Anatomi notater_ overekstremitet by changcheng2

VIEWS: 90 PAGES: 5

									                     Muskler i rygg og overekstremitet
Navn          Utspring          Feste           Innervasjon      Funksjon

Ryggmuskler

Serratus posterior   C6-T2           Costa 2-5         Intercostalnervene   Løfter ribbene
superior

Serratur posterior   Fascia thoracolumbalis   Costa 9-12         Intercostalnervene   Senker ribbene
inferior        (høyde med T12-L2)

Spinalis thoracis    Div Fascie et Costae    Mellom noen proc Spinosi 1. cervikal- til og med Stabiliserer og posisjonerer ryggen
et cervicis                                 5 lumbal nerve

Longissimus thoracis  Div Fascie et Costae    Alle proc transversi    1. cervikal- til og med Stabiliserer og posisjonerer ryggen
et cervicis                    alle Costae og       5 lumbal nerve
et capitis                     proc Mastoideus

Iliocostalis lumborum  Div Fascie et Costae    Alle Costae        1. cervikal- til og med Stabiliserer og posisjonerer ryggen
et thoracis                    og proc transversi C7-C4  5 lumbal nerve
et cervicis

Multifidus       Proc Spinosi X       Proc Transversa (X-3)   Spinal nervene     Stabiliserer og posisjonerer ryggen
                          et (X-4)

Rotatores        Proc Transversa X     Proc spinoci (X-1) et (X-2) Spinal nervene    Stabiliserer og posisjonerer ryggen

Levatores Costarum   Proc Transversa X     Costae (X-2), (noen (X-3)) Spinal nervene     Stabiliserer og posisjonerer ryggen
Feste på Scapula

Trapezius      Linea nuchalis superior     Lat Clavicula        Accessorius      Hever, senker og adduserer scapula.
          Proburanta occipitalis externa  Spina                       Ekstenderer nakken
          Ligamentum nuchae        Acromion
          Proc spinosi C7-T10

Levator Scapula   Tubercula posteriora på     Angulos superior      Dorsalis scapulae (C5) Løfter (roterer) Scapula
          proc transversi C1-C4      Margo medialis       +(C3-C4)

Rhomboideus minor  Proc spinosi C6-C7        Margo medialis scapula   Dorsalis scapula    Adduserer scapula
et major      et C7-T4             caudalt for spina Scapula             (fiksere)

Serratus anterior  Costa 1-9            Margo medialiis scapula   Thoracius longus    Lateral bevegelse av scapula, løfter
                                         (C5-C7)        armen når armen er over horisontalen

Pectoralis minor  Costa 3-5            Proc Coracoideus      Pecoralis medialis   Trekker Scapula frem og ned
                                         et lateralis (C5-T1)  og respiratorisk

Feste på Humerus

Supraspinatus    Fossa supraspinata og fascien  Tuberculum majus      Suprascapularis    Abduksjon
                                         (C5-C6)

Infraspinatus    Fossa infraspinata og fascien  Tuberculum majus      Suprascapularis    Utadroterer

Teres minor     Midre del av Margo lateralis   Tuberculum majus      Axillaris (C5-C6)   Uadroterer og fiksering

Pectoralis major  Mediale halvdel av Clavicula   Crista tuberculi majoris  Pectoralis medialis  Fleksjon, innadrotasjon,
          Manubrium, corous Sterni                   et lateralis (C5-T1)  respiratorisk
          og Costa 1-6, skjeden rundt
          m. rectus abdominis

Subscapularis    Fossa subscapularis og fascien  Tuberculum minus      (Nn.) Subscapulares  Innadroterer, adduserer
                                         (C5-C6)        og trekker armen tilbake
Latissimus dorsi     Proc. Spinosi T7-L5          Crista tuberculi minoris  Thoracodorsalis    Innadrotasjon
             Os Sacrum                            (C6-C8)        Ekstendør
             Dorsalt på crista Iliaca                                Respiratorisk

Teres major        Dorsalt av Angulus inferior og    Crista tuberculi minoris  (Nn.) Subscapulares  Som Latissimus dorsi, men bare
             Margo lateralis                                    ved motstand

Deltoideus        Laterale 1/3 av Clavicula,      Tuberositas deltoidea   Axillaris       Alt :)
             spina Scapulae og Acromion

Coracobrachialis     Proc Coracoideus           Midt på medialt      Musculocutaneus    Fleksjon og adduksjon

Feste på Ulna

Triceps brachii, longus  Tuberc. infraglenoidale, margo lat Olecranon          Radialis (C5-C8)   Ekstensjon i skulderledd, adduksjon
et laterale        Lat, prox av sulcus n. Radialis                            Ekstensjon i albue
et mediale        Distale 2/3 av dorsaldel av Humerus                          Ekstensjon i albue

Brachialis        Distale 2/3 av humerus        Tuberositas Ulnae     Musculocutaneus    Fleksjon
             Muskelseptaene

Feste på Radius

Biceps Brachii      Tuberculum supraglenoidale      Tuberositas radii (Aponeu. Musculocutaneus    Fleksjon, (supinasjon)
             Proc Coracoideus           musculi bicipitis brachii)

Flexorer og adduktorer i underarmen - Ventralt

Innerste lag

Flexor digitorum     Medialt og volart av store deler av  Ytterst på finger 2-5   Ulnaris (C7-T1)    Fleksjon i finger 2-5
profundus         Ulna og membrana Interossa                    Medianus
Flexor pollicis     Medialt og volart av midten av     Ytterst på 1. finger     Medianus       Fleksjon i finger 1
longus         Radius og membrana Interossa

Pronator Quadratus   Volart fra den distale delen av Ulna  Volart på den distale    Medianus       Pronasjon
                                delen av Radius

2. lag

Flexor digitorum    Epicondylus medialis, proc       Nest ytterst på finger 2-5  Medianus       bøyer i håndledd, (albueledd) og
superficialis      Coronoideus, forflaten av Radius                             i fingerleddene

Øverste lag

Pronator Teres     Epicondylus medialis (Humerus)     Lateralt av Radius, rett   Medianus (C6-C8)   Pronasjon
            Proc coronoideus            under m. Supinator

Flexor carpi radialis  Epicondylus medialis          "Innerst" på finger 2-3   Medianus       Flekterer, pronerer og abduserer

Palmaris longus     Epicondylus medialis          Palmaraponeurosen      Medianus       Flekterer

Flexor carpi ulnaris  Epicondylus medialis          "Innerst på finger 5     Ulnaris        Flektere, supinere, addusere
            Proksimale 2/3 av Ulna

Ekstensorer og Abduktorer i underarmen

Innerste lag

Supinator        Epicondylus lateralis Ulnaris     Proksmale 1/3 av Radius               Supinasjon
                                              Radialis (rami profundes)
            Epicondylus lateralis Humeri

Abduktor pollicis    Dorsalt av Ulna, Radius og       Innerst på finger 1     Radialis rami     Abduksjon og radialfleksjon av hånden
longus         membrana Interossea                         profundus

Extensor pollicis    Dorsalt av Radius og          Nest ytterst på finger 1   Radialis rami     Abduksjon og ekstensjon av tommel
brevis         membrana Interossea                         profundus
Extensor pollicis    Midtre 1/3 av Ulna og         Ytterst på finger 1     Radialis rami   Abduksjon og ekstensjon av tommel
longus          membrana Interossea                        profundus     Ekstensjon og abduksjon av hånden

Extensor indicis     Dorsalt av Ulna            Ytterste leddene på finger 2 Radialis rami   Strekker pekefinger
             og membrana Interossea                       profundus
Ytterste lag

Brachioradialis     Distale 1/3 av Margo laterale Humeri Ovenfor Proc Styloideus   Radialis (C5-C6)  Fleksjon
             Volart av Septum           Radii
             intermuscukare laterale

Extensor carpi      Distale 1/3 av Margo lateralis Humeri,              Radialis      Ekstensjon og abduksjon av håndledd
radialis longus et    Volart av Septum intermusculare    Innerst på finger 2              flexor i albue
brevis          lateraleEpincondylus laterale humeri Innerst på finger 3     Radialis rami
                                              profundus

Extensor digitorum    Epincondylus laterale Humeri     De to ytterste ledd på   Radialis rami   Strekker (og litt abduksjon av)fingrene
             Underarmsfascien           finger 2-5         profundus

Extensor digiti minimi  Epincondylus laterale Humeri     De to ytterste ledd på   Radialis rami   Strekker og abduserer lillefingeren
                                finger 5          profundus

Extensor carpi ulnaris  Epincondylus laterale Humeri     Innerst på finger 5     Radialis rami
             Underarmsfascien                         profundus

Anconeus         Epicondylus lateralis Humert     Distalt for Olecranon    Radialis rami   Stabilisator (ekstensjon)
                                              profundus

								
To top