BTruong tra loi truc tuyen by xiaopangnv

VIEWS: 98 PAGES: 227

									  Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức giao
       lưu trực tuyến
Ngày 20/3/2009 Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi giao lƣu trực tuyến, với chủ đề
“Bộ Nông nghiệp và PTNT sát cánh cùng Doanh nghiệp”. Mục tiêu của cuộc giao lƣu là
lắng nghe ý kiến của các Doanh nghiệp, những khó khăn và vƣớng mắc liên quan đến sản
xuất và kinh doanh, đặc biệt là các vấn đề về thể chế, chính sách. Cùng giao lƣu có các
Thứ trƣởng, Lãnh đạo các Cục, Vụ và Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT của 63
tỉnh, thành phố.
Dưới đây là nội dung của buổi giao lưu :

tên: le van hong
Địa chỉ: So NN va PTNT Kon Tum
Email: lvhong2008@Gmail.com
Câu hoi: Trang trại chăn nuôi có quy mô, số lƣợng đủ theo tiêu chí của 74 và 69 của Bộ
NN và PTNT: Nhƣng chƣa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đƣợc cấp giấy
chứng nhận trang trại không?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Theo hƣớng dẫn tại văn bản số 261/HTX ngày 20 tháng 5 năm 2004 của Cục Hợp tác xã
và PTNT về việc Cấp giấy chứng nhận Kinh tế trang trại, trang trại đạt 1 trong 2 tiêu chí
về quy mô và giá trị sản lƣợng của 74 và 69 và sử dụng đất đai hợp pháp, không có tranh
chấp (có GCNQSDĐ hoặc hợp đồng thuê khoán đất) thì đƣợc cấp giấy chứng nhận trang
trại.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí.
________________________________________

Họ tên: So Nong nghiep va PTNT
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, số 2, đƣờng Nguyễn Văn Cừ, thành
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
Xin Bộ trƣởng cho biết: tại sao đến thời điểm hiện nay chƣa có tiêu chuẩn thiết kế đê
sông ở Việt Nam? có cần tiêu chuẩn này không trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Cám ơn sự quan tâm của đại biểu có địa chỉ Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang về việc
ban hành tiêu chuẩn thiết kế đê sông. Sau đây, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin trả lời nội
dung hỏi nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các quyết định quy định cấp đê và mức nƣớc thiết
kế cho các tuyến đê thuộc các tỉnh, thành phố có đê, trong đó có tỉnh Bắc Giang tại Quyết
định số 1201/QĐ-ĐĐ ngày 17/8/2004 để làm cơ sở cho việc thiết kế, xây dựng, tu bổ,
quản lý và hộ đê phòng lụt.
Thiết kế đê sông phải tuân theo Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén 14TCN 157-2005 đã
đƣợc Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành năm 2005. Đồng thời, ngoài chức năng chống
lũ; hiện nay để kết hợp phát triển kinh tế, xã hội của các vùng có tuyến đê đi qua và phát
huy hiệu quả tổng hợp của nguồn vốn đầu tƣ, đê còn đƣợc kết hợp làm đƣờng giao thông
và các mục tiêu khác. Vì vậy, việc thiết kế còn phải tuân theo các tiêu chuẩn của đƣờng
giao thông và các tiêu chuẩn liên quan khác (nếu có).
Ngoài ra, những nội dung khác liên quan đến lĩnh vực đê điều và phòng chống lụt bão, rất
mong quý vị trao đổi trực tiếp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão, Bộ
Nông nghiệp và PTNT:
- Địa chỉ: A4, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội;
- Số điện thoại: 04.37335693.
Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm đến các vấn đề nông nghiệp và phát triển nông thôn và hỗ
trợ cho Bộ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao.
________________________________________

Họ tên: Đai Nam

Địa chỉ: Hà Nội
Email: dainam98@yahoo.com
Tôi thấy đến thời điểm hiện nay đã có 66 trang hỏi đáp nhưng có nhiều trang có lặp lại
nhiều một câu hỏi và trả lời; số câu hoi được trả lời không nhiêu mà lặp lại nhiều; liệu
Bộ NN có thể phânchia ra các lĩnh vực để dẽ tìm kiếm câu trả lời không?
    Bộ NN & PTNT trả lời như sau:
Rất cảm ơn ý kiến của Bạn, chúng tôi sẽ nghiên cứu cải tiến hệ thống để giúp ngƣời đọc
có thể tìm kiếm thông tin thuận lợi nhất. Hy vọng trong phiên bản tới sẽ bổ sung tính
năng nhƣ Bạn đề xuất. Hiện tại bạn có thể vào mục tìm kiếm, sau đó gõ từ khoá hoặc các
thông số khác sẽ tìm đƣợc tông tin liên quan.
Xin cảm ơn!
________________________________________

Họ tên: Trần Văn Long
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
Email: longtv7705@gmail.com
Em là Long, cán bộ phụ trách CNTT của Sở Nông nghiệp Hà Nội, đƣợc biết Bộ có phiên
giao lƣu trực tuyến. Lãnh đạo Sở phân công em trực câu hỏi. Nhƣng đến nay vẫn chƣa
có, các Sếp hơi lo, không biết hệ thống đã hoạt động chƣa, liệu có trƣờng hợp, Sở có câu
hỏi mà không nhận đƣợc hay không? Xin trân trọng cảm ơn
    Sở NN & PTNT Hà Nội Hà Nội trả lời như sau:
Hệ thống hiện tại đã hoạt động, đã có hơn 600 câu hỏi đƣợc gửi đến và có 330 câu hỏi
đƣợc trả lời. Tuy nhiên không cvó câu hỏi nào liên quan đến Sở NN & PTNT Hà Nội do
vậy không có câu hỏi đƣợc chuyển cho Sở. Hy vọng trong các phiên sau sẽ có nhiều câu
hỏi dành cho Sở NN&PTNT Hà Nội.
Xin cảm ơn!
________________________________________

Họ tên: Tran Hoang Yen
Địa chỉ: 25 Ly Thai To, Hoan Kiem
Email: hoangyen208@yahoo.com
Kính thƣa Bộ trƣởng, chúng ta đều biết thiên tai hàng năm ở nƣớc ta gây ra ảnh hƣởng rất
lớn đến đời sống nhân dân nói chung và ảnh hƣởng đến sự phát triển của doanh nghiệp
nói riêng. Ví dụ, theo Tổng cục Thống kê cho biết thì riêng năm 2008, thiên tai đã làm
550 ngƣời chết và mất tích, 440 ngƣời bị thƣơng; gần 350 nghìn ha mạ, lúa và hoa màu bị
mất trắng; hơn 1 triệu con gia súc và gia cầm bị chết; 68 nghìn ha diện tích nuôi trồng
thủy sản bị thiệt hại; gần 5 nghìn ngôi nhà bị sập và cuốn trôi… Tổng thiệt hại do thiên
tai gây ra năm 2008 lên tới gần 12.000 tỉ đồng. Bộ đã và sẽ có những giải pháp gì để hỗ
trợ doanh nghiệp và ngƣời dân ở những vùng thƣờng bị thiên tai để đối phó với vấn đề
này một cách hiệu quả và bền vững?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trong những năm qua, thiên tai ở nƣớc ta xảy ra liên tiếp, phức tạp, gây hậu quả nặng nề
đối với tính mạng, tài sản của nhà nƣớc và nhân dân. Sau các trận thiên tai, Bộ Nông
nghiệp và PTNT đã hƣớng dẫn và yêu cầu các địa phƣơng tổng hợp, đánh giá tình hình
thiệt hại cũng nhƣ nhu cầu hỗ trợ gửi về Bộ. Trên cơ sở đó, Bộ phối hợp với các bộ,
ngành liên quan đánh giá, tổng hợp và đề xuất báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ có quyết
định hỗ trợ kịp thời.
Cụ thể nhƣ năm 2008, mƣa, lũ, bão đã xảy ra nghiêm trọng (làm 473 ngƣời chết, 64
ngƣời bị mất tích; 404 ngƣời bị thƣơng; 4.181 Nhà bị đổ, sập, trôi, 473.403 ha diện tích
lúa và hoa màu bị thiệt hại, thiệt hại khoảng 13 ngàn tỷ đồng); Trên cơ sở báo cáo và đề
nghị hỗ trợ từ các địa phƣơng, Bộ đã phối hợp với các Bộ, ngành đề xuất và Thủ tƣớng
đã ra các Quyết định trích dự phòng ngân sách Trung ƣơng năm 2008 và gạo từ nguồn dự
trữ Quốc gia hỗ trợ kịp thời tổng số 1421,2 tỷ đồng và 12.150 tấn gạo;
Về trách nhiệm của nhà nƣớc, tổ chức và cá nhân trong việc khắc phục hậu quả bão, lụt
đã đƣợc quy định tại Pháp lệnh phòng chống lụt bão (đã đƣợc sửa đổi bổ sung năm
2000);
Đối với cơ chế, chính sách hỗ trợ sau thiên tai, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 “Chính sách trợ giúp các đối tƣợng bảo trợ xã hội,
trong đó có quy định về cơ chế và mức hỗ trợ đột xuất đối với các đối tƣợng bị ảnh
hƣởng của thiên tai”.
Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với các bộ ngành, địa phƣơng tiến
hành dự thảo trình Thủ tƣớng quyết định ban hành “Cơ chế, chính sách hỗ trợ tiền giống
lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm, thủy sản cho nông dân để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt
hại do thiên tai dịch bệnh”.
Bên cạnh đó, trong những năm qua, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, các đơn vị
quản lý chuyên ngành thuộc Bộ phối hợp với các địa phƣơng, đẩy mạnh việc hƣớng dẫn,
tập huấn cho chính quyền các địa phƣơng và cộng đồng ngƣời dân về phòng tránh, ứng
phó, tổ chức và bảo vệ sản xuất né tránh và thích nghi với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại;
 Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm đến các vấn đề nông nghiệp và phát triển nông thôn và
hỗ trợ cho Bộ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao.
________________________________________

Họ tên: Đỗ Văn Hà
Địa chỉ: Hoài Đức, Hà Nội
Email: comay51@ymail.com
Theo quy định chủ nhận khoán hợp đồng trang trại đƣợc phép làm nhà tạm để bảo vệ tài
sản, nhƣng không quy định kích thƣớc, tiêu chuẩn nhà tạm nhƣ thế nào cả. Có một số chủ
trang trại xây nhà kiên cố trên đất trang trại. Hỏi thì họ nói là họ có tiền thì xây nhà kiên
cố để bảo vệ tài sản và cất giử dụng cụ, nếu làm nhà tạm thì ngƣời vào trú lở nhà sập chết
ngƣời thì ai chịu trách nhiệm. Hết thời gian hợp đồng 50 năm thì họ phá bỏ trả lại nguyên
trạng đất. Nếu Nhà nƣớc thì thu hồi đất để xây dựng công trình thì họ chấp nhận bị phá
bỏ. Hàng năm những trƣờng hợp này vẫn nộp nghĩa vụ đầy đủ. Vậy các trƣờng hợp này
xử lý nhƣ thế nào, khi thu hồi đất có đền bù nhà cho họ không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Theo quy định của pháp luật, đất trang trại là đất sản xuất, chỉ đƣợc xây dựng nhà tạm.
Trƣờng hợp chủ trang trại có tình xây nhà kiên cố, khi nhà nƣớc thu hồi đất thì không
đƣợc đền bù.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí.

________________________________________

Họ tên: Sở NN và PTNT Quảng Trị
Địa chỉ: 256Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị
Email: snnptntqt@gmai.com
Hiện nay có quá nhiều cơ sở lắp đặt hệ thống máy Băm dăm gỗ rừng trồng, hầu hết đặt
tại cảng Biển các tỉnh miền Trung để mua gỗ rừng trồng Băm dăm xuất bán ra nƣớc
ngoài (ăn xổi). Về vấn đề này Bộ quản lý, chỉ đạo nhƣ thế nào?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Trả lời:

Theo quy định của Luật đầu tƣ và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
thì việc xây dựng các cơ sở chế biến phải có quy hoạch. Các nhà máy chế biến phải gắn
với vùng nguyên liệu để tránh việc thiếu nguyên liệu. Tại các tỉnh ven biển miền Trung
vừa qua các lâm trƣờng, công ty lâm nghiệp và đặc biệt các hộ gia đình đã trồng đƣợc
nhiều rừng. Tuy nhiên còn thiếu các cơ sở chế biến hoặc các cơ sở chế biến thu mua
nguyên liệu với giá thấp nên chƣa thu hút đƣợc nguyên liệu của dân. Mặt khác do khuyến
khích việc trồng rừng nên các tỉnh cũng cho phép các doanh nghiệp xây dựng các dây
chuyền băm dăm xuất khẩu để tiêu thụ nguyên liệu cho dân, nên cũng xảy ra một số nơi
có tình trạng tranh mua, tranh bán nguyên liệu.

Chủ trƣơng của Bộ về công tác chế biến gỗ trong thời gian tới nhƣ sau:

- Các địa phƣơng phải rà soát và quy hoạch trồng rừng và mạng lƣới chế biến gỗ trên địa
bàn từng huyện, tỉnh, trong đó phải đảm bảo yêu cầu: Hạn chế đến mức thấp nhất về ô
nhiễm môi trƣờng; các cơ sở chế biến phải gắn với vùng nguyên liệu, đảm bảo tối thiểu
chủ động đƣợc 70% nguyên liệu, khuyến khích liên kết giữa ngƣời sản xuất nguyên liệu
và nhà máy để vừa đảm bảo ổn định nguyên liệu. Đồng thời đảm bảo ngƣời dân trồng
rừng có lãi.

- Ƣu tiên khuyến khích đầu tƣ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tƣ xây dựng cơ sở chế
biến sản xuất ván nhân tạo và các sản phẩm có giá trị kinh tế cao để sử dụng nguyên liệu
gỗ rừng trồng tại chỗ; hạn chế, tiến tới chấm dứt việc sử dụng gỗ rừng trồng để băm dăm
xuất khẩu.

Xin chân thành cảm ơn!
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Kinh Thành
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Email: nguyenkinhthanhccln@gmail.com
Hiện nay đối với các công trình xây dựng cơ bản, hạ tầng kỹ thuật cũng nhƣ các công
tình khác đều có các quy định định mức, nhƣng riêng đối với các hạng mục của công
trình lâm sinh ngoài đinh mức 38 và định mức lao động 400 của Bộ Lâm nghiệp cũ
nhƣng đối với các định mức xây dựng các nguồn giống chƣa có định mức?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Để đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển lâm nghiệp, trong đó có lĩnh vực giống cây
trồng lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cho xây dựng định mức định mức kinh
tế, kỹ thuật giống cây trồng Lâm nghiệp. Hiện nay bản dự thảo đang đƣợc chỉnh sửa và
lấy ý kiến địa phƣong để hoàn thiện và ban hành trong thời gian sớm nhất.
Xin trân trọng cảm ơn !
________________________________________

Họ tên: So Nong nghiep va PTNT
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, số 2, đƣờng Nguyễn Văn Cừ, thành
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho Bắc Giang để thực hiện việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty lâm nghiệp
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Về Kinh phí hỗ trợ đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty Lâm
nghiệp của Tỉnh Bắc Giang, theo các quy định của Luật ngân sách hiện hành, đề nghị Sở
NN và PTNT Bắc Giang báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách cụ thể, nếu có
khó khăn về nguồn ngân sách, còn thiếu hoặc không có nguồn cân đối thì tỉnh báo cáo Bộ
Tài Chính để giải quyết .

Xin trân trọng cám ơn
________________________________________

Họ tên: thanhhung
Địa chỉ: ha tinh
Email: nguoi_rung204@yahoo.com
Rất cảm ơn Bộ Nông nghiệp và PTNT đã quan tâm sát cánh cùng doanh nghiệp tổ chức
buỏi giao lƣu trực tuyến. Kính thƣa Bộ trƣởng Cao Đức Phát. Hiện nay,Các công ty,
doanh nghiệp đang đầu tƣ tập trung trồng rừng nguyên liệu, trong tƣơng lai khối lƣợng gỗ
nguyên liệu là rất lớn. Vậy, Bộ nông nghiệp và PTNT có thể cho biết định hƣớng tiêu thụ
sản phẩm gỗ nguyên liệu trong tƣơng lai đƣợc không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Những năm gần đây việc trồng rừng, nhất là rừng sản xuất, đã trở thành phong trào tại
nhiều địa phƣơng trong cả nƣớc; mỗi năm trên 200 nghìn ha rừng đã đƣợc trồng, trong đó
phần lớn là rừng sản xuất. Việc trồng rừng, một mặt sẽ góp phần nâng thêm độ che phủ
của rừng cho đất nƣớc, mặt khác sẽ cung cấp một lƣợng lớn nguyên liệu cho công nghiệp
chế biến gỗ sau này. Việc trồng rừng hiện nay đã đƣợc tính toán, cân đối trong Chiến
lƣợc phát triển lâm nghiệp (đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt), trong đó có các chỉ
tiêu về trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản trong cả nƣớc cho nhiều năm sau này.
Trong những năm qua ngành chế biến gỗ của nƣớc ta đã rất phát triển, riêng sản phẩm
chế biến gỗ xuất khẩu đã đạt trên 2,8 tỷ USĐ (năm 2008), tuy nhiên nguồn nguyên liệu
vẫn phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu (trên 80%). Diện tích rừng trồng đến tuổi khai
thác thời gian qua cũng đã góp phần rất lớn vào việc đảm bảo nhu cầu nguyên liệu cho
chế biến, kể cả cho chế biến đồ mộc ngoài trời, trong nhà, ván nhân tạo, nguyên liệu
giấy.. Để nâng cao hơn nữa giá trị rừng trồng, ngoài việc thâm canh rừng trồng, chú
trọng giống cây rừng.. thì việc bố trí mạng lƣới các cơ sở chế biến thích hợp (có tính đến
yếu tố tổng hợp) trên địa bàn mỗi địa phƣơng là rất quan trọng.
Nhƣ vậy tiềm năng và cơ hội là rất lớn cho các doanh nghiệp, cho các hộ gia đình và cá
nhân trong việc trồng rừng.

    Xin trân trọng cám ơn!
Họ tên: hoang trong hoa
Địa chỉ: Phƣờng Đồng Tiến, TP Hoà Bình
Email: hoanghoahb@yahoo.com
Trong trang web của Công ty Nông sinh (nongsinh.com) có thông tin về giá trị, giống, kỹ
thuật trồng, chăm sóc... đặc biệt là phần hiệu quả kinh tế đối với cây Paulownia : Với
mức đầu tƣ trong 8 năm là 131.950.000đ, thu sau 8 năm 50% là 1.000.000.000đ. Đầu tƣ
tiếp 75triệu ,đến năm thứ 16-20 năm số thu là 2.000.000đ. Nếu nhƣ vậy, tôi thấy đây là
cây trồng thật tuyệt vời không có loại cây rừng nào sánh bằng. Vậy Bộ có ý kiến đánh giá
thế nào về thông tin này ? Hiện nay ở nƣớc ta đã có cơ sở nào sản xuất và tiêu thụ loại
cây rừng quý này chƣa? Xin chân thành cám ơn.!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Cây Paulownia (cây Hông- Paulownia fortunei, cũng có ở rừng nƣớc ta) đã đƣợc Bộ
Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam và một số địa
phƣơng cho trồng khảo nghiệm ở một số địa điểm (Hòa Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn,…),
ngoài ra một số cá nhân và doanh nghiệp ở một số địa phƣơng cũng đã trồng thử nghiệm.
Tuy nhiên, qua thực tế trồng khảo nghiệm ở nƣớc ta trong thời gian qua cho thấy cây chỉ
phù hợp với việc trồng phân tán, còn khi đƣa vào trồng rừng tập trung có mức độ thành
công rất thấp.

Về những thông tin đầu tƣ và lợi nhuận từ việc trồng cây này chƣa có kết quả đánh giá cụ
thể. Thị trƣờng đối với gỗ loài cây này chƣa rõ ràng và không ổn định. Vì vậy chúng tôi
đề nghị quý vị cần cân nhắc thận trọng trƣớc khi gây trồng với quy mô diện tích lớn .
Cảm ơn sự quan tâm của Quý vị!
________________________________________

Họ tên: Đức Việt
Địa chỉ: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn lạng sơn
Email: VPSoNongNghiepls@yahoo.com.vn
Sở NN&PTNT Lạng Sơn đề nghị Bộ NN&PTNT cho biết: 1. Việc xử lý rừng phòng hộ ở
khu vực biên giới đã đƣợc đầu tƣ bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc(661), rừng đã
hết thời gian đầu tƣ nhƣng vẫn nằm trong vùng rừng bảo vệ biên giới và hiện nay đã đƣợc
chuyển đỏi sang mục đích khác làm đƣờng tuần tra biên giới, sản phẩm trên diện tích đó
xử lý nhƣ thể nào? 2. Trƣờng hợp đối với các diện tích rừng trồng thuộc dự án 327,661
khi khai thác cây phù trợ, tỉnh Lạng Sơn không thành lập BQL rừng phòng hộ mà chỉ
thành lập BQL dự án 661 cơ sở. Vậy BQL dự án 661cơ sở có đƣợc hƣởng tỷ lệ % giá trị
từ sản phẩm khai thác theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

1. Việc chuyển đổi rừng phòng hộ biên giới sang các mục đích khác thực hiện theo các
trình tự, thủ tục theo quy định của Luật BV&PTR, các quy định về đền bù, giải phóng
mặt bằng hiện hành. Sản phẩm khai thác trên diện tích rừng phòng hộ biên giới đƣợc
chuyển đổi mục đích làm đƣờng tuần tra biên giới, trƣớc khi tiến hành làm đƣờng phải
tiến hành thủ tục để khai thác tận thu sản phẩm và tiền thu đƣợc do bán sản phẩm sau khi
trừ đi các chi phí hợp lý, số còn lại nộp về ngân sách Nhà nƣớc.
2. Ban quản lý Dự án cơ sở là đơn vị tạm thời để thay mặt Nhà nƣớc tổ chức thực hiện
Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tại địa bàn, do đó không đƣợc giao đất và không có đủ tƣ
cách chủ rừng, vì vậy không đƣợc hƣởng quyền lợi theo quy định đối với chủ rừng.
Xin trân trọng cảm ơn !
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Bình Dƣơng
Địa chỉ: CCKL Bình Dƣơng
Email: Binhduongforest@yahoo.com
Đơn vị tôi là lâm trƣờng sự nghiệp có thu. Trong quá trình chuyển đổi theo nghị định
200/CP thì chƣa đƣợc công nhận chính thức là công ty lâm nghiệp. Trƣớc đây lâm trƣờng
có hợp tác với một công ty nƣớc ngoài trồng rừng. Nay lâm trƣờng muốn khai thác rừng
trồng nói trên, thì cần trình tự thủ tục khai thác nào. Kính đề nghị Bộ Trƣởng xem xét, có
ý kiến!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Các quy định về trình tự, thủ tục khai thác rừng trồng đã đƣợc quy định cụ thể trong Quy
chế khai thác gỗ và lâm sản (QĐ 40/2005/QĐ-BNN ngày 7/7/2005 của Bộ NN&PTNT).
    1. Trƣờng hợp diện tích rừng này là rừng sản xuất
    - Nếu diện tích rừng trồng trên không sử dụng vốn Nhà nƣớc, thì thủ tục đựoc quy
định tại mục 5, Điều 28, quy chế khai thác gỗ và Lâm sản (QĐ số 40/2005/QĐ-BNN).
    - Nếu rừng trồng trên có nguồn gốc từ vốn ngân sách Nhà nƣớc thì thực hiện theo
Điều 27, Quy chế khai thác gỗ và Lâm sản (QĐ số 40/2005/QĐ-BNN).
    2. Trƣờng hợp diện tích rừng này là rừng phòng hộ
    Thì thực hiện theo Điều 36, Chƣơng IV, quy chế khai thác gỗ và Lâm sản (QĐ số
40/2005/QĐ-BNN).
    Để biết chi tiết những quy định trên, quý vị vào mục văn bản pháp quy của
website:http://www.Cuclamnghiep.mard.gov.vn để tham khảo.
    Xin trân trọng cám ơn!
________________________________________

Họ tên: tran viet cuong
Địa chỉ: SNN KONTUM
Email: vietcuongktum@yahoo.com
Tiêu chí xác định rừng đƣợc quy đinh tại Quyết định số: 682B/QDKT ngày 01/8/1984
của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) quy định tại điều 13: Rừng là diện
tích đất đai có cây gỗ hoặc tre nứa và các loại cây đặc sản mọc có độ tàn che từ 0,3 trở
lên. Theo quy định của Luật bảo vệ và Phát triển rừng tiêu chí xác định rừng quy định tại
điểm 1 Điều 3 quy định: Rừng là một hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động
vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trƣờng khác, trong đó cây gỗ, tre
nứa hoặc hệ thực vật đặc trƣng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở
lên. Rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất
rừng đặc dụng. Nhƣ vậy tiêu chí để xác định rừng chƣa thống nhất, đựoc biết hiện nay
Quyết định số: 682B/QDKT ngày 01/8/1984 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp
và PTNT) vẫn còn hiệu lực áp dụng (chƣa điều chỉnh). Đề nghị Bộ Nông nghiệp và
PTNT cho biết áp dụng tiêu chí nào là đúng.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng hƣớng dẫn về tiêu chí phân loại rừng,
trong đó có tiêu chí xác định rừng, để thống nhất thực hiện trên toàn quốc.
Về tiêu chí xác định rừng, chúng tôi chia sẻ với quý vị về sự khác nhau giữa quy định của
Luật BV&PTR (năm 2004) và Quyết định số 682B/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ Lâm
nghiệp (nay là Bộ NN&PTNT). Tuy nhiên, cũng phải nhắc lại rằng, trong tiêu chí rừng
tại QĐ 682B của Bộ Lâm nghiệp, 0,3 là độ tàn che của “cây gỗ hoặc tre nứa và các loại
cây đặc sản mọc (trong rừng)”, còn trong Luật BV&PTR (năm 2004) thì 0,1 là độ tàn che
của “cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trƣng là thành phần chính (của rừng)”.
Nhƣ vậy về bản chất thì không hẳn đã hoàn toàn “chƣa thống nhất” trong 2 “tiêu chí
rừng”, vấn đề là cần những hƣớng dẫn cụ thể hơn về những “thành phần chính” của rừng
nhƣ Luật BV&PTR (năm 2004) đã nêu. Song, do rừng của Việt Nam rất đa dạng, phong
phú, trong quá trình chuẩn bị những tiêu chí rừng và phân loại rừng còn nhiều ý kiến
khác nhau, nên Bộ đã chƣa ban hành ngay đƣợc. Hy vọng các hƣớng dẫn này sẽ sớm
đƣợc ban hành trong thời gian tới.
Cám ơn sự quan tâm của quý vị.
________________________________________

Họ tên: Ban quan ly rung phong ho Ninh Hoa
Địa chỉ: Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Email: bqlrnh@khanhhoa.gov.vn
Rừng trồng đầu tƣ bằng vốn 327, 661. Sau quy hoạch phân chia 3 loại rừng, hiện nay là
rừng sản xuất. Hƣớng xử lý rừng này nhƣ thế nào, thời gian nào bắt đầu thực hiện. Nếu
cứ tiếp tục giao cho chủ rừng bảo vệ sẽ tốn thêm kinh phí, lãng phí đất đai do rừng này đã
đến tuổi khai thác, một số quá tuổi thành thục.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Trong quá trình rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 5
tháng 12 năm 2005 của Thủ tƣớng Chính phủ tại các địa phƣơng đã có một số diện tích
rừng phòng hộ, đặc dụng không đảm bảo tiêu chí đƣợc quy hoạch chuyển sang rừng sản
xuất (và ngƣợc lại, chuyển từ rừng sản xuất sang thành rừng phòng hộ đặc dụng). Gần
đây, tại Văn bản số 80/TTg-KTN ngày 15/01/2009, Thủ tƣớng Chính phủ đã có ý kiến về
kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng của các địa phƣơng, trong đó về việc chuyển đổi
quy hoạch giữa các loại rừng, Thủ tƣớng Chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn hƣớng dẫn UBND các tỉnh triển khai và xử lý cụ thể. Hiện nay, Bộ Nông
nghiệp và PTNT đã dự thảo Thông tƣ hƣớng dẫn chuyển đổi đối với diện tích này và
đang gửi UBND các tỉnh để lấy ý kiến tham khảo để hoàn thiện và ban hành.
Hƣớng xử lý dự kiến nhƣ sau:
- Trên cơ sở kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tổ chức bàn giao kết quả rà soát và quy hoạch lại 3 loại rừng tới các chủ rừng.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên Môi
trƣờng, Sở Tài Chính xây dựng phƣơng án chuyển đổi rừng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh
phê duyệt.
- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giao rừng chuyển đổi cho các tổ chức là
doanh nghiệp lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng quản lý.
- Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định việc giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng
đồng dân cƣ thôn quản lý.
Về quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao rừng, bên nhận rừng về cơ bản đã đƣợc quy định
trong QĐ 186/TTg và QĐ 147/TTg của Thủ tƣớng Chính phủ và sẽ đƣợc cụ thể hóa thêm
trong hƣớng dẫn của Bộ tới đây. Việc triển khai sẽ đƣợc thực hiện ngay sau khi văn bản
ban hành có hiệu lực (Dự kiến trong tháng 4/2009)
Xin trân trọng cảm ơn !
Họ tên: Lê Quốc Việt
Địa chỉ: Thị xã Thủ Dầu một
Email: leviet06@gmail.com
Đơn vị của tôi đang xây dựng vƣờn sƣu tập thực vật, tổ chức trồng 400 loài cây gỗ bản
địa (cây gỗ nhỏ, cây gỗ lớn) thuộc vùng Đông Nam bộ. Hiện đơn vị mới trồng đƣợc hơn
100 loài, số còn lại chúng tôi không tìm kiếm đƣợc, những loài này có thể bứng từ rừng
tự nhiên. Chúng tôi cũng đã liên hệ với Phân Viện điều tra quy hoạch rừng Nam bộ.
Song, những ngƣời có khả năng xác định loài ngoài thực địa nay đã nghỉ hƣu, sức khỏe
yếu không thể đi rừng đƣợc, lực lƣợng trẻ hiện nay đang làm việc tại Phân Viện không
xác định đƣợc. Vậy chúng tôi muốn trồng đủ 400 loài cây bản địa vùng Đông Nam bộ
nêu trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT cho chúng tôi biết cần liên hệ với đơn vị nào để đƣợc
giúp đỡ. Chúng tôi xin cảm ơn.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Về việc này để đƣợc hỗ trợ đề nghị Quý vị có thể liên hệ theo địa chỉ.
Viện Điều Tra Qui Hoạch Rừng, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 04.38613858; Fax : 04.38612881
Hoặc:
Trƣờng Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chƣơng Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 04.33840233; Fax: 04.33840063
Xin trân trọng cảm ơn !

________________________________________

Họ tên: Ngô Văn Vinh
Địa chỉ: Ấp Lý lịch- xã Phú Lý - Huyện Vĩnh Cửu
Email: vinhbhoa@yahoo.com.vn
Tôi là một ngƣời dân có tham gia trồng rừng theo chƣơng trình 327/CT và 661/CP. Nay
diện tích này đƣợc quy họach là rừng phòng hộ. Tôi nghe nói Nhà nƣớc sẽ thu hồi lại
Vậy quyền lợi của ngƣời dân sẽ đƣợc giải quyết nhƣ thế nào ?. Phần đóng góp đã tham
gia các chƣơng trình trên có đƣợc trả lại không ?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Theo nhƣ câu hỏi của quý vị thì chƣa rõ là quý vị tham gia trồng rừng (theo chƣơng trình
327 và 661) là loại rừng nào (là rừng phòng hộ hay rừng sản xuất), mà nay quy hoạch lại
là rừng phòng hộ.
Trong chƣơng trình 327 và 661 thì Nhà nƣớc đầu tƣ trồng rừng phòng hộ, đặc dụng và có
thể có hỗ trợ trồng rừng sản xuất. Trong việc đầu tƣ trồng rừng phòng hộ trƣớc đây, trong
các chƣơng trình 327 và 661, tại nhiều địa phƣơng cũng thực hiện phƣơng thức trồng xen
cây ngắn ngày với cây dài ngày và có sự tham gia của ngƣời dân trồng rừng và hƣởng lợi
theo các hợp đồng cụ thể.
Nếu rừng trồng trƣớc đây của quý vị là rừng sản xuất, nay quy hoạch lại là rừng phòng
hộ, thì nhà nƣớc sẽ có những chính sách giải quyết thỏa đáng quyền lợi của quý vị và
theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký (theo chƣơng trình 327 và 661). Bộ
NN&PTNT đang chuẩn bị hƣớng dẫn thêm cho các địa phƣơng xử lý cụ thể những
trƣờng hợp này.
Nếu rừng trồng của quý vị trƣớc đây đã là rừng phòng hộ, mà nay quy hoạch vẫn là rừng
phòng hộ, thì quyền lợi của quý vị chủ yếu thực hiện theo các điều khoản mà quý vị đã
ký với cơ quan nhà nƣớc khi tham gia thực hiện việc giao khoán trồng rừng.
Là rừng phòng hộ, theo những quy định hiện hành, nhà nƣớc thông qua các Ban quản lý
vẫn có thể tiếp tục khoán bảo vệ cho các hộ gia đình và cá nhân. Thậm chí ở những nơi
có ít rừng phòng hộ, không nhất thiết thành lập Ban quản lý riêng, nhà nƣớc có thể giao
cho các hộ gia đình, các cộng đồng dân cƣ trực tiếp quản lý (đƣơng nhiên là theo quy
định quản lý rừng phòng hộ).
Xin cảm ơn sự quan tâm của Quý vị!
________________________________________

Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
Công ty lâm nghiệp Sôn Kôn BÌnh Định Lĩnh vực QLBVR Trƣớc khi chia tách lâm
trƣờng Sông Kôn thành Công ty lâm nghiệp Sông Kôn và BQLR Vĩnh Thạnh. Hộ gia
đình xã Vĩnh Sơn đƣợc giao khoán QLBVR (cho 3 loại rừng) hƣởng mức 50.000
đồng/ha/năm. Sau khi chia tách (năm 2007), thì BQLRPH tiếp tục đƣợc gioa khoán RPH
cho hộ gia đình mức 100.000 đồng/ha/năm, còn rừng sản xuất thì không đƣợc giao khoán
cho dân hƣởng lợi nhƣ rừng phòng hộ? Nay theo Nghị quyết 30a của Chính phủ thì mức
hỗ trợ thông qua QLBVR cho rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên là rừng sản
xuất có trử lƣợng giàu trung bình nhƣng đang đóng cửa rừng đƣợc hƣởng tiến khoán
BVR với mức 200.000 đồng/ha/năm.. -Vậy rừng chƣa đóng cửa còn khai thác gỗ (thì
ngƣời dân hƣởng lợi nhƣ thế nào) -Mâu thuẫn của hộ gia đình ở trên cùng địa bàn cùng là
rừng tự nhiên lại xảy ra hộ gia đình đƣợc hƣởng lợi mức 200.000 đồng/năm và hộ khác
lại không đƣợc hƣởng lợi nhƣ nhau.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Các chính sách mà quý vị nêu trên đây đƣợc thực hiện đối với 61 huyện nghèo, trong đó
tỉnh Bình Định có 03 huyện là: An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh. Mức 200 nghìn
đồng/ha là mức khoán bảo vệ đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản
xuất (là rừng giàu và trung bình) nhƣng đang đóng cửa rừng. Đối với rừng sản xuất khác
(không thuộc diện đóng cửa rừng) thì đƣợc áp dụng các hình thức hƣởng lợi phù hợp.
Tại Khoản 1 của Mục II Thông tƣ số 08/2009/TT-BNN ngày 26 tháng 2 năm 2009 của
Bộ NN&PTNT hƣớng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông,
lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2008
của Chính phủ về chƣơng trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện
nghèo cũng đã hƣớng dẫn thêm:
“Đối với rừng tự nhiên là rừng sản xuất không thuộc điểm a nêu trên (diện đƣợc hƣởng
tiền khoán bảo vệ) thì hộ gia đình phải quản lý, bảo vệ, sản xuất theo hƣớng dẫn của Uỷ
ban nhân dân xã và đƣợc chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt và đƣợc quyền: Khai
thác gỗ và các lâm sản ngoài gỗ theo quy định hiện hành; trong trƣờng hợp rừng tự nhiên
chƣa đủ điều kiện khai thác chính, nếu các hộ có nhu cầu thiết yếu để làm nhà mới, sửa
chữa, thay thế nhà cũ thì đƣợc phép khai thác, mức khai thác cho mỗi hộ tối đa là 10m3
gỗ tròn cho 1 lần làm nhà mới, sửa chữa, thay thế nhà cũ, mức cụ thể do Ủy ban nhân dân
tỉnh quyết định. Khi khai thác phải có đơn báo cáo Uỷ ban nhân dân xã để xét tổng hợp
trình Uỷ ban nhân huyện phê duyệt; khi các hộ gia đình đƣợc phép khai thác thì Uỷ ban
nhân xã và cán bộ kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm giám sát việc thực hiện.”
Nhƣ vậy các đối tƣợng rừng khác nhau sẽ có những quyền lợi khác nhau và điều đó cũng
đã thể hiện sự bình đẳng giữa các chủ rừng trên địa bàn.
 Xin cảm ơn sự quan tâm của Quý vị.
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Kinh Thành
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Email: nguyenkinhthanhccln@gmail.com
Rừng phòng hộ là của Nhà nƣớc, tác dụng phòng hộ cả xã hội hƣởng lợi, vậy trong
những năm vừa qua Nhà nƣớc dùng và thực hiện theo theo ý nghĩa cụm từ "Hỗ trợ đầu
tƣ" để nông dân miền núi và cán bộ lâm nghiệp làm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng đã đúng chƣa? Xin Quý Bộ cho biết!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

- Đối với rừng phòng hộ, đặc dụng do các Ban Quản lý trực tiếp trồng và quản lý, bảo vệ
(ở các nơi xung yếu và rất xung yếu), Nhà nƣớc đầu tƣ đủ theo mức đầu tƣ thực tế trên cơ
sở các dự án đầu tƣ do cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Đối với trồng rừng phòng hộ trên đất của các Ban quản lý rừng phòng hộ, nhƣng các
ban quản lý lại giao khoán trồng và bảo vệ lâu dài cho các hộ gia đình thì Nhà nƣớc đầu
tƣ theo suất đầu tƣ theo quy định (10 triệu đồng/ha) là áp dụng hình thức Nhà nƣớc và
Nhân dân cùng làm. Các hộ gia đình đƣợc giao khoán lâu dài sẽ đƣợc hƣởng các lợi ích
từ rừng phòng hộ sau này nếu có theo quy định và theo hợp đồng giữa các hộ gia đình và
các ban quản lý rừng của Nhà nƣớc.
     - Nếu đất trồng rừng phòng hộ đã đƣợc giao cho các hộ gia đình, nhà
     nƣớc dùng chính sách hỗ trợ trồng rừng cho các hộ gia đình trồng rừng
     phòng hộ. Sản phẩm khai thác tận dụng từ rừng phòng hộ của các hộ
     gia đình đó sẽ do các hộ gia đình hƣởng toàn bộ và các hộ gia đình có
     trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ của mình theo quy định của
     Nhà nƣớc.

Xin trân trọng cám ơn!
________________________________________

Họ tên: NGuyen Xuan Thuy
Địa chỉ: TT DT QH NLN Bac Giang, 7 Song Mai, Bac Giang
Email: thuylnbg@yahoo.com
2. Và từ việc coi là “hỗ trợ” nên các đm đầu tƣ LS do Bộ NN & PTNT ban hành không
đƣợc áp dụng để tính mức đầu tƣ cho 1 ha nên hiệu quả của CT 5 triệu ha rừng rất dáng
lo ngại. Cũng nhƣ vậy với QĐ 147/2007/QĐ-TTg, phần “hỗ trợ” chi phí thiết kế chỉ có
50.000 đ/ha chƣa đủ cho chi phí 1 công đtra tkế SX theo mức lƣơng điều tra hiện hành.
Trong khi để thực hiện Quyết định 516/QĐ-BNN ngay 4.3.2002 thì để thiết kế 1 ha trồng
rừng phải hết 7,03 công/ha (Quyết định 38/QĐ-BNN) và tại CV số 1782/BNN-LN,của
Bộ chỉ tính Chi phí thiết kế trồng rừng có 150.000đ/ ha) nên các Sở Nông nghiệp giao
cho các chủ DA tự đi khoanh vẽ (độ chính xác không thể cao), tính diện tích, lập hồ sơ
thiết kế, tự phê duyệt, rồi tự nghiệm thu, thanh toán..., liệu tiền Nhà nƣớc có “hỗ trợ”
đúng chỗ, đúng khối lƣợng trồng rừng kinh tế cần hỗ trợ không? Quan điểm của Bộ về
vấn đề này thế nào và việc áp dụng định mức cho các hoạt động lâm nghiệp do Bộ ban
hành có nên phải thực hiện thống nhất không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Về thiết kế phí cho việc hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg
của Thủ tƣớng chính phủ là 50.000 đồng/ha, Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính
và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xem xét các kiến nghị của các địa
phƣơng và sẽ điều chỉnh hoặc có văn bản hƣớng dẫn thực hiện nếu cần. Tuy nhiên mức
thiết kế phí hỗ trợ nêu trên không phải để thiết kế đủ các bƣớc công việc cho trồng rừng
và cũng không nhất thiết phải thuê tƣ vấn thiết kế vì đối với rừng sản xuất kinh phí chủ
yếu của chủ rừng tự bỏ ra. Mặt khác rừng sản xuất đƣợc trồng trên đất đã giao cho hộ gia
đình, cá nhân nên một số khâu nhƣ: đo đạc, khoanh vẽ, xác định gianh giới không nhất
thiết phải thực hiện. Ngoài ra, trong quá trình thiết kế trồng rừng, các đơn vị đều đã có và
nhất thiết phải sử dụng bản đồ quy hoạch 3 loại rừng đƣợc duyệt.
Chi phí thiết kế trồng rừng 150.000 đồng/ ha theo công văn số 1782/BNN-LN chỉ áp
dụng cho các chủ Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng phần Bộ trực tiếp quản lý cho việc
trồng rừng phòng hộ, đặc dụng mà Nhà nƣớc đầu tƣ toàn bộ theo Quyết định số
100/2007/ QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ, còn UBND các tỉnh tuỳ theo điều kiện cụ
thể quy định mức thiết kế phí cho địa phƣơng mình.
Xin trân trọng cảm ơn !
Họ tên: NGuyen Xuan Thuy
Địa chỉ: TT DT QH NLN Bac Giang, 7 Song Mai, Bac Giang
Email: thuylnbg@yahoo.com
1. Về tính thống nhất trong áp dụng các định mức về LN của Bộ: RPH,DD là rừng của
Nhà nƣớc, tại sao các văn bản của CP (Quyết định TTg), các Bộ (TTlT) vẫn coi việc đầu
cho ngƣời nhận khoán là “hỗ trợ” vậy phần không hỗ trợ lấy từ đâu?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Trong điều kiện ngân sách Nhà nƣớc còn hạn chế, chƣa đủ đáp ứng theo nhu cầu cần đầu
tƣ cho các hạng mục đầu tƣ trong Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, trong các cơ chế chính
sách của nhà nƣớc đã áp dụng một số hình thức Nhà nƣớc và Nhân dân cùng làm.
- Đối với trồng rừng phòng hộ, nếu Nhà nƣớc đầu tƣ toàn bộ chi phí trồng rừng cho các
Ban quản lý rừng phòng hộ thì sản phẩm thu hoạch nếu có sau này thuộc về nhà nƣớc.
Nếu trồng rừng theo hình thức khoán cho các hộ gia đình và không đầu tƣ toàn bộ chi phí
trồng rừng mà đầu tƣ theo suất đầu tƣ theo quy định, sau khi trồng, tiếp tục khoán bảo vệ
và ngƣời nhận khoán sẽ đƣợc hƣởng lợi từ diện tích rừng đƣợc giao khoán lâu dài theo
quy định.
- Đối với rừng sản xuất Nhà nƣớc có thể hỗ trợ từ 2 đến 3 triệu đồng/ha. Sản phẩm khi
thu hoạch chủ rừng đƣợc hƣởng toàn bộ.

Xin trân trọng cảm ơn !
________________________________________

Họ tên: tran viet cuong
Địa chỉ: SNN ptnt kon tum
Email: vietcuongktum@yahoo.com
Khi xây dựng quy hoạch ngành nông nghiệp, các địa phƣơng có thể áp dụng đơn giá theo
Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN, ngày 24/01/2006 của Bộ về ban hành giá quy hoạch
nông nghiệp và phát triển nông thôn hay thực hiện theo Quyết định số 281/2007/QĐ-
BKH, ngày 26/3/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tƣ về việc ban hành định mức chi phí cho
lập, thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và các sản
phẩm chủ yếu? ( Vì đơn giá quy định tại 02 Quyết định này có sự khác biệt)
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời nhƣ sau: Chi phí lập quy hoạch theo quyết định
281/2007/QĐ-BKH của Bộ KH và ĐT đã cập nhật những thay đổi về đơn giá tiền lƣơng
và các chi phí khác. Quyết định 281 quy định mức kinh phí trần cũng nhƣ kết cấu các
khoản mục chi phí lập quy hoạch trong đó có quy hoạch ngành NN và PTNT. Về nguyên
tắc thì việc lập quy hoạch ngành phải áp dụng theo Quyết định này. Tuy nhiên, các đơn
giá đƣợc ban hành trong quyết định 07/2006/QĐ-BNN có thể đƣợc áp dụng để tính toán
các khoản mục cụ thể mang tính đặc thù của ngành

Bộ NN và PTNT xin cám ơn
________________________________________

Họ tên: Trần Ngọc Tài
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam
Email: taitranngockhtc@gmail.com
Kính gửi: Bộ trƣởng Cảm ơn thƣ trả lời của Bộ trƣởng nhƣng Chúng tôi vẫn còn vƣớng
mắt trong việc nuuôi lồng bè 1) Về việc nuôi cá trong lồng bè: mức thuỷ lợi phí của cả 02
nghị định 143 và 115 đều quy định là từ 8 đến 10% trên doanh thu, nhƣ vậy không thể
phát triển nghành này đƣợc, lý do: + Chi phí thức ăn công nghiệp: 80-85% ( để bảo vệ
môi trƣờng bắt buộc phải dùng thức ăn công nghiệp) + Chi phí thuỷ lợi phí từ 8-10%
Nhƣ vậy riêng hai chi phí này chiếm từ 88-95%, chỉ còn 5-12% cho mọi chi phí còn lại,
Đây là một bất hợp lý và sẽ giết chết ngành nuôi cá bằng lồng bè trên các hồ thuỷ lợi. Xin
bộ trƣởng và chính phủ nguyên cứu thay đổi mức phí này. Chúng tôi là doanh nghiệp
xuất khẩu thuỷ sản ở miền trung thiếu nguyên liệu, việc nuôi cá lồng bè ở hồ thuỷ lợi
khắc phục việc thiếu hụt nguyên liệu trong mùa bảo lụt nên chúng tôi khẩn thiêt đề nghi
Bộ trƣởng và chính phủ xem xét lại mức thu phí này. Cảm ơn Bộ trƣởng!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Về câu hỏi của bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có câu trả lời. Thực chất,
việc nuôi cá bằng lồng, bè trong các hồ chứa nƣớc thủy lợi không đƣợc khuyến khích
nhằm giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, bảo đảm chất lƣợng nguồn nƣớc. Vì ngòai nhiệm vụ
tƣới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, hầu hết các hồ chứa nƣớc thủy lợi còn cung cấp
nƣớc phục vụ sinh hoạt, dân sinh.
Tuy vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận ý kiến của bạn và sẽ phối hợp
với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan nghiên cứu, khảo sát thực tế để kiến nghị Chính
phủ xem xét cho phù hợp thực tế.
________________________________________

Họ tên: nguyen hong truong
Địa chỉ: 465-hoang hoa tham- ba dinh
Email: npthongtruong@gmail.com
1. Ngoài chính sách hỗ trợ về vốn ƣu đãi vay cho vay của các doanh nghiệp xuất khẩu
thủy sản, Bộ NN&PTNT có chính sách gì để hỗ trợ đầu ra cho các doanh nghiệp này? 2.
Bộ có những hƣớng dẫn gì để các doanh nghiệp này tiếp cận vốn một cách nhanh nhất?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng NLTS nói chung trong đó
có các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản, thời gian qua Bộ Nông nghiệp đã có những đề
xuất với Chính phủ và các Bộ Ngành liên quan một số cơ chế, chính sách liên quan đến
tài chính, thuế, vốn…
    Về phía Bộ NN & PTNT, để hỗ trợ đầu ra cho các doanh nghiệp Bô đã có chỉ đạo
tăng cƣờng công tác xúc tiến thƣơng mại nhằm duy trì các thị trƣờng truyền thống, mở
rộng và phát triển các thị trƣờng mới cho ngành thuỷ sản, đẩy mạnh công tác tuyên
truyền quảng bá các sản phẩm thuỷ sane trên cả thị trƣờng nội địa và thị trƣờng quốc tế.
2. Việc hƣớng dẫn các doanh nghiệp vay vốn từ nguồn vốn ƣu đãi hỗ trợ lãi suất do Ngân
hàng Nhà nƣớc và Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện Quyết định 131/QĐ-TTg ngày
23/1/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ.
Xin cảm ơn!
________________________________________

Họ tên: Trƣơng Bá Diejp
Địa chỉ: Phòng Kế hoạch, Công ty Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình
Email: Leninhrubbers@yahoo.com
Công ty tôi sản xuất mủ cao su, lúa, ngô, lạc, tiêu ...Tôi cần cập nhật giá cả các loại sản
phẩm trên hàng ngày tại thị trƣờng Việt Nam và thế giới thì lấy từ trang web nào? Muốn
tìm thị trƣờng tiêu thụ các sản phẩm trên thì liên hệ ở đâu?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hàng ngày có
cập nhật giá thị trƣờng nông lâm thủy sản trong nƣớc và thế giới cho 11 mặt hàng chủ lực
sau: gạo, chè, cà phê, cao su, hạt tiêu, hạt điều, rau quả, đƣờng, thịt, thủy sản, gỗ (rất tiếc
mặt hàng ngô và lạc chƣa đƣợc cập nhật thƣờng xuyên).
Bạn có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ thông qua một trong 3 địa chỉ sau:
www.agroviet.gov.vn hoặc www.mard.gov.vn hoặc www.bonongnghiep.gov.vn. Sau đó
vào mục “chuyên trang thị trƣờng và XTTM” ngay trên trang chủ.

Họ tên: Nguyễn Tuyền
Địa chỉ: Lạc Long Quân
Email: tuyenbaochi@gmail.com
Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đều rất khó tiếp cận với nguồn vốn ƣu đãi
4%, qua khảo sát, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong làng nghề, thậm chí ngay
tại Hà Nội, các DN trong làng nghề đều kêu ca rằng, chƣa tiếp cận đƣợc với nguồn vốn
này? Xin hỏi Bộ NN làm thế nào để DN có thể tiếp cận đƣợc nguồn vốn này sớm nhất?
Hơn nữa, thời gian cho vay vốn rất ngắn dẫn đến việc sử dụng đồng vốn rất khó khăn?
Kiến nghị có thể kéo dài thời hạn cho vay đƣợc ko?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Để vay vốn từ nguồn vốn ƣu đãi bù lãi suất 4% của Nhà nƣớc theo Quyết định 131/QĐ-
TTg ngày 23/1/2009, doanh nghiệp vay vốn phải phù hợp đối tƣợng và phạm vi áp dụng
quy định về hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Thông tƣ số 02/2009/TT-NHNN ngày
03/2/2009 của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi
suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh, và đáp ứng
yêu cầu về vốn vay và phƣong án trả nợ của tổ chức tín dụng cho vay.
 Về việc kéo dài thời hạn cho vay từ nguồn vốn ƣu đãi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn sẽ tổng hợp và kiến nghị Chính phủ xem xét.
Xin cảm ơn!
________________________________________

Họ tên: Trần Ngọc Tài
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam
Email: taitranngockhtc@gmail.com
Kính gửi: Anh Bộ Trƣởng Cảm ơn thƣ trả lời Bộ Trƣởng. Chúng tôi vẫn còn vƣớng mắt
trong việc nuuôi lồng bè 1) Về việc nuôi cá trong lồng bè: mức thuỷ lợi phí của cả 02
nghị định 143 và 115 đều quy định là từ 8 đến 10% trên doanh thu, nhƣ vậy không thể
phát triển nghành này đƣợc, lý do: + Chi phí thức ăn công nghiệp: 80-85% ( để bảo vệ
môi trƣờng bắt buộc phải dùng thức ăn công nghiệp) + Chi phí thuỷ lợi phí từ 8-10%
Nhƣ vậy riêng hai chi phí này chiếm từ 88-95%, chỉ còn 5-12% cho mọi chi phí còn lại,
Đây là một bất hợp lý và sẽ giết chết ngành nuôi cá bằng lồng bè trên các hồ thuỷ lợi.
Tiếp theo ý kiến của chúng tôi: Về mức thi phí thuỷ lợi đối với việc nuôi trong lồng bè:
để khuyến khích việc nuôi cá đề nghi không thu phí thuỷ lợi, nếu có thu phí thi đề nghi
thu với mức phí 250 đồng m2 mặt thoáng. Nhờ chuyển đề nghị của chúng tôi đến bộ
trƣởng. Cảm ơn nhiều!
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Về câu hỏi của bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có câu trả lời. Thực chất,
việc nuôi cá bằng lồng bè trong các hồ thủy lợi không đƣợc khuyến khích nhằm giữ vệ
sinh môi trƣờng, bảo đảm chất lƣợng nguồn nƣớc, vì ngòai nhiệm vụ tƣới tiêu phục vụ
sản xuất nông nghiệp, hầu hết các hồ chứa nƣớc thủy lợi còn có nhiệm vụ cung cấp nƣớc
cho sinh hoạt.
Tuy vậy, chúng tôi ghi nhận ý kiến của bạn và sẽ phối với Bộ Tài chính và các cơ quan
liên quan nghiên cứu, khảo sát thực tế để kiến nghị Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp
thực tế.
________________________________________

Họ tên: Lê Thắng
Địa chỉ: 10 ĐàoDuy Từ - Nha Trang
Email: thangle.khh@gmail.com
Tôi muốn đƣa phân gia súc, gia cầm từ Khánh Hòa đến Lâm đồng để bón cho Cafe thì có
phải làm thủ tục nhƣ thế nào? Ở đâu? phí tổn bao nhiêu?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
   Phân gia súc, gia cầm là loại phân hữu cơ truyền thống, dùng để bón cho cà phê và
các cây trồng khác là rất tốt. Theo Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của
Chính phủ thì phân hữu cơ truyền thống không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.
Tuy nhiên khi vận chuyển loại phân bón trên từ Khánh Hoà tới Lâm Đồng và khi sử dụng
bón cho cà phê hoặc cây trồng khác, loại phân bón trên cần phải đƣợc qua ủ hoai mục, xử
lý các vi sinh vật gây hại để tránh lây nhiễm cho ngƣời, bảo đảm an toàn cho ngƣời sử
dụng, vệ sinh an toàn thực phẩm và tránh gây gây ô nhiễm môi trƣờng.
  Có thể đăng ký với Sở Tài nguyên môi trƣờng để có sự giám sát về các chỉ tiêu an
toàn vệ sinh đối với loại phân gia súc, gia cầm trên.
________________________________________

Họ tên: Đặng Vỉnh Thƣợc
Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đƣờng Bình Định
Email: thuocdv@yahoo.com
Thực hiện chƣơng trình 1 triệu tấn đƣờng của Chính phủ, Việt Nam đã đầu tƣ xây dựng
rất nhiều nhà máy đƣờng (đến năm 2000 là đạt công suất sản xuất xấp xỉ 1 triệu tấn
đƣờng/năm) và bên cạnh đó cũng đã đầu tƣ phát triển vùng nguyên liệu để phục vụ sản
xuất. Tuy nhiên cho đến nay (năm 2009) tình hình nguyên liệu vẫn chƣa tốt lên mà trái
lại còn có dấu hiệu đi xuống cả về năng suất lẫn chất lƣợng mía. Các nhà máy vẫn thiếu
nguyên liệu trầm trọng. Vậy xin Ngài Bộ trƣởng vui lòng cho biết nguyên nhân vì sao và
chúng ta phải làm gì để khắc phục tình hình này. Xin nói rõ “chúng ta” bao gồm: Về phía
Bộ đã và đang phải làm gì? Về phía địa phƣơng có nhà máy đƣờng thì phải làm gì và về
phía doanh nghiệp sản xuất đƣờng thì phải làm gì. Mong Ngài Bộ trƣởng vui lòng giải
đáp. Xin chúc Ngài Bộ trƣởng sức khoẻ.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Sản xuất nông sản luôn biến động hình sin theo thị trƣờng, đồng thời lại bị chi phối bởi
thời tiết và sâu bệnh…. Thƣờng năm nào đƣợc mùa, sản lƣợng nhiều thì giá cả xuống
thấp, sau đó nông dân lại giảm bớt diện tích và mức chăm sóc nên vụ sau sản lƣợng giảm,
giá lại tăng hơn. Sản xuất mía đƣờng cũng nhƣ vậy.Do vụ 2007-2008, hiệu quả trồng
mía thấp hơn so với nhiều cây trồng khác, một số nơi nông dân đã chuyển đổi sang trồng
cây khác, đồng thời việc đầu tƣ chăm sóc diện tích mía còn lại cũng hạn chế, lại bị ảnh
hƣởng sâu bệnh (nhƣ ở Nghệ An bị bệnh chồi cỏ…), nên vụ đến 2008-2009 diện tích,
năng suất, sản lƣợng mía đều bị giảm, dẫn đến các nhà máy bị thiếu nguyên liệu. Để khắc
phục tình trạng này cần sự phối hợp của tất cả các cấp, các ngành và doanh nghiệp triển
khai thực hiện tốt Quyết định số 26/2007/QĐ-TTg ngày 15/2/2007 của Thủ tƣớng Chính
phủ phê duyệt quy hoạch phát triển mía đƣờng đến năm 2010 và định hƣớng đễn năm
2020. Trong đó có các giải pháp đồng bộ để nâng cao sức cạnh tranh của ngành đƣờng
cũng nhƣ của cây mía. Cụ thể là:
- Về quy hoạch: Các địa phƣơng và nhà máy cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng
nguyên liệu sát với thực tế, phù hợp với quy hoạch chung của Chính phủ.
- Thực hiện các giải pháp đồng bộ về giống, thâm canh… để nâng nhanh năng suất, chất
lƣợng mía. Trong đó:
+ Nhà nƣớc đầu tƣ hỗ trợ các chƣơng trình nghiên cứu, khảo nghiệm giống, nghiên cứu
kỹ thuật thâm canh, khuyến nông cho cây mía, đầu tƣ kết cấu hạ tầng đầu mối (Đƣờng
giao thông trục chính, hồ chức, kênh mƣơng thuỷ lợi đầu mối…);
+ Các doanh nghiệp xây dựng các trại nhân giống, hỗ trợ nông dân áp dụng các tiến bộ
kỹ thuật về giống, kỹ thuật thâm canh…, cùng nông dân đầu tƣ làm đƣờng và kênh
mƣơng nội đồng để tạo điều kiện thuận lợi áp dụng các kỹ thuật thâm canh.
- Nhà nƣớc đang xây dựng các chính sách để khuyến khích nông dân dồn điền đổi thửa,
tạo nên những vùng nguyên liệu liền vùng, liền khoảnh để thuận lợi cho sản xuất thâm
canh, sản xuất hàng hoá tập trung. Các doanh nghiệp cần chủ động, có các chính sách hỗ
trợ tổ chức thực hiện tốt việc này.
- Các doanh nghiệp tiếp tục đầu tƣ chiều sâu, cải tiến công nghệ, tiết kiệm giảm chi phí
sản xuất, từ đó giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm đƣờng.
Xin cảm ơn!
________________________________________

Họ tên: Nguyen Hoang Tuan
Địa chỉ: 282 Le Van Sy- Tan Binh
Email: ssc-production@hcm.vnn.vn
Hiện nay trong Bộ đã có một số bộ phận phụ trách công tác giống cây trồng nhƣ: Trung
tâm Khảo Kiểm nghiệm Giống cây trồng TW, thƣờng trực các Hội đồng công nhận giống
mới, Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới... Để thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển
ngành công nghiệp hạt giống quốc gia nhằm cung ứng ngày càng nhiều các GIỐNG
MỚI, GIỐNG LAI F1, HẠT GIỐNG XÁC NHẬN đúng nghĩa cho nông dân, tại sao Bộ
không thành lập một đơn vị (Cục/Vụ) chuyên trách bao gồm các bộ phận kể trên, để đảm
nhận một chức năng, nhiệm vụ đầy đủ hơn trong việc chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, thúc đẩy
ngành giống Việt Nam theo kịp các nƣớc trong khu vực?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
  Việc chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, nghiên cứu, chuyển giao,…nhằm thúc đẩy ngành
giống Việt Nam là trách nhiệm không chỉ các Cục, Vụ thuộc Bộ mà còn là nhiệm vụ cả
hệ thống tổ chức ngành nông nghiệp, các nhà khoa học, các Viện, Trƣờng, Trung tâm,
các doanh nghiệp và cả nhà nông.
  Việc tổ thành lập tổ chức hành chính nói chung và các Cục, Vụ chuyên ngành nói riêng
phải đúng thẩm quyền, theo các nguyên tắc, điều kiện, trình tự thủ tục nhất định theo quy
định tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP. Trong đó, tổ chức hành chính chỉ đƣợc thành lập
khi xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và không chồng chéo với tổ
chức đã đƣợc thành lập trƣớc đó. Đồng thời, đảm bảo không chia cắt nhiệm vụ, từ chỉ đạo
sản xuất đến các khâu (giống, phân bón,..), kỹ thuật sản xuất.
  Hiện tại, Cục Trồng trọt là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, thực hiện chức năng tham mƣu giúp Bộ trƣởng quản lý nhà nƣớc chuyên ngành và
thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi quản lý nhà
nƣớc của Bộ, bao gồm các lĩnh vực nhƣ: Giống cây trồng, phân bón, chỉ đạo sản
xuất,…Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ đã thành lập các Phòng, Trung tâm trực thuộc Cục
đảm bảo tham mƣu cho Cục thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao.
  Từ những lý do trên, không cần thiết phải thành lập một Vụ/ Cục tham mƣu cho Bộ
riêng về lĩnh vực giống cây trồng./.
Họ tên: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Địa chỉ: 61 Phan Đình Phùng-TP Hà Tĩnh
Email: sonongnghiephatinh@gmail.com.vn
Theo quy định tại Quyết định số 456 QĐ/BNN ngày 2/4/2008 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn thì quy mô Trại giống tôm he quy hoạch đến năm 2010 phải đạt
công suất 500 triệu tôm giống/năm; nhƣng hiện nay ở các tỉnh phía Bắc xây dựng Trại
giống khó đạt đƣợc quy mô đó trong khi nhu cầu giống đang và sẽ đang cần rất lớn, xin
hỏi Bộ hiện nay có đƣợc lập Dự án Trại quy mô nhỏ hơn quy định trên không?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Đối với các tỉnh ven biển từ Quản Ninh đến Bình Thuận trại sản xuất tôm giống phải nằm
trong vùng quy hoạch của Bộ và địa phƣơng, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, công
suất 250triệu PL15/trại/năm trở lên. Từ ngày 01/01/2010 phải nâng công xuất đạt 500
triệu PL15/trại/năm trở lên đƣợc quy định tại Quyết định số 456/QĐ-BNN ngày
02/4/2008 V/v ban hành một số quy định về điều kiện sản xuất giống, nuôi tôm chân
trắng. Do vậy các dự án thành lập Trại có quy mô công suất nhỏ hơn 500 triệu Pos/năm
là trái với Quyết định này.
________________________________________

Họ tên: Trần Thanh Long
Địa chỉ: Công ty Cao su Hƣơng Khê Hà Tĩnh
Email: hoadieu66@gmail.com
Kính thƣa Bộ trƣởng Theo TT số 127 của Bộ NN & PTNT tại Khoản 4.2.2 Điểm a quy
định: Đối với rừng trồng bằng nguồn vốn NS đƣợc phép chuyển sang trồng Cao su khi
khai thác Lâm sản thì đối với CT chúng tôi là một đv thuộc TĐCN cao su VN khi cấp
phép KTLS đối với diện tích rừng trồng bằng vốn NN là phải theo mục 3 điều 27 Quy
chế kt gỗ và LS khác ban hành theo QĐ số 40 Cục LN thẩm định hồ sơ và Tập đoàn CN
Cao su VN cấp phép . Còn đối với RTN nghèo kiệt đƣợc phép chuyển sang trồng Cao su
khi cấp phép khai thác Lâm sản do Sở NN & PTNT Hà Tĩnh cấp phép. Nhƣ vậy nếu đơn
vị chúng tôi có 1 khoảnh rừng trong đó có 1/2 diện tích là rừng trồng và còn lại là RTN
nghèo kiệt đƣợc phép chuyển đổi sang trồng Cao su thì DN phải làm 2 bộ hồ sơ và đƣợc
2 cơ quan QLNN khác nhau cấp giấy phép khai thác Lâm sản để khai hoang trồng Cao su
.Điều đố cho thấy hoàn toàn chƣa thuận lợi cho DN lập hồ sơ và xin cấp phép khai thác
gỗ, LS và triển khai thực hiện.
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trả lời:

Thông tƣ 127 quy định việc khai thác tận dụng trên diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên là
trong trƣờng hợp khi dự án chỉ là rừng tự nhiên, hoặc rừng trồng, còn nếu trƣờng hợp dự
án chuyển sang trồng cao su vừa có rừng trồng và rừng tự nhiên thì biện pháp xác minh
sản lƣợng gỗ tuy có khác nhau, nhƣng không cần thiết phải lập 2 hồ sơ tận dụng riêng
biệt và cấp trình duyệt nhƣ sau:

- Đối với đơn vị thuộc tỉnh thì thực hiện theo điểm 4.2.2 hoặc điểm 4.3.1 khoản 4 Mục II
của Thông tƣ 127.
- Nếu đơn vị không thuộc tỉnh thì thực hiện theo điểm 4.2.2 khoản 4 Mục II của Thông tƣ
127.
Nhƣ vậy, Công ty Cao su Hƣơng Khê Hà Tĩnh là đơn vị không thuộc tỉnh, nếu dự án
chuyển sang trồng cao su vừa có rừng trồng và rừng tự nhiên thì lập hồ sơ và trình duyệt
theo điểm 4.22 khoản 4 của Thông tƣ 127.

Xin chân thành cảm ơn./.


________________________________________

Họ tên: Trƣơng Bá Diejp
Địa chỉ: Phòng Kế hoạch, Công ty Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình
Email: Leninhrubbers@yahoo.com
Công ty tôi sắp cổ phần hóa thì lực lƣợng lao động sắp xếp nhƣ thế nào?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Nếu công ty là doanh nghiệp nhà nƣớc thực hiện sắp xếp theo phƣơng án đƣợc cơ quan
có thẩm quyền phê duyệt, thì chính sách đối với ngƣời lao động thực hiện theo nghị định
110/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007
________________________________________

Họ tên: Khánh Nguyên
Địa chỉ: Hà Nội
Email: duckebtp@gmail.com
Cũng theo văn bản của Thủ tƣớng, Thủ tƣớng yêu cầu ngành NN&PTNT cùng Sở Tài
nguyên môi trƣờng Hà Nội thanh tra những sai phạm trong việc sử dụng đất của Công ty
Forprodex tại Vạn Phúc (Hà Đông) và 1111 đƣờng Giải Phóng. Việc này đã đƣợc Bộ tiếp
thu nhƣ thế nào? Xin Bộ trƣởng cho biết. Tôi xin trân trọng cảm ơn!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
  * Theo văn bản số 8728/VPCP-KNTN ngày 22/12/2008 của VPCP Về việc xử lý sau
thanh tra tại Công ty Lâm đặc sản Hà Nội. Thủ tƣớng Chính phủ giao Uỷ ban nhân dân
TP. Hà Nội xử lý dứt điểm những vƣớng mắc, tồn tại và các kiến nghị của các doanh
nghiệp liên quan đến việc sử dụng khu đất 5.194 m2 tại phƣờng Vạn Phúc, TP. Hà Đông,
Hà Nội, để đƣa khu đất này khai thác có hiệu quả, đúng pháp luật.
  Nhƣ vậy trách nhiệm giải quyết nội dung này thuộc UBND TP. Hà Nội đề nghị Ông
liên hệ với UBND TP. Hà Nội để biết kết quả.
  * Về khu đất tại 1111 đƣờng Giải Phóng, Hà Nội. Công ty Lâm đặc sản Hà Nội đã ký
hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính Hà Nội (nay là Sở Tài nguyên và Môi trƣờng). Theo
Kết luận thanh tra số 13675/BTC-TTr ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính, Công ty đã sử
dụng đất đúng mục đích.
  Xin trân trọng cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Đại
Địa chỉ: 293A, Đại lộ Hùng Vƣơng, phƣờng Trần Phú, tp Quảng Ngãi
Email: vanthanhnga@ymail.com
Điều kiện để đƣợc công nhận một trại giống cây lâm nghiệp đạt tiêu chuẩn. cơ quan nào
cấp. Thủ tục nhƣ thế nào Trân trọng cảm ơn
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Trả lời:
- Về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đƣợc quy định tại điều 23 Quy chế
quản lý giống cây trồng lâm nghiệp đƣợc ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-
BNN ngày 29/12/2005 nhƣ sau:
1. Tổ chức, cá nhân chỉ đƣợc phép sản xuất, kinh doanh các loại giống có trong Danh
mục giống cây trồng lâm nghiệp đƣợc phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn ban hành.
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trong danh mục giống cây trồng lâm
nghiệp đƣợc phép sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm chất lƣợng giống theo đăng ký và
tự chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về chất lƣợng giống do mình sản xuất, kinh doanh.
3. Chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp trong quá trình sản xuất giống phải có sổ
nhật ký ghi chép các công đoạn sản xuất giống.
4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp ngoài việc thực hiện các quy
định tại Điều 19 còn phải thực hiện các quy định về vận chuyển, bảo quản hàng hoá theo
pháp lệnh chất lƣợng hàng hoá và thực hiện các quy định về cân, đong, đo, đếm theo
Pháp lệnh đo lƣờng.
- Điều kiện để đƣợc công nhận; Thủ tục đề nghị và cấp giấy chứng nhận đƣợc quy định
tại điều 19, 20 của Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
- Để có thêm chi tiết về thủ tục, trình tự và quy định liên quan đến nội dung này đề nghị
Quý vị truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục Lâm nghiệp theo địa chỉ:
http://dof.mard.gov.vn/giong
hoặc: http://www.cuclamnghiep.gov.vn/giong/
vào mục “Biểu mẫu và Văn bản quản lý”để tải tài liệu và nội dung Quy chế quản lý giống
cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng
12 năm 2005" trong tài liệu này hƣớng dẫn chi tiết, cụ thể về việc Quý vị nêu trong câu
hỏi./.

Cảm ơn sự quan tâm của Quý vị!
Họ tên: Nguyen Phan Dau
Địa chỉ: So 8 - CMT8-Thi xa Tan An - Long An
Email: phandaunhuthuy@yahoo.com
Vừa qua, bò giống từ huyện Đức Hòa – tỉnh Long An cung cấp cho tỉnh Kon Tum và cho
dự án xóa nghèo ở huyện Châu Thành và Tân Trụ (tỉnh Long An, do Hội LHPN tỉnh làm
chủ dự án) đã bị nhiễm bệnh LMLM từ nguồn, gây thiệt hại lớn cho nông dân. Trong sai
sót này, có hay không lỗi cùa ngành thú y địa phƣơng? Nếu có, cách nào để khắc phục
những bất cập có thể dẫn đến những sai sót tƣơng tự?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
 - Việc kiểm dịch vận chuyển bò giống từ tỉnh Long An đến tỉnh Kon Tum làm lây lan
bệnh Lở mồm long móng, sai sót này thuộc về cơ quan thú y của tỉnh Long An.
Đồng thời, sai sót này thuộc cả về đơn vị mua bò từ Long An vận chuyển về tỉnh Kon
Tum đã không tuân thủ theo đúng quy định là phải nuôi cách ly kiểm dịch trƣớc khi đƣa
về nuôi ở các hộ gia đình.
 - Để khắc phục những bất cập nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban
hành Công văn số 404/BNN-TY ngày 22/02/2008 về việc Tăng cƣờng kiểm soát việc
buôn bán, vận chuyển gia súc.
 Xin chân thành cảm ơn
________________________________________

Họ tên: Đậu Trọng Bằng
Địa chỉ: Thanh Tra Sở NN Đồng Nai
Email: bangttsnn@yahoo.com
Theo Luật Bảo vệ và PTR, quy định cƣ 5 năm sẽ tổ chức kiểm kê lại nguồi tài nguyên
rừng trên tòan quốc. Nhƣng thực tế từ năm 1999 đến nay Bộ vẫn chƣa tổ chức đánh giá,
kiểm kê lại nguồi tài nguyên rừng theo quy định của Luật. Vậy đề nghị Bộ cho biêt khi
nào sẽ tổ chức kiểm kê lại rừng trên tòan quốc, phƣơng pháp kiểm kê nào sẽ đem lại hiệu
quả, độ chính xác cao ?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
   Thực hiện quy định tại Điều 7 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và quy định
tại Điều 4, 39, Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về kiểm kê
rừng toàn quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Chính phủ và đã đƣợc
Thủ tƣớng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 80/TTg-KTNN ngày 15/ 01 / 2009. Hiện
nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chuẩn bị các điều kiện; xây dựng dự
án tổng thể về kiểm kê rừng toàn quốc trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt để năm 2010
bắt đầu triển khai tại một số tỉnh để thí điểm sau đó sẽ tiếp tục nhân rộng trong toàn quốc.
   Trân trọng cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Huynh Le
Địa chỉ: Thu Dau Mot, Binh Duong
Email: huynh@yahoo.com
Kinh Gui Bo Truong, Toi co co so qui mo nho ve kinh doanh thit cho, meo ( cung cap
cho cac quan nhau), vua qua co quan Thu y dia phuong co kiem tra xu phat va buot tieu
huy so luong thit cho lam san ly do thit nay khong ro nguon goc, chua qua kiem dich. Co
quan chuc nang yeu cau dong cua co so kinh doanh cua toi. Xin hoi Bo Truong viec nay
dung hay sai ? Rat mong nhan duoc su hoi dap Bo Truong. Xin cam on.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
- Việc giết mổ động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y có thẩm
quyền ở địa phƣơng nơi động vật xuất phát và không đƣợc cơ quan thú y kiểm soát là vi
phạm quy định của pháp luật thú y.
- Nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chƣa qua
kiểm dịch thì cơ quan có thẩm quyền của địa phƣơng xử phạt vi phạm hành chính và tiến
hành kiểm tra sản phẩm. Nếu sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn thì đƣợc phép sử dụng; nếu
không đảm bảo tiêu chuẩn thì tùy theo mức độ để xử lý.
- Trong trƣờng hợp cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật không đảm bảo tiêu
chuẩn, thì cơ quan có thẩm quyền của địa phƣơng yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động kinh
doanh để khắc phục.
Xin chân thành cảm ơn./.
________________________________________

Họ tên: thanhhung
Địa chỉ: ha tinh
Email: nguoi_rung204@yahoo.com
Xin BỘ nông nghiệp và PTNT cho biết khi thu giữ giống cây lâm nghiệp lƣu hành trên
địa bàn mà không có thủ tục, nguồn gốc thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết và
hình thức xử phạt nhƣ thế nào?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Trả lời:

Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực Giống cây trồng đƣợc quy định tại
điều 26, 27,28 Chƣơng III; Các hình thức xử phạt đƣợc quy định trong các điều từ điều 8
đến điều 25 Chƣơng II nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 của Chính phủ về
xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.
- Để có thêm chi tiết về Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 của Chính phủ về
xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng đề nghị Quý vị truy cập vào trang
thông tin điện tử của Cục Lâm nghiệp theo địa chỉ:
http://dof.mard.gov.vn/giong
hoặc: http://www.cuclamnghiep.gov.vn/giong/
vào mục “Văn bản quản lý”để tải tài liệu ./.

Cảm ơn sự quan tâm của Quý vị!

________________________________________

Họ tên: Lê Thắng
Địa chỉ: 10 ĐàoDuy Từ - Nha Trang
Email: thangle.khh@gmail.com
Hiện nay chăn nuôi gia súc gia cầm gặp rất nhiều khó khăn: thức ăn chăn nuôi cao; dịch
bệnh nguy hiểm LMLM, PRRS, Cúm gia cầm hầunhƣ năm nào cũng có. Lợi nhuận của
chăn nuôi vừa thấp vừa bấp bênh. Để hỗ trợ chăn nuôi tốt nhất là tiêm phòng vắc xin
những bệnh nguy hiểm. Đối với Cúm gia cầm đã thực hiện tiêm phòng cho hộ chăn nuôi
không thu tiền (đàn dƣới 2.000 con). Nếu có thể Nhà nƣớc hỗ trợ tiêm phòng nhiều bệnh
hơn nữa cho ngƣời chăn nuôi nhƣ LMLM, PRRS, Dịch tả, THT.... coi đây là chính sách
hỗ trợ chăn nuôi không vi phạm WTO.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
Khi xây dựng chính sách phòng chống dịch bệnh động vật, có thể xếp các loại dịch bệnh
động vật thành hai nhóm chính là:
1. Nhóm các bệnh cần có sự đầu tƣ của nhà nƣớc: là các bệnh nguy hiểm ở động vật dễ
lây lan ra diện rộng, khi phát ra có khả năng gây thành dịch, gây ra ảnh hƣớng lớn đến
kinh tế -xã hội nhƣ làm chết nhiều động vật ảnh hƣởng đến xuất khẩu hoặc là bệnh truyền
lây sang ngƣời. Các bệnh thuộc nhóm này bao gồm: cúm gia cầm, LMLM, Dại, Nhiệt
thán.
2. Nhóm các bệnh thuộc phạm vi trách nhiệm tƣ của các chủ chăn nuôi: là những bệnh
khi xảy ra làm giảm năng suất hoặc đôi khi làm chết gia súc, gia cầm nhƣng ít có khả
năng gây dịch. Các bệnh thuộc nhóm này có thể kể đến THT, Phó thƣơng hàn, CRD,
Gumboro, Tai xanh…
Hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và tổ
chức thực hiện các dự án khống chế và thanh toán bệnh nhƣ “Chƣơng trình quốc gia
khống chế và thanh toán lở mồm long móng giai đoạn 2006-2010” và “Dự án sử dụng
vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao” (giai đoạn 1:
2005-2006, giai đoạn 2: 2007-2008 và giai đoạn 3: 2009-2010). Đối với bệnh Tai xanh,
Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Khoa học và công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát
triển nông thôn xây dựng và triển khai dự án “Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp
KHCN phòng chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) phục vụ
chƣơng trình quốc gia phòng chống PRRS (bệnh Tai xanh)”, cùng với việc triển khai các
dự án do quốc tế tài trợ để có cơ sở cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây
dựng và trình Chính phủ dự án khống chế và thanh toán bệnh Tai xanh.
Đối với các bệnh hiện đang có các chƣơng trình quốc gia (cúm gia cầm, LMM) thì Ngân
sách Trung ƣơng đảm bảo vắc xin và hỗ trợ chi phí tiêm phòng theo các đối tƣợng và địa
bàn cụ thể.
Trong trƣờng hợp xảy ra dịch, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
thực hiện theo Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tƣớng
Chính phủ. Theo đó, chi phí tiêm phòng chống dịch sẽ đƣợc hỗ trợ. Ngoài ra, các trƣờng
hợp tiêm phòng thông thƣờng sẽ không đƣợc bao cấp.
Nhà nƣớc luôn luôn mong muốn ngƣời chăn nuôi giảm thiểu các thiệt hại về dịch bệnh và
muốn hỗ trợ ngƣời chăn nuôi khắc phục đƣợc nhiều loại dịch bệnh. Tuy nhiên còn phụ
thuộc vào nhiều yếu tố. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu đề
xuất ý kiến của ông.
Xin chân thành cảm ơn
Họ tên: Hoang Xuan Thanh
Địa chỉ: Chi cuc thu y Quang Binh
Email: thanhktty_08@yahoo.com.vn
Câu 1: Theo thông tƣ 42/2006/TT-BNN ngảy 01/6/2006 Hƣớng dẩn thực hiện một số
điều tại Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ Tƣớng Chính Phủ: Tại điểm
a mục 1: Điều kiện đối với cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm: a) Về quy
mô, công suất giết mổ Đề nghị Bộ trƣởng cho biết: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng
Bình các cở giết mổ có công suất, quy mô nhỏ hơn qui đinh nêu tại điểm a, muc 1 thì việc
lập Đề án qui hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung căn cứ theo văn
bản nào? Câu 2:Trách nhiệm của chính quyền địa phƣơng đối với công tác kiểm soát, giết
mổ nhƣ thế nào? Có văn bản nào qui định trách nhiệm, nghĩa vụ của Cá nhân, hộ giết mổ
gia súc, gia cầm tham gia vào điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 1/3/2006 của Thủ Tƣớng Chính phủ Về chính sách
hỗ trợ cho cơ sở giết mổ gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung đã hết hiệu lực. Hiện nay
Bộ NN&PTNT đang xây cơ chế chính sách để phát triển chăn nuôi theo hƣớng trang trại
công nghiệp và giết mổ, chế biến tập trung công nghiệp chính sách này sẽ đƣợc ban hành
trong năm 2009
2. Trong thời gian chờ đợi chính sách mới đề nghị quý cơ quan tham khảo một số chính
sách phát triển chăn nuôi trong các văn bản sau đây.
2.1. Nhà nƣớc có nghị Quyết số 03/2000/NQ - CP ngày 2/2/2000 của Chính phủ về trang
trại;
2.2. Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 hƣớng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Nghị định số 17/2006 NĐ - CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số
điều của Nghị dịnh hƣớng dẫn thi hành Luật đất đai
2.3. Nghị định 129/2003/NĐ-CP ngày 3/11/2203 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Nghị quyết số 15/2003 QH 11 về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
2.4. Luật đầu tƣ năm 2005 và nghị định 108/2008/NĐ - CP ngày 22/4/2208 về quy định
chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tƣ năm 2005
2.5. Quyết định số 17/QĐ - TTg ngày 20/1/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc tiếp
tục thực hiện Quyết định 225/1999/ QĐ - TTg ngày 10/12/1999 về chƣơng trình giống
cây trồng và giống, giống cây lâm nghiệp giai đoan 2001-2010
2.6. Quyết định số 167/2001/QĐ - TTg ngày 26/10/2001 về một số biện pháp và chính
sách phát triển chăn nuôi bò sữa Việt Nam giai đoạn 2001-2010;
2.7. Quyết định số 166 /2001/QĐ - TTg ngày 26/10/2001 về một số biện pháp và chính
sách phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu giai đoạn 2001-2010;
2.8. Quyết định số 394 /QĐ - TTg ngày 13/3/2006 của TTg Cính phủ về khuyến khích
đầu tƣ xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở
chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp;
2.9. Quyết định số 10 /2008/QĐ - TTg ngày 16/01/2008 của TTg Cính phủ về chiến lƣợc
phát triển chăn nuôi đến năm 2020;
2.10. Một số chính sách khác: tăng giảm thuế vừa thực hiện theo lộ trình cam kết WTO
vừa khuyến khích phát triển chăn nuôi trong nƣớc góp phần ổn định an sinh xã hội
3. Trách nhiệm của địa phƣơng trong muc II chƣơng 3 Pháp lệnh Thú y của Uỷ ban
thƣờng vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTNQH11, ngày 29 tháng 4 năm 2004 và Nghị
định 33/2005/NĐ-CP, ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Pháp lệnh thú y./.
________________________________________

Họ tên: So Nong nghiep va PTNT
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, số 2, đƣờng Nguyễn Văn Cừ, thành
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
Trong Quyết định 80/CP của Chính ohur còn thiếu các đề tài cụ thể ràng buộc trách
nhiệm của 4 nhà dẫn đến mối quan hệ lỏng lẻo nên việc tiêu thụ nông sản và rau quả còn
gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Bộ Nông nghiệp cần bổ sung các chế tài cho Quyết định
80/CP. Xin cám ơn
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ và gần đây là Chỉ thị số
25/2008/CT-TTg chỉ đề cập tới chủ trƣơng khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp
đồng. Riêng các vấn đề liên quan đến tranh chấp và phá vỡ, không tôn trọng hợp đồng đã
ký, các văn bản trên quy định các bên liên quan thƣơng thảo tìm cách giải quyết trên cơ
sở tôn trọng lợi ích và chia sẻ rủi ro đối với hợp đồng đã ký. Trƣờng hợp các bên không
thoả thuận đƣợc với nhau thì có thể khởi kiện theo quy định về chế tài hợp đồng của Bộ
Luật dân sự và Luật Thƣơng mại.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí ./.
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Hồng Sơn
Địa chỉ: 426 Đƣờng Bƣởi
Email: son.nguyenhong@vodic.vn
Bảo hiểm nông nghiệp??? Cho hỏi Bộ NN&PTNT đã có kế hoạch hoặc sự chuẩn bị nhƣ
thế nào với hoạt động bảo hiểm nông nghiệp (trƣớc mắt với sản xuất nông nghiệp)???
Cảm ơn
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Thực hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 Hội
nghị lần 7 Ban chấp hành trung ƣơng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thông đang phối hợp cùng Bộ Tài chính (đƣợc Chính phủ
giao chủ trì) và cá Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm về bảo hiểm
nông nghiệp trình Chính phủ phê duyệt.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí ./.
________________________________________

Họ tên: Hoàng Viết Thông
Địa chỉ: Chi cục BVNL Thuỷ sản Quảng Bình
Email: Hoangvietthong@gmail.com
Xin đƣợc hỏi: 1. Từ trƣớc đến nay Bộ Thuỷ sản, Bộ NN&PTNT đã cấp thẻ kiểm dịch
viên động vật lƣỡng cƣ và dƣới nƣớc cho tỉnh thành/cá nhân nào chƣa ? (theo chúng tôi
biết thì chƣa). Chúng tôi đã đƣợc đào tạo kiểm dịch viên nhiều lần (do cục BVNL Thuỷ
sản, Cục QLCL, ATVS&TYTS, các viên 1, 3) Nhƣng đến nay chƣa đƣợc cấp thẻ kiểm
dịch viên, nên khi thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch theo pháp lệnh Thú y và Nghị điịnh số
33/2005/NĐ-CP thì không đủ tƣ cách (sai thẩm quyền vì chƣa công nhận kiểm dịch viên)
. Để khắc phục vấn đề này Bộ có kế hoạch gì chƣa ? Trân trong cảm ơn!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo Cục Thú y phối hợp với
Vụ Tổ chức cán bộ và các Cục liên quan dự thảo bổ sung chức năng, nhiệm vụ thú y thủy
sản, trong đó có phân công công tác kiểm dịch thủy sản nội địa cho Cục Thú y.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ giao cho Cục Thú y tổ chức tập huấn, cấp thẻ
kiểm dịch cho cán bộ kiểm dịch thủy sản thuộc hệ thống ngành thú y.
Xin chân thành cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Tùng
Địa chỉ: Kim Ngƣu
Email: Hoangtung06@gmail.com
Đƣợc biết, Chính phủ vừa giao Bộ NN phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề
án đào tạo 1 triệu nông dân mỗi năm. Đây là 1 đề án lớn, song vấn đề đào tạo nông dân
thời gian qua còn tồn tại khá nhiều bất cập, dẫn đến kết quả chƣa nhƣ mong muốn. Vậy,
với đề án này, về phía Bộ NN, trƣớc tiên xin cho ý kiến đánh giá khách quan về chất
lƣợng đào tạo nông dân thời gian qua, hệ thống trƣờng lớp, giáo viên, giáo trình có đáp
ứng đƣợc đề án ko? Nếu ko, Bộ sẽ giải quyết vấn đề này nhƣ thế nào, tập trung vào
những giải pháp gì? Thứ 2, Bộ NN đƣợc giao đào tạo ngành nghề dịch vụ nông thôn, vậy,
Bộ sẽ tập trung vào đào tạo nội dung gì, làm sao đảm bảo đào tạo có chất lƣợng mà ko
chạy theo thành tích, báo cáo cho đủ chỉ tiêu?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Chính phủ giao Bộ NN&PTNT xây dựng Đề án Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động
nông thôn để ngƣời nông dân có khả năng tham gia nền nông nghiệp hiện đại, dự kiến
quy mô 300.000 học viên/năm (là một Tiểu Đề án nằm trong Đề án dạy nghề cho lao
động nông thôn do Bộ LĐTB và Xã hội xây dựng dự kiến đào tạo 1.000.000 học
viên/năm).
Về chất lƣợng đào tạo nghề cho nông dân thời gian qua đề án đánh giá nhƣ sau: Công tác
đào tạo lao động nông thôn những năm qua đƣợc Đảng và Nhà quan tâm và đã thu nhiều
kết quả quan trọng. Số lao động đƣợc đào tạo ngày càng tăng góp phần nâng cao hiệu
công tác, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hƣớng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao
động ngành nghề phi nông nghiệp và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lao động. Tuy nhiên,
nguồn nhân lực qua đào tạo chƣa đáp ứng đƣợc sự đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa
và hiện đại hóa nông thôn cả về số lƣợng và chất lƣơng. Công tác dạy nghề cho lao động
nông thôn, đặc biệt là các ngành nghề trong lĩnh vực nông, lâm ngƣ nghiệp còn chƣa đáp
ứng đƣợc nhu cầu cả về số lƣợng và chất lƣợng. Cho đến nay chúng ta chƣa có một đề án
mang tính chiến lƣợc về dạy nghề cho lao động nông thôn.
Về điều kiện của các cơ sở dạy nghề, Đề án quy định nhƣ sau:
Các cơ sở dạy nghề trực thuộc các Bộ ngành, UBND các cấp, các doanh nghiệp, các Hội
và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội (Hội Nông dân, Hội làm vƣờn, Hội Nghề cá, Trung
ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ Việt Nam…), các tổ chức cá nhân, các tổ
chức quốc tế đều đƣợc tham gia vào chƣơng trình dạy nghề nông nghiệp nếu có đủ các
điều kiện sau:
a) Cơ sở vật chất:
Các cơ sở tham gia dạy nghề nông cho lao động nông thôn phải có đủ điều kiện về cơ sở
vật chất trong Phụ lục 4 (tính cho quy mô 5.000 học viên/năm).
b) Đội ngũ giáo viên dạy nghề:
- Giáo viên có trình độ chuyên môn phù hợp với sản xuất nông nghiệp hiện đại.
- Tỷ lệ học sinh trên giáo viên không vƣợt quá 15 học sinh/giáo viên.
c) Chƣơng trình dạy nghề.
Có chƣơng trình dạy nghề đƣợc xây dựng, thẩm định và ban hành theo quy định.
d) Đối với các lớp dạy nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, làng nghề
… phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Có đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất phù hợp với các nghề đào tạo.
- Có chƣơng trình dạy nghề đƣợc xây dựng, thẩm định và phê duyệt theo quy định.
 Về các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề cho nông dân, Đề án chủ
trƣơng nhƣ sau:
Về chính sách cho các cơ sở đào tạo:
- Khuyến khích các cơ sở đào tạo bổ sung ngành nghề đào tạo trong lĩnh vực nông
nghiệp.
- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở dạy nghề nông nghiệp cho
lao động nông thôn.
- Khuyến khích các cơ sở dạy nghề hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo có chất lƣợng
cao của nƣớc ngoài; Có chính sách để các cơ sở đào tạo đƣợc thu hút vốn đầu tƣ trong và
ngoài nƣớc để dạy nghề cho lao động nông thôn.
- Có chƣơng trình hỗ trợ để xây dựng và phát triển một số cơ sở đào tạo ở những tỉnh
miền núi, một số tỉnh khó khăn và thực hiện thí điểm đầu tƣ xây dựng một số cơ sở đào
tạo cho các cá nhân, tổ chức thuê với giá ƣu đãi nhằm hỗ trợ quá trình xã hội hoá, trƣớc
hết là những nơi kinh tế chƣa phát triển.
- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân mở các các cơ sở đào
tạo, các lớp dạy nghề tại các làng nghề, phố nghề; phát triển mạnh các cơ sở đào tạo trong
các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
- Đổi mới cơ chế sử dụng ngân sách nhà nƣớc cho đào tạo và dạy nghề; chuyển từ cơ chế
cấp kinh phí cho cơ sở dạy nghề sang cơ chế cấp học bổng cho ngƣời học.
Về đổi mới và tăng cƣờng hệ thống dạy nghề cho lao động nông thôn
- Củng cố, tăng cƣờng năng lực đào tạo cho hệ thống các trƣờng dạy nghề thuộc Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:
+ Ƣu tiên Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đầu tƣ cho các nghề nông
– lâm – nghiệp.
+ Thành lập các trung tâm dạy nghề trong các trƣờng trung cấp chuyên nghiệp và cao
đẳng để mở rộng khả năng đào tạo cho lao động nông thôn.
+ Xây dựng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, mở rộng quy mô, ngành
nghề đào tạo về nông – lâm – ngƣ nghiệp.
- Phối hợp với các Bộ ngành hữu quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng và củng cố
các trung tâm đào tạo thƣờng xuyên, trung tâm dạy nghề cấp huyện để dạy nghề ngắn hạn
cho lao động nông thôn.
- Kết hợp chặt chẽ hệ thống các trƣờng đào tạo và hệ thống khuyến nông - khuyến ngƣ
(từ Trung ƣơng tới tỉnh, huyện, xã), để xây dựng mạng lƣới dạy nghề cho nông dân ngay
tại làng, xã nông thôn.
Về đổi mới chƣơng trình, nội dung, hình thức và phƣơng pháp đào tạo
- Rà soát lại danh mục các ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp đã ban hành, bổ sung
các ngành nghề mới.
- Xây dựng các chƣơng trình dạy nghề nông nghiệp tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực
tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam
- Xác định một số chƣơng trình, ngành nghề đào tạo trọng điểm tạo ra các bƣớc đột phá
trong sản xuất nông nghiệp.
- Xây dựng các chƣơng trình đào tạo theo hƣớng mở, liên thông tạo điều kiện cho ngƣời
lao động có thể học tập suốt đời nhằm nâng cao trình độ, tăng thu nhập.
- Đổi mới nội dung đào tạo theo hƣớng thiết thực, tập trung vào đào tạo kỹ năng nghề
phục vụ trực tiếp cho lao động nông thôn.
- Xây dựng và áp dụng các phƣơng pháp đào tạo linh hoạt, phù hợp với độ tuổi, trình độ
và điều kiện học tập của lao động nông thôn.
- Thƣờng xuyên đánh giá chất lƣợng công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông
thôn để có các điều chỉnh phù hợp về nội dung và chƣơng trình.
Về các nội dung đào tạo:
 Đối với nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
* Nội dung đào tạo:
Các kiến thức cơ bản và các kỹ năng nghề đối với từng nghề hoặc nhóm nghề sau:
-Kỹ thuật nông, lâm nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, VAC, VACR....)
-Ngƣ nghiệp (kỹ thuật khai thác, nuôi trồng thủy sản... )
-Diêm nghiệp (kỹ thuật sản xuất muối …)
-Ngoài các kiến thức cơ bản về sản xuât nông nghiệp, các kỹ năng nghề, cần cung cấp
cho ngƣời học các kiến thức cơ bản về các hình thức tổ chức sản xuất, thông tin thị
trƣờng, tiêu thụ sản phẩm, môi trƣờng sinh thái, an toàn vệ sinh thực phẩm, …)
* Loại hình đào tạo
Dạy nghề thƣờng xuyên từ 1 đến 3 tháng (cấp chứng nhận và chứng chỉ nghề)
* Địa điểm đào tạo: Chủ yếu tại các địa phƣơng, các cơ sở sản xuất có đủ điều kiện và tại
các cơ sở đào tạo.
Đối với lao động nông thôn làm các nghề dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp
* Nội dung đào tạo:
Các kiến thức cơ bản và các kỹ năng nghề đối với từng nghề hoặc nhóm nghề sau:
(i)    Thú y
(ii)   Bảo vệ thực vật
(iii)   Giống và vật tƣ nông nghiệp
(iv)   Chế biến và bảo quản sản phẩm nông lâm thủy sản
(v)    Khuyến nông, lâm, ngƣ
(vi)   Cơ điện nông thôn
(vii)  Quản lý, vận hành và khai thác công trình thuỷ lợi nhỏ
(viii) Nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nông thôn
(ix)   Quản lý sản xuất nông nghiệp
(x)    Tín dụng nông thôn
* Loại hình đào tạo
Dạy nghề thƣờng xuyên từ 1 đến 3 tháng (cấp chứng nhận và chứng chỉ nghề)
* Địa điểm đào tạo: Chủ yếu tại các cơ sở đào tạo và các địa phƣơng có đủ điều kiện
Họ tên: Đặng Văn Linh
Địa chỉ: Pleiku-Gia Lai
Email: linhdv_gla@yahoo.com.vn
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp &PTNT! Dự án hỗ trợ phƣơng án sản xuất thuộc Chƣơng
trình 135 giai đoạn 2; Ngƣời nghèo đƣợc hƣởng trực tiếp sự hỗ trợ cây con giống có đƣợc
hƣởng tiếp lợi ích từ máy nông nghiệp thuộc nhóm hộ không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Chƣơng trình 135 giai đoạn 2 đƣợc phân cấp đến tận cơ sở.
Do vậy, việc xét đối tƣợng tham gia, nội dung hỗ trợ sẽ do Ban Quản lý dự án 135 của xã
và cộng đồng dân cƣ lựa chọn theo quy định tại Thông tƣ số 12/2009/TT-BNN ngày
06/3/2009 của Bộ NN&PTNT.
Thông thƣờng, do nguồn vốn có hạn nên nếu hộ nghèo thuộc đối tƣợng đã đƣợc hỗ trợ
cây con giống thì sẽ không đƣợc tiếp tục hƣởng lợi từ việc hỗ trợ máy nông nghiệp thuộc
nhóm hộ; nhƣng cũng có thể đƣợc hƣởng nếu đƣợc sự nhất trí của công đồng dân cƣ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí ./.
________________________________________

Họ tên: Vũ Văn Nên
Địa chỉ: Số 3 Đƣờng Xƣong Giang - TP Bắc Giang
Email: Nenvv_cckl@bacgiang.gov.vn
Kính thƣa Bộ Trƣởng ! Công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp
trên phạm vi cả nƣớc đang đƣợc các tỉnh đặc biệt quan tâm, việc xác định tiêu chí, đánh
giá loại đất, loại rừng giữa hai ngành Tài Nguyên Môi Trƣờng và ngành NN&PTNT còn
thiếu tính thống nhất dẫn đến Số liệu cập nhật thống kê giữa 2 ngành còn nhiều bấp cập.
Bộ trƣởng có suy nghĩ nhƣ thế nào về vấn đề này. Xin cảm ơn Bộ trƣởng
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trả lời:

Vấn đề mà quý vị nêu là thực trạng đang xảy ra ở các địa phƣơng. Bộ Nông nghiệp và
PTNT và Bộ TNMT đã thấy vấn đề này và đang chuẩn bị dự thảo hƣớng dẫn chung đẻ
giúp các địa phƣơng khắc phục những bất cập trên

Xin trân trọng cảm ơn!
________________________________________

Họ tên: Công Ty Dịch Vụ Cảng Cá Cát Lở Vũng Tàu
Địa chỉ: 1007/34 Đƣờng 30/4 Phƣờng 11 TP. Vũng Tàu
Email: vungtaufishport@vnn.vn
Ngành điện vừa tăng giá, chúng tôi đồng ý việc tăng giá nhƣng không đồng ý việc quy
định giờ cao điểm từ 9h30 đến 11h30sáng. Đồng ý giờ này rất quan trọng với nhiều
ngành nhƣng đối với ngành thủy sản bị ảnh hƣởng nhiều nhất. Nguyên liệu về tới xí
nghiệp đầu giờ sáng. Từ nguyên liệu->phân loại->chế biến-> size cỡ-> lên khuôn->cấp
đông, (rất tiếc không có thời gian để trình bày với Bộ trƣởng vấn đề này chi tiết hơn)
(Vui lòng xem tiếp nội dung câu hỏi gửi liền ngay sau đây vì trang web không cho phép
đƣợc gửi 1 lúc quá 1000từ)
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Ngày 18/3/2009 Hội nghị bàn về sản xuất và tiêu thụ cá tra ĐB SCL tại An Giang Thủ
tƣớng Chính phủ đã giao việc này cho Bộ Công thƣơng nghiên cứu, đề xuất và trình Thủ
tƣớng Chính phủ.
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Hồng Sơn
Địa chỉ: 426 Đƣờng Bƣởi
Email: son.nguyenhong@vodic.vn
Hỗ trợ nông dân trồng cà phê Tây nguyên?? Hiện nay hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh
doanh hàng nông lâm sản của Bộ NN&PTNT đã có một số thành công nhất định, đặc biệt
với nông dân (nhƣ các chƣơng trình bao tiêu sản phẩm, xây dựng sàn giao dịch hàng
hóa,...). Tuy nhiên, với 1 số mặt hàng chiến lƣợc nhƣ cà phê ở Tây nguyên thì vẫn còn
nhiều thách thức lớn, nhƣ việc ép giá, ép lƣợng với bà con nông dân. Đã có những khảo
sát, đánh giá thực trạng này từ phía Bộ NN&PTNT cũng nhƣ 1 số tổ chức quốc tế (thông
qua Hội VINACAFE). Bộ đã có biện pháp gì để giải quyết hay chƣa?? và dự kiến nhƣ thế
nào?? Cảm ơn
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Để giải quyết hiện tƣợng ép giá, ép cấp trong mua bán cà phê nói riêng và nông sản nói
chung , biện pháp giải quyết của Bộ NN & PTNT là:
- Phát triển hệ thống thông tin để ngƣời dân tiếp cận tốt hơn với thị trƣờng; tạo điều kiện
để ngƣời dân tham gia sàn giao dịch hàng hóa để chủ động hơn trong thƣơng mại.
- Sản xuất theo hƣớng bền vững để giảm chi phí, tăng năng suất, và nâng cao tính cạnh
tranh.
- Thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTG về khuyến khích tiêu thụ nông sản thông
qua hợp đồng. Để làm đƣợc điều này, Bộ NN & PTNT đang nghiên cứu, triển khai các
chính sách tổ chức lại sản xuất để khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, quy
mô hộ nông dân trong sản xuất cà phê.
- Nhà nƣớc tăng cƣờng theo dõi, quản lý tình hình sản xuất, thị trƣờng để có quy định về
giá sàn thu mua cà phê phù hợp mỗi đầu vụ.
- Nhà nƣớc có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (phù hợp với WTO) để giảm bớt khó khăn
cho doanh nghiệp khi giá xuất khẩu cà phê xuống thấp. Chẳng hạn nhƣ hiện nay, nhà
nƣớc đang đầu tƣ hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp để tạm ứng cho ngƣời dân thu
mua, ký gửi cà phê
________________________________________

Họ tên: Ta Hoang
Địa chỉ: So NN va PTNT
Email: tvnhoang@yahoo.com
Kính thƣa Bộ trƣởng. Nhu cầu công bố hợp quy các hàng hoá chuyên ngành nông nghiệp
của các doanh nghiệp trên địa bànt ỉnh Long An đang là vấn đề bức xúc. các doanh
nghiệp đang có nhu cầu về công bố hợp quy nhƣng chƣa có hƣớng dẫn cụ thể của Bộ
Nông nghiệp và PTNT. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm có hƣớng dẫn vấn đề
này.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời nhƣ sau: Việc chứng nhận, công bố, đăng ký hợp quy
đối với các sản phẩm hàng hóa đƣợc thực hiện theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN
ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đối với hàng hoá chuyên ngành nông
nghiệp, các tổ chức sẽ công bố và đăng ký tại sở Nông nghiệp và PTNT. Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn đang soạn thảo thông tƣ hƣớng dẫn chi tiết thêm về vấn đề này.
Họ tên: Doan Manh Hieu
Địa chỉ: 10 Nguyen Cong Hoan - BĐ-HN
Email: doanhieu1807@yahoo.com
Hiện nay Bộ Thủy sản đã sát nhập về Bộ NN&PTNT, về mặt tổ chức chủ trƣơng thành
lập Tổng Cục thủy sản có đƣợc triển khai thực hiện trong thời gian tới hay không? Ý kiến
của Bộ trƣởng nhƣ thế nào về vấn đề này?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
  Sau hơn một năm hợp nhất Bộ Thuỷ sản với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện Nghị định số 01/2008/NĐ-
CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả
việc triển khai hoàn thiện tổ chức của Bộ, của ngành. Với cơ cấu tổ chức hợp lý theo
Nghị định số 01, Bộ đã tăng cƣờng chỉ đạo điều hành sản xuất có hiệu quả. Năm 2008,
nông nghiệp cả nƣớc “đƣợc mùa” trên tất cả các lĩnh vực sản xuất trồng trọt, chăn nuôi,
lâm nghiệp, thuỷ sản và thuỷ lợi. Những kết quả đạt đƣợc là rất quan trọng, góp phần
phát triển kinh tế, ổn định chính trị, nâng cao đời sống của nông dân, nông thôn đƣợc
phát triển toàn diện hơn.
  Chấp hành chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ tại văn bản số 5909/VPCP –TCCV ngày
09/9/2008, văn bản số 7085/VPCP-TCCV ngày 22/10/2008 của Văn phòng Chính phủ
Thông báo ý kiến của Thủ tƣớng Chính phủ về việc xây dựng Đề án thành lập Tổng cục
lâm nghiệp, Tổng cục Thuỷ sản và Tổng cục Thuỷ lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn.
  Ngày 13/3/2009, Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tƣớng
Chính phủ về Đề án kiện toàn tổ chức ngành và thành lập Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng
cục Thuỷ sản, Tổng cục Thuỷ lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề
án đề cập vấn đề mới, phức tạp, đòi hỏi phải đƣợc tiến hành nghiên cứu một cách khoa
học và đánh giá khách quan về hiệu quả của mô hình tổ chức hiện tại, có xem xét toàn
diện, đảm bảo tính thống nhất, phù hợp của hệ thống tổ chức ngành ở địa phƣơng, các
Bộ, ngành Trung ƣơng và hội nhập quốc tế nên cần có thời gian và bƣớc đi thích hợp.
  Tuy nhiên, xem xét khía cạnh tổng thể. Lâu dài việc kiện toàn hệ thống tổ chức ngành
có thể mang lại kết quả nhất định cho quản lý chuyên ngành./.
________________________________________

Họ tên: Mai Van Minh
Địa chỉ: Quang Binh
Email: minhmaivanqbi@gmail.com
Kính thƣa Bộ Trƣởng! Theo Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 về quy
chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm, khi các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp &
PTNT không đảm bảo các điều kiện vệ sinh ATTP thì Cơ quan kiểm tra không có quyền
xữ lý mà phải lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xữ lý vi phạm. Đây là vấn đề khó
khăn cho cơ quan kiểm tra, kính đề nghị Bộ trƣởng chỉ đạo các bộ phận liên quan xem
xét. Xin cảm ơn.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Theo Quyết định 117/2008/QĐ-BNN, cơ quan kiểm tra hoàn toàn có đủ thẩm quyền để
xử lý cơ sở sản xuất không đảm bảo điều kiện VSAT thực phẩm (theo khoản 1 Điều 17
Quyết định 117) bằng việc ra quyết định chỉ hiệu lực công nhận cơ sở đủ điều kiện đảm
bảo ATVS thực phẩm và tạm thời đình chỉ việc sử dụng mã số công nhận đƣợc cấp. Theo
Quyết định 118/2008/QĐ-BNN, cơ quan kiểm tra công nhận đồng thời đƣợc giao nhiệm
vụ là cơ quan chứng nhận chất lƣợng, ATTP đối với hàng hóa thủy sản, do vậy có thể áp
dụng các biện pháp xử lý đối với các lô hàng của các cơ sở không đảm bảo ATVS thực
phẩm. Đối với một số trƣờng hợp vi phạm nghiêm trọng, cơ quan kiểm tra công nhận có
trách nhiệm gửi văn bản thông báo tới Sở Kế hoạch - Đầu tƣ để xem xét việc thu hồi
giấychứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở sản xuất-kinh doanh.
Bộ NN&PTNT đang chỉ đạo Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ liên quan rà
soát lại các nội dung của Luật Thủy sản và các văn bản hƣớng dẫn thi hành, trong đó có
Nghị định 59 /2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất kinh doanh các ngành nghề thủy sản,
Nghị 128/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản để đề xuất
các nội dung cần sửa đổi. Trong quá trình soát xét, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức lấy ý kiến
rộng rãi.
Ngoài ra Bộ NN&PTNT đang phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức hƣớng dẫn xây dựng hệ
thống thanh tra chuyên ngành chất lƣợng, ATVS thực phẩm các cấp để triển khai thực
hiện Nghị định 79/2008/NĐ-CP về hệ thống tổ chức thanh tra, kiểm nghiệm an toàn vệ
sinh thực phẩm.
________________________________________

Họ tên: Tran Hoang Yen
Địa chỉ: 25 Ly Thai To, Hoan Kiem
Email: hoangyen208@yahoo.com
Kính thƣa Bộ trƣởng, hiện đang có một số ý kiến cho rằng cần phát triển bauxite hơn là
phát triển cây công nghiệp và cho rằng bauxite có lợi hơn sản phẩm nông nghiệp (chè, cà
phê, điều, cao su) vì giá của sản phẩm nông nghiệp rất biến động. Xin Bộ trƣởng cho biết
ý kiến của Bộ về vấn đề này?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Việc phát triển bauxite phải cân nhắc tới lợi ích tổng thể cả về kinh tế, xã hội và môi
trƣờng ở từng dự án cụ thể. Nếu có lợi hơn cho đất nƣớc thì đề nghị nên ủng hộ.
________________________________________

Họ tên: So Nong nghiep va PTNT
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, số 2, đƣờng Nguyễn Văn Cừ, thành
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 5 công ty lâm nghiệp đƣợc chuyển đổi từ lâm
trƣờng, xong các công ty lâm nghiệp chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
vì thế các công ty không thể vay vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh rừng. Kinh phí giao
đất cho các công ty theo dự toán của sở Tài nguyên - Môi trƣờng khoảng 8 tỷ đồng, trong
khi Bắc Giang là một tỉnh nghèo không có nguồn kinh phí này. Để tháo gỡ khó khăn trên.
Đề nghị Bộ có biện pháp nào để các công ty lâm nghiệp đƣợc vay vốn trong khi chƣa có
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị cơ quan thẩm quyền cho phép đơn vị đƣợc
thế chấp tài sản rừng trồng để vay vốn.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Kinh phí đo đạc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty lâm nghiệp
của tỉnh, nếu tỉnh Bắc Giang không cân đối đƣợc thì Sở Nông nghiệp PTNT báo cáo
UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Tài chính giải quyết sớm, tạo điều kiện cho các công
ty lâm nghiệp có điều kiện thế chấp để vay vốn ngân hàng phát triển sản xuất. Bộ Nông
nghiệp PTNT sẽ báo cáo Thủ tƣớng và Bộ Tài chính xem xét xử lý kinh phí hỗ trợ khi có
văn bản đề nghị của UBND tỉnh.
Riêng rừng trồng hiện nay chƣa có văn bản quy định đƣợc phép thế chấp.
Bộ NN và PTNT xin trân trọng cám ơn
________________________________________

Họ tên: khuông Mạnh Hùng
Địa chỉ: Tổ 7 Lƣơng Châu - Sông Công - Thái Nguyên
Email: khuonghungsc@yahoo.com
Tôi có kế hoạch và đã lập dự án làm trang trại chăn nuôi các loại gia súc và vật nuôi theo
hƣớng tự nhiên, cung cấp cho thị trƣờng sản phẩm nông nghiệp sạch. Tôi đã tìm hiểu rất
kỹ và theo sát các mô hình trang trại trên cả nƣớc. Tôi đang gặp khó khăn sau: Vậy xin
Bộ cho biết : Với cơ sở bƣớc đầu thực hiện kinh tế trang trại tôi đƣợc hỗ trợ gì không?
Hiện nay có nguồn đầu tƣ , các quỹ hỗ trợ từ trong nƣớc và nƣớc ngoài có thể hỗ trợ để
tôi thực hiện đƣợc không. Yêu cầu của các quỹ đó và các nguồn khác có thể? Nếu Ngân
hàng Agribank giải quyết đƣợc thì tối đa tôi có thể vay đƣợc là bao nhiêu % của dự án?
Tôi Xin chân thành cảm ơn !
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1.Bảo tồn giống vật nuôi bản địa là một trong những hƣớng đƣợc ƣa tiên phát triển.Việc
phát triển giống bản địa gắn với việc cung ứng sản phẩm sạch cung cấp cho thị trƣờng
đƣợ Bộ NN&PTNT hoan nghênh. Trên thê giới ngƣời ta gọi hƣờng chăn nuôi này là chăn
nuôi hữa cơ. Tất nhiên doanh nghiệp phải lập dự án và dự án phải đƣợc phê duyệt của cấp
có thẩm quyền. Trên cơ sở dự án đƣợc phê duyệt doanh nghiệp sẽ đƣợc hƣởng các chính
sách ƣu đãi của nhà nƣớc nhƣ vay vốn và vay vốn lãi suất giảm 4%, chính sách giảm
hoặc miễn thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập....
2.Chính sách để khuyến khích phát triển chăn nuôi giống này nằm trong các chính sách
phát triển chăn nuôi nói chung đề nghị doanh nghiệp tham khảo theo các tài liệu sau đây
để quyết định các hƣớng đầu tƣ của mình;
2.1.Nhà nƣớc có nghị Quyết số 03/2000/NQ - CP ngày 2/2/2000 của Chính phủ về trang
trại;
2.2.Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 hƣớng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Nghị định số 17/2006 NĐ - CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số
điều của Nghị dịnh hƣớng dẫn thi hành Luật đất đai
2.3.Nghị định 129/2003/NĐ-CP ngày 3/11/2203 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Nghị quyết số 15/2003 QH 11 về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
2.4. Luật đầu tƣ năm 2005 và nghị định 108/2008/NĐ - CP ngày 22/4/2208 về quy định
chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tƣ năm 2005
2.5. Quyết định số 17/QĐ - TTg ngày 20/1/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc tiếp
tục thực hiện Quyết định 225/1999/ QĐ - TTg ngày 10/12/1999 về chƣơng trình giống
cây trồng và giống, giống cây lâm nghiệp giai đoan 2001-2010
2.6.Quyết định số 167/2001/QĐ - TTg ngày 26/10/2001 về một số biện pháp và chính
sách phát triển chăn nuôi bò sữa Việt Nam giai đoạn 2001-2010;
2.7. Quyết định số 166 /2001/QĐ - TTg ngày 26/10/2001 về một số biện pháp và chính
sách phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu giai đoạn 2001-2010;
2.8. Quyết định số 394 /QĐ - TTg ngày 13/3/2006 của TTg Cính phủ về khuyến khích
đầu tƣ xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở
chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp;
2.9. Quyết định số 10 /2008/QĐ - TTg ngày 16/01/2008 của TTg Cính phủ về chiến lƣợc
phát triển chăn nuôi đến năm 2020;
2.10. Một số chính sách khác: tăng giảm thuế vừa thực hiện theo lộ trình cam kết WTO
vừa khuyến khích phát triển chăn nuôi trong nƣớc góp phần ổn định an sinh xã hội
3. Doanh nghiệp liên hệ với Viện Chăn nuôi để đƣợc hƣớng dẫn và tham gia vào chƣơng
trình quỹ gien vật nuôi
Địa chỉ Viện chăn nuôi Thuỵ Phƣơng, Chèm, Từ Liêm, Hà Nôi ĐT.04 3.838.9267/
0913215804 - wepsite www.vcn.vnn.vn
Họ tên: Hoang Tien Cuong
Địa chỉ: So Nong nghiep va PTNTQuang Binh
Email: htcuongqb@yahoo.com.vn
Kính đề nghị Bộ trả lời:Hiện nay có nhiều ngƣời đã cống hiến lâu năm cho HTX. Nguyện
vọng của họ là đƣợc hƣớng các chế độ BHXH khi đủ tuổi nghĩ hƣu. để tạo điều kiện cho
các đối tƣợng trên đề nghị Bộ thống nhất với Bộ Lao động - Thƣơng binh và xã hội có
hƣớng dẫn cho họ đƣợc truy nộp BHXH bắt buộc tính từ thời điểm 1/1/1997 thời điểm
luật HTX có hiệu lực thi hành. Xin cám ơn!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Việc đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ HTX NN đƣợc thực hiện theo quy định Luật Hợp
tác xã năm 2003. Đối với việc truy nộp bảo hiểm xã hội cho cán bộ HTX từ 1/1/1997, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã
hội và các ngành liên quan giải quyết. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể
sau.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí ./.

________________________________________

Họ tên: Đậu Trọng Bằng
Địa chỉ: Thanh Tra Sở NN Đồng Nai
Email: bangttsnn@yahoo.com
Tại sao đến nay Bộ đã có quy định về mức sai số định lƣợng cho phép đối với phân bón,
nhƣng với thức ăn chăn nuôi thì chƣa có , nên khi xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị
định 95/2007 thì thiệt thòi cho doanh nghiệp có sản phẩm có mức chất lƣợng thực tế thấp
hơn mức chất lƣợng đã công bố ở mức rất nhỏ.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Năm 2006 Bộ nông nghiệp và PTNT đã ban hành Tiêu chuẩn ngành (TCN) về độ dao
động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lƣợng tại tại tiêu chuẩn nghành : 10
TCN 860:2006 theo Quyết định số 4099/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/12/2006. Hiện nay
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã có hiệu lực chỉ còn tồn tại 2 loại tiêu chuẩn,
đó là: TCVN và TCCS. Tiêu chuẩn ngành :10 TCN 860-2006 hiện nay không còn hiệu
lực, Bộ đang tiến hành rà soát lại tiêu chuẩn này để chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia (QCVN) bắt buộc phải áp dụng. Trong thời gian chờ đợi quý cơ quan có thể lấy
tiêu chuẩn trên để tham khảo./.
________________________________________

Họ tên: dang thi thanh nhan
Địa chỉ: 54 Ly thuong kiet Dong Hoi
Email: thanhnhanbinhloi@yahoo.com
Doanh nghiệp chúng tôi có Nhà máy sản xuất tinh bột sắn. nguyên liệu là sắn tƣơi của bà
con nông dân đƣợc công ty hợp đồng bao tiêu sản phẩm từ đầu năm. Xin hỏi : 1/ Sản
phẩm tinh bột sắn có đƣợc giảm thuế theo thông tƣ số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009
không? Tinh bột sắn đƣợc sản xuất từ sắn tƣơi đang ở dạng tinh bột chƣa đƣợc chuyển
hoá và kết tinh sang SP khác.Vì vậy vẫn đƣợc coi là sản phẩm sơ chế giống mũ cao su,
đƣờng(mũ cao su, đƣờng, thuế suất thuế GTGT 5%) 2/ Năm 2008 sp tinh bột sắn chịu
thuế suất thuế GTGT 5%, nhƣng sp tồn kho của năm 2008 sang 2009 phải chịu thuế suất
thuế GTGT 10% là ngoài dự tính của DN. Vì giá bán năm 2009 không tăng mà còn giảm
so với năm 2008.Đề nghị có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp sản xuất khỏi phá sản.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Điều 1 Thông tƣ 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 qui định: “Giảm 50% mức thuế suất
thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ thuộc nhóm áp dụng thuế suất 10% quy
định tại điểm 3 mục II phần B Thông tƣ số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008”. Theo
đó, 19 loại hàng hóa, dịch vụ đƣợc giảm 50% thuế không có mặt hàng tinh bột sắn.
Nhƣ vậy mặt hàng tinh bột sắn không thuộc mặt hàng đƣợc giảm 50% mức thuế suất thuế
GTGT qui định tại Thông tƣ số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008.
 Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đã có công văn số 608/BNN-CB ngày 16/3/2009 về việc đẩy mạnh xuất
khẩu năm 2009, trong đó có kiến nghị Bộ Tài chính xem xét giảm thuế GTGT đối với
một số mặt hàng trong đó có tinh bột sắn. Để tháo gỡ khó khăn cho DN Chính phủ đã có
QĐ số 131?QĐ-TTg ngày 23/1/2009 v/v hỗ trợ lãi xuất cho các tổ chức cá nhân vay vốn
NH để SX,KD với mức hỗ trợ lãi xuất 4% năm tính trên số tiền vay trong thời gian vay
thực tế phát sinh trong năm 2009. Đề nghị DN liên hệ với các tổ chức tín dụng trên địa
bàn sở tại.
________________________________________

Họ tên: Sở NN và PTNT Quảng Trị
Địa chỉ: 256Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị
Email: snnptntqt@gmai.com
Hiện nay có quá nhiều cơ sở lắp đặt hệ thống máy Băm dăm gỗ rừng trồng, hầu hết đặt
tại cảng Biển các tỉnh miền Trung để mua gỗ rừng trồng Băm dăm xuất bán ra nƣớc
ngoài (ăn xổi). Vấn đề này Bộ quản lý, chỉ đạo nhƣ thế nào?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Về vấn đề này, Cục CBTMNLTS&NM đã có công văn số 876/CB-LS ngày 06/8/2008
gửi Sở NN&PTNT các tỉnh trong đó, Cục chế biến, Thƣơng mại nông lâm thuỷ sản và
nghề muối đề nghị các Sở Nông nghiệp và PTNT với vai trò quản lý nhà nƣớc chuyên
ngành tại địa phƣơng, tham mƣu cho Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố xác định kế
hoạch phát triển công nghiệp chế biến lâm sản tại địa phƣơng theo hƣớng:
- Phù hợp với định hƣớng phát triển lâm nghiệp theo vùng lãnh thổ đã đƣợc Thủ tƣớng
Chính phủ phê duyệt.
- Trong đầu tƣ mới, cần ƣu tiên để đầu tƣ các nhà máy sản xuất ván nhân tạo và các sản
phẩm đƣợc chế biến từ gỗ rừng trồng. Hạn chế đầu tƣ, phát triển các cơ sở băm dăm gỗ
xuất khẩu.
- Cần cân nhắc kỹ các lĩnh vực đầu tƣ để vừa phát triển đúng hƣớng, vừa đảm bảo tốt đến
khả năng tiêu thụ gỗ rừng trồng của địa phƣơng.
Có nhƣ vậy, công nghiệp chế biến lâm sản Việt Nam mới từng bƣớc trở thành mũi nhọn
của ngành kinh tế lâm nghiệp và góp phần phát triển bền vứng kinh tế - xã hội của cả
nƣớc
Xin cảm ơn!
________________________________________

Họ tên: phamlelong
Địa chỉ: P. Trƣờng Thọ - Q.Thủ Đức - TP HCM
Email: phamlelong1963@gmail.com
Quế tôi là một vùng muối lớn phía Bắc Trung Bộ. Giờ tôi sống tại TP HCM, xin hỏi Bộ
Trƣởng nhƣ sau: 1. Đã bao giờ Bộ trƣởng có ý định sẽ ghé thăm hay tìm hiểu cuộc sống
của ngƣời dân làm muối chƣa? Bộ trƣởng có biết những ngƣời dân bây giờ còn làm muối
là những ngƣời không còn sự lựa chọn nghề nào khác để sinh sống hay không?. 2. Bộ
trƣởng có đánh giá nghề muối là một trong những ngành nghề cần phải duy trì, diêm dân
phải đƣợc quan tâm hỗ trợ, đồng muối cần phải đƣợc nâng cấp cải tạo để sản xuất hay
không? (trong khi tôi thấy ngƣời làm nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, trông rừng, đánh
bắt thủy hải sản…. đƣợc hƣởng rất nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tƣ hạ tầng phục vụ sản
xuất ). 3. Bộ có phƣơng án gì để dân làm muối phải đƣợc lãi > 30% nhƣ dân trồng lúa
hiện nay? Bộ đã có chính sách dài hạn về nghề muối nhằm cải thiện sản xuất, đời sống
của dân làm muối hay chƣa? Đề án Tam nông của Bộ đang xây dựng có đề cập đến ngƣời
dân làm muối không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Làm muối là một nghề rất vất vả, ngƣời dân làm muối (nhất là ở phía Bắc) có một cuộc
sống rất khó khăn, nếu tính theo mức sống thì diêm dân có mức sống dƣới mức nghèo
khổ chỉ với 400-600 trăm nghìn đồng/ngƣời/năm. Nhận thức đƣợc điều đó, trong nghững
năm qua Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham mƣu trình Chính Phủ ban hành
nhiều chính sách hỗ chợ cho ngƣời làm muối nói riêng, cho ngành muối nói chung với
mục tiêu: đảm bảo sản xuất muối có hiệu quả bền vững, đáp ứng đủ nhu cầu muối tiêu
dùng của nhân dân và nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, giảm dần nhập khẩu muối
công nghiệp, tăng dần xuất khẩu; giải quyết việc làm ổn định, từng bƣớc nâng cao mức
sống cho diêm dân. Với những chính sách chính phủ đã ban hành nhƣ Quyết định số
980/1997/QĐ-TTg ngày 18/11/1997 về phê duyệt quy hoạch sản xuất, lƣu thông muối
đến năm 200-2010; Quyết định số 153/1999/QĐ-TTg ngày 15/7/1999 về một số chính
sách phát triển muối; Quyết định số 161/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch phát triển sản
xuất muối đến năm 2010 và năm 2020, các đồng muối đƣợc ngân sách nhà nƣớc đầu tƣ
xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm đê bao, trạm bơm, hệ thống cống, kênh mƣơng cấp nƣớc
biển, kênh mƣơng thoát lũ, công trình giao thông thủy lợi nội đồng....Hỗ trợ xây dựng
trƣờng học, trạm xá, khu tái định cƣ, đào tạo nghề, điện nƣớc sạch nông thôn, đây là một
cố gắng lớn của nhà nƣớc dành cho diêm dân nói riêng và cho ngành muối nói chung.
Trong đề án tam nông của Bộ đang xây dựng vấn đề đời sống của ngƣời làm muối cũng
là một điểm đƣợc quan tâm nhƣ các ngành nghề khác.
Trong năm qua với những chính sách trên, đời sống của diêm dân đã dƣợc cải thiện đáng
kể, hiện mức thu nhập của diêm dân đã vƣợt mức lãi 30%
do đó mọi ngƣời dân rất phấn khởi bám nắng sản xuất.
Họ tên: So nong nghiep&PTNT Quang Ninh
Địa chỉ: Ha Long Quang Ninh
Email: snn@quangninh.gov.vn
3. Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 1/3/2006 của Thủ Tƣớng Chính phủ Về chính sách
hỗ trợ cho cơ sở giết mổ gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung đã hết hiệu lực (thời gian
thực hiện 2 năm 2006-2007). Bộ đã có văn bản đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho
thực hiện tiếp trong thời gian tới chƣa?. 4. Đã có những chính sách gì về hỗ trợ xây dựng
cơ sở hạ tầng (điện, đƣờng, nƣớc, xử lý chất thải) cho khu công nghệ cao, sản xuất dau
hoa, chăn nuôi tập trung công nghiệp. 5. Chế tài xử phạt vi phạm hành chính về công tác
thú y theo nghị định 129/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ là quá nhẹ
không đủ để răn đe. Đề nghị bộ hƣớng dãn cụ thể hơn về mức xử phạt.
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Đúng nhƣ quý cơ quan đã tìmhiểu Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 1/3/2006 của Thủ
Tƣớng Chính phủ Về chính sách hỗ trợ cho cơ sở giết mổ gia súc gia cầm và chăn nuôi
tập trung đã hết hiệu lực. Hiện nay Bộ NN&PTNT đang xây cơ chế chính sách để phát
triển chăn nuôi theo hƣớng trang trại công nghiệp và giết mổ, chế biến tập trung công
nghiệp chính sách này sẽ đƣợc ban hành trong năm 2009
2. Trong thời gian chờ đợi chính sách mới đề nghị quý cơ quan tham khảo một số chính
sách phát triển chăn nuôi trong các văn bản sau đây.
2.1. Nhà nƣớc có nghị Quyết số 03/2000/NQ - CP ngày 2/2/2000 của Chính phủ về trang
trại;
2.2. Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 hƣớng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Nghị định số 17/2006 NĐ - CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số
điều của Nghị dịnh hƣớng dẫn thi hành Luật đất đai
2.3. Nghị định 129/2003/NĐ-CP ngày 3/11/2203 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Nghị quyết số 15/2003 QH 11 về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
2.4. Luật đầu tƣ năm 2005 và nghị định 108/2008/NĐ - CP ngày 22/4/2208 về quy định
chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tƣ năm 2005
2.5. Quyết định số 17/QĐ - TTg ngày 20/1/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc tiếp
tục thực hiện Quyết định 225/1999/ QĐ - TTg ngày 10/12/1999 về chƣơng trình giống
cây trồng và giống, giống cây lâm nghiệp giai đoan 2001-2010
2.6. Quyết định số 167/2001/QĐ - TTg ngày 26/10/2001 về một số biện pháp và chính
sách phát triển chăn nuôi bò sữa Việt Nam giai đoạn 2001-2010;
2.7. Quyết định số 166 /2001/QĐ - TTg ngày 26/10/2001 về một số biện pháp và chính
sách phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu giai đoạn 2001-2010;
2.8. Quyết định số 394 /QĐ - TTg ngày 13/3/2006 của TTg Cính phủ về khuyến khích
đầu tƣ xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở
chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp;
2.9. Quyết định số 10 /2008/QĐ - TTg ngày 16/01/2008 của TTg Cính phủ về chiến lƣợc
phát triển chăn nuôi đến năm 2020;
2.10. Một số chính sách khác: tăng giảm thuế vừa thực hiện theo lộ trình cam kết WTO
vừa khuyến khích phát triển chăn nuôi trong nƣớc góp phần ổn định an sinh xã hội
3. Chế tài xử phạt vi phạm hành chính về công tác thú y theo nghị định 129/NĐ-CP ngày
17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ là quá nhẹ không đủ để răn đe là hoàn toàn chính
xác. Hiện nay Bộ NN&PTNT đang sửa đổi, bổ sung chế tài này trong Pháp lệnh thú y để
trình chính phủ trong thời gian sớm nhất ./.
________________________________________

Họ tên: Lê Hữu Khƣơng
Địa chỉ: Tổng cáng, Trung Bình Long Phú
Email:
1. Hiên nay trƣớc hiểm họa dịch bệnh của vật nuôi; đối với gia súc gia cầm nhƣ LMLM,
Tai xanh, cúm gia cầm, Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ cho ngƣời sản xuất bị thiệt hai.
Trong khi ngƣời nuôi tôm, cá ba sa. . . là mặt hàng chiến lƣợc xuất khẩu lớn, ngƣời nuôi
bị thiệt hại do dịch bệnh, mất trắng và hệ lụy là không còn vốn sản xuất. Nhƣ vây Bộ
NN-PTNT đã có chính sách nào để chia sẻ rủi ro và giúp ngƣời nuôi khôi phục sản xuất.
2. Những hộ nuôi bị bệnh, mắt trắng. . . không có tiền để xử lý môi trƣờng sau dịch bệnh
ở tôm, đã sổ nƣớc ra ngoài làm lây lan dịch bệnh ra diên rộng. Bộ có chính sách hỗ trợ
hóa chất cho nông dân xử lý môi trƣờng sau bị dịch để bảo vệ sản xuất không?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo soạn thảo một số Chính sách hỗ
trợ rủi ro trong nuôi trồng thuỷ sản dự kiến ban hành trong năm 2009;
2. Việc không xử lý môi trƣờng sau dịch bệnh ở tôm mà sổ nƣớc ra ngoài làm lây lan
dịch bệnh ra diên rộng là vi phạm pháp luật không đựơc hỗ trợ mà còn bị xử lý theo pháp
luật.
3. Việc xử lý môi trƣờng sau dịch chính quyền các cấp tổ chức thực hiện theo đúng Pháp
lệnh thú y và các quy định hiện hành.
Cảm ơn bạn đã có câu hỏi tới Bộ.
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Văn Bằng
Địa chỉ: Khu phố Đƣờng mới-Dran-Đơn dƣơng-Lâm đồng
Email: bangltdd@yahoo.com
Hiện nay ,tại địa phƣơng tôi sống (Lâm đồng )và một số vùng khác đang tồn tại vấn nạn
là sự xâm thực của một số lòai động thực vật sinh trƣởng rất nhanh và rất khó diệt tạo
thành "NẠN" :Ốc bƣu vàng, trinh nữ thân gỗ... Bộ đã có chƣơng trình gì để đối phó hiệu
quả với chúng chƣa?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trả lời:

Về vấn nạn của hai loài dịch hại này, Bộ đã có những chƣong trình cụ thể và đã giao cho
Cục Bảo vệ thực vật, viện bảo vệ thực vật xâydựng và thực hiện chƣơng trình diệt trừ ốc
bƣơu vàng trong nhiều năm qua và đã hạn chế đáng kể tại nhiều tỉnh thành trong cả nƣớc.
Đặc biệt là các kết quả nghiên cứu , tài liệu về diệt trừ ốc bƣơu vàng, cây trinh nữ thân gỗ
đã đƣợc Cục Bảo vệ thực vật hƣớng dẫn phổ biến cho các Chi Cục Bảo vệ thực vật tỉnh ,
thành phố trong cả nƣớc từ nhiều năm qua. Các tài liệu kỹ thuật hƣớng dẫn cụ thể cách
phòng trừ ốc bƣơu vàng đề nghị Ông bà lien hệ với Chi Cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng
để đƣợc hƣớng dẫn cách phòng trừ cụ thể. Bên cạnh đó , Bộ đã có chỉ đạo cho Cục Bảo
vệ thực vật tiếp tục theo dõi và hƣớng dẫn các địa phƣơng phòng trừ hai loài dịch hại này.
________________________________________

Họ tên: Ban quan ly rung phong ho Ninh Hoa
Địa chỉ: Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Email: bqlrnh@khanhhoa.gov.vn
Quản lý phí 6% hàng năm của ban quản lý dự án cơ sở có đƣợc chi cho các năm sau
trong quá trình tổ chức thực hiện dự án 661 hay không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Trả lời:
Quản lý phí cho chủ dự án cơ sở của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo quy định tại
điểm 1, Mục III, Điều 1 của Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6/7/2007 của Thủ
tƣớng Chính phủ quy định là 8% chứ không phải 6% nhƣ Quý Ban hỏi. Kinh phí này nếu
không sử dụng hết trong năm thì đƣợc chuyển cho năm sau để thực hiện tiếp nhƣng phải
có xác nhận của Kho bạc Nhà nƣớc và đƣợc Tài chính thẩm định vốn để ghi kế hoạch cho
năm sau.

Xin trân trọng cám ơn!

________________________________________

Họ tên: So nong nghiep&PTNT Quang Ninh
Địa chỉ: Ha Long Quang Ninh
Email: snn@quangninh.gov.vn
1. Nguyện vọng của nhiều hộdân muốn trồng cây trầm Dó, cây sƣa. Đề nghị có ý kiến
khẳng định việc phát triển những cây này, hiệu quả thực tế ra sao?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trả lời:

1. Về cây Dó trầm: Trong thời gian qua, việc trồng cây Dó bầu (còn gọi là Dó trầm) và
tạo Trầm từ cây Dó bầu diễn ra tại nhiều địa phƣơng. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao
cho Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp
tục nghiên cứu để sớm khẳng định những vấn đề về giống cây, kỹ thuật tạo trầm và nhất
là về giá cả thị trƣờng tiêu thụ.
2. Về cây Sƣa: là loài cây ít phổ biến. trong thời gian qua có một số thông tin không
chính thức về thị trƣờng nên ở một số địa phƣơng đã sản xuất giống và tiêu thụ. Do thị
trƣờng đối với gỗ loài cây này chƣa rõ ràng và không ổn định nên chúng tôi đề nghị quý
vị cần cân nhắc thận trọng trƣớc khi mở rộng diện tích gây trồng.

Mọi thông tin cụ thể xin liên hệ về:

- Phòng Phát triển rừng địa chỉ: phòng 407, nhà B9, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội theo
số điện thoại sau để đƣợc giải đáp: ĐT: 04.38438812
hoặc:
- Trung tâm nghiên cứu Lâm đặc sản (thuộc Viện KLHLN), địa chỉ: số 8 Chƣơng Dƣơng
Độ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại : 04.38266119

Cảm ơn sự quan tâm của Quý vị!
Họ tên: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Địa chỉ: 61 Phan Đình Phùng-TP Hà Tĩnh
Email: sonongnghiephatinh@gmail.com.vn
Hiệp hội chế biến thuỷ sản đã có đề nghị với Bộ trình Cính Phủ cho giảm hoặc miễn thuế
nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng thuỷ sản xuất khẩu. Bộ đã có văn bản trình Chính
Phủ chƣa và quan điểm của Bộ về việc này nhƣ thế nào?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Về việc miễn giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản, Thủ tƣớng Chính phủ đã giao
Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Bộ Công Thƣơng giải quyết. Bộ đã
có công văn số 599/BNN-CB ngày 16/3/2009 gửi Bộ Tài chính. Quan điểm của Bộ về
vấn đề này nhƣ sau: đồng ý giảm thuế nhập khẩu xuống 0% đối với các đối với các loại
nguyên liệu thủy sản mà trong nƣớc không có hoặc có sản lƣợng nhỏ nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu chế biến xuất khẩu, tạo thêm việc làm,
giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhƣng không làm ảnh hƣởng đến nuôi trồng
và khai thác thủy sản trong nƣớc do gián tiếp tác động về giá bán, thị phần tiêu thụ trong
nƣớc.
________________________________________

Họ tên: Thuyminhhiep
Địa chỉ: Phƣớc Long, Bình Phƣớc
Email: minhhiepthuy@yahoo.com
Đề nghị cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho chúng tôi
biết danh sách của 61 huyện nghèo ở 20 tỉnh, thành phố cả nƣớc. Xin cảm ơn
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Danh sách các huyện có tỷ lệ nghèo cao
TT   Tỉnh Số huyện    Tên huyện
1    Hà Giang   6   Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Xín Mần,
Hoàng Su Phì
2    Cao Bằng   5   Thông Nông, Bảo Lâm, Hà Giang, Bảo Lạc, Hạ Lang
3    Lào Cai    3   Si Ma Cai, Mƣờng Khƣơng, Bắc Hà
4    Yên Bái    2   Mù Căng Chải, Trạm Tấu
5    Phú Thọ    1   Tân Sơn
6    Bắc Kạn    2   Ba Bể, Pắc Nặm
7    Bắc Giang   1   Sơn Động
8    Sơn La 5   Mƣờng La, Bắc Yên, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp
9    Lai Châu   4   Sìn Hồ, Mƣờng Tè, Phong Thổ, Tha Uyên
10   Điện Biên   4   Tủa Chùa, Mƣờng Ảng, Mƣờng Nhé, Điện Biên Đông
11   Thanh Hóa   7   Lang Chánh, Thƣờng Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Mƣờng
Lát, Nhƣ Xuân, Bá Thƣớc
12   Nghệ An    3   Quế Phong, Tƣơng Dƣơng, Kỳ Sơn
13   Quảng Bình 1     Minh Hóa
14   Quảng Trị   1   Đa Krông
15   Quảng Nam 3     Nam Trà My, Tây Giang, Phƣớc Sơn
16   Quảng Ngãi 6     Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Tây Trà, Ba Tơ
17   Bình Định   3   An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh
18   Ninh Thuận 1     Bắc Ái
19   Lâm Đồng   1   Đam Rông

________________________________________

Họ tên: Pham Thanh Nam
Địa chỉ: So 2 Yen The.
Email: beghebexu@yahoo.com
Do tính chất đa dạng phong phú của rừng nhiệt đới ở Việt Nam, có nhiều loài lâm sản
ngoài gỗ có nghĩa thết thực cung cấp cho xã hội. Nhƣng đang bị khai thác một cách thiếu
khoa học và chặt chẽ trong quản lý. Đã làm cho môi trƣờng rừng ngày càng suy thoái.
Sắp tới, Bộ NN và PTNT có những chủ trƣơng, giải pháp gì để bảo tồn và phát triển lâm
sản ngoài gỗ một cách có hiệu quả? Xin cảm ơn!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Trả Lời:

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng và vai trò của lâm sản ngoài gỗ (LSNG), ngày 17/8/2006
Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 2366/QĐ/BNN-
LN phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2006-2020;

Để tổ chức triển khai Đề án trên vào thực tiễn, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng
“Kế hoạch hành động về bảo tồn và phát triển LSNG giai đoạn 2007-2010” (ban hành
kèm theo Quyết định số 2242/QĐ-BNN ngày 7 tháng 8 năm 2007). Kế hoạch hành động
này là một bƣớc cụ thể hoá đề án đã đƣợc phê duyệt phù hợp với điều kiện, bối cảnh
trong giai đoạn 2007-2010; tập trung xác định các ƣu tiên và các hoạt động nhằm thực
hiện các ƣu tiên; nguồn lực, các chính sách cụ thể cần xây dựng để bảo tồn và phát triển
LSNG trong thời gian tới. Đây là tài liệu quan trọng, làm cơ sở cho các địa phƣơng vận
dụng xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển LSNG phù hợp với đặc điểm cụ thể của địa
phƣơng mình.

Xin trân trọng cám ơn!
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Bình Dƣơng
Địa chỉ: CCKL Bình Dƣơng
Email: Binhduongforest@yahoo.com
Căn cứ TT số 12/1998/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/1998 Về việc hƣớng dẫn chế độ đối
với những ngƣời đƣợc cấp xã hợp đồng làm công tác bảo vệ rừng trong 06 tháng mùa
khô. Quy định mức phụ cấp 300.000 đ/tháng(có thể cao hơn hoặc thấp hơn không quá
10%). Hiện nay, công lao động phổ thông tại địa phƣơng là 80.000 đ/ngày/ngƣời. Vì vậy
địa phƣơng không thể hợp đồng bảo vệ rừng trong 06 tháng mùa khô. Kính đề nghị Bộ
Trƣởng cho ý kiến!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
   Thông tƣ 12/1998/TT-BLĐTBXH đƣợc ban hành vào năm 1998, đến nay quy định
về mức phụ cấp không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn tại nhiều địa phƣơng. Tuy
nhiên, Thông tƣ này do Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội ban hành, nên Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn không thể sửa đổi hoặc bổ sung. Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đã đề nghị Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội xem xét sửa đổi, bổ
sung cho phù hợp với điều kiện hiện nay, nhƣng đến nay chƣa đƣợc giải quyết cụ thể. Tới
đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục đề nghị Bộ Lao động, Thƣơng
binh và Xã hội sớm có ý kiến chính thức và trả lời cho CCKL Bình Dƣơng.
   Trƣớc mắt, Chi cục Kiểm lâm báo cáo UBND tỉnh xem xét để có thể điều chỉnh mức
phụ cấp này hợp lý trên cơ sở sử dụng nguồn ngân sách địa phƣơng; đồng thời địa
phƣơng sớm triển khai có hiệu quả Thông tƣ liên tích số 61 /2007/TTLT-BNN-BTC ngày
22 tháng 6 năm 2007 Hƣớng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nƣớc
cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân
đƣợc huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy
rừng.
   Trân trọng cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: kim toan
Địa chỉ: Cao Lãnh
Email: linhtoan_ts@yahoo.com.vn
Xin Bộ Trƣởng cho biết: Một số Cục thuộc Bộ Nôngnhiệp đều có thanh tra chuyên
ngành, vậy Cục Nuôi trồng thủy sản và các Chi cục Nuôi trồng Thủy sản địa phƣơng có
thành lập lực lƣợng thanh tra không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có tờ trình số 1142/BNN-TTr ngày 28/4/2008 trình Chính
phủ về ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 153/2005/NĐ-CP và Nghị định số
107/2005/NĐ-CP. Theo dự thảo Nghị định mới này, Cục Nuôi trồng Thuỷ sản có tổ chức
Thanh tra Chuyên ngành; Các Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản địa phƣơng không thành lập
lực lƣợng thanh tra, nhiệm vụ thanh tra về nuôi trồng thuỷ sản do Thanh tra Sở đảm
nhiệm. Khi Chính phủ ban hành Nghị định mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
sẽ ban hành Thông tƣ hƣớng dẫn thi hành Nghị định.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Họ tên: Trần Thanh Tâm
Địa chỉ: Thị xã bến tre
Email: tranthanhtamgctbt@yahoo.com
Đơn vị sự nghiệp có hoạt động dịch vụ không vay đƣợc vốn của các tổ chức tín dụng (vì
không có tài sản thế chấp), khi huy động vốn ngoài tổ chức tín dụng thì có đƣợc hƣởng
hổ trợ lãi suất trong gói kích cầu của Chính phủ không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Theo quy định tại quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 và Thông tƣ số
02/2009/TT-NHNN ngày 03/2/2009 về việc hỗ trợ lãi xuất cho các tổ chức cá nhân vay
vốn để sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ không thuộc đối tƣợng đƣợc hỗ trợ lãi
xuất vay vốn. Bạn có thể tham khảo các văn bản trên để biết thêm chi tiết.
Bộ Nông Nghiệp xin chân thành cảm ơn
________________________________________

Họ tên: Nguyen Chi H¬ung
Địa chỉ: Cong ty TNHH Let s Hope Luc dien - Minh Chau - Yen My - Hung Yen DT
0321.2248520.& 0926.5555.99
Email: Hunghytc2@yahoo.com
Tôi là Nguyễn Chí Hƣng, công ty TNHH Les't Hope .Địa chie : Lƣc Điền - Minh Châu-
Yên Mỹ Hƣng Yên ĐT : 0321.2218520.& 0926.5555.99
 Ngành nghề: Kinh doanh và chế biến nông lâm sản, đƣợc biết trong thời gian tới Bộ
NN&PTNT có xuất khẩu nhãn Hƣng Yên và một số sản phẩm nông sản xang MỸ .Tôi
muốn hỏi bộ trƣởng một số câu hỏi sau:
  1. Đều kiện cần và đủ để 1 DN xuất khẩu nông sản là cần làm những gì ?
  2. Mọi thủ tục để xuất khẩu đƣợc nông sản sang Mỹ gồm những thủ tục gì ?
 3.Bộ có cơ chế gì để hỗ trợ doanh nghiệp khi nông sản Việt Nam đang dƣ cung cũng
nhƣ chất lƣơng nông sản của ta chƣa đƣợc cao cho lắm ví dụ nhƣ Nhãn Hƣng Yên ?
  4.Tuổi trẻ Việt Nam rất năng động sáng tạo và nhậy bén . Bộ trƣởng suy nghĩ gì khi
tuổi trẻ Việt Nam rất mong muốn đem nông sản của nƣớc ta xang nƣớc ngoài để bán,
trong khi đó chƣa bao giờ chúng ta có những buổi xúc tiến thƣơng mại mang tàm cỡ quốc
tế mà tuổi trẻ của nƣớc ta tham gia để chào bán.?Rất mong câu trả lời của bộ trƣởng.
HUNGHYTC2@Yahoo.com

    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Câu hỏi: Điều kiện cần và đủ để 1 Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cần làm là những
gì?
Trả lời: Để xuất khẩu nông sản, trƣớc hết Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo các quy
định về xuất khẩu trong Luật thƣơng mại.
Về lĩnh vực chất lƣợng và vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản, tại Điều 13, 14, Luật Chất
lƣợng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của ngƣời xuất khẩu,
cụ thể: “Ngƣời xuất khẩu hàng hoá phải bảo đảm hàng hóa xuất khẩu phù hợp với quy
định của nƣớc nhập khẩu, hợp đồng hoặc điều ƣớc quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận
lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với nƣớc, vùng lãnh thổ có liên quan. Và áp
dụng các quy chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng trong quá trình sản xuất hoặc tự xây dựng và áp
dụng các hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lƣợng sản phẩm do mình sản xuất”
Ngoài ra, tại Điều 13 (về kiểm tra điều kiện VSATTP xuất khẩu), Nghị định 163 hƣớng
dẫn thi hành Pháp lệnh VSATTP, qui định “các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu phải đảm
bảo ATVSTP theo qui định của nƣớc nhập khẩu”.
Do vậy, Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cần tuân thủ theo các qui định của từng nƣớc
nhập khẩu.

2. Câu hỏi: Mọi thủ tục để xuất khẩu đƣợc nông sản sang Mỹ gồm những thủ tục gì?
Trả lời:
Tại Mỹ, Cơ quan Thú y và thực vật (Animal and Plant Health Inspection Service –
APHIS) thuộc Bộ Nông nghiệp (USDA) kiểm soát các loại rau và trái cây nhập khẩu vào
Mỹ. Để xuất khẩu đƣợc các loại rau và trái cây sang Mỹ, doanh nghiệp có thể truy cập
vào     địa     chỉ         website     của    APHIS      (
(http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/quarantine_56/favir.shtm
l) để đƣợc hƣớng dẫn cụ thể về các thủ tục và yêu cầu cần thiết.

Đối với 02 câu hỏi nêu trên, Quý công ty có thể liên hệ trực tiếp với Cục Chế biến,
Thƣơng mại Nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NN&PTNT) hoặc Vụ Xuất nhập khẩu
(Bộ Công Thƣơng) để đƣợc hƣớng dẫn cụ thể thêm về các thủ tục xuất khẩu.

3. Câu hỏi: Bộ có cơ chế gì để hỗ trợ doanh nghiệp khi nông sản Việt Nam đang dƣ cũng
nhƣ chất lƣợng nông sản của ta chƣa đƣợc cao (VD: Nhãn Hƣng Yên).
Trả lời:
Quán triệt ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quản lý chất lƣợng, đảm bảo ATVS
thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chú trọng xây dựng các cơ chế
chính sách và chỉ đạo triển khai các biện pháp tăng cƣờng kiểm soát, từng bƣớc cải thiện
chất lƣợng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản.

Một trong những giải pháp quan trọng nhất để nâng cao chất lƣợng nông sản là triển khai
áp dụng các Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Trong thời gian qua, Bộ
NN&PTNT đã ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho
rau, quả, chè; Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (GAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong
và các Quy chế chứng nhận tƣơng ứng. Bộ cũng đã ban hành và hiện đang tích cực triển
khai Đề án kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với rau, chè, quả và thịt giai đoạn
2009 – 2015 và Đề án tăng cƣờng năng lực quản lý chất lƣợng vật tƣ nông nghiệp và vệ
sinh an toàn thực phẩm nông lâm sản đến năm 2015.

Song song với việc triển khai xây dựng và phát triển vùng sản xuất nông sản thực phẩm
an toàn, Bộ NN&PTNT đã kết hợp tổ chức hàng loạt các khóa đào tạo, tập huấn kiến thức
về ATVSTP và hỗ trợ thực hành sản xuất tốt cho các Trung tâm CL, ATVS&TYTS
vùng, cơ quan địa phƣơng, doanh nghiệp. Bộ cũng thƣờng xuyên tổ chức phổ biến, tuyên
truyền pháp luật về VSATTP; nâng cao nhận thức về các qui định về sản xuất, kinh
doanh rau, quả, chè, thịt an toàn đối với ngƣời sản xuất, cơ quan quản lý và ngƣời tiêu
dùng. Bên cạnh đó, các Sở NN&PTNT đã phối hợp với Đài phát thanh, truyền hình địa
phƣơng tuyên truyền khá thƣờng xuyên về công tác đảm bảo ATVSTP, phòng chống dịch
bệnh gia súc, gia cầm, các mô hình sản xuất rau, quả, chè, quy trình chăn nuôi an toàn.

Ngày 30/7/2008 Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg về
một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến
năm 2015, theo đó:
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chỉ đạo, triển khai phát triển
sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn; ban hành chính sách hỗ trợ phát triển
sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn; bố trí kinh phí và thực hiện hỗ trợ đầu
tƣ phát triển sản xuất, chế biến rau, quả, chè an toàn
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hƣớng dẫn điều kiện, tổ chức, hoạt động của
các tổ chức chứng nhận sản xuất rau, quả, chè an toàn theo VietGAP; giám sát chất
lƣợng, ATVSTP rau, quả, chè an toàn trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ,..; bố trí kinh phí,
thực hiện hỗ trợ đầu tƣ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, qua, chè an toàn.
- Các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tƣ nghiên cứu, trình Chính phủ bổ sung lĩnh vực
sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn vào Danh mục lĩnh vực đƣợc hƣởng ƣu đãi về
đầu tƣ

Với tỉnh Hƣng Yên, trong năm 2008, Bộ NN&PTNT đã hỗ trợ Hiệp hội nhãn lồng Hƣng
Yên đào tạo, tập huấn cho nông dân xây dựng 13ha sản xuất nhãn an toàn tại phƣờng
Hồng Lam và phƣờng Lam Sơn, tỉnh Hƣng Yên.

 Câu 4: Tuổi trẻ Việt Nam rất năng động, sáng tạo và nhạy bén. Bộ trƣởng có suy nghĩ gì
khi tuổi trẻ Việt Nam rất mong muốn đem nông sản nƣớc ta ra nƣớc ngoài để bán, trong
khi đó chƣa bao giờ chúng ta có những buổi xúc tiến thƣơng mại mang tầm cỡ quốc tế
mà tuổi trẻ nƣớc ta tham gia để chào bán.

Trả lời:
Bộ hoan nghênh và rất ủng hộ việc các ngành các cấp chủ động triển khai các hoạt động
xúc tiến thƣơng mại nhằm đƣa các sản phẩm nông nghiệp nƣớc ta ra thị trƣờng thế giới.
Trong khuôn khổ các hoạt động XTTM của ngành sắp tới, Bộ sẽ có văn bản đề nghị các
tổ chức Thanh niên, mời các doanh nghiệp liên quan tham gia các hội chợ, triển lãm và
sự kiện quảng bá hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam ra nƣớc ngoài.

.
________________________________________

Họ tên: So Nong nghiep va PTNT
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, số 2, đƣờng Nguyễn Văn Cừ, thành
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
Hiện nay, tình hình sản xuất và tiêu thụ rau quả chế biến cho xuất khẩu ở tỉnh và miền
Bắc vẫn chƣa có những đầu mối để quy tụ cũng nhƣ việc cung cấp thông tin hƣớng dẫn
các doanh nghiệp dẫn đến mạnh ai ngƣời ấy làm, tình trạng cạnh tranh nhau không lành
mạnh cả trong sản xuất và tiêu thụ đã tạo cơ hội cho các khách hàng nhập khẩu đều ép
giá, ép cấp các đơn vị trong nƣớc. Hậu quả là doanh nghiệp và nông dân đều thua thiệt.
Vì vậy, đề nghị Nhà nƣớc cần đứng ra tổ chức các hiệp hội để giải quyết tình trạng trên.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiệp hội Trái cây Việt Nam đƣợc Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ cho phép thành lập
theo Quyết định số 10/2001/QĐ-BTCCCBCP ngày 22 tháng 3 năm 2001.
Ngày 18 tháng 10 năm 2007 Hiệp hội Trái cây Việt Nam đƣợc đổi tên thành Hiệp hội rau
quả Việt Nam theo Quyết định số 1289/QĐ-BNV của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ.
Đến nay Hiệp hội rau quả Việt Nam đã có gần 100 hội viên trên toàn quốc.
Nếu đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia Hiệp hội Rau quả Việt Nam xin liên hệ với Văn
phòng Hiệp hội tại địa chỉ:
24 Trƣơng Định, Phƣờng 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08. 39330665 Fax: 08. 39330664
Email: vinafruit@hcm.vnn.vn
Website: http://www.vinafruit
    Để có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các doanh nghiệp tại địa phƣơng thì có thể
liên hệ với Hiệp hội để thành lập Chi hội.
________________________________________

Họ tên: So Nong nghiep va PTNT
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, số 2, đƣờng Nguyễn Văn Cừ, thành
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
Chế biến rau quả xuất khẩu là ngành hàng nhạy cảm, ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khoẻ
ngƣời tiêu dùng, nó đòi hỏi ngày một nâng cao. Do nhu cầu của chất lƣợng cuộc sống.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng nhƣ các tỉnh miền bắc đang phát triển các cơ
sở chế biến một cách tự phát với tốc độ tƣơng đối lớn. Đi đôi với việc phát triển nhanh
các cơ sở chế biến thì đồng nghĩa với việc chất lƣợng của sản phẩm không đồng đều,
thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn về chất lƣợng xuất khẩu cũng nhƣ vệ sinh an toàn thực
phẩm. Nếu cứ tiếp tục sẽ có nguy cơ mất thị trƣờng và ảnh hƣởng đến thu nhập. Để khắc
phục tình trạng này, đề nghị cần phải có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế biến rau quả.
Căn cứ vào đó để cho địa phƣơng phê duyệt các dự án đầu tƣ cho lĩnh vực này.

    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề này, Bộ NN-PTNT đã giao Cục Chế biến-
Thƣơng mại NLS & nghề muối chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý chất lƣợng NLTS và
các đơn vị có liên quan thuộc Bộ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia "Cơ sở chế biến
rau quả- điều kiện đảm bảo VSATTP". Dự thảo này đã đƣợc Hội đồng khoa học công
nghệ của Bộ thẩm định và hiện đang đƣợc lấy ý kiến rộng rãi, nhằm hoàn thiện trƣớc khi
chuyển sang Bộ KHCN thẩm định theo đúng quy trình xây dựng và ban hành Quy chuẩn
kỹ thuật Quốc gia- Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
________________________________________

Họ tên: Lê Quốc Việt
Địa chỉ: Thị xã Thủ Dầu một
Email: leviet06@gmail.com
Câu hỏi 2: Tôi là một đơn vị tƣ vấn, có chức năng lập các dự án, trong đó tôi có thực hiện
việc lập qui hoạch vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi; Trong phần đơn giá lập qui
hoạch trƣớc đây chỉ bao gồm: Chi phí qui hoạch tổng thể ngành chăn nuôi, QH các khu
vực khuyến khích chăn nuôi, QH điểm giết mổ Nhƣng hiện nay theo Nghị định số
21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 có qui định rõ “dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm tập
trung” phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng(ĐTM); và đơn vị phải thực hiện
theo Thông tƣ số 03/2008/TT-BKH ngày 01/07/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ thì đơn
vị thực hiện theo Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/0/2007 cộng với phần
trăm trƣợt giá không nói đến chi phí cho việc lập báo cáo (ĐTM), nhƣ vậy sẽ không đủ
kinh phí cho việc lập chi phí của dự án; đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT có ý kiến bổ
sung thêm phần chi phí cho việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng cụ thể để đơn
vị thực hiện lập QH cho các địa phƣơng đƣợc thuận lợi.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Đề nghị doanh nghiệp làm việc cụ thể với các cơ quan hữa quan chịu trách nhiệm về vẫn
đề này tại địa phƣơng. Ví dụ nhƣ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Khoa học công nghệ, Sở
Tài nguyên môi trƣờng
Họ tên: Lê Quốc Việt
Địa chỉ: Thị xã Thủ Dầu một
Email: leviet06@gmail.com
Câu hỏi 1: Tại Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 của Thủ tƣớng chính
phủ về việc phê duyệt chiến lƣợc phát triển chăn nuôi đến năm 2020. Tôi là một doanh
nghiệp, hiện đang sản xuất chăn nuôi với qui mô trang trại. Tại khoản 1, mục II, điều 1 có
quy định chăn nuôi phải theo phƣơng thức trang trại công nghiệp, phải đảm bảo về vệ
sinh an toàn thực phẩm,… Và khoản 1, mục VI và khoản 1, mục V, điều 1 có qui định
chăn nuôi phải nằm trong qui hoạch vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, để sản xuất
chăn nuôi nằm trong vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi phù hợp với chiến lƣợc phát
triển chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp & PTNT, tôi muốn biết khi vào vùng khuyến khích
phát triển chăn nuôi tôi đƣợc hƣởng những chính sách, chế độ gì; và hiện nay Bộ đã có
ban hành chính sách, chế độ này hay chƣa?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Quyết định số 10/2008/QĐ - TTg ngày 16/01/2008 của Thủ tƣớng chính phủ về việc
phê duyệt chiến lƣợc phát triển chăn nuôi đến năm 2020. Chiến lƣợc này định hƣớng cho
ngành chăn nuôi phát triển nhanh theo hình thức trang trại và công nghiệp, để phát triển
theo hƣớng trang trại, công nghiệp bền vững việc quy hoạch vùng khuyến khích chăn
nuôi tạo điều kiện giao đất lâu dài ổn định cho ngƣời chăn nuôi đƣợc đặt lên vị trí hàng
đầu.Quy hoạch đất cụ thể cho chăn nuôi tuỳ thuộc vào điêù kiện khả năng đât đai của
từng vùng, từng địa phƣơng.Việc quy hoạch này chính quyền địa phƣơng các cấp chụi
trách nhiệm. Chính sách chế độ của các doanh nghiệp trong vùng quy hoạch để phát triển
chăn nuôi đƣợc hƣởng theo chính sách chung của Đảng và nhà nƣớc và chính sách riêng
cụ thể của từng địa phƣơng.Doanh nghiệp có thể tham khảo một số chính sách chung
phát triển chăn nuôi sau đây.
1.Nhà nƣớc có nghị Quyết số 03/2000/NQ - CP ngày 2/2/2000 của Chính phủ về trang
trại;
2.Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 hƣớng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Nghị định số 17/2006 NĐ - CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số
điều của Nghị dịnh hƣớng dẫn thi hành Luật đất đai
3.Nghị định 129/2003/NĐ-CP ngày 3/11/2203 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Nghị quyết số 15/2003 QH 11 về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
4. Luật đầu tƣ năm 2005 và nghị định 108/2008/NĐ - CP ngày 22/4/2208 về quy định
chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tƣ năm 2005
5. Quyết định số 17/QĐ - TTg ngày 20/1/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc tiếp tục
thực hiện Quyết định 225/1999/ QĐ - TTg ngày 10/12/1999 về chƣơng trình giống cây
trồng và giống, giống cây lâm nghiệp giai đoan 2001-2010
6.Quyết định số 167/2001/QĐ - TTg ngày 26/10/2001 về một số biện pháp và chính sách
phát triển chăn nuôi bò sữa Việt Nam giai đoạn 2001-2010;
7. Quyết định số 166 /2001/QĐ - TTg ngày 26/10/2001 về một số biện pháp và chính
sách phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu giai đoạn 2001-2010;
8. Quyết định số 394 /QĐ - TTg ngày 13/3/2006 của TTg Cính phủ về khuyến khích đầu
tƣ xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở
chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp;
9. Quyết định số 10 /2008/QĐ - TTg ngày 16/01/2008 của TTg Cính phủ về chiến lƣợc
phát triển chăn nuôi đến năm 2020;
10. Một số chính sách khác: tăng giảm thuế vừa thực hiện theo lộ trình cam kết WTO vừa
khuyến khích phát triển chăn nuôi trong nƣớc góp phần ổn định an sinh xã hội ./.
________________________________________

Họ tên: thanh Son
Địa chỉ: Le Hong Phong
Email: vu_fimex@yahoo.com.vn
Kinh gởi: Bộ trƣởng Hiện nay Chính phủ Nhật đã kiểm tra kháng sinh Sulfamethoxazole
từ các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc ở Việt Nam. Hiện nay ở Việt Nam các sản phẩm
có thành phần Sulfamethoxazole đƣợc bán rộng rãi trên thị trƣờng. Vậy xin hỏi Bộ NN
&PTNN có biện pháp nào để kiểm soát dƣ lƣợng kháng sinh này trong sản phẩm để giúp
cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản không bị trả hàng về?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
 Theo quy định của nhiều quốc gia khác nhƣ EU, Mỹ, Canada,., và Việt Nam (Thông tƣ
số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ NN&PTNT) thì Sulfamethoxazol là kháng
sinh hạn chế sử dụng (có giới hạn tối đa cho phép) để sản xuất thuốc thú y sử dụng trong
nuôi trồng thủy sản ;
Từ năm 1999 đến nay, Bộ NN&PTNT đã và đang triển khai Chƣơng trình kiểm soát dƣ
lƣợng hóa chất độc hại trong thủy sản nuôi, góp phần giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt
hơn các mối nguy kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng (trong đó đã bao gồm cả
Sulfamethoxazole) trong thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng, tránh thiệt hại cho các
doanh nghiệp do có lô hàng bị trả về.

Đồng thời Cục QLCL đã và đang phối hợp với Cục NTTS, Cục TY triển khai nhiều hoạt
động đào tạo, tập huấn, phổ biến cho ngƣời sản xuất kinh doanh thủy sản các kiến thức
về việc sử dụng hóa chất kháng sinh đúng quy định trong nuôi trồng, bảo quản, chế biến
thủy sản; phối hợp với các cơ quan chức năng Trung ƣơng và địa phƣơng, các Bộ ngành
có liên quan tăng cƣờng công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm khi phát hiện các vi
phạm trong toàn bộ chuỗi sản xuất thủy sản.
________________________________________

Họ tên: Công Ty Dịch Vụ Cảng Cá Cát Lở Vũng Tàu
Địa chỉ: 1007/34 Đƣờng 30/4 Phƣờng 11 TP. Vũng Tàu
Email: vungtaufishport@vnn.vn
Ngành thủy sản: chúng ta phải thành lập các hiệp hội thủy sản tại các địa phƣơng bao
gồm: hộ nuôi trồng, đơn vị thu mua, chế biến, nhà cung cấp giống, thức ăn thủy sản
(không chỉ có những nhà chế biến trong hiệp hội nhƣ lâu nay). Hiệp hội này hoạt động
hiệu quả sẽ đảm bảo cho bà con, nhất là hộ nuôi cá tra không bị lao đao nhƣ năm vừa
qua. Nếu Bộ không tổ chức các tổ chức xã hội nhƣ thế này thì khi thực hiện chính sách
hỗ trợ tài chính rót tiền cho một thành phần nào đó trong các hiệp hội trên sẽ chỉ đem lại
lợi ích cho bản thân thành phần đó ( vừa rồi chính phủ hỗ trợ cho các doanh nghiệp chế
biến thu mua cá tra nhƣng họ vẫn ép ngƣời nuôi cá về giá và thời gian thanh toán, thậm
chí họ dùng tiền nhà nƣớc hỗ trợ để mua bán thƣơng mại hoặc đầu tƣ bất động sản. Xin
Bộ trƣởng cho biết ý kiến? Bộ trƣởng có nhất trí với việc thành lập các hiệp hội trên? nếu
không xin Bộ trƣởng vui lòng giải thích vì sao không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
  Đối với chuyên ngành thuỷ sản: Hiện nay đã có các Hội, Hiệp hội ngành thuỷ sản
hoạt động tích cực và hiệu quả, ví dụ: Hội nghề cá Việt Nam (VINAFISH) và Hiệp hội
Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP).
  Hai tổ chức Hội/ Hiệp hội này trong thời gian qua đã hoạt động rất tích cực trên địa
bàn cả nƣớc, góp phần không nhỏ vào phát triển năng suất, chất lƣợng sản phẩm ngành
thủy sản, đồng thời làm tốt vai trò bảo vệ các nhà doanh nghiệp hoạt động ở cả thị trƣờng
trong và ngoài nƣớc. Tháng 11/2008, Bộ đã ra Quyết định công nhận Ban vận động thành
lập Hiệp hội cá ngừ Việt Nam, gửi Bộ Nội vụ làm cơ sở cho việc đề nghị thành lập Hội.
________________________________________

Họ tên: Trần Việt Dũng
Địa chỉ: Hà nội
Email: dungviettran@gmail.com
Câu hỏi về liên kết doanh nghiệp và nông dân: Liệu Nông nghiệp Việt nam đã có hợp tác
công bằng giữa sản xuất và thƣơng mại? Rõ ràng là nông dân Việt nam hiện nay phản
ứng nhanh nhạy với tín hiệu thị trƣờng và có dấu hiệu khủng hoảng thừa (rau, cá basa,
vải thiều Lục ngạn.....). Tuy vậy khi giá cả nông sản xuống thấp, thông thƣờng ngƣời
nông dân chịu thua thiệt hơn là tầng lớp buôn bán trung gian. Ví dụ nông dân ngoại thành
bán 200-500d/kg bắp cải trong khi đó giá đến ngƣời tiêu dùng vẫn là 5000d/kg? Giải
pháp nào vấn đề này? xin Bộ trƣởng cho biết? Cảm ơn Bộ trƣởng và ban biên tập
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Năm 2002, Chính phủ đã ban hành Quyết định sô 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 về
chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng. Đây là một cơ
chế chính sách nhằm tăng cƣờng liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, thúc đẩy sự gắn
kết giữa sản xuất và thị trƣờng.
Để giải quyết vấn đề một cách căn cơ, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện các
việc nhƣ sau:
- Tiến hành tổng kết việc thực hiện quyết định 80 của Chính phủ; trên cơ sở đó sẽ đề xuất
với Chính phủ bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách nhằm làm tốt việc tiêu thụ nông sản
hàng hóa cho bà con nông dân
- Xây dựng đề án phát triển thƣơng mại nông lâm thủy sản đến năm 2020; trong đó có
các giải pháp liên quan đến tổ chức thị trƣờng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng thƣơng mại và
thông tin về thị trƣờng... Các giải pháp đó sẽ góp phần làm cho thị trƣờng hàng hóa
NLTS của VN phát triển minh bạch hơn, đặc biệt là đảm bảo quyền lợi của ngƣời nông
dân.
________________________________________

Họ tên: Tung Linh
Địa chỉ: Hanoi
Email: tungalinh_2008@gmail.com
Bộ Nông nghiệp và PTNT là một Bộ lớn, quản lý nhiều lĩnh vực nhƣng tôi không thấy có
các Tổng Cục để quản lý những lĩnh vực chuyên ngành, làm ơn cho hỏi với cách quản lý
nhƣ hiện nay có hiệu quả hơn là thành lập các Tổng Cục chuyên ngành không? và có
thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tìm kiếm thông tin và hoạt động không?

    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

 - Ngày 03/01/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2008/NĐ-CP về Quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; trong tháng 01/2008, Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban
hành toàn bộ các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà
nƣớc có tên trong Nghị định số 01/2008/NĐ-CP.
Ngày 15/5/2008, Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Nội vụ ban hành Thông
tƣ số 61/2008/TTLT-BNN-BNV Hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ
quản lý nhà nƣớc của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn, tới
nay đã có 43/63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ƣơng ban hành quyết định quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn của địa
phƣơng.
  Sau một năm thực hiện Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn thực hiên nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả việc triển khai hoàn thiện tổ chức
của Bộ, Ngành. Với cơ cấu tổ chức hợp lý theo Nghị định số 01, Bộ đã tăng cƣờng chỉ
đạo điều hành sản xuất có hiệu quả. Năm 2008, nông nghiệp cả nƣớc “đƣợc mùa” trên tất
cả các lĩnh vực sản xuất Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Thuỷ sản và Thuỷ lợi.
Những kết quả đạt đƣợc là rất quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị,
nâng cao đời sống của nông dân, nông thôn đƣợc phát triển toàn diện hơn.
  - Chấp hành chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ tại văn bản số 5909/VPCP-TCCV ngày
09/9/2008, văn bản số 7085/VPCP-TCCV ngày 22/10/2008 của Văn phòng Chính phủ
Thông báo ý kiến của Thủ tƣớng Chính phủ về việc xây dựng Đề án thành lập Tổng cục
Lâm nghiệp, Tổng cục Thuỷ sản và Tổng cục Thuỷ lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.
  Ngày 13/3/2009, Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tƣớng
Chính phủ về Đề án kiện toàn tổ chức ngành và thành lập Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng
cục Thuỷ sản, Tổng cục Thuỷ lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề
án đề cập vấn đề mới, phức tạp, đòi hỏi phải đƣợc tiến hành nghiên cứu một cách khoa
học và đánh giá khách quan về hiệu quả của mô hình tổ chức hiện tại, có xem xét toàn
diện, đảm bảo tính thống nhất, phù hợp của hệ thống tổ chức ngành ở địa phƣơng, các
Bộ, ngành Trung ƣơng và hội nhập quốc tế nên cần có thời gian và bƣớc đi thích hợp.
  - Về ý kiến có thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tìm kiếm thông tin và hoạt động không?
Vấn đề này, đƣợc quy định tại điều 9 của Nghị định số 178/2007/N Đ-CP ngày
03/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cụ thể về trách nhiệm của Bộ cụ thể nhƣ sau:
  + Đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và đinh hƣớng phát triển doanh
nghiệp, hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi
quản lý nhà nƣớc của Bộ.
  + Hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với ngành, nghề kinh doanh,
dịch vụ có điều kiện theo danh mục chính quy định và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.
  + Thanh tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trƣờng, bảo đảm vệ
sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động.
  + Ban hành tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực theo
quy định của pháp luật; kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền vi phạm việc thực hiện
tiêu chuẩn chất lƣợng hàng hoá và dịch vụ theo quy định của pháp luật.
  Tuy nhiên, xem xét khía cạnh tổng thể. Lâu dài việc kiện toàn hệ thống tổ chức ngành
có thể mang lại kết quả nhất định cho quản lý chuyên ngành./.
Họ tên: Thuyminhhiep
Địa chỉ: Phƣớc Long, Bình Phƣớc
Email: minhhiepthuy@yahoo.com
Xin Bộ trƣởng cho biết tích tụ đất đai khi sửa đổi Luật Đất đai thì lao động nông nghiệp
dôi dƣ phải giải quyết nhƣ thế nào? Xin cảm ơn Bộ trƣởng
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Quá trình tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hoá, quy mô lớn, tất yếu sẽ dẫn
đến một bộ phận lao động nông nghiệp dôi dƣ. Nhƣng quá trình này cần có sự kiểm soát
chặt chẽ của Nhà nƣớc và chính quyền các cấp theo các nguyên tắc:
- Chỉ tích tụ để phục vụ cho mục đích sản xuất nông nghiệp hàng hóa chứ không tích tụ
để sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp và ƣu tiên cho những ngƣời nông dân trực
tiếp sản xuất nông nghiệp.
- Quá trình này đƣợc diễn ra phù hợp với lộ trình đào tạo, bồi dƣỡng nghề cho ngƣời lao
động để ngƣời lao động vẫn có việc làm và thu nhập ổn định. Không tích tụ bằng mọi giá,
không đƣợc bần cùng hóa ngƣời nông dân.

Để giúp nông dân tìm việc làm mới (ngành nghề phi nông nghiệp), hƣớng giải quyết là:
Một là: Đào tạo nghề cho nông dân theo nhu cầu của ngƣời dân, cấp thẻ học nghề để tạo
cơ hội cho ngƣời lao động tìm việc làm có thu nhập ổn định.
Hai là, có cơ chế chính sách để hỗ trợ phát triển mạnh các nghề truyền thống, các nghề
phụ, nghề phi nông nghiệp, nghề phụ trợ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và
ở nông thôn.
Ba là: thành lập quỹ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, thực hiện xã hội hóa
việc huy động các nguồn quỹ từ: ngân sách nhà nƣớc trung ƣơng và địa phƣơng, đóng
góp của các doanh nghiệp, đóng góp của các chủ dự án sử dụng đất và sự đóng góp của
các tổ chức xã hội, Hiệp hội nghề nghiệp, của Chính phủ và tổ chức quốc tế...
Bốn là, đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu lao động, mở các khoá học hƣớng nghiệp và
đào tạo nghề trƣớc khi đi xuất khẩu lao động.
Năm là, Cần đẩy mạnh việc đầu tƣ phát triển hệ thống đào tạo nghề từ trƣờng lớp, trang
thiết bị, đội ngũ giáo viên, lĩnh vực đào đạo, đến chƣơng trình đào tạo.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí ./.
________________________________________

Họ tên: Lê Loan
Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu Dalat
Email: zen0798@yahoo.com
Kính gửi Bộ NNPTNT Công nghiệp hóa Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn không thể
thiếu vai trò của công nghệ thông tin.Website của Bộ NNPTNT là 1 website rất phổ biến
và chuyên nghiệp nhƣng mang tính tổng quát và chung cho cả nƣớc, là một trong những
website hàng đầu của VN. Tuy nhiên, không phải các Sở, đơn vị ngành nông nghiệp ở
các địa phƣơng đều đã có sự quan tâm đầy đủ để xây dựng các trang web nhƣ thế; 1. Xin
hỏi Bộ NNPTNT có chủ trƣơng, dự án, giải pháp gì hỗ trợ thúc đẩy cho việc giúp các đơn
vị ngành ở địa phƣơng xây dựng các trang web cung cấp thông tin kỹ huật nông lâm
nghiệp này. 2. Nếu có cá nhân, đơn vị doanh nghiệp muốn xây dựng các website để nhằm
cung cấp thông tin kỹ thuật nông lâm nghiệp, các mô hình sản xuất giỏi ở địa phƣơng, thì
Bộ NNPTNT có chính sách gì để khuyến khích?? Nếu có chƣơng trình dự án hỗ trợ cho
các công việc nhƣ thế thì có thể liên hệ ở đâu và làm gì để đƣợc hỗ trợ.??? Xin chân
thành cảm ơn.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bạn đã có những nhận định rất xác đáng về vai trò của CNTT với tiến trình Công nghiệp
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Cũng nhân đây cám ơn bạn đã đánh giá cao về
Cổng thông tin điện tử của Bộ. Cổng thông tin điện tử của Bộ đƣợc giới CNTT trong
nƣớc đánh giá cao là có sự quan tâm đóng góp ý kiến và cung cấp thông tin của đông đảo
các độc giả, trong đó có bạn. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu về thông tin ngày càng cao
của ngƣời dân và doanh nghiệp, Bộ đang chỉ đạo nâng cấp Cổng, hy vọng cuối năm 2009
chất lƣợng của Cổng sẽ đƣợc nâng cao hơn.
Hiện nay, Bộ giao cho Trung tâm Tin học và Thống kê là đơn vị chuyên trách của Bộ về
CNTT, Trung tâm có thể tƣ vấn kỹ thuật cho các đơn vị của Bộ về việc xây dựng các
trang tin điện tử và nội dung thông tin, Bạn có thể liên hệ qua địa chỉ email:
trangtin@mard.gov.vn.
Do điều kiện tài chính, hàng năm Bộ mới chỉ cân đối ngân sách cho hoạt động duy trì
Cổng thông tin điện tử của Bộ và chƣa có nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các cá
nhân, doanh nghiệp trong việc xây dựng mới trang tin điện tử của mình. Tuy nhiên, Bộ
hoan nghênh mọi cá nhân, đơn vị có nguồn thông tin về kỹ thuật sản xuất nông lâm ngƣ
nghiệp, các mô hình sản xuất giỏi ở địa phƣơng cung cấp cho Cổng thông tin của Bộ để
phổ biến rộng rãi đến ngƣời dân và sẽ đƣợc hƣởng chế độ nhuận bút theo quy định.
Ngƣợc lại, Bộ cho phép lấy tin từ Cổng thông tin điện tử của Bộ để đăng tải, trích dẫn
nguồn tin phục vụ mục đích phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật, chính sách phát triển
nông nghiệp và nông thôn đến ngƣời dân.
________________________________________

Họ tên: Trần Huy Oánh
Địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Email: tranhuyoanh@gmail.com
Khai thác trắng rừng để xây dựng công trình đã xác định mốc giới phạm vi rõ ràng, có thể
cho phép không phải đóng dấu bài cây đƣợc không? (khi khai thác (có thể theo hình thức
cuốn chiếu) có sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng,đóng dấu búa kiểm lâm tại
điểm thu gom).
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
   Theo quy định tại Điều 4 của Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 về
việc ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm, thì trƣờng hợp khai
thác trắng rừng để xây dựng công trình đã xác định mốc giới phạm vi rõ ràng nhƣ bạn hỏi
không thuộc đối tƣợng đóng búa bài cây.
   Trân trọng cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Sinh Tung
Địa chỉ: Sở NN&PTNT Quảng Trị
Email: sinhtung@gmail.com
Kinh gui: Bo truong Theo nghi dinh 129 xu phat vi pham hanh chinh trong cong tac thu
y. Hien tai che tai xu phat cua cap tram thu y cac huyen, thi, qua thap, khong du tinh rang
de va giao duc. chinh vi le do, xin Bo truong cho biet can co doi moi che tai xu phat trong
cong tac thu y hay khong?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
Hiện nay, theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh
sửa đổi bổ sung năm 2008, thẩm quyền xử phạt hành chính của thanh tra viên chuyên
ngành thú y (ở bất kỳ cấp nào) là 500.000 đồng và tịch thu tang vật vi phạm hành chính
có giá trị 2 triệu đồng. Tuy nhiên, thẩm quyền xử phạt của thanh tra viên còn thấp so với
mức phạt đã đƣợc quy định đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thú y. Vì vậy, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và đang trình Chính phủ Dự thảo Nghị
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y để thay thế Nghị định số
129/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005.
Dự thảo Nghị định có điều khoản quy định thẩm quyền của Chánh thanh tra Chi cục Thú
y các tỉnh, thành phố là 20 triệu đồng. Nếu đƣợc Chính phủ chấp thuận, việc xử phạt vi
phạm hành chính trong linh vực thú y sẽ thuận lợi hơn. Trong trƣờng hợp hành vi vi
phạm vƣợt quá thẩm quyền xử phạt của thanh tra viên ở Trạm Thú y cấp huyện thì thanh
tra viên có thể chuyển hồ sơ đề nghị Chánh Thanh tra Chi cục Thú y tỉnh, thành phố ra
quyết định xử phạt.
Xin chân thành cảm ơn
________________________________________

Họ tên: So nong nghiep&PTNT Quang Ninh
Địa chỉ: Ha Long Quang Ninh
Email: snn@quangninh.gov.vn
1. Đến bao giờ thì Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia và chƣơng trình mục tiêu
quốc gia về xây dựng nông thôn mới? xin chobiết nội dung cụ thể? 2. Xin cho biết đã có
những chính sách gì để hỗ trợ cho các công trình nuôi trồng thuỷ sản; rừng trồng; vƣờn
ƣơm cây lâm nghiệp khi bị thiệt hại do thiên tai? 3. Khi tiêu thụ các loại sản phẩm từ
rừng trồng ( nhựa thông, gỗ...) có đƣợc miễn thuế sử dụng đất nhƣ đối với đất sản xuất
nông nghiệp không? 4. Có địa phƣơng nào đã trồng thành công cây JaTropa ( cây cọc
rào); hiệu quả kinh tế, khả năng tiêu thụ, mô hình nào có thể học tập?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:


1. Đến bao giờ thì Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia và chƣơng trình mục tiêu
quốc gia về xây dựng nông thôn mới? xin chobiết nội dung cụ thể? (Cục KTHT và
PTNT)
Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện dự
thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; đã xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phƣơng
và trình Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Dự kiến trong tháng 4/2009, sẽ ban
hành Bộ tiêu chí này. Theo kế hoạch đƣợc Chính phủ giao, tháng 6/2009, Bộ Nông
nghiệp và PTNT sẽ trình Chính phủ xem xét và ban hành Chƣơng trình MTQG Xây dựng
Nông thôn mới.
Nội dung Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới gồm 5 nhóm tiêu chí, nhƣ sau:
- Nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội:    10 tiêu chí.
- Nhóm tiêu chí về Kinh tế và tổ chức sản xuất:  04 tiêu chí.
- Nhóm tiêu chí về văn hoá - xã hội:        03 tiêu chí.
- Nhóm tiêu chí về môi trƣờng:               01 tiêu chí.
- Nhóm tiêu chí về hệ thống chính trị:       01 tiêu chí.
Có thể tham khảo Dự thảo bộ tiêu chí đang đƣợc lấy ý kiến các ngành và các địa phƣơng
tại Website của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn: www.dcrd.gov.vn

2. Xin cho biết đã có những chính sách gì để hỗ trợ cho các công trình nuôi trồng thuỷ
sản?
Tại quyết định số 224/1999/QĐ-TTg ngày 08/12/1999 về việc phê duyệt chƣơng trình
phát triển NTTS giai đoan 1999-2010 quy định rõ :
- Vốn ngân sách nhà nƣớc đầu tƣ cho:
+ Quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho các vùng nuôi tập trung gồm:
đê bao, kênh cấp và thoát nƣớc cấp I, cống và trạm bơm lớn, cảng cá, chợ cá và cơ sở hạ
tầng kỹ thuật trong cảng, chợ cá quốc gia ở các vùng trọng điểm nghề cá.
+ Xây dựng và hoàn thiện các trung tâm giống quốc gia, cải tạo nâng cấp các trại giống
cấp I.
+ Xây dựng các trạm quan trắc, dự báo môi trƣờng, kiểm dịch.

Tại quyết định 126/2005/QĐ-TTg quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ “ Về một số
chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản trên biển và hải đảo” Hỗ trợ
các dự án xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu của các vùng nuôi gồm: điện, hệ thống
phao tiêu, đèn báo ranh giới khu vực nuôi với luồng hàng hải và các khu vực khác, hệ
thống neo lồng bè chính.
Xin cho biết đã có những chính sách gì để hỗ trợ cho các công trình vƣờn ƣơm cây lâm
nghiệp khi bị thiệt hại do thiên tai?
Trả lời:
1.   Về việc vƣờn ƣơm cây lâm nghiệp khi bị thiệt hại do thiên tai Cục Lâm nghiệp đã
có văn bản trả lời gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh (văn bản số 864 LN-
PTR, ngày 7 tháng 7 năm 2008), trong đó đã ghi rõ về các chính sách, trình tự thủ tục và
các biện pháp xử lý cho đối tƣợng này; Để đƣợc hƣớng dẫn cụ thể đề nghị quý vị liên lạc
trực tiếp đến Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Ninh để đƣợc hƣớng dẫn cụ thể.


3. Khi tiêu thụ các loại sản phẩm từ rừng trồng ( nhựa thông, gỗ...) có đƣợc miễn thuế sử
dụng đất nhƣ đối với đất sản xuất nông nghiệp không?
Trả lời:
 Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ về một số chính
sách phát triển rừng sản xuất, đã quy định: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng
đồng trong nƣớc hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam thực hiện trồng rừng
sản xuất, khai thác và chế biến lâm sản đƣợc hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nƣớc, ngoài ra
còn đƣợc hƣởng các chính sách ƣu đãi về miễn giảm thuế và tiền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật hiện hành.
Về chính sách miến giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đƣợc quy định tại Nghị định số
74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất
nông nghiệp, Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003 của Chính phủ về miễn,
giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, cụ thể:
- Miễn thuế sử dụng đất trong trƣờng hợp sử dụng đất đồi núi trọc vào sản xuất nông
nghiệp, lâm nghiệp, đất trồng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng;
- Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân là nông
trƣờng viên, lâm trƣờng viên nhận đất giao khoán ổn định của nông trƣờng, lâm trƣờng
để sản xuất nông nghiệp;
    - Ngoài ra Nhà nƣớc còn có chính sách miễn thuế hoặc giảm thuế cho các hộ
nông dân sản xuất ở vùng cao, miền núi, biên giới và hải đảo mà sản xuất và đời sống còn
nhiều khó khăn ( nhƣ các xã thuộc Chƣơng trình 135), các hộ nông dân là dân tộc thiểu
số mà sản xuất và đời sống còn nhiều khó khăn

Nhƣ vậy, khi các sản phẩm từ rừng trồng trên đất trống đồi núi trọc thì không phải nộp
thuế sử dụng đất. Để biết thêm chi tiết, đề nghị quý vị liên hệ với ngành thuế của địa
phƣơng để đƣợc giải đáp.

4. Có địa phƣơng nào đã trồng thành công cây JaTropa ( cây cọc rào); hiệu quả kinh tế,
khả năng tiêu thụ, mô hình nào có thể học tập?

Trả lời:
a.   Hiện tại ở một số địa phƣơng đã có một số doanh nghiệp thực hiện gây trồng cây
Cọc rào để làm nghuyên liệu sản xuất dầu Diesel sinh học (Ninh Thuận, Quảng Trị, Thừa
Thiên Huế, Lạng Sơn, Sơn La…); theo đánh giá sơ bộ (chƣa có đánh giá chính thức) thì
hiện nay có Công ty cổ phần năng lƣợng xanh Việt Nam đang thực hiện gây trồng (300
ha )và chế biến theo hình thức liên kết với ngƣời dân và các tổ chức xã hội đây là mô
hình có thể tham khảo để học tập một số kinh nghiệm.
b.  Về hiệu quả kinh tế, khả năng tiêu thụ để có thông tin đầy đủ đề nghị Quý vị tham
khảo Quyết định số 1842/QĐ-BNN-LN ngày 19/6/2008 của Bộ trƣởng Nông nghiệp &
PTNT về phê duyệt Đề án “Nghiên cứu, phát triển và sử dụng sản phẩm cây Cọc rào
(Jatropha curcas L.) ở Việt Nam giai đoạn 2008-2015 và tầm nhìn đến 2025” tại trang
thông tin điện tử của Cục Lâm nghiệp : http://www.cuclamnghiep.gov.vn/
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí ./.

Họ tên: Tran Tho Binh
Địa chỉ: Van Quan, Ha Dong,
Email: vietvision.binh@gmail.com
Thách thức nào đƣợc coi là lớn nhất đối với ngành nông nghiệp Việt Nam từ sau khi là
thành viên của WTO? Khủng hoảng tài chính gần đây có tác động nhƣ thế nào đến ngành
nông nghiệp, khu vực nông thôn ở Việt Nam? Bộ tập trung vào các giải pháp nào để tăng
cƣờng sức cạnh tranh cho nền nông nghiệp Việt Nam?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Đây là một câu hỏi rất hay, xin cám ở sự quan tâm của Bạn về vấn đề này. Tuy nhiên,
Nông nghiệp và PTNT là một lĩnh vực đa ngành nghề, phức tạp, cẩu hỏi của bạn bao gồm
03 nội dung lớn, chúng tôi không thể trả lời ngay cho bạn thông qua vài dòng tin nhắn
trực tuyến này. Chúng tôi sẽ cung cấp một phần thông tin cho bạn qua địa chỉ thƣ điện tử
sau, hoặc nếu bạn thực sự quan tâm, bạn có thể đến Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và
PTNT, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những tài liệu
bổ ích. Xin trân trọng cám ơn
________________________________________
Họ tên: NGuyen Xuan Thuy
Địa chỉ: TT DT QH NLN Bac Giang, 7 Song Mai, Bac Giang
Email: thuylnbg@yahoo.com
4. Theo Chƣơng trình công tác năm 2008 của bộ tại văn bản số 195/Ctr-BNN-VP ngày
22/1/2008 của Bộ thì “Quyết định của Thủ tƣớng CP về Chính sách quản lý và sử dụng
rừng sản xuất đƣợc chuyển đổi từ rừng đặc dụng và rừng phòng hộ sau rà soát 3 loại rừng
theo Chỉ thị 38/CT-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ” sẽ đƣợc trình TTg vào tháng 01 năm
2008 và “ Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ về Quy chế quản lý đầu tƣ xây dựng
chuyên ngành lâm sinh” sẽ đƣợc trình Thủ tƣớng CP vào tháng 6 năm 2008. Đây là các
chính sách rất quan trọng trong thống nhất quản lý đầu tƣ cho sử dụng rừng, đất lâm
nghiệp của Nhà nƣớc. Tuy nhiên đến nay ( 20/3/2009) các Quyết định trên vẫn chƣa đƣợc
ban hành vì lý do gì, và liệu có đƣợc TTg chấp nhận ban hành hay không? Ngƣời hỏi:
Nguyễn Xuân Thuỷ- KS LN – TT Điều tra QH NLN Bắc Giang Địa chỉ email:
thuylnbg@yahoo.com
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trả lời:

- Hai văn bản đƣợc nêu trong câu hỏi của Quý vị là hai văn bản đã đƣợc Chính phủ cho
phép xây dựng và trình Thủ tƣớng Chính phủ Quyết định ban hành.

- Do tính chất phức tạp và khó khăn của vấn đề, các cơ quan chức năng của bộ và các
ngành có liên quan đã chƣa thẻ hoàn thành nhƣ kế hoạch đăng ký với Thủ tƣớng Chính
phủ. Bộ Nông nghiệp và PTNT đang chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm hoàn thành các
văn bản này

Xin trân trọng cảm ơn !
________________________________________

Họ tên: Trinh Quoc Tuan
Địa chỉ: Chi cuc lam nghiep Thanh Hoa
Email: khanhcclnth@yahoo.com.vn
Chào Bộ trƣởng Cao Đức Phát! Bộ đã ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm
nghiệp. Đến nay, các địa phƣơng đã tổ chức thực hiện tốt đối với cây giống trồng rừng
bằng nguồn ngân sách nhà nƣớc và tiền tài trợ của các tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên,
trên thực tế việc quản lý và giám sát cây giống trôi nổi trong cộng đồng dân cƣ tự sản
xuất bán ra thi trƣờng chƣa đƣợc chặt chẽ. Vậy trƣớc tình hình này xin Bộ trƣởng cho
biết Bộ NN đã có giải pháp gì cho công tác giống trong thời gian tới. Xin cám ơn Bộ
trƣởng!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Trả lời:

1. Hiện nay Bộ Nông nghiệp & PTNT đang tiến hành sửa đổi bổ sung Quy chế Quản lý
giống cây trồng lâm nghiệp theo hƣớng phân cấp mạnh đến cơ sở để thực hiện việc kiểm
tra, giám sát thực hiện Quy chế này ở cấp cơ sở (huyện, xã);
2. Bộ tiếp tục chỉ đạo các địa phƣơng đẩy mạnh hơn nữa trong việc thực hiện quy định
của Quy chế QLGCT lâm nghiệp nhƣ phối hợp với các cơ quan thực thi Pháp luật (Quản
lý thị trƣờng) trên địa bàn để tăng cƣờng công tác kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị,
cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

3. Tiếp tục triển khai đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách ở địa phƣơng để thực hiện
nhiệm vụ của Ngành về lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc sản xuất, kinh doanh,
sử dụng giống cây trồng Lâm nghiệp để nâng cao năng xuất, chất lƣợng rừng.

Cảm ơn sự quan tâm của Quý vị!

________________________________________

Họ tên: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Địa chỉ: 61 Phan Đình Phùng-TP Hà Tĩnh
Email: sonongnghiephatinh@gmail.com.vn
Xin Bộ cho biết tiêu chí nào để xác định là dịch ở trên tôm sú, tôm he chân trắng cần
công bố dịch và có chính sách hỗ trợ khi phải tiêu hủy nhƣ đối với lợn bị tai xanh, trâu bò
bị lỡ mồm long móng hay không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:
Hiện nay, Bộ NN & PTNT đang chỉ đạo Cục thú y xây dựng Thông tƣ quy định phòng
chống dịch bệnh cho động vật thuỷ sản. Dự thảo 2 đã đƣợc gửi xin ý kiến các cơ quan
liên quan. Dự kiến trong tháng 4 Cục thú y sẽ tổ chức hội thảo góp y lần cuối, sau đó
trình Bộ ban hành. Trong thông tƣ này có các quy định về công bố dịch, tiêu huỷ… Kèm
theo văn bản này Cục thú y cũng đang xây dựng danh mục các bệnh phải công bố dịch.

Về chính sách hỗ trợ khi phải tiêu huỷ, Bộ cũng đã giao Cục thú y nghiên cứu đề xuất
dựa trên thực tế sản xuất nuôi trồng thuỷ sản và có tham khảo các quy định hiện hành về
chính sách này đối với gia súc, gia cầm để kịp thời ban hành phục vụ sản xuất.
Xin chân thành cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Lê Ngọc Trung
Địa chỉ: Thành phố Hạ Long
Email: lengoctrungqni@yahoo.com
Kính thƣa Bộ trƣởng. Đƣợc biết Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới bao gồm 19 tiêu chí
và đƣợc chia thành 5 nhóm. Xin bộ trƣởng cho biết cụ thể từng tiêu chí? Hiện nay, trên cả
nƣớc đã có tỉnh nào xây dựng Quy hoạch nông thôn mới? Xin cảm ơn!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng Khóa 10 về vấn đề
Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn và nhiệm vụ đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phân công,
Bộ Nông nghiệp và PTNT đang soạn thảo tiêu chí xây dựng Nông thôn mới để trình
Chính phủ.
Bộ tiêu chí này nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung Xây dựng nông thôn mới, làm
căn cứ để xây dựng Chƣơng trình MTQG, cũng nhƣ định hƣớng cho các địa phƣơng cụ
thể hóa bộ tiêu chí cho phù hợp với địa phƣơng mình; Bộ tiêu chí này cũng làm căn cứ để
đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng.
Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã cụ thể hóa 6 đặc trung cơ bản về
nông thôn mới trong Nghị quyết số 26/TW. Bộ tiêu chí cơ bản đã phản ánh đƣợc mục
tiêu chung của cả nƣớc và đặc thù của từng vùng. Trên cơ sở đó, từng điạ phƣơng vận
dụng để xây dựng thành bộ tiêu chí cụ thể. Có thể tham khảo Dự thảo bộ tiêu chí đang
đƣợc lấy ý kiến các ngành và các địa phƣơng tại Website của Cục Kinh tế hợp tác và Phát
triển nông thôn: www.dcrd.gov.vn
Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Vĩnh phúc đã xây dựng đƣợc bộ tiêu chí riêng và đã triển
khai thực hiện đƣợc 2 năm. Đề nghị đồng chí liên hệ với các địa phƣơng trên để biết cụ
thể.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí.
Họ tên: Dang Thi Hanh
Địa chỉ: 1/3 Do Xuan Hop, Phuong Phuoc Long B, Q. 9, TP. HCM
Email: dang-thi.hanh@bayerhealthcare.com
Về lĩnh vực đăng ký lƣu hành sản phẩm chúng tôi thấy Cục Thú Y và Cục Chăn nuôi đã
có qui định và hƣớng dẫn khá rõ ràng, thời gian trả lời hồ sơ tƣơng đối đúng theo qui
định. Riêng Cục Nuôi trồng Thuỷ sản do lĩnh vực đăng ký lƣu hành sản phẩm mới
chuyển qua nên doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, vƣớng mắc. Chúng tôi muốn hỏi
Cục NTTS có áp dụng qui định về dăng kí lƣu hành sản phẩm xử lí cải tạo môi trƣờng và
thức ăn thuỷ sản do NAFIQAVET đã ban hành trƣớc đây? Vì thực tế một số hồ sơ, giấy
tờ theo NAFIQAVED trƣớc đây thì nay Cục NTTS không chấp nhận làm doanh nghiệp
rất lúng túng và phải chờ đợi rất lâu. Chúng tôi rất mong Cục Nuôi trồng Thuỷ sản có qui
định và hƣớng dẫn rõ ràng bằng văn bản về hồ sơ đăng kí và thời hạn trả lời hồ sơ để
doanh nghiệp làm theo cho đúng. Nếu đƣợc, đề nghị Cục tổ chức một buổi gặp mặt các
doanh nghiệp (giống nhƣ Cục Thú y vẫn thƣờng làm) để các doanh nghiệp có cơ hội nêu
lên những vƣớng mắc và cùng nhau thảo luận hƣớng giải quyết . Cảm ơn
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
- Về việc đăng ký lƣu hành chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trƣờng dùng
trong nuôi trồng thuỷ sản Cục Nuôi trồng thuỷ sản vẫn áp dụng theo Quyết định
03/2007/QĐ-BTS ngày 03/4/2007 (về việc ban hành Quy chế đăng ký lƣu hành thuốc thú
y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trƣờng, trong trồng nuôi thuỷ sản).
- Cục Nuôi trồng thuỷ sản mới đựơc thành lập ngày 28/01/2008 vì vậy sau thời điểm này
mới đƣợc tiếp nhận chức năng nhiệm vụ từ Cục Quản lý chất lƣợng, an toàn vệ sinh thú y
thuỷ sản. Nên việc bàn giao thủ tục hồ sơ và xử lý có bị chậm
- Về việc tổ chức hội nghị theo đề nghị của bạn Bộ xin tiếp thu và sẽ tổ chức buổi gặp
mặt các doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất để có giải pháp phù hợp.
________________________________________

Họ tên: khuông Mạnh Hùng
Địa chỉ: Tổ 7 Lƣơng Châu - Sông Công - Thái Nguyên
Email: khuonghungsc@yahoo.com
Kính gửi: Llãnh đạo Sở NN và PTNt Thái Nguyên. Tôi đang muốn thành lập cơ sở (
Trang trại ) để chăn nuôi lơn rừng, lơn đen của các đồng bào dân tộc theo hƣớng tự
nhiên. Tôi đang gặp khó khăn sau: - Thủ tục thành lập. - Thủ tục thuế đất của nhà nƣớc. (
trên địa bàn TX Sông Công- Thái nguyên) - Thiếu vốn đầu tƣ để đầu tƣ trang trại ở quy
mô chuẩn loại hình trang trại vừa ( khoảng 500 triệu đồng) - Tôi đƣợc hỗ trợ gì không từ
phía nhà nƣớc cũng nhƣ Tỉnh Thái Nguyên hay không - Giúp tôi tìm nguồn vốn đầu tƣ.
    Sở NN & PTNT Thái Nguyên Thái Nguyên trả lời nhƣ sau:
Xin cảm ơn bạn đã tham gia giao lƣu trực tuyến.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên xin trả lời bạn nhƣ sau:
Phát triển chăn nuôi trang trại là hƣớng đi đúng nhằm thực hiện chiến lƣợc phát triển
chăn nuôi đến năm 2020 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. Kế hoạch năm 2009
của Tỉnh Thái Nguyên là tăng trƣởng của ngành chăn nuôi đạt 8%. Vì vậy định hƣớng
chung của ngành là khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển chăn nuôi theo hƣớng
trang trại tập trung sản xuất hàng hoá.
Tuy nhiên việc phát triển chăn nuôi trang trại phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch của
địa phƣơng, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng và an toàn dịch bệnh. Để xây dựng trang trại gia
đình bạn cần phải có đơn đề nghị chính quyền địa phƣơng và lập dự án để xin đƣợc thuê
đất nếu điều kiện quỹ đất của thị xã Sông Công cho phép. Phòng Kinh tế thị xã Sông
Công sẽ kiểm tra các điều kiện đảm bảo không gây ô nhiễm môi trƣờng, phù hợp với quy
hoạch của địa phƣơng và đảm bảo vệ sinh an toàn dịch bệnh. Các hộ phát triển trang trại
đƣợc vay vốn theo quy định. Nhà nƣớc hỗ trợ về kỹ thuật nhƣ tài liệu kỹ thuật, hƣớng
dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh.
Xin trân trọng cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Nguyen Dung
Địa chỉ: Phuong Thanh Xuan Quan 12
Email: nv.dunghcm@yahoo.com
Kinh gui Bo Truong! Hien nay, mot so benh tren dong vat chua co tieu chuan chan doan
chinh thuc ( so voi tieu chuan chan doan Nganh da ban hanh), mot so tieu chuan chua
duoc cap nhat so voi tieu chuan chan doan OIE, EU. Xin cho hoi Viet Nam khi nao se co
bo tieu chuan chan doan tuong doi day du de cac co so o tinh thanh ap dung thong nhat !
Xin chan thanh cam on !
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
Hiện nay, tiêu chuẩn ngành đối với một số bệnh động vật chƣa đƣợc ban hành. Các quy
trình chẩn đoán xét nghiệm đối với hầu hết các bệnh quan trọng sẽ đƣợc ban hành nhƣ
những quy trình cơ sở để thực hiện tại các phòng thí nghiệm thuộc hệ thống phòng xét
nghiệm chẩn đoán chuyên ngành thú y. Các quy trình cơ sở này đều đƣợc xây dựng có sự
tham khảo các quy trình mới nhất của OIE, EU. Một số quy trình có thể cần phải đƣợc
thay đổi, cập nhật định kỳ trên cơ sở sự biến đổi chủng vi sinh vật gây bệnh để đảm bảo
độ nhạy, độ chính xác của xét nghiệm.
Thủ tục và quy trình thay đổi, bổ sung Tiêu chuẩn Ngành sẽ cần nhiều thời gian. Do vậy,
một số quy trình có khả năng cần cập nhật thƣờng xuyên, ví dụ quy trình chẩn đoán cúm
gia cầm, sẽ vẫn đƣợc ban hành dƣới hình thức quy trình cơ sở. Trong khi đó, các quy
trình ổn định hơn sẽ đƣợc ban hành thành Tiêu chuẩn Ngành. Việc xây dựng bộ quy trình
chẩn đoán các bệnh động vật và ban hành thành tiêu chuẩn ngành là hết sức cấp bách và
cần thiết, Bộ Nông nghiệp sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trƣơng.
Xin chân thành cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Đỗ Văn Hà
Địa chỉ: Hoài Đức, Hà Nội
Email: comay51@ymail.com
Hợp đồng kinh tế sản xuất theo mô hình trang trại chăn nuôi, trồng trọt trƣớc đây ký thời
gian là 50 năm , sản xuất theo cơ chế tự chủ, cuối năm nộp 1 khoản nghĩa vụ cho Công
ty, còn lại ngƣời lao động tự chủ sản xuất hoàn toàn. Vậy tôi xin hỏi hiện nay theo quy
định của nhà nƣớc có ký lại hợp đồng mới không, theo cơ chế nào, hợp đồng củ còn hiệu
lực pháp lý không.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
  Bộ Nông nghiệp và PTNT xin trả lời nhƣ sau:
  Nếu là Hợp đồng kinh tế về việc sử dụng đất giữa cá nhân với doanh nghiệp để sản
xuất kinh doanh theo mô hình trang trại, ký theo quy định của Nghị định số 01 năm 1995
thì có quy định thời hạn 50 năm.
  Ngày 8/11/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2005/NĐ-CP thay thế Nghị
định số 01 năm 1995 về khoán sử dụng đất sản xuất và đất mặt nƣớc nuôi trồng thuỷ sản
trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp nhà nƣớc. Từ ngày Nghị định số
135/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì các Hợp đồng đã ký theo Nghị định 01 không
còn hiệu lực thi hành, hai bên phải bàn và ký lại hợp đồng mới hoặc thanh lý chấm dứt
hợp đồng cũ (trên cơ sở đối tƣợng hợp đồng nhận khoán của Hợp đồng theo Nghị định 01
và của Nghị định 135 chiểu theo hƣớng dẫn thi hành tại Thông tƣ số 102/TT-BNN ngày
13/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
  Đề nghị ông liên hệ trực tiếp với công ty, nơi đã ký hợp đồng trƣớc đây để đƣợc hƣớng
dẫn cụ thể./.

________________________________________

Họ tên: Phạm Tƣờng Lân
Địa chỉ: Km 20, quốc lộ 9, Cam lộ.
Email: lanpham@talaco.com.vn
3.Gói kích cầu của chính phủ có thời hạn là vay từ 01/02/2009 về sau mới đƣợc hỗ trợ lãi
suất, trong nông nghiệp cứ đến thời vụ là DN phải vay tiền để thu mua cho nông dân, có
những vùng miền, loại sản phẩm vay trong quý 4/2008 hoặc đầu quý 1/2009, nay do
khủng hoảng hàng hoá vẫn chƣa tiêu thụ đƣợc (tồn kho), đề nghị bộ kiến nghị với cấp có
thẩm quyền để những đối tƣợng này đƣợc hỗ trợ. 4.Sản phẩm nông nghiệp sạch là nhu
cầu bức thiết, nhƣng hiện làm chƣa đƣợc bao nhiêu, có DN làm rồi nhƣng gặp khó khăn
khó duy trì đƣợc, với chức năng của bộ làm sao để sản xuất bền vững ra SP đó.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Việc hỗ trợ lãi xuất thực hiện theo quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/1/2009 và Ngân
hàng Nhà nƣớc đã ban hành thông tƣ 02/2009/TT-NHNN “ Qui định chi tiết thi hành việc
hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất- kinh doanh”….
nên các khoản vay từ 1/2/2009 mới đƣợc lãi suất. Do tính thời vụ trong nông nghiệp, Bộ
đã có công văn số 608/BNN-CB ngày 16/3 gửi Bộ Công Thƣơng và Bộ Tài chính để tổng
hợp trình Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy kinh doanh, trong đó có đề nghị Chính phủ
có cơ chế hỗ trợ vốn trữ nông sản (lúa gạo, cà phê).
Họ tên: Ha Van Thiep
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Long An
Email: phongkehoachla@yahoo.com.vn
Kính thƣa Bộ Trƣởng! Long An đang có chính sách cơ giới hóa nông nghiệp hiệu quả,
thiết thực đang đƣợc bà con nông dân phấn khởi hƣởng ứng. Nhu cầu cơ giới hóa cho sản
xuất và thu hoạch lúa của các tỉnh đồng bằng bằng sông Cửu Long là rất lớn. Trong khi
ngân sách tỉnh có hạn và mỗi tỉnh có cách làm khác nhau. Xin Bộ trƣởng cho biết khi
nào, thời gian nào Bộ đề xuất cho Chính phủ, khi nào, lúc nào Chính phủ có chính sách
cụ thể về cơ giới hóa, trƣớc hết là cơ giới hóa cho khâu thu hoạch lúa để giúp bà con
nông dân hạ giá thành sản phẩm, chống thống thoát và giải quyết tình trạng lao động
nông nghiệp ngày càng khan hiếm.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Đến nay, đã có 32 tỉnh trên cả nƣớc có chính sách khuyến khích hỗ trợ lãi suất và vốn
vay cho nông dân mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp bằng nguồn ngân
sách của địa phƣơng, riêng đồng bằng sông Cửu Long đã có 9/13 tỉnh. Trên cơ sở tống
hợp của các tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT có Tờ trình số 871/TTr-BNN-CB ngày
04/4/2008 trình Thủ tƣớng Chính phủ và dự thảo Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ
về Hỗ trợ lãi suất tín dụng cho nông dân mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông
nghiệp trên cả nƣớc, trên cơ sở tờ trình trên, Chính phủ đã có băn bản số 3465/VPCP-
KTTH ngày 26/5/2008 giao Bộ Tài chính tiếp tục hoàn chỉnh và trình Thủ tƣớng Chính
phủ về chính sách tín dụng đối với nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông
nghiệp
Hiện nay, Bộ đang chỉ đạo và phối hợp với các bộ ngành triển khai xây dựng đề án cơ
giới hóa và giảm tổn thất sau thu hoạch đến năm 2020 trình Thủ tƣớng Chính phủ trong
quí I năm 2009. Trong đó tập trung chính sách khuyến khích phát triển cơ giới hóa và
giảm tổn thất sau thu hoạch trong nông nghiệp./.
________________________________________

Họ tên: Sở NN và PTNT Quảng Trị
Địa chỉ: 256Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị
Email: snnptntqt@gmai.com
Việc ổn định nguồn nguyên liệu cho các Nhà máy chế biến Nông, Lâm, Thuỷ Sản gặp
khó khăn do mới có quy hoạch vùng nguyên liệu của từng Tỉnh nhƣng chƣa có quy hoạch
liên vùng ( liên tỉnh ) nhƣ việc quy hoạch cây cafe ở vùng Tây Nguyên.... Vậy vấn đề này
Bộ có ý kiến nhƣ thế nào?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Căn cứ thực tế, tiềm năng của các địa phƣơng và yêu cầu phát triển, Chính phủ đã có các
quy hoạch tổng thể và cụ thể đối với từng ngành hàng (nhƣ Quyết định số 150/2005/QĐ-
TTg của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông,
lâm nghiệp, thuỷ sản cả nƣớc đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; Quyết định số
26/2007/QĐ-TTg ngày 15/2/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát
triển mía đƣờng đến năm 2010 và định hƣớng đễn năm 2020; Quyết định số 69/2007/QĐ-
TTg ngày 18/5/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp
chế biến nông lâm sản trong CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn đến năm 2010 và định
hƣớng đến năm 2020; Quyết định số 39/2007/QĐ-BNN ngày 02/5/2007 của Bộ trƣởng
Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt qui hoạch phát triển ngành điều năm 2010 và định
hƣớng đến năm 2020; Quyết định số 52/2007/QĐ-BNN ngày 05/6/2007 phê duyệt qui
hoạch phát triển ngành rau quả và hoa cây cảnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm
2020, Quyết định số 2635/QĐ-BNN-CB ngày 26/8/2008 về phê duyệt đề án nâng cao
năng lực cạnh tranh của cà phê). Đối với một số ngành hàng (Mía đƣờng, Điều, chè,…),
công suất của các cơ sở chế biến đã vƣợt quá khả năng cung cấp của vùng nguyên liệu.
Trong quy hoạch, Chính phủ cũng đã định hƣớng đến năm 2010 không xây dựng thêm cơ
sở chế biến mới, chỉ tập trung đầu tƣ chiều sâu, nâng cấp các cơ sở hiện có để tiết kiệm
nguồn lực cho xã hội.
________________________________________

Họ tên: Công Ty Dịch Vụ Cảng Cá Cát Lở Vũng Tàu
Địa chỉ: 1007/34 Đƣờng 30/4 Phƣờng 11 TP. Vũng Tàu
Email: vungtaufishport@vnn.vn
Chúng tôi xin nêu ví dụ cụ thể liên quan đến các câu vừa hỏi trên: về ngành nông nghiệp
lâu nay chúng ta có tiềm năng sản xuất lúa nhƣng bà con nông dân vẫn bị lao đao vì
không có tổ chức nào hỗ trợ cho họ về vấn đề sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Theo chúng
tôi cần phải thành lập các hiệp hội nông dân tại các địa phƣơng, nhất là các vùng trọng
điểm lúa của cả nƣớc. Hiệp hội này sẽ bao gồm những ngƣời nông dân sản xuất lúa,
những ngƣời sản xuất lúa giống, những ngƣời thu mua - chế biến và xuất khẩu gạo (chứ
không phải chỉ có một thành phần là nông dân trong hội nhƣ lâu nay). Thông qua hiệp
hội này sẽ điều tiết hoạt động sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Hiệp hội này nhƣ một pháp
nhân để chính phủ và Bộ triển khai các chủ trƣơng chính sách hỗ trợ về tài chính, thống
kê sản lƣợng lúa gạo, thống nhất giá bán ra thị trƣờng, v.v.. qua đó khắc phục đƣợc
những tồn tại trong thời gian qua. Xin Bộ trƣởng cho biết ý kiến về vần đề này?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

  Tổ chức Hội, Hiệp hội phi chính phủ hoạt động trong ngành nông nghiệp và phát triển
nông thôn là các tổ chức xã hội, nghề nghiệp đƣợc thành lập và hoạt động với nguyên tắc
tự nguyện và tự quản. Theo quy định tại Nghị định 88/2003/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũng nhƣ các Bộ chuyên ngành) quyết định việc
công nhận Ban vận động thành lập Hội trên cơ sở xem xét đề nghị của các thành viên
sáng lập (hay còn gọi là Ban trù bị thành lập Hội); Bộ Nội vụ là cơ quan Quyết định việc
thành lập Hội.
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất quan tâm đến hiệu quả hoạt động của các
Hội/ Hiệp hội chuyên ngành. Hiện nay, nhiều Hội/ Hiệp hội thuộc Ngành Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn nói chung, Ngành Thuỷ sản nói riêng đang hoạt động có hiệu quả,
góp phần quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của ngành ta. Bên cạnh đó, cũng còn một
số Hội/ Hiệp hội hoạt động chƣa thực sự hiệu quả, việc này, Lãnh đạo Bộ đã giao cho các
Vụ, Cục chức năng nghiên cứu và đề xuất biện pháp tạo điều kiện và cùng tháo gỡ.
________________________________________

Họ tên: Công Ty Dịch Vụ Cảng Cá Cát Lở Vũng Tàu
Địa chỉ: 1007/34 Đƣờng 30/4 Phƣờng 11 TP. Vũng Tàu
Email: vungtaufishport@vnn.vn
Câu hỏi 1: Thƣa Bộ Trƣởng, để thực hiện các chủ trƣơng, chính sách của Bộ nhằm phát
triển một cách đồng bộ và bền vững ngành nông nghiệp và thủy sản cả nƣớc, xin Bộ
trƣởng cho biết Bộ đã thành lập hoặc có chủ trƣơng sẽ thành lập các tổ chức xã hội nhƣ là
một trong các bƣớc đi cụ thể nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển ngành hay
không? Xin Bộ trƣởng cho biết ý kiến về vai trò của các tổ chức xã hội trong quá trình
phát triển ngành nông nghiệp và thủy sản trong thời gian tới? Câu hỏi 2: Theo chúng tôi,
muốn thực hiện tốt các chủ trƣơng, chính sách của Bộ trong quá trình phát triển ngành,
điều đầu tiên là Bộ phải quan tâm đến việc thành lập các tổ chức xã hội phù hợp để góp
phần thực hiện và phát huy tác dụng các chủ trƣơng, chính sách đã đề ra. Nếu không có
các tổ chức xã hội phù hợp, hoạt động hiệu quả thì liệu các chủ trƣơng, chính sách của Bộ
khi đi vào thực tế sẽ mang tính khả thi, xin Bộ trƣởng vui lòng cho biết ý kiến về vần đề
này?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

  Tổ chức Hội, Hiệp hội phi chính phủ hoạt động trong ngành nông nghiệp và phát triển
nông thôn là các tổ chức xã hội, nghề nghiệp đƣợc thành lập và hoạt động với nguyên tắc
tự nguyện và tự quản. Theo quy định tại Nghị định 88/2003/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũng nhƣ các Bộ chuyên ngành) quyết định việc
công nhận Ban vận động thành lập Hội trên cơ sở xem xét đề nghị của các thành viên
sáng lập (hay còn gọi là Ban trù bị thành lập Hội); Bộ Nội vụ là cơ quan Quyết định việc
thành lập Hội.
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất quan tâm đến hiệu quả hoạt động của các
Hội/ Hiệp hội chuyên ngành. Hiện nay, nhiều Hội/ Hiệp hội thuộc Ngành Nông nghiệp và
phát triển nông thôn nói chung, ngành Thuỷ sản nói riêng đang hoạt động có hiệu quả,
góp phần quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của ngành ta. Bên cạnh đó, cũng còn một
số Hội/ Hiệp hội hoạt động chƣa thực sự hiệu quả, việc này, Lãnh đạo Bộ đã giao cho các
Vụ, Cục chức năng nghiên cứu và đề xuất biện pháp tạo điều kiện và cùng tháo gỡ.
________________________________________

Họ tên: Nguyen Long
Địa chỉ: Thong Nhat, Dong Nai
Email: nguyenlong@yahoo.com
Kinh gui Bo Truong, Toi o Dong Nai kinh doanh ve giet mo cho, vua qua co quan y te co
kiem tra diem kinh doanh an uong va co yeu cau toi khi kinh doanh san pham thi cho thi
phai co kiem tra cua co quan thu y. Tuy nhien, qua lien he voi co quan thu y dia phuong
thi duoc biet hien nay Bo chua co qui dinh huong dan ve giet mo, kinh doanhh cho meo.
Nhu vay toi phai lam sao de co quan y te khong nhac nho va xu phat. Cam on Bo truong
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
- Trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc kiểm
dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật và sản phẩm động vật,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tìm hiểu, nghiên cứu rất kỹ và chƣa thấy có
một nƣớc nào ban hành quy trình kiểm soát giết mổ chó, mèo để lấy thịt làm thực phẩm
cho con ngƣời.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của nhiều tổ
chức liên quan về việc giết mổ chó để làm thực phẩm cho con ngƣời và đã nhận đƣợc
thông tin nhƣ sau:
+ Các Tổ chức Bảo vệ động vật hoàn toàn không ủng hộ việc ban hành quy trình kiểm
soát giết mổ chó, mèo để lấy thịt làm thực phẩm cho con ngƣời, vì vi phạm các tôn chỉ và
quy định cơ bản về bảo vệ động vật nuôi trong nhà.
+ Hiện nay chƣa có một quốc gia nào ban hành quy định về việc giết mổ chó, mèo.
+ Nhiều nƣớc phát triển trên thế giới và một số nƣớc trong khu vực đã cấm buôn bán, tiêu
thụ thịt chó, mèo, lông chó, mèo từ lâu.
 Với những lý do nêu trên, hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chƣa thể ban
hành quy định về kiểm soát giết mổ chó, mèo.
Để đảm bảo việc kinh doanh thịt chó của Ông/bà, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn giao Cục Thú y chỉ đạo Chi cục Thú y Đồng Nai giải quyết theo đề nghị của ông(bà)
Xin chân thành cảm ơn.
Họ tên: trần thanh tâm
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Tp. HCM
Email: tttam1968@gmail.com
Tôi đọc báo đƣợc biết tỉnh Sóc Trăng có tiếng là nơi nghiên cứu chọn ra rất nhiều giống
lúa thơm, không biết họ có thiết bị gì mà sao họ thành công quá, giống lúa Đỏ của họ
chứa sắt rất cao, tôi còn nghe nói không thua lúa chuyển gen, mua ở hội chợ Sức khỏe
ngƣời tiêu dùng ăn thử thì thấy ngon lắm; không biết Bộ Trƣởng có khen họ không chứ
riêng tôi thì thƣơng họ quá. Giống lúa đã có rồi, xin hỏi Bộ trƣởng có chính sách hay kế
hoạch phát triển những giống lúa này không, chúng ta cần nâng cao giá trị gạo xuất khẩu
và có kế hoạch gì để bảo hộ lúa Đỏ không? Nếu không thì chắc chắn chúng ta sẽ bị lấy
mất. Đồng thời ở Việt Nam có công ty nào chuyên doanh về gạo thơm xuất khẩu không
sao tôi không nghe nói, ở Thái Lan thì quá nhiều. Xin cảm ơn bộ trƣởng.
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Ông Hồ Quang Cua PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng và cán bộ kỹ thuật
của tỉnh đã sử dụng các giống địa phƣơng và các giống nhập nội tạo ra một số giống lúa
thơm nhƣ ST3, ST5, ST10... có chất lƣợng gạo tốt, hiện đang đƣợc gieo trồng tại tỉnh Sóc
Trăng và một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, các giống lúa này đƣợc tạo ra bằng lai
tạo, chọn lọc truyền thống, không phải là giống chuyển gen. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ
khen thƣởng tập thể và cá nhân trên.
Trong những năm vừa qua, Bộ chỉ đạo tăng cƣờng diện tích các giống lúa chất lƣợng tại
vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có các giống ST nói trên nhằm tăng tỷ lệ gạo
thơm hạt dài trong xuất khẩu gạo ở nƣớc ta. Ngoài ra, Bộ đang xây dựng Đề án Kho bảo
quản khoảng 4 triệu tấn lúa gạo phục vụ xuất khẩu và dự trữ đảm bảo an ninh lƣơng thực,
chỉ đạo các địa phƣơng quy vùng sản xuất lúa gạo hàng hoá tập trung gieo trồng cùng
một giống, xây dựng các thƣơng hiệu gạo Việt Nam.... nhằm tăng sức cạnh tranh cho gạo
Việt Nam trên thị trƣờng thế giới.
Nƣớc ta đã có Luật Sở hữu trí tuệ (Phần IV Quyền đối với giống cây trồng), tác giả các
giống lúa mới có quyền đăng ký bảo hộ tại Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới thuộc
Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hiện nay đã có 20 giống đã đƣợc cấp bằng Bảo hộ và khoảng
80 giống khác đang đăng ký bảo hộ. Giống đƣợc cấp Bằng bảo hộ sẽ đƣợc bảo hộ trong
nƣớc và các nƣớc khác trên thế giới có ký kết với nƣớc ta về bảo hộ giống cây trồng.
________________________________________
Họ tên: Trần Việt Dũng
Địa chỉ: Hà nội
Email: dungviettran@gmail.com
Xin hỏi Bộ trƣởng nhƣ sau hiện nay các sản phẩm chiến lƣợc xuất khẩu ngành nông
nghiệp của nƣớc ta là : Gạo, Chè, Cà phê, Hồ tiêu, Cao su, Thủy sản phụ thuộc rất lớn
vào giá cả, biến động trên thị trƣờng thế giới. Các nƣớc phát triển trên thế giới đều có các
giải pháp tức thời và có hiệu quả khi biến động xảy ra. Liệu ngành Nông nghiệp của Việt
nam đã có các giải pháp, phản ứng tức thời có hiệu quả?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bản chất của thị trƣờng là luôn luôn biến động (chủ yếu theo quy luật cung cầu). Trong
thời gian vừa qua, trƣớc những biến động của thị trƣờng thế giới Bộ NN&PTNT đã có
những tham mƣu kịp thời với Chính phủ, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy
mạnh xuất khẩu; đồng thời chỉ đạo điều chỉnh sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của thị
trƣờng.
Thực tiễn cho thấy, mặc dù trong năm qua, giá cả, thị trƣờng biến động rất lớn, nhƣng
các phản ứng của ta là rất kịp thời và đã có những hiệu quả nhất định, góp phần đảm bảo
an ninh lƣơng thực quốc gia, duy trì tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu NLTS ở mức khá, đạt
16,5 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trƣớc.
________________________________________

Họ tên: Phạm Tƣờng Lân
Địa chỉ: Km 20, quốc lộ 9, Cam lộ.
Email: lanpham@talaco.com.vn
Chúng tôi ở Công ty CP Nông sản Tân Lâm, tỉnh Quảng Trị. Nhân dịp Bộ tổ chức buổi
giao lƣu trực tuyến với các doanh nghiệp thuộc ngành nông nghiệp trong nƣớc, xin có
mấy ý kiến nhƣ sau: 1.Hiện nay tình trạng cấp giấy phép tràn lan dẩn đến nhà máy chế
biến nông sản có công suất lớn hơn nhiều lần quy mô vùng nguyên liệu, điều đó lãng phí
nguồn lực xã hội nói chung và quan trọng hơn rất nguy hại cho việc phát triển bền vững
ngành ( nhƣ đầu tƣ, kiểm soát chất lƣợng, xây dựng thƣơng hiệu...). Xin cho biết kế
hoạch của Bộ trong việc giải quyết vấn đề này để DN biết và hoạch định công việc của
mình? 2.Hiện việc thực hiện Quyết định 80/2002 của CP còn gặp nhiều trở ngại, ngành
nông nghiệp đã phát hiện ra nguyên nhân và có hoạt động gì để giúp các bên thực hiện tốt
hơn.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Chính phủ đã có quy hoạch phát triển theo từng giai đoạn để định hƣớng phát triển ổn
định đối với từng ngành hàng (nhƣ Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg của Thủ tƣớng
Chính phủ phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
cả nƣớc đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; Quyết định số 26/2007/QĐ-TTg ngày
15/2/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển mía đƣờng đến năm
2010 và định hƣớng đễn năm 2020; Quyết định số 69/2007/QĐ-TTg ngày 18/5/2007 của
Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản
trong CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020;
Quyết định số 39/2007/QĐ-BNN ngày 02/5/2007 của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và
PTNT phê duyệt qui hoạch phát triển ngành điều năm 2010 và định hƣớng đến năm
2020; Quyết định số 52/2007/QĐ-BNN ngày 05/6/2007 phê duyệt qui hoạch phát triển
ngành rau quả và hoa cây cảnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020…). Trên cơ sở
đó các tỉnh sẽ rà soát, quy hoạch cụ thể tại địa phƣơng cho phù hợp với quy hoạch chung.
Tuy vậy, quy hoạch chỉ là định hƣớng, các doanh nghiệp có quyền tự chủ kinh doanh
theo luật pháp. Vì vậy, khi đầu tƣ kinh doanh đối với mỗi mặt hàng, các doanh nghiệp
cần tìm hiểu đủ thông tin để có quyết định hợp lý.
Đối với một số ngành hàng (Mía đƣờng, Điều, chè,…), công suất của các cơ sở chế biến
đã vƣợt quá khả năng cung cấp của vùng nguyên liệu. Trong quy hoạch, Chính phủ cũng
đã định hƣớng đến năm 2010 không xây dựng thêm cơ sở chế biến mới, chỉ tập trung đầu
tƣ chiều sâu, nâng cấp các cơ sở hiện có để tiết kiệm nguồn lực cho xã hội. Hiện nay, Bộ
Nông nghiệp và PTNT đang cho xây dựng và chuẩn bị ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật
về cơ sở chế biến, chất lƣợng nguyên liệu đầu vào và chất lƣợng sản phẩm để tạo hành
lang pháp lý chấn chỉnh sản xuất đối với từng ngành hàng
 2. Việc thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về việc
khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng, trong những năm qua đã mở ra
hƣớng đi tích cực giúp cho sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ, thu hút nhiều
doanh nghiệp và nông dân tham gia. Tuy nhiên quá trình thực hiện còn xuất hiện nhiều
vấn đề hạn chế, trở ngại. Để khắc phục, Thủ tƣớng Chính phủ đã có Chỉ thị số
25/200//CT-TTg ngày 25/8/2008 về việc tăng cƣờng chỉ đạo tiêu thụ nông sản thông qua
hợp đồng. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho tất cả các Bộ, ngành và địa phƣơng để tiếp
tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg. Một trong những vấn đề mà
các doanh nghiệp và nông dân quan tâm là chế tài khi thực hiện hợp đồng, tại điểm 5 Thủ
tƣớng Chính phủ đã giao “Bộ Công thƣơng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và
PTNT hƣớng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo hợp đồng và xây
dựng chế tài xử lý vi phạm hợp đồng phù hợp với quy định của Luật Thƣơng mại…”. Về
các nội dung cụ thể khác xin tham khảo tại Chỉ thị trên.
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Thành Hiếu
Địa chỉ: Kon Tum
Email: tckh82@yahoo.com.vn
Thƣa Bộ trƣởng. Qua thông tin trên mạng internet tôi đợc biết Bộ NN&PTNT đang soạn
thảo để ban hành "Quy chế quản lý đầu tƣ XD công trình lâm sinh". Tôi muốn hỏi thông
tin này có đúng không , nếu đúng thì khi nào Bộ sẽ ban hành. Xin cảm ơn Bộ trƣởng.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Trả lời:

Hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng Dự thảo văn bản này và dự kiến sẽ
trình Thủ tƣớng Chính phủ vào Quý II năm 2009.
Xin trân trọng cảm ơn !
________________________________________

Họ tên: tran khanh linh
Địa chỉ: dong ha- quang tri
Email: trkhlinh@gmail.com
hiện nay, các đơn vị sản xuất phân bón NPK chỉ cần đƣợc sở kế hoạch đầu tƣ cấp phép là
có thể hoạt động đƣợc không cần có sự kiểm tra của ngành Nông nghiệp . mặc khác theo
quy định mới hiện nay thì các đơn vị sản xuất tự chịu trách nhiệm về sản phẩm này nên
rất khó cho sở NN trong việc quản lý . Vậy xin Bộ trƣởng cho biết về vấn đề này. Xin
cám ơn Bộ trƣởng.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổ chức xây dựng Quy chuẩn kỹ
thuật Quốc gia về điều kiện sản xuất phân bón. Nhƣ vậy việc quản lý sản xuất phân bón
sẽ thông qua hàng rào kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp quy định. Các Sở Nông nghiệp sẽ căn
cứ vào nhũng quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia để thực hiện việc quản lý.
Nếu đơn vị nào không đáp ứng đƣợc những quy định sẽ bị đình chỉ sản xuất và bị xử phạt
theo quy định.
Họ tên: TienQuy
Địa chỉ: 114/23 Tp kontum
Email: iuanhmai2004@yahoo.com.vn
Kính gửi Bộ NN, tôi có một câu hỏi liên quan đến chất lƣợng cà phê nhƣ sau: - xin cho
biết thực trạng sản xuất , chế biến và chất lƣợng cà phê - và công tác quản lý chất lƣợng
cà phê hiện nay nhƣ thê nào>?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Ngày 26/8/2008, Bộ đã có QĐ số 2635/QĐ-BNN về việc phê duyệt Đề án nâng cao sức
cạnh tranh của cafe Việt Nam đến năm 2020. Hiện nay, Bộ đang tích cực chuẩn bị tổ
chức hội nghị "Nâng cao chất lƣợng cafe Việt Nam", dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/
đầu tháng 4/2009 tại Đắc Lắc. Tại Hội nghị này, sẽ có nhiều báo cáo tham luận của các
cơ quan có liên quan về thực trạng sản xuất, chế biến và chất lƣợng cà phê VN. Cũng tại
Hội nghị này, Bộ sẽ thông qua và quyết định triển khai một số giải pháp, dự án quan
trọng nhằm nâng cao chất lƣợng cafe Việt Nam, tăng sức cạnh tranh của mặt hàng nông
sản quan trọng này trên thị trƣờng Quốc tế.
Nếu có điều kiện, trân trọng kính mời ông tham dự Hội nghị này. Đề nghị ông liên hệ với
Sở NN&PTNT Đắc Lắc để có thêm thông tin chi tiết.
________________________________________

Họ tên: Hoàng Trung Thông
Địa chỉ: Cở Kinh doanh thuỷ sản - Đồng Hới Quảng Bình
Email: thong834@yahoo.com
1. Theo quy định tại nghị định 33/2005/NĐ-CP thì sản phẩn (nguyên liệu) thuỷ sản khi
đƣa ra thì trƣờng thì phài kiểm dịch. Trong khi đó tại Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN
lại quy định lô sản phẩn (nguyên liệu) thuỷ sản khi đƣa ra thì trƣờng thì phài kiểm tra
chất lƣợng. Nhƣ vậy có nghĩa là 01 lô sản phẩm phải đƣợc 02 đơn vị kiểm soát và đƣợc
thu phí 02 lần (theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC) thì quá rƣờm rà và thu phí quá
nhiểm. Bộ có biện pháp nào để khắc phụ cái này chƣa ? Xin trân trọng cảm ơn Ngài Bộ
Trƣởng!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Không phải tất cả nguyên liệu/ sản phẩm thủy sản đều phải thực hiện đồng thời hai thủ
tục kiểm tra chứng nhận chất lƣợng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch thủy sản trƣớc khi
đƣa ra tiêu thụ.
Theo quy định tại Nghị định 33/2005/NĐ-CP chỉ các sản phẩm (nguyên liệu) thủy sản
đƣợc đƣa ra khỏi vùng dịch đang có công bố dịch bệnh thủy sản mới phẳi thực kiểm dịch.
Hiện nay, chƣa có vùng nuôi trồng thủy sản nào của Việt Nam có công bố dịch. Trong
các trƣờng hợp không có công bố dịch tại các vùng nuôi thủy sản, các lô nguyên liêu/ sản
phẩm thủy sản chỉ phải thực hiện kiểm tra chứng nhận chất lƣợng, an toàn thực phẩm
theo Quyết định 118/2008/QĐ-BNN. Tuy nhiên nếu thủy sản đƣợc sản xuất tại các cơ sở
đã đƣợc chứng nhận thủy sản theo hƣớng bền vững thì không nhất thiết phải thực hiện
việc kiểm tra chứng nhận chất lƣợng trƣớc khi đƣa ra thị trƣờng tiêu thụ.

Theo chỉ đạo của Bộ trƣởng Bộ NN&PTNT các cơ quan quản lý có thẩm quyền trong
kiểm tra, chứng nhận an toàn dich bệnh (Cục Thú y, Cục Quản lý Chất lƣợng Nông lâm
sản và Thủy sản) và các đơn vị liên quan đang phối hợp chặt chẽ trong việc đầu tƣ nâng
cao năng lực, rà soát, hoàn thiện các thủ tục hành chính về kiểm tra, kiểm dịch để loại bỏ
các thủ tục rƣờm rà, giảm thời gian và chi phí kiểm tra, kiểm dịch cho các cơ sở sản xuất
kinh doanh thủy sản.
________________________________________

Họ tên: Trần Văn Long
Địa chỉ: Thành phố Mỹ Tho
Email: tranlong.nd@gmail.com
Vừa rồi tôi có xuất khẩu 1 lô hàng thủy sản sang thị trƣờng Bỉ, mặc dù đã có chứng thƣ
của NAFIQAD, tuy nhiên do là Doanh nghiệp mới nên chúng tôi phải chờ trạm kiểm soát
biên giới của Bỉ kiểm tra, xác minh thông tin về doanh nghiệp của tôi rất lâu, dẫn đến
chúng tôi phải mất nhiều chi phí chờ đợi để hoàn tất thủ tục thông quan. Qua cơ quan
kiểm soát của Bỉ chúng tôi biết đƣợc là hiện nay EU đang áp dụng 1 hệ thống thông tin
kiểm soát các lô hàng xuất vào EU (gọi là TRACES) và nếu Việt Nam sử dụng hệ thống
này để khai báo, cấp chứng thƣ thì thời gian làm thủ tục ở các trạm kiểm soát biên giới
của EU sẽ rất nhanh. Do đó, tôi và các doanh nghiệp xuất khẩu đứng đắn rất mong Bộ
sớm xem xét triển khai áp dụng hệ thống này để giúp các doanh nghiệp giảm chi phí chờ
đợi làm thủ tục hải quan ở nƣớc nhập khẩu ở EU Xin Bộ cho biết ý kiến của Bộ về vấn đề
này Xin chân thành cảm ơn.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Chúng tôi rất chia sẻ các khó khăn của doanh nghiệp trong việc chờ hoàn thiện thủ tục
thông quan tại trạm kiểm soát biên giới nƣớc nhập khẩu. Tuy nhiên, thời gian hoàn tất thủ
tục thông quan phụ thuộc vào quy định và điều kiện cụ thể của từng nƣớc. Để cải cách
thủ tục đăng ký, cấp chứng nhận chất lƣợng cho các lô hàng xuất khẩu, Cục QLCL đã
xúc tiến các hoạt động đào tạo, trao đổi kinh nghiệm về việc thiết lập hệ thống đăng ký,
cấp chứng thƣ điện tử; đống thời đã và đang thảo luận để tiến tới ký kết văn bản hợp tác
cấp chứng thƣ điện tử với cơ quan thẩm quyền các nƣớc nhập khẩu, đặc biệt là các nƣớc
thành viên EU nhằm giảm chi phí chờ đợi cho doanh nghiệp.

Đồng thời Cục quản lý chất lƣợng cũng đang tiến hành nâng cấp hệ thống thông tin, nâng
cao năng lực cán bộ thực hiện để áp dụng thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra,
cấp chứng thƣ điện tử qua mạng internet cho các lô hàng xuất khẩu, sau đó sẽ tổng kết
đánh giá và mở rộng phạm vi áp dụng. Hiện nay, doanh nghiệp đã có thể thực hiện đăng
ký kiểm tra và nhận chứng nhận chất lƣợng qua thƣ điện tử.
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Đại
Địa chỉ: 293A, Đại lộ Hùng Vƣơng, phƣờng Trần Phú, tp Quảng Ngãi
Email: vanthanhnga@ymail.com
Tiêu chí để xác định nhƣ thế nào là có rừng tự nhiên, một khu rừng bị phá chặt, ngƣời
dân cho là phát đất trống để trồng rừng sản xuất phát triển kinh tế ( trồng keo) . Nhƣng
các cơ quan chức năng cho đó là có rừng. Tôi thấy cùng một khu giống nhau, nhƣng chỗ
này thì cho là vi phạm, nhƣng chỗ kia lại không vi phạm ( có ngƣời ở xã làm ) . Nhƣ vậy
có đúng không, ai là ngƣời có quyền xác định đất đó là có rừng hoặc không có rừng. việc
xác định đó họ phải chịu trách nhiệm gì không. Xin trân trọng cảm ơn
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trả lời:

Tiêu chí xác định rừng đƣợc quy đinh tại Quyết định số 682B/QDKT ngày 01/8/1984 của
Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành Quy phạm thiết kế kinh
doanh rừng. Việc xác định 1 diện tích là đất có rừng hay đất không có rừng đƣợc thực
hiện bởi cơ quan kiểm lâm của địa phƣơng. Khi có vi phạm hoặc khiếu kiện thì các cơ
quan chức năng ở địa phƣơng gồm đaị diện các cơ quan chuyên môn: lâm nghiệp, kiểm
lâm phối hợp với chính quyền địa phƣơng sẽ chịu trách nhiệm xử lý. Nếu việc xử lý
không đúng thì những cơ quan đó phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật theo quy định
hiện hành.

Xin trân trọng ơn.
________________________________________

Họ tên: Vox Quoc Dinh
Địa chỉ: Dong Thap
Email: dinhvp@docimexco.com
Kinh thu Bộ trƣởng. Theo Thông tƣ Liên tịch số 61 giữa Bộ Nông nghiệp và Bộ Nội vụ
về ban hành Thông tƣ liên tịch hƣớng dẫn tổ chức ngành nông nghiệp, trong đó có hƣớng
dẫn sáp nhập một số tổ chức ngành nông nghiệp, chủ yêu là sáp nhập các Chi cục tại cac
tỉnh. Hiện nay một số tỉnh đã sáp nhập bộ phận trồng trọt vào chi cục Bảo vệ thực vật.
Xin hỏi Bộ trƣởng, để đảm bảo thông nhất từ Trung ƣơng đến địa phƣơng thì bao giờ sáp
nhập cục Trồng trọt và Cục Bảo vệ thƣc vât. Cam ơn Bộ trƣởng mong Bộ trƣởng không
né trách vấn đề này..
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

  - Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật là những lĩnh vực chuyên ngành quan trọng
trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nƣớc ta. Việc nghiên cứu, đề xuất và quy định cơ
cấu tổ chức bộ máy của hệ thống chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật đƣợc thực hiện
chặt chẽ, khoa học, khách quan và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của hoạt động quản lý
Nhà nƣớc..
  - Theo Thông tƣ liên tịch 61/2008 quy định :
  + Đối với các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở đƣợc thành lập phù hợp với đặc
điểm của từng địa phƣơng, bao gồm: Phòng Trồng trọt, Phòng Chăn nuôi,…Việc thành
lập các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở phải đảm bảo bao quát, đầy đủ các lĩnh
vực công tác của Sở, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng phải rõ ràng, không chồng
chéo,…
  + Đối với Chi cục chuyên ngành: Quy định số lƣợng Chi cục chuyên ngành không quá
9 Chi cục. Đối với các Chi cục quản lý chuyên ngành số lƣợng Chi cục phải đảm bảo có
sự kế thừa hợp lý những chi cục hiện có đang hoạt động có hiệu quả, trong đó quy định:
“Chi cục Bảo vệ thực vật đảm nhận cả nhiệm vụ quản lý chuyên ngành trồng trọt, nếu
không thành lập phòng trồng trọt”. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của các địa phƣơng,
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ
trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể về số lƣợng, tên gọi của các Chi cục.
   - Mặt khác, việc tổ chức lại tổ chức hành chính nói chung và các Cục chuyên ngành
nói riêng phải theo các nguyên tắc, điều kiện, trình tự thủ tục nhất định theo quy định tại
Nghị định số 83/2006/NĐ-CP.
  - Theo quy định, số lƣợng, tên gọi các Cục chuyên ngành trực thuộc Bộ do Chính phủ
quyết định. Trong cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Nghị
định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định có Cục Bảo Bảo vệ
thực vật và Cục Trồng trọt. Hiện tại, 2 Cục Bảo vệ thực vật và Trồng trọt trực thuộc Bộ
đang làm tốt công tác tham mƣu, thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nƣớc về Trồng trọt và
Bảo vệ thực vật, bảo đảm thông suốt, thống nhất và có hiệu lực, hiệu quả. Do vậy, chƣa
có cơ sở để sáp nhập 02 Cục này.
Họ tên: Chi cuc Lam nghiep LD
Địa chỉ: 4 Phan Chu Trinh Dalat
Email: holehqt5@yahoo.com
Xin hỏi về các việc sau : 1. Sau khi rà soát 3 loại rừng, Bộ NNPTN đã có văn bản thẩm
định và đã có hƣớng dẫnđóng mốc ranhgiới 3 loại rừng; UBND tỉnh Lâm đồng đã có
quyết định phê duyệt, trong đó có một số diện tích rừng phòng hộ chuyển sang rừng sản
xuất và một số diện tích rừng và đất lâm nghiệp chuyển ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng.
Nhƣ vậy ở địa phƣơng lập kế hoạch sử dụng diện tích rừng chuyển đổi và diện tích ngoài
quy hoạch lâm nghiệp để thực hiện đƣợc chƣa hay phải chờ Chính Phủ phê duyệt rồi mới
thực hiện đƣợc. 2. Chính Phủ và Bộ NNPTNT đã có quyết địnhcông nhận cây cao su là
cây đa mục đích đƣợc sử dụng để trồng rừng. Nhƣng gần đây Bộ NNPTNT có thông tƣ
127/2009/TT-BNN lại yêu cầu trồng Cao su phải đánh giá tác động môi trƣờng, mà
không giới hạn diện tích bao nhiêu thì phải đánh giá; điều đó gây khó khăn cho việc trồng
cao su tiểu điền và của Doanh nghiệp vừa và nhỏ códieêệtích từ vài chục đến vài trăm ha.
Đề nghị Bộ NNPTNT giải thích hƣớng dẫn thêm.
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trả lời:

1- Sau khi có kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng của các địa phƣơng, Bộ Nông
nghiệp và PTNT đã báo cáo và Thủ tƣớng Chính phủ đã có Văn bản số 80/TTg-KTN
ngày 15/1/2009 để các Bộ, ngành và UBND các tỉnh triển khai thực hiện. Bộ Nông
nghiệp và PTNT cũng đã có Văn bản số 227/BNN-LN ngày 06/2/2009 hƣớng dẫn các địa
phƣơng lập quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tại các cấp. Căn cứ vào các Văn bản nêu
trên đề nghị Chi cục lâm nghiệp tiến hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau rà soát,
quy hoạch lại 3 loại rừng.
2- Bộ NNPTNT đã có quyết định công nhận cây cao su là cây đa mục đích và đƣợc trồng
cao su trên diện tích đất quy hoạch cho phát triển rừng sản xuất. Nhằm hƣớng dẫn thực
hiện chủ trƣơng này Bộ NNPTNT đã có thông tƣ 127/2009/TT-BNN ngày 31/12/2008 ,
trong đó có nêu lại các quy định về đánh giá tác động môi trƣờng. Theo quy định tại Nghị
định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 1 số
điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc
quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng đã quy
định rõ dự án trồng Cao su tập trung với diện tích trên 100 ha trở lên phải tiến hành lập
báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng.

Xin trân trọng cám ơn.
________________________________________

Họ tên: Nguyen Minh Tuan
Địa chỉ: Chi cục PTNT tỉnh Bắc Giang, số 17 đƣờng Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang
Email: tuannm_ccptnt@bacgiang.gov.vn
Đƣợc biết là Bộ đã xây dựng chƣơng trình Bảo tồn và Phát triển làng nghề. Xin Bộ
trƣởng cho biết bao giờ chƣơng trình này đƣợc Chính phủ phê duyệt để triển khai thực
hiện. Xin cám ơn
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Chƣơng trình Bảo tồn và phát triển làng nghề đã đựoc Bộ hoàn chỉnh trình Thủ tƣớng
Chính phủ, nhiều lần gửi các Bộ, ngành xin ý kiến đóng góp, hiện đang chờ Chính phủ
xem xét phê duyệt. Sau khi đƣợc phê duyệt, sẽ có kế hoạch triển khai thực hiện
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Thị Thùy
Địa chỉ: Phủ Lý
Email: sonn97@gmail.com
XIn cho biết nội dung tiêu chí khu chăn nuôi tập trung theo quy định của ngành NN &
PTNT, Xin cảm ơn!
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiện nay ngƣời chăn nuôi, ngƣời quản lý chƣa hiểu đúng về khái niệm chăn nuôi hàng
hoá quy mô lớn. Hình thức chăn nuôi này đƣợc hiểu là chăn nuôi trang trại công nghiệp,
nghĩa là chăn nuôi quy mô lớn trong các trang trại và ứng dụng khoa học kỹ thuật mang
tính chất công nghiệp. Còn khu chăn nuôi tập trung có nghĩa là khu đó đƣợc khuyến
khích ƣu tiên phát triển chăn nuôi nhƣng phải ở địa bàn đất đai rộng, tách biệt với khu đô
thị, khu dân cƣ và khu công nghiệp. Khu chăn nuôi tập trung không có nghĩa tập trung
tất cả các trang trại chăn nuôi với bất kỳ một con vật nuôi nào đều đựơc tập trung vào khu
khu đó. Nếu hiểu nhƣ vậy là chƣa đúng vì tập trung chăn nuôi sẽ dẫn đến ô nhiễm môi
trƣờng, dịch bệnh và khó khăn trong quản lý vì vậy cho đến nay Bộ NN&PTNT không
đƣa ra tiêu chí cho các khu này.Nhƣng tuy theo điều kiện của từng địa phƣơng, chủ yếu
là vị trí, điện tích đất và khả năng tài chính của từng cá nhân, tổ chức mà có thể bố trí
một hoặc vài cơ sở chăn nuôi cùng một loại vật nuôi vào trong một địa điểm, tất nhiên
phải có quy định về xử lý chất thải trong chăn nuôi và bảo vệ môi trƣờng và các thoả
thuận của các cơ sở chăn nuôi với nhau.
________________________________________

Họ tên: Trần Văn Long
Địa chỉ: Thành phố Mỹ Tho
Email: tranlong.nd@gmail.com
Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn phân công chức năng nhiệm vụ của Cục quản lý Chất lƣợng Nông lâm
sản và Thủy sản, Cục Quản lý Chất lƣợng nông lâm sản và thủy sản có trách nhiệm “tổng
hợp, phố biến các quy định của quốc tế và Việt Nam về chất lƣợng, an toàn vệ sinh thực
phẩm nông lâm thủy sản và muối” Tuy nhiên, trên Website của NAFIQAD tôi mới tìm
thấy quy định của một số thị trƣờng nhƣ EU, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, còn các thị
trƣờng khác nhƣ các nƣớc Trung Đông, Canada, . . . . chƣa có thông tin gì? Vậy đề nghị
Bộ cho biết bao giờ Bộ mới cung cấp đầy đủ thông tin này cho ngƣời dân, doanh nghiệp
để thuận tiện cho tìm kiếm thông tin xuất khầu?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Cục Quản lý Chất lƣợng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đã có nhiều văn bản,
hội nghị phổ biến về quy định, yêu cầu của các nƣớc nhập khẩu, kể cả thị trƣờng Canada,
Braxin, Mexico, Đài Loan. . . Còn với các thị trƣờng mới nhƣ một số nƣớc ở Trung Đông
thì NAFIQAD cũng đã có văn bản gửi cho cơ quan thẩm quyền của các nƣớc này đề nghị
cung cấp thông tin về quy định, điều kiện để các doanh nghiệp của Việt Nam có thể xuất
khẩu hàng hoá vào các thị trƣờng mới này.
Ngay khi có đầy đủ thông tin từ cơ quan thẩm quyền các nƣớc nói trên, Bộ sẽ tiếp tục tổ
chức các hội nghị phổ biến và cập nhật lên Website của Bộ, cũng nhƣ NAFIQAD.
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Đại
Địa chỉ: 293A, Đại lộ Hùng Vƣơng, phƣờng Trần Phú, tp Quảng Ngãi
Email: vanthanhnga@ymail.com
Tôi thấy việc xác định và cắm mốc giới phân loại rừng theo Chỉ thị 38 của Thủ tƣớng
Chính phủ về rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng là rất cần thiết. Song việc cắm mốc ngoài
thực địa ở một tỉnh trên 1500 mốc , bình quân 2 km một mốc. Nhƣ vậy thực tế khi xảy ra
vi phạm về phá rừng khoảng giữa các mốc thì xác định thế nào. Việc cắm mốc nhƣ thế có
hiệu quả không. Phải chăng nên có cách làm tốt hơn. Trân trong cảm ơn
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Trả lời:

Việc xác định và cắm mốc giới phân loại rừng đƣợc thực hiện ở trên bản đồ và trên thực
địa. Tuy nhiên do đặc thù của rừng nên việc cắm mốc chỉ đƣợc thực hiện tại những nơi
khó nhận biết, dễ xảy ra tranh chấp, lấn chiếm. Còn lại đƣờng ranh giới giữa các loại
rừng đƣợc xác định dựa vào ranh giới tự nhiên hoặc nhân tạo nhƣ đƣờng giông núi, sông,
suối, kênh mƣơng, đƣờng đi…

Xin trân trọng cảm ơn.
Họ tên: Tùng
Địa chỉ: Kim Ngƣu
Email: Hoangtung06@gmail.com
Hiện các DN vừa và nhỏ rất khó tiếp cận với nguồn vốn vay ƣu đãi từ CP, đặc biệt là các
DN tại làng nghề? Các bộ, ngành cũng đã có trả lời là tháo gỡ để DN tiếp cận sớm nhất,
song cho đến thời điểm này, đa phần các DN vừa và nhỏ vẫn chƣa thể tiếp cận dƣợc. Hơn
nữa, thời gian cho vay vốn lại ngắn, rất khó sử dụng đồng vốn? Bộ có thể kiến nghị
NHNN kéo dài thời hạn cho vay đƣợc ko? Mặt khác, với các DN vẫn nợ liệu có thể đáo
nợ tiếp tục cho vay để phục hồi sản xuất đƣợc ko?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Cám ơn bạn đã tham gia buổi giao lƣu trực tuyến của Bộ Nông nghiệp - PTNT. Chúng tôi
xin trả lời câu hỏi của bạn nhƣ sau:
  Hiện nay Thủ tƣớng Chính phủ đã có Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 về
việc hỗ trợ lãi xuất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh;
Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc hỗ
trợ đối với ngƣời lao động mất việc làm trong doanh nhiệp gặp khó khăn do suy giảm
kinh tế đồng thời giao cho các tổ chức tài chính, ngân hàng tiến hành thực hiện cho các
doanh nghiệp vay vốn. Vì vậy bạn nên liên hệ trực tiếp với các ngân hàng tại địa phƣơng
để đƣợc hƣớng dẫn đầy đủ thủ tục vay.
  Việc qui định thời hạn vay vốn là theo từng khế ƣớc và nội dung, mục đích khoản vay
do cơ quan cho vay quyết định theo Luật tín dụng, việc đảo nợ cũng theo thủ tục tƣơng
tự, vì vậy ban cần làm việc cụ thể với cơ quan cho vay để giải quyết nhu cầu vay vốn của
doanh nghiệp.
  Bộ Nông nghiệp & PTNT xin ghi nhận ý kiến của bạn để tổng hợp chung và kiến nghị
tháo gỡ.

________________________________________

Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
Theo quyết định 289/QĐ-TTg Đề nghị năm 2009 tiếp tục hỗ trợ xăng dầu cho ngƣ dân
làm nghề khai thác thủy sản. Riêng hỗ trợ đóng mới, thay máy mới tàu thuyền (theo QĐ
289/QĐ-TTg và 965/QĐ-TTg) đề nghị hỗ trợ 1 lần (thay vì hỗ trợ rải rác cho 3 năm liên
tiếp).
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Theo Quyết định 289/QĐ-TTg, hỗ trợ dầu đƣợc tiến hành trong năm 2008. Tuy nhiên,
ngày 21/01/2009 Thủ tƣớng Chính phủ đã có công văn số 127/TTg-KTTH về việc gia
hạn thời gian thực hiện hỗ trợ dầu cho ngƣ dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg và Quyết
định 965/QĐ-TTg cho những chủ tàu cá nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt hỗ trợ dầu trƣớc
ngày 01/01/2009 đến hết quí I năm 2009. Hiện nay các địa phƣơng vẫn đang tiếp tục giải
ngân.

Hỗ trợ đóng mới, thay máy mới đƣợc tiến hành 01 lần theo nhƣ đề nghị trên là không
đƣợc vì trái với Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ.
Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến trên và sẽ có kiến
nghị lên Thủ tƣớng Chính phủ.
________________________________________

Họ tên: nguyenhonghoa
Địa chỉ: 19 tTrƣơng Định, Hà Nội
Email: haithanh21@yahoo.com
Thƣa Bộ Trƣởng, trong thời gian tới doanh nghiệp của tôi ở nƣớc ngoài sẽ xuất khẩu một
số mặt hàng nông sản sang Việt Nam để phục vụ tiêu dùng (một số loại rau quả), vậy tôi
xin hỏi việc cấp phép đối với các mặt hàng mới lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam đƣợc
thực hiện một lần hay nhiều lần, thời hạn giấy phép ra sao? Xin cam ơn Bộ Trƣởng
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Về việc nhập khẩu mặt hàng rau quả: việc cấp phép chỉ thực hiện với các đối tƣợng rau
quả để làm giống. Còn nếu nhập khẩu vì mục đích thƣơng mại thì không cần xin giấy
phép, tuy nhiên doanh nghiệp nhập khẩu phải thực hiện việc kiểm tra chất lƣợng, kiểm
dịch theo quy định.
________________________________________

Họ tên: Bùi Hữu Huynh
Địa chỉ: Khu phố Trung lƣơng, P10, TP Mỹ Tho
Email: buihuuhuynh@tiengiang.gov.vn
  Để tháo gỡ đƣợc những khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng Nông lâm
thủy sản. Tôi xin phép đƣợc hỏi Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có những đề xuất về cơ
chế, chính sách nhƣ thế nào? với Chính Phủ để các doanh nghiệp và bà con nông, ngƣ
dân thực sự an tâm sản xuất
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng NLTS, thời gian qua Bộ
Nông nghiệp đã có những đề xuất với Chính phủ và các Bộ Ngành liên quan một số cơ
chế, chính sách trên 3 lĩnh vực nhƣ sau:
1. Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản
Đây là biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa NLTS. Một số đề xuất cụ
thể nhƣ sau :
- Giảm chi phí sản xuất, kinh doanh nâng cao chất lƣợng sản phẩm: Theo đó, đề nghị
Chính phủ mở rộng đối tƣợng áp dụng quy định tại mục O khoản 1 điều 2 Nghị định số
75/2008/NĐ-CP từ « Một số loại thức ăn chăn nuôi gia súc : ngô, đậu tƣơng, khô dầu
đậu tƣơng. » thành « Các loại thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản (thức ăn thành
phẩm và nguyên liệu sản xuất thức ăn) ». Đồng thời, cần tăng cƣờng kiểm soát giá vật tƣ
nguyên liệu đầu vào của sản xuất theo NĐ số 75/2008/NĐ-CP và thông tƣ số
104/2008/TT-BTC; kiểm soát chất lƣợng vật tƣ nguyên liệu đầu vào của sản xuất nông
nghiệp: phân bón, thuốc thú ý, thức ăn chăn nuôi, giống.
- Tăng cƣờng triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lƣợng tiên tiến nhƣ : GAP,
CoC, HACCP, Global GAP trong một số lĩnh vực (cá tra, chè, rau quả...) nhằm đáp ứng
yêu cầu ngày càng cao về an toàn vệ sinh thực phẩm của các nƣớc và để đề phòng các
nƣớc mƣợn cớ đƣa ra các rào cản hạn chế hoặc cấm nhập khẩu sản phẩm NLTS của ta.
- Hiện nay Bộ NN và PTNT đang chỉ đạo Cục Chế biến, Thƣơng mại NLTS và NM xây
dựng các đề án xây dựng hệ thống kho chứa 4 triệu tấn lúa gạo, đề án về chính sách tín
dụng ƣu đãi xây dựng kho trữ đông để dự trữ lƣu thông, xuất khẩu thủy sản. Trong các đề
án này sẽ đề xuất các chính sách, cơ chế hỗ trợ cụ thể đầu tƣ hệ thống phơi sấy, kho trữ
và vốn trữ nông sản (lúa gạo, cà phê...); hỗ trợ chi phí kiểm tra chất lƣợng, kiểm dịch để
làm tốt công tác quản lý và kiểm soát chất lƣợng đáp ứng yêu cầu của các thị trƣờng, góp
phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lƣợng sản phẩm.
2. Về xúc tiến thƣơng mại: Để nghị Chính phủ tăng nguồn kinh phí xúc tiến thƣơng mại
với mức kinh phí tƣơng đƣơng 0,05% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng năm để phục
vụ công tác XTTM các mặt hàng NLTS.
3. Về cơ chế chính sách: Bộ NN và PTNT thƣờng xuyên theo dõi, nắm bắt các khó khăn
của doanh nghiệp để kiến nghị các cơ chế chính sách về thuế, vốn, tài chính nhằm tạo
điệu kiện thuận lợi cho SX kinh doanh của doanh nghiệp và nông dân; cụ thể là đã tham
mƣu với Chính phủ bãi bỏ thuế xuất khẩu gạo và phân bón; bãi bỏ thuế nhập khẩu (giảm
xuống bằng 0) các loại nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhằm hạ giá thành sản
phẩm; kiến nghị cho vay vốn để thu mua nguyên liệu cá tra cá basa cho nông dân các tỉnh
ĐBSCL...
Hiện nay, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản
trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới và tăng cƣờng đẩy
mạnh xuất khẩu, giảm chi phí đầu vào của sản xuất nông thuỷ sản, nâng cao khả năng
cạnh tranh của sản phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Tài chính
xem xét miễn/ giảm thuế cho một số mặt hàng sau:
- Miễn/ giảm thuế VAT cho các loại thức ăn chăn nuôi (gia cầm, gia súc và thủy sản),
tinh bột sắn, bao bì kim loại và phụ phẩm của xát lúa gạo (cám, trấu..) vì trong thông tƣ
số 13/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính, hƣớng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối
với một số hàng hóa, dịch vụ nhƣng không bao gồm các sản phẩm thuộc lĩnh vực nông
nghiệp.
- Giảm thuế nhập khẩu điều thô, thép lá tráng thiếc để làm bao bì (lon, hộp) xuống 0%.
- Tiếp tục giữ mức thuế suất xuất khẩu cao su nguyên liệu hiện hành là 0-5% (mức này
hiện cũng cao so với thuế xuất khẩu của các nƣớc khác trên thế giới), chƣa thực hiện dự
thảo tăng thuế xuất khẩu cao su nguyên liệu lên 5 -20%.
- Miễn/giảm thuế xuất khẩu 10% đối với tất cả các loại sản phẩm gỗ, kể cả sản phẩm ván
ghép thanh (hiện nay ván ghép thanh vẫn thu thuế xuất khẩu 10% theo danh mục sửa đổi
biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-BTC ngày 26/12/2008)


________________________________________

Họ tên: Lý Văn Thuận
Địa chỉ: 20 A Nguyễn Tất Thành, P8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Email: hoichebien@yahoo.com.vn
1- Ngƣời nuôi tôm đặt câu hỏi với Bộ Trƣởng, đều là sản phẩm của nông dân - nông thôn
nhƣng gia cầm, gia súc... bị dich bệnh chết đều đƣợc nhà nƣớc hỗ trợ . Năm 2008 nhà
nƣớc cũng đã hỗ trợ giá xăng dầu cho ngƣ dân, nhƣng tại sao khi con tôm bị dịch bệnh
chết, thất mùa lại bị thất giá họ bị thiệt hại nặng nề, khó khăn chồng chất khó khăn, ngành
tôm Việt Nam đang điêu đứng... không đƣợc nhà nƣớc hỗ trợ . Ngƣời nuôi tôm đang
lúng túng, nuôi tôm tiếp thì sợ lỗ - không nuôi thì không biết sống ra sao - vốn nuôi tôm
không còn, giá thức ăn chƣa giảm.... Suy nghĩ của Bộ trƣởng về vấn đề nầy nhƣ thế nào,
giải pháp của Bộ đối với ngành Tôm Việt Nam trong thời gian tới?. Nếu có lời nhắn nhủ
với ngƣời nuôi tôm , thì lời nhắn nhủ đó là gì để giúp bà con nuôi tôm vƣợt qua khó
khăn hiện nay.
2- Tệ nạn bơm chích tạp chất vào nguyên liệu thủy sản xảy ra trên 10 năm nay. Chính
phủ, Bộ Thủy sản củ nay là Bộ NNPTNT và Chính quyền địa phƣơng đã tốn nhiều công
sức, tiền của để chống. Nhƣng càng chống thì tệ BCTC càng tăng với thủ đoạn ngày
càng tinh vi hơn. Một số ngƣời cho rằng, nguyên nhân chƣa chống có hiệu quả tệ BCTC
là do doanh nghiệp chế biến còn mua" có cầu thì có cung ". Các doanh nghiệp chế biến
thì cho rằng " BCTC tràn lan, doanh nghiệp tỉnh nầy không mua thì doanh nghiệp tỉnh
khác mua. Họ có thể không mua 5 ngày, 10 ngày thậm chí không mua một tháng đồng
nghĩa họ chấp nhận không có tôm sản xuất trong những ngày họ không mua tôm có
BCTC. Nhƣng quá thời gian đó Nhà nƣớc có đảm bảo rằng tệ BCTC sẽ chấm dứt hay
không ?
   Theo chúng tôi có mấy nguyên nhân :
   -Các cơ quan nhà nƣớc thiếu kiên quyết, không thƣờng xuyên, lúc chống, lúc buông
lỏng và chƣa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tỉnh;
   - Tệ BCTC diễn ra tại các làng , xã ( ở gốc) nhƣng chúng ta chỉ tập trung chống tại
các nhà máy chế biến ( chống ở ngọn ) và vì thế chƣa đƣợc sự vào cuộc của chính quyền
xã, ấp. Đặc biệt là thiếu sự đồng tình ủng hộ của bà con ngƣ dân.
  - Thiếu sự tuyền truyền để bà con ngƣ dân hiểu rõ tác hại trực triếp của tệ BCTC đối
với sản phẩm do mình sản xuất ra, nên họ gần nhƣđứng ngoài cuộc.
  - Xử phạt còn quá nhẹ so với lợi nhuận bất chính mà kẽ BCTC có đƣợc nên kẽ BCTC
không ngần ngại. Còn cán bộ quản lý có trách nhiệm thì chƣa có ai bị ký luật khi để xảy
ra BCTC trên địa bàn quản lý của mình nên cũng chẳng lo lắng gì.
  - Đặc biệt là các tỉnh còn nặng tính cục bộ địa phƣơng, sợ chống mạnh thì các doanh
nghiệp không mua đƣợc tôm, nhà máy không có nguyên liệu chế biến.
    Chúng ta không thể đầu hàng với tệ BCTC nầy, Vậy Bộ trƣởng có chỉ đạo thế nào
để chấm dứt tệ BCTC?
3- Tại cuộc họp ngày16/1/2009 về " XKTS năm 2009: Thách thức và giải pháp" do
Vasep tổ chức đã kiến nghị 8 vấn đề... Là thành viên Chính phủ, Bộ trƣởng có báo cáo 8
kiến nghị đó với Chính phủ chƣa, kiến nghị đó cái vì đã chấp nhận, sẽ chấp nhận, hoặc
không chấp nhận.
4- Thiếu nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu, giá thành nguyên liệu còn cao là một thực
trạng đã, đang và sẽ xảy ra . Với góc cơ quan quản lý chuyên ngành, Bộ trƣởng có chỉ
đạo về vấn đề nầy nhƣ thế nào?
5- Hiện nay đang thiếu nguyên liệu. Giả sử trời cho tôm, cá nguyên liệu trúng mùa lại và
trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái thì điều gì sẽ xảy ra. Xin Bộ trƣởng và các cơ
quan tham mƣu của bộ cho một dự đoán và một lời khuyến cáo cùng các giải pháp cho
vấn đề nầy.
Ngƣời đặt câu hỏi : LÝ VĂN THUẬN , TTK Casep  -
   Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Mục 1: Bộ xin chia sẻ với những khó khăn, vất vả của bà con nuôi tôm nói riêng và
NTTS nói chung. Đúng là hiện nay chƣa có chính sách hỗ trợ thiệt hại trong nuôi trồng
thuỷ sản. Bộ đang chỉ đạo các cơ quan tham mƣu khẩn trƣơng soạn thảo chính sách hỗ
trợ rủi ro trong NTTS để ban hành trong năm 2009. Trong lúc chƣa ban hành đƣợc chính
sách thì các địa phƣơng căn cứ vào từng điều kiện cụ thể để có sự hỗ trợ kịp thời cho
ngƣời nuôi

Mục 2: Chúng tôi hoàn toàn nhất trí về những nguyên nhân ông đã nêu dẫn đến hiệu quả
phòng chống tệ bơm chích tạp chất chƣa cao. Để nâng cao hiệu quả phòng chống tệ bơm
chích tạp chất, Bộ NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan chức năng sẽ triển khai quyết liệt một
số việt sau:
- Cục Quản lý Chất lƣợng Nông Lâm sản và Thủy sản, phối hợp với các cơ quan chức
năng của Trung ƣơng và địa phƣơng duy trì việc kiểm tra thanh tra liên tục, thƣờng xuyên
trong toàn bộ chuỗi từ thu gom, bảo quản (nậu vựa) đến cơ sở, sơ chế chế biến.
- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, giáo dục cho ngƣ dân, nậu vựa, cơ sở sơ chế chế
biến và huy động các tổ chức chính trị - xã hội và các hội nghề nghiệp cùng tham gia
tuyên truyền và phát hiện các trƣờng hợp vi phạm.
- Rà soát quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản để sửa đổi các quy định
về xử phạt đối với hành vi bơm chích tạp chất, đảm bảo đủ tính răn đe.
- Tăng cƣờng phối hợp, hợp tác của cơ quan chức năng giữa trung ƣơng và địa phƣơng;
giữa cơ quan chức năng các tỉnh để ngăn chặn hành vi trốn tránh khi bị phát hiện vi
phạm.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm
kinh tế và chức vụ (C15) để phát hiện kịp thời nơi bơm chích tạp chất; tổ chức bắt và xử
lý các cá nhân, tổ chức bơm chích tạp chất vào nguyên liệu thuỷ sản.

Mục 3: tại cuộc họp ngày 16/1/2009, Bộ trƣởng Bộ NN&PTNT đã có trả lời trực tiếp rõ
ràng đầy đủ và đã có báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ tại văn bản số 424/BN-CV ngày
27/2/2009 báo cáo Văn phòng Chính phủ và hiện nay Bô đang chờ ý kiến trả lời.

Mục 4: Cần xác định nguyên nhân cụ thể để có biện pháp khắc phục:
- Nguyên nhân là do tình hình nguyên liệu vẫn còn thiếu vào lúc vào mùa vụ thu hoạch,
do quy luật cung cầu.
- Về việc giá thành cao Bộ đã phối hợp với Bộ Công thƣơng chỉ đạo và rà soát lại giá
bán một số lại một số loại nguyên liệu nhƣ thức ăn cho thủy sản, phân bón, . . . có giá
bán bất hợp lý và sẽ có kiến nghị để điều chỉnh lại. Tuy nhiên, theo Luật pháp thì việc
xác định giá bán do DN sản xuất tự định, Nhà nƣớc không thể can thiệp sâu vào giá bán.
Họ tên: Lê Thanh Bình
Địa chỉ: Phù Cừ, Hƣng Yên
Email: BinhHY@yahoo.com
Tôi muốn mua vắc xin Cúm gia cầm để tiêm cho gà xin hỏi mua ở đâu? Tôi đƣợc biết là
Nhà nƣớc hỗ trợ vắc xin và tiền công tiêm cho lợn, nhƣng sao trang trại nhà tôi chăng bao
giờ đƣợc cán bộ đến tiêm? Xin cảm ơn nhiều
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
Thực hiện Quyết định số 2218/TTg-KNT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Thủ tƣớng
Chính phủ về việc đồng ý cho phép Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng, phê duyệt và tổ
chức thực hiện Dự án sử dụng vắc xin tiêm phòng nhằm khống chế và thanh toán cúm gia
cầm, giai đoạn 3 (2009-2010), Bộ Nông nghiệp và PTNGT xây dựng, phê duyệt và tổ
chức thực hiện dự án. Theo đó, các chủ chăn nuôi gia cầm dƣới 500 con đƣợc ngân sách
Nhà nƣớc Trung ƣơng hỗ trợ tiền vắc xin, ngân sách tỉnh tài trợ tiền công tiêm phòng.
Các chủ chăn nuôi từ 500 con gia cầm trở lên phải trả tiền vắc xin và tiền công tiêm
phòng (nếu thuê ngƣời tiêm). Nhƣ vậy, nếu trang trại của ông có quy mô đàn trên 500
con thì sẽ phải chi trả tiền vắc xin tiêm phòng, ngƣợc lại, nếu quy mô đàn dƣới 500 con
thì sẽ đƣợc miễn phí tiền vắc xin. Theo quy định, Chi cục Thú y các tỉnh tiến hành tiêm
phòng vắc xin 2 đợt chính/năm (đợt 1: tháng 4-5, đợt 2: tháng 10-11) và tiêm phòng bổ
sung hàng tháng. Trƣớc mỗi đợt tiêm phòng cán bộ thú y cơ sở sẽ tiến hành thống kê số
gia cầm thuộc diện tiêm trong từng địa bàn và khi tiến hành tiêm theo đợt sẽ thông báo
trƣớc về thời gian và địa điểm tiêm cho các hộ gia đình để chuẩn bị gia cầm. Giữa các đợt
tiêm chính sẽ có các đợt tiêm phòng bổ sung hàng tháng. Chủ gia cầm cần thông báo với
cán bộ thú y thôn, xã để đƣợc tiêm phòng bổ sung miễn phí (với đàn dƣới 500 con) hoặc
phải trả phí (với đàn trên 500 con). Việc phân phối văcxin cúm gia cầm đƣợc giao cho
Chi cục Thú y tỉnh thành phố trực thuộc trung ƣơng. Do vậy ông(bà) cần liên hệ với cán
bộ thú y xã (hoặc Trạm thú y Huyện, Chi cục thú y tỉnh để nhận hoặc mua văcxin).
Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, 13 tỉnh, thành phố đã tái phát dịch cúm gia cầm và các
địa phƣơng đã có đề nghị chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung trong Dự án tiêm
phòng văcxin cúm gia cầm giai đoạn 3. Bộ Nông nghiệp và PTNT đang dự thảo tờ trình
để trình Thủ tƣớng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án giai đoạn 3, theo đó, Bộ đề xuất
Thủ tƣớng Chính phủ về việc ngân sách nhà nƣớc tiếp tục hỗ trợ việc tiêm phòng vắc xin
cho các chủ chăn nuôi gia cầm quy mô dƣới 2000 con. Các chủ chăn nuôi quy mô trên
2000 con cần phải chia sẻ kinh phí với Nhà nƣớc.
Về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, Thủ tƣớng Chính phủ đã
ban hành Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008, theo đó, khi chống dịch
và phòng dịch lây lan sang các khu vực xung quanh, ngƣời trực tiếp tham gia tiêm phòng
vắc xin đƣợc hỗ trợ bình quân 1 lần tiêm là 1.000đ/con lợn. Chính sách này chỉ đƣợc áp
dụng trong trƣờng hợp chống dịch. Ngoài ra, các trƣờng hợp tiêm phòng thông thƣờng
(khi không có dịch) vẫn do ngƣời dân chi trả và phải chủ động bảo vệ cho đàn gia súc,
gia cầm của mình.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin chân thành cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Địa chỉ: 61 Phan Đình Phùng-TP Hà Tĩnh
Email: sonongnghiephatinh@gmail.com.vn
Hiệp hội chế biến thuỷ sản đã có đề nghị Bộ trình Chính phủ cho giảm hoặc miễn thuê
nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu. Bộ đã có văn bản trình Chính phủ chƣa
và quan điểm của Bộ vấn đề này nhƣ thế nao?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Về việc miễn giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản, Thủ tƣớng Chính phủ đã giao
Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Bộ Công Thƣơng giải quyết. Bộ đã
có công văn số 599/BNN-CB ngày 16/3/2009 gửi Bộ Tài chính. Quan điểm của Bộ về
vấn đề này nhƣ sau: đồng ý giảm thuế nhập khẩu xuống 0% đối với các đối với các loại
nguyên liệu thủy sản mà trong nƣớc không có hoặc có sản lƣợng nhỏ nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu chế biến xuất khẩu, tạo thêm việc làm,
giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhƣng không làm ảnh hƣởng đến nuôi trồng
và khai thác thủy sản trong nƣớc do gián tiếp tác động về giá bán, thị phần tiêu thụ trong
nƣớc.
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Đôn Văn
Địa chỉ: Thành Phố Hƣng Yên
Email: DonnguyenVan_hau1@yahoo.com
Xin chào Bộ trƣởng Hiên nay các doanh nghiệp vận chuyển, buôn bán động vật và sản
phẩm động vật cần có chứng nhận nguồn gốc đảm bảo an toàn dịch bệnh mới đƣợc phép
lƣu thông, tuy nhiên tôi đƣợc biết tỷ lệ vận chuyển động vật và sản phẩm động vật vận
chuyển trong nƣớc đảm bảo đúng quy trình là rất nhỏ, bộ đã có nhiều văn bản, thủ tục
hƣớng dẫn nhƣng sao kết quả thực hiện vẫn còn thấp. Có nên xét nghiệm trƣớc khi tiêu
huỷ động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc để có biện pháp xử lý phù hợp
tránh lãng phí khi tiêu huỷ động vật, sản phẩm động vật không mang mầm bệnh nguy
hiểm theo Pháp Lệnh thú y.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
Theo quy định tại Điều 3 của Quyết định số 15 /2006/QĐ - BNN ngày 08 tháng 03 năm
2006 của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy trình, thủ
tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y, đã quy định nhƣ sau:
- Khi phát hiện lô hàng động vật, sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm
dịch (không rõ nguồn gốc) thì tạm dừng việc vận chuyển, đồng thời yêu cầu chủ hàng
đƣa động vật, sản phẩm động vật đến nơi cách ly để thực hiện việc kiểm dịch động vật,
sản phẩm động vật theo quy định;
- Trong thời gian thực hiện việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật:
+ Nếu đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y thì cho phép sử dụng;
+ Nếu phát hiện thấy động vật, sản phẩm động vật mắc bệnh, mang mầm bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm thì phải tiêu hủy.
Xin chân thành cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
Giá bán sản phẩm của nông sản hiện nay không ổn định, ngƣời sản xuất khó có định
hƣớng trong quy hoạch sản xuất. Đến nay, vấn đề dự án báo giá thị trƣờng nông sản Bộ
đã triển khai nhƣ thế nào để giúp ngƣời nông dân
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Về công tác dự báo giá thị trƣờng nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã
phân công cho các cơ quan giúp việc thực hiện dự báo tham mƣu cho Bộ nhƣ sau:
+ Trung tâm tin học và thống kê: Dự báo ngắn hạn.
+ Viện Chính sách và chiến lƣợng phát triển nông nghiệp nông thôn: Dự báo chiến lƣợc
và dài hạn.
Trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đẩy mạnh công tác lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch; kiểm tra hƣớng dẫn việc thực
hiện công tác này tại các địa phƣơng để từng bƣớc hình thành các vùng sản xuất nông
nghiệp hàng hoá.
________________________________________

Họ tên: Hoang Tien Cuong
Địa chỉ: So Nong nghiep va PTNTQuang Binh
Email: htcuongqb@yahoo.com.vn
Công ty Cổ phần xây dựng và tƣ vấn Bình Lợi hỏi: Câu 1: Đề nghị Nhà nƣớc bổ sung
cho khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các mặt hàng nông lâm, thuỷ sản mua của bà
con nông dân theo hợp đồng (không có hoá đơn) nhƣ chính sách thuế GTGT trƣớc đây để
khỏi thiệt thòi cho các đơn vị sản xuất chế biến nông, lâm, thuỷ sản. Xin cám ơn quí Bộ!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Việc bãi bỏ qui định khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ % đối với một số hàng hóa,
dịch vụ đã đƣợc Chính phủ qui định tại Nghị định 108/2002/NĐ-CP căn cứ vào đề nghị
của Bộ tài chính và căn cứ vào tình hình thực tế là tình trạng gian lận trong việc khấu trừ,
hoàn thuế GTGT gây bức xúc trong nhân dân.
   Ý kiến của Công ty về việc đề nghị nhà nƣớc cho phép bổ sung qui định cho khấu
trừ thuế GTGT (nhƣ đã đƣợc thực hiện từ năm 2000 đến 2002), thuộc chức năng, thẩm
quyền của Bộ Bộ Tài chính, vì vậy đề nghị Công ty có văn bản kiến nghị với Bộ Tài
chính để xem xét giải quyết.
Họ tên: Hoang Tien Cuong
Địa chỉ: So Nong nghiep va PTNTQuang Binh
Email: htcuongqb@yahoo.com.vn
Công ty Cổ phần xây dựng và tƣ vấn Bình Lợi hỏi: Câu 1: Năm 2008 sản phẩm tinh bột
săn chịu thuế suất thuế GTGT 5%, nhƣng sản phẩm tồn kho của năm 2008 sang năm
2009 khi bán phải chịu thuế suất thuế GTGT 10% là ngoài dự tính của doanh nghiệp vì
đầu vào đã cơ bản xác định ( theo hợp đồng với bà con nông dân). Giá cả thị trƣờng
không tăng mà lại giảm so với năm 2008. Nhƣ vậy, giá trị hàng tồn kho của năm 2008
sang 2009 nếu thuế GTGT không đƣợc giảm 50% thi có đƣợc áp dụng thuế suất thuế
GTGT nhƣ năm 2008 là 5% không? Xin cám ơn quí Bộ!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Khoản 2 mục I Phần B Thông tƣ số 129 /2008/TT- BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng
12 năm 2008 qui định nhƣ sau:
“ 2. Thời điểm xác định thuế GTGT nhƣ sau: Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển
giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho ngƣời mua, không phân biệt đã thu
đƣợc tiền hay chƣa thu đƣợc tiền”.
Nhƣ vậy, lƣợng hàng hóa phải chịu thuế GTGT căn cứ váo thời điểm xuất hàng mà
không phụ thuộc vào thời điểm sản xuất nên giá trị hàng tồn kho của năm 2008 sang năm
2009 khi xuất bán phải thực hiện mức thuế GTGT qui định tại Thông tƣ trên.

    Để rõ hơn, đề nghị Công ty có công văn gửi Bộ Tài chính để đƣợc trả lời chi tiết
hơn.
________________________________________

Họ tên: Sở NN và PTNT Quảng Trị
Địa chỉ: 256Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị
Email: snnptntqt@gmai.com
Hiện nay có quá nhiều cơ sở lắp đặt hệ thống máy Băm dăm gỗ rừng trồng, hầu hết đặt
tại cảng Biển các Tỉnh miền Trung để mua gỗ rừng trồng Băm dăm xuất bán ra nƣớc
ngoài ( ăn xổi). Về vấn đề này Bộ quản lý chỉ đạo nhƣ thế nào?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Về vấn đề này, Cục CBTMNLTS&NM đã có công văn số 876/CB-LS ngày 06/8/2008
gửi Sở NN&PTNT các tỉnh trong đó, Cục chế biến, Thƣơng mại nông lâm thuỷ sản và
nghề muối đề nghị các Sở Nông nghiệp và PTNT với vai trò quản lý nhà nƣớc chuyên
ngành tại địa phƣơng, tham mƣu cho Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố xác định kế
hoạch phát triển công nghiệp chế biến lâm sản tại địa phƣơng theo hƣớng:
- Phù hợp với định hƣớng phát triển lâm nghiệp theo vùng lãnh thổ đã đƣợc Thủ tƣớng
Chính phủ phê duyệt.
- Trong đầu tƣ mới, cần ƣu tiên để đầu tƣ các nhà máy sản xuất ván nhân tạo và các sản
phẩm đƣợc chế biến từ gỗ rừng trồng. Hạn chế đầu tƣ, phát triển các cơ sở băm dăm gỗ
xuất khẩu.
- Cần cân nhắc kỹ các lĩnh vực đầu tƣ để vừa phát triển đúng hƣớng, vừa đảm bảo tốt đến
khả năng tiêu thụ gỗ rừng trồng của địa phƣơng.
Có nhƣ vậy, công nghiệp chế biến lâm sản Việt Nam mới từng bƣớc trở thành mũi nhọn
của ngành kinh tế lâm nghiệp và góp phần phát triển bền vứng kinh tế - xã hội của cả
nƣớc
________________________________________

Họ tên: Hoang Tien Cuong
Địa chỉ: So Nong nghiep va PTNTQuang Binh
Email: htcuongqb@yahoo.com.vn
Công ty Cổ phần xây dựng và tƣ vấn Bình Lợi hỏi: Câu 1: Sản phẩm tinh bột sắn có đƣợc
giảm thuế theo thông tƣ 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 không ? Tinh bột sắn đƣợc
sản xuất từ sắn tƣơi đang ở dạng bột chƣa đƣợc chuyển hoá và kết tinh sang sản phẩm
khác vì vậy vẫn coi nhƣ là sản phẩm sơ chế giống mũ cao su ( mũ cao su qua sơ chế hoặc
đƣờng....thuế suất thuế GTGT5%) Xin cám ơn quí Bộ!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Điều 1 Thông tƣ 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 qui định: “Giảm 50% mức thuế suất
thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ thuộc nhóm áp dụng thuế suất 10% quy
định tại điểm 3 mục II phần B Thông tƣ số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008”. Theo
đó, 19 loại hàng hóa, dịch vụ đƣợc giảm 50% thuế không có mặt hàng tinh bột sắn.
Nhƣ vậy mặt hàng tinh bột sắn không thuộc mặt hàng đƣợc giảm 50% mức thuế suất thuế
GTGT qui định tại Thông tƣ số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008.

Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đã có công văn số 608/BNN-CB ngày 16/3/2009 về việc đẩy mạnh xuất
khẩu năm 2009, trong đó có kiến nghị Bộ Tài chính xem xét giảm thuế GTGT đối với
một số mặt hàng trong đó có tinh bột sắn.
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Thị Thùy
Địa chỉ: Phủ Lý
Email: sonn97@gmail.com
1. Doanh nghiệp sản xuất giống cây trồng có đƣợc miễn thuế Nông nghiệp hay không? 2.
Đối với giống cây trồng có đƣợc nhà nƣớc hỗ trợ kinh phí giữ giống gốc hay không? Xin
cảm ơn!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Đối với lĩnh vực giống cây trồng, các doanh nghiệp sản xuất giống cây trồng đƣợc miễn
thuế VAT, đƣợc miễn giảm thuỷ lợi phí theo quy định của nhà nƣớc; doanh nghiệp phải
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy đinh. Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan
quản lý thuế gần nhất để đƣợc trả lời rõ hơn.
 Hiện nay nhà noớc chƣa có quy định hỗ trợ kinh phí giữ giống gốc (siêu nguyên chủng,
nguyên chủng) cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số địa phƣơng có quy định này từ
nguồn ngân sách địa phƣơng theo quy định của từng tỉnh
________________________________________

Họ tên: Dinh Quyet Tam
Địa chỉ: Ngo 68, Nguyen Hong,
Email: dinhquyettam@yahoo.com
Công ty CP Ong TW vốn nhà nƣớc 33%, có Xí nghiệp vật tƣ chế biến xuất khẩu 2 tại TP
HCM, đã sử dụng diện tích 3680m2 tại số 9-11 Anhxtanh, Phƣờng Bình Thọ, Quận Thủ
Đức, TP HCM từ năm 1979. Năm 1988, Xí nghiệp đã ký hợp đồng thuê với Công ty
Quản lý kinh doanh nhà TPHCM. Công ty ong đã tự đầu tƣ nâng cấp hạ tầng, không gây
ô nhiễm môi trƣờng, thanh toán đủ tiền thuê nhà. Công ty ong có Công văn gửi UBNDTP
HCM, Bộ NN và PTNT và Công ty quản lý KD nhà TP HCM xin ký tiếp hợp đồng và
xin đƣợc mua toàn bộ cơ sở trên (CV số 34/CTO, 24/2/09 và CV số 42,16/3/09), nhƣng
Công ty quản lý KD nhà TP HCM vẫn yêu cầu thu hồi 900- 1000m2 ngay (CV số 0774/
13/3/09), mặc dù mục 4 Điều 1 Nghị định 09/2007/QĐ-TTg về việc xắp xếp lại, xử lý
nhà, đất thuộc sở hữu nhà nƣớc, Công ty CP Ong TW không thuộc đối tƣợng. Việc này
đang đe dọa trực tiếp đến sản xuất xuất khẩu và việc làm của trên 200 CBCN và ngƣời
nuôi ong, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Kính xin Bộ Trƣởng cho ý kiến chỉ
đạo.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:


 Cám ơn bạn đã tham gia buổi giao lƣu trực tuyến của Bộ Nông nghiệp – PTNT. Chúng
tôi xin trả lời câu hỏi của bạn nhƣ sau:
  Theo qui định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tƣớng
Chính phủ về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nƣớc, Bộ Nông nghiệp và
PTNT có trách nhiệm và quyền hạn kiểm tra, rà soát, xây dựng phƣơng án sắp xếp lại
nhà, đất thuộc các Tổng công ty, Doanh nghiệp Nhà nƣớc thuộc Bộ có sử dụng đất đai
trên địa bàn cả nƣớc. Ngày 29/12/2008, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có phƣơng án tổng
thể sắp xếp các cơ sở nhà, đất của các Doanh nghiệp, Tổng công ty thuộc Bộ đóng trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 3868/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008) gửi
Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc này. Hiện
Ủy ban Nhân dân Thành phố đã giao cho Ban chỉ đạo 09 của Thành phố (Sở Tài chính)
đang xem xét, giải quyết Phƣơng án của Bộ.
Công ty Cổ phần Ong TW đã đƣợc Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chuyển sang
Công ty Cổ phần từ ngày 30/12/2005. Nay, việc giải quyết đất đai của Công ty thuộc
thẩm quyền chính quyền địa phƣơng. Công ty CP Ong TW cần tiếp tục có văn bản báo
cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và quan hệ trực tiếp với Công ty Quản lý
Kinh doanh nhà Thành phố để giải quyết theo qui định hiện hành của Nhà nƣớc. Tuy
nhiên, Bộ sẽ căn cứ vào hồ sơ, báo cáo giải trình cụ thế của đơn vị để có cơ sở làm việc
với cơ quan nhà đất thành phố.
Họ tên: minhphuong
Địa chỉ: Bắc Ninh
Email: minhphuong169@gmail.com
Xin hỏi Vụ Pháp chế - Bộ NN Tôi đƣợc biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các văn bản liên quan đến việc thực hiện Luật Tiêu
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lƣợng sản phẩm hàng hóa năm 2007 để xác
định những nội dung cần sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan. Vậy hiện nay Quyết
định số 425/2001/QĐ-BTS về việc công bố chất lƣợng sản phẩm hàng hoá còn thực hiện
hay không? Bộ có văn bản nào bãi bỏ Quyết định 425/2001/QĐ-BTS hay không? Việc
công bố chất lƣợng sản phẩm hàng hoá hiện nay thực hiện theo văn bản nào? cảm ơn!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Câu hỏi của bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời nhƣ sau:
  Về nguyên tắc, Quyết định số 425/2001/QĐ-BTS công bố chất lƣợng sản phẩm hàng
hoá vẫn còn hiệu lực pháp lý vì chƣa có văn bản QPPL nào bãi bỏ hoặc thay thế Quyết
định này. Tuy nhiên, các quy định của Quyết định này không còn phù hợp với các quy
định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lƣợng sản phẩm hàng hoá,
vì vậy theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì trên thực
tế Quyết định này không còn đƣợc áp dụng. Trong thời gian gần nhất, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn sẽ ban hành văn bản thay thế hoặc huỷ bỏ Quyết định này.
  Bộ Nông nghiệp và PTNT cảm ơn bạn đã phát hiện văn bản trên để Bộ chỉ đạo các đơn
vị có liên quan sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành.
________________________________________

Họ tên: Đặng Văn Linh
Địa chỉ: Pleiku-Gia Lai
Email: linhdv_gla@yahoo.com.vn
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp &PTNT Tôi đƣợc biết ngày 03 tháng 03 năm 2009 Bộ Nông
nghiệp &PTNT đã có số1346/BNN-VP Ban hành DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT theo đó ở cấp tỉnh có 128 thủ tục hành
chính thuộc lĩnh vực. Đê nghị bộ có thể cung cấp các thủ tục hành chính Bộ đã thống kê
theo Biểu mẫu 1_Đề án 30 để tham khảo không? Hiện tại rất nhiều thủ tục tỉnh chƣa thực
hiện mà phải thống kê?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Cảm ơn quý vị đã quan tâm. Hiện nay, biểu mẫu 1 - Đ ề án 30 trong lĩnh vực nông nghiệp
và phát triển nông thôn đang đƣợc hoàn thiện, tổng số 360 thủ tục hành chính. Theo kế
hoạch chung, Tổ công tác Đề án 30 của Bộ đang tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu vào
phần mềm máy xén thủ tục hành chính theo quy định của Tổ công tác chuyên trách của
Thủ tƣớng Chính phủ và sẽ đƣợc công khai trong thời gian sắp tới.
Nếu quý vị quan tâm đến toàn bộ cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp
và PTNT có thể liện hệ trực tiếp với Tổ công tác 30 của Bộ, email:
vanphongcchc@mard.gov.vn hoặc Số điện thoại 04.44592052. Bạn có thể tham khảo một
số thủ tục hành chính đã đƣợc công khai trên website: www.cchc.mard.gov.vn hoặc
www.ormard.gov.vn.
________________________________________

Họ tên: Hoàng Thị Thuý Liễu
Địa chỉ: Chi cục thú y Quảng Bình
Email: Lieuhoang272@yahoo.com.vn
Câu 1: Giấy Chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản (Sử dụng nội
địa) và Mẫu giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y trại sản xuất giống, kinh
doanh giống thuỷ sản , đại lý kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản...đƣợc qui định, ban hành
tại văn bản nào?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
-    Về mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản (sử
dụng nội địa): Hiện nay công tác kiểm dịch thủy sản và sản phẩm thủy sản vẫn chƣa
thống nhất về một mối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo Cục Thú y
phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các Cục liên quan dự thảo bổ sung chức năng, nhiệm
vụ thú y thủy sản, trong đó có công tác kiểm dịch thủy sản nội địa cho Cục Thú y. Do
vậy, hiện nay Cục Quản ly chất lƣợng nông lâm sản và thủy sản đang tổ chức thực hiện
việc hƣớng dẫn kiểm dịch thủy sản nội địa.
-    Mẫu giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y trại sản xuất giống, kinh
doanh giống thuỷ sản hiện nay đang sử dụng theo Công văn 1735/CLTY-TY ban hành
ngày 20/7/2006 của Cục quản lý chất lƣợng an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản nay là Cục
quản lý chất lƣợng nông lâm sản và thuỷ sản.
-    Sau khi sát nhập Bộ, việc quản lý thuốc thú y thuỷ sản Bộ giao cho Cục Thú y
quản lý. Cục thú ý đang xây dựng quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh
doanh thuốc thú y (trong đó bao gồm cả kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản) và mẫu giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.
Xin chân thành cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Hoang Si Tuan
Địa chỉ: 49 Le Loi TP. Thanh Hoa
Email: sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
Trong chăn nuôi lợn, thức ăn chiếm tới 70 - 80% giá thành, giá thành thức ăn lên xuống
thất thƣờng, các doanh nghiệp chăn nuôi khi mua thức ăn lại phải chịu thuế VAT, làm
cho gía thành sảnphẩm lên cao, khó cạnh tranh. Bộ có biện pháp gì phối hợp với các Bộ
để hỗ trợ các doanh nghiệp chăn nuôi?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Chi phí thức ăn chăn nuôi đối với thịt lợn chiếm 70%, hiện nay giá thành thịt lợn sản
xuất trong nƣớc ta đang thuộc tốp cao của nhóm các nƣớc có trình độ chăn nuôi phát
triển. Giá thành chăn nuôi lợn ở nƣớc ta không chỉ chiụ sự phối của thức ăn mà còn chiụ
sự chi phối của các yếu tố khác nhƣ:
  Quy mô chăn nuôi nhỏ, công nghệ chuồng trại lạc hậu, chất lƣợng con giống kém,
dịch bệnh và chi phí thú y cao, năng lực quản lý sản xuất của các hộ chăn nuôi, ngay cả
các hộ trang trại cũng còn yếu làm giảm năng suất và tăng giá thành sản phẩm chăn nuôi
lợn nhất là hệ số chuyển hóa thức ăn (kg/kg tăng trọng, chăn nuôi lợn nhỏ lẻ thƣờng cao
hơn chăn nuôi lợn theo hƣớng trang trại công nghiệp khoảng 20-30%.
  Tuy nhiên việc hạ giá thức ăn chăn nuôi hiện nay đang là vấn đề đặc biệt quan tâm của
ngành thông qua một số biện pháp nhƣ :
  - Kiến nghị Chính phủ tiếp tục giảm các loại thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn
nuôi (TĂCN) trong đó có cả VAT.
  - Đề nghị các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, rà soát các quy trình, các khâu trong
sản xuất lƣu thông đảm bảo tiết kiệm nhất để hạ giá thành, giá bán TĂCN.
  - Chính quyền các cấp tăng cƣờng giám sát chất lƣợng vật tƣ chăn nuôi đặc biệt là
TĂCN và con giống, đảm bảo giống tốt, thức ăn đúng tiêu chuẩn đã công bố đến với
ngƣời chăn nuôi.
  - Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hƣóng trang trại công nghiệp tạo điều kiện
từ khâu quản lý đầu vào, vật tƣ thức ăn thú y, phòng chống dịch bệnh,ứng dụng các kỹ
thuật tiên tiến đến sản phẩm đầu ra.   - Liên doanh liên kết 4 nhà ( nhà sản xuất, nhà
khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp), tạo điều kiện để sản xuất chế biến tiêu thụ đồng
bộ./.
________________________________________

Họ tên: Nguyen Huu Duc
Địa chỉ: Sở NN&PTNT Hà Tĩnh
Email: huuduc1965@yahoo.com.vn
Xin hỏi quý Bộ Chi phí lập dự án đầu tƣ trên lĩnh vực XDCB đƣợc tính theo tỷ lệ % của
tổng mức đầu tƣ (đã có định mức cụ thể của Bộ XD). Đối với các dự án thuộc lĩnh vực
nông, lâm nghiệp thì áp dụng định mức nào? có thể áp dụng cách tính bằng cách lập dự
toán ( theo định mức lao động) đƣợc không? văn bản nào quy định việc này?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Đối với dự án đầu tƣ xây dựng công trình, chi phí lập dự án đƣợc tính theo tỷ lệ phần
trăm (%) của Tổng giá trị xây lắp và thiết bị.
Đối với các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, chi phí lập dự án có thể tính
theo 2 cách sau:
  - Lập dự toán riêng chi cho công việc lập dự án đầu tƣ (xem chi tiết tại trang 39 văn
bản       số       1751/BXD-VP        ngày        14/8/2007
http://www.vncold.vn/Modules/CMS/Upload/10/TuLieu/ThietKePhi2007.pdf)
  - Vận dụng qui định tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ
trƣởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng (Khoản
6 phần I và Bảng 01 phần II). Trong văn bản này, Bộ Xây dựng đã phân nhóm công trình,
trong đó có công trình nông lâm nghiệp./.
Họ tên: nguyen thu hang
Địa chỉ: 6/2D ap Hung Lan Ba diem Hoc Mon tp.HCM
Email: thuhang8120@yahoo.com.vn
Tôi muốn hỏi: 1/ tôi muốn nhập khẩu thức ăn cho cá chình, cá mú, tôm thẻ chân trắng có
phải khảo nghiệm hay không? Thủ tục nhƣ thế nào ?
2/ Để lƣu hành các thức ăn nêu trên có cần đăng ký lƣu hành không? và đăng ký ở đâu và
nhƣ thế nào? Xin cám ơn
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Việc nhập khẩu thức ăn theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTS ngày 08/9/2006 về việc ban
hành quy chế quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản. Đối với các
sản phẩm mới lần đầu tiên nhập khẩu nhƣ thức ăn cá chình, cá mú, tôm thẻ chân trắng
phải thông qua khảo nghiệm (quy định tại Quyết định 18/2002/QĐ-BTS về việc ban hành
quy chế khảo nghiệm thức ăn, thuốc, chế phẩm sinh học, hoá chất và chất xử lý cải tạo
môi trƣờng)
2. Để lƣu hành các thức ăn nêu trên Công ty cần gửi hồ sơ về việc công bố chất lƣợng tới
Cục Nuôi trồng thuỷ sản để Cục tổng hợp, trình Bộ đƣa vào Danh mục thức ăn thuỷ sản
đƣợc phép lƣu hành tại Việt Nam, nếu thủ tục hồ sơ đầy đủ, đạt yêu cầu trong khi chờ Bộ
ban hành Danh mục, Cục sẽ có văn bản xác nhận để Công ty đƣợc phép lƣu hành.
Hồ sơ gồm: Bản sao hợp pháp các giấy tờ công bố chất lƣợng sản phẩm, giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh, bản sao báo cáo khảo nghiệm và xác nhận của Hội đồng khoa học
chuyên ngành.
Cảm ơn bạn đã có câu hỏi tới Bộ.
________________________________________

Họ tên: Huỳnh Quang Huy
Địa chỉ: 17 Thủ Khoa Huân- Phan Thiết
Email: huythihuynh@yahoo.com.vn
. Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu đều phải nhập nguyên liệu
Thủy sản phục vụ sản xuất. Tuy nhiên theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BTM ngày
28/2/2007 của Bộ Thƣơng mại về việc: Ban hành danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ
việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu, các mặt hàng nguyên liệu nói trên đƣợc xếp
và loại hàng tiêu dùng (chƣơng 3: Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động
vật thủy sinh không xƣơng sống khác), do vậy các Doanh nghiệp không đƣợc hƣởng
chính sách hỗ lãi xuất vốn vay, theo Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tƣớng và thông tƣ
02/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nƣớc. Doanh Nghiệp đã nhiều lần kiến nghị lên
các cấp. XIn hỏi Bộ NN&PTNT đã có các biện pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết
vƣớng mắc nói trên?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp không nhận văn bản nào kiến nghị về vấn đề này. Nếu doanh nghiệp
nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để chế biến xuất khẩu cần có giải trình cụ thể gửi Ngân
hàng nhà nƣớc Việt Nam, Bộ Công Thƣơng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
và để xem xét giải quyết. Khi nhận đƣợc văn bản Bộ NN&PTNT sẽ có ý kiến đề nghị các
Bộ ngành hữu quan xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp
________________________________________

Họ tên: Nguyen Minh Tam
Địa chỉ: Bến Tre
Email:
Khi các doanh nghiệp tƣ nhân muốn xây dựng các phòng xét nghiệm bệnh đối với vật
nuô và cây trồng thì tiến hành nhƣ thế nào? Cơ quan nào công nhận đủ điều kiện và cấp
giấy chứng nhận. Xin Bộ hƣớng dẫn.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
Nhà nƣớc khuyến khích các doanh nghiệp tƣ nhân phát triển, xây dựng các phòng xét
nghiệm bệnh đối với vật nuôi và cây trồng. Đây là loại hình dịch vụ kinh doanh có điều
kiện, các tổ chức cá nhân muốn đƣợc công nhận đủ điều kiện thì phải đƣợc cơ quan quản
lý chuyên ngành thẩm định và công nhận đủ năng lực. Cục Thú y là đơn vị chịu trách
nhiệm xây dựng, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy trình, thủ
tục công nhận và cấp giấy chứng nhận cho các phòng xét nghiệm bệnh của vật nuôi do
doanh nghiệp tƣ nhân đầu tƣ. Tuy nhiên, việc xây dựng phòng xét nghiệm bệnh động vật
đạt chuẩn đòi hỏi đầu tƣ rất lớn, nên hiện nay chƣa có doanh nghiệm nào có ý định đầu tƣ
vào lĩnh vực này. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ giao Cục Thú y tiến hành dự thảo quy
định và hƣớng dẫn trình tự, thủ tục công nhận năng lực phòng xét nghiệm khi nhu cầu xã
hội trở nên thiết thực.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin chân thành cảm ơn./.
________________________________________

Họ tên: tran khanh linh
Địa chỉ: dong ha- quang tri
Email: trkhlinh@gmail.com
theo quyết định 64 về sản xuất kinh doanh cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm thì đơn
vị sản xuất giống cần phải thẩm định và công nhận nguồn giống và phải công bố tiêu
chuẩn phù hợp đối với các giống cây trồng có trong danh mục. Quyết định này rất chặt
chẽ tuy nhiên trong thực tế nếu thực hiện đƣợc theo quyết định này thì rất khó khăn và
thực tế không thể thực hiện đƣợc với một số loại cây trồng?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm có chu kỳ kinh doanh kéo dài, đòi hỏi phải
tăng cƣờng công tác quản lý chất lƣợng giống, để tránh rủi ro cho ngƣời sản xuất. Nhiều
địa phƣơng nhƣ Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Dƣơng, Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tĩnh đã triển
khai tốt quy định này trong việc đăng ký công nhận nguồn giống: Bình tuyển cây đầu
dòng, thẩm định vƣờn đầu dòng, cấp giấy chứng nhận nguồn giống, đăng ký giám sát và
cấp giấy chứng nhận chất lƣợng giống phù hợp tiêu chuẩn chất lƣợng đến từng vƣờn ƣơm
giống.
Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị trên cơ sở Quyết định 64/2008/QĐ-BNN
cần tăng cƣờng trao đổi kinh nghiệm quản lý giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
ở các tỉnh trên để triển khai có kết quả Quyết định 64/2008/QĐ-BNN trên địa bàn Quảng
Trị.
________________________________________

Họ tên: Tiết Kim Chiêu
Địa chỉ: Số 26 đƣờng 3/2, phƣờng 3, thị xã Bến Tre
Email: chieusnnbentre@yahoo.com.vn
Chủ trƣơng giao đất gắn liền với giao rừng nhƣng giao đất, cấp quyền sử dụng đất (sổ đỏ)
do ngành Tài nguyên và MT thực hiện. Còn giao rừng, cấp quyền sử dụng rừng do ngành
NN và PTNT thực hiện, Vậy xin hỏi khi tiến hành giao đất và cả giao rừng thì cấp mấy
giấy ? Văn bản nào hƣớng dẫn để thực hiện? Hƣớng dẫn nội dung và phƣơng pháp để
thực hiện.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
    Hiện nay, việc giao đất lâm nghiệp do ngành tài nguyên môi trƣờng thực hiện
theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai; giao rừng do ngành Nông nghiệp và
phát triển nông thôn thực hiện theo quy định tại Thông tƣ 38/2007/TT-BNN ngày
25/4/2007 hƣớng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ thôn.
   Theo đó, tài liệu về tài nguyên rừng phải thống nhất và là bộ phận kèm theo của giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, trên thực tiễn thì sự phối hợp giữa các
đơn vị có liên quan chƣa chặt chẽ, do vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang
phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xây dựng Thông tƣ liên tịch hƣớng dẫn thực
hiện công tác này để thống nhất quy trình phối hợp giữa các cơ quan có liên quan một
cách đồng bộ. Hai Bộ đang cố gắng hoàn thiện dự thảo Thông tƣ để có thể ban hành
trong quý II năm 2009. Ngay sau khi Thông tƣ liên tịch đƣợc ban hành, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn sẽ hƣớng dẫn cụ thể.
   Trân trọng cảm ơn.
Họ tên: Nguyễn Đại
Địa chỉ: 293A, Đại lộ Hùng Vƣơng, phƣờng Trần Phú, tp Quảng Ngãi
Email: vanthanhnga@ymail.com
1. Xin cho biết thủ tục xin lập một trại nuôi động vật rừng : Heo rừng, nhím nhƣ thế nào,
cơ quan nào cấp phép Trân trọng cảm ơn. 2. Theo quy định tại Nghị định 119 năm 2006
của chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm có quy định Kiểm lâm đƣợc hƣởng
phụ cấp thâm niên theo quy định, nhƣng đến nay đã gần 3 năm lực lƣợng Kiểm lâm vẫn
chƣa đƣợc hƣởng phụ cấp này. Thƣa Bộ trƣởng khi nào thì lực lƣợng Kiểm lâm đƣợc
hƣởng phụ cấp này. Trân trọng cảm ơn.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
   - Điều kiện trại nuôi, thủ tục đăng ký trại nuôi động vật rừng mà bạn hỏi đƣợc quy
định tại Điều 10, 11 của Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ. Đề
nghị bạn nghiên cứu Nghị định này hoặc liên hệ trực tiếp với Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm) sở tại để đƣợc hƣớng dẫn việc áp dụng cụ thể.

   - Về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với Kiểm lâm quy định tại Nghị
định 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006, theo quy định của pháp luật phải đƣợc Chính
phủ quy định cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Chính phủ xem xét
quy định về vấn đề này, tuy nhiên Chính phủ đã giao cho Bộ Nội Vụ nghiên cứu trình
Chính phủ xem xét quyết định. Trong phạm vi thẩm quyền của mình Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn đang tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ để có thể sớm trình dự thảo
văn bản với Chính phủ. Ngay sau khi Chính phủ ban hành quy định về chính sách này,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức triển khai kịp thời đến các đia phƣơng
và đơn vị có liên quan.
   Trân trọng cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Le Anh Duc
Địa chỉ: 347 LNT - Thai nguyen
Email: owlgoett@yahoo.com
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ và thƣơng mại sản phẩm nông sản hữu cơ hay sản phẩm
công bàng thƣơng mại (fair trade) đang phát triển mạnh trên trến giới và đặt biệt là các
nƣớc là đối tác thƣơng mại chính mà Việt Nam dang xuất khẩu nông sản thực phẩm nhƣ
Mỹ, Nhật, Hàn quốc và các nƣớc EU, Bộ nông nghiệp có chiến lƣợc và chính sách gì
thúc đẫy và hỗ trợ cho ngành sản xuất này? đặc biệt là các vùng trung du miền núi nhƣ
Thái Nguyên và các tỉnh vùng đông bắc có lợi thế về điều kiện sinh thái và bà con nông
dân nghèo đôi khi canh tác không dùng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Nông nghiệp hữu cơ hiện đang đƣợc quan tâm ở các nƣớc phát triển, ở nƣớc ta vấn đề
này cũng đã đƣợc quan tâm nghiên cứu và tuyên truyền. Tuy nhiên do điều kiện nƣớc ta
còn nghèo, sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, trình độ ngƣời sản xuất còn thấp nên việc mở rộng
phát triển nông nghiệp hữu cơ chắc chắn sẽ phải kiên trì thực hiện từng bƣớc. Theo
hƣớng xây dựng nền Nông nghiệp hữu cơ, Bộ Nông nghiệp và PTNT trong những năm
qua đã có một số chƣơng trình, biện pháp nhƣ: chƣơng trình IPM, chƣơng trình 3 giảm 3
tăng, chƣơng trình SRI, đặc biệt hiện nay đang đẩy mạnh chƣơng trình VietGAP trong
sản xuất trồng trọt trƣớc hết là rau, quả, chè và đang có mô hình thử nghiệm trên sản xuất
lúa; mở rộng áp dụng các quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn, thân thiện môi trƣờng, bảo
vệ sức khoẻ ngƣời lao động, trong đó khuyến cáo hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu và phân
bón hoá học và ƣu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ, sinh học trong
quá trình sản xuất.
________________________________________

Họ tên: Le Anh Duc
Địa chỉ: 347 LNT - Thai nguyen
Email: owlgoett@yahoo.com
để hạn chế việc giảm diện tích đất màu mỡ trong sản xuất lúa bị lấp đi làm khu công
nghiệp, trong khi các vùng đất hoang hóa không trông cấy đƣợc thì lại không sử dung vào
mục đích này, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có chủ chƣơng chính sách kiến nghị gì với
nhà nƣớc? vấn đề bất cập gì cần kiến nghị nhà nƣớc giải quyết trong quản lý đất nông
nghiệp?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiện nay Bộ NN&PTNT đang soạn thảo đề án an ninh lƣơng thực Quốc gia đến
năm2020, tầm nhìn 2030 đẻ trình chính phủ phê duyệt .Sau khi đề án đƣợc phê duyệt Bô
NN&PTNT soạn thảo tiếp nghị địnhquản lý đất trồng lúa nƣớc , trong đó sẽ có các nội
dung về quy hoạch chi tiết và quản lý quy hoạch đất trồng lúa nƣớc đến từng địa phƣơng
theo hƣớng hạn chế thấp nhất việc lấy đất lúa nƣớc cho các mục đích khác , đặc biệt cho
mục đích phi nông nghiệp .Về chính sách sẽ đề nghị nhà nứoc có các chính sách hỗ trợ ,
khuyến khích nguời làm lúa để có thu nhập ổn định đảm bảo cuộc sống , chính sách
khuýên khích các địa phƣơng chuyên sản xuất lúa để có điều kiện phát triển kinh tế xã
hội hài hoà so với các địa phƣơng phát triển công nghiệp và dịch vụ .
________________________________________

Họ tên: le hao
Địa chỉ: 210 HQV
Email: leethoa@hotmail.com
The tôi đƣợc biết Hỗ trợ nông nghiệp đối theo qui định của WTO tối đa là 10% giá trị
tông sản phẩm Nông nghiệp quốc gia, và nếu chỉ tính theo giá trị nông lâm sản và thủy
sản xuất khẩu năm 2007 là 14,7 Tỷ đôla và năm 2008 là hon 17 tỷ đôla thì mức hỗ trợ
cho Nông nghiệp của Việt nam có thể tƣơng đƣơng ở mức 1,47 tỷ đôla cho 2007 và hon
1,7 tỷ đôla cho năm 2008 - trên thực tế thì hỗ trợ cho nông nghiệp trong hai năm vừa qua
là bao nhiêu? và Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có đề xuất gì với Nhà nƣớc để tăng cƣờng
hỗ trợ doanh nghiệp và các HTX và bà con nông dân trong sản xuất?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, Việt Nam đƣợc phép hỗ trợ nông nghiệp
theo 3 nhóm chính sách: Nhóm “Hộp xanh” , Nhóm “Hỗ trợ phát triển” và nhóm chính
sách phải cam kết cắt giảm (thƣờng gọi là nhóm “màu hổ phách” hay “Hộp đỏ”).
Loại hỗ trợ mà bạn hỏi thuộc nhóm thức 3, WTO cho phép các nƣớc đang phát triển hỗ ở
mức dƣới 10% tổng giá trị sản lƣợng sản xuất của từng mặt hàng (nếu tính mức hỗ trợ
cho từng sản phẩm) hoặc của tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (nếu tính mức hỗ
trợ cho toàn ngành nông nghiệp). Nếu vƣợt quá mức này, các nƣớc phải cam kết cắt
giảm.
Nhƣ vậy, mức 10% mà bạn hỏi phải so sánh với tổng giá trị sản xuất của ngành nông
nghiệp (ví dụ: năm 2007, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp là 236.516 tỷ đồng thì
Việt Nam đƣợc phép hỗ trợ dƣới 10% tức là dƣới 23.651,6 tỷ đồng) chứ không phải mức
10% của giá trị kim ngạch xuất khẩu nhƣ bạn nghĩ.
Với cam kết nhƣ vậy và với khả năng ngân sách của Việt Nam, trong những năm qua,
mức hỗ trợ của ngân sách cho sản xuất nông nghiệp còn thấp xa mức giới hạn theo cam
kết với WTO. Thực tế, trong 5 năm trở lại đây, các chính sách hỗ trợ thuộc diện phải cam
kết cắt giảm hầu nhƣ Việt Nam không áp dụng mà chủ yếu chỉ tập trung cho 2 nhóm
chính sách đầu. Mức hỗ trợ theo nhóm “phải cam kết” những năm rất ít (chỉ từ 0,4 –
0,5% của tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp).
________________________________________

Họ tên: hoang trong hoa
Địa chỉ: Phƣờng Đồng Tiến, TP Hoà Bình
Email: hoanghoahb@yahoo.com
Tôi đang là công chức Nhà nƣớc tại Phòng Nông nghiệp Huyện, đƣợc giao làm chủ
nhiệm HTX sản xuất giống cây trồng. Vậy tôi có vi phạm chính sách gì của Nhà nƣớc
không? Nếu vi phạm thì sử lý thế nào.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau: Điều 17. Pháp lệnh Cán bộ, công chức đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2003 qui định: "Cán
bộ, công chức không đƣợc thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành
các doanh nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH,…”
  Nếu Ông đƣợc cấp có thẩm quyền, quản lý công chức ở địa phƣơng quyết định giao
làm Chủ nhiệm HTX thì bản thân Ông không vi phạm Pháp lệnh Cán bộ công chức.
Họ tên: nguyễn ánh dƣơng
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Bình
Email: anhduongtb@gmail.com
Đề nghị Bộ Nông nghiệp &PTNT cho ý kiến về tiêu chí trang trại: Theo Thông tƣ số
69/TT-LB-TK-NNPTNT thông tƣ liên bộ Nông nghiệp & PTNT và Thống kê, Thông tƣ
74/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp. Nhƣng đến thời điểm hiện nay không còn phù hợp. Đề
nghị Bộ NN & PTNT cho ý kiến chỉ đạo.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Dự thảo Tiêu chí Trang trại mới Bộ đang nghiên cứu lấy ý kiến các địa phƣơng; Trong
khi chƣa có tiêu chí mới các địa phƣơng vẫn áp dụng tiêu chí cũ để triển khai.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí ./.________________________________________

Họ tên: cao thai son
Địa chỉ: mo cay
Email:
chính sách thuế về kinh tế hợp tác xã đã ban hành. vậy HTX muốn đƣợc miễn thuế thu
nhập phải căn cứ vào thông tƣ nào của bộ tài chính để đƣợc miễn, thủ tục đƣợc miễn nhƣ
thế nào?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Về vấn đề này đề nghị tham khảo các Thông tƣ sau:
- Thông tƣ liên tịch số 74 /2008/TTLT/BTC-BNN ngày 14/8/2008 của Liên Bộ Tài chính
và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hƣớng dẫn chế độ quản lý tài chính trong
hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó quy định về tính thuế trong HTX.
- Thông tƣ số 129 /2008/TT- BTC của Bộ Tài chính ngày 26/12/2008 Hƣớng dẫn thi
hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hƣớng dẫn thi hành Nghị định số
123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng
dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
- Thông tƣ số 130 /2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/12/2008 Hƣớng dẫn thi hành
một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hƣớng dẫn thi
hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
- Các thủ tục cụ thể đề nghị liên hệ với Cục thuế địa phƣơng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí ./.

________________________________________

Họ tên: Doanh nghiep Tran Trung
Địa chỉ: Thuận Thành Bắc Ninh
Email: doannguyenvanhy@gmail.com
Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất - chế biến nông sản, thuỷ sản, muốn
xin phép xả nƣớc thải vào hệ thống thuỷ nông Bắc Hƣng Hải do Bộ quản lý. Xin hỏi: 1.
Bộ Nông nghiệp hay Bộ Tài nguyên-Môi trƣờng cấp phép? 2. Trƣớc khi xả phải xử lý
theo tiêu chuẩn nào? Đạt mức độ nào? Trân trọng cảm ơn Bộ Trƣởng.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Hiện nay việc cấp phép xả thải vào các hệ thống công trình thủy lợi do Bộ Nông
nghiệp & PTNT quy định. Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ NN
& PTNT đã quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nƣớc thải vào hệ thống
công trình thủy lợi, cụ thể :
- Bộ Nông nghiệp &PTNT cấp phép xả nƣớc thải vào hệ thống Bắc Hƣng Hải với khối
lƣợng xả ≥ 1000 m3/ngày đêm.
- Dƣới mức xả nêu trên, việc cấp phép do UBND cấp tỉnh thực hiện sau khi đƣợc thỏa
thuận của Bộ Nông nghiệp & PTNT.
2. Trƣớc khi xả vào hệ thống công trình thủy lợi, nƣớc thải phải xử lý đạt tiêu chuẩn cho
phép theo quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ TN
& MT. Những chỉ tiêu cụ thể và mức độ quy định đề nghị tham khảo tại Quyết định nêu
trên.
________________________________________

Họ tên: Giap van Vu
Địa chỉ: đƣờng Xƣơng Giang- P Trần Phú- TP Bắc Giang
Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn
- Xin bộ trƣởng cho biết Chế độ phụ cấp thâm niên đối với lực lƣợng Kiểm lâm khi nào
đƣợc thực hiện.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
   Về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với Kiểm lâm quy định tại Nghị
định 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006, theo quy định của pháp luật phải đƣợc Chính
phủ quy định cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Chính phủ xem xét
quy định về vấn đề này, tuy nhiên Chính phủ đã giao cho Bộ Nội Vụ nghiên cứu trình
Chính phủ xem xét quyết định. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chƣa
hƣớng dẫn cụ thể đƣợc, ngay sau khi Chính phủ ban hành văn bản quy định về chính sách
này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức triển khai kịp thời đến các đia
phƣơng và đơn vị có liên quan.
   Trân trọng cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Tiết Kim Chiêu
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre
Email: aquabentre@hcm.vnn.vn
Hiện nay có một doanh nghiệp xin đƣợc tỉnh giao 750ha đất(rừng và đất rừng) phòng hộ
để kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp với bảo vệ và phát triển rừng. Do đây là vấn đề
mới của tỉnh. Do vậy, xin hỏi: -Thẩm quyền do tỉnh hay Bộ quyết định. -Hình thức là
giao đất hay cho thuê đất -Cách thức tiến hành nhƣ thế nào. Có cần chuyển mục đích sử
dụng đất lâm nghiệp không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Trả lời:
Theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng và Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày
03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng, việc cho tổ chức
thuê rừng phòng hộ để kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp với bảo vệ và phát triển rừng
thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Không áp dụng hình thức giao rừng phòng hộ để kinh
doanh du lịch sinh thái kết hợp với bảo vệ và phát triển rừng.

Việc cho thuê rừng phòng hộ để kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp với bảo vệ và phát
triển rừng không cần chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.

Trình tự, thủ tục cho thuê rừng thực hiện theo quy định tại Thông tƣ số 38/2007/TT-BNN
ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hƣớng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho
thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cƣ thôn. Để
biết thêm chi tiết về thông tƣ này, đề nghị truy cập theo địa chỉ: htpt://www.mard.gov.vn
(mục văn bản pháp luật).

Xin trân thành cám ơn./.
Họ tên: Nguyễn Phi Long
Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3
Email: npnplong@yahoo.com
Kính gửi Bộ trƣởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát:
Trong cuộc họp giữa Thủ tƣớng Chính phủ với hơn 100 Tập đoàn và TCT Nhà nƣớic tại
Hà Nội vào ngày 26/12/2008 về việc tìm giải pháp chống suy giảm kinh tế và sử dụng gói
kích cầu sao cho hiệu quả, ông Lê Quang Thung, TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su
VN có kiến nghị đƣợc vay ƣu đãi 1.500 tỉ đồng để mua dự trữ 100.000 tấn cao su của
nông dân. Đây là việc làm thiết thực để hỗ trợ các hộ cao su tiểu điền trong việc tiêu thủ
sản phẩm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chƣa thấy triển khai cụ thể, trong khi cao su tiểu điền
đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm do giá cao su xuống thấp, nhiều hộ đã
ngƣng cạo do không tìm đƣợc đầu ra.
Vậy bộ trƣởng có thể cho biết phiá Bộ có ý kiến gì về kiến nghị trên của Tập đoàn và Bộ
đã có tác động nhƣ thế nào với Chính phủ để Tập đoàn đƣợc vay nguồn vốn này phục vụ
cho việc thu mua cao su tiểu điền? Làm thế nào để không để xảy ra tình trạng, khi Tập
đoàn nhận đƣợc tiền thì các hộ cao su tiểu điền đã bán hết sản phẩm với giá rẻ và bỏ mặc
vƣờn cây?
Trân trọng cảm ơn Bộ trƣởng.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Kiến nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam về việc nhà nƣớc
hỗ trợ mua sản phầm hàng hoá của nông dân tạm trữ chờ xuất khẩu trƣớc tình hình suy
thoái kinh tế toàn cầu cũng là mong đợi của của khác doanh nghiệp khác làm xuất khẩu.
Bƣớc đầu Bộ NN và PTNT đã có văn bản số 608/BNN-CB ngày 16/3/2009 gửi Bộ Công
Thƣơng tổng hợp báo cáo Thủ tƣớng Chính Phủ có cơ chế hỗ trợ cho nông dân giảm chi
phí sản xuất, nâng cao chất lƣợng sản phẩm nhƣ hỗ trợ đầu tƣ hệ thống phơi sấy, kho trữ
và vốn trữ nông sản, …
Riêng đối với 100.000 tân mủ Cao su mua tạm trữ theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập
Đoàn. Bộ NN và PTNT nhất trí với chủ trƣơng này và chỉ thực hiện khi giá bán thấp hơn
giá thành. Khi đó Tập đoàn Công nghiệp Cao Su xây dựng phƣơng án và làm việc trực
tiếp với các ngân hàng thƣơng mại để thực hiện theo Chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ.
Bộ NN và PTNT xin trân trọng cám ơn
________________________________________

Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
HTXNN Ngọc An – Hoài Nhơn Bình Định Câu hỏi: Để củng cố xây dựng và phát triển
HTX một cách bền vững, nhiều HTX đang thực hiện đa chức năng dịch vụ: chế biến
hàng hóa phục vụ cho xã hội từ nguồn nguyên liệu nông sản thực phẩm ở địa phƣơng;
hiện nay đang thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn. Mục tiêu thực hiện đang
phấn đấu từng giờ, từng ngày gắn liền với chủ trƣơng khuyến khích của Nhà nƣớc. Nhu
cầu nhiều HTX hiện nay đang thiếu vốn đầu tƣ phát triển. Đề nghị Bộ trƣởng cho biết
giải pháp hỗ trợ nhƣ thế nào để mục tiêu phấn đấu trên trở thành hiện thực.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiện nay, nhu cầu vốn của các HTX NN để mua sắm máy móc thiết bị, tăng cƣờng năng
lực công trình thuỷ lợi, xây dựng công trình chế biến rất lớn, đặc biệt những HTX hoạt
động có hiệu quả thì nhu cầu vốn đầu tƣ phát triển càng lớn. Để giải quyết nhu cầu vốn
đầu tƣ này, nhiều HTX đã năng động tìm cách tăng nguồn vốn đầu tƣ bằng cách huy
động vốn góp xã viên có kế hoạch trung hạn và dài hạn để tạo vốn đầu tƣ từ lãi hoạt
động….
Về phía Nhà nƣớc, Thủ tƣớng Chính phủ đã có Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg về việc
thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Các HTX có thể vay vốn lãi suất thấp với các
điều kiện ƣu đãi từ quỹ này để tạo vốn đầu tƣ. Ngoài ra, một số địa phƣơng đã trích ngân
sách để hỗ trợ lãi suất cho các HTX vay vốn ngân hàng mua máy móc thiết bị nhƣ máy
gặt đập liên hợp, máy tuốt lúa, cơ sở chế biến… để giúp HTX nâng cao đáp ứng nhu cầu
xã viên
Ngày 21/1/2009, Thủ tƣớng Chính phủ đã ký Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg về việc sử
dụng vốn tín dụng đầu tƣ phát triển của Nhà nƣớc để tiếp tục thực hiện các chƣơng trình
kiên cố hoá kênh mƣơng, phát triển đƣờng giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng
thuỷ sản…. Riêng năm 2009, mức vốn bố trí là 4.000 tỷ đồng cho chƣơng trình này. Các
địa phƣơng có thể sử dung nguồn vốn này để hỗ trợ HTX
Hiện nay, Bộ đang xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển cơ giới hoá trong NN (trình Thủ
tƣớng Chính phủ); chính sách đối với các HTX khi vay vốn của ngân hàng, đƣợc hƣỏng
chính sách theo Quyết dịnh 131 về hỗ trợ lãi suất (giảm 4%)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí ./.

________________________________________

Họ tên: ducminh
Địa chỉ: dongnai
Email: ducminh1283@yahoo.com
Kinh goi: Bo Truong NN & PTNT Toi muon dau tu trong ngo (bap) xin Bo Truong cho
biet la nen dau tu vao vung nao? thu tuc dau tu ra sao? Rat mong nha duoc su giai dap.
Chan thanh cam on.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiện nay diện tích trồng ngô của nƣớc ta năm 2008 đạt khoảng 1,1 triệu ha. Các vùng
trồng ngô lớn là Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu), Tây Nguyên (Đắc Lắc),
Tây Bắc (Sơn La), các tỉnh Đông Bắc. Ông (bà) có thể liên hệ với các tỉnh để xác định
vùng đầu tƣ trồng ngô và các tỉnh sẽ hƣớng dẫn cụ thể các thủ tục đầu tƣ theo quy định
hiện hành.
________________________________________

Họ tên: Pham Quynh Tam
Địa chỉ: Nghệ An
Email:
Câu hỏi số 1: Vai trò, nhiệm vụ của Vụ Pháp chế trong việc triển khai Nghị quyết tam
nông của Trung ƣơng?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trƣớc hết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin cảm ơn sự quan tâm của bạn tới
vị trí, vai trò của Vụ Pháp chế và vấn đề tam nông. Chúng tôi xin trả lời nhƣ sau:
Thực hiện Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 17/11/2008 của Chính phủ ban hành
Chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban
Chấp hành Trung ƣơng khóa X về Nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3979/QĐ-BNN-KH ngày 15/12/2008
ban hành Chƣơng trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban
Chấp hành Trung ƣơng khóa X về Nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Theo đó Vụ
Pháp chế có nhiệm vụ:
+ Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Đề án rà soát các văn bản quy
phạm pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân gồm 17 lĩnh vực: Luật
Đất đai, Luật Ngân sách nhà nƣớc, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tƣ, Pháp lệnh Giống cây
trồng, Pháp lệnh Giống vật nuôi, Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực
vật , Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, Luật Đê điều, Pháp lệnh về
Phòng chống lụt bão, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Thuỷ sản, Luật Tài nguyên
nƣớc, Pháp lệnh An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Chất lƣợng sản phẩm hàng hoá, Luật
Thƣơng mại. Đề án rà soát nhằm mục đích phát hiện những văn bản, quy định pháp luật
lạc hậu, chồng chéo, còn thiếu; từ đó sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc đề xuất sửa
đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản QPPL liên quan đến thực hiện Nghị quyết tam
nông.
+ Chủ trì xây dựng Luật Nông nghiệp. Tham mƣu trình Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và
PTNT ban hành Quyết định số 329/QĐ-BNN-PC ngày 11/02/2009 về việc phê duyệt Kế
hoạch xây dựng Luật Nông nghiệp và thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật
Nông nghiệp. Căn cứ vào Quyết định trên, dự kiến thời gian trình cấp có thẩm quyền vào
tháng 5/2012.
+ Làm đầu mối tham mƣu, tổ chức xây dựng các văn bản QPPL có nội dung liên quan
đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân
+ Làm đầu mối tuyên truyền các văn bản QPPL có nội dung liên quan đến nông nghiệp,
nông thôn và nông dân; kiểm tra văn bản và kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL về
nông nghiệp, nông thôn và nông dân tại các địa phƣơng

________________________________________
Họ tên: Đức Việt
Địa chỉ: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn lạng sơn
Email: VPSoNongNghiepls@yahoo.com.vn
Bộ quy định cho các Sở NN&PTNT thêm chức năng nhiệm vụ công tác xúc tiến thƣơng
mại. Xin hỏi Bộ NN&PTNT cho biết: Hiện nay có Sở NN&PTNT nào làm tốt công tác
xúc tiến thƣơng mại, tìm kiếm thị trƣờng tiêu thụ các sản phẩm nông lâm sản cho nông
dân?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Vừa qua, các Sở NN&PTNT đã tích cực triển khai công tác XTTM. Một số Sở làm khá
tốt là: Sở NN&PTNT Lào Cai, Hải Dƣơng, Thanh Hóa, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh,
Anh Giang...
Họ tên: tran quoc thanh
Địa chỉ: lo 7, khu cong nghiep dien nam dien ngoc quang nam
Email: sales@alphasea.net
Kính gởi Bộ trƣởng Cao Đức Phát. 1) Nghị định 115 của Chính phủ quy định mức thu
phí 8-10% giá trị sản lƣợng đối với nuôi cá bằng lồng bè là không hợp lý vì củng là nghề
nông nghiệp khó có thể lãi trên 10%. 2) Đối với ao nuôi sử dụng nƣớc từ hồ nhà nƣớc thu
2500 đồng/m3 ( 25 triệu đồng/ha), đây là mức phí quá cao, vì củng là làm nông nghiêp
nhƣng trồng lúa thì nhà nƣớc cho không nƣớc tƣới còn nuôi cá thì phải nộp phí quá cao.
Xin bội trƣởng cho biết ý kiến về vấn đề này? Kính chào bộ trƣởng
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Bộ Nông nghiệp & PTNT xin cám ơn bạn đã quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp và
phát triển nông thôn. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày
14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày
28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác
và bảo vệ công trình thủy lợi, trong đó quy định miễn thủy lợi phí cho cá nhân, hộ gia
đình đƣợc giao đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối
trong hạn mức đất nông nghiệp đƣợc giao.
Mức thu đối với nuôi trồng thủy sản tại công trình hồ chứa thủy lợi, nuôi cá bè quy định
trong Nghị định 115 không thay đổi so với quy định số 143 trƣớc đây, và đã đƣợc thực
hiện từ năm 2003.
2. Đối với mức thu để cấp nƣớc nuôi trồng thủy sản quy định tại tiết 4, điểm d của điều
19, Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ bị nhầm do sai sót về
đánh máy. Thực tế, mức thu chỉ là 250 đồng/m2 mặt thoáng. Bộ Tài chính đã có văn bản
đề nghị Chính phủ cho đính chính vấn đề này.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng nói thêm bạn rõ, các cá nhân, hộ gia đình
đƣợc giao đất, mặt nƣớc nuôi trồng thủy sản trong hạn mức đất theo quy định của Chính
phủ đƣợc miễn thủy lợi phí. Mức thu quy định trong Nghị định 115 là để làm căn cứ xác
định số thủy lợi phí cấp bù cho các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi làm
nhiệm vụ cấp nƣớc.
________________________________________

Họ tên: Pham Quynh Tam
Địa chỉ: Nghệ An
Email:
Câu hỏi : Vai trò của Vụ PC trong việc tƣ vấn, hƣớng dẫn về những vấn đề pháp lý liên
quan đến chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời câu hỏi của bạn nhƣ sau:
Theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, thì Vụ Pháp chế có nhiệm vụ tƣ vấn,
hƣớng dẫn về những vấn đề pháp lý liên quan đến chức năng quản lý của Bộ Nông
nghiệp và PTNT. Thực tế thời gian qua, Vụ Pháp chế đã tham mƣu cho Bộ về vấn đề
trên, cụ thể nhƣ sau:
+ Tham gia ý kiến đối với văn bản xử lý các vi phạm pháp luật trong ngành, lĩnh vực
thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của Bộ.
+ Tham mƣu cho Bộ có ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản liên quan đến chức
năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể trong thời gian vừa
qua, Vụ Pháp chế đã tham mƣu cho Lãnh đạo Bộ có công văn gửi các cơ quan chức năng
đề nghị giải quyết khiếu nại của một số Tổng công ty, nhƣ Tổng Công ty Dâu tầm tơ Việt
Nam, Tổng công ty Vật tƣ nông nghiệp trong việc đấu giá quyền sử dụng đất khi công ty
này kiến nghị, tranh chấp về pháp lý.
+ Hƣớng dẫn các tổ chức và cá nhân về các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi
quản lý nhà nƣớc của Bộ khi có yêu cầu, theo quy định của pháp luật.
+ Hƣớng dẫn nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ,
doanh nghiệp.
________________________________________

Họ tên: Nguyen Thuy Van
Địa chỉ: Bac Ninh
Email:
Câu hỏi 1: Kể từ ngày 01/01/2009 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu
lực thì Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ ban hành văn bản dƣới hình thức Thông
tƣ, vậy những văn bản trƣớc ban hành nhƣ các Quyết định, Chỉ thị có còn hiệu lực
không? Những văn bản đấy có phải sửa lại hình thức văn bản không?
    Câu hỏi 2: Theo tôi đƣợc biết, một số lĩnh vực quản lý của Bộ NN và PTNT có các
văn bản Luật điều chỉnh nhƣ thủy sản có Luật thủy sản, lâm nghiệp có Luật bảo vệ và
phát triển rừng, đê điều có Luật Đê điều, vậy lĩnh vực Nông nghiệp nói riêng (trong các
lĩnh vực quản lý nhà nƣớc Bộ NN và PTNT) có cần ban hành một văn bản Luật riêng về
nông nghiệp để điều chỉnh những vấn đề trên không? Nếu có thì dự kiến kế hoạch sẽ
trình cơ quan có thẩm quyền là bao giờ?

    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trả lời câu hỏi 1:

Cảm ơn câu hỏi của bạn đã gửi đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ NN và
PTNT xin trả lời câu hỏi của bạn nhƣ sau:
Theo khoản 8 Điều 2 và Điều 16 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì thẩm
quyền ban hành văn bản QPPL của Bộ trƣởng là Thông tƣ. Đối với các văn bản QPPL
trƣớc đây của Bộ đã ban hành (Thông tƣ, Quyết định, Chỉ thị) vẫn có hiệu lực thi hành
(cả về nội dung và hình thức)

Trả lời câu hỏi 2:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảm ơn bạn đã quan tâm tới lĩnh vực Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn nhƣ sau:
Thực hiện Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 17/11/2008 của Chính phủ ban hành
Chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban
Chấp hành Trung ƣơng khóa X về Nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3979/QĐ-BNN-KH ngày 15/12/2008
ban hành Chƣơng trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban
Chấp hành Trung ƣơng khóa X về Nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Theo Quyết
định trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng Luật Nông
nghiệp. Đến nay, Vụ Pháp chế đã xây dựng và trình Bộ ký ban hành Quyết định số
329/QĐ-BNN-PC ngày 11/02/2009 về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Luật Nông
nghiệp và thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Nông nghiệp. Căn cứ vào
Quyết định trên, dự kiến thời gian trình cấp có thẩm quyền vào tháng 5/2012.
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Tiền Giang
Email: duongvpvp@yahoo.com
Kính gửi Bộ Trƣởng. Hiện nay, ngoài nhu cầu về thông tin chính sách, thông tin kỹ thuật,
thì thông tin thị trƣờng nông sản rất đƣợc bà con nông dân cũng nhƣ các Doanh nghiệp
quan tâm theo dõi. Thời gian vừa qua Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đầu tƣ 1 số dự án để
cung cấp thông tin cho ngƣời dân nhƣ: Trung tâm Thông tin nông thôn cấp xã; dự án
thông tin khuyến nông và thị trƣờng... Các dự án này đã đƣợc triển khai và thu đƣợc một
số kết quả ban đầu. Tuy vậy thời gian thực hiện các dự án này là quá ngắn (chỉ từ 2 - 3
năm). Đề nghị Bộ trƣởng quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và
PTNT tiếp tục quan tâm đầu tƣ cho các giai đoạn tiếp theo để hiệu quả của dự án đƣợc
nhân rộng trong việc cung cấp thông tin cho ngƣời dân và doanh nghiệp. Xin cảm ơn và
chúc sức khoẻ Bộ trƣởng.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Nhận thức đƣợc thông tin có ý nghĩa quan trọng, Bộ NN&PTNT đã và đang triển khai
các chƣơng trình, dự án với mục tiêu cung cấp thông tin về chính sách, kỹ thuật, khuyến
nông, thị trƣờng nông sản cho ngƣời dân và doanh nghiệp, trong đó có các dự án mà bạn
đề cập. Các dự án có thời gian ngắn là vì tập trung chủ yếu cho việc tổ chức hệ thống,
xây dựng mô hình, phƣơng pháp thu thập xử lý và cung cấp thông tin. Rất mừng là các
dự án này đã bƣớc đầu đem lại hiệu quả nhƣ bạn đã nhận xét. Việc duy trì, phát triển các
hệ thống thông tin sau khi dự án kết thúc đƣợc Bộ giao các đơn vị chức năng của Bộ
cùng các địa phƣơng hƣởng lợi thực hiện. Hiện nay, theo cam kết từ khi bắt đầu triển
khai dự án, các địa phƣơng hƣởng lợi đã có kế hoạch duy trì hoạt động tại các địa
phƣơng. Về việc mở rộng các hệ thống thông tin trên ra các địa phƣơng khác, nhƣ ý kiến
của bạn, Bộ có chủ trƣơng chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét và đánh giá toàn diện,
trên cơ sở đó đề xuất kế hoạch đầu tƣ trong thời gian tới. Xin cảm ơn!
________________________________________

Họ tên: Nguyen Hoang Tuan
Địa chỉ: 282 Le Van Sy- Tan Binh
Email: ssc-production@hcm.vnn.vn
Hiện nay các nƣớc đang phát triển, thậm chí kém phát triển về nông nghiệp hơn Việt
Nam nhƣ Afganistan, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan...đều đã ban hành Chính sách hạt
giống quốc gia (National Seed Policy) và cả Luật về Hạt giống (Seed Law) - Về phƣơng
pháp luận mà nói thì phải có CHÍNH SÁCH trƣớc, mới xây dựng CHIẾN LƢỢC, và xây
dựng các ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH, CHƢƠNG TRÌNH Nhƣ vậy, đến khi nào chúng ta mới
xây dựng và ban hành đƣợc CHÍNH SÁCH, và CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH
CÔNG NGHIỆP HẠT GIỐNG QUỐC GIA có hệ thống, toàn diện, đồng bộ, nhất quán
để theo kịp các nƣớc trong khu vực ?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiện nay nƣớc ta đã có Pháp lệnh Giống cây trồng, Luật Sở hữu trí tuệ (Phần IV Quyền
đối với giống cây trồng) và các Nghị định, Thông tƣ hƣớng dẫn. Về cơ bản, các văn bản
QPPL về giống cây trồng của nƣớc ta là đầy đủ và hội nhập với quốc tế. Chƣơng trình hỗ
trợ ngành Nông nghiệp do Danida tài trợ giai đoạn 2001-2006 đã phân tích về hiện trạng
ngành giống và đề xuất nhiều giải pháp để từng bƣớc xây dựng ngành công nghiệp hạt
giống của nƣớc ta phát triển theo hƣớng có hệ thống, toàn diện, đồng bộ, phù hợp với
thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay do khả năng đầu tƣ của nhà nƣớc và các doanh
nghiệp còn hạn chế nên cơ sở hạ tầng nhƣ hệ thống sấy, kho bảo quản, bao gói... còn
chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu. Để từng bƣớc giải quyết những hạn chế của ngành giống,
Chính phủ đã phê duyệt Chƣơng trình giống giai đoạn I từ 2001-2005 và giai đoạn 2 là
2006-2010 và hiện nay, đang xây dựng Chƣơng trình giống giai đoạn 2011-2015 và tầm
nhìn đến 2020. Chính phủ cũng đã phê duyệt Chƣơng trình công nghệ sinh học nông
nghiệp, trong đó có lĩnh vực giống cây trồng giai đoạn 2006-2010. Thông qua các
Chƣơng trình trên, các Viện nghiên cứu đã đƣợc đầu tƣ, nâng cấp và triển khai nghiên
cứu, chọn tạo các giống cây trồng mới, các cơ sở sản xuất, chế biến giống cây trồng cũng
đã đƣợc đầu tƣ nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo đội ngũ cán bộ làm giống,...
Luật Sở hữu trí tuệ (Phần IV Quyền đối với giống cây trồng) cũng đang đƣợc Quốc hội
sửa đổi, bổ sung trong năm 2009 cho phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế... Với
những nỗ lực của Chính phủ, các doanh nghiệp, trong thời gian tới ngành công nghiệp hạt
giống ở nƣớc ta sẽ phát triển và đáp ứng đƣợc nhu cầu trong nƣớc.
Họ tên: Cacon
Địa chỉ: Dau tien
Email: liby@hotmail.com
Kính thƣa Bộ Trƣởng, Tôi có 1 câu hỏi dành cho thức ăn thủy sản. Công ty tôi trƣớc đây
đƣợc Bộ Thủy Sản (nay đã xác nhập với Bộ NN) cho phép sản xuất thức ăn tôm thẻ chân
trắng (tức có số công bố cho sản phẩm tôm thẻ chân trắng). Nay công ty muốn xin thêm
nhãn hiệu mới cho sản phẩm mới của tôm thẻ chân trắng (tiêu chuẩn độ đạm chỉ khác với
tiêu chuẩn cơ sở đã đƣợc công bố trƣớc đó là +-1%, những tiêu chuẩn khác không thay
đổi). Nhƣ vậy, công ty tôi có đƣợc mặc nhiên xin công bố hay phải làm khảo nghiệm?
Cám ơn rất nhiều
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Đối với thức ăn thuỷ sản mà công ty đã đƣợc Bộ thuỷ sản trƣớc đây công bố và cho phép
sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở mà công ty nộp trong hồ sơ. Nay công ty có nhu cầu
muốn thay đổi hàm lƣợng (độ đạm thay đổi +-1%) Công ty có thể gửi hồ sơ về Cục Nuôi
trồng thuỷ sản - Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - HN để Cục xem xét và trả lời
Công ty một cách cụ thể. Hồ sơ gồm: bản sao hợp pháp các giấy tờ đã đƣợc Bộ Thuỷ sản
xác nhận công bố và các yêu cầu mới của Công ty.
Cảm ơn bạn đã có câu hỏi.
________________________________________

Họ tên: Tran Quoc Ky
Địa chỉ: Hoa Minh - Lien Chieu - Da Nang
Email: kytranquoc@gmail.com
Kính gửi: Ban trực tuyến - Bộ NN & PTNN Hiện nay ở quê tôi có hộ nông dân nuôi bò
khá nhiều, hàng năm lƣợng phân bò thải ra cũng rất lớn. Tuy nhiên phân bò không đƣợc
ngƣời dân sử dụng hiệu quả (bởi một số nhƣợc điểm) và gây ô nhiễm môi trƣờng. Từ đó
tôi có ý định đầu tƣ cho các hộ nông dân này nuôi trùn từ nguồn phân sẵn có, sau đó thu
mua lại phân này và chế biến, đóng bao và đƣa ra tiêu thụ sản phẩm. Tôi nghĩ nếu thực
hiện đƣợc sẽ đem lại thu nhập cho nông dân, giảm ô nhiễm môi trƣờng đồng thời cung
cấp nguồn phân hữu cơ sạch góp phần cải tạo và bảo vệ đất. Để thực hiện theo đúng qui
định và pháp luật Nhà nƣớc, tôi xin Bộ NN&PTNT cho tôi biết thủ tục, điều kiện để sản
xuất và kinh doanh loại mặt hàng này? Tôi xin chân thành cảm ơn
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1.Ý tƣởng của anh rất tốt Bộ NN&PTNT rất hoan nghênh và ủng hộ ý tƣởng này.
2.Ở nƣớc ta nuôi giun (trùn) đã đƣợc phát triển ở một số địa phƣơng nhƣ ngoại ô TP Hồ
Chí Minh, một số tỉnh ĐBS Cửu Long, Hà Tây cũ (Nay là Hà Nội).
3 Về thủ tục, điều kiện sản xuất kinh doanh của mặt hàng này chƣa có trong các quy định
của Bộ NN&PTNT.
4.Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tìm hiểu xây dựng các thủ tục, quản lý, sản xuất, kinh
doanh của mặt hàng này, lúc đó chúng tôi sẽ thông báo qua các phƣơng .tiện thông tin đại
chúng để các cá nhân, tổ chức đƣợc biết .
5.Trong thời gian chờ đợi anh có thể lên mạng theo địa chỉ sau đây để tham khảo
www.diepluc.com./.
________________________________________

Họ tên: Tran Van Thi
Địa chỉ: CTY TNHH MOT TV KHAI THAC CONG TRINH THUY LOI BEN TRE
Email: aquabentre@hcm.vnn.vn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre có nhận đƣợc câu hỏi của các cảng cá
của tỉnh, Sở Nông nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre kính gửi bộ xem xét trả
lời: - Hiện nay đa số các tỉnh ven biển đều có cảng cá, vậy Bộ có quy định những tiêu chí
nào để phân cấp, phân loại cảng? - Cơ quan quản lý đƣờng sông (cảng vụ) cho rằng việc
liên quan đến hƣớng dẫn quản lý các cảng chuyên ngành đều giao Bộ chuyên ngành quản
lý, vậy có quy định nào làm cơ sở pháp lý công bố vùng nƣớc hiện tại để cảng quản lý
hoạt động mà không bị tổ chức, cá nhân khác xâm phạm vùng nƣớc này?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Thời gian qua, với sự quan tâm đầu tƣ của Nhà nƣớc, hệ thống cảng cá của ngành Thủy
sản đã đƣợc hình thành. Thực hiện Luật Thủy sản, Bộ Thủy sản (cũ) đã có Quyết định số
20/QĐ-BTS ngày 01/12/2006 về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo
đậu tránh trú bão cho tàu cá. Tuy nhiên, trong Quy chế này, môt số vấn đề có liên quan
đến quản lý cảng cá: phân loại cảng cá, công bố cảng cá…chƣa đƣợc đề cập đến, do vậy
đã gây không ít khó khăn cho hoạt động của các cảng cá và hoạt động quản lý Nhà nƣớc
đối với cảng cá. Để hoàn thiện công tác quản lý cảng cá, Bộ đang dự thảo sửa đổi quy chế
cảng cá hiện có, các vấn đề : nội dung quản lý nhà nƣớc đối với cảng cá; thẩm quyền của
cơ quan quản lý nhà nƣớc đối với cảng cá; quyền công bố cảng cá và vùng nƣớc cảng cá;
phân loại cảng cá sẽ đƣợc đề cập trong dự thảo mới. Dự thảo này sẽ đƣợc gửi xin ý kiến
các địa phƣơng trong quý II -2009.
________________________________________

Họ tên: Nguyen Van Hoa
Địa chỉ: 256, Le Duan, Dong Ha, Quang Tri
Email: vanhoasothuysan@yahoo.com.vn
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT Từ năm 1997, Chính phủ có chƣơng trình đóng mới
tàu khai thác hải sản xa bờ. Tuy nhiên, công tác triển khai tại nhiều địa phƣơng còn lỏng
lẽo vì vậy hiệu quả chƣơng trình chƣa cao, cụ thể là việc thu hồi vốn vay của ngƣ dân
giải ngân chậm. Hiện nay áp lực khai thác hải sản ven bờ khá cao dẫn đến nguồn lợi hải
sản cạn kiệt. Xin hỏi Bộ Nông nghiệp và PTNT trong năm 2009 và các năm tiếp theo có
dự án nào tƣơng tự dự án đóng tàu cá xa bờ để ngƣ dân có điều kiện trang bị tàu công
suất lớn khai thác hải sản xa bờ nhằm giảm áp lực lên vùng nƣớc ven bờ.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo trình Chính phủ Đề án một
số chính sách hỗ trợ ngƣ dân khai thác thủy sản xa bờ. Trong đó có chính sách hỗ trợ ngƣ
dân đóng mới tàu cá khai thác thủy sản xa bờ.
________________________________________

Họ tên: Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk
Địa chỉ: 47 Nguyễn Tất Thành, Buôn Ma Thuột
Email: sonnptntdl@vnn.vn
Hiện nay Đắk Lắk về doanh nghiệp, nông nghiệp có 9 doanh nghiệp theo đề án trình Thủ
tƣớng Chính phủ phê duyệt có 01 Công ty Cao su thành Công ty mẹ, công ty con, 1 Công
ty cà phê Thắng Lợi có vốn điều lệ lớn hơn 30 tỷ đƣợc chuyển đổi thành Công ty TNHH
1 thành viên, còn lại 7 Công ty chƣa đƣợc phê duyệt phƣơng án sắp xếp vì không đủ vốn
điều lệ là 30 tỷ. Vì vậy số lao động phải giải quyết theo Nghị định 41 là 319 ngƣời chƣa
đƣợc giải quyết chế độ. Đề nghị Bộ xem xét đối với Công ty có số vốn điều lệ nhỏ hơn
30 tỷ đƣợc sắp xếp chuyển đổi nhƣ thế nào để giải quyết chế độ cho ngƣời lao động theo
Nghị định 41.
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Cám ơn bạn đã tham gia buổi giao lƣu trực tuyến của Bộ nông nghiệp – PTNT. Chúng tôi
xin trả lời câu hỏi của bạn nhƣ sau:
1/ Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/02/2002 đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay việc
giải quyết chính sách đối với ngƣời lao động dôi dƣ do sắp xếp lại công ty nhà nƣớc đƣợc
thực hiện theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007.
2/ Thẩm quyền phê duyệt sắp xếp, chuyển đổi sở hữu đối với các doanh nghiệp của tỉnh
Đăk Lăk thuộc thẩm quyền của Thủ tƣớng Chính phủ.

3/ Phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 nhƣ sau:
    3.1. Công ty nhà nƣớc, công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã
hội đƣợc thành lập và tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nƣớc (sau đây gọi
chung là công ty nhà nƣớc) thực hiện sắp xếp lại theo phƣơng án đƣợc cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt, bao gồm:
     + Cổ phần hoá, giao, bán.
     + Chuyển thành công ty TNHH;
     + Giải thể, phá sản;
    3.2. Nông trƣờng quốc doanh thực hiện sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị định số
170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông
trƣờng quốc doanh; lâm trƣờng quốc doanh thực hiện sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị định
số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển
nông trƣờng quốc doanh.
    Nếu 7 doanh nghiệp trên của Đăk Lăk khi thực hiện sắp xếp đổi mới, chuyển đổi
hình thức sở hữu nếu thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 110 thì áp dụng thực hiện
chính sách đối với ngƣời lao động theo quy định của Nghị định này, còn các trƣờng hợp
khác không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 110 thì áp dụng theo Bộ Luật Lao
động./.
Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
Công ty CP chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định Hỏi: a. Đề nghị điều chỉnh giảm
mức thuế VAT cho lĩnh vực chế biến nông sản nhƣ là chế biến tinh bột sắn từ 10% xuống
còn 5% nhƣ trƣớc đây nhằm giảm bớt khó khăn cho đơn vị trong giai đoạn hiện nay. b.
Là lĩnh vực chế biến sản phẩm tinh bột sắn gắn với nhu cầu sử dụng nƣớc. Nhƣng từ năm
2007 đến nay giá nƣớc phục vụ cho sản xuất công nghiệp tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt
trong giai đoạn hiện nay giá nƣớc tăng lên 750đ/m3 đã làm cho Doanh nghiệp khó khăn
lại càng khó khăn hơn. Kính đề nghị quý Bộ có thể điều chỉnh giảm về mức thu này.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Hiện nay các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh xuất khẩu nông sản đƣợc hƣởng ƣu
đãi về thuế là: Thuế xuất khẩu 0%, tạm hoàn thuế VATđối với hàng hóa xuất khẩu (hoàn
ngay 90%, hoàn sau hậu kiểm 10%) theo điểm c, khoản 1, mục III Nghị quyết số
30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ. Về lâu dài, Bộ Nông nghiệp và PTNT
sẽ đề xuất với Bộ Tài chính xem xét vấn đề này.
2. Về giảm giá nƣớc: Bộ xin ghi nhận đề nghị của DN và sẽ xem xét vấn đề này.
________________________________________

Họ tên: Phạm Trung Tính
Địa chỉ: Trung Tâm Nƣớc Sinh Hoạt và VSMTNT Bến Tre
Email: tinhpham99@gmail.com
Trung tâm nƣớc SH và VSMTNT Bến Tre Xin hỏi Bộ NN&PTNT: Theo thông tƣ liên
tịch số 48/2008/TTLT-BTC-BNN tại mục 7: mức hỗ trợ công trình cấp nƣớc tập trung.
Ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ 75% đối với vùng nông thôn khác theo dự toán công trình
đƣợc duyệt. Vậy vùng nông thôn khác đƣợc hiểu nhƣ thế nào? Bến Tre có thuộc vùng
nông thôn khác không? Phạm Trung Tính tinhpham99@gmail.com
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Theo thông tƣ 80 và 48 hƣớng dẫn chế độ quản lý tài chính Chƣơng trình MTQG nƣớc
sạch và VSMTNT thì vùng nông thôn đƣợc chia thành 4 vùng nhƣ sau: 1 .Vùng thị trấn
thị tứ. 2. Vùng đồng bằng, vùng duyên hải.  3. Vùng đồng bào dân tộc và miền núi,
vùng đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã biên giới. 4. Vùng nông thôn khác
(là vùng không thuộc 3 vùng trên)
Mức hỗ trợ từ ngân sách TW cho các vùng nêu trên không quy định cho địa bàn hành
chính tỉnh mà quy định cho đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của từng vùng (thƣờng là
theo cấp xã). Do vậy tỉnh Bến Tre cần xem xét cụ thể với địa bàn từng xã để áp dụng
mức của từng vùng phù hợp với quy định.
________________________________________

Họ tên: Ha Van Thiep
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Long An
Email: phongkehoachla@yahoo.com.vn
Kính thƣa Bộ trƣởng. Căn cứ Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN ngày 25/8/2008 của Bộ
NN và PTNT v/v xét tặng kỷ niệm chƣơng Vì sự nghiệp Nông nghiệp và PTNT. Tại Điều
9 (Kinh phí) có quy định: Kinh phí để làm Huy hiệu Kỷ niệm chƣơng, .............. đƣợc
thực hiện theo Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua khen thƣởng ban hành
QĐ số 1709/QĐ-BNN-TC ngày 09/6/2008. Xin hỏi Bộ trƣởng: Hàng năm, Sở NN và
PTNT Long An có đề nghị Bộ trƣởng tặng kỷ niệm chƣơng cho các cá nhân đủ tiêu
chuẩn theo quy định Bộ, Bộ có quyết định tặng kỷ niệm chƣơng, nhƣng Bộ chỉ gởi quyết
định còn Kỷ niệm chƣơng và tiền thƣởng thì không có, Sở phải liên hệ VP Bộ tại Tp. Hồ
chí minh để MUA K NIỆM CHƢƠNG với số tiền 25.000 đồng/ngƣời, tiền thƣởng cũng
không nhận đƣợc để tặng cho cá nhân. Xin hỏi Bộ trƣởng vấn đề này nhƣ thế nào? Xin
cảm ơn Bộ trƣởng.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

1.     Ngày 2/12/2008 Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có QĐ số 3809/QĐ-
BNN-TC ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua khen thƣởng của Bộ
Nông nghiệp và PTNT thay thế cho QĐ số 1709/QĐ-BNN-TC ngày 9/6/2008 của Bộ
trƣởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
2.    Tại Điều 2 QĐ số 3809/QĐ-BNN-TC ngày 02/12/2008, đã quy định nguyên tác
sử dụng Quỹ thi đua khen thƣởng: Đơn vị cơ sở nào trình khen thƣởng, sau khi có quyết
định khen thƣởng của cơ quan có thẩm quyền, tự trích quỹ thi đua khen thƣởng của đơn
vị mình để trả tiền cho các tập thể, cá nhân của đơn vị đã đƣợc cấp trên khen thƣởng.
3.     Kinh phí gia công Huy hiệu Kỷ niệm chƣơng và in giấy chứng nhận hiện nay
vẫn đang thực hiện theo văn bản số 1636/BNN-VP ngày 05/4/2006 về việc triển khai
thực hiện xét tặng Kỷ niệm chƣơng “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và PTNT”. Trong đó có
nêu: Các địa phƣơng, đơn vị có ngƣời đƣợc tặng Kỷ niệm chƣơng đƣợc trích trong quỹ
khen thƣởng của đơn vị đóng góp với Bộ để làm Kỷ niệm chƣơng và in giấy chứng nhận.
Đơn giá để làm Kỷ niệm chƣơng và in giấy chứng nhận năm 2006 là 25.000đ/1 chiếc./.
________________________________________
Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
Việc quản lý ngành nghề nông thôn ở Trung ƣơng, chính phủ phân công cho Bộ
NN&PTNT nhƣng ở nhiều tỉnh nhƣ Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận….
UBND tỉnh lại phân công cho Sở Công thƣơng quản lý lĩnh vực này. Điều này gây khó
khăn cho việc quy hoạch, quản lý và hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề ở
địa phƣơng. Đề nghị Bộ trƣởng có ý kiến về việc thống nhất một đầu mối trong việc quản
lý nhằm hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1.  Việc quản lý NNNT ở Trung ƣơng, Chính phủ phân công cho Bộ NN & PTNT,
nhƣng ở nhiều tỉnh UBND lại phân cho Sở Công thƣơng.Về vấn đề này, Bộ NN và Bộ
Nội vụ đã có Thông tƣ liên tịch số 61/2008/TTLT – BNN – BNV, ngày 15/5/2008 hƣớng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc
UBND cấp tỉnh để thông nhất quản lý lĩnh vực ngành nghề nông thôn ở các địa
phƣơng.UBND các tỉnh là cơ quan quyết định vấn đề đó.
2.  Chƣơng trình Bảo tồn và phát triển làng nghề : Bộ NN & PTNT đã có tờ trình số
1400/TTr – BNN – CB, ngày 21/5/2008 trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Chƣơng
trình Bảo tồn và phát triển làng nghề giai đoạn 2008 – 2015, tầm nhìn đến 2020. Hiện
đang chờ Chính phủ phê duyệt để triển khai trong thời gian sớm nhất.
________________________________________

Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
Thuế xuất khẩu: Ngày 26/12/2008, Bộ tài chính có Quyết định 123/2008/QĐ-BTC điều
chỉnh tăng 10% mức thuế xuất khẩu của 2 nhóm mặt hàng gỗ 4403 (gỗ xẻ hộp) và 4407
(gỗ xẻ thành). Hai nhóm mặt hàng này là sản phẩm sơ chế, có thể đƣợc dùng trong nhiều
ngành khác nhau. Ngoài ra, sản phẩm gỗ xuất khẩu phần lớn đƣợc sản xuất từ gỗ nguyên
liệu nhập khẩu. Trong khi thuế nhập khẩu gỗ nguyên liệu là 0% thì xuất khẩu lại 10%,
làm ảnh hƣởng đến khả năng cạnh tranh mặt hàng gỗ của Việt nam. Đề nghị Bộ
NN&PTNT xem xét đề xuất Bộ Tài chính và Chính phủ miễn thuế xuất khẩu cho các mặt
hàng bằng gỗ thuốc các nhóm 4403 và 4407 nói trên.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ xin tiếp thu ý kiến và sẽ tổng hợp, đề xuất Bộ Tài Chính xem xét miễn thuế nhập khẩu
cho các mặt hàng nhƣ đã kiến nghị (các mặt hàng gỗ thuộc các nhóm 4403 và 4407)
Họ tên: VULAITUNG
Địa chỉ: 28 DONG NHAN STREET, HAI BA TRUNG
Email: vulaitung@gmail.com
Hiện nay tôi đang có một số đối tác ở nƣớc ngòai có khả năng cung cấp thực phẩm đông
lạnh (Bò, trâu, cừu, gà) cho thị trƣờng Việt nam. Công ty tôi đang định nhập về để phân
phối. Xin vui lòng cho hỏi thủ tục và giấy phép để kinh doanh lĩnh vực trên? Xin cảm ơn
và mong nhận đƣợc trả lời. Vũ Lai Tùng 090.477.9986
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Về thủ tục xuất nhập khẩu thực phẩm đông lạnh phục vụ cho thị trƣòng tiêu thụ tại Việt
Nam xin quý doanh nghiệp liên hệ với Bộ Công thƣơng để đƣợc hƣớng dẫn chi tiết BỘ
NN&PTNT không quản lý mặt hàng này.
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Thanh Trúc
Địa chỉ: Chi cục Lâm nghiệp Hà Tĩnh
Email: hoadieu66@gmail.com
Kính thƣa Bộ trƣởng! 1. Hiện nay ở Hà Tĩnh có một số Doanh nghiệp thuê đất để trồng
rừng. Thực tế để tìm ra 500 ha đất chƣa có rừng tập trung để cho Doanh nghiệp thuê là
rất khó vì trong Lâm nghiệp rừng và đất đan xen lẫn nhau.Trƣờng hợp này giải quyết thế
nào? Trong lúc Doanh nghiệp không có chức năng và Dự án phát triển rừng (đặc biệt đối
với rừng tự nhiên). 2. Ở Hà Tĩnh khi quy hoạch rà soát lại 3 loại rừng theo Chỉ thị 38 của
Thủ tƣớng Chính phủ, một số diện tích khi quy hoạch không đƣa vào đất Lâm nghiệp để
chuyển sang quy hoạch làm một số công trình thuỷ lợi. Nay Dự án đó thực hiện thì trên
diện tích này có phải làm các thủ tục của Lâm nghiệp nhƣ: thu hồi, chuyển đổi, thanh lý
tài sản về rừng nữa không?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trả lời:
1. Đây là thực tế xảy ra ở hầu hết các địa phƣơng, tuỳ theo điều kiện cụ thể mà các địa
phƣơng vận dụng để tìm ra giải pháp xử lý phù hợp, nhƣng phổ biến hiện nay đƣợc xử lý
nhƣ sau: Doanh nghiệp liên doanh liên kết với ngƣời dân để trồng rừng, thông qua việc
ngƣời dân góp đất, công lao động, Doanh nghiệp đầu tƣ vốn, hƣớng dẫn kỹ thuật; Sản
phẩm hoặc giá trị hƣởng lợi thực hiện theo thoả thuận giữa Doanh nghiệp và ngƣời dân.
2. Khi thực hiện việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị 38 của Thủ tƣớng
Chính phủ, khi địa phƣơng đƣa một số diện tích rừng ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để
dự kiến làm các công trình thuỷ lợi thì mới chỉ là quy hoạch. Do đó, khi triển khai thực
hiện dự án cụ thể vẫn phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng, giao
rừng theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006
của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Xin trân thành cám ơn./.
________________________________________

Họ tên: So nong nghiep&PTNT Quang Ninh
Địa chỉ: Ha Long Quang Ninh
Email: snn@quangninh.gov.vn
1. Tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản báo cáo Bộ bố trí 547 tỷ đồng cho các công trình: Xây
dựng kè bảo vệ bờ sông biên giới; Nâng cấp hệ thống đê điều theo quyết định số 58/QĐ-
TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ; Nâng cáp sửa chữa các hồ chứa; các khu
neo đậu tàu thuyền và tránh trú bão. Bộ đã có văn bản trả lời và giải quyết chƣa? 2. Tỉnh
Quảng Ninh và Hải Phòng là 2 địa phƣơng có rất nhiều tàu thuyền hoạt động trên địa bàn.
đề nghị Bộ cho nghiên cứu lập dự án: Xây dựng Trung tâm nghiên cứu nạn của khu vực
tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. - Về xây dựng các kè bảo vệ bờ sông biên giới thông qua chính phủ giao, tỉnh là cấp
quyết định đầu tƣ, Chính phủ bố trí vốn để tỉnh thực hiện.
- Liên quan việc đầu tƣ các kè biên giới thời gian tới, tại Thông báo 334 ngày 15/12/2008
của VPCP, TTCP giao Bộ Kế hoạch đầu tƣ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc
phòng xem xét bố trí vốn.
- Về nâng cấp đê biển theo quyết định 58/QĐ-TTg, TTCP giao tỉnh là cấp quyết định đầu
tƣ, Trung ƣơng hỗ trợ vốn hàng năm để tỉnh thực hiện
Trong 3 năm 2006-2008 tỉnh đƣợc TW bố trí 120 tỷ đồng, năm 2009, CP bố trí tiếp 40 tỷ
đồng để tỉnh thực hiện.
- Về đầu tƣ bảo đảm an toàn các hồ chứa nƣớc: Bộ hiện đang đầu tƣ để sửa chữa, nâng
cấp cụm 4 hồ chứa nƣớc đảo Vân Đồn. đang lập dự án đầu tƣ hồ Khe Cát. Nhu cầu vốn
để đầu tƣ sửa chữa nâng cấp các hồ chứa là rất lớn, địa phƣơng cần phối hợp với Bộ để
từng bƣớc đầu tƣ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hồ chứa trong quá trình khai thác,
vận hành.
2. Hiện tại Bộ Nông nghiệp và PTNT đang đầu tƣ xây dựng khu neo đậu tránh trú bão
cho tàu cá tại huyện đảo Cát Bà - Hải Phòng, trong đó có hạng mục về tìm kiếm cứu nạn,
dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2009. Khu neo đậu này làm nhiệm vụ tránh trú bão cho
tàu cá và tìm kiếm cứu nạn cấp vùng cho cả khu vực, trong đó có Hải Phòng và Quảng
Ninh.
Bộ NN và PTNT xin trân trọng cám ơn
________________________________________

Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
Theo Thông tƣ hƣớng dẫn của Bộ Tài chính để thực hiện QĐ 289 và QĐ 965 của Thủ
tƣớng Chính phủ chỉ quy định các mức hỗ trợ dầu cho tàu có công suất nhỏ hơn 40CV, từ
40 – 89CV, và lớn hơn 90CV. Do vậy, các địa phƣơng trong tỉnh đã làm thủ tục hỗ trợ và
đã ra quyết định hỗ trợ 5 lần cho 25 tàu có công suất 6CV và đã giải ngân 5 lần cho 4 tàu;
1 lần cho 21 tàu. Ngày 30/9/2008 Cục Khai thác và BVNL thủy sản có văn bản số
988/KTBVNL-KT đính chính văn bản 940/KTBVNL-KT. Địa phƣơng dừng việc giải
ngân 4 lần còn lại cho 21 tàu nêu trên. Tuy nhiên, nhân dân liên tục khiếu nại lên các cấp
đề nghị giải ngân số tiền còn lại. Vì vậy để giải quyết vƣớng mắc đã nêu ngày 18/12/2008
Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định đã có văn bản số 2899/SNN-KTQL xin ý kiến xử lý
nhƣng chƣa đƣợc trả lời. Rất mong sự xem xét của lãnh đạo Bộ để giải ngân 4 lần còn lại
cho 21 tàu 6CV đã có quyết định hỗ trợ nói trên. Vì thời gian giải ngân không còn nhiều.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Theo hƣớng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Khai thác và Bảo vệ
nguồn lợi thủy sản đã có công văn số 940/KTBVNL-KT ngày 18/9/2008 và Công văn số
988/KTBVNL-KT về việc hƣớng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg và Quyết
định 965/QĐ-TTg, qui định:
“- Theo qui định các loại thuyền thúng, xuồng, bè mảng …có trọng tải <0,5tấn không
đƣợc cấp giấy phép khai thác thủy sản. Vì vậy không là đối tƣợng đƣợc hƣởng chính sách
hỗ trợ này.
- Đối với những tàu cá lắp máy nhỏ hơn hoặc bằng 6CV nếu đã đƣợc đăng ký, cấp giấy
phép khai thác thủy sản trƣớc ngày 18/3/2008 thì đƣợc hƣởng hỗ trợ theo quy định.
- Trƣờng hợp thuyền thúng, xuồng bè mảng lắp máy có công suất nhỏ hơn hoặc bằng
6CV chƣa có đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản sẽ không đƣợc hỗ trợ, đề nghị
các địa phƣơng giám sát chặt chẽ tránh tình trạng tăng đột biến số lƣợng tàu thuyền nhỏ.”

Do vậy, đối với những tàu có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 6CV chƣa đƣợc hỗ trợ sau khi
các công văn trên đƣợc ban hành thì sẽ không đƣợc hỗ trợ và những tàu đã hỗ trợ thì
không đƣợc hỗ trợ các lần tiếp theo.
Đến nay, tất cả các địa phƣơng đều thực hiện nghiêm túc qui định trên. Đề nghị Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định giải thích rõ cho ngƣ dân địa phƣơng.
________________________________________

Họ tên: Lê Minh Tuấn
Địa chỉ: 12 nguyễn Trung trực p2 Thị xã Bạc Liêu
Email:
3. Công ty tôm giống số 1-Bạc liêu hỏi Hiện nay ở Sóc Trăng kiểm dịch tôm giống do
đơn vị nào thực hiện đảm bảo cơ sở pháp lý để tôm đƣợc lƣu thông thuận lợi phục vụ
ngƣời nuôi; Cơ sở kinh doanh giống thủy sản có phải đăng ký xác nhận chất lƣợng giống;
cơ sở pháp lý nào buộc cơ sở kinh doanh phải đăng ký xác nhận chất lƣợng giống; Chi
cục nuôi trồng thủy sản có pháp nhân để xác nhận chất lƣợng giống theo qui định hiện
hành hay không ? Đề nghị ngành Nông nghiệp có hƣớng dẫn thủ tục, điều kiện về lƣu
thông tôm giống và các loại phí phải chi trả theo qui định. việc xét nghiệm bệnh thủy sản
do đơn vị có pháp nhân xét nghiệm và trả lời kết quả xét nghiệm theo pháp lệnh Thú y ở
tỉnh Sóc Trăng để cơ sở giống và ngƣời nuôi biết và liên hệ gửi mẫu xét nghiệm.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Việc kiểm dịch tôm giống tại địa phƣơng do Sở Nông nghiệp v à PTNT và giao cho
Chi cục thú y thực hiện
2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản phải đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện s ản xuất, kinh doanh giống theo quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của
Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp v à phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế sản xuất,
kinh doanh giống thuỷ sản.
3. Theo Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 đã phân cấp cho các Sở Nông
nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố (Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản/ Chi cục Thuỷ sản)
thực hiện việc xác nhận chất lƣợng con giống.
 4. Việc hƣớng dẫn các thủ tục đề nghị tham khảo Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày
06/8/2008 hoặc liên hệ Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản/ Chi cục Thuỷ sản tại địa phƣơng để
đƣợc hƣớng dẫn thực hiện.
5. Phí, lệ phí: tham khảo Quyết định 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 về việc quy định
chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý ATVS & TYTS.
6. Việc xét nghiệm bệnh thủy sản ở tỉnh Sóc Trăng cơ sở sản xuất giống và ngƣời nuôi có
thể liên hệ và hỏi tại Sở Nông nghiệp tại địa phƣơng để gửi mẫu xét nghiệm.
Cảm ơn bạn đã có câu hỏi tới Bộ.
Họ tên: Nguyễn Kinh Thành
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Email: nguyenkinhthanhccln@gmail.com
Việc thiết kế cho trồng rừng sản xuất còn nhiều bất cập theo thông tƣ 02 thƣc hiện Quyết
định 147 thi việc lập hồ sơ thiết cho rừng sản xuất vô cùng đơn giản, nhƣng sau 3 năm
phải số hoá bản đồ hoàn công, nhƣng trong thiết kế trồng rừng sản xuất hàng năm không
đề cập đến việc xây dựng bản đồ thì việc giám sát quản lý sẽ gặp nhiều khó khăn đề nghị
Bộ nông nghiệp &PTNT có hƣớng dẫn thiết kế trồng rừng sản xuất để các đơn vị có cơ
sở triển khai thực hiện?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Trả lời:
1. Xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến của bạn, Bộ Nông nghiệp & PTNT sẽ phối hợp cùng
Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để có văn bản bổ sung hƣớng dẫn công tác thiết kế trồng rừng
sản xuất theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Xin trân trọng cám ơn!
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Kinh Thành
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Email: nguyenkinhthanhccln@gmail.com
Đối với diện tích trồng rừng sản xuất Nhà nƣơc đã hỗ trợ sau ra soát 3 loại rừng theo chỉ
thị 38 chuyển sang rừng phòng thì hƣớng xử lý nhƣ thế nao?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trả lời:
  Đối với rừng sản xuất đƣợc hỗ trợ, sau khi thực hiện xong giai đoạn hỗ trợ nếu diện
tích này đảm bảo tiêu chí là rừng phòng hộ, đặc dụng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg
khi chuyển đổi sang rừng phòng hộ thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự
thảo và đang tham khảo ý kiến của các địa phƣơng hƣớng xử lý đối với diện tích này nhƣ
sau:
1. Trƣờng hợp chủ rừng đƣợc nhận lại rừng
1.1. Quyền lợi:
a) Đối với rừng trồng cây không phải cây trồng chính đƣợc quy định đối với trồng rừng
phòng hộ, rừng đặc dụng:
- Đƣợc hƣởng toàn bộ sản phẩm khai thác trên diện tích đã đầu tƣ nếu là rừng đến tuổi
khai thác.
- Đƣợc tiếp tục đầu tƣ chăm sóc, bảo vệ đến hết chu kỳ hiện tại và hƣởng toàn bộ sản
phẩm khai thác trên diện tích này nếu rừng chƣa đến thời kỳ khai thác.
b) Đối với rừng trồng cây trồng chính phù hợp với quy định đối với trồng rừng phòng hộ,
đặc dụng:
- Đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ của Nhà nƣớc theo Quyết định 100/2007/QĐ-TTg ngày
6/7/2007 và Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tƣớng Chính phủ về
mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và
các chính sách hiện hành khác đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
1.2. Trách nhiệm:
- Thực hiện việc quản lý, bảo vệ, chăm sóc, nuôi dƣỡng rừng hiện có và trồng lại rừng
mới theo đúng tiêu chí rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Quy chế quản lý rừng ban hành
kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-Tg ngày 14/8/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ;
2. Trƣờng hợp chuyển giao cho chủ rừng mới
2.1. Bên giao rừng chuyển đổi:
a) Quyền lợi:
- Đối với rừng trồng cây không phải cây trồng chính đƣợc quy định đối với trồng rừng
phòng hộ, đặc dụng:
+ Đƣợc hƣởng toàn bộ sản phẩm khai thác trên diện tích đã đầu tƣ nếu là rừng đến tuổi
khai thác.
+ Nếu rừng chƣa đến thời kỳ khai thác: Đƣợc tiếp tục đầu tƣ chăm sóc, bảo vệ đến hết
chu kỳ hiện tại và và hƣởng toàn bộ sản phẩm khai thác trên diện tích này.
- Đối với rừng trồng cây trồng chính phù hợp với quy định đối với rừng phòng hộ, đặc
dụng:
+ Đƣợc đền bù phần vốn đã đầu tƣ trồng, chăm sóc, bảo vệ.
+ Đƣợc ƣu tiên tiếp tục nhận khoán toàn bộ hoặc một phần để bảo vệ diện tích rừng đã
trồng, rừng tự nhiên hiện có, trồng rừng mới trên diện tích rừng sản xuất chuyển đổi sang
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và hƣởng lợi theo các quy định hiện hành.
b) Nghĩa vụ:
- Tham gia giám sát, bàn giao diện tích và chất lƣợng rừng, nguồn vốn đã đầu tƣ cho rừng
đƣợc chuyển đổi.
- Báo cáo kết quả chuyển đổi rừng do đơn vị quản lý và hoàn thiện các thủ tục giảm vốn
đã đầu tƣ cho diện tích rừng đã giao cho cấp có thẩm quyền nếu là các doanh nghiệp quốc
doanh, tập thể.
2.2. Bên nhận rừng chuyển đổi
a) Quyền lợi:
- Đƣợc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động khác trong rừng
phòng hộ, đặc dụng theo Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số
186/2006/QĐ-Tg ngày 14/8/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ và các chính sách hiện hành
khác.
- Đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ của Nhà nƣớc theo Quyết định 100/2007/QĐ-TTg ngày
6/7/2007 và Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tƣớng Chính phủ về
mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.
b) Nghĩa vụ:
- Thực hiện việc quản lý, bảo vệ, chăm sóc, nuôi dƣỡng rừng hiện có và trồng lại rừng
mới theo đúng tiêu chí rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Quy chế quản lý rừng ban hành
kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-Tg ngày 14/8/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ;
- Tăng vốn đầu tƣ theo các quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với diện tích rừng
tăng thêm.
2. Trình tự và thẩm quyền quyết định chuyển đổi rừng
2.1. Trình tự:
2.1.1. Trên cơ sở kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tổ chức bàn giao kết quả rà soát và quy hoạch lại 3 loại rừng tới các xã, chủ dự
án và chủ rừng.
2.1.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi
trƣờng; Sở Tài Chính xây dựng phƣơng án chuyển đổi rừng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh
phê duyệt, chuyển đổi rừng có các nội dung cơ bản sau:
- Thể hiện rõ hiện trạng rừng, bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng đã đƣợc nhà nƣớc
đầu tƣ cho công tác khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có kết hợp
trồng bổ sung cây lâm nghiệp, trồng mới và chăm sóc rừng trồng cho mục đích phòng hộ
và đặc dụng sau rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng không đảm bảo tiêu chí đƣợc chuyển
thành rừng sản xuất và ngƣợc lại từ rừng sản xuất chuyển thành rừng phòng hộ, đặc dụng.
- Đối với diện tích rừng trồng cần phân biệt mức độ đầu tƣ (đã hết thời gian chăm sóc hay
đang trong thời kỳ chăm sóc), trồng thuần loài, hay rừng hỗn giao cây phù trợ với cây
mục đích, cây bản địa. Sự phân biệt các loại rừng này là cần thiết để xác định các chính
sách hƣởng lợi phù hợp đối với từng loại rừng, đảm bảo diện tích rừng sau khi chuyển
đổi đƣợc tiếp tục đầu tƣ, phát triển và sử dụng có hiệu quả. Quy định, hạn mức giao nhận
rừng, mức đền bù phần vốn đã bỏ ra trồng, chăm sóc, bảo vệ đối với rừng sản xuất
chuyển đổi sang rừng phòng hộ hay cho phép kinh doanh đến hết chu kỳ hiện tại.
2.1.3. Việc tăng giảm vốn các loại rừng chuyển đổi thực hiện theo các quy định hiện hành
của Bộ Tài Chính.
2.2. Thẩm quyền:
- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giao rừng chuyển đổi cho các tổ chức là
doanh nghiệp lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
- Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định việc giao rừng cho hộ gia đình, các nhân và
cộng đồng dân cƣ thôn.

 Đề nghị quý vị có thể tham khảo và trao đổi thêm thông qua sở Nông nghiệp và PTNT
đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh hƣớng dẫn

Xin trân trọng cám ơn!
________________________________________

Họ tên: Phan Tân Khánh
Địa chỉ: Số 10, ngõ 670/27, Ngô Gia Tự, long biên
Email: tanphathn@vnn.vn
4. Xin Bộ trƣởng cho biết vai trò của Cục trồng trọt, Cục BVTV hƣớng dẫn và thực hiện
về vấn đề này nhƣ thế nào? Lộ trình thực hiện? có nên lẫn lộn khoai thƣơng phẩm và
khoai giống có xuất xứ từ Trung Quốc hay không? 5. Theo Bộ trƣởng có chính sách và
giải pháp nhƣ thế nào để thu hút nhiều nhà doanh nghiệp cùng với chính phủ giải quyết
vấn đề: Nông thôn, nông dân và nông nghiệp “Tam Nông” trong giai đoạn hiện nay.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ NN&PTNT đã xác định rõ vai trò quản lý chất lƣợng giống cây trồng của Cục Trồng
trọt và vai trò kiểm dịch thực vật của Cục Bảo vệ thực vật .Vì vậy việc quản lý chất
lƣợng khoai tây giống nhập từ Trung quốc thuộc nhiệm vụ của 2 Cục này và của các địa
phƣơng có liên quan.
 Trong chuơng trình hành động thực hiện nghị quyết trung ƣơng 7 mà Bộ NN&PTNT đã
xây dựng có rất nhiều chính sách và giải pháp thu hút các doanh nghiệp tham gia cùng
với Chính phủ giải quyết vấn đề Nông nghiệp ,nông dân và nông thôn.
________________________________________

Họ tên: sonndongnai
Địa chỉ: Phuờng Tân Hiệp - Biên Hòa
Email: so_nn-ptnt-dongnai@yahoo.com.vn
Ngày 20/11/2008 Thủ Tƣớng Chính Phủ ban hành Quyết định số 149/2008/QĐ-TTg “Về
chế độ bồi dƣỡng đi biển đối với Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và
phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và ngƣời làm việc trên tàu kiểm ngƣ”. Tại điều
1. Quy định chế độ bồi dƣỡng đi biển cho những đối tƣợng nêu trên trong thời gian đi
biển với mức 110.000đồng/ngƣời/ngày thực tế đi biển. Trong thực tế tại những địa
phƣơng không có biển, nhƣng có sông hồ lớn. Mặc dù mức độ nguy hiểm cho ngƣời đi
trên sông hồ không bằng ở biển, nhƣng cũng rất nguy hiểm và gian khổ. Theo Bộ trƣởng
thì giải quyết nhƣ thế nào cho phù hợp đối với lực lƣợng Thanh tra viên, cộng tác viên
thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và ngƣời làm việc trên
tàu kiểm ngƣ làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra các hoạt động thủy sản trên sông, hồ.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Theo Quyết định số 149/2008/QĐ-TTg “Về chế độ bồi dƣỡng đi biển đối với Thanh tra
viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và
ngƣời làm việc trên tàu kiểm ngƣ”. Tại điều 1. Quy định chế độ bồi dƣỡng đi biển cho
những đối tƣợng nêu trên trong thời gian đi biển với mức 110.000đồng/ngƣời/ngày thực
tế đi biển. Chƣa quy định chế độ bồi dƣỡng đối với lực lƣợng Thanh tra viên, cộng tác
viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và ngƣời làm
việc trên tàu kiểm ngƣ làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra các hoạt động thủy sản trên sông,
hồ. Bộ Nông nghiệp và PTNT xin tiếp thu ý kiến trên, trong thời gian tới sẽ nghiên cứu,
xem xét trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định trên.
Xin trân trọng cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Le Anh Duc
Địa chỉ: 347 LNT - Thai nguyen
Email: owlgoett@yahoo.com
Để xuất khẩu nông sản, thực phẩm thƣờng các doanh nghiệp phải áp dụng các tiêu chẩn
đƣợc thị trƣờng nƣớc nhập khẩu chấp nhận, nhƣ (global GAP, hay qui trình SX HACCP,
GMP) và các tổ chức chứng nhận thƣờng là của nƣớc ngoài - Bộ NN và PTNT đã có
chính sách quản lý gì đối với các tổ chức này? hay qui chế cho việc hợp tác với các cơ
quan quản lý trong nƣớc trong công tác chứng nhận tiêu chuẩn?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, các cơ quan chức năng thuộc Bộ đã xây dựng quy
định về kiểm tra chứng nhận chất lƣợng, ATVS thực phẩm phù hợp với các quy định
quốc tế và tƣơng đƣơng quy định của các nƣớc nhập khẩu (Quyết định 84/2008/QĐ-BNN
ban hành Quy chế chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Vietgap cho
rau, quả, chè an toàn; Quyết định số 56/2008/QĐ-BNN về quy chế kiểm tra chứng nhận
nuôi trồng thủy sản theo hƣớng bền vững...). Tại các quyết định nêu trên, Bộ đã quy định
các điều kiện để một tổ chức đƣợc chỉ định là tổ chức chứng nhận cũng nhƣ quy định về
trình tự, thủ tục đánh giá chỉ định tổ chức chứng nhận. Các tổ chức trong và ngoài nƣớc
nếu đáp ứng các điều kiện quy định đều đƣợc đánh giá chỉ định là tổ chức chứng nhận.
Các tổ chức chứng nhận trong nƣớc và ngoài nƣớc đều có quyền và nghĩa vụ nhƣ nhau.
Do vậy, chứng nhận do các tổ chức chứng nhận nƣớc ngoài và chứng nhận do các tổ chức
chứng nhận trong nƣớc đều có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng.
Họ tên: Cty TNHH 1TV Thƣơng mại Quảng Trị
Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu, TX Đông Hà
Email: sepongroup@vnn.vn
Gửi Cục Thú y, Về vấn đề tạo điều kiện cho Doanh nghiệp trong việc nhập khẩu, có kiểm
soát chặt chẽ gia súc nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh và ảnh hƣởng đến phát triển chăn
nuôi theo văn bản số 8074/VPCP-KTN, Bộ Nông nghiệp cho biết đã giao cho Cục Thú y
hƣớng dẫn địa phƣơng thực hiện. Xin hỏi Cục Thú y đã có văn bản nào hƣớng dẫn địa
phƣơng và các doanh nghiệp thực hiện chủ trƣơng này?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:

Hiện nay Cục Thú y đang gửi bản Dự thảo hƣớng dẫn lấy ý kiến các đơn vị liên quan
theo quy định sẽ ban hành trong thời gian sớm nhất.

Xin chân thành cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Phan Tân Khánh
Địa chỉ: Số 10, ngõ 670/27, Ngô Gia Tự, long biên
Email: tanphathn@vnn.vn
3. Nhập khẩu nguồn giống khoai tây sạch bệnh từ một số nƣớc tiến tiến với các giống đã
đƣợc xác định rõ tại Việt Nam (Diamant, Solara, Sinora, Eben, Atlantic…) việc trợ giá
giống một phần cho nông dân là một việc nên làm. Trong một số năm gần đây một số địa
phƣơng còn trợ giá cả nguồn giống từ khoai an Trung Quốc về làm “giống”. Xin hởi Bộ
trƣởng có nên làm việc đó không? Nếu có thì chỉ nên trợ giá cho nguồn khoai tây giống
có nguồn gốc giống rõ ràng hay cả nguồn không có nguồn gốc rõ ràng?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trong thời gian qua đúng là có một số địa phƣơng dùng ngân sách của địa phƣơng mình
trợ giá cho giống khoai tây nhập khẩu từ Trung quốc ,trƣớc mắt do nhu cầu sản xuất
giống ở trong nƣớc chƣa đáp ứng đủ thì việc này là cần thiết để phục vụ sản xuất .Về mặt
lâu dài việc trợ giá giống nông nghiệp nói chung ,giống khoai tây nói riêng vẫn rất cần
cho ngƣời nông dân ,tuy nhiên sự hỗ trợ này cần nâng cao về mặt chất lƣợng và chủng
loại giống để ngƣời nông dân có thể tự sản xuất và giữ giống cho mình .Việc kiểm soát
chất lƣợng giống là rất cần thiết phải đƣợc làm thƣờng xuyên nhằm hạn chế những thiệt
hại tối đa cho ngƣời sản xuất
________________________________________

Họ tên: Nguyen Huu Duc
Địa chỉ: Sở NN&PTNT Hà Tĩnh
Email: huuduc1965@yahoo.com.vn
Tôi hiểu: Quy hoạch là hoạch định trƣớc những việc cần làm và đặt ra trƣớc những mục
tiêu cần đạt tới. Quy hoach phát triển cấp tỉnh là tài liệu định hƣớng cho điều hành, quản
lý, chỉ đạo của tỉnh. Muốn triển khai đầu tƣ sản xuất thì còn phải có quy hoạch chi tiết, dự
án đầu tƣ, thiết kế...trên cơ sở phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Chƣa thể sử dụng
quy hoạch chung cấp tỉnh làm tài liệu pháp lý cho việc thẩm định các thiết kế. Việc tôi
hiểu thế có đúng không, hay nhƣ thế nào thì đúng.
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Đối với quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn cấp tỉnh, phần lớn ở các địa phƣơng
hiện nay chƣa thực sự là cơ sở pháp lý để thẩm định các thiết kế dự án chi tiết. Vấn đề
bạn đƣa ra là đúng.
Bộ NN và PTNT xin trân trọng cám ơn
________________________________________

Họ tên: NGUYỄN VĂN KHUÂN
Địa chỉ: CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM THÚ Y THỦY SẢN LONG AN
Email: laveco_vietnam@yahoo.com

Công Xin Bộ trƣởng xem xét và cho ý kiến trả lời về : Quyết định 08/2004/QĐ-BNN-
TY ngày 30/3/2004 của Bộ trƣởng Bộ Nông ngiệp & PTNT) v/v triển khai áp dụng các
nguyên tắc ,tiêu chuẩn “ thực hành tốt sản xuất thuốc”( GMP) của Hiệp hội các nƣớc
Đông Nam Á ) và Công văn số 1691/TY-QLT Ngày 16 /10/2008 của Cục trƣởng Cục
Thú y ban hành : v/v triển khai thực hiện GMP . Có phù hợp với Luật doanh nghiệp
2005 và Pháp lệnh thú y 2004 hay không ?

    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời nhƣ sau:
   Sản xuất, kinh doanh thuốc thú y là một ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
(Quy định tại phụ lục III, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, Nghị
định số 59/2006/NĐ-CP, ngày 12/6/2006 quy định chi tiết Luật thƣơng mại về hàng hoá,
dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện).
    Việc áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc(GMP) đƣợc quy
định tại khoản 4, Điều 38, Pháp lệnh Thú y và Điều 59, Nghị định số 33/2005/NĐ-CP,
ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Thú y. Đây là
quy định bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất thuốc thú y( bao gồm cả thuốc thú y thuỷ
sản) nhằm sản xuất thuốc thú y đạt 03 tiêu chí: Chất lƣợng, an toàn và hiệu quả. Yêu cầu
này cũng đƣợc quy định tại khoản 5, Điều 9 Luật Doanh nghiệp.
    Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 08/2004/QĐ-BNN-
TY ngày 30/3/2004 về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “ Thực hành
tốt sản xuất thuốc ”(GMP) của Hiệp hội các nƣớc Đông Nam Á và văn bản số 1691/TY-
QLT ngày 16/10/2008 của Cục trƣởng Cục Thú y hƣớng dẫn các doanh nghiệp triển khai
thực hiện lộ trình GMP theo phê duyệt của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và PTNT là hoàn
toàn phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2005 và Pháp lệnh Thú y năm 2004 đồng thời
phù hợp với yêu cầu của hội nhập quốc tế khi Việt Nam là thành viên chính thức của
WTO.
    Cục Thú y đã tổ chức các lớp tập huấn và cung cấp đầy đủ các tài liệu về GMP cho
tất cả các Doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản trong cả nƣớc và
hƣớng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện lộ trình GMP theo phê duyệt của Bộ
trƣởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hiện đã thẩm định hồ sơ đăng ký GMP của 10 Doanh
nghiệp và đã kiểm tra đánh giá cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn GMP-WHO cho công ty
cổ phần Dƣợc và vật tƣ thú y HANVET(ngày 15/12/2008).
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin chân thành cảm ơn
________________________________________
Họ tên: Phan Tân Khánh
Địa chỉ: Số 10, ngõ 670/27, Ngô Gia Tự, long biên
Email: tanphathn@vnn.vn
1.Là một doanh nghiệp tƣ nhân chuyên làm công tác nhập khẩu khoai tây giống từ nƣớc
ngoài (Hà Lan). Do chính nhập giống về cây khoai tây hiện nay chƣa rõ ràng nhất là nhập
ồ ạt khoai tây thƣơng phẩm Trung Quốc về làm giống vì những giống này không có
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứa rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn về các loại bệnh hại, cạnh
tranh giá… nên đã gây ra rất nhiều ảnh hƣởng đến những danh nghiệp làm ăn theo đúng
pháp lệnh giống cây trồng> - Xin hỏi Bộ trƣởng sẽ giải quyết vấn này nhƣ thế nào cho
những năm tiếp theo từ nay dến năm 2020. - Chính phủ có giúp đỡ cho các doanh nghiệp
nhập khẩu giống khoai tây không? Nếu giúp thì giúp vấn đề gì (Tài chính, thủ tục Hải
quan…)
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiện nay do khoai tây giống trong nứơc chƣa đủ đáp ứng cho phát triển sản xuất khoai
tây trong nƣớc vì vậy Bộ NN&PTNT khuyến khích các tổ chức cá nhân nhập giống khoai
tây từ các nứoc trong đó có từ Trung quốc để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu phát triển
khoai tây trong sản xuất đặc biệt là các tỉnh phía Bắc .Nhu cầu giống là khá lớn hơn nữa
lƣợng giống khoai tây cho 1 ha trồng khoai tây là cao vì vậy lƣợng giống nhập là rất
nhiều trong đó từ Trung quốc là một địa phƣơng sát nách Việt nam ,giá lại rẻ vì vậy
lƣợng giống khoai tây nhập từ Trung quốc hiện đang rất khó kiểm soát về mặt chất lƣợng
mặc dù Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo các đơn vị tăng cƣờng kiểm tra ,kiểm dịch chất lƣợng
khoai tây giống nhập từ Trung quốc .Để hạn chế những bất cập này Bộ NN&PTNT tiếp
tục khuyến khích các địa phƣong, các tổ chức cá nhân chủ động sản xuất các loại củ
khoai tây giống ,và đựoc bảo quản trong các kho lạnh .Đội với các doanh nghiệp nhập
khẩu khoai tây giống từ nƣớc ngoài Bộ NN&PTNT tiếp tục tạo điều kiện về thủ tục hành
chính để các doanh nghiệp nhanh chóng nhập đựoc nhiều giống khoai tây để phục vụ sản
xuất. Đối với việc nhập khẩu giống khoai tây từ Trung quốc Bộ NN&PTNT tăng cuờng
kiểm tra kiểm dịch nguồn gốc giống khoai tây trứoc khi cho phép nhập vào Việt nam.
Họ tên: Lê Minh Tuấn
Địa chỉ: 12 nguyễn Trung trực p2 Thị xã Bạc Liêu
Email:
2. Cửa hàng thuốc Thú y Cà lỷ Vĩnh Châu Xin ngành nông nghiệp Sóc Trăng cho biết tại
sao tôi phải chịu sự quản lý của 2 đơn vị thuộc ngành nông nghiệp về việc cấp phép bán
thuốc thú y bao gồm cả thuốc Thú y thủy sản (Chi cục Thú y và Chi cục nuôi trồng) trong
khi nhà nƣớc đã hợp nhất chức năng quản lý thuốc thú y về một mối là Chi cục Thú y;
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời nhƣ sau:
 Hiện nay, việc quản lý thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản Bộ NN & PTNT giao cho Cục
Thú y.
Quản lý chế phẩm sinh học, hoá chất, sản phẩm cải tạo xử lý môi trƣờng dùng trong nuôi
trồng thuỷ sản do Cục Nuôi trồng thuỷ sản quản lý.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xem xét việc phân công nhiệm vụ của các
Cục về Thú y thuỷ sản để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sản
xuất, kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản và sản phẩm dùng trong nuôi trồng
thuỷ sản.
Xin chân thành cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: nguyen thanh van
Địa chỉ: hai ba trung ha noi
Email: thanhvan19982003@yahoo.com
Thƣa bộ trƣởng,trƣớc tình hình phân bón kém chất lƣợng đang tràn lan ngoài thị trƣờng
hiện nay đang đƣợc bộ nông nghiệp tiến hành thanh tra,kiểm tra trên phạm vi cả
nƣớc.Nhƣng khi phát hiện ra phân bón có chất lƣợng kém thì quan điểm sử lý của bộ
nông nghiệp trong những tình huống khác nhau dƣới đây nhƣ thế nào? Một là sản phẩm
phân bón đó chỉ vi phạm một chỉ tiêu trong nhiều chỉ tiêu đăng ký.Hay vi phạm với mức
độ nhỏ chỉ từ 5 đến 10%. Hai là sản phẩm phân bón thiếu nhiều chỉ tiêu và thiếu ở mức
độ cao (trên 50%) so với các chỉ tiêu đăng kí.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiện nay Chính phủ giao cho Bộ Công thƣơng chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành xây
dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt về hoá chất và phân bón, do vậy sau
khi Nghị định đƣợc ban hành thì các quy định về xử phạt đối với các trƣờng hợp đƣợc
nêu ra sẽ đƣợc quy định cụ thể
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Hoàng Hƣơng
Địa chỉ: Phƣờng Bƣởi, quận Tây Hồ, Hà Nôi
Email: hungfhuong2000@yahoo.com
Xin hỏi Bộ trƣởng Cao Đức Phát 3 câu hỏi.
1, Bao giờ Việt Nam mới khống chế thành công, tiến tới thanh toán hoàn toàn đƣợc 3 loại
dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm hiện nay (cúm gia cầm, lở mồm long móng và
bệnh tai xanh)?
2, Bao giờ các doanh nghiệp VN mới đủ khả năng xuất khẩu các chế phẩm từ chăn nuôi
gia súc, gia cầm? (Đƣợc biết, số lƣợng xuất khẩu hiện nay không đáng kể so với tiềm
năng ngành nông nghiệp)
3, Bộ đã có định hƣớng, chỉ đạo gì đối với các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp thuộc
quyền trong việc nghiên cứu, ứng dụng phát triển năng lƣợng sinh học tại Việt Nam?
Hiện đã triển khai đến đâu và khả năng thành công tại VN? (Bởi vì, trên thực tế, nhiều
nƣớc đã chiết xuất đƣợc dầu diêzen từ cây cọc rào và nhiều loại cây khác để thay thế dầu
mỏ, năng lƣợng hoá thạch. Ngƣời nông dân cũng có cơ hội làm ăn khi trồng những loại
cây này)?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
Câu 1:
Khống chế và tiến tới thanh toán các loại dịch bệnh động vật, đặc biệt là 3 loại dịch bệnh
nguy hiểm trên gia súc, gia cầm hiện nay nhƣ cúm gia cầm, lở mồm long móng và bệnh
Tai xanh là mục tiêu hành động của ngành nông nghiệp nói chung và ngành thú y nói
riêng trong giai đoạn hiện nay.
Để kiểm soát bệnh dịch động vật, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau,
cần có các chƣơng trình khống chế và thanh toán phù hợp với từng giai đoạn có mục tiêu
cụ thể. Trong giai đoạn khống chế, mục tiêu chính sẽ là kiểm soát không để dịch lây lan
ra diện rộng. Khi đã hoàn thành giai đoạn khống chế và đã có đánh giá kết quả thực hiện,
thì có thể quyết định tiến đến giai đoạn thanh toán bệnh, nếu nhu cầu thanh toán bệnh là
thiết thực và lợi ích thu đƣợc từ việc sạch bệnh là tƣơng xứng với chi phí thanh toán
bệnh. Tuy nhiên, đối với các bệnh làm ảnh hƣởng đến sức khỏe, tính mạng của con ngƣời
nhƣ bệnh cúm gia cầm thì định hƣớng là bằng nhiều biện pháp phải thanh toán bệnh dù
cho chi phí có thể là rất cao.
Trong trƣờng hợp bệnh đã xâm nhập và hiện diện ở nhiều địa phƣơng thì việc khống chế
và thanh toán là một thách thức rất lớn. Trƣớc hết, cần có sự đầu tƣ thích đáng về kinh
phí từ ngân sách Nhà nƣớc, phải có chiến lƣợc khống chế và thanh toán đúng đắn và sau
đó là phải có sự nỗ lực chung, cùng thực hiện của chính quyền các cấp, ngƣời chăn nuôi
(áp dụng các biện pháp kỹ thuật và an toàn sinh học) và ngƣời buôn bán (tuân thủ nghiêm
ngặt các quy định về buôn bán, vận chuyển).
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc khống chế và tiến tới thanh toán các loại dịch bệnh
nguy hiểm, đặc biệt là cúm gia cầm, lở mồm long móng và Tai xanh, Chính phủ đã chỉ
đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đề xuất dự án khống chế và thanh
toán bệnh nhƣ “Chƣơng trình quốc gia khống chế và thanh toán lở mồm long móng giai
đoạn 2006-2010” và “Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm
gia cầm thể độc lực cao” (giai đoạn 1: 2005-2006, giai đoạn 2: 2007-2008 và giai đoạn 3:
2009-2010). Đối với bệnh Tai xanh, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Khoa học và công nghệ
phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng và triển khai dự án
“Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp KHCN phòng chống Hội chứng rối loạn sinh sản
và hô hấp ở lợn (PRRS) phục vụ chƣơng trình quốc gia phòng chống PRRS (bệnh Tai
xanh)”, cùng với việc triển khai các dự án do quốc tế tài trợ để có cơ sở cho Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và trình Chính phủ dự án khống chế và thanh
toán bệnh Tai xanh.
Lộ trình khống chế và thanh toán 3 bệnh nguy hiểm đã đƣợc đề ra và hiện đang trong quá
trình thực hiện.Kết quả hiện nay đã cho thấy dịch cúm gia cầm đã đƣợc khống chế, chỉ
còn xảy ra các ổ dịch nhỏ lẻ với mức độ tổn thất về gia cầm giảm đi rất nhiều (bằng
0,1%) so với thời kỳ đầu khi có loại dịch bệnh này xuất hiện tại Việt Nam; đối với bệnh
LMLM thì dịch đƣợc khoanh vùng, tập trung chủ yếu ở một số tỉnh phía Bắc và miền
Trung, trong năm 2008-2009 tại phía Nam chỉ xuất hiện một ổ dịch tại tỉnh Long An.
Dịch Tai xanh hiện cũng đã cơ bản đƣợc khống chế, chỉ còn xuất hiện một số ổ dịch ở
quy mô hẹp.
Nhƣ vậy, đến thời điểm hiện nay của năm 2009, về cơ bản 3 loại dịch bệnh nguy hiểm đã
cơ bản đƣợc khống chế, chỉ còn xuất hiện một số ổ dịch lẻ tẻ, không bùng phát dịch lớn.
Tuy nhiên, việc tiến tới thanh toán các loại dịch bệnh nguy hiểm này, tức là không còn
gia súc mắc bệnh, không còn sự hiện diện của tác nhân gây bệnh là một đòi hỏi ở bậc cao
hơn rất nhiều. Ở nhiều nƣớc tiên tiến trên thế giới có điều kiện kinh tế phát triển hơn
nƣớc ta rất nhiều, đã đầu tƣ rất lớn cho phòng chống dịch bệnh nhƣng vẫn chƣa thể thanh
toán đƣợc bệnh dịch, ví dụ nhƣ bệnh Tai xanh ở Mỹ, bệnh LMLM ở Anh hoặc bệnh Cúm
gia cầm ở Nhật.
Để đạt đƣợc hiện trạng sạch bệnh cần phải có chiến lƣợc dài hạn, khả thi về mặt kỹ thuật,
đƣợc đầu tƣ thỏa đáng và có sự tham gia tích cực của các thành phần tham gia hệ thống
chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm. Việc thực hiện thành công chiến lƣợc phát triển chăn
nuôi đến năm 2020 sẽ đặt nền móng cho việc khống chế và thanh toán bệnh vì chỉ có thể
tiến tới thanh toán bệnh khi điều kiện an toàn sinh học đƣợc cải thiện, chăn nuôi theo tập
trung phát triển, chăn nuôi nhỏ lẻ đƣợc giảm thiểu.
Câu 2:
    Không phải là các doanh nghiệp có đủ khả năng mà chính là các sản phẩm chăn
nuôi có thể xuất khẩu đƣợc hay không. Hiện nay phần lớn sản lƣợng mật ong và các sản
phẩm từ ong đều đã đƣợc xuất khẩu (trên 80%), khoảng 12 ngàn tấn thịt lợn cai sữa/năm
và 3 ngàn tấn thịt lợn choai/năm cho các nƣớc xung quanh còn phần lớn các sản phẩm
chăn nuôi của chúng ta chƣa thể xuất khẩu đƣợc một khi chúng ta chƣa giải quết đƣợc
một số yếu tố sau:
    - Phải kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là các bệnh nguy hiểm;
    - Phải có giá thành sản phẩm chăn nuôi thấp, ít nhất cũng phải nằm trong mức
trung bình của của các nƣớc có trình độ chăn nuôi phát triển. Hiện nay giá thành các sản
phẩm chăn nuôi của Việt Nam thuộc tốp cao của nhóm các nƣớc xuất khẩu thực phẩm
chăn nuôi (trừ thủy sản);
    - Phải hình thành đƣợc một ngành công nghiệp giết mổ và chế biến thực phẩm;
kiểm soát tốt đƣợc vấn đề ATVSTP
    - Phải có đƣợc hiệp định về thú y giữa nƣớc ta với những nƣớc nhập khẩu;
    Với thực trạng và mức độ đầu tƣ cho chăn nuôi nhƣ hiện nay thì sớm nhất cùng
phải từ sau năm 2013 chở đi chúng ta mới có hy vọng xuất khẩu đƣợc các sản phẩm chăn
nuôi với số lƣợng đáng kể.
     Về câu hỏi số 2 liên quan đến nội dung bao giờ các doanh nghiệp Việt Nam mới
có đủ khả năng xuất khẩu các sản phẩm gia súc, gia cầm, Vụ Khoa học công nghệ có ý
kiến nhƣ sau:
Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu khoảng 12.000 tấn thịt lợn cai sữa/năm và 3.000 tấn thịt
lợn choai/năm và trên 80% các sản phẩm từ ong cho các nƣớc trong khu vực và trên thế
giới. Các doanh nghiệp có đủ khả năng xuât khẩu hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
 Trƣớc hết là phải có các sản phẩm chăn nuôi có giá thành thấp, ít nhất cũng phải bằng
mức trung bình của các nƣớc có trình độ chăn nuôi phát triển (Hiện nay giá thành các sản
phẩm chăn nuôi của Việt Nam là cao chủ yếu do nhiều loại nguyên liệu thức ăn phải nhập
khẩu).
- Hai là: phải kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm.
- Ba là: phải hình thành đƣợc các vùng chăn nuôi theo hƣớng công nghiệp và gắn liến với
hình thành công nghiệp giết mổ và chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Bốn là: các doanh nghiệp phải đầu tƣ, nâng cấp trang thiết bị, công nghệ tiên tiến để chế
biến các sản phẩm phù hợp, đáp ứng với nhu cầu thị trƣờng.
- Năm là: Nhà nƣớc cần có chính sách về vồn, đất đai, .v.v. hỗ trợ các doanh nghiệp.
- Sáu là: phải có Hiệp định song phƣơng về thú y với các nƣớc nhập khẩu
Với thực trạng và mức độ đầu tƣ cho chăn nuôi hiện nay thì sớm nhất cũng phải từ sau
năm 2013 trở đi chúng ta mới có hy vọng xuất khẩu đƣợc các sản phẩm chăn nuôi với số
lƣợng đáng kể.

Câu 3:

Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 đã đƣợc Thủ
tƣớng Chính phủ phê duyệt năm 2007 và giao Bộ Công Thƣơng chủ trì thực hiện. Cũng
theo Đề án này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng quy
hoạch phát triển các vùng nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh
học và xây dựng, triển khai các chính sách ƣu đãi, hỗ trợ cho sản xuất nguyên liệu sinh
khối phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt
Đề án Nghiên cứu, phát triển và sử dụng sản phẩm cây Cọc rào (Jatropha curcas L.) ở
Việt Nam giai đoạn 2008-2015, tầm nhìn đến 2025, cụ thể giao cho các đơn vị thực hiện
các hoạt động:
+ Vụ Khoa học công nghệ xây dựng chƣơng trình nghiên cứu tổng thể về cây Jatropha
(khảo nghiệm giống, xác định điều kiện gây trồng, kỹ thuật canh tác…) và các đề tài chi
tiết phục vụ chƣơng trình này.
+ Cục Lâm nghiệp phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh giải quyết vấn đề đất
đai cho trồng nguyên liệu và xây dựng các chính sách phát triển trồng cây Jatropha. Đồng
thời xây dựng một số mô hình trồng cây Cọc rào ở các vùng sinh thái trọng điểm, bao
gồm cả mô hình trồng băng cản lửa bảo vệ rừng trồng.
+ Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối phối hợp với các đơn vị và Bộ ngành liên
quan trong việc xây dựng quy hoạch công nghiệp chế biến và tìm hiểu thông số về công
nghệ chế biến dầu diesel sinh học.
+ Trung tâm khuyến nông Quốc gia xây dựng chƣơng trình khuyến lâm phát triển cây
Cọc rào trên vùng đất dốc.
Chi tiết Đề án và các kết quả đạt đƣợc có thể tham khảo thêm trên trang tin điện tử của
Cục Lâm nghiệp (http://dof.mard.gov.vn/).
Ngoài cây Cọc rào, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã triển khai các đề tài
nghiên cứu khoa học về lĩnh vực nhiên liệu sinh học với các đối tƣợng cây trồng nông
nghiệp khác./.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Phan Tân Khánh
Địa chỉ: Số 10, ngõ 670/27, Ngô Gia Tự, long biên
Email: tanphathn@vnn.vn
2. Khi các doanh nghiệp kết hợp với các tổ chức Chính phủ (viện nghiên cứu, trạm, trại,
tỉnh…) để chọn ra các giống cây trồng mới nhằm đa dạng hóa cây trồng. Xin Bộ trƣởng
cho biết: - Các doanh nghiệp có đƣợc có đƣợc phép làm việc này không? - Nếu đã có các
sản phẩm cây trồng mới, các doanh nghiệp có đƣợc đối xử bình đẳng với các cơ quan
nghiên cứu hay không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Khi các doanh nghiệp đƣợc phép kết hợp với các tổ chức chỉnh phủ để chọn ra các giống
cây trồng mới.Bộ NN&PTNT đã và sẽ chỉ đạo các đơn vị của Bộ tạo mọi điều kiện và
khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu đẻ chọn ra các giống cây trồng mới ,các
doanh nghiệp sẽ có những cơ hội bằng sự hỗ trợ của nhà nứoc để thực hiện công việc này
.
________________________________________

Họ tên: kim toan
Địa chỉ: Cao Lãnh
Email: linhtoan_ts@yahoo.com.vn
Xin Bộ Trƣởng cho biết danh sách các doanh nghiệp chế biến đƣợc xuất khẩu cá tra vào
thị trƣờng Nga. Xin cám ơn
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trong tháng 2/2009, Đoàn Thanh tra Liên bang Nga gồm 4 thành viên đã sang kiểm tra
23 doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu vào Nga . Các doanh nghiệp đƣợc kiểm tra do phía
Liên bang Nga chỉ định. Theo thông báo của cơ quan thẩm quyền Liên bang Nga (VPSS),
hiện nay VPSS đang xử lý kết quả chuyến thanh tra vừa qua để cho phép một số doanh
nghiệp Việt Nam đƣợc xuất khẩu vào Nga. Sau khi nhận đƣợc thông báo chính thức của
VPSS, Cục Quản lý Chất lƣợng Nông Lâm sản và Thủy sản sẽ thông báo tới các doanh
nghiệp và công bố trên trang web của Cục (http://www.nafiqad.gov.vn).

(Bạn có thể liên hệ với Cục Quản lý Chất lƣợng Nông Lâm sản và Thủy sản để biết danh
sách chi tiết các doanh nghiệp đã đƣợc kiểm tra; Số điện thoại: 04.3.8310983)
    Họ tên: Đỗ Hải Triều
Địa chỉ: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp Vĩnh Phúc
Email: dohaitrieunh@yahoo.com.vn
KÍnh thƣa Bộ trƣởng. Hiện nay, môi trƣờng nông thôn có nhiều vấn đề rất bức xúc. Bộ
Nông nghiệp và PTNT đã có những chủ trƣơng, giải pháp gì đề xuất với Chính phủ để
khuyến khích các doanh nghiệp đầu tƣ để giải quyết vấn đề này.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Về việc xử lý môi trƣờng nông thôn cần đƣợc giải quyết đồng bộ nhiều giải pháp từ nâng
cao nhận thức của ngƣời dân, quản lý chặt chẽ việc sử dụng các hoá chất, quy hoạch và
xây dựng các lò mổ tập trung, quy hoạch các cụm chăn nuôi, nuôi truồng thuỷ sản tập
trung để có điều kiện xử lý các chất thải, nƣớc thải, yêu cầu các làng nghề, doanh nghiệp
trên địa bàn nông thôn phải có phƣơng án xử lý môi trƣờng…Để xử lý tổng thể các vấn
đề này, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng đề án phát triển nông thôn mới để trình
Bộ Chính trị, trong đó sẽ có các giải pháp khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân, doanh
nghiệp đầu tƣ giải quyết vấn đề môi trƣờng nông thôn.
Bộ NN và PTNT xin trân trọng cám ơn
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: bogiama1@gmail.com
Tôi là một DN sản xuất kinh doanh giống lúa, tôi muốn mở kinh doanh tại địa bàn tỉnh
Hà Nam xin hỏi cần những thủ tục gì? Xin cảm ơn!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Anh chị muốn kinh doanh giống cây trồng theo Pháp lệnh giống cây trồng thì cần phải có
các điều kiện sau:
 1)Có giấy phép đăng ký sản xuất kinh doanh về giống cây trồng do Sở kế hoạch đầu tƣ
địa phƣơng cấp
 2)Có địa điểm sản xuất kinh doanh
 3)Có nhân viên kỹ thuật chuyên nghành về giống cây trồng
 4)Có nhân viên kiểm nghiệm giống hoặc có hợp đồng thuê nhân viên kiểm nghiệm
giống cây trồng .
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Hồng Bàng, Hải Phòng
Email: bogiama1@gmail.com
Tôi là một doanh nghiệp đang kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Hà Nam, tôi muốn
hỏi Bộ NN & PTNT cách xác định nhanh hàm lƣợng các chất vi lƣợng có trong các loại
phân bón lá, Xin cảm ơn./.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiện nay trên thị trƣờng có nhiều loại phân bón qua lá đƣợc kinh doanh và sử dụng trong
sản xuất ,trong các loại phân bón đó có chứa nhiều chất vi lƣợng cho đến thời điểm này
chƣa có phƣơng pháp xác định nhanh hàm lƣợng các chất vi lƣợng có trong phân bón qua
lá , vì vậy muốn xác định hàm lƣợng các chất vi lƣợng có chứa trong phân bón qua lá
phải đƣợc xác định trong các phòng kiểm nghiệm có đủ điều kiện phân tích chất lƣợng
phân bón .Hệ thống các phòng kiểm nghiệm này đƣợc Bộ NN&PTNT chỉ định và có
danh sách trên trang Web của Cục Trồng trọt .
________________________________________

Họ tên: Nguyen COng Danh
Địa chỉ: Ben Luc
Email: nvphuc@yahoo.com
Kính gửi Bộ trƣởng Vừa qua nghe báo cáo về việc đào tạo 1.000 lao động cho nông, nếu
đạo tạo thì tập trung vào vùng ĐBSCL hay chia đều cho các tỉnh và chi phí đào tạo ra
sao?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

 Chính phủ giao Bộ LĐTB&XH chủ trì hoàn thiện đề án dạy nghề cho lao động nông
thôn, trình Chính phủ trƣớc tháng 4.
  Bộ NN&PTNT đƣợc giao chủ trì tiểu Đề án dạy nghề lao động nông thôn trong lĩnh
vực nông nghiệp. Việc đào tạo cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp không
phân chia đều cho bất cứ vùng nào mà tuỳ thuộc vào nhu cầu của ngƣời học, và đòi hỏi
bức xúc của sản xuất tại địa phƣơng, cũng nhƣ năng lực đào tạo của hệ thống Trƣờng tại
địa phƣơng. Kinh phí đào tạo lần này nếu đƣợc Chính phủ phê duyệt sẽ trực tiếp hỗ trợ
cho ngƣời học. Kinh phí cụ thể, thế nào thì sẽ thông báo cho cho bạn qua địa chỉ email
khi đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.
________________________________________

Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
Vừa qua, trong khi thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về hỗ
trợ xăng dầu cho ngƣ dân. Đề nghị một số tàu có công suất 60Cv, các địa phƣơng đã ra
quyế định hỗ trợ dầu, nhƣng ngƣ dân chƣa đƣợc nhận tiền vì có công văn của Cục khai
thác là (Công văn số 988, ngày 30/9/2008 và công văn 940, ngày 18/9/2008)
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Câu hỏi trên chƣa rõ vì không có qui định hoặc văn bản hƣớng dẫn nào đề cập đến loại
tàu có công suất 60CV. Theo các qui định hiện hành các tàu có công suất 60CV đều đƣợc
hỗ trợ.
Họ tên: Nguyễn Kinh Thành
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Email: nguyenkinhthanhccln@gmail.com
Thƣa Bộ trƣởng. Xin hỏi Bộ trƣởng một nội dung sau: Thực hiện QĐ 164 của Thủ tƣớng
Chính phủ, Bộ Nông nghiệp &PTNT đã có công văn số 22 ngày 05/1/2009 hƣớng dẫn
cách lập dự toán cho trồng rừng phòng hộ. Trong đó có nêu rõ: Tính theo khung định
mức kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 6/7/2005 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhƣng lại áp ở mức 10 triệu đồng/ha. Nếu trên 10 triệu
đồng thì phải tổ chức đấu thầu. Vậy, đối với phần diện tích của hộ gia đình khi tham gia
dự án (nhận đất rừng phòng hộ) thì phần tính toán vƣợt trên 10 triệu đồng/ha thì giải
quyết nhƣ thế nào? (vì khi tính đúng, tính đủ thì bình quân 1ha trồng rừng tại địa bàn tỉnh
Thanh Hóa từ 16-18 triệu đồng/ha). Xin cám ơn Bộ trƣởng. Chúc Bộ trƣởng Mạnh khỏe,
hạnh phúc và có nhiều đóng góp lớn cho Ngành Nông nghiệp &PTNT để Ngành ngày
càng lớn mạnh và phát triển.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Trả lời :
 - Văn bản hƣớng dẫn số 22/BNN-LN ngày 5 tháng 1 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn chỉ hƣớng dẫn cách lập Dự toán thiết kế trồng rừng phòng hộ, đặc
dụng, còn vấn đề đấu thầu và 1 số vấn đề cần sửa đổi bổ sung Thông tƣ liên tịch số
58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 2/5/2008 của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ
KH&ĐT, Bộ Tài chính, chúng tôi đang phối hợp soạn thảo và sẽ ban hành trong thời gian
sớm nhất.

  - Vấn đề đất trồng rừng phòng hộ đã giao cho dân thì áp dụng: gạch đầu dòng thứ nhất,
điểm b, khoản 4 của Thông tƣ số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC, nghĩa là, hỗ trợ 10
triệu đồng cho dân trồng rừng phòng hộ (cây phòng hộ là chính), không phải đấu thầu.

 Xin trân trọng cảm ơn !
________________________________________

Họ tên: Trung tam Khuyen nong Lai Chau
Địa chỉ: Phuong Tan Phong - Thi xa Lai Chau - Lai Chau
Email: khuyennonglaichau@yahoo.com.vn
Hien nay tai Lai Chau, Nguon kinh phi hoat dong Khuyen nong cua tinh giao han cho
Phong nong nghiep cac huyen thi thuc hien ma khong giao cho cac don vi su nghiep.
Trong khi do Phong nong nghiep la don vi Quan ly nha nuoc, xin Bo Truong cho y kien
ve van de nay. Xin cam on!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Nguồn kinh phí hoạt động khuyến nông của địa phƣơng do địa phƣơng quản lý và triển
khai thực hiện theo kế hoạch và định hƣớng của tỉnh. Ông (bà) vui lòng báo cáo với Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh để nhận đƣợc sự trả
lời./.
________________________________________

Họ tên: nhu quynh
Địa chỉ: Cầu Giấy
Email: maiquynh22@yahoo.com
Toi xin hoi ve linh vuc Lam nghiep nhu sau: - Thu tuc, quy trinh huong dan, mau bieu
xay dung du an trong rung san xuat cua tu nha/to chuc - Huong dan ve vay von uu dai ho
tro trong rung san xuat theo quyet dinh 147(ho tro 2 trieu/ha) - Can lien he ai, trang thong
tin nao, cap tham quyen nao de lap du an trong rung san xuat - toi di 1 so tinh thay co
vuon quoc gia thuoc tinh. Tai sao lai goi la vuon quoc gia ma lai thuoc tinh, phai goi la
vuon tinh? Rat mong duoc huong dan
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
- Để thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ, Liên Bộ
Nông nghiệp và PTNT, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính đã có Thông tƣ hƣớng dẫn số
02/2008/TTLT- BKH-NN-TC ngày 23/6/2008, trong đó có quy định cụ thể trình tự thủ
tục lập dự án. Đối với cá nhân, Hộ gia đình thì UBND Huyện Phê duyệt dự án, Đối với
Doanh nghiệp và tổ chức do UBND tỉnh phê duyệt.
- Thực hiện Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tƣớng
Chính phủ ban hành kèm theo quy chế quản lý rừng, trong đó có quy định các Vƣờn quốc
gia, không gọi là Vƣờn tỉnh nhƣ bạn hỏi mà chủ trƣơng của Bộ là phân cấp dần về cho
các địa phƣơng quản lý. Do đó có 1 số Vƣờn Quốc gia đã bàn giao về cho Tỉnh quản lý
nhƣ Vƣờn Quốc gia Cát Bà (Hải Phòng), Vƣờn Quốc gia Bến En (Thanh hóa).
Xin trân trọng cám ơn!
________________________________________

Họ tên: Tung Linh
Địa chỉ: Hanoi
Email: tungalinh_2008@gmail.com
Xin chúc mừng Bộ Nông nghiệp có chƣơng trình rất hay, mặc dù muộn nhƣng còn hơn
không. Thƣờng thì những ngƣời tham gia muốn biết các câu hỏi đã hỏi thì sẽ tránh trùng
lặp, nhƣng không thấy trên trang web có những câu hỏi đã đặt ra? Ngoài ra xin cho hỏi
sau ngày giao lƣu trực tuyền thì bạn đọc có thể hỏi tiếp đƣợc không? trung bình mấy
ngày sẽ có trả lời.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Cám ơn quí vị đã quan tâm. Bắt đầu từ 8 giờ 30 ngày 20/3/2009 Bộ đã đăng tải các câu
hỏi và câu trả lời trên hệ thống. Sau ngày giao lƣu trực tuyến Bộ vẫn tiếp tục nhận và sẽ
trả lời các câu hỏi của quí vị trong thời gian sớm nhất.
________________________________________

Họ tên: Trần Quốc Chính
Địa chỉ: 58 Dƣơng Văn An, Đồng Hới
Email: chinhtq@quangbinh.gov.vn
Tại sao đến nay Bộ vẫn chƣa thống nhất tổ chức thanh tra chuyên ngành ? Thanh tra thủy
sản có còn tồn tại độc lập theo nhƣ quy định tại Nghị định 107 của Chính phủ không?
Xin cám ơn
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
- Hiện nay ở Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra Bộ Thủy sản (cũ) đã hợp nhất với
Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT (cũ) thành Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT; ở
Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, Thanh tra Sở Thủy sản (cũ) đã hợp nhất với Thanh tra
Sở Nông nghiệp và PTNT (cũ) thành Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT, tổ chức Thanh
tra Sở đƣợc quy định tại Thông tƣ liên tịch số 61/2008/TTLT/BNN-BNV ngày 15/5/2008
của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND
cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc của UBND cấp xã về nông nghiệp và
PTNT.
- Tổ chức Thanh tra Thủy sản ở địa phƣơng không còn tồn tại độc lập nhƣ trƣớc đây nữa
mà nằm trong tổ chức Thanh tra Nông nghiệp và PTNT hoạt động theo Nghị định số
153/2005/NĐ-CP và Nghị định số 107/2005/NĐ-CP.
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động
của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT thay thế Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày
17/8/2005 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thủy sản và Nghị định số
153/2005/NĐ-CP ngày 31/12/2005 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp
và PTNT. Hiện Chính phủ đang xem xét để ban hành thống nhất hệ thống Thanh tra
ngành Nông nghiệp và PTNT.
Xin trân trọng cám ơn./.
Họ tên: Phạm Tƣờng Lân
Địa chỉ: Km 20, quốc lộ 9, Cam lộ.
Email: lanpham@talaco.com.vn
5. Hiện nay tập quán canh tác, tƣ duy, nhận thức về sản phẩm về thị trƣờng còn nhiều cản
trở cho việc đƣa SP nông sản Việt Nam ra thị trƣờng thế giới. Các doanh nghiệp là ngƣời
trực tiếp đƣa sản phẩm ra thế giới nhƣng chỉ DN thôi khó làm đƣợc, Bộ có chủ trƣơng
nào để giúp không? 6.Những hộ nông dân nhận khoán vƣờn cây của nông trƣờng theo
Nghị định 135/2005/CP nhƣng do chủ hộ nghĩ chế độ trƣớc tuổi đứng tên do vậy không
ký hợp đồng lao động nữa, theo Luật thuế TNCN thì trƣờng hợp này có đóng thuế thu
nhập (nếu họ thu nhập trên 500.000đồng) Bộ nên có giải pháp giúp đỡ những đối tƣợng
này.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời nhƣ sau:
- Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngƣ của Bộ đang làm nhiệm vụ trợ giúp nông dân để
sản xuất ra sản phẩm nông nghiệp có năng suất và chất lƣợng ngày càng đáp ứng đƣợc
nhu cầu thị trƣờng. Đồng thời Bộ cũng đang chỉ đạo thực hiện các chƣơng trình xúc tiến
thƣơng mại để giúp doanh nghiệp đƣa sản phẩm nông nghiệp vào thị trƣờng Quốc tế
thuận lợi và phù hợp với qui định của WTO.
- Nếu chủ hộ đã nghỉ chế độ và không ký hợp đồng nhận khoán với nông trƣờng nữa thì
chủ hộ không còn liên quan đến việc sản xuất kinh doanh trên đất và vƣờn cây của nông
trƣờng. Trƣờng hợp ngƣời đã nghỉ chế độ (không còn ký hợp đồng lao động hoặc hợp
đồng nhận khoán vƣờn cây của nông trƣờng) nếu có thu nhập cá nhân từ các nguồn thu
nhập khác và thuộc diện phải đóng thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện theo quy định
của Luật thuế thu nhập cá nhân. Đề nghị Ông liên hệ với Cục Thuế địa phƣơng để đƣợc
hƣớng dẫn cụ thể hơn ./.________________________________________

Họ tên: le van loi
Địa chỉ: dong hoi-quang binh
Email: loingadenvit@yahoo.com.vn
Sau khi thực hiện Nghị định 13 của chính phủ về việc hợp nhất Sở Nông nghiệp & PTNT
với Sở Thủy sản, mô hình tổ chức thanh tra nông nghiệp tại địa phƣơng chƣa đƣợc hƣớng
dẫn thống nhất các tổ chức thanh tra gặp nhiều khó khăn khi thực thi công vụ, nhất là
thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Xin đƣợc hỏi Bộ trƣỏng: Định hƣớng của Bộ về tổ
chức thanh tra địa phƣơng?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Định hƣớng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức Thanh tra Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn ở địa phƣơng gồm Thanh tra Sở và 07 Thanh tra Chi cục
thuộc Sở bao gồm: Chi cục thú y, Chi cục bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý đê điều và
phòng chống lụt bão, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục quản lý
chất lƣợng nông lâm và thủy sản, Chi cục lâm nghiệp, Chi cục Thủy lợi (Tại tờ trình
Chính phủ số 1142/BNN-TTr ngày 28/4/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành
Nghị định mới thay thế Nghị định số 153/2005/NĐ-CP và Nghị định số 107/2005/NĐ-
CP)
Khi Chính phủ ban hành Nghị định mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ban
hành Thông tƣ hƣớng dẫn thi hành Nghị định.
Xin trân trọng cảm ơn./.
________________________________________

Họ tên: Lê Xuân Trí
Địa chỉ: đƣờng Phú Riềng Đỏ-Phƣờng Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc
Email: lexuantri@ymail.com
Tại Quyết định số 2855 QĐ/BNN-KHCN ngày 17/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
đã công bố cây cao su là cây đa mục đích, có thể sử dụng cả cho các mục đích nông
nghiệp và lâm nghiệp. Tôi muốn đƣợc Bộ NN&PTNT cho biết: 1) trong trƣờng hợp sử
dụng vào mục đích lâm nghiệp thì có thể đƣa cây cao su vào tập đoàn cây trồng rừng
phòng hộ, đặc dụng của địa phƣơng hay không? Đồng thời, Bộ có thể nêu ra những mục
đích cụ thể của cây cao su khi trồng trên đất lâm nghiệp. 2) Khi cây cao su là cây đa mục
đích (trong đó có mục đích lâm nghiệp) thì những diện tích cao su trồng trên đất nông
nghiệp có đƣợc tham gia và độ che phủ của rừng của địa phƣơng hay không? Xin cảm
ơn!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Để hƣớng dẫn thực hiện Quyết định số 2855 QĐ/BNN-KHCN ngày 17/9/2008 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT về việc công bố Cây Cao su là cây trồng đa mục đích, ngày
31/12/2008 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tƣ số 127/2008/TT-BNN ngày
31/12/1008 về việc hƣớng dẫn trồng Cao su trên đất lâm nghiệp, trong đó tại tại khoản 2
mục II của Thông tƣ quy định cây Cao su đƣợc trồng trên đất lâm nghiệp đƣợc quy hoạch
là đất rừng sản xuất. Do cây cao su là cây đòi hỏi điều kiện đất đai và thâm canh và đầu
tƣ cao nên không đƣa vào rừng đặc dụng và phòng hộ

2. Những diện tích Cao su trồng trên đất nông nghiệp không đƣợc tính vào độ che phủ
của rừng.

Xin trân trọng cảm ơn .
________________________________________

Họ tên: Hoang Van Tinh
Địa chỉ: So NN&PTNT
Email: tinhsnnbg@yahoo.com
Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho Bắc Giang để thực hiện việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty lâm nghiệp
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Về Kinh phí hỗ trợ đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty Lâm
nghiệp của Tỉnh Bắc Giang đề nghị Sở NN và PTNT Bắc Giang báo cáo Uỷ ban nhân
dân tỉnh cân đối từ nguồn ngân sách địa phƣơng, nếu còn thiếu hoặc không có nguồn cân
đối thì làm văn bản báo cáo Bộ Tài Chính để giải quyết
Bộ NN và PTNT xin trân trọng cám ơn
________________________________________

Họ tên: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: 734 P3 Thị xã Tây Ninh
Email: dungsnntn@gmail.com
Xin Bộ Nông nghiệp và PTNT cho hỏi: Tôi có trồng 10ha rừng cây Xà cừ bằng vốn tự có
trong Khu rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệc (rừng đặc dụng). Nay tôi muốn khai thác
diện tích trên (vì kém hiệu quả) để trồng lại rừng theo mô hình của nhà nƣớc, nhƣ vậy có
đƣợc không?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trả lời:
Việc trồng rừng đặc dụng là để nâng cao chất lƣợng và tính đa dạng của rừng, không
nhằm mục đích kinh doanh lâm sản, do Ban quản lý rừng đặc dụng thực hiện. Theo quy
định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, diện tích rừng trồng trong khu rừng
văn hoá lịch sử Chàng Riệc là không đƣợc khai thác để trồng lại rừng, mà chỉ đƣợc tác
động, điều chỉnh, chặt cây tạo mật độ hợp lý để nuôi dƣỡng rừng, nâng cao giá trị thẩm
mỹ của rừng.
Trong câu hỏi, ông chỉ nêu diện tích rừng trồng do vốn tự có nhƣng chƣa nói rõ hình thức
trồng nhƣ thế nào (do Ban quản lý rừng đặc dụng khoán đất để trồng hay trƣớc đây diện
tích này là đất sản xuất, nhƣng sau khi rà soát quy hoạch 3 loại rừng chuyên sang rừng
đặc dụng) nên chƣa có cơ sở trả lời cụ thể về việc xử lý giá trị của khu rừng này do ông
đầu tƣ mà không đƣợc khai thác. Đề nghị ông làm việc trực tiếp với Ban quản lý rừng
văn hoá lịch sử Chàng Riệc, để đƣợc hƣớng dẫn giải quyết đối với từng trƣờng hợp cụ
thể.
Xin cảm ở về sự quan tâm của quý vị.
Họ tên: Khánh Nguyên
Địa chỉ: Hà Nội
Email: duckebtp@gmail.com
Tôi xin hỏi mấy việc liên quan đến Công ty lâm đặc sản Hà Nội nhƣ sau:
1.Tôi đƣợc biết khi thực hiện cổ phần hoá Công ty lâm đặc sản Hà Nội (Forprodex),
thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, đã không tính lợi thế giá trị sử dụng đất tại
khu đất ở 1111 đƣờng Giải Phóng và đất tại 84 Ngọc Khánh vào giá trị doanh nghiệp,
gây thất thoát số tiền lớn của Nhà nƣớc. Vậy, Bộ NN&PTNT đã xử lý vấn đề này nhƣ thế
nào?
2.Thực hiện chỉ đạo của Thủ tƣớng, Thanh tra Bộ NN&PTNT đã kết luận sai phạm tại
Forprodex trên 400 triệu đồng. Vì sao không đề nghị truy tố trƣớc pháp luật?3.Tiền bán
cồ phần tại Forprodex không nộp về cơ quan chủ quản là Tổng Công ty Lâm nghiệp gần
4 tỷ đồng, việc chƣa quyết toán vốn lần 2 (tức là chƣa chuyển thành công ty cổ phần) tại
đây có thể là căn cứ huỷ bỏ kết quả cổ phần hoá và huỷ bỏ việc chuyển công ty Nhà nƣớc
thành công ty cổ phần hay không?
Đề nghị Bộ trƣởng và Chánh Thanh tra Bộ trả lời. Tôi xin chân thành cảm ơn!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

    1. Theo Nghị định 187/NĐ-CP ngày 24/12/2004 của Chính phủ hƣớng dẫn việc
chuyển DNNN sang Cty cổ phần, thì doanh nghiệp cổ phần hoá lựa chọn hình thức giao
đất hoặc thuê đất. Trƣờng hợp doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất thì
khi xác định gía trị doanh nghiệp cổ phần hóa phải tính giá trị quyền sử dụng đất vào gía
trị doanh nghiệp. Công ty Lâm đặc sản Hà Nội đã thực hiện hình thức thuê đất nên không
phải tính gía trị quyền sử dụng đất vào gía trị doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hóa, vì
vậy không có thất thoát tiền nhà nƣớc trong việc cổ phần hóa Công ty Lâm đặc sản Hà
Nội.
Thanh tra Bộ Tài chính đã có kết luận thanh tra số 13675/BTC-TTr ngày 13/11/2008: Hai
lô đất trên Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Hà Nội đã ký hợp đồng thuê đất với Nhà nƣớc
và sử dụng đất đúng mục đích.

    2. Thanh tra Bộ NN&PTNT không thanh tra tại Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Hà
Nội, việc thanh tra Công ty trên do Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện. Bộ Tài chính đã kết
luận: Việc Công ty Lâm đặc sản Hà Nội lập và trình Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt
Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh sách bán cổ phần ƣu đãi
cho ngƣời lao động không loại trừ thời gian nghỉ việc không hƣởng lƣơng, tự túc đóng
bảo hiểm xã hội là không đúng quy định, số tiền ƣu đãi không đúng quy định là
427.810.000 đồng. Ngày 19/11/2008, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 13667/BTC-TTr
báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ về kết qủa thanh tra và kiến nghị với Thủ tƣớng Chính phủ
giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý vụ việc trên. Ngày 13/3/2009,
Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 139/TTr về việc xử
lý sau thanh tra tại Công ty Lâm đặc sản Hà Nội đề nghị thu hồi 427.810.000 đồng do
bán cổ phần ƣu đãi không đúng quy định của pháp luật. Hiện nay Tổng Công ty Lâm
nghiệp Việt Nam đang chỉ đạo Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Hà Nội thu hồi số tiền trên.
     Việc Thanh tra Bộ Tài chính không đề nghị truy tố vì chƣa đủ điều kiện

   3. Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Hà Nội đã quyết toán vốn lần 1, tổng số tiền thu
về khi bán cổ phần là 12.425.950.000 đồng, Công ty đã nộp về Tổng Công ty là
9.000.000.000 đồng, số tiền còn lại là 3.425.950.000 đồng còn tại Công ty do chƣa quyết
toán vốn lần hai, số tiền này để chi phí đào tạo, giải quyết chế độ ngƣời lao động, chi phí
cổ phần hóa đƣợc quyết toán theo chế độ. Sau khi xác định quyết toán vốn lần thứ 2 trừ
đi trong số tiền trên, số còn lại Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Hà Nội sẽ nộp nốt và
chuyển hoạt động chính thức của Cty CP theo đúng quy định của nhà nƣớc.
    - Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Hà Nội đã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp,
việc chƣa quyết toán vốn nhà nƣớc để bàn giao cho Công ty Cổ phần không ảnh hƣởng
đến bản chất của Công ty Cổ phần và hiện nay Nhà nƣớc không có quy định nào hủy bỏ
kết qủa cổ phần hóa do quyết toán vốn lần hai chậm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đã yêu cầu Công ty sớm quyết toán vốn lần 2.
Xin trân trọng cảm ơn./.
________________________________________

Họ tên: le hao
Địa chỉ: 210 HQV
Email: leethoa@hotmail.com
Đầu tƣ trực tiếp của nƣớc ngoài trong linh vực nông nghiệp thấp hơn rất nhiều so với các
lĩnh vực khác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã và đang xây dựng chính sách
ƣu đãi gi để thúc đẩy đầu tƣ vào lĩnh vực này, đặc biệt là chế biến Nông Lâm sản cũng
nhƣ khuyến khích doanh nghiệp trong nƣớc hợp tác đầu tƣ với doanh nghiệp nƣớc ngoài?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Cảm ơn sự quan tâm của bạn Le Hao về đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) vào lĩnh vực
nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin trả lời nhƣ sau:
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang trình Chính phủ ban hành Chƣơng trình thu
hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giai
đoạn 2009 - 2015. Theo đó, để thúc đẩy đầu tƣ và hỗ trợ doanh nghiệp vào lĩnh vực nông
nghiệp, Chƣơng trình đã đƣa ra những chính sách nhằm huy động nguồn vốn FDI để thực
hiện một số nội dung chính sau: Phát triển công nghệ sinh học để tạo ra các giống cây,
con mới có năng suất, chất lƣợng đáp ứng nhu cầu thị trƣờng, nhất là các sản phẩm có giá
trị kinh tế cao (cà phê, chè, rau quả, hoa cây cảnh, chăn nuôi, tôm cá, các loài nhuyễn
thể...); sử dụng công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch để nâng cao giá trị và mức độ
vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm, tạo ra thị trƣờng tiêu thụ nông sản ổn định, đặc
biệt là thị trƣờng xuất khẩu. Trong đó, một số giải pháp chính bao gồm:
• Nâng cao hiệu quả và chất lƣợng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển của
từng ngành /sản phẩm, rà soát quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực nông, lâm, ngƣ;
• Hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến khích FDI (mở rộng ƣu đãi thuế, tín dụng đối
với các loại hình doanh nghiệp không phân biệt DNNN và dân doanh, sử dụng đất đai,
thực hiện các cam kết WTO, khuyến nông, đào tạo ngƣời lao động, nghiên cứu áp dụng
chính sách bảo hiểm nông nghiệp, các chính sách về tích tụ ruộng đất,kho tàng chợ đầu
mối, tiêu thụ nông sản...);
• Tăng cƣờng, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến FDI ( xây dựng danh mục Thông tin,
xúc tiến đầu tƣ, tuyên truyền, kết nối Bộ với các tỉnh...) .
________________________________________

Họ tên: Luong Thanh Son
Địa chỉ: 114 Bui Thi Xuan- Phan Thiet
Email: lg_son@yahoo.com
Trong những năm qua, Bộ đã triển khai những biện pháp gì có hiệu quả về thực hiện định
hƣớng giảm khoảng 50 % năng lực tàu cá hiện có của cả nƣớc để thực hiện mục tiêu phát
triển ngành thuỷ sản hiệu quả và bền vững về lâu dài nhƣ Quyết định số 10/2006/QĐ-
TTg ngày 11/01/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển ngành
thuỷ sản đề ra ? Sắp đến, Bộ sẽ triển khai giải pháp gì để điều chỉnh có hiệu quả vấn đề
nêu trên?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ về phê duyệt
quy hoạch phát triển ngành thủy sản nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành
thủy sản, trong đó đã đƣa ra định hƣớng giảm khoảng 50% số tàu thuyền hiện có. Đây là
một định hƣớng đúng, tuy nhiên việc này liên quan đến an sinh xã hội và trực tiếp ảnh
hƣởng đến đời sống của ngƣ dân, trong đó đa số là những hộ nghèo, do vậy cần có các cơ
chế chính sách với những lộ trình cụ thể. Để thực hiện việc này, Bộ Thủy sản (cũ) cũng
nhƣ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đã và đang tiến hành nhiều giải pháp. Về cơ
chế, Bộ đã ban hành các Thông tƣ số 02/2006/TT-BTS, Thông tƣ 02/2007/TT-BTS quy
định về các loại tàu cấm và hạn chế phát triển, quy định về quản lý chặt chẽ việc đóng
mới tàu cá và cũng đã ban hành Chỉ thị số 54/2008/CT-BNN nhằm đôn đốc các địa
phƣơng và đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện các quy định tại các thông tƣ nói trên:
quản lý chặt chẽ việc đóng mới tàu cá thông qua quản lý các cơ sở đóng tàu cá, triển khai
việc cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá, điều tra rà soát số lƣợng, chất lƣợng tàu
cá… Về chính sách Bộ đã trình Chính phủ phê duyệt chƣơng trình 131 trong đó có nội
dung về chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp. Hiện nay, Bộ đang xây dựng lộ trình cho việc
phát triển tàu cá và các biện pháp thực hiện lộ trình này nhằm triển khai cũng nhƣ đang
nghiên cứu xây dựng đề án hỗ trợ ngƣ dân phát triển nghề cá xa bờ để từng bƣớc thực
hiện Quyết định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của ngƣ dân và của
đất nƣớc.
________________________________________

Họ tên: NGuyen Xuan Thuy
Địa chỉ: TT DT QH NLN Bac Giang, 7 Song Mai, Bac Giang
Email: thuylnbg@yahoo.com
3. Chủ trƣơng tích tụ đất lâm nghiệp để đầu tƣ tạo vùng nguyên liệu tập trung mang tính
hàng hoá và chính sách giao đất giao rừng cho hộ gia đình, các nhân ( để sản xuất theo
hình thức nhỏ lẻ) của Nhà nƣớc liệu có nhƣ việc chia đất nông nghiệp cho các hộ trƣớc
đây rồi lại dồn điền đổi thửa nhƣ đất nông nghiệp không? Quan điểm chỉ đạo của Bộ về
nội dung này trong quy hoạch các vùng nguyên liệu tập trung nhƣ thế nào?
      Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Trả lời:
    Quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung là một nội dung của quy hoạch, kế hoạch
bảo vệ và phát triển rừng, đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật và hƣớng dẫn của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong các giải pháp thực hiện quy hoạch vùng
nguyên liệu tập trung có giải pháp tích tụ đất đai.
Mục đích của tích tụ đất đai là nhằm phát triển sản xuất (trong đó có lâm nghiệp), nâng
cao thu nhập và đời sống cho nông dân và xây dựng nông thôn mới; Các hình thức tích tụ
đất đai có: dồn điền đổi thửa, chuyển nhƣợng, thừa kế, cho thuê, thuê lại, góp vốn cổ
phần bằng đất… Các hình thức tích tụ đất đai này hiện nay ở các địa phƣơng chủ yếu dựa
trên nguyên tắc tự nguyện và cùng hƣởng lợi và vì vậy sẽ không có gì mâu thuẫn với
chính sách giao đất, giao rừng cho hộ gia đình hiện nay.
Xin cảm ơn sự quan tâm của Quý vị.________________________________________

Họ tên: lý cà lỷ
Địa chỉ: thị trấn vĩnh Châu
Email:
4. Cửa hàng thuốc Thú y Cà lỷ Vĩnh Châu Xin ngành nông nghiệp Sóc Trăng cho biết tại
sao tôi phải chịu sự quản lý của 2 đơn vị thuộc ngành nông nghiệp về việc cấp phép bán
thuốc thú y bao gồm cả thuốc Thú y thủy sản (Chi cục Thú y và Chi cục nuôi trồng) trong
khi nhà nƣớc đã hợp nhất chức năng quản lý thuốc thú y về một mối là Chi cục Thú y;
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời nhƣ sau:
Hiện nay, việc quản lý thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản Bộ NN & PTNT giao cho Cục
Thú y.
Quản lý chế phẩm sinh học, hoá chất, sản phẩm cải tạo xử lý môi trƣờng dùng trong nuôi
trồng thuỷ sản do Cục Nuôi trồng thuỷ sản quản lý.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xem xét việc phân công nhiệm vụ của các
Cục về Thú y thuỷ sản để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sản
xuất, kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản và sản phẩm dùng trong nuôi trồng
thuỷ sản.
Xin trân thành cảm ơn.
Họ tên: Nguyen Nam
Địa chỉ: Ha Dong, Ha Noi
Email: namvmm@yahoo.com
Kinh Gui Bo Truong, Truoc day gia dinh toi chuyen cung cap thit cho cho cac quan nhau
tren dia ban ha noi. Hien nay van de ve sinh thuc pham duoc quan tam, cac nha hang yeu
cau toi phai cung cap thit cho duoc kiem soat giet mo cua nganh chuc nang. vay toi phai
lien he co quan nao de duoc huong dan va duoc kiem tra nham tao dieu kien de toi lam an
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
Theo quy định của Pháp lệnh Thú y, việc thực hiện kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản
phẩm động vật tiêu dùng trong nƣớc thuộc Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố tổ chức
thực hiện, vì vậy đề nghị ông liên hệ với Chi cục Thú y thành phố Hà Nội để thực hiện
việc kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật.
Xin chân thành cảm ơn!
________________________________________

Họ tên: Trung tam Khuyen nong Lai Chau
Địa chỉ: Phuong Tan Phong - Thi xa Lai Chau - Lai Chau
Email: khuyennonglaichau@yahoo.com.vn
Theo Quyet dinh 3766 cua Bo Nong nghiep ngay 28/11/2007 thi Qui mo diem trinh dien
doi voi mo hinh trong trot la tu 10 - 30 ha/diem. Tuy nhien dia ban mien nui nhu Lai
Chau de tim duoc diem co du dien tich nhu vay la cuc kho khan, vay xin hoi Bo Truong
co chinh sach gi phu hop cã the ap dung rieng doi voi dia ban mien nui nhu Lai Chau de
ba con nong dan ngheo co the tiep can cac chinh sach ho tro cua nha nuoc? Hien nay van
de phat trien kinh te tu lam nghiep dang duoc chu trong. Doi voi tinh Lai Chau dan toc
mien nui con nhieu kho khan, viec trien khai mo hinh Khuyen Lam theo thong tu 30 ap
dung cho ho ngheo Ho tro 80% Giong, nhung cac ho da thuoc dien ngheo khong the co
von doi ung nen kho trien khai, Vay theo Bo Truong co phuong an giai quyet nao khong?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Năm 2007, lần đầu tiên Bộ ra quyết định 3766 về quy mô điểm trình diễn, qua thực hiện
trong năm 2008 nếu nhận thấy có những điểm chƣa phù hợp thì Trung tâm KNKNQG sẽ
trình Bộ có những điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của vùng miền. Còn về 80% giống
là theo Thông tƣ 30. Hiện nay áp dụng theo Quyết định 162/2008/QĐ-TTg ngày
04/12/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ về chính sách khuyến nông, khuyến ngƣ ở địa bàn
khó khăn và Nghị quyết 30a ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chƣơng trình hỗ trợ giảm
nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.
________________________________________

Họ tên: Lê Thắng
Địa chỉ: 10 ĐàoDuy Từ - Nha Trang
Email: thangle.khh@gmail.com
Để phòng chống bệnh Cúm gia cầm chủng độc lực cao (H5N1) Bộ Nông nghiệp có chỉ
đạo công tác tiêm phòng vắc xin. Trong đối tƣợng tiêm phòng các trang trại chăn nuôi gà,
vịt có trên 2.000 con phải trả tiền vắc xin, còn những hộ gia đình chăn nuôi nhỏ thì không
phải trả tiền. Trong khi đó các chinh sách của Nhà nƣớc đang khuyến khích chăn nuôi tập
trung, chăn nuôi trang trại để sản xuất hàng hóa. Điều này có mâu thuẫn gì không? Kính
mong Bộ giải thích rõ.
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
Dự án sử dụng vắc xin tiêm phòng nhằm khống chế và thanh toán cúm gia cầm giai đoạn
1 (2005-2006), giai đoạn 2 (2007-2008) đã góp phần đẩy lùi dịch cúm gia cầm. Từ chỗ
dịch xuất hiện ở hầu khắp các địa phƣơng sang một giai đoạn chỉ còn xuất hiện rải rác
một số ổ dịch nhỏ lẻ trên các đàn gia cầm nhỏ. Tuy nhiên, mầm bệnh vẫn còn hiện diện
và tồn tại ở nhiều địa phƣơng nên nguy cơ tái phát là rất lớn. Để duy trì các thành quả đã
đạt đƣợc trong công tác phòng chống dịch và giảm thiểu hơn nữa những thiệt hại do dịch
gây ra, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 2218/TTg-KNT ngày 23 tháng 12
năm 2008 đồng ý cho phép Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng, phê duyệt và tổ chức
thực hiện Dự án giai đoạn 3 cho các năm 2009-2010. Một thay đổi quan trọng trong giai
đoạn này là có sự điều chỉnh về chính sách tài chính. Ngƣời chăn nuôi và các thành phần
kinh tế tham gia chăn nuôi sẽ phải chia sẻ gánh nặng cùng Chính phủ, từ đó đảm bảo tính
bền vững và hiệu quả của chƣơng trình. Do đó, trong giai đoạn 3, các cơ sở chăn nuôi có
quy mô trên 500 con sẽ phải trả chi phí tiêm phòng.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, 13 tỉnh, thành phố đã tái phát dịch cúm gia cầm và các
địa phƣơng đã có đề nghị chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung trong Dự án tiêm
phòng văcxin cúm gia cầm giai đoạn 3. Bộ Nông nghiệp và PTNT đang dự thảo tờ trình
để trình Thủ tƣớng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án giai đoạn 3, theo đó, Bộ đề xuất
Thủ tƣớng Chính phủ về việc ngân sách nhà nƣớc tiếp tục hỗ trợ việc tiêm phòng vắc xin
cho các chủ chăn nuôi gia cầm quy mô dƣới 2000 con. Các chủ chăn nuôi quy mô trên
2000 con cần phải chia sẻ kinh phí với Nhà nƣớc.
Xin chân thành cảm ơn
________________________________________

Họ tên: Đỗ Hải Triều
Địa chỉ: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp Vĩnh Phúc
Email: dohaitrieunh@yahoo.com.vn
Kính thƣa Bộ trƣởng! Hiện nay, môi trƣờng nông thôn đang có nhiều vấn đề bức xúc. Bộ
Nông nghiệp và PTNT đã có những chủ trƣơng, giải pháp gì đề xuất với Chính phủ để
khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. Trân trọng cảm ơn.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời:

Xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trƣờng là một trong các chủ trƣơng mà Bộ Nông nghiệp
và PTNT sẽ trình Chính phủ trong " Chnƣơg trình bảo vệ và cải thiện môi trƣờng nông
nghiệp, nông thôn đến 2020" nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tham gia thực hiện:
- Các dự án xử lý ô nhiễm môi trƣờng trong nông nghiệp, nông thôn
- Hoạt động thu gom và xử lý rác thải nông thôn.
Xin cảm ơn
.
________________________________________

Họ tên: Hoang Si Tuan
Địa chỉ: 49 Le Loi TP. Thanh Hoa
Email: sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
Theo chiến lƣợc phát triển chăn nuôi của Chính phủ đến năm 2020, tỷ trọng chăn nuôi
trang trại chiếm 70%, chăn nuôi nhỏ chiếm 30%. Xin hỏi Bộ Nông nghiệp &PTNT có
chính sách gì để hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại và các doanh nghiệp
phát triển chăn nuôi.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1.Nhà nƣớc có nghị Quyết số 03/2000/NQ - CP ngày 2/2/2000 của Chính phủ về trang
trại;
2.Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 hƣớng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Nghị định số 17/2006 NĐ - CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số
điều của Nghị dịnh hƣớng dẫn thi hành Luật đất đai
3.Nghị định 129/2003/NĐ-CP ngày 3/11/2203 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Nghị quyết số 15/2003 QH 11 về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
4. Luật đầu tƣ năm 2005 và nghị định 108/2008/NĐ - CP ngày 22/4/2208 về quy định
chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tƣ năm 2005
5. Quyết định số 17/QĐ - TTg ngày 20/1/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc tiếp tục
thực hiện Quyết định 225/1999/ QĐ - TTg ngày 10/12/1999 về chƣơng trình giống cây
trồng và giống, giống cây lâm nghiệp giai đoan 2001-2010
6.Quyết định số 167/2001/QĐ - TTg ngày 26/10/2001 về một số biện pháp và chính sách
phát triển chăn nuôi bò sữa Việt Nam giai đoạn 2001-2010;
7. Quyết định số 166 /2001/QĐ - TTg ngày 26/10/2001 về một số biện pháp và chính
sách phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu giai đoạn 2001-2010;
8. Quyết định số 394 /QĐ - TTg ngày 13/3/2006 của TTg Cính phủ về khuyến khích đầu
tƣ xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở
chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp;
9. Quyết định số 10 /2008/QĐ - TTg ngày 16/01/2008 của TTg Cính phủ về chiến lƣợc
phát triển chăn nuôi đến năm 2020;
10. Một số chính sách khác: tăng giảm thuế vừa thực hiện theo lộ trình cam kết WTO vừa
khuyến khích phát triển chăn nuôi trong nƣớc góp phần ổn định an sinh xã hội
Họ tên: nguyen hong truong
Địa chỉ: 465-hoang hoa tham- ba dinh
Email: npthongtruong@gmail.com
1. Hiện nay gia nguyên liệu thức ăn nhập khâu đang tăng, Vậy Bộ NN và PTNT cố
những giải pháp gì để điều tiết giá cả thức ăn chăn nuôi trong thời tới để hỗ trợ ngƣời
chăn nuôi? 2. Nƣớc ta đã xây dựng đƣợc vùng nguyên liệu chƣa? Tại sao? Chủ trƣơng
phát triển cho những vùng mà Bộ quy hoạch?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Phần 1:
1. 45-50% nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp của Việt Nam đƣợc nhập
từ nƣớc ngoài, vì vậy giá thức ăn chăn nuôi phụ thuộc vào giá nguyên liệu trên thế giới.
2. Bộ Nông nghiệp và PTNT kết hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thƣơng đã thống nhất
điều chỉnh thuế của một số các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, mức thuế của các mặt
hàng này chủ là bằng 0;
3. Tăng cƣờng kiểm tra giám sát chất lƣợng thức ăn chăn nuôi đảm bảo theo đúng tiêu
chuẩn đã công bố;
4. Kết hợp với Bộ Tài chính kiểm tra giá nguyên liệu đầu vào và giá sản phẩm đầu ra
nhằm hạn chế chênh lệch quá lớn giữa giá thành sản xuất với giá thực tế ngƣời chăn nuôi
phải trả.
5. Hƣớng dẫn ngƣời chăn nuôi chăn nuôi theo đúng quy trình nhằm tiết kiệm thức ăn

Phần 2:
1. Nƣớc ta đã có quy hoạch cho các vùng phát triển cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
nhƣ: ngô ở Sơn La, Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá, Thống Nhất - Đồng Nai, Đăklăc; sắn ở các
tỉnh phía Bắc và Đông Nam Bộ; cám gạo tại Đồng Bằng SCL ...
2. Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng các kho, lò xấy để sơ chế bảo quản chế biến
nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhằm giảm thất thoát sau thu hoạch.
 3. Có chính sách kích cầu cho các doanh nghiệp đầu tƣ sản xuất thức ăn chăn nuôi với lãi
suất giảm 4%/năm.
4. Khuyến khích liên kết 4 nhà ( nhà sản xuất, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh
nghiệp ) bằng Quyết định số 80 của Chính phủ
________________________________________

Họ tên: Pham Huyen
Địa chỉ: Thanh tri
Email: marphavet@gmail.com
Xin phép cho tôi hỏi Bộ trƣởng theo yêu cầu sản xuất thú y phải GMP thế đến khi nào sẽ
thực hiện trên tất cả các công ty và lộ trình sẽ thực hiện nhƣ thế nào đề nghị bộ trƣởng
cho tôi biết!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:

Về thời hạn thực hiện GMP đã đƣợc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt
tại văn bản số 1691/TY-QLT ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Cục Thú y cụ thể nhƣ sau:

1. Giãn lộ trình thực hiện GMP đối với dây truyền sản xuất các loại thuốc tiêm hoặc
thuốc uống dạng dung dịch đến 2010. Đến thời hạn này, nếu không có chứng chỉ GMP,
các sản phẩm đã đƣợc phép sản xuất chỉ đƣợc phép lƣu hành đến 31 tháng 12 năm 2010
2. Đối với dây truyền sản xuất các loại thuốc bột cho uống hoặc trộn thức ăn: năm 2010.
Đến thời hạn này, nếu không có chứng chỉ GMP, các sản phẩm đã đƣợc phép sản xuất chỉ
đƣợc phép lƣu hành đến 31 tháng 12 năm 2012.
3. Đối với dây truyền thuốc bột pha tiêm và các dạng thuốc khác: năm 2012: thời hạn
này, nếu không có chứng chỉ GMP, các sản phẩm đã đƣợc phép sản xuất chỉ đƣợc phép
lƣu hành đến 31 tháng 12 năm 2014.

 Xin trân thành cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: nguyễn ánh dƣơng
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Bình
Email: anhduongtb@gmail.com
Công tác hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp phát triển thì hiện nay Bộ có
định hƣớng gì mới. Cụ thể nhƣ ngành dâu tằm hiện nay thì Bộ có biện pháp gì khắc phục.
xin cám ơn
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiện nay việc đầu tƣ của Doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn quá
thấp, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang rà soát lại hệ thống các chính sách đã ban hành để
bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới, trình Thủ tƣớng phê duyệt nhằm khuyến khích mạnh
mẽ doanh nghiệp đầu tƣ vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong vấn đề
chung này có tổng công ty dâu tằm tơ.
Bộ NN và PTNT xin trân trọng cám ơn
________________________________________

Họ tên: Nguyen Huu Hai
Địa chỉ: 159 Duy Tan
Email: nguyenhaisnn@yahoo.com.vn
Kính thƣa Bộ trƣởng 1. Theo Quyết định 99/2008/QĐ-BNN, ngày 15/10/2008 về quản lý
sản xuất kinh doanh rau, quả, chè an toàn, có đƣa ra lộ trình từ đây đến năm 2013, các tổ
chức, cá nhân có đăng ký sản xuất kinh doanh rau, quả, chè phải đảm bảo đủ điều kiện
sản xuất, sơ chế, chế biến và thực hiện công bố sản phẩm theo quy định. Với trình độ sản
suất của ngƣời dân Việt Nam hiện nay và tình trạng sản xuất còn manh mún, phân tán,
việc thực hiện theo lộ trình trên là rất khó khăn, xin Bộ trƣởng cho biết những giải pháp
cơ bản để thực hiện đƣợc yêu cầu đặt ra. 2. Xin Bộ trƣởng cho biết việc triển khai thực
hiện Nghị định số 79/2008/NĐ-CP, ngày 18/7/2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ
chức quản lý, thanh tra và khảo nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hệ thống quản
lý của ngành Lê Văn Tuấn Trƣởng Phòng quản lý chất lƣợng nông lâm và thủy sản - Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kon Tum
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1)Đúng nhƣ vậy hiện nay việc quản lý sản xuất kinh doanh rau quả chè an toàn là công
việc rất mới của cả trung ƣơng và địa phƣơng vì vậy theo quyết định 99/2008/QĐ-BNN
thì công việc này cần phải có lộ trình để phù hợp với tình trạng sản xuất của ngƣời sản
xuất hiện nay vì vậy một số giải pháp cơ bản mà Bộ NN&PTNT đƣa ra và yêu cầu các
địa phƣơng tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết định 107/2008 của Thủ tƣớng
chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển rau quả chè an toàn:
  - Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng sản xuất rau quả chè an toàn
cho từng địa phƣơng :
 +Có chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất ,dồn điền đổi thửa... để tạo thành vùng
sản xuất an toàn tập trung
 +Hỗ trợ đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất an toàn tập trung
   - Tổ chức thƣờng xuyên các lớp tập huấn đào tạo cho nông dân thực hiện quy trình
VietGap đi đôi với xây dựng các mô hình sản xuất rau quả chè an toàn .
   - Xây dựng các vùng liên kết sản xuất rau an toàn để hỗ trợ cho cả ngƣời sản xuất ,
ngƣời kinh doanh , các tổ chức chứng nhận chất lƣợng sản phẩm an toàn tạo thành một
mối liên kết trong sản xuất an toàn

2) Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, Cục Quản lý Chất lƣợng Nông Lâm sản và
Thủy sản đã phối hợp triển khai với các cơ quan của Bộ Nội vụ để xây dựng Thông tƣ
liên tịch Bộ Nông nghiệp - Bộ Nội vụ hƣớng dẫn triển khai Nghị định 79. Dự kiến,
Thông tƣ này sẽ đƣợc trình hai Bộ ban hành vào cuối tháng 3/2009.
Bộ đã thành lập thanh tra chuyên ngành chất lƣợng nông lâm sản và thủy sản tại Cục
Quản lý Chất lƣợng Nông Lâm sản và Thuỷ sản; ban hành văn bản quy định (các Quyết
định 115/2008/QĐ-BNN, 116/2008/QĐ-BNN) và tổ chức thiết lập hệ thống các phòng
kiểm nghiệm chất lƣợng, ATVS thực phẩm nông lâm thủy sản.
Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo Cục Quản lý Chất lƣợng Nông Lâm sản và Thủy sản trong
thời gian tới tập trung kiện toàn bộ máy và hƣớng dẫn cũng nhƣ tạo điều kiện cho việc
thành lập và hoạt động của các đơn vị quản lý chất lƣợng nông lâm sản và thủy sản (Chi
cục/Phòng quản lý chất lƣợng nông lâm sản và thủy sản) tại địa phƣơng.
________________________________________

Họ tên: Nguyen van thanh
Địa chỉ: Ha noi
Email: thanh.sky@gmail.com
Cho toi hoi bo nong nghiep se co ho tro gi cho cac doanh nghiep xuat khau gao
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cùng với các địa phƣơng chỉ đạo quyết liệt sản xuất lúa để
vừa đảm bảo an ninh lƣơng thực, vừa có lƣợng lúa hàng hoá để xuất khẩu.
Triển khai thực hiện công văn số 215/TTg-KTTH, ngày 10/02/2009 của Thủ tƣớng Chính
phủ về việc điều hành xuất khẩu gạo năm 2009, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đƣợc tạo
điều kiện thuận lợi trong việc thu mua lúa gạo xuất khẩu và tiêu dùng trong nƣớc nhƣ:
ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thƣơng mại lớn chủ động cân đối,
đảm bảo nguồn vốn cho các doanh nghiệp vay; áp dụng cơ chế hỗ trợ 4% lãi suất vay
kinh doanh theo qui định hiện hành của Thủ tƣớng Chính phủ trong năm 2009.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong việc thu mua, tạm
trữ, bảo quản lúa gạo hàng hoá, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ
Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng Đề án đầu tƣ xây dựng 4 triệu tấn kho dự trữ lúa
gạo (trong đó 2 triệu đầu tƣ xây dựng mới và 2 triệu tấn đầu tƣ nâng cấp) tại vùng
ĐBSCL, trình Thủ tƣớng Chính phủ và các Bộ ngành để triển khai thực hiện. Chính phủ
cũng đã hỗ trợ trong việc phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá thời gian qua
tại các tỉnh vùng ĐBSCL; đồng thời Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ động, phối hợp với
các địa phƣơng chỉ đạo sản xuất, kịp thời hƣớng dẫn bà con nông dân áp dụng tiến bộ kỹ
thuật, phòng trừ sâu bệnh để đạt hiệu quả cao trên diện tích gieo trồng, nhờ vậy, liên tục 2
năm 2007, 2008 và vụ Đông xuân 2008-2009 sản xuất lúa của các tỉnh vùng ĐBSCL
giành thắng lợi lớn. Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đang đầu tƣ cho Dự án giống lúa
xuất khẩu ở ĐBSCL.
Bộ Nông nghiệp sẽ chỉ đạo Hiệp hội lƣơng thực kiểm tra lại danh sách các doanh nghiệp
đƣợc hỗ trợ 4% để xuất khẩu gạo.
Họ tên: Sở NN và PTNT Quảng Trị
Địa chỉ: 256Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị
Email: snnptntqt@gmai.com
Các loại cây trồng, gia súc gia cầm khi bị dịch bệnh hoặc thiên tai đều có chính sách hổ
trợ của nhà nƣớc, riêng trong nuôi thủy sản khi bị bệnh chƣa có chính sách hổ trợ của nhà
nƣớc. Vậy Bộ có định hƣớng và chính sách nhƣ thế nào để hổ trợ cho ngƣời nuôi thuỷ
sản khi bị dịch bệnh xảy ra?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiện nay Bộ đang giao cho các cơ quan chức năng soạn thảo chính sách hỗ trợ rủi ro
trong nuôi tr ồng thuỷ sản và sẽ ban hành trong năm 2009.
Cảm ơn bạn đã có câu hỏi đến Bộ.
________________________________________

Họ tên: haichau
Địa chỉ: ha noi
Email: ngthanhhuongtt@yahoo.com
Hiện nay ngân hàng thế giới có cho Việt Nam chúng ta vay 4 tỉ USD về nhiều lĩnh vực
trong đó có dự án trồng rừng mà hiện nay Bộ đang quản lí. Tôi xin phép hỏi: Công Ty
chúng tôi có Quyết định của tỉnh trồng 5000Ha cao su trên địa bàn Tây Nguyên mà
chúng tôi không biết làm cách nào để tiếp cận nguồn vốn này và cho tôi xin phép hỏi là
chúng tôi đƣợc vay bao nhiêu\ 1ha cao su với mức lãi suất bao nhiêu trên năm và đƣợc
hƣởng những trợ cấp cho dự án về phát triển cây CN trên địa bàn, và tiêu chuẩn hồ sơ
đƣợc vay nhƣ thế nào. Rất mong nhận đƣợc câu trả lời trong thời gian sớm nhất. Trân
trọng cảm ơn
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Cảm ơn câu hỏi của bạn haichau.

Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến trả lời của bạn nhƣ sau: Phần hỗ trợ của Ngân hàng
thế giới cho Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Dự án Đa dạng hóa Nông nghiệp do tài
trợ đã kết thúc năm 2007.

Hiện nay Tổ chức phát triển Pháp (AFD) chuẩn bị tài trợ 01 dự án mới hỗ trợ phát triển
cao su, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT là chủ dự án. Theo Hiệp định tài trợ dự kiến,
dự án chỉ tài trợ cho các hộ gia đình với quy mô sản xuất dƣới 10 ha, thƣờng từ 1- 3 ha,
suất đầu tƣ trung bình 25 triệu đồng/ha, lãi suất theo thị trƣờng và có 10 năm ân hạn. Bạn
có thể liên hệ với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT để có thêm chi tiết.
________________________________________

Họ tên: Nguyen Van Hoa
Địa chỉ: 256, Le Duan, Dong Ha, Quang Tri
Email: vanhoasothuysan@yahoo.com.vn
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT Thực hiện QĐ/289/TTg, ngày 08 tháng 3 năm 2008
của Thủ tƣớng Chính phủ về hỗ trợ giá dầu cho ngƣ dân. Xin hỏi Bộ Nông nghiệp và
PTNT, hiện nay, tỉnh, thành phố nào giải ngân nhanh và đúng đối tƣợng nhất, tỉnh nào
triển khai kém nhất. Trƣờng hợp các tỉnh lấy tiền của ngƣ dân làm các công việc khác thì
giải quyết nhƣ thế nào, tiền có trả lại đủ cho ngƣ dân hay không? Theo Quyết định 289
thì việc hỗ trợ giá dầu cho ngƣ dân đƣợc thực hiện trong 3 năm (2008-2010). Nhƣng hiện
nay giá xăng dầu thế giới giảm, nhƣ vậy năm 2009-2010 có thực hiện tiếp hỗ trợ giá dầu
cho ngƣ dân nữa hay không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiện nay, theo tông hợp của Bộ Nông nghiệp và PTNT thì một số địa phƣơng đã giải
ngân đƣợc trên 90% nhƣ: Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng tuy nhiên vẫn còn một số
địa phƣơng giải ngân vẫn còn chậm nhƣ Hải Phòng, Sóc Trăng, Trà Vinh.
Kinh phí hỗ trợ ngƣ dân đƣợc ngân sách nhà nƣớc tạm ứng hỗ trợ đầy đủ và đảm bảo
không để địa phƣơng thiếu kinh phí giải ngân. Ngân sách trung ƣơng đã tạm ứng
1,655,570 triệu đồng cho các địa phƣơng. Địa phƣơng nào sử dụng kinh phí hỗ trợ theo
QĐ 289/QĐ-TTg sai mục đích, nếu phát hiện kiên quyết xử lý theo qui định của Pháp
luật.
Theo Quyết định 289/QĐ-TTg thì hỗ trợ dầu đƣợc thực hiện trong năm 2008 (không phải
thực hiện trong 3 năm nhƣ câu hỏi đã nêu). Ttuy nhiên, Thủ tƣớng Chính phủ đã cho
phép tiếp tục giải ngân đến hết quí I/2009 đối với những tàu đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ
dầu đến trƣớc ngày 01/01/2009 và hiện nay các địa phƣơng vẫn đang tiếp tục thực hiện
chi tiền hỗ trợ cho ngƣ dân.
________________________________________

Họ tên: lý cà lỷ
Địa chỉ: thị trấn vĩnh Châu
Email:
Tôi nghe nói việc buôn bán vắc xin không cho tƣ nhân kinh doanh vì sao? Đề nghi Sở
NN-PTNT hƣớng dẫn điều kiện để của hàng tƣ nhân đƣợc tham gia phân phối vắc xin
phục vụ nhu cầu phòng bệnh cho gia súc gia cầm
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
Theo quy định của Pháp lệnh thú y (Điều 39) thì tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo
quy định của pháp luật đƣợc kinh doanh thuốc thú y (trong đó có vắc xin), chế phẩm sinh
học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, cụ thể nhƣ sau:
1.   Có giấy đăng ký kinh doanh hợp lệ.
2.   Có địa điểm cơ sở vật chất, kỹ thuật để bảo quản, bán hàng đạt tiêu chuẩn vệ sinh
thú y do Bộ NN & PTNNT ban hành.
3.   Ngƣời quản lý, ngƣời trực tiếp bán thuốc phải có chứng chỉ hành nghề thú y.
Do vậy, tổ chức cá nhân có đầy đủ các điều kiện theo quy định nêu trên thì có thể làm thủ
tục đăng ký kinh doanh thuốc thú y (bao gồm cả vắc xin) với Chi cục thú y nơi tổ chức,
cá nhân kinh doanh để đƣợc kiểm tra các điều kiện nêu trên và cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh thuốc thú y (trong đó có vắc xin thú y).
Xin trân thành cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Trần Huy Oánh
Địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Email: tranhuyoanh@gmail.com
Đối với rừng trên diện tích thu hồi xây dựng công trình (đã có đầu đủ các thủ tục của cấp
có thẩm quyền) thuộc diện khai thác trắng, không phải đóng dấu bài cây và bỏ qua một số
khâu trong thiết kế khai thác mà không có tác dụng thiết thực, khi khai thác (có thể theo
hình thức cuốn chiếu) có sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng, thu gom sản
phẩm ở một số điểm nhất định, đóng dấu búa kiểm lâm đối với số gỗ phải đóng dấu búa
kiểm lâm, có đƣợc không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
   Về việc đóng búa Kiểm lâm đƣợc quy định tại Quyết định 44/2006/QĐ-BNN ngày
01/06/2006 của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa điểm đóng búa
KL trong trƣờng hợp bạn hỏi trên đây đƣợc xác định trong hồ sơ thiết kế khai thác đƣợc
duyệt (đối với rừng tự nhiên) hoặc bãi tập trung gỗ của chủ rừng (đối với gỗ nguy cấp,
quý, hiếm khai thác từ rừng trồng).
   Trân trọng cảm ơn.
Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Phƣờng Minh Khai Phủ Lý Hà nam
Email: hungngmhna@gmail.com
Nhà nƣớc có những ƣu đãi gì cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Ngoài các ƣu đãi về đầu tƣ (đất đai, tín dụng, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp…)
nhƣ các doanh nghiệp chế biến nông sản khác, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông
sản khi xuất khẩu nông sản còn đƣợc hƣởng các chính sách ƣu đãi sau:
- Thuế xuất khẩu 0%, hoàn thuế VAT (hoàn ngay 90%, hoàn trả sau hậu kiểm 10%).
- Đƣợc hƣởng chính sách ƣu đãi về tín dụng xuất khẩu theo Nghị định số 151/2006/NĐ-
CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tƣ và tín dụng xuất khẩu
của Nhà nƣớc. Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thực hiện theo hƣớng dẫn tại thông
tƣ số 69/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài Chính. Hiện tại, các doanh
nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu đƣợc hƣởng mức lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu
theo quy định tại Quyết định số 291/QĐ-BTC ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Bộ Tài
chính (bằng đồng Việt Nam 6,9%/năm, bằng ngoại tệ 5,4%/năm). Ngoài ra, các doanh
nghiệp xuất khẩu đƣợc Nhà nƣớc hỗ trợ xúc tiến thƣơng mại theo Quyết định số
123/2008/QĐ-TTg ngày 08/9/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ.
- Đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ lãi xuất theo QĐ số 131 /QĐ-TTg ngày 23/1/2009
của Thủ tƣớng Chính phủ và TT hƣớng dẫn số 02/2009/TT-NHNN Quy định chi tiết thi
hành việc hỗ trợ lãi xuất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn NH để SX và KD đƣợc hỗ
trợ 4% năm tính trên số tiền vay và thời hạn vay từ 1/2 đến 31/12/2009
________________________________________

Họ tên: Huỳnh Quang Huy
Địa chỉ: 17 Thủ Khoa Huân- Phan Thiết
Email: huythihuynh@yahoo.com.vn
Nhằm phục vụ quản lý trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản, Các số liệu
khoa học về trữ lƣợng Hải sản tại các khu vực, các vùng biển các Tỉnh là rất cần thiết và
là căn cứ căn bản để hoạch định chiến lƣợc chuyển đổi cơ cấu khai thác hải sản. Tuy
nhiên cho đến nay điều này vẫn chƣa đƣợc Bộ và Chính phủ quan tâm đúng mức. Các chỉ
tiêu kế hoạch và các yêu cầu về chuyển đổi cơ cấu tàu thuyền, ngành nghề khai thác chỉ
dựa vào các yếu tố cảm tính, thiếu thuyết phục. Hơn nữa các thông tin đó là cần thiết đề
hƣớng dẫn Ngƣ dân vƣơn xa ra đánh bắt tại các vùng biển khơi- Cho đến nay: vẫn chƣa
có cơ quan nào chịu trách nhiệm hƣớng dẫn ngƣ dân về vấn đề này: Các thông tin ngƣ
trƣờng đang đƣợc hứơng dẫn thì thiếu chính xác và không đƣợc ngƣ dân tin dùng. Vậy
xin hỏi BỘ đã có các chƣơng trình gì phục vụ cho công việc này. Và kết quả thực hiện
thế nào? Hƣớng sắp tới BỘ có quan tâm tới vần đề này không và triển khai thế nào? Xin
cám ơn!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiện nay, cơ sở dữ liệu và trữ lƣợng thủy sản tại các vùng biển, ven biển chƣa có chƣơng
trình điều tra, cập nhật đầy đủ về sự biến động của chúng. Do vậy, công tác dự báo ngƣ
trƣờng còn hạn chế. Chính vì thế, Bộ NN&PTNT đang triển khai dự án Điều tra tổng thể
đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt Nam thuộc Đề án tổng thể về
điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trƣờng biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm
2020 (Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ). Mục tiêu của dự án
nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về trữ lƣợng, phân bố, biến động trữ lƣợng giống loài
thủy sinh trên các ngƣ trƣờng ven biển Việt Nam. Khảo sát, điều tra đồng bộ, có hệ thống
về nguồn lợi thủy sản trên biển và ven biển Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho việc quy
hoạch, quản lý, sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản
________________________________________

Họ tên: Do manh cuong
Địa chỉ: Thai ha - dong da ha noi
Email: cuongdm2003@yahoo.com
Hiện nay tình hình suy thoai kinh tế dẫ tác động vào nền kinh tế Việt nam nói chung và
các doanh nghiệp nói riêng. Nên năm 2009 sẽ là một năm đặc biệt khó khăn đối với hoạt
động của các doanh nghiệp. Chính phủ đã đƣa ra các giải pháp giúp các doanh nghiệp
giải quyết khó khăn nhƣ cho phép chỉ định thầu các công trình vốn ngân sách, để thực
hiện chủ chƣơng kích cầu và cũng để giúp các doanh nghiệp vƣợt khó. Vậy xin hỏi Bộ
trƣởng : Bộ nông nghiệp và PTNT có chủ chƣơng chỉ định thầu các công trình do Bộ làm
chủ đầu tƣ để giúp các doanh nghiệp trong ngành vƣợt khó năm 2009 hay không ? nếu có
thì xin Bộ trƣởng cho biết tên một vài công trình lớn và cách thức tbhực hiện nhƣ thế
nào?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trả lời:
Về vấn đề này, Bộ NN&PTNT xin trả lời nhƣ sau :
Hiện nay, Bộ NN&PTNT đang chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành lập danh mục các
dự án đƣợc áp dụng cơ chế chỉ định thầu theo Công văn số 1235/BKH-QLĐT ngày
27/2/2009 của Bộ Kế hoạch & Đầu tƣ về việc Hƣớng dẫn lập danh mục dự án cần chỉ
định thầu, theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/2/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ. Sau
đó Bộ sẽ trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện. Về trình tự chỉ
định thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008
của Chính phủ về việc Hƣớng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật
Xây dựng.
________________________________________

Họ tên: dohaidien
Địa chỉ: so nong nghiep & ptnt nam dinh
Email: snnnamdinh@yahoo.com
 Vấn đề quản lý phân bón hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, nhất là việc lấy mẫu và phân
tích mẫu: Cùng một sản phẩm của một doanh nghiệp phân phối ở nhiều tỉnh khác nhau,
các tỉnh đều kiểm tra lấy mẫu và gửi phân tích. Nhƣ vậy rất tốn kém về thời gian, tiền
bạc; trong khi đó việc quản lý vẫn chƣa đảm bảo tính chặt chẽ. Vậy nên chăng tập trung
tăng cƣờng quản lý chặt chẽ chất lƣợng đầu vào (tức là quản lý chất lƣợng chặt chẽ ngay
tại khâu sản xuất của doanh nghiệp). Những sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chất lƣợng
mới cấp phép và cho vào lƣu hành.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
    Việc phản ảnh của ông trong công tác lấy mẫu, kiểm tra chất lƣợng phân bón là
chính xác, hiện nay đang có trƣờng hợp cùng một mẫu phân bón nhƣng việc lấy mẫu
kiểm tra chất lƣợng còn chồng chéo gây lãng phí.
    Để tăng cƣờng công tác quản lý chất lƣợng phân bón hơn nữa, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn sẽ xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện sản xuất, kinh
doanh và chất lƣợng phân bón làm cơ sở cho việc quản lý đƣợc chất lƣợng ngay từ khâu
sản xuất.
    Theo quy định tại Điều 5. “Nguyên tắc quản lý chất lƣợng sản phẩm, hàng hoá”
của Luật Chất lƣợng sản phẩm, hàng hoá thì việc cấp phép cho sản phẩm trƣớc khi cho
lƣu hành là việc làm trái luật. Do vậy, cần phải quản lý thông qua việc xây dựng và ban
hành hàng rào kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh phân bón.
________________________________________

Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
Công ty CP Thủy sản Bình Định : a. Đề nghị áp dụng thuế suất nhập khẩu nguyên liệu
sản xuất thủy sản bằng 0% để ổn định sản xuất và phát triển. Trong thời gian chƣa áp
dụng mức thuế 0% đề nghị nâng thời gian ân hạn từ 275 ngày lên 365 ngày. Đơn giản
hóa thủ tục thanh khoản tờ khai hải quan chỉ tính tỷ lệ thành phẩm chính, không tính phế
liệu. b. Xã hội hóa công tác kiểm tra chất lƣợng vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản - Áp
dụng chế độ giảm kiểm tra lô hàng xuất khẩu của các cơ quan chức năng đối với các
Doanh nghiệp đã có quá trình quản lý tốt chất lƣợng. - Giảm bớt chi phí kiểm mẫu hàng
xuất khẩu. c. Quản lý hỗ trợ cho các phƣơng tiện tàu thuyền đánh bắt hải sản, các cơ sở
đại lý thu gom đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm để giúp cải thiện chất lƣợng sản
phẩm.
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Phần a:
Bộ NNPTNT đã có văn bản số 599/BNN-CB ngày 16/3/2009 gửi Bộ Tài chính đề nghị
trình Chính Phủ phê duyệt áp dụng thuế suất bằng 0 đối với nhập khẩu nguyên liệu thủy
sản và nâng thời gian ân hạn từ 265 lên 365 ngày:


Phần b:
- Thực hiện chủ trƣơng xã hội hoá công tác quản lý chất lƣợng của Bộ NN&PTNT, Cục
Quản lý Chất lƣợng Nông Lâm sản và Thủy sản đã trình Bộ ban hành quy định yêu cầu
về phòng kiểm nghiệm (Quyết định 115/2008/QĐ-BNN) và quy chế đánh giá chỉ định
phòng kiểm nghiệm đủ năng lực tham gia kiểm nghiệm về chất lƣợng, an toàn thực phẩm
nông lâm thủy sản (Quyết định 116/2008/QĐ-BNN). Các Phòng kiểm nghiệm thuộc mọi
thành phần kinh tế nếu đủ điều kiện đều đƣợc chỉ định tham gia kiểm nghiệm chất lƣợng,
ATVSTP nông lâm thủy sản.
- Tại Điều 20 Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN, Bộ NN&PTNT quy định điều kiện để
đƣợc áp dụng chế độ kiểm tra giảm đối với các doanh nghiệp có điều kiện đảm bảo
ATVS thực phẩm liên tục đạt loại A trong vòng 12 tháng; không có lô hàng xuất khẩu bị
cảnh báo; có phòng kiểm nghiệm có thể phân tích các chỉ tiêu về vệ sinh công nghiệp,
giám sát quá trình sản xuất và kế hoạch HACCP. Việc xem xét kiểm tra giảm sẽ đƣợc
thực hiện theo thủ tục quy định tại Điều 21đối với kiểm tra hàng xuất khẩu và Điều 22
của Quyết định trên đối với kiểm tra hàng nhập khẩu. Đến thời điểm hiện nay đã có 3
doanh nghiệp đủ điều kiện kiểm tra giảm và nhiều doanh nghiệp đã đăng ký và đang
trong quá trình đánh giá xem xét việc áp dụng chế độ kiểm tra giảm.

Phần c:
- Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, Cục Quản lý Chất lƣợng Nông Lâm sản và Thủy
sản đã hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho cán bộ kiểm tra của cơ quan địa phƣơng, của cơ sở
thu gom, tàu cá, chợ cá về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện chƣơng trình
quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn HACCP. Trong năm 2008, Cục đã sử dụng kinh phí
chƣơng trình mục tiêu quốc gia và các dự án ODA hỗ trợ cho hơn 100 cơ sở thu mua, chợ
cá xây dựng và áp dụng thí điểm quy phạm vệ sinh, quy phạm sản xuất tốt đảm bảo
ATVS thực phẩm. Năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, Cục sẽ tăng cƣờng
công tác đào tạo, hỗ trợ cho cán bộ kiểm tra cơ quan địa phƣơng và hỗ trợ mở rộng mô
hình áp dụng quy phạm vệ sinh, quy phạm sản xuất tốt đảm bảo ATVS thực phẩm cho
các đối tƣợng chợ cá, cảng cá, cơ sở thu mua, sơ chế thủy hải sản.
Họ tên: Nguyễn Tuyền
Địa chỉ: Lạc Long Quân
Email: tuyenbaochi@gmail.com
Hiện nay vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nông nghiệp đang rất bức thiết. Kết
quả kiểm tra đối với thực phẩm tƣơi sống trong nƣớc cho thấy phát hiện tồn dƣ chất cấm?
Vậy, trong thời gian tới Bộ NN làm thế nào để quản lý đối với vấn đề này. Thứ hai, đối
với rau quả Trung Quốc, tại sao chúng ta đều thừa nhận có chất bảo quản gây hại cho sức
khỏe, thậm chí ảnh hƣởng tới nòi giống nếu ko kiểm soát chặt chẽ nguồn nhập khẩu? Vậy
xin hỏi, tại sao qua các lần kiểm tra chúng ta ko phát hiện ra, do trình độ hay do yếu tố
khách quan nào?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Thực hiện chỉ thị của Bộ trƣởng Bộ NN&PTNT lấy năm 2008 là năm chất lƣợng, Cục
Quản lý Chất lƣợng Nông Lâm sản và Thủy sản đã phối hợp với các Cục quản lý chuyên
ngành tổ chức thực hiện rất nhiều các hoạt động giám sát, thanh tra kiểm tra. Kết quả cho
thấy ô nhiễm sinh học và tôn dƣ chất cấm trong nông lâm thủy sản thực phẩm đã bƣớc
đầu đƣợc cải thiện. Tuy nhiên vẫn còn phát hiện dƣ lƣợng một số chất cấm trong thực
phẩm tƣơi sống. Năm 2009, Bộ NN&PTNT tiếp tục xác định là năm "chất lƣợng và hiệu
quả" và chỉ đạo các Cục chuyên ngành tăng cƣờng công tác giám sát, thanh tra kiểm tra
và xử lý vi phạm về ATVS thực phẩm nông lâm thủy sản. Việc giám sát thanh tra kiểm
tra sẽ đƣợc thực hiện từ khâu đầu của quá trình sản xuất (chất lƣợng, an toàn thực phẩm
của vật tƣ nông nghiệp; sản phẩm nông lâm thủy sản tại khâu trồng trọt, chăn nuôi, thu
gom, bảo quản, sơ chế, giết mổ, chế biến và đƣa ra thị trƣờng). Bộ NN&PTNT đã tạo
điều kiện bố trí kinh phí từ nguồn chƣơng trình mục tiêu quốc gia về ATVS thực phẩm
2006-2010 cũng nhƣ nguồn từ các dự án hỗ trợ ODA để đào tạo cán bộ kiểm tra ở trung
ƣơng và đặc biệt ở địa phƣơng để tổ chức triển khai hiệu quả công tác giám sát, thanh tra
kiểm tra nêu trên. Bộ cũng đã chỉ đạo việc rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật về
quản lý chất lƣợng, ATVS thực phẩm vật tƣ nông nghiệp và nông lâm thủy sản để đảm
bảo tính khả thi trong thực hiện và có quy định về xử lý vi phạm đủ sức răn đe đối với
những hành vi vi phạm.
 Kết quả giám sát năm 2008 cho thấy chƣa phát hiện ra mẫu rau quả nhập khẩu có nhiễm
chất bảo quản quá giới hạn cho phép. Tuy nhiên, việc giám sát chƣa đƣợc thực hiện
thƣờng xuyên và số mẫu giám sát chƣa đủ lớn để đảm bảo tính đại diện, tính chính xác do
hạn chế về nguồn lực và kinh phí để kiểm tra giám sát tại biên giới Hơn nữa, rau quả
nhập khẩu vào Việt Nam phần lớn đƣợc nhập khẩu không qua đƣờng chính ngạch, vì vậy
rất khó kiểm tra giám sát. Để kiểm soát đƣợc cần có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa các Bộ
chuyên ngành với cơ quan công an, hải quan, bộ đội biên phòng. Năm 2009, Bộ
NN&PTNT đã chỉ đạo các Cục chuyên ngành tích cực phối hợp với các cơ quan công an,
hải quan, bộ đội biên phòng tăng cƣờng kiểm soát tại biên giới; đồng thời xây dựng và
thực hiện chƣơng trình giám sát thƣờng xuyên đối với rau quả nhập khẩu và xử lý kịp
thời đối với những lô hàng rau quả nhập khẩu, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho ngƣời tiêu
dùng trong nƣớc.
________________________________________

Họ tên: le thanh long
Địa chỉ: 37/7 KV3, phuong an Khanh, quan Ninh kieu
Email: thanhlongnews@gmail.com
Hiện nay, nhiều ngƣời nuôi tôm ở ĐBSCL không có vốn để có thể tái đầu tƣ cho vụ nuôi
tôm sú chính vụ năm 2009 này. Trong khi đó, theo dự báo của các doanh nghiệp chế biến
tôm xuất khẩu ở ĐBSCL, nhiều năm nay do giá cả bấp bênh, ngƣời nuôi tôm lỗ lã rất lớn.
Nhiều diện tích nuôi tôm đã đƣợc chuyển sang nuôi đối tƣợng khác nhƣ: cua, cá kèo...
Chính vì thế, theo dự báo, khả năng thiếu tôm nguyên liệu cho chế biến với mức độ khá
trầm trọng sẽ xảy ra trong năm 2009 này. Ý kiến của Bộ NN&PTNT nhƣ thế nào về đề
này? Làm sao để cân đối cung và cầu cho chế biến và xuất khẩu con tôm ở ĐBSCL? Bộ
NN&PTNT có chính sách, giải pháp gỉ cho nghề nuôi và chế biến tôm sú xuất khẩu ở
ĐBSCL?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Ngày 12/2/2009 Bộ cùng với các tỉnh ĐB SCL tổ chức hội nghị tại Cần Thơ để bàn biện
pháp phát triển và tiêu thụ tôm nƣớc lợ và cá tra ĐB SCL đã thông nhất đƣa ra 4 nhóm
giải pháp. Trong đó để giải quyết khó khăn về vốn và tiêu thụ đã thống nhất đề nghị các
tỉnh rà soát và phân loại các hộ nuôi đang gặp khó khăn nhất là các hộ nuôi quy mô nhỏ
để có biện phảp hỗ trợ kịp thời. Sau khi tổng hợp t ình hình Uỷ ban nhnâ dân các tỉnh sẽ
trực tiếp giải quyết. Bộ đang chỉ đạo Cục Nuôi trồng thuỷ sản xây dựng chính sách hỗ
trợ rủi ro cho ngƣời nuôi. Để khắc phục tình trạng sản xuất không gắn với tiêu thụ Bộ
đang khẩn trƣơng thẩm định, phê duyệt ban hành quy hoạch nuôi Tôm nƣớc lợ Việt Nam
đến năm 2015 v à định hƣớng đến năm 2020, trong đó có ĐB SCL. Đồng thời chỉ đạo
việc sản xuất theo quy hoạch và gắn kết cơ sở chế biến với ngƣời nuôi, tăng cƣờng quản
lý chất lƣợng thuỷ sản theo yêu cầu của thị trƣờng. Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ
đang chỉ đạo Cục Chế Biến Nông lâm sản v à thuỷ sản xây dựng đề án kho chứa đông và
chính sách thu mua sản phẩm cho ngƣời nuôi để đảm bảo ngƣời nuôi không bị lỗ và phát
triển bền vững.
________________________________________

Họ tên: Sở Nông nghiệp & PTNT Kiên Giang
Địa chỉ: 1066 Nguyễn Trung Trực - P. An Hòa - Rạch Giá - Kiên Giang
Email: snnptntkg@gmail.com
Sở Nông nghiệp&PTNT Kiên Giang tiếp nhận ý kiến của một số doanh nghiệp kiến nghị
với Bộ Nông nghiệp&PTNT: 2.Một số cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi,thủy sản phản
ánh: Giá bán các loại thức ăn từ nhà máy cao đã hạn chế sức mua của ngƣời dân, ảnh
hƣởng đến phát triển chăn nuôi nói chung và hoạt động kinh doanh của cơ sở nói riêng.
Bộ Nông nghiệp&PTNT có giải pháp gì nhằm bình ổn giá và quản lý giá bán thức ăn từ
nhà máy sản xuất?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1.   Giá thức ăn chăn thành phẩm của Việt Nam so với các nƣớc khác trong khu vực
bình quân cao hơn từ 5% đến 7% do số nguyên nhân:
- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của ta phụ thuộc nhiều vào thế giới ( 45-50%
nguyên liệu thức ăn chế biến công nghiệp phải nhập khẩu từ nƣớc ngoài) vì vậy giá thức
ăn phụ thuộc vào giá nguyên liệu thế
 - Cầu cảng, bến phà, kho chứa công suất nhỏ vì vậy việc giải toả nguyên vật liệu chậm,
chi phí lƣu kho lƣu bãi cao; chi phí trong quá trình vận chuyển từ cảng đến kho, nhà máy
và từ nhà máy đến các cơ sở chăn nuôi cao; hệ thống chuyên môn hoá, tự động hoá trong
việc bốc xếp, vẩn chuyển chƣa hiện đại, lao động thủ công còn chiếm tỷ lệ cao cho nên
giá thành thức ăn cũng bị đẩy lên một phần
- Chăn nuôi trang trại chƣa phát triển, quy mô nhỏ, phân tán vì vậy chi phí cho bao bì,
quảng cáo và vận chuyển thức ăn từ nhà máy đến trang trại cao
2. Bộ Nông nghiệp và PTNT có giải pháp gì nhằm bình ổn giá và quản lý giá bán thức ăn
chăn nuôi từ nhà máy sản xuât ?
- Chỉ đạo trong việc phát triển chăn nuôi theo hƣớng trang trại công nghiệp.
- Quy hoạch và có chính sách ƣa đãi đối với việc sản xuất nguyên liệu thức ăn trong
nƣớc, giảm nhập khẩu (ngô, đậu tƣơng, bột cá, thức ăn bổ sung ...);
- Có chính sách ƣu đãi, khuyến khích đối doanh nghiệp đầu tƣ, cải tạo và xây dựng cầu
cảng, kho dự trữ nguyên liệu phục vụ bốc dỡ nhanh hàng hoá xuất nhập khẩu, bảo quản
nguyên liệu nhƣ ngô, sắn khi vào vụ nhằm giảm thất thu;
- Thanh tra, kiểm soát chặt chẽ chất lƣợng TĂCN từ nơi sản xuất tới ngƣời chăn nuôi, kết
hơp với Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan khác giám sát chi phí đầu vào và chi phí
đầu ra của sản xuất thức ăn chăn nuôi.
- Đề nghị Chính phủ đƣa một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vào bình ổn giá: khô dầu
đậu tƣơng, đậu tƣơng, ngô.
- Hƣớng dẫn ngƣời chăn nuôi thực hiện đúng các quy trình chăn nuôi nhằm giảm chi
phí./.________________________________________

Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
Hệ thống thông tin liên lạc biển Đề nghị Trung ƣơng thiết lập hệ thống thông tin liên lạc
quốc gia trên biển, phục vụ cho khai thác thủy sản, PCLB&TKCN tàu thuyền trên biển.
Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho công tác quản lý của các địa phuuwong và quá trình khai
thác của ngƣ dân đƣợc an toàn hiệu quả.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc trên biển phục vụ công tác phòng chống lụt bão và
tìm kiếm cứu nạn nhằm đảm bảo an toàn cho ngƣời và tàu thuyền trong hoạt động khai
thác Thủy sản là vấn đề cấp thiết và đã đƣợc Đảng và Nhà nƣớc hết sức quan tâm. Chính
phủ đã có quyết định số 137/2007/QĐ-TTg ngày 21/08/2007 về việc phê duyệt Đề án tổ
chức thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên biển. Bộ Thủy sản (nay là Bộ
Nông nghiệp và PTNT) đã có quyết định số 878/QĐ-BTS ngày 31/10/2006 về phê duyệt
dự án đầu tƣ xây dựng hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển giai đoạn I. Hiện dự
án đã và đang đƣợc triển khai khẩn trƣơng nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cho ngƣời
và tàu thuyền trong quá trình khai thác Thủy sản trên biển.

________________________________________

Họ tên: Hoang Si Tuan
Địa chỉ: 49 Le Loi TP. Thanh Hoa
Email: sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
Hiện nay, chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm đa số, dịch bệnh thƣờng xảy ra đối với hộ chăn nuôi
nhỏ. Trong khi các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn đảm bảo an toàn dịch bệnh
nhƣng gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí lỗ vốn khi dịch bệnh xảy ra do không tiêu thụ
đƣợc sản phẩm. Bộ có giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp khi có dịch ?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
Về hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008. Theo đó, các chủ chăn nuôi (bao
gồm hộ gia đình, cá nhân, trang trại, hợp tác xã, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm của
Trung ƣơng, địa phƣơng và các đơn vị quân đội) có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt
buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy.

Chủ chăn nuôi cũng sẽ đƣợc hỗ trợ về việc vay vốn bằng chính sách khoanh nợ trong thời
gian hai năm (chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu, hƣơu, nai), một năm (chăn nuôi lợn, gia cầm)
đối với số dƣ nợ vay đến ngày công bố dịch tại địa phƣơng mà các chủ chăn nuôi đã vay
vốn các ngân hàng thƣơng mại, các tổ chức tín dụng đƣợc phép hoạt động theo quy định
của pháp luật để chăn nuôi trƣớc khi có dịch nhƣng bị thiệt hại do dịch bệnh gia súc, gia
cầm gây ra.
Các tổ chức tín dụng không thu nợ lãi tiền vay phát sinh trong thời gian khoanh nợ đối
với số dự nợ đƣợc khoanh và đƣợc tính giảm lợi nhuận trƣớc thuế tƣơng ứng với số lãi
mà các tổ chức tín dụng không thu đƣợc.
Các chủ chăn nuôi đang đƣợc khoanh nợ vay nếu có nhu cầu vốn vay để khôi phục chăn
nuôi gia súc, gia cầm hoặc chuyển đổi ngành nghề thì đƣợc tiếp tục vay vốn theo quy
định của pháp luật.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin cảm ơn.
________________________________________
Họ tên: nguyenhien
Địa chỉ: hatinh
Email: hien.htdof@gmail.com
Hiện nay cây Sƣa đã đƣợc gây trồng ở một số nơi tại các tỉnh, nhƣng đã bắt đầu có hiện
tƣợng sâu xanh và sâu cuốn lá, cho hỏi cách phòng và trừ bệnh sâu xanh và sâu cuốn lá ở
cây Sƣa?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Sâu xanh và sâu cuốn lá trên cây sƣa có thể phòng trừ đƣợc bằng biện pháp hoá học sử
dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc BVTV đƣ ợcsử dụng ở Việt Nam.
Phƣong pháp phòng trừ và loại thuốc BVTV dùng để phòng trừ có hiệu quả đề nghị
ông/bà liên hệ với Chi cục BVTV của địa phƣơng để có hƣớng dẫn cụ thể.
________________________________________

Họ tên: Sở Nông nghiệp & PTNT Kiên Giang
Địa chỉ: 1066 Nguyễn Trung Trực - P. An Hòa - Rạch Giá - Kiên Giang
Email: snnptntkg@gmail.com
1.Công ty Du lịch-Thƣơng mại Kiên Giang nêu ý kiến : Theo thông báo của Hiệp hội
lƣơng thực Việt nam thực hiện chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ là: “Chỉ đăng ký cho
các hợp đồng xuất khẩu gạo có thời hạn giao hàng từ tháng 7/2009 đến tháng 9/2009”.
Tuy nhiên, đầu tháng 2/2009, Công ty đã giao dịch và ký kết đƣợc một số hợp đồng xuất
khẩu gạo có thời gian giao hàng trong tháng 3-4/2009 với số lƣợng là 131.901 tấn. Công
ty đã đăng ký nhƣng đến nay chƣa đƣợc Hiệp hội chấp thuận. Hiện tại các kho chƣa lúa
gạo của Công ty bị hạn chế, nếu không xuất đƣợc sẽ không tiêu thụ đƣợc lúa gạo cho
nông dân. Công ty cũng kiến nghị cho phép đƣợc xuất hàng thắng nhằm duy trì mối quan
hệ với đối tác truyền thống , đồng thời giảm sức ép về kho chứa để tạo điều kiện thu mua
lúa cho dân.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

- Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm 2009 đạt 1,04
triệu tấn (đạt 226% so cùng kỳ năm 2008), kim ngạch đạt 469 triệu USD (đạt 277% so
cùng kỳ 2008).
- Theo báo cáo của HHLTVN, tính đến hết tháng 2/2009, tổng số hợp đồng đã đăng ký là
3,656 triệu tấn (cùng kỳ năm 2008 là 1,17 triệu tấn), trong đó có 0,685 triệu tấn hợp đồng
năm 2008 chuyển qua; Số lƣợng hợp đồng giao dịch chƣa đăng ký là gần 0,345 triệu tấn;
Nhƣ vậy, nếu tính cả các hợp đồng đang giao dịch chƣa đăng ký thì tổng số hợp đồng
hiện nay là 4 triệu tấn (bằng 80-88% tổng lƣợng gạo xuất khẩu cả năm 2009), các hợp
đồng này chủ yếu có lịch giao hàng nửa đầu năm 2009.
 Căn cứ tiến độ xuất khẩu, lƣợng hợp đồng và lƣợng gạo hàng hoá vụ Đông xuân, đảm
bảo điều hành xuất khẩu gạo theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP, ngày 23/01/2006 của
Chính phủ và chỉ đạo của TTCP tại văn bản số 215/VPCP-KTTH, ngày 10/2/2009 về
điều hành xuất khẩu năm 2009, ngày 13/3/2009, Bộ Công Thƣơng đã có văn bản số
2093/BCT-XNK, đề nghị HHLTVN chủ động phối hợp với các tỉnh có sản lƣợng lúa
hàng hoá lớn, điều tiết số lƣợng gạo xuất khẩu hết tháng 6/2009 trong khả năng nguồn
cung theo hƣớng:
- Ƣu tiên các hợp đồng xuất khẩu của các doanh nghiệp đóng tại địa bàn có lúa hàng hoá
đã và đang thu hoạch, có chân hàng, đặc biệt là các hợp đồng có điều kiện thanh toán
ngay.
- Trao đổi thống nhất với các doanh nghiệp đã ký hợp đồng tập trung thƣơng thảo với
khách hàng để giãn thời hạn giao hàng một phần các hợp đồng tập trung.
 Đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với HHLTVN để đăng ký hợp đồng cho phù hợp với
chỉ đạo của TTCP và các bộ ngành.
________________________________________

Họ tên: le hao
Địa chỉ: 210 HQV
Email: leethoa@hotmail.com
Nhà nƣớc đã ban hành Luật về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật theo đó chỉ có hai tiêu
chuẩn là TCVN và TCSC, các tiêu chuẩn ngành liên quan đến Nông Lâm Sản và Thủy
san - Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành triển khai và thực hiện nhƣ thế nào -Bao
nhiêu tiêu chuẩn đã nâng cấp thành TCVN?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ NN - PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ NN - PTNT đang tích cực triển khai thực hiện Luật về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ
thuật . Bộ đã chỉ đạo rà soát tất cả các Tiêu chuẩn trong các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý,
xây dyựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi, trong tổng số 1249 Tiêu chuẩn
ngành đƣợc rà soát sẽ chuyển đổi nhƣ sau:
- Chuyển đổi 906 Tiêu chuẩn Ngành (TCN) thành Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)
- Chuyển 29 Tiêu chuẩn Ngành (TCN) thành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia có sử đổi nội
dung
- Huỷ bỏ 314 TCN do không còn phù hợp với điều kiện mới.

- Từ 2008 đến 2010 sẽ xây dựng mới 53 TCVN.
- Đối với Tiêu chuẩn cơ sở do các đơn vị tự xây dựng và công bố, Bộ chƣa tổng hợp
đƣợc.

Xin cảm ơn sự quan tâm của Quý vị,
________________________________________

Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
Chi nhánh công ty Vinamilk tại Bình Định 1.Kế hoạch phát triển chăn nuôi từ nay đến
năm 2015 là tăng tổng đàn bò sữa lên 200.000 con . Để đạt đƣợc con số này thì Bộ
NN&PTNT đã thực hiện những biện pháp và chiến lƣợc nhƣ thế nào? Trên thực tế, hiện
nay tổng đàn bò sữa tại Bình Định đang càng ngày càng giảm và khả năm cho sữa ngày
càng giảm. 2.Tại Bình Định, Vinamilk đã xây dựng một trang trại bò sữa lớn, quy mô
trên 1.000 con. Tuy nhiên, hiện nay trang trại vẫn chƣa thể đi vào hoạt động vì không
nhập đƣợc bò sữa từ úc (công ty đã ký hợp đồng với Úc) mà nguyên nhân là vƣớng mắc
về thủ tục thú y. Vậy, Bộ trƣởng đã chỉ đạo gì cho các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ cho
doanh nghiệp? Xin Bộ trƣởng cho biết khả năng nhập bò sữa Úc về Việt nam có thực
hiện đƣợc hay không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Phần 1:
1. Quy hoạch vùng chăn nuôi bò sữa: Mộc Châu - Sơn La, Lâm Đồng nuôi bò thuần HF
(Holstein Frisian); TP. HCM, TP. Hà Nội và các vùng lân cận nuôi bò lai F2 trở lên, nếu
có điều kiện, kinh nghiệm chăn nuôi tốt nuôi thêm bò thuần; các tỉnh khác nuôi bò lai là
chính, tuỳ thuộc vào điều kiện, trình độ và kỹ thuật có thể hoặc thậm chí nuôi cả bò
thuần; không nuôi bò sữa tại các vùng nắng nóng, ẩm độ cao, những nơi ngập úng thƣờng
xuyên, vùng nghèo; ngƣời nghèo không nên nuôi bò sữa;
2. Hƣớng dẫn ngƣời chăn nuôi thực hiện tốt các quy trình thực hành chăn nuôi bò sữa tốt
từ khâu xây dựng chuồng trại, chọn lọc nhân giống, chế biến bảo quản thức ăn, phòng
chống dịch bệnh đến vệ sinh môi trƣờng, kỹ thuật khai thác và sơ chế bảo quản sữa;
3. Xây dựng, hình thành các hợp tác xã, các câu lạc bộ, các dịch vụ chăn nuôi bò sữa từ
cung cấp giống cỏ, vật tƣ chăn nuôi bò sữa, thiết bị sơ chế bảo quản sữa đến các dịch vụ
kỹ thuật về chăn nuôi bò sữa và thu gom sữa;
4. Đào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề cho ngƣời chăn nuôi, ngƣời quản lý trang trại bò
sữa; tổ chức các hội thảo, tham quan học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi bò sữa;
5. Nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao các quy trình chăn nuôi bò sữa năng suất cao ra
sản xuất ;
6. Nhập khẩu các nguồn gen bò sữa có năng suất cao từ bên ngoài có khả năng thích ứng
với điều kiện khí hậu của Việt Nam; đẩy nhanh tốc độ nhân giống và lai tạo bò sữa trong
nƣớc.
7. Đẩy nhanh công tác thông tin tuyên truyền về tiêu thụ sữa, đặc biệt là sữa tƣơi.
8. Một số chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa nằm trong chính sách chung phát triển
chăn nuôi và trong Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 về một số biện
pháp và chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa Việt Nam giai đoạn 2001-2010;

Phần 2:
Trong thời gian vừa qua, Cục Thú y đã nhiều lần liên hệ với Sứ quán Úc tại Hà Nội, cơ
quan Thú y của Úc về việc kiểm dịch nhập khẩu bò giống từ Úc. Tuy nhiên, cho đến
ngày 19/3/2009 Cục Thú y mới tiếp nhận đƣợc phản hồi bằng văn bản từ phía Úc (thƣ ghi
ngày 18/3/2009 và kèm theo bản dự thảo mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch bò giống xuất
khẩu từ Úc vào Việt Nam, gửi qua Email). Đồng thời phía Úc thông báo sẽ tiếp tục làm
việc với Cục Thú y để trao đổi về việc kiểm dịch nhập khẩu bò giống từ Úc; khi nào hai
nƣớc thống nhất đƣợc thoả thuận về yêu cầu vệ sinh thú y nhập khẩu bò giống, Cục Thú
y sẽ thông báo cho Công ty Cổ phần bò sữa Việt Nam để xúc tiến việc kiểm dịch nhập
khẩu theo quy định.
________________________________________

Họ tên: Ha Thuc Tam
Địa chỉ: Chi cục BVTV Thừa Thiên Huế
Email: hatam2009@gmail.com
Xin hỏi Bộ Nông nghiệp và PTNT nhƣ sau: Điều 13 của điều lệ Bảo vệ thực vật ban hành
kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP, quy định: Ngƣời trực tiếp làm dịch vụ thực vật
phải có điều kiện: có trình độ chuyên môn về Bảo vệ thực vật (văn bằng hoặc chứng chỉ).
Vậy nếu 01 kỹ sƣ nông học, trồng trọt hoặc trung cấp trồng trọt có làm dịch vụ bảo vệ
thực vật đƣợc không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Kỹ sƣ nông học (chuyên ngành BVTV hoặc trồng trọt) hoặc có bằng trung cấp trồng trọt
có thể tham gia dịch vụ bảo vệ thực vật và phải có đủ các điều kiện khác theo quy định
tại điều 13 của điều lệ BVTV
Họ tên: do van thanh
Địa chỉ: vinh yen -vinh phuc
Email: thanh100@yahoo.com.vn
Chƣơng trinh kiên cố hoá kênh mƣơng thực hiện theo nghi quyết số 66 của Chính Phủ
,theo dó thì TƢ đâu tƣ kênh loại 1 .Những năm tới đây Bộ NN &PTNT có tiếp tuc. thực
hiên. chƣơng trinh này hay không ? Lộ trình tiến độ thế nào xin quí Bộ trả lời giúp ,xin
cam on .
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
    Theo Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg ngày 13/6/2000 về một số chính sách và cơ
chế tài chính thực hiện chƣơng trình kiến cố hóa kênh mƣơng. Theo đó, cơ chế tài chính
về vốn đầu tƣ kiên cố hóa kênh loại 1 do ngân sách Trung ƣơng đầu tƣ, nguồn vốn bố trí
vào vốn xây dựng hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

    Những năm vừa qua Bộ Nông nghiệp và PTNT đã bố trí vốn để đầu tƣ gia cố kênh
loại 1 của một số hệ thống thủy lợi lớn nhƣ hệ thống Trạm bơm Nhƣ Trác, Nhâm Tràng
(tỉnh Hà Nam), Cốc Thành (Nam Định), Hoàng Khánh, sông Mực (Thanh Hóa), Sông
Quao (Bình Thuận), Diên Hồng (Phú Thọ)...v.v. Tuy nhiên, trong một số năm gần đây do
nguồn vốn phân bổ cho Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý không nhiều nên việc bố trí
vốn kiên cố hóa kênh mƣơng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của các địa phƣơng.
    Trong những năm tới đây, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục bố trí nguồn vốn
để kiên cố hóa kênh loại I trong điều kiện nguồn vốn cho phép. Trong đó ƣu tiên các
kênh đi qua vùng đất cát, đô thị hóa và các hệ thống lớn.
________________________________________

Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
5. Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định Nguồn lợi thủy sản tự nhiên của Việt Nam hiện
nay đang suy kiệt trầm trọng, Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT cần có kế hoạch, chỉ
đạo và chính sách tầm vĩ mô để phục hƣng nguồn lợi thủy sản.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Nguồn lợi thủy sản ngoài các thủy vực tự nhiên bao gồm sông ngòi, hồ chứa, ven biển và
ngoài vùng biển Việt Nam đang có dấu hiệu suy giảm, biểu hiện là giống loài thủy sản
quý hiếm đã đƣợc liệt kê trong sách đỏ Việt Nam ngày càng nhiều. Để đảm bảo phát triển
NLTS bền vững, thời gian qua Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã có một số chính sách và
chƣơng trình, đề án để phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản nhƣ sau:
-Quyết định số 131/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2004 của Thủ tƣớng Chính phủ
v/v phê duyệt Chƣơng trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2010
-Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 1 năm 2006 của Thủ tƣớng Chính phủ
v/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến 2010 và định hƣớng đến
2020
-Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án tổng thể
về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trƣờng biển đến năm 2010, tầm nhìn đến
năm 2020, trong đó Bộ NN&PTNT đƣợc giao thực hiện dự án: Điều tra tổng thể đa dạng
sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt Nam; Quy hoạch và xây dựng hệ
thống các khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững.
-Thủ tƣớng Chính phủ đã có Quyết định số 29/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2007
v/v thành lập và quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt
Nam
-Quyết định 485/2008/QĐ-TTg ngày 2 tháng 5 năm 2008 của Thủ tƣớng Chính phủ v/v
phê duyệt Đề án bảo vệ các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đến năm
2015, tầm nhìn 2020.
-Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Thủ tƣớng Chính phủ v/v
phê duyệt Quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn vùng nƣớc nội địa đến năm 2020.
-Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ trƣởng Bộ
NN&PTNT v/v phê duyệt danh mục các loài thủy sinh qúy hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
cần bảo vệ, bảo tồn và phát triển.
Trong các chƣơng trình, đề án nêu trên Bộ NN&PTNT đang phối hợp với các Bộ, ngành,
địa phƣơng; Chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành triển khai các dự án, nhiệm vụ cụ thể
theo lộ trình đã đƣợc phê duyệt.
Với việc triển khai đồng bộ các dự án trên, Bộ NN&PTNT hy vọng nguồn lợi thủy sản
nói chung và các loài thủy sinh quý hiếm nói riêng sẽ đƣợc phục hồi và phát triển.

________________________________________

Họ tên: Trần văn chính
Địa chỉ: ấp nam hải xã đại hải huyện Kế sách
Email:
2. Ông Trần văn Chính ấp Nam hải-Đại Hải-Kế Sách chủ Trại gà gia công cho Cty CP-
VINA đề nghị Sở NN-PTNT hƣớng dẫn thủ tục điều kiện xây dựng một trại gà qui mô từ
10 ngàn con trở lên
    Sở NN & PTNT Sóc Trăng Sóc Trăng trả lời nhƣ sau:
Sở Nông nghiệp và PTNT Sóc Trăng xin trả lời câu hỏi của ông nhƣ sau:
Điều kiện để đƣợc cấp phép xây dựng Trại gà qui mô 10 ngàn con của ông:
1. Hợp đồng nuôi gia công cho Cty CP-VINA.
2. Bản vẽ thiết kế xây dựng đƣợc cơ quan chuyên môn xây dựng Huyện thẩm định, sau
đó ông quan hệ đến UBND huyện Kế Sách để nộp đơn xin cấp phép xây dựng để Huyện
xem xét vị trí xây dựng trại gà có phù hợp với qui hoạch của Huyện, Tỉnh không?
3. Đơn xin thẩm định điều kiện vệ sinh thú y gửi cho Sở Nông nghiệp và PTNT Sóc
Trăng, kèm theo bản cam kết bảo vệ vệ sinh môi trƣờng đƣợc phòng Tài nguyên Môi
trƣờng huyện Kế Sách xác nhận.
Nếu đủ các thủ tục trên, ông nộp toàn bộ hồ sơ trên đến UBND huyện Kế Sách để đƣợc
xem xét, giải quyết.
Ông có thể liên hệ trực tiếp đến Phòng Chăn nuôi - Sở Nông nghiệp và PTNT Sóc Trăng
qua số điện thoại 0793. 822090.
________________________________________

Họ tên: Thu Hang
Địa chỉ: Trung Nguyen, Yen Lac
Email: cq470989@gmail.com
Tôi có thể có đƣợc thông tin đầy đủ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh
vực Nông Nghiệp của các cơ sở có qui mô hoặc các doanh nghiệp có tên tuổi ở miền Bắc
hay cả nƣớc ở cổng thông tin nào?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Cám ơn bạn đã tham gia buổi giao lƣu trực tuyến của Bộ nông nghiệp – PTNT.
Bạn có thể vào trang web của Tổng cục Thống kê :http://www.gso.gov.vn/

hoặc trang web của Trung tâm Tin học Thống kê Bộ Nông nghiệp - PTNT:
www.agroviet.gov.vn
để có đƣợc các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nông
lâm thuỷ sản.


________________________________________

Họ tên: Ngô Văn Vinh
Địa chỉ: Ấp Lý lịch- xã Phú Lý - Huyện Vĩnh Cửu
Email: vinhbhoa@yahoo.com.vn
Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng hiện nay, để trách tình trạng trồng - chặt, nuôi - bỏ. Đề
nghị Bô NN và PTNT xác định nuôi con gì, trồng cây gì để hƣớng dẫn ngƣời nông dân
sản xuất có hiệu quả ?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Để phát triển nông nghiệp theo hƣớng hiệu quả phải xuất phát từ nhu cầu thị trƣờng và
lợi thế của mỗi địa phƣơng. Để hạn chế việc trồng- chặt, nuôi-bỏ, Bộ Nông nghiệp và
PTNT đang phối hợp với các Bộ ngành và các địa phƣơng thông tin kịp thời về giá cả, thị
trƣờng tiêu thụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm... Trên cơ sở những thông tin này, ngƣời
sản xuất nông nghiệp tự lựa chọn cây, con để đầu tƣ phát triển có hiệu quả. Để nắm đƣợc
những thông tin trên, đề nghị bạn tham khảo trên website của Bộ Nông nghiệp và PTNT:
www. Omard.gov.vn.
Bộ NN và PTNT xin trân trọng cám ơn
Họ tên: nguyen duy tan
Địa chỉ: 131a Vinh Ho, Dong Da, Ha Noi
Email: duytan131a@yahoo.com.vn
Hội DN sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam xin hỏi:
1. Bộ cho biết các chƣ¬ơng trình phát triển nền công nghiệp thuốc BVTV thời gian tới
(công nghiệp sản xuất thuốc BVTV sinh học và hoá học) và các dự án khả thi của Bộ
Nông nghiệp và PTNT để cùng các ngành liên quan xem xét cơ chế, chính sách hỗ trợ,
¬ƣu đãi, tạo môi tr¬ƣờng đầu t¬ƣ để tiến tới làm chủ thị trƣờng thuốc BVTV trong
n¬ƣớc).
2. QĐ 89/2006/Q§-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ NN&PTNT cho phép đăng ký đặc
cách thuốc sinh học đã làm tăng nhanh thị phần sử dụng loại thuốc này lên trên 5%. Tuy
nhiên QĐ 63/2007/QĐ-BNN ngày 02/07/2007 của Bộ và bản dự thảo sửa đổi QĐ 89 của
Cục BVTV lại huỷ bỏ đăng ký đặc cách đối với thuốc sinh học và chỉ giảm khâu khảo
nghiệm diện hẹp mà theo chúng tôi ch¬ƣa có tác động đáng kể tới việc khuyến khích
đăng ký và sử dụng thuốc sinh học. Hội xin Bộ giải thích thêm về vấn đề này.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Về cơ chế, chính sách đối với nền công nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật ở Việt
Nam.
Tuyệt đại đa số các thuốc hóa học hữu cơ đều do nƣớc ngoài sản xuất (nguyên liệu hoặc
thành phẩm).
Trong số hơn 100 doanh nghiệp trong nƣớc đƣợc phép hoạt động sản xuất, kinh doanh
thuốc bảo vệ thực vật, nhƣng chƣa có doanh nghiệp nào tự sản xuất đƣợc nguyên liệu
thuốc hóa học hữu cơ. Do đó, tất cả các loại thuốc này đều phải nhập khẩu để gia công,
sang chai đóng gói lại tại Việt Nam.
Về cơ chế, chính sách: Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị
định 58/2002/NĐ-CP ngày 3-6-2002 của Chính phủ đã quy định tại Điều 9 đã ghi "Tổ
chức, cá nhân đƣợc quyền hoạt động sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ
thực vật kể từ khi có đủ các điều kiện quy định".
Các điều kiện này cũng đã đƣợc quy định tại Điều 7, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực
vật nêu trên, bao gồm:
- Ngƣời trực tiếp điều hành phải có chứng chỉ hành nghề;
- Có quy trình công nghệ;
- Có địa điểm;
- Có trang thiết bị đảm bảo;
- Có hệ thống xử lý chất thải;
- Có cơ sở kiểm tra chất lƣợng sản phẩm.
    Chỉ cần hội đủ các điều kiện này thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có quyền tổ
chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.
    Mặt khác, cũng tại Điều 9, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm
theo Nghị định 58 kể trên của Chính phủ, chỉ quy định "Tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật thì
phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn".
    Để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tƣ sản xuất thuốc BVTV, quy
định hiện hành để không yêu cầu phải thẩm định về tiêu chuẩn, về chung loại về dạng
thuốc, về tính năng tác dụng của thuốc xin sản xuất nhƣ Quy định tại Quyết định
165/1999/QĐ-BNN ngày 13/12/1999 của Bộ NN và PTNT. Thêm vào đó, các tổ chức, cá
nhân có nhu cầu sản xuất gia công thuốc không phải nộp lệ phí thẩm định nhƣ quy định
tại Quyết đinh 165 nói trên nữa.
Nhƣ vậy, các đơn vị trong nƣớc có nhu cầu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật không cần có
ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cục Bảo vệ thực vật.
Đây là những chính sách cụ thể nhằm khuyến kkhích doanh nghiệp đầu tƣ để phát triển
thuốc BVTV tại Việt Nam.
Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, các doanh nghiệp trong nƣớc không đầu tƣ công
nghệ, kinh phí và con ngƣời để có khả năng tự sản xuất ra các hoạt chất hóa học hữu cơ
bảo vệ thực vật mà tự các doanh nghiệp lệ thuộc việc nhập khẩu để kinh doanh.
2. Về việc phát triển thuốc sinh học:
Quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định 89/2006/QĐ-
BNN ngày 02/10/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có quy định về
đăng ký đặc cách thuốc sinh học. Với mục tiêu là giảm áp lực sử dụng hóa chất bảo vệ
thực vật nên thuốc sinh học phải đƣợc ƣu tiên phát triển. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy
việc đặc cách đăng ký thuốc sinh học không phải là giải pháp chủ yếu để tăng tỷ lệ sử
dụng thuốc sinh học, sau một thời gian thực hiện quy định kể trên, nhiều bất cập nảy sinh,
làm cho chủ trƣơng ƣu tiên phát triển thuốc sinh học không đƣợc thực hiện nhƣ dự kiến.
Do đó, Bộ đã ban hành Quyết định số 63/2007/QĐ-BNN ngày 2-7-2007 bãi bỏ hình thức
đăng ký đặc cách thuốc sinh học.
Để đánh giá ƣu, nhƣợc điểm của mỗi hình thức đăng ký đòi hỏi phải có thời gian kiểm
nghiệm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo Cục Bảo vệ thực vật theo
dõi, đánh giá, tổng hợp, báo cáo để Bộ quyết định hình thức cho phù hợp với chủ trƣơng
ƣu tiên phát triển thuốc sinh học, thân thiện với môi trƣờng.
Bộ đã chỉ đạo Cục BVTV xây dựng chính sách khuyến khích sử dụng thuốc BVTV có
nguồn gốc sinh học.
________________________________________

Họ tên: Đỗ Thanh Huy
Địa chỉ: Tram thú y huyện Bảo Thắng
Email: huybaothang@yahoo.com.vn
Đề nghị Bộ trƣởng về giải pháp phòng chống bệnh suyễn lợn hiện nay ?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
Trả lời: Bệnh suyễn lợn do vi khuẩn Mycoplasma hyopniumonia gây ra. Mycoplasma có
thể cƣ trú trong cơ thể lợn nhƣng không gây bệnh, khi điều kiện vệ sinh chăn nuôi kém,
lợn bị nhiễm các bệnh khác, hoặc bị tác động của các yếu tố gây stress nhƣ thời tiết, vận
chuyển thì xảy ra dịch bệnh. Bệnh suyễn lợn thƣờng ghép với các bệnh khác ở lợn nhƣ
dịch tả lợn, tụ huyết trùng lợn, hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp…Lợn mắc bệnh
suyễn thƣờng gây ra ở 2 thể chính là: Thể cấp tính, thỉnh thoảng mới gặp và chỉ xảy ra ở
những đàn lợn lần đầu mẫn cảm với Mycoplasma. Thể mãn tính là thể phổ biến nhất, xảy
ra trên những đàn lợn từ 2-6 tháng tuổi với những biểu hiện đặc trƣng: Ho khan thành
từng cơn, dai dẳng trong suốt thời gian sinh trƣởng. Nếu không có gì phức tạp, biểu hiện
ho sẽ biến mất lúc lợn trƣởng thành. Lợn vẫn mang mầm bệnh và thải trùng đều đặn ra
môi trƣờng sống.
Bệnh này chƣa có thuốc điều trị đặc hiệu nên việc phòng bệnh vẫn là quan trọng nhất. Để
phòng bệnh, chuồng trại luôn phải đảm bảo vệ sinh thú y. Không mua lợn đã có biểu hiện
của bệnh suyễn về chăn nuôi. Định kỳ tiêu độc, khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi
và môi trƣờng xung quanh chuồng nuôi. Ngoài ra, có thể sử dụng các kháng sinh phổ
rộng nhƣ: Norfloxacin, lincomycin, Enrofloxacin, Tylosin... để làm giảm mức độ triệu
chứng của bệnh suyễn và điều trị các bệnh kế phát.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chƣa xây dựng giải pháp phòng chống
dành riêng cho bệnh Suyễn nhƣng về cơ bản các hƣớng dẫn sẽ tƣơng tự nhƣ Quyết định
số 80/QĐ-BNN-TY đối với bệnh Tai xanh, cụ thể nhƣ sau:
-    Phòng bệnh: Tăng cƣờng an toàn sinh học trong chăn nuôi, tăng cƣờng chăm sóc
nuôi dƣỡng khi gặp hiện tƣợng dễ gây stress . Phòng chống các bệnh khác của lợn, tiêm
phòng đầy đủ và định kỳ các loại văcxin theo quy định.
-    Chống dịch:
o   Chỉ tiến hành tiêu hủy những con vật mắc bệnh nặng, không có khả năng hồi phục
nội trong đàn mắc bệnh;
o   Cấm giết mổ, vận chuyển và tiêu thụ động vật mẫn cảm, sản phẩm từ động vật mẫn
cảm trong vùng dịch và ra khỏi vùng dịch trong thời gian kiểm dịch.
o   Vệ sinh tiêu độc thƣờng xuyên và định kỳ để triệt tiêu mầm bệnh trong môi trƣờng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân thành cảm ơn và đề nghị liên hệ với Cục
Thú y để tìm hiểu thêm những vấn đề chƣa rõ.
________________________________________

Họ tên: Cacon
Địa chỉ: Dau tien
Email: liby@hotmail.com
Thƣa Bộ Trƣởng, Câu hỏi đƣợc đề cập đến thủy sản Tôi đƣợc biết Bộ NN chuẩn bị đƣa
ra qui định mới về xin công bố sản phẩm mới (dự kiến phải khảo nghiệm sản phẩm
không thuộc tiêu chuẩn ngành viết tắc TCN). Nhƣ vậy các doanh nghiệp trong thời gian
này muốn đăng ký công bố sản phẩm mới (không thuộc TCN) thì phải chọn 1 trong 2
phƣơng án: 1. Tiến hành khảo nghiệm (trong khi nghị định 50 của chính phủ vẫn còn
hiệu lực?) 2. Doanh nghiệp phải đình chỉ mọi kế hoạch cho sản phẩm mới của doanh
nghiệp và chờ đợi qui định mới ban hành. Theo Ông, xin hỏi Ông có ý kiến gì về việc
này? và khi nào thì qui định mới đƣợc ban hành? Cám ơn rất nhiều
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

1. Bộ đang giao cho Cục Nuôi trồng thuỷ sản xây dựng Thông tƣ quy định về quản lý
thức ăn, chất bổ sung thức ăn thuỷ sản đang xin góp ý của các đơn vị liên quan, dự kiến
quý 3 sẽ ban hành. Bởi vậy, trong khi chƣa ban hành Thông tƣ mới thì việc khảo nghiệm
theo Quyết định 18/2002/QĐ-BTS ngày 3/6/2002 của Bộ trƣởng Bộ Thuỷ sản về việc
ban hành quy chế khảo nghiệm thức, thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học dùng trong
nuôi trồng thuỷ sản. Còn việc công bố sản phẩm mới thực hiện theo Quyết định
425/2001/QĐ-BTS ngày 25/5/2001 về việc ban hành quy định tạm thời về công bố tiêu
chuẩn chất lƣợng hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản. Hiện nay Bộ đang chỉ đạo các đơn vị
có chức năng chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành sang tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia theo luật
tiêu chuẩn, quy chuẩn bởi vậy trong khi chƣa có quyết định mới thay thế thì vẫn áp dụng
theo Quyết định 425/2001/QĐ-BTS ngày 25/5/2001 về việc ban hành quy định tạm thời
về công bố tiêu chuẩn chất lƣợng hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản.
Cảm ơn bạn đã có câu hỏi đến Bộ.
________________________________________

Họ tên: Sở NN và PTNT Quảng Trị
Địa chỉ: 256Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị
Email: snnptntqt@gmai.com
Sau chuyển đổi các Lâm trƣờng quốc doanh, mong muốn lớn nhất của các doanh nghiệp
sau khi chuyển đổi là đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ) để chủ động
sản xuất kinh doanh. Tuy trong quá trình thực hiện chuyển đổi đã giao phần lớn diện tích
đất cho địa phƣơng quản lý, phần quy hoạch đã đƣợc thống nhất của chính quyền xã,
huyện, tỉnh. Nhƣng khi làm thủ tục cấp đất, theo trình tự thủ tục của Bộ Tài nguyên môi
trƣờng trong hồ sơ cấp đất phải có xác nhận đất liền kề của chính quyền xã/hộ liền kề,
vấn đề này gặp rất nhiều khó khăn do chính quyền xã không ký xác nhận nên chƣa cấp
giấy CNQSD đất cho các doanh nghiệp thuê để tổ chức sản xuất. Đề nghị Bộ cho ý kiến
chỉ đạo?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
  Bộ Nông nghiệp và PTNT xin trả lời nhƣ sau:
 Việc quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất
doanh nghiệp thuê để sản xuất kinh doanh do Bộ tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì và
hƣớng dẫn thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Quý Sở cần liên hệ với Sở Tài
nguyên và Môi trƣờng và chính quyền sở tại để giải quyết, tháo gỡ vƣớng mắc cho doanh
nghiệp. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đang chủ trì tổng kết việc sắp xếp, đổi mới
nông lâm trƣờng quốc doanh, những ý kiến vƣớng mắc nêu trên của quý Sở, Bộ sẽ tổng
hợp chung để trình các cấp, các ngành và Thủ tƣớng Chính phủ xem xét giải quyết.
________________________________________

Họ tên: le hao
Địa chỉ: 210 HQV
Email: leethoa@hotmail.com
1. Hiện nay rất nhiều vùng trồng rau và cây ăn quả theo qui hoạch, tuy nhiên trong giai
đoạn thời vụ thƣờng giá thấp, thậm tri bà con bán nhu cho - Bộ Nông nghiệp và Phát triên
nông thôn có chủ trƣơng chính sách gi để hỗ trợ, cũng nhƣ công nghệ chế biến bảo quản
nông sản để có thể điều tiết giá và cung cấp sản phẩm cho thị trƣờng vào các thòi điểm
khác trong năm (ví dụ nhƣ sản xuất cam nhƣ ở Hà Giang, Tuyên Quang trong thời gian
vừa qua). 1. Nói hội nhập và ra nhập WTO những cam liên quan đến Hiệp định nông
nghiệp - Bộ NN và PTNT đã và đang xây đƣa ra nhƣng chủ chƣơng và chính sách gì phù
hợp để thúc đẩy sản xuất và không vi phạm các qui định
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Đúng là hiện nay một số vùng sản xuất rau , cây ăn quả thực hiện theo đúng quy hoạch (
số vùng này trên phạm vi toàn quốc còn hạn chế ) vào thời vụ chính vẫn còn tình trạng ứ
đọng sản phẩm dẫn đến tiêu thụ khó khăn . Đây là thực trạng khách quan vì sản phẩm
trồng trọt có tính thời vụ rất cao khi giáp hạt cầu nhiều hơn cung khi vào thời vụ chính
thu hoạch thì cung nhiều hơn cầu. Vì vậy Bộ NN&PTNT đã đề xuất với Chính Phủ ban
hành quyết định số 107/2008/TTCP về một số chính sách khuyến khích phát triển rau quả
chè an toàn . Theo đó ngân sách nhà nứoc hỗ trợ cho các địa phƣơng xây dựng vùng quy
hoạch , cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất rau quả .Nhà nƣớc đã ban hành nhiều chính sách
hỗ trợ cho ngƣời nông dân trong sản xuất (giống, phân bón, đào tạo tập huấn ...)đẻ nâng
cao hiệu quả sản xuất trong đó trồng rau và cây ăn quả. Đặc biệt vì sản phẩm trồng trọt có
tính thời vụ cao cho nên nhà nƣớc đã đầu tƣ cho công tác chế biến bảo quản và tìm kiếm
thị trƣờng đối với các mặt hàng nông sản trong đó có rau quả .Tuy nhiên để khắc phục
tình trạng này yêu cầu các địa phƣơng và bà con nông dân phải thực hiện nghiêm túc và
triệt để quy hoạch các vùng sản xuất tập trung đồng thời nhà nƣớc cũng khuyến khích
các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nứoc đầu tƣ liên kết sản xuất và tiêu thụ đối với
những vùng sản xuất tập trung rau và quả.
 Việt nam đang trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, chúng ta cũng đang thực
hiện nghị quyết trung ƣơng 7, Nhà nƣớc tiếp tục tăng cƣờng đầu tƣ cho nông nghiệp và
các chính sách hỗ trợ này tất nhiên chúng ta phải thực hiện những cam kết khi chúng ta
tham gia hội nhập WTO.
Họ tên: Hồ Đức Phái
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy Nhơn
Email:
Chính sách về tam nông (nông nghiệp, nông dân và nông thôn)
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lƣợc trong sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau hơn 20 năm thực hiện đƣờng lối đổi mới,
dƣới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nƣớc ta đã đạt đƣợc thành
tựu khá toàn diện và to lớn. Tuy nhiên, những thành tựu đạt đƣợc chƣa tƣơng xứng với
tiềm năng, lợi thế và chƣa đồng đều giữa các vùng. Xuất phát từ tình hình thực tế và yêu
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung
ƣơng Đảng khoá X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 về
nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó đã xác định những nội dung chủ yếu sau:
1. Các chính sách
Để thực hiện đƣợc các mục tiêu của Đảng đề ra trong Nghị quyết số 26 NQ/TW, cần có
đồng bộ các chính sách (cả sửa đổi bổ sung và xây dựng mới). Các chính sách cụ thể
đang đƣợc các Bộ chuyên ngành xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin
tổng hợp một số định hƣớng chính sách chủ yếu nhƣ sau:
a. Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn: xây dựng Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia về Đào
tạo nguồn nhân lực nông thôn. Tập trung xây dựng kế hoạch và giải pháp đào tạo cho bộ
phận con em nông dân đủ trình độ, năng lực vào làm việc ở các cơ sở công nghiệp, thủ
công nghiệp và dịch vụ và chuyển nghề; bộ phận nông dân còn tiếp tục sản xuất nông
nghiệp đƣợc đào tạo về kiến thức và kỹ năng để thực hành sản xuất nông nghiệp hiện đại;
đồng thời tập trung đào tạo nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở.
b. Xây dựng chính sách thu hút cán bộ, thanh niên, trí thức về nông thôn.
c. Chính sách đền bù, hỗ trợ nông dân bị thu hồi đất (Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã có
dự thảo Nghị định trình Chính phủ);
d. Chính sách đất đai: Sửa đổi Luật Đất đai theo hƣớng: Tiếp tục khẳng định đất đai là sở
hữu toàn dân, Nhà nƣớc thống nhất quản lý theo quy hoạch, kế hoạch để sử dụng có hiệu
quả; giao đất cho hộ gia đình sử dụng lâu dài; mở rộng hạn mức sử dụng đất; thúc đẩy
quá trình tích tụ đất đai; công nhận quyền sử dụng đất đƣợc vận động theo cơ chế thị
trƣờng, trở thành một nguồn vốn trong sản xuất, kinh doanh. Ban hành chính sách định
giá bảo đảm hài hòa quyền lợi của ngƣời sử dụng đất, của nhà đầu tƣ và của Nhà nƣớc
trong quá trình giải tỏa, thu hồi đất. Có cơ chế khuyến khích những tổ chức, cá nhân tham
gia góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thành lập công ty, vào các dự án đầu tƣ, kinh
doanh khi có đất bị thu hồi. Có chính sách giải quyết tốt vấn đề đất ở, nhà ở, việc làm cho
ngƣời bị thu hồi đất; có quy hoạch và cơ chế bảo vệ vững chắc đất trồng lúa.
e. Chính sách đầu tƣ cho nông nghiệp, nông thôn:
- Rà soát, điều chỉnh cơ cấu đầu tƣ ngân sách, giảm bớt đầu tƣ cho các công trình có thể
thu hồi vốn để tạo nguồn, tăng đầu tƣ phát triển cho khu vực nông nghiệp, nông thôn;
tăng mạnh đầu tƣ ngân sách nhà nƣớc ngay từ năm 2009 và đảm bảo 5 năm sau cao gấp 2
lần 5 năm trƣớc. Có cơ chế điều tiết, phân bổ đầu tƣ ngân sách nhà nƣớc đảm bảo lợi ích
của các địa phƣơng có điều kiện phát triển công nghiệp với các địa phƣơng thuần nông,
nhất là chuyên trồng lúa. Thực hiện rộng rãi cơ chế đấu thầu quyền khai thác, sử dụng tài
nguyên thiên nhiên gắn với việc tăng cƣờng quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên.
-Tăng cƣờng phân cấp thu chi ngân sách cho các địa phƣơng, bao gồm cả cấp huyện và
xã; tăng cƣờng hỗ trợ nông dân sản xuất nông sản hàng hóa; tiếp tục dành nguồn vốn tín
dụng ƣu đãi và khuyến khích các ngân hàng, định chế tài chính cho vay đối với nông
nghiệp, nông thôn. Có cơ chế, chính sách đủ mạnh khuyến khích các doanh nghiệp thuộc
các thành phần kinh tế đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn, kể cả huy động vốn ODA và
FDI.
- Xây dựng và triển khai thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia "xây dựng nông thôn
mới" - dự kiến phê duyệt trong quý II/2009.
- Rà soát các quy định về đầu tƣ để khuyến khích đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn.
- Chính sách khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tƣ về nông thôn; phát triển
mạnh công nghiệp, dịch vụ ở các vùng nông thôn theo quy hoạch;
- Xây dựng các Luật: Vệ sinh an toàn thực phẩm, Thủy lợi, Nông nghiệp, Bảo vệ thực
vật, Thú y.
g. Nâng cao chất lƣợng quy hoạch và quản lý quy hoạch ở nông thôn
- Xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Trong đó, sớm hoàn thành quy hoạch
sử dụng đất lúa để có cơ chế, chính sách bảo vệ, bảo đảm an ninh lƣơng thực quốc gia
trƣớc mắt và lâu dài.
- Rà soát và xây dựng mới các quy hoạch: tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam
(gồm cả thị trấn, thị tứ) đến năm 2025; quy hoạch vùng tỉnh; quy hoạch xây dựng điểm
dân cƣ nông thôn; Quy hoạch khu dân cƣ vùng thƣờng xuyên bị ảnh hƣởng của thiên tai.
- Rà soát, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu
chế xuất đến năm 2015 và tầm nhìn 2020 theo nguyên tắc tận dụng tối đa đất đai không
có khả năng làm nông nghiệp để phát triển công nghiệp và dịch vụ.
- Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông, chú trọng đến phát triển hệ thống giao
thông ở các vùng khó khăn tạo điều kiện phát triển nhanh hơn; giao thông đến ven biển
và các vùng trung du để phát triển công nghiệp, đô thị.
- Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi theo hƣớng đa mục tiêu, chú trọng đảm
bảo nhu cầu tƣới tiêu chủ động cho hầu hết diện tích lúa, nuôi trồng thuỷ sản và phục vụ
dân sinh.
- Rà soát, bổ sung quy hoạch về chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, ngƣ nghiệp theo
hƣớng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lƣợng, hiệu quả và
khả năng cạnh tranh cao .
 2.Xây dựng các đề án chuyên ngành
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc
phân công chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các Đề án chuyên
ngành theo các nhóm:
a. Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại (bao gồm các đề án phát triển ngành trồng trọt,
chăn nuôi, bảo vệ và phát triển rừng; phát triển nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi
thủy sản), trong đó phải khai thác tối đa lợi thế so sánh của từng vùng sinh thái, từng loại
sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trƣờng, gắn sản xuất hàng hoá với công nghiệp chế
biến và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả
kinh tế.
Đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng vùng,
từng loại cây trồng, vật nuôi, tập trung vào một số vùng sản xuất hàng hoá lớn, thiếu lao
động. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạch.
b. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn: xác định rõ những
ngành nghề hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu
lao động, góp phần tích cực vào việc tạo việc làm, tăng thu nhập của dân cƣ nông thôn,
gắn với việc hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - dịch vụ, các khu chế
xuất và phát triển đô thị ở nông thôn.: xác định rõ những ngành nghề hỗ trợ trực tiếp cho
sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, góp phần tích cực vào
việc tạo việc làm, tăng thu nhập của dân cƣ nông thôn, gắn với việc hình thành các khu
công nghiệp, cụm công nghiệp - dịch vụ, các khu chế xuất và phát triển đô thị ở nông
thôn.
c. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn: tập trung chủ yếu vào việc hoàn
chỉnh hệ thống thuỷ lợi, giao thông nông thôn và các kết cấu hạ tầng xã hội đảm bảo yêu
cầu phát triển đồng bộ, tạo điều kiện đẩy nhanh tốc đô phát triển kinh tế - xã hội ở nông
thôn, nhất là các vùng còn nhiều khó khăn.
d. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân cƣ nông thôn: chú trọng tạo việc làm từ
phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn và dịch vụ; chỉ đạo
thực hiện đồng bộ chiến lƣợc toàn diện về tăng trƣởng và xoá đói giảm nghèo, nỗ lực
nâng cao nhanh đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa
ở nông thôn và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
đ. Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn: trong đó, phải xác
định rõ vị trí, vai trò của các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, chú
trọng phát triển loại hình sản xuất tạo đột phá căn bản, đáp ứng yêu cầu của nền nông
nghiệp hiện đại, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Hình thành mối
liên kết hộ sản xuất với trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức khoa học, thƣơng
mại, hiệp hội ngành hàng.
e. Phát triển khoa học - công nghệ phải trở thành khâu đột phá để phát triển nông nghiệp
hiện đại và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Phát triển nhanh việc ứng dụng công
nghệ sinh học và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tập trung vào việc phát triển giống
cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thuỷ sản. Nâng cao năng lực
và đổi mới cơ chế, chính sách quản lý khoa học công nghệ để nâng cao nhanh hiệu quả
nghiên cứu và chuyển giao nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.
g. Nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc phải đảm bảo nguyên tắc bộ quản lý đa ngành,
nhƣng không chia cắt, phân tán, tăng cƣờng năng lực điều hành, chỉ đạo thống nhất từ
Trung ƣơng đến địa phƣơng, mỗi ngành, lĩnh vực có sự liên kết, thống nhất đồng bộ giữa
quản lý nhà nƣớc với nghiên cứu khoa học và đào tạo, các hình thức tổ chức sản xuất và
tăng cƣờng năng lực chỉ đạo, điều hành; tăng cƣờng sự phối hợp giữa các ngành, các cấp.
Để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng, Chính phủ
đã ban hành Nghị quyết 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 trong đó, đã giao cho các Bộ,
ngành xây dựng 03 Chƣơng trình MTQG và 36 đề án; rà soát, sửa đổi và xây dựng mới
các luật: đất đai, thủy lợi, an toàn thực phẩm, nông nghiệp, bảo vệ thực vật, thú y, tài
nguyên nƣớc.
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Chƣơng trình hành động để thực hiện Nghị quyết
26/NQ-TW và Nghị quyết 24/2008/NQ-CP. Trong đó, đã giao cho các Cục, Vụ có liên
quan xây dựng Chƣơng trình MTQG và xây dựng 29 Đề án, 6 luật có liên quan đến
ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí.________________________________________

Họ tên: Mai Van Minh
Địa chỉ: Quang Binh
Email: minhmaivanqbi@gmail.com
Hiện nay tình trạng phân bón giả kém chất lƣợng đã làm ảnh hƣởng đến uy tín của một số
Doanh nghiệp và gây thiệt hại kinh tế cho nông dân. Trong khi các chế tài chƣa đủ mạnh
để xữ lý các vi phạm, Bộ có giải pháp nào để khắc phục tình trạng trên. Xin cảm ơn.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Tình trạng Phân bón giả, Phân bón kém chất lƣợng đã làm ảnh hƣởng đến uy tín của một
số doanh nghiệp làm ăn chân chính có trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình và
hơn thế nữa gây thiệt hại đáng kể cho ngƣời nông dân. Nhận thức đƣợc vấn đề này năm
2008 Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo quyết liệt các địa phƣơng tăng cƣờng công tác thanh tra
kiểm tra chất lƣợng vật tƣ nông nghiệp trong đó có phân bón, đồng thời thƣờng xuyên
hƣớng dẫn nông dân sử dụng những loại phân bón có chất lƣợng, có bảo hành nhằm nâng
cao hiệu quả sử dụng phân bón. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các văn bản quy
phạm pháp luật trong đó có chế tài sử phạt các vi phạm đúng là chƣa đủ mạnh để xử lý
các vi phạm này Bộ NN&PTNT đã trình Thủ tƣớng chính phủ xây dựng Luật phân bón
hoặc chí ít là Pháp lệnh phân bón đi đôi với nó là xây dựng nghị định xử lý những vi
phạm về chất lƣợng phân bón đủ mạnh để lập lại trật tự sản xuất kinh doanh phân bón
đảm bảo chất lƣợng phục vụ cho sản xuất .
________________________________________

Họ tên: Hoang Tien Cuong
Địa chỉ: So Nong nghiep va PTNTQuang Binh
Email: htcuongqb@yahoo.com.vn
Kính đề nghị Bộ trả lời: 1.Do giá cả đầu ra không ổn định và thƣờng xuyên bị các chủ
nậu, cơ sở thu mua kiểm soát giá nên hiệu quả sản cxuất khai thác thủy sản bị hạn chế,
ảnh hƣởng đến đầu tƣ phát triển và đời sống của ngƣ dân. Để nâng cao hiệu quả sản xuất
đảm bảo chất lƣợng an toàn vệ sinh hàng thủy sản. Kính đề nghị Bộ NN và PTNT có
chính sách và tăng kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ, khuyến ngƣ trong lĩnh
vực khai thác thủy sản để tổ chức tập huấn , đào tạo và hỗ trợ kinh phí cho tàu cá áp dụng
phƣơng pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm sau thu hoạch. Xin cám ơn!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Chúng tôi xin trả lời nhƣ sau: Bộ đã chỉ đạo Trung tâm KNKNQG dành 30 % kinh phí
khuyến ngƣ cho khai thác thủy sản, kinh phí khuyến ngƣ năm 2009 tăng so với 2008 là
12%.
________________________________________

Họ tên: cao minh tuan
Địa chỉ: cong ty cp duong quang ngai
Email: cmtuan@qns.com.vn
Nhằm ỗn định sản xuất nông nghiệp trong nƣớc, các nƣớc lập quĩ bình ổn giá các sản
phẩm nông nghiệp nhƣ:lúa gạo, đƣờng, café ,hạt tiêu....Trong điều kiện thực hiện cam kết
WTO và tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay,nông nghiệp VN là lĩnh vực nhạy cảm
và dễ tổn thƣơng nhất . Xin Bộ trƣởng cho biết bao giờ nƣớc ta lập quĩ bình ổn nầy và
hƣớng vận hành ra sao?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và PTNT thấy rằng việc xây dựng Quỹ bình ổn, bảo hiểm ngành hàng là
rất cần thiết. Nhƣng việc xây dựng và sử dụng các quỹ này là do các Hiệp hội ngành hàng
đề xuất, Chính phủ sẽ xem xét, cho phép thực hiện chứ Nhà nƣớc không đứng ra thành
lập các quỹ này.
Đối với xuất khẩu, Chính phủ đã có Quyết định số 110/2002/QĐ-TTg ngày 21/8/2002 về
việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng. Trong đó quy định các
Hiệp hội ngành hàng thành lập theo đúng quy định của pháp luật đƣợc phép lập Quỹ Bảo
hiểm xuất khẩu ngành hàng. Hiện nay, Hiệp hội Cao su, điều, cà phê đã xây dựng đƣợc
quỹ này.
 Đối với các ngành hàng khác, muốn thành lập quỹ, Hiệp hội cần tham khảo kinh nghiệm
của các hiệp hội trên và làm việc với Bộ Tài chính để đƣợc hƣớng dẫn, trên cơ sở đó lập
phƣơng án trình Chính phủ để đƣợc xem xét, giải quyết.
________________________________________

Họ tên: Nguyen Dung
Địa chỉ: Phuong Thanh Xuan Quan 12
Email: nv.dunghcm@yahoo.com
Kinh gui Qui Bo Chuong trinh hoc bong sau dai hoc Qui bo dua len phuong tien thong tin
dai chung va thoi gian het han nop ho so qua ngan, rat kho de hoan thanh cac bo ho so,
voi lai thu tuc dang ky nhieu giay to phai xac nhan rat nhieu. Khi do cac ung vien dinh du
tuyen khong du thoi gian hoan thanh ho so. Qui Bo khong ap dung hinh thuc nop ho so
truc tuyen va xet tuyen ban dau , khi xet tuyen va chon duoc ung vien du tieu chuan thi
moi lam ho so thu tuc (hard copy) , xac nhan cua co quan ung vien, cong van dong y cho
di hoc..v.v. De nghi Qui Bo nghien cuu xem xet. Co the nop ho so dang thi sinh tu do doi
voi chuong trinh nay duoc khong ? Xin cam on !
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Rất cám ơn bạn về góp ý này. Hình thức nộp đơn trực tuyến Bộ Nông nghiệp & PTNT
đang nghiên cứu để áp dụng trong thời gian tới. Tuy nhiên, các thông tin tuyển sinh Bộ
đã gửi bằng văn bản đến sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố, các trƣờng Đại
học, cao đẳng, viện nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, Thuỷ sản và thông tin trên
trang Web: www.omard.gov.vn, mục thông tin điều hành của Bộ. Hàng năm, Bộ nhận
đơn dự tuyển từ tháng 12 năm trƣớc đến hết tháng 2 năm sau.
Họ tên: Nguyen COng Danh
Địa chỉ: Ben Luc
Email: nvphuc@yahoo.com
Xin hỏi Bộ Tôi muốn nuôi cá sấu tại nhà đƣợc không, có làm thủ tục hay giấy phép gì
không?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Điều kiện trại nuôi, thủ tục đăng ký trại nuôi cá sấu mà bạn hỏi đƣợc quy định tại Điều
10, 11 của Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ. Đề nghị bạn
nghiên cứu Nghị định này hoặc liên hệ trực tiếp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (Chi cục Kiểm lâm) sở tại để đƣợc hƣớng dẫn việc áp dụng cụ thể.
Trân trọng cảm ơn.

________________________________________

Họ tên: Đỗ Hải Triều
Địa chỉ: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp Vĩnh Phúc
Email: dohaitrieunh@yahoo.com.vn
Kính thƣa Bộ trƣởng! HIện nay, ngƣời dân làng nghề nuôi rắn xã Vĩnh Sơn - huyện Vĩnh
Tƣờng tỉnh Vĩnh Phúc đã nuôi và cho sinh sản thành công rắn Hổ mang chúa. Đây là sản
phẩm đang có giá trị kinh tế rất cao, có lợi cho ngƣời dân làng nghề truyền thống của
chúng tôi. Song sản phẩm này không thể tiêu thụ đƣợc do rắn Hổ mang chúa là loại động
vật quý hiếm, đƣợc quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt. Xin Bộ trƣởng cho biết hƣớng sắp tới
Bộ Nông nghiệp & PTNT và Chính phủ có giải pháp nào giúp ngƣời dân làng nghề
chúng tôi tiêu thụ đƣợc loại sản phẩm đặc biệt này? XIn cám ơn Bộ trƣởng!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
   Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus) là động vật nguy cấp, quý hiếm nhóm IB theo
quy định tại Nghị định 32/2006 NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ và loài động vật
thuộc phụ lục I của Công ƣớc CITES. Việc tiêu thụ các sản phẩm của rắn hổ mang gây
nuôi hợp pháp không bị cấm, nhƣng phải đƣợc quản lý nhƣ: đăng ký trại nuôi theo quy
định tại Nghị định 82/2006 NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ; đảm bảo nguồn gốc
hàng hoá hợp pháp; khi xuất khẩu cần có giấy phép CITES. Bạn có thể liên hệ trực tiếp
với Chi cục Kiểm lâm Vĩnh phúc hoặc Cục Kiểm lâm để đƣợc hƣớng dẫn chi tiết.
   Trân trọng cảm ơn
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Văn Anh
Địa chỉ: TP. Hƣng Yên
Email: doannguyenvanhy@gmail.com
Bộ Nông nghiệp &PTNT đề xuất với Chính phủ cần có cơ chế, chính sách ƣu đãi gì để có
thể thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tƣ vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chế biến
nông sản? Nếu có thì bao giờ? Xin cảm ơn Bộ Trƣởng.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Về vấn đề quý vị quan tâm, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng đề án khuyến
khích đầu tƣ vào Nông nghiệp, trong đó có vấn đề đầu tƣ khu nông nghiệp công nghệ
cao. Đề án này sẽ đƣợc trình TTCP phê duyệt vào quý II/2009. Khi đề án đƣợc phê
duyệt, các Bộ Ngành sẽ triển khai một số chính sách khuyến khích các Doanh nghiệp đầu
tƣ vào các khu nông nghiệp công nghệ cao.
Bộ NN và PTNT xin trân trọng cám ơn
________________________________________

Họ tên: Tran Van Thi
Địa chỉ: CTY TNHH MOT TV KHAI THAC CONG TRINH THUY LOI BEN TRE
Email: aquabentre@hcm.vnn.vn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre có nhận đƣợc một số câu hỏi của các
đơn vị, Sở kính gửi Bộ xem xét trả lời: 1. Công ty TNHH 1 thành viên khai thác công
trình thủy lợi Bến Tre. - Theo Nghị định 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc miễn
giảm thủy lợ phí, cấp bù đơn vị quản lý. theo thông tƣ 36 của Bộ Tài chính sẽ tạm ứng
50% kinh phí cấp bù thủy lợi phí cho đơn vị vào quý I/2009 nhƣng đến nay Công ty chƣa
nhận đƣợc tạm ứng nhƣ Thông tƣ 36 của Bộ Tài chính, (theo kế hoạch Ủy ban nhan dân
tỉnh Bến Tre trình Bộ Tài chính là 34 tỷ đƣợc Trung ƣơng cấp bù). Hiện đơn vị đang gặp
khó khăn về vốn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre kính trình Bộ tác động
Bộ Tài chính để tỉnh sớm nhận đƣợc kinh phí hỗ trợ.
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Ngày 14/11/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Đến
ngày 26/2/2009, Thông tƣ số 36/2009/TT-BTC hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị
định này mới đƣợc ban hành, do vậy việc cấp phát theo quy định này còn chƣa kịp thời.
Đầu năm 2009, do chƣa có số liệu dự toán của các địa phƣơng theo quy định của Nghị
định 115/2008/NĐ-CP, do vậy Bộ Tài chính đã căn cứ vào số thực cấp của năm 2008 để
tạm ứng 50% kinh phí cho các địa phƣơng thực hiện chính sách miễn, giảm thủy lợi phí.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang khẩn trƣơng làm việc với Bộ Tài
chính để rà soát lại dự tóan kinh phí miễn, giảm thủy lợi phí năm 2009 của các địa
phƣơng. Dự kiến, đến đầu tháng 4/2009 sẽ có thông báo chính thức kinh phí thực hiện
miễn, giảm thủy lợi phí cho các địa phƣơng.
Cám ơn bạn đã quan tâm.
________________________________________

Họ tên: Hoang Tien Cuong
Địa chỉ: So Nong nghiep va PTNTQuang Binh
Email: htcuongqb@yahoo.com.vn
1. Kính đề nghị Bộ trả lời:Thực hiện việc chuyển đổi hệ thống điện nông thôn của các
HTX nông nghiệp cho ngành điện quản lý, Quảng BÌnh có nhiều HTX đã làm đầy đủ thủ
tục bàn giao công trình điện . Tuy nhiên, tài sản đầu tƣ cho hệ thống điện đã đƣợc HTX
bỏ vốn trƣớc nay ngành điện không trả lại. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất
với Bộ Công thƣơng để hƣớng dẫn cụ thể. Xin cám ơn!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hệ thống điện của HTX là tài sản thuộc sở hữu của HTX. Việc HTX bàn giao tài sản cho
các tổ chức cá nhân khác do Đại hội xã viên quyết định. Nếu Đại hội xã viên nhất trí với
nội dung bàn giao thì các bên phải có biên bản bàn giao trong đó các bên thoả thuận,
thống nhất với nhau về mức giá đền bù, thời gian đề bù, cách đền bù và các điều kiện bàn
giao, thanh toán. Về vấn đề này, ngày 02/4/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đã có Công văn số 839/BNN-KTHT về việc quản lý hệ thống điện của hợp tác xã
nông nghiệp gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng.
Ngày 13/10/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số
3046/BNN-KTHT về việc chuyển hệ thống điện của các hợp tác xã nông nghiệp gửi Bộ
Kế hoạch và Đầu tƣ và Bộ công thƣơng đề nghị Liên bộ giải quyết những vƣớng mắc liên
quan đến việc quản lý và chuyển giao hệ thống điện của HTX.
Đề nghị đồng chí nghiên cứu kỹ các văn bản trên và báo cáo với Lãnh đạo Sở Nông
nghiệp và PTNT để hƣớng dẫn các địa phƣơng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí.
Họ tên: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Địa chỉ: 61 Phan Đình Phùng-TP Hà Tĩnh
Email: sonongnghiephatinh@gmail.com.vn
Hiện nay trên thị trƣờng có bán loại phân NK do Công ty TNHH Thành Lợi, tỉnh Thanh
Hoá sản xuất. Đăng ký chất lƣợng ghi ngoài bao bì với hàm lƣợngN> 15%, K20>10% có
ngoại hình sản phẩm (dạng hạt) giống hệt Kalyclorua hàm lƣợng K2>60% làm cho ngƣời
dân khó phân biệt giữa 2 loại phân này; Nếu gian htƣơng đem trộn lẫn 2 loại với nhau để
bán thì rất khó phát hiện và hậu quả khó lƣờng. Việc đăng ký mẫu sản phẩm nhƣ thế có
đúng quy định không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Loại phân bón trên là loại phân NK có tổng hàm lƣợng N và K2O lớn hơn 18%, đã có
trong Danh mục phân bón đƣợc phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam, tuy
nhiên để tránh sự nhầm lẫn với loại phân bón Kaliclorua (KCl) cần phải kiểm tra việc
công bố chất lƣợng trên nhãn hoặc bao bì sản phẩm, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp
và PTNT tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát chất lƣợng. Nếu vi phạm quy định cần
phải sử phạt và thông báo rộng rãi trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Kinh Thành
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Email: nguyenkinhthanhccln@gmail.com
Nhờ có rừng phòng hộ mà giảm đƣợc sự sói mòn, rửa trôi bề mặt, điều tiết đƣợc nguồn
nƣớc, điều hòa khí hậu đảm bảo cấn bằng sinh thái môi trƣờng; Tác dụng đó đƣợc cả xã
hội hƣởng lợi, đặc biệt các ngành Điện lực, Giao thông vận tải, Thủy lợi, trong phần lợi
của các ngành trên, nông dân các khu vực miền núi và cán bộ làm công tác Lâm nghiệp
sống gần và trong rừng để thực hiện duy trì tác dụng phòng hộ đó có đƣợc hƣởng lợi gì
khác không và từ trƣớc đến nay Bộ Nông nghiệp & PTNT đã có chính sách gì về vấn đề
này; Xin Quý Bộ cho biết !
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng và vai trò của rừng trong bảo vệ môi trƣờng sinh thái, từ
năm 1992-1998, Chính phủ đã thực hiện Chƣơng trình phủ xanh đất trống, đồi núi trọc
(Chƣơng trình 327) và từ 1998 đến nay, Nhà nƣớc đã thực hiện Dự án 661 nhằm quản lý,
bảo vệ và phát triển các diện tích rừng phòng hộ đồng thời tạo thu nhập, nâng cao đời
sống cho những ngƣời làm nghề rừng. Để duy trì tác dụng phòng hộ của rừng, Nhà nƣớc
đã ban hành chính sách hƣởng lợi ban hành kèm theo Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg
ngày 12/11/2001 của Thủ tƣớng Chính phủ; Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày
14/8/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.
Vừa qua, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008
về Chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng. Mục tiêu của Chính sách này
nhằm ghi nhận những giá trị dịch vụ của rừng về môi trƣờng nhƣ bảo vệ đất, nƣớc, chống
xói mòn. Qua đó những tổ chức và các cá nhân đƣợc hƣởng lợi từ các dịch vụ đó, (nhƣ
các nhà máy thủy điện, các công ty kinh doanh nƣớc sạch...vv) sẽ phải chi trả cho các chủ
rừng về các dịch vụ đó. Khi thực hiện chính sách này, tiền chi trả dịch vụ môi trƣờng
rừng của những ngƣời hƣởng lợi sẽ đƣợc đƣa vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng để chi
cho các chủ rừng. Hiện tại chính sách chi trả dịch vụ môi trƣởng rừng đang đƣợc triển
khai thí điểm tại hai tỉnh Sơn La và Lâm đồng trong thời gian 2 năm (2008-2009) và sẽ
tổng kết, đúc rút kinh nghiệm trƣớc khi mở rộng trên toàn quốc.
Xin trân trọng cám ơn!
________________________________________

Họ tên: Nguyen Minh Tri
Địa chỉ: 665, Tỉnh lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân
Email: info@vinaseafood.com.vn
Kính gửi Bộ Trƣởng Cao Đức Phát!
Tôi đƣợc biết nhà nƣớc đang có chủ trƣơng xây dựng cổng thông tin để giúp ngƣời dân
và doanh nghiệp kịp thời cập nhật thông tin từ đó có thể chủ động kiểm soát kế hoạch
nuôi trồng và chế biến thủy hải sản.
Vậy xin hỏi cụ thể của kế hoạch này nhƣ thế nào?
Nếu doanh nghiệp có nhu cầu đƣợc các sở ban ngành của từng tỉnh thành cung cấp các số
liệu thống kê về tình hình nuôi trồng và chế biến thủy hải sản thì có đƣợc cung cấp hay
không? nếu đƣợc thì thủ tục gồm những gì? Doanh nghiệp có cần phải tới tận nơi cung
cấp số liệu hay không? Trong trƣờng hợp doanh nghiệp ở quá xa địa phƣơng cung cấp
thông tin thì làm thế nào?
Công ty chúng tôi đã từng gửi thƣ xin cung cấp số liệu tới các tỉnh. Một số tỉnh rất nhiệt
tình hổ trợ chúng tôi thu thập số liệu cần thiết mà không cần phải đến tận nơi. Nhƣng vẫn
có 1 số tỉnh thành lại yêu cầu phải đến tận địa phƣơng trong khi lại cách nhau quá xa.
Điều này theo tôi là quá bất hợp lý khi mà công nghệ thông tin hoàn toàn có thể hổ trợ
trong tình huống này.
Chân thành cảm ơn
Nguyễn Minh Trí
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiện nay Bộ đang chỉ đạo để xây dựng và kiện toàn hệ thống thống kê và thông tin điện
tử từ trung ƣơng đến địa phƣơng. Ở Bộ có cổng thông tin điện tử do Trung tâm thông tin
- thống kê phụ trách, các đơn vị có trang web liên kết mạng với cổng và nối mạng mọi
ngƣời có nhu cầu có thể truy cập thông qua cổng thông tin của Bộ hoặc các đơn vị thộc
Bộ. Tuy nhiên, hiện nay Cục Nuôi trồng thuỷ sản đang xây dựng, dự kiến tháng 4/2009
sẽ đƣa vào hoạt động, những thông tin về nuôi tr ồngthuỷ sản có thể tìm hiểu thông qua
cổng thông tin của Bộ. Bởi vậy khi lấy thông tin bạn có thể liên hệ trực tiếp bằng thƣ
hoặc thông qua mạng, không nhất thiết phải đến tận nơi. Những tỉnh nào mà không tạo
điều kiện cho Bạn về thu thập thông tin mà yêu cầu đến tận nơi thì bạn phản ánh tới Uỷ
ban nhân dân tỉnh hoặc nêu đích danh gửi Bộ, để Bộ can thiệp.
________________________________________

Họ tên: Le Thi Hai Yen
Địa chỉ: Số 07 đƣờng 30/4 TP Q. Ninh Kiều
Email: vemedim02@hcm.vnn.vn
Câu hỏi giao lƣu trực tuyến với Bộ NN (về sản xuất kinh doanh thuốc thú y): xin cho
biết về:
   - Thực hiện lộ trình GMP
   - Về đăng ký lƣu hành thuốc thú y, thuốc thuỷ sản và thức ăn chăn nuôi
   - Về kiểm tra chất lƣợng thuốc
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời câu hỏi
Câu hỏi 1:
Về thực hiện lộ trình GMP
 Trả lời:
    Quyết tâm thực hiện lộ trình GMP của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đƣợc Bộ phê
duyệt tại văn bản số 1398/TY-QLT ngày 04/9/2008.
    Việc triển khai thực hiện lộ trình GMP theo hƣớng dẫn số 1691/TY-QLT ngày
16/10/2008 thay cho thông báo số 87/TY-QLT, ngày 21/01/2008.
Câu hỏi 2:
Về đăng ký lƣu hành thuốc thú y( bao gồm thuốc thú y thuỷ sản)
Trả lời:
Hồ sơ đăng ký lƣu hành phải cung cấp đầy đủ những thông tin kỹ thuật về độ an toàn và
hiệu lực của sản phẩm chỉ áp dụng đối với những sản phẩm thuốc thú y có công thức do
nhà sản xuất tự nghiên cứu, thuốc thú y mới. Thông tin kỹ thuật về độ an toàn và hiệu lực
của sản phẩm đƣợc quy đinh tại khoản 4, Điều 1, Quyết định số 99/2007/QĐ-BNN, ngày
03/12/2007. Để có đầy đủ những thông tin này phải chi phí khoảng 10 triệu USD và thời
gian nghiên cứu từ 5-10 năm để phát minh ra một thuốc mới. Chúng ta nên lƣu ý rằng
thuốc thú y đƣợc phép lƣu hành không chỉ đảm bảo 3 tiêu chí: Chất lƣơng, an toàn, hiệu
lực cho động vật đƣợc chỉ định sử dụng mà còn phải đảm bảo an toàn cho ngƣời sử dụng
sản phẩm động vật( thịt, trứng, sữa) và an toàn cho môi trƣờng sinh thái.
Việc miễn thử nghiệm, khảo nghiệm đối với thuốc thú y sản xuất hoàn toàn theo sản
phẩm gốc(thuốc generic); thuốc mang tên gốc (đối với thuốc dƣợc phẩm, hoá chất); thuốc
thú y (trừ vắc xin) đã đƣợc phép lƣu hành ở châu Âu nhập khẩu nhằm tạo điều kiện cho
các doanh nghiệp đăng ký lƣu hành các loại thuốc trên không phải thử nghiệm, khảo
nghiệm theo quy đinh tại Điều 4, Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN, ngày 06/8/2007, ( tất
cả các loại thuốc khi đăng ký lƣu hành đều phải thử nghiệm, khảo nghiệm) vừa phù hợp
với trình độ, năng lực của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y hiện nay chƣa có khả
năng phát minh ra thuốc mới đồng thời vẫn có đƣợc những sản phẩm thuốc thú y đảm
bảo chất lƣợng với giá thành rẻ phục bà con chăn nuôi, điều này không hề gây khó khăn
cho doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y trong nƣớc.
Việc thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y thuỷ sản thực hiện theo Quyết định Số 18
/2002/QÐ-BTS, ngày 03/6/2002 của Bộ trƣởng Bộ Thuỷ sản. Hiện nay Cục Thú y đang
khẩn trƣơng hoàn thành văn bản hƣớng dẫn cho việc thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú
y bao gồm thuốc thú y thuỷ sản.
Việc công bố chất lƣợng hàng hoá theo quy định tại Điều 23, Luật chất lƣợng sản phẩm,
hàng hoá ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008.
Câu 3:
Về kiểm tra chất lƣợng thuốc
Trả lời:
    Doanh nghiệp đạt GMP, có phòng thí nghiệm đạt VILAS, có chứng chỉ hành nghề
kiểm nghiệm ngoài việc thực hiện kiểm tra chất lƣợng sản phẩm của công ty, đƣợc nhận
kiểm nghiệm cho các doanh nghiệp khác và kết quả kiểm nghiệm đƣợc cơ quan quản lý
công nhận là phiếu kiểm nghiệm của cơ sở sản xuất.
 Doanh nghiệp khi làm hồ sơ đăng ký lƣu hành sản phẩm ngoài phiếu kiểm nghiệm của
cơ sở sản xuất, sản phẩm phải đƣợc kiểm nghiệm tại cơ quan kiểm nghiệm Nhà nƣớc có
thẩm quyền( T.T Kiểm nghiệm thuốc thú y TWI&II- Cục Thú y) quy định tại Điều 40, 41
Pháp lệnh Thú y.
    Hiện nay 02 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y TWI&II- Cục Thú y có đủ năng
lực kiểm nghiệm theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
    Liên quan đến nội dung của các câu hỏi trên, Cục Thú y đã tổ chức hội nghị hƣớng
dẫn thực hiện Quyết định số 98, 99, 100/2007/QĐ-BNN, ngày 03/12/2007, đánh giá lộ
trình thực hiện GMP và giải đáp thắc mắc của Doanh nghiệp. Tại Hà Nội vào ngày
11/12/2007, tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/12/2007./.

________________________________________

Họ tên: Hoang Tien Cuong
Địa chỉ: So Nong nghiep va PTNTQuang Binh
Email: htcuongqb@yahoo.com.vn
1. Đối với những tàu cá có công suất máy chính dƣới 30 CV phát sinh sau ngày 1/7/2008:
Căn cứ chỉ thị số 54/2008/CT-BNN ngày 21/4/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về
việc tăng cƣờng công tác quản lý tàu cá , khắc phục tình trạng tàu cá không đăng ký hoạt
động trên các vùng nƣớc, kể từ ngày 01/7/2008 trở đi những tàu cá đóng mới phải có văn
bản chấp thuận của Sở NN và PTNT; căn cứ thông tƣ số 02/2006/TT-BTS ngày
20/3/2006 hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP thì những tàu lắp máy có
công suất máy chính dƣới 30 CV nằm trong danh mục Bộ Thủy sản (cũ) quy định cấp
phát triển, vì vậy đối với những tàu này Sở NN & PTNT không cấp văn bản chấp thuận
đóng mới. Tuy nhiên, hiện tại ở Quảng Bình số lƣợng tàu có công suất dƣới 30CV phát
sinh sau ngày 01/7/2008 tƣơng đối nhiều , số tàu này không có văn bản chấp thuận đóng
mới nên không thể tiến hành đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản đƣợc. Vì vậy,
kính đề nghị Bộ NN và PTNT cho hƣớng giải quyết đối với những tàu này.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Nhằm triển khai thực hiện Luật Thủy sản, Chính phủ đã ban hành các Nghị số
59/2005/NĐ-CP và Nghị định số 66/2005/NĐ-CP, trong đó đã đƣa ra các quy định về
đóng mới tàu cá, tiếp đó Bộ Thủy sản (cũ) đã ban hành các Thông số 02/2006/TT-BTS
ngày 20/3/2006 và Thông tƣ số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 cụ thể hóa các Nghị
định trên của Chính phủ, trong đó có quy định cụ thể về các loại tàu hạn chế và cấm phát
triển. Tuy nhiên, các quy định này của Chính phủ và của Bộ Thủy sản (cũ) chƣa đƣợc các
địa phƣơng quan tâm triển khai thực hiện, chính vì lý do trên, ngày 21/4/2008 Bộ trƣởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 54/2008/CT-BNN, nhằm
đôn đốc các địa phƣơng thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ và Bộ Thủy
sản (cũ). Hiện tƣợng phát sinh thêm các loại tàu dƣới 30cv sau thời điểm 01/7/2008 mà
không có văn bản chấp thuận đóng mới của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là do
địa phƣơng chƣa nghiêm túc trong việc thực hiện Chỉ thị của Bộ trƣởng. Vì vậy Bộ yêu
cầu các Sở cần có kế hoạch cụ thể và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực
hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ và không để hiện tƣợng đóng tàu không có văn bản chấp
thuận. Theo kinh nghiệm tại một số địa phƣơng, để quản lý tốt viêc đóng mới tàu cá Ủy
ban nhân tỉnh đã có những quy định về quản lý chặt các có sở đóng tàu và yêu cầu các cơ
sở này cam kết thực hiện đúng các quy định của Nhà nƣớc về đóng mới tàu cá và thực tế
nhiều địa phƣơng đã quản lý chặt chẽ đối với việc đóng mới tàu cá, cụ thể nhƣ: Nghệ An,
Đà Nẵng, Bình Định, Ninh Thuận, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu... Đối với các tàu đóng
mới phát sinh sau ngày 01/7/2008 không có văn bản chấp thuận đóng mới tại Quảng
Bình, địa phƣơng cần thống kê đầy đủ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ xin ý kiến
xử lý đối với từng trƣờng hợp cụ thể.
Họ tên: Đặng Văn Linh
Địa chỉ: Pleiku-Gia Lai
Email: linhdv_gla@yahoo.com.vn
Đề nghị Bộ cho biết đã có chính sách gì chung về khuyến nông viên, thú y cơ sở chƣa?
Trong giai đoạn thực hiện tam nông rất cần đến lực lƣợng này?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xin trả lời: về chính sách đối với thú y cơ sở nhƣ
sau:

- Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 33 của Chính phủ hƣớng dẫn thi hành một số điều
Pháp lệnh thú y:
Ở xã, phƣờng, thị trấn (cấp xã) có thú y viên . Phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã do
UBND cấp tỉnh quy định, kinh phí này đƣợc lấy từ nguồn ngân sách của địa phƣơng.
Hiện nay chế độ phụ cấp cho thú y viên cấp xã đƣợc thực hiện theo văn bản số
1569/TTg-NN ngày 19/10/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho
nhân viên thú y cấp xã, cụ thể hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã bằng hệ số 1 so với mức tiền
lƣơng tối thiểu hiện hành, Ngân sách trung ƣơng hỗ trợ cho địa phƣơng khó khăn để chi
trả cho nhân viên thú y cấp xã bằng 1/3 mức lƣơng tối thiểu hiện hành.
 Trong cả nƣớc 56 tỉnh thú y cơ sở đƣợc hƣởng phụ cấp từ 100.000đ (tỉnh Lâm đồng) đền
580.000đ(tỉnh Long An).
- Tổ chức mạng lƣới thú y cấp xã đƣợc thực hiện theo hƣớng dẫn tại điểm c, 2.2,2,Mục
III của Thông tƣ Hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ
quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà
nƣớc của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định nhƣ
sau:
c) Ở cấp xã: Căn cứ đặc điểm cụ thể của địa phƣơng, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết
định: Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thuỷ lợi đƣợc hợp đồng nhân viên
chuyên môn, kỹ thuật và cộng tác viên hoạt động trên địa bàn xã.” .
- Chức năng nhiệm vụ của thú y cơ sở thực hiện theo Thông tƣ số 04/2009/TT-BNN ngày
21/01/2009 của Bộ nông nghiệp và PTNT.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin cảm ơn!
________________________________________

Họ tên: Trần Huy Oánh
Địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Email: tranhuyoanh@gmail.com
Đối với rừng, đất lâm nghiệp thuộc Vƣờn Guôc gia Vũ Quang đã có Quyết định của Thủ
tƣớng thu hồi, chuyển mục đích sử dụng, UBND tỉnh có phải ban hành QĐ thu hồi,
chuyển mục đích sử dụng nữa không, hay chỉ cần ra QĐ giao đất, giao rừng cho Chủ đầu
tƣ dự án sử dụng đất đó?
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trả lời:
     Theo chúng tôi biết thƣờng thì Thủ tƣớng Chính phủ chỉ quyết định về mặt
nguyên tắc và giao cho Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cụ thể. Trong trƣờng hợp, Thủ
tƣớng Chính phủ đã có quyết định thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục
đích khác thì UBND tỉnh không phải ban hành quyết định thu hồi rừng, chuyển mục đích
sử dụng rừng nữa. Để thực hiện dự án, UBND tỉnh chỉ ra quyết định thu hồi đất của
Vƣờn quốc gia Vũ Quang và quyết định giao đất cho chủ dự án.
   Xin trân thành cám ơn./.
________________________________________

Họ tên: Phạm Thị Hƣơng
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp & PTNT Lai Châu
Email: phamhuong301@yahoo.com
Công ty cổ phần trà Than Uyên xin phép đƣợc hỏi Bộ trƣởng một số câu hỏi nhƣ sau:
1. Xin Bộ cho biết làm thế nào để Công ty Cổ phần Trà Than uyên đăng ký đƣợc thƣơng
hiệu cho sản phẩm "CHÈ TUYẾT SHAN THAN UYÊN".
2. Đề nghị Bộ trƣởng cho biết, giải pháp nào cho chè vùng núi cao có nƣớc trong mùa
hanh khô. Đây cũng là vấn đề nổi cộm trong việc tƣới tiêu nƣớc cho diện tích rừng phòng
hộ...
3. Nông dân miền núi đang mong chờ quy hoạch sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp mang tầm vĩ mô của Nhà nƣớc để xoá đói, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách
giàu, nghèo giữa miền núi và miền xuôi....Xin Bộ cho biết, với chức năng tham mƣu cho
Chính phủ thì Bộ đã có lộ trình chƣa và khi nào?
4. TW & Địa phƣơng đã có chính sách trợ cƣớc, trợ giá vật tƣ nông nghiệp thông qua hệ
thống phân phối cố định là Công ty vật tƣ Nông nghiệp của Tỉnh. Nhƣ vậy, để đƣợc
hƣởng chính sách trợ cƣớc, trợ giá trên, bắt buộc các Nông - Lâm trƣờng và Nông dân
phải mua vật tƣ của Công ty Vật tƣ Nông nghiệp Tỉnh. Thêm 1 khâu trung gia là thêm
phí, phụ phí và nhiều khoản chi phí khác không phải là nhỏ. Thực tế đã cho thấy: Giá bán
vật tƣ Nông nghiệp cho dân của công ty vật tƣ nông nghiệp tỉnh cao hơn so với giá nông
dân mua trực tiếp của nhà sản xuất ở cùng 01 thời điểm giao hàng. Vì vậy, đề nghị nhà
nƣớc có chính sách trợ cƣớc, trợ giá vật tƣ nông nghiệp trực tiếp cho các Nông - Lâm
trƣờng hoặc khuyến nông cấp xã để chính sách trên đến đƣợc và có hiệu quả hơn đối với
ngƣời dân. Nguyện vọng của CBCNVC công ty CP Trà Than Uyên cũng mong muốn đề
nghị Nhà nƣớc có chính sách trợ cƣớc vận chuyển than đốt để chế biến chè khô.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1.  Trƣớc hết, Công ty cần phân biệt rõ về khái niệm thƣơng hiệu và nhãn hiệu
    Thƣơng hiệu là “một cái tên, từ ngữ, ký hiệu, biểu tƣợng, hình vẽ thiết kế,…hoặc
tập hợp các yếu tố trên nhằm xác định và phân biệt hàng hoá, dịch vụ của một ngƣời hoặc
một nhóm ngƣời bán với hàng hoá và dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh”.
    Nhãn hiệu hàng hóa (lôgô) là bất kỳ dấu hiệu nào có khẳ năng phân biệt hàng hóa,
dịch vụ của nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ này với các nhà sản xuất, nhà cung cấp
dịch vụ khác trên thị trƣờng, hay chỉ dẫn đền nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.
    Quá trình tạo dựng một thƣơng hiệu cần thiết kế cho sản phẩm một tên gọi, lôgô,
biểu tƣợng để phân biệt với sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh hoặc đơn vị khác.
Trên cơ sở đó, Công ty liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ VN để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
cho sản phẩm theo Luật Sở hữu trí tuệ.
Thông thƣờng thủ tục để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Cục Sở hữu trí tuệ, bao gồm:
    - Đơn đăng ký nhãn hiệu (mẫu của Cục Sở hữu trí tuệ) kèm theo lệ phí.
- Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký
    - Giấy uỷ quyền (nếu thuê công ty tƣ vấn Luật thực hiện)
    Thời gian thẩm định để cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
thông thƣờng từ 10-12 tháng (qua 02 giai đoạn: xét nghiệm hình thức và xét nghiệm nội
dung).
   Để xây dựng thƣơng hiệu cho sản phẩm "CHÈ TUYẾT SHAN THAN UYÊN",
Công ty cần xây dựng một “Chiến lƣợc xây dựng và phát triển thƣơng hiệu cho sản phẩm
chè Tuyết shan Than Uyên”, bao gồm rất nhiều các vấn đề liên quan nhƣ xây dựng chiến
lƣợc về chất lƣợng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trƣờng, trách nhiệm
xã hội chƣơng trình quảng bá cho sản phẩm, …

    2. Giải pháp cho chè vùng núi cao có nƣớc trong mùa hanh khô:
     - Về thủy lợi: cần xây dựng hệ thống hồ đập, kênh mƣơng để có nguồn nƣớc tƣới
cho chè.
     - Biện pháp cải tạo đất: cung cấp đủ phân hữu cơ, dùng cành lá sau khi đốn chè
vùi lại trong đất để giữ ẩm cho đất
     - Trồng cây che bóng cho đồi chè nhƣ: trồng cây muồng lá nhọn với mật độ 180-
250 cây/ha vừa có tác dụng cải tạo đất, vừa có tác dụng giữ nƣớc và giảm sự bốc hơi
nƣớc cho vƣờn chè.
     - Phủ màng PE giữa các hàng chè để giảm sự bốc hơi nƣớc của đất.
     - Xin lƣu ý: để việc tƣới nƣớc cho chè vào mùa hanh khô có hiệu quả cần tính
toán kỹ các chi phí vì thời kỳ này thƣờng là giai đoạn đốn chè và điều kiện thời tiết
không thuận lợi cho việc phát triển của chè nên năng suất rất thấp (chỉ chiếm khoảng 5-
7% sản lƣợng cả năm), hiệu quả của tƣới nƣớc rất thấp, nhất là ở miền núi nhƣ Than
Uyên thì mùa khô còn là mùa rét nên phƣơng pháp tƣới cho chè trong mùa khô là không
khả thi.

    3. Việc xây dựng quy hoạch sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và
Bộ đã thực hiện liên tục trong nhiều năm nay.
Về quy hoạch chung toàn ngành, Bộ đã trình và Thủ tƣớng Chính phủ đã phê duyệt Quy
hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cả nƣớc đến năm 2010 và
tầm nhìn 2020 tại Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005.
Ngoài ra đối với từng ngành hàng cũng đều có quy hoạch cho toàn quốc nhƣ:
- Quy hoạch phát triển mía đƣờng đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020 (Quyết
định số 26/2007/QĐ-TTg ngày 15/2/2007).
- Quy hoạch phát triển ngành điều đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020 (Quyết
định số 39/2007/QĐ-BNN ngày 02/5/2007).
- Quy hoạch phát triển rau quả và hoa cây cảnh đến năm 2010, tầm nhìn 2020 (Quyết
định số 52/2007/QĐ-BNN ngày 5/6/2007).
- Cục Chế biến, Thƣơng mại nông lâm thủy sản và nghề muối đang xây dựng Đề án Phát
triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, cơ điện nông nghiệp, ngành nghề nông thôn
các tỉnh trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2010 và năm 2020.
- Riêng đối với ngành chè, Bộ cũng đã trình Thủ tƣớng Chính phủ Quyết định Kế hoạch
sản xuất chè năm 1999-2000 và định hƣớng phát triển chè đến năm 2005-2010 (Quyết
định số 43/1999/QĐ-TTg ngày 10/3/1999).
Để định hƣớng phát triển ngành chè trong giai đoạn tới, năm 2009, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn thực hiện Dự án điều tra hiện trạng sản xuất, chế biến chè và đề xuất
giải pháp phát triển giai đoạn 2011-2020 và định hƣớng 2030.

4. Về chính sách trợ cƣớc, trợ giá: Từ năm 1996, Ủy ban dân tộc và miền núi đã có
Thông tƣ số 137/UB-TTLB ngày 6/3/1996 hƣớng dẫn thực hiện văn bản số 7464 KT-TH
ngày 30/12/1995 của Chính phủ về chính sách trợ giá, trợ cƣớc vận chuyển hàng hóa lên
miền núi. Theo đó, UBND các tỉnh đã ban hành chính sách cụ thể cho địa phƣơng mình.
Năm 2008, Bộ Công thƣơng phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các ngành chức năng đã
xây dựng đề án hỗ trợ trực tiếp cho ngƣời dân, thay thế chính sách trợ giá, trợ cƣớc đối
với vùng khó khăn theo Nghị định 20/1998/NĐ-CP và Nghị định 02/2002/NĐ-CP. Theo
đề án về chính sách mới, định mức hỗ trợ trực tiếp sẽ tính theo đầu ngƣời ở các xã khu
vực 2, các xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo. Những chính sách mới đƣợc ban hành sẽ
đảm bảo an sinh cho bà con vùng đồng bào miền núi, hải đảo và thúc đẩy nền kinh tế của
miền núi, hải đảo phát triển. Hiện đề án đã đƣợc trình Thủ tƣớng Chính phủ.


________________________________________

Họ tên: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Địa chỉ: 61 Phan Đình Phùng-TP Hà Tĩnh
Email: sonongnghiephatinh@gmail.com.vn
Chế độ giải quyết lao động dôi dƣ do sáp nhập doanh nghiệp, trong đó đã giải quyết 1 lần
trƣớc đây, vậy hiện nay tiếp tục sáp nhập tiếp thành doanh nghiệp lớn hơn thì có đƣợc
giải quyết chế độ cho số lao động dôi dƣ do sắp xếp lại lần 2 hay không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
  Cám ơn câu hỏi của Quí sở.
Theo nội dung câu hỏi, việc giải quyết lao động dôi dƣ do sáp nhập doanh nghiệp đƣợc
thực hiện theo Luật Lao động. Sở liên hệ qua Sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội, Sở
Tài chính để đƣợc hƣớng dẫn cụ thể hơn.

________________________________________

Họ tên: Hoang Tien Cuong
Địa chỉ: So Nong nghiep va PTNTQuang Binh
Email: htcuongqb@yahoo.com.vn
Kính đề nghị Bộ trả lời: 1.Về đào tạo chứng chỉ chuyên môn tàu cá: Trong thời gian qua,
số lƣợng tàu cá cải hoán máy để nâng công suất máy chính từ 90 CV trở lên tƣơng đối
nhiều nhƣng số lƣợng các thuyền viên có bằng thuyền trƣởng , máy trƣởng và chứng chỉ
thuyền viên tàu cá chƣa đáp ứng đƣợc. Hiện tại, một số tàu cá không có đủ chứng chỉ
chuyên môn theo quy định để đƣợc cấp giấy phép khai thác thủy sản, kính đề nghị Bộ
NN & PTNT cho hƣớng chỉ đạo xử lý vƣớng mắc đối với những tàu cá này Xin cám ơn !
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Theo Luật Thủy sản và các văn bản có liên quan thuyền trƣởng, máy trƣờng trên tàu cá
phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo quy định của pháp luật là điều kiện bắt buộc để
đƣợc cấp Giấy phép thai thác thủy sản.
Thực tế đào tạo hiện nay còn nhiều bất cập và trình độ của ngƣ dân còn thấp chƣa đáp
ứng đƣợc các điều kiện qui định. Trƣớc thực trạng đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn có Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN ngày 30/6/2008 Ban hành Quy chế Bồi
dƣỡng và cấp chứng chỉ thuyền trƣởng, máy trƣởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy
tàu cá, theo đó đã đơn gian bớt một số điều kiện trong công tác đào tạo thuyền trƣởng
máy trƣởng, để giải quyết những khó khăn trƣớc mắt cho ngƣ dân, nhằm tạo điều kiện để
ngƣ dân có đủ văn bằng, chứng chỉ theo qui định. Đề nghị các Sở Nông nghiệp và PTNT
hƣớng dẫn ngƣ dân liên hệ với các cơ sở đào tạo để sớm đƣợc đào tạo và cấp chứng chỉ.
Họ tên: bùi công phƣơng
Địa chỉ: thành phố hà đông-hà nội
Email: bcphuong@yahoo.com
Tên tôi là bùi công phƣơng,hiện nay đang quản lý kinh doanh của một công ty chuyên về
sản xuất phân bón,tôi có một số câu hỏi muốn gửi tới bộ trƣởng sau đây. -Câu hỏi thứ
nhất:Hiện nay trên thị trƣờng có thông tin một số doanh nghiệp đang sử dụng chất 2,4d
trong phân bón lá,theo bộ trƣởng có đƣợc sử dụng chất 2,4d trong phân bón hay
không?Và nếu đƣợc sử dụng thì đƣợc sử dụng với hàm lƣợng là bao nhiêu? -Câu hỏi thứ
hai:Theo luật thanh tra và nghị định 61/1998 và nghị định 41/2005 của chính phủ hƣớng
dẫn thi hành luật thanh tra thì những vị trí lãnh đạo nào của bộ nông nghiệp và phát triển
nông thôn đƣợc quyền ban hành quyết định thanh tra,kiểm tra doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh phân bón?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1)Chất 2,4 D là chất kích thích sinh trƣởng có trong Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật,
nếu dùng 2,4 D với liếu lƣợng thấp theo quy định thì có tác dụng kích thích cây trồng
sinh trƣởng, kích thích ra rễ…Nhƣng nếu dùng với liếu lƣợng quá lớn sẽ có tác dụng
ngƣợc lại, thậm trí gây chết cây. Theo quy định tại Mục B, Phụ lục số 3 của Quyết định
số 100/2008/QĐ-BNN thì tổng hàm lƣợng các chất điều hoà sinh trƣởng có trong phân
bón không đƣợc vƣợt quá mức 0,5% (<0,5%).

4)Ngoài 3 văn bản Luật thanh tra, Nghị định số 61/1998, Nghị định số 41/2005 mà ông
nêu ra, còn có Nghị định số 153/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về tổ chức
và hoạt động của thanh tra nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tƣ số
73/2006/TT-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trƣởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn
về hƣớng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của thanh tra nông nghiệp và
phát triển nông thôn ở địa phƣơng và của tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ngƣời đƣợc quyền ban hành
Quyết định thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón gồm:
Ở cấp Bộ: Bộ trƣởng, Chánh thanh tra Bộ và Cục trƣởng (khi đƣợc Bộ trƣởng phê duyệt
kế hoạch thanh tra, kiểm tra).
Ở cấp tỉnh: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Chánh thanh tra Sở.
________________________________________

Họ tên: Sở Nông nghiệp & PTNT Kiên Giang
Địa chỉ: 1066 Nguyễn Trung Trực - P. An Hòa - Rạch Giá - Kiên Giang
Email: snnptntkg@gmail.com
Sở Nông nghiệp&PTNT Kiên Giang tiếp nhận ý kiến của một số doanh nghiệp kiến nghị
với Bộ Nông nghiệp&PTNT: 4.Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, chế
biến thủy sản kiến nghị: -Bộ Nông nghiệp&PTNT nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ
giống bố mẹ đối với cơ sở sản xuất giống và doanh nghiệp tự sản xuất giống phục vụ sản
xuất. -Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp đào tạo, nâng
cao tay nghề cho lao động doanh nghiệp nhằm khắc phục khó khăn thiếu lao động kỹ
thuật và có tay nghề hiện nay.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Thủ tƣớng Chính phủ đã có Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 về một
số chính sách phát triển giống thuỷ sản trong đó ngân sách nhà nƣớc đầu tƣ cho sản xuất
giống gốc, giống mới, giống quý hiếm,....Tuy nhiên, hiện nay Bộ đang chỉ đạo xây dựng
thông tƣ hƣớng dẫn thực hiện nội dung này. Trong đó sẽ khuyến khích các thành phần
kinh tế tham gia.
2. Về hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động: Bộ xin tiếp
thu về đề xuất này và Bộ đang cùng với Bộ Lao động và các Bộ ngành liên quan để xây
dựng Chƣơng trình đào tạo 1 triệu lao động thực hiện Nghị quyết trung ƣơng VII (khoá
10) về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn.
________________________________________

Họ tên: nguyễn văn minh
Địa chỉ: 793/3 Tân thạnh- Tân hƣơng - châu thành - tiền giang
Email: vanminh.2007@yahoo.com
Hiện nay doanh nghiệp sản xuất phân bón tại Tiền giang đang gặp lúng túng khi đăng ký
công bố tiêu chuẩn áp dụng,chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.Vì nhiều lý do nhƣ
sau:
C/cứ QĐ 100/2008 /QĐ-BNN tại điều 3 khoản 4 là phải đăng ký Bản công bố hợp quy
phân bón tại Sở NN&PTNN nơi có trụ sở chính theo hƣớng dẫn Phụ lục 2.Nhƣng doanh
nghiệp đã thực hiện tại Tiền giang nhƣng Sở NN&PTNT không tiếp nhận,mặc dầu doanh
nghiệp đã có tên trong danh mục phân bón đƣợc phép sản xuất ,kinh doanh và sử dụng tại
Việt nam theo QĐ 105 /2008 /QĐ -BNN từ tháng 10/2008 đến nay .Việc làm này làm
cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất để đƣa sản phẩm ra thị trƣờng vì không đủ
tiêu chí qui định về nhãn hàng hóa theo QĐ 89 /CP .
C/Cứ điều 15 khoản 4 Sở NN&PTNT phải có trách nhiệm tiếp nhận công bố hợp quy
chất lƣợng phân bón của tổ chức ,cá nhân sản xuất ,kinh doanh phân bón theo phụ lục 11
của quy định ( kèm theo QĐ 100/2008/QĐ-BNN) nhƣng doanh nghiệp đã làm thủ tục bộ
phận Phòng Trồng trọt tiếp nhận , nhƣng sau đó trả lại lý do là giao cho phòng Quản lý
chất lƣợng hàng hóa quản lý.Đến nay DN đã làm văn bản đề nghị Sở NN &PTNT hƣớng
dẫn các thủ tục cần thiết nhƣ thế nào,cần bổ sung gì để sớm có đăng ký đƣợc công bố tiêu
chuẩn hợp quy.
Xin cho biết bộ phận nào của Sở NN&PTNT tiếp nhận hồ sơ nầy.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn quy định thủ tục công bố hợp quy tại Khoản 4, Điều 3, trong đó các
tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón “Phải đăng ký Bản công bố hợp quy phân
bón tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có trụ sở chính theo hƣớng dẫn tại
Phụ lục số 2 của Quy định này” và tại Khoản 4 Điều 15, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn có trách nhiệm: “Tiếp nhận công bố hợp quy chất lƣợng phân bón của các tổ
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón theo Phụ lục số 11 của quy định này”. Nhƣ
vậy Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân cấp việc tiếp nhận công
bố hợp quy cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ƣơng và Sở có trách nhiệm phải tiếp nhận công bố hợp quy do các tổ chức, cá nhân
đăng ký.
2. Đề nghị Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang cần phải phân
công trách nhiệm rõ ràng cho một đơn vị cụ thể trực thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp
nhận công bố hợp quy của các doanh nghiệp, tránh sự chồng chéo hoặc né tránh nhiệm
vụ nhƣ phản ánh của Ông Minh.
________________________________________

Họ tên: Phuong
Địa chỉ: TP Bắc Ninh
Email: minhphuong169@gmail.com
Tôi xin hỏi Vụ Pháp Chế - Bộ NN&PTNT: Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã có
hiệu lực; Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 Quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn có:Thông tƣ 23/2007/TT-BKHCN ngày
28/9/2007 hƣớng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Thông tƣ
21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 hƣớng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
Quyết định 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 về việc ban hành Quy định chứng nhận
hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy. Bộ NN&PTNT
chƣa có văn bản bãi bỏ Quyết định 425/2001/QĐ-BTS ngày 25/5/2001 về việc ban hành
Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lƣợng hàng hóa chuyên ngành thủy sản.
Vậy hiện nay công bố chất lƣợng hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản hiện nay sẽ thực hiện
theo Quyết định 425/2001/QĐ-BTS ngày 25/5/2001 hay áp dụng theo Luật tiêu chuẩn và
Quy chuẩn kỹ thuật ?Hay Bộ có văn bản nào khác quy định vấn đề này?cảm ơn!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và PTNT xin trả lời câu hỏi của bạn nhƣ sau:
    Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 tại Chƣơng II Xây dựng,
công bố và áp dụng tiêu chuẩn từ Điều 10 đến Điều 25 thì việc công bố tiêu chuẩn đƣợc
thực hiện theo Điều 11.
Theo quy định của Điều 5 Luật Chất lƣợng sản phẩm hàng hóa năm 2007 thì chất lƣợng
sản phẩm, hàng hoá đƣợc quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ
thuật tƣơng ứng nhƣ sau:
“1. Sản phẩm, hàng hóa nhóm 1 đƣợc quản lý chất lƣợng trên cơ sở tiêu chuẩn do ngƣời
sản xuất công bố áp dụng
2. Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 đƣợc quản lý chất lƣợng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật
tƣơng ứng do cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do ngƣời
sản xuất công bố áp dụng”

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các
văn bản liên quan đến việc thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006
và Luật Chất lƣợng sản phẩm hàng hóa năm 2007 để xác định những nội dung cần sửa
đổi các văn bản pháp luật có liên quan trong đó có Quyết định số 425/20011/QĐ-BTS.
    Nhƣ vậy, việc công bố chất lƣợng hàng hóa sẽ đƣợc thực hiện theo quy định của
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hƣớng dẫn thi hành.
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin cảm ơn và mong nhận đƣợc nhiều
câu hỏi hơn nữa.
________________________________________

Họ tên: khanh1007
Địa chỉ: Ka Long, Mong Cai, Quang Ninh
Email: life1007hp@gmail.com
Công ty chúng tôi đang phát triển dự án trồng rừng bạch đàn đỏ tại huyện đảo Cát Hải -
Hải Phòng, diện tích trên 620 héc-ta.Hiện tại Chúng tôi muốn vay thêm vốn(từ trái phiếu
chính phủ hoặc ODA) để tiếp tục phát triển và mở rộng 02 dự án trên, vậy Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn có thể giúp Chúng tôi đƣợc vay vốn từ các nguồn trên.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Trả lời : Về đề nghị của Quý vị chúng tôi xin trả lời nhƣ sau :

- Về nguồn vốn vay từ trái phiếu Chính phủ: Hiện nay Chính phủ đang tập trung nguồn
vốn trái phiếu cho các công trình trọng điểm quốc gia, chƣa có chủ trƣơng cho vay trái
phiếu Chính phủ để trồng rừng sản xuất. Chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của Quý Công ty
để báo cáo và đề nghị Chính phủ trong thời gian tới.
- Về nguồn vốn vay ODA: Hiện nay các nguồn vốn ODA do các tổ chức nhƣ WB, ADB,
JIBIC, KFW… đã cam kết với Chính phủ để thực hiện các dự án cụ thể về trồng rừng và
Phát triển Lâm nghiệp và đã đƣợc thực thi trên một số địa bàn trọng điểm của quốc gia.
Rất tiếc công ty của Quý vị không nằm trong khu vực dự án nên trƣớc mắt chƣa thể tiếp
cận đƣợc với nguồn vốn này
- Tuy nhiên trong đề nghị của quý vị đã chƣa nêu rõ là diện tích trồng rừng nêu trên có
nằm trong diện tích quy hoạch cho đất rừng sản xuất hay không? Ngoài các nguồn vốn
ODA, Trái phiếu CP, việc trồng rừng sản xuất có thể tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của
các ngân hàng theo các quy định hiện hành.
Xin trân trọng cám ơn !

Họ tên: Cty TNHH 1TV Thƣơng mại Quảng Trị
Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu, TX Đông Hà
Email: sepongroup@vnn.vn
Hiện nay, tình hình gia súc nhập lậu tại Quảng Trị diễn biến hết sức phức tạp, UBND tỉnh
Quảng Trị đã có công văn số 34/UBND-TM ngày 07/01/2009 gửi Bộ NN&PTNT đề nghị
cho phép Cty TNHH một thành viên Thƣơng mại Quảng Trị đƣợc nhập khẩu hợp pháp,
có kiểm soát gia súc sống từ Lào theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số 8074/VPCP-KTN,
nhƣng đến nay vẫn chƣa nhận đƣợc trả lời của Bộ. Đề nghị Bộ trƣởng chỉ đạo sớm có văn
bản trả lời UBND tỉnh Quảng Trị./.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời câu hỏi
Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc nhập khẩu gia súc và có sự kiểm soát
chặt chẽ nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh và ảnh hƣởng đến phát triển chăn nuôi. Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 3288/BNN-TY ngày 4 tháng 11 năm
2008 gửi Thủ tƣớng Chính phủ về việc cho phép nhập khẩu có kiểm soát gia súc sống từ
Campuchia và Lào. Ngày 24 tháng 11 năm 2008 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số
8074/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tƣớng Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ đồng ý
cho phép nhập khẩu hợp pháp, có kiểm soát từ Campuchia và Lào. Đồng thời, giao Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thƣơng làm việc cụ thể với phía bạn tại
các địa phƣơng có biên giới để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ về thú y . Hiện nay Bộ Nông
nghiệp giao cho Cục Thú y làm việc với Lào, Campuchia và soạn văn bản hƣớng dẫn địa
phƣơng. Bộ Nông nghiệp yêu cầu Cục Thú y sớm có hƣớng dẫn các địa phƣơng theo
nhiệm vụ đã đƣợc giao, đề nghị UBND tỉnh Quảng trị và đơn vị liên quan làm việc với
Cục Thú y.


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin cảm ơn.


________________________________________

Họ tên: Nguyễn Trọng Tấn
Địa chỉ: 07 Trần Nhật Duật, TP Nam Định
Email: trongtan78@gmail.com
Đề nghị bộ phận thông tin đƣa câu hỏi và trả lời theo thứ tự trƣớc sau để chúng tôi tiện
theo dõi (câu nào mới nhất ở trang 1). Xin trân trọng cảm ơn!
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Chúng tôi tiếp thu góp ý của bạn để chỉnh sửa lại phần mềm.
Xin cảm ơn!
________________________________________

Họ tên: Trần Ngọc Tài
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam
Email: taitranngockhtc@gmail.com
 Thuỷ sản là 01 ngành đem lại ngoại tệ thực sự cho đất nƣớc, trong đó cá nƣớc ngọt là
một đóng gốp quan trọng ở miền nam thì ở miền Trung là nuôi trên sông hồ tự nhiên.
Tuy nhiên QĐ 115 của chính phủ ra ngày 22/11/2008 ghi rỏ mức thu thuỷ lợi phí:8-10%
giá trị sản lƣợng đối với nuôi lồng, bè là không hợp lý. Đây là mức thu quá lớn vì nuôi cá
cũng là nghề nông nghiệp khó có thể có lãi trên 10% doanh thu.
Đối với ao nuôi sử dụng nƣớc từ hồ nhà nƣớc thu 2500 đồng/m3 ( 25 triệu đồng/ ha) cũng
là quá cao. Đơn cử đối với đối tƣợng nuôi cá Rôfi xuất khẩu, mật độ 02 con/m2 (10
tấn/ha), phí thu nƣớc 25 triệu /ha, riêng tiền nƣớc chiếm 2,500 đồng/kg. (Đặc biệt là hiện
nay ở địa phƣơng đang phát triển nuôi cá Tra xuất khẩu)

Đây là mức phí quá cao, điều nay làm cho ngành nuôi cá Rôfi (hoặc cá Tra) để xuât
khẩu, khó có thể phát triển đƣợc đồng thời cũng nẩy sinh sự bất công giữa các nghành
nghề. Vì cũng là làm nông nghiệp nhƣng làm lúa thì đƣợc nhà nƣớc cho không nƣớc tƣới,
còn nuôi cá thì phải mua nƣớc với một giá cao khủng khiếp
Xin bộ trƣởng cho biết vì sao lại có sự phân biệt đối xử này ?
Với chính sách thu phí thuỷ lợi nhƣ vậy phải chăng nhà nƣớc muốn hạn chế ngành nuôi
cá bằng nƣớc thuỷ lợi phát triển. Kính mong Bộ trƣởng xem xét điều chỉnh lại để nghề
nuôi cá nƣớc ngọt lồng bè, ao hồ bằng nguồn nƣớc thuỷ lợi có cơ hội phát triển cùng với
các ngành khác, gốp phần vào việc thực hiện chủ trƣơng xoá đói giảm nghèo của nông
nghiệp.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trƣớc hết, Bộ Nông nghiệp & PTNT xin cám ơn bạn đã quan tâm đến lĩnh vực nông
nghiệp và phát triển nông thôn và đính chính câu hỏi của bạn là: Chính phủ đã ban hành
Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, trong đó quy định miễn
thủy lợi phí cho cá nhân, hộ gia định đƣợc giao đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp,
nuôi trồng thủy sản và làm muối trong hạn mức đất nông nghiệp đƣợc giao (không phải
Quyết định số 115 ngày 22/11/2008 nhƣ câu hỏi của bạn).
Mức thu đối với nuôi trồng thủy sản tại công trình hồ chứa thủy lợi, nuôi cá bè quy định
trong Nghị định 115 không thay đổi so với quy định số 143 trƣớc đây, đã đƣợc thực hiện
từ nhiều năm nay.
Đối với mức thu để cấp nƣớc nuôi trồng thủy sản quy định tại tiết 4, điểm d của điều 19,
Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ bị nhầm do sai sót về
đánh máy. Thực tế, mức thu chỉ là 250 đồng/m2 mặt thoáng. Bộ Tài chính đã có văn bản
đề nghị Chính phủ cho đính chính vấn đề này.
Bộ Nông nghiệp & PTNT cũng xin nói thêm bạn rõ, các cá nhân, hộ gia đình đƣợc giao
đất, mặt nƣớc nuôi trồng thủy sản trong hạn mức đất theo quy định của Chính phủ đƣợc
miễn thủy lợi phí. Mức thu quy định trong Nghị định 115 là để làm căn cứ xác định số
thủy lợi phí cấp bù cho các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi làm nhiệm vụ
cấp nƣớc.
________________________________________

Họ tên: Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk
Địa chỉ: 47 Nguyễn Tất Thành, Buôn Ma Thuột
Email: sonnptntdl@vnn.vn
Hiện nay các Công ty lâm nghiệp hết sức khó khăn trong đó điều kiện vay vốn ƣu đãi của
các Công ty hết sức khó khăn, vậy Bộ có chính sách gì để các Công ty chủ động vay vốn
để sản xuất kinh doanh đƣợc thuận lợi.
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Cám ơn bạn đã tham gia buổi giao lƣu trực tuyến của Bộ nông nghiệp – PTNT. Chúng tôi
xin trả lời câu hỏi của bạn nhƣ sau:
- Việc vay vốn ƣu đãi của các công ty lâm nghiệp để sản xuất kinh doanh đƣợc thực hiện
trên cơ sở các dự án đầu tƣ phát triển đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định
hiện hành.
- Việc tháo gỡ khó khăn về điều kiện vay vốn, sản xuất kinh doanh của các công ty nông,
lâm nghiệp đang đƣợc Bộ Nông nghiệp - PTNT tổng hợp trình Thủ tƣớng Chính phủ xem
xét trên cơ sở xác định giá trị rừng, giá trị vƣờn cây và thực hiện việc giao đất, cho thuê
đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp để các doanh nghiệp có
điều kiện thế chấp vay vốn thuận lợi hơn
________________________________________

Họ tên: Do Minh Chau
Địa chỉ: 27/11/22 Cat Linh, Dong Da, Ha Noi
Email: dominhchau010204@gmail.com
Cho em hỏi số liệu thống kê các mặt hàng xuất khẩu thuộc nông lâm thủy sản(gạo, điều,
tiêu, cà phê, cao su, thủy sản, rau quả) của Việt Nam sang thị trƣờng các nƣớc (Hoa kỳ,
Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Đài Loan, Anh, Hàn Quốc, Philippin,....) từ năm 2001-2008
để có thế đánh giá đƣợc thị trƣờng tiềm năng về xuất khẩu các mặt hàng này của Việt
Nam trong những năm tới.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Số liệu bạn yêu cầu, Bộ giao cho Trung tâm Tin học và Thống kê thực hiện, nhƣng trong
khuôn khổ của buổi giao lƣu việc tổng hợp khối lƣơng lớn số liệu thống kê là không khả
thi, Vậy bạn có thể liên hệ với phòng Thống kê thuộc Trung tâm Tin học và Thống kê.
Địa chỉ liên hệ: Phòng Thống kê, Trung tâm Tin học và Thống kê, số 10 Nguyễn Công
Hoan, Hà Nội. Điên thoại 0913302650 (Dƣơng Long Trì- Phó Giám đốc phụ trách thống
kê)
Cám ơn bạn đã quan tâm đến buổi giao lƣu trực tuyến
Họ tên: Nguyễn Tiến Lực
Địa chỉ: 136 trần hƣng Đạo P2 tp Sóc Trăng
Email: labcctyst@gmail.com
việc kiểm dịch giống thủy sản hiện nay do co quan nào ở cấp tỉnh phụ trách; Chi cục nuôi
trồng thủy sản co chức năng xác nhận chất lƣợng giống thủy sản kg?

    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Ở trung ƣơng Bộ giao cho Cục Thú y kiểm dịch con giống thuỷ sản, Cục Nuôi trồng
thuỷ sản thực hiện việc kiểm tra chất lƣợng con giống thuỷ sản. Ở địa phƣơng Việc kiểm
dịch và kiểm tra chất lƣợng con giống thuỷ sản là thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn. Việc kiểm dịch giống thuỷ sản các Sở giao cho Chi cục thú y; việc kiểm tra
chất lƣợng giống thuỷ sản Sở NN giao cho Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản (nơi có Chi cục
nuôi trồng thuỷ sản) hoặc Chi cục thuỷ sản.
Cảm ơn bạn đã có câu hỏi.
________________________________________

Họ tên: thanh huong
Địa chỉ: TP bacninh
Email: julyln@yahoo.com
Taị quyết định 59/2005/QĐ-BNN, có quy định sản phẩm đồ mộc hoàn chỉnh không phải
kiểm tra. Tôi vận chuyển cầu thang gỗ, vì không thể cùng lúc vận chuyển cả con tiện, trụ,
tay vịn... nên lúc tôi vận chuyển con tiện, lúc khác tôi vận chuyển trụ..., vậy khi vận
chuyển kiểm lâm có đƣợc kiểm tra, thu giữ không? Tiện đây cũng xin hỏi là: trong nghị
định 119/2006/NĐ-CP, có quy định về cộng tác viên kiểm lâm, nhƣng bao giờ Bộ
NN&PTNT có hƣớng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, chế độ, hoạt động...của lực lƣợng này, vì
tôi đang tham gia bảo vệ rừng tại cơ sở và muốn là cộng tác viên kiểm lâm
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
   - Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày
10/10/2005 thì việc bạn vận chuyển các chi tiết của cầu thang không cùng một lúc, không
thuộc đối tƣợng miễn kiểm tra thủ tục vận chuyển theo quy định tại Điều 4 của Quyết
định này. Nếu gỗ bạn vận chuyển có nguồn gốc không hợp pháp sẽ bị xử lý vi phạm theo
quy định của pháp luật.
   - Quy định về cộng tác viên của Kiểm lâm tại Điều 14 Nghị định 119/2006/NĐ-CP
ngày 16/10/2006 đƣợc thực thi ngay, Chính phủ không quy định Bộ NN&PTNT hƣớng
dẫn cụ thể. Chế độ, chí phí hoạt động của cộng tác viên do cơ quan Kiểm lâm mà cộng
tác viên đó cộng tác thanh toán theo chế độ mua tin hiện hành của Nhà nƣớc.

  Xin trân trọng cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Nguyen Van Hung
Địa chỉ: An Phu- Cu Chi
Email: nbh13022003@yahoo.com
Kinh gui Qui Bo ! Cum gia cam thuong xay ra tren ga, vit, hiem khi va hau nhu khong
xay ra tren bo cau, cut . Lieu toi co the lap trai nuoi bo cau, cut o Thanh pho Ho Chi
Minh khong ? Xin cam on !
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời:
Cúm gia cầm là bệnh do vi rút gây nên, chủ yếu gây bệnh cho các loài cầm bao gồm gà,
vịt, ngan và các loài cầm khác nhƣ bồ câu, chim cút. Bệnh cũng có thể lây nhiễm và làm
chết ngƣời trong một số trƣờng hợp cá biệt.
Hiện nay, tại Việt Nam nhờ kết quả của việc sử dụng vắc xin tiêm phòng và việc thực
hiện đồng bộ các giải pháp tổng hợp khác, dịch cúm gia cầm đã cơ bản đƣợc khống chế,
chỉ còn xảy ra các ổ dịch nhỏ lẻ ở các hộ chăn nuôi qui mô nhỏ.
Tuy nhiên, nguy cơ tái phát dịch còn cao do hiện nay vi rút vẫn tồn tại ở nhiều địa
phƣơng, ngoài môi trƣờng và trên các loài vật mang trung khác.
 Trong hoàn cảnh hiện nay, ngƣời chăn nuôi ở các địa phƣơng không có dịch hoặc đã hết
dịch trong khoảng thời gian quy định thì có thể chăn nuôi trở lại nhƣng cần nâng cao mức
an toàn sinh học áp dụng cho trại chăn nuôi của mình để ngăn chặn dịch xâm nhập và lây
lan.
Để đảm bảo an toàn cho con ngƣời Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đã có văn bản yêu cầu không cho phép chăn nuôi gia cầm trong nội thành, nội thị và
Thành phố Hồ Chí Minh đã có quy định cấm chăn nuôi gia cầm trong phạm vi nội thành,
nội thị nên ngƣời chăn nuôi sẽ không đƣợc phép lập trại chăn nuôi gia cầm, dù là chăn
nuôi gà, vịt hay chăn nuôi bồ câu, chim cút.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin chân thành cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Định Đề nghị Bộ có định mức hƣớng dẫn xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật của từng vùng giúp các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi
xây dựng làm cơ sở thực hiện.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Do đặc thù rất khác nhau của các lọai hình công trình thủy lợi, việc xây dựng định mức
kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi do các tổ chức quản
lý, khai thác công trình thủy lợi chủ trì thực hiện và tổ chức thực hiện.
Hiện nay, có rất nhiều các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc Trung
ƣơng và địa phƣơng đã tổ chức xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành bộ định
mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trong phạm vi
địa phƣơng, đơn vị mình.
Để giúp đỡ các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi trong quá trình xây dựng và
thực hiện định mức, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang giao các cơ
quan chức năng nghiên cứu ban hành hƣớng dẫn khung việc xây dựng, ban hành và thực
hiện định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
Hƣớng dẫn này sẽ đƣợc ban hành trong thời gian sớm nhất.
Cám ơn bạn đã quan tâm.
________________________________________

Họ tên: Hoai Thanh
Địa chỉ: Phƣờng Đồng Tiến, TP Hoà Bình
Email: hoaithanhhb779@yahoo.com.vn
Đề nghị quý Bộ cho biết về thủ tục lập và các văn bản liên quan để xây dựng phòng nuôi
cấy mô giống cây trồng và những yêu cầu thiết bị cơ bản nhất.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ NN - PTNT trả lờ nhƣ sau:
Hiện nay Nhà nƣớc có chủ trƣơng đầu tƣ xây dựng các phòng nuôi cấy mô bằng nhiều
nguồn vốn khác nhau, mỗi loại nguồn vốn có các thủ tục và quy trình khác nhau. Đối với
Bội NN-PTNT có thể đƣợc hỗ trợ qua Chƣơng trình giống hoặc chƣơng trình ứng dụng
Công nghệ sịnh học trong nông nghiệp và PTNT. Ngƣời có nhu câu cần lập dự án trình
Bộ NN-PTNT hẩm định và phê duyệt. Về hệ thống thiết bị cần có chuyên gia tƣ vấn giúp
khi xây dụng dự án. Nếu cần chi tiết thêm xin liên hệ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi
trƣờng, Bộ NN-PTNT.
Xin cảm ơn.
Họ tên: Ngo Van Long
Địa chỉ: P11, Q10
Email: longhhh@yahoo.com
Kinh gui Qui Bo, Chuong trinh dao tao sau dai hoc ve cong nghe sinh hoc cua Qui Bo
chu yeu ung vien biet duoc qua phuong tien thong tinh dai chung ( bao tuoi tre) khi biet
thong tin thi khong du thoi gian nop ho so. De nghi Qui Bo trong nhung nam toi khi
thong bao tuyen sinh can thong bao rong rai va chi dao cac co quan truc thuoc thong bao
niem yet cong khai va can bo nhan vien duoc quyen du tuyen cong khai Xin cam on.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
  Chƣơng trình đào tạo công nghê sinh học sau đại hoc phục vụ cho tất các đối tƣợng
trong cả nƣớc từ nay đến năm 2020. Chúng tôi gửi bằng văn bản cho tất cả các cơ sở đào
tạo có liên quan đến công nghệ sinh học, gửi cho tất cả các Sở Nông Nghiệp và Phát triển
nông thôn. Đồng thời đều đƣợc đang tải trên cac trang Web của Văn phòng Bộ:
omard.gov.vn. Xin cám ơn bạn!
________________________________________

Họ tên: Sở NN và PTNT Quảng Trị
Địa chỉ: 256Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị
Email: snnptntqt@gmai.com
Hiện nay 1 số doanh nghiệp sản xuất phân bón NPK, phân đa dinh dƣỡng-đa yếu tố chƣa
có trong danh mục phân bón. Theo quyết định 100 thì các loại phân này không cần qua
khảo nghiệm. Vậy theo Bộ trƣởng có cần phải lập hồ sơ để đăng ký vào danh mục phân
bón không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Theo Quy định tại Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN và Quyết định số 55/2006/QĐ-
BNN thì các doanh nghiệp đƣợc phép sản xuất, kinh doanh loại phân bón NPK bón gốc,
có tổng hàm lƣợng chất dinh dƣỡng lớn hơn hoặc bằng 18%, không cần phải làm thủ tục
đăng ký. Tuy nhiên khi sản xuất, kinh doanh phải thực hiện công bố tiêu chuẩn chất
lƣợng trên bao bì, nhãn mác và các tài liệu có liên quan.
________________________________________

Họ tên: Phan Minh Bau
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT ĐồngNai
Email: thaohienb@yahoo.com.vn
Viet GAP trên rau phải đăng ký và chứng nhận từng loại, nhƣ vậy rất khó cho nông dân
và các hợp tác xã thực hiện vì chi phí rất cao. Nếu phân tích kỹ thì qui trình kỹ thuật canh
tác của các loại rau cùng nhóm gần nhƣ tƣơng đồng. Để thuận lợi cho áp dụng Viet GAP,
nên qui định chứng nhận cho từng nhóm rau (ăn lá, ăn quả, ăn củ...) có nhƣ vậy mới có
thể thực hiện đƣợc. Nhƣ vậy phải điều chỉnh quyết định của Bộ, nếu không điều chỉnh
theo hƣớng trên sẽ khó thực hiện đƣợc. Xin cho biết ý kiến về vấn đề nêu trên?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Để thống nhất quản lý chất lƣợng và tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời sản xuất và kinh
doanh rau an toàn Bộ NN&PTNT đã ban hành các quy định về VietGAP đối với từng
loại rau và trên cơ sở đó có quy định chứng nhận chất lƣợng cho từng loại rau. Đây là
việc làm còn rất mới đối với cả các tổ chức chứng nhận chất lƣợng và cả ngƣời sản xuất
kinh doanh rau an toàn .Vì vậy qua thực tiễn thực hiện ở các địa phƣơng cơ quan quản lý
sẽ thƣờng xuyên cập nhập , kiểm tra , hƣớng dẫn ,tập huấn và giám sát . Nếu thấy những
vấn đề còn tồn tại hoặc còn vƣớng mắc trong tổ chức thực hiện sẽ tiếp thu và điều chỉnh
kịp thời , cũng giống nhƣ trong thời gian qua 1 số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh
vực này đã đƣợc tiếp thu và điều chỉnh kịp thời.
________________________________________
Họ tên: Do Minh Thuc
Địa chỉ: 20/1B My Xuyen Long Xuyen An Giang
Email: thuct6t@yahoo.com
Kính gởi Bộ Trƣởng Hiện nay để tiếp cân với các thị trƣờng nƣớc ngoài, các Doanh
nghiệp Xuất khẩu Thủy sản nói riêng và thực phẩm nói chung phải áp dụng và thực hiện
rất nhiều các chƣơng trình và tiêu chuẩn quản lý chất lƣợng sản phẩm, đặc biệt là các tiêu
chuẩn thực phẩm. Vậy chúng ta có biện pháp gì để xây dựng một Chƣơng trình, Tiêu
chuẩn thống nhất không để có thể giảm chi phí cho các Doanh nghiệp nhằm hạ giá thành
sản phẩm, Bộ đã có định hƣớng và triển khai đƣợc các chƣơng trình gì liên quan đến vấn
đề này ? Nếu đã có xin vui lòng cho biết hiện Bộ có văn bản (hoặc Tiêu chuẩn, Chƣơng
trình) nào đƣợc áp dụng rồi, thời gian áp dụng. Công tác giới thiệu, đƣa các Chƣơng
trình, Tiêu chuẩn này ra phạm vi quốc tế? Rất cám ơn Bộ Trƣởng
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Theo thông lệ quốc tế và quy định của luật pháp Việt Nam, xuất khẩu thực phẩm nói
chung và thực phẩm thủy sản nói riêng đƣợc thực hiện theo yêu cầu tại tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thụât về chất lƣợng, ATVS thực phẩm của cơ quan thẩm quyền nƣớc nhập
khẩu. Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, các cơ quan chức năng thuộc Bộ đã xây
dựng một số chƣơng trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lƣợng, ATVS thực
phẩm phù hợp với các quy định quốc tế và tƣơng đƣơng quy định của các nƣớc nhập
khẩu (28 TCN 129:1998; 28 TCN 130:1998 về điều kiện đảm bảo ATVS thực phẩm cơ
sở sản xuất thủy sản; các quyết định 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/1/2008; Quyết định
1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/4/2008; Quyết định 1504/QĐ-BNN-KHCN ngày
15/5/2008; Quyết định 1506/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/5/2008; Quyết định 1579/QĐ-
BNN-KHCN ngày 25/5/2008; Quyết định 1580/QĐ-BNN-KHCN ngày 26/5/2008 ban
hành các quy trình Vietgap cho sản xuất rau, quả, chè, gia súc, gia cầm, ong an toàn;
Quyết định 84/2008/QĐ-BNN ban hành Quy chế chứng nhận quy trình thực hành sản
xuất nông nghiệp tốt Vietgap cho rau, quả, chè an toàn; Quyết định 99/2008/QĐ-BNN
ban hành quy định sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn; các chƣơng trình giám sát
dƣ lƣợng hoá chất độc hại trong thủy sản nuôi; chƣơng trình kiểm soát ATVS vùng thu
hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ; chƣơng trình giám sát ATVS thực phẩm thủy sản sau thu
hoạch...). Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến khi áp dụng các chƣơng trình, tiêu chuẩn,
quy chuẩn nêu trên sẽ đáp ứng đƣợc các quy định của Việt Nam đồng thời cũng thoả mãn
đƣợc cơ bản yêu cầu của các nƣớc nhập khẩu. Tuy nhiên cũng cần lƣu ý, một số nƣớc
nhập khẩu có thể có thêm một số yêu cầu liên quan đến việc quản lý xuất nhập khẩu đặc
thù nhƣ Liên bang Nga (VD: Doanh nghiệp phải cung cấp hợp đồng xuất khẩu; nhà nhập
khẩu phải đƣợc cơ quan thẩm quyền Nga cấp phép; từng cơ sở sản xuất phải đƣợc cơ
quan thẩm quyền Nga trực tiếp kiểm tra cấp phép mới đƣợc xuất khẩu vào Nga), hoặc thị
trƣờng Úc (VD: yêu cầu phải kiểm dịch đối với tôm đông lạnh nguyên con xuất khẩu vào
thị trƣờng này,...).
Tất cả các chƣơng trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nêu trên, doanh nghiệp có thể
truy cập trên trang web của Cục quản lý Chất lƣợng nông lâm sản và thủy sản
(http://www.nafiqad.gov.vn).
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Sinh Tung
Địa chỉ: Sở NN&PTNT Quảng Trị
Email: sinhtung@gmail.com
Bộ có chính sách cụ thể về phát triển chăn nuôi?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Hiên nay đã có nhiều các chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi, Thủ tƣớng
Chính phủ đã phê duyệt: QĐ số 167 về khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa; Quyết
định số 166 về khuyến khích phát chăn nuôi lợn xuất khẩu; QĐ số 394 về khuyến khích
phát triển chăn nuôi gia cầm theo hƣớng trang trại gắn với giết mổ tập trung công nghiệp;
QĐ số 17 về chƣơng trình giống cây trồng vật nuôi và giống cây lâm nghiệp; QĐ số 1045
về chƣơng trình trợ giá giống gốc vật nuôi và đặc biệt là ngày 16/01/2008 Thủ tƣớng
Chính phủ đã có QĐ phê duyệt số 10 về Chiến lƣợc phát triển chăn nuôi Việt nam đến
năm 2020. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng thể hiện định hƣớng và cam kết của
Nhà nƣớc về phát triển chăn nuôi đến năm 2020. Tuy nhiên để triển khai đƣợc các nội
dung của chiến lƣợc này cần phải có những chính sách cụ thể hơn, hiện nay Bộ Nông
nghiệp và PTNT đang phối hợp với các bộ ngành và các địa phƣơng xây dựng chính sách
phát triển chăn nuôi giai đoạn 2009-2015 để trình Thủ tƣớng phê duyệt, dự kiến hoàn
thành vào tháng 6-7/2009. Ngoài những chính sách lớn nêu trên, Bộ đã phối hợp với Bộ
Tài chính giảm thuế hầu nhƣ toàn bộ nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu về o nhằm
tạo điều kiện thúc đẩy chăn nuôi trong nƣớc phát triển.
________________________________________
Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Định Theo Thông tƣ số 11/2009 ngày
21/01/2009 quy định trong quý I cơ quan tài chính sẽ cấp tạm ứng 50% dự toán thu thủy
lợi phí và đến quý IV sẽ cấp số kinh phí còn lại. Tuy nhiên, đến nay dự toán thu thủy lợi
phí năm 2009 của tỉnh Bình Định đã thực hiện xong và đã báo cáo Bộ Tài chính với tổng
kinh phí miễn cho dân 105 tỷ đồng và Bộ Tài chinh sẽ cấp số kinh phí này lại cho địa
phƣơng để phân bổ cho các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác có kinh phí họat động.
Nhƣng đến nay đã gần hết quý I mà Bộ Tài chính mới cấp cho tỉnh 4,6 tỷ đồng, chiếm tỷ
lệ rất nhỏ so với kinh phí yêu cầu nên hiện nay các đơn vị quản lý khai thác công trình
thủy lợi rất khó khăn. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc với Bộ Tài chính để
thảo gỡ khó khăn và giải quyết kinh phí kịp thời cho địa phƣơng.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Theo quy định của Thông tƣ số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009, trong quý I cơ quan
tài chính sẽ cấp tạm ứng 50% dự toán thu thủy lợi phí và đến quý IV sẽ cấp số kinh phí
còn lại. Tuy nhiên, năm 2009 là năm đầu tiên thực hiện Nghị định số 115/2008/NĐ-CP
ngày 14/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, cũng nhƣ thông tƣ số 11/2009/TT-
BTC nêu trên cho nên việc thực hiện quy định này còn chậm.
Đầu năm nay, do chƣa có số liệu dự tóan của các địa phƣơng theo quy định của Nghị
định 115/2008/NĐ-CP, do vậy Bộ Tài chính đã căn cứ vào số thực cấp của năm 2008 để
tạm ứng 50% kinh phí cho các địa phƣơng thực hiện chính sách miễn, giảm thủy lợi phí.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang khẩn trƣơng làm việc với Bộ Tài
chính để rà soát lại dự tóan kinh phí miễn, giảm thủy lợi phí năm 2009 của các địa
phƣơng. Dự kiến, đến đầu tháng 4/2009 sẽ có thông báo chính thức kinh phí thực hiện
miễn, giảm thủy lợi phí cho các địa phƣơng.
Xin cám ơn bạn đã quan tâm.
________________________________________

Họ tên: Trần Huy Oánh
Địa chỉ: 61 Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh
Email: sonongnghiephatinh@gmail.com
Trƣớc hết tôi xin đƣợc bày tỏ sự vui mừng vì sáng kiến của Bộ tổ chức giao lƣu trực
tuyến nhƣ thế này và mong rằng sẽ đƣợc duy trì định kỳ. Xin Bộ trƣởng cho biết: Đối với
các Doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi trƣớc đây đã giải quyết 1 lần
chế độ cho ngƣời lao động dôi dƣ (theo NĐ 41), nay lại hợp nhất các DN thì có đƣợc giải
quyết chế độ cho số lao động dôi dƣ nữa không? Hiện nay cơ bản thủy lợi phí đƣợc miễn,
ngân sách NN phải chi trả, có đƣợc chuyển DN thành đơn vị sự nghiệp có thu hay không?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Cám ơn bạn đã tham gia buổi giao lƣu trực tuyến của Bộ nông nghiệp – PTNT. Chúng tôi
xin trả lời câu hỏi của bạn nhƣ sau:
 Các doanh nghiệp đã sắp xếp, đổi mới xong, nay lại hợp nhất thì không đƣợc giải
quyết chế độ cho lao động dôi dƣ lần thứ hai. Việc sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp
không phải là đối tƣợng điều chỉnh của các Nghị định nêu trên nên lao động dôi dƣ nếu
có cũng không đƣợc giải quyết nhƣ khi sắp xếp, đổi mới DN nhà nƣớc theo các hình
thức: cổ phần hoá, giải thể, phá sản, chuyển thành công ty TNHH, giao, bán doanh
nghiệp mà giải quyết theo Bộ Luật Lao động.
 Đến thời điểm hiện nay chƣa có văn bản cụ thể quy định về việc chuyển các doanh
nghiệp thuỷ lợi thành đơn vị sự nghiệp có thu.

________________________________________

Họ tên: Lại Văn Minh
Địa chỉ: Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Nông nghiệp và PTNT Sơn La
Email: laiminh57@gmail.com
Theo chủ trƣơng phát triển chƣơng trình cây cao su của tỉnh Sơn la, Sở Nông nghiệp &
PTNT đã quy hoạch diện tích trồng cây cao su giai đoạn 2007-2011 và tầm nhìn đến
2020 đã đƣợc UBND tỉnh phê duyêt, trong đó một số diện tích đã quy hoạch vào đất của
các Nông, Lâm trƣờng đang quản lý, nguyện vọng của các Nông lâm trƣờng muốn đƣợc
chuyển vào Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam để thực hiện chƣơng trình phát triển
cây cao su của tỉnh. Đề nghị Bộ Nông nghiệp cho ý kiến: Theo nguyện vọng của Nông ,
Lâm trƣờng có đƣợc chuyển thành Công ty của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam
hay không; Việc xử lý công nợ tồn đọng của các Nông lâm trƣờng nếu đƣợc chuyển xử lý
thế nào; Trình tự thủ tục khi chuyển thành công ty của Tập đoàn công Nghiệp cao su Việt
nam bao gồm những nội dung gì.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Cám ơn bạn đã tham gia buổi giao lƣu trực tuyến của Bộ nông nghiệp – PTNT. Chúng tôi
xin trả lời câu hỏi của bạn nhƣ sau:
Việc các doanh nghiệp thuộc địa phƣơng chuyển về làm doanh nghiệp thành viên của
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là việc làm hoàn toàn tự nguyện của doanh
nghiệp và Tập đoàn, trên cơ sở hai bên tự bàn bạc thống nhất, lập phƣơng án trình Hội
đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Cao su xem xét quyết định.
 - Việc xử lý công nợ tồn đọng của doanh nghiệp do hai bên tự bàn bạc giải quyết theo
quy định chung của pháp luật hiện hành.
 - Trình tự thủ tục chuyển doanh nghiệp độc lập thành doanh nghiệp thành viên của Tập
đoàn:
    + Hai bên bàn bạc thống nhất chủ trƣơng và xây dựng phƣơng án chung bao gồm
các phƣơng án chi tiết về: tổ chức, lao động, đất đai, tài chính, phát triển sản xuất kinh
doanh để trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh quản lý trực tiếp. UBND Tỉnh có văn bản gửi Tập
đoàn Công nghiệp cao su giải quyết
    + Triển khai thực hiện phƣơng án sau khi đƣợc phê duyệt.________________________________________

Họ tên: Võ Thành Tiên
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong-Thành phố Quy Nhơn
Email: bantinbd@yahoo.com
Lực lƣợng kiểm lâm hoạt động thƣờng xuyên đối mặt với khó khăn, nguy hiểm nhƣng
một số chính sách chƣa đƣợc thực hiện gồm : a. Phụ cấp thâm niên nhƣ Điều 17 của Nghị
định 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ. b. Phụ cấp nguy hiểm nhƣ văn
bản số 3525/BNN-TCCB ngày 9/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hiện nay chƣa
có văn bản hƣớng dẫn của Bộ Tài chính nên chƣa thực hiện đƣợc ở địa phƣơng. Đề nghị
Bộ có ý kiến chỉ đạo.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
   Về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với Kiểm lâm quy định tại Nghị
định 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006, theo quy định của pháp luật phải đƣợc Chính
phủ quy định cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Chính phủ xem xét
quy định về vấn đề này, tuy nhiên Chính phủ đã giao cho Bộ Nội Vụ nghiên cứu trình
Chính phủ xem xét quyết định. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chƣa
hƣớng dẫn cụ thể đƣợc, ngay sau khi Chính phủ ban hành văn bản quy định về chính sách
này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức triển khai kịp thời đến các đia
phƣơng và đơn vị có liên quan.
   Trân trọng cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: khanh1007
Địa chỉ: Ka Long, Mong Cai, Quang Ninh
Email: life1007hp@gmail.com
Doanh nghiệp TN Khoa học và Công nghệ Hải Phòng.
Điạ chỉ: 28/280 Lạch Tray, Tổ 22, khu Truyền hình, Kênh Dƣơng, Lê Chân, Hải Phòng
Hiện tại Doanh nghiệp chúng tôi đang thực hiện dự án sản xuất muối IÔT, Công nghệ sản
xuất đã đƣợc cấp bằng độc quyền sáng chế số 891 theo Quyết định số 126/QĐSC
ngày10/05/1999. Để tiếp tục phát triển dự án chúng tôi cần vay thêm vốn từ trái phiếu
chính phủ hoặc ODA, vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có thể giúp đỡ
Chúng tôi đƣợc vay vốn từ các nguồn trên?
Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Quang Hiểu.
ĐT: 0313 839146 DĐ: 0989059946
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Theo Nghị định Chính phủ số 163/2005/NĐ-CP ngày 29/12/2005 Về sản xuất cung ứng
muối iốt cho ngƣời ăn, việc quản lý về sản xuất và chất lƣợng muối iốt là trách nhiệm
thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chỉ có trách nhiệm trong quy
hoạch và quy định việc sản xuất muối thƣờng không phải muối iốt. Vì vậy doanh nghiệp
cần liên hệ làm việc với Bộ Y tế để có sự trả lời chính xác theo đúng chức năng thẩm
quyền quy định về nhu cầu cần vay vốn từ trái phiếu chính phủ hoặc ODA để thực hiện
dự án sản xuất muối Iốt của mình
Họ tên: Le van Thang
Địa chỉ: Khoái Châu - Hƣng Yên
Email: thanglevanhy@gmail.com
Tôi xin hỏi chính sách ƣu đãi của Bộ về lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản?
Trân trọng cảm ơn.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Các doanh nghiệp, cá nhân khi kinh doanh xuất khẩu nông sản đƣợc hƣởng các chính
sách ƣu đãi sau:
- Thuế xuất khẩu 0%, hoàn thuế VAT (hoàn ngay 90%, hoàn trả sau hậu kiểm 10%) theo
điểm c, khoản 1 mục III Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ..
- Đƣợc hƣởng chính sách ƣu đãi về tín dụng xuất khẩu theo Nghị định số 151/2006/NĐ-
CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tƣ và tín dụng xuất khẩu
của Nhà nƣớc. Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thực hiện theo hƣớng dẫn tại thông
tƣ số 69/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài Chính. Hiện tại, các doanh
nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu đƣợc hƣởng mức lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu
theo quy định tại Quyết định số 291/QĐ-BTC ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Bộ Tài
chính (bằng đồng Việt Nam 6,9%/năm, bằng ngoại tệ 5,4%/năm). Ngoài ra, các doanh
nghiệp xuất khẩu đƣợc Nhà nƣớc hỗ trợ xúc tiến thƣơng mại theo Quyết định số
123/2008/QĐ-TTg ngày 08/9/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ.
    Khi nhập khẩu nông sản phải thực hiện nộp thuế nhập khẩu từng mặt hàng theo
quy định của Nhà nƣớc. Danh mục các mặt hàng nông lâm thuỷ sản và vật tƣ nông
nghiệp rất nhiều. Vì vậy, đề nghị tra cứu tham khảo các văn bản sau: Nghị định số
149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế
xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ
Tài chính ban hành biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ƣu đãi
________________________________________

Họ tên: haichau
Địa chỉ: ha noi
Email: ngthanhhuongtt@yahoo.com
Tôi ở Miền Nam (HCM), tôi cần mua cây giống gỗ Sƣa (Huỳnh Đàn) để trồng. Xin Bộ
chỉ giúp địa chỉ mua cây giống tại Miền Nam (ở Miền Bắc thì có nhiều chỗ bán nhƣng vì
xa xôi không tiện đi lại mua và vận chuyển cây giống đƣợc). Xin cảm ơn.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Cây Sƣa là loài cây ít phổ biến, trong thời gian qua có một số thông tin không chính thức
về thị trƣờng nên một số địa phƣơng đã sản xuất giống và tiêu thụ. Do thị trƣờng đối với
gỗ loài cây này chƣa rõ ràng và không ổn định nên chúng tôi đề nghị quý vị cần cân nhắc
thận trọng trƣớc khi mở rộng diện tích gây trồng.
 Về địa chỉ cung cấp giống: Do việc gây trồng loài cây này tại các tỉnh phía Nam cũng ít
phổ biến nên chúng tôi giới thiệu để Quý vị có thể liên hệ với các đơn vị sản xuất kinh
doanh giống đã đƣợc cấp "Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống" theo địa
chỉ sau :
TT    Tỉnh, TP/Đơn vị SXKDgiống Địa chỉ Đơn vị SXKD giống
I    Thành phố Hồ Chí Minh
1    Công ty TNHH Phong San 357 Cộng Hòa, F.13, quận Tân Bình
2    Trung tâm DV Kỹ thuật Lâm nghiệp Cống số 7 đƣờng Đặng Công Bỉnh, Ấp 4, xã
Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh
3    Công ty TNHH Hƣơng Trầm Cổng số 6 quân đội, đƣờng Tân Sơn, quận Gò Vấp
4    Công ty TNHH Hƣng Thành 47/3 Trần Quốc Toản, quận 3
5    Công ty CP Giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ       Số 6 Nguyễn Thành Ý,
phƣờng Đa Kao, quận 1
II    Tỉnh Đồng Nai
1    Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu     Xã Mã Đà huyện Vĩnh Cửu
2    Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú Xã Phú Ngọc Huyện Định Quán
3    Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc      Xã Xuân Tâm Huyện Xuân Lộc
4    Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Nam Bộ Thị trấn Trảng Bom
Huyện Trảng Bom
5    DNTN Hoàng Kim Ngân (Công ty lâm nghiệp La Ngà)      Xã Thanh Sơn Huyện
Định Quán
6    Cơ sở ƣơm cây giống lâm nghiệp    Phƣờng Trảng Dài Thành phố Biên Hòa
7    Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa    Phƣờng Tân Biên Thành phố Biên Hòa
8    Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành     Thị trấn Long Thành Huyện Long
Thành
9    Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ - Trạm giống lâm nghiệp La Ngà
     Thị Trấn Tân Phú Huyện Tân Phú; Xã Phú Tân và Phú Lợi Huyện Định Quán
10    Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ - Trạm thực nghiệm mô hom và
vƣờn ƣơm Long Thành      Xã An Hòa Huyện Long Thành
11    Công ty TNHH Thuận Lâm Thị trấn Vĩnh An Huyện Vĩnh Cửu
12    Cơ cở vƣờn ƣơm cây giống số 1    Thị trấn Trảng Bom Huyện Trảng Bom
13    Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ-Trạm giống lâm nghiệp Bình Sơn
     Xã Bình Sơn Huyện Long Thành

Tuy nhiên các đơn vị này cũng có thể có hay không có cây con giống cây sƣa vì họ có thể
chỉ sản xuất theo nhu cầu thị trƣờng, để biết rõ thông tin quý vị có thể trực tiếp liên hệ
với họ.
Mọi thông tin cụ thể xin liên hệ về Phòng Phát triển rừng địa chỉ: phòng 407, nhà B9, số
2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội theo số điện thoại sau để đƣợc giải đáp: ĐT: 04.38438812
Cảm ơn sự quan tâm của Quý vị về lĩnh vực lâm nghiệp!
________________________________________

Họ tên: giangngocbe
Địa chỉ: ha tien, kien giang
Email: ngocbe_18@yahoo.com
làm sao để ngƣời dân đánh bắt thủy sản có thể bán hàng trực tiếp tới công ty chế biến
thủy sản? lí do: vì chúng tôi thƣờng bị ép giá. khi đánh bắt số lƣợng nhiều thì họ bắt đầu
ép giá và chúng tôi bán trở nên khó khăn. không có một hợp đồng nào cho chúng tôi. đời
sống không thể thay đổi đƣợc. mặc dù chúng tôi đã liên doanh lên tận công ty chế biến
thủy sản để nhờ họ mua trực tiếp nhƣng họ không chấp nhận. nguyên nhân chính là do
quy tắc trong làm ăn kinh doanh. chúng tôi rất bất nãn vì dù chúng tôi sản xuất nhiều thì
đời sống không khá lên rõ rệt đƣợc. giỏi lắm chỉ tiến lên chút nào thôi vì phần kia đã bị
chặn lại bởi ngƣời thu mua. chúng tôi đi đánh bắt phải đƣơng đầu với sóng gió, không
những thế mà còn phải chiệu nạn ăn cắp trên biển. chính vì đời sống của ai cũng khó nên
nạn ăn cắp ngày càng nhiều. thậm chí chúng tôi còn đánh nhau bằng đá, dao,..đó là dụng
cụ vừa dùng đánh bắt và vừa giữ của cải khi chúng tôi trên biển. có những vụ đụng tàu
với nhau lật tàu và bị thƣơng chết chóc mà không ai hay biết. vậy chúng tôi đánh bắt để
bị bốc lột hay sao? chúng tôi có thể liên doanh với nhau để bán hàng trực tiếp đến công ty
chế biến thủy sản đƣợc hay không? nếu đƣợc thì xin bộ trƣởng hãy liên lạc với công ty
chế biến giùm chúng tôi để chúng tôi có thể bán tận nơi. chúng tôi gồm có 22 tàu. mỗi tàu
có khoảng 4 đến 7 ngƣời. cuộc sống chúng tôi đang chờ ở bộ thứ trƣởng để đƣợc tốt
hơn.mong đƣợc sự trả lời sớm của bộ thứ trƣởng.
cảm ơn.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Để bán đƣợc sản phẩm hải sản của mình khai thác đƣợc thì việc việc liên kết với các
doanh nghiệp chế biến thuỷ sản là rất cần thiết nhằm đảm bảo ổn định đầu ra tiêu thụ sản
phẩm khai thác theo các hợp đồng bán sản phẩm cho nhà máy chế biến. Ngoài ra việc
liên kết giữa các đội tàu khai thác cũng cần đƣợc quan tâm thực hiện nhằm giảm chi phí,
trao đổi thông tin về nguồn lợi, vùng khai thác, giá cả. Thực hiện tốt liên kết giữa các tàu
khai thác thành tổ /đội khai thác sẽ tập trung đƣợc khối lƣợng lớn sản phẩm khai thác tạo
ra ƣu thế có cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định cho doanh nghiệp chế biến và có ƣu thế
trong thƣơng thảo hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp chế biến, giảm chi
phí tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đội tàu.

   Để làm tốt việc liên kết với các doanh nghiệp chế biến và giữa các đội khai thác
với nhau thì các tàu cần thống nhất đảm bảo việc phân loại và bảo quản sản phẩm, không
sử dụng chất bảo quản không đƣợc phép theo quy định. Đây vừa là yêu cầu tiên quyết và
bắt buộc đối với tàu khai thác hải sản.

    Bên cạnh một số doanh nghiệp chế biến đa dạng sản phẩm còn có những doanh
nghiệp chế biến chỉ chuyên chế biến một số loại sản phẩm nên chủ tàu liên lạc với nhiều
doanh nghiệp để thoả thuận hợp cung cấp nguyên liệu cho phù hợp vừa đảm bảo tiêu thụ
hết tất cả các loại sản phẩm khai thác với giá hợp lý, nâng cao hiệu quả. Danh sách cụ thể
của các doanh nghiệp chế biến hải sản liên quan có thể truy cập trên các trang tin của địa
phƣơng và các trang tin các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn nhƣ: Hiệp hội VASEP (www.vasep.com.vn) ; Cục Quản lý chất lƣợng nông lâm sản
và thuỷ sản (www.nafiqaved.gov.vn); Trung        tâm  tin  học  và  thống  kê
(www.agroviet.gov.vn).
________________________________________

Họ tên: nguyen thu hang
Địa chỉ: 6/2D ap Hung Lan Ba diem Hoc Mon tp.HCM
Email: thuhang8120@yahoo.com.vn
hien nay toi muon nhap khau mot so san pham moi nhu thuc an, hoa chat dung trong thuy
san. Toi phai xin giap phep o dau ? thu tuc nhu the nao ? theo van ban nao? Xin cam on
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Ngƣời hỏi: Nguyễn Thu Hằng
Địa chỉ: 6/2D Ấp Hung Lan Ba Diệm Hoc Mon Tp. HCM
Email: thuhang8120@yahoo.com.vn
Câu hỏi:
Hiện nay tôi muốn nhập khẩu một số sản phẩm mới nhƣ thức ăn, hoá chất dùng trong
nuôi trồng thuỷ sản. Tôi phải xin phép ở đâu? thủ tục nhƣ thế nào? Theo văn bản nao?
Xin cám ơn!
Trả lời:
Để nhập khẩu một số sản phẩm mới nhƣ thức ăn, hoá chất dùng trong nuôi trồng thuỷ
sản. Thủ tục trình tự trong Quyết định số 15/2006/QĐ-BTS ngày 08 tháng 9 năm 2006
về việc ban hành quy chế quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản.
Đối với các sản phẩm mới lần đầu tiên nhập vào Việt Nam thì cần tham khảoQuyết định
số 18/2002/QĐ-BTS ngày 03 tháng 6 năm 2002 về việc bành hanhQuy chế khảo nghiệm
giống thuỷ sản, thức ăn, thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ
sản
Hồ sơ gửi về Cục Nuôi trồng thuỷ sản số 10 Nguyễn Công Hoan – Hà Nội. Trong 05
ngày làm việc Cục có trách nhiệm thông báo cho bạn biết nếu hồ sơ cần còn thiếu cần bổ
sung, trong 15 ngày trả kết quả nếu hồ sơ hợp lệ.
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cảm ơn bạn đã có câu hỏi!
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Kinh Thành
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Email: nguyenkinhthanhccln@gmail.com
Giá rừng chỉ tính bằng giá trị lâm sản mà không tính đến tác dụng phòng hộ và vai trò
của Lâm nghiệp chỉ đƣợc tính bằng giá trị từ các lâm sản liệu đã dúng, đủ chƣa ? Xin
Quý Bộ cho biết;
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
 Trả lời :
Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng thì giá rừng có giá quyền sử dụng rừng đối với rừng
tự nhiên và giá quyền sở hữu đối với rừng trồng. Giá quyền sử dụng rừng đƣợc tính toán
cụ thể trên cơ sở các lợi ích của rừng đem lại trƣớc mắt và trực tiếp là gỗ và lâm sản. Các
giá trị về phòng hộ của rừng sẽ từng bƣớc tính đến khi có chi trả về dịch vụ môi trƣờng
rừng.
Thông tƣ số 65/2008/TTLB-BNN-BTC ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2008 của liên Bộ
Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-
CP ngày/28/3/2007 của Chính phủ đƣợc thực hiện theo tinh thần trên.
Đến nay Thông tƣ đã có hiệu lực đƣợc 9 tháng, tuy nhiên việc định giá các loại rừng tự
nhiên trong điều kiện rừng nhiệt đới Việt Nam là công việc mới và khó khăn, cho đến
thời điểm hiện tại nói chung các địa phƣơng đang nghiên cứu và lập kế hoạch triển khai;
công việc này đòi hỏi từng bƣớc vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tổng hợp kết quả mới có
thể có định giá rừng phù hợp.
- Vai trò của ngành lâm nghiệp ngoài những giá trị cung cấp và phòng hộ còn có giá trị
nhiều mặt cả về môi trƣờng, xã hội, an ninh quốc phòng...vv

Xin cảm ơn sự quan tâm của Quý vị.
Họ tên: Phạm Thị Hƣơng
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp & PTNT Lai Châu
Email: phamhuong301@yahoo.com
Trong thời gian qua, báo chí đề cập rất nhiều đến vấn đề tích tụ ruộng đất, giao quyền sử
dụng đất lâu dài cho ngƣời dân. Và thấy còn rất nhiều vƣớng mắc trong quá trình chuyển
đổi đất đai, nhất là đối với các doanh nghiệp, HTX sản xuất nông nghiệp cần nhiều đất để
hoạt động. Vấn đề này Bộ đã có cách nào giải quyết phù hợp?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Gần đây báo chí đề cập nhiều đến vấn đề tích tụ ruộng đất, giao quyền sử dụng ruộng đất
lâu dài cho nông dân là vì khi Việt Nam ra nhập tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO), nền
kinh tế Việt Nam nói chung và nông nghiệp nói riêng phải thích ứng với cuộc chơi theo
cơ chế thị trƣờng của kinh tế thế giới theo lộ trình cam kết của Việt Nam; phải cạnh tranh
để tồn tại.
Muốn cạnh tranh và phát triển, ngành nông nghiệp phải tiến tới sản xuất hàng hoá quy
mô lớn, với khối lƣợng sản phẩm lớn và chất lƣợng sản phẩm cao, đảm bảo an toàn vệ
sinh thực phẩm. Nhƣng thực trạng đất nông nghiệp của Việt Nam đƣợc giao cho các hộ
nông dân sử dụng, quy mô ruộng đất của các hộ nhỏ bé, manh mún, Quy mô diện tích
của hộ nhƣ sau:
Đơn vị: (%)
Hạng mục    Năm 2001    Năm 2006
    < 0,5 ha    0,5 đến
< 2,0 ha    2,0 – 5,0
ha   > 5,0
ha   < 0,5 ha    0,5 đến
< 2,0 ha    2,0 – 5,0
ha   > 5,0 ha
 % Số hộ CẢ NƢỚC 67,13 27,46 4,94 0,47 63,59 29,45 6,23 0,73
                      (Nguồn Tổng cục thống kê)
Để sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn phải tập trung, tích tụ ruộng đất và liên kết
sản xuất. Nhƣng quá trình tập trung, tích tụ ruộng đất phải nhằm mục đích để sản xuất
nông nghiệp; mặt khác quá trình tích tụ ruộng đất phải đi liền với việc từng bƣớc đào tạo
nghề cho nông dân để chuyển một bộ phận nông dân không còn ruộng đất sang làm các
ngành nghề phi nông nghiệp. Quá trình này phải đƣợc tiến hành hợp lý, đồng bộ để tránh
tình trạng nông dân mất đất nhƣng vẫn chƣa đƣợc chuẩn bị để chuyển sang các lĩnh vực
phi nông nghiệp.
Để tích tụ ruộng đất đƣợc thì chúng ta phải sửa đổi những vƣớng mắc trong luật đất đai
liên quan đến nông nghiệp nông thôn. Chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT
rà soát đề xuất phƣơng án sửa đổi bổ sung Luật đất đai..
Hƣớng đề xuất của Bộ Nông nghiệp và PTNT là:
- Đối với các Doanh nghiệp và HTX nông nghiệp: khuyến khích Doanh nghiệp, HTX
nông nghiệp liên kết với nông dân để sản xuất - chế biến – tiêu thụ nông sản; đầu tƣ vào
nông nghiệp, có chính sách ƣu đãi về tiền thuê đất, thuế, vốn đầu tƣ, khoa học kỹ thuật ...
Riêng vấn đề đất cho doanh nghiệp và HTX hƣớng giải quyết nhƣ sau:
1. Các doanh nghiệp muốn đầu tƣ sản xuất nông nghiệp có thể thực hiện theo 2 phƣơng
thức:
a.        Liên kết sản xuất với nông dân (đất của nông dân, nông dân tổ chức sản
xuất; Doanh nghiệp hỗ trợ quy trình kỹ thuật sản xuất, giống, vật tƣ phân bón ... và chế
biến tiêu thụ sản phẩm) mô mình này đã có ở một số ngành Mía đƣờng, rau quả, nuôi cá
tra, ba sa ...
b.        Doanh nghiệp thuê đất của nông dân, nhận chuyển nhƣợng đất, vận động
nông dân góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, khi đó nông dân là cổ đông của doanh
nghiệp,
2. Đối với các HTX nông nghiệp: nhà nƣớc đã có chính sách giao đất không thu tiền sử
dụng đất để HTX xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, xƣởng chế biến ... (theo quy định
tại Nghị định 88/2005/NĐ-CP của Chính phủ), nếu HTX chƣa đƣợc giao đất đề nghị với
cơ quan có thẩm quyền ở địa phƣơng để giải quyết.

________________________________________

Họ tên: Nguyen Cong Thuc
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, số 2 đƣờng Nguyễn Văn Cừ, thành
phố Bắc giang
Email: so_nnptnt_vt@bacgiang.gov.vn
Các doanh nghiệp chế biến nông sản Bắc Giang cần nguồn vốn lớn (khoảng 10 triệu
USD) để thu mua nông sản cho nông dân? Để đƣợc hƣởng hỗ trợ lãi xuất theo Quyết định
131/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ các ngân hàng yêu cầu các công ty phải có bảo
lãnh tín dụng, song (vốn +Tài sản) của các Công ty để bảo lãnh tín dụng rất thấp. Bộ và
TW có biện pháp nào để tháo gỡ ?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Câu hỏi do ông đặt ra là ngoài QĐ 131/QĐ-TTg ngày 23/1/2009 vv Hỗ trợ lãi suất cho tổ
chức cá nhân vay vốn NH để SX kinh doanh và ngoài qui định tại Thông tƣ sôa
02/2009/TT-NHNN nagỳ 3/2/2009 Qui định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi xuất cho các
tổ chức và cá nhân vay vốn NH để SXKD. Vì vậy, Chúng tôi xin tiếp thu và làm công
văn đề nghị NHNN trả lời việc này.
Mong ông thông cảm
________________________________________

Họ tên: tran thanh man
Địa chỉ: cty lam nghiep ha thanh
Email: man.hathanh@yahoo.com.vn

1. Bộ NN&PTNT, cùng các cơ quan quản lý nhà nƣớc về lâm nghiệp liên quan có ý kiến
nào chỉ đạo cho các đơn vị chủ rừng (các Cty lâm nghiệp) chuẩn bị các bƣớc công việc
nào để chuẩn bị cho việc cấp chứng chỉ rừng FSC đó ko? Nếu có thì tại văn bản nào?
2. Hỏi về kinh phí quản lý bảo vệ- phòng cháy, chữa cháy rừng: Hiện tại Cty tôi công tác,
đang quản lý khoảng hơn 920,0 ha rừng trồng, cây keo lá tràm, trồng trong những năm
1995- 2001. Trƣớc đây diện tích rừng trồng này đƣợc trồng từ nguồn vốn chƣờng trình
327-CP, và dự án 661 (5 triệu ha rừng), trồng phòng hộ, trên thực bì là cỏ tranh lau
lách.v.v., đến năm 2008 tỉnh Bình Định qui hoạch chi tiết 3 loại rừng, diện tích này đƣợc
qui hoạch cho đất với mục đích sản xuất.
Năm 2008, Cty đang có kế hoạch đăng ký khai thác khoảng 150 ha để trồng lại rừng kinh
doanh, sẽ còn quản lý bảo vệ PCCCR tiếp tục cho 770,0 ha còn lại. Và theo tôi đƣợc biết,
khi khai thác rừng trồng trên đất phòng hộ chuyền qua đất sản xuất theo qui hoạch 3 loại
rừng thì toàn bộ chi phí thu đƣợc phải nộp cho ngân sách nhà nƣớc, Cty không đƣợc
quyền giữ lại.
Xin hỏi: Kinh phí để đầu tƣ cho việc QLBV_PCCCR năm 2009 của 770,0 ha còn lại này
sẽ đƣợc bố trí từ nguồn vốn nào? Có văn bản nào qui định về phân bổ nguồn vốn này ko?    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Theo yêu cầu của Quý vị chúng tôi xin trả lời nhƣ sau:
1, Chứng chỉ rừng là giấy chứng nhận cho khu rừng cụ thể đáp ứng đƣợc các yêu cầu,
tiêu chí về quản lý rừng bền vững của các tổ chức có mối quan tâm cụ thể và thƣờng
đƣợc nhiều tổ chức và quốc gia thừa nhận, ví dụ nhƣ tổ chức FSC. Chứng chỉ rừng đƣợc
thực hiện trên cơ sở tự nguyện của chủ rừng, Nhà nƣớc không bắt buộc mà chỉ khuyến
khích. Việc đánh giá và cấp chứng chỉ rừng do các tổ chức độc lập và đƣợc uỷ thác thực
hiện và không có sự can thiệp của các cơ quan Nhà nƣớc.
Để đƣợc chứng chỉ rừng (hiện nay ở nƣớc ta phổ biến là chứng chỉ rừng FSC), chủ rừng
phải thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững (nhƣ 10 nguyên
tắc của Hội đồng quản trị rừng quốc tế FSC). Để đƣợc biết các nguyên tắc, tiêu chuẩn
này, đề nghị quý vị truy cập vào website theo địa chỉ: http://www.FSC.org
     Để đƣợc cấp chứng chỉ rừng, việc quan trọng nhất là chủ rừng phải xây dựng và
thực hiện Phƣơng án quản lý rừng bền vững cho khu rừng muốn cấp chứng chỉ. Để giúp
các chủ rừng có những chuẩn bị cần thiết và đáp ứng đƣợc yêu cầu chứng chỉ rừng phù
hợp với điều kiện của Việt Nam, Cục Lâm nghiệp đã ban hành “Hƣớng dẫn xây dựng
phƣơng án quản lý rừng theo mục tiêu bền vững” kèm theo văn bản số: 1369/CV-SDR
ngày 18/9/2007; trong hƣớng dẫn đã đề cập cụ thể đến các nội dung cần thực hiện để xây
dựng và thực hiện phƣơng án quản lý rừng cho đối tƣợng chủ rừng cụ thể. Do nội dung
của tài liệu hƣớng dẫn rất chi tiết, đề nghị quý vị có thể liên hệ với Phòng Sử dụng rừng,
Cục Lâm nghiệp, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 04.38438813 để đƣợc nhận
tài liệu.
    Ngoài ra, để đƣợc biết thêm chi tiết về chứng chỉ rừng, đề nghị quý vị liên hệ
theo địa chỉ: Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng, số 114 Hoàng Quốc Việt,
Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại: 04.37552220, thƣ điện tử: Vietnam fsc@yahoo.com.

2, Về cơ chế và chính sách xử lý đối với rừng trồng là rừng phòng hộ đƣợc đầu tƣ bằng
vốn ngân sách nhà nƣớc (theo 327 và 661), nay đƣợc chuyển sang rừng sản xuất sau quy
hoạch 3 loại rừng:
- Về kinh phí quản lý bảo vệ rừng và PCCR đối với loại rừng này, về nguyên tắc, các đơn
vị thực hiện bằng nguồn tự có và từ nguồn hƣởng lợi. Theo quy định tại điều 6 quyết định
số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ về Một số chính sách
phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015 đƣợc quy định nhƣ sau:
Về quyền lợi:
+ Đối với những diện tích rừng mà hộ gia đình, tổ chức ngoài quốc doanh đã nhận khoán
tất cả các công đoạn, từ trồng rừng, chăm sóc đến bảo vệ thì sẽ đƣợc ƣu tiên chuyển sang
hợp đồng khoán ổn định lâu dài, hoặc đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo
quy định và đƣợc hƣởng toàn bộ sản phẩm từ rừng trồng, khi khai thác sản phẩm đƣợc tự
do lƣu thông và đƣợc hƣởng các chính sách ƣu đãi về miễn giảm thuế và tiền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Đối với những diện tích rừng mà hộ gia đình chỉ nhận khoán công đoạn bảo vệ rừng
(đang nhận khoán bảo vệ): khi khai thác hộ gia đình đƣợc hƣởng bổ sung tiền bảo vệ
rừng, trung bình là 200.000 đồng/ha/năm bảo vệ từ tiền bán gỗ khai thác của diện tích
nhận khoán quản lý bảo vệ. Mức cụ thể do các chủ rừng đề nghị, UBND cấp huyện quyết
định cụ thể.
 2. Về nghĩa vụ: khi khai thác sản phẩm rừng trồng chủ rừng phải nộp cho ngân sách xã
số tiền tƣơng đƣơng với 80 kg thóc/ha/chu kỳ rừng trồng, để xây dựng Quỹ phát triển
rừng của xã và Quỹ phát triển rừng thôn, bản, trong đó trích nộp cho mỗi quỹ là 50%.
Sau khi khai thác rừng trồng, trong vòng 12 tháng, chủ rừng phải tự tổ chức trồng lại
rừng theo quy định.
Trƣờng hơp toàn bộ nguồn thu đƣợc phải nộp cho ngân sách nhà nƣớc, thì kinh phí từ
nguồn thu cần tiếp tục đầu tƣ cho việc QLBV và PCCCR
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã dự thảo Hƣớng dẫn cụ thể về vấn đề này và đang
lấy ý kiến đóng góp của các địa phƣơng, các ngành có liên quan trên cơ sở đó ban hành
thực hiện.
Cám ơn sự quan tâm của Quý vị.

________________________________________

Họ tên: Nguyễn Thị Thùy
Địa chỉ: Phủ Lý
Email: sonn97@gmail.com
Chúng tôi không xem đƣợc Bài phát biểu của đ/c Bộ trƣởng Cao Đức Phát vào hồi 8h030
ngày 20/3/2009. Đề nghị đơn vị cho biết đƣờng truyền sao bị lỗi thƣờng xuyên vậy.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Mời bạn vào Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ sau: www.agroviet.gov.vn hoặc
www.mard.gov.vn, chuyên mục trang video hoặc tại trang giao lƣu
http://gltt.mard.gov.vn
Xin cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk
Địa chỉ: 47 Nguyễn Tất Thành, Buôn Ma Thuột
Email: sonnptntdl@vnn.vn
Các Công ty lâm nghiệp chƣa chủ động đƣợc việc khai thác gỗ rừng tự nhiên theo
phƣơng án điều chế rừng mà chỉ khai thác gỗ theo chỉ tiêu đƣợc giao. Vì vậy để chủ động
triển khai theo phƣơng án sản xuất kinh doanh của các đơn vị đề nghị đƣợc khai thác theo
phƣơng án điều chế rừng và tiến đến xây dựng phƣơng án quản lý rừng bền vững để đƣợc
khai thác theo năng lực rừng mà không cần phân bổ theo chỉ tiêu.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Từ năm 2005, Bộ NN&PTNT đã đề nghị Thủ tƣớng Chính phủ cho phép xây dựng đề án
thí điểm xây dựng phƣơng án quản lý rừng bền vững đối với một số lâm trƣờng, công ty
lâm nghiệp và cho thực hiện việc khai thác rừng tự nhiên theo phƣơng án quản lý rừng
bền vững ( khai thác theo năng lực rừng) và đã đƣợc Thủ tƣớng đồng ý.
Triển khai chủ trƣơng này, Bộ đã chọn 14 lâm trƣờng đại diện cho các vùng sinh thái xây
dựng phƣơng án Quản lý rừng bền vững (có 9 lâm trƣờng tự làm, 5 lâm trƣờng do dự án
Quốc tế tài trợ). Đến nay, 4 phƣơng án đã đƣợc Bộ thẩm định để UBND các tỉnh quyết
định cho thực hiện, cụ thể:
- Phƣơng án của Công ty Lâm nghiệp Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã đƣợc tỉnh phê duyệt từ
năm 2007cho thực hiện từ năm 2008 (Công ty đã đƣợc khai thác theo năng lực rừng:
7.000m3/năm - trƣớc đây là 3.000m3/năm)
- 3 Phƣơng án: Công ty Lâm nghiệp MĐrăk, Công ty Lâm nghiệp Krông Bông (tỉnh Đắk
Lắk) và Lâm trƣờng Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, hiện đang làm thủ tục trình UBND tỉnh phê
duyệt cho thực hiện từ năm 2009. Cả 3 đơn vị này, Bộ đã cho phép khai thác theo đúng
năng lực rừng đƣợc xác định trong phƣơng án.(Công ty Lâm nghiệp MĐrăk:
7.000m3/năm, Công ty Lâm nghiệp Krông Bông: 8.000m3/ năm, Lâm trƣờng Đắk Tô
8.000m3/năm)
Theo kế hoạch và hy vọng trong năm 2009 sẽ thẩm định và phê duyệt 10 phƣơng án còn
lại, đồng thời tiến hành sơ kết những phƣơng án đã triển khai. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ
hƣớng dẫn các chủ rừng trong cả nƣớc xây dựng phƣơng án QLRBV và chính thức trình
Thủ tƣớng Chính phủ sau năm 2010, không áp dụng việc giao chỉ tiêu sản lƣợng khai
thác hàng năm mà khai thác theo phƣơng án QLRBV, những chủ rừng nào không có
phƣơng án đƣợc duyệt sẽ không đƣợc khai thác (kể cả trƣờng hợp đã có phƣơng án Điều
chế rừng đƣợc duyệt)
Cảm ơn và mong nhận đƣợc sự hợp tác của quý vị.
Họ tên: Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk
Địa chỉ: 47 Nguyễn Tất Thành, Buôn Ma Thuột
Email: sonnptntdl@vnn.vn
Các Công ty Lâm nghiệp hoạt động mang tính đặc thù vừa sản xuất kinh doanh vừa làm
nhiệm vụ công ích nhằm đảm bảo an ninh nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Nếu áp dụng chính sách thuế thuê đất với mức là 50đ/m2 hàng năm các Công ty Lâm
nghiệp phải nộp khoản tiền thuế đấnt đối với đất rừng sản xuất từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng
(vì các Công ty này quản lý từ 10.000 đến 20.000 ha rừng) trong khi các Công ty đang
hết sức khó khăn, vì vậy Bộ xem xét có chính sách để các Công ty đƣợc giảm hoặc nợ
tiền thuế đất.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:

Theo quy định tại các Điều 34, 35 Luật Đất đai năm 2003 thì các Công ty lâm nghiệp là
tổ chức kinh tế đƣợc nhà nƣớc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê
đất hàng năm. Giá đất làm căn cứ để tính tiền sử dụng đất và thuê đất do Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng quyết định và công bố hàng năm theo quy
định của Chính phủ.
1. Về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế
Điều 1- Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính
phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:
- Đƣợc miễn tiền sử dụng đất đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ƣu đãi đầu tƣ đƣợc
đầu tƣ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Đƣợc giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nƣớc đối với dự án đầu tƣ
thuộc lĩnh vực đặc biệt ƣu đãi đầu tƣ đƣợc đầu tƣ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội
khó khăn.
2. Về miễn, giảm tiền thuê đất đối với tổ chức kinh tế
Điều 14,15- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền
thuê đất, thuê mặt nƣớc quy định:
- Đƣợc miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tƣ thuộc lĩnh vực đặc biệt ƣu đãi đầu tƣ đƣợc
đầu tƣ tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảy (7) năm đối với dự án thuộc
Danh mục lĩnh vực đặc biệt ƣu đãi đầu tƣ.
- Đƣợc giảm tiền thuê đất khi gặp thiên tai, hoả hoạn làm thiệt hại dƣới 40% sản lƣợng
đƣợc xét giảm tiền thuê tƣơng ứng; thiệt hại từ 40% trở lên thì đƣợc miễn tiền thuê đối
với năm bị thiệt hại.
Về lĩnh vực, địa bàn ƣu đãi đầu tƣ: Điều 22 - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày
22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật
đầu tƣ quy định: Trồng, chăm sóc rừng thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ƣu đãi đầu tƣ
(Phụ lục I); Danh mục địa bàn ƣu đãi đầu tƣ bao gồm địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định cụ thể tại
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP.
Chi tiết đề nghị Quý vị liên hệ với Sở Tài chính địa phƣơng để đƣợc giải đáp cụ thể.
Xin cảm ơn sự quan tâm của Quý vị.
________________________________________

Họ tên: haichau
Địa chỉ: ha noi
Email: ngthanhhuongtt@yahoo.com
Tôi xin hỏi những chính sách liên quan đến kinh tế trang trại?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Quá trình đổi mới nền kinh tế đất nƣớc, Đảng và Nhà nƣớc ta chủ trƣơng và khuyến
khích phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, nhiều loại hình sản xuất đa dạng để
phát huy tối đa các nguồn lực cho công cuộc xây dựng đất nƣớc. Kinh tế trang trại là loại
hình sản xuất có nhiều tiềm năng và là xu hƣớng, động lực trong việc phát triển nông
nghiệp hàng hoá. Xét ở góc độ lợi ích quốc gia, phát triển kinh tế trang trại đem lại lợi ích
cho nền kinh tế, do vậy Nhà nƣớc thực hiện chủ trƣơng phát triển kinh tế trang trại, công
nhận và coi trọng kinh tế trang trại nhƣ các loại hình sản xuất khác trong nông nghiệp,
nông thôn.
Chính sách phát triển KTTT gồm: chính sách trực tiếp, gián tiếp:
- Chính sách gián tiếp: Chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngƣ, khuyến khích
đầu tƣ, tín dụng, thị trƣờng v.v…
- Chính sách trực tiếp:
Chính sách quan trọng nhất đƣợc thể hiện ở Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 02/02/2000
của chính phủ về kinh tế trang trại, theo chính sách này Nhà nƣớc khuyến khích phát
triển và bảo hộ kinh tế trang trại.
Để đƣợc hƣởng chính sách khuyến khích trang trại đƣợc cấp giấy chứng nhận theo 1
trong 2 tiêu chí về giá trị sản lƣợng hàng hoá và quy mô sản sản xuất đƣợc quy định theo
Thông tƣ¬ liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK, ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp
và PTNT và Tổng cục Thống kê, Thông tƣ số 74/2003/ TT-BNN;
Các địa phƣơng lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại theo Thông tƣ số 61/2000/TT-
BNN/KH, ngày 06/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hƣớng dẫn lập quy hoạch phát
triển kinh tế trang trại.
Trang trại đƣợc ƣu đãi về thuế nhƣ miễn thuế nông nghiệp trong hạn điền, miễn thuế thu
nhập doanh nghiệp khi trang trại đang đầu tƣ xây dựng .., ƣu đãi về tài chính theo Thông
tƣ¬ số 82/2000/TT-BTC, ngày 14/8/2000 của Bộ Tài chính; trang trại đƣợc vay vốn ngân
hàng theo Quyết định số 423/2000/QĐ-NHNN1, ngày 22/9/2000 của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nƣ¬ớc về Chính sách tín dụng ngân hàng đối với kinh tế trang trại.
Trang trại thực hiện chính sách cho ngƣời lao động theo Thông tƣ số 23/2000/TT-
LĐTBXH, ngày 28/9/2000 của Bộ Lao động- Thƣ¬ơng binh và Xã hội "Hƣ¬ớng dẫn áp
dụng một số chế độ đối với ngƣ¬ời lao động làm việc trong các trang trại".
Trang trại đƣợc ký hợp đồng tiêu thụ nông sản theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày
24 tháng 6 năm 2002 của Thủ tƣớng Chính phủ ...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí.
________________________________________

Họ tên: nguyen tien sanh
Địa chỉ: so 04 hai thuong lan ong phan thiet
Email: nguyentiensanh.snn@gmail.com
là ngƣời bảo vệ rừng (thuộc ban quản lý bảo vệ rừng hoăc thuộc lâm trƣờng) sao không
đƣợc hƣởng chế độ chính sách ƣu dãi nhƣ ngƣời kiểm lâm?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
   Ngƣời bảo vệ rừng thuộc chủ rừng quản lý theo chế độ hợp đồng lao động, chủ rừng
giải quyết các chế độ, chính sách đối với ngƣời bảo vệ rừng theo quy định hiện hành của
Nhà nƣớc. Kiểm lâm là công chức Nhà nƣớc, ngoài chức năng hỗ trợ bảo vệ rừng cho
chủ rừng, còn có các chức năng khác nhƣ: xử lý vi phạm hành chính, hình sự.... Do vậy,
chính sách của Nhà nƣớc đối với các đối tƣợng này là khác nhau. Tuy nhiên, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ nghiên cứu ý kiến của bạn để đề xuất hoàn thiện chính
sách đối với ngƣời bảo vệ rừng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ rừng trong tình
hình hiện nay.
 Trân trọng cảm ơn.
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Phi Long
Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3
Email: npnplong@yahoo.com
Do suy thoái kinh tế, thị trƣờng bị thu hẹp, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp (đặc biệt là
doanh nghiệp tại các KCN, KCX) buộc phải cắt giảm lao động. Trong khi đó, các công ty
cao su vẫn tiếp tục đầu tƣ mở rộng diện tích cao su nhằm giải quyết công ăn việc làm cho
lao động nông dân, đặc biệt là tại vùng sâu vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên,
do giá mủ cao su xuống thấp nên các doanh nghiệp này gặp rất nhiều khó khăn trong việc
tìm nguồn vốn để đầu tƣ sản xuất. Vậy, Bộ NN&PTNT có giải pháp hỗ trợ gì đối với các
doanh nghiệp này (chẳng hạn nhƣ tìm nguồn vốn vay ƣu đãi, miễn giảm thuế...)
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Cám ơn bạn đã tham gia buổi giao lƣu trực tuyến của Bộ nông nghiệp – PTNT. Chúng tôi
xin trả lời câu hỏi của bạn nhƣ sau:
Các doanh nghiệp cần có dự án đầu tƣ để Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN xem xét hỗ
trợ. Trƣờng hợp doanh nghiệp không nằm trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Bộ sẽ
xem xét và đề nghị Chính phủ hỗ trợ theo các dự án đầu tƣ cụ thể.


________________________________________

Họ tên: Lê Ngọc Trung
Địa chỉ: Thành phố Hạ Long
Email: lengoctrungqni@yahoo.com
Đƣợc biết bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới bao gồm 19 tiêu chí đƣợc chia thành 5
nhóm, cụ thể: Nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội, về kinh tế và tổ chức sản xuất, về
văn hóa - xã hội, về môi trƣờng và về hệ thống chính trị. Xin Bộ trƣởng cho biết tên từng
tiêu chí?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng Khóa 10 về vấn đề
Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn và nhiệm vụ đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phân công,
Bộ Nông nghiệp và PTNT đang soạn thảo tiêu chí xây dựng Nông thôn mới để trình
Chính phủ.
Bộ tiêu chí này nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung Xây dựng nông thôn mới, làm
căn cứ để xây dựng Chƣơng trình MTQG, cũng nhƣ định hƣớng cho các địa phƣơng cụ
thể hóa bộ tiêu chí cho phù hợp với địa phƣơng mình; Bộ tiêu chí này cũng làm căn cứ để
đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng.
Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã cụ thể hóa 6 đặc trung cơ bản về
nông thôn mới trong Nghị quyết số 26/TW. Bộ tiêu chí cơ bản đã phản ánh đƣợc mục
tiêu chung của cả nƣớc và đặc thù của từng vùng. Trên cơ sở đó, từng điạ phƣơng vận
dụng để xây dựng thành bộ tiêu chí cụ thể. Dƣới đây là Dự thảo bộ tiêu chí đang đƣợc lấy
ý kiến các ngành và các địa phƣơng.
BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Tờ trình số   /TTr-BNN ngày     tháng 03 năm 2009)
A. XÃ NÔNG THÔN MỚI
I. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI
TT   Tiêu chí    Mô tả tiêu chí Đơn vị tính Mức chung Chia theo vùng
                   TDMN phía Bắc     Đồng bằng sông Hồng
    Bắc Trung bộ Duyên hải nam TB Tây Nguyên Đông
nam bộ ĐB Sông Cửu Long
1    Quy hoạch   Có quy hoạch hạ tầng cơ sở, sản xuất (NN, CN, Tiểu thủ CN và
dịch vụ), dân cƣ, văn hoá - xã hội và tổ chức thực hiện theo quy hoạch  -   Đạt
    Đạt  Đạt   Đạt  Đạt   Đạt   Đạt  Đạt
2    Giao thông
    2.1. Tỷ lệ đƣờng trục xã, liên xã đƣợc nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt chuẩn theo
cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
(số km đạt đƣợc/tổng số)   %    100   100  100   100  100 100  100
    100
        2.2. Tỷ lệ đƣờng trục thôn, xóm đƣợc cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ
thuật của Bộ GTVT
(số km đạt đƣợc/tổng số)   %    70   50   100   70   70  70   100
    50
        2.3. Tỷ lệ đƣờng ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mƣa.
(số km đạt đƣợc/tổng số)   %    100   100
(50% cứng hóa)     100%
cứng hóa    100
(70% cứng hóa)     100
(70% cứng hóa)     100
(50% cứng hóa)     100%
cứng hóa    100
(30% cứng hóa)
        2.4. Tỷ lệ đƣờng trục chính nội đồng đƣợc cứng hóa, xe cơ giới đi lại
thuận tiện
(số km đạt đƣợc/tổng số)   %    65   50   100   70   70  70   100
    50
TT   Tiêu chí    Mô tả tiêu chí Đơn vị tính Mức chung Chia theo vùng
                   TDMN phía Bắc     Đồng bằng sông Hồng
    Bắc Trung bộ Duyên hải nam TB Tây Nguyên Đông
nam bộ ĐB Sông Cửu Long
3    Thủy lợi
    3.1. Có các công trình thủy lợi đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất và dân sinh
    -   Đạt   Đạt  Đạt   Đạt   Đạt  Đạt   Đạt  Đạt
        3.2. Tỷ lệ kênh mƣơng cấp 3 do xã quản lý đƣợc kiên cố hóa    %
    65   50   85   85   70   45   85   45
4    Hệ thống điện
    4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện    -   Đạt
    Đạt  Đạt   Đạt  Đạt   Đạt   Đạt  Đạt
       4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thƣờng xuyên, an toàn từ các nguồn.  %
    98
95

99

98

98

98

99

98

5   Hệ thống
cấp nƣớc
sinh hoạt   Tỷ lệ hộ đƣợc sử dụng nƣớc sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia
    %    85   70   90   85   85   85  90   75
6   Trạm y tế   Trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia   -   Đạt  Đạt  Đạt
    Đạt   Đạt  Đạt   Đạt   Đạt
7   Chợ nông thôn Chợ đƣợc xây dựng theo quy hoạch, đạt chuẩn của Bộ Xây dựng
    -    Đạt  Đạt   Đạt   Đạt   Đạt  Đạt  Đạt  Đạt
8   Trƣờng học Tỷ lệ trƣờng học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có
cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia %      80   70  100  80   80   70
    100   70
TT   Tiêu chí    Mô tả tiêu chí Đơn vị tính Mức chung Chia theo vùng
                   TDMN phía Bắc    Đồng bằng sông Hồng
    Bắc Trung bộ Duyên hải nam TB Tây Nguyên Đông
nam bộ ĐB Sông Cửu Long
9   Cơ sở
văn hóa xã
    9.1. Bƣu điện xã đạt chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông -     Đạt  Đạt
    Đạt   Đạt  Đạt   Đạt   Đạt   Đạt
        9.2. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ VH-TT-DL    -
    Đạt   Đạt  Đạt   Đạt   Đạt   Đạt  Đạt  Đạt
        9.3. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ
VH-TT-DL %      100   100   100   100  100  100  100  100
10   Nhà ở dân cƣ 10.1. Nhà tạm, dột nát -     Không Không Không Không Không
    Không Không Không
        10.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng
%   80   75   90   80   80   75   90  70

II. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT
11   Thu nhập
Thu nhập bình quân đầu ngƣời/năm so với mức bình quân chung của tỉnh
    lần  1,4   1,2  1,5   1,4  1,4  1,3   1,5 1,3
12   Hộ nghèo
Tỷ lệ hộ nghèo
    %   <6   10   3    5   5   7    3  7
TT   Tiêu chí    Mô tả tiêu chí Đơn vị tính Mức chung Chia theo vùng
                   TDMN phía Bắc     Đồng bằng sông Hồng
    Bắc Trung bộ Duyên hải nam TB Tây Nguyên Đông
nam bộ ĐB Sông Cửu Long
13   Cơ cấu
lao động
    Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngƣ nghiệp
    %   <30 45     25   35   35   40   20  35
14   Hình thức
tổ chức sản xuất
    Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả   -  Có  Có
    Có   Có   Có   Có   Có   Có
 III. VĂN HÓA – XÃ HỘI
15

    Giáo dục    15.1. Phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi, tiểu học, THCS theo quy
định  -   Đạt   Đạt   Đạt  Đạt  Đạt  Đạt   Đạt   Đạt
        15.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đƣợc học tiếp tục học trung học
(phổ thông, bổ túc, học nghề) %    85   70   90   85   85   70   90
    80
        15.3. Tỷ lệ lao động
qua đào tạo %     >35 >20 >40 >35 >35 >20 >40 >20
16   Y tế
    16.1. Tỷ lệ ngƣời dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế %    30
20
    40   30   30   20   40   20
        16.2. Đạt chuẩn quốc gia
về y tế xã   -    Đạt   Đạt  Đạt  Đạt  Đạt   Đạt   Đạt  Đạt
17   Văn hóa    Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo
quy định của Bộ VH-TT-DL -      Đạt  Đạt  Đạt   Đạt   Đạt  Đạt  Đạt
    Đạt
IV. MÔI TRƢỜNG
TT   Tiêu chí    Mô tả tiêu chí Đơn vị tính Mức đạt của xã nông thôn mới
                Mức chung TDMN phía Bắc       Đồng bằng sông
Hồng Bắc Trung bộ Duyên hải nam TB Tây Nguyên Đông
nam bộ ĐB Sông Cửu Long
18   Môi trƣờng
sạch đẹp
    16.1. Các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trƣờng     -   Đạt  Đạt
    Đạt  Đạt   Đạt   Đạt  Đạt  Đạt
        16.2. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trƣờng và có các hoạt
động phát triển môi trƣờng xanh, sạch, đẹp -     Đạt  Đạt   Đạt  Đạt   Đạt
    Đạt   Đạt   Đạt
        16.3. Nghĩa trang đƣợc xây dựng theo quy hoạch; -     Đạt   Đạt
    Đạt   Đạt   Đạt   Đạt  Đạt  Đạt
        16.4. Chất thải đƣợc thu gom và xử lý theo quy định -   Đạt   Đạt
    Đạt   Đạt   Đạt   Đạt  Đạt  Đạt
V. CHÍNH TRỊ
19   Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh     19.1. Có đủ các tổ chức trong
hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.   -    Đạt  Đạt   Đạt  Đạt   Đạt
    Đạt   Đạt   Đạt
        19.2. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”
    -    Đạt   Đạt   Đạt  Đạt  Đạt   Đạt  Đạt   Đạt
        19.3. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở
lên  -    Đạt   Đạt   Đạt  Đạt  Đạt   Đạt  Đạt   Đạt
        19.4. Cán bộ xã đạt chuẩn  -    Đạt  Đạt   Đạt  Đạt   Đạt
    Đạt   Đạt   Đạt
B. HUYỆN NÔNG THÔN MỚI: có 75% số xã trong huyện đạt nông thôn mới
C. TỈNH NÔNG THÔN MỚI: có 80% số huyện trong tỉnh đạt nông thôn mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận
đƣợc ý kiến đóng góp của đồng chí.
Họ tên: Ho Binh Minh
Địa chỉ: 8 Tran Hung Dao
Email: ho.minh@thomsonreuters.com
(Câu hỏi cho phiên giao lƣu trực tuyến ngày 20-3-2009) Kính gửi: Bộ trƣởng Cao Đức
Phát Văn phòng Hãng tin Reuters tại Hà Nội xin gửi tới Bộ trƣởng và quý Bộ lời chào
trân trọng! Mong Bộ trƣởng cho biết chỉ tiêu xuất khẩu gạo năm nay của Việt Nam đến
thời điểm này (ngày 20-3-2009) có thay đổi gì so với kế hoạch ban đầu là xuất khẩu từ
4,5 triệu đến 5 triệu tấn gạo trong năm 2009, với bối cảnh vụ Đông Xuân ở Đồng bằng
sông Cửu Long đƣợc mùa hơn so với dự kiến, song thiên tai năm nay dự đoán khắc
nghiệt hơn ở miền Trung. Đề nghị Bộ trƣởng cho biết: khi giá cà phê thế giới giảm từ đầu
2009 đến nay, Việt Nam có kế hoạch cắt giảm diện tích hoặc giãn nhịp độ xuất khẩu hay
không để điều tiết lƣợng cung ra thị trƣờng. Dự đoán sản lƣợng của Vicofa cho niên vụ
2009/2010 là 1 triệu tấn cà phê có đúng không? Xin chân thành cảm ơn Bộ Trƣởng. Kính
thƣ, Hồ Bình Minh
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ NN&PTNT căn cứ vào tình hình sản xuất vụ đông xuân 2009 đã báo và đề xuất
vớiThủ tƣớng Chính phủ về kế hoạch xuất khẩu Gạo năm 2009 từ 4,5-5 triệu tấn
gạo.Hiện nay Bộ đang tập trung chỉ đạo các địa phƣơng đẩy mạnh sản xuất nhằm giành
thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp trƣớc mắt là vụ đông xuân và các vụ tiếp theo trong
năm, Bộ yêu cầu các địa phƣơng chủ động khắc phục mọi khó khăn do thiên tai gây ra
,đầu tƣ cao nhất cho sản xuất Nông nghiệp
Bƣớc vào năm 2009 do khủng hoảng kiinh tế thế giới giá các mặt hàng nông sản trong đó
có cafe đều bị giảm ,Việt nam đã có kế hoạch ổn định phát triển diện tích cafe là
500.000Ha và khuyến cáo các doanh nghiệp các địa phƣơng bám sát thị trƣờng để có kế
hoạch chủ động thu mua và xuất khẩu cafe .Dự đoán của Vicofa về sản lƣợng cafe niên
vụ 2009 -2010 là có cơ sở :thời tiết tƣơng đối thuận lợi ,diện tích cafe ra đang ra trái ,đầu
tƣ của nông dân trong niên vụ này.
________________________________________

Họ tên: Sở Nông nghiệp & PTNT Kiên Giang
Địa chỉ: 1066 Nguyễn Trung Trực - P. An Hòa - Rạch Giá - Kiên Giang
Email: snnptntkg@gmail.com
Sở Nông nghiệp&PTNT Kiên Giang tiếp nhận ý kiến của một số doanh nghiệp kiến nghị
với Bộ Nông nghiệp&PTNT: 3.Doanh nghiệp hoạt động khai thác thủy sản kiến nghị: -
Bộ Nông nghiệp-PTNT tham mƣu Chính phủ có định hƣớng và chính sách hỗ trợ chuyển
đổi nghề trong hoạt động khai thác thủy sản. Các đơn vị chức năng quản lý vùng biển
tăng cƣờng tuần tra, kiểm soát, nhất là vùng biển giáp ranh giúp doanh nghiệp và ngƣ dân
mở rộng ngƣ trƣờng, yên tâm sản xuất. -Trong thực hiện Quyết định 289, về việc hỗ trợ
ngƣ dân đóng mới, mua mới tàu cá, đề nghị Bộ Nông nghiệp&PTNT tham mƣu Chính
phủ xem xét cho hỗ trợ đối với trƣờng hợp đủ điều kiện về vỏ tàu nhƣng máy tàu chƣa đủ
điều kiện ( máy mới) theo quy định.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp trả lời câu hỏi của Sở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang nhƣ sau:
- Doanh nghiệp hoạt động khai thác thủy sản kiến nghị: -Bộ Nông nghiệp-PTNT tham
mƣu Chính phủ có định hƣớng và chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề trong hoạt động
khai thác thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo trình Chính phủ Đề án chính sách hỗ
trợ ngƣ dân khai thác thủy sản xa bờ. Trong đó có định hƣớng chính sách hỗ trợ chuyển
đổi nghề trong khai thác thủy sản.

- Lực lƣợng Thanh tra chuyên ngành Thủy sản phối hợp chặt chẽ với các lực lƣợng chức
năng có liên quan (Bộ đội Biien phòng, Cảnh sát Biển, Hải quân…) đã và đang tăng
cƣờng tuần tra, kiểm soát, nhất là vùng biển giáp ranh giúp doanh nghiệp và ngƣ dân mở
rộng ngƣ trƣờng, yên tâm sản xuất. Hiện nay Bộ đang đề xuất với Chính phủ tăng đầu tƣ
nguồn lực Thanh tra chuyên ngành để đáp ứng tốt nhiệm vụ đƣợc giao.

- Trong thực hiện Quyết định 289, về việc hỗ trợ ngƣ dân đóng mới, mua mới tàu cá, đề
nghị Bộ Nông nghiệp&PTNT tham mƣu Chính phủ xem xét cho hỗ trợ đối với trƣờng
hợp đủ điều kiện về vỏ tàu nhƣng máy tàu chƣa đủ điều kiện (máy mới) theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 598/TTr-BNN-KTBVNL ngày
16/3/2009 gửi Thủ tƣớng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 289/QĐ-TTg
ngày 18/3/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào
dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngƣ dân. Theo đó,
có một số nội dung cần sửa đổi nhƣ sau:
- Sửa điểm b, khoản 4, điều1: mức hỗ trợ
+ Tàu có vỏ mới, máy cũ công suất từ 90 cv đến dƣới 250 cv: hỗ trợ 40 triệu đồng/ tàu/
năm.
+ Tàu có vỏ mới, máy cũ công suất từ 250cv trở lên: hỗ trợ 50 triệu đồng/ tàu/ năm.
+ Tàu có cả vỏ và máy mới công suất từ 90cv đến dƣới 250cv hỗ trợ 70 triệu đồng/ tàu/
năm.
+ Tàu có vỏ và máy mới công suất từ 250cv trở lên hỗ trợ 100 triệu đồng/ tàu/ năm.
+ Trƣờng hợp tàu mua mới có vỏ cũ, máy mới đƣợc hỗ trợ theo quy định tại khoản 5,
điều 1.
- Sửa gạch đầu dòng thứ 3, điểm a, khoản 5, điều 1:
+ Máy đƣợc lắp đặt trên tàu phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo hƣớng dẫn của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Sửa gạch đầu dòng thứ 2, điểm b, khoản 5, điều 1:
+ Đối với máy tàu có công suất từ 90cv đến dƣới 250cv hỗ trợ 30 triệu đồng/ máy/ năm.
+ Đối với máy tàu có công suất từ 250cv trở lên hỗ trợ 50 triệu đồng/ máy/ năm.
- Bổ sung thêm trƣờng hợp thay máy có công suất từ 90cv trở lên có chất lƣợng còn 80%
trở lên đƣợc hỗ trợ 70% giá trị hỗ trợ theo mức hỗ trợ máy mới cùng loại (nếu máy có
nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đƣợc cơ quan giám định chất lƣợng cấp giấy chứng nhận
chất lƣợng còn 80% trở lên).
Tuy nhiên đây mới là đề xuất của Bộ, hiện đang chờ ý kiên của các Bộ, ngành để trinh
Chinh phủ quyết định.
________________________________________

Họ tên: Đỗ Hải Triều
Địa chỉ: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp Vĩnh Phúc
Email: dohaitrieunh@yahoo.com.vn
Xin hỏi: Những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thuỷ sản hiện
có những ƣu tiên gì khác trong việc vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh so với các
doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác?

    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Cám ơn bạn đã tham gia buổi giao lƣu trực tuyến của Bộ Nông nghiệp - PTNT. Hiện nay
Nhà nƣớc đã có chính sách hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp nói chung, không phân
biệt các lĩnh vực nông lâm nghiệp, thuỷ sản với các lĩnh vực khác.

________________________________________

Họ tên: Phạm Thị Hƣơng
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp & PTNT Lai Châu
Email: phamhuong301@yahoo.com
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có những doanh nghiệp tham gia đào tạo huấn
luyện cho nông dân, doanh nghiệp trồng rừng...Đây là những doanh nghiệp có đóng rất
hiệu quả và cần thiết đối với nền nông nghiệp còn nhiều hạn chế nhƣ Lai Châu, vậy chính
sách hỗ trợ để khuyến khích những doanh nghiệp này hoạt động và phát triển nhƣ thế
nào?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trả lời: Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của Quý vị nhƣ sau:
- Đào tạo, tập huấn là một trong 5 nội dung hoạt động của công tác khuyến Nông, khuyến
Ngƣ đã đƣợc quy định trong Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính
phủ. Nhà nƣớc khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào công tác đào tạo huấn
luyện cho nông dân để nâng cao năng suất rừng trồng. Bộ Nông nghiêp và PTNT hoan
nghênh các doanh nghiệp tham gia đào tạo huấn luyện cho nông dân hiểu biết để làm
rừng có hiệu quả.
- Trong dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Chính phủ cũng dành 2 % kinh phí của dự án để
tổ chức các hoạt động khuyến lâm, trong đó có quy định chi cho việc đào tạo, tập huấn,
thông tin tuyên truyền…cho ngƣời làm rừng. Nguồn kinh phí này ngoài việc hƣớng dẫn
cho các hộ gia đình đƣợc giao đất, tự trồng, bảo vệ rừng để hƣởng lợi và cũng đƣợc sử
dụng để hỗ trợ đào tạo nông dân liên kết với các doanh nghiệp trồng rừng và bảo vệ rừng
của trên địa bàn.
Các doanh nghiệp có thể tiếp cận với các ban quản lý dự án 661 ở cơ sở hoặc các trung
tâm khuyến nông tỉnh để phối hợp sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác khuyến
lâm có hiệu quả
Để biết thêm chi tiết Quý vị có thể tìm hiểu các văn bản liên quan đến công tác khuyến
lâm trên Web-Site : http://www.cuclamnghiep.gov.vn
Cảm ơn sự quan tâm của Quý vị !

________________________________________

Họ tên: Vu Anh Dung
Địa chỉ: phuong Tan Phong - thi xa Lai Chau
Email: hoangdungtslc@gmail.com
Hien nay Ca Hoi va ca Tam da duoc nuoi thanh cong o nhieu tinh trong ca nuoc. Vay toi
xin hoi Bo NN&PTNT da co chu truong va dinh huong phat trien hai loai ca nay trong
thoi gian toi nhu the nao?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Trả lời ông Vũ Anh Dũng - Phƣờng Tân Phong - Thị xã Lai Châu

Câu hỏi:
Hiện nay cá Hồi và cá Tầm đã đƣợc nuôi thành công ở nhiều tỉnh trong cả nƣớc. Vậy tôi
xin hỏi Bộ NN&PTNT đã có chủ trƣơng và định hƣớng phát triển hai loài cá này trong
thời gian tới nhƣ thế nào?
Trả lời:
Cá hồi là giống thuỷ sản nhập nội có giá trị kinh tế cao, thích hợp với điều kiện nƣớc
lạnh,
giống cá này đang đƣợc nuôi thử nghiệm và có triển vọng rất tốt. Theo quy trình nhập nội
giồng phải theo giai đoạn khảo nghiệm và sản xuất thử sau đó nghiệm thu, bổ sung danh
mục giống thuỷ sản đƣợc phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Hiện nay, Cá Hồi phát
triển thích hợp ở nhiệt độ 18-200C. Cá Tầm thích hợp ở nhiệt độ 20-220C nên cá tầm có
triển vọng nuôi đƣợc ở nhiều vùng hơn.
Bộ đã giao cho Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản I xây dựng Trung tâm nghiên cứu
cá nƣớc lạnh ở SaPa – Lào Cai, tại đây đang triển khai các đề tài khoa học về nuôi cá
Hồi, cá Tầm cho khu vực miền núi, nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và sản xuất
thức ăn cho cá để nhanh chóng phục vụ nhân dân.
Về định hƣớng nuôi cá nƣớc lạnh, Bộ cũng đã chỉ đạo các tỉnh miền núi rà soát lại quy
hoạch thuỷ sản phát hiện những vùng nƣớc lạnh để phát triển nuôi cá nƣớc lạnh và có cơ
khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài địa phƣơng, kể cả nƣớc ngoài đầu tƣ vào
nuôi cá nƣớc lạnh. Để sản xuất bến vững, các doanh nghiệp cần nắm vững công nghệ
nuôi bảo đảm chất lƣợng và môi trƣờng, có chiến lƣợc maketing và tiêu thụ sản phẩm gắn
kết chặt chẽ giữa cơ sở nuôi với cơ sở tiêu thụ sản phẩm.
Họ tên: bùi công phƣơng
Địa chỉ: thành phố hà đông-hà nội
Email: bcphuong@yahoo.com
-Câu hỏi thứ nhất:Hiện nay các sản phẩm phân bón đƣợc sản xuất theo quy định tại
khoản 2 điều 7 quyết đinh 36/2007 và khoản 2 điều 6 qđ 100/2008 của Bộ Nông
nghiệp,Cục Trồng trọt đã có công văn hƣớng dẫn không cần đƣa vào danh mục nhƣng
khi lƣu thông trên thị trƣờng lại bị thanh tra các sở nông nghiệp kiểm tra và xử phạt với
lỗi không có tên trong danh mục là đúng hay sai? Nếu việc xử phạt trên là sai kính đề
nghị Bộ trƣởng có ý kiến chỉ đạo. -Câu hỏi thứ hai:Nếu một doanh nghiệp khi đặt tên cho
phân bón của mình bằng các chữ cái nghép lại,phát âm đƣợc,không có nghĩa nhƣng tuân
thủ các điều kiện nhƣ sau (không phải tiếng nƣớc ngoài,không vi phạm đạo đức xã
hội,không vi phạm luật sở hữu trí tuệ....)thì có đƣợc Bộ Nông nghiệp chấp nhận tên đó
làm tên phân bón của doanh nghiệp hay không,nếu đƣợc thì doanh nghiệp cần liên hệ với
bộ phận nào của Cục Trồng trọt và ai sẽ là ngƣời giải quyết?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Nếu xử phạt nhƣ trên là sai, đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp
hành đúng theo quy định của Bộ trƣởng tại Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN ngày
15/10/2008 của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy
định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón và Quyết định số 55/2006/QĐ-BNN ngày
07/7/2006 của Bộ trƣởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành
“Danh mục bổ sung phân bón đƣợc phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
________________________________________

Họ tên: Sở Nông nghiệp & PTNT Kiên Giang
Địa chỉ: 1066 Nguyễn Trung Trực - P. An Hòa - Rạch Giá - Kiên Giang
Email: snnptntkg@gmail.com
Sở Nông nghiệp&PTNT Kiên Giang tiếp nhận ý kiến của một số doanh nghiệp kiến nghị
với Bộ Nông nghiệp&PTNT: 1.Công ty Du lịch-Thƣơng mại Kiên Giang nêu ý kiến :
Theo thông báo của Hiệp hội lƣơng thực Việt nam thực hiện chỉ đạo của Thủ tƣớng
Chính phủ là: “Chỉ đăng ký cho các hợp đồng xuất khẩu gạo có thời hạn giao hàng từ
tháng 7/2009 đến tháng 9/2009”. Tuy nhiên, đầu tháng 2/2009, Công ty đã giao dịch và
ký kết đƣợc một số hợp đồng xuất khẩu gạo có thời gian giao hàng trong tháng 3-4/2009
với số lƣợng là 131.901 tấn. Công ty đã đăng ký nhƣng đến nay chƣa đƣợc Hiệp hội chấp
thuận. Hiện tại các kho chƣa lúa gạo của Công ty bị hạn chế, nếu không xuất đƣợc sẽ
không tiêu thụ đƣợc lúa gạo cho nông dân. Công ty cũng kiến nghị cho phép đƣợc xuất
hàng thắng nhằm duy trì mối quan hệ với đối tác truyền thống , đồng thời giảm sức ép về
kho chứa để tạo điều kiện thu mua lúa cho dân.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
- Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm 2009 đạt 1,04
triệu tấn (đạt 226% so cùng kỳ năm 2008), kim ngạch đạt 469 triệu USD (đạt 277% so
cùng kỳ 2008).
- Theo báo cáo của HHLTVN, tính đến hết tháng 2/2009, tổng số hợp đồng đã đăng ký là
3,656 triệu tấn (cùng kỳ năm 2008 là 1,17 triệu tấn), trong đó có 0,685 triệu tấn hợp đồng
năm 2008 chuyển qua; Số lƣợng hợp đồng giao dịch chƣa đăng ký là gần 0,345 triệu tấn;
Nhƣ vậy, nếu tính cả các hợp đồng đang giao dịch chƣa đăng ký thì tổng số hợp đồng
hiện nay là 4 triệu tấn (bằng 80-88% tổng lƣợng gạo xuất khẩu cả năm 2009), các hợp
đồng này chủ yếu có lịch giao hàng nửa đầu năm 2009.
 Căn cứ tiến độ xuất khẩu, lƣợng hợp đồng và lƣợng gạo hàng hoá vụ Đông xuân, đảm
bảo điều hành xuất khẩu gạo theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP, ngày 23/01/2006 của
Chính phủ và chỉ đạo của TTCP tại văn bản số 215/VPCP-KTTH, ngày 10/2/2009 về
điều hành xuất khẩu năm 2009, ngày 13/3/2009, Bộ Công Thƣơng đã có văn bản số
2093/BCT-XNK, đề nghị HHLTVN chủ động phối hợp với các tỉnh có sản lƣợng lúa
hàng hoá lớn, điều tiết số lƣợng gạo xuất khẩu hết tháng 6/2009 trong khả năng nguồn
cung theo hƣớng:
- Ƣu tiên các hợp đồng xuất khẩu của các doanh nghiệp đóng tại địa bàn có lúa hàng hoá
đã và đang thu hoạch, có chân hàng, đặc biệt là các hợp đồng có điều kiện thanh toán
ngay.
- Trao đổi thống nhất với các doanh nghiệp đã ký hợp đồng tập trung thƣơng thảo với
khách hàng để giãn thời hạn giao hàng một phần các hợp đồng tập trung.
 Đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với HHLTVN để đăng ký hợp đồng cho phù hợp với
chỉ đạo của TTCP và các bộ ngành.
________________________________________

Họ tên: tranquocthach
Địa chỉ: 15/99 Nguyễn Lƣơng Bằng TP. hải Dƣơng
Email: tranquocthach_ssc@yahoo.com.vn
1. Tôi đang công tac tại một Doanh nghiệp kinh doanh giống cây trồng, sắp tới tôi muốn
mở rộng thị trƣờng sang các nƣớc lân cận nhƣ Lào, Campuchia. Xin hỏi Bộ nông nghiệp
có chính sách gì ƣu đãi không. 2. Một giống cây trồng mới đƣợc đã đƣợc Bộ công nhận
nhƣng lại chƣa có trong cơ cấu cây trồng của một số tỉnh thì hạt giống đó có đƣợc kinh
doanh ở tỉnh đó không. Nếu muốn kinh doanh thì phải làm nhƣ thế nào. 3. Hiện nay, các
doanh nghiệp đang chủ động đầu tƣ vào công tác nghiên cứu để nhanh chóng tạo ra giống
mới phục vụ nông dân, doanh nghiệp thì Bộ có chính sách gì hỗ trợ các Doanh nghiệp.
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1- Bộ NN - PTNT luôn khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc mở rộng thị
trƣờng kinh doanh giống cây trồng (kể cả thị trƣờng nƣớc ngoài). Những năm gần đây
một số doanh nghiệp đã sản xuất kinh doanh giống cây trồng và Viện nghiên cứu cũng đã
chuyển hạt giống sản xuất trong nƣớc sang phục vụ sản xuất ở Lào và Campuchia theo
dạng kinh doanh hoặc hợp tác sản xuất. Tuy nhiên khi xuất khẩu giống cây trồng doanh
nghiệp phải thực hiện các qui định của Bộ NN ban hành kèm theo danh mục giống cây
trồng cấm xuất khẩu, danh mục giống cây trồng đƣợc phép sản xuất kinh doanh.

2- Khi 1 giống cây trồng mới đƣợc Bộ NN công nhận chính thức và đƣa vào danh mục
giống cây trồng đƣợc phép sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp có thể sản xuất, kinh
doanh trên thị trƣờng. Tuy vậy khi công nhận giống cây trồng mới thì Bộ NN đồng thời
công nhận vùng sản xuất phù hợp cho giống cây trồng này thông qua kết quả khảo
nghiệm của tác giả hoặc cơ quan xin công nhận giống mới, vì thế giống cây trồng mới chỉ
đƣợc kinh doanh ở những tỉnh thuộc vùng sinh thái phù hợp đƣợc Bộ công nhận và cho
phép. Nếu muốn phát triển giống này ở những tỉnh ngoài vùng cho phép thì tác giả phải
làm khảo nghiệm từ đầu và báo cáo xin công nhận giống mới cho vùng mới. Thực tế đã
có giống lúa đã đƣợc công nhận và kinh doanh ở các tỉnh miền Nam nhƣng khi kinh
doanh ra các tỉnh miền Bắc tác giả phải khảo nghiệm để xác định sự phù hợp của giống
với điều kiện khí hậu miền Bắc và xin công nhận tiếp cho các tỉnh miền Bắc.
 Một số tỉnh nằm trong vùng cho phép của giống nhƣng tỉnh lại không đƣa vùng cơ cấu
giống của tỉnh thì doanh nghiệp vẫn có thể kinh doanh ở tỉnh đó, tuy vậy tỉnh không đƣa
vào cơ cấu do giống không phù hợp hiệu quả thấp so với giống khác nên doanh nghiệp sẽ
rất khó bán giống.

3- Hiện nay một số Công ty đầu tƣ lớn cho công tác nghiên cứu tạo giống mới mang
thƣơng hiệu của Công ty. Đây là xu thế đúng đắn, tạo điều kiện cho Công ty chủ động
nguồn giống và phát triển kinh doanh bền vững.
Bộ NN - PTNT tạo điều kiện thuận lợi để Công ty khảo nghiệm, công nhận giống mới,
thông tin tuyên truyền giống mới nhƣ đối với các Viện nghiên cứu thuộc Bộ
Bộ NN cũng khuyến khích và đầu tƣ kinh phí cho cơ quan tác giả thực hiện dự án hoàn
thiện công nghệ qui trình sản xuất giống và xây dựng mô hình giống mới trong sản xuất.
Ngoài ra Bộ cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm các thủ tục bảo hộ bản quyền
giống cây trồng mới./.
________________________________________

Họ tên: Nguyễn Văn Thụ
Địa chỉ: Thái Nguyên
Email:
Câu hỏi : Hiện nay, việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp ở
quê tôi còn nhiều hạn chế. Cho tôi hỏi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế
hoạch gì để tuyên truyền chủ trƣơng chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nƣớc về
lĩnh vực nông nghiệp?
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời bạn nhƣ sau:
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Đề án tuyên truyền,
phổ biến pháp luật cho ngƣời dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chƣơng
trình phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ từ 2008-2012 và dự kiến trình Thủ
tƣớng Chính phủ ký ban hành vào tháng 4/2009.
Nội dung cơ bản của Đề án tập trung vào một số nội dung sau:
Mục tiêu: Tuyên truyền các nội dung pháp luật thông qua các mục đích phù hợp cho
ngƣời dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho
ngƣời dân nông thôn.
Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2012, từ 70% trở lên ngƣời dân nông thôn và đồng bào dân tộc
thiểu số đƣợc tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về nông nghiệp nhƣ trồng
trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, chính
sách dân tộc…
Các biện pháp tuyên truyền:
+ Phối hợp với Trung ƣơng hội nông dân Việt Nam, hội nông dân các tỉnh biên soạn tài
liệu để tổ chức tuyên truyền nhƣ: panô, áp phích cổ động, tờ rơi, tờ gấp pháp luật, các bài
giảng.
+ Xây dựng đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền viên pháp luật ở các thôn bản, ấp
+ Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu của nông dân các tỉnh
trong vùng
…..
________________________________________

Họ tên: nguyễn ánh dƣơng
Địa chỉ: Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Bình
Email: anhduongtb@gmail.com
Mong muốn của ngƣời dân trong vùng sản xuất nông sản hàng hoá là tìm đƣợc đầu ra ổn
định trong nhiều vụ, vậy Bộ có chính sách gì mới về hỗ trợ doanh nghiệp để bảo đảm
đƣợc khâu tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Xin cám ơn!
     Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
Để bán đƣợc sản phẩm nông sản của mình thì việc việc liên kết giữa ngƣời sản xuất với
các doanh nghiệp chế biến nông sản là rất cần thiết nhằm đảm bảo ổn định đầu ra theo
yêu cầu của thị trƣờng thông qua các hợp đồng bán sản phẩm cho nhà máy chế biến.
Ngoài ra việc liên kết giữa ngƣời dân trong vùng sản xuất nông sản cũng cần đƣợc quan
tâm thực hiện nhằm giảm chi phí, trao đổi thông tin giá cả. Thực hiện tốt liên kết giữa
nông dân trong vùng sản xuất nông sản thành tổ /đội sản xuất tiêu thụ sản phẩm sẽ tập
trung đƣợc khối lƣợng lớn sản phẩm khai thác tạo ra ƣu thế có cung cấp nguồn nguyên
liệu ổn định cho doanh nghiệp chế biến và có ƣu thế trong thƣơng thảo hợp đồng tiêu thụ
sản phẩm với các doanh nghiệp chế biến, giảm chi phí tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu
quả sản xuất của ngƣời nông dân.
    Để làm tốt việc liên kết với các doanh nghiệp chế biến và giữa ngƣời dân trong
vùng sản xuất nông sản thì cần thống nhất mùa vụ sản xuất, viêc phân loại và bảo quản
sản phẩm, không sử dụng chất bảo quản không đƣợc phép theo quy định. Đây vừa là yêu
cầu tiên quyết và bắt buộc để thực hiện tốt các liên kết này.
    Cơ sở để thực hiện việc liên kết ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông sản giữa
ngƣời dân và nhà máy chế biến đã đƣợc quy định trong Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg
ngày 24/6/2002 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích tiêu thụ
nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng.
    Hàng năm, Chính phủ có chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại quốc gia để hỗ trợ cho
các doanh nghiệp, đồng thời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tổ chức các hoạt
động xúc tiến thƣơng mại tạo điều kiện và cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia quảng
bá và mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nƣớc.
    Cục Chế biến, Thƣơng mại nông lâm thuỷ sản và Nghề muối trình nội dung ý kiến
trả lời để lãnh đạo Bộ phê chuẩn./.
Họ tên: Nguyen Van Nguyen
Địa chỉ: Gia Tan 1, Thong Nhat, Dong Nai
Email:
Theo Quyết định số 60/BNN-PTNT ngày 09/01/2009 của Bộ Nông nghiệp & PTNT:
Mục 03: Đối tƣợng không bắt buộc tiêm phòng: đối với gà nuôi thịt đƣợc nuôi nhốt (thì
không phải tiêm phòng cúm gia cầm). Nhƣng ở Đồng Nai, đối tƣợng này bắt buộc tiêm
phòng và lấy mẫu kiểm tra bảo hộ trƣớc khi xuất bán? Tại sao?
     Sở NN & PTNT Đồng Nai Đồng Nai trả lời nhƣ sau:
Giám đốc Sở Nông Nghiệp & PTNT Đồng Nai trả lời ý kiến của ông Nguyễn Văn
Nguyên, địa chỉ: Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai; cụ thể nhƣ sau:
1/ Về đối tƣợng tiêm phòng:
Theo Quyết định số 60/QĐ-BNN ngày 09/01/2009 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT về việc
phê duyệt kế hoạch tiêm phòng vaccnie cúm gia cầm năm 2009, tại mục 3.1.2 quy định
về đối tƣợng không bắt buộc tiêm phòng, cụ thể:
- Đối với gà: gà nuôi thịt đƣợc nuôi nhốt.
- Đối với thủy cầm: Ngan các loại, vịt nuôi thịt chạy đồng (vịt chỉ ở ngoài đồng), vịt nuôi
thịt đƣợc nuôi nhốt.
2/ Về thời gian tiêm phòng: (theo Quyết định số 60/QĐ-BNN):
- Đợt I: tiêm trong tháng 04 và 05/2009.
- Đợt II: tiêm trong tháng 10 và 11/2009.
Thực hiện Quyết định 60/QĐ-BNN, trong thời gian chuẩn bị triển khai, để đảm bảo công
tác phòng, chống dịch, ngày 20/02/2009 Cục Thú Y ban hành công văn số 230/TY-DT
quy định:
- Tất cả gia cầm từ 15 ngày tuổi đều phải tiêm phòng vaccine cúm gia cầm theo quy định
cho đến hết tháng 03/2009.
- Từ ngày 01/4/2009, đối tƣợng tiêm phòng đƣợc thực hiện theo quy định tại Quyết định
60/QĐ-BNN.
Ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai thực hiện đầy đủ các nội dung theo qui định tại văn
bản nêu trên của Cục Thú y.
3/Về việc lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng.
Trƣớc diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm trong cả nƣớc, thực hiện chỉ đạo của Cục
Trƣởng Cục Thú y tại Văn bản số 850/TY-DT ngày 13/6/2007 về việc chủ động giám sát
hiệu quả sử dụng vaccine phòng bệnh cúm gia cầm tại các địa phƣơng, Chi cục Thú y đã
tổ chức lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng để làm thủ tục trƣớc khi xuất bán nhằm ngăn
chặn dịch cúm gia cầm xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, để thực hiện nhiệm vụ quản lý
phòng chống dịch, Chi cục Thú y Đồng Nai đã tổ chức kiểm dịch vận chuyển, lấy mẫu
huyết thanh xét nghiệm, đánh giá hiệu giá kháng thể trên các xe vận chuyển gia cầm tại
các điểm kiểm dịch theo quy định.
Từ 01/04/2009 công tác lấy mẫu thực hiện theo hƣớng dẫn của Cục Thú Y. Để thực hiện
Quyết định 60/QĐ-BNN có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai tiếp tục
đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo tiêm phòng cho toàn đàn gia cầm (đây là đối
tƣợng đã đƣợc xác định phải tiêm phòng bắt buộc) đồng thời duy trì công tác giám sát
huyết thanh nhƣ đã thực hiện trong thời gian vừa qua vì kiểm soát và quản lý nhƣ vậy sẽ
đạt hiệu quả cao.
Trƣờng hợp đặt ra theo ý kiến của ông Nguyễn Văn Nguyên đƣợc xử lý nhƣ trên, không
ngoại lệ.
Trên đây là nội dung giải đáp thắc mắc của ngƣời dân, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo
Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, thông tin cho Ông Nguyễn Văn Nguyên biết.
Kính đề nghị Bộ trƣởng cho ý kiến chỉ đạo./.


Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Lƣu: VT (NN).
D:\\HANH SNN     GIÁM ĐỐC

Đã ký


Phạm Minh Đạo
________________________________________

Họ tên: lê điền sơn
Địa chỉ: Công Ty cổ phần Đƣờng Quảng Ngãi
Email: ldson@qns.com.vn
Kính thƣa Bộ trƣởng!
1. Hiện nay có hai quan điểm về kinh tế thị trƣờng
•   Quan điểm thứ nhất: Kinh tế thị trƣờng tự do, thị trƣờng tự điều tiết và cân bằng
•   Quan điểm thứ hai: Kinh tế thị trƣờng có điều tiết của Nhà nƣớc.
Theo cá nhân Bộ trƣởng thì quan điểm nào tốt nhất cho nền kinh tế Việt Nam?
2.  Nghị quyết Trung ƣơng VII khoá X về “Nông nghiệp – nông dân – nông thôn” với
tƣ cách là Bộ trƣởng Bộ NN và PTNT, Tổng tƣ lệnh ngành nông nghiệp Việt Nam, Bộ
trƣởng có những giải pháp nào để ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững –
xoá đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn.
3.   Thái Lan và Trung Quốc ở cạnh Việt Nam, là 02 nƣớc sản xuất đƣờng lớn trên thế
giới. Theo tôi đƣợc biết, trên cơ sở lợi ích hài hoà giữa Nhà nƣớc – Nông dân – Doanh
nghiệp chế biến, tiêu thụ và ngƣời tiêu dùng, trong từng thời kỳ Chính phủ quyết định giá
mía – giá đƣờng tiêu thụ nội địa. Trong những năm qua ngành đƣờng mía Trung Quốc,
Thái Lan phát triển và hai nƣớc cũng gia nhập WTO trƣớc Việt Nam.

Theo Bộ trƣởng trong thời gian đến Chính phủ Việt Nam có quyết định giá mía – giá
đƣờng tiêu thụ nội địa nhƣ Trung Quốc, Thái Lan hay để cho thị trƣờng tự do quyết định
nhƣ hiện nay?
 Xin cảm ơn Bộ trƣởng!

                           Lê Điền Sơn
                  Phòng KHTH Công Ty CP Đƣờng Quảng Ngãi

(VP Bộ: Cục KTHT&PTNT chủ trì, trả lời nội dung 2, phối hợp Cục Chế biến
TMNLS&TS trả lời câu 3, báo cáo Bộ trƣởng về các nội dung và tổng hợp lại)
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
(Trả lời muc 2 của câu hỏi về giải pháp Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn)

Vấn đề này đã đƣợc đề cập trong Nghị quyết 26/TW về nông nghiệp, nông dân, nông
thôn và thể hiện trong Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP cuỉa Chính phủ thực hiện NQ
26/TW. Để đạt đƣợc mục tiêu phát triển bền vững và xoá đói giảm nghèo, Bộ sẽ chỉ đạo
tập trung vào 5 nhóm giải pháp sau:
1. Nhóm giải pháp về phát triển lực lƣợng sản xuất:
- Quy hoạch tổng thể nông nghiệp, nông thôn theo các mục tiêu phát triển của công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đến 2020, tầm nhìn 2030, trong đó tập trung vào các quy hoạch:
(1). Quy hoạch các vùng sản xuất hàng hoá tập trung; (2). Quy hoạch các khu, cụm công
nghiệp - dịch vụ ở nông thôn gắn với phát triển đô thị (thị trấn, thị tứ); (3). Quy hoạch
phát triển nông thôn mới.
- Tập trung sức phát triển nền nông nghiệp hàng hoá hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh
của hàng hoá nông sản trên thị trƣờng hội nhập, nhƣ: (a). Xây dựng bộ tiêu chí nông
nghiệp hiện đại làm căn cứ cho xây dựng kế hoạch phát triển và làm chuẩn mực cho đánh
giá sự phát triển chung của cả nƣớc và từng vùng; (b). Xác định các vùng sản xuất hàng
hoá lớn gắn với đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; (c). CNH- HĐH ngành sản xuất trồng
trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp.
- Phát triển mạnh công nghiệp nông thôn, trong đó tập trung vào một số nội dung: (a).
Lựa chọn hƣớng chính cho phát triển ngành hàng: Phát triển công nghiệp chế biến nông,
lâm, thủy sản ; Phát triển công nghiệp sản xuất các loại thức ăn chăn nuôi, cơ sở sản xuất
thuốc thú y, thuốc BVTV; Thực hiện chƣơng trình "mỗi làng một nghề”; Chuyển mạnh
các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động về nông thôn; Phát triển ngành cơ khí,
nâng cao mức độ cơ khí hóa trong sản xuất (đạt 1,2 – 1,5CV/ha); (b). Xây dựng các chính
sách khuyến khích để thúc đẩy sự phát triển công nghiệp nông thôn.
- Phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn trƣớc hết là giao thông, thủy
lợi, điện, thông tin liên lạc, xử lý môi trƣờng, trƣờng học, nhà văn hoá, khu thể thao cho
các làng bản …
- Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực trong nông thôn
- Đầu tƣ mạnh hơn cho nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào phát
triển kinh tế nông thôn.
2. Nhóm các giải pháp về phát triển quan hệ sản xuất trong nông thôn
Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ và trang trại, kinh tế tập thể, các nông, lâm trƣờng và Phát
triển các mô hình hợp tác kinh tế trong nông thôn.
3. Nhóm các giải pháp qiải quyết những vấn đề xã hội trong nông thôn để thúc đẩy kinh
tế phát triển, trƣớc mắt tập trung vào:
+ Đảm bảo đời sống việc làm ổn định cho ngƣời dân bị thu hồi đất.
+ Phát triển kinh tế nông thôn gắn với xoá đói giảm nghèo.
+ Xây dựng chiến lƣợc chống ô nhiễm và bảo vệ môi trƣờng sinh thái cho nông nghiệp,
nông thôn.
+ Tăng hƣởng thụ về ytế, văn hoá, giáo dục, thể thao và giải trí cho cƣ dân nông thôn để
giảm bớt cách biệt so với đô thị.
+ Thử nghiệm và từng bƣớc mở rộng một số chính sách an sinh xã hội cho ngƣời dân
nông thôn
4. Nhóm giải pháp đổi mới chính sách và quản lý nhà nƣớc để thúc đẩy phát triển kinh tế
nông thôn.
- Đổi mới một số chính sách đối với nông nghiệp, nông dân. nông thôn nhƣ: Sửa đổi Luật
đất đai, Đổi mới chính sách đầu tƣ và cơ cấu đầu tƣ cho nông thôn, Chính sách tài chính;
Chính sách thu hút doanh nghiệp vào nông nghiệp – nông thôn. Đổi mới thể chế trong
nông thôn
5. Phát triển thị trƣờng nông thôn, trƣớc mắt là dịch vụ khoa học kỹ thuật, tiêu thụ hàng
nông sản và thị trƣờng lao động; đất đai phải đƣợc vận động theo cơ chế thị trƣờng
6. Tăng cƣờng đầu tƣ hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ cải thiện đời sống của ngƣời dân.
7. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để ngƣời dân có quyết tâm thoát nghèo và thực
sự hành động để thoát nghèo. Chỉ có nhƣ vậy thì các biên pháp xóa đói giảm nghèo mới
trở thành bền vững
________________________________________

Họ tên: Luong Chi Cuong
Địa chỉ: 333
Email: cuonglc@leovietnam.vn
Công ty chúng tôi chuẩn bị lên kế hoạch xuất khẩu cá Basa, xin hỏi quy trình về thủ tục
này
    Bộ NN & PTNT trả lời nhƣ sau:
1. Theo Điều 13, Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 quy định chi tiết một số
điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm của Chính phủ, các thực phẩm xuất khẩu
phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của nƣớc nhập khẩu.

  Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm xuất khẩu đối với các sản
phẩm thủy sản (bao gồm cá tra) là Cục Quản lý Chất lƣợng Nông lâm sản và Thuỷ sản
(thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Trình tự thủ tục kiểm tra, công nhận,
chứng nhận điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản đƣợc quy định tại các
Quyết định Quyểt định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008, Quyết định
118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ NN&PTNT.

  2. Quy định của thị trƣờng nhập khẩu:

  Hiện tại, các thị trƣờng nhập khẩu có thể chia làm các nhóm nhƣ sau:

  a. Thị trƣờng có yêu cầu kiểm tra, chứng nhận bởi Cơ quan thẩm quyền Việt Nam
(nhƣ Liên minh Châu Âu, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Brazil,…):

  - Cơ sở sản xuất thủy sản phải đƣợc Cục Quản lý Chất lƣợng Nông lâm sản và Thủy
sản kiểm tra, công nhận và đƣợc Cơ quan thẩm quyền nƣớc nhập khẩu chấp thuận đƣa
vào danh sách các cơ sở đƣợc phép xuất khẩu thực phẩm thủy sản vào các thị t