Quan els infants diuen prou

Document Sample
Quan els infants diuen prou Powered By Docstoc
					Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d'aprenentatge cooperatiu a l'aula
Pujolàs Maset, Pere; Bray Stainback, Susan; [pròleg]
escrit; llibre       371.3 PUJ
Editorial Eumo, 2003; [gener]; [primera edició]
Té 202 pàgines.Inclou Conté quadres, esquemes i qüestionaris
Durant els darrers anys l'escola inclusiva ha estat el model escolar pensat i dissenyat per totes aquelles
persones que creuen en una escola per a tothom, amb atenció a la diversitat i una veritable igualtat
d'oportunitats. A l'obra s'aposta radicalment per l'escola inclusiva enfront de l'escola selectiva. Lluny de la
retòrica buida de contingut pràctic, es fonamenta en una anàlisi rigorosa de les condicions que han de fer
possible una escola per a tothom, tot proposant equips d'aprenentatge cooperatiu a l'aula com a
instrument metodològic i didàctic, però també com a via de pensament filosòfic, ètic i pedagògic per
ensenyar a tothom i, sobretot, per ensenyar una nova forma de viure. Proporciona eines de treball i
recursos per desenvolupar un procés d'ensenyament-aprenentatge que doni la veu a l'alumne i el situï al
centre de l'acte educatiu.

Aulas inclusivas
Stainback, Susan; Stainback, William
escrit; llibre       371.2 STA
Editorial Narcea, 1999
Té 295 pàgines
Exposa com es treballa des del plantejament d'una educació inclusiva dissenyant, adaptant i proposant un
currículum adequat a qualsevol tipus d'aula. L'objectiu de les aules o escoles inclusives, consisteix en
garantir que tot l'alumnat sigui acceptat i inclòs amb ple dret a la comunitat escolar. És essencial que cada
alumne tingui un programa educatiu d'acord amb les seves capacitats, necessitats i interessos. El llibre
explica la diferència entre integració i inclusió, així com els mitjans necessaris per adaptar el currículum:
estratègies, recolzament, col·laboració de l'alumnat, informació sobre el progrés individual, interacció amb
les famílies i la comunitat, activitats extraescolars...

Com ens ho fem? Propostes per educar en la diversitat
Aldámiz-Echevarría, M.; Alsinet, J.; Bassedas, E.; Giné, N.; Masalles, J.; Masip, M.; Muñoz, E.; Notó, C.;
Ortega, A.; Ribera, M.; Rigol, A.
escrit; llibre      371.9 COM
Editorial Graó, 2000
Té 153 pàgines, amb bibliografia després de cada apartat
Coincidint amb la controvèrsia sobre la possibilitat d'educar en la diversitat, el llibre presenta una sèrie de
propostes sorgides de la pràctica del dia a dia, de les reflexions compartides i de l'experimentació de
propostes innovadores contrastades amb els límits i possibilitats que suposa la pràctica docent .

Cooperar en la escuela: La responsabilidad de educar para la democracia
Mir, Clara; [coordinació]
escrit; llibre      37.03 MIR
Editorial Graó, 1998
Té 180 pàgines
Presenta diferents aportacions a la concepció de cooperació dins l'escola, tot mostrant les dificultats en
què sovint es desenvolupa. Parla de la col.laboració a diferents nivells escolars: entre l'alumnat, entre
educadors ieducadores i les famílies, entre diferents comunitats educatives. Les propostes pretenen
promoure idees i activitats de cooperació innovadores, així com la reflexió i la discussió necessària dels
professionals de l'educació per tal d'introduir el treball cooperatiu a l'escola. Aquesta, ha d'assumir la
responsabilitat d’ educar en i per a la democràcia.

Criterios psicopedagógicos y recursos para atender la diversidad en secundaria
Onrubia, Javier; [coordinador] Fillat, Maria Teresa; Martínez Nó; M. Dolors; Udina, Manuel
llibre; escrit       371.048 ONR
Editorial Graó, 2004
Té 140 pàgines. Cada capítol inclou referències bibliogràfiques
El llibre proposa, justifica i exemplifica ( en el cas de les àrees de ciències experimentals, llengua i
matemàtiques) criteris i recursos per afavorir a l' aula una resposta inclusiva a la diversitat de l' alumnat.
Es tracta de material per ajudar al professorat i als centres en la tasca d' ensenyar a aquells alumnes que
presenten capacitats i coneixements previs diversos, així com diferents motivacions i interessos en front
del què l'escola els pot oferir.
Ensenyar per aprendre: un treball cooperatiu
Redondo Ruiz, Juan José
recurs electrònic; cd-rom; arxiu de text      CDR 373 ENS
Ajuntament de Reus. Educació i Família, 2004
Arxius en format PDF i 9 activitats Clic
Exposa l’experiència que es va fer durant el curs 2002-03 com a crèdit variable d’informàtica de 2n d’ESO
del col·legi Casp, de Barcelona. La metodologia emprada preveu l'elaboració d'un conjunt d'activitats del
programa Clic, triats entre un conjunt de temes proposats per professorat de primària. El treball culmina
amb la presentació pública dels programes. És una experiència que posa especial èmfasi en una nova
metodologia en el procés d’ensenyar i d’aprendre i que potencia la responsabilitat tant individual com de
grup. En aquesta ocasió, s’ha optat per atorgar un valor afegit al fet d’aprendre; els aprenents acaben
esdevenint ensenyants, una inversió del rol de l’alumnat que dóna uns fruits excel·lents. Les bases que
aquest llibre estableix per treballar de manera cooperativa són una contribució no només a l’aprofitament
acadèmic, sinó també a l’educació en valors. El fet d’aprendre per ajudar a aprendre passa a
ser la manera com els nois i les noies es fan corresponsables amb els docents en el procés d’ensenyar.Feina d'educar
Puig Rovira, Josep Mª
escrit; llibre       371.13 PUI
Edicions 62, 1999
Té 224 pàgines
Obra guanyadora del XVIII Premi Rosa Sensat de Pedagogia. Descriu la quotidianitat de l'educació en
valors en una classe de primària. El que es presenta són els resultats d'un treball etnogràfic d'un any de
durada i en la manera de presentar-los es barregen la descripció, la narració i la reflexió. L'estudi el va
realitzar l'autor sobre el treball de Maria Altirriba, mestra de quart de primària de l'escola Sant Miquel de
Cornellà de Llobregat.


La escuela inclusiva. Prácticas y reflexiones
Ardanaz, L.; Armejach, R.; Asensio, C.; Bascón, R.; Bellés, R.; del Carmen, L.; Castellà, M.; Etxabe, E.;
Gil, T.; Mirete, L.; Moriña, A.; Morral, M.; Moya, A.; Muntaner, J.i; Parrilla, Á.; Pérez, M.; Pibernat, M.;
Porter, Gordon L.; Puigdellívol, I.; Renter, M.; Salvador, E.; Tudela, J.
escrit; llibre       371.4 ESC
Editorial Graó, 2004
Té 158 pàgines
Recull d'experiències i reflexions entorn a la inclusió. Comprèn des d'aspectes ideològics fins aspectes
organitzatius passant per les estratègies didàctiques. També presenta un breu recorregut pels diferents
àmbits que són necessaris per portar a terme qualsevol innovació: programes específics, formació
permanent del professorat, la col·laboració amb les famílies...etc. Les experiències estan agrupades en
tres blocs: educació infantil, educació primària i educació secundària. Està fet amb la intenció de divulgar
aportacions de reconeguts especialistes i proporcionar pautes i exemples de com portar-les a la pràctica.


Quan els infants diuen prou!
Tonucci, Francesco; Prodi, Romano [presentació]
escrit; llibre       3742.72 TON
Editorial Graó, 2004
Consta de 215 pàgines. Inclou 27 dibuixos de l'autor
Els infants mai no diuen prou!. Normalment, ells obeeixen. Tots aquests 'prou!' ofegats poden convertir-se
en una càrrega explosiva, en un recurs creatiu i revolucionari formidable. Aquest llibre és la continuació i
l'actualització de 'La ciutat dels infants'. L'autor dóna la paraula als infants. 26 frases, propostes o
protestes dels més petits esdevenen el tema dels 26 capítols del llibre. En cada capítol, l'autor respon a
dues preguntes: 'Per què un infant diu això?' i 'Què es podria fer si l'escoltéssim?'. A partir d'aquí neix una
reflexió de la condició infantil d'avui dia i una relació de les iniciatives, de les activitats i de les experiències
dutes a terme per les ciutats al llarg d'aquests anys. Uns projectes, tots realitzables, per oferir respostes
concretes a les expectatives infantils. El llibre inclou també la "Convenció Internacional sobre els Drets
dels Infants de les Nacions Unides", adaptada i simplificada per als infants.
Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Unidades didácticas de enseñanza estratégica
para la ESO
Monereo, Carles
escrit; llibre       CDU 371.3 MON
Editorial Graó, 2001
Té 269 pàgines amb esquemes i diagrames
Els dos primers capítols situen el marc epistemològic, conceptual, organitzatiu i curricular que
contextualitza i justifica el desenvolupament i aplicació de les unitats curriculars. Els continguts de les
diferents unitats didàctiques estan organitzats a partir de tres eixos: continguts disciplinaris de les àrees
de llengua, matemàtiques, ciències naturals, ciències socials, educació física i educació artística;
continguts procedimentals de caràcter disciplinar i interdisciplinar; l'últim eix el formen un conjunt de
propostes metodològiques per facilitar l'ús estratègic de procediments per a l'aprenentatge com són el
modelatge metacognitiu, les pautes d'interrogació, els informes retrospectius o l'aprenentatge cooperatiu.


ARTICLES DE REVISTES

. Cooperar para innovar (monogràfic). Cuadernos de Pedagogía, 345
. Ensenyar juntos a alumnos diversos es posible. Pere Pujolàs (article). Cuadernos de Pedagogía, 317
. Aprendizaje cooperativo (monogràfic). Aula de Innovación Educativa, 59
. Experiencias de inclusión: una escuela para todos (monogràfic). Aula de Innovación Educativa, 121
. Interculturalidad e inclusión. Sívia Carrasco (article). Aula de Innovación Educativa, 147
. Ensenyar per aprendre: un treball cooperatiu. Juan José Redondo (article). Perspectiva Escolar, 284
. Una experiència d’educació inclusiva. Adela Conill, Carme Puig (article). Guix d’Infantil, 29

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:11/3/2011
language:Catalan
pages:3