Povzetek by cuiliqing

VIEWS: 18 PAGES: 3

									zapor. št.  kratica               naziv             poštna št.    naselje        ulica  HS HD    telefon         e-mail             internet


       UL     UNIVERZA V LJUBLJANI                   1000 Ljubljana     Kongresni trg     12   2418-500    rektorat@uni-lj.si     http://www.uni-lj.si
1      UL AG    Akademija za glasbo                    1000 Ljubljana     Stari trg       34   242-73-00   dekanat@ag.uni-lj.si    http://www.ag.uni-lj.si

2      UL AGRFT  Akademija za gledališče, radio, film in televizijo    1000 Ljubljana     Nazorjeva ulica    3   251-04-12   dekanat@agrft.uni-lj.si   http://www.agrft.uni-lj.si

3      UL ALUO   Akademija za likovno umetnost in oblikovanje       1000 Ljubljana     Erjavčeva cesta    23   251-27-26   alu-dekanat@uni-lj.si    http://www.alu.uni-lj.si
4      UL BF    Biotehniška fakulteta                   1000 Ljubljana     Jamnikarjeva ulica  101   423-11-61   dekanat@bf.uni-lj.si    www.bf.uni-lj.si
5      UL EF    Ekonomska fakulteta                    1000 Ljubljana     Kardeljeva ploščad  17   5892-400    info@ef.uni-lj.si      www.ef.uni-lj.si
6      UL FA    Fakulteta za arhitekturo                 1000 Ljubljana     Zoisova cesta     12   200-07-62   info@arh.uni-lj.si     http://www.arh.uni-lj.si
7      UL FDV   Fakulteta za druţbene vede                1000 Ljubljana     Kardeljeva ploščad   5   5805-100    fdv.faculty@fdv.uni-lj.si  http://www.fdv.uni-lj.si
8      UL FE    Fakulteta za elektrotehniko                1000 Ljubljana     Trţaška cesta     25   476-84-11   fe-dekanat@fe.uni-lj.si   http://www.fe.uni-lj.si
9      UL FFA   Fakulteta za farmacijo                  1000 Ljubljana     Aškerčeva cesta    7   476-95-00   tajnistvo@ffa.uni-lj.si   http://www.ffa.uni-lj.si
10      UL FGG   Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo          1000 Ljubljana     Jamova cesta      2   4768-500    info@fgg.uni-lj.si     http://www2.fgg.uni-lj.si/
11      UL FKKT   Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo        1000 Ljubljana     Aškerčeva cesta    5   241-91-00   info@fkkt.uni-lj.si     http://www.fkkt.uni-lj.si
12      UL FMF   Fakulteta za matematiko in fiziko             1000 Ljubljana     Jadranska ulica    19   4766-500    fmf@fmf.uni-lj.si      http://www.fmf.uni-lj.si
13      UL FPP   Fakulteta za pomorstvo in promet             6320 Portoroţ      Pot pomorščakov    4   05/67-67-100  dekanat@fpp.uni-lj.si    http://www.fpp.uni-lj.si
14      UL FRI   Fakulteta za računalništvo in informatiko         1000 Ljubljana     Trţaška cesta     25   476-84-11   tajnistvo@fri.uni-lj.si   http://www.fri.uni-lj.si
15      UL FSD   Fakulteta za socialno delo                1000 Ljubljana     Topniška ulica    31   280-92-40   info@fsd.si         http://www.fsd.si/
16      UL FS    Fakulteta za strojništvo                 1000 Ljubljana     Aškerčeva cesta    6   47-71-200   dekanat@fs.uni-lj.si    http://www.fs.uni-lj.si
17      UL FŠ    Fakulteta za šport                    1000 Ljubljana     Gortanova ulica    22   520-77-00   dekanat@fsp.uni-lj.si    http://www.fsp.uni-lj.si
18      UL FU    Fakulteta za upravo                    1000 Ljubljana     Gosarjeva ulica    5   5805-500    info@fu.uni-lj.si      http://www.fu.uni-lj.si
19      UL FF    Filozofska fakulteta                   1000 Ljubljana     Aškerčeva cesta    2   241-1000    info@ff.uni-lj.si      http://www.ff.uni-lj.si
20      UL MF    Medicinska fakulteta                   1000 Ljubljana     Vrazov trg       2   54-37-700   dekanat@mf.uni-lj.si    http://www.mf.uni-lj.si
21      UL NTF   Naravoslovnotehniška fakulteta              1000 Ljubljana     Aškerčeva cesta    12   4704-500    info@ntf.uni-lj.si     http://www.ntf.uni-lj.si
22      UL PEF   Pedagoška fakulteta                    1000 Ljubljana     Kardeljeva ploščad  16   5892-200    pisarna@pef.uni-lj.si    http://www.pef.uni-lj.si
23      UL PF    Pravna fakulteta                     1000 Ljubljana     Poljanski nasip    2   4203-100    pf-dekanat@pf.uni-lj.si   http://www.pf.uni-lj.si/
24      UL TEOF   Teološka fakulteta                    1000 Ljubljana     Poljanska cesta    4   434-58-18   dekanat@teof.uni-lj.si   http://www.teof.uni-lj.si
25      UL VF    Veterinarska fakulteta                  1000 Ljubljana     Gerbičeva ulica    60   4779-100    dekanat@vf.uni-lj.si    http://www.vf.uni-lj.si
26      UL ZF    Zdravstvena fakulteta                   1000 Ljubljana     Zdravstvena pot    5   300-11-11   dekanat@vsz.uni-lj.si    http://www.vsz.uni-lj.si       UM     UNIVERZA V MARIBORU                    2000 Maribor      Slomškov trg     15   02/23-55-280  rektorat@uni-mb.si     http://www.uni-mb.si
                                                                                          http://www.epf.uni-
1      UM EPF   Ekonomsko-poslovna fakulteta                    Maribor    Razlagova ulica    14   02/22-90-000  epf@uni-mb.si
                                                                                          mb.si/podrocje.aspx
                                          2000
             Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
2      UM FERI                                     Maribor    Smetanova ulica    17   02/220-70-00  feri@uni-mb.si       http://www.feri.uni-mb.si
             informatiko                        2000
3      UM FE    Fakulteta za energetiko                  8270 Krško       Hočevarjev trg     1   07/6202-210  fe@uni-mb.si        http://www.fe.uni-mb.si/

4      UM FG    Fakulteta za gradbeništvo                 2000 Maribor      Smetanova ulica    17   02/22-94-300  fg@uni-mb.si        http://fg.uni-mb.si

5      UM FKKT   Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo        2000 Maribor      Smetanova ulica    17   02/22-94-400  fkkt@uni-mb.si       http://atom.uni-mb.si/index.html

6      UM FKBV   Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede       2311 Hoče        Pivola        10   02/320-90-19  fk@uni-mb.si        http://fk.uni-mb.si

7      UM FL    Fakulteta za logistiko                  3000 Celje       Mariborska cesta    7   03/428-53-00  fl@uni-mb.si        http://fl.uni-mb.si/

8      UM FNM   Fakulteta za naravoslovje in matematiko          2000 Maribor      Koroška cesta    160   02/229-38-44  info@fnm.uni-mb.si     http://www.fnm.uni-mb.si

                                                                                          http://oraport.fov.uni-
9      UM FOV   Fakulteta za organizacijske vede             4000 Kranj       Kidričeva cesta    55 A  04/23-74-200  dekanat@fov.uni-mb.si    mb.si/portal/page?_pageid=33,44305,33_46493&_d
                                                                                          ad=portal&_schema=PORTAL


                                                                                          http://www.fs.uni-
10      UM FS    Fakulteta za strojništvo                 2000 Maribor      Smetanova ulica    17   02/220-75-00  fs@uni-mb.si
                                                                                          mb.si/podrocje.aspx

11      UM FVV   Fakulteta za varnostne vede                1000 Ljubljana     Kotnikova ulica    8   300-83-00   fvv@fvv.uni-mb.si      http://www.fpvv.uni-mb.si/

12      UM FZV   Fakulteta za zdravstvene vede               2000 Maribor      Ţitna ulica      15   02/300-47-00  fzv@uni-mb.si        http://www.fzv.uni-mb.si/page/

13      UM FF    Filozofska fakulteta                   2000 Maribor      Koroška cesta    160   02/229-38-40  ff@uni-mb.si        http://www.ff.uni-mb.si/
14      UM MF    Medicinska fakulteta                   2000 Maribor      Slomškov trg     15   02/23-45-601  mf@uni-mb.si        www.mf.uni-mb.si/

15      UM PEF   Pedagoška fakulteta                    2000 Maribor      Koroška cesta    160   02/229-36-00  dekanat.pfmb@uni-mb.si   http://www.pfmb.uni-mb.si

16      UM PF    Pravna fakulteta                     2000 Maribor      Mladinska ulica    9   02/250-42-00  info.pf@uni-mb.si      http://www.pf.uni-mb.si       UP     UNIVERZA NA PRIMORSKEM                  6000 Koper       Titov trg       4   05/611-75-00  info@upr.si         http://www.upr.si

1      UP FHŠ   Fakulteta za humanistične študije Koper          6000 Koper       Titov trg       5   05/663-77-40  info@fhs.upr.si       http://www.fhs.upr.si

2      UP FM    Fakulteta za management Koper               6000 Koper       Cankarjeva ulica    5   05/610-20-00  info@fm-kp.si        http://www.fm-kp.si/

             Fakulteta za matematiko, naravoslovje in
3      UP FAMNIT                                    Koper     Glagoljaška ulica   8   05/611-75-70  info@famnit.upr.si     http://www.famnit.upr.si/
             informacijske tehnologije Koper              6000
4      UP FTŠ   Fakulteta za turistične študije Portoroţ - Turistica   6320 Portoroţ      Obala         11   05/61-77-000  info@turistica.si      http://www.turistica.si

5      UP PEF   Pedagoška fakulteta Koper                   Koper       Cankarjeva ulica    5   05/663-12-60  info@pef.upr.si       http://www.pef.upr.si
                                          6000
6      UP VŠZ   Visoka šola za zdravstvo Izola              6310 Izola       Polje         42   05/662-64-60  info@vszi.upr.si      http://www.vszi.upr.si
zapor. št.  kratica              naziv            poštna št.   naselje       ulica   HS HD    telefon          e-mail              internet

            SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI
            ZAVODI

       UNG    UNIVERZA V NOVI GORICI                5000 Nova Gorica   Kostanjeviška cesta  16   05/33-15-223  info@p-ng.si           http://www.p-ng.si

            Fakulteta za aplikativno naravoslovje         5270 Ajdovščina    Vipavska       11 C  05/365-3500
1      UNG FAN                                                               judita.kadiric@p-ng.si      http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/3000/

            Fakulteta za humanistiko               5000 Nova Gorica   Vipavska cesta    13   05/33-15-237
3      UNG FH                                                                irena.lipicar.komel@p-ng.si   http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/4000/

2      UNG FPŠ  Fakulteta za podiplomski študij            5000 Nova Gorica   Vipavska cesta    13   05/33-15-231  sasa.badalic@p-ng.si       http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/6000/

            Fakulteta za znanosti o okolju            5000 Nova Gorica   Vipavska cesta    13   05/33-15-295
4      UNG FZO                                                               marina.artico@p-ng.si      http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/1000/

5      UNG PTF  Poslovno-tehniška fakulteta              5000 Nova Gorica   Vipavska cesta    13   05/33-15-231  maja.wagner@p-ng.si       http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/2000/

            Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo      5270 Ajdovščina
6      UNG VŠVV                                        Vipavska       11 C  05/365-3550   ana.trost@p-ng.si        http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/5000/1      EMUNI   EVRO-SREDOZEMSKA UNIVERZA               6320 Portoroţ     Sončna pot      20   05/671-36-00  info@emuni.si          http://www.emuni.si

            Ostali samostojni visokošolski zavodi
            DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in
1      DOBA                               2000 Maribor     Prešernova ulica    1   02/228-38-90  vpsm@doba.si           http://www.vpsm.si/
            druţbene študije Maribor
2      EVRO-PF  Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici        5000 Nova Gorica   Kidričeva ulica    9   05/338-44-00  info@evro-pf.si         http://www.evro-pf.si

3      ESM    Evropsko središče Maribor               2000 Maribor     Gosposka ulica     1   02/250-19-99  info@esmb.si           http://www.eumb.si/

4      FDŠ    Fakulteta za drţavne in evropske študije       4000 Kranj      Predoslje       39   04/260-18-50  brdo@fds.si           http://www.fds.si


5      FIŠ    Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu   8000 Novo mesto    Sevno         13   07/37-37-870  info@fis.unm.si         http://fis.unm.si
                                                                         dodiplomski@fkpv.si,
6      FKPV    Fakulteta za komercialne in poslovne vede       3000 Celje      Lava          7   03/428-55-44  podiplomski@fkpv.si
                                                                                          http://www.fkpv.si/

7      FaM    Fakulteta za medije v Ljubljani            1000 Ljubljana    Leskoškova cesta   12   542 20 53    info@fame.si           http://www.fame.si/fame/index.php

            Fakulteta za organizacijske študije v Novem
8      FOŠ                               8000 Novo mesto    Novi trg        5   07/3737 870   info@fos.unm.si         http://www.fos.unm.si/si/
            mestu
            Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo
9      FPUV                               8000 Novo mesto    Na Loko        2   07/393-00-20  referat@vs-nm.si         http://www.fpuv.vs-nm.si
            mesto
10      FPV    Fakulteta za poslovne vede              1000 Ljubljana    Poljanska cesta    4
            Fakulteta za uporabne druţbene študije v Novi
11      FUDŠ                               5000 Nova Gorica   Kidričeva ulica    9   05/333-00-80  referat@fuds.si         www.fuds.si
            Gorici
                                                                         dodiplomski@gea-      http://www.gea-
12      VŠP    Gea College - Visoka šola za podjetništvo       6330 Piran      Kidričevo nabreţje   2   05/67-10-241  college.si,        college.si/visoka-sola-za-
                                                                         podiplomski@gea-college.si podjetnistvo/

            IEDC - Poslovna šola Bled, Fakulteta za
13      IEDC                               4260 Bled       Prešernova cesta   33   04/579-25-19  info@iedc.si           http://www.iedc.si
            podiplomski študij managementa
            ISH - Fakulteta za podiplomski humanistični
14      ISH                               1000 Ljubljana    Roţna dolina, c. V  26   425-18-45    ish@ish.si            http://www.ish.si
            študij, Ljubljana
            Mednarodna fakulteta za druţbene in poslovne
15      MFDPŠ                              3000 Celje      Mariborska cesta    7   03/425-82-20  info@mfdps.si          http://www.mfdps.si/
            študije
16      MPŠJS   Mednarodna podiplomska šola Joţefa Stefana      1000 Ljubljana    Jamova cesta     39   477-31-00    info@mps.si           http://www.mps.si
                                                                         sola.za.risanje.in.slikanje@s
17      VŠRS    Šola za risanje in slikanje              1000 Ljubljana    Ulica Joţeta Jame   12   510-82-70    iol.net
                                                                                        http://www.arthouse-si.com

18      VŠD    Visoka šola za dizajn v Ljubljani           1000 Ljubljana    Gerbičeva ulica    51   283-37-95    info@vsd.si           www.vsd.si


19      IBS    IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana        1000 Ljubljana    Mencingerjeva ulica  7   040 / 561 896  info@ibs.si           http://www.ibs.si/?pn=1

20      VŠR    Visoka šola za računovodstvo, Ljubljana        1000 Ljubljana    Stegne        21 c  059 091 400   info@vsr.si           http://www.vsr.si/

21      VIST    Visoka šola za storitve                1000 Ljubljana    Cesta na Brdo     69   283 17 00    info@vist.si           http://www.vist.si/
22      VITES   Visoka šola za tehnologije in sisteme         8000 Novo mesto    Na Loko        2   07/393-00-22  vites.nm@guest.arnes.si     http://www.vites.si/

23      VŠTP    Visoka šola za tehnologijo polimerov         2380 Slovenj Gradec Pod gradom        4   02/88-22-788  referat@vstp.si         http://www.vstp.si/

            Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo
24      VŠUP                               8000 Novo mesto    Na Loko        2   07/393-00-10  vsup.nm@guest.arnes.si      http://www.visoka-sola.com
            mesto
25      VŠVO    Visoka šola za varstvo okolja             3320 Velenje     Trg mladosti      2   03/898-64-10  milena.zevart@guest.arnes.si http://vsvo.velenje.si/

26      VŠZV    Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec    2380 Slovenj Gradec Glavni trg        1   02/884-11-16  danica.zeleznik@guest.arnes.si

27      VŠZNJ   Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice       4270 Jesenice     Spodnji plavţ     3   04/5869-360   dekanat@vszn-je.si        http://www.vszn-je.si/

28      VŠZNM   Visoka šola za zdravstvo Novo mesto          8000 Novo mesto    Na Loko, p.p. 158   2   07/393-00-22  vsz.nm@guest.arnes.si      http://www.vsz.vs-nm.si/

29      VZŠCE   Visoka zdravstvena šola v Celju            3000 Celje      Mariborska cesta    7   03/428-79-00  info@rss-ce.si          http://www.vzsce.si/


84      skupaj
            Stanje 5. februar 2010
SKUPAJ v RAZVID vpisni VISOKOŠOLSKI ZAVODI
                          št. visokih druge
             št. akademij št. fakultet              SKUPAJ
                            šol   članice
Univerza v Ljubljani         3     23      0   /       26
Univerza v Mariboru       /        16      0      2    18
Univerza na Primorskem      /          5    1      3      9
Univerza v Novi Gorici      /          5    1   /         6
Emuni univerza          /          1  /     /         1
samostojni visokošolski zavodi          15      14   /       29

        SKUPAJ        3      65      16      5    89

								
To top