Docstoc

visie blauwe voorbeeldleerlijn havo-vwo

Document Sample
visie blauwe voorbeeldleerlijn havo-vwo Powered By Docstoc
					Overzicht van de blauwe voorbeeldleerlijn mei 2008.

Karakterisering Blauwe voorbeeldleerlijn havo en vwo

De karakterisering vindt op twee manieren plaats:
A   Een korte omschrijving van de modulen die samen de blauwe leerlijn vormen.
B   Een zestal vragen met antwoorden die de constructie van de module betreffen als we letten op de manier waarop de
   leerlingen hun kennis verwerven, deze ordenen en op die ordening reflecteren.

A   Korte omschrijving van de modulen
De scholen die de blauwe lijn volgen, gebruiken in de derde klas bij het vak scheikunde de Nieuwe Scheikunde-onderbouwmodule
“Magie of chemie, toveren met stoffen” en twee daarop aansluitende modulen van de methode Theorie uit Experimenten “Over
maat en hoeveelheid, chemie of scheikunde?” en “Symbolen en formules, alchemie of allemaal chemie?”.

De bovenbouwstartmodule “Gif om op te vreten” bestaat uit 11 practica, onder-gebracht in drie deelmodulen. In deze startmodule
worden de scheikundige concepten uit de drie onderbouwmodulen herhaald (chemische reacties in termen van verdwijnen en
ontstaan, kwalitatief en kwantitatief elementbehoud, beschrijving
van stoffen met kommaformules) aan de hand van contexten uit de film “Gif om op te
vreten” (o.a. waterzuivering, broeikaseffect) ingebed in een manier van werken waarbij theorievorming plaatsvindt op basis van
door leerlingen zelf verzamelde of aangereikte experimentele gegevens. Veel eindtermen uit domein A “Algemene vaardigheden”
kunnen in deze module aan de orde komen.

De tweede bovenbouwmodule “Formules” begint met een herhaling die ook gevolgd kan worden door leerlingen die niet de
complete startmodule “Gif om te vreten” maar een verkorte versie ervan aangeboden hebben gekregen.

De Formulemodule is een deelmodule van de bovenbouwmodule Ontwikkelen van Wetenschap (OvW). In deze context van
wetenschapsontwikkeling kennen leerlingen op basis van experimentele gegevens chemische formules toe aan stoffen. Aan deze
chemische formules worden de concepten reactievergelijking en mol fenomeno-logisch gekoppeld.
Binnen deze en andere modulen kan naar omvang en diepgang gedifferentieerd worden.
                                                                 1
De derde bovenbouwmodule “Koolstofchemie” bestaat uit drie deelmodulen A, B en C waarin wordt voortgeborduurd op de
maatschappelijke contexten uit “Gif om op te vreten” (broeikaseffect, energievoorziening) en op de chemische concepten uit de
Formulemodule.
O.a. wordt op basis van experimentele gegevens aan (sommige) stoffen een structuurformule wordt toegekend.
Met name deelmodule C (DNA, spijsvertering, enzymen, (gif) om op te (vr)eten) leent zich voor uitvoering in verkorte vorm of juist
voor uitbreiding naar en afstemming met het vak biologie. Gezien de ontwikkelingen bij de groene lijn en de modulen die nog
moeten worden afgewerkt zullen de havo-leerlingen deze deelmodule C niet uitvoeren.

Hoewel de Koolstofchemiemodule conceptueel en contextueel volgt op de Formulemodule kunnen leerlingen ook zonder die
Koolstofchemiemodule te hebben doorgewerkt verder met de andere deelmodulen van Ontwikkelen van Wetenschap.
Daarin komen in de maatschappelijke context van koolstofvrije energievoorziening de chemische concepten uit de elektrochemie
aan de orde, ingebed in een natuurwetenschappelijke context.
Deze natuurwetenschappelijke context én de concepten (uit ) elektriciteits- en energie(voorziening) lenen zich voor uitbreiding naar
en afstemming met het vak natuurkunde.
In de module Ontwikkelen van Wetenschap maken leerlingen op basis van experimentele gegevens kennis met een corpusculair
model voor lading én voor stoffen op een moment dat zo’n model nuttig wordt en beargumenteerd kan worden geïntroduceerd.

Na de module OvW hebben leerlingen voldoende basiskennis om andere modulen te kunnen doorwerken.
In de blauwe lijn kunnen die modulen gebaseerd worden op een in de methode Theorie uit Experimenten uitgeprobeerde reeks
opdrachten (opgedeeld in afgeronde eenheden die in TUE practica worden genoemd). Maar ook kunnen zonodig aangepaste
modulen uit andere kleurlijnen of nog andere modulen kan, afhankelijk van de individuele wensen en mogelijkheden van leerlingen,
docenten, secties, uitgevoerd worden.

De voor elke module benodigde tijd hangt af van de leerweg die die binnen een module gekozen wordt. Na het eerste
experimentele schooljaar 2007/2008 jaar kan de studielast op basis van opgedane ervaringen nauwkeuriger omschreven worden.

B   De constructie van de modulen

1. Wat is/ zijn in de leerlijnen de mechanismen voor begripsvorming bij de leerlingen?
Uitgangspunt voor de begripsvorming is het construeren van kennis van scheikunde volgens logische argumentatie. De gegevens
die daarvoor nodig zijn komen zoveel mogelijk uit proeven die de leerlingen zelf uitvoeren of –als dat niet mogelijk is- worden
beschreven met behulp van film of dia (ook in de verwerving van gegevens zit een opbouw: in de onderbouw vooral veel


                                                                   2
kortdurende experimentjes die op tafel kunnen worden uitgevoerd en in de bovenbouw steeds grotere experimenten die soms niet
op school kunnen worden uitgevoerd) (Ook in het gebruik van de computer als meetinstrument zit een opbouw: leerlingen zien hoe
ze zelf kunnen gegevens kunnen verwerven en verwerken, met een computer gaat dat soms sneller en handiger.)
Ook zijn er bronnen met gegevens. Drijvende kracht bij het verhaal zijn contexten die de leerlingen helpen zichzelf vragen te stellen
bij belangrijke maatschappelijke kwesties waarbij de natuurwetenschap kan helpen die vragen te beantwoorden.
Bij de begripsvorming is ook belangrijk dat wordt gewerkt in groepen van meestal vier leerlingen; de gesprekken die naar
aanleiding van zorgvuldig geconstrueerde reeksen opdrachten en vragen ontstaan maken de volgende activiteiten noodzakelijk:
  - goed lezen van vraag of opdracht en de betekenis ervan formuleren
  - aansluiting zoeken bij hetgeen hiervoor aan de orde was
  - in discussie komen tot een antwoord en dat ook op papier vastleggen.
Met name het zelf verwoorden van het leerproces is belangrijk voor de begripsvorming.
Voor de individuele verwerking zijn opdrachten geconstrueerd die buiten contacttijd door leerlingen op papier of elektronisch
gemaakt worden en gecontroleerd worden.
Tenslotte moeten de leerlingen individueel samenvattingen maken waarin gegeven steekwoorden moeten worden verwerkt. Bij de
meeste docenten mogen deze samenvattingen worden gebruikt tijdens toetsen. Dit bevordert het maken van een product dat
hanteerbaar is onder tijdsdruk.

2. Op welke manier moet inhoudelijke kennis gerangschikt/open zijn? Welke consequenties voor de ordening van de
inhoud? en
3. Onderscheid tussen de bronnen (de boekenkast) en de constructie van kenniskaarten
- Voor zover de modulen zijn opgebouwd volgens het principe van de heuristiek
 (KOS, Kennis Ontwikkeling Scheikunde) is de kennis meestal volledig en in volgorde gegeven. Dan wordt vanuit verschillende, soms
 door leerlingen zelf gekozen, gezichtspunten naar gegevens gekeken en van daaruit wordt kennis ontwikkeld die aan de hand van
 nieuwe gegevens en nieuwe gezichtspunten wordt bijgesteld. Ook is het daarbij mogelijk dat de leerlingen zoekopdrachten krijgen.
- Van onderdelen uit de modulen maken leerlingen zelf samenvattingen, aan het eind van modulen worden overkoepelende
 samenvattingen aangereikt of soms ook in samenspraak met leerlingen geconstrueerd.
- Uiteindelijk moet een soort “Samengevat” ontstaan.


4. Op welke manier wordt er aan de metacognitieve vaardigheid ‘kennis constructie’ gewerkt? Hoe zien de activiteiten
daarvoor in de brug eruit?
                                                                  3
Modulen die zijn ontworpen vanuit het principe van kennisontwikkeling (KOS) bevatten de kennisconstructie al. De docent moet
daarop tijdens de begeleiding bij de meeste groepen wel op wijzen. In het proces spelen ook vragen een rol die in de taken zijn
opgenomen. Ook de samenvattingen, soms in de vorm van kennisnetwerken (mindmaps) spelen daarbij een rol.
Oefeningen met het macro-micro principe, waarbij leerlingen eigenschappen op macroniveau proberen te verklaren door
eigenschappen van de stof op micro niveau, spelen bij het verwerven van metacognitieve vaardigheden ook een belangrijke rol.

5. Hoe kunnen we het expliciteren van concepten bij leerlingen nader vormgeven/ faciliteren? Hoe vervolgens te faciliteren
in toekomstige syllabi?
Dat is een leerproces voor docenten en leerlingen. Als bij de termen die aan het eind van elk practicum (bij blauw de term voor
paragraaf, om het praktiseren, handelen te benadrukken) korte omschrijvingen moeten worden gezocht ontstaat een soort
encyclopedie. Het helpt als dit materiaal bij toetsen mag worden gebruikt. Ook het maken van mindmaps, of conceptmaps, of
andere manieren van overkoepelende samenvattingen zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.

6. Wat is de rol van de docent.
De rol van de docent wisselt al naar gelang het moment in de module en in de leerlijn. Idealiter verschuift die rol van
leider/toezichthouder via begeleider tot sparringpartner. Maar dat blijft afhankelijk van de manier waarop de verschillende groepen
werken, en kan binnen een klas per groep aanzienlijk verschillen.
De docent is in ieder geval ook controleur en procesbewaker en beoordelaar, met name wat betreft de individueel geleverde
prestaties.
In het ontwerp van de leerlijn bepaalt de docent welke concepten aan de orde gaan komen. De docent bepaalt op die manier de
volgorde en de inhoud van de concepten. Ook in deze vastgestelde leerlijn zijn bij blauw meestal verschillende
differentiatemogelijkheden ingebouwd, zowel wat betreft tempo als diepgang.
Daarbij zal vooralsnog wel aan het CE-programma moeten worden voldaan. Op dit moment is overigens het werk begonnen om tot
een syllabus te komen, die past bij deze manier van werken.
                                                                 4
Overzicht Modulen Blauwe leerlijn Havo          januari 2008

1.Gif om op te vreten     contexten          concepten           competenties
uitgebreid:          rioolwaterzuivering     chemische           Vakmethoden:
dan drie modules,       (spijs)vertering      reactie            -rekenvaardigheid
samengevat: dan één      atmosfeer, broeikas-    niet-ontleed-         -ontwerpen van een
module.            effect, ozonlaag      bare stof/verbinding      experiment
over de hele module heen   ontwikkeling van      regelmaat bij reacties    -tabellenboek
loopt de context       wetenschap:         massabehoud          Communiceren:
 “ontwikkelen van weten-   elementbehoud        element            -leesstrategie
schap”            kringlopen         kringloop           -kijk- en luisterstrategie
               biomassa          elementenanalyse       -osb
               wetenschappelijk      periodiek systeem       -woordenboekgebruik
               onderzoek          elementbehoud, kwalitatief:  -gegevens zoeken op
               klimaat(onderzoek)     kommaformules         genoemde website
               ouderdomsbepaling      hypothese           -e-mail
                             verifiëren, falsifiëren    -brief schrijven
                                            -atlasgebruik
                                            Reflectie:
                                            -samenvatten
                                            -associatieweb/
                                             conceptmap maken
                                            -(zelf)diagnose
                                            -(brief) beoordelen
                                            -etymologie
2. Formulemodule       toegepast weten-      regelmaat bij reacties    veelal worden in volgende
de hele module staat in het  schappelijk onderzoek    volumewet van         modulen dezelfde
teken van de context     broeikaseffect       Gay Lussac en         vaardigheden gebruikt,
“ontwikkelen van       ontwikkeling van      kwantitatief         met geleidelijk hogere
wetenschap”          wetenschap:         elementbehoud:        eisen.
               zelfde komma-formule voor  chemische formules      alleen nieuwe worden in


                                                           5
               verschillende stoffen  mol            het vervolg genoemd:
                           molmassa         Vakmethoden:
                           reactievergelijking    -blokschema’s hanteren
                                        Reflectie:
                                        -argumenten wegen
3. Koolstofmodule       broeikaseffect     additie
uitgebreid: dan drie     fossiele brand-     substitutie
deelmodules, anders: twee.  stoffen         (activerings)energie
               historie        ordenen:
over de hele module heen   biomassa        alkanen
loopt de context “ontwikke-  C-kringloop       alkenen
len van wetenschap”      energie(voor-      alkynen
               ziening)        halogeen-
               kwaliteit van      koolwater-
               energie         stoffen
               Crutzen, ozon-     reactiemoge-
               laag, CFK        lijkheden in
               ontwikkelen van     formules:
               wetenschap:       structuurformules
               zelfde chemische    ordenen:
               formule voor      alcoholen
               verschillende stoffen  ethers
                           H-brug
                           kwalititeit van energie
derde deelmodule       spijsvertering     reactiemoge-
Koolstof           DNA           lijkheden in
samen met biologie?      gif om op te vreten   structuurformules:
                           carbonzuren
                           aminen
                           aminozuren
                           esters
                           amiden


                                                     6
                                condensatie- en
                                hydrolysereactie
                                poly(ether, -ester,
                                -amide, -sacharide)
                                eiwit, koolhydraat, vet(zuur)
                                enzym ((bio)katalysator)
                                niet-aflopende reactie
                                DNA
4. Denken in oplossingen   (soorten van)          geleidend vermogen van
de hele (deel)module staat  opwekking van) elektriciteit   oplossingen
in het teken van de context  van bronnen met C naar      reacties in
“ontwikkelen van weten-    bronnen zonder C         oplossingen
schap”                             overmaat
                                hypothese
                                reagentia (= ionstoffen)
                                zuur, pH
                                oplos-, indamp- en
                                neerslagreacties
                                elementkringloop
5. Elektrochemie       opwekking van elektriciteit in  reacties op afstand
de hele (deel)module staat  cellen en batterijen       oxidator
in het teken van de context                  reductor
“ontwikkelen van       samen met natuurkunde?      redoxreacties
wetenschap”          elektriciteit en         halfreacties
               de mechanische opwekking     ladingbehoud
               ervan              (zoeken naar) regelmaat
                                generalisatie
                                reproduceerbaarheid
                                ladingoverdracht per mol:
                                elektrovalentie
                                oplos, indamp- en
                                neerslagslagreacties


                                                7
6. Ontwikkelen van     ontwikkelen van        gegevens verzamelen
  wetenschap       wetenschap          ordenen, regelmaat zoeken
              corpusculaire theorieën    hypothese
              brandstofcel         verifiëren, falsifiëren
              oplaadbaarheid/        theorie(vorming)
              duurzaamheid         model
              energievoorziening      corpusculair model bij
                             elektrische lading en stoffen
                             elektrolyse
                             evenwichten
                             kwaliteit van energie
samen met natuurkunde?   Nobelprijs          kernfysica
              zonnecellen          massaspectrometrie
                             andere spectrometrie
                             halfgeleiders
7. Nog onbekend
8. Toepassings- en     energievoorziening      steenkoolvergassing
  examenvoorbereidings-  vroeger, nu en in de toekomst alternatieve energiebronnen
  module
                                             8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:11/4/2011
language:Dutch
pages:8