Dotazník by xiuliliaofz

VIEWS: 17 PAGES: 44

									Žádáme Vás o svědomité a pravdivé zodpovězení následujících dotazů, prioritně těch, které jsou ve sloupci "L" označeny jako KLÍČOVÉ. Vyplňujte pouze žlutě označená pole, pokud na některý dotaz nebudete odpovídat, uveďte z jakého důvodu. Dotazník je naformátován pro tisk na formát A3.
Pro vybrané dotazy je v rámci příslušného pole doplněn komentář, ten se zobrazí bezprostředně po najetí kurzoru na dané pole. V případě pořeby je dostupná metodicko technická podpora na adrese SSL-INFO@CORTIS.CZ nebo na telefonním čísle +420 602 538 779.
Podrobnější informace o projektu nalezente na adrese http://www.esfcr.cz/zakazky/efektivni-rizeni-a-vykon-sluzeb-lesniho-hospodarstvi-cr Zpracovaný dotazník zašlete prosím mailem do 25.10.2011 na adresu SSL@CORTIS.CZ. Děkujeme za Váš čas a ochotu.


                Dotazníkové šetření k projektu Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství
Orgán. veř. moci:    Magistrát hlavního města Prahy                                          Odbor/oddělení:                                                                         Dotazník verze MHMP 1.00 - 30.9.2011
                                                                     Pracovní pozice:


                                                                                                                                                                    Klíčový
                                          Téma / dotazy                                                                              Odpověď
                                                                                                                                                                     dotaz

1. Rozsah činnosti v oblasti lesního hospodářství v přenesené a samostatné působnosti, procentické vyhodnocení

            Kolik procent činností v oblasti lesního hospodářství realizujete v přenesené a kolik v samostatné působnosti (např. 90 % / 10 %)?             Přenesená působnost:               Samostatná působnost:             Celkem:                 0%       A

            Označte procesy v Katalogu služeb na Listě 2, které nevykonáváte z důvodu, že o nich nevíte.                                odpověď označte na Listě 2 znakem X ve sloupci Nevykonáváme                                              A

            Označte procesy v Katalogu služeb na Listě 2, které považujete směrem k vašemu orgánu veřejné moci za nadbytečné.                      odpověď označte na Listě 2 znakem X ve sloupci Považujeme za nadbytečné

            Uveďte, jaké činnosti vykonáváte v samostatné působnosti.                                                                                                                             A

            Která ustanovení zákonů (zejména zákony 289/1995 Sb., 149/2003 Sb. a 114/1992 Sb.) vztahující se ke státní správě lesů jsou podle vašeho názoru
                                                                                                                                                                     A
            administrativně zatěžující nebo zbytečná a mohla by být zjednodušena, nahrazena, zrušena? Uveďte paragrafy.

2. Zhodnocení časové, odborné a finanční náročnosti s ohledem na čistě kancelářskou činnost a nezbytnou součást terénní činnosti, případně činnost vyžadující odborné posouzení třetí osobou (zejména znalecké posudky a odborná posouzení)

            Kolik % z času věnovanému lesnímu hospodářství zahrnuje kancelářská činnost a kolik terénní činnost (např. 80 % / 20 %)?                  Kancelářská činnost:               Terénní činnost:               Celkem:                 0%       A

            Jaké typy dalších činností v rámci vašeho úřadu využíváte (např. právní pomoc)?                                                                                                                  A

            Jaké typy externích činností nakupujete (např. právní služby, znalecké posudky v oblasti … nebo odborná posouzení atd.)?

            Kolik % z vašich činností v oblasti lesního hospodářství zajišťujete externím subjektem?

3. Přiřazení vah jednotlivým činnostem

            K jednotlivým činnostem uvedeným v Katalogu služeb na Listě 2 přiřaďte váhu z pohledu dopadu na les (1 - maximální priorita, 2 - běžná priorita, 3 - nízká
                                                                                          odpověď uveďte na Listě 2 ve sloupci Priorita z pohledu dopadu na les                                         A
            priorita).
            K jednotlivým činnostem uvedeným v Katalogu služeb na Listě 2 přiřaďte váhu z pohledu času a nákladů (1 - maximální priorita, 2 - běžná priorita, 3 - nízká
                                                                                          odpověď uveďte na Listě 2 ve sloupci Priorita z pohledu času a nákladů                                        A
            priorita).

4. Samostatné vyhodnocení kontrolní a dozorové činnosti

            Jaká je celková výměra lesů v působnosti vaší organizace (Ha).                                                                                                                          A

            Uveďte počet provedených kontrol vůči vlastníkům lesa z externích podnětu (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?           Rok 2009:                    Rok 2010:                   I. pol. rok 2011:                   A

            Uveďte počet provedených kontrol vůči vlastníkům lesa v rámci dozorčí činnosti, tj. z vlastního podnětu (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I.
                                                                                          Rok 2009:                    Rok 2010:                   I. pol. rok 2011:                   A
            pol 2011)?

                                                                                                      Rok 2009                    Rok 2010                  I. pol. rok 2011          A

                                                                                          Hrubé závady:                  Hrubé závady:                 Hrubé závady:                     A
            Kolik z počtu provedených kontrol bylo vyhodnoceno s výsledkem Hrubé závady (vede na správní řízení, opatření, pokutu), Drobné závady (formální chyby,
            nemá dopad na les), Bez závad ? Uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011.
                                                                                          Drobné závady:                  Drobné závady:                Drobné závady:                     A

                                                                                          Bez závad:                    Bez závad:                  Bez závad:                       A

            Uveďte nejčastější závady zjištěné v rámci provedených kontrol (v případě více druhů závad uveďte podle jejich závažnosti).

            Jsou kontroly prováděny systémově, tj. podle plánu/metodiky nebo ad hoc na základě podnětů?

5. Exekuce a vymáhání

            Kolik bylo za váš subjekt nařízených exekučních titulů v oblasti lesního hospodářství (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011).     Rok 2009:                    Rok 2010:                   I. pol. rok 2011:                   A
                                                                                                  Rok 2009            Rok 2010            I. pol. rok 2011  A

           Jaký byl/je finanční objem nařízených exekucí a jaký je objem úspěšných exekucí (uveďte odděleně v Kč v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?       Objem nařízených exekucí:    Objem nařízených exekucí:    Objem nařízených exekucí:       A

                                                                                        Objem úspěšných exekucí:    Objem úspěšných exekucí:    Objem úspěšných exekucí:        A

                                                                                                  Rok 2009            Rok 2010            I. pol. rok 2011

           Kolik exekucí na finanční plnění bylo provedeno (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)? Kolik z těchto exekucí bylo neúspěšných?  Počet exekucí:         Počet exekucí:         Počet exekucí:

                                                                                        Poče neúspěšných:        Poče neúspěšných:        Poče neúspěšných:

                                                                                                  Rok 2009            Rok 2010            I. pol. rok 2011

           Kolik exekucí na nepeněžní plnění bylo provedeno (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)? Kolik z těchto exekucí bylo neúspěšných?  Počet exekucí:         Počet exekucí:         Počet exekucí:

                                                                                        Poče neúspěšných:        Poče neúspěšných:        Poče neúspěšných:

6. Vyhodnocení rozhodování o opravných prostředcích (odvolání, přezkumná řízení, obnovy řízení, četnost, úspěšnost)

           Jaký je počet odvolání proti správnímu rozhodnutí ORP (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?                    Rok 2009:            Rok 2010:            I. pol. rok 2011:           A

           Jaký je počet úspěšných odvolání (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?                              Rok 2009:            Rok 2010:            I. pol. rok 2011:           A

           Jaký je počet obnovených řízení (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?                               Rok 2009:            Rok 2010:            I. pol. rok 2011:

7. Vyhodnocení stížností – počet podaných, oprávněných, neoprávněných

           Jaký je počet přijatých stížností na stav lesa (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?                       Rok 2009:            Rok 2010:            I. pol. rok 2011:           A

           Kolik z výše uvedeného počtu stížností bylo vyhodnoceno jako oprávněných (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?          Rok 2009:            Rok 2010:            I. pol. rok 2011:           A

           Uveďte nejčastější předmět oprávněné stížnosti (1 - 3 druhy).

           Uveďte nejčastější předmět NEoprávněné stížnosti (1 - 3 druhy).

8. Analýza OLH (odborný lesní hospodář):

           Jaký je počet OLH v území vašeho ORP?                                                          OLH hrazených státem:      OLH hrazených vlastníkem:    Celkem:                A

           Kolik % z počtu OLH má trvalé bydliště mimo vaše ORP?                                                  OLH hrazený státem:       OLH hrazený vlastníkem:     Celkem:                A

           Jaký je průměrný počet vlastníků lesa, pro které jeden OLH vykonává činnost?                                       OLH hrazený státem:       OLH hrazený vlastníkem:                        A

           S ohledem na zjištění míry fluktuace mezi majetky uveďte průměrný počet let práce OLH na jednom majetku.                         OLH hrazený státem:       OLH hrazený vlastníkem:                        A

                                                                                        Min. výměra (Ha):        Max. výměra (Ha):        Průměrná výměra (Ha):
                                                                                                                                           A
                                                                                        OLH hrazený státem       OLH hrazený státem       OLH hrazený státem
           Jaká je minimální, maximální a průměrná výměra lesa na jednoho OLH (Ha)?
                                                                                        Min. výměra (Ha):        Max. výměra (Ha):        Průměrná výměra (Ha):
                                                                                                                                           A
                                                                                        OLH hrazený vlastníkem     OLH hrazený vlastníkem     OLH hrazený vlastníkem

                                                                                        OLH hrazený státem:                                          A
           Uveďte, jaké další činnosti, mimo činnosti uvedené v Katalogu služeb v Listě 2, OLH skutečně vykonává (tj. činnosti nad zákon)?
                                                                                        OLH hrazený vlastníkem:                                        A

           Uveďte, jaké další činnosti by bylo vhodné poptávat od OLH ve vztahu ke státní správě lesů.

           Uveďte, jaké další činnosti by bylo vhodné poptávat od OLH ve vztahu k vlastníkovi lesa.

                                                                                        Zpětná vazba ze strany státní  Zpětná vazba ze strany
           Zjišťujete zpětnou vazbu o kvalitě OLH ze strany státní správy lesů nebo vlastníků lesů (Ano / Ne)?
                                                                                        správy lesů?          vlastníků lesů?
                                                                                        Odbornost -           Spolehlivost -         Časová dostupnost -
                                                                                        OLH hrazený státem:       OLH hrazený státem:       OLH hrazený státem:
           Jak subjektivně hodnotíte kvalitu OLH – ohodnoťte parametry: Odbornost, Spolehlivost, Časová dostupnost (školní známka 1 - 5)?
                                                                                        Odbornost -           Spolehlivost -         Časová dostupnost -
                                                                                        OLH hrazený vlastníkem:     OLH hrazený vlastníkem:     OLH hrazený vlastníkem:

                                                                                        OLH hrazený státem:                                          A
           Jaké jsou nejčastější problémy s OLH? Vyjmenujte podle závažnosti.
           Jaké jsou nejčastější problémy s OLH? Vyjmenujte podle závažnosti.
                                                                                         OLH hrazený vlastníkem:                                    A

           Kolik bylo z vaší strany odebráno licencí OLH (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a v I. pol 2011)?                         Rok 2009:            Rok 2010:           I. pol. rok 2011:       A

           Uveďte nejčastější důvody odebrání licence OLH.

                                                                                                                                        A
           Vyjmenujte všechny obvody působnosti pro pověřené OLH, uveďte velikost v Ha a velikost ve vlastnících.
                                                                                                                                        A

9. Personální analýza s důrazem na personální obsazení orgánů veřejné správy ve vztahu k lesnímu hospodářství

           Kolik zaměstnanců ve vaší organizaci řeší problematiku lesního hospodářství?                                                                                       A

           Do kterého útvaru je pracoviště vykonávající státní správu lesů zařazeno v rámci úřadu?

           Kolik z výše uvedeného počtu zaměstnanců má lesnické vzdělání (SOÚ, SŠ nebo VŠ lesnického směru)?                              SOÚ lesnické:          SŠ lesnická:         VŠ lesnická:          A

           Kolik z výše uvedeného počtu zaměstnanců se věnuje výlučně a pouze lesnímu hospodářství, tj. plným úvazkem?

           U ostatních zaměstnanců předpokládáme kumulaci s činnostmi z dalších oblastí. Jaká je nejčastější forma kumulace činností a jejich poměr (např. lesnictví
                                                                                         Poměr kumulace (%):       Forma kumulace:                       A
           40 % / rybářství 60 % nebo lesnictví 80 % / myslivost 20 % nebo lesnictví 10 % / administrativa 90 % atd.)?

           Jaká je průměrná délka praxe zaměstnanců řešících problematiku lesního hospodářství ve vztahu k tomuto oboru (počet let)?

           S ohledem na zjištění míry fluktuace uveďte průměrný a maximální počet let pracovního poměru těchto zaměstnanců ve vaší organizaci.             Průměrný počet let:       Maximální počet let:

           Ústrojové vybavení: Kolik procent zaměstnanců řešících problematiku lesního hospodářství v terénu má přidělený služební stejnokroj?

           Uveďte zařízení, která zaměstnanci řešící problematiku lesního hospodářství v terénu mají možnost využívat (např. služební vůz, GPS, notebook, služební
           telefon, digitální fotoaparát, mobilní internet atd.).

           Pociťujete potřebu pořízení dalších typů zařízení nutných pro efektivní výkon lesního hospodářství? Pokud ano, o jaké se jedná?

10. Analýza vzdělávacích potřeb, návrh vzdělávacího systému

           Je úředníkům umožněno v případě potřeby účastnit se vzdělávacích aktivit v oblasti lesního hospodářství?

           Probíhá nebo proběhlo v posledních 2 letech vzdělávání zaměstnanců v oblasti lesního hospodářství? Pokud ano, o jaké kurzy, školení nebo semináře se                     Názvy kurzů nebo řešených
                                                                                         Počet kurzů:
           jednalo (uveďte název nebo řešenou oblast)?                                                                         oblastí:

           Jaké procento bylo z výše uvedených kurzů realizováno formou praktického výjezdu do živého terénu (tj. "školení v lese")?

11. Finanční analýza vynakládaných prostředků

           Kolik činil příspěvek v Kč na výkon státní správy, který dostává váš úřad (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a 2011)?                Rok 2009:            Rok 2010:           2011:             A

                                                                                                    Rok 2009           Rok 2010            Rok 2011  A

           Kolik máte na úřadě zaměstnanců vykonávajících státní správu celkem (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a 2011)? Kolik z toho provádí výkon
                                                                                         Celkem:             Celkem:            Celkem:            A
           státní správy na úseku lesů (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a 2011)?

                                                                                         Na úseku lesů:          Na úseku lesů:        Na úseku lesů:         A

           Jaké máte finanční náklady na externí subjekty, tj. na nakupované služby v oblasti lesního hospodářství (uveďte odděleně počet v letech 2009, 2010 a
                                                                                         Rok 2009:            Rok 2010:           I. pol. rok 2011:
           2011)?

12. Posouzení ICT podpory s důrazem na HW a SW vybavení (stav infrastruktury celého úřadu)

           Jaké aplikace a informační systémy používáte s ohledem na řešení problematiky lesního hospodářství (uveďte názvy)?                                                                    A

           Jaké SW nástroje používáte pro práci s daty LHP (plán) a LHO (osnova)?

           Mají všichni zaměstnanci řešící problematiku lesního hospodářství přístup k datům poskytovaným od ÚHUL?

           Považujete současnou informační podporu aplikacemi a IS jako dostatečnou pro efektivní práci? Pokud ne, kde vidíte nedostatky (např. dostupnost dat,
                                                                                                                                        A
           způsob sdílení dat, rychlost získávání dat, jejich kvalita atd.)?

           Kolik % zaměstnanců řešících problematiku lesního hospodářství má přístup k elektronické poště?

           Jaké je průměrné stáří PC u zaměstnanců řešících problematiku lesního hospodářství (roků)?
                                             Vlastník
       Služba                    Proces
                                             procesu
Regulace nakládání s lesy     Zařazení lesů do kategorie ochranných lesů nebo lesů  MZE
                 zvláštního určení

                 Zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení na  MZE
                 návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu

Regulace obecného užívání lesů  Rozhodnutí o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu MZE
                 do lesa
                 Rozhodnutí o stanovení podmínek ke konání       MZE
                 organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v
                 lese
Poskytování a sdílení informací  Zaslání stejnopisu pravomocného rozhodnutí o odnětí  MZE
                 pozemků celnímu úřadu                 Zaslání stejnopisu pravomocného rozhodnutí       MZE
                 příslušnému celnímu úřadu
                 Zajištění informování pověřené osoby o uznání zdorjů  MZE
                 reprodukčního materiálu a přidělených evidenčních
                 číslech
           Poskytnutí informací o podmínkách vedení trasy přes   MZE
           lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbouDistribuce financí  Zajištění distribuce poplatku za odnětí pozemků plnění  MZE
           funkcí lesa nebo o omezení využívání pozemků pro
           plnění funkcí lesa

           Distribuce finančních prostředků (pokuty) Státnímu  MZE
           fondu životního prostředí
Dozor a kontrola   Výkon dozoru nad dodržováním zákona č. 289/1995 Sb., MZE
           případně předpisů vydaných k jeho provedení
           Rozhodnutí o uložení opatření k odstranění nedostatků, MZE
           zlepšení stavu lesa a plnění jeho funkcí
           Výkon dozoru nad dodržováním ustanovení zákona č.    MZE
           149/2003 Sb.
               Provádění kontroly dodržování povinností stanovených  MZE
               zákonen č. 149/2003 Sb.

Sankce a zvláštní opatření  Řešení přestupků a sankcí dle zákona č. 289/1995 Sb.  MZE
Řešení přestupku na úseku ochrany přírody     MŽP
Vydání rozhodnutí o uložení pokuty na úseku SSL  MZE
Vydání rozhodnutí o uložení pokuty na úseku ochrany   MŽP
přírody
Vydání rozhodnutí o uložení zvláštních opatření     MZE
Vydání rozhodnutí stanovující způsob a lhůtu k      MZE
odstranění nedostatků a jejich příčin v rozsahu zákona č.
149/2003 Sb.
Výběr pokuty na úseku SSL                 MZE
                Výběr pokuty na úseku ochrany přírody         MŽP
                Vydání rozhodnutí o možnostech a podmínkách uvedení MŽP
                do původního stavu a uložení provedení náhradních
                opatření k nápravě podle § 86 odst. 1 a 2 zákona č.
                144/1992 Sb.


Zajištění trvale udržitelného  Vyřízení žádosti o schválení návrhu hospodářského plánu MZE
hospodaření v lese
Řízení a koordinace SSL     Zajištění rozhodnutí ve sporech o místní příslušnost  MZE
                Zajištění výkonu státní správy lesů          MZE
                Zajištění veřejné správy v oblasti uvádění reprodukčního MZE
                materiálu do oběhu
               Zajištění veřejné správy v oblasti uvádění reprodukčního MZE
               materiálu do oběhu
Odvolací a přezkumná řízení  Vydání rozhodnutí o námitkách vlastníka lesa v případě  MZE
               neschválení předloženého hospodářského plánu
               Vyřízení žádosti o změnu závazného ustanovení plánu   MZE
Regulace hospodaření v lese  Vydání rozhodnutí o povolení využití reprodukčního    MZE
               materiálu vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje
               identifikovaného reprodukčního materiálu
               Vyřízení žádosti o povolení výjimky ze stanovené     MZE
               velikosti nebo šířky holé seče
               Vyřízení žádosti o povolení výjimky ze zákonných lhůt  MZE
               pro zalesnění a zajištění kultur
               Vydání rozhodnutí o uložení opatření v případech   MZE
               mimořádných okolností, včetně stanovení odpovědnosti
               za případnou úhradu nákladů
mimořádných okolností, včetně stanovení odpovědnosti
za případnou úhradu nákladů
Vydání rozhodnutí o uložení opatření k vyhubení     MZE
škodlivých organismů nebo proti rozšířeníVyřízení žádosti o určení podmínek lesní dopravy po   MZE
cizích pozemcích a o výši náhrady
Vydání rozhodnutí o uložení provedení meliorace nebo  MZE
hrazení bystřin vlastníku lesa
Vydání rozhodnutí o přijmutí opatření odchylných od   MZE
zákona č. 289/1995 Sb. ve prospěch účelového
hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního
určení
                 zákona č. 289/1995 Sb. ve prospěch účelového
                 hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního
                 určení
                 Zajištění úhrady zvýšených nákladů vlastníku lesa    MZE
                 spojených s omezením hospodaření v lese
                 Zajištění ustanovení lesní stráže (včetně ověření    MZE
                 bezúhonosti), vydání odznaku a průkazu lesní stráže
                 Zrušení ustanovení lesní stráže             MZE
                 Vydání rozhodnutí o výjimkách ze zákazu provádět mýtní MZE
                 těžbu                 Vydání územního rozhodnutí v případě těžby       MZE
                 nevyhrazených nerostů


                 Vydání souhlasu s výkonem rybářského a mysliveckého   MŽP
                 práva v národních přírodních rezervacích

Finanční podpora hospodaření v  Vydání rozhodnutí o poskytnutí služeb nebo finančního  MZE
lesích              příspěvku
                Vydání rozhodnutí o poskytnutí služeb nebo finančního  MZE
                příspěvkuVedení evidencí         Vedení údajů lesní hospodářské evidence o lesích     MZE
                Vedení evidence uznaných zdrojů reprodukčního      MZE
                materiálu
                Vedení evidence genových zákaden             MZE


Vydání a uplatnění stanoviska  Uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci   MZE
                Vyjádření stanoviska k návrhům tras celostátních a    MZE
                tranzitních liniových staveb                Vyjádření se k vyhlašování a rušení zvláště chráněných  MŽP
                území, památných stromů a jejich ochranných pásem


                Vydání závazného stanoviska k řízením podle zákona o MŽP
                myslivosti
                Vydání závazného stanoviska ke schválení lesních   MZE
                hospodářských plánů a k lesním hospodářským osnovám
Odpovědnost za škodu      Zajištění odpovědnosti za škodu způsobenou v       MZE
                souvislosti s lesní stráží
Regulace nakládání s      Zajištění opatření testovaného materiálu úřední     MZE
reprodukčním materiálem     pojistkou
Regulace nakládání s   Zajištění opatření testovaného materiálu úřední    MZE
reprodukčním materiálem  pojistkou             Rozhodnutí o udělení výjimky při přepravě semenného  MZE
             materiálu

             Vyřízení žádosti o udělení výjimky při uvádění     MZE
             semenného materiálu do oběhu
             Zajištění provedení fenotypové klasifikace       MZE
Uznávací řízení      Vydání rozhodnutí o uznání zdroje reprodukčního    MZE
             materiálu dřevin
             Vydání rozhodnutí o uznání zdroje identifikovaného,  MZE
             selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného
             reprodukčního materiálu, včetně případného zajištění
             úhrady újmy
             Vydání rozhodnutí o uznání zdroje identifikovaného   MZE
             reprodukčního materiálu dřevin, včetně přidělení
             evidenčního čísla

             Vyřízení žádosti o prodloužení doby uznání zdroje   MZE
             reprodukčního materiálu dřevin             Zajištění vydání rozhodnutí o zrušení uznání zdroje  MZE
             reprodukčního materiálu dřevin             Vydání rozhodnutí o uznání zdroje selektovaného    MZE
             reprodukčního materiálu dřevin
         Vydání rozhodnutí o sloučení porostů do uznaných     MZE
         jednotek
         Vydání rozhodnutí o sloučení reprodukčního materiálu   MZE
         do jedné uznané jednotky
         Vydání rozhodnutí o uznání zdroje kvalifikovaného     MZE
         reprodukčního materiálu dřevin


         Vydání rozhodnutí o uznání zdroje testovaného       MZE
         reprodukčního materiálu dřevin


         Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu s mýtní úmyslnou MZE
         těžbou v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a
         testovaného reprodukčního materiálu
         Vedení evidence o uznaných jednotkách zdrojů       MZE
         reprodukčního materiálu


Genová základna  Vydání rozhodnutí o vyhlášení genové základny a o     MZE
         způsobu hospodaření v nich
Licenční řízení  Vyřízení žádosti o udělení/odnětí licence ke zpracování  MZE
         plánů a osnov
Ochrana druhů volně žijících     Vydání rozhodnutí k zajištění či použití prostředků k  MŽP
živočichů a planě rostoucích rostlin zabránění nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo
                   úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů


Ochrana lesa, památných stromů   Provedení vymezení a hodnocení regionálního systému    MŽP
                  ekologické stability


                  Prohlášení území za chráněné nebo strom za památný,    MŽP
                  pokud již nejsou zvláště chráněny podle zákona č.
                  114/1992 Sb., na základě písemné smlouvy uzavřené
                  mezi vlastníkem dotčeného pozemku a příslušným
                  orgánem ochrany přírody
                  Vydání rozhodnutí o omezení výkonu práva myslivosti a   MŽP
                  rybářství v přírodních rezervacích                  Vydání rozhodnutí o omezení výkonu práva myslivosti a MŽP
                  rybářství, pokud tento výkon je v rozporu s podmínkami
                  ochrany území přírodní rezervace


Pokud byl některý proces opomenut, prosím doplňte jej do následující tabulky včetně všech potřebných atributů (podbarve
                                               Vlastník
       Služba                    Proces
                                               procesu
Prostor pro Vaše komentáře, podněty:
  Nevykonáváme      Považujeme za      Priorita         Priorita
(nevíme o této činnosti)  nadbytečné   z pohledu dopadu na les  z pohledu času a nákladů
ně všech potřebných atributů (podbarvené sloupce):
        Nevykonáváme      Považujeme za      Priorita         Priorita
      (nevíme o této činnosti)  nadbytečné   z pohledu dopadu na les  z pohledu času a nákladů
     Doplňující informace (odkaz na konrétní ustanovení)
Popis procesu                                 Zákon   §    Odst. Písm.

O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných rozhoduje orgán státní správy 289 1995     7    2
lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.

O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení podle odstavce 2    289 1995     8    3
rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního
podnětu.
Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy 289 1995      19    3
lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů
rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše
však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce 14) s rozšířenou
působností. Stanovenou dobu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o
tři měsíce. Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa stanovená
zvláštními předpisy anebo podle nich vyhlášená zůstávají nedotčena. Vstup
do lesů, které jsou nezbytné pro potřeby obrany státu (dále jen "vojenské
lesy"), se řídí zvláštními předpisy. 15)
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o dočasném omezení    289 1995    48    1 e
nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud nepřesahují jejich
správní obvod,
o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud    289 1995 48a      1 c
přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě     289 1995    20    5
oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být
předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede
místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob
zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů
ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení
odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o stanovení        289 1995    48    1 g
podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v
lese (§ 20 odst. 5), pokud nepřesahují jejich správní obvod,

Krajský úřad rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných     289 1995 48a      1 d
nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud přesahují
správní obvod obce s rozšířenou působností,

Orgán uvedený v odstavci 1 zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí      289 1995    17    3
příslušnému celnímu úřadu do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.
Způsob a lhůty převodu prostředků získaných z poplatků příjemcům
poplatků podle odstavce 4 stanoví zvláštní předpis. 12)

Zaslání stejnopisu pravomocného rozhodnutí příslušnému celnímu úřadu     289 1995    17    3 ---
do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.
informují pověřenou osobu o uznání zdrojů reprodukčního materiálu ve     149 2003    28      e
svém územním obvodu a o přidělených evidenčních číslech uznaným
jednotkám identifikovaného reprodukčního materiálu,
Poskytnutí informací o podmínkách vedení trasy přes lesní pozemky      289 1995  14  3 ---
dotčené zamýšlenou stavbou (před zpracováním podkladů k vydání
územního rozhodnutí u liniové stavby, při níž se předpokládá trvalé nebo
dočasné odnětí nebo omezení podle § 15 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.).

Distribuce poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení   289 1995  17  4 ---
využívání pozemků pro plnění funkcí lesa (40 % obci, v jejímž katastrálním
území došlo k odnětí, 60 % Státnímu fondu životního prostředí).vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k     289 1995  48  2 i
jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1).

vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby     289 1995 48a   2 g
dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a
rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1), s výjimkou vojenských
lesů,
vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby     289 1995 49   3 j
dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a
rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1),

vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby ve    289 1995  49  3 l
vojenských lesích v působnosti Ministerstva obrany dodržují ustanovení
toho+H792to zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí
vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1),

Součástí výkonu státní správy lesů je dozor nad dodržováním tohoto     289 1995  51  1
zákona a právních předpisů a rozhodnutí vydaných na jeho základě. Orgány
státní správy lesů současně dozírají, zda vlastníci, popřípadě nájemci lesů
hospodaří podle schválených plánů nebo převzatých osnov. Ukládají
opatření k odstranění zjištěných nedostatků, popřípadě i opatření ke
zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí. V případě hrozící škody jsou
oprávněny rozhodnout o omezení nebo zastavení výroby nebo jiné činnosti
v lese až do doby odstranění nedostatků nebo jejich příčin.
o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení 289 1995 48   1 o
stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné
činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud nepřesahují
jejich správní obvod,
o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení 289 1995 48a   1 i
stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné
činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud přesahují
správní obvod obce s rozšířenou působností,

vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto  149 2003  27    e
zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich
základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto  149 2003  28    n
zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich
základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
Ministerstvo zemědělství vykonává dozor, jak orgány veřejné správy,    149 2003   29  2 i
fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů
vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, a
ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Pověřená osoba na základě pověření ministerstva vykonává dozor, jak    149 2003 30    2 i
orgány veřejné správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení
tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných
na jejich základě a v případě zjištění nedostatků předává tyto orgánu
veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem k dalšímu
řízení.
Orgány veřejné správy (§ 26) a pověřená osoba (§ 30) na základě pověření 149 2003 31     1
*§ 30 odst. 2 písm. i)+ jsou povinny kontrolovat dodržování povinností
stanovených tímto zákonem.
Uložení a vybrání pokuty až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo:        --- --- --- ---    ---
- bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o
omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich
využívání pro plnění funkcí lesa,
- bez povolení užívá pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo znemožňuje
jejich využívání pro plnění funkcí lesa,
- nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným
podle lesního zákona.

Uložení a vybrání pokuty až do výše 1 000 000 Kč vlastníku lesa nebo jiné
osobě, kteří:
- bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo o omezení
odnímají pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo omezují jejich využívání
pro plnění funkcí lesa,
- neoprávněně užívají pozemky určené k plnění funkcí lesa způsobem, který
znemožňuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa. uložit orgán státní
Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) může              289 1995  53  2
správy lesů pokutu až do výše 5000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1
písm. l) až s) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 15 000
Kč.
Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo   289 1995  54  1

Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100 000 Kč tomu, kdo   289 1995   54  2

Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč vlastníku lesa 289 1995  55  1
nebo jiné osobě, kteří
Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100 000 Kč vlastníku, který 289 1995  55  2

Krajský úřad rozhoduje o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti   289 1995 48a    1 n
uložené rozhodnutím orgánu kraje.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o ukládání pokut   289 1995   48  1 n
(hlava devátá),
Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě,  ---  ---   ---  ---    ---
která se dopustí přestupku tím, že:
- usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo zvláště
chráněné živočichy zařazené do kategorie ohrožených přímo nebo způsobí
jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí nebo chytá
zvláště chráněné živočichy,
- poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les.

Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě,
která se dopustí přestupku tím, že:
- pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích
mimo les,
- neuvede poškozenou část přírody chráněnou dle tohoto zákona do
původního stavu nebo nesplní opatření k nápravě tohoto stavu podle § 86
či přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4,
- nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a
živočichů podle § 5 odst. 3.

Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické
osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se
dopustí protiprávního jednání tím, že:
- poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích
mimo les,
- usmrcuje nebo chová ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být loveni, nebo
zvláště chráněné živočichy bez povolení, anebo jinak nedovoleně zasahuje
do jejich přirozeného vývoje.

Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč právnické
rozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona                149 2003   27      d
rozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona,                149 2003   28      l
Ministerstvo zemědělství rozhoduje o uložení pokut podle tohoto zákona.   149 2003   29     2 g

Ministerstvo rozhoduje o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti     289 1995   49     2 b
uložené rozhodnutím ústředního orgánu státní správy lesů,

Orgán veřejné správy uloží pokutu až do výše 100 000 Kč tomu, kdo      149 2003   34     1

Orgán veřejné správy uloží pokutu až do výše 200 000 Kč tomu, kdo ztěžuje 149 2003    34     2
nebo maří výkon státní správy podle tohoto zákona.
Orgán veřejné správy uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo    149 2003    34     3

K řízení o uložení pokuty je příslušný ten orgán veřejné správy, který    149 2003   35     1
porušení povinnosti uložené tímto zákonem zjistil jako první, a to do 1 roku
ode dne, kdy se o porušení povinnosti dověděl, nejdéle však do 3 let ode
dne, kdy k porušení povinnosti došlo; to neplatí, pokud stav porušení
povinnosti trvá. O zahájení řízení o uložení pokuty informuje současně
ostatní orgány veřejné správy příslušné podle tohoto zákona.

Poruší-li osoba v době 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení   149 2003   35     3
pokuty znovu tutéž povinnost, za jejíž porušení jí již byla uložena pokuta
podle tohoto zákona, lze uložit další pokutu až do výše dvojnásobku částky
stanovené tímto zákonem.
Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické osobě,  114 1992  87  1
která se dopustí přestupku tím, že
neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup   114 1992  87  1 d
na pozemky, které vlastní nebo užívá,
neprovede uložení náhradní výsadby dřevin podle § 9,           114 1992  87  1 g
Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě,  114 1992  87  2
která se dopustí přestupku tím, že
naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2,       114 1992  87  2 h
Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě,  114 1992  87  3
která se dopustí přestupku tím, že
neuvede poškozenou část přírody chráněnou dle tohoto zákona do      114 1992  87  3 e
původního stavu nebo nesplní opatření k nápravě tohoto stavu podle § 86
či přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4,
nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a       114 1992  87  3 g
živočichů podle § 5 odst. 3,
Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické   114 1992  88  1
osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se
dopustí protiprávního jednání tím, že
neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup   114 1992  87  1 d
na pozemky, které vlastní nebo užívá,
nesplní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona nebo nesplní povinnost  114 1992  88  1 h
náhradní výsadby podle § 9,
Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč právnické   114 1992  88  2
osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se
dopustí protiprávního jednání tím, že
neuvede poškozenou část přírody chráněnou podle tohoto zákona do     114 1992  88  2 g
původního stavu nebo nesplní opatření k nápravě podle § 86 či přiměřená
náhradní opatření podle § 67 odst. 4,
Inspekce uloží pokutu až do výše 5 000 000 Kč právnickým nebo fyzickým  282 1991  4
osobám, které svým jednáním nebo opomenutím ohrozí nebo poškodí
životní prostředí v lesích tím, že
rozhodují o uložení zvláštních opatření                  149 2003  28   m
Ministerstvo zemědělství rozhoduje o uložení zvláštních opatření.     149 2003  29  2 h
Orgán veřejné správy vydá rozhodnutí, kterým nařídí zvláštní opatření   149 2003  36  1
formou
likvidace reprodukčního materiálu, jehož uvádění do oběhu by ohrozilo   149 2003  36  1 a
životní prostředí, a určení způsobu jeho likvidace,
zákazu uvádět do oběhu reprodukční materiál, který není označen podle   149 2003  36  1 b
tohoto zákona nebo nesplňuje požadavky na kvalitu nebo balení stanovené
tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.

Orgán veřejné správy podle povahy zjištěných nedostatků může uložit    149 2003  31  7
rozhodnutím způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin

Pokutu vybírá ten orgán, který ji uložil.                 149 2003  35  5
Orgán, který pokutu uložil, ji také vybírá.                289 1995  56  5
Pokutu uloženou inspekcí nebo správou podle § 87 nebo § 88 anebo     114 1992 88a
újezdním úřadem vybírají tyto úřady. V ostatních případech pokutu vybírá
a vymáhá orgán ochrany přírody, který ji uložil. Výnosy pokut uložených
obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem rozpočtu obce
a výnosy pokut uložených krajským úřadem jsou příjmem rozpočtu kraje.
Výnosy pokut uložených správou a inspekcí se dělí způsobem upraveným
zvláštním zákonem, 7) s výjimkou území vojenských újezdů, kde je výnos
pokut příjmem státního rozpočtu. Výnosy z pokut může obec užít jen pro
zlepšení životního prostředí a pro ochranu přírody a krajiny v obci.


Krajské úřady dále ve svém správním obvodu, nejde-li o národní parky,   114 1992 77a   4 v
chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o
vojenské újezdy, rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do
původního stavu a ukládají provedení náhradních opatření k nápravě podle
§ 86 odst. 1 a 2,
Vlastník lesa, který je povinen hospodařit podle plánu (§ 24 odst. 3), je 289 1995 27    1
povinen předložit návrh plánu ke schválení orgánu státní správy lesů ve
dvou vyhotoveních nejpozději do 60 dnů po skončení platnosti
předchozího plánu. Orgán státní správy lesů plán schválí, pokud není v
rozporu s tímto zákonem a ostatními právními předpisy. 20) Jedno
vyhotovení schváleného plánu zůstává založeno u místně příslušného
orgánu státní správy lesů, který uhradí náklady na pořízení jedné kopie.

Krajský úřad schvaluje zpracované plány a povoluje jejich změny (§ 27 odst. 289 1995 48a  2 e
1 a 4); v rámci schvalování plánů povoluje výjimky ze stanovené velikosti
nebo šíře holé seče (§ 31 odst. 2) a výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění
a zajištění lesního porostu (§ 31 odst. 6), ve vojenských lesích schvaluje
plány Vojenský lesní úřad (§ 47 odst. 2) po projednání s ústředním
orgánem státní správy lesů,

Ministerstvo rozhoduje ve sporech o místní příslušnost krajských úřadů,  289 1995   49  3 i

Krajský úřad rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy 289 1995 48a  2 h
lesů prvního stupně, pokud jedním z orgánů prvního stupně není Vojenský
lesní úřad,
Ministerstvo rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní    289 1995 49   3 m
správy lesů, pokud je jedním z účastníků Vojenský lesní úřad,

Státní správu lesů vykonávají                       289 1995   47  1
obecní úřady obcí s rozšířenou působností,                149 2003   26  1 a
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají státní správu a   289 1995   48  3
povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle tohoto zákona a
předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li
zákonem určen jiný orgán státní správy lesů.

kraje,                                  149  2003  26  1 b
ministerstvo.                               282  1991  1  3
Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy lesů.           289  1995  49  1
Veřejnou správu v oblasti uvádění reprodukčního materiálu do oběhu    149  2003  26  1
vykonávají
obecní úřady obcí s rozšířenou působností,                149 2003   26  1 a
kraje,                                    149  2003  26  1  b
ministerstvo,                                 149  2003  26  1  c
Česká inspekce životního prostředí, 13)                    149  2003  26  1  d
celní orgány. 14)                               149  2003  26  1  e
Pokud orgán státní správy lesů předložený plán neschválí, je vlastník lesa  289  1995  27  3
povinen ve lhůtě stanovené orgánem státní správy lesů předložit upravený
návrh plánu nebo do 30 dnů od doručení vyrozumění o neschválení plánu
podat u tohoto orgánu písemné námitky. O námitkách rozhodne nadřízený
orgán státní správy lesů do 30 dnů. Neuzná-li námitky, stanoví současně
lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní správy lesů.

Ministerstvo rozhoduje o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§   289 1995   49  2 d
27 odst. 3).
Pokud dojde v průběhu platnosti plánu ke změnám podmínek,           289 1995   27  4
vyvolávajícím nutnost změny závazného ustanovení plánu, zejména z
hlediska ochrany lesa nebo z hlediska zajištění plnění funkcí lesa, musí
vlastník lesa požádat schvalující orgán státní správy lesů o změnu
příslušného závazného ustanovení.
V případě naléhavé potřeby může orgán státní správy lesů povolit, aby k    289 1995   29  2
umělé obnově lesa a zalesňování byl použit i reprodukční materiál
vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného
reprodukčního materiálu podle zvláštního právního předpisu. 20a)

Krajský úřad rozhoduje o povolení, aby k umělé obnově lesa a zalesňování   289 1995 48a   1 l
byl použit i reprodukční materiál vybraných lesních dřevin pocházející ze
zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu (§ 29 odst. 2),

Při mýtní těžbě úmyslné nesmí velikost holé seče překročit 1 ha a její šíře  289 1995   31  2
na exponovaných hospodářských souborech jednonásobek a na ostatních
stanovištích dvojnásobek průměrné výšky těženého porostu. Šířka holé
seče není omezena při domýcení porostních zbytků a porostů o výměře
menší než 1 ha. V odůvodněných případech může orgán státní správy lesů
při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka
lesa povolit výjimku ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče, a to


Obecní úřady obcí s rozšířenou působností povolují výjimky ze stanovené    289 1995   48
velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2),
Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty  289 1995   31  6
na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku; v odůvodněných případech
může orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo při zpracování
osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit lhůtu delší. Na povolení této
delší lhůty se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností povolují výjimky ze zákonných    289 1995   48  2 f
lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst. 6),
Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a    289 1995   32  2
sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období
sucha apod.) je vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k jejich
odstranění a pro zmírnění jejich následků. Orgán státní správy lesů může
vlastníku lesa nařídit tato opatření
Preventivní činnost k předcházení nebezpečí lavin, vzniku svahových sesuvů 289 1995     35  3
a strží, povodňových vln a odstraňování následků živelních pohrom hradí
stát, popřípadě fyzické a právnické osoby, které mají z těchto opatření
prospěch. Tato opatření se provádějí na základě rozhodnutí orgánu státní
správy lesů a vlastník, popřípadě uživatel pozemku je povinen jejich
provedení strpět.

Ministerstvo rozhoduje o uložení opatření v případě mimořádných         289 1995  49  2 a
okolností, pokud přesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2),

Krajský úřad rozhoduje o uložení opatření v případě mimořádných         289 1995 48a  1 m
okolností, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností a
nepřesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2),

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o uložení opatření v  289 1995    48  1 i
případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod
(§ 32 odst. 2),
Vyskytne-li se v okolí lesů nebo na skladech dříví některý ze škodlivých  289 1995    32  9
organismů v nadměrném množství, může orgán státní správy lesů uložit
opatření k vyhubení těchto škodlivých organismů, nebo proti jejich
rozšíření i právnickým a fyzickým osobám, které skladují dříví nebo užívají
pozemky v okolí lesů.
Dobu, rozsah a trvání užívání cizích pozemků k lesní dopravě a výši náhrady 289 1995    34  4
je vlastník lesa, nebo osoba provádějící činnost v zájmu vlastníka lesa,
povinen předem dohodnout s vlastníkem, popřípadě nájemcem dotčených
pozemků. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o podmínkách lesní dopravy po
cizích pozemcích a o výši náhrady orgán státní správy lesů.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o podmínkách lesní     289 1995   48  1 k
dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4),
Meliorace a hrazení bystřin v lesích jsou biologická a technická opatření   289 1995   35  1
zaměřená na ochranu půdy a péči o vodohospodářské poměry. Provádění
meliorací a hrazení bystřin v lesích je povinností vlastníka lesa, pokud orgán
státní správy lesů, popřípadě orgán státní správy vodního hospodářství
nerozhodne o tom, že jde o opatření ve veřejném zájmu. Pokud jsou tato
opatření prováděna z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném
zájmu, hradí náklady s tím spojené stát; vlastník lesa je povinen provedení
takových opatření strpět. Povinnosti vlastníka lesa a oprávnění orgánů
státní správy podle zvláštních předpisů 23) nejsou tímto ustanovením
dotčena.
Orgán státní správy lesů může vlastníku lesa uložit provedení potřebných     289 1995  35  2
opatření nebo je nechat provést na jeho náklad, pokud potřeba provedení
takových opatření vznikla v důsledku činnosti vlastníka lesa; vlastník lesa je
povinen provedení takových opatření strpět.

o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích (§ 35 289 1995 48a    1 f
odst. 1, 2 a 3),
Ve prospěch účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích       289 1995 36     1
zvláštního určení lze přijmout opatření odchylná od některých ustanovení
tohoto zákona, zejména pokud jde o velikost nebo přiřazování holých sečí.
Tato opatření mohou být navržena v plánu nebo v osnově nebo je stanoví
rozhodnutím orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z
vlastního podnětu.
Krajský úřad rozhoduje o uložení opatření odchylných od ustanovení
tohoto zákona v zájmu účelového hospodaření v lesích ochranných a v
lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 1),
Orgán státní správy lesů rozhodne na návrh vlastníka lesa o tom, kdo a v    289 1995   36  5
jaké výši uhradí vlastníku lesa zvýšené náklady spojené s omezením
hospodaření podle odstavců 3 a 4.
Krajský úřad rozhoduje o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí     289 1995 48a   1 h
této náhrady vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích
ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5),

Lesní stráží ustanoví orgán státní správy lesů fyzickou osobu, která je     289 1995   38  3
občanem České republiky, je starší 21 let, nebyla odsouzena pro úmyslný
trestný čin, má způsobilost k právním úkonům, je zdravotně způsobilá,
prokázala znalost práv a povinností lesní stráže podle tohoto zákona a
znalost souvisejících předpisů a složila před orgánem státní správy lesů slib
tohoto znění: "Slibuji, že jako lesní stráž budu s největší pečlivostí a
svědomitostí plnit povinnosti při výkonu ochranné služby v lesích, že budu
při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím
oprávnění příslušející lesní stráži."
ORP ustanovují lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže (§ 38) ve svém   289 1995   48  2 g
správním obvodu,
Inspektoři jsou lesní stráží.                          282 1991  7   4
Krajský úřad ustanovuje lesní stráž s působností na území kraje a zrušuje    289 1995 48a   2 f
ustanovení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2),

Lesní stráž je při své činnosti povinna                     289  1995  39  1
prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak,           289  1995  39  1 a
ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže (§ 38),        289  1995  49  3 h
Orgán státní správy lesů ustanovení lesní stráže zruší, pokud fyzická osoba   289  1995  38  6
přestala tuto funkci vykonávat, splňovat podmínky stanovené v odstavci 3
nebo se prokáže, že byla ustanovena na podkladě nesprávných údajů.
Orgán státní správy lesů může ustanovení lesní stráže zrušit též z jiných
důvodů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu. Osoba, u níž
orgán státní správy lesů zrušil ustanovení lesní stráží, je povinna
neprodleně odevzdat tomuto orgánu služební odznak a průkaz lesní
stráže.
ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže (§ 38),        289 1995   49  3 h
o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších     289 1995   48  1 j
než 80 let (§ 33 odst. 4),
Krajský úřad rozhoduje při schvalování plánů o výjimkách ze zákazu       289 1995 48a   1 e
provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 odst. 4),

Krajský vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být    289 1995 48a       2 c
dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených
nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o
výměře 1 ha a více,
Výkon rybářského a mysliveckého práva v národních přírodních rezervacích 114 1992 30
je možný jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.

O poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku rozhoduje ministerstvo      289 1995   46  2
nebo krajský úřad. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o
správním řízení.
rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku (§ 46 odst. 2),   289 1995 48a  2 i
pokud nejde o lesy v působnosti Ministerstva obrany.
Lesní stráži vydá orgán státní správy lesů služební odznak a průkaz lesní  289 1995  38  4
stráže. Tento orgán také vede evidenci lesních stráží.
ORP soustřeďují údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém      289 1995  48  2 h
správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu,

vedou evidenci uznaných zdrojů reprodukčního materiálu pro svůj územní 149 2003 28        d
obvod,
Orgán veřejné správy vede evidenci o genových základnách nacházejících
se v jeho územní působnosti. Ústřední evidenci genových základen vede
pověřená osoba.
uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není     289 1995 48     2 b
příslušný kraj nebo ministerstvo,
Krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud 289 1995 48a     2 a
tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky
určené k plnění funkcí lesa, není-li příslušné ministerstvo,

Krajský úřad uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou     289 1995 48a  2 b
působností,
ministerstvo vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních      289 1995 49  3 e
liniových staveb a jejich součástí,
krajský úřad vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových 289 1995 48a  2 d
staveb a jejich součástí v územní působnosti krajů,

Obce se prostřednictvím svých orgánů zapojují do ochrany přírody a krajiny 114 1992   71  1
ve svých územních obvodech. Vyjadřují se zejména k vyhlašování a rušení
zvláště chráněných území, památných stromů a jejich ochranných pásem.

Krajské úřady vydávají závazná stanoviska k řízením podle zákona o      114 1992 77a  8
myslivosti 39d), nestanoví-li tento zákon jinak.
Krajské úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o národní parky,       114 1992 77a  4 a
chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o
vojenské újezdy, vydávají závazná stanoviska ke schválení lesních
hospodářských plánů a k lesním hospodářským osnovám podle § 4 odst. 3.

Stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc lesní stráži na její   289 1995 39a  1
žádost nebo s jejím vědomím, (dále jen "poškozený"). Stát se této
odpovědnosti může zprostit jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu poškozený
úmyslně.
Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí   289 1995 39a  4
poskytnutou lesní stráži.
Stát odpovídá obdobně podle odstavců 2 a 3 též za škodu způsobenou lesní   289 1995 39a  5
stráži v souvislosti s plněním jejích úkolů.
Stát odpovídá i za škodu způsobenou lesní stráží v souvislosti s plněním   289 1995 39a  6
jejích úkolů; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou osobě, která
svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.

Náhradu škody podle odstavců 1 až 6 poskytuje v zastoupení státu ten     289 1995 39a  7
orgán státní správy lesů, který ustanovil lesní stráž, k jejímuž výkonu se
náhrada vztahuje.
Obal testovaného reprodukčního materiálu musí být opatřen úřední       149 2003  7  2
pojistkou, kterou na obal připojí orgán veřejné správy na náklady
dodavatele
připojují úřední pojistku na obal testovaného reprodukčního materiálu,   149 2003  28    h

rozhodují o udělení výjimek podle § 7 odst. 4 a na obal nebo dopravní  149 2003   28    i
prostředek, ve kterém je semenný materiál na základě udělené výjimky
přepravován, připojují úřední pojistku
V odůvodněných případech může orgán veřejné správy na žádost       149 2003   7  4
dodavatele výjimečně povolit, aby semenný materiál byl uváděn do oběhu
v obalu nebo na dopravním prostředku, který neodpovídá ustanovení
odstavce 3. Obal nebo dopravní prostředek, v němž je semenný materiál
přepravován, musí být v takovém případě opatřen úřední pojistkou, kterou
na obal nebo dopravní prostředek připojí orgán veřejné správy na náklady
dodavatele.

Fenotypovou klasifikaci provádí osoba, která má licenci k vyhotovování   149 2003  10  3
lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov podle
zvláštního právního předpisu.9)V odůvodněných případech může orgán
veřejné správy na žádost vlastníka zdroje reprodukčního materiálu provést
fenotypovou klasifikaci v rámci uznávacího řízení (§ 11).

O uznání zdroje reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy  149 2003   11  1
na základě žádosti vlastníka zdroje.
O uznání zdroje selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného      149 2003   11  2
reprodukčního materiálu může orgán veřejné správy rozhodnout i z
vlastního podnětu. Vlastník zdroje má právo na náhradu újmy, která mu
vznikla za určité období uznáním zdroje reprodukčního materiálu z
podnětu orgánu veřejné správy, a to vůči orgánu veřejné správy, který o
uznání zdroje rozhodl.
rozhodují o uznání zdrojů identifikovaného, selektovaného,        149 2003   28    a
kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu a o zrušení uznání,

O uznání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu rozhoduje     149 2003  13  2
orgán veřejné správy
v případě zdrojů identifikovaného reprodukčního materiálu přidělují     149 2003  28    b
uznaným jednotkám evidenční čísla,
Uznávání zdroje reprodukčního materiálu se provádí u všech druhů dřevin.  149 2003  11  3
Zdroj reprodukčního materiálu se uznává na dobu určitou, stanovenou v
rozhodnutí o uznání. Tato doba může být na žádost vlastníka zdroje
rozhodnutím orgánu veřejné správy dále prodloužena

Pokud orgán veřejné správy příslušný k uznání zdroje reprodukčního     149 2003  11  6
materiálu zjistí, že uznaný zdroj nesplňuje podmínky stanovené tímto
zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, rozhodne o zrušení uznání
zdroje reprodukčního materiálu.

O uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán    149 2003  14  2
veřejné správy na základě odborného posudku vypracovaného osobou
pověřenou ministerstvem (dále jen „pověřená osoba“). Odborný posudek
dokládá splnění požadavků podle odstavce 1.
Porost fenotypové třídy B téhož vlastníka, téhož druhu dřeviny nacházející  149 2003  14  3
se v téže oblasti provenience a v témže výškovém pásmu a splňující
podmínky pro uznání podle odstavce 1 lze se souhlasem vlastníka zdroje
sloučit do jedné uznané jednotky. O sloučení porostů do uznaných
jednotek rozhoduje orgán veřejné správy.

rozhodují o sloučení jimi uznaných zdrojů reprodukčního materiálu do     149 2003  28    c
jedné uznané jednotky,
O uznání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán   149 2003  15  2
veřejné správy na základě odborného posudku vypracovaného pověřenou
osobou (§ 30). Odborný posudek dokládá splnění požadavků podle
odstavce 1.
O uznání zdroje testovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán     149 2003  16  2
veřejné správy na základě odborného posudku vypracovaného pověřenou
osobou. Odborný posudek dokládá splnění požadavků podle odstavce 1.

V rozhodnutí o uznání porostu za zdroj selektovaného nebo testovaného  149 2003    17  1
reprodukčního materiálu může orgán veřejné správy omezit rozsah mýtní
úmyslné těžby10)prováděné v tomto porostu nebo může určit ochrannou
lhůtu, po kterou v něm smí být prováděna mýtní úmyslná těžba pouze s
jeho souhlasem; souhlas může orgán veřejné správy vydat pouze za účelem
sběru semenného materiálu, za účelem zkvalitnění porostu nebo pro
podporu přirozené obnovy.

KÚ rozhodují o omezení mýtní úmyslné těžby v porostech uznaných jako     149 2003  28    f
zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu nebo o
stanovení ochranné lhůty v těchto porostech,
KÚ povolují mýtní úmyslnou těžbu10)v porostech uznaných jako zdroj      149 2003  28    g
selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, v nichž došlo ke
stanovení ochranné lhůty
Orgán veřejné správy, který je oprávněn rozhodovat o uznání zdroje      149 2003  18  1
reprodukčního materiálu podle tohoto zákona, vede evidenci o uznaných
jednotkách nacházejících se v jeho územní působnosti.

O vyhlášení genové základny rozhoduje orgán veřejné správy na návrh     149 2003  19  2
vlastníka lesa na území, které má být prohlášeno za genovou základnu,
nebo z vlastního podnětu. Při rozhodování o vyhlášení genové základny
vychází orgán veřejné správy z odborného posudku vypracovaného
pověřenou osobou. Orgán veřejné správy zašle jedno vyhotovení
rozhodnutí o vyhlášení genové základny pověřené osobě.

rozhodují o vyhlášení genových základen a o způsobu hospodaření v      149 2003  28    j
genových základnách,
Vlastník lesa zařazeného do genové základny má právo na náhradu újmy,    149 2003  19  4
která mu vznikla vyhlášením genové základny z podnětu orgánu veřejné
správy nebo v přímé souvislosti s ním, a to vůči orgánu veřejné správy,
který o vyhlášení genové základny rozhodl. V případě, že o vyhlášení
genové základny požádá vlastník lesa, nese náklady uznávacího řízení,
včetně nákladů na zpracování odborného posudku, sám.

Krajský úřad rozhoduje o udělení nebo odnětí licence ke zpracování plánů a 289 1995 48a   1 k
osnov (§ 26 odst. 1),
Krajské úřady dále v obvodu své územní působnosti podle odstavců 3 a 4   ---  ---   ---  ---    ---
ukládají rozhodnutím zajištění či použití prostředků k zabránění
nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení
jejich biotopů podle § 5 odst. 3, pokud se jedná o zvláště chráněné druhy.

Krajské úřady vymezují a hodnotí regionální systém ekologické stability    114 1992 77a      6
podle § 4 odst. 1 mimo území národních parků, chráněných krajinných
oblastí a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území.

Ochrana evropsky významných lokalit je zajišťována přednostně v        114 1992   39     1
součinnosti s vlastníky pozemků. Pro evropsky významné lokality lze
namísto vyhlášení národní přírodní rezervace, národní přírodní památky,
přírodní rezervace, přírodní památky nebo památného stromu, včetně
jejich ochranných pásem, prohlásit území za chráněné nebo strom za
památný, pokud již nejsou zvláště chráněny podle tohoto zákona, na
základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného pozemku a
příslušným orgánem ochrany přírody. Smluvně lze dále chránit i stromy
nebo jiná území se soustředěnými přírodními hodnotami, kde jsou
zastoupeny významné či jedinečné ekosystémy v rámci příslušné
biogeografické oblasti nebo stanoviště vzácných či ohrožených druhů
živočichů a rostlin, pokud již nejsou zvláště chráněny podle tohoto zákona.
Smlouva musí obsahovat zejména
Takto zřízená ochrana je na základě smlouvy vázána k pozemku formou      114 1992   39     1 zzz
věcného břemene, o jehož zápis do katastru nemovitostí požádá příslušný
orgán ochrany přírody. Náležitosti obsahu smlouvy upraví Ministerstvo
životního prostředí prováděcím právním předpisem.

Krajské úřady ve svém správním obvodu, nejde-li o národní parky,       114 1992 77a      4 c
chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o
vojenské újezdy, rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v
přírodních rezervacích podle § 34 odst. 2.
Výkon práva myslivosti a rybářství může příslušný orgán omezit, pokud     114 1992   34     2
tento výkon je v rozporu s podmínkami ochrany území přírodní rezervace.

								
To top