; 050_P04_G23_navrh_podpory.xls
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

050_P04_G23_navrh_podpory.xls

VIEWS: 12 PAGES: 1

 • pg 1
									Příloha č.4                                                       GF 2009 - G 23 - Program podpory nakládání s odpady na území LK
               Návrh podpory - program G - 23 - Program podpory nakládání s odpady na území LK
Nerozepsaná finanční rezerva programu: 1 232 966,- Kč                                                                 Celkové
                                                                                 Celkové uznatelné
Poř.                                                              plánované    Ţádost o dotaci            Návrh dotace
         Ţadatel                       Název projektu/účel                                     náklady projektu
číslo                                                            náklady projektu    (Kč)                 (Kč)
                                                                                    (Kč)
                                                                  (Kč)


 1   Agrokov - OK s.r.o.    Studie proveditelnosti - bioplynové stanice se suchou fermentací v Českém Dubě        370,000      200,000       370,000     150,000


 2   Město Česká Lípa      Rozšíření projektu sběru bioodpadu v České Lípě                        480,000      200,000       193,375     135,000


 3   Město Hrádek nad Nisou   Intenzifikace třídění biologicky rozloţitelných sloţek komunálních odpadů           50,000      50,000       50,000      35,000


 4   Obec Jiřetín pod Bukovou  Zpracování biomasy na palivo                                 294,423      200,000       294,423     176,000


 5   Město Mimoň        Nákup 150 ks kompostérů pro obyvatele města Mimoně                      150,000      105,000       150,000     105,000


 6   Město Semily        Kompostéry pro občany                                     166,000      116,200       166,000     100,000


 7   Město Smrţovka       Pořízení komunitního kompostéru                                28,966      20,276       28,966      20,000

                  Variantní studie zavedení systému sběru a zpracování biologicky rozloţitelného odpadu
 8   Svazek obcí Jilemnicko                                                  175,000      122,500       160,000     80,000
                  v mikroregionu Jilemnicko

 9   Svazek obcí Novoborska   Studie řešení likvidace bioodpadu na Novoborsku                        250,000      175,000       250,000     125,000


 10   Město Turnov        Podpora kompostování bioodpadu v Turnově                           284,759      193,636       284,759     170,000


 11   ZO ČSOP ARMILLARIA     Příroda není na jedno pouţití - Recyklace odpadů v LK v r. 2009 se školami i veřejností    245,000      155,000        0         0


 12   ZŠ a MŠ Studenec      Komunitní kompostoviště ZŠ Studenec                              200,000      120,000       175,000     120,000

CELKEM:                                                            2,694,148     1,657,612      2,122,523     1,216,000
                                                                                                 1

								
To top
;