pracoviste93 00 by GXU0j0

VIEWS: 819 PAGES: 145

									Publikační činnost od roku 1993 – 2000 podle pracovišť 3. LF UK, aktualizace k 29.4.2005
Data jsou v zpracována podle hlášení publikací do SVI 3. LF. Evidují se publikace pouze u pracovníkŧ, kteří měli či mají pracovní úvazek u 3. LF
v daném roce. U pracovníkŧ, kteří ukončili pracovní poměr se data nedoplňují. Řazeno nejprve podle roku vydání, pak podle jména 1. autora..
V citaci je uvedena i hodnota IF a čísla VZ či grantů.

ÚSTAVY:

12120 - Ústav anatomie (45)
  1. LINC, R.; DOUBKOVÁ, A.: Anatomie hybnosti. Jinočany, H+H 1993, 285 s. [učební texty].
  2. STINGL, J.: Anatomické poměry ţlučových cest a oblasti papily, jejich anomálie a úskalí pro kliniku. In: Píha, J.; Schill, F.; Hajas, V.: Endoskopická
   chirurgie ţlučových cest. Benešov, SZZ 1993, S. 7-22. [autor statě, sborník].
  3. STINGL, J.: Morphology of the Skeletal Muscle Blood Vessels. Praha, Univerzita Karlova 1993, 182 s. [monografie].
  4. STINGL, J.: Příspěvek ke klinické anatomii tlustého střeva. In: Píha, J.; Schill, P.; Hajas, V.: Endoskopické - laparoskopické - chirurgické zákroky na
   ţlučových cestách a ţaludku. Sborník 3.celostátní konference, Benešov u Prahy, 20.-22. dubna 1994. Benešov u Prahy, SSZ 1994, S. 96-99. [autor
   statě, sborník].
  5. STINGL, J.; HOLÝ, S.; KOVANDA, J.: Mechanical Properties of Selected Biological Structures. In: Biomechanics of Man 94, 5th Internat. Conf.,
   Benešov, Sept. 13.-16. 1994. Praha, Ústav teoretické a aplikované mechaniky 1994, S. 140-143. [autor statě, sborník].
  6. STINGL, J.; KLEPÁČEK, I.: Ontogenesis of the Vascular Bed in the Human Skeletal Muscles. Fortschrifte der Medizin 4, 1994, roč. 2, s. 99-103.
   [pŧvodní].
  7. STINGL, J.; RHODIN, J.A.G.: Early Postnatal Growth of Skeletal Muscle Blood Vessels of the Rat. Cell and Tissue Research, 1994, roč. 275, (3), s.
   419-434. [pŧvodní s IF]. IF: 2,065/94
  8. PETROVICKÝ, P.; STINGL, J.; KONVIČKOVÁ, S.: Biomateriály a morfologie. Pedagogika a výzkum. 28.11.1995. Abstrakta a krátká sdělení. Praha,
   Karolinum 1995, 96 s. [editor sborníku].
  9. STINGL, J.: Topografická pitva III. Končetiny. Praha, Karolinum 1995, 90 s. [učebnice VŠ].
 10. STINGL, J.: Variety mimojaterních ţlučových cest, jejich tepen a pankreatických vývodŧ. (Varieties of extrahepatic biliary ducts, their arteries, and
   pancreatic ducts). Rozhledy v chirurgii, 1995, roč. 74, (1), s. 13-16. [přehledový].
 11. STINGL, J.; ČECH, P.; DOUBKOVÁ, A.; HOLÝ, S.; KOVANDA, J.; KRÁL, J.: Contribution to the Ankle Joint Injury during Car Crash. Surgical and
   Radiologic Anatomy, 1995, roč. 17, (3), s. 229. [abstrakt s IF]. IF: 0,163/95
 12. STINGL, J.: Atlas topografické anatomie. Praha, Grada Publishing 1996, 300 s. [překlad].
 13. STINGL, J.; HILBELINK, D.R.; BRODIN, J.A.G.: Differences in microcirculatory bed arrangement in some muscles of the rat and golden hamster.
   International Journal of Microcirculation, 1996, roč. 16, (1), s. 1-7. [pŧvodní s IF]. IF: 0,500/96
 14. STINGL, J.; REJMONTOVÁ, J.: Lymfatická drenáţ jícnu a ţaludku - anatomické poznámky. In: Říha, J.; Schill, P.: Endoskopické - laparoskopické -
   chirurgické zákroky na ţlučových cestách a ţaludku 4-1996. Sborník 4. celostátní konference Benešov u Prahy 18. - 20. dubna 1996. Benešov u Prahy,
   SZZ 1996, S. 58-61. [stať].
 15. STINGL, J.; REJMONTOVÁ, J.: Parasympatická inervace ţaludku - anatomický přehled. In: Říha, J.; Schill, P.: Endoskopické - laparoskopické -
   chirurgické zákroky na ţlučových cestách a ţaludku 4-1996. Sborník 4. celostátní konference Benešov u Prahy 18. - 20. dubna 1996. Benešov u Prahy,
   SZZ 1996, S. 55-57. [stať].
 16. TURKOVÁ, Z.: Somatologie: metodický návod pro učitele středních zdravotnických škol. 1. Praha, Scientia Medica 1996, 64 s. [učebnice SŠ].
 17. TURKOVÁ, Z.: Somatologie: metodický návod pro učitele středních zdravotnických škol. 2. Praha, Scientia Medica 1996, 63 s. [učebnice SŠ].
 18. TURKOVÁ, Z.: Somatologie: pracovní sešit pro střední zdravotnické školy. 1 . Praha, Scientia Medica 1996, 64 s. [učebnice SŠ].
 19. TURKOVÁ, Z.: Somatologie: pracovní sešit pro střední zdravotnické školy. 2 . Praha, Scientia Medica 1996, 63 s. [učebnice SŠ].
 20. STINGL, J.: Topographical Dissection III. Extermities. Praha, Karolinum 1997, 90 s. [učebnice VŠ].
 21. TURKOVÁ, Z.; KOVANDA, J.: 'Seat belt' syndrom v dětství. (Seat belt syndrome in childhood). Rozhledy v chirurgii, 1997, roč. 76, (7), s. 339-341.
   Číslo grantu: GAČR 106/96/1468, GAUK 318/97C, [pŧvodní].
 22. ASCHKENAZI, S.; KOVANDA, J.; STINGL, J.; KARL, J.; SCHOENFELD, A.: Airbagy: ýhody a rizika v těhotné populaci. (Airbags: benefits and risks in
   the pregnant population). The International Journal of Risk and Safety in Medicine, 1998, roč. 11, (1), s. 85-91. [pŧvodní].
 23. LINC, R.; DOUBKOVÁ, A.: Anatomie hybnosti. (Anatomy of the Locomotor system). Praha, Karolinum 1998, 224 s. [učebnice VŠ].
 24. RIEDLOVÁ, J.; LINHOVÁ, M.; BLÁHA, P.; VIGNEROVÁ, J.: Debrachycefalizace a polohování dětí po narození. (Debrachycephalization and Positioning
   of Infants after Birth). Česko-slovenská pediatrie, 1998, roč. 53, (10), s. 618-622. [pŧvodní].
 25. BÁČA, V.; ŠKUBAL, J.; STINGL, J.: Správnost uţívání anatomické nomenklatury ve vybraných českých odborných časopisech. (Correct Use of
   Anatomical Terminology in Selected Czech Professinoal Journals). Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (11), s. 551-555. [pŧvodní].
 26. DOUBKOVÁ, A.; KRBEC, M.; ŠTULÍK, J.; ŠTĚŇHOVÁ, H.: Topografie struktur uloţených před hrudní a bederní páteří. (Topography of Prevertebral
   Structures in Thoracic and Lumbar Spine). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (4), s. 206-212.
   [pŧvodní].
 27. HALAŠKOVÁ, M.; ČECH, P.: Zmapování ultrastruktury chrupavky kolenního kloubu a zhodnocení jejích změn po tlakové zátěţi. (Topographical
   description of the knee articular cartilage structure and analysis of its changes after load pressure).In: Zborník abstraktov. Bratislava, Slov. anat. spol.
   1999, S. 12.Konference: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. Číslo VZ: MSM
   111200003. [autor abstrakta, sborník].
 28. KOVANDA, J.; ČECH, P.; KRAVARČÍK, J.; SEICHERTOVÁ, A.; STINGL, J.: Relationship between the morphology and mechanical stiffness of selectedd
   human organs. In: Abstract Book of 5th Congr. Europ.Assoc.Clin.Anat. Constanta, Eur. Assoc.Clin.Anat. 1999, S. 120.Konference: 5th Congr.
   Europ.Assoc.Clin.Anat. 3.-5.6.1999, Constanta Rumunsko. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor abstrakta, sborník].
 29. LINC, R.; DOUBKOVÁ, A.: Anatomie hybnosti 1. Praha, Karolinum 1999, 247 s. [učebnice VŠ].
 30. LINC, R.; DOUBKOVÁ ALENA: Anatomie hybnosti II. díl Splanchnologia. (Anatomy of the Locomotor system. Vol.2.). Praha, Karolinum 1999, 146 s.
   [monografie].
 31.  RIEDLOVÁ, J.; PALYZOVÁ, D.; NOVÁKOVÁ, I.: Basic Somatometric Parameters of Patients with Juvenile Hypertension. In: Abstracts,“World
    Anthropology at the Turn of the Centuries'. Praha, SET OUT 1999, S. 27.Konference: IVth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička,
    August 31-September 4 1999 Prague and Humpolec. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].
 32.  STINGL, J.; ČECH, P.; KOVANDA, J.; KOVANDOVÁ, H.; KRAVARČÍK, J.; SEICHERTOVÁ, A.; VOLÁK, V.: Morphological, mathematical and
    biomechanical aspects of traffic injuries. In: Zborník abstraktov. Bratislava, Slov. anat. spol. 1999, S. 90-91.Konference: 38. Zjazd Slovenskej
    anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor abstrakta, sborník].
 33.  VIGNEROVÁ, J.; BLÁHA, P.; KOBZOVÁ, J.; KREJČOVSKÝ, L.; RIEDLOVÁ, J.: Rŧst a vývoj školní mládeţe. (Growth and Development of
    Schoolchildren). Česko-slovenská pediatrie, 1999, roč. 54, (11), s. 628-631. [pŧvodní].
 34.  ČECH, P.: Praha-Evropské město kultury roku 2000-nezná rodný dŧm nositele Nobelovy ceny Carla Ferdinanda Coriho! (The Prague-born Nobel
    laureates Carl Cori and Gerty Cori). Praktický lékař, 2000, roč. 80, (7), s.409-412. [přehledový].
 35.  HALAŠKOVÁ, M.; SEICHERTOVÁ, A.; ČECH, P.; STANĚK, Z.: Chrupavka kolenního kloubu v obraze polarizačního světelného a transmisního
    elektronového mikroskopu. (Knee Joint Cartilage in Polarization Optical and Transmission Electron Microscopes). Česká revmatologie, 2000, roč. 8,
    (4), s.127-132. Číslo VZ: MSM 111200003, [pŧvodní].
 36.  JELEN, K.; OTÁHAL, S.; DOLEŢAL, A.; ŘEZNÍČEK, J.; TURKOVÁ, Z.: Laparoseismographic and Cinematographic Recording of Pregnant Uterus'
    Response to Impact Load . In: Vaverka, F.; Janura, M.: Biomechanics of man 2000. Olomouc, Univerzita Palackého 2000, s.56-59.Konference:
    Biomechanics of man 2000, VIII Conference of the Czech Society of biomechanics with International Participation Olomouc November 24-25 2000.
    [autor statě, sborník].
 37.  PALYZOVÁ, D.; NOVÁKOVÁ, I.; PEJZNOCHOVÁ, H.; ZIKMUND, J.; RIEDLOVÁ, J.: Homocysteinemie a její korelace s vybranými metabolickými a
    somatickými markry primární hypertenze u dospívajících. (Homocysteinemia and its corelation with metabolic and somatic markers of primary
    hypertension in adolescents). Česko-slovenská pediatrie, 2000, roč. 55, (Suppl.1), s.29. Konference: 4. Český pediatrický kongres s mezinárodní
    účastí. 7.-9.9.2000. Hradec Králové. [abstrakt].
 38.  PAULOVÁ, M.; BLÁHA, P.; VIGNEROVÁ, J.; RIEDLOVÁ, J.: Influence of Positioning of Infants on Long-Term Changes of Cephalic Dimensions. Central
    European Journal of Public Health, 2000, roč. 8, (2), s.83-87. [pŧvodní].
 39.  RIEDLOVÁ, J.; PALYZOVÁ, D.; NOVÁKOVÁ, I.: Antropologický příspěvek k identifikaci fenotypu primární hypertenze. (Anthropological Contribution to
    Identifications of Phenotype). Diabetologie, Metabolismus, Endokrinologie, Výživa, 2000, roč. 3, (Suppl. 3), s.51. Konference: 4. kongres o
    ateroskleróze, 7.-9. 12. 2000 Špindlerŧv Mlýn. [abstrakt].
 40.  STINGL, J.; HANSEN-SMITH, F.M.: Development of the Vascular System in Skeletal Muscle. In: Risau, W.; Rubanyi, G. M.: Morphogenesis of
    Endothelium. Amsterdam, Harwood Academic Publ. 2000, s.207-236. [autor kapitoly, monografie].
 41.  STINGL, J.; LEBEDA, P.; MARKOVÁ, H.; ŠTĚŇHOVÁ, H.: Poznámky ke klinické anatomii páteřního kanálu. (Comments to the Clinical Anatomy of the
    Vertebral Canal). Bolest, 2000, roč. 3, (1), s.4-9. [přehledový].
 42.  TURKOVÁ, Z.: Somatologie 1. Pracovní sešit pro střední zdravotnické školy. (Somatology 1). Praha, Scientia Medica 2000, 64 s. [autor učebnice,
    učebnice SŠ].
 43.  TURKOVÁ, Z.: Somatologie 2. Pracovní sešit pro střední zdravotnické školy. (Somatology 2). Praha, Scientia Medica 2000, 64 s. [autor učebnice,
    učebnice SŠ].
 44.  VIGNEROVÁ, J.; BLÁHA, P.; KOBZOVÁ, J.; KREJČOVSKÝ, L.; PAULOVÁ, M.; RIEDLOVÁ, J.: Growth and Development of School Children. Central
    European Journal of Public Health, 2000, roč. 8, (1), s.21-23. [pŧvodní].
 45.  VIGNEROVÁ, J.; BLÁHA, P.; KOBZOVÁ, J.; KREJČOVSKÝ, L.; PAULOVÁ, M.; RIEDLOVÁ, J.: Některé charakteristiky školních dětí s nadváhou. (Some
    Characteristics of Overweight Schoolchildren). Česko-slovenská pediatrie, 2000, roč. 55, (2), s.107-110. [pŧvodní].

12170 - Ústav biochemie a pathobiochemie (23)
 1. APOLD, J.; EIKEN, H.G.; SVENSSON, E.; KUNERT, E.; KOZAK, L.; ČECHÁK, P.; GÜTTLER, F.; GILTAY, J.; LICHTER-KONECKI, U.; MELLE, D.;
   JARUZELSKA, J.M.: The Phenylketonuria G272X Haplo Type 7 Mutation in European Populations. Human Genetics, 1993, roč. 92, (2), s.107-109.
   [pŧvodní s IF]. IF: 2,666/93
 2. HACH, P.; BOROVANSKÝ, J.; VEDRALOVÁ, E.: Melanosome - a nophisticated organelle. Sborník lékařský, 1993, roč. 94, (2), s. 113-123. [pŧvodní].
 3. HACH, P.; BOROVANSKÝ, J.; VEDRALOVÁ, E.: Morphometric Parameters of Isolated Melanosomes. Functional and Developmental Morphology,
   1993, roč. 3, (3), s. 200-204. [pŧvodní].
 4. ŢÁK, A.; ZEMAN, M.; HÁTLE, K.; VRÁNA, A.: Vliv u -3 mastných kyselin na sekreci ţlučových lipidŧ u krys s fruktózou indukovanou hyperlipidemií .
   (Influence of u-3 Fatty Acids on the Secretion of Bile Lipids in Rats with Hyperlipidemia Induced with Fructosis). Česká a slovenská gastroenterologie,
   1994, roč. 48, (1), s. 19-24. [pŧvodní].
 5. BOROVANSKÝ, J.; EYGENDANL, D.; SMIT, N.; MOMMAAS, M.; VERMEER, B.J.; PAVEL, S.: Melanogenesis in Transfected Fibroblast Induces
   Lysosomal Activation. 4th European Congress of Cell Biology, Praha 28.4.1994. Cell Biology International, 1994, roč. 18, s. 4764. [abstrakt s IF]. IF:
   1,042/94
 6. BOROVANSKÝ, J.; HACH, P.; SMETANA, K.; MALBOHAN, I.; ELLEDER, M.: Attempte to Induce Melanosome Degradation in Vivo. 5th Meeting of the
   European Society for Pigment Cell Research, Vienna 19.10.-22.10.1994. Melanoma Research, 1994, roč. 4, (suppl. 2), s. 44. [abstrakt s IF]. IF:
   1,094/94
 7. BOROVANSKÝ, J.; MOMMAAS, M.; SMIT, N.; KYGENDAAL, D.; WINDER, A.J.; VERMEER, B.J.; PAVEL, S.: Melanogenesis in Transfected Fibroblasts
   Induces Lysosomal Activation. Melanoma Research, 1994, roč. 4, (suppl. 2), s. 16. [abstrakt s IF]. IF: 1,094/94
 8. BOROVANSKÝ, J.; STŘÍBRNÁ, J.; ELLEDER, M.; NETÍKOVÁ, I.: Thymidine Kinase in Malignant Melanoma. Melanoma Research, 1994, roč. 4, (5), s.
   275-279. [pŧvodní s IF]. IF: 1,094/94
 9. VEDRALOVÁ, E.; BOROVANSKÝ, J.: Evaluation of Serum Sialic Acid Fractions as Markers for Malignant Melanoma. Cancer Letters, 1994, roč. 78, (1-
   3), s. 275-279. [pŧvodní s IF]. IF: 1,264/94
 10. MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DYRYNKOVÁ, V.; SVOBODA, B.; KAŇKA, J.; FOLAUF, V. : Reaktanty akutní fáze jako moţné markery
   u ovariálního karcinomu . (Acute phase reactants as possible markers of ovarian cancer). Klinická biochemie a metabolismus, 1995, roč. 3, (4), s.
   217-219. [pŧvodní].
 11. ČECHÁK, P.; HEJCMANOVÁ, L.; RUPP, A.: Long-term Follow-up of Patients Treated for Phenylketonuria (PKU). Results from the Prague PKU Center.
   European Journal of Pediatrics, 1996, roč. 155, (Suppl. 1), s. 59-63. [přehledový s IF]. IF: 1,127/96
 12. KIMLOVÁ, I.; PROCHÁZKOVÁ, Z.: Screening Downova syndromu. Výsledky tříleté studie . (Down syndrome screening. Results of three-year study).
    Česká gynekologie, 1996, roč. 61, (2), s. 75-78. [pŧvodní].
 13.  MRNKA, L.; NOVÁKOVÁ, O.; PELOUCH, V.; NOVÁK, F.: Phospolipid Composition in the Rat Heart Exposed to Pressure Overload from Birth.
    Physiological Research, 1996, roč. 45, (1), s. 83-85. [pŧvodní s IF]. IF: 0,532/96
 14.  MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; FOLAUF, V.; SVOBODA, B.: Interleukin 6 a jeho význam v lékařství. (Interleukin-6 and its role in medicine). Klinická
    biochemie a metabolismus, 1996, roč. 4 , (1), s. 13-17. [pŧvodní].
 15.  MUSIL, J.; PŘEVOROVSKÁ, S.; MARŠÍK, F.: Numerická stimulace činnosti umělého srdce. (Numeric stimulation of artificial heart activity). Lékař a
    technika, 1996, roč. 27, (3), s. 53-55. [pŧvodní].
 16.  MUSILOVÁ, S.; MUSIL, J.; KVAPIL, M.: Cystická fibróza - závaţné onemocnění ovlivňující nutriční stav a energetickou potřebu i u nemocných v
    dospělém věku. (Cystic fibrosis - severe disease affecting nutririon state and energetic consumption even in adult patients). Vnitřní lékařství, 1996, roč.
    42, (3), s. 171-174. [pŧvodní].
 17.  PREISS, J.; BÖHM, J.; HYNEK, K.; DVOŘÁKOVÁ, M.; ZVÁROVÁ, J.: Korelace neuropsychologických zkoušek s denzitou bílé hmoty mozku u
    schizofrenie. (Correlation of neuropsychological tests with density of white cerebral matter in schizofrenia). Česká a slovenská psychiatrie, 1996, roč.
    92, (1), s. 3-17. [pŧvodní].
 18.  SVOBODA, B.; KAŇKA, J.; FOLAUF, V.; SVÁROVSKÝ, J.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DYRYNKOVÁ, V.:
    Interleukin-6 a reaktanty akutní fáze v diagnostice ovariálního karcinomu. (Interleukin-6 and acute phase reactants in diagnostics of ovarian cancer).
    Česká gynekologie, 1996, roč. 61, (4), s. 234-239. [pŧvodní].
 19.  HYÁNEK, J.; ČECHÁK, P.: 3. sympozium Mezinárodní společnosti pro novorozenecký screening. 12. sympozium národních společností pro
    novorozenecký screening. Boston, 21.-24.10 1996. Česko-slovenská pediatrie, 1997, roč. 52, (3), s. 165-166. [ostatní].
 20.  MALBOHAN, I.; FIALOVÁ, L.: Stopové prvky, lidská výţiva a zdraví. (Trace element, human nourishment and the health). Časopis lékařů českých,
    1997, roč. 136, (11), s. 356-359. [pŧvodní].
 21.  NOVÁKOVÁ, O.: Vzpomínka na prof. MUDr. RNDr. Jana Musila, DrSc. Klinická biochemie a metabolismus, 1997, roč. 5/26, (1), s. 65. [ostatní].
 22.  HEJCMANOVÁ, L.; HNÍKOVÁ, O.; DEZORTOVÁ, M.; ČECHÁK, P.; KRAČMAR, P.: The Neonatal Compulsory Screening Programme in Prague Centre,
    Czech Republic 1999. In: Book of Abstracts. Stockholm, ISNS 1999, S. 125.Konference: 4th Meeting of the International Society for Neonatal Screening,
    June 13-16 1999 Stockholm Sweden. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].
 23.  ČECHÁK, P.: Vodní a elektrolytické hospodářství.. Sedimentace erytrocytŧ, C-reaktivní protein, Biochemické a hematologické laboratorní parametry. In:
    Herold, G.: Vnitřní lékařství. Praha, P.Dlouhý 2000, s.442-464, 712, 713. [recenzent kapitoly překladu, učebnice VŠ].

12400 – Ústav cizích jazyků (106)
 1. POSKOČILOVÁ, E.: This Most Desolate Isle. In: Housková, A.; Procházka, M.: Utopias del Nuevo Mundo. (Utopias of New World). Praha, Ústav pro
   jazyk český AV ČR 1993, S. 82-87. [autor statě, sborník].
 2. ROKYTOVÁ-ČERMÁKOVÁ, I.: Překladatelská problematika českých zdrobnělin v angličtině. Moderní filologie, 1993, roč. 75, (2), s. 87-96. [ostatní].
 3. HÜLLEN, W.; PŘÍVRATSKÁ, J.: Mluvnice angličtiny. (English Grammar). Praha, Fortuna 1994, 192 s. [příručka].
 4. PŘÍVRATSKÁ, J.: Dictionary as a Textbook - Textbook as a Dictionary: Comenius' Contribution to Czech lexicography. In: Hüllen, W.: The World in a List
   of Words. Tübingen, Max Niemeyer Verl 1994, S. 151-158. [autor kapitoly, kapitola].
 5. PŘÍVRATSKÁ, J.; PŘÍVRATSKÝ, V.: Language as the Product and Mediator of Knowledge: the Concept of J. A. Comenius. In: Greengrass, M.; Leslie,
   M.; Raylor, T.: Samuel Hartlib and Universal Reformation: Studies Intellectual Communication. Cambridge, Cambridge Univ Press 1994, S. 162-173.
   [autor statě, sborník].
 6. AKSELRODOVÁ, Z.: Le bilan des activités de l´association des professeurs de francais en République Tchéque. Bulletin FIPF Univers, 1995, (1), s.
   15-26. [pŧvodní].
 7. AKSELRODOVÁ, Z.: Continuité dans l´enseignement du FLE. Bulletin sdružení učitelů francouzštiny, 1995, roč. 5, (15), s. 8-9. [pŧvodní].
 8. AKSELRODOVÁ, Z.: Dvě kolokvia, dvě témata rŧzného dosahu, dva podobné přístupy. Bulletin sdružení učitelů francouzštiny, 1995, roč. 5, (18), s.
   8-10. [pŧvodní].
 9. AKSELRODOVÁ, Z.; DVOŘÁKOVÁ, R.; SVOBODOVÁ, H.: Vyhodnocení výsledkŧ experimentálních maturitních zkoušek 1994/95. Bulletin sdružení
   učitelů francouzštiny, 1995, roč. 5, (18), s. 20-21. [přehledový].
 10. ČERMÁKOVÁ, I.: Czech for Medical Students: A Manual. Praha, PCP 1995, 121 s. [učebnice VŠ].
 11. HÜLLEN, W.; PŘÍVRATSKÁ, J.: Language evaluation: a general problem and a special case. The Henry Sweet Society Newsletter, 1995, (25), s. 6-7.
   [ostatní].
 12. HÜLLEN, W.; PŘÍVRATSKÁ, J.: Mluvnice angličtiny. Praha, Fortuna 1995, 192 s. [příručka].
 13. AKSELRODOVÁ, Z.: Pourquoi les Nations Francophonnes Tiennent-Elles á la Francophonie. Bulletin de L´Association des Professeurs de
   Français, 1996, (20), s.14-16. [pŧvodní].
 14. AKSELRODOVÁ, Z.: Soutěţ ve francouzské konverzaci. Bulletin de L´Association des Professeurs de Français, 1996, (21), s. 10. [přehledový].
 15. PŘÍVRATSKÁ, J.: Comenius´ model for language unification. In: Jankowsky, K.R.: Multiple perspectives on the historical dimensions of language.
   Münster, Nodus Publikationen 1996, S. 75-80. [stať].
 16. PŘÍVRATSKÁ, J.: The pedagogical aspect of Comenius´ language theory. In: Law, V.; Hüllen, W.: Linguists and their diversions. Münster, Nodus
   Publikationen 1996, S. 141-150. [stať].
 17. POSKOČILOVÁ, E.: Andrewes, Lancelot. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 100. [autor slovníkového hesla,
 18. POSKOČILOVÁ, E.: Ascham, Roger. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 103. [autor slovníkového hesla,
 19. POSKOČILOVÁ, E.: Bale, John. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 112. [autor slovníkového hesla,
 20. POSKOČILOVÁ, E.: Baxter, Richard. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 117. [autor slovníkového hesla,
 21. POSKOČILOVÁ, E.: Beaumont, Francis. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S.118. [autor slovníkového hesla,
 22. POSKOČILOVÁ, E.: Bunyan, John. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 155. [autor slovníkového hesla,
 23. POSKOČILOVÁ, E.: Butler, Samuel. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 159. [autor slovníkového hesla,
 24. POSKOČILOVÁ, E.: Campion, Edmund. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S.172. [autor slovníkového hesla,
 25. POSKOČILOVÁ, E.: Chambers, Edmund Kerchever. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 355-356. [autor
   slovníkového hesla,
 26. POSKOČILOVÁ, E.: Chapman, George. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 356. [autor slovníkového hesla,
 27. POSKOČILOVÁ, E.: Cheke, John Sir. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 361. [autor slovníkového hesla,
28.  POSKOČILOVÁ, E.: Congreve, William. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 192-193. [autor slovníkového hesla,
29.  POSKOČILOVÁ, E.: Coverdale, Miles. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 197. [autor slovníkového hesla,
30.  POSKOČILOVÁ, E.: Cowley, Abraham. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 197. [autor slovníkového hesla,
31.  POSKOČILOVÁ, E.: Dee, John. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 211-212. [autor slovníkového hesla,
32.  POSKOČILOVÁ, E.: Dekker. Thomas. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 221. [autor slovníkového hesla,
33.  POSKOČILOVÁ, E.: Deloney, Thomas. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 222. [autor slovníkového hesla,
34.  POSKOČILOVÁ, E.: Denham, John Sir. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 222. [autor slovníkového hesla,
35.  POSKOČILOVÁ, E.: Dibdin, Charles. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 224-225. [autor slovníkového hesla,
36.  POSKOČILOVÁ, E.: Elyot, Thomas Sir. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 266-267. [autor slovníkového hesla,
37.  POSKOČILOVÁ, E.: L´Estrange, Roger Sir. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 423. [autor slovníkového hesla,
38.  POSKOČILOVÁ, E.: Etherege, George Sir. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 268. [autor slovníkového hesla,
39.  POSKOČILOVÁ, E.: Fletcher, John. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 282. [autor slovníkového hesla,
40.  POSKOČILOVÁ, E.: Ford, John. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 283. [autor slovníkového hesla,
41.  POSKOČILOVÁ, E.: Forster, E.M. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 283-284. [autor slovníkového hesla,
42.  POSKOČILOVÁ, E.: Fox, George. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 286. [autor slovníkového hesla,
43.  POSKOČILOVÁ, E.: Granville-Barker, Harley. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 309. [autor slovníkového hesla,
44.  POSKOČILOVÁ, E.: Greene, Robert. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 315. [autor slovníkového hesla,
45.  POSKOČILOVÁ, E.: Hakluyt, Richard. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 321. [autor slovníkového hesla,
46.  POSKOČILOVÁ, E.: Hall, Edward. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 322. [autor slovníkového hesla,
47.  POSKOČILOVÁ, E.: Harrington, James. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 327. [autor slovníkového hesla,
48.  POSKOČILOVÁ, E.: Hartlib, Samuel. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 330. [autor slovníkového hesla,
49.  POSKOČILOVÁ, E.: Henslowe, Philip. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 335. [autor slovníkového hesla,
50.  POSKOČILOVÁ, E.: Herriot, James. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 338. [autor slovníkového hesla,
51.  POSKOČILOVÁ, E.: Heywood, John. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 338-339. [autor slovníkového hesla,
52.  POSKOČILOVÁ, E.: Heywood, Thomas. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 339. [autor slovníkového hesla,
53.  POSKOČILOVÁ, E.: Hilton, James. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 341. [autor slovníkového hesla,
54.  POSKOČILOVÁ, E.: Holfcroft, Thomas. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 343. [autor slovníkového hesla,
55.  POSKOČILOVÁ, E.: Holinshed, Raphael. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 343-344. [autor slovníkového hesla,
56.  POSKOČILOVÁ, E.: Hooker, Richard. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 345. [autor slovníkového hesla,
57.  POSKOČILOVÁ, E.: Jones, Inigo. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 377. [autor slovníkového hesla,
58.  POSKOČILOVÁ, E.: Jonson, Ben. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 378-382. [autor slovníkového hesla,
59.  POSKOČILOVÁ, E.: Kyd, Thomas. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 406-407. [autor slovníkového hesla,
60.  POSKOČILOVÁ, E.: Lilburne, John. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 426-427. [autor slovníkového hesla,
61.  POSKOČILOVÁ, E.: Lodge, Thomas. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 432-433. [autor slovníkového hesla,
62.  POSKOČILOVÁ, E.: Lyly, John. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 436-437. [autor slovníkového hesla,
63.  POSKOČILOVÁ, E.: Marston, John. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 461. [autor slovníkového hesla,
64.  POSKOČILOVÁ, E.: Martin Marprelate. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 461-462. [autor slovníkového hesla,
65.  POSKOČILOVÁ, E.: Mashe, Thomas. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 510. [autor slovníkového hesla,
66.  POSKOČILOVÁ, E.: Massinger, Philip. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 464-465. [autor slovníkového hesla,
67.  POSKOČILOVÁ, E.: Medwall, Henry. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 470. [autor slovníkového hesla,
68.  POSKOČILOVÁ, E.: Middleton, Thomas. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 474. [autor slovníkového hesla,
69.  POSKOČILOVÁ, E.: Munday, Anthony. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 502. [autor slovníkového hesla,
70.  POSKOČILOVÁ, E.: Nicoll, Allardyce. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 514. [autor slovníkového hesla,
71.  POSKOČILOVÁ, E.: Painter, William. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 534. [autor slovníkového hesla,
72.  POSKOČILOVÁ, E.: Peele, George. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 539. [autor slovníkového hesla,
73.  POSKOČILOVÁ, E.: Pettie, George. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 541. [autor slovníkového hesla,
74.  POSKOČILOVÁ, E.: Quiller-Couch, Arthur Sir. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 557. [autor slovníkového hesla,
75.  POSKOČILOVÁ, E.: Ralegh, Walter Sir. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 557. [autor slovníkového hesla,
76.  POSKOČILOVÁ, E.: Rastell, William. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 561. [autor slovníkového hesla,
77.  POSKOČILOVÁ, E.: Read, Piers Paul. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 561-562. [autor slovníkového hesla,
78.  POSKOČILOVÁ, E.: Rowley, William. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 577. [autor slovníkového hesla,
79.  POSKOČILOVÁ, E.: Sackville, Thomas. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 583. [autor slovníkového hesla,
80.  POSKOČILOVÁ, E.: Sheridan, Richard Brinsley. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 616-617. [autor slovníkového
   hesla,
81.  POSKOČILOVÁ, E.: Shirley, James. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 618. [autor slovníkového hesla,
82.  POSKOČILOVÁ, E.: Tolkien, J.R.R. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 674. [autor slovníkového hesla,
83.  POSKOČILOVÁ, E.: Tourneur, Cyril. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 674-675. [autor slovníkového hesla,
84.  POSKOČILOVÁ, E.: Turberville, George. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 683. [autor slovníkového hesla,
85.  POSKOČILOVÁ, E.: Udall, Nicholas. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 684. [autor slovníkového hesla,
86.  POSKOČILOVÁ, E.: Webster, John. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 697. [autor slovníkového hesla,
87.  POSKOČILOVÁ, E.: Winstanley, Gerard. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 713. [autor slovníkového hesla,
88.  POSKOČILOVÁ, E.: Wycherley, William. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 722. [autor slovníkového hesla,
89.  POSKOČILOVÁ, E.: z Buckinghamu, 2. vévoda George Villiers. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 153. [autor
   slovníkového hesla,
90.  POSKOČILOVÁ, E.: z Clarendonu, Edward Hyde. In: Procházka, M.; Stříbrný, Z.: Slovník spisovatelŧ. Praha, Libri 1996, S. 179. [autor slovníkového
   hesla].
91.  PŘÍVRATSKÁ, J.: Ukázky z hesel Encyclopaedia Comeniana. Bulletin Unie Comenius, 1997, (6), s. 7-11. [pŧvodní].
92.  PŘÍVRATSKÁ, J.; ŠIMEK, J.; GABOURY, D.; GRUNDOVÁ, D.; HUDÁKOVÁ, A.; LAHODOVÁ, E.; OSBORNE, C.; POSKOČILOVÁ, E.; RIGLOVÁ, M.: A
    Reader in Medical Ethics. Praha, Karolinum 1997, 105 s. [učebnice VŠ].
 93.  VÁLKOVÁ, V.; RULS, J.: Učebnice dějepisu pro 6. ročník ZŠ. Praha, SNP 1997, 140 s. [učebnice ZŠ].
 94.  PŘÍVRATSKÁ, J.: Comenius´ Concepts of Language: A Study in Historiography of Linguistics and Philosophy of Education.Praha, Univerzita Karlova
    1998. 131 + 20 obr. příloh. [habilitační spis (doc.)].
 95.  PŘÍVRATSKÁ, J.: The Reflections of Comenius´s Language Endeavours in the Encyclopaedia Comeniana. The Henry Sweet Society for the History
    of Linguistic Ideas - BULLETIN, 1998, roč. listopad, (31), s. 29-30. [přehledový].
 96.  PŘÍVRATSKÁ, J.; HÜLLEN, W.: Mluvnice angličtiny. (English Grammar). Praha, Fortuna 1998, 192 s. [učebnice SŠ].
 97.  POSKOČILOVÁ, E.: Bunyan and Comenius. In: Comenius´ Heritage and Education of Man for the 21st Century. Praha, Karolinum 1998, S. 162-166.
    [autor statě ve sborníku, sborník].
 98.  POSKOČILOVÁ, E.: Zabiják. (Hit Man). Praha, BB art 1998, 207 s. [autor překladu, monografie].
 99.  RIGLOVÁ, M.: Doktor na konci světa. (Doctor on call). Praha, Harlequin Publishers 1998, 164 s. [autor překladu, monografie].
100.  GRUNDOVÁ, D.: Czech-English Medical Phrasebook for Foreigners (Patient´s Needs Course). Jinočany, Nakl. H+H 1999, 46 s. [učebnice VŠ].
101.  PŘÍVRATSKÁ, J.: Univerzalita jazykové komunikace jako předpoklad integrace společnosti. (Universality of language communication as a presumption
    of society integration).In: Filosofie, výchova, hodnoty. Sborník k významnému ţivotnímu jubileu prof.PhDr.Jaroslavy Peškové, CSc. Praha, Univerzita
    Karlova 1999, S. 99-104. [autor statě, sborník].
102.  VESELÁ, A.: Charakteristika procesu výuky lékařské terminologie na 3.LF UK v Praze. (Characteristics of medical terminology teaching process at 3rd
    Faculty of Medicine, Prague).In: Výučba cudzích jazykov na lekárskych fakultách -bilancia a perspektívy. Martin, Jesseniova lekárska fakulta UK 1999,
    S.40-42. [autor statě, sborník].
103.  VESELÁ, A.: Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty. (Medical Terminology for Physiotherapists). Praha, Karolinum 1999, 167 s. [učebnice VŠ].
104.  GRUNDOVÁ, D.; LAHODOVÁ, E.; PŘÍVRATSKÁ, J.; MOORE, C.; POHANKA, M.; RIGLOVÁ, M.: ESP in New Medical Curriculum. In: LSP FORUM ´99:
    The Proceeding of International Conference on Teaching Languages for Specific/Academic Purposes in Universities Prague. Praha, Asociace učitelŧ
    angličtiny ČR AUAČR/ATECR 2000, s.120.Konference: International Conference on Teaching Languages for Specific / Academic Purposes in
    Universities, 17.-19. září 1999 Praha. Číslo grantu: FRVŠ 1559/98// FRVŠ 1358/99, [autor abstrakta, sborník].
105.  PŘÍVRATSKÁ, J.: Lingua perfecta. Zamyšlení nad kritérii Komenského při hodnocení jazykŧ. (Lingua Perfecta: A Few Thoughts on the Comenius´
    Criteria in Evaluating Languages). Bulletin Unie Comenius, 2000, roč. 8, (12), s.94-100. [pŧvodní].
106.  PŘÍVRATSKÁ, J.; LAHODOVÁ, E.; RIGLOVÁ, M.; GRUNDOVÁ, D.: Czech for Foreigners in the New Curriculum of Medicine. In: LSP FORUM ´99: The
    Proceeding of International Conference on Teaching Languages for Specific/Academic Purposes in Universities Prague. Praha, Asociace učitelŧ
    angličtiny ČR AUAČR/ATECR 2000, s.151.Konference: International Conference on Teaching Languages for Specific / Academic Purposes in
    Universities, 17.-19. září 1999 Praha. Číslo grantu: FRVŠ 1559/98, FRVŠ 1358/99, [autor abstrakta, sborník].

12180 - Ústav farmakologie (204)
 1. STAREC, M.; ZÍDEK, Z.; DONÁT, P.; MRÁZ, M.; HYNIE, S.; KRŠIAK, M.; RAŠKOVÁ, H.: Neuroimmunomodilatory Differences in Two Inbred Strains of
   Rats. Fundamental and Clinical Pharmacology, 1993, roč. 7, (7), s. 381. [abstrakt s IF]. IF: 1,363/93
 2. DONÁT, P.; KRŠIAK, M.; ŠULCOVÁ, A.: The Involvement of Pheromones in Offensive and Defensive Agonistic Behaviour in Laboratory Mice. In:
   Cooper, S.J.; Hendrie, C.: Ethology and Psychopharmacology. Chichester, John Wiley Sons 1994, S. 205-223.Číslo grantu: GAUK 225, GAČR
   307/93/1122, [autor statě, sborník].
 3. DONÁT, P.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; STAREC, M.; RAŠKOVÁ, H.: Pharmacological and Behavioural Differences in Rats Selected for High and Low
   Sensitivity to Isoprenaline Cardiotoxicity. Behavioural Pharmacology, 1994, roč. 5, s. 90. [ostatní s IF]. IF: 1,818/94
 4. KRŠIAK, M.: Aggresion, Fear and Social Behaviour: Neuropharmacological and Ethological Aspects. Acta Neurobiologica, 1994, roč. 54, s. 271.
   [abstrakt].
 5. KRŠIAK, M.: Drugs Most Active in Reducing Intraspecies Attack, Escape and Defense in Mice. Neuropsychopharmacology, 1994, roč. 10, S. 39S.
   [abstrakt s IF]. IF: 2,780/94
 6. KRŠIAK, M.: Ethology, Human Lifestyle and Health. In: Cooper, S.J.; Hendrie, C.: Ethology and Psychopharmacology. Chichester, John Wiley Sons
   1994, S. 341-347. [autor kapitoly, kapitola].
 7. STAREC, M.; MRÁZ, M.; ZÍDEK, Z.; DONÁT, P.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.; RAŠKOVÁ, H.: Genetic differences in immunomodulation, behavior, and
   stress-induced orgalesions. Annals of the New York Academy of Science, 1994, roč. Nov 25, (741), s. 252-62. [pŧvodní s IF]. IF: 0,868/94
 8. STAREC, M.; ZÍDEK, Z.; BLÁHA, K.; NERUDOVÁ, E.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.; RAŠKOVÁ, H.: Complex Changes Induced by the Same
   Stress in Different Inbred Rat Strains. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 1994, roč. 349, (Suppl), S. 70. [abstrakt].
 9. ANTONIJCZUK, K.; KROFTOVÁ, O.; VARGHESE, A.H.; ANTONIJCZUK, A.; HENJUM, D.C.; KORZA, G.; OZOLS, J.; SUNDERMAN, W.F. a kol.: The
   40 kDa63Ni2+-binding protein (pNiXc) on Western blots of Xenopus laevis oocytes and embryos is the monomer of fructose-1,6-bisphosphate aldolase
   A. Biochimica et Biophysica Acta. Protein Structure and Molecular Enzymology, 1995, roč. 1247, s. 81-89. [pŧvodní s IF]. IF: 2,500/95
 10. DONÁT, P.; KRŠIAK, M.: Effects of Ritanserin on Offense and Defense in Male Mice. Aggressive Behavior, 1995, roč. 21, s. 41-47. Číslo grantu:
   GAUK 225, GAČR 307/93/1122, [pŧvodní s IF]. IF: 0,687/95
 11. FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; RAMPONI, S.: The Effect of Morphine on Acetylcholine Release in Nucleus Accumbens Core in Rats. Pharmacology
   Research, 1995, roč. 31, (Suppl), s. 117. [abstrakt s IF]. IF: 0,701/95
 12. FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; RAMPONI, S.: The Effect of Morphins on Acetylcholine Release in Nucleus Accumbens Core in Rats. Homeostasis,
   1995, roč. 36, (Suppl. 1, Part 2), s. 47. [abstrakt].
 13. KROFTOVÁ, O.; BAL, W.; SUNDERMAN, W.F.: Zn2+ and Ni2+ Interactions with (HX)8 Motifs Present in pNiXa (Xenopus) and Alzheimer's Disease
   Amyloid a Protein and Amyloid Protein Homolog (Human). Homeostasis, 1995, roč. 36, (Suppl. 1, Part 2), s. 78. [kazuistika].
 14. KROFTOVÁ, O.; BAL, W.; SUNDERMAN, W.F.: Zn2+ and Ni2+ Interactions with (HX)8 Motifs Present in pNiXa (Xenopus) and Alzheimer's Disease
   Amyloid a Protein (Human). Toxicology Letter Supplement, 1995, roč. 1/78, (Suppl), s. 51. [abstrakt s IF]. IF: 1,241/95
 15. KRŠIAK, M.: Morphinum. Remedia, 1995, roč. 5, (1/2), s. 21-25. [přehledový].
 16. KRŠIAK, M.: Nové poznatky o tramadolu. Remedia, 1995, roč. 5, (1/2), s. 59-60. [přehledový].
 17. MRÁZ, M.; DONÁT, P.; STAREC, M.; ŢÍDEK, Z.; RAŠKOVÁ, H.; HYNIE, S.: Rozdíly chování orgánových lézí, imunologických a metabolických
   parametrŧ dvou inbredních kmenŧ potkanŧ. (Differences in development of organic lesions, immunologic and metabolic parameters of two inbred strains
   of rats). Československá fyziologie, 1995, roč. 44, (1), s. 18-20. [pŧvodní].
 18. PATOČKOVÁ, J.; KRŠIAK, M.; TIKAL, K.; WINDISCH, M.: Effects of Celebrolysin on increased Brain Lipid Peroxydation and other Disorders Produced
   by Insulin in Mice. Homeostasis, 1995, roč. 36, (Suppl. 1, Part 2), s. 105. [kazuistika].
19.  PODHORNÁ, J.; KRŠIAK, M. : Increased Aggression and Timid Produced by Withdrawal from Diazepam. Homeostasis, 1995, roč. 36, (Suppl. 1, Part
   2), s. 116. [kazuistika].
20.  STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; RAŠKOVÁ, H.: Creatine Kinase-MB Isoenzyme and NK Activity in Two Inbred Strains of Rats
   under Stress. Pharmacology Research, 1995, roč. 31, (Suppl), s. 368. [abstrakt s IF]. IF: 0,701/95
21.  STAREC, M.; ŢÍDEK, Z.; DONÁT, P.; BLÁHA, P.; NERUDOVÁ, E.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.; RAŠKOVÁ, H.: Komplexní změny vyvolané
   jedním stressorem u dvou inbredních kmenŧ potkanŧ (Abstrakta ze 44. farmakol. dní v Bratislavě). Československá fyziologie, 1995, roč. 44, (1), s. 51.
   [abstrakt].
22.  STAREC, M.; SINET, M.; KODYM, P.; ZÍTKOVÁ, S.; DESFORGES, B.; REVEIX, B.: Lethality of Morphine, Pentazocine, Pethidine and Neostigmine in
   Mice Infected with Friend Virus or Toxoplasma Gondii. Toxicology Letter Supplement, 1995, roč. 1/78, (Suppl), s. 76. [abstrakt s IF]. IF: 1,112/94
23.  SUNDERMAN, W.F.; PLOWMAN, M.C.; KROFTOVÁ, O.; GRBACIVANKOVIC, S.; FOGLIA, L.; CRIVELLO, J.F.: Effects of Teratogenic Exposures to
   Zn2+, Cd2+, Ni2+, Co2+, and Cu2+ on Metallothionein and Metallothionein-mRNA Contents of Xenopus Embryos. Pharmacology and Toxicology,
   1995, roč. 76, (3), s. 178-184. [pŧvodní s IF]. IF: 0,926/95
24.  RAŠKOVÁ, H.; STAREC, M.; MRÁZ, M.; ROKYTA, R.; KRŠIAK, M.: The Complexicity of Stress Responses: Organotropic and Behavioral Aspects. In:
   McCarty, R.; Aguilera, G.; Sabban, E.; Kvetnansky, R.: Stress Molecular Genetic and Neurobiological Advances. Amsterdam, Harwood Academic
   Publishers 1996, S. 797-806.Číslo grantu: IGA 0865, GAUK 256/95, [stať].
25.  ROKYTA, R.; HOLEČEK, V.; YAMAMOTOVÁ, A.; RACEK, J.; PULS, M.; STAREC, M.; ŠŤASTNÁ, H.; SMETANOVÁ, H.: The Comparison of Free
   Radicals Changes after Nociceptive Stimulation and after Stress. Dolor, 1996, roč. 11, (Suppl. 1), s. 24. [kazuistika].
26.  STAREC, M.; MRÁZ, M.; DONÁT, P.; KRŠIAK, M.; RAŠKOVÁ, H.: Behavioural characteristics of two rat strains differing in sensitivity to the cardiotoxic
   effect of isoprenaline. International Journal of Neuroscience, 1996, roč. 87, (3-4), s. 241-248. Číslo grantu: GAUK 256/95, [pŧvodní].
27.  STAREC, M.; ROSINA, J.; MÁLEK, J.; KRŠIAK, M.: Influence of dynorphin A (1-13) and dynorphin A (1-10) amide on stress-induced analgesia.
   Physiological Research, 1996, roč. 45, (6), s. 433-438. Číslo grantu: IGA 3619, [pŧvodní s IF]. IF: 0,532/96
28.  STAREC, M.; ROSINA, J.; SOVJAK, R.; WAITZOVÁ, D.: Neuroleptic properties of Rg-tannin in mice annd rats. Acta Veterinarica Brno, 1996, roč. 65,
   (4), s. 209-212. Číslo grantu: GAUK 256/95, [pŧvodní s IF]. IF: 0,120/96
29.  SUNDERMAN, W.F.; ALISON, JR.; VARGHESE, A.H.; KROFTOVÁ, O.; GRBACIVANKOVIC, S. a kol.: Characterisation of pNiXa, a Serpin of Xenopus
   laevis OOcytes and Embryos, and its Histidine-Rich, Ni(II) - Binding Domain. Molecular Reproduction and Development, 1996, roč. 44, (4), s. 507-
   524. [pŧvodní s IF]. IF: 2,425/96
30.  BENEŠ, J.; STAREC, M.: Teicoplaninum. Remedia, 1997, roč. 7, (3), s. 152-163. [přehledový].
31.  ČELKO, A.; ROSINA, J.; STAREC, M.: BSE ve Velké Británii - historie a sled událostí. (BSE in Great Britain - history and order of events). Živočišná
   výroba - Animal production, 1997, roč. 42, (1), s. 43-46. [přehledový s IF]. IF: 0,194/97
32.  ČELKO, A.; ROSINA, J.; STAREC, M.: Epidemiologie bovinní spondiformní encefalopatie (BSE). (Epidemiology of bovine spondiform encephalopathy
   (BSE)). Živočišná výroba - Animal production, 1997, roč. 42, (1), s. 41-42. [přehledový s IF]. IF: 0,194/97
33.  FIŠEROVÁ, A.; KOVÁŘŦ, H.; HAJDUKOVÁ, Z.; MAREŠ, V.; STAREC, M.; KŘEN, V.; FLIEGER, M.; POSPÍŠIL, M.: Neuroimmunomodulation of Natural
   Killer (NK) Cells by Ergot Alkaloid Derivatives. Physiological Research, 1997, roč. 46, (2), s. 119-125. Číslo grantu: IGA 3619, [pŧvodní s IF]. IF:
   0,807/97
34.  FIŠEROVÁ, M.; SLADKÁ, J.: Sledování neţádoucích účinkŧ základních léčiv - podstatný terapeutický a farmakoekonomický efekt. Medicína , 1997, roč.
   4, (2), s. 9. [ostatní].
35.  KRŠIAK, M.; VINAŘ, O.; SLADKÁ, J.: Léčba bolesti - farmakologie analgetik, vyuţití psychofarmak. Medicína, 1997, roč. 4, (4), s. 4. [ostatní].
36.  LAJČÍKOVÁ, A.; JANDÁK, Z.; ROSINA, J.; STAREC, M.; JEŘÁBEK, J.; MUSIL, J.: Ochrana zdraví při práci se zdroji ultrazvuku a neionizujícího záření
   ve zdravotnictví. (Health protection in work with ultrasound sources and non-ionizing sources). Pracovní lékařství, 1997, roč. 49, (1), s. 28-33.
   [pŧvodní].
37.  MÁLEK, J.; BENEŠOVÁ, S.; DOBEŠOVÁ, J.; HESS, L.; STAREC, M.; ŠTURMA, J.; VOKÁLEK, P.: Premedikace Clonidinem u laparoskopických
   cholecystektomií. (Clonidine premedications by laparoscopic cholecystectomies). Anesteziologie a neodkladná péče, 1997, roč. 8, (3), s. 90-93. Číslo
   grantu: IGA 4142, [pŧvodní].
38.  MÁLEK, J.; HESS, L.; STAREC, M.; VOKÁLEK, P.: Clonidin při analgosedacích v plastické chirurgii. (Clonidine by analgosedation in plastic surgery).
   Anesteziologie a neodkladná péče, 1997, roč. 8, (4), s. 134-136. Číslo grantu: IGA 4142, [pŧvodní].
39.  PODHORNÁ, J.; KRŠIAK, M. : Behavioral Changes Produced by Withdrawal from Diazepam: Experimental Therapy with Zolpidem. (39th
   Psychopharmacological Meeting, Jesenik Spa, Jan. 1997. Proceedings.). Homeostasis , 1997, roč. 38, (1), s. 15-16. [přehledový].
40.  ROKYTA, R.; YAMAMOTOVÁ, A.; RAŠKOVÁ, H.; STAREC, M.: The Changes of Stress Parameters in Different Strains of Rats. Studia Psychologica,
   1997, roč. 39, (4), s. 321-324. Číslo grantu: GAUK 256/95, [pŧvodní].
41.  ROSINA, J.; STAREC, M.: Ultrafialové a infračervené záření. (Ultraviolet and infrared radiation). Pracovní lékařství, 1997, roč. 49, (1), s. 30-31. Číslo
   grantu: GAUK 256/95, [přehledový].
42.  ROSINA, J.; STAREC, M.; ČELKO, A.; VÝMOLA, F.: Reinfusion of UV - Irradiated Blood in the Treatment of Staphylococcal Infection. Živočišná výroba
   - Animal production, 1997, roč. 42, (7), s. 315-316. Číslo grantu: GAUK 256/95, [pŧvodní s IF]. IF: 0,194/97
43.  ROSINA, J.; STAREC, M.; ČELKO, A.; VÝMOLA, F.: Intravenózní ozařování králíkŧ infikovaných Staphylococcus aureus pomocí laseru s maximem
   vyzařování 337 nm. (Intravenous irradiation of blood using 337 nm laser in rabbits inoculated with Staphylococcus aureus). Živočišná výroba - Animal
   production, 1997, roč. 42, (6), s. 261-262. [pŧvodní s IF]. IF: 0,194/97
44.  SECHSER, T.: Farmakoekonomika a účelná farmakoterapie. Medica Revue, 1997, roč. 4, (6), s. 22-23. [pŧvodní].
45.  SECHSER, T.; BEČVÁŘOVÁ, J.; BÁRTŦ, R.; FILIP, K.; SUCHOPÁR, J.: Kritéria hodnocení pozitivních listŧ. Remedia, 1997, roč. 7, (3), s. 146-151.
   [pŧvodní].
46.  STAREC, M.; NEJEDLÝ, A.; MÁLEK, J.; ROSINA, J.; GOJIŠOVÁ, E.; KRŠIAK, M.: Exposure to Stress Alters the Effects of Dynorphins in the Hot Plate
   Test. Physiological Research, 1997, roč. 46, (6), s. 451-457. Číslo grantu: IGA 3619, [pŧvodní s IF]. IF: 0,807/97
47.  STAREC, M.; SINET, M.; KODYM, P.; ROSINA, J.; FIŠEROVÁ, A.; DESFORGES, B.; REVEIX, B.: The Effect of Drugs on the Mortality of Mice
   Inoculated with Friend Leukaemia Virus or Toxoplasma Gondii. Physiological Research, 1997, roč. 46, (2), s. 107-111. Číslo grantu: IGA 3619,
   [pŧvodní s IF]. IF: 0,807/97
48.  YAMAMOTOVÁ, A.; STAREC, M.; ROKYTA, R.; RAŠKOVÁ, H.: Repeated Stress and Patohological Changes in Organs. Vojenské zdravotnické listy,
   1997, roč. 66, (suppl. 2), s. 18-19 . [pŧvodní].
49.  BENEŠ, J.; PATOČKOVÁ, J.; ŠEDIVÝ, J.: Volba dávkovacího schématu a zásady monitorování při léčbě aminoglykosidovými antibiotiky. (Choosing a
   dosing scheme and principles of drug monitoring on treatment with aminoglycosidic antibiotics). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1998, roč.
   4, (6), s. 171-179. [přehledový].
50.  DOLEŢAL, T.: Lékové inetrakce antidiabetik a beta-blokátorŧ. (Drug inetractions of antidiabetics and betablockers). Remedia, 1998, roč. 8, (5), s. 293.
   [přehledový].
51.  DOLEŢAL, T.: Mibefradil - lékové interakce. (Mibefradil - drug interactions). Remedia, 1998, roč. 8, (6), s. 402-403. [přehledový].
52.  DOLEŢAL, T.: Nová léčiva roku 1997. (New drugs in 1997). Remedia, 1998, roč. 8, (5), s. 298-299. [přehledový].
53.  DOLEŢAL, T.: Sildenafil-Viagra. (Sildenafil-Viagra). Remedia, 1998, roč. 8, (5), s. 296-297. [přehledový].
54.  FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.: Dlouhotrvající změny v uvolňování acetylcholinu v jádru a obalu nucleus accumbens u potkanŧ, zpŧsobené
   chronickým podáváním morfinu (mikrodialýza a chování). Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 148. [abstrakt].
55.  KRŠIAK, M.: History of Behavioural Pharmacology in the Czech Republic. Homeostasis, 1998, roč. 38, (5-6), s. 279-281. [ostatní].
56.  KRŠIAK, M.; FIŠEROVÁ, M.; STAREC, M.; PATOČKOVÁ, J.; TŦMOVÁ, E.; KROFTOVÁ, O.; HANYCHOVÁ, L.; VOTAVA, M.: Typické neţádoucí účinky
   60 základních nebo často pouţívaných léčiv. (Typical adverse reactions of 60 essential a freequently used drugs). Remedia, 1998, roč. 8, (3), s. 159-
   169. Číslo grantu: IGA 3252, [přehledový].
57.  KRŠIAK, M.; PODHORNÁ, J.; MICZEK, K.: Aggresive and social behavior after alprazolan withdrawal and experimental therapy with Ro 19-8022.
   Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 1998, roč. 23, s. 155-161. Číslo grantu: IGA 3612, [pŧvodní s IF]. IF: 3,316/98
58.  KRŠIAK, M.; PODHORNÁ, J.; MICZEK, K.A.: Experimetální terapie drogových závislostí. Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 154.
   [abstrakt].
59.  KVĚTINA, J.; KRŠIAK, M.; ŠVIHOVEC, J.: K ţivotnímu jubileu prof. MUDr. Heleny Raškové, DrSc., Dr.h.c., členky korespondentky bývalé ČSAV (*2.
   ledna 1913). (Life jubilee of Professor Helena Rašková, MD.DSc.). Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (8), s. 255. [ostatní].
60.  MÁLEK, J.; HESS, L.; KNOR, J.; STAREC, M.: Clonidin k potlačení hypertenze při laparoskopické cholecystektomii. Dva versus čtyři mikrogramy na
   kilogram. (Clonidine for Attenuation of Hypersensive Reaction during Laparoscopic Cholecystectomy. Two versus Four Micrograms/kg). Anesteziologie
   a neodkladná péče, 1998, roč. 9, (2), s. 42-44. Číslo grantu: IGA 4142, [pŧvodní].
61.  MÁLEK, J.; HESS, L.; KURZOVÁ, A.; LOPOUROVÁ, M.; STAREC, M.: Premedikace intramuskulárním clonidinem u laparoskopických cholecystektomií.
   (Intramuscular Clonidine in Premedication for Laparoscopic Cholecystectomy). Anesteziologie a neodkladná péče, 1998, roč. 9, (5), s. 179-181. Číslo
   grantu: IGA 4142, [pŧvodní].
62.  NOVOTNÁ, J.; KROFTOVÁ, O.; DJABORKHEL, R.A.; KRŠIAK, M.: Závislost na benzodiazepinech: Gabaa-receptorový komplex detekce metodou RT-
   PCR. Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 159-160. [abstrakt].
63.  PATOČKOVÁ, J.; TŦMOVÁ, E.; KRŠIAK, M.: Markery oxidačního stresu u inzulinové hypoglykemie u myší a moţná interference s kaskádou kyseliny
   arachnoidové. Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 160. [abstrakt].
64.  SECHSER, T.; BEČVÁŘOVÁ, J.; FILIP, K.; SUCHOPÁR, J.: Hodnocení výsledkŧ zdravotní péče. (Evaluation of the Health Care Results - rreview).
   Remedia, 1998, roč. 8, (3), s. 132-136. [přehledový].
65.  STAREC, M.; LOUTHAN OLDŘICH : Doxorubicin (adriamycin). (Doxorubicin). Diagnóza, 1998, roč. 1, (4), s. 12. [přehledový].
66.  STAREC, M.; ROKYTA, R.; YAMAMOTOVÁ, A.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; RAŠKOVÁ, H.: Reakce na akutní a opakovaný stres u dvou kmenŧ potkanŧ.
   Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 163-164. [abstrakt].
67.  SUCHOPÁR, J.; ŠVIHOVEC, J.; HOZA, J.; SECHSER, T.; BEČVÁŘOVÁ, J.; BÁRTŦ, R.; FILIP, K. : Nezbytná léčba - koncepce a modelový seznam.
   (The necessary care - conception and test list). Remedia, 1998, roč. 8, (1), s. 2-9. [ostatní].
68.  VOTAVA, M.; HANYCHOVÁ, L.; PODHORNÁ JANA; KRŠIAK, M.; MICZEK, K.A.: Závislost na benzodiazepinech v behaviorálním modelu - tolerance a
   abstinenční příznaky. Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 170. [abstrakt].
69.  AZENBACHER, P.; DOLEŢAL, T. : Lékové interakce paracetamolu. (Drug interactions of paracetamol). Remedia, 1999, roč. 9, (2), s. 107-110. Číslo
   VZ: MSM 111200005, [přehledový].
70.  DOLEŢAL, T.: Donepezil. Remedia, 1999, roč. 9, (1), s. 42-43. [přehledový].
71.  DOLEŢAL, T.: Entacapon. Remedia, 1999, roč. 9, (3), s. 178-179. [přehledový].
72.  DOLEŢAL, T.: Hormonální substituční léčba. (Hormone replacement therapy). Diagnóza, 1999, roč. 2, (24), s.12. [přehledový].
73.  DOLEŢAL, T.: Lékové interakce salicylátŧ. (Drug interactions of salicylates ). Remedia, 1999, roč. 9, (1), s. 36-39. Číslo VZ: MSM 111200005,
   [přehledový].
74.  DOLEŢAL, T.: Mirtazapin. Remedia, 1999, roč. 9, (6), s. 391-393. [přehledový].
75.  DOLEŢAL, T.: Neţádoucí účinky léčiv na strukturu a funkci vnitřního ucha. (Drug-induced ototoxicity). Remedia, 1999, roč. 9, (3), s. 172-175.
   [přehledový].
76.  DOLEŢAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 1998-1.část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 1999-1st part). Časopis
   českých lékárníků, 1999, roč. 71, (9), s.18-19. [přehledový].
77.  DOLEŢAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 1998-2.část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 1999-2nd part). Časopis
   českých lékárníků, 1999, roč. 71, (11), s.8. [přehledový].
78.  DOLEŢAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 1998-3.část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 1999-3rd part). Časopis
   českých lékárníků, 1999, roč. 71, (12), s.22. [přehledový].
79.  DOLEŢAL, T.: Nová léčiva roku 1998 - 1. část. (New drugs in 1998. Part 1). Remedia, 1999, roč. 9, (3), s. 181-184. [přehledový].
80.  DOLEŢAL, T.: Nová léčiva roku 1998 - 2. část. (New drugs in 1998. Part 2). Remedia, 1999, roč. 9, (4), s. 255-256. [přehledový].
81.  DOLEŢAL, T.: Nová léčiva roku 1998 - 3. část. (New drugs in 1998. Part 3). Remedia, 1999, roč. 9, (6), s. 393-395. [přehledový].
82.  DOLEŢAL, T.: Orlistat. Remedia, 1999, roč. 9, (2), s. 111-113. [přehledový].
83.  DOLEŢAL, T.: Pramipexol. Remedia, 1999, roč. 9, (3), s. 180-181. [přehledový].
84.  DOLEŢAL, T.: Repaglinid. (Repaglinid). Remedia, 1999, roč. 9, (3), s. 176-177. Číslo VZ: MSM 111200001, [přehledový].
85.  DOLEŢAL, T.: Rivastigmin. Remedia, 1999, roč. 9, (2), s. 113-115. [přehledový].
86.  DOLEŢAL, T.: Ropinirol. Remedia, 1999, roč. 9, (4), s. 253-254. [přehledový].
87.  DOLEŢAL, T.: Selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2. (Selective inhibitors of cyclooxygenase 2). Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (3), s. 64-67.
   Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].
88.  DOLEŢAL, T.: Sildenafil Citrat - Viagra. Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (1), s. 52-53. [přehledový].
89.  DOLEŢAL, T.: Telmisartan. Remedia, 1999, roč. 9, (4), s. 251-253. [přehledový].
90.  DOLEŢAL, T.: Tiagabin. Remedia, 1999, roč. 9, (6), s. 388-389. [přehledový].
91.  DOLEŢAL, T.; BULTAS, J.: Fibráty. (Fibric acid derivates). Diagnóza, 1999, roč. 2, (29), s.10. [přehledový].
 92.  DOLEŢAL, T.; KRŠIAK, M.: Analgetická účinnost benzodiazepinŧ. (Analgesic Efficacy of Benzodiazepines).In: 42. Česko-Slovenská
    psychofarmakologická konference-Sborník abstrakt. Praha, Galén 1999, s.34.Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8.
    1. 2000 Jeseník. Číslo grantu: GAUK 101/99, [autor abstrakta, sborník].
 93.  DOLEŢAL, T.; KRŠIAK, M.: Analgetická účinnost kombinace ibuprofenu s alprazolamem v experimentálním modelu bolesti. (Analgesic efficacy of
    combination of ibuprofen and alprazoalm in experimental model of pain ). Československá fyziologie , 1999, roč. 48, (4), s. 145. Číslo VZ: MSM
    111200005, [abstrakt].
 94.  DOLEŢAL, T.; KRŠIAK, M.: Analgetická účinnost kombinace ibuprofenu s alprazolamem v experimentálním modelu bolesti. (Analgesic Efficacy of
    Ibuprofen and Alprazolam in Experimental Model of Pain).In: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference-Sborník abstrakt. Praha, Galén
    1999, s.33.Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8. 1. 2000 Jeseník. Číslo grantu: GAUK 101/99, [autor abstrakta,
    sborník].
 95.  DOLEŢAL, T.; MÁLEK, J.: Antimigrenika námelového typu. (Ergot alkaloids in the treatment of migraine ). Diagnóza, 1999, roč. 2, (31), s. 10. Číslo VZ:
    MSM 111200005, [přehledový].
 96.  DOLEŢAL, T.; SUCHOPÁR, J.: Amoxicillinum/acidum clavulanicum (co-amoxicillin). Remedia, 1999, roč. 9, (5), s. 271-278. [pŧvodní].
 97.  FIŠEROVÁ, A.; PEŠTA, M.; KOVÁŘŦ, H.; HORVÁTH, O.; STAREC, M.: Dopaminergic modulation of tumor recognition and killing by cytotoxic NK, T-
    cells. Neuroimmunomodulation, 1999, roč. 6, (6), s. 456. Konference: 4th International Congress of the International Society for
    Neuroimmunomodulation, 29. 9-2. 10. 1999 Lugano Švýcarsko. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: GA310/98/0347, [abstrakt s IF]. IF: 1,609/99
 98.  FIŠEROVÁ, M.: Drogová závislost I. Úvod. (Drug dependence I Introduction). Vita Nostra Revue, 1999, roč. 8, (2), s.58-62. [popularizující].
 99.  FIŠEROVÁ, M.: Drogová závislost II. (Drug dependence II). Vita Nostra Revue, 1999, roč. 8., (3), s.96-100. [popularizující].
100.  FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.: Chronic morphine induces long-lasting changes in acetylcholine release in rat nucleus accumbens core
    and shell: an in vivo microdialysis study. Psychopharmacology, 1999, roč. 142, (1), s. 85-94. Číslo grantu: NF5513, GA305/99/1481, [pŧvodní s IF].
    IF: 2,918/99
101.  FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.: Dlouhotrvající změny v uvolňování acetylcholinu v jádru a obalu nucleus accumbens u potkanŧ zpŧsobené
    chronickým podáváním morfinu (mikrodialýza a chování) . (The chronic morphine-induced long-lasting neuroadaptive changes in accumbal cholinergic
    neurons in rat nucleus accumbens (core and shell).).In: Abstrakta z 41. Česko-slovenské psychofarmakologické konference, Jeseník, 5.-9. ledna 1999 .
    1999, S. 23-23.Konference: 41. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník 5. 9. ledna 1999. Číslo grantu: NF5513, GA305/99/1481 ,
    [autor abstrakta, sborník].
102.  FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.; VOTAVA, M.: Chronic morphine induces longlasting changes in acetylcholine release in rat and mice
    nucleus accumbens core and shell (in vivo microdialysis). In: Abstracts CPDD 1999 Annual Meeting, Acapulco, Mexico. Acapulco, Univer. School of
    Med. 1999, S. 44.Konference: CPDD 1999 Annual Meeting, 12.-17. 6. 1999. Acapulco Mexico. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: NF5513,
    GA305/99/1481, [autor abstrakta, sborník].
103.  FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.; VOTAVA, M.: Chronic morphine induces longlasting changes in acetylcholine release in rat and mice
    nucleus accumbens core and shell (in vivo microdialysis). In: Abstracts Society for Neuroscience 25. Part 1. Washington, Soc. for Neurosc. 1999, S.
    557.Konference: 23.-28.10.1999, Miami USA. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: NF5513, GA305/99/1481, [autor abstrakta, sborník].
104.  FIŠEROVÁ, M.; KRŠIAK, M.: Experimentální modely drogových závislostí, metoda mikrodialýzy ve výzkumu opiátové závislosti. (The experimental
    models used in research of drug dependency. The method of microdialysis in the research of dependency on opiates). Československá fyziologie,
    1999, roč. 48, (4), s. 146. Konference: 49. farmakologické dny, 8.-10. 9. 1999 Bratislava. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: NB4672, NF5513,
    [abstrakt].
105.  HANYCHOVÁ, L.; KRŠIAK, M.; PODHORNÁ, J.: Vliv flumazenilu na chování myší . (Effect of flumazenil on behaviour in mice). Československá
    fyziologie, 1999, roč. 48, (4), s. 147. Konference: 49. farmakologické dny, 8.-10. 9. 1999 Bratislava. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu:
    GA305/99/1481, [abstrakt].
106.  HANYCHOVÁ, L.; VOTAVA, M.: Volně prodejné léky. (OTC drugs). Praha, Triton 1999, 102 s. [monografie].
107.  KRŠIAK, M.: Antidepresiva a bolest. (Antidepressants and Pain). Bolest, 1999, roč. 2, (3), s. 116-118. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].
108.  MÁLEK, J.; STAREC, M.: Porodnická analgezie. (Obstetrics analgesia). Sanquis, 1999, roč. 1, (1), s. 43-47. [přehledový].
109.  MÁLEK, J.; STAREC, M.: Silně účinná opioidní analgetika. (Strong opioid analgesics). Diagnóza, 1999, roč. 2, (28), s. 10-11. [přehledový].
110.  PATOČKOVÁ, J.: Insulinové přípravky. (Insulin preparations). Diagnóza, 1999, roč. 2, (3), s.12. [přehledový].
111.  PATOČKOVÁ, J.; BÍBA, V.: Neţádoucí účinky nifedipinu. (The adverse reactions of nifedipine). Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (1), s.49-51.
    [přehledový].
112.  PATOČKOVÁ, J.; TŦMOVÁ, E.; KRŠIAK, M.; MARHOL, P.: Základní parametry oxidativního stresu v mozkové tkáni na modelu akutní hypoglykemie u
    laboratorních myší. (Basic paramenters of oxidative stress in the brain tissue on the model of acute hypoglycemia in mice). Československá fyziologie,
    1999, roč. 48, (4), s. 158. Konference: 49. farmakologické dny, 8.-10. 9. 1999 Bratislava. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: NB4672, [abstrakt].
113.  SLAVÍKOVÁ, B.; HANYCHOVÁ, L.; KRŠIAK, M.: Search for new neurosteroids acting via GABAA receptor. Chemické listy, 1999, roč. 93, (Zvl.), s. S45-
    S46. Číslo grantu: IZ4668, [pŧvodní s IF]. IF: 0,190/99
114.  STAREC, M.: Dinatrii cromoglicas. (Cromoglicate disodium). Diagnóza, 1999, roč. 2, (10), s. 12. [přehledový].
115.  STAREC, M.: Metoprolol. (Metoprolol). Diagnóza, 1999, roč. 2, (9), s. 12. [přehledový].
116.  STAREC, M.: Nízkomolekulární hepariny. (Low-molecular-weight heparins). Diagnóza, 1999, roč. 2, (16), s. 12. [přehledový].
117.  STAREC, M.: Norfloxacin. (Norfloxacin). Diagnóza, 1999, roč. 2, (23), s. 12. [přehledový].
118.  STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; VOTAVA, M.; ROSINA, J.; KRŠIAK, M.: Effect of agroclavine on NK cell-mediated cytotoxicity in stressed mice.
    Neuroimmunomodulation, 1999, roč. 6, (6), s. 457. Konference: 4th International Congress of the International Society for Neuroimmunomodulation,
    29. 9-2. 10. 1999 Lugano Švýcarsko. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: GA310/98/0347, [abstrakt s IF]. IF: 1,609/99
119.  STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; VOTAVA, M.; ROSINA, J.; KRŠIAK, M.: Vliv agroclavinu na NK aktivitu stresovaných myší. (Effect of agroclavine on NK
    cell-mediated cytotoxicity in stressed mice). Československá fyziologie, 1999, roč. 48, (4), s. 160. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu:
    GA310/98/0347, [abstrakt].
120.  STAREC, M.; MÁLEK, J.: Středně silně a slabě účinná opioidní analgetika. (Moderate and low effective opioid analgesics). Diagnóza, 1999, roč. 2, (40),
    s. 10. [přehledový].
121.  TRNAVSKÝ, K.; KRŠIAK, M.: Nesteriodní antirevmatika: bude selektivní inhibice cyklo-oxygenázy-2 opravdu výhodná? (Nonsteroidal antirevmatic drugs:
    is selective inhibition of cyclooxygenase 2 really advantageous?). Praktický lékař, 1999, roč. 79, (7), s. 431. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].
122.  TRNAVSKÝ, K.; KRŠIAK, M.: Nesteriodní antirevmatika: bude selektivní inhibice cyklo-oxygenázy-2 opravdu výhodná? (Nonsteroidal antirevmatic drugs:
    is selective inhibition of cyclooxygenase 2 really advantageous?). Česká revmatologie, 1999, roč. 7, (3), s. 149-150. Číslo VZ: MSM 111200005,
   [přehledový].
123. TRNAVSKÝ, K.; KRŠIAK, M.: Problém inhibice cyklooxygenázy 2. (Troubles concerning selective inhibitors of cyclooxygenase 2). Postgraduální
   medicína, 1999, roč. 1, (3), s. 107-108. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].
124. VOTAVA, M.: Co-trimoxazol. (Co-trimoxazole). Diagnóza, 1999, roč. 2, (2), s. 12. [přehledový].
125. VOTAVA, M.: Diklofenak. (Diclofenac). Diagnóza, 1999, roč. 2, (7), s. 12-13. [přehledový].
126. VOTAVA, M.: Hepatoprotektiva. (Hepatoprotective drugs). Diagnóza, 1999, roč. 2, (13), s.12-13. [přehledový].
127. VOTAVA, M.: Kyselina chenodeoxycholová. (Chenodeoxycholic acid). Diagnóza, 1999, roč. 2, (8), s. 13. [přehledový].
128. VOTAVA, M.: Parenterální výţiva. (Parenteral nutrition). Diagnóza, 1999, roč. 2, (20), s. 10-11. [přehledový].
129. VOTAVA, M.; FIŠEROVÁ, M.; KRŠIAK, M.: Behaviorální a neurobiochemické změny po vysazení chronického podávání opioidŧ. (Behavioural and
   neurobiochemical changes following chronic treatment with opioids). Československá fyziologie, 1999, roč. 48, (4), s. 164. Konference: 49.
   farmakologické dny, 8.-10. 9. 1999 Bratislava. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: NF5513, [abstrakt].
130. VOTAVA, M.; JIRÁSEK, V.: Inhibitory protonové pumpy. (Proton pump inhibitors). Diagnóza, 1999, roč. 2, (22), s.10. [přehledový].
131. VOTAVA, M.; PEŠTA, M.: Tricyklická antidepresiva. (Tricyklic antidepressant). Diagnóza, 1999, roč. 2, (38), s.10. [přehledový].
132. VOTAVA, M.; STAREC, M.: Amoxicilin. (Amoxicilin). Diagnóza, 1999, roč. 2, (25), s.12 . [přehledový].
133. VOTAVA, M.; STAREC, M.: Kličková diuretika. (Loop diuretics). Diagnóza, 1999, roč. 2, (26), s. 10-11. [přehledový].
134. YAMAMOTOVÁ, A.; STAREC, M.; HOLEČEK, V.; RACEK, J.; RAŠKOVÁ, H.; ROKYTA, R.: Modulation of the stress response by anticipation.
   Neuroimmunomodulation, 1999, roč. 6, (6), s. 477. Konference: 4th International Congress of the International Society for Neuroimmunomodulation,
   29. 9-2. 10. 1999 Lugano Švýcarsko. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: GA310/98/0347, [abstrakt s IF]. IF: 1,609/99
135. DOLEŢAL, T.: Celecoxib. Remedia, 2000, roč. 10, (5), s.368-369. [přehledový].
136. DOLEŢAL, T.: Cerivastatin. Remedia, 2000, roč. 10, (2), s.162-164. [přehledový].
137. DOLEŢAL, T.: Cerivastatin-statin nové generace. (Cerivastatin-new generation statin). Zdravotnické noviny, lékařské listy, 2000, roč. 49, (44), s.8.
   [přehledový].
138. DOLEŢAL, T.: Cíle léčby hyperlipoproteinémií ve světle prognostických studií. (Pharmacotherapy of hyperlipoproteinemias in the light of prognostic
   clinical trials). Diagnóza, 2000, roč. 3, (31), s.12. [přehledový].
139. DOLEŢAL, T.: Farmakologie izoforem cyklooxygenázy. (Pharmacology of cyclooxygenase izoenzymes). Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4),
   s.166-167. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. [abstrakt].
140. DOLEŢAL, T.: Farmakoterapie v těhotenství. (Pharmacotherapy in pregnancy). Diagnóza, 2000, roč. 3, (43), s.12. [přehledový].
141. DOLEŢAL, T.: Fixní kombinace salmeterolu sfluticasonem. (Combination of salmeterol and fluticasone). Forum medicinae, 2000, roč. 2, (3), s.80-81.
   [přehledový].
142. DOLEŢAL, T.: Insulin aspart. Remedia, 2000, roč. 10, (1), s.55-56. [přehledový].
143. DOLEŢAL, T.: Inzulinová analoga. (Insulin analogs). Postgraduální medicína, 2000, roč. 2, (5), s.579-582. [přehledový].
144. DOLEŢAL, T.: Latanoprost. Remedia, 2000, roč. 10, (1), s.57-58. [přehledový].
145. DOLEŢAL, T.: Lékové interakce se sloţkami potravy. (Drug interactions of food). PACE News, 2000, roč. 1, (2), s.4. [přehledový].
146. DOLEŢAL, T.: Lékové interakce třezalky tečkované. (Drug interactions of Hypericum perforatum ). Remedia, 2000, roč. 10, (6), s.445-448. [pŧvodní].
147. DOLEŢAL, T.: Nesterodiní antirevmatika. (Nesteroid antirevmatics). Sanquis, 2000, roč. 2, (8), s.47-50. [přehledový].
148. DOLEŢAL, T.: Nifedipin GITS. Remedia, 2000, roč. 10, (4), s.289-291. [přehledový].
149. DOLEŢAL, T.: Nifedipin GITS. Zdravotnické noviny, lékařské listy, 2000, roč. 49, (36), s.12. [přehledový].
150. DOLEŢAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 2000. 1. část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 2000. Part. I). Časopis
   českých lékárníků, 2000, roč. 72, (5), s.12. [přehledový].
151. DOLEŢAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 2000. 2. část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 2000. Part. 2). Časopis
   českých lékárníků, 2000, roč. 72, (6), s.10. [přehledový].
152. DOLEŢAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 2000. 3. část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 2000. Part. 3). Časopis
   českých lékárníků, 2000, roč. 72, (7), s.10-11. [přehledový].
153. DOLEŢAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 2000. 4. část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 2000. Part. 4). Časopis
   českých lékárníků, 2000, roč. 72, (9), s.6. [přehledový].
154. DOLEŢAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 2000. 5. část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 2000. Part. 5). Časopis
   českých lékárníků, 2000, roč. 72, (10), s.9. [přehledový].
155. DOLEŢAL, T.: Nová léčiva roku 1999-1. část. (New drugs 1999-part.I). Remedia, 2000, roč. 10, (3), s.238-239. [přehledový].
156. DOLEŢAL, T.: Nová léčiva roku 1999-2. část. (New drugs 1999-part.2). Remedia, 2000, roč. 10, (6), s.456-458. [přehledový].
157. DOLEŢAL, T.: Reboxetin. Remedia, 2000, roč. 10, (6), s.449-451. [přehledový].
158. DOLEŢAL, T.: Rilmendin. Remedia, 2000, roč. 10, (4), s.283-284. [přehledový].
159. DOLEŢAL, T.: Selektivní modulátory estrogenních receptorŧ. (Selekctive modulators of estrogen receptors). Forum medicinae, 2000, roč. 2, (2), s.67-
   69. [přehledový].
160. DOLEŢAL, T.: Sibutramin. Remedia, 2000, roč. 10, (3), s.235-236. [přehledový].
161. DOLEŢAL, T.; BULTAS, J.: Perindoprilum. Remedia, 2000, roč. 10, (5), s.306-313. [přehledový].
162. DOLEŢAL, T.; KRŠIAK, M. : Analgetická účinnost benzodiazepinŧ a jejich kombinací s neopioidními analgetiky. (Analgesic Efficacy of Benzodiazepines
   and Combinations with Non-opioid Analgesics). Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.166. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6.
   září 2000. Číslo grantu: GAUK 101/99, [abstrakt].
163. DOLEŢAL, T.; KRŠIAK, M.: Potentiation of Analgesic Effect of Ibuprofen by Alprazolam in Experimental Model of Pain. In: Program and abstracts-16th
   International Medical Sciences Student Congress. Istanbul, IMSC 2000, s.136.Konference: 16th International Medical Sciences Student Congress, 3.-6.
   5. 2000 Istanbul Turecko. Číslo grantu: GAUK 101/99, [autor abstrakta, sborník].
164. DOLEŢAL, T.; KRŠIAK, M. : Terapie bolesti u chronicky antikoagulovaných pacientŧ. Lékové interakce antikoagulancií s analgetiky. (Pain therapy in
   patients treated with anticoagulants. Drug interactions of anticoagulants and analgesics). Interní medicína pro praxi, 2000, roč. 2, (2), s.268-270.
   [přehledový].
165. DOLEŢAL, T.; PATOČKOVÁ, J.; SUCHOPÁR, J.; KRŠIAK, M.; TŦMOVÁ, E.: Trends in consumption of antihypertensive drugs in Czech republic. In:
   Velo, G.; Peruccia, E.: Abstracts of the joint meeting of VII World conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics IUPHAR. Oxford,
   Brit.Pharm.Soc. 2000, S.97.Konference: VII World Conference on Clinical Pharmacology and Terapeutics IUPHAR, 4th Congress of the European
   Association for Clinical Pharmacology and therapeutics EACPT. [autor abstrakta, sborník].
166. DOLEŢAL, T.; STAREC, M.: Antagonisté histaminových H2-receptorŧ. (H2- receptor antagonists). Sanquis, 2000, roč. 2, (6), s.32-35. [přehledový].
167. DOLEŢAL, T.; SUCHOPÁR, J.: Cisapridum. Remedia, 2000, roč. 10, (1), s.6-11. [přehledový].
168. DOLEŢAL, T.; SUCHOPÁR, J.; PATOČKOVÁ, J.; NĚMEČEK, K.; KRŠIAK, M.; TŦMOVÁ, E.: Trendy spotřeby antihypertenziv v České republice.
   (Trends in consumption of antihypertensive drugs in Czech republic). Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.166. Konference: 50.
   farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. [abstrakt].
169. FIŠEROVÁ, A.; STAREC, M.; VANNUCI, L.; HORVATH, O.; KOVÁŘŦ, H.; KULDOVÁ, M.; MATĚJKOVÁ, O.; POSPÍŠIL, M.: Stress induced changes in
   natural killer cell response to dopamine and norepinephrine. In: Abstracts Book. Dublin, 2000, S.45.Konference: Světový kongres o stresu 24. 27. 9.
   2000 v Dublinu. Číslo grantu: GA310/98/0347, GA312/98/K034, [autor abstrakta, sborník].
170. FIŠEROVÁ, A.; VANNUCI, L.; KOVÁŘŦ, H.; KULDOVÁ, M.; MATĚJKOVÁ, O.; HORVATH, O.; STAREC, M.; POSPÍŠIL, M.: Dopamine agonists in tumor
   cell recognition. In: International conference on immunopharmacology in perspective. Praha, 2000, Konference: International conference on
   immunopharmacology in perspective, Praha 10. 13. 5. 2000. Číslo grantu: GA312/98/K043, GA310/98/0347, [autor abstrakta, sborník] .
171. FIŠEROVÁ, M.: Drogové závislosti. (Drug dependencies). Postgraduální medicína, 2000, roč. 2, (3), s.288-298. Číslo grantu: FRVŠ 1825/2000,
   [přehledový].
172. FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.; VOTAVA, M.: Chronic Morphine Induces Long-lasting Changes in Acetylcholine Release in Rat and Mice
   Nucleus Accumbens Core and Shell (In Vivo Microdialysis). In: Abstrakta 42. Česko-slovenské psychofarmakologické konference. Praha, Galén 2000,
   s.40.Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8. 1. 2000 Jeseník. [autor abstrakta, sborník] .
173. FIŠEROVÁ, M.; KRŠIAK, M.: In Vivo Microdialysis Measurement of GABA, Glutamate and Aspartate Levels in the Brain of Mice with Different Behavioral
   Response to Ethanol. In: Abstracts Society for Neurosciences. Washington DC, Society for Neuroscience 2000, s.1816.Konference: 30th Annual Meeting
   Society for Neuroscience, New Orleans La. USA. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: NF 5513, NIH/FIRCA/99, GAUK 198/96/C. [autor abstrakta,
   sborník].
174. FIŠEROVÁ, M.; KRŠIAK, M.; CREWS, F.T.: In Vivo Microdialysis Measurement of GABA, Glutamate and Aspartate Levels in the Brain of Mice with
   Different Behavioral Response to Ethanol. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 2000, roč. 24, (Suppl.), s.47A. Číslo VZ: MSM
   111200005, Číslo grantu: NF5513, NIH/FIRCA/99, GAUK 198/96/C.[abstrakt s IF]. IF:2,323/00
175. FIŠEROVÁ, M.; KRŠIAK, M.; VÁVROVÁ, J.: Sledování hladin GABA, glutamátu a aspartátu v mozku myší s rozdílnou behaviorální reaktivitou po
   alkoholu. (GABA, Glutamate and Aspartate Levels in the Brain of Mice with Different Behavioral Response to Ethanol-In Vivo Microdialysis).
   Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.184. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo
   grantu: NF5513, GAUK 193/98, NIH/FIRCA/99.[abstrakt].
176. HANYCHOVÁ, L.; KRŠIAK, M.: Flumazenil-anxiolytický, anxiogenní nebo bez vlivu na chování laboratorních zvířat? (Flumazenil: Anxiolytic, Anxiogenic
   or without Effects on Behaviour of Laboratory Animals?). Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.182. Konference: 50. farmakologické dny,
   Praha 3. 6. září 2000. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: GA305/99/1481, VS96129, [abstrakt].
177. KRŠIAK, M.: Farmakologie bolesti na míšní úrovni. ( Spinal Cord Pharmacology of Pain). Bolest, 2000, roč. 3, (1), s.14-16. Číslo grantu: GAUK 101/99,
   [přehledový].
178. KRŠIAK, M.: Neţádoucí účinky léčiv . (Adverse reactions of drugs). PACE News, 2000, roč. 1, (3), s.3-5. [přehledový].
179. MÁLEK, J.; POČTA, J.; STAREC, M.: Nalbufin (NUBAIN®) k pooperační analgezii. (Nalbuphine in Postoperative Analgesia). Anesteziologie a
   neodkladná péče, 2000, roč. 11, (3), s.109-112. [pŧvodní].
180. MÁLEK, J.; STAREC. MIROSLAV: Silně pŧsobící opioidy. (Strong opioids). Sanquis, 2000, roč. 2, (6), s.42-46. [přehledový].
181. NOVOTNÁ, J.: GABA-a receptor-změny v expresi messengerových RNA jeho specifických podjednotek provázející rozvoj tolerance a závislosti na
   benzodiazepinech. (GABA-a Receptor-Changes in the Expression of Messenger RNAs Encoding for Receptor Subunits Associated with Development of
   Tolerance and Dependence on Benzodiazepines). Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.199-207. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo
   grantu: NF5513, GA305/99/1481, VS96129.[přehledový].
182. OPAVSKÝ, J.; KRŠIAK, M.; MILOSCHEWSKY, D.: Farmakologie a farmakoterapie bolesti. (Pharmacology and pharmacotherapy of pain). Bolest, 2000,
   roč. 3, (Suppl.1), s.17-32. [pŧvodní].
183. PATOČKOVÁ, J.; DOLEŢAL, T.: Neţádoucí účinky nifedipinu a jeho spotřeba v České republice ve srovnání s některými jinými zeměmi. (Adverse
   reactions of nifedipine, consumption in Czech republic and comparison with selected countries). Diagnóza, 2000, roč. 3, (46), s.10-12. [přehledový].
184. PATOČKOVÁ, J.; DOLEŢAL, T.; KRŠIAK, M.; TŦMOVÁ, E.: Consumption of analgesic drugs in surgical and oncologic patients. In: Velo, G.; Peruccia,
   E.: Abstracts of the joint meeting of VII World conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics IUPHAR. Oxford, Brit.Pharm.Soc. 2000,
   s.102.Konference: VII World Conference on Clinical Pharmacology and Terapeutics IUPHAR, 4th Congress of the European Association for Clinical
   Pharmacology and therapeutics EACPT. [autor abstrakta, sborník].
185. PATOČKOVÁ, J.; STAREC, M.: Inzulin. (Insulin). Sanquis, 2000, roč. 2, (2), s.33-35. [přehledový].
186. PATOČKOVÁ, J.; TŦMOVÁ, E.; HÝBLEROVÁ, K.; VRÁNOVÁ, K.; KRŠIAK, M.: Terapeutické monitorování léčiv ve FNKV-studentská anketa. (TDM
   Student´s Questionary). Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.178. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo
   grantu: FRVŠ 1353/99, [abstrakt].
187. PATOČKOVÁ, J.; TŦMOVÁ, E.; KRŠIAK, M.; HÝBLEROVÁ, K.; VRÁNOVÁ, K.: Biovailability of phenytoin in mice-comparison of three pharmaceutical
   products. Homeostasis in health and disease, 2000, roč. 40, (6), s.263-264. Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, 4.-
   8. 1. 2000 Jeseník. Číslo VZ: MSM 111200005, [pŧvodní].
188. PATOČKOVÁ, J.; TŦMOVÁ, E.; KRŠIAK, M.; MARHOL, P.: Hladiny MDA, SOD a GPx v mozkové tkáni jako odraz oxidativního stresu na modelu akutní
   hypoglykemie u laboratorních myší. (The Levels of MDA, SOD and GPx in the Brain Tissue as the Markers of Oxidative Stress in a Model of Acute
   Hypoglycemia in Laboratory Mice).In: Psychiatrie pro XXI století. Praha, Galén 2000, s.154.Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická
   konference, 4.-8. 1. 2000 Jeseník. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NB4672, [autor abstrakta, sborník].
189. PATOČKOVÁ, J.; TŦMOVÁ, E.; MARHOL, P.; KRŠIAK, M.: Vliv vitamínové diety na hladinu peroxidací lipidŧ v mozku u myší v prŧběhu těţké
   hypoglykémie. (Vitamins and Brain Lipidperoxidation of Acute Hypoglycemia). Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.178. Konference: 50.
   farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB4672, [abstrakt].
190. PATOČKOVÁ, J.; TŦMOVÁ, E.; MARHOL, P.; KRŠIAK, M.; ANDĚL, M.: The Levels of MDA, SOD and GPx in the Brain Tissue as the Markers of
   Oxidative Stress in a Model of Acute Hypoglycemia in Laboratory Mice. Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 2000, roč. 108, (5),
   s.A7. Konference: International Symposium on Non-Enzymatic Glycation and Oxidative Stress in Diabetes mellitus, Praha 14. 16. září 2000. Číslo VZ:
   MSM 111200001, Číslo grantu: NB4672, [abstrakt s IF]. IF:1,406/00
191. PODHORNÁ, J.; KRŠIAK, M.: Behavioral Effects of a Benzodiazepine Receptor Partial Agonist, Ro 19-8022, in the Social Conflict Test in Mice.
   Behavioural Pharmacology, 2000, roč. 11, (2), s.143-151. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: NF5513, GA305/99/1481, VS96129.[přehledový
   s IF]. IF:2,111/00
192. STAREC, M.: Digoxin-historie a současnost. (Digoxin-History and Present). Sanquis, 2000, roč. 2, (5), s.40-42. [přehledový].
193. STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; ROSINA, J.; KRŠIAK, M.: Effect of agroclavine on NK cells activity, heart and liver toxicity in stressed and non stressed
   rats. In: International conference on immunopharmacology in perspective. Praha, 2000, Konference: International conference on immunopharmacology
   in perspective, Praha 10. 13. 5. 2000. Číslo grantu: GAUK 201/98, GA310/98/0347, [autor abstrakta, sborník].
194. STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; ROSINA, J.; KRŠIAK, M.: Účinek agroclavinu na cytotoxicitu NK buněk za stresových podmínek. (The Effect of
   Agroclavine on NK Cell-mediated Cytotoxicity under Stress Conditions). Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.180. Konference: 50.
   farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo grantu: GA310/98/0347, GAUK 201/98, [abstrakt].
195. STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; ROSINA, J.; KRŠIAK, M.: Different Effect of agroclavine in stressed and non stressed animals. In: Abstracts Book. Dublin,
   2000, S.39.Konference: Světový kongres o stresu 24. 27. 9. 2000 v Dublinu. Číslo grantu: GA310/98/0347, GAUK 201/98, [autor abstrakta, sborník].
196. ŠVESTKA, J.; DOLEŢAL, T.: Clozapinum. Remedia, 2000, roč. 10, (6), s.376-394. [pŧvodní].
197. VLČEK, J.; GREGOR, J.; MACEK, K.; VÍTOVEC, J.; PRÁZNOVCOVÁ, L.; ZAJÍC, J.; STAREC, M.; DRÁŢKA, J.; KULIČ, F.; POLÁŠEK, R.; JIRMÁŘ, R.:
   Prŧřezová studie volby farmakoterapie v akutní fázi léčby akutního infarktu myokardu-1. část. (Cross-sectional Study on Selection of Pharmacotherapy in
   the Acute Stage of Treatment of Myocardial Infarction-Part I). Vnitřní lékařství, 2000, roč. 46, (10), s.681-688. Číslo VZ: MSM 111200004, [pŧvodní].
198. VOTAVA, M.: Inhibitory protonové pumpy. (Proton pump inhibitors). Sanquis, 2000, roč. 2, (6), s.12-13. [přehledový].
199. VOTAVA, M.; DOLEŢAL, T.: Ibutilid. Remedia, 2000, roč. 10, (2), s.164-166. [přehledový ].
200. VOTAVA, M.; KRŠIAK, M.; MORAVEC, V.: Senzitizace jako ukazatel opiátové závislosti u myší a její ovlivnění benzodiazepiny. (Sensitisation to opioids
   and its influence by benzodiazepines in mice). Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.183-184. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3.
   6. září 2000. Číslo grantu: NF5513, [abstrakt].
201. VOTAVA, M.; KRŠIAK, M.; PODHORNÁ, J.; HANYCHOVÁ, L.; MICZEK, K.: Alprazolam and Social Behaviour in Mice: Tolerance and Withdrawal. In:
   Program and abstracts-16th International Medical Sciences Student Congress. Istanbul, Stud.Asoc. 2000, s.136.Konference: 16th International Medical
   Sciences Student Congress, 3.-6. 5. 2000 Istanbul Turecko. Číslo grantu: GA305/99/1481, IZ3612, [autor abstrakta, sborník].
202. VOTAVA, M.; ŠONKA, K.: Modafinil. Remedia, 2000, roč. 10, (1), s.58-60. [přehledový].
203. YAMAMOTOVÁ, A.; STAREC, M.; HOLEČEK, V.; RACEK, J.; TREFIL, L.; RAŠKOVÁ, H.; ROKYTA, R.: Anticipation of Acute Stress in Isoprenaline
   Sensitive and Resistant Rats: Strain and Gender Differences. Pharmacology & Toxicology, 2000, roč. 87, (4), s.161-168. Číslo grantu:
   GA305/98/1064, GA305/99/0049, NF4665, GAUK 201/98/C.[pŧvodní s IF]. IF:1,189/00
204. YAMAMOTOVÁ, A.; STAREC, M.; RAŠKOVÁ, H.; ROKYTA, R.: The Influence of Repeated Prestressors on Single Stress Response in Rats.
   Pharmacology & Toxicology, 2000, roč. 86, (1), s.8-15. Číslo grantu: GA305/98/1064, NF4665, GAUK 201/98/C.[pŧvodní s IF]. IF:1,189/00

12261 – Ústav lékařské biofyziky a informatiky (25)
 1. MUSILA, M.; LÁNSKÝ, P.: On the Interspike Intervals Calculated from Diffusion Approximations of Stein's Neuronal Model with Reversal Potentials.
   Journal of Theoretical Biology, 1994, roč. 171, (2), s. 225-232. [pŧvodní s IF]. IF: 1,124/94
 2. ROSINA, J.: Biofyzika I. Praha, Scientia Medica 1995, 72 s. [učebnice SŠ].
 3. ROSINA, J.: Biofyzika II. Praha, Scientia Medica 1995, 80 s. [učebnice SŠ].
 4. MUSILA, M.; ŠUTA, D.; LÁNSKÝ, P.: Computation of First Passage Time Moments for Stochastic Diffusion Processed Modeling Nerve Membrane
   Depolarization. Computer Methods and Program in Biomedicine, 1996, roč. 49, (1), s. 19-27. [pŧvodní s IF]. IF: 0,805/96
 5. STAREC, M.; ROSINA, J.; MÁLEK, J.; KRŠIAK, M.: Influence of dynorphin A (1-13) and dynorphin A (1-10) amide on stress-induced analgesia.
   Physiological Research, 1996, roč. 45, (6), s. 433-438. Číslo grantu: IGA 3619, [pŧvodní s IF]. IF: 0,532/96
 6. STAREC, M.; ROSINA, J.; SOVJAK, R.; WAITZOVÁ, D.: Neuroleptic properties of Rg-tannin in mice annd rats. Acta Veterinarica Brno, 1996, roč. 65,
   (4), s. 209-212. Číslo grantu: GAUK 256/95, [pŧvodní s IF]. IF: 0,120/96
 7. ČELKO, A.; ROSINA, J.; STAREC, M.: BSE ve Velké Británii - historie a sled událostí. (BSE in Great Britain - history and order of events). Živočišná
   výroba - Animal production, 1997, roč. 42, (1), s. 43-46. [přehledový s IF]. IF: 0,194/97
 8. ČELKO, A.; ROSINA, J.; STAREC, M.: Epidemiologie bovinní spondiformní encefalopatie (BSE). (Epidemiology of bovine spondiform encephalopathy
   (BSE)). Živočišná výroba - Animal production, 1997, roč. 42, (1), s. 41-42. [přehledový s IF]. IF: 0,194/97
 9. HRNČÍŘ, E.; ROSINA, J. : Surface Tension of Blood. Physiological Research, 1997, roč. 46, (4), s. 319-321. [pŧvodní s IF]. IF: 0,807/97
 10. LAJČÍKOVÁ, A.; JANDÁK, Z.; ROSINA, J.; STAREC, M.; JEŘÁBEK, J.; MUSIL, J.: Ochrana zdraví při práci se zdroji ultrazvuku a neionizujícího záření
   ve zdravotnictví. (Health protection in work with ultrasound sources and non-ionizing sources). Pracovní lékařství, 1997, roč. 49, (1), s. 28-33.
   [pŧvodní].
 11. ROSINA, J.: Význam ventilační scintigrafie plic pomocí kryptonu 81m Kr pro diagnostiku plicní embolizace.Praha, 3. LF UK 1997. 134 s. [habilitační spis
   (doc.)].
 12. ROSINA, J.; BLÁHA, V.; KLEISNER, I.: Přínos ventilační scintigrafie plic pomocí kryptonu 81m Kr v diagnostice plicní embolizace . (Contribution of
   ventilation scintigraphy of the lung by 84 m Kr in diagnosis of lung embolism). Praktický lékař, 1997, roč. 77, (3), s. 132-138. [pŧvodní].
 13. ROSINA, J.; STAREC, M.: Ultrafialové a infračervené záření. (Ultraviolet and infrared radiation). Pracovní lékařství, 1997, roč. 49, (1), s. 30-31. Číslo
   grantu: GAUK 256/95, [přehledový].
 14. ROSINA, J.; STAREC, M.; ČELKO, A.; VÝMOLA, F.: Reinfusion of UV - Irradiated Blood in the Treatment of Staphylococcal Infection. Živočišná výroba
   - Animal production, 1997, roč. 42, (7), s. 315-316. Číslo grantu: GAUK 256/95, [pŧvodní s IF]. IF: 0,194/97
 15. ROSINA, J.; STAREC, M.; ČELKO, A.; VÝMOLA, F.: Intravenózní ozařování králíkŧ infikovaných Staphylococcus aureus pomocí laseru s maximem
   vyzařování 337 nm. (Intravenous irradiation of blood using 337 nm laser in rabbits inoculated with Staphylococcus aureus). Živočišná výroba - Animal
   production, 1997, roč. 42, (6), s. 261-262. [pŧvodní s IF]. IF: 0,194/97
 16. STAREC, M.; NEJEDLÝ, A.; MÁLEK, J.; ROSINA, J.; GOJIŠOVÁ, E.; KRŠIAK, M.: Exposure to Stress Alters the Effects of Dynorphins in the Hot Plate
   Test. Physiological Research, 1997, roč. 46, (6), s. 451-457. Číslo grantu: IGA 3619, [pŧvodní s IF]. IF: 0,807/97
 17. STAREC, M.; SINET, M.; KODYM, P.; ROSINA, J.; FIŠEROVÁ, A.; DESFORGES, B.; REVEIX, B.: The Effect of Drugs on the Mortality of Mice
   Inoculated with Friend Leukaemia Virus or Toxoplasma Gondii. Physiological Research, 1997, roč. 46, (2), s. 107-111. Číslo grantu: IGA 3619,
   [pŧvodní s IF]. IF: 0,807/97
 18. ČELKO, A.; ROSINA, J.: Epidemiologie ptačí chřipky A (H5N1). (Epidemiology of avian influenza A (H5N1)). Živočišná výroba - Animal production,
   1998, roč. 43, (7), s. 219-220. [přehledový s IF]. IF: 0,192/98
 19. SLOUKA, V.: Poznámky k začátkŧm světové biofyziky. (Remarks to the world beginnings of biophysics). Sborník lékařský, 1998, roč. 99, (4), s. 385-
    386. [přehledový].
 20.  STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; VOTAVA, M.; ROSINA, J.; KRŠIAK, M.: Effect of agroclavine on NK cell-mediated cytotoxicity in stressed mice.
    Neuroimmunomodulation, 1999, roč. 6, (6), s. 457. Konference: 4th International Congress of the International Society for Neuroimmunomodulation,
    29. 9-2. 10. 1999 Lugano Švýcarsko. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: GA310/98/0347, [abstrakt s IF]. IF: 1,609/99
 21.  STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; VOTAVA, M.; ROSINA, J.; KRŠIAK, M.: Vliv agroclavinu na NK aktivitu stresovaných myší. (Effect of agroclavine on NK
    cell-mediated cytotoxicity in stressed mice). Československá fyziologie, 1999, roč. 48, (4), s. 160. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu:
    GA310/98/0347, [abstrakt].
 22.  NAVRÁTIL, L.; ROSINA, J.: Lékařská biofyzika. Praha, Manus 2000, 354 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].
 23.  STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; ROSINA, J.; KRŠIAK, M.: Effect of agroclavine on NK cells activity, heart and liver toxicity in stressed and non stressed
    rats. In: International conference on immunopharmacology in perspective. Praha, 2000, Konference: International conference on immunopharmacology
    in perspective, Praha 10. 13. 5. 2000. Číslo grantu: GAUK 201/98, GA310/98/0347, [autor abstrakta, sborník].
 24.  STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; ROSINA, J.; KRŠIAK, M.: Účinek agroclavinu na cytotoxicitu NK buněk za stresových podmínek. (The Effect of
    Agroclavine on NK Cell-mediated Cytotoxicity under Stress Conditions). Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.180. Konference: 50.
    farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo grantu: GA310/98/0347, GAUK 201/98, [abstrakt].
 25.  STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; ROSINA, J.; KRŠIAK, M.: Different Effect of agroclavine in stressed and non stressed animals. In: Abstracts Book. Dublin,
    2000, S.39.Konference: Světový kongres o stresu 24. 27. 9. 2000 v Dublinu. Číslo grantu: GA310/98/0347, GAUK 201/98, [autor abstrakta, sborník].

12270 - Ústav lékařské mikrobiologie (78)
 1. GYLLENBERG, M.; GYLLENBERG, H.; KOSKI, T.; SCHINDLER, J.: Non-uniqueness of Numerical Taxonomic Structure. Binary: Computing in
   Microbiology, 1993, roč. 5, s. 138-144. [pŧvodní].
 2. SCHINDLER, J.: Dynamics of Bacillus Colony Growth. Trends in Microbiology, 1993, roč. 1, (9), s. 333-338. [pŧvodní].
 3. URBÁŠKOVÁ, P.; SCHINDLER, J.; ALDOVÁ, E.; NĚMEC, A.: Antibiotic Susceptibility of Mesophilic Aeromonas Isolated in Czechoslovakia. Med Microb
   Letter, 1993, roč. 2, s. 152-158. [pŧvodní].
 4. ALDOVÁ, E.; SCHINDLER, J.; URBÁŠKOVÁ, P.; NĚMEC, A.: Biochemická identifikace aeromonád. (Biochemical Identification of Aeromonads).
   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 1994, roč. 43, (2), s. 55-60. [pŧvodní].
 5. SCHINDLER, J.; PARÝZEK, P.; FARMER, J.: Identification of Bacteria by Artificial Neuronal Network. Binary: Computing in Microbiology, 1994, (6),
   s. 191-196. Číslo grantu: GAUK 221/94, [pŧvodní].
 6. SCHINDLER, J.; PARÝZEK, P.; FARMER, J.: Identification of Bacteria by Artificial Neuronal Network . In: Abstract BC-11/3, IUMS Congresses 94,
   Praha. 1994, Číslo grantu: GAUK 221/94, [abstrakt].
 7. SCHINDLER, J.; ROVENSKÝ, L.: A Model of Intrinsic Growth of Bacillus Colony. Binary: Computing in Microbiology, 1994, (6), s. 105-108. Číslo
   grantu: GA310/93/1119, [pŧvodní].
 8. URBÁŠKOVÁ, P.; SCHINDLER, J.: Rezistence bakterií k antibiotikŧm v České republice. (Bacterial Resistance to Antibiotics in the Czech Republic).
   Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (1), s. 10-14. [přehledový].
 9. ALDOVÁ, E.; SCHINDLER, J.; NĚMEC, A.; ŠOUREK, J.; URBÁŠKOVÁ, P.: Biochemické znaky Citrobacter sedlakii. (Biochemical properties of
   Citrobacter sedlakii). Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 1995, roč. 44, (2), s. 57-64. [pŧvodní].
 10. SA FIGUEIREDO, J.; AUSTRIAN. B.; URBÁŠKOVÁ, P.; TEIXEIRA, L.A.; TOMASZ, A.: Novel Penicillin-Resistant Clones of Streptococcus pneumoniae
   in the Czech Republic and in Slovakia. Microbial Drug Resist, 1995, roč. 1, (1), s. 95. [abstrakt].
 11. SCHINDLER, J.: Enterokoky jako nosokomiální a infekční agens. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 1995, roč. 4, (3), s. 5. [ostatní].
 12. SCHINDLER, J.: Mikrobiologie bakteriálních onemocnění dýchacích cest. Medica Revue, 1995, roč. 2, (11), s. 8-12. [přehledový].
 13. SCHINDLER, J.: Stafylokoky rezistentní k methicilinu - MRS. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 1995, roč. 4, (5), s. 4-5. [ostatní].
 14. SCHINDLER, J.: Základy léčby onemocnění dýchacích cest. (Basic therapy of respiratory tract diseases). Praktický lékař, 1995, roč. 75, (Supl. 3), s.
   12-14. [pŧvodní].
 15. SCHINDLER, J.: Změny v klasifikaci a nomenklatuře. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 1995, roč. 4, (5), s. 5. [ostatní].
 16. SCHINDLER, J.; BENDOVÁ, E.; VRÁNKOVÁ, J.: Rezistence bakterií k antibiotikŕm ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Praha, SVI FNKV 1995,
   34 s. [monografie].
 17. URBÁŠKOVÁ, P.: Prŧkaz stafylokokŧ rezistentních k oxacilinu/methicilinu (MRS). Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 1995, roč. 4, (3), s.
   5. [ostatní].
 18. URBÁŠKOVÁ, P.: Referenční kmeny pro vyšetření citlivosti hemofilŧ a pneumokokŧ. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 1995, roč. 4, (1),
   s. 5-6. [ostatní].
 19. BEDNÁŘ, M.; KOZÁK, K.; KUBÍN, M.; MENČÍKOVÁ, E.: Tyčky špatně barvitelné podle Grama, případně acidorezistentní. In: Bednář, M.; Schindler, J.;
   Fraňková, V.; Souček, A.; Vávra, J.: Lékařská mikrobiologie. Bakteriologie, virologie, parazitologie. Praha, Marvil 1996, S. 305-318. [kapitola].
 20. BEDNÁŘ, M.; SCHARFEN, J.: Nesporulující anaerobní bakterie. In: Bednář, M.; Schindler, J.; Fraňková, V.; Souček, A.; Vávra, J.: Lékařská
   mikrobiologie. Bakteriologie, virologie, parazitologie. Praha, Marvil 1996, S. 289-297. [kapitola] .
 21. BEDNÁŘ, M.; SCHINDLER, J.; FRAŇKOVÁ, V.; SOUČEK, A.; VÁVRA, J.: Lékařská mikrobiologie. Bakteriologie, virologie, parazitologie. Praha, Marvil
   1996, 558 s. [monografie].
 22. JOHN, C.; SOUČEK, A.; SCHINDLER, J.: Gramnegativní aerobní tyčky. (Gram-negative aerobic rods).In: Bednář, M.; Schindler, J.; Fraňková, V.;
   Souček, A.; Vávra, J.: Lékařská mikrobiologie. Bakteriologie, virologie, parazitologie. Praha, Marvil 1996, S. 246-260. [kapitola].
 23. KAPRÁLEK, F.; SCHINDLER, J.: Taxonomie, nomenklatura, identifikace a systematika bakterií . (Taxonomy, nomenclature, identification and
   classification of bacteria).In: Bednář, M.; Fraňková, V.; Schindler, J.; Souček, A.; Vávra, J.: Lékařská mikrobiologie. Bakteriologie, virologie, parazitologie.
   Praha, Marvil 1996, S. 28-35. [kapitola].
 24. NĚMEC, A.; URBÁŠKOVÁ, P.; GRIMONT, F.; VRÁNKOVÁ, J.; MELTER, O.; SCHINDLER, J.: Identifikace a typizace nemocničních kmenŧ komplexu
   Acinobacter calcoaceticus - Acinobacter baumannii. (Identification and typing of nosocomial strains of Acinobacter calcoaceticus - Acinobacter baumannii
   complex). Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 1996, roč. 45, (2), s. 71-82. [přehledový].
 25. SCHINDLER, J.: Aktinomykóza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 11-12.
   [kapitola].
 26. SCHINDLER, J.: Antibiotika. In: Bednář, M.; Fraňková, V.; Schindler, J.; Souček, A.; Vávra, J.: Lékařská mikrobiologie. Bakteriologie, virologie,
   parazitologie. Praha, Marvil 1996, S. 160-185. [kapitola].
27.  SCHINDLER, J.: Bakteriální infekce kŧţe a podkoţí. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ
   1996, S. 25-26. [kapitola].
28.  SCHINDLER, J.: Endokarditida. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 37. [kapitola].
29.  SCHINDLER, J.: Infekce u alkoholikŧ. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 61.
   [kapitola].
30.  SCHINDLER, J.: Kandidóza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 63-64. [kapitola].
31.  SCHINDLER, J.: Močové infekce. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 78-79.
   [kapitola].
32.  SCHINDLER, J.: Nemoc z kočičího škrábnutí. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S.
   83-84. [kapitola].
33.  SCHINDLER, J.: Pneumonie. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 91-92. [kapitola].
34.  URBÁŠKOVÁ, P.; SCHINDLER, J.: Antibiotic Resistance of Bacteria, Czech Republic a Brodged Summary of the Manual Report 1994. Praha, NRL,
   SZÚ 1996, 33 s. [monografie].
35.  URBÁŠKOVÁ, P.; TRUPL, J.; HUPKOVÁ, H.; APPELBAUM, P.C.; JACOBS, M.R.: In Vitro Susceptibility of Pneumococci to Trovafloxacin, Penicillin and
   other Antimicrobial Agents in the Czech Republic and Slovakia. European Journal of Clinical Microbiology, 1996, roč. 15, (8), s. 686-688. [přehledový
   s IF]. IF: 1,826/96
36.  ALDOVÁ, E.; SCHINDLER, J.; ŠOUREK, J.; NĚMEC, A.; URBÁŠKOVÁ, P.: Detection and Identification of Citrobacter Sedlakii in the Czech Republic.
   Zentrallblatt für Mikrobiologie, 1997, roč. 152, (258), s. 389-396. [přehledový].
37.  BEDNÁŘ, M.: Molekulárně genetické metody v rutinní mikrobiologické diagnostice. (Molecular biology-based detection of infectious agents in routine
   clinical microbiology diagnostics). Remedia, Klinická mikrobiologie, 1997, roč. 1, (1), s. 115-122. [ostatní].
38.  BRAVO, L.; MONTÉ, R.; RÁMIREZ, M.; GARCIA, B.; URBÁŠKOVÁ, P.; ALDOVÁ, E.: Characterization of Plesiomonas Shigelloides form Diarrheic
   Children. (Characterization of Plesiomonas Shigelloides form Diarrheic Children). Central European Journal of Public Health, 1997, roč. 6, (1), s. 67-
   70. [pŧvodní].
39.  GYLLENBERG, H.; GYLLENBERG, M.; KOSKI, T.; LUND, T.; SCHINDLER, J.; VERLAAN, M.: Classification of Enterobacteriaceae by minimization of
   stochastic complexity. Microbiology, 1997, (143), s. 721-732. [ostatní s IF]. IF: 0,245/97
40.  URBÁŠKOVÁ, P.: Enterokoky a jejich rezistence k antibiotikŕm. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1997, roč. 3, (10), s. 269-277. [ostatní].
41.  URBÁŠKOVÁ, P.: Enterokoky a jejich rezistence k antibiotikŧm. (Enterococci and their Resistance to Antibiotics). Klinická mikrobiologie a infekční
   lékařství, 1997, roč. 3, (10), s. 269-277. [přehledový].
42.  URBÁŠKOVÁ, P.: Minitest - Některé problémy vyšetřování citlivosti a interpretace výsledkŧ. (Minitest - Some problems in determination of susceptibility
   and interpretation of results). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1997, roč. 3, (6-7), s. 163-165. [ostatní].
43.  URBÁŠKOVÁ, P.: Význam vyšetření citlivosti a monitorování rezistence bakterií k antibiotikŧm. (Significance of determination of susceptibility and
   monitoring of resistance of bacteria to antibiotics). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1997, roč. 3, (6-7), s. 160-162. [ostatní].
44.  URBÁŠKOVÁ, P.; MOTLOVÁ, J.: Rezistence k ampicilinu, vankomycinu a k vysokým koncentracím aminoglykosidŧ u kmenŧ Enterococcus faecalis a
   Enterococcus faecium, izolovaných z krve. (Resistance to ampicillin, vancomycin and to high concentrations of aminoglycosides in strains Enterococcus
   faecalis and Enterococcus faecium isolated from the blood). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1997, roč. 3, (10), s. 278-281. [ostatní].
45.  PAVLÍK, E.; MÜLLEROVÁ, M.; PROCHÁZKOVÁ-FRANCISCI, E.; BEDNÁŘ, M.; HENČL, P.: Evaluation of Cobas Amplicor Diagnostic System in
   Routine Diagnostics of tuberculosis. Medical Science Monitor, 1998, roč. 4, (2), s. 386-390. [ostatní].
46.  SCHINDLER, J.; SCHINDLER, Z.; SCHINDLER, J.Jr.: A WWW-based information system on resistance of bacteria to antibiotics. Medical Information,
   1998, roč. 23, (3), s. 179-185. [ostatní s IF]. IF:1,614/98
47.  URBÁŠKOVÁ, P.; BARTONÍKOVÁ, N.; BÁRTOVÁ, M.; BÉBROVÁ, E.; BENDOVÁ, E. a kol.: Rezistence k antibiotikŧm u Streptococcus pneumoniae,
   Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae a Moraxella catarrhalis v České republice v roce 1996 a 1997. (Resistance to Antibiotics in
   Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis in the Czech Republic in 1996 and 1997).
   Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1998, roč. 4, (10), s. 292-298. [pŧvodní].
48.  VRÁNKOVÁ, J.: Bakteriologické sledování pacientŧ na klinice popáleninové medicíny v Praze. (Bacteriological Monitoring of Patients in the Prague
   Burns Center). Klinická mikrobiologie - Remedia, 1998, roč. 2, (2), s. 49-52. [pŧvodní].
49.  VRÁNKOVÁ, J.; BENDOVÁ, E.; KÖNIGOVÁ, R.; BROŢ, L.: Bacteriological Monitoring in the Prague Burns Center. Acta Chirurgiae Plasticae, 1998,
   roč. 40, (4), s. 105-108. [pŧvodní].
50.  BEDNÁŘ, M.: Levné a spolehlivé peristalické čerpadlo pro lití agarových ploten. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (8), s. 272.
   [ostatní].
51.  BEDNÁŘ, M.; BEZDÍČEK, P.: Talek - standardní lék v terapii maligních pleurálních výpotkŧ. (Talc - Standard Medicament in the Treatment of Malignant
   Pleural Effusion). Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (3), s. 82-84. [pŧvodní].
52.  BRENNER, D.J.; O´HARA, C.; GRIMONT, P.A.D.; JANDA, M.; FALSEN, E.; ALDOVÁ, E.; AGERON, E.; SCHINDLER, J.; ABBOTT, S.A.;
   STEIGERWALT, A.G.: Biochemical Identification of Citrobacter gillenii, Sp.nov. (formerly Citrobacter genomospecies 11). Journal of Clinical
   Microbiology, 1999, roč. 37, (8), s.2619-2624. [pŧvodní s IF]. IF: 3,670/99
53.  ŢEMLIČKOVÁ, H.: Legionářská choroba. (Legionnaires'disease). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (8), s. 254-258.
   [přehledový].
54.  GRABOWIECKA, A.; ŠEBÁKOVÁ, H.; GAWLAS, W.; PAUČKOVÁ, D.; URBÁŠKOVÁ, P.; MOTLOVÁ, J. : Výskyt rezistentních kmenŧ Streptococcus
   pneumoniae na kojeneckém oddělení NsP Karviná. (Report on a Persisting Occurence of Resistant Strains of Streptococcus pneumoniae at a Babies'
   Ward of a Hospital-Health Center). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (2-3), s. 72-74. [pŧvodní].
55.  GYLLENBERG, H.; GYLLENBERG, M.; KOSKI, T.; LUND, T.; SCHINDLER, J.: An Assesment of Cumulative Classification. Quantitative Microbiology,
   1999, roč. 1, (1), s.7-27. [ostatní].
56.  JAKUBŦ, V.; URBÁŠKOVÁ, P.: Základní molekulárně biologické aspekty rezistence k makrolidovým antibiotikŧm. (Basic molecularly biologic aspects of
   resistance to macrolide antibiotics.). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (2-3), s.233-236. [přehledový].
57.  JINDRÁK, V.; HENYŠOVÁ, J.; VANIŠ, V.; URBÁŠKOVÁ, P.; LITOŠ, P.: Rezistence Streptococcus pyogenes k erytromycinu jako regionální problém.
   (Resistance of Streptococcus pyogenes to Erythromycin as a Regional Problem). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (7), s. 237-
   243. [pŧvodní].
58.  JULÁK, J.; ROSOVÁ, V.; PROCHÁZKOVÁ-FRANCISCI, E.; STRÁNSKÁ, E.: Stanovení těkavých karboxylových kyselin v hemokultivačních systémech.
   (Volative fatty acids determination in blood culture systems). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (8), s. 262-263. [ostatní].
 59.  KRÁSNÝ, J.; BENDOVÁ, E.; HRUBÁ, D.; ROUBALOVÁ, K.; SUCHÁNKOVÁ, A.; ZOBAN, P.: Konjunktivitidy novorozencŧ, kojencŧ a batolat.
    (Conjunctivitis of Neonates, Infants and Toddlers). Česko-slovenská pediatrie, 1999, roč. 54, (7), s. 374-382. [přehledový].
 60.  MELTER, O.; SANTOS SANCHES, I.; SCHINDLER, J.; AIRES DE SOUSA, M.; MATO, R.; KOVÁŘOVÁ, V.; ŢEMLIČKOVÁ, H.; LENCASTRE, H.:
    Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Clonal Types in the Czech. Journal of Clinical Microbiology, 1999, roč. 37, (9), s. 2798-2803. Číslo
    grantu: IZ3500, [pŧvodní s IF]. IF: 3,670/99
 61.  PYTLÍK, R.; BENDOVÁ, E.; KOZÁK, T.; GREGORA, E.: Bakteriologické monitorování hematoonkologických pacientŧ a jeho význam pro tvorbu klinicky
    relevantního empirického antimikrobiálního protokolu. (Bacteriological Monitoring of Haemato-oncological Patients and its Significance for Development
    of Clinically Relevant Antimicrobial Protocol). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (9-10), s. 305-310. [pŧvodní].
 62.  TORŠOVÁ, V.; URBÁŠKOVÁ, P.; HOLOTÍKOVÁ, D.: Přeţívání kmenŧ Streptococcus pneumoniae v zevním prostředí na uměle kontaminovaných
    materiálech (1.část). (Survival of strains of Streptococcus pneumoniae in the environment on artificially contaminated materials I.). Klinická
    mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (2-3), s.75-79. Číslo grantu: IGA 3502, [pŧvodní].
 63.  URBÁŠKOVÁ, P.: Náhlý vzestup rezistence k makrolidŧm u Streptococcus pneumoniae v České republice. Předběţné sdělení. (Increasing of resistance
    and Streptococcus pneumoniae in Czech Republic). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (2-3), s. 103-104. [přehledový].
 64.  URBÁŠKOVÁ, P.: Nový pohled na vyšetřování citlivosti k antibiotikŧm. (New view of antibiotic sensitivity testing). Klinická mikrobiologie a infekční
    lékařství, 1999, roč. 5, (9-10), s. 334-335. [přehledový].
 65.  URBÁŠKOVÁ, P.: Předběţná identifikace kmenŧ Streptococcus pneumoniae pomocí diskŧ s optochinem a s oxacilinem. (Preliminary Identification of
    Strains of Streptococcus pneumoniae using Optochin and Oxacilin Disks). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (2-3), s. 96-99.
    Číslo grantu: IGA 3502, [pŧvodní].
 66.  URBÁŠKOVÁ, P.: Rezistence k antibiotikŧm u kmenŧ Streptococcus pneumoniae ze závaţných infekcí v České republice, 1996 - 1998. (Resistance to
    Antibiotics in Strains of Streptococcus pneumoniae Isolated from Grave Infections in the Czech Republic, 1996 - 1998). Klinická mikrobiologie a
    infekční lékařství, 1999, roč. 5, (2-3), s. 49-54. Číslo grantu: IGA 3502, [pŧvodní].
 67.  URBÁŠKOVÁ, P.: Spolehlivost diskové difuzní metody pro rutinní vyšetření citlivosti Streptococcus pneumoniae. (Reliability of the Disk Diffusion Method
    for Routine Testing of Sensitivity of Streptococcus pneumoniae). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (2-3), s. 80-95. Číslo
    grantu: IGA 3502, [pŧvodní].
 68.  URBÁŠKOVÁ, P.: Vzestup rezistence Streptococcus pyogenes k makrolidovým antibiotikŧm v České republice. (Increased Resistance od Streptococcus
    Pyogenes to Macrolide Antibiotics in the Czech Republic). Praktický lékař, 1999, roč. 79, (11), s. 636-640. [přehledový].
 69.  URBÁŠKOVÁ, P.; BARTONÍKOVÁ, N.; BÁRTOVÁ, M.; BÉBROVÁ, E.; BENDOVÁ, E. a kol.: Trendy rezistence izolátŧ Streptococcus pneumoniae,
    Haemophilus influenzae a Streptococcus pyogenes z dýchacích cest v České republice v prŧběhu tří let (1996 - 1998). (Trends of Resistance in
    Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ana Streptococcus pyogenes Isolated from respiratory Tracts in the Czech Republic over a Three
    Year Period (1996 - 1998)). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (9-10), s. 311-318. [pŧvodní].
 70.  URBÁŠKOVÁ, P.; KŘÍŢOVÁ, P.: Dlouhodobé sledování citlivosti Neisseria meningitidis k penicilinu a dalším antibiotikŧm v České republice (1981-1999).
    (Long-term monitoring of Neisseria meningitidis susceptibility to penicillin and other antibiotics in Czech Republic (1981-1999)). Klinická mikrobiologie
    a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (9-10), s.298-304. [pŧvodní].
 71.  URBÁŠKOVÁ, P.; MOTLOVÁ, J.: Výskyt kmenŧ Streptococcus pneumoniae, rezistentních k penicilinu a k dalším antibiotikŧm v České republice, 1996-
    1998. (The occurence of strains of Streptococcus pneumoniae resistant to penicillin and other antibiotics in the Czech Republic, 1996-1998). Klinická
    mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (2-3), s.65-71. Číslo grantu: IGA 3502// IGA 3503, [pŧvodní].
 72.  VRÁNKOVÁ, J.: Úloha bakteriologa. (Role of bacteriologist).In: Königová, R.: Komplexní léčba popálenin. Praha, Grada Publ. 1999, S. 311-324. [autor
    kapitoly, monografie].
 73.  BEDNÁŘ, M.: Nový postup výpočtu kritické koncentrace antibiotik při diskové metodě. (New formula for calculating antibiotic critical concentration by the
    disk diffusion method). Medical Science Monitor, 2000, roč. 6, (1), s.168-170. [pŧvodní].
 74.  BEDNÁŘ, M.: Technologie oligonukleotidových polí (genových čipŧ). (DNA microarray technology and application). Medical Science Monitor, 2000,
    roč. 6, (4), s.796-800. [ostatní].
 75.  JULÁK, J.; STRÁNSKÁ, E.; PROCHÁZKOVÁ-FRANCISCI, E.; ROSOVÁ, V.: Blood cultures evaluation by gas chromatography of volatile fatty acids.
    Medical Science Monitor, 2000, roč. 6, (3), s.605-610. [ostatní].
 76.  URBÁŠKOVÁ, P.: Význam a problémy surveillance rezistence komunitních bakterií k antibiotikŧm. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2000,
    roč. 6, (9-10), s.294-295. [ostatní].
 77.  URBÁŠKOVÁ, P.; ADAMEC, P.; BARTONÍKOVÁ, N.; BÁRTOVÁ, M.; BÉBROVÁ, E.; BENDOVÁ, E. a kol.: Surveillance rezistence k antibiotikŧm u
    nejčastějších bakteriálních pŧvodncŧ respiračních infekcí v České republice. (Surveillance of the Antibiotic Resistance of the Most Common Bacterial
    Pathogens Causing Respiratory Tract Infections in the Czech Republic). Remedia, 2000, roč. 10, (3), s.195-203. [přehledový].
 78.  VANIŠ, V.; URBÁŠKOVÁ, P.; LITOŠ, P.: Multicentrické studie rezistence gramnegativních nosokomiálních kmenŧ na JIP v České republice. (Multi-
    centric Study of Resistance in Gram-negative Nosocomial Strains in Intensive care Units in the Czech Republic). Klinická mikrobiologie a infekční
    lékařství, 2000, roč. 6, (4), s.116-121. [pŧvodní].

12190 – Ústav normální, patologické a klinické fyziologie (275)
        (vznikl v roce 1996 sloučením ústavu klinické fyziologie a ústavu patologické fyziologie
                    – publikace od roku 1993 již sloučeny)

 1. BRABCOVÁ, R.; KUBOVÁ, H.; VELÍŠEK, L.; MAREŠ, P.: Effects of a Benzodiazepine, bretazenil (Ro 16-6028), on Rhythmic Metrazol EEG Activity:
   Comparison with Standard Anticonvulsants. Epilepsia, 1993, roč. 34, (6), s. 1130-1134. [pŧvodní s IF]. IF: 2,711/93
 2. HERGET, J.; HORÁK, J.; HÖSCHL, C.; KOUTECKÝ, J.; NOVOTNÁ, H.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; ROKYTA, R.; SVOBODA, B.; ŠKODA, C.; VAVŘINEC,
   J.; VRANNÝ, K.: Moţnosti evaluace lékařských fakult Univerzity Karlovy. Praha, Informační středisko PCP 1993, [autor statě, sborník].
 3. KUBOVÁ, H.; MAREŠ, P.: Anticonvulsant Action of Oxcarbamazepine, Hydroxycarbamazepine and Carbamazepine Against Metrazol-induced Motor
   Seizures in Developing Rate. Epilepsia, 1993, roč. 34, (1), s. 188-192. [pŧvodní s IF]. IF: 2,711/93
 4. KUBOVÁ, H.; MAREŠ, P.: Effects of Alprazolam on a Model of Human Absences - Rhythmic Metrazol Activity in Rats. Physiological Research, 1993,
   roč. 42, (5), s. 61-364. [pŧvodní s IF]. IF: 0,300/93
 5. KUBOVÁ, H.; MAREŠ, P.; POLÁŠEK, R.; ŠLAMBEROVÁ, R.: Pharmacology of Cortical Epileptic Afterdischarges in Developing Rats. Epilepsia, 1993,
  roč. 34 (Supply 2), s. 51. [abstrakt s IF]. IF: 2,711/93
 6. KUBOVÁ, H.; MAREŠ, P.; VORLÍČEK, J.: Stable Anticonvulsant Action of Benzodiazepines during Development in Rats. Journal of Pharmacy and
  Pharmacology, 1993, roč. 45, (9), s. 807-810. [pŧvodní s IF]. IF: 0,950/93
 7. KUBOVÁ, H.; RATHOUSKÁ, J.; MAREŠ, P.: Anticonvulsant Effects of Bretazenil (Ro 16-6028) during Ontogenesis. Epilepsia, 1993, roč. 34, (6), s.
  1130-1134. [pŧvodní s IF]. IF: 2,711/93
 8. LEHMENKUHLER, A.; SYKOVÁ, E.; SVOBODA, J.; NICHOLSON, C.: Extracellular Space Parametres in the Rat Neocortex and Subcortical White
  Matter during Postnatal Development Determined by Diffusion analysis. Neuroscience, 1993, roč. 55, (2), s .339-351. [pŧvodní s IF]. IF: 4,582/93
 9. LEHMENKUHLER, A.; SYKOVÁ, E.; SVOBODA, J.; ZILLES, K.; NICHOLSON, C.: Changes in the Diffusion Properties of Extracellular Space during
  Postnatal Development of the Rat Neocortex. European Journal of Cell Biology, 1993, roč. 37, (60), 65. [ostatní].
10. MAKAL, V.; MIŇOVÁ, M.; KUBOVÁ, H.; MAREŠ, P.: Developmental Changes of Thresholds for Cortical Epileptic Afterdischarges. Physiological
  Research, 1993, roč. 42, (1), s. 49-52. [pŧvodní s IF]. IF: 0,300/93
11. MAREŠ, P.; KUBOVÁ, H.; VELÍŠEK, L.; POHL, M.: Models for Testing Antiepileptic Drugs in Developing Rats. Epilepsia, 1993, roč. 34 (Supl. 2), s. 26.
  [abstrakt s IF]. IF: 2,711/93
12. MAREŠ, P.; KUBOVÁ, H.; ZOUHAR, A.; FOLBERGROVÁ, J.; KORYNTOVÁ, H.; STAŇKOVÁ, L.: Motor and Electrocorticographic Epileptic Activity
  Induced by 3-mercaptoproprionic Acid in Immature Rats. Epilepsy Research, 1993, roč. 16, (1), s. 11-18. [pŧvodní s IF]. IF: 0,959/93
13. MAREŠ, P.; SEIDL, J.; NOVÁKOVÁ, J.: Differential Action of Phenytoin and Carbamazepine on Cortical Interhemispheric Responses in Young but not in
  Adult Rats. Neuroscience Letters, 1993, roč. 160, (1), s. 49-52. [pŧvodní s IF]. IF: 2,645/93
14. MAREŠ, P.; SEIDL, J.; POHL, M.: Paired-pulse and Frequency Potentiation of Cortical Responses in Developing Rats. Brain Research Bulletin, 1993,
  roč. 32, (2), s. 107-111. [pŧvodní s IF]. IF: 1,599/93
15. MEDEN, P.; OVERGAARD, K.; SEREGHY, T.; BOYSEN, G.: Enhancing the Efficacy of Thrombolysis by AMPA Receptor Blockade with NBQX in a Rat
  Embolic Stroke Model. Journal of the Neurological Sciences, 1993, roč. 119, (2), s. 209-216. [pŧvodní s IF]. IF: 2,165/93
16. OVERGAARD, K.; SEREGHY, T.; FRELLSEN, M.; PEDERSEN, H.; HOYER, S.; BOYSEN, G.: Composition of Emboli Influences the Efficacy of
  Thrombolysis with Rt-PA a Rat Stroke Model. Fibrinolysis, 1993, (7), s. 141-148. [pŧvodní].
17. OVERGAARD, K.; SEREGHY, T.; PEDERSEN, H.; BOYSEN, G.: Delayed Thrombolysis with rt-PA in Rat Embolic Stroke. Neurology, 1993, roč. 43, (4),
  s. 803. [ostatní].
18. OVERGAARD, K.; SEREGHY, T.; BOYSEN, G.; PEDERSEN, H.; DIEMER, N.H.: Reduction of Infarct Volume by Thrombolysis with rt-PA in an Embolic
  Rat Stroke Model. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 1993, roč. 53, (4), s. 383-393. [pŧvodní s IF]. IF: 0,753/93
19. OVERGAARD, K.; SEREGHY, T.; PEDERSEN, H.; BOYSEN, G.: Neuroprotection with NBQX and Thrombolysis with Rt-PA in Rat Embolic Stroke.
  Neurological Research, 1993, roč. 15, (5), s. 344-349. [pŧvodní].
20. RATHOUSKÁ, J.; KUBOVÁ, H.; MAREŠ, P.; VORLÍČEK, J.: Anticonvulsant Activity of Flumazenil in Rats during Ontogenitic Development.
  Pharmacological and Biochemical Behaviour, 1993, roč. 44, (3), s. 581-586. [pŧvodní s IF]. IF: 1,529/93
21. ROKYTA, R.: K 90. let J.C.Ecclesse. Vita Nostra Revue, 1993, (2), s. 48-54. [ostatní].
22. ROKYTA, R.: Metabolic Changes after Nociceptive Stimulation in Adult Rats. Physiological Research, 1993, roč. 42, (4), s. 19. [ostatní s IF]. IF:
  0,300/93
23. SEREGHY, T.; OVERGAARD, K.; BOYSEN, G.; PEDERSEN, H.; DIEMER, N.H.: Reduction of Infarct Volume and Mortality by Thrombolysis in a Rat
  Embolic Stroke Model. In: Del Zoppo, G.J.; Mori, E.; Hacke, W.: Berlin, Springer 1993, S. 311-315. [autor statě, sborník].
24. SEREGHY, T.; OVERGAARD, K.; BOYSEN, G.: Neuroprotection by Excitatory Animo Acid Antagonis Augments teh Benefit of Thrombolysis is Embolic
  Stroke in Rats. Stroke, 1993, roč. 24, (11), s. 1702-8. [pŧvodní s IF]. IF: 3,851/93
25. SOUKUPOVÁ, S.; MIKOLÁŠKOVÁ, R.; KUBOVÁ, H.; MAREŠ, P.: New model of cortical epileptic foci in freely moving develoing rats. Epilepsy
  Research, 1993, roč. 15, (1), s. 27-33. [pŧvodní s IF]. IF: 0,959/93
26. STANČÁK, A.; FABIÁN, Z.; DOSTÁLEK, C.: The Effects of Respiratory Pattern on the 0,1 Hz Component of R-interval Variability in Mental Arithmetics .
  Studia psychologica, 1993, roč. 35, (1), s. 65-72. [pŧvodní].
27. STANČÁK, A.j.; FABIÁN, Z.; DOSTÁLEK, C.: Spectral Analysis of Inter-eyeblink Interval Variability at Rest and during Mental Arithmetic. Homeostasis,
  1993, roč. 34, (1/2), s. 45-53. [pŧvodní].
28. STANČÁK, A.; PFEFFER, D.; HRUDOVÁ, L.; SOVKA, P.; DOSTÁLEK, C.: Electroencephalographic Correlates of Paced Breathing. Neuroreport, 1993,
  roč. 4, (6), s. 723-726. [pŧvodní s IF]. IF: 2,277/93
29. SYKOVÁ, E.; SVOBODA, J.; POLÁK, J.: Extracellular Space Diffusion Characteristics during Normoxia, Hypoxia and Terminal Anoxia. Abstracts
  Münster, March 28 - April 1, 1993. European Journal of Cell Biology, 1993, roč. 37, (60), s. 72. [ostatní].
30. VELÍŠEK, L.; VONDŘÍČKOVÁ, R.; MAREŠ, P.: Models of Simple Partial and Absence Seizures in Freely Moving Rats: Action of Ketamine.
  Pharmacological and Biochemical Behaviour, 1993, roč. 45, (4), s. 889-896. [pŧvodní s IF]. IF: 1,529/93
31. VELÍŠKOVÁ, J.; VELÍŠEK, L.; MAREŠ, P.; ROKYTA, R.; MIČIANIKOVÁ, D.: Ethosuximide Suppresses Seizures and Lethality Induced by Picrotoxin in
  Developing Rats. Pharmacological and Biochemical Behaviour, 1993, roč. 44, (4), s. 975-979. [pŧvodní s IF]. IF: 1,529/93
32. VELÍŠKOVÁ, J.; VELÍŠEK, L.; PTACHEWICH, Y.; SHINNAR, S.; MOSHÉ, S.L.: Baclofen Is Anticonvulsant in 15 Day Old and Older Rats but
  Proconvulsant in 9 Day Old Pups. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1993, roč. 87, s. 45. [abstrakt s IF]. IF: 1,699/93
33. BUŘITOVÁ, J.; HRABĚTOVÁ, S.; HRABĚ, J.; MAREŠ, P.; PAVLÍK, V.: Influence of Carbamazepine and Phenytoin on Sponataneous Activity of
  Cerebellar Neurons. Physiological Research, 1994, roč. 43, s. 113-116. [ostatní s IF]. IF: 0,318/94
34. GROF, P.; AHRENS, B.; YAMAMOTOVÁ, A.; FOX, D.: Chronobiologische Verlaufsmuster affektiver Erkrankugen. In: Müller-Oerlinghausen, B.;
  Berghöfer, A.: Ziele und Ergebnisse der medikamentösen Prophylaxe affektiver Psychosen. Stuttgart, Georg Thieme Verl 1994, S. 67-77. [autor kapitoly,
  kapitola].
35. KŘÍŢ, N.; ROKYTA, R.: The 'Resting' Level of Extracellular Potassium Ion Concentration in the Brain of Rats. Physiological Research, 1994, roč. 43,
  (4), s. 25. [ostatní s IF]. IF: 0,318/94
36. KUBOVÁ, H.; MAREŠ, P.: Convulsant Action of Benzodiazepine Receptor Agoinst/inverse Agonist Ro 19-4603 in Developing Rats. Naunyn-
  Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 1994, roč. 350, s. 393-397. [abstrakt].
37. KUBOVÁ, H.; MAREŠ, P.: Effects of MK-108 (Dizocilpine) and Ketamine on Strychnine-Induced Convulsions in Rats: Comparison with Benzodiazepines
  and Standard Anticonvulsants. Physiological Research, 1994, roč. 43, (5), s. 313-320. [pŧvodní s IF]. IF: 0,318/94
38. KUBOVÁ, H.; MAREŠ, P.; ŠLAMBEROVÁ, R.; VOŇAGY, I.: Antagonists of Excitatory Amino Acids Suppress Cortical Afterdischarges in Immanuture
  Rats. Epilepsia, 1994, roč. 35, (Suppl. 7), s. 4. [abstrakt s IF]. IF: 2,394/94
39. MAREŠ, P.: Effect of Phenytoin on Cortical Epileptic Foci in Cerveau Isolé Rats. Physiological Research, 1994, roč. 43, s. 45-49. [přehledový s IF]. IF:
   0,318/94
40.  MAREŠ, P.: Epileptogenesis in the Immature Animal Brain. Epileptology. International symposium on epileptology. Abstracts, 1994, roč. 2, s. 171-
   178. [pŧvodní].
41.  MAREŠ, P.; KUBOVÁ, H.; CZUCZWAR, S.J.: Aminophylline Exhibits Convulsant Action in Rats During Ontogenesis. Brain and Development, 1994,
   roč. 16, s. 293-300. [přehledový s IF]. IF: 0,688/94
42.  MAREŠ, P.; MILLION, J.; KUBOVÁ, H.: Is There Correlation Between Frequency Potentiation and Cortical Epileptic Afterdischarges? Epilepsia, 1994,
   roč. 34, (Suppl. 7), s. 3. [abstrakt s IF]. IF: 2,394/94
43.  MAREŠ, P.; POHL, M.; KUBOVÁ, H.; ŢELÍZKO, M.: Is the Site of Action of Ethosuximide in the Hindbrain ? Physiological Research, 1994, roč. 43, s.
   51-56. [ostatní s IF]. IF: 0,318/94
44.  MIKOLÁŠKOVÁ, R.; VELÍŠEK, L.; VORLÍČEK, J.; MAREŠ, P.: Developmental Changes of Ketamine Action Against Epileptic Afterdischarges Induced
   by Hippocampal Stimulation in Rats. Developmental Brain Research, 1994, roč. 81, s. 105-112. [pŧvodní s IF]. IF: 2,207/94
45.  OVERGAARD, K.; SEREGHY, T.; PEDERSEN, H.; BOYSEN, G.: Effect of Delayed Thrombolysis with rt-PA in Rat Embolic Stroke Model. Journal of
   Cerebral Blood Flow and Metabolismus, 1994, roč. 14, (3), s. 472-477. [pŧvodní s IF]. IF: 7,037/94
46.  OVERGAARD, K.; SEREGHY, T.; PEDERSEN, H.; BOYSEN, G.: Neuroprotection with NBQX and Thrombolysis with rt-PA in Rat Embolic Stroke.
   Cerebrovasculary Diseases, 1994, roč. 4, (4), s. 242. [abstrakt].
47.  POHL, M.; MAREŠ, P.: Influence of Flunarizine on Hippocampal Epileptic Afterdischarges in the Rat. Physiological Research, 1994, roč. 43, s. 51-56.
   [ostatní s IF]. IF: 0,318/94
48.  ROKYTA, R.: Bodovací systém po třech letech. Praktický lékař, 1994, roč. 74, (4), s. 179. [ostatní].
49.  ROKYTA, R.: Bodovací systém po třech letech. Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (10), s. 309. [ostatní].
50.  ROKYTA, R.: Bolest - anatomické a fyziologické základy. Marketing, 1994, (4), s. 38-40. [ostatní].
51.  ROKYTA, R.: Experimental Models of the Pain. Studia Psychologica, 1994, roč. 36, (5), s. 4-6. [pŧvodní].
52.  ROKYTA, R.; BERNÁŠKOVÁ, K.; BUŘITOVÁ, J.; HORANSKÁ, L.; HRABĚTOVÁ, S.; KŘÍŢ, N.; MYSLIVEČKOVÁ, J.; SEREGHY, T.; SVOBODA, J.;
   YAMAMOTOVÁ, A.: Practical Courses on Physiology. Praha, 3.LF UK 1994, 304 s. [monografie].
53.  ROKYTA, R.; BERNÁŠKOVÁ, K.; BUŘITOVÁ, J.; ŠŤASTNÁ, H.: Biochemical Changes in Acute and Chronic Pain in Rats. ENA, 1994, roč. 2101, s. 30.
   [ostatní].
54.  ROKYTA, R.; FOITLOVÁ, I.; ŠŤASTNÁ, H.; SMETANOVÁ, H.; YAMAMOTOVÁ, A.: The Measurement of the Exitability of Rats with Experimental
   Calculosis. European Journal of Physiology, 1994, roč. 427, suppl. 1, (1-2), s. L7. [abstrakt].
55.  STANČÁK, A.; KUNA, M.: EEG Changes During Forced Alternate Nostril Breathing. International Journal of Psychophysiology, 1994, roč. 18, (1), s.
   75-79. [pŧvodní s IF]. IF: 0,875/94
56.  VELÍŠEK, L.; BOHAČENKOVÁ, L.; ČAPKOVÁ, M.; MAREŠ, P.: Clonidine, but not Ritanserin, Suppresses Kainic Acid-induced Automatisma in
   Developing Rats. Physiology and Behaviour, 1994, roč. 55, s. 879-884. [přehledový s IF]. IF: 1,110/94
57.  VELÍŠEK, L.; DREIER, J.P.; STANTON, P.K.; HEINEMANN, U.; MOSHÉ, S.L.: Lowering of Extracellular pH Suppresses Low Mg2+-induced Seizures in
   Combined Entorhinal Cortex-hippocampal Slices. Experimental Brain Research, 1994, roč. 101, (1), s. 44-52. [pŧvodní s IF]. IF: 2,227/94
58.  VELÍŠEK, L.; STANTON, P.K.; MOSHÉ, S.L.: Increased Susceptibility of Brain Slices from Carbonic Anhydrase II - Deficient Mice (Ca II) to Low
   Magnesium-induced Seizures. Epilepsia, 1994, roč. 35, (suppl. 8), s. 41. [abstrakt s IF]. IF: 2,394/94
59.  YAMAMOTOVÁ, A.; GROF, P.; WACKERMANN, J.: Results of Chronobiological Analysis of Recurrent Affective Disorders. Studia Psychologica, 1994,
   roč. 36, (5), s. 35-39. [pŧvodní].
60.  BERNÁŠKOVÁ, K.; HORANSKÁ, L.; KŘÍŢ, N.; KULIŠ, P.; MYSLIVEČKOVÁ, J.; PAUL, T.; ROKYTA, R.; SEREGHY, T.; STANČÁK, A.; YAMAMOTOVÁ,
   A.: Fyziologie. Praktická cvičení a demonstrace. 1. díl a 2. díl. Praha , 3. LF UK 1995, 113 s., 117-183 s. [učebnice VŠ].
61.  BUŘITOVÁ, J.; HONORÉ, P.; BESSON, J.M.: Indomethacin Reduces both Krox-24 Expression in the Rat Lumbar Spinal Cord and Inflammatory Signs
   Following Intraplantar Carrageenan. Brain Research, 1995, roč. 2, (674), s. 211-220. [pŧvodní s IF]. IF: 2,687/95
62.  BUŘITOVÁ, J.; HONORÉ, P.; CHAPMAN, V.; BESSON, J.M.: Carrageenan Cedema and Spinal Fos-L1 Neurones are Reduced by Piroxicam in the Rat.
   Neuroreport, 1995, roč. 6, (10), s. 1385-1388. [pŧvodní s IF]. IF: 2,570/95
63.  BUŘITOVÁ, J.; HONORÉ, P.; CHAPMAN, V.; BESSON, J.M.: Concurrent Reduction of Inflammation and Spinal FOS-L1 Neurons by Systemic
   Diclofenac in the Rat. Neuroscience Letters, 1995, roč. 188, (3), s. 175-178. [pŧvodní s IF]. IF: 2,318/95
64.  CHAPMAN, V.; HONORÉ, P.; BUŘITOVÁ, J.; BESSON, J.M.: Cholecystokinin B Receptor Antagonism Enhances the Ability of Low Dose of Morphine to
   Reduce c-Fos Expression in the Spinal Cord of the Rat. Neuroscience, 1995, roč. 67, (3), s. 731-739. [pŧvodní s IF]. IF: 4,288/95
65.  GERMANO, I.M.; VELÍŠEK, L.; MOSHÉ, S.L.: Developmental Aspects of Childhood Seizures. In: Shinnar, S.; Amir, N.; Branski, D.: Childhood Seizures .
   Jerusalem, Karger 1995, S. 11-17. [kapitola].
66.  HASSMANNOVÁ, J.; MYSLIVEČEK, J.: The Influence of L-arginine on Learning and Memory in Rats During Two Period of Ontogeny. Physiological
   Research, 1995, roč. 44, s. 12. [abstrakt s IF]. IF: 0,588/95
67.  HONORÉ, P.; BUŘITOVÁ, J.; BESSON, J.M.: Carrageenin-evoken C-Fos Expression in Rat Lumbar Spinal Cord: The Effects of Indomethacin.
   European Journal of Pharmacology, 1995, roč. 272, (2-3), s. 249-259 . [pŧvodní s IF]. IF: 2,637/95
68.  KŘÍŢ, N.; ROKYTA, R.: Klidová hladina mimobuněčné koncetrace draselných iontŧ a pH v mozku laboratorního potkana. Physiological research, 1995,
   roč. 44, (4), s. 1. [abstrakt s IF]. IF: 0,588/95
69.  KUBOVÁ, H.; FOLBERGROVÁ, J.; MAREŠ, P.: Seizures Induced by Homocysteine in Rats During Ontogenesis. Epilepsia , 1995, roč. 36, (8), s. 750-
   756. [pŧvodní s IF]. IF: 2,340/95
70.  KUBOVÁ, H.; MAREŠ, P.: Different postnatal development of convulsions and lethality induced by strychnine in rats. Pharmacology and Toxicology,
   1995, roč. 77, (3), s. 219-224. [pŧvodní s IF]. IF: 0,926/95
71.  KUBOVÁ, H.; MAREŠ, P.: Suppression of cortical epileptic afterdischarges by ketamine is not stable during ontogenesis in rats. Pharmacological and
   Biochemical Behaviour, 1995, roč. 52, (3), s. 489-492. [pŧvodní s IF]. IF: 1,529/95
72.  MYSLIVEČEK, J.; HASSMANNOVÁ, J.; ŠAFANDA, J.: Interactions of Nitric Oxide and Dopamin in Neonatal Learning and Memory. Physiological
   Research, 1995, roč. 44, s. 12-13. [abstrakt s IF]. IF: 0,588/95
73.  NETOPILOVÁ, M.; DRŠATA, J.; KUBOVÁ, H.; MAREŠ, P.: Differences between immature and adult rats in brain glutamate decarboxylase inhibition by
   3-mercaptoproprionic acid. Epilepsy Research, 1995, roč. 20, (3), s. 179-184. [pŧvodní s IF]. IF: 1,897/95
74.  PAUL, T.; HORANSKÁ, L.: Základy fyziologie přenosu kyslíku v organismu. (The basic physiology of oxygen transport in organism). Praktický lékař,
   1995, roč. 75, (6), s. 256-259. [pŧvodní].
75.  PULS, M.: Experimentální pouţití fibrinového preparátu ÚSOL v traumatologii vybraných tkání.Praha, Universita Karlova 1995. 142 s. [kandidátská práce
    (CSc.)].
 76.  PULS, M.; KÖNIGOVÁ, R.: Epidemiologie a prevence termických úrazŧ. (Epidemiology and prevention of thermic injuries). Praktický lékař, 1995, roč.
    75, (4), s. 180-182. [pŧvodní].
 77.  PULS, M.; KÖNIGOVÁ, R.; BÖHM, T.; MLÁDEK, D.: Prevention of Thermal and Chemical Injuries. (Prevention of Thermal and Chemical Injuries).
    Annals of Burns and Fire Disasters, 1995, roč. 8, (3), s. 159-163. [přehledový].
 78.  ROKYTA, R.: Autonomní nervový systém. In: Přehled lékařské fyziologie. Praha, H + H 1995, S. 184-190. [kapitola - překlad].
 79.  ROKYTA, R.: Bolest, morfologické a fyziologické základy. Remedia, 1995, roč. 5, (1/2), s. 2, 64-70. [pŧvodní].
 80.  ROKYTA, R.: Koţní hluboké a viscerální čití. In: Přehled lékařské fyziologie. Praha, H + H 1995, S. 109-119. [kapitola - překlad].
 81.  ROKYTA, R.: Přehled lékařské fyziologie. Praha, H+H 1995, 18 s. [překlad].
 82.  ROKYTA, R.: Quo vadis patofyziologie? (Quo vadis, pathologic physiology). Časopis lékařů českých, 1995, roč. 134, (18), s. 595. [přehledový].
 83.  ROKYTA, R.; BENEŠ, V.; TROJAN, S.; POKORNÝ, J.: Plasticity in the Nervous System. Journal of Physiology (London), 1995, roč. 485, s. 26 .
    [abstrakt s IF]. IF: 4,327/95
 84.  ROKYTA, R.; HOLEČEK, V.; RACEK, J.: Les Changements des radicaux libres dans l_écorce cérébrale apres la stimulation douloureuse chez le rat.
    Archives Internationales de Physiologie, de Biochimie et de Biophysique, 1995, roč. 104, s. 26. [abstrakt s IF]. IF:0,210/95
 85.  ROKYTA, R.; HOLEČEK, V.; RACEK, J.; PULS, M.; ŠŤASTNÁ, H.: The Changes of Free Radicals after Nociceptive Stimulation. European Journal of
    Physiology, 1995, roč. 430, (Suppl ), s. 126. [abstrakt].
 86.  SAMEŠ, M.; BLAHOŠ, J.; ROKYTA, R.; BENEŠ, V.: Mikrochirurgická technika při poranění periferních nervŧ II. část: Experimentální studie. (Srovnání
    mikrosutury s technikou lepení koagulem plazmy u nervus ischiadicus králíka). (Microsurgical technique in peripheral nerve injuries. Part II: Experimental
    study (Comparison of microsuture to a gluing technique using a plasmic coagulate for nerves ischiadicus by rabit)). Acta Chirurgiae orthopaedicae et
    Traumatologiae čechoslovaca, 1995, roč. 62, (4), s. 236-238 . [pŧvodní].
 87.  STANČÁK, A.; PFURTSCHELLER, G.: Desynchronization and Recovery of Beta Rhytms During Brisk and Slow Self-Paced Finger Movements in Man.
    Neuroscience Letters, 1995, (196), s. 21-24. [kazuistika]. IF: 2,318/95
 88.  STANČÁK, A.; PFURTSCHELLER, G.: Event-related Desynchronization (ERD) of MU-Paced Finger Movements. Biomed Technik, 1995, roč. 40,
    (Suppl. 2), s. 1-29. [kazuistika]. IF: 0,478/95
 89.  STANČÁK, A.; PFEFFER, D.; HRUDOVÁ, L.; SOVKA, P.; DOSTÁLEK, C.: The Effects of Respiratory Frequency on Noninvasive Parameters of
    Baroreceptor-Cardiac Reflex Sensitivity. Homeostasis, 1995, roč. 36, (5-6), s. 263-274. [pŧvodní].
 90.  STŘELEČKOVÁ, E.; KODETOVÁ, D.; POUČKOVÁ, P.; ZADINOVÁ, M.; LUKÁŠ, E.; ROKYTA, R.; JIRSA, M.: Meso-tetra (4-sulfonatophenyl)-porphine
    of Low Neurotoxicity. Sborník lékařský, 1995, roč. 96, (1), s. 7-13. [pŧvodní].
 91.  VELÍŠEK, L.; KUBOVÁ, H.; MAREŠ, P.; VACHOVÁ, D.: Kainate/AMPA receptor antagonists are anticonvulsant against the tonic hindlimb component of
    pentyenetetrazol-induced seizures in developing rats. Pharmacological and Biochemical Behaviour, 1995, roč. 51, (1), s. 153-158. [pŧvodní s IF]. IF:
    1,529/95
 92.  VELÍŠEK, L.; MAREŠ, P.: Age-dependent anticonvulsant action of clonazepam in the N-methyl-D-aspartate model of seizures. Pharmacological and
    Biochemical Behaviour, 1995, roč. 52, (2), s. 291-296. [pŧvodní s IF]. IF: 1,529/95
 93.  VELÍŠEK, L.; MOSHÉ, S.L.; STANTON, P.K.: Increased resistance of brain slices from carbonic anhydrase II - deficient mice to hypoxia. Brain
    Research, 1995, roč. 671, (2), s. 245-253. [pŧvodní s IF]. IF: 2,687/95
 94.  VELÍŠEK, L.; ROZTOČILOVÁ, L.; KUSÁ, R.; MAREŠ, P.: Excitatory amino acid antagonists and pentylenetetrazol-inuced seizures during development.
    III. Effects of kynurenic acid and glutamic acid diethyl ester. Brain Research Bulletin, 1995, roč. 38, (6), s. 525. [abstrakt s IF]. IF: 1,794/95
 95.  VELÍŠEK, L.; VELÍŠKOVÁ, J.; PTACHEWICH, Y.; ORTIZ, J.; SHINNAR, S.; MOSHÉ, S.L.: Age-dependent effects of GABA agents in flurothyl-induced
    seizures. Epilepsia , 1995, roč. 36, (7), s. 636-643. [pŧvodní s IF]. IF: 2,340/95
 96.  VELÍŠEK, L.; VELÍŠKOVÁ, J.; PTACHEWICH, Y.; SHINNAR, S.; MOSHÉ, S.L.: Effects of MK-801 and phenytoin on flurothyl-induced seizures during
    development. Epilepsia , 1995, roč. 36, (2), s. 179-185. [pŧvodní s IF]. IF: 2,340/95
 97.  VELÍŠKOVÁ, J.; VELÍŠEK, L.; MOSHÉ, S.L.: Developmental Seizure Models: the Movie. [videonahrávka].Praha,1995.28 min.
 98.  YAMAMOTOVÁ, A.: Circannual Rhytms of Recurrence in Affective Disorders. Physiological Research, 1995, roč. 44, (4), s. 12. [abstrakt s IF]. IF:
    0,588/95
 99.  HORANSKÁ, L.; PAUL, T.: Metody vyšetřování dýchacího a oběhového systému. (Examining methods of respiratory and cardiovascular systems).
    Praha, Karolinum 1996, 64 s. [učebnice VŠ].
100.  JURČOVIČOVÁ, J.; SPANGELO, B.; ŠŤASTNÁ, H.; KŘÍŢ, N.; ROKYTA, R.: Quantification of Interleukin-6 mRNA in Rat Pituitary and Spleen. Chemické
    listy, 1996, roč. 90, (9), s. 671-672. [pŧvodní s IF]. IF: 0,186/96
101.  MYSLIVEČEK, J.; HASSMANNOVÁ, J.; BALCAR, J.; ŠAFANDA, J.; ŢALUD, V.: Inhibitory Learning and Memory in Newborn Rats Influenced by Nitric
    Oxide. Neuroscience, 1996, roč. 71, (2), s. 299-312. [pŧvodní s IF]. IF: 3,908/96
102.  PFURTSCHELLER, G.; STANČÁK, A.; NEUPER, C.: Event-related Desynchronization and Synchronization in the Alpha-band - an ElectroPhysiological
    Correlate of Cortical Idling: A review. International Journal of Psychophysiology, 1996, roč. 24, (1), s. 39-46. [přehledový s IF]. IF: 1,089/96
103.  PFURTSCHELLER, G.; STANČÁK, A.; NEUPER, C.: Post-movement Beta-synchronisation. A Correlate of an Idling Motor Area?
    Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1996, roč. 98, (4), s. 261-293. [pŧvodní s IF]. IF: 2,027/96
104.  POMETLOVÁ, M. et al.: Obecná patofyziologie pro bakalářská studia (a nejen pro ně). Praha, Karolinum 1996, 263 s. [učebnice VŠ].
105.  PULS, M.: Adhezivní metody v medicíně - historie, současnost, perspektivy. (Adhesive methods in medicine - their history, present and future).
    Československá fyziologie, 1996, roč. 45, (1), s. 29-35. [přehledový].
106.  PULS, M.: Tissucol Kit a fibrinový preparát ÚSOL - srovnání kvalitativních a kvantitativních parametrŧ. (Tissucol Kit and fibrine preparation of ÚSOL -
    comparison of qualitative and quantitative parameters). Československá fyziologie, 1996, roč. 45, (1), s. 36-41. [pŧvodní].
107.  RAŠKOVÁ, H.; STAREC, M.; MRÁZ, M.; ROKYTA, R.; KRŠIAK, M.: The Complexicity of Stress Responses: Organotropic and Behavioral Aspects. In:
    McCarty, R.; Aguilera, G.; Sabban, E.; Kvetnansky, R.: Stress Molecular Genetic and Neurobiological Advances. Amsterdam, Harwood Academic
    Publishers 1996, S. 797-806.Číslo grantu: IGA 0865, GAUK 256/95, [stať].
108.  REINIŠ, S.: Fyziologie vědění. (Physiology of knowledge). Československá fyziologie, 1996, roč. 45, (3), s. 146-153. [pŧvodní].
109.  ROKYTA, R.: 4. konference EUROPAIN Amsterodam 12. a 13. ledna 1996. Československá fyziologie, 1996, roč. 45, (2), s. 120-121. [ostatní].
110.  ROKYTA, R.: 63. výroční zasedání Société de Physiologie ve Strasbourgu. Československá fyziologie, 1996, roč. 45, (3), s. 168-170. [ostatní].
111.  ROKYTA, R.: Objektivní fyziologické hodnocení účinnosti rehabilitační metody Ludmily Mojţíšové. (Objective physiologic evaluation of effectiveness of
    rehabilitation method developped by Ludmila Mojžíšová).In: Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojţíšové. Praha, Grada 1996, S. 47-64. [kapitola].
112.  ROKYTA, R.: University of York. Vita Nostra Revue, 1996, (1-2), s. 77-76. [ostatní].
113. ROKYTA, R.: Zasedání The Physiological Society v Yorku. Československá fyziologie, 1996, roč. 45, (1), s. 51-52. [ostatní].
114. ROKYTA, R.; HOLEČEK, V.; YAMAMOTOVÁ, A.; RACEK, J.; PULS, M.; STAREC, M.; ŠŤASTNÁ, H.; SMETANOVÁ, H.: The Comparison of Free
   Radicals Changes after Nociceptive Stimulation and after Stress. Dolor, 1996, roč. 11, (Suppl. 1), s. 24. [kazuistika].
115. ROKYTA, R.; RACEK, J.; HOLEČEK, V.: Volné radikály v centrálním nervovém systému. (Free radicals in central nervous system). Československá
   fyziologie, 1996, roč. 45, (1), s. 4-12. [přehledový].
116. ROKYTA, R.; ROKYTOVÁ, V.: 110 fólií k výuce biologie a somatologie. Praha, Scientia Medica 1996, 118 s. [překlad].
117. ŠIMONOVÁ, Z.; SVOBODA, J.; ORKAND, P.; BERNARD, C.C.A.; LASSMANN, H.; SYKOVÁ, E.: Changes of Extracellular Space Volume and Tortuosity
   in the Spinal Cord of Lewis Rats with Experimental Autoimmune Encephalomyelitis. Physiological Research, 1996, roč. 45, (1), s. 11-22. [pŧvodní s IF].
   IF: 0,532/96
118. STANČÁK, A.; PFURTSCHELLER, G.: The Effects of Handedness and Type of Movement on the Contralateral Preponderance of Mu-rhythm
   Desynchronisation. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1996, roč. 99, (4), s. 174-182. [pŧvodní s IF]. IF: 2,027/96
119. STANČÁK. ANDREJ-JR.; PFURTSCHELLER, G.: Event-related Desynchronization of Central Beta Rhytms in Brisk and Slow Self-Paced Index Finšer
   Movement of Dominant and Nondominants Hand. Cognitive Brain Research, 1996, roč. 4, (3), s. 171-183. [pŧvodní s IF]. IF: 1,730/96
120. STANČÁK, A.; PFURTSCHELLER, G.: Mu-rhytm Changes in Brisk and Slow Self-Paced Index Finger Movements. Neuroreport, 1996, roč. 7, (6), s.
   1161-1164. [pŧvodní s IF]. IF:2,487/96
121. STANČÁK, A.; YAMAMOTOVÁ, A.; KULIŠ, P.; SEKYRA, V.: Cardiovascular Adjustments and Pain During Repeated Cold Pressor Test. Clinical
   Autonomic Research, 1996, roč. 6, (2), s. 83-89. [pŧvodní].
122. VELÍŠEK, L.; MOSHÉ, S.L.; STANTON, P.K.: Increased seizure susceptibility in slices from CA II-deficient mice. Neuroscience Letters, 1996, roč. 207,
   (3), s. 143-146. [pŧvodní s IF]. IF: 2,090/96
123. VELÍŠKOVÁ, J.; VELÍŠEK, L.; MOSHÉ, S.L.: Age-specific effects of baclofen on pentylenetetrazol-induced seizures in developing rats. Epilepsia, 1996,
   roč. 37, (8), s. 718-722. [pŧvodní s IF ]. IF: 2,624/96
124. VELÍŠKOVÁ, J.; VELÍŠEK, L.; MOSHÉ, S.L.: Subthalamic nucleus: A new anticonvulsant site in the brain. Neuroreport, 1996, roč. 7, s. 1786-1788.
   [pŧvodní s IF ]. IF:2,487/96
125. VELÍŠKOVÁ, J.; VELÍŠEK, L.; NUNEZ, M.L.; MOSHÉ, S.L.: Developmental regulation of regional functionality of substantia nigra GABAA receptors
   involved in seizures. European Journal of Pharmacology, 1996, roč. 309, (2), s. 167-193. [pŧvodní s IF ]. IF: 2,339/96
126. YAMAMOTOVÁ, A.; PAPEŢOVÁ, H.: Long-term Changes of the sleep-wakefulness rhytmicity in bipolar affective disordes. Homeostasis, 1996, roč. 37,
   (5), s. 253-255. [kazuistika].
127. ALANTAR, A.; AZÉRAD, J.; LIMOGE, A.; ROBERT, C.; ROKYTA, R.; POLLIN, B.: Potentation of Fentanyl Supp. of the Jaw-opening Reflex by
   Transcranial Electrical Stimulation. Acta Anaesthesiologoca Scandinavica, 1997, roč. 763, (1), s. 14-20. Číslo VZ: MSM 111200005, [pŧvodní s IF].
   IF: 1,180/97
128. JURČOVIČOVÁ, J.; KRUEGER, K.S.; ROKYTA, R.: Effects of Glycosylated and Non-glycosylated Prolactin on the Proliferation of Normal Human
   Lymphocytes. Physiological Research, 1997, roč. 46, (2), s. 199-201. [pŧvodní s IF]. IF: 0,807/97
129. KÁBOVÁ, R.; VEREŠOVÁ, S.; POMETLOVÁ, M.; VELÍŠEK, L.: NMDA-induced Model of West Syndrome. Epilepsia, 1997, roč. 38, (suppl. 3), s. 173.
   [přehledový s IF]. IF: 2,928/97
130. KÁBOVÁ, R.; VEREŠOVÁ, S.; VELÍŠEK, L.: West Syndrome Model: Seek and you Will Find. Sborník lékařský, 1997, roč. 98, (2), s. 115-126.
   [pŧvodní].
131. LÁNSKÝ, P.; VELÍŠKOVÁ, J.; VELÍŠEK, L.: An Indirect Method for Absorption Rate Estimation: Fluorthyl-Induced Seizuries. Bulletin of Mathematical
   Biology, 1997, roč. 59, s. 567-579. [pŧvodní].
132. MAREŠ, P.; MIKULECKÁ, A.; POMETLOVÁ, M.: Anticonvulsant Action of 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7sulfoanyl-benzo(f)quinoxaline in Immature Rts:
   Comparsion eith Effects on Motor Performance. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeuties, 1997, roč. 281, (3), s. 1120-1126.
   [pŧvodní s IF]. IF: 3,227/97
133. MATĚJOVSKÁ, I.; VELÍŠEK, L.; STANTON, P.K.: Extracellular pH Shifts Modulate NMDA Receptor Activity. Epilepsia, 1997, roč. 38, (suppl. 3), s. 184.
   [přehledový s IF]. IF: 2,928/97
134. MYSLIVEČEK, J.; BALCAR, J.; HASSMANNOVÁ, J.; ZÁHLAVA, J.; ŢALUD, V.: Interaction between Nitric Oxide and Dopamine in Inhibitory Learning
   and Memory in New Born Rates. Neuroscience, 1997, roč. 79, (3), s. 659-669. [pŧvodní s IF]. IF: 3,594/97
135. PAPEŢOVÁ, H.; YAMAMOTOVÁ, A.: Fototerapie u poruch příjmu potravy. (Phototherapy in treatment of recurrent unipolar depressions: preliminary
   results of double-blind study comparing imipramine and combination).In: Houdek, L.: Biologické podklady psychických poruch. Praha, Galén 1997, S.
   190-192 . [kapitola].
136. PFURTSCHELLER, G.; STANČÁK, A.; EDLINGER, G.: On the existence of Different Types of Central Beta-rhythms bellow 30 Hz.
   Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1997, roč. 102, (4), s. 316-325. [pŧvodní s IF]. IF: 2,400/97
137. POLLIN, B.; JOULIN, Y.; AMSALLEM, B.; ROKYTA, R.; CESARO, P.: Abnormal Neuroneal Activities in Itralaminar Thalamic Nuclei Following Chronic
   Lesions of Nucleus Reticularis Thalami in Rats. Physiological Research, 1997, roč. 46, (6), s. 475-485. [ostatní s IF]. IF: 0,807/97
138. POLLIN, B.; JOULIN, Y.; AMSALLEM, B.; ROKYTA, R.; CESARO, P.: Reciprocal Interactions Between Intralaminar and Lateral Thalamic Nuclei in Rats.
   Physiological Research, 1997, roč. 46, (6), s. 467-474. [pŧvodní s IF]. IF: 0,807/97
139. POMETLOVÁ, M.; MATĚJOVSKÁ, I.; FABIÁNOVÁ, K.; BENEŠOVÁ, O.; VELÍŠEK, L.: Early Postnatal Diazepam Treatment Increase Seizure
   Susceptibility in Adult Rats. Epilepsia, 1997, roč. 38, (suppl. 3), s. 184-184. [přehledový s IF]. IF: 2,928/97
140. ROKYTA, R.: 64. Reunion Annuelle Société de Physiologie - Lille 18. - 20. září 1996. Československá fyziologie, 1997, roč. 46, (2), s. 86-90. [ostatní].
141. ROKYTA, R.: John Carew Eccles - Velká kapitola významu mozku. Vesmír, 1997, roč. 76, (7), s. 386-388. [ostatní].
142. ROKYTA, R.: Patofyziologie dětské bolesti. (Pathophysiology of pain in children).In: Mareš, J. et al.: Dítě a bolest. Praha, Grada Publishing 1997, S. 53-
   70. [kapitola].
143. ROKYTA, R.: Prof. MUDr. Jaromír Mysliveček. Československá fyziologie, 1997, roč. 46, (3), s. 150. [ostatní].
144. ROKYTA, R.: Utilisation des indicateurs biochimiques pour evaluation de l'intensé, la dureé et le traitement de la douleur. Archives Internationales de
   Physiologie et de Biochimie, 1997, roč. 105, (4), s. 261. [pŧvodní s IF]. IF: 0,113/97
145. ROKYTA, R.: V. konference EUROPAIN. Československá fyziologie, 1997, roč. 46, (4), s. 190-191. [ostatní].
146. ROKYTA, R.: Zaloţení fyziologického ústavu 3. LF UK a historie budovy Ke Karlovu 4. Československá fyziologie, 1997, roč. 46, (2), s. 70-83.
   [ostatní].
147. ROKYTA, R.: Ze zasedání světových organizací pro léčbu bolesti. Zdravotnické noviny, 1997, roč. 46, (12), s. 2. [ostatní].
148. ROKYTA, R.; ČERVINKOVÁ, Z.: Teaching workshop IUPS Repino. Československá fyziologie, 1997, roč. 46, (3), s. 148-149. [ostatní].
149. ROKYTA, R.; TROJAN, S.: 33. mezinarodni kongres fyziologických věd - Sankt Petersburg 30.6 -6.7. 1997. Československá fyziologie, 1997, roč. 46,
   (3), s. 148. [ostatní].
150. ROKYTA, R.; YAMAMOTOVÁ, A.; RAŠKOVÁ, H.; STAREC, M.: The Changes of Stress Parameters in Different Strains of Rats. Studia Psychologica,
   1997, roč. 39, (4), s. 321-324. Číslo grantu: GAUK 256/95, [pŧvodní].
151. SAMEŠ, M.; BLAHOŠ, J.; ROKYTA, R.; BENEŠ, V.: Comparsion of Microsurgical Suture with Fibrin Glue Connection of the Sciatic Nerve in Rabbits.
   Physiological Research, 1997, roč. 46, (4), s. 303-306. [pŧvodní s IF]. IF: 0,807/97
152. STANČÁK, A.; PFURTSCHELLER, G.: The Effects of Handedness on Movement Related Changes of Central Beta Rhythms During Delf-paced Index
   Finger Movement. Journal of Clinical Neurophysiology, 1997, roč. 14, (5), s. 419-428. [pŧvodní s IF]. IF: 1,459/97
153. STANČÁK, A.; RIML, A.; PFURTSCHELLER, G.: The Effects of External Load on Movement Related Changes of the Sensorimotor EEG Rhythms.
   Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1997, roč. 102, (6), s. 495-504. [pŧvodní s IF]. IF: 2,400/97
154. VELÍŠEK, L.; VACHOVÁ, D.; MAREŠ, P.: Excitatory Amino Acid Antagonists and Pentylenetetrazol-induced Seizures During Ontogenesis. IV. Effects of
   CGP 39551. Pharmacological and Biochemical Behaviour, 1997, roč. 56, (3), s. 493-498. [pŧvodní s IF]. IF: 1,480/97
155. VEREŠOVÁ, S.; KÁBOVÁ, R.; POMETLOVÁ, M.; VELÍŠEK, L.: Neurotoxicity of Intermediate Doses of Pyridoxine in the Developing Brain. Epilepsia,
   1997, roč. 38, (suppl. 3), s. 173-173. [přehledový s IF]. IF: 2,928/97
156. VEREŠOVÁ, S.; KÁBOVÁ, R.; VELÍŠEK, L.: Neurotoxicity of Pyridoxine Middle Doses. Epilepsia, 1997, roč. 38, (suppl. 3), s. 173-173. [pŧvodní s IF].
   IF: 2,928/97
157. YAMAMOTOVÁ, A.: Fyziologické aspekty nervových onemocnění. Zdravotnické noviny, lékařské listy, 1997, roč. 46, (38), s. 4. [ostatní].
158. YAMAMOTOVÁ, A.; STAREC, M.; ROKYTA, R.; RAŠKOVÁ, H.: Repeated Stress and Patohological Changes in Organs. Vojenské zdravotnické listy,
   1997, roč. 66, (suppl. 2), s. 18-19 . [pŧvodní].
159. BERNÁŠKOVÁ, K.; MAREŠ, P.: Účinky Vigabatrinu na model parciálních záchvatŧ s jednoduchou symptomatologií. Česká a slovenská neurologie a
   neurochirurgie, 1998, roč. 61/94, (Suppl. 1), s. 84-85. [abstrakt s IF]. IF: 0,029/98
160. BLAHOŠ, J.; MARY, S.; PERROY, J.; DE COLLE, C.; BRABET, I.; BOCKARET, J.; PIN, J.-P.: Extreme C Terminus of G Protein a-Subunits Contains a
   Site Thet Discriminates between Gi-coupled Metabotropic Glutamate Receptors. The Journal of Biological Chemistry, 1998, roč. 273, (40), s.25765-
   25769. [pŧvodní].
161. BRTKO, J.; JURČOVIČOVÁ, J.; SCHMUTZLER, C.; ROKYTA, R.; ŠVÍK, K.; BOBÁLOVÁ, J.: Adjuvant arthritis in the rat is associated with decreased
   binding of nuclear receptors to thyroid hormone responsive element in spleen extracts. General Physiology and Biophysics, 1998, roč. 17, (4), s. 341-
   347. [pŧvodní s IF]. IF: 0,714/98
162. DENISE ALBE-FESSARD; ROKYTA, R.: Bolest, mechanismy a základy léčení. Praha, Grada Publishing 1998, 224 s. [monografie - překlad].
163. FLORIAN, G.; STANČÁK, A.; PFURTSCHELLER, G.: Cardiac response induced by voluntary self-paced finger movement. International Journal of
   Psychophysiology, 1998, roč. 28, (3), s. 273-283. [pŧvodní s IF]. IF: 1,148/98
164. GODEFROY, J.; THIESSON, D.; POLLIN, B.; ROKYTA, R.; AZÉRAD, J.: Reciprocal Connections Between the Red Nucleus and the Trigeminal Nuclei:
   A Retrograde and Anterograde Tracing Study. Physiological Research, 1998, roč. 47, (6), s. 489-500. [pŧvodní s IF]. IF: 0,616/98
165. HRABĚTOVÁ, S.; ROKYTA, R.: Kde se v mozku tvoří paměť? Synaptická plasticita v hipokampu a její úloha při tvorbě paměti. (Where the memory is
   formed in the brain? Hippocampal synaptic plasticity and its role during the memory formation.). Vesmír, 1998, roč. 77, (7), s. 375-378. [pŧvodní].
166. HRACHOVINA, V.; KITTNAR, O.; KOUDELOVÁ, J.; KUTHAN, V.; LANGMEIER, M.; MAREŠ, J.; MAREŠOVÁ, D.; MOUREK, J.; POKORNÝ, J.;
   SEDLÁČEK, J.; SHREIBER, M.; TRÁVNÍČKOVÁ, E.; TROJAN, S.; WITTNER, M.; WÜNSCH, Z.: Kontrolní otázky fyziologie. (Physiology of Digestion
   and Absorption).In: Trojan, S.; Langmeier, M.: Kontrolní otázky fyziologie. Praha, Triton 1998, s. 48-59. [učebnice VŠ].
167. KÁBOVÁ, R.; VELÍŠKOVÁ, J.; VELÍŠEK, L.; MOSHÉ, S.L.: Účinky prenatální aplikace methotrexatu na záchvatovou pohotovost mladých laboratorních
   potkanŧ. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1998, roč. 61/94, (Suppl. 1), s. 84. [abstrakt s IF]. IF: 0,029/98
168. MAREŠ, J.: 2 x 30 let prof. MUDr. Richarda Rokyty, DrSc. (Two times 30 years of Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.). Československá fyziologie,
   1998, roč. 47, (1), s. 25-26. [ostatní].
169. MAREŠ, J.: Evaluace výuky na dánských lékařských fakultách . (Evaluation of the education on the Danish medical faculties). Československá
   fyziologie, 1998, roč. 47, (1), s. 127-131. [přehledový].
170. MAREŠ, J.: Integrační činnost CNS. (Integrative activity of the central nervous system).In: Schreiber, M. et al.: Funkční somatologie. Jinočany, H+H
   1998, S. 421-433. [autor kapitoly, učebnice VŠ].
171. MAREŠ, J.: Praktická cvičení z neurofyziologie, část 1 Reflexy u člověka. (Practical classes - neurophysiology - part 1. Reflexes in man).In: Trojan, S.;
   Langmeier, M.: Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie. Praha, Karolinum 1998, S. 97-103. [autor kapitoly, skripta].
172. MAREŠ, J.: Praktická cvičení z obecné fyziologie. (Practical classes - physiology of digestion).In: Trojan, S.; Langmeier, M.: Protokoly k praktickým
   cvičením z lékařské fyziologie. Praha, Karolinum, Galén 1998, S. 69-74. [autor kapitoly, skripta].
173. MAREŠ, J.: Praktická cvičení z obecné fyziologie a neurofyziologie. (Practical classes - basic physiology and neurophysiology).In: Trojan, S.; Langmeier,
   M.: Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie. Praha, Karolinum, Galén 1998, S. 9-16. [autor kapitoly, skripta].
174. MAREŠ, J.: Trávicí systém. (Degistive system).In: Schreiber, M. et al.: Funkční somatologie. Jinočany, H+H 1998, S. 161-211. [autor kapitoly,
   monografie].
175. MAREŠ, J.; MAREŠOVÁ, D.: Postiktální deprese u dvanáctidenních zvířat. (Appearance of Postical Depression in 12-day-old Rats). Československá
   fyziologie, 1998, roč. 47, (2), s. 67-73. [pŧvodní].
176. MATĚJOVSKÁ, I.; VELÍŠKOVÁ, J.; VELÍŠEK, L.: Rytmické EEG epizody, navozené bikukulinem, jako model absencí u laboratorních zvířat a jejich
   ontogenetické ovlivnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1998, roč. 61/94, (Suppl. 1), s. 85. [abstrakt s IF]. IF: 0,029/98
177. MATĚJOVSKÁ, I.; VELÍŠKOVÁ, J.; VELÍŠEK, L.: Bicuculline-Induced Rhytmic EEG Episodes: Gender Differences and the Effect of Ethosuximide- and
   Baclofen-Treatment. Epilepsia, 1998, roč. 39, (12), s. 1243-1252. [pŧvodní s IF]. IF: 2,525/98
178. POMETLOVÁ, M.; VELÍŠEK, L.: Dlouhodobý vliv epileptických záchvatŧ v ranném vývoji na chování potkanŧ. Česká a slovenská neurologie a
   neurochirurgie, 1998, roč. 61/94, (Suppl. 1), s. 72-73. [abstrakt s IF]. IF: 0,029/98
179. ROKYTA, R.: Biochemical and electrophysiological changes in animal models of chronic and visceral pain. In: Kepplinger, B.; Ray, A. D.; Schmidt, H.:
   Pain Clinical Aspects and Therapeutical Issues. Part II. New York, Selva Verlag 1998, S. 19-30. [autor kapitoly, monografie].
180. ROKYTA, R.: Bolest a její patofyziologie. (Pain and its Pathophysiology). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (2), s. 103-107. [přehledový].
181. ROKYTA, R.: Doc. Jan Mareš padesátiletý. (50-th Anniversary of Jan Mareš). Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 185. [ostatní].
182. ROKYTA, R.: Joint Meeting in Prague, 21.-25. June 1998. The Physiological Society Magazine, 1998, roč. 30, (2), s. 17-19. [přehledový].
183. ROKYTA, R.: Joint Meeting The Physiological Society and Czech Physiological Society. Vita Nostra Revue, 1998, (3), s. 12-17. [přehledový].
184. ROKYTA, R.: Kongresová turistika. (Congress Turism). Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (16), s. 504. [ostatní].
185. ROKYTA, R.: Patofyziologie dětské bolesti. (Pathophysiology of Childrens Pain). Medica Revue, 1998, roč. 5, (3), s. 43-45. [pŧvodní].
186. ROKYTA, R.: Physiologists´ forum: report from the Czech Republic. Advances in Physiology Education, 1998, roč. 20, (1), s. 248-249. Číslo VZ:
   MSM 111200005, [ostatní s IF]. IF: 0,029/98
187. ROKYTA, R.: Reakce na článek PATOFYZIOLOGIE - Minulost, Přítomnost a Budoucnost. (The answer to the article Pathophysiology - History, Present
   and Future). Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (2), s. 84. [ostatní].
188. ROKYTA, R.: Semiannul Meeting of the Physiological Society - Liverpool, 27.-30. 4. 1998. Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 186-190.
   [ostatní].
189. ROKYTA, R.: Sir Andrew Fielding Huxley. Bolest, 1998, roč. 1, (3), s. 80. [ostatní].
190. ROKYTA, R.: Společná zasedání fyziologických společností. Zdravotnické noviny, 1998, roč. 57, (30), s. 5. [ostatní].
191. ROKYTA, R.: Studium dětské bolesti v ontogenezi je velmi obtíţné. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1998, roč. 57, (5), s. 16. [ostatní].
192. ROKYTA, R.: Udělení čestného doktorátu Siru Andrew Huxleymu. ( Sir Andrew Huxley - doctor honoris causa). Československá fyziologie, 1998, roč.
   47, (4), s. 194-196. [ostatní].
193. ROKYTA, R.: Zadní temenní mozková kŧra (posteriorní parietální cortex) u lidí a u opic. (Posterior parietal brain cortex in men and monkeys).
   Psychiatrie, 1998, roč. 2, (2), s. 138-139. [ostatní].
194. ROKYTA, R.; ANDĚL, M.; OŠŤÁDAL, B.; SVOBODA, B.: Kombinované vědecké a profesní postgraduální studium na lékařských fakultách. (The
   combined scientific and professional postgradual study on medical faculties). Praktický lékař, 1998, roč. 78, (11), s. 628. [ostatní].
195. ROKYTA, R.; BENEŠ, V.; DRUGA, R.; LISÝ, V.; ŠŤASTNÝ, F.: Experimental crush injury in the cat spinal cord and its dynamics. Homeostasis, 1998,
   roč. 39, (1-2), s. 65-74. [pŧvodní].
196. ROKYTA, R.; MAREŠOVÁ, D.: 5. výročí zasedání (Reunion Anuelle) Société de Physiologie. (5-th Annuelle Metting Societé de Physiologie).
   Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (1), s. 27-29. [ostatní].
197. ROKYTA, R.; MAREŠOVÁ, D.: 65. výročí zasedání (Reunion Annuelle) Société de Physiologie. (Praha, 16. - 19. 9. 1997). ( 65-th Annuelle Meeting
   Societé de Physiologie). Československá fyziologie, 1998, roč. 74, (1), s. 25-26. [ostatní].
198. ROKYTA, R.; SYKOVÁ, E.: Joint Meeting The Physiological Society nad Czech Physiological Society - Společné zasedání Britské a České fyziologické
   společnosti. (Joint Meeting The Physiological Society nad Czech Physiological Society). Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 192-194.
   [ostatní].
199. SCHIMEK, F.; NOGOVÁ, L.; ŠEVČÍK, P.; ROKYTA, R.: Liečba bolesti v detskom veku. (The Management of Paediatric Pain). Bolest, 1998, roč. 1, (2),
   s. 38-44. [přehledový].
200. STANČÁK, A.jr.; WACKERMANN, J.: Spatial EEG synchronization over the sensomotor hand areas during self-paced finger movement. Brain
   Topography, 1998, roč. 11, (1), s. 23-31. [pŧvodní s IF]. IF: 0,577/98
201. STAREC, M.; ROKYTA, R.; YAMAMOTOVÁ, A.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; RAŠKOVÁ, H.: Reakce na akutní a opakovaný stres u dvou kmenŧ potkanŧ.
   Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 163-164. [abstrakt].
202. TROJAN, S.; MAREŠ, J.: Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. - Ţivotní jubileum. (Life jubilee - Prof.MUDr. Richard Rokyta, DrSc.). Časopis lékařů
   českých, 1998, roč. 137, (12), s. 384. [ostatní].
203. VEREŠOVÁ, S.; KÁBOVÁ, R.; VELÍŠEK, L.: Proconvulsant effects induced by pyridoxine in young rats. Epilepsy Research, 1998, roč. 29, (3), s. 259-
   264. [pŧvodní s IF]. IF: 2,351/98
204. BERNÁŠKOVÁ, K.; MAREŠ, P.: Proconvulsant Effect of Aminophylline in Immature Rats. Epilepsia, 1999, roč. 40, (Suppl. 2), s. 122. Konference: 23rd
   International Epilepsy Congress. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ3510, [abstrakt s IF]. IF: 3,218/99
205. BERNÁŠKOVÁ, K.; ŠLAMBEROVÁ, R.; MAREŠ, P.: GABA Uptake Blocker NNC-711 Exhibits Marked Anticonvulsant Action in Two Cortical Epileptic
   Models in Immature Rats. Epilepsia, 1999, roč. 40, (Suppl. 9), s. 1184-1189. Konference: 23rd International Epilepsy Congress. Číslo VZ: MSM
   111200005, Číslo grantu: IZ2668, [ostatní s IF]. IF: 3,218/99
206. FRANĚK, M.; PAGANO, A.; KAUPMANN, K.; BETTLER, B.; PIN, J.-P.; BLAHOŠ, J.: The heteromeric GABA-B receptor recognizes G-protein alpha
   subunit C-termini. Neuropharmacology, 1999, roč. 38, (11), s.1657-1666. [pŧvodní s IF]. IF:4,176/99
207. KÁBOVÁ, R.; LIPTÁKOVÁ, S.; ŠLAMBEROVÁ, R.; POMETLOVÁ, M.; VELÍŠEK, L.: Age-Specific N-Methyl-D-Aspartate -Induced Seizures: Perspektives
   for the West Syndrome Model. Epilepsia, 1999, roč. 40, (10), s. 1357-1369. Číslo grantu: IZ3613, [pŧvodní s IF]. IF: 3,218/99
208. KÁBOVÁ, R.; POMETLOVÁ, M.; BERNÁŠKOVÁ, K.; MATĚJOVSKÁ, I.; MAREŠ, J.; VELÍŠEK, L.: Long -term effects of early epileptic seizures in rats.
   Physiological Research, 1999, roč. 48, (Suppl. 1), s. S81. Konference: Federation of Europien Physiological Societies (FEPS). Číslo VZ: MSM
   111200005, Číslo grantu: IZ3613, [abstrakt s IF]. IF: 0,521/99
209. KONEČNÁ, I.; DROPKOVÁ, M.; ROKYTA, R.: Má Tiapridal antinocicepční účinky? (Does Tiapridal has Antinociceptive Effects?). Bolest, 1999, roč. 2,
   (4), s. 184-186. Číslo grantu: NA5335, NF4665, GA305/98/1064.[pŧvodní].
210. MAREŠ, J.: Moţnosti regenerace a transplantace nervové tkáně. (Margins of regeneration and transplantation in the nerve tissue). Československá
   fyziologie, 1999, roč. 48, (3), s. 99-105. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ3754, [pŧvodní].
211. MAREŠ, J.: Řízení příjmu potravy. (Regulation of nutritional intake).In: Výţiva a zdraví ´99. Teplice, OHS 1999, S. 25-26.Číslo VZ: MSM 111200005.
   [autor statě, sborník].
212. MAREŠ, J.: Úvodník. Československá fyziologie, 1999, roč. 48, (1), s. 3. [ostatní].
213. MAREŠ, J.; HRACHOVINA, V.; MLČEK, M.; POKORNÝ, J.: Influence of repeated epileptic seizures on interaction between the graft and the host brain.
   In: Third Conference of the Czech Neuroscience Society. Praha, Česká neurologická společnost 1999, S. 95.Konference: Praha, Third Conference of the
   Czech Neuroscience Society 14-15. 11. 1999. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: IZ3754, [autor statě, sborník].
214. MAREŠ, J.; HRACHOVINA, V.; MLČEK, M.; POKORNÝ, J.: Epileptic Hyperactivity and the Interaction Among the Graft and the Host Brain. Epilepsia,
   1999, roč. 40, (Suppl. 2), s. 207. Konference: 23rd International Epilepsy Congress. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ3754, [abstrakt s IF].
   IF: 3,218/99
215. MAREŠ, J.; POKORNÝ, J.; HRACHOVINA, V.; MLČEK, M.: Influence of epileptic seizures on the development of newly transplanted neural tissue.
   Physiological Research, 1999, roč. 48, (Suppl. 1), s. S27. Konference: Federation of Europien Physiological Societies (FEPS). Číslo VZ: MSM
   111200005, Číslo grantu: IZ3754, [abstrakt s IF]. IF: 0,521/99
216. MAREŠ, J.; ROKYTA, R.: Výuka fyziologie - mezinárodní workshop 1999. (Teaching of Physiology International Workshop 1999). Československá
   fyziologie , 1999, roč. 48, (4), s. 189. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].
217. MAREŠOVÁ, D.; VALKOUNOVÁ, I.; MAREŠ, J.: Relationship between the Development and Excitability of the Sensorimotor Cortex of the Rat.
   Epilepsia, 1999, roč. 40, (Suppl. 2), s. 123. Konference: 23rd International Epilepsy Congress. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ3754,
   [abstrakt s IF]. IF: 3,218/99
218. MARUSIČ, P.; MATĚJOVSKÁ, I.; MAREŠ, P.: Effects of Carbamazepine and Phenytoin on After-Discharges Elicited by Perforant Path Stimulation in
   Freely Moving Rats. Epilepsia, 1999, roč. 40, (Suppl. 2), s. 131. Konference: 23rd International Epilepsy Congress. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo
   grantu: IZ3613, [abstrakt s IF]. IF: 3,218/99
219. MATĚJOVSKÁ, I.; VELÍŠKOVÁ, J.; VELÍŠEK, L.: Adolescent Bicuculline Priming: One Way to the Absence Epilepsy Animal Models. Epilepsia, 1999,
   roč. 40, (Suppl. 2), s. 136. Konference: 23rd International Epilepsy Congress. Číslo grantu: IZ3613, [abstrakt s IF]. IF: 3,218/99
220. POMETLOVÁ, M.; BERNÁŠKOVÁ, K.; MATĚJOVSKÁ, I.; FABIÁNOVÁ, K.; MAREŠ, J.: What are the delayed effects of early developmental seizures?
   In: Third Conference of the Czech Neuroscience Society. Praha, Česká neurologická společnost 1999, S. 92-95.Konference: Praha, Third Conference of
   the Czech Neuroscience Society 14-15. 11. 1999. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: IZ3613, [autor statě, sborník].
221. POMETLOVÁ, M.; BERNÁŠKOVÁ, K.; VELÍŠEK, L.: Long-Term Effects of Early Postnatal Epileptic Treatment in Rats. Epilepsia, 1999, roč. 40, (Suppl.
   2), s. 142. Konference: 23rd International Epilepsy Congress. Číslo grantu: IZ3613, [abstrakt s IF]. IF: 3,218/99
222. ROKYTA, R.: 10 let konferencí. (10 years of International Conferences). Československá fyziologie , 1999, roč. 48, (4), s. 190. Číslo VZ: MSM
   111200005, [přehledový].
223. ROKYTA, R.: 66. kongres Société de Physiologie v Lyonu. Československá fyziologie, 1999, roč. 48, (1), s. 42-43. [ostatní].
224. ROKYTA, R.: Bolest a deprese. (Pain and Depression). Bolest, 1999, roč. 2, (3), s. 112. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].
225. ROKYTA, R.; FRANĚK, M.; HOLEČEK, V.; JURČOVIČOVÁ, J.; KONEČNÁ, I.; RACEK, J.; TREFIL, L.; VACULÍN, Š.; YAMAMOTOVÁ, A.: The evalution
   of the Development of pain in experimental models. In: Abstracts Fifth IBRO World Congress of Neuroscience. Israel, IBRO 1999, S. 85.Konference:
   Fifth IBRO World Congress of Neuroscience. [autor abstrakta, sborník].
226. ROKYTA, R.; HOLEČEK, V.; KONEČNÁ, I.; JURČOVIČOVÁ, J.; PARARA, S.; RACEK, J.; ŠVÍK, K.; TREFIL, L.: Adjuvant Arthritis (AA) in Rats After The
   Bromocriptine Treatment of Different Phases of the Disease. Society for Neuroscience, 1999, roč. 25, S. 1045. Číslo VZ: MSM 111200005, [abstrakt].
227. ROKYTA, R.; JURČOVIČOVÁ, J.; KONEČNÁ, I.; PARARA, S.; YAMAMOTOVÁ, A.; ZORAD, Š.: The development of Adjuvant Arthritis in Rats and its
   Possible influencing. In: Abstracts 9th World Congress on Pain. Seatle, IASP 1999, S. 17. [autor abstrakta, sborník].
228. ROKYTA, R.; TROJAN, S.: 2nd FEPS Congress v Praze. (2nd FEPS Congress in Prague). Československá fyziologie , 1999, roč. 48, (4), s. 187-189.
   Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].
229. STANČÁK, A.; PFURTSCHELLER, G.: Effects of handedness and type of movement on event-related desynchronization within the alpha and beta
   bands. In: Handbook of electroencephalography and clinical neurophysiology. Event-related desynchronization. Amsterdam, Elsevier 1999, S. 269-
   277.Číslo grantu: GA309/98/1065, [autor kapitoly, monografie].
230. VALKOUNOVÁ, I.; JANDOVÁ, K.; MAREŠOVÁ, D.; MAREŠ, J.; TROJAN, S.: Changes of the postictal inhibition after the short lasting hypobaric
   hypoxia. Physiological Research, 1999, roč. 48, (Suppl. 1), s. S133. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ3754, [abstrakt s IF]. IF: 0,521/99
231. VAŇUROVÁ, I.; YAMAMOTOVÁ, A.: The course of the illness as a predictor of the next episode in schizophrenia. In: Proceedings of the 3rd Conference
   of the Czech Neuroscience Society. Praha, Czech Neurosc.Soc. 1999, S. 114-115.Konference: 3rd Conference of the Czech Neuroscience Society,
   Prague 14. 15. 11. 1999. Číslo VZ: MSM 111200005. [autor abstrakta, sborník].
232. VAŇUROVÁ, I.; YAMAMOTOVÁ, A.: Prŧběh nemoci jako prediktor dalších atak u schizofrenie. (Sleep rhythm, prediction of the course of illness, and
   therapy in a patient with bipolar affective disorders).In: Houdek, L.: Neurobiologie duševních poruch. Praha, Galén 1999, S. 276-280.Číslo VZ: MSM
   111200005. [autor kapitoly, monografie].
233. YAMAMOTOVÁ, A.; PAPEŢOVÁ, H.: Spánkový rytmus, predikce prŧběhu a terapie u pacientky s afektivní bipolární poruchou. (Sleep rhythm, prediction
   of the course of illness, and therapy in a patient with bipolar affective disorders).In: Houdek, L.: Neurobiologie duševních poruch. Praha, Galén 1999, S.
   295-289.Číslo VZ: MSM 111200005. [autor kapitoly, monografie].
234. YAMAMOTOVÁ, A.; PAPEŢOVÁ, H.: Vnímání bolesti u poruch příjmu potravy. (Pain Perception in Eating Disorders). Bolest, 1999, roč. 2, (3), s. 133-
   136. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].
235. YAMAMOTOVÁ, A.; STAREC, M.; HOLEČEK, V.; RACEK, J.; RAŠKOVÁ, H.; ROKYTA, R.: Modulation of the stress response by anticipation.
   Neuroimmunomodulation, 1999, roč. 6, (6), s. 477. Konference: 4th International Congress of the International Society for Neuroimmunomodulation,
   29. 9-2. 10. 1999 Lugano Švýcarsko. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: GA310/98/0347, [abstrakt s IF]. IF: 1,609/99
236. BERNÁŠKOVÁ, K.; MAREŠ, P.: Proconvulsant Effect of Aminophylline on Cortical Epilaptic Afterdischarges Varies during Ontogeny. Epilepsy
   Research, 2000, roč. 39, (3), s.183-190. Číslo grantu: IZ2209, IZ3510, [pŧvodní s IF]. IF:2,866/00
237. ČÁP, P.; PAUL, T.; BIČÍKOVÁ, J.: První zkušenosti s hodnocením plicních funkcí metodou implulsní oscilometrie. (Introduction of the New Method in
   Pulmonary Function Testing: Impulse Oscillmetry). Alergie, 2000, roč. 2, (4), s.293-297. Číslo grantu: FRVŠ 1820/2000, [pŧvodní].
238. FRANĚK, M.: Analgetické účinky baklofenu . (Antinociceptive Effects of Baclofen). Bolest, 2000, roč. 3, (4), s.191-195. Číslo VZ: MSM 111200002,
   [přehledový].
239. GALVEZ, T.; PRÉZEAU, L.; MILIOTI, G.; FRANĚK, M.; JOLY, C.; FROESTL, W.; BETTLER, B.; BERTRAND, H.-O.; BLAHOŠ, J.; PIN, J.-P.: Mapping
   the agonist-binding site of GABAB type 1 subunit sheds light on the activation process of GABAB receptors. Journal of Biological Chemistry, 2000,
   roč. 275, (52), s.41166-41174. [pŧvodní s IF]. IF:7,368/00
240. HRACHOVINA, V.; MAREŠ, J.; POKORNÝ, J.; MLČEK, M.; TROJAN, S.: Plasticity of the Brain in Ontogenesis. Interaction among the Graft and Elderly
   Host Tissue. European Journal of Neuroscience, 2000, roč. 12, (Suppl. 11), s.296. Konference: Forum of European neuroscience 2000, 24-28 June
   2000 Brighton UK. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: GA305/99/0976, GAUK 98/1999/C, GAUK 243/1998/C.[abstrakt s IF]. IF:0,952/00
241. JURČOVIČOVÁ, J.; ŠVÍK, K.; ROVENSKÝ, J.; STAČÍKOVÁ, M.; ZORAD, Š.; KONEČNÁ, I.; HOLEČEK, V.; TREFIL, L.; RACEK, J.; ROKYTA, R.:
   Suppression of Adjuvant Arthritis in Rats with Chronic Bromocriptine Treatment Does Not Prevent Associated Oxidative Stress. International Journal of
   Immunopathology and Pharmacology, 2000, roč. 13, (1), s.31-37. Číslo grantu: GA305/98/1064, [pŧvodní s IF]. IF:1,174/00
242. KÁBOVÁ, R.: Katastrofické typy epilepsií v raných vývojových stadiích. (Catastrophic Epilepsies during Early Development). Československá
   fyziologie, 2000, roč. 49, (1), s.4-15. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ3613, GAUK 84/96, FRVŠ 1367/99.[přehledový].
243. KÁBOVÁ, R.; VELÍŠEK, L.: Prenatal Methotrexate Exposure Delays Onset of Low MG2+-Induced Epileptiform Discharges in the Entorhinal Cortex.
   Developmental Brain Research, 2000, roč. 123, (1), s.91-94. [pŧvodní s IF]. IF:1,827/00
244. KÁBOVÁ, R.; VELÍŠKOVÁ, J.; VELÍŠEK, L.: Prenatal methotrexate exposure decreases seizure susceptibility in young rats of two strains.
   Experimental-Neurology, 2000, roč. 161, (1), s.167-173. [pŧvodní s IF]. IF:3,858/00
245. KŘÍŢ, N.; ROKYTA, R. : Effect of Uilateral Deafferentation on Extracellular Potassium Concentration Levels in Rat Thalamic Nuclei. Neuroscience,
   2000, roč. 96, (1), s.101-108. Číslo grantu: GA305/98/1064, NF4665, GAUK 238.[pŧvodní s IF]. IF:3,563/00
246. MAREŠ, J.; POKORNÝ, J.; DOUBEK, P.: How Differ Effects of Repeated Hypoxia and Hypoxia Followed by Epileptic Seizures the Rat Hippocampus?
   Physiological Research, 2000, roč. 49, (4), s.23. Konference: 76. fyziologické dny, Hradec Králové 2. 4. 2000. Číslo grantu: GAUK 98/99, [abstrakt s
   IF]. IF:1,366/00
247. MAREŠ, J.; POKORNÝ, J.; HRACHOVINA, V.; MLČEK, M.: Can Functional Activation (Chemical Kindling) Modify the Process of Integartion of
   Transplanted Fetal Neeural Tissue? European Journal of Neuroscience, 2000, roč. 12, (Suppl. 11), s.293. Konference: Forum of European
   neuroscience 2000, 24-28 June 2000 Brighton UK. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: GAUK 243/98, GAUK 98/99, [abstrakt s IF]. IF:0,952/00
248. OPAVSKÝ, J.; RAUDENSKÁ, J.; ROKYTA, R.: Vyšetřování osob s algickými syndromy a hodnocení bolesti. (Examination of persons with algic
   syndromes and evaluation of the pain). Bolest, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.33-37. [pŧvodní].
249. PAPEŢOVÁ, H.; YAMAMOTOVÁ, A.: Diagnostic Subgroups in Eating Disorders Related to Pain Threshold. European Psychiatry, 2000, roč. 15,
   (Suppl. 2), s.20-23. Konference: 10th Congress of the Association of European Psychiatrists, Prague 28. 10. 1. 11. 2000. Číslo grantu: NF6137,
   [abstrakt s IF]. IF:0,748/00
250. POKORNÝ, J.; MAREŠ, J.; HRACHOVINA, V.; MLČEK, M.; TROJAN, S.: Plasticity of the Brain in Ontogenesis. Active Interaction among the Graft and
   Host Tissue . European Journal of Neuroscience, 2000, roč. 12, (Suppl. 11), s.297. Konference: Forum of European neuroscience 2000, 24-28 June
   2000 Brighton UK. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: GA305/99/0976, GAUK 98/1999/C, GAUK 243/1998/C.[abstrakt s IF]. IF:0,952/00
251. ROKYTA, R.: Association des Physiologiestes. (Association des Physiologiestes).In: Ing.Vladislav Kruta. Brno, Nakl. a vyd. NAUMA 2000, S.101-102.
   [autor kapitoly, monografie].
252. ROKYTA, R. et al.: Encyklopedia Universum. Praha, Odeon 2000, 5. dílŧ. [editor, encyklopedie].
253. ROKYTA, R.: Estrogeny, paměť, bolest a ochrana neuronŧ. (Estrogens, memory, pain and protection of neurons). Vesmír, 2000, roč. 79, (12), s.670-
   672. [popularizující].
254. ROKYTA, R.: The Evalution of the Pain in Animal Models. In: Abstract book 3rd International congress on the Africa. Pretoria, University of Pretoria
   2000, s.71. [autor abstrakta, sborník].
255. ROKYTA, R.: Fantomová bolest. (Fantom Pain). Vesmír, 2000, roč. 79, (9), s.490-492. [popularizující].
256. ROKYTA, R.: Fyziologie a patofyziologie bolesti a její moţné praktické výstupy. (Physiology and Pathophysiology of Pain and its Possible Practical
   Outcome). Praktický lékař, 2000, roč. 80, (7), s.372-377. [pŧvodní].
257. ROKYTA, R.: Fyziologie a patofyziologie bolestivé transmise. (Physiology and patophysiology of pain trasmission). Bolest, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.12-
   16. [pŧvodní].
258. ROKYTA, R. et al.: Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha, ISV 2000, 359 s. [autor učebnice VŠ,
   učebnice VŠ].
259. ROKYTA, R.: Moţnosti transplantace v míše. (The possibilities of the transplantation in the spinal cord). Vesmír, 2000, roč. 79, (3), s.136. [ostatní].
260. ROKYTA, R.: Neuron a jeho funkce. (The Neuron the its Function). Živa, 2000, roč. 48, (5), s.196-198. [popularizující].
261. ROKYTA, R.: Neurovědy na prahu 21. století. (Neurosciences at the beginning of 21. century). Živa, 2000, roč. 48, (4), s.146-148. [popularizující].
262. ROKYTA, R.: Nové poznatky a směry ve výzkumu bolesti. (New Faind and Directions in the Pain Research). Forum Medicinae, 2000, roč. 2, (3), s.91-
   92. [přehledový].
263. ROKYTA, R.: Percepce bolesti na míšní úrovni. (The Pain on the Spinal Cord Level). Bolest, 2000, roč. 3, (1), s.10-13. [přehledový].
264. ROKYTA, R.; STOPKA, P.; HOLEČEK, V.; KONEČNÁ, I.; PARARA, S.: Hydroxyl and Nitroxide Radicals Changes after the Nociceptive Stimulation and
   Melatonin Application. Chinese Journal of Pain Medicine, 2000, roč. 6, (Suppl.1), s.56. [abstrakt].
265. STANČÁK, A.: The Electroencephalographic Beta Synchronization Following Extension and Flexion Finger Movements in Humans. Neuroscience
   Letters, 2000, roč. 284, (1-2), s.41-44. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: GA309/98/1065, [pŧvodní s IF]. IF:2,091/00
266. STANČÁK, A.; FEIGE, B.; LÜCKING, C.H.; KRISTEVA-FEIGE, R.: Oscillatory Cortical Activity and Movement-related Potentials in Proximal and Distal
   Movements . Clinical Neurophysiology, 2000, roč. 111, (4), s.636-650. Číslo grantu: GA309/98/1065, [pŧvodní s IF]. IF:1,672/00
267. STANČÁK, A.; LÜCKING, C.H.; KRISTEVA-FEIGE, R.: Lateralization of Movement-related Potentials and the Size of Corpus Callosum. NeuroReport,
   2000, roč. 11, (2), s.329-332. [pŧvodní s IF]. IF:2,696/00
268. VACULÍN, Š.: Etické a právní aspekty pouţití zvířat k experimentální práci. (Ethical and Juridical Aspects of the Experimental Animal Use).
   Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (1), s.30-33. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].
269. VACULÍN, Š.: Paradoxy v bolesti. Jak bolest vzniká a kde sídlí. Vesmír, 2000, roč. 79, (6), s.307-311. [popularizující].
270. VACULÍN, Š.; FRANĚK, M.; ROKYTA, R.: Dorsal Rhizotomy Changes the Spontaneous Neuronal Activity of Nuclei in the Medial Thalamus.
   Physiological Research, 2000, roč. 49, (2), s.279-283. Číslo grantu: GA305/99/0049, [pŧvodní s IF]. IF:1,366/00
271. VAŇUROVÁ, I.; YAMAMOTOVÁ, A.: The course of illness as a predictor of next episode in schizophrenia. Homeostasis in Health and Disease, 2000,
   roč. 40, (5), s.170-173. [přehledový].
272. YAMAMOTOVÁ, A.: Co nebolí při anorexii? (What is Painless in Anorexia Nervosa?). Sanquis, 2000, roč. 2, (6), s.46-47. [popularizující].
273. YAMAMOTOVÁ, A.; STAREC, M.; HOLEČEK, V.; RACEK, J.; TREFIL, L.; RAŠKOVÁ, H.; ROKYTA, R.: Anticipation of Acute Stress in Isoprenaline
   Sensitive and Resistant Rats: Strain and Gender Differences. Pharmacology & Toxicology, 2000, roč. 87, (4), s.161-168. Číslo grantu:
   GA305/98/1064, GA305/99/0049, NF4665, GAUK 201/98/C.[pŧvodní s IF]. IF:1,189/00
274. YAMAMOTOVÁ, A.; STAREC, M.; RAŠKOVÁ, H.; ROKYTA, R.: The Influence of Repeated Prestressors on Single Stress Response in Rats.
   Pharmacology & Toxicology, 2000, roč. 86, (1), s.8-15. Číslo grantu: GA305/98/1064, NF4665, GAUK 201/98/C.[pŧvodní s IF]. IF:1,189/00
275. ZACHOVAL, R.; ZÁLESKÝ, M.; LUKEŠ, M.; MAREŠ, J.; URBAN, M.; PALASCAK, P.: Funkce dolních močových cest a jejich poruchy. (Function of the
   Lower Urinary Tract and its Disorders). Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (3), s.134-144. [pŧvodní].

12192 – Ústav patologie (40)
 1. STŘÍTESKÝ, J.; BOUŠKA, I.: Patologie. Brno, Institut pro další vzdělávání pracovníkŧ ve zdravotnictví 1993, 228 s. [učební texty].
 2. HOŘEJŠOVÁ, M.; PAVLÍČKOVÁ, V.; KOUKOLÍK, J.; STŘÍTESKÝ, J.: Morfologická verifikace nádorového uzávěru portální ţíly. (Morphologic verification
   of portal vein obliteration by tumour). Časopis lékařů českých, 1995, roč. 134, (20), s. 655-657. [pŧvodní].
 3. STŘÍTESKÝ, J.: Patologie pro 2. ročník středních zdravotních škol. 1. díl. Praha, Scientia Media 1995, 91 s. [učebnice SŠ].
 4. STŘÍTESKÝ, J.; HABLBERSTADT, P.: Patologie pro 2. ročník středních zdravotních škol. 2. díl. Praha, Scientia Media 1995, 79 s. [učebnice SŠ].
 5. STŘÍTESKÝ, J.; HORÁK, J.: Semikvantitativní hodnocení bioptických nálezŧ u nemocných s diagnózou chronické hepatitidy. Zdravotnické noviny,
   Lékařské listy, 1995, roč. 44, (49), s. 4. [přehledový].
 6. KRUPIČKA, J.; GREGOR, P.; NÁPRSTKOVÁ, J.; ŠOUPAL, J.; JIRMÁŘ, R.: Infekční endokarditida aortální chlopně komplikovaná abscesem septa .
   (Infectious endocarditis of aortic valve complicated by abscess of septum). Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (6), s. 344-346. [pŧvodní].
 7. MICHAL, M.; SKÁLOVÁ, A.; SIMPSON, R.H.W.; RYCHTEROVÁ, V.; LEIVO, I.: Clear Cell Malignant Myoepithelioma of the Salivary Glands.
   Histopathology, 1996, roč. 38, (4), s. 309-315. [pŧvodní s IF]. IF: 1,734/96
 8. PIRK, F.; SKÁLA, I.; FILIPOVÁ, H.; SKÁLA, J.; RYCHTEROVÁ, V.: Intraluminární divertikl duodena. (Intraluminar duodenal diverticle). Česká
  radiologie, 1996, roč. 50, (4), s. 248-250. [pŧvodní].
 9. RYCHTEROVÁ, V.; FUCHSOVÁ, M.: Výskyt adenokarcinomu děloţního hrdla v materiálu ústavu patologie 3. LF UK a FNKV v letech 1990-1995. Česká
  gynekologie, 1996, roč. 61, (4), s. 262-263. [ostatní].
10. SOSNA, B.: Etiopatogeneze endometriálního karcinomu. Česká gynekologie, 1996, roč. 61, (4), s. 263-264. [ostatní].
11. STŘÍTESKÝ, J.; CIESLAROVÁ, B.; HORÁK, J.; STRÁNSKÝ, J.: Zkušenosti s pouţitím semikvantitativního hodnocení bioptických nálezŧ u chronické
  hepatitidy. Česká a slovenská gastroenterologie, 1996, roč. 50, (3), s. 12. [ostatní].
12. RYCHTEROVÁ, V.: Patologie mléčné ţlázy. In: Povýšil, C. et al.: Speciální patologie II. díl. Praha, Karolinum 1997, S. 148-151. [kapitola].
13. SOSNA, B.; MALINA, L.: Lymfocytární infiltrace Jessnera-Kanofové. Praktický lékař, 1997, roč. 77, (1), s. 18-19. [překlad].
14. STŘÍTESKÝ, J.: Primární nádory jater bývají většinou vzácné. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1997, roč. 46, (50), s. 1,3. [přehledový].
15. ALUŠÍK, Š.; BOČKOVÁ, M.; GALIÁNOVÁ, A.; ŢDIMERA, A.: Tumoral Calcinosis in a Dialysis Patien. Medical Science Monitor, 1998, roč. 4, (5), s.
  874-876. [kazuistika].
16. JIRMÁŘ, R.; PELOUCH, V.; ANDĚL, M.; ČAKRTOVÁ, M.; RYCHTEROVÁ, V.: Vztah skladby kolagenu k funkci levé srdeční komory a tvorbě
  aneuryzmatu po infarktu myokardu. (The Relationship of Collagen Composition to left Ventricular function and Aneurysm Formation after Myocardial
  Infarction). Cor et Vasa, 1998, roč. 40, (7), s. 340-346. Číslo grantu: IGA 8732, [pŧvodní].
17. MARKOVÁ, J.; MALINOVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; DIEHL, V.: Léčba pokročilých stadií Hodgkinovy choroby podle protokolu Deutsche Hodgkin lymphom
  Studiengruppe (DHSG), naše zkušenosti a výsledky. (Treatment of advanced stage Hodking´s disease according to a protocol from the German
  Hodking´s Lymphoma Study (DHSG), our experience and results). Klinická onkologie, 1998, roč. 11, (2), s. 50-54. [pŧvodní].
18. POCHOP, P.; PILBAUER, J.; KŘEPELKOVÁ, J.; VLADYKA, V.; LIŠČÁK, R.; ŠACH JOSEF; ŠIMONOVÁ, G.: Dva roky zkušeností s léčbou uveálního
  melanomu Leksellovým gama noţem. (Two years of experience with the treatment of uveal melanoma with Leksellś gama knife.). Česká oftalmologie,
  1998, roč. 54, (4), s. 222-234. [přehledový].
19. ŠACH, J.; KŘEPELKOVÁ, J.; KUCHYNKA, P.: Haemangiosarcoma of the Breast Metastatic to the Ciliary Body and Iris. British Journal of
  Ophthalmology, 1998, roč. 82, (6), s. 709-711. [pŧvodní s IF]. IF:1,908/98
20. STŘÍTESKÝ, J.; HORÁK, J.: Histologická klasifikace, grading a staging chronických hepatitid. (Histological Classification, Grading and Staging of
  Chronic Hepatitis). Praktický lékař, 1998, roč. 78, (10), s. 550-555. [pŧvodní].
21. STRÁNSKÝ, J.; MALINA, L.; CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; PŦTOVÁ, I.; HORÁK, J.: Hepatitis B virus and hepatitis C virus coinfection in chronic
  liver disease and porphyria cutanea tarda. Hepatology, 1998, roč. 28, (4), 567A. [pŧvodní s IF]. IF: 5,621/98
22. HORÁK, J.; STŘÍTESKÝ, J.: Chronické hepatitidy. (Chronic hepatitis). Praha, Grada 1999, 192 s. Číslo VZ: MSM 111200001. [monografie].
23. ŢĎÁRSKÝ, E.; HORÁK, J.; STŘÍTESKÝ, J.; HEIRLER, F.: Hemochromatóza. Stanovení frekvence C282Y mutace pro populaci České republiky a citlivá
  detekce hemochromatózy z Guthrie karet. (Haemochromatosis. Frequency of the C282Y Mutation in Patients of the Czech Republic). Časopis lékařů
  českých, 1999, roč. 138, (16), s. 497-499. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4146, [pŧvodní].
24. KŘEPELA, K.; RYCHTEROVÁ, V.; KOĎOUSEK, R.; TOMŠÍKOVÁ, A.: Adiaspiromykóza. (Adiaspiromycosis). Česko-slovenská pediatrie, 1999, roč.
  54, (6), s. 304-307. [přehledový].
25. MALINA, L.; SOSNA, B.; KMENT, M.; KLÉZLOVÁ, V.: Uzlové onemocnění bércŧ u ulcerosní kolitidy. (Nodular Affection of Legs in Ulcerative Colitis).
  Česko-slovenská dermatologie, 1999, roč. 74, (6), s.256-259. [kazuistika].
26. MARKOVÁ, J.; STŘÍTESKÝ, J.; ČERNÁ, O.; KOZÁK, T.: Generalized Langerhans Cell Histiocytosis After Hodgkin´s Disease. Annals of Oncology,
  1999, roč. 10, (Suppl. 3), s. 151. [abstrakt s IF]. IF: 3,195/99
27. SEDMERA, D.; PEXIEDER, T.; RYCHTEROVÁ, V.; HU, N.; CLARK, E.B.: Remodeling of Chick Embryonic Ventricular myoarchitecture Under
  Experimentally Changed Loading Conditions. The Anatomical Record, 1999, roč. 254, (2), s. 238-252. [pŧvodní s IF]. IF: 1,111/99
28. ŠVEC, A.; URBAN, M.; MIKYSKOVÁ, I.; TACHEZY, R.: Human Papillomavirus in Squamous Metaplastic Epithelium with Dysplasia of the Epididymis
  Detected by PCR Method. American Journal of Surgical Pathology, 1999, roč. 23, (11), s.1437-8. [ostatní s IF]. IF: 3,916/99
29. BARTOŠ, A.; ŠACH, J.; JANOUŠKOVÁ, L.; JIRÁSEK, A.: Gliomatosis cerebri-stále zrádná diagnóza. (Gliomatosis Cerebri-still a Treacherous
  Diagnosis). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2000, roč. 63/96, (3), s.185-188. [pŧvodní s IF]. IF:0,059/00
30. CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; HORÁK, J.: Nonalcoholic steatohepatitis-the underestimated diagnosis. In: Falk symposium Vol. 121. Haag, 2000,
  S.28. [autor abstrakta, sborník].
31. DUŠKOVÁ, M.; SOSNA, B.; KLETENSKÝ, J.; VRTIŠKOVÁ, J.: Capsular Contracture in Augmentation Mammaplasty. Acta chirurgiae plasticae, 2000,
  roč. 43, (3), s.79-82. [pŧvodní].
32. HAVRÁNKOVÁ, A.; RYCHTEROVÁ, V.; TACHEZY, R.: Vulvární intraepiteliální neoplázie. (Vulvar intraepithelial neoplasia (VIN)). Moderní gynekologie
  a porodnictví, 2000, roč. 9, (2), s.425-430. [přehledový].
33. HORÁK, L.; ŠVEC, A.; ZÁDOROVÁ, Z.; ZAVORAL, M.: Nd:YAG laser versus Argon Plasmatic Coagulator. Laser Partner Journal, 2000, roč. 1., (9),
  s.19-24. [pŧvodní].
34. KÖNIGOVÁ, R.; RYCHTEROVÁ, V.: Marjolin's Ulcer. Acta chirurgiae plasticae, 2000, roč. 43, (3), s.91-4. [pŧvodní].
35. MARKOVÁ, J.; KOČOVÁ, J.; MALINOVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; FELTL, D.; DIEHL, V.: Význam intenzity dávky chemoterapie v léčbě pokročilých stadií
  Hodgkinovy choroby. (The Role of Chemotherapy Dose Intensity in the Treatment of Advanced-Stage Hodgkin's Disease). Klinická onkologie, 2000,
  roč. 13, (2), s.52-57. [pŧvodní].
36. MARKOVÁ, J.; KOČOVÁ, J.; MALINOVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; FELTL, D.; DIEHL, V.: Léčba Hodgkinovy choroby podle protokolu Německé studijní
  skupiny. Naše zkušenosti a výsledky. (Treatment of Hodgkin's Disease according to the Protocols of the German Hodgkin's Disease Study Group. Our
  Experience and Results). Vnitřní lékařství, 2000, roč. 46, (4), s.225-231. [pŧvodní].
37. MŨLLER, J.; TVRDÍK, D.; DVOŘÁK, R.; DJABORKHEL, R.A.; MANDYS, V.; BEDNÁŘ, B.; RAŠKA, I.; LOJDA, Z.: Expression of beta-catenins and
  cadherins by follicular dendritic cells in human lymph nodes. Acta Histochemica, 2000, roč. 102, (4), s.369-380. [pŧvodní s IF]. IF:0,943/00
38. RÝZLOVÁ, M.; STRÁNSKÝ, J.; HORÁK, J.; CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.: Why is the tesponse to combination therapy in chronic hepatitis poor?
  Journal of Hepatology , 2000, roč. 32, (Suppl. 2), s.303. [abstrakt s IF]. IF:3,761/00
39. ŠACH, J.; KAREL, I.; KALVODOVÁ, B.; DOTŘELOVÁ, D.: Ultrastrukturální analýza tkáně odstraněné při operacích idiopatických makulárních děr.
  (Ultrastructural Analysis of Tissue Removed during Idiopathic Macular Hole Surgery). Česká a slovenská oftalmologie, 2000, roč. 56, (5), s.286-292.
  Číslo grantu: IZ4056, [pŧvodní].
40. STRÁNSKÝ, J.; MALINA, L.; CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; PŦTOVÁ, I.; HORÁK, J.: Overt and hidden coinfection with hepatitis B and C viruses in
  chronic liver disease and porhyria cutanea tarda. Acta Virologica, 2000, roč. 44, (1), s.23-28. [pŧvodní s IF]. IF:0,558/00
12391 – Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství (179)
 1.  BAŠTECKÝ, J.; ŠAVLÍK, J.; ŠIMEK, J.: Psychosomatická medicína. Praha, Grada 1993, 363 s. [monografie].
 2.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Jak připravit stáţ medikŧ u lŧţka nemocného? Praktický lékař, 1993, roč. 73, (4), s. 170-171. [přehledový].
 3.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika - slovníček základních pojmŧ. Sestra, 1993, roč. 3, (2), s. 28--29. [ostatní].
 4.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Minulost a přítomnost lékařské etiky. (Historie čs. medicíny a farmacie ve světovém kontextu. Symposium pořádáne v Plzni 7.-10.
    července 1992. Plzeňský lékařský sborník, Supplement, 1993, (66), s. 109-110. [ostatní].
 5.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Nadace Pro nemoc a stáří. Vita Nostra Revue, 1993, (3), s. 20-23, 187. [ostatní].
 6.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Plzeňská pracovní konference o problematice nádorových onemocnění. Sestra, 1993, roč. 3, (4), s. 25. [ostatní].
 7.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Práva pacientŧ v České republice. In: Sociální právo a sociální vědomí. Kroměříţ, ÚSS 1993, S. 19-21. [autor statě, sborník].
 8.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Proč máme obtíţe se sdělováním pravdy a jak jim čelit? Sestra, 1993, roč. 3, (1), s. 2-4. [ostatní].
 9.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Univerzity třetího věku. Vita Nostra Revue, 1993, (3), s. 40-43. [ostatní].
 10.  HOROVÁ, H.; HAŠKOVCOVÁ, H.: Zaostřeno na zdravotnictví. Sestra, 1993, roč. 3, (4), s. 9-10. [ostatní].
 11.  HÖSCHL, C.; ŠIMEK, J.: Koncepce psychického stresu. In: Baštecký, J.; Šavlík, J.; Šimek, J.: Psychosomatická medicína. Praha, Grada 1993, S. 41-47.
    [autor kapitoly, monografie].
 12.  KLAPAČ, M.: Psychologie a pedagogika pro pedagogické pracovníky učňovských zařízení. Praha, Inst. pro výchovu učňŧ 1993, 55 s. [učební texty].
 13.  KMENT, M.; HAŠKOVCOVÁ, H.: Czech Central Ethics Comittee at Work. Bulletin of Medical Ethics, 1993, roč. 98, s. 16-19. [ostatní].
 14.  KMENT, M.; HAŠKOVCOVÁ, H.: Etické komise v České republice. Časopis lékařů českých, 1993, roč. 132, (12), s. 376-380. [ostatní].
 15.  KŘÍŢOVÁ, E.: Úvod k sociologii a zdravotnictví. Praha, Universita Karlova 1993, 97 s. [učební texty].
 16.  ŠIMEK, J.: Od psychosomatiky k lékařské etice.Praha, 3.LF UK 1993. habilitační spis (doc.)].
 17.  BAŠTECKÝ, J.; KÜMPEL, Q.; VOJTĚCHOVSKÝ, M. et al.: Gerontopsychiatrie. (Gerontopsychiatry). Praha, Grada 1994, 260 s. [monografie].
 18.  BĚLÍČEK, P.: A History of Classsic Philosophy. Praha, vlastním nákladem 1994, 179 s. [monografie].
 19.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Charta hospitalizovaného dítěte - etický kodex. Neonatologický zpravodaj, 1994, (1+2), s. 24-25. [ostatní].
 20.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Dialogy Dialabu aneb svérazná reportáţ. Alpha Dialab, 1994, (6), s. 3-7. [ostatní].
 21.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Dobro zlem a zlo dobrem? Zdravotnické noviny, 1994, roč. 63, (44), s. 5. [ostatní].
 22.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Jak doučovat a vychovávat lékaře v lékařské etice? (How to Teach and Enducate Physicians in Medical Ethics?). Praktický lékař,
    1994, roč. 74, (5), s. 236. [přehledový].
 23.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Je mravné či nemravné vyhovět Svědkŧm Jehovovým? Praktický lékař, 1994, roč. 74, (10), s. 499-500. [ostatní].
 24.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika. (Medical Ethics). Praha, Galén 1994, 230 s. [monografie].
 25.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Matematika milosrdenství a naše věc. Sestra, 1994, roč. 4, (2), s. 2-4. [ostatní].
 26.  HAŠKOVCOVÁ, H.: O etice nejen lékařské. Sportreport, 1994, roč. 3, (6), s. 102. [ostatní].
 27.  HAŠKOVCOVÁ, H.: O lékařské etice - proč dnes a proč vŧbec? Medica Revue, 1994, roč. 1, (3), s. 31-32. [ostatní].
 28.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Práva pacientŧ - etický kodex. Neonatologický zpravodaj, 1994, (1+2), s. 19-23. [ostatní].
 29.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Sociální eutanázie. Statim, 1994, roč. 3, (19), s. 9. [ostatní].
 30.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Studenti a seminární práce z lékařské etiky. Vita Nostra Revue, 1994, (1-2), s. 52-53. [ostatní].
 31.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Úplný text Etického kodexu práva pacientŧ. Praktický lékař, 1994, roč. 74, (4), s. 184. [ostatní].
 32.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Výuka lékařské etiky v České republice. Praktický lékař, 1994, roč. 74, (10), s. 499-500. [ostatní].
 33.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Zdraví pro všechny - sport pro kaţdého. Sportreport, 1994, roč. 3, (6), s. 102. [ostatní].
 34.  KŘÍŢOVÁ, E.: Podpora zdraví v nemocnici, zdravá nemocnice aneb uzdravovna? Medicína, 1994, roč. 1, (s. 7), [ostatní].
 35.  ŠIMEK, J.: Vede morálka k lepšímu zdraví? Psychosomatické zamyšlení nad etikou. (Does Morality Lead to Better Health? Psychosomatic Reflections
    on Ethic). Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (20), s. 1-2. [přehledový].
 36.  ŠIMEK, J.: Vede morálka k lepšímu zdraví? Úvaha pro nedělní pořad rádia RIO 'Etika a my'. (Does Morality Lead to Better Health?). Vita Nostra Revue,
    1994, (3-4), s. 38-39. [ostatní].
 37.  HAŠKOVCOVÁ, H.: EFOS - zasedání představenstva. Časopis lékařů českých, 1995, roč. 134 , (7), s. 219. [ostatní].
 38.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Jak vychovávat a doučovat lékaře v lékařské etice? (How to educate and train physicians in medical ethics ?). Praktický lékař,
    1995, roč. 75 , (1), s. 34-35. [pŧvodní].
 39.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Kde a jak dŧstojně zemřít aneb víme co je hospic? Zpravodaj FNKV, 1995, (9), s. 10-11. [ostatní].
 40.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékaři a novináři - spolupráce nebo konflikt? Zdravotnické noviny, 1995, roč. 44 , (14.4), s. 14, 16. [ostatní].
 41.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékaři a sdělovací prostředky. Medica Revue, 1995, roč. 2 , (1), s. 29-30. [ostatní].
 42.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Má Hippokratova přísaha ještě smysl. Časopis lékařů českých, 1995, roč. 134 , (2), s. 52. [ostatní].
 43.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Mŧţe být zdravotnický systém sociálně spravedlivý? Zdravotnické noviny, 1995, roč. 44, (20.1.), s. 15. [ostatní].
 44.  HAŠKOVCOVÁ, H.: PhDr. Václav Smitka - šedesátiletý. Časopis lékařů českých, 1995, roč. 134 , (10), s. 34. [ostatní].
 45.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Práva pacientŧ v České republice. Medica Revue, 1995, roč. 2, (8-9), s. 8-9. [přehledový].
 46.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Práva pacientŧ v České republice. Theolog Revue, 1995, (3), s. 35-36. [ostatní].
 47.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Pravda o pravdě na nemocničním lŧţku. Medica Revue, 1995, roč. 2, (2), s. 1, 21-22. [přehledový].
 48.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Problematika umírání a smrti. Medica Revue, 1995, roč. 2 , (5), s. 28-29. [přehledový].
 49.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Sexuální harassment - mýtus či skutečnost? Labor Aktuell Czech, 1995, roč. 1, s. 6-7. [přehledový].
 50.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Sociální eutanazie. (Social euthanasia). Praktický lékař, 1995, roč. 75 , (Suppl. 2), s. 12-13. [pŧvodní].
 51.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Univerzita třetího věku na 3.LF UK. In: Sborník Univerzity Palackého. Olomouc, Univerzita Palackého 1995, S. 56-57. [stať].
 52.  HAŠKOVCOVÁ, H.: Univerzity třetího věku u nás a v Evropě. Bulletin České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL, 1995, (5), s. 6-7.
    [ostatní].
 53.  JANEČKOVÁ, H.: 'Zdravé nemocnice' Šumperk a Malvazinky. Zdravotnické noviny, 1995, roč. 44, (15), s. 3. [ostatní].
 54.  JANEČKOVÁ, H.; HNILICOVÁ, H.: Veřejné zdravotnictví ve Spojených státech amerických. Zdravotnické noviny, 1995, roč. 44, (49), s. 6. [ostatní].
 55.  KŘÍŢOVÁ, E.: Jaké jsou moţnosti a postavení v současnosti českých ţen. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 14, (45), s. 9. [ostatní].
 56.  KŘÍŢOVÁ, E.: Program Světové zdravotnické organizace ke zdraví ţen. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 14, (10), s. 3-4. [ostatní].
 57.  KŘÍŢOVÁ, E.: Zdravá nemocnice nebo uzdravovna? Zpravodaj FNKV, 1995, (5), s. 13-14. [ostatní].
 58.  KÜBLER-ROSS, E.; VOJTĚCHOVSKÝ, M.: Psychiatrie a thanatologie. (Psychiatry and thanatology).In: Odpovědi na otázky o smrti a umírání. Praha,
    EM-Reflex 1995, S. 258-262. [kapitola].
 59.  KÜMPEL, Q.; VOJTĚCHOVSKÝ, M.: Epidemiologie demencí ve světě a u nás. Ami report, 1995, roč. 3, (6), s. 32-33. [přehledový].
 60.  ŠIMEK, J.: Lékařská etika v současné medicíně. (Medical ethics in contemporary medicine). Česká a slovenská psychiatrie, 1995, roč. 91, (Suppl.), s.
    S3-S10. [přehledový].
 61.  ŠIMEK, J.: Lidské pudy a emoce: jak jim porozumět a jak s nimi ţít. (Human instincts and emotions: How to understand them and live with them). Praha,
    Lidové noviny 1995, 213 s. [monografie].
 62.  ŠIMEK, J.: Psychoterapie jako náboţenství, supervize jako jeho hlavní bohosluţba. In: Eis, Z.: Supervize. Praha, Praţský psychoterapeutický institut
    Pallata 1995, S. 39-41. [stať].
 63.  ŠIMEK, J.: Současné problémy zdravotnictví z pohledu učitele lékařské etiky. Vita Nostra Revue, 1995, (1-2), s. 42-45. [ostatní].
 64.  ŠPALEK, V.; STREJČEK, J. : Eutanazie. (Euthanasia). Praktický lékař, 1995, roč. 75 , (10), s. 486-489. [pŧvodní].
 65.  ŠPALEK, V.; STREJČEK, J. : Eutanazie v popředí zájmu téměř na celém světě. Zdravotnické noviny, Lékařské listy , 1995, roč. 44, (50), s. 4.
    [ostatní].
 66.  VOJTĚCHOVSKÝ, M.: Benigní zapomětlivost stárnoucích, reversibilní a sekundární demence. Ami report, 1995, roč. 3, (6), s. 36-39. [přehledový].
 67.  VOJTĚCHOVSKÝ, M.: Development in Old Age Psychiatry in the Czech Republic. Human Psychopharmac Clin Exper , 1995, roč. 10, (Suppl. ), s.
    213. [přehledový s IF]. IF: 0,869/95
 68.  VOJTĚCHOVSKÝ, M.: Etická dilemata v gerontopsychiatrii. ( Ethical dilemmata in gerontopsychiatry). Česká a slovenská psychiatrie, 1995, roč. 91,
    (Suppl. 1), s. S45-52. [přehledový].
 69.  VOJTĚCHOVSKÝ, M.: Geriatrická psychiatrie II. In: Francová, D.: Stříbrná mozaika. 2.díl. Praha, Český rozhlas 1995, S. 66-85. [kapitola].
 70.  VOJTĚCHOVSKÝ, M.: Klinické problémy a diagnostika demencí. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 44, (13), s. 11. [ostatní].
 71.  VOJTĚCHOVSKÝ, M.: Riziko duševních poruch u lékařŧ především u psychiatrŧ. (1. sympozium Praktického lékaře Stres lékaře, Praha 29.9.1994).
    Praktický lékař, 1995, roč. 75, (Suppl. 1), s. 12-13. [abstrakt].
 72.  VOJTĚCHOVSKÝ, M.; FLORIAN, J.: Mezinárodní listina práv hospitalizovaných psychiatrických pacientŧ. (Etické a právní normy v psychiatrii.).
    (International charter of rights of hospitalised psychiatric patients. (Ethical and legal norms in psychiatry)). Česká a slovenská psychiatrie, 1995, roč.
    91, (Suppl.), s. S53-S56. [přehledový].
 73.  VOJTĚCHOVSKÝ, M.; KÜMPEL, Q.: Starší dementní člověk v rodině. Ami report, 1995, roč. 3, (6), s. 41-43. [přehledový].
 74.  JANEČKOVÁ, H.: Zdraví a sociální změny v integrující se Evropě. Zdravotnické noviny, 1996, roč. 45, (43), s. 11. [přehledový].
 75.  KŘÍŢOVÁ, E.: Sledování zdravotního stavu populace podle národnosti. Zdravotnické noviny, 1996, roč. 45, (18), s.16. [pŧvodní].
 76.  KŘÍŢOVÁ, E.: Tiskové materiály o neziskovém sektoru v ČR. In: Šilhánová, H.: Základní informace o neziskovém sektoru v ČR. Praha, Nadace rozvoje
    občanské společnosti 1996, S. 22-34. [kapitola].
 77.  ŠIMEK, J.: Informovaný souhlas u psychiatrických pacientŧ a u nemocných v psychoterapeutické péči. Vita Nostra Revue, 1996, (1-2), s. 94-98.
    [přehledový].
 78.  ŠIMEK, J.: Ještě k lékařské etice a klinické psychologii. Propsy, 1996, roč. 2, (9), s. 21-23. [ostatní].
 79.  ŠIMEK, J.: Jsou stávka lékařŧ a lékařská etika v rozporu? Zdravotnické noviny, 1996, roč. 45, (14), s. 9. [přehledový].
 80.  ŠIMEK, J.: Lékařská etika a klinická psychologie. Propsy, 1996, roč. 2, (6), s. 4-6. [ostatní].
 81.  ŠIMEK, J.: Lékařská etika a klinická psychologie. Odpověď na odpověď. Propsy, 1996, roč. 2, (8), s.9-12 . [ostatní].
 82.  ŠIMEK, J.: Stávka lékařŧ a lékařská etika. Vita Nostra Revue, 1996, (1-2), s. 86-93. [přehledový].
 83.  ŠPALEK, V.: Edmund Husserl a problém času. (Edmund Husserl and time issue) .In: Špalek, V.; Hansel, W.: Přednášky k fenomenologii vnitřního
    časového vědomí. Praha, Jeţek 1996, S.140-147. [autor doslovu, kapitola].
 84.  ŠPALEK, V.; HANSEL, W.: Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí. Praha, Jeţek 1996, 148 s. [překlad].
 85.  VOJTĚCHOVSKÝ, M.: František Hájek osmdesátiletý. Česká a slovenská psychiatrie, 1996, roč. 92, (3), s. 191-2. [ostatní].
 86.  HOLMEROVÁ, I.; JANEČKOVÁ, H.; NIKLOVÁ, D.: Na pomoc pečujícím rodinám. Informační materiál pro ty, kteří pečují o občany postiţené demencí.
    Praha, Česká Alzheimerovská společnost 1997, 24 s. [monografie - překlad].
 87.  JANEČKOVÁ, H.: Péče o ty, kteří pečují. Sociální politika, 1997, roč. 23, (9), s. 27. [ostatní].
 88.  JANEČKOVÁ, H.; KŘÍŢOVÁ, E.: Naše znalosti o zdraví Rómŧ a jiných etnických minorit. Zdravotnické noviny, Lékařské Listy, 1997, roč. 46, (18), s.
    14. [pŧvodní].
 89.  KŘÍŢOVÁ, E.: Jaké jsou zkušenosti s alternativní medicínou u naší populace. (What are the experience of our population with alternative medicine).
    Sociologický časopis, 1997, roč. 33, (4), s. 509-512. [pŧvodní].
 90.  KŘÍŢOVÁ, E.: Reformy britské Národní zdravotní sluţby v 90. letech. Zdravotnické noviny, 1997, roč. 46, (8), s. 12-13. [pŧvodní].
 91.  KŘÍŢOVÁ, E.; JANEČKOVÁ, H.: Lékařské, sociologické a etické aspekty zdraví ţen. Zdravotnické noviny, Lékařské Listy, 1997, roč. 46, (21), s. 15-
    16. [přehledový].
 92.  PŘÍVRATSKÁ, J.; ŠIMEK, J.; GABOURY, D.; GRUNDOVÁ, D.; HUDÁKOVÁ, A.; LAHODOVÁ, E.; OSBORNE, C.; POSKOČILOVÁ, E.; RIGLOVÁ, M.: A
    Reader in Medical Ethics. Praha, Karolinum 1997, 105 s. [učebnice VŠ].
 93.  ŠIMEK, J.: Morálka ve společnosti a v psychoterapii. Propsy, 1997, roč. 3, (4), s. 8-9. [přehledový].
 94.  SOBOTÍK, Z.; KŘÍŢOVÁ, E.; JAROŠ, J.: Interviewové šetření o subjektivně vnímaném stavu zdraví. Zdravotnictví a zdravotní pojištění, 1997, roč. 1,
    (3), s. 93-95. [pŧvodní].
 95.  ŠPALEK, V.: Sestra jako Sysifos. Zpravodaj. Česká asociace sester, 1997, (8), s. 26-28. [popularizující].
 96.  ZVONÍČKOVÁ, M.: Amerika a standardy. Zdravotnické noviny, 1997, roč. 46, (4), s. 4. [přehledový].
 97.  ZVONÍČKOVÁ, M.: Kéţ by tady byl doktor. Zpravodaj.Česká asociace sester, 1997, (7), s. 21-22. [ostatní].
 98.  ZVONÍČKOVÁ, M.: Sestra edukátorka. Zpravodaj. Česká asociace sester, 1997, (8), s. 17-19. [ostatní].
 99.  ZVONÍČKOVÁ, M.: Standardy ošetřovatelské péče v USA. Sestra, 1997, roč. 7, (2), s. 6. [přehledový].
100.  KŘÍŢOVÁ, E.: Národní zdravotní sluţba ve Velké Británii (máme se čím inspirovat?). (National Health Service in Great Britain (can we learn?) ).
    Zdravotnictví v ČR, 1998, roč. 1., (3), s. 26-32. [pŧvodní].
101.  KŘÍŢOVÁ, E.: Rovnost (ekvita) v transformovaném zdravotnictví ČR. (Equity in the health care system transformation in Czech Republic). Praha,
    Nadace J., M. a Z. Hlávkových 1998, 105 s. [monografie].
102.  KŘÍŢOVÁ, E.: Sloţité cesty zdravotnictví USA. (Complicated ways of the U.S health care system). Zdravotnictví v ČR, 1998, roč. 1, (4), s. 26-33.
    [pŧvodní].
103.  KŘÍŢOVÁ, E.: Zdravotnické systémy v mezinárodním srovnání. (Health Care Systems in International Comparison ). Praha, vlastním nákladem 1998,
    134 s. Číslo grantu: IGA 4148, [monografie].
104.  ŠIMEK, J.; ŠPALEK, V.: Etické aspekty regulace zdravotnictví. (Ethical aspects of health care systems regulation). Zdravotnictví v ČR, 1998, roč. 1.,
   (4.), s. 3-7. Číslo grantu: IGA 4148, [pŧvodní].
105. ŠPALEK, V.; PAŘÍZEK, V.: Vzdělání jako páteř společnosti. (Education as a backbone of society). Pedagogická orientace, 1998, (2), s. 27-33.
   [pŧvodní].
106. STAŇKOVÁ, M.: České ošetřovatelství. 1. Koncepce českého ošetřovatelství. Základní terminologie. (The czech nursing. Conception of czech nursing.
   Basic terms). Brno, Institut pro další vzdělávání pracovníkŧ ve zdravotnictví 1998, 50 s. [učebnice SŠ].
107. ZVONÍČKOVÁ, M.: Edukačně motivační program pro diabetiky. (Programme for education and motivation of diabetics). Praha, Svaz diabetikŧ 1998, 57
   s. [monografie].
108. ANDĚL, M.; ARENBERGER, P.; BARÁKOVÁ, D.; HAHN, A.; HÖSCHL, C.; LEBL, J.; MEDOVÁ, E.; PACHL, J.; SVOBODA, B.; ŠIMEK, J.;
   ŠPRINDRICH, J.; VYHNÁNEK, F.: Training of doctors. Assessment by the group of 3rd Faculty of Medicine, Charles University. TEMPUS EUROSKILLS
   Project S_JEP 11460-96, 1999, [přehledový].
109. HORÁČKOVÁ, M.; TOŠNEROVÁ, T.: The psychiatric co-morbidity as a serious factor for cargiver´s failure. Kidney and Blood Pressure Research,
   1999, roč. 22, (4), s. 232. Číslo grantu: NPV- D/114, [abstrakt s IF]. IF: 0,726/99
110. HORÁČKOVÁ, M.; TOŠNEROVÁ, T.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; VAŇKOVÁ, S.; HERINK, J.; ZNOJOVÁ, M.; SULKOVÁ, S.: Bolest a deprese u multimorbidních
   starších pacientŧ. (Insufficient Attention Paid to the Relationship between Chronic Pain and Depression in Elderly Patients Leads to a Worsening Quality
   of Life). Bolest, 1999, roč. 2, (3), s. 127-132. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].
111. KŘÍŢOVÁ, E.: Korporativismus, solidarita a dostatek zdrojŧ - klíč k německému zdravotnictví. (Corporate autonomy, solidarity and good resources keys
   to German health care system). Zdravotnictví v ČR, 1999, roč. 2, (1), s. 31-38. Číslo grantu: IZ4148, [přehledový].
112. KŘÍŢOVÁ, E.: Názory občanŧ na aktuální vybrané problémy zdravotnictví. (Public opinion on current problems of the health care system).In: Kříţová, E.;
   Purkrábek, M. et al.: Občané a centrální politické rozhodování v České republice. Výsledky výzkumu názorŧ občanŧ České republiky v září 1998. Praha,
   UK, FSV 1999, S. 129-152. [autor statě, sborník].
113. KŘÍŢOVÁ, E.: Několik poznámek k transformaci z pohledu sociologa. (A Few Remarks to Health Care System Transformation from the Perspective of a
   Sociologist.). Vita Nostra Revue, 1999, roč. 8, (4), s. 66-74. Číslo grantu: IZ4148, [přehledový].
114. KŘÍŢOVÁ, E.: The Patients’ Rights as an Important Issue in the Process of Civic Emancipation in the Czech Republic. In: Exter, D.; Hermans, H.: The
   Right to Health Care in Several European Countries. London, Kluwer Law International 1999, S. 153-166.Číslo grantu: IZ4148, [autor kapitoly,
   monografie].
115. KŘÍŢOVÁ, E.: Reforma zdravotnictví v České republice po roce 1989 očima veřejného mínění. (Reforms of Health Care Systems in Czech Republic after
   1989 viewed by public). Zdravotnické noviny, 1999, roč. 48, (34), s. 14-15. [přehledový].
116. KŘÍŢOVÁ, E.: Reformy zdravotnictví v postkomunistických zemích - Slovinsko. (Reforms of Health Care Systems in Postcommunist Countries -
   Slovenia). Zdravotnické noviny, 1999, roč. 48, (2), s. 4. Číslo grantu: GA406/99/1486, [přehledový].
117. KŘÍŢOVÁ, E.: Reformy zdravotnictví v postkomunistických zemích - Slovinsko. (Reforms of Health Care Systems in Postcommunist Countries -
   Slovenia). Zdravotnické noviny, 1999, roč. 48, (3), s. 3-4. Číslo grantu: GA406/99/1486, [přehledový].
118. KŘÍŢOVÁ, E.; PURKRÁBEK, M. et al.: Občané a centrální politické rozhodování v České republice. Výsledky výzkumu názorŧ občanŧ České republiky v
   září 1998. (Citizens and central political decision-making in Czech Republic). Praha, UK, FSV 1999, 229 s. [autor a editor sborníku, sborník].
119. KŘÍŢOVÁ, E.; ŠIMEK, J.: Informace o výsledcích výzkumu práv pacientŧ. (Information about Results of Research on Rights of Patients´). Zdravotnické
   noviny, 1999, roč. 48, (5), s. 6. Číslo grantu: IZ4148, [přehledový].
120. PURKRÁBEK, M.; KŘÍŢOVÁ, E.: Vztah občanŧ k centrálnímu politickému rozhodování. (The relationship of public to central political decision-making).In:
   Kříţová, E.; Purkrábek, M. et al.: Občané a centrální politické rozhodování v České republice. Výsledky výzkumu názorŧ občanŧ České republiky v září
   1998. Praha, UK, FSV 1999, S. 5-20. [autor statě, sborník].
121. ŠIMEK, J.: Hospice a jejich místo v moderní medicíně. (Hospice and their place in modern medicine). Vita Nostra Revue, 1999, roč. 8, (1), s. 10-12.
   Číslo grantu: GA406/99/1486, [přehledový].
122. ŠIMEK, J.: Humanities and a Reform of Medical Curriculum (a View From the Other Side). In: First International Conference on the New medical
   Curriculum. January 9-10, 1998, Charles University, 3rd Faculty of Medicine, Prague. Praha, Tigis 1999, S. 20-22.Konference: First International
   Conference on the New medical Curriculum. January 9-10, 1998 Charles University 3rd Faculty of Medicine Prague. Číslo grantu: IZ4148, [autor
   kapitoly, monografie].
123. ŠIMEK, J.: The Right to Health Care in the Post-Totalitarien Czech Republic. In: Exter, D.; Hermans, H.: The Right to Health Care in Several European
   Countries. London, Kluwer Law International 1999, S. 147-152.Číslo grantu: IZ4148, [autor kapitoly, monografie].
124. ŠIMEK, J.; SCHIMEK, F.: Čeští anesteziologové, nenasazení a vysazení léčby. (Czech anaesthesiologists, withholding and withdrawing of therapy). Vita
   Nostra Revue, 1999, roč. 8, (3), s. 61-63. Číslo grantu: GA406/99/1486, [přehledový].
125. ŠPALEK, V.: Cestu ukáţe smysluplný dialog. (The way will show a sensible dialogue). Zdravotnictví v ČR, 1999, roč. 2, (2-3), s. 114-115. Číslo
   grantu: IZ4148, [přehledový].
126. ŠPALEK, V.: Strach a úzkost. (Fear and anxiety). Zpravodaj - Sborník české asociace sester, 1999, (12), s.22-26. Konference: Sborník
   IV.mezinárodního semináře 'Etika v ošetřovatelské praxi', 1. 11. 1999. [ostatní].
127. ŠPALEK, V.; ŠIMEK, J.: Dŧvěra je cenný statek. (Trust is a valuable substance). Zdravotnictví v ČR, 1999, roč. 2, (2-3), s. 50-60. Číslo grantu:
   IZ4148, [přehledový].
128. ŠPALEK, V.; ŠIMEK, J.: Studium medicíny - profesní příprava, nebo vzdělávání? (Study of medicine - preparation for a profession or education? ).
   Praktický lékař, 1999, roč. 79, (6), s. 360-362. Číslo grantu: IZ4148, [přehledový].
129. TOŠNEROVÁ, T.: Ambulance pro poruchy paměti. (Memory Disorders Clinic). Sestra, 1999, roč. 9, (3), s. 1-3. Číslo grantu: NPV- D/114, [přehledový].
130. TOŠNEROVÁ, T.: Intimita v institucích. (Intimacy and Institutional Care). Sestra, 1999, roč. 9, (3), s. 14. Číslo grantu: NPV- D/114, [přehledový].
131. TOŠNEROVÁ, T.: Starší a stárnoucí ţeny. (Older and aging women ). Sestra, 1999, roč. 9, (5), s. 1-2. Číslo grantu: NPV- D/114, [přehledový].
132. TOŠNEROVÁ, T.: Týrání a zneuţívání starého člověka. (Elder abuse and neglect). Sestra, 1999, roč. 9, (8), s. 3-4. Číslo grantu: NPV- D/114,
   [přehledový].
133. TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.: Ambulance pro poruchy paměti - přehled výsledkŧ 1996 -1998. (Memory Clinic, overview).In: Sborník referátŧ
   41.Česko- slovenská psychofarmakologická konference Jeseník 5.-9.ledna 1999. Praha, Galén 1999, S.128.Konference: 41.Česko- slovenská
   psychofarmakologická konference Jeseník 5.-9.ledna 1999. Číslo grantu: NPV- D/114, [autor statě, sborník].
134. TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.: Cooperation of the memory clinic with the haemodialysis unit. In: Abstracts 4th Congress of the European
   Federation of Neurological Societes. Lisabon, Jansen Cilag 1999, S.26.Konference: 4th Congress of the European Federation of Neurological Societes,
   1999 7-11. 9. Lisabon Portugal. Číslo grantu: NPV- D/114, [autor abstrakta, sborník].
135. TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.: Elder abuse and neglect as a differential diagnostic deliberation in psychiatry at general pracitioner´s and internal
    clinics. Acta medica, 1999, roč. 42, (3), s.120-121. Konference: International seminar of Austrian, Slovak and Czech psychiatrists in Hradec Králové in
    october 23-24th 1998. Číslo grantu: NPV- D/114, [abstrakt].
136.  TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.: Zanedbávání a zneuţívání starého člověka z hlediska zdravotníka. (Elder abuse and neglect of elders from
    medical staff point of view).In: Sborník referátŧ z VIII. konference Klubu Unesco Kroměříţ 26.- 27. dubna 1999 Lidská práva a současný ţivot seniorŧ v
    ČR. Kroměříţ, Klub Unesco 1999, S.48.Konference: Klub Unesco Kroměříţ, Kroměříţ 26. 27. dubna 1999. Číslo grantu: NPV- D/114, [autor statě,
    sborník].
137.  TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.: Zneuţívání a zanedbávání starých lidí. (Elder abuse and neglect).In: Sborník vybraných přednášek z IX
    konference Společnosti sociálních pracovníkŧ Násilí v rodině a jeho dŧsledky. Praha, MPSV 1999, S. 90-91.Konference: Prachatice 29.5 30.5.1998.
    Číslo grantu: NPV- D/114, [autor statě, sborník].
138.  TOŠNEROVÁ, T.; TOŠNER, J.: Mapování profesionální role v neziskové organizaci. (Mapping a professional role in non profit organization).In: Řízení
    lidských zdrojŧ. Praha, Agnes 1999, S. 51-89.Číslo grantu: NPV - D/114 , [autor kapitoly, monografie].
139.  TOŠNEROVÁ, T.; TOŠNER, J.: Syndrom vyhoření. (Burn out).In: Řízení lidských zdrojŧ. Praha, Agnes 1999, S. 90-114.Číslo grantu: NPV - D/114,
    [autor kapitoly, monografie].
140.  TRČKOVÁ, M.: Hladovějící pacient - etický problém? (Starving of the patients - is it en ethical problem ?). Zpravodaj - Sborník České asociace sester,
    1999, (12), s.31-33. Konference: Sborník IV.mezinárodního semináře 'Etika v ošetřovatelské praxi', 1. 11. 1999. [ostatní].
141.  ZVONÍČKOVÁ, M.: The Integration of the Nursing into the New Medical Curriculum at the 3rd. Medical School of Charles University in Prague. In: First
    International Conference on the New medical Curriculum. January 9-10, 1998, Charles University, 3rd Faculty of Medicine, Prague. Praha, Tigis 1999, S.
    48-49.Konference: First International Conference on the New medical Curriculum. January 9-10, 1998 Charles University 3rd Faculty of Medicine
    Prague. Číslo grantu: IZ4148, [autor kapitoly, monografie].
142.  ZVONÍČKOVÁ, M.: Připoutávání nemocných. (Restraints). Zpravodaj - Sborník České asociace sester, 1999, (12), s. 34-36. Konference: Sborník IV.
    mezinárodního semináře 'Etika v ošetřovatelské praxi', 1. 11. 1999. [ostatní].
143.  BARTOŠ, A.; RUSINA, R.; LANG, O.; PÍCHOVÁ, R.; TOŠNEROVÁ, T.: Demence v obraze SPECT vyšetření mozku. (Dementia in th Aspect of SPECT
    Brain Examination). Praktický lékař, 2000, roč. 80, (11), s.610-613. [přehledový].
144.  HORÁČKOVÁ, M.; TOŠNEROVÁ, T.; VAŇKOVÁ, S.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; HERINK, J.; BERDYCH, M.: Spolupráce Ambulance pro poruchy paměti s
    interním pracovištěm. (Collaboration of the Out-patient Department for Memory Disorders with the Medical Department). Praktický lékař, 2000, roč. 80,
    (1), s.39-43. [pŧvodní].
145.  KŘÍŢOVÁ, E.: Die neudefinierte Aufgabe der Patientenrechte in der demokratischen Entwicklung der tschechischen Gesellschaft. (A new role of patients
    rights in the democratic development in the Czech Republic.).In: Hofmeister, H.: Der Mensch als Subjekt und Objekt der Medizin. Neukirchener,
    Neukirchen-Vluyn 2000, S.165-171.Číslo grantu: GA406/99/1486, [autor kapitoly, monografie].
146.  KŘÍŢOVÁ, E.: Je alternativní medicína pouze negativním ohroţením pro pacienty? (Is alternative medicine only a threat to patients?). Bulletin sdružení
    praktických lékařů ČR, 2000, roč. 10, (3), s.34-36. [pŧvodní].
147.  KŘÍŢOVÁ, E.: Migration und Gesundheitsfürsorge in der Tschechischen Republik. (Migration and Health Care in the Czech Republic).In: Gardemann, J.;
    Müller, W.; Remmers, A.: Migration und Gesundheit: Perspektiven für Gesundheitssysteme und öffentliches Gesundheitswesen. Düsseldorf, Akademie
    für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf 2000, s.228-243. [autor kapitoly, sborník].
148.  KŘÍŢOVÁ, E.: Některé problémy alternativní-nekonvenční medicíny očima lékařŧ, kteří ji poskytují (1. a 2. část). (Several issues of alternative-
    unconventional medicine as viewed by physicians who provide it). Homeopatické listy, 2000, roč. 1, (1-2), s.18-19. [pŧvodní].
149.  KŘÍŢOVÁ, E.: Praktické lékařství na prahu třetího tisíciletí. (General medicine at the beginning of the third millenium). Bulletin sdružení praktických
    lékařů ČR, 2000, roč. 10, (5), s.25-28. [pŧvodní].
150.  KŘÍŢOVÁ, E.; ŠIMEK, J.: Health Care Reforms in Central and Eastern Europe: Outcomes and Challenges. Praha, Univerzita Karlova 2000, 134 s. Číslo
    grantu: GA406/99/1486, [autor monografie, monografie].
151.  MÁLEK, J.; ŠIMEK, J.: Základy komunikace anesteziologa s pacientem a příbuznými. (The principals of communication between an anaesthetist and
    patient with relatives). Anesteziologie a neodkladná péče, 2000, roč. 11, (6), s.279-282. [pŧvodní].
152.  NESVADBOVÁ, L.; RUTSCH, J.; KROUPA, A.; JANEČKOVÁ, H.; SCHNEIBERG, F.; KŘÍŢOVÁ, E.: Zdravotní stav romské populace (Výskyt vybraných
    diagnostických skupin onemocnění a jejich podíl na celkové nemocnosti). (The health state of roma population. Occurence of important diagnostic group
    of diseases).In: Raboch, J.; Zrzavecká, I.; Uhrová, T.: Psychiatrie pro 21. století. Praha, Galén 2000, S.73.Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu:
    NO5516-3, [autor statě, sborník].
153.  SCHIMEK, F.; ČERNÝ, V.; CVACHOVEC, K.; KŘÍŢOVÁ, E.; ŠIMEK, J.; MALÝ, K.: Attitudes des professionnels de sante en Tchequie vis a vis de
    l’abstention ou der al suppression des traitements en reanimation. (Attitudes of Czech professionals in acute care to the withholding and withdrawing of
    treatment in urgent states.). Annales francaises d’ anesthésie et de réanimation, 2000, roč. 19, (Suppl.1), s.257. Číslo grantu: GA406/99/1486,
    [pŧvodní s IF]. IF:0,531/00
154.  ŠIMEK, J.: Bazální (paliativní) péče jako rozumné řešení lékařovy nejistoty. (Limited Therapy (Paliative Therapy) as a Resonable Solution of Physician's
    Uncertainty). Anesteziologie a neodkladná péče, 2000, roč. 11, (Suppl. 1), s.13-14. [ostatní].
155.  ŠIMEK, J.: History and Function of Newly Established Ethics Committees in the Czech Republic. In: Hofmeister, H.: Der Mensch als Subjekt und Objekt
    der Medizin. Neukirchen, Neukirchener Verlag 2000, s.125-131. [autor kapitoly, sborník].
156.  ŠIMEK, J.: Image sestry-Sociálně psychologické aspekty sesterské profese. (Image of the nurse-social-psychological aspects of nursing profession).In:
    Marečková, J.; Vránová, V.: Ošetřovatelství na prahu 3. tisíciletí. Sborník z konference. Praha, Galén 2000, S.119-121.Číslo grantu: GA406/99/1486,
    [autor statě, sborník].
157.  ŠIMEK, J.: Responsibility of Scientists, Researchers and the Society, Role of Ethics Committees. In: Glasa, J.: Ethics Committees in Cetral & Eastern
    Europe. Bratislava, Charis, IMEB Fdn. 2000, S.125-130. [autor kapitoly, sborník].
158.  ŠIMEK, J.: Sestra pro příští tisíciletí. (The Nurse for next millennium).In: Jechová, K.: Cesta k modernímu ošetřovatelství. II. Praha, FN Motol 2000,
    S.104-106. [autor statě, sborník].
159.  ŠIMEK, J.; ŠILHANOVÁ, J.; VRBATOVÁ, I.: Ethics Committees in the Czech Republic. In: Glasa, J.: Ethics Committees in Central and Eastern Europe.
    Bratislava, Charis, IMEB Fdn. 2000, S.169-172. [autor kapitoly, sborník].
160.  ŠIMEK, J.; ŠPALEK, V.: Ethical, Sociological and Philosophical Aspects of Health Care System. In: Kříţová, E.; Šimek, J.: Health Care Reforms in
    Central and Eastern Europe: Outcomes and Challenges. Praha, Univerzita Karlova 2000, s.7-14. [autor kapitoly, sborník].
161.  ŠPALEK, V.: Úzkost a strach ve filosofické reflexi. (Anxiety and fear in philosophical relfection).In: Vymětal, J.: Úzkost a strach-speciální psychoterapie.
    Praha, Psychoanal. nakl. J. Kocourek 2000, s.441-466.Číslo grantu: GA406/99/1486, [autor kapitoly, monografie].
162.  TOŠNEROVÁ, T.: Die Memory Klinik in Prag. (Memory Clinic in Prague).In: Book of Abstracts 10th Anniversary Meeting Alzheimer Europe. München,
   2000, s.41-42. [autor abstrakta, sborník].
163. TOŠNEROVÁ, T.: Multimedia a generace 50+. (Multimedia and generation 50+).In: Sborník. IV. gerontologické dny Ostrava. Ostrava, Dŧm techniky
   2000, S.109-110. [autor kapitoly, sborník] .
164. TOŠNEROVÁ, T.: Špatné zacházení se seniory násilí v rodině. (Erderly abuse and violence in family). Praha, Ambulance pro poruchy paměti 2000, 61 s.
   [autor příručky, příručka].
165. TOŠNEROVÁ, T.; BAHBOUH, R.: Diagnóza demence. Péče o pečující. JAMA-České a slovenské vydání, 2000, roč. 8, (9), s.699-700. [ostatní].
166. TOŠNEROVÁ, T.; BAHBOUH, R.; BĚLINOVÁ, J.: Monitorování psychické zátěţe pečovatelŧ stárnoucí populace v ČR. (Monitoring of psychic burden in
   czech ageing caregivers population).In: Raboch., J. et al.: Psychiatrie pro 21. století. Praha, Galén 2000, s.118. [autor kapitoly, sborník].
167. TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.; BĚLINOVÁ, J.; BARTOŠ, A.; JAVŦRKOVÁ, A.; BAHBOUH, R.; ČERNÝ, P.; SEDLÁKOVÁ, M.: Problematika
   poruch paměti v ambulanci praktického lékaře. (Memory Impairment in Terms of General Practitioner). Causa subita, 2000, roč. 3, (2), s.27-29.
   [přehledový].
168. TOŠNEROVÁ, T.; TOPINKOVÁ, E.: Poruchy kognitivních funkcí. (Memory Disorders).In: Abstrakta XIX. výroční konference Společnosti všeobecného
   lékařství. Brno, ČSL JEP 2000, s.3. [autor abstrakta, sborník].
169. TOŠNEROVÁ, T.; TOŠNER, J.: Dobrovolníci v zařízeních pro seniory. (Volunteers in nursing homes).In: Sborník. IV. gerontologické dny Ostrava.
   Ostrava, Dŧm techniky 2000, S.107-108. [autor kapitoly, sborník].
170. TRČKOVÁ, M.: Hladovějící pacient-etický problém? (To let patient go hungry-ethical problem ?).In: Zvoníčková, M.; Machovcová, M.; Appeltová, M.:
   Sborník přednášek z celostátní konference SZP. Praha, Česká asociace sester 2000, S.11-14. [autor kapitoly, sborník].
171. TRČKOVÁ, M.: Kvalita ošetřovatelské péče. (Quality of nursing care).In: Jechová, K.: Cesta k modernímu ošetřovatelství II. Praha, FN MOTOL 2000,
   S.35-38. [autor kapitoly, sborník].
172. TRČKOVÁ, M.: Propouštění geriatrických pacientŧ z akutních lŧţek nemocnic. (Discharge of geriatric patients from acute hospital beds).In: Marečková,
   J.; Vránová, V.: Ošetřovatelství na prahu 3. tisíciletí. Sborník z konference. Praha, Galén 2000, S.128-130.Číslo grantu: GA406/99/1486, [autor statě,
   sborník].
173. TRČKOVÁ, M.: Propouštění rizikových geriatrických pacientŧ z akutních lŧţek nemocnic. (Discharging of frail geriatric patiets from acute beds of
   hospitals).In: Hanzlíková, A.; Sabóová, Ţ.; Bubeníková, M.: Ošetrovateĺstvo v gerontológii. Martin, Jesseniova lekárská fakulta UK 2000, S.157-160.
   [autor kapitoly, sborník].
174. TRČKOVÁ, M.: Výţiva- etický problém. (Nutrition- ethical problem).In: Pokorný , T.: Sestra roku 2000. Ústí n.L., DTP, Press 2000, S.48-49. [autor
   abstrakta, sborník].
175. TRČKOVÁ, M.; ZVONÍČKOVÁ, M.: Propouštění starých nemocných z akutních lŧţek nemocnice do domácího ošetření. (Discharge of elderly patients
   from acute hospitals to home care). Vita Nostra Revue, 2000, roč. 9, (3), s.51-60. [ostatní].
176. ZVONÍČKOVÁ, M.: K některým současným problémŧm ošetřovatelského výzkumu. (Towards some problems of current research in nursing).In:
   Bubeníková, M.; Szabóová, Ţ.; Hanzlíková, A.: Ošetrovatelstvo v gerontológii. Sborník. Martin, Jesseniova lekárska fakulta UK 2000, S.87-89. [autor
   statě, sborník].
177. ZVONÍČKOVÁ, M.: Připoutávání nemocných. (Tying the patients).In: Appeltová, M.; Machovcová, E.; Zvoníčková, M.: Sborník přednášek z celostátní
   konference SZP. Praha, ČAS 2000, S.33-36. [autor statě, sborník].
178. ZVONÍČKOVÁ, M.: Zvládání bolesti u hospitalizovaných pacientŧ jako sesterský problém. (Pain management of hospitalized patients: a nursing
   problem).In: Jechová, K.: Cesta k modernímu ošetřovatelství II. Sborník. Praha, FN Motol 2000, S.78-82. [autor statě, sborník].
179. ZVONÍČKOVÁ, M.; TRČKOVÁ, M.: O propouštění starších pacientŧ. (Discharge of elderly patients). Vita Nostra Revue, 2000, roč. 9, (2), s.76-80.
   [ostatní].

12191 – Ústav soudního lékařství (20)
 1. GREGORA, Z.; KRUMLOVÁ, V.; VANĚRKOVÁ, H.; ZIKMUND, J.: Příspěvek k soudně lékařskému hodnocení utopení. Československá patologie a
   soudní lékařství, 1993, roč. 38, (1), s. 8-11. [pŧvodní].
 2. HÁJEK, S.; ŠTEFAN, J.; GREGORA, Z.; HLADÍK, J.; KLÍR, P.: Komplikace termických úrazŧ vedoucích ke smrti. Československá patologie a soudní
   lékařství, 1993, roč. 38, (1), s. 5-7. [pŧvodní].
 3. HLADÍK, J.; ŠTEFAN, J.; KLÍR, P.: Trestné činy proti ţivotu a zdraví ve znalecké a posudkové činnosti. Kriminalistický sborník, 1993, roč. 37, s. 510-
   513. [pŧvodní].
 4. HLADÍK, J.; ŠTEFAN, J.: Popálení při úrazu elektrickým proudem. (Burns in Injuries Caused by Electric Currant). Česko-slovenská patologie a soudní
   lékařství, 1994, roč. 39, (4), s. 36-38. [pŧvodní].
 5. TOUPALÍK, P.; ŠTEFAN, J.: Naše zkušenosti s prŧkazem myoglobinu v myokardu imunoperoxidasovou metodou. (Our Experience with Detection of
   Myoglobin in Myocardium with Immunoperoxidase Method). Česko-slovenská patologie a soudní lékařství, 1994, roč. 39, (4), s. 39-43. [pŧvodní].
 6. ŠTEFAN, J.; TOUPALÍK, P.: Our Experience with Immunocytochemical Staining of Myoglobin in Myocardium. In: Jacob, B.; Bonte, W.: Advances in
   Forensic Science. Vol. 1. Düsseldorf, Dr. Köster 1995, S. 26-28. [stať].
 7. HÁJEK, S.; ŠTEFAN, J.: Příčiny, mechanismus a hodnocení poranění v lékařské praxi. (Causes, mechanisms and evaluation of injuries in medical
   practice). Praha, Grada Publishing 1996, 228 s. [monografie].
 8. ŠTEFAN, J.; HLADÍK, J.: Soudní lékařství a zdravotnicko-právní otázky . Praha, Karolinum 1996, 183 s. [učebnice VŠ] .
 9. BAKALÁŘ, B.; PACHL, J.; ŠIDÁK, M.; VYHNÁNEK, F.; ŠPRINDRICH, J.; HLADÍK, J.: Letální případ polytraumatu s obstrukčním šokem, zpŧsobený
   nahromaděním tukových hmot v pravé síni a komoře srdeční. Anesteziologie a neodkladná péče, 1997, roč. 8, (6), s. 262-265. [překlad].
 10. TOUPALÍK, P.; ŠTEFAN, J. : Imunohistochemické metody v diagnostice difuzního axonálního poranění. (Immunohistochemic method in diagnosis of
   diffuse axonal injury). Česko-slovenská patologie a soudní lékařství, 1997, roč. 33, (3), s. 43-46. [pŧvodní].
 11. ŠTEFAN, J.: Poranění elektrickým proudem a bleskem. (Injury due to elektricity and lightning).In: Soudní lékařství. Praha, Grada Publ. 1999, S.229-234.
   [autor kapitoly, monografie].
 12. ŠTEFAN, J.: Poranění při fyzickém napadení. (Injury due to attack).In: Soudní lékařství. Praha, Grada Publ. 1999, S. 287-291. [autor kapitoly,
   monografie].
 13. ŠTEFAN, J.: Poranění vysokou a nízkou teplotou. (Injury due to heat and cold).In: Soudní lékařství. Praha, Grada Publ. 1999, S.219-228. [autor kapitoly,
   monografie].
 14. ŠTEFAN, J.; HLADÍK, J.: K významu negativního reverzu. (Significance of negative undertaking). Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (2), s.69-70.
   [přehledový].
 15.  ŠTEFAN, J.; ŠTURMA, J.: Pochybení v medicíně. (Mistakes in medicine). Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (1), s. 54-56. Číslo VZ: MSM
    111200003, [pŧvodní].
 16.  ŠTEFAN, J.; ŠTURMA, J.; HLADÍK, J.: Diagnostická pochybení u kraniocerebrálních poranění ve znalecké posudkové činnosti. (Mistakes in cranio-
    cerebral trauma in expertise). Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (4), s. 56-58. Číslo VZ: MSM 111200003, [pŧvodní].
 17.  FIŠER, J.: Porovnání výsledkŧ lékařského vyšetření s hladinou alkoholu v krvi a některé další poznatky. (Comparison of Results of Medical Examination
    with the Alcohol Blood Level and Some Other Findings). Česko-slovenská patologie a soudní lékařství, 2000, roč. 36/45, (4), s.50-53. Číslo VZ: MSM
    111200003, [pŧvodní].
 18.  HLADÍK, J.; ŠTEFAN, J.; SRCH, M.; PILÍN, A.: Uncommon case of evisceration . International Journal of Legal Medicine, 2000, roč. 113, (2), s.107-
    109. [kazuistika]. IF:1,497/00
 19.  NEUWIRTH, J.; ŠTEFAN, J.; ŠTĚŇHOVÁ, H.; KELLEROVÁ, V.; BELŠAN, T.: Diagnostika difúzního axonálního poranění-zobrazovací metody,
    histologické a imunohistochemické vyšetření. (The Diagnosis of Diffuse Axonal Injury: Radiological, histological and immuno-histochemical
    examination.). Česká radiologie, 2000, roč. 54, (Suppl. 1), s.161-162. Konference: XXXII. český radiologický kongres, Mariánské lázně 9. 11. listopadu
    2000. Číslo grantu: ND5508, [abstrakt].
 20.  ŠTEFAN, J.; MALÝ, K.: K účasti vyšetřovatele při pitvě. (Attendance of Police Investigator at the Autopsy). Kriminalistický Sborník, 2000, roč. 44, (4),
    s.71-72. [přehledový].

CENTRA:

CENTRUM BIOMEDICÍNSKÝCH OBORŮ (vznik v roce 2000)

12222 - CBO, oddělení buněčné a molekulární biologie (57)
                          (bývalá laboratoř molekulární biologie)
 1. MAZURA, I.: Neurofibromatosis von Recklinghausen, typ. I: moţnosti molekulárně biologické diagnostiky .Praha, Přírodovědecká fakulta 1993. 127 s.
   [doktorská dizertační práce (DrSc.)].
 2. MAZURA, I.; HOŘÍNEK, A.; FRAŇKOVÁ, Y.; KAPRAS, J.: Polymorfismy délek restrikčních fragmentŧ v rodinách pacientŧ s Down syndromem /trisomie
   21/. Časopis lékařů českých, 1993, roč. 132, (21), s. 645-648. [pŧvodní].
 3. MAZURA, I.; JIRÁK, R.; KOUKOLÍK, F.: Vyuţití vazebné analýzy v rodokmenech s Alzheimerovou demencí. Vnitřní lékařství, 1993, roč. 39, (10), s.
   951-953. [pŧvodní].
 4. DOBISÍKOVÁ, M.; MAZURA, I.: Vyšetřování biologického materiálu. Znalec, 1994, (2), s. 17-19. [ostatní].
 5. MAZURA, I.: Neurofirbromatosisis von Reclinghausen: současná molekulárně genetická diagnostika.Praha, 3.LF UK 1994. 153 s. [habilitační spis
   (doc.)].
 6. BOERETZEN, M.; ŢĎÁRSKÝ, E.; RANDEN, I.; FOERKE, O.; NATUIG, V.B.; THOMPSON, K.D.: Control of Antibody Afinity by Selection against Amino-
   Acid Replacements in CDR. Proceedings of The National Academy of Science of the United States of America, 1995, roč. 91, (26), s. 12917-
   12921. [pŧvodní].
 7. HORÁK, J.; ŢĎÁRSKÝ, E.; MAZURA, I.; MILOTOVÁ, V.: Význam stanovení nukleotidových sekvencí viru hepatitidy C v plazmě nemocných s jaterními
   chorobami . (Role of hepatitis C virus sequencing in plasma of patients with liver diseases). Praktický lékař, 1995, roč. 75, (5), s. 221-223. [pŧvodní].
 8. ŢĎÁRSKÝ, E.: PCR diagnostika virových, bakteriálních a parazitárních onemocnění. (PCR diagnostics of viral, bacterial and parasitic diseases).
   Klinická biochemie a metabolismus, 1995, roč. 3, (Suppl), s. 57-59. [přehledový].
 9. MAZURA, I.; MAZUROVÁ, F.; KORABEČNÁ, M.; PETRÁKOVÁ, A.: Diagnostika neurofibromatózy von Recklinghausen (NF-1) metodou polymerázové
   řetězové reakce (PCR). (Diagnostics of von Recklinghausen neurofibromatosis (NF-1) by means of polymerase chain reaction). Pohybové ústrojí,
   1995, roč. 2, (3), s. 118-123. [pŧvodní].
 10. PRŦŠA, R.: Některé aspekty vztahu mezi AIDS, etikou a dětmi. (Some aspects of relations between AIDS, ethics and children). Česko-slovenská
   pediatrie, 1995, roč. 50, (11), s. 685-686. [přehledový].
 11. PRŦŠA, R.; BÓDAY, A.: ARMS Multiplex jako rychlý a spolehlivý test pro cystickou fibrózu. (ARMS Multiplex as a quick and reliable test for cystic
   fibrosis). Česko-slovenská pediatrie, 1995, roč. 50, (4), s. 208-210. [přehledový].
 12. PRŦŠA, R.; GRIVNA, M.; JANDA, J.; MASOPUST, J.: Koncentrace deseti metabolitŕ v moči u zdravých chlapcŧ. (Concentration of ten metabolites in
   urine of healthy boys). Klinická biochemie a metabolismus, 1995, roč. 3, (4), s. 235-238. [pŧvodní].
 13. PRŦŠA, R.; HAVLOVICOVÁ, M.: DNA diagnostika vrozených poruch metabolismu. (DNA diagnostics of congenital metabolic disorders). Klinická
   biochemie a metabolismus, 1995, roč. 3, (Suppl), s. 54-57. [přehledový].
 14. PRŦŠA, R.; HRBÁČEK, J.; MASOPUST, J.: Automatizovaná interpretace laboratorního výsledku počítačem. (Automated interpretation of laboratory
   results by computer). Časopis lékařů českých, 1995, roč. 134, (21), s. 695-697. [přehledový].
 15. PRŦŠA, R.; HRBÁČEK, J.; MASOPUST, J.: Hodnocení lipidového spektra z hlediska aterosklerózy. (Assessment of lipid spectrum from the standpoint
   of atherosclerosis). Klinická biochemie a metabolismus, 1995, roč. 3, (2), s. 89-92. [přehledový].
 16. PRŦŠA, R.; MAŤOŠKA, V.; MAZURA, I.; BÓDAY, A.: Detekce mutací genu P450c21B. (Detection of gene P450c21B mutations). Klinická biochemie a
   metabolismus, 1995, roč. 3, (3), s. 195-196. [pŧvodní].
 17. PRŦŠA, R.; MASOPUST, J.; HRBÁČEK, J.: Hodnocení glukózové kompenzace a stability diabetika pomocí počítače. (Assessment of glucose
   compensation and stability of a diabetic by means of a computer). Klinická biochemie a metabolismus, 1995, roč. 3, (3), s. 167-171. [přehledový].
 18. PRŦŠA, R.; MASOPUST, J.; HRBÁČEK, J.: Laboratorní data interpretovaná počítačem. (Laboratory data interpreted by a computer). Klinická
   biochemie a metabolismus, 1995, roč. 3, (1), s. 28-30. [přehledový].
 19. RIOUX, J.D.; ŢĎÁRSKÝ, E.; NEWKIRK, A.; RAUCH, J.: Anti-DNA and Anti-Platelet Specifities of SLE Derived Autoantibodies. Molecular Immunology,
   1995, roč. 32, (10), s. 683-696. [pŧvodní s IF]. IF: 2,330/95
 20. VOŠMIK, M.; PRŦŠA, R. : Metodické moţnosti izolace DNA. (Methodical options for isolation of DNA). Klinická biochemie a metabolismus, 1995, roč.
   3, (3), s. 194. [přehledový].
 21. BENDLOVÁ, B.; MAZURA, I.; VČELÁK, J.; PALYZOVÁ, D.; PERUŠIČOVÁ, J.: Polymorphysm of the b3 - Adrenergic Receptor Gene in Non-insulin
   dependent Diabetes Mellitus and Juvenile Hypertension in Czech Population. Chemické listy, 1996, roč. 90, (9), s. 673-674. [pŧvodní s IF]. IF: 0,186/96
22.  BENDLOVÁ, B.; MAZURA, I.; VČELÁK, J.; PERUŠIČOVÁ, J.: Non-inzulin dependentní diabetes mellitus - strategie a problémy genetického výzkumu.
   (Non-insulin dependent diabetes mellitus - strategy and problems of genetic research). Vnitřní lékařství, 1996, roč. 42, (11), s. 761-766. [pŧvodní].
23.  ŢIDOVSKÁ, J.; RŦŢIČKOVÁ, Š.; HAVRDOVÁ, E.; ROTH, J.; KAPRAS, J.: Genetické aspekty Huntingtonovy choroby. (Genetic aspects of Huntington´s
   disease). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1996, roč. 59, (1), s. 216-220. [pŧvodní].
24.  MAŤOŠKA, V.; KREJČOVÁ, Š.; PRŦŠA, R.; BÓDAY, A.: Rapid and Efficient Method for Detection of A/C655g Mutation in Patients with Congenital
   Steroid 21-hydroxylase Deficiency. Klinická biochemie a metabolismus, 1996, roč. 4, (4), s. 213-216. [pŧvodní].
25.  MAŤOŠKA, V.; PRŦŠA, R.; KREJČOVÁ, Š.; BÓDAY, A.: A/C655G mutation in patients with CYP21 deficiency in Czech population. European Journal
   of Human Genetics, 1996, roč. S1, (4), s. 89 . [přehledový s IF]. IF:2,506/96
26.  MALINA, L.; ŢĎÁRSKÝ, E.; HAVLÍČKOVÁ, M.; STRÁNSKÝ, J.: Prŧkaz HCV RNA u anti-HCV pozitivních nemocných chronickou jaterní porfyrií (PCT).
   (Proof of HCV RNA in anti-HCV positive patients suffering from chronic hepatic porphyria (PCT)). Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (13), s. 427-
   429. [pŧvodní].
27.  MAZURA, I.; VČELÁK, J.; BENDLOVÁ, B.; NERADILOVÁ, M.; NĚMEC, J.; ŠTOLBA, P.: Mutace nalezené v Ret protoomkogenu v české populaci a
   jejich prediktivní přínos pro potomky pacientŧ s medulárním karcinomem štítné ţlázy. (Mutations found at Ret protooncogene in Czech population and
   their predictive role in offsprings of patients with medullar carcinoma of thyroid gland). Vnitřní lékařství, 1996, roč. 42, (11), s. 751-756. [pŧvodní].
28.  MAZUROVÁ, F.; MAZURA, I.; ZEMAN, J.; HOZA, J.: Achondroplazie: molekulárně genetická diagnostika mutace G380R v genu pro receptor-3
   fibroplastŧ. Česko-slovenská pediatrie, 1996, roč. 51, (5), s. 296-299. [kazuistika].
29.  PROCHÁZKA, I.; PRŦŠA, R.: AIDS and bioethics: Justice and Policy, (Výzkumný program Evropského společenství). Praktický lékař, 1996, roč. 76,
   (1), s. 45. [ostatní].
30.  PRŦŠA, R.; GRIVNA, M.; MASOPUST, J.: Urinary Excretion of Magnesium in Healthy Male Infants . Klinická biochemie a metabolismus, 1996, roč. 4,
   (3), s. 173-177 . [přehledový].
31.  PRŦŠA, R.; VOŠMIK, M. : Extrakce DNA metodou s guanidinhydrochloridem a uchovávání vzorkŧ v DNA bance. (DNA extraction using
   guanidinhydrochloride and sample storage in DNA bank). Klinická biochemie a metabolismus, 1996, roč. 4, (4), s. 233-236. [pŧvodní].
32.  BAYER, M.; BAXOVÁ, A.; BENEŠ, J.; ČERMÁKOVÁ, R.; DORT, J.; GUT, J.; HALAŠKOVÁ, H.; HOZA, J.; HYÁNKOVÁ, E.; CHVOJKOVÁ, E.; KABÍČEK,
   P.; KUKLÍK, M.: Deficitní křivice v dětském věku. Návrh na standard diagnostických a léčebných výkonŧ. Osteologický bulletin, 1997, roč. 2, (3), s. 76-
   77. [pŧvodní].
33.  GEUSSOVÁ, G.; PĚKNICOVÁ, J.; ČAPKOVÁ, J.; KALÁB, P.; MOOS, J.; PHILIMONENKO, V.V.; HOZÁK, P.: Monoclonal Antibodies to Intraacrosomal
   Dog Sperm Proteins Recognizing Acrosomal Status during Capacitaion and Acrosome Reaction. Andrologia, 1997, roč. 29, s. 261-268. [pŧvodní s IF].
   IF: 0,388/97
34.  KUKLÍK, M.: Kolokvium o pojivu. Ţampach 1996. Pohybové ústrojí, 1997, roč. 4, (1), s. 44-47. [pŧvodní].
35.  KUKLÍK, M.; STRAUSS, J.: Biomechanické, kriminalistické a antropologické aspekty při nálezu mumie z Oetztalu. Kriminalistická společnost, 1997,
   roč. 8, (5), s. 1-4. [pŧvodní].
36.  MALINA, L.; STRÁNSKÝ, J.; ŢĎÁRSKÝ, E.: Evidence of HCV RNA and HBV DNA Genomes in Prophyria Curtanes Tarda Patients. Australasian
   Journal of Dermatology, 1997, roč. 38, (suppl. 2), s. 209. [pŧvodní].
37.  MALINA, L.; STRÁNSKÝ, J.; ŢĎÁRSKÝ, E.: Geographical Difference in Prevalence of Hepatitis C Virus Infection in Porphyris Cutanea Tarda. British
   Journal of Dermatology, 1997, roč. 136, (2), s. 291-292. [pŧvodní s IF]. IF: 1,838/97
38.  MAŘÍK, I.; KUKLÍK, M.; SMRČKA, V.; HYÁNKOVÁ, E.; ZUBINA, P.; MELUZÍN, J.; ČERNÝ, P.; KALINA, J.; MAZURA, I.; MAZUROVÁ, F.; SOBOTKA, Z.;
   ZEMKOVÁ, D.: Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, Praha 3. (Out-patient centre for patients with musculosceletal defects in Prague 3).
   Pohybové ústrojí, 1997, roč. 4, (1), s. 57-60. [pŧvodní].
39.  NOWAK, G.; PESTIC-DRAGOVICH, L.; HOZÁK, P.; PHILIMONENKO, A.; SIMERLY, C.; SCHATTEN, G.; DE LANEROLLE, P.: Evidence for the
   Presence of Myosin I in the Nucleus. Journal of Biological Chemistry, 1997, roč. 272, (27), s. 17176-17181. [pŧvodní s IF]. IF: 6,963/97
40.  SOBOTKA, Z.; MAŘÍK, I.; KUKLÍK, M.: Ţivotní jubileum prof. PhDr. V. Karase, DrSc. Pohybové ústrojí, 1997, roč. 4, (1), s. 61-62. [ostatní].
41.  MALINA, L.; STRÁNSKÝ, J.; HAVLÍČKOVÁ, M.; ŢĎÁRSKÝ, E.: Chronická jaterní porfyrie a infekce virem hepatitidy B a C. (Chronic Hepatic Porphyria
   and Infection with the Virus of Hepatitis B and C). Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (18), s. 561-564. [pŧvodní].
42.  STRÁNSKÝ, J.; MALINA, L.; CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; PŦTOVÁ, I.; HORÁK, J.: Hepatitis B virus and hepatitis C virus coinfection in chronic
   liver disease and porphyria cutanea tarda. Hepatology, 1998, roč. 28, (4), 567A. [pŧvodní s IF]. IF: 5,621/98
43.  BADALOVÁ, J.: Interleukin-4. Studium regulace genové exprese a vyuţití v klinické praxi. (Interleukin-4. Study of gene expression and clinical use).
   Biologické listy, 1999, roč. 64, (1), s.69-73. [přehledový].
44.  HORÁK, J.; LEBL, J.; KRAČMAR, P.; ŢĎÁRSKÝ, E.: Presymptomatic diagnosis of inherited liver diseases. Successful use of archival blood samples.
   Journal of Hepatology, 1999, roč. 30, (Suppl. 1), s. 162. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4146, [abstrakt s IF]. IF: 3,705/99
45.  HUETTEROVÁ, R.; ŢĎÁRSKÝ, E.; TONKO, M.: Preimplantační diagnostika pro dětské pacienty s chronickou myeloidní leukemií. (Preimplantation
   diagnostics for pediatric patients with chronic myeloid leukemia).In: Asistovaná reprodukce. Brno, Starlab s.r.o 1999, S. 22-22.Konference: Asistovaná
   reprodukce, 10. 10. 1999 Brno. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: IZ4146, [autor statě, sborník].
46.  ŢĎÁRSKÝ, E.: Molekulárně genetické vyšetřovací metody k detekci Helicobacter pylori. (Molecular genetics diagnostic techniques for Helicobacter pylori
   determination).In: Trendy soudobé pediatrie. Praha, Galén 1999, S. 239-244.Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: IZ4146, [autor kapitoly,
   monografie].
47.  ŢĎÁRSKÝ, E.; ČERNÁ, M.: Hepatopatie u vrozených metabolických poruch. (Hepatopathy in inherited metabolic disorders).In: Pracovní dny České
   společnosti metabolických vad. Praha, Bioinfo 1999, S. 47.Konference: Pracovní dny České společnosti metabolických vad, 20. 4. 1999 Litomyšl. Číslo
   VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: IZ4146, [autor statě, sborník].
48.  ŢĎÁRSKÝ, E.; HORÁK, J.; STŘÍTESKÝ, J.; HEIRLER, F.: Hemochromatóza. Stanovení frekvence C282Y mutace pro populaci České republiky a citlivá
   detekce hemochromatózy z Guthrie karet. (Haemochromatosis. Frequency of the C282Y Mutation in Patients of the Czech Republic). Časopis lékařů
   českých, 1999, roč. 138, (16), s. 497-499. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4146, [pŧvodní].
49.  ŢĎÁRSKÝ, E.; NOVOTNÝ, D.: Simultaneous DNA/RNA PCR amplification from dried blood cell. In: Basel Liverweek Conference. Basilej, Falk Found
   1999, S.450.Konference: Basel Liverweek Conference, 25. 10. 1999 Basilej. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: IZ4146, [autor statě, sborník].
50.  ŢĎÁRSKÝ, E.; TEPLÁ, O.; LANDA, V.; JELÍNKOVÁ, L.: Preimplantační genetická diagnostika. První zkušenosti. (Preimplantation genetic diagnostics.
   First experience).In: Česko-izraelská konference o asistivané reprodukci. Praha, Iscare s.r.o. 1999, S. 27-28.Konference: Česko-izraelská konference o
   asistivané reprodukci. 27.2.1999, Praha. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: IZ4146, [autor statě, sborník].
51.  KUČERA, P.; ANTOŠOVÁ, E.: Alternativní schémata imunoterapie alergenem. (Alternative Schedule of Allergen Immunotherapy). Alergie, 1999, roč. 1,
   (3), s. 159-161. [pŧvodní].
 52.  NOVOTNÝ, D.; ŢĎÁRSKÝ, E.: Virus hepatitidy G: klinický význam a diagnostika. (Hepatitis G virus: Clinical Impact and Diagnostics). Klinická
    biochemie a metabolismus, 1999, roč. 7(28), (3), s. 180-184. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4146, [pŧvodní].
 53.  ČERNÁ, M.; ŢĎÁRSKÝ, E.; ANDĚL, M.: HLA systém a diabetes mellitus 1. typu. (HLA Systems and Type 1 Diabetes Mellitus). Diabetologie,
    metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (2), s.83-91. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [přehledový].
 54.  MALINA, L.; ŢĎÁRSKÝ, E.; DANDOVÁ, S.; MICHALÍKOVÁ, H.; ČERNÁ, M.; ČIMBUROVÁ, M.: Význam a prevalence mutace C282Y genu primární
    hemochromatózy (HFE) v patogenezi pozdní koţní porfyrie (PCT) . (Significance and Prevalence of the Primary Haemochromatosis C282Y Gene
    Mutation (HFE) in Pathogenesis of Porphytia Cutanea Tarda). Časopis lékařů českých, 2000, roč. 139, (23), s.728-730. Číslo grantu: NPPZ 40/2000,
    [pŧvodní].
 55.  MORAVCOVÁ, L.; LÁSIKOVÁ, Š.; PÍCHA, D.; ŢĎÁRSKÝ, E.: Prŧkaz specifické DNA Borrelia burgdorferi v moči pacientŧ s lymeskou boreliózou.
    (Determination of Specific DNA of Borrelia burgdorferi in Urine of Patients with Lyme borreliosis). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2000,
    roč. 6, (7), s.221-224. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NI6244, [pŧvodní].
 56.  PÍCHA, D.; MORAVCOVÁ, L.; ŢĎÁRSKÝ, E.; BENEŠ, J.: Clinical Comparison of Immunoblot and Antibody Index for Detection of Intrathecal Synthesis
    of Specific Antibodies in Lyme Neuroborreliosis. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 2000, roč. 19, (10), s.805-806.
    Číslo VZ: MSM 111200001 , [pŧvodní s IF]. IF:1,337/00
 57.  STRÁNSKÝ, J.; MALINA, L.; CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; PŦTOVÁ, I.; HORÁK, J.: Overt and hidden coinfection with hepatitis B and C viruses in
    chronic liver disease and porhyria cutanea tarda. Acta Virologica, 2000, roč. 44, (1), s.23-28. [pŧvodní s IF]. IF:0,558/00

12221 - CBO, oddělelení buněčné a molekulární imunologie (81)
                            (bývalý ústav klinické imunologie)
 1. JÍRA, M.; SCHOENFELD, Y.; KETMANN, J.; DENMAN, I.M.: Idiotypes of Anti-ds-DNA Antibodies in SLE patients from Various Regions. Autoimmunity,
   1993, roč. 14, s. 231-233. [pŧvodní s IF]. IF: 1,417/93
 2. SCHOENFELD, Y.; JÍRA, M.; VINC, Y.: Reactivity of Anti-idiotype Antibody 16/6 to ds-DNA in Humans. Harefuah, 1993, roč. 124, s. 772-774. [pŧvodní].
 3. FUČÍKOVÁ, T.; ŠTERZL, I.; NOUZA, P.; BARTÁK, P.; STORK, J.: Funkční oblasti imunitního systému. (Functional Regions of the Immune System).
   Forum imunologie, 1994, roč. 2, (6), s. 179-182. [pŧvodní].
 4. HOLÁŇ, V.; TAO, D.; KOSAŘOVÁ, M.; LIPOLDOVÁ, M.; MINOVADA, J.: Interleukin-1 a Interferon Alfa Augment interleukin-2 (IL-2) Production of
   Bidistict Mechanism at the IL-2 mRNA Level. Cellular Immunology, 1994, roč. 157, (2), s. 549-555. [pŧvodní s IF]. IF: 2,065/94
 5. JÍRA, M.: Idiotypy u systémových onemocnění. Imunologický zpravodaj, 1994, roč. 9, (5), s. 69. [ostatní].
 6. JÍRA, M.; LIPOLDOVÁ, M.; HOLÁŇ, V.: Characterization of the Cell Line Derived from Chronic Monocytotic Leukemia Patients Producing
   Simultaneously IL-1 and Tumor Necrosis Factor. Leukemia Research, 1994, roč. 22, s. 433-435. [pŧvodní s IF]. IF: 1,322/94
 7. KUČERA, P.; TREŠLOVÁ, L.; PETROVÁ, K.; ANDĚL, M.: Stanovení protilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (GAD II) v periferní krvi metodou
   ELISA. Klinická imunológia a alergológia, 1994, roč. 4, s. 105. [abstrakt].
 8. MAGGED, R.A.; VENCOVSKÝ, J.; MAINI, R.N.: Rheumatoid Factors and Germline Genes in Rheumatoid Artritis: Evidence of an Intrinsic B-lymphocyte
   defect? British Journal of Rheumatology, 1994, roč. 33, (2), s. 105-107. [pŧvodní s IF]. IF: 2,005/94
 9. MARKOŠ, A.: Gaia - Ţivá planeta . Praha, Mladá Fronta 1994, 221 s. [překlad].
 10. ROVENSKÝ, J.; TLASKALOVÁ, J.; FUČÍKOVÁ, T.; RAUOVÁ, L.; CEBECAUER, L.; BOŠÁK, V.; TUČKOVÁ, L.; JURÁNKOVÁ, L.; VENCOVSKÝ, J.:
   Autoimunita fysiologická a podškodzujúca. Forum imunologie, 1994, roč. 2, (6), s. 218-222. [pŧvodní].
 11. SLEZÁKOVÁ, E.; JÍRA, M.; SCHOENFELD, Y.: Further Characterization of Anti-ds-DNA Idiotypes in Sera of Patients with SLE. Autoimm Res, 1994,
   roč. 2, s. 56-58. [pŧvodní].
 12. ŠTERZL, I.; NEDVÍDKOVÁ, L.; KRULICH, L.: Dopaminergic Effect on the Prolaction Response to Thyreoliberin and Oxytoxin on Pituitary Tissue
   Explants under Contiuous Culture Conditions. 3rd Congress of Endocrinology, Amsterdam, July 17-22. European Journal of Endocrinology, 1994, roč.
   130, (Suppl), s. 114. [abstrakt].
 13. ŠTERZL, I.; SALÁTOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.: Extrathyroidální autoprotilátky u autoimunitní thyreoditidy. Imunologický zpravodaj, 1994, roč. 9, (2), s.
   69. [ostatní].
 14. STÖCKBAUER, P.; AIYASU, T.; STARÝ, J.; HOLÁŇ, V.; TAO, D.; MINOVADA, J.: Establishment and Characterization of a Novel Immature T-ALL Cell
   Line, UHKT with TCR beta/delta Expression. Human Cell, 1994, roč. 7, (1), s. 40-45. [pŧvodní].
 15. ŠTORK, J.; VENCOVSKÝ, J.; VYDRNOVÁ, M.; SKOPOVÁ, P.: Antinukleární protilátky u systémové sklerodermie. (Antinuclear antibodies in Systemic
   Scleroderma). Česko-slovenská dermatologie, 1994, roč. 69, (1), s. 3-7. [pŧvodní].
 16. VÁŇA, S.; NĚMEC, J.; REZEK, P.; ŠTERZL, I.; BÍLEK, J.; NOVÁK, Z.: Importance of Assessment of Antibodies Against the Receptor for TSH (TRACT)
   for the Diagnosis and Follow-up Treatment of Endocrine Orbitopathy. Vnitřní lékařství, 1994, roč. 40, (10), s. 636-638. [pŧvodní].
 17. VENCOVSKÝ, J.: Soli zlata v léčbě RA - novější pohledy na mechanismus účinku a podávání zlata jako součást kombinované léčby preparáty
   modifikujícími prŧběh choroby. (Gold in therapy of RA New Views on Mechanism of Affects in Administration of Gold as a Component of Complex
   therapy with Medicaments that Can Modify Course of the Disease). Česká revmatologie, 1994, roč. 2, (3), s. 129-133. [pŧvodní].
 18. VENCOVSKÝ, J.; ADREW, E.M.; TAYLOR, P.; MAINI, R.N.: The Role of B-cell Subsets in the Production of Antierythrocyte Antibodies and Autoimmune
   Haemolytic Anaemia in NZB Mice. Abstract from 14th European Workshop for Reumatology Research, Gent 10-12 March, 1994. Clinical
   Rheumatology, 1994, roč. 13, s. 152. [abstrakt s IF]. IF:0,541/94
 19. ALUŠÍK, Š.; SKALICKÁ, H.; VENCOVSKÝ, J.; KOHOUTOVÁ, M.: Revmatoidní perikarditida: Korelace s imunologickými parametry. (Rheumatoid
   pericarditis: Correlation with immunologic parameters). Vnitřní lékařství, 1995, roč. 41, (6), s. 764-766. [pŧvodní].
 20. JÍRA, M.: Biomedicínský výzkum na amerických universitách. Medicína, 1995, roč. 2, (3), s. 5. [ostatní].
 21. JÍRA, M.; VINAY, P.; KETMANN, J.: Účinek interleukinu 15 u protinádorové imunitě. (Effect of interleukin-15 on anti-cancer immunity). Vnitřní lékařství,
   1995, roč. 41, (5), s. 643-645. [pŧvodní].
 22. KUČERA, P.: Vývoj specifické protilátkové odpovědi při kontinuální odpovědi specifické imunoterapii pacientŧ s alergií na jed blanokřídlého hmyzu.
   Klinická imunológia a alergológia, 1995, roč. 3, s. 45. [abstrakt].
 23. MAC GREGOR, A.J.; BAMBER, S.; CARTHY, D.; VENCOVSKÝ, J.; MAGGED, R.A.; OLLIER, W.E.; SILMAN, A.J.: Heterogeneity of disease phenotype
   in monozygotic twins concordant for rheumatoid arthritis. British Journal of Rheumatology, 1995, roč. 34, (3), s. 215-220. [pŧvodní s IF]. IF: 2,217/95
 24. MAC GREGOR, A.J.; OLLIER, W.E.; VENCOVSKÝ, J.; MAGGED, R.A.; CARTHY, D.; SILMAN, A.J.: Rheumatoid factor isotypes in monozygotic a
   dizygotic twins discordant for rheumatoid arthritis. Journal of Rheumatology, 1995, roč. 22, s. 2203-2207. [pŧvodní s IF]. IF: 2,239/95
 25. MARKOŠ, A.: The ontogeny of Gaia: The role of microorganism in planetary information network. Journal of Theoretical Biology, 1995, roč. 176, (1), s.
   175-180. [pŧvodní s IF]. IF: 1,081/95
26.  NEDVÍDKOVÁ, L.; ŠTERZL, I.; SCHREIBER, V.: An Increase in blood thyroxine level after methylene blue in rats: the interaction with carbimazol.
   Endocrine Research, 1995, roč. 21, (4), s. 709-719. [pŧvodní s IF]. IF: 0,600/95
27.  PAVELKA, K.; VENCOVSKÝ, J.; HRBA, J.: K problematice výzkumu v Revmatologickém ústavu v Praze. Česká revmatologie, 1995, roč. 3, (3), s. 142-
   144. [ostatní].
28.  VENCOVSKÝ, J.: Autoimunitní projevy a jejich vyšetřování u systémových revmatických onemocnění. (Autoimmune signs and their investigation in
   systemic rheumatoid diseases). Klinická biochemie a metabolismus, 1995, roč. 3, (Suppl.), s. 74-75. [pŧvodní].
29.  VENCOVSKÝ, J.: Autoprotilátky u systémových revmatoických onemocnění. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 44, (28), s. 6-7. [ostatní].
30.  VENCOVSKÝ JIŘÍ.: Myositidy - nové moţnosti v diagnostice a terapii. Česká revmatologie, 1995, roč. 3, (4), s. 157-166. [pŧvodní].
31.  VENCOVSKÝ JIŘÍ: Nové směry v současné terapii revmatoidní artritidy. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 44, (28), s. 6-7. [ostatní].
32.  VENCOVSKÝ, J.; MAGGED, R.A.; OLLIER, W.E.; MAINI, R.N.: Monozygotic rheumatoid arthritis twin pairs express similar levels of conserved
   immunoglobulin V gene in polyclonal rheumatoid factors irrespective of disease status. Scandinavian Journal of Immunology, 1995, roč. 42, (1), s.
   147-157. [pŧvodní s IF]. IF: 1,836/95
33.  VERNEROVÁ, E.; KUČERA, P.: Neţádoucí reakce po aplikaci tetanického toxoidu a jejich vztah k hladině specifických protilátek IgG. Klinická
   imunológia a alergológia, 1995, roč. 3, s. 45. [abstrakt].
34.  WILLIAMS, R.C.; MALONE, C.C.; ROEMER, J.H.; JÍRA, M.; SILVESTRIS, F.; SOLOMON, A.: IgG anti-F(ab_)(2) antibodies from SLE patients react with
   immunodominant residues in kappa CDRs, but show reduced C kappa region reactivity. Clinical Immunology and Immunopathology, 1995, roč. 77,
   (3), s. 366-373. [pŧvodní s IF]. IF: 2,088/95
35.  ZAMRAZIL, V.; NĚMEC, J.; ŠTERZL, I.: Autoimunitní thyreopatie. (Autoimmune thyreopathy). Klinická biochemie a metabolismus, 1995, roč. 3, (3), s.
   71-73. [pŧvodní].
36.  DEJMKOVÁ, H.; HRBA, J.; KOBES, K.; KORANDOVÁ, J.; TEGZOVÁ, D.; PAVELKA, K.; VENCOVSKÝ, J.: XIII. evropský revmatologický kongres,
   Amsterdam 18.-23. června 1995. Česká revmatologie, 1996, roč. 4, (1), s. 39-44. [ostatní].
37.  DÉMANT, P.; LIPOLDOVÁ, M.; SVOBODOVÁ, M.: Resistance in to Leishmania major in mice (Technical Comment). Science, 1996, roč. 274, (5291), S.
   1392-3. [ostatní s IF]. IF: 23,605/96
38.  FOLK, P.; PŦTA, F.; KRPEJŠOVÁ, L.; BLAHÚŠKOVÁ, A.; MARKOŠ, A.; RABINO, M.; DOTTIN, R.P.: The homolog of chormatin binding protein Bx42
   identified in Dictyostelium. Gene, 1996, roč. 181, (1-2), s. 229-231. [pŧvodní s IF]. IF:1,931/96
39.  HAVELKOVÁ, H.; KRULOVÁ, M.; KOSAŘOVÁ, M.; HOLÁŇ, V.; HART, A.A.M.; DÉMANT, P.; LIPOLDOVÁ, M.: Genetic control of T-cell proliferative
   response in mice linked to chromosomes 11 and 15 . Immunogenetics, 1996, roč. 44, (6), s. 475-477. [pŧvodní s IF]. IF:3,348/96
40.  HOLÁŇ, V.; LIPOLDOVÁ, M.; DÉMANT, P.: Identifical genetic control of MLC reactivity to different MHC incompatibilities, independent of production and
   response to IL-2. Immunogenetics, 1996, roč. 44, (1), s. 27-35. [pŧvodní s IF]. IF:3,348/96
41.  KUČERA, P.: Stanovení protilátek proti glutamátdekarboxylase v periferní krvi metodou ELISA. (Assessment of antibodies against glutamate-
   decarboxylase in peripheral blood using ELISA method). Klinická biochemie a metabolismus, 1996, roč. 4, (3), s. 195-197. [pŧvodní].
42.  KUČERA, P.; ANDĚL, M.; TREŠLOVÁ, L.: Autoimunita a protilátky proti glutamátdekarboxyláze v patogenezi diabetes mellitus I. typu v experimentu a
   klinické praxi. (Autoimmunity and antibodies against glutamate-decarboxylase in pathogenesis of diabetes mellitus type I in experiment and practice).
   Vnitřní lékařství, 1996, roč. 42, (5), s. 359-367. [pŧvodní].
43.  MARKOŠ, A.: Genomy všech tří říší v databázích. (Genomes of all three countries in databases). Vesmír, 1996, roč. 75, (12), s. 685-686. [pŧvodní].
44.  MARKOŠ, A.; MORRIS, A.; ROSARIO, C.; MULLER, M.: Primary structure of a cytosolic malate dehydrogenase of the amitochondriate eukaryote,
   Trichomonas vaginalis. FEMS Microbiological Letter, 1996, roč. 135, (2-3), s. 259-264. [pŧvodní s IF]. IF: 1,735/96
45.  OLEJÁROVÁ, M.; VENCOVSKÝ, J.; RATH, D.; KVAPIL, M.; HANIKA, J.: Fatální prŧběh akutní dermatomyositidy u muţe. (Fatal course of acute
   dermatomyositis in a male). Česká revmatologie, 1996, roč. 4, (1), s. 32-35. [pŧvodní].
46.  PAVELKA, K.; HRBA, J.; VENCOVSKÝ, J.; BEČVÁŘ, R.: Klinické programy Revmatologického ústavu v Praze. Česká revmatologie, 1996, roč. 4, (2),
   s. 84-86. [ostatní].
47.  SOUČEK, J.; POUČKOVÁ, P.; MATOUŠEK, J.; STÖCKBAUER, P.; DOSTÁL, J.; ZADINOVÁ, M.: Antitumor action of bovine seminal ribonuclease.
   Neoplasma, 1996, roč. 43, (5), s. 333-338. [pŧvodní s IF]. IF: 0,354/96
48.  ŠTERZL, I.; RYCHTER, Z.: Modelový dynamický systém prŧtokové tkáňové kultury: Návrh zpŧsobu statistického zpracování dat. (Model dynamic
   systém of flow tissue culture: Proposal for statistic data processing). Klinická biochemie a metabolismus, 1996, roč. 4, (4), s. 245-247. [pŧvodní].
49.  ŠTERZL, I.; RYCHTER, Z.; KRULICH, L.: Úloha D1-receptoru při stimulačním vlivu dopaminu na sekreci prolaktinu. (Role of D1-receptor within
   stimulating dopamine effect on prolactin secretion). Klinická biochemie a metabolismus, 1996, roč. 4, (4), s. 248-254. [pŧvodní].
50.  ŠTERZL, I.; ZAMRAZIL, V.: Endokrinopatie v diferenciální diagnostice chronického únavového syndromu. (Endocrinopathy in differential diagnostics of
   chronic fatigue syndrome). Vnitřní lékařství, 1996, roč. 42, (9), s. 624-626. [pŧvodní].
51.  VENCOVSKÝ, J.: Léčba intravenosními imunoglobulíny. (Intravenous immunoglobulins in treatment). Česká revmatologie, 1996, roč. 4, (1), s. 20-24.
   [přehledový].
52.  VENCOVSKÝ, J.: Revmatoidní artritida - imunopatologie onemocnění, role revmatoidních faktorŧ a nové moţnosti léčby.Praha, 2.LF UK 1996. 158 s.
   [habilitační spis (doc.)].
53.  VENCOVSKÝ, J.: Revmatoidní faktory. (Rheumatoid factors).In: Rovenský, J. et al.: Rheumatologia v teorii a praxi IV. Bratislava, Osveta 1996, S. 184-
   190. [kapitola].
54.  VENCOVSKÝ, J.: Zánětlivá svalová onemocnění. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (33), s. 5. [přehledový].
55.  VENCOVSKÝ, J.; PAVELKA, K.: Kongres Americké revmatologické společnosti . Česká revmatologie, 1996, roč. 4, (2), s. 89-91. [ostatní].
56.  VENCOVSKÝ, J.; ŠTOLFA, J.; PAVELKA, K.: Nové poznatky o mechanismu účinku protizánětlivých lékŧ. (New findings on mechanism of antiflogistic
   drug effects). Česká revmatologie, 1996, roč. 4, (2), s. 70-74. [přehledový].
57.  VENCOVSKÝ, J.; TEGZOVÁ, D.: Novinky v imunoterapii revmatoidní artritidy. (News in immunotherapy of rheumatoid arthritis).In: Pavelka, K. et al.:
   Pokroky v revmatologii. Praha, Alter 1996, S. 49-64. [kapitola].
58.  VONDRA, K.; VRBÍKOVÁ, J.; IVAŠKOVÁ, E.; POBIŠOVÁ, Z.; PORGOVÁ-DUTOIT, I.; SKIBOVÁ, J.; ŠTOLBA, P.; VOBORSKÁ, M.; ŠTERZL, I.: Výskyt
   protilátek proti tyreoglobulinu a proti mikrosomŧm u dospělých diabetikŧ I. typu a jejich moţný klinický význam. (Incidence of antibodies against
   thyreoglobulin and against microsomes in adult diabetics of type I and their possible clinical importance). Vnitřní lékařství, 1996, roč. 42, (11), s. 767-
   771. [pŧvodní].
59.  DOSTÁL, C.; VENCOVSKÝ, J. et al.: Systémový lupus erytematodes. (Systemic lupus erythematodes). Praha, Mediprint 1997, 240 s. [monografie].
60.  JÍRA, M.: CD95 a apoptóza. Medicína, 1997, roč. 6, (9), s. 16-17. [přehledový].
 61.  KOSAŘOVÁ, M.; KRULOVÁ, M.; HOLÁŇ, V.; DÉMANT, P.; LIPOLDOVÁ, M.: Genetická regulace proliferace a exprese cytokinŧ po stimulaci anti-CD3
    jako modelu imunosupresivních reakcí. Medicína, Imunologie dnes, 1997, roč. 4, (6), s. 26-26. [pŧvodní].
 62.  KRULOVÁ, M.; HAVELKOVÁ, H.; KOSAŘOVÁ, M.; HOLÁŇ, V.; HART, M.; DÉMANT, P.; LIPOLDOVÁ, M.: IL-2 Induced Proliferative Response is
    Controlled by Loci Cinda1 and Cinda2 on Mouse Chromosomes 11 and 12. A Distict Control of the Response Induced by Different IL-2 Concentrations.
    Genomics, 1997, roč. 42, (1), s. 11-15. [pŧvodní s IF]. IF: 3,423/97
 63.  LIPOLDOVÁ, M.; SVOBODOVÁ, M.; KRULOVÁ, M.; NOHÝNKOVÁ, E.; HOLÁŇ, V.; DÉMANT, P.: Infekce Leishmania major - vliv genetických faktorŧ
    na imunitní odpověď a implikace pro experimentální imunoterapii . Medicína, Imunologie dnes, 1997, roč. 4, (6), s. 26-26. [pŧvodní].
 64.  MAGGED, R.A.; MOYES, P.; VENCOVSKÝ, J.; MAINI, R.N.: Somatic mutation and CDR3 lenght of immunoglobulin lambda variable region genes in the
    synovium of patients with rheumatoid arthritis. Annals of the New York Academy of Science, 1997, roč. 815, (5), s. 319-323. [pŧvodní s IF]. IF:
    0,906/97
 65.  STANĚK, D.; VENCOVSKÝ, J.; KAFKOVÁ, J.; RAŠKA, I.: Heterogenous Nuclear Ribonucleoprotein (hnRNP) C1 a C2 'Core' Proteins are Targets for in
    Autoantibody Found in the Serum of a Patient with Systematic Sclerosis and Psoriatic Arthritis. Arthritis and Rheumatism, 1997, roč. 40, (12), s. 2172-
    2177. [pŧvodní s IF]. IF: 6,167/97
 66.  VENCOVSKÝ, J.: Nové moţnosti v imunoterapii revmatoidní artritidy. Medicína, 1997, roč. 4, (7), s. 20. [přehledový].
 67.  VENCOVSKÝ, J.; JAROŠOVÁ, K.; CHARVÁT, F.: Vyuţití magnetické rezonance v diagnostice a hodnocení aktivity idiopatických zánětlivých myopatií.
    (Use of magnetic resonance in diagnosis and evaluation of activity of idiopathic inflamatory myopathies). Česká revmatologie, 1997, roč. 5, (4), s. 163-
    168. [pŧvodní].
 68.  VENCOVSKÝ, J.; KAFKOVÁ, J.; ŠTORK, J.; DOSTÁL, C.: Antinukleární a anticytoplasmatické autoprotilátky u systémových revmatických onemocnění -
    vyšetření imunoblotingem. (Antinuclear and anticytoplasmatic autoantibodies in systemic rheumatological diseases - examination by imunobloting).
    Česká revmatologie, 1997, roč. 5, (2), s. 71-81. [pŧvodní].
 69.  VENCOVSKÝ, J.; MAINI, R.N.; OLLIER, W.E.; MAGGED, R.A.: Immunoglobulin variable region (IgV) gene expression in rheumatoid factors from
    monozygotic twins with rheumatoid arthritis. Annals of the New York Academy of Science, 1997, roč. 815, (5), s. 324-326. [pŧvodní s IF]. IF: 0,906/97
 70.  JÍRA, M.; REŢNICKÝ, M.: Cost/Benefit Ratio of Videoconferencing in Medicine and Education. Computers in Medicine, 1998, s. 12. [abstrakt].
 71.  HAVELKOVÁ, H.; KOSAŘOVÁ, M.; KRULOVÁ, M.; DEMANT, P.; LIPOLDOVÁ, M.: T-cell proliferative response is controlled by loci Tria4 and Tria5 on
    mouse chromosomes 7 and 9. Mammalian Genome, 1999, roč. 10, (7), s.670-674. [pŧvodní s IF]. IF:1,890/99
 72.  HAVELKOVÁ, H.; KOSAŘOVÁ, M.; KRULOVÁ, M.; HOLÁŇ, V.; DEMANT, P.; LIPOLDOVÁ, M.: T-cell proliferative response is controlled by locus Tria3
    on mouse chromosome 17. Immunogenetics, 1999, roč. 49, (3), s.235-237. [pŧvodní s IF]. IF:2,899/99
 73.  KOSAŘOVÁ, M.; HAVELKOVÁ, H.; KRULOVÁ, M.; DEMANT, P.; LIPOLDOVÁ, M.: The production of two Th2 cytokines, interleukin-4 and interleukin-
    10, is controlled independently by locus Cypr1 and by loci Cypr2 and Cypr3, respectively. Immunogenetics, 1999, roč. 49, (2), s.134-141. [pŧvodní s IF].
    IF:2,899/99
 74.  NOUZA, K.; MADAR, J.; NOVÁKOVÁ, D.: Imunoendokrinologie muţského a ţenského pohlavniho systému. (Immunoendocrinology of the male and
    female reproductive systemes).In: Nouza, M.; Nouza, K.: Imunologie 98. Praha, Galén 1999, S. 177-183.Číslo VZ: MSM 111200001. [autor kapitoly,
    monografie].
 75.  NOVÁKOVÁ, D.: Předčasné ovariální vyhasnutí a jeho vztah k autoimunitním chorobám. (Premature ovarian failure and ther relationship to autoimmune
    disorders).In: Nouza, M.; Nouza, K.: Imunologie 98. Praha, Galén 1999, S. 184-187.Číslo VZ: MSM 111200001. [autor kapitoly, monografie].
 76.  ŠNAJDEROVÁ, M.; MARTÍNEK, J.; HOŘEJŠÍ, J.; NOVÁKOVÁ, D.; LEBL, J.; KOLOUŠKOVÁ, S.: Premenarchal and postmenarchal girls with insulin-
    dependent diabetes mellitus: Ovarian and other organ-specific autoantibodies, menstrual cycle. Journal of Pediatric & Adolescent Gynecology, 1999,
    roč. 12, (4), s. 209-214. Číslo VZ: MSM 111200001, [pŧvodní].
 77.  HAVELKOVÁ, H.; BADALOVÁ, J.; DEMANT, P.; LIPOLDOVÁ, M.: A new type of genetic regulation of allogeneic response. A novel locus on mouse
    chromosome 4, Alan2 controls MLC reactivity to three different alloantigens: C57BL/10, BALB/c and CBA. Genes and Immunity, 2000, roč. 1, (8),
    s.483-487. [pŧvodní s IF]. IF:3,222/00
 78.  HOLÁŇ, V.; HAVELKOVÁ, H.; KRULOVÁ, M.; DEMANT, P.; LIPOLDOVÁ, M.: A novel alloreactivity-controlling locus, Alan1, mapped to mouse
    chromosome 17. Immunogenetics, 2000, roč. 51, (8-9), s.755-757. [pŧvodní s IF]. IF:2,142/00
 79.  HOŘEJŠÍ, J.; MARTÍNEK, J.; NOVÁKOVÁ, D.; MADAR, J.; BRANDEJSKÁ, M.: Autoimmune antiovarian antibodies and their consequence to sucess in
    IVF-ET program. Annals of the New York Academy of Science, 2000, roč. 900, s.351-356. [pŧvodní s IF]. IF:1,381/00
 80.  LIPOLDOVÁ, M.; SVOBODOVÁ, M.; KRULOVÁ, M.; HAVELKOVÁ, H.; BADALOVÁ, J.; NOHÝNKOVÁ, E.; HOLÁŇ, V.; HART, A.A.M.; VOLF, P.;
    DEMANT, P.: Susceptibility to Leishmania major infection in mice: multiple loci and heterogeneity of immunopathological phenotypes. Genes and
    Immunity, 2000, roč. 1, (3), s.200-206. [pŧvodní s IF]. IF:3,222/00
 81.  NOVÁKOVÁ, D.: Předčasné ovariální vyhasnutí-autoimunitní endokrinní onemocnění. (Premature Ovarian Failure-Autoimmune Endocrine Disease).
    Alergie, 2000, roč. 2, (2), s.99-101. [přehledový].

12130 - CBO, oddělení histologie a embryologie (80)
                           (bývalý ústav histologie a embryologie)
 1. DOSTÁL, M.; HORKÁ, I.; TŦMA, O.; SOUKUPOVÁ, D.: Indirect Maternal Effects of Oxacillin Administered to Pregnant Mice on the Postnatal Immune
   Response of the Offspring. Functional and Developmental Morphology, 1994, roč. 4, (2), s. 67-75. [pŧvodní].
 2. DOSTÁL, M.; SOUKUPOVÁ, D.; HORKÁ, I.: Treatment of Pregnant Mice with Antibiotics Modulates the Humoral Immune Response of the Offspring.
   Role of Prenatal and Postnatal Factors. International Journal of Immunopharmacology, 1994, roč. 16, (12), s. 1035-42. [pŧvodní s IF]. IF: 1,170/94
 3. JANOUTOVÁ, J.; LIKOVSKÝ, Z.: The Effect of Actinomycin D on the Megacaryocytic Line in Rat. Functional and Developmental Morphology, 1994,
   roč. 4, (2), s. 63-65. [pŧvodní].
 4. JELÍNEK, R.; MARHAN, O.: Validation of the Chick Embryotoxicity Screening Test (CHEST). A Comparative Study. Functional and Developmental
   Morphology, 1994, roč. 4, (4), s. 317-323. [pŧvodní].
 5. JELÍNEK, R.; ŠERÁK, L. : Respiratory Activity of the Early Chick Embryo. 36th Conf. Czech. and Slovak, Anat. Soc. Hradec Králové 1994. Functional
   and Developmental Morphology, 1994, roč. 4, s. 169-170. [přehledový].
 6. KUBÍNOVÁ, L.; ZEMANOVÁ, Z.: Stereological Analysis of Tubular Cells in Normal and Dilated Chick Mesonephric Nephrons. Acta Stereologica, 1994,
   roč. 13, s. 95-100. [pŧvodní].
 7. LIKOVSKÝ ZBYNĚK; PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.: Development of Nucleolar Apparatus in the Chick Primitive Erythroid Cells. Anatomy and
   Embryology, 1994, roč. 189, (6), s. 539-544. [pŧvodní s IF]. IF: 1,748/94
 8. LIKOVSKÝ, Z.; PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.: RNA Synthesis Proerythroblasts and Hepatocytes after Cyclosporin a Administration in Chick Embryo.
  Functional and Developmental Morphology, 1994, roč. 4, (2), s. 77-81. [pŧvodní].
 9. PETERKA, M.; LIKOVSKÝ, Z.; PETERKOVÁ, R.: The Effect of Cyclosporin a on the Proliferating Chick Embryo Erythroblasts. Physiological Research,
  1994, roč. 43, (4), s. 223-228. [pŧvodní s IF]. IF: 0,318/94
10. PETERKA, M.; MILER, I.; JELÍNEK, R.: Teratogenic Effect of Bilirubin - a Study Using CHEST. Functional and Developmental Morphology, 1994,
  roč. 4, (1), s. 29-32. [pŧvodní].
11. PETERKA, M.; SARIN, S.; ROEDER, E.; WIEDENFELD, H.; HALAŠKOVÁ, M.: Differing Embryotoxic Effects of Senecionine and Senecionine-N-oxide
  on the Chick Embryo. Functional and Developmental Morphology, 1994, roč. 4, (4), s. 89-92. [pŧvodní].
12. PETERKA, M.; TVRDEK, M.; LIKOVSKÝ, Z.: Maternal Hyperthermis and Infection as One of Possible Causes of Orofacial Clefts. Acta Chirurgiae
  Plasticae, 1994, roč. 36, (4), s. 114-118. Číslo grantu: IGA 1054, [pŧvodní].
13. VESELÁ, D.; VESELÝ, D.; JELÍNEK, R.: Embryotoxicity in Chick Embryo of Thalidomine Hydrolysis Products Following Metabolic Activation by Rat Liver
  Homogenate. Functional and Developmental Morphology, 1994, roč. 4, (4), s. 313-316. [pŧvodní].
14. ZEMANOVÁ, Z.; GOSSRAU, R.: Light Microscopic Visualization of Transport ATpase in the Chick Organs Using Catalytic Histochemistry. Acta
  Histochemica, 1994, roč. 96, (3), s. 325-334. [pŧvodní s IF]. IF: 0,472/94
15. ZEMANOVÁ, Z.; GOSSRAU, R.: Peptidases in Developing Chick Organs. Symp. Progress Basic Appl. Diagn. Histochem., Brno 1994. Histochemical
  Journal, 1994, roč. 26, (11), s. 870. [abstrakt s IF]. IF: 1,524/94
16. ZEMANOVÁ, Z.; MAŇÁKOVÁ, E.; MRÁZKOVÁ, O.; GOSSRAU, R.: Diferenciace krevního řečiště v orgánech kuřecího zárodku detegovaná
  histochemickým prŧkazem enzymŧ. 36th Conf. Czech. and Slovak, Anat. Soc. Hradec Králové 1994. Functional and Developmental Morphology,
  1994, roč. 4, s. 309-310. [abstrakt].
17. ZEMANOVÁ, Z.; PÁCHA, J.: Corticosteroids and Regulation of K+-NPPase in Rat Intestinal and Renal Epithelia During Development. Cell Biology
  International, 1994, roč. 18, s. 396. [abstrakt s IF]. IF: 1,042/94
18. ZEMANOVÁ, Z.; PÁCHA, J.; GOSSRAU, R.: Comparison of the Effect of Corticosteroids on K+ - NPPase Activity in Na+ Transporting Renal and
  Intestinal Epithelia. Functional and Developmental Morphology, 1994, roč. 4, (4), s. 311-312. [pŧvodní].
19. ZEMANOVÁ, Z.; UJEC, E.: Potential Changes in Embryonic Nephrons of the Chick in Relation to the Histochemically Detected Sodium Pump. Fysiolog.
  dny, Praha 1994. Physiological Research, 1994, roč. 43, s. 24. [abstrakt s IF]. IF: 0,318/94
20. BROWN, N.A.; SPIELMANN, H.; BECHTER, R.; FLINT, O.P.; FREEMAN. S.J.; JELÍNEK, R. a kol.: Screening Chemicals for Reproductive Toxicity: The
  Current Alternatives . ATLA, 1995, roč. 23, s. 868-882. [ostatní].
21. BUCKIOVÁ, D.; JANOUTOVÁ, J.; KOPPOVÁ, I.; ZEMANOVÁ, Z.; BROWN, N.A.; JELÍNEK, R.: Quercetin Inhibits the Hypertemia-Induced Growth of the
  Chick Embryo. Teratology, 1995, roč. 51, s. 21 A. [abstrakt s IF]. IF: 1,441/95
22. BUCKIOVÁ, D.; JELÍNEK, R.: Heat Shock Proteins and Teratogenesis. Reproductive Toxicology, 1995, roč. 9, (6), s. 501-511. Číslo grantu:
  GA304/94/1716, [přehledový s IF]. IF: 1,194/95
23. DOSTÁL, M.; BENEŠOVÁ, O.; TEJKALOVÁ, H.; SOUKUPOVÁ, D.: Immune Response of Adult Rate is Altered by Administration of Diazepam in the
  First Postnatal Week. Reproductive Toxicology, 1995, roč. 9, (2), s. 115-121. [pŧvodní s IF]. IF: 1,194/95
24. DOSTÁL, M.; DEJMEK, J.; STEERENBERG, P.A.; VAN LOVEREN, H.; ŠRAM, R.J.: Lymphocyte Subsets in Maternal and Cord Blood as Markers of
  Environmental Effects. Netherl Epidemiology, 1995, roč. 6, s. S81. [abstrakt].
25. JANOUTOVÁ, J.; LIKOVSKÝ, Z.: Nucleoli and Argyrophil Nucleolus Organizer Regions (AgNORs) of Cells of the Megakaryotic Line in the Rat.
  Physiological Research, 1995, roč. 44, (3), s. 193-196. [pŧvodní s IF]. IF: 0,588/95
26. JÍROVÁ, D.; ŠPERLINGOVÁ, I.; HALAŠKOVÁ, M.; BENDOVÁ, H.; DABROWSKÁ, L.: Tetrachlormetan - účinek na morfologii a funkci imunitního
  systému myší při akutní a chronické expozici . (Tetrachlormethane - its effect on morphology and function of immune system of mice in acute and chronic
  exposure). Hygiena, 1995, roč. 40, (2), s. 67-74. [pŧvodní].
27. LIKOVSKÝ, Z.; SMETANA, K.: Asymmetric Mitoses Revelaed by AgNORs in Developing Rat Blood Cells. Life Sciences, 1995, roč. 56, (10), s. 729-734.
  [pŧvodní s IF]. IF: 2,345/95
28. PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; LIKOVSKÝ, Z.; TVRDEK, M.; FÁRA, M.: Incidence of Orofacial Clefts in Bohemia (Czech Republic) in 1964 - 1992.
  Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (4), s. 122-126. [přehledový].
29. PETERKOVÁ, R.; PETERKA, M.; VONESCH, J.L.; RUCH, J.V.: The Adult Upper Jaw Tooth Formula in Mouse Results from Reduction of the Embryotic
  Dental Pattern. International Journal Connect Tissue Res, 1995, roč. 32, (1-4), s. 77. [abstrakt].
30. PETERKOVÁ, R.; PETERKA, M.; VONESCH, J.L.; RUCH, J.V.: Contribution of 3-D Computer Assisted Reconstructions to Study of the Initial Steps of
  Mouse Ontogenesis. International Journal of Developmental Biology, 1995, roč. 39, (1), s. 239-247. [pŧvodní s IF]. IF: 1,356/95
31. TITLBACH, M.; DOSTÁL, M.; HALAŠKOVÁ, M.; JANOUTOVÁ, J.; JELÍNEK, R.; MAŇÁKOVÁ, E.; PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; SEICHERTOVÁ, A.;
  ZEMANOVÁ, Z.: Přehled histologie a embryologie. [super text - skripta].Praha,1995.
32. TUREČKOVÁ, J.; SAHLBERG, C.; ABERG, T.; RUCH, J.V.; THESLEFF, I.; PETERKOVÁ, R.: Comparsion of Expression of the msx-1, msx-2, BMP-2
  and BMP-4 in the Mouse Upper Diastemal and Molar Tooth Primordia. International Journal of Developmental Biology, 1995, roč. 39, (3), s. 459-468.
  [pŧvodní s IF]. IF: 1,356/95
33. VESELÝ, D.; VESELÁ, D.; JELÍNEK, R.: Penicillium Aurantiogriseum Diercks Produces Chaetoglobosin A Toxic to Embryonic Chickens.
  Mycopathologia, 1995, roč. 132, s. 31-33. Číslo grantu: GA304/94/0187, [pŧvodní s IF]. IF: 0,510/95
34. ZEMANOVÁ, Z.; UJEC, E.: The Development of Solute Transport in Embryonic Nephrons. Physiological Research, 1995, roč. 44, s. 18P. [abstrakt s
  IF]. IF: 0,588/95
35. HOLUB, M.; SEICHERTOVÁ, A.: Ultrastructural Aspects of Thymic Dysgenesis in Nude Mice. In: Arnold, W.; Köpf-Maier, P.; Micheel, S.:
  Immunodeficient Animals: Model for Cancer Research. Basel, Karger 1996, S. 19-22. [kapitola].
36. JANOUTOVÁ, J.; BUCKIOVÁ, D.; JELÍNEK, R.: Interaction between quercetin and heat shock. A preliminary study on the chick embryo. Folia
  Biologica, 1996, roč. 42, (5), s. 231-234. Číslo grantu: GAČR 304/94/1716, [pŧvodní s IF]. IF: 0,500/96
37. JELÍNEK, R.: The borderland of teratology and developmental psychology. International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and
  Medicine, 1996, roč. 8, (Suppl.), s. 47-51. [pŧvodní].
38. JELÍNEK, R.; DOSTÁL, M.; PETERKA, M.: Základy vývojové toxikologie a embryologie . Ostrava, Vysoká škola báňská 1996, 69 s. [učebnice VŠ].
39. JELÍNEK, R.; KOTĚŠOVEC, F.; ŠRÁM, R.: PROGRAM TEPLICE. Vliv znečištění ţivotního prostředí na zdravotní stav populace. (Teplice Program.
  Influence of environmental pollution on population health condition). Praha, Český ekologický ústav 1996, 64 s. Číslo grantu: ZZ/340/1/97, [editor
  sborníku, sborník].
40. JELÍNEK, R.; STEJSKAL, D.; DOSTÁL, M.: Současná teratologie a informační sluţby. Medicína, 1996, roč. 3, (9), s. 6. [ostatní].
41.  JÍROVÁ, D.; ŠPERLINGOVÁ, I.; HALAŠKOVÁ, M.; BENDOVÁ, H.; DABROWSKÁ, L.: Immunotoxic effects of carbon tetrachloride - the effect an
   morphology and function of the immune system in mice. Central European Journal of Public Health, 1996, roč. 4, (1), s. 16-20. [pŧvodní].
42.  LESOT, H.; VONESCH, J.L.; PETERKA, M.; TUREČKOVÁ, J.; PETERKOVÁ, R.; RUCH, J.V.: Mouse molar morphogenesis revisited by three
   dimensional reconstruction. II. Spatial distribution of mitoses and apoptosis in cap to bell stages first and second upper molar teath. International
   Journal of Developmental Biology, 1996, roč. 40, (7), s. 1017-1031. [pŧvodní s IF]. IF: 1,702/96
43.  PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; HALAŠKOVÁ, M.; TVRDEK, M.; FÁRA, M.; LIKOVSKÝ, Z.: Sex differences in the incidence of orofacial clefts and the
   question of primary prevention in families with genetic risk. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (2), s. 57-60. [pŧvodní].
44.  PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; LIKOVSKÝ, Z.: Teratogenic and lethal effects of long-term hyperthermia and hypothermia in the chick embryo.
   Reproductive Toxicology, 1996, roč. 10, (4), s. 327-332. [pŧvodní s IF]. IF: 1,157/96
45.  PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; LIKOVSKÝ, Z.: Timing of exchange of the upper deciduous and permanent teath in boys with thres types of orofacial
   clefts. Cleft Palate-Craniofacial Journal, 1996, roč. 33, (4), s. 318-323. [pŧvodní s IF]. IF: 0,579/96
46.  PETERKA, M.; TUČEK, M.; VESELÝ, D.: Embryotoxicity of nine seed mordant on the chick embryo - Method CHEST. Acta Veterinarica Brno, 1996,
   roč. 65, (7), s. 213-217. [pŧvodní s IF]. IF: 0,120/96
47.  PETERKOVÁ, R.; LESOT, H.; VONESCH, J.L.; PETERKA, M.; RUCH, J.V.: Mouse molar morphogenesis revisited by three dimensional reconstruction.
   I) Analysis of initial stages of the first upper molar development revealed two treatment transient buds. International Journal of Developmental
   Biology, 1996, roč. 40, (5), s. 1009-1016. [pŧvodní s IF]. IF: 1,702/96
48.  TUREČKOVÁ, J.; LESOT, H.; VONESCH, J.L.; PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; RUCH, J.V.: Apoptosis is involved in disappearence of the diastemal
   dental primordia in mouse embryo. International Journal of Developmental Biology, 1996, roč. 40, (2), s. 483-489. [pŧvodní s IF]. IF: 1,702/96
49.  ZEMAN, M.; NOVÁKOVÁ, P.: Immunoteratogenesic - a new field of investigation. International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and
   Medicine, 1996, roč. 8, (Suppl.), s. 63-66. Číslo grantu: FRVŠ 0480/96, [pŧvodní].
50.  ZEMANOVÁ, Z.; PÁCHA, J.: Corticosteroid induction of renal and intestinal K+ - dependent p-nitrophenylphosphatase in young and adult rats.
   Histochemical Journal, 1996, roč. 28, (9), s. 625-634. Číslo grantu: GAČR 304/95/0626, [pŧvodní s IF]. IF: 1,561/96
51.  HERINGOVÁ, L.: Transformace projevŧ embryotoxicity v populaci zárodkŧ.Praha, 3. LF UK 1997. 63 s. [kandidátská práce (CSc.)].
52.  JELÍNEK, R.: Základy histologie. Praha, H+H 1997, 502 s. [učebnice VŠ - překlad].
53.  VELICKÝ, J.; TITLBACH, M.; DUŠKOVÁ, J.; VOBECKÝ, M.; ŠTRBÁK, V.; RAŠKA, I.: Potassium Bromide and the Thyroid Gland of the Rat: Morphology
   and Immunohistochemistry, RIA and INAA Analysis. Annals of Anatomy, 1997, roč. 179, (5), s. 421-431. Číslo grantu: GAČR 311/94/0810, [pŧvodní s
   IF]. IF: 0,689/97
54.  VELICKÝ, J.; TITLBACH, M.; LOJDA, Z.; JELÍNEK, F.; VOBECKÝ, M.; RAŠKA, I.: Expression od Proliferating Cell Nuclear Antigen in the Thyroid Gland
   after Exposure to Bromide. Acta Histochemica, 1997, roč. 99, (4), s. 391-399. Číslo grantu: GAČR 311/94/0810, [pŧvodní s IF]. IF: 0,750/97
55.  VESELÝ, D.; VESELÁ, D.; JELÍNEK, R.: The Bioavalability of Substances Administtered to Chick Embryos: The Maximum Effective Route of
   Administration. Alternative Techniques of Laboratory Animals, 1997, roč. 25, (6), s. 655-665. Číslo grantu: GAČR 304/94/0187, [pŧvodní].
56.  BUCKIOVÁ, D.; KUBÍNOVÁ, L.; SOUKUP, A.; JELÍNEK, R.; BROWN, N.: Hyperthermia in the Chick Embryo: HSP and Possible Mechanisms of
   Developmental Defects. International Journal of Developmental Biology, 1998, roč. 42, (5), s. 737-740. Číslo grantu: GAČR 304/96/0909, [pŧvodní s
   IF]. IF: 1,559/98
57.  ČERNÁ, M.; JELÍNEK, R.; JANOUTOVÁ, J.; KOTĚŠOVEC, F.; BENEŠ, I.; LEIXNER, M.: Risk assessment of the common air polutans in Teplice, Czech
   Republic. Toxicology Letters, 1998, roč. 96, (S), s. 203-208. Číslo grantu: VaV/340/1/97, [pŧvodní s IF]. IF: 1,303/98
58.  HERINGOVÁ, L.; DOSTÁL, M.; JELÍNEK, R.: Cell Cycle Alterations within Chick Embryonic Anlagen after Cyclophosphamide Treatment.
   Teratogenesis, Carcinogenesis, and Mutagenesis, 1998, roč. 18, (2), s. 63-72. Číslo grantu: GAČR 304/98/P296, [pŧvodní s IF]. IF: 0,607/98
59.  HERINGOVÁ, L.; JELÍNEK, R.: A Dose-Dependent Transformation of Embryotoxicity Manifestations in the Population of Chick Embryos. Folia
   Biologica, 1998, roč. 44, (1), s. 53-58. Číslo grantu: FRVŠ 0479/96, [pŧvodní s IF]. IF: 0,632/98
60.  JELÍNEK, R.: Experience of the First Year Working. ENTIS Newsletter, 1998, (February), s. 5-6. Číslo grantu: IGA 3250, [přehledový].
61.  SEICHERT, V.; SEICHERTOVÁ, A.: Development of Thorax in Chick Embryos with the Experimentally Produced Thoracic Ectopia Cordia. Acta
   Societatis Zoologicae Bohemicae , 1998, roč. 62, s. 353-362. [pŧvodní].
62.  STEJSKAL, D.; JELÍNEK, R.; DOSTÁL, M.: Klinicko-teratologické konzultace a Teratologické informační sluţby. (Clinical-Teratological Counselling and
   Teratological Information Service). Česká gynekologie, 1998, roč. 63, (1), s. 19-22. Číslo grantu: IGA 3250, [pŧvodní].
63.  BENEŠ, I.; ČERNÁ, M.; JANOUTOVÁ, J.; KOTĚŠOVEC, F.; LEIXNER, M.; JELÍNEK, R.: Těkavé organické látky v ovzduší nepředstavují zatím pro
   obyvatele Teplic významné zdravotní riziko. (Volatile organic compounds in the atmosphere are recently no major health risk for the population of
   Teplice). Hygiena, 1999, roč. 44, (3), s. 144-147. Číslo grantu: ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [pŧvodní].
64.  BENEŠ, I.; KOTĚŠOVEC, F.; SKORKOVSKÝ, J.; ČERNÁ, M.; JELÍNEK, R.: Dosavadní výsledky hodnocení rizika znečištěného ovzduší v Teplicích.
   (Toxicity of the ambient air in Teplice Recent findings of the risk assessment procedure). Ochrana ovzduší, 1999, roč. 5, (6), s. 11-12. Číslo grantu:
   ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [pŧvodní].
65.  BINKOVÁ, B.; ŠRÁM, R.J.; VESELÝ, D.; VESELÁ, D.; JELÍNEK, R.: Genotoxicita a embryotoxicita organických látek adsorbovaných na aerosolové
   částice v ovzduší porovnání dvou lokalit a sezón. (Genotoxicity and embryotoxicity of organic compounds adsorbed to air particles comparison of two
   localities and seasons). Ochrana ovzduší, 1999, roč. 5, (6), s. 17-21. Číslo grantu: ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [pŧvodní].
66.  BINKOVÁ, B.; VESELÝ, D.; VESELÁ, D.; JELÍNEK, R.; ŠRÁM, R.J.: Genotoxicity and embryotoxicity of urban air particulate matter collected during
   winter and summer period in two different districts of the Czech Republic. Mutation Research Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis,
   1999, roč. 440, (1), s. 45-58. Číslo grantu: ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [pŧvodní s IF]. IF: 2,107/99
67.  ČERNÁ, M.; BENEŠ, I.; KOTĚŠOVEC, F.; SKORKOVSKÝ, J.; HERINGOVÁ, L.; JELÍNEK, R.: Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší Teplic a
   zdravotní riziko obyvatelstva. (Polycyclic aromatic hydrocarbons in the Teplice Atmosphere and health risks of the population). Hygiena, 1999, roč. 44,
   (Suppl. 2), s. 9-15. Číslo grantu: ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [pŧvodní].
68.  HALAŠKOVÁ, M.; ČECH, P.: Zmapování ultrastruktury chrupavky kolenního kloubu a zhodnocení jejích změn po tlakové zátěţi. (Topographical
   description of the knee articular cartilage structure and analysis of its changes after load pressure).In: Zborník abstraktov. Bratislava, Slov. anat. spol.
   1999, S. 12.Konference: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. Číslo VZ: MSM
   111200003. [autor abstrakta, sborník].
69.  HERINGOVÁ, L.; DOSTÁL, M.; JELÍNEK, R.: Buněčný cyklus jako marker projevŧ embryotoxicity v populaci kuřecích zárodkŧ. (Cell cycle as a marker of
   embryotoxicity manifestations in the population of chick embryos).In: Zborník abstraktov. Bratislava, Slov. anat. spol. 1999, S. 14-15.Konference: 38.
   Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. Číslo grantu: GA304/98/P296, [autor
   abstrakta, sborník].
 70.  JANOUTOVÁ, J.: Satelitní nukleoly megakaryocytární řady potkana. (Satelite nucleoli in the megakaryocytic lineage of rats).In: Zborník abstraktov.
    Bratislava, Slov. anat. spol. 1999, S. 22.Konference: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-
    18. 9. 1999. [autor abstrakta, sborník].
 71.  KOVANDA, J.; ČECH, P.; KRAVARČÍK, J.; SEICHERTOVÁ, A.; STINGL, J.: Relationship between the morphology and mechanical stiffness of selectedd
    human organs. In: Abstract Book of 5th Congr. Europ.Assoc.Clin.Anat. Constanta, Eur. Assoc.Clin.Anat. 1999, S. 120.Konference: 5th Congr.
    Europ.Assoc.Clin.Anat. 3.-5.6.1999, Constanta Rumunsko. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor abstrakta, sborník].
 72.  MAŇÁKOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, Z.: Dynamika přesunŧ intraamniálně podaného značeného histonu ve tkáních kuřecího zárodku. (Dynamics of
    intraamniotically administered biotin labeled histone into the chick embryonic tissues).In: Zborník abstraktov. Bratislava, Slov. anat. spol. 1999, S. 53-
    54.Konference: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. Číslo grantu:
    GA304/98/0604, [autor abstrakta, sborník].
 73.  MAŇÁKOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, Z.: Expression of adhesive molecules in the normal and histone treated chick amnion. In: Progress in Basic, Applied and
    Diagnostic Histochemistry. České Budějovice, Histol. spol. 1999, S.11.Konference: Symposium s mezinárodní účastí: Progress in Basic, Applied and
    Diagnostic Histochemistry. České Budějovice 8. 9. 9. 1999. Číslo grantu: GA304/98/0604, [autor abstrakta, sborník].
 74.  NOVÁKOVÁ, P.; ZEMAN, M.: Progesterone inhibits embryotoxic effect the complement system. Neuroendocrinology Letters, 1999, roč. 20, (1), s.
    105-108. Číslo grantu: FRVŠ 1365/97, [pŧvodní].
 75.  SEICHERT, V.; SEICHERTOVÁ, A.; JELÍNEK, R.: Změny vývoje hrudníku kuřecího zárodku vyvolané lokální aplikací kolchicinu. (The changes of
    development of thorax in chick embryos induced by the locally).In: Zborník abstraktov. Bratislava, Slov. anat. spol. 1999, S. 86-87.Konference: 38. Zjazd
    Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. [autor abstrakta, sborník].
 76.  STINGL, J.; ČECH, P.; KOVANDA, J.; KOVANDOVÁ, H.; KRAVARČÍK, J.; SEICHERTOVÁ, A.; VOLÁK, V.: Morphological, mathematical and
    biomechanical aspects of traffic injuries. In: Zborník abstraktov. Bratislava, Slov. anat. spol. 1999, S. 90-91.Konference: 38. Zjazd Slovenskej
    anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor abstrakta, sborník].
 77.  ZEMANOVÁ, Z.; MAŇÁKOVÁ, E.: Exprese adhesivních molekul v normálních a cysticky dilatovaných mesonefros. (Expression of the adhesive
    molecules in normal and cystically dilated mesonephros).In: Zborník abstraktov. Bratislava, Slov. anat. spol. 1999, S. 100-101.Konference: 38. Zjazd
    Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. Číslo grantu: GA304/98/0604, [autor abstrakta,
    sborník].
 78.  ZEMANOVÁ, Z.; MAŇÁKOVÁ, E.; JIRSOVÁ, Z.; UJEC, E.; KRŦŠEK, J.; MURPHY, M.J.: Functional and structural characteristics of cystically dilated
    embryonic nephrons. Physiological Research, 1999, roč. 48, (Suppl. 1), s. S142-S142. Číslo grantu: GA304/98/0604, [abstrakt s IF]. IF: 0,521/99
 79.  HALAŠKOVÁ, M.; SEICHERTOVÁ, A.; ČECH, P.; STANĚK, Z.: Chrupavka kolenního kloubu v obraze polarizačního světelného a transmisního
    elektronového mikroskopu. (Knee Joint Cartilage in Polarization Optical and Transmission Electron Microscopes). Česká revmatologie, 2000, roč. 8,
    (4), s.127-132. Číslo VZ: MSM 111200003, [pŧvodní].
 80.  SEICHERT, V.; HERINGOVÁ, L.; SEICHERTOVÁ, A.; JELÍNEK, R.: Development of the Ectopia Cordis Induced by Hydrocortisone Administration. Folia
    Biologica, 2000, roč. 46, (1), s.49-56. Číslo VZ: MSM 111200001, [pŧvodní s IF]. IF:0,351/00

12160 – CBO, oddělení lékařské chemie a biochemie (29)
                         (bývalý ústav lékařské chemie a toxikologie)
 1. BARDODĚJ, Z.; MALOŇOVÁ, H.; NĚMEČEK, R.; URBAN, J.: Bestimmung von Merkapturaten zur Abschätzung der Belastung durch potentiell
   krebserzeugende Substanzen . In: Schmabl, F.W.; Drysch, K.: Probleme der Beanspruchung des Menschen in der moderne Arbeitswelt. Heidelberg, Dr.
   Curt Haefner Verlag 1993, S. 81-89. [autor statě, sborník].
 2. FUOCO, R.; COLOMBINI, M.P.; SAMCOVÁ, E.: Individual Determination of Ortho and Non Ortho Substituted Polychlorobiophenyls (PCBs) in Sediments
   by High Performance Liquid Chromatographic Pre-separation and Gas Chromatography. Chromatographia, 1993, roč. 37, s. 1-6. [pŧvodní s IF]. IF:
   1,601/93
 3. SAMCOVÁ, E.: Stanovení kyseliny trifluoroctové v moči po expozici halotanu u lidí. Pracovní lékařství, 1993, roč. 45, (5), s. 204-207. [pŧvodní].
 4. SAMCOVÁ, E.: Chemické přeměny a rizika vinylchloridu v lidském organizmu. (Chemical Transformation and Risks of Vinylchloride in Human Body).
   Chemické listy, 1994, roč. 88, (11), s. 723-728. [pŧvodní s IF]. IF: 0,220/94
 5. SAMEC, Z.; TROJÁNEK, A.; SAMCOVÁ, E.: Evaluation of Ion Transport Parameters in a Nafion Membrane from Ion-Exchange Measurements. Journal
   of Physical Chemistry, 1994, roč. 98, s. 6352-6358. [pŧvodní s IF]. IF: 3,242/94
 6. SAMCOVÁ, E.: Pouţití iontově separačních metod elektroanalýzy v toxikologii .Praha, 3. lékařská fakulta UK 1995. 109 s. [habilitační spis (doc.)].
 7. SAMCOVÁ, E.: Stanovení kyseliny thiodiglykolové v moči lidí po expozici vinylchloridu. (Assessment of thiodiglycolic acid in urine of humans exposed to
   vinylchloride). Pracovní lékařství, 1995, roč. 47, (2), s. 58-63. [pŧvodní].
 8. SAMCOVÁ, E.; ROTH, Z.: Vylučování kyseliny thiodiglykolové v močí po expozici vinylchloridu. (Excretion of thiodiglycolic acid in urine of humans
   exposed to vinylchloride). Pracovní lékařství, 1995, roč. 47, (2), s. 64-67. [pŧvodní].
 9. SAMEC, Z.; TROJÁNEK, A.; SAMCOVÁ, E.: A four-electrode Microcell for Electrochemical Measurements at the Interface between Two Immiscible
   Electrolyte Solutions. Journal of Electroanalytical Chemistry, 1995, roč. 386, s. 225-228. [pŧvodní s IF]. IF: 1,735/95
 10. SAMEC, Z.; TROJÁNEK, A.; SAMCOVÁ, E.: Ion and Pore Fluid Transport Properties of Nafion Membrane Separating Two Electrolyte Solutions. Part.II.
   Kinetics of the Ru (2,2-bipyridine)2/3 Ion Transfer. Journal of Electroanalytical Chemistry, 1995, roč. 388, s. 25-34. [pŧvodní s IF]. IF: 1,735/95
 11. SAMEC, Z.; TROJÁNEK, A.; SAMCOVÁ, E.: Ion and Pore Fluid Transport Properties of Nafion Membrane Separating Two Electrolyte Solutions. Part.I.
   Kinetics of the Proton and Alkalit Metal Catiom Transport. Journal of Electroanalytical Chemistry, 1995, roč. 389, s. 1-11. [pŧvodní s IF]. IF: 1,735/95
 12. URBAN, J.: Lékařská chemie. Praha, 3. LF UK 1995, 166 s. [učebnice VŠ].
 13. SAMEC, Z.; LANGMAIER, J.; TROJÁNEK, A.; SAMCOVÁ, E.; MÁLEK, J.: Transfer of Protonated Anesthetics across the Water/o-Nitrophenyl Octyl
   Ether Interface: Effect of the Ion Structure on the Transfer and Pharmacological Activity. Analytical Sciences, 1997, roč. 14, (12), s. 35-41. [pŧvodní s
   IF]. IF: 0,892/97
 14. SAMEC, Z.; TROJÁNEK, A.; LANGMAIER, J.; SAMCOVÁ, E.: Diffusion Coefficients of Alkali Metal Cations in Nafion from Ion - Exchange
   Measurements. Journal of Electrochemical Society, 1997, roč. 144, (12), s. 4236-4242. [pŧvodní s IF]. IF: 1,994/97
 15. SAMEC, Z.; TROJÁNEK, A.; LANGMAIER, J.; SAMCOVÁ, E.: Polarization and Ion-Exchange Measurements at a Nafion Membrane / Electrolyte
   Interface: Role of the Pore Fluid Flow . In: Electrochemical Society Proceedings, volume 97 - 19. USA, The Electrochemical Society 1997, S. 625-636.
   [kapitola].
 16. ANDĚL, M.; KRAML, P.; SAMCOVÁ, E.: Ketogeneze. (Ketogenesis). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (3), s. 113-
    118. Číslo grantu: IGA 5048, [pŧvodní].
 17.  KLEMENS, K.; LORKOWSKI, G.; PETERSEN, G.; SAMCOVÁ, E.; SCHAFFLER, K.: Bioavailability of Escin after Administration of Two Oral
    Formulations Containing Aesculus Extract. Arzneimittel-Forschung Drug Research, 1998, roč. 48, (8), s. 822-825. [pŧvodní s IF]. IF: 0,568/98
 18.  SAMEC, Z.; LANGMAIER, J.; TROJÁNEK, A.; SAMCOVÁ, E.; MÁLEK, J.: Transfer of Protonated Anesthetics across the Water/o-Nitrophenyl Octyl
    Ether Interface: Effect of the Ion Structure on the Transfer Kinetics and Pharmacological Activity . Analytical Sciences, 1998, roč. 14, (1), s. 35-41.
    Číslo grantu: IGA 4398, [pŧvodní s IF]. IF: 0,880/98
 19.  DLOUHÝ, P.; MARHOL, P.: Přehled sloţení mastných kyselin v rostlinných tucích a olejích. (Review of the Content of Fatty Acids in Fats and Oils from
    Vegetable Sources). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (4), s. 211-217. Číslo VZ: MSM 111200001, [přehledový].
 20.  PATOČKOVÁ, J.; TŦMOVÁ, E.; KRŠIAK, M.; MARHOL, P.: Základní parametry oxidativního stresu v mozkové tkáni na modelu akutní hypoglykemie u
    laboratorních myší. (Basic paramenters of oxidative stress in the brain tissue on the model of acute hypoglycemia in mice). Československá fyziologie,
    1999, roč. 48, (4), s. 158. Konference: 49. farmakologické dny, 8.-10. 9. 1999 Bratislava. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: NB4672, [abstrakt].
 21.  SAMCOVÁ, E.; KVASNICOVÁ, V.; URBAN, J.; JELÍNEK, I.; COUFAL, P.: Determination of thiodiglycolic acid in urine by capillary electrophoresis.
    Journal of Chromatography A, 1999, roč. 847, (1/2), s. 135-139. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4398, [pŧvodní s IF]. IF: 2,520/99
 22.  DLOUHÝ, P.; MARHOL, P.: Přehled sloţení mastných kyselin v tucích a olejích ţivočišného pŧvodu. (Review of the Content of Fatty Acids in Fats and
    Oils from Animal Sources). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (2), s.130-135. Číslo VZ: MSM 111200001,
    [přehledový].
 23.  MARHOL, P.: Izoprostany: specifické, biologicky aktivní látky jako index endogenní lipoperoxidace. (The Isoprostanes: Unique Bioactive Compounds as
    an Index of Endogenous Lipid Peroxidation). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (1), s.19-25. Číslo VZ: MSM
    111200001, Číslo grantu: IZ3610, [přehledový].
 24.  PATOČKOVÁ, J.; TŦMOVÁ, E.; KRŠIAK, M.; MARHOL, P.: Hladiny MDA, SOD a GPx v mozkové tkáni jako odraz oxidativního stresu na modelu akutní
    hypoglykemie u laboratorních myší. (The Levels of MDA, SOD and GPx in the Brain Tissue as the Markers of Oxidative Stress in a Model of Acute
    Hypoglycemia in Laboratory Mice).In: Psychiatrie pro XXI století. Praha, Galén 2000, s.154.Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická
    konference, 4.-8. 1. 2000 Jeseník. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NB4672, [autor abstrakta, sborník].
 25.  PATOČKOVÁ, J.; TŦMOVÁ, E.; MARHOL, P.; KRŠIAK, M.: Vliv vitamínové diety na hladinu peroxidací lipidŧ v mozku u myší v prŧběhu těţké
    hypoglykémie. (Vitamins and Brain Lipidperoxidation of Acute Hypoglycemia). Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.178. Konference: 50.
    farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB4672, [abstrakt].
 26.  PATOČKOVÁ, J.; TŦMOVÁ, E.; MARHOL, P.; KRŠIAK, M.; ANDĚL, M.: The Levels of MDA, SOD and GPx in the Brain Tissue as the Markers of
    Oxidative Stress in a Model of Acute Hypoglycemia in Laboratory Mice. Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 2000, roč. 108, (5),
    s.A7. Konference: International Symposium on Non-Enzymatic Glycation and Oxidative Stress in Diabetes mellitus, Praha 14. 16. září 2000. Číslo VZ:
    MSM 111200001, Číslo grantu: NB4672, [abstrakt s IF]. IF:1,406/00
 27.  SAMCOVÁ, E.; KVASNICOVÁ, V.: Oxidační stres a 8-hydroxy-2'-deoxyguanozin jako biomarker oxidačního poškození DNA. (Oxidative Stress and 8-
    Hydroxy-2'-deoxyguanosine as a Biomarker of Oxidative DNA Damage). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (3),
    s.194-198. Číslo VZ: MSM 111200001, [pŧvodní].
 28.  SAMEC, Z.; TROJÁNEK, A.; LANGMAIER, J.; SAMCOVÁ, E.: Cyclic and Convolution Potential Sweep Voltammetry of Reversible Ion Transfer across a
    Liquid Membrane. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2000, roč. 481, (1), s.1-6. Číslo grantu: IZ4398, [pŧvodní s IF]. IF:1,700/00
 29.  SAMEC, Z.; TROJÁNEK, A.; LANGMAIER, J.; SAMCOVÁ, E.; MÁLEK, J.: Voltammetry of Protonated Anesthetics at a Liquid Membrane : Evaluation of
    the Drug Propagation. Electroanalysis, 2000, roč. 12, (12), s.901-904. Číslo grantu: IZ4398, [pŧvodní s IF]. IF:1,972/00

12390 – CBO, oddělení obecné biologie a genetiky (67)
                             (bývalý ústav obecné biologie)
 1. BÁRTA, I.: Genotoxické riziko nízkých dávek mykotoxinŧ. Zprávy Centra hygieny potravinových řetězců, 1993, roč. 2, (4), s. 3-4. [přehledový].
 2. HÁJEK, Z.; KULOVANÝ, E.; STEJSKAL, D.: Je choriová biopsie nebezpečná a obsolentní metoda? (Is the Chorionic Biopsy an Obsolete Method?).
   Česko-slovenská gynekologie, 1994, roč. 59, (2), s. 51-59. [pŧvodní].
 3. NOVOTNÁ, B.; HUBÁLEK, F.; BEDNÁŘ, V.: Genotoxic and Embryotoxic Effects of 5-bromodeoxyuridine in the Chick Embryos. Teratogenesis,
   Carcinogenesis, and Mutagenesis, 1994, roč. 14, (3), s. 123-131. [pŧvodní s IF]. IF: 0,780/94
 4. NOVOTNÁ, B.; VAN BOGAUERT DUVERGER, M.: Role of Kidney S-9 in Mutagenic Properties of 1-2 Dibrommethan. Toxicology Letters, 1994, roč.
   74, (3), s. 255-63. [pŧvodní s IF]. IF: 1,112/94
 5. STEJSKAL, D.: Vrozené vady a další patologické stavy spojené s poruchami kyseliny listové. (Congenital Defects and Other Impairments connected with
   Disorders of Folic Acid.). Česko-slovenská gynekologie, 1994, roč. 59, (1), s. 34-39. [pŧvodní].
 6. RÖDL, P.: Deratizace města Hradec Králové. Zpravodaj Sdružení DDD, 1995, roč. 4, (4), s. 18-21. [ostatní].
 7. RÖDL, P.: Kurs k udělení odborné zpŧsobilosti pracovníkŧ pro odchyt toulavých, zdivočelých a vybraných synantropních zvířat . Zpravodaj Sdružení
   DDD, 1995, roč. 4, (2), s. 28-29. [ostatní].
 8. RÖDL, P.: Problematika toulavých koček. Zpravodaj Sdružení DDD, 1995, roč. 4, (4), s. 13-18. [ostatní].
 9. STEJSKAL, D.; HLAVOVÁ, E.; ČERNÝ, M.; POLÍVKOVÁ, Z.; BÍBROVÁ, J.: Skríning Downova syndromu: výsledky skríningového centra polikliniky
   Klimentská v letech 1992-1994. (Screening for Down syndrome: results of screening centre at Klimentská policlinic in years 1992-4). Česká
   gynekologie, 1995, roč. 60, (1), s. 17-21. [pŧvodní].
 10. BOUČKOVÁ, M.: Stručná dětská encyklopedie přírody. Bratislava, INA 1996, 160 s. [monografie - překlad].
 11. JELÍNEK, R.; STEJSKAL, D.; DOSTÁL, M.: Současná teratologie a informační sluţby. Medicína, 1996, roč. 3, (9), s. 6. [ostatní].
 12. KADLEC, M.: Diagnostika a léčba funkčních poruch hybného systému. In: Seminární kongres postgraduální výchovy IPVZ. Praha, IPVZ 1996, S. 25-28.
   [stať].
 13. KADLEC, M.: Funkční poruchy hybného systému. [autor scénáře a námětu, odborný spolupracovník, videonahrávka].Praha, Videostudio IPVZ 1996.30
   min.
 14. LÁNSKÁ, V.; STEJSKAL, D.: Epidemiological Monitoring of Antenatal Screening for Down´s Syndrome. In: Trapl, R.: Proceeding of the 13th European
   Meeting on Cybernetics and System Research. Wien, Austrial Society Cybernetics Studies 1996, S. 624-628. [stať].
 15. POLÍVKOVÁ, Z.; JENČÍKOVÁ, N.; LOUČKOVÁ, M.; STEJSKAL, D.: Moţnosti pouţití přesnějších metod chromosomální analýzy v klinické cytogenetice.
   (Application of precise methods of chromosomal analysis in clinical cytogenetics). Česko-slovenská pediatrie, 1996, roč. 51, (6), s. 328-332. [pŧvodní].
 16. RÖDL, P.: Deratizace. In: Prokop, V.: Souţití lidí a zvířat ve městech z pohledu veterinární ekologie. České Budějovice, J. Posekaný 1996, S. 70-86.
   [stať] .
17.  RÖDL, P.: Neţádoucí obratlovci v ţivotním prostředíčlověka - problematika toulavých koček. In: Prokop, V.: Souţití lidí a zvířat ve městech z pohledu
   veterinární ekologie. České Budějovice, J. Posekaný 1996, S. 36-52. [stať].
18.  SEDMÍKOVÁ, M.: A co mykotoxiny? Planeta, 1996, roč. 4, (5), s. 24-25. [ostatní].
19.  RÖDL, P.: Deratizace - 'kočovná ţivnost'. Zpravodaj Sdružení DDD, 1997, roč. 6, (2), s. 70. [pŧvodní].
20.  RÖDL, P.: Preventivní opatření proti nemocem, přenosným ze synantropních obratlovcŧ, přemnoţených v městském prostředí. In: Prokop, V.: Souţití lidí
   a zvířat ve městech. Sborník přednášek a legislativně-právní předpisy související s chovem zvířat. České Budějovice, INPROF 1997, S. 41-54. [stať].
21.  RÖDL, P.; SEDMÍKOVÁ, M.; ŠMERÁK, P.; DOUSEK, V.; BOUČKOVÁ, M.: Základy ekologie pro mediky. [videonahrávka]. Praha, 3. LF UK 1997.30 min.
22.  BÁRTA, I.; ŠMERÁK, P.; SEDMÍKOVÁ, M.; TUREK, B.; KOVÁČOVÁ, E.; BÁRTOVÁ, J.: Mutagenní účinky vybraných mykotoxinŧ. (Genotoxic effects of
   selected mycotoxins). Czech Journal of Food Sciences, 1998, roč. 16, (3), s. 103-109. Číslo grantu: GAČR 311/94/1739, [pŧvodní].
23.  PEJČOCH, M.; ZÍTEK, K.; RÖDL, P.: Leptospirózy drobných hlodavcŧ v ČR v roce povodní. (The petty rodent's leptospirosae in Czech Rep. during the
   year of floods).In: III. konference DDD. Sborník referátŧ. Praha, Sdruţení DDD 1998, S. 281-283. [autor statě ve sborníku, sborník].
24.  RÖDL, P.: Biologická účinnost rodenticidního přípravku STORM - voskové bloky. (Biological operation of the rodenticide preparation STORM).
   Zpravodaj Sdružení DDD, 1998, roč. 7, (1), s. 40-43. [ostatní].
25.  RÖDL, P.: Deratizace. [autor scénáře, televizní spot].Praha, SZÚ Praha 1998.0,5 minut.
26.  RÖDL, P.: K problematice registrace deratizačních přípravkŧ. (To the problems of registering the preparations for rodent control). Zpravodaj Sdružení
   DDD, 1998, roč. 7, (3), s. 86. [ostatní].
27.  RÖDL, P.: Metodické doporučení SZÚ k zabezpečení objektŧ proti holubŧm a k zamezení šíření patogenŧ z jejich stanovišť. (A methodic recomendation
   of the SZU Prague to protect the properties against pigeons and to hinder the diffusion of patogens from their stands.). Zpravodaj Sdružení DDD, 1998,
   roč. 7, (4), s. 120-122. [ostatní].
28.  RÖDL, P.: Moţnosti tlumení zdravotních rizik v objektech osídlených holuby. (Possibilities of damping the risks of health in properties with settled
   pigeons). Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 1998, roč. 7, (9), s. 365-367. [pŧvodní].
29.  RÖDL, P.: Neţádoucí synantropní obratlovci ve městech (Standardní metodika zabezpečení objektŧ proti holubŧm a k zamezení šíření patogenŧ z jejich
   stanovišť). (Undesirable synantrop vertebrates in towns (a standard methods to protect the properties against pigeons and to hinder the diffusion of
   patogens from their stands)).In: Souţití lidí a zvířat ve městech. České Budějovice, INPROF 1998, S. 41-44. [autor kapitoly, monografie] .
30.  RÖDL, P.: Ostatní synantropní obratlovci. (The other synantrop vertebrates).In: Jak proti škŧdcŧm? Praha, Hermes 1998, S. 207-247. [autor kapitoly,
   příručka].
31.  RÖDL, P.: Regulace početnosti neţádoucích synantropních obratlovcŧ. (Regulation of the quantities of undesirable synantrop vertebrates). Klinická
   mikrobiologie, 1998, roč. 2, (7), s. 241-244. [přehledový].
32.  RÖDL, P.: Regulování populací volně ţijících obratlovcŧ v městském prostředí. Redukování holubŧ. (Regulations of the free living vertebrate populations
   in towns. The reduction of pigeons. ). Zpravodaj Sdružení DDD, 1998, roč. 7, (4), s. 118-120. [ostatní].
33.  RÖDL, P.: Tlumení populací neţádoucích obratlovcŧ v praxi. (The damping of undesirable vertebrate populations in practice).In: III. konference DDD.
   Sborník referátŧ. Praha, Sdruţení DDD 1998, S. 253-264. [autor statě ve sborníku, sborník].
34.  RÖDL, P.; KOTLÍK, P.: Ochrana objektŧ před ptactvem, především holuby. (Protection of properties against birds, mainly pigeons.). Stavba, 1998, roč.
   5, (1), s. 66-67. [ostatní].
35.  SEDMÍKOVÁ, M.; BÁRTA, I.; ŠMERÁK, P.; KOVÁČOVÁ, E.: Trichotecenové mykotoxiny - moţný potencující faktor genotoxicity? (Trichothecene group
   of mykotoxin as a genotoxic- potence factor).In: Sborník příspěvkŧ z XIII. semináře s mezinárodní účastí : Kontaminanty a další rizikové látky v
   potravinách a ekosystémech. Praha, 1998, S. 180-182.Číslo grantu: IGA 4147, [autor statě ve sborníku, sborník].
36.  STEJSKAL, D.; JELÍNEK, R.; DOSTÁL, M.: Klinicko-teratologické konzultace a Teratologické informační sluţby. (Clinical-Teratological Counselling and
   Teratological Information Service). Česká gynekologie, 1998, roč. 63, (1), s. 19-22. Číslo grantu: IGA 3250, [pŧvodní].
37.  RÖDL, P.: Deratizace, tentokrát populárně. (Rodent control, in a popular way). Dezinfekce dezinsekce deratizace, 1999, roč. 8, (2), s.75. [přehledový].
   biologie
38.  RÖDL, P.: Epidemiologické problémy skládek. (Epidemiological problems of dumping grounds).In: Skládkování a úprava odpadŧ. Hradec Králové,
   EMPLA 1999, S.55-74.Konference: Skládkování a úprava odpadŧ, Seč u Chrudimi 4. 5. 5. 1999. [autor statě, sborník].
39.  RÖDL, P.: Nesedněte na lep aneb pozor na reklamu. (Donnt take the bait', or donnt fall for advertisements). Dezinfekce dezinsekce deratizace, 1999,
   roč. 8, (3), s.105. [přehledový]. biologie
40.  RÖDL, P.: Problematika některých synantropních obratlovcŧ v České republice. (The problem of certain synanthropic vertebrates in the Czech
   Republic).In: Pellantová, J. et al.: Zoologické dny Brno 1999. Abstrakta referátŧ z konference 4. a 5. 11.1999. Brno, 1999, S. 48.Konference: Zoologické
   dny Brno 1999. 4. a 5. 11.1999. [autor abstrakta, sborník].
41.  RÖDL, P.: Problematika synantropních hlodavcŧ. (The problem of synanthropic rodents).In: Prokop, I.: Souţití lidí a zvířat. České Budějovice, INPROF
   1999, S.26-34.Konference: Souţití lidí a zvířat ve městech, Havlíčkŧv Brod 1999. [autor statě, sborník].
42.  RÖDL, P.: Regulace populací některých synantropních obratlovcŧ v České republice. (Regulation of populations of certain synanthropic vertebrates in
   the Czech Republic).In: Opařil, M. et al.: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 99. Brno, 1999, S. 84-86.Konference: Aktuální otázky bioklimatologie
   zvířat 99, Brno 8. 12. 1999. [autor statě, sborník].
43.  RÖDL, P.: Regulation Populations of Synanthropic Vertebrates on the Czech Republic. In: Robinson, W.H.; Rettich, F.; Rambo, G. W.: Proceedings od
   the 3rd International Conference on Urban Pests. Praha, 1999, S.515-518.Konference: 3rd International Conference on Urban Pests, Praha 19. 22. 7.
   1999. [autor statě, sborník].
44.  ŠTĚTINA, R.; BÁRTA, I.; SEDMÍKOVÁ, M.; ŠMERÁK, P.: The Inuction of DNA Damage in Chinese Hamsters by Chronic Treatment with Some
   Mycotoxins and their Combination. Toxicology Letters, 1999, roč. 109, (Suppl.1), s.48. Konference: 37. European Congress of Toxicology, Eurotox 99
   Oslo June 37-30 1999. [abstrakt s IF ]. IF: 0,773/99
45.  BÁRTA, I.; ŠMERÁK, P.; BÁRTOVÁ, J.; ŠTĚTINA, R.: Antimutagenic Effect of Natural Compounds. In: Abstracts of S.I.M.A. Societa Italiana di
   Mutagenesi Ambientale. VIII. Congresso Annuale. Milano, SIMA 2000, s.P78.Konference: S.I.M.A. Societa Italiana di Mutagenesi Ambientale. VIII.
   Congresso Annuale. 18 21 Ottobre 2000 Hotel La Torre, Mondello Palermo. Číslo grantu: NJ6138, [autor abstrakta, sborník].
46.  BÁRTA, I.; ŠMERÁK, P.; ŠTĚTINA, R.; POLÍVKOVÁ, Z.; LANGOVÁ, M.; KOVÁČOVÁ, E.: Mutagenní účinky vybraných mykotoxinŧ a jejich kombinací.
   (Mutagenic Effects of Selected Mycotoxins and Their Combinations).In: Abstrakta tématického kurzu 165/226 Aktuální problematika genetické
   toxikologie. Brno, Spol. pro mutag. vnějšího prostř. 2000, s.15-20.Konference: Tématický kurz 165/226 Aktuální problematika genetické toxikologie, Brno
   2000. Číslo grantu: IZ4147, [autor abstrakta, sborník].
47.  CALTA, J.; KADLEC, M.: Revize ve zdravotnickém zařízení poskytujícím lŧţkovou následnou péči-kazuistika. (Control visit in a post-acute care hospital-
    case report). Zdravotní pojištění a revizní lékařství, 2000, roč. 2, (2-3), s.54-58. [kazuistika].
 48.  KOSKINEN, M.; VODIČKA, P.; HEMMINKI, K.: Adenine N3 is a Main Alkylation Site of Styrene Oxide in Double Stranded DNA. Chemico-biological
    Interactions, 2000, roč. 124, (1), s.13-27. Číslo grantu: GA313/99/1460, [pŧvodní s IF]. IF:1,707/00
 49.  KOSKINEN, M.; VODIČKA, P.; VODIČKOVÁ, L.; ŠTĚTINA, R.; ŠMERÁK, P.; BÁRTA, I.; HEMMINKI, K.: The Estimation of DNA Adducts, DNA Strand
    Breaks and Micronuclei in Mice Exposed to Styrene by Inhalation. In: Proceedings of the 30th Annual Meeting of European Environmental Mutagen
    Society. Budapest, EEMS 2000, s.147.Konference: 30th Annual Meeting of European Environmental Mutagen Society, August 22-26 Budapest Hungary.
    Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].
 50.  KUBÍČEK, K.; NOVÁK, P.; KOČIŠOVÁ, A.; RÖDL, P.: Dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve schématech, tabulkách a obrazech. (Disinfection, insect
    and rodent control in charts, tables and figures). Brno, Veterin. a farmaceut. fakulta 2000, 100 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].
 51.  NEČASOVÁ, R.; ŠTĚTINA, R.; VODIČKA, P.: The Repair of Styrene- Induced DNA Breaks. In: DNA Repair Workshop-Book of abstracts. Smolenice,
    EEMS 2000, s.L31.Konference: DNA Repair Workshop, Smolenice Slovakia October 9-12 2000. Číslo grantu: GA313/99/1460, [autor abstrakta,
    sborník].
 52.  NOVÁK, P.; RÖDL, P.; KUBÍČEK, K.: DDD v tabulkách, obrazech a schematech. (Disinfection and pest control in tables, figures, and charts).In:
    Davidová, P.; Rupeš, V.: IV. konf. DDD, Přívorovy dny 23.-25.V.2000 Poděbrady. Sborník referátŧ. Praha, Sdruţení DDD 2000, s.275-281. [autor statě,
    sborník].
 53.  POLÍVKOVÁ, Z.; JENČÍKOVÁ, N.; LOUČKOVÁ, M.; NEDOMOVÁ, V.; HOTMAR, J.; STEJSKAL, D.: Prenatální cytogenetická diagnostika na Oddělené
    lékařské genetiky GENNET-Klimentská. (Prenatal Cytogenetic Diagnosis at the DMG GENNET-Klimentská). Česká gynekologie, 2000, roč. 65, (3),
    s.142-146. [pŧvodní].
 54.  RÖDL, P.: Deratizován proti své vŧli. (Rodent control against one`s will). Dezinfekce, dezinsekce, deratizace, 2000, roč. 9, (4), s.128. [přehledový].
 55.  RÖDL, P.: Monitorování hlodavcŧ ve městech a klimatické podmínky. (Monitoring Urban Rodents and Climatic conditions).In: Opařil, M.; Latini, J.;
    Novák, P.: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2000 . Brno, Veter. a farmaceut. Univ. 2000, s.63-65. [autor statě, sborník].
 56.  RÖDL, P.: Ochranná opatření proti teplokrevným ţivočichŧm. (Protective measures against warm-blooded animals).In: Wassebauer, R.: Biologické
    znehodnocení staveb. Praha, ABF 2000, s.196-199. [autor statě, sborník].
 57.  RÖDL, P.: Problematika městských holubŧ. (The urban pigeon problem).In: Buchberger, J.; Pavlŧ, D.: Vliv přírody na zdraví člověka. Ochrana ţivotního
    prostředí jako součást podpory zdraví. Sborník příspěvkŧ z 2. celostátní konference. Praha, TIS 2000, s.84-88.Konference: Vliv přírody na zdraví
    člověka. Praha, 11.-12. 11. 1999. [autor statě, sborník].
 58.  RÖDL, P.: Synantropní hlodavci. (Synanthropic rodents).In: Buchberger, J.; Pavlŧ, D.: Vliv přírody na zdraví člověka. Ochrana ţivotního prostředí jako
    součást podpory zdraví. Sborník příspěvkŧ z 2. celostátní konference. Praha, TIS 2000, s.78-83.Konference: Vliv přírody na zdraví člověka. Praha, 11.-
    12. 11. 1999. [autor statě, sborník].
 59.  RÖDL, P.: Synantropní obratlovci. (Synanthropic vertebrates).In: Wassebauer, R.: Biologické znehodnocení staveb. Praha, ABF 2000, s.68-71. [autor
    statě, sborník].
 60.  RÖDL, P.: Testace účinnosti chemických deratizačních přípravkŧ. (Testing the efficacy of chemical rat control products).In: Davidová, P.; Rupeš, V.: IV.
    konf. DDD, Přívorovy dny 23.-25.V.2000 Poděbrady. Sborník referátŧ. Praha, Sdruţení DDD 2000, s.303-320. [autor statě, sborník].
 61.  RÖDL, P.: Všude za námi slídí. (They are shadowing us everywhere). Dezinfekce, dezinsekce, deratizace, 2000, roč. 9, (4), s.122-124. [přehledový].
 62.  RÖDL, P.; MUNZAR, P.: Toulavé kočky rezervoáry některých významných zoonóz. (Feral cats-reservoirs of certain important zoonoses).In: Davidová,
    P.; Rupeš, V.: IV. konf. DDD, Přívorovy dny 23.-25.V.2000 Poděbrady. Sborník referátŧ. Praha, Sdruţení DDD 2000, s.321-350. [autor statě, sborník].
 63.  ŠTĚTINA, R.: DNA Damage in Lymphocytes and Aortal Endothelium of Cholesterol-fed Rats: Age and Sex Related Response. In: DNA Repair
    Workshop-Book of abstracts. Smolenice, EEMS 2000, s.L26.Konference: DNA Repair Workshop, Smolenice Slovakia October 9-12 2000. Číslo grantu:
    INCOCOPERNICUS Č. ERBIC15CT961012, [autor abstrakta, sborník].
 64.  ŠTĚTINA, R.: DNA Damage in Lymphocytes and Aortal Endothelium of Cholesterol-fed Rats: Age and Sex Related Differences. In: Proceedings Books.
    Trenčianské Teplice, Toxikol. spol. 2000, s.P35.Konference: 5th Interdisciplinary Slovak-Czech Toxicological Conference. Trenčianske Teplice, Slovakia
    June 1 3 2000. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].
 65.  ŠTĚTINA, R.; BÁRTA, I.; SEDMÍKOVÁ, M.; ŠMERÁK, P.: Increase of Genotoxic Effect of Aflatoxin B1 and Penicillic Acid with Simultaneous
    administration of Trichothecene Mycotoxins Vomitoxin and T 2 Toxin. Toxicology Letters, 2000, roč. 116, (Suppl.1), s.38. Číslo grantu: IZ4147,
    [abstrakt s IF]. IF:1,401/00
 66.  TULINSKÁ, J.; DUŠINSKÁ, M.; JAHNOVÁ, E.; LÍŠKOVÁ, A.; KURICOVÁ, M.; VODIČKA, P.; VODIČKOVÁ, L.; ŠULCOVÁ, M.; FUORTES, L.: Changes
    in Cellular Immunity among Workers Occupationally Exposed to Styrene in a Plastics Lamination Plant. American Journal of Industrial Medicine,
    2000, roč. 38, (5), s.576-583. Číslo grantu: GA313/99/1460, [pŧvodní s IF]. IF:1,277/00
 67.  ZHAO, C.; VODIČKA, P.; ŠRÁM, R.J.; HEMMINKI, K.: Human DNA Adducts of 1,3-butadiene, an Important Environmental Carcinogen.
    Carcinogenesis, 2000, roč. 21, (1), s.107-111. Číslo VZ: MSM 111200001, [pŧvodní s IF]. IF:4,031/00

CENTRUM PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ

12380 - CPL, klinika nemocí z povolání (142)
 1. HRNČÍŘ, E.: Dekompresní nemoc. Pracovní lékařství, 1993, roč. 45, (5), s. 213-216. [pŧvodní].
 2. HRNČÍŘ, E.: Onemocnění vznikající v souvislosti se zvýšeným tlakem okolního prostředí. Pracovní lékařství, 1993, roč. 45, (6), s. 265-269. [pŧvodní].
 3. HRNČÍŘ, E.: Proč dochází v hyperbarickém prostředí ke změně plicních funkcí. Studia pneumologica et phtiseologica čechoslovaca, 1993, roč. 53,
   (1), s. 58-63. [pŧvodní].
 4. HRNČÍŘ, E.; KNEIDLOVÁ, M.: Soukromé lékařské praxe z hlediska pracovního lékařství. Pracovní lékařství, 1993, roč. 73, (2), s. 77-79. [ostatní].
 5. HRNČÍŘ, E.; NOVOTNÝ, Z.; DAVID, A.: Choroby z povolání vzniklé v souvislosti s pobytem v přetlaku. Pracovní lékařství, 1993, roč. 45, (3), s. 119-
   122. [pŧvodní].
 6. HRNČÍŘ, E.; ŠULC, J.: Jak posuzovat onemocnění a poškození zdraví zpŧsobené podtlakem. Pracovní lékařství, 1993, roč. 45, (5), s. 215-218.
   [pŧvodní].
 7. MENČÍK, M.; FENCLOVÁ, Z.; KNEIDLOVÁ, M.; KUKLOVÁ, D.: Vyšetření ţen pomocí zkráceného submaximálního testu na bicyklovém ergometru.
   Pracovní lékařství, 1993, roč. 45, (3), s. 113-118. [přehledový].
 8. BÁRTOVÁ, J.; HAVRÁNEK, J.; HRNČÍŘ, E.; LEGÁTH, L.; LENER, J.; ŠTROS, O.: Hygiena. Díl.I. Faktory ţivotního prostředí, ovlivňující zdraví. Praha,
  Karolinum 1995, 68 s. [učebnice VŠ].
 9. BENCKO, V.; CIKRT, M.; LENER, J.: Toxické kovy v ţivotním a pracovním prostředí člověka. (Toxic metals in living and working environment of
  humans). Praha, Grada 1995, 282 s. [monografie].
10. BLÁHA, K.; CIKRT, M.; NERUDOVÁ, J.; FORNUSOVÁ, H.; PEŠKA, P.: Billiary Iron Excretion in Rats Following Treatment with Analogs of
  Pyridoxalisonicotinoyl Hydrazone. Blood , 1995, roč. 86, (Suppl.1), s. 300. [pŧvodní s IF]. IF: 8,569/95
11. BLÁHA, K.; NERUDOVÁ, J.; JEHLIČKOVÁ, H.; CIKRT, M.; JONES, M.M.; SINGH, P.K.: In Vivo and In Vitro Efficacy of a New Carbodithioate for the
  Mobilization of Cadmium. Journal of Toxicology and Environmental Health, 1995, roč. 44, (1), s. 87-100. [pŧvodní s IF]. IF:1,498/95
12. DAVID, A.; ČÁBELKOVÁ, Z.; KNEIDLOVÁ, M.: Biological Monitoring of the Exposure to Toluene: the Effect of Diet on the Excretion of Hippuric Acid.
  Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 1995, roč. 1 , (3), s. 179-186. [pŧvodní].
13. HRNČÍŘ, E.: Anglicko - česká terminologie pro potřeby zdravotní sluţby na námořních lodích. Praha, Česká námořní plavba 1995, 35 s. [slovník].
14. HRNČÍŘ, E.: Česko - anglická terminologie pro potřeby zdravotní sluţby na námořních lodích. Praha, Česká námořní plavba 1995, 31 s. [slovník].
15. HRNČÍŘ, E.: Profesionální onemocnění pohybového aparátu z přetíţení. (Professional diseases of locomotor systém due to overload). Pracovní
  lékařství, 1995, roč. 47, (3), s. 112-121. [přehledový].
16. HRNČÍŘ, E.: Zdaňování odměny soudního znalce. Praktický lékař, 1995, roč. 75, (6), s. 292. [ostatní].
17. HRNČÍŘ, E.; KNEIDLOVÁ, M.: Jak dále postupovat při hodnocení profesionality onemocnění spadajících pod poloţku číslo 29 Seznamu nemocí z
  povolání? (How to proceed when evaluating professional diseases from the category no.29 of the List of Professional Diseases). Pracovní lékařství,
  1995, roč. 47, (3), s. 122-125. [přehledový].
18. HRNČÍŘ, E.; THOMAS, J.; TŘMÍNKOVÁ, H.: Bazocelulární karcinom kŧţe u horníka uranových dolŧ. (Basocellular skin carcinoma in a uranium digger).
  Pracovní lékařství, 1995, roč. 47, (5), s. 203-207. [pŧvodní].
19. NAUŠ, A.; HRNČÍŘ, E.: Vývoj hygieny práce a pracovního lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ve Fakultní nemocnici Královské
  Vinohrady . (History of occupational hygiene and occupational medicine at the 3rd Medical School of Charles University and Teaching Hospital Královské
  Vinohrady). Hygiena, 1995, roč. 40, (6), s. 414-416. [přehledový].
20. NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; FRANTÍK, E.; HORNYCHOVÁ, M.; CIKRT, M.: Biologické monitorování expozice potkanŧm parám rtuti. (Biologic
  monitoring of rat exposure to mercury vapours). Acta Hygienica, Epidemiologica et Microbiologica, 1995, roč. příl., (6), s. 34-36. [pŧvodní].
21. PELECH, L.; CIKRT, M.; MALINA, L.; JANOUŠEK, S.: Zátěţ dětské populace olovem z automobilových benzinŧ. (Children's exposure to lead from car
  exhausts). Česko-slovenská pediatrie, 1995, roč. 50, (4), s. 211-217. [pŧvodní].
22. ŠMERHOVSKÝ, Z.; CIKRT, M.: Epidemiologie v pracovním lékařství. První část. (Epidemiology in occupational medicine. Part I). Pracovní lékařství,
  1995, roč. 47, (4), s. 176-181. [pŧvodní].
23. ŠMERHOVSKÝ, Z.; CIKRT, M.; ŠEDIVÁ, V.: Účinky chronické expozice nízkým dávkám olova na nervový systém u dětí . (Effects of chronic exposure to
  low-dose lead on nervous system of children). Česko-slovenská pediatrie, 1995, roč. 50, (4), s. 218-221. [pŧvodní].
24. TŘMÍNKOVÁ, H.; DAVID, A.: Stárnoucí pracovníci. (Ageing workers). Pracovní lékařství, 1995, roč. 47, (6), s. 262-267. [pŧvodní].
25. BLÁHA, K.; BENCKO, V.; CIKRT, M.: Exposure to Lead and Human Health in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health, 1996,
  roč. 4, (4), s. 233-241. [pŧvodní].
26. BLÁHA, K.; CIKRT, M.: Mobilizers of stored cadmium. Archives of Toxicology - Supplement, 1996, roč. 18, s. 195-201. [pŧvodní s IF]. IF: 1,109/96
27. CARPENTER, D.O.; SUK, W.A.; BLÁHA, K.; CIKRT, M.: Hazardous wastes in Eastern and Central Europe. Environmental Health Perspectives ,
  1996, roč. 104, (3), s. 244-248. [pŧvodní s IF]. IF: 1,688/96
28. CIKRT, M.; NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; FRANTÍK, E.: Biological Monitoring of Hg Exposure Using DMPS. Metal Ions in Biological Systems,
  1996, (4), s. 411-413. [ostatní s IF]. IF: 2,160/96
29. HRNČÍŘ, E.: Flow Resistance of Airways under Hyperbaric Conditions. Physiological Research, 1996, roč. 45, (2), s. 153-158. [pŧvodní s IF]. IF:
  0,532/96
30. HRNČÍŘ, E.: Forced Expiration and Inspiration under Hyperbaric Conditions. Physiological Research, 1996, roč. 45, (6), s. 471-473. [pŧvodní s IF]. IF:
  0,532/96
31. HRNČÍŘ, E.: Importance of Surface Tension in Therapeutic Compression in Decompression Sickness. Physiological Research, 1996, roč. 45, (6), s.
  467-470. [pŧvodní s IF]. IF: 0,532/96
32. HRNČÍŘ, E.: Mathematical Modelling of the Concentration of Microorganisms in the Urinary Bladder under Simple Conditions. Physiological Research,
  1996, roč. 45, (1), s. 75-82. [pŧvodní s IF]. IF: 0,532/96
33. HRNČÍŘ, E.: Organizmus a pohyb. In: Pometlová, M. et al.: Obecná patofyziologie pro bakalářská studia (a nejen pro ně). Praha, Psychiatrické centrum
  Praha 1996, S. 55-57. [kapitola].
34. HRNČÍŘ, E.: Pŧsobení atmosférického tlaku. In: Pometlová, M. et al.: Obecná patofyziologie pro bakalářská studia (a nejen pro ně). Praha, Psychiatrické
  centrum Praha 1996, S. 55-57. [kapitola].
35. HRNČÍŘ, E.: Pŧsobení vibrací. In: Pometlová, M. et al.: Obecná patofyziologie pro bakalářská studia (a nejen pro ně). Praha, Psychiatrické centrum
  Praha 1996, S. 55-57. [kapitola].
36. HRNČÍŘ, E.: XII. konference o hyperbaroxii a potápění. Pracovní lékařství, 1996, roč. 48, (2), s. 99. [ostatní].
37. HRNČÍŘ, E.: Zdravotnická a posudková problematika práce v přetlaku .Praha, 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy 1996. 158 s. [habilitační spis (doc.)].
38. HRNČÍŘ, E.; NAUŠ, A.: Occupational Tropical Infectious and Parasitic Diseases in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health,
  1996, roč. 4, (3), s. 206-207. [pŧvodní].
39. HRNČÍŘ, E.; NAUŠ, A.: Zajištění zdravotní péče pracujícím vyjíţdějícím do zahraničí. (Health care provision for workers travelling abroad). Pracovní
  lékařství, 1996, roč. 48, (6), s. 244-247. [přehledový].
40. HRNČÍŘ, E.; URBAN, P. : Regionální rozdíly v počtu ohlášených nemocí z přetěţování v České republice. (Regional differences in numbers of reported
  illnesses due to overload in Czech Republic). Pracovní lékařství, 1996, roč. 48, (4), s. 164-173. [přehledový].
41. KNEIDLOVÁ, M.: Elektromagnetické záření. In: Pometlová, M. et al.: Obecná patofyziologie pro bakalářská studia (a nejen pro ně). Praha, Psychiatrické
  centrum Praha 1996, S. 55-57. [kapitola].
42. KŘÍŢ, J.; BENCKO, V.; CIKRT, M.; KŘÍŢ, B.: Primární prevence a podpora zdraví v České republice. Současné problémy, rizika a moţná východiska.
  (Primary prevention and health promotion in Czech Republic. Current problems, risks, and possible solutions). Praktický lékař, 1996, roč. 76, (10), s.
  478-482. [pŧvodní].
43. NAUŠ, A.; HRNČÍŘ, E.: Výzkum v oboru pracovního lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. (Research in occupational medicine at
  the 3rd Medical School of Charles University in Prague). Hygiena, 1996, roč. 41, (4), s. 226-228. [přehledový].
44. NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; CIKRT, M.: Toxikokinetika kovŧ v organizmu po aplikaci chelátotvorných látek. (Kinetics of toxic metals in organism
   after administration of chelatogenic substances). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1996, roč. 59, (6), s. 354-355. [přehledový].
45.  PELECH, L.; MALINA, L.; CIKRT, M.; JANOUŠEK, S.: Screening of the Gasoline Lead in School Children in the Czech Republic. Toxicology Letters,
   1996, roč. 88, (1-3), s. 233-236. [pŧvodní s IF]. IF: 0,895/96
46.  CIKRT, M.; BAUMRUK, J.: Pracovnímu lékařství chybí odpovídající legislativa. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1997, roč. 46, (40), s. 3. [překlad].
47.  CIKRT, M.; PELCLOVÁ, D.; MARKVART, K.; LUKÁŠ, E.; KŘÍŢ, J.: Occupational and environmental medicine in Czech Republic. International
   Archives of Occupational Environmental Health, 1997, roč. 69, (2), s. 79-82. [pŧvodní s IF]. IF: 1,252/97
48.  CIKRT, M.; ŠMERHOVSKÝ, Z.; BLÁHA, K.; NERUDOVÁ, J.; ŠEDIVÁ, V.; FORNUSOVÁ, H.; KNOTKOVÁ, J.; ROTH, Z.; KODL, M.; FITZGERALD, E.:
   Biological Monitoring of Child Lead Exposure in the Czech Republic. Environmental Health Perspectives, 1997, roč. 105, (4), s. 406-411. [pŧvodní s
   IF]. IF: 2,119/97
49.  HRNČÍŘ, E.: Hodnocení profesionality onemocnění zpŕsobených přetlakem nebo podtlakem podle nového Seznamu nemocí z povolání. Pracovní
   lékařství, 1997, roč. 49, (2), s. 98-99. [přehledový].
50.  HRNČÍŘ, E.: Koţní nemoci. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ
   pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 113. [kapitola].
51.  HRNČÍŘ, E.: Nádory. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního
   prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 112-113. [kapitola].
52.  HRNČÍŘ, E.: Nemoc z oxidu uhelnatého. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého
   pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 86. [kapitola].
53.  HRNČÍŘ, E.: Nemoc zpŧsobená atmosferickým přetlakem a podtlakem. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V.
   Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 102. [kapitola].
54.  HRNČÍŘ, E.: Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V.
   Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 102. [kapitola].
55.  HRNČÍŘ, E.: Nemoci dýchací soustavy. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení
   faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 115. [kapitola].
56.  HRNČÍŘ, E.: Nemoci kostí a kloubŧ rukou, zápěstí nebo loktŧ při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.:
   Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 103.
   [kapitola].
57.  HRNČÍŘ, E.: Nemoci kŧţe zpŧsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v
   lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 109-110. [kapitola].
58.  HRNČÍŘ, E.: Nemoci oběhové soustavy. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení
   faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 115-116. [kapitola].
59.  HRNČÍŘ, E.: Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice zpŧsobené prachem azbestu. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v
   lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 105. [kapitola].
60.  HRNČÍŘ, E.: Nemoci pohybové soustavy. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého
   pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 113-114. [kapitola].
61.  HRNČÍŘ, E.: Nemoci šlach, šlachových pochev, úponŧ, svalŧ nebo kloubŧ končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěţování. In:
   Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních
   procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 103. [kapitola].
62.  HRNČÍŘ, E.: Nemoci spojené s prací. Vymezení pojmu. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence
   nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 111-112. [kapitola].
63.  HRNČÍŘ, E.: Nemoci tíhových váčkŧ z tlaku. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého
   pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 104. [kapitola].
64.  HRNČÍŘ, E.: Nemoci z povolání. Legislativa, definice, zpŧsob kompenzace, prevence. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v
   lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 78-79. [kapitola].
65.  HRNČÍŘ, E.: Nutrition and Energy Requirement of the Work. In: Lener, J.: Medical Hygiene. Praha, Karolinum 1997, S. 99-101. [kapitola].
66.  HRNČÍŘ, E.: Ostatní nemoci spojené s prací. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého
   pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 116. [kapitola].
67.  HRNČÍŘ, E.: Oxid uhelnatý. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ
   pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 43. [kapitola].
68.  HRNČÍŘ, E.: Přenosné nemoci. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ
   pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 112. [kapitola].
69.  HRNČÍŘ, E.: Porucha sluchu zpŧsobená hlukem. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého
   pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 101. [kapitola].
70.  HRNČÍŘ, E.: Poškození menisku. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení
   faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 104. [kapitola].
71.  HRNČÍŘ, E.: Postup při podezření na nemoc z povolání, realizace právního aktu hlášení nemoci z povolání. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.:
   Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 111.
   [kapitola].
72.  HRNČÍŘ, E.: Práce v přetlaku v České republice a její zdravotnické zabezpečení. Praktický lékař, 1997, roč. 77, (9), s. 439-440. [přehledový].
73.  HRNČÍŘ, E.: Preventivní prohlídky a jejich náplň. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V.Prevence nepříznivého
   pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 120-139. [kapitola].
74.  HRNČÍŘ, E.; CIKRT, M. : The Occupational Disease and Injury Compensatory System in the Czech Republic. American Journal of Industrial
   Medicine, 1997, roč. 31, (4), s. 381-384. [přehledový s IF]. IF: 1,280/97
75.  HRNČÍŘ, E.; DAVID, A. : Činnost závodní preventivní péče v současných podmínkách. Pracovní lékařství, 1997, roč. 49, (3), s. 150-155. [přehledový].
76.  HRNČÍŘ, E.; KNEIDLOVÁ, M.: Nemoci z přetlaku nebo podtlaku. Scripta medica, 1997, roč. 70, (suppl. 4), s. 218-220. [přehledový].
77.  HRNČÍŘ, E.; ROSINA, J.: Surface Tension of Blood. Physiological Research, 1997, roč. 46, (4), s. 319-321. [pŧvodní s IF]. IF: 0,807/97
78.  HRNČÍŘ, E.; TŘMÍNKOVÁ, H.: Profesionální tropické onemocnění u soukromého majitele. Pracovní lékařství, 1997, roč. 49, (2), s. 62-64. [překlad].
79.  HRNČÍŘ, E.; URBAN, P.; GEBAUEROVÁ, A.: Akutní forma dekompresní nemoci u potapěče. Praktický lékař, 1997, roč. 77, (3), s. 128-130. [překlad].
80.  KNEIDLOVÁ, M.: Arzén a jeho sloučeniny. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého
    pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 38. [kapitola].
 81.  KNEIDLOVÁ, M.: Berylium a jeho sloučeniny. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého
    pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 39. [kapitola].
 82.  KNEIDLOVÁ, M.: Chrom a jeho sloučeniny. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého
    pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 39. [kapitola].
 83.  KNEIDLOVÁ, M.: Human Activity - Sensory Load. In: Lener, J.: Medical Hygiene. Praha, Karolinum 1997, S. 89-94. [kapitola].
 84.  KNEIDLOVÁ, M.: Mangan a jeho sloučeniny. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého
    pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 40. [kapitola].
 85.  KNEIDLOVÁ, M.: Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence
    nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 80. [kapitola].
 86.  KNEIDLOVÁ, M.: Nemoc z berylia nebo jeho sloučenin. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence
    nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 81. [kapitola].
 87.  KNEIDLOVÁ, M.: Nemoc z chromu nebo jeho sloučenin. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence
    nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 82. [kapitola].
 88.  KNEIDLOVÁ, M.: Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence
    nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 82. [kapitola].
 89.  KNEIDLOVÁ, M.: Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence
    nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 83. [kapitola].
 90.  KNEIDLOVÁ, M.: Nemoci přenosné a parazitální. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého
    pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 110. [kapitola].
 91.  KNEIDLOVÁ, M.: Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečŧ. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál
    prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 110.
    [kapitola].
 92.  KNEIDLOVÁ, M.: Nikl a jeho sloučeniny. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení
    faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 40. [kapitola].
 93.  KNEIDLOVÁ, M.: Pneumokoniózy zpŧsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.:
    Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 104-
    105. [kapitola].
 94.  KNEIDLOVÁ, M.: Tropické nemoci přenosné a parazitální. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence
    nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 110. [kapitola].
 95.  KNEIDLOVÁ, M.; HRNČÍŘ, E.: Podmínky vzniku nemocí z povolání přenosných a parazitárních. Scripta medica, 1997, roč. 70, (suppl. 4), s. 215-217.
    [přehledový].
 96.  PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; CIKRT, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a
    pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, 143 s. [monografie].
 97.  BLÁHA, K.; CIKRT, M.; NERUDOVÁ, J.; FORNŦSKOVÁ, H.; PONKA, P.: Biliary Iron Excretion in Rats Following Treatment With Analogs of Pyridoxal
    Isonicotinoyl Hydrazone. Blood, 1998, roč. 91, (11), s. 4368-4372. [pŧvodní s IF]. IF: 8,372/98
 98.  CARPENTER, D.O.; BLÁHA, K.; BUEKENS, A.; CIKRT, M.; DAMSTRA, T.; DELLINGER, B.; SAROFIM, A.; SUK, W.A.; WYES, H.; ZEJDA, J.:
    Remediation of Hazardous Wastes in Central and Eastern Europe: Technology and Health Effects. Central European Journal of Public Health, 1998,
    roč. 6, (2), s. 77-78. [pŧvodní].
 99.  HRNČÍŘ, E.: Posuzování a uznávání nemocí z povolání podle vyhlášky č. 342/1997 Sb. (Assessment and Notification of Occupational Diseases
    According to Notice No. 342/1997). Pracovní lékařství, 1998, roč. 50, (4), s. 181-183. [ostatní].
100.  HRNČÍŘ, E.: Závodní preventivní péče. (Occupational Preventive Health Care). Praktický lékař, 1998, roč. 78, (9), s. 503-505. Číslo grantu: NPZ
    206/1998, [přehledový].
101.  HRNČÍŘ, E.; KNEIDLOVÁ, M.: Závodní preventivní péče v nynějších podmínkách. (Occupational Health Service in Present Conditions). Praha, Fortuna,
    3.LF UK 1998, 56 s. Číslo grantu: NPZ 206/1998, [příručka].
102.  SAKOUTIS, G.; HRNČÍŘ, E.: Occupational Diseases Caused by Overload in the Czech Republic in 1995. Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S44-
    S46. [přehledový].
103.  ŠMERHOVSKÝ, Z.; CIKRT, M.; VAVŘÍNOVÁ, J.: Health Effects of Lead Coming from Mining Wastes. Central European Journal of Public Health,
    1998, roč. 6, (2), s. 168-171. [pŧvodní].
104.  TICHÝ, M.; CIKRT, M.; ROTH, Z.; RUCKI, M.: QSAR Analysis in Mixture Toxicity Assessment. SAR and QSAR in Environmental Research, 1998, roč.
    9, (2), s. 155-169. [pŧvodní].
105.  VYTLAČIL, J.; CIKRT, M.: PhMr. RNDr. Vladimír Vašák, CSc. (1920 - 1998). Pracovní lékařství, 1998, roč. 50, (4), s. 198. [ostatní].
106.  CARPENTER, D.O.; CIKRT, M.; SUK, W.A.: Hazardous wastes in Eastern and Central Europe: technology and health effects. Environmental Health
    Perspectives, 1999, roč. 107, (4), s. 249-250. [pŧvodní s IF]. IF: 2,469/99
107.  HRNČÍŘ, E.: Jaká má být role oddělení nemocí z povolání. (What would be the Role of Occupational Diseases Department). Pracovní lékařství, 1999,
    roč. 51, (3), s. 133. [přehledový].
108.  HRNČÍŘ, E.: Nemoci z povolání. (Occupational Diseases). Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 1999, roč. 9, (5), s. 8-11. [přehledový].
109.  HRNČÍŘ, E.: Nemoci z povolání zpŧsobené přetěţováním pohybového ústrojí. (Occupational Diseases Caused by Locomotor System Overloading).
    Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 1999, roč. 9, (6), s. 17-20. [přehledový].
110.  HRNČÍŘ, E.: Prevence nemocí z povolání. (Prevention of Occupational Diseases). Praha, Stát. ped.nakl., a.s. 1999, 32 s. [monografie].
111.  HRNČÍŘ, E.: Smrtelná nehoda sportovního potápěče. (Amateur Diver Fatal Accident). Medicina sportiva Bohemica et Slovaca, 1999, roč. 8, (4),
    s.112-114. [kazuistika].
112.  HRNČÍŘ, E.: Teorie hormese a spor o její aplikaci v problematice ionizujícího záření. (Theory of Hormesis and Controversies on its Application to the
    Problem of Ionizing Radiation). Hygiena, 1999, roč. 44, (3), s. 156-162. [přehledový].
113.  KNEIDLOVÁ, M.: Kategorizace pracovišť. (Workplace Classification). Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 1999, roč. 9, (5), s. 11-12.
    [přehledový].
114.  KNEIDLOVÁ, M.: Ochrana kŧţe při práci. (Skin Protection at Work). Praha, Gnosis, s.r.o. 1999, 11 s. [příručka].
115.  KNEIDLOVÁ, M.: Pracovní úrazy. (Occupational Accident). Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 1999, roč. 9, (5), s. 13. [přehledový].
116. KRATOCHVÍL, A.; HRNČÍŘ, E.: Povrchové napětí tělesných tekutin v patofyziologii a diagnóze. (Surface Tension of Body Fluids in Pathophysiology and
   Diagnosis). Praktický lékař, 1999, roč. 79, (5), s. 258-259. [pŧvodní].
117. RIEUWERTS, J.S.; FARAGO, M.; CIKRT, M.; BENCKO, V.: Heavy metal concentrations in and around household near a secondary lead smelter.
   Environmental Monitoring and Assessment, 1999, roč. 58, (7), s. 317-335. [pŧvodní s IF]. IF: 0,485/99
118. URBAN, P.; LUKÁŠ, E.; NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; CIKRT, M.: Neurological and electrophysiological examinations on three groups of workers
   with diferent levels of exposure to mercury vapors. European Journal of Neurology, 1999, roč. 6, (5), s. 571-577. [pŧvodní s IF]. IF: 0,670/99
119. FRANTÍK, E.; HORNYCHOVÁ, M.; NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; CIKRT, M.: Cumulative Neurotoxicity of Mercury Vapours in Animal Model
   Experiments at Various Time Patterns of Exposure. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2000, roč. 6, (1), s.38-
   39. Číslo grantu: NJ4510, [pŧvodní].
120. HRNČÍŘ, E.: Chronická bronchitida není nemocí z povolání. (Chronic Bronchitis Is Not Occupational Diseese). Diagnóza, 2000, roč. 3, (42), s.9-10.
   [popularizující].
121. HRNČÍŘ, E.: Diskuse o koncepci pracovního lékařství. (Discussion on the Concept of Occupational Medicine). Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (2),
   s.51. [ostatní].
122. HRNČÍŘ, E.: Diskuzní příspěvek k problematice ohroţení nemocí z povolání u poruch sluchu zpŧsobených hlukem. (Disccussion on the Problems os
   Threatemed Occupational Diseases Caused by Naise). České pracovní lékařství, 2000, roč. 1, (1), s.55-57. [ostatní].
123. HRNČÍŘ, E.: Časopis Pracovní lékařství na prahu nového tisíciletí. (The Journal Pracovní lékařství (Occupational Medicine) on the Treshold of the New
   Millenium). Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (1), s.3. [ostatní].
124. HRNČÍŘ, E.: Historie a současnost zdravotní péče o pracovníky v přetlaku v České republice. (History and Contemporary State of Health Care of
   Workers Exposed to Overpressure in the CR). Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (3), s.154-155. [přehledový].
125. HRNČÍŘ, E.: Informování pacienta o nemoci z povolání. (Informing Patients on Occupational Disease). Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (3), s.111-
   112. [ostatní].
126. HRNČÍŘ, E.: Jaký je význam pojmu pracovní lékařství? (What is the Significance of the Term Occupational Medicine?). Pracovní lékařství, 2000, roč.
   52, (4), s.163-164. [ostatní].
127. HRNČÍŘ, E.: Nemoci plic zpŧsobené azbestem. (Pulmonary Diseases Caused by Asbestos). Bulletin sdružení praktických lékařů ČR, 2000, roč. 10.,
   (2), s.42-44. [přehledový].
128. HRNČÍŘ, E.: Raynaudŧv fenomén z vibrací. (Raynaud's Phenomenon Caused by Vibrations). Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (2), s.77-81.
   [přehledový].
129. HRNČÍŘ, E.: Význam správného stanovení kritérií pro hodnocení přetěţování pohybového aparátu. (Meaning of the Right Criterion Determination in the
   Assessment of the Locomotor Apparatus Overloading). České pracovní lékařství, 2000, roč. 1, (3), s.198-199. [ostatní].
130. HRNČÍŘ, E.; HLÁVKOVÁ, J.: Doporučené limity svalových sil při práci se stroji-návrh Evropského výboru pro standardizaci. (Recommended Limits of
   Muscular Strenghts at Work with Machinery-A Recommendation of the European Committee for Standardization). České pracovní lékařství, 2000, roč.
   1, (42), s.248-251. [přehledový].
131. HRNČÍŘ, E.; MIKYSKA, M.: Kompetence zdravotníkŧ při uznávání nemocí z povolání. (Competence of Health Workers to Certify Occupational
   Diseases). Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (3), s.147-148. [ostatní].
132. HRNČÍŘ, E.; MIKYSKA, M.: Překlasifované nemoci z povolání po deseti letech. (Re-classification of Occupational Diseases after Ten Years). Pracovní
   lékařství, 2000, roč. 52, (2), s.96-99. [přehledový].
133. HRNČÍŘ, E.; MIKYSKA, M.: Ukončení trvání nemoci z povolání. (Termination of Occupational Disease). Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (1), s.26-31.
   [přehledový].
134. JEŢEK, J.; KNEIDLOVÁ, M.: Účinky hluku v pracovním prostředí na lidský organismus a jejich prevence. (Effects of Noise in the Working Environment
   on the Human Organism and their Prevention). Hygiena, 2000, roč. 45, (Suppl.), s.14-18. [přehledový].
135. KNEIDLOVÁ, M.: Pneumokoniózy. (Pneumoconiosis). Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 2000, roč. 10., (2), s.45-47. [přehledový].
136. MALINA, L.; STRÁNSKÝ, J.; MICHALÍKOVÁ, H.; ČÁBELKOVÁ, Z.: Kritéria alkoholismu u nemocných pozdní koţní porfyrií. (Criteria of Alcoholism in
   Patients with Porphyria Cutanea Tarda). Klinická biochemie a metabolismus, 2000, roč. 8/29, (3), s.154-156. [pŧvodní].
137. NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; FRANTÍK, E.; LUKÁŠ, E.; URBAN, P.; BLÁHA, K.; PELCOVÁ, D.; LEBEDOVÁ, J.; CIKRT, M.: Mobilization of
   Mercury by DMPS in Occupationally Exposed Workers and in Model Experiments on Rats: Evaluation of Body Burden. International Journal of
   Occupational Medicine and Environmental Health, 2000, roč. 13, (2), s.131-146. Číslo grantu: NJ4510, [pŧvodní].
138. NERUDOVÁ, J.; FRANTÍK, E.; ČÁBELKOVÁ, Z.; CIKRT, M.: Factors Affecting Mercury Concentration in Brain Tissue of Rats Exposed to Mercury
   Vapours. Abstracts in Biomarkers and Environment, 2000, roč. 3, (4), s.13. Konference: 6th International Symposium on Chelating Agents in
   Pharmacology, Toxicology and Therapeutics September 7-9 2000 Plzeň. Číslo grantu: NJ4510, [abstrakt].
139. RIEUWERTS, J.S.; FARAGO, M.E.; CIKRT, M.; BENCKO, V.: Differences in lead bioavailability between a smelting and a mining area. Water, Air and
   Soil Pollution, 2000, roč. 122, (1-2), s.203-229. [pŧvodní s IF]. IF:0,632/00
140. SEDLÁČEK, J.; HRNČÍŘ, E.: Zdravotnická problematika profesionálního potápění v České republice. (Medical Problems of Professional Dising in the
   Czech Republic). Hygiena, 2000, roč. 45, (Suppl.), S19-S22. [přehledový].
141. ŠMERHOVSKÝ, Z.; CIKRT , M.; SVAČINKA, P.; NERUDOVÁ, J.; KNOTKOVÁ, J.; KAŠPAROVÁ, L.; SPĚVÁČKOVÁ, V.; ŠPERLINGOVÁ, I.;
   ČÁBELKOVÁ, Z.; ČERNÁ, L.; FUNKOVÁ, D.; SVOBODA, M.: Zdravotní rizika spojená s hutnictvím neţelezných kovŧ ve střední Evropě: Hodnocení
   zaloţené na biomarkerech vnitřní dávky a časných negenotoxických účinkŧ. (Health Risks Encountered in the Non-ferrous Metallurgy in Central Europe:
   Evaluation Based on Biomarkers of Internal Dose and Early Non-genotoxic Effects). České pracovní lékařství, 2000, roč. 1, (Suppl. 1), s.19-28. Číslo
   grantu: IC15-CT96-0311, OK323, [pŧvodní].
142. URBAN, P.; CIKRT, M.; HEJLEK, A.; LUKÁŠ, E.; PELCLOVÁ, D.: The Czech National Registry of Occupational Diseases. Ten Years of Existence.
   Central European Journal of Public Health, 2000, roč. 8, (4), s.210-212. [pŧvodní].

12330 - CPL, oddělení epidemiologie (107)
 1. ČELKO, A.: Epidemiology - Editorial Comment on Papers of Outstanding Interest. Current AIDS Letter, 1993, roč. 6, (12), s. 425-426. [pŧvodní].
 2. BOBÁK, M.; KŘÍŢ, B.; DÁŇOVÁ, J.: Socioeconomic Factors and Growth of Preschool Children Attending Nurseries in Prague. Central European
   Journal of Public Health, 1994, roč. 2, (1), s. 9-12. [pŧvodní].
 3. BOBÁK, M.; KŘÍŢ, B.; LEON, D.A.; DÁŇOVÁ, J.; MARMOT, M.: Socioeconomic Factors and Height of Preschool Children in the Czech Republic.
   American Journal of Public Health, 1994, roč. 84, (7), s.1167-1170. [pŧvodní s IF]. IF: 2,776/94
 4. HERCOGOVÁ, J.; BŘEZINOVÁ, A.; JANOVSKÁ, D.; HULÍNSKÁ, D.; VALEŠOVÁ, M.: Diagnostika koţních forem lymské borreliózy. (Assessment of the
  Skin Forms of Lyme Borreliosis). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1994, roč. 19, (10), s. 17. [pŧvodní].
 5. HERCOGOVÁ, J.; TOMÁNKOVÁ, M.; FROSSLOVÁ, D.; JANOVSKÁ, D.: Sklerodermie, lichen sclerosus et atrophicus a protilátky proti Borrelia
  Burgdorferi. (Scleroderma, Lichen Sclerosus et Atrophicus and Antibodies against Borrelia Burgdorferi). Česko-slovenská dermatologie, 1994, roč. 69,
  (1), s. 8-10. [pŧvodní].
 6. JANOVSKÁ, D.: Lymeská borrelioza. (Lyme Borreliosis). Praha, Národní centrum podpory zdraví 1994, [příručka].
 7. JANOVSKÁ, D.; BOJAR, M.; MELUZÍNOVÁ, E.; EFFLER, J.; PIŤHA, J.; HULÍNSKÁ, D.; BAŠTA, J.: Nález cirkulujících imunokomplexu v mozkomíšním
  moku u Lymeské borreliózy. (Finding of Circulating Immunocomplex in Cerebrospinal Fluid in Lyme Borreliosis). Česká a slovenská neurologie a
  neurochirurgie, 1994, roč. 57, (6), s. 277. [pŧvodní].
 8. MAIXNEROVÁ, M.: Výskyt pertusse v ČR v roce 1993. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 1994, (2), s. 16-17. [ostatní].
 9. BOBÁK, M.; KOUPILOVÁ, I.; WILLIAMS, H.C.; LEON, D.A.; DÁŇOVÁ, J.; KŘÍŢ, B.: Prevalence astmatu, atopického ekzému a senné rýmy u
  předškolních dětí. (Prevalence of asthma, atopic eczema and hay fever in pre-school children). Praktický lékař, 1995, roč. 75, (10), s. 480-485.
  [pŧvodní].
10. ČELKO, A.: Prostate Cancer in Czech Republic 1959-1992. Descriptive Survey. Central European Journal of Public Health, 1995, roč. 3, (3), s. 119-
  123. [pŧvodní].
11. ČELKO, A.: Terapie Zidovudinem - prevence přenosu HIV z matky na dítě. Vesmír, 1995, roč. 74, (10), s. 553. [ostatní].
12. HULÍNSKÁ, D.; JANOVSKÁ, D.: Who Workshop on Lyme Borreliosis Diagnosis and Surveillance. WHO/CDS/VPH, 1995, (141), s. 5. [abstrakt].
13. JANOVSKÁ, D.: Post-polio syndrom. Vesmír, 1995, roč. 74, (12), s. 674-675. [ostatní].
14. JANOVSKÁ, D.: Výskyt lymeské boreliózy a klíšťové encefalitidy. (Incidence of Lyme disease and tick encephalitis). Životní prostředí České republiky,
  ročenka 1995, 1995, roč. I, (1), s. 75-78. [přehledový].
15. KŘÍŢ, B.; ČÁSTKOVÁ, J.; ŠRÁMOVÁ, H.; BENEŠ, Č.: Současný stav výskytu infekcí, proti kterým se v České republice pravidelně očkuje . (Current
  situation in incidence of contagious diseases for which a vaccination is regularly administered in Czech Republic). Epidemiologie, mikrobiologie,
  imunologie, 1995, roč. 44, (4), s. 184-188. [přehledový].
16. BOBÁK, M.; KOUPILOVÁ, I.; PRÍKAZSKÝ, V.; KŘÍŢ, B.: Vztah mezi socioekonomickými faktory a úmrtností v okresech České republiky v období 1989-
  1993. (Relationship between socioeconomic factors and mortality in regions of Czech Republic in years 1989-93). Časopis lékařů českých, 1996, roč.
  135, (23), s. 753-757. [pŧvodní].
17. DÁŇOVÁ, J.: Amebiáza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 15-16. [kapitola].
18. DÁŇOVÁ, J.: Ankylostomóza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 16-17.
  [kapitola].
19. DÁŇOVÁ, J.: Dengue. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 33-34. [kapitola].
20. DÁŇOVÁ, J.: Echinokokóza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 36-37. [kapitola].
21. DÁŇOVÁ, J.: Hemoragické horečky. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 44-47.
  [kapitola].
22. DÁŇOVÁ, J.: Klíšťová encefalitida středoevropská. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ
  1996, S. 65-66. [kapitola].
23. DÁŇOVÁ, J.: Ţlutá zimnice. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 125. [kapitola].
24. DÁŇOVÁ, J.: Skvrnitý tyf. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 99-100. [kapitola].
25. DÁŇOVÁ, J.: Toxokaróza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 112. [kapitola].
26. ČELKO, A.: Antrax. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 17-18. [kapitola].
27. ČELKO, A.: Breast Cancer Epidemiology in Czech Republic. Central European Journal of Public Health, 1996, roč. 4, (2), s. 107-109 . [pŧvodní].
28. ČELKO, A.: Chlamydiové infekce. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 54-58.
  [kapitola].
29. ČELKO, A.: Infekční mononukleóza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 61-62.
  [kapitola].
30. ČELKO, A.: Legionelóza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 67. [kapitola].
31. ČELKO, A.: Neštovice plané, pásový opar. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 84-
  85. [kapitola].
32. ČELKO, A.: Příušnice. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 93-94. [kapitola].
33. ČELKO, A.: Spalničky. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 101-102. [kapitola].
34. ČELKO, A.: Trichomoniáza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 115-116.
  [kapitola].
35. ČELKO, A.: Zarděnky. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 122-123. [kapitola].
36. ČELKO, A.; PROVAZNÍK, K.: Situace v České republice. In: Montagnier, L.; Saad, K.: AIDS - fakta, naděje. Praha, Nadace pro ţivot 1996, S. 59-60.
  [kapitola].
37. HULÍNSKÁ, D.; JANOVSKÁ, D.: Laboratorní diagnostika. (Laboratory diagnostics).In: Bartŧněk, P. et al.: Lymeská borelióza. Praha, Grada Publishing
  1996, S. 20-23. [kapitola].
38. JANOVSKÁ, D.: 2.7 Členovci jako pŧvodci nebo přenašeči lidských onemocnění. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého
  pŧsobení vlivu obytného prostředí na zdraví. Praha, SZÚ 1996, S. 67-77. [kapitola].
39. JANOVSKÁ, D.: Askarióza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 22-23. [kapitola].
40. JANOVSKÁ, D.: Epidemiologická situace v České republice. (Epidemiologic situation in Czech Republic).In: Bartŧněk, P. et al.: Lymeská borelióza.
  Praha, Grada Publishing 1996, S. 12-16. [kapitola].
41. JANOVSKÁ, D.: Leptospiróza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 68. [kapitola].
42. JANOVSKÁ, D.: Lymeská borrelióza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 70-72.
  [kapitola].
43. JANOVSKÁ, D.: Mor. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 79-81. [kapitola].
44. JANOVSKÁ, D.: Sérologie. (Serology).In: Bartŧněk, P. et al.: Lymeská borelióza. Praha, Grada Publishing 1996, S. 24-26. [kapitola].
45. JANOVSKÁ, D.: Svrab. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 105-106. [kapitola].
46. JANOVSKÁ, D.: Teniázy. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 109-110. [kapitola].
47.  JANOVSKÁ, D.: Toxoplazmóza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 112-114.
   [kapitola].
48.  JANOVSKÁ, D.: Tularémie. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 118-119.
   [kapitola].
49.  KŘÍŢ, B.: Conference on the Occasion of the National Institute of Public Health in Prague Jubilee. Central European Journal of Public Health, 1996,
   roč. 4, (2), s. 149-150. [ostatní].
50.  KŘÍŢ, B.: Dávivý kašel. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 32-33. [kapitola].
51.  KŘÍŢ, B.: Tetanus. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 110-111. [kapitola].
52.  KŘÍŢ, B.: Záškrt. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, S. 123-124. [kapitola].
53.  KŘÍŢ, J.; BENCKO, V.; CIKRT, M.; KŘÍŢ, B.: Primární prevence a podpora zdraví v České republice. Současné problémy, rizika a moţná východiska.
   (Primary prevention and health promotion in Czech Republic. Current problems, risks, and possible solutions). Praktický lékař, 1996, roč. 76, (10), s.
   478-482. [pŧvodní].
54.  MAIXNEROVÁ, M.: Současná problematika epidemiologie pertusse v ČR . (Current issues in epidemiology of pertussis in Czech Republic). Česko-
   slovenská pediatrie, 1996, roč. 51, (1), s. 32. [pŧvodní].
55.  PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; KŘÍŢ, B.: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, 126 s.
   [monografie].
56.  ČELKO, A.: Prevence zhoubného nádoru prsu v USA. Vesmír, 1997, roč. 76, (8), s. 455. [popularizující].
57.  ČELKO, A.; ROSINA, J.; STAREC, M.: BSE ve Velké Británii - historie a sled událostí. (BSE in Great Britain - history and order of events). Živočišná
   výroba - Animal production, 1997, roč. 42, (1), s. 43-46. [přehledový s IF]. IF: 0,194/97
58.  ČELKO, A.; ROSINA, J.; STAREC, M.: Epidemiologie bovinní spondiformní encefalopatie (BSE). (Epidemiology of bovine spondiform encephalopathy
   (BSE)). Živočišná výroba - Animal production, 1997, roč. 42, (1), s. 41-42. [přehledový s IF]. IF: 0,194/97
59.  GOPFEROVÁ, J.; JANOVSKÁ, D.; ŠEJDA, J.: Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie. Pro střední a vyšší odborné zdravotnické školy. Praha, Triton
   1997, 114 s. [učebnice SŠ].
60.  PIKHART, H.; PRÍKAZSKÝ, V.; BOBÁK, M.; KŘÍŢ, B.; ČELKO, A.; DÁŇOVÁ, J.; PRYL, K.; PRETEL, J.: Association between ambient air concentrations
   of nitrogen dioxide and respiratory symptoms in children in Prague, Czech Republic. (Association between ambient air concentrations of nitrogen dioxide
   and respiratory symptoms in children in Prague, Czech Republic). Central European Journal of Public Health, 1997, roč. 5, (2), s. 65-69. [pŧvodní].
61.  PROVAZNÍK, K.; ČELKO, A.: AIDS - fakta, naděje. Praha, Nadace pro ţivot 1997, 68 s. [monografie].
62.  PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; KŘÍŢ, B.: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčních onemocnění. Praha, Fortuna 1997, 127.
   [monografie].
63.  ROSINA, J.; STAREC, M.; ČELKO, A.; VÝMOLA, F.: Reinfusion of UV - Irradiated Blood in the Treatment of Staphylococcal Infection. Živočišná výroba
   - Animal production, 1997, roč. 42, (7), s. 315-316. Číslo grantu: GAUK 256/95, [pŧvodní s IF]. IF: 0,194/97
64.  ROSINA, J.; STAREC, M.; ČELKO, A.; VÝMOLA, F.: Intravenózní ozařování králíkŧ infikovaných Staphylococcus aureus pomocí laseru s maximem
   vyzařování 337 nm. (Intravenous irradiation of blood using 337 nm laser in rabbits inoculated with Staphylococcus aureus). Živočišná výroba - Animal
   production, 1997, roč. 42, (6), s. 261-262. [pŧvodní s IF]. IF: 0,194/97
65.  BARTŦNĚK, P.; MRÁZEK, V.; VAŘEJKA, P.; JANOVSKÁ, D.; VALEŠOVÁ, M.: Lymeská borelióza: moţnosti a meze interpretace sérologických nálezŧ.
   (Lyme Borreliosis: Possibilities and Limitations of Interpretation of Serological Findings). Praktický lékař, 1998, roč. 78, (11), s. 611-614. [pŧvodní].
66.  BAŠTA, J.; JANOVSKÁ, D.; DANIEL, M.: Contact with Ticks and Awareness of Tick-borne Diseases among the Czech Population - A Piloty Study.
   Zentralblatt für Bakteriologie, 1998, roč. 288, (4), s. 553-557. [pŧvodní s IF]. IF: 0,736/98
67.  BAŠTA, J.; JANOVSKÁ, D.; DANIEL, M.: Příspěvek k informovanosti obyvatelstva o lymeské borrelióze a zkušenosti s napadením klíšťaty - pilotní
   studie. (Knowledge of the Population of Lyme Borreliosis and Experience with Attacks by Ticks - Pilot Study). Epidemiologie, mikrobiologie,
   imunologie, 1998, roč. 47, (2), s. 52-55. [pŧvodní].
68.  DÁŇOVÁ, J.: Prevence poruch zdraví u dětí a mládeţe. (Prevention of health disorders among children and adolecents).In: Manuál prevence v lékařské
   praxi IV.Prevence poruch zdraví dětí a mládeţe. Praha, Fortuna 1998, S. 100-104. [autor kapitoly, monografie].
69.  ČÁSTKOVÁ, J.; DÁŇOVÁ, J.: Očkování - minimum pro praxi. (Vacciantion - compendium for clinical practis).In: Očkování - minimum pro praxi. Semily,
   Triton 1998, S. 9-84. [autor kapitoly, příručka].
70.  ČELKO, A.M.: Infekční onemocnění v dětském a dorostovém věku. (Infectious diseases in childhood and adolescence).In: Manuál prevence v lékařské
   praxi VI. Prevence poruch zdraví dětí a mládeţe. Praha, Fortuna 1998, S. 92-99. [autor kapitoly, monografie].
71.  ČELKO, A.; ROSINA, J.: Epidemiologie ptačí chřipky A (H5N1). (Epidemiology of avian influenza A (H5N1)). Živočišná výroba - Animal production,
   1998, roč. 43, (7), s. 219-220. [přehledový s IF]. IF: 0,192/98
72.  FISHER, P.; KŘÍŢ, B. a kol.: Risk factors indoors and prevalences of childhood respiratory health in four countries in western and central Europe. Indoor
   Air, 1998, roč. 8, s. 244-254. Číslo grantu: PECO CIPD 3510 PL924894, [pŧvodní s IF]. IF: 1,018/98
73.  JANOVSKÁ, D.: EHK - 122 Sérologie lymeské borreliózy - vyhodnocení. (EHK - 122 Serology of Lyme Borreliosis - evaluation). Zprávy Centra
   epidemiologie a mikrobiologie, 1998, roč. 7, (10), s. 410. [ostatní].
74.  JANOVSKÁ, D.: Sérologický přehled lymeské boreliózy. (Serological survey Lyme Borreliosis). Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 1998,
   roč. 7, (příl. 1), s. 32-34. [pŧvodní].
75.  JANOVSKÁ, D.; HÁLKOVÁ, B.: Klinické projevy lymeské boreliózy v České republice (rozbor hlášených případŧ v r. 1996) . (Clinacal manifestation of
   Lyme borreliosis in the Czech Republic - an analysis of cases reported in 1996). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1998, roč. 4, (4), s. 110-
   116. Číslo grantu: IGA 2934, [pŧvodní].
76.  KŘÍŢ, B.: Srovnání imunogenicity čtyř očkovacích látek. (Comparison of immunogenicity of four vaccines). Zprávy Centra epidemiologie a
   mikrobiologie, 1998, roč. 7, (9), s. 358-360. [pŧvodní].
77.  BARTŦNĚK, P.; MRÁZEK, V.; VAŘEJKA, P.; JANOVSKÁ, D.; VALEŠOVÁ, M.: Lymeská borrelioza: moţnosti a meze, interpretace serologických
   nálezŧ. (Lyme Boreliosis: Possibilities and Limits of interpretation of the serological tests). Praktický lékař, 1999, roč. 79, (11), s. 329-332. [přehledový].
78.  ČÁSTKOVÁ, J.; DÁŇOVÁ, J.: Očkování-minimum pro praxi. (Vaccination-minimum for practice). Praha, Triton 1999, 89 s. [příručka].
79.  ČELKO, A.M.: Epidemiologie v onkologii. (Epidemiology in oncology). Praha, Triton 1999, 63 s. [monografie].
80.  ČELKO, A.M.: Trendy a analýza úmrtnosti na nejčastější zhoubné novotvary v ČR v letech 1970-1995. (Trends and analysis of mortality in most frequent
   cancers in Czech republic in 1970-1995). Praha, UK 3.LF 1999. 87 s. [habilitační spis (doc.)].
81.  JANOVSKÁ, D.: Lymeská borrelióza v České republice. ( Lyme Borreliosis in Czech Republic). Medica Revue, 1999, roč. 6, (1), s. 26-30. Číslo grantu:
   IZ2934, [pŧvodní].
 82.  JANOVSKÁ, D.; HÁLKOVÁ, B.: Lyme Borreliosis. (Lyme Borreliosis). Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (2), s. 53-58. Číslo grantu: IZ2934,
    [pŧvodní].
 83.  KŘÍŢ, B.: Hlášení a kontrola infekčních onemocnění v Českých zemích do roku 1945. (Reporting system and control of infectious diseases in the Czech
    lands till 1945). Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 1999, roč. 8, (4), s.115-117. [přehledový].
 84.  KŘÍŢ, B.; BENEŠ, Č.; ČÁSTKOVÁ, J.; HELCL, J.: Monitorování epidemiologické situace v zaplavených oblastech v České republice v roce 1997.
    (Monitoring of the epidemiological situation in flooded areas in the Czech Republic in year 1997). Acta Hygienica, Epidemiologica et Microbiologica,
    1999, roč. 6, (zvl.č. - Povodně 1997), s.87-91. [ostatní].
 85.  KŘÍŢOVÁ, P.; KŘÍŢ, B. a kol.: Faktory ovlivňující vznik a vývoj invazivního meningokokového onemocnění a vznik nosičství Neisseria meningitidis -
    výsledky celorepublikové prospektivní dotazníkové studie případŧ a kontrol. (Factors Influencing the Genesis and Development of Invasive
    Meningococcal Disease and Carriership of Neisseria menningitidis - Results of Nationwide Prospective Questionnaire Survey of Cases and Controls).
    Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 1999, roč. 48, (4), s. 140-152. Číslo grantu: IGA 3483//GAĆR 310/96/K102, [pŧvodní].
 86.  KŘÍŢ, P.; KŘÍŢ, B.; ŠVANDOVÁ, E.; MUSÍLEK, M.: Antimeningococcal herd immunity in the Czech Republic-influence of emerging clone,Neisseria
    meningitidis ET-15/37. Epidemiology and Infection, 1999, roč. 123, (2), s.193-200. [pŧvodní s IF]. IF: 1,911/99
 87.  BARTŦNĚK, P.; JANOVSKÁ, D.: Lymeská borrelióza. (Lyme borreliosis). Trendy v medicíně, 2000, roč. 2, (3), s.65-77. Číslo grantu: NI5600, IZ2934,
    GAUK 6-218/1998-1999.[přehledový].
 88.  BARTŦNĚK, P.; MRÁZEK, V.; BÍNA, R.; LIŠTVANOVÁ, S.; VALEŠOVÁ, M.; JANOVSKÁ, D.: Diagnostika lymeské borreliózy. (Diagnosis of Lyme
    Borreliosis). Praktický lékař, 2000, roč. 80, (4), s.207-209. Číslo grantu: NI5600, GAUK 6-218/1999, [pŧvodní].
 89.  BARTŦNĚK, P.; MRÁZEK, V.; VAŘEJKA, P.; SKLENÁŘ, T.; BÍNA, R.; LIŠTVANOVÁ, S.; JANOVSKÁ, D.: Výpovědní hodnota prevalence
    antiboreliových protilátek u zdravé rizikové populace. (Informative Value of the Prevalence of Antiborrelia Antibodies in the Healthy and Risk Population).
    Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 2000, roč. 49, (1), s.4-10. Číslo grantu: GAUK 6-218/1999, NI5600, [pŧvodní].
 90.  BENEŠ, Č.; CSÉMY, L.; FAIERAJZLOVÁ, V.; CHUDOBOVÁ, M.; JECHOVÁ, M.; KAMBERSKÁ, Z.; KOMÁREK, D.; MAIXNEROVÁ, M.; PELECH, L.;
    PROCHÁZKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; RÁŢOVÁ, J.; SCHNEIDROVÁ, D.; SOVINOVÁ, H.; ŠÍPEK, A.; TVRDÁ, J.; ZAMRAZIL, V.: Děti v dětských
    domovech od 3 let. (Children in Foster Homes for Infants and Children Younger than 3 Years).In: Jak jsou na tom se zdravím naše děti na prahu 21.
    století. Praha, SZÚ 2000, s.55-56.Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NJ5575, [autor kapitoly, monografie].
 91.  BENEŠ, Č.; CSÉMY, L.; FAIERAJZLOVÁ, V.; CHUDOBOVÁ, M.; JECHOVÁ, M.; KAMBERSKÁ, Z.; KOMÁREK, D.; MAIXNEROVÁ, M.; PELECH, L.;
    PROCHÁZKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; RÁŢOVÁ, J.; SCHNEIDROVÁ, D.; SOVINOVÁ, H.; ŠÍPEK, A.; TVRDÁ, J.; ZAMRAZIL, V.: Děti v
    předškolních zařízeních. (Children in Preschool Facilities).In: Jak jsou na tom se zdravím naše děti na prahu 21. století. Praha, SZÚ 2000, s.57-58.Číslo
    VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NJ5575, [autor kapitoly, monografie].
 92.  BENEŠ, Č.; CSÉMY, L.; FAIERAJZLOVÁ, V.; CHUDOBOVÁ, M.; JECHOVÁ, M.; KAMBERSKÁ, Z.; KOMÁREK, D.; MAIXNEROVÁ, M.; PELECH, L.;
    PROCHÁZKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; RÁŢOVÁ, J.; SCHNEIDROVÁ, D.; SOVINOVÁ, H.; ŠÍPEK, A.; TVRDÁ, J.; ZAMRAZIL, V.: Děti ve škole.
    (Children in the School).In: Jak jsou na tom se zdravím naše děti na prahu 21. století. Praha, SZÚ 2000, s.61-64.Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo
    grantu: NJ5575, [autor kapitoly, monografie].
 93.  BENEŠ, Č.; CSÉMY, L.; FAIERAJZLOVÁ, V.; CHUDOBOVÁ, M.; JECHOVÁ, M.; KAMBERSKÁ, Z.; KOMÁREK, D.; MAIXNEROVÁ, M.; PELECH, L.;
    PROCHÁZKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; RÁŢOVÁ, J.; SCHNEIDROVÁ, D.; SOVINOVÁ, H.; ŠÍPEK, A.; TVRDÁ, J.; ZAMRAZIL, V.: Výţiva v
    novorozeneckém a kojeneckém věku. (Nutrition in Newborns and Infants ).In: Jak jsou na tom se zdravím naše děti na prahu 21. století. Praha, SZÚ
    2000, s.41-45.Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NJ5575, [autor kapitoly, monografie].
 94.  BENEŠ, Č.; CSÉMY, L.; FAIERAJZLOVÁ, V.; CHUDOBOVÁ, M.; JECHOVÁ, M.; KAMBERSKÁ, Z.; KOMÁREK, D.; MAIXNEROVÁ, M.; PELECH, L.;
    PROCHÁZKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; RÁŢOVÁ, J.; SCHNEIDROVÁ, D.; SOVINOVÁ, H.; ŠÍPEK, A.; TVRDÁ, J.; ZAMRAZIL, V.: Infekční
    onemocnění a jejich prevence. (Infections Diseases and Their Prevention).In: Jak jsou na tom se zdravím naše děti na prahu 21. století. Praha, SZÚ
    2000, s.24-33.Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NJ5575, [autor kapitoly, monografie].
 95.  CIKRT, M.; KOMÁREK, L.; KŘÍŢ, B.; KŘÍŢ, J.; KUBÍNOVÁ, R.: Vybrané otázky vývoje zdraví a jeho determinant. (Selected issues of health development
    and its determinants). Medica revue, 2000, roč. 7, (2), s.1, 17-23. [přehledový].
 96.  ČELKO, A.M.; BROŢ, L.; DÁŇOVÁ, J.; KŘÍŢ, B.: Analysis of Pediatrics Burns in the Prague Burns Centre. Epidemiology, 2000, roč. 11, (Suppl.), s.85.
    Číslo grantu: NJ4666, [pŧvodní s IF]. IF:3,632/00
 97.  ČELKO, A.M.; BROŢ, L.; DÁŇOVÁ, J.; KŘÍŢ, B.; HŘIVNA, M.: Analysis of Pediatric Burns in the Prague Burns Centre 1995-1998. Epidemiology, 2000,
    roč. 11, (4), s.87. [přehledový s IF]. IF:3,632/00
 98.  ČELKO, A.M.; DÁŇOVÁ, J.; URBAN, M.: Zhoubný novotvar prostaty v České republice. Nemocniční analytická studie případŧ a kontrol. (Prostate
    Cancer in Czech Republic. Hospital-based Case-control Study). Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 2000, roč. 49, (4), s.162-164. Číslo
    grantu: GAUK 258/95, [pŧvodní].
 99.  ČELKO, A.M.; KŘÍŢ, B.: Increasing malignant melanoma of the skin in Czech republic-consequences of climate changes? In: Actual Problems of
    environmental security of territories and population. Bangkok-Pattaya, Russian Federation Environment Protection State Committee 2000, S.11-13.
    [autor statě, sborník].
100.  ČELKO, A.M.; VANÍČEK, K.; DÁŇOVÁ, J.: Total ozone depletion and melanoma of the skin in Czech Republic 1970-1997. Epidemiology, 2000, roč. 11,
    (4), s.87. [přehledový s IF]. IF:3,632/00
101.  KŘÍŢ, B.: Reporting System and Control of Infectious Diseases in the Czech Lands in the Past Years until Year 1945. Central European Journal of
    Public Health, 2000, roč. 8, (4), s.213-215. [pŧvodní].
102.  KŘÍŢOVÁ, P.; BOBÁK, M.; KŘÍŢ, B.: Parental smoking, socioeconomic factors, and risk of invasive meningococcal disease in children: a population
    based case-control study. Archives of Disease in Childhood, 2000, roč. 83, (2), s.117-121. [přehledový s IF]. IF:1,866/00
103.  MAIXNEROVÁ, M.: Výskyt vybraných infekcí v dětské populaci a význam očkování. (Incidence of Selected Infectious Diseases in Children and
    Immunization as a Preventive Health Service for Children).In: Sborník z konference s mezinárodní účastí XXVIII. Ostravské dny dětí a dorostu. Praha,
    SZÚ 2000, S:75-78. [autor statě, sborník].
104.  PAŘÍKOVÁ-ČERNÍKOVÁ, J.; MAIXNEROVÁ, M.: Virové hepatitid v souvislosti s intravenózním uţíváním drog. (Viral Hepatitis in Conjunction with
    Intravenous Drug Use). Hygiena, 2000, roč. 45, (Suppl.), s.51-54. [přehledový].
105.  PIKHART, H.; BOBÁK, M.; KŘÍŢ, B.; DÁŇOVÁ, J.; ČELKO, A.M.; PRÍKAZSKÝ, V.; PRYL, K.; BRIGGS, D.; ELLIOT, P.: Outdoor Air Concentrations of
    Nitrogen Dioxide and Sulfur Dioxide and Prevalence of Wheezing in School Children. Epidemiology, 2000, roč. 11, (2), s.153-160. [přehledový s IF].
    IF:3,632/00
106.  PIKHARTOVÁ, J.; BOBÁK, M.; PIKHART, H.; DÁŇOVÁ, J.: Do the Effects od Sulfur Dioxine Differ in Atopic and Non-Atopic Children. Epidemiology,
    2000, roč. 11, (4), s.68. [přehledový s IF]. IF:3,632/00
107. ŠLOSÁREK, M.; KŘÍŢ, B.: The Czech External Quality Control System in Medical Microbiology and Parasitology. Central European Journal of Public
   Health, 2000, roč. 8, (4), s.206-209. [přehledový].

12350 – CPL, oddělení hygieny obecné (83)
 1. HAVRÁNEK, J.: Filosofické a hygienické aspekty bydlení a výstavby. Architektura ČR, 1993, roč. 52, (1), s. 18-19. [ostatní].
 2. HAVRÁNEK, J.; BÁRTOVÁ, J.: Hygienická problematika pŧdních vestaveb. Stavba, 1994, (2), s. 44. [ostatní].
 3. JÍROVÁ, D.; MRAVCOVÁ, A.; LENER, J.; FIKER, S.: Nutriční faktory při rozvoji kontaktní přecitlivělosti - účinky selenu. (Nutritional Factors Involved in
   Development of Contact Hypersensitivity - the Effects of Selenium). Hygiena, 1994, roč. 39, (5), s. 267-275. [přehledový].
 4. KUČERA, J.; LENER, J.; MIŇKOVÁ, J.: Vanadium Levels in Urine and Cystine Levels in Nails and Hair of Exposed and Normal Persons. Biological
   Trace Element Research, 1994, (43-45), s. 327-334. [ostatní s IF]. IF: 0,799/94
 5. TUREK, B.; HRUBÝ, S.; ČERNÁ, M.: Nutriční toxikologie. (Nutritional Toxicology). Brno, IPVZ 1994, 123 s. [monografie].
 6. BÁRTOVÁ, J.; HAVRÁNEK, J.; HRNČÍŘ, E.; LEGÁTH, L.; LENER, J.; ŠTROS, O.: Hygiena. Díl.I. Faktory ţivotního prostředí, ovlivňující zdraví. Praha,
   Karolinum 1995, 68 s. [učebnice VŠ].
 7. BÁRTOVÁ, J.; HAVRÁNEK, J.; KAZMAROVÁ, H.: Zdravotnická hlediska při posuzování staveb na ţivotním prostředí podle zákona 244/92 Sb. (Health
   aspects in reviewing the influence of buildings on the environment according to the Law 244/1992 Sb.). Hygiena, 1995, roč. 40, (1), s. 11-15.
   [přehledový].
 8. BENCKO, V.; CIKRT, M.; LENER, J.: Toxické kovy v ţivotním a pracovním prostředí člověka. (Toxic metals in living and working environment of
   humans). Praha, Grada 1995, 282 s. [monografie].
 9. GLATTRE, E.; MRAVCOVÁ, A.; LENER, J.; VOBECKÝ, M.; EGERTOVÁ, E.; MYSLIVEČKOVÁ, M.: Study of Distribution and Interaction of Arsenic and
   Selenium in Rat Thyroid. Biological Trace Element Research, 1995, roč. 49 , (32), s. 177-186. [pŧvodní s IF]. IF: 0,471/95
 10. HERIBANOVÁ, A.; NOVOTNÁ, J.; HUŘÁK, V.; KUNZ, E.; ŠVEC, J.; ZEZULKA, L.; HILLOVÁ, J.: Biologické účinky ionizujícího záření. In: Ochrana při
   práci se zdroji ionizujícího záření. Ostrava, Dŧm techniky 1995, S. 49-61. [kapitola].
 11. HERIBANOVÁ, A.; NOVOTNÁ, J.; HUŘÁK, V.; KUNZ, E.; ŠVEC, J.; ZEZULKA, L.; HILLOVÁ, J.: Další poţadavky radiační ochrany při práci s
   radioaktivními látkami. In: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. Ostrava, Dŧm techniky 1995, S. 154-165. [kapitola].
 12. BÁRTOVÁ, J.: 2.1.3 Pasivní kouření. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého pŧsobení vlivu obytného prostředí na zdraví.
   Praha, SZÚ 1996, S. 32-35. [kapitola].
 13. BAUMRUK, J.; HARTLOVÁ, D.; LEBENHART, P.; MATHAUSEROVÁ, Z.: Měření inhalačních anestetik na operačních sálech analyzátorem Brüel and
   Kjaer. Pracovní lékařství, 1996, roč. 48, (1), s. 45. [ostatní].
 14. HAVRÁNEK, J.: 3.1 Bydlení. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého pŧsobení vlivu obytného prostředí na zdraví. Praha, SZÚ
   1996, S. 95-97. [kapitola].
 15. HAVRÁNEK, J.: Pŧsobení hluku. In: Pometlová, M. et al.: Obecná patofyziologie pro bakalářská studia (a nejen pro ně). Praha, Psychiatrické centrum
   Praha 1996, S. 52-53. [kapitola].
 16. HAVRÁNEK, J.; JANDÁK, Z.: 2.3 Hluk a vibrace. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého pŧsobení vlivu obytného prostředí na
   zdraví. Praha, SZÚ 1996, S. 54-60. [kapitola].
 17. KOŢÍŠEK, F.; BÁRTOVÁ, J.: 1.3 Pitná voda. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého pŧsobení vlivu obytného prostředí na
   zdraví. Praha, SZÚ 1996, S. 14-20. [kapitola].
 18. KODL, O.; HERIBANOVÁ, A.: Radiační zátěţ při preventivních rtg vyšetřeních. (Radiation load during preventive x-ray examination). Pracovní
   lékařství, 1996, roč. 48, (2), s. 70-72. [pŧvodní].
 19. KÖNIGOVÁ, R.; KŘIKAVA, K.; SVOBODOVÁ, K.; HAVRÁNEK, J.: 3.3 Bezpečný byt. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého
   pŧsobení vlivu obytného prostředí na zdraví. Praha, SZÚ 1996, S. 104-109. [kapitola].
 20. KUČERA, J.; LENER, J.; SOUKAL, L.; HORÁKOVÁ, J.: Air pollution and biological monitoring of environmental exposure to vanadium using short-time
   neutron activation analysis. Journal of Trace and Microprobe Techniques, 1996, roč. 1, (14), s. 191-201. [přehledový].
 21. PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; HAVRÁNEK, J.: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého pŧsobení vlivu obytného prostředí na
   zdraví. Praha, SZÚ 1996, 112 s. [monografie].
 22. VOBECKÝ, M.; BABICKÝ, A.; LENER, J.: Effect of Increased Bromide Intake on Iodine Excretion in Rats. Biological Trace Element Research, 1996,
   roč. 55, (2), s. 215-219. [pŧvodní s IF]. IF: 0,627/96
 23. VOBECKÝ, M.; BABICKÝ, A.; LENER, J.; ŠVANDOVÁ, E.: Interaction of bromide with iodine in the rat thyroid gland at enhanced bromide intake.
   Biological Trace Element Research, 1996, roč. 54, (3), s. 207-212. [přehledový s IF]. IF: 0,627/96
 24. BÁRTOVÁ, J.: Sborník k 95. výročí zaloţení FNKV. Praha, FNKV 1997, 81 s. [sborník].
 25. BAUMRUK, J.; MATOUŠEK, O.: Ergonomické hodnocení pracovních podmínek s počítačem. Bezpečnost a hygiena práce, 1997, roč. 47, (12), s. 18-
   19. [přehledový].
 26. BAUMRUK, J.; MATOUŠEK, O.: K problému hmotnostních limitŧ při manipulaci s břemeny. Bezpečnost a hygiena práce, 1997, roč. 47, (10), s. 27-28.
   [přehledový].
 27. BAUMRUK, J.; MATOUŠEK, O.: Limity přípustné hmotnosti ručně zvedaných a přenášených břemen. Pracovní lékařství, 1997, roč. 49, (4), s. 182-192.
   [přehledový].
 28. BAUMRUK, J.; MATOUŠEK, O.: Pracovně lékařská péče na závodech. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V.
   Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 120-141. [kapitola].
 29. BAUMRUK, J.; MATOUŠEK, O.: Vztah práce a zdraví. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence
   nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, S. 12-18. [kapitola].
 30. CIKRT, M.; BAUMRUK, J.: Pracovnímu lékařství chybí odpovídající legislativa. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1997, roč. 46, (40), s. 3. [překlad].
 31. HAVRÁNEK, J.: Fyziologická a lékařská hlediska stavební hygieny. Projektování a výstavba, 1997, (2), s. 3-5. [přehledový].
 32. HAVRÁNEK, J.: Rizika poškození sluchu z nadměrného hluku u pracovníkŧ ve stavebnictví. Stavební aktuality, 1997, (4), s. 1-6. [přehledový].
 33. HAVRÁNEK, J.: Riziko vibrací přenášených na ruce u pracovníkŧ ve stavebnictví. Stavební aktuality, 1997, (5), s. 1-6. [přehledový].
 34. LENER, J.: Medical Hygiene. Praha, Karolinum 1997, 128 s. [učebnice VŠ].
 35. VOBECKÝ, M.; BABICKÝ, A.; LENER, J.; PAVELKA, S.: Biological Half-Life of Bromine in the Rat Thyroid. Physiological Research, 1997, roč. 46, (3),
   s. 385-389. [pŧvodní s IF]. IF: 0,807/97
 36. BÁRTA, I.; ŠMERÁK, P.; SEDMÍKOVÁ, M.; TUREK, B.; KOVÁČOVÁ, E.; BÁRTOVÁ, J.: Mutagenní účinky vybraných mykotoxinŧ. (Genotoxic effects of
   selected mycotoxins). Czech Journal of Food Sciences, 1998, roč. 16, (3), s. 103-109. Číslo grantu: GAČR 311/94/1739, [pŧvodní].
37.  BAUMRUK, J.: Popáleniny a opaření. (Burns and Scalds). Bezpečnost a hygiena práce, 1998, roč. 48, (8-9), s. 27-29. [pŧvodní].
38.  BAUMRUK, J.; MATOUŠEK, O.: Směnová a noční práce. ( Shift and Night Work). Bezpečnost a hygiena práce, 1998, roč. 48, (1), s. 12-15. [pŧvodní].
39.  ČERNÁ, M.; JELÍNEK, R.; JANOUTOVÁ, J.; KOTĚŠOVEC, F.; BENEŠ, I.; LEIXNER, M.: Risk assessment of the common air polutans in Teplice, Czech
   Republic. Toxicology Letters, 1998, roč. 96, (S), s. 203-208. Číslo grantu: VaV/340/1/97, [pŧvodní s IF]. IF: 1,303/98
40.  HERIBANOVÁ, A. et al.: Biologické účinky ionizujícího záření. (Biological effects of ionizing radiation).In: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření.
   Ostrava, Dŧm techniky 1998, s. D1 - D12. [autor kapitoly, monografie].
41.  HERIBANOVÁ, A.: Biologické účinky ionizujícího záření; účinky radonu. (Biological effects of ionizing radiation; effects of radon).In: Sborník referátŧ 6.
   konference Radonový program ČR. Praha, MŢP ČR 1998, S. 5-13. [autor kapitoly, sborník].
42.  HRDLIČKOVÁ, M.; HAVRÁNEK, J.: Moţnosti prevence domácích úrazŧ, zpŧsobených pády u starších muţŧ. (Possible Prevention of Home Injuries,
   Caused by Falls, in Eldery Men). Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S32-S34. [pŧvodní].
43.  JÍROVÁ, D.; LENER, J.; BENDOVÁ, H.; ŠPERLINGOVÁ, I.; MRAVCOVÁ, A.: Vanadium immunotoxicity folloved in experimental animals and in children
   exposed environmentally. In: Proc of Internat. Conference 'Health Effects of Particulate Matter in Ambient Air. Praha, Pittsburgh, Air and Waste
   Management Association 1998, S. 308-317. [autor kapitoly, sborník].
44.  KŘÍŢ, J.; LENER, J.: Ţivotní jubileum prof. MUDr. Jiřího Havránka, CSc. (Life jubilee of prof. MUDr. Jiří Havránek, CSc.). Hygiena, 1998, roč. 43, (3), s.
   188-90. [ostatní].
45.  KŘIŠŤÁLOVÁ, P.; HAVRÁNEK, J.: Současná míra expozice hudebnímu hluku u mládeţe. (Contemporary Exposure to Musical Noise among Youth).
   Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S35-S37. [pŧvodní].
46.  KRATOCHVÍL, A.; BÁRTOVÁ, J.: Posouzení kvality pitné vody v Praze k výskytu prŧjmových onemocnění. (Quality Assessment of Drinking Water in
   Prague in Relation to the Incidence of Diarrhoeal Diseases). Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S37-S44. [pŧvodní].
47.  KUČERA, J.; LENER, J.; MŇUKOVÁ, J.; BAYEROVÁ, E.: Vanadium exposure tests in humans: hair, nails, blood and urine. In: Vanadium in the
   Environment. Part 2. New York, John Wiley and Sons 1998, S. 55-73. [autor kapitoly, monografie].
48.  LENER, J.; KUČERA, J.; KODL, M.; SKOKANOVÁ, V.: Health effects of environmental exposure to vanadium. In: Vanadium in the Environment. Part 2.
   New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, John Wiley and Sons 1998, s. 1-19. [autor kapitoly, monografie].
49.  LENER, J.; PAVELKA, S.; BABICKÝ, A.; VOBECKÝ, M.: Kinetics of bromine in the tissues of laboratory rats. Journal of Trace Elements in
   Experimental Medicine, 1998, roč. 11, (4), s. 413-414. Číslo grantu: GAAVČR A7011813, [pŧvodní s IF]. IF: 0,633/98
50.  MATOUŠEK, O.; BAUMRUK, J.: Ergonomické uspořádání a vybavení pracovního místa. (Ergonomic requirements on the work place).In: Pracovní místo
   a zdraví. Praha, SZÚ 1998, S. 1-24. [autor kapitoly, příručka].
51.  PAVELKA, S.; LENER, J.; VOBECKÝ, M.; BABICKÝ, A.: Interference of bromine with iodine metabolism in the rat thyroid. Chemické Listy, 1998, roč.
   52, (6), s. 389-390. Číslo grantu: GAAVĆR A7011813, [pŧvodní s IF]. IF: 0,156/98
52.  STRNAD, P.; LENER, J.; RYCHLÍKOVÁ, E.: Vývoj znečištění ovzduší v severočeském regionu v letech 1991 - 1995. (Trends in Contamination of the
   Atmosphere in the North Bohemian Region in 1991-1995). Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S28-S31. [pŧvodní].
53.  BAUMRUK, J.: Práce, pracovní podmínky a jejich vliv na zdraví. (Work, Working conditions and their Influence on Health).In: Wasserbauer, S.: Výchova
   ke zdraví. Praha, SZÚ 1999, S. 16-17. [autor kapitoly, monografie].
54.  BAUMRUK, J.: Vývoj počtu nemocí z povolání a změny v jejich skladbě v ČR za období 1978-1998, 1. část. (Trend of the Number of Proffessional
   Diseases and Changes in their Structure in Czech Republic in the Period 1978-1998, I. Part). Bezpečnost a hygiena práce, 1999, roč. 49, (6), s. 20-22.
   [pŧvodní].
55.  BAUMRUK, J.: Vývoj počtu nemocí z povolání a změny v jejich skladbě v ČR za období 1978-1998, II.část. (Trend of the Number of Proffessional
   Diseases and Changes in their Structure in Czech Republic in the Period 1978-1998, II. Part). Bezpečnost a hygiena práce, 1999, roč. 49, (9), s. 4-7.
   [pŧvodní].
56.  BENEŠ, I.; ČERNÁ, M.; JANOUTOVÁ, J.; KOTĚŠOVEC, F.; LEIXNER, M.; JELÍNEK, R.: Těkavé organické látky v ovzduší nepředstavují zatím pro
   obyvatele Teplic významné zdravotní riziko. (Volatile organic compounds in the atmosphere are recently no major health risk for the population of
   Teplice). Hygiena, 1999, roč. 44, (3), s. 144-147. Číslo grantu: ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [pŧvodní].
57.  BENEŠ, I.; KOTĚŠOVEC, F.; SKORKOVSKÝ, J.; ČERNÁ, M.; JELÍNEK, R.: Dosavadní výsledky hodnocení rizika znečištěného ovzduší v Teplicích.
   (Toxicity of the ambient air in Teplice Recent findings of the risk assessment procedure). Ochrana ovzduší, 1999, roč. 5, (6), s. 11-12. Číslo grantu:
   ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [pŧvodní].
58.  ČERNÁ, M.; BENEŠ, I.; KOTĚŠOVEC, F.; SKORKOVSKÝ, J.; HERINGOVÁ, L.; JELÍNEK, R.: Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší Teplic a
   zdravotní riziko obyvatelstva. (Polycyclic aromatic hydrocarbons in the Teplice Atmosphere and health risks of the population). Hygiena, 1999, roč. 44,
   (Suppl. 2), s. 9-15. Číslo grantu: ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [pŧvodní].
59.  ČERNÁ, M.; PASTORKOVÁ, A.; ŠMÍD, J.; BŘÍZOVÁ, E.: Detection of mutagens in drinking water. Pharmacology & Toxicology, 1999, roč. 85, (Suppl.
   1), s. 35. Konference: Abstracts from EEMS-99 29th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society, Copenhagen Denmark 4-9. July
   1999. Číslo grantu: NJ4504, [abstrakt s IF]. IF: 1,263/99
60.  ČERNÁ, M.; PASTORKOVÁ, A.; VRBÍKOVÁ, V.; ŠMÍD, J.; RÖSSNER, P.: Mutagenicity monitoring of airborne particulate matter (PM10) in the Czech
   republic. Mutation Research, Genetic Toxicology and Environmental-Mutagenesis, 1999, roč. 444, (2), s. 373-386. Číslo grantu: IZ2761, [pŧvodní
   s IF]. IF: 2,107/99
61.  ČERNÁ, M.; POCHMANNOVÁ, D.; PASTORKOVÁ, A.; ŠMÍD, J.: Mutagenita polétavého prachu (PM10) v ovzduší Teplic a Prachatic 1999.
   (Mutagenicity of flying dust (PM10) in the Teplice and Prachatice atmosphere). Hygiena, 1999, roč. 44, (Suppl. 2), s. 16-24. Číslo grantu: ZZ/340/1/97,
   SI/340/1/97, [pŧvodní].
62.  MATOUŠEK, O.; BAUMRUK, J.: Hodnocení pracovních míst, pracovišť a prací z hlediska ochrany zdraví. (Evaluation of Working Places, Works a Jobs
   from Point of View of Health Protection). Pracovní lékařství, 1999, roč. 51, (3), s. 130-132. [pŧvodní].
63.  MATOUŠEK, O.; BAUMRUK, J.: Tabulky pro odhad energetického výdeje. (Tables for Energy-liberating Estimation). Bezpečnost a hygiena práce,
   1999, roč. 49, (1), s. 1-16. [pŧvodní].
64.  PAVELKA, S.; BABICKÝ, A.; VOBECKÝ, M.; LENER, J.: Effects of an enhanced bromide intake on iodine metabolism in the rat. In: Abstracts of 2nd
   International Symposium on Trace Elements in Human: New Perspectives. Athény, 1999, S. 82. [autor abstrakta, sborník].
65.  PAVELKA, S.; BABICKÝ, A.; VOBECKÝ, M.; LENER, J.: Distribution and kinetics of bromine in the rat tissues. In: Abstracts of 2nd International
   Symposium on Trace Elements in Human: New Perspectives. Athény, 1999, S. 83. [autor abstrakta, sborník].
66.  PAVELKA, S.; BABICKÝ, A.; VOBECKÝ, M.; LENER, J.: Effect of high dose of bromide on iodine metabolism in the rat. In: Romančík, V.: Industrial
   Toxicology ´99. Bratislava, Slovak Society for Industrial Chemistry 1999, S. 224-228. [autor kapitoly, sborník].
 67.  PAVELKA, S.; BABICKÝ, A.; VOBECKÝ, M.; LENER, J.: The effect of extremely high bromide intake on the biological half - life of iodine in the rat. In:
    Anke, M.: Mengen- und Spurenelemente. Leipzig, Verlag Harald Schubert 1999, S. 205-209. [autor kapitoly, sborník].
 68.  TOMÁŠEK, L.; HERIBANOVÁ, A.: Lung Cancer Risk at Low Exposures among Czech Miners. In: The Effects of Low and Wery Low Doses of Ionizing
    Radiation on Human Health. Versailles, University of Versailles 1999, S. 92. [autor kapitoly, sborník].
 69.  TOMÁŠEK, L.; KUNZ, E.; MÜLLER, T.; HŦLKA, J.; HERIBANOVÁ, A.: Czech cohort study on residential radon. In: Radon in the Living Environment.
    Athény, University of Athens 1999, S. 30-31. [autor kapitoly, sborník].
 70.  VOBECKÝ, M.; BABICKÝ, A.; PAVELKA, S.; LENER, J.: Determination of I/Br concentration ratios in the rat thyroids by using INAA. In: Romančík, V.:
    Industrial Toxicology ´99. Bratislava, Slovak Society for Industrial Chemistry 1999, S. 207-210. [autor kapitoly, sborník].
 71.  VOBECKÝ, M.; BABICKÝ, A.; PAVELKA, S.; LENER, J.: Uptake of Iodide by rat tissues is influeced by an excessive intake of bromide. In: Anke, M.:
    Mengen- und Spurenelemente. Leipzig, Verlag Harald Schubert 1999, S. 210-215. [autor kapitoly, sborník].
 72.  VOBECKÝ, M.; PAVELKA, S.; BABICKÝ, A.; LENER, J.: Determination of bromine and iodine in fractions of the rat thyroids. In: Abstracts of 2nd
    International Symposium on Trace Elements in Human: New Perspectives. Athény, 1999, S. 84. [autor abstrakta, sborník].
 73.  BÁRTA, I.; ŠMERÁK, P.; BÁRTOVÁ, J.; ŠTĚTINA, R.: Antimutagenic Effect of Natural Compounds. In: Abstracts of S.I.M.A. Societa Italiana di
    Mutagenesi Ambientale. VIII. Congresso Annuale. Milano, SIMA 2000, s.P78.Konference: S.I.M.A. Societa Italiana di Mutagenesi Ambientale. VIII.
    Congresso Annuale. 18 21 Ottobre 2000 Hotel La Torre, Mondello Palermo. Číslo grantu: NJ6138, [autor abstrakta, sborník].
 74.  BÁRTOVÁ, J.: Kouření a zdraví. (Smoking and Health). Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (2), s.82-84. [přehledový].
 75.  BÁRTOVÁ, J.: Tabák, kouření a zdraví. (Tobacco, Smoke and Health). Sanquis, 2000, roč. 2, (5), s.45-47. [přehledový].
 76.  CEKAN, D.; BÁRTOVÁ, J.: The Prevalence of Smoking in 5th Year Medical and Health Care Students at the 3rd Faculty of Medicine of Charles
    University in Prague . Hygiena, 2000, roč. 45, (Suppl.), s.S23-S28. [pŧvodní].
 77.  ČERNÁ, M.: Deriváty kyseliny ftalové: Výskyt v prostředí, toxicita a zdravotní rizika. (Phthalic Acid Esters: Occurence in the Environment, Toxicity and
    Health Risks). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (2), s.124-129. [pŧvodní].
 78.  LENER , J.; BABICKÝ, A.; PAVELKA, S.; VOBECKÝ, M.: Impact of Enhanced Bromide Intake on Iodide Accumulation in the Mammary Gland of the
    Lactating Rat. In: Mengen- und Spurenelemente. Leipzig, Schubert-Verlag 2000, s.205-210.Konference: 20. Arbeitstagung 2000, 1.-2. 12. 2000 Jena.
    Číslo grantu: NJ6109, IAA7011813, [autor statě, sborník].
 79.  PAVELKA, S.; BABICKÝ, A.; VOBECKÝ, M.; LENER , J.: Distribution and Kinetics of Exogenous Bromine in the Rat. Chemické listy, 2000, roč. 94, (8),
    s.720-721. Číslo grantu: NJ6109, IAA7011813, [pŧvodní s IF]. IF:0,278/00
 80.  PAVELKA, S.; BABICKÝ, A.; VOBECKÝ, M.; LENER , J.: Bromide Kinetics and Distribution in the Rat. II. Distribution of Bromide in the Body. Biological
    Trace Element Research, 2000, roč. 76, (1), s.67-74. Číslo grantu: NJ6109, [pŧvodní s IF]. IF:0,786/00
 81.  PAVELKA, S.; BABICKÝ, A.; VOBECKÝ, M.; LENER , J.; ŠVANDOVÁ, E.: Bromide Kinetics and Distribution in the Rat. I. Biokinetics of 82Br-bromide.
    Biological Trace Element Research, 2000, roč. 76, (1), s.57-66. Číslo grantu: NJ6109, [pŧvodní s IF]. IF:0,786/00
 82.  ŠILHÁNOVÁ, B.; BÁRTOVÁ, J.: Incidence koţních nádorŧ a stav stratosferické ozonové vrstvy v ČR. (Incidence of Skin Tumours and State of the
    Stratospheric Ozone Layer in the Czech Republic). Hygiena, 2000, roč. 45, (Suppl.), s.S29-S36. [pŧvodní].
 83.  VOBECKÝ, M.; BABICKÝ, A.; PAVELKA, S.; LENER , J.: Determination of Bromine in the Rat Thyroid by Short-term INAA. Journal of Trace
    Microprobe Techniques, 2000, roč. 18, (3), s.467-473. Číslo grantu: NJ6109, [pŧvodní s IF]. IF:1,437/00

12181 - CPL, oddělení tělovýchovného lékařství (33)
 1. STEJSKAL, P.: Preskripce trvání tréninku, jeho energetického výdeje a týdenní frekvence v rámci aerobní části programu tělesné aktivity. Medicina
   sportiva bohemica et slovaca, 1993, roč. 2, (3), s. 93-98. [pŧvodní].
 2. STEJSKAL, P.; HEJNOVÁ, J.: Praktické problémy preskripce intenzity zatíţení v rámci programu tělesné aktivity. Medicina sportiva bohemica et
   slovaca, 1993, roč. 2, (2), s. 76-81. [ostatní].
 3. STEJSKAL, P.; SUP, R.; DOLEŢAL, I.; HEJNOVÁ, J.: Use of Reversed Regulation of Work Rate Intensity by Heart Rate in Testing Physical Fitness
   (CHR TEST). Sports Med train rehab, 1993, roč. 4, s. 33-46. [pŧvodní].
 4. STEJSKAL, P.; HEJNOVÁ, J.: Vyšetření výkonnosti kardiovaskulárního systému pomocí CHR-testu. (Examination of Efficiency of Cardiovascular system
   with the aid of CHR-test). Medicina sportiva bohemica et slovaca, 1994, roč. 3, (2), s. 41-49. [pŧvodní].
 5. BARBES, P.; ŠTICH, V.; GALITZKY, J.; KUNEŠOVÁ, M.; BERLAN, M.: Increased Beta Adrenergic Lipolytic Response but Lack of Beta 3 Adrenergic
   Effect in Subcutaneous Adipose Tissue of Obese Subjects. International Journal of Obesity, 1995, roč. 19, (suppl.2), s. 35. [abstrakt s IF]. IF: 1,832/95
 6. BERLAN, M.; BARBES, P.; ŠTICH, V.; GALITZKY, J.; LAFONTAN, M.: Lipomobilisation, Aspects Physiopathologiques et Pharmacologiques. Annales
   d´Endokrinologie, 1995, roč. 56, (5), s. 97-100. [přehledový s IF]. IF: 0,385/95
 7. HAINER, V.; KUNEŠOVÁ, M.; PAŘÍZKOVÁ, J.; ŠTICH, V.; HOŘEJŠ, J.: Body Fat Assessement by a New Bipedal Bioimpedance. Sborník lékařský,
   1995, roč. 96, (3), s. 179-193. [pŧvodní].
 8. KUNEŠOVÁ, M.; HAINER, V.; HERGETOVÁ, H.; ŢÁK, A.; PAŘÍZKOVÁ, J.; HOŘEJŠ, J.; ŠTICH, V.: Simple Anthropometric Measurements - Relation to
   Body Fat Mass. Sborník lékařský, 1995, roč. 96, (3), s. 257-268. [pŧvodní].
 9. KUNEŠOVÁ, M.; HAINER, V.; ŠTICH, V.; PAŘÍZKOVÁ, J.: Response of metabolic parameters to VLCD in obese female twins. International Journal of
   Obesity, 1995, roč. 19, (2), s. 58. [abstrakt s IF]. IF: 1,832/95
 10. ŠTICH, V.; HAINER, V.; KUNEŠOVÁ, M.; DE GLISEZINSKI, I.: Effect of VLCD on Exercise Capacity in Obese Twins. International Journal of Obesity,
   1995, roč. 19, (suppl.2), s. 58. [abstrakt s IF]. IF:1,832/95
 11. ŠTICH, V.; VYBÍRAL, S.; KVÍTEK, J.; ŠAVLÍKOVÁ, J.; JÁNSKÝ, L.: Metabolic and hormonal response to cold in obese subjects. International Journal
   of Obesity, 1995, roč. 19, (2), s. 88. [abstrakt s IF]. IF: 1,832/95
 12. ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; DLOUHÝ, P.; HAMPL, R.; KALVACHOVÁ, B.; KRAML, P.; KUŢELA, L.; MALÝ, J.; NERADILOVÁ, M.; NĚMEC, J.; PYTLÍK, R.;
   STÁRKA, L.; ŠTICH, V.; ZAMRAZIL, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výţivy. Praha, Karolinum 1996, 201 s.
   [učebnice VŠ].
 13. BAKOS, K.; DVOŘÁK, P.; KUPKA, K.; PRADÁČOVÁ, J.; ŠÁMAL, M.; ŠTICH, V.; URBÁNEK, J.: Emisní tomografie. In: Nukleární medicína. Jilemnice,
   Gentiana 1996, S. 26-33. [kapitola].
 14. ŠTICH, V.: Obezita. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kuţela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.;
   Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výţivy. Praha, Karolinum 1996, S. 140-147.
   [kapitola].
 15. BARBES, P.; ŠTICH, V.; GALITZKY, J.; KUNEŠOVÁ, M.; HEINER, V.; LAFONTAN, M.; BERLAN, M.: In Vivo Increase in Beta-Adrenergic Lipolytic
    Respose in Subcutaneous Adipose Tissue of Obese Subjects Submitted to a Hypocaloric Diet. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism,
    1997, roč. 82, (3), s. 739-744. [pŧvodní s IF]. IF: 4,575/97
 16.  ŠTICH, V.; HEINER, V.; BARBES, P.; DE GLISEZINSKI, I.; PAŘÍZKOVÁ, J.; CRAMPES, F.: Physical activity in the prevention and management of
    obesity. World Review of Nutrition and Dietetics, 1997, roč. 82, (1), s. 63-69. [pŧvodní s IF]. IF: 0,391/97
 17.  GLISEZINSKI, I.; CRAMPES, F.; HARANT, I.; BERLAN, M.; HEJNOVÁ, J.; LANGIN, D.; RIVIERE, D.; ŠTICH, V.: Endurance training changes in
    lipolysis responsivness of obese adipose tissue. American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism, 1998, roč. 275, s. E951 - E956.
    Číslo grantu: IGA 3611, [pŧvodní].
 18.  ŠTICH, V.; HEJNOVÁ, J.; SULJKOVIČOVÁ, H.: Mikrodialýza - Nová metoda sledování metabolismu tukové tkáně. (Microdialysis - A Novel Method of
    Investigation of Adipose Tissue Metabolism). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (2), s. 90-94. [pŧvodní].
 19.  ŠTICH, V.; HEJNOVÁ, J.; SULJKOVIČOVÁ, H.; HAINER, V.; KUNEŠOVÁ, M.: Microdialysis in investigation of adipose tissue metabolism. Sborník
    lékařský, 1998, roč. 99, (3), s. 227-234. [přehledový].
 20.  ŠVEC, M.; HEJNOVÁ, J.: Vliv 12týdenního tréninku u obézních na variabilitu tepové frekvence. (Effect of 12-week Training of Obese Subjects on the
    Heart Rate Variability). Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S53-S56. [pŧvodní].
 21.  HEJNOVÁ, J.; ŠTICH, V.; SUJLKOVIČOVÁ HANA: Vliv 12týdenního tréninku na autonomní nervový systém u pacientŧ s hyperlipoproteinemií.
    (Modification of autonomic nervous system in response to 12 weeks´training in patients with hyperlipoproteinemia).In: Válková, H.; Hanelová, Z.: Pohyb a
    zdraví, sborník z mezinárodní konference. Olomouc, Univerzita Palackého 1999, S.211-214. [autor statě, sborník].
 22.  ŠTICH, V.; DE GLISEZINSKI, I.; CRAMPES, F.; SUJLKOVIČOVÁ, H.; GALITZKY, J.; RIVIERE, D.; HEJNOVÁ, J.; LAFONTAN, M.; BERLAN, M.:
    Activation of antilipolytic alpha (2) adrenergic receptors by epinephrine during exercise in human adipose tissue. American Journal of Physiology,
    1999, roč. 277, (4), s. R1076-R1083. Číslo VZ: MSM 111200001, [pŧvodní s IF]. IF: 0,884/99
 23.  ŠTICH, V.; DE GLISEZINSKI, I.; GALITZKY, J.; HEJNOVÁ, J.; CRAMPES, F.; RIVIERE, D.; BERLAN, M.: Endurance training increases the beta
    adrenergic lipolytic response in subcutaneous adipose tissue in obese subjects. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders
    (Journal of the International Association for the Study of Obesity), 1999, roč. 23, (4), s. 374-379. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu:
    IZ3611, [pŧvodní s IF]. IF: 3,119/99
 24.  HAINER, V.; KUNEŠOVÁ, M.; PAŘÍZKOVÁ, J.; ŠTICH, V.; MIKULOVÁ, R.; SLABÁ, S.: Respirační kvocient u obézních: jeho spojitost se schopností
    udrţet dosaţenou redukci hmotnosti a s rodinnou obezitou. (Respiratory Quotient in Obesity: Its Association with an Ability to Retain Weight Loss and
    with Parental Obesity). Sborník lékařský, 2000, roč. 101, (1), s.99-104. Číslo VZ: MSM 111200001, [pŧvodní].
 25.  HAINER, V.; STUNKARD, A.; KUNEŠOVÁ, M.; PAŘÍZKOVÁ, J.; ŠTICH, V.; ALLISON, J.: Intrapair Resemblance in Very Low Calorie-induced Weight
    Loss in Female Obese Identical Twins. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 2000, roč. 24, (8), s.1051-1057. Číslo VZ:
    MSM 111200001, [pŧvodní s IF]. IF:2,982/00
 26.  HEJNOVÁ, J.; BERLAN, M.; DE GLISEZINSKI, I.; MARION-LATARD, F.; ŠTICH, V.: Macronutrient composition of diet does not affect the exercise
    induced response of plasma leptin in humans. Diabetologia, 2000, roč. 45, (Suppl.1), s.A4. Konference: The European Association for the Study of
    Diabetes. Jerusalem, 17.-21. September 2000. Číslo grantu: GA303/00/0649, [abstrakt s IF]. IF:5,721/00
 27.  HOSOVÁ, J.; JIRKOVSKÁ, A.; PUMPRLA, J.; HEJNOVÁ, J.; LACIGOVÁ, S.; SKIBOVÁ, J.: Normální hodnoty spektrální analýzy variability srdeční
    frekvence vhodné pro klinické hodnocení autonomní neuropatie. (Normal values of spectral analysis of heart rate variability suitable for assessment of
    autonomic neuropathy). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.13. Konference: XXXVI. Diabetologické dny,
    Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo grantu: NB5323, [abstrakt].
 28.  KRUTSKÝ, M.; HEJNOVÁ, J. : Klinické vyuţití spektrální analýzy variability srdeční frekvence u kardiakŧ. (The clinical use of spectral analysis of heart
    rate variability at cardiac patients). Hygiena, 2000, roč. 45, (Suppl.), s.S8-S13. [kazuistika].
 29.  LAFONTAN, M.; SENGENES, C.; GALITZKY, J.; BERLAN, M.; DE GLISEZINSKI, I.; CRAMPES, F.; ŠTICH, V.; LANGIN, D.; BARBES, P.: Recent
    development od lipolysis regulation in humans and discovery of a new lipolytic pathway. International Journal of Obesity and Related Metabolic
    Disorders, 2000, roč. 24, (Suppl.4), s.47-52. Číslo VZ: MSM 111200001, [pŧvodní s IF]. IF:2,982/00
 30.  ŠTICH, V.; DE GLISEZINSKI, I.; BERLAN, M.; BULOW, J.; GALITZKY, J.; HARANT, I.; SULJKOVIČOVÁ, H.; LAFONTAN, M.; RIVIERE, D.; CRAMPES,
    F.: Adipose Tissue Lipolysis is Increased during a Repeated Bout of Aerobic Exercise. Journal of Applied Physiology, 2000, roč. 88, (4), s.1277-1283.
    Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: GAUK 199/98, [pŧvodní s IF]. IF:2,297/00
 31.  ŠTICH, V.; DE GLISEZINSKI, I.; CRAMPES, F.; HEJNOVÁ, J.; COTTET-EMARD, J.M.; GALITZKY, J.; LAFONTAN, M.; RIVIERE, D.; BERLAN, M.:
    Activation of Alpha (2)-adrenergic Receptors Impairs Eexercise-induced Lipolysis in SCAT of Obese Subjects. American Journal of Physiology, 2000,
    roč. 279, (2), s.R499-R504. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: GAUK 199/98, [pŧvodní s IF]. IF:2,765/00
 32.  ŠTICH, V.; DE GLISEZINSKI, I.; CRAMPES, F.; HEJNOVÁ, J.; MARION-LATARD, F.; BERLAN, M.: Short-Term, high-fat diet enhances the exercise-
    induced lipolysis in adipose tissue: microdialysis study. In: Avela, J.; Komi, P. V.; Komulatinem: Proceedings. Jyvaskyla, University of Jyvaskyla 2000,
    s.709.Konference: 5th Annual Congress the European College of Sport Science, Jyvaskyla Finland 19-23. July 2000. Číslo grantu: GA303/00/0649,
    [autor statě, sborník].
 33.  ŠTICH, V.; WOHL, P.; BERLAN, M.; GALITZKY, J.; LIŠKA, F.; PELIKÁNOVÁ, T.: Hyperinsulinemia supresses adrenergic lipolyses in adipose tissue in
    humans: microdialyses study. Diabetologia, 2000, roč. 45, (Suppl.1), s.A164. Konference: The European Association for the Study of Diabetes.
    Jerusalem, 17.-21. September 2000. Číslo grantu: GA303/00/0649, [abstrakt s IF]. IF:5,721/00

12370 – CPL, oddělení výživy (82)
 1. HRUBÝ, S.: Význam zakysaných mléčných výrobkŧ pro naše zdraví. Výživa, 1994, roč. 40, (3), s. 83-84. [ostatní].
 2. HRUBÝ, S.; RAMBOUSKOVÁ, J.; HRIVNÁK, D.; TUREK, B.; ŠPELINA, V.: Fettveränderungen durch Saprophytissche Mikroorganismen und ihre
   möglichken Einflüsse auf den menschlichen Organismus. Ernährung-Nutrition, 1994, roč. 18, (6), s. 283-285. [pŧvodní].
 3. HRUBÝ, S.; TUREK, B.: Současné úkoly výţivy na úseku veřejného zdravotnictví. (Current Assignments in Nourishment in the Field of Public Health).
   Hygiena, 1994, roč. 39, (3), s. 141-144. [přehledový].
 4. JANOVSKÁ, J.: Některé zásady přípravy intervenčních programŧ. Kapitoly o výţivě v primární prevenci. Praha, SZÚ 1994, [příručka].
 5. JANOVSKÁ, J.; OŠANCOVÁ, K.: Nápoje. Kapitoly o výţivě v primární prevenci. Praha, SZÚ 1994, [příručka].
 6. KOMÁREK, L.; JANOVSKÁ, J.; OŠANCOVÁ, K.: Návody ke zlepšení stravování a regulaci hnotnosti. Manuál prevence v lékařské praxi II - Výţiva.
   Praha, SZÚ 1994, [příručka].
 7. OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.: Metodika sledování spotřeby. Kapitoly o výţivě v primární prevenci. Praha, SZÚ 1994, [příručka].
 8. PISTULKOVÁ, H.; PÍŠA, Z.; KAUCKÁ, J.; VALENTA, Z.; POLEDNE, R.: Aimed Dietary Intervention Controlling Hypercholesterolaemia in Adolescence.
  Cor et Vasa, 1994, roč. 36, (5), s. 232-236. [pŧvodní].
 9. POLEDNE, R.; HUBÁČEK, J.; PÍŠA, Z. a kol.: Genetic Markers in Hypercholesterolemic and Normocholesterolemic Czech Children. Clinical Genetics,
  1994, roč. 46, (1), s. 88-91. [pŧvodní s IF]. IF: 1,113/94
10. ŠKODOVÁ, Z.; PÍŠA, Z.; VOJTÍŠEK, P.; POLEDNE, R. a kol.: Změny v kardiovaskulárních rizikovém profilu obyvatelstva České republiky - MONIKA
  1992. (Changes in Cardiovascular Risk Profile in Inhabitants of the Czech Republic). Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (20), s. 624-626.
  [přehledový].
11. TESAŘ, V.; ZIMA, T.; POLEDNE, R.; STEJSKALOVÁ, A.; ŠTÍPEK, S.; TĚMINOVÁ, J.: Vliv chronického podávání etanolu na prŧběh experimentální
  adriamycinové nefropatie. (The Influence of Long-term Administration of Ethanol on the Course of Experimental Adriamycine Nephropathy). Časopis
  lékařů českých, 1994, roč. 133, (9), s. 268-271. [pŧvodní].
12. TUREK, B.; HRUBÝ, S.; ČERNÁ, M.: Nutriční toxikologie. (Nutritional Toxicology). Brno, IPVZ 1994, 123 s. [monografie].
13. DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; HROMADOVÁ, M.: Srovnání doporučených vyţivovacích dávek u těhotných v rŧzných zemích. (Comparison of recommended
  nutrition doses for pregnant women in various countries). Moderní gynekologie a porodnictví, 1995, roč. 5, (2), s. 131-147. [přehledový].
14. ČERVENKOVÁ, D.; TUREK, B.: Význam apolipoproteinu B v aterogenezi . (Role of apolipoprotein B in atherogenesis). Hygiena, 1995, roč. 40, (2), s.
  95-98. [pŧvodní].
15. HRUBÝ, S.: Salmonely, hrozba druhé poloviny dvacátého století. Výživa a potraviny, 1995, roč. 50, (4), s. 107-109. [přehledový].
16. HRUBÝ, S.: Výţiva v kostce. Úvaly, Ratio 1995, 113 s. [monografie].
17. HRUBÝ, S.; RAMBOUSKOVÁ, J.; HRIVNÁK, D.; ŠPELINA, V.; TUREK, B.: Změny v tucích vyvolané saprofytickou mikroflórou a jejich moţný dopad na
  makroorganizmus . (Changes in fats due to saprophytic microbes and their possible influence on a macro-organism). Hygiena, 1995, roč. 2, (40), s. 99-
  104. [pŧvodní].
18. HRUBÝ, S.; RAMBOUSKOVÁ, J.; ŠPELINA, V.; TUREK, B.; HRIVNÁK, D.: Mikrobiální lypolýza ve vztahu k některým technologickým úpravám potravin.
  (Microbial lipolysis in relation to certain technologies of food preparation). Hygiena, 1995, roč. 40, (1), s. 26-30. [pŧvodní].
19. JANOVSKÁ, J.; KEBZA, V.; OŠANCOVÁ, K.; OKÉNKOVÁ, J.; LHOTSKÁ, L.; KOMÁREK, L.; HEŘMAN, D.; ANDĚL, M.; POLEDNE, R.: Program
  prevence kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění - intervence v komunitě. (Preventive program for cardiovascular and cerebrovascular
  diseases - community intervention). Hygiena, 1995, roč. 40, (1), s. 3-10. [pŧvodní].
20. JANOVSKÁ, J.; KOMÁREK, L.: 6.2 Některé zásady přípravy intervenčních programŧ. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výţiva. Praha, SZÚ 1995,
  S. 100-103. [kapitola].
21. JANOVSKÁ, J.; OŠANCOVÁ, K.: 5.1 Metodiky sledování spotřeby. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výţiva. Praha, SZÚ 1995, S. 80-82.
  [kapitola].
22. KOMÁREK, L.; JANOVSKÁ, J.; OŠANCOVÁ, K.: Návody ke zlepšení stravování a regulace hmotnosti. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výţiva.
  Praha, SZÚ 1995, S. 63-66. [kapitola].
23. KOMÁREK, L.; KEBZA, V.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.; OKÉNKOVÁ, J.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POTOČKOVÁ, J.; HAVEL,
  R.J.; ALBRIGHT, C.L.; FAHRQUHAR, J.W.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; BARTÁKOVÁ, H.; HEŘMAN, D.; PALMER, S.;
  STAŇKOVÁ, I.: 'Healthy Dubeč' - Design of a Joint Czech-American Community Project for the Reduction of Cardiovascular and Cerebrovascular
  Disease . Central European Journal of Public Health, 1995, roč. 3, (4), s. 230-233. [pŧvodní].
24. POLEDNE, R.: 1.2.2 Lipidy. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výţiva. Praha, SZÚ 1995, S. 15-18. [kapitola].
25. STRÁNSKÝ, M.: Koronární choroba srdeční - prevalence, rizikové faktory a prevence, studie ve dvou venkovských obcích kantonu Zürich.Praha, 3.LF
  UK 1995. 140 s. [habilitační spis (doc.)].
26. TUREK, B.: Antioxidanty - stále aktuální téma . Výživa a potraviny, 1995, roč. 50, (4), s. 110-111. [přehledový].
27. TUREK, B.; CHÝKOVÁ, L.: Hliník v obalové technice a zdravotní hlediska jeho pouţívání . Výživa a potraviny, 1995, roč. 5, (35), s. 54-55. [přehledový].
28. TUREK, B.; KODL, J.: 1.2.2 Cizorodé látky a aditiva. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výţiva. Praha, SZÚ 1995, S. 34-38. [kapitola].
29. ALBRIGHT, C.L.; FAHRQUHAR, J.W.; HAVEL, R.; FROST, P.; PALMER, S.; KOMÁREK, L.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.;
  OKÉNKOVÁ, J.; KEBZA, V.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; HEŘMAN, D.; KRAML, P.: A Program to Reduce
  Cardiovascular and Cerebrovascular Disease in the Czech Republic: Design and Methods of the Healthy Dubeč Project . Int Quart Comm Health
  Education, 1996, roč. 16, s. 265-275. [pŧvodní].
30. ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; DLOUHÝ, P.; HAMPL, R.: Bakalářské studium výţivy na 3. lékařské fakultě University Karlovy. Výživa a potraviny, 1996, roč.
  51, (6), s. 16 . [ostatní].
31. ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; DLOUHÝ, P.; HAMPL, R.; KALVACHOVÁ, B.; KRAML, P.; KUŢELA, L.; MALÝ, J.; NERADILOVÁ, M.; NĚMEC, J.; PYTLÍK, R.;
  STÁRKA, L.; ŠTICH, V.; ZAMRAZIL, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výţivy. Praha, Karolinum 1996, 201 s.
  [učebnice VŠ].
32. DLOUHÝ, P.: Poruchy metabolizmŧ stopových prvkŧ. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kuţela, L.; Malý, J.;
  Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výţivy.
  Praha, Karolinum 1996, S. 181-184. [kapitola].
33. DLOUHÝ, P.: Poruchy metabolizmŧ vitamínŧ. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kuţela, L.; Malý, J.; Neradilová,
  M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výţivy. Praha,
  Karolinum 1996, S. 185-191. [kapitola].
34. DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.: Srovnání doporučených výţivových dávek pro kojence, děti a mladistvé v rŧzných zemích. (Comparison of recommended
  daily doses of nutrients for breast-fed babies, children, and adolescents in various countries). Hygiena, 1996, roč. 41, (5), s. 275-294. [přehledový].
35. DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; HROMADOVÁ, M.: Srovnání doporučených výţivových dávek v rŧzných zemích. (Comparison of recommended daily doses
  of nutrients in various countries). Hygiena, 1996, roč. 41, (3), s. 167-185. [pŧvodní].
36. FILIP, K.; BRŦČEK, P.; MALÝ, J.; CÍFKOVÁ, R.; POLEDNE, R.; KOVÁŘ, J.; LÁNSKÁ, V.: Intravenózní tukový toleranční test. (Intravenous lipid
  toleration test). Česká a slovenská gastroenterologie, 1996, roč. 50, (1), s. 3-8. [pŧvodní].
37. HLÚBIK, P.; HRIVNÁK, D.; HRUBÝ, S.; MARTINÍK, K.; OPLTOVÁ, L.; RAMBOUSKOVÁ, J.; ZELENÝ, J.: Vojenská hygiena - kapitoly o výţivě, učební
  texty . Hradec Králové, VLA JEP 1996, 134 s. [učebnice VŠ].
38. HRUBÝ, S.; TUREK, B.: Mikrobiologická problematika ve výţivě. (Microbiological issues in nutrition). Brno, IDPVZ 1996, 108 s. [monografie].
39. JANOVSKÁ, J.: Národní program podpory zdraví. Hygiena, 1996, roč. 41, (3), s. 155-156. [ostatní].
40. JANOVSKÁ, J.; KEBZA, V.; KOMÁREK, L.; ŠOLTYSOVÁ, T.: Metody a postupy v poradnách podpory zdraví. Praha, SZÚ 1996, 158 s. [monografie].
41. MAZANCOVÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.: 50 let Společnosti pro výţivu. Výživa a potraviny, 1996, roč. 51, (1), s. 3-5. [ostatní].
42. OŠANCOVÁ, K.: Alternativní výţiva. Výživa a potraviny, 1996, roč. 51, (2), s. 11-13. [ostatní].
43.  OŠANCOVÁ, K.: Intervence v epidemiologických studiích. Výživa a potraviny, 1996, roč. 51, (2), s. 61-62. [ostatní].
44.  OŠANCOVÁ, K.: Vegetariánská strava ve výţivě kojencŧ a malých dětí. Výživa a potraviny, 1996, roč. 51, (1), s. 21-22. [přehledový].
45.  OŠANCOVÁ, K.: Vitamíny v naší výţivě. Výživa a potraviny, 1996, roč. 51, (2), s. 24-26. [pŧvodní].
46.  ŠKODOVÁ, Z.; PÍŠA, Z.; POLEDNE, R.; GRAFNETTER, D.; KAUCKÁ, J.; CÍCHA, Z.; PIKHARTOVÁ, J.; BERKA, L.; HOKE, M.; VOJTÍŠEK, P.;
   EMROVÁ, R.; WIESNER, E.; VALENTA, Z.; BOBÁK, M.; PACLT, M.: Je nedávný pokles cholesterolu v České republice prŧkazný? (Is the recent
   decrease in cholesterol in Czech Republic conclusive?). Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (18), s. 589-493. [pŧvodní].
47.  ŠKODOVÁ, Z.; PÍŠA, Z.; VALENTA, Z.; BERKA, L.; HOKE, M.; CÍCHA, Z.; PIKHARTOVÁ, J.; EMROVÁ, R.; VOJTÍŠEK, P.; POLEDNE, R.; PACLT, M.;
   BOBÁK, M.; VORLÍČEK, J.; WIESNER, E.: Changes in Cigarette Smoking in the Adult Population of Six Districts of the Czech Republic over the 1985-
   1992 period. Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (1), s. 11-17. [pŧvodní].
48.  STANĚK, V.; CÍFKOVÁ, R.; GEBAUEROVÁ, M.; JANDOVÁ, R.; PIŤHA, J.; POLEDNE, R.: Komplexní péče o nemocné po revaskularizační operaci.
   Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (13), s. 434-435. [přehledový ].
49.  TESAŘ, V.; MERTA, M.; POLEDNE, R.; TŘMÍNOVÁ, J.; ZIMA, T.; RYCHLÍK, I.; ŢABKA, J.; STEJSKALOVÁ, A.: Lipidový metabolismus u nefrotického
   syndromu. Sborník lékařský, 1996, roč. 97, (1), s. 143-150. [pŧvodní].
50.  TUREK, B.: Paradoxy kolem cholesterolu. Výživa a potraviny, 1996, roč. 51, (1), s. 27-28. [pŧvodní].
51.  WEIDENHOFFER, Z.; TUREK, B.; MITERA, J.: Xenobiotics in Food I. Metabolic Phthalate Degradation. Central European Journal of Public Health,
   1996, roč. 4, (1), s. 11-15. [pŧvodní].
52.  ANDĚL, M.; KRAML, P.; DLOUHÝ, P.; MÁLKOVÁ, J.; HAJER, J.: Patogeneze aterosklerózy - od metabolických změn k chronickému zánětu s aspekty
   střídavého onemocnění. (Pathogenesis of atherosclerosis - from metabolic changes to a chronic inflammation with aspects of alternating disease).
   Praktický lékař, 1997, roč. 77, (6), s. 266-275. Číslo grantu: GAUK 117/97, [přehledový].
53.  ANDĚL, M.; KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; PROCHÁZKOVÁ, Z.; POLEDNE, R.; POTOČKOVÁ, J.: Fasting Plasma Insulin Levels in an Unselected Prague
   Suburban Population. Central European Journal of Public Health, 1997, roč. 6, (1), s. 4-9. [pŧvodní].
54.  DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.: Několik poznámek k výţivě diabetikŧ. Výživa a potraviny, 1997, roč. 52, s. 117. [pŧvodní].
55.  HRUBÝ, S.: Bestimmung der Beta-D -Glukuronidase und deren Bedeutung für du Ermittlung des Gesundheits - und Ernahrungszustandes. (Estimation
   of the Beta-D-Glukuronidase and its importance for the health and nutrition state). Ernährung-Nutrition, 1997, roč. 21, (12), s. 555-556. [pŧvodní].
56.  HRUBÝ, S.: Elixíry ţivota. Povzbuzující a posilující látky ve výţivě. (Elixirs of life. Stimulating and enhancing substances in nutrition). Praha, Pragma
   1997, 115 s. [monografie].
57.  HRUBÝ, S.; ŠPELINA, V.: Pravda o dietách, o redukční zvláště. (The truth about diets, especially slimming ones). Úvaly, RATIO 1997, 45 s. [ ,
   monografie].
58.  RAMBOUSKOVÁ, J.; DLOUHÝ, P.: Nutrition - Energy and Nutrients Requirements. In: Lener, J.: Medical Hygiene. Praha, Karolinum 1997, S. 32-42.
   [kapitola].
59.  RAMBOUSKOVÁ, J.; DLOUHÝ, P.: Requirements of Different Groups. In: Lener, J.: Medical Hygiene. Praha, Karolinum 1997, S. 42-46. [kapitola].
60.  BÁRTA, I.; ŠMERÁK, P.; SEDMÍKOVÁ, M.; TUREK, B.; KOVÁČOVÁ, E.; BÁRTOVÁ, J.: Mutagenní účinky vybraných mykotoxinŧ. (Genotoxic effects of
   selected mycotoxins). Czech Journal of Food Sciences, 1998, roč. 16, (3), s. 103-109. Číslo grantu: GAČR 311/94/1739, [pŧvodní].
61.  DLOUHÝ, P.: Mykotoxiny I. (Mycotoxins I.). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (2), s. 80-85. [pŧvodní].
62.  DLOUHÝ, P.: Mykotoxiny II. (Mycotoxins II). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (3), s. 133-137. [pŧvodní].
63.  DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.: Trans formy mastných kyselin ve výţivě a jejich moţná rizika pro zdraví. (Trans Fatty Acids in the Diet and their Possible
   Health Risks). Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (11), s. 330-337. Číslo grantu: IGA 3616, [pŧvodní].
64.  DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; ŢÁK, A.: Trans-formy mastných kyselin a jejich rizika. (Trans Fatty Acids and Health Risks).In: Sborník z
   konference Výţiva a zdraví 98, Teplice 22.-24. září 1998. Teplice, OHS Teplice 1998, S. 45-54.Číslo grantu: IGA 3616, [autor kapitoly, sborník].
65.  HRUBÝ, S.: Hygienická problematika podmíněně patogenních mikroorganismŧ. (Hygienic Problems of Conditionally Pathogenic Microorganisms).
   Hygiena, 1998, roč. 43, (3), s. 169-173. [přehledový].
66.  HRUBÝ, S.: Salmonela mŧţe být někdy hodně drahá a nikdy nespí. (Somelimes Salmonella can be very expensive and she never sleeps). Výživa a
   potraviny, 1998, roč. 53, (1), s. 19-21. [popularizující].
67.  KOMÁREK, L.; RÁŢOVÁ, J.; PIVNIČKOVÁ, M.; VIGNEROVÁ, J.; ROTH, Z.; OŠANCOVÁ, K.; ŠOLTYSOVÁ, T.; ANDĚL, M.; POLEDNE, R.: Indicators of
   Risk of Ischaemic Heart Disease in Patients with Acute Myocardial Infarction under 65 ears and Their Relatives. Central European Journal of Public
   Health, 1998, roč. 6, (3), s. 202-210. [pŧvodní].
68.  RAMBOUSKOVÁ, J.: 44th Nestlé Nutrition Workshop. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (4), s. 198-199. [ostatní].
69.  TVRZICKÁ, E.; DLOUHÝ, P.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ANDĚL, M.; ŢÁK, A.: Stanovení polohových izometrŧ mastných kyselin v
   potravinových tucích. (Determination of Isomers Fatty acids in Edible Fats).In: Aterosklerosa - diagnostika, léčba, prevence. Praha, ČLS JEP 1998, S.
   48-50.Číslo grantu: IGA 3616, [autor kapitoly, sborník].
70.  TVRZICKÁ, E.; DLOUHÝ, P.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ANDĚL, M.; ŢÁK, A.: Capillary gas chromatographic determination of trans fatty acids
   in edible fats - comparison of two columns. In: Workshop Lipids from Alpha to Omega. Bordeaux, 1998, nestr.1. Číslo grantu: IGA 3616, [autor kapitoly,
   sborník].
71.  DLOUHÝ, P.: Výţiva v těhotenství. (Nutrition in Pregnancy). Praha, SZÚ 1999, 5 s. [příručka].
72.  DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ŢÁK, A.: Obsah trans forem mastných kyselin v potravinách. (The
   Content of Trans Fatty Acids in Foods).In: Metabolické dny - sborník prací vědeckého kongresu s mezinárodní účastí. Plzeň, MAIL, graf.studio s.r.o.
   1999, S. 27-29.Konference: Metabolické dny, 4. 5. červen 1999 Ţelezná Ruda. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: IZ3616, [autor statě, sborník] .
73.  DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ŢÁK, A.: Tuky ve výţivě a moţná rizika trans izomerŧ mastných kyselin.
   (Dietery fat and risk of trans fatty acids).In: 27. Ostravské dny dětí a dorostu. Praha, SZÚ 1999, S.155-159. [autor statě, sborník].
74.  DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; VECKA, M.; ŢÁK, A.; STRAKA, Z.; FANTA, J.; PACHL, J.; BÍLKOVÁ, D.: Obsah trans
   izomerŧ mastných kyselin v podkoţní tukové tkáni u pacientŧ s aterosklerózou koronárních arterií. (Content of trans fatty acids in subcutaneous fat of
   patients with coronary atherosclerosis).In: Metabolické dny - sborník prací vědeckého kongresu s mezinárodní účastí. Praha, IV. interní klinika 1.LF UK
   1999, S. 13-14.Konference: Atherosklerosa diagnostika, léčba prevence 30. 6. 3. 7. 1999 Česká Třebová. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu:
   IZ3616, [autor statě, sborník].
75.  DLOUHÝ, P.; MARHOL, P.: Přehled sloţení mastných kyselin v rostlinných tucích a olejích. (Review of the Content of Fatty Acids in Fats and Oils from
   Vegetable Sources). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (4), s. 211-217. Číslo VZ: MSM 111200001, [přehledový].
76.  DLOUHÝ, P.; TVRZICKÁ, E.; ANDĚL, M.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ŢÁK, A.: Obsah trans forem mastných kyselin v jedlých tucích na českém
   trhu. (Trans Fatty Acid Content in Edible Fats on the Czech Market). Hygiena, 1999, roč. 44, (2), s. 110-116. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu:
    IZ3616, [přehledový].
 77.  DLOUHÝ, P.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; WIEREROVÁ, O.; POKORNÝ, R.; ANDĚL, M.: Obsah trans izomerŧ mastných kyselin
    v podkoţní tukové tkáni těhotných, v mateřském mléce a v umělé kojenecké výţivě. (The Content of Trans Fatty Acids in Subcutaneous Fat of Pregnant
    Women, in Human Milk and Infant Formulas). Neonatologické listy, 1999, roč. 5, (2), s. 74-75. Konference: XIII. Neonatologické dny, 15.-17. 9. 1999
    Olomouc. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ3616, [abstrakt].
 78.  TVRZICKÁ, E.; DLOUHÝ, P.; ŢÁK, A.; ANDĚL, M.; VECKA, M.; STAŇKOVÁ, B.: Trans fatty acid content in plasma, milk and subcutaneous fat of healthy
    mothers. Atherosclerosis, 1999, roč. 147, (Suppl.2), S. 35. [abstrakt s IF]. IF: 2,877/99
 79.  VESELÁ, K.; DLOUHÝ, P.: Kyselina listová a defekty neurální trubice. (Folic acid and neural tube defect). Diabetologie, metabolismus,
    endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (1), s. 32-38. [přehledový].
 80.  DLOUHÝ, P.; MARHOL, P.: Přehled sloţení mastných kyselin v tucích a olejích ţivočišného pŧvodu. (Review of the Content of Fatty Acids in Fats and
    Oils from Animal Sources). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (2), s.130-135. Číslo VZ: MSM 111200001,
    [přehledový].
 81.  STRÁNSKÝ, M.; DE VRESE, M.; SIEBER, R.: Fermentované mléčné výrobky ve výţivě osob s laktózovou intolerancí. (Lactose Malabsorber and
    Consumption of Fermented Milk Products). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (1), s.56-60. [pŧvodní].
 82.  STRÁNSKÝ, M.; SIEBER, R.; DE VRESE, M.: Laktóza ve výţivě. (Lactose in Nutrition). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000,
    roč. 3, (1), s.50-55. [pŧvodní].

12360 - CPL, oddělení zdraví dětí a mládeže (119)
 1. HERGET, J.; HORÁK, J.; HÖSCHL, C.; KOUTECKÝ, J.; NOVOTNÁ, H.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; ROKYTA, R.; SVOBODA, B.; ŠKODA, C.; VAVŘINEC,
   J.; VRANNÝ, K.: Moţnosti evaluace lékařských fakult Univerzity Karlovy. Praha, Informační středisko PCP 1993, [autor statě, sborník].
 2. HORÁK, J.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Pokračování reformy studia ve školním roce 1993/94. Vita Nostra Revue, 1993, (3), s. 18-19. [ostatní].
 3. HORÁK, J.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Profil absolventa 3. LF UK. Vita Nostra Revue, 1993, (3), s. 67-69. [ostatní].
 4. KÁRNÍKOVÁ, R.; VANÍČKOVÁ, E.: Posuzování svalstva podpŧrně pohybového aparátu. Československá hygiena, 1993, roč. 38, (4), s. 225-232.
   [pŧvodní].
 5. KOŢENÝ, J.; HÖSCHL, C.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; HYNČICA, V.: Přijímací řízení na 3.LF UK v Praze pro rok 1992/93. Časopis lékařů českých, 1993,
   roč. 132, (23), s. 731-735. Číslo grantu: IGA 1707, [ostatní].
 6. PROVAZNÍKOVÁ, H.; HAVLÍNOVÁ, M.; LHOTSKÁ, L.; SCHNEIDROVÁ, D.: Prevence poruch zdravého vývoje dětí a mládeţe. In: Manuál prevence v
   lékařské praxi. Praha, SZÚ 1993, S. XXI - 1-55. [autor kapitoly, učební texty].
 7. PROVAZNÍKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, K.; VANÍČKOVÁ, E.: Rány se zhojí, ale duše dítěte zŧstává zlomená. Statim, 1993, roč. 2, (7), s. 10. [ostatní].
 8. PROVAZNÍKOVÁ, H.; VANÍČKOVÁ, E.: Česká společnost na ochranu dětí. Česko-slovenská pediatrie, 1993, roč. 48, (2), s. 79. [ostatní].
 9. PROVAZNÍKOVÁ, H.; VANÍČKOVÁ, E.: Česká společnost na ochranu dětí. Statim, 1993, roč. 2, (1), s. 21. [ostatní].
 10. SCHNEIDROVÁ, D.: Historie BFHI u nás. Česko-slovenská pediatrie, 1993, roč. 48, (suppl. 1), s. 10-11. [přehledový].
 11. VANÍČKOVÁ, E.: Seminář České společnosti na ochranu dětí. Hygiena, 1993, roč. 38, (4), s. 256. [ostatní].
 12. VANÍČKOVÁ, E.: Seminář o problematice ochrany dětí před interpersonálním násilím . Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1993, roč. 28, (4), s.
   373-374. [přehledový].
 13. VANÍČKOVÁ, E.: Sexuální zneuţívání dětí mění svoji tvář. Statim, 1993, roč. 2, (33), s. 14. [ostatní].
 14. VANÍČKOVÁ, E.: Zneuţívání a týrání dětí v rodinné výchově ve světle odměn a trestŧ. Statim, 1993, roč. 2, (16), s. 1,6-7. [ostatní].
 15. VANÍČKOVÁ, E.; KÁRNÍKOVÁ, R.: Poruchy pohybového aparátu u mladších školních dětí. Československá hygiena, 1993, roč. 38, (4), s. 233-238.
   [přehledový].
 16. VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Česká společnost na ochranu dětí . In: Sdruţení a organizace zaměřené na výchovu a vzdělávání. Praha, Ústav
   pro informací a vzdělávání 1993, S. 23-25. [autor kapitoly, sborník].
 17. VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, K.: Sexuální zneuţití, retrospektivní výpověď dospělých ţen. In: Sborník 1. národní konference k
   problematice týraného. zneuţívaného a zanedbávaného dítěte s mezinárodní účastí. Most, MPSV ČR 1993, S. 90-96. [autor statě, sborník].
 18. FRIČ, P.; ZAVORAL, M.; DVOŘÁKOVÁ, H.; ZOUBEK, V.; ROTH, Z.: An Adapted Program of Colorectal Cancer Screening - 7 Years Experience and
   Cost-Benefit Analysis. Hepato-gastroenterology, 1994, roč. 41, (5), s. 413-416. [pŧvodní s IF]. IF: 0,577/94
 19. HAMŠÍKOVÁ, E.; NOVÁK, J.; HOFMANOVÁ, V.; MUŇOZ, N.; BOSCH, F.X.; SANJOSÉ, S.; SHAH, K.; ROTH, Z.; VONKA, V.: Presence of Antibodies to
   Seven Human Papillomavirus Type 16-Derived Peptides in Cervical Cancer Patients and Healthy Controls. Journal of Infectious Diseases, 1994, roč.
   170, (6), s. 1414-1431. [pŧvodní s IF]. IF: 4,781/94
 20. KOMÁREK, L.; JANOVSKÁ, J.; OŠANCOVÁ, K.: Návody ke zlepšení stravování a regulaci hnotnosti. Manuál prevence v lékařské praxi II - Výţiva.
   Praha, SZÚ 1994, [příručka].
 21. SCHNEIDROVÁ, D.: Konflikt zájmũ - marketing náhrad mateřského mléka versus podpora kojení. Neonatologický zpravodaj, 1994, roč. 4, (3-4), s.
   304-307. [ostatní].
 22. VANÍČKOVÁ, E.: Drogy u středoškolských studentŧ. Alkoholizmus a drogové závislosti, 1994, (2), s. 8. [ostatní].
 23. VANÍČKOVÁ, E.: Vztah ţákũ základních škol ke kouření. Zpravodaj SZÚ, 1994, roč. 1, (3), s. 14. [ostatní].
 24. VANÍČKOVÁ, E.; ČERNÁ, H.: Rŧţová linka . Medicína, 1994, roč. 1, (14), s. 17. [ostatní].
 25. VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍK, K.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; HAVLÍNOVÁ, M.: Tresty v rodině: výchova nebo násilí? (Punishments in the Family:
   Upbringing or Violence?). Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1994, roč. 29, (3), s. 216-223. [pŧvodní].
 26. VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Projekt určený dětem. Medicína, 1994, roč. 1, (11), s. 7. [ostatní].
 27. VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, K.; HAVLÍNOVÁ, M.: Násilí v rodině - syndrom zneuţívaného a zanedbávaného dítěte. (Violence
   in the Family- Syndroma of Abused and Neglected Child). Hygiena, 1994, roč. 39, (3), s. 159-163. [pŧvodní].
 28. VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, K.; HAVLÍNOVÁ, M.: Tělesné násilí v roli trestŧ. (Violence in the Role of Punishment). Praktický
   lékař, 1994, roč. 74, (7-8), s. -315. [pŧvodní].
 29. VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, K.; HAVLÍNOVÁ, M.: Punishment or Violence in the Family. Česko-slovenská pediatrie, 1994,
   roč. 49, (suppl.2), s. 42. [přehledový].
 30. HAVLÍNOVÁ, M.; SCHNEIDROVÁ, D.: Stress Characteristics in Schoolchildren Related to Different Education Strategies and School Climates. Central
   European Journal of Public Health, 1995, roč. 3, (4), s. 205-209. [pŧvodní].
 31. JANOVSKÁ, J.; KEBZA, V.; OŠANCOVÁ, K.; OKÉNKOVÁ, J.; LHOTSKÁ, L.; KOMÁREK, L.; HEŘMAN, D.; ANDĚL, M.; POLEDNE, R.: Program
   prevence kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění - intervence v komunitě. (Preventive program for cardiovascular and cerebrovascular
   diseases - community intervention). Hygiena, 1995, roč. 40, (1), s. 3-10. [pŧvodní].
32.  JANOVSKÁ, J.; KOMÁREK, L.: 6.2 Některé zásady přípravy intervenčních programŧ. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výţiva. Praha, SZÚ 1995,
   S. 100-103. [kapitola].
33.  KOMÁREK, L.; JANOVSKÁ, J.; OŠANCOVÁ, K.: Návody ke zlepšení stravování a regulace hmotnosti. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výţiva.
   Praha, SZÚ 1995, S. 63-66. [kapitola].
34.  KOMÁREK, L.; KEBZA, V.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.; OKÉNKOVÁ, J.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POTOČKOVÁ, J.; HAVEL,
   R.J.; ALBRIGHT, C.L.; FAHRQUHAR, J.W.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; BARTÁKOVÁ, H.; HEŘMAN, D.; PALMER, S.;
   STAŇKOVÁ, I.: 'Healthy Dubeč' - Design of a Joint Czech-American Community Project for the Reduction of Cardiovascular and Cerebrovascular
   Disease . Central European Journal of Public Health, 1995, roč. 3, (4), s. 230-233. [pŧvodní].
35.  KOMÁREK, L.; PROVAZNÍK, K.; ŠOLTYSOVÁ, T.: Mámo, táto, já mám hlad (Receptář výţivy zdravé rodiny). Liberec, Danone, SZÚ, OHS Liberec,
   agentura ERASMUS 1995, 65 s. [monografie].
36.  PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; JANOVSKÁ, J.; OŠANCOVÁ, K.: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výţiva. In: . Praha, SZÚ 1995, 103 s.
   [monografie].
37.  PROVAZNÍKOVÁ, H.; SCHNEIDROVÁ, D.: 2.2 Výţiva dětí a mládeţe. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výţiva. Praha, SZÚ 1995, S. 42-46.
   [kapitola].
38.  PROVAZNÍKOVÁ, H.; ŠTULLEROVÁ, N.; ŠTULLER, J.: Zdraví a moţnosti preventivní péče o studenty prvního ročníku 3. lékařské fakulty UK Praha .
   (Health and preventive care options for 1st year students at the 3rd Medical School of Charles University in Prague). Československá psychologie,
   1995, roč. 39, (2), s. 159-169. [přehledový s IF]. IF:0,295/00
39.  SCHNEIDROVÁ, D.: Aktivity na podporu a ochranu kojení. In: Kojení - Dar pro ţivot. Brno, 1995, S. 53-56. [kapitola].
40.  SCHNEIDROVÁ, D.: Breastfeeding Basic for Babies Says ANIMA. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 1995,
   (Spring/Summer), s. 4. [ostatní].
41.  VANÍČKOVÁ, E.: Co říkají o svém vztahu ke kouření, alkoholu a drogám 10-11ti leté děti. Alkoholizmus a drogové závislosti, 1995, (2), s. 5.
   [pŧvodní].
42.  VANÍČKOVÁ, E.: III. seminář České společnosti na ochranu dětí. Hygiena, 1995, roč. 40, (1), s. 52. [ostatní].
43.  VANÍČKOVÁ, E.; HADJ-MOUSSOVÁ, Z.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Násilí v rodině - syndrom zneuţívaného a zanedbávaného dítěte. (Aggression in
   families - abused and neglected child syndrome). Praha, Karolinum 1995, 64 s. [monografie].
44.  VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, K.; HAVLÍNOVÁ, M.: Citové tresty a sexuální zneuţívání dětí . (Emotional punishment and sexual
   abuse of children). Hygiena, 1995, roč. 40, (4), s. 292-298. [pŧvodní].
45.  VANÍČKOVÁ, E.; SCHNEIDROVÁ, D.: Spotřeba tabáku, alkoholu a návykových látek ţákŧ škol druhého stupně. Alkoholizmus a drogové závislosti,
   1995, roč. 30, (3 ), s. 115-122. [pŧvodní].
46.  ALBRIGHT, C.L.; FAHRQUHAR, J.W.; HAVEL, R.; FROST, P.; PALMER, S.; KOMÁREK, L.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.;
   OKÉNKOVÁ, J.; KEBZA, V.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; HEŘMAN, D.; KRAML, P.: A Program to Reduce
   Cardiovascular and Cerebrovascular Disease in the Czech Republic: Design and Methods of the Healthy Dubeč Project . Int Quart Comm Health
   Education, 1996, roč. 16, s. 265-275. [pŧvodní].
47.  JANOVSKÁ, J.; KEBZA, V.; KOMÁREK, L.; ŠOLTYSOVÁ, T.: Metody a postupy v poradnách podpory zdraví. Praha, SZÚ 1996, 158 s. [monografie].
48.  KEBZA, V.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: 3.2 Dvě a více generací v bytě. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého pŧsobení vlivu
   obytného prostředí na zdraví. Praha, SZÚ 1996, S. 97-103. [kapitola].
49.  KOMÁREK, L.: Community medicine. Central European Journal of Public Health, 1996, roč. 4, (2), s. 151. [ostatní].
50.  KOMÁREK, L.: Doc. MUDr. Jaroslav Kříţ ve věku zásadních rozhodnutí. Hygiena, 1996, roč. 41, (2), s. 67-68. [ostatní].
51.  KOMÁREK, L.; PROVAZNÍK, K.: 4 Úloha praktického (rodinného) lékaře v prevenci pŧsobení škodlivých vlivŧ v prevenci pŧsobení škodlivých vlivŧ
   obytného prostředí na zdraví. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého pŧsobení vlivu obytného prostředí na zdraví. Praha, SZÚ
   1996, S. 111-112. [kapitola].
52.  NEŠPOR, K.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Slovník prevence problémŧ pŧsobených návykovými látkami. Praha, SZÚ 1996, 317 s. [slovník].
53.  NEŠPOR, K.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Slovník prevence problémŧ pŧsobených návykovými látkami. Praha, Fortuna 1996, 55 s. [slovník].
54.  PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; HAVRÁNEK, J.: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého pŧsobení vlivu obytného prostředí na
   zdraví. Praha, SZÚ 1996, 112 s. [monografie].
55.  PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; KŘÍŢ, B.: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, SZÚ 1996, 126 s.
   [monografie].
56.  SCHNEIDROVÁ, D.: Další krok směrem k ochraně zdraví dětí . Neonatologické listy, 1996, roč. 2, (3), s. 252-253. [ostatní].
57.  ŠVANDOVÁ, E.; HYNČICA, V.; HAVELKOVÁ, M.; KUBÍN, M.: Bacillary Tuberculosis in the Czech Republic: Developmental Trends in the 1981-1993
   Period . Central European Journal of Public Health, 1996, roč. 4, (3), s. 189-191. [pŧvodní].
58.  VANÍČKOVÁ, E.; HADJ-MOUSSOVÁ, Z.; PROVAZNÍK, K.: Retrospektivní epidemiologická studie sexuálního zneuţívání. (Retrospective epidemiologic
   study of sexual abuse). Česko-slovenská pediatrie, 1996, roč. 51, (supl.1), s. 30. [pŧvodní].
59.  VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍK, K.; HADJ-MOUSSOVÁ, Z.: První kontakt s drogou. (First contact with a drug). Česko-slovenská pediatrie, 1996, roč.
   51, (supl.1), s. 31. [pŧvodní].
60.  PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; CIKRT, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého pŧsobení faktorŧ pracovního prostředí a
   pracovních procesŧ. Praha, Fortuna 1997, 143 s. [monografie].
61.  PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; KŘÍŢ, B.: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčních onemocnění. Praha, Fortuna 1997, 127.
   [monografie].
62.  PROVAZNÍKOVÁ, H.; ŠTULLEROVÁ, N.; ŠTULLER, J.; BERKOVIČOVÁ, V.: Ţivotní styl, zdraví a prospěch studentŧ lékařské fakulty. (Life style, health
   and results of students of medicine). Československá psychologie, 1997, roč. 41, (3), s. 216-224. [pŧvodní s IF]. IF: 0,295/00
63.  VANÍČKOVÁ, E.: Malý lexikon šikanování, nezbytná abeceda pro učitele a vychovatele. Praha, Fortuna 1997, 8 s. [jiné].
64.  VANÍČKOVÁ, E.: Sexuálně obtěţované, zneuţité, zneuţívané děti. Praha, Nová tiskárna Pelhřimov 1997, 13 s. [jiné].
65.  VANÍČKOVÁ, E.: Týrané dítě. Praha, Nová tiskárna Pelhřimov 1997, 14 s. [jiné].
66.  VANÍČKOVÁ, E.; PROCHÁZKOVÁ, J.; SPILKOVÁ, J.: Šikanuji, šikanuješ. Praha, Nová tiskárna Pelhřimov 1997, 16 s. [jiné].
67.  VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍK, K.; HADJ-MOUSSOVÁ, Z.: Sexual Abuse - a retrospective study of Women. In: Dunovský, J.; Trojan, O.; Weiss, P.:
   Child Sexual Abuse and Sexual Violence. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí 1997, S. 69-72. [kapitola].
68.  VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍK, K.; HADJ-MOUSSOVÁ, Z.: Sexuální zneuţívání dětí I. díl. (Sexual abuse of children I). Praha, Karolinum 1997, 82 s.
   [monografie].
69.  VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍK, K.; HADJ-MOUSSOVÁ, Z.: Sexuální zneuţití - retrospektivní výpověď ţen. In: Dunovský, J.; Trojan, O.; Weiss, P.:
   Sexuální zneuţívání dětí a sexuální násilí. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí 1997, S. 69-72. [kapitola].
70.  VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Malá encyklopedie zneuţívaného a zanedbávaného dítěte. Praha, Nová tiskárna Pelhřimov 1997, 28 s. [jiné].
71.  BRÁZDOVÁ, Z.; KLÍMOVÁ, A.; MYDLILOVÁ, A.; PAULOVÁ, M.; SCHNEIDROVÁ, D.; ŠULCOVÁ, E.: Aktivity na podporu a ochranu kojení ve světě a u
   nás. (Activites on Breastfeeding Promotion and Protection on a Global and National Level).In: Kojení - dar pro ţivot. Praha, Grada Publishing 1998, S. 1-
   101. [autor kapitoly, monografie].
72.  CYPRICHOVÁ, K.; SCHNEIDROVÁ, D.: Poruchy příjmu potravy u studentŧ 3. LF UK. (Eating Disorders in Students of the Third Medical Faculty,
   Charles University). Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S24-S27. [pŧvodní].
73.  DUBOVÁ, V.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Výskyt arteriální hypertenze u studentŧ vysokých škol. (Incidence of Arterial Hypertension in University Students).
   Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S10-S13. [přehledový].
74.  ČADKOVÁ, P.; SCHNEIDROVÁ, D.: Délka kojení a faktory ovlivňující předčasné ukončení kojení. (Breastfeeding Duration and Factors Affecting Early
   Termination of Breastfeeding). Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S18-S21. [pŧvodní].
75.  ČADKOVÁ, P.; SCHNEIDROVÁ, D.: Poruchy příjmu potravy u studentŧ 3.LF UK. (Eating Disorders in Students of the Third Medical Faculty, Charles
   University). Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl.1), s. 24-27. [pŧvodní].
76.  HAVLÍNOVÁ, M.; SCHNEIDROVÁ, D.; TOMÁŠEK, L.: Školy s rŧznou kvalitou sociálních podmínek ke školní práci a psychologické indikátory rizika
   stresu ţákŧ. (The schools with different quality of social conditions for school work and psychological indikators of stress risk in pupils). Pedagogika,
   1998, roč. 58, (4), s. 396-407. [přehledový].
77.  KOMÁREK, L.; RÁŢOVÁ, J.; PIVNIČKOVÁ, M.; VIGNEROVÁ, J.; ROTH, Z.; OŠANCOVÁ, K.; ŠOLTYSOVÁ, T.; ANDĚL, M.; POLEDNE, R.: Indicators of
   Risk of Ischaemic Heart Disease in Patients with Acute Myocardial Infarction under 65 ears and Their Relatives. Central European Journal of Public
   Health, 1998, roč. 6, (3), s. 202-210. [pŧvodní].
78.  MALCOVÁ, H.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; SIEBER, E.: Prŧzkum rozšíření pití alkoholu a uţívání drog mezi studenty medicíny. (Srovnávací studie 3. LF UK
   a Charité HUB, Berlín). (Investigation of Alcohol Consumption and Drug Use among Medical Students. (Comparative Study of the Third Medical Faculty
   Charles University Prague and Charité HUB Berlin)). Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S7-S10. [přehledový].
79.  MRŠTÍKOVÁ, Z.; CSÉMY, L.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Patologické hráčství na středních školách. (Gambling in Secondary Schools). Hygiena, 1998, roč.
   43, (Suppl. 1), s. S14-S17. [přehledový].
80.  NEŠPOR, K.; CSÉMY, L.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti. (Qestionaire for adolescents identificated areas of
   risk behaviour). Praha, SZÚ 1998, 48 s. [učebnice SŠ].
81.  PROVAZNÍKOVÁ, H.: Dítě. Potřeby dítěte. Škola. (Child. Needs of child. School).In: Dítě a škola. Praha, Rŧţová linka 1998, S. 1-15. [autor kapitoly,
   příručka].
82.  PROVAZNÍKOVÁ, H.: Drogy. Patologické hráčství. (Drug. Gambling).In: Ohroţené děti. Praha, Rŧţová linka 1998, s. 1-15. [autor kapitoly, příručka].
83.  SCHNEIDROVÁ, D.; MAXOVÁ, Z.: Ochrana kojení a nevládní organizace. (Breastfeeding protection and non - covernmental organizations). Informační
   bulletin, Český výbor pro UNICEF, 1998, s. 11-12. Číslo grantu: grant GIFA PROJECT WW 033203, Ministry for development cooperation, the
   Nethelands, [popularizující].
84.  VANÍČKOVÁ, E.: Jasně a obtíţně identifikovatelná rizika ve škole. (Clearly and difficulty identifyable risks in school).In: Sborník z konference s
   mezinárodní účastí, XXVI. Ostravské dny dětí a dorostu v Roţnově pod Radhoštěm. Ostrava, Enviromontan 1998, S. 131-132. [autor statě ve sborníku,
   sborník].
85.  VANÍČKOVÁ, E.: Model sexuálního zneuţití dívky a chlapce v ČR. (Model of sexual abuse of girl and boy in CR).In: Sborník z konference s mezinárodní
   účastí, XXVI. Ostravské dny dětí a dorostu v Roţnově pod Radhoštěm. Ostrava, Enviromontan 1998, S. 133-134.Číslo grantu: IGA 3614, GAUK 83/96,
   [autor statě ve sborníku, sborník].
86.  VANÍČKOVÁ, E.: Šikanování. Násilí. (Bullying among children. Violence).In: Ohroţené děti. Praha, Rŧţová linka 1998, S. 1-15. [autor kapitoly, příručka] .
87.  VANÍČKOVÁ, E.: Školní maladaptace. Záškoláctví. Stravovací návyky dětí. Pohyb dítěte. Program zdravá škola. (School maladaptation. Children out
   school. Boarding habits of children. Motion of children. Pregramme health school).In: Dítě a škola. Praha, Rŧţová linka 1998, S. 1-15. [autor kapitoly,
   příručka].
88.  VOKROJOVÁ, D.; VANÍČKOVÁ, E.: Sexuální zneuţívání muţŧ a ţen v dětském věku - retrospektivní studie. (Sexual Abuse of Men and Women in
   Childhood - Retrospective Investigation). Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S22-S24. [přehledový].
89.  MRŠTÍKOVÁ, Z.; CSÉMY, L.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Patologické hráčství a další aditivní chování mezi učni oboru kuchař-číšník. (Gambling and risk
   behaviour among apprentices - training to become cooks and waiters). Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 1999, roč. 9, (1), s. 24-25. [pŧvodní].
90.  NEŠPOR, K.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Slovník prevence problémŧ pŧsobených návykovými látkami. (Dictionary of Prevention of Problems with Drogs).
   Praha, SZÚ 1999, 54 s. [příručka].
91.  PROVAZNÍKOVÁ, H.; NEŠPOR, K.; CSÉMY, L.: Analýza problémových oblastí v ţivotě dospívající mládeţe. (Analysis of problem spheres in the life of
   adolescents).In: XXVII: Ostravské dny dětí a dorostu. Praha, SZÚ 1999, S.94-98. [autor statě, sborník].
92.  PROVAZNÍKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, K.: Prevence delikvence u dětí a mládeţe. (Prevention of Child and Adolescent Deliquency). Praha, Rŧţová linka
   1999, 15 s. Číslo grantu: NPZ 25, [příručka].
93.  RÁŢOVÁ, J.; CSÉMY, L.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; SOVINOVÁ, H.: Mladí lidé a zdraví. (Youth and health).In: XXVII: Ostravské dny dětí a dorostu. Praha,
   SZÚ 1999, S.99-114. [autor statě, sborník].
94.  VANÍČKOVÁ, E.: Ochrana dětí před násilím. (Child Protection before Violence). Praha, Rŧţová linka 1999, 7 s. Číslo grantu: NPZ 25, [příručka].
95.  VANÍČKOVÁ, E.: Sexuální zneuţívání dětí v ČR. (Child Sexual Abuse in CR).In: XXVII: Ostravské dny dětí a dorostu. Praha, SZÚ 1999, S.238-241.
   [autor statě, sborník].
96.  VANÍČKOVÁ, E.: Stres dítěte v rozvodové a porozvodové situaci. (Stress of children in the divorce and after divorce). Praha, Rŧţová linka 1999, 15 s.
   Číslo grantu: NPZ 25, [příručka].
97.  VANÍČKOVÁ, E.; HADJ-MOUSSOVÁ, Z.; PROVAZNÍK, K.: Child Sexual Abuse in the Czech Republic. In: Regional Europea Conference of The
   International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect. Jerusalem, IPSCAN 1999, S. 59.Konference: Ispcan - World Health Organization
   (W.H.O.) Joint Training Institute and 17. - 20.10.1999 Jerusalem, Israel. Číslo grantu: GAUK 83/96-98, [autor abstrakta, sborník].
98.  VANÍČKOVÁ, E.; HADJ-MOUSSOVÁ, Z.; PROVAZNÍK, K.: Health complaints of women subjected to childhood sexual abuse. In: Regional Europea
   Conference of The International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect. Jerusalem, IPSCAN 1999, S. 44.Konference: Ispcan - World
   Health Organization (W.H.O.) Joint Training Institute and 17. - 20.10.1999 Jerusalem, Israel. Číslo grantu: GAUK 83/96-98, [autor abstrakta, sborník].
 99.  VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍK, K.; HADJ-MOUSSOVÁ, Z.: Sexuální zneuţívání dětí - II díl. (Child sexual abuse - II.). Praha, Karolinum 1999, 81 s.
    Číslo grantu: GAUK 83/96-98, [monografie].
100.  VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍK, K.; HADJ-MOUSSOVÁ, Z.; SPILKOVÁ, J.: Sexuální násilí na dětech. (Sexual violence in children). Praha, Portál s.r.o.
    1999, 120 s. Číslo grantu: IZ3614, [monografie].
101.  VANÍČKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Child Abuse and Neglect Syndrome as the motivation for Calls to the RL helpline. In: Regional Europea
    Conference of The International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect. Jerusalem, IPSCAN 1999, S. 59.Konference: Ispcan - World
    Health Organization (W.H.O.) Joint Training Institute and 17. - 20.10.1999 Jerusalem, Israel. Číslo grantu: NPZ 25, [autor abstrakta, sborník].
102.  BENEŠ, Č.; CSÉMY, L.; FAIERAJZLOVÁ, V.; CHUDOBOVÁ, M.; JECHOVÁ, M.; KAMBERSKÁ, Z.; KOMÁREK, D.; MAIXNEROVÁ, M.; PELECH, L.;
    PROCHÁZKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; RÁŢOVÁ, J.; SCHNEIDROVÁ, D.; SOVINOVÁ, H.; ŠÍPEK, A.; TVRDÁ, J.; ZAMRAZIL, V.: Děti v dětských
    domovech od 3 let. (Children in Foster Homes for Infants and Children Younger than 3 Years).In: Jak jsou na tom se zdravím naše děti na prahu 21.
    století. Praha, SZÚ 2000, s.55-56.Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NJ5575, [autor kapitoly, monografie].
103.  BENEŠ, Č.; CSÉMY, L.; FAIERAJZLOVÁ, V.; CHUDOBOVÁ, M.; JECHOVÁ, M.; KAMBERSKÁ, Z.; KOMÁREK, D.; MAIXNEROVÁ, M.; PELECH, L.;
    PROCHÁZKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; RÁŢOVÁ, J.; SCHNEIDROVÁ, D.; SOVINOVÁ, H.; ŠÍPEK, A.; TVRDÁ, J.; ZAMRAZIL, V.: Děti v
    předškolních zařízeních. (Children in Preschool Facilities).In: Jak jsou na tom se zdravím naše děti na prahu 21. století. Praha, SZÚ 2000, s.57-58.Číslo
    VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NJ5575, [autor kapitoly, monografie].
104.  BENEŠ, Č.; CSÉMY, L.; FAIERAJZLOVÁ, V.; CHUDOBOVÁ, M.; JECHOVÁ, M.; KAMBERSKÁ, Z.; KOMÁREK, D.; MAIXNEROVÁ, M.; PELECH, L.;
    PROCHÁZKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; RÁŢOVÁ, J.; SCHNEIDROVÁ, D.; SOVINOVÁ, H.; ŠÍPEK, A.; TVRDÁ, J.; ZAMRAZIL, V.: Děti ve škole.
    (Children in the School).In: Jak jsou na tom se zdravím naše děti na prahu 21. století. Praha, SZÚ 2000, s.61-64.Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo
    grantu: NJ5575, [autor kapitoly, monografie].
105.  BENEŠ, Č.; CSÉMY, L.; FAIERAJZLOVÁ, V.; CHUDOBOVÁ, M.; JECHOVÁ, M.; KAMBERSKÁ, Z.; KOMÁREK, D.; MAIXNEROVÁ, M.; PELECH, L.;
    PROCHÁZKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; RÁŢOVÁ, J.; SCHNEIDROVÁ, D.; SOVINOVÁ, H.; ŠÍPEK, A.; TVRDÁ, J.; ZAMRAZIL, V.: Výţiva v
    novorozeneckém a kojeneckém věku. (Nutrition in Newborns and Infants ).In: Jak jsou na tom se zdravím naše děti na prahu 21. století. Praha, SZÚ
    2000, s.41-45.Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NJ5575, [autor kapitoly, monografie].
106.  BENEŠ, Č.; CSÉMY, L.; FAIERAJZLOVÁ, V.; CHUDOBOVÁ, M.; JECHOVÁ, M.; KAMBERSKÁ, Z.; KOMÁREK, D.; MAIXNEROVÁ, M.; PELECH, L.;
    PROCHÁZKOVÁ, E.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; RÁŢOVÁ, J.; SCHNEIDROVÁ, D.; SOVINOVÁ, H.; ŠÍPEK, A.; TVRDÁ, J.; ZAMRAZIL, V.: Infekční
    onemocnění a jejich prevence. (Infections Diseases and Their Prevention).In: Jak jsou na tom se zdravím naše děti na prahu 21. století. Praha, SZÚ
    2000, s.24-33.Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NJ5575, [autor kapitoly, monografie].
107.  ČEČETKOVÁ, B.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Ţivotní podmínky studentŧ vysokých škol. (Living Conditions of University Students). Hygiena, 2000, roč. 45,
    (Suppl.), s.47-50. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NJ5575, [pŧvodní].
108.  LANGMAJEROVÁ, M.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Analýza rizikových oblastí ţákŧ devátých tříd . (Analysis of Risk Aras of Ninth-form Pupils). Hygiena,
    2000, roč. 45, (Suppl.), s.43-46. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NPPZ 208/98, [pŧvodní].
109.  PĚNČÍKOVÁ, D.; SCHNEIDROVÁ, D.: Výţiva kojence v prvních šesti měsících ţivota. (Infant Feeding during the First Six Months of Life). Hygiena,
    2000, roč. 45, (Suppl.), s.37-39. Číslo VZ: MSM 111200001, [přehledový].
110.  PROVAZNÍKOVÁ, H.: Mladí lidé a zdraví v mezinárodním srovnání děti a rodina. (Young People and Health in the International Comparison- Children
    and Family).In: Sborník-XXVIII Ostravské dny dětí a dorostu. Praha, SZÚ 2000, s.212-214.Konference: XXVIII Ostravské dny dětí a dorostu, 9.-11. 5.
    2000 Roţnov p. Rad. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NJ5575, [autor statě, sborník].
111.  PROVAZNÍKOVÁ, H.: Zdraví a dítě. (Health and Child). Praha, Jakub Mrázek 2000, 15 s. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NPPZ 9/2000,
    [autor příručky, příručka].
112.  SCHNEIDROVÁ, D.; STOŢICKÝ, F.; AUJEZDSKÁ, A.; BARTÁKOVÁ, Z.; HYNČICA, V.; JANOUT, V.; KLIMOVÁ, A.; KUDLOVÁ, E.; MÜLLEROVÁ, D.;
    MYDLILOVÁ, A.; PAULOVÁ, M.; ŠMEJKALOVÁ, J.: Podpora kojení a stav výţivy kojencŧ v prvních šesti měsících ţivota. (Breastfeeding Promotion and
    Infant Feeding in the First 6 Months). Česko-slovenská pediatrie, 2000, roč. 55, (Suppl. 1), s.43-45. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: MZ ČR
    203/98-99 , [abstrakt].
113.  VANÍČKOVÁ, E.: Agresivní chování dětí (výsledky studie v ČR). (Agressive Behaviour of Children (Results of Study in CR)).In: 19. duševní zdraví
    mládeţe. Brno 2000. Brno, Psychiatr. klinika FN 2000, s.33.Číslo grantu: NPPZ 9/2000, [autor abstrakta, sborník].
114.  VANÍČKOVÁ, E.: Dítě-krize-stres-násilí. (Child-Crisis-Stress-Violence). Praha, ČSOD 2000, 28 s. Číslo grantu: NPPZ 9/2000, [autor příručky, příručka].
115.  VANÍČKOVÁ, E.: Násilí jako častý zdroj dětského stresu. (The Violence Source of Child Stress).In: Sborník z konference s mezinárodní účastí, 28.
    ostravské dny dětí a dorostu. Praha, SZÚ 2000, s.215-218.Číslo grantu: NPPZ 9/2000, [autor abstrakta, sborník].
116.  VANÍČKOVÁ, E.: Rŧţová linka se Vám představuje. (Růžová linka Introduce Your ). Praha, Jakub Mrázek 2000, 8 s. Číslo grantu: NPPZ 9/2000, [autor
    příručky, příručka].
117.  VANÍČKOVÁ, E.: Šikanování na základních školách. (Bulying at Elementary School).In: Raboch, J. et al.: Psychiatrie pro XXI.století. Praha, Galén 2000,
    s.127.Číslo grantu: NPPZ 9/2000, [autor abstrakta, sborník].
118.  VANÍČKOVÁ, E.: Stres a dítě. (Stress and Child). Praha, Jakub Mrázek 2000, 15 s. Číslo grantu: NPPZ 9/2000, [autor příručky, příručka].
119.  VANÍČKOVÁ, E.: Včasná detekce dětí ohroţených násilím. (Early Detection of Treaten Children by Violence). Praha, IPVZ 2000, 52 s. Číslo grantu:
    NPPZ 9/2000, [autor monografie, monografie].

PSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA

12281 – PCP, Psychiatrická klinika (384)
 1. DAVID, I.; FILIP, V.; HÖSCHL, C.; ALBRECHT, V.; PALUŠ, M.; SEIFERTOVÁ, D.; PRAŠKOVÁ, H.: Dynamika ovlivnění EEG levoprotilinem a
   maprotilinem u nemocných velkou depresívní epizodou (DSM-III-R). Česká a slovenská psychiatrie, 1993, roč. 89, (3), s. 123-129. [pŧvodní].
 2. DAVID, I.; HÖSCHL, C.; FILIP, V.; KAREN, P.: The Effect of Levoprotiline and Maprotiline Single Dose on C-EEG during 24 Hours. Homeostasis, 1993,
   roč. 34, (3-4), s. 212-213. [pŧvodní s IF]. IF: 0,023/93
 3. FILIP, V.; HÖSCHL, C.; KAREN, P.; SEIFERTOVÁ, D.; BORNOVÁ, L.; PRAŠKOVÁ, H.; PRAŠKO, J.: Predicting Therapeutic Results with Levoprotiline
   and Maprotiline in Major Depression: The Role of the Outcome Criteria. British Journal of Psychiatry, 1993, roč. 163, (suppl 21), s. 35-38. [pŧvodní s
   IF]. IF: 2,319/93
 4. HERGET, J.; HORÁK, J.; HÖSCHL, C.; KOUTECKÝ, J.; NOVOTNÁ, H.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; ROKYTA, R.; SVOBODA, B.; ŠKODA, C.; VAVŘINEC,
  J.; VRANNÝ, K.: Moţnosti evaluace lékařských fakult Univerzity Karlovy. Praha, Informační středisko PCP 1993, [autor statě, sborník].
 5. HÖSCHL, C.: 5.kongres Eurropean College of Neuro-Psychopharmacology (E.C.N.P) - Marbella, 18.-22.října 1992. Časopis lékařů českých, 1993, roč.
  132, (13), s. 410-412. [ostatní].
 6. HÖSCHL, C.: Jak se stane ze studenta medicíny dobrý lékař? Vesmír, 1993, roč. 72, (5), s. 264-265. [ostatní].
 7. HÖSCHL, C.: Příspěvek do ankety 'Je nadbytek lékařŧ?'. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (5), s. 210-214. [ostatní].
 8. HÖSCHL, C.: Prediction in Psychopharmacology. Abstract No.105. Neuropsychopharmacology, 1993, roč. 9, (2S), S. 495. [abstrakt s IF]. IF: 2,521/93
 9. HÖSCHL, C.: Prediction: Nonsense or Hope? British Journal of Psychiatry, 1993, roč. 163, ((suppl. 21)), s. 46-54. [pŧvodní s IF]. IF: 2,319/93
10. HÖSCHL, C.: Psychiatric Education. In: A bilateral exchange: The American Psychiatric Association and The Czechoslovak Psychiatric Association,
  Prague, April 1-3.1992. Praha, Psychiatrické centrum Praha 1993, S. 198-204. [autor statě, sborník].
11. HÖSCHL, C.: Psychosomatická problematika v endokrinologii. In: Baštecký, J.; Šavlík, J.; Šimek, J.: Psychosomatická medicína. Praha, Grada 1993, S.
  219-233. [autor kapitoly, monografie].
12. HÖSCHL, C.: Slovo děkana: Duchovní promluva 1/93. Vita Nostra Revue, 1993, (1), s. 6-8. [ostatní].
13. HÖSCHL, C.; ŠIMEK, J.: Koncepce psychického stresu. In: Baštecký, J.; Šavlík, J.; Šimek, J.: Psychosomatická medicína. Praha, Grada 1993, S. 41-47.
  [autor kapitoly, monografie].
14. HÖSCHL, C.; VALENTA, J.; BARTÁK, K.; BILDER, J.; NEORAL, L.; LOM, P.: Jakým zpŧsobem bude fakulta regulovat přijímání studentŧ do prvního
  ročníku? Příspěvek do ankety 'Je nadbytek lékařŧ?'. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (5), s. 210-214. [ostatní].
15. KOŢENÝ, J.; HÖSCHL, C.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; HYNČICA, V.: Přijímací řízení na 3.LF UK v Praze pro rok 1992/93. Časopis lékařů českých, 1993,
  roč. 132, (23), s. 731-735. Číslo grantu: IGA 1707, [ostatní].
16. LIBIGER, J.; CZOBOR, P.; MALÍŘOVÁ, E.; JIRKALOVÁ, M.; TŦMA, J.: Prolaction Response to Neuroleptic Test Dose and Improvement. Abstract.
  Neuropsychopharmacology, 1993, roč. 9, (2S), S. 120. [abstrakt s IF]. IF: 2,521/93
17. LIBIGER, J.; HÖSCHL, C.: Psychiatry in Czech Republic. Abstract. Neuropsychopharmacology, 1993, roč. 9, (2S), S. 49-50. [abstrakt s IF]. IF:
  2,521/93
18. MARŠÁLEK, M.: Insulin Coma Treatment: A Risk Factor of Tardive Dyskinesia. Neuropsychopharmacology, 1993, roč. 9, (2S), s. 117. [ostatní s IF].
  IF: 2,521/93
19. MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.: Lékař a úzkostné dítě. Časopis lékařů českých, 1993, roč. 132, s. 200-202. [přehledový].
20. MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.: Prevence nechtěného těhotenství. Moderní gynekologie a porodnictví, 1993, roč. 3, (2), s. 168-177. [přehledový].
21. MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.: Specific Learning Disabilities and the Concept of Psychological Subdeprivation: the Czechoslovak Experience. Learning
  Disabil Res Pract, 1993, roč. 8, s. 44-51. [pŧvodní].
22. ŘÍPOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, V.; FARSKÁ, I.; PAPEŢOVÁ, H.; HÖSCHL, C.: Changes in Platelet Phospholipid Content in Treatet and Untreated
  Schizophrenics. Abstract. European Neuropsychopharmacology, 1993, roč. 3, (3), S. 395. [abstrakt].
23. SARTORIUS, N.; HÖSCHL, C.: Biological Psychiatry in Eastern and Central Europe and in China. Neuropsychopharmacology, 1993, roč. 9, s. 485.
  [ostatní s IF]. IF: 2,521/93
24. BÍGLOVÁ, K.; MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.; DAVID, H.P.: Remembering: Voices of Prague Jewish Women. Praha, Z. Bígl 1994, 93 s. [jiné].
25. COMPTON, W.; SARTORIUS, N.; ÜSTÜN, T.B.: WHO Study Begun on the Realiability and Validity of Instruments to Diagnose Substance Abuse
  Disorders. DIS Newsletter, 1994, roč. 11, (Spring, 1), [ostatní].
26. DAVID, I.; FILIP, V.; HÖSCHL, C.; LIBIGER, J.; KAREN, P.: Possible Prediction of Therapeutic Outcome Based on Single Dose Effect of Levoprotiline
  and Maprotiline on C-EEG. Homeostasis, 1994, roč. 35, (6), s. 292-293. [pŧvodní].
27. HENDERSON, A.S.; SARTORIUS, N.: International Criteria and Differential Diagnosis. In: Huppert, F.A.; Brayne, C.; O´Connor, D. W.: Dementia and
  Normal Aging. Cambridge, Cambridge University Press 1994, [autor kapitoly, kapitola].
28. HÖSCHL, C.: Imatrikulační projev děkana fakulty Prof. Cyrila Höschla pro školní rok 1994/95. Vita Nostra Revue, 1994, (3-4), s. 5-9. [ostatní].
29. HÖSCHL, C.: Psychiatric training in Central and Eastern Europe. European Psychiatry, 1994, roč. 9, (suppl. 1), s. 9. [ostatní].
30. HÖSCHL, C.: Rozhovor pro časopis Medicína. Medicína, 1994, roč. 1, (14), s. 12-13. [ostatní].
31. HÖSCHL, C.: Sir Karl R. Popper v Praze. Projev prof. Cyrila Höschla. Vita Nostra Revue, 1994, roč. 3-4, s. 95-102. [ostatní].
32. HÖSCHL, C.: Slavnostní projev děkana 3.lékařské fakulty UK v Praze, prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc. při příleţitosti udělení čestného doktorátu
  University Karlovy profesoru Karlu Raimundu Popperovi, K.T., F.R.S., M.A., Ph.D.,D.LITT.,F.B.A., dne 25.5. 1994 ve Velké aule Karolina (speciální
  sdělení). Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (19), s. 609-612. [ostatní].
33. HÖSCHL, C.; KOŢENÝ, J.; HANZLÍČEK, L.: Validita krátké psychiatrické posuzovací stupnice - BPRS. (Validity of Short Psychiatric Assessment Scale -
  BPRS). Bratislavské lekárské listy, 1994, roč. 95, (11), s. 527-532. [pŧvodní].
34. JANCA, A.; ÜSTÜN, T.B.; SARTORIUS, N.: New Version of World Health Organization Instruments for the Assessmental of Mental Disorders. Acta
  Psychiatrica Scandinavica, 1994, roč. 90, (2), s. 73-83. [pŧvodní s IF]. IF: 1,495/94
35. KLEIN, Z.: Gesto a dotyk v lidské komunikaci. Živa, 1994, roč. 62, (3), s. 140-142. [ostatní].
36. KLEIN, Z.: Komponenty lidské neverbální komunikace. Živa, 1994, roč. 62, (1), s. 42-44. [ostatní].
37. KLEIN, Z.: Tvář a hlas v neverbální komunikaci člověka. Živa, 1994, roč. 62, (2), s. 90-92. [ostatní].
38. KOŢENÝ, J.; KLASCHKA, J.; HÖSCHL, C.: Vztah mezi Cloningerovými temperamentovými dimenzemi a prŧběhem léčby pacientŧ s diagnózou
  Bipolární afektivní porucha, současná fáze deprese. (Relationship between Cloninger Temperament Dimensions and the Course of Treatment in
  Patients with Diagnosis of Bipolar Affective Disorder, Current Period of Depression). Československá psychologie, 1994, roč. 38, (5), s. 385-391.
  Číslo grantu: IGA 2872, [pŧvodní s IF]. IF:0,295/00
39. KRCH, F.; ZVOLSKÝ, P.; HÖSCHL, C.: Zkušenosti z prvního ročníku Národní psychiatrické ceny prof. Vladimíra Vondráčka. Česká a slovenská
  psychiatrie, 1994, roč. 90, (2), s. 120. [ostatní].
40. KUYKEN, W.; ORLEX, J.; HUDELSON, P.; SARTORIUS, N.: Quality of Life, Assessment across Cultures. International Journal of Mental Health,
  1994, roč. 23, (2), s. 5-27. [pŧvodní].
41. LIBIGER, J.; CZOBOR, P.; VOLAVKA, J.: The Change of Psychopathology During the Placebo Periodis Related to Treatment Response.
  Neuropsychopharmacology, 1994, roč. 10, (3S, part. 1), s. 108. [ostatní s IF]. IF: 2,780/94
42. LIBIGER, J.; CZOBOR, P.; VOLAVKA, J.: Does the Change of Psychopathology During the Placebo Period Predict the Response to Subsequent
  Treatment with Active Medication? Psychiatry Research, 1994, roč. 52, (2), S. 107-114. [pŧvodní s IF]. IF: 1,692/94
43. LORANGER, A.W.; SARTORIUS, N.; ANDREOLI, A. a kol.: The International Personality Disorder Examination. Archives of General Psychiatry, 1994,
  roč. 51, (3), s. 215-224. [ostatní s IF]. IF: 11,416/94
44.  MAJ, M.; JANSSEN, R.; SARTORIUS, N. a kol.: The International Personality Disorder Examination. WHO Neuropsychiatric AIDS Study, Cross-
   sectional Phase I. Study Desing and Psychiatric Findings. Archives of General Psychiatry, 1994, roč. 51, (3), s. 215-224. [pŧvodní s IF]. IF: 11,416/94
45.  MAJ, M.; JANSSEN, R.; SARTORIUS, N. a kol.: WHO Neuropsychiatric AIDS Study, Cross-sectional Phase I. Study Desing and Psychiatric Findings.
   Archives of General Psychiatry, 1994, roč. 51, s. 39-49. [přehledový s IF]. IF: 11,416/94
46.  MAJ, M.; JANSSEN, R.; SARTORIUS, N. a kol.: WHO Neuropsychiatric AIDS Study, Cross-sectional Phase II. Neuropsychological and Neurological
   Findings. Archives of General Psychiatry, 1994, roč. 51, s. 51-61. [přehledový s IF]. IF: 11,416/94
47.  MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.: Abgelehnte Schwangerschaften und ihre Folgen. In: Häsing, H.; Janus, L.: Ungewollte Kinder. Hamburg, Rowohlt
   Taschenbuch Verlag 1994, S. 194-199. [autor kapitoly, kapitola].
48.  MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.: Děti, rodina a stres. Praha, Galén 1994, 214 s. [monografie].
49.  MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.: Kinder aus unerwünschten Schwangerschaft. Documenta Paediatrica, 1994, roč. Band 21, s. 106. [ostatní].
50.  ŘÍPOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, V.; HÖSCHL, C.; STRUNECKÁ, A.: Effect of Chlorpromazine (CPZ) on Phosphoinositide-signalling system in Human Platelets.
   Cell Biology International, 1994, roč. 18, (5), s. 489. [ostatní s IF]. IF: 1,042/94
51.  ŘÍPOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, V.; RŦŢIČKA, P.; STRUNECKÁ, A.; HÖSCHL, C.: Phosphoinositide-signalling System in Resting Platelets of Schizophrenics.
   European Neuropsychopharmacology, 1994, roč. 4, (3), s. 372. [ostatní s IF]. IF: 1,933/94
52.  PRAŠKO, J.: Asertivita. Praha, Scarabeus 1994, 120 s. [monografie].
53.  PRAŠKO, J.: Jak se učit v hluboké relaxaci. In: Miňovská, V.; Miňovská, V.; Praško, J.; Gruber, D.: Angličtina pro pokročilé. Praha, Scarabeus 1994, S.
   22-35. [autor kapitoly, kapitola].
54.  PRAŠKO, J.: Jak se učit v hluboké relaxaci. In: Homolková, B.; Hutarová, V.; Budínová. M..; Praško, J.; Gruber, D.: Němčina pro začátečníky. Praha,
   Scarabeus 1994, S. 20-33. [autor kapitoly, kapitola].
55.  PRAŠKO, J.: Učení se v hluboké relaxaci. In: Grmela, J.; Miňovská, V.; Praško, J.; Gruber, D.: Angličtina pro začátečníky. Praha, Scarabeus 1994, S.
   23-36. [autor kapitoly, kapitola].
56.  PRAŠKO, J.: Vybrané kapitoly z psychiatrie a psychoterapie. Praha, 3.LF UK 1994, 198 s. [učební texty].
57.  PRAŠKO, J.; ŠÍPEK, J.; MINAŘÍKOVÁ, V.: Asertivitou proti depresi: prŧvodce pro ty, kteří trpí depresí a pro ty, kteří jim chtějí pomoci. Zprávy. č. 21.
   Praha, Psychiatrické centrum 1994, 83 s. [monografie].
58.  SARTORIUS, N.: Challenges to Psychiatry of the Next Century. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 1994, roč. 30, s. 30-31. [pŧvodní].
59.  SARTORIUS, N.: Evaluation des traitements en psychiatrie. Thérapie Comport Cognit, 1994, roč. 4, (1), s. 1-2. [pŧvodní].
60.  SARTORIUS, N.; MEZZICH, J.E.: ICD-10 and DSM-IV. New Med World Week, 1994, roč. 1, (s. 24), [abstrakt].
61.  SARTORIUS, N.; ÜSTÜN, T.B.: Functional Psychiatric Disorders in ICD - 10. In: Chiu, E.; Ames, D.: Functional Psychiatric Disorders of the Elderly.
   Cambridge, University Press 1994, S. [autor kapitoly, kapitola].
62.  VINAŘ, O.; PACLT, I.; PRAŠKO, J.; BREIER, P.: Deprese v lékařské praxi. Praha, Eli Lilly 1994, 20 s. [monografie].
63.  BUDÍNOVÁ, M.; KRÁLOVÁ, Z.; PRAŠKO, J.: Němčina pro pokročilé. Praha, Scarabeus 1995, 250 s, 14 audiokazet. [učebnice s audiokazetami].
64.  DAVID, I.: Alternativní medicína a psychiatrie. In: Alternativní medicína - moţnosti a rizika. Praha, Grada 1995, S. 182-185 . [kapitola].
65.  DAVID, I.; HEŘTL, J.: Léčení vírou, charismatické léčení, mystici. In: Alternativní medicína - moţnosti a rizika. Praha, Grada 1995, S. 93-100. [kapitola].
66.  DAVID, I.; HEŘTL, J.: Výklad terapeutického pŧsobení metod alternativní medicíny ve srovnání s vědeckou medicínou. In: Alternativní medicína -
   moţnosti a rizika. Praha, Grada 1995, S. 169-174. [kapitola].
67.  DAVID, I.; HEŘTL, J.; RESL, V.: Příčiny existence a současného rozmachu alternativní medicíny. In: Alternativní medicína - moţnosti a rizika. Praha,
   Grada 1995, S. 16-20. [kapitola].
68.  DUNOVSKÝ, J.; DYTRYCH, Z.; MATĚJČEK, Z. et al.: Týrané, zneuţívané a zanedbávané dítě. (The abused and neglected child). Praha, Grada 1995,
   245 s. [monografie].
69.  FILIP, V.; SEIFERTOVÁ, D.; ČEŠKOVÁ, E.; ŠVESTKA, J.; KOŘÍNKOVÁ, V.; KLASCHKA, J.: Open non-comparative multicenter pilot study on the
   efficacy and tolerance of sertraline in the treatment of patients with major depression who cannot tolerate tricyclic antidepressants. Behavioural
   Pharmacology, 1995, roč. 6, (Suppl. 1), s. 31. [abstrakt s IF]. IF: 2,409/95
70.  HEŘTL, J.; DAVID, I.: Co s alternativní medicínou. In: Alternativní medicína - moţnosti a rizika. Praha, Grada 1995, S. 197-204. [kapitola].
71.  HEŘTL, J.; RESL, V.; DAVID, I.: Hodnocení alternativní medicíny a postoje vědecké medicíny k alternativní medicíně. In: Alternativní medicína -
   moţnosti a rizika. Praha, Grada 1995, S. 191-197. [kapitola].
72.  HÖSCHL, C.: 148. výroční zasedání Americké psychiatrické asociace, Miami Beach, Florida, 20.-25.května 1995. Česká a slovenská psychiatrie,
   1995, roč. 91, (6), s. 371-373. [ostatní].
73.  HÖSCHL. CYRIL: 148. výroční zasedání Americké psychiatrické asociace, Miami Beach, Florida, 20.-25.května 1995. Medicína, 1995, roč. 2, (7), s. 11.
   [ostatní].
74.  HÖSCHL, C.: Global Medical Conference Psychiatry (Indiana, Indianapolis, USA, 17.-20.5.1995). Česká a slovenská psychiatrie, 1995, roč. 91, (6), s.
   374-380. [ostatní].
75.  HÖSCHL, C.: Pokroky v biologické psychiatrii. In: Pokroky v neurovědách. Praha, Karlova Universita 1995, S. 287-305. [kapitola].
76.  HÖSCHL, C.: Prolínání kruhŧ. [spolupráce na filmu, televizní film].Olomouc, Academia Film 1995.Vysílala ČT2 12.4.1995, v 16.45 v Televizní univerzitě.
77.  HÖSCHL, C.: The Role of Prediction in Modern Science - The Example of Psychiatry. In: Natural Science and Human Thought. Berlin, Springer 1995, S.
   187-191. [kapitola].
78.  HÖSCHL, C.: V mnohém ohledu děláme věci lépe, ale cítíme se hŧře: Global Medical Conference (Psychiatry, Indianapolis, USA, 17.-20.5.1995.
   Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 44, (33), s. 2. [ostatní].
79.  JANCA, A.; SARTORIUS, N.: The World Health Organization_s Recent Work on the Lexicography of Mental Disorders. European Psychiatry, 1995,
   roč. 10, (7), s. 321-325. [pŧvodní].
80.  JIRSA, R.; MOHR, P.; LIBIGER, J.; INDRA, M.; RADIL, T.: Senzory-temporal Integration in a Rhytmic Finger - Tapping Task. Physiological Research,
   1995, roč. 44, (4), s. 12P. [abstrakt s IF]. IF: 0,588/95
81.  KIELHOLZ, P.; ADAMS, C.; BECH, P.; BOCKSBERGER, J.P.; SARTORIUS, N. a kol.: Depression and Cognitive Impairment in the Elderly. European
   Psychiatry, 1995, roč. 10, (2), s. 61-74. [pŧvodní].
82.  KLEIN, Z.: Etologie člověka (Bibliografie). Praha, Psychiatrické centrum Praha 1995, 82 s. [příručka].
83.  KLEIN, Z.: Terciální znaky sexuálního dimorfismu člověka. Živa, 1995, roč. 43, (2), s. 89-90. [ostatní].
84.  KOUKOLÍK, F.: Vybrané přednášky o vztahu mozku a chování. Praha, Univerzita Karlova 1995, 141 s. [učebnice VŠ].
85.  KUBIČKA, L.; MATĚJČEK, Z.; DAVID, H.P.; DYTRYCH, Z.; MILLER, W.B.; ROTH, Z.: Children from Unwanted Pregnancies in Prague, Czech Republic
   Revisited at Age Thirty. Acta Psychiatrica Scandinavica, 1995, roč. 91, (6), s. 361-369. [pŧvodní s IF]. IF: 1,418/95
 86.  LEŠTINA, J.; LIBIGER, J.: Farmakoterapie rezistentní deprese. ( Pharmacotherapy of resistant depression). Česká a slovenská psychiatrie, 1995, roč.
    91, (4), s. 216-233. [přehledový].
 87.  MOHR, P.; ŠRÁMOVÁ-MOTLOVÁ, L.; LIBIGER, J.: Funfluramine Challenge Test in Schizophrenia. Homeostasis, 1995, roč. 36, (Suppl. 1, part 2), s.
    94. [kazuistika].
 88.  ŘÍPOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, V.; STRUNECKÁ, A.; HÖSCHL, C.: Inositol Lipid Signalling System in Schizophrenia. Homeostasis, 1995, roč. 36, (Suppl.1),
    s. 126. [pŧvodní].
 89.  ORGOGOZO, J.M.; VAN DRIMMELEN-KRABBE, J.; BRADLEY, W.G.; HOURS, A.; SARTORIUS, N.: La classification internationale des maladies de
    l_OMS (CIM-10) et son application a la neurologie (CIM-10 AN). Revue Neurologique (Paris), 1995, roč. 150, (2), s. 813-822. [pŧvodní s IF]. IF:
    0,514/95
 90.  PICCINELLI, M.; PINI, S.; BELLANTUONO, C.; BONIZZATO, P.; PALTRINIERI, K.; ÜSTÜN. T.B.; SARTORIUS, N.; TANSELLA, M.: Lo studio
    internazionale multicentrico dell´ Organizzaione Mondiale della Sanita sui disturbi psichici nella medicina generale: risultati relativi all area di Verone.
    Epidemiologia e Psichiatria Sociale , 1995, roč. 4, (1), s. 27-50. [pŧvodní].
 91.  PRAŠKO, J.; BAUDIŠ, P.; LEŠTINA, J.; NOVOTNÁ, D.; ONDRÁČKOVÁ, I.; ŠÍPEK, J.: Light Therapy in Patients with Nonseasonal Major Depressive
    Disorder. Homeostasis, 1995, roč. 36, (Suppl. 1), s. 1119. [kazuistika].
 92.  PRAŠKO, J.; JOHANOVSKÁ, E.; KLÁR, I.; PĚČ, O.; PRAŠKOVÁ, H.; ONDRÁČKOVÁ, I.; ŠÍPEK, J.: Cognitive-behavioral Therapy and
    pharmacotherapy in the Treatment of In-patients with Unipolar Recurrent Depression. Homeostasis, 1995, roč. 36, (Suppl. 1), s. 120. [kazuistika].
 93.  PRAŠKO, J.; ŠÍPEK, J.; MINAŘÍKOVÁ, V.: Asertivitou proti depresi: prŧvodce pro ty, kteří trpí depresí a pro ty, kteří jim chtějí pomoci. (Assertivity
    against depression). Praha, Psychiatrické centrum Praha 1995, 83 s. [monografie].
 94.  PRAŠKO, J.; ŠLEPECKÝ, M.: Kognitivně-behaviorální terapie depresivních poruch. Zprávy č. 127. (Cognitive-behavioural therapy of depressive
    disorders). Praha, Psychiatrické centrum 1995, 194 s. [monografie].
 95.  SARTORIUS, N.: Recent Changes in Suicide Rates in Selected Eastern European and Other European Countries. International Psychogeriatrics,
    1995, roč. 7, (2), S. 301-308. [pŧvodní].
 96.  SARTORIUS, N.: Rehabilitation and Quality of Life. International Journal of Mental Health, 1995, roč. 24, (1), s. 7-13. [pŧvodní].
 97.  SARTORIUS, N.: Transkulturnaja Psihijatrija. In: Psihijatria. Zagreb, Medicin Nakl 1995, S. 255-260. [kapitola].
 98.  SARTORIUS, N.; ÜSTÜN, T.B.: Mixed Anxiety and Depressive Disorder. Psychopathology, 1995, roč. 28, (Suppl.), s. 21-25. [pŧvodní s IF]. IF:
    0,451/95
 99.  SARTORIUS, N.; ÜSTÜN, T.B.; KORTEN, A.; COOPER, J.E.; VAN DRIMMELEN, J.: Progres toward Achieving a Comman Language in Psychiatry. II.
    Results from the International Field Trials of the ICD-10 Diagnostic Criteria for Research for Menthal and Behavioral Disorders. American Journal of
    Psychiatry, 1995, roč. 152, (10), s. 1427-37. [pŧvodní s IF]. IF: 5,120/95
100.  SEIFERTOVÁ, D.: Seroguel: A Review of Clinical Trials. Česká a slovenská psychiatrie, 1995, roč. 91, (Suppl. 2), s. 55. [abstrakt].
101.  SIMON, G.E.; VONKORFF, M.; ÜSTÜN, T.B.; GATER, R.; GUREJE, O.; SARTORIUS, N.: Is the Lifetime Risk of Depression Actually Increasing?
    Journal of Clinical Epidemiology, 1995, roč. 48, (9), s. 1109-1118. [pŧvodní s IF]. IF: 1,280/95
102.  ÜSTÜN, T.B.; COOPER, J.E.; VAN DUUREN-KRISTEN, S.; KENNEDY, C.; HENDERSHOT, G.; SARTORIUS, N.: Revision of the ICIDH: Mental Health
    Aspects. WHO/MNH Dissability Working Group. Disability and Rehabilitation, 1995, roč. 17, (3-4), s. 202-209. [pŧvodní].
103.  ÜSTÜN. T.B.; GOLDBERG, D.P.; COOPER, J.E.; SIMON, G.E.; SARTORIUS, N.: New Classification for Mental Disorders with Management Guidelines
    for Use in Primary Care: ICD-10 PHC Chapter Five. British Journal of General Practice, 1995, roč. 45, (2393), s. 211-215. [pŧvodní s IF]. IF: 1,843/95
104.  VINAŘ, O.; PRAŠKO, J.: Deprese není slabostí. Deprese je nemoc, která se dá léčit? Praha, Lilly 1995, 28 s. [příručka].
105.  BERTOLOTE, J.M.; SARTORIUS, N.: WHO Initiative of Support to People Disabled by Mentall Illness: some issues and concepts related to
    rehabilitation. European Psychiatry, 1996, roč. 11, (Suppl. 2), s. 56-59. [pŧvodní s IF]. IF: 0,544/96
106.  DVOŘÁK, J.; HÖSCHL, C.; PFEIFER, I.; KOLÁŘOVÁ, E.: Metodika pro prezentaci ţádostí o grant pro Interní grantovou Agenturu (IGA) Ministerstva
    zdravotnictví ČR. Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (9), s. 9-13. [ostatní].
107.  DYTRYCH, Z.: Welcome Address. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (Suppl.), s. 16.
    [ostatní].
108.  DYTRYCH, Z.; KUBIČKA, L.; MATĚJČEK, Z.; ROTH, Z.; SCHÜLLER, V.; TOPIČOVÁ, K.: Mladí dospělí narození z nechtěného těhotenství. Časopis
    lékařů českých, 1996, roč. 135, (9), s. 19-21. [kazuistika].
109.  FREYBERGH, P.G.F.: Editorial. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (1), s. 1. [ostatní].
110.  FREYBERGH, P.G.F.: Editorial. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (2), s. 135. [ostatní].
111.  FREYBERGH, P.G.F.: Editorial. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (3), s. 283. [ostatní].
112.  FREYBERGH, P.G.F.: Editorial. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (4), s. 411. [ostatní].
113.  FREYBERGH, P.G.F.: Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine: A New Approach to Primary Prevention. The International Journal of Prenatal
    and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (Suppl.), s. 17-28. [pŧvodní].
114.  FREYBERGH, P.G.F.: Why Prague? The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (Suppl.), s. 9-12.
    [ostatní].
115.  HÖSCHL, C.: 148. výroční zasedání Americké psychiatrické asociace, Miami Beach, 20.-25.5.1995. Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (9), s.
    193. [ostatní].
116.  HÖSCHL, C.: Global Medical Conference / Psychiatry. Indianopolis, 17.-20.5.1995. Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (5), s. 160-162. [ostatní].
117.  HÖSCHL, C.: Měsíční fáze a klimatické záhady. Vesmír, 1996, roč. 75, (12), s. 688. [ostatní].
118.  HÖSCHL, C.: Pouţíval Mozart zlatý řez? Vesmír, 1996, roč. 75, (7), s. 368. [ostatní].
119.  HÖSCHL, C.: The Prague Psychiatric Center. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (Suppl.),
    s. 13. [ostatní].
120.  HÖSCHL, C.: Psychiatrie pro praktické lékaře. (Psychiatry for general practitioners). Jinočany, H&H 1996, 424 s. [monografie].
121.  HÖSCHL, C.: Schizofrenie jako vývojová porucha? Vesmír, 1996, roč. 75, (8), s. 452. [ostatní].
122.  HÖSCHL, C.: Syndrom narušené závislosti na odměně. Vesmír, 1996, roč. 75, (9), s. 485-488. [ostatní].
123.  HÖSCHL, C.; SARTORIUS, N.; MOHR, P.: Comparison of Undergraduate and Postgraduate Psychiatric Training in Eastern Europe. European
    Neuropsychopharmacology, 1996, roč. 6, (Suppl. 3), s. 14. [přehledový s IF]. IF: 1,624/96
124.  JANCA, A.; KASTRUP, M.; KATSCHNIG, H.; LÓPEZ-IBOR, Jr.J.J.; MEZZICH, J.E.; SARTORIUS, N.: Contextual aspects of mental disorders: a
    proposal for axis III of the ICD-10 multiaxial system. Acta Psychiatrica Scandinavica, 1996, roč. 94, (1), s. 31-36. [pŧvodní s IF]. IF: 1,595/96
125.  JANCA, A.; KASTRUP, M.; KATSCHNIG, H.; LÓPEZ-IBOR, Jr.J.J.; MEZZICH, J.E.; SARTORIUS, N.: Tho World Health Organization Short Disability
    Assessment Schedule (WHO DAS-S) a tool for the assessment of difficulties in selected areas of functioning of patients with mental disorders. Social
    Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 1996, roč. 31, (6), s. 349-354. [pŧvodní].
126.  JIRSA, R.; LIBIGER, J.; MOHR, P.; RADIL, T.; INDRA, M.: Rhytmic finger-tapping task and fast segmentation of neural processing in schizophrenia.
    Biological Psychiatry, 1996, roč. 40, (12), s. 1301-1304. [pŧvodní s IF]. IF: 2,484/96
127.  KLEIN, Z.: The Ethological Approach to the Study of Human Behavior. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and
    Medicine, 1996, roč. 8, (Suppl.), s. 67-72. [pŧvodní].
128.  KOŢENÝ, J.; HÖSCHL, C.: Strukturální model akademického výkonu studentŧ medicíny v prvních čtyřech semestrech studia. (Structural model of
    academic results of medical students within the first four terms of their study). Československá psychologie, 1996, roč. 40, (3), s. 173-178. Číslo
    grantu: IGA 1707, [pŧvodní s IF]. IF: 0,295/00
129.  KOUKOLÍK, F.: Adamŧv chlupatý bratranec a Homo sapiens sapiens. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (26), s. 12. [pŧvodní].
130.  KOUKOLÍK, F.: Alzheimerova choroba - pískám dvojitý faul. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (7), s. 7. [pŧvodní].
131.  KOUKOLÍK, F.: Le différence vive - staré zkušenosti v nové době. (Rozdíly mezi ţenskými a muţskými mozky). Zdravotnické noviny, Lékařské listy,
    1996, roč. 45, (9), s. 8. [pŧvodní].
132.  KOUKOLÍK, F.: Myšák jménem Markýz a jeho chování. (O muţské homosexualitě). Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (13), s. 11.
    [pŧvodní].
133.  KOUKOLÍK, F.: Násilí, kriminalita a genetické bádání. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (18), s. 5. [pŧvodní].
134.  KOUKOLÍK, F.: Válka proti společnosti v atmosféře moţného. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (22), s. 13. [pŧvodní].
135.  KOUKOLÍK, F.; DRTILOVÁ, J.: Vzpoura deprimantŧ. (Uprising of deprimants). Praha, Makropulos 1996, 303 s. [monografie].
136.  LIBIGER, J.; CZOBOR, P.; JIRKALOVÁ, B.; MALÍŘOVÁ, E.; TŦMA, I.: Prolactin Plasma Levels after Neuroleptic Challenge Predict Clinical Response in
    Schizophrenic Patients . Homeostasis, 1996, roč. 37, (3), s. 106-114. [pŧvodní].
137.  MAIER, W.; LINDEN, M.; SARTORIUS, N.: Psychische Erkrankungen in der Allgemeinpraxis. Ergebnisse und Schlussfolgerungen einer WHO-Studie.
    Deutsches Ärzteblatt, 1996, roč. 18, (3), s. B947-B950. [pŧvodní].
138.  MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.: Přestali jste být manţeli, zŧstali jste rodiči. (You are no longer married, but you are still parents).In: Bakalář, E.;
    Nováková, M.; Novák, D.: Prŧvodce rozvodem. Praha, Lidové noviny 1996, S. 121-133. [kapitola].
139.  MATOUŠEK, M.; TAKEUCHI, E.; STARMARK, J.E.; STALHAMMAR, D.: Quantitative EEG analysis as a supplement to the clinical coma scale RLS85.
    Acta Anaesthesiologoca Scandinavica, 1996, roč. 40, (7), s. 824-831. [pŧvodní s IF]. IF: 0,912/96
140.  MOSCARELLI, M.; RUPP, A.; SARTORIUS NORMAN: Handbook of Mental Health Economics and Health Policies, Volume 1, Schizophrenia.
    Chichester, John Wiley 1996, 546 s. [monografie].
141.  PRAŠKO, J.: Panická porucha a její léčba. (Panic disorder and its treatment). Marketing, 1996, roč. 6, (1), s. 27-33. [pŧvodní].
142.  PRAŠKO, J.; PRAŠKOVÁ, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996, 184 s. [monografie].
143.  PRAŠKO, J.; PRAŠKOVÁ, H.: Co dělat s velkým vnitřním kritikem, aneb jak krok za krokem bojovat s depresí. Praha, Psychiatrické centrum Praha 1996,
    174 s. [monografie].
144.  ROOM, R.; JANCA, A.; BENNETT, L.A.; SCHMIDT, L.; SARTORIUS, N.: WHO cross-cultural applicability research on diagnosis and assessment of
    substance use disorders: an overview of methods and selected results. Addiction, 1996, roč. 91, (2), s. 199-220. [pŧvodní s IF]. IF:1,571/96
145.  SARTORIUS, N.: Recent Changes in Suicide Rates in Selected Eastern European and Other European Countries. In: Pearson, J.L.; Conwell, Y.: Suicide
    and Aging. International Perspectives . New York, Springer Publishing Company, Ins. 1996, S. 115-237. [kapitola].
146.  SARTORIUS, N.; GULBINAT, W.; HARRISON, G.; LASKA, E.; SIEGEL, C.: On behalf of the collaborating investigators. long-term follow-up of
    schizophrenia in 16 countries. A description of the International Study of Schizophrenia conducted by the World Health Organization . Social Psychiatry
    and Psychiatric Epidemiology, 1996, roč. 31, (5), s. 249-258. [pŧvodní].
147.  SARTORIUS, N.; JANCA, A.: Psychiatric assessment instruments developed by the World Health Organization. Social Psychiatry and Psychiatric
    Epidemiology, 1996, roč. 31, (1), s. 55-69. [pŧvodní].
148.  SARTORIUS, N.; JANCA, A.: Psychiatric assessment instruments developed by the World Health Organization. In: Thornicroft, G.; Tansella, M.: Mental
    Health Outcome Measures. Berlin, Springer-Verlag 1996, S. 87-117. [kapitola].
149.  SARTORIUS, N.; ÜSTÜN, T.B.; LECRUBIER, Y.; WITTCHEN, H.-U.: Depression Comorbid with Anxiety: Results from the WHO Study on Psychological
    Disorders in Primary Health Care. British Journal of Psychiatry, 1996, roč. 168, (Suppl. 30), s. 38-43. [pŧvodní s IF]. IF: 3,393/96
150.  SEIFERTOVÁ, D.; FILIP, V.; KOŘÍNKOVÁ, V.; ČEŠKOVÁ, E.; ŠVESTKA, J.; KLASCHKA, J.: Sertralin v léčbě velké depresivní poruchy u nemocných s
    intolerancí na tricyklická antidepresiva. (Sertralin in treatment of major depressive disorder in patients with intolerance of tricyclic antidepressants).
    Česká a slovenská psychiatrie, 1996, roč. 92, (6), s. 365-372. [pŧvodní].
151.  ŠÍPEK, J.; PRAŠKO, J.: Východiska a základní charakteristiky kognitivně behaviorální terapie. (Foundations and basic characteristics of cognitive-
    behavioral therapy). Česká a slovenská psychiatrie, 1996, roč. 92, (6), s. 378-389. [pŧvodní].
152.  ŠKODA, C.; BAUDIŠ, P.; CSÉMY, L.; DYTRYCH, Z.; KUBIČKA, L.; LIBIGER, J.: Duševní zdraví obyvatel ČR z pohledu spotřeby zdravotnických sluţeb
    včera, dnes a zítra. (Mental health of population in Czech Republic from the aspect of health care consumption - past, present and fututre) . Praha,
    Psychiatrické centrum Praha 1996, 97 s. [monografie].
153.  ÜSTÜN, T.B.; BERTELSEN, A.; DILLING, H.; VAN DRIMMELEN, J.; PULL, C.; OKASHA, A.; SARTORIUS, N.: ICD-10 Casebook. The Many Faces of
    Mental Disorders - Adult Case Histories According to ICD-10. Washington, American Psychiatric Press 1996, 252 s. [monografie].
154.  ÜSTÜN, T.B.; VAN DUUREN-KRISTEN, S.; BERTOLOTE, J.M.; COOPER, J.E.; SARTORIUS, N.: The International Classification of Impairment,
    Disabilities, and Handicaps (ICIDH): Mental health aspects of its use in rehabilitation . European Psychiatry, 1996, roč. 11, (Suppl. 2), s. 51-55.
    [pŧvodní s IF]. IF: 0,544/96
155.  VINAŘ, O.; VINAŘOVÁ, E.; HORÁČEK, J.: Pindolol accelarates the therapeutic action of selective serotonin reuptake inhibitors in depression.
    Homeostasis, 1996, roč. 37, (1-2), s. 93-95. [pŧvodní].
156.  BENEŠOVÁ, O.; HÖSCHL, C.: Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1993 a 1994. (Nobel Prize in physiology and medicine 1993 a 1994). Praha,
    Psychiatrické centrum Praha 1997, 136 s. [monografie].
157.  CRAIG, T.J.; SIEGEL, C.; HOPPER, K.; LIN, S.; SARTORIUS, N.: Outcome in schizophrenia and related disorders comppared between developing and
    developed countries. A recursive partitioning re-analysis of the WHO DOSMD data. British Journal of Psychiatry, 1997, roč. 170, (3), s. 229-233.
    [ostatní s IF]. IF: 3,265/97
158.  FRAŇKOVÁ, S.; KLEIN, Z.: Úvod do etologie člověka. (Introduction to human etology). Praha, HZ Systém 1997, 193 s. [monografie].
159.  GOLDBERG, D.P.; GATER, R.; SARTORIUS, N.; ÜSTÜN, T.B.; PICCINELLI, M.; GUREJE, O.; RUTTER, C.: The validity of two versions of the GHQ in
    the WHO study of mental illness in general health care. Psychological Medicine, 1997, roč. 27, (s. 1), 191. [ostatní s IF]. IF: 3,017/97
160. GOODWIN, G.M.; NOLEN, W.A.; BOURGEOIS, M.L.; CONTI, L.; FISCHER, P.; GASTPAR, M.; GRIFFITHS, J.M.; HÖSCHL, C.; KAPITANY, T.; MALT,
   U.F.; MUSCETTOLA, G.; PAPADIMITRIOU, G.N.; POTTER, W.Z.; PUZYNSKI, S.; SWINKELS, J.A.; ZARATE, C.A.j.: Treatment of bipolar depressive
   mood disorders: Algorithms for pharmacotherapy. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 1997, roč. 1, (Suppl.), s. S9-S12. [ostatní].
161. HORÁČEK, J.: Deprese českého šlechtice v polovině XVI. století. Psychiatrie, 1997, roč. 1, (3-4), s. 99-101. [ostatní].
162. HORÁČEK, J.; KŘÍSTEK, J.; JAKL, M.: Supopulation of T-lymphocytes and NK cells in depression and cortisol levels in DST. Homeostasis, 1997, roč.
   38, (1), s. 4-5. [ostatní].
163. HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.: Je deprese poruchou inzulinových receptorŧ? Psychiatrie, 1997, roč. 1, (3-4), s. 121-126. [ostatní].
164. HÖSCHL, C.: Biologická psychiatrie roku 2000. Psychiatrie, 1997, roč. 1, (3-4), s. 107-116. [ostatní].
165. HÖSCHL, C.: Co je schizofrenie? Remedia populi, 1997, roč. 1, (9), s. 33-36. [ostatní].
166. HÖSCHL, C.: In memoriam Viktor Höschl. Vesmír, 1997, roč. 76, (11), s. 644. [ostatní].
167. HÖSCHL, C.: Lékové profily - moclobemidum. Remedia, 1997, roč. 7, (6), s. 340-352. [ostatní].
168. HÖSCHL, C.: Lidská práva a psychiatrie. Psychiatrie, 1997, roč. 1, (2), s. 86. [popularizující].
169. HÖSCHL, C.: Poznamenáni ohněm. Vesmír, 1997, roč. 76, (3), s. 125-128. [popularizující].
170. HÖSCHL, C.: Projev u příleţitosti 25. výročí zaloţení ústavu fyziologie a klinické fyziologie 3. LF UK a 135. výročí postavení budovy Ke Karlovu 4.
   Československá fyziologie, 1997, roč. 46, (2), s. 83. [ostatní].
171. HÖSCHL, C. et al.: Psychiatrie. Učebnice pro vyšší zdravotnické školy. Praha, Scientia Medica 1997, 176 s. [učebnice SŠ].
172. HÖSCHL, C.: Rozhovor s profesorem Normanem Sartoriusem. (Nezkrácená verze pŧvodního rozhovoru pro Lidové noviny. Zkrácená verze otištěna v
   LN 7.11.96). Vita Nostra Revue, 1997, (1), s. 14-22. [popularizující].
173. HÖSCHL, C.: Transformace výzkumu - zkušenost České republiky. Věda, technika, společnost, 1997, roč. 6, (1), s. 65-76. [ostatní].
174. HÖSCHL, C.; KOŢENÝ, J.: Predicting academic performance of medical students: the first three years. American Journal of Psychiatry, 1997, roč.
   154, (6), s. 87-92. [ostatní s IF]. IF: 6,501/97
175. HÖSCHL, C.; LIBIGER, J.: Historie psychiatrie. In: Höschl, C.: Psychiatrie. Učebnice pro vyšší zdravotnické školy. Praha, Scientia Medica 1997, S. 9-12.
   [kapitola].
176. HÖSCHL, C.; LIBIGER, J.: X. Světový psychiatrický kongres. Madrid, 23.-28.8.1996. Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (3), s. 99-100. [ostatní].
177. HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.; BAREŠ, M.: Farmakoterapie panické poruchy. Praktický lékař, 1997, roč. 77, (12), s. 594-596. [ostatní].
178. JIRSA, R.; RADIL, T.; LIBIGER, J.; MOHR, P.: Temporal Integration Reflected in a Rhytmic Finger Tapping Task in Schizophrenics. International
   Journal of Psychophysiology, 1997, roč. 25, (1), s. 64-65. [ostatní s IF]. IF: 1,703/97
179. KATSCHNIG, H.; FREEMAN, H.; SARTORIUS, N.: Quality of Life in Mental Disorders. Chichester, John Wiley and Sons 1997, nestr. [monografie].
180. KLAUS, V.; HÖSCHL, C.: Je ekonomie naukou o chování? Vesmír, 1997, roč. 76, (6), s. 333-337. [ostatní].
181. KLAUS, V.; HÖSCHL, C.: Je ekonomie naukou o chování? In: Klaus, V.: Obhajoba zapomenutých myšlenek. Praha, Academia 1997, S. 413-445.
   [kapitola].
182. KLEIN, Z.: Mutilační chování jako součást lidské neverbální komunikace. Propsy - časopis pro moderní psychologii, 1997, roč. 3, (6), s. 14-15.
   [ostatní].
183. KLEIN, Z.: The Phenomenon of Sexual Harassment from the Point of View of Human Ethology. Psychiatrie, 1997, roč. 1, (3-4), s. 117-120. [ostatní].
184. LIBIGER, J.: První pomoc v psychiatrii. In: Höschl, C.: Psychiatrie. Učebnice pro vyšší zdravotnické školy. Praha, Scientia Medica 1997, S. 121-125.
   [kapitola].
185. LIBIGER, J.: Sociální šetření. In: Höschl, C.: Psychiatrie. Učebnice pro vyšší zdravotnické školy. Praha, Scientia Medica 1997, S. 36-37. [kapitola].
186. LIBIGER, J.: Standardní postup při diagnostice a terapii schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie, 1997, roč. 93, (Suppl.4), s. 12-19. [ostatní].
187. LIBIGER, J.; KUPKA, K.; MASOPUST, J.: Vyšetření regionální mozkové perfúze pomocí jednofotonové emisní tomografie (SPECT) v psychiatrii.
   Psychiatrie, 1997, roč. 1, (1), s. 3-9. [ostatní].
188. LORANGER, A.W.; JANCA, A.; SARTORIUS, N.: Assessment of Personality Disorders: The ICD-10 International Personality Disorder Examination
   (IPDE). Cambridge, Cambridge University Press 1997, 226 s. [monografie].
189. MATOUŠEK, M.; EDMAN, A.: (Relationship between Alertness Level and Symptoms of Dementia). Psychiatrie, 1997, roč. 2, s. 52-55. [pŧvodní].
190. MATOUŠEK, M.; EDMAN, A.: Vztah mezi sníţenou vigilitou a projevy demence. Psychiatrie, 1997, roč. 1, (2), s. 52-55. [ostatní].
191. MATOUŠEK, M.; TAMULEVIČIUTÉ, V.; MILIAUSKAS, R.: PC-based System for EEG Brain Mapping 1. Automatic Selection of Epochs for Analysis.
   Acta Medica Lituanica, 1997, (4), s. 56-61. Číslo grantu: IGA NG14-3, [pŧvodní].
192. MOTLOVÁ, L.: Psychoedukace u schizofrenie. Psychiatrie, 1997, roč. 1, (3-4), s. 127-129. [ostatní].
193. MOTLOVÁ, L.: Serotoninergní systém u schizofrenie a moţnosti testování jeho aktivity. Psychiatrie, 1997, roč. 1, (1), s. 10-17. [ostatní].
194. ŘÍPOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, V.; HÖSCHL, C.; STRUNECKÁ, A.: Age-dependent Changes in the Lipid Composition of Rat Brain Cortex and Cerebellum.
   Homeostasis, 1997, roč. 38, (1), s. 31-33. [ostatní].
195. PRAŠKO, J.: Léčba agorafobie. Česká a slovenská psychiatrie, 1997, roč. 93, (Suppl.4), s. 28-34. [ostatní].
196. PRAŠKO, J.: Léčba generalizované úzkostné poruchy. Česká a slovenská psychiatrie, 1997, roč. 93, (Suppl.4), s. 42-48. [ostatní].
197. PRAŠKO, J.: Léčba posttraumatické stresové poruchy. Česká a slovenská psychiatrie, 1997, roč. 93, (Suppl.4), s. 53-58. [ostatní].
198. PRAŠKO, J.: Psychoterapie. In: Höschl, C.: Psychiatrie. Učebnice pro vyšší zdravotnické školy. Praha, Scientia Medica 1997, S. 102-113. [kapitola].
199. PRAŠKO, J.: Sociální fobie a její léčba aneb postupný nácvik trapasŧ. Remedia Populi, 1997, roč. 1, (7-8), s. 22-30. [ostatní].
200. PRAŠKO, J.: Sociální fobie - diagnóza a léčba. Praktický lékař, 1997, roč. 77, (7), s. 318-323. [ostatní].
201. PRAŠKO, J.; BAUDIŠ, P.; KLASCHKA, J.; KOSOVÁ, J.; LEŠTINA, J.; NOVOTNÁ, D.; ONDRÁČKOVÁ, I.; ŠÍPEK, J.: Fototerapie v léčbě rekurentních
   unipolárních depresí: Předběţné výsledky dvojitě slepé studie Porovnání s imipraminem a kombinací. Psychiatrie, 1997, roč. 1, (2), s. 65-68. [pŧvodní].
202. PRAŠKO, J.; HÖSCHL, C.: Faktory biologické, psychologické a sociální. In: Höschl, C.: Psychiatrie. Učebnice pro vyšší zdravotnické školy. Praha,
   Scientia Medica 1997, S. 15-18. [kapitola].
203. PRAŠKO, J.; KYRALOVÁ, I.; MINAŘÍKOVÁ, V.; PRAŠKOVÁ, H.: Co je to deprese a jak se léčí? (What is depression and how is it treated ?). Praha,
   Psychiatrické centrum Praha 1997, 174 s. [monografie].
204. PRAŠKO, J.; ONDRÁČKOVÁ, I.; ŠÍPEK, J.: Panická porucha a jak ji postupně překonávat. (Panic disorder and how to gradually overcome it). Praha,
   Psychiatrické centrum Praha 1997, 134 s. [monografie].
205. PRAŠKO, J.; ONDRÁČKOVÁ, I.; ŠÍPEK, J.: Panická porucha a její léčba. Přehled problematiky a manuál kognitivně-behaviorálního přístupu k léčbě.
   (Panic disorder and its treatment. Review of the issue and a manual of cognitive-behavioural attitude to treatment). Praha, Psychiatrické centrum Praha
   1997, 116 s. [monografie].
206. PRAŠKO, J.; PRAŠKOVÁ, H.: Agorafobie a její léčba, aneb jde se do metra. Remedia Populi, 1997, roč. 1, (12), s. 5-15. [ostatní].
207. SARTORIUS, N.: Diagnosis and classification of neurasthenia. In: Judd, L.L.; Saletu, B.; Filip, V.: Basic and Clinical Science of Mental and Addictive
   Disorders. Basel, Karger AG 1997, S. 1-5. [kapitola].
208. SARTORIUS, N.: Evaluating Mental Health Service. A World Perspective. Epidemiologia e Psichiatria Sociale, 1997, roč. 6, (Suppl.1), s. 239-245.
   [ostatní].
209. SARTORIUS, N.: Psychiatry in the Framework of Primary Health Care: A Threat or Boost to Psychiatry? American Journal of Psychiatry, 1997, roč.
   154, (Suppl.6), s. 67-72. [ostatní s IF]. IF: 6,501/97
210. SARTORIUS, N.: Trends and Developments in Psychiatry. Swiss Archives of Neurology and Psychiatry, 1997, roč. 148, (Suppl.3), s. 12-14. [ostatní].
211. SMALL, J.G.; HIRSCH, S.R.; ARVANTIS, L.A.; LINK, CH.G.; SEIFERTOVÁ, D.: Quetiapine in patients with schizophrenia. (Clinical Centres and
   Principal Investigators in Europe). Archives of General Psychiatry, 1997, roč. 54, (6), s. 549-557. [ostatní s IF]. IF: 10,751/97
212. STRÁSKÝ, J.; BLAHOŠ, J.; DVOŘÁK, J.; HÖSCHL, C.: Projekty lékařského výzkumu IGA MZ ČR 1997 (úvodní slovo). Časopis lékařů českých, 1997,
   roč. 136, (23 (mimořádná příloha)), s. 3. [ostatní].
213. ÜSTÜN, T.B.; COMPTON, W.; MAGER, D.; BABOR, T.; BAIYEWU, O.; CHATTERJI, S.; COTTLER, L.; GÖGÜS, A.; MAVREAS, V.; PETERS, L.; PULL,
   C.; SAUNDERS, J.; SMEETS, R.; STIPEC, M.-R.; VRASTI, R.; HASIN, D.; ROOM, R.; VAN DEN BRINK, W.; REGIER, D.; BLAINE, J.; GRANT, B.F.;
   SARTORIUS, N.: WHO study on the reliability and validity of the alcohol and drug use disorder instruments: overview of methods and results. Drug and
   Alcohol Dependence, 1997, roč. 47, (3), s. 161-169. [ostatní s IF]. IF: 1,857/97
214. WING, J.K.; SARTORIUS, N.; ÜSTÜN, T.B.: Diagnosis and Clinical Measurement in Psychiatry: A Reference Manula for SCAN/PSE-10. Cambridge,
   Cambridge University Press 1997, nestr. [monografie].
215. BALON, R.; HÖSCHL, C.: Commentary on National Trends in behavioral sciences (1981-1996). Psychotherapy and Psychosomatics, 1998, roč. 67,
   (6), s. 288-289. [ostatní s IF]. IF: 2,103/98
216. BAREŠ, M.; BORZOVÁ, K.; HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.: Elektrokonvulzivní léčba v kombinaci s psychofarmaky. (Electroconvulsive Treatment
   Combined eith Psychopharmaceutical Drugs). Praktický lékař, 1998, roč. 78, (2), s. 71-73. [pŧvodní].
217. BAREŠ, M.; HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.: Atypická neuroleptika v léčbě poruch nálady. (Atypical Neuroleptics in Treatment of Mood Disorders). Česká
   a slovenská psychiatrie, 1998, roč. 94, (1), s. 39-44. [pŧvodní].
218. BEČKA, J.; NAGYOVÁ, E.; HORÁČEK, J.: Charakteristiky snŧ u vybraných duševních onemocnění. (Dream Characteristics in Selected Mental
   Disorders). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (2), s. 74-77. [pŧvodní].
219. BENEŠOVÁ, O.; HÖSCHL CYRIL: Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1991-1992. (Nobel prize for physiology and medicine 1991 and 1992). Praha,
   Psychiatrické centrum Praha 1998, 107 s. [monografie].
220. BENEŠOVÁ, O.; HÖSCHL, C.: Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1995 a 1996. (Nobel Prize in physiology and medicine 1995 a 1996). Praha,
   Psychiatrické centrum Praha 1998, 147 s. [monografie].
221. EDMAN, A.; MATOUŠEK, M.; SJÖGREN, M.; WALLIN, A.: Longitudinal EEG Findings in Dementia Related to the Parietal Brain Syndrome and the
   Degree of Dementia. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 1998, roč. 9, (4), s. 199-204. Číslo grantu: IGA NG14-3, [pŧvodní s IF]. IF:
   0,710/98
222. HORÁČEK, J.: 2. kongres České psychiatrické společnosti, Špindlerŧv Mlýn: Standardy terapie nebo konflikt zájmŧ. (2nd Congress of Czech Psychiatric
   Association, Spindleruv Mlyn: Standards of Treatment or Conflict of Interest.). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (4), s. 267-269. [ostatní].
223. HORÁČEK, J.: Deprese českého šlechtioce v polovině XVI. století. Z pamětí Jana Zajíce z Házmburka. (The Depression of Czech Nobelman in the
   midst of 16th century. From Memoirs of Jan Zajíc of Hazmburk). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3-4), s. 99-101. [kazuistika].
224. HORÁČEK, J.: Uţívání ISOTRETINOINU mŧţe zpŧsobovat deprese. (Treating with ISOTRETINOIN can cause depression). Psychiatrie, 1998, roč. 2,
   (3), s. 201. [ostatní].
225. HORÁČEK, J.; MOTLOVÁ, L.; LIBIGER, J.; BAHBOUH, R.: D-fenfluraminový test - Sonda serotoninergní neurotransmise. (D-Fenfluramine Challenge
   Test - The Probe for Serotoninergic Neurotransmission). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3), s. 159-163. [pŧvodní].
226. HÖSCHL, C.: 151. výročí konference Americké psychiatrické asociace. Toronto, 30. 5. - 4. 6. 1998. (Annual Meeting of American psychiatrie
   Association, Toronto, May 30. June,1998). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3), s. 186-188. [ostatní].
227. HÖSCHL, C.: 9. bienále zimního pracovního setkání o schizofrenii - I. (9th Biennial Winter Workshop on Schizophrenia) 7. - 13. 2. 1998, Davos,
   Švýcarsko. (9th Biennial Winter Workshop on Schizophrenia) 7. - 13. 2. 1998, Davos, Schweitz). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3), s. 189-194. [ostatní].
228. HÖSCHL, C.: 9. bienále zimního pracovního setkání o schizofrenii - II. Davos, Švýcarsko, 7.-13.2.1998. (9th biennial workshop on schizophrenia - II.
   Davos, Switzerland, February 7-13, 1998.). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (4), s. 263-166. [ostatní].
229. HÖSCHL, C.: Dopad nových poznatkŧ na psychiatrickou praxi. Tematická konference oblasti východního středomoří. Libanon, Bejrút 15. - 18. 4. 1998.
   (Impact of new achievements on psychiatrie praxis. Thematic conference of East Mediterian region). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3), s. 185-186. [ostatní].
230. HÖSCHL, C.: Čestný doktorát Univerzity Karlovy Paulu Janssenovi. (Paul Janssen awarded Honorary doctorate of Charles University). Psychiatrie,
   1998, roč. 2, (3), s. 196. [ostatní].
231. HÖSCHL, C.: Exkluzivní rozhovor pro PSYCHIATRII s profesorem Richardem Balonem, členem Scientific Program Commiteee Americké psychiatrické
   společnosti. (Exclusive interview with Richard Balon for the Journal: Psychiatrie). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3), s. 194-195. [ostatní].
232. HÖSCHL, C.: Global Medical Conference: Focus on Shizophrenia 5.-7.2.1998, Luzern, Switzerland. (Global Medical Conference: Focus on Shizophrenia
   5.-7.2.1998, Luzern, Switzerland). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (2), s. 127-131. [ostatní].
233. HÖSCHL, C.: Je vzdělání dostatečnou obranou proti xenofobii? (Is an education sufficient defence against xenophobia?).In: Česká Xenofobie. Praha-
   Olomouc, Votobia 1998, S. 66-72. [autor kapitoly, sborník].
234. HÖSCHL, C.: Psychiatrie a etika. (Psychiatrie and ethics). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (1), s. 40-43. [ostatní].
235. HÖSCHL, C.: Spolupráce nebo konkurence. (Collaboration and competition). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (2), s. 132-135. [ostatní].
236. HÖSCHL, C.: Teorie deprese. (Theory of Depression). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (2), s. 78-85. [pŧvodní].
237. HÖSCHL, C.: University Research and Development - The Czech Republic vs. European Union. In: Symposium Halle 1997. Stiftung Deutsch-
   Amerikanisches Akademisches Konzill (DAAK). Bonn, 1998, S. 63-71. [autor kapitoly, sborník].
238. HÖSCHL, C.: Výuka medicíny neodpovídala jejímu rozvoji ve 20. století - rozhovor. (Medical curriculum did not reflect the progress in medicine).
   Zdravotnické noviny, 1998, roč. 47, (5), s. 16. [popularizující].
239. HÖSCHL, C.: WPA Thematic Conference: The Synthesis between Psychopharmacology and Psychoteraphy Jerusalem, Israel 14. - 22.11.1997.
   Psychiatrie, 1998, roč. 2, (1), s. 48-50. [ostatní].
240. HÖSCHL, C.: Za tajemstvím lidské duše - deprese a úzkostné poruchy (upravený záznam rozhlasové besedy). (Secrets of human soul - depression and
   anxiety (an edited recort of radio discussion)). Remedia Populi, 1998, roč. 2, (9), s. 26-32. [popularizující].
241. HÖSCHL, C.: Zahradní slavnost Petr Zvolského - Ad Multos Annos! (Garden party of Professor Zvolsky - Ad Multos Annos!). Psychiatrie, 1998, roč. 2,
   (3), s. 266. [ostatní].
242. HÖSCHL, C.: Zemřel Doc. MUDr. Ctirad Škoda, DrSc. (Doc. MUDr. Ctirad Škoda, DrSc. died). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (2), s. 126. [ostatní].
243. HÖSCHL, C.; KLAUS, V.: Neautorizovaný přepis diskuse při udílení cen časopisu Vesmín za srozumitelnost. (Non-authorized transcription of the
   dialogue on the occasion of 'Intelligibility Awards' of the journal Vesmír.). Vesmír, 1998, roč. 77, (1), s. 4 . [popularizující].
244. HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.; VINAŘ, O.; BAREŠ, M.; LORENC, J.; KOUTEK, J.; PÁNKOVÁ, I.: Risperidon v akutní léčbě schizofrenie v adolescenci.
   (Risperidone in the Acute Treatment of Schizophrenia in Adolescence). Česká a slovenská psychiatrie, 1998, roč. 94, (3), s. 131-136. [pŧvodní].
245. JIRSA, R.; RADIL, T.; LIBIGER, J.; CZOBOR, P.: Temporal Integration in Schizophrenics Analysed by Means of Synchronisation of Finger Movements
   with Rhytmic Stimuli. Homeostasis, 1998, roč. 39, (1), s. 27. [pŧvodní].
246. KLEIN, Z.: Atlas sémantických gest. (Atlas of semantic gestures). Praha, HZ Editio s.r.o. 1998, 201 s. [monografie].
247. KLEIN, Z.; DÁŇOVÁ, Z.; NEPIVODA, P.; PEŘINA, V.: Dermatoglyfy rukou české populace. I. prstové vzorky. (Dermatoglyphs on hands of czech
   population). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (4), s. 223-230. [pŧvodní].
248. KOŢENÝ, J.; TIŠANSKÁ, L.; HÖSCHL, C.: Predikce akademického úspěchu v prvním roce studia medicíny: dichotomický přístup. (Predicting academic
   success in the first year of medical study: dichotomic approach). Československá psychologie, 1998, roč. 42, (4), s. 289-296. Číslo grantu: IGA 1407,
   [pŧvodní s IF]. IF:0,295/00
249. KOUKOLÍK, F.: Alzheimerova nemoc a některé příbuzné stavy. (Alzheimer's Disease and Some Related Conditions). Praktický lékař, 1998, roč. 78, (6),
   s. 278-287. [pŧvodní].
250. KOUKOLÍK, F.: Přenosné spongiformní encefalopatie. (Transmissible Spongiform Encephalopathies). Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (8), s.
   227-230. [přehledový].
251. KOUKOLÍK, F.: Vývoj poruch paměti v prŧběhu vývoje Alzheimerovy nemoci. (Příspěvek k popisu vztahu mozku a chování). Česká a slovenská
   neurologie a neurochirurgie, 1998, roč. 61/94, (Suppl. 1), s. 45. [abstrakt s IF]. IF: 0,029/98
252. KOUKOLÍK, F.; JIRÁK, R.: Alzheimerova nemoc a další demence. (Alzheimer´s disease and other demention). Praha, Grada 1998, 229 s. [monografie].
253. KUZMIAKOVÁ, M.; HORÁČEK, J.; ANDĚL, M.: Tryptofan, jeho metabolismus a funkce v lidském těle (s ohledem na metabolické choroby a depresivní
   syndrom). (Tryptophan, Metabolism of Tryptophan and its Function in Human Body (with Accentuation on Metabolic Disease and Depressive
   Syndrome)). Vnitřní lékařství, 1998, roč. 44, (5), s. 288-293. [přehledový].
254. LIBIGER, J.: 40-th Annual Psychopharmacological Conference in Jeseník: Psychopharmacology for XXI-st. Century. Homeostasis, 1998, roč. 38, (5-6),
   s. 282-283. [přehledový].
255. LIBIGER, J.: Standardy v psychiatrii. (The standards of psychiatry). Česká a slovenská psychiatrie, 1998, roč. 94, (7), s. 383-384. [ostatní].
256. LIBIGER, J.; ŠVESTKA, J. a kol.: Olanzapin verzus haloperidol: Výsledky akutní fáze dvojitě slepé studie účinnosti nového atypického neuroleptika u
   pacientŧ se schizofrenií a schizoafektivní psychózou. (Olanzapine Versus Haloperidol: Acute Phase Results of the Double Blind Study Randomized
   Clinical Study of Efficacy of a New Atypical Antipsychotic in Patients with Schizophrenia and Schizoaffective Psychosis). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (2), s.
   64-69. [pŧvodní].
257. LINHARTOVÁ, L.: Frekvence alely Apo e4 v české populaci a ve světě. (Frequency of allela Apo e4 in czech population and in world). Psychiatrie,
   1998, roč. 2, (3), s. 205. [ostatní].
258. MATOUŠEK, M.; TAMULEVIČIUTÉ, V.; MILIAUSKAS, R.: PC-based System for EEG Brain Mapping 2. Assessment of Background Activity by Means of
   the 'EEG Age'. Acta Medica Lituanica, 1998, (1), s. 57-63. Číslo grantu: IGA NG14-3, [pŧvodní].
259. MOHR, P.; HORÁČEK, J.; MOTLOVÁ, L.; LIBIGER, J.; CZOBOR, P.: Prolactin response to D-fenfluramin challenge test as a predictor of treatment
   response to hloperidol in acute schizophrenia. Schizophrenia Research, 1998, roč. 30, (1), s. 91-99. [pŧvodní s IF]. IF: 2,496/98
260. MOTLOVÁ, L.: Olanzapin v léčbě schizofrenie. (Olanzapine in the Treatment of Schizophrenia). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (2), s. 112-114. [kazuistika].
261. ŘÍPOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, V.; HÖSCHL, C.; FALES, E.; MAJER, E.; STRUNECKÁ, A.: Lipid composition of different brain regions in patients with
   Alzheimer´s disease and multi-infarct dementia. (Lipid composition of different brain regions in patients with Alzheimer´s disease and multi-infarct
   dementia.).In: Fisher, A.; Yoshida, M.; Hanin, I.: Progress in Alzheimer´s and Parkinson´s diseases. New York, Plenum Press 1998, S. 301-307. [autor
   kapitoly, monografie].
262. PRAŠKO, J.: Pomoc v beznaději aneb jak překonat depresi. (Help in hopelesness or how to overcome depressions). Praha, Grada Publishing 1998, 262
   s. [monografie].
263. PRAŠKO, J. et al.: Postupný nácvik trapasŧ aneb Jak překonat sociální fobii : svépomocná příručka . (Concecutive training of embarrassing situations or
   How to overcame social fobia). Praha, Psychiatrické centrum Praha 1998, 139 s. [příručka].
264. PRAŠKO, J.: Setkání expertŧ na OCD v Monte Catini v Itálii, 27. - 28. října 1997. (The Meeting of experts in OCD in Monte Catini in Italy, Oct 27.-
   28.,1997). Psychiatrie, 1998, roč. 2, (1), s. 38-39. [ostatní].
265. PRAŠKO, J.; KOSOVÁ, J.: Kongnitivně-behaviorální terapie úzkostných stavŧ a depresí. (Cognitive-behavioral therapy of conditions of anxiety and
   depressions). Praha, Triton 1998, 234 s. [monografie].
266. PRAŠKO, J.; SEIFERTOVÁ, D.; KOSOVÁ, J.; PRAŠKOVÁ, H.: Trpíte depresí ve vyšším věku? (Do you suffer from depression in old age). Praha,
   Maxdorf 1998, 52 s. [monografie].
267. PROPPER, L.; HRDLIČKA, M.; BAREŠ, M.: Sexuální dysfunkce navozené podáváním antidepresiv. (Sexual Dysfunction Induced by Antidepressant
   Administration). Praktický lékař, 1998, roč. 78, (1), s. 6-8. [pŧvodní].
268. WACKERMANN, J.; MATOUŠEK, M.: From the 'EEG Age' to a Rational Scale of Brain Electric Maturation. Electroencephalography and clinical
   Neurophysiology, 1998, roč. 107, (6), s. 415-421. [pŧvodní s IF]. IF: 2,450/98
269. ANDĚL, M.; ARENBERGER, P.; BARÁKOVÁ, D.; HAHN, A.; HÖSCHL, C.; LEBL, J.; MEDOVÁ, E.; PACHL, J.; SVOBODA, B.; ŠIMEK, J.;
   ŠPRINDRICH, J.; VYHNÁNEK, F.: Training of doctors. Assessment by the group of 3rd Faculty of Medicine, Charles University. TEMPUS EUROSKILLS
   Project S_JEP 11460-96, 1999, [přehledový].
270. BAREŠ, M.; BORZOVÁ, K.; HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.: Valproát v léčbě bipolární afektivní poruchy. (Valproate in the Treatment of Bipolar
   Disorder). Praktický lékař, 1999, roč. 79, (5), s. 282-284. [přehledový].
271. BAREŠ, M.; HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.; BORZOVÁ, K.: Elektrokonvulzivní léčba v pokračovací a udrţovací léčbě poruch nálady. (Electroconvulsive
   Treatment in Continuation and Maintenance Treatment of Affective Disorders). Česká a slovenská psychiatrie, 1999, roč. 95, (4), s. 212-219.
   [pŧvodní].
272. HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.; BAHBOUH, R.: The relationship between central serotonergic activity and insulin
   sensitivity in healthy volunteers. Psychoneuroendocrinology, 1999, roč. 8, (24), s. 785-797. Číslo VZ: MSM 111200001//MSM 111200005, Číslo
   grantu: IZ4013, [pŧvodní s IF]. IF: 2,045/99
273. HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.; BAHBOUH, R.: The relationship between central serotonergic activity and insulin
    sensitivity in healthy volunteers. In: Proceedings of the 3rd Conference of the Czech Neuroscience Society. Praha, Czech. Neurosc. Society 1999, S.
    51.Konference: 3rd Conference of the Czech Neuroscience Society, Prague 14. 15. 11. 1999. Číslo VZ: MSM 111200001// MSM 111200005. Číslo
    grantu: IZ4013, [autor abstrakta, sborník].
274.  HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; BAHBOUH, R.: Vztah mezi centrální aktivitou serotoninu a senzitivitou k inzulínu u zdravých
    dobrovolníkŧ. (The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers).In: Psychopharmacology for XXIst
    century. Praha, Galén 1999, S. 30.Konference: 41. neuropsychofarmakologická konference, 6. 1. 1999 Jeseník. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo
    grantu: IZ4013, [autor kapitoly, monografie].
275.  HORÁČEK, J.; LIBIGER, J.: XXI. kongres Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP) v Glasgow, 1998. Psychiatrie, 1999, roč. 3,
    (1), s. 49-52. [ostatní].
276.  HORÁČEK, J.; MOTLOVÁ, L.: Neurodegenerativní onemocnění. Od molekulární genetiky k léčbě. (Neurodegenerative disorders. From the molecular
    genetic to the treatment). Vesmír, 1999, roč. 78, (6), s.307-309, s. 330-331. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].
277.  HORÁK, J.; HÖSCHL, C.: Problems of Introducing Problem-Oriented Learning. In: Höschl, C.; Anděl, M.: Supplementum 1. mezinárodní konference o
    novém curriculu lékařství, Praha, 9.-10. 1. 1998. Praha, Tigis 1999, S. 16-19. [autor statě a editor sborníku, sborník].
278.  HÖSCHL, C.: 12.kongres, ECNP (ECNP (European College of Neuropsychopharmacology), Londýn, 21.-25.9.1999. (12th Congress of ECNP (European
    College of Neuropsychopharmacology), London, September 21-25, 1999). Psychiatrie, 1999, roč. 3, (4), s. 269-273. Číslo VZ: MSM 111200005,
    [ostatní].
279.  HÖSCHL, C.: 152. výroční konference Americké psychiatrické asociace, Washington. (152nd Annual Meeting of Americaln Psychiatric Association.).
    Psychiatrie, 1999, roč. 3, (3), s. 195-201. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].
280.  HÖSCHL, C.: 2nd Faculty Member Meeting in Malelane, South Africa. The Lundbeck International Neuroscience Foundation. Psychiatrie, 1999, roč. 3,
    (2), s. 119-120. [ostatní].
281.  HÖSCHL, C.: 41. česko-slovenská psychofarmakologická konference Jeseník. (41st Annual Czecho-Slovak Neuropsychopharmacological meeting).
    Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 45-46. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].
282.  HÖSCHL, C.: Antidepressants in Broader Context. In: Maj, M.; Sartorius, N.: Depressive Disorders. WPA Series and Experience in Psychiatry.
    Chichester, J. Willey 1999, S. 143-145.Číslo VZ: MSM 111200005. [autor kapitoly, monografie].
283.  HÖSCHL, C.: Bolest a deprese. (Pain and depression). Bolest, 1999, roč. 2, (3), s. 113-115. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].
284.  HÖSCHL, C.: Depresivní porucha. (Depressive disorder). Interní medicína pro praxi, 1999, roč. 1, (5), s. 6-14. Číslo VZ: MSM 111200005,
    [přehledový].
285.  HÖSCHL, C.: Editorial. Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 3. [ostatní].
286.  HÖSCHL, C.: Editorial. (Editorial). Psychiatrie, 1999, roč. 3, (2), s. 80. [ostatní].
287.  HÖSCHL, C.: Editorial. Psychiatrie, 1999, roč. 3, (3), s. 144. [ostatní].
288.  HÖSCHL, C.: Editorial. Psychiatrie, 1999, roč. 3, (4), s. 218. [ostatní].
289.  HÖSCHL, C.: Historické a kulturní proměny lidské sexuality. (Historical and cultural changes in human sexuality).In: Höschl, C.; Machalický, J.; Holý, B.:
    Eros v evropské grafice v prŧběhu staletí. Praha, Sdruţení českých umělcŧ grafikŧ Hollar a Nadace Hollar 1999, 189 s. [autor předmluvy, monografie].
290.  HÖSCHL, C.: Instituce manţelství. (The marriage). Psychiatrie, 1999, roč. 3, (2), s. 135-156. [přehledový].
291.  HÖSCHL, C.: Is there causality in history? (Is there causality in history?).In: Jarvie, I.; Pralong, S.: Popper's Open Society after 50 years. The continuing
    relevance of Karl Popper. London, Routledge 1999, [autor kapitoly, monografie].
292.  HÖSCHL, C.: Jak napsat vědecký článek. (How to write a paper). Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 61-62. [ostatní].
293.  HÖSCHL, C.: Je nyní na čase změnit koncept schizofrenie? (Is Now the Right Time to Revise a Concept of Schizophrenia). Psychiatrie, 1999, roč. 3,
    (Suppl. 1), s. 16-17. Číslo VZ: MSM 111200005, [pŧvodní].
294.  HÖSCHL, C.: Konec nadvlády serotoninu? Remeron Scientific Expert Meeting. 25. - 27. února 1999, Monte Carlo. (Decline of serotonin? Remeron
    Scientific Expert Meeting. 25. - 27. února 1999, Monte Carlo). Psychiatrie, 1999, roč. 3, (2), s. 120-124. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].
295.  HÖSCHL, C.: Nepřestává fungovat současný demokratický systém?' Prof. C. Höschl v Radioforu o intelektuálech v politice, korupci a studentech. (Is
    current democratic system failing? Prof. C. Höschl in Radioforum on intellectuals, politics, corruption, and students). Vita Nostra Revue, 1999, roč. 8,
    (3), s. 41-44. [ostatní].
296.  HÖSCHL, C.: Přírodní a humanitní vědy: dva světy? (Natural science and humanities: two worlds?). Vesmír, 1999, roč. 78, (9), s.487-491. Číslo VZ:
    MSM 111200005, [ostatní].
297.  HÖSCHL, C.: Současné trendy v psychiatrii. (Current trends in psychiatry). Psychiatrie, 1999, roč. 3, (Suppl. 2), s. 4-5. Číslo VZ: MSM 111200005,
    [přehledový].
298.  HÖSCHL, C.: Telemost Vršovice - Boston (a tři otázky pro proděkana) - rozhovor pro časopis Vita Nostra Revue. (Teleconference Prague-Boston (ant
    three questions to Deputy-Dean)). Vita Nostra Revue, 1999, roč. 8, (1), s. 42-45. [ostatní].
299.  HÖSCHL, C.: Teorie deprese. (Theory of depression). Vesmír, 1999, roč. 78, (11), s.607-611. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].
300.  HÖSCHL, C.: Věda a výzkum v transformačním období. (R&Dn the transformation period). Věda, technika, společnost, 1999, roč. 7(20), (7), s. 7-33.
    Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].
301.  HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.: New Medical Curriculum at the 3rd Faculty of Medicine. (New Medical Curriculum at the 3rd Faculty of Medicine).In: Höschl,
    C.; Anděl, M.: Supplementum 1. mezinárodní konference o novém curriculu lékařství, Praha, 9.-10. 1. 1998. Praha, Tigis 1999, S. 9-15. [autor kapitoly,
    sborník].
302.  HÖSCHL, C.; HOLMEROVÁ, I.; HONZÁKOVÁ, L.; JIRÁK, R.; KÜMPEL, Q.; OBENBERGER, J.; TOPINKOVÁ, E.; VINAŘ, O.; VOJTĚCHOVSKÝ, M.:
    Alzheimerova choroba. (Alzheimer's disease).In: Hořejší, J.: Alzheimerova choroba. Praha, Galén 1999, S. 96.Číslo VZ: MSM 111200005. [autor statě,
    sborník].
303.  HÖSCHL, C.; HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.: Serotonergic activity and insulin sensitivity. In: New Research, American Psychiatric Association
    Annual Meeting. Washington, American Psychiatric Association 1999, S. 161-163.Konference: May 15 - 20, 1999 Washington DC. Číslo VZ: MSM
    111200005. Číslo grantu: IZ4013, [autor kapitoly, monografie].
304.  HÖSCHL, C.; HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; BAHBOUH, R.: The different regulation of insulin sensitivity in depressed and non-depressed subjects.
    In: Scientific Abstracts of 38th ACNP Annual meeting. Acapulco, Scientific committee of ACNP 1999, S. 165.Konference: 38th ACNP Annual meeting,
    12.-16. 12. 1999 Acapulco Mexico. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: IZ4013, [autor kapitoly, sborník].
305.  HÖSCHL, C.; HORÁČEK, J.; SOUKUPOVÁ, N.: 11. světový psychiatrický kongres, Hamburg, 6.-11.9.1999. (11th World Psychiatric Congress, Hamburg,
    August 6-11.9. 1999). Psychiatrie, 1999, roč. 3, (3), s. 264-269. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].
306.  HÖSCHL, C.; LIBIGER, J.: Rights and responsibilities of the psychiatric profession Limits of Psychiatry. Psychiatrie, 1999, roč. 3, (4), s. 288-289. Číslo
   VZ: MSM 111200005, [pŧvodní].
307. HRDLIČKA, M.; BAREŠ, M.; PROPPER, L.: Postavení neuroleptik v léčbě bipolární poruchy. (The Position of Neuroleptics in the Treatment of Bipolae
   Disorder). Česká a slovenská psychiatrie, 1999, roč. 95, (7), s. 453-461. [pŧvodní].
308. HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.; BAREŠ, M.: Atypická neuroleptika v léčbě schizofrenie s časným začátkem. (Atypical Neuroleptic Drugs in the Treatment
   of Early-onset Schizophrenia). Česká a slovenská psychiatrie, 1999, roč. 95, (3), s. 157-164. [přehledový].
309. KLEIN, Z.: Vzpomínka a dík... Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 58. [ostatní].
310. KLEIN, Z.; DÁŇOVÁ, Z.; NEPIVODA, P.; PEŘINA, V.: Dermatoglyfy rukou české populace II. Dlaňové vzorky. (Dermatoglyphics of Hands of Czech
   Population II. Palmar Patterns). Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 9-12. Číslo grantu: IZ3704, [pŧvodní].
311. KOŢENÝ, J.; HÖSCHL, C.: The temperament and character inventory: psychometric integrity of the Czech version. Studia psychologica, 1999, roč. 41,
   (2), s. 123-132. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ1407, [pŧvodní].
312. KRAJČA, V.; MATOUŠEK, M.; PETRÁNEK, S.; GRIESSBACH, G.; IVANOVA, G.; VRŠECKÁ, M.; PAUL, K.: Feature extraction from the EEG of
   comatose patients by global adaptive segmentation. Neuroimage, 1999, roč. 1, (10), s. A84. Číslo grantu: NG14, IZ4062, [abstrakt s IF]. IF: 8,930/99
313. KUZMIAKOVÁ, M.; HORÁČEK, J.; ANDĚL, M.: Central serotonergic activity and plasma cholesterol. Physiological Research, 1999, roč. 48, (Suppl.1),
   s. S89. Konference: 2nd Congress of FEPS, 29. 6. 4. 7. 1999 Praha. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ4013, [abstrakt s IF]. IF: 0,521/99
314. KUZMIAKOVÁ, M.; HORÁČEK, J.; ANDĚL, M.: Does serotonergic activity independently regulate peripheral insulin sensitivity? Physiological
   Research, 1999, roč. 48, (Suppl.1), s. S89. Konference: 2nd Congress of FEPS, 29. 6. 4. 7. 1999 Praha. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu:
   IZ4013, [abstrakt s IF]. IF: 0,521/99
315. LINHARTOVÁ, L.: Jakobova choroba? (Jacob´s diesease?). Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 66. [ostatní].
316. LINHARTOVÁ, L.: Víte, co je ČALS? Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 66. [ostatní].
317. MOHR, P.; HORÁČEK, J.; MOTLOVÁ, L.; LIBIGER, J.; CZOBOR, P.: Effects of haloperidol treatment on prolactin response to D-fenfluramine challenge
   in acute schizophrenia. Psychopharmacology, 1999, roč. 141, (3), s. 322-325. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ2875, [pŧvodní s IF]. IF:
   2,918/99
318. ŘÍPOVÁ, D.; STRUNECKÁ, A.; PLATILOVÁ, V.; HÖSCHL, C.: Phosphoinositide signalling system in platelets of schizophrenic patients and the effect of
   neuroleptic therapy. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 1999, roč. 61, (2), s. 125-129. Číslo VZ: MSM 111200005, [pŧvodní s
   IF]. IF: 1,091/99
319. PRAŠKO, J.; KOSOVÁ, J.; PAŠKOVÁ, B.; PRAŠKOVÁ, H.; KLASCHKA, J.; SEIFERTOVÁ, D.; ŠÍPEK, J.: Farmakoterapie a/verzus kognitivně-
   behaviorální terapie v léčbě sociální fobie - kontrolovaná studie. (Pharmacotherapy and/or Cognitive-Behavioral Therapy in the Treatment of Social
   Phobia - Controlled Study). Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 13-19. [pŧvodní].
320. PROPPER, L.; HRDLIČKA, M.; BAREŠ, M.: Elektrokonvulzivní terapie - úskalí aplikace u extrémních věkových skupin. (Electroconvulsive Treatment -
   Pitfalls od Administration in Extreme Age Groups). Praktický lékař, 1999, roč. 79, (2), s. 94-95. [přehledový].
321. PROPPER, L.; HRDLIČKA, M.; BAREŠ, M.: Elektrokonvulzivní terapie: efektivní metoda v léčbě adolescentních psychóz. (Electroconvulsive Therapy:
   An Effective Method for Treatment of Adolescent Psychoses). Česko-slovenská pediatrie, 1999, roč. 54, (8), s. 433-436. [kazuistika].
322. BAREŠ, M.: Atypické neuroleptikum olanzapin v léčbě poruch nálady. (Atypical Neuroleptic Drug, Olanzaine, in the Treatment of Impaired Mood).
   Praktický lékař, 2000, roč. 80, (6), s.329-332. [přehledový].
323. BAREŠ, M.: Uţití antidepresiv v těhotenství a v laktaci. (The Use of Antidepressants During Pregnancy and Lactation). Psychiatrie, 2000, roč. 4, (3),
   s.172-178. [přehledový].
324. BAREŠ, M.; HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.: Akutní farmakologická léčba psychotické deprese. (Acute Pharmacological Treatment of Psychotic
   Depression). Česká a slovenská psychiatrie, 2000, roč. 96, (2), s.86-92. [přehledový].
325. BAREŠ, M.; HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.: Pokračující a udrţovací farmakologická léčba psychotické deprese. (The Continuation and Maintenance
   Pharmacological Treatment of Psychotic Depression). Česká a slovenská psychiatrie, 2000, roč. 96, (7), s.357-360. [přehledový].
326. BENEŠOVÁ, O.; HÖSCHL, C.: Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1988, 1989 a 1990. (Nobel Prize in physiology and medicine 1988-1990.). Praha,
   Psychiatrické centrum Praha 2000, 165 s. [autor monografie, monografie].
327. DOSE, M.; HÖSCHL, C.: Movement disorders in psychiatry. Pharmacopsychiatry. Suppl.1. Stuttgart, Thieme 2000, 48 s. Číslo VZ: MSM 111200005.
   [editor, monografie].
328. ČERNOŠEK, A.; KRAJČA, V.; MOHYLOVÁ, J.; PETRÁNEK, S.; MATOUŠEK, M.; PAUL, K.: Estimation of the Time Delay of Epileptic Spikes by ICA. In:
   Brause, R.W.; Hanisch, E.: Medical Data Analysis. Berlin, Springer 2000, s.34-42.Číslo grantu: NG14, [autor statě, sborník].
329. FALTUS, F.; HORÁČEK, J.; SEIFERTOVÁ, D.: Nové atypické antipsychotikum quetiapin (Seroquel) v klinické praxi. (A New Antipsychotic Drug,
   Quetiapine (Seroquel), in Clinical Practice). Česká a slovenská psychiatrie, 2000, roč. 96, (2), s.77-85. [pŧvodní].
330. HÁJEK, T.: Anabolické androgenní steroidy a sebevraţedné chování. (Anabolic Androgenic Steroids and Suicidal Behavior). Psychiatrie, 2000, roč. 5,
   (3), s.183-190. Číslo grantu: NF6489, [přehledový].
331. HÁJEK, T.: Berlínská škola psychiatrie jako vědy. (Berlin Summer School on Psychiatry a Science). Psychiatrie, 2000, roč. 5, (4), s.274. [přehledový].
332. HÁJEK, T.; ŠPANIEL, F.: Magnetická rezonanční spektroskopie v psychiatrii. (Magnetic Resonance Spectroscopy in Psychiatry). Psychiatrie, 2000, roč.
   4, (2), s.116-119. [přehledový].
333. HORÁČEK, J.: Novel Antipsychotics and Extrapyramidal Side Effects. Theory and Reality. Pharmacopsychiatry, 2000, roč. 33, (Suppl. 1), s.34-42.
   Číslo VZ: MSM 111200005// MZ00000023752, [pŧvodní s IF]. IF:2,681/00
334. HORÁČEK, J.: Psychoterapie schizofrenie. (Psychotherapy of schizophrenia). Psychiatrie pro praxi, 2000, roč. 1, (1), s.21-24. [přehledový].
335. HORÁČEK, J.; MOHR, P.; LIBIGER, J.; MOTLOVÁ, L.; BAHBOUH, R.; CZOBOR, P.: D-fenfluramine challenge test as a predictor of treatment response
   to haloperidol in acute schizophrenia. Neuropsychopharmacology, 2000, roč. 23, (S2), s.S89. [abstrakt s IF]. IF:4,759/00
336. HÖSCHL, C.: Alternativní postupy v léčbě deprese. (Alternative Antidepressive Modalities).In: Raboch, J.; Zrzavecká, I.; Uhrová, T.: Psychiatrie pro 21.
   století. Praha, Galén 2000, s.46-47.Konference: III. sjezd České psychiatrické společnosti Špindlerŧv Mlýn 15.-18. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].
337. HÖSCHL, C.: Anxiolytika-léky proti úzkosti. (Axiolytics-drugs against anxiety). Interní medicína pro praxi, 2000, roč. 2, (4), s.13-19. [přehledový].
338. HÖSCHL, C.: Doc. MUDr. Zdeněk Dytrych, CSc.-70 let. Česká a slovenská psychiatrie, 2000, roč. 96, (8), s.437. [ostatní].
339. HÖSCHL, C.: Editorial. Psychiatrie, 2000, roč. 4, (1), s.2. [ostatní].
340. HÖSCHL, C.: Editorial. Psychiatrie, 2000, roč. 4, (2), s.82. [ostatní].
341. HÖSCHL, C.: Editorial. Psychiatrie, 2000, roč. 4, (3), s.160. [ostatní].
342. HÖSCHL, C.: Editorial. Psychiatrie, 2000, roč. 4, (4), s.230. [ostatní].
343. HÖSCHL, C.: Engram a implikátní řád. (Engram and implicate order).In: Chvatík, I.; Fiala, J.: Transdisciplinární gratulovník I. M. Havlovi k 60.
   narozeninám. Praha, Oikoymenh 2000, s.272-276. [autor kapitoly, sborník].
344. HÖSCHL, C.: Introduction. Pharmacopsychiatry, 2000, roč. 33, (Suppl. 1), s.1-2. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní s IF]. IF:2,681/00
345. HÖSCHL, C.: Ţivotní cyklus a deprese. (Life Cycle and Depression).In: Raboch, J.; Zrzavecká, I.; Uhrová, T.: Psychiatrie pro 21. století. Praha, Galén
   2000, s.43.Konference: III. sjezd České psychiatrické společnosti Špindlerŧv Mlýn 15.-18. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].
346. HÖSCHL, C.: Jaroslav Blahoš sedmdesátiletý? (Jaroslav Blahoš celebrates his 70). Praktický lékař, 2000, roč. 80, (6), s.302-303. [ostatní].
347. HÖSCHL, C.: Konference Mezinárodní asociace pro lékařské vzdělávání AMEE-Linköping,Švédsko, 29.8.-1.9.1999. (A critical appraisal of medical
   education-Linköping, Sweden, August 29-September 1, 1999). Psychiatrie, 2000, roč. 4, (2), s.134-137. [ostatní].
348. HÖSCHL, C.: Molekulární genetika duševních poruch. (Molecular Genetics of Mental Disorders). Psychiatrie, 2000, roč. 4, (Suppl. 1), s.8-16.
   [přehledový].
349. HÖSCHL, C.: MUDr. Pavel Baudiš, CSc., sedmdesátníkem. (MUDr. Pavel Baudiš, CSc. celebrates his 70). Česká a slovenská psychiatrie, 2000, roč.
   96, (7), s.387. [ostatní].
350. HÖSCHL, C.: O lidské psychice a psychiatrii-výbor článkŧ z časopisŧ Vesmír a Přítomnost. (About human mind and psychiatry-Digest of articles for
   Vesmír and Přítomnost). Hradec Králové, Pedagogické centrum 2000, 19 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].
351. HÖSCHL, C.: Předmluva. (Preface).In: Dragomirecká, E.; Palčová, A.; Papeţová, H.: Sociální psychiatrie v časě změn. Praha, Psychiatrické centrum
   Praha 2000, s.278. [autor předmluvy, monografie].
352. HÖSCHL, C.: Prediction in Psychiatry: An Overview. Neuropsychopharmacology, 2000, roč. 23, (S2), s.87. Konference: 2nd International Congress on
   Hormones, Brain and Neuropsychopharmacology Rhodos Greece July 15-19 2000. [abstrakt s IF]. IF:4,579/00
353. HÖSCHL, C.: Psychiatry: Subspecialization and Relationship with Other Disciplines. European Psychiatry, 2000, roč. 15, (S2), s.214. [abstrakt s IF].
   IF:0,748/00
354. HÖSCHL, C.: Psychofarmakologie pro 21. století. (Psychopharmacology for 21st Century). Trendy v medicíně, 2000, roč. 2, (3), s.6-13. [přehledový].
355. HÖSCHL, C.: Směřování české psychiatrie na přelomu století. (Aims of Czech psychiatry at the turn of century).In: Havel, I.; Třeštík, D.: Co daly naše
   země Evropě a lidstvu. Praha, ELK 2000, s.456-469. [autor kapitoly, monografie].
356. HÖSCHL, C.: The Theory of Depression. (IV Congreso Mundial de Estados Depresivos & Simposio International de Violencia e Conducta Agresiva).
   Mendoza, 2000, s.14-15.Konference: IV Congreso Mundial de Estados Depresivos & Simposio International de Violencia e Conducta Agresiva, Mendoza
   Argentina 13. 16. de Sentiebre del 2000. [autor abstrakta, sborník].
357. HÖSCHL, C.: Vztah deprese k mortalitě ve vyšším věku. (Depression and ortality in Higher Age).In: Raboch, J.; Zrzavecká, I.; Uhrová, T.: Psychiatrie pro
   21. století. Praha, Galén 2000, s.44-45.Konference: III. sjezd České psychiatrické společnosti Špindlerŧv Mlýn 15.-18. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].
358. HÖSCHL, C.: Znamenají nová antidepresiva pokrok? (Do Novel Antidepressants Represents a Progress?).In: Raboch, J.; Zrzavecká, I.; Uhrová, T.:
   Psychiatrie pro 21. století. Praha, Galén 2000, s.48.Konference: III. sjezd České psychiatrické společnosti Špindlerŧv Mlýn 15.-18. 6. 2000. [autor
   abstrakta, sborník].
359. HÖSCHL, C.; LIBIGER, J.: Rights and Responsibilities of the Psychic Profession. Acta Psychiatrica Scandinavica, 2000, roč. 101, (Suppl. 399), s.40-
   41. [pŧvodní s IF]. IF:1,774/00
360. HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.; BAREŠ, M.: Některé moţnosti uţití atypických neuroleptik v pedopsychiatrii. (Some Possibilities of the Use of Atypical
   Neuroleptics in Pedopsychiatry). Česko-slovenská pediatrie, 2000, roč. 55, (3), s.578-584. [přehledový].
361. HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.; BAREŠ, M.; KAJLÍKOVÁ, M.; GOETZ, M.; LORENC, J.; KOUTEK, J.: Mianserin v léčbě deprese a úzkosti v dětství a
   adolescenci. (Mianserin in the Treatment of Depression and Anxiety in Childhood and Adolescence). Česká a slovenská psychiatrie, 2000, roč. 96, (7),
   s.376-380. [pŧvodní].
362. ILLNEROVÁ, H.; BORBÉLY, A.A.; WIRZ-JUSTICE, A.; PRAŠKO, J.: Circadian rhythmicity: from basic science to clinical approach. Clinical
   Neurophysiology, 2000, roč. 111, (Suppl. 53), s.1-9. [přehledový s IF]. IF:1,672/00
363. KOPEČEK, M.: Quietiapin. Remedia, 2000, roč. 10, (6), s.455-456. [přehledový].
364. KOUKOLÍK, F.: O vztahu mozku a paměti. (Brain and Memory). Psychiatrie, 2000, roč. 4, (1), s.28-32. [přehledový].
365. LIBIGER, J.; MOHR, P.; HORÁČEK, J.; CZOBOR, P.; BAHBOUH, R.: Prolactine response to dexfenfluramine challenge test predicts treatment response
   and the presence of negative symptoms after haloperidol treatment of acute schizophrenia. Schizophrenia Research, 2000, roč. 41, (1), s.241-2.
   Konference: 10th Biennial Winter Workshop on Schizophrenia, Davos Switzerland February 5 11 2000. [abstrakt s IF]. IF:3,506/00
366. LIBIGER, J.; MOHR, P.; HORÁČEK, J.; CZOBOR, P.; BAHBOUH, R.: Test of serotonergic activity in the brain predicts therapeutic response of patients
   with schizophrenia. European Psychiatry, 2000, roč. 15, (Suppl.2), s.301. Konference: 10th Congress of the Association of European Psychiatrists,
   Prague Czech Republic October 28 November 1 2000. [abstrakt s IF]. IF:0,748/00
367. LIBIGER, J.; KOPEČEK, M.; URBAN, A.; KUPKA, K.: The Role of rCBF 99Tc-HMPAO Measurement in the Assessment of a Psychiatric Patients.
   European Psychiatry, 2000, roč. 15, (Suppl. 2), s.315. Konference: 10th Congress of the Association of European Psychiatrists, Prague 28. 10. 1. 11.
   2000. [abstrakt s IF]. IF:0,748/00
368. MATOUŠEK, M.: Rytmické změny bdělosti při normální denní aktivitě. (Rhythmic Vigilance Changes During Normal Daytime Activity). Psychiatrie,
   2000, roč. 4, (1), s.3-7. Číslo grantu: NG14, [pŧvodní].
369. MATOUŠEK, M.: Sedatívní nebo excitační účinek lékŧ? (Sedative or Excitatory Effect of Drugs?).In: Abstracts of the 10th Congress of the Association of
   European Psychiatrists. Praha, AEP 2000, s.3.Konference: 10th Congress of the Association of European Psychiatrists, Prague 28. 10. 1. 11. 2000.
   [autor abstrakta, sborník].
370. MOHR, P.; CZOBOR, P.: Subject selection for placebo- and comparator-controlled trials of neuroleptics in schizophrenia. Journal of Clinical
   Psychopharmacology, 2000, roč. 20, (2), s.240-245. [přehledový s IF]. IF:5,052/00
371. MOHR, P.; VOLAVKA, J.; LIEBERMAN, J.A.; CZOBOR, P.; MCEVOY, J.; LINDENMAYER, J.-P.; CITROME, L.; SHEITMAN, B. : Clozapine, Olanzapine,
   Risperidone, and Haloperidol in Refractory Schizophrenia. European Psychiatry, 2000, roč. 15, (Suppl. 2), s.284. Konference: 10th Congress of the
   Association of European Psychiatrists, Prague 28. 10. 1. 11. 2000. Číslo grantu: R10 MH53550 from the NIMH, [abstrakt s IF]. IF:0,748/00
372. MOTLOVÁ, L.: Psychoeducation as an Indispensable Complement to Pharmacotherapy in Schizophrenia. Pharmacopsychiatry, 2000, roč. 33, (Suppl.
   1), s.47-48. Číslo VZ: MSM 111200005// MZ00000023752, [pŧvodní s IF]. IF:2,681/00
373. ŘÍPOVÁ, D.; PLATILOVÁ, V.; STRUNECKÁ, A.; JIRÁK, R.; HÖSCHL, C.: Cytosolic Calcium Alterations in Platelets of Patients with Early Stages of
   Alzheimer's Disease. Neurobiology of Aging, 2000, roč. 21, (5), s.729-734. Číslo grantu: NG15, [pŧvodní s IF]. IF:4,159/00
374. PRAŠKO, J.: Farmakoterapie úzkostných poruch. (Pharmacotherapy of anxiety disorders.).In: Vymětal, J.: Speciální psychoterapie (Úzkost a strach).
   Praha, Psychoanalytické nakl. 2000, s.394-436. [autor kapitoly, monografie].
375. PRAŠKO, J.: Generalizovaná úzkostná porucha-kazuistika a videoprezentace. (Generalized anxiety disorder-case report and video-presentation.).In:
   Raboch, J.; Zrzavecká, I.; Uhrová, T.: Psychiatrie pro 21. století. Praha, Galén 2000, s.93-94.Konference: III. sjezd České psychiatrické společnosti
   Špindlerŧv Mlýn 15.-18. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].
376. PRAŠKO, J.: Tři kazuistiky pacientŧ s GAD. (Three case-reports of GAD.).In: Libigerová, E.; Raboch, J.; Praško, J.: Generalizovaná úzkostná porucha II.
   Praha, Maxdorf 2000, s.31-34. [autor statě a editor sborníku, monografie].
377. PRAŠKO, J.; KOSOVÁ, J.: Hypochondrická porucha a její léčba. (Hypochondria and its treatment).In: Raboch, J. et al.: Psychiatrie pro 21. století. Praha,
   Galén 2000, s.86-87. [autor statě, sborník].
378. PRAŠKO, J.; PRAŠKOVÁ, H.: Limbický systém a úzkostné poruchy. (Limbic system and anxiety disorder.).In: Raboch, J. et al.: Psychiatrie pro 21.
   století. Praha, Galén 2000, S.90-92.Konference: III. sjezd České psychiatrické společnosti Špindlerŧv Mlýn 15.-18. 6. 2000. [autor statě, sborník].
379. PRAŠKO, J.; SOUKUPOVÁ, N.: Biologický pohled na úzkostné poruchy. (Biological view on anxiety disorders).In: Raboch, J. et al.: Psychiatrie pro 21.
   století. Praha, Galén 2000, s.88-89.Konference: III. sjezd České psychiatrické společnosti Špindlerŧv Mlýn 15.-18. 6. 2000. [autor statě, sborník].
380. PRAŠKOVÁ, H.; PRAŠKO, J.: Úzkostné a fobické poruchy. (Anxiety and phobia). Praha, Galén 2000, 102 s. [autor příručky, příručka].
381. PREISS, M.; KLOSE, J.; ŠPANIEL, F.: Temperament a charakter podle C. R. Cloningera u psychiatrických pacientŧ a obecné populace. (Temperament
   and Character According to C. R. Cloninger in Psychiatric Patients and General Population). Psychiatrie, 2000, roč. 4, (4), s.251-254. [přehledový].
382. SEIFERTOVÁ, D.: Elektrokonvulzivní terapie. (Electroconvulsive Therapy). Psychiatrie, 2000, roč. 4, (1), s.21-27. [přehledový].
383. VAŇUROVÁ, I.; YAMAMOTOVÁ, A.: The course of illness as a predictor of next episode in schizophrenia. Homeostasis in Health and Disease, 2000,
   roč. 40, (5), s.170-173. [přehledový].
384. VOLAVKA, J.; COOPER, T.B.; CZOBOR, P.; LINDENMAYER, J.-P.; CITROME, L.; MOHR, P.; BARK, N.: High-dose Treatment with Haloperidol: The
   Effect of Dose Reduction. Journal of Clinical Psychopharmacology, 2000, roč. 20, (2), s.252-256. Číslo grantu: RO1 MH41772 from the NIMH,
   [pŧvodní s IF]. IF:5,052/00

12282 - PCP – oddělení lékařské psychologie (53)
 1. KADLEC, J.; KOŢENÝ, J.; NEVOLOVÁ, D.: Informace o projekt rozvoje duševního zdraví pro počáteční ročníky školy v USA. Pedagogika, 1993, roč.
   43, (2), s. 197-199. Číslo grantu: IGA 0290, [přehledový].
 2. KOŢENÝ, J.: Dotazník emocionálního proţívání (DEP36): explorační a konfirmační analýza. Československá psychologie, 1993, roč. 37, (6), s. 523-
   531. Číslo grantu: IGA 0290, [pŧvodní s IF]. IF:0,295/00
 3. KOŢENÝ, J.: Faktorová struktura Eysenckova dotazníku osobnosti (EPQ-R): explorační analýza. Československá psychologie, 1993, roč. 37,
   [pŧvodní s. IF]. IF:0,295/00
 4. KOŢENÝ, J.: Měření v behaviorálních vědách. Praha, 3.LF UK 1993, [učební texty].
 5. KOŢENÝ, J.; HÖSCHL, C.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; HYNČICA, V.: Přijímací řízení na 3.LF UK v Praze pro rok 1992/93. Časopis lékařů českých, 1993,
   roč. 132, (23), s. 731-735. Číslo grantu: IGA 1707, [ostatní].
 6. KOŢENÝ, J.; KADLEC, J.; NEVOLOVÁ, D.: Posuzování stupnice učitel-ţák: psychometrické charakteristiky. Československá psychologie, 1993, roč.
   37, (4), s. 335-344. Číslo grantu: IGA 0290, [přehledový s IF]. IF:0,295/00
 7. KOTÁSKOVÁ, J.; KOŢENÝ, J.; VAJDA, I.: Vzorce osobnosti I: interakce morální úrovně a lokalizace kontroly v sociálním kontextu. Československá
   psychologie, 1993, roč. 37, (5), s. 385-397. [pŧvodní s IF]. IF:0,295/00
 8. KUBIČKA, L.; CSÉMY, L.; KOŢENÝ, J.; NEŠPOR, K.: The Substance Specificity of Psychosocial Correlates of Alcohol, Tobacco, Coffee adn Drug Use
   by Czech Women. Addiction, 1993, roč. 88, (6), s. 813-820. [pŧvodní].
 9. ŘÍČAN, P.; KOŢENÝ, J.; KLICPEROVÁ, M.: Psychometrická analýza dotazníku ADOR-20. Československá psychologie, 1993, roč. 37, (4), s. 330-
   334. [přehledový s IF]. IF:0,295/00
 10. HÖSCHL, C.; KOŢENÝ, J.; HANZLÍČEK, L.: Validita krátké psychiatrické posuzovací stupnice - BPRS. (Validity of Short Psychiatric Assessment Scale -
   BPRS). Bratislavské lekárské listy, 1994, roč. 95, (11), s. 527-532. [pŧvodní].
 11. KOŢENÝ, J.: Emocionální proţívání u adolescentŧ: osobnostní, behaviorální a kognitivní koreláty. Československá psychologie, 1994, roč. 37, (4), s.
   289-299. Číslo grantu: IGA 0290, [pŧvodní s IF]. IF: 0,295/00
 12. KOŢENÝ, J.: Eysenckŧv dotazník osobnosti pro adolescenty (JEPQ): vnitřní struktura. Československá psychologie, 1994, roč. 38, (3), s. 212-219.
   Číslo grantu: IGA 0290, [pŧvodní s IF]. IF? 0,295/00
 13. KOŢENÝ, J.: Psychometrické parametry dotazníkŧ impulsivity I6 a I7 (IVE). Československá psychologie, 1994, roč. 38, (4), s. 316-323. Číslo grantu:
   IGA 1707, [pŧvodní s IF]. IF:0,295/00
 14. KOŢENÝ, J.; KLASCHKA, J.; HÖSCHL, C.: Vztah mezi Cloningerovými temperamentovými dimenzemi a prŧběhem léčby pacientŧ s diagnózou
   Bipolární afektivní porucha, současná fáze deprese. (Relationship between Cloninger Temperament Dimensions and the Course of Treatment in
   Patients with Diagnosis of Bipolar Affective Disorder, Current Period of Depression). Československá psychologie, 1994, roč. 38, (5), s. 385-391.
   Číslo grantu: IGA 2872, [pŧvodní s IF]. IF:0,295/00
 15. BALCAR, K.: Ţivotní smyslupnost a osobnost. (Sense of life and personality). Československá psychologie, 1995, roč. 39, (6), s. 495-502. [pŧvodní s
   IF]. IF:0,295/00
 16. BALCAR, K.: Ţivotní smyslupnost, duševní pohoda a zdraví. (Sense of life, mental welfare and health). Československá psychologie, 1995, roč. 39,
   (5), s. 420-424. [pŧvodní s IF]. IF:0,295/00
 17. BALCAR, K.: Logoterapie a existenciální analýza Viktora E. Frankla. (Logotherapy and existential analysis of Viktor E. Frankl). Československá
   psychologie, 1995, roč. 39, (2), s. 127-142. [přehledový s IF]. IF:0,295/00
 18. BALCAR, K.: Psychologické aspekty psychosomatických poruch v dětství a dospívání. In: Dětská klinická psychologie. Praha, Grada 1995, S. 109-120.
   [kapitola].
 19. BALCAR, K.: Psychoterapie u dětí a dospívajících. In: Dětská klinická psychologie. Praha, Grada 1995, S. 335-376. [kapitola].
 20. BALCAR, K.: Standardizace dotazníku 'Logo-test' na vzorku studujících českých vysokých škol. (Standardization of 'Logo-test' questionnaire on a
   sample of Czech university students). Československá psychologie, 1995, roč. 39, (5), s. 400-405. [pŧvodní s IF]. IF:0,295/00
 21. KOŢENÝ, J.; KLASCHKA, J. : Predikce prŧměrného prospěchu studentŧ v 1. roce studia medicíny. (Prediction of average study outcome in the first year
   of medical studies). Československá psychologie, 1995, roč. 39, (1), s. 19-27. Číslo grantu: IGA 1707, [přehledový s IF]. IF:0,295/00
 22. KOŢENÝ, J.; TIŠANSKÁ, L.: Osobnostní profil studentŧ medicíny přijatých na 3.LF UK Praha v letech 1992-1994. (Personality profile of medical students
   enrolled at the 3rd Medical School of Charles University in Prague in 1992-4). Československá psychologie, 1995, roč. 39, (4), s. 358-364. Číslo
   grantu: IGA 2495, [přehledový s IF]. IF:0,295/00
 23. KUBIČKA, L.; CSÉMY, L.; KOŢENÝ, J.: Prague Women´s Drinking Before and After the 'Velvet Revolution' of 1989: a Longitudinal Study. Addiction,
   1995, roč. 90, (10), s. 1471-1478. Číslo grantu: IGA 2888, [pŧvodní s IF]. IF: 1,373/95
 24. BALCAR, K.: 7 prvních let ţivota rozhoduje. Praha, Portál 1996, 112 s. [monografie - překlad].
 25.  DURECOVÁ, K.: Přínos kognitivně behaviorálních přístupŧ v medicíně. (Benefits of cognitive-behavioral approaches in medicine). Praktický lékař,
    1996, roč. 76, (5), s. 254. [přehledový].
 26.  KOŢENÝ, J.; HÖSCHL, C.: Strukturální model akademického výkonu studentŧ medicíny v prvních čtyřech semestrech studia. (Structural model of
    academic results of medical students within the first four terms of their study). Československá psychologie, 1996, roč. 40, (3), s. 173-178. Číslo
    grantu: IGA 1707, [pŧvodní s IF]. IF: 0,295/00
 27.  BALCAR, K.: Logoterapie a existenciální analýza. In: Vymětal, J. et al.: Obecná psychoterapie. Praha, J. Kocourek 1997, S. 218-237. [kapitola].
 28.  BALCAR, K.: Logoterapie ve výchově. Praha, Portál 1997, 208 s. [monografie - překlad].
 29.  BALCAR, K.: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál 1997, 176 s. [monografie - překlad].
 30.  BALCAR, K.: Psychologické aspekty psychosomatických poruch v dětství a dospívání. (Psychological aspects of psychosomatic disorders of childhood
    and adolescent).In: Říčan, P.; Krejčířová, D. et al.: Dětská klinická psychologie. Praha, Grada Publishing 1997, S. 113-125. [kapitola].
 31.  BALCAR, K.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997, 384 s. [monografie - překlad].
 32.  BALCAR, K.: Psychoterapie u dětí a dospívajících. (Psychotherapy in children and adolescents).In: Říčan, P.; Krejčířová, D. et al.: Dětská klinická
    psychologie. Praha, Grada Publishing 1997, S. 357-413. [kapitola].
 33.  BALCAR, K.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 1997, 176 s. [monografie - překlad].
 34.  DURECOVÁ, K.: Behaviorální terapie. In: Vymětal, J. et al.: Obecná psychoterapie. Praha, J. Kocourek 1997, S. 152-173. [kapitola].
 35.  HÖSCHL, C.; KOŢENÝ, J.: Predicting academic performance of medical students: the first three years. American Journal of Psychiatry, 1997, roč.
    154, (6), s. 87-92. [ostatní s IF]. IF: 6,501/97
 36.  BALCAR, K.: K praxi lidské svobody. (Toward the practice of human freedom). Československá psychologie, 1998, roč. 42, (4), s. 339-343. [ostatní s
    IF]. IF:0,295/00
 37.  BALCAR, K.; BOSCHEK, P.; ČÁP, J.: Faktorová analýza vyššího řádu v HSPQ u české mládeţe. (Higher order factor analysis of the HSPQ in Czech
    youth). Československá psychologie, 1998, roč. 42, (1), s. 1-7. Číslo grantu: GAUK 377/96, [pŧvodní s IF]. IF:0,295/00
 38.  KOŢENÝ, J.: Teorie, data a validita měřeni konstruktŧ. (Theory, data, and validirty of constructs measurement). Československá psychologie, 1998,
    roč. 42, (6), s. 481-500. Číslo grantu: IGA 1407, [pŧvodní s IF]. IF:0,295/00
 39.  KOŢENÝ, J.; TIŠANSKÁ, L.: Formální vlastnosti dotazníku TCI testované na datech adolescentŧ. (Attributes of Temperament and Character Inventory
    CI in a sample of adfolescents). Československá psychologie, 1998, roč. 42, (1), s. 75-83. Číslo grantu: IGA 2872, [pŧvodní s IF]. IF:0,295/00
 40.  KOŢENÝ, J.; TIŠANSKÁ, L.; DVOŘÁK, V.: Osobnostní profil detoxifikovaných ţen s diagnózou F10.2: Prediktivní potenciál Cloningerova dotazníku
    temperamentu a charakteru. (Personality profile of detoxified women with F10.2 diagnosis: Predictive potential of Cloninger's Character and
    Temperament Inventory). Československá psychologie, 1998, roč. 42, (1), s. 84-90. Číslo grantu: IGA 2872, [pŧvodní s IF]. IF:0,295/00
 41.  KOŢENÝ, J.; TIŠANSKÁ, L.; HÖSCHL, C.: Predikce akademického úspěchu v prvním roce studia medicíny: dichotomický přístup. (Predicting academic
    success in the first year of medical study: dichotomic approach). Československá psychologie, 1998, roč. 42, (4), s. 289-296. Číslo grantu: IGA 1407,
    [pŧvodní s IF]. IF: 0,295/00
 42.  KOŢENÝ, J.; TIŠANSKÁ, L.; MEZNÍK, J.: Dotazník Temperamtových a charakterových rysŧ TCI: Profil osob ve výkonu trestu. (Temperamnet and
    Character Inventory TCI: Profile of incarcerated persons). Československá psychologie, 1998, roč. 42, (3), s. 218-226. Číslo grantu: IGA 2872,
    [pŧvodní s IF]. IF:0,295/00
 43.  KUBIČKA, L.; CZÉMY, L.; DUPLINSKÝ, J.; KOŢENÝ, J.: Czech men's drinking in changing political climates 1983/93: a three-wave longitudinal study.
    Addiction, 1998, roč. 93, (8), 1219-1230. Číslo grantu: grant no. 92028 of the US-Czechoslovak Science and Technology Program, IGA MZ ČR č. 286-
    5, [pŧvodní s IF]. IF: 1,620/98
 44.  BALCAR, K.: Teorie a terapie neuróz. (Theory and therapy of neuroses). Praha, Grada 1999, 171 s. [autor překladu, monografie].
 45.  ČÁP, J.; BOSCHEK, P.; BALCAR, K.: K problematice diferencí v rysech osobnosti. (To the problems of differences in personality traits).
    Československá psychologie, 1999, roč. 43, (5), s. 385-395. Číslo grantu: GAUK 337/96, [pŧvodní s IF]. IF: 0,295/00
 46.  KOŢENÝ, J.: Odhad EPQ/A skórŧ na podkladě krátké verze EPQ/S. (Estimation of EPQ/A scores using EPQ/S.). Československá psychologie, 1999,
    roč. 42, (1), s. 13-20. Číslo grantu: IZ1407, [pŧvodní s IF]. IF: 0,295/00
 47.  KOŢENÝ, J.; HÖSCHL, C.: The temperament and character inventory: psychometric integrity of the Czech version. Studia psychologica, 1999, roč. 41,
    (2), s. 123-132. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ1407, [pŧvodní].
 48.  KOŢENÝ, J.; TIŠANSKÁ, L.: T-S-I: struktura a parciální normy metody ve zkouškové situaci. (T-S-I: structure and partial norms of the method in the
    stressful situation). Československá psychologie, 1999, roč. 42, (2), s. 123-134. Číslo grantu: IZ1407, [pŧvodní s IF]. IF:0,295/00
 49.  BALCAR, K.: Psychoterapie úzkostných poruch z pohledu logoterapie. (Psychotherapy of anxiety disorders from the viewpoint of logotherapy).In:
    Vymětal, J. et al.: Speciální psychoterapie (Úzkost a strach). Praha, Jiří Kocourek-Psychoanalytické nakl. 2000, S.200-238. [autor kapitoly, monografie].
 50.  BALCAR, K.: Test pozornosti d2. (D2 - Test of attention). Praha, Testcentrum Praha 2000, 58 s. [autor překladu, příručka].
 51.  DURECOVÁ, K.: Behaviorální přístupy. (Behavioural approaches).In: Vymětal, J.: Speciální psychoterapie (Úzkost a strach). Praha, Jiří Kocourek-
    Psychoanalytické nakl. 2000, S.105-148. [autor kapitoly, monografie].
 52.  ČÁP, J.; BOSCHEK, P.; BALCAR, K.: Model devíti typŧ temperamentu a jeho vztah k stylŧm rodinné výchovy. (A model of nine temperamental types
    and its relation to the styles of family upbringing). Československá psychologie, 2000, roč. 44, (1), s.1-10. [pŧvodní s IF]. IF: 0,295/00
 53.  LANGMEIER, J.; BALCAR, K.; SPITZ, J.: Dětská psychoterapie. (Child psychotherapy). Praha, Portál 2000, 432 s. [autor monografie, monografie].

KATEDRA CHIRURGICKÝCH OBORŮ

12240 – KCHO, Chirurgická klinika (99)
 1. KOSTKA, R.: Apendicitida, pseudoapendicitida a Crohnova choroba. Rozhledy v chirurgii, 1993, roč. 72, (8), s. 376-379. [pŧvodní].
 2. KOSTKA, R.: Crohnova choroba recidivující po operaci. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (11), s. 496-498. [pŧvodní].
 3. KOSTKA, R.: Historie Crohnovy choroby. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (12), s. 568-569. [přehledový].
 4. KOSTKA, R.: Ileitis terminalis acuta a Crohnova choroba. Rozhledy v chirurgii, 1993, roč. 72, (1), s. 38-40. [přehledový].
 5. KOSTKA, R.; VYHNÁNEK, F.: Profylaktické a terapeutické uţití Avrazoru v abdominální chirurgii. Rozhledy v chirurgii, 1993, roč. 72, (6), s. 249-251.
   [přehledový].
 6. VACH, B.; PROCHÁZKA, M.; MÍKA, S.: Zásady a moţnosti polytrauma. Rozhledy v chirurgii, 1993, roč. 72, (5), s. 196-198. [přehledový].
 7. VYHNÁNEK, F.; LOCHMAN, O.: Cefamandol v antimikrobní profylaxi v biliární chirurgii. Rozhledy v chirurgii, 1993, roč. 72, (8), s. 373-375. [pŧvodní].
 8. VYHNÁNEK, F.; STRNAD, J.; VOJTÍŠEK, O.; PELÁK, Z.: Bodná a střelná poranění torakoabdominální. Rozhledy v chirurgii, 1993, roč. 72, (6), s. 242-
  245. [přehledový].
 9. FALTÝN, J.: Moderní pohled na tvorbu anastomŧ z tlustého střeva. Sborník, 1994, roč. 3, s. 128-130. [ostatní].
10. FANTA, J.; ŠTOL, M.; POHUNKOVÁ, M.: Náhrada prŧdušnice protézou - neřešitelný problém? (Replacement of the Windpipe with a Prothesis-an
  Insoluble Problem?). Rozhledy v chirurgii, 1994, roč. 73, (4), s. 177-180. Číslo grantu: IZ1741, [pŧvodní].
11. FANTA, J.; ŠTOL, M.; POHUNKOVÁ, M.: P(AEMA) protéza - další krok k náhradě prŧdušnice. (P(AEMA) Prothesis-Another Step towards Replacement
  of Trachea). Rozhledy v chirurgii, 1994, roč. 73, (5), s. 200-205. Číslo grantu: IZ1741, [pŧvodní].
12. VYHNÁNEK, F.; LOCHMAN, O.: Aktuální pohled na pouţití cefalosporinŧ III.generace v antimikrobní profylaxi v chirurgii. Rozhledy v chirurgii, 1994,
  roč. 73, (3), s. 129-132. [přehledový].
13. VYHNÁNEK, F.; LOCHMAN, O.; FANTA, J.: Krátkodobá profylaxe ceftriaxonem u plánovaných nitrohrudních operací. (Short-term Prophylaxis with
  Ceftriaxon in Planned Intrathoracic Surgery). Rozhledy v chirurgii, 1994, roč. 73, (7), s. 328-330. [pŧvodní].
14. VYHNÁNEK, F.; PELÁK, Z.: Profylaxe krvácení do GIT u kritickýh stavŧ na chirurgické jednotce intenzivní péče. (Prophylaxis of GIT Bleeding in Critical
  Cases at a Surgical Intensive Care Unit). Anesteziologie a neodkladná péče, 1994, roč. 5, (4), s. 116-118. [pŧvodní].
15. VYHNÁNEK, F.; VOJTÍŠEK, O.; NOVÁK, L.; ŠTURMA, J.: Význam tupého poranění hrudníku pro stanovení léčebného postupu a prognózy u
  polytraumatu. (Significance of Blunt injury of the Chest for Determination of Treatment and Prognosis in Polytrauma). Acta Chirurgiae Orthopaedicae
  et Traumatologiae Čechoslovaca, 1994, roč. 61, (3), s. 181-184. [pŧvodní].
16. FANTA, J.; JIRAVA, D.; MAŠEK, K.: Videotorakoskopická lobektomie plic - minimálně invazivní výkon. (Videothoracoscopic lobectomy of lung - a
  minimally invasive procedure). Endoskopie, 1995, roč. 4, (2/3), s. 34-36. [pŧvodní].
17. FANTA, J.; POHUNKOVÁ, H.; ŠTOL, M.; JIRAVA, D.: Substituce trachey protézou z vepře . (Substitution of trachea by porcine prosthesis). Rozhledy v
  chirurgii, 1995, roč. 74, (5), s. 206-210. Číslo grantu: IGA 1741, [pŧvodní].
18. FANTA, J.; VOJTÍŠEK, O.; JIRAVA, D.; VYHNÁNEK, F.: Video torakoskopické operace-naše první zkušenosti . (Videothoracoscopic operations - our
  first experience). Rozhledy v chirurgii, 1995, roč. 74, (3), s. 133-136. [přehledový].
19. LEŢAL, D.; KONÁK, K.; TRKAL, V.; HORÁK, L.: Vyuţití optických vláken v medicíně. Sklář a keramika, 1995, roč. 1, (1), s. 45. [ostatní].
20. LOCHMAN, O.; VYHNÁNEK, F.: Antimikrobní profylaxe v chirurgických oborech. Praha, SmithKline Beecham Pharmac spol 1995, 15 s. [příručka].
21. PELÁK, Z.; FANTA, J.: Iatrogenní pneumotorax . (Iatrogenic pneumothorax). Rozhledy v chirurgii, 1995, roč. 74, (5), s. 242-244. [pŧvodní].
22. VYHNÁNEK, F.; ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; PELÁK, Z.: Pouţití totální parenterální výţivy All-in-One pro poúrazovou a pooperační nutriční podporu na
  chirurgické JIP . (Use of total parenteral nutrition All-in-one for post-traumatic and post-operative nutrition support at surgical intensive care unit).
  Anesteziologie a neodkladná péče, 1995, roč. 6, (2), s. 55-57. [pŧvodní].
23. VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; VOJTÍŠEK, O.; JIRAVA, D.: Laparoskopická cholecystektomie. (Laparoscopic cholecystectomy). Praktický lékař, 1995,
  roč. 75, (10), s. 470-471. [pŧvodní].
24. VYHNÁNEK, F.; LOCHMAN, O.: Postavení fluorochinolon v antimikrobní terapii a profylaxi v chirurgii. (Position of fluorochinolone in antimicrobial
  therapy and prophylaxis in surgery). Rozhledy v chirurgii, 1995, roč. 74, (6), s. 257-261. [pŧvodní].
25. VYHNÁNEK, F.; LOCHMAN, O.: Taktika antimikrobní profylaxe v chirurgii. (Tactics of antimicrobial prophylaxis in surgery). Rozhledy v chirurgii, 1995,
  roč. 74, (3), s. 113-115. [pŧvodní].
26. VYHNÁNEK, F.; LOCHMAN, O.; FANTA, J.; PELÁK, Z.; FELBR, O.: Nové postupy vyuţití antibiotik v terapii pooperačních nitrobřišních infekcí. (New
  ways of antibiotic treatment of post-operative intra-abdominal infections). Rozhledy v chirurgii, 1995, roč. 74, (3), s. 116-118. [pŧvodní].
27. FALTÝN, J.: Digestivní endoskopie a laparoskopická chirurgie. (Digestive endoscopy and laparoscopic surgery).In: Transanální endoskopická
  mikrochirurgie - TEM. Praha, Publishing 1996, S. 307-319. [kapitola].
28. FALTÝN, J.: Transanální endoskopická mikrochirurgie. (Transnasal endoscopic microsurgery). Endoskopie, 1996, roč. 5, (1-2), s. 13-15. [pŧvodní].
29. FALTÝN, J.; JUNGWIRTH, J.: Surgical treatment of the perforated colon with peritonitis. Annali Italiani di Chirugia, 1996, roč. 67, (2), s. 211-213.
  [pŧvodní].
30. FANTA, J.: Metoda V.A.T.S. - lobektomie, pneumonektomie plic. (V.A.T.S. method - lobectomy, pneumonectomy). Rozhledy v chirurgii, 1996, roč. 75,
  (8), s. 375-379. [pŧvodní].
31. FANTA, J.: Mini-invazivní torakochirurgie. Metoda V.A.T.S.Praha, 3.LF UK 1996. 125 s. [doktorská dizertační práce (DrSc.)].
32. HORÁK, L.: Nd YAg laser v proktologii.Praha, 3.LF UK 1996. 137 s. [habilitační spis (doc.)].
33. JIRAVA, D.; DUCHÁČ, V.: Amputace dolních končetin, přínos spolupráce s cévním chirurgem. (Amputation of lower extremities, beneficial co-operation
  with a vascular surgeon). Rozhledy v chirurgii, 1996, roč. 75, (2), s. 97-99. [pŧvodní].
34. KOSTKA, R.; VYHNÁNEK, F.; LÍBALOVÁ, J.: Crohnova choroba duodena. (Crohn disease od duodenum). Rozhledy v chirurgii, 1996, roč. 75, (6), s.
  300-302. [pŧvodní].
35. VYHNÁNEK, F.; LOCHMAN, O.: Léčení infekčních komplikací kŧţe a měkkých tkání cefpodoxim proxetilem. (Treatment of infectious complications in
  skin and connective tissues by cefpodoxim-proxetil). Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 1996, roč. 45, (2), s. 68-70. [pŧvodní].
36. VYHNÁNEK, F.; LOCHMAN, O.: Piperacilin v léčbě infekcí ţlučníku a ţlučových cest u chirurgicky nemocných. (Piperacilin in treatment of gall bladder
  and biliary ducts infection in surgical patients). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1996, roč. 2, (1/2), s. 5-7. [pŧvodní].
37. VYHNÁNEK, F.; LOCHMAN, O.; PELÁK, Z.: Cefoperazon v léčbě infekcí ţlučníku, ţlučových cest a jater u chirurgických nemocných. (Cefoperazon in
  treatment of inflamed gall bladder, biliary ducts and liver in surgical patients). Rozhledy v chirurgii, 1996, roč. 75, (11), s. 544-548. [pŧvodní].
38. VYHNÁNEK, F.; PROCHÁZKA, M.; KRTEK, V.; CHLUMSKÝ, J.: Indikace k resekci jater pro benigní a maligní onemocnění. (Indications of liver resection
  for benign and malignant lesions). Rozhledy v chirurgii, 1996, roč. 75, (6), s. 293-296. [pŧvodní].
39. BAKALÁŘ, B.; PACHL, J.; ŠIDÁK, M.; VYHNÁNEK, F.; ŠPRINDRICH, J.; HLADÍK, J.: Letální případ polytraumatu s obstrukčním šokem, zpŧsobený
  nahromaděním tukových hmot v pravé síni a komoře srdeční. Anesteziologie a neodkladná péče, 1997, roč. 8, (6), s. 262-265. [překlad].
40. FALTÝN, J.: Use of Cryosurgery in Our Treatment of Rectal and Anal Carcinoma. International Journal of Colorectal Disease, 1997, roč. 12, (3), s.
  127. [pŧvodní s IF]. IF: 0,732/97
41. FANTA, J.: Velké operace plic a mediastina metodou V.A.T.S. (Large operations of lung and mediastinum by V.A:T.S). Miniinvazivní terapie, 1997, roč.
  2, (5), s. 10-12. [pŧvodní].
42. HORÁK, L.; DENEMARK, L.; DVOŘÁK, K.: ND YAG Laser and Rectal Stentss in the Treatment of Colorectal Cancer. Progress in Biomedical Optic
  SPIE Publication, 1997, roč. 2922, s. 288-291. [pŧvodní].
43. KOSTKA, R.; VYHNÁNEK, F.; MASRI, A.; FUCHSOVÁ, M.: Mesenchyální nádory zaţívacího traktu. Acta Medica, 1997, roč. 40, (suppl. 1), s. 39-41.
  [pŧvodní].
44. MARKOVÁ, J.; VYHNÁNEK, F.: Bezpečnost urgentního chirurgického výkonu u nemocných s patologickou hodnotou Quickova testu. (Safety of urgent
   surgical operation in patient with abnormia values fo Quick tests). Rozhledy v chirurgii, 1997, roč. 76, (10), s. 491-493. [pŧvodní].
45.  VYHNÁNEK, F.: Chirurgie 1. Praha, Informatorium 1997, 189 s. [učebnice SŠ].
46.  VYHNÁNEK, F.: Chirurgie 2. Praha, Informatorium 1997, 185 s. [učebnice SŠ].
47.  VYHNÁNEK, F.: Chirurgie 3. Praha, Informatorium 1997, 115 s. [učebnice SŠ].
48.  VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; NOVÁK, L.; FERRA, J.; VOJTÍŠEK, O.: Antimikrobní profylaxe a terapie u laparoskopické cholecystektomie. Bulletin HPB,
   1997, roč. 5, (suppl. 1), s. 26-28. [pŧvodní].
49.  VYHNÁNEK, F.; KOSTKA, R.; LOCHMAN, O.: Imunoterapie jako součást komplexní léčby u nitrobřišních reoperací pro septické komplikace.
   (Immunotherapy - Part of Complex Treatment in Intraabdominal Reoperation for Septic Complications). Acta Medica, 1997, roč. 40, (Suppl. 2), s. 97-
   100. [pŧvodní].
50.  VYHNÁNEK, F.; LOCHMAN, O.: Cefoperazon/sulbaktam v profylaxi a terapii v biliární chirurgii. Bulletin HPB, 1997, roč. 5, (suppl. 1), s. 8-11. [pŧvodní].
51.  VYHNÁNEK, F.; LOCHMAN, O.: Fleroxacin v profylaxi a terapii ţlučových infekcí u chirurgických nemocných. Bulletin HPB, 1997, roč. 5, (suppl. 1), s.
   12-14. [pŧvodní].
52.  VYHNÁNEK, F.; LOCHMAN, O.; VACH, B.: Cefpirom v antimikrobní terapii pooperačních a poúrazových infekcí na JIP. (Cefpirom in antimicrobic
   therapy of postoperative and posttraumatic infections on intensive care units). Anesteziologie a neodkladná péče, 1997, roč. 8, (4), s. 137-140.
   [pŧvodní].
53.  VYHNÁNEK, F.; NOVÁK, L.; STRNAD, J.: Diagnostické a léčebné postupy u nitrobřišního poranění. (Diagnostic and curative procedures in
   intraabdominal injury). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (5), s. 292-295 . [pŧvodní].
54.  VYHNÁNEK, F.; PROCHÁZKA, M.; HORÁK, L.; KRTEK, V.; HOŘEJŠOVÁ, M.: Chirurgická léčba jaterních metastáz. (Surgical therapy of liver
   metastasis). Rozhledy v chirurgii, 1997, roč. 76, (10), s. 494-496. [pŧvodní].
55.  VYHNÁNEK, F.; URBAN, M.: Urologie. (Urology).In: Chirurgie I,II,III. Praha, Informatorium spol s.r. o. 1997, S. 50-80. [autor kapitoly, učebnice ZŠ].
56.  FALTÝN, J.: Konzervativní léčba hemoroidŧ. (Conservative Treatment of Hemorrhoids).In: Skřička, T.; Faltýn, J.; Hoch, J.: Benigní afekce anorekta.
   Brno, 1998, S. 19-21. [autor statě a editor sborníku, sborník].
57.  FERRA, J.; FANTA, J.: Videotorakoskopie, dŧleţitá diagnosticko-terapeutická metoda při léčbě pleurálního výpotku nejasné etiologie.
   (Videothoracoscopy, an Important Diagnostic and Therapeutic Method in the Treatment of Pleural Exudates with an Obscure Etiology). Praktický lékař,
   1998, roč. 78, (3), s. 125-126. [pŧvodní].
58.  HOŘEJŠOVÁ, M.; NÁPRSTKOVÁ, J.; VYHNÁNEK, F.; WOHL, R.: Epiteloidní hemangioendoteliom jater. Náhodný záchyt solitárního loţiska
   napodobujícího jaterní cystu. (Epitheloid Haemangioendothelioma of the Liver: Accidental Detection of a Solitary Focus Imitating a Hepatic Cyst).
   Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (15), s. 476-478. [kazuistika].
59.  HORÁK, L.: Diverticular Disease of Colon. Česká a slovenská gastroenterologie, 1998, roč. 52, (2), s. A19-A20. [abstrakt].
60.  HORÁK, L.; FALTÝN, J.: ND Yag laser versus transrectal microsurgery in the treatment of large sessile polyps of distal rectal stump. Europto series -
   medical aplications of laser, SPTE, 1998, roč. 3192, s. 286-287. [pŧvodní].
61.  HORÁK, L.; ZAVORAL, M.; FRIČ, P.; ULMANOVÁ, D.; VITÁSEK, Z.; ZAJÍCOVÁ, E.: Sekundární prevence sporadického kolorektálního karcinomu mezi
   pojištěnci ZP Škoda. (Secondary Prevetnion of Sporadic Colorectal Carcinoma in Insured Subjects of the Škoda Works). Praktický lékař, 1998, roč. 78,
   (11), s. 623-624. [pŧvodní].
62.  KOTHAJ, P.; NOVOTNÝ, M.; ONDREČANIN, M.; PŘÍBORSKÝ, J.; VLČEK, J.; VYHNÁNEK, F.: Ondansetron v prevenci pooperační neuzey a zvracení .
   (Ondansetron in the Prevention of Postoperative Nausea and Vomiting). Anesteziologie a neodkladná péče, 1998, roč. 9, (6), s. 238-240. [pŧvodní].
63.  LOCHMANN, O.; VYHNÁNEK, F.: Současné moţnosti klinického vyuţití piperacilin/ tazobaktamu u závaţných infekcí. (Contemporary possibilities of
   clinical using piperacilin/tazobactam in serious infections). Praha, EM 1998, 32 s. [monografie].
64.  NEUWIRTH, J.; FANTA, J.: Perkutánní lokalizace a značení malých plicních uzlŧ před videotorakoskopickou operací. (Percutaneous localisation and
   marking of small lung nodules before videothoracoscopic operation). Česká radiologie, 1998, roč. 52, (Suppl.), s. 125. Číslo grantu: IGA 3615,
   [pŧvodní].
65.  NEUWIRTH, J.; KELLEROVÁ, V.; VYHNÁNEK, F.; ŠTĚŇHOVÁ, H.; ŠTURMA, J.: Vyšetření hlavy magnetickou rezonancí u nemocných po poranění -
   Prŧkaz difuzního axonálního poranění. (Examination of the Head by Magnetic Resonance in Patients after Injuries - Evidence of Diffuse Axonal Injury).
   Česká radiologie, 1998, roč. 52, (Suppl. 1), s. 115. [abstrakt].
66.  NEUWIRTH, J.; KELLEROVÁ, V.; VYHNÁNEK, F.; ŠTĚŇHOVÁ, H.; ŠTURMA, J.: Vyšetření hlavy magnetickou rezonancí po poranění - prŧkaz
   difúzního axonálního poranění. (MR of the head after head injury - evidence of diffuse axonal injury). Česká radiologie, 1998, roč. 52, (Suppl.), s. 115.
   Číslo grantu: IGA 3615, [pŧvodní].
67.  NEUWIRTH, J.; KELLEROVÁ, V.; VYHNÁNEK, F.; ŠTĚŇHOVÁ, H.; ŠTURMA, J.: Prŧkaz difuzního axonálního poranění magnetickou rezonancí a
   srovnání rozsahu změn při poranění mozku na CT a MR obrazech. (Evidence of Diffuse Axonal Injury by Magnetic Resonance and Comparsion of the
   Extent of Changes in Brain Injuries on CT and MR Pictues). Česká radiologie, 1998, roč. 52, (3), s. 131-136. Číslo grantu: IGA 3615, [pŧvodní].
68.  VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; NOVÁK, L.; FERRA, J.; VOJTÍŠEK, O.; LOCHMANN, O.: Antimikrobní profylaxe a terapie u laparoskopické
   cholecystektomie. (Antimicrobial profylaxis and therapy at laparoscopic cholecystectomy).In: Sborník 5.české celostátní konference 'Endoskopické,
   laparoskopické a chirurgické zákroky na ţlučových cestách a GIT, akreditace a standarty v medicíně'. Praha, 1998, S. 52-56. [autor statě, sborník].
69.  VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; VOJTÍŠEK, O.; VEDRAL, T.: Pouţití kolagenu s gentamycinem v břišní a hrudní chirurgii. (Use of Collagen with Gentamycin
   in Abdominal and Thoracic Surgery). Rozhledy v chirurgii, 1998, roč. 77, (7), s. 291-293. [pŧvodní].
70.  ANDĚL, M.; ARENBERGER, P.; BARÁKOVÁ, D.; HAHN, A.; HÖSCHL, C.; LEBL, J.; MEDOVÁ, E.; PACHL, J.; SVOBODA, B.; ŠIMEK, J.;
   ŠPRINDRICH, J.; VYHNÁNEK, F.: Training of doctors. Assessment by the group of 3rd Faculty of Medicine, Charles University. TEMPUS EUROSKILLS
   Project S_JEP 11460-96, 1999, [přehledový].
71.  DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; VECKA, M.; ŢÁK, A.; STRAKA, Z.; FANTA, J.; PACHL, J.; BÍLKOVÁ, D.: Obsah trans
   izomerŧ mastných kyselin v podkoţní tukové tkáni u pacientŧ s aterosklerózou koronárních arterií. (Content of trans fatty acids in subcutaneous fat of
   patients with coronary atherosclerosis).In: Metabolické dny - sborník prací vědeckého kongresu s mezinárodní účastí. Praha, IV. interní klinika 1.LF UK
   1999, S. 13-14.Konference: Atherosklerosa diagnostika, léčba prevence 30. 6. 3. 7. 1999 Česká Třebová. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu:
   IZ3616, [autor statě, sborník].
72.  FALTÝN, J.; DOSTALÍK, J.: The Chapter 28 - Czech Republic. In: Wexner, S.D.: Laparoscopic Colorectal Surgery. New York, Willey 1999, S. 403-417.
   [autor kapitoly, monografie].
73.  HORÁK, L.: Stomie v léčbě kolorektální rakoviny. (Stoma in the treatment of colorectal cancer). Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (8), s. 28-29.
   [přehledový].
74.  HORÁK, L.; FALTÝN, J.: Endoskopická a paliativní léčba kolorektální rakoviny. (Endoscopic and palliative treatment of colorectal cancer).
    Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (2), s.95-98. [přehledový].
 75.  HORÁK, L.; VOLENEC, K.; ZAVORAL, M.; DENEMARK, L.; ANTOŠ, F.; FALTÝN, J.: Transrektální stent v paliativní léčbě rakoviny konečníku a
    benigních stenóz a rektosigmatu. (Transrectal Stent in Palliative Treatment of Cancer of the Rectum and Benign Stenoses of the rectum and
    Rectosigmoid). Česká a slovenská gastroenterologie, 1999, roč. 53, (1), s. 21-23. [pŧvodní].
 76.  JIRAVA, D.; FUCHSOVÁ, M.; FANTA, J.; DUTKA, J.; JIRÁSEK, A.: Nitrohrudní výskyt posttransplantační lymfoproliferace. (Intrathoracic
    Posttransplantation Lymphoproliferation). Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (4), s. 191-195. [pŧvodní].
 77.  KOSTKA, R.; FANTA, J.; MASRI, A.: Myogenní nádory trávicího traktu. (Myogenic Tumours of the Digestive Tract). Časopis lékařů českých, 1999, roč.
    138, (12), s. 366-368. [pŧvodní].
 78.  KOSTKA, R.; MASRI, A.; MARKOVÁ, J.: Lymfomy zaţívacího traktu. (Lymphomas of the Digestive Tract). Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138,
    (19), s. 592-595. [pŧvodní].
 79.  NEUWIRTH, J.; FANTA, J.; VOJTÍŠEK, O.: Perkutánní lokalizace a značení solitárních malých plicních uzlŧ pod CT kontrolou před
    videotorakoskopickou operací. (Percutaneous Localization and Marking of Solitary Small Pulmonary Nodes under CT Control before Videothorascopic
    Surgery). Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (21), s. 666-668. [přehledový].
 80.  PACHL, J.; ŠTURMA, J.; FANTA, J.; SLAVKOVSKÝ, L.; PLÁŠIL, P. et al.: Volum-reduktivní plicní operace (LVRS) - oborové aspekty. (The Lung Volume
    Reduction Surgery (LVRS) - anesthesiological aspects).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha,
    Galén 1999, S. 28-29.Konference: VI.Kongres ČSARIM Brno 22.-25. září 1999. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor kapitoly, monografie].
 81.  ŠMUCLER, R.; HORÁK, L.; MAZÁNEK, J.: Invasive leg veins treatment with 1064/1319 ND:YAG laser. SPIE publications, 1999, roč. 12, (3), s.251-
    253. [pŧvodní].
 82.  VYHNÁNEK, F.; DENEMARK, L.; HOŘEJŠOVÁ, M.: Indikace k resekci jater pro nádorové onemocnění. (Indications of liver resection for tumours
    diseases).In: Sborník z konference 'Pelhřimovské chirurgické dny 1998'. Pelhřimov, Nová tisk. 1999, S. 20-25. [autor statě, sborník].
 83.  VYHNÁNEK, F.; DENEMARK, L.; HOŘEJŠOVÁ, M.; KRTEK, V.: Současný stav resekce jater pro metastázy karcinomu tlustého střeva a konečníku.
    (Contemporary State of Liver Resection on Acount of Metastases of Colorectal Carcinoma). Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (10), s. 533-537.
    [pŧvodní].
 84.  VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; LISÝ, P.; KOSTKA, R.; VEDRAL, T.; VOJTÍŠEK, O.: Význam tupého poranění hrudníku u polytraumatu. ( Significance of
    blunt injury of thorax in polytrauma). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (4), s. 213-216. Číslo VZ:
    MSM 111200003, [pŧvodní].
 85.  VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; VOJTÍŠEK, O.; JIRAVA, D.: Empyém hrudníku. (Empyema of the Chest). Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (3), s. 102-
    104. [pŧvodní].
 86.  ZAVORAL, M.; FRIČ, P.; HORÁK, L.; ANTOŠ, F.; AMBRUŠ, M.; LADMANOVÁ, P.: Kolorektální karcinom, screening, diagnostika, léčba. (Colorectal
    cancer, screening, diagnosis, treatment). Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (28-29), s.3-10. [přehledový].
 87.  ČECH, O.; BERNAT, M.; ŠPRINDRICH, J.: Protruze umělé jamky kyčelního kloubu. (Protrusion of Acetabular Cup in THR). Acta Chirurgiae
    Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (5), s.336-340. Číslo grantu: IZ4127, [kazuistika].
 88.  HORÁK, L.: Endoskopická léčba maligních stenoz rekta. (Endoscopic treatment of rectal malignances).In: Zavoral, M. et al.: Nové trendy v digestivní
    endoskopické diagnostice a léčbě. Praha, Grada 2000, s.285-294. [autor kapitoly, monografie].
 89.  HORÁK, L.; ŠVEC, A.; ZÁDOROVÁ, Z.; ZAVORAL, M.: Nd:YAG laser versus Argon Plasmatic Coagulator. Laser Partner Journal, 2000, roč. 1., (9),
    s.19-24. [pŧvodní].
 90.  LUDVÍK, J.; PROKEŠ, J.; GALATÍK, A.; FANTA, J.: Fyzikálně chemické in vitro a in vivo studium depozitace cinchokainu v atelokolagenové plsti.
    (Physicochemical in vitro and in vivo Investigation of the Depot Formation of Cinchocaine in Atelocollagen Felt). Česká a slovenská farmacie, 2000,
    roč. 49, (4), s.185-189. Číslo grantu: IZ4369, [pŧvodní].
 91.  POUČKOVÁ, P.; HORÁK, L.; ZITKO, M.; ZADINOVÁ, M.; HLOUŠKOVÁ, D.; RAKUŠAN, J.; KARÁSKOVÁ, M.; ZAVORAL, M.: Fotodynamická terapie
    maligních nádorŧ GIT. (Photodynamic Treatment of Malignant Tumours of the GIT). Česká a slovenská gastroenterologie, 2000, roč. 54, (6), s.225-
    227. [přehledový].
 92.  ŠMUCLER, R.; HORÁK, L.; MAZÁNEK, K.: Invasive Leg Veins Treatment with 1064/1319nm Nd Yag laser in combination with Dye laser Treatment.
    Laser Partner Journal, 2000, roč. 1, (17), s.79-83. [pŧvodní].
 93.  VACH, B.; FANTA, J.: Harmonický skalpel v chirurgii štítné ţlázy (první zkušenosti). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč.
    3, (Suppl. 2), s.18. Konference: XXIII. endokrinologické dni, Košice 4. 7. září 2000. [abstrakt].
 94.  VYHNÁNEK, F.: Moţnosti zabezpečení výţivy u akutních a elektivních nitrobřišních operací. (Possibilities of Nutrition Support in Emergency and Elective
    Intraabdominal Operation).In: Zadák, Z.; Sobotka, L.; Rušavý, Z.: Klinická výţiva a metabolická péče u těţce nemocných. Hradec Králové, Nucleus HK
    2000, s.7-14. [autor kapitoly, monografie].
 95.  VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.: Resekce jater s pouţitím harmonického skalpelu. (Resection of Liver Using a Ultrasonic Dissector).In: Sborník ze 6. české
    benešovské celostátní konference 'Endoskopické, laparoskopické, operační postupy v chirurgii na prahu dalšího tisíciletí'. Benešov, 2000, s.31-
    35.Konference: 6. česká benešovská celostátní konference 'Endoskopické, laparoskopické operační postupy v chirurgii na prahu dalšího tisíciletí'. [autor
    statě, sborník].
 96.  VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; DENEMARK, L.; HORÁK, L.: Resekce jater s pouţitím harmonického skalpelu. (Resection of Liver Using a Harmonious
    Scalpel). Rozhledy v chirurgii, 2000, roč. 79, (5), s.241-244. [pŧvodní].
 97.  VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; LISÝ, P.; VOJTÍŠEK, O.; ČÁP, F.: Diagnosticko-terapeutický algoritmus u tupého poranění hrudníku. (Diagnostic-
    therapeutic Algorithm in a Blunt Injury of the Thorax). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (5), s.324-
    328. Číslo VZ: MSM 111200003, [pŧvodní].
 98.  VYHNÁNEK, F.; KOSTKA, R.; FALTÝN, J.; VACH, B.; DUCHÁČ, V.; LOCHMAN, O.: Moţnosti a hranice chirurgie nitrobřišní sepse na konci 20. století.
    (Possibilities and Frontiers of Intraabdominal Septic Surgery at the End of 20th Century).In: Sborník přednášek 'Pelhřimovské chirurgické dny 1999'.
    Pelhřimov, 2000, s.11-13.Konference: Pelhřimovské chirurgické dny 1999. [autor statě, sborník].
 99.  ZAVORAL, M.; LADMANOVÁ, P.; HORÁK, L.; AMBRUŠ, M.: Kolorektální karcinom, screening, diagnostika, léčba. Směrnice efektivní léčebně
    preventivní péče. (Colorectal carcinoma, screening, diagnostics and treatment.). Česká a slovenská gastroenterologie, 2000, roč. 54, (2), s.A11-A19.
    [ostatní].

12244 – KCHO, Kardiochirurgická klinika (14) vznik kliniky v roce 2004, publikace nekompletní
 1. WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; JIRMÁŘ, R.; ŠPAČEK, R.; GREGOR, P.; STRAKA, Z.: Akutní koronární angioplastika v léčbě infarktu myokardu a těţké
    nestabilní anginy pectoris. (Acute coronary angioplasty in the therapy of myocardial infarction and severe unstable angine pectoris). Cor et Vasa , 1997,
    roč. 39, (5), s. 267-275. [pŧvodní].
 2.  BUDĚŠÍNSKÝ, T.; WIDIMSKÝ, P.; KRUPIČKA, J.; LISA, L.; DVOŘÁK, J.; STRAKA, Z.: Hyperkoagulace po přerušení infuze heparinu u nestabilní anginy
    pectoris: příčina smrti při koronarografii? (Hyperkoagulation after Stopping Heparin Infusion in Unstable Angina: The Cause of Death in Coronary
    Angiography). Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (8), s. 403-407. Číslo VZ: MSM 111200004, [kazuistika].
 3.  DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; VECKA, M.; ŢÁK, A.; STRAKA, Z.; FANTA, J.; PACHL, J.; BÍLKOVÁ, D.: Obsah trans
    izomerŧ mastných kyselin v podkoţní tukové tkáni u pacientŧ s aterosklerózou koronárních arterií. (Content of trans fatty acids in subcutaneous fat of
    patients with coronary atherosclerosis).In: Metabolické dny - sborník prací vědeckého kongresu s mezinárodní účastí. Praha, IV. interní klinika 1.LF UK
    1999, S. 13-14.Konference: Atherosklerosa diagnostika, léčba prevence 30. 6. 3. 7. 1999 Česká Třebová. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu:
    IZ3616, [autor statě, sborník].
 4.  HÁJEK, T.; STRAKA, Z.; URBAN, M.; KRUPIČKA, J.; JEHLIČKA, P.; WIDIMSKÝ, P.: Urgentní revaskularizace myokardu při rozvíjejícím se infarktu
    myokardu. (Urgent Revasularization of the Heart Muscle during Developing Myocardial Infarction). Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (5), s. 218-222.
    [pŧvodní].
 5.  KRUPIČKA, J.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; STRAKA, Z.; GREGOR, P.: Echokardiografické sledování kinetiky levé komory srdeční u akutně revaskularizovaných
    pacientŧ. (Echocardiographic Follow-up of Left Ventricular Kinetics in Patients Treated with Acute Revascularisation). Kardiologia, 1999, roč. 8, (6), s.
    301-304. [pŧvodní].
 6.  JIRMÁŘ, R.; WIDIMSKÝ, P.; GREGOR, P.; DVOŘÁK, J.; STRAKA, Z.: Přednemocniční a nemocniční léčba akutního Q infarktu myokardu v éře primární
    PTCA. (Prehospital and Hospital Treatment of Acute Q Myocardial Infarction in the Era of Primary PTCA). Praktický lékař, 2000, roč. 80, (1), s.10-13.
    Číslo VZ: MSM 111200004, [pŧvodní].
 7.  ŠPAČEK, R.; WIDIMSKÝ, P.; STRAKA, Z.; DVOŘÁK, J.; JIREŠOVÁ, E.; JIRMÁŘ, R.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; LISA, L.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; ŠTROS,
    P.; KAREL, I.; STANKA, P.; ZENÁHLÍKOVÁ, M.: Primární PTCA (+stent) vs. konzervativní léčba v akutní fázi non-Q infarktu myokardu. (Direct PTCA (+
    stent) versus conservative treatment in acute phase of non-Q wave myocardial infarction.). Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (Suppl. 1), s.68. Číslo grantu:
    NA4658, [abstrakt].
 8.  STRAKA, Z.; VOTAVA, J.; JIRÁSEK, K.; VANĚK, T.; BRŦČEK, P.; WIDIMSKÝ, P.: Jsou nemocní s akutním infarktem myokardu a nestabilní anginou
    pectoris vhodnými kandidáty k revaskularizaci myokardu bez mimotělního oběhu? (Are Patients with Acute Myocardial Infarction and Unstable Angina
    Pectoris Suitable Candidates for Myocardial Revascularization without Extracorporeal Circulation?). Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (8), s.420-422.
    [pŧvodní].
 9.  VANĚK, T.; KOLOUCH, P.; STRAKA, Z.; WIDIMSKÝ, P.; PEŠL, L.; TOUŠEK, F.: Hrudní epidurální anestezie pro aortokoronární rekonstrukci bez
    intubace a bez mimotělního oběhu: posunutí termínu “minimálně invazivní” v kardiochirurgii. (Thoracic epidural anesthesia for aortocoronary
    reconstruction without intubation and extracorporeal circulation: a shift in the meaning of the term 'minimally invasive' in cardiac surgery). Cor et Vasa,
    2000, roč. 42, (3), s.143-145. [pŧvodní].
 10.  WIDIMSKÝ, P.; MAŠURA, J.; GAVORA, P.; JIRMÁŘ, R.; VANĚK, T.; STRAKA, Z.: Percutaneous Closure of Postinfarction Ventricular Septal Rupture
    with the Amplatzer Occluder. A Clinical-Pathologic Correlation. Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (5), s.257-259. [pŧvodní].
 11.  WIDIMSKÝ, P.; ŠPAČEK, R.; STRAKA, Z. et all.: VINO Study. [CD-ROM].2000.
 12.  WIDIMSKÝ, P.; ŠPAČEK, R.; STRAKA, Z.; JIREŠOVÁ, E. et all.: Validation of immediate PTCA in non-Q wave myocardial infarction, An open
    randomized study. VINO study. [CD ROM].Amsterdam, Prous Science 2000.
 13.  WIDIMSKÝ, P.; ŠPAČEK, R.; STRAKA, Z.; JIREŠOVÁ, E.; DVOŘÁK, J.; LISA, L.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; POLÁŠEK, R.; MÁLEK, F.; JIRMÁŘ, R. a kol.:
    'VINO' Study-Primary Angioplasty also for Chest PAIN with ST-Depression. Cor et Vasa, Kardio, 2000, roč. 42, (7), s.K158. Číslo grantu: NA4658,
    [abstrakt].
 14.  WIDIMSKÝ, P.; STRAKA, Z.; JIRMÁŘ, R.: Nízkomolekulární hepariny u akutních koronárních syndromŧ: zvoní klasickému heparinu hrana? (Low-
    Molecular-Weight Heparins in Acute Coronary Syndromes: Does the Bell Toll for Conventional Heparin?). Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (4), s.186-190.
    [přehledový].

12242 – KCHO, Klinika anesteziologie a resuscitace (144)
 1. MÁLEK, J.: Alternativní přístup k blokádě brachiálního plexu . (Alternative Approach to Brachial Blockage). Anesteziologie a neodkladná péče, 1994,
   roč. 5, (5), s. 148. [přehledový].
 2. MÁLEK, J.: Bispektrální analýza EEG. Referátový výběr z anesteziologie a resuscitace, 1994, (2), s. 96-97. [ostatní].
 3. MÁLEK, J.: Nová monitorovací metoda NIRS. Referátový výběr z anesteziologie a resuscitace, 1994, (2), s. 96-97. [ostatní].
 4. POČTA, J.: Doc. MUDr. Václav Trávníček, CSc. jubilantem. Anesteziologie a neodkladná péče, 1994, roč. 5, (2), s. 66. [ostatní].
 5. POČTA, J.: Pokroky v kardiopulmonální resuscitaci. (Progress in Cardiopulmonary Resuscitation). Anesteziologie a neodkladná péče, 1994, roč. 5,
   (2), s. 88. [pŧvodní].
 6. POČTA, J.: Profesor MUDr. Jiří Pokorný, DrSc. sedmdesátníkem. Anesteziologie a neodkladná péče, 1994, roč. 5, (3), s. 97. [ostatní].
 7. POKORNÝ, J.: 40 popáleninového centra v Praze. Statim, 1994, roč. 3, (2), s. 1,3-4. [ostatní].
 8. POKORNÝ, J.: Etika v medicíně katastrof. Statim, 1994, roč. 3, (19), s. 31. [ostatní].
 9. POKORNÝ, J.: Ing. Ondřej Brychta a jeho přínos pro anesteziologii. Anesteziologie a neodkladná péče, 1994, roč. 5, (1), s. 36. [ostatní].
 10. POKORNÝ, J.: Medicína katastrof. Statim, 1994, roč. 3, (8), s. 1,4. [ostatní].
 11. POKORNÝ, J.: Náhlé příhody v lékařské praxi. Medicína, 1994, roč. 1, (2-7), s. 33. [ostatní].
 12. POKORNÝ, J.: Problematika kraniocerebrálních poranění v medicíně katastrof. (The Problem of Craniocerebral Injuries in Medicine of Catastrophe).
   Anesteziologie a neodkladná péče, 1994, roč. 5, (1), s. 33. [pŧvodní].
 13. POKORNÝ, J.: Proces umírání a smrt ve světle soudobé intenzivní a transplantační medicíny. Zdravotnické noviny, 1994, roč. 43, (45), s. 5. [ostatní].
 14. POKORNÝ, J.: Zraněné děti za občanské války v Gruzii od 22.11 do 5.12.1991. Statim, 1994, roč. 3, (17), s. 21. [ostatní].
 15. TVRDEK, M.; FÁRA, M.; HORÁK, I.; HRIVNÁKOVÁ, J.; MĚŠŤÁK, J.; ŠTURMA, J.; TOPINKA, H.: Basics in General Surgery. Praha, 3.LF UK 1994, 101
   s. [učební texty].
 16. TVRDEK, M.; FÁRA, M.; HORÁK, I.; HRIVNÁKOVÁ, J.; MĚŠŤÁK, J.; ŠTURMA, J.; TOPINKA, H.: Úvod do obecné chirurgie. Praha, Univerzita Karlova
   1994, 143 s. [učební texty].
 17. VYHNÁNEK, F.; VOJTÍŠEK, O.; NOVÁK, L.; ŠTURMA, J.: Význam tupého poranění hrudníku pro stanovení léčebného postupu a prognózy u
   polytraumatu. (Significance of Blunt injury of the Chest for Determination of Treatment and Prognosis in Polytrauma). Acta Chirurgiae Orthopaedicae
   et Traumatologiae Čechoslovaca, 1994, roč. 61, (3), s. 181-184. [pŧvodní].
18.  MÁLEK, J.: Gastrointestinální tonometrie. (Gastrointestinal tonometry). Anesteziologie a neodkladná péče, 1995, roč. 6, (1), s. 59-61. [pŧvodní].
19.  MÁLEK, J.: Zkušenosti s přístrojem na měření nervosvalové blokády 'TOF TEST' . (Experience with a device for neuromuscular blockade measurement
   'TOF TEST'). Anesteziologie a neodkladná péče, 1995, roč. 6, (6), s. 186-187. [přehledový].
20.  MÁLEK, J.; BENEŠOVÁ, S.: Kombinovaná anestezie pro rozsáhlé intraabdominální a intrathorakální operace . (Combined anaesthesia for major intra-
   abdominal and intrathoracic surgery). Anesteziologie a neodkladná péče, 1995, roč. 6, (1), s. 2-3. [pŧvodní].
21.  MÁLEK, J.; ŠTURMA, J.: Moţnosti ovlivnění bolesti onkologických pacientŧ. (Therapeutic options for pain relief in oncologic patients). Česká
   gynekologie, 1995, roč. 60, (5), s. 269-271. [pŧvodní].
22.  PACHL, J.; ŠPUNDA, J.: Zaţívací trakt u kriticky nemocných. (Digestive tract in critically ill persons). Anesteziologie a neodkladná péče, 1995, roč. 6,
   (3), s. 101-102. [pŧvodní].
23.  POČTA, J.; ŠTURMA, J.; KELLEROVÁ, V.; KOLÍN, J.: Neodkladné stavy v neurologii. In: Počta, J. et al.: Medicína neodkladných stavŧ a katastrof.
   Praha, Karolinum 1995, S. 53-57. [kapitola].
24.  ŠPUNDA, J.; PACHL, J.: Anestezie a kyslíková rovnováha v myokardu. (Anaesthesia and oxygen balance in myocardium). Anesteziologie a
   neodkladná péče, 1995, roč. 3, (3), s. 77-78. [pŧvodní].
25.  ŠTURMA, J.; MÁLEK, J.: Celková anestezie při nukleární magnetické rezonanci . (General anaesthesia in nuclear magnetic resonance). Anesteziologie
   a neodkladná péče, 1995, roč. 6, (3), s. 70-72. [pŧvodní].
26.  BAKALÁŘ, B.; JANDOVÁ, J.; KAPOUNKOVÁ, Z.; ŠIMÁNKOVÁ, E.: Sedace popálených propofocem. Anesteziologie a neodkladná péče, 1996, roč. 7,
   (4), s. 153-155. [pŧvodní].
27.  EHLER, Z.; KELLEROVÁ, V.; MÁLEK, J.; NALOS, D.; POČTA, J.; PROCHÁZKA, M.; ŠEVČÍK, P.; ŠTURMA, J.: Poruchy vědomí. In: Počta, J.:
   Kompendium neodkladné péče. Praha, Grada Publishing 1996, S. 232-237. [kapitola].
28.  MÁLEK, J.: Moţnosti ovlivnění hypertenzní reakce u laparoskopických cholecystektomií epidurální anestezií. (Treatment options for hypertensive
   reaction during laparoscopic cholecystectomy by means of epidural anaesthesia). Anesteziologie a neodkladná péče, 1996, roč. 7, (4), s. 160-168.
   [pŧvodní].
29.  MÁLEK, J.: Monitorace. (Monitoring).In: Počta, J.: Kompendium neodkladné péče. Praha, Grada-Avicenum 1996, S. 163-179. [kapitola].
30.  MÁLEK, J.; HELEKALOVÁ, E.: Přednemocniční péče u akutních otrav na pracovištích. (Prehospital care for acute poisoning at work). Pracovní
   lékařství, 1996, roč. 48, (1), s. 19-23. [přehledový].
31.  MÁLEK, J.; POČTA, J.: Causae Mortis et Causae Morbi Iatrogenneae. Anesteziologie a neodkladná péče, 1996, roč. 7, (2), s. 51-53. [kazuistika].
32.  PACHL, J.: Anesteziologie a resuscitační péče. 3. díl. Praha, AIM MEDINTER 1996, 388 s. [monografie].
33.  POČTA, J.; ŠTURMA, J.: Umělá plicní ventilace. In: Počta, J.: Kompendium neodkladné péče. Praha, Grada-Avicenum 1996, S. 111-126. [kapitola].
34.  STAREC, M.; ROSINA, J.; MÁLEK, J.; KRŠIAK, M.: Influence of dynorphin A (1-13) and dynorphin A (1-10) amide on stress-induced analgesia.
   Physiological Research, 1996, roč. 45, (6), s. 433-438. Číslo grantu: IGA 3619, [pŧvodní s IF]. IF: 0,532/96
35.  ŠTURMA, J.: Anestézie k laparoskopickým výkonŕm. In: Frič, P.; Ryska, M.: Digestivní endoskopie a laparoskopická chirurgie. Praha, Grada Publishing
   1996, S. 235-238. [kapitola].
36.  BAKALÁŘ, B.: Polytrauma. In: Pachl, J.: Anesteziologie a resuscitační péče. 4. díl. Praha, Nadace AIM 1997, S. 149-159. [kapitola].
37.  BAKALÁŘ, B.: Poranění hrudníku. In: Pachl, J.: Anesteziologie a resuscitační péče. 4. díl. Praha, Nadace AIM 1997, S. 160-168. [kapitola].
38.  BAKALÁŘ, B.; PACHL, J.; ŠIDÁK, M.; VYHNÁNEK, F.; ŠPRINDRICH, J.; HLADÍK, J.: Letální případ polytraumatu s obstrukčním šokem, zpŧsobený
   nahromaděním tukových hmot v pravé síni a komoře srdeční. Anesteziologie a neodkladná péče, 1997, roč. 8, (6), s. 262-265. [překlad].
39.  JANDOVÁ, J.; KÖNIGOVÁ, R.; KAPOUNKOVÁ, Z.; BROŢ, L.: Combined Technique of Anesthesia in Early and Late Neck Reconstruction. Acta
   Chirurgiae Plasticae, 1997, roč. 39, (2), s. 56-59. [pŧvodní].
40.  MÁLEK, J.: Pacient s renální insuficiencí a anestezie. In: Pachl, J.: Anesteziologie a resuscitační péče. 4. díl. Praha, Nadace AIM 1997, S. 97-100.
   [kapitola].
41.  MÁLEK, J.; BENEŠOVÁ, S.; DOBEŠOVÁ, J.; HESS, L.; STAREC, M.; ŠTURMA, J.; VOKÁLEK, P.: Premedikace Clonidinem u laparoskopických
   cholecystektomií. (Clonidine premedications by laparoscopic cholecystectomies). Anesteziologie a neodkladná péče, 1997, roč. 8, (3), s. 90-93. Číslo
   grantu: IGA 4142, [pŧvodní].
42.  MÁLEK, J.; HESS, L.; STAREC, M.; VOKÁLEK, P.: Clonidin při analgosedacích v plastické chirurgii. (Clonidine by analgosedation in plastic surgery).
   Anesteziologie a neodkladná péče, 1997, roč. 8, (4), s. 134-136. Číslo grantu: IGA 4142, [pŧvodní].
43.  MÍZNER, P.: Vliv anestezie na endokrinní a metabolickou stresovou odpověď při chirurgickém výkonu. In: Pachl, J.: Anesteziologie a resuscitační péče.
   4. díl. Praha, Nadace AIM 1997, S. 21-29. [kapitola].
44.  PACHL, J.: Anesteziologie a resuscitační péče 4. díl. Praha, Nadace AIM 1997, 381 s. [učebnice VŠ].
45.  SAMEC, Z.; LANGMAIER, J.; TROJÁNEK, A.; SAMCOVÁ, E.; MÁLEK, J.: Transfer of Protonated Anesthetics across the Water/o-Nitrophenyl Octyl
   Ether Interface: Effect of the Ion Structure on the Transfer and Pharmacological Activity. Analytical Sciences, 1997, roč. 14, (12), s. 35-41. [pŧvodní s
   IF]. IF: 0,892/97
46.  STAREC, M.; NEJEDLÝ, A.; MÁLEK, J.; ROSINA, J.; GOJIŠOVÁ, E.; KRŠIAK, M.: Exposure to Stress Alters the Effects of Dynorphins in the Hot Plate
   Test. Physiological Research, 1997, roč. 46, (6), s. 451-457. Číslo grantu: IGA 3619, [pŧvodní s IF]. IF: 0,807/97
47.  ŠTURMA, J.: Kritické popáleninové trauma. In: Pachl, J.: Anesteziologie a resuscitační péče. 4. díl. Praha, Nadace AIM 1997, S. 133-143. [kapitola].
48.  MÁLEK, J.: Alergické reakce během anestezie. (Allergic reaction during anesthesia).In: Anesteziologie a resuscitační péče. 5. Praha, AIM 1998, S. 170-
   181. [autor kapitoly, učebnice VŠ].
49.  MÁLEK, J.: Historická reminiscence Maxence van der Meersch: Corps et ames. (Historic reminiscence maxence van der Meersch: Corps et ames).
   Anesteziologie a neodkladná péče, 1998, roč. 9, (4), s. 138. [ostatní].
50.  MÁLEK, J.: Terapie akutní bolesti. Maligní hypertermie. Anestezie u neuromuskulárních onemocnění. (Acute pain management. Malignant hyperthermia.
   Anesthesis in neuromuscular diseases).In: Anesteziologie a resuscitační péče. 6. Praha, AIM 1998, S. 68-102. [autor kapitoly, učebnice VŠ].
51.  MÁLEK, J.; BENEŠOVÁ, S.; HORKÁ, E.; STRAKOVÁ, E.: Vyuţití přístroje REBOX v poradně pro léčbu bolesti - jednoleté zkušenosti. (The Use of
   REBOX Device in the Pain Clinic. One-year experience). Anesteziologie a neodkladná péče, 1998, roč. 9, (4), s. 169-170. [přehledový].
52.  MÁLEK, J.; HESS, L.; KNOR, J.; STAREC, M.: Clonidin k potlačení hypertenze při laparoskopické cholecystektomii. Dva versus čtyři mikrogramy na
   kilogram. (Clonidine for Attenuation of Hypersensive Reaction during Laparoscopic Cholecystectomy. Two versus Four Micrograms/kg). Anesteziologie
   a neodkladná péče, 1998, roč. 9, (2), s. 42-44. Číslo grantu: IGA 4142, [pŧvodní].
53.  MÁLEK, J.; HESS, L.; KURZOVÁ, A.; LOPOUROVÁ, M.; STAREC, M.: Premedikace intramuskulárním clonidinem u laparoskopických cholecystektomií.
   (Intramuscular Clonidine in Premedication for Laparoscopic Cholecystectomy). Anesteziologie a neodkladná péče, 1998, roč. 9, (5), s. 179-181. Číslo
   grantu: IGA 4142, [pŧvodní].
54.  MÁLEK, J.; JANDOVÁ, J.; HESS, L.; KURZOVÁ, A.; ŠIMÁNKOVÁ, E.: Clonidine in anaesthesia of burned. Acta Anaesthetica Scandinavica
   Supplement, 1998, roč. 42, (Suppl.), s. 252-252. Číslo grantu: IGA 4142, [pŧvodní s IF]. IF: 1,036/98
55.  MÁLEK, J.; KNOR, J.; KURZOVÁ, A.; LOPOUROVÁ, M.: Premedication with clonidine for laparoscopic cholecystectomies. British Journal of
   Anaesthesia, 1998, roč. 80, (A 113), s. 33. Číslo grantu: IGA 4142, [abstrakt s IF]. IF: 2,340/98
56.  NEUWIRTH, J.; KELLEROVÁ, V.; VYHNÁNEK, F.; ŠTĚŇHOVÁ, H.; ŠTURMA, J.: Vyšetření hlavy magnetickou rezonancí u nemocných po poranění -
   Prŧkaz difuzního axonálního poranění. (Examination of the Head by Magnetic Resonance in Patients after Injuries - Evidence of Diffuse Axonal Injury).
   Česká radiologie, 1998, roč. 52, (Suppl. 1), s. 115. [abstrakt].
57.  NEUWIRTH, J.; KELLEROVÁ, V.; VYHNÁNEK, F.; ŠTĚŇHOVÁ, H.; ŠTURMA, J.: Vyšetření hlavy magnetickou rezonancí po poranění - prŧkaz
   difúzního axonálního poranění. (MR of the head after head injury - evidence of diffuse axonal injury). Česká radiologie, 1998, roč. 52, (Suppl.), s. 115.
   Číslo grantu: IGA 3615, [pŧvodní].
58.  NEUWIRTH, J.; KELLEROVÁ, V.; VYHNÁNEK, F.; ŠTĚŇHOVÁ, H.; ŠTURMA, J.: Prŧkaz difuzního axonálního poranění magnetickou rezonancí a
   srovnání rozsahu změn při poranění mozku na CT a MR obrazech. (Evidence of Diffuse Axonal Injury by Magnetic Resonance and Comparsion of the
   Extent of Changes in Brain Injuries on CT and MR Pictues). Česká radiologie, 1998, roč. 52, (3), s. 131-136. Číslo grantu: IGA 3615, [pŧvodní].
59.  PACHL, J.: Anesteziologie a resuscitační péče 1. Díl 2. (Anaesthesiology and Critical Care 1. Vol. 2). Praha, Medinter 1998, 326 s. [učebnice VŠ].
60.  PACHL, J.: Anesteziologie a resuscitační péče 5. Díl 1. (Anaesthesiology and Critical Care 5. Vol. 1). Praha, Medinter 1998, 181 s. [učebnice VŠ].
61.  PACHL, J.: Anesteziologie a resuscitační péče 6. Díl 1. (Anaesthesiology and Critical Care 6. Vol. 1). Praha, Medinter 1998, 131 s. [učebnice VŠ].
62.  PACHL, J.: Glutamin. (Glutamine).In: Anesteziologie a resuscitační péče 1. Díl 2. Praha, Medinter 1998, S. 266-271. [autor kapitoly, učebnice VŠ].
63.  PACHL, J.: Lékové interakce . (Drug interactions ).In: Anesteziologie a resuscitační péče 5. Díl 1. Praha, Medinter 1998, S. 166-169. [autor kapitoly,
   učebnice VŠ].
64.  PACHL, J.: Návykové látky v anesteziologii a resuscitační péči. (Problem of drug addiction in anaesthesiology and critical care).In: Anesteziologie a
   resuscitační péče 6. Díl 1. Praha, Medinter 1998, S. 119-128. [autor kapitoly, učebnice VŠ].
65.  PACHL, J.: Neopiátová analgetika. (Non-opiate analgetics).In: Anesteziologie a resuscitační péče 1. Díl 2. Praha, Medinter 1998, S. 254 257. [autor
   kapitoly, učebnice VŠ].
66.  PACHL, J.: Některé aspekty umělé plicní ventilace u dětí. (Some aspects of respiratory care in children ).In: Anesteziologie a resuscitační péče 5. Díl 1.
   Praha, Medinter 1998, S. 22-30. [autor kapitoly, učebnice VŠ].
67.  PACHL, J.: Oxid dusnatý. (Nitric oxid ).In: Anesteziologie a resuscitační péče 1. Díl 2. Praha, Medinter 1998, S. 258 265. [autor kapitoly, učebnice VŠ].
68.  SAMEC, Z.; LANGMAIER, J.; TROJÁNEK, A.; SAMCOVÁ, E.; MÁLEK, J.: Transfer of Protonated Anesthetics across the Water/o-Nitrophenyl Octyl
   Ether Interface: Effect of the Ion Structure on the Transfer Kinetics and Pharmacological Activity . Analytical Sciences, 1998, roč. 14, (1), s. 35-41.
   Číslo grantu: IGA 4398, [pŧvodní s IF]. IF: 0,880/98
69.  ANDĚL, M.; ARENBERGER, P.; BARÁKOVÁ, D.; HAHN, A.; HÖSCHL, C.; LEBL, J.; MEDOVÁ, E.; PACHL, J.; SVOBODA, B.; ŠIMEK, J.;
   ŠPRINDRICH, J.; VYHNÁNEK, F.: Training of doctors. Assessment by the group of 3rd Faculty of Medicine, Charles University. TEMPUS EUROSKILLS
   Project S_JEP 11460-96, 1999, [přehledový].
70.  BAKALÁŘ, B.; PACHL, J.; OTÁHAL, M.: Léčebné účinky oxidu dusnatého u status asthmaticus. (The use of Nitric oxide in status asthmaticus) .In:
   Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě. Praha, Galén 1999, S.140. [autor statě, sborník].
71.  BAKALÁŘ, B.; PACHL, J.; ŠÍDÁK, M.: Profil nemocných na urgentním příjmu KAR FNKV Praha. (Indication for admisshion in Emergency department -
   patients profil).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě. Praha, Galén 1999, S.188-189. [autor statě, sborník] .
72.  BAKALÁŘ, B.; ŠÍDÁK, M.; PACHL, J. et al.: Výsledky auditu traumat na urgentním příjmu fakultní nemocnice. (Trauma audit in emergency department of
   university hospital).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha, Galén 1999, S. 128.Konference:
   VI.Kongres ČSARIM Brno 22.-25. září 1999. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor kapitoly, monografie].
73.  BENEŠOVÁ, S.; HORKÁ, E.; MÁLEK, J.; STRAKOVÁ, E.: Bolest u geraitrických pacientŧ v ambulanci léčby bolesti. (Pain in geraitric patients in pain
   clinic).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha, Galén 1999, S.250-51.Konference: VI.Kongres
   ČSARIM Brno 22.-25. září 1999. [autor kapitoly, monografie].
74.  DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; VECKA, M.; ŢÁK, A.; STRAKA, Z.; FANTA, J.; PACHL, J.; BÍLKOVÁ, D.: Obsah trans
   izomerŧ mastných kyselin v podkoţní tukové tkáni u pacientŧ s aterosklerózou koronárních arterií. (Content of trans fatty acids in subcutaneous fat of
   patients with coronary atherosclerosis).In: Metabolické dny - sborník prací vědeckého kongresu s mezinárodní účastí. Praha, IV. interní klinika 1.LF UK
   1999, S. 13-14.Konference: Atherosklerosa diagnostika, léčba prevence 30. 6. 3. 7. 1999 Česká Třebová. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu:
   IZ3616, [autor statě, sborník].
75.  DOLEŢAL, T.; MÁLEK, J.: Antimigrenika námelového typu. (Ergot alkaloids in the treatment of migraine ). Diagnóza, 1999, roč. 2, (31), s. 10. Číslo VZ:
   MSM 111200005, [přehledový].
76.  DŦBRAVA, R.; STANČÍKOVÁ, D.; PACHL, J.: Somatické postiţení klientŧ protialkoholní záchytné stanice/PZS/ v Praze - defekty v poskytování léčebně
   preventivní péče. (Somatic reasion in group of patients admited for alkohol abuse in Prague Detox department).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v
   anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha, Galén 1999, S.190-191. [autor statě, sborník].
77.  HORKÁ, E.; BENEŠOVÁ, S.; KRAUTOVÁ, H.; MÁLEK, J.; MARTINŦ, H.; WÁGNEROVÁ, J.: Stav a moţnosti terapie bolesti v léčebně dlouhodobě
   nemocných. (State and possibilities of pain therapy in long-term hospitalized patients).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní
   medicíně a léčbě bolesti. Praha, Galén 1999, S.248-50.Konference: VI.Kongres ČSARIM Brno 22.-25. září 1999. [autor kapitoly, monografie].
78.  KURZOVÁ, A.; JANDOVÁ, J.; MÁLEK, J.; ŠIMÁNKOVÁ, E.: Clonidin v premedikaci popálených. Srovnání 150 g i.v., 150 g i.m. a 300 g i.m. (Clonidine in
   premedication of burned. Comparison of 150 g i.v., 150 g i.m., 300 g i.m).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě
   bolesti. Praha, Galén 1999, S. 59-60.Konference: VI.Kongres ČSARIM Brno 22.-25. září 1999. Číslo grantu: IZ4142, [autor kapitoly, monografie].
79.  KURZOVÁ, A.; MÁLEK JIŘÍ: Subarachnoidální fentanyl versus sufentanil v pooperační analgezii ortopedických pacientŧ. (Intrathecal fentanyl versus
   sufentanil in postoperative analgesia of orthopaedic patients).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti.
   Praha, Galén 1999, S.81-2.Konference: VI.Kongres ČSARIM Brno 22.-25. září 1999. [autor kapitoly, monografie].
80.  MÁLEK, J.: Profesionální rizika oboru. (Occupational risks in anaesthesia). Referátové výběry z anestezie a resuscitace, 1999, roč. 46, (4-5), s.211-
   19. [přehledový].
81.  MÁLEK, J.: Závaţné neurologické komplikace centrálních blokád. (Serious neurological complications of central spinal blockade). Referátové výběry z
   anestezie a resuscitace, 1999, roč. 46, (4-5), s.220-26. [přehledový].
82.  MÁLEK, J.; BENEŠOVÁ, S.; HORKÁ, E.; KRAUTOVÁ, H.; MARTINŦ, H.; WÁGNEROVÁ, J.: Terapie bolesti v léčebně dlouhodobě nemocných: Potřeba,
   moţnosti, limity. (Pain Therapy in Long-Term Hospitalized Patients: Needs, Possibilities, Limits). Bolest, 1999, roč. 2, (4), s. 187-191. [pŧvodní].
 83.  MÁLEK, J.; HESS, L.; JANDOVÁ, J.; KURZOVÁ, A.; ŠIMÁNKOVÁ, E.: Klonidin v premedikaci u popálených pacientŧ. (Clonidine in Premedication in
    Burn Patients). Anesteziologie a neodkladná péče, 1999, roč. 10, (5), s. 111-116. Číslo grantu: IZ4142, [pŧvodní].
 84.  MÁLEK, J.; HESS, L.; KNOR, J.; KURZOVÁ ALICE: Perorální klonidin v premedikaci před laparoskopickou cholecystektomií. (Oral clonidine in
    premedication for laparoscopic cholecystectomy - a comparison of different protocols). Anesteziologie a neodkladná péče, 1999, roč. 10, (3), s. 186-
    189. Číslo grantu: IZ4142, [pŧvodní].
 85.  MÁLEK, J.; KNOR, J.; KURZOVÁ, A.; LOPOUROVÁ, M.: Neţádoucí hemodynamické změny během laparoskopických cholecystektomií a moţnost jejich
    potlačení clonidinem v premedikaci. Srovnání intravenózní a intramusulární premedikace. (Undesirable Haemodynamic Changes during Laparoscopic
    Cholecystectomies and their Possible Suppression by Clonidine Premedication. Comparsion of Intranervous and Intramuscular Premedication).
    Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (6), s. 286-291. Číslo grantu: IZ4142, [pŧvodní].
 86.  MÁLEK, J.; KURZOVÁ, A.; LOPOUROVÁ, M.: Subarachnoidální Fentanyl přidaný k bupivakainu prodluţuje pooperační analgezii. (Intrathecal Fentanyl
    Added to Bupivacaine Prolongs Postoperative Analgesia). Bolest, 1999, roč. 2, (1), s. 16-18. [pŧvodní].
 87.  MÁLEK, J.; KURZOVÁ, A.; ŠTEFAN, M.; VOKOUNOVÁ, H.: Premedikace moxonidinem (Cynt) k potlačení hemodynamických změn během operace.
    (Moxonidine (CYNT) in premedication to suppress haemodynamic changes during surgery).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní
    medicíně a léčbě bolesti. Praha, Galén 1999, S.61-2.Konference: VI.Kongres ČSARIM Brno 22.-25. září 1999. [autor kapitoly, monografie].
 88.  MÁLEK, J.; STAREC, M.: Porodnická analgezie. (Obstetrics analgesia). Sanquis, 1999, roč. 1, (1), s. 43-47. [přehledový].
 89.  MÁLEK, J.; STAREC, M.: Silně účinná opioidní analgetika. (Strong opioid analgesics). Diagnóza, 1999, roč. 2, (28), s. 10-11. [přehledový].
 90.  ŘÁDKOVÁ, M.; EMINGEROVÁ, K.; MÁLEK, J.: Remifentanil při operaci strabismu dětí. (Remifentenil in paediatric strabism surgery).In: Ševčík, P.;
    Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha, Galén 1999, S.102-3.Konference: VI.Kongres ČSARIM Brno 22.-25. září
    1999. [autor kapitoly, monografie].
 91.  OTÁHAL, M.; BAKALÁŘ, B.; PACHL, J.: Remifentanil a jeho vyuţití v neodkladné péči. (Remifentanil and its use in critical care).In: Ševčík, P.; Čundrle,
    I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě. Praha, Galén 1999, S.50. [autor statě, sborník].
 92.  PACHL, J.: Glutamin - jeden ze specifických nutričních prvkŧ s imunomodulačním pŧsobením. Vyuţití u zátěţových stavŧ. (Glutamin - specific nutritional
    substrate with imunomudolatory effect).In: Nutriční podpora u chirurgicky nemocných. Praha, Fresenius Kabi 1999, S.266-273. [autor statě, sborník].
 93.  PACHL, J.: Imunonutrice. Aminokyseliny ve výţivě a imunita. (Imunonutricion. Aminoacids in nutricion and imunity).In: Metabolické dny - sborník prací
    vědeckého kongresu s mezinárodní účastí. Plzeň, MAIL 1999, S.14-15. [autor statě, sborník].
 94.  PACHL, J.: Metabolizmus a výţiva. (Metabolism and nutrition).In: Komplexní léčba popálenin. Praha, Grada Publ. 1999, S. 256-284.Číslo VZ: MSM
    111200003. [autor kapitoly, monografie].
 95.  PACHL, J.: Přes prudký pokles výskytu Procházkova-Reyeova syndromu nelze jeho nebezpečí ani dnes podceňovat. (Despite the decrease of Reye
    syndrome incidence the danger of its desease is still real cannot be underestimated). Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1999, roč. 48, (36), s.7.
    [přehledový].
 96.  PACHL, J.; BAKALÁŘ, B.: Vliv hypokapnie na cerebrální oxygenaci u kriticky nemocných s edémem mozku. (Hypocapnia and brain oxygenation in
    critical ill patient with brain swelling).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha, Galén 1999, S. 161-
    162.Konference: VI.Kongres ČSARIM Brno 22.-25. září 1999. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor statě, sborník].
 97.  PACHL, J.; ŠTURMA, J.; FANTA, J.; SLAVKOVSKÝ, L.; PLÁŠIL, P. et al.: Volum-reduktivní plicní operace (LVRS) - oborové aspekty. (The Lung Volume
    Reduction Surgery (LVRS) - anesthesiological aspects).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha,
    Galén 1999, S. 28-29.Konference: VI.Kongres ČSARIM Brno 22.-25. září 1999. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor kapitoly, monografie].
 98.  PACHL, J.; ZÁBRODSKÝ, V.; BAKALÁŘ, B.: Oscilační ventilace (HFO) u dospělých - první zkušenosti. (High frequency oscilatory ventilation (HFO) in
    adults first experiences).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě. Praha, Galén 1999, S. 136-137. [autor statě,
    sborník].
 99.  PLESKOT, R.; PACHL, J.: Návykové látky v anestezii a intenzivní péči. (Drug addiction - concequences in anaesthesiology and critical care).In: Novinky
    v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha, Galén 1999, S.297-298. [autor statě, sborník].
100.  PLESKOT, R.; PACHL, J.; BAKALÁŘ, B.: Vdechovaný oxid dusnatý sniţuje plicní zkrat v reperfuzní fázi léčby akutní plicní embolie. (Inhalated Nitric
    oxide decreases the shunt in reperfusion phase of therapy pulmonary embolism).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně
    a léčbě. Praha, Galén 1999, S.141. [autor statě, sborník].
101.  ŠIMÁNKOVÁ, E.; JANDOVÁ, J.; KURZOVÁ, A.; MÁLEK, J.: Sevofluran v anestezii popálených dětí. (Sevoflurane in Anaesthesia of Burned Children).
    Anesteziologie a neodkladná péče, 1999, roč. 10, (2), s. 54-56. [pŧvodní].
102.  ŠIMÁNKOVÁ, E.; JANDOVÁ, J.; KURZOVÁ, A.; MÁLEK, J.: Vliv intramuskulárního clonidinu v premedikaci na prŧběh anestezie ketaminem. (Influence
    of intramuscular clonidine in premedication on ketamine anaesthesia).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě
    bolesti. Praha, Galén 1999, S. 57-58.Konference: VI.Kongres ČSARIM Brno 22.-25. září 1999. Číslo grantu: IZ4142, [autor kapitoly, monografie].
103.  STAREC, M.; MÁLEK, J.: Středně silně a slabě účinná opioidní analgetika. (Moderate and low effective opioid analgesics). Diagnóza, 1999, roč. 2, (40),
    s. 10. [přehledový].
104.  ŠTEFAN, J.; ŠTURMA, J.: Pochybení v medicíně. (Mistakes in medicine). Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (1), s. 54-56. Číslo VZ: MSM
    111200003, [pŧvodní].
105.  ŠTEFAN, J.; ŠTURMA, J.; HLADÍK, J.: Diagnostická pochybení u kraniocerebrálních poranění ve znalecké posudkové činnosti. (Mistakes in cranio-
    cerebral trauma in expertise). Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (4), s. 56-58. Číslo VZ: MSM 111200003, [pŧvodní].
106.  ŠTURMA, J.: Anestézie rozsáhle popálených. (Anaesthesia in extensive burns).In: Königová, R.: Komplexní léčba popálenin. Praha, Grada Publ. 1999,
    S. 217-223.Číslo VZ: MSM 111200003. [autor kapitoly, monografie].
107.  ŠTURMA, J.: Inhalační trauma. (Inhalation injury).In: Königová, R.: Komplexní léčba popálenin. Praha, Grada Publ. 1999, S. 225-230.Číslo VZ: MSM
    111200003. [autor kapitoly, monografie].
108.  BAKALÁŘ, B.; ANDĚL, M.; PACHL, J.: Vliv glutaminu na poúrazovou inzulinovou rezistenci. (Influence of glutamine on insulin resistance in trauma
    patients).In: Sborník vědecké konference 3. LFUK část VZ -1. Praha, 3.LF 2000, s.5-6.Konference: Vědecká konference 3. LFUK část VZ -1, 23.
    listopadu 2000. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: NB6112, [autor abstrakta, sborník].
109.  BAKALÁŘ, B.; PACHL, J.; DUŠEK, F.: Podávání alanylglutaminu zlepšuje buněčnou imunitu a zkracuje délku střevní dysfunkce u nemocných s
    polytraumatem. (The use of alanylglutamine inproves cell mediated immunity and decreases the period of gut dysfunction in major trauma patients).In:
    Černý, V.; Cvachovec, K.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha, Galén 2000, s.262.Konference: VII. kongres ČSARIM,
    21.-23. 9. 2000 Hradec Králové. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: NB6112, [autor abstrakta, sborník].
110.  BAKALÁŘ, B.; PACHL, J.; ŠTEFAN, M.: Podávání ademethioninu sniţuje dobu trvání intrahepatální cholestázy u kriticky nemocných. (Ademethionine
    decrease the period of intrahepatic cholestasis in critical illness).In: Černý, V.; Cvachovec, K.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě
    bolesti. Praha, Galén 2000, s.261.Konference: VII. kongres ČSARIM, 21.-23. 9. 2000 Hradec Králové. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu:
    NB6112, [autor abstrakta, sborník].
111.  BAKALÁŘ, B.; ZADÁK, Z.; PACHL, J.: Influence of Severe Trauma on Cholesterol Synthesis. Intensive Care Medicine, 2000, roč. 26, (Suppl. 3), s.563.
    Číslo VZ: MSM 111200003, Číslo grantu: NB6112, [abstrakt s IF]. IF:2,098/00
112.  BAKALÁŘ, B.; ZADÁK, Z.; PACHL, J.: Je hypocholesterolémie u polytraumatizovaných zpŧsobena sníţenou syntézou cholesterolu? (Is
    Hypocholesterolemia in Major trauma Patients Caused by Decreased Synthesis of Cholesterol?).In: Sborník vědecké konference 3. LFUK . Praha, 3.LF
    2000, s.5.Konference: Vědecká konference 3. LFUK část VZ -1, 23. listopadu 2000. Číslo grantu: NB6112, [autor abstrakta, sborník].
113.  EMINGEROVÁ, K.; KURZOVÁ, A.; MÁLEK, J.: Anestezie pro malé gynekologické výkony-srovnání metohexitalu, propofolu a thiopentalu. (Anaesthesia
    for minor gynaecological procedures: Comparison of methohexitone, propofol and thiopentone).In: Černý, V.; Cvachovec, K.: Novinky v anesteziologii,
    intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha, Galén 2000, S.267.Konference: VII. kongres ČSARIM, 21.-23. 9. 2000 Hradec Králové. [autor abstrakta,
    sborník].
114.  JANDOVÁ, J.; MÁLEK, J.: Popáleninové trauma v přednemocniční péči. (Burn trauma in pre-hospital care). Urgentní medicína, 2000, roč. 3, (1), s.26-
    29. [pŧvodní].
115.  KURZOVÁ, A.; EMINGEROVÁ, K.; MÁLEK, J.: Srovnání anestezie sevofluranem, propofolem a thiopentalem pro malé gynekologické výkony.
    (Comparison of anaesthesia with sevoflurane, propofol and thiopenton for minor gynaecological procedures). Anesteziologie a neodkladná péče, 2000,
    roč. 11, (5), s.102-105. Číslo grantu: ND6116, [pŧvodní].
116.  KURZOVÁ, A.; EMINGEROVÁ, K.; MÁLEK, J.: Srovnání anestezie sevofluranem, propofolem a thiopentalem. (Comparison of anaesthesia with
    sevoflurane, propofol and thiopentone).In: Černý, V.; Cvachovec, K.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha, Galén 2000,
    S.279.Konference: VII. kongres ČSARIM, 21.-23. 9. 2000 Hradec Králové. [autor abstrakta, sborník].
117.  MÁLEK, J.: Čím je charakterizována akutní bolest? (What is acute pain?). Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 2000, roč. 49, (37), s.13. [přehledový].
118.  MÁLEK, J.: Léčba bolesti v dětském věku. (Pain treatment in paediatrics). Sestra-Témat. sešit č. 55, 2000, roč. 10, (9), s.8-9. [přehledový].
119.  MÁLEK, J.: Pediatrické trauma v přednemocniční péči. (Paediatric trauma in pre-hospital care). Urgentní medicína, 2000, roč. 3, (3), s.19-23. [pŧvodní].
120.  MÁLEK, J.: Pokroky při terapii bolesti při zhoubném nádorovém onemocnění. (Advances in oncology pain treatment). Sestra-Témat. sešit č. 54, 2000,
    roč. 10, (8), s.1-2. [přehledový].
121.  MÁLEK, J.: Terapeutické postupy u akutní bolesti. (Acute pain therapy). Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 2000, roč. 49, (20), s.2-4. [přehledový].
122.  MÁLEK, J.: Terapie bolesti při zhoubném nádorovém bujení. (Pain treatment in oncology). Sestra, Témat. sešit č. 45, 2000, roč. 10, (4), s.8-9.
    [přehledový].
123.  MÁLEK, J.: Terapie pooperační bolesti. (Postoperative analgesia). Sestra, Témat. sešit č.45, 2000, roč. 10, (4), s.5-7. [přehledový].
124.  MÁLEK, J.; BENEŠOVÁ, S.; HORKÁ, E.: Nízká dávka ketaminu výrazně zlepšuje analgetický efekt epidurálního morfinu. (Low-Dose Ketamine Markedly
    Improves Analgesia of Epidural Morphine). Bolest, 2000, roč. 3, (3), s.163-165. [pŧvodní].
125.  MÁLEK, J.; POČTA, J.; STAREC, M.: Nalbufin (NUBAIN®) k pooperační analgezii. (Nalbuphine in Postoperative Analgesia). Anesteziologie a
    neodkladná péče, 2000, roč. 11, (3), s.109-112. [pŧvodní].
126.  MÁLEK, J.; ŠIMEK, J.: Základy komunikace anesteziologa s pacientem a příbuznými. (The principals of communication between an anaesthetist and
    patient with relatives). Anesteziologie a neodkladná péče, 2000, roč. 11, (6), s.279-282. [pŧvodní].
127.  MÁLEK, J.; STAREC. MIROSLAV: Silně pŧsobící opioidy. (Strong opioids). Sanquis, 2000, roč. 2, (6), s.42-46. [přehledový].
128.  PACHL, J.: Anesteziologie a neodkladná péče. 6.díl. (Anestesiology and critical care. Vol. 6). Praha, Medinter 2000, 190 s. [autor učebnice VŠ, učebnice
    VŠ].
129.  PACHL, J.: Glutamin jeden ze specifických nutričních prvkŧ simunomodulačním pŧsobením. Vyuţití zátěţových stavŧ. (Glutamine one of the specific
    nutritive substrates with immunomodulatory influence. The role in stress situation).In: Sborník přednášek z 8. Postgraduálního kurzu na téma Nutriční
    podpora u chirurgicky nemocných. Praha, 2000, s.266-273. [autor statě, sborník].
130.  PACHL, J.: Klinika anesteziologie a resuscitace. (Department of Anaesthesiology and Critical Care). Zdravotnické noviny, Lékařské Listy, 2000, roč.
    49, (20), s.1-2. [ostatní].
131.  PACHL, J.: Šok. (Shock).In: Herold, G.: Vnitřní lékařství. Praha, P.Dlouhý 2000, s.232-236. [recenzent kapitoly překladu, učebnice VŠ].
132.  PACHL, J.; BAKALÁŘ, B.; HANINEC, P.: Mechanismy mozkového poškození a moţnosti neuroprotekce. (Mechanisms of brain injury and possibilities of
    neuroprotection).In: Zazula, R.: Intenzivní perioperační péče. Praha, Galén 2000, S.122-126. [autor statě, sborník].
133.  PACHL, J.; HANINEC, P.; BAKALÁŘ, B.; MIZNER, P.; HOUŠŤAVA, L.; ŠIDÁK, M.: První zkušenosti s měřením intraparenchymatozní tenze kyslíku
    (pO2ti) a pHti v perifokální zóně mozkových lézí. (The first experience with intraparennchymal pO2ti a pHti measurements in the perifocal zone of brain
    lesions).In: Zazula, R.: Intenzivní perioperační péče. Praha, Galén 2000, S.179-180. [autor statě, sborník].
134.  PACHL, J.; HANINEC, P.; HOUŠŤAVA, L.; MIZNER, P.; BAKALÁŘ, B.: The Perifocal Zone of Different Brain Lesion Displays Similar Alteration of pHti
    (b) and PCO2ti (b) Values. In: Pickard, J.D.: Eleventh International Symposium on Intracranial Pressure and Brain Monitoring. Cambridge, ESA 2000,
    s.276.Konference: 3rd International Conference on Neurochemical Monitoring, 27. 7. 2000 Cambridge U. K. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu:
    GA305/00/0651, [autor abstrakta, sborník].
135.  PACHL, J.; ROUBÍK, K.; ZÁBRODSKÝ, V.; KREJZL, J.; BAKALÁŘ, B.: Volume Controlled High-frequency Oscillatory Ventilation and Haemodynamic
    Changes in Adults. European Journal of Anaesthesiology, 2000, roč. 17, (12), s.763. Konference: EAA Meeting Abstracts, September 2000 Paris.
    Číslo VZ: MSM 111200003, Číslo grantu: GA305/00/0651, [abstrakt s IF]. IF:0,863/00
136.  ROUBÍK, K.; PACHL, J.; ZÁBRODSKÝ, V.; KREJZL, J.: Necesity of Delivered Tidal Volume Monitoring and Lung Mechanics Evaluation for Efficient and
    Safe Use of HFO. In: Abstract Book. Brusel, ESA 2000, s.A23.Konference: Fourth European conference on High Frequency Ventilation, 19. 21. 10. 2000
    Ovifat Belgium. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: GA305/00/0651, [autor abstrakta, sborník].
137.  ROUBÍK, K.; ZÁBRODSKÝ, V.; PACHL, J.: Parametry ventilace ovlivňující udrţování normokapnie při vysokofrekvenční oscilační ventilaci . (Ventilatory
    Parametres Leeding to Normocapnia during High Frequency Oscilation).In: Černý, V.; Cvachovec, K.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a
    léčbě bolesti 2000. Praha, Galén 2000, s.273.Konference: VII. kongres ČSARIM, 21.-23. 9. 2000 Hradec Králové. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo
    grantu: GA305/00/0651, [autor abstrakta, sborník].
138.  ROUBÍK, K.; ZÁBRODSKÝ, V.; PACHL, J.; KREJZL, J.: Technické zabezpečení programování a kontroly reţimu vysokofrekvenční oscilační ventilace.
    (Technical Conditions of Programming and Regimen High Frequency Oscilation Control).In: Černý, V.; Cvachovec, K.: Novinky v anesteziologii,
    intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2000. Praha, Galén 2000, s.283.Konference: VII. kongres ČSARIM, 21.-23. 9. 2000 Hradec Králové. Číslo VZ: MSM
    111200003. Číslo grantu: GA305/00/0651, [autor abstrakta, sborník].
139.  SAMEC, Z.; TROJÁNEK, A.; LANGMAIER, J.; SAMCOVÁ, E.; MÁLEK, J.: Voltammetry of Protonated Anesthetics at a Liquid Membrane : Evaluation of
    the Drug Propagation. Electroanalysis, 2000, roč. 12, (12), s.901-904. Číslo grantu: IZ4398, [pŧvodní s IF]. IF:1,972/00
140. ŠEVČÍK, P.; MÁLEK, J.; VRBA, I.: Akutní bolest. (Acute pain). Bolest, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.38-44. [přehledový].
141. ŠIMÁNKOVÁ, E.; BROŢ, L.; JANDOVÁ, J.; KURZOVÁ, A.; MÁLEK, J.: Sevofluran v anestezii popálených pacientŧ. (Sevoflurane in anaesthesia of
   burned).In: Černý, V.; Cvachovec, K.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha, Galén 2000, S.282.Konference: VII. kongres
   ČSARIM, 21.-23. 9. 2000 Hradec Králové. Číslo grantu: ND6116, [autor abstrakta, sborník].
142. ZÁBRODSKÝ, V.; PACHL, J.; ROUBÍK, K.; BAKALÁŘ, B.; SLAVKOVSKÝ, L.: Kyslíkový zisk u dospělých pacientŧ s ARDS při objemově kontrolované
   vysokofrekvenční oscilační ventilaci. (Oxigenation Improvement in Patients with ARDS during Volume Controlled High Frequency Ventilation).In: Černý,
   V.; Cvachovec, K.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2000. Praha, Galén 2000, s.269-269.Konference: VII. kongres ČSARIM,
   21.-23. 9. 2000 Hradec Králové. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: GA305/00/0651, [autor abstrakta, sborník].
143. ZÁBRODSKÝ, V.; ROUBÍK, K.; PACHL, J.; KREJZL, J.: Volume Controlled High-frequency Oscillatory Ventilation in Neonates. Intensive Care
   Medicine, 2000, roč. 26, (Suppl. 3), s.380. Číslo VZ: MSM 111200003, Číslo grantu: GA305/00/0651, [abstrakt s IF]. IF:2,098/00
144. ZADÁK, Z.; HYŠPLER, R.; CRHOVÁ, Š.; BAKALÁŘ, B.: Mohou být cholesterol a intermediální metabolity jeho syntézy podmíněně esenciální sloţky
   výţivy při parenterální výţivě a v kritickém stavu. (The role of cholesterol and its intermediary metabolites conditional and/or esencial substrates of
   nutrition in critical illness).In: Zadák, Z.; Sobotka, L.; Rušavý, Z.: Kritická výţiva a metabolická péče u těţce nemocných. Hradec Králové, Nucleus 2000,
   S.23-24. [autor statě, monografie].

12250 – KCHO, Klinika plastické chirurgie (74)
 1. AMBROŢOVÁ, J.; MĚŠŤÁK, J.; SMUTKOVÁ, J.: Reconstruction of the Lowe Eyelid after Excision of Major Tumours . Acta Chirurgiae Plasticae, 1993,
   roč. 35, (3-4), s. 131-145. [pŧvodní].
 2. KAPOUNKOVÁ, Z.; TVRDEK, M.; VÁCHAL, J.: Reconstruction of a Devastating Electric Injury: Case Report. Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35,
   (3-4), s. 118-124. [pŧvodní].
 3. KLETENSKÝ, J.; TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; PROS, Z.; LEBEDA, V.: Sequelse of an Injury from the Second World War Treated by Free Flap Transfer.
   Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (3-4), s. 111-117. [přehledový].
 4. MĚŠŤÁK, J.; AMBROŢOVÁ, J.; TOMÁŠEK, D.; KRÝSLOVÁ, I.: Our Experience with the Technique of Areolar Rotation in Reduction Mammaplasty. Acta
   Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (1-2), s. 91-95. [pŧvodní].
 5. MĚŠŤÁK, J.; FÁRA, M.: Tepelná poranění. In: Vojtíšek, J. et al.: Chirurgie II. Praha, Informatorium 1993, S. 62-67. [autor kapitoly, učební texty].
 6. MĚŠŤÁK, J.; HRIVNÁKOVÁ, J.; ČAKRTOVÁ, M.; NEJEDLÝ, A.; TOMÁŠEK, D.; KORYTKO, J.: Reduction Mammaplasty at the Department of Plastic
   Surgery in Prague. Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (3-4), s. 147-153. [pŧvodní].
 7. PETERKA, M.; TVRDEK, M.; MÜLLEROVÁ, Ţ.: Tooth Eruption in Patients with Cleft Lip and Palate. Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (3-4), s.
   154-158. Číslo grantu: IGA 1054, [pŧvodní].
 8. ŠKVAŘILOVÁ, B.; HORÁK, I.; POLÍVKOVÁ, H.; ŠMAHEL, Z.: Effects on Premaxillary Setback and of Prolongation of the Columella on the Configuration
   on the Facial Profile in Complete Bilateral Cleft Lip and Palate. Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (1-2), s. 57-66. [pŧvodní].
 9. ŠMAHEL, Z.; HORÁK, I.: The Efect of Two-stage Palatoplasty on Facial Development in Unilateral Cleft Lip and Palate. Acta Chirurgiae Plasticae,
   1993, roč. 35, (1-2), s. 67-72. [pŧvodní].
 10. ŠMAHEL, Z.; HORÁK, I.; VALENTA, J.; BARTÁK, K.; BILDER, J.; NEORAL, L.; LOM, P.: Effects of Soft Tissue and Osseous Bridge on Facial
   Configuration in Adults with Unilateral Cleft Lip and Palate. Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (3-4), s. 165-172. [pŧvodní].
 11. DUŠKOVÁ, M.; ČAKRTOVÁ, M.: The Problems of Corticoderm in Large Injury of Soft Tissues of Crus /a case report/. Acta Chirurgiae Plasticae, 1994,
   roč. 36, (3), s. 77-80. [pŧvodní].
 12. DUŠKOVÁ, M.; TOPINKA, H. : Lipomatosis Benigna Symmetrica - Syndrom Launois - Bensaude /Case report/. Acta Chirurgiae Plasticae, 1994, roč.
   36, (2), s. 61-63. [pŧvodní].
 13. DUŠKOVÁ, M.; TVRDEK, M.; ČAKRTOVÁ, M.; ZADOROŢNÁ, M.: Senologie - komplexní péče o nemoci prsu. (Senology-Comprehensive Treatment of
   Breast Disseases). Moderní gynekologie a porodnictví, 1994, roč. 4, (2), s. 134. [pŧvodní].
 14. KLETENSKÝ, J.; NEJEDLÝ, A.; PROS, Z.; SVOBODA, S.; TVRDEK, M.: Ten Years of Replantation Surgery at the Department of Plastic Surgery,
   Charles University hospital, Prague. Acta Chirurgiae Plasticae, 1994, roč. 36, (1), s. 15-18. [ostatní].
 15. MĚŠŤÁK, J.: Operace kosmetických vad prsŧ. (Cosmetic Operations of Breasts). Praktický lékař, 1994, roč. 74, (7-8), s. 341. [pŧvodní].
 16. MĚŠŤÁK, J.; AMBROŢOVÁ, J.; TOMÁŠEK, D.; KRÝSLOVÁ, I.: Naše zkušenosti s technikou rotace dvorce u chirurgické léčby gigantomastie. (Our
   Experience with the Technic of Rotation of the Area in the Surgery of Gigantomasty). Rozhledy v chirurgii, 1994, roč. 73, (1), s. 16-18. [pŧvodní].
 17. MĚŠŤÁK, J.; HRIVNÁKOVÁ, J.; ČAKRTOVÁ, M.; NEJEDLÝ, A.; TOMÁŠEK, D.; KORYTKO, J.: Redukční operace prsŧ na klinice plastické chirurgie v
   Praze. (Reduction Breasts Surgery in the Plastic Surgery Clinic in Prague). Rozhledy v chirurgii, 1994, roč. 73, (1), s. 19-23. [přehledový].
 18. NEJEDLÝ, A.; TVRDEK, M.; KLETENSKÝ, J.; PROS, Z.: Importance of an Early Tissue Transfer in the Treatment of Complicated Injuries of Lower
   Extremities. Acta Chirurgiae Plasticae, 1994, roč. 36, (1), s. 11-14. Číslo grantu: IGA 1651, [pŧvodní].
 19. PETERKA, M.; TVRDEK, M.; LIKOVSKÝ, Z.: Maternal Hyperthermis and Infection as One of Possible Causes of Orofacial Clefts. Acta Chirurgiae
   Plasticae, 1994, roč. 36, (4), s. 114-118. Číslo grantu: IGA 1054, [pŧvodní].
 20. TVRDEK, M.; FÁRA, M.; HORÁK, I.; HRIVNÁKOVÁ, J.; MĚŠŤÁK, J.; ŠTURMA, J.; TOPINKA, H.: Basics in General Surgery. Praha, 3.LF UK 1994, 101
   s. [učební texty].
 21. TVRDEK, M.; FÁRA, M.; HORÁK, I.; HRIVNÁKOVÁ, J.; MĚŠŤÁK, J.; ŠTURMA, J.; TOPINKA, H.: Úvod do obecné chirurgie. Praha, Univerzita Karlova
   1994, 143 s. [učební texty].
 22. TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; KLETENSKÝ, J.; PROS, Z.: Applications of Free Radial Forearm Flap in Construction of the Face and Oral Cavity. Acta
   Chirurgiae Plasticae, 1994, roč. 36, (1), s. 7-10. [pŧvodní].
 23. TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; KLETENSKÝ, J.; PROS, Z.; BROŢ, L.: Use of Free Flaps in Burn Trauma. Acta Chirurgiae Plasticae, 1994, roč. 36, (1), s.
   19-23. [pŧvodní].
 24. DUŠKOVÁ, M.; KAŇKOVÁ, H.: Subucatenous Mastectomy. Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (34), s. 116-121. [pŧvodní].
 25. DUŠKOVÁ, M.; KAŇKOVÁ, H.; TVRDEK, M.: Somatologic Answer of Breast Carcinoma to Reconstruction of Breast (Preliminary Report of Comparative
   Prospective Study). In: Proceedings Book, 32nd Brasilien Congress of Plastic Surgery, 10.-15.11.1995, Brasilia, Brasil. Brasilia, 1995, Číslo grantu: IGA
   2083, [abstrakt].
 26. HORÁK, I.; FÁRA, M.: The Relation of Isolated Cleft of the Hard Palate to Submucous Cleft Palate. Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (3), s. 76-
   77. [pŧvodní].
 27. MĚŠŤÁK, J.: Dermolipektomie břišní stěny. (Dermolipectomy of abdominal wall). Praktický lékař, 1995, roč. 75, (4), s. 174. [pŧvodní].
28.  MĚŠŤÁK, J.: Korekční operace nosu. (Corrective operation of nose). Praktický lékař, 1995, roč. 75, (3), s. 123-124. [pŧvodní].
29.  NEJEDLÝ, A.; TVRDEK, M.; KLETENSKÝ, J.; PROS, Z.: Internal Mammary Vessels as Recipient Vessels to the Free TRAM Flap. Acta Chirurgiae
   Plasticae, 1995, roč. 37, (1), s. 17-19. [pŧvodní].
30.  PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; LIKOVSKÝ, Z.; TVRDEK, M.; FÁRA, M.: Incidence of Orofacial Clefts in Bohemia (Czech Republic) in 1964 - 1992.
   Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (4), s. 122-126. [přehledový].
31.  TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; KLETENSKÝ, J.; PROS, Z.; STEHLÍK, J.: Free Cross Leg Flap as a Method of Reconstruction of Soft Tissues Defects.
   Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (1), s. 12-16. Číslo grantu: IGA 1651, [pŧvodní].
32.  KLETENSKÝ, J.; TVRDEK, M.; PROS, Z.; NEJEDLÝ, A.; SVOBODA, S.: Treatment of Defects and Instable Skin Scars on Heavily Exposed Parts of the
   Leg. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (2), s. 87-89 . [pŧvodní].
33.  KÖNIGOVÁ, R.; TVRDEK, M. : Consideration on Classic Methods and Free Flaps in Face and Neck Reconstruction. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996,
   roč. 38, (1), s. 14-20. [pŧvodní].
34.  KUDEROVÁ, J.; BORSKÝ, J.; ČERNÝ, M.; MÜLLEROVÁ, Ţ.; VOHRADNÍK, M.; HRIVNÁKOVÁ, J.: Care of Patients with Facial Clefts at the Department
   of Plastic Surgery in Prague. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (3), s. 99-103. [pŧvodní].
35.  PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; HALAŠKOVÁ, M.; TVRDEK, M.; FÁRA, M.; LIKOVSKÝ, Z.: Sex differences in the incidence of orofacial clefts and the
   question of primary prevention in families with genetic risk. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (2), s. 57-60. [pŧvodní].
36.  PROS, Z.; TVRDEK, M.; KLETENSKÝ, J.; NEJEDLÝ, A.; SVOBODA, S.: Chronic Traumatic Wounds of the Leg. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč.
   38, (3), s. 83-86. [pŧvodní].
37.  ŠMAHEL, Z.; MÜLLEROVÁ, Ţ.; HORÁK, I.: Facial Development in Unilateral Cleft Lip and Palate Prior to the Eruption of Permanent Incisors after
   Primary Bone Grafting and Periosteal Flap Surgery. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (1), s. 30-36. [pŧvodní].
38.  DUŠKOVÁ, M.; HONZÁK, R.: Problematika psychopatologie u nemocných v estetické plastické chirurgii. (Psychopathology of patients in aesthetic
   plastic surgery). Praktický lékař, 1997, roč. 77, (10), s. 497-499. [pŧvodní].
39.  DUŠKOVÁ, M.; TRLIFAJ, L. : Problematika některých komplikací anestesie u operačních výkonŧ v estetické plastické chirurgii. (Some anaesthesia
   complication of operation in aesthetic plastic surgery). Praktický lékař, 1997, roč. 77, (12), s. 578-579. [pŧvodní].
40.  DUŠKOVÁ, M.; TVRDEK, M.; VRTIŠKOVÁ, J.: Indikace a moţnosti současné estetické plastické chirurgie. (Indications and limits of contemporary
   aesthetic plastic surgery). Praktický lékař, 1997, roč. 77, (11), s. 530-533. [pŧvodní].
41.  STAREC, M.; NEJEDLÝ, A.; MÁLEK, J.; ROSINA, J.; GOJIŠOVÁ, E.; KRŠIAK, M.: Exposure to Stress Alters the Effects of Dynorphins in the Hot Plate
   Test. Physiological Research, 1997, roč. 46, (6), s. 451-457. Číslo grantu: IGA 3619, [pŧvodní s IF]. IF: 0,807/97
42.  TVRDEK, M.: Nádory obličeje. In: Vyhnánek, F.: Chirurgie 2. Praha, Informatorium 1997, S. 25-34. [kapitola].
43.  TVRDEK, M.: Rekonstrukční mikrochirurgie. In: Vyhnánek, F.: Chirurgie 1. Praha, Informatorium 1997, S. 93-96. [kapitola].
44.  TVRDEK, M.: Vrozené vady obličeje. In: Vyhnánek, F.: Chirurgie 2. Praha, Informatorium 1997, S. 16-17. [kapitola].
45.  TVRDEK, M.: Zánětlivé onemocnění obličeje. In: Vyhnánek, F.: Chirurgie 2. Praha, Informatorium 1997, S. 19-21. [kapitola].
46.  TVRDEK, M.; DUŠKOVÁ, M.; VRTIŠKOVÁ, J.: Existuje hranice mezi rekonstrukční a estetickou chirurgií? (Is there a border between reconstruction and
   aesthetic surgery ?). Praktický lékař, 1997, roč. 77, (11), s. 548-551 . [pŧvodní].
47.  TVRDEK, M.; HRIVNÁKOVÁ, J.; KUDEROVÁ, J.; ŠMAHEL, Z.; BORSKÝ, J.: Infuence of Primary Septal Cartilage Reposition on Development of the
   Niose in UCLP. Acta Chirurgiae Plasticae, 1997, roč. 39, (4), s. 113-116. [pŧvodní].
48.  VACHOUŠEK, J.; SMEJKAL, V.; GUTWIRTOVÁ, E.; LEDNICKÝ, L.; DUŠKOVÁ, M.; KAŇKOVÁ, H.: Problematika senologického centra v privátní praxi.
   (Problems of senology centre in clinical practice). Česká gynekologie, 1997, roč. 62, (2), s. 72-75. [pŧvodní].
49.  DUŠKOVÁ, M.: Systémová enzymoterapie jako adjuvantní léčba v estetické chirurgii. (Orally administered enzymotherapy as adjuvant treatment in
   aesthetic surgery). Medicína, 1998, roč. 5, (2), s. 17. [pŧvodní].
50.  NEJEDLÝ, A.: Moţnosti rekonstrukce prsu po mastectomii. (Breast reconstruction after mastectomy). Instrumentářka, 1998, roč. 5, (2), s. 1-2.
   [pŧvodní].
51.  NEJEDLÝ, A.; TVRDEK, M.; BODIANOVÁ, K.; URBAN, M.: Penile Replantation - A Case Report. Acta Chirurgiae Plasticae, 1998, roč. 40, (3), s. 65-
   67. [pŧvodní].
52.  SKÁLA, J.; STEHLÍK, J.; NEJEDLÝ, A.: Meloreostóza. (Melorheostosis). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998,
   roč. 65, (5), s. 296-298. [pŧvodní].
53.  ŠMAHEL, Z.; MÜLLEROVÁ, Ţ.; NEJEDLÝ, A.; HORÁK, I.: Changes in Craniofacial Development Due to Modification in the Treatment of Unilateral Cleft
   Lip and Palate. Cleft Palate Craniofacial Journal, 1998, roč. 35, (3), S. 240-247. [pŧvodní s IF]. IF: 0,658/98
54.  TVRDEK, M.: Plastická a rekonstrukční chirurgie. (Plastic and Reconstructive Surgery).In: Lawrence, W.W. et al.: Současná chirurgická diagnostika a
   léčba. Praha, Grada 1998, S. 1367-1407. [autor překladu kapitoly, překlad].
55.  TVRDEK, M.; DUŠKOVÁ, M.; VRTIŠKOVÁ, J.: Is There a Borderline between Reconstructive and Aesthetic Surgery? Acta Chirurgiae Plasticae, 1998,
   roč. 40, (4), s. 91-95. [pŧvodní].
56.  VOHRADNÍK, M.; HRIVNÁKOVÁ, J.: Palatofonie a palatolalie u dětí s velofaryngeální insuficiencí operovaných v rŧzném věku. (Palatophony and Palatal
   Articulation in Children with Velopharyngeal Insufficiency, Operated at Different Ages). Otorinolaryngologie a foniatrie, 1998, roč. 47, (2), s. 77-79.
   [pŧvodní].
57.  DUŠKOVÁ, M.; KUFA, R.; LEAMEROVÁ, E.: Suction Lipectomy. Acta Chirurgiae Plasticae, 1999, roč. 41, (2), s. 50-54. [pŧvodní].
58.  DUŠKOVÁ, M.; VOHRADNÍK, M.; ŠMAHEL, Z.; MAZÁNEK, J.; KOZÁK, J.: Aesthetic Augmentation of Facial Skeleton in Congenital Development
   Disorders and in Posttraumatic or Postoperative Deformities. In: 12th Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and
   Aesthetic Surgery. San Francisco, ICPRAS 1999, S. 147.Konference: 12th Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and
   Aesthetic Surgery San Francisco USA June 27-July 2 1999. Číslo grantu: NK4659, [autor abstrakta, sborník].
59.  DUŠKOVÁ, M.; VOHRADNÍK, M.; ŠMAHEL, Z.; MAZÁNEK, J.; KOZÁK, J.: Augmentace horní čelisti u celkových rozštěpŧ. (Augmentation of maxilla in
   clefts).In: Sborník z celostátního sjezdu plastických chirurgŧ, Hradec Králové. Hradec Králové, Lékař. fakulta 1999, S. 23.Konference: Celostátní sjezd
   plastických chirurgŧ s mezinárodní účastí, Hradec Králové 24. 25. 9. 1999. Číslo grantu: NK4659, [autor abstrakta, sborník].
60.  DUŠKOVÁ, M.; WALD, M.: Orally administered proteases in aesthetic surgery. Aesthetic Plastic Surgery, 1999, roč. 23, (1), s.41-44. [pŧvodní s IF]. IF:
   0,516/99
61.  KUDEROVÁ, J.: Péče o děti s rozštěpy je v rukou odborníkŧ. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1999, roč. 48, (10), s.6. [popularizující].
62.  ŠMAHEL, Z.; MÜLLEROVÁ, Ţ.; NEJEDLÝ, A.: Effect of primary repositioning of the nasal septum on facial growth in unilateral cleft lip and palate. Cleft
   Palate Craniofacial Journal, 1999, roč. 36, (4), s.310-313. [pŧvodní s IF]. IF: 0,994/99
63.  TVRDEK MIROSLAV: Moţnosti plastické chirurgie. (The posibilities of plastic surgery). Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1999, roč. 48, (10), s.1-2.
    [ostatní].
 64.  TVRDEK, M.: Transpozice muskulárních a muskulokutánních lalokŧ. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1999, roč. 48, (10), s.4-5. [ostatní].
 65.  TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; KLETENSKÝ, J.; BROŢ, L.: Primary free flap coverage of electrical and deep thermal burns. In: Abstracts 12th Congress
    IPRAS. San Francisco, IPRAS 1999, nezjištěny. [autor abstrakta, sborník].
 66.  TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; KLETENSKÝ, J.; KUFA, R.: Treatment of Chronic Osteomyelitis of the Lower Extermity Using Free Flap Transfer. Acta
    Chirurgiae Plasticae, 1999, roč. 41, (2), s. 46-49. [pŧvodní].
 67.  DUŠKOVÁ, M.: Bone Substitutes (review) . In: Advances in Surgery of Facial Skeleton and Soft Tissue. Praha, Společnost estetické plastické chirurgie
    ČSL JEP 2000, S.7.Konference: Advances in Surgery of Facial Skeleton and Soft Tissues, Internat. scientific meeting Sept. 6 2000 Praha. Číslo grantu:
    NK4659, [autor abstrakta, sborník].
 68.  DUŠKOVÁ, M.; KOZÁK, J.; MAZÁNEK, J.; ŠMAHEL, Z.; VOHRADNÍK, M.: Augmentation of Facial Skeleton in Congenital Development Disorders and in
    Posttraumatic or Postoperative Deformities (preliminary report) . European Journal of Plastic Surgery, 2000, roč. 23, (2), s.57-63. Číslo grantu:
    NK4659, [pŧvodní s IF]. IF:0,159/00
 69.  DUŠKOVÁ, M.; ŠMAHEL, Z.; MAZÁNEK, J.; VOHRADNÍK, M.; KOZÁK, J.: Bioactive Glass-ceramics in Facial Skeleton Contouring (final report-part I) .
    Journal of Craniofacial Surgery, 2000, roč. 11, (5), s.470-479. Číslo grantu: NK4659, [pŧvodní s IF]. IF: 0,541/00
 70.  DUŠKOVÁ, M.; SOSNA, B.; KLETENSKÝ, J.; VRTIŠKOVÁ, J.: Capsular Contracture in Augmentation Mammaplasty. Acta chirurgiae plasticae, 2000,
    roč. 43, (3), s.79-82. [pŧvodní].
 71.  KUDEROVÁ, J.; MÜLLEROVÁ, Ţ.; BROUSILOVÁ, M.; JIROUTOVÁ, O.: Interdisciplinary Collaboration in Cleft Problems: Surgeon-Stomatologist. Acta
    Chirurgiae Plasticae, 2000, roč. 42, (4), s.130-132. [pŧvodní].
 72.  KUFA, R.; KLETENSKÝ, J.; NEJEDLÝ, A.; TVRDEK, M.: Evaluation of Results of Replantations at the Department of Plastic Surgery, University Hospital
    Královské Vinohrady, during the Period 19994-1999. Acta Chirurgiae Plasticae, 2000, roč. 42, (2), s.51-54. [přehledový].
 73.  PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; TVRDEK, M.; KUDEROVÁ, J.; LIKOVSKÝ, Z.: Significant Differencies in the Incidence of Orofacial Clefts in Fifty-two
    Czech Districts between 1983 and 1997. Acta Chirurgiae Plasticae, 2000, roč. 42, (4), s.124-129. [pŧvodní].
 74.  PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; TVRDEK, M.; KUDEROVÁ, J.; LIKOVSKÝ, Z.: Významné rozdíly ve výskytu orofaciálních rozštěpŧ v 52 českých
    okresech v letech 1983-1997. (Significant differences in the incidence of orofacial clefts in fofty-two Czech districts between 1983 and 1997). Acta
    Chirurgiae Plasticae, 2000, roč. 42, (4), s.124-129. [pŧvodní].

12251 - KCHO, Klinika popáleninové medicíny (71)
 1. KÖNIGOVÁ, R.: Ethical Problems in Mass Disasters. Annals of the Mediterranean Burns Club, 1993, roč. 6, (3), s. 6. [abstrakt].
 2. KÖNIGOVÁ, R.; COSTGLIOLA, M.; IOANUOVICH, J.; MAGLIACANI, L.; MASELLIA, M.; TORRES, G.: CD ROM 'BURNS'. Multimedia Interactive
   Hypertext. [CD ROM].1993.
 3. BUČEK, S.; ECHUN, D.A.: Inhalation Injury by Paraffin Flames (An African Experience). Acta Chirurgiae Plasticae, 1994, roč. 36, (3), s. 74-76.
   [pŧvodní].
 4. DVOŘÁNKOVÁ, B.; MATOUŠKOVÁ, E.; VOGTOVÁ, D.: Metabolic Activity of Cultured Skin Grafts Cryopreserved in Different Form. Folia Biologica,
   1994, roč. 40, (4), s. 149-159. Číslo grantu: IZ1313, [pŧvodní s IF]. IF: 0,213/94
 5. HRUBÁ, J.; KÖNIGOVÁ, R.; DRÁBEK, T.: Indications for Applications of Glucocorticoids in Burn Medicine. Annals of the Mediterranean Burns Club,
   1994, roč. 7, (3), s. 136-138. [pŧvodní].
 6. MATOUŠKOVÁ, E.; BUČEK, S.; ARENBERGER, P.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; CHEBUPLOVÁ, A.; KÖNIGOVÁ, R.: Upside Down Application of Human/Pig
   Skin Recombinants for Clinical and Research. Journal of Investigative Dermatology, 1994, roč. 103, s. 414. [ostatní s IF]. IF: 3,826/94
 7. MATOUŠKOVÁ, E.; NĚMCOVÁ, D.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; VOGTOVÁ, D.; KÖNIGOVÁ, R.: Healing Effect of Recombined Human/Pig Skin on Dermal
   Defects. Annals of the Mediterranean Burns Club, 1994, roč. 7, (3), s. 143-146. [pŧvodní].
 8. PADĚRA, J.; KÖNIGOVÁ, R.; HÁJEK, M.: Tracheo-cesophageal Fistula as a Complication in extensive Burns with Inhalation Injury. Annals of the
   Mediterranean Burns Club, 1994, roč. 7, (3), s. 139-140. [pŧvodní].
 9. VACÍK, J.; JELÍNKOVÁ, K.; DVOŘÁNKOVÁ, B.: Dočasný biologický aktivní kryt rozsáhých ranných ploch. (Temporary Biological Active Covering of
   Extensive Wounds). Praha, 3.LF UK 1994, [přihláška vynálezu].
 10. BROŢ, L.: Admission of Adult Extensive Burn. [videonahrávka].Praha,1995.2x.
 11. BROŢ, L.: Course of Treatment in Pediatric Extensive Burn Centre. [videonahrávka].Praha,1995.
 12. BROŢ, L.: Surgical Procedures in Pediatric Electrical Burns. [videonahrávka].Praha,1995.
 13. BROŢ, L.; KRIPNER, J.; BUČEK, S.: Emergency Care of Severe Burn Children (An Experience of Prague Burn Centre). Acta Chirurgiae Plasticae,
   1995, roč. 37, (3), s. 89-93. [přehledový].
 14. BUČEK, S.: The Primary Treatment of Severe Burn Hand by Flap Plastic. Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (3), s. 83-88. [pŧvodní].
 15. KÖNIGOVÁ, R.: Etické problémy u hromadných poraněních. (Ethical issues in mass injuries). Praktický lékař, 1995, roč. 75, (Suppl. 2), s. 10-11.
   [pŧvodní].
 16. KÖNIGOVÁ, R.: Prix Femmes d' Europe - Cena 'ţena Evropy'. Vita Nostra Revue, 1995, (1-2), s. 64-66. [ostatní].
 17. PULS, M.; KÖNIGOVÁ, R.: Epidemiologie a prevence termických úrazŧ. (Epidemiology and prevention of thermic injuries). Praktický lékař, 1995, roč.
   75, (4), s. 180-182. [pŧvodní].
 18. PULS, M.; KÖNIGOVÁ, R.; BÖHM, T.; MLÁDEK, D.: Prevention of Thermal and Chemical Injuries. (Prevention of Thermal and Chemical Injuries).
   Annals of Burns and Fire Disasters, 1995, roč. 8, (3), s. 159-163. [přehledový].
 19. BUČEK, S.; VOGTOVÁ, D.: Banque de la peau de Prague - la passe, le present et le future. Annals of Burns and Fire Disasters, 1996, roč. 9, (3), s.
   172-174. [přehledový].
 20. DVOŘÁNKOVÁ, B.; SMETANA, K.; VACÍK, J.; JELÍNKOVÁ, M.: Cultivation of Keratinocytes on PolyHEMA and their Migation after Inversion. Folia
   Biologica, 1996, roč. 42, (3), s. 83-86. Číslo grantu: GAUK 221/93, [pŧvodní s IF]. IF:0,500/96
 21. KLEIN, L.; KÖNIGOVÁ, R.: The CD - ROM 'Burns' in the Czech Republic. Annals of Burns and Fire Disasters, 1996, roč. 9, (3), a. 182. [ostatní].
 22. KÖNIGOVÁ, R.: Do-not-resuscitate Orders and Withheld or Withdrawn Treatment. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (2), s. 73-77. [pŧvodní].
 23. KÖNIGOVÁ, R.: Factors Influencing Survival and Quality of Life in Burns. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (4), s. 116-118. [pŧvodní].
 24. KÖNIGOVÁ, R.: History of the Prague Burn Centre. Annals of Burns and Fire Disasters, 1996, roč. 9, (2), s. 110-111. [přehledový].
 25. KÖNIGOVÁ, R.; KŘIKAVA, K.; SVOBODOVÁ, K.; HAVRÁNEK, J.: 3.3 Bezpečný byt. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého
   pŧsobení vlivu obytného prostředí na zdraví. Praha, SZÚ 1996, S. 104-109. [kapitola].
26.  KÖNIGOVÁ, R.; TVRDEK, M. : Consideration on Classic Methods and Free Flaps in Face and Neck Reconstruction. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996,
   roč. 38, (1), s. 14-20. [pŧvodní].
27.  SMETANA, K.; VACÍK, J.; DVOŘÁNKOVÁ, B.: Interaction of Cells with Polymers. Macromolecular Symposium, 1996, roč. 109, s. 145-153. [pŧvodní s
   IF]. IF: 0,519/96
28.  HRON, P.; ŠLECHTOVÁ, J.; SMETANA, K.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; LOPOUR, P.: Silicone Rubber-Hydrogel Composites as Polymeric Biomaterials.
   Biomaterials, 1997, roč. 18, (15), s. 1069-1073. [pŧvodní s IF]. IF: 1,558/96
29.  HRUBÁ, J.; KÖNIGOVÁ, R.: Severe Complications in Burn Trauma - A Case Report. Annals of Burns and Fire Disasters, 1997, roč. 10, (4), s. 204-
   206. [pŧvodní].
30.  JANDOVÁ, J.; KÖNIGOVÁ, R.; KAPOUNKOVÁ, Z.; BROŢ, L.: Combined Technique of Anesthesia in Early and Late Neck Reconstruction. Acta
   Chirurgiae Plasticae, 1997, roč. 39, (2), s. 56-59. [pŧvodní].
31.  MATOUŠKOVÁ, E.; BUČEK, S.; VOGTOVÁ, D.; VESELÝ, P.; CHALOUPKOVÁ, A.; BROŢ, L.; SINGEROVÁ, H.; PAVLÍKOVÁ, L.; KÖNIGOVÁ, R.:
   Treatment of Burns and Donor Sites with Human Allogeneic Keratinocytes Grown on Acellular Pig Dermis. British Journal of Dermatology, 1997, roč.
   136, (6), s. 901-907. Číslo grantu: IGA 4368, [pŧvodní s IF]. IF: 1,838/97
32.  SMETANA, K.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; JELÍNKOVÁ, M.; MICHÁLEK, J.; VACÍK, J.: Phenotypic Characterization of Keratinocytes Migrated from Polymer
   Support - in Vitro Study . Journal of Materials Science, 1997, roč. 8, (6), s. 587-590. Číslo grantu: GAUK 221/93, GAUK 90/96, [pŧvodní s IF]. IF:
   0,669/97
33.  SMETANA, K.; VACÍK, J.; BARTŦŇKOVÁ, J.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; GABIUS, H.-J.: Interaction of Macrophages with Syntetic Polymers, Mainly Hydrogels.
   Electronical Journal of Pathology and Histology, 1997, roč. 3, (3), s. 973-982. Číslo grantu: IGA 4399, GAUK 90/96, [pŧvodní].
34.  BROŢ, L.: Popáleninové trauma - elektrotrauma. (Burn Trauma - Electroinjury.). Medica Revue, 1998, roč. 5, (4/98), s. 9-10. [přehledový].
35.  DVOŘÁNKOVÁ, B.; SMETANA, K.; KÖNIGOVÁ, R.; SINGEROVÁ, H.; VACÍK, J.; JELÍNKOVÁ, M.; KAPOUNKOVÁ, Z.; ZAHRADNÍK, M.: Cultivation
   and grafting of human keratinocytes on a poly (hydroxyethyl methacrylate) support to the wound bed: a clinical study. Biomaterials, 1998, roč. 19, (1-3),
   s.141-146. Číslo grantu: GAUK 90/96, [pŧvodní s IF]. IF: 1,817/98
36.  KÖNIGOVÁ, R.: Aspects of Reconstruction in Electrical Injuries. Annals of Burns and Fire Disasters ., 1998, roč. 11, (3), s. 156-161. [přehledový].
37.  KÖNIGOVÁ, R.: The Past, the Present and the Future of Medicine. Acta Chirurgiae Plasticae, 1998, roč. 40, (3), s. 63-64. [ostatní].
38.  KÖNIGOVÁ, R.: Prof. MUDr. František Burian a péče o popálené v Evropě. (Prof. MUDr. Francis Burian and burn care in Europe). Rozhledy v chirurgii,
   1998, roč. 77, (10), s. 459-461. [ostatní].
39.  KÖNIGOVÁ, R.: Specifika infekce u popáleninového traumatu. (Specific features in the burn infection.). Klinická mikrobiologie - Remedia, 1998, roč. 2,
   (2), s. 45-48. [pŧvodní].
40.  KÖNIGOVÁ, R.; BROŢ, L.; KRIPNER, J.; VALOVÁ, M.: Multiorgánové selhání u popálených pacientŧ. [odborný spolupracovník, CD ROM].Palermo,
   INFORMED LTD 1998.360 min. (CD-ROM). Číslo grantu: No INC. 307/96 BATI/96/1/1331 PI/III. 3. a /FP/idx: 4961, LEO/2/PP/004, <36 Kód projektu
   3>.
41.  KRIPNER, J.; BROŢ, L.; KÖNIGOVÁ, R.; BOUŠKA, I.: Mortality in Pediatric Burns in the Prague Burn Centre. Acta chirurgiae plasticae, 1998, roč. 40,
   (3), s. 79-82. [přehledový].
42.  LABSKÝ, J.; VACÍK, J.; SMETANA, K.; DVOŘÁNKOVÁ, B.: Polymerní nosič pro kultivaci keratinocytŧ. (Polymer support for cultivation of keratinocytes).
   Praha : - Patentový úřad 1998, PV 1803 – 98. 20 s. Číslo grantu: IGA 4399, GAUK 124/97 [patent].
43.  LUKÁŠ, J.; PALEČKOVÁ, V.; SMETANA, K.; DVOŘÁNKOVÁ, B.: Hydrogely pro enkapsulaci pro - a eukaryontních buněk, zpŧsob jejich přípravy, jejich
   pouţití pro přípravu farmaceutických prostředkŧ a farmaceutické prostředky je obsahující. (Hydrogels for encapsulation of pro-and eukaryontic cells, the
   method of their preparation, their use for preparation for pharmaceutical devices and pharmaceutical devices containing them). Praha: Patentový úřad
   1998, PV 4248-98. 11 s. Číslo grantu:: GAČR 304/97/1072 [patent].
44.  VRÁNKOVÁ, J.; BENDOVÁ, E.; KÖNIGOVÁ, R.; BROŢ, L.: Bacteriological Monitoring in the Prague Burns Center. Acta Chirurgiae Plasticae, 1998,
   roč. 40, (4), s. 105-108. [pŧvodní].
45.  BLÁHA, J.; SVOBODOVÁ, K.; KAPOUNKOVÁ, Z.: Therapeutical Aspects of Using Citalopram in Burns. Acta Chirurgiae Plasticae, 1999, roč. 41, (1), s.
   25-32. [pŧvodní].
46.  BROŢ, L.; VOGTOVÁ, D.; KÖNIGOVÁ, R.: Experience with Banked Skin in the Prague Burn Center. Acta Chirurgiae Plasticae, 1999, roč. 41, (2), s.54-
   58. [přehledový].
47.  DVOŘÁNKOVÁ, B.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; ŠILHOVÁ, E.; PETROVÁ, K.; SMETANA, K.; HOLÍKOVÁ, Z.; VACÍK, J.: Application of cultured
   keratinocytes - the new method in the treatment of skin defects in the syndrome of diabetic foot. Diabetologia - Journal of the European Association
   for the Study of Diabetes - Clinical and Experimental Diabetes and Metabolism, 1999, roč. 42, (Suppl 1), s. A307. Konference: 35th Annual Meeting
   of the EASD, 28. 9-2. 10. 1999 Brusel Belgie. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4399, [abstrakt s IF]. IF: 5,177/99
48.  HOLÍKOVÁ, Z.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; VACÍK, J.; MICHÁLEK, J.; SMETANA, K.: Grafting of keratinocytes directly on a polymer cultivation support new
   possibility in treatment of skin defects. In: II. Sympozjum inţynieria ortopedyczna i protetyczna. Bilaystok, Wyd. i Pol. Polit. Bial. 1999, S. 111-
   113.Konference: II. Sympozjum inţynieria ortopedyczna i protetyczna, 24.-26. 6. 1999 Bialystok Polsko. Číslo grantu: GA304/97/1072, [autor statě,
   sborník].
49.  HOLÍKOVÁ, Z.; SMETANA, K.; BUCHERT, M.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; BOVIN, N.V.; KLUBAL, R.; BARTŦŇKOVÁ, J.; LIU, F.-T.; GABIUS, H.-J.:
   Expression of galectin-3, galectin-3-binding epitopes and of Gal/GalNAc-binding sites in keratinocytes of the adult human epidermis. Electronical
   Journal of Pathology and Histology, 1999, roč. 5, (2), s. (11-20). Číslo grantu: IZ4399, http://psk2.amu.edu.pl/CZASOPIS/ejp5-2/ejp52-03.htm,
   [pŧvodní].
50.  KÖNIGOVÁ, R. et al.: Komplexní léčba popálenin. (Complet Burn Treatment). Praha, Grada Publ. 1999, 456 s. [monografie].
51.  KÖNIGOVÁ, R.: Multiplier Effect Projects in View of the 1999 Including the LEONARDO DA VINCI PROJECT No. INC. 307/96. Acta Chirurgiae
   Plasticae, 1999, roč. 41, (1), s. 19. [ostatní].
52.  KÖNIGOVÁ, R.: Popáleninové trauma. (Burn Injury). Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (1), s. 24-28. [pŧvodní].
53.  MATOUŠKOVÁ, E.; BROŢ, L.; POKORNÁ, E.; KÖNIGOVÁ, R.: Early treatment of deep dermal burns with recombined human/pig skin can prevent
   conversion into full thickness wounds”. In: Current concept in pediatric burn care. Florence, European Club Pediatric Burn 1999, S. 165-176.Konference:
   II. international congres, Napoli Italy 13 16 October 1999. Číslo grantu: IZ4368, [autor statě, sborník].
54.  SMETANA, K.; HOLÍKOVÁ, Z.; KLUBAL, R.; BOVIN, N.V.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; BARTŦŇKOVÁ, J.; LIU, F.-T.; GABIUS, H.-J.: Coexpression of binding
   sites for A(B) histo-blood group trisaccharides with galectin-3 and Lag antigen in human Langerhans cells. Journal of Leukocyte Biology, 1999, roč.
   66, (4), s. 644-649. Číslo grantu: IZ4399, [pŧvodní s IF]. IF: 4,283/99
55.  SMETANA, K.; LUKÁŠ, J.; VACÍK, J.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; BARTŦŇKOVÁ, J.: Technologicky náročné tkáňové náhrady. Perspektivy klinického vyuţití .
    Vesmír, 1999, roč. 78, (2), s. 92-94. [ostatní].
 56.  ŠTOLBOVÁ, V.; BROŢ, L.: Burn Injury Resulting in Mutilation in Childhood. Acta Chirurgiae Plasticae, 1999, roč. 41, (3), s.91-94. [kazuistika].
 57.  TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; KLETENSKÝ, J.; BROŢ, L.: Primary free flap coverage of electrical and deep thermal burns. In: Abstracts 12th Congress
    IPRAS. San Francisco, IPRAS 1999, nezjištěny. [autor abstrakta, sborník].
 58.  ARENBERGER, P.; BROŢ, L.; VESELÝ, P.; HAVLÍČKOVÁ, B.; MATOUŠKOVÁ, E.: Tissue-engineered Skin in the Treatment of Vitiligo Lesions. Folia
    Biologica, 2000, roč. 46, (3), s.157-160. Číslo grantu: NK6126, IZ4368, [pŧvodní s IF]. IF:0,351/00
 59.  BLÁHA, J.: Hourly Diuresis in patients with Extensive Burns. Acta chirurgiae plasticae, 2000, roč. 43, (3), s.86-90. [pŧvodní].
 60.  BROŢ, L.: Termický úraz v dětském věku. (Thermal injury by children). Česko-slovenská pediatrie, 2000, roč. 55, (Suppl. 1), s. S15. Konference: 4.
    Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 7.-9.9.2000. Hradec Králové. [abstrakt].
 61.  BROŢ, L.; KRIPNER, J.: Non-thermic Skin Affections. Acta Chirurgiae Plasticae, 2000, roč. 42, (4), s.111-114. [pŧvodní].
 62.  ČELKO, A.M.; BROŢ, L.; DÁŇOVÁ, J.; KŘÍŢ, B.: Analysis of Pediatrics Burns in the Prague Burns Centre. Epidemiology, 2000, roč. 11, (Suppl.), s.85.
    Číslo grantu: NJ4666, [pŧvodní s IF]. IF:3,632/00
 63.  ČELKO, A.M.; BROŢ, L.; DÁŇOVÁ, J.; KŘÍŢ, B.; HŘIVNA, M.: Analysis of Pediatric Burns in the Prague Burns Centre 1995-1998. Epidemiology, 2000,
    roč. 11, (4), s.87. [přehledový s IF]. IF:3,632/00
 64.  HAMANOVÁ, H.; BROŢ, L.: Termické úrazy dětí v oblasti hlezna a nohy. (Thermal Injuries of Children in the Area of the Heel and Foot). Praktický lékař,
    2000, roč. 80, (10), s.582-583. [přehledový].
 65.  HAMANOVÁ, H.; BROŢ, L.: Termické úrazy pacientŧ vyššího věku z pohledu léčebné rehabilitace. (Thermal Injuries in the Elderly from the Aspect of
    Rehabilitation Treatment). Praktický lékař, 2000, roč. 80, (8), s.458-459. [ostatní].
 66.  HOLÍKOVÁ, Z.; SMETANA, K.; BARTŦŇKOVÁ, J.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; KALTNER, H.; GABIUS, H.-J.: Human Epidermal Langerhans Cells Are
    Selectively Recognized by Galectin-3 but not by Galectin-1. Folia Biologica, 2000, roč. 46, (5), s.195-198. [pŧvodní s IF]. IF:0,351/00
 67.  KÖNIGOVÁ, R.; MATOUŠKOVÁ, E.; BROŢ, L.: Burn Wound Coverage and Burn Wound Closure. Acta Chirurgiae Plasticae, 2000, roč. 42, (2), s.64-
    68. [pŧvodní].
 68.  KÖNIGOVÁ, R.; RYCHTEROVÁ, V.: Marjolin's Ulcer. Acta chirurgiae plasticae, 2000, roč. 43, (3), s.91-4. [pŧvodní].
 69.  MOKRÝ, J.; KARBANOVÁ, J.; LUKÁŠ, J.; PALEČKOVÁ, V.; DVOŘÁNKOVÁ, B.: Biocompatibilityof HEMA Copolymers Designed for Treatment of CNS
    Diseases with Polymer-Encapsulated Cells. Biotechnology Progress, 2000, roč. 16, (5), s.897-904. [pŧvodní s IF]. IF:1,897/00
 70.  ŠIMÁNKOVÁ, E.; BROŢ, L.; JANDOVÁ, J.; KURZOVÁ, A.; MÁLEK, J.: Sevofluran v anestezii popálených pacientŧ. (Sevoflurane in anaesthesia of
    burned).In: Černý, V.; Cvachovec, K.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. Praha, Galén 2000, S.282.Konference: VII. kongres
    ČSARIM, 21.-23. 9. 2000 Hradec Králové. Číslo grantu: ND6116, [autor abstrakta, sborník].
 71.  ŠVORČÍK, V.; WALACHOVÁ, K.; PROŠKOVÁ, K.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; VOGTOVÁ, D.; ÖCHSNER, R.; RYSSEL, H.: Adhesion and proliferation of
    keratinocytes on ion beam modified polyethylene. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2000, roč. 11, (10), s.655-660. [pŧvodní s IF].
    IF:0,621/00

12245 – KCHO, Neurochirurgická klinika (16) vznik kliniky v roce 2004 publikace nekompletní
 1. HANINEC, P.; DUBOVÝ, P.; HOUŠŤAVA, L.; STEJSKAL, L.: Surgical management of brachial plexus injuries and the experimental reinnervation of the
   biceps brachii muscle by the spinal motor neurons through acellular nerve graft. In: Roth, J.H.; Richards, R.: 7th Congress of the International Federation
   of Societies for Surgery of the Hand IFSSH. Bologna, Monduzzi Ed. 1998, S. 77-80.Konference: Congress of the International Federation of Societies for
   Surgery of the Hand IFSSH, 1998 24. 28. 5. Vancouver Canada WRD. Číslo grantu: NF5024, [autor statě, sborník].
 2. HANINEC, P.; DUBOVÝ, P.; HOUŠŤAVA, L.; STEJSKAL, L.: Surgical management of brachial plexus injuries and the experimental reinnervation of the
   biceps brachii muscle by the spinal motor neurons throught acellular nerve graft. In: Roth, J.; Richards, R.: 7th Congress of the International Federation
   of Societes for Surgery Hand. Bologna, Monduzzi Editore 1998, S. 77-80.Číslo grantu: IGA 5024, [autor statě, sborník].
 3. HANINEC, P.; HOUŠŤAVA, L.; STEJSKAL, L.; SMRČKA, V.: Chirurgická léčba poranění paţní pleteně. Výsledky a přehled literatury . (Surgical
   Treatment of Injuries of the Brachial Plexus. Results and Review of Literature). Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1998, roč. 5, (1), s. 61-64. Číslo
   grantu: NF5024, [pŧvodní].
 4. HANINEC, P.; HOUŠŤAVA, L.; STEJSKAL, L.; SMRČKA, V.: Chirurgická léčba poranění paţní pleteně. Výsledky a přehled literatury . (Surgical
   Treatment of Injuries of the Brachial Plexus. Results and Review of Literature). Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1998, roč. 5, (1), s. 61-64. Číslo
   grantu: IGA 5024, [pŧvodní].
 5. HANINEC, P.; SMRČKA, V.: Reconstruction of Paralysed Biceps Brachii Muscle by Transposition of Pedicled Latissimus Dorsi Muscle: Report of Two
   Cases. Acta Chirurgiae Plasticae, 1998, roč. 40, (2), s. 41-44. Číslo grantu: IGA 5024, [pŧvodní].
 6. HOUŠŤAVA, L.; DUBOVÝ, P.; HANINEC, P.; STEJSKAL, L.: Alternative methods of the gap distance reconstruction in peripheral nerve surgery. In:
   Roth, J.H.; Richards, R.: 7th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand IFSSH, Bd. 2. Bologna, Monduzzi Ed. 1998, S.
   601-605.Konference: 7th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand IFSSH, 1998 24. 28. 5. Vancouver Canada WRD.
   Číslo grantu: NF5024, [autor statě, sborník].
 7. DUBOVÝ, P.; SVIŢENSKÁ, I.; JANČÁLEK, R.; KLUSÁKOVÁ, I.; HOUŠŤAVA, L.; HANINEC, P.; ZÍTKOVÁ, A.: Immunohistochemical localization of
   laminin-1 in the acellular nerve grafts is associated with migrating Schwann cells which display corresponding integrin receptors. General Physiology
   and Biophysics, 1999, roč. 18, (Suppl. 1), s. 63-65. Číslo grantu: NF5024, [pŧvodní s IF]. IF:0,400/99
 8. DUBOVÝ, P.; SVIŢENSKÁ, I.; KLUSÁKOVÁ, I.; ZÍTKOVÁ, A.; JANČÁLEK, R.; HANINEC, P.; HOUŠŤAVA, L.: Schwann cells and possibilities of the
   nerve system regeneration - a overview. Scripta Medica Facultatis Medicae Universitatis Brunensis Masarykianae, 1999, roč. 72, (5-6), s. 181-184.
   Číslo grantu: NF5024, [pŧvodní].
 9. HANINEC, P.; SZEDER, V.: Reconstruction of Elbow Flexion by Transposition of Pedicled Long Head of Triceps Brachii Muscle. Acta Chirurgiae
   Plasticae, 1999, roč. 41, (3), s. 82-86. Číslo grantu: IGA 5024, [pŧvodní].
 10. HOUŠŤAVA, L.; DUBOVÝ, P.; HANINEC, P.; GRIM, M.: An alternative preparation of the acellular muscle graft for reconstruction of the injured nerve-
   morphological and morphometric analysis. Annals of Anatomy, 1999, roč. 181, (3), s. 275-281. Číslo grantu: NF5024, [přehledový s IF]. IF:0,420/99
 11. HOUŠŤAVA, L.; DUBOVÝ, P.; HANINEC, P.; GRIM, M.: An alternative preparation of the acellular muscle graft for reconstruction of the injured nerve-
   morphological and morphometric analysis. Annals of anatomy, 1999, roč. 181, (3), s.275-281. [přehledový s IF]. IF:0,420/99
 12. HANINEC, P.; DUBOVÝ, P.; HOUŠŤAVA, L.; STEJSKAL, L.: Acellular nerve graft re-seeded by Schwann cells migrating from the nerve stump can
   stimulate spinal motoneurons for functional reinnervation of the rat muscle. Annals of Anatomy, 2000, roč. 182, (2), s.123-131. [přehledový s IF].
   IF:0,448/00
 13.  HANINEC, P.; DUBOVÝ, P.; HOUŠŤAVA, L.; STEJSKAL, L.: Acellular nerve graft re-seeded by Schwann cells migrating from the nerve stump can
    stimulate spinal motoneurons for functional reinnervation of the rat muscle. Annals of Anatomy, 2000, roč. 182, (2), s. 123-131. Číslo grantu: NF5024,
    [pŧvodní s IF]. IF:0,448/00
 14.  PACHL, J.; BAKALÁŘ, B.; HANINEC, P.: Mechanismy mozkového poškození a moţnosti neuroprotekce. (Mechanisms of brain injury and possibilities of
    neuroprotection).In: Zazula, R.: Intenzivní perioperační péče. Praha, Galén 2000, S.122-126. [autor statě, sborník].
 15.  PACHL, J.; HANINEC, P.; BAKALÁŘ, B.; MIZNER, P.; HOUŠŤAVA, L.; ŠIDÁK, M.: První zkušenosti s měřením intraparenchymatozní tenze kyslíku
    (pO2ti) a pHti v perifokální zóně mozkových lézí. (The first experience with intraparennchymal pO2ti a pHti measurements in the perifocal zone of brain
    lesions).In: Zazula, R.: Intenzivní perioperační péče. Praha, Galén 2000, S.179-180. [autor statě, sborník].
 16.  PACHL, J.; HANINEC, P.; HOUŠŤAVA, L.; MIZNER, P.; BAKALÁŘ, B.: The Perifocal Zone of Different Brain Lesion Displays Similar Alteration of pHti
    (b) and PCO2ti (b) Values. In: Pickard, J.D.: Eleventh International Symposium on Intracranial Pressure and Brain Monitoring. Cambridge, ESA 2000,
    s.276.Konference: 3rd International Conference on Neurochemical Monitoring, 27. 7. 2000 Cambridge U. K. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu:
    GA305/00/0651, [autor abstrakta, sborník].

12271 - KCHO, Ortopedicko-traumatologická klinika (137)
 1. BARTONÍČEK, J.; ŠPRINDRICH, J.; STEHLÍK, J.: Radiodiagnostika zlomenin Th-L páteře. Acta chirurgiae, orthopaedicae et traumatologiae
   Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (6), s. 358-367. [pŧvodní].
 2. DŢUPA, V.; ČECH, O.; KLÉZL, Z.; KRBEC, M.: Naše zkušenosti s necementovanou femorální komponentou totální endoprotézy kyčelního kloubu typu
   Schenker. Acta chirurgiae, orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (5), s. 278-283. [pŧvodní].
 3. ČECH, O.; ŠÍDA, V.: Sendvičový typ jamky kyčelního kloubu s keramickou vloţkou. Acta chirurgiae, orthopaedicae et traumatologiae
   Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (5), s. 270-272. [pŧvodní].
 4. ČECH, O.; TRČ, T.: Léčba infikované defektní pseudoartrózy kalotaxí fragmentu kosti. Acta chirurgiae, orthopaedicae et traumatologiae
   Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (6), s. 368-372. [pŧvodní].
 5. KRBEC, M.; TRČ, T.: Zajištěné hřebování zlomenin dlouhých kostí. 1. část: Zlomeniny bérce. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae
   Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (3), s. 148-152. [pŧvodní].
 6. STEHLÍK, J.; BARTOŠ, M.: Technika zavřené spongioplastiky (Předběţné sdělení). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae
   Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (1), s. 35-39. [přehledový].
 7. TRČ, T.: Prolongace bérce kalotaxí. 1. část: Historie prodluţování končetin a operační technika. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae
   Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (2), s. 67-75. [pŧvodní].
 8. TRČ, T.; DOKOUPIL, J.: Prolongace bérce kalotaxí. 2. část: Hodnocení souboru operovaných pacientŧ, diskuse, pouţitá literatura. Acta Chirurgiae
   Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (3), s. 131-147. [pŧvodní].
 9. TRČ, T.; ČECH, O.: Experimentální a klinická studie izoelastické cervikokapitální endoprotézy POLDI. II. část: Klinická studie. Acta Chirurgiae
   Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (1), s. 22-34. [pŧvodní].
 10. BARTONÍČEK, J.: Magerlova klasifikace zlomenin Th-L páteře. (Magerl Classification of Fractures of Th-L Spine). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et
   Traumatologiae Čechoslovaca, 1994, roč. 61, (5), s. 298-304. [pŧvodní].
 11. BARTONÍČEK, J.: Osteosyntéza zlomenin - současné směry. PULSUS plus, 1994, roč. 1, (1), s. 14-16. [přehledový].
 12. BARTONÍČEK, J.: Pokroky v osteosyntéze zlomenin. Statim , 1994, roč. 3, (20), s. 1-5. [ostatní].
 13. BARTONÍČEK, J.; STEHLÍK, J.: Halo-fixace u zlomenin Th-L páteře. (Halo-Fixation in Fractures of Th-L Spine). Rozhledy v chirurgii, 1994, roč. 73, (1),
   s. 13-15. [pŧvodní].
 14. BARTONÍČEK, J.; STEHLÍK, J.: Transpedikulární stabilizace u zlomenin thorakolumbální páteře. Souhrnný referát. 1.část. (Transpedicular Stabilisation
   in the Fractures of the Thoracolumbar Spine). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1994, roč. 61, (1), s. 48-54.
   [pŧvodní].
 15. BARTONÍČEK, J.; STEHLÍK, J.: Transpedikulární stabilizace u zlomenin thorakolumbální páteře. Souhrnný referát. 2.část. (Transpedicular Stabilisation
   in the Fractures of the Thoracolumbar Spine). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1994, roč. 61, (2), s. 109-122.
   [pŧvodní].
 16. KLÉZL, Z.; SELIGSON, D.: Vývoj zevní osteosyntézy do druhé světové války. (Development of External Osteosynthesis until World War II). Acta
   Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1994, roč. 61, (1), s. 5-16. [přehledový].
 17. STEHLÍK, J.: Zevní fixace u zlomenin femuru.Praha, 1.LF UK 1994. kandidátská práce (CSc.)].
 18. TRČ, T.: Kesselŧv-Gschwendŧv přístup k ramennímu kloubu. (Kessel-Gschwend Access to the Shoulder Joint). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et
   Traumatologiae Čechoslovaca, 1994, roč. 61, (2), s. 97-100. [pŧvodní].
 19. ADAM, M.; ČECH, O.; POHUNKOVÁ, H.; STEHLÍK, J.; KLÉZL, Z.: Úloha kolagenních implantátŧ obsahujících tripeptid gly-his-lys v hojení kostních
   defektŧ. (Role of collagen implantates containing tripeptide gly-his-lys in recovery of bone defects). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae
   Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (2), s. 76-85. [pŧvodní].
 20. ADAM, M.; POHUNKOVÁ, H.; ČECH, O.; VÁCHAL, J.: Vliv kolagenního gelu na ukotvení TEP. (Influence of collagen gel in TEP anchoring). Acta
   Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (6), s. 336-342. [pŧvodní].
 21. BARTONÍČEK, J.: Zlomeniny distálního konce humeru. (Fractures of distal end of humerus). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae
   Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (1), s. 20-35. [pŧvodní].
 22. BARTONÍČEK, J.: Zlomeniny thorakolumbární páteře. (Fractures of thoracolumbar spine). Praha, Scientia Medica 1995, 124 s. [monografie].
 23. BARTONÍČEK, J.; JEHLIČKA, D.; STEHLÍK, J.: Dlahová osteosyntéza zlomenin proximální poloviny rádia. (Splint osteosynthesis in fractures of proximal
   part of radius). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (2), s. 86-93. [pŧvodní].
 24. BARTONÍČEK, J.; STEHLÍK, J.; DLOUHÝ, M.: Osteosyntéza zlomenin proximálního konce humeru modifikovanou dlahou. I. část: Operační technika.
   (Osteosynthesis in fractures of proximal end of humerus by modified splint. Part I: Operation technique). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et
   Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (4), s. 207-220. [pŧvodní].
 25. BARTOŠ, M.; KESTŘÁNEK, Z.: Numerical Solution of the Contact Problem. Application to a Simple Model of the Human Hip Joint. Journal of
   Computational and Applied Mathematics, 1995, roč. 63, s. 439-448. [pŧvodní s IF]. IF: 0,373/95
 26. DŢUPA, V.: Rentgenové klasifikace morbus Legg-Calvé-Perthes a jejich hodnocení. (X-ray classifications of Legg-Calvé-Perthes disease and their
   evaluation). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (6), s. 326-330. [pŧvodní].
 27. DŢUPA, V.; BARTOŠ, M.: Morbus Legg-Calvé-Perthes - současné moţnosti diagnostiky. (Legg-Calvé-Perthes disease - current diagnostic options).
   Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (2), s. 117-127. [pŧvodní].
28.  KONVIČKOVÁ, S.; ČECH, O.: Vývoj keramické sendvičové jamky pro náhradu kyčelního kloubu. (Development of ceramic sandwich socket for hip joint
   replacement). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (6), s. 357-361. [pŧvodní].
29.  KRBEC, M.; ČECH, O.: Dorzální stabilizace u vícečetných metastáz karcinomu prostaty v hrudní páteři. (Dorsal stabilisation of thoracic spine with
   multiple metastases of prostate cancer). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (6), s. 371-373. [pŧvodní].
30.  NEDOMA, J.; STEHLÍK, J.: Mathematical Simulation of Osteotomy - Numerical Analysis and Results. Journal of Computational and Applied
   Mathematics, 1995, roč. 63, s. 421-438. [pŧvodní s IF]. IF: 0,373/95
31.  STEHLÍK, J.: Léčení zlomenin zevní fixací Poldi 7. (Treatment of fractures by means of external fixation Poldi 7). Praha, Scientia Medica 1995, S. 129-
   237. [monografie].
32.  STEHLÍK, J.; BARTONÍČEK, J.; VÁCHAL, J.: Zevní osteosyntéza u komplikovaných zlomenin femuru. (External osteosynthesis in complicated fractures
   of femur). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (3), s. 142-154. [pŧvodní].
33.  STEHLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; KLÉZL, Z.; ČECH, O.: Poznámky k biomechanice zevní osteosyntézy. (Notes on biomechanics of external osteosynthesis).
   Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (6), s. 343-353. [pŧvodní].
34.  TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; KLETENSKÝ, J.; PROS, Z.; STEHLÍK, J.: Free Cross Leg Flap as a Method of Reconstruction of Soft Tissues Defects.
   Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (1), s. 12-16. Číslo grantu: IGA 1651, [pŧvodní].
35.  BARTONÍČEK, J.: 70 let české ortopedie. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1996, roč. 63, (1), s. 7-15. [přehledový].
36.  BARTONÍČEK, J.: Klinická anatomie pohybového aparátu.Praha, 1.LF UK 1996. doktorská dizertační práce (DrSc.)].
37.  BARTONÍČEK, J.: Poranění horní krční páteře. (Injuries of upper cervical spine). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca,
   1996, roč. 63, (2), s. 106-112. [pŧvodní].
38.  BARTONÍČEK, J.: Traumatologie a její organizační problémy. Zdravotnické noviny, 1996, roč. 45, (25), s. 10. [popularizující].
39.  BARTONÍČEK, J.: Traumatologie a její problémy. Vita Nostra Revue, 1996, roč. 6, (1-2), s. 61-64. [popularizující].
40.  DŢUPA, V.: Moţnosti magnetické rezonance při sledování změn u morbus Legg-Calvé-Perthes .Praha, 1.LF UK 1996. 96 s. [kandidátská práce (CSc.)].
41.  DŢUPA, V.: Morbus Legg-Calvé-Perthes (1. část). Etiologie, patogeneze, klinika. (Morbus Legg-Calvé-Perthes (Part I). Etiology, pathogenesis, clinical
   picture). Česko-slovenská pediatrie, 1996, roč. 51, (2), s. 95-97. [pŧvodní].
42.  DŢUPA, V.; BARTOŠ, M.: Morbus Legg-Calvé-Perthes. (Morbus Legg-Calvé-Perthes). Praktický lékař, 1996, roč. 76, (1), s. 7-11. [pŧvodní].
43.  DŢUPA, V.; BARTOŠ, M.: Morbus Legg-Calvé-Perthes (3. část). Terapie. (Morbus Legg-Calvé-Perthes (Part III).Therapy). Česko-slovenská pediatrie,
   1996, roč. 51, (5), s. 300-303. [pŧvodní].
44.  DŢUPA, V.; PAZDÍREK, P.; DOUŠA, P.: První zkušenosti s pouţitím přístroje Artroflow. (First experience with a device 'Artroflow'). Acta Chirurgiae
   Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1996, roč. 63, (5), s. 298-300. [pŧvodní].
45.  DŢUPA, V.; ŠPRINDRICH, J.; CHROUSTOVÁ, D.: Morbus Legg-Calvé-Perthes (2. část). Zobrazovací metody. (Morbus Legg-Calvé-Perthes (Part
   II).Imaging methods). Česko-slovenská pediatrie, 1996, roč. 51, (4), s. 232-234. [pŧvodní].
46.  POHUNKOVÁ, H.; STEHLÍK, J.; VÁCHAL, J.; ČECH, O.; ADAM, M.: Morphological features of bone healing under the effects of collagen-graft-
   glykosaminoglycam copolymer supplemendted with the tripeptide Gly-His-Lys. Biomaterials, 1996, roč. 17, (16), s. 1567-1574. [pŧvodní s IF].
   IF:1,558/96
47.  RYŠAVÝ, M.: Biomechanické a operační problémy artrodézy velkých kloubŧ, zejména artrodézy hlezna.Praha, 1LF UK 1996. 274 s. [kandidátská práce
   (CSc.)].
48.  SOSNA, A.; FRIČ, V.: Vlastní endoprotéza ramenního kloubu - operační technika. (Proper endoprosthetis of shoulder joint - surgical technique). Acta
   Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1996, roč. 63, (5), s. 261-268. [pŧvodní].
49.  STEHLÍK, J.: Zevní fixace u zlomenin femuru.Praha, 3.LF UK 1996. habilitační spis (doc.)].
50.  TRČ, T.; PACOVSKÝ, V.: Perkutánní sutura Achillovy šlachy: Předběţné sdělení a první zkušenosti. (Percutaneous suture of Achilles tendon:
   Preliminary report and first experience). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1996, roč. 63, (4), s. 208-211. [pŧvodní].
51.  ZÍDKA, M.; DOUŠA, P.: Murphologie sonografického vyšetření dětského kyčelního kloubu. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae
   Čechoslovaca, 1996, roč. 63, (2), s. 127. [popularizující].
52.  ADAM, M.; POHUNKOVÁ, H.; KLÉZL, Z.; PEŠÁKOVÁ, V.; ČECH, O.: Vyuţití bioimplantátŧ k náhradě chrupavky. 2. část. Pouţití implantátŧ v pokuse na
   zvířeti. (Use of bioimplants for cartilage replacement, 2nd part - use of implants in animal experiments). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et
   Traumatologiae Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (4), s. 207-211. [pŧvodní].
53.  BARTONÍČEK, J.: K odpovědi doc. MUDr. J Poula na moje poznámky k článku ' Leggova-Calvého-Perthesova choroba'. Acta Chirurgiae
   Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (2), s. 119. [ostatní].
54.  BARTONÍČEK, J.: Komplikace osteosyntéz u zlomenin a jejich hodnocení. Zdravotnické noviny, lékařské listy, 1997, roč. 46, (51-52), s. 10.
   [popularizující].
55.  BARTONÍČEK, J.: Obecné principy operační léčby artrotických onemocnění. Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (18), s. 583. [ostatní].
56.  BARTONÍČEK, J.: Osteosyntéza zlomenin. (Osteosynthesis of fractures). Sestra - tématický sešit 18, 1997, roč. 7, (5), s. 1-2. [popularizující].
57.  BARTONÍČEK, J.: Osteosyntéza zlomenin - vývoj, komplikace a jejich řešení. (Osteosynthesis of fractures - development, complications and their
   solutions). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (6), s. 367-370. [pŧvodní].
58.  BARTONÍČEK, J.: Poznámka k článku 'Leggova-Calvého-Perthesova choroba'. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca,
   1997, roč. 64, (1), s. 52. [ostatní].
59.  BARTONÍČEK, J.: Stanovisko ČSOT ke koncepci traumatologie pohybového aparátu. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae
   Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (2), s. 120-123. [přehledový].
60.  BARTONÍČEK, J.: Traumatologie pohybového aparátu na ortopedických pracovištích. (Traumatology of locomotor apparatus at orthopaedic wards).
   Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (4), s. 250-251. [přehledový].
61.  ČECH, O.: Operační léčba artrózy kyčelního kloubu. Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (18), s. 583. [ostatní].
62.  FRIČ, V.: Operační léčení degenerativních onemocnění v oblasti ramenního kloubu. (Surgical treatment of degenerative diseases of shoulder joint).
   Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (18), s. 583. [přehledový].
63.  KRBEC, M.: Chirurgické léčení gonartrózy. Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (18), s. 583. [přehledový].
64.  KRBEC, M.; ŠTULÍK, J.: 'Pincer' zlomeniny páteře. ('Pincer' fractures of spine). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca,
   1997, roč. 64, (6), s. 337-341. [pŧvodní].
65.  RICHTR, M.; RYŠAVÝ, M.; SOSNA, A.: Prolongační osteotomie humeru. (Prolongation osteothomy of humerus). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et
   Traumatologiae Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (3), s. 183-189. [pŧvodní].
66.  RYŠAVÝ, M.; RUBRICUIS, D.: Artrodéza hlezna s pouţitím tibiometatarzálního rámu. Bulletin České společnosti pro biomechaniku, 1997, roč. 96,
   (2), s. 3-8. [pŧvodní].
67.  STEHLÍK, J.; BARTOŠ, M.; KESTŘÁNEK, Z.; NEDOMA, J.; NOVICKÝ, M.: Application of Numerical Modelling of Osteotomy to Orthopaedic Practice.
   International Journal of Medical Informatics, 1997, roč. 45, (1), s. 75-82. [pŧvodní].
68.  BARTONÍČEK, J.: Druhý středoevropský ortopedický kongres v Budapešti a další rozšíření spolupráce ortopedŧ středoevropských zemí. (Second
   Central European Orthopaedic Congress in Budapest and Further Expansion of Cooperation of Orthopaedic Surgeons of Central European Countries).
   Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (5), s. 317. [ostatní].
69.  BARTONÍČEK, J.: Enderovo hřebování při zlomeninách proximálního femuru. III. část . (Ender Nailing in Proximal Femur Fractures. Part III). Acta
   Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (5), s. 262-276. [pŧvodní].
70.  BARTONÍČEK, J.: K sedmdesátinám prof. MUDr.Oldřicha Čecha, DrSc. (70th Birthday of prof.MUDr. Oldřich Čech, DrSc). Acta Chirurgiae
   Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (5), s. 318. [ostatní].
71.  BARTONÍČEK, J.: Podzimní schŧze Slovenské ortopedické a traumatologické společnosti. (The Autumn Meeting of Slovak Orthopaedic Society). Acta
   Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (6), s. 388. [ostatní].
72.  BARTONÍČEK, J.: Polyetylén v konstrukci totální náhrady kyčelního kloubu. (Polyethylene in the Construction of THR). Sestra, 1998, roč. 8, (3), s. 22.
   [popularizující].
73.  BARTONÍČEK, J.: Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. slaví 70. narozeniny. (Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. Celebrates His 70th Birthday). Acta Chirurgiae
   Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (2), s. 123-124. [ostatní].
74.  BARTONÍČEK, J.: Prof. MUDr. Milan Doskočil, DrSc. sedmdesátník. (Prof. MUDr. Milan Doskočil, DrSc. Celebrates 70th Birthday). Acta Chirurgiae
   Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (6), s. 387-388. [ostatní].
75.  BARTONÍČEK, J.: Rotační diafyzární osteotomie (popis operační techniky). (Rotational Diaphyseal Osteotomy (Description of Surgical Technique)).
   Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (5), s. 289-291. [pŧvodní].
76.  BARTONÍČEK, J.: Umění přednášet. (Art of Presenting Papers). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65,
   (6), s. 381-387. [pŧvodní].
77.  BARTONÍČEK, J.; DŢUPA, V.; FRIČ, V.; PACOVSKÝ, V.: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze. 1985-1997. (The Orthopaedic
   Clinic of 3rd Medical Faculty, Charles University in 1985-1997). Praha, Ortopedicko-traumatologická klinika 3.LF UK a FNKV 1998, 41 s. [příručka].
78.  BARTONÍČEK, J.; DOUŠA, P.; KRBEC, M.: Komplikace osteosyntézy gama-hřebem u zlomenin proximálního konce femuru. (Complications of
   Osteosynthesis by Gamma Nail in Proximal Femur Fractures). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (2),
   s. 74-99. Číslo grantu: IGA 2929, [pŧvodní].
79.  BARTONÍČEK, J.; DOUŠA, P.; KRBEC, M.: Osteosyntéza zlomenin proximálního konce femuru krátkým gama-hřebem. (Osteosynthesis of Proximal
   Femur Fractures by Short Gamma Nail). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (2), s. 74-83. Číslo
   grantu: IGA 2929, [pŧvodní].
80.  CHROUSTOVÁ, D.; DŢUPA, V.; DUNGL, P.; CHOMIAK, J.: Význam Conwayovy klasifikace pro sledování pacientŧ s morbus Legg-Calvé-Perthes.
   (Significance of Classification After Conway for Follow-up of Patients with Morbus Legg-Calvé-Perthes). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et
   Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (6), s. 353-358. [pŧvodní].
81.  DOUŠA, P.; BARTONÍČEK, J.; KRBEC, M.: Ipsilaterální zlomeniny proximálního konce a diafýzy femuru. (Ipsilateral Fractures of Proximal Femur and
   Femoral Diaphysis ). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (5), s. 299-312. [pŧvodní].
82.  ČECH, O.; VÁVRA, J.: Valgizující osteotomie při léčení následkŧ ischemické postdysplastické nekrózy hlavice stehenní kosti u dětí: I. Část - operační
   technika. (Valgus Osteotomy in the Treatment of Sequelae of Ischemic Post-dysplastic Necrosis of Femoral Head in Children). Acta Chirurgiae
   Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (2), s. 69-73. [pŧvodní].
83.  KRBEC, M.; ŠTULÍK, J.: Extenční poranění Th-L páteře. (Extension Injury to Th-L Spine). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae
   Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (6), s. 292-295. [pŧvodní].
84.  SKÁLA, J.; STEHLÍK, J.; NEJEDLÝ, A.: Meloreostóza. (Melorheostosis). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998,
   roč. 65, (5), s. 296-298. [pŧvodní].
85.  STEHLÍK, J.; ŠTULÍK, J.: Vlastní metoda léčby dislokovaných zlomenin patní kosti. (Předběţné sdělení). (Own Method of Therapy of Dislocated
   Calcaneus Fractures. (Preliminary Report)). Rozhledy v chirurgii, 1998, roč. 77, (9), s. 389-395. [pŧvodní].
86.  TALLER, S.; BARTONÍČEK, J.; MAŇÁK, P.; PLEVA, L.; TESAŘ, J.: Standardy operační léčby zlomenin dospělých. (Standards operative treatment
   fractures in adults). Úrazová Chirurgie, 1998, roč. 6, (3), s. 46-57. [pŧvodní].
87.  BARTONÍČEK, J.: Umění přednášet. (The art of speaking). Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 1999, roč. 8, (2), s. 35-39. [pŧvodní].
88.  BARTONÍČEK, J.: Úrazové oddělení nebo úrazový tým? Úrazová chirurgie, 1999, roč. 7, (4), s. 8-10. [popularizující].
89.  BARTONÍČEK, J.; DŢUPA, V.: Problematika polyetylénu u totálních náhrad kyčelního kloubu. (Problematics of polyethylene by endoprothesis of the iliac
   joint). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (6), s. 350-355. [pŧvodní].
90.  BARTONÍČEK, J.; FRIČ, V.: Kostní defekty u primárních náhrad kolenního kloubu. (Bone defects by primary total endoprosthesis of the knee). Acta
   Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (3), s. 187-192. [pŧvodní].
91.  BARTONÍČEK, J.; JEHLIČKA, D.: Osteochondrální zlomeniny kolenního kloubu, jejich klasifikace a vztah k osteochondritis dissecans. ( Osteochondral
   fractures of the knee, their classification and its relationship to the osteochondritis dissecans). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae
   Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (2), s. 119-125. [pŧvodní].
92.  BARTONÍČEK, J.; TALLER, S.: Standardy operační léčby zlomenin u dospělých (Verze ČSOT). (Standards of operative treatment of fractures by
   adults). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (1), s. 57-61. [pŧvodní].
93.  CHROUSTOVÁ, D.; NEUWIRTH, J.; BARTONÍČEK, J.; ŠKRABALOVÁ, D.: Scintigrafie pomocí 99mTc HMPAO značených leukocytŧ v diagnostice
   osteomyelitidy u dítěte. (99mTc HMPAO labelled leukocytes scintigraphy in the diagnosis od osteomyelitis in a child). Česká radiologie, 1999, roč. 53,
   (6), s.327-339. [pŧvodní].
94.  DŢUPA, V.; BARTONÍČEK, J.: Rozbor souboru pacientŧ léčených v roce 1997 pro zlomeninu proximálního femuru ekonomické aspekty léčení. (Analysis
   of Group of Patients Treated in 1997 For Proximal Femoral Fractures- Economic Aspects). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae
   Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (4), s. 277-279. Číslo VZ: MSM 111200003, Číslo grantu: IZ4158, [pŧvodní].
95.  DŢUPA, V.; BARTONÍČEK, J.; SKÁLA-ROSENBAUM, J.: Ekonomické aspekty léčení zlomenin proximálního femuru v našich podmínkách. (Economic
   Aspects of Treatment of Proximal Femoral Fractures). Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (24), s. 756-758. Číslo VZ: MSM 111200003, Číslo
   grantu: IZ4158, [pŧvodní].
96.  DŢUPA, V.; BARTONÍČEK, J.; SKÁLA-ROSENBAUM, J.: Rozbor souboru pacientŧ léčených v roce 1997 pro zlomeninu proximálního femuru - základní
    analýza souboru. (Analysis of Group of Patients Treated in 1997 For Proximal Femoral Fractures- Economic Aspects). Acta Chirurgiae Orthopaedicae
    et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (3), s. 235-239. Číslo VZ: MSM 111200003, Číslo grantu: IZ4158, [pŧvodní].
 97.  DOUBKOVÁ, A.; KRBEC, M.; ŠTULÍK, J.; ŠTĚŇHOVÁ, H.: Topografie struktur uloţených před hrudní a bederní páteří. (Topography of Prevertebral
    Structures in Thoracic and Lumbar Spine). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (4), s. 206-212.
    [pŧvodní].
 98.  FRIČ, V.: Intraosseální kotvičky Mitek. Instrumentářka, 1999, roč. 6, (6), s. 4-6. [kazuistika].
 99.  PACOVSKÝ, V.; PACOVSKÝ, V.ml.: Metabolické osteopatie ve vyšším věku a stáří. (Metabolical osteopathies in old age). Postgraduální medicína,
    1999, roč. 1, (6), s. 74-78. [pŧvodní].
100.  ŠTULÍK, J.; KRBEC, M.: Os odontoideum - posttraumatická nestabilita C 1-2 . (Os odontoideum -posttraumatic unstability C 1-2). Acta Chirurgiae
    Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (6), s. 356-361. [kazuistika].
101.  BARTONÍČEK, J.: 4. národní kongres ČSOT v Hradci Králové. (IV. national congress CSOT in Hradec Kralove). Acta chirurgiae, orthopaedicae et
    traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (5), s.352-354. [ostatní].
102.  BARTONÍČEK, J.: AO sympózium v Ústí nad Labem. (AO symposium in Ústí n.L.). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae
    Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (5), s.354. [ostatní].
103.  BARTONÍČEK, J.: Diafyzární zlomeniny předloktí. (Diaphyseal fractures of the forearm). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae
    Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (2), s.133-137. Číslo grantu: ND6132, [pŧvodní].
104.  BARTONÍČEK, J.: Diaphyseal fractures of the forearm. In: Abstract book of the 8-th Instructional Course Lectures of EFORT. Praha, EFORT 2000,
    s.31A.Konference: 8th Instructional Course Lectures of EFORT, Praha 2000. [autor abstrakta, sborník].
105.  BARTONÍČEK, J.: Diaphyseal fractures of the forearm. In: Proceedings of the 8-th Instructional Course Lectures of EFORT. Praha, EFORT 2000,
    S.31.Konference: 8th Instructional Course Lectures of EFORT, Praha 2000. [autor abstrakta, sborník].
106.  BARTONÍČEK, J.: Řešení zlomenin proximálního femuru aloplastikou (souhrnný přehled). (Endoprothetic Solution of Proximal Femoral Fractures
    (Summary)).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí. Hradec Králové, ČSOT 2000, S.19-20.Konference: IX. ortopedické
    sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor statě, sborník].
107.  BARTONÍČEK, J.; DŢUPA, V.; FRIČ, V.; PACOVSKÝ, V.; ZÍDKA, M.: Ročenka Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze 1999.
    (The yearbook of Orthopaedics-traumatological department in Prague in 1999). Praha, FNKV 2000, 35 s. Číslo grantu: NA4941, ND6132, IZ4127. [autor
    příručky, příručka].
108.  BARTONÍČEK, J.; DOUŠA, P.: Klasifikace zlomenin proximálního femuru u dospělých I. část: klasifikace zlomenin krčku femuru. (Classification of
    Proximal Femoral Fractures in Adults 1st Part: Classification of Femoral Neck Fractures). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae
    Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (1), s.39-45. Číslo grantu: ND6132, [pŧvodní].
109.  BARTONÍČEK, J.; FRIČ, V.: Harrisova acetabuloplastika u necementované jamky. (Harris´ Acetabuloplasty in Non-cemented Cups).In: Abstrakta IX.
    ortopedického sympózia s mezinárodní účastí. Hradec Králové, ČSOT 2000, S.40.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec
    Králové 2000. [autor abstrakta, sborník].
110.  BARTONÍČEK, J.; JEHLIČKA, D.: Weberova klasifikace luxačních zlomenin hlezna, její interpretace a závěry pro klinickou praxi. (Weber´ classification
    of the fracture-dislocation ot the ankle, its significance for clinical practise.). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000,
    roč. 67, (4), s.259-268. Číslo VZ: MSM 111200003, [pŧvodní].
111.  BARTONÍČEK, J.; KULÍŠEK, L.: Bilaterální vysoká luxace řešená necementovanými jamkami. (Bilateral High Dislocation Solved With Non-cemented
    Cups).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí. Hradec Králové, ČSOT 2000, S.39-40.Konference: IX. ortopedické sympózium s
    mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor statě, sborník].
112.  BARTONÍČEK, J.; SKÁLA-ROSENBAUM, J.; KULÍŠEK, L.: Valgus intertrochanteric osteotomy for posttraumatic malunion and nonunion of proximal
    femur. In: Abstract book, 3-rd Central European Orthopaedic Congress. Ljublana, Narodn. univ. kniţnic 2000, S.18.Konference: 3rd Central European
    Orthopaedic Congress, Portoroţ Slovinsko 7. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].
113.  BARTONÍČEK, J.; STEHLÍK, J.; DOUŠA, P.: Ipsilateral Fractures of the Hip, Femoral Shaft, Distal Femur and Patella. Hip International, 2000, roč. 10,
    (3), s.174-177. Číslo grantu: ND6132, [pŧvodní].
114.  DŢUPA, V.; ČECH, O.: Pětileté zkušenosti snecementovanou jamkou Spotorno. (5 Year experience with Non-cemented Cup Spotorno).In: Abstrakta IX.
    ortopedického sympózia s mezinárodní účastí. Hradec Králové, ČSOT 2000, S.42-43.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí,
    Hradec Králové 2000. [autor statě, sborník].
115.  DOUŠA, P.; KRBEC, M.; DŢUPA, V.: Dlouhý gama hřeb. (Gamma nail long).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí. Hradec
    Králové, ČSOT 2000, S.5.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor abstrakta, sborník].
116.  ČECH, O.: Přínos necementovaných jamek kyčelních kloubŧ a jejich současné problémy. (Non-cemented cup in THR and Its Current Problems).In:
    Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí. Hradec Králové, ČSOT 2000, S.32.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní
    účastí, Hradec Králové 2000. [autor abstrakta, sborník].
117.  ČECH, O.: Pokroky v chirurgické léčbě osteoartrózy kyčelního kloubu. (Progress in Surgical Treatment of Arthrosis of the Hip Joint).In: Soubor
    přednášek VI. Konference o patologii a terapii chorob tvrdých tkání. Praha, Spol. pro výzkum a vyuţ. pojiv.tkání 2000, S.27-32.Konference: VI.
    Konference o patologii a terapii chorob tvrdých tkání, Společnost pro výzkum a vyuţití pojivových tkání Praha 2000. [autor statě, sborník].
118.  ČECH, O.; BERNAT, M.; ŠPRINDRICH, J.: Protruze umělé jamky kyčelního kloubu. (Protrusion of Acetabular Cup in THR). Acta Chirurgiae
    Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (5), s.336-340. Číslo grantu: IZ4127, [kazuistika].
119.  ČECH, O.; KOŠŤÁL, R.; VÁCHAL, J.: Nestabilní pertrochanterické zlomeniny jejich biomechanika, klasifikace a terapie. (Unstable Pertrochanteric
    Fractures Biomechanics, Classification and Therapy). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (1), s.17-27.
    Číslo grantu: IZ4127, [pŧvodní].
120.  ČECH, O.; KOŠŤÁL, R.; VÁCHAL, J.; ZÍDKA, M.: Unstable pertrochanteric fractures, Biomechanics, classification and therapy. In: Abstract book, 3-rd
    Central European Orthopaedic Congress. Ljublana, Narodn. univ. kniţnic 2000, S.7.Konference: 3rd Central European Orthopaedic Congress, Portoroţ
    Slovinsko 7. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].
121.  ČECH, O.; PACOVSKÝ, V.: Cervikokapitální endoprotéza kyčelního kloubu-její dnešní indikace a operační technika. (Cervicocapital Endoprothesis of the
    Hip Current Indication and Operative Technique).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí. Hradec Králové, ČSOT 2000, S.23-
    24.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor statě, sborník].
122.  FRIČ, V.; BARTONÍČEK, J.: Osteotomy in treatment of the osteoarthritis of the knee. In: Abstract book, 3-rd Central European Orthopaedic Congress.
    Ljublana, Narodn. univ. kniţnic 2000, S.38.Konference: 3rd Central European Orthopaedic Congress, Portoroţ Slovinsko 7. 6. 2000. [autor abstrakta,
    sborník].
123. FRIČ, V.; BARTONÍČEK, J.: UHN for humeral fractures. In: Abstract book, 3-rd Central European Orthopaedic Congress. Ljublana, Narodn. univ. kniţnic
   2000, S.37.Konference: 3rd Central European Orthopaedic Congress, Portoroţ Slovinsko 7. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].
124. FRIČ, V.; PACOVSKÝ, V.: Hřebování zlomenin humeru. (Nailing in Humeral Fractures).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.
   Hradec Králové, ČSOT 2000, S.15-16.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor statě, sborník].
125. KRBEC, M.; ŠTULÍK, J.: Miniinvasive retroperitoneal pararectal approach to the lumbosacral spine. In: Abstract book, 3-rd Central European
   Orthopaedic Congress. Ljublana, Narodn. univ. kniţnic 2000, S.68.Konference: 3rd Central European Orthopaedic Congress, Portoroţ Slovinsko 7. 6.
   2000. [autor abstrakta, sborník].
126. KRBEC, M.; ŠTULÍK, J.: Pararektální miniinvazivní retroperitoneální přístup k lumbosakrálnímu přechodu. (Pararectal miniinvasive retroperitoneal
   approach to lumbosacral spine). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (1), s.13-16. [pŧvodní].
127. LUŇÁČEK, L.; BARTONÍČEK, J.: S-ROM system in revision total hip arthroplasty-3 years experience. In: Abstract book, 3-rd Central European
   Orthopaedic Congress. Ljublana, Narodn. univ. kniţnic 2000, S.69.Konference: 3rd Central European Orthopaedic Congress, Portoroţ Slovinsko 7. 6.
   2000. [autor abstrakta, sborník].
128. PAVELKA, T.; DOUŠA, P.: PFN dlouhý hřeb. (PFN Long Nail).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí. Hradec Králové, ČSOT
   2000, S.4-5.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor abstrakta, sborník].
129. PAZDÍREK, P.; BARTONÍČEK, J.: Necementované samořezné jamky Ultima-3 roky sledování. (Non-cemented Self-cuttning Cup Ultima 3 Year Folow-
   up).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí. Hradec Králové, ČSOT 2000, S.54.Konference: IX. ortopedické sympózium s
   mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor abstrakta, sborník].
130. STEHLÍK, J.; ČECH, O.; VRECION, V.: Necementované jamky při řešení postdysplastické koxartrózy. (Non-cemented cups in Solving the Postdysplastic
   Coxarthrosis).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí. Hradec Králové, ČSOT 2000, S.40.Konference: IX. ortopedické
   sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor abstrakta, sborník].
131. ŠTULÍK, J.; KRBEC, M.: Magerlova technika fixace C1-2. (Technique of Magerl´s Fixation C1-2). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae
   Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (2), s.93-99. [pŧvodní].
132. VÁVRA, J.; ČECH, O.; ZÍDKA, M.: Valgizující osteotomie při léčení následkŧ ischemické postdysplastické nekrózy hlavice kosti stehenní u dětí. II. část-
   klinické hodnocení souboru. (Valgus intertrochanteric ostotomy in the Treatment of Postdyplastic Femoral Head Necrosis in Children. 2nd Part:
   Evaluation of Clinical Outcomes). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 61, (2), s.77-87. [pŧvodní].
133. ZÍDKA, M.: Efektivita “trojího síta” při dispenzarizaci a léčbě VDK. (The Effectivness of the “Three-trier Net Programme” in the Treatment of the DDH).In:
   Abstrakta, X. Frejkovy dny s mezinárodní účastí. Brno, ČSOT 2000, S.52.Konference: X. Frejkovy dny s mezinárodní účastí, Brno 2000. [autor abstrakta,
   sborník].
134. ZÍDKA, M.; BARTONÍČEK, J.; VÁVRA, J.: Ischemická nekróza proximálního femuru u VDK. (Ischaemic Necrosis of Proximal Femur in DDH). Acta
   Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (5), s.344-351. [pŧvodní].
135. ZÍDKA, M.; DŢUPA, V.; DOUŠA, P.: The effect of the sonographic screening for DDH on the treatment. In: Abstracts book of the 5th Congress Of
   International Society Of Muskuloskeletal Ultrasonography. Praha, ISMUS 2000, s.71-72.Konference: 5th Congress Of International Society Of
   Muskuloskeletal Ultrasonography, Praha 7. 10. 2000. [autor abstrakta, sborník].
136. ZÍDKA, M.; ČECH, O.; VÁVRA, J.: Operative treatment of Ischaemic Deformity after DDH Long-term results. In: Abstract book of the 8-th Instructional
   Course Lectures of EFORT. Praha, EFORT 2000, S.132A.Konference: 8th Instructional Course Lectures of EFORT, Praha 2000. [autor abstrakta,
   sborník].
137. ZÍDKA, M.; ČECH, O.; VÁVRA, J.: Operative treatment of Ischaemic Deformity after DDH Long-term results. In: Abstract book of the 8-th Instructional
   Course Lectures of EFORT. Praha, EFORT 2000, S.132.Konference: 8th Instructional Course Lectures of EFORT, Praha 2000. [autor abstrakta,
   sborník].

12241 – KCHO, Urologická klinika (41)
 1. SABRA, R.; HANUŠ, T.: Dysfunkce dolních močových cest a moţnosti jejich medikamentozní léčby. Praha, Gabriel Print 1994, 40 s. [monografie].
 2. SABRA, R.; URBAN, M.: Medikamentozní léčba onemocnění prostaty. Praha, Maxdorf-Jesenius 1994, 56 s. [monografie].
 3. URBAN, M.: Perkutánní nephrostomie - moţnosti jejího pouţití. (Percutaneous Nephrostomy Possibilities of its Application). Praha, Karolinum 1994, 59
   s. [monografie].
 4. URBAN, M.; TAMELE, L.: Immunomodulace psudomonádové uroinfekce. (Immunomodulation of Pseudomonad Infections in the Urinary Tract).
   Praktický lékař, 1994, roč. 74, (11), s. 530-531. [pŧvodní].
 5. SABRA, R.; POCH, J.; URBAN, M.: Infekce v urologii. (Infections in urology). Praha, Studia Geo 1995, 70 s. [monografie].
 6. SABRA, R.; URBAN, M.; BAITLER, T.: Co je nového v problematice benigní hyperplazie prostaty. (What is new in the treatment of the BPH?). Prostata,
   1995, roč. 2, (4), s. 4-7. [přehledový].
 7. SABRA, R.; URBAN, M.; GRILL, R. : Novinky v problematice karcinomu prostaty. (News about the prostatic carcinoma). Prostata, 1995, roč. 2, (1), s. 3-
   9. [přehledový].
 8. URBAN, M.; CHODOUNSKÝ, Z.: Poranění urogenitální následkem radioterapie karcinomu čípku děloţního. (Urogenital injury due to radiotherapy of
   cervical carcinoma). Moderní gynekologie a porodnictví, 1995, roč. 5, (4), s. 201-205. [přehledový].
 9. URBAN, M.; CHODOUNSKÝ, Z.: Pozdní urologické komplikace po radiotherapii II . (Delayed urologic complications following radiotherapy II). Česká
   radiologie, 1995, roč. 49, (3), s. 210-212. [pŧvodní].
 10. URBAN, M.; GRILL, R.: Chirurgické léčení vesikofaginální píštěle. (Surgical treatment of vesico-vaginal fistula). Moderní gynekologie a porodnictví,
   1995, roč. 5, (2), s. 206-216. [pŧvodní].
 11. URBAN, M.; TAMELE, L.: Imunomodulace u pseudomonádové uroinfekce. (Immunomodulation in pseudomonadic uroinfection). Rozhledy v chirurgii,
   1995, roč. 74, (7), s. 319-321. [pŧvodní].
 12. SABRA, R.: Jak dnes léčit benigní prostatickou hypertrofii (BPH)? Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (8), s. 7. [ostatní].
 13. SABRA, R.: Karcinom prostaty do roku 2000. (Prostatic carcinoma till the year 2000) . Praha, Maxdorf-Jesenius 1996, 63 s. [monografie].
 14. SABRA, R.; BAITLER, T.; GRILL, R.; ŠALDA, S.; LUKEŠ, M.: Medikamentózní léčba BHP - mýtus či realita? Praha, 1996, 12 s. [jiné].
 15. SABRA, R.; LUKEŠ, M.: Léčba benigní hyperplasie prostaty alfa blokátory. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (19), s. 14. [ostatní].
 16. SABRA, R.; LUKEŠ, M.: Medikamentózní léčba benigní hyperplasie prostaty pomocí inhibitorŧ 5-alfy reduktázy. Zdravotnické noviny, Lékařské listy,
   1996, roč. 45, (19), s. 16. [ostatní].
 17. URBAN, M.; GRILL, R.: Léčba BHP laserem. Ami report, 1996, roč. 4, (4), s. 37-38. [pŧvodní].
 18.  LUKEŠ, M.; URBAN, M.; SABRA, R.; GRILL, R.: Význam stanovení poměru volný prostatický specifický antigen (f/t PSA) pro detekci karcinomu
    prostaty. (Importance of f/t PSA (free prostatic specific antigen) ratio assessment for detection of prostatic cancer). Česká urologie, 1997, roč. 1, (2), s.
    11-14. [pŧvodní].
 19.  SABRA, R.; URBAN, M.: Uroselektivita - mýtus či realita? Uroselektivita od receptologie aţ po klinické zkušenosti. (Uroselection - Myth or Reality?
    Uroselection from recepthology to clinical experience). Česká urologie, 1997, roč. 1, (2), s. 33-34. [pŧvodní].
 20.  SABRA, R.; URBAN, M.; ZACHOVAL, R.: Poruchy močení a benigní hyperplázie prostaty (BPH) - diagnóza a léčba. Praha, Nakladatelství HF 1997, 150
    s. [monografie].
 21.  VYHNÁNEK, F.; URBAN, M.: Urologie. (Urology).In: Chirurgie I,II,III. Praha, Informatorium spol s.r. o. 1997, S. 50-80. [autor kapitoly, učebnice ZŠ].
 22.  LUKEŠ, M.; POCH, J.; URBAN, M.: Komplikace perkutánní léčby nefrolitiázy. (Complications of Percutaneous Nephrolithotomy). Endoskopie, 1998,
    roč. 7, (1), s. 12-14. [pŧvodní].
 23.  LUKEŠ, M.; URBAN, M.: Zhodnocení vlivu celkového prostatického specifického antigenu, věku a objemu prostaty na poměr volný/celkový sp. ant.
    (Evaluation of the influence of total prostatic specific antigen, age and the prostate volume on the free/total PSA ratio). Česká urologie, 1998, roč. 2, (3),
    s. 14-17. [pŧvodní].
 24.  NEJEDLÝ, A.; TVRDEK, M.; BODIANOVÁ, K.; URBAN, M.: Penile Replantation - A Case Report. Acta Chirurgiae Plasticae, 1998, roč. 40, (3), s. 65-
    67. [pŧvodní].
 25.  PALASCAK, P.; BOUCHAREB, M.; ZACHOVAL, R.: Treatment of Benign Ureteroentric Stricture after Camey I and Wallace with Wallstent. (Treatment of
    Benign Ureteroentric Stricture after Camey I and Wallace with Wallstent). Journal of Endourology, 1999, roč. 13, (Suppl.), s. A109. Konference: 17th
    World Congress on Endourology 2.-5.9.1999. [abstrakt s IF]. IF: 0,914/99
 26.  SABRA, R.; URBAN, M.; ZACHOVAL, R.: Karcinom močového měchýře. (Bladder Cancer). Praha, Typro 1999, 216 s. [monografie].
 27.  ŠVEC, A.; URBAN, M.; MIKYSKOVÁ, I.; TACHEZY, R.: Human Papillomavirus in Squamous Metaplastic Epithelium with Dysplasia of the Epididymis
    Detected by PCR Method. American Journal of Surgical Pathology, 1999, roč. 23, (11), s.1437-8. [ostatní s IF]. IF: 3,916/99
 28.  ZACHOVAL, R.: Léčba benigní hyperplázie prostaty, nové poznatky a trendy. Léčba inkontinence moče. (Treatment of BPH, New Opinions and Trends.
    Treatment of Incotinence). JAMA, české a slovenské vydání, 1999, roč. 7, (11), s. 831. [přehledový].
 29.  ZACHOVAL, R.: Nové poznatky v léčbě hyperplázie prostaty Tadenanen. (Current Opinions in the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia by
    Tadenan). Zdravotnické noviny, 1999, roč. 18, (48), s. 11. [přehledový].
 30.  ZACHOVAL, R.: Sledování účinnosti a bezpečnosti přípravku TADENAN 50 mg na poruchy mikce, spojené s rozvojem benigní hyperplázie prostaty.
    (Efficiacy and Safety of Tadenan 50 mg for Urinary Dysfunction of BPH). JAMA, české a slovenské vydání, 1999, roč. 7, (5), s. 383-384. [přehledový].
 31.  ZACHOVAL, R.: Urgentní a stresová inkontinence. (Urge and Stress Incontinence). Praha, Dr. R. Pfleger 1999, 10 s. [příručka].
 32.  ZACHOVAL, R.; PALASCAK, P.; URBAN, M.: Malobuněčný karcinom močového měchýře. (Small Cell Carcinoma of the Bladder). Česká urologie,
    1999, roč. 3, (2), s. 40-42. [pŧvodní].
 33.  BAITLER, T.: Pár slov o litotrypsi extrakorporální rázovou vlnou (LERV) . (Few Worlds about Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) ).
    Diagnóza, 2000, roč. 3, (45), s.9. [přehledový].
 34.  ČELKO, A.M.; DÁŇOVÁ, J.; URBAN, M.: Zhoubný novotvar prostaty v České republice. Nemocniční analytická studie případŧ a kontrol. (Prostate
    Cancer in Czech Republic. Hospital-based Case-control Study). Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 2000, roč. 49, (4), s.162-164. Číslo
    grantu: GAUK 258/95, [pŧvodní].
 35.  GRILL, R.; URBAN, M.; KULHAVÝ, M.: Časná adjuvantní radioterapie karcinomu prostaty po radikální prostatektomii s retrospektivním nálezem T3 N0-1
    M0. (Early adjuvant radiotherapy after radical prostatectomy for retrospective pT3 pN0-1 M0 prostate carcinoma ). Česká urologie, 2000, roč. 4, (3),
    s.19. [abstrakt].
 36.  LUKEŠ, M.: Endoskopická léčba litiázy a její komplikace. (Endoscopic Treatment of Urolithiasis and its Complications). Diagnóza, 2000, roč. 3, (45),
    s.10. [pŧvodní].
 37.  LUKEŠ, M.; URBAN, M.; ZACHOVAL, R.; HERÁČEK, J.: TVT-chirurgická léčba stresové inkontinence. (TVT-chirurgical treatment of stres incontinence).
    Česká urologie, 2000, roč. 4, (3), s.33. [abstrakt].
 38.  LUKEŠ, M.; ZACHOVAL, R.; GRILL, R.; URBAN, M.: Torze varlete. (Torsion of the Testis). Praktický lékař, 2000, roč. 80, (2), s.90-91. [pŧvodní].
 39.  SAUVAIN, J.L.; PALASCAK, P.; ZACHOVAL, R.; BOURCHEID, D.; BLOQUEAU, P.; BREMON, J.-M.; JANG, L.; MANIERE, P.; URBAN, M.: Zobrazení
    vaskularizace prostaty power Dopplerem a jeho trojrozměrnou (3D) rekonstrukcí: stanovení vyhodnocovacích kritérií a význam vyšetření při určení
    diagnózy a stadia karcinomu prostaty. (Visualization of the Vascularization of the Prostate Gland by Power Doppler and its Three-dimensional (3D)
    Reconstruction: Assessment of Evaluation Criteria and Imporatnace of Examinations for Establishment of the Diagnosis and stage of Prostate
    Carcinoma). Česká radiologie, 2000, roč. 54, (6), s.339-346. [pŧvodní].
 40.  ZACHOVAL, R.; ZÁLESKÝ, M.; LUKEŠ, M.; MAREŠ, J.; URBAN, M.; PALASCAK, P.: Funkce dolních močových cest a jejich poruchy. (Function of the
    Lower Urinary Tract and its Disorders). Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (3), s.134-144. [pŧvodní].
 41.  ZÁLESKÝ, M.; URBAN, M.: Příčiny makroskopické hematurie a jejich hodnocení z pohledu urologa. (Causes of Macroscopic Haematuria and their
    Evaluation from the Aspect of the Urologist). Praktický lékař, 2000, roč. 80, (1), s.23-26. [pŧvodní].

KATEDRA INTERNÍCH OBORŮ

12220 - KIO, I. interní klinika (272)
 1. HERGET, J.; HORÁK, J.; HÖSCHL, C.; KOUTECKÝ, J.; NOVOTNÁ, H.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; ROKYTA, R.; SVOBODA, B.; ŠKODA, C.; VAVŘINEC,
   J.; VRANNÝ, K.: Moţnosti evaluace lékařských fakult Univerzity Karlovy. Praha, Informační středisko PCP 1993, [autor statě, sborník].
 2. HORÁK, J.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Pokračování reformy studia ve školním roce 1993/94. Vita Nostra Revue, 1993, (3), s. 18-19. [ostatní].
 3. HORÁK, J.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Profil absolventa 3. LF UK. Vita Nostra Revue, 1993, (3), s. 67-69. [ostatní].
 4. PRÁT, V.; MATOUŠOVIC, K.; HATALA, M.; HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.: Imunoterapie infekcí močových cest Uro-Vaxomem. Praktický lékař, 1993,
   roč. 73, (1), s. 21-23. [pŧvodní].
 5. HERCOGOVÁ, J.; BŘEZINOVÁ, A.; JANOVSKÁ, D.; HULÍNSKÁ, D.; VALEŠOVÁ, M.: Diagnostika koţních forem lymské borreliózy. (Assessment of the
   Skin Forms of Lyme Borreliosis). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1994, roč. 19, (10), s. 17. [pŧvodní].
 6. HERCOGOVÁ, J.; VALEŠOVÁ, M.; TOMÁNKOVÁ, M.; FROSSLOVÁ, D.: Acrodermatitis Chronica Atrophicans and Lyme Borreliosis Patients Having
   Both Syndroms. In: Axford, J.S.; Rees, D. H. E.: Lyme Borreliosis. Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on.. New York, Plenum
   Press 1994, S. 33-37. [autor kapitoly, kapitola].
 7.  HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.: Analgetická nefropatie. (Analgetic Nephropathy). Praktický lékař, 1994, roč. 74, (7-8), s. 310-312. [pŧvodní].
 8.  HORÁK, J.: Esenciální grafofobie. (Essential Graphophobia). Praktický lékař, 1994, roč. 74, (3), s. 142-143. [přehledový].
 9.  HORÁK, J.: Jak dál v postgraduálním vzdělávání lékařŧ. Praktický lékař, 1994, roč. 74, (6), s. 294-295. [ostatní].
10.  HORÁK, J.: Úloha endogenních ligandũ centrálních benzodiazepinových receptorŧ v patogenezi jaterní encefalopatie. (The Role of Endogenous Ligands
   of Central Benzodiazepine Receptors in Pathogenesis of Hepatic Encephalopathy). Česká a slovenská gastroenterologie, 1994, roč. 48, (3), s. 137-
   140. [pŧvodní].
11.  LUKÁŠ, K.; VALEŠOVÁ, M.; LUKÁŠ, M.: Enteropatické artritidy . (Enteropathic Arthritis). Praktický lékař, 1994, roč. 74, (4), s. 146-148. [pŧvodní].
12.  VALEŠOVÁ, M.; HERCOGOVÁ, J.; HULÍNSKÁ, D.: Borrelia Burgdorfen Defected in the Blood, Synovium and Skin of Patients with Lyme Arthretis. In:
   Axford, J.S.; Rees, D. H. E.: Lyme Borreliosis. Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on. New York, Plenum Press 1994, S. 327-330.
   [autor statě, sborník].
13.  ALUŠÍK, Š.; VALEŠOVÁ, M.: Ultrasonografie talokrurálních kloubŧ a nohy. (Ultrasonography of talocrural joints and foot). Česká revmatologie, 1995,
   roč. 3, (3), s. 133-135. [pŧvodní].
14.  ANDĚLOVÁ, K.; BARTONÍČKOVÁ, K.; ENGLIŠ, M.; HORÁČKOVÁ, M.: I. Vyšetření nemocného s onemocněním ledvin, 1.4 močový sediment. In:
   Schuck, O.; Tesař, V.; Teplan, V.: Klinická nefrologie. Praha, Mediprint Praha 1995, S. 21-24. [kapitola].
15.  CHLUMSKÁ, A.; STRÁNSKÝ, J.; TAIMR, P.; BAUMRUK, L.; NEVAŘIL, M.: Morfologické nálezy v jaterní tkáni u chronické aktivní hepatitidy B po
   serokonversi HBeAg na anti-HBe. (Morphologic findings in liver tissue after seroconversion of HBeAg to anti-HbE in chronic active hepatitis A). Vnitřní
   lékařství, 1995, roč. 41, (7), s. 445-448. [pŧvodní].
16.  ELSEVIER, M.M.; DE SCHEPPER, A.; CORTHOUTS, R.; BOSMANS, J.-L.; COSYN, L.; LINS, R.L.; LORNOY, W.; MATTHYS, E.; ROOSE, R.; VAN
   CAESBROECK, D.; WALLER, I.; HORÁČKOVÁ, M. a kol.: High Diagnostic Performance of CT Scan for Analgesic Nephropathy in Patients with Incipient
   to Severe Renal Failure. Kidney International, 1995, roč. 48, s. 1316-1323. [pŧvodní s IF]. IF: 3,995/95
17.  ELSEVIER, M.M.; WALLER, I.; NENOV, D.; LEVORA, J.; MATOUŠOVIC, K. a kol.: Evaluation of Diagnostic Criteria for Analgesic Nephropathy in
   Patients and Stage Renal Failurs: results of the ANNE Study. Nephrology, Dialysis, Transplantation, 1995, roč. 10, s. 808-814. [pŧvodní s IF]. IF:
   1,424/95
18.  HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.: Močový sediment. (Urinary sediment). Praktický lékař, 1995, roč. 75, (3), s. 111-113. [přehledový].
19.  HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.; MATOUŠOVIC, K.: Nefrologie. In: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie,
   revmatologie . Praha, Univerzita Karlova 1995, S. 91-131. [kapitola].
20.  HORÁK, J.: Hepatologie. In: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie . Praha, Univerzita Karlova
   1995, S. 13-48. [kapitola].
21.  HORÁK, J.: Jaterní encefalopatie. Česká a slovenská gastroenterologie, 1995, roč. 49, (3), s. 102-103. [kazuistika].
22.  HORÁK, J.; ŢĎÁRSKÝ, E.; MAZURA, I.; MILOTOVÁ, V.: Význam stanovení nukleotidových sekvencí viru hepatitidy C v plazmě nemocných s jaterními
   chorobami . (Role of hepatitis C virus sequencing in plasma of patients with liver diseases). Praktický lékař, 1995, roč. 75, (5), s. 221-223. [pŧvodní].
23.  HORÁK, J.; KMENT, M.; HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.; MATOUŠOVIC, K.; TRNAVSKÝ, K.; VALEŠOVÁ, M.: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie,
   gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie. Praha, Univerzita Karlova 1995, 166 s. [učebnice VŠ].
24.  MATOUŠOVIC, K.; GRANDE, J.; CHINI, C.S.; CHINI, E.N.; DOUSE, T.P.: Inhibitors of Cyclic Nucleotide Phosphodiesterases Isozymes Type III and
   Type IV Seppress Mitogenesis of Rat Mesangial Cells. Journal of Clinical Investigation, 1995, roč. 96, (1), s. 401-410. [pŧvodní s IF]. IF:8,788/95
25.  ŢOFKOVÁ, I.; KANCHEVA, R.L.: The Effect of Nifedipine on Serum Parathyroid Hormone and Calcitonin in Postmenopausal Women. Life Sciences,
   1995, roč. 57, (11), s. 1087-1096. [pŧvodní s IF]. IF: 2,345/95
26.  ŢOFKOVÁ, I.; KANCHEVA, R.L.: The Relationship Between Magnesium and Calciotropic Hormones. Magnesium Research, 1995, roč. 8, (1), s. 77-84.
   [přehledový s IF]. IF: 0,213/95
27.  ŢOFKOVÁ, I.; KANCHEVA, R.L.; HAMPL, R.: A decreasing CD4+/CD8+ Ratio after One Month of Treatment with Stanazolol in Postmenopausal
   Women. Steroids, 1995, roč. 60, (7), s. 430-433. [pŧvodní s IF]. IF: 1,396/95
28.  ŢOFKOVÁ, I.; SOTORNÁK, I.: Effect of Parathyroidectomy on Thyrotropic and Lactotropic Function in Patients with Renal Osteopathy. Nephron, 1995,
   roč. 71, s. 284-290. [pŧvodní s IF]. IF: 1,574/95
29.  ŠPAČEK, R.; GREGOR, P.: Arytmie u rŧzných typŧ hypertrofie myokardu. Cor et vasa, Kardio, 1995, roč. 37, (5), s. 135. [abstrakt].
30.  ŠPAČEK, R.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; JIREŠOVÁ, E.; VAŇKOVÁ, S.; BUCOVÁ, M.: Vliv kalciového blokátoru na změny diastolické fáze srdečního
   cyklu vyvolané izometrickou zátěţí u nemocných s mírnou esenciální hypertenzí . (Influence of calcium blocker on changes of diastolic phase of cardiac
   cycle caused by isometric load in patients with moderate essential hypertension). Cor et Vasa, 1995, roč. 37, (5), s. 289-293. [pŧvodní].
31.  ŠPALEK, V.; STREJČEK, J. : Eutanazie. (Euthanasia). Praktický lékař, 1995, roč. 75 , (10), s. 486-489. [pŧvodní].
32.  ŠPALEK, V.; STREJČEK, J. : Eutanazie v popředí zájmu téměř na celém světě. Zdravotnické noviny, Lékařské listy , 1995, roč. 44, (50), s. 4.
   [ostatní].
33.  STŘÍTESKÝ, J.; HORÁK, J.: Semikvantitativní hodnocení bioptických nálezŧ u nemocných s diagnózou chronické hepatitidy. Zdravotnické noviny,
   Lékařské listy, 1995, roč. 44, (49), s. 4. [přehledový].
34.  STRÁNSKÝ, J.: Diagnostika a léčba virové hepatitidy. (Diagnostics and treatment of viral hepatitis). Praha, Schering-Plough 1995, 111 s. [monografie].
35.  STRÁNSKÝ, J.; BENDA, R.; VODÁK, M.; ZIKMUNDOVÁ, L.; HONZÁKOVÁ, E.: Causes of Acute Exacerbations of Chronic Hepatitis B . Sborník
   lékařský, 1995, roč. 96, (2), s. 75-83. [pŧvodní].
36.  STRÁNSKÝ, J.; HONZÁKOVÁ, E.; VANDASOVÁ, J.; KYNČL, J.: Relapsující a protrahovaná forma virové hepatitidy A: porovnání dospělých s dětmi.
   (Relapsing and protracted form of viral hepatitis A: Comparison of children to adults). Vnitřní lékařství, 1995, roč. 41, (8), s. 525-530. [pŧvodní].
37.  TRNAVSKÝ, K.: Cyklosporin A v léčbě refraktérní revmatoidní artritidy. (Cyclosporin A in treatment of refractory rheumatoid arthritis). Časopis lékařů
   českých, 1995, roč. 134, (22), s. 731-735. [pŧvodní].
38.  TRNAVSKÝ, K.: Farmakoterapie revmatické bolesti. Remedia, 1995, roč. 5, (1/2), s. 26-29. [přehledový].
39.  TRNAVSKÝ, K.: Úţinové syndromy. Ami report, 1995, roč. 3, (1), s. 98-100. [přehledový].
40.  TRNAVSKÝ, K.; VALEŠOVÁ, M.: Revmatologie. In: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie . Praha,
   Univerzita Karlova 1995, S. 133-166. [kapitola].
41.  TRNAVSKÝ, K.; VYKYDAL, M.: Diferenciální diagnostika bolesti v oblasti zápěstí a ruky. Ami report, 1995, roč. 3, (1), s. 90-92. [přehledový].
42.  ZAJÍČKOVÁ, J.; VYTÁČEK, R.; TRNAVSKÝ, K.: Porovnání vlivu nesteroidních antirevmatik na biosyntézu některých sloţek mimobuněčné chondrocyty z
   normální a osteoartrotické chrupavky. (Comparison of non-steroid antirheumatic drug effect on biosynthesis of certain compounds of extracellular
   chondrocytes from normal and osteoarthrotic cartilage). Rheumatolog, 1995, roč. 9, (4), s. 193-196. [pŧvodní].
43.  ALUŠÍK, Š.: Beta 2-mikroglobulinová amyloidóza u dialyzovaných nemocných. (Beta 2-microglobulin amyloidosis in dialysed patients). Vnitřní lékařství,
   1996, roč. 42, (1), s. 23-25. [pŧvodní].
44.  ALUŠÍK, Š.: Crouzonŧv syndrom, artritida a bércové vředy. (Crouzon syndrome, arthritis and crural ulcers). Vnitřní lékařství, 1996, roč. 42, (1), s. 23-
   25. [pŧvodní].
45.  CIESLAROVÁ, B.: Choroby jater a ţlučových cest. Klinické projevy jaterních chorob. In: Strejček, J.; Havel, J.: Merck Manual. Kompendium klinické
   medicíny. Praha, X-Egem 1996, S. 771-783. [kapitola].
46.  CIESLAROVÁ, B.: Choroby jater a ţlučových cest. Laboratorní a zaobrazovací vyšetřovací metody jater a ţlučových cest. In: Strejček, J.; Havel, J.:
   Merck Manual. Kompendium klinické medicíny. Praha, X-Egem 1996, S. 763-771. [kapitola].
47.  CIESLAROVÁ, B.: Choroby jater a ţlučových cest. Úvod. In: Strejček, J.; Havel, J.: Merck Manual. Kompendium klinické medicíny. Praha, X-Egem 1996,
   S. 762-763. [kapitola].
48.  HORÁK, J.; DOBROVSKÝ, K.; HÁŠA, J.: Detection in cirrhotic ascites of oligopeptidic Ligandos of the GABA-A and central benzodiazepine receptors.
   Journal of Hepatology, 1996, roč. 25, (supp. 1), s. 91. [pŧvodní s IF]. IF: 3,235/96
49.  KRAJÍČKOVÁ, J.; TRNAVSKÝ, K.: Kyselina hyaluronová v synoviální tekutině nemocných revmatickými chorobami. Rheumatológia, 1996, roč. 10, (1),
   s. 5-7. [přehledový].
50.  MALINA, L.; ŢĎÁRSKÝ, E.; HAVLÍČKOVÁ, M.; STRÁNSKÝ, J.: Prŧkaz HCV RNA u anti-HCV pozitivních nemocných chronickou jaterní porfyrií (PCT).
   (Proof of HCV RNA in anti-HCV positive patients suffering from chronic hepatic porphyria (PCT)). Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (13), s. 427-
   429. [pŧvodní].
51.  MATOUŠOVIC, K.; ELSEVIER, M.M.; DEVEČKA, D.; HORÁČKOVÁ, M.; TUREK, T.: Incidence of analgetic nefropathy among patients undergoing renal
   replacement therapy in Czech and Slovak republic. Nephrology, Dialysis, Transplantation, 1996, roč. 11, (6), s. 1048-1051. [pŧvodní s IF]. IF:
   1,638/96
52.  MATOUŠOVIC, K.; HORÁČKOVÁ, M.; DEVEČKA, D.; TUREK, T.; ELSEVIER, M.M.; DE BROE, M.; BARTOŠOVÁ, O.; BAŘINKA, K.; BOLDISZÁR, K.;
   FISCHEROVÁ, H.; FUNIAKOVÁ, S.; HAJNÝ, J.; HOLÁ, R.; JELÍNKOVÁ, E.; JAROŠ, M. a kol.: Nadměrné uţívání analgetik je jednou z nejčastějších
   příčin chronického selhání ledvin v České i Slovenské republice. (Excessive use of analgesics is one of the most common causes of chronic renal
   insufficiency in Czech and Slovak Republic). Praktický lékař, 1996, roč. 76, (8), s. 377-380. [pŧvodní].
53.  POLÁŠEK, R.; KUBOVÁ, H.; ŠLAMBEROVÁ, R.; MAREŠ, P.; VORLÍČEK, J.: Suppression of Cortical Epileptic Afterdischarges in Developing Rats by
   Anticonvulsants Increasing GABAergic Inhibition. Epilepsy Research, 1996, roč. 25, (4), s. 177-184. [pŧvodní s IF]. IF: 1,841/96
54.  STANKA, P.: Cévní poškození jater. In: Strejček, J.; Havel, J.: Merck Manual. Kompendium klinické medicíny. Praha, X-Egem 1996, S. 809-812.
   [kapitola].
55.  STANKA, P.: Chronické jaterní choroby. In: Strejček, J.; Havel, J.: Merck Manual. Kompendium klinické medicíny. Praha, X-Egem 1996, S. 803-806 .
   [kapitola].
56.  STANKA, P.: Detekce genomu a genových produktŧ u hepatitidy E u dvou nemocných s pulminantním prŧběhem hepatitidy E. Referátový výběr
   gastroenterologie, 1996, roč. 32, (3), s. 203-204. [překlad].
57.  STANKA, P.: Extrahepatální ţlučové poruchy. In: Strejček, J.; Havel, J.: Merck Manual. Kompendium klinické medicíny. Praha, X-Egem 1996, S. 815-
   822. [kapitola].
58.  STANKA, P.: Jaterní granulomy. In: Strejček, J.; Havel, J.: Merck Manual. Kompendium klinické medicíny. Praha, X-Egem 1996, S. 807-808. [kapitola].
59.  STANKA, P.: Novotvary jater. In: Strejček, J.; Havel, J.: Merck Manual. Kompendium klinické medicíny. Praha, X-Egem 1996, S. 812-815. [kapitola].
60.  STANKA, P.: Pooperační poškození jater. In: Strejček, J.; Havel, J.: Merck Manual. Kompendium klinické medicíny. Praha, X-Egem 1996, S. 806-807.
   [kapitola].
61.  STANKA, P.: Vysoký výskyt protilátek proti Helicobacter pylori u ústavních chovancŧ, dŧkaz o přenosu infekce z osoby na osobu. Referátový výběr
   gastroenterologie, 1996, roč. 32, (3), s. 166-167. [překlad].
62.  STŘÍTESKÝ, J.; CIESLAROVÁ, B.; HORÁK, J.; STRÁNSKÝ, J.: Zkušenosti s pouţitím semikvantitativního hodnocení bioptických nálezŧ u chronické
   hepatitidy. Česká a slovenská gastroenterologie, 1996, roč. 50, (3), s. 12. [ostatní].
63.  STRÁNSKÝ, J.: Objeven virus hepatitidy C. (Discovery of hepatitis C virus). Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (4), s. 99-101. [pŧvodní].
64.  STRÁNSKÝ, J.; HONZÁKOVÁ, E.; VANDASOVÁ, J.; HOŘEJŠOVÁ, M.; KYNČL, J.; NĚMEČEK, V.; HORÁK, J.: Clinical importance of assesment of
   anti-HCV IgM antibodies in chronic hepatitis C. Acta Virologica, 1996, roč. 40, (2), s. 61-65. [pŧvodní s IF]. IF: 0,481/96
65.  STRÁNSKÝ, J.; KRTEK, V.; CHLUMSKÁ, A.; HOŘEJŠOVÁ, M.; HONZÁKOVÁ, E.; VANDASOVÁ, J.; NĚMEČEK, V.; KÖNIG, J.: Výskyt protilátky proti
   viru hepatitidy C u chronických onemocnění jater. (Incidence of anti-HCV antibody in chronic hepatic diseases). Praktický lékař, 1996, roč. 76, (4), s.
   178-182. [pŧvodní].
66.  STRÁNSKÝ, J.; KRTEK, V.; HONZÁKOVÁ, E.; VANDASOVÁ, J.; MANĎÁKOVÁ, Z.; KYNČL, J.; NĚMEČEK, V.: Klinický význam stanovení IgM anti-
   HCV u chronické hepatitidy C. (Clinical importance of assesment of anti-HCV IgM antibodies in chronic hepatitis C). Časopis lékařů českých, 1996, roč.
   135, (7), s. 215-219. [pŧvodní].
67.  STREJČEK, J.: Choroby pohybového ústrojí a pojivových tkání. In: Strejček, J.; Havel, J.: Merck Manual. Kompendium klinické medicíny. Praha, X-Egem
   1996, S. 1148-1222. [kapitola].
68.  STREJČEK, J.: Co je genová terapie. (What is gene therapy). Praktický lékař, 1996, roč. 76, (5), s. 244. [pŧvodní].
69.  STREJČEK, J.: Diferenciální diagnostika vnitřních chorob. Praha, Aventinum 1996, 900 s. [překlad].
70.  STREJČEK, J.: Dyslipidémie při diabetes mellitus. (Dyslipidaemia in diabetes mellitus). Praktický lékař, 1996, roč. 76, (6), s. 312-313. [pŧvodní].
71.  STREJČEK, J.: Hereditární angioedém. Praktický lékař, 1996, roč. 76, (12), s. 627. [ostatní].
72.  STREJČEK, J.: Imunologie, alergické choroby. In: Strejček, J.; Havel, J.: Merck Manual. Kompendium klinické medicíny. Praha, X-Egem 1996, S. 243-
   320. [kapitola].
73.  STREJČEK, J.: Laboratorní medicína. In: Strejček, J.; Havel, J.: Merck Manual. Kompendium klinické medicíny. Praha, X-Egem 1996, S. 2533-2554.
   [kapitola].
74.  STREJČEK, J.: Léčba septického šoku receptorem pro TNF. Praktický lékař, 1996, roč. 76, (12), s. 627. [ostatní].
75.  STREJČEK, J.: Lékařská terminologie: randomizovat. Praktický lékař, 1996, roč. 76, (12), s. 630. [ostatní].
76.  STREJČEK, J.: Lékařská terminologie: systémový. Praktický lékař, 1996, roč. 76, (8), s. 412. [ostatní].
77.  STREJČEK, J.: Náklady/efektivita - i etický problém. Praktický lékař, 1996, roč. 76, (8), s. 391. [ostatní].
78.  STREJČEK, J.: Nové perspektivy léčení cévních chorob. Medica Revue, 1996, roč. 3, (9), s. 1, 6-7. [pŧvodní].
79.  STREJČEK, J.: Problém zdravotně nepojištěných občanŧ v USA . Praktický lékař, 1996, roč. 76, (8), s. 416-417. [ostatní].
80.  STREJČEK, J.: Správná terminologie: hladina. Praktický lékař, 1996, roč. 76, (11), s. 578. [ostatní].
 81.  STREJČEK, J.: Terminologie: vlasatý nebo chlupatý? Praktický lékař, 1996, roč. 76, (7), s. 362. [ostatní].
 82.  STREJČEK, J.: Terminologie zaţívání vs. trávení. Praktický lékař, 1996, roč. 76, (6), s. 313. [ostatní].
 83.  STREJČEK, J.: Transgenní zvířata. (Transgenic animals). Praktický lékař, 1996, roč. 76, (7), s. 327. [pŧvodní].
 84.  STREJČEK, J.; HAVLÍK, J.: Merck Manual - kompendium klinické medicíny. Praha, W-Egem 1996, 2798 s. [editor, překlad].
 85.  STREJČEK, J.; SEDLÁČKOVÁ, M.: Systémová enzymoterapie revmatických chorob. Medica Revue, 1996, roč. 3, (5), s. 15-17. [pŧvodní].
 86.  TOŠNEROVÁ, T.: Problematika poruch paměti. Praktický lékař, 1996, roč. 76, (Suppl. 2), s. 22-23. [přehledový ].
 87.  TOŠNEROVÁ, T.; TOŠNER, J.: Od nadšení k profesionalitě. Praha, Nadace Hestia 1996, 22 s. [příručka].
 88.  TRNAVSKÝ, K.: Neurohumorální regulace zánětlivého procesu. Rheumatológia, 1996, roč. 10, (2), s. 95-97. [přehledový ].
 89.  TRNAVSKÝ, K.: Obor revmatologie a revmatologové v současné medicíně. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (30), s. 11. [pŧvodní].
 90.  TRNAVSKÝ, K.: Problematika v oblasti pohybového aparátu u výkonných hudebníkŧ. (Locomotor disorders in top active musicians). Praktický lékař,
    1996, roč. 76, (10), s. 491-493. [přehledový].
 91.  TRNAVSKÝ, K.: Profesoru MUDr. M. Vykydalovi, DrSc. k pětasedmdesátinám . Česká revmatologie, 1996, roč. 4, (2), s. 93. [ostatní].
 92.  TRNAVSKÝ, K.: Profesoru MUDr. M. Vykydalovi, DrSc. k pětasedmdesátinám . Zpravodaj klinických farmakologů a farmaceutů, 1996, roč. 10, (1), s.
    24-25. [ostatní].
 93.  TRNAVSKÝ, K.: Revmatologie a revmatologové dnes. (Rheumatology a rheumatologists today). Česká revmatologie, 1996, roč. 4, (3), s. 142-144.
    [přehledový].
 94.  TRNAVSKÝ, K.: Revmatologie a revmatologové dnes. (Rheumatology a rheumatologists today). Rheumatológia, 1996, roč. 10, (4), s. 187-189.
    [přehledový].
 95.  TRNAVSKÝ, K.: Revmatologie a revmatologové dnes. (Rheumatology a rheumatologists today). Praktický lékař, 1996, roč. 76, (11), s. 544-545.
    [pŧvodní].
 96.  TRNAVSKÝ, K.; DEJMKOVÁ, H.; LINDUŠKOVÁ, M.: Treatment with vitamin E in patients with rheumatoid arthritis. Slovakofarma Revue, 1996, roč. 6,
    (1), s. 24-26. [pŧvodní].
 97.  TRNAVSKÝ, K.; ŠULCOVÁ, Y.; KNEBORTOVÁ, J.: Problém hodnocení stavu nemocného s ankylosující spondylitidou . Rheumatológia, 1996, roč. 10,
    (1), s. 39-42. [přehledový ].
 98.  VALEŠOVÁ, M.; HAVLÍK, J.; HULÍNSKÁ, D.; HERCOGOVÁ, J.: Long-term Results in Patients with Lyme Arthritis Following Treatment with Ceftriaxoal
    Infection. Infection, 1996, roč. 24, (1), s. 98-102. [pŧvodní s IF]. IF: 1,176/96
 99.  ALUŠÍK, Š.: Dlouhodobé sledované neobvyklého skleromyxedému. (Long term follow-up of unusual scleromyxoedema). Česká revmatologie, 1997,
    roč. 5, (3), s. 153-156. [pŧvodní].
100.  ALUŠÍK, Š.; ŠPELINA, L.: Dna vyvolaná léky. Česká revmatologie, 1997, roč. 5, (3), s. 138-139. [přehledový].
101.  ALUŠÍKOVÁ, M.: Změna pohledu na indikace nifedipinu. Farmakoterapeutické informace, 1997, (4), s. 4. [přehledový].
102.  BARTŦNĚK, P.; VALEŠOVÁ, M.: Lymeská boreliosa a další choroby zpŧsobené klíšťaty. Zdravotnické noviny, Kongresový List 6, 1997, roč. 46, (25),
    s. 1. [přehledový].
103.  BARTŦNĚK, P.; VALEŠOVÁ, M.: Mezinárodní konference o lymeské boreliose. Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (17), s. 549. [ostatní].
104.  CIESLAROVÁ, B.: Metabolické a strádavé nemoci jater vrozené a získané. Zdravotnické noviny, lékařské listy, 1997, roč. 46, (50), s. 8-10.
    [přehledový].
105.  HORÁČKOVÁ, M.: Hemodialýza . In: Pachl, J.: Anesteziologie a resuscitační péče 4. díl. Praha, NADACE AIM 1997, S. 57-71. [kapitola].
106.  HORÁK, J.: Diagnostika, prognóza a komplikace u jaterní cirhózy . Zdravotnické noviny, 1997, roč. 46, (50), s. 3-4. [přehledový].
107.  HORÁK, J.: Úloha aminokyselin v patogenesi jaterní encefalopathie. Acta Medica, 1997, roč. 40, (suppl. 2), s. 68-69. [přehledový].
108.  MALINA, L.; STRÁNSKÝ, J.; ŢĎÁRSKÝ, E.: Evidence of HCV RNA and HBV DNA Genomes in Prophyria Curtanes Tarda Patients. Australasian
    Journal of Dermatology, 1997, roč. 38, (suppl. 2), s. 209. [pŧvodní].
109.  MALINA, L.; STRÁNSKÝ, J.; ŢĎÁRSKÝ, E.: Geographical Difference in Prevalence of Hepatitis C Virus Infection in Porphyris Cutanea Tarda. British
    Journal of Dermatology, 1997, roč. 136, (2), s. 291-292. [pŧvodní s IF]. IF: 1,838/97
110.  ŢOFKOVÁ, I.; KANCHEVA, R.L.: Does 1alfa,25(OH)2vitamin D3 Stimulate Immunoregulation? The Effect on CD4ě/CD8ě Phenotype of T Lymphocytes.
    In: Norman, A.W.; Bouillon, R.; Thomasset, M.: Vitamin D - Chemistry, Biology and Clinical Applications of the Steroid Hormone. California, River Side
    1997, S. 960. [kapitola].
111.  ŢOFKOVÁ, I.; KANCHEVA, R.L.: The Effect of 1,25(OH)2vitamin D3 on CD4ě/CD8ě Subsets of T Lymphocytes in Posmenopausal Women. Life
    Sciences, 1997, roč. 61, (2), s. 142-147. [pŧvodní s IF]. IF: 2,275/97
112.  ŢOFKOVÁ, I.; KANCHEVA, R.L.; BENDLOVÁ, B.: Effect of 1,25(OH)2vitaminD3 on Circulating Insulin-like Growth Factor-I and b2 Microglobulin in
    Patients with Osteoporosis. Calcified Tissue International, 1997, roč. 60, (4), s. 236-239. [pŧvodní s IF]. IF: 2,364/97
113.  SEEBERGER, M.; MOERLEN, J.; SKARVAN, K.; FRIEDLI, D.; VAŇKOVÁ, S.; BUSER, P.; PFISTERER, M.: The Invers Nehb J Lead Incerased the
    Sensitivyty of Holter Electoradiographic Monitoring for Detecting Myocardial Ischemia. American Journal of Cardiology, 1997, roč. 80, (7), s. 1-5.
    [pŧvodní s IF]. IF: 2,402/97
114.  ŠPAČEK, R.: Farmakologická léčba akutního infarktu myokardu. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1997, roč. 46, (11), s. 10-11. [přehledový].
115.  ŠPAČEK, R.; GREGOR, P.: Blokátory receptorŧ angiotensinu II - nová perspektiva léčby kardiovaskulárních onemocnění. (Blockers of angiotensin II
    receptors - new perspective in treatment of cardiovascular diseases). Cor et Vasa, 1997, roč. 39, (2), s.114-118. [přehledový].
116.  ŠPAČEK, R.; GREGOR, P.: Ventricular Arrhythmias in Myocardial Hypertrophy of Various Origin. Canadian Journal of Cardiology, 1997, roč. 13, (5),
    s. 455-459. [pŧvodní s IF]. IF: 0,589/97
117.  STRÁNSKÝ, J.: Diagnostika virových hepatitid 1.část. Medicína, Imunologie dnes, 1997, roč. 4, (2), s. 18. [pŧvodní].
118.  STRÁNSKÝ, J.: Diagnostika virových hepatitid 2. část. Medicína, Imunologie dnes, 1997, roč. 4, (3), s. 18. [pŧvodní].
119.  STRÁNSKÝ, J.: Léčba chronické hepatitdy B a C. (Theraphy of chronic hepatitis B and C). Vnitřní lékařství, 1997, roč. 43, (1), s. 41-44. [pŧvodní].
120.  STRÁNSKÝ, J.: Principy diagnostiky chronických virových hepatitid. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1997, roč. 46, (50), s. 6-7. [pŧvodní].
121.  STRÁNSKÝ, J.; HOŘEJŠOVÁ, M.; CHLUMSKÁ, A.; HONZÁKOVÁ, E.; VANDASOVÁ, J.; NĚMEČEK, V.: Prevalence of Anti-HCV Antibodies in Chronic
    Liver Disease in Czech Republic . Infection, 1997, roč. 21, (1), s. 49-50. [pŧvodní s IF]. IF: 1,402/97
122.  TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.; MACHOVÁ, H.; SVOBODOVÁ, M.; ČERNÝ, P.: Problematika stárnoucí nemocné populace z hlediska ambulance
    pro poruchy paměti. In: Rabušic, L.: Česká společnost a senioři - sociální, ekonomické a politické aspekty demografického stárnutí české společnosti.
    Brno, Masarykova universita 1997, S. 182-187. [kapitola].
123.  TRNAVSKÝ, K.: Dietary Manipulation of Rheumatic Diseases by Unsaturated Fatty Acids. Slovakofarma Revue, 1997, roč. 5, (2), s. 76-77. [pŧvodní].
124.  TRNAVSKÝ, K.: Několik poznámek k reformě výuky v revmatologii. (Several remarks concerning the reform of medical education). Česká revmatologie,
   1997, roč. 5, (2), s. 63-64. [pŧvodní].
125. TRNAVSKÝ, K.: Revmatické choroby v ordinaci praktického lékaře. In: Šipr, K.: Kompetence praktického lékaře. Brno, LF MU 1997, S. 6-8. [stať].
126. TRNAVSKÝ, K.: Revmatologie a revmatologové dnes. (Rheumatology and rheumatologists today). Vnitřní lékařství, 1997, roč. 43, (2), s. 63-65.
   [pŧvodní].
127. TRNAVSKÝ, K.: Revmatologie pro sestry. Sestra, 1997, roč. 7, (5), s. 1-18. [pŧvodní].
128. TRNAVSKÝ, K.; KOLAŘÍK, J.: Nemoci kloubŧ a páteře. (Shoulder diseases). Praha, Galén 1997, 417 s. [monografie].
129. TRNAVSKÝ, K.; ŠULCOVÁ, Y.: Nemoci ramenního kloubu v revamtologické praxi. (Shoulder diseases in rheumatologic practice). Praktický lékař,
   1997, roč. 77, (8), s. 399-400. [pŧvodní].
130. TRNAVSKÝ, K.; ŠULCOVÁ, Y.; KNEBORTOVÁ, J.: Studium účinnosti nových postupŧ v ambulantní léčbě nemocných s ankylozující spondylitidou.
   (Study of efficacy of new algorithm if patient with ankylosing spondylitis in out-patients therapy). Rheumatológia, 1997, roč. 11, (2), s. 85-90. [pŧvodní].
131. VALEŠOVÁ, M.: Mění se přístup k lymeské boreliose - poznámky revmatologa. Journal of the American Medical Association (české a slovenské
   vydání), 1997, roč. 5, (7-8), s. 555-556. [ostatní].
132. ALUŠÍK, Š.: Minocyklin v léčbě revmatoidní artritidy. (Minocycline in the Treatment of Rheumatoid Arthritis). Vnitřní lékařství, 1998, roč. 44, (8), s. 502-
   504. [přehledový].
133. ALUŠÍK, Š.; BOČKOVÁ, M.; GALIÁNOVÁ, A.; ŢDIMERA, A.: Tumoral Calcinosis in a Dialysis Patien. Medical Science Monitor, 1998, roč. 4, (5), s.
   874-876. [kazuistika].
134. ALUŠÍK, Š.; ŠPAČEK, P.; HULEJOVÁ, H.; PETRŦ, I.; ADAM, M.: Serum levels of pyridinium crosslinks in patients undergoing hemodialysis. (Serum
   levels of pyridinium crosslinks in patients undergoing hemodialysis). Medical Science Monitor, 1998, roč. 4, (3), s. 245-249. [pŧvodní].
135. BARTŦNĚK, P.; MRÁZEK, V.; VAŘEJKA, P.; JANOVSKÁ, D.; VALEŠOVÁ, M.: Lymeská borelióza: moţnosti a meze interpretace sérologických nálezŧ.
   (Lyme Borreliosis: Possibilities and Limitations of Interpretation of Serological Findings). Praktický lékař, 1998, roč. 78, (11), s. 611-614. [pŧvodní].
136. HORÁČKOVÁ, M.; TOŠNEROVÁ, T.: Antidepresiva jako analgetika - vybrané kapitoly. (Analgesic Activity of Antidepressants).In: Antidepresiva jako
   analgetika. Praha, Lundbeck 1998, S. 1-12. [autor překladu kapitoly, monografie].
137. HORÁČKOVÁ, M.; TOŠNEROVÁ, T.: Týmová analýza problematiky kognitivních funkcí u nemocných s nezvratným selháním ledvin. (Analyses of
   problematics kognitive function by patient with kidneyś diseases).In: Psychosomatika/behaviorální medicína dnes. Sborník IX. česko-slovenské
   psychosomatické a behaviorální medicíny, Plzeň. Plzeň, 1998, S. 21-23. [autor statě ze sborníku, sborník].
138. HORÁK, J.; JOHNSON, M.; BREUEL, P.: The pharmacokinetics of lamivudine in patients with liver cirrhosis. Journal of Hepatology, 1998, roč. 28,
   (suppl. 1), s. 222-222. [pŧvodní s IF]. IF: 3,189/98
139. JOHNSON, M.; HORÁK, J.; BREUEL, P.: The pharmacokinetics of lamivudine in patients with impaired hepatic function. European Journal of Clinical
   Pharmacology, 1998, roč. 54, (4), s. 363-366. [pŧvodní s IF]. IF: 1,420/98
140. MALINA, L.; STRÁNSKÝ, J.; HAVLÍČKOVÁ, M.; ŢĎÁRSKÝ, E.: Chronická jaterní porfyrie a infekce virem hepatitidy B a C. (Chronic Hepatic Porphyria
   and Infection with the Virus of Hepatitis B and C). Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (18), s. 561-564. [pŧvodní].
141. NIEDERLE, P.; STÁREK, A.; MANDYSOVÁ, E.; JANSKÝ, P.; HLAVÁČEK, K.; KÖLBEL, F.; ŠPAČEK, R.; POLÁŠEK, R.; MÁLEK, F.: Urychlená
   rehabilitace u akutního infarktu myokardu s kontrolovanou sekundární prevencí. Stratifikace nízkorizikových nemocných pro zkrácenou hospitalizaci. Cor
   et Vasa, 1998, roč. 40, (7), s. K277-K278. [abstrakt].
142. PURSUIT TRIAL INVESTIGATORS; ŠPAČEK, R.: Inhibition of platelet glycoprotein IIb/IIIa with optifibatide in patients with acute coronary syndromes.
   New England Journal of Medicine, 1998, roč. 339, (7), s. 436-443. [pŧvodní s IF]. IF: 28,660/98
143. STŘÍTESKÝ, J.; HORÁK, J.: Histologická klasifikace, grading a staging chronických hepatitid. (Histological Classification, Grading and Staging of
   Chronic Hepatitis). Praktický lékař, 1998, roč. 78, (10), s. 550-555. [pŧvodní].
144. STRÁNSKÝ, J.; MALINA, L.; CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; PŦTOVÁ, I.; HORÁK, J.: Hepatitis B virus and hepatitis C virus coinfection in chronic
   liver disease and porphyria cutanea tarda. Hepatology, 1998, roč. 28, (4), 567A. [pŧvodní s IF]. IF: 5,621/98
145. TOŠNEROVÁ, T.: Příručka pro laické pečovatele starších těţce postiţených v domácím prostředí. (Careger´s Handbook). Praha , HESTIA 1998, 63 s.
   [příručka].
146. TOŠNEROVÁ, T.: Poruchy paměti a stárnutí. (Disorders of memory in old age).In: Klinická neuropsychologie. Praha , Grada 1998, S. 118-128. [autor
   kapitoly, monografie].
147. TOŠNEROVÁ, T.: Sexualita ve stáří - zpracováno dle přednášek uveřejněných na internetu. (Sexuality in later life). Praha , Phizer 1998, 13 s. [příručka].
148. TOŠNEROVÁ, T.; BAHBOUH, R.: Mini-Mental State - rychlé orientační vyšetření kognitivního stavu. (Mini-Mental State Examination, a quick cognitive
   state test). Československá psychologie, 1998, roč. 42, (4), s. 328-333. [přehledový s IF]. IF:0,295/00
149. TRNAVSKÝ, K.: Chorobopis Ernesta Hemingwaye (narozen 21. července 1899 - zemřel 2. července 1961). (Case history of Ernest Hemingway).
   Praktický lékař, 1998, roč. 78, (5), s. 270-272. [ostatní].
150. TRNAVSKÝ, K.: Destrukce revmatoidního kloubu - některé novější poznatky. (Some latest information on the destruction of rheumatoid joints).
   Rheumatologia, 1998, roč. 12, (3), s. 139-143. [přehledový].
151. TRNAVSKÝ, K.: Kdy má být nemocný odeslán praktickým lékařem k revmatologovi? (When the patient should be referred by general practitioner to a
   rheumatologist?). Praktický lékař, 1998, roč. 78, (12), s. 672-673. [přehledový].
152. TRNAVSKÝ, K.: Komunikace mezi lékařem a nemocným s chronickou revmatickou chorobou 1. (Communication between physiciation and the patient
   suffering from a chronic rheumatid disease). Praktický lékař, 1998, roč. 78, (9), s. 512-514. [přehledový].
153. TRNAVSKÝ, K.: Komunikace mezi lékařem a nemocným s chronickou revmatickou chorobou 2. (Communication between physiciation and the patient
   suffering from a chronic rheumatid disease 2). Praktický lékař, 1998, roč. 78, (10), s. 572-574. [přehledový].
154. BARTŦNĚK, P.; MRÁZEK, V.; VAŘEJKA, P.; JANOVSKÁ, D.; VALEŠOVÁ, M.: Lymeská borrelioza: moţnosti a meze, interpretace serologických
   nálezŧ. (Lyme Boreliosis: Possibilities and Limits of interpretation of the serological tests). Praktický lékař, 1999, roč. 79, (11), s. 329-332. [přehledový].
155. BARTŦNĚK, P.; VALEŠOVÁ, M.: O novinkách v léčbě lymeské borreliozy se diskutovalo v hlavním městě Bavorska. (The new Aspects of Lyme
   Boreliosis were discussed in the Capital of Bavaria). Zdravotnické noviny, 1999, roč. 48, (36), s. 8. [přehledový].
156. CHÁBOVÁ, V.; PERUŠIČOVÁ, J.; TESAŘ, V.; ŢABKA, J.; MERTA, M.; RYCHLÍK, I.; ZIMA, T.; BRADOVÁ, V.: Vztah plasmatických hladin IGF-1, leptinu
   a TNF-alfa u diabetikŧ. (Relationn of IG-1 Leptin and TNF-alpha Plasma Levels in Diabetic Patients). Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (7), s.
   217-219. [pŧvodní].
157. CIESLAROVÁ, B.; HORÁK, J.: TTV hepatitida. (TTV hepatititis). Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (1), s. 44-45. Číslo VZ: MSM 111200002,
   [přehledový].
158. HORÁČKOVÁ, M.; ŠTIKA, L.; ELSEVIERS, M.; MATOUŠOVIC, K.: Abúzus analgetik, analgetická nefropatie a spotřeba analgetik v České republice.
   (Analgetic Abuse and Analgetic Nephropathy Related to the Consumption of Analgesics in the Czech Republic). Bolest, 1999, roč. 2, (2), s. 91-97.
   [pŧvodní].
159. HORÁČKOVÁ, M.; TOŠNEROVÁ, T.: The psychiatric co-morbidity as a serious factor for cargiver´s failure. Kidney and Blood Pressure Research,
   1999, roč. 22, (4), s. 232. Číslo grantu: NPV- D/114, [abstrakt s IF]. IF: 0,726/99
160. HORÁČKOVÁ, M.; TOŠNEROVÁ, T.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; VAŇKOVÁ, S.; HERINK, J.; ZNOJOVÁ, M.; SULKOVÁ, S.: Bolest a deprese u multimorbidních
   starších pacientŧ. (Insufficient Attention Paid to the Relationship between Chronic Pain and Depression in Elderly Patients Leads to a Worsening Quality
   of Life). Bolest, 1999, roč. 2, (3), s. 127-132. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].
161. HORÁK, J.; HÖSCHL, C.: Problems of Introducing Problem-Oriented Learning. In: Höschl, C.; Anděl, M.: Supplementum 1. mezinárodní konference o
   novém curriculu lékařství, Praha, 9.-10. 1. 1998. Praha, Tigis 1999, S. 16-19. [autor statě a editor sborníku, sborník].
162. HORÁK, J.; LEBL, J.; KRAČMAR, P.; ŢĎÁRSKÝ, E.: Presymptomatic diagnosis of inherited liver diseases. Successful use of archival blood samples.
   Journal of Hepatology, 1999, roč. 30, (Suppl. 1), s. 162. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4146, [abstrakt s IF]. IF: 3,705/99
163. HORÁK, J.; STŘÍTESKÝ, J.: Chronické hepatitidy. (Chronic hepatitis). Praha, Grada 1999, 192 s. Číslo VZ: MSM 111200001. [monografie].
164. HULÍNSKÁ, D.; VOTÝPKA, V.; VALEŠOVÁ, M.: Persistence of Borrelia garinii and Borrelia afzelii in Patients with Lyme Arthritis. Zentralblatt für
   Bakteriologie, 1999, roč. 99, (289/3), s. 301-318. [pŧvodní s IF]. IF: 0,679/99
165. HUSA, P.; VOLFOVÁ, M.; URBÁNEK, P.; KRTEK, V.; ŠVEJDA, J.; STRÁNSKÝ, J.; CIESLAROVÁ, B.; ROŢNOVSKÝ, L.; PLÍŠEK, S.; KÜMPEL, P.;
   NÁDVORNÍK, V.: Standardní dávky interferonu alfa-2b v monoterapii versus kombinovaná terapie s ribavirem - srovnání iniciální odpovědi na léčbu.
   (Standard Doses of alpha-2b Interferon in Monotherapy vs. Combined Therapy with Ribavirine - Comparsion of Initial Response to Treatment). Česká a
   slovenská gastroenterologie, 1999, roč. 53, (2), s. 35-39. [pŧvodní].
166. ŢĎÁRSKÝ, E.; HORÁK, J.; STŘÍTESKÝ, J.; HEIRLER, F.: Hemochromatóza. Stanovení frekvence C282Y mutace pro populaci České republiky a citlivá
   detekce hemochromatózy z Guthrie karet. (Haemochromatosis. Frequency of the C282Y Mutation in Patients of the Czech Republic). Časopis lékařů
   českých, 1999, roč. 138, (16), s. 497-499. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4146, [pŧvodní].
167. JANČOVÁ, E.; TESAŘ, V.; BARTŦŇKOVÁ, J.; ŢABKA, J.; RYCHLÍK, I.; MERTA, M.; RYŠAVÁ, R.; CHÁBOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, A.: ANCA Positive
   Patients with Renal Failure - One Centre Experience. Blood Purification, 1999, roč. 17, (Suppl.), s. 228. [abstrakt s IF]. IF: 0,703/99
168. JANČOVÁ, E.; TESAŘ V.; RYCHLÍK, I.; ŢABKA, J.; LÁCHA, J.; JANDA, J.; KOLSKÝ, A.; FIXA, P.; KONEČNÝ, K.; MONHART, V.: Renal failure in
   Czech Registry of Renal Biopssies. Blood Purification, 1999, roč. 17, (Suppl.), s. 228. [abstrakt s IF]. IF: 0,703/99
169. KAREL, I.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; JUNKOVÁ, I.; ZNENÁHLÍKOVÁ, M.; STANKA, P.; ŠPAČEK, R.; NEUŢIL, P.: Syndrom arytmogenní dysplazie
   pravé komory srdeční. (Syndrome of Right Ventricular Arrythmogenic Dysplasia). Praktický lékař, 1999, roč. 79, (11), s. 630-632. [kazuistika].
170. KUČERA, P.; ANTOŠOVÁ, E.: Alternativní schémata imunoterapie alergenem. (Alternative Schedule of Allergen Immunotherapy). Alergie, 1999, roč. 1,
   (3), s. 159-161. [pŧvodní].
171. LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; KALLMÜNTZER, B.; FEUEREISL, R.; JEBAVÝ, P.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.; MELICHAR, F.;
   KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.; FIKRLE, A.: Detekce anihilačního záření 18F technickou SPECT-klinické zkušenosti s 18F-fluorodeoxyglukosou
   (FDG) u pacientŧ po infarktu myokardu. (Detection of annihilation radiation of 18F - clinical experience with 18F-fluorodeoxyglucose (FDG) in patients
   after healed myocardial infarction). Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s.34-35. [abstrakt].
172. LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; KALLMÜNTZER, B.; FEUEREISL, R.; JEBAVÝ, P.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.; MELICHAR, F.;
   KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.; FIKRLE, A.: Scintigrafie myokardu pomocí 18F-FDG u pacientŧ po infarktu myokardu - první zkušenosti. (Myocardial
   scintigraphy with 18F-FDG in patients after healed myocardial infarction - first experience).In: Abstrakta XXXVI. dny nukleární medicíny. Ostrava, Dŧm
   techniky 1999, S. 56. [autor abstrakta, sborník].
173. LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; KALLMÜNTZER, B.; FEUEREISL, R.; JEBAVÝ, P.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.; MELICHAR, F.;
   NOVÁČEK, L.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.; FIKRLE, A.: SPECT detection of annihilation radiation - first clinical experience with 18F-
   fluorodeoxyglukose (FDG) in patients arter healed myocardial infarction . Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (5), s. K154. Konference: 7th Alpe-Adria Cardiology
   Meeting, Brno Czech Republic June 20-22 1999. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].
174. LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; PÍCHOVÁ, R.; KALLMÜNTZER, B.; FEUEREISL, R.; JEBAVÝ, P.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.;
   KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.: Záznam perfuze myokardu technikou SPECT synchronizovaný R kmitem EKG spojený s kvantifikací (QGSPECT) -
   posouzení metody. (Myocardial perfusion imaging using SPECT synchronised by R wave of ECG followed by quantification (QGSPECT) - method
   assessment).In: Abstrakta XXXVI. dny nukleární medicíny. Ostrava, Dŧm techniky 1999, S.57. [autor abstrakta, sborník].
175. LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; PÍCHOVÁ, R.; KALLMÜNTZER, B.; FEUEREISL, R.; JEBAVÝ, P.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.: Srovnání
   velikosti ejekční frakce levé komory srdeční měřené metodou echokardiografie a kvantitativní synchronizované jednofotonové emisní počítačové
   tomografie (QGSPECT) u neselektovaného souboru pacientŧ. (Comparison of myocardial left ventricular ejection fraction values measured by
   echocardiography and quantitative gated single photon emission computed tomography (QGSPECT) in nonselected patients group). Cor et Vasa, 1999,
   roč. 41, (4), s.35. [abstrakt].
176. MALÁ , M.; LANG, O.; KLEISNER, I.; KALLMÜNTZER, B.; FEUEREISL, R.; JEBAVÝ, P.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.; KAMÍNEK, M.;
   MYSLIVEČEK, M.; FIKRLE, A.: Metoda scintigrafie myokardu z pohledu zdravotní sestry. (Myocardial perfusion scintigraphy performance from the point
   of view of the nurse). Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s.37. [abstrakt].
177. MÁLEK, F.; MÁLEK, I.: Farmakoterapie srdečního selhání. (Pharmacotherapy of heart failure). Farmakoterapeutické informace, 1999, (3), s. 1-3.
   [přehledový].
178. MÁLEK, F.; MÁLEK, I.: Současné moţnosti farmakoterapie chronického srdečního selhání . (Current possibilities of pharmacotherapy of chornic heart
   failure). Interní medicína pro praxi, 1999, roč. 1, (6), s. 6-8. [přehledový].
179. MÁLEK, F.; MÁLKOVÁ, J.; POKORNÝ, R.: Birth Weight of Neonates as an Indicator of Morbidity and Mortality in Adult Age and Factors which Influence
   it. Central European Journal of Public Health, 1999, roč. 7, (1), s. 3-7. [pŧvodní].
180. NEWBY, L.K.; ŠPAČEK, R. : Long-term oral platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor antagonism with sibrafiban after acute coronary syndromes: study
   design of the sibrafiban versus aspirin to yield maximum protection from ischemic heart events post-acute coronary syndromes (SYMPHONY) trial.
   Symphony Steering Committee. American Heart Journal, 1999, roč. 138, (2), s. 210-218. [pŧvodní s IF]. IF: 2,021/99
181. NIEDERLE, P.; STÁREK, A.; MANDYSOVÁ, E.; JANSKÝ, P.; HLAVÁČEK, K.; KÖLBEL, F.; ŠPAČEK, R.; POLÁŠEK, R.; MÁLEK, F.: Urychlená
   rehabilitace u akutního infarktu myokardu s kontrolovanou sekundární prevencí. Stratifikace nízkorizikových nemocných pro zkrácenou hospitalizaci.
   (Early Rehabilitation and Controled Secondary prevention in Acute Myocardial Infarction. Stratification of Liw-Risk Patients for Shortened
   Hospitalization). Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (2), s. 90-100. Číslo grantu: IGA 2195, [pŧvodní].
182. RIEGGER, G.A.J.; BOUZO, H.; OETR, O.; MUNZ, J.; ŠPAČEK, R. a kol.: Improvement in Exercise Tolerance and Symptoms of Congestive Heart
   Failure during Treatment with Candesartan Cilexitil. Circulation, 1999, roč. 100, (22), s. 2224-2230. [pŧvodní s IF]. IF: 9,903/99
183. RITZ, E.; MILTENBERGER-MILTENYI, G.; RYCHLÍK, I.: Blood pressure control in hypertensive diabetic patients. In: Hasslacher, C.: Diabetic
   nephropathy. Chichester, J. Wiley and Sons 1999, v tisku.Číslo VZ: MSM 111200002. [autor kapitoly, monografie].
184. RITZ, E.; MILTENBERGER-MILTENYI, G.; RYCHLÍK, I.: Diabetic nephropathy - size of the problem. In: Hasslacher, C.: Diabetic nephropathy.
   Chichester, J. Wiley and Sons 1999, v tisku.Číslo VZ: MSM 111200002. [autor kapitoly, monografie].
185. RITZ, E.; MILTENBERGER-MILTENYI, G.; RYCHLÍK, I.: Nierenfunktion bei Diabetes was sind besondere Probleme? In: Dominiak, P.; Heusch, G.: AT1-
   Rezeptorblockade. Darmstadt, Steinkopff 1999, S. 211-219.Číslo VZ: MSM 111200002. [autor kapitoly, monografie].
186. RITZ, E.; RYCHLÍK, I.: Management of the patient with type 2 diabetes and renal failure. In: Nepropathy in type II. diabetes. Oxford, Oxford University
   Press 1999, S. 218-245.Číslo VZ: MSM 111200002. [autor kapitoly, monografie].
187. RITZ, E.; RYCHLÍK, I.: Nephropathy in type II. diabetes. Oxford, Oxford University Press 1999, 299 s. Číslo VZ: MSM 111200002. [monografie].
188. RITZ, E.; RYCHLÍK, I.: Nephropathy in type II. diabetes. In: Ritz, E.; Rychlík, I.: Nepropathy in type II. diabetes. Oxford, Oxford University Press 1999, S.
   218-245.Číslo VZ: MSM 111200002. [autor kapitoly, monografie].
189. RITZ, E.; RYCHLÍK, I.; LOCATELLI, F.; HALIMI, S.: End-stage renal failure in type 2 diabetes: A medical catastrophe of worldwide dimensions.
   American Journal of Kidney Diseases, 1999, roč. 34, (5), s. 795-808. Číslo VZ: MSM 111200002, [pŧvodní s IF]. IF: 3,501/99
190. RITZ, E.; RYCHLÍK, I.; MILTENBERGER-MILTENYI, G.: Nephropathy in type II diabetes. Séminaires d’Uro-Néprologie. Vingt-Cinqiéme Série, 1999,
   roč. 4, (3), s. 35-40. Číslo VZ: MSM 111200002, [pŧvodní].
191. RYCHLÍK, I.: Idiopatické nekrotizující vaskulitidy s renálním postiţením. (Idiopathic necrotizing vasculitis with renal involvement).In: Nouza, M.; Nouza,
   K.: Imunologie 98. Praha, Galén 1999, S. 229-235.Číslo VZ: MSM 111200002. [autor kapitoly, monografie].
192. RYCHLÍK, I.; ANDRASSY, K.; WALDHERR, R.; ZUNA, I.; TESAŘ, V.; JANČOVÁ, E.; STEJSKALOVÁ, A.; RITZ, E.: Clinical Features and Natural
   History of IgA Nephropathy. Annales de médecine interne, 1999, roč. 150, (2), s. 117-126. [pŧvodní s IF]. IF: 0,344/99
193. RYCHLÍK, I.; FLISER, D.; RITZ, E.: Nondiabetic renal disease in type II diabetes. In: Ritz, E.; Rychlík, I.: Nepropathy in type II. diabetes. Oxford, Oxford
   University Press 1999, S. 81-88.Číslo VZ: MSM 111200002. [autor kapitoly, monografie].
194. RYCHLÍK, I.; RITZ, E.; HALIMI, S.; LOCATELLI, F.: Epidemiology of endstage renal disease in type II diabetes. In: Ritz, E.; Rychlík, I.: Nepropathy in
   type II. diabetes. Oxford, Oxford University Press 1999, S. 246-266.Číslo VZ: MSM 111200002. [autor kapitoly, monografie].
195. RYCHLÍK, I.; SCHWEIZER, M.; ZEIER, M.; BOMMER, J.; RITZ, E.: Digital ECG Recording in Reevaluation of the Effect of Hemodialysis Session on the
   ECG. Blood Purification, 1999, roč. 17, (Suppl.), s. 219. [abstrakt s IF]. IF: 0,703/99
196. RYCHLÍK, I.; SCHWEIZER, M.; ZEIER, M.; BOMMER, J.; RITZ, E.: Effects of Hemodialysis Session on the ECG Reevaluation using Digital ECG
   Recording. Nephrology, Dialysis, Transplantation, 1999, roč. 14, (Suppl.), s. A97. [abstrakt s IF]. IF: 1,752/99
197. RYCHLÍK, I.; TESAŘ, V.; JIRSA, M.; PACLTOVÁ, M.; DUDKOVÁ, L.: Levels of Some Urinary Eicosanoids and Serum Interleukins During Fish Oil
   treatment in IgAN. Blood Purification, 1999, roč. 17, (Suppl.), s. 229. [abstrakt s IF]. IF: 0,703/99
198. RYCHLÍK, I.; TESAŘ, V.; JIRSA, M.; ŠERÁKOVÁ, M.; VERNEROVÁ, Z.: Urinary Eicosanoids during Fish Oil Treatment in IgA Nefropathy. In: Thiemio,
   M.; Weizmann, V.; Venanzi, S.: Cardionephrology 5. Perugia, Editoral Bios 1999, S. 239-240. [autor statě, sborník].
199. RYCHLÍK, I.; TESAŘ, V.; JIRSA, M.; ŠERÁKOVÁ, M.; VERNEROVÁ, Z.: Urinary Eicosanoids and Adhesion Molecules in IgA Nphropathy (IsAN) during
   Teatment with Fish Oil (FO). Nephrology, Dialysis, Transplantation, 1999, roč. 14, (Supl.), s. 191. [abstrakt s IF]. IF: 1,752/99
200. RYCHLÍK, I.; TESAŘ, V.; JIRSA, M.; ŠERÁKOVÁ, M.; VERNEROVÁ, Z.: Urinary Eicosanoids during Fish Oil Treatment in IgA Nephropathy. Journal of
   the American Society of Nephrology, 1999, roč. 10, (Suppl.), s. 114A. [abstrakt s IF]. IF: 6,182/99
201. STRÁNSKÝ, J.: Diagnostika virových hepatitid. (Diagnostics of viral hepatitis).In: Nouza, M.; Nouza, K.: Imunologie 98. Praha, Galén 1999, S. 255-
   262.Číslo VZ: MSM 111200002. [autor kapitoly, monografie].
202. STRÁNSKÝ, J.: Virová hepatitida C. (Viral hepatitis C). Praha, Grada 1999, 194 s. Číslo VZ: MSM 111200002. [monografie].
203. STREJČEK, J.: Choroby jater s účastí autoimunity. (Autoimmune liver disease).In: Nouza, M.; Nouza, K.: Imunologie 98. Praha, Galén 1999, S. 263-
   270.Číslo VZ: MSM 111200002. [autor kapitoly, monografie].
204. STRZONDALA, W.; BRYCHTA, M.; ŠEJDOVÁ, M.; POLÁŠEK, R.; MÁLEK, F.; KAREL, I.: Aplikační komŧrka (port-a-cath) versus centrální ţilní katetr v
   chemoterapii solidních nádorŧ. (Port-a-cath versus central venous catheter in chemotherapy of solid cancer). Sborník abstrakt, 3. ostravské dny
   podpůrné léčby v onkologii, Ostarva, 9.-10.4.1999, 1999, roč. 3, (1), s. 13. [ostatní].
205. TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.: Ambulance pro poruchy paměti - přehled výsledkŧ 1996 -1998. (Memory Clinic, overview).In: Sborník referátŧ
   41.Česko- slovenská psychofarmakologická konference Jeseník 5.-9.ledna 1999. Praha, Galén 1999, S.128.Konference: 41.Česko- slovenská
   psychofarmakologická konference Jeseník 5.-9.ledna 1999. Číslo grantu: NPV- D/114, [autor statě, sborník].
206. TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.: Cooperation of the memory clinic with the haemodialysis unit. In: Abstracts 4th Congress of the European
   Federation of Neurological Societes. Lisabon, Jansen Cilag 1999, S.26.Konference: 4th Congress of the European Federation of Neurological Societes,
   1999 7-11. 9. Lisabon Portugal. Číslo grantu: NPV- D/114, [autor abstrakta, sborník].
207. TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.: Elder abuse and neglect as a differential diagnostic deliberation in psychiatry at general pracitioner´s and internal
   clinics. Acta medica, 1999, roč. 42, (3), s.120-121. Konference: International seminar of Austrian, Slovak and Czech psychiatrists in Hradec Králové in
   october 23-24th 1998. Číslo grantu: NPV- D/114, [abstrakt].
208. TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.: Zanedbávání a zneuţívání starého člověka z hlediska zdravotníka. (Elder abuse and neglect of elders from
   medical staff point of view).In: Sborník referátŧ z VIII. konference Klubu Unesco Kroměříţ 26.- 27. dubna 1999 Lidská práva a současný ţivot seniorŧ v
   ČR. Kroměříţ, Klub Unesco 1999, S.48.Konference: Klub Unesco Kroměříţ, Kroměříţ 26. 27. dubna 1999. Číslo grantu: NPV- D/114, [autor statě,
   sborník].
209. TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.: Zneuţívání a zanedbávání starých lidí. (Elder abuse and neglect).In: Sborník vybraných přednášek z IX
   konference Společnosti sociálních pracovníkŧ Násilí v rodině a jeho dŧsledky. Praha, MPSV 1999, S. 90-91.Konference: Prachatice 29.5 30.5.1998.
   Číslo grantu: NPV- D/114, [autor statě, sborník].
210. TRNAVSKÝ, K.: Nefarmakologické léčebné postupy u osteoartrózy. (Non-pharmacological Therapeutic Procedures in Osteoarthritis). Praktický lékař,
   1999, roč. 79, (4), s. 238-240. [pŧvodní].
211. TRNAVSKÝ, K.: Padesát let od objevu léčebného pŧsobení kortizonu. Praktický lékař, 1999, roč. 79, (8), s. 488-489. [ostatní].
212. TRNAVSKÝ, K.; KRŠIAK, M.: Nesteriodní antirevmatika: bude selektivní inhibice cyklo-oxygenázy-2 opravdu výhodná? (Nonsteroidal antirevmatic drugs:
   is selective inhibition of cyclooxygenase 2 really advantageous?). Praktický lékař, 1999, roč. 79, (7), s. 431. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].
213. TRNAVSKÝ, K.; KRŠIAK, M.: Nesteriodní antirevmatika: bude selektivní inhibice cyklo-oxygenázy-2 opravdu výhodná? (Nonsteroidal antirevmatic drugs:
   is selective inhibition of cyclooxygenase 2 really advantageous?). Česká revmatologie, 1999, roč. 7, (3), s. 149-150. Číslo VZ: MSM 111200005,
   [přehledový].
214. TRNAVSKÝ, K.; KRŠIAK, M.: Problém inhibice cyklooxygenázy 2. (Troubles concerning selective inhibitors of cyclooxygenase 2). Postgraduální
   medicína, 1999, roč. 1, (3), s. 107-108. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].
215. TVRZICKÁ, E.; DLOUHÝ, P.; ŢÁK, A.; ANDĚL, M.; VECKA, M.; STAŇKOVÁ, B.: Trans fatty acid content in plasma, milk and subcutaneous fat of healthy
   mothers. Atherosclerosis, 1999, roč. 147, (Suppl.2), S. 35. [abstrakt s IF]. IF: 2,877/99
216. VALEŠOVÁ, M.: Lymeská artritida. (Lyme arthritis). Praha, Grada 1999, 104 s. Číslo VZ: MSM 111200002. [monografie].
217. VALEŠOVÁ, M.: Lymeská artritida - dynamika infekce, diagnostická úskalí. (Lyme arthritis- dynamic, infection,diagnostic difficulties). Medica Revue,
   1999, roč. 6, (2), s. 1;47-52. [pŧvodní].
218. BALÍK, M.; KAZDA, A.; KOLÁŘ, M.; HENDL, A.; RYCHLÍK, I.: The homeostatic effects of combination of lactate and bicarbonate buffers in continuous
   renal replacement therapy. Cardionephrology, 2000, roč. 6, s.259-262. [pŧvodní].
219. BARTŦNĚK, P.; MRÁZEK, V.; BÍNA, R.; LIŠTVANOVÁ, S.; VALEŠOVÁ, M.; JANOVSKÁ, D.: Diagnostika lymeské borreliózy. (Diagnosis of Lyme
   Borreliosis). Praktický lékař, 2000, roč. 80, (4), s.207-209. Číslo grantu: NI5600, GAUK 6-218/1999, [pŧvodní].
220. CHÁBOVÁ, V.; TESAŘ, V.; ŢABKA, J.; RYCHLÍK, I.; STEJSKALOVÁ, A.: Treatment of IgA nephropathy with cyclosporine A. (Treatment of IgA
   nephropathy with cyclosporine A).In: Lindič, J.; Kaplan-Pavlovič, S.: I. Slovene Congress of Nephrology with International Participation. Ljubljana, 2000,
   s.33-36.Konference: I. Slovene Congress of Nephrology with International Participation, University Medical Cenre Ljubljana 2000. [autor statě, sborník].
221. CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; HORÁK, J.: Nonalcoholic steatohepatitis-the underestimated diagnosis. In: Falk symposium Vol. 121. Haag, 2000,
   S.28. [autor abstrakta, sborník].
222. HAVRDA, M.; KNOTKOVÁ, V.; NĚMEČEK, K.; STEJSKALOVÁ, A.; HORÁČKOVÁ, M.; RYCHLÍK, I.: Naše zkušenosti s kombinovanou imunosupresivní
   léčbou idiopatické membranózní nefropatie. (Our experience with combine immunosuppressive regimen for the treatment of idiopathic membranous
   nephropathy). Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.40. [ostatní].
223. HORÁČKOVÁ, M.: Analgetika a ledviny: Vztah hodnocený klinickým nefrologem. (Analgesics and Nephropathy-Relationship evaluated by nephrologist).
   Praha, Triton 2000, 195 s. [autor monografie, monografie].
224. HORÁČKOVÁ, M.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; VAŇKOVÁ, S.; FOREJT, J.; HÁŠA, J.: Medikamentózně indukované selhání ledvin u starších pacientŧ. Aktuality v
   nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.32. [ostatní].
225. HORÁČKOVÁ, M.; ŠTIKA, L.: Sloţení a spotřeba analgetik v České republice ve vztahu k analgetiky indukované nefropatii a nádorŧm urotelu.
   (Composition and Consumption of Analgetics in the Czech Republic in Relation to Nephropaties and Tumours of the Urothelium Inducet by Analgetics).
   Praktický lékař, 2000, roč. 80, (3), s.128-132. [pŧvodní].
226. HORÁČKOVÁ, M.; ŠTIKA, L.: Sloţení a spotřeba analgetik v České republice ve vztahu k analgetiky indukované nefropatii a nádorŧm urotelu.
   (Development of analgesic nephropathy and transitional cell carcinoma of the urinary tract according to consumption and composition of non-narcotic
   analgesics)). Praktický lékař, 2000, roč. 80, (3), s.128-132. [pŧvodní].
227. HORÁČKOVÁ, M.; TOŠNEROVÁ, T.; VAŇKOVÁ, S.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; HERINK, J.; BERDYCH, M.: Spolupráce Ambulance pro poruchy paměti s
   interním pracovištěm. (Collaboration of the Out-patient Department for Memory Disorders with the Medical Department). Praktický lékař, 2000, roč. 80,
   (1), s.39-43. [pŧvodní].
228. HORÁČKOVÁ, M.; VAŇKOVÁ, S.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; CHROUSTOVÁ, D.: Ischemická nefropatie-evaluace screeningových metod. ( Ischemic
   Nephropathy-Evaluation of Screening Methods). Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.26. [ostatní].
229. HORÁK, J.: Hemochromatóza na počátku 3. milénia. (Hemochromatosis on beginning of 3rd millenium).In: Sborník přednášek symposia “Aktuální
   gastroenterologie”. Brno, 2000, s.36-41.Konference: Aktuální gastroenterologie”, Brno 19. 10. 2000. [autor statě, sborník].
230. HORÁK, J.: Hepatitis B in the Czech Republic in the Year 2000. Progress in Hepato-Pharmacology, 2000, roč. 5, (Suppl. 1), s.35. Konference: 2nd
   International Symposium “Liver and Drugs 2000”, Bratislava 5. 6. 10. 2000. Číslo VZ: MSM 111200002, [abstrakt].
231. HORÁK, J.: Hepatitis C in the Czech Republic in the Year 2000. Progress in Hepato-Pharmacology, 2000, roč. 5, (Suppl. 1), s.50. Konference: 2nd
   International Symposium “Liver and Drugs 2000”, Bratislava 5. 6. 10. 2000. Číslo VZ: MSM 111200002, [abstrakt].
232. HORÁK, J.: Molekulární mechanismy cholestázy. (Molecular mechanisms of cholestasis). Bulletin HPB, 2000, roč. 8, (3), s.101-102. Číslo VZ: MSM
   111200002, [přehledový].
233. HORÁK, J.: Polékové jaterní selhání. (Drug-induced acute liver failure). Postgraduální medicína, 2000, roč. 2, (4), s.444-447. Číslo VZ: MSM
   111200002, [pŧvodní].
234. HORÁK, J.; BREUEL, H.P.; HOŘEJŠOVÁ, M.; CIESLAROVÁ, B.; HEINE, P.R.; HARTMANN, M.; HUBER, R.; LÜHMANN, R.; WURST, W.:
   Pantoprazole Pharmacokinetics in Patients with Liver Cirrhosis. In: Abstracts of the Joint Meeting of VII World Conference on Clinical Pharmacology and
   Therapeutics IUPHAR & 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Florence, EACPT 2000,
   s.242.Konference: The Joint Meeting of VII World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics IUPHAR & 4th Congress of the European
   Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Florence 15. 20. 7. 2000. Číslo VZ: MSM 111200002. [autor abstrakta, sborník].
235. JANČOVÁ, E.; TESAŘ, V.; BARTŦŇKOVÁ, J.; ŢABKA, J.; RYCHLÍK, I.; MERTA, M.; RYŠAVÁ, R.; CHÁBOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, A.: ANCA-positive
   renal vasculitis one centre experience. Nephrology, dialysis, transplantation , 2000, roč. 15, (9), s.A85. [abstrakt s IF]. IF:2,056/00
236. KOLSKÝ, A.; RYCHLÍK, I.; JANČOVÁ, E.; DUŠEK, J.; RAMBOUSEK, V.; HLADÍK, M.; PELLANTOVÁ, Z.; SKÁLOVÁ, S.; KOLSKÁ, M.; TESAŘ, V.;
   JANDA, J.; STEJSKAL, J.: Czech National Renal Biopsy Registry (CZNBR) in Children (1994-1998). Pediatric Nephrology, 2000, roč. 14, (6), s.C72.
   Konference: 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, 18.-20. 6. 2000 Helsinki Finsko. [abstrakt s IF]. IF:1,370/00
237. LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; PÍCHOVÁ, R.; FEUEREISL, R.; KALLMÜNZER, B.; JEBAVÝ, P.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.; KAMÍNEK,
   M.; MYSLIVEČEK, M.: Kvantitativní synchronizovaný SPECT pro měření mechanické funkce levé komory srdeční-posouzení metody. (Quantitative
   synchronized SPECT for mechanical left ventricular function measurement-evaluation of the method). Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (S4), s.41. [abstrakt].
238. LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; PÍCHOVÁ, R.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; JIREŠOVÁ, E.; KAREL, I.; FEUEREISL, R.;
   KALLMÜNZER, B.; JEBAVÝ, P.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.: Quantitative Evaluation of Stress Myocardial Perfusion Scintigraphy in Patients with
   Diabetes Mellitus-a Comparison with Nondiabetic Patients. European Journal of Nuclear Medicine, 2000, roč. 27, (8), s.1021. Číslo VZ: MSM
   111200001, [abstrakt s IF]. IF:3,772/00
239. LANG, O.; MALÁ, M.; PÍCHOVÁ, R.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.; FEUEREISL, R.; KALLMÜNZER, B.; JEBAVÝ, P.; KAMÍNEK, M.;
   MYSLIVEČEK, M.: Quantitative gated SPECT (QGSPECT) for mechanical myocardial function measurement-evaluation of the method and comparison
   with echocardiography. European Journal of Nuclear Medicine, 2000, roč. 27, (8), s.1046. [abstrakt s IF]. IF:3,772/00
240. MÁLEK, F.: Betablokátory v terapii ischemické choroby srdeční a chronického srdečního selhání. (Beta-blockers in the treatment of ischemic heart
   disease and chronic heart failure). Interní medicína pro praxi, 2000, roč. 2, (6), s.280-283. [pŧvodní].
241. MÁLEK, F.: Léky pouţívané v terapii hypertenzních krizí. (Drugs used in pharmacotherapy of hypertension crisis). Diagnóza, 2000, roč. 3, (36), s.11.
   [přehledový].
242. MÁLEK, F.: Současné poznatky o úloze mědi v patogenezi aterosklerózy a ischemické choroby srdeční. (Current Concepts on the Role of Copper in the
   Pathogenesis of Atherosclerosis and Coronary Heart Disease). Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (6), s.290-293. [přehledový].
243. MÁLEK, F.: Spironolacton v terapii chronického srdečního selhání-poučení pro praxi. (Spironolactone in the treatment of chronic heart failure instruction
   for practise). Interní medicína pro praxi, 2000, roč. 2, (7), s.280-283. [pŧvodní].
244. MÁLEK, F.; JIREŠOVÁ, E.: Hypotyreóza u ţen s ischemickou chorobou srdeční. (Hypothyroidism in women with ischemic heart disease case reports).
   Interní medicína pro praxi, 2000, roč. 2, (4), s.39-40. [přehledový].
245. MÁLEK, F.; KAREL, I.; POLÁŠEK, R.; ŠPAČEK, R.; LISA, L.; DVOŘÁK, J.; STANKA, P.: Sérové koncentrace mědi u pacientŧ s akutními a chronickými
   formami ischemické choroby srdeční, jejich vztah ke koncentracím lipoproteinŧ a k rozsahu koronární aterosklerózy. (Copper Serum Concentrations in
   Patients with Acute and Chronic Forms of Ischaemic Heart Disease, their Relationship to Lipoprotein Concentration and the Extent of Coronary
   Atherosclerosis). Vnitřní lékařství, 2000, roč. 46, (10), s.693-696. [pŧvodní].
246. MÁLEK, F.; KAREL, I.; POLÁŠEK, R.; ŠPAČEK, R.; STANKA, P.; LISA, L.; DVOŘÁK, J.: Relation between serum copper, the extent of coronary artery
   disease and lipoprotein levels in patients with acute and chronic forms of ischaemic heart disease. Heart, 2000, roč. 83, (Suppl. II), s.A3. [abstrakt s IF].
   IF:2,144/00
247. MALINA, L.; STRÁNSKÝ, J.; MICHALÍKOVÁ, H.; ČÁBELKOVÁ, Z.: Kritéria alkoholismu u nemocných pozdní koţní porfyrií. (Criteria of Alcoholism in
   Patients with Porphyria Cutanea Tarda). Klinická biochemie a metabolismus, 2000, roč. 8/29, (3), s.154-156. [pŧvodní].
248. RYCHLÍK, I.; BERDYCH, M.: Epidemiologie renálního selhání u diabetikŧ 2.typu. (Epidemiology of Renal Disease in Patients with Diabetes Mellitus in
   the Czech Republic). Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.34. [ostatní].
249. RYCHLÍK, I.; BERDYCH, M.: Epidemiology of Renal Disease in Patients with Diabetes Mellitus in the Czech Republic. Cardionephrology, 2000, roč. 6,
   s.223-224. [přehledový].
250. RYCHLÍK, I.; JANČOVÁ, E.; TESAŘ, V. a kol.: IgA nephropathy /IgAN/ in the Czech registry of renal biopsies /CRRB/ in years 1995-1998. Nephrology,
   dialysis, transplantation , 2000, roč. 15, (9), s.A88. [abstrakt s IF]. IF:2,056/00
251. RYCHLÍK, I.; TESAŘ, V.; PETRTÝL, J.; STEJSKALOVÁ, A.; ŢABKA, J.: Our experience with transjugular renal biopsy. In: Lindič, J.; Kaplan-Pavlovič, S.:
   I. Slovene Congress of Nephrology with International Participation. Ljubljana, 2000, s.116-119.Konference: I. Slovene Congress of Nephrology with
   International Participation, University Medical Cenre Ljubljana 2000. [autor statě, sborník].
252. RYCHLÍK, I.; TESAŘ, V.; STEJSKALOVÁ, A.; ŢABKA, J.; MERTA, M.; BARTŦŇKOVÁ, J.: Repeated renal biopsy in patients with Wegener's
   granulomatosis (WG) and microscopic polyangiitis-contribution to prognosis and treatment. In: Lindič, J.; Kaplan-Pavlovič, S.: I. Slovene Congress of
   Nephrology with International Participation. Ljubljana, 2000, s.28-32.Konference: I. Slovene Congress of Nephrology with International Participation,
   University Medical Cenre Ljubljana 2000. [autor statě, sborník].
253. RYCHLÍK, I.; TESAŘ, V.; DUDKOVÁ, L.; PACLTOVÁ, M.; JIRSA, M.j.: Oxidační stres /OS/ u IgA nefropatie /IgAN/ při léčbě fish oilem /FO/. (Oxidative
   Stress in IgA Nephropathy during Fish Oil Treatment). Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.41. [abstrakt].
254. RYCHLÍK, I.; TESAŘ, V.; DUDKOVÁ, L.; PACLTOVÁ, M.; JIRSA, M.jr.: Oxidative Stress in IgA Nephropathy during Fish Oil Treatment. Journal of the
   American Society of Nephrology, 2000, roč. 11, (Spec. Issue), s.76A. [abstrakt s IF]. IF:5,745/00
255. RYCHLÍK, I.; TESAŘ, V.; DUDKOVÁ, L.; PECLOVÁ, M.; JIRSA, M.: IgA Nephropathy and Oxidative Stress during Fish Oil Treatment. In:
   Cardionephrology 6. Perrugia, Editoral Bios 2000, s.505-506.Číslo grantu: IZ4216, [autor statě, sborník].
256. RYCHLÍK, I.; TESAŘ, V.; JANČOVÁ, E.: The Occurance of the Systemic Vasculitides with Renal Involvement in Czech Registry of Renal Biopsies
   (CRRB) in years 1994-1998. Clinical and Experimental Immunology, 2000, roč. 120, (Suppl. 1), s.67. [abstrakt s IF]. IF:2,544/00
257. RÝZLOVÁ, M.; STRÁNSKÝ, J.; HORÁK, J.; CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.: Why is the tesponse to combination therapy in chronic hepatitis poor?
   Journal of Hepatology , 2000, roč. 32, (Suppl. 2), s.303. [abstrakt s IF]. IF:3,761/00
258. ŠAFÁŘOVÁ, R.; FOREJT, J.; HÁŠA, J.; HORÁČKOVÁ, M.; VAŇKOVÁ, S.; HERINK, J.: Nejčastější indikace nemocniční hemodialýzy. (The most offen
   indications for hospital hemodialysis). Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.45. [abstrakt].
259. ŠPAČEK, R.; WIDIMSKÝ, P.; STRAKA, Z.; DVOŘÁK, J.; JIREŠOVÁ, E.; JIRMÁŘ, R.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; LISA, L.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; ŠTROS,
   P.; KAREL, I.; STANKA, P.; ZENÁHLÍKOVÁ, M.: Primární PTCA (+stent) vs. konzervativní léčba v akutní fázi non-Q infarktu myokardu. (Direct PTCA (+
   stent) versus conservative treatment in acute phase of non-Q wave myocardial infarction.). Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (Suppl. 1), s.68. Číslo grantu:
   NA4658, [abstrakt].
260. STRÁNSKÝ, J.; MALINA, L.; CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; PŦTOVÁ, I.; HORÁK, J.: Overt and hidden coinfection with hepatitis B and C viruses in
   chronic liver disease and porhyria cutanea tarda. Acta Virologica, 2000, roč. 44, (1), s.23-28. [pŧvodní s IF]. IF:0,558/00
261. TEPLAN, V.; SCHÜCK, O.; HORÁČKOVÁ, M.; SKIBOVÁ, H.; HOLEČEK, M.: Effect of keto acid aminoacid supplement on the metabolism and renal
   elimination on branched-chain amino acids in patients with chronic renal insufficiency on a low protein diet. Wiener Klinische Wochenschrift, 2000, roč.
   112, (20), s.876-881. [pŧvodní s IF]. IF:0,572/00
262. TESAŘ, V.; DOSTÁL, C.; BARTŦŇKOVÁ, J.; ŢABKA, J.; RYCHLÍK, I.; MERTA, M.; RYŠAVÁ, R.; CHÁBOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, A.; FUČÍKOVÁ, T.:
   Dlouhodobá léčba lupusové nefritidy cyclosporinem. (Long-term treatment of Lupus Nephritis with cyclosporine). Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1),
   s.26. [abstrakt].
263. TESAŘ, V.; DOSTÁL, C.; BARTŦŇKOVÁ, J.; ŢABKA, J.; RYCHLÍK, I.; MERTA, M.; RYŠAVÁ, R.; CHÁBOVÁ, V.; STEJSKALOVÁ, A.; FUČÍKOVÁ, T.:
   Long-term treatment of lupus nephritis with cyclosporine. Nephrology, dialysis, transplantation , 2000, roč. 15, (9), s.A85. [abstrakt s IF]. IF:2,056/00
264. TESAŘ, V.; DOSTÁL, C.; RYCHLÍK, I.; ŢABKA, J.; STEJSKALOVÁ, A.; BARTŦŇKOVÁ, J.; CHÁBOVÁ, V.: Long-term treatment of lupus nephritis with
   cyclosporine. In: Lindič, J.; Kaplan-Pavlovič, S.: I. Slovene Congress of Nephrology with International Participation. Ljubljana, 2000, s.52-55.Konference:
   I. Slovene Congress of Nephrology with International Participation, University Medical Cenre Ljubljana 2000. [autor statě, sborník].
265. TESAŘ, V.; JELÍNKOVÁ, E.; MAŠEK, Z.; JIRSA, M.; RYCHLÍK, I.; ŢABKA, J.; DOSTÁL, C.; BEČVÁŘ, R.; MERTA, M.; TEPLÁ, L.: Renal and extrarenal
   production of cytokines in ANCA-vasculitis and lupus nephritis. In: Lindič, J.; Kaplan-Pavlovič, S.: I. Slovene Congress of Nephrology with International
   Participation. Ljubljana, 2000, s.22-27.Konference: I. Slovene Congress of Nephrology with International Participation, University Medical Cenre
   Ljubljana 2000. [autor statě, sborník] .
266. TESAŘ, V.; DOSTÁL, C.; JANČOVÁ, E.; ŢABKA, J.; RYCHLÍK, I.; MERTA, M.; STEJSKALOVÁ, A.: Long-term treatment of Lupus Nephritis with
   cyclosporine. Cardionephrology, 2000, roč. 6, s.501-504. [pŧvodní].
267. TOŠNEROVÁ, T.; BAHBOUH, R.; BĚLINOVÁ, J.: Monitorování psychické zátěţe pečovatelŧ stárnoucí populace v ČR. (Monitoring of psychic burden in
   czech ageing caregivers population).In: Raboch., J. et al.: Psychiatrie pro 21. století. Praha, Galén 2000, s.118. [autor kapitoly, sborník].
268. TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.; BĚLINOVÁ, J.; BARTOŠ, A.; JAVŦRKOVÁ, A.; BAHBOUH, R.; ČERNÝ, P.; SEDLÁKOVÁ, M.: Problematika
   poruch paměti v ambulanci praktického lékaře. (Memory Impairment in Terms of General Practitioner). Causa subita, 2000, roč. 3, (2), s.27-29.
   [přehledový].
269. VAŇKOVÁ, S.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; HORÁČKOVÁ, M.; HERINK, J.: Klinické a ekonomické aspekty dŧsledné suplemenatace ţelezem při léčbě anemie
   hemodialyzovaných erytropoetinem (rHuEPO). (Clinical and economic aspects of consistent iron supplementaion in treatemnt of haemodialysis related
   anemia using erythropoietin (HuEPO)). Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.32. [abstrakt].
270. VAŇKOVÁ, S.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; HORÁČKOVÁ, M.; HERINK, J.; RYCHLÍK, I.: Clinical and economic aspects of consistent iron supplementaion in
   treatemnt of haemodialysis related anemia using erythropoietin (HuEPO). Nephrology, dialysis, transplantation , 2000, roč. 15, (9), s.A157. [abstrakt s
   IF]. IF:2,056/00
271. VLČEK, J.; GREGOR, J.; MACEK, K.; VÍTOVEC, J.; PRÁZNOVCOVÁ, L.; ZAJÍC, J.; STAREC, M.; DRÁŢKA, J.; KULIČ, F.; POLÁŠEK, R.; JIRMÁŘ, R.:
   Prŧřezová studie volby farmakoterapie v akutní fázi léčby akutního infarktu myokardu-1. část. (Cross-sectional Study on Selection of Pharmacotherapy in
   the Acute Stage of Treatment of Myocardial Infarction-Part I). Vnitřní lékařství, 2000, roč. 46, (10), s.681-688. Číslo VZ: MSM 111200004, [pŧvodní].
272. WIDIMSKÝ, P.; ŠPAČEK, R.; STRAKA, Z.; JIREŠOVÁ, E.; DVOŘÁK, J.; LISA, L.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; POLÁŠEK, R.; MÁLEK, F.; JIRMÁŘ, R. a kol.:
   'VINO' Study-Primary Angioplasty also for Chest PAIN with ST-Depression. Cor et Vasa, Kardio, 2000, roč. 42, (7), s.K158. Číslo grantu: NA4658,
   [abstrakt].

12230 – KIO, II. interní klinika (254)
 1.  ANDĚL, M.: Medicína a tradiční myšlení. (Mýtus, totem, tabu a fetiš v medicíně a ve výţivě). Vesmír, 1993, roč. 72, (9), s. 485-489. [ostatní].
 2.  ANDĚL, M.: Mýtus, totem, tabu a fetiš v medicíně a ve výţivě . Vita Nostra Revue, 1993, roč. 3, (2), s. 5-13. [přehledový].
 3.  ANDĚL, M.: Sto let Thomayerovy učebnice vnitřního lékařství. Vesmír, 1993, roč. 72, (10), s. 556. [ostatní].
 4.  ANDĚL, M.: Výţiva v prevenci onemocnění srdce a cév. In: Otoupal, P.: Naše výţiva a zdraví. Praha, Ministerstvo obrany ČR 1993, S. 3-7. [autor statě,
    sborník].
 5.  BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Klinické zkoušení nutričně definovaného dietetika Nutrilac. Klinická biochemie a metabolismus, 1993, roč. 1/22, (1), s. 52-54.
    [přehledový].
 6.  BRODANOVÁ. MARIE; ANDĚL, M.: Infúzní léčba, parenterální a enterální výţiva 2. Speciální část. Praha, Karolinum 1993, 173 s. [monografie].
 7.  JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.; HEROLD, M.: Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu u diabetikŧ. In: Luhačovický sborník. Luhačovice, 1993, S. 35-
    41. [autor statě, sborník].
 8.  JENŠOVSKÝ, J.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Oslerŧv manévr a pseudohypertenze u diabetikŧ II. typu. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (11), s. 484-485.
    [pŧvodní].
 9.  JIRMÁŘ, R.; GREGOR, P.: Profylaktické podávání antikoagulační terapie u pacientŧ při elektrické kardioverzi pro fibrilaci a flutter síní . Cor et Vasa,
    Kardio, 1993, roč. 35, (3), s. K81-K82. [pŧvodní].
 10.  KMENT, M.; DUSOVÁ, H.; ŠEDIVÝ, J.; HONZÁK, R.; POPOV, P.: Mŧţe se dnes ještě chovat lékař eticky. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (7), s. 216-
    217. [ostatní].
 11.  KMENT, M.; HAŠKOVCOVÁ, H.: Czech Central Ethics Comittee at Work. Bulletin of Medical Ethics, 1993, roč. 98, s. 16-19. [ostatní].
 12.  KMENT, M.; HAŠKOVCOVÁ, H.: Etické komise v České republice. Časopis lékařů českých, 1993, roč. 132, (12), s. 376-380. [ostatní].
 13.  VINDUŠKA, V.; ANDĚL, M.; ROHN, V.; TÁBORSKÝ, J.; VRÁNA, A.; PIRK, J.: Do preoperative branched-chain amino acids have a beneficial effect on
    the heart after cardiac surgery? Cor et Vasa, 1993, roč. 35, (3), s. 102-107. [pŧvodní].
 14.  ANDĚL, M.: Diabetes mellitus II. typu zjištění a intervence. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Horváth, M.; Svoboda, P.: Manuál prevence v lékařské praxi.
    Praha, Statní zdravotní ústav 1994, S. IV 1 - IV 14. [autor kapitoly, učební texty].
 15.  ANDĚL, M.: Druhé přikázání o výţivě: Udrţujte si přiměřenou tělesnou hmotnost. Zpravodaj českých matek, 1994, roč. 4, (duben), s. 12-13. Číslo
    grantu: Vládní program Z153-17, [ostatní].
 16.  ANDĚL, M.: Padesát let od smrti Dr. Maxmiliána Birchera. Vesmír, 1994, roč. 73, s. 28. [ostatní].
 17.  ANDĚL, M.: Potřebují nemocní diabetem zvláštní diabetické potraviny. (Do Sufferers from Diabetes Need Special foods?). Časopis lékařů českých,
    1994, roč. 133, (10), s. 292-294. Číslo grantu: Vládní program Z153-17, [přehledový].
 18.  ANDĚL, M.: Preventivní kardiologie. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 163-165. [autor kapitoly, učební texty].
 19.  ANDĚL, M.: První přikázání o výţivě: Jezte pestrou stravu. Zpravodaj českých matek, 1994, roč. 4, (březen), s. 12-14. [ostatní].
 20.  ANDĚL, M.: Vítáme převdevším diskusi. Vesmír, 1994, roč. 73, s. 35-36. [ostatní].
 21.  ANDĚL, M.: Výţiva. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Horváth, M.; Svoboda, P.: Manuál prevence v lékařské praxi. Praha, SZÚ 1994, s. XX 1 - XX 10.
    [autor kapitoly, kapitola].
 22.  ANDĚL, M.: Výţiva nemocných v těţkých stavech. Parenterální výţiva. Brno, IDVPZ 1994, 96 s. [učební texty].
 23.  ANDĚL, M.: Výţiva v prevenci závaţných civilizačních onemocnění. In: Anděl, M. et al.: Kapitoly o výţivě v primární prevenci. Praha, SZÚ 1994, S. 7-8.
    [autor kapitoly, monografie].
 24.  ANDĚL, M.; KRAML, P.: Ateroskleróza. In: Gregor, P.; Widimský, P.; Anděl, M.; Kraml, P.: Kardiologie v praxi. Praha, Galén 1994, S. 126-139. [autor
    kapitoly, monografie].
 25.  ANDĚL, M.; KRAML, P.: Ateroskleróza. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 57-61. [autor kapitoly, kapitola].
 26.  ANDĚL, M.; PALYZOVÁ, D.: Ovlivňování vysokého krevního tlaku. In: Provazník, K.: Manuál prevence v lékařské praxi. Praha, SZÚ 1994, kap. VI, 1-
    24.S. 432. [autor kapitoly, učební texty].
 27.  ANDĚL, M.; WIDIMSKÝ, P.: Příspěvek do diskuse o budoucím vztahu kardiologie a vnitřního lékařství. (A Contribution to the Discussion about the
    Future of the Relationship of Cardiology and Internal Medicine). Vnitřní lékařství, 1994, roč. 40, (7), s. 469-472. [přehledový].
 28.  BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Hyperglykemický neketotický diabetický syndrom s hyponatremií. (Hyperglycemic Diabetic Syndrome without Ketosis with
    Hyponatremia). Klinická biochemie a metabolismus, 1994, roč. 2 (23), (2), s. 105-107. [pŧvodní].
 29.  BENEŠ, P.; HEROLD, M.; ANDĚL, M.: Vliv intravenozního podání tukové emulze Intralipid na elektrickou stabilitu myokardu u nemocnýc s chronickou
    ischemickou chorobou srdeční. (Influence of Intravenous Administration of Intralipid the Fat Emulsion on the Electric Stability of the Heart in Patients with
    Chronic Ischemic Heart Disease). Klinická biochemie a metabolismus, 1994, roč. 2 (23), (2), s. 59-63. [pŧvodní].
 30.  BRODANOVÁ, M.; ANDĚL, M.: Infúzní terapie, parenterální a enterální výţiva. (Infusion Therapy, Parenteral and Enteral Feeding). Praha, Grada 1994,
    287 s. [monografie].
 31.  DRAŢNÁ, E.; KMENT, M.: Endoskopická léčba krvácení do trávicího ústrojí. In: Mařatka, Z.: Aktuality v gastroenterologii. Praha, AZ Servis 1994, [autor
    statě, sborník].
 32.  GREGOR, P.: Arteriální hypertenze. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 117-122. [autor kapitoly, kapitola].
 33.  GREGOR, P.: Chlopenní vady. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 123-129. [autor kapitoly, kapitola].
 34.  GREGOR, P.: Hyperkinetická cirkulace. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 154. [autor kapitoly, kapitola].
 35.  GREGOR, P.: Infekční endokarditida. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 139-141. [autor kapitoly, kapitola].
36.  GREGOR, P.: Kardiomyopatie. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 142-146. [autor kapitoly, kapitola].
37.  GREGOR, P.: Kardiomypatie. In: Kölbel, F.: Novinky v kardiologii. Praha, Galén 1994, [autor kapitoly, kapitola].
38.  GREGOR, P.: Neurocirkulační asthenie. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 154-155. [autor kapitoly, kapitola].
39.  GREGOR, P.: Poruchy srdečního rytmu. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 89-110. [autor kapitoly, kapitola].
40.  GREGOR, P.: Revmatická horečka. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 150-151. [autor kapitoly, kapitola].
41.  GREGOR, P.: Specifická onemocnění srdečního svalu. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 147-149. [autor kapitoly,
   kapitola].
42.  GREGOR, P.: Srdeční nádory. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 155-156. [autor kapitoly, kapitola].
43.  GREGOR, P.: Těhotenství a kardiovaskulární choroby. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 160-163. [autor kapitoly,
   kapitola].
44.  GREGOR, P.: Traumatická postiţení srdce. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 160. [autor kapitoly, kapitola].
45.  GREGOR, P.: Vyšetřovací metody v kardiologii. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 18-44. [autor kapitoly, kapitola].
46.  GREGOR, P.: Základy kardiovaskulární farmakoterapie. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 45-56. [autor kapitoly,
   kapitola].
47.  GREGOR, P.; WIDIMSKÝ, P.; ANDĚL, M.; KRAML, P.: Kardiologie v praxi. Praha, Galén 1994, 416 s. [monografie].
48.  HEROLD, M.: Dofetilide - nové atiarytmikum skupiny III. Remedia, 1994, (4), [ostatní].
49.  HEROLD, M.: Inhibitory agiotensin konvertujícího enzymu - měnící se spektrum uţití. Remedia, 1994, (1), [ostatní].
50.  JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.; ŠTOLBA, P.: Endoteliální dysfunkce u diabetu melitu. (Endothelial Dysfunction in Diabetes Mellitus). Časopis lékařů
   českých, 1994, roč. 133, (14), s. 419-422. [pŧvodní].
51.  JENŠOVSKÝ, J.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; ŠTOLBA, P.: Endothelin Secretion in Type-2 Diabetics During Infusion with Glycerol Trinitrate. Cor et
   Vasa, 1994, roč. 36, (1), s. 18-20. [pŧvodní].
52.  KMENT, M.: Etické komise ve světě, jejich účel a historie. Praktický lékař, 1994, roč. 74, (6), s. 286-287. [ostatní].
53.  KMENT, M.: Hlas z USA říká euthanasii jasné NE. Zdravotnické noviny, 1994, roč. 63, (51/52), s. 20. [ostatní].
54.  KMENT, M.: Komentář k článku D. Wurbse: Nasobiliární sonda. Česká a slovenská gastroenterologie, 1994, roč. 48, (5), s. 238. [ostatní].
55.  KMENT, M.: Praţské endoskopické dny. Praktický lékař, 1994, roč. 74, (1), s. 34. [ostatní].
56.  KMENT, M.; ANTOŠ, F.; ČERMÁK, F.; KINKOR, Z.: Adenokarcinom jejuna u nemocného s familiárním výskytem Crohnovy choroby. (Adenocarcinoma
   of Jejunum in a Patient with Familial Crohn Disease). Česká a slovenská gastroenterologie, 1994, roč. 48, (3), s. 128-133. [pŧvodní].
57.  KMENT, M.; ŠIMŦNEK, J.; KOPEČNÝ, J.; HODROVÁ, H.; CISLIKOVSKÁ, H.: The Association of Streptoccus Bovis Carriage and Frequency of Colonic
   Adenomas. Endoscopy, 1994, roč. 26, S. 70. [abstrakt s IF]. IF: 2,096/94
58.  KRAML, P.; KIMLOVÁ, I.; MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Serum Ferritin Levels in Patients with Diabetes Mellitus or with Imparied Glukose Tolerance in the
   Prague Suburban Community Study. Atherosclerosis, 1994, roč. 110, (suppl), s. 598. Číslo grantu: IGA 3610, [ostatní s IF]. IF: 3,095/94
59.  KUŢELA, L.: Je podávání antioxidantŧ účelné? Medicína, 1994, (14), s. 10. [ostatní].
60.  KUŢELA, L.; HAMANOVÁ, J.: Juvenilní hyperbilirubinemie. In: Hamanová, J. et al.: Dospívající v péči praktického lékaře. Praha, Triton 1994, S. 98-102.
   [autor kapitoly, kapitola].
61.  KUČERA, P.; TREŠLOVÁ, L.; PETROVÁ, K.; ANDĚL, M.: Stanovení protilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (GAD II) v periferní krvi metodou
   ELISA. Klinická imunológia a alergológia, 1994, roč. 4, s. 105. [abstrakt].
62.  MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.; ŠTOLBA, P.; KIMLOVÁ, I.: Hyperinzulinemie - společný jemnovatel pro diabetes mellitus II. typu, obezitu, hypertenzi,
   hypertriglyceridemii a aterosklerozu. (Hyperinsulinemia - Common Denominator for Diabetes Mellitus Type II, Obesity, Hypertension,
   Hypertriglyceridemia, and Atherosclerosis). Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (2), s. 41-45. [pŧvodní].
63.  MENZEL, R.; ANDĚL, M.: Coma diabeticum - Diabetissche Ketoazidose und Hyperglykamisches nichttagdotisches Coma. Diabetes - Dialog:
   Information Diskussion, Praxis, 1994, roč. 1, s. 5-10. [ostatní].
64.  TREŠLOVÁ, L.; JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.: Vliv omezení bílkovin v dietě na glomerulární filtraci v ledvinách u diabetikũ II.typu. (Influence of Protein
   Reduced Diet on Glomerular Filtration in Kidneys in Type II Diabetes). Praktický lékař, 1994, roč. 74, (4), s. 75-77. [pŧvodní].
65.  TREŠLOVÁ, L.; JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.: Vliv proteinové zátěţe na glomerulární filtraci u diabetikŧ II.typu. (Influence of Protein Load on Glomerular
   Filtration in Type II Diabetics). Česká a slovenská gastroenterologie, 1994, roč. 48, (4), s. 156-159. [pŧvodní].
66.  WIDIMSKÝ, P.: Nitrosrdeční tromby a systémová embolizace. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 155-156. [autor
   kapitoly, kapitola].
67.  WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; SLÁDKOVÁ, T.; OŠMERA, P.; NECHVÁTAL, V.; GREGOR, P.: Digitální angiografický systém v hodnocení funkce levé
   komory. (Digital Angiographic System in Assessment of Function of the Left Ventricle). Neinvazná kardiológia, 1994, roč. 3, (1), s. 14-19. [pŧvodní].
68.  WIDIMSKÝ, P.; GREGOR, P.; ANDĚL, M.; KRAML, P.: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, 165 s. [učební texty].
69.  ANDĚL, M.: 2.3 Výţiva stáří. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výţiva. Praha, SZÚ 1995, S. 47. [autor kapitoly, učební texty].
70.  ANDĚL, M.: 3.1 Výţiva v patogenezi atherosklerózy. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výţiva. Praha, SZÚ 1995, S. 48-50.Číslo grantu: GAUK
   117/97, [autor kapitoly, učební texty].
71.  ANDĚL, M.: 3.2 Výţiva v prevenci nádorových onemocnění. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výţiva. Praha, SZÚ 1995, S. 50-53. [autor kapitoly,
   učební texty].
72.  ANDĚL, M.: 3.3 Výţiva v prevenci diabetes mellitus. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výţiva. Praha, SZÚ 1995, S. 53-54.Číslo grantu: GAUK
   117/97, [autor kapitoly, učební texty].
73.  ANDĚL, M.: Jak sepsat grantovou přihlášku tak, aby nebyla přijata. Vita Nostra revue, 1995, (1-2), s. 54-56. [přehledový].
74.  ANDĚL, M.: Jsou nutné speciální diabetické potraviny? Zdravotnické noviny, 1995, roč. 44, (11), s. 11. [ostatní].
75.  ANDĚL, M.: Postavení učitelŧ klasické medicíny. Vita Nostra Revue, 1995, (1-2), s. 46-49. [přehledový].
76.  ANDĚL, M.: Substituční terapie inzulinem nahrazuje jeho vlastní sekreci . Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 44, (11), s. 6-7. [přehledový].
77.  ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; ANDĚLOVÁ, K.: Kardiovaskulární změny u ţen v postmenopauze. (Cardiovascular changes in postmenopausal
   women). Moderní gynekologie a porodnictví, 1995, roč. 5, (1), s. 49-54. [pŧvodní].
78.  DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; HROMADOVÁ, M.: Srovnání doporučených vyţivovacích dávek u těhotných v rŧzných zemích. (Comparison of recommended
   nutrition doses for pregnant women in various countries). Moderní gynekologie a porodnictví, 1995, roč. 5, (2), s. 131-147. [přehledový].
79.  GREGOR, P.: Kardiomyopatie. (Cardiomyopathy).In: Trendy soudobé kardiologie. Praha, Galén 1995, S. 309-323. [kapitola].
80.  HOŘEJŠOVÁ, M.; PAVLÍČKOVÁ, V.; KOUKOLÍK, J.; STŘÍTESKÝ, J.: Morfologická verifikace nádorového uzávěru portální ţíly. (Morphologic verification
   of portal vein obliteration by tumour). Časopis lékařů českých, 1995, roč. 134, (20), s. 655-657. [pŧvodní].
 81.  HOŘEJŠOVÁ, M.; URBAN, J.: The Effect of Essentiale Forte in the Treatment of Fatty Liver Focused on the Ultrasonic findings-preliminary Study. In:
    Progress in Hepato-Pharmacology. Praha, 1995, s. 177-179. [kapitola].
 82.  HORÁK, J.; KMENT, M.; HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.; MATOUŠOVIC, K.; TRNAVSKÝ, K.; VALEŠOVÁ, M.: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie,
    gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie. Praha, Univerzita Karlova 1995, 166 s. [učebnice VŠ].
 83.  JANOVSKÁ, J.; KEBZA, V.; OŠANCOVÁ, K.; OKÉNKOVÁ, J.; LHOTSKÁ, L.; KOMÁREK, L.; HEŘMAN, D.; ANDĚL, M.; POLEDNE, R.: Program
    prevence kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění - intervence v komunitě. (Preventive program for cardiovascular and cerebrovascular
    diseases - community intervention). Hygiena, 1995, roč. 40, (1), s. 3-10. [pŧvodní].
 84.  JIRMÁŘ, R.; GREGOR, P.: Metoda automatické detekce endokardu a její pouţití při běţném vyšetřování v echokardiografické laboratoři . (Method of
    automatic endocardiac detection and its use in common examination in echocardiography lab). Cor et Vasa, 1995, roč. 37, (1), s. 57-60. [pŧvodní].
 85.  KMENT, M.: Gastroenterologie. In: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie . Praha, Univerzita
    Karlova 1995, S. 49-78. [kapitola].
 86.  KMENT, M.: Pankreatologie. In: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie . Praha, Univerzita Karlova
    1995, S. 79-89. [kapitola].
 87.  KMENT, M.: Ze zprávy o činnosti Centrální etické komise v letech 1990-1994. Praktický lékař, 1995, roč. 75, (5), s. 242-243. [ostatní].
 88.  KMENT, M.; PYTLÍK, R.; JIRÁSEK, J.E.; JANDA, J.; ZELNÍČEK, P.; DRBAL, K.: Mezinárodní etické směrnice CIOMS pro biomedicínský výzkum.
    Zdravotnické noviny, 1995, roč. 44, (32), s. 2-3. [ostatní].
 89.  KOMÁREK, L.; KEBZA, V.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.; OKÉNKOVÁ, J.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POTOČKOVÁ, J.; HAVEL,
    R.J.; ALBRIGHT, C.L.; FAHRQUHAR, J.W.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; BARTÁKOVÁ, H.; HEŘMAN, D.; PALMER, S.;
    STAŇKOVÁ, I.: 'Healthy Dubeč' - Design of a Joint Czech-American Community Project for the Reduction of Cardiovascular and Cerebrovascular
    Disease . Central European Journal of Public Health, 1995, roč. 3, (4), s. 230-233. [pŧvodní].
 90.  MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; BÁRTOVÁ, B.; ANDĚL, M.: Nutriční spotřeba a hyperinzulinémie u osob s vysokým rizikem pro kardiovaskulární choroby .
    (Nutrient consumption and hyperinsulinemia in persons at high risk of cardiovascular diseases). Česká a slovenská gastroenterologie, 1995, roč. 49,
    (6), s. 200-204. [pŧvodní].
 91.  ŠPAČEK, R.; GREGOR, P.: Arytmie u rŧzných typŧ hypertrofie myokardu. Cor et vasa, Kardio, 1995, roč. 37, (5), s. 135. [abstrakt].
 92.  VYHNÁNEK, F.; ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; PELÁK, Z.: Pouţití totální parenterální výţivy All-in-One pro poúrazovou a pooperační nutriční podporu na
    chirurgické JIP . (Use of total parenteral nutrition All-in-one for post-traumatic and post-operative nutrition support at surgical intensive care unit).
    Anesteziologie a neodkladná péče, 1995, roč. 6, (2), s. 55-57. [pŧvodní].
 93.  WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; SLÁDKOVÁ, T.; OŠMERA, P.; NECHVÁTAL, V.: Koronární angioplastika bez přímého chirurgického 'standby'. Tříleté
    zkušenosti s 310 nemocnými, hodnocení výsledkŧ digitální kvantitativní koronarografií a intrakoronárním Dopplerem. (Coronary angioplasty without a
    direct surgical 'standby'. Three-year experience with 310 patients, evaluation of results by digital quantitative coronarography). Cor et Vasa, 1995, roč.
    37, (4), s. 224-229. [pŧvodní].
 94.  ZOUBKOVÁ, B.; PALYZOVÁ, D.; ŠTOLBA, P.; SVOBODA, P.; MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Zvýšená insulinémie a tělesná hmotnost u rodičŧ
    hyperinsulinemických dětí s arteriální hypertenzí . (Increased insulinaemia and body weight in parents of hyperinsulinaemic children with arterial
    hypertension). Klinická biochemie a metabolismus, 1995, roč. 3, (3), s. 188-190. [pŧvodní].
 95.  ALBRIGHT, C.L.; FAHRQUHAR, J.W.; HAVEL, R.; FROST, P.; PALMER, S.; KOMÁREK, L.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.;
    OKÉNKOVÁ, J.; KEBZA, V.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; HEŘMAN, D.; KRAML, P.: A Program to Reduce
    Cardiovascular and Cerebrovascular Disease in the Czech Republic: Design and Methods of the Healthy Dubeč Project . Int Quart Comm Health
    Education, 1996, roč. 16, s. 265-275. [pŧvodní].
 96.  ANDĚL, M.: Diabetes mellitus. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kuţela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.;
    Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výţivy. Praha, Karolinum 1996, S.
    97-122. [autor kapitoly, učební texty].
 97.  ANDĚL, M.: Diabetická dieta. Sestra, Tématický sešit 2, 1996, roč. 6, (2), s. 10 . [ostatní].
 98.  ANDĚL, M.: Diabetická dieta v léčbě DM 2. typu. In: Perušičová, J. et al.: Diabetes mellitus 2. typu. Praktická rukověť. Praha, Galén 1996, S. 40-50.
    [autor kapitoly, monografie].
 99.  ANDĚL, M.: Diabetická dieta v léčbě DM 2. typu. In: Perušičová, J. et al.: Diabetes mellitus 2. typu. Praktická rukověť. Praha, Galén 1996, S. 99-107.
    [autor kapitoly, monografie].
100.  ANDĚL, M.: Glykogenózy. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kuţela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.;
    Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výţivy. Praha, Karolinum 1996, S.
    126-128. [autor kapitoly, učební texty].
101.  ANDĚL, M.: Hypoglykemie. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kuţela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.;
    Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výţivy. Praha, Karolinum 1996, S.
    122-125. [autor kapitoly, učební texty].
102.  ANDĚL, M.: Ţivot s cukrovkou. Praha, Grada Publ. 1996, 115 s. [monografie].
103.  ANDĚL, M.: Poruchy vnitřního prostředí. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kuţela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.;
    Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výţivy. Praha,
    Karolinum 1996, S. 162-180. [kapitola].
104.  ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; DLOUHÝ, P.; HAMPL, R.: Bakalářské studium výţivy na 3. lékařské fakultě University Karlovy. Výživa a potraviny, 1996, roč.
    51, (6), s. 16 . [ostatní].
105.  ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; DLOUHÝ, P.; HAMPL, R.; KALVACHOVÁ, B.; KRAML, P.; KUŢELA, L.; MALÝ, J.; NERADILOVÁ, M.; NĚMEC, J.; PYTLÍK, R.;
    STÁRKA, L.; ŠTICH, V.; ZAMRAZIL, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výţivy. Praha, Karolinum 1996, 201 s.
    [učebnice VŠ].
106.  ANDĚL, M.; KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; ŠTROBLOVÁ, V.; ANDĚLOVÁ, K.: Hyperinzulinismus - významný rizikový faktor diabetes mellitus II. typu,
    poruchy glukózové tolerance, obezity, hypertriacylglycerolémie, hypertenze a arterosklerózy. I. část. (Hyperinsulinism - important risk factor for diabetes
    mellitus type II, disorders of glucose tolerance, obesity, hypertriacylglycerolaemia, hypertension and arteriosclerosis. Part. I). Cor et Vasa, 1996, roč. 38,
    (1), s. 43-50. Číslo grantu: IGA 0610, [pŧvodní].
107.  ANDĚL, M.; KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; ŠTROBLOVÁ, V.; ANDĚLOVÁ, K.: Hyperinzulinismus - významný rizikový faktor diabetes mellitus II. typu,
    poruchy glukózové tolerance, obezity, hypertriacylglycerolémie, hypertenze a arterosklerózy. II. část. (Hyperinsulinism - important risk factor for diabetes
    mellitus type II, disorders of glucose tolerance, obesity, hypertriacylglycerolaemia, hypertension and arteriosclerosis. Part. II). Cor et Vasa, 1996, roč. 38,
   (2), s. 104-112. Číslo grantu: IGA 0610, [pŧvodní].
108. BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Podvýţiva. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kuţela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.;
   Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výţivy. Praha,
   Karolinum 1996, S. 148-149. [kapitola].
109. DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.: Srovnání doporučených výţivových dávek pro kojence, děti a mladistvé v rŧzných zemích. (Comparison of recommended
   daily doses of nutrients for breast-fed babies, children, and adolescents in various countries). Hygiena, 1996, roč. 41, (5), s. 275-294. [přehledový].
110. DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; HROMADOVÁ, M.: Srovnání doporučených výţivových dávek v rŧzných zemích. (Comparison of recommended daily doses
   of nutrients in various countries). Hygiena, 1996, roč. 41, (3), s. 167-185. [pŧvodní].
111. FAIT, T.; HRACHOVINOVÁ, I.; VORLOVÁ, Z.; ANDĚL, M.: Hemoragická koţní nekróza při léčbě warfarinem u pacientky s APC rezistencí. Praktický
   lékař, 1996, roč. 76, (12), s. 599-601. [kazuistika].
112. HOŘEJŠOVÁ, M.: Subkutánní metastáza primárního karcinomu jater - neobvyklá kombinace perkutánní aplikace etanolu (kazuistika). Česká a
   slovenská gastroenterologie, 1996, roč. 50, (3), s. 82-83. [kazuistika].
113. HOŘEJŠOVÁ, M.; PAVLÍČKOVÁ, V.: Perkutánní aplikace etanolu v léčbě primárních nádorŧ jater. (Percutaneous application of ethanol in treatmetn of
   primary hepatic cancer). Česká a slovenská gastroenterologie, 1996, roč. 50, (1), s. 17-20. [pŧvodní].
114. JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.; TREŠLOVÁ, L.; ŠTOLBA, P.: Effects of Amino Acid, Glucose and Lipid Solutions in the Form of Parenteral Nutrition on the
   Endothelin 1, 2 Levels in Diabetics and Non-diabetics . Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (3), s. 134-138. [pŧvodní].
115. KRAML, P.: Hypolipoproteinémie. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kuţela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.;
   Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výţivy. Praha,
   Karolinum 1996, S. 138-139. [kapitola].
116. KRAML, P.: Perspektivy lékaře v americkém systému zdravotnictví. Praktický lékař, 1996, roč. 76, (4), s. 201-203. [překlad].
117. KRAML, P.; ANDĚL, M.: Ţelezo a riziko arterosklerózy. (Iron and risk of atherosclerosis). Praktický lékař, 1996, roč. 76, (6), s. 271-274. Číslo grantu:
   IGA 3610, [přehledový].
118. KRAML, P.; ANDĚL, M.: Hyperlipoproteinémie. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kuţela, L.; Malý, J.;
   Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výţivy.
   Praha, Karolinum 1996, S. 129-137. [kapitola].
119. KRUPIČKA, J.; GREGOR, P.; NÁPRSTKOVÁ, J.; ŠOUPAL, J.; JIRMÁŘ, R.: Infekční endokarditida aortální chlopně komplikovaná abscesem septa .
   (Infectious endocarditis of aortic valve complicated by abscess of septum). Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (6), s. 344-346. [pŧvodní].
120. KUŢELA, L.: Poruchy metabolizmu porfyrinŧ (Porfyrie). In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kuţela, L.; Malý, J.;
   Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výţivy.
   Praha, Karolinum 1996, S. 156-161. [kapitola].
121. KUČERA, P.; ANDĚL, M.; TREŠLOVÁ, L.: Autoimunita a protilátky proti glutamátdekarboxyláze v patogenezi diabetes mellitus I. typu v experimentu a
   klinické praxi. (Autoimmunity and antibodies against glutamate-decarboxylase in pathogenesis of diabetes mellitus type I in experiment and practice).
   Vnitřní lékařství, 1996, roč. 42, (5), s. 359-367. [pŧvodní].
122. MÁLEK, J.; HELEKALOVÁ, E.: Přednemocniční péče u akutních otrav na pracovištích. (Prehospital care for acute poisoning at work). Pracovní
   lékařství, 1996, roč. 48, (1), s. 19-23. [přehledový].
123. MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Hormonální substituce a prevence kardiovaskulárních chorob u postmenopauzálních ţen. Klimakterická medicína, 1996,
   roč. 1, (2), s. 39-42. [pŧvodní].
124. STRÁNSKÝ, J.; HONZÁKOVÁ, E.; VANDASOVÁ, J.; HOŘEJŠOVÁ, M.; KYNČL, J.; NĚMEČEK, V.; HORÁK, J.: Clinical importance of assesment of
   anti-HCV IgM antibodies in chronic hepatitis C. Acta Virologica, 1996, roč. 40, (2), s. 61-65. [pŧvodní s IF]. IF: 0,481/96
125. ANDĚL, M.: 95 let profesora Jiřího Syllaby. Praktický lékař, 1997, roč. 77, (3), s. 160. [ostatní].
126. ANDĚL, M.: Laťka děkana Höschla je nastavena pro skok o tyči. Vita Nostra Revue, 1997, (1), s. 9-11. [ostatní].
127. ANDĚL, M.: Nutritional Epidemiology in the Czech Republic after the Fall of Communism: Problems with Interpretation. Nutrition, 1997, roč. 13, s. 1008-
   1009. [přehledový s IF]. IF: 0,832/97
128. ANDĚL, M.; KRAML, P.: Podíl infekce na vzniku a rozvoji aterosklerózy. Vesmír, 1997, roč. 76, (11), s. 605-608. Číslo grantu: GAUK 117/97,
   [přehledový].
129. ANDĚL, M.; KRAML, P.; DLOUHÝ, P.; MÁLKOVÁ, J.; HAJER, J.: Patogeneze aterosklerózy - od metabolických změn k chronickému zánětu s aspekty
   střídavého onemocnění. (Pathogenesis of atherosclerosis - from metabolic changes to a chronic inflammation with aspects of alternating disease).
   Praktický lékař, 1997, roč. 77, (6), s. 266-275. Číslo grantu: GAUK 117/97, [přehledový].
130. ANDĚL, M.; KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; PROCHÁZKOVÁ, Z.; POLEDNE, R.; POTOČKOVÁ, J.: Fasting Plasma Insulin Levels in an Unselected Prague
   Suburban Population. Central European Journal of Public Health, 1997, roč. 6, (1), s. 4-9. [pŧvodní].
131. BÁRTKOVÁ, H.; VOTRUBA, J.; ANDĚL, M.: Nutriční aspekty plicních onemocnění. (Nourishment aspects of lung diseases). Praktický lékař, 1997, roč.
   77, (8), s. 370-373. [pŧvodní].
132. DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.: Několik poznámek k výţivě diabetikŧ . Výživa a potraviny, 1997, roč. 52, s. 117. [pŧvodní].
133. GREGOR, P.; HEROLD, M.; KRUPIČKA, J.: Angiotensine-Converting Enzyme Inhibitors (ACE-I) in Hypertrophic Cardiomyopathy . Cardiovasculary
   Drugs and Therapy, 1997, roč. 11, s. 333. [pŧvodní s IF]. IF: 1,098/97
134. GREGOR, P.; HEROLD, M.; KRUPIČKA, J.: Inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu-nový zpŧsob léčby hypertrofických kardiomyopatií?
   (Angiotensine-Converting Enzyme Inhibitors (ACE-I) in Hypertrophic Cardiomyopathy: new using by therapy). Cor et Vasa , 1997, roč. 39, (5), s. 149.
   [pŧvodní].
135. ŠPAČEK, R.; GREGOR, P.: Blokátory receptorŧ angiotensinu II - nová perspektiva léčby kardiovaskulárních onemocnění. (Blockers of angiotensin II
   receptors - new perspective in treatment of cardiovascular diseases). Cor et Vasa, 1997, roč. 39, (2), s.114-118. [přehledový].
136. ŠPAČEK, R.; GREGOR, P.: Ventricular Arrhythmias in Myocardial Hypertrophy of Various Origin. Canadian Journal of Cardiology, 1997, roč. 13, (5),
   s. 455-459. [pŧvodní s IF]. IF: 0,589/97
137. STRÁNSKÝ, J.; HOŘEJŠOVÁ, M.; CHLUMSKÁ, A.; HONZÁKOVÁ, E.; VANDASOVÁ, J.; NĚMEČEK, V.: Prevalence of Anti-HCV Antibodies in Chronic
   Liver Disease in Czech Republic . Infection, 1997, roč. 21, (1), s. 49-50. [pŧvodní s IF]. IF: 1,402/97
138. VYHNÁNEK, F.; PROCHÁZKA, M.; HORÁK, L.; KRTEK, V.; HOŘEJŠOVÁ, M.: Chirurgická léčba jaterních metastáz. (Surgical therapy of liver
   metastasis). Rozhledy v chirurgii, 1997, roč. 76, (10), s. 494-496. [pŧvodní].
139. ANDĚL, M.: Antropoloţka na Marsu. Vesmír, 1998, roč. 77, (2), s. 5. [ostatní].
140. ANDĚL, M.: Blahopřání MUDr. Zdence Slabochové. (Congratulations to dr.Zdenka Slabochová). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie,
   výživa, 1998, roč. 1, (3), s. 148. [ostatní].
141. ANDĚL, M.; KRAML, P.; SAMCOVÁ, E.: Ketogeneze. (Ketogenesis). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (3), s. 113-
   118. Číslo grantu: IGA 5048, [pŧvodní].
142. ANDĚL, M.; KUČERA, P.; TREŠLOVÁ, L.; PERUŠIČOVÁ, J.; KARLOVÁ, V.; RICHTEROVÁ, A.; POTOČKOVÁ, J.: Diabetes mellitus I. typu ve vyšším
   věku. (Diabetes Mellitus Type I in Advanced Age). Vnitřní lékařství, 1998, roč. 44, (4), s. 232-236. [přehledový].
143. BARTÁKOVÁ, H.; ANDĚL, M.: Plicní komplikace diabetes mellitus. (Lung Complications of Diabetes Mellitus). Diabetologie, metabolismus,
   endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (4), s. 173-178. [pŧvodní].
144. BENEŠ, P.: Apetitová stimulace v léčbě nádorové anorexie a kachexie. (Appetite Stimulating Drugs in the Treatment of Cancer-related Anorexia and
   Cachexia). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (4), s. 186-190. [pŧvodní].
145. DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.: Trans formy mastných kyselin ve výţivě a jejich moţná rizika pro zdraví. (Trans Fatty Acids in the Diet and their Possible
   Health Risks). Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (11), s. 330-337. Číslo grantu: IGA 3616, [pŧvodní].
146. GREGOR, P.: Blokátory kalciových kanálŧ - přínos nebo rizika? (Calcium channels blockers - benefit or risk?). Remedia, 1998, roč. 8, (6), s. 398-401.
   [přehledový].
147. GREGOR, P.: Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu. Známé léky - nové indikace. (Angiotensin Converting Inhibitors: Known Drugs, New
   Indications). Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (5), s. 150-153. [pŧvodní].
148. HAJER, J.: Endoskopické zavedení intrajejunální sondy - dopis redakci. (Endoscopic placement of intrajejunal tube). Diabetologie, metabolismus,
   endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (3), s. 148. [ostatní].
149. HAJER, J.; BENEŠ, P.; KMENT, M.: Endoskopické intrajejunální sondy. (Endoscopic Placement of Intrajejunal Tube). Diabetologie, metabolismus,
   endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (1), s. 28-30. [pŧvodní].
150. HAJER, J.; KŘEPELOVÁ, A.; ŠTEKROVÁ, J.; DOLEŢAL, T.; KMENT, M.: Molekulárně genetická diagnostika Lynchova syndromu. (Dědičná
   nepolypózní rakovina tlustého střeva - HNPCC) - kazuistika. (Molecular Genetic Diagnosis of Lynch Syndrome. (Hereditary Nonpolyposis Colorectal
   Cancer) - a Case-history). Česká a slovenská gastroenterologie, 1998, roč. 52, (3), s. 113-117. [kazuistika].
151. HOŘEJŠOVÁ, M.; NÁPRSTKOVÁ, J.; VYHNÁNEK, F.; WOHL, R.: Epiteloidní hemangioendoteliom jater. Náhodný záchyt solitárního loţiska
   napodobujícího jaterní cystu. (Epitheloid Haemangioendothelioma of the Liver: Accidental Detection of a Solitary Focus Imitating a Hepatic Cyst).
   Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (15), s. 476-478. [kazuistika].
152. JIRMÁŘ, R.; PELOUCH, V.; ANDĚL, M.; ČAKRTOVÁ, M.; RYCHTEROVÁ, V.: Vztah skladby kolagenu k funkci levé srdeční komory a tvorbě
   aneuryzmatu po infarktu myokardu. (The Relationship of Collagen Composition to left Ventricular function and Aneurysm Formation after Myocardial
   Infarction). Cor et Vasa, 1998, roč. 40, (7), s. 340-346. Číslo grantu: IGA 8732, [pŧvodní].
153. KAŇKA, J.; HAVRÁNKOVÁ, A.: Léčba benigních lézí cervixu. (Treatment of the benign lesion of the cervix). Gynekolog, 1998, roč. 7, (3), s. 107-107.
   [pŧvodní].
154. KOMÁREK, L.; RÁŢOVÁ,