Docstoc

RFID Technology

Document Sample
RFID Technology Powered By Docstoc
					RFID Technology
 นางอดิศา โรจนกรเกียรติ   48364501
 น.ส.อาภา ใจเสริฐ      48364536
 น.ส.กมลวรรณ สาเภาแก้ว    48364540
 น.ส.เบญจมาศ ติ๊บพรม     48364545
  น.ส.มณฑา กุณา    48364547
 น.ส.กาญจนา แสวงลาภ     48364556
    บธ.คพ.48.บ2.001 Sec. A
ความหมายของ RFID

    RFID ย่อมาจากคาว่า Radio Frequency
Identification คือ เทคโนโลยีไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่
วิทยุในการระบุลักษณะเฉพาะของวัตถุแต่ละชิ้น โดย
การติ ด ป้ า ยฉลากด้ ว ยแผ่ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ก ารลง
โปรแกรม ควบคุมที่ระบุอย่างเฉพาะเจาะจง โดยติดไป
กับวัตถุที่ต้องการตรวจสอบและระบุถึงข้อมูลของวัตถุ
นั้นๆ
     ่
ความถี่คลืนวิทยุ (RF)
ความถี่ของคลื่นวิทยุที่ใช้ในระบบ RFID


 EAS  (Electronic Article Surveillance)
 ย่านความถี่ต่า (LF : Low Frequency)

 ย่านความถี่สูง (HF : High Frequency)

 ย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF : Ultra High Frequency)

 ย่านความถี่ไมโครเวฟ (MF : Microwave Frequency)
ความถี่ของคลื่นวิทยุที่ใช้ในระบบ RFID


 ย่านความถี่ต่า (LF : Low Frequency)

 ย่านความถี่สูง (HF : High Frequency)

 ย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF : Ultra High Frequency)

 ย่านความถี่ไมโครเวฟ (MF : Microwave Frequency)
ความถี่ของคลื่นวิทยุที่ใช้ในระบบ RFID


 ย่านความถี่ต่า (LF : Low Frequency)

 ย่านความถี่สูง (HF : High Frequency)

 ย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF : Ultra High Frequency)

 ย่านความถี่ไมโครเวฟ (MF : Microwave Frequency)
ความถี่ของคลื่นวิทยุที่ใช้ในระบบ RFID


 ย่านความถี่ต่า (LF : Low Frequency)

 ย่านความถี่สูง (HF : High Frequency)

 ย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF : Ultra High Frequency)

 ย่านความถี่ไมโครเวฟ (MF : Microwave Frequency)
ความถี่ของคลื่นวิทยุที่ใช้ในระบบ RFID


 ย่านความถี่ต่า (LF : Low Frequency)

 ย่านความถี่สูง (HF : High Frequency)

 ย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF : Ultra High Frequency)

 ย่านความถี่ไมโครเวฟ (MF : Microwave Frequency)
ส่วนประกอบของ RFID

 Tag  หรือ Transponder

 Reader  หรือ Interrogator

 Antenna

 Software  Application
Tag หรือ Transponder
ประเภทของ RFID Tag
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ Active & Passive


        Active Tag                Passive Tag
 - มีพลังงานในตัว              - ไม่มีแหล่งพลังงานในตัว
 - ระยะในการอ่านไกล 100 เมตร ทางานใน    - ระยะในการอ่านสั้น 1.2 เมตร
  บริเวณที่มีสัญญาณรบกวนได้ดี                     ่
                      - มีปัญหาเมื่อนาไปใช้งานในสิงแวดล้อมที่มี
 - สภาพแวดล้อมมีผลน้อยต่อการอ่านข้อมูล    สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนสูง
 - ขนาดใหญ่                 - ขนาดเล็ก น้าหนักเบา
 - ต้นทุนสูง                - ราคาถูก
       ้
 - สามารถทังอ่านและเขียนข้อมูล       - อายุการใช้งานยาวนานประมาณ 20 ปี
 - อายุการใช้งานจากัดขึ้นกับอายุแบตเตอรี่
  ประมาณ 2-7 ปี
จุดเด่นที่สาคัญของ RFID Tag

 สามารถอ่านข้อมูลได้ถูกต้องรวดเร็ว  
 สามารถอ่านค่าได้แม้ในสภาพที่ทัศนวิสัยไม่ดี  
 ทนต่อความเปียกชื้น  
 สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลได้หลายครั้ง  
 สามารถสื่อสารผ่านตัวกลางได้หลายอย่าง  
 สามารถอ่านข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้พร้อมกันหลายๆชิ้น  
 สามารถอ่านค่าข้อมูลได้ระยะไกล  
Reader หรือ Interrogator

  คือการรับข้อมูลที่ส่งมาจาก Tag ท่าการตรวจสอบ
ถอดรหัส และน่าข้อมูลผ่านกระบวนการต่อไป

      ระบบ Hands Down Polling

      Anti – Collision

      Batch Reading
RFID Reader System
UHF Tags , Reader , Antenna , Printer
HF Tags , Reader , Antenna , Printer
LF Tags , Reader
EAS Tags , Sensor , Detacher
Active Shelf System
     การสื่อสารของระบบ RFID
การสื่อสารของระบบ RFID แบ่งออกเป็น 2 วิธีด้วยกันคือ
  วิธีเหนี่ยวน่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Inductive Coupling หรือ
    Proximity Electromagnetic)
  วิธีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromegnatic Propogation
    Coupling)
Modulation


  การมอดูเลตเชิงเลขทางแอมปลิจูด (ASK)

  การมอดูเลตเชิงเลขทางความถี่ (FSK)

  การมอดูเลตเชิงเลขทางเฟส (PSK)
อัตราการเติบโตในตลาดโลกของ RFID
การพัฒนาเทคโนโลยี RFID ในประเทศไทย

   ภาครัฐเริ่ มโครงการพัฒนาเทคโนโลยี RFID
 ในปี 2544 ชื่อ RFID Cluster ต่อมาร่วมมือกับ
 NECTEC เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม RFID ของไทย
   ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีการนาเทคโนโลยี
 RFID มาใช้ในอุตสหากรรมไทย แต่มีการวิจัยและ
 พัฒนาเทคโนโลยี RFID อย่างต่อเนื่อง
การประยุกต์ใช้ RFID

  ห่วงโซ่อุปทาน และระบบลอจิสติกส์

  อุตสาหกรรมรถยนต์

  เกษตรกรรม

  การแพทย์

  ห้องสมุด
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID
  ในห่วงโซ่อุปทานและระบบลอจิสติกส์

   อุตสาหกรรมการผลิต

   คลังสินค้า

   ระบบการขนส่ง

   ร้านค้า
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID
  ในอุตสาหกรรมรถยนต์V
D
O
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในเกษตรกรรม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในการแพทย์

          องค์ ก ารอาหารและยาของประเทศ
       สหรัฐอเมริกาให้การรับรองและอนุญาตให้
       มีการฝัง RIFD เข้าสู่ใต้ผิวหนังผู้ป่วยได้
       โดยรู ป ร่ า งของ RFID มี ข นาดเท่ า กั บ
       เมล็ดข้าว ใช้เก็บข้อมูลทางการแพทย์ เช่น
       กรุ๊ ป เลื อ ก ข้ อ มู ล การเกิ ด ภู มิ แ พ้ ข้ อ มู ล
       ลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละคน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในห้องสมุด


      RFID ในระบบห้องสมุดมีประโยชน์ดังนี้
      • เพิ่มความรวดเร็วในการยืมคืนหนังสือ
      • สามารถช่วยตรวจสอบการสืบค้นหนังสือ
      • ช่วยขจัดปัญหาการวางหนังสือผิดที่
      • ป้องกันการขโมยหนังสือ
     3M Accessories
3M Tape
ข้อดีของ RFID

  มีความละเอียด และสามารถบรรจุข้อมูลได้มาก

  มีความเร็วในการอ่านข้อมูลสูง

  สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมกัน

  สามารถส่งข้อมูลได้โดยไม่ต้องสัมผัส

  สามารถเขียนทับข้อมูลได้ หรือ นากลับมาใช้ใหม่

  ระบบความปลอดภัยสูง

  ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ข้อดีของ RFID (ต่อ)

  ลดจานวนพนักงาน

  ลดความผิดพลาด

  ลดปริมาณสินค้าคงคลัง

  ป้องกันการขโมย

  เพิ่มสภาพคล่องให้กับห่วงโซ่อุปทาน

  สามารถนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย

  ฯลฯ
  ข้อเสียของ RFID

  ราคาชิปสูง

  มาตรฐาน RFID ยังไม่เป็นมาตรฐานสากล

  การละเมิดความเป็นส่วนบุคคล
      Video Study

Carlsberg

          TESCO
สรุป
กรณีศึกษาที่ 1 Seagate

  Seagate คือ ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์
 รายใหญ่ของโลกที่มีการนาระบบ RFID มาใช้ เช่น
 นามาใช้ในการติดตามผลิตภัณฑ์ที่กาลังผลิตอยู่ภายใน
 ห้ อ งสะอาด ซึ่ ง ระบบบาร์ โ ค้ ด ไม่ ส ามารถท าได้
 รวมถึงงานอื่นๆ ซึ่งเมื่อนามาทาการเปรียบเทียบกับ
 ระบบบาร์โค้ดแล้ว Seagateได้ผลสรุปดังตาราง
กรณีศึกษาที่ 1 Seagate

       คุณสมบัติ       บาร์โค้ด   RFID

 ต้นทุนเริ่มแรก            ต่า    กลาง – สูง

 ความคงทน              กลาง – ต่า   สูง

 ความยืดหยุ่นและความง่ายต่อการใช้  กลาง – ต่า  กลาง – สูง

 ความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง   กลาง – สูง   สูง

 การนากลับมาใช้หรือเขียนใหม่      ต่า     สูง
กรณีศึกษาที่ 2 Automatic Vehicle Location


  เป็นการนาเทคโนโลยี RFID มาใช้
 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการรถบัสที่
 เข้าและออกสถานี โดยระบบจะจัดการ
 กับรถบัส 149 คัน เส้นทางวิ่ง 13 เมือง
 และ 22 เขต ได้ผลสรุปดังตาราง
กรณีศึกษาที่ 2 Automatic Vehicle Location


       คุณสมบัติ       บาร์โค้ด   RFID

 ต้นทุนเริ่มแรก            ต่า    กลาง

 ความคงทน               ต่า     สูง

 ความยืดหยุ่นและความง่ายต่อการใช้   ต่า   กลาง – สูง

 ความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง    ต่า     สูง

 การนากลับมาใช้หรือเขียนใหม่     ต่า     สูง
          บรรณานุกรม

 วิโรจน์ พึ่งพระจิตต์ และโสรัตน์ อุนหะวรากร. เซมิคอนดักเตอร์
 อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 231 (ม.ค. 2545)
 ประจักษ์กฤษณ์ ชูมี. เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปีที่ 18
 ฉบับที่ 204 (ธ.ค. 2544)
 วีรพล พัวพันธ์. อินดัสเทรียล เทคโนโลยี รีวิว ปีที่ 8 ฉบับที่ 93
 (ก.พ. 2545)
 http://www.geocities.com/banrai/boy/ieee1.html
 http://www.industrial.se-ed.com/itr101/itr101_102.asp
 http://www.intermec.com
           *
THE END

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:64
posted:11/8/2011
language:Thai
pages:53