; web_zoznam1
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

web_zoznam1

VIEWS: 292 PAGES: 87

 • pg 1
									            A B C  D E     F G  H Ch I J K L M N O P R S T U V X Y Z

absentérstvo                    005.958.4              Absenteeism
360stupňová spätná väzba              005.962.131             360-degree feedback
absolventské práce                 371.279.8
abstrakt textu pozri                konspekt textov
abstrakty                      014.3                Abstracts
                          (048.3) ţáner, forma
adaptácia človeka                  612:57.017.3            Human adaptation
adaptácia na chlad                 612.592.017 \c fyziológia človeka  Cold adaptation
                          57.017.3-026.655 \c všeobecne
adaptácia rastlín                  581.522.4              Plant adaptation
adaptácia ţivočíchov                591.524/.525            Animal adaptation
admiráli                      355.083.4              Admirals
Adobe Acrobat                    004.42Acrobat            Adobe Acrobat
Adobe Acrobat 8                   004.42Acrobat            Adobe Acrobat 8
Adobe Creative Suite 2               004.42Creative Suite        Adobe Creative Suite 2
Adobe CS 2 pozri                  Adobe Creative Suite 2
Adobe Illustrator CS2                004.42Illustrator          Adobe Illustrator CS2
Adobe Photoshop 7.0                 004.42Photoshop           Adobe Photoshop 7.0
Adobe Photoshop CS2                 004.42Photoshop           Adobe Photoshop CS2
Adobe Photoshop Elements 4.0            004.42Photoshop           Adobe Photoshop Elements
                                            4.0
Adobe Premiere 2.0                 004.42Premiere           Adobe Premiere 2.0
Adobe Premiere 6.0                 004.42Premiere           Adobe Premiere 6.0
Adobe Premiere 6.5                 004.42Premiere           Adobe Premiere 6.5
Adobe Premiere Pro                 004.42Premiere           Adobe Premiere Pro
Adobe Premiere Pro 2.0               004.42Premiere           Adobe Premiere Pro 2.0
adopcia                       364-782.44             Adoption
                          347.633 \c právo
adventisti                     279.13/.14-726.6          Adventists
afektivita                     616.89               Affection
afektívne poruchy                  616.89-008.44            Affective disorders
afektívne poruchy v detstve a dospievaní      616.89-008.44-053.2
Afgánci                       (=221.31)
afganská literatúra
afinná geometria                  514.142               Affine geometry
afinné priestory                  514.142               Affine spaces
africká fialka                   582.916.61 \c botanika       African violet
                          635.914.051 \c izbové rastliny
africká poézia                   821(6)-1              African poetry
africká próza                    821(6)-3              African prose literature
africké jazyky                   811.42/.45             African languages
africké náboţenstvá                 259.4                African religions
africké umenie                   7.031.2(=414/=45) \c primitívne   African art
                          72/76(6) \c moderné
africké výtvarné umenie               72/76(6)              African art
afrikanisti                     [80(=41/=45)+908(6)]-051      Africanists
afrikanistika                    80(=41/=45)+908(6)         African studies
Afroameričania                   (=1.73=414)             African Americans
agentky                       355.40-055.2            Women spies
agrárna historiografia               930:63               Agricultural historiography
agrárne dejiny                   63(091)               Historie of agriculture
AJAX technológia                  004.42AJAX             AJAX technology
akademici                      001.32-051             Academicians
akademické hodnosti                 378.22               Academic degrees
akademické kluby                  001.32:061             Academic clubs
akadémie vied             001.32                Academies of science
akadémie vied a umení         001.32                Academies of science and
                                      art
akcie                 336.763.2               Stocks
akčné umenie             7.038.531               Action art
akkadské nápisy            003.071(=811.411.11) \c spôsob    Akkadian inscriptions
                   písania
                   930.2:003.071(=811.411.11) \c náuka
akreditované laboratóriá       [001.89:005.71]:340.13        Accreditation laboratories
akreditované laboratóriá       [001.89:005.71]:340.13        Accreditation laboratories
akronymy               003.083                Acronyms
aktivizačné metódy vo vyučovaní    371.314.6               Activisation methods in
                                      education
aktivizačné metódy vo vyučovaní    371.314.6               Activisation methods in
                                      education
aktívna imaginácia          159.964.26:159.954.3         Active imagination
aktuátory               681.587                Actuators
akty                 7.041.3                Nudes
akumulátory              621.355                Storage batteries
akútne stavy             616-036.1               Acute states
akútne zlyhanie obličiek       616.61-008.65             Acute renal failure
akváriové rastliny          635.926                Aquarium plants
akváriové ryby            636.98:597.2/.5            Aquarium fishes
akvizícia podnikov          005.412                Acquisition of corporations
alawiti                284-726.6 \c islam          Nosairians
                   329.7 \c politické hnutia
albanistika              80(=18)+908(496.5)          Albanian studies
alegória               7.045 \c umenie            Allegory
                   2-276.66 \c náboţenstvo
alergia na mlieko           616-022.855              Latex allergy
alergie na potraviny         616-02:613.2             Food allergy
alfabetizácia             37.014.22               Alphabetizing
algebraické štruktúry         512.5                 Algebraic structures
algoritmická zloţitosť        510.52                Algorithmic complexity
algoritmy (programovanie)       004.421                Computer algorithms
alternatívna hudba          78-028.82               Alternative music
alternatívne poľnohospodárstvo    631.147                Alternative agriculture
alternatívne školy          373-028.82              Alternative schools
amatérski filmári           791.6.077               Amateur filmmakers
amatérski fotografi          77.03/.08-027.562-051         Amateur photographers
amatérski športovci          796.077.2               Amateur sportsmen
amatérski umelci           7.077
amatérsky film            791.2.077               Amateur film
ambície                159.947.5               Ambitions
americká architektúra         72(73)                American architecture
americká občianska vojna, 1861-1865  94(73)"1861/1865" \c dejiny      American civil war, 1861-
                   355.483(73)"1861/1865" \c vojenstvo  1865
americké sochárstvo          730(73)                American sculpture
americké umenie            72/76(73)               American art
americké výtvarné umenie       72/76(73)               American art
americký román            821.111(73)-31            American fiction
Američania              (=1.73)                Americans
amerikanisti             [80(=111)+908(73)]-051        Americanists
amerikanistika            80(=111)+908(73)           American studies
amfiteátre              725.826                Amphitheaters
analfabeti              316.344.32-057.81           Illiterates
analytická chémia           543                  Analytical chemistry
analytická psychológia        159.964.26             Jungian psychology
analytický popis           025.322
analýza časových radov        519.246.8             Time series analysis
analýza dát              303.7               Data analysis
analýza inštitúcie          005                Analyse of institution
analýza potravín           543.6:663/664 \c chémia      Food analysis
                   614.31 \c hygiena
analýza vody             543.3               Water analysis
analýzy                (048.83)              Analytic studies
anatomická kresba           743                Anatomical drawing
anglická občianska vojna, 1642-1648  94(410.1)"1642/1648" \c dejiny   English civil war, 1642-1648
                   355.483(410.1)"1642/1648" \c
                   vojenstvo
anglické maliarstvo          75(410.1)             English painting
anglické sochárstvo          730(410.1)             English sculpture
anglické výtvarné umenie       72/76(410.1)            English art
anglikáni               273.4-726.6            Anglicans
anglisti               [80(=111)+908(=1.100=111)]-051   Anglicists
anglistika              80(=111)+908(=1.100=111)      Anglistics
animátori               338.48-051 \c turistický ruch   Animators
animátori               271/279-051 \c kresťanské cirkvi  Animators
animátori               791.6:778.534.6-051        Animators
animoterapia             615.851:59             Zootherapy
animované filmy            791.228              Animated cartoons
anorganická technológia        66:547               Organic technology
antická mytológia           255                Classical mythology
antické divadlo            792.032(37/38)           Ancient theater
antické sochárstvo          730.032(37/38)           Classical sculpture
antické vázy             738(37/38)             Classical vases
antiindividualizmus          17.035               Anti-individualism
antivírusová ochrana         004.056.57             Computer virus protection
antivírusový softvér         004.492              Antivirus software
antológie               82-82               Anthologies
antropológia náboţenstva       572.026:2             Anthropology of religion
Apači                 (=811.11)             Apache Indians
apelativizácia             81'373.2
aplikovaná etika           17                 Applied ethics
aplikovaná geológia          550.8               Applied geology
aplikovaná informatika        51-7                Applied mathematics
aplikovaná psychológia        159.98               Applied psychology
aplikovaná sociolingvistika      81'272               Applied sociolinguistics
aplikované vedy            001-027.22             Applied sciences
apokryfné evanjeliá          27-252.2              Apocryphal Gospels
apoštolát               27-733-72-144           Apostolic ministry
apoštolskí otcovia          27-9"01"-284-051(=14)       Apostolic fathers
Arabi                 (=411.21)             Arabs
arboréta               630.27               Arboretums
arcidiecézy              27-772-024.71           Archdioceses
argonauti (mytologické postavy)    2-264-051             Argonauts (Greek
                                     mythology)
archeologické múzeá          069:902              Archaeological museums
archeologické pamiatky        902:904              Archaeological monuments
architektky              72.071.1-055.2           Women architects
architektonická kresba        741/744:72             Architectural drawing
architektonické detaily        72.04               Architectural details
architektúra a spoločnosť       72:316.72/75            Architecture and society
arianizmus              27-87.526             Arianism
aristotelizmus            14(38):14(100)"04/14"
armáda a verejnosť        355:32.019.5           Civil-military relations
Arnhem, bitka, 1944        355.483(492)"1944"        Arnhem, Battle of, 1944
art brut             72/76.031.2"19/20"        Art brut
art deco             7.038.17             Art deco
Artogeia bryoniae pozri      mlynárik horský
Artogeia napi pozri        mlynárik repkový
asimilácia uhlíka         581.132              Carbon assimilation
asistenti učiteľa         371.124-057.66          Teacher´s assistants
asistovaná reprodukcia      618.177-089.888.11        Assisted reproduction
Aspergerov syndróm        616.89-008.45           Asperger`s syndrome
assessment centrá         005.95/.96:005.22         Assessment centers
                                  (personnel management
                                  procedure)
astrologická symbolika      133.522.1             Symbolism of astrology
astronomické pozorovania     520.8               Astronomical observations
asýrske umenie          7.032(352)            Assyrian art
ašpirácie             316.628              Aspirations
atestácie             378.27              Attestation
atmosferická fyzika pozri     fyzika atmosféry
atomizmus             113/119              Atomism
atómové alektrárne pozri     jadrové elektrárne
atopický ekzém          616.521              Atopic eczema
audiometria            616.28-008-072.7         Audiometry
audiotechnika           681.84.081            Audio technology
auditoriológia          725.81/.83            Auditoriology
Auerstedt, bitka, 1806      94(430)"1806" \c dejiny      Auerstedt, Battle of, 1806
                 355.483(430)"1806" \c vojenstvo
aukcie              339.375              Auctions
aukčné ceny            338.516.49            Auction prices
au-pair              647.255              Au-pairs
austriaka             002.2(=112.2)+908(436)      Austrian studies (sources)
autisti              316.344.6-056.36         Autists
autizmus             616.89-008.45           Autism
autobusová doprava        656.132              Bus service
autobusy             629.341              Buses
AutoCAD              004.42AutoCAD           AutoCAD
AutoCAD 2000           004.42AutoCAD
AutoCAD 2002           004.42AutoCAD
AutoCAD 2004           004.42AutoCAD
AutoCAD 2005           004.42AutoCAD
AutoCAD 2006           004.42AutoCAD
Autodesk Inventor         004.42Autodesk Inventor      Autodesk Inventor
autogénny tréning         159.962.6             Autogenic training
automasáţe            615.821-022.214          Automassage
automatické riadenie       681.5               Automatic control
automatické riadenie       681.5               Automatic control
automatizované systémy riadenia  681.51              Automatic control systems
automatizované výrobné systémy  658.5-027.43/.44         Automated manufacturing
                                  systems
automobiloví konštruktéri     629.331.02-051          Automobile engineers
automobilový priemysel      629.331:338.45          Automobile industry
autonómia školy          37.014.553            Autonomy of school
autoritárska výchova       37.0:316.46.058.4         Authoritarianism in education
autoritatívne záznamy       [025.43:025.321]-027.568     Authority records
autorizácia            005.582.1             Authorization
autorstvo             801.82-028.5           Authorship
autoservisy            629.3.083 \c sluţby        Automobile repair services
                 725.382 \c architektúra
autovraky                  629.331-027.332
ázijské písma                003.324+003.33            Asian scripts
ázijské výtvarné umenie           72/76(5)               Asian art
Aztékovia                  (=822.21)              Aztecs
bábkové múzeá                069:792.97              Museums of puppets
Balanced Scorecard             005.22                Balanced Scorecard
balenie darčekov              745.5:621.798            Gift wrapping
balkanistika                80(495/498)+908(495/498)       Balkan studies
baltistika                 80(=17)+908(474)           Baltic studies
baltské jazyky               811.17                Baltic languages
bambus                   582.542.11              Bamboo
bane                    622.012.2              Mines
bankári                   336.71-051              Bankers
banské múzeá                069:622               Mining museums
Barbarossa, vojenská operácia, 1941     355.483(47+57)            Barbarossa Operation, 1941
baroková literatúra             82"15/17"              Baroque literature
barokové divadlo              792.034.7              Baroque theater
barokové oltáre               726.591.034.7            Baroque altars
Bartolomejská noc, 1572           94(44)"1572"             Massacre of Saint
                                         Bartholomew's day, 1572
baskičtina                 811.361               Basque language
Baskovia                  (=361)                Basques
básnici                   82-1-051               Poets
bašty                    725.963               Ramparts
bazény                   725.74 \c architektúra        Basins
                      69.034 \c stavebníctvo
baziliáni                  27-789.17              Basilians
behaviorálna genetika            575:159.95              Behavior genetics
behaviorálna terapia            364-785.62              Behavioral therapy
Belehrad, bitka, 1456            355.483(439)”1453”
belgické maliarstvo             75(493)               Belgian painting
belgické umenie               72/76(493)              Belgian art
belgické výtvarné umenie          72/76(493)              Belgian art
belgickí spisovatelia            821(493)-051             Belgian authors
belgickí spisovatelia (francúzsky pišuci)  821.133.1(493)-051          Belgian authors (French)
belgrandiela slovenská           594.3                Belgrandiella slovenica
benediktínska spiritualita         27-789.2-1/-9            Benedictine spirituality
benediktínske kláštory           27-789.2-523.6-788-1/-9 \c rehoľný  Benedictine monasteries
                      ţivot
                      726.71:27-789.2 \c architektúra
Berlín, bitka, 1945             94(430)"1945" \c dejiny       Berlin, Battle of, 1945
                      355.483(430)"1945" \c vojenstvo
berlínska otázka, 1945-1990         94(430.130.1/.2)"1945/1990"     Berlin questions, 1945-1990
bermudský trojuholník            001.94(292.79)            Bermuda triangle
betonárske práce              693.5                Concreting
bezdrôtové komunikačné technológie     621.396               Wireless communication
                                         technology
bezdrôtové siete              621.396               Wireless networks
bezpečnosť na cestách            351.754.7              Safety of highways
bezplatné vzdelávanie            37.014.543              Free education
bezvedomie                 616.8-009.831            Senselessness
                                         Unconsciousness
biblická antropológia            27-18-277              Biblical anthropology
biblická archeológia            2-27:902               Biblical archeology
biblická geografia             911.3:2-23              Biblical geography
biblická hebrejčina             811.411.16‟02            Biblical Hebrew language
biblická symbolika             2-276.63               Biblical symbolism
biblické konkordancie            27-272                Biblical concordances
bibliopedagogika      37.01:028           Bibliopedagogy
biblioterapia        615.851:028          Bibliotherapy
bicie hudobné nástroje   681.819            Percussion instruments
biedermeier         930.85"1815/1845"       Biedermeier
biedermeier (literatúra)  82.02"1815/1845"       Biedermeier (literature)
biedermeier (umenie)    7.035.37           Biedermeier (art)
Biela hora, bitka, 1620   355.483(437.311)"1620"    Bílá hora, Battle of, 1620
Biela sobota        27-565.5/.6          Holy Saturday
biela výšivka        746.33            White work embroidery
bielorusistika       80(=131.3)+908(476)      Belarusian studies
bilingválne vzdelávanie   37.0:81‟246.2         Bilingual education
bilingvizmus        81‟246.2           Bilingualism
bilirubín          547.937 \c chémia       Bilirubin
              577.127\c metabolizmus
              612.357.1 \c fyziológia
bioenergetika        577.337            Bioenergetics
bioenergia         577.337            Bioenergy
biografie svätých      27-36 \c kresťanstvo
              28-36 \c islam
bioindikátory        57/59.033:502.175       Bioindicators
bioinformatika       575.112            Bioinformatics
biokybernetika       007:57            Biocybernetics
biologická vojna      355.01:623.458        Biological warfare
biologické druhy      57.066 \c všeobecne      Biological species
              575.858 \c evolúcia
biologické systémy     57.01/.05           Biological systems
biologické vedy       57/59             Biological sciences
biologický výskum      57:001.891          Biological research
biológovia         57/59-051           Biologists
biometrická identifikácia  572.5/.77.087.1        Biometric identification
biomonitoring        502.175:574.4/.5       Biomonitoring
biómy            574.4(211/213)        Biomes
biosenzory         577.3:681.586         Biosensors
biosférické rezervácie   502.21(1-751.3)        Biosphere reserves
biosignály         577.35.016          Biosignals
bioterapia         615.8:577.337         Biotherapy
biotermodynamika      536.7:57.013         Biothermodynamics
biţutéria          671.21            Costume jewelry
blahoslavenstvá       27-277/-278-317        Beatitudes
blaţenosť          17.023.3           Beatitude
blokové vyučovanie     371.314            Collective instruction
body image         159.923.31          Body image
bogomilovia         27-876.45           Bogomiles
bohatstvo          364.668            Wealth
bohemiká          002.2(=162.3)+908(437.3)   Bohemistics (sources)
bohemisti          [80(=162.3)+908(437.3)]-051  Bohemists
bohemistika         80(=162.3)+908(437.3)     Bohemistic studies
boj za nezávislosť     325.83            Struggle for independence
bojiská           355.483            Battlefields
bojový výcvik        355.541.2           Combat exercises
bombardovacie jednotky   358.423            Bomber units
bonitácia pôdy       631.111.3           Soil bonity
Borodino, bitka, 1812    355.483(470)"1812"      Borodino, Battle of, 1812
botanici          58-051            Botanics
botanické záhrady      58:069.029          Botanical gardens
botanické zbierky      069.5:58           Plant collections
Bouvines, bitka, 1214    355.483(44)"1214"       Bouvines, Battle of, 1214
Bowenova tlaková masáţ   615.821            Bowen therapy
boxeri             796.83.071               Boxers (sports)
brahujčina           811.571.11               Brahui language
Braillovo písmo        003.24                 Braille
brainstorming         159.954/.955:316.776          Brainstorming
brainwashing          159.947.2-026.17            Brainwashing
branci             355.2-051               Conscripts
Bratislava, bitka, 907     355.483(437.6)"907"          Bratislava, Battle of, 907
bronzové sochy         730.027.1-034.35‟6           Bronze statues
budhisti            24-726.6                Buddhists
budhistická architektúra    72.032:24               Buddhist architecture
budhistická filozofia     14:24                 Buddhist philosophy
budhistická meditácia     24-583                 Buddhist meditation
budhistické chrámy       24-523.3 \c náboţenstvo        Buddhist temples
                726.1:24 \c architektúra
budhistické kláštory      242-523.6-788/-1/-9 \c mníšsky ţivot  Buddhist monasteries
                726.77:24 \c architektúra
budhistické umenie       7.032:24                Buddhist art
budhistickí mnísi       24-788-055.1              Buddhist monks
Budmerice, bitka, 1705     355.483(437.6)"1705"          Budmerice, Battle of, 1705
budo              796.853                Budo
budovy archívov        727.8                 Archive buildings
budovy ministerstiev      725.121                Ministry buildings
budúcnosť vedy         001.8                 Future of knowledge
Bulhari            (=163.2)                Bulgarians
bulharistika          80(=163.2)+908(497.2)         Bulgarian studies
bulharské maliarstvo      75(497.2)               Bulgarian painting
bulharské výtvarné umenie   72/76(497.2)              Bulgarian art
bulímia            616.33-008.4              Bulimia
bungee jumping         797.562                Bungee jumping
bunkové kultúry        57.086.83               Cell cultures
burzové obchody        336.764/.768              Stock exchange transactions
burzoví makléri        336.762                Stockbrokers
Business English Certificate  81‟24:371.27              Business English Certificate
bytie             111.1/.3                Being
byzantológia          930.85(495)"395/1453"         Byzantine studies
byzantská architektúra     72.033.2                Byzantine architecture
byzantská filozofia      14(495)                Byzantine philosophy
byzantský rítus        27-528.8                Byzantine rite
C. a. R.            004.42                 Computer and Ruler
                                   constructions
Cambrai, bitka, 1917      355.483(44)"1917"           Cambrai, Battle of, 1917
Carihrad, bitka, 1453     355.483(560)”1453”           Istanbul, Siege, 1453
Caviinae pozri         morčatá
celodenná starostlivosť    364.4:616-036.86-052 \c sociálna    Day-long care
                pomoc
                373.24 \c výchova
celostné vnímania       159.93                 Holistic perception
celovečerné filmy       791-21                 Feature films
cenová regulácia        338.532.42               Price regulation
cenové indexy         338.5:311.141             Price indexes
centralizácia         334.012.72 \c ekonomika        Centralization
                65.014.132 \c riadenie
centrálny nervový systém    572.788 \c antropológia        Central nervous system
                611.81 \c anatómia
                612.82/.83 \c fyziológia
                616.831/.832 \c patológia
centrum voľného času      379.8 \c výchova            Center of scholarly
                                   preparation
ceny a vyznamenania           06.05                 Awards
cerebrovaskulárne choroby        616.831-004.6/-005          Cerebrovascular diseases
Certificate in Advanced English     81‟24:371.27             Certificate in Advanced
                                        English
Certificate of Proficiency in English  81‟24:371.27             Certificate of Proficiency in
                                        English
cesta do školy              371.217.1               Trip to school
cestovatelia               910.4-051               Travellers
cestovná medicína            61:338.48               Travel medicine
cestovný ruch              338.48                Tourism
cesty                  625.711.1/.3 \c cestné staviteľstvo  Roads
                     711.73 \c územné plánovanie
cibuľovité okrasné rastliny       635.9.073               Bulbous ornamental plants
cieľ správania              17.021.1               Aim of behaviour
cieľ výchovy               37.017                Aim of education
cieľ výučby               371.3                 Aim of teaching
cievne mozgové príhody          616.831-005.1             Cerebral vascular accidents
cínové figúrky              688.726-034.6             Tin figures
cínoví vojačikovia            688.726-034.6             Tin soldiers
cirkevná latinčina            811.124                Church Latin language
cirkevné budovy             726.9                 Church buildings
cirkevné múzeá              069:27-52-7              Church museums
cirkevné právo              27-74 \c náboţenstvo         Ecclesiastical law
                     348 \c právo
cirkevné reformy             27-7-028.79              Reform of the church
cirkevné súdne procesy          27-745/-746              Trials (heresy)
cirkevné súdnictvo            27-745/-746              Church judicature
cirkevné školstvo            37.014.521              Church education
cirkevní hodnostári           27-726.1/.2              Dignitaries
cirkevní otcovia             27-9"01/07"-284-051          Church fathers
cisterciánske kláštory          27-789.25-523.6-788-1/-9 \c rehoľný  Cistercian monasteries
                     ţivot
                     726.71:27-789.25 \c architektúra
citová deprivácia            159.942.2               Emotional deprivation
citrusy                 634.3                 Citruses
civilizačné cykly            008"73"                Cycles of civilization
civilizačné choroby           616.1/.9               Civilization diseases
Cobra, vojenská operácia, 1944      355.483(44)"1944"           Cobra operation, 1944
Coliadinae pozri             ţltáčiky
Computer and Ruler constructions pozri  C. a. R.
cordwood stavby             694.1                 Cordwooden buildings
country music              78.036                Country music
country tance              793.3:78.036             Country dances
cudzie jazyky              811.1/.9               Foreign languages
cukor                  664.1 \c výroba            Sugar
                     641.883 \c kuchynské prísady
cukrovarníctvo              664.1                 Sugar industry
Cušima, bitka, 1905           355.483 (520)"1905"          Tsushima, Battle of, 1905
cvičitelia                796.071.4               Trainers
cvičné školy               37.018.57               Training schools
cyklistické chodníky           625.711.4               Cycling tracks
cyklistické trasy            625.711.4
cynizmus                 17.037                Cynicism
cyrilika                 003.349.3               Cyrillic alphabet
cytogenetika               575                  Cytogenetics
cytomorfológia              576.31                Cytomorphology
čakry                  133.5:118               Chakra (hinduism)
časopisecké články       070.432               Journal articles
časopisecké ilustrácie     74/76.05 \c umenie         Periodical illustrations
                655.533 \c vydavateľstvo
časové spínače         621.316.578.1            Automatic timers
časový faktor (pedagogika)   „37“                Time of daily routine
časový rozpis prác       004.451.44 \c programovanie     Job scheduling
čeľusťový kĺb         616.724               Temporomandibular joint
černošská hudba        781.7(=414)
Čerokíovia           (=815.1)              Cherokee Indians
česká filológia        80(=162.3)             Czech philology
česká filozofia        14(437.3)              Czech philosophy
česká kresba          741/744(437.3)           Czech drawing
české korunovačné klenoty   929.731.038+671.125         Bohemian coronation
                                  insignia
České májové povstanie, 1945  94(437.3)"1945" \c dejiny      Czech May uprising, 1945
                355.426(437.3)"1945" \c vojenstvo
české rukopisy         091(=162.3)             Czech manuscripts
české sklo           666.1/.2(437.3) \c výroba      Czech glas
                748(437.3) \c umenie
české výtvarné umenie     72/76(437.3)            Czech art
Česko-Slovensko, vznik, 1918  94(437)“1918“            Rise of
                                  Czechoslovakia, 1918
čestné doktoráty        378.25               Academic degrees
čiapky             687.4                Headgear. Hats etc.
čiarové kódy          003.295.8              Bar coding
čierne uhlie          622.333               Bituminous coal
čilská poézia         821.134.2(83)-1           Chilean poetry
čínske umenie         72/76(510)             Chinese art
čínske výtvarné umenie     72/76(510)             Chinese art
čínske záhrady         712.26/.28(510)           Chinese gardens
čínsky porcelán        738.1(510) \c umenie        Chinese porcelain
                666.5(510) \c výroba
čipkárstvo           746.2                Lace making
čísla             511.11               Numbers
číslice            003.35               Numerals
čistiarne odpadových vôd    628.32               Sewage disposal plants
čitateľstvo          028.1                Reading;
články             070.432               Articles
čokoláda            663.91               Chocolate
črepníkové rastliny      635.914 \c izbové rastliny     Potted plants
                635.921 \c záhradné rastliny
dadaizmus (literatúra)     82.02"1916/1925"          Dadaist literature
dadaizmus (umenie)       7.037.4               Dadaism (art)
Dákovia            (=294)               Dacians
daltonské školy        371.4                Dalton school
daltonský plán         371.4                Dalton plan
daň z piva           336.226.331 \c všeobecne      Tax on beer
                351.72 \c legislatíva
dane z motorových vozidiel   336.226.332             Taxes on motor vehicles
daňová politika        336.22.02              Tax policy
dánska architektúra      72(489)               Danish architecture
dánske maliarstvo       75(489)               Danish painting
dánske výtvarné umenie     72/76(489)             Danish art
darčekové predmety       688                 Gifts
darčeky            395.83
dary              395.83               Gifts
daseinsanalýza         615.851:141.32           Daseinsanalysis
databázové jazyky       004.655               Database languages
deduktívna metóda      162                 Deductive method
defektológia        376 \c pedagogika          Defectology
              316.344.6-056.26/.3 \c všeobecne
deformácie         539.37/.38             Deformations (mechanics)
dejiny filmu        791(091)
dejiny kinematografie    791.622(091)
dejiny kresťanstva     27(091)               History of Christianity
dejiny kriminality     343.3/.7(091)            History of crime
dejiny náboţenstiev     21/29-1/-9(091)           History of religions
dejiny psychológie     159.9(091)             History of psychology
dejiny staroveku      94(3)                Ancient history
dejiny Ţidov        94(=411.16)             History of the Jews
dekani fakúlt        378.113.2              Deans of faculties
dekorácie farbami na sklo  75.023.1              Windowcolor
dekorácie z ovocia     745.5-035.23/.25          Decorations from fruits
dekorácie zo zeleniny    745.5-035.23/.25          Decorations from vegetables
dekoračné predmety     688.78/.79             Decorative articles
dekoratívne umenie     73/76.058              Decorative arts
deľba práce         331.101.23 \c ekonomické hľadisko  Division of labor
              316.4.063.22 \c sociálne hľadisko
demokratizácia jazyka    81`27
dendrochronológia      630.55 \c lesníctvo         Dendrochronology
              902.67 \c archeológia
dendrológia         582.091/.097 \c botanika      Dendrology
              635.054/.055 \c záhradkárstvo
denná škola         37.018.5              Daily school
denné motýle        595.789               Diurnal butterflies
depistáţ          614
deprivácia (psychológia)  159.922/.923            Deprivation (psychology)
deprivované deti      364.612-053.2            Deprivation in children
derivácia funkcie      517.2                Derivatives (mathematics)
destilácia         66.048               Distillation
dešifranti         003.09-051 \c všeobecne       Decipherers
              355.405.2-051 \c vojenstvo
dešifrovanie písma     003.09 \c všeobecne         Decipherment of scripts
              355.405.2-051 \c vojenstvo
detektívna literatúra    82-312.4              Detective literature
detektívna poviedka     82-322.4              Detective short stories
detektívna próza      82-312.4              Detective prose literature
detektívne sluţby      351.746.2              Detective and investigative
                                services
detektívny román      82-312.4              Detective fiction
deterministický chaos    530.162 \c fyzika          Deterministic chaos
              544.431.8 \c fyzikálna chémia
deti cudzincov       316.346.32-053.2-054.6       Children of aliens
deti rozvedených rodičov  316.346.32-053.2-058.836.2     Children of divorced parents
detská agresivita      616.89-008.444.9-053.2       Aggressiveness in children
detská neurológia      616.8-053.2             Pediatric neurology
detská psychiatria     616.89-053.2            Pediatric psychiatry
detská reumatológia     616-002.77-053.2          Pediatric rheumatology
detská umelecká tvorba   7.07-053.2             Children‟s art
detské filmy        791.42-053.2            Children‟s films
detské choroby       616.1/.9-053.2
detské ihriská       712.256-053.2            Playgrounds
detské izby         643.542               Children‟s rooms
detské jasle        373.22               CrŐches
                                Day-nurseries
                                Day care centers
detské jedlá              641.562              Cookery for children
detské kresby             741/744-053.2           Children‟s drawings
detské tábory             379.83/.84             Camps for children
detskí diváci             79.073-053.2            Child audiences
detskí divadelní herci         792.071.2-053.2          Child actors in theater
detskí vojaci             355.11-053.2            Child soldiers
detský výtvarný prejav         7.07-053.2
dezercia                355.291.5             Military desertion
dezerty                641.85               Desserts
dezinfekcia vody            628.166              Water disinfection
diabetológia              616.379-008.64           Diabetology
diafilmy                778.25               Diafilms
diagnóza osobnosti           616-07:159.923           Diagnosis of personality
dialektický materializmus       141.12:162.6            Dialectical materialism
dialektika               162.6               Dialectic
diaľnice                625.711.3 \c cestné staviteľstvo  Express highways
                    656.1 \c doprava
                    711.73 \c územní plánovanie
diaprojektory             681.775.22             Diascopes
didaktické vyuţitie počítača      37.02:004             Educational exploitation of
                                     computer
diecézy                27-772               Dioceses
dielenské práce            371.381
dietológia               613.2               Dietology
dievčenské školy            373/377-055.25           Girls‟ schools
diferenciácia             371.212.3             Differentiation
diferenciácia podľa schopností     371.212.3             Differentiation according to
                                     abilities
diferenciálny počet          517.2               Differential calculus
diferencovaná výučba          371.212.3             Differentiated education
digitalizácia             004                Digitization
digitalizácia dokumentov        002.2:004             Digitization of documents
digitalizácia múzejných zbierok    069.5:004
digitalizácia objektov         086:004              Digitization of objects
digitalizácia umeleckých diel     72/76.05:004            Digitalization of art works
digitálna fotografia          77.089:004.932           Digital photography
digitálna sieť integrovaných sluţieb  621.391.037.37           Integrated services digital
                                     networks
digitálne prenosové systémy      621.391.037.37           Digital communications
digitálne umenie            72/76:004.92/.94          Digital art
digitálny videozáznam         778.534.45:004.932         Digital video recording
disciplína               179                Discipline
distribúcia tovaru           005.552.1             Distribution of goods
diváci                 79.073               Audiences
divadelná architektúra         725.822              Theater architecture
divadelná avantgarda          792.036/.038            Theater avant-garde
divadelné adaptácie          792=025              Stage adaptations
divadelné scenáre           (0:82-25)792            Theater screenplays
divadelní diváci            792.073              Theatre audiences
divadelný manaţment          792.075              Theater management
divoké zvieratá            592/599-021.352          Wild animals
dizajnéri               7.05.071.1             Designers
dizajnérky               7.05.071.1-055.2          Women designers
dláţdiace práce            693.75               Pavements
dlhodobo chorí             616-036.86-052           Long-term care patients
dĺţka štúdia              371.25               Long of study
dobro (hudobný nástroj)        681.81
dobrota (vlastnosť)          179.9               Kindness
dobrovoľná práca           331.102.24              Vocational work
dobyvatelia             355.484                Conquerors
dodatky, doplnky, aktualizácie    002.1-021.632             Additions, appendixes,
                                      updates
dôchodková reforma          364.35/.37-2             Reform of the pension
dôchodkové poistenie         364.35/.37              Pension insurance
dôchodkové pripoistenie       368.914                Supplementary pension
                                      insurance
dôchodkové zabezpečenie       364.35/.37-2             Pension security
dojnice pozri            mliečny dobytok
dokumentačné strediská        002.6                 Documentation centers
dokumentárny akreditív        336.777                Documentary credit
dokumentárny film          791.229.2               Documentary film
dolné cesty dýchacie         611.22/.23 \c anatómia        Lower airways
                   612.215 \c fyziológia
                   616.22/.23 \c patológia
dolné končatiny           617.58                Lower extremities
dolomit               549.742.121 \c minerál        Dolomite
                   552.543 \c hornina
domáca príprava ţiakov a študentov  371.322.1
domáce úlohy             371.322.1               Homework
dominikánske kláštory        27-789.33-523.6-788-1/-9 \c rehoľný  Dominican monasteries
                   ţivot
                   726.71:27-789.33 \c architektúra
domobrana              355.351.3               Home guard
domorodci              316.347-054.51            Aborigines
domy                 721                  Houses
domy detí a mládeţe         374.31                Organizations for children
                                      and youth
domy smútku             725.192
dopravná logistika          656.025.4.022.9            Transportation logistics
dopravná politika          338.47                Transportation policy
dopravná výchova           656:37.016              Road safety education
dopravné ihriská           371.616:656.05            Trafic play-grounds
dopytovacie jazyky          004.655.3               Query languages
dospelosť              159.922.62 \c psychológia       Adulthood
dôstojníci              355.082                Officers
dôstojnosť              17.026.4               Dignity
dostupnosť informácií        001.102:024.5             Information availability
dostupnosť pre handicapovaných    376-056.2/.3             Availabili-ty for to handicap-
                                      ped
dotazníky              303.622                Questionnaires
doučovanie              371.398 \c pedagogika         Coaching
dôvera                177.3 \c etika            Trust
                   316.64 \c sociológia
dôveryhodnosť            177.3                 Trustworthiness
dovozné ceny             339.564:338.5             Import prices
draci                398.44                Dragons
drahé kamene             549.091 \c mineralógia        Precious stones
                   679.87 \c priemysel
dramatizácia             371.383 \c pedagogika         Dramatization
dravé vtáky             598.279                Birds of prey
drevené kaplnky           726.52                Wooden chapels
drevené plastiky           730.027.1-035.3            Wood sculptures
drevené stavby            694.1                 Wooden buildings
drevené výrobky           674.5                 Wood products
drevorezbári             73.023.1-035.3-051
drezúrne súťaţe           798.22                Dressage
drobná architektúra         725.94               Small architecture
drobná plastika           730-022.51             Small sculpture
drobné ovocie            634.7                Small fruits
drogovo závislí           364.692:615.015.6-051        Narcotic addicts
drotári               679.7.027.6/.8-051         Tinkers
drotárstvo              679.7.027.6/.8 \c remeslá      Tinkers industry
                   745.5-023.871 \c umelecké remeslá
druhé nevoľníctvo          326.91
druhohory              551.76               Mesozoic
druhy (biológia) pozri        biologické druhy
druţstevné záloţne          336.773               Credit unions
drvenie               621.926               Crushing process
dublety (lingvistika)        81`373
Dublin Core             001.103.2:006.3           Dublin Core
duchovné potreby           13
duchovní               2-725/-726             Ministers
Dukliansky priesmyk, bitka, 1944   355.483(437.6)"1944"        Dukla Pass, Battle of, 1944
dulovnica väčšia           599.363               European water shrew
Dunkerque, bitka, 1940        355.483(44)"1940"          Dunkerque, Battle of , 1940
dvojčatá               316.356.2-055.76 \c sociológia   Twins
                   618.25 \c pôrodníctvo
dýchacie prístroje          615.816-78 \c medicína       Breathing apparatus
                   614.894.4 \c poţiarna ochrana
dynamické modely           517.938 \c teória          Dynamical systems
dynamické zaťaţenia         624.042.8              Dynamic loads
dynamika atmosféry          551.511.3              Dynamics of the atmosphere
dynamika krajiny           502.5+712              Landscape dynamics
dynamika tekutín           532.5+533.6             Fluid dynamics
dysortografia            616.89-008.43:81‟35         Dysorthography
e (číslo) pozri           Eulerovo číslo
efektívnosť vyučovania        371.3
efektívnosť vzdelávania       37:303.442             Effectiveness of education
Eger, bitka, 1552          355.483(439)"1552"         Eger, Battle of, 1552
ego                 159.923.2              Ego
egoizmus               17.035.1              Egoism
egyptčina              811.412               Egyptian language
egyptológovia            [80(=412)+908(32)]         Egyptologists
Eiffelova veţa (Paríţ, Francúzsko)  725.012.28             Tour Eiffel (Paris, France)
ekofyziológia            591.1.042/.047 \c zoológia     Ecophysiology
                   612.014.4 \c medicína
ekofyziológia človeka        612.014.4              Human ecophysiology
ekológia človeka           502.22               Human ecology
ekológia lesa            630.1                Forest ecology
ekológia mikroorganizmov       578/579.04             Microbial ecology
ekologické katastrofy        504.1/.4              Ecological disasters
ekologické pestovanie rastlín    502:633/635             Ecological plants cultivation
ekologické záťaţe          504.1                Environmental stresses
ekonomická analýza          330.4                Economic analysis
ekonomická integrácia        339.92               Economic integration
ekonomická regulácia         338.24               Trade regulation
ekonomické podmienky         330.3                Economic conditions
ekonomické vzdelávanie        377:33               Economics education
ekonomický nacionalizmus       339.984               Economic nationalism
ekonomika dopravy          338.47               Transport economics
ekonomika stavebníctva        69:33                Building economics
ekonomika školstva          37.014.54              Economics of education
ekonómovia              33-051               Economists
ekzémy              616.521               Eczema
El Alamejn, bitka, 1942      355.483(620)"1942"         El Alamein, Battle of, 1942
elektrárne            621.311.2              Electric power plants
elektrický prúd          537.3 \c fyzika           Electric current
                 621.3.014/.025 \c elektrotechnika
električky            629.433               Trolley cars
elektroakustická hudba      789.983               Sound art
elektrodynamika          537.8                Electrodynamics
elektrochémia           544.6                Electrochemistry
elektroinţinierstvo        621.3                Electrical engineering
elektromagnetické vlny      621.37 \c elektrotechnika      Electromagnetic waves
                 537.87 \c fyzika
elektronické informačné sluţby  659.2:004              Online information services
elektronické podnikanie      658.114:004.738           Electronic business
elektronické publikovanie     004.91               Electronic publishing
elektronické spracovanie dát   004.738.5:021            Electronic data processing
elektronické zdroje        002.1:004.087            Electronic information
                 (0.034.2) ţáner, forma       resources
elektronický boj         355.4:621.39            Electronic warfare
elektrotechnický priemysel    621.3:338.45            Electrotechnical industry
elipsa (syntax)          81‟367.335.3            Ellipsis (syntax)
elitné jednotky          355.318.1              Elite corps
embryogenéza           611.013.3/.8 \c anatómia človeka  Embryogenesis
                 612.646 \c fyziológia človeka
                 591.31/.33 \c ţivočichy
embryológia človeka        611.013               Human embryology
embryologické techniky      57.089.3              Embryological techniques
emigranti             314.151.3-054.7           Emigrants
emocionalita           159.942               Emocionality
emocionálna adaptácia       159.942:575.826           Emotional adaptation
emocionálna deprivácia pozri   citová deprivácia
emocionálna inteligencia     159.942               Emotional intelligence
emocionálna výchova        37.01:159.942            Emotional education
emocionálne poznanie       165.195               Emotional knowledge
emocionálne vzťahy        159.942.2              Emocional relation
empatia              17.024.2/.3             Empathy
empirické vedy          168.52               Empirical sciences
empirický výskum         168.52               Empiric research
empirizmus            165.64               Empiricism
encyklopedická literatúra pozri  referenčná literatúra
endokrinné ţľazy         611.43/.45 \c anatómia       Endocrine glands
                 612.43/.45 \c fyziológia
                 616.43/.45 \c patológia
endometrióza           618.14-003.4            Endometriosis
endoskopická diagnostika     616-072.1              Endoscopic diagnostics
eneagram             159.923:133             Enneagram
energetická náročnosť budov    697.11               Energy intensiveness of
                                   buildings
energetický systém človeka    577.337               Human bioenergetics
enteroskopia           616.341-072.1            Enteroscopy
entomologické zbierky       069.5:595.7             Entomological collections
enuréza              616.62-008.22            Enuresis
environmentalistika        502/504               Environmental science
environmentalizmus        502.1                Environmentalism
environmentálna filozofia     502:1                Environmental philosophy
environmentálna politika     502:338.23             Environmental policy
epigrafika            003.071 \c odbor          Inscriptions
                 930.2:003.071 \c pomocné vedy
               historické
ergonómia           331.101.1           Human engineering
eristika           162.6             Eristics
eros             159.923.31/.37         Eros
erotické masáţe        615.82:613.88         Erotic massage
Eskymáci           (=56)             Eskimos
estetici           [7.01:111.852]-051 \c umenie  Aesthetists
               111.852-051 \c filozofia
estónska dráma        821.511.113-2         Estonian drama
estrogény           615.256.5           Estrogens
etické kódexy         17.021/.024          Ethical codices
etika verejnej správy     17:35             Ethics of public
                               administration
etikety            655.3.066.252         Labels
etnická hudba         781.7             Ethnic music
etnografi           39-051             Ethnographers
etnografické múzeá      069:39             Ethnological museums
etnografické zbierky     069.5:39            Ethnological collections
etnografky          39-055.2            Women ethnographers
etnolingvistika        81:39             Ethnolinguistics
etnopedagogika        376.74             Ethnopedagogics
etruské umenie        7.032(375)           Etruscan art
Etruskovia          (=342.1)            Etruscans
eufemizmy           81‟373.49           Euphemisms
eucharistická adorácia    272-543.2-549         Eucharistic adoration
eucharistická modlitba    272-549-534.3
eucharistické kongresy    005.745:272-549        Eucharistic congresses
eukaryotické bunky      579.23             Eukaryotic cells
eukaryoty           579              Eukaryonts
euklidovské priestory     514.123            Euclidean spaces
Eulerovo číslo        511.46             e (the number)
euro             336.743(4)           Euro
europeizácia         [327+316.73](4)        Europeanization
európska kresba        741/744(4)           European drawing
európska mytológia      257              European mythology
európske písma        003.326+003.34         European scripts
európske umenie        72/76(4)            European art
európske výtvarné umenie   72/76(4)            European art
eurytmia           793.327            Eurythmics
evanjelické cirkvi      274/279            Evangelical churches
evanjelické kostoly      726.54:274/278         Evangelical temples
evanjelické zbory       274/278-774          Evangelical congregations
evanjelictvo         274/279            Evangelicalism
evanjelikálna teológia    279.123-1           Evangelical theology
evolúcia ľudského správania  316.61/.62           Behavior evolution
evolučná biológia       575.8             Evolutionary biology
evolučná genetika       575.822            Evolutionary genetics
evolučná psychológia     159.9:575.8          Genetic psychology
evolučné procesy       316.423.2           Evolutionary processes
existenciálna psychoterapia  615.851:111.11         Existential psychoterapy
exokrinné ţľazy        612.49             Exocrinous glands
exotické rastliny       635.1/.9            Exotic plants
experimentálna archeológia  902.3             Experimental archaeology
experimentálna chémia     542.06             Experimental chemistry
experimentálna pedagogika   37.013.75           Experi-mental educa-tion
experimentálna psychológia  159.9.07            Experimental psychology
experimentálne divadlo    792.054            Experimental theater
experimentálne školy       37.018.58         Experimental schools
experimentálny film       791.2-028.77       Experimental film
experimentálny výskum      550.34.016        Experimental research
expresionizmus          930.85"19"        Expressionism
expresionizmus (literatúra)   82.02"1905/1925"     Expressionism (literature)
expresionizmus (umenie)     7.036.7          Expressionism (art)
externý audit          657.6           External auditing
extroverzia           159.923-021.341      Extraversion
Falklandy, vojna, 1982      355.01((829.1)"1982"   Falkland Islands War, 1982
falzifikáty           002.1-021.58       Falsification
fantaskné umenie pozri aj    72/76-021.181       Fantastic art
fantazijné umenie
fantastické filmy        791.221.8:82-312.9    Fantastic films
farebná kinematografia      778.534.2         Colour cinematography
farmaceutická technológia    615.012/.014       Pharmaceutical technology
Faust (legendárna postava)    398.21-051        Faust (legendary character)
fauvizmus (umenie)        7.037.1          Fauvism
feministická etika        17:141.72         Feminist ethics
feministická filozofia      1:141.72         Feminist philosophy
feministická literárna kritika  82-95:141.72       Feminist literary criticism
feminita             159.922.1-055.2      Feminity
feminizácia           316.423.6-055.2      Emancipation of women
feminizácia školstva       371.15-055.2
feminizmus a literatúra     141.72:82         Feminism and literature
feminizmus v umení        72/76:141.72       Feminism and art
fenomenológia          165.62          Phenomenology
fenomenológia ducha       130.121          Phenomenology of mind and
                              spirit
fenomenologická psychológia   159.9:165.62       Phenomenological
                              psychology
fermentácia           66.098:577.15       Fermentation
Fettermanov masaker, 1866    355.48(=81/=82)"1866"   Fetterman massacre, 1866
                 94(=81/=82)"1866"
fibrilácia srdca         616.12-008.313      Heart fibrillation
figurálne plastiky        730.041          Figure sculptures
figúrky             688.72          Small figures
figúrky z kukuričného šúpolia  745.5-035.27       Corn dollies
fikcia              82-3           Fiction
filipínska literatúra      821.621.21        Philippine literature
Filipíny, bitka, 1944-1945    355.483(599)"1944/1945"  Philippine Sea, Battles of
                              the, 1944-1945
film a literatúra        791:82          Film and literature
filmová animácia         791.6:778.534.6      Film animation
filmová distribúcia       791.64          Film distribution
filmová kritika         791.32.072.3       Film criticism
filmová produkcia        791.631          Film production
filmová réţia          791.633          Film direction
filmová scenáristika       791.632          Motion picture authorship
filmová technika         791.621          Film equipment
filmová teória          791.32.01         Theory of film
filmová tvorba          791.62-026.15       Art of film produkction
filmová veda           791.32          Theory and criticism of film
filmová výroba          791.62          Film production industry
filmovanie            778.53          Cinematographic filming
filmové eseje          791.229.2         Film essay
filmové herectvo         791.635          Film acting
filmové herečky             791.635-055.2       Film actresses
filmové kluby              791:061          Film clubs
filmové námety             791.22/.23         Film themes
filmové postavy             791-5           Film characters
filmové reţisérky            791.633-055.2       Women film directors
filmové scenáre             791.632:792.026      Screenplays
                    (0:82-25)791
filmové seriály             791.242          Motion picture serials
filmové seriály             791.242          Motion picture serials
filmové súťaţe             791.65.092         Film competitions
filmové štúdiá             791.62:005.71       Film studios
filmoví diváci             791.65.073         Film audiences
filmoví kritici             791.32.072.3-051      Film critics
filmoví producenti           791.631-051        Film producers
filmoví publicisti           [791:070.4]-051      Film publicists
filmoví scenáristi           791.632-051        Screenwriters
filmový priemysel            791.6           Film industry
filokartia               379.824:655.3.066.32    Postcard collecting
filológovia               80-051           Philologists
filozofia a politika          1:32            Philosophy and politics
filozofia človeka pozri         filozofická antropológia
filozofia hudby             78.01           Philosophy of music
filozofia matematiky          510.21           Philosophy of mathematics
filozofia medicíny           61:1            Philosophy of medicine
filozofia mysle             14:159.955         Philosophy oh thinking
filozofia sociálnych vied        30:1            Philosophy of social
                                  sciences
filozofia vojny             355.01           Philosophy of war
filozofia ţivota            165.745          Philosophy of life
filozofická antropológia        141.319.8         Philosophical anthropology
filozofické fakulty           378.096-029:1       Faculties of letters
filtrácia                542.67           Filtration
filumenistika              379.824:662.536.2     Philumeny
financovanie cirkví           005.521: 2-7        Finance of Churches
financovanie inštitúcií a organizácií  005.521          Finance of institutions and
                                  organizations
financovanie kniţníc          025.11
financovanie projektov         005.591:336        Project financing
financovanie školského systému     37.014.543         Financing of education
                                  system
finančná matematika           336:51-7          Business mathematics
finančné inštitúcie           336.7           Financial institutions
finančné investovanie          336.76           Financial investments
finančné riziká             336.7:330.131.7      Financial risks
finančné špekulácie           336.76           Speculation
fínska architektúra           72(480)          Finnish architecture
fínske maliarstvo            75(480)          Finnish painting
fínske novely              821.511.111-32       Finnish novellas
fínske umenie              72/76(480)         Finnish art
fínske výtvarné umenie         72/76(480)         Finnish art
First Certificate in English      81‟24:371.27        First Certificate in English
flámska literatúra           821.112.5(493)       Flemish literature
flámska poézia             821.112.5(493)-1      Flemish poetry
flámske maliarstvo           75(493)          Flemish painting
flámske výtvarné umenie         72/76(493)         Flemish art
flektívne jazyky            81`443.4          Flexional languages
flexia                 81‟366           Inflection
floskuly             81‟373.48               Empty phrases
fokálna elipsa          81`367.335.3
fonácia              534.78 \c akustika          Phonation
                 612.78 \c fyziológia
fonetika             81‟34                 Phonetics
foniatria             616.22-008.5             Phoniatrics
Ford (automobily)         629.331                Ford automobile
Ford Escort            629.331                Ford Escort
Ford Fiesta            629.331                Ford Fiesta
Ford Transit           629.331                Ford Transit
forenzná antropológia       343.983.2:572             Forensic anthropology
forenzná genetika         343.983:575              Forensic genetics
forenzná toxikológia       343.983:615.9             forensic toxicology
forfaiting            658.148                Forfaiting
forma (estetika)         7.013                 Form (aesthetics)
formaldehyd            661.727.1               Formaldehyde
formálna logika          164                  Formal logic
formálne jazyky          519.766                Formal languages
formáty pre autority       [025.342+025.48]:006.3        Formats for authorities
formáty pre exempláre       025.321.4:006.3            Formats for holdings data
fosílne palivá          662.62/.8:57.071.2          Fossil fuels
fotoaparáty            681.772.2 \c konštrukcia       Photographic apparatus
                 771.31 \c všeobecne
fotodetektory           621.383.4               Photodetectors
fotografická technika       771.3                 Phototechnics
fotografické filmy        771                  Photographic films
fotografické filtre        771.359                Photographic filters
fotografky            77-055.2               Women photographers
francúzska kresba         741/744(44)              French drawing
francúzska revolúcia, 1789-1794  94(44)"1789/1794"           French revolution, 1789-
                                    1794
francúzske povesti        398.21(=133.1             French legends
francúzske umenie         72/76(44)               French art
francúzske výtvarné umenie    72/76(44)               French art
františkánske kláštory      27-789.32-523.6-788-1/-9 \c rehoľný  Franciscan monasteries
                 ţivot
                 726.71:27-789.32 \c architektúra
frázy               81‟24                 Phrases
fretka              599.742.4 \c zoológia         Ferret
                 636.934.5 \c domáce zviera
fretka tchorovitá pozri      fretka
frivolitky            746.22                Tatting
fúga               78.083.2               Fugue
funkcia kniţníc          021.1/.4               Functions of libraries
funkcionalizmus (architektúra)  72.036.3               Funktionalism (architecture)
funkčná gramotnosť        37.03                 Functional literacy
funkčná lingvistika        81-116
funkčné poruchy (medicína)    616-008.6               Dysfunctions
funkčné poruchy chrbtice     616.711-008.6             Spinal dysfunctions
furmani              656.128-051              Carriers
furmanstvo            656.128                Carriers trade
futurizmus (literatúra)      82.02"1900/1925"           Futurism (literary movement)
futurizmus (umenie)        7.037.3                Futurism (art)
fúzie podnikov          334.758 \c všeobecne         Merger of corporations
                 347.72.04 \c právo
fuzzy logika           510.6-021.167             Fuzzy logic
fylogenéza            575.86                Phylogeny
fylogenéza rastlín        575.86:58               Plant phylogeny
fylogenéza ţivočíchov       575.86:59                Animal phylogeny
fytohormóny            577.175.1 \c biochémia         Plant hormones
                 661.162.6 \c výroba
fytopalivá            620.952                 Phytofuels
fytopatogénne huby        578/579:632
fytopatogénne mikroorganizmy   578/579:632               Phytopathogen
                                     microorganisms
fyzici              53-051                 Physicists
fyzika atmosféry         551.51                 Atmospheric physics
fyzika elementárnych častíc    539.12                 Elementary particle physics
fyzika plazmy           533.9                  Plasma physics
fyzika vysokých energií pozri   fyzika elementárnych častíc
fyzikálne veličiny        53.081.6/.7               Physical quantities
fyzikálne vlastnosti vody     556.113                 Physical properties of water
fyziológia práce         612.766.1                Work physiology
fyziologická psychológia     159.91                 Physiological psychology
galaktické hmloviny        524.5                  Galactic nebulae
galeniká             615.451.1                Galenics
galérie              72/76:069                Art galleries
gama nôţ             617-089:535-36             Gamma knife
garáţe              725.381                 Garages
Gastropoda pozri         ulitníky
Gaza (územie)           (569.4-076)
gélové sviečky          665.14-911.48              Gel candles
gemmoterapia           615.89:633.88              Gemmotherapy
gemológia             549.091                 Gemmology
gemy               736.2                  Gems
generáli             355.083                 Generals
generatívna fonológia       81'344.1
generatívna lingvistika      81-116                 Generative linguistics
genológia             82.0                  Genology (literature)
genóm               575.111                 Genome
genotyp              575.22                 Genotype
gény               575.113                 Genes
geodetické merania        528.2/.3                Geodetic measurements
geografi             91-051                 Geographers
geografická poloha        528.28                 Geographical position
geografické dáta         004.6:91                004.6:91
geoinformatika          004:91                 Geoinformatics
geometrická abstrakcia (umenie)  7.038.1                 Geometric abstraction (art)
geosféra             502.5/.7                Geosphere
geotermálne systémy        551.23:550.36              Geothermal systems
germaniká             002.2(=112.2)+908(4) \c nemecký     Germanistics (sources)
                 jazyk, literatúra a nemecky hovoriace
                 krajiny
                 002.2(=11)+908(4) \c germánske
                 jazyky, literatúry a krajiny
germanisti            [80(=11)+908(4)]-051          Germanists
germanistika           80(=11)+908(4) \c germánske jazyky   Germanic studies
                 80(=112.2)+908(4) \c nemčina
germanizácia           304.2/.4(=112.2)            Germanization
gerontopedagogika         37.013.83-053.9             Gerontagogy
getá               711.5 \c urbanismus           Ghettos
                 911.375.64 \c sídelná geografia
Gettysburg, bitka, 1863      355.483(734.8)"1863"          Gettysburg, Battle of,
                                     Gettysburg, Pa., 1863
glaciálna geológia        551.33                 Glacial geology
glaciológia               551.32                Glaciology
gladiátorské hry            796.8(37)              Gladiatorial games
globálna výchova            37.0-027.511             Global education
globálne rozvojové vzdelávanie     37.0-027.511             Global development
                                       education
glykémia                612.122 \c fyziológia        Glycemia
                    616.153.454 \c patológia
glykemický index            612.396:612.122           Glycemic index
glyptika                736                 Glyptics
gnosticizmus              255.85 \c helénistické náboţenstvá  Gnosticism
                    27-874 \c kresťanstvo
gobelíny                745.52                Gobelins
golem (legendárna postava)       398.21-051              Golem (legendary character)
Google                 004.738.5:004.659          Google
gotické oltáre             726.591.033.5            Gothic altars
gotické sochárstvo           730.033.5              Gothic sculpture
GPS (navigačné systémy)         621.398:528.28            Global positioning systems
GPS siete                528.236:621.398           GPS netwoks
grafici                 76.071.1               Printmakers
grafická úprava tlačovín        655.24/.26              Layout (printing)
grafické metódy             519.674 \c matematika        Graphical methods
grafické pouţívateľské rozhrania    004.514               Graphical user interfaces
grafický softvér            004.932               Graphical software
grafitisti               75.05:003.6.079 -051         Sprayers
grafity                 75.05:003.6.079           Graffiti
grafy a schémy             003.6                Charts, diagrams, etc.
gramatikalizácia            81`367.63
gramotnosť               37.014.22              Literacy
granulomatóza              616-002.7-006.44           Granulomatosis
Gréci                  (=14)                Greeks
grécka antická poézia          821.14‟02-1             Greek ancient poetry
grécka mytológia            255.2                Greek mythology
grécke antické sochárstvo        730.032(38)             Ancient Greek sculpture
grécke antické umenie          7.032(38)              Ancient Greek art
grécke nápisy              003.071(=14) \c spôsob písania    Greek inscriptions
                    930.2:003.071(=14) \c náuka
grécke sochárstvo            730(495)               Greek sculpture
gréckokatolícke bohosluţby       272-5                Greek Catholic worships
gréckokatolícke náboţenstvo       272-1/-9               Greek Catholic religion
gréckokatolícki kňazi          272-528.8-726.3           Greek Catholic priests
grécko-perzské vojny, 500-449 pr. Kr.  94(38+35)"500/449"          Greco-Persian wars, 500-
                                       449 B.C.
Grunwald, bitka, 1410          355.483(438)"1410"          Grunwald, Battle of, 1410
Guadalcanal, bitka, 1942-1943      355.483(935)"1942/1943"       Guadalcanal Island, Battle
                                       of, 1942-1943
guaranijčina              811.873.241             Guarani language
habánska keramika            738.22                Haban faience
habilitačné práce            378.245               Habilitation theses
háčkovaná čipka             746.2                Crochet lace
hagada                 26-524.23              Haggadah
hagiografia               27-36 \c kresťanstvo         Hagiography
                    28-36 \c islam
hajdúsi                 355.351.3
halacha                 26-254.22              Halakha
halogény                546.12/.16              Halogens
halové stavby              72.012.8               Hall structures
halucinácie               159.961.2 \c psychológia       Hallucinations
                    616.89-008.42 \c psychiatria
haly                72.012 \c interiéry (chodby)     Halls
                  643.56 \c byty
hanba                159.942               Shame
hanblivosť             159.942               Shame
handicap              364.694               Handicap
haptické vnímanie          159.935
haptika               159.935
harmonické prúdy          621.3.018.3             Harmonics (electric waves)
harmonizácia práva         340.137               Harmonization of laws
Hastings, bitka, 1066        355.483(410.1)"1066"         Hastings, Battle of, 1066
Hattin, bitka, 1187         355.483( (569.4)”1187”        Hattin, Battle of, 1187
hebraiká              002.2(=411.16)+908(100)       Hebraica
hebraistika             80(=411.16)+908(100)         Hebrew studies
hebrejské nápisy          003.071(=411.16) \c spôsob písania  Hebrew inscriptions
                  930.2:003.071(=411.16) \c náuka
hedonizmus             17.036.1               Hedonism
hemofília              616.151.5              Hemophilia
hemokoagulácia           612.115 \c fyziológia        Blood coagulation
                  616.15-008.815 \c patológia
henoteizmus             141.411               Henotheism
hepatológia             616.36                Hepatology
Herakles (mytologická postava)   255.2-264-051            Heracles (mythological
                                     character)
heretici              27-87-051              Heretics
hermafroditizmus          591.167 \c ţivočichy         Hermaphroditism
                  612.6.058 \c fyziológia človeka
                  613.885 \c sexuálne hľadisko
heterogénne školské triedy     371.311.5              Heterogeneous classroom
hieroglyfy             003.322               Hieroglyphs
hindustančina            811.214.21/.22            Hindustani
hispanistika            80(=134.2)+908(460)         Hispanic studies
historici umenia          7.072.2               Art historians
historická gramatika        81‟36-112              Historical grammar
historická sociológia        316:94                Historical sociology
historické budovy          721:904               Historic buildings
historické filmy          791.224               Historical films
historické múzeá          069:93/94              Historical museums
historické stavby          904:72                Historic buildings
historické štáty          94(100)               Historical states
historické vedomie         930                 Historical consciousness
historičky umenia          7.072.2-055.2            Women art historians
historizmus             930.1                Historicism
historizmus (umenie)        7.035                Historicism in art
hlad                612.39                Hunger
hľadanie pokladov          379.824.5              Treasure hunting
hladomor              364.692:338.439.063.3        Famines
hlaholika              003.349.1              Glagolitic alphabet
hlas                612.78                Voice
hláskoslovie            81‟342.4               Speech sounds
hláskovanie             81„35                Spelling
hlasová výchova           612.78 \c fyziológia         Voice education
                  81‟342.2 \c fonetika
hlavné hriechy           27-423.58              Deadly sins
hlavové nervy            611.831 \c anatómia         Cranial nerves
                  616.833.1 \c patológia
hĺbinná abreaktívna psychoterapia  615.851:159.964.222         Catharsis in psychotherapy
hlodavce              599.322/.324             Rodents
hluchoslepé deti          316.344.6-056.262/.263-053.2     Blind-deaf children
hluchota              616.28-008.14      Deafness
hľuznaté okrasné rastliny     635.9.073        Tuberous ornamental plants
hmyzoţravce            599.35/.38       Insectivores
hnedouhoľné bane          622.332.012.2      Lignite mines
hnev                159.942.5        Anger
hnojivá              631.8          Fertilizers
hnutie za ľudské práva       316.48:342.7      Human rights movements
hobby               379.82         Hobbies
hodnotenie učiteľa         371.136         Evaluation of teacher
hodnotenie vyučovania       37:303.094.5      Evaluation of teaching
hodnotenie vzdelávacieho systému  371:303.094.5      Evaluation of educational
                              system
hodnotiace kritérium                    Criterion of valuation
hojenie rán            616-001.4-003.9     Wound healing
holandské prózy          821.112.5-3       Dutch prose
holandskí spisovatelia       821.112.5-051      Dutch authors
holistická medicína        615.8          Holistic medicine
holizmus              0/9-021.361       Holism
holotropná terapia         615.851         Holotropic therapy
horčica              582.683.2 \c botanika  Mustard
                  633.844 \c plodiny
                  664.53 \c výroba
                  641.88 \c pochutiny
hormonálna deficiencia       616.43-008.64      Hormonal deficiency
hormonálne poruchy         616.43-008.6      Hormonal disorders
hormóny štítnej ţľazy       577.175.4        Thyroid hormones
horné končatiny          617.57         Upper extremities
horské chaty            728.538         Mountain chalets
horskí nosiči           796.524-051
hospitácie             371.136         School inspection
hospitalizácia           616-082.4        Hospitalization
hospitalizovaní          616-082.4-052      Hospitalized patients
hospitujúci učitelia        371.136         Supervision teachers
hotelierstvo            640.4          Hotels
hotely               640.41         Hotels
hovädzie mäso           637.5‟62        Beef
hrabáč podzemný          599.32         European pine vole
Hradec Králové, bitka, 1866    355.483(437.3)"1866"  Hradec Králové, Battle of,
                              1866
hradisko              711.459.6"634/653"   Hillforts
hradná architektúra        728.81         Castle architecture
hrádze               624.136         Dikes (engineering)
hraničná porucha osobnosti     616.89-008.485     Borderline personality
                              disorder
hrdinovia             179.6-051 \c etika   Heroes
                  2-38 \c náboţenstvo
hrdinstvo             179.6          Heroism
hríby (kuchárstvo)         641.55:635.83
hrnčiarstvo            666.3          Pottery
hrozienka             634.8.078        Raisins
hrtan               611.22 \c anatómia   Larynx
                  616.22 \c patológia
hry v klubovni           379.828         Indoor games
hry v meste            379.844         Urban games
hubové choroby rastlín       632.4          Fungal diseases of plants
hubové jedlá            641.55:582.284     Cookery (mushrooms)
Huculovia             (=161.2„282)      Hutsuls
hudobná ikonografia        78:7.04         Music in art
hudobná modulácia        781.41              Modulation (music)
hudobná pedagogika       37.01:78             Music education
hudobné školy          373/378:78            Music schools
hudobný sluch          781.1              Musical ear
humanisti            165.742-051           Humanists
humanistická etika       17.03              Humanistic ethics
humanistická pedagogika     37.017.92            Humanistic education
humanistická psychológia    159.9.019:165.742        Humanistic psychology
humanita            172.16 \c sociálna etika     Humanity
                177.72 \c morálne hľadisko
humanitné vzdelávanie      37.0:[1/3+7/9]          Humanities
humanizmus           165.742             Humanism
humoristická próza       82-311.5             Humorous prose literature
hungariká            002.2(=511.141)+908(439)     Hungarian studies (sources)
hungaristi           [80(=511.141)+908(439)]-051
hungaristika          80(=511.141)+908(439)      Hungarian studies
húsenice            591.342             Caterpillars
husiti             27-878.4-726.6          Hussites
husitstvo            27-878.4             Hussitism
hustota obyvateľstva      314.8.061            Population density
hviezdna obloha         524.3              Star sky
hybnosť             531.612             Momentum (mechanics)
hydinové jedlá         641.55:637.54          Cookery (poultry)
hydinové mäso          637.54‟65            Poultry meat
hydrodynamika          532.5              Hydrodynamics
hydrodynamika atmosféry     551.511.32            Hydrodynamics of the
                                 atmosphere
hydroenergetika         621.311.21            Hydroenergetics
hydromechanika         532               Hydromechanics
hygiena             613/614             Hygiene
hygiena stravovacich skluţieb  351.757 \c legislatíva      Hygiene of food services
                613/614:640.4/.5 \c hygiena
hypercholesterolémia      616.153:577.115         Hypercholesterolemia
hypermarkety          711.552.1 \c územné plánovanie  Hypermarkets
                339.378.2 \c obchod
hyperrealizmus (umenie)     7.038.51             Hyperrealism in art
hypotenzia           616.12-008.331.4         Hypotension
hypotéza            001.51 \c veda          Hypothesis
                165.151 \c teória poznania
                303.832 \c spoločenské vedy
hypoxický tréning        796.015.576           Hypoxic training
hystéria            616.891.2            Hysteria
charakter            159.923.3 \c psychológia     Character
                17.021.2 \c etika
charakterológia         159.923.3            Characterology
charitatívne organizácie    061.23 \c organizácie      Charitable organizations
                27-46 \c kresťanstvo
                364-322 \c sociálna práca
Charkov, bitka, 1943      355.483(477)“1943“        Kharkov, battle of, 1943
chatové osady          711.455:728.61          Bungalow settlements
chaty              728.61              Bungalows
chémia potravín pozri      potravinárska chémia
chemici             54-051              Chemists
chemická analýza        543               Chemical analysis
chemická fyzika         530.1:544            Chemical physics
chemická kinetika        544.431             Chemical kinetics
chemická ochrana rastlín    632.934             Chemical plant protection
chemická olympiáda        54:371.384          Chemical competitions
chemická reaktivita       544.424.2          Chemical reaktivity
chemická rovnováha        544.34            Chemical equilibrium
chemická technológia       66              Chemical technology
chemická termodynamika      544.3            Chemical thermodynamics
chemická vojna          355.01:623.459        Chemical warfare
chemické látky          54-4             Chemicals
chemické procesy         66.02            Chemical processes
chemické reakcie         544.4            Chemical reactions
chemické súťaţe         54:371.384          Chemical competitions
chemické textilné vlákna     677.4            Man-made textile fibres
chemický priemysel        66              Chemical industry
chemoinformatika         54:007            Cheminformatics
chemosenzory           681.586.74          Chemosensors
Chiapas, povstanie, 1994     94(72)"1994"         Chiapas Uprising, 1994
chirurgická anatómia       617-089.11          Surgical anatomy
chirurgická technika       617-089.8          Surgical technology
chirurgická terapia       617-089           Surgical therapeutics
chirurgické operácie       617-089.8          Surgical procedures
chlopňové vady srdca       616.126.3          Heart valve diseases
chlór              546.13            Chlor
chloroform            547.412.123 \c chémia
                 615.211 \c anestetiká
Chocim, bitka, 1621       355.483(438)"1621"      Chocim, Battle of, 1621
chodidlo             617.586           Planta pedis
chodníky             625.711.4/.7         Trails
cholesterol           612.397 \c výţiva      Cholesterol
                 577.115 \c biochémia
                 547.922 \c chémia
choré deti            616-053.2          Ill children
choroby čriev          616.34            Intestine diseases
choroby detí           616.1/.9-053.2        Diseases of children
choroby močového ústrojenstva  616.61/.63          Urinary organs diseases
choroby močových ciest      616.613/.62         Urinary tract diseases
choroby nervového systému    616.8            Nervous system diseases
choroby obličiek         616.61            Kidney diseases
choroby pankreasu        616.37            Pancreatic diseases
choroby pečene          616.36            Liver diseases
choroby sietnice         617.735           Retinal diseases
choroby štítnej ţľazy      616.441           Thyroid diseases
choroby tenkého čreva      616.341                Small intestine
                                    diseases
choroby u detí pozri       choroby detí
choroby vnútorných orgánov    616.1/.6           Diseases of internal organs
chorvátske výtvarné umenie    72/76(497.5)         Croatian art
chov okrasných rýb        639.34            Ornamental fish breeding
chov vodných kôrovcov      639.51            Aquatic crustacean breeding
chránené a podporované bývanie  364-55            Sheltered housing
chránené dielne         364-787.422         Sheltered workshops
chránené druhy rastlín      502.172:582         Protected plants
chránené územia         502.21(1-751)        Protected areas
chronobiológia          57.03            Chronobiology
chudobné deti          364.662-053.2        Poor children
chudobní             364.662-051         Poor
chybné drţanie tela       613.65 \c hygiena      Posture disorders
                 616.711-007.5 \c patológia
iberoamerikanisti        [(8+7)+908(8+7)]-051     Iberoamericanists
iberoamerikanistika       80(8+7)+908(8+7)       Iberoamerican studies
iberorománske jazyky       811.134            Ibero-Romance languages
identifikácia           303.094.4           Identification
ignaciánske katolícke exercície  272-584.7           Ignatian spiritual exercises
ikebana              745.92             Ikebana
ikonopisci            75.051.046.3-051
ikonopisectvo           75.051.046.3 \c umenie
                 27-526.62 \c kresťanstvo
ikterus              616.36-008.5          Jaundice
iluminované rukopisy       091.31             Illuminated books and
                                 manuscripts
ilustrátori            74/76.05.071.1         Illustrators
ilustrátorky           74/76.05.071.1-055.2      Women illustrators
imaginácia            159.954.3           Imagery (psychology)
imaginatívna psychoterapia    615.851:159.954        Imagery in psychotherapy
Imagine Logo           004.438Imagine Logo      Imagine Logo
imitácia             316.475            Imitation
Impact factor           001.811:001.818]-022.2     Impact factor
implantáty            617-089.843          Implants
impresionizmus (literatúra)    82.02"189/191"         Impressionism (literature)
impresionizmus (umenie)      7.036.2            Impressionism (art)
improvizácia           781.65             Improvisation
imunizácia            677.027.622.3         Immunization
imunodeficiencia         616-092.19-008.64       Immune deficiency
indexácia             025.4 \c knihovníctvo
                 001.815 \c vedecká práca
Indiáni              (=8)              Indians
Indiáni Juţnej Ameriky      (=87)             Indians of South America
Indiáni Severnej Ameriky     (=81/=82)           Indians of North America
Indiáni Strednej Ameriky     (=87)             Indians of Central America
indiánske mýty          821.8-343
indiánske náboţenstvá       258/259.2           American Indian religions
indiánske povstania        94(=81/=82)
indiánske umenie         7.031.4(=81/=87)        Indian art
indiánske vojny          94(=8)"15/18"         Indian Wars
indická architektúra       72(540)            Indic architecture
indické náboţenstvá        23               Indic religions
indické umenie          72/76(540)           Indic art
indické výtvarné umenie      72/76(540)           Indic art
individuácia (psychológia)    159.923.2 \c psychológia    Individuation (psychology)
                 165.242.1 \c teória poznania
individualita           159.923            Individuality
individualizmus          17.035.1            Individualism
individualizované vyučovanie   371.135            Individualized education
individuálna práca        371.311.1 \c školstvo     Individual work
individuálne zvláštnosti     159.923            Individual specialities
individuálny prístup       364-152            Tailor-made approach
indoeurópske jazyky        811.1/.2            Indo-european languages
informačná gramotnosť       37.03:024.5          Information literacy
informačná vojna         355.1:[004+316.774]      Information warfare
informačné pomôcky        371.66/.69           Information aids
inhibítory ACE          615.355            Angiotensin converting
                                 enzyme inhibitors
inhibítory enzýmov        615.355            Enzyme inhibitors
inhumácia             393              Inhumation
inkontinencia moču        616.62-008.22         Urinary incontinence
Inkovia              (=873.122)           Incas
inkvizícia            27-747-87           Inquisition
inovácie vo vzdelávaní             37.0:001.895         Educational innovations
inštalácie (umenie)               7.038.55           Installations (art)
inštinkty                    612.821.3          Instincts
inštruktáţne filmy               791.2
inštruktori                   7.071.4           Instructors
integrácia                   316.4.063.3         Integration
integrácia ţiaka                371:316.4.063.3       Integration of pupil
integrálny počet                517.3            Integral calculus
integrálny počet funkcie jednej premennej                  Integral calculus of one
                        517.3            variable
integrovaná stredná škola            373.5:316.4.063.3      Integrated high school
integrované kurikulum              371.214           Integrated curriculum
intelektualizmus                17.032.2           Intellectualism
intelektuálna spolupráca            001.83            Intellectual cooperation
intelektuálne indexovanie            025.4            Intelectual indexing
intelektuálny vývin dieťaťa           159.922.72          Intellectual development of
                                       the child
inteligenčná úroveň               159.956.2          Inteligence rank
inteligenčný kvocient              159.956.2          Intelligence quotient
inteligentné dopravné systémy          656:004.89          Trasportations intelligent
                                       systems
intenzívna starostlivosť            616-083.98          Intensive care nursing
intenzívna starostlivosť o novorodenca     613.952/.953         Intensive neonatal care
interakcie buniek                576.54            Cell interaction
interaktívna komunikácia            004.7.031.42
interaktívne systémy              004.031.42          Interactive computer
                                       systems
interaktívne umenie               72/76:316.776.23       Interactive art
interdisciplinárne aspekty           001.83            Interdisciplinary aspects
Interlingual motivation             81`272            Terminology policy
interlingválna motivácia            81'373.611          Interlingual motivation
interlingvistika                81‟2/‟44           Interlinguistics
internacionalizmus               327.3            Internationalism
International English Language Testing System  81‟24:371.27         International English
                                       Language Testing System
internátne školy                37.018.32          Boarding schools
internáty                    371.87            Student residences
internetbanking                 336.717:004.78        Internet Banking
internetová komunikácia             316.772:004.738.5      Internet communication
internetová reklama               659.19            Internet advertising
internetová telefónia              621.395:004.738.5      Internet telephony
internetové publikovanie            004.91:004.738.5       Internet publishing
internetové zdroje               002.1:004.738.5       Internet resources
                        (0.034.2) ţáner, forma
interpolácia funkcií              517.518.85          Interpolation
interpretácia a prijatie literárneho diela   82.07            Interpretation and reception
                                       of literature
intersexualita                 613.885.1          Intersexuality
intervenčné centrá               364-782-52          Intervention centers
intranety                    004.738.4          Intranets (Computer
                                       networks)
intuitivizmus                  165.611 \c teória poznania  Intuitionism
                        17.032.1 \c etika
inţinierska pedagogika             37.01:62           Engineering education
inţinierska psychológia             159.98:62          Engineering psychology
inţinierske stavby               624/627           Engineering structures
iracionalizmus          165.61                 Irrationalism (philosophy)
Iracká sloboda, operácia, 2003  355.483(567)"2003"           Operation Iraqi Freedom,
                                     2003
iracká vojna, 2003-       94(567)"2003/..."            Iraq War, 2003-
iracko-kuvajtská kríza, 1991   94(567+536.8)"1990/1991"        Iraq-Kuwait crisis, 1990-
                                     1991
Isandlwana, bitka, 1879     355.483(684)”1879”           Isandlwana, Battle of, 1879
ISBD pozri            medzinárodný štandardný
                 bibliografický popis
ISBD(CM) pozri          mezinárodný štandardný bibliografický
                 popis pre kartografické dokumenty
ISBD(G) pozri          všeobecný medzinárodný štandardný
                 bibliografický popis
ISBN pozri            medzinárodné štandardné číslo knihy
ISBN pozri triedu 65
ISDN pozri            digitálna sieť integrovaných sluţieb
islam a spoločnosť        28-67                  Islam and society
islamská architektúra      72.033.3                Islamic architecture
islamská etika          28-42                  Islamic ethics
islamské umenie         7.033.3                 Islamic art
istota a platnosť poznania    165.4                  Certainty and validity of
                                     knowledge
italistika            80(=131.1)+908(450)           Italic studies
Iwodţima, bitka, 1945      355.483(528.1)"1945"          Iwo Jima, Battle of, Japan,
                                     1945
izotopy             544.582                 Isotopes
ja (filozofia)          165.242.1                Ego
jadrové elektrárne        621.311.25               Nuclear power plants
Japonci             (=521)                 Japanese
japonská kaligrafia       003.077(=521)              Japanese caligraphy
japonská poézia         821.521-1                Japanese poetry
japonská próza          821.521-3                Japanese prose literature
japonská rozprávka        821.521-34               Japanese fairy tale
japonské písma          003.324.2                Japanese scripts
japonské výtvarné umenie     72/76(520)               Japanese art
japonské záhrady         712.26/.28(520)             Japanese gardens
jar               "321"                  Spring
jarmoky             711.552.1 \c urbanizmus
jaskynné hrady          728.81:551.442             Cave castles
jaskynné maľby          903.27                 Cave paintings
jatočné telá           637.512
JavaScript            004.438JavaScript            JavaScript
JavaServer Pages         004.55:004.439Java           JavaServer Pages
jazdecké cvičenia        798.23                 Riding exercises
jazdecké sochy          730.027.1:725.945            Equestrian statues
jazyk a spoločnosť        81:316.7                Language and society
jazyk paštu           811.221.31               Pushto language
jazyková bariéra         80                   Language barrier
jazyková interpretácia      801.73
jazykové kurzy          81‟24:37.018.4             Language courses
jazykové spoločenstvá      81„27                  Language communities
jazykové školy          37.018.554               Language schools
jazykové vplyvy (anglické)    81‟373.45(=111)             Language influence of
                                     English
jazykové vplyvy (české)     81‟373.45(=162.3)            Language influence of
                                     Czech
jazykové vplyvy (francúzske)   81‟373.45(=133.1)            Language influence of
                                 French
jazykové vplyvy (hebrejské)   81‟373.45(=411.16)       Language influence of
                                 Hebrew
jazykové vplyvy (keltské)    81‟373.45(=15)         Language influence of Celtic
jazykové vplyvy (latinské)    81‟373.45(=124)         Language influence of Latin
jazykové vplyvy (nemecké)    81‟373.45(=112.2)        Language influence of
                                 German
jazykové vplyvy (poľské)     81‟373.45(=162.1)        Language influence of
                                 Polish
jazykové vplyvy (slovanské)   81‟373.45(=16)         Language influence of Slavic
jazykové vplyvy (slovenské)   81‟373.45(=162.4)        Language influence of
                                 Slovak
jazykové zručnosti        81‟24              Linguistics competences
jazykový rozbor         81                Language analysis
jazykový transfer        81‟373.45            Language transfer
jedálne             72.057 \c architektúra
                 643.41 \c byt
jedináčik            159.923.2            Only child
jedlá z ryţe           641.55:633.18          Cookery (rice)
jedlé huby            635.8              Edible mushrooms
jednoaktovky           82-2-022.45           One-act plays
jednoklíčne rastliny       582.52/.59           Monocotyledons
jednosmerný prúd         621.3.024            Direct current
jedovaté hady          598.115:615.919         Poisonous snakes
jedovaté huby          582.282/.284:615.918      Poisonous mushrooms
jedovaté rastliny        582:615.918           Poisonous plants
jedovaté ţivočíchy        592/599:615.919         Poison animals
jenské školy           371.4              Jena schools
jenský plán           371.4              Jena plan
jeseň              "323"              Autumn
Jesenské, bitka, 1938      355.483(437.6)"1938"      Jesenské, Battle of, 1938
jeseter sibírsky         597.423             Siberian sturgeon
jesetery             597.423             Acipenseriformes
jezuitská spiritualita      27-789.5-1/-9          Jesuit spirituality
jezuitské divadlo        792.03:27-789.5         Jesuit theater
jezuitské kolégiá        378.094:27-789.5        Jesuit colleges
Jeţišova modlitba        27-534.35            Jesus prayer
jubileá             394.46             Anniversary
judaiká             002.2(=1/=9)+908(100)      Judaica
judaizmus a politika       322:26             Judaism and politics
juhoslovanská kríza, 1991    94(497.1)"1991/..."       Yugoslav crisis, 1991-
juhoslovanská vojna, 1991-1995  94(497.1)"1991/1995"      Yugoslav War, 1991-1995
juhoslovanské výtvarné umenie  72/76(497.1)          Yugoslav art
jura               551.762             Jura period
justičné omyly          347.933             Judicial errors
kachle              738.81             Tiles
kakao              663.91 \c výroba        Cocoa

                 641.87:663.91 \c kuchárstvo
kakaovník            582.685.5            Cacao
kaktusy             582.661.56 \c botanika     Cactuses
                 635.914 \c pestované rastliny
kalkulácie nákladov       657.474.5            Cost accounting
kalvíni             275.4-726.6           Calvinists
kalvinizmus           275.4              Calvinism
kamélie             582.687.21           Camellia
kameň                 552 \c všeobecne           Stone
                   553.5 \c loţiská
                   622.35 \c baníctvo
kamenina               738.3 \c umenie            Stoneware
                   666.6 \c výroba
kamenná soľ              641.881 \c kucharstvo         Rock salt
                   661.833‟032.1 \c chemický priemysel
                   664.41 \c potravinárstvo
                   549.451.1 \c minerál
kamenné kríţe             725.94                Stone crosses
kamenné mosty             725.95-032.5             Stone bridges
kameramani              (791.62:778.53)-051          Cinematographers
kamey                 736.2                 Cameos
kamienka modropurpurová        582.9
kanadské maliarstvo          75(71)                Canadian painting
kancelárie              331.422.4               Offices
kandidáti               378.22                Candidates
kanibali               392.89-051              Cannibals
kanibalizmus             392.89                Cannibalism
kanonici               27-726.25               Canons (clergy)
kapitálová štruktúra         658.14                Capital structure
kapitálové spoločnosti        347.72                Corporate enterprises
kapsulová endoskopia         616.32/.37-072.1           Capsule endoscopy
kardiovaskulárne liečivá       615.22                Cardiovascular agents
kardiovaskulárne ochorenia      616.1                 Cardiovascular diseases
kardiovaskulárny systém        611.1 \c anatómia           Cardiovascular system
                   612.1 \c fyziológia
                   616.1 \c patológia
karlistické vojny, 1833-1939     94(460)"1833/1939"          Carlist wars, 1833-1939
karlizmus               329.21(460)              Carlism
karnitín               577.127 \c biochémia         Carnitine
                   547.294‟05 \c chémia
                   613.292 \c výţiva
                   615.272 \c liečivá
karolínske umenie           7.033.4"07/09"            Carolingian art
karotenoidy              547.979.8 \c chémia          Carotenoids
                   667.27 \c farbivá
Karpatsko-duklianska operácia, 1944  355.423.4(234.421.1)"1944"      Carpathian operations, 1944
kartografia              528.9                 Cartography
kartografické dokumenty        084 \c všeobecne           Cartographic materials
                   025.176 \c kniţničné fondy
kartón                676.27                Carton
kartuziáni              27-789.24               Carthusians
kartuziánske kláštory         27-789.24-523.6-788-1/-9 \c rehoľný  Carthusian monasteries
                   ţivot
                   726.71:27-789.24 \c architektúra
kasárne                355.711                Barracks
kasína                725.751 \c architektúra        Casinos
                   794.9.093 \c zábava
                   640.46 \c pohostinské zariadenia
kastelológia             728.81/.82:94             Castellology
kastrácia               612.616.1 \c človek          Castration
                   591.463/.465-028.83 \c ţivočíchy
kastrácia u muţov a ţien       612.616.1               Castration in males and
                                      females
kaše                 641.55-026.753            Mashes
kašeľ                 616.22/.24-008.4           Cough
kaštiele               728.82                Castles
katachréza              81'373.612.2
katakomby              726.84                Catacombs
katalogizácia článkov        025.3/.4:070.432           Cataloging of articles
katalogizačné pravidlá a štandardy  025.31                Cataloging rules and
                                      standards
katalýza               544.47                Catalysis
katari                27-876.4               Cathars
katastrálne mapy           912.43:528.4             Cadastral maps
katastrofy              504.4 \c prírodné           Disasters
                   504.61:62 \c technické
                   614.81/.841 \c ochrana verejného
                   zdravia
katechumenát             272-472.3               Catechumenat
katechumenátne katechézy       272-472.3:27-75            Catechumenate catechesis
katechumeni             272-472.3-051             Catechumens
katolícka filozofia         14:272                Catholic philosophy
katolícka mystika          272-587                Catholic mysticism
katolícka tlač            070:272                Catholic press
katolícka výchova          272-47
katolícke bohosluţby         272-5                 Catholic worships
katolícke exercície         272-584.7               Catholic spiritual exercises
katolícke hnutia           272-784                Catholic movements
katolícke misie           272-76                Catholic missions
katolícke piesne           783.2                 Catholic songs
katolícke spolky           272-784                Catholic associations
katolícke školy           37.014.521:272            Catholic schools
katolícki teológovia         272-1-051               Catholic theologians
kaviár                639.382 \c rybí produkt        Caviar

                   664.955 \c potravinárský priemysel
Kečuovia               (=873.122)              Quechua Indians
Kelti                (=15)                 Celts
keltská mytológia          257.6                 Celtic mythology
keltské umenie            7.031.1(=15)             Celtic art
Kenyérmező, bitka, 1479       355.483(439)"1479"          Kenyérmező, Battle of, 1479
keramické dlaţdice          738.81 \c umelecká keramika      Ceramic paving tiles
                   666.75 \c výroba
                   692.533.4-033.6 \c stavebníctvo
keramické figúrky          738.84                Pottery figures
keramické výrobky          666.3/.7
Key English Test           81‟24:371.27             Key English Test
kiná                 725.824.4               Motion picture theaters
kinematografia            778.5                 Cinematography
kinetické umenie           7.038.3                Kinetic art
klasicizmus             930.85"16/18"             Classicism
klasicizmus (hudba)         78.035.2               Classicism (music)
klasicizmus (literatúra)       82.02"1700/1830"           Classicism (literature)
klasická filológia          80(=124+14)              Classical philology
klasická hudba            785                  Classical music
klasifikačné systémy         025.44/.47              Classification systems
kláštorné školy           373/378.014.521:27-788        Monastic schools
kláštory redemptoristov       27-789.62-523.6-788-1/-9 \c rehoľný  Redemptorist monastiries
                   ţivot
                   726.71:27-789.62 \c architektúra
kláštory uršulíniek         27-789.45-055.2-523.6-788-1/-9 \c   Monasteries of Ursulines
                   rehoľný ţivot
                   726.71:27-789.45-055.2 \c
                  architektúra
klauzúrne práce          378.2                Exam papers
kĺby                616.72               Joints
klenotníctvo            739.2 \c umenie           Jewelry
                  671.1 \c výroba
klenoty              671.12               Jewelry
klíčenie rastlín          581.142               Germination
klíčky (kuchárstvo)        641.55:581.142
klíma školy            37.064               School environment
klimatické pásma          551.581.2              Climatic zones
klimatické podmienky        551.583 \c klimatológia       Climatic conditions
                  581.54 \c botanika
                  591.54 \c zoológia
klimatizácia            697.9                Air conditioning
klimatizačná technika       697.9
klinická neurológia        616.8                Clinical neurology
klinická onkológia         616-006.04             Clinical oncology
klinická psychiatria        616.89               Clinical psychiatry
klinická psychológia        616:159.9              Clinical psychology
klinická smrť           616-036.884             Clinical death
klinická výţiva          616:613.2.03            Artificial feeding
klinové písma           003.323               Cuneiform script
kluby               061.2                Clubs
kľúčové kompetencie        37.03                Key competences
kňaţské semináre
kníhkupci             655.421-051             Booksellers
kníhkupectvá            655.421               Bookstores
knihovnícke vzdelávanie      [373.5+378]:02           Librarianship education
kniţná produkcia          002.2                Book production
kniţné trhy            655.4/.5:339.174          Book fairs
kniţné veľtrhy           655.4/.5:339.174          Book fairs
kniţničná veda           02                 Library science
know-how              005.336.4              Know-how
koberce              645.132/.138 \c bytové zariadenie  Carpets
                  677.074.54/.58 \c výroba
kočovníci             397.7                Nomads,,
kodifikácia jazyka         81‟271.12
koedukácia             37.043.2              Coeducation
kognitívna dysfunkcia       616.89-008.45/.47          Cognitive dysfunction
kognitívna lingvistika       81‟23                Cognitive linguistics
kognitívna psychológia       159.95:165.194           Cognitive psychology
kognitívna terapia         615.851:165.194           Cognitive therapy
kognitívna veda          165.194               Cognitive science
kognitívne poruchy         616.89-008.45/.47          Cognitive disorders
kognitívne poznanie        165.194               Cognitive knowledge
kognitívne procesy         004.81 \c umelá inteligencia    Cognitive processes
kognitívno-behaviorálna terapia  [615.851:165.194]:364-785.62    Cognitive-behavioral therapy
kolaborácia            327.88
koláče               641.85 \c kuchárstvo        Pies
                  664.684 \c výroba
koľajové vozidlá          629.4                Rail cars
kolárstvo             674.3                Cartwrighting
Kolbasovská masakra, 1945     94(437.6)"1945"           Kolbasov, massacre, 1945
kolektivizácia poľnohospodárstva  332.025.26:63            Collectivization of agriculture
Kolín, bitka, 1757         355.483(437.3)"1757"        Kolín, Battle of, 1757
kolokabilita (jazykoveda)     81‟37                Collocability (linguistics)
koloniálne vojny          355.48:325             Colonial wars
kóma                616.8-009.831            Coma
komeniána             002.2:929            Comeniology (sources)
komeniológia           001.891:1/3 \c vedecký výskum  Comeniology
                 929Com \c biografické štúdie
komerčné sexuálne zneuţívanie   364.633-027.563         Commercial sexual abuse
komparácia politických systémov  321:328/329           Comparative government
komparatívna analýza       303.446             Comparative methods
komparatívna ekonómia       330.101.8            Comparative economics
kompasy              528.526.1 \c geodézia

                 550.380.84 \c geofyzika
kompenzačné pomôcky        616-74             Compensatory aids
kompenzačné vzdelávanie      376               Compensatory education
komplexy (psychológia)      59.964.21            Complexes (psychology)
komplikácie (medicína)      616-06             Complications of diseases
kompresory            621.51             Compressors
komunálny odpad          628.4              Urban waste
komunikačná výchova        372.46             Communication education
komunikačné schopnosti      316.77:81„42          Communication skills
komunistky            329.15-055.2          Women communists
komunitná práca          364-78-154           Community work
komunitné vzdelávanie       37.0:364-154          Community education
koncentrácia (psychológia)    159.952             Concentration (psychology)
konceptuálne umenie        7.038.54            Conceptual art
končatiny             617.57/.58           Extremities
konduktívna keratoplastika    617.7-089.8
konferencie            005.745             Conferences
konflikt rolí           371.15:316.66          Conflict of statuses
konformizmus           316.647.6            Conformity
kongresové centrá         725.832
kongresy             005.745             Congresses
konkláve             272-732.2-725.2         Conclave
konspekt textov          81‟42-028.14          Abstracting
konšpiračné teórie        323.26/.27+327.88        Conspiracy theories
konštrukcia testu         371.263             Construction of test
konštruktivistická pedagogika   37.013             Constructivist education
konštruktivizmus (filozofia)   165.243             Constructivism (philosophy)
konštruktivizmus (literatúra)   82.0              Constructivism (literature)
konštruktivizmus (umenie)     7.038.11            Constructivism (art)
kontaminanty           504.5 \c ţivotné prostredie   Contaminants
                 614.7 \a chygiena
kontrapunkt            781.42             Counterpoint
kontrola pôrodnosti        314.335.2            Birth control
kontrola potravín         351.773 \c verejná správa    Food quality control
                 614.31 \c hygiena
kontrola výkonu          005.962.13           Achievement control
konvergencia jazykov       81`0
konzekvencializmus        17.036.2            Consequentialism
konzervácia koţí         675.1.023.1
konzervácia krmív         636.085.7            Feed conservation
konzervácia krvi         615.387.014.4          Blood preservation
konzervátorstvo          7.025.3
konzervovanie pamiatok      7.025.3/.4           Antiquities conservation
konziliárna psychiatria      616.89:616.1/.9         Consultation-liaison
                                 psychiatry
kooperácia podnikov        005.56             Cooperation of business
                                 enterprises
kooperatívne učenie        371.311.4            Cooperative education
kópie umeleckých diel        7.026              Copies of art works
koptské textílie          745.52(=412)           Coptic textile fabrics
koptské umenie           7.032(=412)           Coptic art
kopytníky              599.6/.73            Ungulates
korálková výšivka          746.3-023.823          Bead embroidery
korálky               666.27              Glass beads
koralové útesy           551.438.23            Coral reefs
koraly               639.62 \c rybárstvo       Coral
                  679.93 \c výroba
kórejské maliarstvo         75(519)             Korean painting
kórejské písmo           003.337             Korean scripts
kórejské umenie           72/76(519)            Korean art
kórejské výtvarné umenie      72/76(519)            Korean art
korelačná analýza          519.233.5            Correlation analysis
korešpondenčné štúdium       37.018.432            Correspondence courses
korida               791.862             Corrida
korpusová lingvistika        81‟322.2             Corpus linguistics
korytnačky             598.13 \c zoológia        Turtles
                  636.98 \c chované
Korzika (Francúzsko)        (44)
Kosovo pole, bitka, 1389      355.483(497.11)"1389"      Kosovo, Battle of, 1389
kôstkoviny             634.2              Stone fruit trees
kostné tkanivo           591.84 \c ţivočíchy       Bone tissue
                  611.018.4 \c človek
kostnice              726.823             Ossuaries
kostolné veţe            726.54.012.28          Church towers
kostoly               726.54              Churches
kostrové hroby           393.1:903.5
kostrové pozostatky človeka     572.71/.781:902         Human remains
                                   (archaeology)
kostrové pozostatky zvierat pozri  kostrové pozostatky ţivočíchov
kostrové pozostatky ţivočíchov   591.471.3.071.22         Animal remains
                                   (archaeology)
Košice, bitka, 1848         355.483(437.6)"1848"       Košice, Battle of, 1848
košikárske výrobky         746.7              Basketry
koučovanie             316.46.058.2           Coaching
kozáci               355.351             Cossacks
kozmické rakety           629.76
kozmický prach           524.57              Cosmic dust
kozmonautika            629.78              Astronautics
kozmopolitizmus           172.16              Cosmopolitanism
kozy                636.39              Goats
koţa (anatómia)           591.176             Skin
koţa (materiál)           637.61              Leather
koţené výrobky           675.1/.2             Leather goods
koţiarsky priemysel         675               Leather industry
koţné nádory            616.5-006            Skin tumors
krajinné inţinierstvo        712               Landscape engineering
kráľovské paláce          725.171             Royal palaces
krása                111.85              Beauty
krátke ručné palné zbrane      623.443
kravy                636.2              Cows
kremičité horniny          552.55              Siliceous rocks
kresba uhľom            741/744.021.34          Charcoal drawing
kresby               741/744             Drawings
Kresčak, bitka, 1346        355.483(44)"1346"        Crécy, Battle of, 1346
kreslený film                            Cartoon film
kresliari              741.071.1            Cartoonists
kresliarske techniky         741.02                Drawing techniques
kresťanky               27-726.6-055.2            Christian women
kresťanské blahoslavené        27-36-055.2              Christian women blessed
kresťanské hnutia           274/279                Christian movements
kresťanské inštitúcie a organizácie  27-736-784/-786            Christian institutions and
                                      organizations
kresťanské kláštory          27-523.6-788/-1/-9 \c rehoľný ţivot  Christian monasteries
                   726.71 \c architektúra
kresťanské kláštory          27-523.6-788/-1/-9 \c rehoľný ţivot  Christian monasteries
                   726.71 \c architektúra
kresťanské polemiky          27-285.4               Christian polemics
kresťanské spoločenstvá        27-784                Christian groups
kresťanské spoločenstvá mládeţe    27-784-053.6
kresťanskí duchovní          27-725/-726              Christian ministers
kresťanskí filozofi          27-335                Christian philosophers
kresťanskí teológovia         27-1-051               Christian theologians
kresťanstvo a kultúra         27-662:316.74             Christianity and culture
kresťanstvo a politika        322:27-67               Christianity and politics
krevety                595.384                Shrimps
krieda (hornina)           552.541-026.562            Calcium carbonate
krieda (stratigrafia)         551.763                Cretaceous period
kriedy                686.862.82              Chalks
Krištáľová noc, 1938         341.485:323.28(430)"1938"       Crystal Night, 1938
kriteriálne hodnotenie        371.26:006.3             Performance appraisal
kriteriálny test           371.263                Criterion test
kritická teória            316.257                Critical theory
kritickosť              159.955.6               Criticality
kritický stav             616-036.81 \c choroby         Critical state
kríza civilizácie           316.722                Crisis of civilization
kríza kultúry             316.722                Crisis of culture
kríza stredného veku         159.922.62-053.85           Midlife crisis
krízová intervencia          364-782-022.258            Crisis intervention
krízové centrá            061.2:364               Crisis centres
kriţiacke výpravy           27-763                Crusades
kríţikové vyšívanie          746.34                Cross-stitch embroidery
kríţovníci s červenou hviezdou    27-789.4-788.461           Knights of the Cross with the
                                      Red Star
krkavcovité              598.293.1               Corvidae
krkavec čierny            598.293 \c zoológia          Common Raven
                   639.128 \c poľovníctvo
kŕmenie zvierat            636.084                Animal feeding
kŕmidlá                636.084.742              Feed racks
kronštadské povstanie, 1921      355.426(470)"1921"          Kronshtadt uprising, 1921
krotitelia              791.8:636.088)-051          Animal trainers
krútiaci moment            531.232                Torque
krutosť                159.942.6               Cruelty
krvný tlak              612.14 \c fyziológia         Blood pressure
                   616.12-008.33 \c patológia
kryogenika              536.483                Cryogenics
krypty                726.596
kryštalochémia            544.015.2               Crystalochemistry
kryštaloterapia            615.85                Crystal therapy
krytosemenné rastliny         582.5/.9               Flowering plants
                                      Covered-seed plants
                                      Later seed plants
kubánske výtvarné umenie       72/76(729.1)             Cuban art
kubizmus               7.037.2                Cubism
kuchárske suroviny           641.1/.3                Cooking materials
kuchyne                643.3                  Kitchens
kuchynská soľ             641.881 \c kuchárstvo          Table salt
                    664.4 \c potravinárstvo
kuchynské prísady           641.88                 Cooking ingredients
Kulikovo pole, bitka, 1380       355.483(470)"1380"           Kulikovo, Battle of, 1380
kultivácia buniek           57.086.83                Cell cultivation
kulturálne štúdiá           130.2:316.7"19/20"           Cultural studies
kultúrna gramotnosť          37.03:316.7               Cultural literacy
kultúrna politika           304.2/.4                Cultural policy
kultúrna revolúcia           304.444                 Cultural revolution
kultúrne domy             725.835                 Cultural houses
kultúrne vplyvy (africké)       316.73(6)                Culture‟s influence (African)
kultúrne vplyvy (arabské)       316.73(=411.21)             Culture‟s influence (Arabic)
kultúrne vplyvy (byzantské)      316.73(495)               Culture‟s influence
                                        (Byzantine)
kultúrne vplyvy (české)        316.73(437.3)              Culture‟s influence (Czech)
kultúrne vplyvy (orientálne)      316.73(5)                Culture‟s influence (Oriental)
kultúrne vplyvy (západné)       316.73(1-15)              Culture‟s influence
                                        (Western)
kultúrno-výchovná činnosť       37.014.7                Cultural-educational
                                        activities
kultúrny priemysel           316.74:338.4              Cultural industries
Kumránske zvitky            091.13(=411.16)             Qumran scrolls
kúpaliská               725.743                 Public baths
kúpeľne                643.521                 Bathrooms
kúpeľné budovy             725.751                 Spa buildings
Kursk, bitka, 1943           355.483(470)"1943"           Kursk, Battle of, Russia,
                                        1943
kurzy                 371.336
kurzy Alfa               27-75
kvalifikačné práce           371.27
kvalita ovzdušia            502.175:502.3              Air quality
                    613.155 \c v uzavretých miestnostiach
kvalita pôdy              631.4-021.465              Soil quality
kvalita poľnohospodárskych produktov  631.57+637]-021.465           Quality of agricultural
                                        products
kvalita potravín            663/664-021.465             Food quality
kvalita vzdelávania          37:303.442
kvalita ţivota             316.728-021.465             Quality of life
kvalita ţivotného prostredia      502.175                 Environmental quality
kvantová elektrodynamika        537.8:530.145              Quantum electrodynamics
kvantová chromodynamika        539.12-17                Quantum chromodynamics
kvantová logika            510.6:530.145              Quantum logic
kvantová mechanika           530.145.6                Quantum mechanics
kvantová optika            535.14                 Quantum optics
kvantové počítače           004.38:530.145.6            Quantum computers
kvarky                 539.12                 Quarks
kvasinky                582.282.23               Saccharomycetales
kvasné technológie           663.03                 Fermenting technology
kvasný priemysel            663                   Fermenting industry
kvetinárstvo              635.9                  Floristry
kvetiny                635.051                 Flowers
Kvetná nedeľa             27-565.44                Palm Sunday
kvety                 581.46                 Flowers
kynológia               636.7                  Kynology
kyslík                 546.21 \c chémia            Oxygen
                    661.937 \c výroba
laboratóriá          001.89:005.71             Laboratories
laboratórna diagnostika    616-074/-079              Laboratory diagnostics
laboratórna technika      542.2 \c chémia            Laboratory techniques
                57.082/.089 \c biológia
labradorský retriever     636.7                 Labrador retriever
labyrinty           003.628-025.38             Labyrinths
laický apoštolát        272-726.6:27-733-72-144        Laymens apostolic ministry
Lajta, bitka, 1246       355.483(439)"1246"           Lajta, Battle of, 1246
laktózová intolerancia     616-022.855              Lactose intolerance
laky              667.6                 Lacquers
land art            7.038.541               Land art
larvy             591.34                 Larvas
lasicovité           599.742.4               Mustelidae
latinistika          80(=124)+908(4)
latinka            003.344                Latin scripts
latinská filológia       80(=124)                Latin philology
latinské nápisy        003.071(=124) \c spôsob písania    Latin inscriptions
                930.2:003.071(=124) \c náuka
LCSH pozri           predmetové heslá Library of Congress
Lebunion, bitka, 1091     355.483((495)"1091"          Lebunion, Battle of, 1091
legendárne postavy       398.21-051               Legendary characters
legendy            (0:82-343)               Legends
legionári           355-051 \c biografie          Legionaries
                355.11 \c všeobecne
Lech, bitka, 955        355.483(430)"955"           Lech, Battle of, 955
lekár a pacient        614.253                Physician and patient
lekári             616-051                Physicians
lekárska fyziológia      612                  Medical physiology
lekárska kazuistika      616.1/.9-052-07/-08          Casuistics
lekárska parazitológia     61:576.8                Medical parasitology
lekárska psychológia      61:159.9                Medical psychology
lekárska starostlivosť     616-082                Medical care
lekárska virológia       579.61:578               Medical virology
lekárske fakulty        378.096:61               Faculties of medicine
lekárske omyly         001.98:61               Medical errors
lektori            37.011.3-051              Lectors
Lepanto, bitka, 1571      355.483(495)"1571"           Lepanto, Battle of, 1571
lepenka            676.27                 Board
lesné ţeleznice        656.3 \c doprava            Forest railroads
                625.1 \c stavba
lesnícka ekonomika       630.6/.7                Forest economics
letecká meteorológia      551.5:629.73              Aerial meteorology
letecká navigácia       629.7.072.116             Air navigation
letecké bitky         355.469.1               Aerial battles
letecké múzeá         069:629.7               Aviation museums
letecké základne        358.4:625.717             Air bases
letecký výcvik         355.542.5 \c vojenstvo         Flight training
letectvo            629.7                 Aviation
leto              "322"                 Summer
letová prevádzka        656.7                 Air traffic
letový plán          629.7.071               Flight planning
leukémia s vlasatými bunkami  616.155.392              Hairy cell leukemia
Levice, bitka, 1664      355.483(437.6)"1664"          Levice, battle of, 1664
Levice, bitka, 1703      355.483(437.6)"1703"          Levice, Battle of, 1703
lexikálne databázy       004.652:81‟374             Lexical databases
lexikografia          81‟374                 Lexicography
Leyte, bitka, 1944          355.483(599)"1944"      Leyte, Battle of, 1944
lezenie na umelých stenách      796.526            Artificial wall climbing
liberálna výchova           37.03-053.2:316.46.058.3   Liberal education
licenčné zmluvy            347.77.043          License agreements
licenčné zmluvy nakladateľské     347.788.1           Publishing license
                                  agreements
liečebná rehabilitácia        615.8             Therapeutic rehabilitation
liečivé prípravky           615.45            Pharmaceutical preparations
liekové formy             615.45            Dosage forms
lietadlové lode            623.822.7           Aircraft carriers
light art               7.038.3            Light art
likvidácia odpadu           628.47            Waste disposal
likvidácia podnikov          347.728.5 \c obchodné právo  Liquidation
                   005.416 \c manaţment
limnokvarcity             552.55 \c petrológia
                   549.514.51 \c mineralógia
limnológia              556.55            Limnology
lineárne riadiace systémy       681.511.2           Linear control systems
lingvisti               81‟1-051           Linguists
Lipsko, bitka, 1813          355.483(437.311)"1620"    Lipsko, Battle of, 1620
literárna estetika          82.0             Aesthetics of literature
literárna kritika Biblie       2-276 \c náboţenstvo     Biblical literary criticism
                   27-276 \c kresťanstvo
literárna semiotika          82:81‟22           Literary semiotics
literárne diela            82:081            Literary pieces
literárne dielo            801.82            Literary work
literárne manifesty          82.02(049.1)         Manifesto (literature)
literárne námety           82:7.04            Literary themes
literárne postavy           82.09-052           Literary characters
literárne zdruţenia          82:061            Literary associations
literárne ţánre            82-1/-9            Literary forms
literárni kritici           82-95-051           Literary critics
literárni vedci            82.0-051           Literary scientists
literatúra a dejiny          82:93/94           Literature and history
literatúra a kresťanstvo       82:27             Literature and Christianity
literatúra a matematika        82:51             Literature and mathematics
literatúra a medicína         82:61             Literature and medicine
literatúra a náboţenstvo       82:2-1            Literature and religion
literatúra a politika         82:32             Literature and politics
literatúra a spoločnosť        82:316.3           Literature and society
literatúra a umenie          82:72/76           Literature and art
literatúra a veda           82:001            Literature and science
literatúra písaná ţenami       82-055.2           Literature written by women
Lithospermum purpurocaeruleum pozri  kamienka modropurpurová
litosféra               551.14            Lithosphere
litovčina               811.172            Lithuanian language
Little Big Horn, bitka, 1876     94(=81/=82)"1876"       Little Big Horn, Battle of,
                                  1876
livončina               811.511.114          Livonian language
logický pozitivizmus         510.26            Logical positivism
logický princíp            17.023.2           Logical principle
logistika (manaţment)         005.51            Business logistics
logistika (vojenstvo)         355.41            Logistics (military art and
                                  science)
Logos              27-31-144.894.2        Logos
Lotus Notes 7          004.42Lotus Notes       Lotus Notes 7
loţisková geológia        553              Economic geology
Lučenec, bitka, 1451       355.483(437.6)"1451"      Lučenec, Battle of, 1451
Lučenec, bitka, 1849       355.483(437.6)"1849"      Lučenec, Battle of, 1849
ľudová demokracia        321.74             eople‟s democracy
ľudová keramika         738.031.4           Folk pottery
ľudová umelecká výroba      745/749-028.41
ľudové divadlo          792.031.4           Folk theater
ľudové hrnčiarstvo        738.031.4           Folk pottery
ľudové hry            398.54             Folk plays
ľudové kroje           391              National dress
ľudové textílie         745.52.031.4          Folk textile
ľudoví hudobníci         78.071.1/.2:39         Folk musicians
ľudská agresivita        616.89-008.444.9        Human aggression
ľudská dôstojnosť        17.026.4            Human dignity
ľudská psychika         159.923.35           Human psychic
ľudské embryo          611.013.3/.8 \c anatómia    Human embryo

                 612.646 \c fyziológia

                 618.32 \c patológia
ľudské kostrové zvyšky pozri   kostrové pozostatky človeka
ľudské správanie         159.95             Human behavior
ľudský genóm           575.11             Human genome
ľudský plod           618.33             Human fetus
ľudský rod            17.021.4 \c etika       Human beings
ľuľkovité            582.926.2           Solanaceae
luminiscenčná analýza      543.426            Luminescent analysis
lustrácie            351.746.1-021.111       Lustration (screening law)
Luţickí Srbi           (=162.5)            Wends
luţickosrbské výtvarné umenie  72/76(=162.5)         Sorbian art
macedónska filológia       80(=163.3)           Macedonian philology
macedónska poézia        821.163.3-1          Macedonian poetry
macedónske spisovateľky     821.163.3-055.2        Macedonian women authors
macedónske umenie        72/76(497.7)          Macedonian art
macedónski básnici        821.163.3-1-051        Macedonian poets
maďarizácia           304.2/.4(=511.141)       Magyarization
maďarská architektúra      72(439)            Hungarian architecture
maďarská filológia        80(=511.141)          Hungarian philology
maďarská kresba         741/744(439)          Hungarian drawing
maďarské výtvarné umenie     72/76(439)           Hungarian art
Magenta, bitka, 1859       355.483(44)"1859"       Magenta, Battle of, 1859
magický realizmus (literatúra)  82.02"1949/20.."        Magic realism (literature)
magnetické pole         537.612            Magnetic fields
mahajánový budhizmus       242              Mahayana Buddhism
machorasty            582.32             Bryophytes
machy              582.325            Mosses
mail art             7.038.532           Mail art
majáky              725.344 \c architektúra    Lighthouses
                 627.715.032 \c vodné stavby
                 656.6.057.4 \c vodná doprava
majálesy             371.893            Rag days
majetkové dane          336.226.2           Property tax
majetkové priznania       336.226.2
majetok obcí                    352.073.5           Municipal property
majetok štátu                   351.711            Government property
majstri odbornej výchovy              377.011.3-051         Vocational teachers
mäkkýše                      594              Molluscs
makramé                      746.22
makrela atlantická                 597.556.334.1
makroekonomická analýza              [330.5+338]:303.7       Macroeconomic analysis
makrosociológia                  316.012            Macrosociology
makulárna degenerácia               617.736-003.8         Macular degeneration
maľba akrylovými farbami              75.021.32           Acrylic painting
maľba na hodváb                  75.023.1-037.3         Silk painting
maľba na kameň                   75.023.1-032.5         Stone painting
maľba na skle                   75.023.1-033.5         Glass painting and staining
malé a stredné podniky               334.012.63/.64         Small and medium-sized
                                         enterprises
malé hospodárske zvieratá             636.3/.4            Farming animals
maliarske materiály                75.023             Painting materials
malígne melanómy pozri               melanómy
malígne ochorenia krvi               616.15-006.04         Blood cancer
maloplošné chránené územia             502.21(1-751.3)        Small-scale protected areas
málotriedne školy                 37.018.51           Small schools
maľované terče                   623.593:75.05         Painted targets
manaţérky                     005.742-057.162-055.2     Women executives
manaţérske školy                  377/378:005          Business schools
manaţérske vzdelávanie               377:005            Managerial education
manaţérsky audit                  005.52             Management audit
manaţment kniţníc                 023/025
mandaly                      003.6             Mandalas
mandeizmus                     254.6 \c ázijské náboţenstvá  Mandeism
                          27-874 \c kresťanstvo
manierizmus (literatúra)              82.02”15/16”          Mannerism (literature)
manierizmus (umenie)                7.034.6            Mannerism (art)
manicheizmus                    254.4 \c ázijské náboţenstvá  Manichaeism
                          27-874.7 \c kresťanstvo
manipulačná technika                621.86/.87           Material handling
                                         engineering
manipulačné zariadenia s premenlivou dĺţkou    621.86.075
manţelky panovníkov                929.731-058.833
manţelky politikov                 32-051-058.833         Politicians„ spouses
manţelská kríza                  364.642:316.811.1       Marriage crisis
manţelstvo a rodina                316.811.11-027.581+316.356.2  Marriage and the family
Marathón, bitka, 490 pr. Kr.            355.483(38)          Marathon, Battle of, 490 B.C
marhule                      634.21             Apricot trees
Mariánsky stĺp (Galanta-Hody, Slovensko)      725.942            Marian column (Galanta-
                                         Hody, Slovakia)
Mariánsky stĺp (Prešov, Košice)          725.942            Marian column (Prešov,
                                         Slovakia)
Marianský stĺp (Štítnik, Slovensko)        725.942            Marian column, Capital
                                         street (Košice, Slovakia)
Mariánsky stĺp, Hlavná ulica (Košice, Slovensko)  725.942            Marian column, Capital
                                         street (Košice, Slovakia)
Market Garden, vojenská operácia, 1944       355.483(492)"1944"       Market Garden, Operation,
                                         1944
markézčina                     811.622.821.4         Marquesan
markgrófi                     929.732            Margraves
markhur turkménsky                 599.735.52           Capra falconeri heptneri
                                         (latinsky)
markomanské vojny, 166-181           355.48"0166/0181"     Marcomannic wars, 166-181
maršali                    355.081          Marshals
masmédiá a politika              659.3:32
mäso                      637.5           Meat
masová kultúra                 7.011           Popular culture
mäsový priemysel                637.5+664.91/.95      Meat industry
Matapan, bitka, 1941              355.483(495)"1941"     Matapan, Battle of, 1941
matematická logika               510.6           Mathematical logic
matematická teória mechaniky          531.01           Mathematical theory of
                                     mechanics
matematické výpočty              51-3            Mathematical calculations
matematické vzorce               51-32           Mathematical formulae
materiály na písanie              003.5           Writing materials
materské mlieko                613.287.1         Breast milk
matky a deti                  173.5/.7          Mothers and children
MATLAB                     004.42MATLAB        MATLAB
Mayovia                    (=821.173)         Mayas
med (kuchárstvo)                641.55:638.167       Cookery (honey)
medailéri                   737.2.071.1        Medallists
mediálna gramotnosť              316.776.33/.34       Media literacy
mediálna komunikácia              316.772.4         Communication in mass
                                     media
mediálna politika               659.3:351.85        Mass media policy
mediálna výchova                37.0:316.774        Media education
mediálne násilie                659.3:316.624       Violence in mass media
medicínske právo                34:61           Medical law
meditatívna modlitba              27-583           Meditative prayer
medonosné rastliny               638.132          Honey plants
medzihviezdny prach              524.57           Interstellar dust
medzináboţenský dialóg             2-67            Interreligious dialogue
medzinárodná klasifikácia chorôb        616.1/.9:001.82      International classification of
                                     diseases
medzinárodná klasifikácia vzdelávania     37.0:001.82        International standard
                                     classification of education
medzinárodná konkurencieschopnosť       339.137.2         International competition
medzinárodná športová arbitráţ         341.63:796         International sport arbitration
medzinárodné ekonomické inštitúcie       339.9:061         International economic
                                     institutions
medzinárodné konferencie            005.745-027.543      International conferences
medzinárodné kongresy             005.745-027.543      International congresses
medzinárodné obchodné organizácie       339.52           International trade
                                     organizations
medzinárodné programy a projekty        005.591-027.543      International programs and
                                     projects
medzinárodné štandardné číslo knihy      655.535.28         International standard book
                                     number
medzinárodný štandardný bibliografický popis  025.3/.4:006.3       International standard
                                     bibliographic description
medziodborový kontext             001.2           Interdisciplinary context
medziplanetárne prostredie           523.62           Interplanetary medium
medzivládne organizácie            341.217          Intergovernmental
                                     organizations
mechanická technológia             621            Mechanical technology
meissenský porcelán              738.1(430.246) \c umenie  Meissen porcelan
                        666.5(430.246) \c výroba
melanómy                    616-006.81         Melanomas
mená                      81‟373.2          Names
Mendelejevova periodická sústava prvkov pozri   periodická sústava prvkov
menné autority                  025.323-027.568         Name authorities
menová integrácia                 339.738             Monetary integration
menovanie do funkcie               023.2              Designation, nomination
mentálne postihnutí umelci            7.071-056.36           Artists with mental
                                          disabilities
meranie gravitačnej sily             528.27              Gravity measurement
meranie výkonnosti                005.962.13:005.332.1       Performance measurement
Merlin (legendárna postava)            398.21-051            Merlin (legendary character)
Mers-el-Kebír, útok, 1940             355.483(65)           Mers-el-Kebir, Attack on,
                                          1940
mestská zástavba                 711.6              City built-up area
mestské brány                   725.961             Town gateways
mestské hradby                  725.963             City walls
mestské komunikácie                625.712             City roads
mestské múzeá                   069(1-21)            Municipal museums
mestské obvody                  711.5              City districts
mestské opevnenia                 725.96              Town fortification
mestské pečate                  736.3:911.375          Town and city seals
mešity                      726.2 \c architektúra      Mosques
                         28-523.4 \c kult
meštianske domy                  728.3
metabolické ochorenia               616-008.9            Metabolic diseases
metabolizmus minerálnych látok          577.128             Mineral metabolism
metabolizmus rastlín               581.13              Plant metabolism
metadáta                     001.103.2            Metadata
metadátové formáty                001.103.2:006.3
metajazyk                     811.9              Metalanguage
metalurgia neţelezných kovov           669.2/.8             Nonferrous metallurgy
metalurgia ocele                 669.18              Steel metallurgy
metasomatóza                   553.22              Metasomatism
meteorické roje                  523.683             Meteor showers
meteorologické javy                551.59              Metheorological phenomena
metodisti                     277.6-726.6           Methodists
metódy spoločenských vied             303               Methods of the social
                                          sciences
metódy výskumu                  001.891             Mode of treatment
metropolitné počítačové siete           004.733             Metropolitan area networks
metropoly                     711.432 \c územné plánovanie,  Metropoles
                         urbanizmus)
                         911.375.3 \c sídelná geografia
mexická revolúcia, 1910-1917           94(72)"1910/1917"        Mexican revolution, 1910-
                                          1917
mexické výtvarné umenie              72/76(72)            Mexican art
mezinárodný štandardný bibliografický popis pre  [025.3/.4:006.3]:025.176     International standard
kartografické dokumenty                              bibliographic description for
                                          cartographic materials
mezopotámska mytológia              252               Mesopotamian mythology
Microsoft Excel 2002               004.42Excel           Microsoft Excel 2002
Microsoft Excel 2003               004.42Excel           Microsoft Excel 2003
Microsoft Excel 97                004.42Excel           Microsoft Excel 97
Microsoft Outlook 2002              004.42Outlook          Microsoft Outlook 2002
Microsoft Outlook 2003              004.42Outlook          Microsoft Outlook 2003
Microsoft Outlook 2007              004.42Outlook          Microsoft Outlook 2007
Microsoft Windows                 004.451.9Windows         Microsoft Windows
Microsoft Windows 2000              004.451.9Windows         Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 2000 Server           004.451.9Windows Server     Microsoft Windows 2000
                                        Server
Microsoft Windows PowerShell       004.438PowerShell           Microsoft Windows
                                        PowerShell
Microsoft Windows Vista          004.451.9Windows           Microsoft Windows Vista
Microsoft Word 2000            004.42Word              Microsoft Word 2000
Microsoft Word 2002            004.42Word              Microsoft Word 2002
Microsoft Word 2003            004.42Word              Microsoft Word 2002
Microsoft Word 2007            004.42Word              Microsoft Word 2007
Microsoft Word 6.0            004.42Word              Microsoft Word 6.0
Microsoft Word 7.0            004.42Word              Microsoft Word 7.0
Microsoft Word 97             004.42Word              Microsoft Word 97
Midway, bitka, 1942            355.483(973)"1942"          Midway, Battle of, 1942
miecha                  611.82 \c anatómia          Spinal cord

                     612.83 \c fyziológia

                     616.832 \c patológia
mierové misie               341.785
mierové operácie             355.4:341.79             Peace-making operations
Michalská brána (Bratislava, Slovensko)  725.961
mikrobiológia vody            579.68                Water microbiology
mikrotechnológie             62-022.53               Microtechnology
militarizmus               355.015                Militarism
mimoškolská výchova            374                  Out-of-school activities
mimoškolské vzdelávanie          374                  Out-of-school education
minerálne látky              661.8                 Mineral substances
mineralogické zbierky           069.5:549               Mineral collections
minimal art                7.038.42               Minimal art
ministerstvá               354.11/.86              Executive departments
ministerstvá obrany            354.61                Ministries of defence
ministri                 354.11/.86-051            Ministers
ministri obrany              354.61-051              Ministers of defence
ministri poľnohospodárstva        354.83-051              Ministers of agriculture
minojská kultúra             903/904:94(391)            Minoan culture
minoritské kláštory            27-789.32-523.6-788-1/-9 \c rehoľný  Minorite monasteries
                     ţivot
                     726.71:27-789.32 \c architektúra
mitochondrie               576.311.347              Mitochondrias
mizogýnia                 616.89-008.442.4           Misogyny
mladoturci                323.272(560)-051
mladoturecká revolúcia, 1908-1909     323.272                Young Turk revolution,
                                        1908-1914
mliečne ţľazy               611.69 \c anatómia          Mammary glands
                     612.664 \c fyziológia
                     618.19 \c patológia
mliečny dobytok              636.2.034               Dairy cattle
mlynári                  664.71-051              Millers
mlynárik horský              595.789
mlynárik kapustový            595.789
mlynárik repkový             595.789
mlynáriky                 595.789
mlynárske stroje             664.71.05               Milling machinery
mlynárstvo                664.7                 Miller‟s trade
mlyny               664.71                Mills
mobbing              331.104:364.636            Mobbing
močové cesty           611.61/.62 \c anatómia        Urinary tract
                 612.467 \c fyziológia
                 616.613/.62 \c patológia
močové kamene           612.466.1               Urinary calculi
močové ústroje          611.61/.62 \c anatómia        Urinary organs
                 612.46 \c fyziológia
                 616.61/.63 \c patológia
močovina             547.495.2 \c chémia          Urea
                 612.398.193 \c fyziológia
                 612.461.2 \c exkrécia
                 661.717.52 \c chemická technológia
móda               391                  Fashion
modálna logika          510.643 \c matematika         Modal logic
                 161.26 \c logika
modeling             687.5.01               Fashion modeling
modelky              687.5.01-055.2            Female models
modelovanie (umenie)       7.021.5                Modeling (art)
modelovanie a simulácia      004.94 \c počítačová simulácia    Modeling and simulation
                 519.86/.87 \c matematika
moderná architektúra       72.036/.038              Modern architecture
moderná fyzika          53                  Modern physics
módne doplnky           391.4 \c etnografia          Fashion accessories
                 646.48 \c odievanie
módne fotografie         77.04:391               Fashion photography
módne návrhárky          687.5.01-055.2            Fashion designers
módne návrhárstvo         687.5.01               Fashion design
módne ozdoby           391.7                 Adornments
módne prehliadky         687:659.153              Fashion shows
Mogyoród, bitka, 1074       355.483(439)"1074"          Mogyoród, Battle of, 1074
Moháč, bitka, 1526        355.483(439)"1526"          Moháč, Battle of, 1526
mohyly              903.5                 Mounds
molekulárna genetika       577.21                Molecular genetics
molekulárna chémia        544.2                 Molecular chemistry
molekulárna imunológia      577.27                Molecular immunology
Molusca pozri           mäkkýše
monastyry             726.71 \c architektúra        Monasteries
                 271-523.6-788-1/-9 \c rehoľný ţivot
monitorovanie ţivotných funkcií  616-072.7-78             Patient monitoring
                                    Monitoring vital signs
Monte Cassino, bitka, 1944    355.483(450)”1944”          Monte Cassino, Battle of,
                                    1944
mor                616.98:579.842            Plague
morálne posudzovanie       17.022                Moral judgement
moraviká             002.2(=162.3)+908(437.32)       Moravian studies
morčatá              599.324.7 \c zoológia         Guinea pigs
                 636.91 \c domáce zviera
more               551.468                Sea
moreplavci            910.3/.4-051             Navigators
moreplavectvo           910.3/.4               Seafaring
morfogenéza            57.018-023-027.1 \c biológia     Morphogenesis
                 572.5/.7-027.1 \c antropológia
morfológia (biológia)       57.018-023              Morphology (biology)
morfológia (lingvistika)     81‟366                Morphology (linguistics)
morové stĺpy           725.942                Plague columns
morská soľ            641.881(26) \c kuchárstvo       Sea salt
                 551.464.3 \c oceánografia
morské akváriové ryby      636.98:597.2/.5(26)        Marine aquarium fishes
morské sedimenty         551.35               Marine sediments
morské vlny           551.466              Sea waves
Moskva, bitka, 1941-1942     355.483(470)"1941/1942"      Moscow, Battle of, 1941-
                                  1942
moslimky             28-055.2              Muslim women
moslimovia            28-726.6              Muslims
motivované slová (lingvistika)  81„373
motocykle            629.326              Motorcycles
motorické poruchy        616.7-026.27 \c pohybová sústava  Movement disorders
                 616.8-009.1/.3 \c neurológia
mozog              591.481.1 \c stavovce       Brain
                 611.81 \c anatómia
                 612.82 \c fyziológia
                 616.831 \c patológia
                 616.831-092 \c patofyziológia
mrakodrapy            72.012.27 \c architektúra     Skyscrapers
                 69.032.22 \c stavebníctvo
múdrosť             179.9               Wisdom
multilingvizmus         81'246.3              Multilingualism
Mustela eversmanni pozri     tchor svetlý
Mustela putorius furo pozri   fretka
Mustela putorius pozri      tchor tmavý
múzejná dokumentácia       069.5:002.1            Museum documentation
múzejné budovy          727.7               Museum buildings
múzejné výstavníctvo       069.9               Museum exhibitions
múzejné zbierky         069.5               Museum collections
múzejní pracovníci        069-051              Museum workers
muzikológovia          78.072               Musicologists
muzikoterapia          615.851:78             Music therapy
muţi stredného veku       316.346.32-055.1-053.85      Middle aged men
muţské akty           7.041.3-055.1           Male nude in art
muţské pohlavné hormóny     612.616.31             Male sex hormones
mydlá              661.187              Soaps
mykológovia           582.28-051             Mycologists
myši               599.323.4             Mice
                 636.9:599.323.4\cdomáci chov
myšovité             599.323.4             Muridae
náboţenské skúsenosti      27-184.2-58            Religious experiences
náboţenské symboly        2-526.6              Religious symbols
náboţenstvá           21/29-1/-9             Religions
nadávky a hrešenie        81‟373.47             Swearing
nádorová prevencia        616-006.04-035.4          Cancer prevention
nádory pečene          616.36-006             Liver tumors
nadváha             616-056.257            Overweight
náhoda              123.11               Chance
nahosemenné rastliny       582.42/.47             Gymnosperms
náhrobné kríţe          726.825              Cemetery crosses
nájomné domy           728.22               Rental houses
nákladná automobilová doprava  656.125
nákupné centrá          725.214              Shopping centers
námestia             711.61\curbanizms         Plazas
                 625.712.4 \c cestné staviteľstvo
námety, témy a motívy      7.04                Themes and motives
námorná doprava         656.61               Maritime transport
námorné bitky          355.48:355.353           Naval battles
námorné múzeá           069:656.61              Maritime museums
námorné operácie          355.46                Naval operations
námorné vzbury           359.11:355.426            Naval mutinies
námornícke uzly          656.61:746.25            Marine knots
námorníctvo            359.22 \c vojenstvo         Navy
                  656.61 \c všeobecne
napájacie zdroje          621.311.6              Power supply units
nápisy               003.071 \c spôsob písania      Inscriptions
                  930.2:003.071 \c náuka
napoleonské vojny, 1800-1815    94(4)"1800/1815" \c dejiny      Napoleonic Wars, 1800-
                  355.483(4)"1800/1815" \c vojenstvo  1815
narkolepsia            616.8-009.836.12           Narcolepsy
narkomafia             343.9.02:343.575           Narcomafia
narodenie             392.1 \c etnografia         Birth
národná bezpečnosť         355.02                National security
národná literatúra         82-027.542              National literature
národné múzeá           069(1-4)               National museums
národné účty            330.53                National accounting
národní patróni pozri       patróni
Narvik, bitka, 1940        355.483(437.3)"1621"         Narvik, Battle of, 1940
násilie v škole          364.63-057.87            School violence
nástenná maľba           75.052                Mural painting
nátery               667.6                Coatings
navigácia             629.072.1              Navigation
nebezpečné situácie        614.8                Dangerous situations
nebytové priestory         347.453.4              Non-residential premises
nederlandistika          80(=112.5)+908(492)         Dutch studies
nedonosené deti          612.648-053.32 \c fyziológia     Premature babies
                  316.346.32-053.32 \c sociológia
nefrológia             616.61                Nephrology
negramotnosť            364.672.2              Illiteracy
neharmonické prúdy         621.3.018.7             Non-harmonics (electric
                                    waves)
nechcené tehotenstvá        6 618.3               Unwanted pregnancy
nechtový dizajn          646.74 \c domáca starostlivosť    Nail design

                  687.54 \c sluţby
nechty               611.786 \c anatómia         Nails
                  612.799 \c fyziológia
                  616.596 \c patológia
neinvazívny karcinóm prsníka    618.19-006.6             Noninvasive breast
                                    carcinoma
nelegálny obchod          339.194               Illegal forms of trade
nelineárne diferenciálne rovnice  517.957               Nonlinear differential
                                    equations
nemé filmy             791.11                Silent films
nemecká filozofia         14(430)               German philosophy
nemecká kresba           741/744(430)             German drawing
nemecké piesne           784.3/.7(=112.2)           German songs
nemecké sochárstvo         730(430)               German sculpture
nemecké výtvarné umenie      72/76(430)              German art
nemeckí básnici          821.112.2-1-051           German poets
nemecký idealizmus         14(430)               German idealism
nemocnice             614.2:725.511 \c zdravotníctvo    Hospitals
                  725.511 \c architektúra
nemocničné rehoľné rády      27-789.4-788.461           Hospitaler orders
nemý film             791.11                Silent film
nenávisť              179.8               Hate
neoabsolutizmus           321.61+342.36           Neoabsolutism
neobnoviteľné prírodné zdroje    502.21-022.252          Unrenewable natural
                                   resources
neokatechumenát           272-584.5             Neocatechumenate
                                   (Movement)
neoklasicizmus (hudba)       78.036              Neoclassicism (music)
neoklasicizmus (literatúra)     82.02"1890/1945"         Neoclassicism (literary
                                   movement)
neoklasicizmus (umenie)       7.036"18"             Neoclassicism (art)
neoklasická ekonómia        330.831.9             Neoclassical school of
                                   economics
neolatinistika           80(=124)+908(4)
neoliberalizmus           321 \c politika          Neo-liberalism
                  330.831.8 \c ekonómia
neoplasticizmus           7.038.1              Neoplasticism
neopragmatizmus           165.74              Neopragmatism
nepárnokopytníky          599.72              Odd-toed ungulates
nerudné suroviny          620.21-032.6           Non-metallic raw materials
nervové poruchy           616.8-009             Nervous disorders
nervový systém           611.8 \c anatómia         Nervous system
                  612.8 \c fyziológia
                  591.18 \c fyziológia ţivočíchov
                  591.48 \c anatómia ţivočíchov
nespavosť              613.79 \c hygiena         Insomnia
                  616.8-009.836.14 \c neurológia
                  159.963.273 \c psychológia
neurobiológia            611.8+612.8            Neurobiology
neurofyziológia           591.18 \c zoológia        Neurophysiology
                  612.8 \c lekárstvo
neurolingvistické programovanie   159.95:81‟23           Neurolinguistic programming
neuromuskulárne choroby       61:576.7.086.83          Neuromuscular diseases
neurónové siete (neurobiológia)   612.822-023.885          Neural networks
                                   (neurobiology)
neurónové siete (počítačová veda)  004.032.26            Neural networks
neuropsychológia          612.821 \c fyziológia       Neuropsychology
                  159.91 \c psychológia
neurovedy              611.8+612.8+616.6         Neurosciences
nevlastná rodina          316.356.2-058.854         Stepfamily
nevyliečiteľne chorí pozri     smrteľne chorí
nevyliečiteľné choroby       616-036.88-052          Incurables
nevýrobná sféra           338.46/.48            Non-productive sphere
nevyţiadaná elektronická pošta   004.773.3-021.476         Unsolicited electronic mail
                                   messages
nízkoenergetické domy        697.12:721            Low energy buildings
nizozemskí spisovatelia pozri    holandskí spisovatelia
Noc dlhých noţov, 1934       94(430)"1934"           Night of the Long Knives,
                                   1934
nočné motýle            595.78-154.2           Moths
noha                617.586/.588           Foot
nonartifciálna hudba        78.03               Non-artificial music
nordic walking           796.421              Nordic walking
nordistika             80(=113.5)+908(481)        Norwegian studies
Normandia, invázia, 1944      355.483(44)"1944"         Normandy Invasion, 1944
normy a štandardy          006                Standards
nórske umenie            72/76(481)            Norwegian art
nórske výtvarné umenie           72/76(481)            Norwegian art
North American P-51 Mustang         623.746.3            North American P-51
                                       Mustang
nositelia cien a vyznamenaní        06.05-051            Laureates
notafília                  379.824:336.747
notárska činnosť              347.961.1            Notaries practice
novinové články               070.432             Newspaper articles
novogotika                 7.035.3             Gothic revival
novoplatonizmus               141.131             Neoplatonism
novopohanstvo                299.572             Neopaganism
novopozitivizmus              165.73              Neopositivism
novoročné zvyky               398.332.42            New Year customs
Nový rok                  398.332.42            New Year
nukleárna kardiológia            616.12:621.039.8         Nuclear cardiology
nukleotidy                 577.113.3            Nucleotides
nukleové kyseliny              547.963.32 \c chémia       Nucleic acids
                      577.113 \c štatistická chémia
                      577.123 \cmetabolizmus
                      577.21 \c molekulárna genetika
                      577.323 \c biofyzika

nukleozidy                 577.113.3            Nucleosides
nuklidy                   544.58              Nuclides
nunciovia                  272-732.2-725.4
obalová technika              621.798             Packaging
obalový priemysel              621.798:338.45          Packing industry
obaly                    621.798.1 \c všeobecne      Containers
                      351.777.6 \c legislatíva
občianska etika               172.1              Civic ethic
občianske stavby              725.5/.8+727           Civil buildings
občianske vojny               355.426             Civil wars
občianske zdruţenia             061.23              Civil associations
obehové poruchy mozgu            616.831-005           Cerebral circulation
                                       disorders
obelisky                  725.942             Obelisks
obete dopravných nehôd           656.08-058.66          Traffic accident victims
obete fašizmu                [323.28:329.18]-058.6      Victims of fascism
obete nacizmu                [323.28:329.17]-058.6      Victims of Nazism
obete terorizmu               323.28-058.6           Victims of terrorism
obezitológia                616-056.257           Obesitology
obézne deti                 616-056.257-053.2        Overweight children
obhliadka mŕtvol              351.776.7            Examination of corpses
obchod s umením               7.074/.075            Art trade
obchodné budovy               725.2              Commercial buildings
obchodné domy                725.214             Department stores
obchodné jednania              659.144.1            Negotiation in business
obchodníci                 339.1-051            Businessmen
obchodný úspech               339:17.024.4           Commercial success
obchodovanie s cennými papiermi       336.764/.768           Securities trading
obilné jedlá                641.55:633.1           Cookery (cereals)
obilniny                  633.1              Cereals
objavitelia a vynálezci           001.894-051           Inventors
objektovo orientované jazyky        004.432.045           Object-oriented
                                       programming languages
objektovo orientované vývojové prostredia  004.4‟2.045           Object-oriented
                                       development environment
objekty (umenie)              7.038.544            Objects (art)
oblaky              551.576             Clouds
obliehanie            355.44             Siege warfare
obligácie             336.763.3            Bonds
oblúky              528.4              Curves
obnova a rekonštrukcia pamiatok  7.025.3/.4           Renewal and reconstruction
                                 of monuments
obnova dediny           711.437 \c urbanizmus      Village revitalisation
                 911.373 \c sídelná geografia
obnova lesných porastov      630.23             Afforestation
obrábanie             621.9              Machining
obrábanie pôdy          631.51             Soil cultivation
obrana štátu           355.45             State defence
obranný priemysel         355:338.45           Defence industries
obrázkové písmo          003.21             Picture-writing
obrnené vozidlá          623.438             Armoured vehicles
obrúsky              642.74 \c látkové        Napkins
                 642.74:676.252.2 \c papierové
obsah výchovy           37.01
obsahová analýza         303.64             Content analysis
obsahová analýza dokumentov    025.4
obťaţné slová           81‟34/‟37            Difficult words
obuv               646.46             Footwear
obväzy              615.468             Bandages
obytné domy            728               Dwelling-houses
oceánografia           551.46             Oceanography
ocot               641.882 \c kuchárstvo      Vinegar
                 613.291 \c výţiva
oči                611.84 \c natómia        Eyes
                 612.84 \c fyziológia
                 617.7 \c patológia
očkovanie drevín         631.541.5            Budding (plant propagation)
očné nádory            617.7-006            Eye tumors
očné zápaly            617.7-002            Eye inflammations
odborné predmety         377.016             Specialized school subjects
odborné skúšky          371.279.5/.6          Vocational examinations
odborné texty           81‟42‟373.46          Professional texts
odborová didaktika        37.016.026           Teaching school subjects
odcudzenie (filozofia)      141.7-024.83          Alienation (philosophy)
odevné stroje           687.05             Clothing machines
odevníctvo            687.1              Clothing trade
odevný priemysel         687.1/.4            Clothing industry
odevy               646.4 \c odievanie       Clothing
                 687.1 \c výroba
odievanie             646.4/.5            Clothing
odmeny a tresty          371.53/.55           Rewards and punishments
odparovanie            66.048.5            Evaporation
odvykanie fajčenia        613.84             Smoking cessation
Odysseus (mytologická postava)  255.2-264-051          Odysseus (Greek
                                 mythology)
odznaky              391.75             Badges
ochrana ľudského plodu      347.158             Protection of human fetus
ochrana múzejných exponátov    069.44             Protection of museum
                                 exhibits
ochrana ovzdušia         502.171:502.3          Air quality management
ochrana papiera          7.025.3/.4:676.2        Preservation of paper
ochrana pobreţia         627.52 $c vodné stavby     Shore protection
ochrana softvéru         004.4.056.5           Software protection
ochrnutie                      616.8-009.11              Paralysis
okresné múzeá                    069(1-22)               District museums
oleje                        665.2/.3                Oils
olivový olej                    664.34 \c potravinárstvo        Olive oil
                          665.327.3 \c chemický priemysel
Oltár Korunovania Panny Márie (Spišská Kapitula,  726.591.034.7
Slovensko)
Oltár Narodenia Pána (Bardejov, Slovensko)     726.591.034.7
Oltár Narodenia Pána (Levoča, Slovensko)      726.591.034.7
Oltár Navštívenia Panny Márie (Košice, Slovensko)  726.591.034.7
olympijské športy                  796.032.2:796/799           Olympic sports
olympioničky                    796.032.2.071.2-055.2         Olympic women sportsmen
omša                        27-549 \c kresťanstvo         Holy Mass
                          272-549 \c katolícka cirkev
omyly                        001.98                 Errors
onkologickí pacienti                616-006.04-052             Oncologic patients
ontogenéza                     57.017.6                Ontogeny
ontogenéza človeka                 612.64/.67               Human ontogeny
ontológia                      111                  Ontology
onymické znaky                   81`373.2
operačné sály                    617-089:725.511.055 \c zdravotníctvo  Operating theatres
                          725.511.055:617-089 \c architektúra
operačný manaţment                 005.93                 Operations management
operná dramaturgia                 790.027:786
operní reţiséri                   792.075
opevnené sídla                   711.459.6               Fortified seats
opice                        599.82                 Monkeys
opravy a údrţba                   658.58                 Maintenance and repair
opravy a údrţba ciest                625.76                 Roads maintenance and
                                              repair
optické vlastnosti                 538.958 \c fyzika           Optical properties
                          549.903.5 \c mineralógia
                          620.2-026.61 \c materiály
optimizmus                     141.21                 Optimism
optoelektronické senzory              681.586.57               Optoelectronic sensors
Oracle                       004.42Oracle              Oracle
Oracle 10g                     004.42Oracle              Oracle 10g
Oracle 11g                     004.42Oracle              Oracle 11g
orálna história                   930.2-028.16              Oral history
orešnica perlovaná                 598.293 \c zoológia          Spotted Nutcracekr
                          639.128 \c poľovníctvo         Nucifraga caryocatactes
organické hnojivá                  631.86/.87               Organic fertilizers
organické rozpúšťadlá                547-145.82 \c chémia          Organic solvents
                          667.629.2.061.18 \c výroba
organizácia školstva                371 \c všeobecne            Education
                          351.85 \c legislatíva
organizácia vyučovania               371.3
organizácie detí a mládeţe             [316.346.32-053.2]:061.2        Children‟s and youth
                                              organizations
orientálne koberce                 745.52                 Oriental rugs
orličník obyčajný                  582.37/.39
orol krikľavý                    598.279.22               Aquila pomarina/lat
ortofónia                      81`355
ortopédia                      617.3                 Orthopedics
ortopedická obuv                  685.348.4               Orthopedic footwear
osamelí rodičia          316.356.2-058.832         Single parents
osamelosť             364.624.4             Loneliness
osídľovanie            325                Land settlement
osídľovanie pohraničia       325(1-192)            Borderland settlement
osobná asistencia         364-787.22            Personal assistance
osobná doprava           656.025.2             Passenger traffic
osobná hygiena           613.4               Personal hygiene
osobná prezentácia         659.153 \c reklama        Self-presentation
                  316.625 \c sociálne správanie
osobnosť v dejinách        930.1               Personality and history
osobnostná a sociálna výchova   37.032/.035            Personal and social
                                   education
osoby s kombinovaným postihnutím  316.344.6-056.26/.3        People with combined
                                   disabilities
osoby stredného veku        316.346.32-053.85 \c sociológia  Middle-aged persons
                  613.97 \c zdravie
ospravedlnenie (náboţenstvo)    2-185.52 \c náboţenstvo      Justification (religion)
                  27-185.52 \c kresťanstvo
                  28-185.52 \c islam
ostravská operácia, 1945      355.422(437.326)
osveta               37.011              Adult education
osvetlenie kostolov        628.973.5             Lighting of churches
osvetoví pracovníci        37.011-051            Sdult educators
osy                595.796/.798           Vespoidea
ošetrovanie rastlín        631.54              Plants care
otcovia a dcéry          173.5/.7             Fathers and daughters
otcovia a deti           173.5/.7             Fathers and children
otcovia a synovia         173.5/.7             Fathers and sons
otuţovanie             615.832              Resistance to cold
outsourcing            005.591.43            Outsourcing
ozón                546.214 \c chémia         Ozone
                  661.94 \c výroba
ozónová vrstva           502.3:551.510.534 \c ţivotné   Ozone layer
                  prostredie
                  551.510.534 \c meteorológia
ozubené kolesá           621.833              Cog-wheels
pacient a lekár pozri       lekár a pacient
pacienti              616-052              Patients
pagody               726.1 \c architektúra       Pagodas
                  24-523.4 \c kult
paláce               725.17              Palaces
paleodemografia          930                Paleodemography
paleoklimatológia         56:551.58             Paleoclimatology
paleontologický výskum       56:001.891            Palaeontological exploration
paleooceánografia         56:551.46             Paleooceanography
palestínski Arabi         (=1:569)             Palestinian Arabs
paliatívna medicína        616-093.75            Palliative medicine
paličkovaná čipka         746.21              Pillow lace
paličkovanie            746.21              Pillow lace making
palmy               582.521.11            Palms
palné zbrane            623.41/.44            Firearms
pamäti               (0:82-94)             Memoirs
pamätné medaily          737.23              Commemorative medals
pamätné miesta           904:908              Memorable places
pamäťové médiá           004.08              Storage media
pamflety              025.172 \c kniţničné fondy    Pamphlets
                  655.3.066.11 \c polygrafia
              659.132.22 \c reklama a propagácia
panarabské hnutie     327.39(=411.21)           Panarabic movement
panelové domy       69.056.52              Prefabricated apartment
                                houses
panelové sídliská     711.426:69.056.52          Prefabricated housing
                                estates
panhungarizmus       327.39(=511.141)           Pan-Hungarism
panická porucha      616.891.6
panoramatická fotografia  778.36                Panoramic photography
pánska móda        391-055.1              Men‟s fashion
pánske odevy        646.4-055.1             Men‟s clothing
panské sídla        728.83                Manors
pansofia          001:165               Pansophy
pápeţské dokumenty     272-732.2-284/-285          Papal documents
paprade          582.394               Ferns
papraďorasty        582.37/.39              Pteridophyta
papyrusové rukopisy    091.2-035.2             Papyrus manuscripts
papyrusové zvitky     091.13:091.2             Papyrus scrolls
paradigma vedy       001.1:165              Paradigma of science
paradox          165.412               Paradox
parazitológia       576.8                Parasitology
parkinsonizmus       616.858
parlament a vláda     328.1                Parliament and government
parlamentné budovy     725.11                Parliamentary buildings
parlamentné kniţnice    027.54                Parliamentary libraries
parníky          629.54-81              Steamboats
párnokopytníky       599.73                Artiodactyla
paródia          82-7                 Parody
paronymá          81‟373.42              Paronyms
párová terapia       615.851               Partner therapy
participatívny manaţment  005.56                Participative management
partizánske hnutie     355.425.4              Partisan warfare
partnerské mestá      911.375:316.4.063.34         Partner cities and towns
partnerské rozchody    347.626               Separations (partner
                                relationships)
pasáţe           725.26                Arcades
passacaglie        78.085.1               Passacaglias
pastel           74/75.021.34             Pastel drawing
pastely          74/75.021.34             Pastel drawings
pastoračné poradenstvo   27-465                Pastoral counseling
pastorálna psychológia   159.9:27-46             Pastoral psychology
patogénne mikroorganizmy  578/579:616-092           Pathogenic microorganisms
patológia človeka     616                 Human pathology
patologická biochémia   577.1:616              Pathobiochemistry
patopsychológia      616.89                Pathopsychology
patristické texty     27-9"01/07"-284           Patristic texts
patristika         27-9"01/07"-284           Patristics
patróni          27-36                Christian patron saints
patróni Európy       27-36(4)               Christian patron of Europe
patrónky          27-36-055.2
Pearl Harbor, útok, 1941  355.483(734.8)"1863"         Pearl Harbor, Attack on,
                                1941
pečatidlá         736.3
pečeň           611.36 \c anatómia          Liver

              612.35 \c fyziológia
                  616.36 \c patológia
pedagogická antropológia      37.015.2               Educational anthropology
pedagogická psychológia       37.015.3               Educational psychology
pedagogická skúsenosť        37:17.024.4
pedagogická sociológia       37.015.4               Educational sociology
pedagogické minimum         377.8-022.231             Minimum teachers‟
                                     education
pedagogické nadanie         371.321:159.928.23
pedagogické schopnosti       371.321                Teaching skills
pedagogické vedy          37
pedagogicko-psychologické poradne  37.048:364-52             Assessment centers
                                     (education)
pedagogika nadaných         37.01:159.928.23           Gifted education
pedagogika športu          37.01:796/799             Sport education
pedagogika voľného času       379.8                 Leisure education
pekárstvo              664.6                 Bakery
penzijné fondy           368.914.03              Pension funds
percepcia umeleckého diela     7.073                 Art appreciation
performancia (umenie)        7.038.531               Performance art
pergamenové rukopisy        091.2                 Parchment manuscripts
pergamenové zvitky         091.13:091.2             Parchment scrolls
pergoly               631.273                Pergolas
periférny nervový systém      611.83 \c anatómia          Peripheral nervous system
                  612.81 \c fyziológia
                  616.833 \c patológia
periodická sústava prvkov      546-123                Periodic system of elements
periodiká pre nevidiacich      [050+070.48]:003.24
perokresba             741/744.021.32            Pen drawing
personálne agentúry         331.53.07               Employment companies
personálne záhlavie         025.323-028.5             Personal headings
perspektíva (umenie)        7.017.9                Perspective (art)
peruánske romány          821.134.2(85)-31           Peruvian fiction
perzská architektúra        72(=222.1)              Persian architecture
perzské rukopisy          091(=222.1)              Persian manuscripts
perzské tlače            [08+092/099](=222.1)         Persian imprints
perzské umenie           72/76(=222.1)             Persian art
pestovanie ovocných rastlín     634.1/.8               Fruit-culture
pestúnska starostlivosť       364-782.42              Foster home care
petroglyfy             003.314                Petroglyphs
petrochémia             665.6/.7               Petrochemistry
pevný odpad             628.4.04-405             Rigid waste
piaristi              27-789.9               Piarists
piaristické kláštory        27-789.62-523.6-788-1/-9 \c rehoľný  Piarist monasteries
                  ţivot
                  726.71:27-789.9 \c rehoľný ţivot
Piava, bitka, 1918         355.48(450)              Piave, Battle of, 1918
Pieris brassicae pozri       mlynárik kapustový
Pieris bryoniae pozri        mlynárik horský
Pieris napi pozri          mlynárik repkový
pierkavcovité            595.78
pieskovce              552.513 \c horniny          Sandstones
                  691.215/.216 \c stavebný materiál
pieskovcové oblasti         553.571                Sandstone areas
pieskovcové skaly          551.435.4:552.513           Sandstone rocks
piesne               784.3/.7               Songs
písacie potreby           686.862                Writer‟s tool
pisári             003.053-051         Scribes
piskor obyčajný        599.363           Common shrew
piskor vrchovský        599.363           Alpine shrew
piskorovité          599.363           Shrews
piskory            599.363           Shrews
písmená            003.081           Letters
písomné skúšky         371.275           Written examinations
Pisónovo sprisahanie, 65    94(37)"0065"
pištole            623.443           Pistols
plakety            737.2            Plaquettes
planetárne hmloviny      524.37            Planetary nebulae
planéty (astrológia)      133.522.3          Planets (astrology)
plánovanie           005.51            Planning
plány miest          912.43:911.375        City maps
plasticita           539.374           Plasticity
Plášťovce, bitka, 1552     355.483(437.3)"1621"     Plášťovce, Battle of, 1552
platobná bilancia       339.72.053          Balance of payments
platonizmus          141.131           Platonism
plazma (fyzika)        52-726            Plasma (ionized gases)
plazy             598.1 \c zoológia      Reptiles
                636.98 \c chované zvieratá
pleseň zemiaková        582.244.2 \c botanika    Phytophthora infestans / lat
                632.4 \c choroby rastlín
pletená čipka         746.2            Knitted lace
plošné spoje          621.3.049.75         Printed circuits
plukovníci           355.084           Colonels
pluralizmus (spoločnosť)    316.72/.75          Pluralism (society)
plynové inštalácie       696.2            Gas installations
pneumatické stroje       621.51/.54          Pneumatic machines
pneumatológia (teológia)    27-144.896          Pneumatology (teology)
počítačová bezpečnosť     004.056           Computer security
počítačová gramotnosť     37.03:004          Computer literacy
počítačová hudba        789.983:004         Computer music
počítačové spracovanie hudby  004.4‟277.4         Computer music processing
počítačové technológie     004             Computer technology
počítačový priemysel      004.38:338.45        Computer industry
poddaní            316.344.44          Retainers
poddanstvo           316.343:326.91        Serfdom
pôdne mikroorganizmy      631.461/.467         Soil microorganisms
pôdne organizmy        631.46            Soil organisms
podnikateľky          658.114-055.2        Businesswomen
podnikateľské inkubátory    338.246
podnikové investície      658.152           Capital investments
podnikové vzdelávanie     377.44            Corporate education
podomoví obchodníci      339.177:339.1-051
podomový obchod        339.177
podpora v nezamestnanosti   364.334           Unemployment insurance
podpora vzdelávania      371.217.4          Student aid
podporované zamestnávanie   364-787.4          Supported employment
podstata a úloha filozofie   101             Nature and role of
                              philosophy
podvedomie           612.821.7          Subconsciousness
podzemné priestory       69.035.4           Underground areas
podzemné vody         556.3            Groundwater
poetoterapia          615.851:82-1         Poetry therapy
pogromy            341.485:323.28            Pogroms
pohľadnice          655.3.066.32             Postcards
pohlavné hormóny       612.616.31+612.621.31        sex hormones
pohlavné ústrojenstvo     611.63/.67 \c anatómia        Reproduction tract
               612.61/.62 \c fyziológia
               616.64/.69+618.11/.17 \c patológia
pohonné systémy        629.03                Propulsion systems
pohony            621.82/.85              Driving mechanism
pohostinské zariadenia    640.43/.46              Catering facilities
pohrebné kaplnky       726.81                Cemetery chapels
pohyb kapitálu        339.727.2              Capital movement
pochutinové rastliny     633.7                Savoury crops
pochutiny           641.88                Savours
poistenie majetku       368.1                Property insurance
poistenie osôb        368.9                Personal insurance
poistenie v nezamestnanosti  364.334               Unemployment insurance
poistné zmluvy        368.022 \c všeobecne         Insurance contracts
               351.82 \c legislatíva
poistný trh          368
poklady            671                 Treasures
pokrytectvo          177.3 \c etika            Hypocrisy
               27-428-242.6.8 \c Desatoro
pokusy            379.825               Experiments
Polabskí Slovania       (=162)                Polabian Slavs
polárna ţiara         550.388.8 \c geofyzika        Auroras
               551.594.5 \c meteorológia
polárne oblasti        341.228               Polar regions
police            645.452               Storage racks
politická kampaň       32.019.51              Political campaigns
politická psychológia     159.98:32              Political psychology
politická stabilita      321.01-025.16            Political stability
politické vzdelávanie     37:32                Political education
politickí kandidáti      342.843.1              Political candidates
politický marketing      32.019.5:659.1            Political marketing
politický ţivot        32:316.3               Political life
politiky Európskej únie    [339.924+327](4)           European policies
poľné plodiny         633                 Field crops
poľnohospodárska pôda     332.334.4:63 \c pozemky       Agricultural soils
               631.44 \c pedológia
poľnohospodárske práce    631.5                Farm work
poľnohospodárske stavby    631.2                Farm structures
poľnohospodársky trh     338.43:339.13            Agricultural market
polodrahokamy         549.091 \c mineralógia        Gemstones

               679.87 \c priemysel
poloniká           002.2(=162.1)+908(438)        Polish studies (sources)
polonistika          80(=162.1)+908(438)         Polish studies
polovojenské organizácie   355.425 \c vojenstvo         Paramilitary organisations
               329.733 \c politika
poľská kresba         741/744(438)             Polish drawing
poľské výtvarné umenie    72/76(438)              Polish art
poľština           811.162.1              Polish language
polyfónia           781.4                Polyphony
polygrafia          655                 Graphic arts
polymorfizmus         548.33 \c kryštalochémia       Polymorphism
                       591.151 \c zoológia
polynézske jazyky               811.622.82              Polynesian languages
pomáhajúce profesie              364-4                Helping professions
ponorková vojna                355.462.7              Submarine warfare
pontifikáty                  272-732.2-051            Pontificate
pop art                    7.038.51               Pop art
poplachové a varovné systémy         355.583 \c civilná ochrana      Alarm and warning systems
                       35.078.7 \c verejná správa
                       005.931:654.9 \c krízový manaţment
                       614.842.4/.8 \c poţiarna ochrana
Popolcová streda               27-565.42              Ash Wednesday
populácia                   314 \c demografia          Population
                       574.3 \c biológia
populačná politika              314.113               Population policy
populačné teórie               314.112               Population theories
popularizácia hudby              78                  Popularization of music
popularizácia vedy              001.92                Popularization of science
populárna hudba                78.03.011.26             Pop-music
populárna literatúra             82-91                Popular literature
populárno-náučná literatúra          82-96                Popular works
poradenské organizácie            659.2:061.2             Counseling organizations
poranenia hlavy                617.51/.52-001            Head injuries
poranenia miechy               616.832-001             Spinal cord injuries
poranenia mozgu                616.831-001             Brain injuries
pornografické filmy              791.226               Pornographic films
pôrodnosť                   314.12                Natality
porozumenie (filozofia)            165.242.2              Understanding (philosophy)
porozumenie (lingvistika)           81‟23                Comprehension
portály (architektúra)            72.052.2               Doorways
portrét                    7.041.5               Portrait
portrétna kresba               741.041.5              Portrait drawing
portrétne sochárstvo             730.041.5              Portrait sculpture
portréty                   7.041.5               Portraits
portugalské maliarstvo            75(469)               Portuguese painting
portugalské sochárstvo            730(469)               Portuguese sculpture
portugalské výtvarné umenie          72/76(469)              Portuguese art
porucha pozornosti              616.89-008.47            Attention deficit disorder
porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou  616.89-008.47-008.481        Attention deficit hyperactivity
                                          disorder
poruchy drţania tela pozri          chybné drţanie tela
poruchy hlasu                 616.22-008.5             Voice disorders
poruchy imunitného systému          616-092.19-008.6           Immune system disorders
poruchy krvného obehu             616.12-008              Blood circulation disorders
poruchy mozgových funkcií           616.831-008.6            Cerebral function disorders
poruchy mozgových funkcií           616.831-008.6            Cerebral function disorders
poruchy príjmu potravy            616.3-008              Eating disorders
poruchy sexuálnej diferenciácie        616-007:612.6.057          Sex differentiation disorders
poruchy vedomia                616.8-009.83             Consciousness disorders
posedy                    694.5:639.1.081.23          Hides
posilňovne                  796.02 \c šport           Fitness halls
                       725.85 \c architektúra
postgraduálne štúdium             378.046.4              Postgraduate study
postimpresionizmus (umenie)          7.036.4               Neo-impressionism (art)
postmoderná architektúra           72.038.6               Postmodern architecture
postmoderné umenie          7.038.6            Postmodern art
postmodernizmus (hudba)       78.038.6
posvätné spisy            221.3-23            Scriptures
poštové známky            656.835.11
poštový softvér           004.9:004.773.3        E-mail software
potrat                618.39             Abort
potravinárska chémia         663/664:54           Food chemistry
potravinová pomoc          364.692-787.9:663/664     Food relief
potravinové doplnky         613.292 \c výţiva       Dietary supplements
                   615.27 \c liečivá
potravinové zdroje          338.439.2           Food sources
potrubia               621.643.2/.4          Pipe
povery                398.3             Superstitions
povinná školská dochádzka      37.014.14           Compulsory education
povojnová obnova           338.246.88           Postwar reconstruction
povrchové dobývanie         622.271            Surface mining
povrchové vody            556.5 \c hydrológia      Surface waters
                   628.113 \c vodárenstvo
povstanie vo varšavskom gete, 1943  94(438)"1943"         Warsaw ghetto uprising,
                                  1943
PowerShell pozri           Microsoft Windows PowerShell
pozemková správa           332:005.55           Land administration
pozitivizmus             165.731            Positivism
pozlacovanie             669.218            Gilding
pozornosť              612.821.2           Attention
poţiarna bezpečnosť stavieb     699.81             Fireproof building
práca v zahraničí          331.556.4           Employment in foreign
                                  countries
pracovná spokojnosť         331.101.32           Job satisfaction
pracovná výchova           371.381            Manual education
pracovné podmienky          349.23 \c právo        Working conditions
pracovné porady           005.745            Corporate meetings
pracovné vyučovanie         371.381            Manual education
pracovné vzťahy           331.104/.105          Industrial relations
pragmatika              81‟2/‟44            Pragmatics
pragmatizmus             165.741            Pragmatism
prach                628.511.1           Dust
pranostiky              398.9             Weather lore
prarodičovstvo            173.5-055.53          Grandparenting
praslovančina            811.16‟0            Proto-Slavic language
Prašná brána (Praha, Česko)     725.961            Powder Tower (Prague,
                                  Czech Republic)
práva zvierat            351.765            Animal rights
právna kultúra            340.114            Legal culture
právnické fakulty          378.096            Faculties of law
právo a spoločnosť          34:316.3            Law and society
právo informačných technológií    347.77/.78:004         Information technology law
pravopis               81‟35             Orthography and spelling
pravoslávna liturgia         271.2-528.8          Orthodox liturgy
pravoslávna teológia         271.2-1            Orthodox theology
pravoslávne cirkvi          271.2-7            Orthodox Eastern churches
pravoslávne modlitby         271.2-534.3          Orthodox prayers
pravoslávni duchovní         271.2-726.3          Orthodox clergymen
pravoslávni mnísi          27-788-055.1          Orthodox monks
prázdninové kurzy          371.336            Holiday courses
praţské groše            737.1             Prague Groschen
predaj                 339.187 \c obchod           Selling
                    658.8 \c podnik
predaj poistení            368:339.138              Insurance selling
predajne kvetov            339.372.7:635.9 \c obchod       Flower shops
                    725.211:635.9 \c architektúra
predajne potravín           339.372.2:663/664 \c obchod      Food shops
                    725.211:663/664 \c architektúra
predátory               591.531.2               Predators
predkolumbovské kultúry        316.7+008(=8)             Precolumbian civilisations
predkolumbovské umenie         7.031.2                Precolumbian art
predloţkové väzby           81'367.633
predmetové heslá Library of Congress  025.43.05/.06             Library of Congress Subject
                                       Headings
predrománske umenie          7.033.4"04/09"            Pre-Romanesque art
predstavivosť             159.954                Imagination
prechodníkové konštrukcie       81'367                Participle constructions
prekladače programovacích jazykov   004.4„42               Programming languages
                                       translators
preklady do arabčiny          811.411.21‟25             Translations into Arabic
                                       language
preklady do bulharčiny         811.163.2‟25             Translations into Bulgarian
preklady do češtiny          811.162.3'25             Translations into Czech
preklady do čínštiny          811.581‟25              Translations into Chinese
preklady do francúzštiny        811.133.1‟25             Translations into French
preklady do gréčtiny          811.14 '25              Translations into Greek
preklady do hebrejčiny         811.411.16‟25             Translations into Hebrew
preklady do latinčiny         811.124‟25              Translations into Latin
preklady do maďarčiny         811.511.141'25            Translations into Hungarian
preklady do markézčiny         811.622.821.4‟25           Translations into Marquesan
preklady do poľštiny          811.162.1‟25             Translations into Polish
preklady do srbčiny          811.163.41‟25             Translations into Serbian
preklady do swahilčiny         811.432.875.2             Translations into Swahili
preklady programovacích jazykov    004.4‟4                Programming languages
                                       translations
preklady z angličtiny         811.111‟25              Translations from English
preklady z češtiny           811.162.3‟25             Translations from Czech
preklady z čínštiny          811.581‟25              Translations from Chinese
preklady z francúzštiny        811.133.1‟25             Translations from French
preklady z gréčtiny          811.14‟25               Translations from Greek
preklady z macedónčiny         811.163.3‟25             Translations from
                                       Macedonian
preklady z maďarčiny          811.511.141‟25            Translations from Hungarian
preklady z nemčiny           811.112.2‟25             Translations from German
preklady z taliančiny         811.131.1‟25             Translations from Italian
preklady zo slovenčiny         811.162.4‟25             Translations from Slovak
preklady zo slovinčiny         811.163.6‟25             Translations from Slovene
preklady zo srbčiny          811.163.4‟25             Translations from Serbian
Preliminary English Test        81‟24:371.27             Preliminary English Test
premonštrátske kláštory        27-789.43-523.6-788-1/-9 \c rehoľný  Premonstratensian
                    ţivot                 monasteries
                    726.71:27-789.43 \c architektúra
prenatálny ţivot            612.647.013 \c fyziológia človeka   Prenatal life

                    2-553.2 \c teológia
prevod právomoci a kompetencií     005.336.2               Transfer of authority and
                                       powers
prevodové mechanizmy          621.83/.85 \c strojárstvo       Gearing
                   62-585 \c všeobecne
                   629.3.026.12 \c dopravné prostriedky
prezidentskí kandidáti        342.511.1               Presidential candidates
prezývky               81„373.23               Nicknames
preţúvavce              599.735 \c zoológia          Ruminants
                   636.2/.3 \c hospodárske zvieratá
priame zahraničné investície     339.727.22               Foreign direct investments
priamy marketing           658.849.2               Direct marketing
priamy predaj             339.187.42               Direct selling
príčiny vojny             355.013                Causes of war
priemyselné haly           725.4.012.8              Factory buildings
priemyselné inţinierstvo       658.5:005.12              Production engineering
priemyselné klastre          005.71-025.27             Industrial clusters
priemyselné mestá           711.454                Industrial towns
priemyselný dizajn          7.05                  Industrial design
prieskumné vrty            622.016.2 \c baníctvo         Prospect holes
                   550.822 \c geológia
priestor (ekonómia)          332.132                Space in economics
príkazové riadky           004.512.2               Command line interfaces
primárna starostlivosť        616-082-021.311            Primary care
primáti                599.8                 Primates
primitívne umenie           7.031.2                Primitive art
princezné               929.731-055.2             Princesses
príprava stavieb           69:005.51               Buildings planning
prírodné farbivá           547.97 \c chémia            Natural dyestuffs
                   667.27 \c farbivá
prírodné javy             502.3/.7-026.12            Natural phenomena
prírodné katastrofy          504.4                 Natural disasters
prírodné národy            (=081)                 Native peoples
prírodovedci             5-051                 Naturalists
prírodovedné múzeá          069:5                 Natural science museums
prírodovedné vzdelávanie       37.0:57.081.1             Science education
prírodovedné zbierky         069.5:5                Natural history collections
prirodzené čísla           511.11                 Natural numbers
prirodzený výber           575.827                Natural selection
príručková literatúra pozri      referenčná literatúra
prístavková vedľajšia veta      81'367.335
prístavok (lingvistika)        81'367.333
prístroje               62-1/-9:681              Instruments
privlastňovacie prídavné mená     81'367.623.6              Possessive adjectives
problémové deti            316.346.32-053.2-056.49        Problem children
problémové rodiny           364.642                Problem families
produkcia a percepcia (lingvistika)  81‟23                 Language perception and
                                       production
produktivita             005.61                 Productivity
produktivita práce          338.312                Labor productivity
profánna architektúra         725                  Secular architecture
profesijné kompetencie        331.546                Vocational qualifications
profesijné organizácie        061-027.561              Professional organizations
programovanie             004.42                 Programming
projektové návrhy           72.012
Prometheus (mytologická postava)   255.2-264-051             Prometheus (Greek deity)
promócie               378.2                 Commencement ceremonies
propedeutika             00                   Propaedeutics
propolis               638.135
proprializácia            81‟373.2
protetické pomôcky       615.477.2             Prosthetic aids
protetika            616-77               Prosthetics
protidrogová politika      351.761.3             Drug and narcotic control
protinádorová terapia      616-006.4-08            Antineoplastic therapy
protirakúsky odboj       323.17(436+439)          Anti-Habsburg resistance
prozódia            801.6               Prosody
prsty nohy           617.587/.588 \c ortopédia     Toes
                611.986 \c topografická anatómia
prsty ruky           617.577/.578 \c ortopédia     The fingers
                611.977 \c topografická anatómia
prusko-rakúska vojna, 1866   94(431+436)"1866"         Austro-Prussian War, 1866
prútové konštrukcie       624.072.2             Bars (engineering)
pruţnosť            539.3               Elasticity
prvá svetová vojna, 1914-1918  355.483(100)"1914/1918"      World War, 1914-1918
prvá verejná ponuka akcií    336.764/.768            Initial public offering
prvé sväté prijímanie      272-549 \c katolícka cirkev    First Holy Communion
prvočísla            511.313              Prime numbers
prvotná cirkev         27-9"00"              Primitive church
pseudoveda           001.95/.98             Pseudoscience
psoriáza            616.517              Psoriasis
psychiatrickí pacienti     616.89-052             Psychiatric patients
psychická odolnosť       159.944              Psychic resistance
psychický vývin         159.92               Mental development
psychoanalytici         159.964.2-051           Psychoanalysts
psychoanalytičky        159.964.2-055.2          Women psychoanalysts
psychoanalýza a literatúra   159.964.2:82            Psychoanalysis and
                                  literature
psychoanalýza a náboţenstvo   159.964.2:21/29-1/-9        Psychoanalysis and religion
psychobiológia         159.9.015.7 \c psychológia     Psychobiology
                612.821 \c fyziológia
psychodiagnostika        159.9.072.5            Psychodiagnostics
psychofyzika          159.938.2             Psychophysics
psychofyziológia        612.821              Psychophysiology
psycholingvistika        81‟23               Psycholinguistics
psychológia adolescentov    159.922.8             Adolescent psychology
psychológia handicapu      159.9:364.694           Psychology of handicap
psychológia predaja       658.8:005.32            Psychology of selling
psychológia reklamy       159.98:659.1            Psychology of advertising
psychológia zdravia       159.9:613             Health psychology
psychológia ţivočíchov     612.821.3             Instincts
psychológia ţivotnej cesty   159.922/.923            Lifespan psychology
psychologická astrológia    133.52:159.9            Psychological astrology
psychologické aspekty      159.9
psychologické hry        371.382:159.9           Psycholo-gical games
psychologické školy       159.9.019             Psychological schools
psychologický výskum      159.9.07              Psychological research
psychologizmus         165.642              Psychologism
psychometria          159.938.3             Psychometrics
psychomotorické hry       371.382:159.943          Perceptual-motor training
psychomotorika         159.943              Perceptual-motor skills
psychosémantika         159.9:81‟37            Psychosemantics
psychosemiotika         159.9:003.2/.6           Psychosemiotics
psychosociálna deprivácia    159.922/.923            Psychosocial deprivation
psychosociálna pomoc      364-787.3           Psychosocial aid
psychosomatické choroby    616.1/.9:613.86        Psychosomatic diseases
psychosomatika         613.86:616           Psychosomatics
pšenica            633.11             Wheat
pšenica letná         633.111
pšenica obecná pozri      pšenica letná
pšeničná múka         664.641.12           Wheat flour
Pterophoridae pozri      pierkavcovité
publicisti           82-92-051           Publicists
publicistika          070.4             Publicistic
publicistika (literatúra)   82-92             Publicistics (literature)
publikácie           002.1             Publications
publikačná činnosť       808.1/.2 \c osoby       Publication activity
                655.58/.59 \c korporácie
purizmus            81‟271.2            Language purism
pušky             623.442            Rifles
Putorius eversmanni pozri   tchor svetlý
Putorius putorius furo pozri  fretka
Putorius putorius pozri    tchor obyčajný
QuarkXPress          004.42QuarkXPress       QuarkXPress
QuarkXPress 5         004.42QuarkXPress
rabíni             26-725             Rabbins
rabínska literatúra      26-254             Rabbinical literature
radiačná onkológia       616-006.04:615.849       Radiation oncology
rádiochirurgia         617-089:615.849.2       Radiosurgery
rádiokomunikácia        621.396            Radiocommunication
rádionuklidy          539.163            Radionuclides
rádiové siete pozri      bezdrôtové siete
rádiové vlny          621.396.029 \c rádiotechnika  Radio waves
                535-12 \c optika
                537.86 \c elektromegnetizmus
radnice            725.13             City halls
raketoplány          629.782            Spacecraf
raketová technika       629.76             Rocket and missile
                               engineering
raketové zbrane        623.419            Rockets (ordnance)
rakovina koţe         616.5-006.04          Skin cancer
rakúska filozofia       14(436)            Austrian philosophy
rakúske sochárstvo       730(436)            Austrian sculpture
rakúske umenie         72/76(436)           Austrian art
rakúske výtvarné umenie    72/76(436)           Austrian art
rané kresťanstvo        27-9"00"            Early Christianity
ranná starostlivosť o dieťa  613.952/.953          Early child care
ranokresťanské umenie     7.033.1            Early Christian art
rasové konflikty        316.482.5           Race conflicts
rasové trestné činy      343.41:323.14         Race crimes
rastlinné hormóny pozri    fytohormóny
rastlinné oleje        665.3             Plant oils
rastlinné produkty       633:631.57           Plant products
rastlinné vlákna        633.5             Vegetable fibres
razidlá            736.3             Stamps
reality show          7.097-021.121         Reality shows
realizácia stavieb       69:005.54           Buildings practice
realizmus (filozofia)     165.82             Realism (philosophy)
realizmus v literatúre     82:111.61           Realism in literature
recenzie            070.447            Reviews
recyklácia odpadu             628.477.6         Waste recyclation
recyklované materiály           620.284          Recycled materials
rečníci                  808.5-051         Orators
rečové zručnosti             81‟233           Speech ability
reedukácia                159.964.227        Re-education
reengineering               005.591          Reengineering
                                   (management)
referáty                 001.87-022.54       Reports
referenčná literatúra           025.5 \c kniţničné fondy  Reference literature
                     030 \c všeobecne
reflexná masáţ              615.821          Reflex massage
reflexná terapia             615.821          Reflexotherapy
regeneračná medicína           61:576.7.086.83      Regenerative medicine
regestáre                 014.3:003.074
regesty                  014.3:003.074       Regests
regionálna ekonómia            332            Regional economics
regionálna geológia            551.1/.4          Regional geology
regionálna historiografia         930-027.541        Regional historiography
regionálna literatúra           82-027.541         Regional literature
regionálne dejiny             93/94-027.541       Regional history
regionálne múzeá             069(1-24)         Regional museums
regionálne školy             373/378-027.541      Regional schools
regresná analýza             519.233.5         Regression analysis
regulácia pôrodnosti           314.12-026.17       Natality control
rekatolizácia               272-838-662-768      Recatolisation
reklamné plagáty             659.133          Advertising posters
reklamné predmety             659.136.1         Promotional products
reklamné stratégie            659.113          Advertising strategy
reklamné texty              659.131.2         Advertising copy
rekonštrukcia prsníka           618.19-089.844       Breast reconstruction
rekonštrukcie stavieb           69.059.3          Reconstruction of buildings
rekreácia                 379.8           Recreation
rektori                  378.11-051         Rectors
rekurencia textu             81'42
     relativistická kvantová teória  530.145:530.12       Relativistic quantum theory
relatívne ceny              338.517          Relative prices
remeselníci                67/68-051         Craftsmen
renesančná architektúra          72.034.3/.6        Renaissance architecture
renesančná filozofia           14(4)"13/15"        Renaissance philosophy
renesančná hudba             78.034.3/.6        Renaissance music
renesančná kresba             741/744.034.3/.6      Renaissance drawing
renesančná literatúra           82"13/15"         Renaissance literature
renesančná nástenná maľba         75.052.034.3/.6      Renaissance mural painting
renesančná poézia             82-3"13/15"        Renaissance poetry
renesančná poézia             82-3"13/15"        Renaissance poetry
renesančná veda              001"13/15"         Renaissance science
renesančné maliarstvo           75.034.3/.6        Renaissance painting
renesančné sochárstvo           730.034.3/.6        Renaissance sculpture
renesančné umenie             7.034.3/.6         Renaissance art
reprodukcie umeleckých diel        7.026           Fine art reproductions
respiračné reflexy            612.288          Respiratory reflexes
resuscitácia               616-083.98         Resuscitation
reštaurátorstvo              7.025.3/.4         Restoration
rétori pozri               rečníci
rétorománčina               811.132          Raeto-Romance language
retriever                 636.7           Retriever
retríver pozri              retriever
retroaktivita               340.132.3            Retroactivity (law)
retrokonverzia pozri           retrospektívna konverzia
retrospektívna konverzia         004.057.6-026.452:025.3/.4   Retrospective conversion
retrovírusy                578.828             Retroviruses
Rettov syndróm              616-007.1-056.7-055.25     Rett syndrome
reumatické choroby            616-002.77           Rheumatic diseases
reumatológia               616-002.77           Rheumatology
reverzná logistika            005.51-026.452         Reverse logistics
revízia kniţničných fondov        025.8              Stock revision
revizionizmus               329.146             Revisionism
revolúcie, 1989              94(4-191.2)+(4-11)”1989”    Revolutions, 1989
revolvery                 623.443.2            Revolvers
rezbári                  745.51.021.7.071.1       Carvers
rezidencie                725.17             Residences
reziliencia (psychológia)         159.92             Resilience (psychology)
riadené slovníky             025.43             Controlled term lists
riadené strely              623.419             Guided missiles
riadenie výchovnovzdelávacích zariadení  371.1              Management of educational
                                     establishments
riadenie vzťahov so zákazníkmi      005.346             Customer relationship
                                     management
riečna doprava              656.62             River transport
riešenie problémov            159.955 \c psychológia     Problem solving
                     159.95:165.19 \c kognitívna
                     psychológia
                     519.8 \c operačný výskum
                     004.02 \c výpočetová technika
rímska antická civilizácia        316.722(37)           Ancient Roman civilization
rímske antické umenie           7.032(37)            Ancient Roman art
rímskokatolícke bohosluţby        272-528.8            Roman Catholic worships
riziko (ekonómia)             330.131.7            Risk (economic theory)
riziková analýza             519.248             Risk analysis
RNA vírusy                578.8              RNA viruses
robotnícke piesne             784.7              Worker‟s songs
robotnícke spolky             061.2-057.2           Workers‟ associations
ročné obdobia               "321/324"            Seasons
rodičia                  316.356.2-055.52        Parents
rodičia a deti              173.5/.7            Parents and children
rodinná morálka              173               Family ethics
rodinné konštelácie            316.614.5-025.12        Family constellations
rodné domy                728.1-027.61          Birth houses
rokoko (umenie)              7.034.8             Rococo art
roľnícke povstania            323.269.6            Peasant uprisings
romanistika                80(=13)+908(100)        Romance studies
románska filológia            80(=13)             Romance philology
románske sochárstvo            730.033.4            Romanesque sculpture
Rómovia                  (=214.58)            Romanies
rómske umenie               7.031.4(=214.58)        Romani art
rómske výtvarné umenie          72/76(=214.58)         Romani art
rómski asistenti             376.74(=214.58)         Romani assistants
ropné produkty              665.6              Petroleum products
ropný priemysel              665.6/.7            Petroleum industry
rotacizmus                616.22-008.5
rotundy                  726.54             Rotundas
rovné postavenie muţov a ţien       342.722             Gender equality
Rozhanovce, bitka, 1312          355.483(437.6)"1312"      Rozhanovce, Battle of, 1312
rozhľadne             725.012.28             Lookout towers
rozhlas              621.396.71 \c technika       Radio
                  654.195.6 \c vysíelania
rozhlasová dramaturgia       7.096                Radio dramaturgy
rozhlasová technika        621.396               Radio technology
rozhlasové hry           7.096-2               Radio plays
rozhlasové inscenácie       7.096-2               Radio adaptations
rozhlasové relácie         7.096                Radio programs
rozhlasové seriály         7.096-022.344            Radio serials
rozhlasové stanice         654.191               Radio broadcasting stations
rozhlasoví poslucháči       79.096.073             Radio audiences
rozhovor              303.62               Interview
rozhovory             (047.53)              Interviews
rozmnoţovanie rastlín       581.16 \c botanika         Plant reproduction
                  631.53 \c záhradníctvo
rozprávačské techniky       808.1                Narration (rhetoric)
rozprávanie            (0:82-3)
rozprávkové postavy        82.09-34-052            Fairy tale characters
rozpúšťadlá            54-145.82 \c chémia         Solvents
                  667.629.2.061.18 \c výroba
rozšírené vedomie         159.961 \c psychológia       Extended consciousness
                  2-587 \c náboţenstvo
roztrúsená skleróza        616.8-003.99-022.6         Multiple sclerosis
rozvedení rodičia         316.356.2-058.836.2         Divorced parents
rozvoj kariéry           005.966               Career development
rozvoj vidieka           711.3                Rural development
rozvrhy hodín           371.214.27             Timetable
ručné palné zbrane         351.753 \c legislatíva       Hand firearms
                  623.44 \c všeobecne
ruka                611.976               Hand
Rumuni               (=135.1)              Romanians
rumuniká              002.2(=135.1)+908(498)       Roumanian studies
                                    (sources)
rumunistika            80(=135.1)+908(498)         Romanian studies
rumunská architektúra       72(498)               Romanian architecture
rumunská poézia          821.135.1-1             Romanian poetry
rumunské výtvarné umenie      72/76(498)             Romanian art
rumunskí spisovatelia       821.135.1-051            Romanian authors
runy                003.345               Runes
Rusi                (=161.1)              Russians
rusiká               002.2(=161.1)+908(470+571)     Russian studies (sources)
Rusíni               (=161.2)              Ruthenians
rusiniká              002.2(=161.2)+908(437.6)      Ruthenian (sources)
rusinistika            80(=161.2)+908(437.6)
ruská architektúra         72(470+571)             Russian architecture
ruská kresba            741/744(470+571)          Russian drawing
ruská občianska vojna, 1918-1921  94(470+571)"1918/1921"       Russian civil war, 1918-1921
ruské maliarstvo          75(470+571)             Russian painting
ruské nápisy            003.071(=161.1) \c spôsob písania  Russian inscriptions
                  930.2:003.071(=161.1) \c náuka
ruské rukopisy           091(=161.1)             Russian manuscripts
ruské sochárstvo          730(470+571)            Russian sculpture
ruskí prozaici           821.161.1-3-051           Russian prosaists
rusofilstvo            172.4(=161.1)            Russophilism
rybárske uzly           639.2.081:746.25          Fishing knots
rybníky              626.886               Fish ponds
ryby              597.2/.5 \c zoológia         Fishes
                639.21/.22 \c rybárstvo
ryšavka ţltohrdlá       599.323.4              Yellow-necked mouse
rytierske rehoľné rády     27-788.4               Orders of knighthood and
                                  chivalry
ryţa              582.542.11 \c botanika        Rice
                633.18 \c plodiny
sabotáţe            355.425.6 \c vojenské hľadisko    Sabotage
                323.263 \c politické hľadisko
                343.326 \c právne hľadisko
sacharidy           547.454 \c chémia          Saccharides
                577.114 \c biochémia
                612.396 \c fyziológia
                613.263 \c dietetika
sacharidy           612.396 \c fyziológia        Saccharides
                613.263 \c dietetika
                547.454 \c chémia
                577.114 \c biochémia
sakrálna geometria       133:514.1              Sacred geometry
Salamína, bitka, 480 pr. Kr.  355.48(495)"-480"          Salamis, Battle of, 480 B.C.
samoorganizujúce sa systémy  57.05-021.464            Self-organizing systems
samovraţedné útoky       355.432.1-028.81           Suicide attacks
samuraji            355.318-051             Samurai
sanitárne inštalácie      696.1                Sanitary installations
Sankt Gotthard, bitka, 1664  355.483(436)"1664"          Sankt Gotthard, Battle of,
                                  1664
sanskrtská literatúra     821.211               Sanskrit literature
sarkofágy           726.829               Sarcophagi
sarkoidóza           616-006.44              Sarcoidosis
satelitné mestá        711.417.5              Satellite towns
savanti            316.344.6-056.36           Savants
scila dvojlistá        582.572
scila karpatská        582.572
scila viedenská        582.572
Scomber scombrus pozri     makrela atlantická
sebavzdelávanie        37.041                Self-education
sebestačnosť          364.2-021.464 \c sociálne hľadisko  Self-sufficiency
secesia            930.85"1890/1910"          Art nouveau
secesia (literatúra)      82.02"1890/1910"           Art nouveau (literary
                                  movement)
secesná architektúra      72.035.93              Art nouveau (architecture)
secesné umenie         7.035.93               Art nouveau
sedimentárne horniny      552.5                Sedimentary rocks
sedimenty           551.31/.35.051            Sediments
sémantický web         004.738.52:004.822          Semantic web
semená             581.48 \c botanika          Seeds
                631.53.01 \c rozmnoţovanie plodín
                631.576.3 \c poľnohospodárske
                produkty
semenné rastliny        582.4                Spermatophyta
senzorická analýza       543.92                Sensoric analysis
senzory            681.586               Sensors
sepulkrálna architektúra    726.8                Sepulchral architecture
serverový softvér       004.455.2              Server software
sexualita a náboţenstvo    613.88:21/29-1/-9          Sexuality and religion
sexuálna diferenciácia     57.017.5 \c všeobecne        Sex differentiation
                575.18 \c genetika
                 612.6.057 \c človek
                 591.166 \c ţivočíchy
sexuálna hygiena         613.88              Sexual hygiene
sexuálne dysfunkcie       616.69+618.17
sexuálne správanie        613.88              Sexual behavior
sexuálny dimorfizmus       591.156-022.215         Sexual dimorphism
sezónne zamestnanie       331.102-022.348         Seasonal labor
shiatsu             615.821             Shiatsu
schizma             2-87               Schism
schopnosti            159.928.22            Abilities
sídelné mestá          711.48 \c územné plánovanie,   Residential towns
                 urbanizmus
                 911.375.4 \c sídelná geografia
sídliská             711.48              Housing estates
sietnica             611.843 \c anatómia       Retina
                 612.843 \c fyziológia
                 617.735 \c patológia
sieťové aplikácie        004.77
sieťový marketing        339.187.42            Multilevel marketing
signatúry            003.64/.65
sikhizmus            235               Sikhism
sikhovia             235-726.6            Sikhs
sila               531.211             Force
silá               631.24 \c poľnohospodárstvo   Silos
                 725.36 \c stavby
Silvester            398.332.42            New Year‟s Eve
silvestrovské zvyky       398.332.42            New Year‟s Eve customs
sionizmus            323.13(=411.16)         Zionism
Siouxovia            (=816)              Sioux
skalné útvary          551.435.4            Rock formations
skaly              551.435.4            Rocks
skaraby             736.2/.3             Scarabs
skice              74/76.021.22           Sketches
skládky odpadu          628.472             Waste disposal sites
skladovanie           621.796             Storage
sklady              621.796 \c skladovanie      Storage
                 725.35 \c stavby
sklárske výtvarné umenie pozri  umelecké predmety zo skla
sklárstvo            666.1/.2             Glass manufacture
sklenená plastika        730-033.5            Glass sculpture
skleníky             631.234             Greenhouses
skratkové slová         003.083
skratky             003.083             Abbreviations
skriptóriá            7.022.82.071.3          Scriptoria
skriptové jazyky         004.432.2            Script languages
skupinová psychoterapia     615.851.6            Group psychotherapy
skupinové portréty        7.041.5-027.522         Group portraits
skupinové vyučovanie       371.311.4            Group work in education
skutočné príbehy         (0:82-32) \c formálny znak    Stories

                 821-32 \c hlavný znak
skutočnosť            111.61              Reality
skútre              629.326.3            Motor scooters
Skype              004.42              Skype
sladidlá             641.883 \c kuchárstvo      Sweeteners
                  664.1 \c výroba
sladkovodné akváriové ryby     636.98:597.2/.5(28)         Freshwater aquarium fishes
sladkovodné korytnačky       598.132.8              Freshwater turtles
sladkovodné ţivočíchy        591.9(28)              Freshwater animals
slama                631.572               Straw
Slaná, bitka, 1241         355.483(436.6)"1241"         Slaná, Battle of, 1241
slapové javy            52-423.3 \c astronómia        Tides
                  521.16 \c nebeská mechanika
                  532.596 \c fyzika
                  551.466.7 \c oceánografia
slavianofilstvo           172.15(=16)             Slavophilism
slaviká               002.2(=16)+908(4)          Slavic studies (sources)
slavisti              [80(=16)+908(4)]-051         Slavists
Slavkov pri Brne, bitka, 1805    355.483(437.3)"1805"\c vojenstvo   Slavkov u Brna, Battle of,
                  94(437.3)"1805"\c dejiny       1805

slávnostné jedlá          641.566               Holiday cookery
slovaciká              002.2(=162.4)+908(437.6)       Slovakiana
slovakisti             [80(=162.4)+908(437.6)]-051     Slovakists
slovakistika            80(=162.4)+908(437.6)        Slovak studies
slovanská filológia         80(=16)               Slavic philology
slovanská poézia          821.16-1               Slavic poetry
slovanská vzájomnosť        316.344.8(=16) \c sociológia     Slavic reciprocity

                  329.7(=16) \c politika
slovanské písma           003.34(=16)             Slavic scripts
slovanské rukopisy         091(=16)               Slavic manuscripts
slovanský verš           801.6(=16)              Slavic verse
slovanstvo             316.344.8(=16) \c sociológia     Slavism

                  329.7(=16) \c politika
slovenistika            80(=163.6)+908(497.4)        Slovenian studies
slovenská grafika          76(437.6)              Slovak prints
slovenská kresba          741/744(437.6)            Slovak drawing
Slovenské národné povstanie, 1944  94(437.6)"1944" \c dejiny      Slovakia, uprising, 1944
                  355.426(437.6)"1944" \c vojenstvo
slovenské rukopisy         091(=162.4)             Slovak manuscripts
slovenské tlače           [08+092/099](=162.4)         Slovak imprints
slovenské výtvarné umenie      72/76(437.6)             Slovak art
slovinská filológia         80(=163.6)              Slovenian philology
slovinské umenie          72/76(497.4)             Slovenian art
slovinské výtvarné umenie      72/76(497.4)             Slovenian art
slovinskí spisovatelia       821.163.6-051            Slovenian authors
slovotvorná motivácia        81'373.611              Word-formation motivation
slovotvorná štruktúra slova     81„373.611
sluchovo postihnuté deti      316.344.6-056.263-053.2       Hearing impaired children
slumy                711.585               Slums
sluţby informačnej spoločnosti   659.2:004.7 \c všeobecne       Services of information
                  351.817:004.7 \c legislatíva     society
sluţby v cirkvi           27-46 \c pastoračná a charitatívna  Church„s ministries
                  starostlivosť
                  27-733 \c duchovné povolania

sluţobné cesty           005.963.3              Business trips
sluţobné psy            636.74                Service dogs
Smolenice, bitka, 1704         355.483(437.6)"1704"      Smolenice, Battle of, 1704
smrteľne chorí             616-036.88-052         Incurables
smrteľné úrazy             614.8.069            Fatal accidents
smrteľné úrazy             614.8.069            Fatal accidents
smútok                 159.942.4            Grief
snáre                 398.7              Dream-book
snová symbolika            159.963.38           Dream symbolism
sny                  159.963.3 \c psychológia    Dreams
                    612.821.7 \c fyziológia
                    616.8-009.836.15 \c patológia
socialistický realizmus        930.85(1-664)          Socialist realism
socialistický realizmus (literatúra)  82.02(1-664)          Socialist realism (literature)
socialistický realizmus (umenie)    7.036.1(1-664)         Socialist realism in art
sociálna evolúcia           316.423.2            Social evolution
sociálna geografia           911.3:316            Human geography
sociálna integrácia          364-786             Social integration
sociálna interakcia          316.454.54           Social interaction
sociálna izolácia           364.624.4            Social isolation
sociálna mobilita           316.444             Social mobility
sociálna mobilita           316.444             Social mobility
sociálna starostlivosť         364-3              Public welfare
sociálna zodpovednosť podniku     005.35             Corporate social
                                    responsibility
sociálne fóbie             616.891.6-008.441.1       Social phobia
sociálne inštitúcie          316.614.5            Social institutions
sociálne ohrozené rodiny        316.812:364.652.2        Families with social
                                    disabilities
sociálne ohrozené skupiny       316.344.7            People with social
                                    disabilities
sociálne partnerstvo          331.105.6            Social partnership
sociálne poistenie           364.3              Social insurance
sociálne romány            (0:82-311.4)          Social novels
sociálne vedy             30               Social sciences
sociálnopsychologické hry       371.382:316.6          Social psychological games
sociálnopsychologický výskum      316.6:001.891          Social psychological
                                    research
sociálny dialóg            331.105.6            Social dialogue
sociálny pokrok            316.422.42           Social progress
sociálny výskum            303               Social research
socioekonomická geografia       911.3              Socioeconomical geography
socioekonomické skupiny        316.342.6            Socioeconomic groups
sociológia riadenia          316.334.2            Sociology of management
sociológia telesnej kultúry      316.74:613.71          Sociology of physical culture

sociológia voľného času        316.74:379.8          Sociology of leisure
sociologické aspekty          316               Sociological aspects
sociometria              303.682             Sociometry
softvér                004.4              Software
softvérový priemysel          004.41:338.45          Computer software industry
sochárky                730.071.1-055.2         Women sculptors
sochárske sympóziá           730.091             Sculpture symposiums
Sokolovo, bitka, 1943         355.483(47+57)"1943"      Sokolovo, Battle of, 1943
solárne kolektory           621.311.243           Solar collectors
Solferino, bitka, 1859         355.483(450)"1859"       Solferino, Battle of, 1859
Solid Edge               004.42Solid Edge        Solid Edge
solidarita               17.026.2            Solidarity
solvatácia                66.093.1                Solvation
somatoformné poruchy           616.89-008:616.1/.9-07         Somatoform disorders
somatopédia               376                  Education of people with
                                        physical disabilities
sonórne spoluhlásky           81'342.42
sorabistika               80(=162.5)+908(430)          Sorbian studies
soul (hudobný ţáner)           78.036.9
spaľovacie motory            621.43                 Internal combustion engines
spektrografy               681.782.46
spektrometre               520.84                 Spectrometers
spevavce (zoológia)           598.28/.29               Passeriformes
Spievajúca fontána (Košice, Slovensko)  725.948                Singing fountain (Košice,
                                        Slovakia)
spínače                 621.316.53/.57             Switching devices
spisovateľky               82-055.2                Women of letters
spisovná slovenčina           811.162.4‟271.12            Literary Slovak
spisovná slovenčina           811.162.4‟271.12            Literary Slovak
spodná krieda              551.763.1               Lower Cretaceous
spodný trias               551.761.1               Lower Triassic
spojovacie vojsko            355.415.7               Signal corps
spoločenské domy             725.835
spoločenské elity            316.344.42               Social elites
spoločenské zábavy            793                  Entertainments
spoločné dobro              2-423.7
spoločný majetok manţelov        347.626                Marital property
spoluhlásky               81‟342.42               Consonants
spolupracovníci tajných sluţieb     355.40-051               Secret service collaborators
spotreba potravín            338.439.63               Food consumption
spracovanie ocele            669.146                Steel processing
spracovanie odpadu            628.477.6               Treatment of wastes
spracovanie plastov           678.5.02                Plastics processing
spracovanie ropy             665.6/.7                Petroleum processing
správa operačných systémov        004.451                Operating systems
                                        administration
správa počítačových sietí        004.7:004.451.2            Computer network
                                        administration
správanie ţivočíchov           591.5                 Animal behavior
správne konanie             35.077 \c verejná správa        Administrative procedure
                     346.92 \c právo
spravodajské sluţby           355.40                 Intelligence service
srbochorvátčina             811.163.4               Serbo-Croatian language
srbské maliarstvo            75(497.11)               Serbian painting
srbské výtvarné umenie          72/76(497.11)             Serbian art
Srdce Jeţišovo              27-31-138               Sacred Heart of Jesus
srdcová arytmia             616.12-008.318             Cardiac arrhythmia
Stalingrad, bitka, 1942-1943       355.483(47+57)"1942/1943"       Stalingrad, Battle of, 1942-
                                        1943
stará čínština              811.581‟0               Old Chinese language
stará egyptčina             811.412‟01               Old Egyptian language
staročeština               811.162.3‟0              Old Czech language
staroegyptské umenie           7.032(32)               Ancient Egyptian art
staroslovienske rukopisy         091(=163.1)              Church slavic manuscript
starostlivosť a výchova         613.9-056.26/.3 \c starostlivosť    Care and education
                     o postihnutých
                     613.952/.954 \c starostlivosť o malé
                     deti
starostlivosť o dlhodobo chorých  364.4:616-036.86-052         Long-term care of the sick
starostlivosť o chrup       646.73                Dental care
starostlivosť o nohy        613.9 \c hygiena           Foot care
                  646.7 \c domáca starostlivosť
                  687.54 \c pedikúra
starostlivosť o novorodenca    613.952/.953             Early child care
starostlivosť o potomstvo     591.56                Brood care
starostlivosť o starých ľudí    364.4-053.9              Older people care
starostlivosť o telo        646.7 \c domáca starostlivosť     Body care
                  687.53/.55 \c sluţby
starostlivosť o vzhľad       687.5                 Look care
staroveké dejiny pozri       dejiny staroveku
staticky neurčité konštrukcie   624.041.2               Statically indeterminate
                                     structures
statika tuhých telies       531.1/.3               Statics of solid bodies
stavebné materiály         691                  Building materials
stavebné úpravy          69.059.3               Building improvement
stavebné výkresy          69:744.4               Building drawings
stavebno-historický prieskum    719:69                Constructional-historical
                                     research
stavebný kameň           691.21                Building stones
stenotypistika           003.27:003.056            Stenotypy
stíhacie jednotky         358.422                Fighter units
stíhacie lietadlá         623.746.3               Fighter planes
stoicizmus             141.2(37/38)             Stoicism
stojaté vody            502.51(285)              Backwaters
stolovanie             392.81                Table etiquette
stomatologická protetika      616.31-77
strach               159.942 \c psychológia        Fear
                  616.89-008.441.1 \c psychiatria
stranícke systémy         329:321                Party systems
strategická situácia (vojenstvo)  355.43-021.6             Strategic situation (military
                                     science)
strategické aliancie        334.75                Strategic alliances
                                     (business)
stratégie zvládania stresu     159.913                Coping strategies
stratigrafia            551.7                 Stratigraphy
strediská vedeckých informácií   002.66:659.24/.25           Documentation centers
stredné odborné učilištia     377.1/.3               Secondary vocational
                                     schools
stredné umelecké školy       373.5:7                Secondary art schools
stredné vojenské školy       373.5:355               Military secondary schools
stredoškolské štúdium       373.5/.6+377.1/.3           Secondary education
stredoveká filozofia        14(100)"04/14"            Medieval philosophy
stredoveká latinčina        811.124‟04              Medieval Latin language
stredoveká literatúra       82“04/14“               Medieval literature
stredoveké legendy         82-343"04/14"             Medieval legends
stredoveké mestá          711.4"04/14" \c urbanizmus      Medieval cities and towns
                  911.375"04/14" \c sídelná geografia
stredoveké rukopisy        091"04/14"              Medieval manuscripts
strieborné šperky         739.1                 Silver jewellery
strieborníctvo           739.1 \c umelecké remeslá       Silverwork
                  671.1 \c klenotníctvo
striedavý prúd           621.3.025               Alternating current
striedmosť             178.2                 Moderation
strihová skladba          791.623.1               Film editing
studne               628.112                Wells
stupňovanie (gramatika)       81‟366              Comparison (grammar)
Su Jok               615.814             Su Jok
subjadrová fyzika pozri       fyzika elementárnych častíc
subjektivita            165.12              Subjectivity
subregionalizmus          339.923-021.631         Subregionalism
subtropické rastliny        581.9(213.1)           Subtropical plants
Sudán, občianska vojna, 1983-2005  94(624)"1983/2005"        Sudan, civil war, 1983-2005
sudetonemecká otázka        94(437.3+430)          Sudeten question
súdna sexuológia          340.6:613.88           Forensic sexology
súdne procesy            343.1              Trials
suezská kríza, 1956         327.5(267.339)"1956"       Suez Crisis, 1956
sufizmus              28-587              Sufism
súkromné múzeá           069-027.551           Private museums
súkromné školy           37.058              Private schools
sumerská mytológia         252.1              Sumerian mythology
summity               341.181             Summits
sunna                282               Sunna
sunniti               282-726.6            Sunnites
sunnizmus              282               Sunnism
superlearning            371.39              Superlearning
supermarkety            711.552.1 \c územné plánovánie  Supermarkets
                  339.372.5 \c obchod
súrodenecké konštelácie       316.472-055.71          Sibling constellations
suroviny              620.21              Raw materials
sústruţenie             621.941             Turning
sušené ovocie            664.854             Dried fruit
sušenie ovocia           641.447             Fruit drying
sušenie potravín          641.447             Food drying
súťaţe krásy            7.092:616-007.71         Beauty contests
sútry                233-256 \c hinduizmus      Sutras

                  24-256 \c budhizmus
svadby               316.811.1            Marriages
svadby panovníckych rodov      929.731:173.1          Marriages of royalty
svadby šľachtických rodov      929.7:173.1           Marriages of nobility
svätá vojna (kresťanstvo)      355.48:2             Holy War (Christianism)
svätí patróni pozri         patróni
svetelné zdroje           628.9.02/.04           Light sources
svetlo a tieň            7.017.2             Light and shade
svetlovody             628.953             Light guides
svetová poézia           821(100)-1            World poetry
svetová próza            821(100)-3            World prose literature
svetové dejiny           94(100)             World history
svetové výstavy           069.9(100)            World exhibitions
svetoví básnici           821(100)-1-051          World poets
svetový román            821(100)-31           World ficton
sviatočné dekorácie         688.76              Holiday decorations
sviatočné jedlá           641.566             Holiday dishes
sviečky               665.15/.18            Candles
svietidlá              628.94              Lamp units
symbolizmus (umenie)        7.036.45             Symbolism (art movement)
symetria              7.013 \c umenie         Symetry
                  514.11-025.54 \c geometria
                  57.018.7-025.54 \c biológia
symplektická geometria     514.154               Symplectic geometrysynoptické evanjeliá      27-247.2              Synoptic Gospels
syntagmatika          81‟34/‟37              Syntagmatic organization
                                  language
syntetické vlákna       677.494               Synthetic fibres
syntéza zvuku         681.828.5 \c hudobné nástroje    Sound synthesis
syry              637.3                Cheese
systematická katalogizácia   025.44/.47             Systematic cataloguing
systemická terapia       615.851-025.21           Systematic therapy
šachové partie         794.12               Chess games
šampanské víno         663.223               Champagne (wine)
šampiňóny           635.82               Champignons
šampiňóny (kuchárstvo)     641.55:635.82
šelmy             639.113 \c lovná zver        Predators
                599.74 \c zoológia
šiiti             284-726.6              Shiites
šijacie stroje         687.053               Sewing machines
šikanovanie          364.636               Bullying
šírenie rádiových vĺn     537.87               Radio wave propagation
škandinavistika        80(=113)+908(48)          Scandinavian studies
škandinávska filológia     80(=113)              Scandinavian philology
škapuliare           27-55
škodcovia           573.4-021.473            Pests
škola             371                 School
školiace organizácie      377.35               Training organizations
školská didaktika       373.02               Classroom management
školská disciplína       371.5                School discipline
školská inšpekcia       37.014.6              School inspection
školská psychológia      37.013.77              School psychology
školská správa         371.07 \c všeobecne         School administration
                351.85 \c štátna správa
školská úspešnosť       371:17.024.4            School success
školská zrelosť        373.29               School readiness
školské činnosti        371                 School activities
školské divadlo        792.2:371              School theatre
školské druţiny        371.625               School clubs
školské exkurzie        371.233               School field trips
školské pokusy         371.388               School experiments
školské potreby        371.64/.69:686.8          School equipments
školské rady          37.014.63              School boards
školské stravovanie      371.217.2 \c školstvo        School catering
                640.522.4 \c spoločné stravovanie
školské triedy         371.311.5              School classes
školskí inšpektor       37.014.6-051            School inspectors
školský poriadok        371.5                School order
škótska poézia         821.111(410.5)-1          Scottish poetry
škótska poézia (anglicky)   821.111(410.5)-1          Scottish poetry (English)
škótske povesti        821.152.2-34            Scottish legends
škótske romány (anglicky)   821.111(410.5)-31          Scottish fiction (English)
škótske rozprávky (anglicky)  821.111(410.5)-34          Scottish tales (english)
škrečky            636.93
šľachtické rody        929.732               House of nobility
šľachtičné           929.7-055.2             Noblewomen
španielska architektúra         72(460)              Spanish architecture
španielska občianska vojna, 1936-1939  94(460)"1936/1939"         Spanish civil war, 1936-1939
špecializované verejné archívy     930.253              Specialized public archives
špeciálna onkológia           616.1/.8-006.04          Oncology
špeciálna patológia           616.1/.9              Special pathology
špeciálne jednotky (vojenstvo)     355.318              Special forces (military
                                      science)
špeciálne operácie (vojenstvo)     355.422              Special operations (military
                                      science)
špeciálne poradenstvo          376.048              Special counseling
špeciálni pedagógovia          376.112.4             Special educators
špeciálnopedagogické centrá       376.1               Special education centers
šperky                 671.12 \c klenotníctvo       Jewellery
                    391.7 \c etnografia
                    739.1/.2 \c umelecké spracovanie
špionáţne filmy             791.221.5:343.321         Spy films
špióni                 355.40-051             Spies
šplhanie                796.416              Climbing on the bars
športové akcie             796.093              Sports activities
športové aktivity            796.034.2             Sports activities
športové ankety             06.075:796             Sports inquiry
športové medaily            737.24               Sports medals
športové štadióny            725.826              Stadiums
štandardizácia a normalizácia      006                Standardization
štát blahobytu             316.323.65             Welfare state
štátna podpora             35.078.5              Government aid
štátne skúšky              371.279.5/.6-027.542        State examinations
štátne školy              37.057
štátne vyznamenania           06.05
štátny teror              323.282              Terror of state
štítna ţľaza              616.441              Thyroid gland
štôlne                 622.26               Mine roadways
štruktúra dreva             630.81               Wood structure
štruktúra materiálov          620.2-024             Material structure
štruktúra textílií           677.017.3             Textile structure
štrukturálna antropológia        572:165.75
štruktúrna analýza           303.042              Structural analysis
štruktúrna lingvistika         81-116               Structural linguistics
študentské filmy            791.42-057.875           Student films
študentské pôţičky           378.362              Student loan funds
študentský ţivot            371.8               Student life
študijné odbory             371.214.112            Courses of studies
študijné predpoklady          371.212.2.042           Study skills
Štúrovo, bitka, 1683          355.483(437.6)"1683"        Štúrovo, Battle of, 1663
šumivé vína               663.223              Sparkling wines
šúpolky pozri              figúrky z kukuričného šúpolia
šúpolové bábiky pozri          figúrky z kukuričného šúpolia
švajčiarska architektúra        72(494)              Swiss architecture
švajčiarske maliarstvo         75(494)              Swiss painting
švajčiarske umenie           72/76(494)             Swiss art
švédske maliarstvo           75(485)              Swedish painting
švédske výtvarné umenie         72/76(485)             Swedish art
tabak                  663.971/.973            Tobacco
tabak (rastlina)            633.71 \c pestovani rastlín    Nicotiana

                    582.926.2 \c botanika
tabuľky            001.818(083)      Tables
talasoterapia         615.839         Thalassotherapy
talianska architektúra     72(450)         Italian architecture
talianska filozofia      14(450)         Italian philosophy
talianska kresba        741/744(450)      Italian drawing
talianske umenie        72/76(450)       Italian art
talianske výtvarné umenie   72/76(450)       Italian art
talk show           7.096/.097       Talk show
talmud             26-256.2        Talmud
tanečná hudba         78.085         Dance music
tanečná výchova        793.3:37.016      Dance education
tanečné súbory         793.3.07        Dance ensembles
tanečný šport         793.3:796.034.6     Dance sport
tankové bitky         355.48:358.119     Armor battles
tankové jednotky        358.119         Armored units
tanky             623.438.3        Tanks
tapisérie           745.52         Tapestry
tarot             133.3:794.43      Tarot cards
ťavy              599.733.1        Camels
ťaţko zdravotne postihnutí   316.344.6-056.26/.3
teatrológovia         792.01/.09.072.2    Theatrologists
tehotné ţeny          316.346.2-055.26    Pregnant women
technická mechanika      531.8          Technical mechanics
technické havárie       504.61:62        Industrial accidents
technické múzeá        069:62         Technical museums
technické normy a štandardy  006.7/.8        Technical standards
technické textílie       677.074/.077:62     Technical textiles
technické vzdelávanie     37.0:62         Technical education
technológia liekov       615.012/.014
technológia vzdelávania    37.013.2        Technology of education
technológovia
Tekovské Luţany, bitka, 1849  355.483(437.6)"1849"  Tekovské Luţany, Battle of,
                            1849
Tekumsehova vojna, 1812    355.48(=81/=82)"1812"  Tecumseh's war, 1812
                94(=81/=82)"1812"    Tecumseh's rebellion, 1812
telefón            654.1          Telephone
telefónia           654.1          Telephony
telefónne stanice       654.151.4        Telephone stations
telefónny softvér       004.9:621.395      Telephony software
telesné zdravie        616.1/.9-021.146.4   Physical health
televízna dramaturgia     7.097          Television dramaturgy
televízna estetika       7.097:111.852      Television aesthetics
televízne festivaly      7.097.079        Television festivals
televízne prenosy       7.097          Television presentations
televízne programy       7.097          Television programs
televízne relácie       7.097
televízne rozprávky      7.097:82-34       Television fairy tales
televízne seriály       791.242.097       Television serials
televízne vysielanie      654.197         Television broadcasting
televízni kameramani      7.097.071.5       Television cinematographers
televízny film         791-2:654.197      Television film
temperament          159.923.4        Temperament
templári            27-788.435       Templars
teologické fakulty       378.096:2-1       Faculties of theology
teoretická fyzika       530.1          Theoretical physics
teória aproximácií       519.65         Approximation theory
teória architektúry           72.01              Theory of architecture
teória elít               316.2:316.344.42         Theory of elites
teória firmy              005.3              Theory of the firm
teória knihovníctva           021               Library science
teória osobnosti            159.923.01            Personality theory
teória splajnov             519.65              Spline theory
teória spoľahlivosti          519.873             Reliability theory
teória strojov             531.8              Machine theory
teória superstrún            539.12:539.216          Superstring theory
teória vedy               001.1/.5             Theory of science
teória veľkého tresku          524.852             Big bang theory
tepelné straty             697.12/.14 \c vykurovanie    Heat loss
teplota vody              556.113             Water temperature
teplota vzduchu             551.524             Air temperature
terakotová armáda            738.84:904            Terracotta army
terapeutické metódy           615.8 \c alternatívna medicína  Therapeutic methods
                    616-08 \c medicína
terapeutické účinky           616-08
terapia zármutku            364.642.8-785          Bereavement therapy
teráriá                 636.98/.99.045
teráriové zvieratá           636.95/.99            Terrarium animals
terče                  623.593             Targets
termometria               536.51/.55            Thermometry
termoplasty               678.073             Thermoplastics
tesári                 674.1-051            Carpenters
tesárske práce             694               Timberwork
Test of English as a Foreign Language  81‟24:371.27           Test of English as a Foreign
                                     Language
testosterón               615.256.4            Testosterone
Tešedíkovo, bitka, 1849         355.483(437.6)"1849"       Tešedíkovo, Battle of, 1849
textári                 82-192-051            Lyricists
textilné rastliny            633.5              Textile plants
textilné techniky            745.52.02            Textile techniques
textilné umenie pozri          textilné výtvarníctvo
textilné vlákna             677.1/.5             Textile fibres
textilné výtvarníctvo          745.52              textile arts
textílní výtvarníci           745.52-051            Textile artists
théravádový budhizmus          241               Theravada Buddhism
tchor obyčajný             599.742.4 \c zoológia
                    636.934.5 \c domáce zviera
tchor svetlý              599.742.4 \c zoológia
                    636.934.5 \c domáce zviera
tchor tmavý               599.742.4 \c zoológia      European polecat
                    636.934.5 \c domáce zviera
Tchorofretka pozri           fretka
tibetanistika              80(=584)+908(515)        Tibetology
tibetčina                811.584.6            Tibetan language
tibetočínske jazyky           811.58              Sino-Tibetan languages
tibetológia pozri            tibetanistika
tibetská doga              636.74              Tibetan Mastiff
tibetská poézia             821.584.6-1           Tibetan poetry
tibetská próza             821.584.6-3           Tibetan prose literature
tibetské umenie             7.032(515)            Tibetan art
tkanivá                 576.7 \c všeobecne        Tissues
               591.82/.88 \c ţivočíchy

               611.018 \c histológia
tkanivové inţinierstvo    576.7.086.83         Tissue engineering
tkanivové kultúry       57.086.83           Tissue cultures
tlač pre nevidiacich     655.3.06:003.24
tlače             08+092/099          Prints
toaletné mydlá        661.187.842          Toilet soaps
toaletné potreby       665.582/.587         Toiletries
tolerancia (sociálne vedy)  316.647.5           Toleration (social sciences)
toponymá           81'373.21
tradicionalizmus       7.035 \c umenie        Traditionalism
               329.11 \c politika
               316.64-028.78 \c sociológia
tradičné jedlá        641.565/.568         Traditional cookery
tradičné odevy        391              Traditional dress
Trafalgar, bitka, 1805    355.48(460)"1805"       Trafalgar, battle of, 1805
Transact-SQL         004.655.3           Transact SQL
transakčná analýza      615.851            Transactional analysis
transformácia buniek     576.356            Cell transformation
transkripcia         003.035            Transcription
transliterácia        003.034            Transliteration
transpersonálna psychológia  159.9.019           Transpersonal psychology
traumatológia         616-001            Traumatology
trávy             582.542            Grasses
Trenčianska Turná, 1708    355.48(437.6)"1708"      Trenčianska Turná, Battle
                              of, 1708
tréning pamäti        159.953            Memory training
trest             17.022.2           Punishment
trestanecké kolónie      325.51 \c kolonizácia     Penal colonies
               343.814 \c trestné právo
trestné činy proti štátu   343.32            Crimes against the State
trestné činy proti zdraviu  343.615/.618         Crimes against health
trestné činy proti ţivotu   343.611/.614         Crimes against life
triangulačné veţe       725.012.28:528.338      Triangulation towers
trias             551.761            Triassic (220-180 MYBP)
tričká            646.43 \c odievanie      T-shirts

               687.14 \c výroba
Triticum aestivum pozri    pšenica letná
Triticum pozri        pšenica
Trnava, bitka, 1704      355.48(437.6)"1704"      Trnava, battle of, 1704
trojfázové sústavy      544.013            Three-phase systems
trojrozmerná grafika     004.92-023.5         Three-dimensional graphics
trolejbusy          629.349            Trolley cars
tropická medicína       61(213.5)           Tropical medicine
tropické rastliny       581.9(213.5)         Tropical plants
tropické ryby         597.2/.5(213.5)
trţnice            711.552.1 \c urbanizmus    Markets
Třebel, bitka, 1647      355.483(437.317)"1647"    Třebel, Battle of, 1647
tsunami            550.344.4 \c seizmológia   Tsunamis
               551.466.6 \c oceánografia
tuberózna skleróza      616.1/.9
tučniak bieloškvrnný     598.231           Pygoscelis papua
tučniak dvojpásy       598.231           Spheniscus magellanicus
tučniak kráľovský      598.231           Aptenodytes patagonicus
tučniak skalný        598.231           Eudytes chrysocome
                             Eudytes crestatus
tučniaky           598.231           Penguins
tuning automobilov      629.331.083         Car tuning
turecká architektúra     72(560)           Turkish architecture
turecké maliarstvo      75(560)           Turkish painting
turecké výtvarné umenie   72/76(560)         Turkish art
turečtina          811.512.161         Turkish language
turistický sprievodca    087:913           Tourist guides
tútori            371.213.3          Tutors
tútorstvo          371.213.3          Tutoring
tvarová psychológia     159.9.019.2         Gestalt psychology
tvarová terapia       615.851:159.9.019.2     Gestalt therapy
tvarovanie keramiky     666.3.032          Ceramics forming
tvarovanie postavy      796.012.61         Bodyforming
tvarovanie rastlín      631.542.32         Cutting for shaping
tvorivá osobnosť       159.923.3          Creative personality
tvorivé hry         371.382-026.15       Creative games
tyflopédia          376.1-056.262        Education of the visually
                             handicapped
tympany           681.819           Tympans
typografia          655.2            Typography
týranie zvierat       343.58           Cruelty to animals
uakari šarlátovolíci     599.82           Cacajao calvus
ubytovanie vojska      355.71           Military accomodation
učebné odbory        377.214.112         Courses of studies in
                             vocational education
učebné úlohy         371.321.7          Educational exercises
učenie budhizmu       24-1/-9           Buddhist doctrine
učenie islamu        28-1/-9           Islamic doctrine
učenie sikhizmu       235-1/-9          Sikh doctrine
účinky liekov        615.015           Drug effects
učitelia materských škôl   373.211.24         Preschool teachers
učiteľky           37.011.3-055.2       Women teachers
učiteľky materských škôl   373.211.24-055.2      Women kindergarten
                             teachers
učiteľské spolky       371.16           Teacher associations
uhlie            552.574 \c hornina     Coal
ukrajiniká          002.2(=161.2)+908(477)   Ukrainistics (sources)
ukrajinisti         [80(=161.2)+908(477)]-051  Ukrainists
ukrajinistika        80(=161.2)+908(477)     Ukrainistics
ukrajinská architektúra   72(477)           Ukrainian architecture
ukrajinské výtvarné umenie  72/76(477)         Ukrainian art
ulice            711.73           Streets
ulitníky           594.3            Gastropods
umelé dýchanie        612.216.3 \c fyziológia   Artificial respiration
               615.816 \c fyzioterapia
umelé horolezecké steny   796.526-021.58
umelecká činnosť       7.07-026.12         Artistic activity
umelecká inšpirácia     7.07            Inspiration in art
umelecká výzdoba       72/76.05          Artistic decoration
umelecké diela        72/76.05          Art works
umelecké dielo        72/76.05          Art work
umelecké poklady       72/76.05:671        Art treasures
umelecké predmety      738/749.05         Art objects
umelecké predmety z bronzu      739.5.05-034.35‟6         Bronze art objects
umelecké predmety z cínu       739.5.05-034.6          Tin art objects
umelecké predmety z dreva       745.51.05             Wood art work
umelecké predmety z kovu       739.05-034            Art metal-work
umelecké predmety zo skla       748.05              Glass art work
umelecké sklárstvo          748                Art glass manufacture
umelecké smery            7.03               Art movements
umelecké spolky            72/76:061.2            Art associations
umelecké spoločnosti         72/76:061.23           Art societies
umelecké stolárstvo          745.51              Artistic joinery
umelecké školy            373/378:7             Art schools
umelecké štýly            7.03               Artistic styles
umelecké výstavy           72/76:069.9            Art exhibitions
umelecké zdruţenia          72/79:061             Art societies
umeleckí kováči            739.4.071.1            Artistic blacksmiths
umeleckí remeselníci         745.51.021.7.071.1        Carvers
umelecký nábytok           749.1               Artistic furniture
umelý ţivot              573.7-021.58           Artificial life
umenie a dejiny            72/76:93/94            Art and history
umenie a štát             72/76:321             Art and state
umenie prírodných národov       7.031.3              Indigenous art
univerzálna bibliografická kontrola  025.321.4:006.03         Universal Bibliographic
                                    Control
úradné dokumenty           005.922              Official records
úrazy a nehody            614.8.02/.06           Traumas,Accidents
urogenitálny systém          611.6 \c anatómia         Urogenital system
urografia               616-073:611.61/.62        Urography
urogynekológia            618.1:616.6            Urogynecology
urolitiáza              616.613/.62-003.7         Urolithiasis
úspech v podnikaní          658:17.024.4           Success in business
ústavné systémy            342.4
ústavy sociálnej starostlivosti    364-5-783.2            Long-term care facilities
ústna dutina             611.31 \c anatómia        Oral cavity
                   616.31 \c patológia
ústna reklama             659.144/.145           Word-of-mouth advertising
ústne skúšky             371.274              Oral examinations
utečenecké tábory           364-56              Refugee camps
utilitarizmus             17.036.2             Utilitarianism
útočné vojny             355.01              Offensive wars
úzkosť                159.942 \c psychológia      Anxiety
                   616.89-008.441 \c psychiatria
uzly                 746.25 \c ručné práce       Knots
                   796.54 \c športy v prírode
                   515.162 \c topológia
vagína                611.671 \c anatómia        Vagina
                   612.627.1 \c fyziológia
                   618.15 \c patológia
vajcia                613.286 \c dietetika       Eggs
                   637.4 \c ţivočíšny produkt
valdénci               27-876.4             Waldenses
valencia (lingvistika)        81‟367              Valence (linguistics)
vápence                552.541              Limestones
variabilita ţivočíchov        591.15
Varšavské povstanie, 1944       94(438)"1944" \c dejiny      Warsaw uprising, 1944
                   355.426(438)"1944" \c vojenstvo
väzenské systémy           343.82              Penitentiary systems
vázy                 738                Vases
včelí vosk             638.171 \c včelárstvo     Beeswax
                  665.231 \c priemysel
včelia pastva            638.13             Bee-pasture
včelie produkty           638.16/.17           Honeybee products
vdovstvo              316.813.1           Widowhood
vecná literatúra          82-94/-97           Factual literature
vecné autority           [025.323:025.43]- 027.568   Subject authorities
vecné učenie            37.016:001.101-028.31     Basic school teaching
veda a politika           001:32             Science and politics
veda a príroda           001:502.2           Science and nature
veda a spoločnosť          001:316.3           Science and civilization
veda a umenie            001:72/76           Science and art
vedci                001-051            Scientists
vedecká činnosť           001-026.12           Scientific activities
vedecká práca            001.8/.9            Scientific work
vedecké inštitúcie a organizácie  001:061            Scientific institutions and
                                  organizations
vedecké omyly            001.98             Scientific errors
vedecké spoločnosti         001.32             Learned institutions and
                                  societies
vedecké teórie           001.5             Scientific theories
vedecké ústavy           001.89:061           Research institutions
vedecko-technické spoločnosti    [001+62]:061          Scientific and technological
                                  societies
vedľajšie účinky liekov       615.065            Side effects of drugs
vedúci pracovníci          005.742-057.17         Managers
vegetačné prvky           712.4             Accompanying vegetation
vegetatívne rozmnoţovanie rastlín  581.165 \c botanika      Vegetative propagation
                  631.532/.541 \c záhradníctvo
vek                 159.922.6 \c psychológia    Age

                  316.346.3 \c sociológia

                  612.66 \c fyziológia
Veľké Vozany, bitka, 1652      355.48(437.6)"1652"      Veľké Vozany, Battle of,
                                  1652
veľkonočné dekorácie        688.76:398.332.12       Easter decoration
veľkonočné jedlá          641.566:398.33         Easter cookery
veľkonočné triduum         27-565.5/.6          Easter triduum
veľkoplošné chránené územia     502.21(1-751.2)        Large-scale protected areas
Veľký piatok            27-565.52           Good Friday
Veľký pôst             27-565.4            Lent
Veľký týţdeň            27-565.5            Holy Week
veľtrhy               339.174            Fairs
vence                745.93 \c prírodné       Wreaths
                  688.44 \c umelé
Verdun, bitka, 1916         355.483(44)"1916"       Verdun, Battle of, 1916
verejná podpora           35.078.5            State aid
verejná voľba            33:351.71           Public choice
verejné archívy           930.253            Public archives
verejné priestranstvá        711.61             Public places
verejné stravovanie         640.4 \c domáce hospodárstvo  Catering services
                  351.757 \c verejná správa
verejné stravovanie         351.757 \c verejná správa   Catering services
                  640.4 \c domáce hospodárstvo
verejné školstvo          371.057            Public education
verejné školy         37.057                 Public schools
verejné výdavky        336.5                 Public expenditures
verejné vystupovanie      808.51                 Public speaking
verejný majetok        351.711                Public property
verejný poriadok        351.75                 Public order and safety
verzológia           82.0:801                Theory of verse
vesmírne projekty       524.8:001.891             Universe projects
veterné elektrárne       621.311.245              Wind power plants
vetné konštrukcie       81'367
vetosled            81'367.51
vety              81‟367
veţe              725/726.012.28             Towers
veţové vodojemy        628.134                Water towers
viacúčelové haly        725.826                Multipurpose halls
vianočné dekorácie       688.76:398.332.416           Christmas decoration
vianočné jedlá         641.566:398.33             Christmas cookery
vianočné ozdoby        688.76:398.332.416           Christmas decorations
viazaná čipka         746.25
videoeditory          004.4‟274               Video editors
videokamery          681.772.7               Video cameras
videoštúdie          37.012:534.45             Videostudies
videozáznam          778.534.45               Video recording
vidiecke obytné domy      728.6                 Cottages
vidiecke obyvateľstvo     316.334.55-054.4            Rural population
Viedeň, bitka, 1683      355.483(436)"1683"           Wien, Battle of, 1683
Viedeň, obliehanie, 1619    355.44(436.1)"1619"          Wien, siege, 1619
viedenská škola dejín umenia  7.072.2(436.1)             Vienna School of art history
Vietnamci           (=612.91)               Vietnamese
vietnamská vojna, 1961-1975  94(597)"1961/1975" \c dejiny      Vietnamese War, 1961-1975
                355.483(597)"1961/1975" \c vojenstvo
vietor             551.55                 Wind
Vikingovia           (=113)                 Vikings
vily              728.37 \c mestské vily         Villas
                728.84 \c vidiecke sídla
víly              398.43                 Nymphs
vina              17.024                 Guilt
vinárske oblasti        634.8.04                Wine districts
vinice             634.8.047               Vineyards
vipašjaná           24-583-584.7              Vipassaná (Buddhism)
vírusové choroby rastlín    632.38                 Virus diseases of plants
vírusové infekcie       616-022.6               Viral infections
vitráţe            748.5                 Stained glass
víza              351.756                Visas
vízová politika        351.756                Visa policy
vizuálna poézia        82-1
vizuálne médiá         316.774-028.22 \c sociologické     Visual media
                hľadisko
                659.443 \c styk s verejnosťou
vizuálne umenie        72/76:159.931             Visual art
vizuálne vnímanie       159.931                Visual perception
vkus              7.011                 Taste
vládne budovy         725.12                 National government
                                   buildings
vlastenectvo          172.15                 Patriotism
vlastivedné múzeá       069.02:908
vlastnícke transakcie     334.75                 Consolidation and merger of
                                   corporations
vlastnícke značky        003.65             Property marks
vlastnosti dreva         674.038.1           Wood properties
vlasy              611.781 \c anatómia      Hair
                 612.799 \c fyziológia
                 616.594.1 \c patológia
vĺčatá (skauti)         [379.8.03:061.2]-055.15    Boy scouts
vlny               534.01             Waves
vnímanie literárneho diela    82.07             Perception of literature
vnútorná bezpečnosť       351.74/.75           Internal security
vnútorné prostredie budov    628.8             Indoor environment of
                                buildings
vnútrozemská vodná doprava    656.62             Inland waterway transport
vodcovská osobnosť        316.46/.47           Leader personality
vodná bilancia          556.5             Water balance
vodné elektrárne         621.311.21           Hydroelectric power plants
vodné rastliny          635.926            Water plants
vodné zdroje           628.11             Water catchment areas
vodné zráţky           551.577/.578          Precipitation (meteorology)
vodojemy             628.13             Water reservoirs
vodovodné inštalácie       696.11             Water supply installations
vodovodné potrubia        628.143            Water pipelines
Vogatisburg, bitka, 631     355.483(437.6)"631"      Wogatisburg, Battle of, 631
vojaci              355-051 \c biografie      Soldiers
                 355.11 \c príslušníci armády
                 všeobecne
vojaci v zálohe         355.212.5           Reserve forces
vojaci z povolania        355.11             Professional soldiers
vojenská disciplína       355.133            Military discipline
vojenská doprava a preprava   355.69             Military transport
vojenská etika          355.13             Military ethic
vojenská medicína        616:355            Military medicine
vojenská rozviedka        355.404.51:355.1        Military intelligence
vojenská stratégia        355.43             Military strategy
vojenská taktika         355.42             Military tactics
vojenská telesná výchova     355.233.22           Physical education and
                                training, military
vojenská toxikológia       355:615.9           Military toxicology
vojenská výchova a vzdelávanie  355.233            Military education and
                                training
vojenská výzbroj         355.415.5 \c všeobecne     Military equipment and
                 623.094 \c vojenská technika  supplies
vojenské cintoríny        718:355            Military cemeteries
vojenské hroby          726.82:355           Military graves
vojenské insígnie        355.145/.146          Military insignia
vojenské lietadlá        623.74             Military airplanes
vojenské lode          623.82             Warships
vojenské medaily         355.134.2           Military medals
vojenské námorníctvo       359              Naval forces
vojenské odevy          355.665            Military clothing
vojenské odvody         355.21             Recruiting and enlistment
vojenské odznaky         355.145            Military badges
vojenské pamätníky        725.945            Military memorials
vojenské posádky         355.311.8           Garrisons
vojenské prehliadky       355.16             Military parades
vojenské rady a vyznamenania   355.134            Military decorations
vojenské stavby         355.7 \c vojenstvo       Military construction
                 69:623 \c stavebníctvo
                 725.18 \c architektúra
vojenské školy                   373/378:355             Military schools
vojenské umenie                  355.4                Art of war
vojenské uniformy                 355.141               Military uniforms
vojenské velenie                  355.133.4              Military command
vojenské vozidlá                  623.437/.438             Military vehicles
vojenské výcvikové priestory            355.525               Military training camps
vojenské vzbury                  355.426               Military mutinies
vojenské základne                 355.452+355.525           Military bases
vojenskí prieskumníci               355.413-051             Military reconnaissance
                                            specialists
vojenskí spojári                  355.415.7-051            Signal corps soldiers
vojenskí velitelia                 355.081/.085             Military officers
vojenský útok                   355.422.1              Offensive (military science)
vojenský výcvik                  355.253               Troop training
vojenský výstroj                  355.66                Military accoutrements
vojna a mier                    355.01:172.4             War and peace
vojna a spoločnosť                 355:316.3              War and society
vojna a umenie                   72/76:355.01             War in art
vojna proti terorizmu, 2001-            94(73)"2001/..."           War on Terrorism, 2001-
vojna v Afganistane, 2001-             94(581)"2001/..."          Afghan War, 2001-
vojna v Kosove, 1998-1999             94(497.115)"1998/1999"        Kosovo War, 1998-1999
vojna v Perzskom zálive, 1991           94(5-15)"1991" \c dejiny       Persian Gulf War, 1991
                          355.483(5-15)"1991" \c vojenstvo
vojnové filmy                   791.222               War films
vojnové obete                   355.1-058.65             War victims
vojnové pamätníky                 725.945               War memorials
vojnové ťaţenia                  355.4                Campaigns
vojnoví hrdinovia                 [355.01:179.6]-051          War heroes
vojnoví invalidi                  355.1-056.26             Disabled war veterans
vojnoví veteráni                  355.1-057.36-057.75         War veterans
vojvodcovia                    355.081               Military leaders
voliteľné predmety                 371.214.41              Optional subjects
voľné lezenie                   796.52                Free climbing
voľný pohyb osôb                  341.215.4              Free movement of persons
voskové figuríny                  730.027.1-035.81           Wax figurines
voskové sviečky                  665.18                Wax candles
vosky                       547.916 \c chémia          Waxes
                          665.2/.3 \c priemyselné vosky
Vozokany, bitka, 1652               355.483(437.6)"1652"         Vozokany, Battle of, 1652
vreckové počítače                 004.382.76              Pocket computers
vreckovky                     687.245               Handkerchiefs
vrchná krieda                   551.763.3              Upper Cretaceous
vrchný trias                    551.761.3              Upper Triassic
vrúbľovanie                    631.541               Grafting
vstavané skrine                  645.45-182.22 \c bytové zariadenie  Fitted cupboards

                          684.453-026.36 \c výroba
všeobecná biológia                 57                  General biology
všeobecná didaktika                37.02                General didactics
všeobecná chémia                  544                 Theoretical chemistry
všeobecná mikrobiológia              579.2                General microbiology
všeobecná patológia                616                 General pathology
všeobecná pedagogika                37.01                General educational science
všeobecná psychológia               159.9                General psychology
všeobecno-vzdelávacie predmety           371.214.46              General school subjects
všeobecný medzinárodný štandardný bibliografický  025.3/.4:006.3            International standard
popis                               bibliographic description
                                 (general)
vulgarizmy           81‟276.2              Obscene words
výberové testy         371.275-022.218          Multiple-choice
                                 examinations
vydávanie a distribúcia kníh  655.4/.5              Publishing and bookselling
výdavky na vzdelávanie     37.014.543             Education expenditures
výhrada svedomia        342.7
východné katolícke cirkvi   271.4/.7              Eastern Catholic churches
východné kresťanské cirkvi   271-7               Eastern Christian churches
východní cirkevní otcovia   27-9"01/07"-284-051(=14)      Greek church fathers
východoslovanské literatúry  821.161              East Slavic literatures
výchova k demokracii      37.017.4              Education for democracy
výchova k európanstvu     37.017:316.344.8(4)        Education for European
                                 identity
výchova k mieru        37.035.8              Peace education
výchova k vlastenectvu     37.035.6              Education for patriotism
výchova mládeţe        37.03-053.6            Youth education
výchova pre voľný čas     37.03:379.8            Education for leisure
výchova v prírode       37.033               Nature study
vychovávatelia         37.011.3-051            Educators
vychovávateľky         37.011.3-055.2           Women educators
výchovní poradcovia      371.121              Educational counselors
výchovno-vzdelávacie ciele   37.017               Aims and ideals of education
výkladové slovníky       81‟374.2              Explanatory dictionaries
výkonnosť podniku       005.332.1             Industrial productivity
výkresy            744.42 \c technické kreslenie   Drawings
výmena študentov        37.014.242             Student exchange programs
výmenné formáty        025.3/.4:006.3]-027.35       Exchange formats
výpočtová geometria      514:004              Computational geometry
výpočtové metódy        51-3 \c matematika         Computational methods
                004.9:51-3 \c výpočtová technika
výroba sviečok         665.14               Candle production
výroba vína          663.25               Wine making
výročia a významné udalosti  394.46               Anniversaries and special
                                 events
výročné správy         (047.1)              Annual reports
výroková logika        510.633 \c matematika       Propositional calculus
                164.1 \c filozofia
výsadkové operácie       355.469.3             Airborne operations
výskum a vývoj         001.89               Research and development
výskumné projekty       001.81/.87             Research projects
výskumné správy        001.818              Research reports
výskumné ústavy        001.32               Research institutes
vysoké školy technické     378.6:62              Technical universities
vysoké školy umelecké     378.6:7              Art academies
vysoké vojenské školy     378.6:355             Military universities
vysokoškolské diplomy     378.2               University diplomas
vysokoškolské insígnie     378:671.1             Insignia of colleges
vysokoškolské internáty    378.16               Accommodation for college
                                 students
vysokozdviţné vozíky      621.868.27             High-lift trucks
výstavba            332.146:69             Real estate development
                349.442 \c legislativa
výstavné pavilóny       725.91               Exhibition pavilions
výstavné siene         72/76:069 \c činnosť        Exhibition halls
                    725.212 \c architektúra
výstavníctvo              069.9                Exhibition industry
výškové stavby             72.012.27 \c architektúra      Tall buildings
                    69.032.22 \c stavebnictvo
vyššie rastliny             582.3/.99
výtvarné dielne             72/76.022.82             Art workshops
výtvarné materiály           72/76.023              Artistic materials
výtvarné návrhy             72/76-025.13             Art design
výtvarné práce             745                 Decorative works
výtvarné práce detí a mládeţe      72/76.05-053.2
výtvarné práce z cesta         745.56                Dough craft
výtvarné práce z dreva         745.51                Woodcraft
výtvarné práce z hliny         745.5-032.61             Clay craft
výtvarné práce z korálkov        745.5-023.823            Beadwork
výtvarné práce z vosku         745.5-035.81             Wax craft
výtvarné práce zo slamy         745.5-035.26             Straw work
výtvarné techniky            72/76.02               Artistic techniques
výtvarníčky               72/76.071.1-055.2          Women artists
výukové programy            004.42:371.3             Educational software
vyuţitie pôdy              332.3                Land use
vyuţitie poľnohospodárskej pôdy     332.334.4:63             Agricultural land use
vývoj rastlín              581.14                Plant development
vývoj reči               159.946.3 \c psychológia       Speech development
                    612.789 \c fyziológia
vývoj softvéru             004.415               Software development
vývojové poruchy            616-007               Developmental disorders
vývozné ceny              339.562:338.5            Export prices
vyvreté horniny             552.3                Igneous rocks
význam vedy               001.3                Significance of science
významné stromy             635.9.073 \c historické hľadisko   Significant trees

                    582.091:502.172 \c ochrana prírody
významné ţeny              929-055.2              Notable women
výţiva rastlín             581.13                Plant nutrition
vyţivovacia povinnosť          347.615               Support (domestic relations)
vzdelanosť               001:316.344.3            Educational attainment
vzdelanosť ţien             001:316.344.3-055.2         Women‟s education
vzdelávacie inštitúcie         371:061               Educational institutions
vzdelávacie kluby            37.0:061.2              Educational clubs
vzdelávacie kurzy            37.018.4               Educational courses
vzdelávacie projekty          37.014.542              Educational projects
vzdelávacie štandardy          37.011.33:006            Educational standards
vzdelávanie knihovníkov         377.6:023.4/.5            Librarian‟s education
vzduchotesnosť budov          699.86-027.262            Airtightness of buildings
vznik druhov              575.858               Speciation
vzory (motívy)             7.048                Patterns (design elements)
vzťah kresťanstva k iným náboţenstvám  27-67                Relations of Christianity with
                                       other faiths
waldorfská pedagogika          371.4                Waldorf education
waldorfské školy            373:371.4              Waldorf schools
War and peace              821.161.1-31             Russian fiction
welfare pozri              ţivotná pohoda zvierat
wellness                796.035 \c cvičenie         Wellness
                    613.7 \c zdravia
Wi-fi siete pozri            bezdrôtové siete
world music               78.03:781.7             World music
WWW dizajn               004.738.12:004.41          Web design
WWW prehliadače            004.455.1:004.738.52    Web search engines
WWW technológie            004.738.12:004.41      Web technology
zábava pre deti            793-053.2          Children‟s entertainment
zábavný priemysel           791/793-027.563       Show business
zabezpečenie počítačových sietí    004.7.056          Computer network security
zahájenie školskej dochádzky     373.29           School attendance
záhlavie               025.323           Heading
záhradné altánky           728.991           Garden houses
záhradné grily            697.243.3          Barbecues (fireplaces)
záhradné kozuby            683.93           Garden fireplaces
záhradné mestá            711.417.2          Garden cities
záhradné stavby            631.23/.27         Garden structures
zahraničná literatúra         821-027.63         Foreign literature
zahraničné publikácie         002.1-027.63        Foreign publications
zahraničné školy           37.018.556         Foreign schools
zahraničné štúdium          37.018.556         Foreign study
zahraničné vojenské jednotky     355.318.2          External forces
zahraničný dlh            339.72.053.1        External debts
záchranné zariadenia         614.847.7 \c poţiarnictvo  Rescue equipment
zaistenie (poisťovníctvo)       368.029           Reinsurance
zaistný trh              368
zajakavosť              616.89-008.43        Stuttering
základná vojenská sluţba       355.211.2          Mandatory military service
základové slová            81'373.611
zákopy                623.24           Trenchs
záloţne                336.773
zamestnanecké výhody         331.34           Employee fringe benefits
zamestnávanie cudzincov        331.556.4          Alien labor
zámocké záhrady            712.26           Palace gardens
zanedbávané deti           364.635-053.2        Neglect children
zaostávanie v učení          371.398
západní cirkevní otcovia       27-9"01/07"-284-051(=124)  Latin church fathers
západní Slovania           (=162)           Western Slavs
zápalkové nálepky           655.3.066.252:662.536.2   Match labels
zápalkové škatuľky          662.536.2          Matchboxes
zápalky                662.53           Safety-matches
zápaly                616-002           Inflammations
zariadenia sociálnej starostlivosti  364-5            Residential care facilities
zariadenie a vybavenie kniţníc    022             Library equipment
záškoláctvo              371.52           Truancy
záťaţová elektrokardiografia     616.12-073.7:612.766.1   Stress electrocardiography
zátišie                7.049.6           Still life
záujmy a záľuby            379.81/.84         Amusement and recreation
závisť                179.8 \c etika       Envy

                   2-423.58 \c náboţenstvo
zázračné uzdravenia          615.852 \c terapia     Miraculous recoveries
záţihové motory            621.434           Spark ignition engines
záţitková pedagogika         37.01:159.923.35      Experience pedagogy
zberatelia              7.074            Collectors
zbierkové predmety          069.51           Collection‟s objects
zbierky                069.5            Collections
zbojníci               343.343-051         Rebels
Zborov, bitka, 1917          355.483(477)"1917"     Zborov, Battle of, 1917
zdobenie keramiky           666.3.056          Ceramic design
zdravie a hygiena detí       613.95                 Children‟s health and
                                      hygiene
zdravotná starostlivosť o seba   616-083-021.464             Self care
zdravotné aspekty         614 \c hygiena
                  616 \c ochorenia
zdravotné poistenie        364.32                 Health insurance
zdravotné postihnutie       616.1/.9                Health disabilities
zdravotné problémy         616.1/.9                Health problems
zdravotné riziká          614.7 \c hygiena ţivotného prostredia  Health risks
                  613.6 \c hygiena práce
                  616-01/-03 \c patológia
zdravotno-sociálna starostlivosť  364.69-3                Medical social care
zdravý ţivotný štýl        613                   Healthy lifestyle
Zelený štvrtok           27-565.5                Maundy Thursday
zen-budhizmus           244.82                 Zen Buddhism
zima                "324"                  Winter
zimné záhrady           643.577\c časť bytu           Indoor gardens

                  635.047-026.91 \c záhradníctvo
zlatá mena             336.743.22               Gold currency
zlatníci              739.1-051                Goldsmiths
zlatníctvo             739.1 \c umelecké remeslá        Goldwork
                  671.1 \c výroba
zlatý poklad            336.743.22               Gold treasure
zlatý retriever          636.7                  Golden retriever
zlé drţanie tela pozri       chybné drţanie tela
zlepšovacie návrhy         001.894.2                Suggestions for
                                      improvement
zmyslová výchova          37.031:159.93              Sensory education
zmyslové klamy           159.937.3 \c psychológia        Sensory illusion
                  612.821.89 \c fyziológia
zmyslové ústroje          611.84/.88               Sense organs
zmyslové vnímanie         159.93 \c psychológia          Senses and sensation
                  612.821.8 \c fyziológia
znaky               929.6                  Coats of arms
znalostná ekonomika        338:[001+004]              Knowledge economy
znalostná spoločnosť        316.42:004.8              Knowledge society
znalostné databázy         001.101:004.652             Knowledge databases
znárodnenie            338.246.025.8              Nationalization
znečistenie podzemných vôd     504.5:502.51(282.02)          Groundwater pollution
znečistenie povrchových vôd    504.5:502.51(28)            Surface water pollution
znečistenie vôd          504.5:502.51              Water pollution
znečistenie vodných tokov     504.5:502.51(282)            Water streams pollution
zoológovia             59-051                 Zoologists
zrakové ústroje          611.84                 Organs of sight
zrakové vnímanie pozri       vizuálne vnímanie
zrakový nerv            611.843 \c anatómia           Optic nerve
                  612.843 \c fyziológia
                  617.731 \c oftalmológia
                  616.831.44 \c neurológia
zrniny               633.1+633.31/.37            Grain crops
zručnosti a znalosti        379.82/.84               Creative activities and seat
                                      work
zubná implantológia        616.314-089.843             Dental implantology
zubné implantáty          616.314-089.843             Dental implants
zulská vojna, 1879         94(684+410)"1879"            Zulu war, 1879
zverokruh                    133.522.2             Zodiac
zvieracie kostrové zvyšky pozri         kostrové pozostatky ţivočíchov
zvieratá chované v ZOO              636.025              Zoo animals
Zvolen, bitka, 1703               355.483(437.6)"1703"       Zvolen, battle of, 1703
zvonárstvo                    673.5               Bell founding
zvonice                     726.9.012.28           Bell towers
zvukové nosiče                  681.85              Sound recording media
zvukové umenie                  7.091:681.84           Sound art
zvukový film                   778.534.45            Sound film
ţeleznice                    656.2/.3             Railroads
ţelezničné stanice                656.211 \c doprava        Railroad stations
                         725.31 \c architektúra
ţelezničné stavby                625.1               Railroad constructions
ţelezničné vojsko                355.31:656.2           Military railroads
ţenské akty                   7.041.3-055.2           Female nude in art
ţenské pohlavné hormóny             612.621.31            Female sex hormones
ţenské pohlavné orgány              611.65/.67 \c anatómia      Female reproduction tract
                         612.62 \c fyziológia
                         618.11/.16 \c patológia
ţeny a náboţenstvo                316.346.2-055.2:21/29-1/-9    Women and religion
ţeny a vojna                   355.01-055.2           Women and war
ţeny stredného veku               316.346.32-055.2-053.85      Middle-aged women
ţeny v literatúre                82-055.2             Women in literature
ţeny v ozbrojených silách            355.1-055.2            Women in the armed forces
ţeny v školstve                 371-055.2             Women in education
ţeny v umení                   7.07-055.2            Women in art
ţeny vo filme                  791-055.2             Women in film
ţeny vo vede                   001-055.2             Women in science
ţeriav (vták)                  598.241.2             Grus
ţeriav popolavý                 598.241.2             Grus grus
ţeriavy (stroje)                 621.873              Cranes
ţetóny                      737.3               Jettons
Ţharovce, bitka, 1849              355.483(437.6)"1849"       Ţharovce, Battle of, 1849
ţiacka samospráva                371.59              Pupil power
ţiarlivosť                    159.942.5 \c psychológia     Jealousy

                         616.89-008.444.2 \c psychiatria
ţidovská etika                  26-42               Jewish ethics
ţidovské jedlá                  641.568(=411.16)         Jewish cookery
ţidovské právo                  26-74               Jewish law
ţidovské umenie                 72/76(=411.16)          Jewish art
ţidovské ţeny                  (=411.16)-055.2          Jewish women
ţidovskí umelci                 7 .071(=411.16)          Jewish artists
ţidovskí vedci                  001(=411.16)-051         Jewish scientists
ţily                       611.14 \c anatómia        Veins
                         616.14 \c patológia
ţily dolných končatín              611.14 \c anatómia        Veins of lower extremities
                         616.147.3 \c patológia
ţivočíšne produkty                637                Animal products
ţivotná múdrosť                 17.02               Life wisdom
ţivotná pohoda zvierat              636.08:179.3           Animal welfare
ţľazy s vonkajšou sekréciou, vylučovaním pozri  exokrinné ţľazy
ţltáčiky                     595.789
ţoldnieri                    355.216-051            Soldiers of fortune
ţoldnierske vojsko                355.216              Mercenary troops
ţuly                       552.321              Granites

								
To top