BORANG SOAL SELIDIK PENILAIAN PROGRAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER by maydrinsonia4

VIEWS: 823 PAGES: 5

									          SOAL SELIDIK PENILAIAN PERISIAN KURSUS

     PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER

Soal selidik ini bertujuan untuk membuat penilaian perisian kursus pengajaran dan pembelajaran
berbantukan komputer dan mendapat maklum balas anda.

Sila lengkapkan maklumat di bawah.

Status ( Tandakan / )   Pelajar :      Guru :Bangsa
Jantina
Tingkatan/Kelas
Tempat Tinggal
Mata pelajaran
ARAHAN:

Sila tandakan ( / ) di ruangan yang disediakan berdasarkan skala yang berikut :

1 - Tidak Setuju       3 - Tidak Pasti    5 - Sangat Setuju

2 - Kurang Setuju       4 - Setuju

                                       SKOR
BIL ITEM                           1     2  3   4   5
   A. Isi Kandungan
1   Perisian kursus ini menggunakkan bahasa yang
   betul dari segi nahu, ejaan, struktur ayat dan bebas
   daripada sebarang kesilapan
2   Kandungan perisian ini mempunyai maklumat
   semasa dan terkini
3   Maklumat perisian ini sesuai dengan objektif yang
   hendak dicapai
4  Kandungan perisian disampaikan mengikut
   susunan, teratur dan senang diikuti.
   B. Aspek Teknikal
5  Penggunaan ikon, menu dan arahan membolehkan
   maklumat dapat dicari dengan mudah dan cepat.
6  Perisian kursus ini mempunyai pilihan untuk
   mengawal perjalanan perisian, berhenti atau
   keuar.
7  Perisian ini mudah digunakan untuk mengambil
   dan menyimpan nota pada bila-bila masa.
8  Isi kandungan perisian disampaikan dengan cara
   yang dapat meransang pemikiran pelajar dan
   menggalakan penyelesaian masalah secara kreatif.
9  Teks perisian ini mudah dibaca, penerangan
   cukup bagi visual dan saiz sesuai dengan
   kumpulan sasaran.
10  Perisian ini mempunyai visual dan audio yang
   sesuai, jelas, mudah difahami dan boleh dikawal.
11  Perisian ini mempunyai suara dan muzik yang
   berkaitan dengan paparan visual.

   C. Dokumentasi

12  Perisian ini bersifat mesra pengguna iaitu
   mempunyai penerangan tentang pengoperasian
   perisian serta bantuan melalui telefon
13  Perisian kursus ini menyatakan objektif
   pembelajaran dengan jelas.
14  Perisian ini memberikan cadangan cara
   penggunaan dalam kelas, rancangan mengajar dan
   aktiviti pembelajaran.
15   Perisian ini mencadangkan bahan pengajaran dan
    pembelajaran tambahan.Adakah perisian ini sesuai dengan tahap pelajar dan dapat membantu mengukuhkan pengetahuan
pelajar? Nyatakan.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Apakah perubahan atau cadangan anda untuk membantu meningkatkan perisian kursus ini(jika
ada)?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
         Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menilai perisian ini.
  ANALISIS ITEM SOAL SELIDIK PENILAIAN PERISIAN KURSUS PENGAJARAN
        DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER

                                 KEKERAPAN
BIL ITEM                    Tidak  Kurang  Tidak  Setuju  Sangat Min
                        Setuju  setuju  Pasti      Setuju
    D. Isi Kandungan
1   Perisian kursus ini menggunakkan
    bahasa yang betul dari segi
    nahu,ejaan,struktur ayat dan bebas
    daripada sebarang kesilapan
2   Kandungan perisian ini mempunyai
    maklumat semasa dan terkini
3   Maklumat perisian ini sesuai dengan
    objektif yang hendak dicapai
4   Kandungan perisian disampaikan
    mengikut
    Susunan,teratur dan senang diikuti.
    E. Aspek Teknikal
5   Penggunaan ikon,menu dan arahan
    membolehkan maklumat dapat dicari
    dengan mudah dan cepat.
6   Perisian kursus ini mempunyai pilihan
    untuk mengawal perjalanan
    perisian,berhenti atau keuar.
7   Perisian ini mudah digunakan untuk
    mengambil dan menyimpan nota pada
    bila-bila masa.
8  Isi kandungan perisian disampaikan
   dengan cara yang dapat meransang
   pemikiran pelajar dan menggalakan
   penyelesaian masalah secara kreatif.
9  Teks perisian ini mudah dibaca,
   penerangan cukup bagi visual dan
   saiz sesuai dengan kumpulan sasaran.
10  Perisian ini mempunyai visual dan
   audio yang sesuai,jelas,mudah
   difahami dan boleh dikawal.
11  Perisian ini mempunyai suara dan
   muzik yang berkaitan dengan paparan
   visual.
   F. Dokumentasi

12  Perisian ini bersifat mesra pengguna
   iaitu mempunyai penerangan tentang
   pengoperasian perisian serta bantuan
   melalui telefon
13  Perisian kursus ini menyatakan
   objektif pembelajaran dengan jelas.
14  Perisian ini memberikan cadangan
   cara penggunaan dalam
   kelas,rancangan mengajar dan aktiviti
   pembelajaran.
15  Perisian ini mencadangkan bahan
   pengajaran dan pembelajaran
   tambahan.

								
To top