Docstoc

Sejarah_Kementerian_Pengangkutan_Di_Malaysia

Document Sample
Sejarah_Kementerian_Pengangkutan_Di_Malaysia Powered By Docstoc
					KURSUS:      HNS 2013

         KENEGARAAN

TAJUK:      KEMENTERIAN PENGANGKUTAN DI MALAYSIA

NAMA:       JONG SAN MOI

NO. MATRIK:    D20101037888

KUMPULAN:     I

NAMA PENSYARAH:  ENCIK SAMSUL ADABI

FAKULTI:     SAINS KEMANUSIAAN

UNIVERSITI:    UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

SEMESTER:     2 2010/2011
                 1
                 KANDUNGAN

TAJUK                         MUKA SURAT

BAB 1:PENDAHULUAN

   Pengenalan                      1

   Sejarah Awal Kementerian Pengangkutan Malaysia    2

   Misi Kementerian Pengangkutan Malaysia        3

   Visi Kementerian Pengangkutan Malaysia        3

   Objektif Kementerian Pengangkutan Malaysia      4

   Fungsi Kementerian Pengangkutan Malaysia       4

BAB 2: Sejarah Sistem Pengangkutan Di Malaysia       6

BAB 3: Menteri-menteri Pengangkutan            12

BAB 4: Huraian dan Perbincangan              19

BAB 5: Kesimpulan                     27

Rujukan
                     2
BAB 1 PENDAHULUAN

Pengenalan

Tidak dapat dinafikan bahawa pengangkutan merupakan tulang belakang kepada
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Negara kita amat bergantung kepada
pelbagai jenis pengangkutan untuk menjalankan aktiviti ekonomi mahupun pembangunan
negara. Hal ini dapat dibuktikan semasa negara kita masih dijajah oleh pihak lain di mana
pelbagai jenis pengangkutan telah dibangunkan sebagi tujuan aktiviti ekonomi. Misalnya,
sewaktu zaman penjajahan Birtish, kereta api Tanah Melayu memainkan peranan yang sangat
penting untuk mengangkut bijih timah ke kilang.

    Sejak merdeka lagi, pengangkutan memainkan usaha yang penting dalam usaha
meningkatkan kualiti rakyat. Pengangkutan di Malaysia dikendalikan oleh Kementerian
Pengangkutan. Kementerian ini telah menjalankan pelbagai usaha untuk menaik taraf sistem
pengangkutan di negara kita. Hal ini penting kerana rakyat di negara kita amat bergantung
kepada pengangkutan untuk menjalankan segala aktiviti. Pada asalnya, negara kita
mempunyai sistem pengangkutan yang asas dan agak terhad, namun dengan usaha
Kementerian Pengangkutan, kni rakyat di negara kita mampu menikmati prasarana serta
sistem pengangkutan yang moden dan akses yang lebih luas. Sebagai contoh, sistem Transit
Aliran Ringan (LRT) telah diwujudkan di beberapa tempat untuk kemudahan rakyat.

    Industri  pengangkutan  di  Malaysia  menyaksikan  perkembangan   yang
memberangsangkan sejajar dengan peningkatan permintaan terutamanya dari komuniti
perniagaan. Teras keempat dalam Rancangan Malaysia Ke-9 telah menyatakan hasrat
kerajaan untuk mempertingkatkan taraf dan kualiti hidup rakyat. Kerajaan terutamanya
Kementerian Pengangkutan memang mempunyai hasrat untuk meningkatkan kecekapan dan
kebolehpercayaan infrastruktur, kemudahan awam dan pengangkutan bandar bagi
menyokong aktiviti-aktiviti perdagangan dan perniagaan.
                      3
Sejarah Awal Kementerian Pengangkutan Malaysia

Sebelum negara mencapai kemerdekaan, sistem pemerintahan secara kabinet yang dipanggil
“Sistem Ahli” telah diperkenalkan pada tahun 1951. Sistem Ahli diperkenalkan oleh British
dalam institusi Majlis Perundangan Persekutuan. Terdapat Sembilan orang ahli telah dilantik
oleh British untuk menjalankan pentadbiran kerajaan. Di bawah sistem ini, ahli yang dilantik
akan mengetuai pentadbiran di beberapa jabatan. Hal-hal yang berkaitan dengan
pengangkutan jalan dan penerbangan awam terletak di bawah tanggungjawab ahli bagi
jabatan Tanah, Galian dan Perhubungan.

    Ahli yang bertanggungjawab di bawah jabatan Tanah, Galian dan Perhubungan ialah
Datuk Mahmud Bin Mat. Ahli yang mengetuai jabatan ini akan memantau perkembangan
pengangkutan jalan dan penerbangan awam pada masa itu. Datuk Mahmud Bin Mat telah
dibantu oleh seorang setiausaha yang bernama Mr. F.M Smith. Seterusnya, setiap ahli di
bawah Sistem Ahli akan berkerjasama dengan lima orang ahli rasmi dari perkhidmatan awam.
Mr. J.O. Sanders merupakan ahli rasmi bagi kereta api dan pelabuhan. Beliau akan
bertanggungjawab dalam segala perkara yang berhubung dengan kereta api, pelabuhan dan
laut. Tanggungjawab ahli sangat penting kerana segala aktiviti ekonomi di Tanah Melayu
pada masa itu amat bergantung kepada kereta api untuk mengangkut segala bahan-bahan
mentah ke kilang.

    Pada tahun 1954, jabatan yang di bawah kuasa Sistem Ahli telah diperluaskan lagi.
Salah satu jabatan yang diwujudkan pada masa itu ialah Pengangkutan & Sumber Semula
Jadi. Ahli di bawah jabatan tersebut bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang
berkaitan dengan kereta api, laut, penerbangan awam, dan jalan raya. Pada tahun berikutnya
iaitu pada tahun 1955, pengangkutan memainkan peranan yang amat penting kerana Pilihan
Raya Majlis Perundangan Persekutuan telah diadakan pada tahun tersebut. Pelbagai jenis
pengangkutan amat diperlukan untuk melancarkan segala proses pilihan raya.

    Pada tahun 1956, ketua Menteri dan beberapa orang menteri telah dilantik untuk
mengetuai kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun yang sama, beberapa
kementerian telah diwujudkan. Salah satu kementerian yang diwujudkan ialah Kemeterian
Pengangkutan. Hal ini bermakna, kementerian pengangkutan telah wujud sebelum negara kita
mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Datuk Abd Rahman Bin Talib merupakan menteri
pertama yang mengetuai Kementerian Pengangkutan.


                       4
    Pada tahun 1972, nama Kementerian Pengangkutan telah ditukar kepada Kementerian
Perhubungan. Menteri yang mengetuai kementerian tersebut pada masa itu ialah Tun Sri
Sardon Bin Hj Jubir. Pada tahun 1974, sekali lagi nama Kementerian Perhubungan telah
berubah menjadi Kementerian Pengangkutan dan Kerja Raya. Tan Sri V Manickavasagam
yang mengetuai kementerian tersebut pada masa itu. Namun Begitu, pada tahun 1976 nama
Kementerian Pengangkutan dan Kerja Raya telah ditukar balik kepada Kementerian
Perhubungan. Selaras dengan kemajuan negara dan tanggungjawab yang semakin bertambah
dan lebih berfokus pada tahun 1979, nama Kementerian Pengangkutan telah ditukar balik
kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia sehingga kini.
Misi Kementerian Pengangkutan Malaysia

Misi bagi Kementerian Pengangkutan ialah menyediakan sistem perkhidmatan pengangkutan
pelbagai mod yang cekap bersepadu, mesra pengguna dan lestari serta meningkatkan daya
saing negara. Kementerian Pengangkutan bertekad menaikkan taraf hidup rakyat dengan
menyediakan pelbagai pengangkutan yang moden, cekap dan selesa dipakai. Hal ini sangat
penting kerana kebanyakan rakyat sememangnya bergangtung kepada pengangkutan awam
yang disediakan oleh kerajaan. Sistem pengangkutan juga memainkan peranan yang penting
dalam menentukan kemajuan dan pembangunan negara. Oleh itu, dengan memiliki sistem
pengangkutan yang moden dan cekap, negara kita baru mampu bersaing dengan negara lain.
Visi Kementerian Pengangkutan Malaysia

Visi Kementerian Pengangkutan ialah menjadi peneraju sistem pengangkutan bersepadu
bertaraf dunia demi kesejahteraan sejagat. Selain meningkatkan taraf hidup rakyat,
Kementerian  Pengangkutan   juga  mempunyai  matlamat  untuk  memilikan  sistem
pengangkutan yang dapat bersaing dengan negara lain. Dengan erti kata lain, apabila negara
kita mampu memiliki sistem pengangkutan yang bertaraf dunia, negara kita akan mencapai
kemajuan yang diigini.
                      5
Objektif Kementerian Pengangkutan Malaysia

Secara umumnya, Kementerian Pengangkutan mempunyai beberapa objektif yang ingin
dicapai. Objektif pertama yang ingin dicapai oleh Kementerian Pengangkutan ialah
menyediakan rangkaian prasarana pengangkutan bersepadu berasaskan “supply driven”.
“Supply Driven” membawa maksud penawaran yang digalakkan. Maksudnya di sini,
Kementerian pengangkutan ingin menyediakan satu sistem pengangkutan yang digalakkan
oleh rakyat demi meningkatkan taraf hidup rakyat. Objektif kedua Kementerian
Pengangkutan ialah menyediakan sistem pengangkutan yang berteknologi tinggi, moden dan
cekap. Sistem pengangkutan yang berteknologi tinggi, moden dan cekap mampu
menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara.

    Objektif yang seterusnya ialah menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam dan
barangan yang “seamless”, cermelang dan selamat. Rangkaian perkhidmatan pengangkutan
awam di negara kita merangkumi pengangkutan bus, teksi, Sistem Transit Tren Ringan
(LRT), monorel, kereta api dan sebaginya. Dengan menyediakan perkhidmatan pengangkutan
awam yang cermelang dan selamat, pastinya rakyat dapat mendapat kebaikan. Objektif
keempat Kementerian Pengangkutan Malaysia ialah menyediakan persekitaran industri
pegangkutan yang berdaya saing. Pada hakikatnya, industri pengangkutan di Malaysia telah
mengalami perkembangan yang memberangsangkan selaras dengan peningkatan ekonomi
negara. Objektif yang terakhir bagi Kementerian Pengangkutan ialah menyediakan
penguatkuasaan dan pengawalseliaan yang berkesan dan berintegriti.
Fungsi Kementerian Pengangkutan Malaysia

Kementerian Pengangkutan Malaysia memainkan beberapa fungsi yang penting dalam
menentukan kemajuan dan pembangunan negara. Kementerian Pengangkutan Malaysia
berperanan untuk merancang, menggubal dan melaksanakan dasar pengangkutan bagi rel,
maritim pelabuhan dan penerbangan awam. Hal ini bermakna, Kementerian Pengangkutan
Malaysia memainkan fungsi untuk melaksanakan pelbagai dasar pengangkutan demi
meningkatkan taraf hidup rakyat. Misalnya, salah satu dasar pengangkutan yang dilaksanakan
oleh kementerian ini adalah dasar pengangkutan awam mesra Orang Kurang Upaya (OKU).
Seterusnya, Kementerian Pengangkutan Malaysia memainkan tanggungjawab untuk
melaksanakan projek infrastruktur rel, maritim pelabuhan, dan penerbangan awam. Sebagai


                      6
contoh, pembinaan jalan raya baru yang lebih pesat telah meningkatkan rangkaian dan jarak
jalan raya daripada 66,391 km pada tahun 2000 kepada 77,673 km pada tahun 2005.

    Selanjutnya, menyelaras integrasi antara mod pengangkutan untuk mencapai
“seamless travel” juga merupakan fungsi Kementerian Pengangkutan Malaysia. Maksud
“seamless travel” di sini merujuk kepada satu perjalanan yang lancar. Integrasi antara mod
pengangkutan sangat penting untuk mencapai satu perjalanan yang lancar. Kementerian
Pengangkutan Malaysia juga berperanan untuk menyediakan perkhidmatan perlesenan.
Secara umumnya, terdapat tiga jenis lesen. Pertamanya ialah lesen atau permit operasi
“service provider” dan pemegang konsesi (kecuali kenderaan perdagangan jalan). Yang
kedua ialah lesen individu yang terbahagi kepada pemandu kenderaan persendirian atau
perdagangan, juruterbang, jurumudi, malim dan sebaginya. Lesen perkapalan domestik juga
merupakan salah satu lesen yang wujud.

    Pendaftaran semua mod kenderaan juga merupakan tanggungjawab Kementerian
Pengangkutan Malaysia. Semua kenderaan di Malaysia memang perlu berdaftar dengan
kementerian tersebut. Selain itu, Kementerian Pengangkutan Malaysia juga berperanan untuk
menentukan “pricing policy” (kecuali kenderaan perdagangan jalan). “Pricing policy”
bermaksud dasar harga. Kementerian Pengangkutan Malaysia akan melaksanakan dasar harga
bagi semua pengangkutan kecuali kenderaan perdagangan jalan. Di samping itu, Kementerian
Pengangkutan Malaysia juga berfungsi untuk mengawal selia dasar dan operasi pemegang
konsesi atau syarikat kerajaan. Hal ini penting untuk memastikan semua dasar dan operasi
pemegang konsesi dan syarikat kerajaan dapat dilaksanakan dengan lancar.

    Selain itu, Kementerian Pengangkutan Malaysia juga berfungsi untuk mentukan dan
mengawal selia paiwaian perkhidmatan, keselamatan (service and safety standards) dan
perundangan. Kementerian Pengangkutan Malaysia juga akan melaksanakan program
kerjasama serantau dan antarabangsa dalam bidang pengangkutan. Sebagai contoh, Malaysia
dan Filipina telah membangunkan suatu kerjasama yang bertujuan untuk membantu syarikat
penerbangan dalam mempertahankan kemampuan operasi dan penyediaan perkhidmatan
pengangkutan udara.
                      7
BAB 2 SEJARAH SISTEM PENGANGKUTAN DI MALAYSIA

Secara umumnya, terdapat tiga jenis sistem pengangkutan di Malaysia. Antaranya ialah
pengangkutan darat, air dan udara. Ketiga-tiga sistem pengangkutan tertakluk di bawah kuasa
Kementerian Pengangkutan Malaysia dan setiap jenis sistem pengangkutan mempunyai
bahagian di bawah kementerian tersebut.

Pengangkutan Darat

 Pengangkutan darat merangkumi semua jenis pengangkutan yang bergerak di darat.
 Contoh pengangkutan darat yang wujud di Malaysia adalah seperti kereta, bus, teksi,
 kereta api, monorel, Transit Aliran Ringan (LRT), dan sebagainya. Bahagian darat yang
 terletak di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia bertanggungjawab sepenuhnya ke
 atas pengangkutan darat di Malaysia.

 Sejarah Pengangkutan Darat Di Malaysia

 Sistem pengangkutan darat di Malaysia mengalami kemajuan secara perlahan-lahan dan
 berperingkat-peringkat. Pengangkutan darat di Malaysia mempunyai hubungan yang rapat
 dengan keadaan muka bumi. Sebelum negara kita mencapai kemerdekaan, pihak penjajah
 sistem pengangkutan telah dimajukan selaras dengan perkembangan kegiatan ekonomi
 yang pesat terutamanya kegiatan melombong bijih timah. Sebagi contohnya, pada tahun 1
 Jun 1885, kereta api yang pertama telah diwujudkan di perak iatu di kawasan Taiping
 dengan Kuala Sepetang. Pengangkutan kereta api diwujudkan pada masa itu adalah untuk
 aktiviti perlombongan bijih timah yang dijalankan dengan giat sekali di kawasan tersebut.

    Selepas itu, jaringan pengangkutan kereta api telah diperluaskan lagi untuk memenuhi
 kegiatan ekonomi yang semakin pesat. Misalnya, pada tahun 1885, landasan kereta api
 dari Kuala Lumpur telah muncul. Pada masa yang sama, jalan raya juga banyak dibina
 oleh penjajah. Pada peringkat awal, jalan raya dibina untuk menghubung kawasan
 lombong bijih timah dan pertanian dengan stesen kereta api. Misalnya, jalan raya telah
 dibina menghubungkan Kuala Lumpur dengan Ipoh dan Seremban. Pada tahun 1839,
 terdapat satu jaringan jalan raya yang menghubungkan seluruh tanah melayu. Setelah
 negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, sistem pengangukatan darat telah
 berkembang dengan pesat sekali.
                       8
 Fungsi Bahagian Darat

 Antara fungsi bahagian darat adalah seperti menggubal dasar yang berkaitan dengan
 perlesenan pemandu, sekolah memandu, pendaftaran kenderaan, keselamatan jalan raya
 dan teknikal kenderaan selaras dengan piawaian antarabangsa. Bahagian darat juga
 beperanan untuk mengubal dasar pengangkutan bagi tujuan meningkatkan mutu
 perkhidmatan pengangkutan darat. Bahagian darat juga akan memastikan dasar, kaedah,
 proses yang ditetapkan dapat menyokong perlaksanaan inisiatif-inisiatif Bidang
 Keberkesanan Utama Negara (NKRA). Selaras dengan pengenalan konsep Satu Malaysia,
 NKRA telah diperkenalkan untuk melancarkan pengurusan di syarikat-syarikat korporat.

   Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk mewujudkan intergasi antara mod
 pengangkutan. Selain itu, bahagian darat juga akan melaksanakan obligasi negara di
 bawah perjanjian ASEAN dan lintas-sempadan berkaitan dengan pengangkutan rel dan
 jalan. Seterusnya, bahagian darat juga akan memastikan semua perundangan di bawah
 Akta Kereta Api 1991 dan Akta Pengangkutan Jalan 1991 menepati kehendekan semasa.
 Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk mengawal selia projek-projek pembangunan
 infrastuktur sektor pengangkutan rel. Bahagian darat juga akan menetapkan dasar harga
 tambang bagi pengangkutan rel.

   Dasar yang dijalankan oleh bahagian darat adalah untuk meningkatkan infrastruktur
 kemudahan pengangkutan rel dalam kalangan orang ramai. Dengan itu, taraf hidup rakyat
 dalam ditingkatkan lagi. Selain itu, dasar yang dijalankan juga bertujuan untuk
 meningkatkan dan memperbaharui sistem perlesenan kepada pemandu melalui
 pengukuhan dan kajian semula kurikulum untuk lesen memandu, pengangkutan rel,
 pengangkutan barang secara lebih berkualiti.
Pengangkutan Air

 Pengangkutan air pula melibatkan semua sistem pengangkutan di sungai dan laut. Contoh
 pengangkutan air yang terdapat di Malaysia adalah seperti kapal, feri dan sebaginya.
 Bahagian maritim yang terletak di bawah kuasa Kementerian Pengangkutan Malaysia
 akan mengurus segala perkara yang berkaitan dengan maritim.
                      9
Sejarah Pengangkutan Air Di Malaysia

Pengangkutan air juga dianggap sebagai salah satu sistem pengangkutan yang penting
untuk memudahkan pergerakan rakyat ke destinasi yang diigini. Di Tanah Melayu,
keadaan yang sama telah berlaku. Pada awalnya, kebanyakan bandar telah dibina di
pinggir laut dan di muara-muara sungai. Hal ini demikian kerana kawasan pinggir laut dan
muara sungai mempunyai kemudahan pengangkutan air iaitu jalan sungai atau jalan laut.
Pengangkutan air menjadi kedua terpenting selepas pengangkutan darat. Kebanyakan
rakyat menggunakan jalan air untuk berhubung antara satu sama lain dengan
menggunakan alat pengangkutan purba. Jalan air yang paling popular digunakan di Tanah
Melayu ialah sungai yang berperanan menghubungkan kawasan hulu dan hilir.

  Pada kurun ke-19, sungai yang menjadi jalan utama yang menghubungkan kawasan
pendalaman dengan pelabuhan di pinggir pantai. Aktiviti perlombongan bijih timah yang
dijalankan dengan giat sekali pada masa itu telah menyebabkan pengangkutan air menjadi
penting. Sebagai contoh, di kawasan larut; sungai yang dijadikan sebagai alternatif
perhubungan ialah Sungai Beruas, Sungai Jarum Mas, Sungai Terong, Sungai Limau,
Sungai Bukit Gantang dan sebagainya. Di Sarawak pula, bentuk muka bumi yang
dikelilingi oleh sungai-sungai besar telah menyebabkan pengangkutan air digunakan
terutamanya bagi menghubungkan kawasan-kawasan yang tidak dapat dihubungi melalui
jalan udara dan darat. Perkembangan pengangkutan sungai dan pesisir pantai di Sarawak
bergerak seiringi dengan pembinaan pertempatan-pertempatan masyarakat di kawasan
berhampiran kawasan berkenaan. Lokasi bandar-bandar utama di negeri tersebut seperti
Kuching, Sibu, Miri terletak berhampiran dengan sungai dan persisir pantai.

  Setelah negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, pengangkutan air masih
memainkan peranan yang penting terutamanya bagi urusan perdagangan. Hal ini
dibuktikan dengan kemuculan banyak pelabuhan di Malaysia. Sebagai contoh, Pelabuhan
Klang merupakan pelabuhan utama Malaysia yang bergiat dengan urus niaga exsport dan
import.
                     10
Fungsi Bahagian Maritim

Bahagian air yang terletak di bawah kuasa Kementerian Pengangkutan Malaysia akan
menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan maritim di negara kita. Bahagian
maritim bertanggungjawab terhadap penyelarasan dan pemantauan projek-projek
pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan maritim bagi jabatan-jabatan atau
agensi-agensi di bawah sektor maritim. Bahagian maritim juga menggalakkan
pembangunan dan penyertaan lebih banyak kapal-kapal Malaysia dalam industri
perkapalan di dalam dan luar negara. Hal ini penting dalam memajukan industri
perkapalan di negara kita. Selain itu, bahagian maritim juga bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan dasar dan strategi ekomoni maritim di dalam dan di luar negara.

  Di samping itu, bahagian maritim juga memainkan peranan yang penting dalam
perancangan dan pelaksanaan dasar ke atas hal ehwal keselamatan pelayar, pencegahan
pencemaran dari kapal, keselamatan kapal, harta dan nyawa di laut. Hal ini penting kerana
keadaan cuaca di negara kita yang tidak stabil telah menyebabkan keselamatan rakyat
yang terlibat dalam sektor maritim semakin terancam. Seterusnya, bahagian maritim juga
akan merancang, membentuk dan melaksanakan dasar-dasar mengenai sektor pelabuhan
termasuk menyelaras dan mengawasi aktiviti-aktiviti operasi pelabuhan persekutuan.
Bahagian maritim juga bertanggungjawab untuk menerima dan memproses permohonan
lesen perkapalan dalam negeri serta meningkatkan keberkesanan pengeluaran lesen
perkapalan dalam negeri.

  Terdapat beberapa dasar maritim telah dilaksanakan untuk memajukan lagi sektor
maritime di negara kita. Dasar Malaysia sebagai negara maritim bertujuan untuk
membangunkan Malaysia sebagai negara maritim yang berupaya meningkatkan kapasiti
perkapalan dan pelabuhan, mengoptimumkan penggunaan sumber manusia, memastikan
keselamatan kapal dan pelayaran dan menyediakan perkhidmatan sokongan yang
berkaitan dengan cekap. Dasar Kabotaj juga merupakan salah satu dasar yang
dilaksanakan oleh bahagian maritim. Melalui dasar ini, pengangkutan barang-barang dan
penumpang dari mana-mana pelabuhan atau tempat di Malaysia ke pelabuhan atau tempat
lain di Malaysia, termasuk di dalam Zon Ekonomi Ekslusif hendaklah diangkut oleh kapal
yang berdaftar dengan Malaysia dan mempunyai lesen perkapalan dalam negeri yang sah.
                     11
Pengangkutan Udara

 Pengangkutan udara juga merupakan salah satu sektor pengangkutan yang semakin maju
 negara kita. Pengangkutan udara di negara kita terdiri daripada kapal terbang dan
 helikopter. Bahagian udara yang terletak di bawah kuasa Kementerian Pengangkutan
 Malaysia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pengangkutan udara di negara kita.

 Sejarah Pengangkutan Udara Di Malaysia

 Pengangkutan udara mengalami perkembangan yang pesat selepas negara kita mencapai
 kemerdekaan pada tahun 1957. Malaysia mempunyai laluan yang menghubung semua
 bandar utama di luar negara. Pengangkutan udara semakin berkembang pesat di negara
 kita kerana perkhidmatan yang disediakan menjimatkan masa perjalanan dan cekap. Pada
 tahun 1967, pengangkutan udara Malaysia telah dikendalikan oleh Malaysia-Singapore
 Airlines (MSA). Namun begitu, pada tahun 1970, pengangkutan udara di negara kita
 hanya dikendaliakan oleh Malaysia Airlines System (MAS).

   Pada tahun 1970, lapangan terbang yang utama di negara kita ialah Lapangan Terbang
 Antarabangsa Subang. Pengangkutan udara telah berkembang dengan pembinaan lapangan
 terbang sejak tahun itu. Saiz kapal terbang yang lebih besar banyak digunakan pada tahun
 1970-an dan 1980-an. Pada tahun 1997, Lapangan Terbang Langkawi telah dinaikkan taraf.
 Tujuannya adalah membolehkan pendaratan pesawat yang lebih besar seperti kapal
 terbang Boieng 747-400. Pada tahun 1998 pula, Lapangan Terbang Kuala Lumpur (KLIA)
 telah dibina. Tujuan pembinaan tersebut adalah untuk menampung keperluan pendaratan
 yang semakin meningkat. Selaras dengan perkembangan itu, MAS menggunakan kapal
 terbang yang mempunyai kapasiti penumpang yang besar seperti Boieng 777-200. Pada
 tahun ini juga, Lapangan Terbang Labuan dan Kota Bahru turut dibina.

   MAS juga mengadakan kerjasama dengan syarikat-syarikat penerbangan yang lain
 untuk melancarkan perkhidmatan penerbangan anatarabangsa. Pada tahun 2003, MAS
 mempunyai hubungan dengan 110 destinasi yang merentasi 6 benua. MAS telah
 menambah kekerapan ke destinasi luar negara seperti Australia dan Eropah. Pekhidmatan
 pernerbangan di Malaysia turut dikendalikan oleh Air Asia Sdn. Bhd, Berjaya Sdn. Bhd
 dan Pelangi Sdn. Bhd.
                      12
Fungsi Bahagian Udara

  Bahagian udara yang terletak di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia
bertanggungjawab ke atas pengangkutan udara di Malaysia. Bahagian udara akan
merancang dan mengkaji dari masa ke semasa dasar-dasar yang berhubung dengan
pengangkutan udara. Hal ini bertujuan untuk menambah baik lagi perkhidmatan
penerbangan di negara kita. Bahagian darat juga bertanggungjawab untuk memperluaskan
rangkaian perkhidmatan udara antarabangsa dengan melalui rundingan-rundingan
pengangkutan udara. Selain itu, bahagian udara juga akan merancang dan mengawasi
perlaksanaan projek-projek lapangan terbang dan diselenggarkan mengikut piawaian.
Bahagian udara akan menyelaras aspek-aspek perundangan dan peraturan penerbangan
awam atau pengangkutan udara untuk memenuhi keperluan semasa sejajar dengan
kehendak dan garis panduan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO)

  Seterusnya, dasar yang dijalankan oleh bahagian udara adalah untuk memajukan
pengangkutan udara sebagai salah satu sektor penting yang menyumbang kepada
pendapatan negara. Sebagai contoh, dengan memajukan perkhidmatan penerbangan di
negara kita, secara automatiknya sektor pelancongan di negara kita juga akan berkembang
dengan maju. Secara tidak langsung, ekonomi di negara kita dapat ditingkatkan. Bahagian
udara juga ingin mewujudkan dasar udara yang liberal dan berorientasikan pertumbuhan.
Dasar yang dilaksanakan oleh bahagian udara juga bertujuan untuk membangunkan satu
rangkaian lapangan terbang yang komprehensif untuk menggalakan dan mengembangkan
perdagangan, pelancongan dan pembangunan sosio-ekonomi.
                    13
BAB 3 MENTERI-MENTERI PENGANGKUTAN

1. Datuk Abd Rahman Bin Talib (31-8-1957 – 7-10-1959)
               Datuk Abd Rahman Bin Talib
    Datuk Abd Rahman Bin Talib dilahirkan pada tahun 1916 di Temeroloh Pahang.
Beliau mendapat pendidikan di Temeroloh, Pahang dan kemudian melanjutkan pelajaran di
Sultan Idris Training College (SITC). Pada tahun 1952, beliau telah mengasaskan Jabatan Hal
Ehwal Agama di Jabatan Pelajaran Pahang. Beliau sangat aktif dalam Pertubuhan
Kebangsaan Melayu Bersatu dan juga merupakan Ahli Bersekutu Majlis Kebangsaan. Pada
tahun 1956, beliau menjadi Timbalan Menteri Sumber Alam Semula Jadi dan Kerajaan
Tempatan. Dalam tempoh 31 Ogos 1957 sehingga 7 Oktober 1959, beliau telah dilantik
menjadi Menteri Pengangkutan. Seterusnya pada tahun 1959, beliau menjadi Menteri
Perdagangan dan Industri dan pada tahun 1960 pula, beliau menjadi Menteri Pelajaran.
Selepas itu, pada tahun 1962, beliau bertanggungjawab sebagai Menteri Kesihatan. Beliau
kembali menjadi Menteri Pelajaran pada tahun 1964. Beliau bersara pada tahun 1965 dan
meninggal dunia pada 18 Oktober 1968.

2. Tan Sri Sardon bin Hj Jubir (18-11-1959 – 4-12-1968) & (5-1-1972 – 9-5-1974)
                 Tun Sri Sardon Hj Jubir


                      14
    Tan Sri Sardon Hj Jubir dilahirkan pada 19 Mac 1917 di Sungai Kluang, Rengit, Batu
Pahat, Johor. Bapa beliau, Tuan Haji Jubir Bin Haji Mohd Amin merupakan pengusaha yang
terkenal di Johor. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Sungai Bangan
Mukim Sungai Kluang dan “Victoria English Primary School” di Singapura. Selepas itu,
beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang di Middle Temple, London.
Setersunya, beliau berjaya menjadi seorang peguam dan kembali ke Singapura pada tahun
1932.

    Pada tahun 1948, beliau menjadi Ahli Majlis Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan
Melayu Bersatu (UMNO) dan seterusnya pada tahun 1951, jawatan ketua pemuda UMNO
disandang oleh beliau. Pada tahun 1957, beliau dilantik menjadi Menteri Kerja Raya,
Telekom dan Pos. Pada tahun 1959 sehingga tahun 1968 pula, beliau menjadi Menteri
Pengangkutan. Pada masa 1967, beliau juga berjaya menjadi Timbalan Presiden UMNO.
Jawatan Menteri Kesihatan telah disandang oleh beliau pada tahun 1969. Beliau kembali
semula menjadi Menteri Pengangkutan pada tahun 1972. Pada tahun 1974, beliau menjadi
wakil tetap Malaysia di Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB). Dalam tempoh tahun 1975
sehingga tahun 1981, beliau adalah sebagai Yang Di-Pertua Negeri Puala Pinang. Beliau
meninggal dunia pada tahun 14 Disember 1985.

3. Tan Sri V Manickavasagam (4-6-1969 – 22-9-1970) & (5-9-1974- 15-9-1979)
                Tan Sri V Manickavasagam

    Tan Sri V Manickavasagam telah dilantik oleh Tun Hussien Onn sebagai Menteri
Pengangkutan pada tahun 1969. Beliau juga merupakan Presiden Parti Kongres India Se-
Malaysia (MIC) yang keenam pada tahun 1973 sehingga tahun 1979. Pada tahun 1974, beliau
kembali semula menjadi Menteri Pengangkutan. Beliau telah memenangi Pilihan Raya
Umum Malaysia 1978 bagi kawasan parlimen Pelabuhan Klang, Selangor. Beliau meninggal
dunia pada 12 Oktober 1979 akibat serangan sakit jantung.

                      15
4. Tan Sri Abdul Ghani bin Gilong (23-9-1970 – 9-2-1971)
    Tan Sri Abdul Ghani Bin Gilong dilahirkan pada 30 Mei 1932 di Kampung Mantan,
Ranau, Sabah. Beliau telah memberi sumbangan yang besar dalam penyertaan Sabah ke
dalam Persekutuan Malaysia. Hal ini demikian kerana beliau telah bersama-sama dengan Tun
Fuad Stephens menjajah ke kawasan pedalaman seperti Ranau bagi membantu Suruhanjaya
Cobbold memberi penjelasan kepada rakyat Sabah mengenai faedah-faedah yang bakal
dinikmati Sabah supaya mereka menyokong pembentukan Malaysia. Pada tahun 1963, beliau
bersama-sama dengan Tun Fuad Stephens mengasaskan Pertubuhan Bersatu Pasok-
Momogun Kadazan. Pada tahun 1967 pula, beliau telah menyertai Pertubuhan Kebangsaan
Sabah Bersatu (USNO).

    Beliau pernah menyandang jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Sabah dan Menteri
Pertahanan awam. Selain itu, beliau pernah juga memegang jawatan Menteri Kehakiman dan
Menteri Kerja Raya. Beliau dilantik menjadi Menteri Pengangkutan pada tahun 1970. Beliau
bersara pada tahun 1978 apabila kalah dalam pilihan raya pada tahun berkenaan.

5. Tan Sri Dato Lee San Choon (1-11-1979 – 31-3-1983)
                Tan Sri Dato Lee San Choon


                      16
    Tan Sri Dato Lee San Choo dilahirkan pada 24 Mac 1935 di Pekan, Pahang. Beliau
mendapat pendidikan di English College Johor Bahru. Beliau pernah bekerja di Jabatan
Perkhidmatan Kebajikan Malaysia sebelum berkhidmat di sektor swasta Malayan Weaving
Mills Ltd. Pada tahun1965, beliau telah menyandang jawatan sebagai Setiausaha Parlimen
Kementerian Buruh. Seterusnya, beliau menjadi Timbalan Menteri Buruh dan Tenaga Rakyat
pada tahun 1969. Sebelum dilantik menjadi Menteri Kerja Raya dan Pengangkutan pada
tahun 1978, beliau juga pernah menjadi Timbalan Menteri Kerja raya dan Komunikasi.

    Pada tahun 1978 juga, beliau merupakan ahli politik Persatuan Cina Malaysia (MCA)
yang memenangi Pilihan Raya Umum Malayisa 1978 di kawasan Segamat, selantan Johor.
Kompeks Kerja Raya yang mempunyai 17 tingkat dan bangunan-bangunan persekutuan
merupakan beberapa projek yang dijalakan oleh beliau semasa memegang jawatan sebagai
Menteri Kerja Raya dan Pengangkutan.

6. Tan Sri Dato Chong Hon Nyan (2-6-1983 – 6-1-1986)
                 Tan Sri Chong Hon Nyan

    Tan Sri Dato Chong Hon Nyan dilahirkan pada tahun 1924 di Kuala Lumpur. Beliau
telah mendapat pendidikan awal dan menengah di “Batu Road School” dan di institusi
Victoria. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajaran di Kolej Raffles yang terletak di Singapura
pada tahun 1946. Pada tahun 1957, beliau telah menyertai Perkhidmatan Tadbir dan
Diplomatik yang merupakan perkhidmatan premier yang membantu kerajaan dalam
merencana dan melaksanakan dasar-dasar negara. Beliau bertugas di Pusat Lembaga yang
terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kemudian, beliau dipindahkan ke Jabatan
Kewangan dan Jabatan Pertanian sebelum bertugas sebagai Setiausaha Agong di Jabatan
Kewangan pada tahun 1972.                       17
    Dalam Pilihan Raya Umum 1974, beliau Berjaya menjadi ahli parlimen bagi kawasan
Batu Berendam di Melaka. Beliau telah memenangi pilihan raya di kawasan tersebut secara
berturut-turut sehingga pada tahun 1984. Selama tempoh tersebut, beliau telah menjadi
Timbalan Menteri Kewangan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri kesihatan dan
juga Menteri Pengangkutan. Seterusnya, beliau telah mengundur diri daripada Kabinet
Malaysia. Beliau menjadi Setiausaha Agung Persatuan Cina Malaysia (MCA) sehingga
bersara.

7. Datuk Seri Dr Ling Liong Shik (7-1-1986 – 25-5-2003)
                Datuk Seri Dr Ling Liong Shik
    Datuk Seri Dr. Ling Liong Shik dilahirkan pada 18 September 1943 di Kuala Kangsar,
Perak. Beliau telah mendapat pendidikan awal di King Edward VII yang terletak di Taiping
dan di Maktab Tentera Diraja. Beliau telah menyambung pelajaran dan mendapat Ijazah
Sarjaba Muda Doktor Perubatan di Universiti Singapura pada tahun 1966. Selepas itu, beliau
mendapat latihan di Pulau Pinang dan mula menyertai Persatuan Cina Malaysia (MCA)
sebagai ahli biasa. Pada tahun 1974, beliau telah dipilih menjadi Ahli Parlimen Mata Kuching
di Johor. Pada tahun 1986 pula, beliau bertanding dan memenangi kerusi Parlimen di Labis,
Johor. Seterusnya, beliau mengekalkan kerusi tersebut untuk 3 penggal berturut-turut dalam
Pilihan Raya 1990, 1995 dan 1999.

      Pada 3 September 1986, jawatan Presiden MCA telah disandang oleh beliau. Beliau
telah mengukuhkan kedudukannya sebagai Presiden MCA selama 17 tahun iaitu dari tahun
1986 sehingga 2003. Beliau pernah dilantik sebagai Setiausaha Parlimen Kementerian
Kerajaan Tempatan dan Persekutuan, Timbalan Menteri Penerbangan, Timbalan Menteri
Kewangan dan Timbalan Menteri Pelajaran. Jawatan terakhir yang disandang oleh beliau
ialah Menteri pengangkutan iaitu pada tahun 1986 sehingga tahun 2003.                       18
8. Datuk Seri Chan Kong Choy ( Jun 2003 – 18 Mac 2008)
                Datuk Seri Chan Kong Choy
    Datuk Seri Chan Kong Choy dilahirkan di Bentong, Pahang pada 17 Mei 1955. Beliau
mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Khai Mum Pagi, Betong.
Selepas menamatkan pelajaran di Sekolah Menengah Sulaiman di Bentong, beliau telah
melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya. Pada tahun 1986, beliau telah dilantik sebagai
Setiausaha Politik Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pada tahun yang sama juga,
beliau bertanding kerusi Dewan Undangan Negeri. Beliau telah menang kerusi berkenaan dan
dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang. Selain itu, beliau juga
bergiat aktif di dalam Persatuan Cina Malaysia (MCA) di mana beliau telah memegang
beberapa jawatan yang penting dalam persatuan tersebut. Misalnya, pada tahun 1990, beliau
dilantik sebagai Timbalan Pengerusi MCA Negeri Pahang.

    Pada tahun 1990, Datuk Seri Chan Kong Choy dilantik sebagai Timbalan Menteri
Kebudayaan dan Pelancongan selepas memenangi kerusi Parlimen Lipis. Pada penggal
berikutnya, beliau telah dipilih menjadi ahli Parlimen Selayang dan juga dilantik sebagai
Timbalan Menteri Kewangan selepas Pilihan Raya Umum 1999. Pada Jun 2003, beliau telah
dilantik sebagai Menteri Pengangkutan.

9. Dato Ong Tee Kiat (18 Mac 2008 – 1 Jun 2010)
                  Dato Ong Tee Kiat

                      19
    Dato Ong Tee Kiat dilahirkan pada 22 November 1956. Beliau mendapat pendidikan
di Sekolah Tinggi Confusian di Kuala Lumpur. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajaran
tingkatan enam di SMK (L) Methodist di Kuala Lumpur. Sebelum melibatkan diri dalam
politik, beliau pernah bertugas sebagai Jurutera Makanikal selama 6 tahun. Pada tahun 1986
sehingga 1989, beliau menjadi Setiausaha Politik Kementerian Buruh. Seterusnya, beliau
telah menjadi Setiausaha Politik Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Setelah
menjadi ahli politik sepenuh masa pada tahun 1989, beliau bertanding pada Pilihan Raya
Umum dan telah berjaya menjadi ahli Parlimen di kawasan Ampang Jaya. Lantaran itu,
beliau telah menjadi ahli parlimen sehingga tahun 2010.

    Dalam tempoh tahun 1990 sehingga 1999, beliau menjadi Timbalan Speaker Dewan
Rakyat, Parlimen Malaysia. Pada tahun Disember 1999 sehingga Februari 2006, beliau telah
menjadi Timbalan Menteri Kementerian Belia dan Sukan. Seterusnya, pada Februari 2006
sehingga Februari 2008, beliau telah bersandang jawatan sebagai Timbalan Menteri
Kementerian Pengajian Tinggi. Dalam tempoh Mac 2008 sehingga 1 Jun 2010, beliau telah
dilantik sebagai Menteri Pengangkutan.

10. Dato Seri Kong Cho Ha (Jun 2010 sehingga kini)
                 Dato Seri Kong Cho Ha
    Dato Seri Kong Cho Ha dilahirkan pada 15 September 1950 di Sitiwan, Perak. Beliau
mendapatkan pendidikan awal di SJK (C) Chinese National Kampong Koh dan Acs Setiawan.
Pada tahun 1971, beliau telah melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya. Beliau merupakan
pengerusi Persatuan Cina Malaysia (MCA) di bahagian Lumut, Perak. Beliau telah
memegang jawatn Timbalan Menteri Kewangan Malaysia selepas memenangi Pilihan Raya
Umum 2004 di Lumut, Perak. Pada bulan April 2009, beliau telah dilantik sebagai Menteri
Perumahan dan Kerajaan Tempatan.


                      20
BAB 4 HURAIAN DAN PERBINCANGAN

Sektor pengangkutan di Malaysia menyaksikan transformasi yang begitu ketara sekali dalam
tempoh 50 tahun negara mencapai kemerdekaan, sehingga tahapnya sudah hampir bersaing
dengan negara-negara maju. Rakyat dapat menikmati pelbagai jenis sistem pengangkutan
yang canggih dan moden di negara kita. Ekonomi di negara kita juga semakin meningkat
selaras dengan perkembangan sistem pengangkutan di negara kita. Kementerian
Pengangkutan Malaysia telah memainkan peranan yang sangat penting terhadap
perkembangan sistem pengangkutan di negara kita. Namun begitu, jasa Menteri
Pengangkutan juga tidak boleh diabaikan kerana menteri-menteri tersebutlah yang memberi
sumbangan terhadap penambahbaikan sistem pengangkutan di negara kita.

    Setakat ini, terdapat sebanyak 10 menteri yang pernah menjawat jawatan Menteri
Pengangkutan Malaysia. Setiap menteri telah memberikan sumbangan yang besar terhadap
perkembangan sistem pengangkutan di negara kita. Menteri Pengangkutan yang pertama
ialah Datuk Abd Rahman Bin Talib yang berkhidmat dari dari tahun 1957 sehingga 1959.
Dalam tempoh dua tahun, beliau telah memberi banyak sumbangan untuk memajukan sistem
pengangkutan di negara kita. Beliau telah menjadi Timbalan Pengerusi Suruhanjaya
Perkhidmatan kereta api yang diwujudkan pada tahun 1958. Suruhanjaya tersebut
diwujudkan adalah untuk meningkatkan dan meluaskan jaringan kereta api di negara kita.
Selain itu, beliau juga menumpuhkan kepada perkembangan pengangkutan awam demi untuk
meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai contohnya, beliau telah menyeru kepada syarikat
perkhidmatan bus supaya menambah bilangan bus sejajar dengan penambahan rakyat yang
semakin banyak.

    Menteri Pengangkutan yang kedua ialah Tan Sri Sardon bin Hj Jubir yang berkhidmat
pada tahun 1959 sehingga 1968. Dalam tempoh 9 tahun beliau memegang jawatan ini,
terdapat banyak perubahan kepada sistem pengangkutan di Malaysia. Dalam tempoh tersebut,
jalan raya mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini juga sejajar dengan perkembangan
ekonomi yang semakin pesat di negara kita. Jalan raya di Malaysia adalah antara yang terbaik
di Asia Tenggara. 80% jalan raya di negara kita adalah jenis berturap. Pada tahun 1959, di
sawarak perkembangan sistem pengangkutan semakin giat selaras dengan pilihan raya
tempatan diperkenalkan. Hal ini demikian kerana sistem mahupun jaringan pengangkutan
diperlukan untuk menghantar udian ke pusat udian untuk proses pengiraan udian. Tan Sri
Sardon Hj Jubir amat menyedari kepentingan pengangkutan sebagai pemangkin kepada

                      21
pertubuhan ekonomi dan mempercepatkan pembangunan negara. Oleh itu, beliau telah
memberi perhatian kepada pembinaan jalan di luar bandar untuk kegunaan penduduk pada
masa itu yang kebanyakanya terlibat dalam sektor pertanian. Pengangkutan telah dijadikan
alat untuk menarik minat pelabur asing kerana mereka hanya akan datang melabur di
Malaysia sekiranya kemudahan asas seperti pengangkutan disediakan. Walaupun Rancangan
Malaysia Pertama (1966-1970) tertumpuh kepada sektor pertanian di luar Bandar, sektor
pengangkutan juga tidak diabaikan kerana sektor pengangkutan memainkan peranan yang
penting dalam memajukan sektor pertanian. Misalnya, penghantaran hasil pertanian ke
pasaran amat memerlukan sistem pengangkutan yang lengkap.

    Pada tahun 1960, Tan Sri Sardon Hj Jubir telah merasmikan dermaga baru yang
bernilai $ 800 ribu di Port Swettenham (kini dikenali sebagai Pelabuhan Klang). Dermaga
tersebut memainkan peranan yang penting untuk kapal berlabuh dan ditambat untuk proses
pemuatan dan pemunggahan kargo. Pada tahun 7 April 1960, upacara menamakan sebuah
kereta api diesel, hadiah daripada Kerajaan Australia kepada Kerajaan Persekutuan Tanah
Melayu telah berlangsung di stesen kereta api Kuala Lumpur. Menteri Pengangkutan, Tan Sri
Sardon bin Haji Jubir telah hadir bagi pihak Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Selain itu,
beliau juga telah mengumunkan beberapa perkara yang berkaitan dengan Kereta Api Tanah
Melayu (KTM). Misalnya, pada 1 April 1967, KTM menyambung perkhidmatan relker diesel
dari Prai-Padang Besar sehingga ke Haadyai di negera Thailand. Pada 1 April 1967 pula,
perkhidmatan relkar diesel antara Kuala Lumpur dengan Singapura telah dilancarkan. Pada
tahun 1968, Tan Sri Sardon Bin Haji Jubir telah menjadi wakil Malaysia untuk
nenandatangani perjanjian antara syarikat insurans motor dengan Kementerian Pengangkutan
Malaysia.

    Tan Sri V Manickavasagam telah menggantikan tempat Tan Sri Sardon Hj Jubir
sebagai Menteri pengangkutan pada 4 Jun 1969. Beliau amat mementingkan kemudahan
pengangkutan awam yang dikenakan bayaran yang murah. Hal ini demikian kerana dengan
kadar bayaran yang murah, rakyat akan mampu untuk menanggung kos pengangkutan dan
menikmati kemudahan pengangkutan awam. Tan Sri Dato Abdul Ghani bin Gilong
merupakan menteri pengangkutan yang keempat. Beliau hanya berkhidmat beberapa bulan
sahaja. Banyak pembaruan yang berlaku dalam sektor pengangkutan semasa beliau menjawat
jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Sebagai contohnya, pada tahun 1970, pengangkutan
udara di negara kita telah dikendalikan oleh Malaysia Airlines System (MAS). Lantaran itu,
banyak lapangan terbang antarabangsa dan domestik telah dibina dan lapangan terbang

                      22
Antarabangsa Subang merupakan lapangan terbang yang pertama diwujudkan. Namun begitu,
lapangan terbang tersebut tidak berfungsi lagi apabila operasi penerbangan domestik dan
antarabangsa dipindahkan ke monumen baru di Sepang iaitu Lapangan Terbang
Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA). Selain itu, perluasan dan pembesaran lapangan terbang
terus dilaksanakan untuk memuatkan saiz kapal terbang yang lebih besar seperti DC10. Pada
bulan Ogos 1971, syarikat Kontena Nasional Berhad telah ditubuhkan. Pada bulan Disember
tahun yang sama pula, M. V. Benavon menjadi kapal kontena pertama yang berlabuh di
Malaysia, iaitu di Terminal Utara Pelabuhan Klang di Selangor.

     Seterusnya, sekali lagi Tan Sri Sardon Hj Jubir dilantik sebagai Menteri
Pengangkutan pada tahun 1972 sehingga tahun 1974. Pada tahun 4 Oktober 1972,
perkhimatan udara di negara kita telah bekerjasama dengan Australia dan Singapura pula
pada Ogos 1972. Pada tahun 1973 pula, perjanjian perkhimatan udara telah ditandatangani
oleh Malaysia dengan Pakistan (6 Julai 1973), Papua New Guinea (29 Mac 1973) dan
Czechoslavakia (10 Januari 1973). Selain pengangkutan udara, pengangkutan darat juga
mengalami perkembangan yang pesat. Pada 29 Disember 1973, kenderaan Klang Banting
Berhad  (KKBB)  telah  ditubuhkan.  Syarikat  tersebut  menyediakan  perkhidmatan
pengangkutan bas awam di kawasan Banting, Klang dan Kuala Lumpur. Penubuhan syarikat
tersebut bukan hanya menyediakan perkhidmatan bus yang banyak kepada rakyat, malah juga
dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak kepada rakyat.

     Jawatan Kementerian Pengangkutan selanjutnya disadang balik oleh Tan Sri V
Manickavasagam pada tahun 1974 sehingga tahun 1979. Rancangan Malaysia Kedua (1971-
1975) juga bermatlamat untuk memodenkan jaringan kereta api di Malaysia yang dianggap
oleh kerajaan sebagai penting bagi usaha-usaha pembangunan dan juga sektor perusahaan.
Semua kereta api telah diubah suai bagi menggunakan bahan bakar yang lebih efisen iaitu
diesel dan kerajaan telah meningkatkan peruntukan bagi penyenggaraan dan pemodenan
prasarana kereta api. Penekaan telah diberikan khususnya kepada usaha-usaha menaik taraf
gerabak yang sedia ada, laluan dan landasan kereta api serta kemudahan baik pulih. Selain itu,
pengangkutan udara juga tidak diabaikan di mana perkhidmatan udara juga dikembangkan di
bawah rancangan tersebut yang diberi peruntukan membeli peralatan kawalan pelbagai cuaca
dan trafik malam selain latihan bagi kakitangan teknikal. Selaras dengan peruntukkan yang
dibagi oleh kerajaan untuk memajukan sektor pengangkutan, Kementerian Pengangkutan
Malaysia telah mengadakan banyak rancangan untuk membangunkan lagi sektor
pengangkutan di negara kita.

                       23
    Pada 30 November 1978, majlis pelancaran operasi “Winter Monsun Experiment”
(Winter MONEX) telah dirasmikan oleh Menteri Pengangkutan, Tan Sri Dato’ V.
Manickavasagam di Lapangan Terbang Antarabangsa Subang. Usaha ke arah menghasilkan
eksperimen itu adalah usaha bersama Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia, Agensi Kaji Cuaca
Kebangsaan dan ahli sains antarabangsa pada awal tahun 1970. Eksperimen tersebut adalah
yang pertama di rantau Asia Tenggara serta bertujuan untuk mengesan monsun tengkujuh
dengan menggunakan “Special Meteorological Observing Platform”. Data-data yang
dikumpul akan dibuat pengkajian di Stesen Kaji Cuaca bagi mengenal pasti kesan monsun
tengkujuh ke atas ekonomi dan pembangunan negara.

    Tan Sri Lee San Choo merupakan Menteri Pengangkutan yang seterusnya. Beliau
telah berkhidmat dari tahun 1979 sehingga 1983. Pada tahun 1980, semakin banyak rakyat
yang menggunakan perkhidmatan kereta api sebagai pengangkutan awam untuk sampai ke
sesuatu destinasi. Hal ini dibuktikan dengan melalui pendapatan kutipan tiket pada tahun
tersebut yang telah mencecah sehingga S$40000 iatu bersamaan dengan RM93346 sehari.
Pada 3 April 1982, Tan Sri Lee San Choo telah merasmikan upacara merenjis pesawat B 474
Malaysia Airlines System (MAS) di Lapangan Antarabangsa Subang. Perkembangan tersebut
telah meningkatkan lagi mutu mahupun kualiti perkhidmatan pengangkutan udara di negara
kita. Pada 1 Januari 1983, pelabuhan laut di Bintulu telah memulakan operasinya. Pelabuhan
tersebut merupakan pelabuhan laut dalam yang pertama di Sarawak dan merupakan salah
sebuah pelabuhan di Malaysia yang dilengkapi dengan teknologi terkini termasuk “Vessel
Traffic, Management System” (VTMS) dan “Vassel Traffic Surveillance System” (VTS).
Pelbagai jenis kargo yang dikendalikan oleh pelabuhan Bintulu telah bertambah dengan
mendadak selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan industri di kawasan
pedalaman Bintulu.

    Menteri Pengangkutan yang seterusnya ialah Tan Sri Chong Hon Nyan yang
berkhidmat dari tahun 1983 sehingga tahun 1986. Pada 23 Julai 1984, beliau telah
merasmikan upacara pelancaran ujian “railbus” di stesen kereta api Kuala Lumpur. “Railbus”
berharga RM 1.1 juta yang boleh memuatkan sebanyak 260 penumpang bagi satu-satu
perjalanan. Pada 17 Jun 1985 pula, Malaysia dan Sri Lanka telah memeterai perjanjian
perkapalan yang bertujuan untuk menyediakan kemudahan pengangkutan yang lebih luas.
Tan Sri Chong Hon Nyan turut hadir di majlis tersebut. Pada pendapat beliau, perjanjian itu
adalah selaras dengan dasar kerajaan untuk mempertingkatkan lagi hubungan perkapalan


                      24
dengan negara-negara asing di samping membantu negara-negara dunia ketiga yang sedang
membangun.

    Dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-5 (RM5) iaitu dari tahun 1986 sehingga 1990,
tumpuan yang utama telah diberi ke atas memperbaiki pengurusan dan pengendalian
kemudahan-kemudahan pengangkutan di samping mengenal pasti dan melaksanakan pelbagai
program yang melibatkan sektor swasta. Sepanjang masa tersebut, pelbagai jenis kemudahan
pengangkutan telah dipertingkatkan tarafnya untuk memberangsangkan perkembangan
ekonomi di negara kita. Pada tahun 1985, sumbangan dari sektor pengangkutan kepada
Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) adalah sebanyak 6%. Dalam Rancangan Malaysia
yang kelima, pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk tujuan memperbaiki
perkhidmatan pengangkutan awam terutamanya di Lembah Klang. Penglibatan sektor swasta
di bawah program penswastaan projek-projek jalan raya untuk menjalankan kerja-kerja
pembinaan semula, penyelenggaraan dan pemungutan tol. Program penswastaan tersebut
telah bermula pada tahun 1984 iaitu sewaktu Tan Sri Chong Hon Nyan menjadi menteri
pengangkutan. Program penswastaan adalah bertujuan untuk mempertingkatkan kualiti sektor
pengangkutan dengan mempertingkatkan ekonomi dan mengurangkan beban kewangan
kerajaan. Hal ini demikian kerana dengan bergantung kepada kerajaan sahaja, kebanyakan
projek pengangkutan akan tidak dapat dijalankan kerana peruntukkan kewangan kerajaan
terhad dan perlu bertumpuh kepada sektor lain juga. Selain itu, dasar penswastaan juga akan
membantu mengatasi permasalahan kesesakan lalu lintas di bandar-bandar besar terutamanya
di Lembah Klang.

    Datuk Seri Dr Ling Liong Shik merupakan menteri pengangkutan yang berkhidmat
dalam tempoh yang paling panjang iaitu selama 17 tahun dari 7/1/1986 sehingga 25/5/2003.
Dalam tempoh 17 tahun, beliau telah membawa perubahan yang banyak dalam sektor
pengangkutan. Sumbangan beliau tidak boleh dinafikan dalam memajukan sektor
pengangkutan di negara kita. Pada tahun 1990, jumlah penduduk Malaysia adalah sebanyak
18.01 juta dengan kadar pertumbuhan sebanyak 2.4% setahun. Di dalam tempoh Rancangan
Malaysia ke-6 iaitu dari tahun 1990 sehingga 1995, peruntukan Kerajaan Persekutuan adalah
sebanyak $7393 juta dan dari jumlah ini sebanyak $6823 telah dibelanjakan bagi sektor
perhubungan dan perkhidmatan. Tujuan peruntukkan tersebut adalah untuk menambah,
menungkat dan memulihkan rangkaian pengangkutan dan perhubungan, memperbaiki
kecekapan operasi dan pengurusan serta mempertingkatkan aspek-aspek keselamatan. Pada
tahun 1990, rangkaian jalan raya persekutuan dan negeri adalah berjumlah 63445 kilometer.

                      25
Ini merupakan pertambahan sebanyak 46% daripada 43,415 kilometer pada tahun 1985. Dari
jumlah tersebut, satu perlima daripada rangkaian jalan raya tersebut iaitu 13,028 kilometer
merupakan jalan raya Persekutuan, termasuk 415 kilometer lebuh raya tol.

    Di samping itu, beliau juga fokus kepada perkhidmatan kereta api yang menjadi
pengangkutan awam kepada kebanyakan rakyat di negara kita. Dalam tempoh tahun 1990
sehingga 1994, pemuliharaan landasan 327 km dari Paloh ke Singapora dan dari Slim River
ke laluan utama Seremban telah dijalankan. Manakala, pada tahun 1990 sehingga 1994,
penyediaan landasan berkembar di laluan Rawang-Seremban. Pada tahun 1991, projek
pembinaan jambatan kereta api, jalan raya melalui atas jambatan dan laluan bawah tanh di
bahagian Rawang- Kajang telah dilaksanakan. Sebanyak AS$ 6 juta telah dibelanjakan untuk
meluaskan terowong kereta api di Seremban dalam tempoh tahun 1994 sehingga 1995. Pada
tahun 1994 juga, pembinaan culvert gerabak kereta api dan box pushing di bahagian Nilai-
Seremban. KTM Komuter merupakan perkhidmatan kereta api elektrik yang dilancarkan
pada 1995, dan amat laris digunakan oleh komuter (pengguna kenderaan awam) yang bekerja
atau tinggal di Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sekitarnya, khususnya untuk
mengelakkan kesesakan lalu lintas. Kebanyakan kenderaan yang disediakan adalah canggih
dan dilengkapi penyaman udara.

    Dato Sri Chan Kong Choy merupakan menteri pengangkutan yang seterusnya, beliau
telah berkhidmat dari tahun 2003 sehingga 2008. Menurut beliau, Pelabuhan Klang telah
diiktirafkan sebagai pelabuhan pemindahan ke-13 tersibuk di dunia pada tahun 2004,
pelabuhan ke-26 tersibuk berdasarkan jumlah tanan kargo yang dikendalikan pada tahun
2005, dan pelabuhan ke-16 tersibuk di dunia pada tahun 2007. Hal ini juga bermakna
Pelabuhan Klang semakin maju dan memainkan peranan yang penting dalam memajukan
ekonomi negara. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kerajaan telah memperuntukkan
kewangan yang banyak untuk membangunkan infrastruktur dan kemudahan pengangkutan di
negara kita. Dalam tempoh tahun 2005 sehingga 2010 sahaja, sejumlah lebih kurang RM 30
bilion dibelanjakan untuk memperbaiki sistem pengangkutan dan membangunkan kemudahan
baru. Perangkaan yang dikeluarkan Kementerian Pengangkutan Malaysia menunjukkan
sehinggaogos 2010, bilangan kenderaan yang berdaftar di negara ini ialah 19820442 buah
berbanding dengan hanya 7686684 juta kenderaan pada tahun 1996. Jumlah ini telah
menunjukkan sistem pengangkutan di negara kita semakin maju. Dengan itu, pembinaan dan
menaik taraf jalan raya di negara kita juga dititikberatkan oleh Kementerian Pengangkutan


                      26
Malaysia. Misalnya, pada tahun 2010, kerajaan memperuntukan sebanyak RM611 juta untuk
membina dan menaik taraf projek jalan raya di Sibu.

    Dato Seri Ong Kee Keat merupakan Menteri Pengangkutan Malaysia yang
berkhidmat dari tahun 2008 sehingga 2010. Pada tahun 20l0 Suruhanjaya Pengangkutan
Darat telah ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Penubuhan suruhanjaya tersebut
adalah untuk memastikan perhatian khusus diberikan kepada usaha memajukan system
pengangkutan awam bandar secara menyeluruh. Kereta api Tanah Melayu Berhad (KTMB)
telah menerima sebanyak 14 koc kereta api sumbangan JR Kyushu dan JR West, sebuah
syarikat dari Jepun. Sumbangan tersebut membolehkan perkhidmatan kereta api di negara
kita berkembang dengan lebih maju lagi serta dapat meningkatkan taraf hidup rakyat.

    Datuk Seri Kong Cho Ha merupakan Menteri Pengangkutan Malaysia yang terkini.
Pada 27 Januari 2010, Jemaah Menteri telah bersetuju untuk melepaskan tanah rizab kereta
api di antara Taiping ke Kuala Sepetang (Port Weld) seluas 226.8 ekar (94.5 hektar) kepada
kerajaan Negeri Perak. Pada pendapat beliau, keputusan ini diambil memandangkan tanah-
tanah yang terlibat tidak lagi digunakan untuk tujuan operasi kereta api sejak tahun 1941.
Salah satu daripada inisiatif kerajaan di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara, (NKRA)
adalah agenda untuk meningkatkan Pengangkutan Awam Bandar menerusi pengenalan set
tren LRT empat gerabak Rapid KL di aliran Kelana Jaya. Negara kita juga dipih menjadi Ahli
Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO) bagi penggal 2010-2013 pada
5 Oktober 2010 di Montreal, Kanada. Pada pendapat Dato Seri Kong Cho Ha, Malaysia
berjaya mempertahankan kerusi sebagai ahli majlis ICAO yang merupakan pertubuhan
penting yang membuat keputusan yang berkaitan dengan standard dan peraturan penerbangan
awam di peringkat antarabangsa.

    Kementerian Pengangkutan Malaysia telah mengemukakan kepada kerajaan supaya
meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan kenderaan elektrik boleh didaftarkan
di negara kita. Perkembangan ini akan membawa banyak faedah kepada sektor pengangkutan.
Selain itu, Datuk Seri Kong Cho Ha juga memberi tumpuan kepada penambahan bilangan bas
dan trend an meningkatkan integrasi serta memperbaiki kemudahan pengangkutan untuk
menarik orang ramai menggunakan pengangkutan awam. Di samping itu, Kementerian
Pengangkutan Malaysia telah mengintegrasikan sistem pengangkutan awam dan menambah
baik kemudahan untuk orang kurang upaya (OKU). Dalam Laporan Tahunan GTP 2010 yang
dikeluarkan Jabatan Perdana Menteri, penyempurnaan pembinaan Terminal Pengangkutan

                      27
Bersepadu Bandar Tasik Selatan telah menjadi salah satu antara langkah untuk
mengurangkan kesesakan di pusat bandar di bawah inisiatif Bidang Keberhasilan Utama
Negara (NKRA) bagi Pengangkutan Awam Bandar. Menurut beliau, terminal tersebut
dilengkapi  dengan  kemudahan  canggih  mampu  memperkembangkan   lagi  sistem
pengangkutan di negara kita.

    Kesimpulannya, sistem pengangkutan di negara kita mengalami perkembangan yang
pesat sejak negara kita mencapai kemerdekaan. Hal ini membolehkan negara kita mampu
bersaing dengan negara lain yang lebih maju. Kemeterian Pengangkutan Malaysia melakukan
banyak usaha untuk memajukan sistem pengangkutan di negara kita. Selain itu, jasa Menteri
Pengangkutan Malaysia juga tidak boleh dilupai kerana mereka telah berusaha untuk
memperkengkan sistem pengangkutan di negara kita.
                       28
BAB 5 KESIMPULAN

Pengangkutan merupakan tulang belakang kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
Negara. Sejak merdeka, pengangkutan memainkan peranan yang kritikal dalam usaha untuk
meningkatkan kualiti hidup rakyat. Daripada sistem pengangkutan yang asas dan agak terhad,
kini rakyat menikmati prasarana serta sistem pengangkutan yang moden dan akses yang lebih
meluas. Memang tidak boleh menafikan bahawa Kementerian Pengangkutan memikul
tanggungjawab yang penting untuk memajukan sistem pengangkutan di negara kita. Sejak
negara kita merdeka, berlaku perubahan yang begitu ketara dalam sektor pengangkutan di
negara kita. Kementerian Pengangkutan telah menjalankan pelbagai dasar untuk membawa
perubahan kepada sistem pengangkutan di negara kita.

    Sektor pengangkutan kini telah memasuki era baru yang lebih mencabar dan
memerlukan komitmen yang tinggi daripada semua pihak. Teras pengangkutan kini
memerlukan mod dan perkhidmatan yang lebih bersepadu serta sistem yang berkualiti. Di
samping itu, aspek alam sekitar juga perlu diberi penekanan dalam perancangan semua
projek-projek Kementerian untuk memastikan pembangunan mampan. Dengan itu, Menteri
Pengangkutan juga seharusnya menjalankan kewajipan dengan bertanggungjawab untuk
memajukan sistem pengangkutan di negara kita. Setiap Menteri Pengangkutan seharusnya
memastikan semua dasar mahupun projek yang berkaitan dengan sistem pengangkutan boleh
dijalankan dengan lancar. Dengan itu, nescaya sistem pengangkutan di negara kita akan
semakin maju dan mampu bersaing dengan negara lain yang maju.
                      29
RUJUKAN

Chan Kong Choy. Diperoleh pada 11 Mac 2011 daripada
http://ms.wikipedia.org/wiki/Chan_Kong_Choy

Kementerian Pengangkutan Malayia. Diperoleh pada 12 Mac 2011 daripada
http://www.mot.gov.my/index.php?lang=malay.

My government-sistem pengangkutan. Diperoleh pada 27 Mac 2011 daripada
http://www.malaysia.gov.my/BM/Relevant%20Topics/Transport%20System/Pages/Transport
System.aspx.

Ong Tee Keat. Diperoleh pada 6 Mac 2011 daripada
http://ms.wikipedia.org/wiki/Ong_Tee_Keat

Pengangkutan. Diperoleh pada 5 Mac 2011 daripada http://www.memori
kedah.com/page_pengenalan.php?p=2&idstopic=31&idskandungan=107&id=443&mtopic=4.

Sejarah pengangkutan. Diperoleh pada 8 Mac 2011 daripada
http://ms.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sejarah_pengangkutan.

Sistem perhubungan dan pengangkutan. Diperoleh pada 10 Mac 2011 daripada
http://jebatukm.tripod.com/pustakaan/data/perhubungan_pengangkutan.htm.

Sejarah penubuhan akademi JPJ Malaysia. Diperoleh pada 2 Mac 2011 daripada
http://219.95.62.14/portal/index.php?com=page&file=history
                      30
31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:11/9/2011
language:Malay
pages:31