MSDS A

Document Sample
MSDS A Powered By Docstoc
					MSDS A

     Acetic acid glacial
     Acetone
     Ammonium Chloride
     Ammonium dihydrogen phosphate
     Ammonium molybdate
     Ammonia solution
     Arsenic standard
     L(+)Ascorbic acid (vitamin C) GR
     tri Ammonium citrate
     Ammonium oxalate
     Acriflavine hydrochloride
     A013
     4-Aminobenzoic acid
     Ammonium iron(II) citrate; (ammonium ferric citrate๗
     Ammonium ferrous sulfate
     Asparagine
     Ammonium monovanadate (Ammonium metavanadate ๗
     Ammonium nitrate
     Ammonium sulfate
     Ampicillin, Sodium Salt
     Aluminium sulfate hydrate
     di-Ammonium hydrogen citrate
     N-Acetyl-D-methionine
     Acetonitrile
     Ammonium acetate -
     Acrylamide for electrophoresis
     Ammonium peroxodisulfate
     Aluminium potassium
     L-Arginine for biochemistry
     L-Arginine for biochemistry -
     Acridine Orange Stain
     ANTHRONE
     Albusin-
     DL-Alanine for biochemistry
     A zure mixture sicc.
     Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate extra pure
     Aluminium chloride hexahydrate extra pure
     Aniline
     Alcian blue
MSDS A

                 A001
ชื่อทางเคมี รหัAcetic acid glacial ;
        สสารเคมี
ประเภท สารกัดกร่อนอย่างแรง      สูตรทางเคมี CH3COOH คุณสมบัติ ของเหลว กลิ่นฉุน
      ิ
ข้อปฎิบัตที่สาคัญ ( Special Instructions )
ห้ามสูดดมไอระเหย
กรณีหกรัวไหล ซับด้วยวัสดุดูดซับ ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
     ่
  การลดอันตราย: ทาให้เป็นกลางด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจาง
สารดับไฟที่เหมาะสม ได้แก่ น้า คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
สัมผัสตา        แสบร้อน อาจทาให้ตาบอด อาจก่อให้เกิดต้อในตา แผลไหม้ของเยือเมือก  ่
สัมผัสผิวหนัง      จะทาให้แสบบริเวณที่โดนสารเคมี
           ระบบหายใจระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ โรคปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ การสูดดมอาจทาให้เกิดอาการบว
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                  ่
            สวมแว่นนิรภัยเพือป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง     สวมถุงมือยางชนิดป้องกันสารเคมีที่เป็นกรด
       สวมหน้    ่
ป้องกันระบบหายใจ ากากเพือป้องกันไอที่เป็นพิษ
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมื่อเกิดอุบัตเิ หตุ ( First Aid Procedures )
               เมื่อเข้าตา ชะออกด้วยน้าปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที โดยลืมตากว้าง พบจักษุแพทย์ทันที
                      ชะล้
               เมื่อถูกผิวหนัง างออกด้วยน้าปริมาณมาก ทาด้วยพอลีเอทิลีนไกลคอล 400 ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อสูดดม              ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นาส่งแพทย์
               เมื่อกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก (หลายลิตรถ้าจาเป็น), ไม่ควรทาให้อาเจียน (อาจทาให้เกิดการกัดจนท
หลอดลมอักเสบ การสูดดมอาจทาให้เกิดอาการบวมน้า (edema) ในทางเดินหายใจ
 นาที โดยลืมตากว้าง พบจักษุแพทย์ทันที
 นไกลคอล 400 ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที

), ไม่ควรทาให้อาเจียน (อาจทาให้เกิดการกัดจนทะลุ) นาส่งแพทย์ทันที ห้ามปรับสภาพสารให้เป็นกลาง
MSDS A

ชื่อทางเคมี Acetone              รหัสสารเคมี  A002
ประเภท สารไวไฟ สูตรทางเคมี        C3H6O คุณสมบัติ ของเหลว ไม่มีสี มีกลิ่น
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ข้อควรระวังส่วนบุคคล ห้ามสูดดมไอระเหย/ละอองลอย เก็บภาชนะในที่อากาศระบายได้ดี เก็บห่างจากแหล่งติดไฟ ห้ามสูบบุหรี่ คว
กรณีหกรัวไหล ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับ ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม น้า , ผงเคมีดับเพลิง, โฟมดับเพลิง
 มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
สัมผัสตา         อาจก่อให้เกิดต้อในตา
           เมือกลืนกิน ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ ปวดศีรษะ , น้าลายไหล คลื่นไส้ , อาเจียน , เวียนศีรษะ , ง่วงซึม , สลบ
            ่
           ระบบหายใจระคายเคืองต่อเยื่อเมือก เมื่อได้รับในปริมาณมากก่อให้เกิดอาการ ปวดศีรษะ , น้าลายไหล , คลื่นไส้ ,
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา         สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง      สวมถุงมือชนิดป้องกันสารระเหย
       สวมหน้
ป้องกันระบบหายใจ ากากเพื่อป้องกันไอที่เป็นพิษ
              ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
             เมื่อเข้าตา ชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมากโดยลืมตากว้างอย่างน้อย 10 นาที พบจักษุแพทย์
             เมื่อถูกผิวหนังชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
                             ุ
             เมื่อสูดดม ให้รับอากาศบริสทธิ์ ถ้าจาเป็นให้ช่วยชีวิตแบบปากต่อปากหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ ช่วยให้หายใจสะดวก
             เมื่อกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมากทันที การปฏิบัติขั้นต่อไป: ให้คาร์บอนกัมมันต์ (200-400 กรัมในน้า 200-400 มิลล
างจากแหล่งติดไฟ ห้ามสูบบุหรี่ ควรป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
อาเจียน , เวียนศีรษะ , ง่วงซึม , สลบ
ร ปวดศีรษะ , น้าลายไหล , คลื่นไส้ , อาเจียน , เวียนศีรษะ , ง่วงซึม รวมไปถึง สลบ
อุปกรณ์ช่วยหายใจ ช่วยให้หายใจสะดวก
 มมันต์ (200-400 กรัมในน้า 200-400 มิลลิลิตร) ห้ามทาให้อาเจียน ห้ามให้กินนมหรือน้ามันที่ย่อยสลายได้ ทาให้ผู้ป่วยหายใจสะดวก นาส่งแพทย์ ให้ยาระบาย: โซเดียมซ
ะดวก นาส่งแพทย์ ให้ยาระบาย: โซเดียมซัลเฟต (1 ช้อนโต๊ะในน้า 0.25 ลิตร)
MSDS A

         รหั Chloride
ชื่อทางเคมี Ammonium สสารเคมี   A003
ประเภท สารอันตราย/ระคายเคือง สูตรทางเคมี NH4Cl คุณสมบัติ ของแข็ง


ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ข้อควรระวังส่วนบุคคล ห้ามสูดดมฝุ่นไม่ควรทาให้เกิดฝุ่น
กรณีหกรัวไหล ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
     ่
วิธีทาความสะอาด/ดูดซับ กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
สัมผัสตา         ระคายเคือง
           เมือกลืนกิน ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก
            ่
           ระบบหายใจก่อให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อเมือก, ไอ และ หายใจลาบาก
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา         สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง      สวมถุงมือ
       สวมหน้
ป้องกันระบบหายใจากากเพื่อป้องกันฝุ่นสาร
              ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
              เมือเข้าตา ชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมากโดยลืมตากว้างอย่างน้อย 10 นาที พบจักษุแพทย์
                ่
                    ชะล้
              เมือถูกผิวหนัง างออกด้วยน้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
                 ่
              เมือสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์
                  ่
              เมือกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย์
                   ่
นาที พบจักษุแพทย์
MSDS A

          รหัสสารเคมี   A004
ชื่อทางเคมี Ammonium dihydrogen phosphate
ประเภท ไม่กาหนดประเภท สูตรทางเคมี (NH4)H2PO4 คุณสมบัติ ของแข็ง ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ล้างส่วนที่เหลือออกด้วยน้า
      ่
 สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ข้อมูลอันตรายอื่น:ไม่ลุกไหม้ติดไฟ ในกรณีเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิด: ฟอสฟอรัสออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ แอมโมเนีย
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลอันตรายต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
สัมผัสตา          -
           เมือกลืนกิน -
             ่
           ระบบหายใจ-
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา          สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง       สวมถุงมือ
       สวมหน้
 ป้องกันระบบหายใจากาก
                ่
 การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
               เมือเข้าตา ชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมากโดยลืมตากว้างอย่างน้อย 10 นาที พบจักษุแพทย์
                 ่
                     ชะล้
                เมือถูกผิวหนัง างออกด้วยน้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
                   ่
               เมือสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์
                  ่
เมือกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย์
  ่
จนออกไซด์ แอมโมเนีย
ย่างเหมาะสม
นาที พบจักษุแพทย์
MSDS A

ชื่อทางเคมี Ammonium molybdate รหัสสารเคมี A005
ประเภท ไม่กาหนดประเภท สูตรทางเคมี (NH4)6Mo7O24*4H2O คุณสมบัติ ของแข็ง ไม่ขาวขุ่น กลิ่นคล้ายแอมโมเนีย
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ล้างส่วนที่เหลือออกด้วยน้า
     ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ข้อมูลอันตรายอื่น:ไม่ลุกไหม้ติดไฟ ในกรณีเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิด: ฟอสฟอรัสออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ แอมโมเนีย
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
สัมผัสตา          -
           เมือกลืนกิน -
             ่
           ระบบหายใจ-
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา          สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง       สวมถุงมือ
       สวมหน้
 ป้องกันระบบหายใจากาก
                ่
 การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
เมือเข้าตา
  ่                  ชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมากโดยลืมตากว้างอย่างน้อย 10 นาที
เมือถูกผิวหนัง
   ่                 ชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
               เมือสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์
                 ่
เมือกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย์
    ่
น กลิ่นคล้ายแอมโมเนีย
จนออกไซด์ แอมโมเนีย
MSDS A

ชื่อทางเคมี Ammonia solution รหัสสารเคมี A006
ประเภท ไม่กาหนดประเภท สูตรทางเคมี NH3 คุณสมบัติ ของเหลว มีกลิ่นฉุน
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ข้อควรระวังส่วนบุคคล:ห้ามสูดดมไอระเหย/ละอองลอย ไม่ควรสัมผัสกับสาร
อาจเกิดปฏิกริยาที่รุนแรง / เป็นอันตรายเมื่อทาปฏิกริยากับ โลหะชนิดต่างๆ และ โลหะผสม (เช่น สังกะสี , ทองแดง ) ; สารเคมีในสภาพที่เป็นไอระเหยหร
กรณีหกรัวไหล ซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
                              ี
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็นพิษอย่างมาก ต่อสิ่งมีชวิตที่อาศัยในน้า ส่งผลที่เป็นอันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพีเอช มีฤทธิ์ก
การลดอันตราย: ทาให้เป็นกลางด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจาง
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
สัมผัสตา               -
             อาจทาให้ตาบอด
           เมือกลืนกิน ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก, ปวดท้อง, คลื่นไส้, อาเจียนเป็นเลือด , หมดแรง , ช็อค , หายใจลาบาก , หมด
            ่
           สัมผัสผิวหนั:งระคายเคืองและกัดกร่อน ผิวหนังอักเสบ-
           ระบบหายใจไอ , หลอดลมอักเสบ , โรคปอดบวม -
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา         สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง      สวมถุงมือ
       สวมหน้
 ป้องกันระบบหายใจากาก
               ่
 การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
เมือเข้าตา ชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมากโดยลืมตากว้างอย่างน้อย 10 นาที
  ่
       ชะล้
เมือถูกผิวหนัง างออกด้วยน้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
   ่
              เมือสูดดม
                ่       ให้รับอากาศบริสุทธิ์
              เมือกลืนกิน
                 ่      ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย์
แดง ) ; สารเคมีในสภาพที่เป็นไอระเหยหรือแก๊ส เมื่อผสมกับอากาศและได้รับความร้อน ก่อให้เกิดการระเบิดได้


งจากการเปลี่ยนแปลงพีเอช มีฤทธิ์กัดกร่อนแม้ในสภาพที่เจือจาง เป็นพิษต่อปลาและแพลงก์ตอน อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อระบบนิเวศน์ทาง
 มดแรง , ช็อค , หายใจลาบาก , หมดสติ มีฤทธิ์กัดกร่อน อาจทาให้หลอดอาหารและกระเพาะทะลุ
ดผลเสียระยะยาวต่อระบบนิเวศน์ทางน้า ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
MSDS A

ชื่อทางเคมี standard รหัสสารเคมี
        Arsenic          A007
ประเภท สารพิษ (สารก่อมะเร็งในมนุษย์) สูตรทางเคมีAs solution คุณสมบัติ ของเหลวไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
                              ่
ข้อควรระวังส่วนบุคคล: ห้ามกิน/ดื่ม อาหาร, สูบบุหรีขณะใช้ และไม่ควรทาให้เกิดฝุ่น, สูดละอองฝุ่น
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้งอย่างระมัดระวัง ส่งต่อไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนสารด้วยน้า
      ่
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม ผงเคมีดับเพลิง
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
สัมผัสตา         -     -
           เมือกลืนกิน ก่อให้เกิดความผิดปกติของกระเพาะและ/หรือลาไส้ อาเจียน ท้องร่วง และ ชัก ระบบประสาทส่วนกลางผิดปกติปร
            ่
           สัมผัสผิวหนัอาการพิษเรื้อรัง: เป็นผื่น ผิวหนังเป็นปุ่มหนาสีคล้า ผมร่วง หนังตาบวมพอง พอลีนิวโรพาธี ตับทางานบกพร่อง แ
                 ง
           ระบบหายใจ เมื่อสูดดมจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือก ไอ หายใจลาบาก เจ็บหน้าอก กัดกร่อนทางเดินหายใจ -
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา               ่
           สวมแว่นนิรภัยเพือป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง    สวมถุงมือ
      สวมหน้
ป้องกันระบบหายใจ ากาก
           ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
เมื่อเข้าตา        ชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมากโดยลืมตากว้างอย่างน้อย 10 นาที
เมื่อถูกผิวหนังชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
               เมื่อสูดดม             ุ
                       ให้รับอากาศบริสทธิ์ ถ้าจาเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ
               เมื่อกลืนกิน   ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย์
ะ ชัก ระบบประสาทส่วนกลางผิดปกติประกอบกับอาการปวดศีรษะ สับสน เกร็งสั่น และควบคุมสติไม่ได้ ระบบหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจผิดปกติจนถึงขั้นที่ระบบไหลเวีย
อง พอลีนิวโรพาธี ตับทางานบกพร่อง และทาอันตรายต่อไต เกิดการสะสมในตับ ไต และผิวหนัง ทาให้กาจัดออกได้เพียงเล็กน้อย
 น้าอก กัดกร่อนทางเดินหายใจ -
อปาก หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ
ลี้ยงหัวใจผิดปกติจนถึงขั้นที่ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
MSDS A

ชื่อทางเคมี L(+)Ascorbic acid (vitamin C) รหัสสารเคมี
                     GR     A008
ประเภท ไม่มีการกาหนดประเภท สูตรทางเคมี C6H8O6 คุณสมบัติ ของแข็ง สีขาว ไม่มีกลิ่น
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ข้อควรระวังส่วนบุคคล: ไม่ควรสัมผัสกับสาร
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: น้า คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลอันตรายต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                      สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                    สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ             สวมหน้ากาก
              ่
 การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
เมือเข้าตา
  ่                              ชะล้างออกด้วยน้า
เมือถูกผิวหนัง
   ่                             ชะล้างออกด้วยน้า
             เมือสูดดม
               ่                  ให้รับอากาศบริสุทธิ์
             เมือกลืนกิน
                ่                          ้
                                 ปรึกษาแพทย์เมื่อรูสึกไม่สบาย
MSDS A

ชื่อทางเคมี tri Ammonium citrate รหัสสารเคมี A009
ประเภท ไม่กาหนดประเภท สูตรทางเคมี (NH4)3C6H5O7 คุณสมบัติ ของแข็งสีขาว กลิ่นฉุนคล้ายแอมโมเนีย
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
 เก็บในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงสารออกซิไดซ์อย่างแรง
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: ผงเคมีดับเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์ น้า โฟมดับเพลิง
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
สัมผัสตา         ระคายเคือง
           เมือกลืนกิน ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
            ่
           ระบบหายใจก่อให้เกิดการระคายเคือง, ไอ และ หายใจลาบาก
สัมผัสผิวหนัง       ระคายเคือง: - อาการคัน ผื่นแดง
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา         สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง      สวมถุงมือ
       สวมหน้
 ป้องกันระบบหายใจากาก
               ่
 การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
เมือเข้าตา
  ่                 ชะล้างออกด้วยน้า
 เมือถูกผิวหนัง
   ่                ชะล้างออกด้วยน้า
              เมือสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์
                ่
              เมือกลืนกิน บ้วนปากด้วยน้าในปริมาณมาก ๆ ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก หลีกเลี่ยงการทาให้อาเจียน แล้ว
                 ่
มาก หลีกเลี่ยงการทาให้อาเจียน แล้วนาส่งแพทย์
MSDS A

ชื่อทางเคมี Ammonium oxalate รหัสสารเคมี   A011
ประเภท สารอันตราย (NH4)2C2O4H2O คุณสมบัติ เป็นผลึกของแข็งสีขาว ไม่มีกลิ่น
      สูตรทางเคมี
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ไม่ควรทาให้เกิดฝุ่น ห้ามสูดดมฝุ่น สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง การให้ความร้อนสูง
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: ผงเคมีดับเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์ น้า โฟมดับเพลิง ในกรณีเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิด:แอมโมเนีย , ไนโตร
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
สัมผัสตา         ระคายเคือง
           เมือกลืนกิน คลื่นไส้ , อาเจียน , กระสับกระส่าย, ชัก , หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน หมดแรง ทาอันตรายต่อ ไ
            ่
           ระบบหายใจก่อให้เกิดการระคายเคือง
สัมผัสผิวหนัง       ระคายเคือง: -
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา         สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง      สวมถุงมือ
       สวมหน้
ป้องกันระบบหายใจากาก
               ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
              เมือเข้าตา ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้า นาส่ง / พบจักษุแพทย์ถ้าจาเป็น
                ่
                    ชะล้
              เมือถูกผิวหนัง างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
                 ่
              เมือสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์
                  ่
              เมือกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย์
                   ่
ม้อาจก่อให้เกิด:แอมโมเนีย , ไนโตรเจนออกไซด์ , คาร์บอนมอนอกไซด์
ฑ์อย่างเหมาะสม ใจตีบตัน หมดแรง ทาอันตรายต่อ ไต
พทย์ถ้าจาเป็น
MSDS A

ชื่อทางเคมี Acriflavine hydrochloride            รหัสสารเคมี      A012
ประเภท สารอันตราย/สารระคายเคืองต่อตาตรทางเคมี C14H15Cl 2N3+ C13H13Cl 2N3 คุณสมบัติ ของแข็ง สีแดงถึงน้าตาล ไม่มีกลิ่น
                   สู
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ไม่ควรทาให้เกิดฝุ่น ห้ามสูดดมฝุ่น หลีกเลี่ยงการให้ความร้อนสูง หลีกเลี่ยง ตัวออกซิไดซ์ที่แรง
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: ผงเคมีดับเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์ น้า โฟมดับเพลิง ในกรณีเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิด:กรดไฮโดรคลอริค คล
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
สัมผัสตา                     ระคายเคือง อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อดวงตา
                       ่         ่
           ผลต่อระบบในร่างกายเมือดูดซึมจนถึงระดับทีก่อให้เกิดพิษ
                             หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจผิดปกติ ระบบประสาทส่วนกลางผิดปกติ การหายใ
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                    สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                  สวมถุงมือ
ป้องกันระบบหายใจ           สวมหน้ากาก
              ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
             เมือเข้าตา
               ่                ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้า พบจักษุแพทย์
             เมือถูกผิวหนัง
                ่               ชะล้างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
             เมือสูดดม
                 ่              ให้รับอากาศบริสุทธิ์
             เมือกลืนกิน
                  ่             ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย์
งถึงน้าตาล ไม่มีกลิ่น
าจก่อให้เกิด:กรดไฮโดรคลอริค คลอรีน แก๊สไนตรัส
ะสาทส่วนกลางผิดปกติ การหายใจถูกกด
ในน้า พบจักษุแพทย์นให้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย์
MSDS A

ชื่อทางเคมี            รหัสสารเคมี   A013
ประเภท สูตรทางเคมี
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ไม่ควรทาให้เกิดฝุ่น ห้ามสูดดมฝุ่น หลีกเลี่ยงการให้ความร้อนสูง หลีกเลี่ยง ตัวออกซิไดซ์ที่แรง
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: ผงเคมีดับเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์ น้า โฟมดับเพลิง ในกรณีเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิด:กรดไฮโดรคลอริค คล
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
สัมผัสตา        ระคายเคือง อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อดวงตา
                        ่          ่
           ผลต่อระบบในร่างกายเมือดูดซึมจนถึงระดับทีก่อให้เกิดพิษ
                   หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจผิดปกติ ระบบประสาทส่วนกลางผิดปกติ การหายใจถูกกด
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา        สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง     สวมถุงมือ
       สวมหน้
ป้องกันระบบหายใจากาก
              ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
             เมือเข้าตา ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้า พบจักษุแพทย์
               ่
                    ชะล้
              เมือถูกผิวหนัง างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
                  ่
             เมือสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์
                ่
             เมือกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย์
                 ่
ม้อาจก่อให้เกิด:กรดไฮโดรคลอริค คลอรีน แก๊สไนตรัส
การหายใจถูกกด
MSDS A

ชื่อทางเคมี 4-Aminobenzoic acid รหัสสารเคมี  A014
ประเภท ไม่กาหนดประเภท7NO2 คุณสมบัติ ของแข็ง สีขาว ไม่มีกลิ่น
      สูตรทางเคมี C7H
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ไม่ควรทาให้เกิดฝุ่น ห้ามสูดดมฝุ่น หลีกเลี่ยงการให้ความร้อนสูง
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: ผงเคมีดับเพลิง โฟมดับเพลิง ในกรณีเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิด: แก๊สไนตรัส
                               ี
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชวิตที่อาศัยอยู่ในน้า หากมีการจัดการหรือกาจัดที่ไม่เหมาะสม
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
สัมผัสตา        ระคายเคือง
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา        สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง     สวมถุงมือ
       สวมหน้
ป้องกันระบบหายใจากาก
              ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
             เมือเข้าตา ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้า พบจักษุแพทย์
               ่
                   ชะล้
             เมือถูกผิวหนัง างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
                ่
             เมือสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์
                 ่
             เมือกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย์
                  ่
หรือกาจัดที่ไม่เหมาะสม
MSDS A

ชื่อทางเคมี Ammonium iron(II) citrate; (ammonium ferric citrate๗ รหัสสารเคมี    A015
ประเภท ไม่มีการกาหนดประเภท                   สูตรทางเคมี C6H5+4yFexNyO7 คุณสมบัติ ผงสีน้าตาลแดง
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ไม่มีข้อมูลเจาะจงเป็นพิเศษ
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
           ไม่มีข้อมูลเจาะจงเป็นพิเศษ
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                                  สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                               สวมถุงมือ
ป้องกันระบบหายใจ                         สวมหน้ากาก
              ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
              เมือเข้าตา
               ่                             ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน
              เมือถูกผิวหนัง
                ่                            ชะล้างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อน
              เมือสูดดม
                 ่                           ให้รับอากาศบริสุทธิ์
              เมือกลืนกิน
                  ่                          ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให
มบัติ ผงสีน้าตาลแดง
กันการกระเด็นของสารเคมี
อกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้า พบจักษุแพทย์
อกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
กาศบริสุทธิ์
ดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย์
MSDS A

ชื่อทางเคมี รหัสสารเคมี ferrousA016
       Ammonium      sulfate
MSDS A

ชื่อทางเคมี Asparagine          รหัสสารเคมี    A017
ประเภท ไม่มีการกาหนดประเภท        สูตรทางเคมี กรดอมิโน    คุณสมบัติ ของแข็งสีเทาแกมแดง (Beige) มีกลิ่น
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ไม่มีข้อมูลเจาะจงเป็นพิเศษ
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: ผงเคมีดับเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์ น้า
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
           ไม่มีข้อมูลเจาะจงเป็นพิเศษ
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                       สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                    สวมถุงมือ
ป้องกันระบบหายใจ               สวมหน้ากาก
              ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
              เมือเข้าตา
               ่                  ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้า พบจักษุแพทย์
              เมือถูกผิวหนัง
                ่                 ชะล้างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
              เมือสูดดม
                 ่                ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ปรึกษาแพทย์
              เมือกลืนกิน
                  ่               ปรึกษาแพทย์
าแกมแดง (Beige) มีกลิ่น
กว้างในน้า พบจักษุแพทย์
าที่เปื้อนออกทันที
MSDS A

ชื่อทางเคมี Ammonium monovanadate     (Ammonium metavanadate  ๗ รหัสสารเคมี A018
ประเภท สารพิษ                            สูตรทางเคมี NH4VO3 คุณสมบัติ เป็นผงผลึกสีขาวหรือส
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง การให้ความร้อนสูง เมื่อสลายตัวจะเกิดแก๊สแอมโมเนีย
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอร
 มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
เป็นพิษเมื่อกลืนกิน ระคายเคืองต่อตา ระบบหายใจและผิวหนัง
 เมื่อสูดดูดระคายเคืองต่อเยื่อเมือก ปวดศรีษะ ไอ
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                                    สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเค
ป้องกันผิวหนัง                                  สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ                         สวมหน้ากาก
               ่
 การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
              เมือเข้าตา
                ่                               ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างใ
              เมือถูกผิวหนัง
                 ่                              ชะล้างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อ
              เมือสูดดม
                  ่                             ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจาเป็นให้ใ
เมือกลืนกิน
  ่                                ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย
มบัติ  เป็นผงผลึกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน
 จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย
กันการกระเด็นของสารเคมี
อกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้า พบจักษุแพทย์
อกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
                                  ่
กาศบริสุทธิ์ ถ้าจาเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ชวยหายใจ
 ห้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย์
MSDS A

ชื่อทางเคมี Ammonium nitrate        รหัสสารเคมี A019
ประเภท สารออกซิไดซ์           สูตรทางเคมี H4N2O3 คุณสมบัติ เป็นผลึกสีขาวไม่มีกลิ่น
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ไม่ควรสูดดมฝุ่น เก็บห่างจากความร้อน เก็บห่างจากแหล่งติดไฟ ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามสูดควัน เมื่อไฟไหม้และ/หรือระเบิด และจะระเบิด
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: น้า
       ่
สารดับไฟทีห้ามใช้:คาร์บอนไดออกไซด์ , โฟมดับเพลิง, ผงเคมีดับเพลิง
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
เมื่อกลืนกิน คลื่นไส้อาเจียน
เมื่อดูดซึมในปริมาณมาก อาการโลหิตจางเนื่องจากเกิดเมทฮีโมโกลบิน ปวดศีรษะ, หัวใจเต้นผิดปกติ, ความดันโลหิตลด, หายใจลาบาก
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                       สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                    สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ              สวมหน้ากาก
              ่
 การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
              เมือเข้าตา
               ่                  ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้า พบจักษุแพทย์
              เมือถูกผิวหนัง
                ่                 ชะล้างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที

            เมือสูดดม
              ่                   ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจาเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปาก
            เมือกลืนกิน
               ่                  ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียน ยาระบาย: โซเ
/หรือระเบิด และจะระเบิดได้เมื่อผสมกับวัตถุที่ไหม้ไฟได้
ดันโลหิตลด, หายใจลาบาก, และกระตุก (spasm) อาการบ่งชี:้ ตัวเขียว
ในน้า พบจักษุแพทย์                        ่
ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ชวยหายใจ
นให้อาเจียน ยาระบาย: โซเดียมซัลเฟต (1 ช้อนโต๊ะในน้า 0.25 ลิตร) แล้วนาส่งแพทย์
MSDS A

ชื่อทางเคมี Ammonium sulfate รหัสสารเคมี A020
ประเภท ไม่กาหนดประเภท    สูตรทางเคมี (NH4)2SO4 คุณสมบัติ ของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
สารที่ต้องหลีกเลี่ยงโลหะอัลคาไล , คลอเรต , ไนไตรต์ ในกรณีเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิด: แอมโมเนีย ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ออ
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม อาจมีผลกระทบในการปฏิสนธิ
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
ผลต่อระบบในร่างกาย: เมื่อกลืนกินในปริมาณมาก: คลื่นไส้ , อาเจียน , ท้องร่วง , ความดันโลหิตลดลง , หมดแรง , ระบบประสาทส่วน
เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง

มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                    สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                 สวมถุงมือ
ป้องกันระบบหายใจ          สวมหน้ากาก
           ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
           เมือเข้าตา
            ่                  ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้า พบจักษุแพทย์
           เมือถูกผิวหนัง
             ่                 ชะล้างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
           เมือสูดดม
              ่                ให้รับอากาศบริสุทธิ์
           เมือกลืนกิน
               ่               ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก แล้วนาส่งแพทย์
ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ออกไซด์สม อาจมีผลกระทบในการปฏิสนธิ


 , หมดแรง , ระบบประสาทส่วนกลางผิดปกติ เมื่อมีความเข้มข้นสูงส่งผลให้
ในน้า พบจักษุแพทย์
MSDS A

ชื่อทางเคมี Ampicillin, Sodium Salt         รหัสสารเคมี A021
ประเภท ระคายเคือง                 สูตรทางเคมี C16H18N3O4SNa     คุณสมบัติ ผลึกสีขาวไม่มีกลิ่น
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )

กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )

มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                         สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันฝุ่นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                      สวมถุงมือ
ป้องกันระบบหายใจ                 สวมหน้ากาก
           ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
           เมือเข้าตา
            ่                       ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้า พบจักษุแพทย
           เมือถูกผิวหนัง
             ่                      ชะล้างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
           เมือสูดดม
              ่                     ให้รับอากาศบริสุทธิ์
           เมือกลืนกิน
               ่                    ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก แล้วนาส่งแพทย์
ลึกสีขาวไม่มีกลิ่น
ยลืมตากว้างในน้า พบจักษุแพทย์
ดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที

ณมาก แล้วนาส่งแพทย์
MSDS A

ชื่อทางเคมี  Aluminium sulfate hydrate  รหัสสารเคมี A022
ประเภท สารระคายเคือง     สูตรทางเคมี Al2 O12 S3 x H2O คุณสมบัติ ของแข็ง สีขาว ไม่มีกลิ่น
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อตา
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                     สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                  สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ            สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
เมื่อถูกผิวหนัง: ระคายเคืองเล็กน้อย
เมื่อเข้าตา: ระคายเคืองอย่างรุนแรง
เมื่อกลืนกิน: ระคายเคืองต่อเยื่อบุในปาก หลอดลม หลอดอาหารและระบบลาไส้
              ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
              เมือเข้าตา
                ่                ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้า พบจักษุแพทย์
              เมือถูกผิวหนัง
                 ่               ชะล้างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
              เมือสูดดม
                  ่              ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจาเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปา
              เมือกลืนกิน
                   ่             ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียน แล้วนาส่งแพทย์
ย่างเหมาะสม
ในน้า พบจักษุแพทย์

                      ่
ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ชวยหายใจ
นให้อาเจียน แล้วนาส่งแพทย์
MSDS A

ชื่อทางเคมี                        รหัสสารเคมี A023
                                 )
        di-Ammonium hydrogen citrate (Ammonium citrate dibasic

ประเภท ไม่มีข้อมูล       สูตรทางเคมี  C6H14N2O7      คุณสมบัติ ของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ผลิตภัณฑ์สามารถลุกไหม้ติดไฟได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย ในกรณีเพลิงไหม้อาจก่อให
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                           สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                         สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ                  สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
เมื่อสูดดม: ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก
เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ผิวหนังสูญเสียไขมัน อาจเกิดการอักเสบตามมา
เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง
ผลต่อระบบในร่างกาย: เมื่อดูดซึมในปริมาณมาก: ปวดศีรษะ , ความดันโลหิตลดลง
              ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
              เมือเข้าตา
               ่                       ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้า พบจักษุแพ
              เมือถูกผิวหนัง
                ่                      ชะล้างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
              เมือสูดดม
                 ่                     ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจาเป็นให้ใช้การช่วยหายใจ
              เมือกลืนกิน
                  ่                    ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียน แล้วน
นตราย ในกรณีเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิด: ไนโตรเจนออกไซด์ , แอมโมเนีย
ด็นของสารเคมี
ยลืมตากว้างในน้า พบจักษุแพทย์
ดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
                            ่
 ถ้าจาเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ชวยหายใจ
ณมาก กระตุ้นให้อาเจียน แล้วนาส่งแพทย์
MSDS A

ชื่อทางเคมี  N-Acetyl-D-methionine  รหัสสารเคมี A024
MSDS A

ชื่อทางเคมี Acetonitrile          รหัสสารเคมี A025
ประเภท ไวไฟ/สารพิษ                  สูตรทางเคมี   CH3CN   คุณสมบัติ ของเหลวไม่มีสี กลิ่นคล้ายอีเทอร์
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ห้ามสูดดมไอระเหย/ละอองลอย ไม่ควรสัมผัสกับสาร หลีกเลี่ยงการให้ความร้อน หลีกเลี่ยง ตัวออกซิไดซ์ ลุกไหม้ติดไฟได้ และก่อเกิดแก๊สหรือไอระเห
กรณีหกรัวไหล ซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: ผงเคมีดับเพลิง, โฟมดับเพลิง เครื่องดับเพลิง: คาร์บอนไดออกไซด์ , ผงเคมีดับเพลิง , น้า
                         ี
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็นพิษต่อ สิ่งมีชวิตที่อาศัยในน้า เป็นพิษต่อปลาและแพลงก์ตอน เป็นอันตรายต่อแหล่งน้าดื่ม ห้ามทิ้งลง
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                       สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                     สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ              สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
:เป็นพิษเมื่อสูดดม เมื่อถูกผิวหนังหรือเข้าตา:: ระคายเคือง
เมื่อกลืนกิน: คลื่นไส้ , อาเจียน , เวียนศีรษะ , ปวดศีรษะ , ชัก , หมดสติ , หยุดหายใจทันที , หัวใจหยุดเต้น เมื่อดูดซึมในปริมาณมาก: ผล
               ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
               เมือเข้าตา
                ่                   ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้า พบจักษุแพทย์
               เมือถูกผิวหนัง
                 ่                  ชะล้างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
               เมือสูดดม
                  ่                 ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจาเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อป
               เมือกลืนกิน
                   ่                ให้ผู้ป่วยดื่มน้ามาก ๆ หรือน้าเกลือล้างแผล ทาให้อาเจียน นาส่งแ
 ม่มีสี กลิ่นคล้ายอีเทอร์

 ไฟได้ และก่อเกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นพิษในกรณีที่ติดไฟ ไอระเหยหนักกว่าอากาศ ทาปฏิกริยากับอากาศ ก่อให้เกิดสารผสมที่ระเบิดได้นตรายต่อแหล่งน้าดื่ม ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้า, น้าเสีย หรือดิน
ต้น เมื่อดูดซึมในปริมาณมาก: ผลจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น: หายใจลาบาก

ในน้า พบจักษุแพทย์

                        ่
ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ชวยหายใจ
                                                    ่
อล้างแผล ทาให้อาเจียน นาส่งแพทย์ ล้างท้อง หากผู้ป่วยหยุดหายใจ: ทาการช่วยหายใจแบบปากต่อปากหรือใช้อุปกรณ์ชวยหายใจ นาส่งแพทย์ทันที
   ่
ปกรณ์ชวยหายใจ นาส่งแพทย์ทันที ให้ออกซิเจนถ้าจาเป็น
MSDS A

ชื่อทางเคมี  Ammonium acetate -     รหัสสารเคมี A026
ประเภท ไม่มีข้อมูล     สูตรทางเคมี   C2H7NO2   คุณสมบัติ ของแข็งสีขาว กลิ่นคล้ายกรดอซีติค
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
หลีกเลี่ยง กรดแก่และด่างแก่ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย
กรณีหกรัวไหล กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                   สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันการกระเด็นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ          สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
เมื่อกลืนกินในปริมาณมาก: อาการทางกล้ามเนื้อ , กระสับกระส่าย, ชัก, ปวดศีรษะ, ตัวสั่น , คลื่นไส้ , อาการทางจิต
             ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
             เมือเข้าตา
               ่               ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้า พบจักษุแพทย์
             เมือถูกผิวหนัง
                ่              ชะล้างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
             เมือสูดดม
                 ่             ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจาเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก
             เมือกลืนกิน
                  ่            ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียน แล้วนาส่งแพทย์
ฑ์อย่างเหมาะสม
 , อาการทางจิต

ในน้า พบจักษุแพทย์

                      ่
ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ชวยหายใจ
นให้อาเจียน แล้วนาส่งแพทย์
MSDS A

ชื่อทางเคมี  - Acrylamide for electrophoresis  รหัสสารเคมี A027
ประเภท สารพิษ (สารก่อมะเร็ง) สูตรทางเคมี     C3H5NO  คุณสมบัติ ของแข็ง ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
 ไม่ควรทาให้เกิดฝุ่น ลุกไหม้ติดไฟได้ ในกรณีที่ติดไฟจะก่อเกิด คาร์บอนมอนอกไซด์ , แอมโมเนีย , แก๊สไนตรัส
กรณีหกรัวไหล ซับออกอย่างระมัดระวัง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
      ่
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: น้า โฟมดับเพลิง
       ่
สารดับไฟทีห้ามใช้:คาร์บอนไดออกไซด์
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้า, น้าเสีย หรือดิน
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                           สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันฝุ่นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                        สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ                 สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
อาจทาให้เกิดมะเร็ง อาจเกิดความเสียหายที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เป็นพิษเมื่อถูกผิวหนังหรือเมื่อกลืนกิน เป็นพิษ: อันตรายร้ายแรง
เมื่อหายใจเข้าไป: ก่อให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อเมือก, ไอ และ หายใจลาบาก ระบบประสาทส่วนกลางผิดปกติ , การเคลื่อนไหวผิดป
เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง: เมื่อถูกผิวหนัง: ระคายเคืองอย่างรุนแรง
เมื่อกลืนกิน: ระคายเคืองต่อเยื่อบุในปาก หลอดลม หลอดอาหารและระบบลาไส้
               ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
               เมือเข้าตา
                ่                     ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้าโดยลืมตากว้างใน
               เมือถูกผิวหนัง
                 ่                    ชะล้างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
               เมือสูดดม
                  ่                   ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจาเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบ
               เมือกลืนกิน
                   ่                  ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียน แล้วนาส่ง
 , แก๊สไนตรัส
อกลืนกิน เป็นพิษ: อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อได้รับสารนี้เป็นเวลานานโดยการหายใจ การสัมผัสผิวหนัง และการกลืนกิน
 กลางผิดปกติ , การเคลื่อนไหวผิดปกติ ระวังอันตรายจากการซึมผ่านผิวหนัง
ยลืมตากว้างในน้าโดยลืมตากว้างในน้าอย่างน้อย 10 นาที พบจักษุแพทย์
ดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
                             ่
 ถ้าจาเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ชวยหายใจ
ณมาก กระตุ้นให้อาเจียน แล้วนาส่งแพทย์
MSDS A

ชื่อทางเคมี  - Ammonium peroxodisulfate    รหัสสารเคมี A028
ประเภท สารพิษ (สารก่อมะเร็ง) สูตรทางเคมี     H8 N2 O 8  S2 คุณสมบัติ ของแข็ง สีขาว ไม่มีกลิ่น
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
 ไม่ควรทาให้เกิดฝุ่น ห้ามสูดดมฝุ่น ก่อให้เกิดไฟ หากสัมผัสกับวัสดุที่ลุกไหม้ติดไฟได้ทาให้ไฟลุกลาม เก็บห่างจากวัสดุที่ลุกไหม้ติดไ
ในกรณีเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิด: แอมโมเนีย , ซัลเฟอร์ออกไซด์ , ไนโตรเจนออกไซด์
กรณีหก กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม:สารดับไฟทีเ่ หมาะสม: คาร์บอนไดออกไซด์, ผงเคมีดับเพลิง
       ่
สารดับไฟทีห้ามใช้: น้า
                       ี
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็นพิษต่อ สิ่งมีชวิตที่อาศัยในน้า ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้า, น้าเสีย หรือดิน
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                        สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันฝุ่นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                      สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ                สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
เมื่อสูดดม: หายใจลาบาก ระคายเคืองต่อ ทางเดินหายใจ , เยื่อเมือก , ปอด อาจเกิดการแพ้
เมื่อถูกผิวหนัง: ระคายเคือง อาจเกิดการแพ้
เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง
เมื่อร่างกายดูดซึม: ระคายเคืองต่อ ทางเดินอาหาร
              ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
              เมือเข้าตา
               ่                     ชะล้างออกด้วยน้าโดยลืมตากว้างในน้าโดยลืมตากว้างในน
              เมือถูกผิวหนัง
                ่                    ชะล้างออกด้วยน้าถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
              เมือสูดดม
                 ่                   ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจาเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปา
              เมือกลืนกิน
                  ่                  ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียน แล้วนาส่งแพ
ห่างจากวัสดุที่ลุกไหม้ติดไฟได้ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย
ในน้าโดยลืมตากว้างในน้าอย่างน้อย 10 นาที พบจักษุแพทย์

                      ่
ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ชวยหายใจ
นให้อาเจียน แล้วนาส่งแพทย์
MSDS A
MSDS A

ชื่อทางเคมี                       รหัสสารเคมี A030
       Aluminium potassium sulfate dodecahydrate -

ประเภท ไม่ต้องมีการกาหนดประเภท สูตรทางเคมี     AlKO8S2 * 12H2O  คุณสมบัติ ของแข็ง สีขาว ไม่มีกลิ่น
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ไม่ควรทาให้เกิดฝุ่น ห้ามสูดดมฝุ่น เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สซัลเฟอร์ออกไซด์
กรณีหก กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
สารดับไฟทีเ่ หมาะสมเลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                              สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันฝุ่นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                            สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ                    สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
เมือถูกผิวหนัง: ระคายเคืองเล็กน้อย
  ่
เมือเข้าตา: ระคายเคืองเล็กน้อย
   ่
เมือกลืนกิน: ระคายเคืองต่อเยื่อบุในปาก หลอดลม หลอดอาหารและระบบลาไส้
    ่
               ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
เมือสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์
     ่
เมือถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้า
      ่
เมือเข้าตา: ล้างออกด้วยน้าปริมาณมาก
       ่
เมือกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย์
        ่
MSDS A

ชื่อทางเคมี  L-Arginine for biochemistry -       รหัสสารเคมี A031
ประเภท ระคายเคือง สูตรทางเคมี      C6H14N4O2   คุณสมบัติ ของแข็ง สีไม่ขาวขุ่น กลิ่นอ่อน เป็นกรดอะมิโนที่จาเป็นซึ่งพบบ่อยในโปรตีนธร
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ไม่ควรสัมผัสกับสาร
กรณีหก กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม น้า โฟมดับเพลิง
 มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                        สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันฝุ่นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                     สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ               สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
เมื่อถูกผิวหนัง: ระคายเคือง
เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง
              ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
เมื่อหายใจเข้าไป: ให้รับอากาศบริสทธิ์ุ
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก
เมื่อเข้าตา: ชะออกด้วยน้าปริมาณมากโดยลืมตากว้าง พบจักษุแพทย์
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก ทาให้อาเจียน และนาส่งแพทย์
                              ่
อะมิโนที่จาเป็นซึ่งพบบ่อยในโปรตีนธรรมชาติ จัดเป็นสารเคมีเพือการรักษาพยาบาล
ฑ์อย่างเหมาะสม
MSDS A

ชื่อทางเคมี  L-Arginine for biochemistry -      รหัสสารเคมี A032
ประเภท ระคายเคือง สูตรทางเคมี      C6H14N4O2   คุณสมบัติ ของแข็ง สีไม่ขาวขุ่น กลิ่นอ่อน เป็นกรดอะมิโนที่จาเป็นซึ่งพบบ่อยในโปรตีนธร
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ไม่ควรสัมผัสกับสาร
กรณีหก กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม น้า โฟมดับเพลิง
 มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                        สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันฝุ่นของสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                     สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ               สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
เมื่อถูกผิวหนัง: ระคายเคือง
เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง
              ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
เมื่อหายใจเข้าไป: ให้รับอากาศบริสทธิ์ุ
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก
เมื่อเข้าตา: ชะออกด้วยน้าปริมาณมากโดยลืมตากว้าง พบจักษุแพทย์
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก ทาให้อาเจียน และนาส่งแพทย์
                              ่
ดอะมิโนที่จาเป็นซึ่งพบบ่อยในโปรตีนธรรมชาติ จัดเป็นสารเคมีเพือการรักษาพยาบาล
ฑ์อย่างเหมาะสม
MSDS A

ชื่อทางเคมี  - Acridine Orange Stain   รหัสสารเคมี A033
ประเภท ระคายเคือง สูตรทางเคมี      C17H2 ON3Cl3Zn   คุณสมบัติ ของเหลว สีสมอ่อน กลิ่นอ่อน
                                         ้
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
-
กรณีหก -
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม CO2, น้า, โฟมดับเพลิง
 มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                   สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ         สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
เมื่อถูกผิวหนัง: ระคายเคือง
เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง
              ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
เมื่อหายใจเข้าไป: ให้รับอากาศบริสทธิ์ุ
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก
เมื่อเข้าตา: ชะออกด้วยน้าปริมาณมากโดยลืมตากว้าง พบจักษุแพทย์
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก ทาให้อาเจียน และนาส่งแพทย์
ฑ์อย่างเหมาะสม
MSDS A

ชื่อทางเคมี  ANTHRONE -            รหัสสารเคมี A034
ประเภท ไม่ต้องมีการกาหนดประเภท สูตรทางเคมี       C14H10 O   คุณสมบัติ ของแข็ง สีเหลืองอ่อน ไม่มีกลิ่น
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
-ลุกไหม้ติดไฟได้
กรณีหก -กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
 มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                     สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                  สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ           สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
-
             ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
เมื่อหายใจเข้าไป: ให้รับอากาศบริสทธิ์ุ
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก
เมื่อเข้าตา: ชะออกด้วยน้าปริมาณมากโดยลืมตากว้าง พบจักษุแพทย์
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก ทาให้อาเจียน และนาส่งแพทย์
MSDS A

ชื่อทางเคมี  Albusin-  รหัสสารเคมี A035
MSDS A

ชื่อทางเคมี  DL-Alanine for biochemistry -  รหัสสารเคมี A036
ประเภท ไม่ต้องมีการกาหนดประเภท สูตรทางเคมี       C3H7NO2    คุณสมบัติ ของแข็ง สีขาว กลิ่นอ่อน
เป็นกรดอะมิโนที่ไม่จาเป็น ซึ่งเกิดขึ้นได้หลายรูปในโปรตีนธรรมชาติ
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ลุกไหม้ติดไฟได้ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊ส:ไนโตรเจนออกไซด์ล้างมือหลังการทางานกับสาร
กรณีหก -กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
 มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                      สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                    สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ            สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
-
              ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสทธิ์ุ
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้า
เมื่อเข้าตา: ชะล้างออกด้วยน้า
                              ึ
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก ปรึกษาแพทย์หากรู้สกไม่สบาย
MSDS A

ชื่อทางเคมี  A zure mixture sicc.    รหัสสารเคมี A037

ประเภท สารอันตราย สูตรทางเคมี      C14H14ClN3S    คุณสมบัติ เป็นสีย้อม
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
เมื่อเผาไหม้เกิด Carbon monoxide, carbon dioxide, and hydrogen chloride.
กรณีหก - ซับออกอย่างระมัดระวัง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม โฟม คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง
                             ี
 มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชวิตในน้าหากสะสมเป็นเวลานาน ๆ
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                   สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ         สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน และเมื่อสัมผัสตา
             ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสทธิ์ุ
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้า
เมื่อเข้าตา: ชะล้างออกด้วยน้า
                              ึ
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก ปรึกษาแพทย์หากรู้สกไม่สบาย
MSDS A

ชื่อทางเคมี  Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate extra pure -     รหัสสารเคมี A038
ประเภท ไม่ต้องมีการกาหนดประเภท สูตรทางเคมี        AlH4NO8S2 * 12H2O  คุณสมบัติ ของแข็ง ไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น
เป็นกรดอะมิโนที่ไม่จาเป็น ซึ่งเกิดขึ้นได้หลายรูปในโปรตีนธรรมชาติ
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ไม่ควรทาให้เกิดฝุ่น ห้ามสูดดมฝุ่น เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สแอมโมเนีย , แก๊สไนตรัส , ซัลเฟอร์ออกไซด์
กรณีหก -กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
 มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                                      สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                                   สวมถุงมือ
 ป้องกันระบบหายใจ                            สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
-ระคายเคืองและกัดกร่อน
เมื่อเข้าตา: ระคายเคืองและกัดกร่อน
             ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสทธิ์ุ
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้า
เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้าปริมาณมาก
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนาส่งแพทย์
ม่มีสี ไม่มีกลิ่นซัลเฟอร์ออกไซด์ฑ์อย่างเหมาะสม

รภัยเพื่อป้องกันสารเคมี
MSDS A

ชื่อทางเคมี                       รหัสสารเคมี A039
       - Aluminium chloride hexahydrate extra pure

ประเภท ไม่ต้องมีการกาหนดประเภท สูตรทางเคมี AlCl3 * 6H2O คุณสมบัติ ของแข็ง ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เป็นกรดอะมิโนที่ไม่จาเป็น ซึ่งเกิดข
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions )
ไม่ควรทาให้เกิดฝุ่น ห้ามสูดดมฝุ่น เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สกรดไฮโดรคลอริก , คลอรีน
กรณีหก -กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงใช้น้ากาจัดไอระเหย ป้องกันไม่ให้น้าที่ใช้ดับเ
                        ี
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็นพิษต่อสิ่งมีชวิตอาศัยอยู่ในน้า ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                           สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                        สวมถุงมือ
ป้องกันระบบหายใจ                 สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
เมื่อสูดดมฝุ่น: ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ไอ , หายใจลาบาก
เมื่อสัมผัสผิวหนัง: เมื่อได้รับสารเคมีเป็นเวลานาน: ระคายเคือง
เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง
                                                ่
เมื่อกลืนกิน: ระคายเคืองต่อเยื่อบุในปาก หลอดลม หลอดอาหารและระบบลาไส้ คลื่นไส้ อาเจียน ข้อมูลเพิมเติม : ดูดซึมผ่านกระเพาะและ/หรือลาไส้ได้เพ
           ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
เมื่อหายใจเข้าไป: ให้รับอากาศบริสทธิ์ุ
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก
เมื่อเข้าตา: ชะออกด้วยน้าปริมาณมากโดยลืมตากว้าง พบจักษุแพทย์
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก ทาให้อาเจียน และนาส่งแพทย์
ลิ่น เป็นกรดอะมิโนที่ไม่จาเป็น ซึ่งเกิดขึ้นได้หลายรูปในโปรตีนธรรมชาติ
ไอระเหย ป้องกันไม่ให้น้าที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้าบนดินหรือใต้ดิน
ภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
ดูดซึมผ่านกระเพาะและ/หรือลาไส้ได้เพียงเล็กน้อย
MSDS A

ชื่อทางเคมี  Aniline                   รหัสสารเคมี A040
ประเภท สารพิษ       สูตรทางเคมี C6H5NH2      คุณสมบัติ
ข้อปฎิบัติที่สาคัญ ( Special Instructions
กรณีหก -กวาดขณะแห้ง ส่งไปกาจัด ทาความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
สารดับไฟทีเ่ หมาะสม .

                     ี
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็นพิษต่อสิ่งมีชวิตอาศัยอยู่ในน้า ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
มาตราการด้านความปลอดภัย (Safety Measures )
ป้องกันตา                          สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันสารเคมี
ป้องกันผิวหนัง                       สวมถุงมือ
ป้องกันระบบหายใจ                สวมหน้ากาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ( Health Hazard Data )
เมื่อสูดดมฝุ่น: ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ไอ , หายใจลาบาก
เมื่อสัมผัสผิวหนัง: เมื่อได้รับสารเคมีเป็นเวลานาน: ระคายเคือง
เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง
                                                ่
เมื่อกลืนกิน: ระคายเคืองต่อเยื่อบุในปาก หลอดลม หลอดอาหารและระบบลาไส้ คลื่นไส้ อาเจียน ข้อมูลเพิมเติม : ดูดซึมผ่านกระเพาะและ/หรือลาไส้ได้เพ
           ่
การปฐมพยาบาลขั้นแรกเมือเกิดอุบัติเหตุ ( First Aid Procedures )
เมื่อหายใจเข้าไป: ให้รับอากาศบริสทธิ์ุ
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก
เมื่อเข้าตา: ชะออกด้วยน้าปริมาณมากโดยลืมตากว้าง พบจักษุแพทย์
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้าปริมาณมาก ทาให้อาเจียน และนาส่งแพทย์
าล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
ซึมผ่านกระเพาะและ/หรือลาไส้ได้เพียงเล็กน้อย
MSDS A

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:208
posted:11/5/2011
language:English
pages:75