การตลาดสินค้าการเกษตร by krachon

VIEWS: 46 PAGES: 14

การตลาดสินค้าการเกษตร

More Info
									 การตลาดสินคาเกษตร
  ....หลักการผลิตพืชไร 1201111....
         3(2-3-0)


          ผศ.สุรจิต ภูภักดิ์
                ภั
    ภาควิชาพืชไร คณะเกษตร ม.อุบลราชธานี
        โทร. 3556, 045-353556
       sura@agri.ubu.ac.th
http://www.agri.ubu.ac.th/sura/sp/index.htm
           รายละเอียดทั่วไป

วัน/เวลาเรียน
  ทฤษฎี พฤหัสบดี ที่ 14 และอังคารที่ 19 กันยายน 2549 เวลา 8.00-8.50
  CLB 4102
  ปฏิบัติ พฤหัสบดี ที่ 14 เวลา 13.00-16.00 น. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2
  ชั้น 1 ตึกศูนยคอมพิวเตอร มอบ.
แหลงตําราเรียน online
  http://e-book.ram.edu/e-book/
  อื่นๆ
             แหลงความรู Online
EC385 การตลาดเกษตร 3 หนวย       (Agricultural Marketing)
  ศึกษาความหมายของการตลาดเกษตร ขอบเขต ลักษณะและความสําคัญของการตลาดเกษตร ความเขาใจหลักการตลาดและ
  การบริโภคสินคาเกษตร หนาที่และบริการตลาด การวิเคราะหประสิทธิภาพการตลาดเกี่ยวกับตนทุนการตลาด สวนเหลื่อม
  การตลาด อํานาจตลาด อํานาจตอรอง การวิเคราะหราคาและตลาดสินคาเกษตร บทบาทของรัฐบาลในตลาดสินคาเกษตร
                                                   ่
  ตลาดซื้อขายลวงหนาสินคาเกษตร รวมทั้งการศึกษาภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงานองคกรหรือหนวยธุรกิจที่เกียวของกับ
  การตลาดผลิต ผลิตผลการเกษตรที่สําคัญ ๆ ในประเทศ
MK402 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด 3 หนวย (Quantitative Analysis in Marketing)
                  ่           
  ศึกษาถึงรูปแบบของการตัดสินใจเกียวกับปญหาตาง ๆ ของผูบริหารการตลาด การนําเอาวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณมาชวย
  ในการตัดสินใจทางการตลาด โดยเนนการนําเอาวิธีการสรางรูปแบบทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชประกอบการแกปญหา  
  ทางการตลาด วิธีการหาคําตอบไปใชในการตัดสินใจทางการตลาด
MK413 การตลาดสินคาเกษตรกรรม 3 หนวย        (Agricultural Product Marketing)
  ศึกษาความหมายและความสําคัญของตลาดสินคาเกษตรกรรม สภาพการผลิตและการแปรรูป การกําหนดราคา ชองทาง
  การตลาด และการสงเสริมการตลาดเกษตร นโยบายการเกษตรของรัฐบาลกับการพัฒนาทางธุรกิจการเกษตร ระเบียบ
  ขอบังคับและขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการตลาดสินคาเกษตรกรรม
MK414 การตลาดอุตสาหกรรม 3 หนวย        (Industrial Marketing)
  ศึกษาถึงแนวความคิดทั่วไป สภาพแวดลอมทางการตลาดอุตสาหกรรม การจัดองคการในตลาดอุตสาหกรรม ลักษณะของ
  ตลาด ความตองการ แรงจูงใจและพฤติกรรมในตลาดอุตสาหกรรม การวิจัยการตลาดอุตสาหกรรม การวางแผนทางดาน
  ผลิตภัณฑ ชองทางการตลาด การกําหนดราคา การสงเสริมการตลาด การบริการลูกคา การควบคุมทางการตลาด บทบาท
  ของรัฐบาลที่มีตอการตลาดอุตสาหกรรม และแนวโนมทางการตลาดอุตสาหกรรม
ที่มา: http://e-book.ram.edu/e-book/
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย, 2549

  http://www.bot.or.th
สินคาสงออก  ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย, 2549
          http://www.bot.or.th           สินคานําเขา
           ตลาดคืออะไร?
ตลาด (market) คือแหลงเชื่อมโยงผูผลิต ผูขาย และผูบริโภค
ลักษณะตลาด ขายปลีก ขายสง ขายตรง
การตลาด (marketing) คือกระบวนหรือกิจกรรมการเคลื่อนยาย
ผลผลิตจากผูผลิต ถึงผูบริโภค เชน ชื้อ รวบรวม คัดเกรด บรรจุ ขนสง
เก็บรักษา แปรรูป การเงิน การเสี่ยงภัย กฎหมาย ขอมูล การวิจัย
     การปรับดุลยภาพอุปสงค-อุปทาน
มีผลตอกําไรขาดทุน
ธุรกิจเกษตรแขนงตางๆ เชน คนกลาง (trader) การขนสง ที่ปรึกษา
การบริการขอมูล การวิจัย ฯลฯ
อุตสาหกรรมเกษตร เพิ่มมูลคาสินคา
         วิวัฒนาการของตลาด
๑.  ผลิตแบบยังชีพ (subsistence)
๒.  แลกเปลี่ยน (barter system)
๓.  ธุรกิจ (Business)
๔.  ตลาดหุน (Share market)
๕.  ตลาดเงิน (Money market)
๖.  Online business
        ลักษณะตลาดสินคาเกษตร
ผูผลิตมีขนาดเล็ก กระจัดกระจาย แขงขันกันอยางสมบรูณ
สินคาเนาเสียงาย ตองการพื้นที่เก็บขนาดใหญ คาการตลาดสูง
การผลิตเกี่ยวของกับขบวนการทางชีววิทยา การควบคุมคุณภาพและ
ปริมาณทําไดยาก มีความไมแนนอนสูง
ดังนั้น การผลิตสินคาเกษตรตองลดความเสี่ยง
  ผสมผสานกิจกรรม (diversification)
                ู่
  มีแผนการผลิตที่ดี มีขอมูลทีถกตอง ทันเหตุการณ
  ยึดหลักเกษตรแบบพอเพียง
          Assignment
ให นศ. สืบคนขอมูลจาก internet ของสินคาเกษตร แหลงปลูก
แหลงจําหนาย และความเคลื่อนไหวของราคา ในชวง ป/เดือนที่ผานมา
ของ พืช สัตว ปลา คนละ 1 ชนิด พรอมอางอิงแหลงที่มา
รูปแบบ
  ชื่อสินคา
  แหลงปลูกที่สําคัญ ปริมาณการผลิต ผลผลิตเฉลี่ยตอไร
  ตลาด-แหลงจําหนาย/รับซื้อ
  วิถีการตลาด
  ความเคลื่อนไหวของราคา (กราฟเสนตรง โดยใช Excel)
   แหลงขอมูลเศรษฐกิจและการตลาด
ธนาคารแหงประเทศไทย
http://www.bot.or.th/BOTHomepage/DataBa
nk/EconData/Social/Edit_grouping.htm#2.1

								
To top