______________________ RFID by hcj

VIEWS: 27 PAGES: 14

									                ี่
           อาจารย์ ทปรึกษา


             ั
         อาจารย์ฉตรตระกูล สมบัติธีระ

               จัดทาโดย
1. นางสาววราพร พันธศรี       รหัสนิสิต   49011222096
      ั
2. นายวุฒิชย     จิตรชื่น   รหัสนิสิต   49011222100
       สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
          คณะ วิทยาการสารสนเทศ
                 ้
           ขอบเขตของเนือหา
 RFID คืออะไร
 ส่ วนประกอบของระบบ RFID
 RFID ทางานอย่างไร
 RFID ดีกว่าบาร์โค้ดอย่างไร
               ้
 RFID ประยุกต์ใช้งานอะไรได้บาง
 การประยุกต์ใช้ RFID ในห้องสมุด
 ปั ญหาและสรุ ปผล
             RFID คืออะไร
RFID (Radio Frequency Identification)
              ้
 - เป็ นเทคโนโลยีการระบุขอมูลที่แสดงเอกลักษณ์ของวัตถุหรื อบุคคลด้วย
 คลื่นความถี่วิทยุที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการนาไปใช้
     ั
 บ่งชี้วตถุในระยะไกลได้
 - มีจุดเด่นคือ สามารถอ่านข้อมูลจากป้ าย (Tag) ได้หลายๆ ป้ าย แบบไร้
                        ั
 สัมผัส และสามารถอ่านค่าได้แม้ในสภาพที่ทศนวิสัยไม่ดี ทนต่อความ
 เปี ยกชื้น แรงสันสะเทือน การกระทบกระแทก และสามารถอ่านข้อมูลได้
         ่
 ด้วยความเร็ วสูง
          ส่ วนประกอบของ RFID
ในระบบ RFID มีองค์ประกอบหลัก ๆ อยู่ 2 ส่ วน คือ
 1. ทรานสปอนเดอร์ หรื อแท็ก (Transponder/ Tag)
    โครงสร้างภายในของแท็กจะประกอบด้วย 2 ส่ วนใหญ่ ๆ ได้แก่
ขดลวดขนาดเล็กซึ่งทาหน้าที่เป็ นสายอากาศ (Antenna) สาหรับรับส่ ง
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ และสร้างพลังงาน ป้ อนให้ส่วนของไมโครชิป
(Microchip) ที่ทาหน้าที่เก็บข้อมูลของวัตถุ
         ส่ วนประกอบของ RFID (ต่ อ)

 2. เครื่ องอ่าน (Reader)
    ทาหน้าที่ในการเชื่อมต่อเพื่อเขียน หรื ออ่านข้อมูลลงในแท็กด้วย
สัญญาณความถี่วิทยุ ภายในเครื่ องอ่านจะประกอบด้วย เสาอากาศที่ทาจาก
ขดลวดทองแดงเพื่อใช้รับสัญญาณภาครับ และภาคส่ งสัญญาณวิทยุ และ
วงจรควบคุมการอ่าน-เขียนข้อมูล
ส่ วนประกอบของ RFID (ต่ อ)
    ภาพรวมของระบบ RFID
            ่
           คลืนความถี่ในการใช้ งาน

      ั                        ่
 ในปัจจุบนคลื่นพาหะที่ใช้งานกันในระบบ RFID จะอยูในย่านความถี่
ISM (Industrial Scientific Medical) ซึ่งเป็ นย่านความถี่ที่กาหนดการใช้งาน
ในเชิงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ สามารถใช้งานได้โดยไม่
ตรงกับย่านความถี่ที่ใช้งานในการสื่ อสารทัวไป ่
           RFID ทางานอย่ างไร
  องค์ประกอบหลักทางเทคโนโลยีระบบ RFID ได้แก่ ป้ ายชื่อ เครื่ องอ่าน
ป้ าย และฐานข้อมูลเครื่ องอ่านป้ ายจะตรวจกราด (scan) ป้ ายต่างๆ ในระยะ
การอ่าน และเก็บค่าที่อ่านได้ไว้ในระบบฐานข้อมูล
         RFID ดีกว่ าบาร์ โค้ดอย่ างไร
                           ้
 RFID สามารถอ่านได้โดยอัตโนมัติ การใช้งานบาร์ โค้ดผูใช้จะต้องนา
เครื่ องสแกนไปอ่านที่แถบรหัส
            ั
 RFID สามารถทาได้ท้ งอ่านและเขียน ในขณะที่บาร์โค้ดสามารถอ่านรหัส
ประจาตัวได้อย่างเดียว
                            ่
 RFID สามารถอ่านได้จากระยะไกล ในขณะที่บาร์โค้ดต้องอยูในระยะใกล้
และตาแหน่งที่แสงสามารถสแกนถึง
       RFID ดีกว่ าบาร์ โค้ดอย่ างไร (ต่ อ)
 RFID สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมๆ กัน ในขณะที่บาร์โค้ดจะต้องทาการ
สแกนแถบรหัสทีละแถบ
 RFID สามารถอ่านได้แม้ไม่เห็นตัวป้ ายที่ติดอยู่
 RFID มีความปลอดภัยสู ง
 RFID สามารถบันทึกประวัติการเคลื่อนย้ายของสิ นค้าได้
การประยุกต์ ใช้ RFID ในห้ องสมุด
     ปัญหา การใช้ RFID ในการให้ บริการยืม – คืน

 หนังสื อที่ใช้สัญญาณ RFID บางเล่มไม่อ่านหรื อยืมไม่ได้อนเนื่องมาจาก
                             ั
สัญญาณมีความผิด
 พลาดหรื อสัญญาณเสี ย จึงทาให้ไม่สามารถยืมหนังสื อได้ในทันที
 หนังสื อที่ใช้สัญญาณ RFID บางเล่มไม่อ่านเมื่อคืนหนังสื ออันเนื่องมาจาก
สัญญาณมี
   ้
 ผูใช้บริ การบางส่ วนไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัย
        ้
ใหม่เนื่องจากผูใช้บริ การขาดความรู ้ความเข้าใจรวมทั้งกลัวความผิดพลาด
หรื อความเสี ยหายในการใช้บริ การ
              สรุปผล
                            ั
 การนาระบบ RFID เข้ามาใช้ในห้องสมุดช่วยทาให้การปฏิบติงานของเจ้า
    ้
หน้าที่หองสมุดหรื อบรรณารักษ์มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นและก่อให้เกิดความ
สะดวกในการให้บริ การดังนี้คือ
 1. ช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการให้บริ การยืมคืน
 2. ทาให้การยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองง่ายขึ้น
 3. ช่วยป้ องกันการสูญหายและการขโมยทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
 4. ช่วยเพิ่มความรวดเร็ วในการสารวจชั้นหนังสื อ
 5. อายุการใช้งานของป้ าย RFID สามารถใช้ได้นาน
จบการนาเสนอ

								
To top