วิเคราะห์การตลาดแบบเครือข่าย by krachon

VIEWS: 571 PAGES: 9

วิเคราะห์การตลาดแบบเครือข่าย

More Info
									               วิเคราะห์ การตลาดแบบเครื อข่ าย: ธุรกิจแอมเวย์ (AMWAY)
                                           โดย….ลดาวัลย์ แก้ วสีนวล

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
   ข้ อมูลเกียวกับองค์ กร
      เมือปี พ.ศ. 2502 ริช เดอโวส และเจย์ แวน แอนเดล ก่อตังธุรกิจขึนมาภายในห้ องใต้ ดนที            ิ
บ้ านของเขาทังสอง ทีเมือง เอด้ า รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริ กา ด้ วยเงินลงทุนเริมต้ นเพียง 49
เหรี ยญ (ประมาณ 1,225 บาท) โดยผลิตนํายาทําความสะอาดเอนกประสงค์ แอล.โอ.ซี. (L.O.C.) ซึง
เป็ นสูตรย่อยสลายทางชีวภาพ ไม่ก่อให้ เกิดปั ญหามลภาวะเป็ นพิษต่อสิงแวดล้ อม อันเป็ นผลิตภัณฑ์
แรกของบริษัท
      กิจการของเขาสามารถขยายกิจการต่อไปอย่างรวดเร็ว และในเวลาต่อมามีการจําหน่าย
            ่             ่          ่
ผลิตภัณฑ์ในกลุมอืน ๆ เพิมเติมอาทิ กลุมครัวเรื อน กลุมผลิตภัณฑ์ถนอมความงาม กลุมผลิตภัณฑ์           ่
             ่                  ่
เครื องสําอาง กลุมผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม และกลุมเครื องใช้ ทนสมัย เป็ นต้ น ั
           ั
      ปั จจุบนธุรกิจนีได้ ขยายกิจการออกไปทัวโลก โดยมีสานักงานใหญ่ตงอยูทีํ         ั ่      เมืองเอด้ า
มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา บนเนือทีประมาณ 600 ไร่ ประกอบด้ วยอาคารสํานักงาน
อาคารศูนย์วิจยค้ นคว้ าและพัฒนา ซึงใช้ สําหรับปฏิบตการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของ
          ั                        ัิ
บริ ษัท ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คลังสินค้ า โรงงานรี ไซเคิล และโรงงานผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ ครี ม ผง นํายา โลชัน สเปรย์ การผลิตขวดพลาสติก การผลิตบรรจุภณฑ์                    ั
นอกจากนันยังเป็ นเจ้ าของกิจการ นิวทริ ไลท์ โพรดักส์ อิงค์ ซึงทําหน้ าทีพัฒนาและผลิตอาหารเสริ มที
                ่
ใหญ่ทีสุดในโลก ซึงตังอยูทีเมือง บูเอน่า พาร์ ค รัฐแคลิฟอร์ เนีย
                                             ั
      บริ ษัทแอมเวย์ คอร์ เปอเรชัน เป็ นองค์กรระหว่างประเทศทีมีศกยภาพ และก้ าวหน้ าอย่าง
         ั ู
รวดเร็ว ปั จจุบนมีผ้ จําหน่ายอิสระทัวโลกกว่า 3 ล้ านคน (ข้ อมูลจาก หนังสือ 10 ปี แอมเวย์)

   รากฐานแห่ งความเป็ นเลิศของธุรกิจ
     ครอบครัวผู้ก่อตังธุรกิจแอมเวย์มีความเชือมันว่า เป็ นความสําคัญอย่างยิงสําหรับทุกคนใน
แอมเวย์ทีจะต้ องมีความเข้ าใจปรัชญาในการดําเนินธุรกิจนี เพือทีทังพนักงานบริษัท และผู้จําหน่าย
ธุรกิจอิสระแอมเวย์จะร่วมมือกันปฏิบตภารกิจได้ อย่างเต็มทีในฐานะทีเป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจ อันจะ
                   ัิ
นํามาซึงความสําเร็ จของบริษัทในอนาคตของบริษัท
     วิสัยทัศน์ “ แอมเวย์คือโอกาสทางธุรกิจทีดีทีสุดในโลก”
                           ้
     ปณิธาน “เรามอบโอกาสแห่งความสําเร็จในเปาหมายของชีวิตให้ แก่ปวงชนด้ วยแผนการ
ขายและการตลาดของธุรกิจแอมเวย์ด้วยการเป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจร่วมกันระหว่าง ผู้จําหน่าย
                          3
                      C:\Users\Master\Desktop\บทความเผยแพร่ อ.ลดาวัลย์\วิเคราะห์การตลาดแบบเครื อข่าย.docพนักงาน และครอบครัวผู้ร่วมก่อตังบริ ษัท และโดยการสนับสนุนธุรกิจด้ วยสินค้ า และการให้ บริการ
อันเปี ยมไปด้ วยคุณภาพ”

   ลักษณะของธุรกิจ
                      ่
     เป็ นธุรกิจขายตรง(direct Sale) ทีมุงเน้ นให้ มีการจัดจําหน่ายและการสาธิตสินค้ าโดยผ่านผู้
จําหน่ายนักธุรกิจอิสระแอมเวย์เท่านัน ไม่มีจําหน่ายทัวไป หรื อขายปลีกตามร้ านค้ า
                 ั
     นอกจากนีบริ ษัทยังได้ พฒนารูปแบบ จากการตลาดแบบขายตรงพัฒนาไปสู่ การตลาดแบบ
เครื อข่าย (Networking Marketing) หรื อ เรี ยกอีกอย่างหนึงว่าการตลาดแบบ Volume Plus นีจะ
                                    ิ
อาศัยตัวกลางคือ นักธุรกิจอิสระ เข้ ามาแทนทีผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก แต่วธีการแบบเครื อข่ายนัน สมาชิก
และผู้บริ โภค และนักธุรกิจแต่ลละคนจะสังซือสินค้ าจากผู้ผลิตหรื อผู้ประกอบการได้ โดยตรงดังรูปที 1

                       นักธุรกิจอิสระ                 ผู้บริโภค

                       นักธุรกิจอิสระ                 ผู้บริโภค
      ผู้ผลิตหรื อ
    ผู้ประกอบการ
                             ิ
                      สมาชิกผู้ใช้ สนค้ า


                             ิ
                      สมาชิกผู้ใช้ สนค้ า


                              ู
     รูปที 1 แสดงความสัมพันธ์ ของตลาดแบบเครื อข่าย (พิบลย์ ดิษฐอุดม, หน้ า 29)


                                              ั
โดยทีข้ อได้ เปรี ยบของการตลาดแบบเครื อข่ายคือ นักธุรกิจอิสระซึงเป็ นสปอนเซอร์ หรื อผู้ชกนําคน
อืน ๆ ให้ เข้ ามาทําธุรกิจเรี ยกว่าเป็ นสมาชิกในเครื อข่ายของตนเอง ซึงยอดซือของนักธุรกิจอิสระแต่ละ
คนทีได้ สปอนเซอร์ ไว้ ก็จะถูกนับรวมสะสมขึนไป (Volume Plus) และนักธุรกิจคนดังกล่าวก็จะได้ รับ
ส่วนลดการขาย หรื อเรี ยกว่า เงินปั นผล ตามสัดส่วนของยอดรวมทีเกิดขึนด้ วย
                           4
                       C:\Users\Master\Desktop\บทความเผยแพร่ อ.ลดาวัลย์\วิเคราะห์การตลาดแบบเครื อข่าย.doc
         A                           ซือ 7,000


                 A1                  ซือ 10,000

                        A11            ซือ 8,000

                         A12            ซือ 5,000

                  A2                  ซือ 15,000


                         A21           ซือ 1,000

                  A3                  ซือ 20,000

                        A31           ซือ 13,000

รูปที 2 แสดงเครื อข่ายของนักธุรกิจอิสระ A และยอดการสังซือของนักธุรกิจในสายงานของนักธุรกิจ A
                    ู
                  (พิบลย์ ดิษฐอุดม, หน้ า 30)

             A                     ยอดสะสม 72,000


                  A1              ยอดสะสม 23,000
                  A2              ยอดสะสม 16,000
                    A3            ยอดสะสม 20,000
        รูปที 3 แสดงถึงยอดสะสมของนักธุรกิจในเครื อข่ายทีแต่ละคนได้ รับ
                   ู
                 (พิบลย์ ดิษฐอุดม, หน้ า 33)
                          5
                      C:\Users\Master\Desktop\บทความเผยแพร่ อ.ลดาวัลย์\วิเคราะห์การตลาดแบบเครื อข่าย.doc


   ใครคือลูกค้ า
     ลูกค้ าของธุรกิจนีประกอบด้ วยประชาชนจากทุกสาขาอาชีพ ซึงทีสําคัญคือผู้ทีเป็ นสมาชิก
                            ิ
ประเภทนักธุรกิจอิสระจะเป็ นทังผู้จําหน่ายและผู้ใช้ สนค้ าในเวลาเดียวกัน กล่าวคือนักธุรกิจจะต้ อง
                          ุ        ่
สาธิต และอธิบายคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ทกชนิดได้ ดีทีสุดก็ตอเมือเขาได้ ทดลองใช้ หรื อใช้ สน    ิ
                       ิ
ค้ นนัน ๆ อยูเ่ ป็ นประจําเท่านัน และการใช้ สนค้ าจะส่งผลต่อยอดสะสมในแต่ละเดือนทีผู้เขียนได้ กล่าว
มาแล้ วตังแต่ต้นอีกด้ วย
     อีกกลุมหนึงคือสมาชิกทีเป็ นสมาชิกประเภทผู้ใช้ สนค้ าอย่างเดียว สมาชิกประเภทหลังนีไม่ได้
         ่                    ิ
                                         ิ
จําหน่ายสินค้ าแต่ได้ รับส่วนลดจากการเป็ นสมาชิก พูดง่าย ๆ คือสมัครเพือใช้ สนค้ าราคาสมาชิก
เท่านัน และไม่มีสทธิได้ รับเงินปั นผล ซึงส่วนใหญ่มกจะสมัครเพือเลือกซือสินค้ าบางประเภทเท่านัน
           ิ               ั
     ในกรณีของธุรกิจประเภทนีเป็ นทีน่าสังเกตว่าประชาชนทัวไปไม่สามารถซือสินค้ าได้ ต้ อง
สมัครเป็ นสมาชิกเพียงอย่างเดียว
     ลักษณะการเป็ นสมาชิกและการได้ รับส่วนลดจากการซือสินค้ าจึงเป็ นการสร้ างแรงจูงใจใน
การซือสินค้ าด้ วยในขณะเดียวกัน
     ทีสําคัญยังใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดแบบสัมพันธภาพ(Relation Market) โดยการเพิม
ความสัมพันธ์ด้านโครงสร้ างกับสมาชิกผู้จําหน่าย โดยการให้ เป็ นส่วนของบริ ษัท ซึงเป็ นการเพิม
ความสัมพันธ์กบสมาชิกในด้ านโครงสร้ างเป็ นการสร้ างความมันใจในการเป็ นสมาชิกของบริ ษัมและ
          ั
ผลประโยชน์อืน ๆ ทีจะตามมา

   เบืองหลังความสําเร็จของธุรกิจ
     ธุรกิจแอมเวย์ วิเคราะห์ในแง่ของการตลาดแล้ วพบว่า บริ ษัทได้ ใช้ กลยุทธ์ “7 Winning”
ได้ แก่ (เสรี วงษ์ มณฑา,2547)
                                            ุ่
     1. การคํานึงถึงสิงแวดล้ อมเป็ นอันดับแรก และในทุกกระบวนการผลิตสินค้ าก็มงเน้ นให้
        เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมน้ อยทีสุด
                    ิ                    ู     ิ
     2. การพยายามสร้ างสรรค์สนค้ าและการบริการใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ เพือให้ ผ้ บริโภคได้ สนค้ าทีดี
        ทังในด้ านคุณภาพ ความสะดวกในการซือหาด้ วยการบริ การแบบ “one-stop-service”
        การจัดคลังสินค้ าและร้ านค้ าสําหรับบริการสมาชิกโดยเฉพาะในทุกพืนที
                                 ู ิ
     3. การการรับประกันคุณภาพสินค้ าโดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใช้ สนค้ าสามารถส่งคืนสินค้ าทีใช้
        แล้ วไม่พอใจ โดยการคืนเงินหรื อนํามาแลกเป็ นสินค้ าอืน ๆ ได้
     4. ความรับผิดชอบในการผลิตสินค้ าคุณภาพโดยการประสานงานกับสํานักงานมาตรฐาน
              ุ
        ผลิตภัณฑ์อตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงพาณิชย์ เพือ
                     ู
        ขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้ ถกต้ องตามกฎหมาย เป็ นต้ น
                         6
                     C:\Users\Master\Desktop\บทความเผยแพร่ อ.ลดาวัลย์\วิเคราะห์การตลาดแบบเครื อข่าย.doc                                        ่
    5. การเข้ าไปเป็ นพันธมิตรกับสมาคมต่าง ๆ เช่น โครงการอนุรักษ์ ช้างเพือนคูป่า เพือ
      ภาพลักษณ์ทางด้ านสังคม และการยอมรับจากประชาชนทัวไปมากขึน
    6. การติดต่อสือสารกันสมาชิกอย่างสมําเสมอ โดยการพบปะระหว่างเครื อข่ายสมาชิกใน
      กลุม การประชุมประจําสัปดาห์ ประจําเดือนและประจําปี การออกวารสารรายเดือน
        ่
      และรายสามเดือน เป็ นต้ น
    7. การกระทําอย่างไม่หยุดยังด้ วยสโลแกนทีว่า ”ธุรกิจของเราจะไม่ทําลายสิงแวดล้ อม
      แม้ แต่น้อย

   สิงเหล่านีจึงเป็ นนีจึงเป็ นเสน่ห์ของสินค้ าทีสามารถสร้ างความเชือมันในตัวผลิตภัณฑ์ รวมทัง
      ิ                   ิ
ความภาคภูมใจทีได้ เป็ นส่วนหนึงในการอนุรักษ์ สงแวดล้ อมของผู้ซือสินค้ าของบริษัท

   กลยุทธ์ ทางการตลาด
     1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
         - แอมเวย์มีผลิตภัณฑ์หลายประเภทได้ แก่ เครื องใช้ ในครัวเรื อน ผลิต
                                        ุ
ภัณฑ์ทําความสะอาด เครื องกรองนํา เครื องนอน เครื องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชดถนอมผิวพรรณ
               ่
เครื องดืม อาหารเสริม กลุมผลิตภัณฑ์ Personal Shoppers (เครื องหนัง เครื องประดับ ปากกา
ฟิ ล์มสี เป็ นต้ น) ทีสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
         - ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทยังมีรูปแบบทีหลากหลายให้ เลือกตามความพอใช้ และ
ลักษณะการใช้ งานของแต่ละบุคคล
         - การรักษามาตรฐานสินค้ าเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัวโลก และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
         - การพัฒนาสินค้ าทีเป็ นความต้ องการให้ สอดคล้ องกับการใช้ งาน และความ
            ต้ องการทีเปลียนแปลงไปอยูเ่ สมอ
                               ู
         - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีสตรเข้ มข้ นจึงใช้ ได้ อย่างประหยัดและช่วย
            ลดปริมาณขยะของบรรจุภณฑ์  ั
                     ั
         - การออกแบบบรรจุภณฑ์ทีได้ มาตรฐาน
     2. กลยุทธ์ราคา ราคาสินค้ าของแอมเวย์เมือเทียบกับคุณภาพสินค้ าซึงเป็ นระดับเกรดเอนัน
         มีความคุ้มค่ามากกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับสินค้ าชนิดเดียวกันในตลาดทัวๆไป
     3. กลยุทธ์การจัดจําหน่ายและการกระจายสินค้ า บริษัทมีคลังสินค้ าและร้ านค้ ากระจายอยู่
         ทัวทุกภูมิภาคทีบริการสินค้ าแก่สมาชิกได้ อย่างรวดเร็ ว ทัวถึง
     4. กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาด
                         7
                     C:\Users\Master\Desktop\บทความเผยแพร่ อ.ลดาวัลย์\วิเคราะห์การตลาดแบบเครื อข่าย.doc       - การออกวารสารรายสามเดือนชือ”What You want หรือ WW” เพือนําเสนอข้ อมูล
         เกียวกับความเคลือนไหวทุกด้ านของบริษัท
                                 ่
       - การจัดส่ง Catalog รายการสินค้ าประจําเดือนทีอยูในช่วงโปรโมชันพิเศษ พร้ อมกับ
         ตารางการฝึ กอบรมต่าง ๆ ทีน่าสนใจ
       - การประชุม ฝึ กอบรมให้ กบสมาชิกทุก ๆ เดือน โดยแบ่งการประชุมออกเป็ นกลุมย่อย
                     ั                         ่
           ่
         กลุมใหญ่ระดับภาค และระดับประเทศอย่างสมําเสมอเพือให้ สมาชิกได้ พบปะและ
                      ึ
         แลกเปลียนประสบการณ์ซงกันและกัน
       - การใช้ การสือสารแบบถึงตัวหรื อ face-to-face Communication เนืองจากบริษัท
         ใช้ กลยุทธ์การตลาดแบบขายตรง จึงใช้ การสือสารระหว่างบุคคลเป็ นส่วนใหญ่กบ    ั
         ลูกค้ าซึงได้ ผลดีในการตอบปั ญหากรณีมีข้อสงสัย หรื อคําแนะนําอืน ๆ ในการใช้
         สินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ นอกจากนีบรรดาสมาชิกยังใช้ วิธีการติดตาม เยียมเยียนลูกค้ า
         แบบประตูบ้าน เพือเป็ นการแสดงออกซึงความเอาใจใส่ และเพือสอบถามข้ อมูล
         เกียวกับสินค้ าเพือสนองความต้ องการได้ ทนท่วงทีอีกด้ วย
                             ั
       - การสาธิตผลิตภัณฑ์ เช่นการฝึ กอบรมคอร์ สแต่งหน้ าด้ วยเครื องสําอางของบริษัท
                        ั
         การสาธิตผลิตภัณฑ์อืน ๆ ให้ กบสมาชิกเป็ นต้ น
       - การบริ การข้ อมูลแก่สมาชิกและผู้สนใจโดยผ่านทางเว็บไซต์ www.amway.co.th
                         ุ                    ั
     กลยุทธ์ทางการตลาดเหล่านีจึงส่งผลให้ ธรกิจนีจึงสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กบลูกค้ าได้
โดยวิธีการสือสารแบบหลายทางแต่ทีสําคัญคือการสือสารแบบถึงตัว
                ั ่
    นอกจากนีแอมเวย์ยงมุงทําการตลาดในลักษณะของกลยุทธ์การตลาดแบบ Marketing Mix
Stratgy หรื อ ส่วนผสมทางการตลาด (เสรี วงษ์ มณฑา,2547) กล่าวคือ
    1.Customer Solution การเรี ยนรู้ความต้ องการและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือตรงกับความ
ต้ องการของผู้บริโภคอยูเ่ สมอ
    2. Customer Cost เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความคุ้มค่า คุ้มราคา ของสินค้ าทีได้ รับ
    3. Convenience การจัดบริ การสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการซือหา
    4. Communication การจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมการตลาดแบบหลากหลายและใช้ สอทุก      ื
ประเภทในการเข้ าถึงลูกค้ า

   แอมเวย์ กับการสร้ างสรรค์ สังคม
     แอมเวย์เน้ นการตลาดเพือสิงแวดล้ อม(Green Marketing) โดยเฉพาะ ซึงภาษาการตลาด
เราเรี ยกว่า “Green Purchesing Buzzwords” (เสรี วงษ์ มณฑา,2547) ดังนี
                     8
                 C:\Users\Master\Desktop\บทความเผยแพร่ อ.ลดาวัลย์\วิเคราะห์การตลาดแบบเครื อข่าย.doc           ิ
1. การคัดเลือกวัตถุดบ(Raw Materials) ทีใช้ ในการผลิตด้ วยความตระหนักถึงปั ญหา
                          ึ          ิ
  สิงแวดล้ อมมาตังแต่การเริมก่อตังบริษัท แอมเวย์จงเน้ นให้ การอนุรักษ์ สงแวดล้ อมเป็ น
  ปณิธานของการประกอบธุรกิจมาตังแต่ครังแรก
2. กระบวนการผลิต (Manufacturing/Production) โดยเน้ นความปลอดภัย การใช้ การวิจย     ั
                 ั             ั        ั
  ค้ นคว้ าในห้ องทดลองโดยใช้ นกวิทยาศาตร์ ควบคุมกรรมวิธีตงแต่การเลือกใช้ วตถุ
                        ั
  กระบวนการผลิต ทุกขันตอน และมีทีมนักวิจยทีทํางานด้ านการพัฒนาคุณภาพของ
  ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ
3. การบรรจุภณฑ์ (Packinging) การเลือกบรรจุภณฑ์ทีดูดี ทันสมัย สวยงามและมีความ
        ั                ั
                           ั           ่
  คงทน และสามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้ เช่นบรรจุภณฑ์ การใช้ สเปรย์ทีไม่สงผลกระทบ
  ต่อสิงแวดล้ อม เป็ นต้ น
4. การขนส่ง (Distribution) มีการจัดระบบขนส่งทีรวดเร็ว และมีการจัดตังโรงงานในแต่ละ
  ประเทศเพือสะดวกในการขนส่งสินค้ า
5. การตลาด (Marketing) เป็ นการตลาดทีเน้ นลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง
                                ุ
6. การใช้ งาน (In-Use) มีการแนะนําวิธีการใช้ งานของผลิตภัณฑ์ทกประเภทของบริษัทโดย
         ั
  นักธุรกิจผู้จดจําหน่าย พร้ อมทังมีการติดตังและการบริการหลังการขายอย่างพร้ อมเพียง
7. ภายหลังการใช้ งาน (After-Use) การรับประกันคุณภาพสินค้ า หรื อหากไม่พอใจสามารถ
  เปลียนสินค้ าได้
8. โรงงานทีผลิตสินค้ า (Manufacturer) เป็ นโรงงานทีมีการควบคุมระบบคุณภาพ และ
  ระบบการกําจัดของเสีย และโรงงานรี ไซเคิลทีมีการนํากลับมาใช้ ใหม่ของผลิตภัณฑ์ เช่น
  บรรจุภณฑ์ทีเป็ นพลาสติก และกระดาษทีย่อยสลายได้ ซึงตังอยูบนเนือที กว่า 600 ไร่
      ั                           ่
    นอกจากนีบริ ษัท ได้ ให้ การสนับสนุน และส่งเสริมสังคมในด้ านต่าง ๆ เช่น
                            ิ
1. กิจกรรมด้ านสิงแวดล้ อม เช่น โครงการเยาวชนรักษ์ สงแวดล้ อม ชมรมอนุรักษ์ ช้างไทย
  เป็ นต้ น
2. กิจกรรมเพือการศึกษาและการบริการสังคม การจัดกิจกรรม
3. กิจกรรมด้ านศิลปะและวัฒนธรรม ได้ แก่ การให้ การสนับสนุนการแสดงชุดแม่นําของ
  แผ่นดิน เพือร่วมเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ
  เป็ นต้ น
4. กิจกรรมด้ านกีฬา ได้ แก่การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างสมาชิก นอกจากนีสมาชิกใน
  จังหวัดต่าง ๆ ยังมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับประชาชนทัวไปด้ วย
                          9
                      C:\Users\Master\Desktop\บทความเผยแพร่ อ.ลดาวัลย์\วิเคราะห์การตลาดแบบเครื อข่าย.doc


   สรุ ปวิเคราะห์ แนวทางการตลาดของธุรกิจแอมเวย์ และปั จจัยแห่ งความสําเร็จ
      ทีกล่าวมาทังหมดนันผู้เขียนได้ วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทีนําพาธุรกิจนีให้ ประสบความสําเร็จ
โดยแยกวิเคราะห์ตามทฤษฎีและหลักการตลาดเพือเปรี ยบเทียบปั จจัยและหลักการทางการตลาดที
ถูกนํามาประยุกต์ใช้ ในธุรกิจแอมเวย์ ได้ แก่ CRM (CustomerRelationship Management),
Customer Insight ,Green Marketing(การตลาดสีเขียว) ,Value Chain(ห่วงโซ่แห่งคุณค่า)
Marketing Mix Strategy (ส่วนผสมทางการตลาด)Relation Marketing (การตลาดสัมพันธภาพ)
                                    ุ        ั
      45 ปี ทีผ่านมาของบริษัทแอมเวย์ ได้ ดําเนินธุรกิจ โดยมีจดยืนทีชัดเจน มีการวิจยและ
พัฒนาอย่างต่อเนือง       รวมทังการสนับสนุนผู้จําหน่ายธุรกิจแอมเวย์ในการจัดจําหน่ายสินค้ าอย่าง
                                      ู
สมําเสมอ ด้ วยวิธีการประชุมสร้ างแรงจูงใจ และการฝึ กอบรมแก่ผ้ จําหน่ายมากกว่า 1,000 ครังต่อปี
การเพิมประสิทธิภาพของผู้จําหน่าย เพือให้ สามารถให้ บริการแก่ลกค้ าได้ มากทีสุด มีการจัดตัง
                                       ู
คลังสินค้ าคือ ร้ าน PLUG&PLAY เพือให้ การแพร่กระจายสินค้ ากระทําได้ อย่างทัวถึง รวดเร็วตาม
ความต้ องการของผู้บริ โภคสินค้ า ตลอดจนการพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารด้ วยการใช้ เทคโนโลยีที
        ่
ทันสมัยอยูตลอดเวลาอีกด้ วย
                                 ั        ่
      การเลือกสรรผลิตภัณฑ์ทีผ่านการค้ นคว้ า วิจยและพัฒนาอยูตลอดเวลา ทังการขยาย
  ่              ่                       ้
กลุมสินค้ าหรือผลิตภัณฑ์ตาง ๆ ให้ มีความหลากหลายมากขึน ก็เป็ นเปาหมายทีกําลังอยูในระหว่าง ่
การดําเนินการของบริ ษัทเช่นเดียวกัน
           ั
      ปั จจุบนบริษัทนีเป็ นหนึงในบริษัทขายตรงสินค้ าอุปโภคบริโภคทีใหญ่ทีสุดและประสบ
ความสําเร็จสูงสุด โดยทัวโลกมียอดจําหน่ายสูงสุด 200 พันล้ านบาท และมีสมาชิกผู้จําหน่ายอิสระ
กว่า 3.5 ล้ านคน (www.amway.co.th)
      ความสําเร็ จของธุรกิจใด ๆ ก็ตามนอกจากความสําเร็จในด้ านยอดขายและผลกําไรทีได้ แล้ ว
                                     ่
สิงสําคัญอย่างหนึงคือ ความพึงพอใจของลูกค้ า ซึงการจะนําไปสูความสําเร็จดังกล่าวนีธุรกิจ
จําเป็ นต้ องเรี ยนรู้และเข้ าใจ และหันมาพัฒนาการตลาดภายในองคืกรของตนเพือเตรี ยมบุคลากร
ภายในให้ มีความรู้ความเข้ าใจและเข้ าใจบทบาทของตน ตลอดจนดารฝึ กอบรมเสริ มสร้ างทักษะทีจะ
เป็ นต่าง ๆ ในการปฏิบตงานอย่างต่อเนือง เพือสร้ างขวัญและกําลังใจแก่พนักงานผู้ปฏิบตงานเป็ น
              ัิ                              ัิ
การยกระดับขององค์กรให้ มีมาตรฐานสูงขึน
      ผูเ้ ขี ยนมีความเห็นว่าธุรกิ จนีเป็ นธุรกิ จทีมีการตลาดน่าสนใจ และสามารถสร้างเครื อข่ายได้
อย่างมหาศาล โดยพยายามเน้นให้สมาชิ กทุกคนมีความเอืออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึงกันและกันโดย
การติ ดต่อสือสารอย่างไม่เป็ นทางการตลอดเวลา จึงเป็ นการตลาดทีมีความมันคงและยังยืนตราบใด
             ุ
ทีสมาชิ กทุกคนยังมีคณธรรมและยึดมันในจรรยาบรรณทีบริ ษัทได้กําหนดให้สมาชิ กทุกคนปฎิ บติมา    ั
                      ั
ตังแต่แรกเริ ม สมกับสโลแกนของบริ ษททีว่า “We Deliver The Best”
                      10
                   C:\Users\Master\Desktop\บทความเผยแพร่ อ.ลดาวัลย์\วิเคราะห์การตลาดแบบเครื อข่าย.doc
                 เอกสารประกอบ

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการตลาดชันสูง. รศ.ดร.เสรี วงษ์ มณฑา. บัณฑิตวิทยาลัย
                 ิ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสต. 2547.
2. หนังสือ Customer Market Focus: The Power to Differentiate Your Organization รศ.ดร.
  กุณฑลี รื นรมย์ และคณะ. สถาบันเพิมผลผิตแห่งชาติ,2547.
3. หนังสือ การตลาดแบบเครือข่ าย: ระบบการตลาดแห่ งอนาคต. พิบลย์ ดิษฐอุดม. โรงพิมพ์
                                    ู
  หจก.กระดานชนวน กรุงเทพฯ,2547
4. หนังสือ 10 ปี ทีมุ่งมัน สร้ างสรรค์ อนาคต บริ ษัทแอมเวย์ คอร์ ปเปอเรชัน จํากัด .
5. www.amway.co.th.

								
To top