str_sunu by 6x4PT5

VIEWS: 17 PAGES: 29

									SÜLEYMAN DEMĠREL
 ÜNĠVERSĠTESĠ
 STRATEJĠK PLAN
  ÇALIġMASI
 Fakülteler için açıklama
Bu sunu
• Stratejik Planın mantığını vermek,
• hedefleri belirlemede koordinasyon,
• stratejiler oluşturmada etkinlik ve
• kaynakları bir araya getirirken verimlilik
• sağlamak amacıyla;


ÜNİSAM
tarafından hazırlanmıştır.
                     süreç
Çalışma Grubu:               e-mail:            tel:

Prof. Dr. Vecihi KIRDEMIR       vkirdemir@sdu.edu.tr        1018

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Attila ACAR   acar@iibf.sdu.edu.tr        3019

Doç. Dr. Özer GÖKTEPE         ozer@mmf.sdu.edu.tr        1189

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Diljin KEÇECİ   diljink@med.sdu.edu.tr       3229

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gençtürk     gencturk@sdu.edu.tr   0248 411 63 82

Öğr. Gör. Dr. Abdurahman Uzunarslan  auzunaslan@fef.sdu.edu.tr    4129

Araş. Gör. Dr. Cevdet YILMAZ     cevdetyilmaz@fef.sdu.edu.tr    4147
 STRATEJİK PLAN KONUSUNDA


Bu sunuda stratejik planlamanın gereğini anlatmakTüm fakültelerin katılımını sağlamak


Tüm fakültelerin katılımını en üst birimden en alt birime
doğru değil en alt birimden en üst birime birlikte taĢımak


ÇalıĢma grubumuz bu birimler arasındaki
koordinasyonu sağlamak amacındadır. Bunun dıĢında;
     Planlamaya Kimler Katılacak?
Fakültelerden
  öneriler                              Fakülte
                                   temsilcileri
        Plan hazırlık
                       Değerlendirme
          grubu
                         grubu
                ÜNİSAM
                 çalışma
                 grubu

                Üniverisite
                 Stratejik
                 Planı        Rektör &
                            Tüm fakültelerden temsilciler
          Nedir ?
- Stratejik Plan
Kamu idarelerince; kalkınma planları, programlar, ilgili
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde
geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve
değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı
yöntemlerle hazırlanan plandır.
Neden formlar, neden sayılar?...
 Ölçebilmek…
 Ölçülemeyen denetlenemez,
 Denetlenemeyen yönetilemez !...

 Kamusal bir hizmet,
 Şeffaflık ve hesap verme temelli
 ETKİNLİK…
       Neden Stratejik Plan?
1. Üniversitenin, kendi doğası gereği böyle bir plana
ihtiyacı var.
2. Kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılma sürecinin
bir sonucu…
“Sürekli Kalite Geliştirme ve Kamu Bütçeleme Sisteminin
Yeniden Yapılandırılması Projesi” ile 2003’te 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkartılmıştır.
Bu Kanunun 9. maddesinde orta ve uzun vadeli stratejik
planlara dayanan stratejik planlar ile bunların,
yıllık performans raporları ve faaliyet sonuçlarının
raporlanması öngörülmektedir.
         HEDEF

Kamu yönetimi ve kamu kurumlarının amacı:

mevcut kaynakları etkin kullanıp,
nitelikli bir kamusal hizmet sunarak,

vatandaşlarının refah ve yaşam kalitesini
arttırmaktır.
Bunun iki önemli sonucu
Saydamlık ve Hesap verebilirliktir…
 Stratejik Planlama Süreci
Anabilim dallarının stratejik planlarını
hazırlayarak bölümlerine sunması,
Bölümün kendi planıyla beraber dekanlığa
stratejik planını sunması,
Dekanlığın bütün birimlerden gelen dokümanları
birleştirerek kendi planını oluşturup rektörlüğe
sunması,
Fakülteler/Enstitüler/Yüksek Okullar/Meslek
yüksek Okulları/Araştırma Merkezleri ve İdari
birimlerden gelen planlar değerlendirildikten sonra
Üniversitenin stratejik planının oluşturulması.
  Birimler Tarafından Yapılacaklar

  Bilim dalı      Anabilim Dalı        Bölüm      Dekanlık

1. Stratejik plan   1. Stratejik plan   1. Stratejik plan   1. Stratejik plan
 bilgi formlarının   bilgi formlarının   bilgi formlarının   bilgi formlarının
 doldurulması     doldurulması     doldurulması      doldurulması
2. Stratejik plan    2. Stratejik plan             2. Stratejik plan
 sunusunun                 2. Stratejik plan
             sunusunun      sunusunun       sunusunun
 hazırlanması      hazırlanması               hazırlanması
 (Power point)                hazırlanması
             (Power point)    (Power point)     (Power point)


                      3. “ Personel Memnuniyet Anket
       ÜNİSAM             Formu”nun doldurulması (Tüm
                       ünvanlardan gönüllü katılımcılar ile)
 Yararlanılacak site adresleri

http://www.dpt.gov.tr/sp/
http://www.dpt.gov.tr/sp/documents/SPYonetmelik31052005.doc
http://www.hacettepe.edu.tr/turkce/duyurular/rektorluk/rekduyuru
/stratejik/
   I. Stratejik Planlama Formu
           İÇERİK

1. MEVCUT DURUM ve SAYISAL GELĠġĠM PLANI
  (Ekteki Stratejik Plan Bilgi Formuna göre doldurunuz)
2. DEĞERLER
3. ETKĠLEġĠM ALANI (PAYDAġLAR)
4. GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLER (SWOT ANALĠZĠ)
5. GÖREV TANIMI (MĠSYON) GELECEĞE ĠLĠġKĠN
  HEDEFLER (VĠZYON),
6. STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER
   I. Stratejik Planlama Formu
         İÇERİK

1. MEVCUT DURUM ve SAYISAL GELĠġĠM PLANI
2. DEĞERLER
3. ETKĠLEġĠM ALANI (PAYDAġLAR)
4. GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLER (SWOT ANALĠZĠ)
5. GÖREV TANIMI (MĠSYON) GELECEĞE ĠLĠġKĠN
  HEDEFLER (VĠZYON),
6. STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER
           2. DEĞERLER
Örnekler:
1.HÜ Bilgisayar Müh.       2. HÜ DiĢhekimliği Fakültesi Dekanlığı
 Sevgi, saygı, hoĢgörü,     ġeffaflık      Saygılı olmak
  ĠĢbirliği, dayanıĢma,
                 Adalet        Sürekli eğitim-
 paylaĢma
                            öğretim
 Dürüstlük, saydamlık,      Liderlik
 sorumluluk                      Hesap verebilirlik
                 Akademik
  Yaratıcılık, araĢtırıcılık,  mükemmellik     Etik değerlere bağlı
 yenilikçilik                     olmak
                 Akademik özgürlük
  Akademik özgürlük,                 Liyakat
 yetkinlik, mükemmellik     Sorumluluk bilinci
  Toplumsal yarar, ekonomik              Kurum aidiyeti
                 Yaratıcılık
 katkı ve çevreye saygı                HoĢgörülü olmak
                 Yenilikçilik
  Kaynakların etkin kullanımı
                            Ġdealist olmak
 Ülkemize, kurumumuza,      Takım bilinci
 fakültemize ait ve layık               Estetik duyarlılık
                 Katılımcılık
   olma bilinci ve                  Çevre bilinci
 sorumluluğu           Toplumsal
                 sorumluluk      Veriye ve bilgiye
                            dayalı karar almak
   I. Stratejik Planlama Formu
         İÇERİK

1. MEVCUT DURUM ve SAYISAL GELĠġĠM PLANI
2. DEĞERLER
3. ETKĠLEġĠM ALANI (PAYDAġLAR)
4. GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLER (SWOT ANALĠZĠ)
5. GÖREV TANIMI (MĠSYON) GELECEĞE ĠLĠġKĠN
  HEDEFLER (VĠZYON),
6. STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER
  3. ETKİLEŞİM ALANI (PAYDAŞLAR)

     Paydaşlar        Hizmet Çalışanlar Temel Stratejik
                 Alanlar      Ortak Ortak
    Akademik Personel           
     İdari Personel           
 Üniversitenin Diğer Birimleri            
      Öğrenciler        
     Öğrenci Aileleri      
      Mezunlar                     
  Yüksek Öğretim Kurulu               
  Üniversitelerarası Kurul             
 Diğer Üniversiteler ve İşletme               
      Bölümleri
Sektörler (Tarım-Sanayi-Hizmet)                
  Sivil Toplum Kuruluşları                 
    Kamu Kurumları                    
    TÜBİTAK-TÜBA vb.                    
   Basın-Yayın Organları                  
       Toplum         
   I. Stratejik Planlama Formu
         İÇERİK

1. MEVCUT DURUM ve SAYISAL GELĠġĠM PLANI
2. DEĞERLER
3. ETKĠLEġĠM ALANI (PAYDAġLAR)
4. GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLER (SWOT ANALĠZĠ)
5. GÖREV TANIMI (MĠSYON) GELECEĞE ĠLĠġKĠN
  HEDEFLER (VĠZYON),
6. STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER
4. SWOT / GZFT                    Örnekler
           Tam zamanlı öğretim üyesi sayısı (% 89.5),
Güçlü yanlar     DeğiĢimi yönetebilecek genç kadro …

          Dersliklerin Fiziki koĢulları, Yüklü ders
Zayıf yanlar    programı nedeni ile öğrencilerin sosyal
          faaliyetlere katılamaması, Kısıtlı Labaratuvar
          koĢulları, kurumsallaĢamamak…

Fırsatlar   Yeni bina , Üniversitemizin AB eğitim
        programlarına dahil olması , Üniversitemizin
        araĢtırma ve alt yapı projelerine desteği…

        YÖK öğrenci kontenjanı , Kamu Personel
Tehditler    Kanununun getirdiği kadro kısıtı, ĠĢbulmada
        Artan Rekabet   Öğretim Üyesi Gelirlerinin
        DüĢük Olması, Bürokratik Sınırlamalar, Hızla
        DeğiĢen KoĢullar…
   I. Stratejik Planlama Formu
         İÇERİK

1. MEVCUT DURUM ve SAYISAL GELĠġĠM PLANI
2. DEĞERLER
3. ETKĠLEġĠM ALANI (PAYDAġLAR)
4. GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLER (SWOT ANALĠZĠ)
5. GÖREV TANIMI (MĠSYON) GELECEĞE ĠLĠġKĠN
  HEDEFLER (VĠZYON),
6. STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER
   5. GÖREV TANIMI (MİSYON)
GELECEĞE İLİŞKİN HEDEFLER (VİZYON)

Durum tespiti
Varlık nedeni
Konumlandırma noktası
Gelecek perspektifi
Ulusal uzgörü çalışmaları ile uyum
Hedef 2023
Stratejik amaç ve hedefler de belirlenir.
                  Dosya hazır
   I. Stratejik Planlama Formu
         İÇERİK

1. MEVCUT DURUM ve SAYISAL GELĠġĠM PLANI
2. DEĞERLER
3. ETKĠLEġĠM ALANI (PAYDAġLAR)
4. GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLER (SWOT ANALĠZĠ)
5. GÖREV TANIMI (MĠSYON) GELECEĞE ĠLĠġKĠN
  HEDEFLER (VĠZYON),
6. STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER
6. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Örnek: (HÜ İşletme) / Amaç 2: Uluslararası Saygın Bir Bölüm Olmak

Hedefler                       Performans Kriterleri
                             Doktora tezlerinin yarısından Uluslarası
  Bir yıl içinde
                             Yayın yapmak, Her Yüksek Lisans
  Fakültenin organize edeceği uluslararası       Tezinden bir Ulusal Yayın yapmak
  toplantılara güçlü destek vermek
  Öğretim üyelerinin uluslararası toplantılarda
                             Tüm öğretim üyelerinin iki yılda bir kez
  daha fazla tebliğ vermesini sağlamak         yurt dışında bir konferansta tebliğ
                             vermesi
  Ġki yıl içinde
                             Erasmus projesi kapsamındaki anlaşmalı
  Ders programlarının uluslararası standartlara
  uymasını sağlamak
                             okul sayısını artırarak her yıl en az 25
                             Öğrenci ve 10 Öğretim Üyesinin
  Erasmus programlarından aktif bir şekilde       programdan yararlanmasını sağlamak
  yararlanmak
  Yabancı öğretim üyelerinin bölümde ders        Her yıl yurt dışından bir misafir öğretim
  vermesini sağlamak                  üyesinin ders vermesini sağlamak
  Üç Yıl Ġçinde                     Fakülte ile koordineli olarak en az bir AB
                             ve uluslararası projeye dahil olmak
  Daha fazla Uluslararası Yayın yapmak
    AB projelerinde daha fazla öğretim üyesinin    Fakülte ile koordineli olarak tüm
  katılmasını sağlamak                 öğretim üyelerinin beş yılda bir en az 3
  Öğretim üyelerimizin yabancı üniversitelerde
                             ay yurt dışında bir üniversitede
  çalışma yapmasını sağlamak              çalışmasını sağlamak
      II. Stratejik Planlama Sunusu

Stratejik Planlar
İlgili birimlerce dekanlığa sunulacak dosyalar ve
takdim sunularından oluşacaktır.
Power Point ile belirlenen tarihlerde sunum yapılacak,
değerlendirmeler sonrasında stratejik plan son şekli
verilip kabul edilecektir.
  Destekler
1. 8 Pilot kurumdan birisi olan Hacettepe Üniversitesinin
  web sitesi
  (http://www.hacettepe.edu.tr/turkce/duyurular/rektorluk/rekduyuru/str
  atejik/sunum.shtml)

2. Diğer Üniversitelerin web siteleri
3. DPT Stratejik planlama Klavuzu ve
  http://www.dpt.gov.tr/sp adresindeki stratejik
  planlama ile ilgili dökümanlardan yararlanılabilir.
 III. Akademik Personel Memnuniyet Anketi“ Akademik Personel Memnuniyet Anket
  Formu”nun doldurulması (Tüm ünvanlardan
  gönüllü katılımcılar ile yapılacaktır.)
      Son aşamada

Stratejik Plan Dosyası
PPS sunusu (Her Dekanlık/Yüksek Okul/ Meslek
Yüksek Okulu/Merkez ve birimler)
Anket sonuçları ile birlikte teslim edilmesi
         Stratejik Plan Takvimi

22.06.2005        Fakültelere Stratejik Plan ile İlgili formların yollanması ve Stratejik
             Plan hazırlık çalışmaları

22.06.2005-05.07.2005  Bölümlerin Stratejik Planlarının hazırlaması ve Power-Point sunusu
             olarak Üniversitenin internet sayfasına konulması

05.07.2005 -08.07.2005  Stratejik Planların hazırlanması , ilgili birimlerce dekanlıklara sunulması
             ve fakülte stratejik planının oluşturulması ve Power-Point sunusu olarak
             Üniversitenin internet sayfasına konulması

11.07.2005-15.07.2005  Dekanlıkların Rektörlükte, komisyona Stratejik Plan sunumlarını
             yapması

18.07.2005-22.07.2005  Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullarının Rektörlükte, komisyona
             Stratejik Plan sunumlarını yapması

25.07.2005-29.07.2005  Üniversite Genel Sekreterliğin ve Merkezlerin Rektörlükte, komisyona
             Stratejik Plan sunumlarını yapması

01.08.2005-12.08.2005  Üniversite Stratejik Planının Hazırlanması

								
To top