-
   316.
 18. Psychologia w rekreacji i turystyce / T. Sankowski, J. Gracz. Poznań, AWF w
   Poznaniu 2001. (Podręczniki nr 50).
 19. Wybrane psychologiczne aspekty aktywności sportowej / T. Sankowski. Poznań,
   AWF w Poznaniu 2001, s. 1-233. (Monografie nr 343).
 20. Przewodnik do ćwiczeń z psychologii w rekreacji i turystyce (dla studiujących
   rekreację i turystykę) / T. Sankowski, J. Gracz, M. Walczak. Poznań, AWF w
   Poznaniu 2003, s. 1-37. (Skrypty nr 141).
 21. Psychologia aktywności sportowej/ T. Sankowski, J. Gracz. Poznań,       AWF w
   Poznaniu. (Podręczniki) (oddano do druku).
 22. Zainteresowanie jako motyw aktywności w turystyce i rekreacji, [w:] Turystyka i
   rekreacja jako formy aktywności społecznej, red. W. Staniewska_Zątek, Poznań,
   Wielkopolska Szkoła Turystyki i Zarządzania 2008.

Recenzje prac doktorskich
  1. mgr Maria Turosz, Zmiany w strukturze osobowości studentów wychowania
    fizycznego a ich wyniki w studiach. Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Rychta, AWF
    Warszawa 1997.
 2. mgr Tadeusz Jasiński, Psychofizjologiczne determinanty tolerancji stresu
   przyspieszeń +Gz. Promotor: prof. dr hab. Jan Terelak, AWF Kraków 1998.
 3. mgr Marek Nowacki, Sportowa, rekreacyjna i turystyczna aktywność żeglarska.
   Stan i uwarunkowania. Promotor: prof. dr hab. Wiesław Siwiński, AWF Poznań
   1999.
 4. mgr Małgorzata Janowska, Zabawy i gry ruchowe w wychowaniu do kultury
   fizycznej. Promotor: prof. dr hab. Teresa Wolańska, AWF Poznań 2000.
 5. mgr Piotr Stankowski, Zmiany w zachowaniach dzieci w młodszym wieku szkolnym
   pod wpływem zajęć relaksacyjnych. Promotor: prof. dr hab. Seweryn Sulisz, AWF
   Warszawa 2000.
 6. mgr Maria Gacek, Niektóre osobowościowe uwarunkowania postaw młodzieży
   akademickiej wobec behawioralnych czynników ryzyka zdrowia. Promotor: prof. dr
   hab. Jan Fenczyn, AWF Kraków 2000.
 7. mgr Mirosława Marks, Identyfikacja związków między sylwetką psychiczną
   zawodnika a uprawiana dyscypliną sportową. Promotor: prof. dr hab. Andrzej
   Szmajke. AWF Wrocław 2001.
 8. mgr Katarzyna Bukowska, Psychopedagogiczne aspekty naboru i kształcenia
   studentów w zakresie wybranych przedmiotów na AWF we Wrocławiu. Promotor
   prof. dr hab. Edwarda Wlazło. AWF Wrocław 2002.

Inne recenzje odnoszące się do opracowań zwartych

 1.  Stanisław Żak, Michał Spieszny, Wpływ ukierunkowanej stymulacji ruchowej na
   rozwój cech somatycznych, zdolności motorycznych i sprawności specjalnej 11-14
   letnich piłkarzy i piłkarek ręcznych. AWF Kraków 1998.
 2.  Stanisław Żak, Michał Spieszny, Strukturalne i funkcjonalne uwarunkowania
   procesu uczenia się techniki gry w piłce ręcznej. AWF Kraków 1998.
 3.  Opinia o książce: „Mentalne wspomaganie sportowców. Teoria i praktyka”.
   W opracowaniu R. Botwiny i W. Starosty. Kultura Fizyczna nr 9-10, 2003, s.24-25.
 4.  Opinia o książce „Motoryczne zdolności koordynacyjne”. W opracowaniu W.
   Starosty. Kultura Fizyczna nr 1-2, 2005, s.29-32.
            dr Jacek Lewandowski prof. PWSZ

 1. Anthropometry of the patella and its ligament in the human being. /      J.
   Lewandowski.-
   ”Medical Science Monitor” (1998) vol. 4, Supp. 2, s. 79-81.
 2. Formation of morphological traits of the quadriceps femoris muscle (QFM) before
   and after birth. Part IV. Vastus intermedius muscle (VIM). / J. Lewandowski.-
   ”Ztsch. Morph. Anthrop.” (1998) vol. 82, z. 1, s 75-86.
 3. The lesion of the intervertebral discs in MR image and the mobility of the lumbar
   section of the vertebral column measured with a Penny & Giles electrogoniometer.
   / J. Lewandowski.- “Gait and Posture” (1999) vol. 10, nr 1, s. 90-91.
 4. Variations of the m. levator scapulae in human fetuses. / J. Lewandowski. -
   ”Annals of Anatomy” (1999) Bd. 181, Supp. H, s. 130.
 5. Variations of the serratus posterior muscle in human fetuses. / J. Lewandowski. -
   ”Annals of Anatomy” (1999) Bd. 181, Supp. H, s. 130.
 6. The estimation of the reliability of goniometrical and electrogoniometrical
   measurements on the example of an elbow. / J. Lewandowski. - ”Annals of
   Anatomy” (1999) Bd. 181, Supp. H, s. 180.
7. Pomiary elektrogoniometryczne zakresów ruchów w stawach kręgosłupa. /
  J.Lewandowski.- ”Med. Sport” (1999) nr 97, s. 43.
8. Sexual dymorphism and asymmetry of morphological characteristics of patella and
  its ligament in man. / J. Lewandowski. - ”Folia Morphologica” (1999) t. 58, nr 1,
  Supp.1.
9. Electrogoniometric measurements of motion ranges in spinal joints. / J.
  Lewandowski.- ”Folia Morphologica” (1999) t. 58, nr 1, Supp.1.
10. Developmental correlation of morphological traits in the anterior and posterior
  muscles groups of thigh in human foetuses. / J. Lewandowski.- ”Italian Journal of
  Anatomy and Embryology” (1999) vol. 104, Supp. 1, s. 400.
11. Formation of morphological traits of the levator scapulae muscle (LSM) in fetal
  ntogenesis. / J. Lewandowski.- ”Annals of Anatomy” (2001) Bd. 183, Supp. H.,
  s.114.
12. Metric features of the human levator muscle of the scapula. / J. Lewandowski.-
  ”Annals of Anatomy” (2001) Bd. 183, Supp. H, s. 114-115.
13. Verification of selected anatomic landmarks used as reference points for universal
  goniometer positioning during knee joints mobility range measurements. / J.
  Lewandowski.- “Med.Science Monitor” (2001) vol. 7, nr 2, s. 312-315.
14. Electrogoniometric presentation of thoracic kyphosis in children aged 3-6. / J.
  Lewandowski.- ”Folia Morphologica” (2002) t. 61, nr 3, s. 174.            dr Piotr Inerowicz prof. PWSZ

1. Wychowanie do rekreacji ruchowej. / P. Inerowicz , L. Kowalczyk.- ”Rocznik
  Naukowy” (1999) t. II. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań.
2. Rodzaje i formy rekreacji ruchowej. / P. Inerowicz.- ”Rocznik Naukowy” (2000) t.
  II. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań.
3. Rola pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjno - turystycznych w
  zagospodarowaniu czasu wolnego uczniów / P. Inerowicz .- ”Lider” (2000) nr 9.
4. Rola Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w organizacji wypoczynku
  dzieci i młodzieży / P. Inerowicz. [w:] Wczasy aktywne Polska 2000. Konferencja
  Naukowo –Metodyczna. – AWF Warszawa 2000.
5. Turystyka weekendowa jako forma rozwijająca aktywność ruchową. / P.
  Inerowicz. [w:] Aktywność rekreacyjna, sportowa, turystyczna w różnych
  środowiskach społeczno-zawodowych. Diagnoza i propozycje rozwiązań. Poznań,
  PSNARiT 2000.
6. Próba oceny wydolności anaerobowej młodych mężczyzn o zróżnicowanym profilu
  studiów / S. Wylegalski, P. Inerowicz. IX Konferencja naukowa „ Wychowanie
  fizyczne i sport w badaniach naukowych”. AWF Poznań, 24 maj 2001r.
7. Wpływ rodziców na aktywność fizyczną dzieci / P. Inerowicz.
8. Konferencja naukowa „Rekreacja i turystyka. Współczesne dylematy, zadania i
  perspektywy. Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji i Rekreacji, 1 grudnia
  2001.
9. Próba oceny anaerobowej metabolizmu energetycznego młodych kobiet o
  zróżnicowanym procesie przygotowania wydolnościowego / S. Wylegalski, E.
  Heydrych, P. Inerowicz. II Ogólnopolska Konferencja „Żywienie – ruch – zdrowie”.
  AWF Poznań, 4-6 października 2001r.
10. Udział młodzieży szkół średnich miasta Konina w pozalekcyjnych zajęciach
  sportowo – rekreacyjno- turystycznych / P. Inerowicz. II Konferencja Naukowa:
  Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Stan, oceny i perspektywy rozwoju. AWF
  Poznań 23-24 maj 2002.
11. Ocena anaerobowa wydolności fizycznej młodych mężczyzn z uwzględnieniem ich
  masy mięśni szkieletowych / S. Wylegalski, P. Inerowicz. Wychowanie fizyczne i
  sport w badaniach naukowych. AWF Poznań 23 maj 2002.r.
12. Moc kończyn dolnych oceniana testem Margarii-Kalemena / P. Inerowicz., S.
  Wylegalski, J. Kwieciński ; red. S. Drozdowski, T. Wojtkowiak: Wychowanie
  fizyczne i sport w badaniach naukowych. AWF Poznań 23 maja 2002r.
13. Ocena anaerobowej wydolności młodych mężczyzn z uwzględnieniem ich masy
  mięśni szkieletowych /S. Wylegalski, P. Inerowicz, E. Heydrych., A. Szatkowski.
  III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Biospołeczne skutki szkolenia
  fizycznego w wojsku jako podstawa doskonalenia programów. AWF/WSO Poznań
  25-27 września 2002.
14. Zastosowanie tekstu Morgorii – Kalemena do oceny sprawności fizycznej młodych
  mężczyzn o zróżnicowanym profilu studiów / P. Inerowicz., S. Wylegalski, J.
  Kwieciński, D. Szymanowski . III Międzynarodowa Konferencja Naukowa:
  Biospołeczne skutki szkolenia fizycznego w wojsku jako podstawa doskonalenia
  programów. AWF/WSO Poznań 25-27 września 2002.
15. Wydolność anaerobowa studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu.
  Biospołeczne aspekty kultury fizycznej w Wojsku / S. Wylegalski, C. Młynarczyk,
  H. Kolano, P. Inerowicz. „Monografie” nr 357, AWF w Poznaniu.
16. Pozaszkolna aktywność fizyczna młodzieży szkół średnich miasta Konina / P.
  Inerowicz. [w:] Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie. Wyniki
  badań naukowych. Poznań, PSNARiT 2003 s. 271-280
17. Aktywność fizyczna młodzieży szkół średnich miasta Konina / P. Inerowicz. [w:]
  Nauczyciel i uczeń wyzwaniem dla przyszłości. Poznań, AWF w Poznaniu 2003, s.
  193-203.
18. Anaerobowa wydolność względna młodych mężczyzn o zróżnicowanej aktywności
  fizycznej / S. Wylegalski., P. Inerowicz, L. Szajdak, E. Bielik. „Wychowanie
  Fizyczne i Sport w badaniach naukowych” AWF Poznań 2004. Praca oddana do
  druku.
19. Moc kończyn dolnych młodych mężczyzn o zróżnicowanym profilu studiów / P.
  Inerowicz, S. Wylegalski, J. Kwieciński. „Wychowanie fizyczne i sport w badaniach
  naukowych”. AWF Poznań 2004r.
20. Wybrane aspekty środowiska rodzinnego jako determinanty podejmowania
  aktywności fizycznej przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina / P.
  Inerowicz. [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku – szanse i bariery rozwoju w
  warunkach integracji międzynarodowej. Poznań, AWF w Poznaniu 2004, s. 399-
  408.
21. Aktywność fizyczna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina / P.
  Inerowicz. „Konińskie Forum Naukowe” t. 1, z.. 1.
22. Organizacja Seminarium Naukowego na temat „Szlak bursztynowy produktem
  turystycznym Regionu Konińskiego”. PWSZ Konin. 22.04.2005.
23. Aktywność fizyczna dziewcząt i chłopców regionu konińskiego określana metodą
  MVPA / R. Strzeczyk, J. Kwieciński, P. Inerowicz, E. Janeczek. Raport z badań.
  Instytut Kultury Fizycznej PWSZ Konin 2006.
24. Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Koninie-Gosławicach w latach
  1988-2006, Konferencja Naukowa „Turystyka i rekreacja na rzecz zdrowia”
  Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 3 maja
  2008 r.
25. P. Inerowicz, S. Wylęgalski, T. Elsner, D. Kuras, Sprawność anaerobowa
  zawodników   piłki nożnej  w  początkowej  i  końcowej  fazie  okresu
  przygotowawczego, XVI Konferencja Naukowa „Wychowanie Fizyczne i Sport w
  Badaniach Naukowych”, AWF w Poznaniu, 5 czerwca 2008 r.
26. P. Inerowicz, S. Wylęgalski, T. Elsner, D. Kuras, Sprawność anaerobowa
  zawodników piłki nożnej końcowej fazie okresu przygotowawczego, XVI
  Konferencja Naukowa „Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych”,
  AWF w Poznaniu, 5 czerwca 2008 r.
              dr Maria Zamelska prof. PWSZ

   1. Reklama przedsiębiorstw turystycznych i jej postrzeganie. / M. Zamelska. [w:]
    Marketing w polskich przedsiębiorstwach, doświadczenia i prognozy. Poznań,
    Wydaw. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1998, s. 118-126.
   2. Uczestnictwo młodzieży w turystyce. / M. Zamelska. [w:] Krajoznawstwo wśród
    młodzieży. Sejmik Przedkongresowy. Poznań, Wydaw. PTTK 1999, s. 201-207.
   3. Dziedzictwo kulturowe jako inspiracja projektów rozwoju turystyki. / M. Zamelska,
    współautor A. Woźniak. [w:] Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku. Poznań,
    Wydaw. AWF 2000, s. 107-113.
   4. Czynniki warunkujące migracje wypoczynkowe w Polsce. / M. Zamelska,
    współautor B.Kaczor. [w:] Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku. Poznań,
    Wydaw. AWF 2000, s. 213-218.
   5. Potrzeby i możliwości organizacji turystyki dla osób niepełnosprawnych. / M.
    Zamelska, współautor B. Kaczor. [w:] Aktywność rekreacyjna, sportowa i
    turystyczna w różnych środowiskach społeczno-zawodowych. Poznań, Wydaw.
    AWF w Poznaniu i WSO w Poznaniu 2000, s. 362-369.
   6. Kształcenie kadr turystycznych dla regionu na Wydziale Turystyki i Rekreacji
    poznańskiej AWF. / M. Zamelska. [w:] Problemy Turystyki i Hotelarstwa. Gdynia,
    Wydaw. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni 2001, s. 26-29.
   7. Turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego. / M. Zamelska. [w:]
    Rekreacja i Turystyka. Współczesne dylematy, zadania i perspektywy. Poznań,
    Wydaw. PSNARiT 2001, s. 453-459.
              dr Ryszard Wieczorek prof. PWSZ

1. Główne ośrodki kształtowania się myśli teoretycznej o wychowaniu fizycznym w
  Polsce od końca XVIII wieku. / R. Wieczorek. [w:] Zarys teorii wychowania
  fizycznego. Podręcznik nr 47 / W. Osiński. Poznań, Wydawnictwo AWF 2002.
2. Piłkarstwo wielkopolskie w okresie II Rzeczypospolitej. / R. Wieczorek. [w:] Piłka
  nożna w Wielkopolsce 1921 – 2001. Poznań, Wydaw. PTNKF Sekcja Historii Kultury
  Fizycznej, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej 2001.
3. Redaktor i współautor pracy zbiorowej Rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży w
  plenerze – sport dla wszystkich. / R. Wieczorek. Warszawa, Wydaw. Towarzystwo
  Krzewienia Kultury Fizycznej 2000.
4.   Czesław Kłoś (1881 – 1957) – działacz Towarzystwa Gimnastycznego »Sokół«.
   Monografia  nr 331. / R. Wieczorek. Poznań, Wydaw. AWF 2000.
             dr Stanisław Wylegalski prof. PWSZ

 1.  Siła ciągu ramion u osób ze schorzeniami układu ruchu. Monografie Nr 328 /
  współautor  S. Wylegalski, M. Jęsiek, J. Janowski, J. Kowalski, J. Szmyt. Poznań,
  Wydaw. AWF 1998.
 2.  Próba klasyfikacji mocy kończyn dolnych studentów PWSZ w Koninie o
  zróżnicowanym programie studiów / S. Wylegalski, R. Szymański, E. Bielik. XIII
  Konferencja Naukowa, AWF Poznań, 19 maja 2005.
 3.  P. Inerowicz, S. Wylęgalski, T. Elsner, D. Kuras, Sprawność anaerobowa
  zawodników piłki nożnej w początkowej i końcowej fazie okresu przygotowawczego,
   XVI Konferencja Naukowa „Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych”,
   AWF w Poznaniu, 5 czerwca 2008 r.
  4.  P. Inerowicz, S. Wylęgalski, T. Elsner, D. Kuras, Sprawność anaerobowa
   zawodników piłki nożnej końcowej fazie okresu przygotowawczego, XVI Konferencja
   Naukowa „Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych”, AWF w Poznaniu,
   5 czerwca 2008 r.
          dr hab. Marek Stuczyński prof. PWSZ w Koninie


1. W latach 2001-2003 koordynator i współautor modułu dydaktycznego „Wellness in
 leisure and tourism”. Wraz z prof. dr Renate Freericks współredaktor podręcznika
 „Wellnes in leisure and tourism in Europe” przygotowanego dla europejskiego programu
 studiów magisterskich „CDA Euromaster - Applied European Leisure Studies”. Projekt
 został zrealizowany w ramach grantu Komisji Europejskiej przyznanego konsorcjum
 uczelni wyższych z Austrii, Belgii, Finlandii, Holandii, Niemiec i Polski.
2. W latach 2005-2006 współautor koncepcji (wraz z prof. dr. Jürgenem Klimpelem i prof.
 dr. Berndtem Steckerem) oraz kierownik polskiej części międzynarodowego projektu
 badawczego nr DPF 05/163 na temat: Analiza i ocena turystycznego potencjału miasta
 Pelplina i jego okolic (Analyse und Bewertung des Tourismuspotentials der Stadt Pelplin
 und Umgebung). Projekt został wykonany w ramach grantu przyznanego przez
 Ministerstwo Rozwoju i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.
3. W latach 2006-2007 członek zespołu redakcyjnego i współautor projektu standardów
 kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja w zakresie Ekologii i ochrony środowiska
 (wraz z prof. dr hab. Bogusławem Sawickim) oraz Planowania turystycznego (wraz z
 prof. Tadeuszem Burzyńskim).
          dr hab. Maria Laurentowska prof. nadzw. PWSZ

 1. Ocena wydolności ogólnej chorych leczonych operacyjnie z powodu bocznego
  idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa według założeń Cotrel-Dubousset. Doniesienie
  wstępne. / M. Głowacki, T. Rychlewski, M. Laurentowska, A. Szulc, A. Jastrzębski, E.
  Michalak.- ”Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska” (1998) Tom LXIll, Supl. 3,
   s. 87-90.
 2. Wskaźniki wydolnościowe oraz komponenty masy ciała pływaczek synchronicznych i
  wioślarek po roku treningu. / E. Szczepanowska, M. Laurentowska, E. Michalak, A.
  Jastrzębski,
   K. Stankiewicz. [w:] Wysiłek fizyczny. Kobieta. Zdrowie. Warszawa, Polskie
  Stowarzyszenie Sportu Kobiet oraz Zakład Biologii AWF Warszawa 1998, s. 39-41.

 3. Aerobic capacity in patients after idiopathic scoliosis operation on the background  of
  healthy subjects. / M. Laurentowska, M. Głowacki, T. Rychlewski, E. Michalak,     A.
  Jastrzębski .- ”Pharmacol” (1999) vol. 50, s. 94.
 4. Estimation of the endurance training efficacy in soccer players. / E. Michalak,    A.
  Jastrzębski,
   M. Laurentowska, E. Szczepanowska J.- ”Pharmacol” (1999) vol. 50, s. 95.
 5. Exercise induced sex hormone responses in junior girl rowers. / E. Szczepanowska,
   T. Rychlewski, J. Janowski, M. Laurentowska, E. Michalak, K. Stankiewicz,      A.
 Jastrzębski.
  ”Pharmacol” (1999) vol. 50, s. 100.
6. The training status evaluation of synchronised swimmers in the preparatory period
  during laboratory studies and competitions. / E. Szczepanowska, E. Michalak, M.
  Laurentowska. [w:] Studies in Physical Culture and Tourism. Poznań, Wydaw. AWF
  1999, vol. 6, s. 87-92.
7. Badania spiroergometryczne w ocenie wydolności chorych z bocznym idiopatycznym
  skrzywieniem kręgosłupa. / M. Laurentowska, M. Głowacki, T. Rychlewski, E.
  Michalak.- ”Postępy Rehabilitacji” XIll (1999) z. 3, s. 69- 74.
8. Tolerancja wysiłkowa dziewcząt z bocznym skrzywieniem kręgosłupa w porównaniu z
  grupą zdrową. / M. Laurentowska, T. Rychlewski, M. Głowacki, E. Michalak.- ”Nowa
  Medycyna” VII (2000) z. 108, nr 12, s. 30-31.
9. The spiroergometric assessment of physical performance in patients operated for
  lateral spinal curvature. / M. Laurentowska, T. Rychlewski, M. Głowacki, A.
  Jastrzębski, E. Michalak,
10. A report on physical performance in female patients diseased for idiopathic scoliosis.
  /
   M. Laurentowska, E. Szczepanowska, M. Głowacki, T. Rychlewski.- ”Przegląd
  Antropologiczny” (2001) vol. 64, s. 109-114.
11. Evaluation of physical development and fitness of 7 - 15 y.o. girls. / E. Michalak, D.
  Borowicz, M. Laurentowska. [w:] Woman on the tum ofthe: Century. Gdańsk, Wydaw.
  Stowarzyszenia International Association of Physical Education and Sport for Girls and
  Women 2001, s. 134-142.
12. Physical capacity status characteristics of girls after operation of lateral idiopathic
  spinal curvature./ M. Laurentowska, T. Rychlewski, M. Głowacki, E. Szczepanowska.
  [w:] Woman on the turn of the Century. Gdańsk, Wydaw. Stowarzyszenia
  International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women 2001,
  s. 126-133.
13. Physical capacityand body mass components in junior female athletes. / E.
  Szczepanowska,
  T. Rychlewski, D. Wieliński, A. Jastrzębski, M. Laurentowska, E. Michalak, K.
Stankiewicz. [w:]
  Woman on the turn of the Century. Gdańsk, Wydaw. Stowarzyszenia International
Association of
  Physical Education and Sport for Girls and Women 2001, s. 115-125.
14. Badania spiroergometryczne w ocenie wydolności uczniów liceum ogólnokształcącego
  na tle młodzieży uprawiającej sport. / M. Laurentowska, A. Jastrzębski. Poznań, AWF
  2001, s.141-144. (Seria: Monografie nr 333)
15. Ocena wydolności fizycznej u osób przed i po operacjach ortopedycznych
  idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa. / M. Laurentowska. Poznań, AWF 2002.
  (Seria: Monografie nr 351)
16. Wpływ treningu rehabilitacyjnego na stężenie oksypuryn u chorych na Przewlekłą
  Chorobę Obturacyjną Płuc / k. Kowalczyk, T. Podgórski, E. Michalak, M.
  Laurentowska, A. Barinow-Wojewódzki. Poznań, AWF Poznań 2005. (Seria:
  „Monografia” nr 362)
17. Spiroergometryczna ocena wydolności trenujących osób w średnim wieku / M.
  Laurentowska, A. Jastrzębski, E. Michalak. „Nowiny Lekarskie” (2002) nr 4-5 (71),
  s.236-239.
18. Ocena wydolności tlenowej i beztlenowej siatkarek / E. Michalak, M. Laurentowska,
  A. Jastrzębski. „Nowiny Lekarskie” (2002) nr 4-5 (71), s. 240-244.
19. Spiroergometryczna ocena wydolności trenujących osób w średnim wieku / M.
  Laurentowska, A. Jastrzębski, E. Michalak. „Nowiny Lekarskie” (2002) nr 4-5 (71),
  s.236-239.
20. Ocena wydolności tlenowej i beztlenowej siatkarek / E. Michalak, M. Laurentowska,
  A. Jastrzębski. „Nowiny Lekarskie” (2002) nr 4-5 (71), s. 240-244.
21. Spiroergometryczna ocena wydolności fizycznej dziewcząt chorujących na skoliozę /
  M. Laurentowska, N. Laurentowska. Poznań, AWF w Poznaniu 2003, s. 46-48. (
  Monografia nr 355).
22. : The effect of endurance training on cell metabolism and exercise tolerance in
  patients with ischemic heart disease / T. Rychlewski, M. Laurentowska, P. Dylewicz, I.
  Długiewicz, I. Przywarska, E. Deskur- Śmielecka. “Biology of Sport” (2003) vol. 20, nr
  3, s. 233-242.
23. Wpływ treningu rehabilitacyjnego na stężenie oksypuryn u chorych na Przewlekłą
  Obturacyjną Chorobę Płuc / K. Kowalczyk, T. Podgórski, E. Michalak, M.
  Laurentowska, A. Barinow-Wojewódzki. Poznań, AWF w Poznaniu 2005, s. 75-78.
  (Monografie AWF nr 362).
24. Tolerance of physical effort in patients with surgically treated scoliosis / M. Głowacki,
  P. Lubiatowski, M. Laurentowska, A. Szulc. [w:] Proceedings of XXIII International
  Symposium on Biomechanics in Sports. August 22-27, 2005, Beijing, China. T. 2,
  red.Qing Wang. Beijing China The China Institute of Sport Science 2005, s. 699-702.
25. Wydolność beztlenowa a metabolizm komórkowy zawodników uprawiających tenis
  ziemny / M. Laurentowska, E. Michalak, K. Kowalczyk, B. Pospieszna. „Medycyna
  Sportowa” (2006) vol. 22, nr 3 s. 146-150.
26. Ocena wydolności fizycznej pacjentów z POChP na bieżni ruchomej / K. Kowalczyk,
  B. Pospieszna, J. Kryściak, M. Laurentowska, E. Michalak, A. Kaliszewska-
  Szczepaniak. [w:] Aktualne postępy rehabilitacji klinicznej. Poznań, AWF w Poznaniu
  2006, s. 77-81. (Monografie nr 370).
27. Spirometria spoczynkowa oraz reakcja układu oddechowego na wysilek fizyczny u
  chorych na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc / M. Laurentowska, E. Michalak, K.
  Kowalczyk, J. Kryściak, B. Pospieszna, A. Barinow-Wojewódzki. [w:] Aktualne postępy
  rehabilitacji klinicznej. Poznań, AWF w Poznaniu 2006, s. 88-94. (Monografie nr 370).
28. Rate of ventilatory disorders in patients with the idiopathic scoliosis after the
  corrective operation and influence of rehabilitaion on ventilatory parameters /
  Barinow-Wojewódzki, T. Rychlewski, M. Laurentowska. “Stud. Phys. Cult.”( 2006) t.
  13, nr 1, s. 39-45.
29. Physical efficiency of scoliosis patients treated with Cotrel-Dubousset method
  combined with thoracoplasty. EuroSpine 2006 / M. Głowacki, M. Laurentowska, E.
  Michalak, P. Lubiatowski. 8th Annual Meeting of the Spine Society of Europe. October
  25-28, 2006, Istanbul, Turkey. (Suppl. 4). Eur. Spine J. 2006, vol. 15, s. 497-498.
30. No association of insertion/deletion polymorphism in angiotensin convertase gene
  with physical performance but influence on personality traits / J. Lehmann, G.
  Bręczewski, B. Pospieszna, J. Kryściak, K. Domaszewska, E. Michalak, M.
  Laurentowska, S. Miazga, T. Rychlewski, R. Słomski, P. Gronek. XXIII Congress of the
  Polish Physiological Society „Physiology without limits”, 14-16 September 2006,
  Warsaw, J. of Physiology and Pharmacology, vol. 57, Suppl. 2, s. 185, (streszczenie).
31. No association between maximum oxygen uptake creatine kinase level and muscle-
  specific creatine kinase gene polymorphism / J. Lehmann, B. Pospieszna, M.
  Laurentowska, J. Kryściak, K. Domaszewska, E. Michalak, E. Gumna, T. Rychlewski,
  R. Słomski, P. Gronek. XXIII Congress of the Polish Physiological Society „Physiology
  without limits”, 14-16 September 2006, Warsaw, J. of Physiology and Pharmacology,
  vol. 57, Suppl. 2, s. 186, (streszczenie).
32. Impact of recreational training on the development of physical effort tolerance in
  healthy women / Jakubek-Fuks, M. Laurentowska. International Congress of Polish
  Society of Sports Medicine, 23-26.11.2006, Kraków, Medicina Sportiva 2006, vol.10,
  No 1-2, s. 66 (streszczenie).
33. Evaluation of respiratory system efficiency in patients after scoliosis operation
  undergoing rehabilitation and after thoracoplasty / B. Pospieszna., M. Laurentowska,
  M. Głowacki, E. Michalak, E. Hurnik, J. Kryściak. International Congress of Polish
  Society of Sports Medicine, 23-26.11.2006, Kraków, Medicina Sportiva 2006, vol.10,
  No 1-2, s. 100-101. (streszczenie).
34. Restitution course in the valuation of an effort tolerance of a karate competitor / P.
  Rakowski, M. Laurentowska, K. Domaszewska, J. Kryściak, E. Michalak. International
  Congress of Polish Society of Sports Medicine, 23-26.11.2006, Kraków, Medicina
  Sportiva 2006, vol.10, No 1-2, s.101. (streszczenie).
   Prace po pozytywnej recenzji przyjęte do druku w Biology of Sport
(2006r.)
 1.    Hazards associated with the application of gene therapy in sport – gene
   doping / P. Gronek, J. Lehmann, M. Laurentowska, E. Michalak, K. Kowalczyk, K.
   Stankiewicz, T. Rychlewski, M. Szalata, R. Słomski
 2.    Effects of rehabilitation bassed on enduracne training in adolescent girls with
   surgically treated scoliosis / M. Laurentowska, M. Głowacki, E. Michalak, E. Deskur-
   Śmielecka, A. Barinow-Wojewódzki

Skrypty

 1. Podstawy fizjologii człowieka / pod red. W. Rożynek-Łukanowskiej. Poznań, AWF w
  Poznaniu1982. (Seria: Skrypt nr 55). (współautor 3 rozdziałów).
 2. Wybrane ćwiczenia z fizjologii ogólnej / pod red. W. Rożynek-Łukanowskiej. Poznań,
  AWF w Poznaniu 1986. (Skrypty nr 65). (autor 2 rozdziałów).
 3. Wybrane ćwiczenia z fizjologii wysiłku fizycznego i sportu / pod red. W. Rożynek-
  Łukanowskiej. Poznań, AWF w Poznaniu 1986. (Skrypty nr 30). (współautor 2
  rozdziałów).               dr hab. Agnieszka Niezgoda

  1. Możliwości osiągania celów rozwoju zrównoważonego przez turystykę. Ujęcie
   systemowe, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, wybrane problemy jej
   funkcjonowania, red. A. Rapacz, wyd. Jaremen Press, Jelenia Góra 2007, s. 213-
   221.
  2. Uwarunkowania i cechy marketingu w turystyce biznesowej, [w:] Turystyka
   biznesowa, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2007,
   s.180-187, (współautor E. Markiewicz).
  3. Uwarunkowania popytu turystycznego na przykładzie mieszkańców Wielkopolski,
   [w:] Marketing przyszłości. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej,
   t. II, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr
   473, Ekonomiczne Problemy usług nr 12, s. 100-105 (współautor; S. Białowąs).
  4. Zarządzanie strategiczne i orientacja marketingowa w regionie turystycznym –
   wyzwania dla regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, Rocznik
   Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, t. 6,
   Warszawa 2007.
  5. Rola współpracy mieszkańców i władz lokalnych w rozwoju turystyki, [w:] Kierunki
   rozwoju turystyki w województwie lubelskim, red. J. Bergier, M. Stelmach,
   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej podlaskiej, Biała Podlaska 2007.
  6. The impact of residents’ quality of life on the tourism product, [w:]
   Enterprneurship and quality in tourism in light of polish and international
   research, red. G. Gołembski, Zeszyty Naukowe AE nr 99 Wydawnictwo Akademii
   Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
  7. Czynniki konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, [w:] Studia nad
   turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, red. W. Kurek, M.
   Mika, Uniwersytet Jagielloński 2007. s. 197-204.
  8. Wpływ jakości życia mieszkańców gminy na kształtowanie produktu turystycznego,
   [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań
   krajowych i międzynarodowych, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii
   Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s.78-91.                 dr Robert Szeklicki
 1. Habitualna aktywność fizyczna starszych mężczyzn: konsekwencje morfologiczne
  i metaboliczne oraz uwarunkowania społeczne, seria: Monografie nr 381, AWF
  Poznań 2007.
 2. J. Maciaszek, W. Osiński, R. Stemplewski, R. Szeklicki, Postural stability studied in
  dynamics trial among elderly men, [w:] Acta Universistatis Carolinae,
  Kinanthropologica, 2007, 43(1), s. 21-28.
 3. J. Maciaszek, W. Osiński, R. Szeklicki, Somatic and functional differences between
  falling and non-falling men aged over 75, [w:] red. T. Jürimäe, M. Pääsuke, J.
  Jürimäe, First Baltic Conference in Exercise and Sport Sciences, May 8-10, 2008,
  Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis, p. 95.
 4. W. Osiński, R. Szeklicki, J. Maciaszek, Habitual physical activity as determinant of
  functional and self-sufficiency fitness among elderly men, [w:] T. Jürimäe, M.
  Pääsuke, J. Jürimäe (red.), First Baltic Conference in Exercise and Sport Sciences,
  May 8-10, 2008, Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis, p. 103-104.
 5. R. Szeklicki, W. Osiński, J. Maciaszek, Morphological and metabolical
  consequences of habitual physical activity among elderly men, [w:] red. T.
  Jürimäe, M. Pääsuke, J. Jürimäe, First Baltic Conference in Exercise and Sport
  Sciences, May 8-10, 2008, Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis, p. 127-128.               dr Ewa Szuber-Bednarz

 1. Legalność zatrudnienia jako forma edukacji społecznej, [w:] materiały
  pokonferencyjne Konferencji Zakopane, 24-26 października 2007 r.
 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela a tolerancja w świetle
  uregulowań konstytucyjnoprawnych, [w:] publikacja pokonferencyjna Gdańsk
  2008, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tolerancja a edukacja”, Gdańsk
  15-16 października 2007 r.
 3. Wybrane zasady o charakterze praw człowieka w organizacji i postępowaniu
  sądów, [w:] Poznańskie Zeszyty Humanistyczne V, Poznań, maj 2008.
 4. Status prawny nauczyciela, w: Kompetencja nauczyciela, Warszawa 2008.
 5. Podstawowe zasady pobytu i przemieszczania się członków sił zbrojnych państw
  stron NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a wpływ na bezpieczeństwo
  państwa, [w:] Publikacja pokonferencyjna 22-25 kwietnia 2008 r., Płotki – Piła
  2008
 6. Prawnomiędzynarodowe aspekty współczesnych granic, [w:] Publikacja
  pokonferencyjna „Problem granic w kulturze współczesnej” Toruń – Chełmno, 23-
  25 maja 2008 r.


                dr Joanna Śniadek

1.Promocja regionu jako element marketingu terytorialnego. / J. Śniadek    [w:]
 Gospodarka turystyczna w XXI w. – szanse i zagrożenia rozwoju. Poznań, AWF 2002.
         dr Teresa Kania-Gudzio prof. PWSZ w Koninie

 1. Posture of prezent population of and addescent In Poland / T. Kania-Gudzio, K.
  Milanowska. Bratysława 1980. (Rehabilitacje – Suplement 20/80, r. XIII)
 2. Organizacja i przebieg kształcenia na Studiach eksperymentalnych zaoczno-
  eksternistycznych kierunku rehabilitacji ruchowej w Punkcie Konsultacyjnym w
  Pile / T. Kania-Gudzio. Poznań1982 . (Monografie nr 2004)
3. Ocena postawy ciała dzieci uczestniczących w „Kaliskiej Próbie Kolarskiej”.
  Eksperyment pedagogiczny pt. Kaliska Próba Kolarska 1979-1983/84 / W.
  Grabczyńska, T. Gudzio, D. Harasymowicz, M. Jaruga. Poznań 1984.
4. Wybrane testy do oceny sprawności fizycznej dzieci z zespołem porażenia
  mózgowego / T. Kania-Gudzio, D. Dysz. „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu”
  (1984) nr 33.
5. Ocena postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym / W. Grabczyńska, T. Gudzio,
  M. Jaruga, [w] Postępowanie korekcyjne i rekreacja ruchowa w rozwoju fizycznym
  dzieci i młodzieży. Warszawa , Wydaw. AEF 1986, s. 141-146. (Z Warsztatów
  Badawczych).
6. Wpływ systematycznego usprawniania ruchowego na zachowanie sprawności i
  wydolności osób starszych / T. Gudzio, J. Rybak, [w:] Przywracanie i doskonalenie
  sprawności i wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych. Warszawa, Wydaw.
  AWF 1988, s. 27. (Z Warsztatów Badawczych).
7. Możliwości i wyniki usprawniania osób starszych po urazach / T. Gudzio, D. Dysz,
  D. Świtek. Warszawa, Wydaw. AWF 1988, s. 29. (Z Warsztatów Badawczych).
8. Wpływ ćwiczeń ruchowych na wydolność układu oddechowego – krążeniowego i
  mięśniowego u osób starszych / T. Kania-Gudzio. „Skrypt AWF w Poznaniu”
  (1988) nr 115.
9. Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży / T.
  Kania-Gudzio. Biała Podlaska, Wydaw. Zamiejscowego Wydziału Wychowania
  Fizycznego 2005.
10. Analiza parametrów postawy ciała dzieci poznańskich w wieku 5-14 lat. Korektywa
  i kompensacja zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży / T. Kania-Gudzio. T.2.
  Warszawa-Biała Podlaska 2005.
11. Próba Kolarska 1979 – 1983/84. Urząd Wojewódzki w Kaliszu Kuratorium Oświaty
  i Wychowania, AWF w Poznaniu, Kalisz , Poznań – 1984. (Wyniki końcowe).
12. Ocena postawy ciała dzieci w wieku od 7 do 15 lat na podstawie wybranej szkoły
  podstawowej w Poznaniu / T. Kania – Gudzio, M. Wiernicka . II Ogólnopolska
  Konferencja Naukowa „Żywienie – Ruch – Zdrowie” 4 – 6.10. 2001, Zajączkowo.
13. Autorski program nauczania przedmiotu „Gimnastyka korekcyjna” dla Państwowej
  Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
               dr Janusz Kwieciński

1. Gimnastyka. Terminologia, technika, metodyka nauczania. Materiały dydaktyczne
  dla studentów Instytutu Kultury Fizycznej. Konin, Wydaw. PWSZ w Konine 2006.

Referaty na konferencjach krajowych:
2. Próba klasyfikacji mocy kończyn dolnych młodych mężczyzn w oparciu o test
  Margarit-Kalamena / J. Kwieciński(współaut.). XIII Konferencja Naukowa, AWF
  Poznań, 19 maja 2005.


              dr Janusz Brzozowski

1. Efektywność pracy trenera w świetle badań / J. Brzozowski. [w:] Rekreacja i
  turystyka. Poznań, Pol. Stow. Nauk. Animacji Rekr. I Turyst. 2000.
2. Aktywność rekreacyjno-turystyczna i jej wpływ na stan zdrowia / J. Brzozowski.-
  „Roczniki Naukowe” (2004) z. VI, s. 141-146.
3. Przydatność zawodowa absolwentów kierunku turystyki i rekreacji / J. Brzozowski.
  Poznań, WSHiG w Poznaniu 2005, s. 470-481.
4. Kształcenie instruktorów samoobrony z zastosowaniem walki w bliskim kontakcie
  dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej / J. Brzozowski, M. Sokołowski. [w:]
  Kultura fizyczna w wojsku na początku XXI wieku. Poznań, Wydaw. AWF 2005, s.
  13-17.
 5. Zachowanie i doświadczenie osób niepełnosprawnych w turystyce / J. Brzozowski.
  [w:] Aksjologia turystyki. Warszawa, Salezjańska Organizacja Sportowa
  Rzeczpospolitej Polskiej 2006, s. 262-265.
 5. Regionalne aspekty rozwoju turystyki / J. Brzozowski. [w:] Zarządzanie i usługi w
  obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa (teoria i praktyka). Poznań, Państwowa
  Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii 2006, s. 333-338. (Monografia t. 2).
 6. Wykorzystywanie wybranych elementów techniki Taekwondo WTF w samoobronie
  wojskowej / J. Brzozowski. [w:] KF w wojsku w dobie przemian. Poznań, WSO w
  Poznaniu 2002.
                 dr Joanna Łuczak

 1. Miejsce i rola rekreacji ruchowej w budżecie czasu wolnego kobiet w Polsce.
 2. Aktywność rekreacyjna seniorów w Poznaniu, czynniki i uwarunkowania. Raport z
  badań pilotażowych.


                dr Maciej Tomczak

 1. Psychology of sport activity, w: Studies in Physical Culture and Tourism, –
  recenzja podręcznika T. Sankowskiego i J. Gracza Psychologia aktywności
  sportowej, grudzień 2007.
 2. Selected temperamental properties and achievement motivation of fencers (J.
  Gracz, M. Tomczak) – tekst przyjęty do druku w: Studies in Physical Culture and
  Tourism, 2008 r.
 3. Psychologiczne uwarunkowania sukcesów sportowych w szermierce w okresie
  dorastania –monografia oczekuje na zgodę na złożenie do wydawnictwa AWF w
  Poznaniu.


                dr Jarosław Styperek

1.  Recreational use of urban ecosystems on basis of linear systems of recreational
   penetration of suburban zones. Example of towns and cities located within Great /
   J. Styperek. “Poland, Ecology, Journal for ecological problems of the biosphere”
   (2000) nr 2, vol.19, s.211 – 224.
2.  Piesze szlaki turystyczne w polskich parkach narodowych / J. Styperek. „Turyzm”
   (2001) nr 11/1, s.25 - 37.
3.  Linearne systemy penetracji rekreacyjnej jako element organizacji przestrzeni
   rekreacyjnej na przykładzie Poznania / J. Styperek. [w:] Turystyka jako czynnik
   rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, red. Maik W., Marciniak K., Zeszyty
   Naukowe (2001) nr 1, WPSTiH w Bydgoszczy, s.195 – 206.
4.  Determination of the penetrative accessibility of protected areas / J. Styperek.
   “Journal for ecological problems of the biosphere” (2001) nr 4, vol. 20, s.29 – 36.
5.  Linearne systemy penetracji rekreacyjnej / J. Styperek. Poznań, Wydawnictwo
   Naukowe 2002.
6.  Dostępność i spójność penetracyjna obszarów chronionych / J. Styperek. [w:]
   Użytkowanie turystyczne parków narodowych, red. Partyka J. Ojców 2002, s.51 –
   62.
7.  Rola linearnych systemów penetracji rekreacyjnej w procesie aktywizacji
   turystycznej/ J. Styperek. [w:] Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce. Fakty,
    intencje, potrzeby rozwoju. Bydgoszcz, WPSTIH 2002, s.101 – 109. („Zeszyty
    Naukowe” nr 2).
8.  Szlak turystyczny jako produkt turystyczny / J. Styperek. [w:] Gospodarka
    turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji
    międzynarodowej / red.S.Bosiacki i J.Grell. Poznań, AWH 2004, s. 419 – 425.
9.  Funkcje szlaków turystycznych w aspekcie edukacyjnym / J. Styperek. [w:]
    Turystyka w humanistycznej perspektywie. Poznań, AWF 2004, s. 327 – 332.
10.   The methods of presenting geographical envinronment for needs of ecotourism
    Unesco – Chair for Sustainable Development / J. Styperek, A.Machnik, R.
    Kurczewski., Bańska Stiavnica, 2004, s.28 – 36.
11.  Propozycja modelu oferty turystycznej na różnych poziomach szczegółowości / J.
    Styperek. Bydgoszcz, WSG 2004, s. 211-224. („Zeszyty Naukowe” t.1, seria:
    Turystyka i rekreacja).
12.  Konflikty w systemach rekreacyjnych obszarów chronionych na wybranych
    przykładach  / J. Styperek, I. Miedzińska, B. Kaczor. [w:] Między ochroną
    przyrody a gospodarką – bliżej ochrony przyrody. Ojców, Polskie Towarzystwo
    Geograficzne Oddział Katowicki 2005, s 126 – 135.
13.  Systemy rekreacyjne jako przedmiot badań nad turystyką       / J. Styperek.
    Bydgoszcz, WSG 2005, s. 63-74. („Zeszyty Naukowe” t.3, seria Turystyka i
    rekreacja, nr 2.)
14.  Systemy rekreacyjne w aspekcie ekonomicznym / J. Styperek. [w:] Gospodarka
    turystyczna w XXI wieku – globalne wezwania i zagrożenia, Poznań 2006.
15.  Rola infrastruktury turystycznej w kształtowaniu systemów rekreacyjnych / J.
    Styperek. Bydgoszcz, WSG 2006. („Zeszyty Naukowe” t.4, seria Turystyka i
    rekreacja, nr 3).
16.  J. Styperek, J. Śniadek, Marka produktu turystycznego , [w:] Historia i
    współczesne aspekty turystyki. „Studia Periegetica” (2007) nr 1, s. 84-89.
17.  j. Styperek, Wielopłaszczyznowe (wieloaspektowe) ujęcia szlaku turystycznego.
    „Studia Periegetica” (2008) nr 2.
18.  J. Stperek, R. Kurczewski, Potencjalna i rzeczywista presja turystyczna na
    obszarach parków narodowych. Materiały Konferencyjne. Sulechów 2007.             dr Jolanta Pajdziewicz-Ożdzińska

1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w polityce marketingowej, organizacji rządowych
  i inwestorów prywatnych na przykładzie gminy Ustronie Morskie / J. Ożdżińska
  [współaut.]. [w:] Rekreacja ruchowa, społeczne oczekiwania i strategie rozwoju.
  Poznań, WSO 1999.
2. Schroniska górskie jako produkt turystyczny (na przykładzie obiektów Beskidu
3. Śląskiego) / J. Pajdziewicz-Ożdżańska [współaut.]. [w:] Gospodarka turystyczna w
   XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej.
   Poznań, AWF w Poznaniu 2004, s.409- 417.
4. Marketing w działalności usługowej / J. Pajdziewicz-Ożdżańska. [w:] Nasza droga
   do kosmetologii. Poznań, Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w
   Poznaniu, 2005, s.3 – 15.
5. Usługi turystyczne przy obiektach sakralnych / J. Pajdziewicz-Ożdżańska ,M. Wyzuj.
   [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia.
   Poznań, AWF w Poznaniu 2006, s. 553- 560.
                dr Żaneta Balcerzak
 1. Wpływ eksperymentalnego programu ćwiczeń lekkoatletycznych na rozwój dzieci w
  wieku 10 lat / Ż. Balcerzak. [w:] Wychowanie Fizyczne i Sport w badaniach
  naukowych. Poznań, AWF w Poznaniu 2000., s. 39-44.
 2. Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego populacji dzieci i młodzieży miasta
  Kalisza z uwzględnieniem niektórych czynników środowiskowych / Ż. Balcerzak.
  Kalisz, ODN 2000.
 3. Wpływ czynników środowiskowych na poziom i tempo rozwoju sprawności fizycznej
  dzieci pomiędzy 7 a 15 rokiem życia / Ż. Balcerzak. Kalisz, ODN 2001.
 4. Rozwój fizyczny dzieci wywodzących się z różnych warunków społeczno-bytowych w
  dwóch wybranych szkołach Powiatu i Miasta Kalisza. Kalisz, ODN 2002.

Prace złożone do druku
 1. Motoryczność dzieci z klas I-III w Powiecie Kaliskim.
 2. Aktywność ruchowa dzieci a ich potrzeby wobec kultury fizycznej i zdrowotnej.
 3. Wybrane aspekty aktywności fizycznej w czasie wolnym młodzieży z Kalisza na tle
   populacji ogólnopolskiej.
                  mgr Tomasz Elsner


 1.  Profil somatyczno-spondylometryczny siatkarek IDMSA Swarzędz Meble. Materiały
   konferencyjne „Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych” Poznań 5
   czerwca 2008 r.
 2.  P. Inerowicz, S. Wylęgalski, T. Elsner, D. Kuras, Sprawność anaerobowa
   zawodników   piłki nożnej   w  początkowej  i końcowej  fazie okresu
   przygotowawczego, XVI Konferencja Naukowa „Wychowanie Fizyczne i Sport w
   Badaniach Naukowych”, AWF w Poznaniu, 5 czerwca 2008 r.
 3.  Inerowicz, S. Wylęgalski, T. Elsner, D. Kuras, Sprawność anaerobowa zawodników
   piłki nożnej końcowej fazie okresu przygotowawczego, XVI Konferencja Naukowa
   „Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych”, AWF w Poznaniu, 5
   czerwca 2008 r.


                 mgr Andrzej Łącki

  1. Katalog szlaków pieszych województwa konińskiego. / A. Łącki. Konin,   „Apeks”
   1998.
  2. Region koniński. Tekst do mapy. / A. Łącki. Piła, Wydaw. Bik 1998.
  3. Województwo konińskie. Teksty do mapy. / A. Łącki. Konin, „Apeks” 1998.
  4. Konińskie zaprasza. Tekst do folderu. / A. Łącki. Konin, „Apeks” 2000.
  5. Konin – spacer po starówce. Folder. / A. Łącki. Konin, „Apeks” 2001.
  6. Plan miasta konina. Tekst ./ A. Łącki. Konin, „Apeks” 2001.
  7. Konin zaprasza. Folder. / A. Łącki. Konin, „Apeks” 2002.
  8. Turystyka aktywna w Koninie. Folder. / A.Łącki. Konin, „Apeks” 2003.
  9. Ruch pielgrzymkowy w Sanktuarium Maryjnym w Starym Licheniu i jego wpływ na
   rozwój społeczny i gospodarczy miejscowości. / A. Łącki. [w:] Materiały
   Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej – Turystyka a religia. – Biała
   Podlaska ( w druku) 2003
 10. Walory turystyczne Wielkopolski Wschodniej i ich promocja / A. Łącki. [w:]
 Promocja Turystyczna Wielkopolski Wschodniej. Konin, Wydaw. PWSZ w Koninie
 2005. (Seria: „Zeszyty Naukowe Instytutu Kultury Fizycznej” nr 1)
 11. Znaczenie Lokalnej Organizacji Turystycznej w tworzeniu regionalnych produktów
 turystycznych / A. Łącki. [w:] Promocja Turystyczna Wielkopolski Wschodniej.
 Konin, Wydaw. PWSZ w Koninie 2005. (Seria: „Zeszyty Naukowe Instytutu Kultury
 Fizycznej” nr 1)
              mgr Robert Szymański

1.  Próba klasyfikacji mocy kończyn dolnych młodych mężczyzn w oparciu o test
   Margarit-Kalamena / R. Szymański (współaut.). XIII Konferencja Naukowa,
   AWF Poznań, 19 maja 2005.
2.  Próba klasyfikacji mocy kończyn dolnych studentów PWSZ w Koninie o
   zróżnicowanym programie studiów / R. Szymański, E. Bielik, S. Wylegalski. XIII
   Konferencja Naukowa, AWF Poznań, 19 maja 2005              mgr Edyta Bielik

1.   Gimnastyka. Terminologia, technika, metodyka nauczania. Materiały
 dydaktyczne dla studentów Instytutu Kultury Fizycznej. Konin, Wydaw. PWSZ w
 Konine 2006.


              mgr Arleta Radomska

 1. Wolontariat – praca społeczna – dobroczynna / Arleta Radomska. [w:] Studia
  pedagogiczno – artystyczne, Tom IV. Poznań-Kalisz, Uniwersytet im. Adama
  Mickiewicza w Poznaniu 2004.
 2. Wolontariat uczy nie tylko odpowiedzialności / Arleta Radomska. „Biuletyn
  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie” (2004) nr 4 (22).
 3. „Komunikacja w nauce, biznesie i rozrywce” / red. Arleta Radomska. „Biuletyn
  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej „ (2005) nr 2(24). [Wydanie specjalne].
 4. Wpływ wolontariatu na rozwój pedagogiczno – wychowawczy uczniów / Arleta
  Radomska. „Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie” (2007)
  nr 1(31).
 5. Wolontariat jako forma zdobywania doświadczeń zawodowych / Arleta Radomska.
  „Wychowanie na co dzień” (2007).

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:125
posted:11/10/2011
language:Polish
pages:28