; แผนการตลาด Oriflame
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

แผนการตลาด Oriflame

VIEWS: 75 PAGES: 2

แผนการตลาด Oriflame

More Info
 • pg 1
									  แผนการตลาด Oriflame
 10,000 BP 21%
 6,600 BP 18%                      ยอดสวนตัว
 4,000 BP 15%
 2,400 BP 12%                                  1. ขายปลีกตามแคทตาล็อก
 1,200 BP 9%                        ยอดกลุม
                                           กําไร 30%-100%
  600 BP 6%
  200 BP 3%                               รับรายไดทางที่ 2 และ 3
  1BP ประมาณ 20 บาท
 1. รายไดจากการขายปลีก ซื้อลด 23%
                                                 21% 2. รายไดจากยอดซื้อสวนตัว 3%-21%
 3. รายไดจากยอดสวนตางทีมงาน 3%-21%
                                   15% 15% 12% 12%        6%   3%

                                 วางแผนขึ้น 21% ใหเร็วที่สุด
 4. โบนัส Leader Club 2,000บ.-16,000บ.                   Senior Manager
 5. โบนัสสรางผูนํา 4%, 1%, 0.5%, 0.25%..               4. ทํา Leader Club 4 ขอ
                                      โทร.02-7151100 กด2, กด6
      ้
 6. โบนัสขึนตําแหนง $1,000- $1,000,000                   หรือ เช็คผานเว็บไซตบริษัท
 7. รถยนตประจําตําแหนง Diamond ขึ้นไป                        +LC 2,000 บาท

         ่
 8. สัมมนาทองเทียวทั้งในและตางประเทศ ฟรี!                 Director      โบนัส $ 1,000
                                   ทําคุณสมบัติ 6 เดือน    +LC 4,000 บาท
  สรางทีมงานติดตัว แตละสายงาน ใหมียอด 21%
      Gold Director                    Senior Gold Director
       โบนัส $ 2,000                        โบนัส $ 3,000
          +LC 8,000 บาท                        +LC 8,000 บาท
      4,000   +4%,+1%                  4,000
                                         + 4%,+1%
 21% 21%   สัมมนา Gold Conference        21% 21% 21%


      Sapphire Director                        Diamond Director
            โบนัส $ 4,000                             โบนัส $ 6,000

          4,000    +LC 16,000 บาท

21% 21% 21% 21%       4%,+1%,+0.5%
              +            21% 21% 21% 21% 21% 21%

                         สัมมนา Diamond Con.     + 4%,+1%,+0.5%,+0.25%
 8 สาย $ 8,000       12 สาย $ 24,000     18 สาย $ 36,000       24 สาย $ 100,000
10 สาย $ 10,000       15 สาย $ 30,000     21 สาย $ 42,000          5 คัน สราง Diamond
   Catalogue 10-13
 7,500 BP     21%
 5,000 BP     18%                  ยอดสวนตัว
 3,000 BP     15%
 1,800 BP     12%                             1. ขายปลีกตามแคทตาล็อก
  900 BP      9%                   ยอดกลุม
                                           กําไร 30%-100%
  450 BP      6%
  150 BP      3%                          รับรายไดทางที่ 2 และ 3
  1BP ประมาณ 20 บาท
 1. รายไดจากการขายปลีก ซื้อลด 23%
                                                 21% 2. รายไดจากยอดซื้อสวนตัว 3%-21%
 3. รายไดจากยอดสวนตางทีมงาน 3%-21%
                                   15% 15% 12% 12%        6%   3%

                                 วางแผนขึ้น 21% ใหเร็วที่สุด
 4. โบนัส Leader Club 1,500บ.-12,000บ.                   Senior Manager
 5. โบนัสสรางผูนํา 4%, 1%, 0.5%, 0.25%..               4. ทํา Leader Club 4 ขอ
                                      โทร.02-7151100 กด2, กด6
      ้
 6. โบนัสขึนตําแหนง $1,000- $1,000,000                   หรือ เช็คผานเว็บไซตบริษัท
 7. รถยนตประจําตําแหนง Diamond ขึ้นไป                        +LC 1,500 บาท

         ่
 8. สัมมนาทองเทียวทั้งในและตางประเทศ ฟรี!                 Director      โบนัส $ 1,000
                                   ทําคุณสมบัติ 6 เดือน    +LC 3,000 บาท
  สรางทีมงานติดตัว แตละสายงาน ใหมียอด 21%
      Gold Director                    Senior Gold Director
       โบนัส $ 2,000                        โบนัส $ 3,000
          +LC 6,000 บาท                        +LC 6,000 บาท
      3,000   +4%,+1%                  3,000
                                         + 4%,+1%
 21% 21%   สัมมนา Gold Conference        21% 21% 21%


      Sapphire Director                        Diamond Director
            โบนัส $ 4,000                             โบนัส $ 6,000

          3,000    +LC 12,000 บาท

21% 21% 21% 21%       4%,+1%,+0.5%
              +            21% 21% 21% 21% 21% 21%

                         สัมมนา Diamond Con.     + 4%,+1%,+0.5%,+0.25%
 8 สาย $ 8,000       12 สาย $ 24,000     18 สาย $ 36,000       24 สาย $ 100,000
10 สาย $ 10,000       15 สาย $ 30,000     21 สาย $ 42,000          5 คัน สราง Diamond

								
To top