Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

CARGO BUSINESS 2-08.indd by yurtgc548

VIEWS: 233 PAGES: 48

									Ako rástlo
prekladisko v Čiernej nad Tisou
How the transhipment yard in
Čierna nad Tisou grew bigger
ZSSK CARGO na výstave
Transrussia 2008
ZSSK CARGO at the exhibition
Transrussia 2008
Viete ako sledovať vašu zásielku
alebo vozeň cez internet?
Do you know how to monitor
your consignment or wagon on
the Internet?
                  2/2008
Vážený                       The first issue of ZSSK CARGO BUSINESS has
                          received a huge positive response from you.

obchodný                      The magazine filled the gap in our mutual
                          communication, brought information on our
                          company and it hopefully provided you with
partner,                      useful advice for your business and operating
                          activities. Positive reactions commit us to
milí čitatelia,                  prepare the following magazine issues of even
                          higher quality, with emphasis on information
Dear Business Partner,               you would expect.
Dear Readers,                   The second issue is focused on transportations
                          in direction east – west and all activities
                          related to them. We are aware that the eastern
                          markets have great potential; an increase in
                          transportations in the Trans-Siberian Railway
                          is expected, the share of intermodal transport
                          has been increasing. For our company, which
                          is a carrier company operating in ŽSR network,
                          it is necessary to create suitable conditions for
                          these transportations from the east and to the
                          east via Eastern Slovak Transhipment Yards
prvé číslo ZSSK CARGO BUSINESS sa stretlo     (ESTY) and Combined Transport Terminal (CTT)
z vašej strany s veľkým záujmom. Časopis      Dobrá and that not only import and export, but
vyplnil medzeru vo vzájomnej komunikácii,     also transit transport and transportations to
priniesol informácie o našej spoločnosti      Danube Route via Slovak river ports. We are
a azda i poskytol užitočné rady pre vašu      aware that in order to meet the requirements of
obchodnú a prevádzkovú činnosť. Priaznivé     quality transport provision, we have to further
ohlasy nás zaväzujú pripraviť ďalšie vydania    modernize the rolling stock
ešte kvalitnejšie, s dôrazom na informácie,    and to add and complete it with scarce wagon
ktoré očakávate.                  series, to extend our product portfolio by
Druhé číslo je zamerané na prepravy východ –    requested services and to significantly shorten
západ a všetky aktivity s tým spojené. Vieme,   the transportation time, which is in particular
že východné trhy sú perspektívne, očakáva sa    often criticized in relation to transportation via
nárast prepráv cez Transsibírsku magistrálu,    ESTY.
zvyšuje sa podiel intermodálnej prepravy. Pre   I hope that our magazine will contribute to
našu spoločnosť, ktorá je dopravcom na       fulfilment of joint objectives of ZSSK CARGO
sieti ŽSR, je dôležité podchytiť tieto prepravy,  and its business partners and will create room
vytvoriť podmienky na smerovanie záťaže z     to discuss needs and trends of rail transport.
východu a na východ cez Východoslovenské
prekladiská (VSP) a TKD Dobrá a to nielen                   Ing. Václav WICHER
import a export, ale aj tranzitné prepravy a       Head of the Issue and Marketing Section
prepravy na dunajskú cestu cez slovenské                 Director of ZSSK CARGO
riečne prístavy.
Vieme, že pre splnenie požiadaviek na                                  Snímka Beata ŽELTVAYOVÁ
kvalitné zabezpečenie prepravy musíme
ďalej modernizovať vozňový park a doplňovať
ho o nedostatkové rady vozňov, rozširovať
produktové portfólio o požadované služby a
výrazne krátiť čas prepravy, ktorý najmä u
prepráv cez VSP býva často kritizovaný.
Dúfam, že náš časopis bude mať svoj podiel
na plnení spoločných cieľov ZSSK CARGO a
jej obchodných partnerov a vytvorí priestor na
diskusiu o potrebách a smerovaní železničnej
prepravy.


             Ing. Václav WICHER
 Vedúci vydania a riaditeľ sekcie marketingu
                 ZSSK CARGO
Prepravy za prvý polrok 2008                                                                          4
Transport market in the first half-year 2008
Pozornosť sa upriamuje na chémiu, automotive a intermodálne prepravy                                                      5
Much attention given to chemical products, automotive and intermodal transport
Čierna nad Tisou je dôležitou bránou do strednej Európy                                                            6
Čierna nad Tisou is an Important Gateway to Central Europe
Ako rástlo prekladisko v Čiernej nad Tisou                                                                 10
How the transhipment yard in Čierna nad Tisou grew bigger
TKD Dobrá čaká na otvorenie cestného priechodu Čierna – Solomonovo                                                     12
CTT Dobrá is expecting the opening of road crossing Čierna – Solomonovo
Cez Slovensko v apríli prechádzal tranzitom vlak z Číny                                                           17
A train from China passed across Slovakia in transit in April
Zelená pre intermodálnu prepravu                                                                      18
Green light for intermodal transport
Prepravy východ - západ po železnici majú dobrú perspektívu                                                         22
Transportations east – west by rail have good potential
Sieť Ukrajinských železníc je rozdelená na šesť dráh                                                            24
Ukrainian Railway Network is divided into six railway track areas
ZSSK CARGO na výstave Transrussia 2008                                                                    26
ZSSK CARGO at the exhibition Transrussia 2008
Preprava ťažkých substrátov ide v ZSSK CARGO s ľahkosťou                                                          30
Transportation of bulk substrates goes easily in ZSSK CARGO
Stredisko nákladnej prepravy Haniska pri Košiciach                                                             34
Centre of Freight Traffic Haniska pri Košiciach
Stredisko nákladnej prepravy Maťovce                                                                    36
Center of freight traffic Maťovce
Preprava nebezpečných tovarov – druhá časť                                                                 38
Transportation of dangerous goods – part II
Viete ako sledovať vašu zásielku alebo vozeň cez internet?                                                         40
Do you know how to monitor your consignment or wagon on the Internet?
Zákaznícky infoservis bude mať dlhší prevádzkový čas                                                            43
Customer information service will have longer office hours
Poradíme si aj so širokorozchodnými vozňami a rušňami                                                            44
We are able to cope with broad gauge wagons and locomotives
Francúzske železnice chcú posilniť svoju pozíciu na európskom trhu                                                     46
French Railways want to strengthen their position at the European market
77 miliónov zlotých čistého zisku skupiny PKP                                                                46
77 milions Zloty of net profit of PKP group
ZSSK CARGO na InnoTrans 2008 v Berlíne                                                                   47
ZSSK CARGO in InnoTrans 2008 in Berlin
Grand Prix parných rušňov vo Zvolene                                                                    47
Grand Prix of Steam Locomotives in Zvolen
Vydáva Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava, vychádza raz štvrťročne. Registrované MK SR pod číslom 3932/2008. Adresa redakcie: Železničná 1, 041 49 Košice,
e-mail: redakcia@zscargo.sk. Šéfredaktor Mgr. Ladislav Jandošek, telefón 055 229 3206, vedúci vydania Ing. Václav Wicher, telefón 02 2029 7004. Redakčná rada: Ing. Alexandra
Borovanová, Ing. Miroslav Buc, Ing. Dana Fedoríková, Ing. Peter Homola, Ing. Zuzana Kosorová, Ing. Alžbeta Kručanicová, Ing. Anastázia Kvašňovská, Bc. Ľubica Levárska,
Ing. Stanislav Vitiak. Snímky sekcia marketingu, archív, Vladimír Salzer (s. 10), Pavel Závacký (s. 30, 32, 34, 35, 43), Jozef Búranský (s. 32). Preklady Mgr. Soňa Valachovičová,
Ing. Jana Šingliarová. Grafický dizajn a DTP RECO, s. r. o., Hurbanova 1379, Senica. Tlač Grafické podniky Kusák, s. r. o., Vyškov.
Prepravy za prvý polrok 2008
Transport market in the first half-year 2008
ZSSK CARGO očakáva rastúci dopyt po        služieb a uspokojovanie potrieb zákazníkov,      prepravách predovšetkým v prepravách pre
prepravách východ - západ             avšak sebakriticky musíme povedať, že v        elektrotechnický a automobilový priemysel.
Podľa vývoja na prepravnom trhu SR za prvý    niektorých prepravách sa to firme plne nedarí.     Po vstupe Rumunska a Bulharska do EÚ
polrok roku 2008 je možné povedať, že       Predovšetkým pokrývanie potrieb nakládky        zaznamenávame nárast dopytu po prepravách
prepravy po železnici sa pohybujú v priemere   niektorými radmi železničných vozňov, ktorých     v smerovaní na tieto trhy, pričom významnú
posledných piatich rokov. To sa dotýka      je mimochodom nedostatok vo viacerých         úlohu začína nadobúdať prepojenie SR a
objemu prepraveného tovaru po železnici      krajinách, spôsobuje, že nemôžeme vyjsť        Rumunska cez trať normálneho rozchodu.
ako aj prepravného výkonu v čistých tonových   v ústrety zákazníkovi vždy tak, ako by sme       Taktiež prepojenie s prístavmi Koper, v
kilometroch (čtkm).                chceli. Týka sa to predovšetkým prepráv        smerovaní do SR a Rijeka v smerovaní zo/cez
ZSSK CARGO si udržala svoju pozíciu na      drevnej hmoty, stavebnín a uhlia.           SR, má rastúci trend.
prepravnom trhu a akvizičnou činnosťou sa     Situácia na trhu je za prvý polrok           V druhom polroku, predovšetkým v poslednom
jej podarilo získať aj ďalšie nové prepravy,   charakterizovaná útlmom v prepravách          štvrťroku, očakávame rastúci dopyt po
ktoré doteraz neboli realizované po železnici,  potravín, predovšetkým obilia a kukurice.       prepravách v smerovaní východ - západ ako aj
prípadne sa ich podarilo získať z cestnej     Dôvodom sú vysoké ceny surovín z titulu        v smerovaní tranzitov z Poľska do adriatických
dopravy. V tomto ohľade je však cenová      potravinovej krízy vo svete. Taktiež výroba      prístavov. Taktiež očakávame zvýšenie dopytu
politika železničných dopravcov limitovaná    elektrickej energie v tepelných elektrárňach      po prepravách stavebných materiálov.
vzhľadom k vysokým nákladom v porovnaní      s dopytom po základnej surovine – uhlí, je       Pevne dúfam, že ZSSK CARGO dokáže
s cestnou dopravou. Tu pevne dúfame,       doteraz nižšia ako v minulom roku. Prispievajú     zabezpečiť dostatok ložného priestoru a
že určitou mierou by mohlo pomôcť v        k tomu aj rastúce ceny tejto suroviny v Poľsku     v spolupráci s ostatnými zahraničnými
konkurencii s cestnou dopravou aj zavedenie    a Rusku ako aj rastúce ceny tranzitu cez        operátormi a logisticko - zasielateľskými
elektronického mýta, čo by priblížilo       Ukrajinu.                       spoločnosťami v medzinárodných prepravách
štartovacie podmienky pre cestnú a železničnú   Prvý polrok je charakterizovaný nárastom        aj požadovanú kvalitu služieb.
dopravu. Každopádne ZSSK CARGO podniká      prepráv pre petrochemický priemysel,                          Ing. Ján SIMČO
na liberalizovanom trhu nákladnej prepravy a   predovšetkým v tranzite cez územie SR. Taktiež          Člen Predstavenstva a riaditeľ úseku
je zákaznícky orientovanou spoločnosťou.     sme zaznamenali až 30-percentný medziročný                   obchodu ZSSK CARGO
Našou snahou je zvyšovanie úrovne kvality     nárast v intermodálnych

                         field, pricing policy of rail carriers is limited by  via Ukraine.
                         high costs in comparison to road transport.      The first half-year has been characterized by
                         Here, we hope that implementation of road       increase of transportations for petrochemical
                         toll could contribute to competitiveness        industry, mostly in transit across Slovakia.
                         of rail transport to road transport and to       Also intermodal transportations have
                         certain equalization of startup conditions for     increased by 30% compared to the last
                         these two types of transport. In each case,      year, mainly in the field of transportations
                         ZSSK CARGO is undertaking at a liberalized       for electrotechnical and car industry. After
                         freight transport market and it is a customer     the entry of Romania and Bulgaria into the
                         orientated company.                  EU, demand for transportations directed to
                         Our effort is to increase quality of provided     these markets has increased, which has been
                         services and to satisfy customer requests.       making connection of Slovakia and Romania
                         However, to be honest, we do not always        with standard-gauge track more and more
                         manage to fully reach these goals. Most        important. Also connection to the port of
                         of all, lack of certain wagon series, lack of     Koper in direction to SR and to the port of
                         which is, by the way, all over Europe, make      Rijeka in direction from/via SR has a positive
ZSSK CARGO expects increasing demand       us disable to meet some of transport needs       trend.
for east-west transportations           of our customers the way we would like to.       Within the second half-year, mostly the
Based on results from the first half-       It mostly includes transportations of wood,      last quartal, we are expecting increasing
year, position of the rail transport at the    building materials and coal.              demand for transportations in direction
Slovak transport market has remained       Situation at the market for the first six months    east-west as well as for transit from Poland to
approximately the same as the last five      of the year is characterized by a regress in      Adriatic seaports. We also expect increase in
years. It covers volume of transported goods,   transportations of foodstuffs, mainly grain      transportations of building materials.
as well as traffic performance in net ton-    and corn. This regress is caused by high        I truly hope that, together with other foreign
kilometers (net tkm).               prices of such products due to world food       operators and forwarders within international
ZSSK CARGO has held its position at the      crisis. Also production of eletric energy in      transport, we will be able to provide our
transport market and, by means of its       power plants and consequently also demand       customers with sufficient loading capacity as
aquisition activities, we have succeeded on    for basic raw material - coal has been lower      well as with high quality services.
gaining new transportations having not been    than last year by now. It can be caused by                        Ing. Ján SIMČO
executed by rail by now or eventually we have   increasing prices of this material in Poland         Member of the Board and Director of the
pulled them from road to rail. However, in this  and Russia and by increasing prices of transit             Trade Division of ZSSK CARGO
Vývoj prepráv ZSSK CARGO za prvé štyri mesiace roku 2008       preprave chémie, nešpecifikovaných tovarov (hlavne rôznych
                                   komponentov a hotových automobilov) ako aj kontajnerov. V týchto
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO) prepravila segmentoch rastú prepravy predovšetkým v posledných rokoch a preto
za prvé štyri mesiace roku 2008 takmer 15,8 mil. ton tovaru pri    na ne ZSSK CARGO aj upriamuje svoju pozornosť. Naopak, najväčšie
tarifnom prepravnom výkone viac ako 3,1 mld. čtkm. V porovnaní s   poklesy sa prejavili v preprave hromadných tovarov - v potravinách,
rovnakým obdobím minulého roku predstavuje tento objem v tonách    stavebninách a železnej rude. Prepravu potravín v tomto roku ovplyvniť
pokles o cca 347 tisíc ton (2,2 %).                  nemôžeme. Kvôli veľkej minuloročnej neúrode v takmer celej Európe
Objem prepravy ostatných operátorov (bez zahrnutia dopravcov pre   sa stali nedostatkovým tovarom hlavne poľnohospodárske produkty
obnovu infraštruktúry) zaznamenal za rovnaké obdobie medziročný    ako obilniny a olejniny. Predpokladáme, že tento stav bude pokračovať
nárast o 202 tisíc ton.                        až do letných mesiacov, teda do nasledujúcej úrody.
V posledných rokoch sa stretávame na liberalizovanom trhu železničnej Pokles prepravy železných rúd sa najviac prejavil vplyvom aprílového
nákladnej prepravy s čoraz intenzívnejšími aktivitami súkromných   zákazu nakládky zo strany Ukrajiny a Ruska pre niektoré hutné podniky
železničných dopravcov (zvyšovanie objemu prepravy existujúcich    (hlavne U. S. Steel Košice), ktorý bol vyhlásený nielen pre železnorudný
a vstup nových na železničnú sieť Slovenskej republiky). Pritom ak  koncentrát, ale aj tzv. aglorudu.
porovnáme podiely bývalých národných dopravcov okolitých krajín                             Ing. Miroslav ĽUPTÁK
(okrem Ukrajiny, kde liberalizácia neprebehla), ZSSK CARGO v tomto                             Sekcia marketingu
smere s cca 94,5 percentami neustále vedie.
Štruktúra prepravy ZSSK CARGO podľa jednotlivých režimov sa oproti  Preprava ZSSK CARGO (ZSSK) za prvé štyri mesiace rokov 2002 –
                                   2008 v tonách (Rok 2008 možno hodnotiť ako skôr úspešnejší.)
roku 2007 výrazne nezmenila. Klesajúci trend však naďalej pokračuje ZSSK CARGO (ZSSK) transportation for the first four months from
vo vnútroštátnej preprave (medziročný pokles takmer o 1%).      2002 to 2008 in tons (Year 2008 can be assessed as rather more
Z pohľadu prepravovaných komodít sme zaznamenali najväčší nárast v successful.)
                                       16,2
Podiel režimov prepravy ZSSK CARGO
Share of transport regimes of ZSSK CARGO
                                       15,8
prepravy        I.-IV. 2007  I.-IV. 2008   nárast-pokles
Transport regime                   increase-decrease
                                       15,2
vnútro/Domestic      13,2 %     12,3 %
dovoz/Import       38,3 %     39,0 %
                                       14,6
vývoz/Export       24,2 %     24,6 %
tranzit/Transit      24,3 %     24,1 %
                                       14,2
                                          2002  2003   2004   2005  2006   2007   2008


Pozornosť sa upriamuje na chémiu,
automotive a intermodálne prepravy
Much attention given to chemical products, automotive
and intermodal transport
Development of transportations performed by ZSSK CARGO for the
first four months of 2008                             Potraviny/Foodstuffs
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO)           Stavebniny/BuildingMaterials
transported almost 15.8 million tons of goods in the first four          Železná ruda/Iron Ore
months of 2008, at the tariff traffic performance of more than 3,1
billion net ton-kilometre (ntkm). In comparison with the same period
of the previous year, this volume in tons indicates a decrease by
approximately 347 thousand tons (2,2 %).

Volume of transportation of other operators (excluding carriers for
infrastructure reconstruction) indicated an inter-annual increase by
202 thousand tons for the same period.
Lately, we have been facing even more intense activities of private rail            Chémia/Chemical Products
carriers in the liberalized market of rail freight transport (increase in           Nešpecifikované/Unspecified
transported volumes of existing carriers and access of new ones in rail
network of the Slovak Republic). However, if we compare the shares             Intermodál/Intermodal transport
of former national carriers of the neighbouring countries (excluding
Ukraine, where no liberalization was executed), ZSSK CARGO remains
in a leading position with approximately 94,5%.
Transportation structure of ZSSK CARGO according to the individual
regimes has significantly not changed when compared to 2007. A
decreasing trend can be further observed in domestic transport (inter-
annual decrease by almost 1%).

                                                                    4/5
From the viewpoint of transported commodities, we have observed the    V stanici sa prekladá 45 % všetkých tovarov smerujúcich
highest increase in transportation of chemical products, unspecified    z ukrajinskej Ľvovskej dráhy
goods (mainly various components and completed automobiles)
as well as containers. In these segments, transportations have   Pohraničná priechodová stanica (PPS) Čierna nad Tisou je stanicou,
been increasing, in particular, in recent years and therefore, ZSSKktorá je s pohraničnou priechodovou stanicou Čop spojená
CARGO has been paying special attention to them. On the contrary, rozchodom 1435 mm (normálny rozchod) a rozchodom 1520 mm
the highest decreases have been observed in transportations of   (široký rozchod).
mass goods – in foodstuffs, building materials and iron ore. We areŽelezničná trať normálneho rozchodu pokračuje ďalej cez Čiernu nad
                                  Tisou do Čopsko - Batevského prekládkového komplexu a umožňuje
not in a position to influence transportation of foodstuffs this year.
Due to the poor crops in almost entire Europe last year, mainly theprepravu tovaru do Rumunska bez prekládky cez priechod Diakovo -
                                  Halmeu. Železničná trať širokého rozchodu končí v Čiernej nad Tisou,
agricultural products as well as cereals and oil bearing plants became
the products of short supply. We would assume that this trend will kde sa uskutočňuje odovzdávka vozňových zásielok a ich prekládka
continue until the summer months, i.e. until the following harvest.z vozňov širokorozchodných do vozňov normálnorozchodných.
Decrease of iron ore transportation could have been observed    Prekládka vozňových zásielok sa realizuje na pracoviskách sekcie
                                  Východoslovenské prekladiská (VSP) ZSSK CARGO.
mainly due to the influence of April load ban from the Ukrainian and
                                  Sekcia VSP zabezpečuje a vykonáva nakládku, vykládku a prekládku
Russian side for several metallurgical factories (U. S. Steel Košice in
                                  tovarov z vozňov širokého rozchodu do vozňov normálneho rozchodu
particular). This ban was related not only to the iron ore concentrate
but also to the so-called aglo-ores.                a opačne; prekládku, vykládku a nakládku kontajnerov; preväzovanie
                                  podvozkov širokorozchodných vozňov, zmenu režimu prepravného
                          Ing. Miroslav ĽUPTÁK
                                  práva SMGS/CIM a opačne; uskladnenie zásielok v colnom sklade;
                            Marketing Section
                                  zisťovanie hmotnosti vozňových zásielok; úpravu zásielok balením,
                                  paletizáciou a paketizáciou ako aj ostatné služby spojené s prepravou
Podiel ZSSK CARGO na žel. prepravnom trhu v tonách (I. - IV. 2008) tovarov, ktoré majú strategický význam v európskom meradle najmä pri
ZSSK CARGO share at the Slovak rail transport market in tons for  prepravách východ – západ.
I.-IV.2008                             PPS Čierna nad Tisou je bránou do strednej Európy, o čom svedčí aj
                                  fakt, že sa tu prekladá 45 % všetkých tovarov smerujúcich z Ľvovskej
                                  dráhy (Ukrajina) do západnej Európy a zabezpečuje prekládku vyše
                                  90 % surovín a tovarov dovážaných na Slovensko po železničných
                                  tratiach z východnej Európy a Ázie. Významné postavenie PPS
                                  Čierna nad Tisou je zaistené jej jedinečnosťou, pretože je najväčším
                                  prekladiskom s komplexnou ponukou služieb medzi širokým a
                                  normálnym rozchodom koľají na Slovensku.
                                                           Ing. Erika KASSAIOVÁ
                   ZSSK CARGO                                    Ing. Radovan KOVÁČ
                    ostatní dopravcovia
                    other carriers
                                      Čierna nad Tisou
                                      je dôležitou bránou
Štruktúra prepravovaných tovarov ZSSK CARGO
                                      do strednej Európy
v období I. - IV. 2008
Structure of goods transported by ZSSK CARGO for the
                                      Čierna nad Tisou is an Important
period I. - IV. 2008
                    Nešpecifikované/Unspecified
                    Chémia/Chemical Products
                    Drevo/Wood
                    Potraviny/Foodstuffs
                    Stavebniny/Building Materials
                    Kovy/Metals
                    Ropné produkty/Oil Products
                    Uhlie/Coal
                    Železná ruda/Iron Ore
                    Intermodál/Intermodal
Počet železničných nákladných vozňov na výstupe do Čopu cez      Objem prepraveného tovaru z Čopu (vstup) cez PPS Čierna nad
PPS Čierna nad Tisou po normálnom a širokom rozchode v rokoch     Tisou v tisíckach ton po normálnom a širokom rozchode v rokoch
2004 - 2007                              2004 - 2007
Number of rail freight wagons at the exit to Chop via BCS Čierna nad  Volume of transported goods from Chop (entry) via BCS Čierna nad
Tisou by normal gauge and broad gauge tracks from 2004 to 2007     Tisou in thousands of tons by normal gauge and broad gauge tracks
                                    from 2004 to 2007

120 000                                 8 000
                                    7 000
100 000
                                    6 000
 80 000
                                    5 000
 60 000                                 4 000
                                    3 000
 40 000
                                    2 000
 20 000
                                    1 000
    0                                 0
      2004      2005      2006      2007           2004      2005      2006      2007

                                                       NR/normal gauge
                                                       ŠR /broad gauge

Počet železničných nákladných vozňov na vstupe z Čopu cez PPS
Čierna nad Tisou po normálnom a širokom rozchode v rokoch 2004
- 2007
Number of rail freight wagons at the entry from Chop via BCS Čierna
nad Tisou by normal gauge and broad gauge tracks from 2004 to
2007
120 000

100 000                                45% of all goods from Ukrainian Lviv rail track are
                                    transhipped in this station
 80 000

 60 000                                Border crossing station (BCS) Čierna nad Tisou is the station which is
                                    connected to border crossing station Chop by 1435 mm track gauge
 40 000                                (normal gauge) and 1520 mm track gauge (broad gauge).
 20 000                                Normal gauge rail track continues via Čierna nad Tisou to “Chop-
                                    Batev” transhipment complex and enables transport of goods
    0                               to Romania via border crossing station Diakovo-Halmeu with no
      2004      2005      2006      2007
                                    transhipment. Broad gauge rail track is terminated in Čierna nad
                                    Tisou, where consignments are handed over and transhipped from
                   NR/normal gauge         broad-gauge wagons to normal gauge wagons. Transhipment
                   ŠR /broad gauge         of consignments is performed in the workplaces of East-Slovak
                                    Transhipment Yards (ESTY) section of the ZSSK CARGO company.
                                    East-Slovak Transhipment Yards (ESTY) section provides and executes
 Gateway to Central Europe                       loading, unloading and transhipment of goods from broad-gauge
                                    wagons to normal gauge wagons and vice versa; loading, unloading
Objem prepraveného tovaru do Čopu (výstup) cez PPS Čierna nad     and transhipment of containers; bogie change of broad gauge
Tisou v tisíckach ton po normálnom a širokom rozchode v rokoch     wagons, change of traffic conditions SMGS/CIM and vice versa;
2004 - 2007
Volume of goods transported to Chop (exit) via BCS Čierna nad     storage of consignments in bonded warehouse; ascertainment of
Tisou in thousands of tons by normal gauge and broad gauge tracks   weight of wagon consignments; modification of consignments by
from 2004 to 2007                           packaging, palletization, baling, as well as other services related to
 1 500                                 transportation of goods, which are of strategic importance in Europe,
                                    particularly in transportations east – west.
 1 200                                 BCS Čierna nad Tisou is an important gateway to central Europe. This
                                    may be supported by the fact that
 900                                 45% of all goods from the Lviv rail track (Ukraine) to Western Europe
                                    are transhipped in this station. It provides transhipment of over
 600                                 90% of all goods and raw materials imported to Slovakia by rail
                                    from Eastern Europe and Asia. Its importance is underlined by its
 300                                 uniqueness, since it is the largest transhipment yard providing a
                                    comprehensive service package between broad gauge track and
  0
      2004     2005      2006      2007      normal gauge track in Slovakia.
                   NR/normal gauge
                                                            Ing. Erika KASSAIOVÁ
                   ŠR /broad gauge
                                                             Ing. Radovan KOVÁČ


                                                                    6/7
 Medzi najvýznamnejšie pracoviská sekcie Východoslovenských
 prekladísk (VSP) patrí Pracovisko prekládky rudy a Pracovisko ťažkej
 mechanizácie, v ktorých sa prekladajú sypké substráty rudy, t. j.
 pelety, brikty, koncentrát železnej rudy, aglorudy a ostatných druhov
 rúd surového železa, ale takisto ferozliatiny, uhlie, guľatina a ďalšie
 substráty.

 Ďalej sa na týchto pracoviskách zabezpečuje prekládka, vykládka a
 nakládka dreva, paletizovaného aj voľne loženého reziva, oceľových
 plechov, zvitkov, tyčí, tvarovaného železa, strojov všetkého druhu,
 osobných a nákladných automobilov, koľajníc, debien, železného
 šrotu, mramoru, dreveného uhlia, koksu, antracitu, ferrokovov, iných
 sypkých substrátov a veľkých kontajnerov.
 Prekládka sa realizuje pomocou hydraulických pásových rýpadiel
 a pomocou portálových a mostových žeriavov a to z otvorených
 širokorozchodných vozňov do otvorených vozňov normálneho rozchodu
 (vrátane vozňov s otvárateľnou strechou) alebo opačne, resp. zo
 širokorozchodného vozňa na haldu, na cestné motorové vozidlo alebo
 do colného skladu ako aj z haldy alebo colného skladu do vozňa
 normálneho rozchodu, resp. na cestné motorové vozidlo.
 Najväčší objem na výkonoch Sekcie VSP predstavuje prekládka
 železnej rudy, ktorá v roku 2007 predstavovala až 73-percentný podiel
 z celkových výkonov, ostatné komodity tvorili spolu 27-percentný
 podiel.
 Ďalším významným pracoviskom Sekcie VSP je Pracovisko prekládky
                                      Pracoviská Workplaces
 a prečerpávania, kde sa prekladajú rôzne druhy substrátov v balenom
 i nebalenom stave, obilniny, chemické a minerálne hnojivá, soli a iné
                                      Východoslovenských
 sypké substráty. Prekládka sa realizuje zo zakrytých širokorozchodných
 vozňov do vozňov normálneho rozchodu pomocou malej mechanizácie.

 Výkony Sekcie VSP (v tonách) v rokoch 2004 – 2007,
 v celkových výkonoch sú zahrnuté výkony za Čiernu nad Tisou a
 Maťovce
 Performances of ESTY Section (in tons) from 2004 to 2007; total
 performances include performances of Čierna nad Tisou and
 Maťovce

10 000 000                                 Súčasťou tohto pracoviska sú aj prečerpávacie komplexy, ktoré slúžia
                                      na prečerpávanie kvapalín ako acetónu, rôznych druhov benzínu,
 8 000 000                                 benzolu, etylalkoholu, glycerínu, metanolu, motorovej nafty, petroleja,
                                      plynového oleja, xylénu, terpentínu, butanolu, ropy, olejov, liehov a
 6 000 000                                 iných druhov kvapalných látok. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia
                                      prečerpávacieho komplexu N 6/8.
 4 000 000                                 Pri prekládke železnej rudy v zimnom období zohráva dôležitú úlohu
                                      Pracovisko rozmrazovne, ktoré zabezpečuje rozmrazovanie zmrznutých
 2 000 000
                                      nehorľavých sypkých substrátov v rozmrazovacích tuneloch, aby sa
                                      mohli prekladať zo širokorozchodných vozňov do vozňov normálneho
    0
       2004       2005      2006      2007    rozchodu alebo vykladať na haldu.
                                      Pracovisko prekládky a preväzovne v Maťovciach zabezpečuje
 Komoditná štruktúra výkonov Sekcie VSP v roku 2007            prekládku sypkých substrátov zo železničných nákladných vozňov
 Commodity structure of ESTY Section performances in 2007
                                      širokého rozchodu do železničných nákladných vozňov normálneho
                                      rozchodu a opačne pomocou hydraulických pásových rýpadiel a
                                      zabezpečuje preväzovanie železničných nákladných vozňov širokého
         73%                           rozchodu na normálny rozchod a to výmenou podvozkov s rozchodom
                                      1520 mm na 1435 mm a opačne.
                                      ZSSK CARGO plánuje v priebehu niekoľkých rokov rozsiahle investície v
                                      Sekcii VSP. Pôjde o nákup hydraulických rýpadiel, elektrohydraulických
                           27%         chápadiel, náhradných zdrojov mostových žeriavov na I. Rudnej rampe
                                      a modernizáciu technologických zariadení.

               Železná ruda/iron ore                                     Ing. Erika KASSAIOVÁ
               Ostatné komodity/other commodities                               Ing. Radovan KOVÁČ
                                       is performed from covered broad gauge wagons to normal gauge
                                       wagons by means of small mechanization. This workplace also
                                       includes re-pumping complexes which are used for re-pumping of
                                       acetone, various types of gasoline, benzol, ethyl alcohol, glycerine,
                                       methanol, diesel oil, kerosene, gas oil, xylene, turpentine, butyl
                                       alcohol, mineral oil, oil, alcohol and other types of liquid substances.
                                       At present, the reconstruction of the N 6/8 complex is in progress.
                                       The Thawing Plant plays an important role in transhipment of iron
                                       ore in the winter period. This plant gives opportunity to thaw non-
                                       inflammable bulk substrates in thawing tunnels, which enables their
                                       unloading from the broad gauge wagons or their transhipment to
                                       normal gauge wagons or onto the piles.
                                       Bogie change and transhipment workplace in Maťovce provides
                                       transhipment of bulk substrates from broad gauge rail freight wagons
                                       to normal gauge rail freight wagons and vice versa by means of
                                       hydraulic crawler excavators and it also provides bogie change of
                                       broad gauge rail freight wagons to normal gauge and that by means of
                                       replacement of bogies with 1520 mm gauge to 1435 mm gauge and
                                       vice versa.
                                       ZSSK CARGO is planning extensive investments into the ESTY Section
                                       in the following few years. These will include purchase of hydraulic
                                       excavators, electrical-hydraulic grips, and back-up sources of bridge
                                       cranes on the I. ore platform as well as modernization of technological
at East-Slovak Transhipment Yards                       equipment.

prekladísk                                                             Ing. Erika KASSAIOVÁ
                                                                  Ing. Radovan KOVÁČ

                                       Objem výkonov (počet vozňov ) Pracoviska rozmrazovne
                                       Volume of performances (number of wagons) of Thawing Plant                                        1200

                                        1000

                                        800
  The most important workplaces of the Eastern Slovak Transhipment
                                        600
  Yard (ESTY) include the Ore Transhipment Workplace and Heavy
  Mechanization Workplace, which are used for transhipment of bulk       400
  iron ore substrates, i.e. pellets, briquettes, iron ore concentrates,
                                        200
  aglo-ores and other types of ore, as well as pig iron, ferroalloy, coal,
  short round wood and other substrates.                     0
  These workplaces also provide transhipment, unloading and loading           december 2007   január/ january 2008  február/ february 2008
  of wood, paletted or loosely loaded timber, steel plates, steel coils,
  bars, shaped iron, all sorts of machines, passenger and goods
  automobiles, tracks, boxes, iron scrap, marble, charcoal, coke,      Objem výkonov (v tonách) Pracoviska rozmrazovne
  anthracite, ferro-metals, other bulk substrates and large-capacity     Volume of performances (in tons) of Thawing Plant
  containers.
  Transhipment is performed by means of hydraulic crawler excavators
  and by means of portal and gantry cranes and that from open broad                      Objem tovaru/volume of goods
  gauge wagons to open normal gauge wagons (including wagons with      80000
  opening roof) or vice versa; or from broad gauge wagons to the piles,   70000
  to the road motor vehicle or to the bonded warehouse as well as from
                                       60000
  the piles to the normal gauge wagon, or to the road motor vehicle.
  The biggest volume of ESTY performances is made up of transhipment     50000
  of iron ore, which reached a share of 73% of its total performance in   40000
  2007; other commodities had a 27% share together.             30000
  Another important workplace of the ESTY Section is Transhipment and    20000
  Re-Pumping Workplace. This workplace is used for transfer of various    10000
  types of packaged and unpackaged substrates, grains, chemical and
                                         0
  mineral fertilizers, salts and other bulk substrates. Transhipment          december 2007   január/ january 2008  február/ february 2008

                                                                            8/9
Ako rástlo prekladisko
v Čiernej nad Tisou
How the transhipment yard in Čierna nad Tisou grew bigger
Od rozhodnutia po postavenie širokorozchodnej koľaje cez
hranicu a začiatok prekládky prešiel iba rok

Rozhodnutie o budovaní prekládkovej stanice medzi širokým a
normálnym rozchodom v Čiernej nad Tisou bolo prijaté Povereníctvom
(ministerstvom) dopravy na základe Dohody o zásadách vzájomného
styku v železničnej doprave medzi ČSR a ZSSR, prijatej zástupcami
oboch štátov v Moskve v marci a apríli v roku 1946. Tu niekde sa
začala história prekládkovej stanice a obce, neskôr mesta, ktoré majú
dodnes na sieti slovenských železníc nezastupiteľnú rolu.

Hlavné zásady výstavby stanovilo povereníctvo na porade v júli 1946.
Práce rýchlo postupovali a 15. apríla 1947 sa spojila širokorozchodná
koľaj, vybudovaná na Slovensku, so širokorozchodnou koľajou na
sovietskom území. Dňa 22. apríla 1947 prišiel do Čiernej nad Tisou
prvý sovietsky širokorozchodný vlak a začala sa prekládka do vozňov
normálneho rozchodu.
V prvej etape výstavby sa vybudovali štyri koľaje normálneho rozchodu,
ku ktorým neskôr pristavali ďalšie štyri a neskôr tri koľaje širokého
rozchodu pre dopravu a jednu koľaj na prekládku. Prekladisko
pozostávalo z jednej koľaje širokého rozchodu a jednej koľaje      Prekladisko sa rozrástlo tak, že v súčasnosti je v Čiernej nad Tisou
normálneho rozchodu, ktoré boli vedľa seba. Na jednom konci sa      približne 160 kilometrov koľají a takmer 500 výhybiek na ploche
nachádzala drevená vyvýšená rampa dlhá 50 metrov. Súčasne sa       10 km2. Podrobnejšie údaje o vývoji objemu prekládky sú uvedené v
stavala definitívna prekládková rampa, ktorú nazvali zakrytá rampa.   nasledujúcej tabuľke.
Rozsah a technická úroveň zariadení pre dopravu a prekládku bola
nízka. Roku 1947 sa tu priemerne denne prekladalo 3500 ton tovaru.    Vývoj objemu prekládky (údaje v mil. ton za rok)/Development of
Požiadavky na prekládku narastali a tak bolo nevyhnutné budovať     transhipment volumes (data in million tons per year)
ďalšie koľaje a prekládkové rampy, a to v nasledujúcom poradí:
V roku 1948: jazyková rampa;                       Rok/Year        Objem prekládky/Volume of transhipment
1949: nová mäsová rampa, čelná rampa, bočno-čelná rampa;         1947                    0,4
1950: vyvýšená rampa;                          1950                    1,9
1951: colná rampa;                            1955                    4,3
1952: I. rozmrazovňa rudy;                        1960                    9,6
1953: I. vysoká rudná rampa, zahrádzkovacia rampa, východná       1965                   11,7
rampa;                                  1970                    10
1954: portálová rampa, prvá časť prečerpávacej stanice;          1975                    9,6
1955: obecná rampa, ďalšia časť prečerpávacej stanice;          1980                    8,9
1956: rozšírenie prečerpávajúcej stanice;                1985                    7,3
1957: II. vysoká rudná rampa;                      1990                    6,8
1958: II. rozmrazovňa rudy;                       1995                    5,1
1959: ďalšia časť portálovej rampy.

Spolu s rastom počtu prekládkových rámp sa zvyšovala i prekládková    Okrem dopravných a prepravných zariadení v Čiernej nad Tisou
mechanizácia a rástlo i koľajisko. Z troch koľají širokého rozchodu   vybudovali zariadenia na údržbu rušňov, vozňov, mechanizmov, celý rad
vyrástli postupne štyri rozsiahle koľajové skupiny s dvomi zvážnymi   sociálnych objektov a kancelárií a vytvorili podmienky na preväzovanie
pahorkami a niekoľkými výťažnými koľajami. Podstatná časť        podvozkov širokorozchodných vozňov na normálnorozchodné a
koľajových kapacít sa budovala tesne po roku 1948 a doplnila v      naopak. Zariadenia tiež slúžili pre podniky zahraničného obchodu na
rokoch 1959-1962. Osem pôvodných koľají normálneho rozchodu sa      preväzovanie podvozkov rušňov, ktoré sa vyvážali do ZSSR.
rozrástlo na 7 koľajových skupín so zvážnym pahorkom a niekoľkými
výťažnými koľajami. V roku 1951 boli vybudované smerové koľaje, v                              Ing. Milan KLUBAL
roku 1953 nasledovali vchodové koľaje, v roku 1954 zásobné koľaje                 Z knihy História železníc na území Slovenska
(skupina 500), v roku 1960 manipulačné koľaje (skupina 300 a
skupina 200) a nasledujúci rok manipulačné koľaje (skupina 400). V
roku 1953 začala aj výstavba koľajiska v Dobrej pri Čiernej nad Tisou,
práce sa ukončili v roku 1969.
Only a year passed from the decision on construction of broad-gauge   entire range of social premises and offices were built and conditions
track via the border was made and transhipment commenced.        for bogie changes of broad-gauge wagons to normal-gauge wagons
The decision on construction of transhipment station between the     and vice versa were created. The facilities also served to foreign trade
broad gauge and normal gauge in Čierna nad Tisou was accepted by     corporations for bogie changes of locomotives, which were then
the Commission (Ministry) of Transport on the basis of Agreement     exported to the USSR.
on principles of mutual relations in rail transport between ČSR and
USSR, accepted by the representatives of both states in Moscow in                              Ing. Milan KLUBAL
March and April in 1946. This is where the history of transhipment                 From the book History of Railways in Slovakia
station and the municipality, later town, began. Since then, they have
played an irreplaceable role within the Slovak railways network.

The main principles of construction were specified by the Commission
                                     Aj Čierna nad Tisou písala
in the meeting in July 1946. Works progressed quickly and on April 15,  dejiny roku 1968
1947, the broad-gauge track, constructed in Slovakia, was connected
to the broad-gauge track in Soviet Union territory. On April 22, 1947,  História jedinečného železničiarskeho mesta
the first Soviet broad-gauge train arrived in Čierna nad Tisou and the
transhipment to normal-gauge wagons commenced.              V roku 1946 sa začala v chotári Čierna na juhovýchode Slovenska
In the first stage of construction, 4 tracks of normal gauge and     budovať prekládková stanica pre výmenu tovarov so Sovietskym
later on, additional four tracks were constructed; followed by three   zväzom (ZSSR). Pre zamestnancov pracujúcich na železnici a ich rodiny
broad gauge tracks for transportation purposes and one track for     bolo potrebné vybudovať novú obec s celou sociálnou sieťou prakticky
transhipment. The transhipment yard consisted of one broad gauge     na zelenej lúke.
track and one normal gauge track, located next to each other. On     Z hľadiska histórie išlo o ojedinelý projekt v Československu, aj keď
one end, there was a wooden elevated platform, 50 m long. At the     sú vo svete známe podobné prípady zakladania nových miest na
same time, the construction of definite transhipment platform was in   neobývanom území – najznámejší je asi Brasilia, hlavné mesto Brazílie,
progress. This platform was later on called the covered platform.    ktoré projektoval preslávený architekt Oscar Niemeyer. (Porovnanie tu
The capacity and technology niveau of equipments for transport      trochu pokrivkáva, Čierna nad Tisou nemala ambíciu stať sa svetovým
and transhipment were low. In 1947, only about 3 500 tons were      urbanistickým projektom, aj keď je to možno škoda, pretože podobná
transhipped per day.. Requirements for transhipment were increasing   situácia sa neopakuje v každom storočí.)
and therefore, it was necessary to construct additional tracks and
transhipment platforms and that in the following order:
In 1948: side loading platform;
1949: new “meat” platform, front platform, side-front platform;
1950: elevated platform;
1951: customs platform;
1952: I. thawing plant of ore;
1953: I. high loading ore platform, blocking platform, eastern
platform;
1954: gantry platform, the first part of re-pumping station;
1955: universal platform, another part of re-pumping station;
1956: extension of re-pumping station;
1957: II. high loading ore platform;
1958: II. thawing plant of ore;
1959: another part of gantry platform.

With increasing number of transhipment platforms, the transhipment
                                     Začiatky prekladiska.
mechanisation was improving and track yard growing. Three broad-     Genesis of transhipment yard.
gauge tracks gradually evolved in four extensive track groups with
two shunting slopes and several turnout tracks. A significant part of
track capacities was built immediately after 1948 and was completed
between 1959 and 1962. Eight original normal-gauge tracks evolved    Na začiatku boli blízko prekladiska vybudované tri drevené stavby,
in 7 track groups with shunting slope and several turnout tracks.    ktoré slúžili ako ubytovňa, obchod a kultúrna miestnosť (aj s kinom).
In 1951, the allocation tracks were constructed, followed by arrival   V prvej etape výstavby obce sa potom stavali rodinné domy a dva
tracks in 1953, spare tracks in 1954 (group 500), manipulation      nájomné domy. Súčasne vyrástli ďalšie drevené stavby - železničná
tracks in 1960 (group 300 and group 200) and the following year,     stanica a hospodárska budova železníc. Mladá obec už od začiatku
manipulation tracks (group 400). In 1953, the construction of      mala ústredné kúrenie, ktoré, ako inak, zabezpečovali dva parné rušne.
track yard in Dobrá near Čierna nad Tisou commenced. Works were     V druhej etape sa postavila základná škola, budova obecného úradu
completed in 1969.                            ako aj ďalšie obytné bloky či hotel Úsvit. Pre potreby železnice sa zasa
The transhipment yard grew to such extent that currently in Čierna    vybudovali nová stanica, rušňové depo, závod Železničné staviteľstvo,
nad Tisou, there are approximately 160 km of tracks and almost 500    traťová dištancia. Ďalšia fáza výstavby priniesla okrem obchodných
switches on the area of 10 km2. Detailed information on development   zariadení a obytných blokov aj jediný výrobný závod na tomto území -
of transhipment volumes are specified in the following chart.      Automatizácia železničnej dopravy (AŽD).
                                     Čierna nad Tisou vstúpila výraznejšie do dejín v dňoch 29. júla
Apart from carriage and transport facilities in Čierna nad Tisou, the  až 1. augusta v 1968, kedy sa symbolicky „na hranici“ štátov
facilities for maintenance of locomotives, wagons, mechanisms, an    stretli v železničnom vozni členovia vedenia komunistických strán

                                                                     10/11
Československa a Sovietskeho zväzu. Stretnutie bezprostredne      the elementary school, municipal office, other residential blocks
predchádzalo obsadeniu Československa vojskami Sovietskeho zväzu    and hotel Úsvit were built. To meet the requirements of railways, a
a ďalších štátov Varšavskej zmluvy 21. augusta. Perličkou je, že obec  new station, a locomotive depot, Railway Construction company
získala štatút mesta práve počas týchto rokovaní.            (Železničné staviteľstvo) and track division were built. The following
Ale historici pripomínajú, že nové prekladisko zohralo svoju úlohu   phase of construction brought along, apart from shopping facilities
už v roku 1947, keď sa v ňom prekladalo obilie zo ZSSR. Bolo to v    and residential blocks, the only production factory in this territory –
čase veľkého sucha a neúrody a Československu, podobne ako iným     Automation of Railway Transport (Automatizácia železničnej dopravy
krajinám v Európe, krátko po vojne hrozil hlad. Internetové zdroje   - AŽD).
uvádzajú ešte jednu zaujímavosť: územie, na ktorom sa výstavba     Čierna nad Tisou entered the history more significantly within the
uskutočňovala, vyvlastnil štát, no do dnešných dní nie je vysporiadané. period from July 29 to August 1, 1968. This happened when the
Táto skutočnosť má negatívny vplyv pri obecnej správe a v značnej    leading members of Communist parties of Czechoslovakia and the
miere je brzdou pre rozvoj mesta.                 (lj, ek)
                                    Soviet Union met symbolically in the railway wagon “on the border”
                                    of these two states. This meeting was held immediately prior to
                                    occupation of Czechoslovakia by the Soviet Union army and the
Čierna nad Tisou also wrote history in 1968 Warsaw Pact organization on August 21. It is very interesting that
History of the unique railway town                   the municipality was granted a title “statutory city” during these
In 1946, building of transhipment station for exchange of goods with  negotiations.
the Soviet Union (USSR) began on the common land of Čierna in the    However, the historians remind that the new transhipment yard
east-south of Slovakia. For the employees working in railways and their already played its role in 1947, when the crops from the USSR were
families, it was necessary to build a new municipality with the entire transhipped there. It was during the period of great drought and weak
social network and that actually on the greenfield site.        harvest; and Czechoslovakia, similarly to other countries in Europe
From the viewpoint of history, this was a unique project in       shortly after the war, was jeopardised by famine. The Internet sources
Czechoslovakia, even though the similar cases of establishment of    also claim one interesting fact: the territory, in which the construction
new towns in the uninhabited territories are known all over the world  was taking place, was expropriated by the state and up to these days,
– the best known is probably Brasília, the capital of Brazil, which was this matter has not been settled. This fact has a negative impact
designed by famous architect Oscar Niemeyer. (Such comparison is    on municipal administration and it has been an obstacle for city
not the perfect one, since Čierna nad Tisou did not have any ambitions development in a high degree.
of becoming a world urban project, even though it is a pity because
the similar situation does not come up in each century).
At the beginning, three wooden buildings were built near the
transhipment yard. These served as a hostel, a shop and a cultural   Generálny tajomník ÚV KSSZ Leonid Iljič Brežnev sa v Čiernej nad Tisou
room (also with a cinema). In the first phase of municipality      podpisuje do pamätnej knihy. Snímka nie je z historického stretnutia vedení
construction, the family houses and two tenement houses were built. komunistov Československa a Sovietskeho zväzu v auguste 1968, ale z inej
                                    návštevy.
At the same time, other wooden constructions were completed – a
railway station and a railway outbuilding. From the beginning, this   Secretary General of ÚV KSSZ (Central Committee of the Soviet Union
young municipality was equipped with central heating, which was     Communist Party) Leonid Iljič Brežnev is giving his signature in the memorial
provided by two steam locomotives. In the second phase,         book in Čierna nad Tisou.
TKD Dobrá čaká na otvorenie
cestného priechodu Čierna – Solomonovo
CTT Dobrá is expecting the opening of road crossing Čierna – Solomonovo
Terminál kombinovanej dopravy Dobrá je vo viacerých parametroch     Výkony rastú
výnimočný                                Vzhľadom na to, že konkurencia v oblasti intermodálnej prepravy zo
                                     strany poľských a maďarských železníc silnie, boli tovarové toky IPJ
Terminál kombinovanej dopravy (TKD) Dobrá s predpokladanou        nasmerované v minulosti najmä na trate poľských železníc. To je jeden
prekládkovou kapacitou 3 milióny ton za rok je svojou polohou      z dôvodov, prečo prepravy IPJ cez TKD Dobrá nie sú také výrazné ako v
predurčený, aby fungoval ako most medzi strednou a západnou       TKD Dunajská Streda alebo v krajinách západnej Európy. Faktom ale
Európou a štátmi bývalého Spoločenstva nezávislých štátov        zostáva, že postupne narastajú. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené
(SNŠ) v smere východ - západ a medzi južnou a severnou (resp.      počty manipulácií s IPJ od 1. júna 2005.
severozápadnou) Európou.
                                         2005            2006           2007
Jediný v regióne                             tony/Tons IPJ/UTI     tony/Tons IPJ/UTI    tony/Tons IPJ/UTI
Terminál kombinovanej dopravy Dobrá, ktorého rozloha je 180 750      14 724  3 428       11 873 2 089       41 162  2 699
m2, leží na V. paneurópskom železničnom koridore Benátky - Bratislava
¬- Žilina - Košice - Čierna nad Tisou - Ľvov, v blízkosti prekládkovej  TKD Dobrá zaznamenáva značný nárast výkonov aj v konvenčnej
stanice Čierna nad Tisou, v tesnej blízkosti štátnych hraníc s      preprave/CTT Dobrá also indicates a significant increase of
Ukrajinou a Maďarskom. Výnimočnosťou tohto terminálu je, že okrem    performances in conventional transport:
štandardných služieb poskytovaných v termináloch umožňuje prechod
                                     rok/ year     1999  2000  2001  2002           2003
zásielok zo širokého na normálny rozchod a opačne, umožňuje
                                     tony/ Tons    22 097 25 890 45 494 35 934           35 501
 a realizuje zmenu jednotlivých prepravných práv (režimov). Ďalšou
                                     rok/ year     2004  2005  2006  2007
jeho výhodou je to, že umožňuje bezproblémový prístup kamiónov a
                                     tony/ Tons    66 354 169 346 199 034 192 303
manipuláciu s tovarom alebo so samostatnými kamiónmi.
TKD Dobrá je tarifným bodom so zaradením do všetkých
medzinárodných kilometrovníkov a v danom regióne má jediný        Výkony TKD Dobrá v konvenčnej preprave/CTT Dobrá performances in
výpravné oprávnenie pre zásielky intermodálnej prepravy. Na základe   conventional transport
dohody s Colnou správou Slovenskej republiky je celý areál TKD Dobrá
                                     200 000
colným priestorom. Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa stal
koncovým terminálom na jej území.
                                     150 000
Služby aj v konvenčnej preprave
Terminál kombinovanej dopravy Dobrá zabezpečuje štandardné služby    100 000
medzinárodného terminálu v oblasti intermodálnej prepravy, ale tiež aj
v oblasti konvenčnej prepravy, a to:
                                     50 000
  prísun a odsun zásielok intermodálnej a konvenčnej prepravy po
  železnici (normálny a široký rozchod) aj po ceste,
  prekládku nákladových jednotiek intermodálnej prepravy (IPJ) a       0
                                          1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006   2007
  prekládku tovaru konvenčného charakteru – tovaru paletizovaného,
  kusového a paketizovaného a osobných automobilov,
  prekládku tovaru a zásielok IPJ medzi cestnou a železničnou
  dopravou,
  prekládku tovaru medzi nákladovými jednotkami intermodálnej
  prepravy, medzi jednotlivými koľajovými rozchodmi a zo železnice
  na cestu a opačne,
  polohovanie (deponovanie) nákladových jednotiek intermodálnej
  prepravy, loco kontajnerov, ale aj námorných kontajnerov,
  polohovanie kontajnerov UZ, RŽD prípadne iných spoločností, ktoré
  nemajú uzatvorené dohody o vzájomnom používaní kontajnerov,
  alebo výmena tovarov sa vykonáva prekládkou,
  skladovanie tovaru na voľnej ploche v colnom priestore alebo vo
  verejných colných skladoch, kde je možno vykonávať operácie v
  zmysle ustanovení platného colného zákona,
  vykonávanie prepravno-obstarávateľských úkonov:
– prepracovanie medzinárodných nákladných listov SMGS na CIM
  a opačne,
– vyhotovovanie prepravných dokladov cestnej dopravy,
– prejednanie zásielok vo vstupe a vo výstupe z územia a na územie
  Európskej únie,
– ďalšie úkony v zmysle príslušných taríf.

                                                                      12/13
Priechod Čierna – Solomonovo
Veľkým význam pre TKD Dobrá, región východného Slovenska a celú
Slovenskú republiku, najmä po vstupe do schengenského priestoru,
má predpokladané a už odsúhlasené otvorenie medzinárodného
cestného pohraničného priechodu Čierna – Solomonovo pre osobnú a
nákladnú cestnú dopravu. Dňa 11. októbra 2007 podpísali zástupcovia
vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny dohodu o výstavbe cestného
hraničného priechodu Čierna – Solomonovo s tým, že priechod by
mal byť vybudovaný do roku 2011. Jeho otvorenie bude významné z
nasledovných dôvodov:
1. Uvažovaný cestný priechod sa nachádza 11 kilometrov od TKD Dobrá
a je reálna možnosť využiť TKD na manipuláciu s IPJ z krajín a do krajín
SNŠ a tiež ponúknuť cestným dopravcom na prepravu cez SR (zákonná
prestávka vodiča) železničnú dopravu v prepravnom systéme RoLa.
Vzdialenosť 11 kilometrov vyhovuje pri možnosti realizovať rozvozy a zvozy
veľkých kontajnerov na Ukrajinu v okruhu cca 100 kilometrov.
2. Otvorenie priechodu pomôže regiónu, pretože dobudovanie terminálu
vyvolá potrebu ďalších stavieb a služieb – parkovanie, stravovacie a
ubytovacie služby.
3. Odľahčí sa cestný hraničný priechod Vyšné Nemecké a súčasne sa
vytvorí alternatíva pre nákladnú dopravu pri prípadnej mimoriadnej
udalosti vo Vyšnom Nemeckom.
V budúcnosti v závislosti od výkonov terminálu a požiadavkách
zákazníkov je možné okrem dopravných, prepravných, manipulačných a
skladovacích výkonov dobudovať terciárnu sféru služieb. Podnikateľské
subjekty môžu spolupracovať pri zabezpečení komplexnej štruktúry
služieb európskeho štandardu spoluinvestorstvom.
                         Ing. Jiří POKORNÝ, CSc.
                      Sekcia intermodálnej prepravy

Combined Transport Terminal Dobrá is unique in more aspects           Transhipment of the intermodal transport loading units (UTI) and
Combined Transport Terminal (CTT) Dobrá with estimated              transhipment of goods within conventional transport – palleted
transhipment capacity of 3 million tons per year and its unique         goods, unit load goods and packaged goods as well as passenger
location is predetermined to function as a bridge between central        automobiles,
and west Europe and states of the former Commonwealth of             Transhipment of UTIs between rail and road transport,
Independent States (CIS) in direction east – west and between south       Transhipment of goods between the intermodal transport loading
and north (or north-west) Europe.                        units, between the individual track gauges and from rail to road
                                         and vice versa,
The only one in the region                            Positioning (deposition) of intermodal transport loading units, loco
Combined Transport Terminal Dobrá, with its terminal area of 180 750 m2,     containers, but also marine containers,
is located in the V. Pan-European Rail Corridor Venice - Bratislava -      Positioning of UZ, RŽD containers or containers of other
Žilina - Košice - Čierna nad Tisou - Lviv, near the transhipment station     companies that do not have concluded agreements on mutual use
Čierna nad Tisou and in the close neighbourhood of state borders with      of containers, or exchange of goods is performed by transhipment,
Ukraine and Hungary. The uniqueness of this terminal is, that apart       Storage of goods in open space within customs area or within the
from the standard services provided in the terminal, it also provides      public customs warehouses, where it is possible to perform the
the transition of consignments from broad gauge to normal gauge         activities in compliance with legal provision of valid Customs Act,
and vice versa; and provides and executes the change of individual        Performance of carriage and procurement services:
traffic conditions (regimes). Its additional advantage is that it enables  –  change of the international consignment notes from SMGS to CIM
the problem-free access of trucks and manipulation with goods or         and vice versa,
trucks themselves. CTT Dobrá is a tariff point and it is included in     –  issuing of road transport documentation,
all international kilometre sheets. Moreover, as the only terminal      –  clearance of consignments at the entry to and at the exit from the
within this specific region, it has a dispatching licence for intermodal     EU territory,
transport consignments. On the basis of Agreement with the Customs      –  other performances in accordance with relevant tariffs.
Administration of the Slovak Republic, the entire CTT Dobrá complex is
a customs area. After Slovakia had entered the EU, it has become the     Performances are rising
edge terminal within its area.                        Due to growing competition in the field of intermodal transport from
                                       the side of Polish and Hungarian railways, many flows of UTIs were
Services also in conventional transport                   re-routed mainly to Poland in the past. This is one of the reasons why
Combined transport terminal Dobrá provides standard services of an      the UTI transportations via CTT Dobrá have not been as significant
international terminal in the field of intermodal transport, but also in   as those in CTT Dunajská Streda or in the west European countries.
the field of conventional transport. These services are as follows:     However, the fact is that they are gradually increasing. In the table on
  Supply and removal of consignments of intermodal and           Page 13, the number of manipulations with UTIs as from June 1, 2005,
  conventional transport by rail (normal and broad gauge) as well as    can be seen.
  by road,
Okrem manipulácie s veľkými kontajnermi (20“ a 40“) sa cez TKD Dobrá
môžu prepravovať aj celé nákladné automobily, a to v košových vozňoch radu
Sdgnss. Tieto vozne sa v apríli tohto roku použili aj na prepravu manipulačných
prostriedkov UDS po normálnom rozchode do stanice Čop, kde sa mechanizmy
preložili a putovali na Ďaleký Východ.
Apart from manipulation with large containers (20” and 40“), the entire      Crossing Čierna – Solomonovo
lorries can be transported via CTT Dobrá and that in the basket wagons of     Anticipated and already approved opening of the international road
Sdgnss series. In April this year, these wagons were used for transportation of  border crossing Čierna – Solomonovo for passenger and freight
manipulation mechanisms – UDS hydraulic excavators – by normal gauge to      road transport is of huge importance for CTT Dobrá, east Slovakia
the station Chop where they were transhipped and dispatched to Far East.
                                         region and for the entire Slovak Republic, particularly after the entry
                                         into Schengen area. On October 11, 2007, the representatives of
                                         the Slovak Republic government and Ukrainian government signed
                                         the agreement on construction of road border crossing Čierna –
                                         Solomonovo stating that the crossing will have been built by the year
                                         2011. Its importance results from the following:

                                         1. Anticipated road crossing is located 11 kilometres from CTT Dobrá
                                         and there is a real opportunity to use CTT for manipulation with UTI
                                         from and to the countries of the Commonwealth of Independent States
                                         as well as transportation of road sets in RoLa transport system on
                                         the Slovak territory (legal break of the drivers) . The 11 km distance
                                         is suitable for realization of distributions and collections of large
                                         containers to Ukraine up to 100 km distance.
                                         2. Opening of the crossing will help the region, since the terminal
                                         completion will activate needs for other constructions and services –
                                         parking, catering and accommodation services.
                                         3. It will disburden the road border crossing Vyšné Nemecké and at
                                         the same time, it will create an alternative for freight transport, in case
                                         of possible emergency in Vyšné Nemecké.
                                         In the future, depending on the terminal performances and customer
                                         requirements, apart from carriage, transportation, manipulation and
                                         storage performances, it will be possible to complete a tertiary sphere
                                         of services. Business entities can cooperate by co-investment when
                                         providing the complex structure of the European standard services.


                                                                 Ing. Jiří POKORNÝ, CSc.
                                                            Intermodal Transportation Section


                                                                          14/15
C a p a c i t i e s                       o f       C T T          D o b r á
K a p a c i t y TKD Dobrá
  zastavaná plocha: 11,75 ha                       Built-up area: 11,75 ha
  skladovacia kapacita: 1 630 TEU                     Storage capacity: 1 630 TEU
  komplex krytých skladov: 2 400 m2 (vrátane súkromných skladov)     Complex of covered warehouses: 2 400 m2 (including the private
  PKŽ: 476 manipulácií za 24 hodín (173 718 manipulácií za rok),     warehouses)
  LUNA: 280 manipulácií za 24 hodín (102 255 manipulácií za rok),     Gantry rail crane: 476 manipulations per 24 hours (173 718
  spolu to predstavuje: 190 cestných súprav za deň, resp. 700 TEU     manipulations per year),
  (štandardizovaných jednotiek IP) za deň.                LUNA: 280 manipulations per 24 hours (102 255 manipulations
                                      per year),
                                      Total: 190 road sets per day, or 700 TEU (standardized intermodal
                                      transport units) per day.
Portálové koľajové žeriavy (PKŽ) s nosnosťou 50 ton/Gantry rail cranes (GRC) with loading capacity of 50 tons
Dva elektrické portálové koľajové žeriavy s obojstranným konzolovitým vyložením. /Two electric gantry rail cranes with two-sided console
unloading possibility.
IPJ/UTI                                 všetky jednotky/All units
Únosnosť na háku/Load-carrying capacity on the hook           50 t
Únosnosť na spreaderi/Load-carrying capacity on the spreader      40 t
Max. výška zdvihu/Max. height of lift                  12 m
Dĺžka žeriavovej dráhy/Length of crane lane               460 m
Osový rozchod žeriavov/Axial gauge of cranes              29 200 mm
Stohovateľnosť pre VK ISO 1A/Stacking capacity             4 vrstvy/4 layers
for large containers ISO 1A
Únosnosť pri košovej prekládke/Load-carrying capacity during      35,5 t
basket transhipment
Spreader/Spreader                            ELME typ 8520 teleskopický 20´, 30´, 40´ ISO VK (do 49´dĺžky a až
                                    2600 mm šírky)/ELME type 8520 telescopic 20´, 30´, 40´ ISO Large
                                    Containers (up to 49´ long and up to 2600 mm wide)
Klieštiny/Ribband                            rozťahovateľné a skladateľné v rozmedzí dĺžky 20´ VK/Expandable and
                                    stackable within the length of 20´ large


Čelný prekladač LUNA RSL-45-CT/LUNA RSL-45-CT end-loading handler
IPJ/UTI                            všetky druhy/All types
Únosnosť/Load-carrying capacity                45 t
Stohovateľnosť/Stacking capacity               4 až 5 vrstiev v prvej polohe/4 to 5 layers in the first position
Klieštiny/Ribband
Cez Slovensko v apríli prechádzal tranzitom
A train from China passed across
Slovakia in transit in April                       vlak z Číny
Kontajnery zo širokého rozchodu          úspešnú.
preložila ZSSK CARGO v Dobrej           - Preprava bola finančne náročná a svojou
                         mierou k tomu prispel aj vysoký poplatok
Je 28. marec 2008, o 18.00 hodine         za použitie dopravnej cesty, ktorý je na
miestneho času vypravujú z Pekingu vlak      slovenských tratiach jeden z najvyšších v
smerujúci z východnej časti Číny do strednej   Európe. Pre zabezpečenie rozvoja prepráv
Európy. Ide o pilotnú jazdu vlaku, ktorého    tranzitom cez Slovensko je rozhodne nutné
prepravná cesta je alternatívou k prepravám    zníženie tohto poplatku. Verím, že výsledkom
tovarov z Ázie do Európy po mori.         projektu skúšobného vlaku zo Shenzenu budú
Vlak vyrazil na svoju 12 755 kilometrov      pravidelné prepravy, - zhodnotil prepravu
dlhú trasu zo stanice Shenzen North        manažér ERS Railways Jaroslav Tyle.
(Čína) do stanice Mělník (ČR) a zdolal ju
za 24 dní. Smeroval naprieč celou Čínou,
Kazachstanom, južnou časťou Ruska, cez
celú Ukrajinu, Slovensko, až do cieľovej
stanice Mělník. Na vlaku bolo naložených     Containers from broad gauge were
52 štyridsaťstopových kontajnerov s        transhipped by ZSSK CARGO
elektronickými súčiastkami.            in Dobrá
Operátorom vlaku po území Slovenska        It is March 28, 2008, 18:00 local time,      later. Trains were transported across Slovakia
a Českej republiky bola spoločnosť ERS      a train from Beijing is being dispatched;     along the northern route and entered the
Railways. Kontajnery vo vlaku sa počas      departing from the eastern part of China     Czech Republic via border crossing stations
prepravy z dôvodu zmeny rozchodu dva       and heading towards the central Europe. It    Lúky pod Makytou – Horní Lideč and arrived in
krát prekladali. Na čínsko-kazašskej       is a pilot train journey, which could serve as  the station Mělník on April 21 and 23.
hranici v stanici Dostyk boli preložené na    alternative to transportations of goods from    - The train remained in Russian territory
širokorozchodné vozne. Vlak tak pokračoval vo   Asia to Europe by sea.              for 4 days due to the missing customs
svojej ceste až na Slovensko, kde 19. apríla po  The train made its 12 755 kilometres long     seals. There was an approximate one-
22 dňoch od odchodu z odosielacej stanice     journey from the Shenzen North station      day delay in the Slovak territory where
prekročil ukrajinsko-slovenskú hranicu.      (China) to the Mělník station (Czech Republic)  detailed checks from the side of the
ZSSK CARGO ako dopravca na území         in 24 days. It passed across the entire      state administration authorities were
Slovenska prekladala v Termináli         Chinese territory, Kazakhstan,          performed, since it concerned the container
kombinovanej dopravy (TKD) Dobrá         southern part of Russia, Ukraine, Slovakia,    consignments entering Schengen area. In
kontajnery zo širokého rozchodu na vozne     up to the destination station in Mělník. On the  case of regular transportations, it would
normálneho rozchodu. V termináli zároveň     train, 52 pieces of 40 foot containers with    be necessary to provide the simplification
vykonali colnú kontrolu a fytokontrolu.      electronic components were loaded.        of such procedures, - as the ERS Railways
Vzhľadom na normatívy dĺžky a hmotnosti na    The train operator in the territory of Slovakia  Manager (Mělník) Jaroslav Tyle warns. He also
slovenských tratiach musel byť vlak rozdelený   and the Czech Republic was the ERS Railways    mentioned that despite the delay against
na dva ucelené vlaky. Po kontrole odišiel z    company. Due to gauge change, containers     the estimated time, he considered the pilot
Pribeníka 20. apríla prvý ucelený vlak s 26    on the train were transhipped twice during    transportation to be successful.
vozňami s kontajnermi. Druhý vlak so zvyšnými   the transportation. In the Dostyk station,    - Transportation was financially demanding
26 kontajnermi ho nasledoval o dva dni      at China-Kazakhstan border, they were       and in some degree, high charges for use of
neskôr. Vlaky boli prepravené cez Slovensko    transhipped onto the broad-gauge wagons.     rail infrastructure contributed to it. These
severným ťahom a do Českej republiky vstúpili   The train continued its journey to Slovakia,   charges, in Slovak rail tracks, is one of the
cez pohraničné priechodové stanice Lúky pod    where it crossed Slovak-Ukrainian border on    highest in Europe. In order to ensure the
Makytou – Horní Lideč a do stanice Mělník     April 19, 22 days after its departure from the  development of transportations in transit
dorazili 21., resp. 23. apríla.          forwarding station.                via Slovakia, it is absolutely necessary to
 - Vlak sa zdržal 4 dni na území Ruska z     ZSSK CARGO, as a carrier in the Slovak      reduce these charges. I believe that the
dôvodu chýbajúcich colných plomb. K cca      territory, transhipped the containers from    project of the pilot train from Shenzen will
jednodňovému zdržaniu došlo aj na území      the broad gauge to normal-gauge wagons in     result in regular transportations, - says
Slovenska, kde boli vykonávané dôkladné      Combined Transport Terminal (CTT) Dobrá.     the ERS Railways Jaroslav Tyle in relation to
kontroly zo strany orgánov štátnej správy,    In this terminal, the customs check and      transportation assessment.
nakoľko išlo o kontajnerové zásielky       phyto-check were performed. With regard
vstupujúce do schengenského priestoru.      to the direction of length and weight on the                Ing. Peter HOMOLA
V prípade pravidelných prepráv by bolo      Slovak rail tracks, the train had to be divided
potrebné zabezpečiť zjednodušenie týchto     into two separate block trains. Having been
konaní, - upozorňuje manažér operátora ERS    checked, the first block train with 26 wagons
Railways (Mělník) Jaroslav Tyle, no dodáva,    with containers departed from Pribeník on
že napriek meškaniu oproti odhadovanému      April 20. The second train with remaining 26
času, považuje skúšobnú prepravu za        containers followed the first one two days
                                                                     16/17
Zelená pre intermodálnu prepravu
Green light for intermodal transport
V Európe badať tendenciu presunu prepravy tovarov z cesty na       odborné vystúpenia, ktoré sa zamerali na potrebu otvorenia cestné-
železnicu, ktorá je nielen bezpečnejšia, ale aj ekologickejšia      ho hraničného priechodu Čierna – Solomonovo. Ten má odbremeniť
                                     narastajúcu nákladnú dopravu z Vyšného Nemeckého a vzhľadom na
Možnosti ďalšieho rozvoja intermodálnej prepravy boli hlavnou témou blízkosť TKD Dobrá ju umožní operatívne zmanipulovať.
odborného seminára, ktorý zorganizovala Železničná spoločnosť       Ministerstvo dopravy potvrdilo, že otázka otvorenia cestného priechodu
Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO) začiatkom apríla v Košiciach.     Čierna – Solomonovo je otvorená už od roku 1994, no až v tomto roku
Na seminári s názvom Pohraničný priechod Čierna – Solomonovo       sa pristúpilo k rokovaniu štátnych organizácií Slovenskej republiky
a jeho vplyv na intermodálnu prepravu v Slovenskej republike sa stretli a Ukrajiny vo veci výstavby. Na ich základe bude cestný priechod
odborníci z ministerstiev dopravy, financií, ŽSR, Košického samo-     s dvadsaťštyrihodinovou prevádzkou odovzdaný do užívania v júni
správneho kraja, významní špeditéri, operátori i obchodní partneri    2011. Ako uviedol Ing. Ján Halaj z ministerstva dopravy, Východoslo-
ZSSK CARGO.                                venské prekladiská a TKD Dobrá sú kľúčové objekty na východe krajiny,
Dvojdňový program pozostával z exkurzie v Termináli kombinovanej     ktoré je nielen nevyhnutné obnoviť, ale aj ďalej rozvíjať. Ako dôvod
dopravy (TKD) v Dobrej, ktorý je situovaný na V. paneurópskom želez-   budovania TKD Dobrá uviedol narastajúce záťaže z Ďalekého východu.
ničnom koridore (Benátky – Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad   Okrem prekládky je TKD Dobrá vybavený aj na prepravy v systéme
Tisou – Ľvov) a v blízkosti prekládkovej stanice Čierna nad Tisou, hraníc RoLa, ktoré môžu odbremeniť preťažené cesty.
s Ukrajinou i Maďarskom. Druhý deň konferencie boli na programe      Rozvoj kombinovanej dopravy podporuje Európa, ale aj na Slovensku
TKD v Dobrej má kapacity, aby zvládla narastajúce prepravy z východu.       Ceny za dopravnú cesty v európskych krajinách v CZK/vlkm
CTT in Dobrá has sufficient capacities to manage increasing transportations    (Ing. J. Samek, Metrans)
from the east.                                  Prices for transport route in the European countries in Czech
                                         crowns (CZK)/train km (Ing. J. Samek, Metrans)

                                        CZK/vlkm
                                        CZK/train km

sa veci hýbu týmto smerom. V oblasti priamej finančnej podpory platí       250
s účinnosťou od marca 2006 výnos ministerstva dopravy o poskytovaní
dotácií v oblasti kombinovanej dopravy. Ako však zhodnotil Ing. Peter       200
Závodný z ministerstva dopravy, v roku 2007 boli podané dve žiadosti
                                         150
o podporu, z nich bola len jedna realizovaná. Ministerstvo navrhuje
zvýšiť sumu podpory na 50 miliónov korún ročne. Zároveň je nevy-
                                         100
hnutné podľa jeho slov vyrovnať ekonomické postavenie jednotlivých
odborov dopravy, napríklad spoplatnením používania dopravnej cesty         50
pre cestnú nákladnú dopravu, ktorá nenesie na rozdiel od železničnej
dopravy zodpovedajúce bremeno nákladov.                       0
- V súčasnosti nie je doriešená internalizácia externých nákladov, t. j.         Slovensko    Česko    Nemecko    Rakúsko  Maďarsko
                                              Slovakia  Czech Republic  Germany    Austria  Hungary
zahrnutie nákladov na odstránenie negatívnych účinkov dopravy na
životné prostredie a spoplatnenie dopravnej cesty v jednotlivých od-           Nákladní vlak / freight train
                                             Kombinovaná doprava / combined transport
boroch dopravy. Internalizáciou externých nákladov vzrastú nezávislé
                                             Osobní vlak / passenger train
náklady v cestnej doprave pre vozidlo typu ťahač – príves, náves o 38 %
a v železničnej doprave o 1,6 %. V dôsledku toho poklesne i medzná
prepravná vzdialenosť medzi priamou cestnou a železničnou náklad-
nou dopravou o 69 %, - podčiarkol vo svojej prednáške vedúci odde-       za železničnú dopravnú cestu, ktorých výška uberá na atraktívnosti
lenia komodality a nákladnej logistiky MDPaT Ing. Peter Závodný. Za      tejto prepravy, - priblížil stratégiu Ing. Ján Simčo.
rezervy železničnej dopravy považuje Ing. Závodný aj oblasť stanovenia     Problematike TKD Dobrá sa venoval v prezentácii konateľ spoločnosti
odôvodnenej ceny za použitie dopravnej cesty, ktorá vykazuje v rámci      METRANS Ing. Jiří Samek. Vybudovanie TKD Dobrá na východe Slo-
členských štátov Európskej únie najvyššiu hodnotu.               venska je podľa jeho slov strategickým momentom vzhľadom na styk
Počas konferencie v Košiciach predstavil koncepciu obchodnej          dvoch rozchodov i spojenia s východnou Európou a Áziou. - Minister-
stratégie ZSSK CARGO v oblasti intermodálnej prepravy člen predsta-      stvo však nevytvorilo podmienky na jeho využitie. Medzi ne patrí cena
venstva a riaditeľ úseku obchodu Ing. Ján Simčo. V nej zdôraznil nárast    za dopravnú cestu, ktorá je pre dopravcov skôr demotivačná. Chýba
intermodálnej prepravy na Slovensku o rekordných 35 % v roku 2007.       aj vyhovujúce cestné spojenie s Ukrajinou a Maďarskom, ktorého
Za kľúčové pritom považuje prepravy kontajnerov pre automobilový        riešenie je tiež v kompetencii ministerstva, - skonštatoval vo svojej
priemysel. - ZSSK CARGO si uvedomuje potenciál kombinovanej          prezentácii konateľ najväčšieho operátora v stredoeurópskom regióne.
dopravy, a preto podporuje obnovu vozňového parku pre intermodálnu       Na záver prijali účastníci odborného seminára informačné komuniké.
prepravu. Zároveň iniciujeme rokovania ohľadom zníženia poplatkov                                  Monika SCHMIDTOVÁ

Organizačné usporiadanie intermodálnej prepravy (IP) v Európe (Ing. J. Samek, Metrans)
Organization structure of intermodal transport (IT) in Europe (Ing. J. Samek, Metrans)

operátori IP / IT Operators             UIRR                   ICF           súkromný operátor
                                                             Private operator
kapitálová väčšina               cestné zväzy              železnice (štátne)        súkromný kapitál
capital majority               road associations             railways (state)         private capital
zákazníci                 dopravcovia, špeditéri       rejdari, odosielatelia, príjemcovia    rejdari, špeditéri
customers                  carriers, forwarders            container-owners,     container-owners, forwarders
                                          consigners, consignees
vzťah k cestnej doprave             spolupráca                konkurencia           konkurencia
relation to road transport           cooperation                competition           competition
návoz do terminálu              cestný dopravca                  ICF           súkromný operátor
transport to terminal              road carrier                 ICF            Private operator
systémy KD (technológia)              - RoLa               - ISO kontajnery         - ISO kontajnery
systems of Combined             - ISO kontajnery            - výmenné nadstavby        - výmenné nadstavby
Transport (technology)          - výmenné nadstavby
                          - návesy
                          - RoLa
                       - ISO containers              - ISO containers           - ISO containers
                        - swap bodies               - swap bodies            - swap bodies
                        - semi-trailers
terminál                zmluvný – súkromný, štátny        zmluvný – súkromný, štátny             vlastný
terminal                contractual – private, state       contractual – private, state             own

                                                                          18/19
                                       Tendency of transfer of goods transportation from road to railway
                                       can be observed in Europe. This kind of transportation is not only
                                       safer, but also more environment-friendly.

                                    The possibilities of further intermodal transport development were the
                                    main topic of specialized seminar, which was organized by Železničná
                                    spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO) at the beginning of
                                    April in Košice. Experts from Ministry of Transport, Ministry of Finance,
                                    ŽSR (railway infrastructure manager), Košice Self-Governing Region,
                                    important forwarding agencies, operators and ZSSK CARGO business
                                    partners took part in the seminar called “Border crossing Čierna – So-
                                    lomonovo and its impact on intermodal transport in the Slovak Repub-
                                    lic”. Two-day programme consisted of field trip in Combined Transport
                                    Terminal (CTT) in Dobrá, which is located in the V. Pan-European Rail
                                    Corridor (Venice – Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou –
Informačné komuniké                          Lviv) and near the transhipment station Čierna nad Tisou, borders on
                                    Ukraine and Hungary. The second day of the conference included the
                                    expert performances, which were focused on the necessity to open
Účastníci odborného seminára Pohraničný priechod Čierna – Solomo- the road border crossing Čierna – Solomonovo. This should disburden
novo a jeho vplyv na intermodálnu prepravu v SR na základe odprezen- the increasing freight transport from Vyšné Nemecké and due to the
tovaných príspevkov a odbornej diskusii v ďalšom odporúčajú:      short distance CTT Dobrá, it can operatively handle it. The Ministry of
 urýchlene realizovať výstavbu a uvedenie do prevádzky pohraničného Transport confirmed that the issue of road crossing Čierna – Solo-
 cestného priechodu Čierna – Solomonovo, v ktorom odborníci vidia   monovo and its opening has been pending since 1994; however the
 ďalší potenciál rozvoja obchodu s Ukrajinou a možnosť využitia nevy- negotiations of state authorities of the Slovak Republic and Ukraine,
 užitých kapacít intermodálnej prepravy v SR,             regarding its construction, only commenced this year. On their basis,
 zvážiť možnosti otvorenia nového cestného priechodu medzi SR a MR the road crossing with 24-hour operation will be handed over to use
 Dobrá – Dámoc, ktorý by výrazne napomohol k tovarovej výmene
 medzi štátmi EÚ a Ukrajinou a tým aj rozvoju intermodálnej prepravy
 v SR,
 prijať opatrenia na postupné znižovanie zaťaženia železničných
 dopravcov z titulu neúmerného spoplatňovania za použitie železni-
 čnej infraštruktúry v SR, čo vytvorí harmonizované podmienky pri
 konkurenčnom boji a možnosti vrátenia aspoň časti prepráv z cesty
 na železnicu,
 Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, aby jeho rozhod-
 nutia, majúce vplyv na rozvoj intermodálnej prepravy Slovenskej
 republiky, prešli pripomienkovým konaním všetkých zainteresova-
 ných organizácií a inštitúcií, ktoré pôsobia v oblasti intermodálnej
 prepravy,
 Ministerstvu financií SR zabezpečiť finančné prostriedky zo štátneho
 rozpočtu, resp. prostredníctvom colných orgánov SR z fondov EÚ na
 vybudovanie pohraničného priechodu
Na seminári prezentoval koncepciu obchodnej stratégie ZSSK CARGO v oblasti
intermodálnej prepravy riaditeľ úseku obchodu Ing. Ján Simčo.
Trade Division Director Ing. Ján Šimčo presented a concept of ZSSK CARGO
business strategy in the area of intermodal transport in seminar.


Účastníci konferencie na mieste, kde má byť do roku 2011 vybudovaný cestný
priechod pre nákladnú dopravu Čierna nad Tisou – Solomonovo.
Conference participants in the location, where the road crossing Čierna nad
Tisou – Solomonovo for freight transport should be built up to 2011.
in June 2011. As stated by Ing. Ján Halaj of Ministry of Transport, the   and in rail transport by 1,6 %. Consequently, the limit transportation
East Slovak Transhipment Yards and CTT are the key objects in eastern    distance between the direct road and rail transport will decrease by
part of the country, which are not only necessary to be renewed but     69%, - as it was emphasized by the head of co-modality and freight
also to be further developed. As the reason for construction of CTT     logistics department of the Ministry of Transport, Posts and Telecom-
Dobrá, he mentioned the increasing loads from Far East. Apart from      munications, Ing. Peter Závodný in his presentation. Ing. Závodný also
transhipment, CTT Dobrá is equipped for transportation in Ro-La trans-    mentioned the deficiencies of rail transport. These include the area of
port system, which may unload the overloaded roads.             determination of justified price for use of transport route, which is the
Development of combined transport is given support all over Europe,     highest one within the member states of the European Union.
but also Slovakia is moving in the right direction. In the field of direct  During the conference in Košice, the member of the board of directors
financial support, with effect from March 2006, the Decree of the      and Trade Division Director Ing. Ján Šimčo presented the concept of
Ministry of Transport regarding the subsidies granting in the field of    ZSSK CARGO business strategy in the area of intermodal transport. In
combined transport is valid. However, as it was stated by Ing. Peter     his presentation, he emphasized the increase in intermodal transport
Závodný of the Ministry of Transport, only two applications for the sub-   in Slovakia by record-breaking 35% in 2007.
sidy were filed in 2007; of these only one was realized. The Ministry    Transportation of containers for automotive industry is considered to
has proposed to increase the subsidy amount to 50 million Slovak       be the key activity.
crowns a year. At the same time, according to his statement, it is      - ZSSK CARGO is aware of the combined transport potential and
also crucial to balance the economic status of the individual types of    therefore, it supports the renovation of rolling stocks for intermo-
transport, e.g. by charging the road freight carriers for use of transport  dal transport. At the same time, we have initiated the negotiations
route. Different to the rail transport, road transport carriers do not    related to reduction of high charges for use of rail infrastructure,
bear the relevant expenses.                         which make this type of transport less attractive, - emphasized Ing.
Currently, the issue of internalization of external costs, i.e. inclusi-   Ján Šimčo in his presentation.
on of costs for elimination of negative impacts of transport on the     The issues related to CTT Dobrá were also presented by the statutory
environment and charging the transport route in individual types       executive of METRANS Ing. Jiří Samek. According to him, constructi-
of transport has not been completely solved. By internalization       on of CTT Dobrá in east Slovakia is a strategic moment in relation to
of external costs, the independent costs in road transport for the      communication of two gauges and connection with Eastern Europe
vehicle type towing vehicle – trailer, semi-trailer will increase by 38 %  and Asia. – However, Ministry has not created the conditions for its
                                       use. Among them, there is a price for transport route, which is rather
                                       demotivating for carriers. Suitable road connection to Ukraine and
                                       Hungary is missing. Its solution belongs to powers of the ministry.
                                       – stated in his presentation the statutory executive of the biggest
                                       operator in Central European region.
                                       At the end, the participants of specialized seminar accepted the infor-
                                       mation communiqué.                Monika SCHMIDTOVÁ


                                       Information communiqué
                                       The participants of the specialized seminar “Border crossing Čierna
                                       – Solomonovo and its impact on intermodal transport in the Slovak
                                       Republic”, on the basis of presented contributions and expert discus-
                                       sion, recommend the following:
                                        to accelerate the construction of the road border crossing Čierna
                                       – Solomonovo and to put it into operation. The experts see further
                                       potential of trade activities development with Ukraine and possibility
                                       to use the unutilized capacities of intermodal transport in the Slovak
                                       Republic,
                                        to consider the possibilities of new road crossing opening between
                                        the Slovak Republic and Hungary Dobrá – Dámoc, which would sig-
                                        nificantly contribute to goods exchange between the EU states and
                                        Ukraine and thereby, to development of intermodal transport in SR,
                                        to take the measures for gradual decrease of charges for rail carriers
                                        due to inadequate charges for use of rail infrastructure in SR, which
                                        will create harmonized conditions within the competition fight and
                                        possibilities to return at least a part of transportations from road to
                                        railway,
                                        For the Ministry of Transport, Posts and Telecommunications, may all
                                        its decisions, having a positive impact on development of intermodal
                                        transport in the Slovak Republic, go through the comment proce-
                                        dure of all involved organizations and institutions, which operate in
                                        intermodal transport area,
                                        For the Ministry of Finance of the Slovak Republic, to provide
                                        financial funds from the state budget, or via customs authorities of
                                        the Slovak Republic from the EU funds for construction of the border
                                        crossing.

                                                                       20/21
ZSSK CARGO disponuje dostatočnými prekládkovými               formou dotácií ešte viac. Pripravované otvorenie cestného hraničného
kapacitami vo Východoslovenských prekladiskách               prechodu Čierna - Solomonovo má odbremeniť existujúce cestné
                                      priechody na slovensko-ukrajinskej hranici. Terminál kombinovanej
Poloha Slovenskej republiky v strednej Európe ju predurčuje nielen     dopravy v Dobrej, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom je šesť
na prepravy v smere sever – juh, ale predovšetkým v smere východ      rokov ZSSK CARGO, má dostatočné kapacity na zachytenie aj týchto
– západ. Strategickú polohu umocňuje historický vývoj prepráv v       budúcich výkonov pri prepravách tovarov po ceste v smere východ -
kombinácii s potrebou nerastných surovín, ktorými disponujú krajiny     západ a ich následný presun na železnicu.
bývalého SNŠ, a ktoré sa dovážajú po železnici do strednej a západnej
Európy.                                                           Ing. Miroslav ĽUPTÁK
Slovensko – ukrajinská štátna hranica je dlhá len 97 kilometrov,
ale nachádzajú sa tu dva významné železničné hraničné prechody,
cez ktoré sa nielen prepravujú tovary medzi susednými štátmi, ale
zabezpečujú aj styk medzi železnicami s rôznym rozchodom koľají – so
širokým rozchodom (1 520 mm) a normálnym rozchodom (1 435 mm).       Vývoj prepráv ZSSK CARGO, resp. ZSSK cez VSP v smere východ –
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO) disponuje     západ v rokoch 2003 až 2007 (v mil. ton)
dostatočnými prekládkovými kapacitami vo Východoslovenských
prekladiskách (VSP), ktoré v súčasnosti zaisťujú prekládku vyše 90 %    Development of transportations east – west from 2003 to 2007 (in
                                      million tons)
surovín a tovarov dovážaných na Slovensko po železničných tratiach
z východnej Európy a Ázie. Význam VSP je daný komplexnou ponukou
                                       20
služieb medzi širokým rozchodom a normálnym rozchodom koľají. V
rámci svojej činnosti zabezpečuje kompletný servis prekládky ako aj
styk s orgánmi štátnej správy pri dovoze a vývoze tovarov cez železničné
hraničné priechody Čierna nad Tisou – Čop a Užhorod - Maťovce.
Rozvoj prepráv východ – západ má pritom dobrú perspektívu.          15
Prepravcovia kontajnerov po Transsibírskej magistrále, ktorá
oslávila nedávno sto rokov svojej existencie, rátajú so získaním
časti námorných prepráv z Japonska, Kórejskej republiky, Číny,
Mongolska a stredoázijských republík bývalého Sovietskeho zväzu.
Chcú ponúknuť spoľahlivú, bezpečnú a rýchlejšiu prepravu z ruských      10
                                           2003     2004    2005     2006    2007
ďalekovýchodných prístavov Vostočnyj, Nachodka, Vladivostok ako aj z
kórejského Pusanu a prístavu Šanghaj v Číne.


Prepravy východ - západ po železnici majú
dobrú perspektívu
Transportations east – west by rail have good potential
Významnú úlohu v prepravách východ – západ bude v budúcnosti        ZSSK CARGO has sufficient transhipment capacities in East-Slovak
hrať intermodálna preprava ako najrýchlejšie sa rozvíjajúci dopravný    Transhipment Yards
systém. Časť prepráv z Transsibírkej magistrály môže pokračovať       The location of the Slovak Republic in Central Europe predetermines
využitím napojení na logistické vlaky Moskva - Berlín, Moskva -       the country not only to transportations in direction north – south, but
Budapešť, Moskva - Bratislava - Koper – Terst. Pritom tu existuje      particularly in direction east – west. Strategic location is supported
možnosť napojenia na Prahu pre ďalšie prepravy na západ a dunajskú     by historical development of transportation in combination with need
vodnú cestu (v súčasnosti sa využíva na prepravu železnorudných       for raw materials which are exploited in the countries of the former
peliet do Rakúska).                             Commonwealth of Independent States and which are transported by
Celkový čas prepravy z Ázie do Európy sa pritom dá železnicou skrátiť    rail to Central and Western Europe.
v porovnaní s námornou plavbou na polovicu. Nejde iba o kratší       Slovak- Ukrainian state border is only 97 km long, yet there are
čas prepravy, ale aj o reálne zníženie nákladov na prepravu, čo by     two important railway border crossings which not only enables
malo byť významným faktorom pri rozhodovaní zasielateľských a        transportation of goods between the neighbouring countries, but also
obchodných spoločností o preprave. Práve tu môže ZSSK CARGO         provides interface between the railways with different gauge of tracks
svojím zákazníkom ponúknuť služby v Termináli kombinovanej dopravy     – broad gauge (1 520 mm) and normal gauge (1 435 mm).
(TKD) Dobrá, ktorý disponuje dostatočnou rezervou kapacít, nakoľko     Železničná spoločnsť Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO) has
v súčasnosti sa nevyužíva naplno. TKD Dobrá sa nachádza na V.        sufficient transhipment capacities in East-Slovak Transhipment Yards
Paneurópskom koridore v blízkosti prekládkovej stanice Čierna nad      (ESTY), which provide the transhipment of more than 90% of materials
Tisou a je výnimočný tým, že neumožňuje len prekládku tovaru (resp.     and goods transported to Slovakia by rail from Eastern Europe and
intermodálnych prepravných jednotiek) z jedného druhu dopravy na iný    Asia at present. The importance of ESTY is given by a complex offer
(železnica – cesta), ale je prechod zo širokého rozchodu na normálny a   of services between broad-gauge track and normal- gauge track.
opačne.                                   Within the scope of their activities, these transhipment yards provide
ZSSK CARGO je pripravená na nárast intermodálnej prepravy. Vo vývoji    the complex services of transhipment as well as communication with
nákladnej dopravy v Európe existuje jasná tendencia presunu prepravy    state administration authorities when importing or exporting goods
tovarov z cesty na železnicu, pretože z pohľadu záťaže šetrí viac životné  via railway border crossings Čierna nad Tisou – Chop and Uzhhorod -
prostredie. Štát by mal preto podporovať intermodálnu prepravu       Maťovce.
Development of transportations east-west has a good potential.       Tovarové toky ZSSK CARGO so susednými železnicami
Carriers of containers in the Trans-Siberian Railway, which recently    (obdobie I. – XII. 2007)
celebrated one hundred years of its existence, hope to gain the parts    ZSSK CARGO goods flows with neighbouring railways
                                      (period I. – XII. 2007)
of marine transportations from Japan, Republic of Korea, China,
Mongolia and Central Asian Republics of the former Soviet Union.                         Poľsko
They would like to offer a reliable, safe and faster transportation from                     Poland
                                                         11,2 %
Russian Far East ports of Vostočnyj, Nachodka, and Vladivostok as
well as from Korean Pusan and port Shanghai in China. An important                             2,7 mil. t
                                      Česká republika
role in transportations east-west in the future will be played by      Czech Republic
intermodal transport as the fastest-growing transport system. The part   32,2 %
                                             10,3 mil. t    3,3 mil. t     17,1 mil. t
of transportations of the Trans-Siberian Railway might continue, using
connections to logistic trains Moscow - Berlin, Moscow - Budapest,      7,2 mil. t
Moscow - Bratislava - Koper – Trieste. There is also a possibility to                           2,3 mil. t     1,8 mil. t
connect with Prague for further transportations to west and Danube        2,7 mil. t                         Ukrajina
water route (at present, it is being used for transportations of iron ore                  6,0 mil. t            Ukraine
pellets to Austria).                                                Maďarsko          34,8 %
Total transportation time from Asia to Europe by rail could be       0,8 mil. t               Hungary
shortened to its half when compared to marine transportation. It        Rakúsko              15,5 %
is not only about a shorter transportation time but also about the       Austria
real decrease of costs for transport which should be a significant       6,3 %
factor when the shipping and business companies are to be making
a decision on transportation. Right here, ZSSK CARGO can offer the
services to its customers in Combined Transport Terminal (CTT) Dobrá,
which has a sufficient capacity reserve, since not its full potential is  Najväčšie prepravné toky východ – západ v prepravách ZSSK CARGO
being used at present. CTT Dobrá is located in the V. Pan-European     v roku 2007. Zobrazené tovarové toky tvoria 92 % všetkých prepráv
                                      východ – západ.
Transport Corridor, close to the transhipment station Čierna nad Tisou   The biggest goods flows east – west in transportations of ZSSK
and it can be considered as unique since it does not only provide the    CARGO in 2007. Displayed flows of goods make 92 % of total
transhipment of goods (or intermodal transportation units) from one     transportations east - west.
type of transport to the other (railway – road), but also transition from
broad gauge to normal gauge and vice versa.
ZSSK CARGO is ready for increase of intermodal transport. Within the
development of freight transport in Europe, there is a clear tendency
of transfer of goods transportation from road to railway, since from
the point of load; it saves the environment in a higher degree. The
state authorities should therefore support intermodal transport in the
form of subsidy granting even more. Anticipated opening of the road
border crossing Čierna – Solomonovo should unload the existing road
border crossings on Slovak-Ukrainian border. Combined transport
terminal Dobrá, owned and operated by ZSSK CARGO for six years,
has sufficient capacities to capture these future performances when   Čierna n. T., Maťovce:
transporting goods by road in direction east – west and their further   Čadca, Lúky pod Makytou
transfer to railways.                           Haniska pri Košiciach, Vojany
                                      Bratislava Pálenisko, Bratislava východ
                          Ing. Miroslav ĽUPTÁK  Slovenské Nové Mesto
                                                          II. koridor
                                         Berlin

                                                Stredná Európa/Central Europe
                                                                  V. koridor
                                      Západná Európa/Western Europe                   UŽ, RŽD
 Paneurópske železničné koridory II. a V. majú rozhodujúci význam                                 VSP
   v prepravách východ – západ. Východoslovenské prekladiská
            zaujímajú strategickú polohu na koridore V.

 Pan-European Railway Corridors II. and V. have a crucial meaning in
transportations east – west. East- Slovak Transhipment Yards have a
                   strategic position in corridor V.

                   Autor/Author: Ing. Rudolf Kubiš        Venezia   Rijeka
                                                                        22/23
Sieť Ukrajinských železníc je
rozdelená na šesť dráh
Ukrainian Railway Network is divided into six railway track areas
So Slovenskom susedí Ľvovská dráha, ktorú nazývajú aj
západnou tranzitnou bránou

Generálne zastupiteľstvo ZSSK CARGO na Ukrajine bolo zriadené v
ŽSR v roku 1994. Sídlom generálneho zástupcu na Ukrajine je mesto
Ľvov.
Ukrajinské železnice (UZ) sú štátnou organizáciou, ktorú riadi Štátna
administrácia železničnej dopravy a tá je zároveň aj Generálnym
riaditeľstvom Ukrajinských železníc. Sídlo Ukrajinských železníc je v
Kyjeve.
Ukrajinské železnice sú územne členené na 6 dráh. Každá z týchto
dráh – železníc, je samostatným, ekonomicky uzavretým celkom.
Jednou zo šiestich dráh je Ľvovská dráha, ktorá bezprostredne susedí
so Slovenskou republikou a po jej tratiach (viac ako 5 500 km tratí)
sa realizuje všetok obchod na železnici medzi Slovenskou republikou
a Ukrajinou. Ľvovskú dráhu na Ukrajine nazývajú západnou tranzitnou
                                     Prepravy ťahá rozvíjajúce sa hutníctvo
bránou. Odovzdávanie a preberanie tovaru so susednými železnicami     Hodnotenie vývoja prepráv tovarov na Ľvovskej dráhe za
zabezpečuje na 14 pohraničných priechodových staniciach. Na        prvé 4 mesiace roku 2008
Ľvovskej dráhe je celkom 342 železničných staníc.             V období prvých 4 mesiacov roku 2008 prepravila Ľvovská dráha v
V roku 2007 bolo do parku nákladných vozňov UZ zaradených         medzinárodnej preprave (export, tranzit) celkom 13 470 500 ton
2 275 nových vysokostenných vozňov, v roku 2008 majú Ukrajinci v     tovarov, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 je to o 374
pláne formou leasingu zakúpiť ďalších 4 053 týchto vozňov. Na park    700 ton tovarov viac, čo predstavuje medziročný nárast o 2,86 %.
vysokostenných nákladných vozňov pripadá až 80 % celkového objemu     Najvýraznejší podiel na úspešných výsledkoch mali prepravy tovarov
prepravy tovaru po UZ.                          smerované do Slovenskej republiky a Poľskej republiky, čo súvisí s
V čele Ľvovskej dráhy stojí náčelník Michail Vasilievič Mostovyj,     pokračujúcim rozvojom hutníckeho priemyslu v týchto krajinách.
odborník so skúsenosťami z riadenia Ukrajinských železníc ako celku,   V medzinárodnej preprave do Slovenskej republiky bolo z krajín SNŠ
keďže v minulosti pôsobil ako námestník generálneho riaditeľa UZ pre   a Ukrajiny v prvých 4 mesiacoch roku 2008 prepravených celkom
dopravu, prepravu a obchod.                        6 013 000 ton tovaru, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím roku
- Najdôležitejšou úlohou GZ na Ukrajine je udržiavať živý kontakt     2007 o 375 700 ton tovaru viac, resp. nárast o 6,66 %. Prepravy
s vedením Ukrajinských železníc v Kyjeve a Ľvove, informovať o      do Slovenskej republiky mali v uvedenom období podiel 44,64 %
aktuálnej situácii a prípadných zmenách v oblasti obchodnej,       z celkového objemu prepravy po Ľvovskej dráhe. Pre porovnanie –
tarifnej, prevádzkovej, podávať informácie o stave zaťažových prúdov   prepravy do Poľskej republiky získali podiel 36,99 %.
tovarov smerovaných z krajín SNŠ a Ukrajiny smerom na Ukrajinsko –    Hodnotenie prepráv smerovaných z UZ na ÖBB cez PPS Batevo –
slovenské železničné priechody, ale aj monitorovať situáciu v oblasti   Eperjeske (MÁV): V prvých 4 mesiacoch roku 2008 bolo prepravených
smerovania tovaru cez konkurenčné železnice - PKP v smere do Českej    18 600 ton drevnej hmoty, pričom export z Ukrajiny predstavoval
republiky a MÁV v smere do Rakúska, - hodnotí svoju činnosť súčasný    objem 15 000 ton, zvyšok - 3600 ton predstavoval export drevnej
GZ na Ukrajine Ing. Jozef Virba.                     hmoty z Ruskej federácie.
(r)                                    Hodnotenie prepráv smerovaných z Ruskej federácie a Ukrajiny do
                                     Českej republiky cez PPS Mostiska II – Medyka (PKP): V sledovanom
                                     období sa do českých hutníckych kombinátov prepravilo celkom 496
                                     300 ton železnej rudy, pričom dodávky z Ruskej federácie predstavovali
Generálny zástupca ZSSK CARGO na Ukrajine/General Agency Representative
                                     objem 219 100 ton (44,15 %), dodávky z Ukrajinských GOK-ov objem
                of ZSSK CARGO in Ukraine Ing. Jozef Virba.
                                     277 200 ton (55,85 %). Pre porovnanie - v prvých 4 mesiacoch roku
                                     2007 bolo do českých hutníckych kombinátov cez PKP prepravených
                                     471 100 ton železných rúd, teda v roku 2008 preprava železných rúd
                                     do ČR tranzitom cez PKP zaznamenala nárast o 25 200 ton.
                                     Pri porovnaní jednotlivých druhov tovarov za prvé 4 mesiace rokov
                                     2008 a 2007 možno konštatovať, že k najvýraznejšiemu zvýšeniu
                                     objemu prepravy tovarov došlo u železnej rudy smerovanej cez
                                     prekladisko v Čiernej nad Tisou do Českej republiky, kde nárast
                                     predstavoval 491 800 ton železnej rudy. Opačná situácia nastala pri
                                     preprave železnej rudy do hutníckeho kombinátu US Steel Košice, kde
                                     sa v porovnaní s minulým rokom objem prepravy železnej rudy znížil o
                                     121 900 ton.
                                                                 Ing. Jozef VIRBA
Komoditná štruktúra dovezeného tovaru do SR po Ľvovskej dráhe za      Transportations strongly pulled by
obdobie 1. – 4. 2008
Commodity structure of goods imported to Slovakia by Lviv railway     developing metallurgic industry
track for the period January to April 2008
                                       Assessment of development of goods transportations by
                                       Lviv railway track for the first 4 months of 2008
                    7% 2%                In the period of the first 4 months of 2008, 13 470 500 tons of goods
                        2%
                         3%             in total were transported by Lviv railway track within international
                          5%            transport (export, transit); in comparison with the same period
                                       of 2007, it is by 374 700 tons of goods more, which indicates the
                           13%           inter-annual increase by 2,86 %. The most significant share in
         68%                            successful results was caused by transportations of goods routing to
                                       Slovakia and Poland, which is related to continuing development of
                                       metallurgical industry in these countries.
                                       In international transport, from Commonwealth of Independent States
  Železná ruda/Iron ore                          and Ukraine to Slovakia, in the first 4 months of 2008, 6 013 000
  Uhlie/Coal                                tons of goods were transported in total; in comparison with the same
  Čierne kovy/Black metals                         period of 2007, it is by 375 700 tons of goods more, or the increase
  Drevo/Wood                                by 6,66 %. Within the given period, transportations to Slovakia had a
  Chem. výrobky/Chemical products                     44,46% share in total volume of transportations by Lviv railway track.
  Koks/Coke                                Just for comparison – transportations to Poland reached a 36,99 %
  Ostatný tovar/Other goods                        share.
                                       Assessment of transportations routing from UR to ÖBB via PPS
Lviv Railway Track, also called west transit gateway,            Batevo – Eperjeske (MÁV): In the first 4 months of 2008, 18 600 tons
borders on Slovakia                             of wooden material were transported, while the export from Ukraine
                                       made the volume of 15 000 tons, the remaining part – 3 600 tons,
General agency of ZSSK CARGO in Ukraine was established in the        was made up of export of wooden material from Russian Federation.
Slovak Railways (ŽSR) in 1994. Headquarters of the general agency Assessment of transportations from Russian Federation and Ukraine
in Ukraine is the city Lviv.                         to the Czech Republic via border crossing station (BCS) Mostiska
Ukrainian Railways (UR) is the state organization, controlled by       II – Medyka (PKP): Within the given period, to Czech metallurgical
State Administration of Railway Transport and this authority is also     enterprises, 496 300 tons of iron ore were transported in total, while
the directorate- general of Ukrainian railways. The headquarters of     supplies from Russian Federation made up a volume of 219 100
Ukrainian railways is in Kiev.                        tons (44,15 %), supplies from Ukrainian GOK made up a volume
Ukrainian railway network is territorially divided into six railway     of 277 200 tons (55,85 %). Just for comparison – in the first 4
track areas – railways. Each of these railways is an independent,      months of 2007, 471 100 tons of iron ore were transported to Czech
economically-closed unit. One of these six tracks is Lviv railway , which metallurgical enterprises by PKP (Polish State Railways), so in 2008,
borders directly on the Slovak Republic and operates on more than 5 transportation of iron ore in transit to the Czech Republic by PKP,
500 km of tracks. All trade activities between Slovakia and Ukraine by indicated an increase by 25 200 tons.
rail are realized here. Lviv railway track in Ukraine is called west transit When comparing the individual types of transportations for the first 4
gateway. Handing-over and taking-over of goods with neighbouring       months of 2008 and 2007, it may be stated that the most significant
railways is provided in 14 border crossing stations. Lviv railway track   increase in volumes of transported goods was reached in iron ores,
includes 342 railway stations in total.                   routing via Transhipment Yard in Čierna nad Tisou to the Czech
In 2007, 2 275 new high-sided wagons were included in the rolling      Republic, where there was an increase by 491 800 tons of iron ore.
stock fleet of Ukrainian Railways; in 2008, the Ukrainians are planning Opposite situation could be observed in transportation of iron ore to
to lease purchase another 4 053 of these wagons. Transportation       metallurgical enterprise US Steel Košice, where in comparison with
performed by high-sided wagons fleet makes up 80% of the total        previous year, the volume of iron ore transportation decreased by 121
volume of goods transportation by Ukrainian railways.            900 tons.
The head of Lviv railways is Michail Vasilievič Mostovyj, an expert with
experience in Ukrainian railways management; since in the previous                                    Jozef VIRBA
period, he worked as the UR general director deputy for traffic,
transportation and commerce.
- The most important task of general agency in Ukraine is to keep in     Objem prepraveného tovaru po Ľvovskej dráhe za obdobie I. - IV.
close touch with Ukrainian Railways Management in Kiev and Lviv, to 2008 (export + tranzit smer západ)
                                       Volume of goods transported by Lviv railway track for the period
inform on current situation and possible changes in commerce, tariff, January to April 2008 (export + transit to west)
operation area, to provide information on conditions of load flows
of goods, routing from Commonwealth of Independent States and                            5%
Ukraine to Ukrainian-Slovak railway crossings as well as to monitor
the situation in the area of goods, routing via competitive railways
(PKP, routing to the Czech Republic and MÁV, routing to Austria), -              45%
evaluates his activity the current General Agency Representative in                               37%
Ukraine Ing. Jozef Virba.                             ZSSK CARGO
(r)                                        MÁV
                                       PKP
                                       CFR MARFA
                                                        13%

                                                                      24/25
Rokovania na výstave Transrussia 2008 viedli topmanažéri spoločnosti i ob-
chodní zástupcovia ZSSK CARGO.
Negotiations in the exhibition Transrussia 2008 were conducted by
                                         ZSSK CARGO na výstave
company top managers and ZSSK CARGO business representatives .          ZSSK CARGO at the exhibition
                                     nych farbách. Otvorený priestor, sklenené výplne s ilustračnou fotogra-
Niektorí zo zamestnancov z úseku obchodu, ktorí sa striedali v stánku spoloč-
nosti ako kontaktné osoby: zľava vedúci tímu na sekcii intermodálnej prepravy
                                     fiou vozňov či aktívna mapa s identifikáciou Slovenska dotvárali živý
Ing. Juraj Kudláč, vedúca tímu na sekcii služieb zákazníkom Ing. Anna Valková,
                                     obraz o firme. Prezentácia ZSSK CARGO bola podporená množstvom
vedúca tímu na sekcii marketingu Ing. Zuzana Kosorová a komoditná manažér-
                                     propagačných materiálov vyhotovených výlučne pre účely výstavy
ka Ing. Zuzana Vargová.
                                     v ruskom jazyku, DVD i novým časopisom pre obchodných partnerov.
Some of the employees of the Trade Division who were taking turns
                                     Samotné rokovania viedli topmanažéri spoločnosti i obchodní zástup-
as contact persons in company stand: from the left - Head of team in
                                     covia.
Intermodal Transport Section Ing. Juraj Kudláč, Head of team in Customer
                                     ZSSK CARGO aktívne spolupracuje s ostatnými európskymi prepravca-
Services Section Ing. Anna Valková, Head of team in Marketing Section
                                     mi a neustále sleduje trendy v železničnej nákladnej doprave, a preto
Ing. Zuzana Kosorová and Commodity Manager Ing. Zuzana Vargová.
                                     takáto forma účasti na medzinárodných výstavách zastáva významne
                                     miesto v komunikácii spoločnosti. Od účasti na veľtrhu Transsrusia
                                     2008 spoločnosť očakávala zvýšenie podielu na perspektívnych
                                     prepravách východ – západ. Zatiaľ nie je možné urobiť závery, nakoľko
                                     sa to podarilo, ale veľký záujem o expozíciu a množstvo obchodných
                                     rokovaní dávajú predpoklad, že účasť na výstave bude mať aj konkrét-
                                     ne výsledky.
                                     Návštevnosť stánku možno hodnotiť pozitívne, pretože sa v ňom za-
                                     stavili desiatky návštevníkov výstaviska. Najčastejšie otázky zo strany
Množstvo obchodných rokovaní dáva predpoklad, že účasť potenciálnych zákazníkov sa týkali možnosti prekládky a preväzovania
na výstave bude mať aj konkrétne výsledky pri zapájaní sa vozňov v pohraničných priechodových staniciach, realizácie prepráv
do perspektívnych prepráv východ – západ                 (najmä intermodálnych) západ – východ tranzitom cez Slovensko, mož-
                                     nosti spolupráce a organizovania prepráv na nákladný list CIM/SMGS
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia sa v dňoch 22. – 25. apríla     (uplatnenie spoločného nákladného listu) či skúsenosti pri preprave
zúčastnila na 13. ročníku medzinárodného veľtrhu Transrussia 2008 nebezpečného tovaru. Pri stretnutiach so stálymi zákazníkmi to boli
v Moskve zameraného na dopravu a logistiku v Rusku, bývalých soviet- najčastejšie otázky o cenách ucelených vlakov, jednotlivých vozňových
skych a Pobaltských štátoch. Prezentovali sa národné i medzinárodné zásielok, o možnosti ďalších nových prepráv v smere východ – západ,
spoločnosti pôsobiace v železničnej a cestnej doprave.          možnosti zvýšenia objemu intermodálnej prepravy a kvality prevádzky
Na výstave Transrussia 2008 sa zúčastnilo tohto roku 525 vystavo-    ucelených vlakov a pod.
vateľov z 29 krajín a navštívilo ju 18 200 hostí z rôznych končín sveta. V priebehu výstavy okrem oficiálnych rokovaní zástupcovia úseku
Výstava sa konala v priestoroch Expocentra v Moskve.           obchodu absolvovali desiatky neformálnych stretnutí s obchodnými
Expozícia ZSSK CARGO mala rozmery 50 m2 a bola ladená v korporát- partnermi, dopravcami, špeditérmi a operátormi z celej Európy. Zúčast-
nili sa otvorení expozícií ČD Carga, PKP, Ruských železníc, Bieloruských  exhibition visitors stopped by. The most frequently asked questions from
železníc, Kazachstanských železníc i RCA.                  the potential customers were related to transhipment possibilities and
Ako povedal člen Predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK        bogie change in border crossing stations, execution of transportation
CARGO Ing. Ján Simčo, osobne ho úroveň výstavy Transrussia 2008       (intermodal transport in particular) west – east in transit via Slovakia,
príjemne prekvapila. Je podľa neho badať, že dopyt po logistických     cooperation possibilities and organization of transportations with CIM/
službách a poskytovanie prepravných a dopravných služieb sa na vý-     SMGS consignment note (application of common consignment note) or
chodných trhoch od našej hranice dynamicky zvyšuje. - Je nepochybné,    experiences from transportations of dangerous goods. When meeting
že zvyšujúci sa dopyt spôsobuje predovšetkým rast ruskej ekonomiky     the regular customers, the most frequently asked questions were related
a rast hutníctva vo svete, ktoré potrebuje prísun surovín. Príjemne ma   to prices of block trains, single wagon shipments, possibilities of further
prekvapil počet spoločností vystavujúcich na výstave, poskytujúcich     new transportations routing east – west, possibilities of volume increase
služby hlavne z oblasti zasielateľskej a dopravnej. Bolo tu možné stret-  in intermodal transport as well as quality of block trains operation and
núť sa aj so spoločnosťami, ktoré sú výrobcami koľajových vozidiel     other.
a taktiež spoločnosťami obchodujúcimi s rôznym tovarom - produ-       In the course of exhibition, apart from official negotiations, the
centmi, spotrebiteľmi, obchodnými spoločnosťami, - vymenúva Ing.      representatives of Trade Division attended tens of informal meetings
Ján Simčo.                                 with business partners, carriers, forwarders and operators from the
Medzi top vystavovateľmi boli aj samotné ruské železnice (RŽD), ktoré    whole Europe. They participated in opening ceremony of the exposition
zažívajú v posledných rokoch boom a majú ďalšie ambiciózne plány      of company ČD Cargo (Czech Railways Cargo), PKP (Polish Railways),
rozvoja, ktoré počítajú s pomocou súkromného kapitálu. – Prekvape-     Russian Railways, Belarusian Railways, Kazakh Railways and RCA.
ním bol pre mňa aj dynamicky sa liberalizujúci trh nákladnej prepravy    As confirmed by a member of the Board of Directors and ZSSK CARGO
v Rusku, kde už dnes existuje viac ako sto súkromných dopravcov. Na     Trade Division Director Ing. Ján Šimčo, he was pleasantly surprised by the
výstave rezonovali v panelových diskusiách či priamo na výstavisku     high level of exhibition Transrussia 2008. According to him, it is obvious
témy ako narastajúci význam spolupráce medzi prístavmi a železni-      that demand for logistic services and provision of transportation and
cou, výstavba montážnych automobilových závodov v Rusku, masívna      transport services in the markets east from our border is dynamically
výstavba železničnej infraštruktúry i nedostatok určitých typov vozňov   increasing. – There is no doubt that the increasing demand is caused,
– pridáva postrehy z výstavy riaditeľ úseku obchodu Ing. Ján Simčo.     in particular, by Russian economy growth and growth of metallurgical
                         Ing. Zuzana KOSOROVÁ    industry in the world, which requires material feed. I was pleasantly
                       Snímky sekcia marketingu   surprised by number of companies participating in the exhibition that
Transrussia 2008
A number of business meetings may indicate that participation in the     provide service mainly in the area of shipping and transport. It was also
exhibition will lead to concrete results of involvement in perspective    possible to come across the companies, which produce rolling stock
transportations east – west                          as well as companies, which trade with various goods – producers,
                                       consumers, commercial companies, - says Ing. Ján Simčo.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., took part in the 13th      Top exhibitors included also Russian railways (RŽD), which have
international exhibition Transrussia 2008 in Moscow, held in April      recently experienced a booming period and are having other ambitious
22-25, focusing on transport and logistics in Russia, former Soviet and development plans reckoning on private capital support. – It was
Baltic countries. National and international companies, operating in rail also a surprise to me that in this dynamically liberalizing market of
and road transport, participated in this exhibition.             freight transport in Russia, there are more than one hundred private
This year, at the exhibition Transrussia 2008, 525 exhibitors from      carriers operating. Directly in the exhibition premises and in its panel
29 countries took part and 18 200 visitors from many parts of the       discussions, the most resonating and discussed topics included
world visited the exhibition. The exhibition was held in the premises of   the topics on increasing importance of cooperation between ports
Expocentr in Moscow.                             and railways, construction of assembly automotive plants in Russia,
Exposition of ZSSK CARGO was 50 m2 large and had corporate colours.      massive construction of railway infrastructure and lack of certain types
Open space, glass panels with illustration photo of a wagon or active     of wagons – adds his opinions of the exhibition Ing. Ján Simčo - Trade
map with identification of Slovakia, contributed to lively image about    Division Director.
our company. ZSSK CARGO presentation was supported by a number                                 Ing. Zuzana KOSOROVÁ
of promotion materials made specifically for the exhibition´s purposes                           Photos – Marketing Section
in Russian language, and by DVD and a new magazine for business
partners. The meetings were conducted by top managers of the company
as well as by business representatives. ZSSK CARGO effectively
cooperates with other European carriers and continuously monitors
trends in rail freight transport, and therefore this form of participation in
international exhibitions takes an important position in communication
of the company. From participation in exhibition Transrussia 2008, the
company expected an increase of share in perspective transportations
in direction east – west. Currently, it is not possible to make any
conclusions, to what extent we have succeeded, however a huge interest
in the expositions and a number of business meetings may indicate that
participation in the exhibition will lead to concrete results.
One can positively assess the number of stand visitors, since tens of

                                 26/27
                                     O NÁS
                                     BUDAMAR LOGISTICS, a. s. ponúka komplexné logistické služby na
                                     profesionálnej úrovni

                                     - preprava tovaru po železnici, ceste, rieke, mori a na požiadanie aj
                                      letecky
                                     - prekládkový a skladovací servis v prístavoch Bratislava a Komárno
                                     - celý rad nevyhnutných colných služieb
                                     - dlhoročné odborné a praktické skúsenosti v oblasti logistiky a zasie-
                                      lateľstva

BUDAMAR LOGISTICS – doprava bez hraníc                  ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA
Našim každodenným poslaním je skracovanie diaľok             Železničná preprava vrátane všetkých doplnkových služieb, patrí
                                     k pilierom činnosti spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s. Veľkorysé-
Svet sa veľmi rýchlo mení. To, čo sa nám včera zdalo vzdialené a nedo- mu budovaniu tohto spôsobu prepravy sa venuje zvýšená pozornosť od
siahnuteľné, máme zrazu na dosah. Obchodné kontakty dnes zrýchľujú roku 2003. V súčasnosti je naša železničná preprava z teritoriálneho
tep celej planéty.                            aspektu štruktúrovaná ako
                                     - vnútrozemská
Kto by o tom mohol vedieť viac, ak nie spoločnosť zaoberajúca sa     - do/z krajín Európskej únie
prepravou a logistikou. Našim každodenným poslaním je skracovanie - do/z ostatných (tretích) štátov
diaľok, prekonávanie bariér, spájanie. Hľadanie nových, kratších,
lacnejších a bezpečnejších komunikácií je výzvou dnešných dní.      BUDAMAR LOGISTICS, a.s. má okrem toho bohaté skúsenosti s prepra-
Šachista vie, že ak chce v tejto kráľovskej hre obstáť, musí voliť pre  vou tovarov Transibírskou magistrálou, Ukrajinou, Ruskom a bývalými
svoje figúrky tie najlepšie trasy. Majstrovskí hráči nepotrebujú len   CIS štátmi. Ďalšou z výhodných foriem prepráv aj z pohľadu optima-
prenikavú inteligenciu, schopnosť odhadnúť kroky konkurencie, ale    lizácie nákladov je kombinácia železničnej, cestnej a vodnej prepravy,
aj vidieť „za obzor“. Musia mať víziu, čo znamená vidieť tam, kam    prostredníctvom našich prístavov v Bratislave a Komárne. V období
nedohliadne hocikto. Vidieť do budúcnosti, za roh, vidieť a myslieť   rokov 2003 až 2007 sa objem tovarov prepravovaných železničnou
abstraktne. A predsa každá takáto odvážna myšlienka – aby nezosta-    prepravou zdvojnásobil. Nosnou komoditou v rámci železnice bola a je
la navždy visieť iba v oblakoch - potrebuje pevnú zem pod nohami.    železná ruda, avšak v súčasnosti sa tento sortiment dopĺňa o produkty
Reálny základ. Naša spoločnosť svoje vízie opiera o znalosť trhu, vývoj hutníckeho priemyslu, surovín pre chemický priemysel a stavebníctvo.
trendov v danom segmente a v neposlednom rade o makroekonomic-
ké predpoklady ďalšieho vývoja domácej ekonomiky. Na Slovensko      CESTNÁ PREPRAVA
smerujú investície, ktoré z pohľadu logistiky – prísunu a vývozu tovarov Túto dynamicky sa rozvíjajúcu sféru prepravy začal BUDAMAR LOGIS-
– budú vo významnej miere využívať predovšetkým kombinované       TICS, a.s. budovať ako samostatný segment svojej činnosti v roku
spôsoby dopravy. Všetkým týmto trendom sa veľmi starostlivo, v rámci 2005.
dlhodobejších stratégií, prispôsobuje a podieľa sa na ich vytváraní aj  Zabezpečujeme prepravy všetkými typmi vozidiel, aj cisternami.
BUDAMAR LOGISTICS, a.s.                         Prioritu majú celovozové zásielky, ako aj doplnkové služby či preprava
                                     nadrozmerných zásielok. Preprava sa sústreďuje najmä na strednú
RYCHLO A KVALITNE                            a juhovýchodnú Európu. Najvýznamnejšími partnermi v cestnej prepra-
Úsilím BUDAMAR LOGISTICS, a.s. je komplexnosť služieb, hľadanie     ve sú firmy Moravia Steel a.s., US Steel Serbija, Ferona Slovakia a.s.,
riešení tam, kde sa to ešte včera javilo nemožné, ale kde to od nás   NH-Trans a.s., Alfarm s.r.o. a ďalšie spoločnosti.
zajtrajšie požiadavky našich klientov budú očakávať. Ponúkame klien-
tom kombináciu pohybu a skladovania v maximálnej kvalite a v miere    KOMBINOVANÁ PREPRAVA
vyhovujúcej ich požiadavkám na cenu prepravy, jej rýchlosť či podmi-   Kombinovaná preprava dokáže pri dobrej a premyslenej organizácii
enky uskladnenia.                            práce výrazne ovplyvniť nielen cenu, ale i rýchlosť prepravy. V kombiná-
                                      concerning the price of transport, the speed of transport and storage
                                      conditions.

                                      ABOUT US
                                      BUDAMAR LOGISTICS, a.s. offer comprehensive logistics services on
                                      a professional level:

                                      - transport of goods by rail, road, river, sea or air as requested
                                      - reloading and storage services at the ports of Bratislava and Ko-
                                       márno
                                      - a wide range of necessary custom services
                                      - years of professional and hands-on experience in the area of logis-
                                       tics and forwarding

                                    RAILWAY TRANSPORT
                                    Railway transport including all supplementary services ranks among
                                    the key activities of BUDAMAR LOGISTICS, a.s. Emphasis has been
                                    laid on extensively building up this type of transport since 2003. At
                                    present our transport is structured, from aspect of territory, as follows:
cii jednotlivých druhov prepravy sa BUDAMAR LOGISTICS, a.s. zameria- - inland
va na nadväznosť železničnej a cestnej dopravy na vodnú dopravu.    - countries of the European Union
Keďže naša spoločnosť disponuje prostredníctvom sesterskej       - other (non EU countries)
spoločnosti SPaP, a.s. aj prístavmi v Bratislave a Komárne, výrazne sa
zvýšili možnosti zefektívnenia prepravy. Má úzke spojenie s dôležitým In addition, BUDAMAR LOGISTICS, a.s. has a wide experience in
prístavným uzlom Constanta v Čiernom mori či prístavmi Reni, Izmail,  transporting goods along the Trans-Siberian Railway, through Ukraine,
Galati a pod. Pre svojich klientov však vieme zabezpečiť výhodnú    Russia, former CIS countries. Another favourable form of transporta-
riečnu prepravu z prístavov Hamburg, Rotterdam a Antverpy.       tion is, also in terms of costs optimization, a combination of rail, road
                                    and river transport ensured by means of our ports in Bratislava and
                                    Komárno. In 2003 – 2007, the volume of goods transported by rail
                                    doubled. A crucial commodity transported by rail was, and remains,
                                    iron ore, however, at the present this range of goods has been exten-
BUDAMAR LOGISTICS, a.s. –Transport without Limit            ded by products from metallurgical industry, raw materials for the
Our Daily Mission Is to Shorten Distances               chemical industry and the building industry.

The world is changing very quickly. Things that used to seem distant  ROAD TRANSPORT
and unreachable to us are suddenly within reach. Business contacts   BUDAMAR LOGISTICS, a.s. started to build up this dynamically
are speeding up the pulse of the whole planet.             developing field of transport as a separate segment of its business
                                    in 2005. We ensure transport using all types of vehicles including
Who could know more about this than a company focusing on        cistern lorries. Whole vehicle consignments, additional services and
transport and logistics? Our daily mission is to shorten distances,   the transport of oversized consignments are our priority. Transport is
overcome obstacles and connect. A search for new, cheaper and more mainly oriented towards Central and South-Eastern Europe. The most
secure communication is a challenge of today. A chess player knows important partners in the area of road transport are: Moravia Steel
that in order to win in this noble game he has to choose the best    a.s., US Steel Serbija, Ferona Slovakia a.s., NH-Trans SE, Alfarm s.r.o.
routes for his figures. Top chess players do not profit only from their and other companies.
sharp intelligence and ability to foresee the actions of their opponent
but also from the skill of seeing “behind the horizon”. They have to  COMBINED TRANSPORT
have a vision, meaning they have to see where not everybody can.    Combined transport with a good and premeditated work organization
They have to forecast the future, see around the corner, perceive and  can substantially affect not only the price but also the speed of trans-
think in an abstract way. Each of these brave thoughts needs solid   port. In the field of combining individual types of transport BUDAMAR
ground underneath it in order not to remain an illusion forever. Our  LOGISTICS, a.s. focuses on connecting rail and road transport to river
company draws its vision from market knowledge, the development of transport. Since BUDAMAR LOGISTICS, a.s. can make use of ports in
trends in the relevant segment and, last but not least, from macroeco- Bratislava and Komárno thanks to its sister company SPaP, its possibili-
nomic prerequisites of the further development of the local economy. ties of increasing the efficiency of transport has grown in a considerable
Investments are made in Slovakia which, in terms of logistics - import manner. Our company has close ties with the important port junction
and export of goods – will largely benefit from combined method of   Constanta in the Black Sea, as well as with the ports in Reni, Izmail, Ga-
transport. All these trends are carefully followed and co-created by  lati etc. We can provide our clients with favourable river transport from
BUDAMAR LOGISTICS, a.s. within its long-term strategy.         the ports of Hamburg, Rotterdam and Antverps.

FAST AND PERFECTLY
The main aim of BUDAMAR LOGISTICS, a.s. is to provide comprehen-
sion services, search for solutions where they could not be found in    Contact / Kontakt: BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
the past but where they will be required by our clients in the future. We           Horárska 12, 821 09 Bratislava
offer our clients a combination of movement and storage of a maxi-               Tel: +421 2 58 312 111, Fax: +421 2 58 312 110
mum quality and to an extent that satisfies our clients´ requirements             budamar@budamar.sk, www.budamar.sk

                                                                     28/29
Preprava ťažkých substrátov ide
v Z S S K C A R G O s ľa h k o s ť o u
Železo, uhlie a ruda sa podieľajú na celkových výkonoch v               Komodita č. 5 - kovy
tonách viac ako 60 percentami                             Ťažisko prepráv ZSSK CARGO tvoria predovšetkým prepravy surovín
                                           pre hutnícke spoločnosti v SR, ČR a v okolitých štátoch a preprava
V reťazci procesov hutníckeho priemyslu, výroby elektrickej energie          ich produkcie. Tovar tvoria najmä oceľové tyče, drôty a zvitky. Pri
z uhlia a spracovania kovov kdekoľvek na svete má železnica              preprave pre malé a stredné firmy pôsobiace v oblasti dopravného
nezastupiteľné miesto. Je práve tým článkom, ktorý zabezpečuje            a inžinierskeho staviteľstva sa podarilo zachovať aj kapacity
presun obrovského množstva surovín z miesta ich ťažby do miesta            koncentrované do veľkých firiem. Ročne ZSSK CARGO prepraví cca
spracovania na polotovary, či energiu. Preto železničná nákladná           6 mil. ton týchto výrobkov.
doprava nesmie chýbať už pri samotnom plánovaní týchto presunov.           Pri týchto prepravách sa firma pohybuje v konkurenčnom prostredí.
ZSSK CARGO má tímy špecialistov, ktorí zabezpečujú koordináciu            Konkurenciou nie je len kamiónová doprava, ale aj iní železniční
prepráv ako po stránke prevádzkovej – aby bolo čím prepravovať, tak          dopravcovia. Je potrebné citlivo zvažovať všetky okolnosti a vzťahy
i po stránke komerčnej – aby boli stanovené obchodné podmienky            medzi dodávateľmi, odberateľmi, dohodnutú paritu. Charakteristickým
na prepravnom trhu. Štatistická ročenka ZSSK CARGO udáva, že             tovarom pre túto komoditu sú: mangánové rudy, ostatné druhy rúd
za obdobie posledných 5 rokov sa železo, uhlie a ruda podieľajú            okrem železných rúd, surové železo, ferozliatiny, polotovary zo železa,
na celkových výkonoch v prepravených tonách v priemere 60,9              oceľ, výrobky zo zliatiny alebo ocele, železný a oceľový odpad a šrot.
percentami.                                      Významne sa na prepravách pre hutnícke podniky podieľa preprava
                                           železného šrotu. V tejto oblasti zaznamenáva spoločnosť každý rok
Podiely komodít uhlie, kovy a železná ruda na celkových preprave-           mierny nárast. Vyžaduje si to obsluhu množstva menších dodávateľov,
ných objemoch ZSSK CARGO (ZSSK) v rokoch 2003 - 2007 (mil. ton)            prácu s vozňami, kde sú v poslednom období na vývoz prednostne
Shares of commodities: coal, metals and iron ore in total volumes           žiadané vozne radu Eanos s väčším ložným objemom. Na týchto
transported by ZSSK CARGO (ZSSK) from 2003 to 2007 (mil. tons)            prepravách je vidieť, ako cena železného šrotu vplýva na pohyb tokov
                                           tovaru. Ak cena na zahraničných trhoch stúpne, zvýši sa vývoz, ak cena
Kovy/Metals                                      šrotu klesne, zvýši sa dovoz do hutníckych podnikov.
    Vnútro    Vývoz    Dovoz   Spolu    Výkony     Podiel v %  ZSSK CARGO ponúka na prepravu širokého spektra tovarov v rámci
    Domestic   Export   Import   Total    Performances  Share in %
                                           komodity kovy tieto rady vozňov:
2003  1,028    3,721    1,375   6,124    50,521     12,1       Es, Eas, Eaos, Eanos,
2004  1,014    3,407    1,375   5,796    49,756     11,6       Kns,
2005  0,895    3,210    1,221   5,326    47,745     11,2       Res,
2006  0,989    3,674    1,366   6,029    50,055     12,0       Rils, Rilhs, Rilns,
2007  1,064    3,561    1,748   6,333    49,154     12,9       Shimmns,
                                             Tams, Tams-u.
Uhlie/Coal
    Vnútro    Vývoz    Dovoz   Spolu    Výkony     Podiel v %
    Domestic   Export   Import   Total    Performances  Share in
2003  1,468    0,107    6,172   7,747    50,521     15,3
2004  1,224    0,150    6,272   7,646    49,756     15,4
2005  0,888    0,110    6,313   7,311    47,745     15,3
2006  0,773    0,112    5,515   6,400    50,055     12,8
2007  0,953    0,139    5,978   7,070    49,154     14,4
                                           20000

Železná ruda/Iron Ore
    Vnútro  Vývoz     Dovoz  Tranzit  Spolu   Výkony    Podiel v %  15000
    Domestic Export    Import  Transit  Total   Performances Share in %
2003  0,251    1,063   7,395  5,112   13,822   50,521    27,23
                                           10000
2004  0,240    1,350   7,353  5,046   13,990   49,756    28,12
2005  0,272    0,631   6,870  5,167   12,939   47,745    27,10
2006  0,339    1,041   7,831  6,020   15,230   50,055    30,43    5000
2007  0,293    0,518   7,177  5,753   13,741   49,154    27,95
                                             0
                                                2003     2004      2005   2006     2007

                                                          kovy/metals
                                                          uhlie/coal
                                                          ruda/iron ore
Komodita č. 7 – uhlie
Aj preprava uhlia tvorí podstatnú zložku v komoditnom členení ZSSK
CARGO. Dovoz a vnútroštátna preprava pokrýva potreby slovenských
hutnických a energetických závodov. Spoločnosť obsluhuje aj drobných
odberateľov. Ročne prepraví cca 7 mil. ton tejto komodity.
Charakteristickým tovarom pre komoditu uhlie sú: čierne uhlie, brikety,
bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia, hnedé uhlie,
aglomerované uhlie, koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia
alebo z rašeliny, retortové uhlie.
Ak bolo pri komodite kovy spomenuté, že sa ZSSK CARGO pohybuje
v konkurenčnom prostredí, tak v tejto komodite to platí dvojnásobne.
Konkurenciou sú súkromní železniční dopravcovia, nakoľko ide o
prepravy ucelenými vlakmi, s malým sezónnym výkyvom, nenáročné na
organizáciu prevádzky.
Na prepravu uhlia ponúka ZSSK CARGO vozne týchto radov:
  Es, Eas,
  Eaos, Eanos,                             Analyzovať trh sa zdá len na prvý
  Fals, Falls, Falls – z.                        pohľad jednoduché
                                     Predstavujeme: produktový manažér pre kovy a uhlie
Komodita č. 8 – ruda
V komodite ruda prepravuje ZSSK CARGO aglomerovanú a           Produktoví manažéri - analytici trhu sledujú vývoj prepravy v
neaglomerovanú železnú rudu ako aj polotovary na báze železnej rudy.   pridelených komoditách, vývoj trhu a v spolupráci najmä so
Významná je najmä obsluha hutníckych spoločností. Podstatnú časť     sekciou marketingu navrhujú opatrenia na zabezpečenie splnenia
prepravy tvorí preprava železnej rudy po trati širokého rozchodu pre U.  marketingového plánu. V rámci svojich kompetencií stanovujú pre
S. Steel Košice. Spoločnosť zabezpečuje železnú rudu aj pre ostravské   obchodných manažérov cenové podmienky, resp. pripravujú podklady
huty. Ešte v roku 2001 sa v spolupráci s rakúskymi železnicami zaviedol  pre ich určenie.
prvý certifikovaný logistický vlak, ktorý denne prepravuje ukrajinské   Prepravy komodít uhlie a kovy sú v ZSSK CARGO každodennou náplňou
pelety z Čiernej nad Tisou do Rakúska pre firmu Voest Alpine. Železná   práce produktového manažéra Ing. Ľubomíra Krotkého. Pre svoju
ruda sa prepravuje prevažne vo vozňoch radov:               prácu má dobrú kvalifikáciu. Skôr než prišiel pracovať ako produktový
  Es, Eas, Eaos, Eanos,                         manažér, prešiel ako riadiaci pracovník náročným prostredím
  Faccs.                                železničného prekladiska v Čiernej nad Tisou ako aj ďalšími pozíciami
                                     v prevádzke.
                                     Po absolvovaní VŠDS v Žiline začínal od roku 1988 na železnici
                                     vo viacerých staniciach ako výpravca. V nasledujúcich rokoch
                                     postupoval v Čiernej nad Tisou cez funkcie staničný dispečer, zástupca
                                     vedúceho ŠR, dopravno-prepravný námestník až po funkciu riaditeľa
                                     Železničného prekladiska Čierna nad Tisou v roku 1996. Medzitým
                                     skúsil komerčné i obchodné pozície vo Veľkej Ide a v Košiciach.
                                     Po transformácii od 1. januára 1997 sa stal prednostom Správy
                                     riadenia dopravy Čierna nad Tisou. V rokoch 1997 - 1998 pracoval
                                     ako dopravný námestník prednostu železničnej stanice v Košiciach.
                                     Nasledujúce dva roky už pôsobil ako predpisár na Divízii nákladnej
                                     prepravy, v rokoch 2001 - 2003 ako vedúci oddelenia realizácie GVD.
                                     Na terajšej pozícii komoditného/ produktového manažéra pracuje od
                                     decembra 2003.
                                     Ako stručne Ing. Ľubomír Krotký konštatuje, pri jeho práci je dôležité
                                     vedieť: odkiaľ, kam, čo, kto, komu. No nie je to vôbec jednoduché.
                                     – Gro práce predstavuje sledovanie prepráv, vytváranie štatistík,
                                     prehľadov, porovnaní. Produktoví manažéri sledujú aj konkurenčných
                                     dopravcov, v tomto smere je pozícia ZSSK CARGO ako bývalého
                                     monopolného dopravcu náročná. Železničný prepravný trh je uzavretý,
                                     jednotliví hráči si len delia stabilné objemy. Uhlie je napríklad
                                     ideálnou komoditou pre tretích dopravcov, pretože sa prepravuje v
                                     ucelených vlakoch, jedným typom vozňa, - vysvetľuje niektoré úskalia
                                     práce produktového manažéra Ing. Ľ. Krotký.
                                     Z hľadiska konkurencie cestnej dopravy trápia úsek obchodu aj výluky
                                     na hlavnom železničnom ťahu medzi Bratislavou a Žilinou. Počas výluk
                                     musí ZSSK CARGO odriecť niektoré prepravy, po ich skončení však býva
                                     ťažké presvedčiť zákazníka, ktorý si zvykol na kamiónovú prepravu,
                                     aby sa vrátil na železnicu. Kým však štát nebude jasnejšie preferovať
                                     ekologickú železnicu, s podobnými prípadmi sa budú produktoví
                                     manažéri na železnici zrejme stretávať často.
                                                                       (ab, r)

                                                                      30/31
Transportation of bulk
substrates goes easily
in ZSSK CARGO
Metals, coal and iron ore make up more than 60 % in total
performance in tons
Within the process chain of metallurgical industry, production
of electric energy of coal and processing of metals anywhere in
the world, railway has an irreplaceable position. It is just that
element that provides transportation of huge quantities of raw
material from the location of their extraction to the location of their
processing to semi-finished products or energy. Therefore, rail freight
transport cannot be missing during the planning process of these
transportations.
ZSSK CARGO has its own teams of experts who provide coordination
of transportations from the operational viewpoint – to have the means
of transportations available, as well as from the commercial viewpoint
- to have the business conditions in the transport market stipulated.
Annual statistical data document of ZSSK CARGO states that within
the last 5 years, metals, coal and iron ore have made up 60,9% on
average in total performance of transported tons.

Commodity No. 5 – Metals
The biggest share of all transportations carried out by ZSSK CARGO
belongs to transportations of materials for metallurgical enterprises in
the Slovak Republic, the Czech Republic and neighbouring countries
and transportations of their production. Goods comprise mostly iron
bars, wires and coils. ZSSK CARGO carries goods not only for small
and medium-size enterprises dealing with transport and engineering
building operations, but our company also succeeds to meet the
transport needs of large-size enterprises. Each year, ZSSK CARGO
carries approximately 6 million tons of such products.
When performing these transportations, our company is a part
of competitive environment. Our competition is not only truck
transportation, but also other rail carriers. It is necessary to
thoroughly consider all circumstances and relations to suppliers,
customers, agreed parity. Typical goods of this commodity are:
Manganese ore, other ores exclusive of iron ore, pig iron, ferro-alloys,
semi-finished iron goods, steel, products from alloy or steel, ferrous
scrap iron and steel and other scrap.
A significant share of transportations for metallurgical companies is
made up of transportations of iron scrap. In this area, our company
has been observing a slight increase each year. It requires services
provided to a number of smaller suppliers, work with wagons, where
recently the wagons of Eanos series with larger loading volume have
been preferably requested. It can be seen in these transportations,
how the price of iron scrap influences the movement of goods flows. If
the price in foreign markets goes up, the export goes up, if the price of
iron scrap goes down, the import to metallurgical companies goes up.
ZSSK CARGO offers following wagon series suitable for transportation
of wide range of goods within the commodity “metals”:
   Es, Eas, Eaos, Eanos,
  Kns,
  Res,
  Rils, Rilhs, Rilns,
  Shimmns,
  Tams, Tams-u.

Commodity No. 7 – Coal
Commodity of coal is also a very significant part of ZSSK CARGO
commodity classification. Import and domestic transportation cover
requirements of Slovak energy and metallurgical industries. Our
company provides its services to smaller customers. Each year we      Transportations of commodities coal and metals in ZSSK CARGO are a
carry approximately 7 million tons of this commodity.            part of daily workload of product manager Ing. Ľubomír Krotký. He has
Typical goods of this commodity are: black coal, coal cake, ovoid      good professional qualification for this job. Before he started working
and other similar solid propellants made of black coal, brown coal,     as a product manager, he was in managerial position in a demanding
agglomerated coal, coke and coalite made of black coal, brown coal     environment of rail transhipment yard in Čierna nad Tisou as well as in
or turf, fast extrusion coal.                        other positions in operation.
As with commodity metals, we mentioned that ZSSK CARGO is a part      After graduating from VŠDS in Žilina (University of Žilina, Faculty of
of competitive environment, then the double is valid in relation to     Transport and Communications), he started working for railways
this commodity. Our competition includes private rail carriers, since    in 1988 as a train dispatcher in several stations. In the following
it concerns transportations by block trains, with slight seasonal      years, he was promoted and in Čierna nad Tisou, he worked as a
variations, non-demanding for operation organization.            station dispatcher, deputy of head of broad-gauge track, transport
ZSSK Cargo offers following wagon series for transportation of coal:    and carriage deputy and reached a position of the director of Rail
  Es, Eas,                                Transhipment Yard Čierna nad Tisou in 1996. Meanwhile, he also
  Eaos, Eanos,                              worked in commercial and business positions in Veľká Ida and in
  Fals, Falls, Falls – z.                         Košice. After transformation, from January 1, 1997, he became a
                                      manager of Administration of Transport Control in Čierna nad Tisou.
Commodity No. 8 – Iron Ore                         From 1997 to 1998, he worked as a transport deputy of the railway
In commodity “iron ore”, ZSSK CARGO carries agglomerated and non-      station master in Košice. The following two years, he practised as a
agglomerated iron ore as well as semi-finished goods on iron ore basis. regulation officer in Freight Transport Division, from 2001 to 2003 as
A significant part is made up of services provided to metallurgical     a head of realization department of GVD (timetable of train traffic).
enterprises. A great share of iron ore transportations belongs to      He has been working in his current position of commodity/product
transportations on the broad-gauge track for company U.S. Steel       manager since December 2003.
Košice. The company participates in providing the metallurgical plants As stated briefly by Ing. Ľubomír Krotký, in his job, it is important to
in Ostrava with sufficient volume of iron ore. The first certified logistic know: where from, where to, what, who and who to. However, it is not
train, which transports the Ukrainian pellets from Čierna nad Tisou to   that easy.
Austria daily, for company Voest Alpine, was implemented already in     – The key responsibilities include monitoring of transportations,
2001 in cooperation with Austrian railways.                 preparation of statistical documents, reviews, comparisons. Product
Iron ore is transported mainly by the following wagon series:        managers also monitor competing carriers; from this viewpoint, the
  Es, Eas, Eaos, Eanos,                          position of ZSSK CARGO, as a former monopoly carrier, is rather
  Faccs.                                 difficult. Railway transportation market is closed; individual players
                                      are only sharing stable volumes. Coal, for example, is an ideal
                                      commodity for third-party carriers, since it is transported in block
                                      trains by one type of wagons, - explains some of the issues of working
To analyse the market only seems to be                   as a product manager Ing. Ľ. Krotký.
easy at first sight                             From the viewpoint of road transport competition, the trade division
                                      is concerned about closures in the main rail route between Bratislava
We introduce: product manager for metals and coal              and Žilina. During closures, ZSSK CARGO has to cancel some
Product managers – market analysts monitor development of          transportations and after these closures are over, it is quite difficult
transportation within assigned commodities, they also monitor market to persuade the customer being used to transportation byroad to
development and in cooperation with marketing section in particular, get back to railways. While the state is not giving its preference to
they propose measures for provision of marketing plan fulfilment.      ecological railways, the product managers in railways are likely to be
Within their powers, they determine price conditions for business      facing such cases quite often.
managers, or prepare basic documents for their determination.        (ab, r)
 079 01 Maťovce, okres Michalovce                      kancelária Košice, Dominikánske námestie 41
 tel./fax: 00421/056/6383 493, žel. 229-4367                 tel./fax: 00421/055/622 89 88, žel. 84483, 84180
 e-mail: premakom@premako.sk                         e-mail: premako@premako.sk
 web: www.premako.sk

 Hlavnou činnosťou firmy je zasielateľstvo a prekládka tovarov (sypkých, oceľových výrobkov a ostatného tovaru) na vstupe s Ukrajinou zo
 železničných vozňov s rozchodom 1520 mm do vozňov s rozchodom 1435 mm a naopak. Firma prevádzkuje verejný colný sklad so zakrytou
 halou s rozlohou 700 m2 s voľnou plochou s rozlohou 1500 m2.

 Súčasťou sú aj doplnkové služby, napr. úprava a triedenie tovaru, služby colného deklaranta, vypísanie nákladných listov a pod.


                                                                      32/33
Do pôsobnosti Strediska nákladnej prepravy (SNP) Haniska pri Košici- Služby, technické vybavenie
ach patrí prevádzka na južnom ťahu z miesta sídla po Gemerskú Hôrku Nakladacie rampy v tarifných bodoch Muráň, Revúca, Lubeník, Jelša-
a na štyroch regionálnych tratiach Moldava nad Bodvou – Medzev,    va, Hucín, Plešivec, Štítnik, Slavošovce, Rožňava, Dobšiná, Jablonov
Rožňava – Dobšiná, Plešivec – Muráň a Plešivec – Slavošovce. Spolu  nad Turňov, Haniska pri Košiciach ŠRT, Moldava nad Bodvou,
na 182 kilometroch železničných tratí.                koľajová váha v Rožňave.

SNP má v obvode celkovo 25 tarifných bodov, z ktorých je 10 obsade-    Najvýznamnejší zákazníci
ných. Tarifné body obsadené zamestnancom ZSSK CARGO: Haniska pri     U. S. Steel Košice, s. r. o.; INTERPORT SERVIS, s. r. o.; Slovenské
Košiciach – normálny rozchod, Haniska pri Košiciach – široký rozchod,   magnezitové závody, a. s., Jelšava; Carmeuse Slovakia, s. r. o., Slavec;
Veľká Ida, Moldava nad Bodvou, Turňa nad Bodvou, Nižná Slaná,       Siderit, s. r. o., Nižná Slaná; Slovmag, a. s., Lubeník; Lesy SR, š. p.,
Rožňava, Slavec jaskyňa, Plešivec, Lubeník. Neobsadené tarifné body:   Rožňava; Mestské lesy, s. r. o., Revúca; Kovostroj, s. r. o., Dobšiná;
Čečejovce, Počkaj, Medzev, Jasov, Muráň, Revúca, Jelšava, Hucín, Ge-   NEVAKO, s. r. o.; Rov Agro, s. r. o.; KOVOZBER, s. r. o.; Zberné suroviny,
merská Hôrka, Štítnik, Slavošovce, Lipovník, Betliar, Dobšiná, Jablonov  a. s.; Wagon Service, s. r. o.; Lesy SR, š. p., Revúca; SHP Slavošovce, s.
nad Turňou.                                r. o.; VHS Trans, a. s., Turňa nad Bodvou; Mestské lesy, s. r. o., Dobšiná;
                                     Poľnonákup Domica, a. s.; Majster papier Revúca; SHP Harmanec a.
Komodity                                 s.; Zolka, a. s., Zvolen; G-Forest, s. r. o., Košice; DAH, s. r. o., Prešov;
V stredisku prevažujú v nakládke komodity ako rúry, zvitky, plechy    SLOVWOOD, a. s., Ružomberok; Poľnonákup Novohrad Lučenec;
(Haniska pri Košiciach), granulát, drevo, železný šrot, vápno, magnezit  Drevoindustria Mihálik, s. r. o., Čadca.Stredisko nákladnej prepravy
Centre of Freight Traffic Haniska pri Košiciach
                                     Kontakt
                                     Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
                                     Oblastná prepravná správa Košice
                                     Stredisko nákladnej prepravy Haniska pri Košiciach
                                     044 57 Haniska pri Košiciach
                                     Prednosta Ing. Kamil Popovič
                                     Tel. žel.: 910 6242
                                     Tel.: + 421 55 229 6242
                                     Fax: + 421 55 673 5780, + 421 55 229 6140
                                     E-mail: popovic.kamil@zscargo.sk


                                     Activities performed in the Centre of Freight Traffic (CFT) Haniska
                                     pri Košiciach include operation on south route from Haniska pri
                                     Košiciach to Gemerská Hôrka and in four regional tracks Moldava
                                     nad Bodvou – Medzev, Rožňava – Dobšiná, Plešivec – Muráň
                                     a Plešivec – Slavošovce. Totally on 182 kilometres of rail tracks.

                                     In the CFT district, there are 25 tariffs points, 10 out of them are
                                     occupied. Tariff points occupied by the employees ZSSK CARGO:
                                     Haniska pri Košiciach – normal gauge, Haniska pri Košiciach – broad
                                     gauge, Veľká Ida, Moldava nad Bodvou, Turňa nad Bodvou, Nižná
(Jelšava), magnezitové tehly (Lubeník), železná ruda (Nižná Slaná),    Slaná, Rožňava, Slavec jaskyňa, Plešivec, Lubeník. Unoccupied tariff
papier (Slavošovce), profily, cement (Turňa nad Bodvou) a realizujú sa  points: Čečejovce, Počkaj, Medzev, Jasov, Muráň, Revúca, Jelšava,
tu aj vojenské prepravy a kontajnerová preprava. V obvode sa vykladá   Hucín, Gemerská Hôrka, Štítnik, Slavošovce, Lipovník, Betliar,
najmä železný šrot, uhlie, koks, železná ruda, chrómová ruda, magne-   Dobšiná, Jablonov nad Turňou.
zit, vápenec, plechy, buničina, papier, drevo, krmivá, hnojivá, topný
olej, nafta, uhlie.                            Commodities
                                     In the centre, the biggest share of loaded goods belongs to
Traťové úseky Mn vlakov                          following commodities: tubes, coils, plates (Haniska pri Košiciach),
Košice – Veľká Ida: 2 páry vlakov,                    granulated material, wood, iron scrap, calcite, magnesite (Jelšava),
Moldava nad Bodvou – Medzev: 1 pár vlakov (ide 1, 3, 5),         and magnesite bricks (Lubeník), iron ore (Nižná Slaná), paper
Plešivec – Muráň: 1 pár vlakov (pondelok až piatok),           (Slavošovce), profiles, cement (Turňa nad Bodvou). Military
Plešivec – Lubeník: 2 páry vlakov,                    transportations as well as container transportation are performed
Plešivec – Slavošovce: 1 pár vlakov (pondelok až piatok),         here. Within its district, the following commodities are unloaded, in
Rožňava – Dobšiná: 1 pár vlakov,                     particular: iron scrap, coal, coke, iron ore, chrome ore, magnesite,
Rožňava – Nižná Slaná: 1 pár vlakov,                   calcite, plates, cellular tissue, paper, wood, fodder, fertilizers, fuel oil,
Plešivec – Veľká Ida: 2 páry vlakov.                   diesel oil, coal.
Haniska pri Košiciach
Track Sections of Mn trains                        a. s.; Wagon Service, s. r. o.; Lesy SR, š. p., Revúca; SHP Slavošovce,
Košice – Veľká Ida: 2 pairs of trains,                  s. r. o.; VHS Trans, a. s., Turňa nad Bodvou; Mestské lesy, s. r. o.,
Moldava nad Bodvou – Medzev: 1 pair of trains (operates on 1, 3, 5),   Dobšiná; Poľnonákup Domica, a. s.; Majster papier Revúca; SHP
Plešivec – Muráň: 1 pair of trains (Monday to Friday),          Harmanec a. s.; Zolka, a. s., Zvolen; G-Forest, s. r. o., Košice; DAH, s.
Plešivec – Lubeník: 2 pairs of trains,                  r. o., Prešov; SLOVWOOD, a. s., Ružomberok; Poľnonákup Novohrad
Plešivec – Slavošovce: 1 pair of trains (Monday to Friday),        Lučenec; Drevoindustria Mihálik, s. r. o., Čadca.
Rožňava – Dobšiná: 1 pair of trains,
Rožňava – Nižná Slaná: 1 pair of trains,                  Contact
Plešivec – Veľká Ida: 2 pairs of trains.                  Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
                                      Regional transportation administration Košice
Services, technical equipment                       Centre of Freight Traffic Haniska pri Košiciach
 Loading platforms in tariff points Muráň, Revúca, Lubeník, Jelšava,    044 57 Haniska pri Košiciach
 Hucín, Plešivec, Štítnik, Slavošovce, Rožňava, Dobšiná, Jablonov nad Station master Ing. Kamil Popovič
 Turňov, Haniska pri Košiciach ŠRT, Moldava nad Bodvou,          Tel. No., railway: 910 6242
 Track scales in Rožňava.                         Tel. No.: + 421 55 229 6242
                                      Fax: + 421 55 673 5780, + 421 55 229 6140
The most important customers                        E-mail: popovic.kamil@zscargo.sk
U. S. Steel Košice, s. r. o.; INTERPORT SERVIS, s. r. o.; Slovenské
magnezitové závody, a. s., Jelšava; Carmeuse Slovakia, s. r. o., Slavec;
Siderit, s. r. o., Nižná Slaná; Slovmag, a. s., Lubeník; Lesy SR, š. p.,
Rožňava; Mestské lesy, s. r. o., Revúca; Kovostroj, s. r. o., Dobšiná;
NEVAKO, s. r. o.; Rov Agro, s. r. o.; KOVOZBER, s. r. o.; Zberné suroviny,

                                                                      34/35
Stredisko nákladnej prepravy
Center of Freight Traffic Maťovce
Stredisko nákladnej prepravy Maťovce, resp. pohraničná priechodová   Najvýznamnejší zákazníci
stanica má jedinečný charakter, pretože zabezpečuje prechod zásielok  Aurex, s. r. o., Prešov (nakládka v Budkovci-
z rozchodu 1520 mm (široký rozchod - ŠRT) na 1435 mm (normálny     ach), Zberné suroviny, a. s., Žilina (vo Veľkých
rozchod - NR) a s tým súvisiace zmeny v dvoch prepravných režimoch   Kapušanoch), Agrocentra, a. s., Michalovce
i koordináciu prechodu zásielok po ŠRT do Hanisky pri Košiciach.    (vykládka hnojív v Hatalove), Flaga Progas, s.
                                    r. o., (vykládka v Bánovciach nad Ondavou)
Nakládka a vykládka je v obvode strediska zabezpečená v obsadených
tarifných bodoch Maťovce (prekládku tovaru ŠR – NR zabezpečuje
sekcia Východoslovenské prekladiská ZSSK CARGO a cudzie subjekty),
Veľké Kapušany, Vojany (normálny aj široký rozchod), Bánovce nad
Ondavou a v neobsadených zastávkach Drahňov, Budkovce, Hatalov.
V preprave prevažujú chémia, uhlie a železná ruda.
                                    Kontakt
Služby, technické vybavenie                      Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
 Nakladacia bočná rampa – Bánovce nad Ondavou, Budkovce,       Oblastná prepravná správa Košice
 Hatalov,                               Stredisko nákladnej prepravy Maťovce
 nakladacia čelná rampa – Budkovce,                  Prednosta Ladislav Matúš
 služby súvisiace s prechodom zásielok z rozchodu 1520 na 1435    Tel. žel.: 910-84-310
mm zabezpečujú zamestnanci sekcie prevádzky a prepravy aj sekcie    Tel.: + 421 56 2297 310
Východoslovenských prekladísk (plnenie colných predpisov, prekládka  Fax: + 421 53 2296 436
tovaru, previazanie tovaru).                      E-mail: matus.ladislav@zscargo.sk
Maťovce
Centre of freight transport Maťovce and a border crossing station
has a unique character, since it provides transition of consignments
from 1 520 mm gauge (broad gauge track - BGT) to 1 435 mm
gauge (normal gauge track - NGT) and related changes in two
transportation regimes as well as coordination of consignment
transition on broad-gauge track to Haniska pri Košiciach.

Loading and unloading are, within the centre district, provided in
occupied tariff points Maťovce (transhipment of goods: broad gauge
– normal gauge is provided by ZSSK CARGO East Slovak Transhipment
Yards Section and other subjects), Veľké Kapušany, Vojany (normal
and broad gauge), Bánovce nad Ondavou and in unoccupied stops
Drahňov, Budkovce, Hatalov. Within the transportation, chemical
products, coal and iron ore prevail.

Services, technical equipment
 Loading side platform – Bánovce nad Ondavou, Budkovce, Hatalov,
 Loading front platform – Budkovce,
 Services related to transition of consignments from 1520 gauge
 to 1435 mm gauge are provided by employees of operations and
 transportation section as well ESTY Section (fulfilment of customs
 regulations, transhipment of goods, and bogie change).
                                       Sekcii Východoslovenské prekladiská patrí v Maťovciach okrem pre-
The most important customers                         kládkových kapacít aj pracovisko preväzovne vozňov. Preväzujú sa v nej
Aurex, s. r. o., Prešov (loading in Budkovce), Zberné suroviny, a. s.,    len širokorozchodné nákladné vozne, pod ktoré sa osadzujú podvozky
Žilina (in Veľké Kapušany), Agrocentra, a. s., Michalovce (unloading of   normálneho rozchodu. Po previazaní podvozkov majú ukrajinské vozne
fertilizers in Hatalov), Flaga Progas, s. r. o., (unloading in Bánovce nad  vstupujúce na Slovensko už po normálnom rozchode prekročenú
Ondavou)                                   nakladaciu mieru. Z toho vyplývajú určité dopravné obmedzenia.
                                       ESTY Section, in Maťovce, includes apart from the transhipment
Contact                                   workplace, also bogie change workplace. Only the broad-gauge freight
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.                 wagons are changed here. Broad-gauge bogies of these wagons are
Regional transport office Košice                       replaced with normal-gauge bogies. After bogie change, the Ukrainian
Centre of Freight Traffic Maťovce                      wagons, entering Slovakia, have exceeded loading norm on the normal
Head of the Centre Ladislav Matúš                      gauge. This may result in certain traffic restrictions.
Tel., railway: 910-84-310
Tel.: + 421 56 2297 310
Fax: + 421 53 2296 436
E-mail: matus.ladislav@zscargo.sk

                                       Jediná širokorozchodná železničná trať na Slovensku vedie z Maťoviec
                                       do Hanisky pri Košiciach. Je dlhá 100 kilometrov a jej výstavbu si vyžia-
                                       dal dovoz železnej rudy pre novopostavené Východoslovenské železiar-
                                       ne v Košiciach. Skúšobná prevádzka na novej širokorozchodnej trati sa
                                       začala 1. mája 1966. Neskôr sa jej priepustnosť zvýšila dobudovaním
                                       ďalších výhybní, elektrifikácia trate bola ukončená v roku 1978. Trať sa
                                       využíva len pre nákladnú dopravu.
                                       The only broad-gauge track in Slovakia runs from Maťovce to Haniska
                                       pri Košiciach. It is 100 km long and its construction was executed
                                       mainly due to iron ore import for newly-built factory Východoslovenské
                                       železiarne in Košice. Trial operation on new broad-gauge track
                                       commenced on May 1, 1966. Later on, its permeability increased
                                       by completion of additional passing-bays, track electrification was
                                       completed in 1978. This track is used for freight transport only.
                                                                       36/37
Preprava nebezpečných tovarov – druhá časť
Transportation of dangerous goods – part II
Klasifikácia nebezpečných tovarov, nálepky na označenie nebez-       Classification of dangerous goods, dangerous goods labelling,
pečenstva, možné nebezpečenstvá a nevyhnutné opatrenia           possible dangers and necessary measures

Nebezpečné tovary sú klasifikované do nasledujúcich tried: Dangerous goods are classified into following classes:

Trieda 1 Výbušné látky a predmety s výbušnou látkou             Class 1 Explosives and articles with explosives
Látky triedy 1 môžu vyvolať explóziu výbuchu pomocou zdroja tepla      Substances of class 1 may cause blast explosion by means of heat
alebo nárazom. Následkom výbuchu vzniká tlaková vlna, tepelné žia-     source or heat shock. As a consequence of blast, the pressure wave,
renie, nebezpečenstvo ohňa, uvoľňovanie jedovatých plynov. Do tejto     heat radiation, danger of fire, release of poisonous gases may occur. This
triedy patria napr. bomby, granáty, munícia, nálože, trhaviny a pod. Pri  class includes e.g. bombs, garnet, ammunition, charges, blasting agents
manipulácii je nutná opatrnosť a bezpečná vzdialenosť od zápalných     and other. During manipulation, caution and safe distance from the
zdrojov.                                  source of ignition are required.

Trieda 2 Plyny                               Class 2 Gases
Látky triedy 2 predstavujú nebezpečenstvo požiaru a výbuchu. Pri úniku   Substances of class 2 are liable to cause fire and blast. When such
látky sa vyvíja chlad a vzniká nebezpečenstvo udusenia vytlačením      substance is released, cold develops and the danger of suffocation by
vzduchu, otrava alebo poleptanie. Do tejto triedy patria napr. acetylén,  displacement of air, poisoning or corrosion may occur. This class includes
amoniak, chlór, etylén, neón, propán, bután a pod. Pri manipulácií je    e.g. acetylene, ammonia, chlorine, ethylene, neon, propane, butane and
potrebná opatrnosť a ochrana pred zdrojom zapálenia a ohňom.        other. During manipulation, caution and protection against the source of
                                      ignition and fire are required.

Trieda 3 Zápalné kvapalné látky                       Class 3 Flammable liquids
Látky triedy 3 predstavujú nebezpečenstvo ľahkej možnosti zapálenia,    Substances of class 3 are liable to cause danger of easy ignition possi-
vzniku zápalných pár, vytvorenie výbušných pár a zmesí so vzduchom.     bility, formation of flammable steams, formation of explosive steams and
Do tejto triedy patria napr. benzín, palivá pre dieselové motory, oleje,  air mixtures. This class includes e.g. petrol, fuels for diesel engines, oils,
lepidlá, petrolej, farby a pod. Pri manipulácii je potrebná opatrnosť,   adhesives, kerosene, paints and other. During manipulation, caution,
dostatočné vetranie, ochrana pred zdrojom zapálenia a ohňom.        sufficient air venting, protection against the source of ignition and fire are
                                      required.

Trieda 4.1 Zápalné tuhé látky, samovoľne sa rozkladajúce          Class 4.1 Flammable solids: substances liable to spontane-
látky, znecitlivené výbušné tuhé látky                   ous combustion; desensitized solid explosives
Látky triedy 4.1 sú ľahko horľavé tuhé látky, tuhé látky, ktoré sa môžu   Substances of class 4.1 are easy flammable solid substances, solid sub-
zapáliť trením, teplotne nestabilné látky , ktoré sa môžu exotermicky    stances, which can be ignited by friction; thermally unstable substances,
rozkladať aj bez prítomnosti kyslíka. Do tejto triedy patria napr.     which can undergo a strongly exothermic decomposition even without
naftalén, hexamín, červený fosfor a pod. Pri manipulácii je potrebná    participation of oxygen. This class includes e.g. naphthalene, hexa-
ochrana pred zdrojom zapálenia a pred ohňom.                methylenetetramine, red phosphorus and other. During manipulation,
                                      protection against the source of ignition and fire is required.

Trieda 4.2 Samozápalné látky                        Class 4.2 Spontaneously combustible substances
Látky triedy 4.2. zahŕňajú pyrofórne látky a látky a predmety schopné    Substances of class 4.2. include pyrophoric materials and self-heating
samoohrevu. Pyrofórne látky sú látky, ktoré sa pri styku s malými množ-   substances and articles. Pyrophoric substances are substances that,
stvami vzduchu zapália do piatich minút. Látky a predmety schopné      even in small quantities and without an external ignition source, can igni-
samoohrevu sú bez prívodu energie pri styku so vzduchom schopné       te within five (5) minutes after coming in contact with air. A self-heating
samoohrevu. Tieto látky sa môžu vznietiť len vo väčších množstvách     material is a material that, when in contact with air and without an ener-
(viac kg) a po uplynutí určitého časového úseku (hodiny alebo dni).     gy supply, is liable to self-heat. These materials may ignite only in larger
Do tejto triedy patria napr. sadze, bavlna vlhká, aktivované uhlie, biely  quantities (more kg) and after a lapse of certain period of time (hours or
alebo žltý fosfor, sulfid draselný. Pri manipulácii je potrebná ochrana   days). This class includes e.g. blacks, cotton wet, activated coal, white or
pred zdrojom zapálenia a ohňom                       yellow phosphorus, potassium sulphide. During manipulation, protection
                                      against the source of ignition and fire is required.

Trieda 4.3 Látky, ktoré v styku s vodou vyvíjajú zápalné plyny       Class 4.3 Substances that on contact with water emit flam-
Látky triedy 4.3 sú látky, ktoré vyvíjajú pri styku s vodou zápalné plyny  mable gases
a spolu so vzduchom môžu vytvárať výbušné zmesi. Do tejto triedy      Substances of class 4.3 are substances that on contact with water emit
patria napr. vápnik, karbid vápenatý, ferrosilicium, prášok horčíka,    flammable gases and together with air, they can form explosive mixtures.
sodík, lítium a pod. Pri manipulácii je potrebná ochrana pred vlhkom,    This class includes e.g. calcium, calcium carbide, ferrosilicium, mag-
zdrojom zapálenia a ohňom.                         nesium powder, sodium, lithium and other. During manipulation, damp
                                      protection and protection against the source of ignition are required.

Trieda 5.1 Látky podporujúce horenie (pôsobiace oxidačne) Class 5.1 Oxidizers
Látky triedy 5.1 uvoľňovaním a odovzdávaním kyslíka môžu spôsobiť   Substances of class 5.1, by releasing and yielding oxygen, may cause fire
požiar alebo môžu podporiť vznik požiaru iných látok. Tieto látky môžu or may support the fire break-out of other substances. These substan-
mať navyše aj zápalné, jedovaté a žieravé účinky. Do tejto triedy patria    ces may moreover have flammable, poisonous and caustical effects.
napr. peroxid draselný, dusičnan sodný , chlorečnan draselný a pod.      This class includes e.g. potassium peroxide, sodium nitrate, potassium
Pri manipulácii je potrebná ochrana pred zdrojom zapálenia, ohňom,       chlorate and other. During manipulation, the protection against source of
ochrana očí a kože.                              ignition as well as protection of eyes and skin is required.

Trieda 5.2 Organické peroxidy                         Class 5.2 Organic peroxides
Látky triedy 5.2 sa môžu samovoľne rozkladať pri uvoľňovaní tepla,       Substances of class 5.2 may spontaneously decompose by heat relea-
trením alebo nárazom. Pri rozklade sa môžu vyvíjať škodlivé alebo       sing, friction or heat shock. When decomposing, harmful or flammable
zápalné plyny alebo pary, látky môžu mať aj žieravé účinky. Niekedy      gases or steams may be generated, the substances may have caustical
môže nastať aj explozívny rozklad. Do tejto triedy patria organické      effects. Sometimes, explosive decomposition may occur. This class inclu-
peroxidy napr. peroxid vodíka. Pri manipulácii je potrebná ochrana       des organic peroxides, such as hydrogen peroxide. During manipulation,
pred zdrojom zapálenia a ohňom, v blízkosti organických peroxidov sa      protection against the source of ignition and fire is necessary. Flammable
nesmú nachádzať horľavé látky, ochrana očí a kože pred žieravými a       substances cannot be placed near the organic peroxides. Protection of
jedovatými účinkami.                              eyes and skin against the caustical and poisonous effects is required.

Trieda 6.1 Jedovaté látky                           Class 6.1 Toxic substances
Látky triedy 6.1 pri jednorazovom alebo krátkodobo trvajúcom pôsobe-      Substances of class 6.1, at one-time or long-lasting exposure and in
ní v relatívne malých množstvách pri vdýchnutí, pri užití alebo dotyku s    relatively small amounts, are liable to cause death or serious injury to
pokožkou môžu viesť k poškodeniu zdravia alebo môžu zapríčiniť smrť      human health if inhaled, swallowed or by skin absorption. This class
človeka. Do tejto triedy patria napr. anilín, zlúčeniny arzénu, kyanidy,    includes e.g. aniline, arsenic compounds, cyanide, nicotine, pesticides
nikotín, pesticídy a pod. Pre bezpečnú manipuláciu platia zásady:       and other. For safe manipulation, the following rules are valid: do not
nedotýkať sa, zaistiť dostatočný odstup, vetrať, nejesť, nepiť, nefajčiť.   touch, provide sufficient distance, sufficient venting, do not eat, do not
                                        drink, and do not smoke.

Trieda 6.2 Látky spôsobilé vyvolať nákazu                   Class 6.2 Infectious substances
Látky triedy 6.2 sú látky, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať,    Substances of class 6.2 are such substances, which are known for or
že sú pôvodcami choroby u ľudí a/alebo zvierat. Patria sem infekčné      it can be assumed that they are originators of human and/or animal
látky (baktérie a vírusy), klinické odpady a diagnostické vzorky. Pri ma-   diseases. They include infectious substances (bacteria and viruses), clini-
nipulácii je potrebná zvýšená ochrana proti dotyku, požitiu, vdýchnutiu.    cal disposal and diagnostic samples. During manipulation, the increased
V blízkosti látok triedy 6.2 nejeme, nepijeme, nefajčíme, nedotýkame      protection against contact, use, inhalation is necessary. When being
sa ich.                                    near the substances of class 6.2, do not drink, do not eat, do not smoke
                                        and do not touch them.

Trieda 7 Rádioaktívne látky                          Class 7 Radioactive substances
Látky triedy 7 sú látky obsahujúce rádionuklidy, pri ktorých koncen-      Substances of class 7 are substances containing radionuclide, of which
trácia rádioaktivity ako aj celková rádioaktivita na každú zásielku      the radioactivity concentration as well total radioactivity for each con-
prekračuje hodnoty uvedené v RID. Pôsobením rádioaktivity dochádza       signment exceeds the values, stated in RID. When exposed to radioacti-
k ožiareniu a poškodeniu tkaniva. Do tejto triedy patria napr. kobalt,     vity, radiation and tissue damage occur. This class includes e.g. cobalt,
urán a pod. Pri manipulácii s rádioaktívnymi látkami sa dodržujú veľmi     uranium and other. During manipulation with radioactive substances,
prísne bezpečnostné pravidlá a používajú ochranné odevy.            very strict rules are observed and protective clothing is used.

Trieda 8 Žieravé látky                             Class 8 Corrosive substances
Látky triedy 8 sú látky, ktoré svojim chemickým účinkom napádajú        Substances of class 8 are substances which, with their chemical effects,
epitel pokožky alebo sliznice, s ktorou prichádzajú do kontaktu, alebo     attack the skin epithelium or mucosa, they get in touch with, or may
spôsobujú škody na iných tovaroch alebo dopravných prostriedkoch        cause damage to other goods or means of transport or they can destroy
alebo ich môžu zničiť. Do tejto triedy patria napr. kyselina soľná, kyse-   them. This class includes e.g. muriatic acid, formic acid, bromine, sul-
lina mravčia, bróm, kyselina sírová a pod. Pri manipulácii je potrebná     phuric acid and other. During manipulation, protection of eyes, mucosa,
ochrana očí, slizníc, kože, dostatočné vetranie a bezpečný odstup. Pri     skin as well as sufficient ventilation and safe distance are required. After
kontakte s látkou je potrebné dostatočné vyplachovanie a okamžitá       coming in contact with this substance, sufficient rinsing and immediate
lekárska pomoc.                                medical help are needed.

Trieda 9 Rôzne nebezpečné látky a predmety                   Class 9 Miscellaneous dangerous substances and articles
Látky triedy 9 sú látky a predmety, ktoré nepatria do žiadnej z        Substances of class 9 are substances and articles which do not belong
predchádzajúcich tried. Patria sem zdraviu škodlivé jemné prachy        to any of the previous classes. This class includes health-harmful fine
(azbest), látky, ktoré pri požiari vytvárajú dioxíny, lítiové batérie, látky  dusts (asbestos), substances which create dioxins during fire, lithium
poškodzujúce životné prostredie, znečisťujúce vodu, geneticky zmenené     batteries, substances harming the environment or polluting the water,
mikroorganizmy a iné. Pri manipulácii je potrebná ochrana pred ohňom      genetically-changed microorganisms and other. During manipulation,
a zdrojom zapálenia, nejesť, nepiť, nefajčiť.                 protection against fire and source of ignition are required. Do not eat, do
                                                                               Ing. Ingrid KRAJCÁROVÁ
                                        not drink, and do not smoke.

V nasledujúcom pokračovaní sa budeme podrobnejšie zaoberať použi-       In the following issue, we are going to deal with labelling used for danger
tím nálepiek na označenie nebezpečenstva a významom oranžového         identification in more detail. We are also going to deal with the meaning
označenia v súlade s RID. Poukážeme aj na praktické skúsenosti z        of orange labelling in accordance with RID. We are also going to mention
výkonu kontrolnej činnosti bezpečnostného poradcu RID ZSSK CARGO v       practical experiences, based on inspection activities performance of
posledných piatich rokoch.                           safety advisor of RID ZSSK CARGO within the last five years.


                                                                                            38/39
Viete ako sledovať vašu zásielku
    alebo vozeň cez internet?
Stačí, keď sa zákazník zaregistruje na www.   Po zadaní minimálne povinných parametrov     dením voľby: detail zásielky, v ktorej sa mu
zscargo.sk, a bude o preprave informovaný    a potvrdení voľby hľadaj zásielku sa používa-  zobrazia základné informácie z nákladného
kedykoľvek a kdekoľvek             teľovi zobrazí prehľad zásielok vyhovujúcich   listu (NL), informácie o účastníkoch prepravy
                        zadaným parametrom (obrázok č. 2). Detailný   a informácie o vozňoch zásielky a ich aktuálnej
Nasadením nového informačného systému      popis zásielky sa používateľovi zobrazí potvr-  polohe (obrázok č. 3).
pre podporu prevádzky ZSSK CARGO (ISP)
4. júna 2007 a odstavením pôvodného
spoločného informačného systému so ŽSR     1 Obrazovka pre výber typu sledovania
IRIS-N došlo aj k odstaveniu zákazníckych    1 Screen for selection of type of monitoring
aplikácií pre poskytovanie informácií o polo-
he vozňov a zásielok. Tieto pôvodné aplikácie
(IRISmail, zasielanie zostáv a priameho
prístupu) boli nahradené internetovou on
line aplikáciou pre sledovanie polohy zásie-
lok a sledovanie pohybu vozňov.
Aplikácie sú sprístupnené na internetovej
stránke www.zscargo.sk v časti ON LINE služby
– sledovanie pohybu zásielky. Prístup k apli-
káciám je prideľovaný na základe písomnej
požiadavky adresovanej na elektronickú adre-
su infoservis@zscargo.sk. Na základe úrovne
prístupu môže mať používateľ prístup k nižšie
uvedeným záložkám pre výber typu sledovania   2 Prehľad zásielok vyhovujúcich vstupným parametrom
(obrázok č.1):                 2 Report on consignments matching entered parameters

 Záložka na sledovanie zásielok
 Záložka na sledovanie vozňov


Sledovanie zásielky
Aplikácia pre sledovanie pohybu zásielky
umožňuje používateľovi získať informácie
o aktuálnej polohe vybranej zásielky. Výber
zásielok sa uskutočňuje na základe povinných
a nepovinných vstupných parametrov. Medzi
povinné vstupné parametre patria odosielateľ,
prijímateľ a platiteľ a parameter pre výber
druhu zásielky (všetky zásielky, mimoriadne
zásielky a bežné zásielky). Systém vráti použí-
vateľovi odpoveď len v prípade, ak je vyplnený
minimálne jeden z trojice povinných parame- 3 Detail zvolenej zásielky
trov a zaškrtnutá jedna z položiek pre výber  3 Detail of selected consignment
druhu zásielky. Povinné parametre sú v zásade
vyberané z definovaného číselníka pridelených
identifikačných čísel (IČO).
Používateľovi sú sprístupnené len tie zásielky,
u ktorých je účastníkom prepravy, respektíve
pre ktorých sledovanie má splnomocnenie
(t. z. zásielky pri ktorých sa vyskytuje jedno
z administrátorom pridelených IČO). Medzi
ďalšie, ale už nepovinné parametre, patria
podacie číslo, dodacie číslo, dátum podaja,
odosielacia stanica, stanica určenia, účtujúca
pokladňa a číslo vozňa.
Sledovanie vozňov                 4 Vstupná maska pre zadanie parametrov pre výber vozňa
Aplikácia pre sledovanie polohy vozňov umož-    4 Input mask for entering of parameters for wagon selection
ňuje používateľovi získať aktuálne informácie
o polohe vozňov za zvolené obdobie v členení
na vozne pridelené k objednávke prepravy
a vozne patriace držiteľovi. Tak ako výber
zásielok aj výber vozňov sa uskutočňuje na
základe povinných a nepovinných vstupných
parametrov.
V závislosti na tom, či používateľ chce
sledovať konkrétne vozne alebo rady vozňov,
patria medzi povinné parametre: úplne číslo
vozňa, respektíve rad vozňa – 5. až 8. pozícia
z úplného 12-miestneho čísla vozňa. Ďalšími
povinnými parametrami sú držiteľ vozňa, kto-
rého si používateľ môže vybrať len za základe
číselníka, obdobie sledovania od/do, typ
výstupu (všetky informácie alebo len aktuálne
informácie) a typ sledovania (sledovanie na
základe objednávok alebo sledovanie na
základe držiteľa) (obrázok č. 4). Medzi nepo-
vinné parametre patria typ udalosti a voľba
zobraziť zásielky patriace k vozňu.
Po zadaní vstupných parametrov a potvrdení
voľby hľadať sa používateľovi zobrazí prehľad
vozňov, ktoré vyhovujú vstupným parametrom
(obrázok č. 5). Tento prehľad sa následne
                          5 Výstupný prehľad pohybu vozňov
v štruktúre, ako sa používateľovi zobrazí na
                          5 Output report on movement of wagons
obrazovke, môže vyexportovať do súboru
pre následné spracovanie. Používateľ má
v prípade ak ide o sledovanie pohybu vozňov
na základe objednávky prístup k informáciám
len o prázdnych vozňoch, ktoré boli pridelené
k jeho objednávke prepravy. V prípade, ak ide
o sledovanie pohybu vozňov na základe drži-
teľa, má používateľ prístup len k informáciám
o vozňoch, u ktorých je uvedený ako držiteľ
vozňa alebo na ktorých sledovanie má od ich
držiteľa splnomocnenie.
Pre správnu funkčnosť aplikácie je potrebné,
aby bola zaškrtnutá jedná z volieb: zobraziť
všetky udalosti na vozni alebo zobraziť iba
aktuálnu udalosť na vozni a taktiež jedna
z volieb: výber údajov podľa objednávok alebo
výber údajov podľa držiteľa.
Poloha zásielky alebo vozňa je identifikovaná   na elektronickú adresu, ktorá je zadefinovaná  neposkytnú požadované informácie. Takéto
kódom udalosti a popisom udalosti. V závis-    administrátorom pri vytváraní prístupového    situácie nastávajú vtedy, ak pri zásielke nie je
losti od toho, či ide o sledovanie polohy zási-  práva.                      uvedené IČO zákazníka, respektíve je pri vozni
elok na sieti ŽSR a v zahraničí, je táto udalosť  Ďalším zo spôsobov poskytovania informácií    uvedený nesprávny držiteľ vozňa. Preto je pri
uvádzaná buď číselným kódom platným pre      je automatické zasielanie zostáv z ISP na    vytváraní prístupu do aplikácií pre sledovanie
sieť ŽSR, alebo textom a kódom „WSM_kod“      definované elektronické adresy žiadateľa     polohy zásielok a vozňov dôležité, aby žiadateľ
platným pre sledovanie v zahraničí. Pokiaľ sa   v určených časových intervaloch.         spolu zo žiadosťou o pridelenie prístupu zaslal
používateľovi po zadaní vstupných paramet-     Napriek snahe eliminovať negatívne dopady    aj zoznam svojich vozňov.
rov nezobrazí na obrazovke výstup do dvoch     na správnu funkčnosť uvedených aplikácií,                    Ing. Peter IHNÁT
minút, systém ponúkne možnosť zaslať výstup    sa ešte stále vyskytnú prípady, kedy aplikácie                     Sekcia ICT

                                                                      40/41
Do you know how to monitor your consignment
or wagon on the Internet?
It only takes a moment for a customer      consignments). The system will send a reply   include type of event and option to display
to register on www.zscargo.sk, and the      to the user only in case that at least one of  consignments belonging to the wagon.
customer will be informed on transportation   three compulsory parameters is filled in and   After entering the input parameters and
anytime and anywhere.              one of the items for selection of consignment  confirmation of an option – search – the
                         type is ticked off. Compulsory parameters are,  report on wagons, which match the given
                         in principle, selected from a defined number   parameters, is displayed to the user (picture
Along with implementation of the new       indicator of assigned identification numbers   No. 5). This report, in its specific structure,
information system for operations support    (CRN – Company Registration Number).       will be displayed to the user on the screen
of ZSSK CARGO (ISP) on June 4, 2007 and     The user gains access to only those       and can be exported to the file for further
putting the original commun information     consignments, where he participates in      processing. The user has, in case that it
system of ZSSK CARGO and ŽSR IRIS-N out     transportation or for monitoring of which    concerns monitoring of wagons on the
of operation, the customer applications     he owns the relevant authorization (i.e.     basis of an order, access to information on
for provision of information on position     consignments where one of the CRN,        those empty wagons, which were assigned
of wagons and consignments have         assigned by the Administrator, occurs). Other  to his transportation order. In case that it
been put out of operation as well. These     additional, but not compulsory parameters,    concerns monitoring of movement of wagons
original applications (IRISmail, sending of   include handing-in number, delivery number,   according to keeper, the user has access only
configurations and direct access) have been   and date of handing-in, forwarding station,   to information on those wagons, where he is
replaced by Internet on-line application for   destination station, accounting cash desk    specified as a wagon keeper or for monitoring
monitoring of consignment position and      and wagon number.                of which he owns the relevant authorization
monitoring of movement of wagons.        After providing at least compulsory       from the keeper.
Applications are accessible on the ZSSK     parameters and confirmation of an option     For proper application function, it is
CARGO website www.zscargo.sk, in section     – search the consignment – the report      necessary to tick off one of the options: to
ON LINE services – monitoring of movement    on consignments, which match the given      display all events on the wagon or to display
of consignment. Access to applications is    parameters, is displayed to the user (picture  only current event as well as one of the
granted upon written request sent to the     No. 2). Detailed description of a consignment  options: selection of data according to the
following e-mail address: infoservis@zscargo.  is displayed to the user after the option    orders or selection according to the keeper.
sk. On the basis of access level, the user may  consignment detail is confirmed, in which    Position of a consignment or wagon
gain access to the below-mentioned folder    the basic information from the consignment    is identified by event code and event
for selection of type of monitoring (picture   note (CN), information on transportation     description. Depending on the fact whether
No. 1):                     participants as well as information on wagons  it concerns monitoring of consignment
                         of consignments and their current position    position within ŽSR network or abroad, this
 Folder for monitoring of consignments      are displayed (picture No. 3).          event is specified either by a numeric code
 Folder for monitoring of wagons                                 valid for ŽSR network or by a text and code
                                                 “WSM_code“ valid for monitoring abroad. If
                         Monitoring of wagons               the output is not displayed to the user two
                         Application for monitoring of movement      minutes after the input parameters have been
                         of wagons enables the user to gain        entered, this system will offer the possibility
                         current information on position of wagons    to send the output to the e-mail address,
                         for a selected period, divided into the     which has been defined by the Administrator
                         following categories: wagons assigned to     when creating right of access.
                         transportation order and wagons belonging    Another way of information provision is an
                         to the keeper. As for the selection of      automatic sending of configurations from
                         consignments, the selection of wagons      ISP to defined e-mail addresses of applicant
                         is made on the basis of compulsory and      within specified time intervals. Despite
                         optional input parameters.            efforts to eliminate negative impacts on
                         Depending on the fact whether the user      proper functions of the above-mentioned
                         would like to monitor specific wagons or     applications, there are still cases, when
                         wagon series, the compulsory parameters     applications do not provide required
Monitoring of consignment            include: complete wagon number, or wagon     information. Such situations occur when no
Application for monitoring of consignment    series number – position No. 5 to No. 8     CRN of the customer or a wrong wagon keeper
position enables the user to obtain       of the complete 12-digit wagon number.      is inscribed by the consignment. Therefore,
information on current position of selected   Other additional parameters include wagon    when creating access to the applications
consignment. Selection of consignments      keeper, which can be selected by the user,    for monitoring of consignment position
is made on the basis of compulsory and      only on the basis of number indicator, period  or wagons position, it is important for the
optional input parameters. The compulsory    of monitoring from/to, type of the output    applicant to send a list of his wagons along
parameters include consigner, consignee     (all information or only current information)  with the application for access assignment.
and payer and the parameter for selection    and type of monitoring (monitoring on the
of consignment type (all consignments,      basis of orders or monitoring on the basis of                 Ing. Peter IHNÁT
exceptional consignments and common       keeper) (picture No. 4). Optional parameters                     IT Section
Zákaznícky infoservis
bude mať dlhší prevádzkový čas
Customer information service will have longer office hours
Už v roku 2005 ZSSK CARGO vytvorila zá-    pravy. V doplnkovej činnosti zabezpečuje toto   Already in 2005, ZSSK CARGO created basic
klady pre vznik zákazníckeho informačného   pracovisko prepravno-obstarávateľské zmluvy,   conditions for establishment of customer
servisu. Cieľom bolo štandardizovať obsluhu  zmluvy o poskytovaní vlečkových služieb      information service. The objective was
zákazníka a prispôsobiť ju tak, aby bola   a všetky zmluvy o platení.            to standardize the way of providing our
kvalitná, rýchla a jednoducho dostupná.    Činnosť tohto servisu má veľmi dobrú odozvu    customers with services and to make it more
                       u zákazníkov, a preto vedenie spoločnosti     effective, fast and easily-accessible.
Z pracoviska informačného servisu na sekcii  rozhodlo o jeho ďalšom rozšírení a skvalitnení
služieb zákazníkom dnes spoločnosť poskytuje v roku 2008. Cieľom je vybudovanie komplex-  From the information service office in
informácie o podmienkach prepravy, odpo-   ného zákazníckeho centra, ktoré bude ponúkať Customer Services Section, the company
rúčania pre vozne na nakládku, informácie   kompletnejšie, kvalitnejšie a rýchlejšie služby
                                              currently provides information on conditions
o spôsobe nakládky, vyplňovaní nákladného   z jedného miesta.              of transportation, recommendations for
listu, sledovanie zásielky počas prepravy   Vzhľadom na rastúcu frekvenciu dotazov    wagons suitable for load, information on
ako aj informácie pri dodaní zásielky, resp. zákazníkov dochádza od 1. júla 2008 k rozší- methods of loading, filling in of consignment
zákazník môže dostať odpoveď na akúkoľvek reniu času prevádzky zákazníckeho infoservisu  note, monitoring of consignment during
otázku týkajúcu sa železničnej nákladnej pre- a to od pondelka do soboty v celodenných   transportation as well as information on
                       zmenách od 6.00 do 18.00 hod. Informácie   consignment delivery time; or the customer
                       súvisiace s prepravami ZSSK CARGO poskytu-  can receive a reply to any question related
                       je na telefónnych číslach 055 229 5512, 055 to rail freight transport. As an additional
                       229 5469, 055 229 5519 alebo na adrese    activity, this workplace prepares carriage
                       infoservis@zscargo.sk.            and procurement contracts, contracts on
                       V blízkom čase sa chystá rozšírenie posky-  provision of private siding services and all
                       tovaných služieb infoservisu o zabezpečenie contracts on payments.
                       inštradácie mimoriadnych zásielok. O ďalších Provided activities of this service centre
                       uskutočnených krokoch v súvislosti so zákaz- have received a very good response from
                       níckym centrom bude spoločnosť zákazníkov  its customers, and therefore the company
                       priebežne informovať.            management has decided on its further
                                              expansion and on improvement in 2008.
                                Ing. Anastázia KVAŠŇOVSKÁ The objective is to build a complex customer
                             Vedúca oddelenia podpory predaja service centre, which is going to provide more
                                              complete, faster services of higher quality
                                              from one location.
                                              Due to increasing frequency of customer
                                              inquiries, from July 1, 2008, the office hours of
                                              customer information service will be prolonged
                                              and that from Monday to Saturday, from 6
                                              a.m. to 6 p.m. Information related to ZSSK
                                              CARGO transportations will be provided on
                                              the following telephone numbers + 421 55
                                              229 5512, + 421 55 229 5469,        +
                                              421 55 229 5519 or at this e-mail address:
                                              infoservis@zscargo.sk.
                                              In the near future, the portfolio of provided
                                              customer information services will be
                                              expanded by provision of railway regulations
                                              of exceptional consignments. Our company
                                              will inform the customers on further steps in
                                              relation to customer service centre.

                                                        Ing. Anastázia KVAŠŇOVSKÁ
                                                         Head of Trade Support Unit
                                                                  42/43
Poradíme si aj so širokorozchodnými
          vozňami a rušňami
We are able to cope with broad gauge wagons and locomotives
Špecifické ponuky služieb údržby a opráv ŽKV v košickom              Výkony údržby a opráv koľajových vozidiel v košickom opraváren-
regióne                                      skom stredisku
                                          Performances of Maintenance and Repairs of Rolling Stock in
ZSSK CARGO v oblasti údržby a opráv železničných koľajových vozidiel        Košice Repair Centre
(ŽKV) pokrýva celé územie SR, a to buď priamo v opravárenských dielňach
                                                           Pracoviská ÚaO ŽKV Čierna nad Tisou 9%
v strategicky položených dopravných uzloch, alebo nepriamo výjazdom    Pracoviská ÚaO ŽKV             Workplaces of Maintenance and Repairs of
personálu pojazdnou autodielňou. Okrem zabezpečenia technického sta- Košice 47%                    Rolling Stock in Čierna nad Tisou 9%
vu ŽKV z vlastného parku koľajových vozidiel firma ponúka bežné opravy aj Workplaces of Main-
externým zákazníkom.                           tenance and Repairs
Za roky 2006 a 2007 je ZSSK CARGO v rámci nižších druhov opráv najväčší of Rolling Stock in
                                     Košice 47%
opravca ŽKV na Slovensku, čo firmu motivuje skvalitňovať ponúkané port-
fólio. Takisto možno ďalej konštatovať, že ZSSK CARGO zaujíma významné
postavenie v oblasti údržby a opráv ŽKV aj vo vyšších druhoch opráv ŽKV
(hlavné a revízne opravy).
Košické opravárenské stredisko je najväčším podľa objemu výkonov údržby                                  Pracoviská ÚaO ŽKV
                                                                      Haniska pri Košiciach
a opráv (ÚaO) ŽKV, ktorým disponuje ZSSK CARGO. Výkony strediska sú                                    42%
ovplyvnené hutníckym priemyslom v regióne a prepravami realizovanými                                    Workplaces of Mainte-
cez Východoslovenské prekladiská a TKD Dobrá. Ako jediný opravárenský                                   nance and Repairs of
subjekt ponúka firma v stredisku služby v nižších a vyšších druhoch opráv                                 Rolling Stock in Haniska
                                           Pracoviská ÚaO ŽKV Humenné 2%
                                                                      pri Košiciach 42%
širokorozchodných ŽKV. V roku 2007 sa v košickom stredisku zrealizovali        Workplaces of Maintenance
opravy pre 52 externých zákazníkov a jeho brány opustilo 2 272 ŽKV. Všet-       and Repairs of Rolling Stock in
                                           Humenné 2%
ky poskytované činnosti sú realizované v súlade so zavedeným systémom
manažérstva kvality pre certifikovaný produkt Údržba a opravy ŽKV.
Pracoviská údržby a opráv ŽKV sa na východe Slovenska nachádzajú     3. Plánované opravy
v kľúčových miestach: Košice, Čierna nad Tisou, Maťovce, Haniska pri    diagnostika PHM, dvojkolies a elektrických častí,
Košiciach, Humenné.                             záťažové skúšky na vodnom odpore,
                                      sústruženie dvojkolesí a brzdových kotúčov ŽKV s výväzom a bez
Pracoviská Strediska údržby a opráv ŽKV Košice
                                      výväzu,
Workplaces of Maintenance and Repairs of Rolling Stock Centre
                                      váženie ŽKV s nastavením kolesových a osových tlakov,
Košice
                                      záťažový skúšobný stav pružníc a pružín,
                                     4. Ponuka iných služieb
                                      technické kontroly, prehliadky, preberanie a technicko-bezpečnostné
                                     skúšky ŽKV v zmysle vyhlášky MDPaT SR, č.250/1997, Z. z.,
                                      previerka odbornej spôsobilosti dodávateľov,
                                      revízie elektrických zariadení v rozsahu oprávnení,
                               RD a OV
                               Humenné    bezpečnostná prehliadka železničných vozňov,
                                      bezpečnostná prehliadka železničných vozňov po nebezpečnej
           RD a OV    Košice        RD a OV      manipulácii,
           Haniska               Maťovce
           pri Košiciach                     kontrola kvality materiálu,
                           RD a OV
                           Čierna nad Tisou    výroba veľkopriestorových rolovacích brán,
                                      služby v oblasti opráv ŽKV prostredníctvom pojazdných autodielní.


                    SÚaO ŽKV Košice – RD, OOV, ONV
                    Pracoviská ÚaO ŽKV             Prečo využívať služby ZSSK CARGO?
                                          Najdlhšia tradícia údržby a opráv železničných koľajových vozidiel na
Služby na pracoviskách košického strediska údržby a opráv ŽKV            trhu SR,
Pracoviská sú rozdelené podľa špecializácií na údržbu a opravy:           široká ponuka produktového portfólia (kompletný prehľad na
 HDV závislej a nezávislej trakcie,                        www.zscargo.sk),
 nákladných vozňov,                                celoslovenská pôsobnosť opravárenských pracovísk,
 osobných vozňov.                                 možnosť outsourcingu údržby,
Služby:                                       každé Stredisko údržby a opráv železničných koľajových vozidiel je
1. Vyššie druhy opráv                                zastúpené kvalifikovaným obchodným zástupcom,
 hlavné opravy HDV a revízne opravy nákladných a osobných vozňov,         flexibilita na požiadavky zákazníkov.
2. Nižšie druhy opráv                                                          Ing. Miroslav BUC
 periodické a neplánované opravy HDV, nákladných a osobných                                       Ing. Tibor GONDA
 vozňov,                                                                 Úsek služieb ŽKV
Počet a percentuálny podiel opráv vozňov a HDV externých zákazní-          Percentuálne rozdelenie opráv nákladných vozňov externých od-
kov v Stredisku ÚaO ŽKV Košice za obdobie 2007                    berateľov podľa radového označenia vozňov za obdobie roku 2007
Number and percentage share of wagons and MPUs repairs of              v Stredisku ÚaO ŽKV Košice
external customers in the Maintenance and Repairs of Rolling Stock          Percentage distribution of freight wagons repairs of external clients
Centre in Košice for the period of 2007                       according to wagon series for the period of 2007 in the Maintenan-
                                           ce and Repairs of Rolling Stock Centre
                      Pracoviská ÚaO ŽKV
                      Čierna nad Tisou
Pracoviská ÚaO ŽKV Košice         Workplaces of Maintenance and
Workplaces of Maintenance         Repairs of Rolling Stock                         U 3%
and Repairs of Rolling Stock        Čierna nad Tisou                       F 2% Z 3%     T 11%
Košice                                               E 2%
                         16%
                          HDV                                       H 3%

                 9%         21%
                           HDV
                vozne
   44%         48% wagons         Pracoviská ÚaO ŽKV
   HDV              43%       Haniska pri Košiciach
                0%          Workplaces of Maintenance     L, S 35%
                           and Repairs of Rolling Stock
                           Haniska pri Košiciach                             R 41%
                        19%
                         HDV
                Pracoviská ÚaO ŽKV Humenné
                Workplaces of Maintenance and
                Repairs of Rolling Stock HumennéSpecific offers of maintenance and repairs of rolling stock services   1. Higher types of repairs
in Košice region                              Main repairs of tractive vehicles and revision repairs of freight
                                      wagons and passenger carriages,
ZSSK CARGO, in the field of maintenance and repairs of rolling stock 2. Lower types of repairs
(RS), covers the entire territory of the Slovak Republic either directly  Periodical and unplanned repairs of tractive vehicles, freight wagons
in repair workshops of strategically located traffic junctions or indi-  and passenger carriages,
rectly by services provided by mobile automotive workshop person-     3. Planned repairs
nel. Apart from provision of rolling stock technical conditions within   Diagnostics of fuels, wheelsets and electric parts,
our own rolling stock fleet, our company offers common repairs also    Loading tests on water resistance,
to external customers.                           Turning of wheelsets and brake discs of rolling stock – with or without
In 2006 and in 2007, ZSSK CARGO became the biggest provider        mounting,
of rolling stock repair services within the lower types of repairs in   Rolling stock weighting and setting of wheel and axle loading,
Slovakia. This motivates our company to improve the quality of offered   Loading test status of leaf and spiral-coiled springs,
portfolio. It may also be further stated that ZSSK CARGO takes an im- 4. Offer of other services
portant position in the rolling stock maintenance and repairs area also Technical controls, inspections, technical-safety testing of rolling
within higher types of rolling stock repairs (main and revision repairs). stock in accordance with Ministry of Transport, Post and Telecommu-
Košice repair centre is the biggest ZSSK CARGO centre as far as      nication of the Slovak Republic Decree No. 250/1997 Coll.,
volumes of rolling stock maintenance and repair performances.       Inspection of specialized skills of suppliers,
Performances of the centre are influenced by metallurgical industry in   Revision of electric equipment within the range of competences,
the region and by transportations realized via Eastern Slovak Tranship- Safety inspection of rolling stock,
ment Yards and CTT Dobrá. As the only repair centre, it offers services  Safety inspection of rolling stock after specific incidents,
of lower and higher types of repairs of broad-gauge rolling stock. In   Material quality control,
2007, in Košice centre, repairs for 52 external customers were done    Production of large-capacity roll gates,
and 2 272 railway vehicles left this centre. All provided activities are  services in the area of repairs of rolling stock by means of mobile
performed in compliance with implemented management quality sys-      automotive workshops.
tem for certified product Maintenance and Repairs of Rolling Stock.
Workplaces of maintenance and repairs of rolling stock are located    Why to use services of company ZSSK CARGO?
in the eastern part of Slovakia in the following key locations: Košice,  longest tradition of maintenance and repairs of rolling stock at the
Čierna nad Tisou, Maťovce, Haniska pri Košiciach, Humenné.         Slovak market,
                                      wide range of product portfolio (complete overview
Services provided in workplaces of Košice centre for maintenance      on www.zscargo.sk),
and repair of rolling stock                        activities in repair centres performed Slovakia-wide,
Workplaces are divided according to specializations for maintenance    possibility of maintenance outsourcing,
and repairs of:                              each Maintenance and Repairs of Rolling Stock Centre is represen-
 tractive vehicles of dependent and independent traction,         ted by qualified business representative,
 Freight wagons,                             flexibility in relation to customer requirements.
 Passenger carriages.                                                      Ing. Miroslav BUC
Services:                                                             Ing. Tibor GONDA
                                                          Rolling Stock Services Division

                                                                         44/45
Francúzske železnice chcú posilniť svoju pozíciu na európskom trhu
French Railways want to strengthen                    New chief of SNCF Guillaume Pepy declared that the SNCF company
their position at the European market                  will focus on freight transport, where 2 to 3 billion Euros are to be
                                     invested
Nový šéf SNCF Guillaume Pepy vyhlásil, že svoju pozornosť SNCF would like to grow in road transport, to purchase railway compa-
bude SNCF orientovať na nákladnú dopravu, do ktorej           nies and to invest in ports. Transportation of goods will become, from
hodlá investovať 2 až 3 mld. eur                     the viewpoint of turnover, the most important element of the group.
SNCF chcú rásť v cestnej doprave, kupovať železničné podniky a inves- SNCF would like to re-buy logistics concern Geodis for approximately
tovať v prístavoch. Preprava tovaru sa stane z pohľadu obratu najdôle- 600 million Euros, which, as their forwarding subsidiary, was sold by
žitejším článkom skupiny. SNCF chcú kúpiť logistický koncern Geodis   SNCF in 2006, due to high debts. Last year, the concern Geodis with
za cca 600 mil. eur, ktorý ako svoju špedičnú dcéru v roku 2006, kvôli its 24 000 employees, reached a turnover of 7,7 billion Euros and took
vysokému zadlženiu SNCF, predali. V minulom roku koncern Geodis     the 4th place among the global logistics players. Furthermore, compa-
s 24 000 zamestnancami dosiahol obrat 7,7 mld. eur a umiestnil sa na ny SNCF announced that they had concluded a preliminary contract
4. mieste medzi globálnymi logistickými hráčmi.             on purchase of 75 % of private railway company Import Transport
Ďalej SNCF oznámili uzatvorenie predbežnej zmluvy o kúpe 75 %      Logistik (ITL) with its headquarters in Dresden. Last year, with its 160
súkromnej železničnej spoločnosti Import Transport Logistik (ITL) so   employees, the company reached the turnover of 45 million Euros.
sídlom v Drážďanoch. V minulom roku so 160 pracovníkmi dosiahla     The company owns 45 locomotives and 845 freight wagons and its
spoločnosť obrat 45 mil. eur. Spoločnosť vlastní 45 rušňov a 845 ná-   majority owner has ascribed it the key role of freight carrier between
kladných vozňov a väčšinový vlastník ITL jej pripisuje rolu nákladného  west and east Europe with crucial routing to Russia.
dopravcu medzi západnou a východnou Európou s ťažiskom smerova- Experts from SNCF environment have spoken about the tactical attack
nia na Rusko.                              to DB (Deutsche Bahn – German railways). SNCF hope that by means
Znalci z prostredia SNCF hovoria o taktickom útoku na DB. SNCF dúfa- of a purchase of Geodis, they will achieve a huge increase in turnover
jú, že nákupom Geodisu dosiahnu obrovský skok v obrate na cca 7,7    and reach approximately 7,7 billion Euros and that they will be ranged
mld. eur a zaradia sa na 4. miesto za Deutsche Post (obrat 39,6 mld.   at the 4th position behind Deutsche Post (turnover 39,6 billion Euros),
eur), DB (17,9 mld. EUR) a Kühne a Nagel (12,8 mld. EUR).        DB (17,9 billion Euros) and Kühne and Nagel (12,8 billion Euros).
                         Ing. Jozef GAZDA, CSc.                          Ing. Jozef GAZDA, CSc.

77 miliónov zlotých čistého zisku skupiny PKP
77 milions Zloty of net profit of PKP group                   In 2007, the incomes of Polish State Railways (PKP) group reached 11
                                         billion 296 million Zloty. For the first time in history, PSR group have
V roku 2007 príjmy skupiny Poľské štátne železnice (PKP) predstavovali      reached a consolidated profit – last year, it was 77 million Zloty. Out of
11 miliárd 296 miliónov zlotých. Prvýkrát v histórii dosiahla skupina PKP    ten companies of the group, nine made a profit. Also their investments
konsolidovaný zisk - v minulom roku to bolo 77 miliónov zlotých. Z desiatich   reached a record level – 3 billion 594 million Zloty, the biggest invest-
spoločností skupiny dosiahlo zisk deväť. Rekordná bola aj úroveň investícií   ment in a few decades.
– 3 miliardy 594 miliónov zlotých, najväčšia za niekoľko desiatok rokov.     According to opinion of Andrzej Wach, the chairman of the board of
Podľa názoru predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa PKP, S. A.,     directors and a director general of PKP, S. A., the financial result in 2007
Andrzeja Wacha dosiahnutý finančný výsledok roku 2007 je okrem iného       was also achieved due to the costs reduction. During the year, costs were
zásluhou nižších nákladov. V priebehu roku sa znížili o 600 miliónov       reduced by 600 million Zloty. Profit was also made due to higher numbers
zlotých. Zisk bol dosiahnutý aj zásluhou vyššieho počtu prepravených       of transported passengers; their number went up by 8 million people to
cestujúcich, ktorých množstvo vzrástlo v porovnaní s rokom 2006 o 8       227 million people, in comparison with 2006. Involvement of regional
miliónov osôb na 227 miliónov. Podstatný význam malo aj väčšie zaan-       self-government of duchies in financing of regional trains was of significant
gažovanie územných samospráv vojvodstiev na financovanie deficitných       importance.
regionálnych spojení.                              The year 2007 was the seventh, in which the restructuring process of PSR
Rok 2007 bol siedmym, v ktorom prebieha reštrukturalizácia skupiny        group was taking place. In 2007, the company reduced its employment
PKP. V roku 2007 firma znížila zamestnanosť o 3 tisíc funkčných miest na     rate by 3 thousand job positions to 123 thousand employees. Investment
123 tisíc zamestnancov. Rekordná bola úroveň investičných výdavkov        expenditures of PSR group reached a record level - 3 billion and 594
PKP – 3 miliardy 594 miliónov zlotých. V roku 2006 mali investície        million Zloty. In 2006, the investments reached 1 billion and 930 million
hodnotu 1 miliardy 930 miliónov zlotých. Viac ako 67 % vydaných fondov      Zloty. More than 67% of PSR funds were invested in modernization of rail
PKP investovala do modernizácie železničných tratí, asi 20 % bolo využi-     tracks, around 20% were used for modernization and purchase of new
tých na modernizáciu a nákup nového vozidlového parku.              rolling stock.
PKP Cargo zaznamenala zníženie prepravených nákladov o 2,8 %, zatiaľ       PSR Cargo observed a decrease of transported loads by 2,8 %, while PSR
čo PKP LHS (pozn. prekl.: LHS = Linia Hutniczo Szerokotorova, široko-      LHS (note: LHS = Linia Hutniczo Szerokotorova, broad-gauge track is one
rozchodná trať je v rámci skupiny PKP jednou z desiatich spoločností)      of ten companies within the PSR group) transported the biggest volumes
prepravila najviac vo svojej histórii – 8,6 milióna ton, o 17 % viac ako rok   in its history - 8,6 million tons,17% more than in previous year. – In case
predtým. – V prípade PKP Cargo môžeme hovoriť o nie dobrej tendencii,      of PSR group Cargo, we can speak about a not very positive trend, but
ale treba tu mať na pamäti, že množstvo prepravených nákladov je         we have to take into account the fact that volumes of transported loads
závislé na celkovom stave hospodárstva, – povedal Andrzej Wach.         depend on the overall economic conditions, – said Andrzej Wach.
V roku 2008 sa bude PKP usilovať o finančný výsledok na podobnej úrov-      In 2008, PSR will try to reach a financial result similar to previous year.
ni ako v minulom roku. V tomto roku sa 10 spoločností tvoriacich skupinu     This year, 10 companies which make up the PSR group, will focus on
PKP sústredí na investície do staničných budov, železničných tratí a koľa-    investments in station buildings, rail tracks and rolling stock, as well as
jových vozidiel, privatizáciu spoločností PKP Intercity a PKP Cargo.       privatization of PSR Intercity and PSR Cargo.
                  Z internetového portálu Rynek Kolejowy                       From the Internet portal Rynek Kolejowy
                           Preložil Ing. Jiří HANZAL                          Translated by Ing. Jiří HANZAL
ZSSK CARGO na InnoTrans 2008 v Berlíne
ZSSK CARGO in InnoTrans 2008 in Berlin                   ročníka sa ZSSK CARGO rozhodla svoje činnosti prezentovať spolu
                                      s významnými subjektami slovenského opravárenského trhu železnič-
S prezentáciou služieb v oblasti údržby a opráv železničných koľa-     ných koľajových vozidiel v modernom prezentačnom stánku na ploche
jových vozidiel sa ZSSK CARGO aktívne zúčastní na veľtrhu v oblasti     119 m2. Spoločná expozícia na veľtrhu InnoTrans 2008 sa bude
dopravnej a koľajovej techniky, inovačných komponentov, vozidiel      nachádzať v hale 3.2, stánku č. 112.
a systémov InnoTrans 2008, ktorý sa uskutoční v dňoch 23. - 26.       Kvalifikovaní zástupcovia ZSSK CARGO sú pripravení odpovedať zákaz-
septembra 2008 v Berlíne.                          níkom na otázky a vymeniť si s partnermi skúsenosti z oblasti údržby
Na veľtrhu sa bude prezentovať viac než 1 600 vystavovateľov z viac     a opráv železničných koľajových vozidiel.
ako štyridsiatich krajín sveta na ploche vyše 80 000 m2 a 2 000 m2                                        (r)
vonkajšieho koľajiska. Na základe pozitívnych skúseností z minulého                                 Snímka archív

                                      With its presentation of services in the area of maintenance and
                                      repairs of rolling stock, ZSSK CARGO will actively participate in a tra-
                                      de fair InnoTrans 2008, related to transport and track technique,
                                      innovation components, vehicles and systems. This fair will be held in
                                      September 23-26, 2008 in Berlin.
                                      More than 1600 exhibitors from more than 40 countries, in the
                                      exhibition space of more than 80 000 m2 and 2 000 m2 of external
                                      track yard, will take part in this trade fair. On the basis of positive
                                      experiences from the previous year, ZSSK CARGO decided to present
                                      its activities together with important enterprises of the Slovak railway
                                      rolling stock repair market, in the modern presentation stand on the
                                      area of 119 m2. Joint exposition at the fair InnoTrans 2008 will be
                                      located in the hall 3.2, stand No. 112.
                                      Qualified representatives of ZSSK CARGO are ready to answer all the
                                      questions asked by customers and to exchange experiences from the
                                      rolling stock maintenance and repair area with their partners.
                                      (r)Grand Prix parných rušňov vo Zvolene
Grand Prix of Steam Locomotives in Zvolen
Priaznivci železnice sa môžu cez víkend 13. a 14. septembra opäť tešiť   – the motor unit of Polish State Railways (PSR) – will arrive in Zvolen. It
na Veľkú cenu parných rušňov vo Zvolene. Po prvý krát bude táto tra-    has multimedia equipment and runs regularly on Krakow – Wadowice
dičná akcia so súťažou parných rušňov, výstavou historickej a súčas-    route. For the visitors, we have also prepared screening of movies with
nej koľajovej techniky, jazdami historickými vlakmi a ďalším bohatým    railway topic, journeys by historical trains in Zvolen area and on Friday,
programom trvať dva dni.                          before Grand Prix, an extra train to traditional “salamander” processi-
Organizátori ZSSK CARGO a Klub historickej techniky Zvolen pripra-     on, which is held to celebrate the Miners´ Day, will be dispatched to
vili na tento ročník niekoľko prekvapení. Do Zvolena napríklad príde    Banská Štiavnica. Detailed programme of the entire Grand Prix 2008
Pápežský vlak – motorová jednotka Poľských železníc (PKP), ktorá má     event will be announced on the following websites: www.zscargo.sk
multimediálne vybavenie a pravidelne premáva na trase Krakov – Va-     and www.kht.sk. You are warmly invited to attend.
dovice. Pre návštevníkov bude takisto prichystané premietanie filmov    (r)
so železničnou tematikou, jazdy historickými vlakmi do okolia Zvolena
a v piatok pred Grand Prix bude vypravený mimoriadny vlak do Banskej
Štiavnice na tradičný salamandrový sprievod pri príležitosti osláv Dňa
baníkov. Podrobný program celej akcie Grand Prix 2008, na ktorú
organizátori všetkých srdečne pozývajú, bude zverejnený na stránkach
www.zscargo.sk a www.kht.sk.
                                   (lj)
                       Snímka Monika SCHMIDTOVÁ

Railway admirers can once again look forward to Grand Prix of steam
locomotives in Zvolen during the weekend of September 13-14. For
the first time, this traditional event offering the competition of steam
locomotives, exhibition of historical and current railway technique,
journeys by historical trains and more eventful programme will last
for 2 days.
This year, the organizers – ZSSK CARGO and Historical Technique Club
Zvolen have prepared several surprises. For example, the Pope´s Train

                                                                       46/47
                   REGIÓN ŽILINA                        ČNÝCH
                                      ÚSEK SLUŽIEB ŽELEZNIČNÝCH
                                              IDIEL/
                                      KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL/ROLLING STOCK
                   Ing. Peter KOSTKA                IVISI
                                      SERVICES DIVISION
                     00421 41 229 22 41
                     00421 41 562 48 76          00421 2 20 29 72 05
                     00421 903 438 481           00421 2 43 42 08 80
                     kostka.peter@zscargo.sk        cargo.U40@zscargo.sk

Železničná spoločnosť        Ing. Ľubomír VYPARINA         ZASTÚPENIE V ZAHRANIČÍ/
Cargo Slovakia, a. s.           00421 41 229 21 41        REPRESENTATION ABROAD
Kontakty/Contacts             00421 41 562 48 76
                     00421 903 643 457         Generálne zastupiteľstvo v Rakúskej
ŠPEDIČNÉ A ZAHRANIČNÉ           vyparina.lubomir@zscargo.sk    republike/General Representation in Austria
FIRMY/FORWARDERS AND FOREIGN
UNDERTAKINGS             REGIÓN BRATISLAVA           Ing. Jozef GAZDA, CSc.
                                      Parkring 12, 1010 Wien
Ing. Marcel MINICH          Ing. Ružena HOLICKÁ             0043 1 5128974
   00421 55 229 54 50          00421 2 2029 78 84           0043 1 512897475
   00421 55 623 04 23          00421 2 2029 78 85           0043 6764310086
   00421 903 721 636          00421 910 782 543           jozef.gazda@utanet.at
   minich.marcel@zscargo.sk       holicka.ruzena@zscargo.sk
                                      Generálne zastupiteľstvo v Poľskej
Ing. Jozef MIKLOŠ          Juraj GAVLAS              republike/ General Representation in Poland
   00421 55 229 54 51          00421 2 2029 73 94
   00421 55 623 04 23          00421 2 2029 78 85        Dipl. Ing. Jiří HANZAL
   00421903 221 626           00421 903 639 230         Aleje Jerozolimskie 125/127
   miklos.jozef@zscargo.sk       gavlas.juraj@zscargo.sk      02-017 Warszawa
                                         0048 22 621 3683
Ing. Richard KRIŠPINSKÝ       INTERMODÁLNA PREPRAVA/INTERMODAL      0048 22 621 3683
   00421 55 229 56 89       TRANSPORT                  00421 911 422 026
   00421 55 623 04 23                             zsskwa@gazeta.pl
   00421 903 513 109        Ing. Alena REMÁKOVÁ
   krispinsky.richard@zscargo.sk    00421 2 2029 26 77        Generálne zastupiteľstvo na Ukrajine/
                     00421 2 5557 38 31        General Representation in Ukraine
Ing. Marek CHACHAĽÁK           00421 903 438 423
   00421 55 229 54 12          remakova.alena@zscargo.sk     Ing. Jozef VIRBA
   00421 55 623 04 23                           Gogoľa 1, 290 604 Ľvov
   00421 903 906 667        AUTOMOTIVE                 0038 0322971198
   chachalak.marek@zscargo.sk                         0038 0322971198
                   Ing. Alexandra BOROVANOVÁ          0038 0503173568
REGIÓN KOŠICE               00421 2 2029 71 88           railway1@complex.lviv.ua
                     00421 2 2029 78 85
Ing. Renáta IHNÁTOVÁ           00421 903 559 834
   00421 55 229 55 10          borovanova.alexandra@zscargo.sk
   00421 55 623 31 26
   00421 903 721 626        Ing. Mikuláš SABÓ
   ihnatova.renata@zscargo.sk      00421 55 229 55 57
                     00421 55 623 04 23
Ing. Marianna MAKOVÁ           00421 911 525 359
   00421 55 229 55 39          sabo.mikulas@zscargo.sk
   00421 55 623 31 26
   00421 910 264 211        SEKCIA SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM/ CUSTOMER
   makova.marianna@zscargo.sk   SERVICES SECTION

      EN
REGIÓN ZVOLEN              00421 55 229 55 22
                     00421 55 229 55 59
Ing. Alena VENDERLOVÁ          cargo.s13@zscargo.sk
   00421 45 229 42 71
   00421 45 533 04 20          RVIS
                   INFOSERVIS
   00421 903 722 115
   venderlova.alena@zscargo.sk     00421 55 229 55 12
                     00421 55 229 54 69
                     00421 55 229 55 19
                     00421 55 623 31 26
                     infoservis@zscargo.sk

								
To top