; Experiente POS Mediu Sibiu_ 2011.ppt
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Experiente POS Mediu Sibiu_ 2011.ppt

VIEWS: 19 PAGES: 15

 • pg 1
									Experiențe în implementarea proiectelor
finanțate prin POS Mediu, Axa 4
                  Mihai Muncuș-Nagy
        Manager de Proiect, Asociația Biounivers
  Agenda
1. Prezentarea Beneficiarului – Asociația Biounivers
2. Prezentarea Proiectului Activități de informare a populației
  locale și a turiștilor cu privire la 3 arii protejate din
  Depresiunea Trascăului, co-finanțat din Fondul European de
  Dezvoltare Regională prin POS Mediu, Axa Prioritară 4
3. Probleme apărute în implementare și soluții adoptate
4. Relația Beneficiar – Finanțator – Furnizori/Prestatori
  Asociația Biounivers
  ONG cu profil de protecția mediului, din
   Vălișoara, județul Alba. Scop: cunoaşterea naturii
   și conservarea biodiversității
  25 de membrii activi
  Custode a 5 arii protejate – 2 sit-uri N2000, 3
   rezervații de interes național
  Proiecte și activități:
  Activități de informare a populației locale și a
   turiștilor cu privire la 3 arii protejate din
   Depresiunea Trascăului;
  Campania: Gunoi nu e cel de pe jos, gunoi e cel
   care-l aruncă. Tu ești un gunoi?
  Studiul lepidopterelor nocturne din Depresiunea
   Trascăului
  Biodiversitatea ... Comoara ascunsă în Cheile
   Vălișoarei
  Pe tărâmul stejarului pufos
  Finanțatori: MMP, FPP+MOL, surse proprii
   Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire
             la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului


 Scopul Proiectului:
      Creşterea gradului de informare a grupului ţintă cu privire la ariile protejate Cheile
Vălişoarei, Cheile Siloşului, Cheile Plaiului

 Localizare și Grupul țintă: Depresiunea Trascăului – județul Alba,
  - populaţia locală din localităţile învecinate cu ariile protejate Cheile Vălişoarei, Cheile Siloşului,
Cheile Plaiului, respectiv
      - locuitorii comunei Livezile, satele: Vălişoara, Izvoarele, Poiana Aiudului, Livezile
      - locuitorii comunei Rimetea, localităţile Colţeşti şi Rimetea
  - turiștii care vizitează zona

 Obiectivele Proiectului:
      1. realizarea unei campanii de informare directă cu privire la ariile protejate
      2. realizarea și amplasarea a 24 de panouri de informare
      3. realizarea a 3 pagini web, câte unul pentru fiecare arie protejată vizată
    Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire
              la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului


 Activitățile Proiectului
- evaluarea nivelului de informare şi
conştientizare a grupului ţintă la începutul
şi la finalul implementării proiectului
                        – realizarea şi distribuirea de materiale
                        informative: pliante, broşuri, afişe, calendare
                        - realizare şi montare a 24 de panouri de
                        informare
   Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire
             la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului


- realizarea a 3 pagini web,
www.cheilevalisoarei.ro ,
www.cheilesilosului.ro, www.cheileplaiului.ro
administrarea și promovarea acestora
                      – organizarea de întâlniri de informare cu
                      liderii de opinie din zonă (primari, consilieri
                      locali, medici, învăţători, agenţi economici
                      din zonă), cu elevii şcolilor din cele două
                      comune, cu populaţia locală şi cu turiştii
   Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire
             la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului


 Perioada de implementare: noiembrie, 2009 – aprilie, 2011 + 3 luni – al doilea
Proiect finalizat pe Axa 4, primul la nivelul OI Sibiu
 Buget: - 260.180 Lei – cheltuieli eligibile
      - 5726 Lei economii – (cheltuieli generale de administrare)
 Rezultatele Proiectului:
 2 sondaje de opinie (500 chestionare aplicate ) privind evaluarea grupului țintă
 realizarea și distribuirea a 5000 pliante, 500 de afişe, 2000 de broşuri, 500 de
calendare
 organizarea a 6 întâlniri de informare directă cu populaţia locală şi turiştii şi 4
întâlniri cu elevii şcolilor din comunele Livezile și Rîmetea
 realizarea şi amplasarea a 24 panouri de informare
 realizarea a 3 pagini web
   Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire
             la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului


 Indicatorii de performanță ai Proiectului

       Indicator de performanţă            U.M.    Prognozat  Realizat

   Numărul de locuri de muncă create - UIP         buc     3      3
 Numărul de persoane participante la întâlnirile de     Nr.
                                     400     496
           informare              persoane
Procentul de turişti din numărul total de vizitatori la
                               %      80     88
        care a ajuns informaţia
                               Nr.
    Numărul de vizitatori ai paginilor web              1000    1421
                             vizitatori
Nivelul de informare şi conştientizare a publicului
                               %      80    86,4
   ţintă cu privire la ariile protejate vizate
  Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire
            la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului


 Rezultatul Proiectului: MODIFICĂRI COMPORTAMENTALE ALE GRUPULUI
ȚINTĂ
           Rezervația Cheile Vălișoarei
    anii 2007-2010             anul 2011
   Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire
             la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului


 Implementarea Proiectului:
• Unitatea de Implementare a Proiectului:
Manager de Proiect, Asistent Manager de Proiect, Manager Financiar
       - 2 posturi full-time (normă întreagă) MP, AMP;
       - 1 post part-time (1/2 normă) MF
 Cereri de Rambursare: 9 + 1 Cerere de Prefinanțare
    Valori: 7683 lei – CR7; 58942 Lei - CR2
    Timp de procesare / rambursare –
Prima Cerere de Rambursare depusă pe Axa 4
   Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire
             la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului


Probleme în implementarea Proiectului
       Problemă apărută              Soluție adoptată
 Întocmirea greșită a bugetului (nebugetarea   Bani din bugetul As. Biounivers
        unor cheltuieli)
  Probleme în atribuirea unui contract de   Consultarea unui expert, consultarea
     servicii / Achiziții publice      ANRMAP, OI / AM POS Mediu
  Neatribuirea la termen a unor contracte   „Perioada de siguranță” a Proiectului
   Întârzieri în graficul de realizare a   „Perioada de siguranță” a contractelor
         contractelor
  Neclarități în Contractul de Finanțare    Consultare OI / AM POS Mediu
   Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire
             la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului


Relația cu Prestatorii / Furnizorii
 Contractul
 - penalizări
 - asumarea indicatorilor proiectului
și de către Prestator
 - aplicații de plată, rapoarte, etc
 Beneficiarul își asumă obligații
până în anul n+5, Prestatorul până în
anul n.
 Rezilierea contractului – nu este
soluție
   Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire
             la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului


Relația cu OI / AM POS Mediu
 Premiză: Actorii implicați în implementarea Proiectului (Finanțator, Beneficiar)
sunt de aceeași parte a baricadei
 Seriozitate din partea Beneficiarului => Sprijin din partea Finanțatorului
 Î: Ce face un om deștept când nu poate rezolva o problemă?
 R: Cere ajutor
 Comunicarea unei probleme – primul pas spre rezolvarea ei!
 Circuitul documentelor/informațiilor în OI / AM POS Mediu este diferit de cel
dintr-un ONG
 Deși s-a relaționat mai mult doar cu anumite persoane (ex: consilier de proiect) –
percepția a fost de relaționare cu o echipă
 OI / AM POS Mediu – a 4 - a persoană din UIP
 O nouă Cerere de Finanțare depusă de As Biounivers în Sesiunea 4
 Alte informații:

www.asociatiabiounivers.wordpress.com

  e-mail: biounivers2009@gmail.com

   Tel: 0258768274; 0742701439
            Mihai Muncuș-Nagy
Vă mulțumesc pentru atenție!

								
To top