Docstoc

1 - Hogeschool Zeeland

Document Sample
1 - Hogeschool Zeeland Powered By Docstoc
					             BASISSTAGEGIDS
            Pabo 1 t/m Pabo 4
               2011 / 2012
Macht hebben en er geen gebruiken van maken, dat is pas beschaving
                  C. Budddingh
                              Vlissingen, augustus 2011.
Voorwoord
In het cursusjaar 2006 2007 zijn we gestart met een geheel vernieuwd programma op onze
opleiding. Door middel van het clusteren van de verschillende vakken in leergebieden, cursussen
genoemd, zijn we in staat om op grondige wijze onze visie op het opleiden te herzien. Het
doordenken van het opleiden van aanstaande leerkrachten is een dankbaar, maar zeer veel
energie vergend proces.
Dat deze bezinning gevolgen heeft voor de stage, moge duidelijk zijn. Immers de stage blijft het
hart van de opleiding. In de praktijk zullen ze toch het vak moeten leren,waarbij een degelijke
theoretische onderbouwing onontbeerlijk is.

Studie en stage zijn, meer dan voorheen, met elkaar vervlochten. Door het lint / blok-systeem zijn
studenten wekelijks in de stage en kunnen stageopdrachten veel nauwer in samenhang met de
studie worden aangeboden en verwerkt. Dit heeft consequenties voor de stage: bij iedere
stageopdracht wordt aangegeven in welke week, of vóór welke week, de opdracht moet zijn
uitgevoerd.

Een belangrijke voorwaarde om de stage goed te laten verlopen is een goede samenwerking tussen
de student, de (opleidings)mentor en de opleidingsdocent. De student speelt bij het tot stand
brengen van die samenwerking een hoofdrol.
Onduidelijkheden in deze gids kunnen besproken worden met de stagebegeleider.
De mentor verwerft via het werkplekassessment (WPA) informatie over de doelen die de student
dient te behalen in de stage. Het is belangrijk dat de student de mentor goed informeert over de
opdrachten die hij volgens deze stagegids gaat uitvoeren.

Deze basisstagegids geeft informatie over de stage in de hele opleiding. We schetsen in deze
gids de grote lijn, zo u wilt de rode draad, van de stage zoals wij die voor ogen hebben. In deze
gids staan de algemene opmerkingen die voor alle leerjaren gelden.
Daarnaast is er voor elk semester een stagegids ontworpen waar de opdrachten in staan
vermeld.

Namens alle betrokken docenten,


Het programmateam van de Pabo van de Academie voor Educatie.
                               Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 2
Inhoudsopgave

1    INLEIDING ............................................................................................................................................. 5
2    DOELEN .................................................................................................................................................. 6
3    STAGE ORGANISATIE ........................................................................................................................ 7
   3.1  GROTE EN KLEINE SCHOOL ................................................................................................................ 9
   3.2  STAGEPLAATSING .............................................................................................................................. 9
   3.3  DE STAGE LERAARONDERSTEUNER VOOR PABO 3 EN 4 .................................................................... 9
   3.4  VERKLARING VAN GOED GEDRAG ................................................................................................... 10
   3.5  HET CONTACT TUSSEN STAGESCHOOL EN STUDENT ........................................................................ 10
    3.5.1  Afspraken tussen student en stageschool ................................................................................. 10
    3.5.2  Afspraken met de opleiding ..................................................................................................... 11
   3.6  AANWEZIGHEID ............................................................................................................................... 11
   3.7  STAGEBEGELEIDING ........................................................................................................................ 11
    3.7.1  De opleidingsdocent ................................................................................................................ 11
    3.7.2  De opleidingsmentor................................................................................................................ 12
    3.7.3  De groepsmentor ..................................................................................................................... 12
4    DE OPLEIDINGSSCHOOL DOS ....................................................................................................... 12
   4.1    WERKPLEKLEREN ............................................................................................................................ 13
   4.2    EEN ANDERE OPLEIDING, EEN ANDERE BASISSCHOOL VISA VERSA ................................................. 13
   4.3    KENNISDELING ................................................................................................................................ 13
   4.4    COACHINGSVAARDIGHEDEN ........................................................................................................... 14
   4.5    ONDERZOEK..................................................................................................................................... 14
   4.6    ROL VAN DE OPLEIDINGSMENTOR EN PABO-DOCENT ..................................................................... 14
   4.7    EXCELLENTE LEERKRACHT ............................................................................................................. 14
   4.8    TOT SLOT ......................................................................................................................................... 14
5    VOORBEELD-, SJABLOONLESSEN. .............................................................................................. 15
6    STAGE DOELEN .................................................................................................................................. 15
   6.1    SPECIFIEKE STAGE INFORMATIE PABO 1.......................................................................................... 15
   6.2    SPECIFIEKE STAGE INFORMATIE PABO 2.......................................................................................... 15
   6.3    SPECIFIEKE STAGE INFORMATIE PABO 3.......................................................................................... 15
   6.4    SPECIFIEKE STAGE INFORMATIE PABO 4.......................................................................................... 15
7    COMPETENTIES ................................................................................................................................. 16
8    TOETSING ALGEMEEN .................................................................................................................... 18
   8.1  TOETSONDERDELEN OPLEIDINGSDOCENT ....................................................................................... 18
    8.1.1  100% aanwezigheid in de stage en uitvoeren van alle stageopdrachten................................. 18
    8.1.2  Summatief werkplekassessment ............................................................................................... 18
    8.1.3  Intervisie-uren ......................................................................................................................... 21
    8.1.4  Stagereflectieverslag ............................................................................................................... 22
    8.1.5  Stage eindgesprek met de opleidingsdocent ............................................................................ 22
    8.1.6  Stagekaart ................................................................................................................................ 22
    8.1.7  Stagedagboek ........................................................................................................................... 22
   8.2  TOEKENNING EC’S .......................................................................................................................... 23
   8.3  HERKANSINGSPROCEDURE .............................................................................................................. 23
    8.3.1  Herkansingsonderdelen ........................................................................................................... 23
    8.3.2  Bindend negatief advies (BNA) ................................................................................................ 24
9    PROTOCOL OMGAAN MET BEELDMATERIAAL. .................................................................... 24
10     TENSLOTTE ..................................................................................................................................... 24
11     BIJLAGEN......................................................................................................................................... 25
   11.1   BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST ............................................................................................................. 25
   11.2   BIJLAGE 2 LIJST MET AFKORTINGEN ............................................................................................... 26
                                                   Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 3
11.3 BIJLAGE 3 SJABLOONLESSEN ........................................................................................................... 27
 11.3.1 Sjablonen Pabo 1 eerste semester. .......................................................................................... 30
 11.3.2 Sjablonen Pabo 1 tweede semester. ......................................................................................... 30
 11.3.3 Sjablonen Pabo 2 eerste semester ........................................................................................... 31
 11.3.4 Sjablonen Pabo 2 tweede semester .......................................................................................... 31
 11.3.5 Sjablonen Pabo 3 specialisatie ‘het jonge kind’...................................................................... 31
 11.3.6 Sjablonen Pabo 3 specialisatie ‘het oudere kind’ ................................................................... 33
11.4 BIJLAGE 4 JAARROOSTER 2011/2012............................................................................................... 37
                                           Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 4
1 Inleiding
De stage vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding tot leerkracht. Zo belangrijk, dat we het
als de spil zien waar de hele opleiding om draait. Dat betekent dat de student goed op de hoogte
moet zijn van alles wat met de stage te maken heeft. De stage heeft tot doel de student te laten
werken aan zijn professionele groei tot Startbekwame Leraar Primair Onderwijs. De
stageopdrachten vertonen om die reden een opklimmende lijn qua moeilijkheid.
Omdat de student zijn eigen (on)mogelijkheden het beste kent, is er ook ruimte voor initiatieven
van zijn kant. Die ruimte wordt in de loop van de opleiding steeds groter. Uiteindelijk wordt hij
een pedagogisch - didactische professional die zelfstandig en in teamverband keuzes kan maken,
lessen kan plannen en uitvoeren.

We zijn in 2006 van start gegaan met een nieuw curriculum. Dit betekent dat de opleiding
competentiegericht gaat werken. Deze vernieuwing komt voort uit veranderde inzichten over het
doel van hoger beroepsonderwijs c.q. de Pabo. De opleiding Pabo leidt studenten op tot
startbekwame leerkrachten. Deze startbekwaamheid (zie ook “in bekwame handen”; informatie
verspreid onder alle basisscholen door het SBL) verwerven de studenten door systematisch, in
studie en stage, te werken aan bepaalde competenties. Bij de opzet van het nieuwe curriculum is
uitgegaan van de competenties zoals beschreven door Educom, een samenwerkingsverband van
Pabo‟s waar ook Vlissingen deel van uit maakt. De competenties zoals omschreven door Educom
zijn afgeleid van de competenties zoals omschreven door het SBL.

De vernieuwde opzet van de opleiding betekent uiteraard ook een behoorlijke wijziging in de
inhoud en organisatie van de studie. De studie is niet langer in kwartalen maar in semesters
georganiseerd. Studenten volgen ieder semester vier zogenaamde cursussen. De stage bestaat uit
12 maandagen tijdens de lesweken en drie aaneengesloten weken aan het einde van het semester.
Twee van de vier cursussen in één semester zijn zogenaamde bouwcursussen: hierin staat de bouw
waarin de student stage loopt in dat semester centraal, naast uiteraard de te verwerven
competenties. De cursus wordt vormgegeven vanuit meerdere leergebieden en onderwijskunde. Zo
is de inhoud van één van de cursussen in het eerste semester bepaald vanuit de leergebieden
rekenen / wiskunde en natuuronderwijs; tevens is het vak onderwijskunde bij deze cursus
betrokken. Eén van de vier cursussen in een semester is een zogenaamde leergebiedcursus; de
naam verraadt het al: in een leergebiedcursus staat de inhoud van een bepaald leergebied
centraal. Verder kennen we nog cursussen afkomstig van de afdeling professional core. In deze
cursus kunnen studenten zich brede, algemene HBO competenties eigen maken, zoals: Engels,
onderzoeksvaardigheden en presentatievaardigheden.

Belangrijk is te vermelden dat de precompetenties worden opgebouwd volgens het
betrokkenheidsmodel: een model waarbij voor het inrichten van studie en stage, wordt uitgegaan
van de fase van betrokkenheid waarin de student zich bevindt.

We hopen dat deze basisgids zal helpen een succes te maken van de stageperiode en dat er veel
plezier aan de stage wordt beleefd, want het beroep van leraar is niet alleen inspannend, het is
vooral ook een uitdaging!

Namens alle betrokken docenten,

Het programmateam van de Academie voor Educatie.

 Steeds als gesproken wordt van mentor, student, docent enz., wordt zowel de mannelijke
               als de vrouwelijke vorm bedoeld.
                               Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 5
2 Doelen
De professionele ontwikkeling van student tot Startbekwaam Leraar Primair Onderwijs verloopt in
fasen. De duur van de fasen kan per student verschillen. Onderstaand model geeft de duur bij
benadering aan.
 Fase P1 (eerste helft propedeuse)
 Het accent ligt op zelfbetrokkenheid en is gericht op een eerste oordeel over de
 geschiktheid van de student voor het leraarschap d.m.v. een zelfbeoordeling en een
 beoordeling van de opleiding.
 Fase P2 (tweede helft propedeuse)
 Het accent ligt op de taakbetrokkenheid en is gericht op een definitief oordeel over de
 geschiktheid van de student voor het leraarschap.
 Fase K-taak (tweede studiejaar)
 Het accent ligt op de taakbetrokkenheid, het verkrijgen van basale kennis en vaardigheid
 om onderwijs voor een groep leerlingen te verzorgen.
 Fase K-leerling (eerste helft derde studiejaar)
 Het accent ligt op leerlinggerichtheid, de competentie om verschillen tussen leerlingen
 waar te nemen en er (enigszins) rekening mee te houden. De student leert in
 samenwerkend en zelfverantwoordelijk leren zijn kennis en bekwaamheid te integreren
 en af te stemmen op het onderwijs dat nodig is voor het jongere of oudere kind.
 Fase K-organisatie (vierde studiejaar)
 Het accent ligt op de organisatiegerichtheid, het vermogen om „buiten” de groep te
 kijken en de school als lerende organisatie te zien.
 Fase integratie (vierde studiejaar)
 De student werkt langere tijd zelfstandig in de groep, leert door het opdoen van veel
 ervaringen en de reflectie daarop, en werkt aan leerdoelen ondersteund onder andere
 door intervisie.

In het eerste jaar van de opleiding staat de oriëntatie op het beroep van onderwijsgevende en de
geschiktheid hiervoor centraal (P1 en P2 fase). Dat betekent o.a. het volgende:
  - de student geeft in zijn omgang met kinderen blijk van betrokkenheid en openheid;
  - de student geeft op een ontspannen en vriendelijke manier leiding aan kinderen;
  - de student durft daarnaast kinderen aan te spreken op hun gedrag en hen te laten
    houden aan de regels in het kader van een ordelijke onderwijsleeromgeving;
  - de student kan kinderen met eenvoudige leeractiviteiten aan het werk krijgen en
    houden;
  - de student kan eenvoudige onderwijssituaties en -activiteiten zelfstandig voorbereiden,
    uitvoeren en evalueren;
  - de student toont goede communicatieve vaardigheden in de omgang met zowel kinderen
    als volwassenen;
  - de student is in staat aan te geven wat voor hem belangrijk is in de omgang met kinderen
    en in het geven van onderwijs.

In het tweede jaar van de opleiding ligt het accent op de taakbetrokkenheid, het verkrijgen van
basale kennis en vaardigheid om onderwijs voor een groep leerlingen te verzorgen (Kt-fase).
Dat betekent o.a. het volgende:
  - de student heeft inzicht in de factoren die de omgang met de groep bepalen. Hij kan
    deze factoren benoemen en toepassen in zijn pedagogisch-didactisch handelen voor de
    groep;
  - hij neemt de leefwereld van het kind als uitgangspunt bij zijn onderwijs;
  - hij kan onderwijssituaties voorbereiden, uitvoeren en evalueren;
  - hij is in staat verantwoorde keuzes te maken tussen doelen, inhouden en werkvormen.

In het derde jaar (1e semester) van de opleiding ligt het accent op de leerlinggerichtheid, de
competentie om verschillen tussen leerlingen waar te nemen en er (enigszins) rekening mee te
houden. De student leert in samenwerkend en zelfverantwoordelijk leren zijn kennis en
bekwaamheid te integreren en af te stemmen op het onderwijs dat nodig is voor het jongere of
oudere kind (de Kl-fase).
                              Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 6
Dit betekent o.a. het volgende:
  - hij kan gedragingen van leerlingen, observeren, analyseren en is in staat een eenvoudig
    plan te ontwikkelen en uit te voeren om de leerling te helpen;
  - hij kan extra hulp geven aan een klein groepje leerlingen, terwijl de andere leerlingen
    zelfstandig werken;
  - hij is in staat om adequaat hulp te bieden aan alle leerlingen passend bij hun individuele
    leer- c.q. begeleidingsvraag;
  - hij kan flexibel omgaan met lesvoorbereidingen in onverwachte situaties;
  - hij heeft belangstelling voor de positie van de leraar basisonderwijs in de maatschappij;
  - de student heeft kennis over de meest voorkomende opvoedings- en
    ontwikkelingsproblemen;
  - hij kan effectief communiceren met collega‟s en ouders;
  - de student heeft weet van processen die een rol spelen bij conflictbeheersing;
  - hij kan de leeromgeving aanpassen aan de acute behoefte van kinderen;
  - hij kan een zorgplan gebruiken en kan in teamverband een bijdrage leveren Sana de
    ontwikkeling ervan;
  - de student stelt eisen aan de prestaties van kinderen en toont hoge verwachtingen ervan;
  - is zelf enthousiast en nieuwsgierig. Weet dit over te brengen op anderen;
  - hij is slagvaardig en doortastend en kan slagvaardig en doortastend improviseren;
  - hij is zich bewust van zijn eigen kernkwaliteiten;
  - hij reflecteert op effectieve wijze op zijn eigen en andermans werk;
  - hij kan samen met collega‟s uitvoering geven aan gemeenschappelijke activiteiten van de
    school.

In het vierde leerjaar komt de organisatiegerichtheid aan de orde . Het vermogen om „buiten” de
groep te kijken en de school als lerende organisatie te zien. (de Ko-fase). Tevens ligt het accent
op de integratie van wat is opgebouwd in de afgelopen jaren. De student werkt langere tijd in de
groep en leert door het opdoen van veel ervaringen en de reflectie daarop, en werkt aan
leerdoelen ondersteund onder andere door intervisie.
De betekent o.a. het volgende:
  - hij kan het leerlingvolgsysteem hanteren;
  - hij houdt rekening met de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en de
    leefregels/doelen van de school;
  - hij stimuleert de leerlingen tot samenwerkend leren en spelen, afgestemd op het
    opvoedingsconcept van de school;
  - hij kan een begeleidingsplan voor een leerling ontwerpen, waarbij extra activiteiten
    worden beschreven gericht op de het systematisch ondersteunen van de sociaal-emotionele
    ontwikkeling;
  - hij kan een ordelijke, overzichtelijke, inspirerende doelmatig ingerichte leeromgeving
    creëren waarin leerlingen direct aan het werk kunnen.

3 Stage organisatie
Het jaar is verdeeld in twee semesters. Voor de voltijd een deeltijd (avondopleiding) betekent dit
het volgende:

          Voltijd                   Deeltijd
 In elk semester is voor Pabo 1, of 2 iedere   Studenten die in Pabo 1, of 2 zitten,
 maandag in een lesweek stagedag. Voor   plannen in overleg met de stageschool in
  Pabo 3 is de maandag en dinsdag in de   totaal 25 dagen stage per semester waar
   lesweek stagedag (de zogenoemde       in elk geval drie maandagen bij zijn
 „lintstage‟) en daarnaast loopt de student  ingepland, zodat de stagebegeleider op
  een aaneengesloten periode van drie   bezoek kan komen. Pabo 3 loopt 30 dagen
    weken stage (de zogenoemde                stage.
         „blokstage‟).
 (zie voor de planning het overzicht in de
        laatste bijlage).


                               Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 7
Gezien de samenhang tussen theorie en praktijk kan de student niet willekeurig geplaatst worden.
Door de leerjaren heen ziet het plaatsingsschema er als volgt uit

             1e Semester               2e Semester
  Pabo 1           OB                   BB
  Pabo 2           BB                   OB
  Pabo 3   OB/BB, afhankelijk van keuze JK/OK    aanwezigheid is afhankelijk van
                                  minor
  Pabo 4         LIO, afstuderen OB/BB, afhankelijk van keuze JK/OK
  Fe 1.1                               OB
 Fe 1.2+2.3           BB                  BB
 Fe 2.4+3.5          OB           aanwezigheid is afhankelijk van
                                  minor
 Fe 3.6+4.7  OB/BB, afhankelijk van keuze JK/OK   LIO, afstuderen OB/BB, afhankelijk
                                 van keuze
  Fe 4.8   LIO, afstuderen OB/BB, afhankelijk
            van keuze JK/OK

Opmerking:
  1. In het eerste semester graag onze mannelijk studenten in groep 3, of 4. De uitval onder
   jongens is namelijk nogal groot en één van de redenen die we horen bij vertrek, is het zich
   niet thuis voelen bij de kleuters. In Pabo 2 of drie kunnen ze alsnog naar de kleuters.
  2. aan het eind van het tweede jaar kiest de student voor jongere kind of oudere kind. Deze
   keus bepaalt zijn stageplaats in het derde jaar. Overeenkomstig zijn keus wordt hij
   geplaatst;
  3. in het derde jaar, tweede semester kiest de student een vrije minor. Die minor kan hij
   volgen op een andere opleiding van de HZ, maar ook op een andere Pabo. De minoren die
   de opleiding Pabo van de HZ aanbiedt, zijn niet allemaal op het reguliere basisonderwijs
   gericht. Daar de student inmiddels zijn keus heeft bepaald, kan de stagiaire aangeven of
   hij het 2e semester ook bij u stage loopt;
  4. de vierdejaars lopen in overleg met u stage. De helft van het jaar zijn ze met de LIO bezig
   de andere helft met de educatieve bedrijfsopdracht.

NB1
Met ingang van 1 augustus 2001 is de bevoegdheid voor het geven van bewegingsonderwijs in het
basisonderwijs door groepsleerkrachten veranderd. Pabo-afgestudeerden, die per 1 augustus 2001
aan hun opleiding begonnen zijn, krijgen, na het behalen van hun diploma, alleen de bevoegdheid
om bewegingsonderwijs te geven aan kleutergroepen 1 en 2. Vanaf 1 augustus 2005 zullen de
afgestudeerden Pabo-ers dus niet meer bevoegd zijn om bewegingsonderwijs te geven aan groep 3
tot en met 8. Die bevoegdheid kan wel behaald worden door het volgen en met een voldoende
beoordeling afronden van het traject “leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via de
Pabo”.

Het voorgaande betekent dat alle stageopdrachten m.b.t. bewegingsonderwijs alleen mogen
worden uitgevoerd in groep 1 / 2 en niet in groep 3 / 4. Indien een student niet geplaatst wordt
in groep 1 / 2, dan zal er gekeken moeten worden, hoe de opdrachten van bewegingsonderwijs
toch in groep 1 / 2 kunnen worden gerealiseerd. Dit is organisatorisch wellicht lastig, doch
beslist noodzakelijk i.v.m. wettelijke aansprakelijkheid bij ongevallen.

NB2
Wie is bevoegd om voor de groepen drie tot en met acht van het basisonderwijs zelfstandig het
bewegingsonderwijs te geven?
  a. de zittende leraar basisonderwijs, die breed is opgeleid;
  b. de leraar basisonderwijs die de leergang volgt (voor maximaal twee aaneengesloten
    schooljaren);
  c. de leraar basisonderwijs die tevens het getuigschrift van de leergang bezit;
  d. de vakleraar bewegingsonderwijs, dit is de bezitter van het ALO-getuigschrift.

                              Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 8
   Bovenstaande betekent dat een student van de Pabo, ondanks het feit dat al een deel van de
   leergang is afgerond d.m.v. de minor bewegingsonderwijs, niet bevoegd is om zelfstandig het
   bewegingsonderwijs te mogen geven aan de groepen 3 t/m 8. Wat wel mogelijk is dat de
   betreffende student in aanwezigheid van een bevoegde leerkracht (zie a t/m d) het
   bewegingsonderwijs geeft aan de groepen 3 t/m 8, mits deze student de minor
   bewegingsonderwijs positief heeft afgerond.

3.1   Grote en kleine school
   Vanuit het veld is de vraag gekomen of het niet verstandig is om meer eisen te stellen aan de
   student wat betref zijn keus van zijn stageplaats en zo een grotere variatie aan stageplaatsen
   bieden dan we nu doen. De insteek is de kwaliteitsverbetering van de stage-ervaring van de
   student.

   Tijdens zijn opleiding zou hij een zo breed mogelijke ervaring op moeten doen om straks optimaal
   voorbereid te zijn op de veelzijdige samenstelling van groepen in de praktijk/het Zeeuwse.
   De student kiest nu soms eenzijdig. Bijvoorbeeld alleen dorpsschooltjes, of alleen grote scholen
   zonder combinatieklassen.

   Op dit moment zijn er drie regels:
     1. De student komt in Pabo 1-3 niet meer op dezelfde school terug.
     2. De school past bij zijn denominatie
     3. Hij komt in de bouw terecht van het semester van de opleiding waarin hij zit en eventueel
       de specialisatie waar je voor hebt gekozen.

   We voegen hieraan een vierde toe:
     4. De student heeft tijdens zijn opleiding minimaal één van de leerjaren stage gelopen op een
      (dorps)school met combinatieklassen en andersom: hij heeft minimaal één van de leerjaren
      stage gelopen op een grote (stads)school met enkele groepen.

   Bij de keuze van zijn stageplaatsing wordt de SLC en de stagebegeleider van vorige jaarvan de
   student expliciet betrokken door de student.

   Het aan te leggen portfolio speelt in dit hele proces een cruciale rol.

3.2   Stageplaatsing
   De stageplaatsing wordt centraal vanuit de opleiding geregeld door de stagecoördinator. Indien
   gewenst speelt de OM hierin ook een rol.
   Er wordt bij het toewijzen van een stageplaats zoveel mogelijk rekening met de woonplaats van
   de student gehouden. Toch is het onvermijdelijk dat er voor het bereiken van de stageschool moet
   worden gereisd. Een reistijd van maximaal anderhalf uur wordt aanvaardbaar geacht. De student
   zoekt in geen geval zelf een stageplaats, hij kan wel zijn voorkeur kenbaar maken.

   Voor de stageplaatsing in het tweede leerjaar kan de student een voorkeur opgeven. In het
   voorjaar wordt daarvoor een formulier uitgereikt. Regel is dat hij het hele jaar op dezelfde
   stageschool en het hele semester in dezelfde stagegroep blijft. Alleen in bijzondere situaties
   wordt hiervan afgeweken, na overleg met de mentor en de stagebegeleider.

3.3   De stage Leraarondersteuner voor Pabo 3 en 4
   Als de student uit Pabo 3, of 4 gekozen heeft voor leraarondersteuner (LO), betekent dat hij
   gedurende een tiental dagen voor de klas staat en/of binnen een school onderwijstaken uitvoert.
   Met de schoolleiding en de leerkracht van de klas maakt de student afspraken over de precieze
   taak. Vanuit de Opleiding wordt hij daarin niet begeleid. Dat wil niet zeggen dat het ons als
   opleiding onverschillig laat hoe die dag wordt ingevuld. De taken die hij op zich neemt, kunnen
   variëren van een dag zelfstandig voor de klas staan tot individuele kinderen begeleiden. Belangrijk
   is dat de student beseft, dat de door hem uit te voeren activiteiten zinvol zijn en dat ze bijdragen
   aan het vergroten van zijn expertise.
   Voordat de student aan de stage LO begint, heeft hij bij de stagecoördinator opgegeven waar hij
   de stage LO loopt.
                                   Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 9
   Welke dagen geschikt zijn, is niet op voorhand te zeggen. In de praktijk blijkt dat studenten
   tussendoor nog wel eens invallen op hun stageschool. Deze dagen kunnen voor de stage LO
   gebruikt worden. Het gaat dus niet om reguliere stage dagen, maar om extra stage dagen,
   bijvoorbeeld in zelfstudie weken, of aan het eind van het schooljaar. De student uit Pabo 4 die
   meer LIO dagen loopt, kan die extra dagen verzilveren via deze LO constructie, of via „verlengde
   LIO‟.

3.4   Verklaring van goed gedrag
   Met ingang van 1 september 2011 verlangen we van alle eerstejaars, dat ze een verklaring van
   goed gedrag aan ons verstrekken. Voor ons blijft hij geldig, zolang de student op de opleiding
   zit. Wij houden hiervan de administratie bij. Wilt u een kopie, dan kunt u dat aan de student
   vragen. Eist dan a.u.b. niet dat hij weer kosten maakt door een geldige verklaring te verlangen.
   Voor de duidelijkheid: Wij zijn niet verplicht en verklaring aan de student te vragen. Gezien alle
   verwikkelingen op dit gebied leek het ons wijs om de traditie van vroeger weer in ere te
   herstellen.
   Hogerejaars vragen we geen verklaring. Dit omdat ze na afstuderen opnieuw kosten moeten
   maken.

3.5   Het contact tussen stageschool en student

   Voor aanvang van de stage neemt de student minstens 7 dagen van te voren contact op met
        de stageschool, respectievelijk de opleidingsmentor / groepsmentor.
     De eerste keer dat de student op de stageschool komt, moet hij zich met een geldig
                identificatiebewijs kunnen legitimeren.

   Naar aanleiding van de gemaakte afspraken maakt de student een planning. Hij spreekt tijdens het
   contact met de opleidingsmentor en groepsmentor af, of deze planning vooraf nog aan hem moet
   worden voorgelegd. Voor de student begint, is het goed zich een aantal zaken te realiseren en
   duidelijke afspraken te maken.

   3.5.1 Afspraken tussen student en stageschool
   Sommige schoolbesturen hebben etiquette regels afgesproken met hun personeel. Hierin zijn
   onder andere kledingvoorschriften opgenomen. Deze etiquette geldt ook voor stagiaires. Je bent
   immers te gast! Vraag er naar.
   Telefonisch contact. Wat vraag je?
   -    hoe laat wordt verwacht dat je aanwezig bent;
   -    hoe lang wordt verwacht dat je na schooltijd blijft om te helpen;
   -    welke taken (buiten je stageopdrachten om) moet je doen?
   -    met wie regel je of en hoe je apparatuur als kopieerapparaat enz. mag gebruiken;
   -    het gebruik van gebruiksmateriaal als papier e.d..
   Je bent op de stageschool te gast. Dat betekent, dat je:
   -    je even voorstelt aan alle teamleden bij de eerste kennismaking op de stageschool;
   -    je aanpast aan de regels, gewoonten en onderlinge omgangsvormen van de stageschool
       en dat je je daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stelt;
   Zorg dat je steeds tijdig op de stageschool (een kwartier voor schooltijd) aanwezig bent.
   Als je verhinderd bent de stageschool te bezoeken, stel je de school hiervan zo spoedig mogelijk
   op de hoogte. (maar in ieder geval een kwartier vóór aanvang van de schooldag).
   De stage in de propedeusefase heeft een sterk oriënterend karakter:
   -    houd gedurende de hele stageperiode je oren en ogen goed open: alleen al daardoor valt
       er veel te ontdekken;
   -    vooral in het begin zul je veel vragen hebben;
   -    spreek af bij wie en wanneer je met die vragen terecht kunt;
   -    beperk je bij je oriëntatie niet alleen tot je ‟eigen‟ klas(lokaal) en groep, maar oriënteer
       je ook op de school als geheel;
   -    houd niet alleen contact met je eigen groepsmentor, maar toon ook belangstelling voor
       andere leden van het team en hun werk;                                  Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 10
   -   laat zien dat je niet te beroerd bent de handen uit de mouwen te steken: de taak van
      een leerkracht bestaat uit lesgebonden en niet-lesgebonden activiteiten; dit betekent
      dat in een schoolook vóór en na schooltijd veel werk verzet worden!
   Wat wordt er van je verwacht? Wat zijn je verantwoordelijkheden?
   -   samen met je groepsmentor ga je in toenemende mate mede verantwoordelijkheid
      dragen voor de groep. Dat betekent, dat je ook zoveel mogelijk participeert in alle taken
      van je groepsmentor. Bijvoorbeeld pleinwacht;
   -   hetzelfde geldt voor verantwoordelijkheden en hulp m.b.t. de hele school: kun je helpen
      met koffie zetten, afwassen, de telefoon aannemen? Je opleidingsmentor zal samen met
      jou bespreken welke taken je op je kunt nemen;
   -   stel je open op naar het team;
   -   hoe ga je om met ouders; wat vertel je ze wel en wat niet;
   -   kinderen worden ook aan jouw zorg toevertrouwd: je zult wel eens een broek moeten
      verschonen, braaksel op moeten ruimen, enz..

   3.5.2 Afspraken met de opleiding
   Als de student verhinderd is de stageschool te bezoeken, stelt hij niet alleen de stageschool op de
   hoogte, maar ook de Opleidingsdocent en de OM als hij met hem een afspraak heeft.

3.6    Aanwezigheid
   De student voltijd is alle schooltijden op de stageschool aanwezig, ook als de mentor ADV heeft
   of als de stageklas vrij is. Dit komt bij kleuterklassen nog al eens voor op de vrijdag(middag). Hij
   werkt dan op de basisschool, of is in een andere groep aanwezig.
   De student deeltijd kan geen stages plannen op dagen dat de stageklas (een deel van de dag) vrij
   is (de woensdag en bijvoorbeeld door dan maar in een andere klas stage te lopen. Dit komt bij
   kleuterklassen nog al eens voor op de vrijdagmiddag).

3.7    Stagebegeleiding
   De student wordt tijdens zijn stage begeleid door meerdere personen. We onderscheiden in
   principe drie functies:
     - de opleidingsdocent;
     - de opleidingsmentor;
     - de groepsmentor.

   3.7.1 De opleidingsdocent
   Elke Edu-1 student wordt begeleid door een opleidingsdocent (OD). Deze stagebegeleider
   begeleidt alle studenten die op deze school zijn geplaatst. De opleidingsdocent is in de meeste
   gevallen docent aan de Pabo.
   De taken van de opleidingsdocent zijn de volgende:
     -   het ondersteunen van de leerprocessen van de student;
     -   het leren analyseren van en reflecteren op de eigen stage-ervaringen door de student;
     -   het evalueren van de prestaties van de student;
     -   het leren formuleren van eigen leervragen en eigen leerdoelen;
     -   het oplossen van problemen;
     -   het afnemen van minimaal twee WPA‟s op de stageschool per semester;
     -   tijdens de bezoeken wordt het stagedagboek ingezien;
     -   het voeren van en stage eindgesprek aan de hand van het stagedagboek van de
         student;
     -   het beoordelen van de reflectieverslagen;
   De opleidingsdocent bewaakt als algemeen stagebegeleider steeds de totale ontwikkeling (zowel
   het opleidingsleren als het stage / werkplekleren) van de student in samenspraak met de OM en
   GM. Wanneer problematische begeleidingssituaties ontstaan, zal de opleidingsdocent via
   observaties en gesprekken proberen deze situaties in het goede spoor te brengen. De
   opleidingsdocent verzorgt het verdere relatiebeheer en zal namens de Pabo de
   werkplekassessments afnemen. Hij neemt daarvoor per semester tenminste een formatief WPA
   en een summatief WPA af.
   De student wordt als regel twee keer per semester door de opleidingsdocent bezocht; één keer
   in formatieve zin (begeleiding van proces) en één keer in summatieve zin (beoordeling van
                                  Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 11
product). De begeleider maakt van te voren een afspraak. Afhankelijk van de evaluatie van de
stage en de vorderingen daarbij kan vaker stagebezoek plaatsvinden. Indien nodig kan de
opleidingsmentor / groepsmentor kenbaar maken dat meer bezoeken gewenst zijn.

3.7.2 De opleidingsmentor
De opleidingsmentor (OM) is het centrale aanspreekpunt voor studenten, groepsmentoren en
opleidingsdocenten in het opleidingsgedeelte van zijn taak op een school of een cluster van
scholen. Hij rekruteert het aantal stageplaatsen, pleegt daarover overleg met de
stagecoördinator en voert namens de school de onderhandelingen met de Pabo. Hij verdeelt de
studenten over de groepsmentoren, houdt de voortgang in de gaten en is alert op flankerend
onderwijs (onderwijs op aanvraag van studenten). Tevens arrangeert hij de procesgang en
verleent gegevens voor rechtspositionele voortgang. De opleidingsmentor adviseert de directie(s)
van de school / het cluster van scholen over opleidingsbeleid en verdere professionalisering van
zittende leraren. Indien nodig in afstemming met de groepsmentor neemt hij mede formatieve
(en summatieve) werkplekassessments af en bewaakt de all-over-voortgang onder andere door
een paar keer per stageperiode de stagemap en het stagedagboek van de student te bekijken.
Hij verzamelt en distribueert informatie. De opleidingsmentor krijgt bovenop de cursus
collegiale consultatie een cursus met daarin aspecten als coaching, management en organisatie.
Zo mogelijk kan hij zelf de cursus collegiale consultatie aanbieden binnen zijn / haar
scholen(cluster).

3.7.3 De groepsmentor
Groepsmentoren (GM) begeleiden de studenten op basis van een cursus collegiale consultatie
waarin reflectie, coaching, beoordeling van werkplekassessments, constructivistisch leren en
hoofdlijnen van het Pabo curriculum aan bod komen. Zij vullen tijdens de begeleiding de stage-
en werkplekopdrachten in tot reguliere klassenactiviteiten. Zij zorgen voor begeleiding en
formatieve beoordeling bij de studenten en stemmen de begeleidingsactiviteiten van de peer-
tutors af op de eigen begeleiding. Bij problemen etc. overleggen zij met de opleidingsmentor.
Tevens geven zij periodiek vorderingen en adviezen door aan de OM en opleidingsdocent. De
mentor onderschrijft de visie van constructivistisch leren.

Concreet kunnen we de begeleiding van de student door de groepsmentor samenvatten in de
volgende stappen die zich ook in tijd opvolgen:
1. De lesvoorbereiding bekijken. De lesvoorbereiding van de student wordt bekeken aan de
  hand van het vakspecifieke WPA, te vinden onder punt drie van de betreffende
  stageopdracht.
(Nb. Indien er geen vakspecifiek WPA aanwezig is, kunt u gebruik maken van lijst I uit het WPA.)
2. De lesuitvoering bekijken. De lesuitvoering van de student wordt bekeken aan de hand van
  het vakspecifieke WPA, te vinden onder punt drie van de betreffende stageopdracht.
3. De lesuitvoering evalueren. De lesuitvoering van de student wordt besproken aan de hand
  van het evaluatieformulier stageopdracht. Let op: de groepsmentor heeft een eigen gedeelte
  in het evaluatieformulier waar hij zijn opmerkingen kwijt kan.
4. De stagedag evalueren. De lesdag van de student wordt in samenvattende zin geëvalueerd op
  het betreffende formulier, zie bijlage in de stagegids. Op de hieronder genoemde punten uit
  het wpa worden leerpunten voor de volgende stagedag geformuleerd:
    a. voorbereiding;
    b. uitvoering bestaande uit: interactie,management en didactiek;
    c. reflectie;
    d. attitude.
5. De stageperiode evalueren. Het functioneren van de studenten tijdens de stageperiode wordt
  geëvalueerd. Hiervoor moet er gebruik worden gemaakt van het eindbeoordelingsformulier,
  te vinden in de bijlagen van de semestergidsen.

          4 De Opleidingsschool DOS
          Op 1 januari 2010 is de Pabo-HZ, samen met Alpha, Archipel en Prisma
          gestart met de opleidingsschool (DOS). Inmiddels zijn we ruim anderhalf
          jaar verder en worden de contouren van deze opleidingsvariant helder.
                             Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 12
   Nu alle scholen van bovengenoemde drie schoolbesturen gaan participeren in het project en er
   meer schoolbesturen (o.a. Nobego) bij komen, is duidelijkheid over de te volgen koers
   noodzakelijk. Onze droom wordt steeds meer werkelijkheid.

4.1   Werkplekleren
   Tot nu toe hanteren we vooral de term „stage‟ als we het hebben over de aanwezigheid van de
   student op de basisschool, de vulling van het buitenschoolscurriculum. Het woord „stage‟ dekt
   binnen DOS de lading niet meer. Omdat er meer en meer een verschuiving plaats gaat vinden
   van ervaring opdoen in het lesgeven naar een zich intensief verdiepen in wat er nu plaatsvindt in
   en om de groep waar de student zit. Daarbij hoort een onderzoekende houding en „nieuwsgierig‟
   zijn naar wat er in en om de klas gebeurt en waarom. Het is niet alleen het toepassen van wat
   op de opleiding wordt aangeboden, maar ook het leren in de werksituatie.
   De term „werkplekleren‟ geeft daarom beter weer wat we bedoelen met het vullen van het
   buitenschoolscurriculum. Werkplekleren is in de literatuur immers „het leren van
   beroepsspecifieke kennis en vaardigheden op de werkplek‟; hier: de basisschool.

4.2   Een andere opleiding, een andere basisschool visa versa
   Als uitwerking van de het werkplekleren zien we onder andere een grotere rol weggelegd voor
   de groepsmentor. Afgelopen jaar hebben we aan alle scholen al gevraagd om zogenaamde
   „sjabloonlessen‟ te geven. Het doel van die lessen is om te laten zien dat de theorie op de Pabo
   niet ontstaat in een klinische situatie vanachter een bureau. Door de sjabloonlessen gaat de
   student zien dat hij de beschreven situatie ook in de praktijk tegenkomt. Hij is dan voorbereid
   en heeft een antwoord paraat om de ontstane situatie aan te kunnen. Tegelijk zien we graag dat
   de student vragen stelt over de les die de groepsmentor geeft. Om op die manier achter de
   motieven te komen waarom de groepsmentor zo, in deze situatie, bij deze groep, bij dit
   lesonderdeel, handelt.
   De groepsmentor vindt handelingen die hij in de klas uitvoert heel gewoon. De student heeft
   vaak geen flauw benul wat de achtergrond is van beslissingen van de groepsmentor.
   Het mes gaat aan twee kanten snijden: Door de vragen van de student wordt de groepsmentor
   zich meer en meer bewust van het feit waarom hij zo handelt. De groepsmentor zal zich
   ongetwijfeld realiseren dat hij „bewust bekwaam‟ is en dat hij niet alles op de „automatische
   piloot‟ doet. Zou dit niet tot kwaliteitsverbetering op de werkplek leiden?
   De student zal door het voorbeeldgedrag van de groepsmentor nog meer inspiratie opdoen in het
   werkveld. Hij zal geprikkeld worden om nog scherper te kijken en te luisteren. Dat is dan een
   mooie opmaat naar het onderzoek. Dat zal blijken uit het vervolg. Onderzoek speelt een
   belangrijke rol binnen DOS.
   Het is de opzet van de Pabo om het werkveld zo nog meer, en dat wordt positief bedoeld, te
   prikkelen tot inspirerend en boeiend lesgeven. Het zou mooi zijn als de student door de
   groepsmentor wordt bevraagd naar hoe bepaalde zaken op de Pabo aan bod komen. De student
   ervaart het als bijzonder positief als de groepsmentor betrokkenheid toont bij zijn studie, bij
   wat er in de opleiding aan de orde komt.
   Die wederzijdse nieuwsgierigheid met het oog op het opleiden is van groot belang voor het veld,
   de student en de Pabo. DOS is een middel om op één lijn te komen.

4.3   Kennisdeling
   Door de hechtere samenwerking tussen de basisschool en de opleiding kan meer kennisdeling
   vaker gerealiseerd worden. De basisschool heeft de Pabo veel te leren. Er zijn groepsmentoren
   die enorme kennis van zaken op het gebied waarin ze zijn gespecialiseerd. De uitwisseling van
   die kennis is van essentieel belang voor de opleiding, maar ook voor de basisschool. De Pabo wil
   voorkomen dat ze achterloopt voor wat betreft de ontwikkelingen die in het veld spelen. Een
   voorbeeld: Door de belangstelling die er in het Zeeuwse is voor „Boeiend Onderwijs‟, zijn er in
   het afgelopen jaar gastlessen verzorgd door een docent van een basisschool, die zich in boeiend
   onderwijs heeft verdiept. Een ander voorbeeld is de kennisdeling, visa versa, rondom nieuwe
   methodes.
   Andersom zijn er landelijke ontwikkelingen die de Pabo graag doorspeelt, vaak via de student,
   aan het veld. Denk aan de ontwikkelingen rondom de kennisbasis.                                 Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 13
4.4   Coachingsvaardigheden
   De scholing voor groepsmentoren die dit jaar van start gaat, is vooral gericht op
   coachingsvaardigheden. Deze scholing wordt juist aan de Opleidingsscholen gegeven, omdat we
   willen dat Pabo-studenten op de Opleidingsscholen groepsmentoren hebben die excellent zijn op
   dit punt. Aan de orde komt o.a. feedback geven en ontvangen, luisteren, vragen stellen, hoe
   begeleid ik een student bij onderzoek.
   Scholing op dit gebied is juist een belangrijk punt waarin de Opleidingsschool zich onderscheidt
   van de andere vormen van werkplekleren. De persoonlijke ontwikkeling van de student staat in
   DOS centraal en tegelijkertijd ook de ontwikkeling van de groepsmentor.

4.5   Onderzoek
   Binnen DOS is er voor studenten van Pabo-1 tot met Pabo-4 studenten plaats ingeruimd voor
   „onderzoek‟. Voor elke leerjaar op het niveau van dat leerjaar. Een Pabo-1 student heeft ander
   vaardigheden in het onderzoek doen, dan aan een Pabo-3 student. Als middel om dit onderzoek
   te verrichten wordt gebruik gemaakt van Professionele Leergemeenschappen (PLG‟s). Soms
   maken we onderscheid tussen Leergemeenschappen (LG‟s) voor Pabo-1 en -2 en PLG‟s voor
   Pabo-3 en -4
   Een (P)LG bestaat uit één of meerdere teamleden, de directeur, de studenten, de OM-er en de
   Pabo-docent. De laatste twee op afstand, omdat zij meerdere PLG‟s tegelijk begeleiden. Het
   uitgangspunt is dat in de (P)LG vragen aan de orde komen die een duidelijke relatie met de
   schoolontwikkeling hebben. Het zijn dus niet speciaal vragen die de student bedenkt, maar
   vragen die de (P)LG gezamenlijk bedenkt en een relatie hebben met de schoolontwikkeling.
   Voorwaarde is dat de onderzoeksvragen in een halfjaar en met beperkte middelen zijn aan te
   onderzoeken.
   We hopen hiermee dat de onderzoekende houding van de groepsmentor en van de student
   geprikkeld wordt en dat dit leidt tot een grotere bezinning op wat er gaande is op de werkvloer.
   De student kan de vaardigheden op onderzoeksgebied die hij op de opleiding heeft verworven,
   nu in de praktijk toe gaan passen.

4.6   Rol van de Opleidingsmentor en Pabo-docent
   In de driehoek school, student en opleiding gaan de stagebegeleiders, opleidingsmentor en Pabo-
   docent een nog belangrijker rol spelen dan ze al doen. De Pabo-docent zal nauwer betrokken
   worden bij wat er in de school gebeurt. Door nauwlettend de ontwikkeling van de student te
   volgen en door de rol die de docent in (P)LG‟s krijgt, wordt de begeleiding intensiever. De
   opleidingsmentor gaat ook extra begeleiden en coachen. Daarnaast speelt de OM een rol bij de
   scholing van de groepsmentoren.

4.7   Excellente leerkracht
   Nu zijn er al schoolbesturen die aangeven dat de student alleen begeleid mag worden door
   „excellente‟ leerkrachten. Het is een ontwikkeling die door de Pabo van harte wordt
   toegejuicht. De Pabo constateert dat de schoolbesturen dit op eigen initiatief doen. Deze
   schoolbesturen geven hiermee aan dat het opleiden van studenten een verantwoordelijke taak
   is, waar groepsmentoren goed op voorbereid dienen te zijn. Dit betekent een grote
   kwaliteitsimpuls voor de scholen, maar ook voor de Pabo.

4.8   Tot slot
   We zijn blij met de vorderingen die gemaakt zijn. We zijn er nog lang niet, maar zien uit naar de
   op handen zijnde uitbreiding. Uiteindelijk zal die er voor zorgen dat de kwaliteit van de
   werkplek omhoog gaat. Tevens zorgt bovenstaande er voor dat de kwaliteit van het
   werkplekleren op een hoger plan zal komen. De faciliteiten die verstrekt worden zullen
   meehelpen om deze doelen te realiseren.
   Trekt de Pabo zich terug en laat de Pabo meer en meer over aan de basisschool? Nee, dat is
   geenszins het geval. We zien in dat het samen opleiden noodzakelijk is om de snel veranderende
   omstandigheden op de werkvloer bij te houden, of voor te zijn.
   Taakverzwaring? Ook hier zeggen we: „Nee‟. Wel zien we dat een andere wijze van kijken naar
   opleiden noodzakelijk is. Een kijk waarbij de schoolontwikkeling dienstbaar wordt gemaakt aan
   het opleiden van potentiële collega‟s.

                                 Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 14
   De besturen zijn in DOS gestapt, omdat ze inzien dat het opleiden van jonge mensen een zaak
   van ons allen is. Ze zien onder andere dat het werken aan de schoolontwikkeling door het team
   en het opleiden van studenten samen kan gaan en dat alle actoren elkaar kunnen inspireren en
   bemoedigen.

   5 Voorbeeld-, sjabloonlessen.
   Aan de mentoren vragen we om a.d.h.v. de omschrijving in de bijlage voorbeeldsituaties, veelal
   lessen, te creëren voor de student. In de bijlage staan de omschrijvingen per semester vermeld.
   Het doel van deze exercitie is dat de „klinische‟ beschrijving handen en voeten krijgt in de klas.
   De sjablonen uit de bijlage vormen de basis van de colleges op de Pabo en vormen de basis van
   de uit te voeren stageopdrachten.
   Het doel van het enten van de onderwijsleeractiviteiten binnen het curriculum op de
   beroepssituaties, is enerzijds, dat de student de link gaat zien tussen theorie en praktijk.
   Anderzijds dat de docent de praktijk „in de opleiding‟ brengt. Op deze manier willen we de
   werkvloer meer betrekken bij wat er in de opleiding aan de orde wordt gesteld.
   Voorbeeldgedrag van de mentor kan nog meer tot zijn recht komen. We hopen dat onder andere
   hiermee de betrokkenheid van alle actoren die betrokken zijn bij het opleiden van studenten
   wordt vergroot.
   De betrokkenheid bij het pabo-curriculum van de mentoren wordt hierdoor vergroot. Hoe de
   student hiermee omgaat is beschreven onder „de student‟.
   Samen willen we gaan voor goed opgeleide nieuwe collega‟s. Het geven van deze lessen kan dat
   dichterbij brengen.
   Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de mentor lessen voor de student maakt, i.p.v. dat de
   student dat zelf doet. De student heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Het is uitsluitend de
   bedoeling dat de student een goede les ziet, die verband houdt met de theorie die hij op de
   opleiding krijgt en de les samen met de mentor analyseert.

   6 Stage doelen
   Steeds geldt dat een student minimaal een voldoende moet hebben voor de onderdelen genoemd
   in het WPA van de betreffende fase.

6.1   Specifieke stage informatie Pabo 1
   Aan het eind van Pabo 1 is een student in staat enkele halve dagdelen per week les te geven. In
   de stage gaat dan met name over de lesovergangen.
   Daarbij richt hij zich niet meer op een klein groepje, maar tot de hele klas. Hij begint zelf
   initiatieven te ontplooien. Voor die lessen die uit de stagegids komen, vult de student een
   lesvoorbereidingsformulier in.

6.2   Specifieke stage informatie Pabo 2
   Aan het eind van Pabo 2 is een student in staat enkele complete dagdelen per week les te
   geven. Hij begint oog te krijgen voor klassenmanagement. Voor die lessen die uit de stagegids
   komen, vult de student een lesvoorbereidingsformulier in.

6.3   Specifieke stage informatie Pabo 3
   Aan het eind van Pabo 3 is een student in staat de helft van de week les te geven.
   De student is aan het eind in staat om de klas, onder toezicht, te runnen en begint over de
   grenzen van het klaslokaal heen te kijken.
   Gezien het feit dat er veel lessen op een dag gegeven worden, hoeft de student niet van elke les
   een lesvoorbereidingsformulier in te vullen. De lesvoorbereidingsformulieren worden ingevuld op
   verzoek van de vakdocenten en als de les door de student qua management en/of inhoudelijk als
   lastig wordt ervaren.

6.4   Specifieke stage informatie Pabo 4
   Aan het eind van Pabo 4 is een student in staat, met toezicht op afstand, de hele week les te
   geven. Daarnaast heeft hij overzicht over organisatorische zaken die met zijn klas hebben te

                                 Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 15
maken, participeert in vergaderingen, contacten met ouders en leerlingenbesprekingen. M.a.w.:
kijkt over de rand van het klaslokaal.
Hij is er klaar voor om volledig zelfstandig een klas te draaien.

 Opmerking:
 De vierdejaars lopen stage in overleg met de stageschool. Bij het overleg zit de student in een
 lastige positie. Het gebeurt meer dan eens dat de student achteraf merkt dat er „misbruik‟ van
 hem wordt gemaakt. Bij de afspraken die gemaakt wordt over de data waarop hij stage komt
 lopen, gaat het niet alleen om het belang van uw school, maar ook om het belang van de
 student en de opleiding. Er zijn enkele afspraken waar de studenten zich aan houden. De
 belangrijkste zijn:
1. Het aantal dagen LIO en het aantal dagen die ze aan hun onderzoek besteden, is gelijk, elk
  ongeveer 65, waarbij de woensdag gereserveerd is voor HZ-activiteiten. Studenten zijn niet
  beschikbaar voor de LIO stage. In de 65 LIO-dagen zijn ze in of met de klas bezig.
2. De klas bestaat uit minimaal 15 leerlingen.
3. Daarnaast dient er een opklimmende werkbelasting te zijn.
4. De student die in de Lint variant stage lopen kunnen uitsluitend op twee aaneengesloten
  dagen (dus vier dagdelen) stage lopen. De combinatie maandag/dinsdag en donderdag/vrijdag
  zijn dan de enige mogelijkheid.
5. Verder krijgt de student van zijn stageschool de gelegenheid om in de toetsweken een
  schriftelijke toets te maken, of een presentatie te geven.
6. De kans dat vierdejaars vastlopen in de grote hoeveelheid werk, neemt aanmerkelijk toe als
  ze daarnaast ook ingezet worden voor invalwerk, of als ze structureel opgenomen worden in
  de formatie. Daar is hun studiebelasting niet op berekend en is daarom niet toegestaan!

7 Competenties
Aan het eind van zijn studie heeft de student onderstaande competenties bereikt.
De opleiding heeft er voor gekozen de zeven SBL competenties te comprimeren tot vijf. Zie de
inleiding.

    Opleiding Pabo
    Competenties, precompetenties en deeltaken
1   Pedagogisch en interpersoonlijk competent
1.1  Observeren van gedrag van kinderen en er tevens informatie over verzamelen bij de
    mentor en de kinderen om een beeld te vormen over hun kennis, vaardigheden,
    attituden en mogelijkheden
1.2  Observeren van de sociale verhoudingen en het sociale klimaat en de reacties van
    kinderen op de stimulansen in de leeromgeving
1.3  Een plan voorbereiden voor meerdere activiteiten (gerangschikt van eenvoudig naar
    complex) met een groep kinderen, gericht op het creëren van een stimulerende
    leeromgeving en een leef- en werkklimaat waarin betrokkenheid op elkaar aanwezig
    is
1.4  Kinderen betrekken in de aandacht voor waarden en normen en op basis daarvan het
    opstellen van regels die het gedrag kunnen reguleren
1.5  Informatie verzamelen bij de mentor over orderegels in de groep en de omgang
    hiermee en het waarom van deze orde regels. Tevens informatie verzamelen over
    hoe de mentor veiligheid en betrouwbaarheid realiseert.
1.6  Voornemens met gedifferentieerde verwachtingen op het gebied van
    zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en een kritische houding uitvoeren tijdens
    geplande activiteiten met kinderen.
1.7  Begeleiden en stimuleren van de betrokkenheid tussen de kinderen
1.8  De uitvoering van het plan en de effecten ervan op kinderen en zichzelf evalueren
    en de resultaten ervan gebruiken voor bijstelling of aanvulling van het pedagogisch
    plan
1.9  Een plan maken, uitvoeren, evalueren en bijstellen voor een groepje kinderen dat
    extra hulp nodig heeft bij het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van
    samenwerkend spelen en leren of hun functioneren in het klimaat van de groep.
                              Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 16
2   Vak- en didactisch competent
2.1  De beginsituatie van een heterogene groep leerlingen observeren en in kaart
   brengen in het perspectief van een nieuwe activiteit(en serie) op het gebied van
   spelen of leren.
2.2  Observeren van gedrag van kinderen en er tevens informatie over verzamelen om
   een beeld te vormen over hun kennis, vaardigheden en attituden.
2.3  Observeren van de mate van betrokkenheid in de omgang van kinderen met elkaar.
2.4  Het onderwijsarrangement gedifferentieerd uitvoeren.
2.5  Uitvoeren van een activiteit met verschillende begeleidingsrollen. Ingaan op vragen
   en initiatieven van kinderen en met hen reflecteren over wat er gebeurt en wordt
   bereikt. Extra uitleg geven, voordoen of een taak verder structureren
2.6  Kiezen van beoordelingscriteria en de resultaten gebruiken voor bijstelling van
   volgende activiteiten
3   Organisatorisch competent
3.1  Het verzorgen van onderwijs gedurende een langere periode waarbij de taak en de
   tijd bewaakt wordt.
3.2  Het lokaal op de stageschool (en daar buiten) op een ordelijke, overzichtelijke,
   inspirerende en doelmatige wijze voor de hele groep inrichten. Een buitenschoolse
   activiteiten organiseren voor de hele groep
3.3  Het opstellen en klaar zetten van materialen en middelen (w.o. de computers) voor
   de hele groep en subgroepen op de stageschool. Begeleiden van de hele groep en
   subgroepen die met deze materialen en middelen aan het werk zijn.
3.4  Een juiste afstemming aanbrengen tussen onderwijs-, speel- en werkactiviteiten van
   de groep waardoor een prettige en ontspannende werksfeer ontstaat, zowel bij
   groeps- als individuele activiteiten
3.5  Idem 3.4
3.6  De beginsituatie van een kleine, homogene groep leerlingen verkennen en gebruiken
   bij de introductie van een nieuwe activiteit op het gebied van spelen of leren.
3.7  Een plan ontwerpen voor het uitvoeren van een activiteit met gehele groep op basis
   van een beginsituatie en de doelen van het betreffende schoolvak, gericht op
   betrokken en doelgericht instructie geven en begeleiden.
4   Competent in samenwerk met collega's en de omgeving
4.1  Informatie over leerlingen delen en gebruiken met:
      Collega‟s in de school
      Deskundigen buiten de school samen met een collega uit het schoolteam
4.2  Op toehorende wijze deelnemen aan overleg binnen en buiten de school.
4.3  Bijdragen aan een leerlingvolgsysteem.
4.4  Bijdragen aan visie- en beleidsontwikkeling.
4.5  Bijdragen aan de ontwikkeling van een schoolconcept met gelijktijdige afstemming
   van het eigen werkconcept daarop.
4.6  Deelnemen aan activiteiten van het schoolteam in of met instanties in buurt of wijk.
4.7  Deelnemen aan en uitvoering van gemeenschappelijke taken waar leerlingen bij
   betrokken zijn, zoals schoolreisjes.
4.8  Activiteiten met ouders bijwonen, zoals rapportgesprekken en ouderavonden en
   daar onder supervisie van de mentor een activiteit uitvoeren.
5   Competent in reflectie en persoonlijke ontwikkeling
5.1  Sterkte-zwakte analyse van zijn eigen ontwikkeling, waarbij de didactische
   component door de student wordt bepaald; nu ook reflectie tijdens het lesgeven
   over uitvoering van taken.
5.2  Bepalen welke houding, kennis en vaardigheden het werken in de lange stage op
   deze school van mij vraagt.
5.3  Onderzoeksvragen opstellen over schoolontwikkeling en de behoeften daarin.
   Daarbij ook letten op de relaties van de school met haar omgeving (verzorgings-
   instellingen etc.); onderzoek uitvoeren; resultaten koppelen aan eigen
   competenties.
5.4  Zelf verantwoordelijkheid nemen in het deelnemen aan scholing, training, coaching
   en andere contacten die de eigen deskundigheid bevorderen
                             Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 17
   5.5    De eigen professionele ontwikkeling in de beroepspraktijk relateren aan de
        schoolontwikkeling in de stageschool en de uitkomst documenteren en
        verantwoorden via een portfolio.
   5.6    Visieontwikkeling op het leraarschap in de stageschool kritisch bekijken, o.a. via het
        schoolpan; relevante ontwikkelingen in de politiek volgen.

   8 Toetsing algemeen
8.1     Toetsonderdelen opleidingsdocent

   De opleidingsdocent zal tijdens diverse momenten de volgende zaken beoordelen. Al deze
   onderdelen samen zullen de beoordeling van de stage-uitvoering bepalen.

   1. 100% aanwezigheid in de stage en uitvoeren van alle stageopdrachten bewezen aan de hand
     van ingevulde stagekaart (te vinden in de semestergidsen);
   2. summatief werkplekassessment;
   3. intervisie-uren;
   4. stagereflectieverslag (als onderdeel van het digitaal portfolio);
   5. stage eindgesprek.

   8.1.1 100% aanwezigheid in de stage en uitvoeren van alle stageopdrachten
   De student dient alle stageopdrachten uit te voeren en dient alle in het jaarrooster opgenomen
   stagedagen aanwezig te zijn. Verzuimde praktijkdagen moeten worden ingehaald.

   8.1.2 Summatief werkplekassessment
   Om het gedrag van de student tijdens de stageperiode op de stagewerkplek te kunnen
   beoordelen, wordt er gebruik gemaakt van het zogenoemde werkplekassessment als
   toetsinstrument daarvoor.
   De opleidingsdocent vult dit formulier tijdens het bezoek in, soms in overleg met de
   opleidingsmentor. Alleen indien volledig ingevuld en minimaal voldoende telt deze mee voor de
   beoordeling van de stage-uitvoering.

   8.1.2.1 Beschrijving van het WPA instrument
   Het werkplekassessment (WPA) bestaat uit vier componenten:

   I.   Voorbereidingen op uitvoering op de werkplek;
   II.  uitvoering op de werkplek;
   III.  reflectie op dat gedrag;
   IV.  attitude op de werkplek.

   Beknopte toelichting op de componenten:

   I   Voorbereidingen op uitvoering op de werkplek
   Het niveau van alle activiteiten en beslissingen van de student, die leiden tot een ontwerp van
   een uit te voeren les of lessenreeks, wordt beoordeeld op grond van eenduidige criteria.

   II   Uitvoering op de werkplek
   Het niveau van alle activiteiten en beslissingen van de student, waardoor de geplande
   onderwijsleerprocessen gerealiseerd worden, wordt op grond van eenduidige criteria
   beoordeeld. Daarin wordt een onderscheid gemaakt op drie gebieden:
   a. interactie: het vermogen tot communiceren en omgaan met de leerlingen;
   b. management: het vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement;
   c. didactiek: het vermogen tot het overdragen van informatie en het begeleiden van leerlingen
     (als groep) in hun leerproces.

   III    Reflectie op dat gedrag


                                   Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 18
Het niveau van activiteiten en beslissingen van de student, die gericht zijn op een
waardebepaling en / of een beoordeling van onderwijsleerprocessen en leerresultaten, wordt op
grond van eenduidige criteria beoordeeld.

IV   Attitude op de werkplek
Het niveau van activiteiten en beslissingen van de student, die gericht zijn op zich presenteren
en teamlid zijn, wordt op grond van eenduidige criteria beoordeeld.

8.1.2.2 Summatieve versus formatieve werkplekassessments
De criteria die bij de beoordeling c.q. waardering aan het einde van een stageperiode worden
gehanteerd, zijn ontleend aan en gebaseerd op het „Werkplekassessment voor de diverse fases”.
Op deze wijze functioneert het werkplekassessment als een summatief beoordelinginstrument;
het gaat om de beoordeling van het niveau van een product (in dit geval de lesvoorbereiding, de
lesuitvoering, de reflectie en de attitude) aan het einde van een proces. In veel gevallen hebben
verschillende vakgebieden in hun laatste stageopdracht onder punt 3 dit werkplekassessment
verbijzonderd tot een vakspecifiek werkplekassessment in summatieve zin. Indien dit het geval
is, dient bij observatie en beoordeling hiervan gebruik gemaakt te worden. Indien dit niet het
geval is, dient van het algemene werkplekassessment gebruik gemaakt te worden bij de
observatie en beoordeling.

Het lijkt voor de hand liggend, dat het eindniveau vermeld in de criteria van het
werkplekassessment niet in één keer bereikt kan worden. Indien dit wel het geval is, zal de
betreffende student zich m.b.t. het leren lesgeven, in een hogere fase van betrokkenheid
moeten begeven (zie hoofdstuk 2). Voor de gemiddelde student is het klaarblijkelijk dat er een
proces nodig is, waarin hij zich stapsgewijs kan ontwikkelen in de richting van het
geformuleerde eindniveau. Om dit voor de student te realiseren, heeft de opleiding
stageopdrachten geformuleerd, waarbij enerzijds de context waarbinnen lesgegeven dient te
worden, steeds complexer wordt (bijvoorbeeld van alleen een inleiding verzorgen tot
uiteindelijk een totale les) en anderzijds de hoeveelheid criteria die tegelijkertijd moeten
worden gerealiseerd binnen een les, steeds groter wordt. Op deze wijze functioneert het werk-
plekassessment als een formatief beoordelingsinstrument. Het gaat om de beoordeling van het
niveau van een product (in dit geval de lesvoorbereiding, de lesuitvoering, de reflectie en de
attitude) gedurende een proces. In veel gevallen hebben verschillende vakgebieden in hun
stageopdrachten op weg naar hun laatste stageopdracht, onder punt 3 het werkplekassessment
verbijzonderd tot een vakspecifiek werkplekassessment in formatieve zin. Indien dit het geval is,
dient bij observatie en beoordeling hiervan gebruik gemaakt te worden. Indien dit niet het geval
is, dient van het algemene werkplekassessment gebruik gemaakt te worden bij de observatie en
beoordeling. De stageopdrachten vermelden onder punt 2 welke criteria uit het algemene WPA
dan bekeken dienen te worden.

8.1.2.3 Richtlijnen bij het afnemen van een WPA
Voor de vier te beoordelen componenten van de stage, volgen nu een aantal richtlijnen om het
assessment goed te kunnen laten verlopen.

I. Voorbereidingen op uitvoering op de werkplek
De student dient het lesvoorbereidingsformulier voor aanvang van de uit te voeren les te
overhandigen. Zorgt u er voor, dat u in staat bent om voor de aanvang van de uit te voeren les
met behulp van beoordelingslijst I het lesvoorbereidingsniveau van de student in kaart te
brengen. Dit zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen.
Het is raadzaam om voorafgaand aan het beoordelen van de lesvoorbereiding goed door te
nemen welke de items zijn waarop u de lesvoorbereiding moet beoordelen en welke de criteria
daarbij zijn als het gaat om de kwalificatie 1, 2, 3, 4, of 5. Tevens wordt de vakspecifieke
beoordelingslijst I, die bij de betreffende uit te voeren opdracht hoort, hierbij betrokken. Deze
is te vinden in de stageopdrachten onder punt 3. De student dient dit toe te voegen aan het te
overhandigen lesvoorbereidingsformulier.

II. Uitvoering op de werkplek


                              Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 19
Het is wederom raadzaam om voorafgaand aan het beoordelen van de lesuitvoering goed door te
nemen welke de items zijn waarop u de lesuitvoering moet beoordelen. Hiervoor kijkt u in de
semestergids. Beoordelingslijsten werkplekassessment lijst II. De criteria om aan te geven of
uiteindelijk de kwalificatie 1, 2, 3, 4, of 5 gegeven kan worden, wordt na de lesuitvoering
doorgenomen.

Als het gaat om de wijze van observeren wordt de volgende suggestie gedaan. Na een
observatiemoment met een vaste tijdseenheid (bijvoorbeeld 2 minuten) wordt bekeken welke
items c.q. gedragskenmerken zijn waargenomen en welke kwalificatie (1, 2, 3, 4, of 5) er aan
gegeven kan worden. Dit wordt vervolgens in de beoordelingslijst ingevuld. Dan volgt weer een
nieuw observatiemoment met dezelfde tijdseenheid als de voorgaande, etc.. Afhankelijk van de
duur van de uit te voeren les, zullen er ongeveer vier observatiemomenten plaatsvinden.
De directe waarneming kan worden aangevuld, mogelijk zelfs vervangen worden door video-
observatie.

III. Reflectie op dat gedrag
Na afloop van de uitgevoerde les vindt er een evaluatiegesprek plaats met de student. De
student krijgt daarvoor eerst de mogelijkheid om zich daarop voor te bereiden met behulp van
een zelfreflectielijst. Dit duurt maximaal tien minuten. Vervolgens vindt er een gesprek plaats
naar aanleiding van deze zelfreflectielijst en de door u ingevulde beoordelingslijst voor het
voorbereidingsniveau en de beoordelingslijst voor het uitvoeringsniveau. Met behulp van
beoordelingslijst voor het reflectieniveau “Beoordelingslijsten werkplekassessment” lijst III, kunt
u dit gesprek beoordelen.
Wederom is het raadzaam om voorafgaande aan het gesprek, goed door te nemen wat de
belangrijkste items zijn waarop u de student gaat beoordelen en wat de criteria daarbij zijn als
het gaat om de kwalificatie 1, 2 3, 4, of 5.

IV. Attitude op de werkplek
Het niveau van de attitude van de student tijdens de stage, kan natuurlijk alleen maar
beoordeeld worden door de groepsmentor, die de student dagelijks meemaakt. Indien u als
assessor niet de betreffende groepsmentor bent, zult u moeten vragen of de groepsmentor
beoordelingslijst IV wil invullen. U kunt dan zelf naar aanleiding van de criteria de kwalificatie
1, 2, 3, 4 of 5 er aan toevoegen. “Beoordelingslijsten werkplekassessment”, lijst IV.

NB. Het is mogelijk dat er video-opnames zullen worden gemaakt van een les-activiteit van de
student.

Bij de invulling van het WPA is onderstaand schema richtinggevend.

 Beoordelingsschaal
 Kwalificatie/ score  Omschrijving
      1      Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien
      2      Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien
      3      Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien
      4      Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien
      5      Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien

 Gemiddelde eindscore totaal: : (gemiddelde score van I+II+III+IV) : 4 =
 Beoordeling in cijfer
 Naam student                         Paraaf Mentor:


 Datum:

Weging bij eindbeoordeling van een WPA
 Alle gedragsomschrijvingen (voorbereiding, uitvoering, reflectie, attitude) moeten tenminste
 een gemiddelde score van 3 hebben;


                                Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 20
 Alle deelgedragsomschrijvingen (interactie, management, didactiek) binnen de
 gedragsomschrijving „uitvoeringsniveau‟ moeten tenminste een gemiddelde score van 3
 hebben
 Het eindcijfer wordt als volgt berekend:
 - de drie scores op „uitvoeringsniveau‟ worden eerst opgeteld en gedeeld door 3; dit is de
   score op gedragsomschrijving „uitvoeringsniveau‟;
 - de vier scores op de vier gedragsomschrijvingen worden vervolgens opgeteld en gedeeld
   door 4;
 - beslisregels bij toekenning eindcijfer:
      1.00 – <1.75   =1             3.00 – <3.40  =6
      1.75 - <2.00   =2             3.40 – <3.80  =7
      2.00 - <2.40   =3             3.80 - <4.0  =8
      2.40 - <2.75   =4             4.00 - <4.50  =9
      2.75 - <3.00   =5             >4.50     = 10

NB Voor de summatieve werkplekassessments is een exemplaar in Excel beschikbaar. Hierin
neemt de pc het rekenwerk over.

Bepalen van het eindoordeel
Voor het bepalen van het eindoordeel, wordt dus het summatieve werkplekassessment gebruikt,
waarin alle criteria tegelijkertijd gelden. Daarbij moet gekeken worden naar de weging bij de
beoordeling. Deze staat vermeld in het algemene werkplekassessment, dan wel in het
vakspecifieke summatieve werkplekassessment. Om de beoordeling zuiver te laten verlopen, is het
belangrijk ook voldoende gewicht te hechten aan formatieve werkplekassessments; deze zullen
immers belangrijke informatie opleveren ten aanzien van het functioneren van de student in de
stage. Op basis hiervan kan ondersteuning worden gegeven aan de student om zijn summatieve
werkplekassessment-beoordeling in ieder geval positief af te ronden.
Het eindoordeel zal omschreven moeten worden in het eindbeoordelingsformulier
werkplekassessment.

8.1.2.4 Antal WPA’s
Uit het veld krijgen we regelmatig vragen over de „papiermolen‟ die door de mentoren in moet
worden gevuld. Daar hebben we begrip voor en hebben daar om twee maatregelen genomen om
de werkdruk op dit punt terug te dringen:
  1. Het aantal items in de vakspecifieke WPA‟s is teruggebracht tot maximaal 10.
  2. Per dag vult de mentor minimaal één WPA in. Het mogen natuurlijk meer zijn, maar dat
    hoeft niet. Vergeet u in het geval dat u het WPA niet invult, niet de opdracht voor de
    student af te tekenen? We willen namelijk wel weten of de student de opdracht heeft
    uitgevoerd. U kunt in het stagedagboek opmerkingen vermelden over die les.
  3. Alle WPA‟s zijn nu numeriek gemaakt. Er wordt verwacht dat u nu een cijfer geeft voor
    de les aan de hand van het ingevulde formulier. Er wordt steeds verwezen naar bijlage 2
    waar de weging van de verschillende scores staat vermeld.

8.1.3 Intervisie-uren
Naast deze individuele reflectie wordt de stage ook op gezette tijden in groepsverband
geëvalueerd in gesprekken in de cursussen, de SLC-groep en op de ingeroosterde (verticale)
intervisie-uren onder leiding van de opleidingsdocent en / of opleidingsmentor.
Het doel ervan is vooral uitwisselen van ervaringen, gezamenlijk zoeken naar antwoorden op
vragen, het trekken van conclusies uit en voordeel opdoen met ervaringen van anderen. Tevens
wordt op deze momenten een link gelegd tussen theorie en praktijk. Ieders inbreng is hierbij van
belang, en 100% aanwezigheid wordt vereist. Tijdens diverse momenten in het semester zal de
opleidingsdocent een intervisiemoment laten plaatsvinden. Actieve deelname is verplicht.
Intervisie is een wezenlijk onderdeel van de stage is derhalve verplicht.
Door niet deel te nemen aan de intervisie brengt de student de positieve waardering voor zijn
stageperiode in gevaar.
Deeltijd studenten en LIO-ers kunnen ontheven worden van deze plicht.                             Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 21
8.1.4 Stagereflectieverslag
In 2011-2012 wordt gestart met een digitaal portfolio in Pabo 1. De studenten zullen samen met
hun studieloopbaancoach in de SLC-uren het portfolio praktisch opstarten en vormgeven. Aan
het eind van het semester schrijft de student een stagereflectieverslag. Dit wordt in het
portfolio geplaatst, samen met het summatieve WPA.
Om een reflectieverslag te kunnen schrijven over de gehele stageperiode, moet de student zijn
lesvoorbereidingen, evaluaties en beoordelingen goed geordend bewaren in een stagemap. Deze
stagemap wordt bij een stagebezoek ingezien door de opleidingsdocent (en opleidingsmentor),
zodat er zicht is op wat de student al uitgevoerd heeft in de voorgaande periode en hoe hij dit
geëvalueerd heeft.
Voor meer informatie over de inhoud/richtlijnen en beoordeling van het reflectieverslag, zie
semesterstagegids 1 pabo 1 2011/2012.

8.1.5 Stage eindgesprek met de opleidingsdocent
Tot slot zal de opleidingsdocent een stage-eindgesprek met de student houden na ieder
semester. Het stage-eindgesprek aan het einde van het 2e semester heeft tot doel om de balans
op te maken van de afgelopen periode en vooruit te kijken naar de volgende. In het stage
eindgesprek wordt het summatieve werkplekassessment als uitgangspunt genomen daarbij
worden de observaties en evaluaties van de mentor en de student zelf betrokken. Zie ook de
volgende paragaaf.

8.1.6 Stagekaart
In het stagedagboek bevindt zich de stagekaart. Hierop staan alle verplichte stageopdrachten
vermeld. De student draagt er zorg voor dat de opdrachten oor de mentor worden afgetekend,
zodra de mentor, in het licht van de fase van de opleiding waarin de student zich bevindt,
tevreden is over de uitvoering.
De student levert de kaart met het stagedagboek aan het eind van het semester in bij de Pabo
stagebegeleider

8.1.7 Stagedagboek
In Pabo 1, 2 en 3 heeft de student een stagedagboek.
Vanuit het veld krijgen we regelmatig vragen over de enorme papiermolen die door de mentor
en de student ingevuld moet worden. Door het instellen van een stagedagboek denken we u
hierin tegemoet te komen. Daarom hebben we de volgende afspraak gemaakt:
      Per dag vult u minimaal één (vakspecifiek) WPA in, ook al voert de student meerdere
      opdrachten op die dag uit.
      Van bijlage 4 vervalt hiermee het laatste onderdeel: „beoordeling in te vullen door
      de mentor‟.
      Alleen de stagekaart in dit stagedagboek hoeft te worden ingevuld.

Het begeleiden van studenten is een verantwoordelijke en moeilijke taak.
In de begeleiding hebben we te maken met jonge mensen voor wie de praktische vorming een
bijzondere ervaring is, een ervaring die in een aantal gevallen onder meer met spanningen
gepaard kan gaan. Willen begeleiders (mentoren en docenten) dit proces zo goed mogelijk
begeleiden, dan is het handig als zij een goed contact met elkaar hebben en ter zake doende
begeleidingsgegevens met elkaar uitwisselen.
Vanuit de opleiding hebben we in dit verband behoefte aan tweeërlei informatie, te weten
informatie met betrekking tot uitgevoerde lessen, maar daarnaast ook, informatie van meer
algemene aard, die ons een breder beeld geeft van het functioneren van de student, de mate
van begeleidingsondersteuning, aanwezigheid op stagescholen, e.d..

U kunt opmerkingen over de stage kwijt in het logboek van de student. Echter, zaken die meer
met de algemene instelling van de student te maken hebben, kunt u daar nauwelijks in kwijt.
Daarnaast is het voor u, de begeleidend docent vanuit de Pabo en de Opleidingsmentor moeilijk
een overzicht te krijgen van de vorderingen die een student in een periode maakt. Wij en u
willen wel eens terugkijken en als dan hier en daar een opmerking staat is dat toch wel moeilijk.                              Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 22
   Het stagedagboek geeft u de mogelijkheid informatie die van belang is voor de student, de
   begeleidend docent vanuit de opleiding en de Opleidingsmentor (op OidS scholen) op een
   centrale plaats te vermelden.

   Graag vragen wij uw medewerking bij het geven van deze informatie door middel van het
   regelmatig invullen van het stagedagboek. Opgenomen is een tussenbalans en een
   eindbeoordeling. Het verzoek is hier extra aandacht aan te besteden.

   De student zorgt er voor dat hij het dagboek bij de hand heeft als hij bezoek vanuit de Pabo, of
   van de OM krijgt. Aan het eind van de stage brengt hij het dagboek in tijdens het eindgesprek
   over de stage.

8.2   Toekenning EC’s
   De toekenning van de EC‟s (Europeaan Credits) voor de stageperiode vindt plaats als er aan alle
   bovenstaande punten is voldaan:

   De waardering wordt door de opleidingsdocent tijdens de stagevergadering, aan het einde van elk
   semester, vastgesteld in termen van onvoldoende, voldoende, ruimvoldoende, goed. Bij twijfel
   wordt de waardering opgeschort tot de volgende stageperiode.
   In het eerste jaar moeten alle stageperioden met tenminste voldoende beoordeeld zijn om aan de
   stages in het tweede jaar te mogen beginnen.
   Op grond van een onvoldoende stagewaardering kan in het eerste jaar (en in het tweede jaar,
   zolang de propedeuse niet behaald is), een bindend negatief studieadvies gegeven worden (zie
   studiegids).

8.3   Herkansingsprocedure

   8.3.1 Herkansingsonderdelen
   Afhankelijke van de oorzaak van een onvoldoende functioneren zijn de volgende herkansingen te
   benoemen:
   1. Minder dan 100% aanwezigheid in de stage:
     Wanneer de student praktijkdagen heeft verzuimd moet hij deze inhalen. Voor het inhalen van
     stages maakt de student gebruik van de inhaalmogelijkheden die gepland zijn in de
     jaarplanning. Dit kan het geval zijn als:
     -   onvoldoende stagetijd gerealiseerd is;
     -   (nog) niet alle stageopdrachten uitgevoerd zijn;
     De student maakt een afspraak met de mentor en geeft de planning van de in te halen stages
     door aan de stagebegeleider.Verzuimde praktijkdagen moeten worden ingehaald
   2. Onvoldoende summatief werkplekassessment:
     a. Lesvoorbereiding:
       Een lesvoorbereiding opnieuw inleveren bij de opleidingsdocent naar aanleiding van een
       reflectiegesprek tussen opleidingsmentor en student over de onvoldoende
       lesvoorbereiding
     b. Uitvoering:
       De student zal wederom een les geven die summatief wordt beoordeeld. Afhankelijk van
       de aard van de onvoldoende, zal daar een periode van een aantal in overleg te bepalen
       stagedagdelen lesgeven aan moeten vooraf gaan.
     c. Reflectie:
       Afhankelijk van de aard van het probleem zal de student in een proces met de
       opleidingsmentor moeten oefenen in het reflecteren op lessen; dit het liefst met behulp
       van video-interactie.
     d. Attitude:
       Afhankelijk van de aard het probleem zal de student in overleg met de opleidingsmentor
       een communicatieplan opzetten dat hij in een volgende stageperiode moet uitvoeren.
   3. Logboek:
     Herzien dan wel aanvullen / verbeteren van onvoldoende onderdelen.
   4. Intervisie-uren: minder dan 100% aanwezigheid en onvoldoende inbreng:
     Vervangende opdracht van de opleidingsdocent.
                                 Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 23
5. Stage eindgesprek met de stagebegeleider:
  Herhalingsgesprek binnen twee weken.

8.3.2 Bindend negatief advies (BNA)
Indien bij de herkansing, herkansingsonderdeel 2, nog steeds onvoldoende blijkt, dan leidt dit
tot het stopzetten van de opleiding.

9 Protocol omgaan met beeldmateriaal.
 In het opleidingstraject van de student tot leraar basisonderwijs neemt het maken van video
 opnamen van de ontwikkeling van de student een steeds belangrijker plaats is. De scholing
 van begeleiders in het kader van de video interactie begeleiding heeft deze ontwikkeling in
 een stroomversnelling gebracht. Hier kunnen we ook nog noemen de mogelijkheid om digitale
 foto‟s te maken en de mogelijkheid om video opnamen te digitaliseren.


 Deze ontwikkeling heeft echter ook schaduwzijden. Uit de media zijn ons voorbeelden bekend
 van misbruik maken van opnames. Opnamen worden soms misbruikt en „slachtoffers‟ worden
 gechanteerd of belachelijk gemaakt.


 Dit geeft de noodzaak aan om met elkaar afspraken te maken hoe wij omgaan met
 beeldmateriaal dat in de stage wordt verzameld door student en begeleiders. Het secuur
 omgaan met de privacy van hen die worden gefilmd, is een grote verantwoordelijkheid.


  1. Beeldmateriaal is uitsluitend bestemd ter ondersteuning van de ontwikkeling van
   studenten.
  2. Als beeldmateriaal gebruikt wordt in de colleges of tijdens cursussen, kan dit alleen na
   toestemming van de student.
  3. De student die opnames maakt van zichzelf of van de kinderen, doet dit uitsluitend voor
   eigen gebruik in het kader van zijn studie.
  4. Als ouders vooraf kenbaar hebben gemaakt, dat er geen beeldmateriaal mag worden
   gemaakt van hun kind, respecteert de docent en de student dit en zorgen zij er voor dat
   deze leerling niet in beeld komt.
  5. Scholen die menen dat de docent en/of student niet handelt overeenkomstig dit
   protocol, kunnen hun bezwaar kenbaar maken bij de stagecoördinator van de hogeschool.
  6. Beeldmateriaal blijft het bezit van de begeleider/student en mag alleen met
   toestemming van de student en de betreffende school worden gebruikt voor overige
   doeleinde (intervisie,studiedagen e.d.).
  7. Voor het bewaren van beeldmateriaal gelden dezelfde wettelijke normen als voor het
   bewaren van studentendossiers.

Samengevat: Studenten en docenten gaan met het beeldmateriaal zo om, zoals ze ook zelf
zouden willen dat met beelden van henzelf zou worden omgegaan.

Vastgesteld op 29 oktober 2007.

10 Tenslotte
De mentor en / of de directie van de stagescholen kan, voorafgaand aan de stage, nadere
afspraken met de student maken. Hoe beter iedereen weet wat er van hem verwacht wordt, des
te prettiger kan er worden samengewerkt.
De stageschool is te allen tijde verantwoordelijk voor wat er in en om (plein, gym, excursies,
e.d.) de klas gebeurt. Dit neemt niet weg dat de student aanspreekbaar blijft (als goed
„huisvader‟) voor alles wat aan hem is toevertrouwd.                              Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 24
11 Bijlagen

   11.1  Bijlage 1 Begrippenlijst

bovenbouw        Groep 5, 6, 7 of 8.
directe begeleiding   Begeleiding door een stagebegeleider of mentor, waarbij deze
            aanwezig is bij een les van de student en deze meteen of later met de
            student nabespreekt.
DOS           De OpleidingsSchool. Variant op samenwerking met OidS-scholen.
Evaluatie        De vorming respectievelijk het uitspreken van een waardeoordeel over
            een (stage)activiteit door de mentor, de student of de begeleider, al
            dan niet in overleg.
Intervisie       De begeleidingsgesprekken vinden veelal per stageschool, of groep
            stagescholen plaats en de leiding berust minder nadrukkelijk bij de
            docent-stagebegeleider, maar bij de groep zelf.
LIO           Leraar in Opleiding. Lange stageperiode van minimaal 80 dagen in het
            laatste jaar van de opleiding,.
Mentor         Groepsleerkracht van de basisschool, waar de student zijn stage
            uitvoert.
Opleidingsmentor    Leerkracht die coördinerende taak heeft op een school of een cluster van
            scholen ten aanzien van stagebegeleiding en scholing van zittende
            teamleden
middenbouw       Groep 3, 4, 5 of 6.
OidS          Opleiden in de School.
Onderbouw        Groep 1, 2, 3 en 4.
Reflectie        (Geleide terugblik) met de bedoeling daar lering uit te trekken met
            het oog op toekomstige stageactiviteiten.
SLC: studieloopbaan   Een Pabo-docent die de specifieke taak heeft gekregen om studenten
coach          te begeleiden in hun studie en stage.
(stage)begeleider    Docent van de opleiding die (of die namens de opleiding) de student
            tijdens zijn stage begeleidt en beoordeelt.
Stagegids        Gids stageopdrachten
Stagekaart       overzicht per semester van verplichte- en keuzeopdrachten die door
            de mentor geparafeerd wordt.
Studiebegeleiding    systeem van begeleiding waarbij de student en begeleider(s)
            waaronder de SLC samen werken aan de beroepsmatige ontwikkeling
            van de student.
WPA           Werkplekassessment: criteria aan de hand waarvan de prestaties van de
            student tijdens de stage kunnen worden beoordeeld.
                             Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 25
 11.2   Bijlage 2 Lijst met afkortingen

  afkorting                  Omschrijving
BB        Bovenbouw (groep 5,6,7,8)
DOS        De OpleidingsSchool
evc        eerder verworven competenties
GM        Groepsmentor
HZ        Hogeschool Zeeland
ISP-model     Informatie, Studie, Praktijk (Leerstof, leerling, leeromgeving)
Kl-fase      Kern-leerlinggerichtheid fase (Het accent ligt op leerlinggerichtheid van
         de student (eerste helft derde studiejaar))
Ko-fase      Kern-organisatie fase (Het accent ligt op de organisatiegerichtheid van de
         student (eerste helft vierde studiejaar))
Kt-fase      Kern-taakbetrokkenheid (Het accent ligt op de taakbetrokkenheid van de
         student, het verkrijgen van basale kennis en vaardigheid om onderwijs
         voor een groep leerlingen te verzorgen (tweede studiejaar))
LO        Leraarondersteuner (voormalige LA)
MB        Middenbouw (groep 3,4,5,6)
OB        Onderbouw (groep 1,2,3,4)
OD        Opleidingsdocent / Pabo docent
OidS       Opleiden in de School.
OM        Opleidingsmentor
P1-fase      Het accent ligt op zelfbetrokkenheid (eerste helft propedeuse)
P2-fase      Het accent ligt op de taakbetrokkenheid (tweede helft propedeuse)
PAP        Persoonlijk Actieplan
PD        Pabodocent
POP        Persoonlijk Ontwikkelingsplan
RD        ROC docent
SLC        Studie Loopbaan Coach
                            Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 26
  11.3    Bijlage 3 Sjabloonlessen

Voorgeschiedenis
Bij het „bouwen‟ van het huidige curriculum is de volgende structuur gebruikt:
  1. SBL heeft de zeven zogenaamde SBL competenties geformuleerd.
  2. In Educom verband zijn een aantal competenties geclusterd. Het totaal aantal
    competenties is zo op vijf gekomen.
  3. Iedere competentie is omgezet in pre-competenties, die verdeeld zijn over de fasen van
    de opleiding.
  4. Bij de pre-competenties zijn deeltaken, resultaten, KVP‟s en indicatoren voor
    reflectieniveau ‟s geformuleerd.
  5. Voor iedere fase van de opleiding zijn centrale opleidingsthema‟s ontworpen, waarin de
    verschillende pré-competenties zijn verwerkt. Van ieder opleidingsthema zijn vervolgens
    sjablonen (= onderwijskundige beroepssituaties) afgeleid.
  6. De ontwerpers van de cursus hebben vervolgens deze sjablonen a.d.h.v. de schoolvakken,
    geconcretiseerd tot beroepssituaties.
  7. De timeslots, zelfstudie- en stageopdrachten zijn op basis van de beroepssituaties
    ontworpen.

Doel
Het doel van het enten van de onderwijsleeractiviteiten binnen het curriculum op de
beroepssituaties, is enerzijds, dat de student de link gaat zien tussen theorie en praktijk.
Anderzijds dat de docent de praktijk „in de opleiding‟ brengt. Op deze manier willen we de
werkvloer meer betrekken bij wat er in de opleiding aan de orde wordt gesteld.
Voorbeeldgedrag van de mentor kan nog meer tot zijn recht komen. We hopen dat onder andere
hiermee de betrokkenheid van alle actoren wordt vergroot.

Verbeteractie
1. Doordat de beroepssituatie een door de docent in scene gezette en dus afgeleide situatie van
  de praktijk van de basisschool op de opleiding is, leeft de geschetste problematiek niet
  voldoende bij de student. We willen daarom aan de mentor vragen om een voorbeeldles voor
  elk sjabloon, vanuit verschillende invalshoeken (i.c. schoolvakken), te geven waarbij de
  situaties beschreven in het sjabloon naar voren komt. De mentor kan als voorbeeld nemen de
  beroepssituatie zoals in de reader beschreven, maar kan voor dat vak ook zelf een eigen
  invulling maken, die rechtstreeks af te leiden is uit het sjabloon.
2. Doordat de beroepssituaties door de opleiding zijn geformuleerd, wordt dit door de
  eigenheid van de cultuur van de basisschool en vooral de planning daarbinnen, als niet
  flexibel ervaren. We willen daarom het zwaartepunt in het vertalen van de sjablonen in
  concrete beroepssituaties meer naar de basisscholen verplaatsen. Hierbij moet nog wel het
  waarborgen van het inhoudelijke niveau van een schoolvak in de beroepssituatie, in een
  systeem worden gegoten.

Student
Studenten kunnen dan op de volgende wijze inhaken op deze „sjabloonlessen‟: Hij
  a. observeert en registreert met vooropgestelde vragen die zijn afgeleid van het sjabloon.
  b. stelt bijvoorbeeld vragen over:
     a. Welke doelstelling(en) zou de mentor met deze les hebben, c.q. heeft de mentor
       met deze les?
     b. Waar herken je dat de docent rekening heeft gehouden met de beginsituatie.
     c. Leerkrachtgedrag (wat doe ik?):
         i. Ga na hoe en waarom de mentor deze interactie met de klas/leerling aan
           gaat.

                             Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 27
         ii. Hoe gaat de mentor om met onverwachte wendingen in het verloop van de
           les. Management
        iii. De mentor heeft, waarschijnlijk, bewust gekozen voor deze didactische
           werkvorm(en). Leg jouw vermoeden naast de mening hierover van de
           mentor.
     d. Leerlinggedrag (wat doen de kinderen?):
         i. Welke leerlingactiviteiten (hoe leren de kinderen) uit het ISP-model merk
           je op?
     e. Leeromgeving (hoe organiseer ik?)
         i. (P1-fase). Hoe heeft de mentor gezorgd voor een veilige en ordelijke
           leeromgeving.
         ii. (P2 en Kt-fase) Naast wat bij i staat: Wat zou de reden zijn dat de mentor
           voor deze uitdagende leeromgeving heeft gezorgd.
        iii. (Kl-fase) Naast wat bij i en ii staat: Hoe laat de mentor elke leerling in
           deze les tot zijn recht komen? (adaptiviteit en gediffentieerdheid).
     f. Onderwijsleeractiviteiten; de inhoud van wat wordt aangeboden:
         i. Methodische benadering van schoolvak; opbouw van een leerlijn binnen
           een domein van een schoolvak. Waar past deze les in de leerlijn van het
           vak?
     g. De relaties tussen a t/m f
  c. vertaalt de uitkomsten in concrete persoonlijke doelstellingen voor zelf te geven lessen.
   Tevens vormen de uitkomsten de basis voor formuleren en plannen van acties op het
   gebied van kennisverwerving (theoretische verdieping) en vaardighedentraining
   (praktische verdieping).
  d. doet verslag hiervan in zijn portfolio.
  e. rapporteert via verslagen/portfolio aan de vakdocent.

Aantal sjablonen
Het aantal sjablonen is per semester zeer beperkt:
 semester       Aantal sjablonen      Bijvoorbeeld uit te voeren in
                              lesweek …
   1            6             2, 4, 6, 8, 10, 12
   2            6             2, 4, 6, 8, 10, 12
   3            1               2, 8, 12
   4            3               2, 8, 12
   5       7 voor jk, 9 voor ok      2,3,4,5,6,7,8,9,(10,11)
Bij één, of drie sjablonen is het fijn wanneer de mentor meerdere keren het sjabloon in zijn les
toont.

Voorbeeld
Voorbeeld bij 3109:
sjabloon                     beroepssituatie
De leerkracht instrueert             Muziek
onderwijsactiviteiten aan de hele groep     De leerkracht onderwijst een groep
zodat het leerproces van leerlingen op gang   kinderen uit de onderbouw een nieuw lied
gebracht wordt; m.a.w. hij zorgt voor de     uit een methode. Hij plaatst het lied in een
voorwaarden dat de activiteiten lopen en     betekenisvolle context en zorgt voor
lukken en dat er een werkklimaat         aanschouwelijk materiaal. De leerkracht
gecreëerd wordt waarin kinderen ordelijk     zorgt dat het een lied is met
op elkaar betrokken zijn. Hij luistert en    bewegingsmogelijkheden voor kinderen en
reageert tijdens de instructie op vragen van   voor het aanleren gebruikt hij
leerlingen en laat daarin enthousiasme      spelactiviteiten. De leerkracht zorgt ervoor
zien. Hij beschrijft dit stap voor stap in het  dat dit lied gezamenlijk wordt gestart en
lesvoorbereidingsformulier onder „wat doe    dat duidelijk is op welke toonhoogte er
                               Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 28
ik?‟  wordt gezongen Tijdens de korte activiteit
    moet veel muziek en beweging centraal
    staan. De korte instructies die de
    leerkracht geeft bestaan voornamelijk uit
    voordoen, waarna de kinderen nadoen en
    meedoen. Vooraf heeft de leerkracht
    vastgesteld wat de beginsituatie van de
    groep kinderen is t.a.v. deze activiteit. De
    leerkracht presenteert het lied boeiend en
    enthousiast. Hij beschrijft al deze punten
    stap voor stap in het
    lesvoorbereidingsformulier onder „wat doe
    ik?‟
          Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 29
11.3.1   Sjablonen Pabo 1 eerste semester.

1. De leerkracht organiseert zijn leeromgeving zodanig dat deze ordelijk en veilig is. De
leerkracht kan in een (kring)activiteit organiseren en een zodanige instructie geven dat alle
kinderen weten wat ze te doen staat.

2. De leerkracht geeft boeiend instructie aan de hele groep en creëert daarmee een leerklimaat
waarin alle kinderen betrokken zijn. De leerkracht luistert en reageert tijdens de instructie op
vragen van leerlingen, heeft oogcontact met alle leerlingen en toont zijn enthousiasme.

3. De leerkracht observeert de onderwijsleeractiviteiten. Kinderen die nog niet goed uit de
voeten kunnen met de gegeven opdrachten of met een zelf gekozen activiteit krijgen extra
ondersteuning. De leerkracht heeft bepaalde problemen die zouden kunnen ontstaan, vooraf
overdacht en achteraf reflecteert hij op de les en de toch nog onverwachte gebeurtenissen die
daarin zijn voorgekomen.

4. De leerkracht kan zijn leeromgeving samen met de leerlingen zo organiseren dat de
opstellingen en inrichtingen van de activiteiten daarbinnen, veilig en ordelijk zijn. Hij kan dit
vanuit een afronding van een kringactiviteit tot aan het instrueren van wat de leerlingen met de
onderwijsleersituaties moet gaan doen. Hij beschrijft dit stap voor stap in het
lesvoorbereidingsformulier in de kolom „hoe organiseer ik dat?‟

5. De leerkracht instrueert onderwijsactiviteiten aan de hele groep zodat het leerproces van
leerlingen op gang gebracht wordt; m.a.w. hij zorgt voor de voorwaarden dat de activiteiten
lopen en lukken en dat er een werkklimaat gecreëerd wordt waarin kinderen ordelijk op elkaar
betrokken zijn. Hij luistert en reageert tijdens de instructie op vragen van leerlingen en laat
daarin enthousiasme zien. Hij beschrijft dit stap voor stap in het lesvoorbereidingsformulier
onder „wat doe ik?‟

6. De leerkracht observeert de onderwijsactiviteiten en beoordeelt op basis daarvan of de
activiteiten door de leerlingen uitgevoerd, lopen en lukken. Als dat niet het geval is kan hij de
leerlingen dusdanig begeleiden dat leerprocessen op gang gebracht en gehouden kunnen worden
door het aanpassen en veranderen van de onderwijsactiviteiten; m.a.w. de leerkracht kan loop-
en lukproblemen signaleren en oplossen. In de lesvoorbereiding heeft de leerkracht over
lukproblemen opmerkingen gemaakt in de kolom „wat doen de kinderen?‟ en over de mogelijke
begeleiding daarvoor heeft hij opmerkingen gemaakt in de kolom „wat doe ik?‟.

11.3.2   Sjablonen Pabo 1 tweede semester.

1. De leerkracht ervaring laten opdoen met eenvoudige boeiende instructie in een homogene
groep, waarbij de nadruk ligt op de betrokken omgang van de leerlingen met elkaar en het zich
veilig voelen in de groep. De leerkracht laten ervaren dat er verschillende uitgangspunten zijn
m.b.t. de vakken. De leerkracht ervaart hoe hij zijn observaties over de kennis, vaardigheden en
attitude van de leerlingen in een eenvoudige instructie kan verwerken. Hij maakt daarbij
gebruik van een lesvoorbereidingsformulier. De leerkracht evalueert na afloop de les.

2. De leerkracht ervaart hoe hij in de bovenbouw doelgericht kan instrueren in een veilige,
ordelijke leeromgeving. Centraal hier bij staat het begeleiden, organiseren en beoordelen.
Uitgangspunt is de methode. In de lesvoorbereiding heeft de leerkracht over lukproblemen
opmerkingen gemaakt in de kolom „wat doen de kinderen‟ over de mogelijke begeleiding
daarvoor heeft hij opmerkingen gemaakt in de kolom „wat doe ik?‟ De doelstelling is omschreven
naar leerlingengedrag en inhoud.

3. De leerkracht ervaart hoe hij voor leerlingen een overzichtelijke en ordelijke leeromgeving
creëert die uitgaat van de leef- en belevingswereld van kinderen. De leerkracht bevordert de
betrokkenheid en zelfstandigheid van kinderen binnen een opdracht en kan zorg dragen voor een
doelmatig klassenmanagement


                              Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 30
4. De leerkracht kan een onderwijsleeractiviteit voorbereiden, uitvoeren en evalueren met een
voordrachtvorm als didactische werkvorm. Hij heeft voldoende kennis van het onderwerp (staat
ruim boven de leerstof) en de vakspecifieke didactiek van het betreffende schoolvak.
Hij beschrijft dit stap voor stap in het lesvoorbereidingsformulier onder „wat doe ik?‟

5. De leerkracht kan een onderwijsleeractiviteit voorbereiden, uitvoeren en evalueren met een
interactievorm als werkvorm waarbij de betrokkenheid van de leerlingen op elkaar aanwezig is
en individuele kinderen zich veilig voelen. Hij beschrijft dit stap voor stap in het
lesvoorbereidingsformulier onder „wat doe ik?‟ en onder „wat doen de leerlingen?‟.

6. De leerkracht kan een methodeles verrijken m.b.v. van het schema „Onderwijs ontwerpen‟.
Hij sluit aan bij de beginsituatie van de kinderen en gebruikt materialen passend bij de
belevings- en leefwereld van de kinderen en de doelen van het betreffende vak. Hij kan de
gekozen materialen efficiënt en doelgericht inzetten en de keuze voor een didactische
werkvorm beargumenteren in het licht van de doelstelling van de taak. Hij beschrijft dit stap
voor stap in het lesvoorbereidingsformulier onder „wat doe ik?‟ , „wat doen de leerlingen?‟ en
„hoe organiseer ik dat?‟.

11.3.3   Sjablonen Pabo 2 eerste semester

1. De leerkracht verzamelt informatie over leerlingengedrag en ontwerpt op grond daarvan
lessen uit de methode. Hij instrueert de hele groep zodat leerprocessen van de leerlingen op
gang gebracht worden. Hij gaat in op vragen en initiatieven van de leerlingen. Hij wekt echte
interesse van de groep en verbindt ervaringen van de leerlingen met leerstof uit de methode. Bij
de instructie en in de begeleiding houdt hij rekening met de eerder verzamelde gegevens over
het leerlingengedrag. Hij gaat flexibel om met de lesvoorbereidingen. Hij begeleidt
leerprocessen van individuele leerlingen passend bij hun eigen vragen. Hij geeft de leerlingen
het gevoel competent te zijn. Hij is helder over de gewenste kwaliteit van het werk van de
kinderen en stimuleert de zelfstandigheid van leerlingen in het beoordelen van de eigen
prestaties.
Hij beschrijft de beginsituatie en de wijze van instrueren en begeleiden stap voor stap op het
lesvoorbereidingsformulier in de kolom ”wat doe ik?”.

11.3.4   Sjablonen Pabo 2 tweede semester

1. De leerkracht bereidt een plan voor voor meerdere activiteiten, die de vorm kunnen
aannemen van een thema, met een groep kinderen op basis van de beginsituatie en de
doelstellingen voor de betreffende vakgebieden. Hierbij reflecteert hij vooraf op zijn
voorbereiding. Hij creëert een stimulerende leeromgeving en een leef- en werkklimaat waarin
kinderen op elkaar betrokken zijn

2. De leerkracht geeft boeiend en met inhoudelijk overwicht instructie en laat een variatie aan
instructievormen zien. De leerkracht betrekt de belevingswereld van de kinderen in zijn
instructie. De kinderen gaan doelgericht aan het werk. De leerkracht voert een plan uit met
betrekking tot het stimuleren van de betrokkenheid van kinderen op elkaar. In zijn reflectie ligt
de nadruk op zijn pedagogisch handelen.

3. De leerkracht begeleidt de kinderen bij hun werk/spel; hij gaat in op vragen van kinderen,
kan desgewenst extra uitleg geven en differentiëren in de aangeboden activiteit aan minimaal
twee subgroepen en improviseren tijdens de lesuitvoering. Hij reflecteert samen met de
kinderen op hun activiteiten en resultaten. De leerkracht gaat na hoe de kinderen reageren op
de door hem gecreëerde leeromgeving en of ze positief reageren op zijn stimulansen. De
evaluatie van de les en reflectie op eigen gedrag achteraf leveren gegevens op voor de volgende
les. De reflecties worden schriftelijk vastgelegd.

11.3.5   Sjablonen Pabo 3 specialisatie ‘het jonge kind’

  1. Bewegingsonderwijs/ beeldende vorming/ muziek/ onderwijskunde

                              Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 31
De leerkracht van een groep in de onderbouw heeft het lokaal ingericht en de
onderwijsleersituaties zo ontworpen dat daarin tegemoet gekomen is aan verschillen tussen
leerlingen in niveau ( tenminste twee niveaus), tempo en interesse bij de leerlingen. De
voorwaardelijke kennis hiervoor is gekomen uit observaties van producten van en leerprocessen
van leerlingen in voorgaande lessen.
In de lesvoorbereiding heeft hij hiervoor een organisatie uitgewerkt in de kolom „hoe organiseer
ik dat?‟ en in de kolom „wat doe ik?‟ beschrijvingen van onderwijsleersituaties opgenomen.
Tevens beoordeelt hij of de onderwijsleersituaties die zijn opgesteld, eventueel aangepast
moeten worden t.b.v. nog meer differentiatie; in dezelfde les en/ of voor opeenvolgende lessen.
Bij de opstelling van de onderwijsleersituaties wordt gebruik gemaakt van de organisatievorm
„werken hoeken‟.

  2. Bewegingsonderwijs/ beeldende vorming/ muziek/ onderwijskunde
De leerkracht van een groep uit de onderbouw heeft de totale groep leerlingen in het lokaal snel
en boeiend aan het werk gezet binnen verschillende onderwijsleersituaties, zodat
gedifferentieerd tegemoet gekomen wordt aan het leren van de leerlingen. Hij heeft daarbij
gebruik gemaakt van een instructie die probleemgericht is en ruimte laat tot eigen vormgeving
bij de leerlingen om het hoofdprobleem van de taakstelling binnen de onderwijsleersituatie op
te lossen. De leerlingen die behoefte hebben aan een meer oplossingsgerichte wijze van
instructie, worden middels het principe van de verlengde instructie ondersteund. Tevens stelt de
leerkracht bij de instructie reguleringsdoelen centraal, zodat bij de leerlingen een beroep wordt
gedaan op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van de onderwijsleersituaties en
elkaar en ten aanzien van het regelen met elkaar, met het oog op het realiseren van een
pedagogisch klimaat in het speellokaal.
In de lesvoorbereiding heeft hij hiervoor een instructie uitgewerkt in de kolom „wat doe ik?‟ en
de concrete rol van leerlingen hierbij in de kolom „wat doen de leerlingen?‟.

  3. Bewegingsonderwijs/ beeldende vorming/ muziek/ onderwijskunde
De leerkracht van een groep uit de onderbouw begeleidt de groep leerlingen op verschillende
niveaus bij hun leerprocessen binnen de gestelde onderwijsleersituaties, zodat bij iedere
leerling luk- en leerervaringen ontstaan.
Tevens stelt de leerkracht bij de begeleiding reguleringsdoelen centraal ten aanzien van
reflecteren, zodat bij de leerlingen een beroep wordt gedaan op de probleemoplossende
leerstrategie. Dit alles met het oog op het realiseren van een pedagogisch klimaat in het lokaal
en leerresultaat.
Tot slot verwerkt de leerkracht de informatie die hij uit de begeleiding van leerprocessen heeft
gekregen door bijvoorbeeld observatie, in een (eenvoudig) leerlingvolgsysteem. Hiermee kan hij
stagnaties in leerprocessen bij individuele leerlingen beter in kaart brengen.
In de lesvoorbereiding heeft hij hiervoor een begeleiding uitgewerkt in de kolom „wat doe ik?‟ en
de concrete rol van leerlingen hierbij in de kolom „wat doen de leerlingen?

  4. Pedagogiek
De leerkracht kan voor zijn leerlingen een veilige, betrouwbare, stimulerende en
gedifferentieerde omgeving inrichten, onderhouden en systematisch uitbouwen en een leef- en
werkklimaat realiseren waarin op constructieve wijze wordt samengewerkt en betrokkenheid op
elkaar aanwezig is. Hij kan op het goede moment de juiste maatregelen treffen en problemen
oplossen.

  5. Pedagogiek
De leerkracht organiseert speel- en leeractiviteiten waarbij kinderen doelgericht en betrokken
werken. Hij stelt eisen en spreekt op cruciale momenten voor kinderen hoge verwachtingen uit
over hun kennen en kunnen. Bij kinderen is duidelijk welbevinden zichtbaar; het is ook zichtbaar
dat zij succeservaringen opdoen. De leerkracht benoemt competenties en kwaliteiten bij
kinderen. Hij stimuleert samenwerking door aan te zetten tot overleg en reflecteert met de
kinderen op proces en product van de activiteit.

  6. Natuuronderwijs

                              Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 32
De leerkracht van een groep in de onderbouw heeft de onderwijsleeromgeving zo ingericht en de
onderwijsleersituaties daarbinnen zo ontworpen dat daarin tegemoet gekomen is aan de visie
van de school op onderwijs aan het jonge kind in het algemeen en op natuuronderwijs aan het
jonge kind in het bijzonder. Deze visie kenmerkt zich door een aantal fundamentele
uitgangspunten:
  - de betekenis en de waarde van de natuurlijke leefomgeving voor kinderen is groot en zal
    zichtbaar gemaakt moeten worden in het onderwijs; dit is de basis van uitdagend
    natuuronderwijs…‟Omgevingsonderwijs‟!;
  - verschillen tussen leerlingen in niveau (tenminste twee niveaus), tempo en interesse is
    vanzelfsprekend. De betrokkenheid op en de motivatie voor natuuronderwijs, dienen
    door het aanspreken op verwondering en nieuwsgierigheid zoveel mogelijk gestimuleerd
    te worden. Hiervoor is het nodig om goed met die verschillen om te gaan d.m.v. het
    uitproberen van verschillende mogelijkheden tot differentiatie binnen natuuronderwijs.
    De voorwaardelijke kennis hiervoor is gekomen uit observaties van producten en
    leerprocessen van leerlingen in voorgaande lessen natuuronderwijs;
  - „Wetenschap & Techniek‟ en „Gezond gedrag‟ zullen wezenlijke onderdelen van de
    methode voor natuuronderwijs moeten zijn;
  - integrale samenwerking met andere vakken kan de leerprocessen bij leerlingen
    verbeteren. Dit wordt waar mogelijk gerealiseerd.
In de lesvoorbereiding heeft de leerkracht hiervoor een organisatie uitgewerkt in de kolom „hoe
organiseer ik dat?‟ en in de kolom „wat doe ik?‟ beschrijvingen van onderwijsleersituaties
opgenomen. Tevens beoordeelt hij of de onderwijsleersituaties die zijn opgesteld, eventueel
aangepast moeten worden t.b.v. nog meer uitdaging, nog meer differentiatie, nog meer
vakkenintegratie; in dezelfde les en/ of voor opeenvolgende lessen.

  7. Aardrijkskunde
De leerkracht is in staat om de concrete inrichting en uitvoering van het onderwijs in
„aardrijkskunde‟ te baseren op de visie van de school op onderwijs aan het jonge kind in het
algemeen en op aardrijkskundeonderwijs aan het jonge kind in het bijzonder. Deze visie
kenmerkt zich door een aantal fundamentele uitgangspunten:
  - verschillen tussen leerlingen in niveau ( tenminste twee niveaus), tempo en interesse is
    vanzelfsprekend. De betrokkenheid op en de motivatie voor aardrijkskundeonderwijs,
    dienen door het aanspreken op verwondering en nieuwsgierigheid zoveel mogelijk
    gestimuleerd te worden. Hiervoor is het nodig om met die verschillen goed om te gaan
    d.m.v. het uitproberen van verschillende mogelijkheden tot differentiatie binnen
    aardrijkskundeonderwijs. De voorwaardelijke kennis hiervoor is gekomen uit observaties
    van producten van en leerprocessen van leerlingen in voorgaande lessen aardrijkskunde;
  - de onderwerpen die aan de orde komen in het onderwijs, dienen gericht te zijn op het
    creëren van een evenwichtig beeld van de aardrijkskundige werkelijkheid.

In de lesvoorbereiding heeft de leerkracht hiervoor een organisatie uitgewerkt in de kolom „hoe
organiseer ik dat?‟ en in de kolom „wat doe ik?‟ beschrijvingen van onderwijsleersituaties
opgenomen. Tevens beoordeelt hij of de onderwijsleersituaties die zijn opgesteld, eventueel
aangepast moeten worden t.b.v. nog meer differentiatie, nog meer betrokkenheid bij de
leerlingen; in dezelfde les en/ of voor opeenvolgende lessen.

11.3.6   Sjablonen Pabo 3 specialisatie ‘het oudere kind’
  1. Kunstzinnige oriëntatie
De leerkracht van je stageschool vraagt je om voor de school een onderwijsarrangement te
ontwerpen waarin je met kinderen uit de bovenbouw groepen gaat kijken en luisteren naar kunst
en cultuur in al zijn facetten. Ze willen graag in alle bovenbouw klassen gaan werken met kijk-
doe- en luisteractiviteiten. Door middel van eigen observaties en onderzoek en uit informatie
van methodes en leerlingen / collega‟s / schoolomgeving ontwikkel je een visie op kunsteducatie
en ontwikkel je een cultuurlandschapskaart. Op basis van behoeftepeiling, beginsituaties en de

                              Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 33
doelstellingen van de basisschool ontwerp je het onderwijsarrangement dat recht doet aan de
belangrijkste verschillen tussen kinderen en hun motivatie, zelfstandigheid en inzicht bevordert.
Er is sprake van differentiatie door aangepaste instructie voor speciale groepen, opdrachten en
taken van verschillend niveau, variatie in werkvormen, mediagebruik en samenwerkingsvormen.

  2. Natuuronderwijs
De leerkracht van een groep in de bovenbouw heeft de onderwijsleeromgeving zo ingericht en
de onderwijsleersituaties daarbinnen zo ontworpen dat daarin tegemoet gekomen is aan de visie
van de school op onderwijs aan het oudere kind in het algemeen en op natuuronderwijs aan het
oudere kind in het bijzonder. Deze visie kenmerkt zich door een aantal fundamentele
uitgangspunten:
  - de betekenis en de waarde van de natuurlijke leefomgeving voor kinderen is groot en zal
    zichtbaar gemaakt moeten worden in het onderwijs; dit is de basis van uitdagend
    natuuronderwijs ‟Omgevingsonderwijs‟!;
  - verschillen tussen leerlingen in niveau (tenminste twee niveaus), tempo en interesse is
    vanzelfsprekend. De betrokkenheid op en de motivatie voor natuuronderwijs, dienen
    door het aanspreken op verwondering en nieuwsgierigheid zoveel mogelijk gestimuleerd
    te worden. Hiervoor is het nodig om goed met die verschillen om te gaan d.m.v. het
    uitproberen van verschillende mogelijkheden tot differentiatie binnen natuuronderwijs.
    De voorwaardelijke kennis hiervoor is gekomen uit observaties van producten en
    leerprocessen van leerlingen in voorgaande lessen natuuronderwijs;
  - „Wetenschap & Techniek‟ en „Gezond gedrag‟ zullen wezenlijke onderdelen van de
    methode voor natuuronderwijs moeten zijn;
  - integrale samenwerking met andere vakken kan de leerprocessen bij leerlingen
    verbeteren. Dit wordt waar mogelijk gerealiseerd.
In de lesvoorbereiding heeft de leerkracht hiervoor een organisatie uitgewerkt in de kolom „hoe
organiseer ik dat?‟ en in de kolom „wat doe ik?‟ beschrijvingen van onderwijsleersituaties
opgenomen. Tevens beoordeelt hij of de onderwijsleersituaties die zijn opgesteld, eventueel
aangepast moeten worden t.b.v. nog meer uitdaging, nog meer differentiatie, nog meer
vakkenintegratie; in dezelfde les en / of voor opeenvolgende lessen.

  3. Aardrijkskunde
De leerkracht is in staat om de concrete inrichting en uitvoering van het onderwijs in
„aardrijkskunde‟ te baseren op de visie van de school op onderwijs aan het oudere kind in het
algemeen en op aardrijkskundeonderwijs aan het oudere in het bijzonder. De
aardrijkskundemethode waaruit gewerkt wordt, dient een strikte relatie te hebben met deze
visie. De leerkracht is in staat om deze methode, gelet op de visie van de school, te analyseren
en eventueel aan te passen daarop. Deze visie kenmerkt zich door een aantal fundamentele
uitgangspunten:
  - verschillen tussen leerlingen in niveau ( tenminste twee niveaus), tempo en interesse is
    vanzelfsprekend. De betrokkenheid op en de motivatie voor aardrijkskundeonderwijs,
    dienen door het aanspreken op verwondering en nieuwsgierigheid zoveel mogelijk
    gestimuleerd te worden. Hiervoor is het nodig om met die verschillen goed om te gaan
    d.m.v. het uitproberen van verschillende mogelijkheden tot differentiatie binnen
    aardrijkskundeonderwijs. De voorwaardelijke kennis hiervoor is gekomen uit observaties
    van producten en leerprocessen van leerlingen in voorgaande lessen aardrijkskunde;
  - de onderwerpen die aan de orde komen in het onderwijs, dienen gericht te zijn op het
    creëren van een evenwichtig beeld van de werkelijkheid;
  - de leerlingen behoren in een actieve rol te leren; ervaringsgericht aardrijkskunde
    onderwijs;
  - het aardrijkskundeonderwijs dient aan te sluiten bij de ervaringen van de leerlingen.
In de lesvoorbereiding heeft de leerkracht hiervoor een organisatie uitgewerkt in de kolom „hoe
organiseer ik dat?‟ en in de kolom „wat doe ik?‟ beschrijvingen van onderwijsleersituaties
opgenomen. Tevens beoordeelt hij of de onderwijsleersituaties die zijn opgesteld, eventueel
aangepast moeten worden t.b.v. nog meer differentiatie, nog meer betrokkenheid bij en een
                              Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 34
actievere rol van de leerlingen, nog meer aansluiting op de ervaringen van de leerlingen; in
dezelfde les en/ of voor opeenvolgende lessen.

  4. Geschiedenis
De leerkracht is in staat om de concrete inrichting en uitvoering van het onderwijs in
„geschiedenis‟ te baseren op de visie van de school op onderwijs aan het oudere kind in het
algemeen en op geschiedenisonderwijs aan het oudere kind in het bijzonder. Mocht er niet een
helder omschreven visie op geschiedenisonderwijs bestaan dan is de leerkracht in staat om een
beargumenteerde visie te ontwikkelen en voor te leggen aan de collega‟s. Deze visie kenmerkt
zich door fundamentele uitgangspunten:
  - de onderwerpen die aan de orde komen in het geschiedenisonderwijs, dienen gericht te
    zijn op het creëren van een evenwichtig en samenhangend beeld van de historische
    werkelijkheid;
  - kritische en genuanceerde betrokkenheid; de ontwikkeling bevorderen van kinderen in
    het ontwikkelen van een eigen verantwoordelijkheid en kritische en genuanceerde
    houding ten aanzien van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de
    geschiedenis;
  - de essentie van geschiedenisonderwijs met begrippen als „ontwikkeling van tijdsbesef,
    relaties en ontwikkelingen in verleden, heden en toekomst, continuïteit en verandering‟
    zijn in die visie verwerkt.
In de lesvoorbereiding heeft de leerkracht hiervoor een organisatie uitgewerkt in de kolom „hoe
organiseer ik dat?‟ en in de kolom „wat doe ik?‟ beschrijvingen van onderwijsleersituaties
opgenomen. In de onderwijsleersituaties die zijn opgesteld, wordt duidelijk beschreven waar en
op welke wijze de visie op geschiedenisonderwijs daarin vorm krijgt. Tevens beoordeelt hij of de
onderwijsleersituaties die zijn opgesteld, eventueel aangepast moeten worden t.b.v. nog meer
kritische en genuanceerde houding bij de leerlingen; in dezelfde les en/ of voor opeenvolgende
lessen.

  5. Nederlands
De leerkracht van groep 7 geeft gedurende drie weken alle taallessen en houdt zich aan de
beschikbare tijd die voor taal en lezen op het rooster staat. De leerkracht gebruikt de methodes
en maakt bij de start van een nieuw hoofdstuk een planning. In de planning wordt de selectie
van de leerstof verantwoord op basis van de kern- en tussendoelen en de beginsituatie van de
leerlingen. De leerkracht maakt een groepsplan, voor kleinere groepen aparte groepsplannen en
in overleg met de IB‟er handelingsplannen voor Freek, een dyslectische leerling, en David, een
hoogbegaafde leerling. De leerkracht heeft de lessen waar mogelijk en waar nodig strategisch,
betekenisvol en sociaal gemaakt. In de beginsituatie, de doelstelling, het lesverloop en de
evaluatie met de leerlingen wordt zichtbaar hoe de leerkracht tegemoet komt aan verschillen
tussen kinderen. De leerkracht neemt de methodegebonden toetsen af, registreert en analyseert
de resultaten en maakt een planning voor herhaling en verrijking voor de volgende periode.

  6. Rekenen
Christa, de leerkracht van groep 6, laat haar leerlingen veel in groepjes werken. In een groepje
zit Jantine. Jantine kan niet goed meekomen met rekenen en gaat daarvoor een aantal maal in
de week naar de IB‟er. Elke keer als de methode met een nieuw thema begint moet Christa
afwegen of Jantine mee kan doen met de groep, het ene domein is nl. het andere niet. Bij
opdrachten binnen het domein meetkunde is Jantine zelfs erg goed en kan ze haar groepsleden
helpen. Een andere leerling die speciale aandacht vereist is Farah. Farah heeft gedoubleerd in
groep 3 vanwege taalachterstanden maar met rekenen ligt ze wel wat voor op de rest van de
groep. Vanwege het feit dat ze ook wat ouder is heeft ze ook overwicht op de rest van de
leerlingen. Christa moet ervoor zorgen dat Farah vooral tijdens de rekenlessen uitgedaagd blijft
en maakt voor haar speciale verrijkingsopdrachten, zodat ze zich niet gaat vervelen en door
haar gedrag de hele les verstoort. De resultaten van de toetsen gebruikt Christa om de lessen
voor het volgende thema voor te bereiden en groepjes in te delen. Deze resultaten bepalen ook
mede of leerlingen voor extra begeleiding in aanmerking komen of om leerlingen in het
verrijkingsgroepje te plaatsen.

                              Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 35
  7. Pedagogiek
De leerkracht kan voor zijn leerlingen een veilige, betrouwbare, stimulerende en
gedifferentieerde omgeving inrichten, onderhouden en systematisch uitbouwen en een leef- en
werkklimaat realiseren waarin op constructieve wijze wordt samengewerkt en betrokkenheid op
elkaar aanwezig is. Hij kan op het goede moment de juiste maatregelen treffen en problemen
oplossen.

  8. Pedagogiek
De leerkracht organiseert speel- en leeractiviteiten waarbij kinderen doelgericht en betrokken
werken. Hij stelt eisen en spreekt op cruciale momenten voor kinderen hoge verwachtingen uit
over hun kennen en kunnen. Bij kinderen is duidelijk welbevinden zichtbaar; het is ook zichtbaar
dat zij succeservaringen opdoen. De leerkracht benoemt competenties en kwaliteiten bij
kinderen. Hij stimuleert samenwerking door aan te zetten tot overleg en reflecteert met de
kinderen op proces en product van de activiteit.
                              Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 36
        11.4        Bijlage 4 Jaarrooster 2011/2012                       Jaarrooster 2011/2012:                             versie 15 juni 2011.

 WEEK        Pabo 1       Pabo 2       Pabo3        Pabo4       studenten           docenten       maandag
15/08  ma    Zomervakantie   Zomervakantie   Zomervakantie   Zomervakantie  Zomervakantie        Zomervakantie          HZ breed vakantie
-    di
19/08  wo
    do
W 33  vrij
22/08  ma    Zomercursus                       LIO Lint en   Start BO          Start BO             13-15 projectgroep
-    di    Ned / Rek                        blok 1 starten  HZ breed vakantie      HZ breed vakantie
26/08  wo                                met stage    Inleverweek         Ma rooster publiceren
    do                                         stageverslagen 2e kans   Tent w 1 genereren (Roco)
W 34  vrij                                                      VLD edities genereren (Proco)
                                                            Vr tent +verslagen ingevoerd,

         1e sem
29/08  ma    Ma 9-11                                  Ma ex.comm.         Ma startvergadering       9-11 Intro Pabo 1
-    di    instroom                                               Di 9-12 coldoc 1 lok       13.30-17 ADV
02/09  wo    activiteiten    Woe/do       Woe/do                             Di Dossiers overdragen P2-P3
    do             introdagen??    introdagen??            Vr Windesheim startdag   Wo 9-11 ex.comm
35   vrij                                        voor minor 2e graad?
05/09  ma    L1+St1 (op HZ)   L1+St1 (op     L1+St1 (op sta-  L1        Start S1          Start S1 HZ breed        13-14.30 DRA, ZIE
-    di             stageschool)    geschool)              Ma Stagemorgen voor P1   Cursussen S2 in tijdsperiode   14.30-16 ZIE RIE
09/09  wo                       St 2                vullen op de HZ       plaatsen (Proco)         cursusoverleg:
    do                                                       Capaciteitsplanning maken    9-10.30 P1
36   vrij                                                      (Roco)              10.45-12.15 P2
                                                            verslagen ingevoerd?       13-14.30 P3
                                                                            14.45-16.15 P4
12/09  ma    L2+ St2      L2+ St2      L2+ St3      L2                      Nieuwsbrief verspreiden     9.00-10.30 Prog cie
-    di                       St4                 Di opening hogeschooljaar  Di opening hogeschooljaar    10.30-12 Kwazo ZIE, LOS
16/09  wo                                         Do CS P3 overleg      Do OC verg 16-18         13-14.30 RIE DRA
    do                                         Do OC verg 16-18                       13-17 ZIE afwezig
37   vrij
19/09  ma    L3+st 3      L3+st 3      L3+st 5      L3        Ma ex.comm.         Woe 15-17 voorl LIO mentoren   9-12.15 OidS verg met OM
-    di                       St6                 Di CS P1 overleg      Do sportdag           13-15 Aca.Over (ZIE, RIE,
23/09  wo                                         Di CS Dt overleg      Vr diplomering          DRA)
    do    Do sportdag    Do sportdag    Do sportdag             Wo CS P2 overleg                       Stagebezoekdag 1
38   vrij                                        Do sportdag                         15-17 ex.comm.
                                              Vr diplomering 15.00                     15-17 Overleg LOS RIE

26/09  ma    L4+st4       L4+st4       L4+st7       L4        do CS T overleg       Ma scholing nieuwe OM      9-10.30 SLC verg
-    di                       St8                 Wo 15-16 PG uitreiking   Kruisjesschema S2 + logistieke  10.45-12.15 prog cie
30/09  wo             Wo 15-16 PG    Woe voorl SO                          formatten akkoord Allen     13-15 ADV
    do             uitreiking?    minor zorg                                            15.15-16.45 sectieoverleg
39   vrij                      Wo PG                                              15.30-17.30 DOS
                            uitreiking                                            projectgroep

03/10  ma    L5+st5       L5+st5       L5+st9       L5        TT rooster publiceren    Beschikbaarheid doc in S2    Tent TT1 aanleveren
-    di                       St10                Maand oktober HZ Wil    aanleveren Allen.        13-14.30 DRA, ZIE
07/10  wo             5-7 meerdaagse                     weg dagen          Di 15-17 DOS stuurgroep     cursusoverleg:
    do                                                                       9-10.30 P1
40   vrij                                                                      10.45-12.15 P2
                                                                            13-14.30 P3
                                                                            14.45-16.15 P4
10/10  ma    L6+st6       L6+st6       L6+st11      L6        Wo Wilwegdagen 1 ts voor  Do intervisie          Stagebezoekdag 2
-    di    di voorl intern.  di voorl intern  st12                P1 en 1 voor P2                       9-10.30 ZIE RIE
14/10  wo    Woe 12.15     Woe 12.15     Woe 12.15              wo 16.15-17.30                        10.45-12.15 Kwazo ZIE,
    do    voorl Edukans   voorl Edukans.   voorl Edukans            Studentenraad                        LOS
41   vrij   do intervisie   do intervisie   do intervisie                                          13-14.30 RIE DRA
         Do Ontmoe-                                                               13-17 ZIE afwezig
         tingsavond ou-
         ders
17/10  ma    woe-vr TT 1    woe-vr TT 1    woe-vr TT     L7 woe-vr TT 1  Inleverweek verslagen S1  Planning S2, zie week 44, in   Ma scholing nieuwe OM
-    di    Do Ontmoe-                                              orde maken            13-15 Aca.Over (ZIE, RIE,
21/10  wo    tingsavond                                              Di studiedag 1          DRA
    do    ouders T1                                               Tent w 2 genereren (Roco)    15.30-17.30 DOS
42   vrij                                                                      projectgroep
24/10  ma    herfstvakantie   herfstvakantie   herfstvakantie   herfstvakantie  BO herfstvakantie      BO herfstvakantie
-    di
28-10  wo
    do
43   vrij
31/10  ma    Stageweek 1    Stageweek 1    Stageweek 1    L8        Inleverweek verslagen S1  Literatuurlijsten + Toetsma-   9-10.30 SLC verg
-    di                                         Ma ex.comm.         trijzen +logistieke format sem  10.45-12.15 prog cie
04/11  wo                                                       2 akkoord? Alle         13-15 ADV
    do                                                       Ma 9-12 Scholing nieuwe OM    15.15-16.45 sectieoverleg
44   vrij                                                                      Ma ex.comm.
07/11  ma    L7+st7       L7+st7       L7+st13      L9        Di CS P2 overleg      HZ brede toetsweek        Ma 9-12.15 OidS verg met
-    di                       ST14                Di CS Dt overleg      Di Voorl Edukans.        OM
11/11  wo                                         Woe CS P3 overleg      Do Ontmoetingsavond ouders    13-14.30 DRA, ZIE
    do                                         Do CS P1 overleg      P1
45   vrij                                        Do dag van respect,     Vr tent +verslagen ingevoerd
14/11  ma    L8+st8       L8+st8       L8+st15      L10       Di Viering fe2.4      HZ brede projecten        13-14.30 RIE DRA
-    di                       St16                                               13-14.30 Kwazo ZIE, LOS
18/11  wo    Di Viering fe2.4  Di Viering fe2.4  Di Viering fe2.4                                         14.30-16 ZIE RIE
    do    Do inzage.     Do inzage     Do inzage     Do inzage    do CS T overleg       Do inzage            Stagebezoekmiddag 3
46   vrij                                        Do 9-10.30 inzage      Vr VO dag
                                                            Vr+za sectie Ned conferentie
                                                            Za open dag Vlissingen
21/11  ma    L9+st9       L9+st9       L9+st17      L11                                      Stagebezoekdag 4
-    di                       St18                                               13-17 ZIE afwezig

                                                          Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 37
 WEEK       Pabo 1      Pabo 2       Pabo3       Pabo4       studenten           docenten       maandag
25/11  wo                                                                    10.30-12.30 Aca.Over
    do                                      Do OC verg         Do OC verg            (ZIE, RIE, DRA
47   vrij                                                  Vr Uitruil dienstreizen?     15.30-17.30 DOS
                                                                         projectgroep
28/11  ma   L10+st10     L10+st10     L10+st19      L12       Ma ex.comm.        Ma 9-12 scholing nieuwe OM    9-10.30 SLC verg
-    di                    St20                                              10.45-12.15 prog cie
02/12  wo                                      wo 16.15-17.30                       13-15 ADV
    do   Do open     Do open     Do open      Do open     Studentenraad       Do open podium 12.45-14.15    15.15-16.45 sectieoverleg
48   vrij  podium 12.45-  podium 12.45-  podium 12.45-   podium 12.45-  Do open podium 12.45-                    15-17 Ma ex.comm.
        14.15      14.15      14.15       14.152      14.15
05/12  ma   L11+st11     L11+st11     L11+st21      L13       TT rooster klaar      Vr Studie contract S2 in orde?  Tent HT1+TT2 aanleveren
-    di   Di 12.15 voorl  Di 12.15 voorl  St22                Di CS P1 overleg                      13-14.30 DRA, ZIE
9/12  wo   buitenland    buitenland    Wo Voorl werk-   Wo Voorl werk-  Di CS Dt overleg                      cursusoverleg:
    do                    gelegenheid,    gelegenheid,   Woe CS P2 overleg                      9-10.30 P1
49   vrij                   doorstuderen    doorstuderen   Do CS P3 overleg                      10.45-12.15 P2
                                  en vertrou-   Wo, do meeloopdagen                     13-14,30 P3
                                  wensinspecteur                                14.45-16.15 P4
12/12  ma   L12+st12     L12+st12     L12+st23      L14       Di CS Dt overleg      Ma scholing nieuwe OM      Stagebezoekdag 5
-    di                    St24                Woe viering door C2A    Di15-17 DOS stuurgroep      13-14.30 RIE DRA
16/12  wo   Woe Viering   Woe viering   Woe viering    Woe viering   do CS T overleg                       13-14.30 Kwazo ZIE, LOS
    do   do intervisie  C2A       woe veldcie?            do intervisie                        14.30-16 ZIE RIE
50   vrij          do intervisie  do intervisie                         do intervisie

19/12  ma   ma-woe HT1    ma-do mo HT1   ma-do mo HT1,   L15 ma-do mo,  Ma ex.comm.        Do kerstborrel          13-15 Aca.Over (ZIE, RIE,
-    di                             HT1                     Di, Woe studiedag 2+3      DRA)
23/12  wo                                                   VLD edities genereren (Proco)  15-17 Ma ex.comm
    do                                                                    15-17 Overleg LOS RIE
51   vrij
26/12  ma   Kerstvakantie  Kerstvakantie  Kerstvakantie   Kerstvakantie  Kerstvakantie       Kerstvakantie
-    di
30/12  wo
    do
52   vrij
02/01  ma   Kerstvakantie  Kerstvakantie  Kerstvakantie   Kerstvakantie  Kerstvakantie       Kerstvakantie
-    di
06/01  wo
    do
01   vrij
9/01  ma   TTw2       TTw2       TTw2        TT2, L16     Inleverweek verslagen 1e  Ma nieuwjaarsontbijt       9-10.30 nieuwjaarsontbijt
-    di                                      kans            Di 9-12 coldoc
13/01  wo                                                   Woe 12.15 uitzwaaien minor
    do                                                   intern
02   vrij
16/01  ma   Sw 2       Sw 2       Sw 2        L17       Rooster S2 klaar      Ma rooster publiceren      Correctiedag
-    di                                                   Vr HT ingevoerd         13-14.30 RIE DRA
20/01  wo                                                   Nieuwsbrief verspreiden     13-14.30 Kwazo ZIE, LOS
    do                                                                    14.30-16 ZIE RIE
03   vrij
23/01  ma   Sw 3       Sw 3       Sw 3        L18                     HZ brede toetsweek        9-10.30 SLC10.45-12.15
-    di                                                   Di, woe, do scholieren      prog cie
27/01  wo                             Woe                     manifestatie?          13-15 ADV
    do                             presentaties                Toetsen w3 genereren (Roco)   15.15-16.45 sectieoverleg
04   vrij                            onderzoek?                 Vr tent +verslagen ingevoerd   15.30-17.30 DOS
                                                                         projectgroep
30/01  ma   Inhaal Z week  Inhaal Z week  Ma 14-17 LIO    Inhaal Z week  Ma ex.comm.        HZ brede toetsweek        9-12.15 OidS verg met OM
-    di   Stage      Stage      (fe)/onderzoek           Inleverweek                         13-15 Aca.Over (ZIE, RIE,
03/02  wo   eindgesprekken  eindgesprekken  voorlichting    Woe       stageverslagen 1e kans.  Di woe studiedag 4,5       DRA
    do                    Inhaal Z week   presentaties   Wo Windesheim       ma-do Scholierenmanifestatie   15-17 ex.comm
05   vrij                   Start LIO     onderzoek?    Inleverweek verslagen 2e  Za Open dag Vlissingen
                         sollicitatie 1/2          kans
                         Stage                Di 9-10.30 inzage
                         eindgesprekken

        2e Sem
06/02  ma   L1+st1      L1+st1      M1         L1        Start S2          Start S2 HZ breed        9-16 studievoortgang
-    di   do inzage    Di 12.15     Do inzage     Do inzage    Evaluaties 1e sem     Woe 15-17 voorl LIO mentoren   16-18 DOS projectgroep
10/02  wo           overleg met                                   do OC verg 16-18
    do           aanmelders                                   do inzage
06   vrij          minor Int.                      Do OC verg 16-18
                do inzage
13/02  ma   L2+st2      L2+st2      M2         L2        Inleverweek        Cursussen in tijdsperiode    13-14.30 DRA, ZIE
-    di   Di viering T2  Di viering T2  Di viering T2   Di viering T2  Di viering T2       zetten (Proco)          cursusoverleg:
17/02  wo                                      Di CS P1 overleg      Di 15-17 DOS stuurgroep     9-10.30 P1
    do                                      Di CS Dt overleg      Vr verslagen ingevoerd,     10.45-12.15 P2
07   vrij                                     Woe CS P2 overleg                      13-14.30 P3
                                           Do CS P3 overleg                      14.45-16.15 P4

20/02  ma   voorjaarsvakan  voorjaarsvakan  Voorjaarsvakan   voorjaarsvakan  voorjaarsvakantie     voorjaarsvakantie        Carnaval
    di   tie       tie       tie        tie
24/02  wo
    do
08   vrij
27/02  ma   L3+st3      L3+st3      M3         L3        Ma ex.comm.                         9-10.30 SLC verg
-    di                                      Do CS T                           10.45-12.15 prog cie
02/03  wo                                                                    13-15 ADV
    do                                                                    15.15-16.45 sectieoverleg
09   vrij                                                                   15-17ex.comm
05/03  ma   L4+st4      L4+st4      M4         L4                     Di-do meeloopdagen        9-12 OidS verg met OM.
-    di                                                   Capaciteitsplanning S1 maken   13-15 Aca.Over (ZIE, RIE,
09/03  wo                                                   (Roco)              DRA)
    do                                                   Vr verslagen ingevoerd,     15-17 Overleg LOS RIE
10   vrij                                                                   Stagebezoekmiddag 1
12/03  ma   L5+st5      L5+st5      M5         L5        Di CS P1 overleg                      9.00-10.30 Prog cie
-    di                                      wo 16.15-17.30                       13-14.30 RIE DRA
16/03  wo                                      Studentenraad                        13-14.30 Kwazo ZIE, LOS
    do                                      wo CS T                           14.30-15.30 ZIE RIE
11   vrij                                     Vr diplomering 15.00    Vr diplomering 15.00       15.30-17.30 DOS
                                                                         projectgroep
                                                                         Stagebezoekdag 2
19/03  ma   L6+st6      L6+st6      M6         L6        TT rooster publiceren   Toetsen w4 genereren (Roco)   Tent TT3+HT2 aanleveren

                                                       Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 38
 WEEK        Pabo 1      Pabo 2       Pabo3       Pabo4       studenten            docenten       maandag
-    di   Di viering door  Di viering door  Di viering door  Di viering door  Di viering door C2B      Rapportage Kwazo naar stu    13-14.30 DRA, ZIE
23/03  wo   C2B        C2B        C2B        C2B        Di CS Dt overleg       do intervisie          cursusoverleg:
    do                                       Woe CS P2 overleg                       9-10.30 P1
12   vrij  Do intervisie   Do intervisie                     Do CS P3 overleg                       10.45-12.15 P2
                                                                           13-14.30 P3
                                                                           14.45-16.15 P4

26/03  ma   Sw 4       Sw 4        M7        L7,        Ma ex.comm.          Nieuwsbrief verspreiden     13-15 Aca.Over (ZIE, RIE,
-    di                              presentaties                  Docentbeschikbaarheid      DRA)
30/03  wo                              onderzoek                    opgeven. Kruisjesschema +    Stagebezoekdag 3
    do                                                      logistieke formatten S1     15-17 ex.comm
13   vrij                                                     akkoord. Allen!
02/04  ma   HT2        HT2        M8 HT2      L8 HT2      Rapportage Kwazo naar     HZ brede toetsweek       9-10.30 SLC verg
-    di                                       stu              Di studiedag 6         10.45-12.15 prog cie
06/04  wo                                       Inleverweek (stage)                      13-15 ADV
    do                                       verslagen S1         Vr HT ingevoerd         15.15-16.45 sectieoverleg
14   vr   Vr Goede vr    Vr Goede vr    Vr Goede vr    Vr Goede vr                   Vr Goede vrijdag        15.30-17.30 DOS
                                            Vr Goede vrijdag                       projectgroep
09/04  ma   Ma 2e paas    Ma 2e paas     Ma 2e paas    Ma 2e paas    Ma 2e paas          Ma 2e paas           DINSDAG:
-    di   TT3        TT3        M9        L9                       HZ brede toetsweek       9.00-10.30 Prog cie
13/04  wo                     TT3        TT3        Wo PG uitreiking       wo PG uitreiking        13-14.30 RIE DRA
    do                                                                      13-14.30 Kwazo ZIE, LOS
15   vrij                                                                     14.30-16 ZIE RIE
16/04  ma   L7+st7      L7+st7       M10        L10        Di 9-10.30 inzage       Di 9-10.30 inzage        correctiedag
    di   Di ontmoetings-                             Di CS P1 overleg       Di Ontmoetingsavond ouders fe  13-14.30 DRA, ZIE
20/04  wo   avond fe 1.1   Wo grote      Wo grote     Wo grote     Di CS Dt overleg       1.1
    do   Wo grote     rekendag      rekendag     rekendag     Woe CS P2 overleg       Woe Infoavond Ter
16   vrij  rekendag                                 Wo grote rekendag       do OC verg
                                            Do CS P3 overleg       Do alumniavond
                                            do OC verg 16-18       Do,vr ETEN?
23/04  ma   L8+st8      L8+st8       M11        L11        Ma ex.comm.          Di 9-12 coldoc         13-14.30 DRA, ZIE
-    di                                                      Woe carrièredag ?        cursusoverleg:
27/04  wo                                       wo 16.15-17.30                        9-10.30 P1
    do                                       Studentenraad                         10.45-12.15 P2
17   vrij                                      Do CS T            Vr tent +verslagen ingevoerd,  13-14.30 P3
                                                                           14.45-16.15 P4
                                                                           15-17 ex.comm.
30/04  ma   meivakantie    meivakantie    meivakantie    meivakantie    meivakantie          meivakantie
-    di
04/05  wo
    do
18   vrij
07/05  ma   L9+st9      L9+st9       M12        L12                                       9-10.30 SLC verg
-    di   Do inzage     Do Open Po-                                                     10.45-12.15 prog cie
11/05  wo            dium                                         Do inzage            13-15 ADV
    do   Do Open Po-    Do inzage     Do inzage     Do inzage     Do Open Podium        Do Open Podium 12.45-14.15   15.15-16.45 sectieoverleg
19   vrij  dium       Keus jk/ok     Do Open Po-    Do Open Po-                   Di 15-17 DOS stuurgroep     15.30-17.30 DOS
                 bekend       dium       dium                      Zat open dag Vlissingen     projectgroep
14/05  ma   L10+st10     L10+st10      M13        L13                                       9-12 Stagevergadering
-    di   woe viering    woe viering    woe viering                                            met OM
18/05  wo   O2A        O2A        O2A                 woe viering O2A        Do H‟vaartdag          13-15 Aca.Over (ZIE, RIE,
    do   Do H‟vaartdag   Do H‟vaartdag   Do H‟vaartdag   Do H‟vaartdag   Do H‟vaartdag         vr HZ gesloten         DRA)
20   vrij  vr HZ gesloten  vr HZ gesloten   vr HZ gesloten  vr HZ gesloten  vr HZ gesloten                        Stagebezoekmiddag 4
21/05  ma   L11+st11     L11+st11      M14        L14        Ma ex.comm.          Toetsen w5 genereren (Roco)   9.00-10.30 Prog cie
-    di                                       Di CS P2 overleg                       13-14.30 RIE DRA
25/05  wo            woe-vr                         Di CS Dt overleg                       13-14.30 Kwazo ZIE, LOS
    do            velddagen                       Woe CS P1 overleg                       14.30-16 ZIE RIE
21   vrij                                      Do CS P3 overleg                       15-17 ex.comm.
                                            Mondelinge evaluatie S2
                                            Plaatsing stu in stage
28/05  ma   Ma 2e Pinkster  Ma 2e Pinkster   Ma 2e Pinkster  Ma 2e Pinkster  Ma 2e Pinksterdag       Ma 2e Pinksterdag        di:
-    di   L12        L12        M15        L15        Woe viering O2B        Planning S1, zie week 23, in  11-12.30 ZIE RIE
01/06  wo   Woe viering    Woe viering    Woe viering    Woe viering    DT do les?          orde maken           13-14.30 RIE DRA
    do   Woe voor in-   O2B        Wo fe3.5              Do CS T            Do intervisie          13-14.30 Kwazo ZIE, LOS
22   vrij  ternationali   di minorcarrou-  onderzoek              Do OC verg          Do OC verg
        Do Intervisie   sel fe 2.4 voorl  voorl
        DT do les?    P4 10.45
                 Do Intervisie
                 DT do les?
04/06  ma   Sw5        Sw5        M16        L16                       S1 Literatuurlijsten +     Tent TT4+HT3 aanleveren
-    di                                                      toetsmatrijzen + logistieke   13-14.30 DRA, ZIE
08/06  wo            Ma, Di, woe                                     format akkoord. Allen      cursusoverleg:
    do            veldavond DT                                     Do info avond Vlissingen    9-10.30 P1
23   vrij                                                                     10.45-12.15 P2
                                                                           13-14.30 P3
                                                                           14.45-16.15 P4
                                                                           15.30-17.30 DOS
                                                                           projectgroep
11/06  ma   Sw6        Sw6        M17        L17        tent rooster publiceren    HZ brede toetsweek       13-15 Aca.Over (ZIE, RIE,
-    di                                                                      DRA)
15/06  wo                                                                      15-17 Overleg LOS RIE
    do
24   vrij
18/06  ma   Inhaal- Z week  Inhaal- Z week   M18        L18        Inleverweek          HZ brede toetsweek       9-10.30 SLC verg
-    di                     Inhaal- Z week  Inhaal- Z week                 Di 9-12 coldoc         10.45-12.15 prog cie
22/06  wo                              Wo Presentatie                 ,                13-15 ADV
    do                              onderzoek?                                   15.15-16.45 sectieoverleg
25   vr
25/06  ma   TT4        TT4        TT4        L19        Ma ex.comm.                          13-15 overleg ZIE DRA
-    di                                       (stage)verslagen 1e kans   Di medewerkersdag?       15-17 ex.comm
29/06  wo                              Wo presentatie                 Rapportage Kwazo naar stu
    do                              onderzoek?
26   vrij
02/07  ma   HTw3       HTw3        HTw3       HTw3       Start vakantie BO       Start vakantie BO        Tent HT4 aanleveren
-    di                                                      di Medewerkersdag        13-15 overleg RIE, ZIE
06/07  wo                     Woe                                Woe personeelsuitje       correctiedag
    do                     presentatie
27   vrij                    minor       vr diplomering  vr diplomering 15.00     vr diplomering
                                                          Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 39
 WEEK       Pabo 1      Pabo 2     Pabo3      Pabo4       studenten            docenten       maandag
09/07  ma   Zomercursus                            tent rooster publiceren   HZ brede toetsweek       9-16 studievoortgang
-    di   Ned/Rek                              Inleverweek (stage)     ma TT ingevoerd
13/07  wo                                    verslagen 2e kans      Di ex.comm
     do   woe inzage    woe inzage   woe inzage   woe inzage   woe inzage          woe inzage
28    vrij                                                 Vr HT + verslagen ingevoerd
16/07  ma   Zomervakantie   Zomervakantie  Zomervakantie  Zomervakantie  Zomervakantie        Zomervakantie
-    di
20/07  wo
     do
29    vrij
23/07  ma   Zomervakantie   Zomervakantie  Zomervakantie  Zomervakantie  Zomervakantie        Zomervakantie
-    di
27/-07  wo
     do
30    vrij
30/07  ma   Zomervakantie   Zomervakantie  Zomervakantie  Zomervakantie  Zomervakantie        Zomervakantie
-    di
03/08  wo
     do
31    vrij
06/08  ma   Zomervakantie   Zomervakantie  Zomervakantie  Zomervakantie  Zomervakantie        Zomervakantie
-    di
13/08  wo
     do
32    vrij
13/08  ma   Zomervakantie   Zomervakantie  Zomervakantie  Zomervakantie  Zomervakantie        Zomervakantie
-    di                                    Start BO           Start BO
17/08  wo
     do
W 33   vrij
20/08  ma   di-vr HT4     di-vr HT4    di-vr HT4    di-vr HT4    Start VO           HZ breed vakantie
-    di   Zomercursus                    HZ breed    Inleverweek         VLD edities genereren (Proco)
24/08  wo   Ned / Rek                     vakantie    stageverslagen 2e kans
     do                                                  ,
34    vrij
27/08  ma   instroomactivit                          Ma ex.comm.         Woe dossieroverdracht      startvergadering 9-15
-    di   eiten                                             Vr HT + verslagen ingevoerd   15-17 ex.comm.
31/08  wo
     do
35    vrij
03/09  ma   Start S1     Start S1    Start S1    Start S1    Start S1           Start S1 HZ breed        P1 op HZ
-    di                                    Woe inzage          Woe inzage
07/09  wo
     do
36    vrij


     Legenda
     Aca.over     Academie overleg van het management                  OM        Opleidingsmentor
     LIO        Leraar in opleiding                          PG        Propedeutisch getuigschrift
     ADV        Algemene docenten vergadering                     Proco       Programmacoördinator
     BO        basisonderwijs                             Roco       Roostercoördinator
     BSA        Bindend studieadvies                          SLC        Studieloopbaancoach
     coldoc      Colloquium doctum                           St        Stage
     CS        Contactstudent                             Stu ver      Studentenvereniging
     DT        Deeltijd                                Sw        Stageweek
     Ex.comm.     Examencommissie                            Ter        Terneuzen
     HT        Hertentamenweek nr 1, 2 ,3, of 4                    TT        Tentamenweek nr 1, 2 ,3, of 4
     HZ        Hogeschool Zeeland                           VLD        Virtuel Learning Desk
     L         les                                  VO        Voortgezet onderwijs
     M         Minor                                 Z-week      Zelfstudieweek
     OC        Opleidingscommissie
                                                      Basisstagegids ‘11-‘12 Pabo 1 t/m 4 pagina 40

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:263
posted:11/5/2011
language:Dutch
pages:40