การสืื่อสารการตลาดแบบครบวงจร by krachon

VIEWS: 13 PAGES: 17

More Info
									                                            Marketing


                    การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
                 (Integrated Marketing Communication)

                                                ่
                    คุณๆประสบกันบางรึเปลาวา ในชีวิตไมมีคนมาจีบทั้งๆทีหนาตาดี
               หรือแมหนาตาไมดีก็ทําไมไมมีแฟนเปนตัวเปนตนกับเคาหวา บางที
               หนาตาของเรา นิสัยของเรา อาจไมตรงกับใจเขา ถาเอาหลักการตลาดมา
               อธิบาย ก็ตองบอกวา สินคาดี ไมใชจะการันตีวาจะขายดีเสมอไป Product
               มันเปนแค P ตัวที่หนึ่งยังตองดู Price ราคา place ชองทางการจัดจําหนาย
               และ Promotion ควบคูไปดวย Price ของเรา ไมไดหมายถึงสินสอดแต
               หมายถึงสิ่งที่เขาตองจายเพื่อมาจีบ หรือเปนแฟนเรา บางคนตั้งกําแพงเยอะ
                                     ั้
วาแฟนฉันตองแบบนั้นแบบนี้ เจากี้เจาการเปลี่ยนแปลงชีวิตแฟนใหมตงแตหัวจรดเทา เทาจรดหัว ขีหึง  ้
       ้
จุกจิก แบบนีแปลวาคุณตั้งราคาคุณไวสูง คนจะเขาหาคุณ ตองมีรถขับ ตองรวย ตองหลอ อันนี้กถือเปน ็
ราคาที่คุณตั้งไวเหมือนกัน
     Place คือชองทางการจัดจําหนาย แตประยุกตมาอธิบายไดวา คุณมีชองทางใหเขาพบปะ เจอะ
เจอไดมากแคไหน บางคนมีชีวิตอยูสองที่ คือบานกับมหาวิทยาลัยบางคนอยูเฉพาะเฝาโตะกลุมโตะเดียว
                            
เกาะเพื่อนแจ แถมยังไมเคยทํากิจกรรม อะไรเลย เลิกปุบกลับบาน มีรถที่บานมารับ ไมมีใครรูจัก พบ
เห็นอะไรดีๆในตัวคุณเทาไหร หรือมีคนชอบ แตไมเคยมีโอกาสแมแตจะไดยิ้มให เคยไหมครับเห็น
โฆษณาในทีวี แลววิ่งไปดูในหาง ไมมีขาย รานปากซอยก็ไมมี ที่ไหนก็ไมมี จนไมอยากซื้อแลว
     สุดทาย Promotion อันนี้ถาดีจริง แจวจริง ไมตองใชมากหรอกครับ Promotion ทางการตลาด
หมายถึงการสงเสริมการขาย พวกประชาสัมพันธ การสรางภาพตางๆ การลดแลกแจกแถม ..ประเภทจีบ
   ้
วันนีดูหนังฟรีสองเรื่อง อยางคนแถวนี้ เธอก็ลุกมาทําไดอารี่ เอารูปสวยๆปงๆ ของเธอไปแปะไว ผมก็
อนุมานเอาวาเธอจะทําโปรโมชั่นตัวเธอเอง การเปนนักกีฬา เปนหัวหนาหอง เปนลีดเดอร เปนคนเรียน
เกง แลวไดรับการยกยองเชิดชู เปนตัวแทนนักเรียน ไดรางวัลโนนนั่นนี่ ลวนแลวแตเปนการ
Promotion ในเชิง PR ครับ
     สมัยนี้เขาวากันไปถึง P ตัวที่หา หกแลว คือ Packaging คือหีบหอ หนาตา ถาประยุกตมา ก็
นาจะหมายถึง บุคลิก หนาตา การแตงตัว การพูดจา อะไรที่ดูได ฟงได


                        8-1
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
    สุดทายคือ People ปกติหมายถึงคนที่ทํางานเกี่ยวของกับสินคา บริษัทนั้นๆ แตกรณีที่เราคุยกัน
       ่             ่ 
ผมวามันคือเพือนที่คุณคบหาอยู พอแม พีนอง ซึ่งจะสงผลถึงภาพพจนคุณดวย สมมติ มีคนมาจีบคุณ

      เราอาจจะเคยไดยินคําวา “Sharing” ของมือถือยี่หอหนึ่ง ที่พยายามสรางอารมณ และการรับรู
ใหกับผูบริโภคผานสื่อตาง ๆ มากมายทั้งทางโฆษณาทางทีว,ี บอรดประชาสัมพันธ, กิจกรรมพิเศษตาง
              ่
ๆ เปนตน การผสมผสานสือตาง ๆ เหลานี้ถูกเรียกรวมวา การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ซึ่ง
             ่
หมายถึง กระบวนการทีนําเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดหลาย ๆ รูปแบบมาผสมผสานให
                                   ู        
สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคเปาหมายอยางตอเนื่อง เพื่อใหผบริโภคเปาหมายรับรูวาสินคานั้น
        ่
ๆ เปนสินคาทีมีการเพิ่มคุณคา แตกตางกับผูผลิตรายอื่นในตลาด โดยองคกรตองตอบคําถามการตลาด
ดังนี้วา เราจะพูดอะไร, กับใคร และบอยครั้งแคไหน

                       ่
ซึ่งเครื่องมือตางๆ เหลานี้จะผานกระบวนการสือสาร (รูปที่ 1)
                       ่
                 กระบวนการสือสารการตลาด

  ผูสงขาวสาร      ขาวสาร        ชองทางการ      ผูรับขาวสาร
                            สื่อสาร


                    สิ่งรบกวน                   ิ
                 ปฏิกริยาตอบสนอง


             
     ซึ่งเริ่มจากผูสงขาวสารจะเก็บรวบรวมแนวความคิด ขอมูล สิ่งที่ตองการสื่อสารจาก
แหลงขอมูลตางๆ มาเปนขาวสารในรูปแบบตางๆ เชนตัวอักษร เสียง สี การเคลื่อนไหวตาง ๆ ขาวสาร
                               
ตาง ๆ จะถูกสงไปยังผูรับสารผานชองทางการสื่อสารตางๆ ซึ่งผูรับสารจะทําการแปลความหมายตาม
                           ี่
การรับรูของผูรับสารแตละคน ซึ่งขึ้นกับประสบการณทผานมา, การศึกษา และสภาพแกวดลอมใน
    ้                      ิ
ขณะนัน การแปลความหมายดังกลาวจะทําใหเกิดปฏิกริยาตอบสนองไปยังผูสงขาวสาร ซึ่งอาจอยูใน
รูปของการเขาใจ การตอบรับ การปฏิเสธ หรือการนิ่งเงียบก็ได ซึ่งตลอดเวลาของการสื่อสารดังกลาว
                                           
จะเกิดสิ่งรบกวนในทุกขั้นตอนการการสื่อสาร แตในสวนของการสื่อสารการตลาดนั้น ผูรับสารจะเปน

                          8-2
                                              Marketing
                            ู
กลุมเปาหมายทางการตลาดที่ชัดเจน เชน นมสําหรับผูสงอายุ, นมสําหรับสตรีมีครรภ, นมสําหรับเด็ก
                           ั     ี่    ู
ทารก เปนตน ซึ่งการสื่อสารดังกลาวผูสงขาวสารจะมีวตถุประสงคทชัดเจนใหผรับขาวสารมีการ
ตอบสนองที่แตกตาง เชนการสรางความสนใจ การสรางความตองการ หรือ การเรงใหผูรับสารทําการ
ตัดสินใจซื้อ เปนตน

การพัฒนาการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
              ี
   การสื่อสารการตลาดที่ดและมีประสิทธิผล จะมี 8 ขั้นตอนดวยกันคือ
  1. กําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน
  2. กําหนดวัตถุประสงคในการสื่อสาร
  3. การออกแบบขาวสาร
  4. การเลือกชองทางการสื่อสาร
  5. การกําหนดงบประมาณในการสื่อสาร
                 ่
  6. การตัดสินใจใชสวนผสมเครืองมือการสื่อสาร
  7. การประเมินผลการสื่อสาร
  8. การบริหารกระบวนการสื่อสารการตลาด

   1. กําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน
                     
     กลุมเปาหมายคือใคร (WHO) ผูใชในปจจุบัน, ผูตัดสินใจ, ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจ, กลุม
ผูขายปลีก หรือบุคคลทั่วไป เปนตน ในการสื่อสารอาจทําการวิเคราะหเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรูของ
  
ผูรับสารโดยใชเมตริกตอไปนี้ (ภาพที่ 2) ชวยตัดสินใจ โดยแบงเปน 4 กลุมดวยกันคือ
                                               ั
                                  กลุม A : รูสึกดี และรูจกสินคา
                รูสึกดี              ของบริษัทดีมาก
                                  กลุม B : รูสึกดี ๆ กับสินคาแตยัง
              B      A
                                     ั
                                  ไมรูจกองคกรเลย
   ไมเคยรูจักเลย               รูจักดีมาก                  ึ
                                  กลุม C : รูจักดีมาก และรูสกแย
              C       D            เกี่ยวกับสินคาดังกลาว
                                           ั ่
                                  กลุม D : ไมรูจกเกียวกับสินคา
                                       ึ   ่
                                  และรูสกแยเกียวกับสินคาดังกลาว
               รูสึกแย                        8-3
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
 จากภาพที่ 2 นี้จะชวยใหเราวัดการรับรูของลูกคาไดมากขึ้น จากนั้นอาจถามเพิ่มเติมวา
    • คุณคิดถึงอะไรเมื่อนึกถึงโรงภาพยนตร ---- ณ จุดนีจะได Product Attribute ออกมา
                                ้
    • หลังจากนันเรียงลําดับความสําคัญ
           ้
    • วัดการรับรูของลูกคาเทียบกับคูแขง แลวทําการเปรียบเทียบ
                            ู
    จากนั้นองคกรอาจตองเปรียบเทียบภาพพจนที่ลกคารับรูกับภาพพจนที่องคกรตองการใหรับรู
เทียบกับภาพพจนของคูแขง ตัวอยาง

   2 กําหนดวัตถุประสงคในการสื่อสาร
         ่         ้            ้        ั้
     ในการทีลูกคาจะตัดสินใจซือสินคาอยางใดอยางหนึ่งนัน ลูกคาจะมีขนตอนการตัดสินใจของ
ตัวเอง ขั้นตอนนี้อาจใชเวลาสั้นยาวแลวแตวาสินคานั้นเปนอะไร สินคาบางอยางเปนของแพงมีความ
เสี่ยงสูงในการตัดสินใจลูกคายอมใชเวลาพินิจพิเคราะหหาขอมูล คิดใครครวญกอนจึงตัดสินใจ
                    
บางอยางที่เปนของไมคอยสําคัญนักไมตองการเวลาคิดมาก อาจทดลองซื้อมาใชเลย แลวคอยประเมินวา
รูสึกอยางไรกับสินคานั้น คราวหนาจะซื้ออีกหรือไม
                         ่
     ขั้นตอนสุดทายที่เปนวัตถุประสงคในการสือสารการตลาดคือพยายามทําใหลูกคามีการ
                                          ั้
ตอบสนอง (Response) คือการตัดสินใจซื้อสินคานั่นเอง แตเนื่องจากลูกคาจะตองมีขนตอนตางๆ กอนที่
                             
จะนําไปสูขั้นของการตัดสินใจดังกลาว จึงจําเปนตองเรียนรูวาลูกคาอยู ณ จุดไหนในขั้นตอนการ
                                           ุ
ตัดสินใจ และจะผลักดันใหลูกคาเปลี่ยนไปสูระดับการตัดสินใจที่สูงขึ้นเพื่อใหเขาใกลจดที่ตัดสินใจได
                       ั         ั        ั
อยางไร เชนเปลี่ยนจากการไมสนใจหรือไมรูจกสินคาใหเปนรูจกสินคา จากการรูจกมาเปนชอบ จาก
ชอบมาเปนความตองการ และนําไปสูการตัดสินใจซื้อในที่สุด ดังขั้นตอนแสดงในรูปที่ 8-5

                               ่
ผูประกอบการอาจกําหนดวัตถุประสงคตอไปนี้สําหรับการสือสารทางการตลาด
• เพื่อสรางความรูจัก (Awareness) หากสินคาของเรายังไมเปนที่รจักของกลุมเปาหมายสวนใหญ
                                   ู
            ั
   การสรางความรูจกจะเปนวัตถุประสงคอยางแรกของการสื่อสารการตลาด อาจเพียงทําใหคนรูจก     ั
                                          ั่
   ชื่อดวยการสื่อสารเนนย้ําชื่อของสินคาบอยๆ หรือใหมีชื่อของสินคาปรากฏอยูทวๆ ไปใหคนเห็น
   และคุนเคยเชน การแนะนําชื่อเครื่องดื่มซุปไกสกัดยี่หอใหม “บิ๊กบอย” บริษัทอาจกําหนด
                           ั
   วัตถุประสงควา 70%ของลูกคาเปาหมายจะตองรูจกชื่อภายในเวลา 6 เดือน
• สรางความรู (Knowledge) แมลกคารูจักชือสินคาแลว แตลูกคาอาจไมมีความรูในรายละเอียดของ
                   ู  ่
                        
   ตัวสินคาดีพอ บริษัทอาจตองการใหลูกคารูวา “บิ๊กบอย” คือเครื่องดื่มซุปไกสกัดยี่หอใหมที่ผสม
   สาร xyz บํารุงสมอง หากสํารวจแลวพบวาลูกคาเปาหมายสวนใหญยังไมมีความรูวา xyz ใน


                        8-4
                                            Marketing
                                     
  ”บิ๊กบอย” คืออะไร (แมจะรูจักชื่อแลวก็ตาม) เปาหมายการสรางความรูยอมจะเปนเปาหมายสําคัญ
  ของการสื่อสารการตลาด
•                                             ่
  สรางความชอบ (Liking) หากลูกคารูจักชื่อสินคา รับรูวามีสินคาในตลาดและมีความรูเกียวกับ
                       
  สินคาเปนอยางดีแลว ผูประกอบการตองรูตอไปวาลูกคารูสึกอยางไรกับสินคา หากลูกคายังไมชอบ
                                         
  เปนเพราะสาเหตุใด หากเกิดจากตัวสินคาเอง การสื่อสารการตลาดใดๆ ยอมไมชวยแกปญหา เชน 
                 ู            
  “บิ๊กบอย” อาจมีรสชาติไมถกปากคนหรือหาซื้อยาก ก็ตองไปหาทางแกไขที่ตนตอของปญหาแลว
  แนะนําสินคาที่ปรับปรุงแลวออกสูตลาดอีกที
•  สรางความชอบเหนือคูแขง (Preference) ลูกคาอาจชอบสินคาของเราแตไมไดชอบมากไปกวา
              
                               ี ่
  สินคาของคูแขง การสื่อสารการตลาดตองพยายามหาวิธการทีจะสื่อสารเพื่อสรางความเหนือกวาให
                                    ่
  ผูบริโภคมองเห็นทั้งในดานคุณคา ราคา คุณภาพ ประสิทธิภาพ และอืนๆ ของสินคาหรือบริการ
  สามารถตรวจสอบไดวาแผนการสื่อสารนั้นประสบความสําเร็จหรือไมจากการสํารวจความชืนชอบ     ่
  ของลูกคาวาเพิ่มขึ้นหรือไมหลังการสื่อสารแลว
•  สรางความมันใจ (Conviction) ลูกคาอาจจะชอบสินคาแลวเมื่อเทียบกับของคูแขง แตยังไมเกิด
         ่
  ความมั่นใจ แผนการสื่อสารตองมุงไปสูการพยายามสรางความมั่นใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย
•  สรางการตัดสินใจซือ (Purchase) ในที่สุดกลุมเปาหมายสวนหนึ่งเกิดความมั่นใจในตัวสินคาแลว
             ้
                                        
  แตยังลังเลที่จะตัดสินใจซื้อหรือคิดวาคอยไปกอน ผูประกอบการควรจะกระตุนกลุมเปาหมาย
                       ้
  เหลานี้ใหไปสูจุดสุดทายคือการตัดสินใจซือดวยการใชการสื่อสารการตลาด เชน ลดราคาพิเศษ
  เฉพาะชวงเวลานั้นๆ ใหทดลองดื่มฟรี หรือมีของแถม เปนตน

                              ตัดสินใจ
                      มั่นใจ
             ชอบเหนือคูแขง
             ชอบ
          มีความรู
       
      รูจัก

                รูปที่ 8-5 ขั้นตอนการตัดสินใจของผูบริโภค
                           8-5
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
                        ั       ู
    เราจึงควรมีการกําหนดวัตถุประสงคใหชดเจนวาตองการใหผรับสารตอบสนองอยางไร ในการ
ตัดสินใจของผูซื้อใน 3 ขั้นตอน หลัก ๆ ไดแก
         • การรับรูสินคา (Cognitive Stage)
         • การพอใจและตองการสินคา (Affective Stage)
         • การตัดสินใจ (Behavioral Stage)
      หรืออาจอธิบายในภาพที่ 3 ดังนี้

 ทฤษฏี /      AIDA Model      Hierachy-of-Effects Models Innovation Adoption
 ขั้นตอน                                   Model
การรับรูสินคา  รับรู (Attention)     รับรู (Awareness)   รับรู (Awareness)

                         ั
                       รูจก (Knowledge)

การพอใจและ
ตองการสินคา    สนใจ (Interest)       ชอบ(Liking)        สนใจ (Interest)

                          ่
                    ชอบมากกวาทีอื่น (Preference)    ประเมินคุณคา
          ตองการ(Desire)                      (Evaluation)
                       มั่นใจ (Conviction)

 การตัดสินใจ
   ซื้อ      ซื้อ (Action)       ซื้อ (Purchase)      ทดลองใช (Trial)

                                      ซื้อ (Adoption)

                  ั้       ้         
    จากภาพดังกลาว เราจะรูขนตอนในการซือของลูกคาคือ เรียนรู—รูสึก---ลงมือทํา เชนรถยนต
                                        ่
เปนสินคาที่มีมูลคาสูง ใชการตัดสินใจนาน ดังนั้นลูกคาจะเริ่มจากการเรียนรูเกียวกับสินคา โดยการ
เปรียบเทียบกับหลาย ๆ ยี่หอ จากนั้นจะเกิดความตองการขึ้นมา และตัดสินใจซื้อ แตบางครั้ง วงจรการ
                                           ่
ซื้ออาจมีการสลับเปน รูสึก---ลงมือทํา---เรียนรู เชน รถเมอซิเดส เบนซ ลูกคาอาจเริมจากความ


                       8-6
                                               Marketing
                                          
ตองการ ความรูสึกวาสินคามีคุณคา ภาพพจนดี แลวตัดสินใจซื้อเลย คอยมาเรียนรูในภายหลัง หรือ
                      
อาจมีการสลับเปน เรียนรู --- ลงมือทํา---รูสึก เชนสินคาที่ตัดสินใจไดงาย ๆ เชน น้ําตาล, ขาว เปนตน

   ึ                                 ื
กรณีศกษา : บริการสัญญาณมือถือของ Orange ใชวงจรการซื้อคือ รูสก- ลงมือทํา-- เรียนรู
                   
    เริ่มจากการที่กลุมเปาหมายคุนเคยกับมือถือ แตไมรูวามี Orange อยูในตลาด Orange ไดทําการ
       ่                ึ
สื่อสารผานสือตาง ๆ โดยเนนการสรางความรูสก ใหกลุมเปาหมาย
ตระหนักวามี บริการมือถือใหมเขามาชื่อ Orange (Awareness) สราง
ภาพพจนสังคมที่อบอุน จนกลุมเปาหมายมีความรูสึกรวมและเปนสวน
หนึ่งของครอบครัว Orange (Knowledge & liking) จากนั้น Orange ก็ย้ํา
                            ่
ดวยรายละเอียดคุณสมบัติของ Orange พรอมกับโปรโมชันตาง ๆ มาเรง
การตัดสินใจของกลุมเปาหมายใหตัดสินใจซื้อทันที (Purchasing)

    3. การออกแบบขาวสาร : ตามปกติขั้นตอนการออกแบบขาวสารจะเหมือนกับการจีบสาว
                          ้
      ซึ่งเริ่มจากเรียกรองความสนใจกอน จากนันคงความสนใจไวนาน ๆ แลวทําใหเกิดความ
      พอใจ ความตองการ จบทายดวยการตัดสินใจ (AIDA Model) การออกแบบขาวสารจะ
      ตอบคําถามวา
         • คุณจะสื่อสารอะไร (Message Content)
         • คุณจะสื่อสารอยางไร (Message Structure)
         • คุณจะใชรูปแบบอะไร (Message Format)
         • ใครเปนผูสื่อสาร (Message Source)

           ่
    3.1 คุณจะสือสารอะไร (Message Content)
    สิ่งที่ตองเคลียรอยางแรกคือ อะไรคือจุดขายของสินคา , แนวความคิด โดยเนื้อหาที่จะสง
ขาวสารใหมี 3 แบบดวยกันคือ
      • เหตุผล : เนื้อหาจะสื่อความเกี่ยวกับลักษณะ
         รูปแบบ คุณภาพ คุณคาของสินคา เชน นมผง
         แคลเซียมสําหรับผูสูงอายุเปนตน
      • อารมณ : จะสือความเกียวกับจุดขายทางอารมณ
                ่    ่
         เปนหลัก ทั้งในแงดี และแงลบ แงดี เชน ความ

                         8-7
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
        สดชื่น, การมีสวนรวม, อารมณขัน, ความรัก ความภาคภูมิใจ เชน โของ Orange ในแง
                
        ลบเชนความรูสึกผิด ความละอายใจ และความกลัวเปนตน เชน ไทยประกันชีวิต, เดน
        ทีน
       • จริยธรรม เนนการสื่อความเกี่ยวกับความถูกตอง
   และเหมาะสม เชนการรณรงคตอตานยาเสพติด ของ
   โครงการ รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ สิ่งที่สําคัญคือ
   แหลงที่มาของขอมูลที่ตองเลือกทั้ง Presenter และชองทาง
   การสื่อสาร

           ่
     3.2 คุณจะสือสารอยางไร (Message Structure)
         • สรางขอสรุป เชน เปปซี่สําหรับคนรุนใหม
         • ดานเดียวหรือสองดาน หากเปนการสื่อความดานเดียวจะเนนขอดีหรือลักษณะเดน
            หาก 2 ดานจะเนนทั้งขอดีและขอเสีย
         • การเรียงลําดับความสําคัญของขาวสาร
     โครงสรางของขาวสาระสําคัญไมแพเนื้อหาของขาวสาร เปนการตัดสินใจวาเนื้อหาของ
      ้         ่
ขาวสารนันจะแสดงในรูปทีมีการสรุปหรือไมสรุป (conclusion drawing) เปนการใหขาวสารแบบดาน
เดียวหรือสองดาน (one-sided vs two-sided message) และการเรียงลําดับกอน-หลังของขาวสาร (order
of presentation)
                 เนื้อหาการโฆษณาที่บอกวา “แฟบ ซักผาไดขาวกวาจนเห็นไดชัด” เปน
                    ่
           ขาวสารแบบทีมีการสรุปใหลูกคาเลยวาซักแลวจะขาวกวาใชยี่หออื่นขอใหไปซื้อ
                            ่
           หามาใชเสีย แตขอความโฆษณาทีวา “จี๊ป พาหนะในแบบฉบับของคุณ” เปน
                                ู
           ตัวอยางขาวสารที่ไมสรุป เนื่องจากจะใหผรับขาวสารคิดและสรุปเอาเองวา ”แบบ
                ่                       ่
ฉบับของคุณ” นั้นคืออะไร ซึงแตละคนก็อาจคิดไปไดตางๆ นานา แตหากเปลียนขอความใหมเปน”จีป     ๊
                      ่
พาหนะของวัยหนุม” อยางนี้เปนขาวสารทีมีขอสรุปชัดเจน ลูกคาทีเ่ ปนผูสูงอายุคงไมซื้อและตลาดคง
เล็กกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการใชขอความแบบแรก
     ขาวสารแบบดานเดียว (one-sided message) จะใหขอมูลทีเ่ ปนขอดีหรือ
คุณลักษณะเดนของสินคาเทานั้น แตหากเปนขาวสารแบบสองดาน (two-sided
message) จะใหขอมูลทั้งดานดีและดานดอยของสินคาดวย เชน “ยาสีฟนซอลท เค็มแต
ดี “ เปนขาวสารแบบสองดาน “ยาสีฟนพาโรดอนแท็กซ ดีสําหรับเหงือกและฟน” เปน


                        8-8
                                            Marketing
ขาวสารแบบดานเดียว
    การเรียงลําดับกอนหลังของขาวสารก็เปนเรื่องสําคัญ ขาวสารบางอยางจะเอาสวนสําคัญที่สุดที่
ตองการบอกกับลูกคาไวสวนตนสุดของขาวสาร โดยเฉพาะหากเปนขาวสารประเภทดานเดียว (one-
sided) หรือขาวสารที่ตองพูดหรือเขียนยาวๆ อยางในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ คนอานไมไดอาน
ทั้งหมด ควรจะเอาสวนสําคัญที่สุดไวเปนสวนแรก ขาวสารบางอยางก็เก็บเอาสวนสําคัญที่สุดไวบอก
ลูกคาตอนสุดทาย เชนโฆษณาขายเครื่องออกกําลังกายทางทีวี ที่จะบอกเรื่องสําคัญเชนราคา การลดแลก
              ี่
แจกแถม การผอนชําระไวทตอนทายของโฆษณา

    3.3 คุณจะใชรูปแบบอะไร (Message Format)
      รูปแบบของการนําเสนอขาวสารอาจอยูในรูปของแผนพับ, ภาพเคลื่อนไหว, โปสเตอร,
 เสียงตามสาย เปนตน ซึ่งรูปแบบแตละอยางก็จะมีรูปแบบที่
 แตกตางกันไป เชน
• โปสเตอร ตองตัดสินใจเกี่ยวกับ หัวเรื่อง, เนื้อความ, รูปภาพ
 และสีสัน
• เสียงตามสาย สิ่งที่ตองคิดคือ น้ําเสียง, เนื้อความ, โทนเสียง
 เปนตน
• สื่อโฆษณาทางโทรทัศน เนน การสื่อความทางรางกาย แสง สี
     
 เสียง ผูนําเสนอ เนื้อหา เรื่องราว เปนตน    3.4 ใครเปนผูสื่อสาร (Message Source) แหลงที่มาของ
                         
      ขาวสารเปนสิ่งที่ตองพิจารณาอยางถี่ถวนเพราะมีผลตอความเชื่อถือ และความสนใจของ
      กลุมเปาหมาย เชน
                          • การใชผเู ชี่ยวชาญ เพราะถือวาเปนผูรู เชน
                                              
                                    
                           โฆษณายาสีฟนนําเสนอโดยหมอฟน
                          • การใชผูทนาเชื่อถือ เชน โฆษณา TV Shopping
                                 ี่
                           จะนําผูที่เคยใชสินคาแลวเห็นผลมาบอกวา
                           สินคานี้ดีอยางไร ชวยเขาไดมากแคไหน                       8-9
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
         • การใชดารา หรือคนของประชาชน เชน โฆษณามิสทีนใช D2B เปนผูนําเสนอ     
            เปนตน
         • ขอมูลจากองคกร ที่ไดรับความเชื่อถือ เชน สํานักงานผูคุมครองผูบริโภค เปนตน
                  
         ยิ่งขาวสารที่ตองการความนาเชื่อถือมากเทาไร การเลือกใชแหลงขอมูลยิ่งมี
     ความสําคัญมากเทานั้น
     4. การเลือกชองทางการสือสาร ่
     การเลือกชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม จะชวยใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อยางเชนสินคายาที่ขายใหแพทย เดิมอาจขายผานตัวแทนขาย แตพบ วาแพทยมีเวลานอยมาก จึงตองหา
       ่         ้
ชองทางการสือสารใหมากขึน เชนผานวารสารทางการแพทย การประชุมสัมมนา จดหมายขายตรง
ตัวอยางยา หรือแมกระทั่ง เทเลมารเกตติ้ง เปนตน
             ่
     ชองทางการสือสารอาจแบงเปน 2 แบบคือ
     4.1 สื่อสารผานบุคคล : เชนการนําเสนอขาย การประชุม โทรศัพท หรือ อีเมล เปนตน ซึ่งถือ
       เปนการสื่อสารทางตรง มีการตอบสนองในทันที ชองทางที่ผานบุคคลเชน
                       • ตัวแทนขาย นําเสนอขายไปยังกลุมเปาหมายประเภท
                         รานคา, กลุมอุตสาหกรรม และกลุมวิชาชีพ แตจะไม
                                       
                         นิยมการใชตัวแทนขายกับผูบริโภคเปนจํานวนมาก
                       • ผูเชี่ยวชาญ เชน แพทยทางดานโภชนา อธิบายเกียวกับ ่
                         โภชนาการใหกลุมเปาหมายเชน นมเพื่อสุขภาพ อาหาร
                         ปลอดสารพิษ เปนตน
                       • สังคม เชนเพือนบาน, เพื่อน, คนในครอบครัว เปนตน
                                 ่
                                  ้
            เนนการพูดตอเกี่ยวกับสินคา หรือบริการนีดีใหทดลองใชดู เชน การแนะนํา
            รานอาหารอรอย, การบริการของโรงแรม หรืออาจอยูในรูปแบบ Direct sales ก็
            ได เชนมิสทีน แอมเวย หรือโครงการ Member get Member ของ UBC
     4.2 สื่อสารโดยไมใชบุคลากร : เชนมีเดีย บรรยากาศ หรือกิจกรรมพิเศษตางๆ
         • มีเดีย – สื่อสิ่งพิมพิ,์ หนังสือพิมพ, วารสาร, ไดเร็ทเมล, สื่อวิทยุ-โทรทัศน, วิทยุ
                 ี
            เทป วิดโอ, CD-Rom, เวบเพจ หรือปายประชาสัมพนธ , บิลบอรด, สัญลักษณ ,
            โปสเตอร เปนตน
         • บรรยากาศ – บรรจุภัณฑ , การตกแตง, รูปลักษณ                        8 - 10
                                                Marketing
         • กิจกรรมพิเศษ เชน นิทรรศการ สัมมนา เกมโชว, PR, การสนับสนุนกิจกรรม เปน
           ตน
     การเลือกชองทางการสื่อสารนั้นผูประกอบการอาจจะเลือกใชชองทางทั้งสองประเภทควบคูกัน
                      ั
ไป เชนใชการโฆษณานํารองเพื่อใหลูกคารูจกสินคา เมื่อพนักงานขายออกไปพบลูกคาก็จะขายไดงาย
ขึ้น ชองทางแตละประเภทมีความเหมาะสมตางกันไปตามสินคาและกลุมลูกคาเปาหมาย หากเปนสินคา
แพง ลูกคาตองการขอมูลมาก การโฆษณา ประชาสัมพันธและสงเสริมการขายไมสามารถใหขอมูล
เพียงพอตอการตัดสินใจ ตองใชพนักงานขายที่จะตองใหขอมูล ทําการสาธิตการใชงานและติดตอ
                                       ่ ู ั
ลวงหนากับลูกคากอนจะนําไปสูการตัดสินใจ แตหากเปนสินคาพื้นๆ ทั่วไปเปนทีรจกของลูกคาดีอยู
                        ู
แลว ไมมีอะไรสลับซับซอนในการใชงานและมีลกคาอยูเ ปนจํานวนมาก ชองทางประเภท
สื่อสารมวลชนยอมเหมาะสมกวา

             สื่อประเภทตางๆ
             - หนังสือพิมพสวนกลาง       - หนังสือพิมพทองถิ่น
             - แผนพับ              - ใบปลิว
             - แค็ตตาล็อค            - ไดเร็กเมล
             - วารสาร/ นิตยสาร          - นามานุกรม
             - สมุดโทรศัพท           - วิทยุ
             - โทรทัศน             - โทรศัพท
             - โรงภาพยนตร                   ุ
                               - การตกแตงที่จดขาย
             - ปายโฆษณากลางแจง                 ่
                               - สื่อโฆษณาเคลือนที่
             - ปายบอกทาง            - นามบัตร
             - อินเตอรเน็ท          - โทรศัพทมือถือ ฯลฯ

                        ่
                    ตาราง สือประเภทตางๆ5. การกําหนดงบประมาณในการสือสาร : จะใชงบในการสื่อสารเทาไรดี มีหลาย ๆ วิธีการดังนี้
              ่
      วิธีการ            ขอดี             ขอเสีย
1. ยอดเงินที่บริษัทสามารถจายได  มีความชัดเจน และงายตอการกําหนด      ไมสนใจผลลัพธในการขาย
(Affordable Method)        งบประมาณ
2. เปอรเซนตตอยอดขาย       เห็นความสัมพันธระหวางยอดขายกับ      คาใชจายสงเสริมการขายดูจาก
(percentage – of – Sales)     แผนการสงเสริมการขาย            ยอดขายในอดีต

                         8 - 11
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
       วิธีการ                  ขอดี                ขอเสีย
3. เปอรเซนตตอยอดขายที่เทากับ                  
                    เทียบกับงบสงเสริมการขายกับคูแขง     ไมคํานึงถึงสภาพของตัวเอง เชน
คูแขง (Competitive-Parity Method)                               ่
                                         จํานวนสินคา, ชือเสียง และ
                                         วัตถุประสงค
4. กําหนดจากวัตถุประสงคและงาน     มีการกําหนดวัตถุประสงค และงานที่จะ
ที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น     ทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น มีการ
(Objective and Task Method)      มองในภาพรวม และเนนผลสําเร็จเปน
                    สําคัญ


             ่     ่
6. การตัดสินใจใชสวนผสมเครืองมือการสือสาร
                           ่     ่
    องคกรสามารถนํางบประมาณการโฆษณามาเลือกใชเครืองมือในการสือสารไดดังนี้
 ประเภท โฆษณา          Sales promotion Public Relation Personal                 Direct
                                 Selling                 Marketing
 เทคนิค    • Public Presentation   • Communication     • High        • Personal     •  Nonpublic
        • Pervasiveness,     • Incentive         Credibility    confrontation   •  Customized
          ความถี่        • Invitation      • Ability to catch  • Cultivation    •  Up-to-Date
        • Amplified                      buyers off    • Response     •  Interactive
          Expressiveness                  guard
        • Impersonality                  • Dramatization
        สื่อสิ่งพิมพ และบอร   การแขงขัน, เกม,    สัมมนา        ตัวแทนขาย, การ   แค็ตตาล็อต,
        ประชาสัมพันธ       ล็อตตารี่        ปราศรัย       ประชุมตัวแทน    จดหมาย, เทเล
        บรรจุภัณฑ        พรีเมียร, ของขวัญ   รายงานประจําป    ขาย, โปรแกรม    มารเกตติ้ง, ขายทาง
        โฆษณาทางทีวี       ตัวอยางสินคา     การบริจาคหรือ    ราคาขายพิเศษ,    อินเตอรเนต, ขาย
        โปสเตอร, แผนพับ,    งานแสดง,        เปนสปอนเซอร,    ชิ้นงานตัวอยาง,  ทางทีวี, จดหมาย
        ใบปลิว          นิทรรศการตาง ๆ     การมีสวนรวมกับ   งานแสดงสินคา    แฟกซ, E-Mail,
        ไดเรททอรี         การนําเสนอ       ชุมชน, สัมภาษณ,             Voice-Mail
        บิลบอรด         คูปอง          กิจกรรมพิเศษ,
        การจัดแสดงงานตาง ๆ    การลดราคา        นิตยสารบริษัท
        สัญลักษณ, โลโก     สะสมแตม
        วีดีโอเทป
                          8 - 12
                                            Marketing
• การโฆษณา (Advertising) เปนเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่เขาถึงสาธารณชนจํานวนมาก และ
 สามารถครอบคลุมพื้นที่ไดกวางขวาง ไมอาจเจาะจงลูกคาเปนรายคนได
 เมื่อโฆษณาในทีวี หรือหนังสือพิมพยอมไมอาจเลือกไดวาจะใหลูกคาคน
 ไหนเห็นหรือไมเห็นโฆษณาได การโฆษณาเปรียบเสมือนการสื่อสารทาง
 เดียวกับลูกคา เพราะไมสามารถสรางปฏิกริยาตอบรับหรือปฏิเสธจาก
 ลูกคาได ไมสามารถสรางความผูกพันวาลูกคาจะตองดูหรือฟงโฆษณา
 ของเรา โฆษณาเปนการสื่อสารที่ทําใหลูกคาไดรับขาวสารขอมูลทีเ่ ปน
 มาตรฐานเดียวกัน และสามารถใชโฆษณาซ้ําไดบอยครั้งเทาที่ตองการ โฆษณาอาจใชเพื่อการสราง
 ภาพพจนระยะยาว หรือเพื่อการเพิ่มยอดขายในระยะเวลาสั้นๆ เชนโฆษณารายการสินคาลดราคา
 ประจําสัปดาห
• การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนเครื่องมือทีใชเพื่อการสรางผลกระทบในระยะสั้นเปน
                             ่
 สวนใหญ เพื่อจูงใจใหเกิดการตัดสินใจซื้อ การตอบสนองในทันทีจากลูกคาเพื่อนําไปสูการเพิ่ม
 ยอดขายในชวงเวลาหนึ่งๆ การสงเสริมการขายเชน ของแถม ลดราคา แลกซื้อ แลกคูปอง การ
                ่
 ประกวด การคืนเงิน การเพิมปริมาณในราคาเดิม การชิงโชค การสะสมรับของรางวัล ฯลฯ ลวน
 เปนไปเพื่อการสื่อสารใหลกคาสนใจสินคา เพื่อการจูงใจใหลูกคาอยากซื้อ ซื้อเพิ่ม หรือซื้อทันทีไม
              ู
 รีรอ และยังเปนการชักชวนใหลูกคาเขามารวมกับกิจกรรมของบริษัทอีกดวย
• การประชาสัมพันธและการเผยแพร (Public Relations and Publicity) เครื่องมือนีในการสื่อสาร
                                          ้
 การตลาดมีลักษณะที่แตกตางไปจากโฆษณาตรงที่สามารถสรางความเชื่อถือไดดีกวา เพราะการ
 ปรากฎขาวและภาพทางหนังสือพิมพเปนเสมือนการรายงานขอเท็จจริงมากกวาการโฆษณาที่
 ผูบริโภคสวนใหญคิดวาเปนการพูดเกินความจริง หรือเปนการจัดฉากใหดูดี การประชาสัมพันธ
        ั                                ี
 และเผยแพรยงเปนวิธีที่สามารถเขาถึงผูบริโภคบางกลุมที่ปฏิเสธโฆษณา คือดูทีวก็กดรีโมทหนี
                  โฆษณา ดูหนังสือพิมพหรือนิตยสารก็พลิกผานโฆษณาไปอยาง
                  รวดเร็ว การประชาสัมพันธในรูปการจัดกิจกรรมที่ปรากฏเปน
                  ขาว หรือการเผยแพรบทสัมภาษณผูบริหารยอมเปนทางใหเขาถึง
                            ี         ี
                  ลูกคาประเภทนี้ไดดกวา และหากทําไดดจะชวยประหยัด
                  คาใชจายไดมาก เพราะการเผยแพร (Publicity) เปรียบเสมือนการ
                  โฆษณาฟรี แตทั้งนี้ตองอาศัยความสัมพันธกับสื่อมวลชนตางๆ
               ่                           
 ในการตีพิมพเผยแพรขาวทีสงไปให ซึ่งเปนการยากที่จะควบคุมได เนื่องจากขึ้นอยูกับความ
 นาสนใจของขาว และเวลา/ พื้นที่ที่สื่อนั้นมีใหดวย


                       8 - 13
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
• การใชพนักงานขาย (Personal Selling) หากลูกคาอยูในขั้นตอนทายๆ ของกระบวนการตัดสินใจ
 เชนเกิดความชอบสินคาแลว แตยังลังเลไมตัดสินใจ การใชพนักงานขายจะเปนเครื่องมือที่ดีที่สุด
 เมื่อเทียบกับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดอยางอื่นๆ การใชพนักงานขายมีขอดีที่เปนการสื่อสาร
                  ้
 แบบเผชิญหนากัน ทําใหสามารถชีแจงทําความเขาใจ และใหขอมูลระหวางกันไดอยางดี แตละฝาย
 สามารถสังเกตปฏิกริยาของอีกฝายหนึ่งไดชัดเจน สามารถสรางความผูกพันกับลูกคา และสราง
 สัมพันธในระยะยาวได
• การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การตลาดทางตรงมีหลายรูปแบบ เชนการขายสินคาทาง
 ไปรษณีย การขายทางโทรศัพท ทางอินเตอรเน็ต เปนการสื่อสารที่เจาะเขาถึงลูกคาเปนรายตัว
 สามารถจัดหาสินคาบริการที่เหมาะสมสอดคลองกับลูกคาแตละราย และสามารถสรางปฏิสัมพันธ
 ระหวางลูกคากับผูขายได

         ่
ปจจัยในการใชเครืองมือสวนผสมทางการสื่อสาร
   1. ลักษณะตลาด :
   2. กลยุทธดึงและผลัก
   3. ขั้นตอนการซื้อ
   4. วงจรสินคา
   5. ระดับขององคกรในตลาด

7. การประเมินผลการสือสาร ่
    หลังจากจัดทําแผนการสื่อสารการตลาด องคกรตองทําการวัดผลการตอบรับของกลุมเปาหมาย
  วาเขาไดขาวสารไดรับความสนใจ เกิดอารมณ และมีการตัดสินใจหรือไม ซึ่งการวัดผลดังกลาวอาจ
  มีหลายขั้นตอน
    • กอนการสือสาร อาจมีการทดสอบแนวคิดโดยใช Storyboard หรือใชการอภิปรายกลุมยอย
            ่                                  
                                   ่
      (Focus Group) หรือการใชการวิจัยเกี่ยวกับสินคา ทั้งในเรืองของ เหตุผล อารมณ และการ
      ตัดสินใจ
    • หลังการสือสาร อาจมีการสอบถามเกียวกับการตอบสนองกลับเชน
           ่             ่
                              
      TV Shopping ใหโทรกลับภายใน 15 นาที จะไดสวนลด….. , หรือ
      การทดสอบวาจดจําสื่อโฆษณา หรือสินคานี้ไดหรือไม หรือวัดจาก
      ยอดขายโดยตรง


                      8 - 14
                                       Marketing
              ่
8. การบริหารกระบวนการสือสารการตลาด
    ใหมองในภาพรวมในการบริหารการสื่อสารทางการตลาดดังนี้
 ขั้นตอน            ี
              วิธการ             สิ่งที่ตองทํา
   1   เปาหมายหรือภารกิจในการสื่อสาร
   2   กลุมเปาหมาย
   3          ่
      เขาใจสินคาทีจําหนวย
   4   วิเคราะห SWOT
      Strength
      Weakness
      Opportunity
      Threat
   5   กําหดตําแหนงของตราสินคา
   6   กําหนดจุดขาย
   7   กําหนดงบประมาณ
   8   เลือกเครื่องมือในการสื่อสารตรา
      สินคากับกลุมเปาหมาย
   9   เลือกแนวทางการนําเสนอ
                     8 - 15
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร


                           คําถามทายบท 1. จากกรณีศึกษา “บานไรกาแฟ” ในบทที่ 3 จงอธิบายรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดของบานไร
   กาแฟ
            ่
 2. ขณะมีที่ขาวเกียวกับวิกฤตการณ “ไขหวัดนก” ที่แพรกระจายใน
   สัตวปก โดยเฉพาะไก, เปด และนก ซึ่งเปนขาวใหญในเดือน
   มกราคม ป 2547 หากคุณเปนเจาของแฟรนไชน ไกทอดนายพล
   ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ รวมทั้งแถบประเทศเอเซีย ขอใหคุณทํา
   การวิเคราะหผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น และหาหนทางการแกไข
                      ั
   ปญหา พรอมวางแผนทําการสื่อสารใหกบผูซื้อแฟรนไชน และผูบริโภคเขาใจเกี่ยวกับการ
   บริโภคไกแลวปลอดภัย พรอมทั้งกระตุนใหผูบริโภคหันมากินไกทอดเหมือนเดิม
    โรค"ไขหวัดนก" ที่ระบาดมาตั้งแตชวงฤดูหนาวปลายป 2546 ขามปมาจนถึงทุกวันนี้ตรวจพบการระบาดแลว
ทั้งสิ้นใน 7 ชาติ ชาติแรกที่ยืนยันการตรวจพบโรคไขหวัดนกในวันที่ 15 ธ.ค.2546 ไดแก"เกาหลีใต"
            ี่
"เวียดนาม"เปนชาติทสองที่ระบุวาพบโรคไขหวัดนก เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2547 ถัดมาวันที่ 11 ม.ค. มีชาวเวียดนามรายแรก
เสียชีวิตจากโรคไขหวัดนก และจนถึงวันที่ 25 ม.ค. ไวรัสไขหวัดนกสายพันธุเอช 5 เอ็น 1 คราชีวิตชาวเวียดนามไป
แลว 6 ราย ในจํานวนนี้เปนเด็ก 5 ราย
      สวนชาติอื่นๆในเอเชียที่ประกาศยอมรับมีโรคไขหวัดนกระบาด ประกอบดวย "ญี่ปุน" (13 ม.ค.) "ไตหวัน"
(15 ม.ค. แตพบวาเปนไวรัสไขหวัดนกสายพันธุเอช 5 เอ็น 2) "ไทย" (23 ม.ค.) "กัมพูชา" (23 ม.ค.) และ"อินโดนีเซีย"
(25 ม.ค. ไกที่ตายบางสวนเปนโรคไขหวัดนกผสมโรคนิวคาสเซิล)
      ในสวนของประเทศไทย สํานักขาวตางประเทศ อาทิ บีบีซีและเอพีรายงานไปทั่วโลกวา ทางการไดรายงาน
การระบาดของโรคอหิวาตไกตั้งแตเดือนพ.ย.2546 พรอมกับยืนกรานมาโดยตลอดวา ไกที่ลมตายนับลานตัวเปนโรค
                               ิ
อหิวาต หรือโรคหา ไมใชโรคไขหวัดนก กระทั่งเกิดกรณีพบผูตดเชื้อไขหวัดนกจากไกขึ้นมาจึงตองยอมเปดเผยความ
จริง
      ขณะเดียวกันพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณยอมรับวา ทราบเรื่องไขหวัดนกมากอนการ
ประกาศราว 2-3 สัปดาหแตตองปดเงียบ เพราะไมตองการใหสังคมแตกตื่น สงผลใหผูเลี้ยงไกรายยอยมองวา พ.ต.ท.
                              ิ
ทักษิณไมพูดความจริงเพื่อปกปองผูสงออกไกรายใหญที่ใกลชดกับรัฐบาล
      อยางไรก็ตาม ความพยายามควบคุมปกปดขอเท็จจริงขอมูลขาวสารเรื่องไขหวัดนกของพ.ต.ท.ทักษิณก็ไม
สัมฤทธิผล ขณะนี้ปรากฏวาหลายชาติทั่วโลกสั่งระงับการนําเขาไก ผลิตภัณฑจากไก รวมถึงสัตวปกอื่นๆ ของไทย


                          8 - 16
                                                  Marketing
เรียบรอยแลว ประกอบดวย มาเลเซีย สิงคโปร เกาะไตหวัน เกาหลีใต ฟลิปปนส ฮองกง บังกลาเทศ ญี่ปุน กลุม
ประเทศสหภาพยุโรป หรือ"อียู" รวม 15 ชาติ จีน และพมา
      นอกจากนี้คงตองจับตาดูสถานการณโรคระบาดไกใน"ลาว"เชนกัน เนื่องจากรัฐบาลลาวเคยแถลงเมื่อวันที่ 21
                                       ่
ม.ค.วา มีไกตายดวยโรคอหิวาต ดังนั้นมีความเปนไปไดหรือไมที่โรคระบาดทีแทจริงอาจเปนไขหวัดนก ซึ่งกําลัง
ระบาดในหมูชาติเพื่อนบานของลาว
      สําหรับรายงานการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกมายังมนุษยนั้นยังคงพบเฉพาะแคใน 2 ชาติเทานั้น
กลาวคือ เวียดนามกับไทย ดาน"องคการอนามัยโลก"แสดงความวิตกวา วิกฤตโรคไขหวัดนกระบาดครั้งนี้อาจทวี
ความรายแรงกวาโรค"ซารส" ถาเชื้อไวรัสไขหวัดนกเกิดการ"กลายพันธุ" ถาไวรัสไขหวัดนกจากสัตวมีโอกาสเขาไป
แลกเปลี่ยนถายทอดพันธุกรรมกับไวรัสโรคไขหวัดในคน และระบุดวยวา กวาที่วัคซีนปองกันเชื้อไขหวัดนกในเอเชีย
จะพัฒนาและผลิตสําเร็จอาจตองใชเวลาเกินกวา 6 เดือน เพราะไวรัสเริ่มดื้อยา
      ตามประวัติศาสตรการแพทย ไวรัสโรคไขหวัดนกมีการตรวจพบครั้งแรกในโลกเมื่อประมาณ 100 ปมาแลว
                                        ื
ในประเทศ"อิตาลี" แตเปนการระบาดในหมูสัตวปก โดยเชื้อไวรัสไขหวัดนกก็คอ "ไขหวัดใหญชนิดเอ" ถือเปนเชื้อ
โรคไขหวัดใหญชนิดรุนแรงที่สด  ุ
      กระทั่งในปพ.ศ.2540 ไวรัสไขหวัดนกสายพันธุเอช 5 เอ็น 1 ไดขามจากสัตวมาติดคนเปนครั้งแรกในเขต
                    ิ                         ิ ้        ้
บริหารพิเศษ"ฮองกง"ของจีน ทําใหมีผูตดเชื้อไขหวัดนก 18 รายและมีผูเสียชีวิตอีก 6 ราย ผูตดเชือและเสียชีวิตทังหมด
อาศัยอยูในเขตที่มีประชากรอาศัยหนาแนนและในจํานวนดังกลาวมี 9 รายเปนเด็กอายุต่ํากวา 10 ป
ตอมาในเดือนก.พ.2546 เชื้อไวรัสไขหวัดนกสายพันธุเอช 7 เอ็น 7 แพรระบาดในประเทศเนเธอรแลนด เปนเหตุใหมี
คนติดเชื้อ 82 ราย และสัตวแพทยเสียชีวิต 1 ราย และในเดือนเดียวกันนี้ไขหวัดนกเอช 5 เอ็น 1 ก็กลับมาระบาดใน
ฮองกงระลอกใหม หนนี้คราชีวิตพอ-ลูกชาวฮองกงไป 2 ราย
                                                 ิ
      จากกรณีการระบาดของโรคไขหวัดนกทั่วโลก ไมเคยพบการติดโรคชนิด"คนสูคน" มีแตตดจาก"สัตวสูคน"
เทานั้น และคนที่ติดโรคลวนไดรับเชื้อจากสารคัดหลั่ง หรือมูลของสัตวที่ปวยเปนไขหวัดนก โรคไขหวัดนกมีระยะ
ฟกตัว 1-3 วัน ผูปวยจะมีอาการไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ออนเพลีย เจ็บคอ ไอ ผูปวยเด็กเล็ก
          ี่
ผูสูงอายุ หรือผูทมีโรคประจําตัวอาจมีภูมิคุมกันไมดี และมีอาการรุนแรงได โดยจะมีอาการหอบ หายใจลําบาก
เนื่องจากปอดอักเสบรุนแรง
คําแนะนําทั่วไปในการรักษาสุขภาพและพฤติกรรมอนามัยเพื่อปองกันโรคไขหวัดนก
                              ิ
    1.ควรรักษารางกายใหแข็งแรง เพื่อใหรางกายมีภูมตานทานโรคไดดี โดยการรับประทานอาหารใหครบถวน
รวมทั้งผักและผลไม งดบุหรี่และสุรา นอนหลับพักผอนใหพอเพียง ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และในชวงอากาศ
             
เย็น ควรสวมเสื้อผาใหรางกายอบอุน
    2.หากมีอาการไมสบาย เชน มีไข ปวดศีรษะ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ เปนตน ตองรีบไปพบแพทยทันที และแจง
แพทยดวยวาทํางานในฟารมเลี้ยงสัตวหรือมีประวัติสัมผัสซากสัตว

                                     http://www.matichon.co.th/khaosod
                           8 - 17

								
To top