zpravodaj_200203 by P8U358

VIEWS: 92 PAGES: 66

									                         OBSAH     3/002
Zodp.redaktor
Josef HODAN
čl.redakční rady
Jitka Krsová,
B. Čelakovská
MUDr. J. Čelakovský
*******
Pro své členy
vydal KCHND                                   STR.
*******         VÝBOR KCHND
Uzávěrka zpravodaje   PORADCI CHOVU, DŮLEŽITÉ ADRESY
4/2002 je 25.11.2002  DOGA V NOUZI
*******         POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KCHND
Foto pro potřeby    BONITACE 2002
zpravodaje       DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A INFORMACE
MUDr.Čelakovský     NĚMECKÁ DOGA – NOVÝ STANDARD
a A.Kolková       EPIDURÁLNÍ ANESTEZIE
*******         CO SE MŮŽE PŘIHODIT ….
Vydavatel není     VYSTAVOVATELSKÁ SOUTĚŽ
zodpovědný za      CHOVATELSKÁ ČINNOST
obsah a pravdivost   VÝSTAVY
inzerátů.        VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY ND 2002
V případě, že Váš    INZERCE- BAREVNÁ
inzerát eventuálně        ČERNO-BÍLÁ
nebude z jakýchkoliv
důvodů uveden
v daném čísle
 zpravodaje, může
být zveřejněn
v dalším čísle,
nebo Vám vrácen
uhrazený poplatek
*********************************************
Pokud nedostáváte zpravodaj, neobdrželi jste členský průkaz apod., obraťte se na pí
Čelakovskou
*********************************************
tisk Novotný a spol.s.r.o., Palackého 73, Rakovník,     t.0313 512462
              e-mail: knovotny @iol.cz
********************************
Ceník inzerce – chovatelé uvnitř zpravodaje jedna strana černobílá –
Kč 300,-
střed zpravodaje barevná – Kč 1.000,- , čtvrtá str.(obálka) Kč 1500,- .
Pro nečleny klubu poplatky dvojnásobné. Pro firmy ceny smluvní.
Možnost vložení vlastního materiálu – cena dohodou.
                         Zpravodaj KCHND 3/2002

   Adresy členů výboru klubu chovatelů německých dog ČR

Čestný předseda                 Ladislav LANGMAJER
Gagarinova 137, 334 01 Přeštice, t. 377982092

Předseda klubu a hlavní poradce chovu         Josef HODAN
Smetanova 953, 334 01 Přeštice, t. 377982323

Místopředseda klubu a předseda kol. rozhodčích Miroslav VÁCLAVÍK
M. Alše 256, 504 01 Nový Bydţov, t. a fax 495 492567, +420 602 170688

Ekonom a jednatel                Boţena ČELAKOVSKÁ
Kotíkovská 54, 323 17 Plzeň, t.a fax 377525503, tel. a fax zam. 377520080
+420 723 975506, e-mail- bcelakovska@iol.cz

Sponzorství a propagace klubu            Dana TŮMOVÁ
U Lesa 41, 251 01 Říčany, t. 323 660570, +420 602 396121

akce Doga v nouzi a hospodář             Jitka KRSOVÁ
Na Chmelnici 1225, 334 01 Přeštice, t. +420 607 258794

Předseda výcvikového kolegia        Ing. Lenka NITSCHOVÁ
Bojasova 1243, 182 00 Praha 8, +420 602 208807, e-mail-lenka@inspekta.cz

                             Václav PŘIBIL
N. Pacov 73, 251 01 Říčany u Prahy, tel.a fax 323603109, +420 603 907039


              Revizní komise klubu

Předseda                    arch.Zbyněk PLESAR
Tyršova 906, 768 61 Bystřice p.Hostýnem, t. 635 378080

Místopředseda                     ing. Jan UHLÍŘ
Jiráskova 63, 533 53 Pardubice

Člen                      Mgr. Hana JANDOVÁ
Valchařská 49, 614 00 Brno, t. 545 573880, +420 723 201356


         KLUB CHOVATELŮ NĚMECKÝCH DOG

PENĚŢNÍ SPOJENÍ                 ADRESA
Komerční banka Plzeň-město           KCHND, p. box 37
č. účtu 44630-311/0100             323 00 Plzeň
                          Zpravodaj KCHND 3/2002

                PORADCI CHOVU

Ústřední poradce                     Josef HODAN

Praţský, Středočeský a Ústecký kraj            Vladimír ADLT
Molkova 479, 271 01 Nové Strašecí, t. 313 632562

Plzeňský a Karlovarský kraj                Václav KRS
5. května 560, 334 01 Přeštice, t.  377983043

Jihočeský kraj                   Jaroslava ŠÍPKOVÁ
Smrkovice 86, 397 01 Písek, t. 382264235

Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj    Miroslav VÁCLAVÍK

Jihomoravský kraj a Vysočina        MVDr. Milan ŠTOURAČ, CSc.
St. Bonoda 14, 664 31 Česká u Brna, t. vet.ordinace 541232377,
mobil. +420 603 927935, privat 541232130
e-mail : bonoda@volny.cz

Moravskoslezský a Zlínský kraj           Helena KOVALOVÁ
K pastevníku 852, 739 44 Brušperk, t. 558 666288


         ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
       U PERGAMENKY 3, 170 00 PRAHA – HOLEŠOVICE
              tel. 02 66712827
             úřední den – úterý

            PLEMENNÁ KNIHA č. 1 – ČMKU
             t. 02 66722231 (pí L. Pečená)
         a 02 66722205 (pp. L. Drábová a I. Jarošová)

             !!! Důleţité upozornění !!!
        Prohlídněte si připravované www. stránky klubu
              www.penta.cz/KCHND


      P O D Ě K O V Á N Í - na konto Doga v nouzi přispěli :

červenec, srpen a září - pí Blovská a pí Tomancová
srpen – účastníci XXXIII. klubové výstavy – Ţelivka, pí Blovská a Tomancová
                 Zpravodaj KCHND 3/2002
         POZVÁNKA
   na členskou schůzi KCHND

          Program :
  Zahájení
  Hodnocení činnosti klubu
  Zhodnocení klubové výstavy
  Výcvikové akce
  Příprava plánu a rozpočtu na rok 2003
  Vystavovatelská soutěž – informace
  Předání pohárů šampionům a interšampionům
  Diskuse a závěr
Místo konání :   Restaurace ”u Šťávů”
          BRNO-BYSTRC
Datum konání :   23. listopadu 2002
Zahájení :     10.00 hodin  Všechny členy klubu zve co nejsrdečněji výbor.
                          Zpravodaj KCHND 3/2002


           Bonitace v roce 2002
Přihlášky na bonitaci
jsou přijímány v místě konání akce od 9.oo hodin
Bonitace jsou určeny jen pro členy KCHND
Veterinární podmínky
předvedená zvířata musí mít veterinární osvědčení, ve kterém je potvrzeno, ţe
zvíře bylo
  klinicky vyšetřeno před přemístěním a je zdravé (potvrzení nesmí být starší 5
   dnů)
  bylo očkováno proti vzteklině nejméně před 30 dny a ne déle neţ v období 1
   roku a je v imunitě proti psince a parvoviroze
Podmínky účasti
  fena či pes starší 18 měsíců
  absolvování národní, mezinárodní či klubové výstavy ve třídě otevřené nebo
   v mezitřídě se známkou minimálně ”velmi dobrá”
  čitelné tetovací číslo !
Poplatky pro rok 2002
  Kč 300,-
  Členství je nutné prokázat klubovou průkazkou nebo útrţkem sloţenky o
   zaplacení na daný kalendářní rok


        Místo konání, termín a složení komisí
  !!! POZOR NA SPRÁVNÉ TERMÍNY !!!
      (ve zpravodaji č. 2/2002 jsou špatně uvedeny)
28.09.02      Přeštice
          předseda- Vladimír ADLT
          členové- P. Němec, H. Kovalová
          předseda - Miroslav VÁCLAVÍK
          členové- K. Sedláčková, M. Krinke
09.11.02      Mladá Boleslav
          předseda - Václav KRS
          členové- MVDr.M.Štourač, L.Langmajer
          předseda- Jiřina KRSOVÁ
          členové V.Adlt, J.Hodan
             kontrola a měření:
   arch.Zbyněk Plesar, Karel Carda, Jitka Krsová, Josef Krs
         Důleţité upozornění
Na listopadové členské schůzi KCHND dojde k vyhlášení
Interšampionů a Šampionů FCI za rok 2002.
Ţádáme majitele německých dog, kterým byl v tomto roce přiznán
titul Interšampion nebo Šampion, aby zaslali kopii diplomu do
31. října 2002 na adresu :
Milan KRINKE, Pode Dvory 33, 323 12 Plzeň
        ……… Nabízíme ………

Videonahrávku z Klubové výstavy německých dog
        ( Ţelivka – 2002)
     si můţete objednat na adrese

 Rudolf AMBROSZ, Hoblíkova 27, 600 00 BRNO
             OPRAVUJEME
Dovolte mi, abych se touto cestou omluvila za chyby, které byly
zveřejněny ve zpravodaji 2/02 – byly způsobeny ”neposlušností”
počítače.
”Chybička se vloudila” do sloţení komisí připravované bonitace
v Přešticích. Bonitace se koná 28. 09. 2002 a předsedové
komisí jsou – Vladimír ADLT a Miroslav VÁCLAVÍK (správně
uvedeno ve zpravodaji KCHND 1/2002). Tato chyba vznikla
přenosem dat. Stejně tak došlo i k chybě druhé (taktéţ při
kopírování na disketu pro tiskárnu), a to u výsledků bonitace ze
dne 01. 06. 2002 (Ořešín). Uvedené dvě modré fenky, DOROTKA
Bohemia Ouni a CHIA NIZABELL Cevelob, byly bonitovány jiţ
dříve.
Výsledky bonitace u chybějících dvou modrých fenek
zveřejňujeme .
HENNY ze Staré Cianky         ZULLI Dog Bessen
a.     16117 modrá fena      13.12.99 15896 modrá fena
o. AIRE Tomiva            o.ELTON Deneb
m.CENTA Dog-Lome           m.VIKKI Dog Bessen
maj. J. a V. Krsovi, 5.května 560   maj. P.Musil, Linhartice 47
334 01 Přeštice, 019 7983043     571 01 Mor. Třebová
01-78/80 – chovná – Kr        0737 563445
1-03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,   01 – 81/81 – chovná -Kr
  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22   1-03,04,08,09,11,12,13,14,
  24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,    16,17,18,19,20,21,22,24,
  35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,    27,29,30,32,33,34,35,36,
  45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,    37,39,42,43,44,45,46,47,
  55,56,57,58,59,60,69,70       48,49,50,51,52,53,54,56,
2- 26                  57,59,60,69
                   2-05,07,10,15,26,28,55,58
                   3-06,23,25,31,38,40,41,70
   FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
  SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert I, 6530 THUIN
          (Belgique)

F.C.I. - Standard Nr.235 / 10.04.2002 / D        NĚMECKÁ DOGA
ZEMĚ PŮVODU : Německo
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO
STANDARDU : 13.03.2001
POUŢITÍ: Společenský, stráţní pes a pes pro ochranu
KLASIFIKACE F.C.I. : Skupina 2 - pinčové, knírači, molossové a
             švýcarští salašničtí psi
             Sekce 2.1 – Molossové, dogovití psi
             Bez zkoušek z výkonu
KRÁTKÝ PŘEHLED HISTORIE : za předchůdce dnešních
německých dog jsou povaţováni staří býkohryzové stejně jako psi
pouţívaní ke štvaní zvěře a k lovu na divočáky. Svojí konstitucí
tvoří střed mezi silným mastifem anglického typu a rychlým
obratným chrtem. Označení doga nejprve patřilo velkým, silným
psům, kteří zpočátku nemuseli patřit k ţádnému určitému
plemeni. Názvy jako ulmská doga, anglická doga, dánská doga,
pes na štvaní, pes na divočáky a velká doga později označovaly
podle barvy a velikosti různé typy těchto psů. V roce 1878 se
v Berlíně rozhodl sedmičlenný výbor nadšených chovatelů a
rozhodčích pod předsednictvím Dr. Bodinuse zahrnout všechny
výše uvedené variety pod název "německá doga". Tím byl poloţen
základní kámen samostatného německého plemene psů. V roce
1880 byl při příleţitosti výstavy v Berlíně sestaven první standard
dogy, který od roku 1888 spravuje "Deutscher Doggen - Club
1888 e.V", a který byl během let opakovaně upravován. Jeho
dnešní forma odpovídá poţadavkům F.C.I.
CELKOVÝ VZHLED: německá doga spojuje ve svém ušlechtilém
zjevu velikost, sílu a harmonickou stavbu těla s hrdostí, sílou a
elegancí. Díky substanci, spojené s ušlechtilostí, harmonií
vzhledu, dokonalým proporcím jednotlivých linií a především díky
mimořádně výrazné hlavě, působí doga na pozorovatele jako
ušlechtilá socha. Doga je Apollem mezi psy.
DŮLEŢITÉ PROPORCE: stavba těla je téměř kvadratická; to platí
obzvláště u psů. Délka trupu (vrchol hrudní kosti aţ vrchol sedací
kosti) by neměla u psů přesahovat kohoutkovou výšku o více neţ
5 %, u fen by ji neměla přesahovat o více neţ 10 %.
CHOVÁNÍ / POVAHA: přátelská, milá a svému majiteli velmi
příchylná, obzvláště k dětem; vůči cizím zdrţenlivá. Ţádoucí je
sebevědomý,    neohroţený,   lehce  ovladatelný,   učenlivý
společenský a rodinný pes s vysokým prahem vzrušivosti, bez
projevů agresivního chování.
HLAVA:
MOZKOVNA:
Lebka: v souladu s celkovým vzhledem, dlouhá, štíhlá, výrazná,
markantní, dobře řezaná (zvláště partie pod očima); nadočnicové
oblouky dobře vyvinuté, aniţ by však vystupovaly. Vzdálenost
špičky nosu od stopu a stopu od slabě vyjádřeného týlního hrbolu
by měla být pokud moţno shodná. Horní linie tlamy a mozkovny
by měly probíhat paralelně. Při pohledu zepředu musí hlava
vypadat štíhle, přičemţ hřbet nosu by měl být pokud moţno široký
a lícní svaly by měly být pouze lehce naznačeny, v ţádném
případě nemají zřetelně vystupovat.
Stop: Zřetelně vyznačen
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: dobře vyvinutá, spíše široká neţ kulatá, s velkými
nosními otvory. Nosní houba musí být černá s výjimkou černobíle
skvrnitých dog. U nich je černá nosní houba ţádoucí a toleruje se
černě skvrnitá nebo masově zbarvená nosní houba. U modrých
psů je nosní houba antracitově zbarvená (zesvětlená černá).
Tlama: by měla být hluboká a pokud moţno pravoúhlá. Koutky
tlamy dobře znatelné. Tmavě pigmentované pysky. U černobíle
skvrnitých dog se tolerují pysky s neúplnou pigmentací nebo
pysky masově zbarvené.
Čelisti / zuby : dobře vyvinuté široké čelisti. Silný, zdravý a úplný
nůţkový skus (42 zubů podle běţného zubního vzorce).
Oči: středně velké, s ţivým, chytrým a přátelským výrazem.
Pokud moţno tmavé, mandlového tvaru s dobře přiléhajícími
víčky. U modrých dog jsou přípustné poněkud světlejší oči. U
černobíle skvrnitých dog se tolerují světlé oči nebo oči různých
barev.
Uši: Přirozeně visící, vysoko nasazené, středně velké, přední
okraj přiléhá k líci.
KRK: dlouhý, suchý, svalnatý. Dobře vyvinutý v nasazení, k hlavě
se lehce zuţuje, linie šíje je lehce klenutá. Krk je nesen
vzpřímeně, přitom je poněkud skloněn kupředu.
TĚLO
Kohoutek: nejvyšší bod silného těla. Je tvořen hřebeny lopatek,
které přesahují trny obratlů.
Hřbet: krátký a pevný, jeho téměř rovná linie nepatrně klesá
směrem dozadu.
Bedra: lehce klenutá, široká, silně osvalená.
Záď: široká, silně osvalená, od kříţové kosti směrem k nasazení
ocasu mírně klesá a plynule přechází v nasazení ocasu.
Hrudní koš: dosahuje aţ k loktům. Dobře klenutá ţebra sahají
daleko dozadu. Hruď dobré šířky s vyjádřeným předhrudím.
Spodní linie a břicho: břicho směrem dozadu dobře vtaţené, s
dolní linií hrudního koše tvoří pěkný plynulý oblouk.
OCAS: dosahuje aţ k hleznu. Nasazený vysoko a široce, ke
špičce se stejnoměrně zuţuje. V klidu visí v přirozeném oblouku,
při vzrušení nebo v běhu nesen lehce jako šavle, ne však příliš
nad linií hřbetu. Kartáč na ocase je neţádoucí.
KONČETINY:          HRUDNÍ KONČETINA :
Plece: silně osvalené. Lopatka je dlouhá a šikmo uloţená, s
nadloktím svírá úhel zhruba 100 aţ 110 stupňů.
Nadloktí: silné a svalnaté, dobře přiléhající; mělo by být poněkud
delší neţ lopatka.
Loket: nevytáčí se ven ani dovnitř.
Předloktí: silné, svalnaté, při pohledu ze strany i zepředu naprosto
rovné.
Zápěstí: silné, stabilní, od struktury předloktí se odlišuje pouze
nepatrně.
Nadprstí: silné, při pohledu zepředu rovné, při pohledu ze strany
směřuje pouze nepatrně kupředu.
Tlapy: okrouhlé, vysoko klenuté a s dobře uzavřenými prsty
(kočičí tlapa). Drápy krátké, silné, co nejtmavší.
PÁNEVNÍ KONČETINA: celá kostra pánevní končetiny je pokryta
silnými svaly, záď, kyčel a stehno jsou široké a oblé. Silné, dobře
osvalené pánevní končetiny stojí při pohledu zezadu paralelně s
hrudními končetinami.
Stehno: dlouhé, široké, velmi svalnaté.
Koleno: silné, stojící téměř svisle pod kyčelním kloubem.
Bérce: dlouhé, zhruba stejné délky jako stehno, dobře osvalené.
Hlezno: silné, stabilní, nesměřuje ani dovnitř, ani ven.
Nadprstí: krátké, silné, stojící téměř kolmo k podloţce.
Tlapy: okrouhlé, vysoko klenuté a s dobře uzavřenými prsty
(kočičí tlapa). Drápy krátké, silné, co nejtmavší.
KROK: harmonický, pruţný, prostorný, lehce pérovaný, končetiny
se musí při pohledu zezadu pohybovat paralelně.
KŮŢE: těsně přiléhající, u jednobarevných dog dobře
pigmentovaná. U černobíle skvrnitých dog odpovídá rozloţení
pigmentu rozloţení skvrn.
OSRSTĚNÍ-SRST: velmi krátká a hustá, hladce přiléhající, lesklá.
BARVY: německá doga se chová ve třech samostatných
varietách: ţlutá a ţíhaná, skvrnitá a černá, modrá.
    Ţlutá: světle aţ sytě zlatoţlutá, ţádoucí je černá maska.
     Neţádoucí jsou malé bílé odznaky na hrudi a prstech.
    Ţíhaná: základní barva od světle aţ po sytou zlatoţlutou s
     černým, co nejrovnoměrnějším a zřetelně vyznačeným
     ţíháním, probíhajícím ve směru ţeber; ţádoucí je černá
     maska. Neţádoucí jsou malé bílé odznaky na hrudi a
     prstech.
    Černobíle skvrnitá (tzv.tygrovaná doga): základní barva
     čistě bílá, pokud moţno bez všech odstínů, s lakově
     černými skvrnami, které mají být rozloţeny pravidelně po
     celém těle; jsou nestejné velikosti i tvaru. Neţádoucí jsou
     šedé nebo nahnědlé skvrny nebo jejich části.
   Černá: lakově černá, bílé odznaky jsou přípustné. K nim
    patří i plášťové dogy, u nichţ černá pokrývá tělo jako
    plášť, a tlama, krk, hruď, břicho, končetiny a špička ocasu
    mohou být bílé, a dogy s bílou základní barvou a
    velkými černými plotnami (plotnové zbarvení).
   Modrá: čistě ocelově šedá, bílé znaky na hrudi a tlapách
    jsou přípustné.
VELIKOST:
Kohoutková výška: psi nejméně 80 cm      feny nejméně 72 cm
CHYBY: kaţdá odchylka od uvedených bodů by se měla
posuzovat jako vada, jejíţ hodnocení by mělo být v přesném
poměru se stupněm odchylky. To platí především pro následující
odchylky :

    Celkový vzhled: chybějící nebo nedostatečně vyjádřený
    pohlavní výraz, chybějící harmonie, přílišná lehkost,
    přílišná těţkopádnost.
    Povaha: chybějící sebevědomí, nervozita, nízký práh
    vzrušivosti
    Hlava: linie hlavy neprobíhající paralelně, jablkovitá hlava,
    klínovitá hlava, příliš málo vyjádřený stop, silně vyjádřené
    lícní svaly.
    Tlama: špičatá, chybějící pysky, příliš volně visící pysky
    (letmé pysky). Hřbet nosu konkávní (sedlovitý), konvexní
    (klabonos jako u ovce) nebo spadající (orlí nos).
    Čelisti / zuby: všechny odchylky od kompletního chrupu
    (toleruje se pouze chybění zubů P1 v dolní čelisti);
    nepravidelné postavení jednotlivých řezáků, dokud je
    zachována většina zámku skusu; příliš malé zuby.
    Oči: volná víčka, příliš červené spojivky; světlé, bodavé,
    jantarově ţluté oči; u jednobarevných dog vodnaté oči
    nebo oči různých barev. Oči uloţené příliš daleko od sebe
    nebo "šikmé" oči. Vystupující nebo příliš hluboko
    uloţené oči.
    Uši: nasazené příliš vysoko nebo příliš nízko, odstávající
    do stran nebo ploše přiléhající.
    Krk: krátký, tlustý krk, jelení šíje, příliš mnoho volné kůţe
    na hrdle nebo lalok.
  Hřbet: spadající hřbet, kapří hřbet, příliš dlouhý hřbet,
  směrem dozadu stoupající hřbetní linie.
  Záď: silně spadající nebo vodorovně uloţená.
  Ocas: příliš silný, příliš dlouhý nebo příliš krátký, příliš
  nízko nasazený, nesený příliš vysoko nad hřbetní linií, ve
  tvaru háku nebo nesený stočený do krouţku či vychýlený
  ke straně. Potlučený, na konci zesílený nebo kupírovaný
  ocas.
  Hrudní koš: plochá ţebra nebo sudovitě klenutá ţebra,
  chybějící šířka nebo hloubka hrudníku, příliš vystupující
  hrudní kost.
  Spodní linie: příliš málo vtaţená linie břicha; nedostatečně
  zataţené mléčné ţlázy.
  Hrudní končetina: nedostatečné úhlení. Lehké kosti, slabé
  osvalení. Postoj jiný neţ zcela svislý.
  Plece: volné, příliš těţké. Strmě uloţený list lopatky.
  Lokty: volné, vbočené nebo vybočené.
  Předloktí: zahnuté. Zesílení nad zápěstním kloubem.
  Zápěstí: naběhlé. Podstatně ustupující nebo přesahující.
  Nadprstí hrudní končetiny : postavené příliš šikmo nebo
  příliš strmě.
  Pánevní končetina: příliš otevřené nebo příliš uzavřené
  úhlení. Kravský postoj, příliš úzký nebo sudovitý postoj.
  Hlezno: naběhlé, nestabilní.
  Tlapy: ploché, dlouhé, rozevřené. Paspárky.
  Krok: příliš málo prostorný, vázaná akce, častý nebo stálý
  mimochod, nedostatečná souhra v akci hrudních a
  pánevních končetin.
  Srst: patrová srst, tupá srst.
  Barvy: Ţlutá: ţlutošedá, ţlutomodrá, plavě ţlutá nebo
  špinavě ţlutá barva.
       Ţíhaná: základní barva stříbrně nebo plavě ţlutá;
  slité ţíhání.
       Černobíle skvrnitá: základní barva modrošedě
  kropenatá, větší podíl ţlutošedých nebo modrošedých
  skvrn.
       Černá: odstín ţluto-, hnědo- nebo modročerný.
       Modrá: ţlutomodrá nebo černomodrá barva.
TĚŢKÉ VADY
   Povaha: bázlivost.
   Čelisti / zuby: klešťový skus
   Oči: ektropium, entropium.
   Ocas: vrozeně zlomený ocas.
VYLUČUJÍCÍ VADY:
   Povaha: Agresivita, kousání ze strachu
   Nos: Játrově zbarvený, rozštěp nosu
   Čelisti / zuby: předkus, podkus, zkříţený skus
   Barvy: ţluté a ţíhané dogy s bílou lysinkou, bílým
    obojkem, bílými tlapami nebo "punčochami" a bílou
    špičkou ocasu. Modré dogy s bílou lysinkou, bílým
    obojkem, bílými "punčochami" nebo bílou špičkou ocasu.
    U černobíle skvrnitých dog: bílá barva bez černých skvrn
    (albíni) stejně jako hluché dogy; takzvaní porcelánoví tygři
    (kteří mají převáţně modré, šedé, ţluté nebo ţíhané
    skvrny); takzvaní šedí tygři (ti mají černé skvrny s šedou
    základní barvou).
POZN.: Psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata zcela
spuštěná do šourku.
         Kouká na Vás CHAMP ze Staré Cianky
Epidurální anestesie
      Problémy spojené s uspáváním zvířat nejsou nijak
vzácné a pro majitele i veterinárního lékaře bývají značně
stresující. Moderní pojetí veterinární medicíny , která se stále více
přibliţuje medicíně lidské, usiluje o to , aby těchto problémů bylo
co nejméně. Je nutné si uvědomit, ţe neexistuje absolutně
bezpečný způsob uspání. Kaţdá anestesie s sebou nese určitá
rizika. Úkolem veterináře je pak tato rizika minimalizovat a majiteli
nabídnout různé moţnosti.
       V poslední době získávají na popularitě techniky
uspávání, které se snaţí být co nejvíce šetrné k pacientovi, které
co nejméně ovlivňují jeho ţivotní funkce, jsou ovlivnitelné v
průběhu zákroku a umoţňují pacientovi rychlé a bezproblémové
zotavení. Jiţ standardními technikami jsou nitroţilní narkóza či
anestesie inhalační na dýchacím přístroji. Tyto způsoby jsou
zvláště u obřích plemen jednoznačně preferovány. Novější
metody vyuţívají lokálního působení anestetik v přesně daném
anatomickém místě, bez jejich většího celkového vlivu na
organismus. Mezi tyto moţnosti patří i epidurální anestesie.
      Jaký je její princip? Ten spočívá v tom, ţe anestetikum
aplikujeme speciální jehlou do páteřního kanálu mezi tvrdou
plenu obalující míchu a kostěný podklad obratle. Tento prostor je
vyplněn vmezeřeným tukovým tkanivem s drobnými cévami.
Anestetikum postupuje směrem k hlavě a bočními otvory mezi
obratli podél výstupů nervů i na strany hřbetu. Přední dosah je
limitován zhruba odstupem bránice od prvních bederních obratlů.
Znecitlivěny jsou pánevní končetiny, ocas a jeho okolí, pánev a
orgány v ní, zadní část dutiny břišní s vnitřními orgány. Doba
působení se řídí pouţitým preparátem a dávkou. V našich
podmínkách je nejpouţívanějším anestetikem Lidocain 2%, jehoţ
doba trvání je asi 60-90 minut. Obnova funkcí a návrat citlivosti je
zhruba za 3-4 hodiny.
      Vlastní aplikace se provádí na sledovaném
(obluzeném) zvířeti, které leţí na hrudi nebo na boku se zadními
končetinami nataţenými k hlavě. Místo vpichu je mezi posledním
bederním obratlem a začátkem těla kosti kříţové, ve střední linii
hřbetu mezi křídly kostí kyčelních. Absolutní nutností je důkladná
příprava a desinfekce aplikačního pole před vlastní injekcí a
důsledné uplatnění sterilních postupů. Následuje pomalá injekce
anestetika se sledováním pacienta. Ten potom buď zůstává
v poloze na břiše, znecitlivění je rovnoměrně oboustranné, nebo
leţí na boku, a pak je více znecitlivěna strana bliţší podloţce. Po
určité době působení následuje vlastní zákrok.
Nyní bych v krátkosti rád shrnul plusy i minusy této metody.
Výhody:
 maximální šetrnost metody s minimálním ovlivněním
   celkového stavu (důleţité zvláště u rizikových pacientů).
 i větší a bolestivější zákroky lze provádět pouze v epidurální
   anestesii a šetrné sedaci.
 nejlepší forma anestesie při císařském řezu.
 při kombinaci s celkovou anestesií se touto technikou výrazně
   redukuje mnoţství podávaných anestetik, coţ opět sniţuje
   zátěţ pacienta.
 kvalitní uvolnění svaloviny, způsobené tímto znecitlivěním je
   výborné při ortopedických operacích na zadních končetinách
   (řešení zlomenin).
 stejným způsobem lze podávat velmi silná a dlouho působící
   analgetika, která opět pomáhají sniţovat dávky celkových
   anestetik či excelentně tlumí pooperační bolest. Navíc
   se většinou nevyskytují jejich moţné vedlejší účinky - protoţe
   jde prakticky o místní podání.
 Nevýhody:
 při předávkování riziko kolapsu zvířete.
 při nedodrţení asepse moţnost vzniku hnisavého zánětu plen
   mozkomíšních.
 anatomický limit pouţití (pouze zadní část břicha s pánví a
   končetinami, obtíţné provedení u obézních pacientů).
Na závěr bych chtěl vyjádřit přesvědčení, ţe tento způsob
uspávání si brzy najde cestu k chovatelské veřejnosti a bude více
vyuţíván i ve veterinárních kruzích. Zdraví zvířat a klid majitele za
to určitě stojí.

                     MVDr. Sojka Lubomír
       Veterinární klinika ANIMA , Arbesovo nám. 1064/3
                  Praha 5,  t. 02/51511500
                         napsala nám…..

                       pí Renata HÁLOVÁ


      Co se můţe přihodit doze ve filmu …..

     Jiţ před spoustou let jsem propadla tak krásným,
majestátným a ušlechtilým psům, jako jsou německé dogy.
Momentálně mám jednu pětiletou skvrnitou dámu. Času a lásky jí
dávám, kolik jen můţu. Věnuji se výcviku, a tak se zúčastňuji
různých soutěţí a fena má sloţených pět zkoušek z výkonu.
     Toto krásné plemeno si nedávno vybral známý reţisér a
scénárista Zdeněk TROŠKA pro natáčení nového filmu Andělská
tvář. Dvě dogy zde doprovázejí hlavního hrdinu. Při výběru došlo
tedy i na tu mou. Oslovil mne pan Václav Tomšovský, který se
zabývá prací se zvířaty pro film a TV. Trvalo mi dlouho, neţ jsem
se rozhodla fenu skutečně zapůjčit. To víte, pyšná panička by
ráda viděla svou chloubu na plátnech kin. Ale natáčení s sebou
neslo i několikadenní odloučení, jelikoţ se nemohu uvolnit ze
zaměstnání a moje přítomnost nebyla ani ţádoucí. Nakonec jsem
se odhodlala, hlavně proto, ţe AČITA je fena ”prodejná”. Za
pohlazení nebo pamlsek odejde s kaţdým a udělá mu pomyšlení.
     Tak jsme začali s panem Tomšovským dojednávat
detaily. Mělo se jednat o 2-3 týdny v září, nějaký den v říjnu a
v listopadu snad jen, kdyby se něco nestihlo. Natáčení mělo
probíhat na třech českých hradech a zámcích. Pochopitelně jsem
chtěla mít jistotu, ţe bude o fenu dobře postaráno a zacházet se
s ní bude ”v rukavičkách”. Dotyčný pán mne ujišťoval, ţe bude
vše smluvně ošetřeno, přesvědčoval o svých zkušenostech a
serióznosti. Pravdou je, ţe to se zvířaty umí. Bohuţel jsem později
zjistila, ţe i z lidí dokáţe bravurně vytěţit co potřebuje,
s minimálními náklady. Kdyţ pro fenu přijel, neměl ţádnou
smlouvu a velmi spěchal. Nechtěla jsem ji dát jen tak, a proto
jsem alespoň něco rychle sepsala sama. Bohuţel jsem mu dost
důvěřovala, a tudíţ smluvně neošetřila místa natáčení, ani způsob
přepravy.
    Zpočátku naše spolupráce probíhala bez problémů. Po
první a nejdelší štaci se sice fena vrátila vyhublá (o 7 kg), ale jinak
v pořádku. Další natáčení jiţ byla jen několikadenní. Koncem
října se mě pan Tomšovský ptal, jestli bych mu fenu půjčila
koncem listopadu na 14 dní. Nechtěl mi však sdělit proč a kam.
Původně dohodnutým termínům natáčení doba neodpovídala. Aţ
za další dva týdny jsem se dozvěděla, ţe má fena letět s filmovým
štábem na Kanárské ostrovy. Pochopitelně jsem měla hned obavy
o způsob letecké přepravy. Ty však byly jeho výřečností bravurně
smeteny. Tak jsem začala zjišťovat sama. Dozvěděla jsem se, ţe
v zavazadlovém prostoru je obrovský hluk, tma a zima. Známým
tam zmrzly potraviny i v červenci. Doba letu s mezipřistáním činí
cca 6 hodin a psi jsou uzavřeni v těsných bednách (byly
objednány mnohem dřív, neţ se mne někdo zeptal). Dali byste
své miláčky do takových podmínek ? Já tedy ne! Poradila jsem
se ještě se svým veterinárním lékařem a i ten leteckou přepravu
nedoporučoval, jelikoţ dogy mívají často problémy se srdcem a 5
5 a 1/2 roku stará fena by toto nemusela zvládnout. Navíc jde o
psa trvale drţeného venku, který jiţ v říjnu nasadil zimní srst a
                     o
nikdo neví, co s ním udělá pobyt ve 25 C a návrat do zdejší zimy?
Fena ještě začala neplánovaně hárat, tak jsem raději uvaţovala o
jejím nakrytí, neţ ji vystavovat tolika rizikům. Jsem přesvědčena,
ţe kaţdý, kdo má svého psa rád a nedrţí jej pouze z komerčních
důvodů, by jednal stejně. Jaké však byly reakce pana
Tomšovského ?     Arogance, nechutná obviňování, odmítnutí
vyplacení smluveného finančního vyrovnání! V tomto duchu
pokračoval, i kdyţ jsem ho s odstupem dvou měsíců upomínala.
Dokonce se ani neobtěţoval mi vrátit očkovací průkaz feny.
    Takové jsou tedy mé první a poslední zkušenosti se
zapůjčením psa na natáčení filmu. Aţ se půjdu na jeho premiéru
podívat, nevím, zda bude převyšovat pocit pýchy nebo hořkosti.
Ale nejdůleţitější je, ţe mám fenu zpátky zdravou.        Tuto
zkušenost předávám hlavně těm, kteří by dostali podobnou
nabídku. Dejte si dobrý pozor na smlouvy a raději do ní zahrňte i
naprosto nepředvídatelné, aby napříště nenacpali vaše zvířátko
do kosmické lodi na Mars.
   VYSTAVOVATELSKÁ SOUTĚŢ 2002 – TELEGRAFICKY
    Do 25. srpna 2002 přihlášeno celkem 17 německých dog
              (4 psi a 13 fen)
PSI
       1.  ESTON Furiant Morava
CMKU/ND 16131      skvrnitý    12 výstav    121 bodů
       1.  Dino z Josefovských bud
CMKU/ND 15631      černý     10 výstav    87 bodů
       1.  RAMON od Bibiky
SPKP/SKJ 257      ţlutý     4 výstavy    31 bodů
       1.  LUMPUR Allav Flodur
CMKU/ND 16548      ţlutý     2 výstavy    15 bodů

FENY
           1. METAXA Norach
CMKU/ND 16122    ţlutá      16 výstav     152 bodů
           1. REGINA od Bibiky
SPKP/SKJ 262     ţíhaná      13 výstav     143 bodů
           1. PANNY od Bibiky
SPKP/SKJ 241     černá      14 výstav     121 bodů
           1. RYBANA od Bibiky
SKPK/SKJ 266     ţlutá      9 výstav     85 bodů
            5. NEVADA Norach
CMKU/ND 16327    ţíhaná      14 výstav     61 bodů
           B. ISMASILLE Allav
CMKU/ND 15600    ţlutá      7 výstav     56 bodů
            7. KARIN Allav
CMKU/ND 16042    ţlutá      6 výstav     54 bodů
            8. LAWINIA Norach
CMKU/ND 15839    ţlutá      4 výstavy     43 bodů
            9. ROXY od Bibiky
SPKP/SKJ 265     ţlutá      4 výstavy     35 bodů
           10. – 11. NINA RICCI Norach
CMKU/ND 16329    ţíhaná      1 výstava     9 bodů
           10. – 11. ELIŠKA Koce Petr
CMKU/ND 16343    ţlutá      3 výstavy     9 bodů
          12. EMMA Koce Petr
CMKU/ND 16346    ţlutá      1 výstava     6 bodů
          13. JAPPER-F Benarsen
CMKU/ND 16876    ţlutá      1 výstava     5 bodů
       Nadále posudky z výstav zasílejte.
      Vítězný pes a fena dostanou pohár !!!
 Martina CARDOVÁ, Hradčany 80, 666 03 Tišnov (0504 415679)
          Chovatelská činnost
      Ústecký kraj – poradce chovu –Vladimír ADLT
krytí
černí-skvrnití
DUFFY Apollo Bohemia x AMANA Fadog             13.07.02
Slavomír Šalovský, Cihelná 30, 405 02 Děčín

   Středočeský kraj a Praha - poradce chovu – Vladimír ADLT
krytí
žlutí-žíhaní
LEXUS Norach x AJA Béţový diamant             20.05.02
ch.st. Z MĚSTA RAKOVNÍKA
Josef Klíma, Kuštova 228, 269 01 Rakovník, t. 0602 449700
černí-skvrnití
CHOPIN Miréz x LUNE-BLACK-SPIRITE Miréz Bohemia 29.06.02
ch.st. ANTREE BOHEMIA
MVDr. A. TREU, Západní 269, 257 44 Netvořice
t. 0602 314142, 0301 789245
modří
ELTON Deneb x CLARISA Bohemia Ouni            09.06.02
Dagmar Burešová, Na Cikánce 696, 153 00 Praha-Radotín
t.0723 553715, 02 57811311
INGUL z Hrádku Kunratic x AGARA z Modrého Království 09.08.02
Patrik Berg, Ivančická 580, 199 00 Praha-Letňany
t. 0608 182819
vrhy
černí-skvrnití
ABEL v.Wiederholz x BONITA z Rotštýnských lesů      09.06.00
ch.st. NÁŠ SEN                      2,4 černí
Josef Hudec, Pod Borkem 246, 293 01 Mladá Boleslav    0,1 skvrn.
t.0326 725588, 0728 400454
AKARI Claudia Bohemica x AIDA Český sirius        11.06.02
ch.st. BRÁNA SEVERU                    7,2 černí
Eva Véghová, K Roháči 69, 257 03 Jankov
t. 0603 264361, zam. 0302 264361, 584348
VITORIO v.d.Nürburg x LOTTY Miréz Bohemia         15.07.02
ch.st. MIRÉZ BOHEMIA                   1,5 černí
Ferdinand Rezek, Dláţděná 130, 252 09 Pikovice-Hradištko 0,2 skvrn.
modří
LE ROY des Terres de la Rairie x ADARA z Bílého lomu 16.06.02
ch.st. Z BÍLÉHO LOMU                 3,0 modří
Dr.Petr Beránek, Minická 376/2, 181 00 Praha 8
t.02 33557472, 0316 537154


    Jihočeský kraj – poradce chovu – Jaroslava ŠÍPKOVÁ

krytí
černí-skvrnití
BLACK z Idina sadu x DOGA z Rotštýnských lesů       22.06.02
ch.st. ESPIR DOG
B.a B. Pavlátovi, Tyršova 279/III, 392 01 Soběslav
žlutí – žíhaní
LEXUS Norach x ADÉLA Plavnická strouha          14.05.02
Diana Lansdorfová, Vitorazská 27, 378 10 České Velenice
BOLDRIK Dino Dinno x IBIZA Allav             14.06.02
ch.st. ESPIR Dog
B.a B. Pavlátovi, Tyršova 279/III, 392 01 Soběslav
ED Jiţní pláň x ATILA Primus Haná             18.06.02
ch.st. ESPIR DOG
B. Pavlátová, Tyršova 279/III, 392 01 SoběslavMoravskoslezský a Zlínský kraj – poradce chovu – Hel. KOVALOVÁ

krytí
černí-skvrnití
AMON Dog Eros x SAVANNAH Bonoda             17.07.02
Mojmír Pírek, 798 13 Vrbátky 181, t. 0508 382134
vrhy
modří
GOLF Myszatka x GABRIELA od Řeky Ondřejnice       07.06.02
H.Kovalová, 739 44 Brušperk 852             1,0 modří
Žlutí-žíhaníí
LEWIS Norach x ISMAILLE Allav              14.07.02
Hana a Radim Kučovi, Veverkova 3, Ostrav, t.069 6718802 1,0 ţlutí
        Jihomoravský kraj a Vysočina
     poradce chovu - MVDr. Milan Štourač, CSc.

Krytí:
Žlutí – žíhaní
Brutus Dino – Dinno x Carey Dino – Dinno          21.05.02
Alena Kresťanpolová, Morkůvky 136, 691 42 Klobouky
IBER Norach x IRÉN Allav                  17.06.02
Ing.Igor Geissel, 664 34 Kuřim , tel. 05-41230558
LEWIS Norach x ETNA Tedog                 02.08.02
Zdeněk Kovařík, Chválkovice na Hané 22, tel. 0604322647
Černí – skvrnití
Zorba Indios dell´Armida x Vespa Regia Uttis        30.07.02
Iveta Herinková, Skryje 13, Dolní Loučky
Modří
BRICAR´S Bival Via x AJJA Falko Moravia          05.07.02
Ivana Krchňáková, Hlavní 145, 624 00 Brno, tel. 0723458595
BRICARŚ Bival Via x BRENDA Tomiva             18.08.02
Lenka Křenová, Vinohradní 501, 696 61 Vnorovy, tel.0732847398
Vrhy:
Žlutí – žíhaní
RIFIFI des Terres de la Rairie x LAWINIA Norach      14.04.02
Ch.st. NORACH                vrh P     2,3 ţlutá
K. Carda, Hradčany 80, 666 03 Tišnov            1,2 ţíhaná
BRUTUS Dino-Dinno x GINEWRA Dino-Dinno           31.05.02
Ch.st. DINO – DINNO             vrh J     3,1 ţlutá
Al. Kresťanpolová, Morkůvky 136, 691 72 Klobouky
BARONE Indios dell´Armida x WEST Bonoda          03.06.02
Ch.st. BONODA                vrh A     0,2 ţlutá
M. Štourač, St. Bonoda 14, 664 31 Česká          3,1 ţíhaná
IBER Norach x KIRBY Norach                 14.06.02
Ch.st. NORACH               vrh Q      2,1 ţlutá
K. Carda, Hradčany 80, 666 03 Tišnov            1,4 ţíhaná
     Kraj Liberecký, Královéhradecký a Pardubický
       poradce chovu – Miroslav VÁCLAVÍK

krytí
černí-skvrnití
BRUTUS Torvitas x GAYLIN Karann            05.07.02
J.Vach, Dolany 34, 533 45 Opatovice n.L.
FORD Dolanský dvůr x INESIS Dolanský dvůr       18.08.02
Aleš Kučera, Dolany 25, 533 45 Opatovice n.L.
modří
LION v.d.Auguren x ZULLI Dog Bessen          30.07.02
P.Musilová, Linhartice 47, 571 01 Mor. Třebová
vrhy
černí-skvrnití
ORTEGO od Bibiky x WHITE z Rotštýnských lesů     09.0602
ch.st. Z ROTŠTÝNSKÝCH LESŮ         vrh J   1,0 plášť
Jana Votrubcová, Chutnovka 58, 51101 Turnov     1,4 černá
ORTEGO od Bibiky x BAKCHANTA z Rotštýnských lesů 12.06.02
ch,st, WIESLAWA          vrh A       3,1 černá
V.Cupáková, Bazar Malý Rohozec, 511 01 Turnov     1,1 š.tygr
                           1,0 modrá
                         1,0 porcel. tygr
žlutí-žíhaní
X Odeon x FÉBE Hastav                 01.07.02
ch.st. VLČETÍNSKÁ SAMOTA      vrh C       1,2 ţlutá
V. Michálková, Horní Vlčetín 1, 463 43 Český dub  0,1 ţíhaná


 Plzeňský a Karlovarský kraj – poradce chovu – Václav KRS

krytí
žlutí-žíhaní
ALEX Janyde x CASSIOPEA Hvězdný luh         18.07.02
CH.ST. HVĚZDNÝ LUH
Jiří Štěpán, Pobřeţní 218, 334 01 Přeštice, 0602 853633
LEXUS Norach x YANA Hodeom              13.08.02
ch.st. DOG-LOME
Jiřina Krsová, 5. května 560, 334 01 Přeštice, 0607 988336
černí-skvrnití
PENDRAGON d´Iskandar x QUARTETT Bohemia Abrus        28.08.02
ch.st. BOHEMIA ABRUS
Jana Štětková, Severní 716, 348 15 Planá u M.L., 0602 414004
modří
CHRIS Cevelob x CELLY z Alecra               11.07.02
ch.st. Z ALECRA
M.Pitlíková, Fibichova 17, 323 00 Plzeň, 0604 732376
EDDY v. Hünengrab x HAPPY Dog Cevelob            30.08.02
ch.st. CEVELOB
Milan Krinke, Pode Dvory, 323 21 Plzeň, 0602 174282
vrhy
černí-skvrnití
ZORBA Indios dell´Armida x CHEER Dog Lome          02.08.02
ch.st. DOG LOME                       2,3 černí
Jiřina Krsová, 5. května 560, 334 01 Přeštice,
 0607 988336, 019 7983043 , e-mail : dog-lome@quick.cz
ROCKY BALBOA z Nadkašny x CHARITA Dog-Lome         03.08.02
ch.st. DOG-LOME                      1,1 skvrn.
Jiřina Krsová, 5. května 560, 334 01 Přeštice,      1,2 černí
0607 988336, 019 7983043                 3,0 plášť.
žlutí-žíhaní
IBER Norach x KATARENA d´oro Villaggio           20.08.02
ch.st. DOG-LOME                     1,1 ţlutí
Jiřina Krsová, 5. května 560, 334 01 Přeštice      0,1 ţíhaní
t. 0607 988336
           VÝSTAVY
    Světová výstava psů – AMSTERDAM
     vítězové v jednotlivých barevných rázech
              žlutí-žíhaní
           Světový vítěz mladých
pes  DOGIWOGIN S´On Ludwig XIV.
    maj. A.+ J.Vitkainen, D.Bousfield /SF/
fena  ORCA Norach
    maj. H.J.Aenderl /D/
             Světový vítěz
pes  KOLONEL BLITZ v.d. Lingestreek
    maj. B.P. de Hay /NL/
fena  MATRA MURENA Jag.Sza
    maj. J. Sziapka /PL/
             černí-skvrnití
           Světový vítěz mladých
pes  SIR HENRY vom Hause Rawert
    maj. E. Hollensteiner /D/
fena  ROMINA vom Schloss Laupheim
    maj. W. + M. Rühl /D/
             Světový vítěz
pes  ZEUS de Lemarois
    maj. D. Tsokos /B/
fena  PERRY vom Wiesengrund
    maj. H.+ H. Schmidt /D/
               modří
           Světový vítěz mladých
pes  CHAMP von Iron Creek
    maj. B. Fischer /D/
feny  DONNA DELINE v. Rosherta
    maj. M.J. de Rooy /NL/
             Světový vítěz
pes  HOTPOINT´S REGAL Blue Star
    maj. E. Bugge /N/
fena  CHIA NIZABELL Cevelob
    maj. Jaroslava Šípková /CZ/
   Výstava Eu.DDC 2002 - AMSTERDAM
         vítězové podle barevných rázů
PSI
barva žlutá      KOLONEL BLITZ v.d. Lingestreek
            ch. F.v ARKEL
            maj. B.P. de Hay /NL/

barva žíhaná      MANUEL GARCIA dell Élsa
            maj. Carchen Maria Rosa /I/

barva skvrnitá     LASALLE v. Wiesengrund
            maj. H. + H. Schmidt /D/

barva černá      IMAM v. Gut Neila
            maj. A. + P.NEE /D/

barva modrá      HOTPOINT´S REGAL Blue Star
            maj. E. Gugge /N/

FENY
barva žlutá      HOLLY-KYRA van het Pleasurehome
            maj. Ineke Plaizir-Bergman /NL/

barva žíhaná      AURORA´S Hope Aida
            maj. E. Balogh /H/

barva skvrnitá     KEEKEBOO v.d. Feldblume
            maj. J.M. Schmal-Teunissen /NL/

barva černá      PERRY v. Wiesengrund
            maj. H. + H. Schmidt /D/

barva modrá      JARRUDH´S KOMMISSN v.d. Ovidefarm
            maj. Y. proper /NL/
         GRATULUJEME
Manţelům Karlovi a Martině Cardovým
ORCA Norach
fenka z jejich chovu získala titul Světový vítěz mladých

Jaroslavě Šípkové,
jejíţ fenka CHIA NIZABELL Cevelob
získala titul Světový vítěz
(chovatel Milan KRINKE)

  foto – Světová vítězka 2002 – CHIA NIZABELL Cevelob
Děkujeme těm, kteří se se svými dogami těchto výstav zúčastnili
za vynikající prezentaci českého chovu a našeho klubu.
Jmenovitě dále děkujeme panu Petru Němcovi, ţe náš klub
reprezentoval na jednání delegátů členských států Eu. DDC.
 Mezinárodní výstava psů – PRAHA - 09. 06. 2002
         rozhodčí – Luboš KVASNIČKA
            barevný ráz černý
psi – třída mladých
MONTY JACK Miréz Bohemia   16309 M.Košek      V1,CAJC
MARKÝZ Jackův smích 16573       L.Vrbová    V2
psi – mezitřída
ALAN z Hlinišťat        16161 B.Henzlová    VD
psi – třída otevřená
ARON z Kladrubské chaloupky 15853 J.Zástěra      VD1
LEONARDO Miréz Bohemia    16123 L.Dvořák      vyloučen
psi – třída šampionů
QUANTO Bohemia Abrus 15863 D.Tůmová V1,CAC,CACIB
feny – třída mladých
MONTANA Jackův smích     16578 E.Zůrková     V1,CAJC
feny – mezitřída
CHRISTIN Dog-Lome       16071 M.Svoboda V1,CAC,CACIB
AŠA z Hlinišťat        16167 B.Henzlová     VD2
feny – třída otevřená
AIGA Český Sirius       15878 P.Janoušek     V1,CAC
ANETT od Hanínského lomu   15310 Z.Havlíček     V2,r.CAC
BERENIKA Avkyt        15803 D.Švecová     V3
feny – třída šampionů
RAYEN Bohemia Abrus 16141 D.Tůmová      V1,CAC,r.CACIB
            barevný ráz modrý
psi – třída mladých
IKAR Cevelob         16384 J.Blaţek      V1,CAJC
ALFONSO od Zabartoničí    16498 Z.Řezníček     V2
psi – třída otevřená
INGUL z Hrádku Kunratic     15487  J.Rychtář
V1,CAC,CACIB
CHRIS Cevelob 16008   manţ.Broţovi   V1,r.CAC,r.CACIB
CANDY z Šumova sadu      16001 M.Šercl      VD3
BORIS z Města Rakovníka    15494 N.Bidrmanová    VD4
CONAN Bohemia Ouni      15446 K.Štěpánková    VD
FORS Chvalčovický luh     15621 J.M.Valouškovi VD
feny – třída mladých
IZOLDE Cevelob 15390 M.Krinke   V1,CAJC,BOB
feny – mezitřída
AGATHA Robert´s Dog      16276 J.M.Sporkovi    V1
AGÁTA Vlčetínská samota    16113 V.Michálková    V2
feny – třída otevřená
AGLAIA Blue Inferno    15377 Ing.Špačková V1,CAC,r.CACIB
HEIDY od Řeky Ondřejnice 15472     D.Hofírková V2,r.CAC
DOROTKA Bohemia Ouni      16055 P.Chaurová   V3
INES Hvězdný luh        16080 L.Vejraţková  V4
feny – třída šampionů
CHIA NIZABELL Cevelob        16012 J.Šípková
V1,CAC,CACIB
           barevný ráz skvrnitý
psi – mezitřída
TAISHAN REKENER Harlekin    16320 T.Kašparová   VD1
psi – třída otevřená
ESTON Furiant Morava    16131 manţ.Páclovi V1,CAC,r.CACIB
feny – třída mladých
MONA LISA Jackův smích     16577 M.Krajčová   V1,CAJC
feny – mezitřída
BEAUTYFUL BRENDA Říčanská hvězda 16229 D.Tůmová V1

         rozhodčí – Miroslav VÁCLAVÍK
            barevný ráz ţíhaný
psi – třída dorostu
ASCANI v.Graslic       16608 B.Filipiová    VN1
AMIGO v. Graslic       16604 B.Filipiová    VN2
psi – třída mladých
JAMBO Hvězdný luh      16412 L.Ţurková     V1
psi – třída otevřená
KENT Norach         15246 F.Gebauer     VD1
feny – třída mladých
NEVADA Norach        16327 I.Smejkal     VD1
BAIRA Bářin sen       16356 J.Motyková     D
feny – třída otevřená
KATARENA d´Oro Villagio   16318 J. a V. Krsovi   V1
feny – třída veteránů
BRONIE z Kraje města     12077 J.Bílková     VD1
            barevný ráz ţlutý
psi – třída mladých
BUTCH Bářin sen    16355 L.Malínská,M.Čapek    V1
EXIT z Idina sadu      16556 J.Fiala      V2
BRUNO Bářin sen       16354 M.Saulichová    VD3
EMÍR z Idina sadu      16552 Z. a I. Fišerovi  VD4
BACK Bennabet        16288 N.Koubalová    D
psi - mezitřída
CHAMP ze Staré Cianky    16180 J. a V. Krsovi   V1,CAC
psi – třída otevřená
ARLON Laudánum-Dadlen 15907 I. Fišerová    V1
ALEX Janyde      15382 L.Arnold     V1,CAC,CACIB
LEXUS Norach     15836 R.Rout, J.Krsová V2,r.CAC,r.CACIB
feny – třída mladých
ELIZABETH Koce Petr 16344 A.Hrušková     V1,CAJC
JESSIE Hvězdný luh  16421 M.Daňková     VD2
ERIKA Big-Lord    16646 J.Bílková     VD3
ANITA Zahrada Mazlíčků 16561 Z.Ponáhlý    D
feny – mezitřída
METAXA Norach     16122 I.Smejkal   V1,CAC,CACIB,BOB
YANA Hodeom      16241 J. a V.Krsovi V2,r.CAC,r.CACIB
feny – třída otevřená
RYBANA od Bibiky SPKP 266 J.Rybanský,K.Carda V1,CAC
ADÉLA Plavnická strouha 15689 D.Lansdorfová V2,r.CAC
YSA Hodeom      16243 J.Hodan      V3
feny - třída šampionů
SWETLANA v.d.B. Weldenstein VDH DDC108663 M.Pintzka V1,CAC
zprava : YANA Hodeom,               RYBANA od Bibiky
KATARENA d´oro Villaggio, CHAMP ze Staré Cianky
    INTERCANIS – MVP BRNO – 30. 06. 2002
           rozhodčí – Petr NĚMEC
             barevný ráz černý
psi – třída mladých
CVALÍK v. Wiederholz 16462 I.Gubani     V1,CAJC
MARKÝZ Jackův smích 16573 L.Vrbová     V2
psi –mezitřída
WANDAL Regia Uttis   16303 I.Herinková  V1,CAC,r.CACIB
ARGUS z Hlinišťat   16162 V.Foukal    V2,r.CAC
psi – třída otevřená
DORIAN v.d.Bocksleite VDH/DDC 107337 E.Ammon V1,CAC
psi – třída šampionů
DINO z Josefovských bud 15631 J.Kudrna   V1,CAC
QUANTO Bohemia Abrus 15863 D.Tůmová     V2,r.CAC
feny – třída mladých
MONTANA Jackův smích 16578 E.Ţůrková    V1,CAJC
AILEN Black Triumf   16581 L.Buriánková  VD
TENNY od Bibiky    16743 J.Dostál    D
feny – mezitřída
PANNY od Bibiky    SPKP 241 J.Rybanský V1,CAC,r.CACIB
feny – třída otevřená
CHRISTIN Dog-Lome   16071 M.Svoboda,L.Pozlerová V1,CAC
ERA Furiant Morava   16134 M.Pinkava   V2,r.CAC
feny – třída šampionů
CH.RAYEN Bohemia Abrus 16141 D.Tůmová    V1,CAC
            barevný ráz modrý
psi – třída mladých
IBIS Cevelob       16383 I.Homolková   V1,CAJC
ALFONSO od Zabartoničí 16498 Z.Řezníček     V2
psi – třída otevřená
FORS Chvalčovický luh 15621 m.Valouškovi     V1,CAC,CACIB
KONDOR z Nové Cianky 15535 D.Liška        V2,r.CAC,r.CACIB
feny – třída mladých
GEISCHA Bohemia Ouni 16430 m.Hromadovi      V1,CAJC,BOB
LOTA Dolanský dvůr    16508 L.Komárková   VD
feny – mezitřída
IZOLDE Cevelob 16390 M.Krinke         V1,CAC,r.CACIB
DAJA Dajhar    16289 Macháček,Palkovičová  V2,r.CAC
JCH.UNA DONNA Margarejro PKR/II-66057 A.Sroczyňska V3
BERTA Falko Moravia 16190 J.Radmacherová V4
feny – třída otevřená
AGLAIA Blue Inferno  15377 M.Špačková   V1,CAC
JASMIN Medium PKR/II/65522 A.Pyziak V2,r.CAC
VIRGINIA von den Auguren VDH/DDC 10213 m.Brück   V3
feny – třída šampionů
CH.BODDY Bival Via SKP/SPKP 2001 M.Grull V1,CAC,CACIB
          barevný ráz skvrnitý
psi – třída mladých
MARCUS AURELIUS Jackův smích 16572 J.Vaněček V1,CAJC
psi – třída šampionů
ESTON Furiant Morava 16131 m.Páclovi V1,CAC,CACIB,BOB
feny – třída dorostu
COLETA Ţelezný kámen 16630 V.Přivřel   VN
feny – třída mladých
MARLON Miréz Bohemia 16310 A.Treu V1,CAJC
MONA LISA Jackův smích 16577 M.Krajčová V2
BERTA Beruška     16467 H.Brhelová  VD3
feny – mezitřída
BEAUTYFUL BRENDA Říčanská hvězda 16229 D.Tůmová V1,CAC
feny – třída šampionů
CH.VICTORIA Regia Uttis 16014 I.Herinková V1,CAC,CACIB

         rozhodčí – Josef HODAN
          barevný ráz ţíhaný
psi – třída mladých
ZANZIBAR Bonoda    16584 MVDr.M.Štourač    VD1
psi – třída otevřená
GLEN Bohemica Hastav 15946 Š.Šamánková      VD1
feny – třída dorostu
ALFA Bohemia Quercus 16599 M.Havelková      VN1
feny – třída mladých
EVITA Koce Petr    16347 J.Vystrčil      VD1
CUCCI Dog Bessen   16369 m.Měřínští      D
NEVADA Norach     16327 I.Smejkal      D
feny – mezitřída
REGINA od Bibiky   SPKP 262 J.Rybanský  V1,CAC,CACIB
feny – třída otevřená
KATARENA d´oro Villaggio 16318 V.Krs       V1,CAC
WHITNEY Bonoda    16051 Mgr.Vaňková     V2,r.CAC
            barevný ráz ţlutý
psi – třída mladých
ALFA ROMEO von Auryn /DDC 111189 H.+J. Brück      V1,CAJC
EMÍR z Idina sadu   16552 I.+Z.Fišerová       VD2
BACK Bennabet     16288 N.Koublová        VD3
ALOIS Čajový lístek  16587 D.Šídlo          VD4
psi – mezitřída
CHAMP ze Staré Cianky 16180 V.Krs           V1
RAMON od Bibiky    SKJ/SPKP/257 J.Rybanský     V2
psi – třída otevřená
PHOENIX des Terres de la Rairie LOF/055211 G.Scholz  V1
                        CAC, CACIB, BOB
CH.LEWIS Norach    15835 m.Večeřovi    V2,r.CAC,r.CACIB
AGOSTINI Bystřická de Oran 15981 O.Zatloukal      V3
ARLON Laudánum Dadlen 15907     I.Fišerová     V4
feny – třída mladých
CHEYEENE Dino Dinno 16550 m.Kresťanpolovi       V1,CAJC
CLAY Dog Bessen    16368 J.Vystrčil        V2
LOLA z Nové Cianky   16427 P.Janoušek        V3
NATALIA Norach     16325 Z.+D.Bartončíkovi     V4
feny – mezitřída
RYBANA od Bibiky    SKJ/SPKP/266 Rybanský+Carda V1,CAC
feny – třída otevřená
YANA Hodeom      16241 V.Krs       V1,CAC,r.CACIB
METAXA Norach     16122 I.Smejkal         V2,r.CAC
    Národní výstava psů – Ml. Boleslav – 28. 07. 02
          rozhodčí – Milan KRINKE
            barevný ráz černý
psi – třída mladých
MONTY JACK Miréz Bohemia 16309 M.Košek V1,CAJC
psi – mezitřída
PASODOBLE-N Della Baia Azzurra 16774 V.Krs V1,CAC,NV
psi – třída otevřená
BALLT Moab         15744 S.Herůfek VD
feny – třída mladých
MONTANA Jackův smích    16578 E.Ţůrková VD
feny – mezitřída
MIRA Miréz Bohemia     16311 V.Adlt   V1
feny – třída otevřená
CHRISTIN Dog-Lome       16071 M.Svoboda V1,CAC,NV,BOB
PANNY od Bibiky        SPKP 241 J.Rybanský V2,r.CAC
AIGA Český Sirius       15878 P.Janoušek    V3
ANETT od Hanínského lomu   15310 Z.Hsvlíček    V4
            barevný ráz skvrnitý
psi – třída veteránů
SENNY z Rotštýnských lesů   12114 R.Adamů V1,vít.veteránů
feny – třída mladých
MARLON Miréz Bohemia     16310 A.Treu    V1,CAJC
BERUŠKA od Babiččina údolí 16446 L.Jasanský      V2
            barevný ráz modrý
psi – třída mladých
ALFONSO od Zabartoničí    16498 Z.Řezníček    V1
psi – mezitřída
IKAR Cevelob         16384 J.Blaţek V1,CAC,NV,BOB
psi – třída otevřená
FORS Chvalčovický luh     15621 manţ.Valouškovi V1,CAC
CANDY z Šumova sadu      16001 M.Šercl      VD2
feny – mezitřída
DAJA Dajhar-Dog SPKP 282 Palkovičová,Macháček V1,CAC,NV
feny – třída otevřená
HENNY ze Staré Cianky     16117 V.Krs       V1, CAC
INES Hvězdný luh       16080 L.Vejraţková   V2
ANETT Robert´s Dog      16277 D.Machová     VD3
            barevný ráz ţíhaný
psi – třída dorostu
M´LUIS Hvězdný luh      16680 M.Špičáková    VN
psi – třída mladých
ASCANI v.Graslic       16608 B.Filipiová    D
psi- třída otevřená
CAKY u Rychlého ďábla     15222 B.Filipiová    V1,CAC
X Odeon            15678 I.Záboj      V2
XERXES Bonoda         16102 J.Porkert     VD3
feny – třída dorostu
M´LARA Hvězdný luh      16681 J.Horáková    VN
feny - třída mladých
NEVADA Norach         16327 I.Smejkal     VD1
BARIA Bářin sen        16356 J.Motyková    VD2
feny – mezitřída
NINA RICCI Norach       16329 M.a K. Cardovi V1,CAC
feny – třída otevřená
REGINA od Bibiky   SPKP 262 J.Rybanský    V1,CAC,NV,BOB
            barevný ráz ţlutý
psi – třída mladých
BUTCH Bářin sen       16355 Malínská,Čapek V1,CAJC
BRUNO Bářin sen       16354 M.Saulichová  V2
EMÍR z Idina sadu      16552 Fišerová,Hrušková VD3
BACK Bennabet        16288 N.Koublová   VD4
psi –mezitřída
CHAMP ze Staré Cianky    16180 V.Krs      V1,CAC,NV
AMOS Neradog        16280 J.Tichá     V2,r.CAC
BOND Bennabet        16291 K.Polívková   VD3
psi – třída otevřená
ARLON Laudánum Dadlen    15907 I.Fišerová   V1,CAC
ASIR Bářin sen       15831 R.Erboli    V2, r.CAC
feny – třída mladých
CHEYEENE Dino Dinno     16550 m.Kresťanpolovi V1,CAJC
LOLA z Nové Cianky     16427 P.Janoušek   V2
JAPPER-F Benarsen   DCB PK 0147/01 m.Cardovi  V3
ELIZABETH Koce Petr     16344 A.Hrušková   V4
ANATHEME von Graslic    16611 R. Patolánová  VD
AURA Bohemia Quercus    16601 M.Hájková    VD
JANIKA Hvězdný luh     16418 J.Štěpán    VD
JESSIE Hvězdný luh     16421 M.Daňková    VD
feny – mezitřída
ROXY od Bibiky       SPKP 265 J.Rybanský  V1,CAC
AYLIN Neradog        16286 Mgr.F.Čemus   V2
feny – třída otevřená
METAXA Norach        16122 I.Smejkal    V1,CAC
IVANKA Allav        15601 V.Valeš     VD2
       CHRISTIN Dog-Lome, V1, CAC, NV, BOB
   Mezinárodní výstava – Mladá Boleslav – 8. září 2002
         Posuzovatel – Josef HODAN
            Barevný ráz žlutý
Psi – třída mladých
EMÍR z Idina sadu      16552  I.Z.Fišerovi  V1,CAJC
YAGO Bonoda         16333  J.Hieke     VD2
BRUNO Bářin sen       16354  M.Saulichová  VD3
DUFFY Nová-Anaj       16634  J.Císařová   D
Psi – mezitřída
BUTCH Bářin sen       16355  Malínská,Čapek V1,CAC
Psi – třída otevřená
EFENDI v.CLAFFINTIN  VDH/DDC109057 M.Pintzka
                    V1, CAC, CACIB, BOB
LEWIS Norach        15835 m.Večeřovi      V2,r.CAC
ARLON Laudánum Dadlem   15907 I.Fišerová      V3
ASIR Bářin sen       15831 R.Erboli       VD4
Psi – třída šampionů
CH.LUIDOR z Kuţni Napoleonskiej PKRII-51702 K.Heybowicz
                    V1,CAC, r. CACIB
Feny – třída mladých
JAPPER-F Benarsen     PK 01570 m.Cardovi     V1,CAJC
JANIKA Hvězdný luh     16418 J.Štěpán       V2
LOLA z Nové Cianky     16427 P.Janoušek      V3
ANATHEME v.Graslic         R.Patolánová    V4
AURA Bohemia Quercus    16601 M.Hájková      VD
JESSIE Hvězdný luh     16421 M.Daňková      VD
ERIKA Big Lord       16646 J.Bílková      D
Feny – mezitřída
NATALIA Norach       16325 I.a D.Bartončíkovi V1,CAC
ELIŠKA Koce Petr      16343 A.Dušková      V2,r.CAC
ELIZABETH Koce Petr    16344 A.Hrušková      VD3
Feny – třída otevřená
NAPOLEONKA z Kuţni Napoleonskiej PKR//-66289 P.Roczniak
                           V1, CAC
METAXA Norach       16122 I.Smejkal      V2,r.CAC
VICTORIE Bonoda      15935 A.Nováková      V3
GWYNET ze Staré Cianky   15727 S.Lanková      V4
Feny – třída šampionů
CH.SVETLANA v.d.Burg Veldenstein VDH/DDC 108663 M.Pintzka
                      V1, CAC, r. CACIB
           Barevný ráz žíhaný
Psi – třída dorostu
M´LUIS Hvězdný luh      16680 M.Špičáková    VC
Psi – třída otevřená
JAMBO Hvězdný luh      16412 L.Ţurková     D
Psi – třída šampionů
CH.D´ARTAGNAN Pangea     PKR II 56870 P.Roczniak V1,CAC
Feny – třída mladých
BARIA Bářin sen       16356 J.Motyková    V1,CAJC
Feny –mezitřída
NINA RICCI Norach      16329 m.Cardovi     V1,CAC
Feny – třída otevřená
REGINA od Bibiky       SPKP 262      V1,CAC,CACIB
           Barevný ráz modrý
Psi – třída mladých
ALFONSO od Zabartoničí    16498 Z.Řezníček    V1,CAJC
IKAR Cevelob         16384 J.Blaţek     V2
Psi – mezitřída
IBIS Cevelob         16383 I.Homolková V1,CAC,CACIB
Psi – třída otevřená
CHRIS Cevelob        16008 P.Broţ    V1,CAC,r.CACIB
FORS Chvalčovický luh    15621 m.Valouškovi   V2,r.CAC
HASSAN Hvězdný luh      15960 P.Šulová     VD3
ESTEBAN Bohemia Ouni     16150 M.Bartoš     D
Psi – třída šampionů
CH.ISHTAR v. Sonnenschein VDH/DDC 108424 G,Tempel V1,CAC
Feny – třída mladých
LAURA Dolanský dvůr     16507 A.Kučera   V1,CAJC,BOB
KATTY Hvězdný luh      16547 Š.Musilová    V2
Feny – mezitřída
IZOLDE Cevelob        16390 M.Krinke V1,CAC,r.CACIB
DAJA Dajhar Dog       SPKP 282 Palkovičová V2,r.CAC
Feny – třída otevřená
AGLAIA Blue Inferno     15377 M.Špačková    V1
AGÁTA Vlčetínská samota   16113 V.Michálková   V2
Feny – třída šampionů
CH. HEIDY od Řeky Ondřejnice 15472 D.Hofírková V1,CAC,CACIB

          Posuzovatel - Miroslav VÁCLAVÍK
             Barevný ráz černý
Psi – třída dorostu
BODY z Hlinišťat         16690 L.Samek    VN1
Psi – třída mladých
MARKÝZ Jackův smích       16573 L.Vrbová   V1,CAJC
Psi – mezitřída
WANDAL Regia Uttis      16303 I.Herinková V1,CAC,CACIB
MONTY Jack Miréz Bohemia   16309 M.Košek V2, r.CAC, r.CACIB
PASODOBLE-N Dell Baia Azzurra 16774 V.Krs      V3
Psi – třída otevřená
PEGASSO Bohemia Abrus     15676 V.Kyselová   VD1
ALAN z Hlinišťat       16161 B.Henzlová   VD2
Feny – třída mladých
ANIČKA z Pernštýnských hradeb 16527 P.Malíř     V1
Feny – mezitřída
FIFTY z Ritštýnských lesů   16184 J.Votrubcová  V1
Feny – třída otevřená
ANETT od Hanínského lomu   15310 Z.Havlíček   V1,CAC
CHRISTIN Dog-Lome       16071 M.Svoboda    V2,r.CAC
BARBORA Avkyt         15801 ing.Nitschová  V3
            Barevný ráz skvrnitý
Psi – třída mladých
MARCUS Aurelius Jackův smích 16572 J.Vaněček    V1
Feny – mezitřída
BUTTERFLY Claudia Bohemica 16459 Mar.Štětková V1,CAC,CACIB
MARLON Miréz Bohemia     16310 A.Treu     V2,r.CAC
Feny – třída otevřená
BERUŠKA od Babiččina údolí 16446 L.Jasanský     V1
Feny – třída šampionů
CH. VICTORIA Regia Uttis 16014 I.Herinková  V1,CAC,CACIB,BOB
    VICTORIA Regia Uttis, třída vítězů, V1, CAC, CACIB, BOB
VÝSLEDKYKLUBOVÉ VÝSTAVY NĚMECKÝCH DOG
ŢELIVKA – 31. 08. 2002
barevný ráz ţlutý
posuzovatel MVDr. Milan ŠTOURAČ, CSc.

1   P baby   ANDREW   Sylvadog Bohemia
   CMKU/ND 16837 VN4   J.Husička
2   P baby   ARNEY   Sylvadog Bohemia
   CMKU/ND 16838 VN1   S.Lanková
3   P baby   ARWIN   Sylvadog Bohemia
   CMKU/ND 16839 N    H.Koksteinová
4   P baby   AUGUSTIN  Rendog
   CMKU/ND 16836 VN2   R.Patolánová
5   P baby   BOURBON  Bystřická de Oran
           VN3  A.Hrycík
6   P baby   PONTI   Norach
           VN  Š.Kvapilová
7   P dorostu GERO    z Alecra
           VN1  M.Garbiniová
8   P dorostu MAX     z Nové Cianky
    CMKU/ND 16685 VN2  M.Rejţková
9   P mladých  ALFA ROMEO von Auryn
    VDH DDC 111189 V1 CAJC KVM H.Bück
10  P mladých  APOLLO   od Piastovské věţe
    CMKU/ND 16362  V3 Bílková,Glass
11  P mladých  BRUNO   Bářin sen
    CMKU/ND 16354  V2 M.Saulichová
12  P mladých  BUTCH   Bářin sen
    CMKU/ND 16355  V4 Čapek,Malínská
13  P mladých  DERRY   z Údolí Sv. Kryštofa
    CMKU/ND 16359 V   L.Praţáková
14  P mladých  EBONY   Koce Petr
    CMKU/ND 16339  V  P.Hrušková
15  P mladých  EMÍR   z Idina sadu
    CMKU/ND 16552  V  I.Fišerová
16  P mladých  ESSEX   z Idina sadu
    CMKU/ND 16554  V  E.Mazáčová
17  P mladých  LUCAS   z Nové Cianky
    CMKU/ND 16423  V  S.Zadáková
18 P mladých    LUMPUR    Allav Flodur
    CMKU/ND 16548    V   R.Valla
19 P otevřená    AGOSTINI   Bystřická de Oran
    CMKU/ND 15981    D   O.Zatoukal
20 P otevřená    ARLON    Laudánum Dadlen
    CMKU/ND 15907 V      I.Fišerová
21 P otevřená    ASIR     Bářin sen
    CMKU/ND 15831 V      R.Erboli
22 P otevřená    CH. LEXUS Norach
    CMKU/ND 15836 V2 r.CAC Krsová, Rout
23 P otevřená    LEWIS    Norach
    CMKU/ND 15835 V3     R.Večeřová
24 P otevřená    RAMON    od Bibiky
    SPKP 257      V4   J.Rybanský
25 P otevřená    SAILOR    Yankari
    65422/I/00     V1 CAC A.Filar
26 P vítězů     CH. ALEX   Janyde
    CMKU/ND 15382 V2 r. CAC L.Arnold
27 P vítězů     CH. ZUMO   de Garaba
    pkr.II-66440  nepřítomen R.Budziak
28 P vítězů     PHOENIX   des Terres de la Rairie
    LOF 055211    V2 CAC KV G.Scholz
227 P vítězů    AKIM     vom Schloss Seehof
    VDH/DDC 108207 V3     R.Förtsch
29 F baby      AKKI     Sylvadog Bohemia
    CMKU/ND 16842    VN  M.Pelcová
30 F baby    AMBRA-SUNNY Sylvadog Bohemia
    CMKU/ND16843 VN4     J.Kolovrátníková
31 F baby      AUDREY    Sylvadog Bohemia
    CMKU/ND 16848 VN3     S.Lanková
32 F baby      BONA     Bystřická de Oran
    VN1 Z.Plesar nejhezčí štěně - fena
33 F baby      PENELOPE Norach
              VN2 J.Ondroušek
34 F dorostu    M´LUNA    Hvězdný luh
    CMKU/ND 16684    VN2 Š.Musilová
35 F dorostu    MARIA    z Nové Cianky
    CMKU/ND 16687    VN1 Krsová, Rout
36 F mladých    AMAROCK von Graslic
    CMKU/ND 16610    V   K.Chramosilová
37 F mladých    ANATHEME von Graslic
    CMKU/ND 16611    V   R.Patolánová
38 F mladých  ANNA     von Auryn
   VDH DDC 111194 V2   T.Nitzgen
39 F mladých  ELIŠKA    Koce Petr
   CMKU/ND 16343  V   A.Dušková
40 F mladých  EMMA     Koce Petr
   CMKU/ND 16345  V4   M.Hanzaliusová
41 F mladých  ERIKA    Big Lord
   CMKU/ND 16646  nepřítomna J.Bílková
42 F mladých  CHEYEENE Dino Dinno
   CMKU/ND 16550  V   A.Kresťanpolová
43 F mladých   JANIKA   Hvězdný luh
   CMKU/ND 16418 nepřítomna J.Štěpán
44 F mladých   JAPPER - F Benarsen
   CMKU/ND 16876/  V3  m.Cardovi
45 F mladých   JESSIE   Hvězdný luh
   CMKU/ND 16421  V   M.Daňková
46 F mladých   LOLA    z Nové Cianky
   CMKU/ND 1642 V1 CAJC KVM P.Janoušek
47 F mladých   LUISA   z Nové Cianky
   CMKU/ND 16428 V    L.Kunzová
48 F mladých   MOLLY    von der Bocksleite
   VDH/DDC 111744   V K.Gewinner
49 F otevřená  ASHLEY   Tutor Dominus
   CMKU/ND 15944  V   M.Tošovská
50 F otevřená   AYLIN   Neradog
   CMKU/ND 16286 nepřítomna F.Čemus
51 F otevřená   GWYNET ze Staré Cianky
   CMKU/ND 15727 V    S.Lanková
52 F otevřená   HAKY    Bohemica Hastav
   CMKU/ND 16175 V     H.Stavovčíková
53 F otevřená   HEXA    Bohemica Hastav
   CMKU/ND 16178 V3    J.Krs
54 F otevřená   CHERI   Hvězdný luh
   CMKU/ND 15957 nepřítomna K.Brůţková
55 F otevřená  METAXA   Norach
   CMKU/ND 16122 V4    I.Smejkal
56 F otevřená  NATALIA   Norach
   CMKU/ND 16325  V   Z.Bartončíková
57 F otevřená  NIKÉ    Norach
   CMKU/ND 16328 V1 CAC KV Ţ.Danadová
58 F otevřená  ROXY    od Bibiky
   SPKP 265    V   J.Rybanský
59 F otevřená  RYBANA  od Bibiky
   SPKP 266  V2 r.CAC Carda, Rybanský
60 F otevřená  VICTORIE Bonoda
   CMKU/ND 15935 V   A.Nováková
61 F vítězů   KARIN  Allav Flodur
   CMKU/ND 16042 V1 CAC R.Valla

barevný ráz ţíhaný
posuzovatel Jiřina KRSOVÁ

62 P dorostu     UTAH GRANDE Yankari
2132/XXXVIII/01 VN1 nejhezčí pes dorostu E.Kalbarczyk
63 P mladých     ARAMIS    Bohemia Quercus
    CMKU/ND 16592 dostatečný J.Novotný
64 P mladých    ASCANI    von Graslic
    CMKU/ND 16608 D      B.Filipiová
65 P mladých    JAMBO     Hvězdný luh
   CMKU/ND 16412    VD1 L.Ţurková
66 P otevřená    CAKY     u Rychlého ďábla
    CMKU/ND 15222    nepřítomna Filipiová
67 P otevřená    CALVIN    z Údolí Sv. Kryštofa
   CMKU/ND 15712    D    L.Praţáková
68 P otevřená    FÜRST-ROEN v. d. Bocksleite
   VDH DDC 108616 V3      P.Jungwith
69 P otevřená    GLEN     Bohemica Hastav
   CMKU/ND 15946    V2 r.CAC Š.Šamánková
70 P otevřená    JONAS    Norach
   CMKU/ND 14771    D    V.Holacká
71 P otevřená    RUSSELL Yankari
   62288/I/99    V1 CAC A.Filar
72 P otevřená    XERXES    Bonoda
   CMKU/ND 16102 nepřítomna J.Porkert
73 P vítězů     ORTEGA    des Terres de la Rairie
   LOF 052 936   V1 CAC KV G.Scholz
74 F baby      PHRANCE Norach
             N    Z.Tesárek
75 F dorostu    M´LARA    Hvězdný luh
   CMKU/ND 16681 VN2      J.Horáková
76 F dorostu    MERLIN    Allav Flodur
   CMKU/ND 16783 VN1      R.Valla
77 F mladých     ABBA     Bohemia Quercus
   CMKU/ND 16598    nepřítomna M.Hájková
78 F mladých     ALFA     Bohemia Quercus
   CMKU/ND 16595    VD4 M.Havelková
79 F mladých     BARIA    Bářin sen
   CMKU/ND 16356    V2   J.Motyková
80 F mladých     MANDY    v.d. Bocksleite
   VDH/DDC 111746 V3      K.Gewinner
81 F mladých     ORCA     Norach
   CMKU/ND 16350     V1 CAJC KVM J.Aenderl
82 F otevřená     AJA     Béţový diamant
   CMKU/ND 15611     V4   J.Klíma
83 F otevřená     ALMA     Bystřická de Oran
   CMKU/ND 15987 dostatečná P.Jindrová
84 F otevřená     BENIE    Bennabet
   CMKU/ND 16292     D   L.Paštika
85 F otevřená     CITA     u Ryhlého ďábla
   CMKU/ND 15225     V   B.Filipiová
86 F otevřená     NEVADA Norach
   CMKU/ND 16327     V   I.Smejkal
87 F otevřená     REGINA    od Bibiky
  SPKP 262 V1 CAC KV nejkrásnější fena a
  nejkrásnější jedinec XXXIII. KV      J.Rybanský
88 F otevřená     SINA     v.d. Burg Thann
   DDC 109500      V3   H.a D. Gügel
89 F otevřená     TIFFANY Yankari
   2030/XXXVIII/01 nepřítomna E.Kalbarczyk
90 F otevřená     WHITNEY Bonoda
   CMKU/ND 16051    V2 r.CAC M.Vaňková
91 F vítězů    PHANTASIE von den Auguren
   VDH DDC 105722 V1 CAC T.Nitzgen


barevný ráz černý
posuzovatel Petr NĚMEC

92 P baby     DANTE     Ţelezný kámen
               VN3 V.Přivřel
93 P  baby     GORDON    Dajhar Dog
    CMKU/ND 16790    VN4 D.Mitiska
94 P  baby     NANTES    Jackův smích
    CMKU/ND 16809/02 nepřítomen R.Šimek
95 P  baby     NAPALM    Jackův smích
    CMKU/ND 16810    VN2 J.Lipenský
96 P  baby     VIVALDI   Bohemia Abrus
    CMKU/ND 16855/02 VN1
    nejhezčí štěně-pes Čelakovský,Kolková
97 P dorostu  IAN ZORBA   Dino Dinno
   CMKU/ND 16657   VN2 E.Vodáková
98 P dorostu  VIGO     od Bibiky
   CMKU/ND 16741   VN1  I.Smejkal
99 P ml.     ARCHIBALD z Pernštýnských hradeb
   CMKU/ND 1652 nepřítomen B.Zilvarová
100 P mladých   CAVIN    Český Sirius
   CMKU/ND 16476   V4 B.Psohlavcová
101 P mladých   CIPÍSEK   von Wiederholz
   CMKU/ND 16461   V3  T.Friede
102 P mladých   CVALÍK   von Wiederholz
   CMKU/ND 16462 V1 CAJC KVM D.Neumanová
103 P mladých  HÁDES    Jiţní pláň
   CMKU/ND 16613 VD    J.Bártík
104 P mladých  MARKÝZ    Jackův smích
   CMKU/ND 16573   V2  L.Vrbová
105 P otevřená  AKARI    Claudia Bohemica
    VDH DDC 109662   V1 CAC KV A.Schleicher
106 P otevřená  ARGUS    Credo Bohemia
   CMKU/ND 15253   VD P.Kašík
107 P otevřená  BALLT Moab
   CMKU/ND 15744 nepřítomen S.Herůfek
108 P otevřená MONTY JACK Miréz Bohemia
   CMKU/ND 16309   V4  M.Košek
109 P otevřená  ORTEGO    od Bibiky
   CMKU/ND 16402/00 V3   J.Votrubcová
110 P otevřená  PEGASSO   Bohemia Abrus
   CMKU/ND 15676   V  V.Kyselová
111 P otevřená  WANDAL    Regia Uttis
   CMKU/ND 16303 V2 r.CAC I.Herinková
112 P otevřená  ZORBA    Indios dell´Armida
   CMKU/ND 16521   V   K.Sedláčková
113 P vítězů   ABEL     von Wiederholz
   CMKU/ND 15136 V2 r.CAC K.Kostečková
114 P vítězů   DINO    z Josefovských bud
   CMKU/ND 15631   V3  J.Kudrna
115 P vítězů  CH.QUANTO   Bohemia Abrus
   CMKU/ND15863 V1 CAC D.Tůmová
116 F dorostu   DE LUXE   z Vachova dvora
   CMKU/ND 16777/02 VN M.Doubek
117 F dorostu   IVORY    Jiţní pláň
   CMKU/ND 16702/02 VN K.Brandová
118 F dorostu JOLANDA     Dog Lome
   CMKU/ND 16671/02 VN M.Šercl
119 F dorostu   JULIA     Dog Lome
   CMKU/ND 16673 nepřítomna J.Tichá
120 F dorostu  O´NIRVANA    Hvězdný luh
   CMKU/ND 16735/02 VN J.Horáková
121 F dorostu   UNIVERS    Bohemia Abrus
   CMKU/ND 16715/02 VN2 E.Véghová
122 F dorostu   USCHI     Bohemia Abrus
   CMKU/ND 16716 VN1
   nejhezčí fena dorostu J.Aenderl
123 F dorostu   VININA    od Bibiky
   SK-SKJ/SPKP 16740 VN4 m.Páclovi
124 F dorostu   YASSMINE    Regia Uttis
   CMKU/ND 16736     VN3 O.Baštová
125 F mladých    AMY     Beni Hasan
   CMKU/ND 16484     V2  J.Dvořáková
126 F mladých    ANIČKA    z Pernštýns. hradeb
   CMKU/ND 16527     V3  P.Malíř
127 F mladých    ANNIE    Beni Hasan
   CMKU/ND 16485 VD4 G.Bartušková
128 F mladých    ARLEN    Black Triumf
   CMKU/ND 16583     VD L.Janoch
129 F mladých    INSIDIA   d. Cinquanta Nereidi
   01/118894       VD A.Malaguti
130 F mladých    MINA     Jackův smích
   CMKU/ND 16576     VD K.Čadková
131 F mladých MONTANA      Jackův smích
   CMKU/ND 16578 V1 CAJC KVM E.Ţůrková
132 F mladých    XANTIPA   Regia Uttis
   CMKU/ND 16571     VD M.Šiler
133 F otevřená    AIGA    Český Sirius
   CMKU/ND 15878 V2 r.CAC P.Janoušek
134 F otevřená    BETH    z Rotštýnských lesů
   CMKU/ND 15567     VD V.Zachár
135 F otevřená    ERA     Furiant Morava
   CMKU/ND 16134 nepřítomna M.Pinkava
136 F otevřená CHRISTIN     Dog-Lome
   CMKU/ND 16071     V3  M.Svoboda
137 F otevřená    INESIS   Dolanský dvůr
   CMKU/ND 15630     V4  A.Kučera
138 F otevřená MATYLDA      Uttis
   CMKU/ND 14207 VD D.Neumannová
139 F otevřená    PANNY    od Bibiky
   SPKP 241 V1 CAC KV J.Rybanský
140 F vítězů    ANGIE   Enno Faden
   CMKU/ND 15672 V2 r.CAC M.Kumpan
141 F vítězů    ARWEN   von Wiederholz
   CMKU/ND 15144 V3 D.Neumannová
142 F vítězů  CH. RAYEN   Bohemia Abrus
   CMKU/ND 16141   V1 CAC D.Tůmová
143 F veteránů   BERIN   Sagan
   ČSHPK 10756/92   V2  A.Weisová
144 F veteránů   ESTONE  Jackův smích
   CSHPK 12293    V3  H.Frantová
145 F veteránů HARPYJE    Uttis
   CMKU/ND 12768 V1 nejhezčí veterán
   D.Neumannová


barevný ráz skvrnitý
posuzovatel Josef HODAN

146 P baby  WAN RING     od Bibiky
   CMKU/ND 16828    VN1 I.Smejkal
147 P dorostu CASANOVA     Moravia Tauri
   CMKU/ND 16785/02 VN1 Paličková,Lupínská
148 P dorostu   ITRI     z Rotštýnských lesů
   CMKU/ND 16749/02 VN3 I.Vařejčková
149 P dorostu   IWO     z Rotštýnských lesů
   CMK/ND 16750/02 VN2 Z.Kotrčová
150 P mladých   BOMBAX    Claudia Bohemica
   CMKU/ND 16453    V3  K.Gewinner
151 P mladých   BYRON    Credo Bohemia
   CMKU/ND 16451    V4  S.Čegan
152 P mladých MARCUS AURELIUS Jackův smích
   CMKU/ND 16572    V2  J.Vaněček
153 P mladých ROMAN POLANSKI
   Del Castello Delle Rocche 01/182263
   V1 CAJC KVM nejkrásnější pes KV
             G.Capovilla

154 P otevřená  EIK      Furiant Morava
   KU/ND 16129     VD4 M.Pírek
155 P otevřená OTTO VON NITRA od Bibiky
   SPKP 200   V2 r.CAC Ţ.Lajčiak
156 P otevřená  QUBRIK
   Del Castello Delle Rocche 01/78214
   V3         R. Brozolo
157 P otevřená QUENTINTARANTINO
   Del Castello Delle Rocche 00/74296
   V1 CAC KV      A.Malaguti
158 P vítězů  DRAGO       von der Wolfshöhle
   VDH/DDC 106285 V1 CAC J.Aenderl
159 P vítězů CH. ESTON      Furiant Morava
   CMKU/ND 16131    V3 m.Páclovi
160 P vítězů  CH. KLARK     od Bibiky
   SKJ/SPKP 118 V2 r.CAC J.Jančulová
161 P vítězů   OBELIX      D.Castello Delle Rocche
   99-3940   VD4   A.Malaguti
162 P veteránů SENNY       z Rotštýnských lesů
   ČSHPK/ND 12114/93 V1 nejhezčí veterán KV
              J.a R. Adamů
163 F baby    NAIROBI     Jackův smích
   CMKU/ND 16816/02 VN1 T.Skopal
164 F dorostu DOROTKA       z Vachova dvora
   CMKU/ND 16781/02 N3     J.Vach
165 F dorostu  ISORA      Dino Dinno
   CMKU/ND 16660 VN1 A.Kresťanpolová
166 F dorostu VERENTINA      od Bibiky
   VN2         J.Jančulová
167 F mladých  BÁRA       Credo Bohemia
   CMKU/ND 16452 nepřítomna J.Pravdová
168 F mladých  BERTA      Beruška
   CMKU/ND 16467    V2 H.Brhelová
169 F mladých  CAROL      Torvitas
   SKJ/SPKP 364 V1 CAJC KVM J.Jančulová
170 F mladých  CETTY      Torvitas
   CMKU/ND 16514 nepřítomna J.Uhlíř
171 F mladých   COLETA     Ţelezný kámen
   CMKU/ND 16630    VD V.Přivřel
172 F mladých   CYNTIA     Český Sirius
   CMKU/ND 16482 VD3 E.Véghová
173 F mladých   ELECTRA     od Pl. pramene
   CMKU/ND 16533    VD L.Havlíček
174 F mladých MONA LISA      Jackův smích
   CMKU/ND 16577 VD4 M.Krajčová
175 Fotevřená BEAUTYFUL BRENDA Říčan. hvězda
   CMKU/ND 16229    V3   D.Tůmová
176 F otevřená  BERUŠKA     od Babiččina údolí
   CMKU/ND 16446    VD L.Janský
177 F otevřená BUTTERFLY     Claud.Bohemica
   CMKU/ND 16459 V2 r.CAC M.Štětková
178 F otevřená   IZABEL   Damika
   CMKU/ND 16317 VD4 D.Kaucká
179 F otevřená   MARLON   Miréz Bohemia
   CMKU/ND 16310 V1 CAC     A.Treu
180 F vítězů  CH. DAFNE    Imposant Impéria
   CMKU/ND 15732 V2 r.CAC A.Kresťanpolová
181 F vítězů    QUEE LADY
   Del Castello Delle Rocche 00/123204
   nepřítomna       G.Capovilla
182 F vítězů    VICTORIA   Regia Uttis
   CMKU/ND 16014 V1 CAC KV I.Herinková

barevný ráz modrý
posuzovatel Václav KRS

183 P dorostu JONÁŠ     Dog Lome
   CMKU/ND 16665/02 N  R.Kludka
184 P mladých ALFONSO    od Zabartoničí
   CMKU/ND 16498  V2  Z.Řezníček
185 P mladých  IBIS    Cevelob
   CMKU/ND 16383  V1 CAJC KVM
            I.Homolková
186 P otevřená CANDY    z Šumova sadu
   CMKU/ND 16001 nepřítomen M.Šercl
187 P otevřená DASTTIN   Dajhar-Dog
   CMKU/ND 16295 VD4 J.Moravcová
188 P otevřená ESTEBAN   Bohemia Ouni
   CMKU/ND 16150  D  M.Bartoš
189 P otevřená CHRIS    Cevelob
   CMKU/ND 16008 V2 r.CAC m.Broţovi
190 P otevřená IKAR     Cevelob
   CMKU/ND 16384 V1 CAC KV J.Blaţek
191 P otevřená KONDOR    z Nové Cianky
   CMKU/ND 15535  V3  D.Liška
192 P vítězů BENJAMIN    v.d.Fränkis. Schweiz
   VDH/DDC 108342 V1 CAC J.Bauernschmitt
193 P vítězů  FORS    Chvalčovický luh
   CMKU/ND 15621  V3  M.Valoušková
194 P vítězů  JERRY    z Nové Cianky
   CMKU/ND 15093 V2 r.CAC P.Strbačka
195 F baby   GELLA    Dajhar-Dog
   CMKU/ND 16793/02 VN4 J.Pataky
196 F baby   HESSI    Bohemia Ouni
   CMKU/ND 16819/02 VN2 N.Andrusivová
197 F baby  HEXE      Bohemia Ouni
   CMKU/ND 16820/02 VN J.Hrstková
198 F baby HYDRA       Bohemia Ouni
   CMKU/ND 16821/02 VN1 V.Přibil
199 F baby CHEYENNE      Bohemia Ouni
   CMKU/ND 16825/02 nepřítomna V.Přibil
200 F baby CHRISTINE     Bohemia Ouni
   CMKU/ND 16827 VN3 A.Weisová
201 F dorostu FELLA      Dajhar Dog
   CMKU/ND 16705/02 VN1 J.Macháček
202 F dorostu FLAMENN     Dajhar Dog
   CMKU/ND 16707/02 VN2 R.Lomičová
203 F dorostu ICHITA     od Řeky Ondřejnice
   CMKU/ND 16758/02 N   H.Kovalová
204 F dorostu IRA       od Řeky Ondřejnice
   CMKU/ND 16762  N4   D.Šiler
205 F dorostu IRIS      od Řeky Ondřejnice
   CMKU/ND 16763/02 VN3 B.Kirschner
206 F mladých GEISCHA     Bohemia Ouni
   CMKU/ND 16430 V1 CAJC KVM m.Hromadovi
207 F mladých IMAGINATION Cevelob
     CMKU/ND 16387 V4 D.Beneš
208 F mladých IVETA      Dog-Lome
   CMKU/ND 16439  V2   V.Kvapil
209 F mladých KATTY      Hvězdný luh
   CMKU/ND 16547  V Š.Musilová
210 F mladých LAURA      Dolanský dvůr
   CMKU/ND 16507  V3   A.Kučera
211 F mladých LOTA      Dolanský dvůr
   CMKU/ND 16508  V   L.Komárková
212 F otevřená AGÁTA     Vlčetínská samota
   CMKU/ND 16113  V   V.Michálková
213 F otevřená AGATHA     Robert´s Dog
   CMKU/ND 16276  V   J.Sporková
214 F otevřená ANETT     Robert´s Dog
   CMKU/ND 16277  VD D. Machová
215 F otevřená DAJA      Dajhar-Dog
   CMKU/ND 16298  V3   J.Macháček
216 F otevřená DEDRA     Dog-Lome
   CMKU/ND 15017  V4   L.Sedláčková
217 F otevřená DENNIE     Dajhar-Dog
   CMKU/ND 16301 V2 r.CAC D.Bendová
218 F otevřená HAIKE     Hvězdný luh
   CMKU/ND 15962  VD A.Šůsová
219 F otevřená HANYKA     Hvězdný luh
   CMKU/ND 15963   VD K.Veverková
220 F otevřená IZOLDE     Cevelob
   CMKU/ND 16390 V1 CAC KV       M.Krinke
221 F vítězů   BOBBALA   v.d.Fränkischen Schweiz
   VDH/DDC 108345  V3  K.Gewinner
222 F vítězů  HEIDY     od Řeky Ondřejnice
   CMKU/ND 15472 V2 r.CAC       D.Hofírková
223 F vítězů  ICH. BODDY   Bival Via
   SKJ/SPKP 92/2001 V1 CAC      M.Grull
224 F vítězů  IRGIS     z Hrádku Kunratic
   CMKU/ND 15490 nepřítomna m.Broţovi
225 F veteránů CASSAN     Adyss
   CMKU/14270/96/94 nepřítomna J.Macháček
226 F veteránů ICH. CLERIE  Adyss
   CMKU/ND 13167   V1  M.Ţáčková


        Soutěţ o nejhezčí pár – přihlášeni byli :

majitel         barva       jméno psa a ch.stanice

Daniela Tůmová      černí      RAYEN Bohemia Abrus +
                      QUANTO Bohemia Abrus

MVDr. D. Neumannová    černí      ARSEN v.Wiederholz +
                      CVALÍK v.Wiederholz

Jitka Krsová, Daniel Rout ţlutí      MARIA z Nové Cianky +
                      LEXUS Norach

manţ. Páclovi       černí,skvrnití  VININA od Bibiky +
                      ESTON Furiant Morava

Jana Jančulová      skvrnití     CAROL Torvitas +
                      KLARK od Bibiky

manţ. Krinkeovi      modří       ISOLDE Cevelob +
                      IKAR Cevelob


vítězem se stal pár v barvě ţluté majitelů J.Krsové a D.Routa
     MARIA z Nové Cianky a LEXUS Norach
Soutěţ o nejlepší chovatelskou skupinu – přihlášeni byli :

 Jana Štětková       černí ch. stanice BOHEMIA ABRUS
  QUANTO, PEGASSO, RAYEN, USCHI, UNIVERS, VIVALDI
  Milan Krinke       modří    ch. stanice CEVELOB
       IKAR, IBIS, IZOLDE, CHRIS, IMAGINATION
MVDr. D. Neumannová     černí    ch.stanice v.Wiederholz
         ARWEN, ABEL, CVALÍK, CIPÍSEK
Jozef Rybanský      skvrnití    ch.stanice OD BIBIKY
 KLARK, OTTO VON NITRA ORTEGA,VININA, VERENTINA, PANNY
 Josef Krs         ţlutí  ch.stanice Z NOVÉ CIANKY
            MARIE, LOLA, LUISA

    vítězem se stala chovatelská stanice
  BOHEMIA ABRUS majitelky pí Jany ŠTĚTKOVĚ


Děkujeme touto cestou sponzorům XXXIII. klubové výstavy
Generální sponzor BIOFAKTORY Praha s.r.o. – NUTRI CAN
dále následujícím firmám a jednotlivcům :
SAMOHÝL a spol. v.o.s. Purina PRO PLAN
KSK BONO s.r.o,.
Tekro spol. s.r.o. APORT
DELIKAN
CANDY, spol.s.r.o. – Nutram, K9
Svět psů
Pes přítel člověka
Velkoobchod Salač – PRO PAG dog
FITMIN
EUROBEN s.r.o. – HAPPY DOG
Jiří Lahůlek – STAR PRO
Weber Mlýn – ACANA
A-VET s.r.o. – Hills
fa ABRUS – Planá u M.L.(maj. Jana Štětková)
Ing. Josef Klíma – Třebíč

a sice na posledním místě jmenovaným, ale jedněm z nejštědřejších
- manţelům Daně a Jaroslavu Tůmovým – upřímně děkujeme
    XXXIII. klubová výstava německých dog
         očima hlavního rozhodčího výstavy
           p. Miroslava VÁCLAVÍKA

     Naše výstava se letos konala na novém místě, a to ve velice
krásném prostředí rekreačního střediska Ţeliv.
    V pátek jsme se vraceli z dovolené a naše cesta mířila na
Vysočinu, alespoň na chvilku se pozdravit s přítomnými. Po sjezdu
z dálnice přes Humpolec jsme se dobře orientovali, dle klubového
značení. Při příjezdu k samotnému areálu jsem byl trochu rozčarován
příjezdovou komunikací, chvíli jsem váhal, zda místní most přejet, nebo
raději přejít. Po ujištění, ţe po něm jezdí i nákladní auta, jsem přejel
také. Vjel jsem do střediska, vše bylo zapomenuto, a areál nás uchvátil.
Vše vzorně uklizeno, všude přítomná čistota, výstavní kruhy nachystány,
vystavovatelé a návštěvníci se ubytovávali v pěkných chatkách, stanech,
ubytovacím zařízení. Nad ohněm se grilovala kuřata, která byla jedním
z prvních občerstvení.
    Areál se pomalu plnil, ovšem já jsem musel odjet s tím, ţe se
brzy ráno vrátím.
     Druhý den jsem slyšel, ţe to byl příjemně strávený večer,
hudba hrála do ranních hodin a některým ţe se nechtělo jít ani spát.
     Brzy ráno jsem se vrátil a nevěřil vlastním očím, celý areál
jakoby čekal na zahájení sezóny, zameteno, uhrabáno a perfektně
uklizeno.
     Návštěvníci se pomalu probouzeli, venčili své pejsky a
samozřejmě se začínali připravovat na vlastní soutěţení.
     S některými kolegy jsem se musel upřímně zasmát, kdyţ
vyprávěli, jaký to byl krásný večer i přes to, ţe přijeli pozdě v noci. Rád
jsem jim věřil.
     Nyní k vlastní výstavě :
Všichni delegovaní rozhodčí se zúčastnili porady, taktéţ i vedoucí kruhů
a zapisovatelé. Ředitelka výstavy zahájila výstavu, představila rozhodčí,
kterým popřála krásné psy, a vystavovatelům co nejlepší umístění.
     Začalo vlastní soutěţení. Jelikoţ jsem měl moţnost a zároveň i
povinnost pohybovat se okolo všech výstavních kruhů, měl jsem téměř
stále příjemný pocit, jelikoţ si myslím, ţe rozhodčí přistupovali ke své
práci profesionálně, coţ bylo znát ve
většině případů při vyhlašování jednotlivých tříd. Měl jsem ale téţ velice
příjemný pocit z vystavovatelů, kteří se chovali velice korektně, zvláště
pak ti začínající, se štěňaty a dorostem. Ti skutečně své zápolení
proţívali. Samozřejmě, ţe všichni nemohli vycházet z kruhů jako
vítězové, ale rozhodně ten jejich pejsek či fenka jsou v jejich očích ti
nejlepší a tak to má být.
     Vyhlášení celkových vítězů čekalo na závěr. K tomu skutečně
není co dodávat, bylo se na co dívat a rozhodčí nemohli udělat chybu,
kdyby ukázali na toho dalšího, ţe je ten nejlepší.
     Ten, kdo nastoupil při vyhlašování výsledků, si odnášel pěkné
ceny, včetně pohárů, které byly vystaveny po celou dobu trvání výstavy.
     Vše má svůj konec, ten měla i naše výstava. A co více k ní říci
…. Krásný areál, krásné počasí, krásní psi, příjemný personál, mnoho
dobrého jídla a pití, vzorně zajištěná výstava výborným kolektivem
výstavního výboru.
     Výstavu ukončila ředitelka výstavy poděkováním všem
vystavovatelům, rozhodčím, sponzorům i personálu areálu.
     Nechce se věřit, ţe za pár hodin jiţ pršelo a pršet vydrţelo do
konce druhého dne.
         REGINA od Bibiky – V1, CAC, Klubový vítěz
 Nejkrásnější fena klubové výstavy , Nejkrásnější jedinec klubové výstavy 2002


                        Chovatelská stanice HASTAV
                         ing. Hana STAVOVČÍKOVÁ

        Klubová výstava se skvěle vydařila
  Klubová výstava německých dog, která se uskutečnila v areálu
Sedlické přehrady na Vysočině, byla výborně připravená a zajištěná.
Domnívám se, ţe nejen západočeští chovatelé, ale i ostatní vystavující
i návštěvníci, byli se zabezpečením letošní výstavy spokojeni.
  Příjemné prostředí u vody, ubytování, dostatek parkovacích míst i
prostoru pro hafany, i sezení kolem kruhů včetně občerstvení, bylo na
poměry, na něţ jsme zvyklí z jiných výstav, velice kvalitní a dobře
nachystané.
  Všichni organizátoři letošní klubovky, kteří připravili zázemí pro
výstavu, kruhy, rozhodčí, i zapisovatelé, zasluhují poděkování. Bylo to
totiţ perfektní, protoţe jste svou prací pro ostatní vytvořili prostředí nejen
pro pěknou výstavu, ale i pro příjemné setkání se známými a přáteli.
  A to nehovořím o pěkných cenách za umístění, které jste sehnali.
  V neděli jsem se z Vysočiny vracela, protoţe z ní pocházím. Myslím,
ţe stejně jako já jste viděli, jak od rána pršelo. Napadlo mně, ţe snad
sám Bůh musí doma chovat přinejmenším jednu německou dogu,
protoţe sobota 30. srpna byla skutečně nádherným dnem pro všechny
chovatele německých dog.
  Přeji Vám všem zdraví a úspěchy v chovu a věřím, ţe jsme se
v areálu v Sedlici nesetkali naposled.
        ROMAN POLANSKI Del Castello Delle Rocche
  V1, CAJC, Klubový vítěz mladých, Nejkrásnější pes klubové výstavy 2002
          SAILOR Yankari – tř.otevřená – V1, CAC
MARIA z Nové Cianky, tř.dorostu VN1  NIKÉ Norach, tř.otevřená V1,CAC,KV
UTAH Grande Yankari, tř.dorostu VN1    REGINA od Bibiky V1,CAC,KV
                   Nejkrásnější fena KV, nejkrásnější jedinec KV
          Sina v.d.Burg Thann, třída otevřená V3
AKARI Claudia Bohemica         WANDAL Regia Uttis
tř. otevřená, V1, CAC, Klubový vítěz  tř. otevřená, V2, r.CAC
ROMAN POLANSKI             QUENTINTARANTINO
Del Castello Delle Rocche       Del Castello Delle Rocche
V1,CAJC, Klubový vítěz mladých     třída otevřená, V1,CAC,Klubový
nejkrásnější pes klubové výstavy    vítěz
          MARLON Miréz Bohemia, V1, CAC
         BUTTERFLY Claudia Bohemica, V2, r.CAC
IKAR Cevelob               HYDRA Bohemia Ouni
V1, CAC, Klubový vítěz          třída štěňat – VN1
IZOLDE Cevelob             ICH. BODDY Bival Via
tř. otevřená, V1, CAC, Klubový vítěz  tř. vítězů, V1, CAC
Nejkrásnější pár klubové výstavy    Závěrečné slovo ředitelky
MARIA z Nové Cianky a LEXUS Norach   XXXIII. Klubové výstavy 2002
                    Pí. Dany Tůmové
      Chovatelská stanice VON GRASLIC
       představuje ţíhaného psa      * 14. 10. 2001

           ASCANI VON GRASLIC
ICH. WANJA v.d. Mainschleife (Ch.Apoll v.d.B.Brenberg x Nina v.d.Mainschleife)
    x CITA u Rychlého ďábla (BANDIT z Cianky x BONY Černý vous)

ocenění tř.dorostu

VN1-OVP Ţatec /Findejs/

VN1-MVP Litoměřice /Krinke/
+ 3.místo o nejkr.dorost

VN1-MVP Praha /Václavík/

VN1-KVP Rokycany /Adlt/

VN1-KVP Klatovy /Pětioký/
              ASCANI – stáří 6 měsíců

    Blanka FILIPIOVÁ, B. Smetany 1738, 358 01 KRASLICE
          t. 0723 080449, 0605 807112
      Chovatelská stanice VON GRASLIC
       nabízí ke krytí ţíhaného psa   * 14.06.1998
         CAKY u Rychlého ďábla
ocenění :

V1,CAC,vítěz spec.
výstavy 2001/Hodan/

V2,r.CAC Spec.výstava 02/Adlt/

V3 MVP Brno 02/Krsová/

V1 CAC NV M.Boleslav 02/Krinke/

2x krajský vítěz,
2x oblastní vítěz, VTM
4.místo v soutěži o nejhezčího
psa krajské výstavy 00 K.Vary

o. CH. Bandit z Cianky (Ch.Peer v.Beelen x Ch.RESA Odeon)
m. Bony Černý vous (Ch. Chosé Bonoda x Jenny Vened)

Pes má překrásný pohyb, krásnou hlavu, bezvadně rovná záda. Všechny zuby,
dobrou barvu, rovné a pevné nohy vpředu i vzadu.
Kryjeme pouze zdravé a vitální fenky !!! Jako krycí poplatek chceme štěňátko
z kaţdého vrhu po něm. Nabídka platí stále.
    Další informace rádi sdělíme na tel. 0723 080449, 0605 807112
Blanka FILIPIOVÁ, B. Smetany 1738, 358 01 Kraslice, ČR
   ČESKÝ ŠAMPION mohutný modrý krycí pes
INGUL        z Hrádku Kunratic          * 30.3.99
 se prezentuje – 1xCAJC, 5xCAC, 4xCACIB, 1xr. CACIB, 2xBOB
o. LE ROY des Terres de la Rairie    m. ASTRA Bohemia Ouni
import Francie, Šampion ČR,       3x CACIB, 3x CAC, r.CAC
6xCAC, CACIB, BOB            r.CACIB,4xCAJC, 5xBOB
                    Český Junioršampion


   kontakt : Jaroslav  RYCHTÁŘ, Praha, tel. 0602 392379
      Chovatelská stanice
          BRNO DOG
       prodá žlutá štěňata
         ze spojení
     otec :  IBER Norach
Český Junioršampion, Český šampion, Slovenský šampion
      9x CAC, CACIB, BOB, 4x CAJC,
        Klubový vítěz mladých
     matka :  IRÉNN Allav
            3x CAC
    odběr štěňat počátkem října 2002


Kontaktní adresa
Ing. Igor GEISSEL
Tyršova 190, 664 34 Kuřim
t. 05 41230558, 0776 10073
  Chovatelská stanice        Jiţní pláň
  nabízí ke krytí černého psa dovezeného z Itálie

            ZORBA
      Indios dell´ Armida
  * 01. 11. 97                  výška 88 cm
      výstavní ocenění ze třech výstav :
    3x CAC, 2x CACIB, BOB, BIG, Klubový vítěz

          o:UGO Indios dell´Armida
     (SIAM Indios dell´Armida x NUMA Indios dell´Armida)
          m. SOLA Indios dell´Armida
    (RHEGAL Indios dell´Armida x NUMA Indios dell´Armida)
Kamila Sedláčková, Plavnická 502, 373 81 Kamenný Újezd
       tel.038 7998082, 0606 609948
         e-mail: pavelsed@volny.cz
        http://www.volny.cz.dogy.kam
   CH. LEXUS NORACH
           19. 10. 1999
  o. UNANNO Indios dell Armida   m. INETT Norach
       Šampion ČR, Junior Šampion
      7x CACIB, 4x r. CACIB, 4x BOB
       14x CAC, 3x CWC, 3x CACA
     Klubový vítěz mladých, 2x Národní vítěz
Jitka KRSOVÁ + Roman ROUT +42 0607 258794 Přeštice

								
To top