OBRAZAC 9-feb by changcheng2

VIEWS: 13 PAGES: 200

									FEDERACIJA               Registar grantova neprofitnim organizacijama           OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
                        Period izvještavanja:- 2005.godine   1101 Ured Predsjednika Federacije


                    Opis                  Ostvareno 2005.godina
   Ribolovno društvo Bistro, Kakanj                             2,500.00
   Sportska škola odbojke Kakanj                              3,000.00
   Napredak Vareš                                      5,500.00
   Napredak Busovaĉa                                    2,000.00
   Napredak Tuzla                                      2,500.00
   Napredak Kreševo                                     2,000.00
   HKD Napredak Zenica                                   3,900.00
   Ţupna crkva Grubišić Josip, Kakanj                           10,000.00
   Udruga poslodavaca Ţepĉe                                10,000.00
   Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, Sarajevo                       15,000.00
   Vrhbosanska nadbiskupija Svetog Petra i Pavla, Travnik                  7,000.00
   Udruţenje graĊana,Informativni centar "Lotos"                      1,500.00
   Udruţenje graĊana i veterana domovinskog rata HB Bihać                  3,500.00
   Udruţenje dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO Vitez               2,000.00
   Udruţenje dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Posušje               2,000.00
   Udruga Kraljevski grad Bobovac                              3,500.00
   Ţup Svetog Ilije, N.Šeher                                5,000.00
   Taekwondo klub NUR, Kakanj                                1,000.00
   Udruga "Inicijativa u demokraciji-UZID", Kakanj                     10,000.00
   Udruga HVIDRA, Travnik                                  2,000.00
   Crveni kriţ Drvar                                    2,000.00
   ART-LIVE BIH                                       1,565.00
   Caritas Ţupe Budţak                                   3,000.00
   FK Rudar, Kakanj                                     7,000.00
   PROVOINICIJALIT, Školski centar Franjevski                        5,000.00
   Ţupa Svetog Petra i Pavla Brajković, Kakanj                       14,000.00
   Franjevaĉki samostan Kreševo                              11,000.00
   Udruga obitelji poginulih i nestalih Hrvatskih branitelja Mostar             2,000.00
   Udruga obitelji poginulih i nestalih Hrvatskih branitelja Tuzla             2,500.00
   Fondacija Naše stalno mijesto, Kraljeva Sutjeska, Ba                   5,000.00
   Udruţenje hrvatskih KUD - UHAKUD                             3,000.00
   Ukupno za budžetsku oranizaciju:                            149,965.00   1102 Ured Dopredsjednika Federacije


                    Opis                  Ostvareno 2005.godina
   Troškovi                                         3,450.00
   Asocijacija studenata Stomatološkog fakulteta                      2,000.00
   Udruţenje NOR-a                                     12,000.00
                                                         1
FEDERACIJA               Registar grantova neprofitnim organizacijama           OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
                        Period izvještavanja:- 2005.godine


   Nagrade studentima                                    1,500.00
   Stipendiranje djece "Udruţenje obrazovanje gradi BIH"                  10,000.00
   KUD Proleter, Sarajevo                                  3,000.00
   UG Pokret majke enklave Srebrenica                            3,000.00
   Medţlis Islamske zajednice, Ţivinice                           3,000.00
   Tursko - Bosanski koledţ, Sarajevo koledţ                         6,476.00
   Dom zdravlja Srebrenica                                  5,000.00
   Humanitarno udruţenje Dobrotvor                              2,000.00
   Savez Josip Broz Tito, Sarajevo                              3,000.00
   Pomoć - Ismet Salkić                                   1,400.00
   Pomoć graĊanskom vijeću SGV, Sarajevo                           2,000.00
   Fakultet za fiziĉku kulturu, Sarajevo                           2,000.00
   Fakultet Politiĉkih nauka                                 1,350.00
   Nacionalna i univerzitetska biblioteka                          3,000.00
   Ukupno za budžetsku oranizaciju:                             64,176.00
   1103 Ured Dopredsjednika Federacije


                     Opis                  Ostvareno 2005.godina
   Udruţenje studenata Srebrenica                              3,000.00
   Demokratska inicijativa Sarajevskih Srba- DIS                       1,000.00
   Srpska Pravoslavna crkva, Srebrenica                           2,000.00
   Zemljoradniĉka zadruga Potoĉari                             18,900.00
   Srpsko društvo Prosvjeta                                 4,900.00
   Zemljoradniĉka zadruga Potoĉari                             18,300.00
   Fondacija Omera Pobrića- Institut Sevdaha                         1,500.00
   Srpsko graĊansko vijeće Sarajevo                             10,900.00
   Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo                    1,500.00
   Savez društava "Josip Broz Tito"                             2,000.00
   Humanitarna organizacija "Pomoć za samu pomoć", Sarajevo                 1,000.00
   Ukupno za budžetsku oranizaciju:                             65,000.00
   1201 Vlada Federacije


                     Opis                  Ostvareno 2005.godina
                                                         2
FEDERACIJA               Registar grantova neprofitnim organizacijama        OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
                        Period izvještavanja:- 2005.godine


   Fakultet Islamskih nauka                              10,000.00
   Turistiĉka organizacija Ĉapljina                          10,000.00
   Hrvatska seljaĉka stranka                              5,000.00
   Fondacija Zlatne lasta, Sarajevo                          2,000.00
   Ţenski rukometni klub Travnik                            3,000.00
   Udruţenje Srce za djecu                               3,000.00
   Preporod, Kulturno društvo Bošnjaka                        215,000.00
   HKD Napredak, Sarajevo                              150,000.00
   Srpsko društvo Prosvjeta                             100,000.00
   La Benevolencija, Kulturno društvo                         50,000.00
   Manifestacija Dani Zaima Muzaferije                         5,000.00
   Mašinski fakultet, Zenica                              6,000.00
   Asocijacija za Multimedijsku podršku, Zenica                    5,000.00
   Asocija inovatora, Sarajevo                             5,000.00
   Udruţenje društvo za robotiku, Sarajevo                       5,000.00
   Projeket upravljanja otpadnih voda, Sliva-Neretva i Trebišnjica          30,000.00
   Udruţenje ratnih vojnih invalida FBIH                        7,000.00
   Yudo Club CITY                                   25,000.00
   Yudo savez BIH                                   10,000.00
   Udruţenje graĊana dijabetiĉara, Konjic                       6,000.00
   Gazi Husrev-beg Ferhatović                             10,000.00
   Srednja strukovna škola                               5,000.00
   MeĊunarodni centar za djecu i omladinu                       5,000.00
   Sufinansiranje -Crveni kriţ                            100,000.00
   Krug 99                                       2,500.00
   Holiday inn                                     3,500.00
   K.K. Busovaĉa                                    5,000.00
   Samostalna biblioteka Hadţi Jusuf Livnjak                      5,000.00
   Klub SKI Mostar                                   7,000.00
   Savez demobilisanih boraca                             10,000.00
   Udruga za brigu i prava "Naša djeca"                        10,000.00
   Djeĉiji vrtić Leptirić, Glamoĉ                           27,500.00
   MeĊunarodni centar za mir                              1,500.00
   Finansiranje kompleksa Kovaĉi                           500,000.00
   Općina Posušje                                   30,000.00
   Udruga obitelji poginulih hrvatskih branitelja                   17,000.00
   Udruga nestalih branitelja domovinskog rata                    55,000.00
   Udruga hrvatskih stradalnika Grabovica 93                     55,000.00
   Udruga za inicijativu u demokraciji -UZID                     28,000.00
   Udruga dragovoljaca i veterana Uskoplje                      45,000.00
                                                      3
FEDERACIJA               Registar grantova neprofitnim organizacijama           OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
                        Period izvještavanja:- 2005.godine


   Comprex film, Sarajevo                                  4,500.00
   Ekološka edukacija, Radio difuzija soli                         7,000.00
   Re-fresh production, Sarajevo                              20,000.00
   Konjiĉki klub, Bihać                                  14,000.00
   Općina Doboj                                       5,000.00
   Udruţenje za nauĉno tehniĉki odgoj, Sarajevo                       2,500.00
   Udruţenje graĊana oboljelih od epilepsije                        2,500.00
   Narodna kuhinja Stari grad                                3,000.00
   Udruţenje graĊana povratnika, Potoĉari                         15,000.00
   Fondacija Srebrenica, Potoĉari                             270,000.00
   Streljaĉki klub, Zenica                                 3,000.00
   MeĊunarodni rukometni turnir, Doboj                           5,000.00
   Kickboxing savez BIH, Bihać                               15,000.00
   Udruţenje graĊana Bosanske Krajine                           10,000.00
   RK Ĉelik, Zenica                                     8,000.00
   Univerzitet Zenica                                    5,000.00
   Knjiga "Muslimanski Evrpoljani"                             5,000.00
   Fondacija Pravda za BIH                                500,000.00
   Ekonomski fakultet, Sarajevo                               5,000.00
   Unicredit banka                                     19,805.33
   Udruţenje "Licem u lice"                                12,500.00
   Ukupno za budžetsku oranizaciju:                          2,505,805.33


   1401 Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova


                    Opis                  Ostvareno 2005.godina
   Odred Bosna                                       5,000.00


   Ukupno za budžetsku oranizaciju:                            5,000.00


   1601 Federalno ministarstvo finansija


                    Opis                  Ostvareno 2005.godina
   Ekonomski fakultet                                    6,000.00
   Smuĉarski klub Karaula                                 10,000.00
   Ski klub Blidinje                                    5,000.00
   Savez dizaĉa tegova                                   5,500.00
   Melodije Mostara 2005                                  5,000.00
                                                         4
FEDERACIJA               Registar grantova neprofitnim organizacijama           OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
                        Period izvještavanja:- 2005.godine


   Udruga Ĉapljinska ţena                                  1,500.00
   FIS KUP "Adria-Skup"                                  35,000.00
   Streljaĉki klub Široki Brijeg                              7,000.00
   Hrvatski šprtski klub Zrinjski                             25,000.00
   HKD Napredak, Vitez                                   5,000.00
   Pravni fakultet Sveuĉilišta u Mostaru                          3,000.00
   GraĊevinski fakultet Sveuĉilišta Mostar                         1,000.00
   Djeĉija igraonica Framice, Bugojno                            3,000.00
   Puĉka kuhinja Budţak, Banja Luka                             1,000.00
   BONUS Udruga graĊana                                   2,000.00
   HKUD Zora Struge Gorica                                 5,000.00
   Naseljeno mjesto Dretelj                                 5,000.00
   Udruga za sport,ekologiju i kulturu, Lepenica                      1,000.00
   Udruga dobrovoljaca i veterana domovinskog rata HVO                   1,000.00
   Sportsko ribolovni savez BIH, Sarajevo                         20,000.00
   Udruga hrvatskih KUD u BIH- UHAKUD                            2,500.00
   Konjiĉki klub, Bihać                                   7,000.00
   Školske sestre Franjevke, Busovaĉa                            1,000.00
   Narodno sveuĉilište Kiseljak                               5,000.00
   Dani matice Hrvatske                                  10,000.00
   Radna zajednica Ćenakolo, MeĊugorje                           6,000.00
   Spemenik poginulim braniteljima na Kupresu                        5,000.00
   HKUD Dubrave Aladinić, Stolac                              4,000.00
   Hrvatska akademska zajednica u FBIH                           7,000.00
   Ukupno za budžetsku oranizaciju:                           194,500.00


   1701 Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije


                    Opis                  Ostvareno 2005.godina
   Zavod za geologiju                                   80,000.00
   Ukupno za budžetsku oranizaciju:                            80,000.00   2001 Federalno ministarstvo zdravstvo


                    Opis                  Ostvareno 2005.godina
   Zavod za Transfuzijsku medicinu FBIH                          499,999.92
                                                         5
FEDERACIJA                Registar grantova neprofitnim organizacijama           OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
                         Period izvještavanja:- 2005.godine


   Zavod zdravstvenog osiguranja FBIH                           11,500,000.00
   Unuverzitetski kliniĉki centar Tuzla                            44,796.00
   JU Dom zdravlja Gradaĉac                                   267.30
   Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji                       5,000.00
   Udruţenje graĊana renesansa                                 5,000.00
   Udruţenje hemofiliĉara                                   5,000.00
   UG CUMC BIH                                         5,000.00
   Udruţenjeoboljelih od hepatitisa C                             5,000.00
   Udruga roditelja djece Dijaeb.juvelirno društvo, Mostar                   5,000.00
   Udruţenje oboljelih od šećerne bolesti dijabetiĉarima, Jajce                5,000.00
   Kantonalno udruţenje oboljelih od šećerne bolesti                      6,200.00
   SUGAR- Društvo protiv dijabetesa, Tešanj                          6,000.00
   Udruţenje graĊana oštećenog sluha i govora                         6,500.00
   Udruţenje za pomoć u duševnoj nevolji- FENIKS                        4,365.00
   Savez paraplegiĉara                                    16,622.00
   Djeca nade -Rama-Prozor                                   7,820.00
   Pomoć udruzi roditelja sa smetnjama u razvoju, Livno                    5,000.00
   Udruţenje hroniĉnih bolesnika                                5,100.00
   Udruga za borbu protiv ovisnosti suza, Ljubuški                       6,400.00
   Ukupno za budžetsku oranizaciju:                            12,144,070.22   2401 Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva


                     Opis                  Ostvareno 2005.godina
   Zavod za agropedologiju                                  65,700.00
   Agronomski institut                                    170,854.00
   Ukupno za budžetsku oranizaciju:                             236,554.00   3201 Federalno ministarstvo za pitanje boraca


                     Opis                  Ostvareno 2005.godina
   Po odluci 213/2005, Općina Konjic                             41,135.00
   Ukupno za budžetsku oranizaciju:                             41,135.00
   4601 Federalna uprava za civilnu zaštitu


                     Opis                  Ostvareno 2005.godina
   Program deminiranja                                   908,886.68
                                                          6
FEDERACIJA               Registar grantova neprofitnim organizacijama           OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
                       Period izvještavanja:- 2005.godine

   Ukupno za budžetsku oranizaciju:                           908,886.68
   4603 Štab civilne zaštite

                    Opis                  Ostvareno 2005.godina
   Isplate raĉuna                                    115,336.06
   Ukupno za budžetsku oranizaciju:                           115,336.06   5101 Federalno ministarstvo rada i socijalne politike


                    Opis                  Ostvareno 2005.godina
   Ekonomsko socijalno vijeće za teritoriju FBIH                     150,000.00
   Isplate raĉuna                                    159,299.40
   Izgradnja Dnevnog centra Novi Travnik                         50,000.00
   Sredstva neratnim invalidnim osobama                         1,885,982.46
   Ukupno za budžetsku oranizaciju:                           2,245,281.86   5301 Federalno ministarstvoraseljenih lica i izbjeglica


                    Opis                  Ostvareno 2005.godina
   Po Anexu ugovora                                   271,845.82
   Ukupno za budžetsku oranizaciju:                           271,845.82   UKUPNO ZA IZVJEŠTAJ:                               19,027,555.97
                                                         7
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                       8
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                       9
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      10
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      11
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      12
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      13
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      14
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      15
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      16
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      17
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      18
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      19
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      20
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      21
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      22
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      23
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      24
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      25
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      26
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      27
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      28
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      29
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      30
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      31
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      32
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      33
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      34
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      35
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      36
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      37
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      38
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      39
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      40
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      41
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      42
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      43
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      44
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      45
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      46
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      47
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      48
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      49
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      50
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      51
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      52
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      53
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      54
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      55
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      56
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      57
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      58
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      59
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      60
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      61
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      62
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      63
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      64
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      65
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      66
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      67
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      68
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      69
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      70
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      71
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      72
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      73
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      74
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      75
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      76
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      77
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      78
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      79
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      80
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      81
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      82
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      83
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      84
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      85
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      86
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      87
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      88
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      89
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      90
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      91
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      92
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      93
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      94
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      95
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      96
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      97
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      98
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      99
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      100
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      101
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      102
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      103
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      104
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      105
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      106
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      107
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      108
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      109
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      110
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      111
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      112
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      113
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      114
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      115
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      116
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      117
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      118
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      119
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      120
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      121
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      122
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      123
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      124
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      125
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      126
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      127
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      128
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      129
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      130
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      131
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      132
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      133
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      134
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      135
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      136
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      137
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      138
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      139
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      140
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      141
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      142
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      143
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      144
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      145
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      146
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      147
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      148
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      149
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      150
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      151
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      152
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      153
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      154
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      155
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      156
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      157
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      158
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      159
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      160
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      161
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      162
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      163
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      164
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      165
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      166
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      167
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      168
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      169
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      170
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      171
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      172
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      173
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      174
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      175
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      176
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      177
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      178
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      179
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      180
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      181
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      182
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      183
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      184
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      185
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      186
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      187
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      188
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      189
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      190
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      191
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      192
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      193
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      194
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      195
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      196
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      197
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      198
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      199
FEDERACIJA      Registar grantova neprofitnim organizacijama  OBRAZAC 9
BOSNE I HERCEGOVINE
              Period izvještavanja:- 2005.godine
                                      200

								
To top